Galerijske vesti
Број 9

Септембар 2014.
Трг галерија 1, 21000 Нови Сад
Тел: (+381) 21 48 99 000
Факс: (+381) 21 48 99 023
[email protected]
www.galerijamaticesrpske.rs
www.galerijamaticesrpske.rs
У ФОКУСУ
Даница Јовановић
СЕЉАНКА, 1913.
уље на картону, 18,4 × 13 cm
„У фокусу“ за месец септембар је слика Сељанка Дани­
це Јовановић, сликарке која је припадала генерацији српских
модерниста с почетка XX века и чији креативни успон је наг­
ло прекинут трагичном погибијом 1914. године. Ове године
12. септембра навршава се 100 година од смрти уметнице.
Слика Сељанка спада у групу слика малих димензија,
уља на картону, на којима Даница Јовановић приказује жене
у ношњама из западне Србије, углавном из Мачве и Јадра,
заузете неким послом. Сељанка са ове слике се налази у при­
родном окружењу, у руци носи плетену корпу и штрика. Де­
лови ношње у коју је одевена говоре о њеној националној при­
падности − дугачка бела кошуља без икаквог веза или украса
преко које има дугачки прслук, такозвани садак или корет, и
опасану прегачу, а на глави јој је марама коју су носиле углав­
ном удате жене. Даница Јовановић на овим сликама не инси­
стира на дословној интерпретацији живописних мотива на
прслуцима, кецељама, шареницама, већ на одећи као визуел­
ном коду, и на препознатљивости послова које жене обављају.
Сликарка жели да укаже на архетипске вредности интегриса­
не у руралну свакодневицу.
Приказивање народа и народних типова из различи­
тих делова Србије у нашој уметности започиње средином XIX
века. Овакви мотиви се јаваљају као битно обележје етничког
идентитета и као резултат спознаје народа у идеологији српског
национализма. И у делима прве генерације српских модерни­
ста, међу којима је и Даница Јовановић, видно је, за модерну
уметност необично снажно, везивање за афирмацију идеје
националног. Ауторски допринос ове уметнице у исказивању
националних идеала добија свој израз кроз лик жене у рурал­
ном окружењу, као заступник ванвреманског, хранитељског
принципа природе. Да би открила аутентичност и дух наро­
да, Даница Јовановић је бележила минијатуре из сеоске свако­
дневице. Ове слике представљају израз заустављеног тренут­
ка, мале исечке из сеоског живота које треба посматрати као
њен покушај за поновним успостављањем везе уметности и
живота и обнављањем контакта са природом. Оне су, између
осталог, биле погодно средство за остваривање Даничиних
просветитељских идеја и националну еманципацију.
Слика Сељанка носи у себи снажну минхенску ноту
– сликана je у духу великих минхенских мајстора импресио­
низма. Уочава се светао колорит са акцентима беле, нарочито
у партијама неба, наглашен потез и акцентовање детаља ин­
тензивним бојама. Боје на одећи за уметницу представљају
центар пажње, а природно сунчево осветљење им даје нову
изражајну снагу.
Слика Сељанка је изложена у сталној поставци XX
века Галерије Матице српске.
Даница Јовановић
(Бешка, 4. јануар 1886. – Петроварадин, 12. септембар 1914)
После завршене више девојачке школе у Новом Саду
1907. године уписала се у женско декоративно одељење
Уметничко-занатске школе у Београду, где су јој предавали
Бета и Риста Вукановић, Марко Мурат и Ђорђе Јовановић.
Захваљујући помоћи и стипендијама својих добротвора,
1909. године се уписала на Женску уметничку академију
и у Женско уметничко удружење у Минхену, где је сте­
2
www.galerijamaticesrpske.rs
У ФОКУСУ
кла прве утиске о дометима минхенске сликарске школе и
оновременој сликарској продукцији. Академију је заврши­
ла 1914. године. Исте године је постала члан патриотског
удружења „Србадија“, које је окупљало српске студенте у
Минхену, као и припаднике других југословенских народа.
Из Минхена је редовно пратила шта се дешава у Новом Саду
и Београду, као и на фронтовима у току Балканских ратова.
Нарочито је добро била обавештена о дешавањима у Новом
Саду и пружала значајну подршку током ратних операција.
Почетком августа 1914. године напустила је Минхен и отпу­
товала у родну Бешку. У том периоду је посетила Нови Сад
и Београд када је настала скица срушеног железничког мо­
ста који је спајао Београд и Земун (Порушени мост, 1914),
која се данас налази у колекцији Галерије Матице српске.
Мост је после неколико дана борби миниран у ноћи 28. јула,
док је Даница била у Минхену, тако да га је она по повратку
у домовину затекла срушеног.
Само месец дана након повратка из Минхена због
патриотских осећања и родољубивих активности нашла се
међу таоцима које је аустроугарска војска ухапсила у Бешки.
Преки суд ју је осудио на смрт. Стрељана је у подножју Пе­
троварадинске тврђаве. Године 1997. у Бешки је установљен
Меморијал Данице Јовановић.
Усмерена на класично уметничко образовање, Да­
ница Јовановић је преузела визуелни идентитет закаснелог
немачког импресионизма али и тенденцију ка експресио­
нистичком третману геста, боје и осветљења, уз повремени
искорак у симболизам. У њеном раду је наглашено прису­
ство национално-просветитељске црте. Резултат је симбо­
листички, колористички експресиван и национално обојен
опус од седамдесетак радова.
У СЕПТЕМБРУ . . .
6. септембра 1914. године рођен је Богдан Шупут, сликар,
графичар и карикатуриста. Иако је за собом оставио
малобројни сликарски опус, поједини радови спадају у
врхунска остварења поетског реализма у српској уметности
XX века.
18. септембра 1753. године умро је Христифор Жефаровић,
живописац, бакрорезац, калиграф и издавач. У историји
српске уметности прве половине XVIII века оставио је
неизбрисив траг као пионир у развоју српске барокне
уметности.
25. септембра 1864. године умро је Јован Поповић, представник
бидермајер епохе који је углавном сликао портрете српског
грађанског друштва XIX века.
30. септембра 2002. године умрла је мр Лепосава Шелмић,
историчарка уметности и истакнути научни радник. Свој
радни век провела је у Галерији Матице српске као кустос и
управник.
3
АКТУЕЛНА ИЗЛОЖБА
ПРАЗНИНЕ
(11. септембар – 12. октобар)
Галерија Матице српске је,
свесна да савремен музеј, без обзи­
ра које наслеђе баштини, мора бити
у директном контакту са савреме­
ном уметничком праксом, покрену­
ла циклус „Традиција и савремено
стваралаштво“. Намера нам је да
дела која чувамо и излажемо и идеје
које ишчитавамо из прошлости буду
Зграда Продуктне берзе
инспирација за савремено ствара­
лаштво у различитим медијима изражавања. Управо са том
идејом, као први у овом циклусу, настао је и пројекат Празнине, аутора Игора Антића и Ратомира Кулића.
Пројекат Празнине је ком­
плексан по свом садржају и састоји
се од изложбе Празнине, пратећег
каталога са текстом Игора Антића
допуњеног предговором мр Данила
Вуксановића и поговором Ратомира
Кулића, затим мапе Празнине која
Салонска столица
садржи 12 графичких листова на­
фото И. Антић
сталих током припреме пројекта са
уводним текстом Соње Јанков и Ратомира Кулића, као и
засебног поетско-филозофског дела Дискурс о празнинама
Ратомира Кулића.
Будући да зграда Галерије Матице српске чини ва­
жан део историје установе као место које пружа оквир
нашег деловања и представља идентитетску потку коју
јавност данас препознаје и везује за Галерију Матице
српске, Игор Антић се одлучио да свој уметнички пројекат
посвети проучавању њене историје у периоду између 1942.
и 1957. године, односно периоду када је промењена њена
првобитна намена и усељена најпре Мађарска окупациона
полиција, затим по завршетку Дру­
гог светског рата ОЗНА-а, односно
до 1956. године УДБА, да би након
тога у зграду била усељена Галерија
Матице српске. Тај период у коме је
зграда имала сасвим другачију на­
мену и била у функцији институција
Салонске столице
које су биле у служби политич­
фото И. Антић
www.galerijamaticesrpske.rs
ких и друштвених промена, није
имао директне везе са делатношћу
Галерије. Ипак, та „празнина“, одно­
сно недовољна истраженост онога
што се тих година дешавало у самој
згради и рефлексија тих догађаја
на свакодневни живот а самим тим
и на уметност, подстакла је Игора
Окупација
Антића да реализује пројекат који
фото И. Антић
је објединио истраживање архивске
грађе и документације, интервјуе савременика и модерни
уметнички израз у форми видео-рада. У изложбеним са­
лама емитује се пет филмова, а свака од просторија носи
име једне од снимљених личности: 1 –„Олга“, 2 –„Тоша“, 3
–„Куза“, 4 –„Ћира“ и 5 –„Друг“, који су из различитих угло­
ва (професионалног, приватног, уметничког, полицијског,
кажњеничког...) и на различите начине (драматично, анег­
дотски, аналитично, дистанцирано...) допринели да се раз­
мотри овај специфични аспект у односима између умет­
ности и политике. Аутор је заправо желео да на основу
историјских података створи ауторско дело које ће испу­
нити „празнину“ и понудити интерпретацију историјских
догађаја кроз уметничко дело.
Аутор изложбе: Игор Антић, уметник; стручни са­
радници: Ратомир Кулић, музејски саветник, мр Данило
Вуксановић, виши конзерватор, Снежана Мишић, МА,
виши кустос; опрема експоната и поставка изложбе: мр
Данило Вуксановић и Дарко Ђорђевић, конзерватори; тех­
ничка подршка: Аљоша Петојевић, стручни сарадник и Бо­
рислав Радановић, виши техничар документариста; дизајн
пратећег материјала: Лазо Сатмари, D PUKT, Нови Сад. Из­
ложба је реализована под покровитељством Министарства
културе и информисања Републике Србије.
Мапа Новог Сада из 1948. године
4
www.galerijamaticesrpske.rs
АКТУЕЛНА ИЗЛОЖБА
Поводом отварања изложбе у
Галерији је одржана конференција
за новинаре на којој су говори­
ли: мр Тијана Палковљевић Бугар­
ски, управница Галерије, мр Дани­
ло Вуксановић, уредник циклуса
„Традиција и савремено ствара­
лаштво“ и аутор Игор Антић (10.
септембар).

На отварању изложбе публици су се обратили мр
Данило Вуксановић, уредник циклуса „Традиција и сав­
ремено стваралаштво“, Игор Антић, уметник и мр Тијана
Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске
која је изложбу званично отворила. Отварању је прису­
ствовао велики број уметника, сарадника као и пријатеља
Галерије Матице српске (11. септембар).
У оквиру пратећег програ­
ма изложбе одржано је ауторско
тумачење Игора Антића, током
којег је публика имала прилику да
сазна нешто више о концепту из­
ложбе и о њеном садржају везаном
за историју зграде Галерије Матице
српске (12. септембар).

У Галерији је одржана промоција монографије
„Игор Антић 1“ и „Игор Антић 2“ (издавачи: Stylos Art-а
и Завода за културу Војводине, Нови Сад) која представља
тројезичну вишетомну монографију о стваралаштву Игора
Антића, уметника који је свој креативни израз остварио
углавном у свету. На промоцији су говорили: мр Тијана
Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске,
Владан Савић, у име издавачке куће Stylos Art, Сања Којић
Младенов, директорица Музеја савремене уметности
Војводине и аутор другог тома монографије и Игор Антић,
уметник (13. септембар).

У оквиру пратећег програма изложбе 3. окто­
бра у 18.00 сати одржано је стручно вођење мр Данила
Вуксановића, док ће 10. октобра бити одржан Семинар
Савршен свет је празнина, у сарадњи Галерије са Центром
за музеологију и херитологију Филозофског факултета у
Београду.
5
www.galerijamaticesrpske.rs
ПРОГРАМИ И ДОГАЂАЈИ
У септембру су одржане две
вечери у оквиру манифестације
Лето у врту галерија 2014. коју су
заједнички реализовале Галерија
Матице српске и Спомен-збирка
Павла Бељанског. У сарадњи са
Француским институтом у Србији
Галерија је приказала екранизацију
опере Чаробна фрула Волфганга Амадеуса Моцарта
са Међународног оперског фестивала Aix-en-Provence у
Француској (4. септембар).
Манифестација је свечано за­
творена пројекцијом филма Марина Абрамовић – „Уметник је присутан“. Захваљујући сарадњи Галерије
Матице српске и Интернацио­налног
филмског фестивала Cinema City,
публика је имала прилике да погледа
филм о познатој савременој уметни­
ци Марини Абрамовић (6. септем­
бар).

У Музеју историје Југосла­вије отворена је изложба
Уметност и власт: пејзажи из збирке Јосипа Броза Тита,
ауторке Ане Панић, кустоскиње Музеја историје Југославије,
коју су заједнички реализовали Галерија Матице српске и
Музеј историје Југославије. Након премијерног приказивања
у Галерији (април−август
2014), изложба Титових
пејзажа представљена је и у
Музеју историје Југославије
у Београду. На отварању из­
ложбе су говориле мр Неда
Кнежевић,
директорица
Музеја историје Југославије,
Aна Панић, ауторка и мр
Тијана Палковљевић Бугар­
ски, управница Галерије Ма­
тице српске, која је изложбу званично отворила (4. септем­
бар).
У оквиру пратећег програма изложбе одржано је
представљање Галерије Матице српске. О историјату
Галерије, њеној колекцији, програмској делатности и раду
на заштити колекције као и на пројектима заштите наслеђа
у сарадњи са другим институцијама у земљи и иностранству
говориле су мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница
Галерије, Снежана Мишић, МА, начелник Одељења за про­
граме и презентацију и др Даниела Королија Црквењаков,
помоћник управника (30. септембар).

У оквиру пратећег
програма изложбе Даница Јовановић (1886–1914) у
Великој галерији Дома Војске
Србије у Београду одр­
жано је неколико предавања
и
стручних
тумачења.
На
предавању Даница
Јовановић: сликарска техника и иза­зови конзервације
и рестаурације, др Даниеле Королије Црквењаков, конзер­
ватора саветника Галерије Матице српске, публика је имала
прилике да чује о конзерваторском третману и приступу
приликом конзервације једанаест слика и скица Данице
Јовановић из колекције Галерије (6. септембар). Одржано је
ауторско тумачење изложбе др Јасне Јованов која је пред­
ставила стваралаштво и животни пут Данице Јовановић (13.
септембар), а пред затварање изложбе приказан је документарни филм Једна слика, једна прича: Даница Јовановић –
– Глава Циганке, (Радио телевизија Србије, 2002) (20. сеп­
тембар).
6
www.galerijamaticesrpske.rs
ПРОГРАМИ И ДОГАЂАЈИ


Галерију Матице српске су
посетили музејски стручњаци −
судије за међународну награду
„ЖИВА“ коју додељује Форум сло­
венских култура. Чланови жирија
за награду „ЖИВА“ Андреја Рих­
тер, директорица Форума словен­
ских култура (Словенија) и Биљана
Брајовић Пајковић, директорица ЈУ „Музеји и галерије Буд­
ве“ (Црна Гора) су оцењивале Галерију Матице српске која
је у избору за награду уз још тринаест музеја са подручја
Југоисточне Европе. Чланице жирија су дочекали и Галерију
Матице српске представили мр Тијана Палковљевић Бу­
гарски, управница Галерије, Снежана Мишић, МА, на­
челник Одељења за програме и презентацију, мр Данило
Вуксановић, шеф Сектора заштите и Јелена Огњановић,
кустос за едукацију (6. септембар).
Галерија Матице српске је и ове године обележи­
ла манифестацију „Дани европске баштине“ која има за
циљ да приближи и промовише културно наслеђе. Избо­
ром овогодишње теме Језик и писменост скреће се пажња
шире јавности на значај писмености и језика и важност
њиховог очувања. У Галерији је одржано предавање Једна
слика о народном певачу / једна народна песма у слици
Милене Врбашки, музејског саветника Галерије, док је у на­
ставку програма приказан документарни филм Архиви у
камену. Графити пастира у долини Фијеме, у сарадњи са
Италијанским институтом за културу у Београду (26. сеп­
тембар).

Галерију Матице српске су посетила деца из Сигурне куће и Свратишта у оквиру програма Путујући атеље
које приређује „Распустилиште“. Јелена Огњановић, кустос
за едукацију и Мирослава Жарков, кустос приправник
упознале су малишане са дечјим портретима изложеним у
Сталној поставци, након чега су у Дечјој соби сликали пор­
трете својих другара (18. септембар).
7
ДЕЧЈИ ПРОГРАМИ И КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ
НАГРАДА
на Међународном конкурсу за ликовне радове
деце и омладине „Моја авантура у музеју“
у Окружном музеју у Торуњу (Пољска)
12. септембар 2014. године
Галерија Матице српске и Предшколска установа
„Радосно детињство“ конкурисале су на 36. Међународном
конкурсу за ликовне радове деце и омладине „Моја аван­
тура у музеју“ у Окружном музеју у Торуњу (Пољска) са
петнаест дечјих радова који су настали током едукативног
програма за децу у Галерији Потрага за благом. Дечји водич
кроз Галерију Матице српске и били инспирисани Галеријом
и уметничким делима која су у њој изложена.
Групни дечји рад „Дворац“ (аутори: Ива Немет,
Милица Ђорђевић, Филип Јурић, Јован Милошевић, Ума
Тил, Никола Петрушић, Елена Зорановић и Ања Шудић,
шестогодишњаци) из вртића „Црвчак“ из Новог Сада, уз
менторство васпитачице Драгане Тркуље и ликовног педа­
гога Викторије Чикош, изабран је за један од пет најбољих
дечјих радова у категорији узраста од 5 до 9 година. За до­
принос дечјем стваралаштву награду су добиле Драгана
Тркуља и Викторија Чикош.
www.galerijamaticesrpske.rs
одељења за едукацију Јустина Би­
бик, након чега су уручене награ­
де и изложба је званично отво­
рена. Догађају су присуствовали
и представници Министарства
културе и наслеђа Пољске, Кро­
ненберг Фондације, Града Торуња,
Народне банке Пољске, Окружног
музеја у Торуњу и Клуба пријатеља
Окружног музеја у Пољској који су финансијски подржали
реализацију конкурса и награде (12. септембар).
Поред Србије, на Конкур­
су су учествовали радови деце из
Украјине, Чешке, Кине, Летоније,
Грузије и из градова широм Пољске.
Жири је од 10.000 пристиглих ра­
дова изабарао 250 најбољих који су
представљени на изложби.
Изложба „Моја авантура у
музеју“ у Окружном музеју у Торуњу
је отворена до 11. октобра 2014. го­
дине.
У Галерији Матице српске организовано је дружење
малишана, родитеља, васпитача и кустоса Галерије пово­
дом награде (1. октобар).
Свечаном отварању изложбе и додели награ­
да у Окружном музеју у Торуњу присуствовала је Јелена
Огњановић, кустос за едукацију Галерије Матице српске.
Присутнима се обратио градоначелник Торуња Миха­
ел Залески, директор музеја др Марек Рубниковиц и шеф
8
ДЕЧЈИ ПРОГРАМИ И КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ
КРЕАТИВНЕ ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ
Галерија Матице српске у сарадњи са Центаром за
позоришна истраживања из Новог Сада организује Креативне драмске радионице намењене младима узраста од 12
до 16 година.
У Галерији је одржана
конференција за новинаре по­
водом почетка реализације Креативних драмских радионица на
којој су говорили Снежана Мишић,
МА, начелник Одељења за програ­
ме и презентацију Галерије, Весна
Ждрња, председник Центра за по­
зоришна истраживања и Армин Јоха Хаџимусић, глумац и
драмски/театарски педагог (18. септембар).
Током септембра месеца одржане су две Креативне
драмске радионице (20. и 27. септембар).
У сарадњи са кустосима Галерије, драмски педа­
гози су одабрали три уметничка дела: Енглескиње у Паризу и Гајдаш Саве Шумановића и Циганску свадбу Ђурђа
Теодоровића, која су чинила основу радионица. Учесници
су имали прилике да сазнају нешто о уметницима, самим
делима и приказаним темама, али и о друштвеном контек­
сту и времену у коме су настајала. Кроз разне драмске игре
и импровизације, млади су испитивали естетске карактери­
стике нашег подстицаја – боје приказивали покретима тела,
опонашали ритам и интензитет кретања четкице по платну
и својим телима стварали tableaux vivants копирајући ликове
који су приказани. На тај начин се, емотивно повезивали са
ликовима на слици и покушавали да протумаче ситуацију у
којој се налазе.
На радионицама се, уз
помоћ методологија позоришта
у образовању, креативне драме и
процеса драме, који се примењују у
учионицама и другим друштвеним
просторима широм света у циљу
едукације деце и младих о питањима
друштва, човечанства и уметности,
промовише уметност, образовне и културне вредности.
Већина младих данас је зависна од интернета и
мултимедија. Овакав начин живота ствара велики јаз
између њих и уметности, а поготово ликовне уметности.
Језгра драмског приступа педагогији, упркос структури
и дисциплини који су потребни, јесте игра. А игра је оно
www.galerijamaticesrpske.rs
што они знају најбоље. У случају ра­
дионица са уметничким делима из
Галерије Матице српске, природни
нагон младих да се играју постиже
више циљеве за њихово сазревање:
‒ на нивоу образовања: уче­
сници уче појединости о историјским
и друштвеним околностима у вези
са темама приказаним на делу којим се радионица бави.
Такође се упознају са уметником и његовим уметничким
стилом или правцем.
‒ на уметничком нивоу: представљање важности ли­
ковних уметности на оригиналан и динамичан начин. Ко­
ристе се импровизоване игре у улози, драме, миме, маске,
слободног кретања, гласа,... како би се омогућило учесни­
цима да цене универзалне поруке о људском искуству које
уметничка дела чувају кроз време.
‒ на педагошком нивоу: развој
сарадње, вештине демократског ди­
јалога, спонтаност, способност
емпатије ‒ у атмосфери слободне
креативности, без бојазни да ће
бити критиковани или оцењени као
у конвенционалној настави.
Радионице воде: Армин Јоха Хаџимусић, глумац и
драмски/театарски педагог, Христина Муратиду, глумица
и драмски/театарски педагог, магистар примењене драме,
Мирослава Жарков и Јелена Огњановић, кустоси Галерије
Матице српске.
9
КОНЗЕРВАТОРСКЕ ПРИЧЕ
ОТВОРЕНИ АТЕЉЕ
Галерија Матице српске представља своје
конзерваторско-рестаураторске активности у форми
Отвореног атељеа – програма намењених општој и стручној
публици кроз које се приказују токови и домети рада на
пројектима заштите културног наслеђа или представљају
занимљивости из области конзервације и рестаурације
уметничких дела.
Прва активност под називом
Отворени атеље 1, одржан је од
од 5. до 9. маја 2014. године. У
Сталној поставци уметности XVIII
века организовано је снимање и
испитивање икона неинвазивним
методама: инфрацрвена рефлекто­
гра­фија и XRF спектрометрија. Ове
методе помогле су рестаураторима да проникну у тајне
начина на који је икона направљена, пре чишћења потамнеле
површине, али и да покушају да виде припремни цртеж и
утврде палету коришћених пигмената. Ове информације
у комбинацији са стилским, историјским и визуелним
проучавањем дале су комплетнију слику о нашем културном
наслеђу. У Отвореном атељеу 1 учествовали су стручњаци
из Покрајинског завода за заштиту споменика културе и
Централног института за конзервацију из Београда.
Друга активност, под именом
Отворени атеље 2, започета је 19.
септембра а трајаће до 10. октобра
2014. године. У овом периоду
биће приказана фаза чишћења
слике, на примеру иконе Света
Тројица са анђелима, аутора Арсе
Теодоровића, српског сликара краја
XVIII и почетка XIX века. Икона,
настала у периоду од 1818. до 1820. године, представљала
је централну икону иконостаса некадашње српске цркве у
Будиму, срушене 1949. године. Сликана је уљем на платну
кашираном на даску, а након санације дрвеног носиоца
изведеног у Покрајинском заводу за заштиту споменика
културе, у Галерији Матице српске је почела конзервација
и рестаурација бојеног слоја. Циљ чишћења је да се уклони
атмосферски талог и лакови који мењају изглед и доживљај
уметничког дела. У току рада користе се специјални сапуни
и органски растварачи који се бирају на основу претходно
извршених тестова чишћења. Ови тестови служе како би се
www.galerijamaticesrpske.rs
одабрали одговарајући растварачи који уклањају искључиво
накнадне слојеве а немају утицај на оригинални бојени
слој. У току три недеље трајања програма одржаваће се и
предавања о методологији рада, као и специфичностима и
ризицима који прате ову деликатну фазу конзерваторско-рестаураторског третмана.
Програм Отвореног атељеа ће се у 2014. години
завршити изложбом Отворени атеље – Истраживање
и заштита културног наслеђа Будимске и Темишварске
епархије 2013–2017. На изложби, која ће трајати у периоду
од 21. новембра до 6. децембра 2014. године, биће приказан
оквир настанка мултидисциплинарног пројекта који
реализује више институција, конзерваторски и научни
проблеми и први резултати. Изложбу ће реализовати
Галерија Матице српске у сарадњи са Покрајинским
заводом за заштиту споменика културе. Конзерваторско-рестаураторска методологија која се примењује у раду ове
две установе културе биће илустрована кроз уметничке
предмете, приказане у различитим фазама конзерваторског
третмана, као и едукативне текстуалне паное, видео
презентације и текстуални флајер. У току трајања изложбе
биће приређена тематска предавања намењена како
стручњацима, тако и широј јавности.
Координатор Отвореног атељеа Галерије Матице
српске je др Даниела Королија Црквењаков, музејски
саветник Галерије.
10
У ОКТОБРУ ВАС ОЧЕКУЈЕ
www.galerijamaticesrpske.rs
ПРОГРАМИ И ДОГАЂАЈИ
ДЕЧЈИ ПРОГРАМИ И КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ
3. октобра у 18.00 сати у оквиру пратећег програма
изложбе Празнине биће одржано стручно вођење мр Данила Вуксановића, уредника циклуса „Традиција и савремено
стваралаштво“.
4, 11, 18. и 25. октобра биће одржане чети­
ри Креативне драмске радионице. Посматрајући
уметничка дела из Галерије а уз помоћ методологија
позоришта у образовању, креативне драме и проце­
са драме учесници ће имати прилике да се упознају
са уметношћу и друштвеним околностима XX века
као и да искажу своју креативност и глумачке спо­
собности.
10. октобра биће одржан Семинар Савршен свет је
Празнина у сарадњи Галерије Матице српске и Центра за
музеологију и херитологију Филозофског факултета у Бео­
граду.
16. октобра ће бити одржана конференција за новинаре поводом прославе Дана Галерије Матице српске.
9. октобра у 11.00 сати биће одржана приредба
Креативне радионице „Машталица“ у сарадњи са Галеријом
Матице српске, у оквиру Дечје недеље.
17. октобра у 19.00 сати биће свечано обе­
лежен Дан Галерије Матице српске. Овогодишња
Свечана седница посвећена је прослави Век и по
Матице српске у Српској Атини. Поводом овог
јубилеја биће приказана изложба Пресељење Матице српске из Пеште у Нови Сад (1864–2014)
у сарадњи са Матицом српском, Библиотеком
Матице српске, Музејом Војводине и Српским
народним позориштем. На седници ће бити
додељене Споменице пресељења Матице српске
из Пеште у Нови Сад (1864–2014) и Захвалнице
Клуба пријатеља Галерије Матице српске.
24. октобра у 11.00 сати биће одржана конференција
за новинаре поводом почетка едукативног програма
за децу Осети уметност. Доживљавање уметничких
дела путем чула и потписивања споразума о сарадњи
између партнера који учествују у реализацији програма:
Галерије Матице српске, Предшколске установе „Радосно
детињство“ и Креативне радионице „Машталица“. У исто
време одржаће се прва радионица програма Осети уметност са малишанима из ПУ „Радосно детињство“.
28. октобра у 18.00 сати биће отворена Ретроспективна изложба архитекте Милана Стојкова поводом доде­
ле Табаковићеве награде за архитектуру 2014. године, коју
додељују Друштво архитеката Новог Сада (ДаНС).
11
www.galerijamaticesrpske.rs
Galerijske vesti
приређује Галерија Матице српске са идејом унапређивања
презентације и популаризације своје делатности и уметничке колекције.
Уређује
Снежана Мишић, МА, виши кустос
Текстове приредили
Др Даниела Королија Црквењаков, музејски саветник
Невена Ђоровић, конзерватор
Јелена Огњановић, кустос
Мирослава Жарков, кустос
Ликовно-техничко уређење
Борислав Радановић, виши техничар-документариста
Нови Сад
септембар, 2014.
12
Download

Galerijske vesti_septembar