PONUDA KAPACITETA JEDRILIČARSKE SEKCIJE
Aeroklub „Prijedor“ Prijedor
Jedriličarska sekcija
Jedriličarski tim Prijedor
Aeroclub „Prijedor“ Prijedor
Gliding section
Gliding team Prijedor
Aerodormska bb, 7910 1 P rijedor, Republika Srpska, BiH, Tel/fax: +3 87 5 2 236 429, Mob: +387 65 076 540,
E-mail: aeroklub [email protected] - Faceb ook: Jedriličari u Prijedoru – Gliding in Prijedor
1. Uvod
Aeroklub “Prijedor“ iz Prijedora je
vazduhoplovno sportska organizacija,
koja je osnovana 1952. godine. Za
bavljenje
vazduhoplovnim
sportom
potrebno je veliko stručno znanje,
disciplina u realizaciji svih elemenata
letenja, počevši od pripreme na zemlji do
realizacije u vazduhu, te lične hrabrosti.
Sve
aktivnosti
odvijaju
se
na
aerodromima, tako i aeroklub „Prijedor“
ima svoj aerodrom „Urije“. Aeroklub je u
proteklih 55 godina okupljao entuzijaste
koji su, uz uporan rad, postali istaknuti
sportisti, padobranci, piloti, jedriličari,
zmajari, modelari.
Danas je jedriličarska sekcija aerokluba
„Prijedor“ sa 2 aviona, 8 jedrilica i 7
padobrana, sportskim aerodromom,
velikim brojem članova, jedna od
najbogatijih i najboljih sekcija u klubu u
Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Aeroklub „Prijedor“ se može pohvaliti sa
izuzetnim sportskim rezultatima u
jedriličarstvu.
Grad Prijedor je prepoznatljiv po
vazduhoplovnim aktivnostima, počev od
narodnih heroja Franje Kluza, Rudi
Čajevca i Milutina Jazbeca tokom II
svjetskog rata i od 1952. godine kroz
aktivnosti aerokluba „Prijedor“
iz
Prijedora.
Poletanje jedrilica na aerodromu „Urije“
1 955. godine
Aerodrom „Urije“ iz jedrilice
2. Aerodrom i hangar
Na aerodromu
„Urije“ u Prijedoru,
aeroklub „Prijedor“ obavlja sve svoje
aktivnosti.
Osnovne
karakteristike
aerodroma
„Urije“ su:
travnata poletno sletna staza
dužine 1.180 m, širine 100 m
nadmorska visina 180 m
o
I
II
koordinate 44 48 30 sjeverne
o
I
II
geografske širine i 16 42 53
istočno od griniča
dva hangara, benzinska pumpa i
potreban radnički i učionički prostor
o
referentna temperatura 26,5 C
odobrenje za VFR letove noću u BiH
spavaona i učionica
Važno je napomenuti da postoji
zadovoljavajuća
prilazna
putna
infrastruktura.
Zona aerodroma:
Krug Radiusa 5NM (9 km) sa centrom u
450000 N 0164400 E od visine aerodoma
(GND) do 6000 ft iznad nivoa mora
(AMSL). Vazdušni prostor klasa G,
frekvencija Urije Info 123.50 Mhz.
Cijene korištenja piste i hangara
Red .Br.
Usluga
Vremensko
korištenje
Eu ro
KM
1
Lengerisanje aviona i jedrilice
Neograničeno
0,00 €
0,00 KM
2
Hangarisanje aviona
Mjesec dana
51,00 €
100,00 KM
3
Hang arisanje jedrilice
Mjesec dana
30,00 €
60,00 KM
4
Parkiranje auta i prikolice
Neograničeno
0,00 €
0,00 KM
Novi hang ar
Pista 09-27
Stari drveni hangar
Benzinska pumpa
3. Avion za šlep
Koriste se avioni za šlep Utva 75, a u
budućnosti i Pajper PA 18 i Citabrija CH
10. Trenutno postoji jedna Utvu 75
registarskih oznaka E7 PDB.
Avion Utva 75
Cijene letenja avionom i šlep
Red.Br.
Usluga
Vremensko
korištenje
Euro
KM
1
P anoramski let a vionom po oso bi
Deset minuta
15,00 €
30,00 KM
2
Adrenalinski let aviono m - preturanje
preko krila, prevu čeni let, o štri zaokret
Petnaest minuta
40,00 €
80,00 KM
3
Let avionom iz nad Nacionalnog parka
„Kozara“
Dvadeset minuta
51,00 €
100,00 KM
4
Let avionom
Šesdeset minuta
113,00 €
220,00 KM
5
Šlep jedrilica avionom
Svakih 10 0 m u
šlepu
5,00 €
10,00 KM
6
Vuča parole avionom
P ola sata
76,00 €
150,00 KM
* Za s ve letove preko 5 sati leten ja cijena po dogovoru
4. Jedrilice
Jedriličarska
sekcija raspolaže
sa
8
registrovanih jedrilica od strane BH DCA i to:
Blanik L 13 - dvosjed
Nlanik L 23 – dvosjed
Pilatus B 4 – jednosjed
dve jedrilice Vuk T – jednosjed
tri jedrilice Cirus ST 75 – jednosjed.
Raspolaže i sa 7 padobrana PPJ pilotskih
spašavajućih koji su registrovani .
Blanik L 13
Pilatus B 4
Blanik L 23
Vuk T
Cirus C 75
Cijene letenja jedrilicama
Red.Br.
Usluga
Vremensko korištenje
EURO
KM
1
Panoramski let jedrilicom po osobi
Deset minuta
2 5,00 €
50,00 KM
Petna est minuta
60,00 €
120,00 KM
2
Adrenalinski let jedrilico m - preturanje
p reko krila, prevučeni let, oštri zaokret
3
Let jedrilicom na 400 m
Petnaest minuta
5 1,00 €
100,00 KM
4
Let jedrilicom 800 m
Dvadeset minuta
76,00 €
150,00 KM
5
Sat jedrenja sa instruktorom
Šesdeset minuta
100,00 €
200,00 KM
6
Trenažno letenje jedrilicom pilota GPL
Šesdeset minuta
5,00 €
10,00 KM
* Piloti koji poseduju GPL dozvolu, a nisu članovi kluba plaćaju osiguranje jed rilice na kojoj lete
Jedrilice na startu za p oletanje na pisti 09
5. Jedriličarska škola
Škola jedriličarstva u Prijedoru postoji
od 1954. godine i kroz nju je
odškolovano oko 500 pilota. U njoj je
letilo 14 tipova jedrilica, 5 tipova
aviona šlepalo, a radilo je i 10
instruktora letenja. Škola i danas radi
sa 3 instruktora jediličarstva, 8 šlepera
pilot i 10 GPL dozvola.
Škola jedriličarstva vrši sljedeće vrste
obuka:
Teoretska osposobljavanja:
osnovna teoretska obuka
teoretska obuka za dozvolu GPL
teoretska obuka za prelet
jedrilicom
teoretska obuka za noćno letenje
jedrilicom
teoretska obuka za letenje bez
spoljne vidljivosti
teoretska obuka za noćno letenje
jedrilicom
Praktična obuka:
osnovna obuka za pilota jedrilice
obuka do dozvole GPL pilota jedrilice
obuka u preletu jedrilicom
obuka za letenje bez spoljne vidljivosti
obuka za letenje noću jedrilicama
obuka za akrobatsko letenje jedrilicama
obuka za instruktora jedriličarstva
obuka za letenje na tipovima
jedrilica Blanik L 13 i L 23, Pilatus
B 4, Vuk T i Cirus C 75
Cijene teoretske obuke
Red .Br.
Usluga
Vremensko korištenje
EURO
KM
1
Osnovna teoretska ob uka
2 mjeseca – 70 časova
105,00 €
200,00 KM
2
Teoretska obuka za GPL doz volu
2 mjeseca – 80 časova
128,00 €
250,00 KM
3
Teorets ka obuka – kurs preleta
1 mjesec – 40 časova
5 1,00 €
100,00 KM
4
Teoretska ob uka za letenje bez
spoljne vidljivost
7 dana – 20 časova
35,00 €
70,00 KM
5
Teoretska obuka za letenje n oću
7 dana – 10 časova
2 5,00 €
50,00 KM
6
Teoretska obuka z a akrobatsko
leten je
7 dana – 20 časova
35,00 €
70,00 KM
7
Teoretska obuka za instruktore
letenja
2 mjeseca – 100
časova
154,00 €
300,00 KM
8
Teo retska obu ka za upis tipa jedrilice
1 dan
15,00 €
30,00 KM
* Osnovna teoretska obuka je sadrž ana u Teoretskoj obuci za G PL, a za pilo te koji lete u našoj školi plaćaju je
kroz cijenu letenja
Stroj ispred h angara na obuci 2010
Cijene letenja jedrilicama
Red.Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Usluga
Letova
Os novna obu ka
70 letova
Obuka do doz vole GPL
1 let
Ob uka u preletu jedrilicom AK
1 let
Obuka u letu pod pokrivačem
1 let
Obuka u letenju noći
1 let
Obuka u a krobacijama
1 let
Obuka z a instruktora jedriličarstva
Obuka bez stažiran ja
Zadnja kabina
20 letova
P reobuka za tip jedrilice Blan ik L 13
5 letova
P reobuka za tip jedrilice Blanik L 23
5 letova
Preobuka za tip jedrilice Pila tus B 4
5 letova
Preobuka za tip jedrilice Vuk T
5 letova
Preobuka za tip jed rilice Ciru s C 7 5
5 letova
EU RO
1 .280,00 €
KM
2.500,00 KM
15,00 €
30,00 KM
25,00 €
50,00 KM
15,00 €
30,00 KM
25,00 €
50,00 KM
76,00 €
150,00 KM
1 .074,00 €
2.100,00 KM
307,00 €
600,00 KM
36,00 €
70,00 KM
36,00 €
70,00 KM
50,00 €
100,00 KM
50,00 €
100,00 KM
50,00 €
100,00 KM
Letenje Pila tusom B 4
6. Blanik kup
Blanik kup je manifestacija koja se
tradicionalno održava na aerodormu
Urije. Do danas je održano 5 Blanik
kupova počev od 2006. godine. Posljednji
vikend avgusta je vreme kad Prijedor
postaje jedriličarski centar.
Takmičenje jedrilicom Blanik na kojem se
piloti takmiče za najbolji rezultat u
sletanju jedrilicom.
Na Blanik kupovima je učestvovalo oko
120 pilota jedrilice iz Lescea iz Slovenije,
Beograda, Subotice, Novog Sada iz Srbije,
Sarajeva, Bihaća, Tuzle, Livna, Banja Luke
i Prijedora iz Bosne i Hercegovine i
Republike Srpske.
Takmičari na 5. Blanik kup u 20 10. g odin e
7. Partneri
Logo
Organizacija
Kontakt
Vaz duhoplovn i savez RS
[email protected]
Vazduhoplovni savez BiH
[email protected]
Ministars tvo za porodicu, omladinu i sport RS
[email protected]
Opština Prijedor
op stinap@ teol.net
Visoka škola „Banja Lu ka co llage“
[email protected]
Opština Kozars ka Dubica
in [email protected]
G AS aviation Smederevs ka Palanka
gas_aviation@ yahoo.com
Turis tička organizacija opštine P rijedor
[email protected]
Nacionalni park „K ozara“
[email protected]
Aeroklub „Prijedor“ Prijedor
Jedriličarska sekcija
Jedriličarski tim Prijedor
Aeroclub „Prijedor“ Prijedor
Gliding section
Gliding team Prijedor
Aerodormska b b, 79 101 Prijedor, Republika Srps ka, BiH, Tel/fax: +387 52 23 6 42 9, Mob: +387 65 076 540,
E-mail: aeroklub [email protected] - Faceb ook: Jedriličari u Prijedoru – Gliding in Prijedor
Download

Ponuda gliding tima za PDF - Turistička organizacija opštine Prijedor