Strategija razvoja BiH
Akcioni plan
1 Strategija razvoja BiH
Akcioni plan institucija BiH
Strateški cilj „Makrostabilnost“
Podcilj 1
Razvoj finansijskih tržišta
PRIORITET 1
Održati stabilnost i razvijati finansijske institucije
Ostvariti punu funkcionalnost i operativnost
Stalnog komiteta za finansijsku stabilnost
IO
Djelatan Stalni komitet
CBBiH, Ministarstvo
finansija i trezora BiH,
Federalno ministarstvo
finansija, Ministarstvo
finansija RS-a, Agencija za
bankarstvo Republike
Srpske i Agencija za
bankarstvo Federacije BiH
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: JAČATI KAPITALNU OSNOVU FINANSIJSKOG SEKTORA
2010.
MJERA 2: PODSTICATI RAZVOJ TRŽIŠTA KAPITALA I INSTITUCIONALNIH INVESTITORA
2 PO
Osiguranje novog izvora
finansiranja
Reforma sistema zdravstvenog osiguranja
kroz afirmaciju dodatnog zdravstvenog
osiguranja
PO
Novi institucionalni
investitori
Ministarstvo finansija i
trezora BiH, Federalno
ministarstvo finansija,
Ministarstvo finansija RS-a i
nadležna u Brčko Distriktu
Ministarstvo civilnih
poslova
Podcilj 1
Razvoj finansijskih tržišta
PRIORITET 2
Stvarati uslove za povećanje štednje i investicija
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Poticati finansiranje razvojnih projekata
emisijom obveznica
Period
implementacije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Konti
nuisa
no
KO
2012.
SECE CRIF (SEE and CE Catastrophe Risk
Insurance Facility) – Razvoj sistema
osiguranja od katastrofa u zemljama
centralne i jugoistočne Evrope
PO
Uvođenje novog
proizvoda na tržište
osiguranja i afirmacija
javno-privatnog
AZOBiH, Ministarstvo
finansija RS-a, Federalno
ministarstvo finansija,
Agencija za osiguranje
KO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: RAZVIJATI NOVE I UNAPREĐIVATI POSTOJEĆE FINANSIJSKE PROIZVODE
2011.
3 Pripremiti analizu dugoročnih mogućnosti
povećanja iznosa osiguranih depozita i
adekvatnosti premije osiguranja
S
partnerstva
Republike Srpske, Agencija
za nadzor osiguranja
Federacije BiH
Pripremljena analiza
Agencija za osiguranje
depozita BiH
IO
2011.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Osnovana grupa i
pripremljene preporuke
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH.
Ministarstvo za ekonomske
odnose i regionalnu saradnju
RS i Federalni zavod za
programiranje razvoja
KO
2010.
NE
Donijeti program jačanja komunikacionih
kapaciteta BiH ambasada s migrantskim
udruženjima i pojedincima u iseljeništvu u
cilju pružanja informacija o investicionim
prilikama u BiH
S
Donesen program
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH,
Ministarstvo vanjskih
poslova BiH, Ministarstvo
za ekonomske odnose i
regionalnu saradnju RS
KO
2011.
NE
Izvor
aktivnosti
Podcilj 1
Razvoj finansijskih tržišta
PRIORITET 3
Unapređivati regulativu i standarde supervizije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
IO
Aktivnost
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Osnovati međuinstitucionalnu radnu grupu
koja će pripremiti analizumogućnosti
privlačenja finansisjkih priliva dijaspore
Tip aktivnosti
Period
implementacije
Tip nadležnosti
MJERA 3: STVARATI I UNAPREĐIVATI USLOVE ZA AKTIVIRANJE INVESTICIONOG POTENCIJALA I RESURSA
BH. DIJASPORE
4 Donijeti program jačanja prekogranične
PO
supervizorske saradnje i puno uključivanje u
konsolidiranu superviziju
Donesen program
Pripremiti analizu mogućnosti za
prihvatanje i implementaciju preporuka G30
„Framework for Financial Stability“ (okvir
za finansijsku stabilnost)
S
Pripremljena analiza
Uskladiti Zakon o osiguranju depozita u
bankama BiH s EU direktivom za programe
osiguranja depozita
Pripremiti analizu ostvarenja politike
investiranja i efekata njene primjene,
analiza ispunjavanja ugovornih obaveza od
strane asset managera; informacija o
ostvarenju prihoda od investiranja
Pripremiti analizu usklađenost Zakona o
osiguranju depozita sa Zakonom o bankama
Republike Srpske i Zakonom o bankama
PO
EUP
Usklađen zakon
S
PR
Pripremljena analiza
S
PR
Pripremljena analiza
Centralna banka BiH,
Agencija za bankarstvo RS i
Agencija za bankarstvo
Federacije BiH
Centralna banka BiH,
Ministarstvo finansija RS,
Komisija za hartije od
vrijednosti i Agencija za
bankarstvo RS
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: USKLAĐIVATI PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZA FUNKCIONISANJE FINANSIJSKOG SEKTORA
S DIREKTIVAMA EU I MEĐUNARODNIM STANDARDIMA FINANSIJSKE SUPERVIZIJE
2011.
i
dalje
KO
2010.
NE
Ministarstvo finansija i
trezora BiH, Agencija za
osiguranje depozita BiH
Agencija za osiguranje
depozita BiH
KO
2011.
IO
2011.
NE
Agencija za osiguranje
depozita BiH
IO
2011.
DA
5 Federacije BiH
Agencija za statistiku BiH i
Centralna banka BiH
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Usklađeni domaći i EU
standardi
KO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
S
Period
implementacije
Vršiti usklađivanje ststistike EU
direktivama u skladu sa Zakonom o
statistici BiH
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: UNAPREĐIVATI STATISTIKU FINANSIJSKOG SEKTORA
2011.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: SPREČAVATI KORIŠTENJA FINANSIJSKOG SEKTORA KAO INSTRUMENTA ZA PRANJE NOVCA I
FINANSIRANJA TERORIZMA
6 Uspostavljanje efikasnog
i koordiniranog sistema
za sprječavanje pranja
novca i finansiranje
terorističkih aktivnosti
zasnovanih na saradnji
među institucijama i
međunarodnim
standardima
Aktivniji rad
MONEYVAL-u-Komitet
za procjenu mjera za
spječavanje pranja novca
Vijeća Evrope, članstvo u
EGMONT grupi
Međunarodna saradnja na polju sprečavanja
pranja novca
SIPA, Agencija za
bankarstvo RS, Agencija za
osiguranje RS i Komisija za
hartije od vrijednosti RS
KO
2010.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
S
Period
implementacije
Jačanje saradnje među institucijama i
uspostava standarda za suzbijanje pranja
novca u skladu sa standardima usvojenim
od strane međunarodnih institucija na ovom
polju
SIPA, Agencija za
bankarstvo RS, Agencija za
osiguranje RS i Komisija za
hartije od vrijednosti RS
Usklađivanje statističkog izvještavanja
Agencija za osiguranje u BiH sa
direktivama o finansijskim izvještajima u
EU u skladu sa isključivom nadležnošću iste
IO
EUP
Povećanje efikasnosti i
blagovremenosti u
obavljanju statističkog
izvještavanja.
Transparentno i
jednoobrazno
izvještavanje
Agencija za osiguranje BiH
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 5: UNAPREĐIVATI STANDARDE FINANSIJSKOG I DRUGOG IZVJEŠTAVANJA
KO
2012.
7 Podcilj 1
Razvoj finansijskih tržišta
PRIORITET 4
Unapređivati regionalnu saradnju i povezivanje
Potpisivanje memoranduma/sporazuma sa
PO
supervizorima zemalja iz kojih dolaze strane
bankarske grupacije u BiH
PR
Potpisani memorandumi
Centralna banka BiH,
agencija za bankarstvo
Republike Srpske i agencija
za bankarstvo Federacije
BiH
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: USPOSTAVLJATI I RAZVIJATI SARADNJU S REGIONALNIM REGULATORIMA
2010,
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: DOPRINIJETI USPOSTAVI INVESTICIONE BANKE JUGOISTOČNE EVROPE
8 PRIORITET 1
Privlačenje inostranih direktnih investicija
Organizovati skup političkih lidera zemalja
regiona
IO
Donošenje zajedničke
deklaracije o potrebi
uspostave IBJE
Vijeće ministara BiH
KO
2011.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Vanjski sektor
Period
implementacije
Podcilj 2
Izmijeniti Zakon o politici direktnih stranih
ulaganja
PO
Izmijenjen zakon
(Stvaranje povoljnijeg
investicionog ambijenta)
Pripremiti analizu zakonske regulative
investicionih aktivnosti započetu kroz
projekte RIA i(Preporuka o ukidanju
administartivnih barijera u poslovanju).
S
Pripremljena analiza
(Preporuke o ukidanju
administrativnih barijera
u poslovanju)
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, nadležne
entitetske institucije
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, nadležne
entitetske institucije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: STVARANJE UVJETA ZA POJAVU „INVESTICIONIH PROIZVODA“
KO
2010.
NE
KO
2011.
NE
9 Izraditi Strategiju privlačenja direktnih
stranih investicija
S
Izrađena strategija
Izraditi program promocije kompetitivnih
prednosti
S
Utvrditi kompetitivne
prednosti i njihovu
promociju, povećanje
direktnih stranih
investicija
Pripremiti program pojednostavljenja
pravne regulative za inostrane direktne
investicije (za regulativu koja trenutno
postoji na nivou institucija BiH registracija,
carinski postupak itd.)
Prirediti zbornik investicionih prijedloga
S
Pripremljen program
S
Pripremljen zbornik
Pripremiti program prezentiranja zbornika
investicionih prijedloga kroz misije
diplomatsko-konzularnih predstavništva
S
Pripremljen program
KO
2011.
NE
KO
2010.
NE
KO
2010.
NE
FIPA, entitetske institucije
2010.
NE
Ministarstvo inostranih
poslova BiH, entitetske
institucije
2010–
2014.
NE
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, nadležne
entitetske institucije
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, FIPA,
Vanjskotrgovinska komora
BiH, nadležne entitetske
institucije
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
Donošenje zakonskog okvira za javnoprivatno partnerstvo
PO
Donesen zakon
Vijeće Ministara BiH, Vlada
FBiH, Vlada RS-a, ostale
nadležne institucije
KO
Dece
mbar
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: STVARANJE USLOVA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
NE
10 Uspostaviti jedinstvenu bazu podataka o
projektima javno-privatnog partnerstva
IO
Uspostavljena baza
Komisija za koncesije BiH,
ostale nadležne institucije
Izmijeniti zakon o koncesijama (riješiti
pitanje pripreme studija ekonomske
opravdanosti)
S
Izmijenjen zakon
Komisija za koncesije BiH i
ostale nadležne institucije
Podcilj 2
Vanjski sektor
PRIORITET 2
Poboljšanje vanjske trgovine
KO
Dece
mbar
2010.
Konti
nuisan
o
NE
NE
Podsticati povezivanje naučnih institucija i
privrednog sektora kroz istraživačke
projekte i fleksibilne programe
cjeloživotnog obrazovanja
IO
Unaprijeđena saradnja
naučnih institucija i
privrednog sektora na
polju nauke i istraživanja
Uspostavljati strateško partnerstvo
univerziteta, javnih instituta i privrednog
IO
Privredni sektor povezan
s institutima i
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, Ministarstvo
nauke i tehnologije RS,
Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke i
kantonalna ministarstva
obrazovanja ,Ministarstvo
prosvjete i kulture RS
Ministarstvo civilnih
poslova BiH,Ministarstvo
KO
IO
Kont.
KO
IO
Kont.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: PODSTICATI RESTRUKTUISANJE, MODERNIZOVANJE I STANDARDIZOVANJE POSLOVANJA
I RAZVOJA PROIZVODA PREMA ZAHTJEVIMA KLJUČNIH INOSTRANIH TRŽIŠTA
11 sektora, posebno izvozno orijentisanog
Podsticati osnivanje organa za
komercijalizaciju naučnih istraživanja u
cilju povezivanja naučnih i privrednih
subjekata, te pribavljanje finansijske i
pravne podrške radi snažnijeg uključivanja
nauke u tržište proizvoda i usluga
univerzitetima
IO
Minimalno jedan organ u
svakom entitetu
spoljne trgovine
iekonomskih odnosa BiH,
Ministarstvo nauke i
tehnologije RS, Federalno
ministarstvo obrazovanja i
nauke i kantonalna
ministarstva obrazovanja,
Ministarstvo prosvjete i
kulture RS ,
Ministarstvo za ekonomske
odnose i regionalnu saradnju
RS, Federalno ministarstvo
rada , poduzetništva i obrta ,
univerzitetiivuniverzitetziteti
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, Ministarstvo
nauke i tehnologije RS,
Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke ,i
kantonalna ministarstva
obrazovanja, Ministarstvo
prosvjete i kulture RS ,
Ministarstvo za ekonomske
odnose i regionalnu saradnju
RS,
univerziteti, privredne
komore
KO
IO
Kont.
MJERA 2: RAZVITI POLITIKU STRATEŠKIH PROIZVODA
12 Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Izmjene i dopune propisa vezanih za zaštitu
domaće proizvodnje od prekomjernog
uvoza
PO
Pomoć i podrška u
postupku dokazivanja
prekomjernog uvoza
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BIH, ostale nadležne
institucije
KO
2010.
NE
Izmjena Zakona o PDV-u (povrat PDV-a za
izvoznike s 30 na 15 dana)
PO
Povećanje obrtnih
sredstava za izvoznike
Povećati garantni fond IGA-e
KI
Poboljšanje pristupa
inotržištima
Izmjena Zakona o Izvozno kreditnoj
agenciji (IGA-i dodijeliti mandat da za
račun države može izdavati garancije)
PO
Izmijenjen zakon
Ministarstvo finansija i
trezora BiH i UIO i ostale
nadležne institucije
VM BiH, Ministarstvo
finansija i trezora BiH,
ostale nadležne institucija
Ministarstvo finansija i
trezora BiH, ostale nadležne
institucije
KO
KO
KO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: JAČATI PODRŠKU IZVOZNICIMA
Dece
mbar
2010.
Juni
2010.
NE
Do
kraja
2010.
NE
NE
13 Pripremiti strategiju promocije izvoza
S
Preporuke za
vanjskotrgovinsku
politiku
Jačati kapacitet Odsjeka za unapređenje i
promociju izvoza
LJR
PR
Jačati kapacitete BH EPA
LJR
PR
Donijeti program jačanja kapaciteta
postojećih institucija nadležnih za
osiguranje izvoza u EU
S
Povećanje i
unapređivanje kontakata
bh. izvoznika s
inopartnerima
Povećanje i
unapređivanje kontakata
bh. izvoznika s
inopartnerima
Donesen program
S
2011.
NE
IO
2010–
2011.
NE
BH EPA
KO
2010–
2013.
NE
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH i Agencija za
sigurnost hrane BiH
KO
2011.
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, i nadležne
entitetske institucije
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
Podcilj 2
Vanjski sektor
PRIORITET 3
Jačanje uloge BiH u trgovinskim integracijama
MJERA 1: OSIGURANJE
ORGANIZACIJI (WTO)
PRIJEMA BIH
U
PUNOPRAVNO
ČLANSTVO
SVJETSKOJ TRGOVAČKOJ
14 KO,
IO
Osigurati opšti zakonodavni okvir baziran
na vanjsko-trgovinskim pravilima i
principima
PO
Osiguran zakonodavni
okvir
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH
KO,
IO
Eliminisati sve nedozvoljene i
diskriminirajuće mjere iz domaćeg
zakonodavstva
PO
Ispuniti jedan od opštih
uslova prijema BiH u
punopravno članstvo
WTO
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH,
ostale nadležne državne i
entitetske institucije
KO,
IO
Harmonizacija sistema poticaja u
poljoprivredi s odredbama WTO sporazuma
o poljoprivredi
PO
Harmonizovan sistem
poticaja
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH,
Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
FBiH, Ministarstvo
vodoprivrede, poljoprivrede i
šumarstva RS-a
KO,
IO
Do
okonč
anja
proces
a
pristu
panja
WTO
Do
okonč
anja
proces
a
pristu
panja
WTO
Do
okonč
anja
proces
a
pristu
panja
WTO
Do
isteka
prijela
znog
period
a koji
bude
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH,
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Osiguran institucionalni
okvir
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Tip nadležnosti
Izvor aktivnosti
IO
Tip aktivnosti
Osigurati institucionalni okvir za adekvatnu
primjenu opštih i pojedinačnih vanjskotrgovinskih sporazuma
Aktivnost
NE
NE
NE
NE
15 dogov
oren s
članic
ama
WTO
IO
PO
KI
Uspostavljen portal
(povećanje
transparentnosti
relevantnih propisa
potpisnica i sprečavanje
novih necarinski barijera
u slobodnom kretanju
roba)
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa
BiH,ostale nadležne
institucije
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH
KO
2010.
NE
KO
2010.
NE
Ured za veterinarstvo, Ured
za zaštitu zdravlja bilja
KO
2010.
NE
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH i
ostale nadležne institucije
KO
2010.
NE
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Formirati komisiju u Ministarstvu vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa BiH za
analizu primjedbi bh. izvoznika posebno u
CEFTA zemlje
Zaključivanje ugovora za međusobno
priznavanje liste laboratorija i certifikata o
kvalitetu u okviru CEFTA zemalja
Uspostaviti web-portal o uvozno-izvoznom
režimu CEFTA potpisnica
Formiran odbor (osigurati
uvid u manjkavosti u
prekograničnom
transportu)
Formirana komisija
(rješavanje problematike i
poboljšanja stanja
domaće proizvodnje)
Zaključeni ugovori
Period
implementacije
IO
Tip nadležnosti
Formiranje koordinacionog odbora za uvid
u podatke o prekograničnom transportu roba
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Očekivani rezultat
aktivnosti
MJERA 2: JAČANJE POZICIJE U CEFTA-I
16 Potpisivanje veterinarskih i fitosanitarnih
sporazuma sa zemljama CEFTA-e
(Operativni program poljoprivrede,
prehrane i ruralnog razvoja 2009–2011)
PO;
IO,
OP
Omogućiti izvoz i uvoz
pod jednakim uslovima
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa
BiH,Ured za veterinarstvo
BiH, Uprava BiH za zaštitu
zdravlja i bilja
KO,
IO
2010
–
2013.
Prilagoditi carinske obaveze i razviti
prijedlog olakšica za poluproizvode, opremu
i repromaterijal kao i posebne investicije u
agro-prehrambenoj proizvodnji (Operativni
program poljoprivrede, prehrane i ruralnog
razvoja 2009–2011.)
IO,
KU,
LJR,
KI
OP
Povećati konkurentnost
poljoprivrednoprehrambenih proizvoda i
smanjenje deficita
Vijeće ministara BiH,
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH,
Uprava za indirektno
oporezivanje BiH
KO,
IO
2010
–
2013.
Budžet
i
donator
ska
sredstv
a
Budžet
i
donator
ska
sredstv
a
Podcilj 3
Javne finansije
PRIORITET 1
Blagi fiskalni deficit
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
KI
Period
implementacije
Unapređivati kanale distribucije
Tip
nadležnosti
S
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Pripremiti studiju o geografskim kanalima
distribucije bh. izvoza
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 3: PODRŽATI RAZVOJ DISTRIBUCIONE MREŽE U EU I ZEMLJAMA CEFTA-E
Preporuke za
vanjskotrgovinsku
politiku (politiku kanala
distribucije)
Razvoj odjela za
ekonomsko-komercijalnu
diplomaciju DKP-a
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH
S
2010.
NE
Ministarstvo vanjskih poslova
BiH
IO
2011.
NE
17 S
Definisanje stanja u
politici javnih rashoda
BiH, kao polazne osnove
za dalje aktivnosti
Ministarstvo finansija i
trezora BiH, Direkcija za
ekonomsko planiranje i ostale
nadležne institucije
IO
Izraditi akcioni plan za prestrukturiranje
javnih rashoda u skladu s rezultatima
prethodne analize
Izraditi akcioni plan za ograničavanje
kretanja budžetskog deficita do 3% BDP-a
S
Donesen akcioni plan
KO
S
Donesen akcioni plan
Uspostaviti registar državne imovine po
svim nivoima vlade
IO
PO
Registar uspostavljen
Vijeće ministara BiH, Vlada
Brčko distrikta i entitetske
vlade
Vijeće ministara BiH, Vlada
Brčko distrikta i entitetske
vlade
Vijeće ministara BiH i ostale
nadležne institucije
Izraditi analizu smještajnih potreba
institucija
Pripremiti analizu efikasnosti upravljanja
državnom imovinom
S
Izvršena analiza
S
Uspostaviti koordinisanu politiku plata i
naknada (u cilju eliminacije štetne
konkurencije između vlada, relativnog
smanjenja troškova plata i naknada itd.)
PO
Donesena analiza
(smanjivanje troškova
zakupa, povećanje
prihoda od prodaje–
kapitalni primici)
Viši stepen ujednačenosti
plata i sistema
nagrađivanja državnih
službenika u BiH
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Izvršiti komparativnu analizu veličine,
strukture i dinamike javnih rashoda (BiH i
EU)
Aktivnost
Period
implementacije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 1: RELATIVNO SMANJIVATI JAVNE RASHODE, POSEBNO TEKUĆU JAVNU POTROŠNJU
NE
Septe
mbar
/dece
mbar
2010.
2011.
NE
KO
IO
2010.
NE
KO
2011.
NE
Vijeće ministara BiH
KO
2010.
NE
Vijeće ministara BiH, ostale
nadležne institucije
KO
2011.
NE
2011.
NE
Vijeće ministara BiH, Vlada
Brčko distrikta i entitetske
vlade
18 Gender odgovorno
budžetiranje
Gender analiza postojećih izdvajanja s
akcentom na tekuću javnu potrošnju radi
razvoja indikatora za gender odgovorno
smanjivanje rashoda
2011
–
2013.
Agencija za ravnopravnost
spolova BiH, Ministarstvo
finansija i trezora BiH
Utvrditi nosioce finansiranja tekućeg i
kapitalnog održavanja pribavljenih javnih
kapitalnih dobara
Definisati modalitete povrata uloženih
sredstava u javne investicije i njihovu
pripadnost (lokalni prihod, prihod
kantona/entiteta, prihod države)
Usvojiti plan prihvatljivih projekata javnih
radova i kapitalnih investicija i razraditi
dinamiku izvršenja i mjerenja učinaka
Uvesti u sve analize podataka i istraživanja
raspodjele i podjele po spolovima(registri,
baze podataka, obaveza po članu 18.
Zakona o ravnopravnosti spolova)
S
Nosioci finansiranja
održavanja kapitalnih
dobara utvrđeni
Modaliteti naplate i
raspodjele prihoda od
korištenja dobara
usvojeni
Plan usvojen
S
S
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Utvrđene procedure
projektnog ciklusa
Period
implementacije
PO
Tip nadležnosti
Razviti procedure ocjene investicionih
projekata i projektnih ciklusa
Vijeće ministara BiH, Vlada
Brčko distrikta i entitetske
vlade
Vijeće ministara BiH, Vlada
Brčko distrikta i entitetske
vlade
Vijeće ministara BiH, Vlada
Brčko distrikta i entitetske
vlade
KO
2011.
NE
KO
2010.
NE
KO
2011.
NE
Vijeće ministara BiH, Vlada
Brčko distrikta i entitetske
vlade
Sve institucije na svim
nivoima
KO
2011.
NE
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
MJERA 2: POVEĆATI INVESTICIJE IZ BUDŽETA I ENTITETSKIH RAZVOJNIH BANAKA
2011
–
2013.
19 Podcilj 3
Javne finansije
PRIORITET 2
Jačati fiskalno upravljanje
S
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Usvojen zajednički
budžetski kalendar
Donesen plan
KO
2010.
NE
KO
2010.
NE
Vijeće ministara BiH, Vlada
Brčko distrikta i entitetske
vlade
KO
2011.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
IO
Period
implementacije
Usvojiti zajednički budžetski kalendar u
okviru Fiskalnog vijeća
Donijeti plan za implementaciju IT sistema
za budžetsko planiranje
Vijeće ministara BiH, Vlada
Brčko distrikta i entitetske
vlade
Fiskalno vijeće BiH
Period
implementacije
Usvojeni zakoni o
izmjenama budžeta
Tip nadležnosti
PO
Tip nadležnosti
Izmijeniti zakone o budžetima BiH, entiteta
i Distrikta
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: HARMONIZOVATI I KOORDINISATI PROCESE BUDŽETIRANJA
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: USKLADITI FISKALNU STATISTIKU S MEĐUNARODNIM STANDARDIMA
20 Unaprijediti rodno budžetiranje
Unaprijeđena statistika sa
gender komponentom
Institucije na državnom nivou
uz stručnu pomoć agencija za
ravnopravnost spolova
Osiguranje potrebne institucionalne podrške
(uspostava novih institucija/agencija ili
koordinacije države i entiteta)
Ispuniti NATO standarde u segmentu
odbrane
IO
Institucije/agencije
uspostavljene, mehanizmi
koordinacije u funkciji
Standardi ispunjeni
PO
Direkcija za evropske
integracije i ostale nadležne
institucije
Vijeće ministara BiH, Vlada
F BiH, Vlada RS, Vlada
Brčko Distrikta
Ministarstvo odbrane BiH
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Donesen akcioni i
finansijski plan
Period
implementacije
S
Tip nadležnosti
Izraditi akcioni i finansijski plan za podršku
integrisanju u EU
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: OSIGURATI BUDŽETSKU PODRŠKU ZA ISPUNJENJE USLOVA EVROPSKOG PARTNERSTVA I
EVROATLANTSKIH INTEGRACIJA
KO
2010.
NE
KO
2011.
NE
KO
2013.
NE
MJERA 5: OSIGURATI ALIMENTIRANJE BUDŽETA CENTRALNIH VLADA PRIHODIMA OD INDIREKTNIH
POREZA POSLIJE 2011.
21 Podcilj 3
Javne finansije
PRIORITET 3
Sprovođenje poreskih reformi
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Fiskalno vijeće, Vijeće
ministara BiH, Vlada F BiH,
Vlada RS, Vlada Brčko
Distrikta
Period
implementacije
Rješenje alimentiranja
budžeta centralnih vlada
od indirektnih poreza
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PO
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izmijeniti Zakon o uplatama na jedinstveni
račun i raspodjeli prihoda i podzakonskih
akata
Izvor
aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
KO
2010.
NE
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
S
EUP
Sačinjena analiza
Vijeće ministara BiH, ostale
nadležne institucije
KO
2011.
NE
Izmijeniti Zakon o PDV-u u skladu sa
izmjenama Direktive o PDV-u u EU
PO
EUP
Izmijenjen zakon o PDV-u
Parlament BiH,
Vijeće ministara BiH,
Upravni odbor UIO
KO
2011.
NE
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Sačiniti analizu dinamike prilagođavanja
legislative u oblasti indirektnih poreza u
skladu sa zahtjevima EU
Aktivnost
Tip aktivnosti
Tip nadležnosti
Očekivani rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
MJERA 2: SPROVODITI KONTINUISANU HARMONIZACIJU ZAKONA IZ INDIREKTNOG OPOREZIVANJA
SA ZAKONODAVSTVOM EU
22 Uskladiti podzakonske akte (pravilnike,
instrukcije) iz oblasti PDV-a
PO
EUP
Usklađeni podzakonski
akti
Uskladiti zakone iz sfere oporezivanja
akcizom s direktivama EU
PO
EUP
Usklađen zakon
Uskladiti podzakonske akte (pravilnike) iz
oblasti oporezivanja akcizom
PO
EUP
Usklađena podzakonska
akta
Uskladiti legislativu iz sfere carina i
carinskih procedura (Zakon o carinskoj
politici BiH i pravilnici) s Carinskim
zakonom EU i kontinuisano ažurirati u
skladu s važećom kombinovanom
nomenklaturom EU
PO
EUP
Usklađena regulativa
Parlament BiH,
Vijeće ministara BiH,
Upravni odbor UIO
Parlament BiH,
Vijeće ministara BiH,
Upravni odbor UIO
Parlament BiH,
Vijeće ministara BiH,
Upravni odbor UIO
Parlament BiH,
Vijeće ministara BiH,
Upravni odbor UIO
KO
2011.
NE
KO
2011.
NE
KO
2011.
NE
KO
2011.
NE
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Vijeće ministara BiH, Poreska KO
uprava RS-a, porezna uprava
F BiH i Uprava za indirektno
oporeziovanje
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Sačinjen plan
Period
implementacije
S
Tip nadležnosti
Sačiniti plan modernizacije poreskih uprava
u skladu sa standardima EU
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: KONTINUISANO JAČATI KAPACITETE PORESKIH UPRAVA
NE
23 Uskladiti set zakona potrebnih za
funkcionisanje Uprave za indirektno
oporezivanje (Zakona o postupku
indirektnog oporezivanja, Zakona o Upravi,
Zakona o prisilnoj naplati, pravilnika i
ostalih podzakonskih akata) sa standardima
i procedurama EU
Usvojiti i primijeniti pojednostavljene
carinske procedure i procedure carinjenja po
sistemu "granica bez papira"
Usvojiti pojednostavljene administrativne
procedure i primijeniti elektronsko
poslovanje (registracija, podnošenje prijava,
kontrole, ostala komunikacija između
obveznika i poreske uprave)
Izvršiti modernizaciju IT sistema Uprave za
indirektno oporezivanje (osavremenjavanje
opreme i izrada aplikativnog softwarea)
Uvezati IT sistem UIO s IT platformom EU
kako bi se stvorile pretpostavke za
elektronsku razmjenu podataka između EU i
BiH
PO
Usklađeni zakoni
Vijeće ministara BiH i ostale
nadležne institucije
2012.
NE
PO
Procedure usvojene i u
primjeni
Vijeće ministara BiH i ostale
nadležne institucije
2011.
NE
PO
Uspostava službene
saradnje s poreskim /
carinskim
administracijama članica
EU
Izvršena modernizacija
opreme, aplikacije
testirane i u funkciji
Ostvarena kompatibilnost
IT sistema UIO BiH s IT
platformom i mrežom EU
Vijeće ministara BiH i ostale
nadležne institucije
2011.
NE
Vijeće ministara BiH i ostale
nadležne institucije
2012.
NE
Vijeće ministara BiH i ostale
nadležne institucije
2013.
NE
KI
KI
UIO, Poreska uprava RS-a,
Porezna uprava FBiH i ostale
nadležne institucije
KO
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvršene analize
Period
implementacije
S
Tip nadležnosti
Analiza sistema oporezivanja u
transakcijama između BiH i EU i izrada
prijedloga za unapređenje istog
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: ELIMINISATI DVOSTRUKO OPOREZIVANJE U TRANSAKCIJAMA IZMEĐU BIH I ČLANICA EU
NE
24 Potpisati bilateralne sporazume o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
dohotka i imovine s članicama EU prema
OECD modelu
PO
Sporazumi potpisani i
ratifikovani
Podcilj 3
Javne finansije
PRIORITET 4
Sprovođenje reformi u ostalim sektorima
Vijeće ministara BiH i ostale
nadležne institucije
2011.
2012.
2013.
NE
KO
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Vijeće ministara BiH, Vlada
RS-a, vlade u FBiH, Vlada
BD-a
Period
implementacije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Napravljena studija
Tip nadležnosti
S
Tip
nadležnosti
Napraviti studiju racionalizacije djelovanja
javne uprave svih nivoa vlasti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: SPROVESTI REFORMU JAVNE UPRAVE SVIH NIVOA VLASTI
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: IZVRŠITI REVIZIJU SISTEMA FINANSIRANJA OBRAZOVANJA
25 Ministarstvo civilnih poslova
BiH, ministarstva
obrazovanja na svim nivoima
i ostale nadležne institucije
KO
2011.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Izvršena analiza
Period
implementacije
S
Tip nadležnosti
Uraditi analizu sistema finansiranja
obrazovanja (osnovnog, srednjeg stručnog
obrazovanja, visokog) i davanje preporuka
za moguća unapređenja
Strateški cilj „Konkurentnost“
Podcilj 1
Klasteri
PRIORITET 1
Kontinuisano poboljšavati produktivnosti preduzeća
Aktivnost na organizovanju i uspostavljanju
vijeća pri Institutu za intelektualno
Uspostava Vijeća za
razvoj sistema
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: POTICATI MODERNIZOVANJE I STANDARDIZOVANJE POSLOVANJA
Institut za intelektualno
vlasništvoBiH, nadležne
26 vlasništvo
intelektualnog vlasništva,
vijeća za autorska i druga
prava, vijeća korisnika
intelektualnog vlasništva
Uspostava sistema
modernog intelektualnog
vlasništva
Poticanje sistema modernog intelektualnog
vlasništva
entitetske institucije
Institut za intelektualno
vlasništvoBiH, nadležne
entitetske institucije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
Period
implementacije
Donesena studija
(identifikacija ključnih
kompetitivnih prednosti )
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH i
ostale nadležne institucije,
entitetske institucije
Vanjskotrgovinska komora
BiH, Ministarstvo vanjskih
poslova BiH i ostale nadležne
institucije
Ured za veterinarstvo BiH i
ostale nadležne institucije
KO
Dece
mbar
2010.
NE
KO
2010.
NE
KO
2010.
NE
Agencija za statistiku BiH i
ostale nadležne institucije
KO,
IO
2010.
NE
Izrada studije o kompetitivnosti izvoza
roba i usluga
S
Izrada studije izvodljivosti za formiranje
fonda/fondova za podršku firmama u
certificiranju
S
Izrađena studija
Opremanje i poboljšanje IT sistema na
svim graničnim veterinarskim prelazima
KI
Uspostavljanje statistike vanjske trgovine u
skladu sa zahtjevima i preporukama
međunarodnih institucija
IO
Opremljeni granični
prelazi (intenzivna
inspekcijska veterinarska
kontrola na graničnim
prelazima)
Osigurati dostupnost
podataka
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: POVEĆANJE IZVOZA INTENZIVNOG VJEŠTINAMA I KAPITALOM
27 Radi postizanja cilja
unapređenja uslova za
razvoj faktoringa u BiH
Parlamentarna skupština BiH
i Vijeće ministara BiH
KO
IO
2011.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
PO
Period
implementacije
Ratifikovanje UNIDROID konvencije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 3: FISKALNO PODUPIRATI UNAPREĐENJE POSLOVANJA
Sačiniti studiju o troškovima radne snage (s
posebnim naglaskom na poreski klin) i
veličine produktivnosti
Poreskim olakšicama stimulisati donacije za
nauku i istraživanje
S
Preporuke za fiskalnu
politiku
Ministarstvo finansija i
trezora BiH
S
2010–
2011.
PO
Doneseni odgovarajući
propisi iz oblasti poreske
politike
IO
Kont.
Zakonskim i organizacionim reformama
stvoriti pretpostavke za postepeno
povećanje investicija poslovnog sektora u
naučnoistraživačku djelatnost
Iznaći rješenja za poreske i carinske
olakšice, te garanciju države za kreditna
zaduženja naučnih institucija pri nabavci
istraživačke opreme
PO
AP
Ministarstvo finansija i
trezora BiH i druga nadležna
ministarstva na svim nivoima
vlasti
Vlade na svim nivoima vlasti
u BiH
IO
2010.
PO
AP
IO
2012.
Podcilj 1
Klasteri
PRIORITET 2
Jačati poslovne lance
Povećano ulaganje
poslovnog sektora u u
naučnoistraživačku
djelatnost
Donošenje odgovarajućih
propisa
Vlade na svim nivoima vlasti
u BiH
NE
28 Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 1: MAPIRATI VODEĆE POSLOVNE LANCE I NJIHOVU DOMAĆU KOMPONENTU
Predložiti modalitete učlanjenja
BiH u regionalne (kontinentalne) i
subregionalne (supkontinentalne)
razvojne banke Afrike, Azije i
Latinske Amerike
S
Prijedlog za učlanjenje
Podcilj 1
Klasteri
PRIORITET 3
Jačati klasterske inicijative (KI)
Ministarstvo finansija i
trezora BiH
IO
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 2: FINANSIJSKI I STRUČNO PODRŽAVATI ZAJEDNIČKE RAZVOJNE PROJEKTE U SKLOPU
IDENTIFIKOVANIH POSLOVNIH LANACA
NE
MJERA 1: RAZVITI POLITIKE USMJERAVANJA INVESTICIJA U KI
29 Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
Period
implementacije
IO
PR
Povećanja investicija i
broj zaposlenih u
preduzećima
Vijeće ministara BiH, Vlada
RS-a, Vlada FBiH
KO,
S
2011–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Оstvаriti sаrаdnju rеlеvаntnih ministаrstаvа
(nаdlеžnih zа nаuku i tеhnоlоgiје,
оbrаzоvаnjе, kulturu, pоrоdicu, оmlаdinu,
еkоlоgiјu, privrеdu, finаnsiје i dr.) u cilju
јаčаnjа јаvnе sviјеsti i pоvјеrеnjа u nаuku i
tеhnоlоgiјu kао snаžnоg fаktоrа zа
svеukupni prоspеritеt društvа
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: RAZVITI POLITIKE POTICAJA UPOTREBE NAPREDNIH TEHNOLOGIJA
NE
MJERA 3: VRŠITI KONTINUISAN „BENCHMARKING“ KI S KLASTERIMA ZEMALJA KOMPARATORA
RADI PREVENTIVNIH I KOREKTIVNIH MJERA ODRŽIVOG RAZVOJA
30 Podcilj 2
Kompetentnost ljudskih resursa
PRIORITET 1
Osigurati kompetencije kroz institucionalne sisteme obrazovanja
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Utvrditi polazište za
poboljšanje uslova
podrške cjeloživotnom
učenju
Ministarstvo pravde BiH
Agencija za državnu službu
BiH
KO
2010.
Ministarstvo prosvjete i
kulture Republike Srpske
i ministarstva obrazovanja u
FBiH i druge nadležne
institucije
KO
2011.
Usklađeni pravilnici i
procedure; integrisani u
strateške okvire
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
IO
Tip nadležnosti
Na osnovu analize uskladiti postojeće
pravilnike i procedure s evropskom
strategijom za doživotno učenje i obuke pri
tom integrišući iste u postojeće strateške
okvire na nivou države i sektora
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
S
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Pripremiti analizu postojećeg sistema obuke
i doživotnog učenja u institucijama BiH
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: STVORITI USLOVE ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE KROZ SVE OBLIKE OBRAZOVANJA I
OBUKE
31 Dodijeliti grant sredstva institucijama koje
se bave obrazovanjem i obukom odraslih u
cilju promocije i razvoja ovog vida
obrazovanja
LJR
IPA
200
9.
Dodijeljena grant sredstva
Izrada Okvirnog zakona o obrazovanju i
obuci odraslih i Strateške platforme u
kontekstu cjeloživotnog učenja
PO
IPA
200
9.
Usvajanje i provedba državnog
kvalifikacionog okvira za cjeloživotno
učenje
PO
Izrađen Okvirni zakon o
obrazovanju i obuci
odraslih i Strateška
platforma u kontekstu
cjeloživotnog učenja
Uspostava funkcionalne
veze između cjeloživotnog
učenja (neformalnog i
formalnog obrazovanja) i
formalnog obrazovanja –
priznavanje neformalnog
obrazovanja
MCP BiH,
Ministarstvo prosvjete i
kulture RS-a
i ministarstva obrazovanja
FBiH
MCP BiH,
Ministarstvo prosvjete i
kulture RS-a
i ministarstva obrazovanja u
FBiH
Vijeće ministara BiH,
Ministarstvo prosvjete i
kulture Republike Srpske
i ministarstva obrazovanja u
FBiH
KO,
IO
Kraj
2012.
KO,
IO
Kraj
2012.
IPA
2009.
(800.0
00
Eura)
IPA
2009.
(2,5
mil.
Eura)
2012.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: NASTAVITI REFORME VISOKOG OBRAZOVANJA ZAPOČETIH PRISTUPANJEM BOLONJSKOJ
DEKLARACIJI I LISABONSKOJ KONVENCIJI
32 Primjena Okvira kvalifikacija na studijske
programe
S
IPA
200
7.
Okvir kvalifikacija
primijenjen na nivou
studijskih programa
Visokoškolske institucije –
(studijski program su u
isključivoj nadležnosti
visokoškolske institucije )
KO,
IO
Kraj
2011.
Razvoj mreže bh. eksperata za osiguranje
kvaliteta visokog obrazovanja
LJR
IPA
200
7.
Operativna mreža bh.
eksperata za osiguranje
kvaliteta visokog
obrazovanja
Ministarstvo civilnih poslova
BiH; Agencija za razvoj
visokog obrazovanja i
osiguranje kvaliteta
KO,
IO
Kraj
2011.
Revizija bh. legislative sa aspekta
Lisabonske konvencije o priznavanju
diploma i priprema Okvirnog zakona o
priznavanju diploma i perioda studiranja
PO
IPA
200
7
Provedena revizija bh.
legislative i pripremljen
Okvirni zakon o
priznavanju diploma i
perioda studiranja
Izrada situacione analize organizovanosti
univerziteta i preporuka o daljem razvoju
integrisanog univerziteta u BiH
S
IPA
200
7.
Izrađena situaciona
analiza organizovanosti
univerziteta i preporuke o
daljem razvoju
integrisanog univerziteta u
BiH
Pripremiti dokumente potrebne za
sprovođenje institucionalne akreditacije
PO
Pripremljeni dokumenti za
akreditaciju
Akreditacija visokoškolskih studijskih
programa i ustanova, u skladu s evropskim
standardima i smjernicama, evropska
validacija akreditacija kroz pristupanje
ENQA-I i EQAR-u
PO
Akreditovani programi i
ustanove
Ministarstvo civilnih poslova
BiH, Centar za informiranje i
priznavanje dokumenata u
oblasti visokog obrazovanja,
Ministarstvo prosvjete i
kulture Republike Srpske
i ministarstva obrazovanja u
FBiH
Ministarstvo civilnih poslova
BiH, Centar za informiranje i
priznavanje dokumenata u
oblasti visokog obrazovanja,
Agencija za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranje
kvaliteta
Agencije za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranje
kvaliteta BiH
Agencija za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranja
kvaliteta BiH
Kraj
2011.
KO,
IO
Kraj
2011.
KO,
IO
KO,
IO
IPA
2007.
projek
at
500.0
00
Eura
IPA
2007.
500.0
00
Eura
IPA
2007.
1,1
milion
Eura
IPA
2007.
1,1
milion
Eura
Kraj
2011.
Kraj
2012.
33 Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
Period
implementacije
S
Analiza mogućnosti
uvođenja obaveznog SŠO
MCP BiH i nadležne
obrazovne vlasti
IO,
KO
2010.
LJR
Informisanje šire javnosti
o inicijativi
MCP BiH i nadležne
obrazovne vlasti
KO
2011.
LJR
Donošenje preporuka
MCP BiH i nadležne
obrazovne vlasti
KO
2012.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Priprema studije o finansijskim i
organizacionim aspektima uvođenja
obaveznog srednjoškolskog obrazovanja
Organizacija okruglih stolova, raznih
vidova rasprava, te medijskih kampanja u
saradnji s nevladinim sektorom na temu
obaveznog srednjoškolskog obrazovanja
Definisanje daljih koraka kroz konferenciju
ministara obrazovanja u BiH
Tip aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
MJERA 3: VRŠITI PRIPREME ZA UVOĐENJE OBAVEZNOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Donijeti plan umrežavanja s EU centrima za
razvoj karijere i profesionalno unapređenje
karijera
Pristupanje Erasmus programu
LJR
Uspostavljene mreže i
kontakata s EU centrima
PO
Mobilnost studenata,
postizanje bilateralnih
ugovora o saradnji između
BiH i evropskih
univerziteta
Vijeće ministara BiH,
Resorna ministarstva i
institucije
Agencija za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranja
kvaliteta BiH i obrazovne
institucije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: STIMULISATI I PROMOVISATI PROGRAME SARADNJE S EU OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA
2011
KO
2012.
34 Osigurati sredstva za plaćanje članarine za
učešće u programima EU
PO
Učestvovanje u
programima EU
Vijeće ministara BiH, Vlada
FBiH, Vlada RS-a
KO,
IO
Kont.
Podcilj 2
Kompetentnost ljudskih resursa
PRIORITET 2
Osigurati da ishodi obrazovanja i stečene kompetencije odgovaraju potrebama konkurentne
ekonomije
IPA
200
8.
Izrađen prijedlog
standarda za razvoj
srednjoročnog sistema
finansiranja visokog
obrazovanja
Ministarstvo civilnih poslova
BIH,
Ministarstvo prosvjete i
kulture Republike Srpske
i ministarstva obrazovanja u
FBiH
Izraditi model finansiranja visokog
obrazovanja i razviti model finansiranja po
studentu
S
IPA
200
8.
Izrađen model finansiranja
visokog obrazovanja i
razvijen model
finansiranja po studentu
Ministarstvo civilnih poslova
BIH, Ministarstvo prosvjete i
kulture Republike Srpske
i ministartsva obrazovanja u
FBiH
Upisnom politikom i stimulativnim
mjerama povećati broj studenata na
LJR
Povećan broj studenata na
fakultetima prirodnih i
Ministarstvo prosvjete i
kulture Republike Srpske
Nad
ležn
ost
u
koor
dina
ciji i
impl
eme
ntac
iji
IO,
KO
2013.
IPA
2008.
projekat u
iznosu
od 1,5
miliona
Eura
Kraj
2013.
IPA
2008.
od 1,5
miliona
Eura
KO
Na
godiš.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
S
Period
implementacije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Izraditi prijedlog standarda za razvoj
srednjoročnog sistema finansiranja visokog
obrazovanja
Tip nadležnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: OSIGURATI USLOVE ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD NA VISOKOŠKOLSKIM
INSTITUCIJAMA
35 fakultetima prirodnih i tehničkih nauka
Izraditi Program razvoja i zapošljavanja
mladih naučnoistraživačkih kadrova
LJR
PR
Podizanje nivoa domaćih naučnih časopisa
da postanu međunarodno referentni–
sufinansiranje aktivnosti za sticanje ranga
referentnog naučnog časopisa
Osnivanje i razvoj instituta u sastavu
univerziteta, kao bitan način integrisanja
nauke i nastave i preduzetništva
Uvedeno statističko mjerenje relevantnih
parametara naučnog rada prema svjetskim
standardima
LJR
PR
LJR
PR
LJR
tehničkih nauka
i ministarstva obrazovanja u
FBiH, Visokoškolske
ustanove
Usvojen Program razvoja
mladih
naučnoistraživačkih
kadrova
Iz svake naučne oblasti
(po Frasketiju) minimalno
jedan referentni časopis
Ministarstvo civilnih poslova
BIH,
druge nadležne institucije
KO
2011.
Ministarstvo civilnih poslova
BIH,
druge nadležne institucije
KO
2013.
Ministarstvo civilnih poslova
BIH, univerziteti,
druge nadležne institucije
Ministarstvo civilnih poslova
BIH ,Agencija za statistiku
BIH
Druge nadležne institucije
KO
2013.
KO
2013.
Osnovani univerzitetski
instituti
Uvedeni statistički
indikatori u skladu s
međunarodnim
standardima
osnovi
Uspostaviti vijeće za opšte obrazovanje u
BiH
PO
Uspostavljeno vijeće
MCP BiH i druge nadležne
institucije
2010.
Uspostaviti triparitetno vijeće
IO
Uspostavljeno vijeće
MCP BiH i druge nadležne
institucije
Kraj
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: USKLADITI POLITIKE UPISA U SREDNJE ŠKOLE I VISOKOŠKOLSKE USTANOVE S
POTREBAMA TRŽIŠTA RADA I DRUŠTVA
36 Definisanje zakonodavnog
okvira
Podcilj 2
Kompetentnost ljudskih resursa
PRIORITET 3
Koristiti vještine i znanja dijaspore
Podcilj 3
Naučno-tehnološka i poslovna infrastruktura
PRIORITET 1
Izgraditi savremenu naučno-tehnološku i poslovnu bazu
KO
Konti
nuisan
o
počev
ši od
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
MCP BiH– sektor nauka i
kultura, Ministarstvo
prosvjete i kulture RS-a,
Federalno ministarstvo
kulture i sporta
Period
implementacije
PO
Tip nadležnosti
Afirmacija kulturne politike koja će
omogućiti promociju mladih talenata
umjetnika i konkurenciju institucija kulture
na cijelom području BiH kroz definisanje
zakonodavnog okvira za podršku, promociju
i stipendiranje mladih talenata
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 3: STVORITI EFIKASNE MEHANIZME ZA PRISTUP MLADIH TRŽIŠTIMA RADA I ULAZAK U
PRIPRAVNIČKI STATUS
MJERA 1: OSNIVATI, RAZVIJATI I UMREŽAVATI SVE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE I ISTRAŽIVAČKORAZVOJNE INSTITUTE
37 Aktivnost
Tip nadležnosti
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
MJERA 2: POTICATI RAZVOJ POSLOVNIH ZONA
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
MJERA 3: POVEĆATI FINANSIJSKA IZDVAJANJA IZ JAVNIH SREDSTAVA KAO I VEĆE UČEŠĆE
PRIVREDE ZA OSNOVNA, PRIMIJENJENA I RAZVOJNA ISTRAŽIVANJA TE FINANSIJSKU POMOĆ
INOVATORIMA
38 Fiskalnim reformama olakšati kreditno
zaduženje naučnih institucija pri nabavci
istraživačke opreme
PO
Uspostaviti finansijske i poreske regulative
kojima će se jače podsticati javno i privatno
partnerstvo u naučnoistraživačkoj
djelatnosti
PO
Donijeti program sufinansiranja
multidisciplinovanih i interdisciplinovanih
projekata, posebno onih u čijoj realizaciji
učestvuju istraživači (naučnici) zaposleni na
univerzitetima, javnim i privrednim
institutima
IO
Akcioni
plan
Strategije
razvoja
nauke u
BiH
Akcioni
plan
Strategije
razvoja
nauke u
BiH
Akcioni
plan
Strategije
razvoja
nauke u
BiH
Akcioni
plan
Strategije
razvoja
nauke u
BiH
Povećavati udio u
BDP-u na godišnjoj
osnovi; do 2015.
povećana izdvajanja
0,5% BDP-a
Povećanje
investicija
poslovnog sektora
Ministarstvo civilnih poslova
BiH
KO
2010–
2015.
Ministarstvo finansija i
trezora BiH i druge nadležne
institucije
KO
2011.
NE
Donesen program
fiskalnih reforma
Ministarstvo civilnih poslova
BiH i druge nadležne
institucije
KO
2012.
NE
Donošenje
odgovarajućih
propisa
Vlade na svim nivoima vlasti
u BiH
KO
2012.
Povećan broj
multidisciplinarnih i
interdisciplinarnih
projekata
Ministarstvo civilnih poslova
BiH i druge nadležne
institucije
KO
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
PO
Tip nadležnosti
Fiskalnim reformama stvoriti pretpostavke
za postepeno povećanje investicija
poslovnog sektora u naučnoistraživačku
djelatnost
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
LJR
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Povećati izdvajanja za naučno istraživački
rad
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
S
39 Podcilj 3
Naučno-tehnološka i poslovna infrastruktura
PRIORITET 2
Unapređivati saradnju istraživačkih organizacija i privrede
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
KOMUNIKACIONIH
Period
implementacije
I
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 4: PODSTICATI PRIMJENU
SAVREMENIH
INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA (UBRZAN RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U BIH)
Donijeti program učestvovanja naučnih
radnika zaposlenih u javnim i privrednim
institutima u procesu visokog obrazovanja
na svim nivoima
PO
AP
Donesen program (oblast
regulisana kroz zakonsku
regulativu o NID-u i
visokom obrazovanju)
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i druge
nadležne institucije
KO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: PODSTICATI ZAPOŠLJAVANJE VISOKO OBRAZOVANOG KADRA U PRIVREDI I POVEĆANJE
MOBILNOSTI KADRA IZMEĐU PRIVREDE I ISTRAŽIVAČKO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA
2011.
MJERA 2: PODSTICATI UKLJUČENJE U SVJETSKE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE I TEHNOLOŠKE TOKOVE
40 KO
2011.
PO
AP
Usklađeno s FP7 i
narednim FP-om
KO
IO
2010.
AP
Donesen program
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i druge
nadležne institucije
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i druge
nadležne institucije
KO
2011.
Podcilj 3
Naučno-tehnološka i poslovna infrastruktura
PRIORITET 3
Uspostaviti institucionalni okvir za razvoj naučno-tehnološke i poslovne infrastrukture
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i druge
nadležne institucije
Period
implementacije
Donesen program
Tip nadležnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Donijeti program fiskalnih poticaja razvoja
snažnih odjeljenja za međunarodnu saradnju
pri univerzitetima i institutima i formiranje
centara izvrsnosti i njihovog međunarodnog
umrežavanja
Uskladiti tematske okvire i prioritete u
nauci i s prioritetima okvirnih programa
Evropske unije
Donijeti program osiguranja sredstava
podrške za uključivanje u FP7, COST i
EUREKA-u
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Izvor aktivnosti
AP
Tip aktivnosti
IO
Aktivnost
Donijeti program saradnje s medijima s
ciljem popularizacije nauke i informiranosti
javnosti o ulozi nauke u ekonomskom i
društvenom razvoju zemlje
S
Akcioni
plan
Strategije
razvoja
nauke u
BiH
Donesen program
(povećan broj TV
emisije, članaka u
štampi o NID-u)
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i druge
nadležne institucije
KO
IO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 1: PODSTICATI ŠIRENJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH I TEHNOLOŠKIH SAZNANJA I UTICAJ NA
STVARANJE DRUŠTVENE SVIJESTI O ZNAČAJU NAUKE I ISTRAŽIVANJA
2011.
41 Donijeti program popularizacije nauke kod
mladih
S
Donijeti program podrške izdavačkoj
djelatnosti, konferencijama, naučnostručnim društvima i udruženjima
S
Donijeti program promocije uspješnih
naučnika i pronalazača
S
Donijeti programe saradnje relevantnih
ministarstava (nadležnih za nauku i
tehnologije, obrazovanje, kulturu, porodicu,
omladinu, ekologiju, privredu, finansije i
dr.) u cilju jačanja javne svijesti i povjerenja
u nauku i tehnologiju kao snažnog faktora
za sveukupni prosperitet društva
Ostvariti saradnju relevantnih ministarstava
(nadležnih za nauku i tehnologije,
obrazovanje, kulturu, porodicu, omladinu,
ekologiju, privredu, finansije i dr.) u cilju
jačanja javne svijesti i povjerenja u nauku i
tehnologiju kao snažnog faktora za
sveukupni prosperitet društva
Podcilj 4
S
IO
Akcioni
plan
Strategije
razvoja
nauke u
BiH
Akcioni
plan
Strategije
razvoja
nauke u
BiH
Akcioni
plan
Strategije
razvoja
nauke u
BiH
Donesen program
(program
popularizacije nauke
u osnovnim i
srednjim školama i
fakultetima)
Donesen program
(povećane aktivnosti
u oblasti nauke i
istraživanja)
Donesen program
(veći rezultati u
oblasti
naučnoistraživačkog
stvaralaštva)
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i druge
nadležne institucije
KO
IO
2010.
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i druge
nadležne institucije
KO
IO
2010.
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i druge
nadležne institucije
KO
IO
2011.
Akcioni
plan
Strategije
razvoja
nauke u
BiH
Donesen program
(unaprijeđena
saradnja nadležnih
organa u oblasti
nauke i istraživanja
u BiH)
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i druge
nadležne institucije
KO
IO
2011.
Akcioni
plan
Strategije
razvoja
nauke u
BiH
Unaprijeđena
saradnja nadležnih
organa u oblasti
nauke i istraživanja
u BiH
Vlade na svim nivoima
vlasti u BiH
KO
Kont.
Jedinstveni ekonomski prostor
42 PRIORITET 1
Uskladiti tehničku regulativu sa zakonodavstvom EU
Izmijenjen zakon
S
Utvrđena mreža
IO
2011.
IO
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PO
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH u saradnji s
Komitetom za tehničke
propise BiH
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH i druge
nadležne institucije
Tip nadležnosti
Izmijeniti Zakon o tehničkim zahtjevima za
proizvode i ocjenjivanju usklađenosti i
uskladiti ga s EU regulativom i ustavnim
nadležnostima institucija na državnom i
institucija na entitetskom nivou
Definisati mrežu institucija na državnom i
entitetskom nivou u oblasti tehničke
regulative
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: JAČATI KADROVSKI, TEHNIČKI I FINANSIJSKI MREŽU NADLEŽNIH INSTITUCIJA NA
POSLOVIMA USKLAĐIVANJA TEHNIČKE REGULATIVE NA SVIM NIVOIMA VLASTI
Preuzeti evropske harmonizovane standarde
s Direktivama EU (u skladu s preuzimanjem
Direktiva EU)
PO
EUP
Omogućavanje
jednostavnijeg
dokazivanje usklađenosti
proizvoda ili usluga iz BiH
s uredbama donesenim u
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, Institut za
standardizaciju BiH
IO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: PREUZIMATI TEHNIČKU REGULATIVU EU
Kontin
uisana
aktivno
st
43 Unaprijediti rad Komiteta za tehničke
propise BiH
BiH (preuzetim
Direktivama EU)–
sprečavanje barijera
trgovini
Adekvatno funkcionisanje
Komiteta
KI
LJR
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
KO
2010–
2012.
NE
Donijeti program održavanja seminara i
radionica
S
Donijet program edukacije privrednih
subjekata u oblasti već preuzete regulative
S
Donijeti program obuke za uposlenike–
državne službenike nadležnih institucija
obuhvaćenih Odlukom Vijeća ministara (Sl.
gl. BiH, 24/08)
Donijeti program promocije preuzimanja
tehničke regulative EU
S
S
Donesen program
(obrazovanje i edukacija
zainteresovanih strana iz
oblasti standardizacije i
ocjene usklađenosti)
Donesen program
Donesen program
(poboljšanje
institucionalnih
kapaciteta)
Donesen program
(potrebno je širu javnost
upoznati i zainteresovati
za ovu oblast)
Institut za standardizaciju
BiH
IO
2010.
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH i druge
nadležne institucije
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
IO
2012.
IO
2010.
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
IO
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 3: VRŠITI STRUČNO OBRAZOVANJE, EDUKACIJU I INFORMISANJE IZ OBLASTI
USKLAĐIVANJA TEHNIČKE REGULATIVE
44 Podcilj 4
Jedinstveni ekonomski prostor
PRIORITET 2
Unapređivati sistem infrastrukture kvaliteta
Informatizovati postojeći sistem uvođenjem
odgovarajućeg softwarea i nabavka
nedostajuće opreme
KI
Funkcionalno povezivanje i jačanje
postojećih institucija koje učestvuju u
službenoj kontroli hrane i hrane za životinje,
fitosanitarnoj i kontroli sjemenskog bilja
IO
PO
Plan
rada
Osposobiti institut za
pravovremeno i efikasno
ispunjavanje povećanih
obaveza za akreditovanje
organa za ocjenjivanje
usaglašenosti
Efikasnije upravljanje
procesima akreditacije i
poboljšana komunikacija s
učesnicima u infrastrukturi
kvaliteta
Izmijenjeni i dopunjeni
propisi
Institut za akreditiranje BiH
IO
Kontin
uisano
Institut za akreditiranje BiH
IO
31.06.
2012.
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa, Agencija za
sigurnost hrane, Ured za
zaštitu bilja, Ured za
veterinarstvo
KO
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
LJR
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Vršiti prijem i obuku nedostajućeg stručnog
kadra i širiti postojeću bazu ocjenjivača i
eksperata
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: KADROVSKI I TEHNIČKI JAČATI SISTEM INFRASTRUKTURE KVALITETA NA SVIM
NIVOIMA VLASTI
45 Jačanje i institucionalna izgradnja agencije
(instituta) za standardizaciju, certifikaciju i
kontrolu proizvoda animalnog porijekla
PO,
IO,
KI
OP
Zaštita potrošača u skladu
sa standardima EU
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, Institut za
akreditiranje BiH, Ured za
veterinarstvo BiH, Institut
za standardizaciju i
mjeriteljstvo
KO,
IO
2010–
2013.
Budže
ti
donat
orska
sredst
va
Donijeti plan za korištenje predpristupnih
fondova radi unapređenja infrastrukture
kvaliteta i izgradnje kapaciteta za
certifikaciju proizvoda prema EU i
internacionalnim standardima
Osigurati uvjete za djelovanje Instituta za
akreditacije i njegovih partnera u procesu
akreditacije (laboratorije i drugi organi za
ocjenjivanje usaglašenosti)
S
Donesen plan korištenja
predpristupnih fondova
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH i ostale
nadležne institucije
KO
2010.
KI
Potpisivanje
multilateralnog sporazuma
s EA o priznavanju
dokumenata koja izdaju
akreditovani organi
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH i Institut za
akreditiranje BiH
IO
Kont.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 2: OSIGURAVATI FINANSIJSKU PODRŠKU UNAPREĐENJU SISTEMA INFRASTRUKTURE
KVALITETA
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Ministarstvo vanjske
Period
implementacije
Korištenje i
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PO
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Preuzimati međunarodne i evropske
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: USPOSTAVLJATI SISTEM OCJENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROIZVODA SA ZAHTJEVIMA
SPECIFIKOVANIM U VAŽEĆIM TEHNIČKIM PROPISIMA
Kont.
46 standarde i razvijati izvorne domaće
standarde u skladu sa zahtjevima institucija
u BiH i sarađivati s institucijama u BiH pri
usklađivanju bh. tehničkih propisa
Izvršiti reviziju postojećih dokumenata
sistema upravljanja Instituta s novom
legislativom EU u području akreditacije
S
Usklađivanje dokumenata infrastrukture
kvaliteta s EU dokumentima infrastrukture
kvaliteta
Potpisati MLA sa EA u najmanje tri
područja: ispitne laboratorije, kalibracione
laboratorije i inspekcijski organi
PO
Koordinisanje razvoja infrastrukture
kvaliteta u oblasti poljoprivrede i
prehrambene industrije
IO,S
PO
OP
implementiranje
međunarodnih i evropskih
standarda pri usklađivanju
tehničkih propisa BiH s
tehničkim propisima EU
Potpisati MLA s EA
najmanje u tri područja:
ispitne laboratorije,
kalibracione laboratorije i
inspekcijski organi
Ubrzati i olakšati transport
roba i usluga iz BiH na
tržište EU i svijeta
Akreditacije koje izdaje
BATA za inspekcijske
organe, za ispitne
laboratorije, kalibracione
laboratorije i inspekcijske
organe priznate u EU
Uvedeni tehnički propisi
za primjenu standarda i
sistemi kontrole u oblasti
poljoprivrede i
prehrambene industrije
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, Institut za
standardizaciju BiH i ostale
nadležne institucije
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, Institut za
akreditiranje BiH i ostale
nadležne institucije
Institut za akreditiranje BiH
i druge nadležne institucije
KO
31.12.
2011.
KO
Kont.
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, Institut za
akreditiranje BiH
IO
2013.
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, Ministarstvo
poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva FBiH,
Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
RS-a, OzPVŠ i druge
relevantne institucije,
Vijeće ministara BiH
KO
2010–
2013.
Budže
t, IPA
i drugi
donat
ori
MJERA 4: VRŠITI EFIKASNU REGULACIJU TRŽIŠTA PROIZVODA
47 Izrada strategije nadzora nad tržištem
S
Donesena strategija
Donijeti program jačanje kapaciteta
institucija iz sistema nadzora nad tržištem
LJR
KO
Donesen program
Informatizacija i uvezivanje sistema
nadzora nad tržištem
IO
Priprema za prilagođavanje i uređenje
tržišta u skladu s CMO (Common Market
Organisation)
PO,
IO, S
Uvezane sve institucije
nadležne za
informatizaciju sistema
nadzora nad tržištem
Uspostavljanje
jedinstvenog tržišta u BiH
za poljoprivredne i
prehrambene proizvode
Donošenje Strategije za robne rezerve
PO,
IO, S
PM
Usvojena strategija
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH i Agencija za
nadzor nad tržištem BiH
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, Agencija za
nadzor nad tržištem BiH i
ostale nadležne institucije
Agencija za nadzor nad
tržištima s nadležnim
institucijama
IO
2011.
KO
2011.
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH i druge
relevantne institucije na
državnom i entitetskom
nivou
Vijeće ministara BiH,
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH,
Vanjskotrgovinska komora
BiH, direkcije za robne
rezerve, ministarstva
poljoprivrede i trgovine
KO,
IO, S
2010–
2013.
Budže
t, IPA
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
Budže
t,
FAO
IO
MJERA 5: VRŠTI STRUČNO OBRAZOVANJE, EDUKACIJU I INFORMISANJE IZ OBLASTI
INFRASTRUKTURE KVALITETA
48 Donijeti program promocije značaja
akreditovanja (elektronski i štampani
mediji, simpoziji i skupovi na temu
infrastrukture kvaliteta)
Donijeti program organizovanja vlastitim
snagama seminara i praktičnu obuku (kao i
kroz domaću i međunarodnu saradnju) sa
svim zainteresovanim stranama
S
Donesen program
(značajno povećati broj
akreditovanih organa u
BiH)
Donesen program
LJR
Podcilj 4
Jedinstveni ekonomski prostor
PRIORITET 3
Poboljšavati poslovno okruženje
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, Institut za
akreditiranje BiH
Institut za akreditiranje BiH
IO
KO
2011.
IO
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Omogućiti konverziju duga i obaveza u
vlasnički udio
PO
Zakonski omogućena i
specifikovana konverzija
kredita i drugih
potraživanja u dionički i
druge vrste vlasničkih
udjela
KO
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, druge nadležne
institucije
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: UKLANJATI ADMINISTRATIVNE PREPREKE POSLOVANJU PRIVREDNIH SUBJEKATA
DA
49 Specifikovati finansiranje kupovine
dionica/udjela
PO
Zakonski precizirano
finansiranje kupovine
dionica/udjela
Unaprijediti proces obrade zahtjeva za
građevinskim dozvolama
PO
Brže izdavanje
građevinskih dozvola
Uspostaviti sistem sortiranja pristiglih
zahtjeva po određenim parametrima
(poslovni ili civilni sektor, vrijednosti
projekta, itd.)
Ujednačiti sudsku praksu po pitanju
podnošenje potvrde o izmirenju poreskih
obaveza prilikom otvaranja procesa
likvidacije i relevantnim propisima
Smanjiti troškove procedure i vrijeme
registracije firme
PO
Brže izdavanje
građevinskih dozvola
PO
Brža likvidacija firmi
PO
Olakšavanje osnivanja
preduzeća
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, druge nadležne
institucije
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, druge nadležne
institucije
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, druge nadležne
institucije
Ministarstvo pravde BiH
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH i druge
nadležne institucije
KO
2011.
DA
KO
2011.
DA
KO
2011.
DA
KO
2011.
NE
KO
2011.
Javno objaviti sve bilateralne ugovore o
oporezivanju potpisane/ratifikovane od BiH
PO
Unapređenje bilateralne
saradnje
Objaviti sve procedure registrovanja firmi
na web-stranicama svih institucija
uključenih u proces registrovanja
PO
Skraćenje roka registracije
Parlamentarna skupština
IO
BiH, Ministarstvo finansija
i trezora BiH
Ministarstvo vanjske
KO
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, druge nadležne
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: VRŠITI EDUKACIJU I INFORMISANJE IZ OBLASTI POBOLJŠANJA POSLOVNOG OKRUŽENJA
2010.
DA
2010.
DA
50 institucije
Objaviti procedure za dobivanje/produženje
privremene boravišne i radne dozvole na
web-stranicama svih institucija zaduženih
za izdavanje navedenih dozvola
PO
Pripremiti uputstvo za primjenu bilateralnih
ugovora, koje će biti u skladu s tumačenjem
i pozitivnom poreskom praksom zemalja
OECD-a
PO
Lakše dobivanje dozvole
privremenog boravaka i
radne dozvole
Nov
a
Poboljšanje informisanosti
poslovnih subjekata
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i Ministarstvo
vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH,
druge nadležne institucije
Parlamentarna skupština
BiH, Ministarstvo finansija
i trezora BiH
KO
2010.
DA
IO
2010.
DA
Pravilnikom o Zakonu o PDV-u ili drugim
podzakonskim aktom precizirati situacije
povrata PDV-a za obveznike koji nemaju
uspostavljeno poslovanje u BiH
Uskladiti Uputstvo o popunjavanju PDV
prijave sa Zakonom o PDV-u u BiH i
internim objašnjenjem UIO BiH kojim je
dozvoljen odbitak ulaznog poreza po
ulaznim fakturama koje su zaprimljene do
10. u mjesecu ili do podnošenja PDV
prijave
Vršiti koordinisane izmjene zakona iz
oblasti direktnih poreza (porez na dohodak i
porez na dobit radi harmonizacije elemenata
oporezivanja– stope, osnovica, procedure,
pojednostavljeni postupci) između entiteta
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: UKLANJATI FISKALNE PREPREKE POSLOVANJU PRIVREDNIH SUBJEKATA
PO
PR
Povećanje atrakivnosti
poslovanja u BiH
Ministarstvo finansija i
trezora BiH
IO
2011.
DA
PO
PR
Povećanje atraktivnosti
poslovanja u BiH
Ministarstvo finansija i
trezora BiH
IO
2011.
DA
Harmonizovani zakoni
Vijeće ministara BiH,
Vlada Brčko distrikta i
Vlada RS-a i Vlada FBiH
KO
2011.
NE
51 Usklađivati podzakonske akte o primjeni
zakona o porezu na dohodak i dobit
Podzakonski akti
izmijenjeni
Vršiti koordinisane izmjene zakona iz
oblasti socijalnih doprinosa u entitetima u
cilju postizanja što većeg stepena
harmonizacije i rasterećenja troškova radne
snage
Usklađivanje podzakonskih akata o primjeni
zakona o doprinosima
Harmonizovani zakoni
Podzakonski akti
izmijenjeni
Vijeće ministara BiH,
Vlada Brčko distrikta i
Vlada RS-a i Vlada FBiH
Vijeće ministara BiH,
Vlada Brčko distrikta i
Vlada RS-a i Vlada FBiH
Vijeće ministara BiH,
Vlada Brčko distrikta i
Vlada RS-a i Vlada FBiH
KO
2011.
NE
KO
2011.
NE
KO
2011.
NE
Pojednostaviti procedure za nabavke niske
vrijednosti
Objavljivati obavijesti o
ugovorima na web-stranici Agencije za
javne nabavke
Analizirati Zakon o javnim nabavkama i
izvršiti potrebne izmjene kako bi se
povećala efikasnost nabavki i ostvarilo
ekonomičnije trošenje budžeta
PO
PO
IO
Povećanje efikasnosti
sistema
Povećanje efikasnosti
sistema
Ministarstvo finansija i
trezora BiH
Agencije za javne nabavke
BiH
Usvajanje izmijenjenog
zakona
Vijeće ministara BiH
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: SPROVODITI TRANSPARENTAN POSTUPAK JAVNIH NABAVKI
IO
2011.
DA
IO
2010.
DA
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 5: SMANJIVATI KORUPCIJU
52 Pripremiti strategiju borbe protiv korupcije
S
Plan i program izrađeni
Potpisati i ratifikovati dodatni Protokol uz
Krivičnopravnu konvenciju Vijeća Evrope o
korupciji
Potpisati i ratifikovati Konvenciju OECD-a
o suzbijanju podmićivanja stranih javnih
zvaničnika u međunarodnim poslovnim
transakcijama
Uskladiti bh. zakonodavstvo s
Građanskopravnom konvencijom
Vijeća Evrope o korupciji
Provođenje preporuka Grupe država
(GRECO) protiv korupcije
PO
EUP
PO
Ratifikovan dodatni
Protokol
Ratifikovana Konvencija
Ministarstvo pravde BiH i
ostale nadležne institucije
Vijeće ministara BiH,
Parlamentarna skupština
BiH
Parlamentarna skupština
BiH, Vijeće ministara BiH
2010.
IO
2011.
DA
IO
2011.
DA
PO
EUP
Transponovana
Konvencija
Parlamentarna skupština
BiH
IO
2012.
DA
PO
EUP
Poboljšano upravljanje
zaplijenjenim sredstvima
Parlamentarna skupština
BiH
IO
2012.
DA
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 6: PODSTICATI VEĆU GEOGRAFSKU MOBILNOST RADNE SNAGE
Zakonom o doprinosima FBiH i RS-a
precizirati obavezu plaćanja doprinosa za
socijalno osiguranje fizičkih lica s
prebivalištem u entitetu/BD-u koji dohodak
ostvaruju u drugoj administrativnoj jedinici
Unaprijediti komunikaciju i koordinaciju
između Službe za poslove sa strancima i
sudova nadležnih za registraciju poslovnih
subjekata
PO
Jednak poreski tretman
lica
Ministarstvo finansija i
trezora BiH i ostale
nadležne institucije
KO
2011.
DA
IO
Lakše dobivanje dozvole
privremenog boravaka i
radne dozvole
2010.
DA
Urediti povrat poreza na dodatnu vrijednost
strancima
PO
Ministarstvo civilni poslova KO
BiH i Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, druge nadležne
institucije
Ministarstvo finansija i
trezora BiH,UIO i druge
nadležne institucije
2010.
53 Strateški cilj „Zapošljavanje“
Podcilj 1
Razvoj malih i srednjih preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta
PRIORITET 1
Poboljšanje uslova za razvoj postojećih MSP-ova
2012.
Uspostavljanje sistema praćenja i
izvještavanja (domaćih i međunarodnih
institucija) realizacije strategije MSP-ova
na području finansijskih instrumenata i
priprema preporuka za unapređenje istih u
skladu s EU smjernicama
S
Podržati aktivnosti MSPova usmjerene prema
stabilnosti u finansiranju
novih investicija
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH u
saradnji s drugim nadležnim
institucijama
KO
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
KO
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Period
implementacije
Povezivanje instrumenata Evropske
investicione banke i Svjetske banke za
podršku MSP-ova
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH u
saradnji s Ministarstvom
finansija i trezora BiH i druge
nadležne institucije
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
PO,
IO
Podržati aktivnosti MSPova usmjerene prema
stabilnosti u finansiranju
novih investicija
Tip aktivnosti
Tip nadležnosti
MJERA 1: RAZVIJATI INSTRUMENTE FINANSIJSKE PODRŠKE RAZVOJU MSP-OVA
MJERA 2: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE KROZ KONSULTANTSKU I TRENING PODRŠKU
54 Povećavanje broja žena
preduzetnica
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Ministarstvo za ljudska prava
i izbjeglice BiH u saradnji s
MVTEO i drugim nadležnim
institucijama
Ministarstvo vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH i
druge nadležne institucije uz
stručnu podršku Agencije za
ravnopravnost spolova BiH,
Ministarstvo za ekonomske
odnose i regionalnu saradnju
RS- Ministarstvo industrije,
energetike i rudarsva, Gender
centar RS
Period
implementacije
Stvaranje povoljnih uslova
za povratak iseljenika i
bolji privredni razvoj
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Uspostava sistema praćenja zastupljenosti
spolova u preduzetništvu te priprema
preporuka za unapređenje politika
S,LJR
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izraditi program pomoći za emigrante
povratnike prilikom otvaranja biznisa, npr.
besplatne konsultantske usluge
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
2011.
2012.
Podcilj 1
Razvoj malih i srednjih preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta
PRIORITET 2
Poboljšati uslove za stvaranje novih MSP-ova
MJERA 1: OSIGURATI FINANSIJSKU PODRŠKU OSNIVANJU MSP-OVA
55 Osnovati fond za dijasporu (pri
Ministarstvu vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH)
PO,
IO
Osnovan fond za
kreditiranja dijaspore u
cilju održivog povratka i
započinjanju poslovanja
Ministarstvo za ljudska prava
i izbjeglice BiH, Ministarstvo
vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH i
druge nadležne institucije
IO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
2012.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice
BiH, naaadležne državne i
entitetske institucije
Period
implementacije
Stvaranje povoljnijih
uslova za povratak
iseljenika i razvoj MSP-ova
kroz transfer znanja
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Izraditi poseban program koji bi predviđao
uvođenje određenih povlastica za emigrante
povratnike koji bi otvarali MSP-ove
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 2: PODSTICATI RAZVOJ INKUBATORA Podcilj 2
Funkcionisanje tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja
PRIORITET 1
Povećanje fleksigurnosti i poboljšanje funkcionisanja tržišta rada
56 Plan
rada
MC
P
BiH
Izrada preporuka
P
Plan
rada
Usvajanje dokumenta u
Vijeću ministara i izrada
prijedloga usvajanja
IO
Analiza politika i programa s izradom
preporuka za AMZ
Izrada strategije zapošljavanja
Izrada preporuka za
unapređenje zakonodavstva
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
S
Napraviti preporuke za zakonske izmjene
koje bi omogućile regulisanje statusa
nezaposlenih lica sa statusom aktivnog
traženja posla
Ministarstvo civilnih
poslova BiH,
entitetska ministarstva
zadužena za rad i
zapošljavanje
Ministarstvo civilnih
poslova BiH u saradnji s
Agencijom za rad i
zapošljavanje i entitetskim
zavodima za zapošljavanje i
Brčko Distrikta BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH u saradnji s
Agencijom za rad i
zapošljavanje i entitetskim
zavodima za zapošljavanje i
Brčko Distrikta BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH u saradnji s
Agencijom za rad i
zapošljavanje i entitetskim
zavodima za zapošljavanje i
Brčko Distrikta BiH
Period
implementacije
Izrada preporuka za
zajedničke aktivnosti sa
socijalnim partnerima i
privatnim sektorom
S
Tip nadležnosti
Plan
rada
MC
P
BiH
PR
MC
P
BiH
EUP
Analiza zakonodavstva s fokusom na
ključne grupe na koje bi se primijenile
aktivne mjere zapošljavanja
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 1: UNAPRIJEDITI ZAKONODAVNI I REGULATORNI OKVIR
KO
Dece
mbar
2013.
IPA
2007.
KO
Kraj
2011.
Budžet
KO
Konti
nuisan
o,
svake
godin
e
2010.
Budžet
KO
Budžet
57 PO
Uspostaviti ESV BiH
PO,
IO
Evr
opsk
o
part
ners
tvo
Plan
rada
Osnovano Ekonomsko
socijalno vijeće na bh. nivou
Ministarstvo civilnih
poslova BiH
P
Kraj
2010.
Uspostava ravnopravnog
dijaloga između socijalnih
partnera
Ministarstvo civilnih
poslova BiH
KO
Dece
mbar
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Stvaranje uslova za uspostavljanje ESV-a
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: UNAPRIJEDITI SOCIOEKONOMSKI DIJALOG Budžet
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Ministarstvo civilnih
poslova BiH u saradnji s
Agencijom za rad i
zapošljavanje i entitetskim
zavodima za zapošljavanje i
Brčko distrikta BiH
Period
implementacije
Poboljšanje usluga koje
pružaju ove institucije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
IO
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Pojačati saradnju entitetskih zavoda i
zavoda Brčko distrikta te saradnju s ARZom
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: POBOLJŠATI FUNKCIONISANJE INSTITUCIJA TRŽIŠTA RADA
KO
(P)
Kraj
2010.
IPA
2007.
58 Izrada komunikacijske strategije za
uvođenje i razvijanje AMZ-a
Osmisliti i realizovati program obuke za
politiku strateškog planiranja i izrade
programskog budžeta
S
Usvojeni dokument za
implementaciju
Ojačati mehanizam
pripreme budžeta u
institucijama tržišta rada
Kreirati i realizovati program obuke za
povezivanje politika strateškog planiranja
i izrade programskog budžeta
IO
Plan
rada
Ojačati mehanizme
budžetskog planiranja
Izrada komunikacionog plana za
uspostavljanje konsultacija između
institucija tržišta rada i državnog fiskalnog
vijeća
IO
Plan
rada
Izrada analize pružanja usluga klijentima
zavoda za zapošljavanje
S
IPA
200
9.
Ojačati mehanizam
pripreme budžeta u
institucijama tržišta rada;
ojačati mehanizme
budžetskog planiranja
Unapređenje kvaliteta
usluga zavoda za
zapošljavanje
Razvijati i dokumentovati zajedničke
standarde za informisanje, registraciju i
zapošljavanje lica koja traže posao
IO
Plan
rada
Jačanje kapaciteta kadrova
u zavodima za
zapošljavanje
Razviti metodologiju za analizu potreba
za obukom na svim nivoima vlasti
IO
Plan
rada
Jačanje kapaciteta kadrova
u zavodima za
zapošljavanje
Uvođenje i promocija EU principa i
dobrih praksi u području rada i
IO
Plan
rada
Izvještaji i evaluacija
Ministarstvo civilnih
poslova BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH u saradnji s
Agencijom za rad i
zapošljavanje i entitetskim
zavodima za zapošljavanje i
Brčko distrikta BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH u saradnji s
Agencijom za rad i
zapošljavanje i entitetskim
zavodima za zapošljavanje i
Brčko distrikta BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH u saradnji s
Agencijom za rad i
zapošljavanje i entitetskim
zavodima za zapošljavanje i
Brčko distrikta BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, Agencija za
rad i zapošljavanje i
entitetski zavodi za
zapošljavanje i Brčko
distrikta BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i Agencija za
rad i zapošljavanje
Agencija za rad i
zapošljavanje i entitetski
KO
(P)
Kraj
2011.
IPA
2009.
IPA
2009.
KO
Kraj
2011.
IPA
2009.
KO
Kraj
2011.
IPA
2007.
KO
Kraj
2011,
kontin
uisano
IPA
2009.
KO
Maj
2012.
IPA
2009.
KO
2010.
IPA
2009.
KO
Godiš
nje
Budžet
0
59 zapošljavanja
Izraditi Program zapošljavanja mladih
naučnoistraživačkih kadrova
S
Iznalaženje zakonskih okvira za
angažovanje i stimulisanje rada istaknutih
naučnih radnika i poslije odlaska u penziju
PO
Izrađen program
Plan
rada
Osigurati adekvatan transfer
znanja
zavodi za zapošljavanje i
Brčko distrikta BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, druge nadležne
entitetske institucije
Ministarstvo civilnih
poslova BiH
KO
2011.
Unapređenje jedinstvene
baze podataka tržišta rada
Uspostavljanje sistema praćenja
indikatora za tržište rada, na osnovu
postojećih baza podataka i informacijskog
sistema; opis propusta i preporuke za
unapređenje sistema
IO
I
Unapređenje sistema
indikatora tržišta rada
Uspostavljanje tehničkih mogućnosti
praćenja indikatora za tržište rada
I
Nabavka i instalacija
opreme
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, Agencija za
rad i zapošljavanje i
entitetski zavodi za
zapošljavanje i Brčko
distrikta BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, Agencija za
rad i zapošljavanje i
entitetski zavodi za
zapošljavanje i Brčko
distrikta BiH, Agencija za
statistiku BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, entitetski
zavodi za zapošljavanje,
KO
2011.
IPA
2007.
KO
2013.
IPA
2009.
KO
2013.
IPA
2009.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
IO
Period
implementacije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Harmonizacija informacionih sistema
ARZ IPA 2007.
Tip nadležnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: UNAPRIJEDITI STATISTIČKI SISTEM TRŽIŠTA RADA
60 Agencija za rad i
zapošljavanje i Agencija za
statistiku BiH
Podcilj 2
Funkcionisanje tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja
PRIORITET 2
Poboljšati upravljanje aktivnim mjerama zapošljavanja (AMZ)
Period
implementacije
IPA
200
9.
Efikasniji sistem
upravljanja tržištem rada na
svim nivoima
Ministarstvo civilnih
poslova BiH
Koord
inacija
Mapiranje i sumiranje kvalitativnih i
kvantitativnih rezultata aktivnih mjera na
tržištu rada i analiza naučenih lekcija
IO
IPA
200
9.
Efikasniji sistem
upravljanja tržištem rada na
svim nivoima
Ministarstvo civilnih
poslova BiH
Koord
inacija
Razviti odgovarajuće metodologije za
efikasno praćenje i evaluaciju programa
tržišta rada
IO
IPA
200
9.
Efikasniji sistem
upravljanja tržištem rada na
svim nivoima
Ministarstvo civilnih
poslova BiH
Koord
inacija
Kontin
uisano
od
2011.
Kontin
uisano
od
2011.
Kontin
uisano
od
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
IO
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izrada sistema za praćenje rada službi za
tržište rada formiranih na svim nivoima
vlasti
Aktivnost
Tip aktivnosti
Izvor
aktivnosti
MJERA 1: UNAPRIJEDITI ORGANIZACIONE I ADMINISTRATIVNE STRUKTURE UNUTAR ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE RADI USPOSTAVE EFIKASNOG SISTEMA UPRAVLJANJA AMZ-A
IPA
2009.
IPA
2009.
IPA
2009.
61 Usaglašavanje potreba
poslodavaca za
raspoloživom radnom
snagom
Podcilj 2
Funkcionisanje tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja
PRIORITET 3
Predupređivati dugoročnu i strukturnu nezaposlenost
Koord
inacija
Konti
nuisan
o od
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Ministarstvo civilnih
poslova BiH
Period
implementacije
IO
Tip nadležnosti
Izrada analize komunikacija s
poslodavcima i priprema akcionog plana
za poboljšanje usluga
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 2: UNAPRIJEDITI NIVO KONTAKATA I SARADNJE S POSLODAVCIMA I KREIRANJE NOVIH
USLUGA ZA POSLODAVCE
IPA
2009.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: USPOSTAVITI INSTITUCIJE I PROGRAME ZA BRZU DOOBUKU I PREKVALIFIKACIJU 62 Plan
rada
Izrada preporuka za
unapređenje APZ-a
Podcilj 3
Poboljšanje vještina na tržištu rada, strukovnog obrazovanje i treninga
PRIORITET 1
Poboljšavati djelovanja tržišta rada kroz razvoj preduzetničke kulture
Koord
inacija
Konti
nuisan
o,
godišn
je
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, Agencija za
rad i zapošljavanje BiH i
entitetski zavodi za
zapošljavanje
Period
implementacije
S
Tip nadležnosti
Analiza programa APZ-a koji obuhvataju
samozapošljavanje i izrada preporuka za
njihovo unapređenje
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 2: PODSTICATI SAMOZAPOŠLJAVANJE Budže
t
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: UKLJUČIVATI PROGRAME PREDUZETNIČKOG OBRAZOVANJA U OBRAZOVNE PROGRAME
63 Jačanje uloge preduzetničkog obrazovanja
u primarnom, sekundarnom, tercijarnom
obrazovanju, te prijedlog obuke
nastavnika
Pravni
okvir
EUP Uvođenje preduzetničkog
obrazovanja u osnovno
(ISCED 2) i srednje
obrazovanje (ISCED 3)
(ISCED 5 / 6)
Uvesti preduzetničko učenje u sistem
neformalnog obrazovanja zasnovanog na
socijalnom partnerstvu
PO
Uvedeno preduzetničko
učenje u sistem
neformalnog obrazovanja
bazirano na socijalnom
partnerstvu
Usvojiti strategiju za cjeloživotno
(doživotno) učenje
LJR
Usvojena strategija za
doživotno preduzetničko
učenje
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, Ministarstvo
prosvjete i kulture Republike
Srpske i ministarstva
obrazovanja u FBiH,
Odjeljenje za obrazovanje
BD-a
Ministarstvo prosvjete i
kulture Republike Srpske,
ministarstva obrazovanja u
FBiH, Odjeljenje za
obrazovanje BD-a, Agencija
za razvoj malih i srednjih
preduzeća RS
Vijeće ministara BiH,
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, Ministarstvo
prosvjete i kulture Republike
Srpske i ministarstva
obrazovanja u FBiH,
Odjeljenje za obrazovanje
BD-a
KO
2011.
KO
2011.
KO
IPA
2007.
Projek
at
(500.0
00
Eura)
IPA
2007.
(500.0
00
Eura)
IPA
2007.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: PROMOCIJA JAVNOG-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RAZVOJU I FINANSIRANJU PROGRAMA
PREDUZETNIČKO-OBRAZOVNE INFRASTRUKTURE U SKLADU S PRINCIPOM CJELOŽIVOTNOG
UČENJA
64 Uspostavljanje partnerskog odnosa
između javnog, privatnog i NVO sektora u
oblasti kulture
Uspostavljeni mehanizmi
saradnje
2012.
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, Ministarstvo
prosvjete i kulture RS-a i
ministarstva obrazovanja u
FBiH
Poboljšati vještine na tržištu rada, strukovno obrazovanje i trening
PRIORITET 2
Nastavati reforme srednjeg stručnog obrazovanja
Revidirani postojeći
modularni NPP-i u VET
školama
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, Ministarstvo
prosvjete i kulture RS-a i
ministarstva obrazovanja u
FBiH, Agencija za
predškolsko, osnovno i
srednje obrazovanje
i pedagoški zavodi
I
RAZVIJATI
Period
implementacije
INSTITUCIJAMA
Tip nadležnosti
OBRAZOVNIM
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
S
U
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Revidiranje postojećih i uvođenje
modularnih NPP-a u VET škole
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: POBOLJŠAVATI AMBIJENT UČENJA
PROFESIONALNE KOMPETENCIJE NASTAVNIKA KO
Kraj
2012.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Podcilj 3
IPA
2008.
Projeka
tu
iznosu
od 1,5
miliona
Eura
65 Obuka i trening nastavnika VET škola
LJR
Jačanje kompetencija
nastavnog kadra
Pedagoški zavod
KO
Saradnja VET škola s društvenim
partnerima
LJR
Obrazovanje kadra u
skladu s potrebama tržišta
rada
Nadležna ministarstva
obrazovanja, udruženja
poslodavaca
KO
Dorada nomenklature zanimanja; izrada
kataloga zanimanja
PO
Dorađena nomenklatura
zanimanja, izrađen katalog
zanimanja
Eksterno vrednovanje postignuća učenika
i izrada standarda postignutih rezultata
S
Stvoriti uslove za
osiguranje sistema
kvaliteta
Evaluacija i monitoring VET škola
S
Stvoriti uslove za
osiguranje sistema
kvaliteta
Vijeće ministara BiH,
Ministarstvo prosvjete i
kulture Republike Srpske
i ministarstva obrazovanja
u FBiH
Ministarstvo prosvjete i
kulture RS-a i ministarstva
obrazovanja u FBiH,
Zavodi za zapošljavanje ,
statističke agencije
Agencija za predškolsko,
osnovno i srednje
obrazovanje, pedagoški
zavodi
Agencija za predškolsko,
osnovno i srednje
obrazovanje, pedagoški
zavodi
KO
2011.
KO
2011.
KO
Kont.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Usvojen kvalifikacioni
okvir; koherentnost u
sistemu kvalifikacija
Period
implementacije
PO
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Usvajanje državnog kvalifikacionog
okvira
Izvor
aktivnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: JAČATI INSTITUCIJE ZA USPOSTAVU SISTEMA KVALITETA, DINAMIČKE EVALUACIJE I
MONITORINGA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA Kont.
66 Strateški cilj „Održivi razvoj“
Uspostavljanje sistema monitoringa i
evaluacije za sektor poljoprivrede,
prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja
BiH
PO,
IO
Pokretanje novih procedura zapošljavanja
kako bi se postepeno povećao broj
zaposlenih u SPPŠRR u svim oblastima
određenim novim pravilnikom
IO
Povećan broj zaposlenih u
jedinicama
2010
–
2013.
NE
2010
–
2013.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
EUP
MVTEO BiH, entitetska
KO,
ministarstva
IO
poljoprivrede, AzSH
BiH, UZZB BiH, Ured za
veterinarstvo
Vijeće ministara BiH,
IO
Ministarstvo finansija i
trezora BiH, MVTEO
BiH, Az DS BiH
FORMIRANJE NEDOSTAJUĆIH INSTITUCIJA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI
RAZVOJ
Tip aktivnosti
MJERA 2:
Uspostavljen sistem
monitoringa i evaluacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Aktivnost
Period
implementacije
KADROVSKO JAČANJE POSTOJEĆIH INSTITUCIJA
Tip
nadležnosti
MJERA 1:
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Uspostavljanje funkcionalnog institucionalnog kapaciteta za poljoprivredu i ruralni razvoj
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PRIORITET 1
Izvor
aktivnosti
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj
Tip aktivnosti
Podcilj 1
67 IO,
KI,
PO
Poboljšanje efikasnosti,
transparentnosti
Donošenje plana i uspostavljanje mreže
ovlaštenih i akreditovanih laboratorija za
podršku sistema sigurnosti hrane u BiH u
svrhu službene kontrole
PO,
IO
Pripremljen plan i
uspostavljena mreža
ovlaštenih i akreditovanih
laboratorija
Uspostavljanje organizacione jedinice za
oblast ribarstva i morskog ribarstva u
okviru MVTEO Sektora za poljoprivredu,
prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj
PO,
IO, KI
Progresivno usklađivanje i jačanje sistema
poljoprivrednih informacija kroz uvođenje
zajedničkih metodologija prikupljanja,
bilježenja podataka i razvoja modernih
statističkih aktivnosti
PO,
IO
Uspostavljanje kancelarije za
harmonizaciju i koordinaciju sistema
plaćanja u poljoprivredi i ruralnom
razvoju
Obav
eze
acqui
s-a
pogla
vlje
13.
OP
Uspostavljena organizaciona
jedinica
Uspostava Odbora za
koordinaciju informacija u
poljoprivredi
Vijeće ministara BiH,
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a, Odjeljenje
za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstva
BD-a, Ministarstvo
finansija i trezora BiH,
entitetska ministarstva
finansija
Vijeće ministara BiH,
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a, Odjeljenje
za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstva
BD-a, stručne institucije,
Institut za
standardizaciju,
mjeriteljstvo i
intelektualno vlasništvo
BiH
MVTEO BiH, Ured za
veterinarstvo BiH
KO,
IO
2010
–
201.3
Budžet,
WB
ARDP
projeka
t, IPA
KO,
IO
2010
–
2013.
Projeka
t WB
ARDP
KO,
IO
2010
–
2013.
NE
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a, Odjeljenje
za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstva
BD-a, Agencija za
statistiku BiH, entitetski
zavodi za statistiku
KO,
IO,
S, P
2010
–
2013.
IPA
inform
acioni
sistemi
68 Donošenje plana za usklađivanje propisa u PO
oblasti poljoprivrede, prehrane, ruralnog
razvoja i ribarstva sa zahtjevima EU
Razvoj strateškog planiranja i
institucionalnog okvira za programiranje
ruralnog razvoja u BiH
IO
Vijeće ministara BiH,
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a, Odjeljenje
za poljoprivredu,
vodoprivredu i
šumarstva BD-a,
Ministarstvo finansija i
trezora BiH,
inspektorati, entitetska
ministarstva finansija
Vijeće ministara BiH,
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a, Odjeljenje
za poljoprivredu,
vodoprivredu i
šumarstva BD-a,
Direkcija za evropske
integracije BiH, druge
relevantne
specijalizovane
institucije
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a, Odjeljenje
za poljoprivredu,
vodoprivredu i
šumarstva BD-a
Uspostavljen okvir za
usklađivanje propisa BiH s
acquis communautaire-om
EU
Plan
rada
Izrada pred-IPARD plana, u
cilju ispunjavanja budućih
zahtjeva IPARD-a
KO,
IO, S
2010–
2013.
WB
ARDP
projeka
t
KO,
IO
2010–
2013.
NE
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
Projeka
t 3PBHR
D
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Jačanje i usklađivanje
inspekcijskih službi
Period
implementacije
OP
Tip nadležnosti
IO,
PO,
KU
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Uvođenje sistema i procedura u
inspekcijske službe, u skladu s
međunarodnim zahtjevima
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
HARMONIZACIJA SEKTORA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA S EU
Tip aktivnosti
MJERA 3:
69 Priprema Strategije ruralnog razvoja s
usklađenim mjerama i podmjerama s
radnim planovima i budžetima i IPARD
programom
PO,
IO
Plan
rada
Izrada pred-IPARD plana, u
cilju ispunjavanja budućih
zahtjeva IPARD-a
Uspostavljanje mreže ruralnog razvoja
PO,
IO
Plan
rada
Radi lakšeg pristupa
različitim izvorima sredstava
Priprema i sprovođenje poljoprivrednog
popisa u BiH
PO,
IO
OP
Detaljna baza podataka i
analiza koja će poslužiti kao
osnov za planiranje i
programiranje razvoja sektora
poljoprivrede i mjera podrške
Uspostavljanje potpuno operativnih
registara poljoprivrednih gazdinstava i
klijenata te uspostava registra
identifikacije životinja
Uspostavljanje pilot mreže
računovodstvenih podataka na farmi
PO,
IO, KI
PO,
IO, KI
Uspostavljeni harmonizovani
registri i sistem
Zako
n
Uspostava FADN mreže za
pilot područja, baza podataka
o FADN-u
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a, Odjeljenje
za poljoprivredu,
vodoprivredu i
šumarstva BD-s,
razvojne agencije BiH i
druge institucije
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a, Odjeljenje
za poljoprivredu,
vodoprivredu i
šumarstva BD-a,
razvojne agencije BiH
Agencija za statistiku
BiH, MVTEO BiH,
FMPVŠ, MPVŠ RS-a,
Odjeljenje za
poljoprivredu,
vodoprivredu i
šumarstva BD-a,
entitetski zavodi za
statistiku
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a, Odjeljenje
za poljoprivredu,
vodoprivredu i
šumarstva BD-a,
Agencija za statistiku
BiH, Ured za
veterinarstvo BiH i
druge institucije
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a i druge
specijalizovane
institucije
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
Projeka
t 3PBHR
D,
projeka
t WB
ARDP
IPA
Projeka
t 3PBHR
D
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
NE
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
WB
ARDP
projeka
t,
entitets
ki
budžeti
KO,
IM,
S, P
2010–
2013.
IPA,
WB
ARDP
projeka
t
70 Podcilj 1
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj
PRIORITET 2
Poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini uz podizanje nivoa
kvaliteta i sigurnosti domaćih proizvoda
Uspostavljanje pilot sistema identifikacije
zemljišnih parcela
PO,
IO, KI
Operat
ivni
progra
m za
BiH
MVTEO BiH i druge
nadležne institucije
KO,
IO
2010–
2013.
Budžet,
donator
i
Uspostava pilot sistema
identifikacije zemljišnih
parcela
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a i druge
specijalizovane
institucije
KO,
IM,
S, P
2010–
2013.
IPA
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Omogućiti razvoj ruralnih
područja
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Period
implementacije
KI
Tip nadležnosti
Prioritiziranje deminiranja primarnog
poljoprivrednog zemljišta i ključnih
ruralnih područja
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Tip aktivnosti
MJERA 2:
71 OP
MVTEO BiH i druge
nadležne institucije
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
WB
ARDP
projeka
t,
budžeti
Podrška poljoprivrednoprehrambenoj trgovini i
poboljšanje konkurentnosti
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a i druge
specijalizovane
institucije
KO,
IM, P
2010–
2013.
IPA
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Podrška sprovođenju mjera
ruralnog razvoja i
poljoprivrednih politika i
programa širom BiH
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Period
implementacije
PO,
IO, KI
SP
Usvojen program
MVTEO BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a
KO,
IO
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
PO, IO
Tip nadležnosti
Donošenje programa vršenja redovnog
monitoringa i nadzora životinjskih
oboljenja
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Aktivnost
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PODRŠKA ZA UVOĐENJE SISTEMA KONTROLE I KVALITETA
Izvor aktivnosti
MJERA 4:
PO, IO
Tip nadležnosti
Uspostavljanje mehanizama za
koordinisanje i promovisanje privatnih i
javnih savjetodavnih službi na svim
nivoima vlasti
(Zakon o poljoprivredi, prehrani ruralnom
razvoju BiH)
Uspostavljanje poljoprivrednog tržišnog
informacionog servisa BiH
(Operativni program BiH za
poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
USPOSTAVLJANJE I UNAPREĐENJE SARADNJE U PROIZVODNJI I PRERADI
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Tip aktivnosti
MJERA 3:
Budžet,
međun
arodni
projekt
i
72 Donošenje planova hitnih mjera
(Contingency plan)
PO, IO
SP
Sprečavanje širenja
zaraznih bolesti
MVTEO BiH i nadležne KO,
institucije na entitetskom IO,
nivou i u BD-u
S, P
2010–
2013.
Budžet
Uspostaviti redovni program državnog
monitoringa i nadzora štetnih organizama,
bilja, biljnih proizvoda i drugih
regulisanih predmeta i proizvoda za
zaštitu biljaka (pesticida) u skladu s
međunarodnim standardima
Jačanje koordinacije i praćenja izvršnih
agencija na državnom nivou za podršku
sektora u oblasti veterinarstva, zaštite
zdravlja bilja i sigurnosti hrane
PO, IO
SP
Uspostavljen redovni
program monitoringa
eliminisanje barijera u
međunarodnoj trgovini
MVTEO BiH i nadležne KO,
institucije na entitetskom IO,
nivou i u BD-u
S, P
2010–
2013.
Budžet
IO,
KU,
LJR,
Ki
OP
Povećana transparentnost i
odgovornost izvršnih
agencija u ispunjavanju
obaveza
Vijeće ministara BiH,
MVTEO BiH,Ured za
veterinarstvo BiH,
Institut za
standardizaciju BiH,
Institut za mjeriteljstvo
BiH
KO,
IO
2010–
2013.
Budžet
i
donator
ska
sredstv
a
EUP
MVTEO BiH, Ured za
veterinarstvo i nadležna
tijela na entitetskom
nivou
KO,
IO, S,
P
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Regulisanje oblasti
slatkovodnog ribarstva
Period
implementacije
PO, IO
Tip nadležnosti
Donošenje zakona o slatkovodnom
ribarstvu
Izvor aktivnosti
Aktivnost
RIBARSTVO, POLITIKA ZA UNAPREĐENJE DOMAĆEG I IZVOZNOG TRŽIŠTA
Tip aktivnosti
MJERA 6:
Budžet
73 Donošenje zakona o pomorskom ribarstvu
PO, IO
EUP
Regulisanje oblasti
pomorskog ribarstva
MVTEO BiH, Ured za
veterinarstvo i nadležna
tijela na entitetskom
nivou
Donošenje programa za sigurno odlaganje
životinjskog otpada
MJERA 2:
PO, IO,
S
OP
Usvojen program i
podignuta svijest javnosti o
uslovima i načinu odlaganja
životinjskog otpada
KO,
Vijeće ministara BiH,
MVTEO BiH, FMPVŠ, IO
MPVŠ RS-a, Odjeljenje
za poljoprivredu,
vodoprivredu i
šumarstva BD-a
2010–
2013.
Budžet
i, IPA
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Aktivnost
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
PODRŠKA MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Budžet
Period
implementacije
MJERA 1:
2010–
2013.
Tip nadležnosti
Očuvanje prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PRIORITET 3
Izvor aktivnosti
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj
Tip aktivnosti
Podcilj 1
KO,
IO, S,
P
PODRŠKA MJERAMA ZAŠTITE BIODIVERZITETA I ODRŽIVO KORIŠTENJE
GENETIČKIH RESURSA
74 KO,
IO,
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Vijeće ministara BiH,
MVTEO BiH, nadležna
entitetska ministarstva i
druga tijela
Period
implementacije
Pripremljena strategija u
skladu s međunarodnim
normama i zahtjevima EU
Tip nadležnosti
SP
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
S
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Priprema i usvajanje strategije za održivo
upravljanje i korištenje državnih i
privatnih šuma, u skladu s međunarodnim
normama i zahtjevima EU
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Budžet
i,
projekt
i
Napraviti program identifikacije i osnovni
kriteriji za definisanje manje razvijenih
ruralnih područja u skladu sa EU
smjernicama
PO, IO,
S
Plan rada,
projekat 3PBHRD
Identifikovana manje
povoljna područja
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, FMPVŠ,
MPVŠ RS-a, Odjeljenje
za poljoprivredu,
vodoprivredu i
šumarstva BD-a,
razvojne agencije BiH
KO,
IO, S,
P
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Aktivnost
Period
implementacije
PODRŠKA RAZVOJU RURALNOG I POSEBNO ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA
Tip
nadležnosti
MJERA 2:
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Poboljšanje uslova života i diverzifikacije prihoda ruralne zaposlenosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PRIORITET 4
Izvor
aktivnosti
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj
Tip aktivnosti
Podcilj 1
NE
75 Priprema trening materijala i smjernica za
umjetnike-preduzetnike za promociju i
prezentaciju njihovih kulturnih proizvoda
LJR
Izrada promotivnih materijala/videoknjige/ o tehnikama zanata i distribucija
putem CD/kulturnog portala
S
Radni
plan
za
MDGF
progra
m
“Kult
ura za
razvoj
”
Radni
plan
za
MDGF
progra
ma
“Kult
ura za
razvoj
”
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
PODRŠKA PROIZVODNJI SPECIFIČNIH GEOGRAFSKI BRENDOVANIH
PROIZVODA
Tip aktivnosti
MJERA 3:
Pripremljen materijal i
smjernice
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, entitetska
ministarstva, tri UN
agencije
KO
2010.
MDGF
progra
m
„Kultur
a za
razvoj“
Izrađeni materijali
Ministarstvo civilnih
poslova, entitetska
ministarstva, tri UN
agencije
KO
2010.
MDGF
progra
m
„Kultur
a za
razvoj“
76 Napravljen program
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Nova
Period
implementacije
S
Tip nadležnosti
Izrada programa promocije turističkih
potencijala preko dijaspore i u dijaspori
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
PROMOCIJA RURALNOG TURIZMA
Tip aktivnosti
MJERA 4:
KO,
IO
2011.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Aktivnost
Period
implementacije
HARMONIZACIJA OKVIRA I JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA NA SVIM
NIVOIMA U BIH
Tip nadležnosti
MJERA 1:
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Korištenje obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa u osiguranju održivog razvoja
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PRIORITET 1
Izvor aktivnosti
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
Tip aktivnosti
Podcilj 2
77 PRIORITET 3
Osigurati jače integrisanje politika zaštite okoliša s politikama ostalih sektora
MJERA 1:
TRANSPONOVATI OKOLIŠNE ZAHTJEVE EU U SVE RELEVANTNE
SEKTORSKE POLITIKE
Aktivnost
Period
implementacije
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
Tip
nadležnosti
Podcilj 2
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Razviti koncepciju mjerenja održivosti razvoja i razvoja okolinske infrastrukture
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PRIORITET 2
Izvor
aktivnosti
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
Tip aktivnosti
Podcilj 2
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 5:
KROZ PROCES PRIBLIŽAVANJA EU USAVRŠAVATI OKOLINSKO
ZAKONODAVSTVO NA PRINCIPIMA ODRŽIVOG RAZVOJA BIH UZ POMOĆ
ODGOVARAJUĆIH INSTITUCIJA EU
78 PO
EUP
Podcilj 2
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
PRIORITET 4
Podsticati razvoj energetskog sektora
MJERA 1:
OJAČATI INSTITUCIONALNI OKVIR
KO
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
MVTEO BiH, entitetska i
kantonalna ministarstva
nadležna za ekologiju
Period
implementacije
Ratifikovane konvencije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Ratifikovati i otpočeti s primjenom važnih
internacionalnih konvencija, uključujući
Aarhus i Espoo konvencije
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 5:
USPOSTAVITI ODGOVARAJUĆE KAPACITETE NA NIVOU BIH RADI
REALIZACIJE MEĐUNARODNIH UGOVORA O OKOLIŠU, POSEBNO ONIH
KOJIMA SU PRISTUPILE I BIH I EU, TE DONIJETI POTREBNE ZAKONE NA
NIVOU DRŽAVE, ENTITETA I U FBIH KANTONA
DA
79 „Pripremiti sinteznu Strategiju razvoja
energetskog sektora 2011–2030,“ nakon
što se usvoje entitetske strategije
Usvojiti smjernice za Akcione planove
energetske sigurnosti, energetske
efikasnosti, zaštite okoliša i obnovljive
energije
MJERA 3:
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Povećanje efikasnosti
energetskog sektora
S
PR
Povećanje efikasnosti
energetskog sektora
IO
PR
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BH ,
nadležna entitetska
ministarstva i druge nadle
žne institucije
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BH ,
Nadležna državna i
entitetska ministarstva
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
USVOJITI STRATEŠKA DOKUMENTA
Tip aktivnosti
MJERA 2:
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
IO
2011.
IO
2012.
POBOLJŠATI REGULATIVU
80 PRIORITET 5
Podsticati razvoj svih obnovljivih izvora energije
MJERA 1:
IMPLEMENTIRATI KONVENCIJU O KLIMATSKIM PROMJENAMA
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Podcilj 2
2011.
Period
implementacije
POBOLJŠATI SIGURNOST SISTEMA
KO
Tip
nadležnosti
MJERA 4:
Smanjenje sistemskog
rizika
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BH ,
Nadležna entitetska
ministarstva i druge
institucije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
IO
Tip aktivnosti
Osigurati da su regulatorni okviri
harmonizovani sa zahtjevima Ugovora o
energetskoj zajednici i EU standardima
Aktivnost
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
81 KO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH i
nadležna državna i
entitetska ministarstva
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Pripremljena studija
2013.
NE
Nova
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BH i nadležna
entitetska ministarstva i
druge institucije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Usvojen program
standardizacije
KO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
S
Period
implementacije
Donijeti program standardizacije
energetske efikasnosti sa smjernicama
Izvor aktivnosti
UNAPRIJEDITI MEHANIZME ZA PROMOCIJU KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH
ENERGETSKIH RESURSA, UČINITI TRŽIŠNO KONKURENTNIM I OSIGURATI
MEHANIZME ZA IMPLEMENTACIJU
Aktivnost
MJERA 4:
Nova
Tip aktivnosti
MJERA 3:
S
Period
implementacije
Pripremiti studiju poslovnog slučaja
„izvršenja Konvencije o klimatskim
promjenama“ u skladu s bh. uslovima
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
2012.
NE
PRIPREMA I KOMPLETIRANJE MAPE VJETRA, GEOTERMALNE MAPE, MAPE
MALIH HIDROELEKTRANA, POTENCIJALA SUNČEVE ENERGIJE I MAPE
PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE DRVETA
82 Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip
nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Izgradnja mosta Svilaj na rijeci Savi na
putnom koridoru Vc
KI
EUP
Transportna povezanost
na putni koridor Vc i X
u Hrvatskoj
Izgradnja mosta Gradiška na rijeci Savi
KI
EUP
Transportna povezanost
na putni koridor X u
Hrvatskoj
Izgradnja mosta Brčko na rijeci Savi
KI
EUP
Transportna povezanost
na putni koridor X u
Hrvatskoj
Ministarstvo komunikacija i
transporta BiH i institucije
FBiH, prema sporazumu s
RH
Ministarstvo komunikacija i
transporta BiH i institucije
RS-a, prema sporazumu s
RH
Ministarstvo komunikacija i
transporta BiH i Brčko
distrikt, prema sporazumu s
RH
Aktivnost
KO,
IO,
S, P
2011–
2015.
KO,
IO,
S, P
2011–
2015.
KO,
IO,
S, P
2015–
2017.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
MJERA 1:
IZGRADITI NEDOSTAJUĆU TRANSPORTNU INFRASTRUKTURU, NAROČITO
PLANIRANE AUTOCESTE I BRZE CESTE, KOJE POVEZUJU VELIKE
PRIVREDNE I ADMINISTRATIVNE CENTRE U BIH TE POVEĆAVAJU
REGIONALNU POVEZANOST U BIH
Period
implementacije
Zadovoljenje i povećanje mobilnosti roba i ljudi te doprinos ukupnom održivom društvenom i
ekonomskom razvoju
Tip nadležnosti
PRIORITET 1
Izvor aktivnosti
Transport i komunikacije
Tip aktivnosti
Podcilj 3
NE
vrijedn
ost 17
MEUR
NE
vrijedn
ost 13
MEUR
NE
vrijedn
ost 5
MEUR
83 Period
implementacije
PR i
EUP
Uspostavljanje sigurne
plovidbe na rijeci Savi
Ministarstvo komunikacija
i transporta BiH, prema
Ugovoru s RH i Odlukama
Savske komisije
KO,
IO, S
2010–
2011.
Izrada projektne dokumentacije za
obnovu i modernizaciju plovnog puta
rijeke Save
PO,
IO, S
PR i
EUP
Izrada glavnog projekta
za obnovu i
modernizaciju plovnog
puta rijeke Save
KO,
IO, S,
P
2010–
2012.
Deminiranje obale i dijelova korita rijeke
Save na BiH strani
LJR,
KI
PR i
EUP
KO, IO
2011–
2012.
DA
(IPA 4
mil. €)
Izvođenje radova na obnovi i
modernizaciji plovnog puta rijeke Save
PO,
IO,
KI, S
PR i
EUP
Uspostavljanje
sigurnog
međunarodnog režima
plovidbe
Uspostavljanje
evropske mreže plovnih
putova
Ministarstvo komunikacija
i transporta BiH prema
dogovoru s R. Hrvatskom,
R. Srbijom i Odlukama
Savske komisije
BH MAK
KO,
IO, S
2013–
2015.
DA
(WB 1
mil.
KM,
12 mil.
€)
Ministarstvo komunikacija
i transporta BiH,
Ministarstvo saobraćaja i
veza RS, Federalno
ministarstvo transporta i
komunikacije, Brčko
Distrikt
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
PO,
IO,
KI, S
Izvor
aktivnosti
Obilježavanje i održavanje sistema oznaka
plovnog puta rijeke Save
Aktivnost
Tip aktivnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
REKONSTRUISATI I MODERNIZOVATI POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU
(PUTA, ŽELJEZNIČKU MREŽU, RIJEČNE LUKE TE AERODROME)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
MJERA 2:
DA
(643.00
0 KM
budžet
BiH,
300.00
0 KM)
DA
(IPA
1,6 mil.
€)
84 PO,
IO,
KI, S
PR i
EUP
Uvođenje RIS-a
Instaliranje RIS-a na čitavom plovnom
putu rijeke Save
KI, S
PR i
EUP
Sigurnost i efikasnost
plovidbe
Ministarstvo komunikacija
i transporta BiH,
Federalno ministarstvo
transporta i komunikacije,
Ministarstvo saobraćaja i
veza RS, Brčko Distrikt
Ministarstvo komunikacija
i transporta BiH,
Ministarstvo saobraćaja i
veza RS, Federalno
ministarstvo transporta i
komunikacije, Brčko
Distrikt
KO,
IO, S
2010.
DA
(133.00
0 €)
KO,
IO, S
2014–
2015.
DA
(1,83
mil. €)
Aktivnost
Donijeti transportnu politiku Bosne i
Hercegovine za period 2010–2020. godine
S
PR,
EUP
Usmjereni razvoj
transporta
Parlamentarna skupština
BiH,Vijeće ministara BiH,
Ministarstvo komunikacija
i transporta BiH
Period
implementacije
RAZVIJATI TRANSPORTNI SISTEM PREMA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA
(POLITIKE, STRATEGIJE, AKCIONI PLANOVI)
Tip nadležnosti
MJERA 1:
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Optimalan razvoj svih vidova transporta i pružanje najboljeg nivoa usluga pri najnižim
troškovima
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PRIORITET 2
Izvor aktivnosti
Transport i komunikacije
Tip aktivnosti
Podcilj 3
KO, IO
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Izrada projektne dokumentacije i
instalacija prototipa za uvođenje riječnog
informacijskog servisa (RIS) za plovni put
rijeke Save
85 EUP
Primjena normi i direktiva EU iz oblasti
transporta
PO,
IO
PR,
EUP
Kont.
MKP BiH i druge
nadležne institucije
KO, IO
Višeg
odišnj
i
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
KO
DA
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Institut za standardizaciju
BiH
JAČATI REGIONALNU SARADNJU I POVEZANOST
Tip aktivnosti
MJERA 3:
Korištenje i
implementiranje
međunarodnih i
evropskih standarda pri
usklađivanju tehničkih
propisa BiH s
tehničkim propisima
EU iz oblasti
komunikacija i
transporta
Unapređenje u oblasti
transporta i
harmonizacija s
drugima u EU
Period
implementacije
PO
Tip nadležnosti
Preuzimanje evropskih standarda kao
bosanskohercegovačkih standarda iz
oblasti transporta i komunikacija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
UNAPRIJEDITI DOMAĆE PROPISE I PRIMJENJIVATI STANDARDE I PROPISE
EVROPSKE UNIJE
Tip aktivnosti
MJERA 2:
86 Implementirati Memorandum o
razumijevanju za razvoj Osnovne
transportne mreže u jugoistočnoj Evropi
(Luksemburg, juni 2004. godine).
Doprinositi na uspostavi i djelovanju
transportne zajednice (8EU i zemlje
Zapadnog Balkana)
PO,
IO
PR,
EUP
PO,
IO
PR,
EUP
Rekonstrukcija i
izgradnja infrastrukture
na Osnovnoj
transportnoj mreži
Ministarstvo transporta i
komunikacija BiH,
nadležna entitetska
ministarstva
Ministarstvo transporta i
komunikacija BiH, resorna
entitetska ministarstva
KO, IO
Višeg
odišnj
i
DA
KO, IO
Višeg
odišnj
i
DA
Povećati spremnost za informaciono-komunikaciono umrežavanje i razvoj informacionog
društva
MJERA 1:
IZGRADITI I RAZVITI IKT INFRASTRUKTURU
Aktivnost
Usvojiti strategiju telekomunikacija
S
Nova
Usvojena strategija
Vijeće ministara BiH,
Ministarstvo transporta i
komunikacija BiH
KO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
PRIORITET 4
Period
implementacije
Transport i komunikacije
Tip nadležnosti
Podcilj 3
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Interna usaglašenost u oblasti transporta te harmonizacija s EU standardima i propisima
uključujući aspekte sigurnosti i zaštite okoliša
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PRIORITET 3
Izvor aktivnosti
Transport i komunikacije
Tip aktivnosti
Podcilj 3
2011.
NE
87 Racionalizacija FS-a
kao resursa države
MJERA 2:
JAČATI E-ZAKONODAVSTVA I E-VLADE
Tip aktivnosti
Aktivnost
Zakonom definisati Agenciju za
informaciono društvo BiH i uspostabviti
Agenciju za informacino društvo BiH
IO
PR,
EUP
Donesen zakon i
uspostavljena agencija
Uspostaviti WAN mreže institucija BiH
IO
PR
EUP
Usvajanje i razvoj
najboljih praksa u
oblasti usluga e-vlada
MJERA 3:
DA
Odluke
VM-a i
regulati
va
RAK-a
Do
2013.
NE
Vijeće ministara BiH i
nadležna ministarstva,
vlade entiteta i nadležna
ministarstva
Vijeće ministara BiH i
nadležna ministarstva
KO
2011.
S
Do
2012.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
EUP
Do
2013.
Period
implementacije
PO,
IO, S
PR, S,
KO,KI
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Harmonizacija plana frekvencija BiH
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Stvaranje uslova za
razvoj novih
širokopojasnih servisa
i usluga
Izvor aktivnosti
EUP
PR
Tip nadležnosti
Vijeće ministara BiH i
nadležna ministarstva,
vlade entiteta i nadležna
ministarstva, Regulatorna
agencija za komunikacije
BiH, telekom operatori u
BiH, ISP
Ministarstvo transporta i
komunikacija BiH,
Regulatorna agencija za
komunikaciju BiH,
entitetska ministartsva
PO
Izraditi politiku i strategiju široko
pojasnog pristupa u BiH te intenzivisati
izgradnju nove širokopojasne pristupne
infrastrukture
NE
SPROVODITI ''ESEE AGENDU +"
88 Osiguravanje širokopojasnih mreža
velikih bitskih brzina i pouzdanih servisa
PO, S,
KI
PR
EUP
Novi servisi
informacionog društva
Poticanje razvoja digitalnih sadržaja i
servisa
IO
LJR
PR
EUP
Uspostava potpunog
digitalnog okruženja
Harmonizacija pravila i politika iz oblasti
telekomunikacija i medija
PO
PR
EUP
Osiguravanje računara i širokopojasnog
pristupa internetu za sve škole i obrazovne
institucije
Defini
cija
kapita
lne
investi
cije
Brži razvoj
telekomunikacija i
medija i konvergencija
tehnologija, servisa i
usluga
Podizanje kvaliteta
obrazovanja na viši
nivo
EUP
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Vijeće ministara i
nadležna ministarstva,
Vlade entiteta i nadležna
ministarstva, Federalno
ministarstvo transporta i
komunikacija,
Ministarstvo saobraćaja i
veza RS
Vijeće ministara BiH i
nadležna ministarstva,
Vlade entiteta i nadležna
ministarstva, Javni RTV
servisi u BiH
Vijeće ministara BiH,
Regulatorna agencija za
komunikacije BIH,
entitetska ministarstva
P,KO,
LJR,
Kont.
NE
KO
Do
31.12.
2012.
DA
KO
Do
2013.
NE
Vijeće ministara BIH i
nadležna ministarstva
Vlade entiteta i nadležna
ministarstva
KO,
IO, S;
KI
N/a
NE
89 
Download

BOS-D-SR-Akcioni plan BiH - Federalno ministarstvo kulture i sporta