JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Specijalna bolnica za plućne bolesti
’’Dr Vasa Savić’’
Zrenjanin
Petefijeva br.4
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
o javnoj nabavci male vrednosti broj 7-13
SANITETSKI MATERIJAL
ZRENJANIN, oktobar 2013
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 1
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin , Petefijeva br. 4, shodno čl. 39 Zakona o
javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br.124/2012) u postupku javne nabavke male vrednosti dostavlja poziv za
ponudu za nabavku:
Prilog 1.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU SANITETSKI MATERIJAL PO PARTIJAMA
1. PODACI O NARUČIOCU – SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI ’’DR VASA SAVIĆ’’ ZRENJANIN,
ul. Petefijeva br. 4, 23000 Zrenjanin ( u daljem tekstu – Naručilac) poziva potencijalne ponudjače da
podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za
podnošenje ponude za SANITETSKI MATERIJAL JNMV 7-13 od 11.10.2013. g. – period do
godinu dana
Adresa naručioca
matični broj
naziv banke
tekući račun
šifra delatnosti
registarski broj
e- mail:nabavka @plucna.co.rs
Zrenjanin 23000 , Petefijeva br. 4
08671923
Uprava za trezor
840-471661-84
85110
8215085468
www.plucna.co.rs
2. VRSTA NARUČIOCA – Javna ustanova- pružanje zdravstvenih usluga na sekundarnom nivou
3. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE - postupak javne nabavke male vrednosti
4. PREDMET JAVNE NABAVKE – dobra- sanitetski materijal ( 33000000- šifra iz opšteg rečnika
nabavke) – prema specifikaciji nabavke sadržanoj u konkursnoj dokumentaciji






5.
Partija 1 –sanitetski materijawl
Partija 2 –mikrobiološki materijal
Partija 3 – biohemijski materijal
Partija 4 – potrošni materijal za gasni analizator
Partija 5 –RTG filmovi
KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA –ekonomski najpovoljnija ponuda – opis kriterijuma sadržan je
u konkursnoj dokumentaciji
6. KONKURSNA DOKUMENTACIJA se može preuzeti:
 Portal javnih nabavki
 Internet stranica naručioca (www.plucna.co.rs)
 Zahtevom naručiocu za dostavljanje poštom na adresu ili elektronski (zahtevom na adresu Referent
javne nabavke (nabavka @plucna.co.rs , tel. 023-534-368 ili na fax. 023-561-115 )
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 2
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
7. PODNOŠENJE PONUDA- PONUDE SE PRIPREMAJU I PODNOSE U SKLADU SA KONKURSNOM
DOKUMENTACIJOM I ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA. Ponudjači podnose ponude u
zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na adresu naručioca - SPECIJALNA BOLNICA
ZA PLUĆNE BOLESTI ’’DR VASA SAVIĆ’’, ul. Petefijeva br. 4 , 23000 ZRENJANIN , sa napomenom
,,Ponuda za nabavku SANITETSKOG MATERIJALA- partija broj___,, - ne otvarati! Na poledjini
koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponudjača kao i ime osobe za kontakt.
Svaka partija se pakuje u posebnu kovertu!
Rok za podnošenje ponuda je 21.10.2013.g. do 11.00 časova . Ukoliko je poslednji dan za
dostavljanje ponuda neradni dan, blagovremenom će se smatrati ponuda koja je prispela prvog radnog
dana do 11.00 časova.
Neblagovremene, nezapečaćene i nekompletne ponude, kao i ponude koje nisu u skladu sa javnim
pozivom neće biti razmatrane.
8. OTVARANJE PONUDA - Ponude će biti otvorene javno, nakon isteka roka za dostavljanje ponuda
DANA 21.10.2013.g. sa početkom u 11.15 časova u prostorijama biblioteke Specijalne bolnice za
plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin.
9. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA - Predstavnik ponudjača mora
priložiti pisano ovašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda
10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE – Odluka o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku biće doneta
u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda o čemu će svi ponudjači biti obavešteni
pismenim putem.
11. KONTAKT: REFERENT JAVNE NABAVKE – 023/534-368
12. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ima 33 strana
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 3
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Prilog 2.
USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
(u skladu sa čl. 75. - 77. Zakona o javnim nabavkama)
Uz ponudu, ponudjač dostavlja i sledeće u overenim ili neoverenim kopijama:
1. Izvod da je ponudjač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan odgovarajući registar
 Dokaz- izvod iz registra nadležnog organa (Agencija za privredne registre, odnosno nadležnog
Privrednog suda
2. Uverenje da ponudjač i njegov zakonski zastupnik nije osudjivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osudjivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
 Dokaz- izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležnog suda i nadležne PU MUP
3. Da mu nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane zabrane obavljanja delatnosti
koja je predmet javne nabavke, a koja je na snazi u vreme obavljanja odnosno slanja poziva za
donošenje ponuda
 Dokaz- potvrda izdata posle objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, i to: za sudsku meru
Privredni sud, za upravnu meru drugi sud ili nadležni upravni organ. Navedene dokaze može da
zameni potvrda nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata (APR)
4. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima RS ili strane
države ako ima sedište na njenoj teritoriji
 Dokaz- potvrda organa poreske uprave kao i potvrda nadležnog organa lokalne samouprave o
javnim dažbinama, koje se izmiruju na lokalnom nivou, potvrda organizacije za obavezno socijalno
osiguranje
5. Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti iz ove javne nabavke, ako je takva
dozvola predvidjena posebnim propisom
 Dokaz- važeća dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti izdate od strane nadležnog organa i
važeća dozvola Agencije za lekove i med. sredstva o stavljanju u promet
6. Izjavu ponudjača na memorandumu da pri sastavljanju svojih ponuda izričito navedu da su
poštovali obaveze koje priizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada,
zaštiti životne sredine kao i da ponudjač garantuje da je imalac prava intelektualne svojine ,
shodno čl. 75. ZJN
7. Ovlašćenje proizvodjača za učestvovanje u javnoj nabavci male vrednosti.
 Dokaz- ovlašćenje proizvodjača/ generalnog zastupnika za nastupanje sa pozivom na br. nabavke (713), odnosno saglasnost proizvodjača ili uvoznika – zastupnika za učešće u javnoj nabavci
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 4
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Dokazivanje ispunjenosti uslova
1- Dokazi iz stava „A“ , tačke 2,3 i 4 ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
2- dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama
3- Ukoliko se ispunjenost uslova dokazuje neoverenim fotokopijama, naručilac može zahtevati da pre
donošenja odluke o dodeli ugovora ponuđač čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku
ocenjena kao najpovoljnija dostavi na uvid dokaze ( originale ili overene fotokopije) navedne u tačkama 1-4.
Rok za dostavljanje je 5 ( pet) dana od dana dostavljanja zahteva.
4- Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa
ako navede internet stranicu na kojoj su traženi podaci (dokazi) javno dostupni.
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 5
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Prilog 3.
IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrdjujemo da ispunjavamo uslove iz pl. 75.- 76.
Zakona o javnim nabavka (Sl.glasnik RS, broj 124/12), a radi učešća u postupku javne nabavke male
vrednosti
PODACI O PONUDJAČU
PODACI O PONUDJAČU:
Ponuda br._______________________ Naziv ponudjača:
datum:__________________________
adresa:
telefon:_________________________; faks:_____________________________
e-mail:
ovlašćeno lice i funkcija:
Lice zaduženo za realizaciju ugovora:
matični broj:
registarski broj:
šifra delatnosti:
P I B:
tekući račun:
nosilac platnog prometa
Potvrdjujemo da ispunjavamo uslove iz zahteva konkursne dokumentacije (prilog br. 2 Uslovi za učešće u
postupku javne nabavke)




PREZIME I IME OVLAŠĆENOG LICA:_______________________________________________
FUNKCIJA:_______________________________________________________________
POTPIS:_________________________________________________________________
DATUM:__________________________________________________________________
________________________________
Potpis ovlašćenog lica
M.P.
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 6
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Prilog br. 4
UPUTSTVO O NAČINU POPUNJAVANJA OBRAZACA
Ponudjač mora sve obrasce i izjave koje je dobio kao deo konkursne dokumentacije a sastavni su
deo ponude da popuni čitko, da ih potpiše odgovorno lice i overi pečatom








jezik –ponuda i ostala dokumentacija koji se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku
oblik i sadržina ponude- ponuda mora biti data na obrascimaiz konkursne dokumentacije. Sve
izjave, obrasci i prilozi koji su sastavni deo ponude moraju biti popunjeni, potpisani i overeni
pečatom od strane ponudjača
podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno
cena- ponudjač će na odgovarjućoj specifikaciji sanitetskog materijal, kojaje data u konkursnoj
dokumentaciji navesti cenu u dinarima sa i bez PDV-a za svaki artikal, kao i ukupnu vrednost
partije sa i bez PDV-a. Ponuda mora biti ispunjena i propisno potpisana.
Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja – ponudjači mogu u pismenom obliku da traže
dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremom ponude. Naručilac će u najkraćem roku , pismeno
odgovoriti tom ponudjaču kao i svim ostalim ponudjačima koji su primili konkursnu dokumentaciju.
Rok važenja ponude- ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda
Zaključenje ugovora- izabrani ponudjači biće pozvan da potpišu ugovore po isteku roka za
podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. ZJN. Ako izabrani ponudjač odustane od ponude i
odbije da potpiše Ugovor, Naručilac zadržava pravo da u tom slučaju zaključi ugovor sa ponudjačem
čija j ponuda po oceni Komisije druga na listi po broju bodova
Zaštita prava ponudjača – u slučaju da ponudjač smatra da su mu u postupku javne nabavke
povredjena prava može uložiti zahtev za zaštitu prava, saglasno članu 149. Zakona o javnim
nabavkama. Zahtev za zaštitu prava podnosi se Naručiocu neposredno ili poštom preporučeno, sa
povratnicom. Kopiju zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja republičkoj Komisiji
za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava ponudjač je dužan da uplati propisanu taksu na
račun budžeta RS broj 840-742221843-57
Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži sve podatke propisane članom 151. Zakona o javnim
nabavkama.
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 7
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Prilog 5.
SANITETSKI MATERIJAL
KRITERIJUMI EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
1.CENA…………………………………………………………….….…..80 BODOVA
2.USLOVI PLAĆANJA…………….…………………………….……15 BODOVA
3.ROK ISPORUKE………………………………………………………..5 BODOVA
UKUPNO:
100 BODOVA
1. PONUĐENA CENA max. 80 bodova
♦Ponuđač sa najniže ponuđenom vrednošću partije dobija maksimalni broj
bodova………………………………………………………………….80 bodova
Broj bodova računa se po formuli:
Najniža ponuđena ukupna vrednost partije
x 80
Ukupna vrednost partije vrednovanog ponuđača
2.USLOVI PLAĆANJA max. 15 bodova
♦Ponuđaču sa najpovoljnijim uslovima plaćanja, dodeljuje se ……….15 bodova
(ponuđaču se ostavlja mogućnost da sam definiše uslove plaćanja, koja nudi.Dužinu plaćanja ponuđač
iskazuje u danima)
♦Za avansno plaćanje broj bodova je……………………………………0 bodova
Broj bodova računa se po formuli:
Broj dana odloženog plaćanja bodovanog ponuđača x15
Najveći ponuđeni broj dana odloženog plaćanja
3.ROK ISPORUKE max. 5 bodova
♦Isporuka od momenta narudžbe do 24 sata…………………………5 bodova
(Ponuđač rok isporuke potvrđuje pismenom izjavom datom pod potpunom materijalnom i moralnom
odgovornošću, da će se poštovati ponuđeni rok isporuke.)
♦Isporuka od 24 sata do isteka krajnjeg roka od 5 dana……………….0 bodova
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 8
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Ukoliko se desi da dva ili više ponuđača u ukupnom zbiru, ostvare isti broj bodova, prednost će se
dati ponuđaču koji ostvari najveći broj bodova za ponuđenu najnižu cenu.
Ukoliko dva ili više ponuđača ostvare isti broj bodova za ponuđenu najnižu cenu, prednost će se
dati ponuđaču sa najvećim brojem bodova za ponuđene uslove plaćanja.
Ukoliko dva ili više ponuđača ostvare isti broj bodova za ponuđenu najnižu cenu, ponuđene
uslove plaćanja , prednost će se dati ponuđaču sa najvećim brojem bodova za rok isporuke
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 9
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Prilog br. 6
OBRAZAC PONUDE - Specifikacija sanitetskog materijala sa količinom i cenom
Za javnu nabavku male vrednosti broj 7-13
Sanitetski materijal
Popunjava ponudjač!
PODACI O PONUDJAČU:
Ponuda br._______________________ Naziv ponudjača:
datum:__________________________
adresa:
telefon:_________________________; faks:_____________________________
e-mail:
ovlašćeno lice i funkcija:
Lice zaduženo za realizaciju ugovora:
Matični broj:
registarski broj:
šifra delatnosti:
P I B:
tekući račun:
nosilac platnog prometa
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 10
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Partija 1
SPECIFIKACIJA SANITETSKI MATERIJAL SA KOLIČINOMI CENOM
PODPARTIJA 1
PVC ŠPRICEVI
Redni
broj
1
2
3
4
5
NAZIV
Količina
PVC brizgalice a1ml insulinske (sa iglom)
800
PVC brizgalice a2ml bez igle
1700
PVC brizgalice a 5ml bez igle
38000
PVC brizgalice a 10ml bez igle
12800
PVC brizgalice a 20ml bez igle
2200
UKUPNO:
Cena
bez
PDV
Cena bez
PDV
ukupno
Cena
sa PDV
Cena sa
PDV
ukupno
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 2
INJEKCIONE IGLE
Redni
broj
1
2
3
4
NAZIV
Količina
Injekcione igle 1,2mmx40mm
20000
Injekcione igle 0,8mmx40mm
33000
Injekcione igle 0,6mmx40mm
1100
Injekcione igle 0,45mmx40mm
400
UKUPNO:
Cena bez Cena bez PDV
PDV
ukupno
Cena sa
PDV
Cena sa PDV
ukupno
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 11
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
PODPARTIJA 3
IV KANILE
Redni
broj
1
2
NAZIV
Količina
IV kanile 20G
1,1x32mm
1600
IV kanile 22G
0,9x25mm
1600
UKUPNO:
Cena bez
PDV
Cena bez PDV
ukupno
Cena sa
PDV
cena sa PDV
ukupno
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 4
URIN KESE
Redni
broj
1
NAZIV
Količina
Kese za urinarni kateter sa ispustom a 2l
140
UKUPNO:
Cena
bez
PDV
Cena bez
PDV
ukupno
Cena
sa PDV
Cena sa
PDV
ukupno
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 5
KATETERI
Redni
broj
1
NAZIV
Količina
Urinarni kateteri br 18,20,22
110
UKUPNO:
Cena bez
PDV
Cena bez PDV
ukupno
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Cena sa
PDV
Cena sa PDV
ukupno
Page 12
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 6
SISTEMI
Redni
broj
1
2
3
NAZIV
Količina
Sistem za infuziju
18000
Sistem za transfuziju
40
Bebi sistem
160
UKUPNO:
Cena bez
PDV
Cena bez PDV
ukupno
Cena sa
PDV
Cena sa PDV
ukupno
Cena sa
PDV
Cena sa PDV
ukupno
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 7
NAZALNI KATATAR
Redni
broj
1
NAZIV
Nazalni kateteri
UKUPNO:
Količina
30
Cena bez
PDV
Cena bez PDV
ukupno
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 13
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
PODPARTIJA 8
RUKAVICE LATEX
redni
broj
1
Cena
NAZIV
količina bez PDV
Latex rukavice a1/100kom S,M,L,XL
440
UKUPNO:
Cena bez
Cena sa Cena sa PDV
PDV ukupno
PDV
ukupno
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 9
KALIKO ZAVOJ
redni
broj
1
NAZIV
količina
Kaliko zavoj 8x5cm
30
UKUPNO:
Cena bez
PDV
Cena bez PDV
ukupno
Cena sa
PDV
Cena sa PDV
ukupno
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 10
EKG TRAKE
redni
broj
1
NAZIV
količina
EKG trake AT-1 90x90x400
40
UKUPNO:
Cena bez
PDV
Cena bez PDV
ukupno
Cena sa
PDV
Cena sa PDV
ukupno
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 14
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 11
VATA
redni
broj
1
2
NAZIV
količina
Papirna vata a1kg
35
120
Sanitetska vata a1kg
UKUPNO:
Cena bez
PDV
Cena bez PDV
ukupno
Cena sa
PDV
Cena sa PDV
ukupno
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 12
LEUKOPLAST
redni
broj
1
NAZIV
količina
Leukoplast platneni 5x5cm
350
UKUPNO:
Cena bez
PDV
Cena bez PDV
ukupno
Cena sa
PDV
Cena sa PDV
ukupno
Cena bez PDV
ukupno
Cena sa
PDV
Cena sa PDV
ukupno
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 13
ESMARHOVA POVESKA
redni
broj
1
NAZIV
Esmarhova poveska
UKUPNO:
količina
30
Cena bez
PDV
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 15
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 14
GLUKO TRAKE
Redni
broj
1
2
KOLIČINA
(pakovanja)
NAZIV
Test trake za merenje nivoa
glukoze u krvi, Precision 1/50
Test trake za merenje nivoa
glukoze u krvi, Touch in 1/50
UKUPNO:
Cena
bez
PDV
Cena bez
PDV
ukupno
Cena
sa PDV
Cena sa
PDV
ukupno
60
6
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
PODPARTIJA 15
LANCETE
Redni
broj
1
NAZIV
Lancete za kožne
probe
UKUPNO:
količina
Cena bez
PDV
Cena bez PDV
ukupno
Cena sa
PDV
Cena sa PDV
ukupno
1500
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 16
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
PODPARTIJA 16
DEZINFEKCIONA SREDSTVA
Redni
broj
NAZIV
1
Asepsol 5% a 1lit
Dezinfekciono sredstvo za ruke a1lit
2
(Dezihend,Deziderm F, Bradoderm i sl.)
3
Safe granule a1kg
4
Alkohol 70% a1l
5
Etanol 96% a1l
6
Dezinfekciono sredstvo za instrumente a1lit (Desu M)
7
Dezinfekciono sredstvo za površine(Desu S)
UKUPNO:
Cena
Cena
bez
Cena Cena sa
bez
PDV
sa
PDV
količina PDV ukupno PDV ukupno
140
170
6
150
90
5
5
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 17
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Partija 2 mikrobiološki materijal
SPECIFIKACIJA MIKROBIOLOŠKOG MATERIJALA SA KOLIČINOM I CENOM
POD PARTIJA 1 REAGENSI PODLOGE I DISKOVI ZA
MIKROBIOLOGIJU
NAZIV
1. Dvostruki secer, Kligler Iron Agar, u prahu
2.Agar, u prahu
3. Baza za krvni agar, u prahu
4. Mueller Hinton Agar, u prahu
5.Endo Agar, u prahu
6. Urea Agar Base, Christensen, u prahu
7.Sabourand dext Agar with Chloramphenicol
8. Methyl red, indikator
9. Ziehl-Neelsen boja gotova
10 Methilene Blue
11.Natrijum hidroksid pro analysi
12.Glicerin
13.Microscopy Immersion oil
14.Antibiogram tablete ili disk Penicilin
15.
Ampicilin
16.
Amoksicilin
17.
Amoksicikl I klavul kiselina
18.
Cefeleksin
19.
Cefahlor
20.
Cefotaksim
21.
Ceftazidim
22.
Meticilin
23.
Linkomicin
24.
Hloramfenikol
25.
Tetraciklin
26.
Eritromicin
27.
Roksitromicin
28.
Gentamicin
29.
Amikacin
30.
Nitrofurantoin
31.
Pipemidinska kiselina
32.
Ofloksacin
33.
Ciprofloksacin
34.
Trimetoprim I sulfametoksazol
35.
Fusidinska kiselina
36.
Azitromicin
37.
Cefiksim
38.
Levofloksacin
39.
Metronidazol
KOLIČINA
CENA BEZ PDV
UKUPN
O
CENA SA PDV
om
UKUPN
O
1000gr
200gr
1200gr
1000gr
1000gr
100gr
500gr
100gr
1500ml
100gr
2000gr
1000ml
1000ml
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
400kom
200kom
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 18
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
40.
Bacitracin
41.
Optohin
42.
Novobiocin
43 Perle za autoklav, Fresh Deodorising
Pearls
UKUPNO:
100kom
100kom
100kom
250kom
Rok plaćanja(u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
POD PARTIJA 3 PLASTIKA ZA
MIKROBIOLOGIJU
NAZIV
1. Petrijeve solje fi 100
2. Posuda za urin 75 ml, sterilna
3. Plasticni brisevi, komplet, sterilan
4. Stapici za briseve, drveni
5. Plasticne eze od 10 mikro L, plave
6. Plasticne epruvete sa navojnim
zatvaracem, 25]95, 30 ml, ster
KOLIČIN
A
cena bez
PDV a
UKUPN
O
cena sa PDV
om
UKUPN
O
3000ko
m
3000ko
m
500kom
1000ko
m
2000ko
m
1500ko
m
UKUPNO:
Rok plaćanja(u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 19
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
POD PARTIJA 2 STAKLARIJA ZA
MIKROBIOLOGIJU
NAZIV
1. Epruvete 13 puta 130
2. Epruvete 160 puta 15,5 puta 0,8
3. Predmetna stakla 76 puta 26 puta 1 mm
4. Gumeni cepovi 16,5 puta 20
KOLIČI
NA
cena bez
PDV a
UKUPN
O
cena sa PDV
om
UKUPN
O
100kom
100kom
200kom
100kom
UKUPNO:
Rok plaćanja(u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
POD PARTIJA 4 TESTOVI I PODLOGE ZA
TBC
NAZIV
1. Lowenstein Jensen medium uvoyna
podloga
2. BBL Myco Prep KIT 10X75 ML
3. BD MGIT TBC Identifikation test
4. NIACIN TRAKE
UKUPNO:
Koli;in
a
cena bez PDV
a
UKUPN
O
cena sa PDV
om
UKUPN
O
1500g
r
1 kut
1 kut
1 pak
Rok plaćanja(u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 20
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Rok važenja ponude___________________________
Partija 3 biohemijski materijal
SPECIFIKACIJA BIOHEMIJSKOG MATERIJALA SA KOLIČINOM I CENOM
BIOHEMIJSKI TESTOVI ZA ANALIZATOR – HUMASTAR 80
POD PARTIJA1
Red
br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Naziv
Alkalna fosfataza
Kinetika liquid
AST Kinetika liquid
ALT Kinetika liquid
Glukoza liquid sa
standardom
Urea liquid sa
standardom
Mokraćna kiselina
liquid sa standardom
Holesterol liquid sa
standardom
Trigliceridi liquid sa
standardom
Gvožđe liquid color
Kalibracioni serum
Kontrolni serum
Trake za urin
Crp turbidimetrija
Auto creatinine
Ukupno
Količina
Cena bez
pdv-a
Ukupno
Cena sa
pdv-om
Ukupno
2200ml
2200ml
2200ml
5000ml
4000ml
300ml
1500ml
400ml
200ml
100ml
300ml
3000kom
3000ml
4000ml
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 21
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Rok važenja ponude___________________________
POTROŠNA SREDSTVA
POD PARTIJA 2
Red
br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Naziv
Nastavci za
automatske pipete
žuti
Nastavci za
automatske pipete
plavi
Automatske
varijabilne pipete
Vakuum epruvete za
sedimentaciju
Vakuum epruvete za
serume
Vakuum epruvete za
brojač
Holder
Pokrovna stakla
Vakum epruvete za
koagulaciju
Igle za vakutajnere
Reakcioni nizovi ta
humastar 80
Serumske čašice za
humastar 80
Ukupno
Količina
Cena bez
pdv-a
Ukupno
Cena sa
pdv-om
Ukupno
5000kom
5500kom
3kom
3500kom
4500kom
4500kom
40kom
2500kom
1500kom
5000kom
200kom
1000kom
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 22
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
REAGENSI ZA HEMATOLOŠKI BROJAČ – MICROS 60
POD PARTIJA 3
Red
br
1
2
3
4
Naziv
Minidil LMG
Minoclean a 1L
cleaner
Minilyse LMG
Minotrol N.
(kontrola krvi)
Ukupno
Količina
Cena bez
pdv-a
Ukupno
Cena sa
pdv-om
Ukupno
Ukupno
Cena sa
pdv-om
Ukupno
8 pak
16 pak
8 pak
8 pak
Rok plaćanja (u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
POD PARTIJA 4
Red
br
1
Naziv
Količina
Preset 3ml eclipse
Ukupno
500kom
Cena bez
pdv-a
Rok plaćanja(u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 23
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Partija 4 potrošni materijal za gasni analizator
SPECIFIKACIJA POTROŠNOG MATERIJALA ZA GASNI ANALIZATOR SA KOLIČINOM I CENOM
Red
br
1
2
3
4
5
6
7
Naziv
Calibration solution
C1
Calibration solution
C2
Fluid Pack C3
Deproteinizer(125ml)
Combitrol TS,Level
1,30pcs
Combitrol TS,Level
2,30 pcs
Combitrol TS, Level
3,30 pcs
Ukupno
Količina
Cena bez
pdv-a
Ukupno
Cena sa
pdv-om
Ukupno
5 pak
5 pak
6 pak
6 pak
1 pak
1 pak
1 pak
Rok plaćanja(u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 24
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Partija 5 RTG filmovi
SPECIFIKACIJA RTG FILMOVA SA KOLIČINOM I CENOM
Red
br
1
2
3
4
Naziv
Mxb rtg film 35x43
Mxb rtg film 35x35
Fiksir
Razvijač
Količina
Cena bez
pdv-a
Ukupno
Cena sa
pdv-om
Ukupno
10
2
8
8
Ukupno
Rok plaćanja(u danima)________________________
Rok isporuke__________________________________
Rok važenja ponude___________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 25
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Prilog br. 7
MODEL UGOVORA
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI «DR VASA SAVIĆ»
23000 Zrenjanin, Petefijeva 4
Tel: (023) 534-368, Tel/Fax: (023) 561-115
PIB: 101161066 Matični broj: 08671923
Zrenjanin
Broj :
Registarski broj: 8215085468
Žiro račun: 840-471661-84 E-mail: [email protected]
1. SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI ''DR VASA SAVIĆ” ZRENJANIN, Petefijeva
br.4
(u daljem tekstu ovog ugovora: Naručilac) koju zastupa direktor
Prim. mr med. sc. dr Svetlana Jovanović
Šifra delatnosti:
Matični broj:
Registarski broj:
PIB broj:
Tekući račun:
Tel/fax:
85110
08671923
8215085468
101161066
840-471661-84 koji se vodi kod Uprave za trezor
023/534-368
fax: 023/561-115
i ( u daljem tekstu ovog ugovora: Ponuđač )
2. »___________________« - _____________________________________,
(naziv ponuđača)
( mesto i adresa ponuđača)
koga zastupa ____________________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 26
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Šifra delatnosti:
Registarski broj:
Matični broj:
PIB broj:
Tekući račun:
Tel/fax:
zaključili su
UGOVOR
O
J A V N O J N A B A V C I broj:
SANITETSKI MATERIJAL– partija broj __ (jnmv)
Član 1.
Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze u vezi javne nabavke SANITETSKI
MATERIJAL, partija broj ____– _______________________________ koji je dodeljen ponuđaču
u javnoj nabavci male vrednosti.
Član 2.
Ponuđač prodaje a naručilac nabavlja_______________ , partija broj ___ _________________________________, koja je specificirana u ponudi broj ________ od
_________ i sastavni je deo ovog ugovora.
Član 3.
Ugovorena vrednost partije je _____________
_______________ dinara sa obračunatim PDV.
dinara
bez
PDV,
odnosno
Sastavni deo ovog ugovora su jedinične cene i komercijalno-tehnički uslovi iz ponude za
partiju broj ___.
Cene navedene u stavu 1 ovog člana podrazumevaju F-co magacin naručioca sa svim
troškovima.
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 27
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Rok isporuke je 1 dan po zahtevu kupca,nakon zakonom propisane procedure.
Član 4.
Ponuđač se obavezuje da ugovorenu količinu sanitetskog materijala isporuči naručiocu
sukcesivno, u skladu sa trebovanjem do okončanja isporuke ukupno ugovorenih količina ili isteka
roka važenja ugovora.
Naručilac će plaćanje ponuđaču vršiti sukcesivno, za svaku isporučenu količinu u roku
predviđenom u ponudi uz obavezu ponuđača da na fakturi navede broj ugovora, naziv javne
nabavke, broj partije i datum zaključenja ugovora.
O primopredaji
ponuđača i naručioca.
isporučenih količina sačiniće se zapisnik koji potpisuju predstavnik
Član 5.
Pojedinačne cene sanitetskog materijala se mogu menjati sporazumno u skladu sa
uslovima predviđenim ovim ugovorom, na osnovu pismenog predloga ugovorne strane,
zaključivanjem Aneksa ugovora.
Član 6.
Ugovorne strane utvrđuju da se cene iz ponude mogu sporazumno menjati :

za uvozne proizvode- ako je rast srednjeg kursa EUR veći od 6%
Član 7.
U slučaju reklamacije na količinu i kvalitet isporučenog sanitetskog materijal , ponuđač se
obavezuje da istu uvaži na osnovu sačinjenog zapisnika sa naručiocem, odnosno ukoliko naručilac
u roku od 8 dana od dana preuzimanja uoči nedostatke i o tome obavesti ponuđača.
Ponuđač je dužan da uvažene reklamacije otkloni bez odlaganja.
Član 8.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi potrebne i propisane ateste, sertifikate, potvrde o
kvalitetu i drugu potrebnu dokumentaciju u skladu sa propisima o prometu ugovorenog sanitetskog
materijala
Isti moraju biti upakovani u originalna pakovanja, sa propisanim deklaracijama, odnosno
uputstvom za upotrebu na srpskom jeziku.
Član 9.
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 28
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Ovaj ugovor važi dok se ne isporuče ugovorene količine, a najduže godinu dana od dana
zaključenja ugovora.
Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu obe ugovorne strane.
Ugovor se može raskinuti i pre isteka roka u slučaju da druga strana ne ispunjava
ugovorene obaveze, isključivo pismenim putem sa otkaznim rokom od 15 dana.
Član 10.
Kupac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor, bez obzira na materijalnonovčani obim izvršenja, u slučaju ako za to nastanu opravdani razlozi.
Kao opravdani razlozi u smislu stava 1. ovog člana smatraće se:

neispunjene narudžbine od strane Prodavca, u primerenom roku, kad to kupac zahteva;

roba nije odgovarajućeg kvaliteta;
Otkazni rok u smislu stava 1. i 2. ovog člana iznosi 7 dana.
Član 11.
Sva sporna pitanja do kojih može doći u primeni ovog ugovora, ugovorne strane će rešavati
sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju utvrđuje se stvarna i mesna nadležnost redovnog suda u
Zrenjaninu.
Član 12.
Ovaj ugovor sačinjen je u 4 ( četiri ) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po 2 ( dva ).
Za ponuđača
Za naručioca
direktor Specijalne bolnice
za plućne bolesti
''Dr Vasa Savić'' Zrenjanin
________________
_________________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 29
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Prilog 8.
Obrazac troškova pripreme ponude
U skladu sa čl. 88. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS 124/12) kao i čl. 6. Pravilnika o
obaveznim elementima konkursne dokumentacije (Sl.glasnik Rs 29/2013), dostavljamo obrazac sa
strukturom troškova za pripremanje ponude u JAVNOJ NABAVCI :
JNMV 7--13 sanitetski materijal
Za pripremanje ponude po objavljenoj konkursnoj dokumentaciji u predmetnoj javnoj nabavci ,
Ponudjač _____________________________________________je imao sledeće troškove
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
_________________________________________________, __________________dinara
_________________________________________________, __________________dinara
_________________________________________________, __________________dinara
_________________________________________________, __________________dinara
_________________________________________________, __________________dinara
_________________________________________________, __________________dinara
_________________________________________________, __________________dinara
_________________________________________________, __________________dinara
_________________________________________________, __________________dinara
_________________________________________________, __________________dinara
Napomena: u skladu sa čl.88 st. 2 ZJN (Sl.glasnik RS 124/12) , troškove pripreme i podnošenja ponude
snosi siključivo ponudjač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova
Potpis ovlašćenog lica
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 30
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
_________________________
Datum.____________
Pečat ponudjača
Prilog 9.
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa čl.26 ZJN (Sl.glasnik RS 124/12) kao i Pravilnika o obaveznim elementima konkursne
dokumentacije (Sl. glasnik RS 29/2013), u javnoj nabavci male vrednosti 5-13 Specijalne bolnice za
plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:
POTVRDJUJEMO
Da smo ponudu podneli nezavisno, bez dogovora a drugim ponudjačima ili zainteresovanim licima.
Potpis ovlašćenog lica
_________________________
Datum.____________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 31
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Pečat ponudjača
Prilog 10.
IZJAVA O PRIHVATANJU USLOVA IZ KONKURSNE DOKUMENTACIJE
IZJAVA PONUDJAČA
U vezi javne nabavke male vrednosti broj 7-13, od 11.10.2013.g.
SANITETSKI MATERIJAL
Prema konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku male vrednosti broj 7-13 za nabavku dobara –
SANITETSKOG MATERIJALA , za potrebe Specijalne bolnice za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
IZJAVLJUJEMO
Da prihvatamo uslove iz konkursne dokumentacije naručioca koje smo preuzeli.
Potpis ovlašćenog lica
_________________________
Datum.____________
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 32
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Pečat ponudjača
Prilog 11.
SASTAVNI ELEMENTI PONUDE
(NEOPHODNA DOKUMENTACIJA)
1. Dokazi o ispunjenosti uslova navedeni u Prilogu br. 2 - USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE
NABAVKE





izvod iz registra nadležnog organa (Agencija za privredne registre, odnosno nadležnog Privrednog
suda)
izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležnog suda i nadležne PU MUP
potvrda izdata posle objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, i to: za sudsku meru Privredni sud,
za upravnu meru drugi sud ili nadležni upravni organ. Navedene dokaze može da zameni potvrda
nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata (APR)
potvrda organa poreske uprave kao i potvrda nadležnog organa lokalne samouprave o javnim
dažbinama, koje se izmiruju na lokalnom nivou, potvrda organizacije za obavezno socijalno
osiguranje
izjava ponudjača o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke (prilog br.3) – može da
zameni navedene dokaze kao sastavni deo ponude- konkursne dokumentacije
2. Važeća dozvola za obavljanje predmetne delatnosti, izdata od strane nadležnog organa
3. Prilog br. 3- Izjava o ispunjavanju uslova
4. Prilog br. 6 – Obrazac Ponude + specifikacija sanitetskog materijala sa količinom i cenom (za
svaku partiju posebno)
5. Prilog br. 7 - Model ugovora (za svaku partiju)
6. Prilog br. 8- Obrazac troškova pripreme
7. Prilog br. 9 – Tekst izjave o nezavisnoj ponudi
8. Prilog br. 10- Izjava o prihvatanju uslova iz konkursne dokumentacije
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 33
JNMV 7-13 SANITETSKI MATERIJAL
Sve izjave, obrasci i prilozi koji su sastavni deo ponude moraju biti popunjeni, potpisani i overeni
pečatom od strane ponudjača
Specijalna bolnica za plućne bolesti ’’Dr Vasa Savić’’ Zrenjanin
Page 34
Download

Konkursna dokumentacija - Specijalna bolnica za plućne bolesti "Dr