OLODĚJSKÉ
K
OVINY
N
duben 2014
ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA–KOLODĚJE
Slovo starosty
Letošní boj o finanční prostředky z magistrátu i grantů je stejně
tuhý, jako vloni. Jsou to historicky nejhorší dva roky pro pražské městské části. Před pár týdny se porcoval (či spíše trhal na kusy) „medvěd“
pro školství (rozpočet hlavního města, kapitola školství). Pokud byste
čekali, že jednotlivé žádosti byly posuzovány z hlediska faktické i rozpočtové potřebnosti, resp. finanční přiměřenosti projektu, spletli byste
se. Posuzování hlavního města bylo striktně politické a zákulisní, jako
téměř vždy a téměř ve všem. Náš boj o finance pro mateřskou školu
vygradoval. Ještě nikdy a na žádném projektu jsem nemusel vynaložit takovou kombinaci proseb, naléhání, hrozeb, abych zajistil jeho
průchodnost. Je třeba otevřeně napsat, že byla veliká nevůle (nejen)
Kolodějím peníze nedat. Rozdělovalo se dvě stě milionů. Praha jenom
letos nutně potřebuje do škol a školek dvojnásobek. Pro dokreslení priorit, hlavní město si pár týdnů před rozdělením financí pro školství
draze koupilo zpět Pražskou plynárenskou, kterou kdysi levně prodalo.
Bez vysvětlení a reálné potřeby tak utratí šest miliard, přeruší Blanku
za téměř půl miliardy a nám, starostům, pak Praha sdělí, že s potem
na čele nám vyboxovala 200 mil pro školství.
Čtvrtým rokem upozorňujeme na tristní situaci se školkou v Kolodějích a žádáme o finance. Stavíme mateřskou školu o celkem devíti stech metrech čtverečních, která stojí (včetně veškerého vybavení školky až po hračky) patnáct milionů korun včetně DPH. Cena
jednoho m2 dosahuje necelých sedmnácti tisíc korun. Ve Slivenci stavěla Praha školku taktéž pro 56 dětí, za sto milionů korun. Peníze se
našly lehce. Několik lidí mi na magistrátě řeklo, že naše školka je
příliš levná a navíc si stavbu zajištujeme sami, bez pomoci hlavního
města a nikdo si na ní nijak „nepomůže“. To je asi jeden z problémů.
Abych to zkrátil, Praha letos rozdělila oněch dvě stě milionů. Na
nás se dostalo šest, s tím, že o dalších milionech nyní intenzivně
jednáme a v záloze máme finanční dar od laskavého sponzora,
který, pokud se město nepochlapí, zaplatí rozdíl. Žijeme v absurdistánu – neschopné hlavní město nezajistí dětem předškolní, ani
školní vzdělání dle zákona a musí jej suplovat sponzor, až tam to
Praha za poslední dva roky dotáhla.
Když jsem zahajoval projekt a následně i stavbu školky, věděl jsem,
že jdu hlavou proti zdi, ale nebyl jsem si ani ve snu vědom, kolik
klacků pod nohy mi politické vedení hlavního města připraví, aby
školka nestála. Ale ona stojí, magistrátu natruc. A přestože i mnozí
kolodějští přesvědčovali magistrát, že potřebná není, tak při nedávném zápise již do nové, dvakrát větší školky, se nevešlo patnáct
kolodějských dětí, vůbec nemluvím o desítkách dalších, neúspěšných žadatelích.
Chtěli bych tímto poděkovat vám všem, kteří nám drželi palce
a povzbuzovali nás na naší nelehké cestě. Školka se již dokončuje
a tak, jak jsem slíbil, bude ještě před prázdninami zkolaudována a
slavnostně otevřena.
Zároveň chci poděkovat za obrovskou trpělivost a pochopení kolodějským spolkům, které spolu s námi musely nést a nesou velkou finanční zátěž přípravy a rozběhu stavby, se kterou nám město
až do nynějška vůbec nepomohlo. Spolky tak byly nuceny se vloni
i letos v převážné míře financovat z vlastních zdrojů. Pokusíme se
jim to vynahradit hned, jak to bude v našich rozpočtových silách.
Protipovodňové práce
Byla ukončena první etapa odvodnění lokalit Heckelova
a Ponrepova. Problémy zde vznikly porušením melioračních řadů, odvodňujících tuto oblast. Chybný projekt, provedení i dozor stavebního úřadu v Újezdě při výstavbě
těchto dvou lokalit vedl ke stavu, kdy se dešťová voda rozlévala na komunikace.
Nynější opatření, konzultovaná s krizovým odborem magistrátu pro odstraňování následků povodní, odvádějí dešťové vody dále od obou lokalit a umožňuje jim tak vsakovat
se na delším úseku.
Definitivní řešení, které dále zvýší kapacitu odvodu dešťové vody a její likvidaci, nyní intenzivně připravujeme
s hydroprojektantem a jeho financování projednáváme s magistrátem.
Mrzí nás neschopnost hlavního města přes naše opakované urgence opravit jez za mostkem přes Rokytku, poničený při loňských povodních. Jde o dílo odboru městského
investora, kterého však stav tohoto vodního díla evidentně
netrápí. Budeme na město vyvíjet tlak i nadále.
Připravené projekty
a grantová řízení
Vloni jsme intenzivně pracovali na přípravě mnoha grantových projektů, všechny se týkají dětí a mládeže. V rámci
evropského programu OPPK a dotačních programů ministerstva školství jsme zpracovali a podali projekty v celkové
výši šestnácti milionů korun:
• Komplexní projekt zateplení, rekonstrukce fasády, výměny oken a optimalizace vytápěcí soustavy základní
školy s cílem snížit náklady na vytápění objektu. Cílem
je výrazné snížení provozních nákladů objektu školy a
jeho ekologičtější provoz. Vytápěcí soustava bude dále
doplněna o obnovitelný zdroj spalování místní štěpky.
• Dokončení dětského hřiště v Meinlinově ulici – doplnění
o altánek pro maminky a taťky + další herní prvky pro
předškolní a školní děti (hřiště je koncipováno na rozsah
strana 2
věku cca 2-8 let). Touto etapou bude dětské hřiště v Meinlinově ulici dokončeno.
• Outdoorové hřiště pro větší děti s lanovkou, lanovou lezeckou pyramidou a lezeckou stěnou ve spodní části
parku Skála. Uvedené prvky budou do prostoru citlivě
vkomponovány tak, aby nezasáhly do prostoru pro sáňkování a bobování. Uvedená sestava dále obsahuje dvě
paralelní letní chromové klouzačky, využívající přirozený svah parku Skála. Uvedené prvky přirozeně naváží
na již zrealizovaný fitness park Skála, kde se letos rozběhnou organizované ranní i odpolední tréninky se zkušenými lektory. Touto etapou bude rozsáhlý projekt revitalizace bývalé skládky téměř ukončen a park Skála bude
moci celoročně sloužit zábavě i sportu dětí i dospělých.
• Poskytujeme součinnost i při plánované proměně školní
zahrady s Nadací Proměny. O nové školce hovoří samostatný článek.
• Posledním velkým projektem je podaná žádost o dotaci
na nové multifunkční hřiště s umělým povrchem na pozemku školy, kde došlo po dohodě s Nadací Proměny
ke zjemnění tohoto projektu tak, aby nenarušoval charakter školní zahrady.
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Připravené projekty
Pěší propojení lokality V Panenkách a hloubková rekonstrukce komunikace K Běchovicům / K Dubči
Podařilo se nám zkoordinovat připravovanou rekonstrukci povrchu, sítí,
škarp a nových chodníků podél výše uvedených ulic (s projektantem (ZAVOS
a TSK domlouváme realizaci v roce 2015) s požadavky obyvatel z lokality V
Panenkách. Developer lokality, stejně jako stavební úřad tehdy nevyřešili pěší
připojení lokality ke Kolodějům. Nyní se to snažím napravit, byť vymyšlení
trasy chodníků a umístění přechodů nebylo kvůli majetkoprávní situaci pozemků pod plánovaným chodníkem a zajištění souhlasů všech majitelů zrovna
lehké. Bylo třeba zkoordinovat a přesvědčit několik desítek vlastníků. Nyní jednáme s TSK o financování projektové dokumentace a jednáme o realizaci buď
ke konci roku 2014, nebo z jara 2015
Semafor na znamení a přechod K Dubči / Na prostřední cestě
Taktéž s TSK a s dopravními projektanty jsme vymysleli levnější variantu pěšího připojení lokality Na prostřední cestě formou přechodu ulice K Dubči se
světelnou signalizací na tlačítko pro chodce. Dané řešení jsme projednali s TSK
a dopravní policií, nyní jednáme o zajištění fin. prostředků na tuto akci.
Rekonstrukce a zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce u Sokolovny
a u školy + instalace příčného prahu
Vedoucím odboru dopravy magistrátu a představiteli Besipu jsme zpracovali
žádosti o rekonstrukce čtyř přechodů pro chodce (dva v centru obce před Sokolovnou a dva u školy). Oba by měly být dobře nasvícené, reflexně provedené
a u Sokolovny jednáme o umístění zpomalovacího prahu, o který se dlouhodobě zasazuje pan kolega zastupitel Ladislav Novák.
KAŽDÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT
ÚSPĚŠNÉ ...
KURZ POZORNOSTI
KUPOZ
program pro školáky 8-12 let.
TEST RIZIKA PORUCH ČTENÍ
A PSANÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
Upozorní na oblasti, které je třeba rozvíjet
před nástupem do školy.
www.pavla-krutska.netstranky.cz
www.zs-jirny.cz/kupoz/
Mgr. Pavla Krutská – speciální pedagog
Revoluční 343, Šestajovice
[email protected]
607 554 074
Cyklostezka do Újezda nad Lesy (Blatovská alej)
S TSK a odborem dopravy v Újezdě taktéž jednáme o první fázi realizace sítě
cyklostezek – o úseku Koloděje – Újezd po Blatovské cestě. Nyní vyjednáváme
o financích na projektovou dokumentaci. Vyvíjíme tlak na Újezd ve věci
opravy mostku na konci Blatovské aleje.
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 3
Realizovaná oprava polních cest
V koordinaci s okolními městskými částmi jsem vloni připravil plán
rekonstrukce oblíbených tras pro výletníky, běžce, cyklisty a jezdce
na koních. S odborem dopravy a životního prostředí v Újezdě nad Lesy
připravujeme dosázení stromořadí podél Blatovské aleje, které pomůže
s likvidací dešťových vod a poskytne ochranu Blatovské cesty před větrem. Zároveň jednáme i o opravě mostku přes Újezdský potok, kde
Blatovská alej navazuje na Újezd nad Lesy.
Jak možná víte, vloni jsem využil úspěšného grantu na rekonstrukci
tenisových kurtů TJ Slavoj Koloděje a po domluvě jsme si nechali původní porézní škvároštěrkový materiál ze starého podloží kurtů. Tento
materiál jsme rozvezli, rozhrnuli a uválcovali právě na Blatovské cestě
a na hlavní pěší trase ze Skály směrem na Královice, ke křižovatce v polích u Selgenu. Panu řediteli Selgenu, MČ Královice a všem dalším pomocníkům chci poděkovat i za pomoc s vyčištěním mezí a průsekem
krásné, romantické cesty směrem na královickou Markétu a dále,
až na fotbalové hřiště v Královicích. V květnu nás čeká další etapa klestění této krásné cesty.
Uvedené akce mě stály hodně času, úsilí i koordinace. Utratili jsme při
nich přesně nula peněz – vše jsme dělali svépomocí. Chtěl bych proto
požádat zejména pány a dámy na koních, aby měli k naší práci respekt
a koně vedli, hlavně za mokra, mimo, nebo aspoň po jednom, stále stejném okraji těchto opravených cest.
Kdo jste tam letos ještě nebyli, doporučuji zejména procházku
ze Skály do Královic přes Markétu, nyní je to jedna z nejkrásnějších cest
široko daleko.
Připravované akce
KOLODĚJSKÉ Č A RO D Ě J N I C E
Stejně, jako vloni, Vás srdečně zveme na čarodějnice na Kolodějské skále. Košťata a převleky s sebou, nejlepší převleky dětí i dospělých budou oceněny! Máte-li skládací židličku k ohni a proutek na buřtíka, vezměte je s sebou.
Na druhý oficiální slet
čarodějnic z Koloděj
zve Úřad městské části Praha – Koloděje
a Restaurace Jízdárna – Lucie Horká
Vzhledem k tomu, ž e jste jeden z důle žitých exponátů své kategorie
je vaše účast nutná, věříme, ž e budete jeho ozdobou !!!
Vymeťte půdy, proklepejte košťata, připravte ohozy, těšte se.
Ve středu 30. dne čtvrtého měsíce dubna L.P. 2014
přiletí v 18:30 na kolodějskou Skálu čarodějnice.
Velký čarodějnický oheň bude slavnostně zapálen okolo 19:00 hodin,
následuje opékání buřtíků, volná zábava.
Přineste s sebou masky, hudební nástroje a dobrou náladu.
Na místě bude možné zakoupit občerstvení (nápoje, špekáčky, sladkosti a pod.)
Deky nebo sedáky s sebou.
Těšíme se na setkání se všemi čarodějnicemi.
strana 4
KOLODĚJSKÉ NOVINY
KRÁKODUH
Po úspěšném prvním ročníku nás v červnu čeká další ročník amatérského triatlonu pro všechny (i ne)sportovce. Závody proběhnou znovu ve spolupráci čtyř městských částí, jejich hasičů, policie a desítek dalších dobrovolníků pod patronací čtyř starostů
– Královic, Koloděj, Dubče a Uhříněvsi – odtud Krákoduh. Připraveny budou hodnotné věcné ceny, program pro děti, posezení i
občerstvení pro přátele a rodiny závodníků na Kolodějské Skále. Propozice a podrobnosti najdete na www.krakoduh.cz
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 5
STŘÍPKY ZE ŠKOLY
Škola žije činorodým ruchem, o akcích
pořádaných v poslední době, či o těch,
které chystáme, se, vážení čtenáři, dozvíte
v jiných článcích. Škola je ale především
vzdělávací instituce, a proto je namístě se
pochlubit i studijními výsledky. Žáci našeho nejstaršího ročníku se usilovně připravují na přijímací zkoušky na osmiletá
gymnázia, ve kterých jsme každoročně
velmi úspěšní. Velké naděje nám letos dávají i výsledky testování, které podstoupili
páťáci na testovacím programu, jež nabídla
Česká školní inspekce. Toto testování, na
rozdíl od předcházejících let, již není celoplošné, ale na bázi dobrovolnosti. Naši žáci
nezklamali. V anglickém jazyce měli
88,7% úspěšnost, ostatní předměty se lišily
jen v desetinných čislech – český jazyk –
71,4%, matematika 71,8% a všeobecný
přehled 71,1%. Za povšimnutí stojí i výsledky devítky odvážlivců, kteří se pokusili složit test z anglického jazyka,
určeného pro devátý ročník. Nejlepší žákyně splnila na 88% a průměr byl 58,7%.
Blahopřejeme dětem i vyučujícím.
Mezi tradiční akce patří i sběr starého
papíru. Letos se v pátek přivezený kontejner nestačil ani rozkoukat a již v neděli
byl plný. Takto jsme kontejner měnili
ještě dvakrát. Díky ochotným rodičům se
podařilo do třech kontejnerů směsnat
9.700 kilogramů, což je nejvíce v historii
naší školy. Zajímavé je i finanční ocenění
tohoto výkonu 22.310,- Kč. Pokaždé se
najde někdo, kdo se zeptá: „A za co tu
částku utratíte?“ Copak Vy, když dostanete výplatu, ji ihned celou utratíte? Peníze jsou uloženy na školním účtu a
samozřejmě budou rozpuštěny pro potřeby dětí. Zatím jsme zakoupili ozvučovací soupravu, která nám umožní ozvučit
školní akce – akademie, zahájení školního
roku či akce pořádané na školní zahradě –
Land Art, Čaroďky, Závěr školního roku.
Přes tři tisíce promlsaly děti na sladkých
odměnách a zbytek je rozdělen pro potřeby školky a školy v poměru 1:3 (35 dětí
v MŠ : 105 dětem v ZŠ). Protože sběr odvážela společnost Pražské služby, která
vyhlásila soutěž mezi školami, máme
ještě jedno želízko v ohni. V době psaní
tohoto článku jsme na prvním místě mezi
pražskými školami, v počtu kilogramů,
přepočtených na počet žáků. Kéž bychom
se umístili, protože prvních deset míst je
finančně dotováno. První místo více než
dvaceti tisíci korunami a desáté místo
čtyřmi tisícovkami. To by se velmi hodilo,
protože co by bylo potřeba zakoupit? Například učebnice pro paralelní první roč-
ník, nástěnné obrazy na matematiku a anglický jazyk, skončila platnost operačního
systému Windows XP, je potřeba aktualizovat, dosluhují některé počítače – odcházejí síťové či grafické karty, výbava
nových prostor školní družiny či nové
třídy nábytkem, tabulí atd. atd. atd.
To, že roste a krásní nová budova mateřské školy, jistě každý ví. Ne všichni
však vědí, že již je celá kapacita nové
školky beze zbytku zaplněna. Při zápisu
do mateřské školky v loňském roce nebylo přijato více než dvacet kolodějských
uchazečů. Již tehdy jim ale bylo přislíbeno, že v druhém kole zápisu budou automaticky přijati, v tom pořadí, v jakém
se umístili „pod čarou“. Druhé kolo loňského zápisu tedy proběhlo ihned, když
bylo jasné, že od září 2014 v nové budově
zahájíme. Tak jsme mohli uspokojit 21
kolodějských rodin. Díky velkému odlivu
předškoláků do 1. tříd jsme nabízeli i 22
volných míst, pro letošní zápis. Opět byla
tato místa zaplněna kolodějskými zájemci. I když jsme celkem přijali více než
čtyřicet uchazečů, i tak se sedmnáct kolodějských zájemců do školky nedostalo.
Většinou však šlo o dvouleté děti… A nešťastní rodiče z jiných obcí? Odpověď tušíte – neměli sebemenší šanci…
ZŠ A MŠ KOLODĚJE
Naše aktivity a plánované akce pro děti a rodiče
Jak se slaví masopust?
Zeptejte se ve škole a školce v Kolodějích. V duchu starých tradic
se 19. února 2014 prošel po Kolodějích masopustní průvod plný
rozpustilých a nápaditých masek. Průvod maškar
(převlečené děti ze školy a ze školky s učiteli), vybavený výslužkou
domácích koláčů, které napekly naše paní kuchařky ze školní kuchyně, vycházel z brány školy kolem kolodějského zámku až na
úřad. V čele klopýtala veselá kobyla, kterou doprovázela Červená
Karkulka pískáním na píšťalku. Královna, šašci, kohout, smrtky,
staré báby s košíky, dědulové, kuchtíci, strašidla a další nápadité
masky hlučně a zvesela rachotili na vlastní, podomácku vyrobené
hudební nástroje.
Před radnicí už čekala paňmáma a naše hospodyně, které za zpěv a
břinkot odměnily děti dobrotami. Pan domácí věnoval do frcu něco
na zahřátí (domácí šťávu), kdo nevěří, ať tam běží…
Masky utvořily kruh a stará bába a Karkulka vyzvaly oba pány
domu k tanci. K tanci jim děti zpívaly a hrály a možná se jim z toho
zatočila i hlava…
strana 6
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Dne 3. března 2014 se brány školy otevřely všem,
kdo měli zájem podívat se, co se v naší škole a na školní
zahradě všechno děje. Byla zde připravená VÝSTAVA
dokumentárních fotografií a tvořivých prací dětí o životě školy a školky
„To nejlepší z poslední doby“
Na výstavě bylo možné shlédnout:
• výtvarné práce dětí a učitelů, fotografie a video natočené při slavnostním
zahájení školních olympijských her na zahradě školy i školky i při oslavě
masopustu
• ukázky dětských fotografií „Děti fotí samy“ - fotoaparátem zprostředkované unikátní záběry očima dětí
• rodiče s dětmi si mohli zábavným způsobem vyzkoušet zimní sporty
(střel na branku, lyžuj, jak umíš, biatlon), čehož se iniciativně zhostili
• připravené informace o tvořivé dílně na zahradě školy i školky „Land
Art“ se zapojením učitelů, dětí a rodičů, kteří se tak měli možnost hravým způsobem seznámit s architektkou projektu proměny naší zahrady
MgA. Marcelou Steinbachovou
HRAJEME SI NA ARCHITEKTY A UMĚLCE
V Kolodějích to žije! V Kolodějích to
jede! V Kolodějích se vše točí!
Naše škola „vesnického charakteru“
dětem, rodičům i celé veřejnosti připomíná
tradice a obyčeje, které jsou vázány na cyklus a koloběh života v přírodě. Např. slavením svátků, předáváním dovedností a
lidových zvyků pořádáním tradičních činností, her a společného setkávání. Je pro
nás důležité posílit soužití všech generací,
učit děti přejímat vzory chování dospělých.
Zakládáme však i nové tradice, které nás
všechny sbližují.
V návaznosti na proměnu školní zahrady ZŠ a MŠ Koloděje nazvanou „Kolodějova zahrada života“, na které se
podílejí učitelé, děti, rodiče ZŠ a MŠ Koloděje, MČ Koloděje i různé spolky a
drobní podnikatelé, se v Kolodějích na
školní zahradě v Praze 9 pořádala zvláštní
akce:
Tato akce vznikla na podporu proměny
školní zahrady, která by měla dětem nabí-
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 7
zet prvky volné přírody a pomáhat jim navázat a upevnit vztah k životnímu prostředí,
k sobě samým i k sobě navzájem. Cílem projektu je přeměnit prostředí, ve kterém si děti
hrají na kousek živé přírody a podpořit vzájemné vztahy mezi školou a veřejností. Proměna „Kolodějovy zahrady života“ bude v budoucnu dětem i ostatním nabízet široké
spektrum možností využití v prostředí blízkém přírodě.
Dominantním motivem land-artové tvořivé díly inspirované architektkou Marcelou
Steinbachovou, která spolu s krajinářkou Pavlínou Malíkovou připravuje architektonickou studii na obnovu školní zahrady, byl kruh jako symbol nekonečna a koloběhu
přírody. Kruh, kolo souvisí i s historií Koloděj. V dávných dobách zde žili řemeslníci,
kterým se říkalo koláři, nebo také „kolodějové“. Sídlili u brodu přes říčku Rokytku a
opravovali loukoťová kola kupeckých vozů.
Děti z MŠ a ZŠ si připravily nejdříve v papírové formě společný plán zahrady s návrhem na umístění jednotlivých kol a kruhů, věnovaným přírodním živlům, životadárnému slunci i patronu zahrady skřítku Kolodějovi.
Všichni měli společný cíl a chuť hrát si a něco změnit.
Podle zakresleného plánu a z přírodního materiálu, který si
samy děti nastřádaly, vzniklo na zahradě několik soustředných
kruhových objektů. Stavěli rodiče, děti, dědečkové i babičky.
Vznikaly velké i malé kruhy, tvořilo se spontánně a hlavně společně. Děti i dospělí popustili uzdu fantazii a kreativitě a hravou formou si vyzkoušeli, jaké to je, navrhovat zahradu, něco
měnit, ovlivňovat své okolí.
Vznikla tak krásná land-artová díla, která ještě několik dní
zdobila zahradu a nabízela dětem nové podněty ke hře.
Součástí akce byla i výtvarná a fotografická soutěž na téma:
Land art – kola a kruhy, kterou vyhlásili Ateliér společného
malování rodičů s dětmi MALUJEME SPOLU pod vedením
paní Lady Husové a kroužek Dětské fotografování pod vedením paní Dariny Vlčkové. Soutěžilo se ve třech kategoriích:
děti MŠ, děti ZŠ a dospělí. Díla hodnotili všichni návštěvníci
a deset nejzajímavějších obrázků a fotek vybírala také odborná
porota složená ze zástupkyně Nadace Proměny, učitelky MŠ,
architektky, krajinářky a zástupců rodičů. Výherci byli v závěru dne vyhlášeni a odměněni věcnými cenami,
které do soutěže věnovali: Ateliér společného malování rodičů s dětmi MALUJEME SPOLU, kroužek Dětské
fotografování, Nadace Proměny, architektka MgA. Marcela Steinbachová a společnost Fotoškoda.
Vítězná díla jsou vystavena a stále k
vidění v prostorách ZŠ a MŠ Koloděje.
MgA. Marcela Steinbachová a krajinářka Ing. Pavlína Malíková by
měly na konci dubna představit veřejnosti architektonickou studii nové
školní zahrady. Už se nemůžeme dočkat!
Školu i školku v jejím úsilí podporuje
Nadace Proměny, soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje
proměny měst se zapojením místních
obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a
vlivu prostředí na člověka. Nadaci
dlouhodobě podporují pan Karel Komárek a investiční skupina KKCG.
strana 8
KOLODĚJSKÉ NOVINY
VYNÁŠENÍ MORANY
Proč se vynáší Morana?
Kdy tento zvyk vznikl a z jakého důvodu se jej snažíme udržet, se rodiče i děti
mohli dozvědět v neděli 6. dubna 2014
na faře v Kolodějích.
Byl zde pro ně připravený bohatý program. Hned u vchodu se příchozí mohli
dočíst veškeré podrobné informace o vynášení Morany, Mařeny, Moreny apod.
Děti ze základní školy zahrály dvojhlasně
na flétnu píseň Masopust a děti z mateřské školy zazpívaly i zatančily lidové
písně. Společně jsme se naučili říkadla
o vynášení smrtky – Morany. Pod vedením zkušených maminek si mohli všichni
uplést z připraveného proutí vlastní pomlázku. Šikovné maminky, babičky i tatínkové, dědečkové nanosili pohoštění
v podobě buchet, koláčů, mazanců, byla
KOLODĚJSKÉ NOVINY
k dispozici káva, horký čaj i červené
a bílé víno - prodejem opět přibylo pár
korun (865,- Kč) na konto Kolodějovy zahrady života, na jejíž přeměně se intenzivně pracuje. Na závěr všichni utvořili
průvod, který doprovodil Moranu na její
poslední cestu k Rokytce, kam byla po zapálení vhozena, aby déle neškodila. Voda
a oheň představují očistné síly živlů, které
odnesou pryč všechno staré a zlé.
strana 9
strana 10
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Děti ze školy a školky radostně
přivítaly jaro i na své zahradě
v 1. jarní den tak, že si ji ozdobily
svými malovanými sluníčky. Sluníčka si děti věšely na větvičky
stromů a na vrbové domečky.
V tento den opravdu sluníčko krásně
hřálo a tak samá sluníčka naši zahradu úplně rozzářila. Děti si také na
oslavu příchodu jara samy, symbolickým rozloučením se zimou, vynesly Moranu i ze všech koutů
Kolodějovy zahrady života.
Děti ze školy a školky, učitelé
a rodiče Vám přejí příjemné
prožití mnoha sluníčkových
dnů v kruhu rodinném.
Děti si v naší školce oslavily symbolický
svátek, označovaný oficiálním názvem
jako
DEN ZEMĚ.
Děti si jako připomínku tohoto Dne namalovaly naši modrou planetu a během
dopoledne uklidily popadané větvičky,
rozházené kamínky a zapomenuté papírky na zahradě a v okolí školy. Vyzkoušely si, jak létají motýlci či včelky,
a samy si pak papírovými barevnými
motýlky vyzdobily naši zahradu. Prohlédněte si naše motýlí obrázky a myslete na ochranu naší Země alespoň na
chvíli, třeba tím, že půjdete na jarní procházku do přírody…
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 11
Co pro Vás připravujeme a na jaké společné akce se můžete těšit?
V DUBNU
Zveme všechny
čarodějnice a čaroděje
na výroční sjezd,
který se koná na naší
zahradě ZŠ a MŠ Koloděje
28. dubna 2014 od 16:00 hod
vstup v kostýmu – děti i dospělí
Už si chystejte úchvatnou masku ošklivé
čarodějnice, budou odměny!
Připravujeme bohatý zábavný program
pro malé i velké čaroděje plný (ne)tradičních soutěží, výtvarná dílna Staré čarodějnice pro děti i rodiče, benefici
na podporu proměny školní zahrady
„kolo štěstí“,
strašidelný fotokoutek,
zažehnutí ohně, opékání buřtů,
občerstvení bude možné si na místě zakoupit včetně nápojů pro děti i dospělé
a mnoho dalších lákadel…
Abrakadabra…
…rodiče se budou mít možnost seznámit
s představou architektek o budoucí podobě Kolodějovy zahrady života.
V KVĚTNU
V ČERVNU
V neděli 25. května 2014 od 15 hod.
na podporu projektu proměny školní zahrady i na podporu sounáležitosti i vědomostí o svém rodném městě, pořádá ZŠ
a MŠ Koloděje s rodiči a Spolkem přátel
Koloděj odpolední rodinnou zábavní
a sportovně laděnou akci
Dne 25. června 2014 pro Vás a Vaše
děti chystá ZŠ a MŠ Koloděje společně
s rodiči, MČ Praha – Koloděje a Nadací
Proměny, která přeměnu naší zahrady
podporuje,
„Kolem okolo Koloděj“
Rozloučení se starou zahradou
Hlavními body programu bude symbolické rozloučení se starou zahradou:
Na okružní cestu za poznáním zajímavých
a historicky významných míst v Kolodějích
se vypraví děti i dospělí, na kole anebo pěšky
z bran Kolodějovy zahrady života.
Okruh bude doplněn interaktivními stanovišti s plněním nejrůznějších úkolů pro
malé i velké závodníky, jejichž smyslem
bude posílit povědomí o místě, kde žijeme
a žít dál chceme. Odměny budou pro
všechny. Vezměte si svá kola, kočárky, kolečkové brusle či koloběžky, babičky a dědečkové - můžete i pěšky!
Zajímavá nezapomenutelná
místa v Kolodějích
V této souvislosti vyhlašujeme pro
všechny obyvatelé Koloděj, malé i velké
fotografy, Výzvu k zasílání fotografií
poutavých, mnohdy i zapomenutých míst
v Kolodějích. Vaše fotografie s krátkým
popisem zachyceného místa rádi zveřejníme při akci Kolem okolo Koloděj, na
webových stránkách školy, facebooku
zahrady a zašleme také do místních regionálních novin. Snímky zasílejte
do 20. května 2014 na e-mail: [email protected]
Pomozte nám zmapovat historicky
cenná, turisticky atraktivní, či jen
mnohdy zapomenutá kolodějská zákoutí,
která stojí za povšimnutí. Přispěvovatelé
nejzajímavějších fotografií odměníme.
Autorky článků:
Mgr. Dana Petráková, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Koloděje pro předškolní
vzdělávání, provozní koordinátorka projektu Kolodějovy zahrady života
Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka projektu Kolodějovy
zahrady života, zástupce rodičů
ZAHRADNÍ SLAVNOST
1. Psané poselství - psaná slova rozloučení - děti i dospělí napíšou vzkaz, poděkování staré zahradě a přání zahradě
nové
2. Obrázkové rozloučení - děti i dospělí
naposledy vyzdobí starou zahradu, namalují jí na cestičku obrázky křídou
3. Písničkové rozloučení – děti ZŠ a MŠ
zatančí a zazpívají, večer zahraje živá
kapela k volné zábavě pro všechny
4. Divadelní rozloučení – vystoupení dětského divadýlka „Kolečko“ pod vedením paní Husové „O Jakubovi a skřítku
Kolodějovi“
5. Slavnostní, symbolické zakopání psaných vzkazů a fotografií staré zahrady
na vybrané místo v zahradě
Součástí této akce bude rovněž:
Slavnostní otevření budovy
nové mateřské školy
Při exkurzi formou komentované prohlídky se budou moci všichni podívat do
nově postavené mateřské školy.
Po celou dobu slavnosti bude zajištěno
občerstvení pro rodiče i děti, výběr z nápojů a chutných pokrmů z grilu. Část výtěžku z prodeje bude věnována
na proměnu naší zahrady.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014
Vážení rodiče,
na léto 2014 jsme připravili pro vaše
Videozáznamy a fotografie z akcí jsou k vidění na adresách:
www.facebook.com/NadacePromeny • www.youtube.com/nadacepromeny • www.portalpromen.cz • www.estranky.mskolodeje.cz • www.zskolodeje.cz • www.facebook.com/kolodejova.zahrada.zivota
děti příměstský tábor plný výletů,
her, soutěží a legrace.
Veškeré informace naleznete na
www.klubdetiujezd.cz
nebo na tel.: 702 018 070
strana 12
Beletrie:
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Nové knihy
v knihovně
A.Strunecká:
Jak přežít dobu jedovou?
J. Caseyová:
Pomsta
P. Simonsonová: Letní zahrada – 3. díl
J. Deaver:
Pokoj smrti
L. Marklundová:Studio 6
P. Vandenberg: Kejklířova žena
M. Crichton:
Mikro
H. Mankell:
Psi z Rigy
D. Sedaris:
Naháč
K. Hosseini:
Tisíce planoucích sluncí
M. Serranová. Deset žen
I. Hedströmová: Úkryt ve Villette
C. R. Zafón:
Kníže z mlhy
R. Ludlum:
Bourneův imperativ
Dětské a pro mládež:
M. Paverová:
M. Motlová:
A. Zhoř:
Bohové a válečníci – 1.díl
Mančí a Jonáš
Učedník kouzelníka
Čáryfuka
M. Remeňová: Osm světů – Seznámení
J. Flanagan:
Hraničářův učeň – 12. díl
J. Fforde:
Poslední drakobijce
– kniha první
D. Krolupperová: Zmizelá škola
Pěkné počtení přeje
Hana Videtičová, knihovnice
Milada Topinková
• Úprava oděvů
(zkracování a prodlužování
kalhot a sukní, opravy
prádla, šití zipů)
• Šití ložního prádla
(cíchy, polštáře, polštářky,
netradiční ložní prádlo,
prodloužené deky)
• Šití záclon, závěsů
a dekoračních látek
Záhornická 231,
Koloděje, Praha 9
Tel.: 281 970 048
mobil: 605 140 775
Varování pro majitele psů v obci Koloděje
Aujeszkyho choroba (synonyma
Pseudorabies, Mad itch = šílené svrbění)
je celosvětově rozšířené virové onemocnění prasat, ale i dalších zvířat.
Prase domácí a prase divoké figuruje jako
přirozený hostitel a zároveň rezervoár
viru v prostředí. U prasat se infekce charakterizuje postižením nervového aparátu
a respiračního traktu, s vysokou mortalitou u selat. Pro ostatní hospodářská zvířata je nemoc vždy fatální a hlavním příznakem je úporné svědění. Aujeszkyho
choroba u skotu, ovcí či psů se nápadně
podobá vzteklině, není však přenosná
na člověka.
Rozšíření
Aujezskyho choroba se vyskytuje v Evropě, jihovýchodní Asii, Střední a Jižní
Americe a v Mexiku. Země, ve kterých
se podařilo toto onemocnění eliminovat
(tzn. nevyskytuje se v populaci domácích
prasat): USA, Kanada, Nový Zéland, Rakousko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Finsko, Lucembursko,
Nizozemsko, Slovinsko, Slovensko,
Švédsko, Velká Británie.
Vnímavé druhy
Přirozeným hostitelem viru Aujeszkyho
choroby a jediným druhem, který přežívá
infekci, je prase. Pouze tento druh zvířat se může stát latentním nosičem viru.
Virem Aujeszkyho choroby se mohou nakazit téměř všechny druhy savců (skot,
ovce, kozy, kočky, psi, norci...) kromě
člověka a primátů. Koně jsou infikováni vzácně.
Přenos
Prasata v akutní fázi infekce vylučují virus v nosním sekretu, ve slinách, mléce,
moči, vaginálních a prepuciálních sekretech a ve výkalech (přibližně 2 týdny). K přenosu dochází přímo - respiratorní či orální cestou, ale také prostřednictvím kontaminovaného krmiva, steliva, nástrojů apod. Možný je také pohlavní a transplacentární přenos. Druhy
jiné než prasata se pravděpodobně nakazí
při blízkém kontaktu s infikovanými
prasaty, masožravé a všežravé druhy pak
také pozřením kontaminovaného syrového masa.
Infikovaná prasata se po prodělání akutní infekce stávají latentními nosiči viru.
Virus Aujeszkyho choroby přetrvává
v trigeminálním (Gasserově) gangliu
a po působení stresorů dochází k reaktivaci infekce. U divokých prasat bývá latentní virus zjišťován především v sakrálním gangliu.
Divoká prasata
Infekce je obvykle asymptomatická.
Skot, ovce a kozy
Onemocnění je obvykle fatální, prvním
a typickým příznakem je intenzivní
pruritus, v jehož důsledku se infikovaná zvířata olizují, odírají a okusují, často dochází k automutilaci. Onemocnění rychle progreduje, zvířata slábnou,
objevují se křeče, výrazné hlasové projevy, neklid, skřípání zuby a rychlé povrchové dýchání. Při obrně hltanu z tlamy vytékají sliny a jazyk volně visí.
Za 24-48 h. hynou.
Aujeszkyho choroba však může mít i tzv.
tichou formu, kterou neprovází pruritus.
Psi a kočky
U těchto druhů je průběh podobný jako
u skotu - pruritus, paralýza hltanu, nadměrná salivace. Tyto příznaky připomínají
vzteklinu. Úhyn nastává za 1-2 dny.
Aujezskyho choroba v ČR
V červenci 2011 vydala Státní veterinární
správa pokyn k zahájení sledování Aujeszkyho choroby u prasete divokého
v ČR. Do pololetí roku 2012 bylo sérologicky na průkaz protilátek vyšetřeno
zhruba 4,5 tisíce vzorků divočáků
a z toho bylo 34 % pozitivních.
Z uvedené charakteristiky vyplývá, že se
jedná o velmi nebezpečné virové onemocnění, které zejména v populaci divokých prasat má vzestupnou tendenci.
V posledních letech se v katastru obcí
Koloděje a Dubeč jejich početní stavy výrazně zvýšily.
Předpokládám, že si občané uvědomí
vážnost situace a nebudou se svými
svěřenci vstupovat do volné přírody
(mimo zastavěnou část obce). Zároveň
si dovoluji požádat obyvatele, aby
v případě nálezu uhynulých zvířat,
či výskytu zvířat vykazujících abnormální chování předali tuto informaci
na tel. číslo 723 610 719.
Karel Batulka
Místostarosta Honebního společenstva
Koloděje – Dubeč
KOLODĚJSKÉ NOVINY · periodický tisk územního samosprávního celku · vydává Úřad městské části Praha-Koloděje · redakce Zdeněk Kovář ·
grafika Zdeněk Šidák · tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice · vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks · reg. číslo ČR E 12805 · neprodejné
Download

zde - Koloděje