Zápis ze schůze výboru ČSAC
Hotel NH Collection Olomouc Hotels, 29.5.2014, začátek 10:00
Výbor ČSAC:
Tomáš Eckschlager, Jaroslav Doležel, Jiřina Hofmanová,Tomáš Kalina, Lubomír Němec,
Karel Souček, Jiří Šinkora, Jolana Vosáhlová
Hosté: Marcela Vlková, R. Kinc, E. Uhrová
Omlouvají se: M. Průcha
1. T. Kalina přivítal všechny zúčastněné a výbor zkontroloval bez připomínek zápis
z minulého zasedání.
2. T. Eckschlager přednesl zprávu o hospodaření ČSAC za r. 2013.
Společnost hospodařila v roce 2013 s přebytkem (96 tis.)
Bylo konstatováno, že společnost BD Czechia ještě neuhradila dlužnou částku za podporu
semináře.
Byla diskutována otázka vysokých bankovních poplatků a možnost přejít k jiné bance
s nižšími poplatky, např Era.cz (zjistí L. Němec). Protože je k tomu potřeba přiložit stanovy
potvrzené z ministerstva, byla diskutována rovněž otázka změny stanov s ohledem na změnu
statusu společnosti v souladu s novým zákoníkem. To je třeba učinit nejspíše do konce
června. T. Eckschlager zajistí právníka, který by pomohl s úpravou stanov.
M. Vlková informovala o závěrech revizní komise, která zprávu o hospodaření schválila bez
připomínek.
3. M. Vlková seznámila výbor ČSAC s odbornými semináři a akcemi zajišťovanými
cytometrickými experty. Těchto akcí byla celá řada, proběhly úspěšně a je o ně zájem. M.
Vlková dodá seznam akcí, který bude umístěn na webové stránky.
Bylo dohodnuto, že T. Kalina vypracuje obrázek v PowerPointu propagující společnost i
s datem konference 2015, který bude promítán na všech seminářích a akcích ČSAC.
4. Výbor vyhodnotil práce přihlášené do soutěže o nejlepší publikaci. V klinické sekci bude
odměněna jediná přihlášená práce Slámová et al., Leukemia 2013, která byla hodnocena jako
velmi kvalitní. V sekci základního výzkumu výbor rozhodl na základě vysoké kvality odměnit
obě přihlášené práce. Jedna bude financována firmou BD (R. Fedr et al. Cytometry 2013),
druhá pak ČSAC (Štěpánek et al. Journal of Immunology), vždy částkou 10 tis. Kč.
V souvislosti s udílením cestovních grantů a zatím malým zájmem o ně, byla diskutována
otázka okruhu akcí, na něž bude přispíváno. Kromě dosud deklarovaných by akce mohly být
rozšířeny např. o edukační akce - placené kurzy či semináře s cytometrickou tematikou či
návštěvu cytometrického pracoviště. Výbor bude žádosti posuzovat individuálně, důležitá je
motivace a zdůvodnění požadavku. Příspěvek by mohli obdržet i cytometričtí experti na
edukační akce v zahraničí.
4. Výbor diskutoval možnosti umístění upozornění na nové produkty firem v rámci zasílání
cytometrických novinek ČSAC za určitý příspěvek. Na příští konferenci by mělo být také
zdůrazněno zasílání těchto novinek jako služba členům ČSAC a spolu s ostatním nabízeno
potenciálním novým členům ČSAC.
Byla diskutována otázka vyhotovení nějakého „archivu ČSAC“ – přehled o historii a
dosavadních akcích i činnosti společnosti.
5. Konference ČSAC 2015
Konference ČSAC 2015 by se měla konat v hotelu NH Collection Olomouc Hotels
pravděpodobně na začátku října 2015 (3.-6. 10. 2015 opět sobota- úterý, anebo 10.13.10.2015). R. Kinc seznámil výbor s předběžným rozpočtem konference v tomto hotelu,
který je zatím jeví jako vyrovnaný. Počítá se ale opět s aplikací o Visegradský grant, s jehož
přípravou pomůže firma AMCA. Členové výboru si pak prohlédli konferenční prostory, které
se jeví pro akci velmi vhodné (vše na stejném poschodí, dostatečné množství salonku,
prostory pro firmy a občerstvení).
V další diskusi byli diskutováni zvaní přednášející. T. Kalina aj. Šinkora, kteří se zúčastnili
kongresu ISAC navrhnou některá jména. Zájem by byl o nové technologie z oblasti imaging,
mikrofludika, (např. A. Radbruch, B. Rajwa, D. Busch)
Budou osloveny firmy s možností podpořit účast nějakého akademického pracovníka (J.
Šinkora, L. Němec).
Různá výše podpory od firem se bude odvíjet od poskytnutých benefitů.
O podporu konference bude požádán i ISAC. Zvažuje se pozvání presidenta ISAC (A.
Radbruch), který je z Berlína.
Struktura programu bude optimalizována na základě konference v Mikulově, kde se osvědčila
(edukační workshopy, miniworkshopy firem atd.). K. Souček byl pověřen, aby navrhl
strukturu edukačních sekcí, příp. kdo by je mohl zajistit. Členové výboru se zamyslí nad
zajištěním úvodní sobotní zahajovací přednášky.
Bylo zvažováno uspořádání separátního edukačního workshopu Základy cytometrie v sobotu
před zahájením konference. J. Šinkora, L. Němec aj. Vosáhlová zjistí zájem na olomouckých
příp. brněnských pracovištích.
V průběhu konference bude uspořádáno Valné shromáždění. Podle stanov ČSAC musí Výbor
oznámit termín konání Valného shromáždění spolu s programem všem členům nejméně 30
dnů před termínem konání.
Jako společenské akce jsou zvažovány opět cyklistický výlet, návštěva pivovaru v Litovli
s večeří, varhanní koncert.
Příští schůze se bude konat v říjnu 2014 v Praze.
J. Hofmanová, kontroloval T. Kalina, J. Doležel
Download

Zápis ze schůze výboru ČSAC Hotel NH Collection Olomouc Hotels