TUŽBA PROTIV BRČKO DISTRIKTA, VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
ZBOG SISTEMSKOG I PLANSKOG, SVESNOG I NAMERNOG ZLOSTAVLJANJA NA
RADU PRIMENOM STRATEŠKOG MOBINGA.
OSNOVNI SUD U BRČKO DISTRIKTU.
TUŽILAC: ŽELJKO SAVIĆ IZ BRČKOG, Ul. Biskupa J. Stadlera br.2.
TUŽENI: VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH.
1|75
SADRŽAJ:
1. Tužba......................................................................................................................... 4
2. Uporedna šteta .......................................................................................................... 8
3. Brzi pregled dešavanja mog Strateškog mobiranja u
Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta.................................................. 10
4. Komentari, izgovori ................................................................................................. 27
5. Kredibilitet mojih mobera I izdvojene činjeni ............................................................ 29
5. Moja procena mog zdravstvenog stanja ................................................................ 31
6. Odštetni zahtev ...................................................................................................... 31
7. Odštetni zahtev za pretrpljene duševne boli zbog povrede
ugleda i časti, slobode I prava ličnosti ....................................................................... 32
8. Zakonska osnova Tužbe ....................................................................................... 50
9. Presuda ................................................................................................................... 62
10. Rešenje o privremenoj meri .................................................................................... 64
11. Manipulativne mogućnosti sistema.......................................................................... 71
12. Prilozi sa zahtevom za dostavu dosijea.................................................................. 72
2|75
3|75
TUŽBA
Ja, Željko Savić sam u periodu od 05.05.2008. godine pa do 17.08.2009. godine bio
zaposlen u Vladi Brčko distrikta kao stalno zaposleni službenik, odnosu radio sam
Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta. Bio sam zaposlen na poziciji VSS
svojstvu Višeg stručnog saradnika za nabavke. Kao dokaz ću priložiti kopiju rešenja
zapošljavanju u Pododelenje za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta.
u
u
u
o
U navedenom periodu (tih 15 meseci), prema meni se svo vreme i u kontinuitetu
sistemski i planski, svesno i namerno primenjivao uništavajući i „genocidni” Strateški
Mobing. Tokom tih 15 meseci, moga sistemskog i planskog uništavanja Strateškim
mobingom ja sam u kontinuitetu što pismeno, što usmeno obaveštavao sve nadležne
instance Vlade Brčko distrikta, o tim dešavanjima, tražeći od njih da spreče i prekinu moje
zlostavljanje, te sankcionišu odgovorne za to, ali i da mi omoguće moje zakonom
zagarantovano pravo na rad. Efekti ovakvih mojih usmenih I pismenih zahteva I sličnih
dopisa su bili kontraproduktivni po mene samoga, jer su se isti konstantno zanemarivali ili
odbacivali, a kao odgovor je uvek dolazila pojačana represija i zlostavljanje, tako da se
moje mobiranje Strateškim mobingom uvek i u kontinuitetu samo nastavljalo. Zbog takvog
odnosa Vlade I Administracije Brčko distrikta prema meni, ja sam bio prinuđen da
podnesem ostavku i napustim posao u Pododelenju Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta i
to vidno narušenog zdravlja.
Detaljan opis svih dešavanja u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta u
naznačenom periodu mog “genocidnog” Institucionalnog, sistemskog i planskog, svesnog
i namernog uništavanja Strateškim mobingom dostaviću vam kao dokaz u prilogu ove
Tužbe, stim što ću kratak pregled samih dešavanja u Brčanskim Javnim nabavkama sa
kratkim opisom Strateškog Mobinga dostaviti I u samoj ovoj Tužbi radi lakšeg I
jednostavnijeg svatanja cele stvari.
Uz Tužbu ću kao dokaz dostaviti I kopiju moje ostavke od 17.08.2009. godine, ali i DVD
sa skeniranim materijalom koji prestavlja kompletnu pismenu konverzaciju između Vlade
Brčko distrikta I mene iz navedenog perioda moga mobiranja Strateškim mobingom u
Pododelenju za Javne nabavke. Orginalne primerke tih dokumenata Sud može po
službenoj dužnosti zahtevati od same Vlade Brčko distrikta.
Pogledamo li malo dalje od dešavanja u Brčanskim Javnim nabavkama 2008/2009
godine, onda posebno treba napomenuti da sam ja (prethodno) I prije mog zaposlenja u
Javne nabavke, odnosno još za vreme moga rada u Pododelenju za Javne objekte u
svojstvu pripravnika takođe bio mobingovan. To se dešavalo u periodu od 01.07. 2006
godine, pa do 30.06. 2007 godine. Pri tome je scenario moga mobiranja u Javnim
4|75
objektima 2006/2007 godine bio malte ne identičan scenariu moga sistemskog
uništavanja Strateškim mobingom u Javnim nabavkama 2008/2009 godine.
Uz tužbu će biti dostavljen dokaz o mom zapošljavanju u svojstvu
Pododelenju za Javne objekte.
pripravnika u
Jedina razlika je bila u tome što je 2008/2009 godine u Pododelenju za Javne nabavke
Vlade Brčko distrikta scenario moga mobingovanja bilo totalno radikalizovan i doveden
na nivo mog potpunog psihofizičkog, profesionalnog i materijalnog uništenja, uz
maksimalno moguću sistemsku diskreditaciju.
Zato se slobodno može reći da je tada, tokom moga „rada“u Pododelenju za Javne
nabavke Vlade Brčko distrikta, Vlada Brčko distrikta na mene izvršila prilično uspeo
“Atentat” Strateškim mobingom.
Uz to, osobe koje su učestvovale u mom prethodnom mobiranju u Brčanskim Javnim
objektima 2006/2007 godine su svaka na svoj način učestvovale ili bile prisutne i tokom
mog mobiranju u Brčanskim Javnim nabavkama 2008/2009 godine.
Posebno je bitno istaći da sam ja posle mobiranja u Javnim objektima 2006/2007 godine
a prije zaposlenja u Javne nabavke 2008. godine (tj. u zadnjem tromesečju 2007 godine)
„pod pseudonimom“ prijavio mobing i korupciju u Javnim objektima. Kao dokaz ću priložiti
primerak tok dokumenta.
Moje mobiranje u Javnim objektima 2006/2007 godine, te posle toga i moje
Institucionalno sistemsko i plansko uništavanje Strateškim mobingom u Javnim
nabavkama 2008/2009 po malte ne identičnom scenariju i uz prisustvo ili učešće istih
osoba nedvosmisleno jasno pokazuje na postojanje unapred smišljenog “Paklenog plana”
(po sistemu crnih lista), po kojima se u kontinuitetu uništavaju pošteni i nepodobni
kadrovi, gde god da se zaposle u Vladi Brčko distrikta ali i Brčko distriktu. Detaljan opis
dešavanja tokom mog mobiranja u Javnim objektima 2006/2007 godine je takođe sadržan
u već navedenom dokumentu, koji ću vam dostaviti u prilogu ove Tužbe, a u kome sam
između ostaloga do detalja opisao I sva dešavanja tokom mog mobiranja u Javnim
nabavkama 2008/2009 godine.//////
PORODIČNO PUTEŠESTVIJE U BRČKO DISTRIKTU
Takođe, u ovom dokumentu koji ću kao što sam već rekao dostaviti u prilogu Tužbe, detaljno sam opisao i
putešestvije moje porodice i mene u Brčko distriktu, još od momenta mog studiranja, pa do dan danas. ///////
Iz opisanog putešestvija biće sasvim jasno i nedvosmisleno dokazano da smo moja porodica i ja bili više od
jedne decenije pod režimom totalne marginalizacije i diskriminacije po svim mogućim životnim pitanjima,
gde god da se za to pitala Brčanska Politika odnosno Vlada Brčko distrikta.
Iz navedenog putešestvija ću sada izdvojiti samo nekoliko bitnih celina koji će jasno pokazati razmere
sistemske diskriminacije i uništavanja moje porodice i mene u Brčko distriktu, po sistemu „Nemaš Štelu pa
5|75
nemaš ni prava na život dostojan čoveka, odnosno nemaš “štelu” pa nemaš ni bilo kakva ljudska prava, pa
ni prava na rad I normalne uslove rada“.
Tako recimo, Nepotizma radi, u mojoj porodici nikad niko osim mene nije radio u Vladi Brčko distrikta a i ja
sam oba puta kada sam radio u toj Vladi, svo vreme bio mobingovan i to po skoro identičnom scenariju.
Osim toga, bitno je istaći, da je i moj otac Momir Savić takođe bio mobingovan još za vreme moga
studiranja, posle čega je dobio i nezakoniti otkaz. Sve je posle završilo na sudu, posle čega je sud doneo
odluku da je otkaz bio nezakonit. U pitanju je bila firma Niskogradnja iz Brčko distrikta.
Druga bitna stavka našeg putešestvija u Brčko distriktu je pitanje zaposlenja. Naime, moja porodica je
sigurno jedna od obrazovanijih porodica u Brčko distriktu sa 4 fakultetske državne diplome.
U tom smislu, bitno je istaći da smo i ja i brat kao fakultetsko visoko obrazovani ljudi bili prijavljeni na biro
rada prije lokalnih izbora oktobra 2004 godine. Tada će se desiti da se potpuno nezakonito i bez konkursa u
Vladu Brčko distrikta zaposli preko 200 ljudi, stranačkih kadrova svih političkih partija zastupljenih u
lokalnom parlamentu, zloupotrebom famoznog mehanizma zaposlenja po ugovoru o delu. Iako se po
ugovoru o delu može raditi ne duže od 3 meseca, ovi stranački kadrovi su na tim pozicijama ostajali
godinama, sve dok nisu sakupili dovoljno godina radnog staža za polaganje stručnog ispita, posle čega su
se samo formalno objavljivali konursi za radna mesta na kojima su već radili opisani kadrovi, radi njihovog
formalno pravnog prevođenja u stalni radni odnos. Zbog ovakvog, prvo nezakonitog zapošljavanja po
ugovoru o delu, a odmah potom i zbog višegodišnjih objavljivanja fiktivnih I nameštenih konkursa, ja ali i
moj brat smo bili na ulici bez posla svaki za sebe po oko 5, odnosno 6 godina.
Na ovaj način sam nelojalnom konkurencijom godinama nezakonito bio lišen prava na rad, jer su svi
konkursi unapred bili popunjeni već odavno nezakonito „Štelom“ zaposlenim partijskim kadrovima.
Zbog svega navedenog može se lako izračunati kolika je moja izgubljena zarada zbog nemogućnosti
regularnog zaposlenja. Više od šest godina puta oko 1500 KM mesečno, dođe preko 100 hiljada KM. Ako
na sve to još dodamo radni staž, onda je odšteta mnogo veća. Da ne spominjemo sve ono što proizilazi iz
činjenice da li neko radi ili ne. To je: Normalni uslovi života, Radno iskustvo, Poslovni kontakti, Stručno
usavršavanje, Napredovanje u Službi i karijeri, Formiranje Porodice, Rešavanje Stambenog pitanja, i sl.
onda se tek tada vidi kakve su to tragične razmere nezakonitog zapošljavanja partijskih kadrova u Brčko
distriktu, preko „Štele“. Tek tada se jasno da uočiti šta znači neimati “Štelu” u Brčko distriktu.
Poznato je da pravo na rad je izjednačeno sa pravom na život, kao najprečim
ljudskim pravom.
Da ne spominjem, recimo činjenicu, da je tokom mog rada u Brčanskim Javnim objektima 2006/2007
godine, moj mentor I mober bio Sadem Plakalo, čovek sa u tom trenutku nižom stručnom spremom od
mene. Isti je do momenta mog pripravnikovanja, godinama radio u istm tim Javnim objektima I pri tome je
bio do grla u sukobu interesa, a ja sam kao dosta mlađi, školovaniji i obrazovaniji kadar bio godinama na
ulici, bez posla I na rubu egzistencije jer nisam imao „Štelu“.
Ostali primeri diskriminacije moje porodice u Brčko disrtiktu, kao što su naša Blokada u rešavanju
stambenog pitanja na Ilićki, opisani su u već navedenom dokumentu kojeg ću Vam kao što sam već više
puta rekao dostaviti u prilogu ove Tužbe, a koji u jednom svom delu opisuje Putešestvije moje porodice i
mene u Brčko distriktu. Da stvar bude gora ni moja porodica nije bila uz mene prilikom mog sistemskog I
planskog, svesnog I namernog rasturanja, izluđivanja I uništavanja Strateškim mobingom. //////
6|75
MOJ STATUS U BRČKO DISTRIKTU
Zato, sagledavajući celokupno moje putešestvije u Brčko distriktu vrlo lako se da zaključiti da je moje
sistemsko i plansko, svesno i namerno uništavanje Strateškim mobingom u Pododelenju za Javne
nabavkama Vlade Brčko distrikta u suštini bilo samo nastavak jedne te iste diskriminatorske Paklene igre
koja se prema meni primenjuje malte ne od mog dolaska u Brčko district, a koja se između ostaloga sastoji
od sistemske diskriminacije, diskreditacije, degradacije i blokade, odnosno od namernog tzv. rasturanja,
uništavanja, proganjanja, izluđivanja, saplitanja i tzv. “macoliranja”, gde god se to može postići, po svim
mogućim životnim pitanjima. Moj status u Brčko distriktu je uvek sasvim namerno bio krajnje
diskriminirajući, sa bezbroj unapred zalepljenih etiketa shodno ličnim i političkim interesima raznih moćnika
ili njihovih političkih centara moći. Tako sam dosta često imao status unapred etiketirane mete za
uništavanje, kojoj su unapred I na pravdi boga bila oduzeta sva moguća ljudska prava. “Zato sam u takvim
situacijama unapred I na pravdi boga bio osuđen kao kriv što sam živ”.
Uz sve već navedeno, istakao bi još da bi se moj status u Brčko distiktu mogao opisati I kao status
pokusnog kunića u nekakvom višestrukom minskom polju, koji služi za izvođenje raznih eksperimenata, ali i
status vreće za udaranje i iživljavanje, te status korpe za smeće. Svemu tome može se slobodno dodati i
status lica koje je poslužilo za punjenje svih mogućih crnih statistika u Vladi Brčko distrikta a I šire, jer sam
po napakovanim krivičnim i disciplinskim prijavama, ali i po nezakonito izrečenim novčanim kaznama
sigurno bio broj jedan u Vladi Brčko distrikta. A možda i jedini, sobzirom da se u Vladi Brčko distrikta
kažnjavaju ne oni koji loše rade svoj posao I koji krše zakon, nego oni koji pošteno rade svoj posao, a koji
su pri tome u političkom smislu ničiji kadrovi, tj. kažnjavaju se nepodobni kadrovi. Sve funkcioniše po
sistemu umreženog vrzinog kola ali I po onoj narodnoj „Nemoj njega ili nju on ili ona je naša“.
Osim toga, ja sam prva osoba u dosadašnjoj istoriji Vlade Brčko distrikta, koju su nimalo slučajno i vrlo
namešteno „pošteni Budžetski Brčaci“ oborili na probnom radu i to dva puta.
I na kraju, mislim da ni protiv koga nije napisano toliko lažnih izjava, zapisnika, službenih zabeleški I sličnih
pisanija kao što su to tada protiv mene horski I lažno pisali moji mober I mučitelji, ili tačnije rečeno moji
“krvnici i egzekutori” iz Javnih nabavki i Vlade Brčko distrikta, vršeći moju ciljanu i maksimalno moguću
diskreditaciju I degradaciju. Ovakvo ponašanje Vlade I Administracije Brčko distrikta prema meni, nije bilo
samo puko punjenje crnih statistika nego i “genocidno” filovanje svih mogućih mojih ličnih dosijea.
Zato sam ja, još za vreme “rada” u Javnim nabavkama Ekipi mojih krvnika I egzekutora jasno stavljao do
znanja da oni mene jedino nisu ubili, a I time su mi pretili, sve ostalo su mi tada već bili uradili. Bila je to
prava Egzekucija, jedan pravi sistemski I planski svesno I nameran sproveden Atentat sa jasnim ciljem da
se izvrši moje temeljno I što potpunije uništenje u svakom mogućem smislu te reči. Pri tome se celi taj
“pakao” na meni Institucionalno sprovedenog strateškog mobinga, obrazlagao sa raznim potpuno
izmišljenim, ili poluizmišljenim I krajnje “bolesnim” izgovorima.
Tako bi se ja, posle tako temeljno I planski sprovedenog Stratečkog mobinga Ili tzv. “mobbing Atentata”
dugo vremena bavio samim sobom, boreći se za svoje zdravlje ali I svoja ljudska prava I prava na rad, a oni
bi I dalje nesmetano I slobodno mogli da se bave svojim ustaljenim “poštenim” aktivnostima. To se zove
sklanjanje ili eliminacija nepodobnih kadrova. Pri tome bi ja na ovaj način, na duži rok bio onemogućen I
moj planirani odlazak u Inostranstvo, Odlazak za sva vremena. Ovaj “udbaški Pakleni plan” je tako temeljno
I detaljno sprovođen da je umešanost raznih “Političkih sekuritatea” potpun odnosno stopostotan.
7|75
UPOREDNA ŠTETA
Zbirno gledano, ako se sabere celokupno moje „paćeničko i mučno“ putešestvije u Brčko distriktu i isto
uporedi sa putešestvijem osoba koje su imale „Štelu“ a radi lakšeg utvrđivanja stvarne štete, onda stvari
stoje ovako:
Osobe koje su sa mojim ili sličnim zvanjem imale „Štelu“ pa su se zaposlile u Budžetskim institucijama Vladi
Brčko distrikta, do dan danas imaju preko 8 godina radnog staža ali i preko 8 godina radnog iskustva, te
više raznih stručnih usavršavanja i realne mogućnosti daljnjeg napredovanja u službi i karijeri. Samo od
plate su do sada inkasirali oko 150.000,00 KM. Na to treba dodati I sve one doprinose koji proističu iz
radnog odnosa. To je život na visokoj nozi, egzistencionalno potpuno obezbeđen, život sa svim mogućim I
nemogućim ljudskim pravima I slobodama.
Ove osobe po pravilu su kadrovi u koje se ulaže, a ne kadrovi koji se sistemski uništavaju I rasturaju. To
znači da se takvi kadrovi niukom slučaju ne izluđuju, niti se šikaniraju i proganjaju, odnosno na iste se ne
primenjuje “ubitačni i genocidni Strateški mobbing”, ne bili se sistemski I planski onako na prečac što prije
psihofizički, profesionalno, materijalno I duhovno potrošili, razorili I uništili. Po pravilu ovakva lica ne čekaju
dugo zaposlenje, da ne kažem da ista još za vreme studiranja znaju gde će raditi, “jer se pazi na zdravlje
takvih kadrova, odnosno pazi se da se nebi slučajno šta desilo sa njihovim zdravljem usled kakvog stresa
zbog bilo kakve neizvesnosti vezano za pitanje njihove egzistencije i zaposlenja”.
Takvim kadrovima uglavnom barem jedan od članova porodice već radi na Budžetu Vlade Brčko distrikta, I
po pravilu su svi već odavno dobro situirani, materijalno I egzistencionalno zbrinuti.
Ako sada pogledamo moje putešestvije u Brčko distriktu, ono je dijametralno suprotno putešestviju
Brčanskih „Štelaća“. Pa da krenemo od početka. Nepotizma radi, u mojoj porodici nikad niko osim mene
nije radio u Vladi Brčko distrikta, a i ja sam oba puta prilikom zaposlenja u Administaciju Vlade Brčko
distrikta bio sistemski i planski, svesno i namerno uništavan Strateškim mobingom i to oba puta po skoro
identičnom scenariju.
Prethodno je, još za vreme mog studiranja i moj otac bio mobingovan, posle čega je dobio i nezakoniti
otkaz, što je i sudski potvrđeno. Uz to, zbog već opisanih nameštenih i nezakonitih zapošljavanja u Vladu
Brčko distrikta i ja ali i moj brat smo bili primorani da po 6 godina budemo na ulici bez posla, I na rubu
egzistencije. Pri tome smo oko 10 godina bili potpuno nezakonito blokirani u rešavanju stambenog pitanja u
smislu građenja Stana na Ilićki, što znači da smo u navedenom periodu uglavnom bili podstanari.
Tako sam ja, u proteklih preko 8 godina provedenih ili tačnije rečeno “preživelih” u Brčko distriktu, posle
dvije godine provedenih na ulici bez posla I na rubu egzistencije, 1 godinu radio kao pripravnik u
Pododelenju za Javne objekte Vlade Brčko distrikta za 700 KM, gde sam prvo bio blokiran namerno u radu,
a odmah potom sam bio sistemski I planski šikaniran i zlostavljan. Posle odrađenog pripravničkog staža se
ponovo vraćam na ulicu, gde provodim oko godinu dana.Tada prijavljujem mobbing I korupciju. Potom sam
15 meseci “radio” u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta, za platu od 1323 KM, gde sam
ponovo prvo bio namerno blokiran u radu, a potom sam ponovo sistemski i planski, svesno i namerno
rasturan, izluđivan I uništavan Strateškim mobingom, do te mere da sam vidno narušenog zdravlja bio
primoran da podnesem ostavku I napustim posao. Znači stepen torture I represije je tada, u Brčanskim
Javnim nabavkama bio toliko visok da sam bio primoran da napustim posao I pored činjenice da sam stalan
posao dobio tek u svojoj 36 godini, posle pune 4 godine čekanja, od kojih sam tri godine bio na ulici bez
posla, I na rubu egzistencije a jednu godinu sam “radio” kao pripravnik za 700 KM.
Tako, kada se svede računica ja sam u tih proteklih 8 godina “radio” nešto više od dvije godine, pri čemu
sam jednu godinu radio kao pripravnik za 700 KM, a ostatak od 15 meseci sam radio za platu od 1323KM.
Pri tome sam svo to vreme bio mobingovan I zlostavljan po skoro identičnom scenariju.
8|75
Uz to “glagol raditi” treba shvatiti vrlo uslovno pošto sam u oba slučaja (I u Brčanskim Javnim objektima
2006/2007 godine, a posle I u Brčanskim Javnim nabavkama 2008/2009 godine) u stvari bio potpuno
blokiran u radu, te sam odmah potom svesno I namerno bio podvrgnut sistemskom I planskom šikaniranju,
maltretiranju i proganjanju, ili tačnije sistemski I planski, svesno I namerno sam uništavan Strateškim
mobingom, do nivoa da se to može nazvati “mobbing - Atentatom”.
Tako da ja, posle tih 8 godina, nemam skoro ni marke a ne preko 150.000, 00 KM, koliko su za to vreme
inkasirali Brčanski “Štelaći” I to samo od plate. Nemam ni 8 godina radnog staža, a ni 8 godina radnog
iskustva. Nemam ni svoj stan, ni svoja kola, ili što bi se reklo nemam ni kučeta ni mačeta. O nekim Stručnim
edukacijama, Poslovnim kontaktima I napredovanju u poslu I karijeri mogu samo da sanjam.
Ja se u stvari ponovo nalazim na ulici, skoro bez I jedne marke, sa vidno narušenim zdravljem zbog
sistemskog I planskog, svesnog I namernog mobiranja Strateškim mobingom, odnosno nalazim se tačno
tamo gde su me planski I namerno smestiti Brčanski moćnici. Tamo gde im više neću smetati u njihovim
“poštenim” rabotama.
Pri tome, posle takvog paklenog I krajnje diskriminirajućeg 8 godišnjeg životnog iskustva u Brčko distriktu,
predamnom je jedan krajnje zahtevan sudski process. U njemu ću, kao prvo morati da dokažem da iako
nisam ni rođeni Brčak, ni partijski kadar, odnosno da iako nemam Štelu, I da ikao neželim da platim reket,
itekako imam prava na rad I život dostojan čoveka, da ne kažem da imam prava da dišem, pošto mi se
malte ne I to osporavalo. Naravno uz takav sudski process ide pravedna odšteta koja će za Vladu Brčko
distrikta biti “prava sića”, ali će za mene biti adekvatna novčana naknada za svesno I namerno, sistemski I
planski skoro potpuno razoren I uništen život u svakom mogućem smislu te reči.
Visina novčane naknade treba da se odmeri shodno visini učinjene štete, te se pri tome treba postaviti
pitanje: Koliko Brčanskim moćnicima krenuvši od Gradonačelnika pa na niže, vredi život njihove dece.
Moj život, vredi barem toliko koliko I život njihove dece, a siguran sam po mnogo čemu I dosta više od toga.
Zato, Vlada Brčko distrikta treba toliko I da plati za moj skoro potpuno uništen I upropašten život, kao
adekvatnu I primerenu odštetu.
U daljem toku tužbe ću dati kratak opis moga 15-mesečnog zlostavljanja Strateškim mobingom u
Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta, a posle ću predstaviti svoj Odštetni Zahtev, kao I
Predlog Presude sa privremenim rešenjima.
9|75
Global
KAKO IZGLEDA
STRATEŠKI MOBING
Brzi pregled dešavanja
tokom mog zlostavljanja u
Pododelenju za javne
nabavke Vlade Brčko
distrikta.
Strateški mobbing u mom slučaju počinje po unapred
napravljenom planu, sa ciljem potpunog uništenja same
žrtve, odnosno mene. Znači, nije cilj da se žrtva samo
eliminiše sa radnog mesta, nego je cilj da se ista potpuno
uništi, upropasti I diskredituje. Misli se na to da se žrtva
jednostavno planski izludi i upropasti I psihički I fizički, I
materijalno I profesionalno I duhovno.
Žrtva se pri tome planski, sasvim namerno i
maksimalno diskredituje I degradira, a po mogućnosti
se ide I na to da se ista proglasi ludom, čime bi
postupak potpunog uništenja žrtve bio kompletiran.
ŽRTVA JE PRAVA META ZA SISTEMSKO I PLANSKO
INSTITUCIONALNO UNIŠTAVANJE I UPROPAŠTAVANJE
!
Strateški mobing je naj radikalniji oblik mobinga, kojim se žrtva sistemski I
planski upropaštava i uništava, da ne kažem da se Žrtva ubija mobingom, I to po
unapred napravljenom planu.
Iza strateškog mobinga uvek stoje više strukture vlasti i moći, koje štiteći neke
svoje uglavnom „političko mafijaško kriminalne interese” daju signal da se
određeni pojedinac eliminiše sa udređene pozicije, odnosno da se isti totalno
uništi u svakom mogućem pogledu.
Odmah po davanju signala za eliminaciju nepodobnog pojedinca,na scenu stupa
neposredno radno okruženje žrtve, koje “poltronski” mora da izvršava sve naloge
date „odozgo“. Tako se žrtvino neposredno radno okruženje pretvara u jednu
ekipu njenih direktnih “krvnika i egzekutora”. Pri tome se oni najeksponiraniji
krvnici i egzekutori stalno menjaju, odnosno smenjuju, stvarajući potpuno lažnu
sliku da je sama žrtva problematična.
Moberi se biraju iz Grupe za podršku mobinga, koja se takođe sastoji od žrtvinog
uglavnom neposrednog radnog okruženja. Ova grupa je u svakom trenutku uz
mobere, a protiv žrtve, samo onako više logistički, bez nekog posebnog,
nepotrebnog i direktnog eksponiranja. To su šaptači, oči i uši mobera, odnosno
sistema.Ovaj oblik strateškog mobinga u kome se žrtva uništava od svog
neposrednog radnog okruženja je Horizontalni mobing.
Međutim, kako se strateški mobing pokreće „odzgo“ od viših odnosno najviših
krugova Vlasti i moći, onda se cela ta Paklena igra budno promatra od strane
samih nalogodavaca. Zato se u celu tu igru uništavanja i izluđivanja žrtve
Strateškim mobingom, po potrebi uključuju i ostali organi ili institucije Vlade
Brčko distrikta, uglavnom višeg ranga, delujući protiv žrtve, odnosno
potpomažući Mobing tamo gde je potrebno. Ovaj oblik mobinga je Vertikalni
mobing.
Tako se dođe do toga da “genocidni” Strateški mobing kao najradikalniji oblik
mobinga u svom sastavu ima i Vertikalni i Horizontalni mobing.
10 | 7 5
Pri tome je u celoj toj nameštenoj igri, na jednoj strani žrtva potpuno sama i
bespomoćna, koja služi kao vreća za udaranje I iživljavanje, I kao nekakav
pokusni kunić za eksperimentisanje. Sa druge strane je Vlast i sistem sa bezbroj
svojih “poslušnika, i poltrona” koji “krvnički” i bez pogovora izvršavaju sve naloge
svojih „Gazda“ potpuno i sistemski uništavajući I rasturajući žrtvu.
Žrtve mobinga su posebno oni koji su prijavljivali korupciju – tzv. Zviždači, zatim
oni novozaposleni koji nemaju jaka leđa u smislu svog političkog ili porodično
kumovskog lobija. Potom, žrtve su i svi oni koji nisu Politički podobni, iz bilo
kojeg razloga, ili koji recimo nisu platili reket a dobili su posao u Budžetskim
institucijama Vlade Brčko distrikta.
Žrtve su uglavnom i mlađi visokoobrazovani ljudi, željni dokazivanja, koji dobro
rade svoj posao, koji su prodorni i napredni, te kao takvi prestavljaju veliku
opasnost za svoje korumpirano, “partijsko – poltronsko” poslovno okruženje koje
samo otaljava posao, i radi onako kako to „gazde“ a ne kako to zakon kaže.
Žrtve su I oni koji bi kao svedoci, svojim prisustvom mogli da ugroze dobro
utabane staze kriminala I korupcije Brčanske administracije.
Zašto ne reći, žrtve su I oni koji nisu Brčaci a nemaju jaku Štelu, odnosno žrtve
su Izbeglice, jer su one u sredini sistemske diskriminacije kakva je Brčko distrikt
građani 100 reda, ljudi bez bilo kakvih ljudskih prava.
Kada je u pitanju strateški mobbing I sistemska diskriminacija koju sam ja
preživeo radeći u Vladi Brčko distrikta I živeći u Brčko distriktu treba istaći
sledeće. Prilikom sistemskog i planskog, svesnog I namernog rasturanja,
izluđivanja i uništavanja etiketirane mete I žrtve, odnosno mene „Moćne
Brčanske Gazde I njihovi pomagači“ će uvek težiti da oni pravi razlozi zbog kojih
se pristupilo Egzekuciji I uništenju Žrtve, ostanu dobro skriveni ispod tepiha.
Umesto toga biće ponuđeno bezbroj potpuno “sumanutih”, bezveznih, izmišljenih
ili poluizmišljenih izgovora, kojim će se opravdavati sva ta sistemska i planska
sprovedena Egzekucija. Tu će ponovo bitnu ulogu odigrati “poslušničko –
podanička rulja” uglavnom iz Žrtvinog neposrednog radnog okruženja koja će
sve te izmišljene izgovore da distribuira na terenu.
“Genocidni” Strateški mobing kao najradikalniji oblik mobinga prestavlja
svojevrsno ratno stanje. Koristi se prava ratna strategija prilikom sistemskog I
planskog, Institucionalnog rasturanja I uništavanja Žrtve, odnosno unapred
etiketirane mete.
Strateški mobbing počinje naizgled bezazlenim peckanjima I provokacijama. Ono
što je pri tome najbitnije jeste postojanje plana po kome se žrtva uništava, ali I
kontinuitet zlostavljanja žrtve.
Tako je recimo, jedno od pitanja pred komisijom, prilikom mog intervijua za
posao u Brčanskim Javnim nabavkama, bilo: Da li ću moći da izdržim pritisak
ako se zaposlim u Javnim nabavkama, a znalo se da ću se tamo zaposliti.
Ovo je bila prva javna naznaka da je Paklena igra moje eliminacije već bila
naručena I barem u onoj svojoj osnovi dobro smišljena I nameštena
11 | 7 5
Potom će još prije mog dolaska u Brčanske Javne nabavke, uslediti žalba na
moje zapošljavanje u istim, I to baš od Edina Musića (SDP), koji je šizofreno I
lažno tvrdio da sam ja u nekakvom rodu sa tada višom nadređenom Anicom
Radić Savić kao šefom Odelenja za stručne I administrativne poslove. Isti taj
Edin Musić je bio jedan od mojih najvećih provokatora tokom mog
pripravnikovanja u Brčanskim Javnim objektima u periodu od 01.07.2006. godine
pa do 30.06.2007. godine.
Kada ni ovaj pokušaj moje eliminacije iz Vlade Brčko distrikta, (koji je poduzet I
prije nego što sam stvarno počeo da radim u istoj), nije uspeo, onda se pristupilo
mojoj Eliminaciji ili tačnije Institucionalnoj Egzekuciji Strateškim Mobingom.
I po tome se vidi do koje mere se Institucionalno nije dozvoljavalo da se ja
zaposlim u Budžetske institucije Vlade Brčko distrikta iz već opisanih razloga.
Tačnije rečeno, u Brčko distriktu se ni u kom slučaju nije dozvoljavalo da ja pa I
moja porodica imamo, nešto što bi barem imalo obrise normalnih životnih
okolnosti, dobrog posla I normalnih uslova rada. Umesto toga u Brčko distriktu ja
sam godinama držan na ulici bez posla i na rubu egzistencije ili sam sistemski I
planski, Institucionalno psihofizički, profesionalo I materijalno proganjan I
uništavan na sve moguće načine uz maksimalno diskreditovanje. Pri tome kada
je u pitanju ova tema I moja porodica ima vrlo slična iskustva kao I ja.
Tako mi je neposredno po dolasku u Brčanske Javne nabavke, kao nekoj budali
pojašnjavano da nisam trebao raditi u Javnim nabavkama, ali ni u Vladi. Zatim mi
je prećeno kako ću Sazreti u Javnim nabavkama. Zatim će se slučajno ili
namerno u mom prisustvu ali I u prisustvu nadređene Alme Kaloper izgovoriti
rečenica ” Šta hoće ti Vlasi ovo je moja zemlja”. Potom se počinje sa raznim
sitnijim provokacijama koje su bazirane na potpuno izmišljenim pogrdnim
karakteristikama moje ličnosti, pa se govori da netreba da pričam, da netreba da
se smijem, da se ružno oblačim I sl. Za kupovnu vodu na mom radnom stolu, pita
se je li to rakija I sl. Potom se onako lagano počinje I sa opstrukcijom moga rada,
jer se opstruiše moj rad u domenu opisa posla Višeg stručnog saradnika za
nabavke.
Na neki način mi se uskraćuje pravo na pauzu, jer se od mene traži da za vreme
pauze ostanem u kancelariji, a da na pauzu idem posle isteka pauze.
Učestalo se zapitkujem o nekom mom navodnom srodstvu sa višom
nadređenom Savićkom, sa ciljem moje eliminacije iz Javnih nabavki I Vlade
Brčko distrikta. To kažem zato što po Zakonu o državnoj službi se nemože
novozaposleni zaposliti u Administarciji Vlade Brčko distrikta ako mu je
nadređeni u krvnom srodstvu. Zatim se polako počinju vraćati moji dopisi zbog
svega I svačega.
Počinje se sa ozbiljnijim smicalicama tipa podmetanja duplih tenderskih
dokumentacija, krađe mojih predmeta, mešanja sadržaja mojih predmeta I sl. Za
sve ove smicalice ću posle tokom mojih nameštenih obaranja na probnom radu
biti optužen ja, kao eto ja sam nemaran u radu I često gubim predmete.
Odbijaju se moji zahtevi da se zbog krađe mojih predmeta, na ladicu moga stola
ugradi bravica.
12 | 7 5
Počinje se sa mojim otvorenim šikaniranjem I ponižavanjima, učestalo se galami
na mene, nazivam se budalom I sl. Počinje se sa otvorenom opstrukcijom moga
rada, kada se potpuno odstranjujem sa poslova višeg stručnog saradnika za
nabavke, I usmeravam se na poslove nižeg ranga (stručnog referenta).
Svi moji protesti zbog očite opstrukcije moga posla od strane nadređene Alme
Kaloper se odbijaju. Odbijaju se I moji zahtevi da se trebam usmeriti na posao iz
domena Višeg stručnog saradnika za nabavke. Posle će ista ta nadređena Alma
Kaloper tokom mojih nameštenih I nezakonitih obaranja na probnom radu, lažno
tvrditi kako ja nisam dovoljno radio na poslovima iz svog domena.
Zatim, pomenuta nadređena Kaloper Alma, posebno učestalo počinje da vraća
sve moje dopise, pri čemu su uglavnom ti dopisi vraćani zbog “traženja dlake u
jajetu”. Bilo je bitno da se iz bilo kojih razloga moji dopisi vraćaju, kako bi se
stekao utisak da ja učestalo pravim greške. Pri tome je nadređena Alma Kaloper
prije vraćanja mojih dopisa, iste kopirala kako bi sakupila kakve takve dokaze za
moja unapred planirana obaranja na probnom radu, koja će uslediti.
Dobijam I razne provokativno ponižavajuće poruke na mobilni telefon, ali I
poruke pretnje smrću. Nudi mi se nekakav CD za koji se tvrdi da je Pornić, koji
naravno da nisam uzeo. Ovo velikodušno nuđenje nekakvog Pornića na CD-u,
od strane Vladinih provokatora je možda poslužilo da mi se napakuje još nekava
paklena smicalica tipa Pedofilije.
Sve moje prijave o mom zlostavljanju nadređena Alma Kaloper svesno I
namerno odbija pod krajnje licemernim izgovorima kako se moji moberi I
zlostavljači iz Javnih nabavki samnom samo navodno šale ili zezaju, ili se to po
tada nadređenoj Almi Kaloper naprosto tako desilo.
Sa druge strane ista ta nadređena posle svake konfliktne sitacije, koja je nastala
na osnovu mog namernog šikaniranja I mobiranja ili na osnovu smicalica koje su
mi učestalo pakovale Almine kolege u sadejstvu sa njom, mene poziva u svoju
kancelariju, na tretmane čitanja moje bukvice.
Tamo me sasvim namerno optužuje da sam ja uvek I unapred kriv za sve što se
desi, kriv čak I za svoje sopstveno zlostavljanje, jer se navodno takve stvari nisu
dešavale pre mog dolaska u Brčanske Javne nabavke, ili su se dešavale navodno
zato što ja neverujem svojim moberima pa I “krvnicima” iz Javnih nabavki.
Na tim tretmanima čitanja moje bukvice, nadređena Alma Kaloper tada Pamukčić
mi je često pretila disciplinskim merama i otkazom, a kao razlog je čak
spominjala I moje navodno neuklapanje u poslovno okruženje mojih navodnih
kolega, a u stvari mojih mobera pa I “krvnika”.
Sasvim je jasno da sam ja tada, u Brčanskim Javnim nabavkama sasvim
namerno imao status dežurnog krivca, bez bilo kakve mogućnosti odbrane svog
dostojanstva, moralnog I fizičkog integriteta, ali I bez mogućnosti odbrane svoga
prava na rad I normalne uslove rada. Imao sam status vreće za udaranje I korpe
za smeće tj. zaposlenika 100-tog reda koji je služio kao nekakav pokusni kunić
za izvođenje raznih eksperimenata I punjenje svakakvih crnih statistika.
13 | 7 5
Tako je tada nadređena Alma Kaloper svesno I namerno uvek dolivala ulje na
vatru, jer je moje prijave o mom šikaniranju I zlostavljanju, te pravljenju raznih
smicalica na moj račun uvek sasvim namerno I vrlo smišljeno karekterisala kao
nekakvu šalu I zezanje, ili sam sa druge strane ja uvek bio kriv za svoje
sopstveno šikaniranje I zlostavljanje. Skoro potpuno identično se ponašala I
Administracija I Vlada Brčko distrikta.
Dosta često se dešavalo da ekipa mojih krvnika jednostavno negira konkretne
događaje u kojima sam ja mobiran I šikaniran. To se moglo izvesti vrlo lako, iz
prostog razloga jer sam na jednoj strani bio ja sam, samcat, a na drugoj strani je
bila cela jedna “krvnička Ekipa” mojih mobera pod punom Institucionalnom
zaštitom sistema.
Posle će mi na jednom od tih “tretmana čitanja moje bukvice” nadređena Alma
Kaloper jasno staviti do znanja da je svaki moj otpor mom sistemskom
uništavanju beznadežan I kontraproduktivan po mene samog, što se potvrdilo
kao potpuno tačno.
Negde u isto vreme I Viša nadređena Savićka jasno kaže kako je moj otpor mom
sistemskom uništavanju “genocidnim” Strateškim mobingom, ustvari borba sa
vetrenjačama. A kakav sam to ja izbor imao, u celoj toj nameštenoj paklenoj igri.
U isto vreme zbog svega navedenog što mi je tada rađeno, ja se višoj
nadređenoj Anici Radić – Savić pred svedokom obraćam rečima: Pa vi ovde
prvo nekog proglasite budalom, pa ga onda pravite budalom.
Na ovu moju konstataciju viša nadređena Savićka nije reagovala, ali se zato po
ustaljenoj proceduri nastavilo sa mojim šikaniranjem I mobingovanjem.
Bilo je evidentno da u Brčanskim Javnim nabavkama tada nije bio cilj da
problema nema, nego upravo suprotno od toga. Cilj je bio da problema
bude što više.
Na tome se radilo Institucionalno, sistemski I planski. Cilj je bio da se
prema meni konstantno I u kontinuitetu održava ogromna tenzija I ogroman
pritisak, na sve moguće načine, kako bi se ja što više iscrpio, izludio, a po
mogućnosti I potpuno slomio, upropastio I uništio. Pri tome je tadašnja
nadređena Alma Kaloper tada Pamukčić, uvek bila vođa ekipe mojih mobera I
“krvnika” iz Brčanskih Javnih nabavki, njen prvi kordinator I zaštitnik.
Bitno je napomenuti, da je u svakoj od tri kancelarije Brčanskih Javnih nabavki u
kojima sam tada radio, uvek glavni mober bio šef te kancelarije, koji je po funkciji
bio isti u rangu samnom, odnosno bio je Viši stručni saradnik za nabavke ali I
predsedavajući komisije za nabavke roba, radova ili usluga ili njegov zamenik.
Ostali zaposleni iz tih kancelarija su na različite načine u većoj ili manjoj meri
potpomagali moje Mobiranje.
Svo vreme moga Mobiranja u Brčanskim Javnim nabavkama, u istima je
konstantno bila prisutna I Etičarka Alma Burić – Bašić (SDP).Pomenuta je sa
mojim moberima I krvnicima bila u izuzetno dobrim odnosima, te je sa istima
svakodnevno ispijala kafice I pušila cigare, baš u prostorijama gde se ja
mobingujem I zlostavljam. Pri tome navodno neprimećujući šta se tu sve dešava.
Etičarka je sasvim namerno I planski takođe bila dodatna logistička podrška Ekipi
mojih mobera I krvnika, ili tačnije rečeno ista je bila sastavni deo te Ekipe.
14 | 7 5
U jednom trenutku, posle nekih tri meseca moga “rada” u Brčanskim Javnim
nabavkama, tj. u kancelariji (br.69) nadređena Alma Kaloper će mi saopštiti kako ću
u tom pododelenju proći sve faze rada, I da ću pred kraj te 2008. godine preći iz
Javnih nabavki negde drugo u Vladu. To je još jedan krupan dokaz da je početni
plan bio da se ja posle tretmana šikaniranja I uništavanja prebacim iz Brčanskih
Javnih nabavki u Brčanske Javne objekte. Tako bi se izvršilo moje sklanjanje iz
Pododelenja za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta.
Odmah potom počinje se sa mojim proganjanjem po kancelarijama, te se učestalo
izmeštam sa jednog mesta rada na drugo. Tako ću u samo prvih 5 do 6 meseci biti
prinuđen da 3 puta menjam kancelariju u kojoj sam radio ali I da čak 5 puta menjam
mesto sedenja. Čak će se pokušati I sa mojim izmeštanjem potpuno van prostorija
Brčanskih Javnih nabavki, na poziciju sekretarice Više nadređene.
U tom periodu mi je bez mog odobrenja dva puta uzimana stolica na kojoj sam
sedeo, a desilo se čak I to da sam dva puta bio fizički onemogućen u iznošenju svog
inventara iz jedne kancelarije u drugu.
Potom se i dalje nastavlja sa mojim ponižavanjem I šikaniranjem, na razne načine.
Ponovo se nazivam budalom, galami se na mene I sl. Ponovo se kradu moji
predmeti. Ponovo se mešaju sadržaji mojih predmeta. Učestalo se isključuje moj
internet ili se isključuje štampač prilikom mog štampanja. Na štampač se pušta da
se oštampa kompletan službeni list, kako bi se ja optužio I za to, pa će se tvrditi da
previše trošim papira.
Ponovo se učestalo preopterećujem sa poslom nižeg ranga, te se potpuno odvajam
od posla iz svog domena. Za mog mentora se nezakonito imenuje Šibalija Zoran, jer
je mentor mogao biti samo rukovodilac organa uprave ili rukovodeći službenik što
Šibalija Zoran svakako nije bio.
Posle svoga nezakonitog imenovanja za mog mentora pomenuti Šibalija Zoran
postaje jedan od mojih najvećih mobera I mučitelja, odnosno krvnika.
Podsetiću da je prethodno I tokom mog pripravnikovanja u Pododelenju za Javne
objekte 2006/2007 godine, jedan od mojih najvećih mobera tada bio Sadem Plakalo
kao moj tadašnji mentor. Inače Sadem Plakalo I Šibalija Zoran su bili u stalnom
kontaktu prilikom mog uništavanja strateškim mobingom u Brčanskim Javnim
nabavkama 2008/2009 godine.
Posle nezakonitog imenovanja Šibalije Zorana za mog mentora 05.09.2008. godine,
pooštrava se moje mobiranje I šikaniranje. Potom, moji moberi onako horski pišu
naručene izjave protiv mene, tvrdeći kako sam ja nekav Muški šovinista i Srpski
nacionalista, odnosno tvrdeći da sam ja nekakva budala I idiot koja njih zlostavlja,
(kao moje mobere pa I krvnike) I koja ugrožava ugled pododjela.
Očito se po ko zna koji put, sasvim namerno I planski potpuno izokretala realna
stvarna situacija u kojoj sam ja mesecima “genocidno” uništavan strateškim
mobingom. “Gebelsova propaganda” se očito tada vrlo uspešno koristila u
Brčanskim Javnim nabavkama.
Odmah posle horskog pisanja lažnih izjava protiv mene, pakuje mi se prva disciplinska
prijava, a kao dokaz tome se prilažu, odnosno poturaju, baš one prethodno napisane
naručene izjave mojih mobera ali I druge slične pisanije u vidu raznih namjenski pisanih
zapisnika I službenih zabeleški. Ova disciplinska prijava je tako pomno I temeljno
planirana I pakovana, onako polako, korak po korak, punih 10-ak dana, da je to bilo
stvarno vrlo bolesno I genocidno. U tih 10-ak dana pakovanja ove disciplnske prijave
tortura I represija nadamnom je bila posebno pojačana.
15 | 7 5
Potom se nadređena Alme Kaloper zbog ne aktiviranja ove prve napakovane
disciplinske prijave, žali I Apelacionoj komisiji. Zanimljivo je recima da tada ni
viša nadređena Savićka ali ni Apelaciona komisija nisu disciplinski sankcionisali
nadređenu Almu Kaloper zbog njenog pakovanja disciplinske prijave na moj
račun, iako su znali da je navedena to uradila. Time je skoro na samom startu
namerno propušteno da se prekine ta “unapred planirana Paklena igra”. Umesto
toga oni su samo lažno konstatovali kako se eto ja navodno ne uklapam u svoje
poslovno okruženje. Pa ko se još uklapa u svoje unapred proektovano I
namešteno mobbing poslovno okruženje, poslovno okruženje svojih krvnika I
mobera.
U isto vreme učestalo mi se pakuju greške, jer su potrebni dokazi za moje
namešteno I nezakonito obaranje na probnom radu, koje sledi u tada
neposrednoj budućnosti.
Nekih mesec dana pred moje prvo ocenjivanje na probnom radu dobijam
telefonski poziv od strane svog bivšeg mentora I krvnika Sadema Plakala sa
pozivom da dođem u Brčanske Javne objekte, gde ću po njemu položiti I probni
rad. Ja sam na ovaj Sademov poziv odgovorio kako hoću prvo da položim probni
rad u Javnim nabavkama, a posle će mo videti oko mog prelaska u Javne
objekte.
Postavlja se pitanje: Zašto bi tamo u Javnim objektima ja polago probni rad, kada
niko nikada prije mene nije pao na probnom radu u Vladi Brčko distrikta.
Pa jasno je da je I Sadem Plakalo kao jedan od bitnih igrača te Paklene igre,
mesec dana pre mog obaranja na probnom radu znao da je već odavno bilo
planirano moje namešteno obaranje na probnom radu, te je u tom cilju vršeno
moje izluđivanje, mobiranje I šikaniranje, ali i sveopšta opstrukcija moga rada.
Uz to, uredno je vršeno skupljanje kakvih takvih dokaza za ta moja unapred
planirana obaranja na priobnom radu.
Osim toga, ovaj poziv Sadema Plakala iz oktobra 2008. godine je bio nova
potvrda da je prema meni bio sproveden Pakleni plan šikaniranja I izluđivanja, a
potom je planirano da pred kraj te 2008 godine budem izmešten iz Javnih
nabavki u Javne objekte. Tako bi bio Eliminisan iz Javnih nabavki. U suprotnom
desiće se to što se desilo.
Zatim, neposredno pre mog prvog ocenjivanja na probnom radu prvo ću od
strane Jokanović Dragana više puta biti upozoravan rečima: Gledaj da ti ja
nebudem u komisiji, što je novi jasan signal da sledi moje namešteno obaranje
na probnom radu. Doduše isti mi se oba puta neposredno pred nameštena
obaranja na probnom radu obraćao I rečima: Ja neznam reći ne.
Zato sam ja samo dan pre mog prvog nameštenog I nezakonitog obaranja na
probnom radu 06.11.2008. godine, tražio od Više nadređene Anice Radić – Savić
da smeni deo moje komisije za ocenu mog probnog rada, zbog njihovog očitog
neprijateljskog delovanja I ponašanja prema meni, I to nadređenu Almu Kaloper
tada Pamukčić I lažnog I nezakonitog mentora Šibaliju Zorana. Savićka se složila
sa smenom nadređene Alme Kaloper, ali se nije složila sa smenom Šibalije
Zorana, pa je odbila ovaj moj zahtev pod izgovorom da sam ga kasno uputio.
16 | 7 5
Kako je navedena odbila moj usmeni zahtev, ja pismeni zahtev nisam ni
predavao, iako sam ga tada imao kod sebe. Navedeni pismeni zahtev ću
dostaviti u dokaznom materijalu uz Tužbu.
Inače kćerka Zorana Šibalije, Sara Šibalija je bila na izbornoj listi SPRS za
lokalne izbore u Brčko distriktu 2008.godine, na čini mi se 32 mestu.
Potom će ista ta nadređena Anica Radić – Savić (SPRS), istu tu komisiju
imenovati još dva puta. Drugi put prilikom mog drugog nameštenog I nezakonitog
obaranja na probnom radu 03.02.2009. godine. Zatim i treći put, prilikom
zakazivanja mog trećeg ocenjivanja na probnom radu, koje se trebalo izvršiti 09.06.2009.
godine, ali je isto bilo odloženo do daljnjeg I nije se nikada održalo. Stim, da treba reći
da je prilikom trećeg imenovanja ove kriminalne komisije, došlo do jedne formalno
pravne promjene, pa je tada za mog mentora imenovana nadređena Alma Kaloper tada
Pamukčić čime je tek tada ova komisija postala Zakonita.
Potom se 07.11.2008. godine prvi put namešteno I nezakonito obaram na
probnom radu. Ovo obaranje na probnom radu je izvršila potpuno nezakonita
komisija, jer Šibalija Zoran nije bio moj zakoniti mentor, niti je imao blage veze
šta sam ja do tada radio. Isti je za mog mentora imenovan samo nekih dva
meseca pre mog prvog obaranja na probnom radu. Pri tome je do momenta mog
prvog nameštenog I nezakonitog obaranja na probnom radu Šibalija Zoran samo
nekih mesec dana imao čisto formalan uvid u moj rad, I to posle donošenja
Internog pravilnika 26.09.2008. godine.
Pri tome, prvo obaranje na probnom radu je izvršeno bez mog izveštaja o radu,
jer mi je neposredno pre ocenjivanja namešteno da preselim svoj inventar iz
jedne kancelarije u drugu, posle čega sam dva puta fizički onemogućen u tome
od strane Agana Huseinovića. Postavlja se logično pitanje, na osnovu čega se
izvršilo moje prvo ocenjivanje na probnom radu ako nije bilo mog izveštaja o
radu.
Inače sama nadređena Kaloper Alma nije dozvolila da za minut dva popunim taj
formular koji prestavlja izveštaj o urađenim radnim zadacima. Zanimljiva je I
odabrana ocena kojom sam namešteno I nezakonito bio oboren na probnom
radu. Ta ocena je bila 6.66. Verovatno sam na poziciji Višeg stručnog
saradnika za nabavke bio Đavolski opasan za Brčanske “mafijaško političku Kliku
ili elitu”.
Odmah po mom prvom nameštenom I nezakonitom obaranju na probnom radu ja
pišem žalbu Apelacionoj komisiji, te se držim na ledu I u neizvesnosti ishoda te
žalbe preko mesec dana. U tom perodu se drogiram jakim sedativom.
Drogiranje sedativom je izvršeno u momentu kada mi je saopšteno da će me I pri
drugom ocenjivanju na probnom radu, ocenjivati ista ona stara nezakonita
komisija koja me je već jednom nezakonito I namešteno oborila na probnom
radu. Pozivam se da lobiram, valjda da bi položio probni rad.
Zatim, neposredno po mom prvom obaranju na probnom radu, uslediće moja
potpuna poslovna marginalizacija, kada mi sve do moje ostavke, punih 10
meseci nije davan bilo kakav novi posao. Nisu pomogle ni moje prijave vezano
za opstrukcije I blokade moga rada od strane nadređene Alme Kaloper, koje sam
upućivao svim nadležnim višim strukturama Vlasti. Nisu pomogli ni pismeni
zahtevi da mi se daje posao.
17 | 7 5
Potom se posle mog prvog nameštenog I nezakonitog obaranja na probnom radu,
od mene traži da se izvinjavam svojim najvećim krvnicima I zlostavljačima,
nadređenoj Almi Kaloper I nezakonitom I lažnom mentor Šibaliji Zoranu, uz ucenu
da ako to ne uradim neću položiti probni rad u drugom ocenjivanju.
Na taj način se pokušalo moje potpuno ponižavanje jer se od mene kao žrtve
tražilo da se izvinjavam osobama koje su me prethodno sistemski zlostavljale I
izluđivale, odnosno koje su me oborile na probnom radu.
Kako ja to nisam uradio na način na koji su oni od mene to tražili ja se po drugi
put obaram na probnom radu. Toliko o zakonitosti ocenjivanja probnog rada u
Vladi Brčko distrikta.
Moje drugo obaranje na probnom radu je 03.02.2009. godine izvršila ista ona
nezakonita komisija u kojoj je Šibalija Zoran bio moj nezakoniti I lažni mentor.
Kako sam odmah posle prvog obaranja na probnom radu bio pod potpunom
blokadom posla, od kada nisam zadužio ni jedan novi predmet, postavlja se
drugo logično pitanje. Na osnovu čega sam oboren drugi put, ako posle prvog
obaranja na probnom radu nisam zadužio ni jedan novi predmet.
Posle ovog drugog obaranja na probnom radu, ja ponovo pišem Žalbu
Apelacionoj komisiji, I ponovo čekam nešto oko mesec dana na ishod te žalbe.
Ponovo sam bio na ledu I u neizvenosti oko mesec dana.
U toj tada već drugoj žalbi sam zbog svega doživljenog tražio I suspenziju
nadređene Alme Kaloper tada Pamukčić, ali I disciplinsko kažnjavanje kriminalno
mafijaške komisije koja je dva puta “zloupotrebila mehanizam ocenjivanja
probnog rada” namešteno I nezakonito me obarajući na probnom radu.
Ni o ovim mojim zahtevima se po običaju nikad niko nije izjasnio, iako sam
ponudio dokaze koji su jasno ukazivali da sam bio potpuno u pravu. Apelaciona
komisija ponovo, kao I prilikom mog prvog nezakonitog I nameštenog obaranja
na probnom radu, celu stvar samo vraća na ponovno ocenjivanje.
Ovo je bilo tzv. Pimplanje, gde je moj život, moj posao I moje zdravlje, odnosno
moja glava bila tzv. ping pong loptica kojom su se igrale “Brčanske budžetske
glavešine I njihovi poslušnici”, pimplajući I dodajući se sa njome kako se kome
prohte. To je još jedan metod u moru mučiteljskih I krvničkih metoda pomoću
kojih je vršeno moje izluđivanje I uništavanje.
Posle mog drugog obaranja na probnom radu ja pismeno I usmeno tražim dopis
o nezakonitom imenovanju Šibalije Zorana za mog mentora, zbog čega Šibalija
protiv mene piše lažnu krivičnu I disciplinsku prijavu, na koju sam se tada
momentalno pismeno izjasnio da nisam kriv (20.02.2009. godine).
Ova lažna disciplinska prijava Šibalije Zorana protiv mene, će ponovo biti
reaktivirana I dodatno nafilovana novim lažnim optužbama 4 meseca posle
njenog nastanka, sredinom maja 2009.godine, te ću po istoj biti potpuno
nezakonito procesuiran I drakonski novčano kažnjen sa 1323 KM.Povod za
reaktiviranje te Lažne I stare disciplinske prijave Šibalije Zorana protiv mene će
ponovo biti jedan moj dopis. Ovaj put je bila u pitanju moja disciplinska prijava
protiv njega.
Naravno, “papir” o imenovanju Šibalije Zorana za mog mentora nikada mi nije
dostavljen, jer je sve bilo opstruisano od tadašnje nadređene Alme Kaloper.
18 | 7 5
U to vreme više puta se pitam jesam li Brčak, I to od strane šefa Inspektorata
Senade Garić ali i od šefa Odjela za izbjegla I raseljena lica Branke Đurić Žilić.
Osim toga, tada mi Šef inspektorata više puta dolazi u kancelariju I bezraložno
mi preti novim disciplinskim merama.
Negde u periodu imenovanja nove Vlade Brčko distrikta, dolazim u posed svih
materijala koje su moji krvnici pisali o meni. Tako saznajem da su me moji
moberi I mučitelji koji su bili dominantno muslimani Bošnjaci krajnje podmuklo I
bolesno, onako iza leđa, proglasili Srpskim Nacionalistom I muškim šovinistom.
Pre svega se misli na Almu Kaloper I Miralema Kovačevića, a posle I na Šibaliju
Zorana I Etičarku Almu Burić Bašić.
U ovom periodu sam više puta sretao oba moja mobera, “krvnika” i lažna
mentora kao se nešto domunđavaju u kancelariji Šibalije Zorana kao mog
nezakonitog I lažnog mentora u Javnim nabavkama. Njihov razgovor se uvek
momentalno prekidao prilikom mojih dolazaka u tu kancelariju (br. 68).
Zatim, zbog mojih dopisa I prijava koje sam učestalo slao svim nadležnim
Vladinim instancama, moji moberi I krvnici pokušavaju da me proglase Ludim.
Zato se u moju kancelariju više puta dovodi psiholog Zlata Paprić, šef centra za
mentalno zdravlje. Preti mi se da ću ako se budem borio za svoja prava, završiti
na psihijatriji. Zatim se kaže kako nisam ni svestan šta mi još mogu smestiti. U to
vreme mi nestaje i vozačka dozvola.
Tako se u kontinuitetu nastavlja sa mojim izluđivanjem, šikaniranjem I
uništavanjem I pod mandatom nove Vlade. Nastavlja se I sa potpunom blokadom
moga rada. Potpuno se zanemaruju ili odbacuju svi moji dopisi ili prijave o mom
sistemskom Mobingovanju I izluđivanju.
Krajem maja 2009.godine zakazuje se moje treće ocenjivanje na probnom radu.
Komisija je ponovo ostala ista ona kriminalna komisija koja me je prethodno dva
puta namešteno I nezakonito oborila na probnom radu, sa jednom formalno
pravnom izmenom, a to je da je nadređena Alma Kaloper imenovana za mog
mentora.
To znači da je tek tada ova komisija postala zakonita, jer mi je za mentora
imenovano rukovodeće lice. To opet znači da su moja prethodna dva ocenjivanja
na probnom radu bila potpuno nezakonita, jer mi je mentor bio Zoran Šibalija koji
ni u kom slučaju nije bio ni rukovodeći službenik, ali ni rukovodilac organa
Uprave. Ja zbog toga ponovo pišem žalbu Apelacionoj komisiji, I tražim da se
ova komisija smeni I disciplinski kazni. Žalba se odbija.
Potom se do daljnjeg, odlaže moje treće ocenjivanje na probnom radu koje je
bilo zakazano 09.06.2009. godine.
Moje treće ocenjivanje na probnom radu, posle nikad nije ni održano, jer je bilo
evidentno da sam ja bio potvrgnut sistemskoj I planskoj sveopštoj blokadi u radu
na sve moguće načine, za šta je najodgovornija bila nadređena Alma Kaloper.
19 | 7 5
Kada je moj rad bio u pitanju, tu se sve svesno I namerno, sistemski I planski
radilo naopačke. Počev od propusta povezanih sa postupkom mog uvođenja u
posao, pa preko nezakonitog imenovanja Šibalije Zorana za mog mentora, do
sveopšte opstrukcije moga rada, posle čega slede moja dva nameštena I
nezakonita obaranja na probnom radu, I na kraju dolazimo do 10-to mesečne
totalne blokade moga rada kada mi sve do moje ostavke nije davan bilo kakav
posao.
Uz to, svo to vreme bio sam pod vrlo agresivnim oblikom Strateškog mobinga,
pod stalnim šikaniranjima I proganjanjima, što znači da sam radio u potpuno
nereguralnim I nemogućim uslovima rada.
Zato je Vlada Brčko distrikta donela solomonsko rešenje, naravno na moju štetu,
a na čiju bi drugo štetu donela. Odlučeno je da ja ponovo prođem celi postupak
probnog rada. Znači posle tada skoro 15 meseci “genocidnog” I sistemskog
uništavanja Strateškim mobingom, donosi se odluka da se ponovi celokupni
postupak moga probnog rada, u takvom jednom neprijateljskom okruženju.
To znači da bi ja u tom “vrlo agresivnom I neprijateljskom okruženju” mojih
mobera, krvnika I egzekutora, morao I narednih 6 meseci biti u statusu probnog
rada, što bi ukupno bilo 21 mesec, pod uslovom da me I tada posle tog 21
meseca ponovo namešteno I nezakonito ne obore na probnom radu.
Pored toga postavlja se pitanje, kako to da Vlada Brčko distrikta tek tada posle
skoro 15 meseci moga Institucionalnog I sistemskog uništavanja navodno
uočava da je bilo nekih propusta. Pri tome su svi ti propusti rađeni
Institucionalno, planski, sistemski I namerno I u kontinuitetu, a bilu su stavrno
ogromni, vidljivi I iz Aviona.
Osim toga, lično sam o svim tim propustima obaveštavao sve nadležne Vladine instance
kako pismeno tako I usmeno, i to u kontinuitetu, ali bez uspeha. Svi moji dopisi I prijave
o mom sistemskom zlostavljanju su automatski ili zanemarivani ili odbacivani, a ja sam
odmah potom bio podvrgavan još represivnijim oblicima torture I zlostavljanja.
Zatim se postavlja pitanje, da li je ko odgovoran za 15 meseci moga sistemskog I
planskog uništavanja I upropaštavanja. Zatim da li je neko odgovoran za moja
dva nameštena I nezakonita obaranja na probnom radu I za 10-to mesečnu
totalnu blokadu moga rada, kada mi nije davan bilo kakav posao. Da li je neko
odgovoran za opstrukciju moga rada od momenta moga uvođenja u posao pa do
mojih nameštenih I nezakonitih obaranja na probnim radovima.
Ima li odgovornih za taj “sveopšti lični genocid” koji je na meni bio sproveden u
tih 15 meseci “rada” u Javnim nabavkama Vlade Brčko distrikta.
Po Vladi Brčko distrikta koja je bila I nalogodavac tog mog “ličnog genocida”,
odgovornih nema, odnosno odgovoran ću biti ja, jer će u naredna dva meseca
posle ove odluke da se moj probni rad ponovi I u narednih 6 meseci, biti izvršena
moja konačna eliminacija iz Javnih nabavki putem pakovanja novih I novih
disciplinskih I krivičnih prijava. Prethodno će mi kao što će se videti iz daljnjeg
teksta, javno biti saopšteno da ja nikada neću položiti probni rad u Javnim
nabavkama.
20 | 7 5
Negde u tom periodu (11 maja 2009. godine) Šibalija Zoran mi onemogućava ulazak
u zgradu Vlade Brčko distrikta, te me odmah potom ponižava u istoj učestalo mi
pevušeći reč Popuši. Zbog ovog događaja ja 12.05.2009. godine, pišem disciplinsku
prijavu protiv Šibalije Zorana. U toj prijavi navodim I sve ostale primere moga
mobiranja I zlostavljanja od strane Šibalije Zorana.
Kao odgovor od starne Vlade Brčko distrikta dobijam već opisano reaktiviranje stare
I lažne Šibalijine prijave protiv mene (pisane početkom februara 2009. godine), te
nove dve krivične prijave.
Zatim će se neposredno pred etapu, koju bih nazvao konačni udarac a koja se
ogledala u učestalom pakovanju disciplinskih I krivičnih prijava na moj račun, te u
izricanju drakonskih novčanih kazni, desiti još jedan sastanak kome će prisustvovati
kompletno Pododjeljenje za Javne nabavke, na čelu sa Almom Kaloper. Zatim tu će
biti prisutan I viši nadređeni Niko Stoparić, ali i kordinator Gradonačelnika Belmir
Agić I ja. Sastanak je održan u kancelariji koordinatora Gradonačelnika.
Tada, na tom sastanku mi je između ostaloga izrečeno poslednje upozorenje, da
napustim Javne nabavke odlaskom u Javne objekte. Tačnije rečeno, Miralem
Kovačević će mi javno pred već navedenim auditorijem reći: Ti nikad nećeš
položiti probni rad u Javnim nabavkama.
Podsetiću da sam ja nekih 9 meseci pre ovog događaja Sademu Plakalu na
njegov poziv da dođem u Javne objekte, odgovorio kako hoću prvo da položim
probni rad u Javnim nabavkama. Da bi 9 meseci posle tog razgovora sa
Sademom Plakalom dobio jasan odgovor od Vlasti, preko Miralema Kovačevića
kada mi je rečeno da ja probni rad u Javnim nabavkama nikada neću položiti.
Zato se posle ovog razgovora u kancelariji kordinatora Gradonačelnika dešava
sledeće. Prvo se ja potpuno nezakonito I neovlašteno procesuiram I drakonski
novčano kažnjavam sa 1323 KM po lažnoj, reaktiviranoj a potom I dodatno
nafilovanoj disciplinskoj prijavi Šibalije Zorana, a zatim se odbija I moja
disciplinska prijava protiv njega, zbog koje je u stvari bila I reaktivirana ta njegova
stara prijava protiv mene.
Odmah potom sledi I lažna disciplinska prijava Etičarke Alme Burić – Bašić,
protiv mene na osnovu koje se ponovo potpuno nezakonito kažnjavam sa nekih
novih 270 KM. Navedena Etičarka je tada protiv mene pisala I niz lažnih
zapisnika I krivičnih prijava ili sličnih pisanija. Prethodno sam ja, prije frontalnog
napada Etičarke Alme Burić Bašić na mene, (slično kao I kod slučaja Šibalija),
prvo napisao disciplinsku prijavu protiv nje, na koju se uzgred rečeno nikad niko
nije izjasnio.
Odmah posle ove Etičarkine disciplinske prijave, sledi nova disciplinska I krivična
prijava. Ovaj put od moga najvećeg krvnika I zlostavljača nadređene Alme
Kaloper.
Na kraju posle prijava od strane Alme Kaloper sledi disciplinska prijava višeg
nadređenog Nike Stoparića.
Posle svega ovoga, odnosno posle 15 meseci “ličnog genocida”
Strateškim Mobingom, ja podnosim neopozivu ostavku I vidno narušenog
zdravlja napuštam posao u Javnim nabavkama Vlade Brčko distrikta.
21 | 7 5
Ono što je posebno zanimljivo je to što se posle moje ostavke oglasila I
Apelaciona komisija ali I Upravna inspekcija.
I jedni I drugi su navodno tek tada, posle moje ostavke konstatovali da je bilo
propusta tokom mog probnog rada, te su naložili da se celi postupak ponovi. Ovo
su bila krajnje licemerna saopštenja data čisto zbog kakve takve zaštite njihovog
potpuno uništenog kredibiliteta. Postavlja se pitanje šta da se ponovi kad sam ja
već odavno bio podneo ostavku. Zatim postavlja se pitanje kako da to ni
Apelaciona komisija ali ni Upravna inspekcija nisu navodno mogle da primate
ogromne i očite propuste, koji su se svesno I namerno radili u kontinuitetu punih
15 meseci.
Pa lično sam ih ja u tom periodu o tome u kontinuitetu pismeno obaveštavao.
Tada su se I Apelaciona komisija, ali I Upravna inspekcija, verovatno po nalogu
svojih finansijera pravili nenadležni, ili su se pravili “Gluvi i Blesavi”.
Zatim da li Apelaciona komisija I Upravna inspekcija smatraju da bi neko trebao
biti odgovoran za sav taj lični genocid koji sam preživeo u tih 15 meseci. Treba li
neko zbog svega toga da ostane bez radnog mesta ili ne.
Da nebi na kraju ostale imenovane samo Apelaciona komisija I Upravna
inspekcija, tu su još odgovorniji bili: Etičarka Alma Burić Bašić, nadređena Alma
Kaloper, nezakoniti I lažni mentor Šibalija Zoran, Miralem Kovačević, Čonda
Staniša, Huseinović Agan, Jokanović Dragan i Nafija Puška. Zatim slede Zajim
Kurtović, Nermina Arslić, Adnan Merić, Fatima Henjaković I Duška Vujičić.
Prisutna je bila I Gordana Simikić.
Potom tu su i šef Inspektorata Senada Garić, šef Odjela za izbegla I raseljena
lica Branka Žilić – Đurić, Alma Kadrić, pa I Edin Musić. Zatim šef Stambenog
Sadem Plakalo kao bivši mentor I krvnik, šef Javnih poslova Rifet Mujanović, te
Inspekcija za rad.
Pojavljivali su se I Rino Bajer I Jasmina Beširević kao osobe sa kojima sam radio u
Javnim objektima 2006/2007 godine. Svoj uticaj su imali I zaposleni u Pododjelu
ljudskih resursa, a prisutna je bila I Zlata Paprić, šef centra za mentalno zdravlje.
Ne treba zaboraviti ni nezaboravnog Mirsada Đapu u svojstvu Gradonačelnika kao
verovatno najodgovornije osobe za moje krvničko “ubijanje” u Javnim nabavkama.
A onda zbog svog činjenja I ne činjenja netreba zaboraviti ni mog prvog višeg
nadređenog kao šefa Odelenja za Stručne I Administrativne poslove (pre lokalnih
izbora 2008. godine) Anicu Radić – Savić, te drugog višeg nadređenog (posle
lokalnih izbora 2008. godine) Niku Stoparića, zatim kordinatora Gradonačelnika
Belmira Agića, pa na kraju I Gradonačelnika Dragana Pajića.
Ovim nabrajanjem se ni u kom slučaju ne završava spisak pojedinaca, organa ili
institucija Vlade Brčko distrikta koje bi mogle biti uključene u ovu “genocidnu Paklenu
igru smrti” kojom je bila izvršena moja sistemska i planska Egzekucija ili tačnije rečeno
kojom je izvršen Atentat na mene. Iz prostog razloga što sam ja tada naspram sebe imao
celu jednu umreženu “sistemsku udbaško mafijašku političku mašineriju”, celu jednu
mrežu nalogodavaca, egzekutora i njihovih pomagača, koja se iz moje trenutne pozicije
nemože u potpunosti sagledati.
22 | 7 5
Zanimljivo je da će se posle moje ostavke I napuštanja Vlade Brčko distrikta,
naprasno promeniti Zakon o državnoj službi, te će tako odjednom biti dozvoljeno da
se za mentora biraju I zaposleni istog ili sličnog ranga kao novozaposleni radnici koji
su na probnom radu, odnosno više se za mentora nije trebao isključivo imenovati
rukovodilac organa uprave ili rukovodeći službenik.
Zatim, zanimljivo je bilo da se posle moje ostavke, naprasno menja ta mafijaška
komisija za ocenu moga probnog rada. Zašto, kada sam ja već odavno bio podneo
ostavku, I otišao iz Vlade.
Pre prelaska na druge teme vezane za moje mobiranje u Brčanske Javnim
nabavkama treba napomenuti još dve bitne činjenice.
Prva činjenica je da se samo nekih mesec dana pre mog drogiranja jakim sedativom
u kancelariji br.79 Javnih nabavki desio još jedan slučaj drogiranja. Ovaj put bilo je u
pitanju drogiranje nekog učenika koji je navodno pravio problem u školi, pa mu se
nastava izvodila u njegovoj kući, gde je po navodima njegovog oca taj dečak bio
drogiran.
Druga činjenica je da sam se ja nekih mesec dana pre moje ostavke obratio doktoru
u Domu zdravlja tražeći bolovanje zbog tada već 14-mesečnog mobinga. Tada me
je pomenuta doktorica pokušala uputiti u centar za mentalno zdravlje, odnosno
upravo tamo gde je šef tog centra bila baš Zlata Paprić koja je do tada već bila više
puta u mojoj kancelariji.
Kako ja nisam bio lud, nego sistemski I planski, svesno I namerno rasturan,
izluđivan, I uništavan Strateškim mobingom, tada već punih 14 meseci, ja sam
odbijo da idem u centar za mentalno zdravlje, pa tako nisam dobio ni bolovanje, ali
sam verovatno u svoj zdravstveni karton dobio neku od ludačkih ili njoj sličnih
dijagnoza.
Bio sam savršeno svestan da ja naspram sebe imam jednu umreženu I vrlo “krvnički
raspoloženu mafijaško političku mašineriju”, koja će iskoristiti svaku priliku da me što
više uništi I ubije u pojam.
Zato sam prilično siguran, slično kao I kod mog mobingovanja I obaranja na probnim
radovima, da je moja ludačka dijagnoza već odavno bila napisana, samo sam se ja
trebao pojaviti na određenom mestu da bi se takva dijagnoza I zvanično potvrdila.
Zato ja tada nisam otišao u centar za mentalno zdravlje kod Zlate Paprić, niti sam
bilo kada odlazio kod bilo kog doktora toga tipa, odnosno nisam odlazio kod
Psihijatra, Neuropsihijatra, Psihologa ili njima sličnim doktorima. Onaj doktor koji je
(eventualno a siguran sam da je bilo takvih) izvršio pakovanje moje Ludačke
dijagnoze treba da izgubi dozvolu za rad, ali treba I da bude sudski procesuiran
zbog niza krivičnih dela koje je takvom jednom zloupotrebom službenog položaja I
nesavesnim radom učinio.
Ako bi se sada trebalo ukratko opisati matrica mog šikaniranja I zlostavljanja, odnosno
matrica mog mobiranja, kako tokom mog rada u Javnim nabavkama 2008/2009 godine,
tako I tokom mog pripravnikovanja u Javnim objektima 2006/2007 godine, onda je ona
bila sledeća:
Prvo se ciljano, svesno I namerno išlo na moje kontinualno peckanje, provociranje,
ponižavanje, pravljenje raznih opstrukcija I smicalica, pakovanje I podmetanje svega I
svačega pa što prođe prođe. Cilj je bio da se od mene izvuče bilo kakva moja reakcija
na moje šikaniranje I zlostavljanje, odnosno na moje mobiranje. Kada bi, prije ili kasnije
uspeli da dobiju moju odbrambenu reakciju na moje šikaniranje I mobiranje, onda bi se
sve radilo po šabloniziranoj I ustaljenoj “genocidnoj” proceduri.
23 | 7 5
Prvo bi se sasvim namerno I planski potpuno zanemarili svi prethodni događaji
moga šikaniranja I mobingovanja koji su bili povod za moju odbrambenu reakciju,
odnosno moja reakcija bi se posmatrala sama za sebe, kao da se prije nje ništa nije
dešavalo. Nego sam ja, eto sam od sebe bez bilo kakvog povoda reagovao.
Potom bi se takva moja reakcija opet sasvim namerno I planski dodatno
modifikovala, odnosno ista bi se redovno naduvavla uz dodavanje nekih sasvim
izmišljenih delova koji se u opšte nisu dogodili, a sve kako bi se dobila dovoljno
dobra konstrukcija, kojom bi se potom navodno potpuno argumentovano I zakonski
vršilo moje daljnje još represivnije I radikalnije mobingovanje, šikaniranje,
proganjanje I diskreditovanje.
Sa druge strane Administracija i Vlada Brčko distrikta, ali I Ekipa mojih mobera,
krvnika I egzekutora iz Brčanskih Javnih nabavki na čelu sa nadređenom Almom
Kaloper I uz punu podršku Etičarke Alme Burić – Bašić, redovno zanemaruje sve
moje dopise, obaveštenja, zahteve I prijave vezane za moje sistemsko I plansko,
svesno I namerno uništavanje u tim I takvim Brčanskim Javnim nabavkama
primenom Strateškog mobinga.
Tako se skoro redovno dešavalo da kad kod se ja “drznem” da obavestim sve
nadležne instance Administracije I Vlade Brčko distrikta o mom višemesečnom
uništavanju Strateškim mobingom, te kada zatražim da se zaustavi moje mobiranje I
zlostavljanje, ali I da se disciplinski kazne moji moberi, odnosno kada zatražim da mi
se omogući moje zakonom zagarantovano pravo na rad I normalne uslove rada,
onda bi se svi takvi moji dopisi sasvim namerno potpuno zanemarivali ili odbacivali,
a kao odgovor je skoro redovno dolazila moja još oštrija represija, tortura I
proganjanje.
Ovakva još oštrija represija I tortura se redovno manifestovala I kroz pakovanje
novih I novih disciplinskih I krivičnih prijava, ali I kroz teledirigovano pisanje raznih
izjava, zapisnika I sličnih pisanija protiv mene, te kroz moje nezakonito procesuiranje
I sankcionisanje drakonskim novčanim kaznama po prethodno napakovanim
disciplinskim prijavama.
Tako se slala jasna poruka da sam ja čovek ne drugog reda, nego čovek stotog
reda. Potpuno obespravljen i bez bilo kakvih prava. Zato sam tokom mog “rada” u
Brčanskim Javnim nabavkama ali I generalno gledano tokom mog kompletnog
putešestvija u Brčko distriktu, bio čovek bez bilo kakvih prava na život dostojan
čoveka, potpuno lišen bilo kakvog prava na rad ali I prava na normalne uslove rada.
Bio sa čovek bez prava na ljudsko dostojansvo, moralni, fizički I profesionalni
integritet I svoj sopstveni lični identitet.
Zato, ni u kom slučaju nisam smeo da se žalim na moje mobiranje I uništavanje, jer
je svaki moj takav potez bio vrlo kontraproduktivan po mene samog. Posle ovakvih
mojih poteza bio bih najoštrije sankcionisan dodatnim vrlo represivnim merama.
Tako je, kao što sam već više puta navodio, recimo nadređena Alma Kaloper sa
jedne strane sve događaje u kojima sam ja bio šikaniran I mobingovan, proglašavala
kao nekakvu šalu I zezanje ili se to po njoj naprosto tako desilo, a odmah potom je
istim povodom mene kao žrtvu šikaniranja I zlostavljanja pozivala u svoju kancelariju
na tretmane čitanja bukvice.
24 | 7 5
Na tim tretmanima sam ja redovno bio označavan kao krivac, jer se navodno po
nadređenoj Almi Kaloper takve stvari nisu pre dešavale, ili sam bio kriv jer eto ja
neverujem svojim moberima I egzekutorima, pa me oni zbog moje navodne nevere
prema njima šikaniraju I mobinguju.
Pa ne znam da li su se takvi događaji dešavali pre mog zaposlenja u Brčanske Javne
nabavke, niti je to u konkretnom slučaju uopšte bilo bitno, ali znam da se moje tadašnje
rasuranje, izluđivanje I uništavanje Strateškim mobingom vršilo po unapred
napravljenom Paklenom planu, za koji je itekako znala I sama nadređena Alma Kaloper
tada Pamukčić, jer je bila vođa ekipe mojih mobera I egzekutora iz Brčanskih Javnih
nabavki. Navedena se tada samo pravila da to nezna, jer naprosto nije htela to da zna.
Ovakvim kriterijumom da sam ja kriv za sve što se desi, jer se takve stvari navodno
ranije nisu dešavale, ja sam ustvari bio označen kao dežurni krivac, bez bilo kakvog
prava na sopstvenu odbranu, na odbranu svog ljudskog dostojanstva, moralnog I
fizičkog integriteta, ali I na odbranu svoga zakonom zagarantovanog prava na rad I
normalne uslove rada, jer šta god da se desi, znalo se da ću ja unapred biti proglašen
kao krivac. Na takvim tretmanima čitanja moje bukvice sam redovno bio izložen
dodatnim pretnjama I šikaniranjima, pa čak I pretnjama otkazom.
Zato je bilo sasvim evidentno da u mom slučaju nije bio cilj da problema ne bude, nego
se planski I sistemski, svesno I namerno, sve radilo na tome da problema bude što više.
Cilj je bio da se prema meni, u kontinuitetu održava velika tenzija I veliki pritisak, da se
što više izmrcvarim i izludim, da mi se što više razvuče I rasturi pamet I ispere mozak, tj.
da mi se takoreći“slomi kičma”, kako bi se što manje bavio svojim poslom, a što više
samim sobom, tj. svojim zdravljem I zaštitom svojih prava. Zato su se problemi
konstantno, veštački I namerno pravili, a potom se svesno I namerno na sve to
Institucionalno I namerno dodatno dolivalo ulje na vatru.
I na kraju nije teško primjetiti da su za vreme mog mobingovanja u Brčanskim Javnim
nabavkama 2008/2009 godine, pravljene krupne I očite, sistemske greške od strane
Administracije I Vlade Brčko distrikta .
Te greške su pravljene malte ne Institucionalno na svakom mogućem koraku, od svih
onih koji su na bilo koji način službeno bili uključeni u ovu “Paklenu igru” moga
uništavanja Strateškim mobingom. Akcenat je uvek bio na mom daljnjem
Institucionalnom, sistemskom I planskom proganjanju po svaku cenu, koji god da je
povod ili razlog bio u pitanju.
Tako se u mom slučaju svesno I namerno I u kontinuitetu sve radilo pogrešno I
naopačke, do te mere da je to normalnom čoveku teško I za poverovati, što takođe
jasno ukazuje na postojanje cele jedne umrežene sistemske mašinerije koja je bila
uključena u moje uništavanje I ubijanje Strateškim mobingom.
Zato je kristalno jasno da je onaj suštinski cilj ove “udbaške Paklene igre” iz Brčanskih
Javnih nabavki bila moja potpuna eliminacija, odnosno moje potpuno upropaštavanje,
rasturanje, diskreditovanje I uništavanje u svakom mogućem smislu.
Pa zato recimo, nimalo ne čuti što su svi oni koji su po službenoj dužnosti bili uključeni u
moje uništavanje I ubijanje Strateškim mobingom pokazivali potpuno isti oblik
ponašanja. Sa jedne strane su se svi malte ne pravili “ludi, mutavi I blesavi” kad god bi
ja prijavio svoje zlostavljanje, a to sam radio stvarno dosta često I u kontinuitetu, što bi
se još moglo okarakterisati kao svesna I namerna igra “gluvih telefona”.
25 | 7 5
Potom bi listom sve ovakve moje prijave, zahtevi ili obaveštenja bile ili odbačene ili
potpuno zanemarene I “gurnute pod tepih”. Sa druge strane “udbaška Paklena igra”
moga uništavanja I ubijanja Strateškim mobingom bi se po ustaljenoj proceduri
samo nastavljala, ali I dodatno pooštravala jer sam se drzno da prijavim svoje
zlostavljanje.
Jedino je šizofreno bilo to što sam ja bio prinuđen da prijavljujem svoje mobiranje I
uništavanje onima koji su u suštini I davali signale za moje sistemsko satiranje I koji
su svo vreme savršeno jasno znali da sam ja bio unapred određena meta za
rasturanje I uništavanje.
Jasno se vidi, generalno gledano da tokom kompletnog mog putešestvija u Brčko
distriktu, ja jedino nisam mogao normalno da živim I da se sam bavim svojim životom,
jer sam 8 godina bio sistemski I planski, svesno I namerno blokiran ali I uništavan po
svim mogućim životnim pitanjima.
Krenuvši od najelementarnijeg prava na rad I normalnu egzistenciju dostojnu čoveka. Pa
preko toga, do svih ostalih životnih pitanja. Pri tome je I maloj deci jasno da je pravo na
rad izjednačeno sa pravom na život, kao najprečem ljudskom pravu. Od toga kada I
kako rešite pitanje posla I egzistencije nadirektnije zavise I sva ostala vaša životna
rešenja, po bilo kojim drugim životnim pitanjima.
Ako vas 8 godina sistemski I planski, svesno I namerno onemogućavaju da se zaposlite
I obezbedite sebi normalnu egzistenciju, I pri tome vas maksimalno sapliću, šikaniraju,
proganjaju I diskredituju, onda znači da vas u stvari sistemski I planski, svesno I
namerno godinama ubijaju I upropaštavaju.
I sve to rade, jer niste rođeni Brčak, jer nemate “Štelu”, jer niste pripadnik neke od političkih
partija, jer nećete da im date novac (reket) da bi se zaposlili, jer ste prijavili mobbing I
korupciju, jer radite pošteno I po zakonu, jer ste obrazovaniji i sposobniji od “korumpiranih
podaničko poltronskih kadrova” iz svog neposrednog radnog okruženja I sl.
A kad je sve to tako, onda na prečac dobijate Etiketu građanina ne drugog, nego stotog
reda, posle čega postajete potpuno obespravljeni, bez bilo kakvog prava na rad I život
dostojan čoveka, ali I bez bilo kakvog prava na sopstveni lični identitet, te bez prava na
sopstveno ljudsko dostojanstvo, I odbranu svog ličnog, profesionalnog, fizičkog I
moralnog integriteta I identiteta. Posle toga vas samo sistemski I planski rasture I
unište, a vrlo lako vas po potrebi mogu proglasiti I za “ludu” odnosno psihički
poremećenu osobu.
Da cela stvar bude gora, ovde je bio u pitanju višestruki mobbing. Jer ja u najmanju ruku
nisam umao podršku ni od koga, pa ni od svoje porodice, ili još konkretnije smatram da
su ako ne svo vreme moga mobiranja I uništavanja u Javnim nabavkama , onda barem
jedan njegov dobar deo isti bili izlobirani da rade u korist Vlade Brčko distrikta ili
određenih mafijaško političkih centara moći u Brčko distriktu”. Sad, koliko svesno a
koliko nesvesno, mislim da to možda više nije ni bitno, jer su I oni prethodno godinama
od istih tih “mafijaško političkih centara moći” bili sistemski blokirani, uništavani I
proganjani.
Detaljni opis svih dešavanja u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta
2008/2009 godine, tokom mog 15-sto mesečnog mobiranja strateškim mobingom, ali I
detaljan opis svih dešavanja u Pododelenju za Javne objekte Vlade Brčko distrikta
2006/2007. godine, tokom mog pripravnikovanja, sa datom uporednom analizom
sličnosti ova dva slučaja moga mobiranja I zlostavljanja, kao I detaljan opis zbirnog
putešestvija kako moje porodice tako I mene lično biće dostavljen u jedinstvenom
dokumentu koji ću dostaviti u prilogu same Tužbe.
26 | 7 5
KOMENTARI I IZGOVORI

Zanimljivi su bili neki komentari dati tokom mog rada Ili pred samu moju ostavku, a koji takođe
kristalno jasno govore da sam ja tada u Brčanskim Javnim nabavkama bio Institucionalno,
sistemski i planski, svesno i namerno rasturan, izluđivan i uništavan, tj. mobingovan.
Komentar (o) upućen meni je glasio: NISI TREBAO RADITI U JAVNIM NABAVKAMA ALI NI U VLADI !
Komentar (1) upućen meni je glasio: OVDE ĆEŠ SAZRETI !
Komentar (o) upućen meni je glasio: BOLJE ĆUTI, DOK TI TO SVE DOKAŽEŠ PROĆE VREMENA I VREMENA ! PRI
TOME SE SVO VREME I U KONTINUTETU SISTEMSKI I PLANSKI NASTAVLJALO MOJE ZLOSTAVLJANJE.
Komentar (2) upućen meni je glasio: NISI NI SVESTAN ŠTA TI JOŠ MOŽEMO SMESTITI !
Komentar (3) upućen meni je glasio: TI OVDE NISI IMAO NIKAKVE ŠANSE !
Komentar (4) upućen meni je glasio: GDE GOD DA DOĐEŠ BIĆEŠ BLOKIRAN !
Prvi komentar u formi pretnje je izrekao Miralem Kovačević, malte ne odmah po mom
zapošljavanju u Brčanske Javne nabavke. Njime se jasno sugeriše na postojanje unapred
napravljenog plana po kome ću u narednih 15 meseci moga „rada“ u Pododelenju za Javne
nabavke Vlade Brčko distrikta, biti sistemski i planski, svesno i namerno, INSTITUCIONALNO I
GENOCIDNO RASTURAN, IZLUĐIVAN I UNIŠTAVAN NA SVE MOGUĆE NAČINE.
Drugi komentar je u formi pretnje izrekao Jokanović Dragan, i to u momentu kada sam ja
untenzivno počeo da prijavljujem svoje zlostavljanje i mobingovanje, i da tražim disciplinsku
odgovornost svojim mobera i zlostavljača. Ova pretnja sama po sebi sve govori. Moje
proganjanje, uništavanje i izluđivanje te sve te silne Smicalice, Podmetanja i PAKOVANJA svega i
svačega, radila su se dakako INSTITUCIONALNO, SISTEMSKI I PO UNAPRED
NAPRAVLJENOM PLANU. Inače, u momentu kada je bila izrečena ova pretnja, pomenuti
Jokanović Dragan će mi otvoreno pretiti i da ću završiti u ludnici ako nastavim da se borim za
svoja prava.
O mom sistemskom i planskom svesnom i namernom, INSTITUCIONALNOM rasturanju,
izluđivanju i uništavanju u Brčanskim Javnim nabavkama jasno govori komentar br. 3, koji je
izrečen pred samu moju ostavku. Izgovorila ga je Gordana Simikić. Ovaj komentar, takođe, jasno
ukazuje do koje mere je bila beznadežna moja borba za moja ljudska prava, tj. po ko zna koji put
se kaže da je takva borba ustvari jedna prava borba sa Brčanskim umreženim vetrenjačama. SVE
TO U POTPUNOSTI POTVRĐUJE I ČETVRTI KOMENTAR
Međutim, ovaj četvrti komentar u stvari govori ne samo o mom Institucionalnom, sistemskom i
planskom, svesnom i namernom blokiranju i mobingovanju u Brčanskim Javnim nabavkama nego
i o mom prethodnom blokiranju i mobingovanju u Brčanskim Javnim objektima. Ustvari, to je bila
nova potvrda sveprisutne sistemske diskriminacije u Brčko distriktu, tj. potvrda da se ne samo ja
nego i moja porodica, ali i mnogi, mnogi drugi, koji nisu rođeni Brčaci, i koji nemaju ŠTELU,
Institucionalno i sistemski, rasturamo i uništavamo u Brčko distriktu, po ustaljenoj i dobro
razrađenoj genocidnoj proceduri. Bez Milosti, i Na pravdi Boga – Rasturanje i uništavanje se vrši
po svim mogućim Životnim pitanjima, decenijama ako treba, jer smo navodno krivi što smo živi.
27 | 7 5
Neki od omiljenih izgovora koje je Ekipa mojih mobera I zlostavljača koristila, tokom mog
upravo opisanog nezakonitog I vrlo represivnog mobingovanja I proganjanja bili su:
-
Da li smo u pravu svi mi, nas 13 ili on sam. Primjetno je da je ovde sasvim namerno I svesno jedini
argument ko je u pravu, a ko ne, bila brojnost mojih mobera I mučitelja, a ne činjenice I dokazi.
-
Takođe, dosta često se tokom moga mučenja, izluđivanja I mobingovanja, u Pododelenju za Javne
nabavke, dešavalo da se pokušava sa mojim ubeđivanjem da mene navodno tu niko nije zlostavljao I
izluđivao, nego sam ja, eto kao neka budala sve to samo umislio. Ja bih takvo ponašanje nazvao
pokušajem ispiranja mozga. Često su se mogli čuti komentari tipa: Pa meni da 13 ljudi kaže nešto, ja bi se
onda stvarno zapitao. Primjetno je da se ovde sasvim namerno I svesno ponovo igralo na kartu brojnosti
mojih mobera I mučitelja, pa se u suštini kaže, “kada ti 13 ljudi kaže da si budala I da ne znaš ništa onda si
budala koja nezna ništa”. Pri tome se sasvim namerno zanemaruje stvarno stanje stvari, a to je da se ja u
stvari sistemski I planski zlostavljam I mobingujem, upravo od tih “ljudi” koji kao nešto govore o meni,
odnosno svesno se zanemaruje činjenica da su ti “ljudi” ustvari moji mučitelji I moberi, a ja njihova žrtva.
-
Tu je I izgovor koji glasi: Da li si ti kriv za nešto. Ovo krajnje bezobrazno licemerno pitanje su moji moberi I
mučitelji postavljali meni, kao žrtvi sistemskog I planskog, svesnog I namernog mobiranja, izluđivanja,
mrcvarenja I proganjanja, pokušavajući valjda samnom da podele odgovornost, za moje 15-to mesečno
rasturanje I uništavanje.
-
Tu je I izgovor po kome sam, po mišljenju mojih mobera I mučitelja, ja kao žrtva Institucionalnog rasturanja I
uništavanja KRIV I za svoje sistemsko I plansko, svesno I namerno mobiranje, izluđivanje, mrcvarenje I
proganjanje, jer navodno navodno NEMAM KUĆNOG ODGOJA.
-
Na kraju ću spomenuti još jednu krajnje Šizofreno Bolesnu konstataciju mojih mobera I mučitelja, po kojoj
oni “navodno vrlo dobronamerno ponovo kadrišu sa mojim životom” pa konstatuju da meni ne treba velika
plata, jer navodno nemam na šta da je potrošim. Naravno, “Štele radi” ja sam u Brčko distriktu od ukupno
dosadašnjih 8 godina koliko je prošlo od mog diplomiranja, već 6 godina proveo na ulici I na rubu
egzistencije, a dvije godine sam “genocidno” rasturan I uništavan strateškim mobingom. I onda moji
mučitelji I moberi navodno krajnje dobronamerno zaključuju: Šta će meni velika plata.
-
Jedan od posebno podmuklih izgovora (gde se to čisto zlo moglo jasno primetiti) je bio sledeći. Naime moji
mučitelji I moberi zajedno sa Službenikom za etiku Almom Burić – Bašić, su me standardno I po uigranoj
proceduri bukvalno rasturali mobingom, izluđivali me, mrcvarili, ponižavali, omalovažavali, proganjali, pravili
mi razne smicalice I podmetanja. A onda su sav taj planski genocid kojim su mene Institucionalno
uništavali, potpuno izokretali. Tako se dolazi do krajnje bolesnih gebelsovskih konstrukcija, gde mene moji
mučitelji I moberi optužuju da ja njih zlostavljam, a da oni eto sve čine da do takvih nemilih događaja ne
dođe, ali navodno nikako ne uspevaju u tome. Da bi se posle takvih katastrofalno šizofrenih potpuno
izokrenutih i lažnih konstrukcija, od strane Službenika za etiku Alma Burić – Bašić, ali I drugih članova te
mobersko mučiteljske ekipe moglo čuti nešto stvarno vrlo bolesno I morbidno, a to je komentar :
NEMOŽEMO MU NIŠTA. Tako, po tome oni meni kao moji stvarni moberi I mučitelji a potom samo
maskirani dobri momci, Nemogu ništa. Znači trebao sam biti optužen I kažnjen I za to što me isti ti navodni
dušebrižnici Institucionalno I genocidno rasturaju I uništavaju, na sve moguće načine. Doduše oni su to
upravo odmah posle toga I uradili. Počeli su mene da procesuiraju I drakonski novčano kažnjavaju, zato što
me Institucionalno, sistemski I planski, svesno I namerno rasturaju, tj. mobiraju, muče I uništavaju.
-
Inače, ovakvih pa može se slobodno reći krajnje licemernih I bolesnih izgovora ima baš mnogo. Isti će
barem u većem obimu biti opisani u Zbirnom dokumenu koji opisuje moje kompletno putešestvije u Brčko
distriktu, ali koji opisuje I moje mobiranje u Administraciji Brčko distrikta. Ovaj Zbirni dokument biće
dostavljen uz Tužbu protiv Brčko distrikta, tj.Vlade Brčko distrikta.
28 | 7 5
KREDIBILITET EKIPE MOJIM MOBERA IZ PODODELENJA ZA JAVNE NABAVKE I VLADE BRČKO DISTRIKTA
Posebno bi ponovo napomenuo, da se prilikom eventualnog izjašnjenja pa I svedočenja ekipe mojih mobera I
egzekutora iz Pododelenja za Javne nabavke, ali I iz drugih resora (organa I institucija) Vlade Brčko distrikta, treba
voditi računa o sledećem: Reč je o politički (I ne samo politički), instruisanim osobama, koje u potpunosti odgovaraju
ovdašnjem mentalitetu iskonskog “lopovluka, bezobrazluka, licemerstava, sistemske diskriminacije, sistemskog
kriminala I korupcije, nepotizma, političkog poltronstva I podaništva, horskog laganja, reketiranja I otimanja, I sl.
(osobina)”.
To su ljudi koji su me 15 meseci sistemski I planski, svesno I namerno, rasturali, izluđivali I uništavali, te koji su takođe
sistemski I planski, svasno I namerno vršili moju maksimalno moguću diskreditaciju I degradaciju. Sve je to rađeno po
unapred napravljenom (vrlo podmuklom I krajnje neprijateljskom I genocidnom) planu, čiji je cilj bez bilo kakvog
preterivanja bio Izvršiti Atentat Mobingom na mene. Odnosno, malte ne Institucionalno se radilo sve što je bilo
moguće kako bi se ja što više psihički, fizički, profesionalno, materijalno I duhovno slomio, rasturio I uništio, te kako
bi se potpuno diskreditovao I degradirao, raznim neverovatno bolesnim I neprijateljskim napakovanim lažnim
optužbama. To što je tada meni rađeno je nešto što bi ja, bez bilo kakvih preterivanja opisao kao “ratnu strategiju I
otvoreno neprijateljstvo”.
U takom jednom sistemskom I planskom “genocidnom” rasturanju I uništavanju mog života, već odavno su pređene
sve one barijere I crvene linije, ljudskosti i zakonitosti, (a o dobrim namerama da I nepričamo), tako da tu povratka
nazad nemože biti.
Svi oni jako dobro znaju šta su radili. Znaju I to da se nazad nemože, u smislu da se navodno priznaju greške pod
formom nenamernih slučajnih grešaka. To je tako iz prostog razloga što se sve radilo sistemski I palnski, svesno I
namerno. Što znači, da tu nije bilo nikakvih grešaka, a pogotovo ne navodnih slučajajnih grešaka, niti je bio šta bilo
šala I zezanje. Tačnije bi bilo reći da je to bio pokušaj ubistva sa predumišljajem Strateškim Mobingom.
Zato im jedino preostaje da rade ono što su radili I do sada, I što rade najbolje. A to je da se drže zajedno I da “Horski
Lažu”, odnosno da negiraju sve moje navode o mom mobingovanju, izluđivanju I uništavanju, te da mene optužuju da
sam ja nekakav “Ludak I Budala” koji je to sve umislio ili sanjao, tj. da me opisuju kao nekakvog Nesposobnjakovića
koji nema blage veze ni o čemu I koji stalno stvara probleme.
Za očekivati je da ekipa mojih mobera I egzekutora, u isto vreme sebe ponovo lažno opišu kao mirne, fine, vredne I
poštene radnike, koji samo rade svoj posao, I čine sve da do takvih stvari navodno ne dođe, ali eto nikako ne
uspevaju u tome.
Reč je o osobama koje će da “lažu do kraja”, ono što bi se reklo bez treptanja. Pri tome je sasvim moguće da počnu
da se kunu u sve I svašta, od dece I ostale rodbine, pa do toga da se kunu u Boga, džamije I crkve. Takvim osobama
ništa nije sveto, osim njihovih ličnih ili porodičnih interesa.
Lako je zaključiti zašto je to tako. To je tako, zato što ni jedan “lopov” neće priznati da je lopov, ako na to nije
prisiljen, raznim neoborivim dokazima I svedocima. Nego upravo suprotno, on ili oni će na sve moguće načine
uveravati sve oko sebe da su on ili oni, dobri, fini, pošteni i vredni, I da on, ili oni nikada nebi uradili tako nešto. Pri
tome, KAO I DO SADA, njihova brojnost, naspram mene samog, im je NAJVEĆI ADUT .
Osim toga, netreba zaboraviti, da sam ja u svim svojim bitnijim dopisima koje sam tokom tih 15 meseci moga
rasturanja, izluđivanja I uništavanja Strateškim Mobingom, slao svim nadležnim Vladinim instancama, tražio
POLIGRAFSKO ISPITIVANJE. I to prvo moje Poligrafsko ispitivanje, pa onda ispitivanja ekipe mojih mobera I mučitelja.
JER AKO LAŽE KOZA NE LAŽE ROG. Ja I dalje ostajem pri tom svom zahtevu za POLIGRAFSKIM ISPITIVANJEM. Stim da
se to uradi pošteno I stručno, bez raznih protekcija, veza I štela, odnosno bez unapred našteljenih rezultata, kako to
odgovara Brčanskim moćnicima I njihovim poslušnicima, kao što se to barem u mom slučaju do sada u kontinuitetu
radilo u Brčko distriktu.
29 | 7 5
Sagledavajući upravo opisani Strateški mobing treba posebno izdvojiti nekoliko
bitnih činjenica.
-
Prva bitna činjenica je da se sasvim jasno vidi da sam ja u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko
distrikta sistemski i institucionalno uništavan po unapred napravljenom planu, sa jasnim ciljem da mi
se nanese što veće zlo, odnosno da mi se nanese što veća šteta, u smislu potpunog psihičkog, fizičkog,
profesionalnog a samim tim i materijalnog I duhovnog uništavanja. Uz to vršena je moja
Institucionalna, maksimalna i totalna diskreditacija I degradacija. Cilj nije bio samo da se ja sklonim i
eliminišem iz Javnih nabavki, nego da se potpuno slomim, omalovažim, ponizim, degradiram I
diskreditujem, odnosno da se potpuno uništim i razorim u svakom mogućem smislu te reči, zbog čega
sam pomenute aktivnosti Strateškog mobiranja nazvao Ubistvom sa Predumišljajem Mobingom,
odnosno prilično uspelim Atentatom Mobingom. Pri tome se svo vreme mobiranja vršilo moje
redovno I kontinuirano Etiketiranje, sa bezbroj raznih potpuno izmišljenih etiketa, te su se odmah
potom prilikom mog rasturanja I uništavanja strateškim mobingom, koristili I razni potpuno “ludi I
sumanuti” izgovori kojim se opravdavao sav taj nadamnom sproveden Institucionalni I sistemski
“genocid”. Pri tome im je smetalo čak I kada kažem da sam završio fakultet, pa su pokušali u više
navrata I sa raznih strana da mi zabrane da govorim da sam ja diplomirani inžinjer mašinstva.
-
Osim toga jasno se da uočiti da sam ja i pre zaposlenja u Pododelenju za Javne nabavke Vlade
Brčko distrikta, odnosno još za vreme svoga pripravnikovanja u Pododelenju za Javne objekte,
takođe bio mobingovan i blokiran u radu. U oba pododelenja je primenjen skoro identičan
scenario zlostavljanja, blokiranja i mobiranja.
-
Sagledavajući samo moje putešestvije u Brčko distriktu, onda se jasno vidi, da sam ja u proteklih 8
godina, 6 godina proveo na ulici bez posla, a dve godine sam navodno radio u Administraciji Vlade
Brčko distrikta, gde sam u suštini prvo bio blokiran u radu, a odmah potom sistemski i institucionalno
uništavan i zlostavljan. Tada sam bukvalno rasturan, izluđivan, i upropaštavan sa jasnim ciljem da mi
se što više razori i uništi život, razvuče pamet I ispere mozak. Tada sam „napadan i tučen“
Institucionalno i sistemski, punim kapacitetom i snagom, sa svih mogućih strana i svim mogućim
sredstvima, dokle god je to moglo da se radi. A kada se to više nije moglo raditi, onda su se svi pravili
kao da nisu odavde, kao eto oni navodno nemaju pojma šta se tu sve dešava, naivno se praveći „ludi,
mutavi i blesavi. Igra gluvih telefona je bila stalno prisutna, kad god je to Administarciji i Vladi Brčko
distrikta odgovaralo.
Pri tome su se tokom mog zlostavljanja u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta do te
mere prešle sve one moralne i zakonske norme i barijere ljudskosti, korektnosti, savesnosti i poštenja,
da se mojim zlostavljačima i krvnicima jedini izlaz iz ovakvo „genocidno“ teške situacije, ustvari nalazi
u HORSKOM I MAKSIMALNO MOGUĆEM LAGANJU, po svaku cenu. Ne treba ni sumnjati da će se takvi
ljudi u laži kunuti u sve i svašta, od svoje dece, majki, crkvi, džamija, i neznam u šta sve ne, samo kako
bi uverile sud da su oni ti koji su u pravu. Pri tome brojnost je jedan od njihovih najvećih aduta, uz
političku podobnost i Štelu naravno.
-
Šire gledano, jasno se da uočiti da smo skoro dve decenije moja porodica i ja zajedno sa njom, u Brčko
distriktu bili sistemski diskriminisani i blokirani na svim mogućim poljima i po svim mogućim životnim
pitanjima, gde god je politika i Brčanska Vlast bila umešana, a svugde je bila umešana i o svemu je
odlučivala. Pa je tako i moj otac takođe bio mobiran i zlostavljan na radu, posle čega je dobio
nezakoniti otkaz, što je i sudskim putem potvrđeno. Zatim tu je skoro jednodecenijska nemogućnost
zaposlenja, ali i skoro jednodecenijsko blokiranje u rešavanju stambenog pitanja i slično.
30 | 7 5
MOJA PROCENA MOG ZDRAVSTVENO STANJA
Kada su u pitanju zdravstvene posledice proistekle iz mog 15 mesečnog Mobiranja
Strateškim mobingom one su prilično ozbiljne. Za ono što ja mogu da kažem pre nego što
se izvrše specijalistički pregledi I medicinski se ustanovi moje stvarno zdravstveno stanje,
tipa nedaj bože dijabetisa ili neke ozbiljnije bolesti je sledeće:
U periodu mog zlostavljanja I mobiranja Strateškim mobingom u Brčanskim javnim
nabavkama I neposredno posle moje ostavke, (period oko godinu ipo do dve godine),
bitno sam uvećao konzumiranje cigareta, kada sam sa jedne kutije dnevno, prešao na
dvije kutije dnevno a ponekad I više od toga.
Moja kilaža se bitno uvećala za skoro dvadeset kilograma, sa oko 80 kilograma na oko
100 kilograma, što je uvećanje prvobitne telesne mase za celih 25%. Imam smanjenu
moć koncentracije, nesanicu, osećam neku vrstu nagomilanog zamora I iscrpljenosti, vrlo
brzo se umorim, imam preveliku osetljivost prema događajima koji su na bilo koji način
povezana sa mojim zlostavljanjem u Javnim nabavkama. Osećam da imam određene
problem sa cirkulacijom I ponekad mi se dešava pojačano lupanje srca, te bolovi u
grudima,i stomaku I glavi. Imam problema I sa vidom I sluhom. Sve su to zdravstveni
problemi koji su se javili kao posledica moga mobiranja I zlostavljanja u Brčanskim
Javnim nabavkama. Takvi zdravstveni problemi bitno smanjuju I moju radnu sposobnost.
ODŠTETNI ZAHTEV
Zbog svega navedenog, smatram da bi moj adekvatan odštetni zahtev bio sledeći:
-
-
31 | 7 5
Za pretrpljene duševne boli I patnje, odnosno za povrede ugleda I časti , sloboda I
prava ličnosti te za pretrpljeni strah, zatim za smanjenu životnu aktivnost pa I za
naruženost;
Za slabiji položaj na tržištu rada;
Za izgubljenu plaću;
Za izgubljene prihode u budućnosti;
Za nezakonito disciplinsko procesuiranje I novčano sankcionisanje;
Za izgubljene prihode u prošlosti, zbog nemogućnosti regularnog zaposlenja u
Vladi Brčko distrikta. U pitanju je nelojalna konkurencija jer se institucija
zapošljavanja preko javnog konkursa uopšte nije poštovala, a verovatno se ne
poštuje ni dan danas. Misli se na tzv. sveprisutni fenomen “Štele” prilikom
zapošljavanja u Vladu Brčko distrikta, odnosno na famozni već opisani način
zapošljavanja po ugovoru o delu, uz naknadno čisto formalno objavljivanje javnih
konkursa za radna mesta na kojima su godinama radli stranački kadrovi, a radi
njihovog čisto formalno pravnog prevođenja u stalni radni odnos.
ODŠTETNI ZAHTEV :
1) Odštetni zahtev za pretrpljene duševne boli zbog povrede ugleda i časti, slobode I
prava ličnosti u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.
Zbog obrazlaganja ove tačke mog oštetnog zahteva ponavljam sledeće: Prilikom određivanja
visine odštete po ovoj tačci moje Tužbe, Sud bi trebao da uzme u obzir težinu samih dela
koja su sistemski I planski, svesno I namerno rađena svo vreme tokom moga “rada” u
Pododelenju za Javne nabavke, Vlade Brćko distrikta, punih 15 meseci. Odnosno, trebalo bi
se imati u vidu Institucionalno, ciljano I plansko, nezakonito I protupravno delovanje mojih
zlostavljača sa jasnom namerom da se izvrši kako moja potpuna eliminacija (sklanjanje) Iz
Pododelenja za Javne nabavke, Vlade Brćko distrikta, tako I da se izvrši moje potpuno
slamanje, razaranje I uništavanje, u svakom mogućem smislu te reči, (I psihičko,I fizičko, I
profesionalno,I materijalno,I duhovno, I svako drugo uništenje). Tada se ciljano radilo na
potpunom razaranju moje ličnosti, mog ljudskog I profesionalnog integriteta I kredibiliteta.
Ciljano je vršena moja sveopšta I potpuna, odnosno maksimalno moguća diskreditacija I
degradacija.
Nikako netreba smetnuti s uma da sam ja svo vreme I u kontinuitetu, tokom mog mobiranja u
Pododelenju za Javne nabavke, Vlade Brćko distrikta, o tome obaveštavao sve nadležne
instance Administracije I Vlade Brčko distrikta, ali da su svi ti moji dopisi, pismene I usmene
prijave I zahtevi bili sistemski odbacivani ili zanemarivani, posle čega je skoro redovno sledila
pojačana, represija I tortura nadamnom, jer sam se drznuo da prijavim svoje sopstveno
zlostavljanje. Pri tome moje zlostavljanje I opšta opstrukcija moga rada u Brčanskim Javnim
nabavkama nikada nije prekidana sve dok nisam podneo neopozivu ostavku I otišao iz
Brčanske Vlade.
Sagledavajući sve to, Sud bi trebalo uzeti u obzir razarajuće posledice koje su takve radnje
mojih zlostavljača ostavile na moje psihofizičko zdravlje, profesionalni I materijalni status, a
posebno na posledice koje je pretrpio moj lični I profesionalni ugled, te na moju
potpuno pogaženu čast I dostojanstvo. Na ovaj način meni je Institucionalno bilo potpuno
oduzeto ili osporeno moje pravo na sopstvenu ličnost, (odnosno sloboda I prava ličnosti I
slobodan razvoj ličnosti).
Potom bi se trebale sagledati I ostale posebno teške okolnosti, tipa mojih godina u momentu
dobijanja stalnog zaposlenja I životnih zadataka koje te godine same po sebi nose. Stim u vezi
težina posledica koje su po mene imale takve sistemski I planski sprovedene metode Strateškog
mobinga bile su posebno teške I bolne.
U ovoj Tužbi, (a posebno u dokumentu koji ću Vam dostaviti u prilogu same Tužbe), naveo
sam sve ili skoro sve primere moga šikaniranja, ponižavanja, provociranja, omalovažavanja,
diskreditovanja I degradiranja, ali I primere mojih mnogobrojnjih proganjanja, učestalih pretnji
otkazom, pretnji smrću, pretnji ludnicom, drogiranja, učestalih pakovanja disciplinskih I
krivičnih prijava ili tačnije pakovanje 5 disciplinskih prijava za teže povrede službene dužnosti
ali I oko 7 krivičnih ili sličnih prijava koje su dostavljane Policiji Brčko distrikta. Inače, po tim I
takvim napakovanim disciplinskim prijavama uslediće moje nezakonito I neovlašteno
disciplinsko procesuiranje uz takođe nezakonito I neovlašteno izricanje drakonskih novčanih
kazni u ukupnom iznosu od oko 1600 KM.
32 | 7 5
Ne treba zaboraviti, I nekih 30-ak raznih naručenih Lažnih horskih pisanija, tipa
optužujućih lažnih izjava, zapisnika, službenih zabeleški I sličnih dopisa, pisanih protiv
mene, od strane mojih mobera I mučitelja Ili njihove grupe za podršku mobinga. U njima
sam skoro redovno opisivan kao “nekakva budala koja nema pojma ni očemu I koja uvek
pravi probleme”, dok su moji moberi I mučitelji, sebe prestavljali kao fine, poštene I dobre
ljude koji samo mirno rade svoj posao, I čine sve da do “takvih stvari” ne dođe, ali eto
nikako ne uspevaju u tome, pa se “te stvari” navodno mojom krivicom stalno ponavljaju.
U tim I takvim svojim pisanijama moji moberi su me potpuno sumanuto I lažno ali sasvim
namerno I planski optuživali I da sam Ludak i Budala, Nasilnik, Srpski Nacionalista,
Muški Šovinista, a verovatno I da sam Pedofil, Drogeraš I Lopov. Prilično sam
siguran da je tada izvršeno ili pokušano da se izvrši pakovanje moje “Ludačke
dijagnoze”, odnosno da je čak pokušano I sa tim, da se ja medicinski proglasim za
“Ludu” osobu. Time bi neki moćni Budžetski Brčaci I njihovi centri moći rešili
mnoge svoje “poštene problem”, barem kada sam ja u pitanju.
To je bio onaj najradikalniji oblik, odnosno najbrutalniji pokušaj slamanja, rasturanja I
uništenja moje ličnosti, I mog života, u svakom mogućem smislu te reči. Sveukupno gledano
to je bio jedan od načina na koji se sistemski I planski, svesno I namerno vršila moja potpuna
diskreditacija I degradacija, odnosno potpuno uništavanje moga ličnog I profesionalnog
kredibiliteta I integriteta. Uzgred rečeno, nacionalno partijska struktura zaposlenih u
Pododelenju za Javne nabavke, pa time I nacionalno partijska struktura ekipe mojih mobera I
mučitelja, je tada dominantno I izrazito bila muslimansko – bošnjačka, odnosno SDP-ovska.
To im naravno niukom slučaju nije smetalo da me sumanuto optuže da sam ja kao njihova
žrtva navodno taj koji je Nacionalista.
Tu je I sistemsko I plansko, svesno I namerno omalovažavanje moga rada, od strane tada
nadređene Alme Kaloper I njene ekipe, kroz konstantna ispravljanja I vraćanja mojih dopisa.
Ovakve radnje su poduzimane sasvim namerno I planski, kako bi se stvorio utisak da ja, u
nemogućim uslovima rada, učestalo pravim greške. Ali I kako bi se sakupili kakvi takvi dokazi
koji će biti potureni prilikom mojih unapred planiranih nameštenih I nezakonitih obaranja na
probnom radu, I to dva puta. Upravo zbog toga I u tom cilju meni se tada često dešavalo da
mi se pakuju razne greške, ali I da mi se učestalo prave razne smicalice.
Reč je bilo o smicalicama tipa: podmetanja duplih tenderskih dokumentacija na tenderima
koje sam ja vodio, učestale krađe ili mešanja sadržaja mojih predmeta, brisanje I krađe mojih
dopisa sa računara, isključivanja štampača prilikom štampanja mojih dopisa, puštanje
kompletnog službenog lista sa interneta na štampanje kako bi se ja optužio da previše trošim
materijala – papira, isključivanje interneta na mom računaru, namerno I učestalo
onemogućavanje I opstrukcija moga rada u poslu iz mog domena uz konstantno
preopterećivanje poslom nižeg ranga, I sl.
Sve ove smicalice su potom, prilikom mojih nameštenih I nezakonitih obaranja na probnom
radu, upravo od strane mojih mobera I mučitelja (koji su I pravili te smicalice), potpuno I
sasvim namerno I planski izokretane u svoju suprotnost.
33 | 7 5
Tada su te I takve smicalice od strane onih koji su ih I napravili potpuno sumanuto predstavljane
kao nekakve navodne moje greške, zbog kojih sam obaran na probnom radu, I to dva puta.
I na ovaj način je vršeno sistemsko I plansko, svesno I namerno omalovažavanje moga rada, ali I
moje ličnosti u celosti (ugleda, časti I dostojanstva, te ličnog, profesionalnog I moralnog
kredibiliteta I integriteta).
Posle ovakve temeljne pripreme mojih obaranja na probnom radu, ja ću čak dva puta biti
namešteno I nezakonito oboren na probnom radu. Zanimljiva je bila I ocena sa kojom me je ta
Mafijaška I nezakonita komisija za ocenu moga probnog rada, namešteno I nezakonito oborila
prvi put na probnom radu. Ona je valjda eto sasvim slučajno, (kao I sve drugo što mi je tada
rađeno) bila tačno 6,66. Ovde je kao I inače svaki normalan komentar bio sasvim izlišan, jer to što
je meni tada rađemo je bilo totalno nenormalno, ludo I krajnje genocidno, (što bi se reklo to je bio
klasičan Atentat ili Pokušaj ubistva sa predumišljajem). Pri tome, posebno treba napomenuti da
sam ja bio prvi u istoriji Vlade Brčko distrikta koji je ikad oboren na probnom radu. Ovo je bio novi,
vrlo radikalan I sasvim nameran udar na moju ličnost., odnosno to je bila posebno radikalna
povreda moga ugleda, časti I dostojanstva, te vrlo radikalna povreda mog ličnog, profesionalnog I
moralnog integriteta I kredibiliteta.
Između ova dva nameštena I nezakonita obaranja na probnom radu, ja ću prvo biti podvrgnut
totalnoj blokadi moga rada, kada mi u narednih 10 meseci, sve do moje ostavke nije davan bilo
kakav posao, (samo sam dolazio na posao I ništa nisam radio). Zatim ću biti drogiran jakim
sedativom. To će se desiti u momentu kada mi se bude saopštavalo da će I za drugo ocenjivanje
moga probnog rada ostati ista ona “mafijaška I nezakonita komisija” koja me je već jednom
nezakonito I namešteno oborila na probnom radu. Upravo navedeni događaji su takođe bili
primeri moga namernog omalovažavanja, degradiranja I diskreditovanja, odnosno to su bili novi
primeri povrede mog ugleda, časti I dostojanstva ali I primeri povrede mog ličnog, profesionalnog I
moralnog integriteta I kredibiliteta.
Između ova moja dva nameštena I nezakonita obaranja na probnom radu, od mene je krajnje
sumanuto traženo da se ja kao žrtva mobiranja posle skoro punih 10 meseci “rasturanja,
izluđivanja I uništavanja Strateškim mobingom” izvinjavam svojim največim moberima I krvnicima
I to lažnom I nezakonitom mentor Šibaliji Zoranu I nadređenoj Almi Kaloper, uz jednu vrlo
PODMUKLO šizofrenu ucenu po kojoj ću jedino tako navodno položiti probni rad prilikom mog
drugog ocenjivanja. Zvanično to mi je saopšteno od strane više nadređene. Jasno se vidi da se
išlo na to da se ja potpuno ponizim, omalovažim, degradiram I diskreditujem, jer se od mene kao
žrtve mobinga šizofreno tražilo da se izvinem svojim najvećim krvnicima I zlostavljačima, kako bi
navodno položio probni rad.
Tako, pošto se ja nisam izvinuo onako kako su to od mene tada tražili moji moberi I egzekutori, ja
sam I drugi put oboren na probnom radu. Upravo navedeni događaj je takođe bio primer moga
namernog omalovažavanja, degradiranja I diskreditovanja, odnosno to je bio novi primer povrede
mog ugleda, časti I dostojanstva ali I primer povrede mog ličnog, profesionalnog I moralnog
integriteta I kredibiliteta.
34 | 7 5
Vrlo je zanimljivo da se sličan događaj desio I tokom mog pripravnikovanja u Brčanskim Javnim
objektima (2006/2007) godine, gde sam takođe bio mobingovan I zlostavljan po malte ne
identičnom scenariju, kao tada (2008/2009 godine) u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko
distrikta. Tada je isti onaj Edin Musić (SDP) koji se posle žalio na moje zapošljavanje u Brčanske
Javne nabavke, prvo namerno išao na moje višemesečno provociranje I ponižavanje, odnosno
mobiranje, a potom kada je dobio moje upozorenje da to nesmije da radi, onda je isto potpuno
izokrenuo, dodatno ga preformulisao I naduvao te me prijavio nadređenom da hoću da ga tučem.
Zatim je “šizofreno” tražio da se ja njemu kao mom provokatoru I moberu izvinjavam.
Tu su I razne druge smicalice koje su mi tada u Brčanskim Javnim nabavkama rađene I
koje su takođe bile usmerene na moje izluđivanje, ponižavanje, provociranje, tj.
mobingovanje ali I sveopštu opstrukciju moga rada.
Tako sam ja potpuno mimo dotadašnje prakse u samo prvih pet do šest meseci “rada” u
Brčanskim Javnim nabavkama bio primora da tri puta menjam kancelarije u kojim sam
radio, ili tačnije rečeno tri puta sam bio bukvalno proganjan iz kancelarije u kancelariju, uz
salve javnih pretnji I optužbi od strane nadređene Alme Kaloper.
U isto vreme sam bio primoran da menjam mesto sedenja u svakoj od novih kancelarija u koje
sam proganjan, što znači da sam u navedenom periodu od prvih 5 do 6 meseci moga rada u
Brčanskim Javnim nabavkama, morao ne samo da menjam 3 puta kancelariju u kojoj sam radio,
nego sam morao čak 5 do 6 puta da menjam mesto /sedenja / rada. Uz to dva puta mi je bez
mog odobrenja uzimana stolica na kojoj sam sedeo, te mi je dva puta fizički onemogućavano
iznošenje mog inventara iz jedne kancelarije u drugu.
Na kraju treba reći da mi je uz sve sada upravo navedeno I fizički onemogućavan ulazak u zgradu
Vlade Brčko distrikta, prilikom jutarnjeg dolaska na posao, te sam odmah potom posebno
radikalno ponižavan I provociran u istoj toj zgradi, prilikom odlaska do svoje kancelarije. To mi je
tada radio upravo moj nezakoniti I lažni mentor I jedan od mojih najvećih mobera I krvnika Šibalija
Zoran.
Treba napomenuti, da mi je tada u Brčanskim Javnim nabavkama više puta PREĆENO
LUDNICOM. To je rađeno baš u momentu kada sam sve nadležne Vladine Instance učestalo,
pismeno I usmeno počeo da obaveštavam o mom tada već skoro 10 mesečnom rasturanju,
izluđivanju I uništavanju Strateškim Mobingom. Posle ovih pretnji u kancelariju mi je više puta
dolazila Zlata Paprić Šef centra za mentalno zdravlje u Brčko distriktu, kao potvrda tih pretnji.
Tada mi nestaje (oduzima ili krade) I vozačka dozvola. Ono što je posebno bitno ovde istaći, jeste
da sam ja tada unapred bio Etiketiran kao nekakva Budala. Potom sam Institucionalno sasvim
namerno potpuno obespravljen. Zatim sam mesecima sistemski I planski, svesno I namerno,
šikaniran, rasturan, izluđivan, diskreditovan I uništavan Strateškim mobingom, nebi li se doveo u
ono željeno I unapred planirano stanje “Psihičkog nokauta” ili njemu slično stanje, posle čega bi
mi se samo doveo Brčanski doktor da mi napakuje “Ludačku ili njoj sličnu dijagnozu”. Jer ipak je
Brčko distrikt. nažalost jedno umreženo vrzino kolo, Politike I Mafije, Lopovluka, Bezobrazluka,
Licemerstva I sličnih osobina. Ipak je to jedan pravi umreženi zmijarnik Sistemske diskriminacije,
Sistemskog kriminala I korupcije, Nepotizma, Raznih Štela, Veza I vezica. Sve je to
višedecenijski, ako ne I vekovni način življenja ove “čaršije”.
35 | 7 5
Iz svega navedenog, jasno se vidi da se punih 15 meseci tokom moga “rada” u Pododelenju
za Javne nabavke, Vlade Brčko distrikta Ciljano, Institucionalno, Sistemski I Planski, išlo na
moju bukvalnu Eliminaciju, I potpuno Slamanje, Razaranje I Uništavanje mog života, te na
moju totalnu Diskreditaciju I Degradaciju. Zato je duševna bol koju sam tada pretrpeo zbog
povrede moga ugleda, časti I dostojanstva, te zbog povrede moga ličnog, profesionalnog I
moralnog integriteta I kredibiliteta bila I jeste maksimalno moguća.
Pošto gore opisane aktivnosti mog 15-to mesečnog Strateškog mobiranja I rasturanja u
Brčanskim Javnim nabavkama imaju karakter malte ne “Atentata, odnosno Ubistva sa
predumišljajem” sa maksimalnim I vrlo opasnim posledicama po moj život I zdravlje, te moju
profesionalnu karijeru, onda se postavlja sledeće pitanje: Koliko vredi život dece
Brčanskih moćnika ?
Moj život vredi barem toliko a siguran sam I mnogo, mnogo više od toga, jer sam se ja u svom
životu za sve morao sam izboriti, bez bilo čije pomoći. Pri tome, ništa u životu nisam dobio na
tacni “Štele radi”, kao recimo sva ta “tatina I mamina deca Brčanskih Štelaća I raznih Brčanskih
kvazi moćnika”.
Takav životni put u ovoj zemlji vekovnih Štela, Političkih, Porodičnih I Kumovskih Veza I Vezica,
Sistemske Diskriminacije, Sistemskog Kriminala I Korupcije nije nimalo lagan. Dapače to je
Pakleno Težak Život. Zato takav život (barem metaforički), sigurno vredi mnogo, mnogo više od
života “tatine I mamine Štelaćke dece” koja su sve u životu, pa I zaposlenje I pravo na život
dostojan čoveka I normalnu egzistenciju, dobila kao na tacni, bez bilo kakvog truda I razmišljanja,
ali I bez raznih sistemskih saplitanja I proganjanja, te bez Institucionalnog I sistemskog rasturanja
I macoliranja I sveopšteg uništavanja, odnosno bez stalnog I sistemskog degradiranja,
diskreditovanja I izluđivanja.
Naime, tokom tih 15 meseci “Pakla”, odnosno tokom tih 15 meseci moga sistemskog I planskog,
svesnog I namernog rasturanja, izluđivanja I uništavanja Strateškim mobingom, pored stalnog
kršenja Etičkog kodeksa, prekršena su I sva osnovna načela ali I svi drugi članovi Pravilnika o
radu I Zakona o Državnoj službi Brčko distrikta, zatim Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti i
Pravilnika o ocenjivanju, te Zakona o Upravnom postupku.
Svo to vreme je sistemski I planski svesno I namerno skoro u potpunosti kršena I KONVENCIJA
O LJUDSKIM PRAVIMA, ali I svi drugi zakoni koji se tiču KRIVIČNE I prekršajne odgovornosti,
zbog kršenja ljudskih prava I sloboda ali I zbog kršenja prava na rad I normalne uslove rada.
Sud bi trebao imati u vidu da je moje sistemsko I plansko, svesno I namerno uništavanje u
Brčanskim Javnim nabavkama 2008/2009 godine, ustvari bila jedna ustaljena I krajnje
diskriminirajuća praksa kojom sam ja bio podvrgavan I za vreme moga pripravnikovanja u
Brčanskim Javnim objekima 2006/2007 godine. Takođe, sud bi trebao imati u vidu da je I moj otac
još za vreme moga studiranja takođe bio mobingovan, a potom I nezakonito otpušten sa posla,
što je posle toga I sudski potvrđeno.
Osim toga sud bi trebao imati u vidu ustaljenu višedecenijski praksu diskriminacije I blokade
kompletne moje porodice po svim mogućim /ostalim/ životnim pitanjima, tipa: Zaposlenja I dužine
čekanja Posla, Blokiranja rešavanja stambenog pitanja, davanja Nezakonitih otkaza, mobiranja I sl.
36 | 7 5
Takođe, Sud bi prilikom razmatranja težine samog dela moga Strateškog mobiranja trebalo voditi
računa da sam ja do momenta zaposlenja u Brčanske Javne nabavke tri godine bio na ulici, potpuno
marginaliziran, bez bilo kakvog posla, I na rubu egzistencije, a jednu godinu sam za platu od 700 KM
bio pripravnik u Brčanskim Javnim objektima, gde sam kao što sam već rekao takođe bio zlostavljan I
mobingovan, po malte ne istovetnom scenariju kao posle u Brčanskim Javnim nabavkama.
Potom sam iz takvih životnih okolnosti konačno dobio stalan posao I šansu da ono što bi se reklo,
sobzirom na moje godine (tada sam imao 36 godina) “Uhvatim poslednji voz u Životu”. Umesto toga, ja
sam u Brčanskim Javnim nabavkama prvo sasvim namerno I planski bio potpuno blokiran u radu, a
onda sam punih 15 meseci sistemski I planski, svesno I namerno, maksimalno radikalno šikaniran,
ponižavan, provociran, proganjan, omalovažavan, diskreditovan, degradiran, I ne znam šta sve još
ne, sa jasnim ciljem da se potpuno rasturim, eliminišem I slomim u svakom smislu tih reči, zbog čega
sam morao da podnesem ostavku I napustim taj dugo I predugo čekan I tražen posao.
Tako da posle svih tih mojih 8 I nešto godina, “Brčanske izbegličke Golgote, Pakla I Sistemske
Diskriminacije” koliko je prošlo od mog diplomiranja, ja sam preko 6 godina proveo na ulici, bez posla
I na rubu egzistencije. Godinu dana sam za platu od 700 KM, kao pripravnik radio u Brčanskim Javnim
objektima (2006/2007.god.), gde sam kao što rekoh bio mobingovan I zlostavljan.
I na kraju sam 15 meseci u Brčanskim Javnim nabavkama (2008/2009.god.), Institucionalno, sistemski
I planski, svesno I namerno rasturan, izluđivan I uništavan Strateškim mobingom do mere da se to
slobodno može nazvati Atentatom, odnosno Ubistvom sa Predumišljajem. Pri tome to je rađeno po
malte ne identičnom samo maksimalno radikalizovanom scenariju moga mobiranja I zlostavljanja iz
Brčanskih Javnih objekata.
ZANIMLJIVI SU BILI NEKI KOMENTARI KOJI SU BILI IZREČENI TOKOM MOG MOBIRANJA, RASTURANJA,
IZLUĐIVANJA I UNIŠTAVANJA STRATEŠKIM MOBINGOM U BRČANSKIM JAVNIM NABAVKAMA.
Komentar (I): NISI TREBAO RADITI U JAVNIM NABAVKAMA ALI NI U VLADI.
Komentar (II): OVDE ĆEŠ SAZRETI.
Komentar (III): NISI NI SVESTAN ŠTA TI JOŠ MOŽEMO SMESTITI.
Komentar (IV): TI OVDE NISI IMAO NIKAKVE ŠANSE.
Komentar (V): GDE GOD DA DOĐEŠ BIĆEŠ BLOKIRAN.
Sveobuhvatno gledajući, sve gore opisane radnje moga mobiranja Strateškim mobingom
prestavljaju I krivično delo navođenja ŽRTVE na krivično delo krvnog delikta, što je sobzirom na
skoriju istoriju ove zemlje potencijalno moglo imati I mnogo ozbiljnije posledice, ali nije. I to
Isključivo zato jer sam ja ipak skromno govoreći mnogo civilizovaniji I obrazovaniji čovek od svojih
mobera I mučitelja ali I njihovih Gazdi I nalogodavaca, pa nisam dozvolio da me do te mere izlude
da moram na taj način da se branim.
Sve ove, sada upravo navedene činjenice bi trebalo biti više nego dovoljan argument za
izricanje posebno oštre kazne Vladi Brčko distrikta kao pravnom licu u svakom mogućem
smislu te reču, pa I u pogledu moje adekvatne materijalne odštete po ovoj tačci. ZATO JE
MOJ ODŠTETNI ZAHTEV OD 30.000,00 KM, SASVIM ADEKVATAN, OPRAVDAN I U POTPUNOSTI
ARGUMENTOVAN. ZBOG TOGA POZIVAM SUD DA GA U POTPUNOSTI ODOBRI I POTVRDI.
ODŠTETNI ZAHTEV SE ODOBRAVA I POTVRĐUJE ZA MOJE PRETRPLJENE DUŠEVNE BOLI ZBOG
POVREDE MOGA UGLEDA, ČASTI, I DOSTOJANSTVA, TE ZBOG POVREDE SLOBODA I PRAVA
MOJE LIČNOSTI, ODNOSNO ZBOG ONEMOGUĆAVANJA SLOBODNOG RAZVOJA MOJE LIČNOSTI,
ZATIM ZBOG POVREDE MOG LIČNOG, PROFESIONALNOG I MORALNOG KREDIBILITETA I
INTEGRITETA.
37 | 7 5
2) Odštetni zahtev za pretrpljeni strah u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM.
-
-
Pre nego što pojasnim ovu tačku svog odštetnog zahteva za pretrpljeni strah, treba napomenuti
da je Strah od Gubitka Posla, jedan od Najvećih I Najrazornijih strahova za svaku osobu koja je
istom bila izložena, pa tako I za mene. Mediji ali I stručna literatura jasno kažu da je samo strah
od gubitka sebi bliskih osoba, veći I razorniji strah od straha zbog gubitka posla. Osim toga u
takvim okolnostima strah za sopstveni život, zdravlje I egzistenciju je takođe bio vrlo jak I
dugotrajan.
Ja ću sada jasno I argumentovano da dokažem da je tokom mog “rada” u Brčanskim Javnim
nabavkama moj strah od gubitka posla bio vrlo izražen, ali I vrlo intenzivan, te da je trajao
vremenski vrlo dugo, tačnije rečeno skoro punih 15 meseci. Zatim, dokazaću da je takav moj
strah konstantno I namerno podstican od same Administracije I Vlade Brčko distrikta, s ciljem
mog potpunog psihičkog slamanja, izluđivanja, iscrpljivanja I mrcvarenja, odnosno s ciljem moje
eliminacije iz Brčanskih Javnih nabavki I mog potpunog psihofizičkog, profesionalnog I
materijalnog razaranja I uništavanja.
Da bi se tačno mogao odrediti intenzitet moga Straha od gubitka posla I njegove razorne
posledice po moje psihofizičko zdravlje, sada ću opisati sve bitne stavke koje će biti od koristi za
sagledavanje ovog pitanja.
Kao prvo treba da se zna da pripadam jednoj izbegličkoj porodici, koja je u protekloj velikoj nesreći u
ovoj zemlji izgubila malte ne sve, tako da smo finansijski bili na samom dnu.
Pri tome smo dugo vremena ili tačnije rečeno skoro celo jedno desetljeće bili podstanari. Uz to u mojoj
porodici iako je vrlo obrazovana, jer u svom sastavu ima 4 fakultetske državne tehničke diplome, nikad
niko osim mene nije radio na Budžetu tj. u Vladi Brčko distrikta, a I ja tačnije rečeno nisam radio u
Brčanskoj Vladi, nego sam u istoj sistemski I planski “genocidno“ rasturan I uništavan.
Osim toga u takvim izuzetno teškim socijalnoekonomskim okolnostima, još za vreme dok smo
brat I ja studirali, desilo se I da je moj otac prvo duže vreme bio mobingovan a posle je dobio i
nezakoniti otkaz, što je potom I sudski potvrđeno.
To znači da je još za vreme mog studiranja, jedino moja majka radila I ostvarivala prihode I to kod
privatnika, za platu bitno manju od plate onih koji rade na Budžetu Vlade Brčko distrikta. Pri tome
smo brat I ja bili na studijima, a bili smo I podstanari. Ovakvo loše I dugotrajno socijalno
ekonomsko stanje u kome se nalazi pojedinac kojem se potom 15 meseci krvnički bukvalno
Otima Posao, Zdravlje I Lični Kredibilitet I Integritet, I to svim mogućim sredstvima, kod njega
proizvodi posebno intenzivan ali I dugotrajan Strah od Gubitka Posla, sa vrlo razarajućim
posledicama u svakom smislu te reči.
Kao drugo, posle opisivanja temeljne socijalno ekonomske situacije u kojoj se nalazila moja porodica
svo vreme od kad živimo u Brčko distriktu, treba navesti I činjenicu da smo posle završenih fakulteta I
brat I ja godinama čamili na ulici, bez posla, I na rubu egzistencije jer nismo imali tzv. Štelu, bez koje
se niko u Brčko distriktu ne može zaposlili, niti može uživati ona najelementarnija ljudska prava. Tako
sagledavajći naše celokupno putešestvije u Brčko distriktu, ja sam bio na ulici, bez posla I na rubu
egzistencije preko 6 godina. Isto važi I za mog brata, jer I on ima skoro podjednak staž na Brčanskim
ulicama, jer je bez posla I na rubu egzistencije, proveo takođe oko 6 godina.
Znajući da je pravo na rad izjednačeno sa pravom na život, kao najprečim pravom svakog
čoveka, onda je sasvim jasno do koje mere je meni bilo bitno da se što pre zaposlim I
krenem napred u životu. Shodno tome, jasno se da videti da je moj Strah od gubitka posla
zbog 15-to mesečnog krvničkog I divljačkog Otimanja istog bio vrlo jak, intenzivan ali I
dugotrajan.
38 | 7 5
-
Tačnije rečeno, (kao što sam više puta naveo u ovoj Tužbi), ja sam u stalni radni odnos u
Vladi Brčko distrikta primljen u svojoj 36 godini , I to tek posle pune 4 godine čekanja. Od
te 4 godine, tri godine sam proveo na ulici, bez bilo kakvih prihoda, potpuno
marginalizovan I na rubu egzistencije, a jednu godinu sam radio kao pripravnik u Javnim
objektima za 50% plate, tj. za 700 KM. Pri tome sam I tokom moga “rada” u Brčanskim
Javnim objektima 2006/2007 godine, takođe bio blokiran u radu, a potom šikaniran I
mobingovan. Scenario moga zlostavljanja I mobingovanja je bio skoro identičan. Zato je
moje zapošljavanje u Brčanskim Javnim nabavkama za mene bukvalno bila šansa, da što
bi se reklo “Uhvatim poslednji voz u životu”, da napokon krenem napred u svakom smislu
te reči. Međutim, moje zapošljavanje u Brčanske Javne nabavke je bila “Genocidna
Prevara” tj. klasična “Sačekuša” Brčanskih Budžetlija, jer je tu “genocidni” cilj moga
rasturanja I uništavanja bio unapred određen. Kao što rekoh, taj cilj je bio da se ja što više
rasturim, izludim I potpuno diskreditujem, degradiram i uništim, te da mi se po
mogućnosti ukrade što više vremena, (istog onog vremena kojeg su mi Budžetski Brčaci
ionako već odavno dobrano pokrali, misli se na skoro celu jednu deceniju). Takav
“genocid”, je potom sasvim očekivano opravdavan raznim podjednako “ludim I
neverovatno licemernim I bezobraznim” izgovorima, koji nemaju blage veze ni sa
pameću, ni sa realnošću.
Sagledavajući sada navedene činjenice jasno se vidi da je moj Strah od gubitka posla
zbog 15-to mesečnog sistamskog I planskog, svesnog I namernog, “divljačkog I
krvničkog” otimanja moga posla, bio vrlo jak, intenzivan I dugotrajan, I da je taj Strah po
moje psihofizičko zdravlje imao vrlo razorne I ozbiljne posledice.
-
Za nešto detaljnije opise moga mučenja I mobiranja treba se pročitati prethodna tačka
ovog odštetnog zahteva, ali I kratki opis mog Strateškog mobiranja, koji sam u tabelarnoj
verziji, takođe dostavio u samoj Tužbi. Detaljan opis svih ili skoro svih događaja biće
dostavljen u prilogu Tužbe.
-
Prilikom razmatranja odštetnog zahteva iz ove tačke, treba imati u vidu da su tokom mog
mobingovanja I zlostavljanja u Brčanskim Javnim nabavkama problemi pravljeni svesno I
namerno, ciljano I planski, onako što bi se reklo ni iz čega. To su uglavnom barem u početku
bili tzv. veštački problemi koji su se namerno stvarali. Potom bi se na takve veštački stvorene
probleme tzv. konstantno dolivalo ulje na vatru, ili bi se isti konstantno podgrijavali. To je
rađeno iz prostog razloga što nije bila poenta da problema u Brčanskim Javnim nabavkama
ne bude, nego upravo suprotno. Cilj je bio da tih problema bude što više. Cilj je bio da se
prema meni konstantno stvara ili održava velika tenzija, I veliki pritisak, odnosno cilj je bio da
se od tih veštački stvorenih problema tzv. taktikom dolivanja ulja na vatru, “stvori I održi
dovoljno velika buktinja” u kojoj ću ja sa vremenom potpuno da sagorim I izgorim. Tako se
želelo postići da dođe do mog potpunog psihičkog slamanja, I do mog što potpunijeg
psihičkog I fizičkog upropaštavanja, iscrpljivanja, izluđivanja, I mrcvarenja. Išlo se malte ne
na to da mi se što temeljnije rasturi I razvuče pamet, i da mi se ispere mozak.
39 | 7 5
Pri tome se u tih 15 meseci, ciljano išlo na to da se ja konstantno držim u jednom užasno
velikom stresu I strahu od gubitka posla, odnosno u strahu za sopstveni život I zdravlje.
Uz to, tokom mog mobiranja u Brčanskim Javnim nabavkama, sistemski I planski, svesno I
namerno se svakih nekih dva do tri meseca, taj moj ionako veliki stres I strah od gubitka
posla, dodatno enormno uvećavao raznim svesno I namerno izvedenim “Šok tretmanima” tipa
moga drogiranja, učestalim pretnjama otkazima, pretnjama smrću, pretnjama ludnicom,
učestalim dovođenjem psihijatra – šefice centra za mentalno zdravlje u moju kancelariju,
pakovanjem disciplinskih I krivičnih prijava, te mojim nezakonitim poprocesuiranjima I
kažnjavanjima po istim tim lažnim I napakovanim disciplinskim prijavama. Zatim tu su bila
moja dva nameštena I nezakonita obaranja na probnom radu, posle čega bi usledile moje
žalbe na ta obaranja a onda bi se potom držao na ledu I u isčekivanju ishoda tih žalbi
mesecima, itd.
ZATO SAGLEDAVAJUĆI DUGOGODIŠNJE SOCIJALNOEKONOMSKE OKOLNOSTI U KOJIMA SAM
ŽIVEO, TE SAGLEDAVAJUĆI MOJE GODINE U MOMENTU DOBIJANJA STALNOG ZAPOSLENJA U
BRČANSKIM JAVNIM NABAVKAMA I ŽIVOTNE PRIORITETE KOJE TE GODINE SA SOBOM NOSE, I
NA KRAJU SAGLEDAVAJUĆI SAV TAJ PREMA MENI SISTEMSKI I PLANSKI, SVESNO I NAMERNO
SPROVEDEN UŽAS I PAKAO, PRIMENOM 15-TO MESEČNOG STRATEŠKOG MOBINGA, SA
KATASTROFALNIM POSLEDICAMA PO MOJ ŽIVOT I ZDRAVLJE, onda se JASNO SE DA ZAKLJUČITI
DA JE MOJ STRAH tj.INTENZITET I JAČINA MOGA STRAHA OD GUBITKA POSLA BILA VRLO
IZRAŽENA, ALI I DA JE TAJ STRAH TRAJAO JAKO DUGO ILI TAČNIJE skoro Punih 15 MESECI,
KOLIKO SAM UKUPNO I RADIO U BRČANSKIM JAVNIM NABAVKAMA. Tada i u takvim okolnostima kod
mene je bio prisutan posebno jak I Intenzivan dugotrajni strah za sopstveni život, zdravlje I egzistenciju.
ZATO JE MOJ ODŠTETNI ZAHTEV OD 15.000,00 KM ZA PRETRPLJENI STRAH ZBOG GUBITKA
POSLA, SASVIM ADEKVATAN, OPRAVDAN I U POTPUNOSTI ARGUMENTOVAN. ZATO POZIVAM
SUD DA GA U POTPUNOSTI ODOBRI I POTVRDI.
40 | 7 5
3) Odštetni zahtev za pretrpljene duševne boli zbog smanjene životne aktivnosti,pa I
svojevrsne naruženosti u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM.
Smanjena životna aktivnost se pre svega ogleda kroz moju slabiju koncentraciju,
nedostatak motivacije, brzo umaranje, osećaj zamora I iscrpljenosti, povećani napor
prilikom obavljanja intelektualnih aktivnosti, preterana osetljivost na spoljne poticaje koji
su povezani sa mojim mobiranjem I zlostavljanjem I sl. Zatim tu je niz zdravstvanih
problema, kao što su povremeni bolovi u grudnom košu, stomaku I glavi, te povremeni
problem sa snom i problem sa cirkulacijom. Ne treba zaboraviti ni zdravstvene probleme
sa vidom I sluhom, koji su se pojavili kao posledica mobinga. Osim toga, ja sam usled
pretrpljenog 15 – to mesečnog zlostavljanja I mobiranja, te pretrpljenog stresa uvećao
svoju težinu za ¼ svoje prethodne težine, što je tako đe enormno ugrozilo kako moje
zdravlje, I izgled, pa I samopouzdanje, tako I moju radnu sposobnost.
Naime, ja sam do momenta zaposlenja u Brčanske Javne Nabavke, imao oko 80 kg. Ovu
težinu sam skoro nepromenjeno održavao prethodnih 10 godina, pre nego što sam se
zaposlio u Brčanske Javne nabavke. Zatim je kao posledica moga mobiranja I
zlostavljanja, I pretrpljenog 15-to mesečnog stresa, došlo do rapidnog uvećanja moje
težine. Tako sam sa nekih 80 kg, došao na oko 100 kg. To je bilo uvećanje moje težine
za celih 20 kg. To je opet procentualno gledano bilo uvećanje moje težine za celih 25%
moje prethodne težine. Na ovaj način je pored svih ostalih zdravstvenih posledica koje
prate žrtve strateškog mobiranja, došlo do dodatnih zdravstvenih posledica koje su
proistekle iz činjenice rapidnog uvećanja moje težine. Sve to zajedno bitno utiče na
smanjenje moje radne sposobnosti.
Osim toga, tek će se mojim detaljnijim specijalističkim pregledima utvrditi moje stvarno
zdravstveno stanje, I sve zdravstvene posledice koje sam pretrpeo usled 15-to mesečnog
sistemskog I planskog, svesnog I namernog rasturanja, izluđivanja I uništavanja
Strateškim mobingom. Tek tada se može dati stvarni I konačni odštetni zahtev.
Na kraju ne treba zaboraviti spomenuti činjenicu, da uvećanje telesne mase za 25%
prethodne težine, znači I svojevrsnu naruženost takve osobe. Ista postaje manje
privlačna. U takvim slučajevima sa vremenom dolazi do manjka samopouzdanja, što sve
zajedno osim ozbiljnih zdravstvenih posledica prouzrokuje I određeni stepen duševne
boli.
Međutim, ono što je najbitnije jeste da li takva osoba može da smanji tu svoju telesnu
masu I da je vrati na prvobitni nivo. Koliki stepen energije, zalaganja, truda, I sredstava je
za to potrebno. U kom vremenskom intervalu se bezbedno može izvršiti tako rapidno
smanjenje sopstvene telesne mase za 25%.
Pri tome treba voditi računa da je reč “o mojoj malenkosti”, odnosno o osobi koja ima
skoro 40 godina, I koja se pretpela 15-to mesečni vrlo radikalni oblik strateškog
mobiranja, odnosno koja je I pre tog mobiranja I zlostavljanja pretrpela I 12 mesečno
zlostavljanje u drugom pododelenju Brčanske Vlade.
41 | 7 5
Reč je o osobi koja se u Brčko distriktu punih 8 godina drži potpuno marginalizovana I
obespravljena. Reč je o osobi koja je preko 6 godina bila na ulici bez posla I na rubu
egzistencije. Reč je o osobi bez bilo kakvih ljudskih prava, bez prava na rad I normalne
uslove rada, odnosno bez bilo kakvih prava na život dostojan čoveka.
Reč je o osobi koja je u proteklom periodu u Brčko distriktu, bez bilo kakvih preterivanja
imala status političkog disidenta, jer je bila pod staklnim blokadama, I pod stalnom
sistemskom diskriminacijom, te pod periodičnim mobiranjem, proganjanjem, šikaniranjem,
degradiranjem, diskreditovanjem. Reč je o osobi koja je kao unapred otpisana Izbeglica
bez Štele, potom prijavila mobbing I korupciju, odnosno sukob interesa u Brčanskoj Vladi.
Zato je sasvim evidentno da je iz upravo opisanih okolnosti, uz enormno zalaganje I
mnogo, mnog truda, za takvo rapidno smanjenje telesne mase potrebno minimalno 6 do 8
meseci. Pri tome u tom periodu se smanjenje telesne mase mora tretirati kao prioritetno
zanimanje, da ne kažem kao posao. To svakako treba da plate oni koji su odgovorni za
takvo stanje, a to je Vlada Brčko distrikta.
Svi sada gore navedeni simptomi su direktan produkt Stresa I Mobiranja, kojem sam bio
izložen tokom mog 15–to mesečnog sistemskog I planskog svesnog I namernog
mobiranja Strateškim mobingom u Brčanskim Javnim nabavkama. Tada su se od strane
Vlade Brčko distrikta I njene Administracije ciljano poduzimale sve moguće zakonom
nedozvoljene radnje, radi mog sklanjanja, odnosno eliminacije iz istih tih Brčanskih Javnih
nabavki. Sa druge strane činjeno je sve kako bi se ja potpuno psihofizički, profesionalno,
materijalno I duhovno razorio, odnosno slomio I uništio.
O kakvom sistemskom I planskom užasu I paklu je tada bilo reč, najbolje govore moji do
sada u ovoj Tužbi navedeni I nabrojani opisi dešavanja u Brčanskim Javnim nabavkama.
Detaljnji dokument o tim I većini drugih dešavanja možete pročitati iz dokumenta koji ću
dostaviti u prilogu.
ZATO JE MOJ ODŠTETNI ZAHTEV OD 15.000,00 KM, ZA PRETRPLJENE DUŠEVNE BOLI ZBOG
SMANJENE ŽIVOTNE AKTIVNOSTI, PA I NARUŽENOSTI, SASVIM ADEKVATAN, OPRAVDAN I U
POTPUNOSTI ARGUMENTOVAN. ZATO POZIVAM SUD DA GA U POTPUNOSTI ODOBRI I POTVRDI.
42 | 7 5
4) Za slabiji položaj na tržištu rada u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM.
Ovako težak I dugotrajan oblik sistemskog I planskog, svesnog I namernog uništavanja
Strateškim Mobingom I sistemskom diskriminacijom, kakav je prema meni primenjen u Brčko
distriktu, kako u Pododelenju za Javne nabavke, tako I u Pododelenju za Javne objekte Vlade
Brčko distrikta, uz takođe sistematsku I plansku, svesnu I namernu maksimalno moguću da
ne kažem totalnu diskreditaciju I degradaciju moje ličnosti, za sobom vuče ne samo
dugotrajnu zdravstvenu, psihofizičku I profesionalnu rehabilitaciju, nego I bitno slabiji položaj
na ionako vrlo slabom I “Štelama I Vezama zapušenom” Tržištu rada u Brčko distriktu a I šire.
Sve to po mene u konačnici može imati katastrofalne posledice, uzevši u obzir ne samo moje
trenutno zdravstveno stanje, već I dužinu dosadašnjeg 6 godišnjeg stažiranja na ulici, te
godine koje za sobom nosim, ali I višedecenijsku izrazito tešku socijalno ekonomsku situaciju
u kojoj se nalazim, te opšte stanje u društvu, odnosno u Brčko distriktu.
Posebno treba naglasiti sistemsku I totalnu diskreditaciju I degradaciju koja je prema meni u
kontinuitetu primenjivana tokom mog “rada” u Brčanskim Javnim nabavkama. Znajući mentalitet
Brčanskih moćnika I njihovih mnogobrojnih “budžetskih poslušnika”, vrlo verovatno je ta
diskreditacija I degradacija trajala I dugo vremena posle mog odlaska iz Brčanskih Javnih nabavki,
a možda čak traje I dan danas, jer kako ono kažu “Napad je najbolja odbrana”.
Ovakva diskreditacija I degradacija sama po sebi, a posebno u ovako malim I zatvorenim
sredinama kao što je Brčko distrikt takođe može katastrofalno otežati ako ne I potpuno
onemogućiti moje ponovno Adekvatno Zapošljavanje shodno mome zvanju I znanju.
Ne treba zaboraviti da su mi u Brčanskim Javnim nabavkama moji moberi I mučitelji između
ostaloga vrlo verovatno napakovali I neku od Ludačkih dijagnoza, te mnoge druge potpuno
sumanute optužbe tipa Problematične osobe koja nema blage veze o životu, Nasilnika,
Nacionaliste, Muškog šoviniste, a verovatno I sumanute I lažne opružbe tipa Pedofilije, Drogeraša
I Lopova.
ZATO JE MOJ ODŠTETNI ZAHTEV OD 15.000,00 KM, ZBOG MOG BITNO SLABIJEG POLOŽAJA NA
TRŽIŠTU RADA, SASVIM ADEKVATAN, OPRAVDAN I U POTPUNOSTI ARGUMENTOVAN. ZATO
POZIVAM SUD DA GA U POTPUNOSTI ODOBRI I POTVRDI.
Osim toga, kada se bilo ko 8 godina namerno drži potpuno van normalnog koloseka, u smislu normalnih
uslova za život dostojnih čoveka, zatim u smislu normalnih uslova rada I egzistenciju, potom bez adekvatne
mogućnosti sticanja potrebnog radnog iskustva, te se ako se u isto vreme periodično Institucionalno,
sistemski I planski psihofizički bukvalno rastura torturom I represijom, onda je sasvim jasno da takva lica u
takvim okolnostima sama po sebi imaju bitno manje znanja I sposobnosti, neophodnih za kvalitetno I dobro
zapošljavanje I obezbeđivanje egzistencije. U ovakvim okolnostima je obično neophodna potpuna
rehabilitacija I zdravstvena I profesionalna.
43 | 7 5
5) Odštetni zahtev zbog izgubljene plate, uz plaćanje svih ostalih doprinosa koji
proističu iz radnog odnosa, u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM;
Odštetni zahtev za izgubljenu zaradu od plate, uz plaćanje svih ostalih doprinosa koji
proističu iz radnog odnosa, treba da se ustanove u momentu izricanja pravosnažne I
konačne presude, računajuću vremenski period od momenta podnošenja moje ostavke I
mog odlaska iz Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta, a to je od 17.08.2009. godine, pa do
momenta, odnosno datuma izricanja te pravosnažne, odnosno konačne presude.
Pri tome se treba uračunati I zakonom zagarantovana zatezna kamata za navedeni
period, odnosno za vremenski period koji protekne do momenta naplate sudski
potvrđenog odštetnog zahteva za izgubljenu zaradu od plate.
Kako je moja mesečna neto zarada za vreme moga “rada” u Javnim nabavkama Vlade
Brčko distrikta iznosila 1323 KM, odnosno kako je moja mesečna bruto zarada tada
iznosila 2025 KM, onda se prilikom određivanja osnovnog iznosa odštetnog zahteva zbog
izgubljene zarade od plate uz plaćanje svih ostalih doprinosa koji proističu iz radnog
odnosa, broj meseci koji bude protekao do momenta pravosnažnosti tj. konačnosti
sudske presude množi sa ovim iznosom od 2025 I potom se sve uvećava za vrednost
zatezne kamate. Pri tome ako se naplata ne izvrši u zakonom određenom roku, onda se
sve dodatno uvećava.
ZATO JE MOJ OKVIRNI, ODNOSNO TRENUTNI ODŠTETNI ZAHTEV OD 70.000,00 KM, (koji nije
konačan), ZBOG IZGUBLJENE ZARADE I NEPLAĆENIH DOPRINOSA, SASVIM ADEKVATAN,
OPRAVDAN I U POTPUNOSTI ARGUMENTOVAN, ZATO POZIVAM SUD DA GA U POTPUNOSTI
ODOBRI I POTVRDI.
44 | 7 5
6) Odštetni zahtev zbog mog nezakonitog I neovlaštenog disciplinskog procesuiranja
I novčanog sankcionisanja u iznosu od 1.600,00 KM.
Tokom mog 15-to mesečnog “rada” u Brčanskim Javnim nabavkama meni je između
ostaloga napakovano I 5 disciplinskih prijava za teže povrede službene dužnosti. Po
osnovu dvije takve napakovane disciplinske prijave, sam potpuno nezakonito I
neovlašteno procesuiran, posle čega su mi takođe potpuno nezakonito I neovlašteno
izrečene drakonske novčane kazne u ukupnom iznosu od 20% smanjenja plate u trajanju
od 6 meseci. To ukupno iznosi 1587,6 KM. Ovom iznosu treba dodati I odgovarajući iznos
zatezne kamate.
ZATO JE MOJ ODŠTETNI ZAHTEV OD 1.600,00 KM ZBOG NEZAKONITOG IZRICANJA I NAPLATE
NOVČANIH KAZNI PO OSNOVU NAPAKOVANIH DISCIPLINSKIM PRIJAVAMA, SASVIM ADEKVATAN,
OPRAVDAN I U POTPUNOSTI ARGUMENTOVAN. ZATO POZIVAM SUD DA GA U POTPUNOSTI
ODOBRI I POTVRDI.
7) Odštetni zahtev zbog izgubljenih prihoda u prošlosti, radi nemogućnosti
regularnog zaposlenja u Vladi Brčko distrikta u ukupnom iznosu od 54.000,00 KM.
Ovaj oblik odštetnog zahteva se pre svega odnosi na nelojalnu konkurenciju jer se
institucija zapošljavanja preko javnog konkursa uopšte nije poštovala. Misli se na tzv.
sveprisutni fenomen “Štele” korišten prilikom zapošljavanja u Vladi Brčko distrikta. U
ovom konkretnom slučaju u pitanju je bilo nezakonito zapošljavanje bez objave javnog
konkursa, odnosno zapošljavanje po ugovoru o delu, uz naknadno čisto formalno
objavljivanje javnih konkursa za radna mesta na kojima su godinama radili stranački
kadrovi, a radi njihovog formalno pravnog prevođenja u stalni radni odnos.
Inače, za ovakvo koruptivno partijsko zapošljavanje preko “Štele” znaju I mala deca u
Brčko distriktu, jer je to u ovom mestu jedan od višedecenijskih načina življenja, odnosno
to je nešto što se u ovom mestu uvek podrazumeva I sa čim se unapred računa. Pri tome
dobro je poznato da fenomen “Štele” I fenomen “Nepotizma” idu ruku pod ruku, da ne
kažem da jedan od drugog malte ne direktno zavise. Ipak se radi o zemlji na Balkanu, I
jednom mestu u kome malte ne važi pravilo da treba prvo da nađeš štelu pa da se rodiš.
U suprotnom, treba da odmah po rođenju tražiš vizu za neku normalnu zemlju gde se I
bez Štele može normalno živeti.
Naime, u septembru 2004 godine, neposredno pred lokalne izbore u Brčko distriktu,
nezakonito je zaposleno preko 200 ljudi, stranačkih kadrova svih parlamentarnih stranaka
u Brčko distriku. Nezakonito zapošljavanje se tada uglavnom vršilo u Prosveti,
zloupotrebom mehanizma zapošljavanja po ugovoru o delu. Iako su zakonski gledano,
tako zaposleni kadrovi (koji su zaposleni po ugovoru o delu) mogli raditi ne više od tri
meseca, isti su na tim pozicijama radili godinama, sve dok nisu stekli dovoljno godina
radnog staža, te dok nisu položili sve potrebne stručne ispite, posle čega su samo
prevođeni u stalni radni odnos.
45 | 7 5
To je značilo da su se potom godinama objavljivali namešteni I fingirani javni konkursi za
radna mesta na kojima su godinama unazad radili stranački kadrovi, a radi njihovog
formalno pravnog prevođenja u stalni radni odnos.
Osim toga, ima tu I drugih anomalija vezanih za nelojalnu konkurenciju u Vladi Brčko
distrikta. Recimo, u Brčanskim Javnim objektima je godinama pre mog pripravnikovanja u
istim, na poziciji Referenta za Mašinske Instalacije radio Sadem Plakalo, čovek sa nižom
stručnom spremom od mene, a koji je uz to godinama bio do grla u sukobu interesa. Ovo
je samo još jedan takav primer. Verovatno ih u Institucijama Brčko distrikta ima mnogo
mnog više.
Ali vratimo se na slučaj iz 2004. godine I nezakonito zapošljavanje par stotina stranačkih
kadrova u Budžetske institucije Brčko distrikta. U isto vreme, odnosno baš tog septembra
2004.godine, kada je izvršeno pomenuto nezakonito zapošljavanje brčanskih stranačkih
kadrova, njih par stotina, I brat I ja smo već bili diplomirani inžinjeri, uredno prijavljeni na
Brčanski biro rada.
Posle ovakvog nezakonitog zapošljavanja stranačkih kadrova Brčanskih partija, u Vladu
Brčko distrikta, ja sam od ukupno nekih 8 godina koliko je prošlo od mog diplomiranja, do
dan danas, preko 6 godina proveo na ulici, bez posla, I na rubu egzistencije. Potpuno
marginaliziran I blokiran, po svim mogućim životnim pitanjima. Slično je prošao I moj brat.
Zbog ovakvog višegodišnjeg, da ne kažem višedecenijskog Institucionalnog I koruptivno
partijskog zapošljavanja u Vladi Brčko distrikta preko tzv. Štele, ja, ali I drugi članovi moje
porodice smo bili onemogućeni da se zaposlimo u istoj, jer nismo imali Štelu. U mom
konkretnom slučaju to je bilo tako, jer nisam rođeni Brčak, nisam imao ni Štelu, a nisam ni
reket platio, niti sam bio politički podoban.
Posebno treba voditi računa da je pravo na rad I egzistenciju izjednačeno sa pravom na
život, kao najprečim ljudskim pravom, I da od toga kada I kako rešite pitanje zaposlenja I
egzistencije, direktno zavisi kada I kako će te potom rešiti I sva ostala najbitnija životna
pitanja, tipa formiranja porodice, napredovanja u karijeri, rešavanja stambenog pitanja I
sl. Pri tome, već sam pojasnio u kakvim teškim socijalno ekonomskim okolnostima smo
skoro dve decenije živeli moja porodica pa I ja sa njom, I koliko je po nas od Životne
važnosti bilo bitno da se što pre “dobro” zaposlimo I napokon krenemo napred.
Kako sam ja u konkretnom slučaju, do momenta mog stalnog zaposlenja u Brčanskim
Javnim nabavkama, 3 godine proveo na ulici, bez posla I na rubu egzistencije, a jednu
godinu sam “radio” kao pripravnik u Brčanskim Javnim objektima, za 50% plate ili tačnije
rečeno za 700 KM, onda barem za te tri godine koje sam proveo na ulici, bez posla, treba
platiti odštetu. Odštetu treba platiti zbog nelojalne konkurencije I nepoštovanja Institucije
Javnog Konkursa prilikom zapošljavanja u Vladu Brčko distrikta I njene Institucije,
odnosno zbog zapošljavanja preko tzv. “Štele”.
46 | 7 5
Za te tri godine, kao osnovnu zaradu treba uzeti platu profesora u srednjim školama koja
je tada u svom neto iznosu iznosila oko 1500 KM, a u svom bruto iznosu je bila oko 2250
KM. Tako bi ukupna novčana naknada za odštetu zbog nelojalne konkurencije pri
zapošljavanju u Vladu Brčko distrikta I njene Institucije, I nepoštovanje Institucije Javnog
Konkursa, bez zateznih kamata iznosila oko 80.000,00 KM. To je iznos koji uzima u obzir
samo izgubljenu zaradu, I palaćanje svih doprinosa koji proističu iz radnog odnosa.
Ovaj iznos se rapidno uvećava ako se računaju I duševni bolovi proistekli iz trogodišnje
nemogućnosti mog zaposlenja u Vladu Brčko distrikta, zbog već opisanih raznih
Političkih, Porodičnih, ili Kumovskih Štela, Veza i Vezica, te zbog verovatnog nedavanja
Mita korumpiranim strukturama Vlasti ili samim “Političkim centrima moći” u Brčko
distriktu.
Ne treba zaboraviti ni to da bi u te tri godine rada u Vladi Brčko distrikta, osim oko
54.000,00 KM koje bih zaradio od plate, imao I tri godine radnog staža, ali I tri godine
radnog iskustva, te niz stručnih edukacija, položene odgovarajuće stručne ispite i niz
poslovnih kontakata. Posle svega toga verovatno sledi I vrlo uspešnu poslovna karijera.
To bi jednom rečju bio normalan evropski život na teško korumpiranom Balkanu. To bi za
naše prilike bio vrlo lagodan život na visokoj nozi, uz uživanje svih mogućih I nemogućih
ljudskih prava, ali uz uživanje jednog potpunog socijalno ekonomskog blagostanja.
Umesto svega toga, ja sam to vreme proveo na ulici, bez posla I na rubu egzistencije. To
je bio život sa samog dna. Život koji žive Brčanske izbeglice tzv. Neštelaći.
Sve sada upravo navedene činjenice treba uzeti u obzir prilikom određivanja veličine
odštetnog zahteva po ovoj tačci.
ZATO JE MOJ ODŠTETNI ZAHTEV OD 54.000,00 KM, ZBOG IZGUBLJENE ZARADE U
PROŠLOSTI,ODNOSNO ZBOG IZGUBLJENE ZARADE PROISTEKLE IZ NELOJALNE KONKURENCIJE I
NEPOŠTOVANJA INSTITUCIJE JAVNOG KONKURSA PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA U BUDŽETSKE
INSTITUCIJE VLADE BRČKO DISTRIKTA, TE SVIH OSTALIH DOPRINOSA KOJI PROISTIČU IZ
RADNOG ODNOSA, ALI I DUŠEVNIH BOLOVA I PATNJI PROISTEKLIH IZ SVEGA TOGA, SASVIM
ADEKVATAN, OPRAVDAN I U POTPUNOSTI ARGUMENTOVAN. ZATO POZIVAM SUD DA GA U
POTPUNOSTI ODOBRI I POTVRDI.
47 | 7 5
8) Odštetni zahtev zbog izgubljenih prihoda u budućnosti;
Sobzirom, da sam zbog 15-to mesečnog sistemskog I planskog, svesnog I namernog
uništavanja Strateškim mobingom u Brčanskim Javnim nabavkama bio primoran da
podnesem neopozivu ostavku I napustim toliko dugo čekan odnosno tražen posao u Vladi
Brčko distrikta, čime je prekinuta I moja poslovna karijera u istoj, onda povodom toga
tražim naknadu buduće štete za izgubljene prihode u budućnosti, za slučaj da se iz bilo
kog OPRAVDANOG razloga desi da ja nebudem u mogućnosti da nastavim da radim u
Budžetskim institucijama Brčko distrikta, na istoj ili sličnoj poziciji. Pomenute prihode bih u
budućnosti, da nisam nateran da napustim posao, redovno sticao radeći u Javnim
nabavkama Vlade Brčko distrikta na poziciji Višeg stručnog saradnika za nabavke, sve do
svoje Penzije, (ako ne bi bilo očekivanih napredovanja u službi, a istih bi sigurno bilo).
Sistemskim I planskim, svesnim I namernim sprovođenjem 15-to mesečnog Strateškog
mobinga od strane Administracije I Vlade Brčko distrikta, do te mere je bilo ugroženo moje
Zdravlje I Život da je moja ostavka I napuštanje radnog mesta bilo bukvalno jedino moguće
rešenje, pošto sam naspram sebe imao celu jednu umreženu, Institucionalnu I sistemsku
mašineriju. Ja bih to narodski nazvao “mafijaško političkom mašinerijom”.
Osim toga, ukupne posledice Strateškog mobiranja, po mene su bile potpuno katastrofalne.
Kako one zdravstvene, profesionalne I materijalne, tako I one životne, I to isključivo zbog
takvog jednog Institucionalnog, sistemskog I planskog
“genocidnog” ponašanja
Administracije I Vlade Brčko distrikta. Te posledice se više ni na koji način ne mogu u
potpunosti apsorbovati I prevazići, pogotovo ne u takvoj “čaršiji” kakva je Brčko distrikt, I u
državi kakva je ova, niti u bilo kojoj drugoj slabouređenoj, kriminalom I korupcijom zaraženoj
Balkanskoj zemlji.
Prilikom određivanja eventualnog iznosa buduće štete, treba znati da je moja neto plata u
Brčanskim Javnim nabavkama iznosila 1323 KM, dok je njen bruto iznos bio 2025 KM. Znači
da je iznos od 2025 KM, ona konstanta koja se množi sa brojem meseci I godina, potrebnih
do sticanja prava na penziju. Ako bi se recimo to računalo za narednih 30 godina, ukupan
MAKSIMALNI iznos za buduću štetu bi iznosio oko 729.000,00 KM.
Osim toga, treba imati u vidu, da se tek trebaju izvršiti moji specijalistički mediscinski pregledi
u pogledu utvrđivanja mog stvarnog zdravstvenog stanja, te bi u tom smislu I po tom osnovu
mogao biti dodatno uvećan iznos moje ukupne novčane odštete, zbog raznih medicinskih
pregleda i eventualno neophodnog lečenja ili nekog drugog vida rehabilitacije. Ne treba
zanemariti ni mogućnost, da moje zdravstveno stanje usled već opisanog strateškog mobinga
i sistemske diskriminacije bude rapidno pogoršano što bi kao posledicu moglo imati moje
bitno slabije radne sposobnosti. To bi takođe moglo dodatno uticati na navedeni iznos za
buduću štetu.
48 | 7 5
UKUPNA ZBIRNA ODŠTETA PO UPRAVO NAVEDENIM TAČKAMA ODŠTETNOG ZAHTEVA
BI SE POTENCIJALNO MOGLA ZAOKRUŽITI NA UKUPNI IZNOS ODŠTETE U VREDNOSTI
OD 200.000,00 KM. U OVAJ IZNOS NISU URAČUNATI EVENTUALNI TROŠKOVI POSTUPKA I
TROŠKOVI ADVOKATA, TE EVENTUALNA ODŠTETU ZA BUDUĆU ŠTETU, ILI INVALIDNOST KOJA
JE NASTALA KAO POSLEDICA MOBIRANJA. U OVAJ IZNOS NIJE URAČUNAT NI BILO KOJI VID
REHABILITACIJE ILI LEČENJA USLED PRETRPLJENOG MOBINGA.
PRI TOME SE SKORO SA SIGURNOŠĆU MOŽE REĆI, DA POSLE SKORO PUNOG JEDNOG
DESETLJEĆA MOJE SVEOBUHVATNE SISTEMSKE DISKRIMINACIJE I DEGRADACIJE, TE UKUPNO
GLEDANO, NEŠTO VIŠE OD DVE GODINE MOG MOBIRANJA I ZLOSTAVLJANJA U ADMINISTRACIJI
VLADE BRČKO DISTRIKTA, NEOPHODNO JE BAREM 6 DO 8 MESECI MOJE ZDRAVSTVENE ALI I
PROFESIONALNE REHABILITACIJE. KADA JE U PITANJU ZDRAVLJE, SIGURNO JE NEOPHODNO
IZVRŠITI SVEOBUHVATNE I DETALJNE, SISTEMATSKE PREGLEDE, A POSLE TOGA VIDETI DA LI
JE POTREBNO BILO KOJE DODATNO LEČENJE.
49 | 7 5
 Zakonska osnova Tužbe:
1. Tužilac smatra da je u dosadašnjem delu Tužbe ili dokaza koji su priloženi uz Tužbu učinio
verovatnim da je tokom svoga rada u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta (u
periodu od 05.05.2008. godine pa do 17.08.2009. godine) bio izložen sistemskom I planskom,
svesnom I namernom uništavanju I zlostavljanju STRATEŠKIM MOBINGOM, sa jasnim ciljem
njegovog potpunog razaranja, odnosno sa jasnim ciljem I namernom što temeljnijeg uništenja
Tužiočevog života.
2. Tužilac smatra da je u dosadašnjem delu Tužbe ili dokaza koji su priloženi uz Tužbu, učinio
verovatnim da je tokom svoga rada u Pododelenju za Javne objekte Vlade Brčko distrikta (u
periodu od 01.07.2006. godine pa do 30.06.2007. godine, kada je radio kao pripravnik) bio
izložen sistemskom I planskom, svesnom I namernom zlostavljanju i MOBINGOVANJU.
3. Takođe, Tužilac smatra da je iz dosadašnjeg dela Tužbe ili dokaza koji su priloženi uz Tužbu,
učinio verovatnim da je njegovo zlostavljanje Strateškim mobingom u Pododelenju za javne
nabavke 2008/2009 godine, izvršeno po skoro potpuno identičnom scenariju kao I prethodno
mobingovanje I zlostavljanje, tokom njegovog rada u Pododelenju za Javne objekte
2006/2007 godine kada je radio na određeno vreme kao pripravnik. Mobingovanjem I
zlostavljanjem Tužioca u dva različita Pododelenja Vlade Brčko distrikta po vrlo sličnom
scenariju jasno ukazuje na postojanje unapred napravljenog plana za njegovo zlostavljanje I
mobingovanje. To takođe jasno pokazuje da se Tužilac u Brčko distriktu Institucionalno I
sistemski diskriminiše I zlostavlja na svim mogućim poljima, I po svim mogućim životnim
pitanjima, gde god se za to pitala Brčanska Politika I Brčanska Vlast.
4. Tužilac smatra da je iz dosadašnjeg dela Tužbe ili dokaza koji su priloženi uz Tužbu učinio
verovatnim da je kako on, tako I njegova porodica, godinama odnosno decenijama bila
sistemski diskriminisana I zlostavljana u Brčko distriktu, I to po svim mogućim životnim
pitanjima,(nemogućnost zaposlenja, rešavanja stambenog pitanja, zlostavljanje na radu,
nezakoniti otkazi, I sl.) gde se god o tome pitala Brčanska Vlast I Politika.
To opet jasno ukazuje da je Tužiočevo zlostavljane I mobingovanje kako 2006/2007 godine u
Pododelenju za Javne objekte, tako I potom, njegovo zlostavljanje I mobingovanja strateškim
mobingom 2008/2009 godine u Pododelenju za Javne nabavke, ustvari samo deo jedne te
iste krajnje Diskriminatorske igre, koja je za cilj imala Institucionalno, sistemsko I plansko
potpuno uništenje Tužiočevog života, I razaranje I uništenje njegove porodice.
5. Tužilac smatra da Sud treba da donese presudu zbog propuštanja, za slučaj da Tužena
strana propusti da se izjasni po Tužbi, u zakonom predviđenom roku, ili da svoje izjašnjenje
po Tužbi, u tom određenom roku propusti dostaviti nadležnom Sudu. Ovakvom presudom bi
se prihvatilo činjenično stanje navedeno u Tužbi, te bi se smatralo da je Tužena strana
prihvatila krivicu I priznala odštetni zahtev iz same Tužbe. Sud bi shodno tome trebao potvrditi
odštetni zahtev iz Tužbe I proglasiti Vladu Brčko distrikta odgovornom za mobiranje,
zlostavljanje I diskriminisanje Tužioca, odnosno mene.
50 | 7 5
Zakonski gledano, sobzirom da su nezakonite radnje opisane u tačkama 1 do 4,
prethodno pročitanog teksta učinjene verovatnim, teret dokazivanja da nije bilo
zlostavljanja na radu primenom strateškog mobinga, odnosno da nije bilo sistemske
diskriminacije I zlostavljanja u svim ostalim navedenim slučajevima, koje se tiču mene I
moje porodice a vezane su za teme zaposlenja, rešavanja stambenog pitanja,
mobingovanja I nezakonitih otkaza pada na Tuženu stranu.
Pri tome, treba podsetiti i šta je to Mobing. Mobbing ( od mob- prostački napad, nasrtaj),
kako je ovaj fenomen nazvao švedski psiholog dr Heinz Leyman, uključuje pakosne,
okrutne i bolne postupke kao što su ucjenjivanje, ignorisanje, ismijavanje, zakidanje na
zaradi, sprečavanje napredovanja, špijuniranje, klevetanje, ponižavanje, prijetnje,
mučenje, ne dodjeljivanje posla kako bi se žrtva osjećala beskorisno, stalno i uporno
kritiziranje, vikanje na žrtvu i psovanje, isključivanje iz društva i rada, neargumentovano
omalovažavanje rezultata rada, tajenje informacija bitnih za žrtvu, podcjenjivanje stavova
i mišljenja, sprečavanje iznošenja mišljenja, kršenje najosnovnijih ljudskih prava,
uznemiravanje u svrhu ugrožavanja integriteta ličnosti žrtve, njenog profesionalnog,
socijalnog, a ponekad i privatnog funkcionisanja, ugleda i dostojanstva.
Zlostavljanje, jeste svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili
grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili
predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta,
zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko,
ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga
da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni
odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.
Zlostavljanje jeste i podsticanje ili navođenje drugih na ponašanje iz
prethodnog stave.
Navedenim nezakonitim radnjama tokom Tužiočevog zlostavljanja strateškim mobingom
u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta u periodu od 05.05.2008. godine
pa do 17.08.2009. godine, odnosno tokom njegovog zlostavljanja I mobiranja u
Pododelenju za Javne objekte Vlade Brčko distrikta u periodu od 01.07.2006. godine pa
do 30.06.2007. godine, prekršeni su listom svi zakoni I podzakonski akti koji se tiču rada I
radnih odnosa, I to: Zakon o državnoj službi, Zakon o upravnom postupku, Pravilnik o
radu, Pravilnik o ocenjivanju, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti I Etički kodeks.
Osim toga, višestruko je I u kontinuitetu prekršen I Krivični zakon, I to zbog izazivanja
nacionalne, verske ili rasne mržnje I netrpeljivosti, ali I zbog činjenja krivičnog dela
ugrožavanja bezbednosti I opšte sigurnosti, odnosno krivičnog dela podsticanja Tužioca
na činjenje krivičnog dela, pa čak I podsticanje Tužioca na činjenje krivičnog dela
krivičnog dela krvnog delikta. U kontinuitetu je činjeno I krivično delo Klevete, ali I mnoga
druga krivična dela.
51 | 7 5
Naime, Tužioc se do te mere namerno držao u potpuno obespravljenom I
diskriminatorskom položaju, pod stalnim proganjanjima I šikaniranjima I drugim oblicima
zlostavljanja da je postojala realna opasnost da se Tužioc braneći svoja osnovna ljudska
prava, navede na činjenje krivičnog dela, pa čak I na činjenje krivičnog dela krvnog
delikta, što bi u tada jednom takvom izrazito muslimansko Bošnjačkom poslovnom
okruženju moglo dobiti jednu sasvim drugu I mnogo opasniju nacionalističku dimenziju.
Osim toga, od strane Administracija I Vlade Brčko distrikta u kontinuitetu su činjena
nezakonita dela nesavesnog I nezakonitog rada u službi, selektivne primene zakona,
prekoračenja ovlaštenja, podstrekivanja na činjenje krivičnog dela, zaštita počinioca
krivičnog dela, ali I nezakonita dela lažnog prijavljivanja, sperčavanja dokazivanja,
zlostavljanja u službi I sl. U kontinuitetu je kršena I konvencija o ljudskim pravima, ali I
zakon o zabrani diskriminacije.
Kada je u pitanju krivični zakon onda je reč O KRIVIČNOM DELU ZLOUPOTREBE POLOŽAJA ILI
OVLAŠTENJA I KRIVIČNOM DELU NESAVESNOG OBAVLJANJA POSLA. OSIM TOGA TU JE I NIZ DRUGIH
KRIVIČNIH DELA KOJE SE MOGU NAVESTI KAO ŠTO SU: Povreda ravnopravnosti ČOVEKA I građanina,
Zlostavljanje u obavljanje službe, Povreda prava iz radnih odnosa, Neprijavljivanje pripramanja
krivičnog dela, Neprijavljivanje krivičnog dela ili počinioca, Pomoć počiniocu nakon počinjenog
krivičnog dela, Lažno prijavljivanje, Davanje lažnog iskaza, Spečavanje dokazivanja, Krivično delo
klevete, Krivično delo navođenja žrtve na vršenje krivičnog dela, Krivično delo Izazivanje
nacionalne, rasne I verske mržnje, razdora ili netrpeljivosti i sl.
52 | 7 5
U KONKRETNOM SLUČAJU
PODZAKONSKI AKTI:
PREKRŠENI
SU
SLEDEĆI
ZAKONI
I
DRUGI
1) ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI BRČKO DISTRIKTA BiH, I to:
-
Član 4, stav 1 tačke a, b, c, d, e, h, (a tiče se opštih načela u radu uprave);
-
Član 5, stav 1, stav 2, i stav 3, (a tiče se pravila ponašanja u radu uprave);
-
Član 6, stav 1, i stav 2 tačke a, b, c, d, e, f, (a tiče se nadležnosti službenika za
Etiku);
-
Član 7, stav 1 tačke a, b, c, d, e, g, j, k, i stav 2 (a tiče se prava službenika I
nameštenika);
-
Član 8, (a tiče se povreda prava);
-
Član 9, stavovi a, b, e, f, h, j, k, (a tiče se dužnosti službenika I nameštenika);
-
Član 11, stav 1 (a tiče se dužnosti odbijanja naloga);
-
Član 18, stav 2 i stav 3 ( političko udruživanje I delovanje);
-
Član 47, stav 1, stav 2, stav 3, i stav 9, (a tiče se probnog rada);
-
Član 66, stav 1, i stav 2, (a tiče se ocenjivanja rada);
-
Član 85, stav 1, stav 2, i stav 3, (odgovornost za povrede);
-
Član 88, stavovi a, b, c, d, h, i, l, m, p,
dužnosti);
-
Član 89, (a tiče se tijela za vođenje disciplinskog postupka);
-
Član 91, stav 1 i stav 2 (postupak za utvrđivanje povrede službene dužnosti);
-
Član 93, posebno stav 1 i stav 2 (nadležnosti u disciplinskom procesuiranju);
-
Član 103, stav 1 (određivanje I izvršenje kazne);
-
Član 122, stav 1 i stav 2 (a tiče se odlučivanja o pravima, obavezama I
odgovornostima);
-
Član 123 (a tiče se odlučivanja o žalbama);
-
Član 124 stav 1 i stav 2 (a tiče se zaštite prava I odlučivanje);
-
Član 137 (a tiče se Nadzora u primeni ovog zakona);
53 | 7 5
(a tiče se teže povrede službene
Napomena: Dana 26.08.2009. godine, 10-ak dana posle moje ostavke došlo je do izmene I
dopune Zakona o državnoj službi kojim su se retroaktivno menjali neki od najbitnijih članova ovog
zakona koji se tiču naknadnog ozakonjenja nezakonitog rada nekih od mojih najvećih krvnika iz
Javnih nabavki ali I Vlade Brčko distrikta.
Pre svega se misli na rad mog tada nezakonitog I lažnog mentora Šibalije Zorana, te organa I
institucija koje su morale službeno da zaštite moja sistemski ugrožavana ljudska prava ali I prava
na rad, a koja to ni u kom slučaju nisu ni štitila ni zaštitila. Dapače. Ovim izmenama došlo je do
sledećih promena:
-
Ćlanom 6 gore navedene Izmene I dopune ovog zakona menja se Član 47, stavovi 3 i 4
Zakona o državnoj službi (a tiče se imenovanja mentora I komisije za ocenu probnog
rada).
-
Članom 9. gore navedene Izmene I dopune ovog zakona menja se Član 89. Zakona o
državnoj službi, na način da se u navedenom članu dodaju novi stavovi 2, 3 i 4 (a tiču se
nadležnosti vladinih službi I organa po pitanju pokretanja disciplinskih postupaka I samog
disciplinskog procesuiranja);
-
Članom 10. gore navedene Izmene I dopune ovog zakona menja se Član 91. Zakona o
državnoj službi, na način da se u navedenom članu dodaju novi stavovi 1,i 2 (a tiče se
inicijative za pokretanje disciplinskih postupaka);
-
Članom 12. gore navedene Izmene I dopune ovog zakona iza Člana 95. dodaju se
Članovi 95a) I 95b) Zakona o državnoj službi, (a tiče se službenog postupanja po
nepotpunom zahtevu za pokretanje disciplinskog postupka, te službenog postupanja u
slučaju povlačenja disciplinskog zahteva);
-
Članom 13. gore navedene Izmene I dopune ovog zakona iza Člana 102. dodaje se
Član 102 a) Zakona o državnoj službi, (a tiče se sticaja povreda službene dužnosti,
odnosno postupanja kada je učinjeno više disciplinskih povreda službene dužnosti);
Napomena: Posle dve izmene I dopune člana 93. Zakona o državnoj službi isti glasi:
"(1) Pokretanje postupka za povredu službene dužnosti protiv službenika, odnosno namještenika i
pripravnika vrši prvenstveno neposredno pretpostavljeni rukovodeci službenik, rukovodeci
namještenik, rukovodilac organa uprave, a zatim upravni inspektor, odnosno službenik za etiku po
prijavi ili samoinicijativno.
(2) Kada neko od lica iz stava 1 ovog clana primi prijavu za povredu službene dužnosti, dužan ju
je dostaviti ostalim licima koja su nadležna za pokretanje postupka, bez obzira da li ce pokrenuti
postupak po prijavi ili ne.
(3) Postupak zbog lakše povrede službene dužnosti kao i teže povrede službene dužnosti iz clana
88 tacki a, c, e, f, l i m pokrece zakljuckom neposredno pretpostavljeni rukovodeci službenik,
rukovodeci namještenik, rukovodilac organa uprave, upravni inspektor, odnosno službenik za
etiku.
54 | 7 5
(4) Postupak zbog ostalih težih povreda službene dužnosti pokrece neposredno pretpostavljeni
rukovodeci službenik, rukovodeci namještenik, rukovodilac organa uprave, upravni inspektor,
odnosno službenik za etiku, zahtjevom, koji se upucuje disciplinskoj komisiji.
(5) Ostala pitanja vezana za voðenje disciplinskog postupka regulisat ce se pravilnikom o
disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti."
2) PRAVILNIK O RADU U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH
-
Član 2, stavovi 1, 2, 3, i stav 5 (Pravila ponašanja službenika I nameštenika);
-
Član 3, stavovi a, b, c, d, e, g, j, k (a tiče se Prava iz radnog odnosa);
-
Član 11, stavovi 1, 2, i stav 3, (Način provođenja stručnog nadzora probnog
rada);
3) PRAVILNIK O OCENJIVANJU BRČKO DISTRIKTA
-
Član 14 (Probni rad);
4) KODEKS PONAŠANJA ZA JAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE U
ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH
-
Član 3, (a tiče se opštih načela);
-
Član 4, stavovi 1, 2, 3, i 4; (ponašanje službenika);
-
Član 7, (zabrana diskriminacije);
-
Član 8, stavovi 1, i 2; (zabrana samovolje I nezakonite primene diskrecionih
ovlaštenja);
-
Član 9, stavovi 1, i 2; (zabrana privatnog interesa u službi);
-
Član 11, stavovi 1, 2, i 3; (obaveza prijave kršenja Etičkog kodeksa I zabrana
odmazde);
-
Član 12, stavovi 1, i 2; (zabrana sukoba interesa);
-
Član 15, stavovi 1, i 2; (politička I javna aktivnost);
-
Član 19, stavovi 1, i 2; (zloupotreba službenog položaja);
-
Član 20, stav 4; (odnos prema javnim informacijama);
-
Član 22, stavovi 3, 4, i 5; (primena kodeksa);
-
Član 23, (sankcije);
55 | 7 5
5) KODEKS PONAŠANJA ZA NOSIOCE IZVRŠNIH FUNKCIJA U ORGANIMA
UPRAVE BRČKO DISTRIKTA
-
Član 3, (prvenstvo zakona I javnog interesa nad privatnim);
-
Član 4, (način obavljanja javne funkcije);
-
Član 5, (odnos sa zaposlenima I drugim nosiocima javnih funkcija);
-
Član 6, (zabrana sukoba interesa);
-
Član 11, (odlučivanje);
-
Član 18, (uzorno ponašanje);
-
Član 19, (zapošljavanje I raspoređivanje);
-
Član 20, (poštovanje uloge zaposlenih);
6) PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, JAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U
ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
-
Član 2, (krivica kao osnov disciplinske odgovornosti);
-
Član 4, (obim disciplinske odgovornosti i disciplinske mere);
-
Član 5, (prijava za pokretanje disciplinskog postupka);
-
Član 6, (odbacivanje disciplinske prijave);
-
Član 7, posebno obratiti pažnju na stav 4 (postupak sa valjanom disciplinskom
prijavom );
-
Član 12, (zahtev za izuzeće);
-
Član 13, (razlozi za izuzeće);
-
Član 16, stav 1, (tok javne rasprave);
-
Član 23, (oslobađanje od odgovornosti);
-
Član 24, (proglašavanje službenika odgovornim);
-
Član 31, stavovi 3 i 4 (vrsta odluka Apelacione komisije);
56 | 7 5
7) ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BiH
-
Član 1, (važenje zakona);
-
Član 2, (supsidijarna primena zakona);
-
Član 4, stav1 i stav 2 (načelo zakonitosti);
-
Član 5, stavovi 1, 2, i stav 3 ( zaštita prava građana I zaštita javnog interesa);
-
Član 6, (načelo efikasnosti);
-
Član 7, (načelo materijalne istine);
-
Član 8, (načelo saslušanja stranke);
-
Član 9, (načelo ocene dokaza);
-
Član 15, (pomoć neukoj stranci);
-
Član 30, (postupanje službenih lica u slučaju postojanja razloga za izuzeće);
-
Član 31, (ostale okolnosti izuzeća službenog lica I postupanje službenih lica);
-
Član 52, (službeno zaprimanje podnesaka);
-
Član 54, (službeno postupanje sa podnescima koji imaju određene nedostatke);
-
Član 55, (podnesci sa više zahteva);
-
Član 109, (pokretnje upravnog postupka);
-
Član 120, stav 1, (utvrđivanja svih okolnosti I činjenica pre donošenja rešenja);
-
Član 121, stavovi 1, 2, i stav 3, (postupanje službenih lica tokom postupka);
-
Član 122, stavovi 1, i 2, (postupanje službenih lica tokom postupka);
-
Član 128,stavovi 1, 2, i 3, (prava stranke u ispitnom postupku);
-
Član 142, stav 1, (primedbe stranke na javnu raspravu);
-
Član 145, stav 1,(opšte odredbe dokazivanja stanja stvari);
-
Član 167, (Izjava stranke);
-
Član 216, (postupanja prvostepenog organa po žalbi – uvažena žalba žalioca);
-
Član 217, (postupanja prvostepenog organa po žalbi – uvažena žalba žalioca);
-
Član 223, (pozitivno postupanje Apelacione komisije po žalbi žalioca);
-
Član 224, (pozitivno postupanje Apelacione komisije po žalbi žalioca);
-
Član 276, stav 1 i stav 4 ( odgovornost nadležnih za sprovođenje ZUP-a);
-
Član 280 sa izmenama I dopunama, (nadzor nad provođenjem ZUP-a);
57 | 7 5
Napomena: Izmena I dopuna Zakona o upravnom postupku.
-
Ćlanom 3 gore navedene Izmene I dopune ovog zakona menja se Član 280, Zakona o
upravnom postupku (a tiče se uloge upravne inspekcije u nadzoru nad sprovođenjem
ZUP-a).
8) EVROPSKA KONVENCIJA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA
-
Član 1, (Obaveza poštovanja ljudskih prava);
-
Član 2, (Zabrana mučenja);
-
Član 5, (Pravo na slobodu i sigurnost);
-
Član 6, (Pravo na pravično suđenje);
-
Član 7, (Kažnjavanje samo na osnovu zakona);
-
Član 8, (Pravo na poštovanje privatnog I porodičnog života);
-
Član 9, (Sloboda misli, savesti I veroispovesti);
-
Član 10, (Sloboda izražavanja);
-
Član 13, (Pravo na delotvorni pravni lek);
-
Član 14, (Zabrana diskriminacije);
-
Član 17, (Zabrana zloupotrebe prava);
9) OPŠTA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA
-
Članovi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 25, i Član 30.;
10) ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE
-
Član 1, (Predmet zakona);
-
Član 2, (Diskriminacija);
-
Član 3, (Oblici diskriminacije);
-
Član 5, (Uznemiravanje i mobbing);
-
Član 6, ( Područje primene);
-
Član 7, (Lista i klasifikacija zaštićenih prava);
-
Član 17, (Teret dokazivanja);
58 | 7 5
KRIVIČNI ZAKON BRČKO DISTRIKTA
Član 22 – Način učinjenja krivičnog dela;
Član 31 – Saizvršilaštvo;
Član 32 – Postrekavanje;
Član 33 – Pomaganje;
Član 55 – Produženo krivično delo;
Član 128, stav a, b, g, – Osnovi odgovornosti pravnog lica;
Član 129, stav 2, – Granice odgovornosti pravnog lica za krivično delo;
Član 132, - Produženo krivično delo I krivična odgovornost pravnih lica;
Član 133, Saučesništvo pravnih lica;
Član 138, stav 1, 2, 3, - Kazne za krivična dela;
Član 160, stav 1, i 3, - Izazivanje nacionalne, rasne I verske mržnje, razdora ili
netrpeljivosti;
Član 174, stav 1, 3, i 4, – Povreda ravnopravnosti čoveka I građanina;
Član 178 – Iznuđivanje dokaza;
Član 179 – Zlostavljanje u obavljanju službe;
Član 180, stav 1, – Ugrožavanje bezbednosti;
Član 190 – Nedozvoljeno korištenje ličnih podataka;
Član 273 – Povreda ravnopravnosti u zapošljavanju;
Član 274 – Povreda prava iz radnih odnosa;
Član 332 – Dogovor za učinjenje krivičnog dela;
Član 333 – Pripremanje krivičnog dela;
Član 334 – Udruživanje radi krivičnog dela;
Član 338 – Neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela;
Član 339 – Neprijavljivanje krivičnog dela ili počinioca;
Član 340, stav 1 i 2, – Pomoć počiniocu nakon počinjenog krivičnog dela;
Član 341 – Lažno prijavljivanje;
Član 342, stav 1, 2, 3, – Davanje lažnog iskaza;
59 | 7 5
Član 343, stav 1 i 2, – Sprečavanje dokazivanja;
Član 356 – Nasilničko ponašanje;
Član 377 – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja;
Član 381 – Nesavestan rad u službi;
Napomena br.1: Sagledati krivičnu odgovornost za klevetu, ali I krivičnu
odgovornost za navođenje žrtve na krvni delikt. Sagledati član KZ br.370 koji se
tiče lažnih lekarskih uverenja.???????????????
Napomena br.2: Zakonom o upravnom sporu u delu zakona od člana 38, pa do
člana 41, obrađena je tema zaštite prava ili osnovnih sloboda zajamčenih ustavom
BiH koja su povređena pojedinačnim pravnim aktom nadležnog organa. U
navedenim članovima obrađena je i tema zaštite zbog nezakonite radnje.
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA
Član 213, stav 1, – Obaveza prijavljivanja krivičnog dela;
Član 214 – Prijavljivanje krivičnog dela od strane građana;
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA
Član 1 – Obligacioni odnosi;
Član 2 – Shodna primena zakona;
Član 6 – Savesnost I poštenje;
Član 10 – Prouzrokovanje štete;
Član 201 – Šteta (ZOO 155);
Član 202, – Osnovi odgovornosti (ZOO 154);
Član 204, stav 1 i 2, – Zahtev da se ukloni opasnost od štete (ZOO 156);
Član 205, – Zahtev da se prestane sa povredom prava ličnosti (ZOO 157);
Član 206, – Postojanje krivice (ZOO 158);
Član 218, stav 1 i 2, – Odgovornost poslodavca (ZOO 170 i 171);
Član 219, stav 1, – Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov
organ (ZOO 172);
60 | 7 5
Član 242, – Uspostavljanje prijašnjeg stanja I naknada u novcu (ZOO 185);
Član 243 – Naknada troškova;
Član 244, – Kad dospeva obaveza naknade troškova (ZOO 186);
Član 247, stav 1, 2 i 3, – Obična šteta I izmakla korist (ZOO 189);
Član 248, – Potpuna naknada (ZOO 190);
Član 255, stav 1 i 2, – Naknada štete u slučaju telesne povrede ili narušavanja
zdravlja (ZOO 195);
Član 258, stav 1, – Opšta odredba – Naknada nematerijalne štete, u slučaju
povrede časti I širenja neistinitih navoda (ZOO 198);
Član 259, – Nenovčani oblik naknade – objavljivanje presude - (ZOO 199);
Član 260, stav 1 i 2, – Novčana naknada (ZOO 200);
Član 262, – Novčana naknada u posebnim slučajevima (ZOO 202);
Član 263, – Novčana naknada buduće štete (ZOO 203);
Član 266, stav 1, 2, i 4, – Solidarna odgovornost (ZOO 206);
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII
61 | 7 5
Na osnovu u ovoj Tužbi, iznesenih svih bitnih činjenica I dokaza podnosilac ove Tužbe
predlaže da Sud posle završene glavne rasprave i izvođenja svih ostalih merodavnih
dokaza donese:
PRESUDU:
Tačka (I).
1.Utvrđuje se da je tužilac Željko Savić, odnosno ja, tokom svog “rada” u Pododelenju za
Javne nabavke, Vlade Brčko distrikta BiH, radeći kao stalno zaposleni službenik na poziciji
Višeg stručnog saradnika za nabavke, doživeo 15-to mesečno zlostavljanje na radu
Institucionalnim, sistematskim I planskim, svesnim I namernim mobiranjem Strateškim
mobingom u periodu od 05.05.2008. godine pa do 17.08.2009. godine, zbog čega je pretrpeo
niz teških ličnih, zdravstvenih, profesionalnih, materijalnih, duševnih odnosno životnih
posledica. Zbog toga se upotpunosti kao realan I adekvatan, potvrđuje odštetni zahtev u
ukupnom iznosu od 200.000,00 KM, koji može biti uvećan iz već pojašnjenih razloga.
2. Utvrđuje se da je tužilac Željko Savić, odnosno ja I pre njegovog zaposlenja na
neodređeno vreme u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, (od
05.05.2008. godine do 17.08.2009. godine), odnosno još za vreme svoga rada u Pododelenju
za Javne objekate, Vlade Brčko distrikta BiH, takođe bio zlostavljan na radu, odnosno
mobiran, po istom odnosno vrlo sličnom scenariju kao onom posle korištenom tokom
tužiocevog “rada”, odnosno mobiranja u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta
BiH. Tužilac je u Pododelenju za Javne objekate radio kao pripravnik od 01. jula 2006. godine
pa do 30 juna 2007. godine. Ovakvim zaključkom,(mobiranjem u dva različita Pododelenja
Vlade Brčko distrikta) sud jasno potvrđuje višegodišnji kontinuitet organizovanog, smišljenog I
planskog tužiočevog zlostavljanja na radu, odnosno mobiranja samog tužioca. Zbog toga se
upotpunosti kao realan I adekvatan, potvrđuje odštetni zahtev u ukupnom iznosu od
500.000,00 KM.
3. Utvrđuje se da je I tužiočev otac Momir Savić još za vreme dok je tužilac Željko Savić bio
na studijima, takođe bio zlostavljan na radu, odnosno mobingovan, posle čega je dobio I
nezakoniti otkaz, što je potvrđeno I sudskom odlukom. Ovakvim zaključkom sud jasno
potvrđuje da postoji kontinuitet zlostavljanja na radu, tj. mobiranja ne samo tužioca Željka
Savića, nego I njegovog oca Momira Savića.
4. Utvrđuje se da je kompletna porodica Tužioca, odnosno moja porodica kao jedna vrlo
obrazovana porodica, bila u višegodišnjem, odnosno višedecenijskom krajnje
diskriminatorskom položaju u Brčko distriktu BiH, po svim mogućim životnim pitanjima, od
pitanja zaposlenja, pa do pitanja rešavanja stambenog problema, gde god se o tome
pitala Politika I Vlada I Administracija Brčko distrikta, a uglavnom se uvek I o svemu
pitala. To prestavlja posebno tešku okolnost po Vladu I Administraciju Brčko distrikta.
62 | 7 5
5. Utvrđuje se da je u periodu od septembra 2004. godine pa do maja 2008. godine,
tužilac Željko Savić, pretrpeo veliku materijalnu štetu ali I duševni bol I patnju, zbog
nelojalne konkurencije, odnosno zbog nezakonitog zapošljavanja “preko Štele”, bez
objave Javnog konkursa, tj. zbog nepoštovanja Institucije javnog konkursa prilikom
zapošljavanja u Budžetske institucije Vladu Brčko distrikta.
Naime, u navedenom periodu je postojala praksa da se stranački kadrovi prvo zaposle
zloupotrebom mehanizma privremenog zapošljavanja po ugovoru o delu, putem kojeg se
moglo raditi ne više od 3 meseca. Kada bi se stranački kadrovi na ovaj način, bez objave
javnog konkursa zaposlili u Budžetske institucije Vlade Brčko distrikta, onda bi se po
potrebi koju godinu posle toga, samo formalno pravno objavio javni konkurs zbog
prevođenje ovakvih izrazito privilegovanih kadrova u stalni radni odnos.
6.
Za slučaj da Tužena strana u za to određenom vremenskom periodu ne
dostavi svoj odgovor po ovoj Tužbi, Sud će smatrati da je Tužena strana priznala
krivicu I prihvatila da isplati odštetni zahtev iz ove Tužbe.
6. Na osnovu tačaka 1 do 6 ove presude, sud u ovoj tačci 6. potvrđuje da je
jedinstveni privremeni ukupni odštetni zahtev Tužioca od 200.000,00 KM potpuno
opravdan I adekvatan učinjenoj šteti, te taj odštetni zahtev potvrđuje ovom svojom
Sudskom presudom.
Tačka (II).
1) Sud zabranjuje daljnja nezakonita ponašanja prema Tužiocu, koja predstavljaju
zlostavljanje na radu, odnosno mobing, ali zabranjuje I bilo koji drugi vid sistemske
diskriminacije I kršenja ljudskih prava I prava na rad I normalnih uslova rada, te nalaže
Administraciji I Vladi Brčko distrikta da prema svim zaposlenim službenicima I
nameštenicima, a posebno prema Tužiocu mora u potpunosti da poštuje sva zakonom
zagarantovana ljudska prava kao I sva zakonom zagarantovana prava na rad I normalne
uslove rada, sa rokom izvršenja od maksimalno 15 dana od dana prijema ove presude.
2) Sud naređuje objavljivanje ove presude u Javnom glasniku BiH, na trošak tuženog.
3) Obavezuje se tuženi da nadoknadi sve parnične troškove I troškove advokata Tužiocu,
koliko oni do kraja sudskog postupka budu iznosili, sa rokom izvršenja od maksimalno 15
dana od dana prijema ove presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.
4)
Obavezuje se tuženi da nadoknadi sve naknadno proistekle, eventualne troškove
zbog lečenja ili bilo kojeg drugog vida rehabilitacije, koji su ili koji bi nastali kao posledica
zlostavljanja na radu, tj.mobiranja u Administarciji Vlade Brčko distrikta, u roku od 15
dana od dana nastanka štete pod pretnjom izvršenja.
63 | 7 5
S obzirom, da je težina učinjenih dela vrlo teška, te da su ista učinjena sa predumišljajem I po
unapred napravljenom planu, odnosno s obzirom na činjenicu da se za navedena krivična I druga
zakonom kažnjiva dela izriče zatvorska kazna duža od 6 meseci zatvora, onda Tužilac predlaže
Sudu suspenzije najodgovornijih službenika I rukovodećih službenika koji su učestvovali u mom
15-to mesečnom sistemskom I planskom, svesnom I namernom psihofizičkom, profesionalnom I
materijalnom uništavanju, mobiranjem Strateškim mobingom. Navedene mere tražim I zbog
mogućeg ili tačnije rečeno, skoro sigurnog i očitog uticaja navedenih lica na ostale svedoke ali I
aktere tj. ostale učesnike u toj nameštenoj “Paklenoj igri” moga mobiranja I uništavanja Strateškim
mobingom. Suspenzijom mojih najodgovornijih direktnih egzekutora, bi se sprečila mogućnost da
isti raznim zloupotrebama opstruiraju I odugovlače predstojeći sudski proces.
Pri tome treba napomenuti da je u mom mobiranju u Pododelenju za Javne nabavke, po sistemu
“Hajke” učestvovalo prilično mnogo fizičkih lica, ali I Institucija I Organa Administracije I Vlade
Brčko distrikta, pa će trenutno suspenzija biti tražena samo za ona lica koja su siguran sam, po
depeši I naređenju “odozgo” ili po ličnim interesima, bila posebno radikalno I malte ne “krvnički”
eksponirana prilikom mog uništavanja I mobiranja Strateškim mobingom. Ponovo ću napomenuti
da sam ja tada tokom mog “rada” u Javnim nabavkama Vlade Brčko distrikta, doživeo jedan tzv.
Institucionalni napad ili tačnije rečeno Institucionalni Atentat Strateškim mobingom, od strane
Administracije I Vlade Brčko diistrikta. Greške, koje su se prema meni tada pravile su bile očite,
sistemske I namerne, I imale su masovan I kontinualan karakter. Akcenat je uvek bio na mom
daljnjem, još intenzivnijem I represivnijem proganjanju, šikaniranju, diskreditovanju, odnosno
mobiranju I totalnom uništavanju, koji god povod ili razlog bio u pitanju.
REŠENJE
o privremenoj meri:
I PORED ČINJENICE DA JE REČ O PARNIČNOM POSTUPKU, U OVOJ TUŽBI ĆE BITI NAVEDENI
ZAHTEVI ZA SUSPENZIJOM NEKIH JAVNIH SLUŽBENIKA I RUKOVODEĆIH SLUŽBENIKA VLADE
BRČKO DISTRIKTA, KOJI SU BILI MOJI NAJRADIKALNIJI MOBERI I ZLOSTAVLJAČI.
1) Nalaže se suspenzija do daljnjeg šefa Pododelenja za Javne Nabavke Alme Kaloper, jer je
navedena svojim nezakonitim I kontinualnim ponašanjem prema tužiocu Željku Saviću tokom
njegovog 15 mesečnog “rada” u navedenom Pododelenju, (gde je isti bio sistemski I planski,
svesno I namerno psihofizički, profesionalno, I materijalno uništavan I mobingovan Strateškim
mobingom, te konstantno i maksimalno moguće diskreditovan I degradiran), kršeći zakon
namerno propustila da spreči takve aktivnosti ali I da sankcioniše same zlostavljače, iako je
svo vreme o tome bila upoznata I u kontinuitetu obaveštavana o zlostavljanju samog Tužioca.
Umjesto toga navedena Alma Kaloper je svojim nezakonitim delovanjem namerno I
konstantno dodatno vršila daljnja I još oštrija šikaniranja, proganjanja, I mobingovanja samog
tužioca Željka Savića kao žrtve stratškog mobiranja čime je učinila više krivičnih dela koja su
već navedena u dosadašnjem delu Tužbe.
Za navedena nedela predviđena je kazna zatvora duža od šest meseci što je po Zakonu
o državnoj službi takođe potpuno relevantan pravni osnov za suspenziju šefa
Pododelenja za javne nabavke Alme Kaloper.
64 | 7 5
Osim toga navedena Alma Kaloper se svo to vreme tokom sistemskog I planskog,
svesnog I namernog zlostavljanja I mobiranja Tužioca Željka Savića, služila raznim
smicalicama I opstrukcijama prema istom, sa jasnom namerom da mu nanese što veću
štetu I bol, te da izvrši njegovu što veću javnu diskreditaciju I degradaciju, ali I da izvrši
što bržu brutalnu eliminaciju samog Tužioca iz Pododelenja za Javne nabavke Vlade
Brčko distrikta BiH. Osim toga, navedena Alma Kaloper je tokom 15-to mesečnog
mobiranja I zlostavljanja tužioca, pokazala izrazito visok stepen otvorene netrpeljivosti,
mržnje I neprijateljstva prema samom tužiocu, što bi moglo imati I Nacionalistički karakter
delovanja navedene Alme Kaloper I to u svojstvu rukovodećeg službenika, odnosno u
svojstvu šefa Pododelenja za Javne nabavke. Alma Kaloper, tada Pamukčić kao šef
Pododelenja za Javne nabavke, je bez bilo kakve dileme tokom tih 15 meseci moga
sistemskog I planskog, svesnog I namernog rasturanja, izluđivanja I uništavanja
Strateškim mobingom bila vođa ekipe mojih mobera I zlostavljača iz Brčanskih Javnih
nabavki.
Suspenzijom šefa Pododelenja za Javne Nabavke Alme Kaloper bi se sprečio njen
protupravni uticaj, kako na svedoke tako I na druge tj. ostale aktere koji su učestvovali u
zlostavljanju I mobiranju samog tužioca. Na ovaj način bi se sprečila I mogućnost da
navedena Alma Kaloper svojim nezakonitim aktivnostima izvrši opstrukciju I nepotrebno
odugovalačenje sudskog procesa koji upravo prestoji.
2) Nalaže se suspenzija Višeg stručnog saradnika za nabavke I predsedavajućeg komisije za
javne nabavke - radova Šibalije Zorana, zbog toga što je isti u funkciji nezakonitog I lažnog
tužiočevog mentora, sistemski I planski, svesno I namerno šikanirao I zlostavljao tužioca
Željka Savića, posle čega je učestvovao I u dva tužiočeva nameštena I nezakonita obaranja
na probnom radu, a potom je nastavio sa daljnjim šikaniranjem I zlostavljanjem istog. Isti je
osim toga tužiocu Željku Saviću I fizički onemogućavao ulazak u zgradu Vlade Brčko distrikta,
prilikom njegovog jutarnjeg dolaska na posao. Potom je Šibalija Zoran izvršio višestruko
lažno, disciplinsko I krivično prijavljivanje tužioca Željka Savića, tzv. pakovanje disciplinskih I
krivičnih prijava, posle čega su prvo izvršena nezakonita I neovlaštena disciplinska
procesuiranja samog tužioca, a odmah potom I njegovo nezakonito drakonsko novčano
sankcionisanje sa 1323 KM. Tokom samog disciplinskog procesuiranja po napakovanim
disciplinskim prijavama Šibalija Zoran je l lažno svedočio u svoju korist. Na ovaj način je
Šibalija Zoran kao Tužiočev lažni I nezakoniti mentor izvršio niz krivičnih I drugih zakonom
kažnjivih dela, koja su već navedena u ovoj Tužbi. Za navedena nedela predviđena je kazna
zatvora duža od šest meseci što je po Zakonu o državnoj službi takođe potpuno relevantan
pravni osnov za suspenziju Zorana Šibalije.
Suspenzijom Višeg stručnog saradnika za nabavke Šibalije Zorana sprečio bi se njegov
protupravni uticaj, kako na svedoke tako I na druge tj. ostale aktere koji su učestvovali u
zlostavljanju I mobiranju samog tužioca. Na ovaj način bi se sprečila I mogućnost da
navedeni Šibalija Zoran svojim nezakonitim aktivnostima izvrši opstrukciju I nepotrebno
odugovalačenje sudskog procesa koji upravo prestoji.
65 | 7 5
3) Nalaže se, do daljnjeg suspenzija Službenika za Etiku Alme Burić – Bašić, zbog
nesavesnog obavljanja posla, te zbog prekoračenja ovlaštenja I selektivne primene
zakona, odnosno zbog zloupotrebe službenog položaja I ovlaštenja. Zatim zbog
podsticanja u vršenju krivičnog dela, te zaštite počinioca krivičnog dela, zatim zbog
krivičnog dela lažnog prijavljivanja, ali I zbog krivičnog dela zlostavljanja u službi I sl.
krivičnih dela. Pomenuta Etičarka je sa jedne strane svo vreme zlostavljanja I mobiranja
tužioca, svakodnevno, odnosno I po više puta dnevno dolazila u kancelarije Javnih
nabavki, I tamo zajedno sa najradikalnijim tužiočevim moberima I egzekutorima, tj. šefom
pododelenja Almom Kaloper tada Pamukčić, nezakonitim I lažnim mentorom Šibalijom
Zoranom, Miralemom Kovačevićem, Čondom Stanišom, Aganom Huseinovićem I
Nerminom Arslić ispijala kafice I pušila cigare, praveći se kako ona navodno ne zna da se
baš u tim prostorijama vrši tužiočevo višemesečno sistematsko I plansko šikaniranje, I
zlostavljanje odnosno mobingovanje I uništavanje.
Na ovaj način je Etičarka Alma Burić Bašić kao sastavni deo Ekipe tužiočevih egzekutora
I mobera, zloupotrebom svog službenog položaja davala lažni legitimitet istim tim
moberima I zlostavljačima, jer eto ona je svakodnevno bila prisutna u prostorijama Javnih
nabavki I navodno nije primetila, bilo kakvo njegovo zlostavljanje I mobiranje, iako je cela
Vlada I pola Brčko distrikta znalo šta se sve radi u Pododelenju Javnih nabavki.
Sa druge strane u momentu kada je Tužilac, (odnosno ja) napisao disciplinsku prijavu
protiv jednog od njegovih najvećih mobera pa I krvnika, odnosno nezakonitog I lažnog
mentora Zorana Šibalije, Etičarka je potpuno nezakonito reaktivira staru I lažnu prijavu
Šibalije Zorana protiv Tužioca, staru puna 4 meseca.
Potom, navedena, istu tu staru I lažnu prijavu dodatno “filuje” novim lažnim optužbama, te
zatim od tužioca traži da se po istoj toj staroj, I lažnoj, reaktiviranoj prijavi po drugi put
izjasni. Zatim je Etičarka, Alma Burić Bašić potpuno nezakonito I neovlašteno pristupila
tužiočevom procesuiranju, iako je on prethodno tražio, kako njenu disciplinsku
odgovornost, tako I njenu suspenziju zbog neobjektivnosti I pristrasnosti.
Zakonski gledano, prvo se moralo odgovoriti na tužiočev zahtev za suspenzijom Etičarke
sa njegovih predmeta, te utvrditi osnovanost tužiočeve disciplinske prijave koja je inače
bila vrlo osnovana, pa tek onda se moglo nastaviti sa tužiočevim procesuiranjem po toj I
takvoj lažnoj I staroj prijavi Šibalije Zorana, što naravno nije urađeno.
Potom je Etičarka prilikom samog procesuiranja po toj I takvoj lažnoj I staroj prijavi
Šibalije Zorana, intenzivno vršila I opstrukciju tužiočeve odbrane, njegovim konstantnim
prekidanjima I uzimanjem reči od istog, posle čega mu je potpuno nezakonito izrekla
drakonsku novčanu kaznu od 1323 KM, a odmah potom je I potpuno nezakonito odbila
tužiočevu disciplinsku prijavu protiv Šibalije Zorana, zbog koje je I bila reaktivirana ta
Šibalijina stara I lažna prijava protiv tužioca.
66 | 7 5
Suštinska razlika između ove dve disciplinske prijave je bila u tome što je Tužilac bio taj koga je
Šibalija Zoran, Alma Kaloper tada Pamukčić I ostatak te ekipe zlostavljao, mobirao I uništavao, I
to što se i iz Aviona Videlo da je tužiočeva prijava protiv Šibalije Zorana istinita I tačna, da istinitija
I tačnija nije mogla da bude, a da je Šibalijina prijava protiv tužioca, jedna stara I lažna prijava
koja je uz to dodatno filovana novim lažnim optužbama.
Odmah posle ovakvog kriminalnog delovanja (Tužiočevog nezakonitog I neovlaštenog
procesuiranja I kažnjavanja po staro I lažnoj, reaktiviranoj prijavi Šibalije Zorana ali I
odbijanja Tužiočeve potpuno istinite I tačne prijave protiv Šibalije Zorana) Etičarka protiv
Tužioca I sama piše lažnu disciplinsku I više krivičnih prijava, te celo tuce sličnih pisanija
koje službeno dostavlja kako Policiji, tako I svim ostalim nadležnim organima Vlade Brčko
distrikta. Ponovo je sve funkcionisalo po onoj narodnoj: Nije bitno što sam kriva, bitno je
da je napad je najbolja odbrana. Posle toga Tužilac je I po njenoj lažnoj I napakovanoj
disciplinskoj prijavi potpuno nezakonito kažnjen sa oko 270 KM.
Pri tome, tada je I Etičarka Alma Burić – Bašić pokušala isto ono što su pre nje pokušali
da urade I šef Pododelenja za Javne nabavke Alma Kaloper tada Pamukčić I Viši stručni
saradnici za nabavke Miralem Kovačević I Šibalija Zoran, a to je da Tužioca lažno optuži
da je Srpski Nacionalista. Na ovaj način je Etičarka Alma Burić Bašić izvršila niz krivičnih I
drugih zakonom kažnjivih dela, koja su već navedena u ovoj Tužbi. Za navedena nedela
predviđena je kazna zatvora duža od šest meseci što je po Zakonu o državnoj službi
takođe potpuno relevantan pravni osnov za suspenziju Etičarke Alme Burić – Bašić.
Suspenzijom Etičarke Alme Burić Bašić bi se sprečio I njen protupravni uticaj, kako na
svedoke tako I na druge tj. ostale aktere koji su učestvovali u zlostavljanju I mobiranju
samog tužioca. Na ovaj način bi se sprečila I mogućnost da navedena Etičarka svojim
nezakonitim aktivnostima izvrši opstrukciju I nepotrebno odugovalačenje sudskog
procesa koji upravo prestoji.
Inače, sve vezano za upravo opisanu drugu I treću disciplinsku prijavu od ukupno pet
disciplinskih prijava za teže povrede službene dužnosti, koliko je Tužiocu tada
napakovano, (za vreme 15 meseci mobiranja u Brčanskim Javnim nabavkama), do
detalja je opisao u dokumentu koji će vam biti dostavljen u prilogu ove Tužbe, I to u delu
dokumenta koji se tiče dešavanja u Pododelenju Javnih nabavki pod stavkom disciplinske
prijave.
4) Nalaže se suspenzija Sadema Plakala, šefa Sektora za stambena pitanja, Kancelarije za
upravljanje javnom imovinom.
Ovaj zahtev za suspenzijom imenovanog, ću takođe obrazložiti. Naime pomenuti Sadem
Plakalo je još za vreme mog pripravnikovanja u Pododelenju za javne objekte, u periodu
od 01. jula 2006 godine pa do 30. juna 2007. godine bio moj mentor.
U isto vreme, Sadem Plakalo je kao moj mentor bio I neko ko je imao nižu stručnu
spremu od mene, što je sigurno uticalo na to da on postane I jedan od mojih najvećih
mobera u Brčanskim Javnim objektima.
67 | 7 5
Osim toga, navedeni Sadem Plakalo je tada a verovatno I sada bio do grla u sukobu
interesa, veličine mere stotinama hiljada maraka. Okolnosti Sadema Plakala, u kojoj je isti
do grla bio u sukobu interesa, je takođe dosta uticala da navedeni kao moj mentor ujedno
bude I jedan od mojih najvećih mobera iz Brčanskih Javnih objekata.
Na kraju treba spomenuti I da je mlađi sin Sadema Plakala, čini mi se imena Armin
Plakalo, još za vreme mog pripravnikovanja u Brčanskim Javnim objektima 2006/2007
godine upisao Mašinski fakultet u Tuzli, I to baš smer termoenergetsko mašinstvo.
Ne treba biti naivan, pa misliti da Brčaci ne znaju šta znači nekoga 10 godina držati na
ulici bez posla, a šta znači dobiti posao odmah po završetku fakulteta. Znaju to oni jako
dobro, samo se shodno svojim ličnim interesima prave da to neznaju.
Pri tome se konkurencija nemilosrdno uništava, a konkurencija kako za Sadema Plakala
lično, tako I za njegovog sina sam bio ja. Osim toga ja sam bio taj koji je bio nezgodan
svedok zbog činjenice da je Sadem Plakalo do grla upetljan u sukob interesa. Upravo
zato je Sadem Plakalo I to kao moj mentor bio I jedan od mojih najvećih mobera, tokom
mog rada u Pododelenju za javne objekte 2006/2007 godine.
Ja sam posle odrađenog pripravničkog staža u Brčanskim Javnim objektima 2007
godine, upravo Sadema Plakala prijaviti za mobbing I korupciju.
Potom ću za stalno biti zaposlen u Brčanskim Javnim nabavkama I to od 05.05.2008.
U istim sam radio do 17.08.2009. godine, kada sam posle 15 meseci “rada” podneo
ostavku zbog sistemskog I planskog, svesnog I namernog zlostavljanja STRATEŠKIM
MOBINGOM. Znači, tokom mog “rada” u Pododelenju za javne nabavke scenario mog
zlostavljanja STRATEŠKIM MOBINGOM SE PONAVLJA. Odnosno taj scenario je malte
ne bio identičan scenariju mog mobiranja I šikaniranja u Brčanskim Javnim objektima
2006/2007 godine, samo je tada u Javnim nabavkama moje zlostavljanje maksimalno
radikalizovano, I dovedeno na nivo potpunog genocidnog psihofizičkog, profesionalnog I
materijalnog uništavanja I rasturanja.
Pri tome je malte ne cela ekipa mojih mobera iz Javnih objekata bila prisutna I u
Brčanskim Javnim nabavkama tokom mog uništavanja I zlostavljanja STRATEŠKIM
MOBINGOM. Treba reći da sam tada više puta video kako Sadem Plakalo kako kao moj
bivši mentor I mober iz Javnih objekta, priča sa mojom nezakonitim I lažnim mentorom I
jednim od mojih najvećih mobera I krvnika iz Brčanskih Javnih nabavki Šibalijom
Zoranom I to baš u kancelariji Šibalije Zorana br. 68.
Osim toga, još prvih meseci moga rada u Brčanskim Javnim nabavkama Sadem Plakalo
je iz nekih razloga, mene lično pozvao telefonom nudeći mi navodno dušebrižnički da se
izmestim Iz Javnih nabavki u Javne objekte.
Očito je njegov sukob interesa I tada tokom mog “rada” u Pododelenju za javne nabavke
Vlade Brčko distrikta bio vrlo aktuelan, pa je bilo u planu moje sklanjanje iz Brčanskih
Javnih nabavki po svaku cenu. Međutim, siguran sam da Sadem Plakalo po tom pitanju ni
u kom slučaju nije bio JEDINI ZAINTERESOVANI za moju eliminaciju iz Brčanskih Javnih
nabavki I Vlade Brčko distrikta.
68 | 7 5
Osim toga, proporcionalno vremenu provedenom u svakoj od kancelarija Javnih nabavki,
najveću torturu I zlostavljanje Tužilac, odnosno ja, sam doživeo upravo tokom mog rada u
kancelariji Šibalije Zorana kao mog lažnog I nezakonitog mentora iz Javnih nabavki.
Reč je o kancelariji u kojoj se vrši nabavka radova, što je delatnost u kojoj radi i firma koja
se vodi na Sademovog sina iz prvog braka Samira Plakala. Firma se barem tada zvala, a
verovatno se I sada zove DC- Mont. Za vreme tog mog vremenski gledano kratkog rada u
kancelariji Šibalije Zorana, više puta sam viđao upravo Samira Plakala kako podiže
tendersku dokumentaciju, što je značilo da je ta firma I dalje radila sa Vladom Brčko
distrikta.
Pri tome, bez bilo kakve dileme je jasno da sam ja tokom mog uništavanja I rasturanja
Strateškim mobingom u Javnim nabavkama Vlade Brčko distrikta, ustvari Uništavan I
zlostavljan po unapred napravljenom planu, Institucionalno, sistemski I planski, svesno I
namerno.
Sagledavajući sve ove upravo navedene činjenice sasvim je evidentno da je Sadem
Plakalo bio umešan u moje, odnosno Tužiočevo mobiranje Strateškim mobingom, kako u
Brčanskim Javnim objektima 2006/2007 godine, tako I posle tokom mog mobiranja u
Brčanskim Javnim nabavkama 2008/2009 godine, zbog čega tražim njegovu suspenziju
sa radnog mesta šefa Sektora za stanmbena pitanja Kancelarije za upravljanje javnom
imovinom. Time bi se sprečio njegov uticaj na ostale učesnike moga mobiranja strateškim
mobingom, kao I na svedoke. Osim toga Sadem Plakalo je mojim mobiranjem učinio više
raznih krivičnih dela za koje je zaprećena kazna duža od 6 meseci zatvora, zbog čega bi
zakonski gledano morao biti suspendovan sa svog radnog mesta. Ne treba zaboraviti ni
činjenicu da se Sadem Plakalo nalazi u sukobu interesa, mereno stotinama hiljada
maraka, zbog čega takođe treba da bude suspendovan, a posle I zakonski procesuiran.
Sve što je vezano za Sukob interesa Sadema Plakala, Tužilac, odnosno ja, naveo sam u
svojoj prijavi protiv njega iz 2007 godine, koju će vam biti dostavljena u prilogu.
Sve što je vezano Tužiočevo, odnosno moje mobiranje u Brčanskim Javnim objektima
2006/2007 godine je detaljno opisano u dokumentu koji će vam biti dostavljen u prilogu
Tužbe, I to u delu dokumenta koji se tiče dešavanja u Pododelenju za Javne objekte.
Biće predstavljena I uporedna analiza Tužiočevog, tj. mog mobiranja iz oba Pododelenja
u kojima sam radio, posle čega će biti sasvim jasno da je reč o malte ne identičnom
scenariju mog uništavanja mobingom i strateškim mobingom.
U istom će biti opisana I uloga Sadema Plakala (SBiH), tokom mog zlostavljanja
Strateškim mobingom u Brčanskim Javnim nabavkama, ali I uloga ostatka ekipe iz Javnih
objekata I to: Alme Kadrić(SDP), I Edina Musića(SDP). Povremeno su tada u Javnim
nabavkama bili su prisutni I Rifet Mujanović (SBiH) sadašnji šef Odelenja za Javne
poslove, te Jasmina Beširević, Rino Bajer I drugi.
69 | 7 5
5) Sud bi, kada su u pitanju suspenzije trebao da ostavi mogućnost novih dodatnih
suspenzija, ako to okolnosti budu zahtevale. Potreba za novim suspenzijama se može
pojaviti zbog činjenice da je tokom tih 15 meseci “Pakla strateškog mobinga” u kojima je
Tužilac naspram sebe imao celu jednu sistemsku umreženu “političko mafijašku
mašineriju”, bilo prilično mnogo stvarnih aktera koji su bili uključeni u celu tu unapred
isplaniranu Paklenu igru totalnog uništavanja I upropaštavanja mete, odnosno Tužioca.
Osim toga, za očekivati je da sistem pokuša da zaštiti, pa čak I da potpuno opstruiše
sudske odluke, pa I odluke o suspenziji određenih službenika, posle čega bi sud kao
odgovor trebalo naložiti i suspenziju svih onih moćnika u Vladi Brčko distrikta, a I šire koji
se ogluše I odbiju da izvrše sudske odluke, ma o kome da se radi. To kažem zato što I
mala deca znaju da u Brčko distriktu, barem kada to sudi Administracija I Vlada Brčko
distrikta, jednakost pred zakonom ni izbliza nije prisutna u praksi, koliko bi trebalo da
bude. I ovde važi ono sveprisutno krajnje diskriminatorsko pravilo: Imaš oniliko prava
koliko imaš jak Politički, Porodični ili neki Kumovski lobi iza sebe.
Ako nemaš svoj lobi onda nemaš ni bilo kakva prava, jednostavno nepostojiš. Sve što
kažeš, kao da nisi rekao, sve što prijaviš kao da nisi pijavio, sve što zahtevaš, kao da nisi
zahtevao. Onda se od strane Vlasti koristi dobro razrađeni princip Gluvih Telefona, ili još
gore od toga, kada nešto tražiš ili prijaviš što neodgovara Vlasti onda od strane iste
dobiješ jasan odgovor kroz pojačanu represiju, šikaniranje, proganjanje I diskreditovanje.
Postoji I ono sveprisutno u praksi potvrđeno pravilo političke zaštite podobnih kadrova
koje glasi: Nemoj njega ili nju, ona ili on su Naši. Sve to tako fino I skladno funkcioniše, ne
po zakonu nego po nečijim političkim, ličnim, porodičnim I kumovskim interesima.
Zakon je tu samo paravan I poštuje se tek toliko koliko kome od tih političko-ekonomskih
centara moći I njihovim moćnicima odgovara, odnosno koliko odgovara njihovim
prijateljima, rodbini I kumova, po sistemu Vrzinog Kola I Uzvraćanja usluga, u narodu
poznatijeg kao “ Ja tebi ti meni” Štele, Veze I vezice radi.
Zato bi trebalo voditi računa da svaka kumovska ili političko partijska zaštita bilo kojeg
Tužiočevih zlostavljača I mobera mimo odluka suda treba da bude u startu oštro
sprečena I sankcionisana.
70 | 7 5
BEZGRANIČNE MOĆI MANIPULACIJE I MANEVRISANJA SISTEMA, ODNOSNO VLADE BRČKO DISTRIKTA I
NJENIH INSTITUCIJA.
Treba voditi računa da je u ovom konkretnom slučaju u pitanju tzv. Borba Davida i Golijata. Na jednoj strani
je Sistem - Administracija i Vlada Brčko distrikta, i njene Institucije, zajedno sa Pododelenjem za Javne
nabavke kao njenim sastavnim delom, sa godišnjim budžetom od preko 100 miliona evra. Na drugoj strani
sam ja sam samcat, kao žrtva strašnog 15-to mesečnog Strateškog mobinga i skoro jednodecenijske
sistemske diskriminacije. Zato je manipulativno manevarski prostor mojih zlostavljača bezgranično velik.
Tako recimo stvarni razlozi moga sistemskog i planskog, svesnog i namernog rasturanja, izluđivanja i
uništavanja su nešto što se nikada javno ne spominje. Ti razlozi i motivi se čvrsto i po svaku cenu kriju
ispod tepiha. Umesto njih na scenu se postavljaju neki potpuno nebitni lažni razlozi i motivi. Osim toga,
cela ta akcija moga uništavanja, rasturanja i slamanja se konstantno obrazlaže potpuno lažnim i bolesno
licemernim izgovorima. Pri tome, ti izgovori se stalno menjaju, kao na pokretnoj traci.
Osim toga nikako nebi trebalo zanemariti scenario da u svemu tome svesno ili nesvesno budu iskorištene i
neke kategorije stanovništva kao što bi recimo bile žene ili devojke, pa čak i deca. Jednostavno se nekom
da mogućnost da za sva zločinačka dela svesno ili nesvesno preuzme svu težinu odgovornosti na sebe, i
na taj način prikrije i one stvarne zločince i njihove nalogodavce, ali i stvarne motive i razloge tog
Institucionalnog Atentata Mobingom na mene.
Na kraju treba uzeti u obzir činjenicu da ni jedan pojedinac iz Brčko distrikta, ma koliko moćan i bolesno
podmukao bio, nije mogao sam da izvede tako nešto. Odnosno, ni jedan pojedinac nije mogao sam da
pokrene i kordiniše toliko veliku Budžetsku mašineriju koja je svojim činjenjem i nečinjenjem bila aktivno
uključena u taj sistemski i planski, svesno i namerno sprovedeni zločin uništavanja i rasturanja moga života.
Osim toga, ja ni u kom slučaju nebi isključio umešanost raznih tzv. Političkih sekuritatea, pa i nekih Tajnih
službi, iz prostog razloga što je Balkanski Lopovluk bezgranično rasprostranjen u svim segmentima ovog
„teško korumpiranog društva“.
Sve funkcioniše po onoj narodnoj: Jedno se priča, drugo se radi, treće se misli. Pri tome se dosta često
„genocidno“ rasturanje, izluđivanje i uništavanje nepodobnog pojedinca krajnje licemerno obrazlaže
nekakvim na svoju ruku poduzetim navodnim dobrim namerama po tog nepodobnog pojedinca. Sasvim
namerno o tim i takvim „genocidnim“ dobrim namerama Brčanskih moćnika sam taj pojedinac niti zna bilo
šta, niti se pitao o bilo čemu. On je tu ipak samo neko koga treba „navodno za njegovo dobro“ „genocidno“
sistemski i planski, svesno i namerno, Institucionalno rasturiti i uništiti, bez njegove volje ili bez njegovog
bilo kakvog saznanja o takvim „sumanuto genocidnim“ aktivnostima. O svemu tome, iz sene i sigurne i
dobro obezbeđene pozadine odlučuju isključivo „političko mafijaške“ strukture Brčko distrikta.
PRI TOME, SKORO REDOVNO CILJ JE UVEK VRLO PODMUKAO I GENOCIDNO UNISTAVAJUĆI, A TO JE DA SE PO UNAPRED
NAPRAVLJENOM PLANU, SISTEMSKI I PLANSKI, SVESNO I NAMERNO RASTURE I UNIŠTE ŽIVOTI SVIH ONIH POJEDINACA
KOJI NA BILO KOJI NAČIN PRESTAVLJAJU SMETNJU ILI OPASNOST BALKANSKOJ BRČANČKO MAFIJAŠKO POLITIČKOJ
OLIGARHIJI. PRETHODNO SE PO VRLO RAZRAĐENOM „LOPOVSKO GENOCIDNOM SCENARIU“ ODABRANA META,
ODNOSNO ŽRTVA PRVO POTPUNO OBESPRAVI, LIŠAVANJEM NAOSNOVNIJIH LJUDSKIH PRAVA, TE PRAVA NA RAD I
NORMALNE USLOVE RADA. POTOM SE POKUŠAVA SA NJENOM POTPUNOM DISKREDITACIJOM I DEGRADACIJOM. NA
KRAJU SE POMENUTA META ODNOSNO ŽRTVA POTPUNO SISTEMSKI I PLANSKI RASTURI I UNIŠTI.
ZATO SE NAVEDENA DEŠAVANJA U POTPUNOSTI MOGU OKARAKTERISATI KAO INSTITUCIONALNO, SISTEMSKO I
PLANSKO, SVESNO I NAMERNO NAVOĐENJE ŽRTVENE METE NA ČINJENJE KRIVIČNOG DELA KRVNOG DELIKTA, SA
POTENCIONALNO TRAGIČNIM POSLEDICAMA. TAČNIJE REČENO, REČ JE BILO O NAVOĐENJU ŽRTVE MOBINGA (KAO
UNAPRED ETIKTETIRANE METE ZA RASTURANJE, IZLUŽIVANJE, MRCVARENJE, DISKREDITOVANJE I DEGRADIRANJE,
ODNOSNO GENOCIDNO UNIŠTAVANJE STRATEŠKIM MOBINGOM), NA SAMOUBISTVO ILI UBISTVO SVOJIH MOBERA I
MUČITELJA. TO ŠTO SE NI JEDNO NI DRUGO NIJE DESILO, ISKLJUČIVO ZNAČI DA JA NI U NAJEKSTREMNIJIM USLOVIMA
TORTURE I REPRESIJE NISAM NI UBICA NI SAMOUBICA. MEĐUTIM, SVI ONI SPOLJNJI FAKTORI KOJI SU BILI NEOPHODNI
DA SE DESI TAKVA TRAGEDIJA SU INSTITUCIONALNO, SISTEMSKI I PLANSKI, SVESNO I NAMERNO BILI ISPUNJENI. TO JE
PUNIH 15 MESECI, ODNOSNO 8 GODINA RADILA VLADA BRČKO DISTRIKTA SA SVOJIM ORGANIMA I INSTITUCIJAMA.
71 | 7 5
PRILOZI:
U prilogu ove Tužbe u elektronskom formatu na CD-u, dostavljam vam sledeće dokazne
materijale I dokumentne:
1) Moj dopis upućen Vladi Brčko distrikta, iz 2007 godine, kojim sam pod pseudonimom prijavio
svoje mobiranje u Brčanskim Javnim objektima tokom svog pripravnikovanja 2006/2007
godine, ali kojim sam prijavio I svog tadašnjeg mentora I jednog od najradikalnijih mobera
Sadema Plakala zbog koruptivnih aktivnosti, odnosno zbog sukoba interesa veličine mere od
preko 100.000,00 evra. Navedena cifra se manje više odnosi samo za period od nekih godinu
dana koliko sam ja radio u Pododelenju Javnih objekata Vlade Brčko distrikta kao pripravnik.
2) Odluka o mom izboru na poziciju viši stručni saradnik za nabavku broj: 01.8-33013340/08 od 19.03.2008. godine.
3) Žalba Edina Musića na moje zapošljavanje u Pododelenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta,
i rešenje Apelacione komisije po tom pitanju broj: UP-II-01.07-33-000254 od 08.04.2008. godine,
odnosno Odgovor po Žalbi Odbora za zapošljavanje broj: UP-II-01.07-33-000254 od 04.04.2008.
godine. Ostali dokumenti po ovoj temi, mogu se videti na DVD-u.
4) Rešenje o imenovanju službenika br.01.1-33-020247/08 od 30.04.2008.godine kojim sam na
neodređeno vreme imenovan na radno mesto Višeg stručnog saradnika za nabavke u
Pododelenju Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta.
5) Materijal vezan za moja nameštena I nezakonita obaranja na probnom radu.
6) Materijal vezan za učestalo pakovanje disciplinskih I krivičnih prijava, te sličnih pisanija na
moj račun, te moje nezakonito I namešteno procesuiranje po istim, posle čega mi je
ukupno oteto oko 1600 KM.
7) Moja ostavka od 17.08.2009. godine, posle koje sam napustio posao u Pododelenju za
Javne nabavke Vlade Brčko distrikta, posle punih 15 meseci rasturanja, izluđivanja I
uništavanja stateškim mobingom.
8) Rešenje o prestanku mog radnog odnosa broj: 01.1–33 028475/09 od 04.09.2009.
godine;
72 | 7 5
OSTALE DOKAZE ĆU DOSTAVITI NAKNADNO U ZAKONSKI PREDVIĐENOM ROKU. NEKI
OD NJIH SU SLEDEĆI DOKUMENTI:
1) Zbirni dokument sačinjen od detaljanih opisa svih relevantnih dešavanja u Brčko distriktu
počev od vremena mog diplomiranja 2004 godine pa do momenta pisanja ove Tužbe.
U ovom Zbirnom dokumentu sam težio da što detaljnije opišem sva ili skoro sva dešavanja u
Brčanskom Pododelenju za Javne nabavke 2008/2009 godine, kada sam punih 15 meseci
bio mobiran strateškim mobingom, ali takođe I da što detaljnije opišem sva ili skoro sva
dešavanja tokom mog zlostavljanja u Brčanskim Javnim objektima 2006/2007 godine, kada
sam radio kao pripravnik. Osim toga u ovom Zbirnom dokumentu sam opisao i celokupno
višedecenijsko krajnje diskriminatorsko putešestvije moje porodice I mene u Brčko distriktu.
Inače, moja porodica uglavnom nije bila uz mene u ovom konkretnom slučaju.
2) “Spisak I Sadržaj” svih dokumenata koje je Tužilac, odnosno koje sam ja, tokom svog 15-to
mesečnog sistemskog I planskog, svesnog I namernog uništavanja Strateškim mobingom u
Brčanskim Javnim nabavkama slao Administraciji i Vladi Brčko distrikta ili koje je
Administracija I Vlada Brčko distrikta u tom periodu dostavljala meni. U okviru samog spiska
navedenih dokumenata biće navedeni I dokumenti koje je Tužilac, (odnosno ja), naknadno tražio od Vlade
Brčko distrikta. Bitno je istaći, da ću svaki od navedenih dokumenata sa ovog spiska, u nekoliko rečenica
prezentovati dajući njegov opšti opis I značaj. Ove dokumente bi Osnovni Sud po službenoj dužnosti
trebao da traži od Vlade Brčko distrikta kao dokazni material, kojim će se nedvosmisleno jasno utvrditi da je
Administracija I Vlada Brčko distrikta koristeći se Strateškim mobingom na mene izvršila takoreći pravi
Atentat Mobingom, sa ciljem moga potpunog ličnog, psihofizičkog, profesionalnog I materijalnog slamanja I
uništavanja u svakom smislu te reči.
3) Spisak I sadržaj komletne pismene konverzacije između Vlade Brčko distrikta I mene, u perodu posle moje
ostavke I napuštanja posla u Brčanskim Javnim nabavkama.
4) Elektronska verzija moga rada, u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta;
5) Određeni Audio snimci;
6) DVD sa skeniranom kompletnom pismenom konverzacijom između Administracije I Vlade
Brčko distrikta I mene, iz perioda moga Institucionalnog, sistemskog I planskog
uništavanja Strateškim mobingom u Pododelenju za Javne nabavke Vlade Brčko distrikta.
Na samom DVD-u biće dostavljen I skenirani material koje je Tužilac, (odnosno ja), naknadno tražio od
Vlade Brčko distrikta. Ove skenirane dokumente bi jednako kao pod predhodnom tačkom 6.Osnovni Sud
po službenoj dužnosti trebao da traži od Vlade Brčko distrikta, kao dokazni material kojim će se
nedvosmisleno jasno utvrditi da je Administracija I Vlada Brčko distrikta koristeći se Strateškim mobingom
na mene izvršila takoreći pravi Atentat Mobingom, sa ciljem moga potpunog ličnog, psihofizičkog,
profesionalnog I materijalnog slamanja I uništavanja I totalnog diskreditovanja u svakom smislu te reči.
7) Dokaz o mom radu u Pododelenju za Javne objekte Vlade Brčko distrikta u periodu od
01.07.2006. godine pa do 30.06.2007. godine. U dokaze spadaju Ugovor o obavljanju
pripravničkog staža broj: 01-014-010665/06 od 03.08.2006. godine, Uverenje da je Željko Savić
odradio pripravnički staž broj: 02-33-013069/08 od 17.03.2008. godine, Odluka o imenovanju
pripravnika na određeno vreme broj: 01-014-006219/06 od 21.06.2006. godine. Zatim,tu je I
obrazac sa ocenjivanja pripravničkog rada.
73 | 7 5
8) Dokazni material I sudki spisi koji se tiču mobiranja I nezakonitog otpuštanja moga oca
Momira Savića, koje se desilo još u periodu moga studiranja. Isti dokumenti prestavljaju
samo jedan od dokaza višedecenijske sistemske diskriminacija, marginalizovanja I
zlostavljanja cele jedne porodice, kao Izbegličke porodice, bez “ Veza, Štele” I novca.
9) Brošura o Mobingu;
10) Dokazni material vezan za opstrukciju gradnje stana na Ilićki;
NAPOMENA 1: SVI MOJI DOSADAŠNJI DOPISI KOJE SAM VAM MESECIMA DOSTAVLJAO TAKOĐE
PRESTAVLJAJU DOKAZNI MATERIJAL. U ISTIM SE NALAZE NEOBORIVE ČINJENICE I DOKAZI KOJIM SE
JASNO DOKAZUJU SVE MOJE OPTUŽUJUĆE TVRDNJE USMERENE PREMA VLADI BRČKO DISTRIKTA,
PODODELENJU ZA JAVNE NABAVKE ALI I NEKIM DRUGIM BRČANSKIM ORGANIMA I INSTITUCIJAMA KOJI
SU BILI UMEŠANI U OVU PAKLENU IGRU, INSTITUCIONALNOG, SISTEMSKOG I PLANSKOG RASTURANJA I
UNIŠTAVANJA MOGA ŽIVOTA.
Napomena 2: Sva pisma koje sam uputio OHR-u, kao I njihova dva odgovora po istim, zatim
sva pismana konverzacija za Policijom Brčko distrikta, ali I sva Otvorena pisma koje sam
uputio svim institucija Brčko distrikta, te odgovarajući Pravilnik I instrukciju za Javne nabavke
će biti dostavljeni u skeniranom obliku na već u tački 11. ovog priloga pomenutom DVD-u. U
istom će biti dostavljen I material koji se tiče slučaja Ilića – blokiranja u reševanju stambenog
pitanja. Više o sadržaju navedenih dokumenata može se pročitati u dokumentu “Spisak I
Sadržaj”, koji će biti dostavljen u prilogu ove Tužbe. Upravo spomenuti document “Spisak I
Sadržaj” je opisan pod tačkom 8. ovog priloga.
Napomena 3: Materijal vezan za moja nameštena I nezakonita obaranja na probnom radu.
-
Materijal vezan za moje prvo namešteno i nezakonito obaranje na probnom radu. Isti se sastoji od:
Obaveštenja br.02-13-055377/08 od 20.10.2008. godine, Zahtev za izuzeće dela komisije za ocenu moga
probnog rada od 04.11.2008. godine;Popunjenog službenog obrazca za ocenjivanje 07.11.2008. godine i
odgovarajuća zakonska regulativa; Izveštaj o oceni probnog rada od 10.11.2008. godine koji je sastavila
nezakonita komisija koja me je namešteno oborila na probnom radu; Moja Žalba na ocenu moga probnog
rada od 13.11.2008. godine; Izjašnjenje komisije po mojoj žalbi za ocenu probnog rada od 05.12.2008.
godine; Rešenje Apelacione komisije br. UP-II-01.7-33-000840/08 od 12.12.2008. godine.
-
Materijal vezan za moje drugo namešteno i nezakonito obaranje na probnom radu. Isti se sastoji od:
Obrazca sa ključnim zadatcima (overen 02.02.2009. godine), Popunjenog službenog obrazca za
ocenjivanje od 03.02.2009. godine; Zapisnik sa ocenjivanja moga probnog rada od 03.02.2009. godine;
Izveštaj o oceni probnog rada od 05.02.2009. godine koji je sastavila nezakonita komisija koja me je
namešteno oborila na probnom radu; Moja Žalba na ocenu moga probnog rada od 10.02.2008. godine;
Izjašnjenje komisije po mojoj žalbi za ocenu probnog rada od 11.02.2009. godine; Rešenje Apelacione
komisije br. UP-II-01.7-33-000071/09 od 05.03.2009. godine.
-
Materijal vezan za moje treće ocenjivanje na probnom radu. Isti se sastoji od: Rešenja o imenovanju
komisije za ocenu moga probnog rada br.02-33-008881/09 od 23.03.2009. godine; Obaveštenja br.02-48016840/09 od 01.06.2009. godine; Moje žalbe Apelacionoj komisiji gde sam tražio smenu i disciplinsko
kažnjavanje ove „mafijaške“ komisije; Obaveštenje o odlaganju ocenjivanja br.02-48-016840/09 od
08.06.2009. godine; Rešenje Apelacione komisije br.UP-II-01.7-33-000375/09 od 25.06.2009. godine;
74 | 7 5
Osim toga Osnovni Sud bi trebao da po službenoj dužnosti tražiti dostavu sledećih
dokumenata, odnosno dosijea:
1) Mog kompletnog medicinskog dosijea, sobzirom da postoji određeni stepen verovatnoće
da mi je nameštena neka od dijagnoza Psihički poremećene, odnosno “Lude” osobe, jer
je to direktno odgovaralo “mafijaškim I političkim interesima” nekih ako ne I mnogih
“političko mafijaških centara moći” u Brčko distriktu, a možda I šire od ovog mesta. U
okviru ove tačke trebalo bi posebno napomenuti da se ja nikada u životu nisam drogirao
bilo kakvim drogama, niti sam koristio bilo kakve psihoaktivne supstance, tako da ako se
slučajno desi situacija da se u mojim nalazima nađu bilo kakvi tragovi navedenih
supstanci onda znači da sam protiv svoje volje I bez mog saznanja bio drugiran. U
protekle tri godine ono što sam ja lično koristio bili su Kafetin, I Andol 100 u manjim
količinama. Osim toga, u dokumentu kojeg vam dostavljam u prilogu same Tužbe sam
već do detalja opisao da sam I tokom “rada” u Pododelenju Javnih nabavki bio drogiran.
2) Mog kompletnog dosije iz Policije Brčko distrikta, pošto je Administracija I Vlada Brčko
distrikta u toku mog 15-to mesečnog Institucionalnog, sistemskog I planskog svesnog I
namernog uništavanja Strateškim mobingom vršila I moju potpunu I ciljanu diskreditaciju I
degradaciju, filujući sve moguće moje dosije kako u Policiji Brčko distrikta, tako I u Vladi
Brčko distrikta, a verovatno I određene Medicinske dosijee, raznim lažnim dijagnozama,
izjavama, zapisnicima, napakovanim disciplinskim I krivičnim prijavama I sličnim
pisanijama. Cilj je bio izvršiti moju što veću I temeljniju ličnu diskreditaciju, odnosno cilj je
bio da me kao poštenog I vrednog visokoobrazovanog, i sada više ne toliko mladog
čoveka potpuno unište kao ličnost, ali I kao čoveka od struke.
Ovi dosijei će poslužiti I za krivično sankcionisanje mojim mobera zbog krivičnog dela
Klevete, jer sam u navedenim pisanijama između ostaloga lažno optuživan da sam Srpski
nacionalista, Muški šovinista, Nasilnik I Budala, a verovatno I da sam nekakav drogeraš,
pedofil I lopov. Pošto bolesna mašta može svašta, ja niukom slučaju ne bih zaključio taj
spisak napakovanih lažnih optužbi. Jasno se vidi da su mi učestalo pakovane sve one
najgnusnije sumanuto Apokaliptično paklene I lažne optužbe.
Brčko district 17.08.2011. godine
dipl. inžinjer mašinstva Željko Savić
75 | 7 5
Download

1. tužba protiv vlade brčko distrikta zbog