Etický kodex
společnosti
Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako „MetLife“ a „naše společnost“.
Za „přidruženou společnost“ jsou považovány všechny korporace, partnerské společnosti, společnosti s ručením omezeným, koncerny
nebo jiné entity, které jsou prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkovatelů přímo či nepřímo řízeny společností MetLife Inc.
Obsah
Zpráva od výkonného ředitele.................................................................................. i
Kodex a zákon............................................................................................................. 1
Bezúhonnost a poctivost při práci............................................................................ 4
Pochopení důležitosti Kodexu společnosti MetLife.............................................................................4
Další povinnosti nadřízených...............................................................................................................................5
Dodržování pravidel u společnosti s celosvětovou působností..................................................5
Osobní zodpovědnost................................................................................................ 7
Hlášení nezákonného nebo neetického jednání...................................................................................7
Vyhýbání se střetům zájmů................................................................................................................................10
Ochrana majetku naší společnosti................................................................................................................14
Řádné zacházení s důvěrnými informacemi.......................................................................................14
Technologie...............................................................................................................................................................16
Chování na pracovišti...............................................................................................19
Respekt na pracovišti..............................................................................................................................................19
Spravedlivý pracovní postup.........................................................................................................................19
Nulová tolerance obtěžování a diskriminace.....................................................................................20
Finanční síla zakořeněná v etickém jednání..........................................................23
Správa financí a výkaznictví................................................................................................................................23
Účetní standardy....................................................................................................................................................23
Audity a externí revize........................................................................................................................................24
Získávání důvěry veřejnosti................................................................................................................................24
Vhodné prodejní aktivity...................................................................................................................................24
Boj proti korupci.....................................................................................................................................................26
Nedovolené používání interních informací.........................................................................................28
Praní špinavých peněz........................................................................................................................................29
Obchodní sankce...................................................................................................................................................29
Úcta ke konkurentům.............................................................................................................................................30
Zákony o hospodářské soutěži....................................................................................................................30
Partnerství s našimi komunitami............................................................................32
Příspěvky na politickou činnost a dobročinné příspěvky..............................................................32
Pozornosti a obdarovávání úředních osob..............................................................................................33
Lobování..........................................................................................................................................................................34
Výjimky......................................................................................................................34
Seznam zdrojů...........................................................................................................34
Zpráva od výkonného
ředitele
Již více než 140 let společnost MetLife zákazníkům pomáhá budovat vlastní
záchranné sítě a zabezpečovat finanční budoucnost. Rozkvět naší společnosti
se odvíjí od důvěry – důvěry, kterou naši zákazníci vkládají v naše produkty, naši
finanční sílu a naše zaměstnance.
Nyní více než kdy jindy platí, že úspěch v oboru finančních služeb závisí na
dobré pověsti společnosti a její schopnosti získávat a udržovat důvěru. Ve
společnosti MetLife se vždy řídíme těmi nejvyššími standardy obchodního
jednání. Náš Etický kodex je mnohem více než jen slova napsaná na papíře.
Jde o uživatelskou příručku, která každému zaměstnanci společnosti MetLife
pomáhá chovat se takovým způsobem, který posiluje naši dobrou pověst na
všech trzích, kde působíme.
Každý z vás reprezentuje to, čím je společnosti MetLife. Je důležité, abyste si
přečetli, pochopili a dodržovali Etický kodex a ohlašovali problémy, které by
mohly oslabit důvěru veřejnosti v bezúhonnost naší společnosti.
Děkuji vám za pomoc při prosazování dlouhodobého závazku společnosti
MetLife k čestnému a důvěryhodnému jednání při všem, co děláme. Závisí na
něm náš trvalý úspěch na celém světě.
Steven A. Kandarian
Generální a výkonný ředitel
v
Kodex a zákon
Společnost MetLife působí ve více než 60 zemích světa. Proto naše společnost
a naši spolupracovníci podléhají zákonům mnoha zemí, provincií, států, samospráv
a regionálních organizací, jako je Evropská unie.
Všichni musíme vědět, jak se tyto zákony vztahují na naši práci. MetLife je korporací
zřízenou v USA a americké zákony se mohou týkat jak našeho působení po celém světě,
tak obchodních aktivit spolupracovníků všude, kde žijeme a pracujeme. Je také důležité
znát situace, kdy zákony určitých zemí platí i za hranicemi těchto zemí.
Odkazy v zásadách společnosti MetLife na zákony USA a dalších zemí, ve kterých
působíme, odrážejí skutečnost, že se na společnost s celosvětovou působností vztahuje
mnoho různých zákonů. Pokud se vám zdá, že jsou informace uvedené v tomto
Kodexu v rozporu s příslušným zákonem, nařízením nebo místní zásadou, a nevíte, jak
postupovat dále, obraťte se na svého nadřízeného, oddělení firemní etiky a dodržování
zásad nebo právní oddělení.
Jako spolupracovník společnosti MetLife máte povinnost:
• Znát a dodržovat všechny zásady, které
se týkají vašich pracovních povinností.
• Znát právní a regulační požadavky země
nebo regionu, kde pracujete, které mají
vliv na vaši činnost.
• Ihned ohlásit jakákoli porušení nebo
potenciální problémy v souladu
s požadavky všech místních zákonů
a zásad.
Místní zákon nebo kultura může obsahovat
jedinečné nebo místní specifické požadavky,
které slouží jako doplněk k pravidlům
v tomto Kodexu, případně jako jejich náhrada.
Nezapomeňte si projít všechny zásady
a postupy, které platí v místě vašeho
působení, a zjistit tak o konkrétních
tématech více informací.
1
Etika a bezúhonnost
Již více než století si MetLife buduje pověst společnosti, která věří v čestné
jednání, bezúhonnost a spolehlivost. Každá z nás má osobní povinnost řídit se
nejvyššími standardy etického jednání, což je, jak pevně věříme, jediným přijatelným
způsobem podnikání. Známé jméno a dobrá pověst naší společnosti jsou podepřeny
naším závazkem poskytovat hodnotu a špičkové služby všem, kteří s námi obchodují,
a vždy se soustředit na to, co je nejlepším řešením pro naše zákazníky.
2
Bezúhonnost a
poctivost při práci
3
Při podnikání vyznáváme
hodnoty jako pravdivost,
upřímnost a čestnost.
081508 Graduate.ai
Bezúhonnost a poctivost
při práci
Pochopení důležitosti Kodexu společnosti MetLife
Dobrá pověst společnosti MetLife závisí na našem udržování nejvyšších standardů
jednání při všech obchodních aktivitách. Vy sami nesete zodpovědnost za ochranu této
dobré pověsti tím, že budete „dělat, co je správné“ a jednat jako dobří partneři vždy,
když budete pracovat s našimi zákazníky, obchodními partnery a mezi sebou navzájem.
Nikdy nikoho nesmíte nečestně vyžít prostřednictvím manipulace, zatajení informací,
zneužití tajných nebo důvěrných informací nebo jakékoli formy zkreslování.
Náš Kodex vysvětluje standardy, kterými se musíme řídit
Jako od spolupracovníků společnosti MetLife se od vás očekává, že se s tímto Kodexem
důkladně seznámíte, přesto tento Kodex nemůže zůstat osamocen. Musíme k němu
přidat i vlastní zdravý rozum a znalost zákonů, nařízení a zásad společnosti, které se
vztahují na naše povinnosti u společnosti MetLife. Aby postavení našeho podniku
zůstalo silné, je důležité, abyste se vyhnuli byť jen zdání něčeho nepatřičného. Porušení
našeho Kodexu nebo dalších zásad společnosti může vést k disciplinárnímu postihu, do
výše dovolené příslušným zákonem, včetně ukončení pracovního poměru. Kromě toho
mohou některé kontrolní orgány ukládat pokuty nebo trestní či občanskoprávní postihy.
Rozumná rozhodnutí a kdy požádat o pomoc
Pokud si nejste jisti tím, jak postupovat, projděte si odpovídající část tohoto Kodexu.
Jestliže si nebude jisti ani po tomto přečtení, promluvte si se svým nadřízeným,
případně využijte některý z příslušných kontaktů uvedených v části Seznam zdrojů.
Budete-li mít pochybnosti, požádejte o pomoc.
Program obchodního jednání
Vzhledem k tomu, že zodpovědnost za udržení bezúhonné pověsti společnosti MetLife
nesou především její spolupracovníci, naše společnost vás žádá, abyste potvrdili svůj
závazek dodržovat standardy uvedené v tomto Kodexu a jednání v souladu s nimi.
K tomu slouží Program obchodního jednání.
Pravidelně musíte potvrzovat, že jste si přečetli celý Kodex a jeho znění je vám jasné.
V případě potřeby může být od spolupracovníků také vyžadováno, aby pravidelně
zveřejňovali informace, které se mohou odhalit střety zájmů nebo další problémy
s povinnostmi společnosti. Za určitých okolností může být nutné jak takovéto zveřejnění,
4
tak výslovný souhlas. V ostatních případech můžete být požádáni o potvrzení, že jednáte
v souladu s tímto Kodexem a že jste plně zveřejnili veškeré informace o všech možných
porušeních Kodexu nebo zákona.
V závislosti na povaze zveřejněných potenciálních problémů může být provedeno
šetření, aby byla daná záležitost vyřešena. V těchto případech musíte při hledání řešení
spolupracovat. Pokud se od vás očekává, že budete pravidelně zveřejňovat informace,
musíte tak činit včas a patřičným způsobem. Nejdůležitější je, abyste si pamatovali, že
i zdání neetického jednání může poškodit dobrou pověst společnosti MetLife a oslabit
důvěru veřejnosti v naši společnost.
Další povinnosti nadřízených
Udržování bezúhonné pověsti společnosti MetLife a jejího závazku k nejvyšším
standardům čestnosti a spravedlnosti je mimořádnou povinností těch, kdo řídí provoz
této společnosti. Nesete zodpovědnost za znalost a dodržování Kodexu a měli byste
také šířit povědomí o Kodexu mezi spolupracovníky, kteří jsou vašimi podřízenými,
a zajistit tak, že jej znají a dodržují i oni. Máte povinnost jít všem okolo dobrým příkladem.
Z tohoto důvodu společnost MetLife nadřízeným doporučuje, aby vytvářeli
prostředí otevřených dveří, ve kterém se spolupracovníci nebudou zdráhat pokládat
otázky a ohlašovat problémy. Setkáte-li se s dotazem, který neumíte zodpovědět,
je vaší povinností jako nadřízeného tento dotaz předat dál. Pokud za vámi přijde
spolupracovník, aby ohlásil možné porušení zásad, měli byste zajistit, aby byl tento
problém řádně vyřešen nebo bez prodlení postoupen příslušné osobě nebo oddělení.
Dodržování pravidel u společnosti s celosvětovou
působností
Vedle dodržování tohoto Kodexu musíme dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla
a nařízení, která se vztahují na společnost MetLife všude,
kde působíme. Je přirozené, že se zákony v jednotlivých
zemích liší, proto musíme znát a dodržovat všechny
zákony a nařízení, která se týkají naší práce. Vzhledem
k tomu, že jsou zákony, které se na působení
společnosti MetLife vztahují, velmi složité a postihy
za jejich porušení mohou být tvrdé, máte-li dotazy
nebo problémy, využijte kontakty uvedené v části
Seznam zdrojů, poraďte se s nadřízeným nebo se
obraťte na oddělení firemní etiky a dodržování pravidel.
5
Osobní
zodpovědnost
6
Pracovníci i vedoucí
pracovníci jednají
zodpovědně a činí
moudrá rozhodnutí, aby
dosahovali výsledků.
ia.1b_1ns s
kt
nu
an
Bae
tP
rAenil-no morf tra tfiL
Osobní zodpovědnost
Hlášení nezákonného nebo neetického jednání
Pokud máte podezření na možné porušení zákona, nařízení či zásady společnosti
MetLife nebo tohoto Kodexu některým spolupracovníkem anebo se o něm dozvíte,
je v souladu s místními zákony dané země a našimi zavedenými zásadami, stejně jako
i vaší povinností, takovou situaci ihned ohlásit příslušné kontaktní osobě. Je rovněž
důležité ohlašovat všechny situace, při kterých podle vás mohlo být jednání jménem
společnosti MetLife nezákonné, neetické nebo jinak v rozporu s naším Kodexem. Bez
ohledu na to, zda toto nepatřičné jednání bylo úmyslné, musíme zajistit, abyste ani vy,
ani společnost MetLife toto nepatřičné jednání neschvalovali, případně nebudili zdání,
že je schvalujete. Tím, že o problémech informujeme vedení, pomáháme zajistit, aby
společnost MetLife fungovala s souladu s nejvyššími etickými i právními standardy.
Váš nadřízený je obvykle první osobou, na kterou byste měli v případě dotazů obrátit.
Máte-li dotazy ohledně tohoto Kodexu nebo se domníváte, že společnost MetLife
nebo některý spolupracovník porušuje zákon či zásadu společnosti nebo jedná
tak, že jeho jednání působí neeticky, váš nadřízený vám může pomoci s ohlášením
těchto problémů příslušné osobě nebo oddělení. Pokud určitou záležitost nechcete
projednávat se svým nadřízeným, můžete se obrátit na mnoho dalších osob, které
vám mohou pomoci, např. na vedoucího oddělení. Částečný seznam je uveden níže
a k dispozici je i podrobnější Seznam zdrojů. Všechna potenciální porušení pravidel
ohlašujte osobám, o kterých jste přesvědčeni, že do tohoto porušení nejsou zapleteny.
Všechna hlášení potenciálních porušení pravidel budou bez prodlení prošetřena
a podle potřeby vyřešena. Za určitých okolností budou porušení pravidel ohlášena
příslušným vládním úřadům. Máte-li dotazy k zásadě společnosti nebo zákonům
týkajícím se ohlašování, více informací získáte od oddělení firemní etiky a dodržování
zásad nebo právního oddělení.
Jak ohlašovat
K ohlašování nezákonného nebo
neetického jednání můžete využít
některý z následujících kontaktů:
• svého nadřízeného,
• horkou linku pro dodržování
pravidel a oznamování podvodů,
• oddělení firemní etiky a dodržování
zásad,
• oddělení vnitropodnikové kontroly,
• zástupce místního personálního
oddělení,
• právní oddělení.
7
Revizní výbor správní rady společnosti MetLife přijal postupy přijímání hlášení
problémů týkajících se podezřelých záležitostí vnitropodnikového účetnictví nebo
kontroly. Pokud se problém, o kterém víte, týká některého z těchto témat, můžete
se obrátit také na revizní výbor. Obecně platí, že ohlášení reviznímu výboru můžete
provést anonymně zatelefonováním na horkou linku pro dodržování pravidel
a oznamování podvodů (1 800 462 6565) v USA, mimo USA na čísla uvedená
v části Seznam zdrojů. Musíte oznámit, že je vaše sdělení důvěrné a anonymní a je
určeno reviznímu výboru. Případně můžete:
• Odeslat e-mail s označením „confidential and anonymous“ (důvěrné a anonymní) na
adresu [email protected] a uveďte, že je určen reviznímu výboru.
• Poslat dopis reviznímu výboru na adresu firemního sekretariátu.
Mimo USA může postup anonymního ohlašování (v rozsahu požadovaném místním
zákonem) podléhat místním požadavkům, mezi něž patří i požadavek, aby měl každý,
kdo bude obviněn z nepatřičného jednání, právo být uvědomen o původu a obsahu
ohlášených informací a opravit omyly. Tím pádem nemusí být anonymita v závislosti
na místním zákoně možná.
Měli byste si uvědomovat, že je pro společnost může být těžší důkladně prošetřit
hlášení, která byla provedena anonymně. Z tohoto důvodu zvažte, že byste při
ohlašování sdělili své jméno. Vaše identita bude udržována v tajnosti v maximálním
rozsahu povoleném příslušným zákonem.
Náš závazek k neprovádění odvetných opatření
Odvetná opatření za ohlašování v dobré víře nebudou ve společnosti MetLife
tolerována. Jestliže ohlásíte činnost, o které se domníváte, že porušuje zákon, pravidlo,
nařízení, vnitropodnikovou zásadu nebo tento Kodex, společnost MetLife vás ochrání
před odvetnými opatřeními.
Všechna hlášení budou patřičně prošetřena a vyřešena. Pokud si myslíte, že jste se stali
obětí odvetných opatření, okamžitě to ohlaste. Také byste měli vědět, že je v mnoha
jurisdikcích nezákonné podnikat odvetné kroky proti jakékoli osobě, která poskytne
pravdivé informace zástupci výkonného orgánu, které se týkají možného spáchání
trestného činu.
8
Jak společnost MetLife reaguje na nepatřičné jednání
Od nás všech se očekává, že budeme spolupracovat na zajištění toho, aby byla
porušení Kodexu bez prodlení řešena. Usilujeme především o ochranu důvěrnosti
osob, které provádějí ohlášení možných nepatřičných jednání, v maximálním rozsahu
povoleném zákonem a okolnostmi dané situace.
Každý, kdo bude shledán vinným z porušení kodexu, bude v souladu s příslušnými
zákony vystaven odpovídajícímu disciplinárnímu postihu. Disciplinárnímu postihu
mohou být vystaveni i nadřízení, pokud nebudou řádně dohlížet na nebo hlásit
nepatřičné jednání spolupracovníků.
Reakce naší společnosti na porušení Kodexu závisejí na mnoha faktorech, např.
zda v rámci nepatřičného chování došlo i k nezákonnému jednání. Při zvažování
nepatřičnosti jednání se vždy zohledňuje pravdivé poskytnutí informací i odmítnutí
plně ohlásit problém a všechny relevantní informace.
Některá porušení Kodexu mohou být i porušeními zákona a mohou vést k trestnímu
stíhání jednotlivců a pokutám či odnětím svobody, budou-li odsouzeni.
Určitá odsouzení
Existují určitá odsouzení a porušení regulačních nařízení, která mohou být v souladu
se zákonem důvodem, aby určitá osoba nemohla pracovat pro společnost MetLife.
Vzhledem k tomu, že naše podnikání z velké míry závisí na důvěře, osoby odsouzené
za určité trestné činy mohou být vyloučeny z možnosti pracovat pro společnost
MetLife. Do této skupiny mimo jiné patří osoby odsouzené za trestné činy spojené
s nepoctivostí, zneužitím důvěry nebo praním špinavých peněz nebo osoby, kterým
byl zamezen přístup na nebo pozastaveno působení na trhu s cennými papíry,
případně z něj byly vyloučeny. Další informace vám poskytne oddělení firemní etiky
a dodržování pravidel nebo zástupce místního personálního oddělení, v USA můžete
využít horkou linku poradenských služeb pro zaměstnance.
9
Vyhýbání se střetům zájmů
Ke střetu zájmů obvykle dochází, když je váš osobní zájem v rozporu se zájmem
společnosti MetLife. Konfliktní situace nastává ve chvíli, kdy by se rozumně uvažující
osoba domnívala, že nemůžete být objektivní a vaše práce pro společnost MetLife
nemůže být efektivní kvůli vašim osobním zájmům, případně zájmům člena vaší
rodiny. Nikdy například nesmíte být konkurenty společnosti MetLife ani používat
majetek, informace nebo své postavení za účelem zisku příležitostí nebo prospěchu.
Ke střetu zájmů může dojít, jestliže vy nebo člen vaší rodiny získáte nepatřičné osobní
výhody v důsledku vašeho postavení ve společnosti MetLife. Abychom si udrželi
důvěru zákazníků, partnerů a spolupracovníků, musíme se pečlivě vyhýbat střetům
zájmů, dokonce i jejich zdání. Níže je popsáno několik nejběžnějších situací, které
mohou způsobit střet zájmů.
Pamatujte si, že pro účely této debaty může být členem rodiny jakákoli osoba, která
žije ve vaší domácnosti nebo která je na vás ekonomicky závislá, včetně manžela/
manželky, druha/družky, dítěte, nevlastního dítěte, vnoučete, rodiče, nevlastního
rodiče, prarodiče, sourozence a příbuzných z manželovy/manželčiny strany.
Měli byste oznamovat všechny možné i skutečné střety zájmů a všechny transakce
nebo vztahy, u kterých by se dalo důvodně předpokládat, že by mohly vést ke vzniku
střetu zájmů nebo zdání takového střetu. Máte-li pochybnosti ohledně existence
nebo potenciální existence střetu zájmů i po pročtení tohoto Kodexu, požádejte
o radu svého nadřízeného nebo oddělení firemní etiky a dodržování zásad.
Dárky a pozornosti
Občasná výměna drobných dárků a pozorností může pomoci budovat vztahy se
zákazníky a obchodními partnery. Přijímání nebo nabízení dárků a pozorností však
nikdy nesmí ovlivnit vaše rozhodování ani budit zdání takového ovlivňování.
Klíčovými prvky, které je při rozhodování o patřičnosti určitého dárku nebo pozornosti
třeba zvážit, je zdání střetu zájmů a hodnota dárku nebo pozornosti. Jelikož se může
jednat o poněkud subjektivní hodnoty, musíte se ve všech situacích řídit obchodním
10
úsudkem. Pokud si nejste určitou situací jisti, projděte si konkrétní pokyny vaší
pobočky a v případě potřeby se obraťte na svého nadřízeného nebo oddělení firemní
etiky a dodržování zásad. Následující principy mohou sloužit jako obecné vodítko:
• Zvažte, jak bude vaše jednání vnímáno objektivní osobou.
• Nikdy nenabízejte ani nepřijímejte dárky ani pozornosti, které působí okázale,
nepatřičně či případně urážlivě.
• Nikdy nenabízejte ani nepřijímejte dárky ani pozornosti jako odměnu za uzavření
obchodu nebo ovlivnění rozhodnutí.
• Nikdy a za žádných okolností dárky ani pozornosti nepožadujte.
• Všechny dárky nebo pozornosti musejí mít obchodní účel nebo přínos.
• Nikdy nenabízejte ani nepřijímejte hotovost ani hotovostní ekvivalenty, např.
dárkové poukázky. V některých případech je tento princip třeba z důvodu
místních kulturních zvyklostí upravit. Další informace naleznete v konkrétních
pokynech vaší místní kanceláře.
• Při určování objektivní tržní hodnoty určité akce:
–– Je nutné zahrnout všechny související náklady na cestování, ubytování
i jídlo i výdaje členů rodiny.
–– Je třeba mít na paměti, že objektivní tržní hodnota vstupenky na sportovní
nebo jinou akci muže být vyšší, než se na první pohled zdá.
Další informace naleznete v příručce Pokyny k dárkům a pozornostem, která platí ve
vaší pobočce, a v případě potřeby v části „Pozornosti a obdarovávání úředních osob“
tohoto Kodexu.
Otázka: Selena v rámci
speciálního projektu rozeslala
žádost o nabídku určitému
počtu dodavatelů. Potenciální
dodavatel Seleně poslal vstupenky
na sportovní událost jako
poděkování za to, že uvažovala
i jejich firmě. Může si Selena tyto
vstupenky ponechat?
Odpověď: Ne. Během výběrového řízení
nebo vyjednávání smlouvy nikdy nesmíte
přijímat žádné dárky, protože by to mohlo
ovlivnit vaše rozhodnutí, případně budit
takový dojem. Selena musí vstupenky
dodavateli vrátit a uvést, že společnost
MetLife přijímání dárků v průběhu
výběrového řízení nepovoluje.
11
Vedlejší zaměstnání
Jako spolupracovník společnosti MetLife máte povinnost být k této společnosti loajální.
Vzhledem k tomu, že by zaměstnání mimo společnost MetLife mohlo zasahovat do
vašich povinností vůči společnosti MetLife nebo této společnosti určitým způsobem
škodit, musíte takovou situaci probrat se svým nadřízeným nebo oddělením firemní
etiky a dodržování zásad.
Také nezapomeňte, že nesmíte používat zdroje společnosti MetLife (čas, technologie,
majetek nebo informace) k aktivitám, které se společností MetLife nesouvisejí.
Vedoucí pracovník nebo ředitel jiného podniku
S výjimkou případů popsaných níže nesmíte působit jako ředitel, vedoucí pracovník,
člen dozorčí rady nebo partner ani v žádné vedoucí pozici jiné organizace bez
předchozího souhlasu výkonného ředitele společnosti MetLife nebo jeho zástupce.
Za předpokladu, že to oznámíte a získáte souhlas a že nehrozí byť jen zdání střetu
zájmů, můžete obvykle působit v představenstvu nebo vedoucí pozici neziskové
organizace nebo oborového či profesního sdružení. V každém případě si ověřte, že tyto
vedlejší aktivity nemají negativní vliv na vaše každodenní povinnosti ve společnosti
MetLife. Všechny žádosti o souhlas adresujte oddělení firemní etiky a dodržování zásad.
12
Dodavatelé a konzultanti
Aby naše obchodní vztahy byly poctivé, etické a zákonné, všechna naše jednání
s dodavateli a konzultanty musejí být schválena v souladu se zásadami a postupy
společnosti. Všechny obchodní vztahy s ostatními společnostmi se musejí zakládat
na pověsti těchto společností s ohledem na poskytování služeb, bezúhonnost, kvalitu,
cenu a dodávky a schopnost konkurenceschopně plnit obchodní potřeby naší
společnosti. Nesete zodpovědnost za dodržování zákonů, nařízení, zásad společnosti
a oborových standardů, které se týkají vaší práce.
V některých případech můžete mít k dodavateli nebo konzultantovi společnosti
osobní vztah. Tyto vztahy mohou být příčinou vzniku střetu zájmů. Člen vaší rodiny
například pracuje pro jednoho z našich dodavatelů nebo je váš bývalý zaměstnavatel
jednou z několika společností, z nichž se vybírá konzultant společnosti MetLife.
V takovéto situaci nemusíte být v pozici, kdy schvalujete nebo spravujete obchodní
vztah společnosti MetLife a druhé společnosti. Abyste se vyhnuli byť jen zdání
nepatřičného jednání, musíte ihned oznámit všechny vztahy tohoto druhu.
Otázka: José potřebuje najmout
konzultanta a přemýšlí nad zaměstnáním
své sestřenice. Na tuto pozici se velmi
hodí, protože má rozsáhlé relevantní
zkušenosti a dobře společnost MetLife
zná. Byl by to problém?
Odpověď: Ano, tato situace by mohla být střetem
zájmů. Obchodní vztahy mezi dodavateli
a konzultanty a společností MetLife musí být
založeny pouze na schopnosti těchto dodavatelů
a konzultantů konkurenceschopně plnit
obchodní potřeby společnosti MetLife. Ačkoli
je v tomto případě Josého sestřenice vysoce
kvalifikovanou osobou, mohlo by to vypadat,
že byla najata jen kvůli této rodinné vazbě. José
by měl tento vztah oznámit a neúčastnit se
výběrového procesu. Než bude možné Josého
sestřenici najmout jako konzultantku, je třeba
získat všechna potřebná schválení.
13
Ochrana majetku naší společnosti
Řádné zacházení s důvěrnými informacemi
Vždy byste měli pečlivě chránit majetek společnosti a užívat ho patřičným způsobem
a v souladu s místním zákonem bez ohledu na to, zda má formu papírových složek,
elektronických dat, výpočetních zdrojů, ochranných známek nebo nemovitosti. V mnoha
zemích platí konkrétní právní požadavky, které řídí využití údajů o zaměstnancích. Pokud
tyto požadavky neznáte, promluvte si se svým nadřízeným nebo pracovníkem oddělení
firemní etiky a dodržování zásad.
Řádné zacházení s osobními údaji a důvěrnými obchodními informacemi
Zavázali jsme se udržovat důvěru našich zákazníků a spolupracovníků a chránit
obchodní majetek společnosti. Musíte postupovat pečlivě a zajistit, aby byly veškeré
důvěrné informace – ať již údaje o zákaznících, zaměstnancích či další osobní údaje
nebo důvěrné obchodní informace – řádně zpracovávány v souladu s příslušnými
zákony, nařízeními a zásadami společnosti. Společnost podléhá přísným požadavkům,
které vymezují zacházení s identifikujícími informacemi, mezi něž patří jména, čísla
občanských průkazů, čísla řidičských průkazů, informace o zdravotním stavu, telefonní
čísla nebo e-mailové adresy.
Otázka: Keiko hrála klíčovou roli při vývoji
inovativního nového anuitního produktu,
který bude během následujících několika
týdnů uveden na trh. Blízká kamarádka, která
shodou okolností pracuje pro konkurenta
společnosti MetLife, se jí zeptá na podrobnosti
tolik očekávaného nového anuitního
produktu společnosti MetLife. Keiko je hrdá
na práci, kterou odvedla. Může své kamarádce
říct o jednotlivých prvcích nového produktu?
Odpověď: Ne. Citlivé informace týkající se podnikání,
zákazníků nebo zaměstnanců je nutné chránit. Keiko
nikomu nesmí nic prozradit, s výjimkou osob, které
mají oprávněný důvod pro přístup k těmto informacím.
Zveřejnění podrobností o novém produktu před jeho
uvedením na trh by představovalo porušení zásady
společnosti MetLife a povinnosti Keiko uchovávat
majetkové informace přísně tajné.
14
Nesmíte mít přístup k žádným informacím společnosti MetLife, k jejichž zjišťování
nemáte žádné obchodní ani zákonné důvody. Kromě toho nesmíte nikomu sdělovat
žádné informace společnosti MetLife, ke kterým máte přístup, s výjimkou osob,
o kterých víte, že mají oprávněný obchodní nebo zákonný důvod pro přístup k těmto
informacím. Při sdělování informací společnosti MetLife musíte toto sdělení omezit na
takový počet osob, který je nezbytný ke splnění obchodního nebo zákonného účelu
tohoto sdělení.
Při předávání informací prostřednictvím e-mailů, faxu nebo jiných elektronických médií
je třeba postupovat obzvláště obezřetně. Mimořádnou péči je třeba vynaložit i při:
• Likvidaci dokumentů (tištěných kopií i v elektronickém formátu) obsahujících
důvěrné informace. Tyto dokumenty je třeba likvidovat v souladu s příslušným
zákonem a zásadami archivace záznamů společnosti MetLife.
• Posílání důvěrných informací do zahraničí.
Jednání společnosti jsou důvěrná. Tato jednání nesmíte nahrávat na zvuková,
obrazová nebo jiná elektronická zařízení, pokud k tomu nemáte konkrétní obchodní
důvod. V takových případech musíte nejprve získat souhlas vedoucího pracovníka
vašeho oddělení.
Společnost vytvořila globální bezpečnostní zásady a normy pro oblast IT s cílem
poskytnout vám soubor směrnic, ze kterých vychází IT Security Program (Program
zabezpečení v oblasti IT) společnosti MetLife. Vaší odpovědností je bezpečnostní
zásady a normy pro oblast IT pochopit a dodržovat.
V USA další pokyny vyhledejte v dokumentacích MetLife Privacy Principles
(Principy ochrany osobních údajů ve společnosti MetLife) a Information Security
Program (Program zabezpečení informací).
Otázka: Tori, která je
spolupracovnicí společnosti
MetLife, má známou, která
vlastní podnik a ráda by
dodávala produkty zákazníkům
v místní oblasti. Tori má
oprávněný přístup k databázi
zákazníků společnosti a mohla
by jí snadno informace
o zákaznících poskytnout. Může
jí dát seznam vygenerovaný
z naší databáze zákazníků?
Odpověď: Ne. Od nás všech se
očekává, že budeme chránit důvěrné
a majetkové informace, které
nashromáždíme během podnikání
nebo ke kterým máme přístup.
15
Technologie
Řádné používání technologických zdrojů společnosti
Společnost MetLife se při každodenním provozu spoléhá na technologie, proto je
nesmírně důležité chránit naše zdroje informačních technologií. Společnost poskytuje
vybavení, jakým jsou počítače, software a další technologie, i funkce elektronické
komunikace, např. přístup na Internet, e-mail, psaní textových zpráv a nástroje pro
spolupráci, které nám umožňují plnit pracovní povinnosti. Měli byste mít na paměti, že
tyto nástroje patří společnosti MetLife a je nutné je vždy používat patřičným způsobem.
Všechny uložené, přenesené nebo získané informace v těchto počítačích a zařízeních
patří společnosti a mohou být kdykoli zkontrolovány, kde to zákon dovoluje. Na
software zakoupený společností MetLife pro vlastní potřebu se mohou vztahovat
zákony o duševním vlastnictví, proto jej nesmíte kopírovat, distribuovat ani nikomu
půjčovat, pokud to nedovoluje licenční ujednání.
I když toto vybavení není ve vašem vlastnictví, máte povinnost jej i údaje v něm
obsažené zabezpečit před ztrátou nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že pracujete
s důvěrnými informacemi, musíte také vybavení, software a údaje zabezpečit proti
neoprávněnému přístupu a okamžitě uvědomit kancelář pro ochranu osobních údajů
společnosti MetLife, pokud dojde k narušení zabezpečení.
Otázka: Melissa řídí globální projekt
plánování dalších postupů ze své
kanceláře v USA. V rámci projektu
by Melissa chtěla získat přístup ke
jménům, titulům, datům najmutí
a hodnocení výkonů určitých dalších
spolupracovníků společnosti MetLife
pracujících po celém světě a poslat je
kolegům působícím v zahraničí. Melissa
našla interní databázi, která podle
všeho obsahuje některé relevantní
informace. Může Melissa z této
databáze stáhnout informace, které
považuje za užitečné?
Odpověď: Ne. Melissa se nejprve musí
obrátit na místního zástupce personálního
oddělení nebo kancelář pro ochranu osobních
údajů společnosti MetLife a ověřit, zda tyto
informace může použít k svému konkrétnímu
obchodnímu účelu. Tyto zdroje jí také
pomohou potvrdit, že je společnost MetLife
oprávněna posílat tyto údaje do určitých
cizích zemí.
16
Při používání elektronické komunikace musíte postupovat v souladu se zásadami,
postupy i závazkem společnosti MetLife k zajištění takového pracovního prostředí,
ve kterém bude s každým jednáno s respektem a úctou. Jelikož tyto systémy poskytují
přístup zákazníkům po celém světě, měli byste vždy jednat tak, jako byste společnost
reprezentovali před veřejností. Také byste měli usilovat o zachování bezpečnosti
systémů společnosti MetLife a ochranu jejího dobrého jména, ochranné známky
a dalšího duševního vlastnictví. Při používání elektronické komunikace a Internetu
vždy jednejte zodpovědně a dodržujte všechny zákony, nařízení a zásady společnosti.
Naše pravidla pro vhodné používání a zabezpečení technologií se týkají také všech
počítačů nebo jiných elektronických zařízení, které společnost MetLife neposkytla,
v rozsahu, v jakém je toto vybavení použito k podnikání společnosti nebo jsou
náklady na něj dotovány společností MetLife.
Nadřízení mají povinnost pravidelně kontrolovat přístup k informačnímu systému IT
i oprávnění spolupracovníků, konzultantů, dočasných členů týmů a všech ostatních
oprávněných uživatelů ve společnosti MetLife a zajistit, aby:
• Přístup uživatele k aplikaci nebo systému odpovídal pracovním povinnostem
uživatele.
• Přístup uživatele k aplikaci nebo systému představoval minimální přístup
nezbytný k efektivnímu plnění pracovních povinností uživatele.
• Přístup a oprávnění byly včas ukončovány, jestliže uživatel již nadále není
se společností MetLife ve spojení.
Sociální média
Stránky sociálních sítí jako LinkedIn®, Facebook®, Twitter® a nejrůznější blogy a weby wiki
se staly nedílnou součástí našich životů. Společnost MetLife si uvědomuje, že mnoho
z nás tyto stránky využívá v době volna a může společnost MetLife označit za svého
zaměstnavatele, případně uvést, jako pracovní pozici ve společnosti zastává. Vzhledem
k tomu, že stránky sociálních sítí umožňují rychlé šíření informací mezi obrovským
množstvím lidí, jsme povinni zvážit, do jaké míry může mít naše využití sociálních médií
negativní dopad na podnikání, značku a dobrou pověst společnosti MetLife.
17
Vaše využití sociálních médií ve vztahu ke společnosti MetLife by mělo být pouze
společenské. Musíte dávat pozor, abyste nikdy nevyzradili
majetkové nebo důvěrné informace, které patří společnosti, vašim
spolupracovníkům nebo třetí straně, která tyto informace společnosti
MetLife svěřila. Stránky sociálních médií ani jiné online prostředky
byste neměli používat k domlouvání obchodů, propagaci značky
MetLife, nabízení produktů a služeb ani k zapojování se do diskuzí
ohledně finančních záležitostí týkajících se podnikání společnosti
MetLife, pokud nejde o součást společností schváleného programu.
Také byste samozřejmě nikdy neměli zveřejňovat nic, co je obscénní,
výhružné, matoucí, nenávistné nebo škodlivé.
Chování na
pracovišti
18
Základem jsou lidé –
klíčový zdroj společnosti
MetLife. Náš úspěch na
trhu je zaručen, protože
vítězíme zevnitř.
Chování na pracovišti
Společnost MetLife se zavázala vytvářet rozmanité prostředí přístupné pro všechny,
ve kterém nedochází k žádným nezákonným diskriminacím ani žádným formám
obtěžování. Také dodržujeme všechny příslušné zákony o zaměstnání a zákoník práce.
Respekt na pracovišti
Největší síla naší společnosti spočívá v talentu a schopnostech jejích spolupracovníků.
Vzhledem k tomu, že má pro trvalý úspěch společnosti MetLife zásadní význam
partnerství, musí být základním kamenem všech pracovních vztahů vzájemný respekt.
Jednání, které zesměšňuje, znevažuje, zastrašuje, ohrožuje nebo ponižuje druhou
osobu, může mít bezpochyby na tuto osobu negativní vliv. Může však mít negativní
vliv i na produktivitu a dobrou pověst naší společnosti. Také může porušovat zákon.
Očekává se od vás, že budete s ostatními jednat s respektem a úctou, po čemž touží
každý rozumný člověk. Naším cílem je vytvářet a udržovat pracovní prostředí, které
je přístupné pro všechny, je oporou a nedochází v něm k žádnému obtěžování ani
nezákonné diskriminaci.
Spravedlivý pracovní postup
Talent a schopnosti potřebné k úspěšnému podnikání se neomezují jen na určitou
skupinku osob. Společnost MetLife má dlouhodobý závazek udržování kultury vzájemné
úcty, která se zakládá na spravedlivém pracovním postupu. Zásadou naší společnosti je
zajistit rovné pracovní příležitosti
a profesní postup všem
zaměstnancům. Ve společnosti MetLife
nikdy nebudeme nikoho nezákonně
diskriminovat. V rámci tohoto
závazku a v souladu s požadavky
zákona se společnost MetLife
přiměřeným způsobem přizpůsobí
spolupracovníkům a kvalifikovaným
uchazečům o zaměstnání
s postižením. Další pokyny naleznete
v části Seznam zdrojů.
Společnost MetLife bere své závazky
vůči všem zaměstnancům vážně
a podniká kroky k udržení různorodosti
pracovních sil.
19
Nulová tolerance obtěžování a diskriminace
Všichni máme povinnost zajistit, aby naše pracovní prostředí bylo příjemné
a nedocházelo v něm k obtěžování a nezdvořilému chování. Obtěžování může
mít různé formy včetně:
• poznámek o osobní charakteristice, které jsou nepříjemné, urážlivé nebo ponižující,
bez ohledu na to, zda byly míněny jako žertovná poznámka nebo vtip,
• explicitních nebo ponižujících poznámek ke vzhledu,
• žádosti o schůzky nebo sexuální služby,
• vystavování obrázků se sexuálním podtextem nebo pornografických obrázků,
• sexuálně zaměřených e-mailů nebo zpráv SMS.
Obtěžování jakéhokoli druhu se posuzuje na základě toho, jak vaše činy vnímají
ostatní, a to bez ohledu na váš původní záměr. Všechny formy obtěžování porušují
zásady společnosti a mohou být nezákonné. Činnosti nebo slova, která ostatní
obtěžují nebo zastrašují, jsou přísně zakázána a nebudou tolerována.
Otázka: Sarita má pracovat na
projektu s Davem, který je jedním
z jejích kolegů. Dave často vtipkuje
na téma národnostního původu
Sarity a občas před ostatními
kolegy naznačuje, že Sarita
nemá k výkonu svého zaměstnání
dostatečnou kvalifikaci. Nedávno jí
odmítl sdělit informace související
s prací, které vyžadovala, a řekl, že
by je stejně nepochopila, protože
byly příliš technické. Jak by se Sarita
měla v této situaci zachovat?
Odpověď: Obtěžování může mít
mnoho podob, mohou jím být i hanlivé
poznámky. Dave Saritu vědomě
a opakovaně uráží, proto by měla celou
záležitost okamžitě ohlásit. Obtěžování
porušuje Kodex a je v rozporu s naším
závazkem jednat mezi sebou s úctou
a respektem. Takové jednání není ve
společnosti MetLife povoleno.
20
Pokud se domníváte, že jste se stali obětí jakékoli z forem obtěžování, diskriminace,
odvetných opatření nebo jiného nepatřičného jednání, nebo pokud o takové
záležitosti víte, musíte ihned upozornit svého nadřízeného, jiného vedoucího
pracovníka společnosti MetLife, místního zástupce personálního oddělení nebo
oddělení firemní etiky a dodržování zásad. V USA můžete využít horkou linku
poradenských služeb pro zaměstnance.
V určitých oblastech může být třeba, abyste v těchto záležitostech dodržovali
konkrétní postupy. Musíte znát a dodržovat všechny příslušné zákony o zaměstnání
a zákoník práce. Nejste-li si jisti, promluvte si s nadřízeným nebo zástupcem oddělení
firemní etiky a dodržování zásad.
21
Finanční
síla
Při práci se projevuje
naše hluboká oddanost
hospodaření se zdroji
za účelem silných
obchodních výsledků.
22
Drawn by LoBianco Studios 12/00
for MetLife
Auto & Home retention progr
Finanční síla zakořeněná
v etickém jednání
Správa financí a výkaznictví
Jako velká společnost poskytující finanční služby se musíme striktně řídit duchem
i literou všech zákonů a nařízení, která se týkají výkaznictví, finančních zpráv
a záznamů. Musíte zodpovědně používat a kontrolovat všechny finanční zprávy,
ke kterým máte přístup.
Účetní standardy
Účetní záznamy uchováváme a finanční výkazy společnosti MetLife připravujeme
v souladu s účetními principy obecně přijímanými v USA. Také se řídíme zákonnými
nebo dalšími účetními principy stanovenými příslušnými regulačními úřady. Máte-li
důvod se domnívat, že v rámci finančních zpráv nebo operací společnosti MetLife
došlo k porušení zákona nebo zásady, měli byste tuto informaci bez prodlení ohlásit
podle postupu v části „Jak ohlašovat“ tohoto Kodexu.
Otázka: Michelle ví, že je třeba
všechny transakce ve finančních
knihách a záznamech společnosti
vykazovat přesně a poctivě. Není
zodpovědná za žádné finanční ani
účetní informace, a proto věří, že se
těmito pravidly nemusí zatěžovat.
Má Michelle pravdu?
Odpověď: Ne. Většina z nás se alespoň
nějakým dílem na finančních zprávách
podílí – přípravou přehledu výdajů,
schvalováním faktur nebo podepisováním
příjmu zakoupeného materiálu. I když
Michelle nemusí znát účetní postupy, musí
pomoci zajistit, aby byly všechny obchodní
záznamy přesné, úplné a spolehlivé.
Stejný standard platí pro všechny zprávy
a záznamy připravené k vnitropodnikovým
i mimopodnikovým účelům.
23
Audity a externí revize
Čas od času může provoz společnosti MetLife podléhat auditu nebo revizi.
Tyto revize mohou provádět vnitropodnikové obchodní jednotky, např. oddělení
vnitropodnikové kontroly společnosti MetLife, nebo mimopodnikové entity,
např. externí auditor společnosti MetLife nebo různé regulační úřady.
Zákon i zásada společnosti vyžadují, abychom plně spolupracovali a vycházeli vstříc
patřičným žádostem o informace. Také se nesmíme pokoušet ovlivnit audit nebo
revizi ani do nich zasahovat a musíme vždy poskytovat informace, které jsou podle
našeho nejlepšího vědomí přesné. Pokud se na vás ohledně revize nebo auditu obrátí
externí úřad, měli byste ihned informovat svého nadřízeného nebo příslušnou osobu
uvedenou v části Seznam zdrojů.
Získávání důvěry veřejnosti
Vhodné prodejní aktivity
Jako renomovaný poskytovatel finančních služeb jsme nás úspěch založili na tom,
že jsme naši pověst čestného jednání při poskytování kvality nechali mluvit samu
za sebe. I když bychom všichni měli výrazně a efektivně propagovat naše produkty
Otázka: Ben se dozví,
že jeho oddělení bude
zrevidováno regulačním
úřadem. Ví, že některé
z dokumentů, které si
úřad vyžádal, obsahují
nepřesné informace, proto
tyto dokumenty skartuje.
Zachoval se Ben správně?
Odpověď: Ne. Ben nesmí
zatajovat, měnit ani ničit žádné
dokumenty, které si regulační
úřad vyžádal. Bez skartovaných
dokumentů nemůže Ben žádost
vykonavatele revize splnit
v úplném rozsahu. Takové
jednání by bylo kvalifikováno
jako falšování dokumentů, což je
protizákonné a hrozí za ně tvrdé
postihy.
24
a služby, společnost od nás očekává, že tak budeme činit v souladu s vysokými
standardy čestnosti a bezúhonnosti společnosti. Při všech obchodních činnostech
musíme vystavovat pouze takové výkazy, které jsou věcné, pravdivé a naprosto
přesné. Sem přirozeně spadá i to, že nebudeme znevažovat konkurenty za účelem
nečestné podpory našich nabídek. Abychom byli veřejností vnímáni maximálně
pozitivně, musí každý z nás zajistit, aby znal nejnovější nabídky služeb a produkty
společnosti MetLife
a dodržoval aktuální
i vznikající zákony
a postupy, které mohou
ovlivnit způsob, jakým
podnikáme. Máte-li
dotazy, obraťte se na
svého nadřízeného,
oddělení firemní etiky
a dodržování zásad
nebo příslušnou osobu
uvedenou v části
Seznam zdrojů.
Otázka: Ling, která je spolupracovnicí
společnosti MetLife, poskytuje potenciálnímu
zákazníkovi prodejní prezentaci. Na konci
prezentace jí tento potenciální zákazník
položí několik otázek ohledně služeb
společnosti MetLife, přičemž na dvě z nich
Ling nezná odpověď. Chce udělat co nejlepší
dojem a nechce působit nepřipraveně, proto
se vyhne faktům a v rychlosti zmíní několik
obecných bodů. Zachovala se správně?
Odpověď: Ne. Spolupracovníci nesmějí o žádných
službách říkat domněnky, které nejsou založeny na
faktech. Vždy je lepší chovat se čestně a v souladu
s naší pověstí bezúhonnosti a etického jednání než
vyhýbat se faktům a potenciálně uvádět nesprávné
informace. Ať už byl její záměr jakkoli nevinný, jednala
s potenciálním zákazníkem nečestně. Společnosti
MetLife i potenciálnímu zákazníkovi by více prospěla,
kdyby řekla, že si tato témata musí detailněji
nastudovat a že o svých zjištěních bude zákazníka
co nejdříve informovat.
25
Boj proti korupci
Všichni musíme obchodovat čestně a bezúhonně. Bez ohledu na to, zda místní zákon
výslovně zakazuje určitou formu korupce, společnost MetLife spolupracovníkům
přísně zakazuje poskytovat nebo nabízet cokoli hodnotného s cílem ovlivnit
příjemce, aby svého postavení nepatřičně využili k získání nebo udržení zakázky
či jinému zabezpečení nepatřičné obchodní výhody. Tento zákaz platí jak pro jednání
s úředními osobami, tak v obchodním i jiném prostředí.
Tyto nepatřičné platby se často označují jako „úplatky“ nebo „nezákonné provize“.
Vzhledem k důležitosti udržení důvěry našich zákazníků a obchodních partnerů
byste se měli od jakékoli známky korupce v maximální možné míře distancovat. Měli
byste se vyhnout všem jednáním, která by mohla působit jako úplatky nebo korupční
praktiky, a nikdy nesmíte po nikom požadovat, aby úplatky nebo nezákonné provize
nabízel jménem společnosti.
Takové aktivity jsou nejen neetické a v rozporu s hodnotami společnosti MetLife, ale
také nezákonné. Korupční praktiky, např. uplácení úřední osoby nebo poskytovatele
komerčních služeb, jsou závažným porušením protikorupčních zákonů. Porušení
zákonů, mezi které patří americký zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA)
a britský protikorupční zákon, může být tvrdě postihováno.
Podle zákona FCPA je trestným činem i porušením občanskoprávní odpovědnosti, aby
jakýkoli občan USA, americká korporace, pobočka, přidružená společnost, partnerská
společnost nebo jiný americký podnik bez ohledu na svou geografickou polohu
prováděl, sliboval, že provede, nebo vědomě zprostředkovával provedení korupční
platby jakékoli neamerické úřední osobě za účelem získání nebo udržení zakázky
nebo zajištění nepatřičné obchodní výhody.
Tento zákaz se vztahuje na úplatky nebo nezákonné provize zaplacené z prostředků
společnosti nebo osobních prostředků použitých ve prospěch společnosti MetLife.
Pojem „neamerická úřední osoba“ představuje velmi širokou kategorii, do které
mohou mimo jiné patřit následující neamerické entity:
• zaměstnanci veřejných organizací nebo institucí, se kterými obchodujeme,
např. pojištěnci skupiny,
• vládní zaměstnanci, kterým dodáváme finanční produkty, armádní zaměstnanci,
• zaměstnanci úřadů regulujících pojištění nebo finanční trh,
• zaměstnanci státem vlastněných nebo řízených podniků,
• zaměstnanci veřejných mezinárodních organizací nebo nevládních neziskových
organizací.
26
Společnosti jako MetLife, s jejichž akciemi se obchoduje na americké burze, nesou
trestní zodpovědnost za to, jestliže přímo nebo vědomě zprostředkují nějakou
korupční platbu. Je důležité si uvědomit, že americký zákon s „úmyslnou slepotou“
vůči korupčním aktivitám nakládá stejně jako s vědomým zprostředkováním platby.
Úmyslná slepota se vyznačuje vědomým ignorováním varovných signálů a dalších
důkazů toho, že dochází nebo by mohlo docházet k uplácení úředních osob.
Zákon od společností jako MetLife také vyžaduje, aby vedla knihy a záznamy tak, že
budou přesně a poctivě odrážet povahu a účel všech výdajů. Také se od nás očekává,
že budeme uplatňovat systém interních kontrol, čímž zajistíme, aby naše společnost
poskytovala přesné finanční výkazy, abychom měli výkazy zisků, ztrát, aktiv i pasiv
a aby mohli všechny transakce provádět pouze ti, kteří k tomu mají patřičné oprávnění.
Stejně důležité je si uvědomit, že v mnoha zemích, v nich působíme, platí
protikorupční zákony, které řeší „platby za rychlé vyřízení“. Platbami za rychlé vyřízení
jsou drobné a nepříliš časté platby, které jsou uskutečňovány s cílem urychlit rutinní
úkony úřední osoby. Tyto platby jsou v mnoha zemích zakázány, a proto je naše
společnost nepovoluje.
Další informace naleznete v dokumentaci Globální protikorupční zásada nebo v části
Seznam zdrojů.
Otázka: Regina pracuje se
zahraničním zprostředkovatelem
v jihovýchodní Asii, který jí pomáhá
zorientovat se v komplikovaných
záležitostech vedoucích k uzavření
smlouvy s jeho vládou. Regina se
obává, že určitá část peněz, které
společnost MetLife zprostředkovateli
zaplatí, může být určena k zaplacení
úplatků zahraničním úředním
osobám, ale nemá žádné konkrétní
důkazy. Měla by o tom informovat
společnost MetLife?
Odpověď: Ano. Společnost MetLife může nést
trestní odpovědnost za uplácení zahraničních
úředních osob, i když se uplácení dopustil
zprostředkovatel nebo subdodavatel. Této
odpovědnosti se nemůžeme vyhnout tím,
že budeme ignorovat nebo nezohledňovat
okolnosti, které mohou poukazovat na možné
porušení protikorupčních zákonů. Regina by
své obavy měla ihned ohlásit oddělení firemní
etiky a dodržování zásad.
27
Nedovolené používání interních informací
Je nezákonné kupovat nebo prodávat cenné papíry, pokud znáte určité neveřejné
informace zásadního charakteru o vydavateli cenných papírů, ať už jím je společnost
MetLife nebo někdo jiný. Tomuto jednání se říká „nedovolené používání interních
informací“ a je v rozporu se zákony o cenných papírech a zásadami společnosti.
K nedovolenému používání interních informací může dojít bez ohledu na to, jak jste
k neveřejným informacím zásadního charakteru přišli a zda jimi bylo ovlivněno vaše
rozhodnutí o nákupu nebo prodeji. K nedovolenému používání interních informací
může dojít i tehdy, když neveřejné informace zásadního charakteru sdělíte ostatním
a oni na jejich základě nakoupí nebo prodají cenné papíry.
Informace mohou být zásadního charakteru, pokud je pravděpodobné, že by ovlivnily
tržní hodnotu cenných papírů, nebo pokud by rozumný investor tyto informace
považoval za zásadní při rozhodování ohledně nákupu nebo prodeje cenných papírů.
Mezi příklady těchto informací patří finanční výsledky, plány společnosti na nákup
nebo prodej důležitých aktiv nebo odvětví podnikání, důležité změny ve vedení
nebo nabízení či vykoupení cenných papírů. Ve většině případů je určitá informace
považována za neveřejnou po dobu dvou pracovních dnů poté, co byla uvedena
v tiskovém prohlášení, zařazena do veřejného rejstříku nebo oznámena v novinách
nebo prostřednictvím jiných médií. Vzhledem k tomu, že je definice informace
zásadního charakteru tak široká, neměli byste žádné citlivé informace probírat
s rodinou, přáteli ani obchodními partnery.
28
Porušení zákonů o nedovoleném používání interních informací může jednotlivé
osoby i naši společnost vystavit závažným důsledkům, včetně trestního stíhání
a občanskoprávních postihů. Osoby, které budou shledány vinnými z porušení těchto
zákonů nebo zásady společnosti, budou čelit také disciplinárním postihům, a to do
výše dovolené příslušným zákonem. Další informace naleznete v Příručce k zásadě
o nedovoleném používání interních informací společnosti MetLife.
Praní špinavých peněz
Praní špinavých peněz je procesem, kdy se z prostředků získaných nelegální cestou
stávají prostředky, které se zdají být legitimní, např. prostřednictvím finančních
transakcí, které zamaskují svůj nelegální původ. Abyste praní špinavých peněz zabránili,
musíte si počínat obezřetně a vždy u všech potenciálních zákazníků i ostatních
obchodních partnerů provádět hloubkovou prověrku.
Americké i mezinárodní zákony proti praní špinavých peněz zakazují vědomé
provádění finančních transakcí, které zahrnují zisk z nelegálních aktivit nebo mají za cíl
nelegální aktivity podporovat. „Úmyslná slepota“ vůči legitimnosti zdroje prostředků
není omluvou. To je jeden z důvodů, proč je třeba při jednání s potenciálními zákazníky
nebo jinými obchodními partnery provádět hloubkovou prověrku. Podílení se na praní
špinavých peněz i neohlášení praní špinavých peněz nebo podezřelých aktivit, které
mohou být praním špinavých peněz, může tvrdě postihnuto, např. vysokými pokutami
nebo dokonce i odnětím svobody.
Jako odpověď na tyto zákony společnost MetLife zahájila komplexní program prevence
praní špinavých peněz, který řídí oddělení firemní etiky a dodržování zásad. Další informace
naleznete v dokumentaci Globální zásada o prevenci praní špinavých peněz společnosti
MetLife, případně se obraťte na příslušnou osobu uvedenou v části Seznam zdrojů.
Obchodní sankce
Od společnosti MetLife se očekává, že bude jednat v souladu s programy
ekonomických i obchodních sankcí, která stanovuje a prosazuje Úřad pro řízení
zahraničních aktiv (OFAC) amerického Ministerstva financí, i dalšími relevantními
neamerickými sankčními programy stanovenými v zemích, v nichž působíme. Úřad
OFAC vede program sankcí platných pro určité země a uplatňuje seznam speciálně
určených a blokovaných osob, se kterými společnost MetLife jako americká společnost
nesmí obchodovat. Kromě toho, že se sankcionovanými cíli nesmíme obchodovat,
nesmíme s nimi uskutečňovat obchody ani prostřednictvím třetích stran, které by
jednaly jménem naší společnosti. Aby společnost MetLife postupovala v souladu
s nejrůznějšími požadavky sankčních programů, používá software, který všechny
příslušné informace porovnává se všemi relevantními seznamy sankcí. Další informace
o omezeních obchodu získáte od oddělení firemní etiky a dodržování zásad nebo
příslušné osoby uvedené v části Seznam zdrojů.
29
Úcta ke konkurentům
Společnost MetLife usiluje o to, aby byla nejlepší ve svém oboru tím, že na trhu
soutěží spravedlivě a jedná čestně a bezúhonně. Dodržujeme všechny zákony
o hospodářské soutěži a chováme se ke konkurentům s úctou.
Zákony o hospodářské soutěži
Zákony o hospodářské soutěži, kterým se říká také antimonopolní zákony, mají za
úkol chránit a podporovat volnou a otevřenou hospodářskou soutěž, přiměřené
ceny, efektivní služby a produktivní ekonomiku. Jakékoli činnosti nebo jednání, která
hospodářskou soutěž omezuje nebo eliminuje, jsou přísně kontrolována. Dokonce i zdání
domluvy mezi konkurenty může být dostatečným důkazem spiknutí a vést k závažným
postihům. Musíme se snažit vyhýbat i neúmyslným porušením těchto zákonů.
Existují určité situace, kterým byste se měli kvůli souladu se zákony o hospodářské soutěži
vyhýbat. Jste-li v kontaktu s našimi konkurenty, je vhodné se vyhnout rozhovorům
týkajícím se určitých citlivých obchodních informací. Konkrétně nikdy nesmíte:
• Domlouvat ceny nebo podmínky k produktům a službám, které prodáváme.
• Souhlasit se záměrným rozdělením trhů, zákazníků nebo oblastí.
• Souhlasit s bojkotem zákazníků, dodavatelů nebo dalších konkurentů.
Pokud vám některý z konkurentů navrhne některou z těchto možností, okamžitě
s ním ukončete rozhovor. Nejlepším postupem je soutěžit energicky a čestně a vždy
jednat v souladu se zákony a nařízeními zemí, ve kterých působíme.
Při debatách o našich konkurentech s kolegy nebo zákazníky byste měli zdůrazňovat
pozitiva naší společnosti i našich produktů a služeb a nikdy žádným způsobem
neznevažovat konkurenci.
V USA další informace získáte v příručce Pokyny k antimonopolním zákonům, můžete
se ale také obrátit na příslušnou osobu uvedenou v části Seznam zdrojů.
30
Partnerství
31
Působíme produktivně
v týmech a máme společný
cíl – realizovat celkový
potenciál různorodých
pracovních skupin.
Partnerství s našimi
komunitami
Příspěvky na politickou činnost a dobročinné příspěvky
Když se zapojujeme do politických nebo vládních záležitostí, má to na naše komunity
pozitivní vliv. Mělo by se však jednat o osobní aktivity a při žádných politických aktivitách
byste neměli využívat jméno, prostory ani prostředky či jiné zdroje společnosti.
Pro americké spolupracovníky je rovněž důležité znát zákony, které řeší praktiky „kdo
maže, ten jede“ na federální úrovni a v některých státech a místních samosprávách,
které spravují příspěvky na kampaň určitých volených představitelů. Pokud se
společnost MetLife účastní výběrového řízení nebo aktuálně plní vládní kontrakt,
podléhají v těchto případech příspěvky od určitých spolupracovníků peněžním
omezením nebo se na ně vztahuje ohlašovací povinnost. Abychom zajistili soulad
s těmito zákony, uplatňujeme zásady proti praktikám „kdo maže, ten jede“, které
tyto situace řeší. Další informace naleznete v dokumentaci Zásada o příspěvcích
zaměstnanců na politickou činnost.
I když si vážíme toho, kolik času a peněz věnujete dobročinným organizacím, nesmíte
je propagovat na pracovišti ani používat zdroje společnosti MetLife k prosazování
mimopracovního zájmu bez předchozího souhlasu vyššího vedení.
Nesmíte nabízet ani poskytovat žádné příspěvky na politickou činnost ani dobročinné
příspěvky s cílem nečestně získat nebo udržet zakázku, získat nepatřičnou obchodní
výhodu nebo přimět příjemce, aby zneužil svého postavení.
32
Pozornosti a obdarovávání úředních osob
Stejně jako existují omezení pozorností a obdarovávání zákazníků a obchodních
partnerů, aby se zamezilo nepatřičnému ovlivňování obchodních rozhodnutí (viz
část „Jak jednat v případě mimopodnikových aktivit“), existují i přísná pravidla, která
vymezují naše interakce s volenými představiteli a vládními zaměstnanci. I když
si vážíme role, kterou hrajeme v ovlivňování našich komunit, musíme vše dělat
správným způsobem.
Je důležité mít na zřeteli, že je definice dárku v mnoha zákonech velmi široká
a zahrnuje většinu zboží a služeb, včetně jídel, vstupenek na sportovní nebo zábavní
akce, cestovní výdaje a další hodnotné věci, pokud jsou poskytnuty zdarma nebo pod
cenou. Dodržujte všechny místní zákony, pravidla, nařízení a pokyny a promluvte si se
svým nadřízeným, máte-li pochybnosti. Můžete být požádáni o předběžné objasnění
takových pozorností a dárků. Američtí spolupracovníci, kteří jednají s federálními,
státními a místními představiteli, by si měli pročíst část „Lobování nebo pozornosti
pro úřední osoby“ dokumentace Zásada o činnosti zaměstnanců ve vztazích k vládním
úřadům, kde naleznou další informace. Spolupracovníci jednající s úředními osobami
mimo USA další informace naleznou v dokumentaci Globální protikorupční zásada.
Otázka: Lee v rámci kontraktu
úzce spolupracuje se Stanem,
který je vládním zaměstnancem.
Stan příští týden zajede do
Leeovi kanceláře, aby zjistil, jak
pokročili, a probral další kroky.
Lee by Stana během návštěvy rád
pozval na oběd. Je v pořádku,
aby Stana pozval na nenákla
dný oběd?
Odpověď: Může to být přípustné, ale
Lee by se měl poradit s oddělením
firemní etiky a dodržování zásad nebo
oddělením pro vztahy k vládním úřadům
a v rámci odvětví, ještě než se nabídne,
že Stana na oběd pozve. Pamatujte si,
že pravidla vymezující, jaké typy dárků
a pozorností můžeme nabídnout
vládním zaměstnancům, jsou mnohem
přísnější než pravidla, která řeší naše
interakce s obchodními partnery.
33
Lobování
Jednání s vládními představiteli (mimo rutinních administrativních záležitostí) někdy
podléhají zákonům o lobování, zejména pokud se někdo snaží určitým způsobem
ovlivnit jednání nebo rozhodování některého představitele. Při jednání s vládními
představiteli byste měli vždy jednat v souladu s nejvyššími etickými standardy
a dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla a nařízení.
V USA i mnoha dalších zemích je za lobování považováno i jakékoli jednání s úřední
osobou (voleným představitelem, vládním zaměstnancem nebo správním orgánem)
s cílem ovlivnit vládní rozhodnutí týkající se legislativy nebo vládních kontraktů.
Všichni spolupracovníci, kteří jednají s americkými úředními osobami, by měli:
• Znát obsah dokumentace Zásada o činnosti zaměstnanců ve vztazích k vládním
úřadům a pokyny Federální odhalování lobování a Odhalování plateb za akce na
počest úředních osob nebo jako jejich ocenění.
• Informovat oddělení pro vztahy k vládním úřadům a v rámci odvětví
před jakýmkoli nerutinním kontaktem s úřední osobou (nebo v rutinních
záležitostech, pokud se záležitost týká vysoce postaveného vládního
zaměstnance).
Výjimky
Výjimky z tohoto Kodexu budou udělovány
pouze v mimořádných případech. Pokud
chcete získat výjimku z ustanovení tohoto
Kodexu, obraťte se na svého nadřízeného,
který by se měl následně poradit
s oddělením firemní etiky a dodržování zásad.
Seznam zdrojů
Další zdroje mohou být k dispozici na
místních webových stránkách nebo
v místním seznamu zdrojů.
34
35
Metropolitan Life Insurance Company
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
1106-2317
© 2011 METLIFE, INC.
PEANUTS © 2011 Peanuts Worldwide
36
Download

Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v