Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
На основу Чл. 89. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гл. РС бр.
72/2009 и 52/2011.); члана 81, члана 11. Статута Основне школе ''Петар Лековић'' Пожега,
Школски одбор на својој редовној седници, одржаној 13.9.2013. године, донео је:
ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
2 УВОД
2.1. Полазне основе рада
Основна школа "Петар Лековић" Пожега, основана је актом Народног одбора Општине
Пожега број 08086/60 од 15. септембра 1960. године и уписана у судски регистар код Окружног
привредног суда у Ужицу, решењем бр. Фи-828 од 26.12.1973. године. Школа је правно лице са
правима и обавезама које проистичу из Устава, Закона и Статута школе. Седиште школе је у
Пожеги, улица Петра Лековића бр. 1.
Сви облици образовно-васпитног рада за школску 2013/2014. годину програмирају се на
основу:
- Закона о основама система образовања и васпитања Службени гласник РС бр.
72/2009. и 52/2011. године и Закона о изменама и допунама закона о основама
система образовања и васпитања (Сл. гл. РС бр. 52/2011.)
- Закон о основном образовању и васпитању ( Сл. гл. РС бр. 55/2013.)
- Плана основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр. 4/90; 2/91; 13/93; 1/94;
3,4,5,8/95; 6/96; 6/06; 5/01; 9/06;6/07;6/09;2/10)
- Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/2014.
годину (Просветни гласник бр. 4/2013.)
- Правилник о основама програма предшколског образовања и васпитања деце од три до
седам година (Просветни гласник бр. 6/1996).
- Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи ("Службени гласник РС- Просветни гласник" бр. 2/92,
2/00),
- Правилник о измени правилника о наставном плану и програму основног образовања и
васпитања, поглавље „Упутство за остваривање плана и програма ваннаставних и осталих
активности у основној школи“, одељак Екскурзија,"Сл. гл. РС" бр. 1/2009; 7/2010; 55/2013),
- Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних програма у основној школи ("Службени гласник РС-Просветни гласник" бр. 27/87,
1/89, 4/03, 20/04, 3/05, 9/05),
- Евалуације Годишњег програма рада школе за школку 2012/2013. годину
- Извештаја Тима за самовредновање рада школе.
- Извештаја о реализацији Школског развојног плана за школку 2012/2013. Годину.
1
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
- Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и
васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања (Просветни
гласник бр.6/2007. године.
- Правилника о наставномо програму за шести разред основног образовања и васпитања
(Просветни гласник бр.5/2008. године)
- Правилника о наставномо програму за седми разред основног образовања и васпитања
(Просветни гласник бр.5/2009. године)
- Правилника о наставномо програму за осми разред основног образовања и васпитања
(Просветни гласник бр.2/2010. године)
- Правилник о наставном плану и програму основног образовањa и васпитања за ученике
лако ментално ометене у развоју (Просветни гласник бр. 19/93)
- Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у основним школама за ученике лако ментално ометене у развоју ("Сл. гл. РС –
''Просветни гласник", бр.. 1/95 и 24/2004)
- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању («Сл.гл.
РС – Просветни гласник», бр. 1/2011)
- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника („Сл. гл. РС“, бр. 13/2012.)
- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни
план, његову примену и вредновање, “Службени гласник РС”, 76/2010,
- Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у образовно-васпитним установама.
- Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа, “Службени
гласник РС”, 7/2011
- Закон о условима за обављање психолошке делатности (“Службени гласник РС” 25/96 и
101/05) и Правилник о изради и коришћењу психолошких мерних инструмената (“Службени
гласник РС” 11/88)
- Правилник о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа, “Службени
гласник РС”, 9/2011
- Правилник о општим стандардима постигнућа за крај првог циклуса образовања и за
крај обавезног образовања
- Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог
професионалног развоја, “Службени гласник РС” 5/2012
- Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања,
“Службени гласник 38/2013
- Одлука Наставничког већа са седнице од 25 јуна и 26 августа 2013. године, као и
објективних услова у којима се одвијају програмски задаци школе.
2
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
3.1. МАТИЧНА ШКОЛА
Основна школа „Петар Лековић“
Назив школе
Ул. Петра Лековића бр. 1; 31210 ПОЖЕГА
Адреса
031/811-176; 031/812-238
Број телефона
031/811-176; 031/812-238
Број факса
[email protected] (управа)
Електронска адреса
[email protected] (млађи разреди)
http://www.ospetarlekovic.edu.rs/
Сајт
101002659
ПИБ
Мишо Марковић
Име и презиме
директора школе
15.9.1960. године
Датум оснивања школе
Датум прославе Дана школе 15. мај
Ранији називи школе
Назив
Од
„Друга основна школа“
15.9.1960. године
ОШ „Петар Лековић“
19.1.1966. године
До
19.1.1966. године
-
Напомена
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Матична школа има две зграде ‘’стару’’ у којој се изводи настава за млађе разреде и
''нову'' за старије разреде.
1. Матична школа - млађи разреди
Број
Р.б.
Просторија
простор.
Намена
Учионица
10
За наставу
1
Канцеларија
1
За наставнике
2
"
1
За разговор са родитељима
3
"
1
За помоћне раднике
4
"
1
За учила
5
"
1
Остава
6
Штампарија
1
За наставнике
7
Хол
3
Слободан простор
8
Тоалети
2
За наставнике и ученике
9
Укупно
21
Укупно
1.2. Ђачка кухиња - није у функцији
Број
Р.б.
Просторија
простор.
Намена
Кухиња
1
Није у функцији
1
Остава
1
"
2
Трпезарија
1
"
3
Учионица
1
За наставу
4
Укупно
4
Укупно
Површина у
m2
500
30
20
20
15
15
15
150
50
815
Површина
у m2
30
6
70
50
156
3
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
1.3. Столарска радионица
Р.б.
1
2
3
Просторија
Радионица
Помоћна
просторија
Шупе
Укупно
Број
простор.
1
Намена
Радни простор столара
Површина
у m2
75
1
3
5
Помоћна просторија за рад
Остава
Укупно
35
60
170
2. Матична школа - старији разреди
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Просторија
Учионица специјализована
Сала за физичко
васпитање
Справарница
Хол испред сале
Свлачионице
Канцеларија
Холови
Ходници
Тоалети
Библиотека
Зубна амбуланта
са тоалетом и ходник
Канцеларија
'
'
'
Тоалети
Ходник
Кабинет за учионице
Штампарија
Архива
Просторија за пом. Рад.
Укупно
Гаража за аутобусе
Гаража за аутомобил
Број
просторија
Намена
Површина
у m2
Спортски
терени,
асфалтирани
у m2
18
За наставу
955
Рукомет
1000
1
360
Кошарка
450
1
1
4
2
3
7
6
1
"
Помоћна просторија уз салу
за физичко васпитање
Простор за ученике
"
Простор за наставнике
Простор за ученике
"
"
За ученике и наставнике
50
124
180
35
664
200
300
50
1
1
1
4
1
2
1
7
1
2
1
66
1
1
За ученике и наставнике
За наставнике
За психолога и педагога
За директора и администрац.
За разговор са родитељима
За наставнике
"
"'
За наставнике и ученике
Дневници, рачуновод.књ.
За помоћне раднике
Укупно
Није у функцији
"
100
212
20
84
20
30
50
140
30
20
20
3644
250
20
у
m2
Одбојка
200
Атлетска стаза 588
Укупно 2238
Напомена
Последња ревизија
Библиотечког фонда
вршена је 2011. год.
4
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
3.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
У саставу матичне школе је једанаест издвојених одељења са наменским школским зградама и
пратећим објектима од којих је Честобродица без ученика и ту се не изводи настава.
Назив школе
ОШ „Петар Лековић“ ИО Глумач
Адреса
Глумач, Пожега
Број телефона
031/414-749
Електронска адреса
[email protected]
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Р.б.
Просторија
1
2
Учионица
Канцеларија
Кухиња - није у
функцији
Трпезарија
Остава
Ходник
Укупно
Шупа
3
4
5
6
Број
прост
ор.
Намена
Површин
а у m2
4
2
За наставу
За наставнике
216
32
1
1
1
1
10
1
Назив школе
Адреса
Број телефона
Електронска адреса
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
1
2
3
4
5
6
Просторија
Учионица
Канцеларија
Ходник
Тоалети
Просторија за учила
Котларница
Укупно
Шупа са пољским
тоалетом
Назив школе
Адреса
Број телефона
Електронска адреса
Број
прост
ор.
2
1
1
1
1
1
7
1
Није у функцији
"
"
Слободан простор
Укупно
За огрев
Спортски терени,
асфалтирани
у m2
Мали фудбал травнати
800
Спортски терени,
асфалтирани
у m2
Мали фудбал
у
m2
400
у
m2
28
40
6
90
412
52
ОШ „Петар Лековић“ ИО Засеље
Засеље, Пожега
031/828-217
Намена
За наставу
За наставнике
Слободан простор
За ученике и наставнике
За учила
Огрев
Укупно
За огрев
Површин
а у m2
86
11
46
8
10
16
177
40
ОШ „Петар Лековић“ ИО Честобродица
Честобродица, Пожега
031/818-019
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА - нема ученика, тренутно се не изводи настава
5
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Р.б.
1
2
3
Просторија
Учионица
Канцеларија
Ходник
Укупно
Шупа са пољском
тоал
Број
прост
ор.
2
1
1
4
1
Назив школе
Адреса
Број телефона
Електронска адреса
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Р.б.
Просторија
1
2
3
4
5
6
Учионица
Канцеларија
"
"
"
"
Кухиња - није у
функцији
Трпезарија
Остава
Хол
Ходник
Тоалети
Котларница
Укупно
Шупа
7
8
9
10
11
12
13
За огрев
у
m2
800
ОШ „Петар Лековић“ ИО Јежевица
Јежевица
031/829-071
[email protected]
Површин
а у m2
4
1
1
1
1
1
За наставу
За наставнике
За директора
За секретара
Наставна учила
Архиву
216
32
50
15
10
10
1
1
1
1
1
2
1
17
1
Спортски терени,
асфалтирани
у m2
Мали фудбал
34
Намена
Није у функцији
"
"
Слободан простор
Слободан простор
За ученике и наставнике
За огрев
Укупно
За огрев
Спортски терени,
асфалтирани
у
у m2
m2
Мали фудбал травнати
800
Одбојка и кошарка
200
Укупно 1000
30
45
16
12
60
45
20
561
60
ОШ „Петар Лековић“ ИО Душковци
Душковци
031/829-029
[email protected]
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Број
прост
Р.б.
Просторија
ор.
Учионица
Учионица
Канцеларија
Намена
Није у функцији
"
"
Укупно
Површин
а у m2
102
10
38
150
Број
прост
ор.
Назив школе
Адреса
Број телефона
Електронска адреса
1
2
3
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
8
1
1
Намена
Површин
а у m2
За наставу
За физичко васпитање
За наставнике
384
65
30
Спортски терени,
асфалтирани
у m2
Мали фудбал и
рукомет
Одбојка и кошарка
Укупно
6
у
m2
750
120
870
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
4
5
6
7
8
9
10
11
Хол
Ходник
Библиотека
Остава
Кухиња - није у
функцији
Остава
Трпезарија
Тоалети
Укупно
Шупа
2
2
1
1
1
1
1
19
1
Назив школе
Адреса
Број телефона
Електронска адреса
Слободан простор
Слободан простор
Није у функцији
За учила
Није у функцији
"
"
За наставнике и ученике
Укупно
За огрев
80
185
20
10
24
6
60
25
889
120
ОШ „Петар Лековић“ ИО Тометино Поље
Тометино Поље
/
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Број
прост
Р.б.
Просторија
ор.
1
2
3
4
5
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Учионица
Канцеларија
Ходник
Остава
Тоалети - пољски
Укупно
Шупа
1
1
1
1
1
5
1
Назив школе
Адреса
Број телефона
Електронска адреса
Намена
Површин
а у m2
За наставу
За наставнике
Слободан простор
За учила
За ученике и наставнике
Укупно
За огрев
48
9
10
10
12
89
52
Спортски терени,
асфалтирани
у m2
Мали фудбал и
рукомет
400
Спортски терени,
асфалтирани
у m2
у
m2
Мали фудбал и
кошарка
300
у
m2
ОШ „Петар Лековић“ ИО Здравчићи
Здравчићи, Пожега
031/416-106
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Р.б.
1
2
3
4
5
6
Просторија
Учионица
Канцеларија
Ходник
Кухиња са
трпезаријом - није у
функцији
Трем
Тоалети (3 кабине)
Укупно
Шупа
Број
прост.
4
1
1
1
1
1
9
1
Намена
За наставу
За наставнике
Слободан простор
Није у функцији
Слободан простор
За ученике и наставнике
Укупно
За огрев
Површин
а у m2
180
12
38
65
12
15
322
52
7
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Назив школе
Адреса
Број телефона
Електронска адреса
ОШ „Петар Лековић“ ИО Висибаба
Висибаба, Пожега
031/724-850
[email protected]
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Број
прост
Р.б.
Просторија
ор.
1
2
3
4
5
Учионица
Канцеларија
Ходник
Остава
Тоалети (3 кабине)
Укупно
Шупа
3
1
1
1
1
7
1
Назив школе
Адреса
Број телефона
Електронска адреса
Остава
Трем
Тоалети (3 кабине)
Укупно
Шупа
Намена
За наставу
За наставнике
Слободан простор
За учила
За ученике и наставнике
Укупно
За огрев
Површин
а у m2
120
9
48
12
9
198
32
Спортски терени,
асфалтирани
у m2
Мали фудбал и
рукомет
400
Спортски терени,
асфалтирани
у m2
Мали фудбал - шљака
у
m2
250
Спортски терени,
асфалтирани
у m2
у
m2
у
m2
ОШ „Петар Лековић“ ИО Узићи
Узићи, Пожега
031/724-427
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Број
прост
Р.б.
Просторија
ор.
1
Учионица
3
2
Канцеларија
1
3
Хол
1
4
Дневни боравак
1
5
Кухиња
1
6
7
8
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
1
1
1
10
1
Назив школе
Адреса
Број телефона
Електронска адреса
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Број
прост
Р.б.
Просторија
ор.
1
Учионица
2
2
Канцеларија
1
Намена
За наставу
За наставнике
Слободан простор
За ученике
Није у функцији
Средства за одржавање
хигијене
Слободан простор
За ученике и наставнике
Укупно
За огрев
Површин
а у m2
94
8
25
15
6
2
20
9
179
28
ОШ „Петар лековић“ ИО Милићево Село
Милићево Село, Пожега
031/896-457
[email protected]
Намена
За наставу
За наставнике
Површин
а у m2
96
12
8
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
3
4
5
Библиотека
Ходници
Тоалети - пољски
Укупно
Шупа
Назив школе
Адреса
Број телефона
Електронска адреса
1
2
1
7
1
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
За ученике
Слободан простор
За ученике и наставнике
Укупно
За огрев
21
65
10
204
50
ОШ „Петар Лековић“ ИО Годовик
Годовик, Пожега
/
[email protected]
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Број
Спортски терени,
прост
Површин
асфалтирани
у
Р.б.
Просторија
ор.
Намена
а у m2
у m2
m2
1
Учионица
2
Није у функцији
96
2
Канцеларија
1
"
9
3
Предулаз
2
"
12
Тоалети - са
4
кабинама
1
"
12
Укупно
6
Укупно
129
Шупа
1
За огрев
28
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА - Oд школске 2012/2013. године настава се не изводи у овом ИО јер нема ученика
3.3. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
3.3.1. Наставна средства и опрема у школи
а) Опремљеност школе - први циклус образовања
Општа
наставна Српски Страни
Природа и
Р.б.
Школа
средства језик
језик
Математика друштво
1 Матична школа
25,94
16,47
16,47
27,01
56,15
2 Глумач
32,43
17,65
17,65
45,29
22,82
3 Засеље
16,22
5,88
5,88
18,93
3,62
4 Здравчићи
27,03
5,88
5,88
38,89
23,91
5 Висибаба
25,5
5,88
5,88
38,89
9,42
6 Узићи
18,38
5,88
5,88
66,75
39,67
7 Годовик
16,22
5,88
5,88
17,54
5,98
8 Јежевица
34,25
18,25
18,25
34,36
42,38
9 Душковци
10,38
8,95
8,95
25,67
36,24
10 Тометино Поље
15,36
17,64
17,64
39,42
25,57
Укупно
22,17
10,84
10,84
44,28
26,58
Укупна опремљеност 20,34%
Физичко
васпитање
/
5,71
7,99
5,71
13,43
24,67
0,29
3,98
6,98
4,60
7,36
9
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
б) Опремљеност школе - други циклус образовања
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Наставни предмети
Општа наставна средства
Српски језик
Страни језик
Математика
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Биологија
Хемија
ТИО
Физичко васпитање
Основи информатике
и рачунарства
Матична школа
66,40
39,88
35,00
54,62
47,11
45
43,14
56,94
47,9
45,58
55,09
53,07
43,1
Јежевица
30,55
28,15
4,8
20,5
12,3
5
20,56
28,86
27,9
39,58
55,09
53,07
5
Душковци
15,12
16,18
4,8
10,5
0
2,4
16,86
10,56
0
12,65
0
8,42
5
56,25
49,22
23,64
25,36
23,64
9,01
Укупна опремљеност 27,86
Укупна опремљеност наставним средствима на нивоу школе је: 24.10%
Поред постојеће опреме и наставних средстава скоро све школе имају школске
библиотеке за ученике и стручну литературу за потребе наставе. У матичној школи постоји
школска библиотека са богатим фондом књига, како за ученике тако и за наставнике.
3.3.2. ШКОЛСКИ АУТОМОБИЛ
Школа поседује службени аутомобил марке Застава- Југо, регистарски број UЕ 688-99
3.4. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА
ВРЕМЕ
МЕСТО
НАЧИН
НОСИОЦИ
јул, август Објекат ђачке кухиње
2014.
у дворишту старе
Реконструкција читавог објекта
Директор
године
школске зграде
јул, август
„
Подови у источном делу зграде,
Директор
2014. год.
замена
водоводних
и
канализационих цеви
Tометино Поље
јул, август
Изградња мокрог чвора у склопу
Министарство
школске зграде
просвете и Светска
2014. год.
банка
јул, август
Мокри чворови старе
"
2014. год
школске зграде
Реконструкција мокрог чвора
матичне школе
јул, август
Школска зграда у
Реконструкција мокрог чвора
"
2014. год
ИО Глумач
10
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
Овај план је сачињен на основу Школског развојног плана, усвојеног за период 2012-2017.годину
Приоритетне
области
Задаци
Школски програм
и Годишњи план
рада школе
У годишњи план рада школе
уградити акциони план ШРП-а
за текућу годину
Тим за израду Годишњи
Годишњег
план
рада
плана
рада школе
школе
Годишњи
планови
наставника
Усаглашавање програма
наставних предмета у оквиру
сваког разреда
Стручни
активи
Годишњи
планови
рада
наставника
Годишњи план
рада школе
У годишњи план рада школе
навести начин реализације
Програма заштите ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања
Годишњи
план рада
школе
Настава и учење
Реализација наставе
применом иновативних
метода и облика рада
Тим за заштиту
ученика
од
насиља и тим
за
израду
годишњег
плана школе
Сви
наставници
школе
Постигнућа
ученика
Појачан припремни рад за
завршне испите
Рокови
Носиоци
активности
Август 2013
Током
школске
године
Током
школске
године
Предметни
наставници за:
српски језик,
математику,
историју,
биологију,геог
рафију, физику
Показатељ
и успеха
Записници
стручних
већа,
портфолио
наставника
Бољи успех
на пробним
завршним
тестовима у
односу на
постигнућа
у
11
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Подршка
ученицима
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
-Израда ИОП-а за све ученике
из осетљивих група.
Током
школске
године
-Прилагођавање метода,
материјала и учила (мере
индивидуализације). Евалуација
и прилагођавање
Подршка
ученицима
Подршка
ученицима
Утврдити безбедносно стање
школе путем анкетног упитника
за ученике
- Едукација и информисање о
облицима насиља, злостављања
и занемаривања свих
заинтересованих страна (код
ученика развити одговорност за
властите поступке, бригу о
другима и сараднички однос)
и хемију
претходним
годинама
-Инклузивни
тимови
-Ученички
портфолио
-Одељењске
старешине
Током
школске
године
Током
школске
године
Одељењске
старешине
Анкете
Одељењске
старешине
Евиденција
о часовима
обуке и
информиса
ња о насиљу
(ЧОС)
Сачињена
чек листаподсетник
поступака за
пружање
подршке
новим
ученицима и
запосленим
Плакат у
холу школе
Етос
За новопридошле ученике и
наставнике примењивати
разрађене поступке
прилагођавања на нову
школску средину.
Новембар
2013.
Стручни
сарадници
школе
Етос
Направити плакат који
изражава негативан став према
насиљу и шематски приказује
мрежу за решавање проблема у
конфликтним ситуацијама и
именима тима и окачити у холу
школе
Улазни простор школе уредити
да показује добродошлицу
(оплеменити хол школе
прикладним намештајем,
дечјим радовима и сл.)
Октобар 2013
Чланови тима
за превенцију
насиља,
школски
педагог
Септембар
2013. и
континуирано
током године
Чланови ШРТа, учитељи,
наставници
Етос
Нови изглед
улазног
простора
12
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
1.
2.
Презиме и име
Спасојевић
Олгица
Ђокић Зорица
3.
Јовановић
Љиљана
4.
Станисављевић
Анкиц
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Дамљановић
Вида
Дробњаковић
Милка
Додић Душица
Столић Соња
Миливојевић
Марина
Јовићевић
Моника
Максимовић
Ивана
12.
Врста стручне
спреме
Професор српског
језика и
књижњвности
Професор српског
језика и
књижњвности
Професор српског
језика и
књижњвности
Професор српског
језика и
књижњвности
Наставник српског
језика и
књижњвности
Професор српског
језика и
књижњвности
Професор српског
језика и
књижњвности
Професор српског
језика и
књижњвности
Професор српског
језика и
књижњвности
Предмет који
предаје
% анг.
у 2. шк.
Р.б.
Год. рад. Лицестаж
нца
% анг.
у шк.
4.4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
4.1. НАСТАВНИ КАДАР
Сати струч.
уав. за зад. 5
год.
Српски језик
15
ДА
100
121
Српски језик
14
ДА
100
101
Српски језик
6
ДА
32
Српски језик
1
НЕ
100
0
Српски језик
23
ДА
100
87
Српски језик
12
ДА
100
146
Српски језик
14
ДА
100
96
Српски језик
23
ДА
100
77
Српски језик
8
ДА
100
90
15
ДА
66
44
124
4
НЕ
67
55
46
18
ДА
100
10
83
Шпански језик
3
НЕ
55
35
40
Енглески језик
25
ДА
100
89
Енглески језик
28
ДА
100
29
Енглески језик
7
ДА
100
90
Енглески језик
7
ДА
100
74
Енглески језик
14
ДА
100
76
Професор
Немачки језик
немачког језика
Професор
Италијански језик
италијанског
језика
Професор
Француски језик
68
123
Војск Радмила
13.
14.
15.
16.
17.
18.
француског
језика
Професор
Јанковић
шпанског језика
Марина
Професор
Агановић
енглеског
језика
Зорица
Професор
Мијаиловић
енглеског
језика
Бранка
Професор
Алексић Јелена енглеског језика
Професор
Андрић Ана
енглеског језика
Професор
Дробњак
енглеског језика
Оливера
13
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
19.
20.
21.
22.
Станковић
Драгана
Марић Јелена/
Станојевић
Михаило
Попадић
Богдан
Илић Татјана
23.
Павловић
Марина
24.
Кнежевић
Миодраг
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Матеничарски
Мирјана
Полић Душко
Радовић
Радица
Штуловић
Мира
Брковић Борко
Крсмановић
Снежана
Никитовић
Светлана
Тодоровић
Вера
Јанковић
Стевица
Раковић
Душко
Марјановић
Десимир
Матовић
Славица
Лучић
Димитријевић
Професор
грчког језика
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Енглески језик
6
ДА
100
92
Енглески језик
7
ДА
40
15/0
Наставник
историје и
географије
Историја
36
ДА
100
92
Дипломирани
историчар
Историја,
Свакодневни
живоот у
прошлости
Историја
Свакодневни
живоот у
прошлости, ГВ
Геогртафија
14
ДА
100
91
7
ДА
100
156
25
ДА
100
16
Геогртафија
15
ДА
50
Геогртафија
24
ДА
100
112
Математика
14
ДА
100
155
Математика
34
ДА
100
75
Математика
15
ДА
100
24
Математика, ГВ
9
ДА
100
100
Професор
техничког
образовања
Математика
1
НЕ
89
Наставник
математике
Математика
25
ДА
100
130
Професор разредне
наставе.
Математика
12
ДА
100
8
Наставник
физике и
хемије
Физика и хемија
28
ДА
100
130
Професор
техничког
образовања
Техн. и инф.
обр.
5
НЕ
100
188
Професор
физике
Дипломирани
хемичар
Физика
31
ДА
100
148
Хемија
15
ДА
100
200
Професор
енглеског језика
Дипломирани
историчар
Дипломирани
географ
Професор
историје и
географије
Дипломирани
географ
Дипломирани
математичар
Наставник
математике
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар
50
0
0
0
14
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Душица
38.
39.
40.
Парезановић
Сања
Луковић
Драгана
Јовичић
Јелена/Крсманови
ћ Ивана
41.
Вучићевић
Лабуда
42.
Диковић
Наталија
43.
Василијевић
Данијела
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Росић
Миливоје
Лакетић
Александар
Ојданић
Немања
Мићовић
Снежана
Максимовић
Радојко
Тошић Радојко
Дипломирани
биолог
Дипломирани
биолог
Дипломирани
биолог
Дипломирани
биолог
Професор
техничког
образовања
Професор
техничког
образовања
Наставник
техничког
образовања
Професор физичке
културе
Професор физичке
културе
Професор физичке
културе
Професор физичке
културе
Професор физичке
културе
Академија
ликовних
уметности
Биологија
15
ДА
100
107
Биологија, Чувари
природе
17
ДА
100
162
Биологија, Чувари
природе
3
НЕ
85
140
Биологија,
домаћинство, Чувари
природе
Техничко и
информатичко
образовање
Техничко и
информатичко
образовање
Техничко и
информатичко
образовање
25
ДА
50
16
ДА
100
323
12
ДА
100
219
27
ДА
100
128
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
7
ДА
30
5
НЕ
100
20
21
ДА
100
43
30
ДА
100
35
25
НЕ
30
0
6
ДА
100
24
20
ДА
100
112
Ликовна култура,
Цртање сликање
вајање
Ликовна култура,
Цртање сликање
вајање
50
70
120
8
50.
Недељковић
Војислав
51.
Aрсов
Валерија
Наставник
ликовне културе
52.
Мершник
Љиљана
Златковић
Милан
Академски
музичар и
професор музике
Музичка култура
Хор и оркестар
38
ДА
100
47
Дипломирани
музички педагог
Професор
разредне наставе
Професор
разредне наставе
Наставник
разредне наставе
Наставник
разредне наставе
Музичка култура
Хор и оркестар
7
ДА
100
33
Физика, ГВ
7
ДА
100
8
Разредна настава
29
ДА
100
115
Разредна настава
23
ДА
100
87
Разредна настава
28
ДА
100
35
53.
54.
55.
56.
57.
Гојгић Јелена
Поповић
Светлана
Мићић
Словенка
Вукојчић
Милан
15
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Професор
разредне наставе
Професор
Прпа Снежана разредне наставе
Професор
Варничић
разредне
наставе
Добрила
Професор
Спаић
разредне
наставе
Миланка
Наставник
Марјановић
разредне наставе
Лепосава
Наставник
Милосављевић
разредне наставе
Зоран
Наставник
Попадић
разредне наставе
Миленка
Наставник
Ковачевић
разредне наставе
Драган
Наставник
Павловић
разредне наставе
Биљана
Разредна настава
22
ДА
100
73
Разредна настава
24
ДА
100
88
Разредна настава
22
ДА
100
15
Разредна настава
29
ДА
100
55
Разредна настава
23
ДА
100
78
Продужени боравак
први разред
26
ДА
100
11
Разредна настава
29
ДА
100
93
Разредна настава
26
ДА
100
59
Разредна настава
26
ДА
100
81
Учитељ
Разредна настава
24
ДА
100
94
Наставник
разредне наставе
Наставник
разредне наставе
Наставник
разредне наставе
Професор
разредне наставе
Разредна настава
35
ДА
100
81
Разредна настава
27
ДА
100
66
Разредна настава
24
ДА
100
85
Разредна настава
21
ДА
100
82
Учитељ
Разредна настава
36
ДА
100
74
Професор
разредне наставе
Наставник
разредне наставе
Професор
разредне наставе
Професор
разредне наставе
Наставник
разредне наставе
Наставник
разредне наставе
Наставник
разредне наставе
Професор
разредне наставе
Разредна настава
19
ДА
100
54
Разредна настава
19
ДА
100
16
Разредна настава
16
ДА
100
72
Разредна настава
19
ДА
100
88
Разредна настава
14
ДА
100
77
Разредна настава
28
ДА
100
61
Продужени боравак
дуги разред
22
ДА
100
39
Разредна настава
14
ДА
100
61
Јовичић Зоран
Плазинић Вера
Антонијевић
Зорка
Ћеранић
Душко
Видаковић
Драгица
Илић
Владимир
Радојевић
Петар
Ђокић Биљана
Матовић
Радивоје
Илић
Милијана
Стишовић
Биљана
Новаковић
Анкица
Радовић
Драгана
Димитријевић
Оливера
Сарван Марија
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
16
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Професор
разредне наставе
Професор
разредне наставе
Професор
разредне наставе
Наставник
разредне наставе
Наставник
разредне наставе
Професор
разредне наставе
Професор
Николић Весна разредне наставе
Наставник
Дрндаревић
разредне наставе
Рaда
Разредна настава
14
ДА
100
125
Разредна настава
17
ДА
100
88
Разредна настава
19
ДА
100
107
Продужени боравак
пви разред
19
ДА
100
31
Разредна настава
17
ДА
100
82
Разредна настава
19
ДА
100
61
Разредна настава
14
ДА
100
101
Разредна настава
11
ДА
100
56
Богословски
факултет
Свештеник
Веронаука
10
100
8
Веронаука
10
40
0
Свештеник
Веронаука
6
5
0
Техничко и
информатичко
образовање,
информатика и
рачунарство
9
ДА
100
179
Веронаука
2
НЕ
80
20
8
Веронаука
2
НЕ
55
45
0
Грађанско
васпитање
Специјално
образовање
11
ДА
5
95
0
8
ДА
100
Специјално
образовање
2
НЕ
100
Педагошки
асистент
Пратилац детета
2
НЕ
100
2
НЕ
100
?
?
50
22
ДА
85
Богдановић
Вера
Тодоровић
Радосава
Радивојевић
Снежана
Митровић
Горица
Павловић
Катарина
Драговић
Олгица
Вранић
Славица
Лазић Крста
Стефановић
Милутин
92.
Матијашевић
Анђелка
Професор
техничког
образовања
93.
Миливојевић
Младен
Мајсторовић
Момчило
Васиљевић
Нада
Богословски
факултет
Богословски
факултет
Дипломирани
историчар
Марковић
Ивана
Дипломирани
специјални
педагог
Дипломирани
специјални
педагог
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Павловић
Катарина
Вујичић Марија
Николић Ана
100. Ерић Јелена
101. Стефановић
Весна
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Економски
техничар
Професор
разредне наставе
Дипломирани
специјални педагог
тифлолог
Дипломирани
географ
Педагошки
асистент
Геогртафија
50
17
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
4.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР
Р.б Презиме и име Посао који обавља Врста струч. спреме
1. Марковић
Мишо
2. Леонтијевић
Брана
3. Анђелић
Мирјана
4. Милосављевић
Снежана
Директор школе
Помоћник
директора
Помоћник
директора
Педагог
5. Костандиновић
Психолог
Марија
6.
Додић Душица Библиотекар
7.
Столић Соња
8. Јоковић
Душанка
9.
Вучићевић
Милутин
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Библиотекар
Секретар школе
Административнофинансијски
радник
Руководилац
Кораћ Марина
рачуноводства
АдминистративноБуљугић
финансијски
Зорица
радник
Стефановић
Домар школе
Миливоје
Јовковић
Ложач
Драган
Чоловић
Ложач
Мирко
Лучић Ненад
Домар школе
Петровић
Помоћни радник
Митар
Илић Горица
Помоћни радник
Драгутиновић
Помоћни радник
Слађана
Вајовић Вера Помоћни радник
Стевановић
Помоћни радник
Милева
Ниновић
Помоћни радник
Милада
Дипломирани
историчар VII
Наставник разредне
наставе VI
Школски психологпедагог VII
Професор
психологије и
педагогије VII
Дипломирани
психолог VII
Године
рад. ст.
% анг.
у шк.
16
100
23
100
30
100
23
100
9
100
16
25
12
25
23
100
I степен правног
факултета VI
35
100
Економиста VI
11
100
Економски
техничар IV
11
100
ОШ
40
100
Техничар парних
постројења IV
32
100
Електричар III
36
100
Столар III
15
100
ОШ
13
100
ОШ
23
100
ОШ
18
100
ОШ
28
100
Графичар III
11
100
ОШ
22
100
Професор српског
језика VII
Професор српског
језика VII
Дипломирани
правник VII
% анг.
у 2.
шк.
Лице Сати струч.
нца уав. За зад.
5 год.
ДА
153
ДА
114
ДА
122
ДА
145
ДА
128
ДА
105
ДА
138
ДА
18
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
22. Дрљача
Марица
23. Никитовић
Драгица
24. Стефановић
Добрила
25. Павловић
Милица
26. Николић
Момирка
27. Варничић
Слађана
28. Вучићевић
Драгица
29. Свилар Татјана
30. Димитријевић
Милка
31. Савић
Миленка
32. Никитовић
Здравко
33. Антонијевић
Леко
34. Петровић
Миодраг
35. Марковић
Миленка
36. Јелић Душко
37. Панић Милена
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Помоћни радник
ОШ
14
100
Помоћни радник
ОШ
23
100
Помоћни радник
ОШ
32
100
Помоћни радник
Кувар III
35
100
Помоћни радник
ОШ
18
100
Помоћни радник
ОШ
22
100
Помоћни радник
ОШ
26
100
Помоћни радник
ОШ
19
100
Помоћни радник
ОШ
25
100
Помоћни радник
ОШ
19
100
Помоћни радник
ОШ
11
100
Помоћни радник
ОШ
18
100
Помоћни радник
ОШ
31
100
Помоћни радник
ОШ
16
100
Помоћни радник
ОШ
23
100
Помоћни радник
ОШ
27
100
38. Бонџулић Дана Помоћни радник
39. Симовић Арсо Ложач
ОШ
8
100
ОШ
35
100
19
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
Разред и број ученика/број одељења
НАЗИВ ШКОЛЕ
Комбин.
I
II
III
IV
I-IV
разреда
МАТИЧНА ШКОЛА
75/3 124/5 101/4
105/4
404/16
I и IV
ГЛУМАЧ
3
7
6
8
24/2
ЗАСЕЉЕ
ЗДРАВЧИЋИ
ВИСИБАБА
УЗИЋИ
МИЛИЋЕВО СЕЛО
ЈЕЖЕВИЦА
ДУШКОВЦИ
ТОМЕТИНО ПОЉЕ
II,и III
I и IV
II,и III
I и III,
II и IV
I и III,
II и IV
2
6
2
8
18/2
1
6
6
3
16/2
3
3
4
4
14/2
Неподељ.
школа
Неподељ.
школа
1
1
4
1
7/1
2
2
3
2
9/1
I и II
III и IV
I и IV
II,и III
5
2
8
6
21/2
5
2
5
6
18/2
Неподељ.
школа
2
2
2
2
8/1
УКУПНО:
99
155
141
145
V
VI
VII
VIII
137/5 128/6 136/6
125/5
7/1
6/1
2/1
10/1
5/1
11/1
13/1
9/1
УКУПНО: 149/7 145/8 151/8
144/7
УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛИ ОД I-VIII РАЗРЕДА
Старији разреди
МАТИЧНА ШКОЛА
ЈЕЖЕВИЦА
ДУШКОВЦИ
540/31
V-VIII
526/22
25/4
38/4
589/30
1129/61
Специјално одељење: 10 ученика
Умупно одељења у млађим разредима..........................
Чистих одељења у млађим разредима...........................
Комбинованих одељења.................................................
Неподељених школа (I-IV) .............................................
Укупно одељења старијих разреда................................
Укупно одељења V разреда............................................
Укупно одељења VI разреда ...........................................
Укупно одељења VII разреда...........................................
Укупно одељења VIII разреда .........................................
Специјално одељење……………………………………..
Укупно одељења од I до VIII разреда..........................
31
16
12
3
30
7
8
8
7
2
63
5.1.3. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ
20
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Издвојено одељење
Број група
Број деце
Душковци
1
3
Јежевица
1
2
Милићево Село
1
2
Висибаба
1
3
Засеље
1
2
Глумач
1
3
УКУПНО:
6
15
Припремни предшколски програм у организацији Вртића
Здравчићи
1
7
Узићи
1
4
Тометино Поље
1
6
УКУПНО:
3
17
5.1.4. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Разред Бр. ученика Задужени наставници
Вођење евиденције
I
30
Оливера Димитријевић Дневник образовно-васпитног
рада у продуженом боравку
II
25
Горица Митровић
III
25
Зоран Милосављевић
5.1.5. ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Разреди Број ученика
I
1
III
4
V
1
VI
3
VII
1
VIII
2
УКУПНО:
12
5.1.6. КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА 18 ГОДИНА УНАЗАД
Школска година Број ученика Број одељења Број наставника Број ненаставног
особља
1995/1996.
1854
82
99
40
1996/1997.
1810
80
97
36
1997/1998.
1762
79
95
36
1998/1999.
1707
77
96
38
1999/2000.
1637
75
94
38
2000/2001
1577
74
91
38
2001/2002.
1599
75
91
38
2002/2003.
1580
75
92
38
21
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
2003/2004.
2004/2005.
2005/2006.
2006/2007.
2007/2008.
2008/2009.
2009/2010
2010/2011.
2011/2012.
2012/2013.
1582
1574
1389
1445
1424
1364
1296
1262
1200
1177
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
75
75
74
73
74
72
69
66
62
62
97
95
93
92
101
101
107
98
93
93
40
38
39
40
40
36
39
39
39
39
5.1.7. ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ
Број ученика који
Број ученика пешака који пешаче у једном правцу
путују аутобуским
3 – 5 км
6 - 10 км
Преко 10 км
превозом
237
29
18
2
5.2. РИТАМ РАДА
МАТИЧНА ШКОЛА МЛАЂИ И СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
Час
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
Час
ПОПОДНЕВНА СМЕНА
1.
0730 – 0815
1.
1330 – 1415
2.
0820 – 0905
2.
1420 – 1505
Велики одмор
Велики одмор
3.
0935 – 1020
3.
1535 – 1620
4.
1025 – 1110
4.
1625 – 1710
5.
1115 – 1200
5.
1715 – 1800
6.
1205 – 1250
6.
1805 _1850
7.
1255 – 1330
1855–1925
У матичној школи настава се изводи у две смене и то у млађим разредима ''A'' смену чине
I и IV разред, a у старијим разредима V1,2,3; VI1,2,3; VII1,2,3; VIII1,2. ''Б'' смену у млађим
разредима чине II и III, a у старијим V4,5; VI4,5,6, VII4,5,6; VIII3,4,5. У септембру пре подне креће
''A'' смена, a поподне ''Б'' смена. Смене се мењају месечно.
Радни дан у матичној школи у Пожеги почиње у 730 часова за прву смену, а за другу
смену у 1330. У издвојеним одељењимa почиње:
Јежевица, за прву смену у 730, за другу у 1230.
22
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЖЕВИЦА
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
Час
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
Час
ПОПОДНЕВНА СМЕНА
1.
0730 – 0815
1.
1230 – 1315
2.
0820 – 0905
2.
1320 – 1405
Велики одмор
Велики одмор
3.
0935 – 1020
3.
1435 – 1520
4.
1025 – 1110
4.
1525 – 1610
5.
1115 – 1200
5.
1615 – 1700
6.
1205 – 1250
6.
1705 _1750
7.
1255 – 1330
1755–1825
-
У осталим издвојеним одељењима настава почиње у 8 часова, а у Душковцима у 820
У ИО Јежевица промена смена врши се на следећи начин: у септембру, октобру, априлу,
мају и јуну млађи разреди похађају наставу пре подне, а у новембру, децембру, јануару,
фебруару и марту поподне. Старији разреди, у наведеном периоду наставу похађају у
супротној смени.
Распоред звоњења у Издвојеном одељењу Душковци
Час
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
1.
0820 – 0905
2.
0905 – 0955
Велики одмор
3.
1015 – 1100
4.
1105 – 1150
5.
1155 – 1240
6.
1245 – 1305
7.
1310 – 1355
23
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
5.3. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
5.3.1. ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА
I1 Миленка Попадић
I2 Драган Ковачевић
I3 Биљана Павловић
III1
III2
III3
III4
Светлана Поповић
Зоран Јовичић
Словенка Мићић
Милан Вукојичић
a) Матична школа – млађи разреди
II1 Вера Плазинић
II2 Зорка Антонијевић
II3 Душко Ћеранић
II4 Драгица Видаковић
II5 Владимир Илић
IV1
IV2
IV3
IV4
Снежана Прпа
Добрила Варничић
Миланка Спаић
Лепосава Марјановић
I и II разред
III и IV
б) Издвојена одељења - млађи разреди
1. Издвојено одељење у Глумчу
Биљана Стишовић
Петар Радојевић
I и II разред
III и IV
2. Издвојено одељење у Засељу
Радивоје Матовић
Биљана Ђокић
II и IV разред
I и III разред
3. Издвојено одељење у Здравчићима
Весна Николић
Милијана Илић
I и III разред
II и IV
4. Издвојено одељење у Висибаби
Анкица Новаковић
Драгана Радовић
I, II, III и IV
5. Издвојено одељење у Узићима
Вера Богдановић
I, II, III и IV
6. Издвојено одељење у Милићевом Селу
Марија Сарван
I и IVразред
II и III
7. Издвојено одељење у Jeжевици
Снежана Радивојевић
Радосава Тодоровић
8. Издвојено одељење у Душковцима
Олгица Драговић
Kатарина Павловић
9.
Издвојено одељење у Тометином Пољу
I, II, III и IV
Рада Дрндаревић
I и II
III и IV
24
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
10.
Продужени боравак
Оливера Димитријевић
Горица Митровић
Зоран Милосављевић
11.
Асистенти у настави
1. Јелена Ерић/Јелена Јевтић – тифлолог
2. Марија Вујичић – педагошки асистент
3. Ана Николић – пратилац детета
I, II разред
I, II разред
I, II разред
5.3.2. ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА
Одељењске старешине старијих разреда –матична школа
V1
V2
V3
Смена ''А''
Мира Штуловић
Сања Парезановић
Олгица Спасојевић
V4
V5
Смена ''Б''
Зорица Ђокић
Снежана Крсмановић
VI1
VI2
VI3
Радица Радовић
Анђелка Матијашевић
Милка Дробњаковић
VI4
VI5
VI6
Драгана Луковић
Татјана Илић
Душица Додић
VII1
VII2
VII3
Зорица Агановић
Борко Брковић
Снежана Мићовић
VII4
VII5
VII6
Моника Јовићевић
Славица Матовић
Вида Дамљановић
VIII1 Данијела Василијевић
VIII2 Богдан Попадић
VIII3 Вера Тодоровић
VIII4 Миливоје Росић
VIII5 Бранка Мијаиловић
Одељењске старешине старијих разреда
Јежевица
V6
Јелена Јовичић/Радојко Тошић
VI7
Оливера Дробњак
VII7 Наталија Диковић
VIII6 Марина Миливојевић
V7
VI8
VII8
VIII7
Душковци
Анкица Станисављевић
Марина Павловић
Стевица Јанковић
Миодраг Кнежевић
25
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
5.3.3. ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА
име и презиме
одељ.
Одељење у коме предаје
наставника
старешина смена ''А''
смена ''Б''
Јежевица
СРПСКИ ЈЕЗИК
VII-1
Љиљана Јовановић
V-3,VI-2,
Олгица Спасојевић
V-3
Милка
Дробњаковић
Соња Столић
Душица Додић
VI-3
Зорица Ђокић
V-4
Душковци
укупно
часова
4
17
VII-2,
VIII-1
V-2, VI-3,
VII-3, VIII-2
17
V-1,VI-1
VI-6
Вида Дамљановић
VII-6
Марина
Миливојевић
Анкица
Станисављевић
VIII-6
9
12
VI-6, VII-4,
VIII-5
V-4,VI-4,VII-5,
VIII-4
V-5, VI-5,
VII-6, VIII-3
17
17
V-6, VI-7,
VII-7, VIII-6
17
V-7, VI-8,
VII-8, VIII-7
V-7
17
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Бранка Мијаиловић
Зорица Агановић
VII-1
Оливера Дробњак
VI-7
Јелена Алексић
Ана Андрић
Јелена Марић/
Михаило
Станојевић
Драгана Станковић
Моника Јовићевић
Јелена Марић
Надежда
Крупниковић
Радмила Војск
V-4,5, VI-5,
VII-4,5,6
VIII-3,4,5
VIII-5
18
V-1,2,3,
VI-1,3,
VII-1,2,3
VIII-1
18
V-6, VI-7,
VII-7, VIII-6
I-1,2,3
IV-1,2,3,4,
VI -2, VIII-2
III/IV, V-7, VI-8,
VII-8, VIII-7
18
20
VI-6
II-1,2,3,4,5
III-1,2,3,4
VI-4
20
Засеље (4), Јежевица (4),
Узићи(2), Милићево Село(2), Висибаба(4),
Тометино Поље(2), Душковци I/II (2)
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
VII-4
VII-1,2,3
VII-4,5,6
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
VI-1,2,3
VI-4,5,6
Здравчићи(4),
8
Глумач(4),
20
VII-7
V-7,VII-8
12
6
V-6, VI-7
VI-8
18
26
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
V-1,2,3
V-4,5
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
VIII-1,2
VIII-3,4,5
ИСТОРИЈА
Ивана Максимовић
Марина Јанковић
Богдан Попадић
Татјана Илић
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
VIII-2
V-1,2,3
VI-1,2,3
VII-1,2,3
VIII-1,2
VI-8
Миодраг Кнежевић
VIII-7
12
VIII-6
12
V-4
20
V-5,VI-4,5,6
VII-4,5,6
VIII-3,4,5
VI-5
Марина Павловић
VIII-7
19
V-6,VI-7,
VII-7,VIII-6
V-7,VI-8,
VII-8,VIII-7
14
V-6,VI-7,
VII-7,VIII-6
V-7,VI-8,
VII-8,VIII-7
20
ГЕОГРАФИЈА
VIII-3,4,5
V-1,2,3
VI-1,2,3
VII-1,2,3
VIII-1,2
Душко Полић
V-4
20
VI-4,5,
VII-4,5,6
Мирјана
Матеничарски
Весна Стефановић
10
3
V-5, VI-6
МАТЕМАТИКА
Радица Радовић
VI-1
Борко Брковић
VII-2
Мира Штуловић
Снежана
Крсмановић
Вера Тодоровић
Светлана
Никитовић
Стевица Јанковић
V-1
V-3,VI-1,2,3
VIII-2
VII-1,2,3,
VIII-1
V-1,2
V-5
VIII-3
20
16
VII-4,6
V-4,5,VII-5
VIII-5
16
16
VI-4,5,6
VIII-3,4
20
V-6,VI-7,
VII-7,VIII-6
16
V-7,VI-8,
VII-8,VIII-7
VII-8
16
ФИЗИКА
Славица Матовић
VII-5
VI-1,2,3
VII-1,2,3
VIII-1,2
VII-4,5
20
VI-5,VII-6,
VIII-3,4,5
VI-4,6
Душко Раковић
Јелена Гојгић
10
VI-7,
VII-7,VIII-6
VI-8,
VII-8,VIII-7
16
VII-7,VIII-6
VII-8,VIII-7
20
ХЕМИЈА
Душица Лучић
Димитријевић
Душко Раковић
VII-1,2,3,
VIII-1,2
VII-4
VII-5,6,
VIII-3,4,5
10
27
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
БИОЛОГИЈА
Сања Парезановић
Драгана Луковић
Лабуда Вучићевић
Jелена Јовичић/
Ивана Крсмановић
Наталија Диковић
Данијела
Василијевић
Миливоје Росић
Aнђелка
Матијашевић
V-2
V-1,2,3,
VI-1,2,
VII-1,2,3
VIII-1,2
VI-3
VI-4
20
V-4,5,VI-4,5,6
VII-4,5,6
18
6
16
VIII-3,4,5
V-6,VI-7,
VII-7,VIII-6
V-7,VI-8,
VII-8,VIII-7
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
VI-1,3
V-6,VI-7,
VII-7
VIII-1
VII-1,2,3,
VIII-2
V-1,2,3,
VII-1,2,3
VIII-1*2,2
VIII-4
VI-2
V-1,2,3,
VI-2
VII-4
20
V-4,5,VI-4,5,6,
VII-4,
VIII-3,4*2, 5
VII-5
20
10
V-4,5
VII-5,6,VIII-3,5
Десимир
Марјановић
20
VII-7,VIII-6,
V-7,VI-8,
VII-8,VIII-7
20
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Снежана Мићовић
VII-3
V-2(x2),3
VI-2,3
VII-3
VIII-1,2
V-4,5,VI-5,
Радојко
Максимовић
Александар Лакетић
Немања Ојданић
20
VII-4(x2),5
VIII-,4,5
V-1,VI-1,
VII-1,2
V-2(ис),
20
12
VI-4,6,VII-4(ис),
VII-6, VIII-3
V-6,VI-7,
VII-7,VIII-6,
Радојко Тошић
Петар Тановић
V-7(ис),VI-8(ис),
VII-8(ис), VIII-7
V-7(x2)
20
VI-8(x2),
VII-8(x2),
4
14
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Валерија Арсов
VI-2,3,
VII-1,2,3
VIII-1,2
V-1,2,3
VI-1
Љиљана Мершник
V-1,2,3,
VI-1,2,3,
VII-1,2,3,
Војислав
Недељковић
V-6,VI-7,
VII-7,VIII-6
V-7,VI-8,
VII-8,VIII-7
17
V-4,5, VI-4,5,6
VII-4,5,6,
VIII-3,4,5
20
МУЗИЧКА КУЛТУРА
VI-4
VII-4,
VIII-3,4,5
19
28
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
VIII-1,2
V-4,5,
VI-5,6,
VII-5,6
Милан Златковић
V-6,VI-7,
VII-7,VIII-6
V-7,VI-8,
VII-8,VIII-7
18
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Милка
Дробњаковић
Брана Леонтијевић
Нада Васиљевић
Олгица Спасојевић
Зорица Ђокић
Јелена Гојгић
Снежана
Крсмановић
Марина
Миливојевић
Анкица
Станисављевић
Марина Павловић
VI -1,2,3,
VI-3
VIII-1,2
VII-6
V-3
V-4
1
VIII-5
1
1
1
1
3
1
VII-4,5,6
V-1,2,3
V-4,5
VII-1,2,3
V-5
VIII-3,4
VI -4,5,6;
VII-8
VIII-6
1
VIII-6
V-7
VI-7
VI-8
VIII-7
1
VI-8
2
ВЕРСКА НАСТАВА
V-1,2,3,
VI-1+3,2
VII-1,3
IV-1,2,3,4
VII-2,
VIII-1,2
Младен
Миливојевић
Славица Вранић
Момчило
Мајсторовић
Крста Лазић
Милутин
Стефановић
V-4,5
VI-5,6
VII-4,5,6
II-1,2,3,4,5
III-1,2,3,4
VI-4,VIII-3,4,5
Здравчићи I-III, II-IV
16
20
Јежевица
Засеље I-II, III-IV, Глумач I-II, III-IV
I-IV, II-III, VII, V-6,7
Душковци
I- II , III-IV
11
I разред Матична школа, М. Село, Узићи, Висибаба I-III, II-IV
Тометино Поље
7
1
ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ
Војислав
Недељковић
Валерија Арсов
V-1+3,2
VI-1+2+3
Љиљана Мершник
V-1+2+3+
VI-1+2+3
3
V-4+5
1
ХОР И ОРКЕСТАР
2
V-4+5
VI-4+5+6
Милан Златковић
2
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
VI-1
Лабуда Вучићевић
Драгана Луковић
VI-4
V-4+5,
VI-4,5,6
3
V-1+2+3,
VI-2+3
2
Ивана Крсмановић
VI-8
1
V-7
5
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Марина Павловић
Татјана Илић
V-7, VI-7,
VII-6,VIII-6
VI-8
VI-4+5+6
1
29
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
ДОМАЋИНСТВО
VIII-1+3+4+5
Лабуда Вучићевић
1
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Стевица Јанковић
Анђелка
Матијашевић
-
VII-8, VIII-7
V-2
VII-1,2,3
VIII-1,2
2
11
VII-4,5,6
VIII-3,4,5
Наставни план и програм за лако ментално ометене ученике у развоју реализују
дефектолог Катарина Ивановић и Ивана Марковић у два комбинована одељења за
девет ученика.
Задужени за ученичке организације
1. Дечји савез: Биљана Павловић, Драган Ковачевић, Миленка Попадић, Марија
Костандиновић, Марија Сарван, Вера Богдановић, Горица Митровић
2. Подмладак црвеног крста: Оливера Дробњак, Радосава Тодоровић, Вера Плазинић,
Снежана Крсмановић
Задужени за учила – млађи разреди
1. За ''A'' смену – Драган Ковачевић
2. За ''Б'' смену – Душко Ћеранић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Комисија за организацију и извођење јавних наступа
Марина Миливојевић
7. Валерија Арсов
Милка Дробњаковић
8. Горица Митровић
Љиљана Јовановић
9. Биљана Павловић
Милан Златковић
10. Оливера Димитријевић
Љиљана Мершник
11. Душко Ћеранић
Снежана Мићовић
Сарадња са јавношћу
Мишо Марковић
Комисија за школски лист''Расадник''
Зорица М. Ђокић, професор српског језика и књижевности (главни уредник)
и редакција ученика.
Тим за самовредновање рада школе
Област самовредновања: Настава и учење
Мишо Марковић, Мирјана Анђелић, Владимир Илић, Моника Јовићевић, Радица Радовић,
Соња Столић, Биљана Павловић, Хелена Агановић (ученица VIII- разреда), Ања Дробњак
(ученица VIII- разреда)
Тим за унутрашњу евалуацију рада школе
Мишо Марковић, Мирјана Анђелић, Брана Леонтијевић, Снежана Милосављевић, Марија
Костандиновић, Сања Парезановић, Олгица Спасојевић, Снежана Радивојевић, Биљана
Павловић, Владимир Илић, Моника Јовићевић, Десимир Марјановић, Наталија Диковић,
Радица Радовић, Раде Марковић, Владан Јевтовић
30
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Тим за професионалну орјентацију ученика
Снежана Милосављевић, Марија Костандиновић, Радмила Војск, Марина Јанковић
Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу
Марија Костандиновић, Снежана Милосављевић, Миленка Попадић, Драган Ковачевић,
Мира Штуловић, Зорица Ђокић.
Стручни актив за школски развојно планирање
Мишо Марковић, Данијела Василијевић (координатор), Снежана Мићовић, Снежана
Милосављевић, Верица Јовановић, Душко Раковић, Вера Богдановић,
Стручни актив за развој школског програма
Мирјана Анђелић, Брана Леонтијевић,, Зорица Агановић, Марина Јанковић, Миленка
Попадић, Снежана Прпа, Снежана Радивојевић.
Стручни тим за инклузивно образовање
Мишо Марковић, Снежана Милосављевић, Марија Костандиновић, Моника Јовићевић, Рада
Дрндаревић
Тим за заштиту деце од занемаривања и злостављања
Душанка Јоковић, Ивана Максимовић, Марија Костандиновић, Немања Ојданић, Моника
Јовићевић
Тим за обновљиве изворе енергије
Сања Парезановић, Данијела Василијевић, Миливоје Росић, Наталија Диковић
Летопис школе
Зорица М. Ђокић, Петар Радојевић
Записник са наставничког већа
Марина Миливојевић
Распоред часова
Мирјана Анђелић, Брана Леонтијевић, Миодраг Кнежевић
Kомисија за израду Годишњег плана рада и праћење извршења
1. Мишо Марковић, директор школе
2. Мирјана Анђелић, помоћник директора
3. Брана Леонтијевић, помоћник директора
4. Снежана Милосављевић, педагог
5. Марија Костандиновић, психолог
I разред – Миленка Попадић
II разред – Владимир Илић
III разред – Словенка Мићић
IV разред – Снежана Прпа
Руководиоци разредних већа
V разред – Сања Парезановић
VI разред – Радица Радовић
VII разред – Наталија Диковић
VIII разред – Миливоје Росић
31
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Руководиоци за предметну наставу
1. Српски језик – Вида Дамљановић
7. Физика – Славица Матовић
2. Страни језици – Зорица Агановић
8. Хемија – Душко Раковић
3. Ликовна култура – Војислав Недељковић
9. Математика – Мира Штуловић
4. Музичка култура – Милан Златковић
10. Биологија – Сања Парезановић
5. Историја – Богдан Попадић
11. Техничко и информатичко
6. Географија – Душко Полић
образовање – Наталија Диковић
12. Физичко васпитање - Снежана Мићовић
5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
32
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
5.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
Настава и сви други облиси образовно-васпитног рада оствариваће се током два
полугодишта. За ученике од првог до седмог разреда током 36 петодневних наставних седмица,
односно 180 наставних дана, а за ученике осмог разреда током 34 наставне седмице, односно
170 наставних дана.
Прво полугодиште почиње у понедељак 02. септембра 2013. године, а завршава се у
петак 27. децембра 2013. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак 20. јануара 2014. године, а завршава се у петак
30. маја 2014. године за ученике осмог разреда, а за остале ученике у петак 13. јуна 2014.године.
Активности
Време реализације
16. новембар 2013. године – распоред од понедељка
Наставне суботе
22. фебруар 2013. године – распоред од понедељка
26. април 2014. године – распоред од петка
28. јануар 2014. године – по распореду од понедељка
Равномерна расподела
19. фебруар 2014. године – по распореду од понедељка
Дана у недељи
01. новембар 2013. године – први класификациони период
Класификациони
периоди
21. март 2014. године – други класификациони период
Од 01. до 04. октобра 2014. године
Дечја недеља
Од 30. децембра 2013. до 17. јануара 2014. године - зимски
Распусти
Од 17. до 23.априла 2014. године - пролећни
Од 16. јуна до 31. августа 2014. године - летњи
30. децембра 2013. године – крај првог полугодишта
Саопштавање успеха,
подела књижица
02. и 16. јуна 2014. године – књижице
и свеодчанстава
28. јун 2014. године – ученицима I – VII разреда
26. 27. и 28. октобар 2013 године
Екскурзија VIII разред
Екскурзије V, VI, VII разред 23. и 24. мај 2014. године
Екскурзије – млађи разреди 23. или 24. мај 2014. године
8. новембар – Дан просветних радника
21. октобар – Дан сећања на српске жртве у Другом св. рату
Празници и
11. и 12. новембар – Дан примирја у Првом светско рату
прославе
27. јануар - Савиндан
15. фебруар – Дан уставности
22. април – Дан сећања на жртве холокауста у Другом св. рату
09. мај – Дан победе
15. мај – Дан школе
Од 02. до 06. јуна 2014. године за ученике VIII разреда – за
поправни и квалификациони испит (5x2 часа)
Припремна настава
Од 18.до 22августа 2014. године за ученике V – VII разреда
упућене на полагање поправих испита (5x2 часа)
33
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА УЧНИКА ОД I-VIII РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
Настава у природи - дестинације
I разред: Дивчибаре
II разред: Врњачка Бања ( смештај: хотел“ Бреза“)
III разред: Гоч или Копаоник ( смештај: хотел „Јуниор“
IV разред: Аранђеловац ( смештај:хотел Рујна Зора); посете: Орашац или Опленац
Време реализације: друга половина маја 2014 године.
Једнодневне екскурзије за ученике од 1-4 разреда
1 разред:Златибор ( посетити Сирогојно, односно „Етно село“)
II разред: Врњачка Бања (посете:манастир Љубостиња и Жича)
III разред: Мокра Гора (посете: Дрвенград и вожња шарганском осмицом)
IV разред: I варијанта:Топола, Орашац, Опленац
II варијанта: Јагодина ( посете: ЗОО врт, музеј вошттаних фигура и Аква парк)
Време реализације за једнодневне екскурзије : друга половина маја 2014.г.
Једнодневне екскурзије ће се реализовати уколико не буде реализована настава у природи.
ЕКСКУРЗИЈЕ
V разред:
I варијанта једнодневна ескурзија :Пожега-Београд- Пожега
Посетити: Ботаничку башту, Планетаријум ,Музеј ваздухопловства
II варијанта: дводневна екскурзија: Пожега-Београд-Пожега
посетити: Ботаничку башту, Планетаријум, Музеј ваздухопловства,Саборну цркву,торањ на Авали
Време извођења: друга половина маја 2014 г.
VI разред:
дводневна ескурзија: Пожега-Ваљево-Фрушка Гора- Сремски Карловци-Нови Сад- Пожега
Посетити: Манастир Крушедол, Сремске Краловце ( Гимназију ,Богословију и Петријаршију) Стражилово,
Градско језгро Новог Сада и природњачки музеј у Н. Саду, Петроварадинску тврђаву, манастир Хопово,
Тешњар-Ваљево, Бранковину
Ноћење: У Новом Саду хотел „ Стари Кровови“
Време извођења: друга половина мај 2014 г.
VII разред:дводневна ескурзија: Пожега-Крушевац-Ниш-Врање-Баточина-Крагујевац -Пожега
Посетити:цркву Лазарицу, музеј“Вук Ст.Караџић“, Чегар, Ћеле кулу, Медијану, кућа Боре Станковића
Ноћење: у Нишу, хотел „ Видиковац“
Време извођења: друга половина маја 2014.г.
VIII разред: Пожега-Крагујевац-Смедерево-Сребрно језеро-Голубац-Кладово-Неготин—Пожега
Посете: Музеј Крагујевац, Радовањски луг (позоришна представа о Карађорђу), Смедеревска тврђава,
манастир Копорин,Сребрно језеро, средњовековни Голубачки град, Лепенски вир, ХЕ Ђердап, Мокрањчева
кућа, музеј Крајине, музеј хајдук Вељка, Гамзиград
Ноћење: прво вече Голубац, а друго вече хотел „Ђердап“ у Кладову.
34
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Време реализације: друга половина октобра 2013 године.
Екскурзија географске секције
Релација:Пожега-Кадињача-Б.Башта-Перућац-Соко град-Бања Ковиљча-Лозница-Тршић-Троноша-ВаљевоДивчибаре-Пожега
Посете: Кадињача-река Врело-Соко град-Бања Ковиљача ( ноћење-пансион) –ЛозницаТршић-Манастир Троноша
Време реализације: септембар или октобар 2013. у време одржавања Вуковог сабора или Цвијићеви дани .
5.6.
РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
35
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
6. ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
6.1.1 Програм наставничког већа
ВРЕМЕ
НАЧИН
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Припремљеност школе за рад у школској
2013/2014. години
Усвајање распореда часова за предметну
наставу и распоред смена
Септембар
Разматрање Извештаја о раду школе у школској
2012/2013. години.
Разматрање предлога Годишњег плана рада
школе за школску 2013/2014. годину
Разматрање остваривања Годишњег плана рада
школе за школску 2013/2014. годину
Септембар
Септембар
Септембар
Новембар, фебруар,
април, јун
Анализа успеха и дисциплине ученика,
изрицање похвала и васпитно-дисциплинских
мера ученицима
Новембар, фебруар,
април, јун
Доношење одлуке о додели Вукове, посебних
диплома и награда ученицима осмог разреда.
Мај
Доношење одлуке о превођењу ученика млађих
Јун
разреда
Доношење одлуке о ослобађању ученика Септембар, новембар,
наставе физичког васпитања
фебруар, април
Излагање
директора
Разматрање и
усвајање
Разматрање,
дискусија
Разматрање,
дискусија
Разматрање,
дискусија
Анализа,
дискусија,
доношење
одлука
Доношење
одлука
Доношење
одлука
Доношење
одлука
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Мишо Марковић
Мирјана Анђелић
и Брана
Леонтијевић
Брана Леонтијевић
Мирјана Анђелић
Директор и
помоћници
директора школе
Директор и
помоћници
директора школе
Директор и
помоћници
директора школе
Учитељи II и III
разреда
Одељењске
старешине
НАЧИН
ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Записник са седница Наставничког већа
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
36
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
6.1.2. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Разматрање и
усвајање
Разматрање и
усвајање
Разматрање и
усвајање
Одељењске
старешине
Руководиоци
стручних већа
Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Доношење програма и плана рада Одељењског
већа, Одељењског старешине, Савета родитеља
Распоред израде писмених и контролкних
задатака
Доношење ИОП-а
Септембар
Анализа успеха и дисциплине ученика и
предлози за њихово побољшање.
Анализа реализације часова редовне, допунске
и додатне наставе, изборних предмета и
слободних активности.
Изрицање васпитних и васпитнодисциплинских мера ученицима.
Октобар, децембар,
март, јун
Октобар, децембар,
март, јун
Анализа, дискусија,
доношење одлука
Анализа,
дискусија
Одељењске
старешине и
предметни наставници
Октобар, децембар,
март, јун
Анализа, дискусија,
доношење одлука
Давање предлога за награђивање и похвалу
ученика и награде из фондова за ученике осмог
разреда.
Мај, јун
Анализа, дискусија,
давање предлога
Одељењске
старешине и
предметни наставници
Одељењске
старешине и
предметни наставници
Септембар
Септембар
НАЧИН
ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Записник са седница
Одељењских већа
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
37
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
6.1.3. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
6.1.3. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И СРПСКИ ЈЕЗИК
Руководилац: Вида Дамљановић
АКТИВНОСТИ
1
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
1.1. Израда годишњих планова и програма
1.2. Израда месечног плана и програма
1.3. Израда програма рада додатне наставе и секција
1.4. Непосредно планирање и програмирање образовно-васпитног
рада
2. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКА ПИТАЊА
2.1. Договор о времену одржавања састанака, реализација писмених
задатака и вежби, организовање додатног и допунског рада, секција,
такмичења, смотри...
2.2. Одржавање наставних средстава, учила и друге опреме
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3.1. Редовна настава
3.1.1. Детаљније упознавање образовно-васпитних циљева,
садржаја програма и стандарда знања
3.1.2. Избор облика, метода и средстава образовно-васпитног рада
3.1.3. Проналажење мотивационих поступака за постизање бољих
образовно-васпитних постигнућа
3.1.4. Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група или
разреда
3.1.5. Израда периодичних анализа о оствареним резултатима
образовно-васпитног рада
3.2. Допунска и додатна настава – исти поступак
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2
НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
3
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
4
Септембар
Договор предметних
наставника о
плановима рада и
усклађивање наставних
садржаја.
Предметни
наставници српског
језика и историје
Током целе
наставне године
Септембар
Разговор, дискусија,
договор.
Током целе
наставне године
Договор са предметним
наставницима око
корелације наставног
Током целе
садржаја, адекватних
наставне године
мотивационих
поступака и стандарда
знања. Анализа
постигнутих резултата.
Предметни
наставници српског
језика и историје,
стручни сарадници
Предметни
наставници српског
језика и историје,
стручни сарадници
Током целе
наставне године
В. Дамљановић (Глумач)
38
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
октобар, фебруар
3.3. За ученике четвртог разреда организација часова предметне
наставе ради упознавања ученика са предметним наставницима
предавање
новембар, март
децембар, април
4. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ВЕЋИМА,
СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, СТРУЧНИМ ДРУШТВИМА,
ФАКУЛТЕТИМА, ИНСТИТУТИМА,УСТАНОВАМА И
ПРЕДУЗЕЋИМА
Сарадња са стручним већима уметности, Градском библиотеком,
Градском галеријом, Стручним друштвима за српски језик и
књижевност и историју листовима и часописима
5. СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕ
5.1. У школи
5.1.1. Излагање са семинара, скупова, смотри, фестивала
5.1.2. Извођење угледног часа из српског језика
5.1.3. Извођење огледног часа из историје
5. 2. Ван школе
5.2.1. Учешће на Вуковом сабору у Тршићу
5.2.2. Обележавање Светског дана писмености
5.2.2. Обележавање Међународног дана језика
5.2.3. Учешће на „Луткеф“ у Баточини
5.2.4. Зимски семинари за наставнике српског језика и историје који
се одржавају у Београду
5.2.5. Учешће на „Флуош“ у Ваљеву
5.2.6. Учешће на Васкршњем сабору у Бањи Врујци
6. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
6.1. Анализа успеха ученика на завршном испиту претходне
школске године
7. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА ВЕЋА
Евалуација
Д.Додић (Засеље), IV-1
З.Ђокић (Здравч.), IV-2
М. Миливојевић (Јежев.)
А. Станисављевић
(Душковци, Т.П.)
О. Спас. (Висиб.),IV-3
М. Дробњаковић (М.С.)
С. Столић (Узићи),IV-4
Током целе
наставне године
Разговор, дискусија,
договор, анализа.
Предметни
наставници српског
језика и историје
септембар,
октобар, фебруар,
март, мај
Дискусија, анализа
Вида Дамљановић
Милка Дробњаковић
Богдан Попадић
Учешће
Презентација, изложбе,
демонстрација.
Учешће
"
Чланови већа
друштвених наука и
матерњег језика
октобар
Анализа, дискусија
Чланови већа
јун
Разговор, анализа,
договор
Чланови већа
друштвених наука и
матерњег језика
мај
децембар
21.9.2013.
9.9.2013.
26.9.2013.
новембар
јануар
март
мај
39
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
6.1.4.СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
Руководилац: Зорица Агановић
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
-Подела часова
- Доношење плана рада
- Израда новог плана рада за 6.разред
-Предлог за набавку наставних средстава и
стручне литературе
-Набавка уџбеника за следећу школску годину
2. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКА ПИТАЊА
-Одлазак на стручне семинаре
-Побољшање услова рада
-Организација школских такмичења
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
-Растерећење наставних планова
-Анализа успеха и реализације програма у првом
класификационом периоду
- Анализа успеха и реализације програма у
првом полугодишту
- Анализа успеха и реализације програма на
крају школске године
-Савремене тенденције у настави
- За ученике четвртог разреда организација
часова предметне наставе ради упознавања
ученика са предметним наставницима
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2
Јун
Август
Август
Јун
Март
Aвгуст
Oктобар
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
3
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
5
Наставници
страних језика
-II-IIНаставници
страних језика,
директор
-II-
Договор предметних наставника о плановима
рада и усклађивању критеријума
Наставници
страних језика
-II-II-
Учешће на семинарима
Разговор, дискусија
Разговор, дискусија, договор, реализација
Стручно веће
-II-
Децембар
-II-
Jун
-II-
Tоком године
-II-
октобар, фебруар
З. Агановић, М.
Јанковић
новембар, март
Б. Мијаиловић, М.
Јанковић
Договор са предметним наставницима око
корелације наставног садржаја, адекватних
мотивационих поступака и стандарда знања.
Анализа постигнутих резултата.
Предавање: Висибаба, Узићи, М. Село, IV-1,2
Глумач, Засеље, Здравчићи, IV-3,4
Јежевица, Душковци, Т. Поље
40
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
4. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ
ВЕЋИМА, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМ,
СТРУЧНИМА, ДРУШТВИМА,
ФАКУЛТЕТИМА,
ИНСТИТУТИМА,УСТАНОВАМА И
ПРЕДУЗЕЋИМА
-Сарадња са осталим стручним већима због
усклађивања планова
- Сарадња са стручним већима због планирања
контролних, писмених задатака
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
5.1. У школи
5.1.1. Извођење угледног часа
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
децембар, април
О. Дробњак, М.
Јанковић
Tоком године
Стручно веће за
српски језик
Стручна већа,
психолог, педагог
Договор са члановима осталих стручних већа
Дискусија, анализа
Учешће
-II-
5.1.2. Излагање са скупова и семинара
децембар
Ана Андрић
Драгана
Станковић
Оливера Дробњак
5. 2. Ван школе
5.2.1. Учешће на семинару: Путоказ за успешно
праћење и извештавање о напредовању ученика
у савладавању програма“, број у каталогу: 486,
компетенција: К 2, приоритети: 5,6
новембар
Оливера Дробњак
Mарт
"
-Учешће на такмичењима
6. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
-Праћење и анализирање реализације планова
рада
-Праћење реализације плана и резултата
такмичења
7. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА ВЕЋА
-Анализа рад већа
Новембар,
март
Tоком године
Фебрауар, март
Jун
"
Такмичења
Наставници
страних језика
-II-
састанци
Наставници
страних језика
Састанци стручног већа
41
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
6.1.5. УМЕТНОСТИ
Руководилац: Милан Златковић
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
-Подела часова
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
3
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
јун, август
Наставници
музичке и ликовне
културе
„
„
Договор предметних наставника о плановима
рада и усклађивању критеријума
- Доношење плана рада
август
- Предлог за набавку наставних средстава и
јун
стручне литературе
- Избор уџбеника за следећу школску годину
март
2. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКА ПИТАЊА
- Идејно решење за уређење улазног хола школе
октобар
и постављање огласних табли
- Организација школских такмичења
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Oктобар,
-Анализа успеха и реализације програма у првом
децембар,
март, јун
класификационом периоду
-Савремене тенденције у настави ликовне и
током године
музичке уметности, примена
- За ученике четвртог разреда организација
часова предметне наставе ради упознавања
током године
ученика са предметним наставницима
4. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ
ВЕЋИМА, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМ,
СТРУЧНИМА, ДРУШТВИМА,
ФАКУЛТЕТИМА, ИНСТИТУТИМА,
УСТАНОВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА
-Сарадња са осталим стручним већима због
Tоком године
усклађивања планова
- Сарадња са стручним већима због планирања
„
контролних, писмених задатака
5
„
Наставници
ликовне културе
„
Идејно решење
Разговор, дискусија, договор, реализација
„
„
В. Арсов
М. Златковић
Припрема предавања у договору са
учитељима четвртог разреда у граду и у
издвојеним одељењима.
Стручно веће за
српски језик
Стручна већа,
психолог, педагог
Договор са члановима осталих стручних већа
42
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
5.1. У школи
5.1.1. Излагање са семинара и стручних скупова
5.1.2. Извођење угледног часа
новембар
мај
5. 2. Ван школе
5.2.1. Учешће на семинару: Путоказ за успешно
праћење и извештавање о напредовању ученика
у савладавању програма“, број у каталогу: 486,
компетенција: К 2, приоритети: 5,6
Излагање и дискусија
"
"
Милан Златковић
Учешће
Наставници
музичке и ликовне
културе
Припремање ученика за такмичење
Tоком године
"
састанци
Фебрауар, март
"
Jун
"
новембар
-Учешће на конкурсима и фестивалима дечјег
стваралаштва
6. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
-Праћење и анализирање реализације планова
рада
-Праћење реализације плана и резултата
такмичења
7. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА ВЕЋА
-Анализа рад већа
Милан Златковић
Mарт
Разговор, дискусија
6.1.6. ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Руководилац: Десимир Марјановић
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
1. Израда годишњег плана и програма
2. Израда месечних планова и програма
3. Израда Планова рада додатне наставе и секција
4. Непосредно планирање и програмирање О-В рада
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2
IX месец
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
3
Договор предметних
наставника о плановима и
усклађивању критеријума
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
4
Предметни
наставници
математике, физике,
хемије, биологије и
географије, техничко
43
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
и информатичко
образовање
2. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКА ПИТАЊА
1. Договор о времену одржавања састанака, реализацији
писмених вежби, организацију додатног и допунског рада,
рада секција, организовање излета, организовање
такмичења.
2. Утврђивање постојећих наставних средстава и прављење
плана коришћења истих и набавке нових учила, материјала
за вежбе.
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1. Редовна настава
a) Детаљније упознавање образовно-васпитних циљева и
садржаја програма
б) Израда образовних стандарда за поједине категорије
ученика: просечне, обдарене и ученицима са сметњама у
развоју)
в) Избор облика, метода и средстава образовно-васпитног
рада којима се утврђују циљеви и задаци могу најуспешније
да остваре
г) Проналажење мотивационих поступака за постизање
бољих образовних и васпитних постигнућа
д) Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група
или разреда
ђ) Израда периодичних анализа о оствареним резултатима
образовно-васптног рада
2. Додатна настава
a) Дефинисање критеријума за идентификовање обдарених
ученика
б) Дидактичко-методичко осмишљавање рада са обдареним
ученицима (примена активних метода, учење путем
решавања проблема, учење откривањем...), обучавање за
коришћење извора информација, омогућавање посета
разним институцијама
3. Допунски рад
IX I X месец
II месец
X месец
Договор предметних
наставника о наведеним
питањима
Чланови стручног
већа
XI месец
I месец
XI месец
XII месец
I месец
Договор са предметним
наставницима
око
корелације
наставног
садржаја,
адекватних
мотивационих поступака и
стандарда знања. Анализа
постигнутих резултата.
Чланови стручних
већа
X месец
XI месец
44
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
a) Дијагностицирање узрока неуспеха ученика
б) Дидактичко-методичко осмишљавање допунског рада,
избор облика и метода рада који одговарају категорији
ученика
в) Анализа резултата рада са неуспешним ученицима
4. Ваннаставне активности – секције
a) Утврђивање критеријума за избор ученика у секције
b) Упознавање ученика са програмима секција које
организује стручни актив
в) Дидактичко-методичко осмишљавање рада у секцијама
- За ученике четвртог разреда организација часова
предметне наставе ради упознавања ученика са предметним
наставницима
X месец
Разговор, дискусија,
анализа
Чланови стручног
већа
Припрема предавања у
договору са учитељима
четвртог разреда у граду и
у издвојеним одељењима.
Н. Диковић, М. Росић,
Д. Василијевић, Д.
Марјановић, М.
Кнежевић, Д. Полић,
М. Матеничарски, Р.
Радовић, С.
Крсмановић,В.
Тодоровић,С.
Матовић, Д. Раковић,
Д. Лучић, С.
Парезановић, Л.
Вучићевић
Разговор, дискусија,
анализа
Чланови стручних
већа
Разговор, дискусија,
анализа
Чланови стручних
већа
I месец
X месец
XI месец
током године
4. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ВЕЋИМА,
СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, СТРУЧНИМ
ДРУШТВИМА, ФАКУЛТЕТИМА,
ИНСТИТУТИМА,УСТАНОВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА
1. Сарадња са другим активима
a) Усклађивање распореда одржавања писмених задатака,
вежби
б) Утврђивање корелације међу сродним садржајима
програма
2.Сарадња са стручним сарадницима - школским
педагогом, психологом
3. Сарадња са школским библиотекаром
4. Сарадња са стручним друштвима
5. Сарадња са здравственим и ветеринарским
IX и X месец
Током целе школске
године
Током целе школске
године
45
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
институцијама, са Црвеним крстом...
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
5.1. У школи
а) Извођење огледног часа
б) Ужестручно усавршавање
в) Излагање са семинара и стручних скупова
Анализа програма
г) Дидактичко-методичко усавршавање
Примена савремених облика и метода рада, мотивисање
ученика за учење и рад, вредновање и оцењивање резултата
образовно-васпитног рада
д) Опште психолошко-педагошке теме
5. 2. Ван школе
5.2.1. Зимски семинари за наставнике математике
(Архимедес и Друштво математичара)
5.2.2. Семинар за наставнике техничког и информатичког
образовања
5.2.3. Априлски дани за наставнике хемије и физике
6. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
a) Испитивање ефикасности појединих облика , метода и
средстава образовно-васпитног рада
б) Истраживање узрока неуспеха у савлађивању одређених
садржаја програма
в) Анализа успеха ученика
г) Анализа постигнутих резултата на такмичењима
д) Организовање огледа
7. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА ВЕЋА
a) Израда периодичних извештаја о оствареним
резултатима појединим облицима образовно-васпитног
рада
б) Давање критичких осврта на рад актива и предлагање
мера за унапређење програмске оријентације
IX месец
IX месец
II месец
Излагање, дискусија
Дискусија, анализа,
"
Током школске
године
"
I месец
Учешће
IV месец
"
IV месец
"
Чланови стручног
већа
II месец
XII месец
I месец
V месец
Током школске
године
Разговор, дискусија,
анализа
Разговор, дискусија,
анализа
Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа
46
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
6.1.7. СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Руководилац: Радојко Максимовић
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
јун
''
''
Договор
предметних
наставника о
плановима рада
усклађивању
критеријума
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
- Подела часова и осталих задужења на наставнике
- Усвајање предлога плана рада за наредну школску годину
- Израда новог програма за физичко васпитање у шестом разреду
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Чланови стручног
већа
2. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКА ПИТАЊА
Предлог за набавку и поправку наставних средстава као и набавку
стручне литературе
- Договор о одласку на стручне семинаре
- Побољшање услова рада
- Организација школских такмичења
- Организација јесењег и пролећног кроса
- Организација коришћења сале за физичко васпитање
септембар
''
''
током године
октобар, април
децембар, јануар,
фебруар, март
Договор чланова
већа у вези
наведених тема
август
октобар, јануар,
март, јун
Током године
Фебруар, март
Разговор, анализа,
ивођење предлога
и закључака
Чланови стручног
већа
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РДА
- Растерећење наставних планова
- Анализа успеха и реализације програма
- Примена савремених метода у настави
- Учешће на такмичењима
- За ученике четвртог разреда организација часова предметне
наставе ради упознавања ученика са предметним наставницима
током године
Припрема и
организација
часова удоговору
са учитељима
четвртог разреда
Чланови стручног
већа
Р. Максимовић, С.
Мићовић, А.
Лакетић, Н.
Ојданић, Р.
Тошић, П.
Тановић
47
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
4. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ВЕЋИМА,
СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА , СТРУЧНИМ ВЕЋИМА,
ФАКУЛТЕТИМА, УСТАНОВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА
- Сарадња са члановима стручних већа: уметности, друштвених
наука, комисијом за јавне наступе
- Сарадња са локалним спортским клубовима
- Сарадња за Медицинским центром
Током године
''
Септембар, октобар
Разговор, анализа,
Договор,
доношење
предлога и
закључака
Чланови стручних
већа
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
5.1. У школи
5.1.1. Излагање са семинара и стручних скупова
5.1.2. Извођење угледног часа
5. 2. Ван школе
5.2.1. Учешће на семинару: Путоказ за успешно праћење и
извештавање о напредовању ученика у савладавању програма“, број
у каталогу: 486, компетенција: К 2, приоритети: 5,6
- Праћење реализације програм и планова рада и њихова анализа
- Праћење реализације плана и резултата такмичења
Разговор, анализа,
Чланови стручног
већа
учешће
''
током године
фебруар, март
Разговор, анализа,
ивођење предлога
и закључака
Чланови стручног
већа
јун
''
''
Разговор, анализа,
ивођење предлога
и закључака
Чланови стручног
већа
октобар
новембар
7. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА
- Анализа рада већа
- Усвајање извештаја о раду већа
- Предлог плана рада за наредну школску годину
48
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
6.1.8 РАЗРЕДНА НАСТАВА
Руководилац: Биљана Павловић
АКТИВНОСТИ
1
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
1.1. Израда годишњих планова и програма
1.2. Израда месечног плана и програма
1.3. Израда програма рада додатне наставе и секција
1.4. Непосредно планирање и програмирање образовно-васпитног
рада
2. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКА ПИТАЊА
2.1. Договор о времену одржавања састанака, реализација писмених
задатака и вежби, организовање додатног и допунског рада,
дрштвених, уметничких, хуманитарних и спортских активности
2.2. Одржавање наставних средстава, учила и друге опреме
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3.1. Редовна настава
3.1.1. Детаљније упознавање са образовно-васпитниим циљевима,
садржајима програма и стандардима знања
3.1.2. Избор облика, метода и средстава образовно-васпитног рада
3.1.3. Проналажење мотивационих поступака за постизање бољих
образовно-васпитних постигнућа
3.1.4. Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група или
разреда
3.1.5. Израда периодичних анализа о оствареним резултатима
образовно-васпитног рада
3.2. Допунска и додатна настава – исти поступак
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар
Договор учитеља и
наставника разредне
наставе о плановима рада
за школску 2013/2014.
годину и усклађивању
критеријума
током целе
наставне године
септембар
током целе
наставне године
током целе
наставне године
3
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
4
Учитељи и
наставници
разредне наставе
Договор учитеља и
наставника разредне
наставе о задатим
питањима.
Учитељи и
наставници
разредне наставе
Договор са предметним
наставницима око
корелације наставног
садржаја, адекватних
мотивационих поступака
и стандарда знања.
Анализа постигнутих
резултата.
Учитељи и
наставници
разредне наставе,
предметни
наставници
српског језика и
математике,
стручни
сарадници
током целе
наставне године
4. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ВЕЋИМА,
СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, СТРУЧНИМ ДРУШТВИМА,
ФАКУЛТЕТИМА, ИНСТИТУТИМА,УСТАНОВАМА И
49
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
ПРЕДУЗЕЋИМА
Сарадња са Градском библиотеком, Градском галеријом, Стручним
друштвима за српски језик и књижевност и историју листовима и
часописима
5. СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕ
5.1. У школи
5.1.1. Излагање са семинара, скупова
5.1.2. Извођење угледног часа из српског језика
5.1.3. Извођење огледног часа из историје
5. 2. Ван школе
5.2.1. Учешће на семинару: Путоказ за успешно праћење и
извештавање о напредовању ученика у савладавању програма“, број
у каталогу: 486, компетенција: К 2, приоритети: 5,6
7. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА ВЕЋА
Евалуација
Током целе
наставне године
новембар
Разговор, дискусија,
договор, анализа.
Излагање, разговор,
дискусија
учешће
новембар
јун
Разговор, анализа, договор
Учитељи и
наставници
разредне наставе
Учитељи и
наставници
разредне наставе
Зоран Милосављевић
Радивоје Матовић,
Душко Ћеранић,
Милан Вукојичић
Учитељи и
наставници
разредне наставе
50
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
6.2. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА
6.2.1 Стручни актив за развој школског програма
Чине га: Мирјана Анђелић, Брана Леонтијевић,, Зорица Агановић, Марина Јанковић, Миленка Попадић, Снежана Прпа,
Снежана Радивојевић.
Време реализације
Активности/теме
Начин реализације:
Носиоци реализације
Август, септембар
Израда планова рада за обавезне и
Тимски рад свих чланова
Сви чланови актива
изборне наставне предмете
стручног актива
Август, септембар
Израда планова рада ваннаставних
Тимски рад свих чланова
Сви чланови актива
активности
стручног актива
Октобар , јануар,
Одређивање остварености стандарда
Састављање и примена
Сви чланови актива
април текуће
знања за сваки разред
тестова знања
школске године
Октобар , јануар,
Анализа реализације Школског
Прегледање тестова и
Сви чланови актива
април текуће
програма током претходне школске
интерпретација
школске године
године
Април
Избор уџбеника за наредну школску
Прегледање и избор
Сви чланови актива
годину
уџбеника
Руководиоци актива за развој школског програма ће о резултатима свог рада извештавати Наставничко веће и
Школски одбор на полугодишту и крају школске године
6.2.2 Стручни актив за развојно планирање
Чланови актива су: Мишо Марковић, Данијела Василијевић (координатор), Снежана Мићовић, Снежана Милосављевић,
Верица Јовановић, Душко Раковић, Вера Богдановић
Време реализације
Током целе године
Активности/теме
Праћење спровођења Акционог плана
за школску 2013/2014. годину
Новембар, мај
Праћење ефеката реализације изборних
програма у другом циклусу
Током целе године
Наставак акције укључивања деце којој
је потребна посебна друштвена
подршка у редовну школу
Начин реализације:
Прегледом докумената,
анкетирањем, увидом у
записнике.
Израда анкетних листића и
анкетирање ученика
старијих разреда на задату
тему.
Обезбеђивање
одговарајућих услова за
укључивање ове деце у
Носиоци реализације
Чланови Школског
развојног тима
Чланови Школског
развојног тима
Чланови Школског
развојног тима
51
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
август
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
редован образовни систем
Израда Акционог плана за школску
Анализа, консултације,
2014/2015. годину
предлагање.
Вођење записника са састанака Тима: Вера Богдановић
Чланови Школског
развојног тима
6.2.3. Програм рада педагошког колегијума
Чланови: Снежана Прпа, Снежана Радивојевић, Вида Дамљановић, Милан Златковић, Душко Раковић, Снежана
Мићовић, Зорица Агановић, Богдан Попадић, Мира Штуловић, Војислав Недељковић
Време реализације
Активности/теме
Начин реализације:
Носиоци реализације
Октобар, јануар,
Разматрање осигурања квалитета и
Анализа Извештаја о
Помоћници
април
унапређењу образовно-васпитног рада
самовредновању рада
директора и стручни
школе
сарадници
Октобар, јануар,
Уједначавање критеријума оцењивања
Разговор свих чланова
Руководиоци
април
ученика
колегијума
стручних већа
Октобар
Утврђивање потреба за стручно
Анкетирање запослених
Стручни сарадници
усавршавање наставника
Фабруар
Организација такмичења ученика
Договор свих чланова
Руководиоци
стручних већа
Април
Разматрање остваривања Школског
Анализа Извештаја
Чланови школског
развојног плана
стручног актива за
развојног тима
школски развојни план
Јануар, април
Разматрање реализације педагошкоРазговор свих чланова
Директор и
инструктивног увида и надзора у рад
колегијума
помоћници директора
наставника од стране директора и
помоћника директора
Вођење записника са седница Педагошког колегијума, од стране помоћника директора
52
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
6.3. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ
6.3.1. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА
Период реализације
Август
Септембар
Садржај активности
- Формирање одељења V рaзреда
- Упознавање учитеља са карактеристикама ученика I разреда у циљу
бољег праћења ученичког напредовања и постављања одговарајућих
захтева према дечјим способностима
- Распоређивање ученика који понављају разред
- Учешће у изради Извештаја и Годишњег програма рада школе
-Упознавање Наставничког већа са карактеристикама ученика са
посебним потребама
- Сређивање ученичких досијеа првог разреда
- Израда годишњих и месечних планова и програма рада
-Израда ИОПа за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању
- Тестирање ученика за које је процењено да ће услед интелектуалних
ограничења отежано пратити наставни програм у другом циклусу
образовања и упућивање наставника у специфични начин рада са овим
ученицима
- Учешће у раду стручних већa за развој школског програма;
- Учешће у раду одељењских већа;
- Тестирање накнадно уписаних ученика у први разред
- Бележење успеха ученика у књигу праћења;
- Одржавање предавања за ученике V разреда: „Методе и технике
успешног учења“
- Присуство часовима у I разреду у циљу праћења прилагођавања
ученика;
- Присуство родитељским састанцима у I разреду;
- Учешће у раду рада Ученичког парламента;
- Упознавање ученика и наставника са обавезама дежурног ученика
- Дефинисање распореда писаних и контролних вежби за целу
Сарадници у раду
Родитељи предшколаца,
Учитељи I разреда
Стручна већа
Одељењска већа
Учитељи I разреда
Одељењске старешине V
разреда
Ученици чланови ђачког
парламента
53
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
школску годину
Октобар
Новембар
Децембар
- Ретестирање првака који су имали лошије постигнуће приликом
првог тестирања (према потреби);
- Индивидуални саветодавни рад са ученицима првог и петог разреда а
који имају тешкоће у прилагођавању (константни задатак)
- Учешће у организовању обележавања Дечје недеље
- Посета редовним часовима у V разреду у циљу праћења
прилагођавања ученика на живот и рад у школи
- Посета редовним часовима у I разреду у циљу праћења
прилагођавања ученика на живот и рад у школи
-Присуство часовима у издвојеним одељењима
- Оспособљавање родитеља за решавање проблема који се односе на
учење и понашање
- Предавање за ученике VII разреда - „Карактеристике пубертета“
- Индивидуални разговори са родитељима по њиховом захтеву или по
потреби (стални задатак)
- Обилазак издвојених одељења
- Сређивање документације (константан задатак)
- Побољшање сарадње са институцијама у граду
- Учешће у различитим видовима стручног усавршавања које
организују стручни, научни и други органи, организације и
институције, као и самостално стручно усавршавање
- Рад са даровитим ученицима
-Праћење усклађености програмских захтева са узрасним
карактеристикама ученика
-оптерећености ученика
-поступака оцењивања
-усклађености програмских захтева са индивидуалним могућностима
ученика
-корелације садржаја програма у оквиру једног и више наставних
предмета
-Решавање актуелних образовно-васпитних проблема
- Планирање садржаја из програма професионалне оријентације у VIII
Учитељи I разреда у ИО
Одељењске старешине и
наставници ученика V
разреда
Родитељи и одељењске
старешине
Ученици VII разреда
Наставници и учитељи у ИО
Центар за социјални рад,
Црвени крст ООУП
Директор и помоћници
директора
Одељењске старешине,
предметни наставници.
учитељи
54
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
разреду
- Рад са даровитим ученицима
Јануар
Фебруар
Март
Април
- Прикупљање података потребних за анализу успеха
прошлогодишњих ученика VIII разреда у пожешким средњим
школама
- Учешће у изради Извештаја о раду школе током првог полугодишта
школске 2013/2014. године
- Рад са даровитим ученицима
- Израда квантитативне и квалитативне анализе успеха
прошлогодишњих ученика VIII разреда у пожешким средњим
школама;
- Саветодавни рад са ученицима код којих се јавља пад успеха у
односу на досадашњи;
- Групни разговори са учитељима: изношење проблема у раду и
предлога мера за решавање истих;
- Презентација успеха прошлогодишњих ученика осмог разреда у
пожешким средњим школама на Наставничком већу;
- Испитивање професионалних интересовања ученика VIII разреда
- Дидактичко-методичко осмишљавање рада са даровитим ученицима
и онима који имају потешкоћа у образовно-васпитном раду
- Успостављање контакта са стручним службана средњих школа ради
правовремене презентације истих
- У оквиру професионалног информисања ученика VIII разреда
одржати предавање на тему: Фактори правилног избора занимања;
- Саветодавни рад са ученицима који испољавају сметње у
емоционалном и социјалном развоју;
- Припрема материјала потребног за испитивање будућих првака и
њихово тестирање у издвојеним одељењима
- Испитивање ученика при упису у I разред, у циљу утврђивања
интелектуалне, емоционалне и социјалне зрелости за полазак у школу
- Прикупљање анамнестичких података од родитеља, који су значајни
за упознавање и праћење развоја и напредовања ученика
- Индивидуални саветодавни рад са ученицима VIII разреда на основу
резултата ТПИ
Стручни сарадници
пожешких средњих школа
Одељењске старешине,
предметни наставници
Стручне службе средњих
школа у Пожеги
Родитељи предшколаца
55
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Maj
Јун
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
- Организовање презентација средњих школа златиборског округа
- Праћење и проучавање интересовања и постигнућа ученика и
сагледавање њихове услађености с професионалним жељама и
опредељењима
- Испитивање интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости
ученика за полазак у школу
- Прикупљање анамнестичких података од родитеља и њихова обрада
- Организовање презентација средњих школа златиборског округа
- Присуствовање часовима у четвртом разреду, у циљу прикупљања
података који ће накнадно бити коришћни за уједначавање одељења V
разреда
- Пружање помоћи родитељима у циљу пружања помоћи деци у
подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја, као и
ради професионалног информисања родитеља о плановима уписа,
мерилима и критеријумима уписа
- Израда годишњег извештаја рада школског педагога
- Присуствовање часовима у одељењима I разреда у циљу
утврђивања њихових постигнућа у текућој школској години
-Учествовање у организацији полагања завршног испита
Учествовање у раду Интерресорне комисије за пружање додатне
образовно васпитне подршке ученицима
Национална служба за
запошљавање
Директор
Помоћник директора
Интерресорна комисија за
пружање додатне подршке
6.3.2. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА
Период реализације
Август
Садржај активности
- Формирање одељења I разреда
- Сачињавање карактеристика ученика V разреда за одељењске
старешине у писаној форми у циљу бољег праћења ученичког
напредовања и постављања одговарајућих захтева према дечјим
способностима
- Распоређивање ученика који понављају разред
- Учешће у изради Извештаја и Годишњег програма рада школе
Сарадници у раду
Директор и помоћници
директора
56
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Септембар
Октобар
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
- Израда месечног оперативног плана рада (важи за сваки наредни
месец)
- Тестирање ученика за које је процењено да ће услед интелектуалних
ограничења отежано пратити наставни програм у другом циклусу
образовања и упућивање наставника у специфични начин рада са овим
ученицима;
- Тестирање накнадно уписаних ученика;
- Бележење успеха ученика у књигу праћења;
- Присуство часовима у V разреду у циљу праћења прилагођавања
ученика;
- Организовање радионица у циљу одабира адекватних представника
Ученичког парламента;
- Упознавање ученика и наставника са обавезама дежурног ученика;
- Учешће у раду одељењских већа;
- Дефинисање распореда писаних и контролних вежби за текући и
наредни месец;
- Организовање радионица на тему трговине људима за ученике VIII
разреда
- Помоћ наставницима у писању и реализацији ИОП, као члан Тима
- Формирање плана рада Тима за професионалну оријентацију (ПО)
- Ретестирање првака који су имали лошије постигнуће приликом
првог тестирања (према потреби);
- Индивидуални саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у
прилагођавању (константни задатак);
- Учешће у организовању обележавања Дечје недеље;
- Посета редовним часовима у V разреду у циљу праћења
прилагођавања ученика на живот и рад у школи;
- Посета редовним часовима у I разреду у циљу праћења
прилагођавања ученика на живот и рад у школи;
- Учешће у Тиму за заштиту деце од злостављања и занемаривања;
- Организовање предавања о правилном избору занимања за ученике
VIII разреда;
- Посета часовима у издвојеним одељењима;
- Дефинисање распореда писаних и контролних вежби за текући и
наредни месец;
Стручна већа
Одељењске старешине V
разреда
Учитељи I разреда
Стручна служба и ученици
гимназије „Свети Сава“
Црвени крст Србије
Школски инклузивни тим
Учитељи I разреда у ИО
Одељењске старешине и
наставници ученика V
разреда
Национална служба за
запошљавање
Помоћник директора
57
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
- Радионице на тему ПО
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
- Предавање за ученике VII разреда - „Карактеристике пубертета“
- Индивидуални разговори са родитељима по њиховом захтеву или по
потреби (стални задатак)
- Обилазак издвојених одељења
- Сређивање документације (константан задатак)
- Побољшање сарадње са институцијама у граду
- Рад са даровитим ученицима
Дефинисање распореда писаних и контролних вежби за текући и
наредни месец;
- Индивидуални разговори са ученицима о резултатима теста
професионалне оријентације
- Индивидуални разговори са ученицима о резултатима теста
професионалне оријентације
- Рад са даровитим ученицима;
- Обележавање Дана борбе против сиде;
- Дефинисање распореда писаних и контролних вежби за текући и
наредни месец
- Прикупљање података потребних за анализу успеха
прошлогодишњих ученика VIII разреда у пожешким средњим
школама;
- Учешће у изради Извештаја о раду школе током првог полугодишта
школске 2013/2014. године;
- Дефинисање распореда писаних и контролних вежби за текући и
наредни месец
- Израда квантитативне и квалитативне анализе успеха
прошлогодишњих ученика VIII разреда у пожешким средњим
школама;
- Индивидуални саветодавни рад са ученицима;
- Саветодавни рад са ученицима код којих се јавља пад успеха у
односу на досадашњи;
- Групни разговори са учитељима: изношење проблема у раду и
предлога мера за решавање истих;
- Презентација успеха прошлогодишњих ученика осмог разреда на
Родитељи и одељењске
старешине
Наставници и учитељи у ИО
Центар за социјални рад
Црвени крст и
одељењске старешине VIII
разреда
Стручни сарадници пожешких
средњих школа
Одељењске старешине,
предметни наставници
58
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Март
Април
Maj
Јун
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Наставничком већу;
- Испитивање професионалних интересовања ученика VIII разреда
- Рад са даровитим ученицима
- Дефинисање распореда писаних и контролних вежби за текући и
наредни месец
- Успостављање контакта са професорима средњих школа ради
правовремене презентације истих;
- Саветодавни рад са ученицима који испољавају сметње у
емоционалном и социјалном развоју;
- Припрема материјала потребног за испитивање будућих првака и
њихово тестирање у издвојеним одељењима
- Испитивање ученика за упис у I разред
- Прикупљање анамнестичких података од родитеља, који су значајни
за упознавање и праћење развоја и напредовања ученика
- Прављење личних картона ученика
- Индивидуални саветодавни рад са ученицима VIII разреда на основу
резултата ТПИ
- Испитивање ученика за упис у I разред
- Индивидуални саветодавни рад са ученицима VIII разреда на основу
резултата ТПИ
- Испитивање психолошке зрелости деце која пре времена полазе у
школу
- Прикупљање анамнестичких података од родитеља и њихова обрада
- Организовање презентација средњих школа златиборског округа
- Саветодавни рад са ученицима и родитељима
- Израда годишњег извештаја и планова рада школског психолога и
педагога
- Организација полагања завршног испита
59
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
6.3.3. ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАШИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. ПЛАНИРАЊЕ ИПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
1.1. Израда годишњег плана рада
Септембар
Планирање и
1.2. Израда месечног плана и програма
реализација часова
1.3. Израда програма рада библиотечке секције
1.4. Одржавање васпитно- образовних часова у библиотеци за
Током целе
ученике од првог до осмог разреда, инвентарисање и сигнирање
наставне године
2. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКА ПИТАЊА
2.1. Припремање књижне грађе за потребе редовне, додатне и
Септембар
допунске наставе.
Припремање
књижне грађе и
2.2. Информисање стручних већа о набавци нове стручне литературе
Током целе
информисање
наставне године
стручних већа
3. РЕАЛИЗАЦИОЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3.1. Одржавање часова у библиотеци
3.1.1. Упознавање ученика са школском лектиром и фондом књига
Током целе
Издавање књига,
за њихов узраст
наставне године инвентарисање и
3.1.2. Издавање књига
сигнирање
3.1.3. Инвентарисање и сигнирање
3.1.4. Систематско информисање о новим књигама
3.2. Одржавање часова библиотечке секције– исти поступак
Током целе
наставне године
Реализација
часова
4. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ВЕЋИМА,
СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМ, СТРУЧНИМ ДРУШТВИМА,
ФАКУЛТЕТИМА, ИНСТИТУТИМА,УСТАНОВАМА И
ПРЕДУЗЕЋИМА
Сарадња са стручним већима историје, музичке културе, ликовне
културе, Градском библиотеком, Градском галеријом, Друштвом за
Током целе
наставне године
Сарадња са
стручним већима
САРАДНИЦИ
Помоћници
директора и
сарадници
Градске
библиотеке
Стручни
сарадници ,
помоћници
директора
Стручни
сарадници и
помоћници
директора
Стручни
сарадници и
помоћници
директора
Библиотекари
60
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
српски језик и књижевност, листовима и часописима
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Зимски семинар у Београду и праћење педагошке литературе и
периодике из области библиотекарства
и установама у
граду
Јануар
Стручно
усавршавање
Библиотекари
7. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА
7.1 ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
- Активности око уређења школских објеката за почетак рада школе
- Организација припремне наставе и и формирање комисија за полагање
поправних испита
- Припрема и одржавање седница Наставничког већа
- Организација и припрема материјала за седнице Школског одбора и
Савета родитеља школе, према њиховим програмима
- Обилазак свих издвојених одељења у циљу сагледавања реализације
планираних активности
- Присуствовање седницама одељењских већа
- Учешће у раду Тима за вредновање и самовредновање рада школе,
Стручног актива за школско развојно планирање и Стручног тима за
инклузивно образовање
- Организација прославе Савиндана
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Август
''
Август, септембар,
новембар, фебруар,
април, мај, јун
Током године
''
Септембар, децембар,
март, мај, јун
Октобар, новембар,
март
Јануар
НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Координација
активности
Организација рада
и формирање
комисија
Анализа стања и
предлози за даљи
рад
Припрема
материјала
Обилазак
издвојених
одељења
Присуствовање
седницама
Активно учешће у
раду
Организациони
послови
САРАДНИЦИ
Домар, столар,
електричар,
помоћни
радници
Помоћници
директора
''
Секретар
Стручни
сарадници
Чланови Тима
Секретар,
комисија за
јавне наступе
61
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
- Учешће у организовању такмичења ученика на разним нивоима
Фебруар, март, април
''
Мај
''
- Организација прославе Дана школе
Помоћници
директора
Комисија за
јавне наступе
7.1.2. ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА ПО ШКОЛАМА
МЕСЕЦ
ШКОЛА
Матична
школа
Засеље
ОКТОБАР
Здравчићи
Висибаба
ДЕЦЕМБАР
ФЕБРУАР
МАРТ
Матична
школа
Глумач
Матична
школа
ОБАВЕЗНА НАСТАВА
-
ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ И ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТИ
V-Час одељењског старешине
V-VIII математика
VI георафија
I српски језик
IV природа и друштво
III математика
-IV српски језик
-III ликовна култура
-VIII хемија
- VIII српски језик
-II свет око нас
-I математика
-IV физичко васпитање
-VII физичко васпитање
-VIII историја
Душковци - италијански језик
V додатна настава – српски
језик
VII допунска настав - физика
- допунска настава - страни
језици
62
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
АПРИЛ
МАЈ
Т. Поље
-II свет око нас
Матична
школа
М. Село
-I српски језик
-II математика
Матична
школа
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
- III природа и друштво
-V техничко и информатичко образовање
-VI музичка култура
-VIII Час одељењског
старешине
- биолошка секција
- допунска настава
-VIII Час одељењског
старешине
Јежевица, VIII- српски језик
Душковци
7.2. ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
- Учешће у активностима око припрема за почетак рада школе
- Организација припремне наставе и и формирање комисија за полагање
поправних испита
- Израда Извештаја о раду школе
-Организација пробних и Завршног испита
- Израда предлога Годишњег плана рада школе
-Израда распореда часова, дежурства наставника и плана коришћења
учионива.
- Присуствовање седницама одељењских већа
- Учешће у раду Тима за вредновање и самовредновање рада школе
- Учешће у раду Тима за унутрашњу евалуацију
-Слање података за ажурирање школског сајта
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
август
''
август, септембар
август, септембар
директор школе
помоћници
директора
''
''
''
''
''
''
септембар, октобар,
децембар, април, мај,
јун
октобар, новембар,
јануар, фебруар, март
одељењске
старешине
''
Чланови Тима
август, септембар
помоћници
директора
Д. Додић, Н.
Диковић, М.
Костандиновић
САРАДНИЦИ
Учитељи и
наставници
''
директор
Учитељи и
наставници
секретар
63
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
- Учешће у организација прославе Савиндана
- Учешће у организовању такмичења ученика на разним нивоима
- Учешће у организацији прославе Дана школе
- Учешће у спровођењу завршног испита за ученике осмог разреда
- Посета часовима редовне наставе, изборних предмета, ваннаставних
активности у складу са планом који је сачинио директор школе
Јануар
Директор
Фебруар, март, април
''
Мај
''
Мај, јун
''
Током године
Директор
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар
НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
доношење одлука
септембар
''
Комисија за
јавне наступе
Учитељи и
наставници
Комисија за
јавне наступе
Одељењске
старешине
''
7.3 ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА
7.3.1.ШКОЛСКИ ОДБОР
Састав Школског одбора:
Име и презиме
Овлашћени предлагач
Mиливоје Росић
Наставничко веће школе
Светлана Поповић
Наставничко веће школе
Вида Дамљановић
Наставничко веће школе
Раде Марковић
Савет родитеља школе
Владан Јевтовић, председник
Савет родитеља школе
Саша Kовачевић
Савет родитеља школе
Гордана Ерић
Локална самоуправа СПО
Драгана Ковачевић
Локална самоуправа ДС
Милка Радосављевић
Локална самоуправа СПС
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
- Усвајање Извештаја о раду школе
- Доношење Годишњег плана рада школе
САРАДНИЦИ
секретар,
помоћници
директора
''
64
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
- Упознавање са припремљеношћу школе за рад у новој школској одини
- Разматрање молби по расписаним конкурсима за попуну упражњених
радних места
- Разматрање остваривања Годишњег плана рада шкле
август
током године
информисање
разматрање молби
секретар
''
октобар, јануар,
април, јун
доношење одлука
''
март
разматрање
препорука
стручних органа
доношење одлука
секретар,
помоћници
директора
''
јун
''
јун
''
- Давање препорука стручним органима школе у циљу унапређивања
васпитно-образовног рада и постизања бољег успеха ученика
- Разматрање и усвајање завршног рачуна и извештаја о пословању
шкле за 2013. годину
- Доношење школских програма од I до VIII разреда
- Давање предога за израду Годишњег плана рада
* Начини праћења реализације програма школског одбора и носиоци праћења:
шеф
рачуноводства
секретар,
помоћници
директора
''
Преседник Школског одбора је: Владан Јевтовић
Адреса и број телефона: Пожега, тел:031/812-796, 064/822-41-26
65
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
8. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ
ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
8.1. Програм слободних активности (друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и
културних- секције, ученичке организације, ученички парламент)
Назив активности
Разред
Планирано
часова на
годишњем нивоу
Библиотекарска секција
Новинарска
Лингвистичка
Рецитаторска
Луткарска
Драмска
Ликовна секција
Историјска секција
Географска секција
Еколошк-биолошка
секција
Рукометна
Фудбалска
Ритмичка гимнастика
Одбојкашка секција
Кошаркашка секција
Шаховска секција
Саобраћајна секција
Планинарска секција
V-VIII
V-VIII
V-VIII
IV-VIII
V-VIII
V-VIII
IV-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
IV-VIII
IV-VIII
IV-VIII
IV-VIII
36
36
36
36
36
36
36
36
Задужени наставник
Соња Столић
Зорица ђокић
Олгица Спасојевић
В. Дамљановић, С. Прпа, Б. Павловић
Душица Додић, Марија Костандиновић
Милка Дробњаковић, Љиљана Јовановић
В. Арсов, З. Антонијевић, С. Поповић
Татјана Илић
Миодраг Кнежевић
Драгана Луковић, Сања Парезановић,
Лабуда Вучићевић, Ивана Крсмановић
Радојко Максимовић
Радојко Тошић, Петар Тановић
Снежана Мићовић
Немања Ојданић
Александар Лакети, Зоран Јовичић
Миодраг Кнежевић, Милан Вукојичић
Десимир Марјановић, Л. Марјановић
Ивана Максимовић
8.2. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ( Правилник о измени правилника о наставном плану и
програму основног образовања и васпитања, поглавље „Упутство за остваривање плана и
програма ваннаставних и осталих активности у основној школи“, одељак Екскурзија, „Сл.гл.
РС- Пр.гл.“ бр 1/2009, 7/2010.)
8.3. ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Активност
Време
„Добро дошли, ђаци
прваци“
Тематски дан, обележавање
Дана писмености
(8.септембар)
2.септембар 2013.
Дан заштите озонског
омотача
16.9.2013.
9.9. 2013.
Задужени
Чланови Комисије за
јавне наступе
тим (историја,
ликовна култура и
српски језик)
Чланови еколошке
секције и наставници
биологије
Место
Хол мале школе
Хол нове школе
Хол нове школе
66
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Тематски дан
„На почетку беше реч“
Европски дан језика
26.септембар
2013.
Тимски час „Сватовски
обичаји“
октобар 2013.
Манифестација „Сточићу,
постави се!“
Присуство трибини
посвећеној здравој исхрани
Тимски час „Крвава бајка“
16.октобар 2013.
Дан здраве хране и
Дан хлеба
21. октобар 2013.
Припрема и реализација
тимског часа о Ани Франк
„Стојте, галије царске“
У оквиру обележавања Дана
примирја у Првом светском
рату
Тимски угледни час „Плаво
и златно“
Књижевно вече о
Браниславу Нушићу
„Дани Момчила Тешића“
9.11.2013.
(Кристална ноћ)
11.11.2013.
Тимски час „Богојављењска
ноћ“
Квиз и Светосавска
академија
Поетско-музичко вече
(90 год. од смрти песника
Алексе Шантића)
Тимски угледни час
„Земаљско је за малено
царство“
Изложба васкршњих јаја и
дечјих рукотворина
20.1.2014. (после
Богојављења)
Савинадан, 2014.
Обележавање Дана књиге
април 2014.
Тимски час
„Хвала Сунцу, земљи,
трави“ (поводом 22.априла,
Дана планете Земље)
24.4.2014.
новембар 2013.
прво
полугодиште
16. децембар 2013.
2.2.2014.
март 2014.
уочи васкршњег
распуста,
април 2014.
тим наставника
(српски, енглески,
француски, шпански
и италијански језик)
Наставници
веронауке,
свакодневни живот у
прошлости и српски
језик
Одељењске
старешине од I до
VIII разреда
Хол нове школе
Школска
библиотека
Холови матичне
школе и
издвојених
одељења
историја и српски
Школска
језик
библиотека
историја и српски
Школска
језик
библиотека
историја, веронаука и Школска
српски језик
библиотека
историја, веронаука и Школска
српски језик
библиотека
Наставници српског
Школска
језика
библиотека
Наставници српског
Школска
језика
библиотека
веронаука и српски
Школска
језик
библиотека
Комисија за јавне
Просторија за
наступе
стони тенис
наставници српског
Школска
језика и музичке
библиотека
културе
тим (историја,
Припрема и
веронаука и српски
реализација
језик)
Одељењске
Холови матичне
старешине од I до
школе и
VIII разреда
издвојених
одељења
школски
Школска
библиотекари
библиотека
тим (наставници
Холови матичне
биологије српског
школе и
језика, веронауке,
издвојених
геогарфије, физике,
одељења
67
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Израда паноа поводом Дана
Општине Пожега
Тематски дан у част Ћирила
и Методија Дан словенске
писмености
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
ТиИО)
Ђачки парламент
7.4.2014.
Холови школе
Наставници историје,
српског језика,
ликовне, музичке
културе и веронауке
Наставници ТиИО,
српског језика,
физике
24.5.2014.
5.6.2014.
Тематски дан о Милутину
Миланковићу, Светски дан
животне средине и Дан борбе
против климатских промена
Евиденција се води у Летопису школе и на Веб страници школе.
8.4. ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Активност
Време
Задужени
Организација школских,
општинских и окружних
такмичења из спортских
грана: фудбал, кошарка,
одбојка, рукомет, стони тенис
Турнир у малом фудбалу
Турнир у кошарци
Турнир у одбојци
Турнир у рукомету
Фудбалска утакмица између
наставника и ученика
Школска
библиотека
Број ученика
укључених у
активност
У складу са
Календаром
спортских
такмичења
Наставници физичког
васпитања
прва недеља
октобра
последња недеља
новембра
прва недеља
фебруара
последња недеља
марта
мај
Р. Тошић, П. Тановић
155
Александар Лакетић
110
Н. Ојданић, С.
Мићовић
Радојко Максимовић
135
М. Марковић,
Р. Тошић, П. Тановић
7
450
9. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ
Назив пројекта
Носилац пројекта
Реализатори
пројекта
EuropeanОрганизација
Вера Богдановић
studies.org
AEDE
Промоција
хуманих
вредности
Школска
библиотека
Црвени крст, Пожега
Волонтери Црвеног
крста
155
Временска
динамика-трајање
2013/214. година
2013/214. година
68
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
10.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
План је донет у складу са потребама и приоритетима ученика које је утврдио министар
надлежан за послове образовања; личних планова професионалног развоја наставника и
стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада школе и
остварености стандарда постигнућа и других показатеља образовно-васпитног рада. Садржаји
су усклађени са планираним садржајима усавршавања на нивоу стручних већа. Узете су у обзир
одредбе Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васапитача
и стручних сарадника и обавезе које из њега произилазе.
Зимски сусрети
просветних радника
Садржај
(тема или назив
семинара)
Нови
наставни
планова
Обрада тема
везаних за
струку
Рационални
модели
припреме за
наставу
Област
усавршавања
Српски језик
Ликовна
култура
Математика
Разредна
настава
Музичка
култура
Семинар
Менторски
рад
Предавање
професора са
факултета
Реализација 4
Начин
реализације
Присуство
семинару у
Београду
Присуство
семинару у
Београду
Присуство
семинару у
Београду
Присуство
семинару у
Београду
Ниво
(ваншколско
или на нивоу
школе
прецизирати
стр. веће)
Време
реализације
Јануар
Ваншколски 2014. године
Јануар
Друштво
Ваншколски 2014. године математичара;
Архимедес
Јануар
Друштво
Ваншколски 2014. године
учитеља
Анализа
август
Реализација
часа
Уже
стручно
Током
године
Анализа
Уже
стручно
Присуство
семинару
Ваншколски
Историја
Гостовање
професора
Друштво за
српски језик
Јануар
Ваншколски 2014. године
Уже
стручно
Анализа
Реализатор
Уже
стручно
На нивоу
школе или
града
Чланови СВ
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Регионални
центар за
проф. раз.
Чланови СВ
Чланови СВ
69
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
теме из
програма
Нови
наставни
планова
Дидактичкометодичко
усавршавање
Семинар
Реализација 4
теме из
програма
Нови
наставни
планова
Дидактичкометодичко
усавршавање
Географија
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Реализација
часа
Током
године
Чланови СВ
Анализа
Уже
стручно
Уже
стручно
август
Чланови СВ
Анализа
Уже
стручно
Током
године
Чланови СВ
Биологија
Техничко и
информатичко
образовање
Присуство
семинару
Септембар
Ваншколски 2012. године
Физика
Реализација
часа
Уже
стручно
Хемија
Анализа
Уже
стручно
Присуство
семинару
Октобар,
децембар,
март, мај
Чланови СВ
август
Чланови СВ
Током
године
Чланови СВ
Током
године
Регионални
центар за
проф. раз.
„Путоказ за успешно праћење и извештавање о
напредовању ученика у савладавању програма“, број у
Каталогу: 486, компетенција: К 2, приоритети: 5,6
Новембар
2013.
„Јачање капацитета наставника за васпитни рад“, каталошки
број: 126, компетенција: К 4, приоритети: 1,6
Март 2014.
год.
Драгица Јокић,
Мирела Лазић,
Љубинка
Мијатовић
Гордана
Томоњић,
Радица
БлагојевићРадовановић,
Жана Бојовић
„Вршњачко насиље и шта са њим“, број у Каталоку: 31,
компетенције: К 3, приоритети: 1,4
Октобар
2013.
Саша Шкундрић,
Тања Недимовић,
Сандра Илић
Семинар
Физичко
васпитање
Регионални
центар за
проф. раз.
Ваншколски
70
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
10.2. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА
Садржај
Област
Начин
Ниво
(тема или назив усавршавања
(ваншколско
реализације
семинара)
или на нивоу
школе
прецизирати
стр. веће)
Менаџмент
људских
ресурса у
школи
Семинар
Увођење
интернета у
школу
Управљање
школом
Присуство
семинару
Информатика
Присуство
семинару
Ваншколски
Ваншколски
Време
реализације
Реализатор
Током
године
Регионални
центар за
проф. раз.
Децембар
Регионални
центар за
проф. раз.
11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
11.1.1. САВЕТ РОДИТЕЉА
Чланови савета родитеља по одељењима:
Представни
V-5
Вуковић Мира
Презиме и име
к одељења:
V-6
I-1
V-7
Вучићевић Снежана
I-2
Смиљанић Бранко
I-3
VI-1
Богдановић Катарина
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
Петровић Славица
Томић Слободан
Маринковић Зорица
Радојичић Сања
Петровић Славко
III-1
III-2
III-3
III-4
Миливојевић Драган
Браун Гордана
Никитовић Срећко
Варница Небојша
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
Стефановић Весна
Голубовић Марија
Биљана Тошић
Филиповић Биљана
V-1
V-2
V-3
V-4
Ђорђевић Бобан
Чаус Радана
Вранић Душица
VI-2
VI-3
VI-4
VI-5
VI-6
VI-7
VI-8
Боловић Зорица
Стојчић Катарина
Стјепановић Анђелић Јелена
Ђурђевић Љубица
Миоковоћ Биљана
Матовић Светлана
Драгица Симовић
VII-1
VII-2
VII-3
VII-4
VII-5
VII-6
VII-7
VII-8
Лучић Славица
Јовичић Јелена
Марковић Раде
Бошковић Томо
Диковић Наташа
Јотић Зоран
Остојић Миланка
Цицовић Бобан
VIII-1
VIII-2
VIII-3
Новаковић Биљана
Продановић Бранкица
Марић Милијана
71
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
VIII-4
VIII-5
VIII-6
VIII-7
Специјал.
одељење
I и II
Глумач
III и IV
Глумач
I и IV
Засеље
II и III
Засеље
I и II
Јежевица
I и II
Јежевица
I и IV
Јовановић Верица
Павлоовић Рада
Јовичић Љубо
Митровић Павле
Јездовић Мирјана
Васиљевић Марија
Јотић Марија
Штуловић Вељко
Радовановић Тамара
Перишић Мирјана
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Душковци
II и III
Душковци
I,II и III
Т. Поље
I и III
Здравчићи
II и IV
Здравчићи
I и III
Висибаба
II и IV
Висибаба
I- IV
Узићи
I- IV
М.Село
Симовић Драгица
Матовић Гордана
Ивановић Јелена
Ђокић Мирко
Кораћ Драго
Жунић Марија
Јанковић Слободан
Кузовић Жељко
Росић Весна
Костић Милка
Програм рада савета родитеља (чл. 57.Закона о основама система образовања и васпитања)
Активности/теме
Време
Носиоци
Начин
реализације
реализације
реализације:
Конституисање Савета родитеља
Септембар
Директор и
Тајно гласање
секретар школе
Предлагање мера за осигурање квалитета и
Септембар,
Директор и
Анализирање
унапређење образовно-васпитног рада
фебруар, април,
секретар школе
и предлагање
јун
Учешће у предлагању изборних предмета
Јун
Директор и
Анализирање
секретар школе
и предлагање
Предлагање представника родитеља за
Сваке четврте
Директор и
Тајно гласање
Школски одбор
године
секретар школе
Разматрање услова за рад установе
Август, септембар
Директор и
Анализирање
секретар школе
и предлагање
Учествује у поступки прописивања мера,
Јун, август
Директор и
Анализирање
начина и поступака заштите и безбедности
секретар школе
и предлагање
ученика за време О-В рада и других
активности у школи
11.1.2 Родитељски састанци
Током школске године сваки учитељ и одељењски старешина одржаће најмање четири
родитељска састанка. Одељењске старешине ће својим плановима рада планирати садржај и
осмислити вид сарадње.
Школа ће сачинити распоред индивидуалних састанака и разговора са родитељима. Он ће
садржати следеће елементе: Име и презиме наставника, дан одређен за ову активност, време –
72
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
сатницу, просторија у којој ће примати родитеље на индивидуалне разговоре. Овај распоред ће
бити истакнут на огласној табли школе, на видљивом месту близу уласка у школу.
Поред одељењских родитељских састанака у издвојеним одељењима могу се одржавати и
општи родитељски састанци у циљу решавања питања од интереса за целу школу, односно
издвојено одељење.
За време организовања јавних наступа у свим срединама ученички родитељи биће
позивани на ове манифестације.
Сваке последње среде у месецу школа ће организовати Дан отворених врата, када
родитељи односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.
На крају првог и другог полугодишта извршиће се анкетирање родитеља у циљу праћења
успешности сарадње са породицом. Питања ће саставити школски психолог, избор родитеља ће
се извршити методом случајног узорка.
Садржај сарадње
Организација О-В
рада; Кадровска
питања; израда
планова и програма
Приредба поводом
пријема ученика у
Дечји савез
Организација
Општинског
такмичења ученика
Организација
квалификационог
испита за упис
ученика у средњу
школу
Локална
самоуправа
Медицински
центар
Пожега
Организација
О-В
рада;
Кадровска Договор
питања;
Материјалнотехничка питања у Договор
вези организације
рада школе
Систематски
прегледи
Вакцинација
ученика
Предавања
за
ученика
Организација
Средње
школе у
граду
Облик
сарадње
Договор
Институција
са којом се
сарађује
ОШ „Емилија Остојић“ Пожега
11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Планиране активности сарадње за текућу школску годину усагласити са активностима из
Развојног плана и Акционих планова
Време
реализације
Реализатори
Август
Чланови управа обе
школе
Октобар
Учитељи обе школе
Јануар
Чланови управа обе
школе
Јун
Чланови уписних
комисија обе школе
Напоме
не
Директори школа
Август
Током целе
године
Током целе
године
Директор школе, служба
рачуноводства
Главна педијатријска
сестра, помоћници
директора и стручни
сарадници шк.
73
Центар за
социјални
рад у
Пожеги
Основне
школе из
Ивањице,
Ариља,
Лучана
Акција „Безбедност
у саобраћају“
Контрола саобраћаја
у близини школе
Заштита ученика од Договор
занемаривања и
злостављања
Оживљавање
школског спорта,
ангажовање што
више ученика,
повезивање спорта
са другим наставним
активностима.
Организација
ООУП
Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
Организ
ација
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Током целе
године
Школски полицајац,
Саобраћајни полицајац
Током целе
године
Психолог, педагог,
социјални радници
април или
мај 2014.
године
Директор и наставници
физичког васпитања
12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Као полазиште коришћен је Развојни план школе, Приручник за самовредновање и
вредновање рада школе, као и Правилник о стручно-педагошком надзору.
План праћења и евалуације годишњег програма рада школе
Садржај праћења и
вредновања
Начини праћења и
вредновања
Време
Носиоци праћења и
вредновања
Реализација
изборних предмета
Примена упитника
и анкетних листића,
анализа
Фебруар
Стручни актив за
развој школског
програма
* Квантитативна и квалитативна анализа реализације годишњег програма рада школе је
саставни део извештаја о раду школе. Да би се квантитативна анализа лакше спровела један од
предлога је да уз сваки програм рада приказан табеларно додате колоне: реализовано и није
реализовано и током школске године пратећи реализацију означите остварене садржаје
програма, а за неостварене у напомени дате коментар.
13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ: информација и приказивање делатности школе врши се
путем: Школског листа „Расадник“ који излази једном годишње, ликовних и литерарних
изложби у холу школе, изложби ученичких радова из техничког и информатичког образовања,
путем приказа и презентација у холу школе и сл.
Време реализације
Активности/теме
Током школске
године
Изложбе ликовних и
литерарних радова
ученика
Изложба радова
Мај
Начин
реализације:
Избор и
излагање радова
Носиоци
реализације
Ликовна и
Литерарна секција
Изложба радова
Наставници
74
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
ученика са часова
техничког и
техничког и
информатичког
информатичког
образовања
образовања
* Начини праћења реализације програма и носиоци праћења: директор, помоћници
директора, Тим за самовредновање рада школе
13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ: информације и приказивање делатности школе у
средствима јавног информисања за локалне и шире средине, путем сајта школе
Време реализације
Активности/теме
Јануар
Школски лист
„Расадник“
Током школске
године
Учешће у емисијама
Радија и Телевизије
Пожега
Начин
реализације:
Припрема,
штампа и
дистрибуција
школског листа
Извештавање о
значајним
догађајима из
рада школе
Носиоци
реализације
Чланови Литерарне
секције
Директор школе
* Начини праћења реализације програма и носиоци праћења: директор, помоћници
директора, Тим за самовредновање рада школе.
75
Основна школа ''Петар Лековић" Пожега
14.
Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину
ПРОГРАМИ КОЈИ СУ КАО АНЕКС САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА
14.1. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА (Налазе се код
помоћника директора)
14.2. ПРОГРАМИ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ
И ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (Програм
одељењског старешине, Програм савета родитеља, Програм одељењског већа,
Програм слободних активности)
14.3. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА (Налази се код секретара школе)
14.4. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ (Налази се код стручних
сарадника школе: школског психолога и педагога)
14.5. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ (Налазе се код помоћника директора)
14.6. ЕКОЛОШКИ ПРОГРАМ (налази се код наставника биологије)
14.7. РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ САСТАНАКА СА РОДИТЕЉИМА (Налазе се
код помоћника директора и на огласној табли)
14.8. ПРОГРАМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
ОДРАСЛИХ (Налазе се код помоћника директора)
14.9. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ (Налази
се код школског психолога и педагога)
14.10. ПРОГРАМ ТИМА ЗА ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА НА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ НА
УСЛОВЕ ЖИВОТА И РАДА У ШКОЛИ
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Мишо Марковић
_____________________
76
Download

Годишњи план рада за 2013/2014 годину