1 Lista projekata u kojima učestvuju nastavnici i saradnici na Fakultetima u sastavu Univerziteta Ime i prezime nastavnika 2011/2012 Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Pravni i institucionalni odgovor Republike Srbije na potrebu izgradnje održivog sistema sprečavanja i kontrole zagađivanja medija životne sredine u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji (br.179072), Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije Ime i prezime saradnika 1.
2.
3.
4.
5.
dr Bogdanović Slavko, redovni profesor prof.dr Spasić Ivanka, redovni profesor prof.dr Slavnić Ljiljana, redovni profesor Ilda Mannino Giorgio Andrian 1.
2.
3.
Fakultet za ekonomiju menadžment u Novom Sadu Projekat OI – 174026 Projekat OI -­‐ 36042 Projekat TR-­‐ 31066 Projekat TR-­‐ 31031 Projekat -­‐ TR 31028: Projekat -­‐ TR 31068 Projekat – 46009 i inženjerski Rukovodilac projekta je prof. dr Silvia Gilezan (angažovan je doc. dr Dragiša Žunić sa obimom istraživanja od 6 istraživačkih meseci na godinu). Rukovodilac projekta je prof. dr Nađa Kurtović-­‐Folić (angažovana je mr Olga Carić sa obimom istraživanja od 4 istraživačka meseca na godinu). Rukovodilac projekta je prof. dr Nikola Hristov (angažovana je mr Olga Carić sa obimom istraživanja od 6 istraživačkih meseci na godinu). Rukovodilac projekta je prof. dr Jelena Bošković (angažovan je prof. dr Branko Ljutić sa obimom istraživanja od 8 istraživačkih meseci na godinu 1. Prof. dr Milica Radosavljević 1. Prof. dr Milica Radosavljević Rukovodilac projekta je prof. dr Lazar Turubatović (angažovan je prof. dr Branko Ljutić sa obimom istraživanja od 8 istraživačkih meseci na godinu). Projekat – III 46009 Rukovodilac projekta je prof. dr Lazar Turubatović; Rukovodilac podprojekta je prof. dr Spasenija Milanović (angažovana je prof. dr Marijana Carić). Stomatološki fakultet u Pančevu Efekti preventivnih i interceptivnih mera 1. prof. dr Jasmina Milić primenjenih u ranoj mešovitoj denticiji na razvoj stalne denticije, TR 23044 (2008-­‐2010) 2 doc.dr Matijašević Jelena, docent dipl. pravnik-­‐
master Majhenšek Konstansa, asistent dr Jovović Aleksandar mr Olga Carić mr Olga Carić 2. mr. dr stom. Maja Lalić 3. dr stom. Ema 2011/2012 Ime i prezime nastavnika Zbrinjavanje medicinskog otpada u 1. prof. dr Dušica Popović stomatološkoj praksi, TR 21043 (2008-­‐2010) 2. prof. dr Đoka Malešević Uticaj životne sredine Pančeva na stanje 1. prof dr Desanka Cenić-­‐
oralnih tkiva stanovnika, TR 21045 (2008-­‐2010) Milošević 2. prof. dr Ankica Jakovljević 3. prof. dr Mirjana Janjanin 4. doc. dr Milica Popović Lokalna neuroendokrinoimunološka osovina 1. prof. dr Vera Todorović kod inflamacije gastrointestinalnog trakta (GIT) molekularnopatološka, biohemijska i imunohistohemijska istraživanja, OI 145064 (2006-­‐2010) Evolucija u heterogenim sredinama, OI 143040, 1. doc. dr Stevan Avramov (2006-­‐2010) Dobijanje ekstrakata lekovitog bilja i propolisa 1. doc. dr Zoran Tambur u različitim vrstama rastvarača sa specifičnim 2. prof. dr Desanka Cenić antibakterijskim dejstvom, TR 34021 (2011-­‐
Milošević 2014) 3. prof. dr Ankica Jakovljević 4. doc. dr Milica Popović 5. prof. dr Đoka Malešević 6. prof. drDušica Popović 7. doc. dr Stevan Avramov Uloga neuroendokrinoinflamatorne osovine u patogenezi nealkoholne masne bolesti jetre, OI 175015 (2011-­‐2014) Značaj dokazivanja ranih laboratorijskih biomarkera za ishod invazivnih gljivičnih infekcija kod nas, OI 175034 (2011-­‐2014) Karotidna bolest u Srbiji – patološka dinamika, prevencija, dijagnostika i inovativni terapijski postupci, III 41002 (2011-­‐2014) Antioksidativna zaštita i potencijali za diferencijaciju i regeneraciju mezenhimalnih matičnih ćelija iz različitih tkiva tokom procesa starenja 1. prof. dr Vera Todorović 1. mr. dr stom. Ivan Mileusnić 2. mr. dr stom. Dragana Pešić 3. mr. dr stom. Irena Melih 4. dr stom. Tamara Ristić 5. dr stom. Veljko Kolak 6. mr. dr stom. Đorđe Pejanović 7. dr sci. Slobodan Ivančajić 8. Slavoljub Tasić 1. prof. dr Ivica Penđer 1. prof. drJovo Kolar 1. prof. dr Vera Todorović 2. prof. dr Veljko Mirović 3. doc. dr Danimir Jevremović 1. dr stom. Ema ALeksić 2. dr stom. Nenad Borotić 3. dr stom.Nemanja Vuković Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi 1. doc. dr Stevan Avramov adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta, OI 173025 (2011-­‐2014) Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu «ODRŽIVA POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 1. doc. dr Snežana Trmčić, U FUNKCIJI OSTVARIVANJA STRATEŠKIH naučni saradnik 4/T2 CILJEVA REPUBLIKE SRBIJE U OKVIRU DUNAVSKOG REGIONA» 3 Ime i prezime saradnika Aleksić 1. dr med. Nikola Aleksić 2011/2012 Ime i prezime nastavnika I 46006/1 (program sufinansiranja integralnih i interdisciplonarnih istraživanja). „Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji 1. prof.dr Božidar Mihajlović poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privredno rasta“. OSMOTSKA DEHIDRATACIJA HRANE-­‐
1. doc. dr Snežana Trmčić, ENERGETSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI ODRŽIVE naučni saradnik PROIZVODNJE 4 Ime i prezime saradnika 
Download

Pregled naučno-istraživačkih projekata na fakultetima u sastavu