LUKA IE][email protected]' AD BEOGRAD UNAPRtrD PRI]PREMI,JEN PLAN [email protected]
Fne6f,56em [email protected] sa lzmnemamna D dopumamna od 23"06
"[email protected]&
AKCIONABSKO ORUSTV
LUKA ''BEOGRAD''
BBOJ
DATUM ?l'fl6'-lolt
tsEoGRt\D,Zorta t{lemansoa 37
[=UKA
*tsEOGRAD$
AD
tsE@@IRAD'
Frdf,Sdcn tckst
Strana 1 od 105
[email protected]' AD [email protected] UNA,PRED PRIIDRtrMIJEN PLAN [email protected]@ANIZAGI.JE
[email protected],56em [email protected] sa [email protected] I dopumamna od %"@6,[email protected]&
SadrZaj:
l. Definicije....,,.,,...,.,
ll. Kratak uvod ..,.,,.,,.
A, DruStvo Du2nik,,.,,,.,.
B.
Uzrocitrenutnog nepovoljnog finansijskog stanja
,..,.,,,,.,.,,,,,.4
..,,,,,... ,,,,..,6
,,,,,..,,,,,6
Duhnika....,,,.,...,...
C. CiljeviPlanareorganizacije....,,.....,,,,,.
lll. Mere isredsfya za realizaciju plana..,,...
A, Namirenje potraZivanja
B. Reprogram iisplata dospelih obaveza
C.
obaveza
kamata
Reprogram nedospelih
D, Uslovniotpis
E. Davanje u zalog opterecene ili neopterecene imovine
F.
,,...,.,.,...,,,,,.7
.,,,,.......,...,,,,,...,g
,....,,,,..,,,,,,.... 10
,,...,10
,,,,,....,,,.,...,,,...
11
.,..........12
,,....,,,,12
...,...,,.,,...,,,,12
2ajmu..,,.,....
,..,,,,.....,.,... 13
G. Osporavanje i pobijanje potraZivanja koja nisu pravno valjana
....,. 13
H. OtpuStanje zaposlenih ili angaZovanje drugih lica...,.....,,.,,
.....,,,,...13
L lzdavanje haftije od vrednosti
....,,,....,,,,..13
J, Ustupanje neopteredene imovine na ime namirenja potra2ivanla ,,,....,,,,.....,.....14
K, Druge mere od znaiaja za realizaciju plana reorganizacije
,,.,,..,.,,14
1, Priprema imovine za prodaju.,.
..,,,......14
2, Prodaja imovine i ubrzana otptata luga......,....
...,..14
3. Pravo na prodaju i druga prava u pogledu imovine DuZnika
,.,... j7
4. sticanje imovine od strane Duinika tokom trajanja plana reorganizacije ..,,,., 1g
5, Ruienie i rekonstrukciia objekata i prenamena zemtjista, konverzija u sv0jinu,,,.,.,,,., .,.,,. 1g
6' PropuStanie da se izvriiprodaja imovine u roku <td 4 godine od Dana pocetka primene,,.1g
7, Poslovni raiuni DuLnika,,,...
,,,,...,,,,..., 19
lV. Lista poveri1aca,,....,.....,,.
...,,,..,,,,..,.,,,..20
A. Kriterijum podele na klase.....,
...,,...,,,....,20
B. Klase p0veri1aca,....,,,....,,..
,,,....,,...,,... ,,,20
C. Liste potra1ivanja po klasama...,,.
..,,,.,.,,22
1. Klasa A poverilaca
,....,,,.22
2. Klasa A1 poverilaca
.,,,...
3, Kasa B poverilaca
....,,.,.27
4, Klasa C poverilaca
...,,....Lg
5, Klasa C1 poverilaca
,....,.2g
6. Klasa D poverilaca
.,,,...,,2g
7. Klasa Dl poverilaca
,,,....35
Zakljuiivanje ugovora o kreditu, odnosno
jZ6
Strana 2 od 105
LUKA BE@@RAD'AD tsE@@RAD UNAPRED PRIPRtrMI.JEN PLAN [email protected]@ANIZAGI,JE
[email protected],[email protected] [email protected]
sa
fiznnemanna
f,
doSoumanna
od z}"@6a0'44
V. Naiin izmirenja obaveza
,,,...36
Vl. Osporena potraiivanja isporovi,,...
,.,,,....,,,,,..,,,,,..,60
Vll. Potraiivanja po osnovu jemstva iuslovna potraiivanja
.,,,...,.,62
Vlll. Prodaja imovine
...,,,....,,,..63
A' Detaljan pregled nepokretnosti u svojiniduZnika koje ce biti ponudene na pr0daju,..,,,,,..,,,,.63
A.1" DETALJAN PREGLED SVIH NEPOKRETNOSTI, U SVOJtNt DUZNtKA, KOJE
CE BtTl
PONUDENE NA
PRODAJU,....,,,,.,,.,...
,,,,.. 64
A.'l' 1 PREGLED NEOPTERECENE lMoVlNE(N EOPTERECENT UKNJTZEN I OBJEKTT)
,,Beograd":
A.'1.i1, PREGLEDNEOPTERECENE
OSTALETMOVTNE:.....,,..
-
Luka
..,.,...,,71
...,.....72
A.1.3, PREGLED0PTERECENE IMOVINE, OPTERECENT (HtPOTEKOVANI) OBJEKTT
- za
kredite
,...,,.,.,.,,,...73
A,1,4. PREGLED OPTERECENE OSTALE
,,.....,,...,,,,, .,., Z6
Luke,,Beograd":..,,,....,...
|MOV|NE:
A.'1.5' PREGLED OPTERECENIH (hipotekovanih) OBJEKATA Luke i zavisnih firmi
1tCA...,,,..,..,
,,,..,,,,...,77
B. Naiin prodaje imovine.,,,
.,..,,,....,,,...,,,,,.7g
L Procena imovine i priprema prodaje....,,,.
.,,,,,...,,.,.. Zg
2. Podno5enje i otvaranje ponuda..,,,,..
..,...,,,...,,,...,,,.7g
3, Zakljudenje ugovora o prodaji
.,.,..,,,,.. g0
lX. Rokovi plana reorganizacije,,,.,,.,,...
,,,...,,,,..,,....,,,... g0
X. Napomena,
...,,... g0
Xl. Nadzor poverilaca nad ispunjenjem obaveza iz plana,
,.....,....,,
Xll. Splsak \lanova organa upravljanja iiznos njihovih naknada; ...,,....,,..., ,,..,
xlll' Angaiovana lica na pripremi prana i nezavisno strulno tice...,,..,.,,.. ......,...g2
XlV. Finansijski izveitajiiprojekcije
,,,.....,.83
A' Konsolidovani finansiiski izveStaji LUKA ,,BEOGRAD"a,d.za period 2009 - 2012. godina,,,..g3
B' Redovnifinansiiski izve\taii LUKA,,BEOGRAD' a.d, za period 2009 - 2012. g0dina,,,,...., .. Bg
C, Finansijske Strojekcije
,.,...,,,g2
n/. Mere u postupku reorganizacije i ptanirani investicioni projekti,,.. ..,,,....,,.. gg
1, Kratkoroine mere (euickFix)
,,, ,,,,,., 99
2. Dugoroine istrateske mere.,.,..,,,,.
...,,,,...,...,,,...,,100
XVl. Procena vrednosti imovine u slulaju bankrotstva
..,,...,,,....,,.. 100
TRE(:|H
KREDITI
g,1
g,1
,
XvlL
PoreClenie usvaiania Plana reorganizacije
sa bankrotstvom Stelajnog duinika ,,,..,,,,102
Xvlll. Rokovi implementacije .......,.....
xlx. Pregled obaveza irle se dospe6e oiekuje u narednih 90 dana....,,
XX.
lziava Duinika o verodostoinosti podataka
i
.,,,, 103
...,....,,..104
informacija navedenih u p1anu,.,.,,,...,,,,, 105
Strana 3 od 105
["UKA "G]E@@RAD* AD tsEOGRAD UNA,PRED PRIPREMIJEN PLAN REORGANIZAGO.JE
[email protected] [email protected] sa [email protected] f, [email protected] @d B"@6A0,X&
Definicije
a.
Podnosilac - LUKA ,,BEOGRAD" a.d, Beograd, oznadeno takode kao DuZnik, DruStvo
ili
Kompanija
b"
Zakon- pod pojmom ,,Zakonom" podrazumeva se Zakon o stecaju
(,,s1, glasnik RS" br.
104/09) koji je stupio na snagu 24.01.2010. godine,
c,
unapred pripremljeni Plan reorganizacije - u daljem tekstu, ,,Unapred pripremljen plan
reorganizacije Duinika" ili ,,Plan reorganizacije" ili ,,Plan",
Datum usvajanja Plana reorganizacije
- Dan donoSenja reSenja kojim se potvrduje
usvajanje Plana,
Datum rodiSta - Datum odrZavanja pwogzakazanog rodi5ta zarazmatranje predloga plana
glasanje od strane poverilaca,
f"
Datum preseka obaveza
-
Datum vanrednog revizorskog izve5taja
i
i
datum preseka
obaveza prema poveriocima svih klasa, na dan 30,04.2013, godine;
g,
Datum stupanja na snagu Unapred pripremljenog plana reorganizacije . Dan podetka
ptimene Unapred pripremljenog plana reorganizacije, definisan Planom kao 14-ti dan od
dana pravnosnaznosti resenja kojim se potvrduje usvajanje plana reorganizacije,
h.
Nedefinisani pravni izrazi - Svaki pravni izraz naveden u ovom Planu koji nije definisan u
okviru samog Plana upotrebljen je u skladu sa Zakonom o stedaju i ima znadenje definisano
tirn Zakonom,
I
Datum izvrSenja Plana reorganizacije - Datum potpunog namirenja poverilaca na nadin
i
pod uslovima definisanim Planom,
J
Klasa A poverilaca - obezbedeni poverioci (prerna kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz
dlana 49, Zakona o stedaju)
Klasa
-
razludni poveriocr;
Al poverilaca - poverioci koji poseduju nesporna
potraZivanja prema DuZniku
obezbedena uredno registrovanim zaloznim pravima na imovinitre6ih lica,
-
Klasa B poverilaca klasa poverilaca sa potraZivanjima po osnovu neisplacenih neto
zarada zaposlenih i biv5ih zaposlenih, u iznosu minimalnih zaradaza poslednjih godinu dana
pre otvaranja stedajnog postupka sa kamatom od dana dospeca do dana otvaranja stedajnog
postupka; i nepladeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednle
dve godine pre otvaranja stedajnog postupka, a ciju osnovicu za obradun cini najniZa
mtssedna osnovica doprinosa, saglasno propisima
o
osiguranje na dan otvaranja stedajnog postupka, kao
doprinosim a za obavezno socijalno
i potraZivanja po osnovu zakljudenih
Strana 4 od 105
LUKA TC][email protected] AD [email protected] UNAPRED PRIIoREMLJEN
PLAN REoRGANIZAGI.JE
[email protected],[email protected] [email protected] sa fizmnemamna I dopunama od z9,,@[email protected]
ugovora sa privrednim dru5tvima ciji su p
penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlen
postupka, a ciju osnovicu za obracun cini
propisima
o
doprinosima za obavezno s
postupka; prema kriterijumu iz dl, 54 st, 4
m" Klasa C poverilaca
dospelih
- poverioci
t,
koji p
tri meseca pre podnoSenja
doprinosa za penzijsko i invalidsko osig
poverioci iz tlana 54, stav 4. tacka 2. Zaxon
i ispunjavaju poverioci iz 6lana54, stav 4. tatka
o'
Klasa D poverilaca
-
koju cine ostali neobezbedeni poverioci (prema kriterijumu koji
ispunjavaju poverioci iz clana 54. stav 3. tad ra 1. zakona o stedaju);
p'
Klasa D1 poverilaca
-
posebna klasa stedajnih poverilaca koju dine povezana
lica,
formirana saglasno dl, 165 st. 5 i 6 Zakonao stediju;
q'
Uslovni poverioci
-
pravna
i
fizidka lica koja nemaju potraZivanja prema Dru5tvu ali
poseduju pravi osnov da steknu potraZivanja u siucaju
nastupanja ugovorenih uslova, koji r;u
prerteZno vezani za blagovremeno servisiranje
obaveza glavnih duZnika prema pou.rior,ru;
r.
-
Nesaglasni akcionari lica koja su akcionari Predlagaca (po
tom osnovu i potencijalni ili
uslovni poverioci) a koja svojstvo poverioca mogu steci
tokom trajanja primene plana po
osnovu primene dl' 474 - 476' Zakona o privrednim dru5tvima
(ili drugog propisa koji regulise
navedenu materiju).
Osporena potraiivanja potraZivanja tre6ih lica za koja
na dan podno5enja plana suou
nerna pravnog osnova ili se o postojanju istog vodi sudski
spor,
-
Strana 5 od 105
LUKA [email protected] AD tsE@@RAD UNA,PRED PRIIORtrftOI.JEN PLAN [email protected]@ANIZAGI.JE
Pre6f,[email protected] [email protected] sa f,[email protected] f, dopunanoa od ZB"@[email protected]"
ll.
Kratak uvod
A.
Druitvo Duinik
Akcionarsko dru5tvo Luka "Beograd", Beograd, skraceni naziv Luka "Beograd" a.d, Beograd , Zoraa
Klemansoa br,37, Beograd, osnovano je 12. decembra 1961, godine kao Dru5tveno preduzece Luka
,,Beograd" sa p.0,, Beograd koje je odlukom Vlade SRJ progla5eno za medunarodnu rednu luku,
Uskladivanje sa Zakonom o preduze6ima je izvr5eno upisom u sudski registar Privrednog suda
Beogradu re5enjem broj Vll-Fi-770/98 od 27.02.1998, godine,
Nakon
I
kruga svojinske transformacije koji
je
sproveden
u skladu sa
Zakonom
-
u
o svojinsikoj
transformaciji, na osnovu re5enja Ministarstva za privredu i privatizaciju
Direkcije za procenu
vrednosti kapitala br.'1031-1-99-23 od 19,06.2001, godine istatuta akcionarskog druStva Luka
"Beograd" od 10, avgusta 2001. godine, Trgovinski sud u Beogradu je re5enjem br, l-Fi-g058/01 od
21,02.2002, godine, izvr5io promenu oblika i organizovanja druStvenog preduzeca u akcionarsko
drustvo sa vredno56u osnovnog kapitala u iznosu od 1.281.071,341,00 dinara.
Promena strukture kapitala nastala je realizacijom Ponude zapreuzimanje od 9,09.2005, godine date
od strane Worldfin S,A, koji je zakljudno sa 3'1.'12.2012, godine vlasnik 93,65% akcija, dok se u
vlasni5tvu manjinskih akcionara nalazi preostalih 6,35% akcija.
Osnovne delatnosti Dru5tva su vezane za pretovar tereta, skladi5tenje robe, usluge u oblasti rednog
saobracaja, usluge putnidkog i teretnog pristaniSta,prevoz robe u drumskom saobra6aju, saobracaj
unutraSnjim vodenim putevima, iznajmljivanje skladi5nog i poslovnog prostora, usluge pakovanja.
DruStvo ima pravo da obavlja poslove spoljno-trgovinskog prometa u okviru upisane delatnosti i da
obavlja usluge: medunarodne Spedicije, medunarodne agencijske poslove, poslove ugovorene
kontrole kvaliteta i kvantiteta, drZanje konsignacionih skladista i sridno.
Akcije Luke ,,Beograd"su predmet trgovine na Beogradskoj berzi,
Broj zaposlenih na dan 3'1, decembra2012, godine iznosi2lB radnika, Prosedan brojzaposlenih, na
bazistanja krajem svakog meseca u toku 2012. god, iznosio je221radnika,
Usluge koje pruZa Luka ,,Beograd" mogu se podeliti u tri celine:
!
Komerciializaciia poslovno.skladi5noq prostora
lna za cilj formiranje logistidko-distributivnih centara za razlidite robe, Namenjeno je
prvenstveno snabdevanju domaceg trZi5ta.
Strana 6 od 105
[,UKA [email protected] AD [email protected] UNAPRED PRIPREMIJEN PLAN [email protected]@ANOZAGI.JE
Pme6[[email protected] [email protected] sa [email protected] I dopumamna od %"@6,fl@,fl&
2. Ludke usluqe
Organizacija i obavljanje poslova prihvata, pripreme, manipulacije, paletizacije za savremene
sisteme transporta (pretovarno skladiSne manipulacije izmedu svih vidova transporta,
ukljucujuci usluge sidriSta, pilota2e, pristani5ne usluge, usluge snabdevanja teretnih plovila i
putnidkih brodova na Savi, Spediterske usluge, usluge kontejnerskog terminala, usluge
radionice i tehnidkih sredstava, usluge odrZavanja, transportne usluge ...)
!.
Putnidko pristaniSte na reci Savi
PruZanje usluga prihvata, opsluZivanja
druge pratece usluge,
i snabdevanja putnidkih brodova, rad prodavnica,
i
Luka ,,Beograd" se nalazi na Dunavu u neposrednoj blizini centra Beograda, na '1168. Kilometre
desne obale Dunava, Luka ,,Beograd" predstavlja vaian saobracajni, pretovarni I robno-transportni
centar regiona I uspe5no omogu6ava robnu razmenu, koriste6i sve pogodnosti savremenog rednog,
recno-morskog, Zeleznidkog I drumskog saobracaja,
Luka ,,Beograd" je osposobljena za prulanje kompletnih transportnih i logistidkih usluga I sa svojim
terminalima I tehnidko-tehnolo5kom infrastrukturom predstavlja uredeni organizovan prostor u kome
su koncentrisani rnultimodalni transportni, pretovarni, skladisni, distributivni, proizvodni
i
drugi
kapaciteti.
Preko Luke, kori5cenjem vodnih, Zeleznidkih i drumskih puteva moguce je uspostaviti direktne robne
tokove sa Podunavskim zemljama, kao i sa zemljama oko Evropske plovne magistrale Severno more
-
Crno mrrre, KoriScenjem klasidnog i kombinovanog transporta mogucnosti uspostavljanja robnih
tokova prcko Luke ,,Beograd" se Sire i dalje u kopno. Na ovaj nadin u Evropi je moguie uspostaviti
kontakte sa svim zemljama,
Razvoj Luke
je ograniden
problemom saobradajne veze Luke prema tranzitnim koridorima kroz
centar Grada, kao i samoj lokaciji Luke u centralnoj zoni Beograda.
B. Uzroci trenutnog nepovoljnog finansijskog stanja Duinika
DruStvo LIJKA,,BEOGRAD" a,d. Beograd, kao DuZnik, je (na dan podno5enja Unapred pripremljenog
plana reorganizacije) solventna kompanija, u tom smislu da vrednost imovine kojom raspolaae (i
prema naikonzervativnijih procenama vrednosti) u potpunosti prevazilazi vrednost svih obaveza
prema poveriocima,
Dru5tvo LUKA ,,BEOGRAD" a,d, Beograd, kao Du2nik je takode profitabilna kompanija u okvirirna
osnovne ,,ludke" delatnosti, u tom smislu da su mu poslovni prihodi vedi od poslovnih rashoda u
Strana 7 od 105
LUKA *E]E@@RADF AD [email protected] UNAPRED PRIPRtrMIJEN PLAN [email protected]@AN[ZAG[-'E
PKo6[[email protected] [email protected] sa [email protected] I doprumanna od 23"@6A0.flA"
kontinuitetu prethodnih niza godina (od dega su poslednje tri predstavljene u poglavlju Xll Finansiiski
izve5taji i projekcije).
Osnovni problem sa kojim se DruStvo suocava
kome
i uzrok trenutnog nepovoljnog finansijskog stanja u
se nalazi predstavlja neadekvatna struktura rocnosti obaveza, a koja je
dramaticnim padom poslovanja u oblasti gradevine
posledica Svetske ekonomske krize.
i
razvoja nekretninskog trZista
uzrokovana
u Srbiji a
kao
Usled nastupanja navedenih okolnosti postalo je jasno da planovi razvoja Dru5tva koji su usvojeni
2006. godine zahtevaju reviziju u pogledu vremenskog roka potrebnog za njihovu realizaciju, te u tom
smislu ovaj Unapred pripremljeni plan reorganizacije predstavlja kljudni segment
u
ispunjenju
navedenih olanova.
Navedena neadekvatna struktura obaveza manifestuje se u cinjenici da Dru5tvo nije u stanju da
redovno izmiruje svoje dospele obaveze (na prvom mestu prema finansijskim poveriocima)jer proc;es
prodaje nepokretne imovine kao i razvoja nekretninskih projekata zahteva dodatno vreme i promenu
uslova na trZi5tu na bolie,
C.
Ciljevi Plana reorganizacije
Ovde predstavljeni Plan reorganizacije, sa aspekta preteZne delatnosti DruStva, spada u kategoriju
kombinovanog sanaciono-likvidacionog plana, Plan je sanacioni u smislu da 6e njegovim usvajanjem
i realizacijom do6i do znadajnog pobolj5anja finansijske pozicije Dru5tva i sticanja uslova da obaveze
prema poveriocima budu redovno servisirane, dime ce se stvoriti ekonomski uslovi za nastavak
duZnikovog poslovanja, Plan je likvidacioni u smislu da je njime predvidena prodaja imovine Drustva
pa 6e se njegovim usvajanjem obezbediti namirenje poverilaca, a Sto za rezultat nece imati znadajne
promene u poslovanju duZnika u okviru preteZne delatnosti. (osim u sludaju prodaje celokupne
imovine),
Klase oberzbedenih poverilaca (Klasa A iA1) iKlase C1, D iD1 ce se po usvajanju plana i
reprograma obaveza namirivati iz buducih prihoda DuZnika i od sredstava ostvarenih od prodaje
imovine (Klasa A iA1), u meri iu obimu koji 6e biti prihvacen usvajanjem Unapred pripremnog prana
reorganizacije,
S obzirom nanizak nivo obaveza prema Klasi B poverilaca, iste 6e biti izmirene pre podetka primene
Plana, dime 6e se stedi uslovi za izglasanje Plana od strane Klasa A, 41, C1, D
i D'l . Obavezeiz
klase C izrnirene su u toku trajanja prethodnog stedajnog postupka,
Postupak reorganizacije otpodinje podno5enjem predloga Unapred pripremljenog
ptana
Beogradu, koji je centralni dokument u postupku odludivanja,
odnosno opredeljenja poverilaca za opciju reorganizacije. Ovaj dokument osim Sto predstavlja
podneti plan, predstavlja i predlog ugovora koji bi, u sludaju da bude usvojen, redefinisao odnose
DuZnika i njegovih poverilaca, Usvajanje i sprovodenje Plana reorganizacije vr5i se uz obaveznu
reorganizacije Privrednom sudu
u
Strana 8 od 105
LUKA [email protected] AD [email protected] UR!,npp6t PRIPREMLJEN
PLAN REORGANIZAGIJE
Fre6[G6em [email protected] sa f,zmnemama I dopumama od zil"@@,[email protected]
sudsku kontrolu,
a
usvojeni Plan ima snagu lzvrsne isprave, te, kao pravni
institut, predstavlja
kombinaciju ugovora i sudske odluke,
cilj ovde izlozenog predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije je
izbegavanje otvararnja
stedaja otvaranje prostora za resavanje 'oug6rocnirr prodl.ru
koji ugrozavaju Drustvo i
0nemogucavaju poslovanje i blagovremeno servisirinie
obaveza.
i
:i*:::,j,lil.:.-s,]*?fi^f.r]yr-k,
::*::,::,,:.",['^y::n:9ly
r,ori
fi
sasvim sisurno nastupio u studaju neusvajanja ovde
o9 zo'zt od steiajne
fl}Tf:Y"ri'.rg1rffl!?:ITi?poveriraca,
[oJi
inuerrn;;'ij;tr'ril*r:rr""^,
koil:e u 'rr.,
proseku napraiuju manje oo'307noo prizna1h
://www
Saglasno podzakonskim aktima, ukoliko se nad Duznikom
pokrene stecajni postupak metodom
bankrotstva,
imovinu stedainog duznika sa podetnom cenom u visini
50%
procenjene
stedajni
v
praksi stedajnih postu
od
5e propisanih Nacionalnih standarda sto je u oosadasnjoj
e konacno ostvarena viednost,
plana reorganizacije od strane svih klasa
Privrednog suda da je ovaj plan izglasan,
izmirenje svih dugova u skladu sa dole
Usvojeni Plan reorganizacije je izvrSna isprava, i
smatra se novim ugovorom o izmirenju,
potraiivanja koja su u njemu navedena, predvideno
u dranu 167.zakona.
Strana 9 od 105
IUKA
lll.
*LBE@@RAD*
AD tsEOGRAD UNA,PRED PRIPREMIJEN PLAN [email protected]'E
Pme6f,[email protected] [email protected] sa [email protected] f, dopumanna od ZB"W"[email protected]
Mere isredsfya za realizaciju plana
PoStuiuci mi\lienie kao
i
interese svih poverilaca i drugih zainteresovanih strana u ovom postupku,
smatramo da su ovde istaknute mere apsolutno neophodne, ukoliko se oiekuje uspesna realizacija
Plana reorganizacije.
Finansijske projekcije poslovanja Dru5tva nakon usvajanja Plana pokazuju da sa veoma skromnim
stopama rasta poslovnih prihoda Dru5tvo moZe poslovati sa poslovnom dobiti, te da uz prodaju
imovine prema odekivanoj dinamici moZe izmirivati obaveze prema poveriocima u skladu sa
ovde
predloZenom dinamikom izmenjene rodne strukture obaveza (detaljno predstavljeno
u poglavlju Xll
Finansijske projekcije za period od 2013, do 20,19, godine),
Ovaj Unapred pripremljen plan reorganizacije zasnovan je na meram a
DruStva prema svim poveriocima kroz postupak reorganizacije.
za izmirenje ukupnog
duga
U skladu sa realnim trZisnim okolnostima i konzervativnim projekcijama poslov anja za period od
narednih pet godina detaljno opisanim u poglavlju Xl ovog Unapred pripremljenog plana
reorganizacije, DruStvo predlaZe da se reorganizacija sprovede primenom ovde navedenih
mera,
Planirane mere za realizaciju plana reorganizacije su:
A.
Namirenje potraiivanja
(a) Ovaj Plan reorganizacije podrazumeva postojanje sedam klasa poverilaca (A,
A1, B, C,
potraZivanje obradunato na Datum preseka obaveza ikonstatovano u
Dl), dije je
Cl, D
i
vanrednom
revizorskom izve5taju, dostupnom uz tekst ovog plana,
(b) Ovim Planom reorganizacije predvideno je namirenje obaveza neobezbedenih poverilaca
i to
putem isplate duga u novcu (za Klasu B i Klasu C), odnosno isplatu reprogramiranih
obaveza prema
obezbedenim poveriocima Klase A iAl i poveriocima Klase C'1, D i Dl, deialjno opisanim
u odeljku V
ovog Plana reorganizacije, koji sadrZi planove otplate obaveza,
(c) lzvor namirenja obaveza prema obezbedenim poveriocima (Klasa A i41) bio
bi ostvaren iz
redovnih prihoda kroz prodaju imovine (detaljno opisano u odeljku V Vlll
ovog plana
reorganizar:ije), dok bise potraZivanja Klase C'1, D iD1 izmirila iz redovnog poslovanja
DuZnika.
i
i
je
obez
DuZ
ma
li'llli
oji imaju uredno registrovano pravo zatoge
na
ika tokom celokupnog trajanja piana nastavlla
s;e
.iftil;1H1'[f,,:;',ilJi:flffi?:l'Jl;l
zaloinog poverioca (ili banke koju pisanim putem naznadizaloZni poverilac),
Sto je DuZnik u obavezi
da obezbedi i da o tome, u sludaju potreb_e, uredno i blagovremeno obavesti pisanim
putem sve svoje
duZnike po zaloZenim potraZivanjima. DuZnik ne6e imati pravo raspolaganja
sredstvima sa tog
posebnog namenskog raduna sve dok banka-zalolni poverilac
ne prenese, u skladu sa odredbama
Strana 10 od 105
LUKA TBE@@RAD'AD tsEOGRAD UNAPPEP PRIIEREftilLJEN PLAN
[email protected]@ANIZAGOJE
Fre6f,56em [email protected] sa f,znnemamna I dopunamoa od zg"@@[email protected]"
ovog odeljka, odgovarajuci deo naplacenih sredstava na druge postovne
racune DuZnika. Zak>1ni
poverilac ce u periodu od prvih 24 meseca primene plana jednom
mesecno, a nakon toga
polugodi$nje, na dan kada dospeva obaveza placanja'prema
njemu
u skladu sa dinamikom
predvidenom ovim Planom, izvr5iti obracun tako primljenih
uplata (koje ie se za potrebe obracuna
pretvoriti u EUR iznose prema srednjem kursu NBS na
taj dan i na koje se
od dana uplate na poseban racun) i, po odbitku dospelog
iznosa koji se nj
n
'
'planu,'
pravo da zadrii kao namirenje svog dospelog potrazivanja
po
upladena na poseban namenski radun DuZnik
njegovim instrukcijama, radi isplate svim ostali
da docnja prema bilo kom poveriocu klase A il
planu u trenutku vr5enja obraduna od strane z
obavezi da preduzima sve razumne mere Ka
avanju od bilo koje strane bez odlaganja obave5tava
da se uzdrZi od bilo kakvog sporazumnog raskida
vd,
(e) U sludaju nepo5tovanja od strane DuZnika
Krsenje odredbiovog odeljka od strane DuZnika smatra6e
se stedajnim razlogom u smislu dlana 173,
Zakona o r;tedaju,
Potraiivanje poverioca koje nije obuhva6eno odredbama Plana
o namirenju poverilaca birle
namireno na isti nadin i pod istim uslovima kao potraiivanja
drugih poverilaca njegove klase
(ukljudujuci i potraiivanja dospela od dana.preseka stanja
oo oanl piavnosnainosti reienja o
poturdivanju Plana, osim teku6ih poreskih obaveza
loje 6e bitl izmirivane
poreskim eakonom).
u skladu
sa
B. Reprogram iisplata dospelih obaveza
ovim Planom reorganizacije predviden je.reprogram obaveza prema
poveriocima iz Klase A, 41, C1
Klase D iD1, u skladu sa dinamikom predstavljenom
u ovom Planu reorganizacije.
i
Jasnoce rarJi, ovim planom reorganizacije ne
jemci za obaveze DuZnika u pogledu
njihovih
nece primenjivati na njih (niti se takva tre6a li
pozivati u svoju korist) ve6 ce oni nastaviti da
rokovima i u svemu ostalom u skladu sa orav
poverilaca pre usvajanja ovog plana.
Strana 11 od 105
LUKA I-i]E@@RADtr AD BEOGRAD UNA,PRED PRIPREMIJEN PLAN [email protected]@AN[ZAG[-'E
Pmca6f,[email protected]
[email protected]
sa
[email protected] f, dog.lumanna
od 2g,@6"[email protected]
C. Reprogram nedospelih obaveza
Sve nedttspele obaveze DuZnika, bice ovim Planom restrukturirane, odnosno na drugi nacin
ispunjene, kao i dospele obaveze.
41 zadr2ava pravo da nezavisno od reprograma obaveza po ovom planu, svoje
dospelo novdano potraZivanje, namiruje iz drugih sredstava obezbedenja, ukljuduju6i
iz
Poverilac Klase
i
hipotekovanih nekretnina,
Ukoliko poverilac Klase A1 za vreme trajanja ovog plana namiri dospelo novdano potraZivanje iz
drugih sredstava obezbedenja, u tom sludaju 6e poverilac Klase A1 u roku od 5 (pet) dana od dana
naplate ptltraZivanja obavestiti DuZnika o tome, koji ce zalimza potrebe obraduna isplate prema tom
poveriocu izvr5iti umanjenje glavnice njegovog ukupnog duga i srazmerno umanjiti sve nareclne
isplate glavnice prema tom poveriocu.
U svakom od slucajeva koji su ovim planom predvideni kao stedajni razlog u smislu dlana 173,
Zakona o stecaju, svako od poverilaca svake klase ima6e pravo da svoja potraZivanja prema
DuZniku odmah proglasi u potpunosti ili delimidno dospelim, te ce imati pravo da o tome obavesti
Duinika, bez ostavljanja dodatnog roka za izmienje obaveze, Radi izbegavanja sumnje, u sludaju
hipotekarnih poverilaca na taj nadin oni ce steci pravo da odmah pristupe prodaji hipotekovane
nepokretnosti u skladu sa pravilima Zakona o hipoteci odnosno Zakona o izvr5enju iobezbedenju,
nezavisno od bilo kog postupka prodaje takve imovine koji bi u tom trenutku eventualno bio u kku
(osim ako je u pogledu te imovine DuZnik pre prijema obaveStenja o dospelosti potraZivanja vec
zakljudio ugovor o kupoprodaji sa kupcem u poStovanju procedure propisane u skladu sa ovim
planom).
Jasnoce radi, ovim planom reorganizacije ne dira se u prava poverilaca prema trecim licima koja su
jemci za clbaveze DuZnika u pogledu njihovih nedospelih obaveza prema poveriocima,
te se mere
plana necr: primenjivati na njih (niti se takva treca lica na ovaj plan ili mere koje su njime predvidene
mogu pozivati u svoju korist) vec ce oni nastaviti da budu u obavezi prema poveriocima pod
uslovima, rokovima i u svemu ostalom u skladu sa pravima i obavezama koja su postojala izmedu
njih i poverilaca pre usvajanja ovog plana.
D.
Uslovniotpis kamata
Ovim Planom nije predviden uslovni otpis kamata,
vei se sve kamate poverilaca
potpunosti i ukljuduju u ukupan iznos obaveza koje 6e biti servisirane planom otplate.
E.
priznaju
u
Davanje u zalog optere1ene ili neopterelene imovine
Ovim Planom nije predvideno ustanovljavanje dodatnih opterecenja na imovini DuZnika, naprotiv,
DuZniku je zabranjeno da ustanovljava bilo kakve nove zaloge odnosno hipoteke na bilo kom
delu
svoje imovine; cilj ovog Plana je da se kroz redovne prihode i prodaju imovine u Sto kracem roku
maksimizira isplata poverilaca, ukoliko to bude bilo mogude i ekonomski opravdano (ali bez prodaje
imovine u bescenje),
Strana 12 od 105
['UKA [email protected] AD BEOGRAD UNNPP6P PRIIEREMLJEN PLAN
REORGANIZAGOJE
Fre6[sdem [email protected] sa lzmnemamna f, dopumamoa od zg.@6"[email protected]
Ovaj Plan reorganizacije ne
sadrii konkretne mere zakljudenja pravnog posla koji bi se mogao
podvesti pod pojam ,,raspolaganje imovinom velike vrednoiti;
u skladu sa odredbama 470.47 2. Zakona o privred n im druitvima,
Zakljucivanje ugovora
o kreditu, odnosno zajmu
Drustvo ne6e imati pravo da uzima bilo kakve nove kredite ili zajmove,
izdaje hartije od vrednosti i
nadin (za svol raSun ili racun trecih lica),
li redovno servisiranje obaveza rz ovog
i je na taj nadin ispladen ili isti poverilac
z postojeceg krediti ili za)ma, Sto se nece smatrati
povredama obaveza iz ovog Plana pod uslovom da je
za-to pribavljena prrihodn, pisana sagtasnost
preuzima'
osim ako
Plana' i d
daje novi
ve
ed
p
ja
Komisije poverilaca.
G.
osporavanje
i
pobijanje potraiivanja koja nisu pravno varjana
DruStvo ce osporiti i pristupiti pobijanju svih potrazivanja koja
su u izvestaju revizora koja je izvrsila i
izradila pn:gled poverilaca oznacena kao osporena, zastarela i
nepostojeca iz drugog razloga i koja
su navedena u vanrednom revizorskom izvestaju u prilogu ovog plana,
Potraiivanje poverioca koje nije obuhva6eno odredbama Plana o namirenju
poverilaca bice
namireno na isti nadin i pod istim uslovima kao potraiivanja drugih poverilaia
njegove klase,
H.
Otpuitanje zaposlenih ili angaiovanje drugih lica
Ovim Planom nije predvideno otpu5tanje zaposlenih,
lzdavanje hartije od vrednosti
DruStvo zadriava pravo da za vreme trajanja Plana izdaje
duZnidke, vlasnicke ili kombinovane hartije
od vrednosti u skladu sa pozitivno-pravnom regulativnom i
odlukom nadleZnog organa Drustva, pod
uslovom da za to prillavi prethodnu pisanu saglisnost Komisije poverilaca.
Ukoliko bude izdavalo duZnidke, vlasnidke ili kombinovane hartije
od vrednosti, Dru5tvo ce sredstva
prikupljena emisijom iskljudivo koristiti za prevremeno
ili redovno servisiranje obaveza iz plana i to
postujuci princip jednakog tretmana svih poverilaca
iste klase.
Strana 13 od 105
LUKA *BE@@RADtr AD [email protected] UNAPRIED PRIPRERII.JEN PLAN [email protected]@ANIZAGI-'E
PreG[[email protected] [email protected]
J'
sa
nzmnemamna f, dopumamna
od 2g,@6,[email protected]
ustupanje neopterecene imovine na ime namirenja potraiivanja
DruStvo nece ustupati imovinu na ime namirenja obaveza, vec
namirenja poverilaca u skladu sa ovde iznetim planom.
ce pristupati prodaji iste
radi
K. Druge mere od zna\aja za realizaciju plana reorganizacije
1. Priprema imovine
za prodaju
Kao Sto je opisano u odeljku osporena potraZivanja i sudski sporovi, odredeni
deo imovine koja se
nalaziu svojini ipod pravom kori5denja Du2nika nema u potpunosti resen imovinsko pravnistatus;
ili
se nalazi u sporu.
Proces pripreme navedene imovine za prodaju je od izuzetnog znadaja kako
zasamo DruStvo tako i
za poverioce jer se njegovom realizacijom postiZe ne samo povedanjb
trZisne vrednosti imovine vec
mnogo vaZnije - dramatidno se povecava likvidnost navedene imovrne,
ce
dan
od
biti
eduzme sve neophodne pravne i fakticke radnje
toku (pri demu 6e mu za bilo kakvo poravnanje,
govog dela, kao i priznanje zahteva druge strane ili
saglasnost Komisije poverilaca) koji mogu usporiti
ili
zaustaviti prodaju imovine, legalizacije nelegalizovanih objekata, 1ao i
sprovodenja ostalih mera
usmerenih na reSavanje eventualnih spornih pitanja u vezi sa imovinsko-pravnim
ili O'rugim statusom
imovine (pri demu 6e mu za sve takve aktivnosti koje rezultiraju u novim
obavezama DruStva, osim
uobidajenih sudskih i administrativnih taksi manje vrednosti, biti potrebna
saglasnost Komisije
poverilaca),
2. Prodaja imovine i ubrzana
otplata duga
Duznik se obavezuje da proces prodaje imovine sprovodi proaktivno,
kontinuirano i transparentno,
svemu u skladu sa ovim odeljkom iodeljkom Vlllovog plana,
potrebnu za obavljanje osnovne delatnosti (tzv, core imovina)
obavljanje osnovne delatnosti (tzv. non-core imovina).
u
ili imovinu koja nije potrebna za
Duznik 6e imati pravo i obavezu da odredi svoju imovinu koja
ce u odredenim momentima, kako je
predvideno ovim Planom, biti ponudena na prod'aju
u skladu sa odredbama ovog plana
Pored svoje imovine, DuZnik 6e obezbediti da na prodaju bude ponudena
i imovina povezanih lica
to: Lumaco d.o.o. Beograd, Drum creek d.o.o, Beogrid, Luka petrol d.o.o,
Beoglad, Gizmal
i
ltd
Strana 14 od 105
IUKA
TBE@@RADF AD [email protected] UNiZIPP6P
PRIPREMIJEN PLAN [email protected]
Fre6f,56em [email protected] sa hemamna f, dopuman'a od zg,@,a@'x$,
Cyprus, Delute d,o,o. Beograd (,,Prva grupa povezanih lica") i to u skladu
sa ovim odeljkom
odeljkom Vlll ovog Plana. Takode, DuZnik ce obezbediti da na prodaju bude ponudena
iimovina jo5
jedne grupe povezanih lica i to: Nova Luka d,o.o. Beograd,
Voper Trade d,o,o. Beograd, BVK
zona Beograd a,d, i Preduze6e Slobodnazona Beograd
to neophodno iz razlogajednostavnijeg ili ekonomienileg
svoje mi5ljenje Komisiji poverilaca daje jedan oO Ovi
i
-
9
a
s
n
nepokretnos
ponude udeli u
kom sludaju 6e
za
definisan za prc
ce
s
koji ce biti
DuZnik
u skladu
realizacije
ie
koji
biti angaZovani u skladu sa ovim odeljkom (,,Agent
predlog DuZnika moZe doneti odluku da se na proclaju
okretne imovine koja je vlasni5tvo tog povezanog lica, u
prodaje kojije ovim odeljkom i odeljk"om Vlll ovog plana
arena unovdenjem imovine povezanih lica iskoristiti za nemirenje poverilaca
ovog Plana na nadin koji odredi Odbor poverilaca (Komisija poverilaca),
a
iji zakonit nadin, uzimajuii u obzir transakcione i druge troskbve, kao
i brzinu
U sludajevima kada na imovni povezanog lica
raspodela sredstava ostvarenih unovceniem te
i
i iskljudivo na nadin koji nije suprotan odredbama
ciji.
U pogledu optere6ene imovine Duznika ili povezanog lica, ista ne moze
biti prodata ispod minimalne
cene
iSe ovaj Plan. Ako se ni bilo kojoj prodaji postigne cena (oonosno primi
ponuda)
naka ili veca od definisane rninimalne cene po ovom planu, DuZnik
i
(prema
povezano lice koje jr vlasnik opterecene imovine 6e biti
u obavezi (a
DuZnik
ezano lice izvrSi iu o avezu) da se uzdrZe od bilo kojih radnji koje
bi
ometale takvu prodaju i pristupice zakljucenju odnosno potpisivanju
svih potrebnilr ugovora i drugih
dokumenata potrebnih za realizactlu takve prodaje.
koju
7
ok
ce
U pogledu neopterecene imovine DuZnika ili povezanog lica, ista ne moZe biti prodata
minimalne cene koju za tu prodaju definise ovaj plan
ispod
Komisija poverilaca ima pravo da jednograsno
nepokretner imovine utvrdenih ovim planom, odnos
procedure za prodaju kojima se dopunjuju pravila
bilo koje nepokretnosti na kojoj postoji hipoteka
hipotekarnog poverioca na tako izmenjene uslove
i
Kada se u toku trajanja plana proda odredena imovina koja nije
opterecena, sredstva ostvarena od
prodaje
ijanja poreza na prenos apsoiutnih prava po resenju poreske
uprave
ne plati kupac i iznosa za izmirenje pratecih troskova transakcije
u visini
na poseban namenski radun DuZnika i orodena, kod banke
tak
pod
do
Strana 15 od 105
IUKA
TtsE@@RADF AD [email protected] UNAPRED PRIIORtrMI"JEN PLAN
[email protected]@ANIZAGI-JE
Pme6f,[email protected] [email protected] sa kmoemamna f, dopumamna @d zg"M"[email protected]
poverioca koja ponudi najbolje uslove za orocen
prema poveriocima utvrdenih ovih planom na na
D), U sludaju da DuZnik uspe5no ospori poresko
apsolutnih prava u pogledu prodaje ovakve imovin
Komisija poverilaca), svaki iznos razlike u odnosu na prvobitno
utvrdeni i naplaceni iznos poresxe
obaveze bice deponovan na poseban namenski radun Duinika iz gornjeg
teksta. DuZnik je u obavezi
da pisanirn putem obavesti Komisija poverilaca o svakom takvom postupku
osporavanja i njegovom
konacnom ishodu, te u slucaju da DuZnik iskaZe nameru da iskoristi 'pomenuti
iznos razlike kao
poreski kredit, on to moZe uciniti samo u pogledu obaveza po
osnovu porezana promet apsolutnih
pravaza prodaju neke druge neopterecene imovire i uz saglasnost
Komisije poveriiaca,
Kada se tokom trajanja plana proda odredena imovina koja je opterecena,
sredstva ostvarena tom
nih prava po re5enju poreske uprave
prijema kupoprodajne cene na
taj
radun,
za
prod
enje pratecih tro5kova transakcije u visini do
namenski radun DuZnika otvoren kod banke
dlaganja a najkasnije u roku od 3 dana od dana
namirenje tog (i ev'entualno ostalih) hipotekarnih
tja ne sprovodi kao sudska prodaja ili vansudska
0dnosu na prvobitno utvrdeni i naplaceni iznos po
potrebu sredstava ostvarenih prodajom shodno ce
u da ce bilo koji visak sredstava biti deponovan na
banke poverioca koja ponudi najbolje uslove za
baveza prema poveriocima utvrdenih ovih planom
Cl i D), U sludaju da DuZnik uspe5no ospori
et apsolutnih prava u pogledu prodaje ovakve
Zi hipotekarni poverilac), svaki iznos razlike u
prenet na poseban namenski radun DuZnika
poreski
tekstu za bilo koji visak sredstava). DuZnik je u
laca o svakom takvom postupku osporavanjar i
avo da bilo koji takav iznos razlike iskoristi kao
kredit.
U slucaju prodaje opterecene imovine u svemu u s
ne na koji u skladu sa ovim planom i po
da bez odlaganja a najkasnije u roku od B
odgovarajucu brisovnicu podobnu za ispis
d,
Navedeno se ne primenjuje u sludajevima kada je Poreska
uprava zaloini poverilac, u kom sludaju
proces unovcenja imovine, naplate poverilaca,
saglasnosti poverilaca i brisanja zaloinih prava mora
Strana 16 od 105
LUKA TtsE@@RAD'AD [email protected] UNAPRED PRIPREMIJEN PLAN REORGANIZAGOJE
Pme6f,[email protected] [email protected]
sa
f,[email protected] f, [email protected] @d
Zg"@6A0,flq
biti sproveden na nadin koji nije suprotan odredbama Zakona o poreskom postupku
administraciji.
i
poreskoj
Du2nik sel obavezuje da nezavisnom strudnom licu redovno, na zahtev i bez odlaganja,
a najkasnije u
roku od 2'radna dana, dostavi sve podatke vezane za pripremu za prodaju isam
fostupa-1 procta;e
(planirani datum oglaSavanja, tekst oglasa, planirani datum javne piodaje
ili isteka roka za
podno5enje pisanim ponuda itd) bilo koje imovine DuZnika, kao i o ishodu proOiie
svake imovine koja
je ponudena na prodaju, a nezavisno strudno lice ce Komisija poverilaca,
hipoiekarnog poverioca u
pogledu imovine na kojoj ima hipoteku i svakog drugog poverioca kqi
za io iskaZelnteresovanie
redovno, na mesednom nivou, izve5tavati o svim tim dinjenicama.
DuZniku je zabranjeno da na bilo koji nacin raspolaZe (prodaja, prenos, poklon,
davanje u zalogu
drugo) udelima
ili akcijama u
i
povezanim prar nim liCima, bez prethodne saglasnosti KomIije
poverilaca, DuZnik 6e obezbediti da takva povezana lica ne vrse nikakve
statusni promene za sve
trajanja ovog plana. DuZnik je obavezan da obezbedi da bilo koje od povezanih pravnih
lica
sa
Yreme
DuZnikom ne raspolaZe (prodaja, prenos, poklon, davanje u zalogu iti hipotet<u
ili davanje u zaKUp na
period duii od 5 godine i drugo) svojom nepokretnom imovinom, pokretnom
imovinom [ojedinadne ili
ukupne vrednosti vece od 20,000 EUR ili pravima vrednosti vece od 20.000 EUR,
niti ce vrsiti
ustupanje ugovora, ili prava iz ugovora, sa trecim licima ili sa DuZnikom, niti ce preuzimati,
stvarati ili
prihvatati bilo kakve nove obaveze
u odnosu na presecni datum ovog plana, osim
uobidajenih
poreskih i drugih daZbina, sve bez prethodne pisane saglasnosti Du2nJka (koju
DuZnik nece biti
ovla56en da da bez prethodne saglasnosti Komisije poverilaca), 5to 6e luZnit<
izmedu ostalog
obezbediti i izmenom osnivadkih akata ili statuta tih povezanih lica u roku od mesec
dana
usvajanja ovog Plana
od datuma
i pre pravnosnaZnosti re5enja o potvrdivanju ovog-pov.rana
plana, DuZniku je
zabranjeno da vr5i bilo kakve nove prenose nepokretne ili pokretne imovine na
ukljucujuci
i
putem osnivanja ili poveianja osnovnog kapitala ili unosa ili uplate
osnovnog kapitala.
3'
Pravo na prodaiu i druga prava u pogtedu imovine Duinika kojom
izmirivanje obaveza tre1ih tica prema hipotekarnom poveriocu
pravna lica,
upisanog
vei
je
obezbedeno
ovim planom se ni na koji nadin ne dira u prava poverilaca (odnosno tredih lica)
koja oni imaju u
pogledu ustanovljenih zalolnih prava (hipoteka) na imovini DuZnika,
a za obezbeOenle obaieza
tre6ih lica (povezanih ili nepovezanih lica sa DuZnilom), Sto narocito ukljucuje pravo
takvih poverilaca
(odnosno tre6ih lica) da u bilo kom trenutku tokom trajanja plana,
obligacijama
i
, r(tuOi sa vaZecim propisima o
hipoteci, pokrenu postupak naplate svolih dospelih
imovine,
opstr
vrednost takve imovine
izdati u zakup duzi od g
vrednosti takve
na koji nacin nede
a
neizmirenin potiazivanja iz
ili sudskim putem, a DuZnik se ovim putem obavezuje da ni
pak niti na bilo koji nadin umanjiti (ili dozvoliti da se umanji)
i investiciono odrzavati za sve vreme trajanja plana, i ne<';e
imovinu bez posebne saglasnosti hipot;ka;;dg poveloca,
U prilogu Plana nalazi se pregled postojedih ugovora o zakupu takve imovine,
uz navode-nje zakupr:a
i duZine trajanja ugovora o zakupu, a na zahtev hipotekarnog poverioca u bilo
kom trenutku tokom
trajanja plana, DuZnik ce biti u obavezi da u roku od 3 dana dostavi hipotekarnom
poveriocu va1eci
ugovor o zilkupu i sve njegove anekse i priloge na uvid, uz po5tovanje
obaveze duvanja poverljivos;ti
podataka.
Strana 17 od 105
[[email protected]' AD [email protected] UNI{PRED PRIIDREMI,JEN PLAN [email protected]
[email protected][[email protected] [email protected] sa f,zmnemamoa I dopumamoa od Z
"@6"[email protected]
4.
Sticanie imovine od strane Duinika tokom trajanja plana reorganizacije
Dru5tvo u toku trajanja plana reorganizacije nece sticati (1) nepokretnu imovinu niti (2) pokretnu
imovinu, bez prethodne saglasnosti Komisije poverilaca, osim kao posledicu eventualno donetih
pravosnaZnih presuda u tekucim sporovima (na dan podno5enja ovog plana
sudu) u kojima je
DruStvo strana u postupku. U sludaju da DruStvo tokom trajanja plana spiovede postupak konverzije
prava kori56enja u pravo vlasni5tva za bilo koje zemlji5te na kojem je izgraden objekai
koji se nalazi
pod hipotekom i zemlji5te potrebno za redovnu upotrebu tog objekti, kao i bilo koje preostalo
zemlji5te koje se nalazina parceli na kojoj se nalazi objekat (pri demu se, jasno6e radi, nece
uzeti u
obzir bilo kakve preparcelacije sprovedene naknadno), a prema skici koja je data u prilogu ovog
Plana), DruStvo i poverioci su saglasni da u slucaju prodaje takve hipotekovane nepokretnosii
Drustvo bude u obavezi da istovremeno na prodaju ponudi i to zemljiste
ukupno ostvarenu cenu za objekat i zemljiste (pod objektom I za
primenjuju pravila ovog plana o raspodeli kuroprodajne cene za
odnosno kao da je i to zemlji5te bilo pod hipotekom tog hipotekarnog poverioca. Radi izbegavanja
sumnje, Dru5tvo nema pravo da na bilo koji nadin raspolaZe (prenos, zalaganje, zakupi slidno) ni
pravom kori56enja niti pravom svojine na zemlji5tu stedenim putem konverzije prava
koris6enja u
pravo vlasniStva u pogledu svakog zemljiSta na kojem ima (ili tokom trajanja plina
stekne po osnovu
sudskih sporova koji su u toku na dan podnosenja ovog plana) pravo koiis6enia,
5.
Ruienie i rekonstrukciia objekata
i
prenamena zemtjiSta, konverzija
u svojinu
DuZnik moZe pristupiti ili preduzeti radnje, dati saglasnosti ili podneti predloge nadle2nim
organima
cilju ruienja ili rekonstrukcije objekata, prenamene zemlji5ta ili konverzije priva koris6enja
zemljista
u
u
pravo svojine samo uz prethodnu pisanu saglasnost Komisije poverilaca (u pogledu
neopterecene
imovine) odnosno Komisije poverilaca i hipotekarnog poverioca svakog 1..0'a
pogledu
optere6ene
iu
imovine),
6' Propuitanie
plana
da se
izvrii prodaja imovine u roku od 4 godine od Dana pocetka primene
(a) Ukoliko DruStvo ne izvr5i prodaju optere6ene imovine namenjene za prodaju
u skladu sa spisk.m
Vlll u roku od 4 godine od Dana podetka primene plana, razludni poverioci ce imati pravo,
svako za imovinu na kojoj ima konstituisano zaloZno pravo, da samostalno sprovedu postupak
oglaSavanja i prodaje te imovine bez ikakvih ogranidenja u smislu ovog plana, DuZnik
a
i zaloini
duZnik ce biti u obavezi da u cilju uspe5ne prodaje potpi5e i zakljudi sv6 potrebne
ugovore i druge
dokumente, te kupcu dostavi (a prema potrebi i na zahtev i tokom postupka prodaje
stavi na uvid;
kompletnu imovinsku, pravnu i tehnicku (gradevinsku) clokumentaciju, bez'prrui
na bilo kakav
iz odeljka
prigovor u pogledu postignute cene ili identiteta kupca,
(b) KrSenje od strane DuZnika obaveze iz ove tadke 6. stav (a) za bilo
koju pojedinadnu imovinu daje
proglasi- potraZivanje koje je
za pravo konkretnom razlucnom poveriocu da bez odlaganja
Strana 1E od 105
LUKA TtsE@@RADF AD [email protected] UNNP66P PRIIDRtrMIJEN PLAN
[email protected]
Fre6f,56em [email protected] sa Emoemamna f, dopumanna od z .@F,a@'44
obezbedeno zalogom nad tom imovinom u celosti ili delimicno dospelim,
upucivanjem prsanog
obaveStenja DuZniku u kojem mu moZe dati (ali na to nede biti
obavezanl i oooatni rok za
sprovodenje prodaje konkretne imovine, U tom sludaju, taj razludni poverilac
moZe pristupiti aktivaciji
zaloge u cilju namirenja potraZivanja u svemu u skladu sa Zakonom
o hipoteci ili Zakonom o
izvrsenju i obezbedenju, bez ikakvih ogranidenja urtanovljenih
ovim pranom,
7. Poslovni ra1uni Duinika
Duznik se obavezuje da do rodi5ta za glasanje o ovom Planu ugasi
sve poslovne i druge radune koje
ima kod banaka koje nisu poverioci DuZnika navedeni u klasama
ovog plana i da sva zatece;na
sredstva sa tih raduna prebaci na radune koje ima otvorene kod
banak-a koje su njegovi poverioci
navedeni u klasama ovog Plana. Takode, za sve vreme trajanja
i izvrsavanja plana buZnik nema
pravo da otvara nove radune kod bilo koje druge poslovne
banke koja nije poverilac DuZnika po
ovom olanu.
Strana 19 od 105
LUKA [email protected] AD tsE@@RAD UNNX PEP PRIIEREftilIJEN PLAN REORGANIZAGO.JE
Fre6f,66em [email protected] sa flznoemamna f, dopumanna od zg"@@[email protected]
lV.
A.
Lista poverilaca
Kriterijum podele na klase
Ovim Planom reorganizacije poverioci DruStva podeljeni su na klase u skladu sa bazicnim
kriterijumrrm propisanim dlanom 165. stav 3. Zakona o stedaju, uz izdvajanje povezanih
lic' u
posebnu Klasu Dl, Podela poverilaca na klase zasnovana je na lzvestaju revizora
koji dini sastervni
deo ovog Plana reorganizacije,
Predlagad ne smatra da je celishodno formirati dodatne klase poverilaca,
B,
Kase poverilaca
U skladu sa navedenim, Plan reorganizacije podrazumeva formiranje slede6ih klasa poveritaca:
a.
Klasa A poverilaca - obezbedeni poverioci (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz
dlana 49, Zakona o stedaju)
b'
Klasa
Al
poverilaca
-
-
razludni poverioci;
poverioci koji poseduju nesporna potraZivanja prema DuZniku
obezbedena uredno registrovanim zaloinim pravima na imovinitre6ih lica,
c' Klasa B poverilaca - poverioci koji potraZuju neispla6ene neto zarade zaposlenih ibivsih
zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre podnosenja plana
reorganizacije sa kamatom od dana dospeca do dana podno5enja Plana reorganizacije
i
nelplaceni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje iu. goOinu
pre podno5enja Plana reorganizacije, a diju osnovicu za obracun cini najniZa mesedna
osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosim a za obavezno socijalno osiguranje
na
dan podno5enja Plana reorganizacije, kao i potraZivanja po osnovu zakljudenih ugovora sa
privrednim druStvima diji su predmet neispla6ene obaveze na ime doprinosa
za penzijsko i
invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre podno5enja plana
reorganizacije, a diju osnovicu za obradun dini najniZa mesecna osnovica d-oprinosa,
saglasno propisima o doprinosim a za obavezno socijalno osiguranje na dan podno5enja
Pliana reorganizacije (prema kriterijumu koji ispunjavaju poveriociizdlana54.
stav 4,laika1.
Zakona o stecaju);
d'
Klasa C poverilaca - poverioci koji poseduju potraZivanja po osnovu svih javnih prihorJa
tri meseca pre podnoSenja Unapred pripremlienog pana reorganizacije, osim
doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposienih (prema kriterijumu'koji
ispunjavaju
dospelih
poverioci iz dlana 54. stav 4, tadka 2. Zakona o stedaju);
e'
Klasa C1 poverilaca - poverioci koji poseduju potraZivanja po osnovu svih javnih priho<1a
koje administrira Ministarstvo finansija i privrede - Poreska upravaiza koje saglasnost
daje
Ministar finansija i privrede, dospelih u periodu duZem od tri mese.i pr." podnoSenja
Unapred pripremljenog pana reorganiza;ije, osim doprinosa za penzijsko
i
invalidsko
Strana 20 od 105
['UKA BE@@RADF AD tsE@@RAD UN]APRED FRIPREMI,JEN PLAN [email protected]
[email protected],[email protected] [email protected] sa lmnemama f, dopumamna od %"OF,a@'q*"
ostguranje zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz dlana 54.
stav 4, tadka
2. Zakona o stedaju);
Klasa D poverilaca
-
koju dine ostali neobezbedeni poverioci (prema kriterijumu koji
ispunjavaju poverioci iz tlana 54, stav 3, tadka 1, zakona o stedaju);
Klasa D1 poverilaca
-
posebna klasa stedajnih poverilaca koju cine povezana lica,
formirana saglasno dl, 165 st. 5
i6 Zakonao
stedaiu.
Strana 21 od 105
9o
i-(D
G-(!
q
=
o o, Lv
I 'o'=
do =-g
q,
(!
'a
(D
Eo
ll
N
o
ll
o
.!
!{)
sr()
E.8
E,Ut =.:
F
(D
(0
@
$
-d
E
E'O-
EF9
d
o.9
oE
I
rgE
,:<
x
o)
c)
-o
o.9
(!c
C(D
oE
I
-
.g
-
.+
o
I
.s
T
=o
tr,
6=
_d
.!
L
UI
o-
>1
s*
tlij
-_:=
tsJ
:lo<
-
E-Fs
Ero
,E€
o
."
cD=
:6
etl
O=
-v.
-
o.9
(!c
E(l)
a!C
A'\r
E
==
-c5$!
2.@
/1? e)
tJ.Al
eJ $',
(\
o
u?
Es
N(E
J
nnrl /A
uJ
E.'E
o
.L
-=9
o)
n
|r,
ug
(e
tc
Ed
tuut a
-=
q=?
(!c
q
c,
E$ +*F
-P
o qi6
e'3
o*F x
oiE
L
I
:BE
i€- gE-
E.lE
o
:-*
o-
(o
t4)
o?
a?
se?
(f)
K)
q
C\
C\
@
o
(\l
|rr^
o)
(o
\
(\l
(.o^
r)
@
(\l
(\l
lrt
lr,
o
(o
co
(o
c?
I
a?
(o
cr,
@
c.t
c.i
c\l
t*
q
@
to\
A
(!q:
E(|)
<oE
j
o
o
F.
EiS
*oForl,
co
-q
q
o
.g
3sE
=J
a
-'I
J
-oo
o.9
o
'6-
h9
-@
=(o
.=o
!t(l)JO
L(\
o
\t
+
o)
c
.E
g =o
Oo
OEE- E-SH5 o=
o, u,
d--8 o
fg
o)
rf,
q,
@
C)
Eqr
'EE* ,EE- 'i9T ;: *3o, eE*g
6t
G6C
tou
E.
I
o?
@
c.)
€o
- zP
@(9
--a
Jt
.+
i\
(-)
o
o
o
@-
.^\<l
J
-ct oJ
(!C
C(D
c)
3'E
(?l)
c,
cr
-!<
6S
o
o
o
(l,
o
d
G'
roco
ol
o
c\l
o
(I'
F-
€
(q-
o
o)
co
(t
(o
to
=
a
o
6t
,rt
o
o-
o
d
o
q
o
o
q
sl
o
,r,_
€
6
a
+
t\
\
o)
D
co-
o
(\l
co
E+=
-
195
tol
#E
tuut
M=
E:
I"\
c
o
c)(!
>(!
(!>
D)N
-6
tqol
?=
U9
re
>2 t=
7'g
6g
-(o'A
E,v
6a(a!Eru
Ra/,
$
a;g
4"8
.s
B,H
HS
;N
S2
HXS'E
cgsv
BO
at
Uql
-a
-t
Jl
l3
II E.!e€
s
,a)Atct
-F:ROO
t^
I
(E
a.
a.
IOJ
s
e
X
.o
|
.2o
|
II
|ILL
N'E
€r(s
o'l
(!o
=o,
qrcL
I
I
I
IE
l3
I
.e
i#-
O)
(q
@
o)
c?
o
og
o
t-
=o
io-
tril
-t
-f
F-
OL
a6
d.tut
sc\l
=
(\t
z,
o
o
z.
o
J
{- <)
(n
vZ.
=<
=8,
mo
U'
uJ
E
d
n
ol
(\I
(\l
It-
$
€
\
@
q
t*
o
c?
|r)
(o
co
q,
6l
ro
o)
:<
Y
oct
00
z.
z.
z.
z.
(=J
E,
uI
uI
=
o
:<
=
o
:<
C{
o
J
o
(\l
J
=
o
E
I
€
=
6l
O)
ro
r-'
(\l
-
z.
dt
q)
J
N
E
co
tr,^
@
@
c.)
OD
z.
:<
:<
z.
m
z=.
J
N
E.
lI|
z,
=
f
.rf
lt)
@
uI
=
J
N
E.
ul
z,
=
I
-t
d
o
t!_
<o
o
-o(l,
o.9
I
at
H
d
s
(\t
or
-(o
E
gEg€g,FF
=g E_9
s(o
E
b-
Eq)
(t)
(!
E
'E
x
E
E
st*
;s
(o
t\
ti
CY
6{
6l
c
(/)
ss
o)
s€
o^
{
s
s oo(\l
ro
o
+ o
>e
@
6.t
u)
o
;
-o
o.)
co
L
e!
(U
(D
j
I
o
5oo
o.9
o9
o,t
o
CL
j
I
xo=
boo
o.9
cE
(!P
j
(D
o,
bo<l,
o.9
EE
(E9
-o
66'
_o
(!9
.YE
-YE
o
o
o
--E
o
.+
r.+
o
o-
-
=
o
=
FO
EB
69
E(\l
-iPS
,b
CDo 'Es- '(J98.,r -\f,
9e
c(q
9ogE
9r:= (o '=E
fPi!
I +qF
i+ E E> €q
:BH ER
oeF oi
oo b"== OE
bELt!
>=
>=
O:gE
gE
>ts 3E
96
Y(\I
=o
-t
LE
-=UT
n5
>
ST
lN\
-
=@
-J
5',_=
CD CL =J
|
-(o
@
a '\r
-_dN
2.@
nnl r5
oq
r()
|r,
rri
(\,1
.+
€(o
Ehtii
tuu
c.,
c.,
-
09,
to
B=
o;
E==
toL
lo4
tf,
@
o,
-q
o)
t-
o?
+
+
oq
c,l
o
o,
\(\t(\
t*
q
o.)
ot
ctr^
lo-
lr,
o
6l
-f
((:l
or-
3?
F-
q
@
o
tt,
c\
F.
o)
o
+
o)
\
ro
o)
o)
@@
o
lco
o
o?
o?
ro
o
=
-t
oo
rf)
cft
q
\
(\
ot
o
rt
o
o
o
d
o
aq
t\
!+
ro
ro
co
ro
(\
(\
@
.a9
13!
o:
lo<
A,=
=td
u?
@
-z,P
u(e
--u
-ffirg
F-
(f)
4?
-t e)
-o
lg5
-XK 6\
tol
t+
o
-q
o
lo< J
=
6
r<r
=,
ri5
rr-
L{ol
o,
(c'
r+
c\|
r+
cq
u?
oq
\t
co
s@
(r5t
>2
-.=t5
ud!
t6)rG
o
c\{
@
c\{
r()
(o
C\
co
lo
o
c\l
og
€
q
o
q
co
rf,
o
,d
|-\<
9i?t;6
(9
(5
UI
toot t=
a\ v/JliD
<{
\6
bTR
\'v
SA:
E--
_8
_ul
lool
E
4
(il
(!
-
-i:
!s9
trE6
g'58
d ts5
e 9-t
E!=
at,
lrl
F
z,
(J
z
=;{
NE€
Q OO
E EF
EO
(t,
'O
[l
F
(/,
uJ
f
z.
:<
F
c)
z.
CD
3-e(I'
4
z.
dl
o
E
o
D
:<
f
o
z.
N
s<
.J
i\
o
z.
o.
(D
o)
o
a
-o
o
N
to
F* IF*
co lo
o
I
(-)
.a
fi
N.X
Nd
o
l()
ii
,E
o
-s
,g
ii
fi ,E
NQ
NO NG
o
o
!{)
o
o
o
<t6o
ri
,E
<t
i;o
,E
NO
o
NO
o
G
ri ,8
ri
a
a
,Fi
N6
NG
o
o
o
Y
J
\f
6l
CU
o
o
N
CE
=o
HP
AY
-o
.a+'
Yl@
N
c!
N
O
N
@
N
@
oi
c;
o
o
@
q
O
o
o
w
o
o
A
O
N
qt
N
o
c!
N
N
N
N
r@
o
N
N
o
O
N
d
@
N
N
N
o
o
T
N
N
(tp
w
o
o
@
N
w
t\
O
N
N
N
o
-i
n
o
..
o
N
w
n
N
N
O
N
n
N
!u
qv
N
O
o
@
N
<:
N
@
O
R
@
O
Y
's
o
oo
'-
e
(n
(n
#s
GG
-o
:<
@
i;e
g
_a
=o
=o
L
o-
o
:<E
o
Y
\<
'g
tr
a
UO
Y;
N
CN
-o
s
G
(t
=G
o-
ut
(l)
U'
>
Si
sY
>2
_,=\qt
'=
nJ)
()
G
@
to<
,--,d
A\T
V'F,a
tuut
E,K
>2
W)
)
-t
^^o
tMl
ra?
\=)
GN
z'-Q
ru(e
--a
ueJ
F>H
IUUI A
G4
:t<
toL
--
tp
i--
|.ot
;<
F: re
135 a=
tot
--iffi
LY
l"l-
nq
i=
zi
=Ytl)
<<d
bxt
:
^Ef
s:,
SoE
E
s<
o
N
N
N
oo
=ar
o
N
o
N
N
N
r
@
=o
o_
Y
N
O
@
O
a
q
o
>o
_=
o
J
o
NE
o
s
J
s
m
N
a
=t
-l
a
J
\
o
!
o
J=
J
a.
(!
.F
oo=
€(l)
aN
o
€
!E
oo
--
-x
E&
s(!
NF
o
€o
-t2
;
96
=E
doE
oNE
ocQ
!o o=
DY.' Gr
)o:DO
{o
o
g
G
lc
N
o"9 oP i'
o
ls
lo
a
I
o
!a
s
P tr;:
s
ii'd i< =
N
o_- H=q)
6
b;
o^
o
o
tQ.
'J
o
o
o
o
o
o
o
o
O)
I
d
E!
E
9<
o
i!4 0
6
AF
E
!r=
o.=
tF
-E
luo
.9
.Q
CJ)
=N
=o
o
F
_g
a
p<
=c
g€
sFilE=f
-sE
o
r
N
g
a
@
N
:B
N
a
o-
o-
@
E
a
N
(.{
rb:o
i3
6
.E
,g N.
U
-Vo
oF
NF
NO
vB
oo
,H .E'
-ao
RP
a>
6;@
o--
c
N
=
oo
6r-Q o N66 =
-iZc
oF
ocii
>:p
NO
sB
&E
-
'=6
o
E
)
'.o
::c
:2E
o
o
o
F
@
O-
o
@
N
E^
O
N
sEa
:s€
8sR
@
-J
co
N
<)
<i
N
Y
z.<
{U-
a=>
JY<
u-N
#<6
d
u?
O
z.
J
3=
g'
Y
N
z.
J
<<
+<
o
='
Y
U
F
z.
z.
m
\
@
a
U)
N
a_
N
o
N
g<
--:
@
N
ao
G
ID
N
o
o
a
s
i'N"!o
o
o
o
o
o
6
(n
a
z.
z.
U
F
(J
L!
z.
z.
m
m
6
@
JO
a->
-o-N
I
'6
olg
N
I
)
"A9
sN
N
6#i
o:o
6 -li
o
=
o
o
o
o
o
te
@!
o-
o
UN
Ia
o6=
E Ij:
gR
c
FH
=9
*ft
":P
oiY
la
INI
@
;
9o
do
!v
o
t4
E
a,
b8
s4
-(976
@it
toot ca
-ffi g
I
o
5O
c!
oa
fe
fp ^EVi
@
O
N
(E
>2 l:=
-=JJJ
t6)6il
16)
@
-Et
N
Y
slo
sllo
oto
Yl:<
=tx?
NIN
_a
(!
N
,
C6
'3
o!-
Y
N
N
tu
N
_.9
a
Oo
Yg
e!o
ff-o
uz
26
l
ts
G
o
U)
rt)
o
U)
Y
(i)
(9
o
o
Y
Y
J
o
o
o
Y
!
Y
J
(D
(9
a
o
o7
o
0
.E F.>
ro
6l
o6E
6q
o_
N
N
N
N
o
N
N
o
N
o
q
N
o
N
o
N
N
N
N
C\
O
n
o
o
N
N
o
N
N
(/)
t
l
U
N
@
N
d
(p
o
O
N
qp
w
N
O
N
w
o
@
N
@
N
@
N
=N
I
o
Y
N
UI
-a
_a
_g
-a
=a
o-
=o
o-
=
o
o-
o
)<
o
Y
N
N
N
:
o
Y
N
N
s:
_a
o_
L
o
L
Y
Y
N
N
o
o
N
=G
6:
Y
:a
LO
oc
N
N
o
=
G
J
(6.)
o
J
o
o
J
J
d,t
o
o
_i
J=
_ bzK
N
/A
>2 W)
t=)
a?
>t .J
G- iN
-z,g
u(e
qe,
ld
Eht
tuut a
N!
o
OO
oq
3i;=
s9
q Y-^
Y >=
o
i!''- -
o-
:o-.
o'o
N o6
>P>
-6xi
o
I
R53
o o:t
o-ooo
X-o
vNi'
a
NJ
!Y
o
5
AE€
r o=
oc
O-*
9
o
s6
E€E
d_E d 2O-
s9
x H9
-:=
o-=
t'6
ii
t35
=v 0-
-:;;,=
tuut l>
tol
tcq
to1
at=
6q
72
a=
N
@
-i
'6
o
o
o
o
t-
J
c
o
o
N
@
o
a
N
N.
>F
o>
-.o
N
o
9s
EB
N
o
6
N
toot
N
'N'E.
o
o_
N
R
o
N
oo
.^ Go
6 c=
':6s
3'N 3
JXO
6
at
u5
@
c
a$t
E^
.!
N
N
@
E(t')
9Gt
SoE
@
-qt
.9=
oo
.>E
(D
o
o
(6J Sil
{9' 7.5
@c5
f
J
s<
Iool
E
u
d?
zm
R
lp
GN5
o
@
affi
@ct
='E
:o_.
o
efr
-5)rJl
o
l-
!o=
xto\
E"YA_
@
o
N!
_t:
|
Aoa
-N,
E
o
N'6 6
6So
;bE
$_9
tP
=
=
e
@
-2.
N<
uz.
f
.;
;x@
460
o
J
JA
Nc
A'\I
_@
N
d
-N
a<
N
-
3=
g
o-
Y
N
2,
:toL
N
-
o
-Dn5
>
SI
-?
N
@
N
O
O
o
d
o
o
N.di9
@o
g
luul
(tp
N
fN
@
O
S=
x
zoE
ta
=,3
,€3
9 qE
N
ci
q?
.N:-
o
+.> c!
='N v
EO
ao
9
N
o
\o^
'Xo<,
E
9tE
(g-
(\l
q':,
o
,g? >s
va
o
(0
(U
.= .=
E>
(DX
(o
oo
o-
L
(/)
o-
ctt
i+
$
oo
-^=UI
L.
.o-
9
(\l
q)
=,
2
o
o
oq
ffi
ffi
&, .t
A\r
(J
J
luul r5
co
e
o
o-
-trtv
72
ut
A9
CD
CD
o,
lft
a\
t\
rt)
+
+
Ft-
t-
z l::
_DA
o
(\t
c\t
t6Ia
a
(o
<!?
dffi
--zaP
u(e
?(U
-&
(t)
F\
J
:<
E=
IF
tuUl rE
loL
hr=
l't\
tot
hq
z5B:2-(,
F:
[3-5 c=
-Fd in
RH
(r'
Bg
@pj
(9 ?ri
- @s
toot dl
65
Hg
sl!
EcE
Aq
a ii:
dE
\v
-
ro
q
t\
$
()
s'*
(l)
o
a.
4G\
q
\:/
$
t4
UT
t60
E
+5 s<
=
=l
(t,
ut
F
z,
sY
c)
ot
rn
z.
o
(4'
n
(o
r|)
q
t\
u)
o
-o
-o
o
s(\
.8=
'(n
OL =
'o't
JX
o
!+
C\
,f)-
(\l
o
E
U)
o
E
G'
U'
L
o
o
o
E
(g
o
o-
.T,
N(!
Es
Es
N(!
E'S
E-'N
go
=o-
-=UI
a
-t
7
=<2'
=o
5o-
(!
nJ)
gC'
INJ
o
q,
(!
N
q)
CL
(I'
-ct
o
@
I
lol
o
J
-'\r
luul rA)
- EN-d
o
o
(!
F
>2@
c,
GOK
(J
I
d7 e)
-l-!
c)
z'9.
@
o
o-
toL to\
e6-
.X
t(lJ)
<td
9eE
s,ts
_\,@
l!5 E:
@
Iaol
E
-=l
s<
.J
(!
lo,
ll
lq, c
IEN o)
l€,
U'
o,
.E
-a
(u
aib
&-E\<
@
.g
!t(u
o
(!
o
*o)
o
a.
a;'
.E
.=
N
(!
o
a(!
-g
sY
o-
.4
o.j
o)
q
co
6;N
(,U
9E
J
t.>i
l: o
o
E7d=
16l
/r
tr^
:<
:9
ts
.><
'li5
a,
?N
EF
tot
(r,
:<
0)
o(I'
>(E
(!>
o,
(rl
(Il
J
t"5 ":
- rr.njr: E
I"\ e
@g
@?d
cJ
[q
o
(L
UJ
--=
qJa
2.
tUJ
E
0P,
Ed
nffa
fi4
J
_J
€.,
--a
ao
F?
CL
c)
o
l*o .:<
l'l|rl
o
l:d)
E(!
b
L
a
o) 19
o
o
q, l.=
(Il lsJ
o IEE
l3
:
J
-9
U'
o
o-
(!
N
o,
E.E
9o
(!N
EE
=3
'9i
€e
@a
(!=
*o
o =x
(!
N
c,
z.
a$8
(u o>
(r(LO
(E
o
(,
E'
l=
t>
lo
.3
o)
,e
|
lo
lo
(!
.=
c,
o-
o
1.2
E
o
U'
o
E
N
N
E
.J
(!
o
o
TL
.t,
o
(,
E(! lo- g
IOJ
IN U'
CD
o lo)
t> o
(l,
dt
6J
J
J
l(!
o.
(!
flJ
N
o
E(!
(o
N
o
o)
z.
J=
o)
pc
ol
o-
ol
Nl
o o-l
FI
anl
:9 ol
E cl
=L
C
o)
E,
o,
o
o
o--
o,
(!
J
!(!
N
E
g lo- o
(t
U'
o xat lrCL
ta
an
o,
.r<
lo
ld
t> o
t(g
t>
io
co
xc,
J
u,
o
o.\J
N
c'
N
N
o
q)
o-
o
o
z.
(E
o
lo
lo Jo
lo, .=
IN
lc, o
t> 4t
l(l'
l.o
lol(!
o
t> o
t(!
o-
IL
lcL
(E
E
o
J lJ-
o o
o o(!
U'
o-
(!
.:<
r9
N
(!
atI
ol
,a '=l
o-
o
t'
r.o
o
o
.o
@
(\l
o
)o
o
c(U
o
\o
,o
U)
J
o
6
o
o
ro
E
o-
65
o
o
o
(L
ts
o
F
ts
e!
o
I
@
o
trI
(!
c5
-g
>1
o
cl-
>2
/t6\
:
ql
N
.+
€
J
tol
(J
J
A
'Sr
an
(g
IUU 15
[email protected]
72@
€,
a
G6C
z9
@(e
--u
be,
re
-
-
:<
lqo!
o
o
E
6
o
aa6
:71 t=
- =JA
t61 6n
'.2
o
o
c4*
EE
'.2
!to
9g
(9
[qd
Ca
ca
=h6
<;8
E^
tel
a?
!{?l)
d5
dril
R
v
UI
tool
E
4
l<5
s<
e
J
(!
C)
s
(!
(J
s'=
o
o
(D
o(!
o
sY
sY
\t
,fj
a-
.o
o
a.
(E
.4
.9
o
E
o)
I
o
o
o
(L
I
o
6
O
@
O
@
6
o
o
ci
o
N
N
O
N
N
c)
.=
.3o
6cL
:-:>
3c)
6O
O
€E
oN
-O
!=O
>b
o
.8, o
.L
,bg
r--
=r!t
.qg
5= -o
.^A
ly6
=N
Tg
:(D
izo
='e
Eg
cLC =o
oo d.-;
TE C)
o
--c
;G
€<l ct
z.
4,
9'F TL
f
E i;
-a6 f:<
= oa
Eo
bo
N
6
.Ee .E,E
c
q
7"5
6
6
F
o
G
tufir<
U9
o
U'
:<
EJ
ffi=
o
ot
a
J
U'
J
d
UI
o
(L
E
{o
C)
E3=
to\ t95
16)
- cX
t"4
c5E
lal
@
@
e
F
o
(L
ld
luul
:
@
O
J
E.
ul
J
o
o
d
@
4? e)
>l .^o
dJ $"
--
\
*c!
o,
SI
N
-
$
a
ci
r
o
&€
(!
(.)
I
(l)
o
a.
a(!
at,
sY
(c;
Do
o
o
@
tLU
E
f
-E
E
o
o
o
!
c
o
o
o
N
C
o
o
o
a
l
N
o
o
o
o
o
co
=
E
c)
N
E
q
c)
c
co
oo
o
o
o
co
o
C)
c
q)
o
o,
C\l
(E
s<- s s s
s
N o
NO
@-
n
O
@-
@_
a)
J
,o
f
o
=
o
-o
f
'-
c
,O
=
f
o
@
O
.E
- .
s so so s s s s
bQ
g
l
N
s
o
l
O
O
c
c
,O
=
o
f
.E
f
'O
o
t'
o
f
O
o
c
)O
=
'E
+
.E
c
s@
;s
@
o-
O
N
o
!o
o
=
'o
o
t'
6
t'
o
o
o
f
o
'.o
)o
=
o
o-
o_
O-
o
o
O
E
c
s$ s
s
c{ O s
c\
;R
s s s
O
o
O
N
q
c
f
;s
N
n
O
c\
d
N
N
l
=
=
6_
LO-
-o
o
o
o
s
C\l
=
o
o
o
=
) '-E
o
=
.E
'e
,o
=
a
J
)o
c
)O
=
o
N
o
o
o
o
E
c
o
E
'.
t'
.E
o
o
o
o
--
s
l
g
l
a
UI
-=nJ)
>J
SI
INJ
->2
q\
(6)
@,
'\I
A -e
nill /A
==
lo<
-
l(rl
>2@
qit=
JI
[email protected]
d6d
-z9
@(e
--z
ttst
EH
_:J=nffl a
F?
toL to\
A-
-
N
N
c5E
lol
lcq
N
N
N
ri
-ffi
F@
to\ t<
>2
o
o
o
f-
(o
(f,
6
Ai
(\
o
LO
t\
O
O
cq
o
r
o
6
a
6
o
N
O
6
N
o
6
O
@
N
o
o
o
--,
N
q
@
@
o
N
@
N
o
o
o
u?
N
N
N
@
O
o
r
o
O
N
l'O
@
@
o
@
N
o
@
O
o
I
o
o
6
6
@
6
o
c
D
a
o
D
o
o
r
N
@
Lr)
o
O
@
\
@
N
o
.tr
@
;
o
O
N
!
p
t=
-ar,s
a8
A
t;t .-
6E
-o'?d
UT€
o
o
o
o
@
o
afi
q
\{2i
qs6
l
.E
E^
tej
,Ct
!
ai6
S,F
e-< (=
@
_\/
.9
o
O
trl
A
oe
o
o
@
N
.O
o
rf(E
(5
()
0
CD
'-o
Eo
o
o
m
E
o
a
pa
o
l-ll
(n
c
o
o
o
o_
:<
o
o
cl
O
J
o
o
a
o
o
o
o
o
co
.c
o
6
Lll
O
o_
=
E
6
o
o
o
@
d
c
o
@
J
z.
E
a
-,
p
o
o
o
o
O
@
co
.g
z.
E
o
o_
:!:
40
.OO
'5P
N
ru
J
o
o
E
UI
q;
:q
o
o
o
o
O
co
f,
E
G
o
o
o
co
o)<
(9
c
G
E
o
(9
O
c
O
N
a
N
o
o
.!2
o
a
D
c
o
f
c)
co
OT
(g_
=x
6@
E.
F
o
E.
o
!
o
o
o
l
c
f
E
o
N
o
C
o
f
o
q
c
c
Fo
=
=
o
E
au_
o
=
'oD
c
l
o
o
E
.E
E
!
o
l
6A
O
co
(g_
O
o
o
o
co
i
o
.u
o
c
o
E
_=
O
!
o
!
o
L
F
o
O
!
o
o
CD
!
o
o
q)
co
L
=
o
-o
O
c
!
m
co
E
f,
o
c)
o
o
uJ
6
)<
o
E
N
N
N
N
6
o
q)
;;
o
o_
:<
s
o
s
o
o
!
0)
co
:!l
o
aJ)
s
o
q)
co
o
o
o
o
o
o
I
O
c
E
C)
o
o
z
o
F
!
.c
p
o_
6
s<
e
J
o
@
r-
@
O
N
@
N
O
N
N
@
N
@
N
N
N
N
(t
ro
o
o
eo
(u
g
s s
so s
O
o
d
'e
c
f
o
J
)o
o
E
=
'-
o
o
o
o
j
=
.
f
O
G
.E
o
O
-
f,
,o
o
c
f
,o
a
i
g
o
o
f
E
o
l
f
=
O
d
O
O.
'.
N
o
o
c
N
o
o
'-
f,
)o
o
c
o
o
o
E
O
.E
c
g
J
=
so s s s s s sr s@ s s s s s s s s
o O.
@
o
o
@
O
O
O
s
O
o
o
o
)o
=
a
o
o
o
s s s
O
q
f
f
;e
m
g
o
o
E
o
N
o
o
c
f
,o
'-
f
G
O
G
.E
f
O.
d
o
N
'.
N
o
o
o
o
o
o
c
o
o
o
E
E
E
E
c^
o
O
3
c
l
)o
o
t'
)O
=
g
o
o
l
.=
o
o
o
f
UI
-= n5
>
SI
N
_>z>2
s_s
Ilo<
'\I
A ,--8,
-Yr iA
lUUl
-EK
>2 t9)
z(a
) !t?
,.^"
e5
=r
$\J
-z,Q
@re
--a
oeJ
trF
nfilB
lo<
::<
toL
:=!
to\
M;=\r
=c5 r=
tot
-ffii
Dq
r=
lol
-15
C'
N
o
N
6
O
firi
CI
O
O
q
q
o 6o on
O
N
N
toq
a
-
:
>2
=J
16l
"g!
Ga
l-
V<
-offi
!4I et
ea
vu)
^\ di
=
<(
E'
@t
xu)
9@'
SA'
nGl
E
G
o
o
o
cn
a
!
.; :!i
s
<D
o
z.
g
oeo
c)
o
o
o_
o
c
e
E
(9
in
v
-o
N
@
o
o
N
o
@
o
c?
o
O
+
O
.A
N
c\
!
G
E
c
c
c
N
o
o
o
-3
C\
o
?
D
@
N
O
O
+
\
N
N
oo
o
o
o
co
E
c
G
@
@
N
.n
\
o
O
o
,;
O
6
6
o
@
@
i,fi
@s9
tr^
\
l:=
zEx
IOO|
O
t-
o
oa
o
o
Eo
o
o
c)
m
o
o
D
q)
E
U)
-S
o
c
o
!
G
o
o
co
X
o
o
E
;o
co
at
,N
Cg
c
G
o
o
2
o
.o
co
c
)<
o_
UJ
E
o
o
o
o
m
-
E
o
o
!
O
(n
o
c
.o
a
.s2
o
o
z 6C
a
J
Q)
E
Y
c
F
=
O
O
E
o
a F
c
E
o_
ul
o
o
o
o
o
o_
Il
TU
o
a
o
o
o
o
co
P
o
E
:<
o
o
.!
o
o
N
9l
Lt-l
!l
I
=
I
LU
co
o_
5
6
o
o
o
o
o
n
d
.c
'-
n
o
.o
Eo
o
O
co
t'
o
N
o
o
D
==
6c
:l
t_
G
a
f
f
E
Q
-o
o
!o
o
o
o
o
o
co
rn
co
X
LJ
N
o
d)
o
o
c)
o
d)
c)
a
LU
E
5
o
a
a
g
E
:<
.o
.S
o
o
o
c
o
o
o
p
f
o
cc)
.G
N
c
c)
)<
G
o
o
a
.c
f
g
-Eo
!
g
o
o
c)
@
d
c
oo
U;
f
o
E
=
Fo
E
J
o
o
@
X
c
!
G
o
o
co
>a
E
G
o
O
an
j
o
o
c
a
.C
o
C\
o
)<
a
I
GO
I
E
E
J
O
N
O
@
o
@
O
r
O
O
o
O
O
N
@
@
r
6
o
o
U)
lo
o
CD
(U
s s so Os s s
O-
o
o
o
O
.-i
'-
N
o
o
c
f,
'oo
'E
o
N
o
o
)O
=
g
o
o
f
c
f
,o
G
E
.E
a
'-f,
'o
d
-=
)o
c
f
o
O
d
-
.E
l
a
f,
O
g
o
G
cr)
s sO so s sO so os s be s s s s s s s s
o O O o O c\ N c{ N
O
O
O
bs
O
O
o
O
O
O
O.
c
-
c
c
o
o
o
o
o
d
O
N
f
)o
=
o
O
=
=
,E
a
c
f,
G
-
c
l
a
j
f
G
O
o
.E
o
a
.
o
g
N
o
o
c
f
)o
g
f
,o
o
E
N
c)
o
o
O
o
E
E
J
)o
e
f
f
G
E
o
=
UI
nJ)
>
S
N
>2
(i5
->
nGl
H
lo< J
A'\I
IUUI A
t=to< t(\l
72@
d? e)
>t--P
@rN
_ z,g
@er
-u
0r,
E_H
mfl-
:to<
lo\
>t
lo\
taEqx
=-v 0e5
tot
[email protected]'=
toq t<
7Z
-=JJ{
ral
O
o
N
N
oG
o
o
o)
o
m
o
o'
co
f
c
o
@
!
o
E
0)
o
,ot)
c
@
o
N
c\
@
rr
ri
N
o
N
c
G
oo
o
o
@
@
o
4i
GD
a--
s
e
,O
)<
o-
o
o
c
E
o
S
c)
m
.g
o
o
o
C
o
E
F
05
a
o
N
a
o
o
U)
@
I
o
a)
o
,N
c
=
o
c
c
E
o
o
o
'.
f
E
o
!
o
o
o
O
o
c
.E
o
c
o
E
a
o
c
!
G
c
o
.!l
c
Lo
t
j
co
o
O
o
_uu
tto
IR'
lo
'-
O
E
e
p
!
Q
o
o
o
co
A
N
N
a
N
o
@
6
a
o
@
a
t:?,
l'=
to
l=
lco:
o
q
D
:!2
s
G
o
E
=
t6
o
ro
@
@
I
|
t:
=
>F
o6',
6*
x so =.9
G
tool
E
.J
O
6
O
O
o
@
@
sN€
@
@
O
N
@
@
O
@
@
r
a
a
o
@
-q
o
@
N
T
o
N
-{
o
o
@
@
o
I
_@
s<
o
N
N
o
rN
t>
@sts4
(6)
xa<
(9
- UI ?;5
c5
toot at
r:\ yl,tl
q(
= d6
-B^ffid
tot A
ztNz
)
r.
r-
C\
O
tqq
N
@
O
@
o
N
F
E
G
o
q)
co
c
o
O
l
o
z
E
a
o
o
o
6o
b
c
c
G
o
E
N
o
o
a
n
o
o
@
ta
o
,e
o
rD
o
o
o
o
L
@
o
oi
@
!
o
o
o
m
N
o_
:52
o
o
'OD
c
o
!
o
E
@
o
g)
@
g
.9o
co
i:o
:!2
cN
E
g
o
o
C)
co
iJ
.9
Cn
o
o
.g
.G
E
o
E
E
o
o
o
co
E
o
o
o
.c
c)
D
a
o
(D
@
oo
o
o
c
U)
E
o
o
o
@
o
o
co
o
!
G
O
E
o
!
m
o
o
c)
o
ao
o
O
N
N
N
o
N
N
N
o
o
co
x
e
q)
=
:<
J
f,
o_
TU
@
N
D
o
o
co
z.
o
@
'=
z
N
N
E
a
q)
o
6l
cc
;e
N
O
s Ns Ns s
s sN
N
N
N
O
o
O
'-
o
@
o
E
E
f,
o
o
o
l
E
O
O
o
N
o
o
)O
=
o
o
o
o
o
c
N
l
,o
a
f
O
N
o
o
c
f
a
sts
N
o
o
O-
O
o
Eo
o
=
a
-=
)o
E
c
)O
=
o
.N
o
'E
o
E
o
O
O
O
O
-=
c
.
=
s
be
O_
a
N
o
N
=N
rO
o
o
O
be
s s s s
O.
O
O
OO
O
o
q
N
o
E
s s s s s s
O.
O
be
O
.E
--
o
s
c\t O.I
O.
oto
e
)O
=
o
'o
a
N
.
o
c
o
)O
o
-
c
f,
o
- ,o-
c
f
)O
G
f
a
o
J
)O
)o
=
o
f
o
G
E
ut
-= (rt
>
N
SI
?2'
:
n6\
lol .-'\
'\I
A
lUlfl z\
_E;S
72
G
\!3)
o
o
<l?
N
c- G{
l
-271
u(e
?IE
o
O
d
i*5
a=
O
E)q
E
tuut
lo\
=t? lo\
-lI,
:s2
135 e:
-ffie5
l.\
F9
@
@
N
@
o
O
o
O
o
N
Gt
@
o
@
o
$
O
@
N
N
q
olo
s,)l$
sl
--:
@t @
oto
atts
ol\
@
@
+
st
ot
G-j
o
o
o
o
@
o
o
o
N
N
r
O
a
N
a
c!
O
o
c\
O
N
N
@
@
o
T
sN
N
+
N
N
o
N
>2. l:i
-PJAl
vt
EE'
=t
-
9-s
(9
?Fi
u4€
tool
,odb
L=
Yl5
<56
Ftot
,(o
d\
av
ila@
-otul
6A
E
s
>3
.J
!
g
c
c
o
o
o
E
a
o
@
c
l
G
o
o
c
j
E
E
m
z
s
t
o
(9
E
o
!
O
c
c
c
e
o
E
c
c
co
o)
@
e
f
o
o
LU
@
It
lo
o
oo tv)
i1
oa
'.O-
9F
YO
NU
o
E
EG
o
o
O
cO
i
o
.E
N
G
E
o
6
a
o_
o_
)<
=(
c
c
c
o
cc
.O
c) )N
l
a
o
o o
ct
'.N
o
E o
'ao oO Ef o
a
E
':<
o
o l>
t.o
o
't
@
o
5
E
G
o
o
E
m
E
L
>
c
o
c
ii-
E
o
o
o
D
o
6
o
O
o
ui
J
i-
U)
co
o
cn
o
I
o
q)
lsD
l6
E
=
:<
o
'E!
aa
E -o
o
Fi
ol
o
>l
pl
c
D
o_
-
I
+l
!
o
o
o
q)
(n
o
q
o
o
g
O
:G
_4 i6
o c*
=.9
N
=F
O
m
c)
o
=l
o
co
_g
Jo
.o
c
o
a
:s2
c
N
o
o
c
c
c
cc
c
o
c
)<
.l
Eo
o
O
tn
i1
G
c
o
a
!
G
d,
o
(J
j
cOo
l
o
@
o
p
a
o
o
@
co
€
vr
O
=
:<
Fc)
t
= a=
o
o
o
=
o
a
o
o
o
E
g
o
o
O
co
G
o
s
G
o_
!
a
o
o
o
o
oo
I
ol
o
N'
@
N
o
o
@
@
b ls
o
O
o
N
o
c)
o
F.-
O
O
O
N
O
(/)
lr)
o
oo
o/)
(E
c
Cg
s s s
o
c
J
,o
e
O
c
f
)o
g
be
O.
O
".
.E
)O
=
G
'o
o
s s
;R
O
OO
O
c
f
'o
o
f
s s s s s s s s s s s sO s s sO
OO
O
o
o
o
N
c
l=
G
-=
.N
,o
=
O
c
)o
=
o
O
G
G
.E
O
O-
O
-=
E
c
f
)o
,o
=
a
G
OO
O-
O
N
o
o
c
-= '. -=
J
-o
s
s
j
d
f,
o
o
O
O
O
O
c
q
E
-=o
f
=
=
'o
o
o
g
G
o
be
a
sO
;e
O.
O
O-
.
C
'e
=
'a
G
=
o
o
.E
o
o
UI
-'-D
R')
>
SI
tffl
-
=,
H
=
a'w
to< J
ffiE
_EN
_A
7ZV
a@
-)].-!
dJ $?
G6C
--2P
@
r€,
-u
0eJ
td
EH
mn i=
:
=
toL
62
to\
A-
1=
e5-
tol
O
O
tqq
Fln- t=
loz
:99
N
a
N
N
N
N
\
@
N
o
N
c)
(o
O
o
O
N
N
q
r
O
N
o
O
6
f.-
o
!
o
@
e
E
a
o
!
a
a)
@
@
@
@
o
c{
6
@
f.--
r.
rO
@
o
oi
@
o
@
.-:
O
a
q
r
@
@
O
-q
6
@
D
Eo
o
N
@
@
N
6
O
D
o
o
o
o
co
!
6
o
O
co
=
LL
@
c!
rN
a6
71 Hl=
==
- =,a
tathi
ca-
@g
-(976
ul€
GA
.e
u=
=kfi\nn
<5S
hH
4
Soo
E-
@
o
'O
So E
cnG o
o
oo
o
m
;co 6
N.O
:-v ao
GC)
NC
vt
c
c)
.N
a
c
o
o
p
o
o
q)
co
'.!
E
o-
:<
o-
!
E
o
6)
o
co
i
6
o
=
LlJ
o
o
O
co
j
D
g
N
c
N
N
N
cl
U)
!
a
o
o
@
E
G
o
o
o
zi
co
o_
do
=oc
a
t.
F
.9
o
J
e
)<
L
tot
!
o
o
o
co
pc
a
o
o
o
co
a
o
E
o
o
C
E
o
.E
UI
o
c)
co
o
.c
z.
O
G
=
U)
-o
-b
G
-,
o
co
o
o
co
TU
.f
LIJ
c
o
c
m
o
o
E
o
6
f
E
o
o
o
f
co
!
g
o
o
c)
co
co
co
U)
oo
o
o
o
m
j
o
2
G
@
d
!
a
o
o
co
O
o_
:<
0)
co
G
c
o
c
o
E
!
o
o
o
co
>a
F
G
E
o
!
N
o
o
co
j
c
G
o
E
o
F
e
J
ul
o_
o
o
o
@
iG
==
a
pc
o
o
G
oo
o
o
o
co
o
.c
o
E
c)
co
q;
f
o
C
.E
o
o
E
o
o
o
O
@
e
a
E
o
CD
o
c
G
G
'=
o
o
5
N
o
c
o
N
O
co
o
tool
E
a?
J
>S
=
E
O
O
@
r.
o
O
o
O
N
O
@
@
r
o
o
N
N
N
N
o
N
N
a
N
lr)
o
=<
s3
R'}=
x_
d'-9
s s s s s s
o
o^
o
o
O
-i
o
a
t
VL
(O
F\
(It
:
o-g
c=N
E6
'o,
8
3r;
.sf
co
d= N
SUo)q'jE
'-
.=
f
6
c
'oo
;3
X;
Y:
€
-:
q
=
)O
f
6
l
O
s
g
d6
6(U
Eo
ocdo
@
>
SI
tr\l
o- o
.,*
=H
€j:
2,
ch>Nt->--
Y
Io< .-4
a 'sr
6
EN
,2@
(=
tc
E6
IN4 (=
: ,/:
- qJ
o)
o
O
O
IN
3
-:
@
O
a?
N
r
+
@g
U6
-(9UI€
=ffi
<ffi
E- rttt
D
s
-,
o
co
.E
D
G
O
co
E
o
o
o
t'
co
()
E
o
o
o
s()
t=
\<
5
.(
E
@
co
E
)<
()
O
co
@
o
o
o
D
E
o
E
6)
o
.=
-d
()
co
UI
o
c
:a
G
6A
6
=
J
o
N
c)
O
ix;
d oo-
G
o-
N
!U (O
o
!o
tot
s
=5
Fa
i€ E3 EE
8E
F8*
6tr):
mts 8B
ro.o
q;N
o
o
o
ul
T5
c\,r
L
9@
S ,.E
lg< r-
o)
U)c"i
EN F8-;5
PE $or
3fr AY
FS
R>
C\
t^\l
E8
6 A g
.=cu
6
m=
cd9
q)N<t6za
d'd='-
(o
ztE
(t2 e
6
A.^
Cf,
aa5
N=
Pg
-1
A
>N
);
.(uO=.!=_
lr
F5@
.--
'.i
6p
:':
=N
H'E
EH
d E,
5p ES
-
to\
t{q
J
5
.r:: (o
.-c
6g
--\cXtoX
$!-v
:
oel
nflr t<
.q).'d=
-:<;
\u
a6c
- z9.
uer
--u
t6t
sr
g
So
.a7 e)
-l
eJ uf,
-o
-e!E
=
F
5
aP
6N
TNT
loL
"-jF
ES 'E€;
3a
s.g J
8-9
;
<n 8_
o
-19
=
*=E
.F.8
au E
.U'=
Eo 3Ee €8
=
sE
6
.gr
-S-g
NG\
Jt
3
N--
;E
3=
'; q,
9P
F= Ea
s2.5
F€
---
-=nJ)
U)
>()
s?9
.=N
L
'lb
o)
c(g(g
CU .*
^#
o
ci o
E
$
60
N
F'-n,
'=
*.(JE'=
+
o
z.
\J
RE
.=
uJ .='.cl p
B
F
o- 6
9t
o ^
o_
;
sH: sf
'N+q
8E E'3
Ee
.L
l
:<
f
v^vru
\L^
ic i8E
6
==a
E
(E
z.
o-* o-;
s: 6-8_
ro
o
!J)
CD
(o
L
(n
UI
v
n5
>1
N
72
dG\
&,t
a '\r
c)
NJU
&
UJ
J
A
-trN
>z@
<9
@6C
f.-
c)
4
el $?
c"j
o
^29
EIreJ
?@
+{=
c{
=
U'
J
:{
w
a
tlut
^H=-
Eia
(!
135
Eg
e
^eult q
E
.3
E
l=
,e
toq
E
;
.=
at,
o
c,
FE
(E
ao
o.
=tF
tatra
^
trr
@v
@g
--@6
_trI€
l!!l
'Et
/:\@S
EH
HE
A, r5i
+E5l
HXtu
-v HS
Er
s3
=
dJ
o
ES
.2,
!
o
al,
d
o
(D
co
(5
.=
E
c
o
8.
\\
a
.o
N
(u
-g
L
o
o
o-
q)
co
(E
N
(U
c
E
rg
(J
E(E
a
:<
c
(E
(9
:<
m
LUKA BE@@RAD'AD tsE@GRAD UN]APRED PzuPREMIJEN PLAN RE@R@ANIZAGOJE
Pre6f,56em teksft sa lzmnemamna I dopumamna od z&,@6a@'x4"
V. Aladin izmirenja
obaveza
Potraiivanje poverioca koje nije obuhvaceno odredbama Plana o namirenju poverilaca
bil6e
namireno na isti nacin i pod istim uslovima kao potraiivanja drugih poverilaca
njegove
klase (ukljudujudi i potraiivanja dospela od dana pneseka stanja oJoana pravnosnainosti
re5enja o potvrdivanju Plana, osim tekuiih poreskih obaveza koje 6e biti
izmirivane u skladu
sa poreskim zakonom)"
Potraiivanja poverilaca koja nisu obuhva6ena odredhama Plana o namirenju poverilaca
bi6e
namirena iz redovnog poslovanja Duinika na nadin da se ne ugrozi otplaia
vec formiranih
klasa,
lzvor finansiranja navedenih obaveza bice obezbeden iz redovnih prihoda
kao
ostvarenih iz prodaje imovine Druitva.
Klasa A,
-
i
prihoda
reprogram obaveza
obezbedenje potraZivanja poverilaca Klase A (hipoteke i zaloge) ostaie upisane
u nadleZnom
javnom registru do potpunog izmirenja ovde navedenih
obaveza,bdnosno do isplate poslednje
rate
0uga.
Brisanje hipoteka i zaloga mogude je iskljudivo u skladu sa vazecim propisima,
Obaveze poverilaca iz Klase A bice izmirene u periodu od 5 godina, s tim da
se duzniku daje grejs
period od 24 meseci (u kom periodu ce DuZnik izmirivati obiveze
na nacin predstavljen u planu
otplate). Grejs period poiinje Danom podetka primene Plana, a iznos duga
bi6e utvrden na Dan
podetka primene Plana. Zalolni poverioci po osnovu zaloga na potraZivanjlma
imaju pravo naptate
svih dospelih iznosa zalolenih potraZivanja u skladu sa o,lelykom kojiregulise
njihovo
namirenje,
unatih u EUR, po kursu na Dan podetka primene
inostrane racune ili u skladu sa njihovim nalozima,
a u visini od 3M EURIBOR plus 6% p,a, za ceo
e na dan dospeca anuiteta uplacivati dinarsku
m kursu Narodne banke Srbije,osim u slucaiu
baveze; izmiruje u EUR valuti i to na njihove
DuZnik ce u toku trajanja Plana placati kamatu na mesednom
nivou, i to na slededi nacin:
'
U prvih 24 meseca duZnik ce od dugovanog iznosa kamate za svaki
mesedni period biti u
obavezi da pla6a samo iznos koji odgovara delu kamatne stope od
3 M EURIBOR plus
1'78% godi5nje, dok ce preostali iznos razlike do ukupno dugovane
kamate za svaki
Strana 36 od 105
['UKA'BE@GRAD* AD tsE@GRAD UNAPRED PRfl PREftilI"JEN PLAN REOR@ANIZAGIJE
Fne6fl56em t@kst sa fizmnemamna I dcopumanna od zg"@6a@xq
mesecni period (do stope od 3 M EURIBOR plus 6% godi5nje) za celu klasu A imati pravo
i obavezu da plati u skladu sa dinamikom naveclenom u narednim alinejama ovog
stava,
'
0d 25-og do 36-o9 meseca
'
Od 37-og do 48-og meseca duZnik ie placati pun iznos kamate, uvecan za jednu trecinu
iznosa razlike u nepladenoj kamati iz prva 24 meseca primene plana iz prve alineje ovog
duZnik ie placati pun iznos kamate, uve6an za jednu trecinu
iznosa razlike u neplacenoj kamati izprva 24 meseca primene planaiz prvealineje ovog
stava,
stava,
o
Od 49-og meseca do 60-o9 meseca duZnik 6e pladati pun iznos kamate, uve6an za jednu
tredinu iznosa razlike u nepla6enoj kamati izprva24 meseca primene planaizprve alint;1e
ovog stava.
Nakon isteka grace perioda, glavnica ce biti isplacena u Sest nejednakih polugodisnjih rata prema
slede6oj dinamici:
o
Prva rata u iznosu od 10,00% ukupne glavnice duga, utvrdenog na Dan podetka primene
ptana,
'
'
o
o
o
Druga rata u iznosu od 10,00% ukupne glavnice duga, utvrdenog na Dan podetka primene
ptana,
Tre6a rata u iznosu od15,72o/o ukupne glavnice duga, utvrdenog na Dan pocetka primene
plana,
rletvrta rata u iznosu
od
15,72% ukupne glavnice duga, utvrdenog
primene plana,
na Dan
podetka
lreta rata u iznosu od 24,28o/o ukupne glavnice rjuga, utvrdenog na Dan podetka plmene
plana'
{jesta rata u iznosu od24,28% ukupne glavnice duga, utvrdenog na Dan pocetka primene
ptana,
Jasnoce radi, gore predvidena dinamika izmirenja glavnice obaveza prema poveriocima Klase
A
podrazurneva isplatu
svih poverilaca
te
klase srazmerno njihovom udes6u
u
ukupnim
potraZivanjima koja su svrstana u tu klasu, i postoji i obavezna je za primenu
od strane Dru5tva
nezavisno od bilo kakvog prevremenog izmirenja obaveza prema pojedinom poveriocu ove
klase
p0 osnovu eventualne prodaje zalotene imovine (pri demu 6e u sludaju takvog prevremenog
namirenja DuZnik izvr5iti umanjenje glavnice potraZivanja tog poverioca prema OuZniku
u okviru
klase A i srazmerno umanjiti sve preostare isplate glavnice tog potrazivanja),
Periodidna kamatna stopa ce biti obradunavana proporcionalnom metodom, konvencijom
30/360.
Duinik se obavezuje da obaveze po osnovu glavnice i kamate izmiruje redovno, o roku
dospeca,
Eeprcgr
lzuzetno, ukoliko je DuZnik u svemu poStovao obaveze iz odeljka lll, iVlll, ovog plana, poseono
a
obaveze u pogledu pripreme zaprodaju, ogla5avanja iprodajeimovine Prve gripe povezanih
lica,
Druge gnlpe povezanih lica i imovine DuZnika, u sludaju da o dospedu bilo
koje rate gtavnice
Strana 37 od 105
LUKA'BEOCRAD' AD BE@GRAD UNA,PRED PRI]PREMI,JEN PLAN RE@R@ANIZAGIJE
Pme6f,66@m t@ksft sa f,zmnemamna f, dopumanna od %.@6a@.flq
potraZivanja (od ukupno Sest rata gore predvidenih) DuZnik nije
u mogucnosti da takvu ratu u
nekom delu izmiri koristeci sva likvidna sredstva na svojim racunima (ukljudujuii i posenne
namenske radune otvorene u skladu sa ovim planom i orodene depozite), Sto je DuZnik duZan
da
obrazld2i pisanim putem Komisiji poverilaca najkasnije 15 dana pre dospeca konkretne rate,
usled
izostanka prodaje nekog dela imovine koji je ogla5en na prodaju u skladu sa ovim ptanom
u
periodu koji prethodi dospe6u takve rate uprkos po5tovanju svih propisanih pravila
o takvoj proclaji
u ovom planu i od strane Komisije poverilaca, taj deo rate glavnice koji nije moguce izmiriti
koristeii
sva likvidna sredstva DuZnika kako je gore navedeno bice reprogramiran tat<o Oa dospeva zajedno
sa narednom polugodi5njom ratom glavnice, Ovaj postupak 6e se ponoviti i prilikom doipeia
naredne rate glavnice, kako u pogledu iznosa koji je reprogramiran iz prethodne rate tako i u
pogledu iznosa glavnice koji po planu tada dospeva, zakljudno sa pretposlednjom polugodisnjom
ratom glavnice,
Ako po isteku 5 godina od Dana podetka primene plana, na dan dospeia poslednje polugodisnje
rate glavnice primenom gornjih pravila preostane odredeni deo ranijih rata glavnice kolidospeva
na
taj dan zajedno sa tom poslednjom ratom, i ako DuZnik u tom trenutku ne bude rispolagao sa
dovoljno likvidnih sredstava (kako je gore obja5njeno) da sve takve obaveze izmiri (odnosno
oa
sve obaveze po ovom planu), o demu je DuZnik duZan da po5alje pisano obrazloZeno
obaveStenje Komisiji poverilaca 15 dana pre dospeca te rate, takav ukupni preostali iznos glavnice
izmiri
koji nije moguce izmiriti koristeci sva likvidna sredstva Du2nika (kako je gore navedeno) bice
reprogramiran u Sest jednakih polugodi5njih rata, koje dospevaju u naredne trigodine, a kamata
ce
na svaki neplaceni iznos nastavitida tede u svemu kako je definisana u ovom pianu ipla6ace
se na
mesecnom nivou, poslednjeg dana u mesecu za taj mesec.
Radi izbegavanja sumnje, DuZnik ce sve vreme trajanja i primene ovog plana biti u obavezi
da o
dospedu pla6a svu kamatu, nezavisno od ostvarivanja prodaje bilo kog d-eia imovine,
Strana 38 od 105
LUKA BE@GRAD* AD tsE@GRAD UNAIPRED PRI]PRtrM&.JEN PLAN RE@R@ANIZAGIJE
Pr@6f,56@m t@ksft sa flzmemamna f, dcopunamna od ZE,@6A0,44
Plan otplate
Osnovni podaci o namirenju poverilaca klase A putem reprograma duga:
potraiivanja (glavnica i kamata)(RSD/
5,172.729,285,51
Ukupan iznos potraZivanja (glavnica i kamata) (EUR)-
46,793,989,70
lkupan
iz-nos
Kamatna stopa p.a,
3m EURIBOR + 6%
Ukupan period otplate u mesecima
*Kurs
^n
OU
konverzije, srednji kurs NBS na dan 30.04.2013,EIJR:RSD=110,5426
finalni plan otplate biti utvrdeni i izradeni na dan podetka prinrene plana-
Za potrebe izrade ilustrativnog plana otplate, uzeta je visina varijabilnog dela kamatne stope
(3m EURIBOR) u iznosu od 0,35% godisnje,
ILUSTRAT|VN| PLAN oTPLATE KLASE A (EUR)
BROJ
DATUM
OTPLATE
PO(]ETNO
ANUITET
KAMATA
STANJE
t+1
46,793,989,70
-83.059,33
-83.0s9,33
2
t+2
46 793,989,70
-83,059,33
-83,059,33
3
t*3
46 793,989,70
-83,059,33
-83,059,33
4
t*4
46,793.989,70
-83.059,33
-83.059,33
5
t+5
46,793 989,70
-83.059,33
-83.059,33
6
t+6
46.793,989,70
-83,059,33
-83,059,33
7
l+7
46,793,989,70
-83.059,33
-83 059,33
B
t+8
46.7t)3,989,70
-83,059,33
-83,059,33
I
t+€
46 793.989,70
-83.059,33
-83.059,33
t+10
46,793.989,70
-83.059,33
-83.059,33
46,793,989,70
-83,059,33
-83.059,33
'10
11
12
I+12
46.793,989,70
-83.059,33
-83.059,33
13
t+13
46.793,989,70
-83,059,33
-83,059,33
14
tLl
46.793,989,70
-83,059,33
-83,059,33
A
15
t+15
46,793.989,70
-83,059,33
-83,059,33
16
t+16
46,793,989,70
-83.059,33
-83.059,33
OTPLATA
GLAVNICE
ZAVRSNo
KUIVULATIVNA
KUIVULATIVNA
UKUPNO
STANJE
OTPLATA
GLAVNICE
KAIVATA
UPLACENO
0,00 46.793,989,70
0,00 46,793 989,70
0,00 46,793.989,70
0,00 46.793.989,70
0,00 46.793.989,70
0,00 46.793,989,70
0,00 46,793.989,70
0,00 46,7S3,989,70
0,00 46.793.989,70
0,00 46 793,989,70
0,00 46.793,989,70
0,00 46,793,989,70
0,00 46,793.989,70
0,00 46,793.989,70
0,00 46.793,989,70
0,00 46.793,989,70
0,00
-83.059,33
0,00
-166,118,66
-1
0,00
-249.178,00
-249,178,00
0,00
-332.237,33
-332.237,33
0,00
415.296,66
-41
0,00
-498,355,99
-498,355,99
0,00
-581,415,32
-581 ,415,32
0,00
-664.474,65
-664,474,65
0,00
-747.533,99
-747.533,99
0,00
-830.593,32
-830.593,32
0,00
-913,652,65
-9
0,00
-996,71 1,98
-996,711,98
-83,059,33
66,1 1 8,66
1
5,296,66
3.652,65
0,00
-1.079,771,31
0,00
-1 ,1
0,00
-1,245,889,98
-1,245,889,98
0,00
-'1.328.949,31
-1,328.949,31
62,830,64
-1.079.771,31
-1 ,1
Strana 39 od 105
62,830,64
LUKA'BE@GRAD' AD tsE@@RAD URN4PP6P PRIPREMI"JEN PIAN REORGANIZAGIJE
Pm@6f,56@m t@kst sa f,zmnemanna f, dopumamna od zg"@@a@fl&
17
1B
'19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4B
49
50
51
52
53
54
t+17 46,793.989,70
t+18 46,793.989,70
t*19 46./93,989,70
taj
46.793,989,70
ra1 46.793,989,70
I+22 46.793,989,70
t+23 46.793,989,70
t+24 46,793.989,70
t+25 46,793.989,70
t+26 46,793.989,20
ta7 46.793,989,70
ta\
46.793,989,70
t+29 46.793,989,70
t+30 46.793.989,70
t+31 42,114.590,t3
t+32 42.114.590,73
t+33 42.114.590,73
t+34 42.114.590,73
t+35 42.114.590,73
t+36 42.114.590,t3
t+37 37 .435.191/6
t+38 37 .4:J5.191/6
t+39 37 4'35.191,76
t+40 37.435,1 91,76
t+4'1 37.435.191 ,76
t*42 37.435.191,76
t+43 30,079.176,58
t+44 30 079.176,58
t*45 30,079.176,58
t+46 30,079,'176,58
t+47 30.079.176,58
t+48 30,079.176,58
t+49 22.723.161,40
t+50 22.723.161,40
t+51 22.723.161,40
t$2 22.723.161,40
tr53 22.72ii.161,40
t+54 22.72:rj61,40
-83.059,33
-83,059,33
0,00
46.793,989,70
0,00
-1412,008,64
-1.412.008,64
-83.059,33
-83.059,33
0,00
46.793.989,70
0,00
-1,495,067,97
-1,495.067,97
-83,059,33
-83,059,33
0,00
46.793,989,70
0,00
-1.578.127 ,30
-1.578,127,30
-83,059,33
-83,059,33
0,00
46.793,989,70
0,00
-1
.661,1 86,63
-1,66'1,186,63
-83,059,33
-83,059,33
0,00
46,793.989,70
0,00
-1.744,245,97
-1,744,245,97
-83,059,33
-83,059,33
0,00
46,793.989,70
0,00
-1 827,305,30
-1.827.305,30
-83,059,33
-83,059,33
0,00
46,793.989,70
0,00
-1,910,364,63
-1 ,91
-83.059,33
-83.059,33
0,00
46.793.989,70
0,00
-1,993,423,96
-1,993,423,96
-357.324,10
-357,324,10
0,00
46.793,989,70
0,00
-2.350.748,07
-2.350,748,07
-357.324,10
-357.324,10
0,00
46.793,989,70
0,00
-2.708.072,17
-2.708,072,17
-357.324,10
-357.324,10
0,00
46,793,989,70
0,00
-3.065.396,28
-3,065,396,28
-357.324,10
-357.324,10
0,00
46,793.989,70
0,00
-3.422,720,38
-3.422,720,38
-357.324,10
-357.324,10
0,00
46,793.989,70
0,00
-3,780,044,48
-3,780.044,48
-5.036,723,07
-357.324,10
4.679,398,97
42.114.590,73
4,679.398,97
-4,1 37.368,5S
-8,
-332.562,29
-332.562,29
0,00
42.114.590,73
4,679.398,97
-4,469.930,87
-9,1
-332.562,29
-332,562,29
0,00
42]14.590,73
4,679.398,97
-4.802.493,1 6
-9,481 ,892,1 3
-332.562,29
-332.562,29
0,00
42,114,590,73
4.679,398,97
-5.1 35.055,44
-9.814,454,41
-332.562,29
-332.562,29
0,00
42,114,590,73
4.679.398,97
-5.467,617,73
-10,147.016,70
-332.s62,29
-332 562,29
-1
6,767,56
49,329,84
0,00
42,114,590,73
4.679,398,97
-5.800.1 80,0
,961,25
-332.562,29
4,679 398,97
37,435,191,76
-9.358,797,94
-6.132,742,30
-15.491,540,24
-307.800,47
-307.800,47
0,00
37
,435.191,76
-9,358.797,94
-6.440,542,77
-1
-307.800,47
-307,800,47
0,00
37
,435.191,76
-9.358,797,94
-6.748.343,23
-16.107,141,17
-307.800,47
-307.800,47
0,00
37.435.191,76
-9 358,797,94
-7.056,143,70
-16.414,941,64
-307.800,47
-307.800,47
0,00
37
,435.191,76
-9,358,797,94
-7,363,944,1 6
-16.722,742,10
-307.800,47
-307.800,47
0,00
37
,435.191 ,7 6
-9,358.797,94
-7,671.744,63
-17.030,542,57
-7.663,8'15,65
-307.800,47
-7.356,015,'18
30.079.1 76,58
-16,714.813,12
-7,979,545,09
-24,694.358,21
-268.874, B9
-26B 874,89
0,00
30.079.1 76,58
-16.714.813,12
-8,248.41 9,98
-24.963.233,10
-268,874,89
-268,874,89
0,00
30.079,1 76,58
-16.714.813,12
-8,5 1 7.294,86
-25.232107,98
-268,874,89
-268,874,89
0,00
30.079,1 76,58
-16.714.813,12
-8,786.1 69,7s
-25,500,982,87
-268 874,89
-268,874,89
0,00
30.079,1 76,58
-16,714.813,12
-9.055,044,63
-25.769.857,75
-268.874,89
-268.874,89
0,00
30,079,1 76,58
-16.714.813,12
-9,323.91 9,52
-26.038.732,64
-7.624,890,07
-268,874,89
-7,356,01 5,1 B
22.723,161,40
-24.070.828,30
-s,592.794,40
-33,663,622,70
-229.945,30
-229,949,30
0,00
22.723,161,40
-24.070.828,30
-9,822.743,71
-33,893,572,01
-229,949,30
-229,949,30
0,00
22.723,161,40
-24.070,828,30
-1
0.052,693,01
-34.123,521,31
-229,949,30
-229,949,30
0,00
22,723,161,40
-24.070,828,30
-10.282.642,32
-34,353,470,62
-229,949,30
-?24 q4a
0,00
22.723,161,40
-24,070.828,30
-10.512,591,62
-34,583,4 1 9,92
-229.949,30
-229.949,30
0,00
22.723,161 ,40
-24.070.828,30
-10,742,540,53
-34,81 3.369,23
1.591,530,00
-229,949,30
'1
-35.432.409,00
-10.972.490,23
-46,404.899,23
-5,01
-1
B1
0,364,63
'1
?,O
-1
1.361 .580,70
1.361 ,580,70
1
0,479.578,98
5.799,340,70
Strana 40 od 105
['UKA "BE@@RAD'AD BE@GRAD UMAPRED PRIPREMLJEN PLAN RE@R@ANOZAGIJE
Pr@6[56em teksft sa flzmnemamna I dopunamna od B,@6a@,x4
55
t+55
11
56
t+56
1
1,36'1,580,70
-169,827,61
57
t157
1
1,361,580,70
-169,827,61
5B
t+58
1
1,361,580,70
59
t+59
1
1.361,580,70
60
ti60
1
1,36'1
,361.580,70
Klasa A1.
-1
-1
-
69,827,6
-1
69.827,61
0,00
1
1.361.580,70
-35,432,409,00
-46.574.726,84
-169.827,61
0,00
'11.361 ,s80,70
-35,432.409,00
-46.744.554,45
-1
69,827,6
1
0,00
1
1.361 ,580,70
-35,432,409,00
-46.914,382,05
-169.827,61
-1
69,827,61
0,00
1
1,361,580,70
-35.432,409,00
-47.084.209,66
-169.827,61
-169.827,6'l
0,00
1
1,361.580,70
-35.432,409,00
-47.254.037,27
69.827,61
580,70
1
1.531.408.31
-1
-46,
785.445,57
reprogram obaveza
Obaveze poverilaca iz Klase 41 bi6e izmirene u periodu od 5 godina, s tim da se
duZniku daje
grejs period od 24 meseca (u kom periodu ce Du2nik izmirivati obaveze na nadin predstavljen
u
Planu otplate), Grejs period podinje Datumom podetka primene plana.
Za vreme trajanja otplate na iznos obaveza preradunatih u EUR, po kursu na dan pocetka primene
plana, obracunavaie se varijabilna kamatna stopa u visini od 3M EURIBOR plus
6% godisnie,
DuZnik se obavezuje da ce na dan dospeda anuiteta upla6ivati dinarsku protivvrednost
anuiteta
prema zvanidnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Na sva pitanja u pogledu kamate koju 6e Dru5tvu biti u obavezi da isplacuje ovoj
klasi poverilaca
tokom i nakon grace perioda, kao i u vezi svih pitanja dinamike i nadina isplite glavnice,
ukljuduju6i
i pravila o Reprogramu u sludaju izostanka prode je imovine, primenjuju
se odiedbe koje va1e za
poverioce klase A,
DuZnik se obavezuje da obaveze po osnovu glavnice i kamate izmiruje redovno,
o roku dospeca,
osnovni podaci o namirenju poverilaca klase
Ukupan iznos potraiivanja (glavnica
i
Al
putem reprograma duga:
kamata) (RSD)
177 .114.175,93
Ukupan iznos potraZivanja (glavnica i kamata) (EUR)-
1.602.225,53
Kamatna stopa p,a.
3m EURIBOR + 6%
Ukupan perriod otplate u mesecima
*Kurs
konverzije, srednjikurs NBS na dan
60
SO.Ol.ZOnE0nnS}-M
podetka primene plana.
j
Za potrebe izrade ilustrativnog plana otplate, uzeta je visina varijabilnog
dela kamatne stope
(3m EURIBOR)u iznosu od 0,35% godiinje,
Strana 41 od 105
['UKA'BE@GRAD' AD tsE@@RAD UNAPRED PRII]PREMI.JEN PLAN RE@R@ANIZAGIJE
Fne6056em t@ksft sa fizmnemamna fl dopumamna od z&,wz0,44
ILUSTMTIVNI PLAN OTPLATE KI-ASE A1 (EUR)
BROJ
DATUM
OTPLATE:
POCETNO
ANU TET
KA[/ATA
OTPLATA
GLAVNICE
STANJE
ZAVRSNO
STANJE
KUIVULATIVNA
KUMULATIVNA
UKUPNO
KAMATA
UPLACENO
OTPLATA
GLAVNICE
t+1
1.602..225,53
-2.843,95
-2,843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-2,843,95
-2.843,95
l+2
1.602.225,53
-2.843,95
-2.843,95
0,00
1.602,225,53
0,00
-5.687,90
-5,687,90
t+3
1.602.225,53
-2,843,95
-2.843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-8.531,85
-B,531,85
t+4
1.602..225,53
-2.843,95
-2,843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-1
t+5
1.602.225,53
-2,843,95
-2.843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-14.219,75
-14.219,75
t+6
1,602.225,53
-2,843,95
-2.843,95
0,00
1,602.225,53
0,00
-1
7.063,70
-1
7.063,70
l+7
1.602225,53
-2.843,95
-2,843,95
0,00
1,602.225,53
0,00
-1
9,907,65
-1
9.907,65
t+B
1.602,225,53
-2.843,95
-2,843,95
0,00
1,602,225,53
0,00
-22.751,60
t*9
1.602.225,53
-2.843,95
-2.843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
t+l0
1.602,225,53
-2,843,95
-2 843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-2B,439,50
-28.439,50
t+1
1
1,602,225,53
-2.843,95
-2,843,95
0,00
1,602,225,53
0,00
-3'1,283,45
-31,283,45
I+12
1,602.225,53
-2.843,95
-2.843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-34,127,40
-34.127 ,40
t+l3
1.602.225,53
-2,843,95
-2.843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-36.971,35
-36,971,35
t+14
1.602.225,53
-2,843,95
-2.843,95
0,00
1,602.225,53
0,00
-39,81 5,30
-39.81 5,30
t+15
1.602.225,53
-2.843,95
-2,843,95
0,00
1.602,225,53
0,00
-42,659,25
42,659,25
t+l6
1.602.225,53
-2.843,95
-2,843,95
0,00
1,602.225,53
0,00
-45.503,21
45,503,21
l+17
1.602.225,53
-2,843,95
-2.843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-48.347,16
48.347,16
t+18
1.602.225,53
-2,843,95
-2.843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-51.191,11
-51,191,1
t+19
1.602.225,53
-2.843,95
-2,B43,95
0,00
1,602.225,53
0,00
-54.035,06
-54.035,06
t+20
1.602.225,53
-2.843,95
-2,843,95
0,00
1,602,225,53
0,00
-56.879,01
-56.879,01
l+21
1.602.225,53
-2.843,95
-2.843,9s
0,00
1,602.225,53
0,00
-59.722,96
-59,722,96
l*22
1.602.225,53
-2,843,95
-2.843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-62.566,91
-62.566,91
l+23
1.602.225,53
-2,843,95
-2.843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-65,410,86
-65.41 0,86
t+24
1602.225,53
-2.843,95
-2,843,95
0,00
1.602.225,53
0,00
-68 254,81
-68,254,81
t+25
1.602,_25,53
-12.234,77
-12.234,77
0,00
1.602,225,53
0,00
-80,489,58
-80 489,58
t+26
1.602j225,53
-12.234,77
-12.234,77
0,00
1.602.225,53
0,00
-92.72_4,35
-92.724,35
l+27
1.602.225,53
-12.234,77
-12.234,77
0,00
1.602.225,53
0,00
-104,959,12
-104.959,12
t+28
1.602.225,53
-12.234,77
-12.234,77
0,00
1.602.225,53
0,00
-1
-1
t+29
1.602.225,53
-12.234,77
-
tz zJ+,t I
0,00
1.602,225,53
0,00
-129.428,67
-129,428,67
t*30
1.602.225,53
-172.457,33
-12.234,77
160.222,55
442.002,98
-160.222,55
-141.663,44
-301.885,99
t+31
1,442,002,98
1.386,93
0,00
1.442,002,98
-160.222,55
-
-'1
1,386,93
-1
1
1.375,80
-1
1
,375,80
-22.751,60
-25 595,55
1
17,193,90
53.050,37
Strana 42 od 105
1
17,193,90
-319.272,g2
|
['UKA'BE@GRAD' AD BEOGRAD UNA,PRED PRIPREftilLJEN PLAN R|EOR@ANIZAGOJE
Pme6f,66@m t@ksft sa flzmil@mamna I dopumamna od zg,@6,2@x4
t+32
1.442.002,98
-1
1.386,93
-1
1.386,93
0,00
1.442.002,98
-160,222,55
-1
64,437,30
-324.659,85
t+33
1.442,002,98
-1'1,386,93
-1
1.386,93
0,00
1.442.002,98
-160,222,55
-175.824,22
-336,046,78
t+34
1,442_.002,98
-1
1,386,93
-1
1.386,93
0,00
1.442,002,s8
-160,222,55
-187
-347
35
t+35
1,442,002,98
-1
1.386,93
-1
1,386,93
0,00
1,442,002,98
-160,222,55
-1
36
t+36
1.442.002,98
171.609,48
-1
1,386,93
-160.222,55
,42
-320.445,11
-209,98s,0
it7
t+37
1.281.780,42
-1
0,539,08
-1
0,539,08
0,00
1,281.780,42
-320.445,11
.220.524,09
-540,969,20
3B
t+38
1.281.780,42
-1
0.539,08
-1
0,539,08
0,00
1.281.780,42
-320.445,11
-231.063,17
-551 ,508,28
39
t+39
1
B0,42
-1
0.539,08
-1
0 539,08
0,00
1.281 ,780,42
-320.445,11
-241.602,26
-562047,36
40
t+40
1 281.780,42
-1
0.539,08
-1
0.539,08
0,00
1.281,780,42
-320,445,11
-252.141,34
-572.586,45
41
t+41
1,281,780,42
-1
0,539,08
-1
0.539,08
0,00
1,281,780,42
-320,445,11
-262.680,43
-583,1 25,53
42
t+42
1.281.780,42
-262.408,94
-1
0.539,08
-251.869,85
1
,029,910,57
-572.314,96
-273,219,51
-845,534,47
43
t+43
1.029.510,57
-9.206,27
-s.206,27
0,00
1
,029,910,57
-572.314,96
-282,425,78
-854.740,74
44
t+44
1.029.910,57
-9.206,27
-9.206,27
0,00
1.029.910,57
-572,314,96
-291,632,05
-863,947,0
45
t+45
1,029,9'10,57
-9.206,27
-9.206,27
0,00
1.029.910,57
-572.314,96
-300.838,33
-873,153,28
46
t+46
1
,029,910,57
-9.206,27
-9.206,27
0,00
1.029.9'10,57
-572.314,96
-3
1
0.044,60
47
t*47
'I
.029.910,57
-9.206,27
-9.206,27
0,00
1.029,9
0,57
-572.314,96
-3
1
9.250,87
4B
t+48
1.029.910,57
-261,076,13
-9.206,27
-251.869,85
778,040,72
-824,184,81
-328,457,14
-1,152.641,95
49
t*49
778,040,72
-7
.873,46
-7.873,46
0,00
778,040,72
-824.184,81
-336.330,60
-1.160.515,42
50
t+50
778.040,72
-7.873,46
-7.873,46
0,00
778.040,72
-824.184,81
-344.2.04,06
-1.1 68,3BB,BB
5'1
t+51
778.040,72
-7.873,46
-7.873,46
0,00
778,040,72
-824.184,81
-352,077,52
-1.176.262,34
52
t+52
778.040,72
-7
.873,46
-7.873,46
0,00
778.040,72
-824.184,81
-?60 06n 00
-1 ,1
53
t+53
778.040,72
-7,873,46
-7.873,46
0,00
778,040,72
-824.184,81
-367,824,45
-1.192.009,26
5'l
t+54
778.040,72
-396,893,82
-7.873,46
-389,020,36
389,020,36
-1.213.205,17
-375,697,9'1
-1,588,903,08
5{'
t+55
389.020,36
-5.814,89
-5,814,89
0,00
389,020,36
-1.213.205,17
-381,51 2,80
-1,594.717 ,97
56
t+56
389.020,36
-5,814,89
-5,814,89
0,00
389,020,36
-1.213.205,17
-387,327,70
-'1,600.532,87
57
t+57
389.020,36
-5,8'14,89
-5,8'14,89
0,00
389.020,36
-1.213.205,17
-393.1 42,59
-1.606.347,76
58
t+58
389.020,36
-5.B
14,89
-5,8'14,89
0,00
389.020,36
-1.213.205,17
-398,9s7,49
-1.612j62,66
59
tr59
389,020,36
-5.814,89
-5,814,89
0,00
389.020,36
-1.213.205,17
-404.772,38
-1.617 ,977 ,55
60
t*60
389,
-1.602.
-410,587,28
-2.012,812,81
33
_l
"J4
_l
_l
l
_l
_.1
I
l
_.1
l
t
.281
7
-
-394.
-5.8
-389
1
.281
.7 B0
1
,211,15
,433,71
-358,820,63
98.598,08
-530.430,1
1
1
1
-891 ,565,83
Strana 43 od 105
84,1 35,80
IUKA'BEOGRAD' AD tsEO@RAD UNAPRED PRIPREMIJEN PLAN REORGANIZAGIJE
Fr@6f,66@m
@ksft sa
flzmn@mamna f,
dopumamna od N"@6a@'fl4
Strana 44 od 105
ro
o
€A
(oV
.U) .ii
l.)
$
(U
c
F
E8
,9a
U)
>6
.N;
-L
._'==
q(tr
'vc
5 t.,l
d\
-CY
f.Ff
tr
r-
r-
o-Cg
.c)
CIg?
Lf)
co
d\
C!
(o c\
(d $
t:
c!
t\ \i-
ooo_
,o
cf)
U
6_b
qi
<)
t{)
\tr)
\-j
>R
+
CJ)
co
z(o
cF)
o_
\f
a
(u
c
(oc)
L_
cJl
a
:-t
b\J
E
(g
Y
(o
c
C\^
2,
c)
L
-if,
'E or
:
(u)
c)
(D
t
lo< .-.\
'\r
a
VF
'8€
>2 e)
->>u
=EF
(5
0p
(/rcN
IUUI A
Ef
d? e)
)-o
+t
|e5
-9p
v;i
t@l
'i-i
:i-u(o
rs\l
- u(e
z9
--u
0et
te
EH
mn ii
toL
t"*2
=d
:e
e5E
tol
toL
ttlt
sJ ,M'<
9.9
-(9-6
U4 \F
d
a(!9
=
q5sytJ)
-dEXlt
9@
st t-+
13< E5
E
dl
-t
>5
.J
E
(D
G
sD
Y
R
G)
=
o-
O
v
9
CD
!Y"I= ><
O
::e.J
v
L
S6
a- EU
o
o
E
;I. Ed
ir{ xl
H.Ng
o
n,E
0() gcuo
Koo
(s
a;>(/r(Eb
g-:<
= dN8
'o
o
U)
C
:!29m
o o5
-(U
).foc
- n(J
F
6
u)
g
N
$
'=r
)Nl
tvl
<D
o
o
''-E
c
o
'o
CU
rE
E
O-
'=
;
c
g
5
a-l
u)l
CO
_-:Y
(D
(E
(E
CE
=
;
-.
g.=P,o
6
F
-CtXie^-=
o Jq6
F
lY-=
.N\*
E
L-X1'=L
tr
(s
g
O-
(tr
ii
i,j
s
(u
o)
F'E+
F-X
,s
E]9E
a')
I^'2
E
=-:<
='F v
X P)?i
-t- *c:
(Di:cFoo
v/ -:< .:
.=ii
-.ar
-EEll
=
g
oE
gu
7Z t=
I
X \e-d
n.Y
-(J
(dY
=
;i
F}Y
{ol
E=
9so
O
X
hfi rE
-- (MA
lool
x;Hi69
Eck
-R>
O Ui;
@96
q;
&H
:
-
(U
o)(Jc
(D xr
<D
(DYh\
@
.Nl
-l
(UI
+l
-:<
\|
!l
(o
E
la
-o
(I)
o E-
q)
(E
-r<
;F
U)
=
(It
SE
a
a
E
'co
(D
(E
|
><
=
-:<
f
|r)
o
c
(!
G
L
fit
(g
(U
o_l
JI
(!
-l
(Ul
O'E
(E=-
al
-l
ol
c,ll
>@l
(sl
-ol
(uI
(nl
I
ol
j
q)
F=
t-
ri
rr)
o
60-
(Y)
ro
lr)
=
>l
\JI
N
=
-E
CD
,x
c
'o
o
o
0)
c
\JI
t
F-
.;
cf)
g-aj
=9
l-
4tr
D\I
(U
6
-- a
=
d
-.<
a'\rSF
lnr
6
._@N
...8
>2
e)
*il
=
cl $ri
z9
?q
EH
O.
F-
+
c!
O
(r)
=
c!
o
o
to^
c"3 Fo
-a
-o9q aE
-Hrol
tuut
|o\
a
o
E'
rr^
E^
c.{
E
o+
t*
a?
J
.E
So
Pii^
iiEs!
O(E
'-
t-\l
E
c
E=
ug
o-
ffi
(rd
(U
s@
\79
(9
-- UI€
7"5
s
Z5
'C)
(D
.x
<;8
hH
:v
a
S.F
l!_< r=
@
-@UI
l!!l
B
(o
-=x
)v:
o
oq
o
CD
o
o
r+
\
@
lf)
(o
(D
F.
O)
co
(\
Lr)^
@
F-
6l
Lr)
c\l
-
@
c\,1
e?
6t
O
tc\
o)
€
r,
\
o
c?
@
u?
l'-
L<l
Qn
e
65
E.(I)
-'=
(l)X
>:
(5-
a:
(E@E
-Y
EE
R)o
Ya
o_-
(I'(D
N>
aJ
F-
;
f-
q
(a)
@
n
@
T
c?
c'(J
(o(/)
6.'
_:< N
o)
c!
qt
|\
$
c!
c\l
v:
F;
='-
fi
.cS
c!
F-
-
r(J
m(D
;u)
JS
(!
ct,
E'
ot
so
tn
(l)
o
.o
o)
N
-o
=
c)
=
!
o
(E
.E
c
z.
o
N
: c\l
E=f
>'=
o"=
^i
c!
so-
;_o
-o
qt
EE
(E
o)
or
C.a
ct)
aq
o?
(D
O- r(jl
(/)(u
\f
CD
c
'o
(!
EL
4
S
>5
a=
UJ
5
IE
F -:<
6,9
Js
(.,
tqot
E
a>
-C')
.9s
(o6
@^
ct)
=I
r=J
tot
.;
t-
c{
-q
.E
=
:= l=
=R
71
ea
-t
A
(f)
€
(o
o)
or
>(J
@E
_-
c\
c!
i
c\
;
q)
H-G
F=
h-e
q
O
-i
c!
@Le
loL
t\
o
q
(D=
?o o
E
-E E6, (!
.t-:
-
=
Y
lol
\?
c8_
@-
6
ro
=
o3
(Uru
(Y)
o
(o
s
C\I
-E
-O
<D
(D
--=@
loz
€
u?
o
I*
(\I
@
=
-l
@
u?
o
=)
$
s-i
u?
q
q
t*
t-
OL-
lr)
|rr_
(o
crr.{,
ctr+
E
(o
N
(D
o_
6ob
,=eE
o)
N
o
=cx
.u'R.s2-._
N-Ox;'i
J O ar*
)i
*oo
iecg(E
E
-ENE
NHi6(D
oY
=oo_
-o
o
c)
9-;=
o-.=:
Etn
(!
^E
J
tn
o
o
o
CL
x
-(D
(D,A -C
>rl
N(E
.sr
p; E
gs
o)F
ra)
L
o<D
a-;
yr*
F=
co'o=
CJ .=
O6)
(s
(/)
|r,
o
illlNNN-NRiNNNN33E33P
L!
z
s
U)
o
z.
a
H3B33Ss$issEssHh'Fsh
ggggggEEEEEE;F3H55
u
N
FFFRRRRFFRFFa3SSfrs
EFEFFEEEEFEFRHugHS
RRRRRRRRRSResEs;€.
? q ^8- q q _8- 3- e s_ a e 3 q & f 5
qFgeegggesg?s?--o-+
EESEESEgFEBiodiie?ii
="c=+4H"cHqqYqqESPF€
rrriiirrrrqrEqqE€E
\ \
r----=eg=g=
-:<
(D
(o
C.
s-<
:
u{
=)
(D
nJr
>
SI
=
=
(5)
N
rNl
ri\
=1
==
e< $v
2.@
z'9
u4 €,
.<r
EhdTE
#ituut t>
E= Ugl
Io\ ae
=x
71
tE
zr=
=
sJ
l-
',2
lo< ri51
c5 r-
.J
II
.i
o_
=
::::::::::=:::==:=
df,sf,f,sf,sEF3f,S533SS
OOOOOO
.-:r-:\-:\-:
@@@@@@
33E8E8EE8-888ssssss
ooooo.'oooooJ;;;;;;
iz
qa333A
NNSNNS
;=
"qs$ss+
-j
U)
$$$FFf$F$******F$s
(D
HHHEHHHHEHHHH;FgmF
rje)
tu
6ra
zza
U
;r
IUUI
EJ?
ejff
$
u<:!!
eeesgs
-q911$$
c\|
q
qssEssssss€sssFEgs
=aFFEF"F_3EEs383sRss
++++++
833333
ototddoto;
3 E 3"I 3 3 3_8 8-8 8 8 : 5 : : :
odddd.idJ---=
mn /al
AN
<c)<
? ^t" ? _t _a a i ? F- _a _a F- 3- q q 3- s- sooooooocrodd-sss$$s
=
A '\r
d? e)
-J-J
1=z
1?30
,aD
€i (F
liE
U{
lool
/=\
q
qs
t=
i0
FFsRRRtrxRRFRffiesssr
YUI
x6
E^ XI'
Iol ;:6
:\v
eFseeeeesssssaEE$il
S
c5
l5 ':i
4G.1
H
IOOI
6
.a?
-t
LE
Qn
E
c
c!cDs..,ot??=:S_=pp
E*,iLi+.ErLL++LiitiL
(u
L
U)
=
Nos@@r._@o==S:=SS
t\
\f
c
U)
ro
c! ro
o^ @c! (o
NO
oi
oc;
C\
u?s
c!$
r)c!
co
q F q:"
q" Q
s $ E s 5 3 3 € R= s \ 8-s R- 3- 5 N
FF3'r=.+F, F E s An €H E E H$
r xFf
n:HEFEEE$SHEBSFES€sREHSd
=HHF
g
RNRRRRR
F
R R S € F F E E 5 Ei!
=
g
3 S = S E; E 3 R b s R _+" n I E s- S- g- g_ >- E_ g R S
ggsn$F fF $E F $ia e$sN s'E H s F $H E$
H g r F EN f N E s DE H $ g € 5fi EHI
!E ShEHB
FE H EB€5s+s+sBssBSsRFR
BB
Ktr
cr)
N
=B_
q A 3^ t- 3_ N j3 I R s o? A
o +
e .., ".r
-r g
i';^ i5^
sB^ c\
E s o,,
=:
=^ r.- rj r
J
*
I
-q
="
F E $ pg
iIqE34
FF Fq EtsEtE;HFE f; HE sF
eEEfiqF€SHEHg=E€=3sE$Egi$NE
o c' c; d d
R-
^E"
F:
g
i i ;j :j U = E E E E E : :
======
R E E R A h &3 3 N b P P h-S 3 \s \s-q5
qE s $
g
fr sr 3,p.*fl N A $ gq,F 5 s r s s s S R $u $H
SHSSFHESHHFPFEEEEH€fifr;€5$s
cr
----=__F
@
C'
>1
SI
INJ
-72
.-- a
d
&,
A
-e
'\I
lulfl /A
trN
o
>2 e)
a?
e)
)^,rE
t€l
469
-t
z9e,
[!4
--z
+rE
Ed
ue,
ruu i5
I!1
IoL
EJ
lot
= ra-F4*
c-5E
tol
-hfirE
tqq
E5@
to\ t<
aa5
:=
21 l5
?E
A
ft8
ffi*
-
H)6
Y
.N?
€, Z"fi
[qs
toot
a
Zfi
R,g
q9@
S
IE
h4Jr
@
-_@
H
tool
E
4
^o
3g
E+
$
+
q
g
$
+
q
q q q q 3- s^ 3- 3- 3^ 3- 3^ s^ s_ 3_ 3 3 3 3 s Fj
s+
ss$nnSSnsxE'E'ss
$+
E+
$J
srS
$J
$ :r=
$+
+
j
+
+
+
3
J
5
S
S
*
X
5
q
q
q
o6
a6
q
o6
@
ee
ee
€
E
=.
Ed
E o' d
* ;* ;d ;d B3 S
I or d
I ddfr ;* ;* ;=
dd d d d
B SB S g
sr
q-
oc
F\ t- f-- f._
Lo (o
rr: (o
rr> (o
d
@
vs=r$$$ff-==
o o o c;
f._
r;
(o
d
oo d
cci d;
d
d
F_
r;
(o
c;
f._ f.._ t_
\_i__i_i_
rl,rj
!a
cg q
@
o o o
r\-
f._
Lo
<o
d
cd cd oci cci
f._
u-j
6
d
"o
t.i;
6
ci
-=
;
F_
fl
Sg
o
"o
t_ F_
fq-,it
q q
o o
f._ f..- f.=
b
-;
- U
6 6
ci ci ci
F_ t_ t._ f-_
rO !q !q rri
!9 q e <9
o o o o
cci ;
;
cc, co cci co co co co
;
;
f._
ro
(o
o
f._
rr>
(o
o
F_ f._
rj (.o
to
@
o o
"o
(o (o r.) (o (o @ <o (o (o (o (o (o (o (o (o (o (o (o (o (o
(o (o (o (o @ (o
g
g ig g g
==;===='-
gg
S:r:J+++
\,.='\'='-'.*
-q
g'q
-q -q =t
gggg
gg
s ssssRR
Yee??ooyygqqgqq
-YY
N <:
X
sN tX tN \ts s+ s:
q E FFab
* -C
E =t
X $X N ts EN N N nN tF qN =fN
=t
= =
= =
s : x F ^s. 3 I F" q _3 E R : 3_ F 8 s. R a 5
= s H F g$ g Er X F F E E 5
n H n F F x n fi F q,,r' g
EFsE
= e E I F K F fr $ '; H s H H F E s e s Ri E ss
3H.xgHHFRNRRRSRNF=Ss€ESdE$F
3" F,
i?
gRn
3
F"
\
FF
-s R
E
R
q 3 S _ts E E j" R q s
=3.
E- s_
q3
ts 5
3
FEH=
s 5s Epx€s5
3 g 5 $ E P HH
=*
6
3 fl3 b E il 3 6 I S + € + $ 5 s 3 3 A A S S R F RE
=!5s=EHE=HSFNFNESHEaq€€BBB
R
?Erlf f f f !f tEE?EEEEEEEE::Ei
s9
-ql
5g
.J
3R F] N R N R R N R R 3 E D A i$ 3 3 5 3 3 E + $ g
+
o
E
6
!+
-
(E
c/>
lo
o
Fq3F_F,-r.s-ER33.3Es
EESHSEFSR'FSSHB€(o (o o n 6 + S q) d c.i c.i .- ; cj
d
€sqqxregssEs$3N=
E
o)
s
(E
Ni€5gEs33g3sNsocj
CU
U)
F"l_sE"{3$\=ER3SSs8
EREgBEH=dSS'E,RSgiFsE=?€$F+RENSs
NRFEE!E:EE:a+1 R:
(o
(o c{ F-
g
3_ E $- S- e_ 3 3 N 3 5
Er$qe.EgxNssF+sHs
q
q c? r q
: ! =
ro
"t E .c Fi o
$$sEFssB$t$sgHHH
E- 3^
_+-
3_
_5_
rc)
o)
c;
-i
sO
lr)
,-.
=_3pNP8RS33SEnEE=3.
EgFH€Sqr\sEaHgF-5
gHHSRRRREESSHE$N
UI
nJ)
>1
E
:=
a
'=
S\
tit
a
g333g3e?c?oo.o(.lco
$:$$$$$$$$fr$$$;.$$
qqnqEfrqqgEqfrqqdd
=sjs++s+J+++,.t.+.+!+
a
o cD cD
cD
(U
N
t
_
(u
-:<
-- >+=
c5 $!
=z@
.4
-J e)
-t
l9l
-.o
e5 $\
z9
@(9
--u
JI
ulJ
(E
E_H
u4 i+
loL
loz
:
cl-
lo\
--
a
e
tot
trq
hfi
rE
F@
toq t<
71
Prg
A
l=
H
fr8
6g
@'Gd
ffi.u
-
z.
lo< \!r
-x,
nil /A
K
:
-
co
=,
[4! 'F
zfi
q .45
q5m
E- ;i6
9@
S'F
oi q,,rt
d d d d d oi o; ;
f'-
l--
f.-- l-
:- -"
'--
t--
t
-
F-
f..- f.-
t
-
;
f.= f._
f,_
t__
Lr> K) (:c
rf,) rr: 6 rt g !a !a !q \q Lr: ro rj .r: r,
c9 q
g (o @ <9 q .g 6 6 6 @ (o (o @
Es"i-$$$ff-+{
oo(iocicioociooooooo
:l.r-:.-:.-:\co
@ (D co @ € co oci cci cct d od oo cd cd ;
_uI
t3g
E
4
:- :- -gg!gggggg'eeqqqaqa
-4
L
c)
(D
L
(l)
CE
**i$E{FIEE==F=FFF
ss-q<:stn-q-ct-c{ttt{
c(D
.(J
,u)
-:<
Nh
:?- R_
I 3 E S 5- R 3
3-
36SF
sFi;'5h'3qgsR-*sl HB€
xqfiFS{FSFSHH'sERi
3!!:€53ESa3S€SNs@
E
3_ 3:i
a-
I N B T- \ :- B R B S s
p
!Eii PsBEHEx*58REs
gFsEseslEExpn$x$
c)
(U
=
CU
c
E(E
L
U)
:
o
q)
(U
fET:SEEEEEEEEEEE
S
>s
(o
(o (o (!) (o (o (o (o (o (o (o (o (o @ (o (o (o
@
_@
(U
o-
€S\:
SgAESASABhAAA
L
.N
oc)c)
o
N
LUKA BE@@RAD* AD tsE@GRAD UNAPRED PRIPREMIJEN PLAN REORGANIZAGiIJE
Pme6f,56em c@ksft sa f,zmemamna fl dopunamoa od zg"@@"2@n4
Dinamika namirenja mesecnih rata po uplatnim racunima javnih prihoda
data
pregledu, po usaqla5enom staniu pU Stari Grad, na dan 01.04.2014. godine,
159 198.690,00
l,Jkupne
je u taberarnr:m
42.241.772,54
poreske
Obradun mesedne rate je izvr5en na nacin da je ukupan iznos za reprogram,
sastavljen od
osnovnog duga, dospele kamate na dan 01,04.2014, godine, podeljen na 4d jednakih
mesednih
rata' Tai iznos 6e biti uvecan s obzirom na predvideni pripis kamate, obradunat
tokom grace
perioda,
Strana 50 od 105
fl
U
z
3-
3
il_
SI 3S3
S-
il il
E-
s E 3- 3_ i;
$S$qsssssSsNSEE$6rd
*I*XFF=FFF=FFEENEs
$$s$ss+$s$$s+g3abs
F
U)
o
z.
ta
v.
N
E3=
F E q q F q ^s" _s _s 8 I 3 & ;c.iaim
RRP=ee8EgBage
=
:FEEqq999(o(oq3S\Pgg
? -: q q
lQ9rrooto9)l{|€)o-ton(oF_
.o^ ?"
_-- c! o c! (! ej
o
^-- N
q.t g
<o(o@(pE@(.o_(cjdd_dJ.j
e o ro €, o b slt !O -
q
5^ 4. -- E
"r c.i
ot r.J
e cD c!
=
EqEqqSqfiqB+BFsBEid$
U)
(o
5_
5-
".1
+_
<rl
TF*FFRFTFHR=}53EFX
=
<-, oo ;6 s
r\
$
(o
q)
ao)
=
@
I
n5
->)SI
N
(g
'-
-:<
U.tl
(D
2,
(D
(i5
=t
*
.c
-o
2.@
4e)
>i.'A]
lMt
c.l
nG'l
tal
A\rJ
ruua
==
c5 $\J
-t
G6C
@(e
--u
z9
+
_
-
w
Ed
-
-lcol
tot
a
"=;
tvut t>
-@
to\
ffi
-1
te
'c
t<
a8
ffi(i
Y,S
€) 7;fi
@s
<;8
raf)
33
-a .a
3 3 3 E .a 3
.a
3ggggg
g
EEEEgE
8888888S338883A333
oooooo-dr----gjgig,gigigi
(o
a2
cq
(o (o
cD cf)
cr) co
(o (o (o
f)
cD cf)
cD cq ce
fssfEsqESssSs€FEdH
-n
$**$**s$***$*:+Ess
ni
F ^8 _8" ? 8
c)
'u.)
E
c
'.=
.a?
(o
E
e
(D
.J
++++++
c
c
a a a s_ Fi
(gqqgqq@r
333333
i---rr
s- 3-
a
E^ t{?5
l9l
S
Lc5 ^o
-,
?s
? ? F- ? _q -3- q _a _a
ooooooooodo_ggRgpR-
l
6
^IE
@
RRKRRRRKRRRRKRSS=Ii
o_
?E
A
-@B
$dle*
ov
z
EFEFilEFHF$$FHF$FsF
--i
(U
t3!
I
?330
Y <:5
td
F=
lo\ E5
to< qa
lo0l
z.
<'F
Ff<
<c)z
3
3
8- 8-
33a
O
los+o@N@
Ra 3P
EEEEEEEAEEEABBSSIA
PFEEFEFFE€EFEHHSH*
EBBEBBETBEBaEEEpggs
S"
8"
El?Tfftjp?=:S==Ss
:=
u)
c
a
EEFEEEbEEEEEFe3$S$
(E
o
E
F
EEE6BBEFBBSBEB+seB
.- --: -- --:
-
-:<
ro
3 8 : R N or
s. -j
s. R \ (i
;
:
.q 3 3 5 s 5 q
F _s
ri co
s f'E\+€3 U R K N = S 5 R F B R !e I c'i
ERil5F
33333i E H fi F 9 R € S s R E E F R H E E F 5 H i;
3-s-P&3
.<t f--- o
cD
rs_
(c)
EsRRR\KRNRNNNRs€SEF=S
13
I
@
=
->1SI
(?l)
ll{
2,
a
tgl
-&,-+
AN
nffl /h
==
2.@
_-<_e
t9-<
G\J
135
rs\J
--z
UPJ
z9
@(e
EHii
mn
F= tol
IoL
G2d
=v
135 e
lot
hq
ttr; a>
d
tuut
-tra6
:=
E
Io\
t<
>2
t=
=, 's
-8ffi
A
ffi.*
EY
Lg
{9 '6
@s
/=\ \dJ)
@
q
qi
E6
E^
tel d5
E
) r5-.a7c-5
u5
Et?J)
I
UT
-@B4
S
>s
=
q
g€SEBSEssHssBEBB
g
I
I
BB
q \ _s" i- + q q s- R s s_ s_ s s
F ;E ;s sdu$$S Sti
3: Fg
Fr HEg
FE
5$+q_s,8
e + -€ "i
$
H
s
E
I
H
3
tr
; :.i ; .' ; u = : E fl * X fi * H * E SE *H $X $; *h. *fi ; :i
= =
F" * n F" =" -s" s r q $" _s" E F. ai
3H
a5
F _a s F 3 N E
g E 5 S R S R FF*BR
S q)
il
F
F
E
F
S
F)
=
=
i
c.i
rs'.t
rc?
oj (o oj s{ a @ cj t(.j N @ rj
=ii
R
=
\5
=
A S
F
= r= x
= rS I=
F
P F F SF E r E 5FE N F= p F Hbi
=
=
nn
i qsF q€n ioPE ER gpF sF- .esi .cFF
A A ggggg€f
E q q E s- a a s- a a s_ s- s s
F
F IR
q
q
sSpF
q
F qF qF aq
9
A q ec q
cq (o
: g "e gEEE
=
gEF
=
EBBE
EEEEEEEEEE
ee
Hs
e
+++++++++++=555555===555=5
X I"
F-
F-
3
E- F"
(E,
I
E iI E F"3 nnE F E 3 E a a a 3 E 3-a- 3 3 3 3 a 3
E E i5 g E E gFFFqE E g E E E E E g ggE E E
E F ig E E F E
= F E E EE E E E E B H F F B E H E FE
3 3 :8 3 3 s n n E F q 3" fr 3- s s_ 3 3 s- 3- s 3- 3 3 3 3
e g:a ae e s
g g $g Hfi n n fi s En E E E s s.B B
E E i3 E E E E E E 3 33 EE E E E3 3 3 H E E g 33
:. 5 5 5 * 5 5 5 * * * 5 55 55 5 * * fi Er F5
3*^$ F g F3SF r E p R" \i rs s s RF
F= i: 3 eS H
= S H s SSpFHN
E E tr
l
B! $ = EEEs
il
5
F
F3
F H3
ir s
=3s E
= EE F E E F s € E F ss
E3
ER
FF
FK
FFN R
3
RNFNN&R3PFPSs
=
=
p383Ra
F : IE ^s q &s F"F F 3-s s &B 3 = p 3
s
E [i RE'F F F,e e * F qH Ril xs 5s $ $F H s
€ s il e g;i H $ g EH
*FPB liF $E D s n E € p+ s E $s ga SE
A* RRsaBBBB
FS i S : FS
=
**
i
?EiSf if f !f f EE?EEf EEE?3::E$
-J
SRFNRNRRNRRAESASSSbAAE+Sg$
o
6t
rf)
c
fl ,- F- * q F" : q F- ^8" _3 e 3 I p- q s- I s_ & s 3 = s 3
HR.ExSFE $ F 5H e ii
i E H sF sH s= $ F a€g FFF
EFE
HF $ ; g p q$ n s il R H s il s B ilE
ssRRNegl
|r)
F
c/)
s
E" 3-
N-
3@
R 3- S 3 h 3 E R eD
3
3
cD
=- (o o) !l q> oo -- { N o
qEs+q33RRNPs=5E
S: (o a
8RS338ee=eaddoo
i{nqqEsasKeSSPS
rr
c!
o
o) @ F.- t-
@ ro +
cq N
ro
o
o
(D
_
rf)
(o
q" R 3 F" P q 3
i:
s- 3- E. 3- 3- P
U)
s38
HH;SEHSSSEFFSRg-
3 S e E g E q) c? (o a co d oj c.j
\=..trqiEENg3RS3S
gSSgSl
gRSRpS=ojd"d
!+ c\,t c',
O)O\fC\|
@
i = {^ |i a- v- E_ E- E_ A 3- E B_ 5_ f, N
(*,€6d=+SEESggEpEB
t\
o
@++6r--zri,ri'i
:!a.oq6{\"qq\d\E+4q
;
HFeec$$esE$S=$$$
A
sO
lr)
ot
F;q5-EP-3-R5-5ilR3S5S
D
A A R $ A oo o j e? s", o, "-, !9
f@.q...-u?=ERabB=gBF
UI
nJ)
"->=
SI
N
'r5
;
...
EilH:EHESSESRREsA
U)
'=
1a
U)
co
:
H
--=to<
72,
z-
A\r
J
lUJl /A
EF
2.@
--z@
)-o
+t
t35
l9l
S\J
z9
UI
rg,
-aJI
@
(=
ld
EH
Htr
F=
toL
to\
A-
:e
e5E
lol
lqq
hM ri
6
-,tyh\ re
71 Nl
t=
7g
=r
(o (o
: I 9 t'? q (9 q e .c A .c .e q g
r
3
3
3
r
r
E
E
E
E
E
r
E
E
--r-r-rrii==-ss!+\f-f-rsf$++++++++
E
-:<
F3833-33-3-3-E3333E3
EEEEEEEEEEgEESSS
FFEFEEEEEEEFFEEE
AH
-tE
._
@
@
@
,.E
d7
R
=
(D
(D
Fqq"3ts-3.33-33333333
fiEi?ESsfiEEEee'eees
(D
EEiEEE3333E555533
-ETiESEEEEEEEEE5=
d d (D
d d cD d) ca
-i
cD ca c.> ;
;
;
;
3SBssNR3S-3h-3ER33
83.3383Pq3s3R38:pa
FEF=L'ssF:Fs=FhsKB
Eg$=R€EsfisgHRi sEg
3S{?S333RRR3gu;;;
la
o
-:z
(D
CE
c
CE
-o-
c
(U
U)
:
o)
o
o
E
L
,N
64
6
L
c)
(U
=Iir=555P=:S33RFF
-,:v
S
c
(D
-;,-i-iAA;-i::
OH
@s
--6aa
ag
(u
(U
_EH:tss'ssHpnNS$=Eg
38:i=34=Pqeaaeoo=
u6
a
(E
c
(o
e8
({2 e
@9
(o
9g?oooggeoooaooo
.4- ro^ o_ co- o.r6 a6 o c, (e co
? oo_
-_ -_
"o- So
trr (o lo !o
p t-<d d d d d d
tD
!o !o
r!o N
N N N I\
tl\
I\
t< |.* t_ F_ E
(D
fEiESEEEEEEEEEEE
c
o
o_
(o
ss+sg363A3A3haaa
N
uJ
F
EEE€RS"PSESR€E3S3Kt:
Y
\-'-.-:--\-Ao66n5;5
Y$sss+vs+ss+cqcDc!c{
qaEEfisssHSSSSsbsB:a
J
U
L
z
U)
F
a
o
o
z.
ta
d
N
-:z
EEEEsBBssgassssss':s
lf)
+sssssssssss$5+sHi;
slf)
F
^8" _E _8" _6
lr, o
o
l^ -_
- ao
- co (q (q
co
N
8$B$$B$B$$*$tss=es$i
€HHHH€H€HHEg€FHS5;i
c.l rl
nJ)
c!
+
trN
c
d?
--}]l' e)
-
>2@
G69
z9
@(e
--u
q:=
(o)
:
t:4 .=
135 e
i=
R
zh
>2 t=
affi
ffin
@g
@6
@€
6aa
Eb
<ffi
Aq
av
dd
n6\
c(D
,a
U
(\{
:
0)
U)
=
J
(J
=
c
=
'-
N
;
;l
c!
c.{
c\{
cl
(\!
\\\\\\:
---
N
NN N N
i56i66EE
C!-
€t @ cd oci @
cc;
33=33333.a333r.nqEEq
SNSNSN
FFFFFE
ssl-$$$$
fr
x F q F E q E E E E F F" R 3 3 s. s. &
EEE€a8EEE3ss8sEss8
s=tss$s-Tqu?qn
.-.-r-:r-:\-
o)
=
;
BBBHHE
cg
fi
di
c., (o co co o
z.
=
(J
ri
906O€|€|cl
o
J
o-
ri
q a q 3 3- s q Ei
F
U
=
4
vf
? ? ? _q _q q q _8- _q _a
ooooooooooddBBBB,5iE
cD ri
833338S3338A====3=
do
dd
d
F
t
F
a
=
'=
B
ai
o o o o cj dd
z
9J
13
c.l di
F
E
a
5
@
_uJ
rl
f
eEl
^E
cD cD d
:<
=
a
o
uei
EH
lo1
:91
o
z
--
nff /h
=
3 3_3_3 3 3 3-S 3 3 S 3 3 b 3 R 3 :l
c)
=
=
A\T
q (\,i
Xi ej
Ej
"c o +rt"r -io
(o
= 9 e= e a E @
;{
:r;
Fi ^t q
h
-= co c.t c.i ri o.t = F "? S S
$
=
J
=t
H
11
rf) g !o g o -f o @ o (o (\r @ st
.oL _-- -- -- -- -- q. a5^ +- oi. ii_ il
=
=
h\j
E
3-
BDBSSRDBSSFSER$333
g
g
n 3 :
n
V il
(E
+
6 6 6 3- 3 5 S
ro @ @ rr, 99 !A @ @ of
^.? 99 o9
"c d
!!?
o cq
o aq
@ 9 99 o o (f 5
99
I q oq
(!
a
i\l
E- 5-
ssssss$sss$sEEHFE':i
_-- 1r" _.q
(D
:-
5
ssssssssssssF;eEsn
F-
l{| e
=
D
E
\r-r-ii---Ncq+rrjd;:
RRRRRRRRRRRRNRFRHiJ
a
(g
UI
o
U
z
F
a
;*qqS$*SHSSSSSHHilHH
5SSSSS5555SsFSS$Hg
z
U
(J
o
o_
ggggggeegFFFHsrFES
Rn*RR$RxRRRnRFFeHF
q{ cP s- tO (o t-- ro o) O
\TT+++:++L_t,iiLiLii+
N-+a@N!o===p:pS
c!
cD <- e
@ F-
@
F
a
F\ F- f.- tO O) cO i.@ c.i --i ot
@@@f-Ir)Olr)O
odoioi
C\ C\
cdo)o.(oLr)Lr)
Cr)
CD
CY)
CY) Cf)
ri h 5 b N 5 5 3 3 R a 3
q
33
S:
33PS"
q
q
E
iiF F.FF F-E,g r n $ s s E B fi 5 H i{
in"
pHEEEEPENsspRNFFF=s*H5
SSJHFRFRRRRRNSHFFEFEiS
3 s E \ * & H i E > $" n 5 I"= b. s E_ \ E R E 3. 5 H
p fis uH
fi
5 s:
lE(o am oNNEp -tS='E$6x
s N c{E u?
cq ..
E gF qE c\t
R cq
s=_ \_
a? q q .. a
\ +q c"j
s :;\a q
=
o) o) @ F- ()
c.i
o
o-)
@
co
l._
;
;;
:
:
:
= g s B E N
+ D B s Kr s b
B sHpsFHH* sRss
=ENPs s8ssBE
EE E E E E F g E E g g E S
=
rS- R t= cJ ro !+ o e.r uo :- -r @
a S- { E c\r
cg \ F- P- 5- 3 b
:*
Fee er $ +
I
S
5
3
5
5
^E- g g
-6g
q S q q q e E F X s H o?
h
E
S
F
E
E r q "c
D+.P
"- e? o?
A b'ii
\ q =
+
i g
i g
:= : E oq
sj g F{
ii 5
P e?
R o?
fi oq
P eq
i \g sd H
E
E
E
B
rI\
F
F
€
S
E
$
= ;j U ; E E E E
@ d ."i ..i d ; ; u
= EEE
= F X X * il X ;
F?
s. s s B R s. R s
I n n q F F" g* g H S F q ps
I 3E Es. 6$FH
rE sP RH Es R= BE ^B Fq*FF
s B R R p s a R S 5 x ;E;il; s JR s
F
:5
^s" =E" _s.
UI
5
s
(?i
_>
ST
u.{l
?2,
=)
S{
_*(sJ
lo<
A\Trt
tlnl
r5l
@N
2.@
.a7 e)
-
)..o
-t
E5
0s,
EH
ruu
iE
to< >t
:
lo\
loz a
=e e
t95
tol
tqol
h;;
i=
&H9S
aa6t<
N=
4tE
toq
da
-A I
M*
EY
-
9,9U5
(9
@€
toot a
/=\ @
r=
q56v|'l
bx
-sv
^tE
-Sr"e-< L@
@
_ut
lool
6
4
S
>5
J
Fj
===
FF F F FS S:l
s) cr c.,
o 6 f? t? a, ca, co co !? i? c, .o r, oo
a? c, co ca (r) o co
!? ,o@- .o- ,o^ .o- ,o (r,
_-- a.t- ,.i .i U- 4. _-- _-- _.q U^ U- i;_ _oq
3
3
3
3
3
q? q? o co 6 S
6 ol
3
fi
fi
fi
fi
3
dF
fi
AF
fi
F
F FHH;l
3
3
ci
.-'i
"i
l : : i : :
".i ".i ".i ".! ".i F.i { ::i ol 6-l ct c.t ".1 ..r c.t
RNTFFFEEFEEFFEEFEEFFFFFFFF
o.t
o.t a.t a.i a.i ;.j !? l?' ; li ; ; d d ; E E l; 6.i ri c.i ..i c.,
o.i c.i
o,4
ca
--F---+----+;r_
tMl
z9
toL
\ R= R= Rft : i i
rs\l
Le
u4
--?)
-
==
3Rf x
FFFFFF
: ; : :f :FF*FFFFFF**
R R :i R e a FFFFFFFf
e d aJ
: : :i : : : i
=
3s i3 s c s s s 3 s s3 ss s s s 3 EE E EEF EF
ro
n r r r.r.E nr n E E r r F r s s E 3 3 3. 3_ 3 3 3 3
fq qs iii: Fs FN FN F! Fr F \.F q$N S S sN N s s SSF
E sFF
F s€ F +E F F F F F .<-,ir
E F F FF
$ $ !r + + + + + + +
+ +
xt i
* 5 s s
=
sr_
s $ +
\ 5 i; b. \ b F_ 5 b N > 5 F F" r" q q 3 $ 3 ? p 3 s g
:FESESEEEEEE€sNpSEpSFFE=PRE
E fi F H E H F FFF E g- E'sH E Hq d a a a B B B
E g !i E E s
=s"
ss
+3
E
HRFnR
\ s 5 F- i
ssN=
ii
R=
SnRRHEEFFE
E
85
5 { g;
_+- t s E \ E R b
=
q
F
=
H$
_s
F
S
R
E
S
$
S
FE
p
=
5
5s 3i fr H F S $ F F E E E s H s E H H s s F$
FESFEFSFpEESS$sSse==EFE;s;
F5
qF ii
?E 5i }
F" _5
$i
E
i
f f f f ! 5f EEEEEf EEEgEEgEJ
3R R; R R N R R N R R 3 E S A S A A b A g ? 5 S gS
to
o
ro
lo
L
U)
+ s- R q. 8- E_ s- R- 3 B 3 S 3 R 8
=
F8NSilS;S*S35HgH(o @ n
h'+
s
s? cf) c\l si
€€EEqASSBSSEbBH
ssgE3rE3f,33+3KSd
;
;
lo
o
o
E
(0
rr)
(o
ESSqbss-\RRbP8533
XEESq€EFEr+:EhRO
?:T\qclu?cqeaD6or+t9
I gl @ co r.- (o q2
+ co
(g
CJ)
N c..i _
!a
EsNqEaiSsNsshsF
f,b3bil5S33RR3S;+
q f'a
cj
5- E- 5_ q E- 3_ 8- 5 3 R E B S 3
g q qi c.t ed c.i f
ti sd
!9
= cg q? + qt 6 o o (o
Sr\=:qq..j6{68\qiii
(o
aD
+
F_
rj
+
g
g
l. oo + ci
S B E
E
qo?\€F,dEq=EfrHqEAE
o
a
.o Ft e
Clo (o
a
r.c,
'rt+++++++++++ss(D
--_++
ci
Hq_sg+-=-RSSss-a&bsE
EFHDEFFEg=pgHSgs
REgSSEP:EnSil:*n5F
UI
D
nJ)
-aN
(')
SJ
z
lo< .-t,
\!f
{gJ
(F
-
IUUI A
MF
ct d)
c4, o
o
(o oo r,
g
o.) F' o/) (q
t_.o q
,ti i<iU_ ii5o tr, (o
_9 @- @- <o- (q aq ,o_
ql c.l <r{ c,{ <rl cr! <.! c.i
..i {
"i
FfiEEEEFFFEgSSsd*
"j ".i
;G
e5 $\
OOOOOOOOOOOOOOOO
).'AE
-a@
z9
u4
--z
(e
ueJ
(d
EH
ruq
:
aE
L
tot
to< qa
-
135 e
lol lqq
#E
E
-R<
ZH
7Z t=
=z
t-N
d/E
A
-ft I
(pM
lts
9g
(9
Z6
@s
/=\
@
E ViN
<56
-(E
E^
XIJ)
9@
- H
ra-o
@
@
_ul
Ell
6
4
q5
S<
=
(f)
(o
:=
.a
".i ".i "i
o.' U l;
z.a
(UE
9=
69
Cg
C
(oo
=
_u€
Cup
\-==
Ss:sNNsSSsNsArNeSr-
C.
=(D
(l)=
HEi*ERRRFFEEEEEEs e'F
8.tr
;;;;;;;;gg3g3g33
-i
;
qr
,--
,--l :
:
(D
ncg
i!" 3. 3" 3- 3.
33
3- 3-
3333
.O
o_
EFEEEFEFFFFFFFFF
; ; :; ; ;
c.t c.i o.t o.t a.i a.i a"j ;
to
ot
o
(E
2,
:
-
(r)
u)(D
co*
lJ.J
-
s
O
q.)
-E
3
iqi!NssNsssssssss
FFiiFFEFFFFFEFFFE
ocg
.(J
>a
"E
-:z
ss:i-$s$$$$$++++++
_\z .:=
-lc
(5(U
-o- o)
Qg:a*E8EsREE3S3R3
(Ir6
do
EF!iNSilSH3*SsgHgH
EEHEEHHSNHStsHssB
!EEgEasBiDB$ER[;
E_8!{"RUs-3\R-RbP353
EEeSSERFSSESS€5N
FE$$€85=SfrSHpSFF
€E[iAhS\s33Rfr3S;G
qd
PR
Cdt
u;
)o
'=
!u
o
(DN
SS\:SgBEABBBBhABB
=
su=
.N _d
d\o
-5
c)a
EE}ESEEEEEEEEEEE
cu
"=
o'=
NO
c)
-:<
'N
LUKA BEO@R]AD'AD tsE@GRAD UNAPRED PRIPREMEJEN
PUAN REOR@ANIZACBOJE
[tr@6f,96@m t@ksft sa fizmnemama f, dopumama od
zg.@6a@;fl4
Klasa D, - reprogram obaveza
Obaveze poverilaca iz Klase D bi6e izmirene u periodu od 5 godina,
s tim da se duZniku daje grejs
period od 36 meseci (u kom periodu ce Du2nik
izmirivati ob-aveze na nacin predstavljen u planu
otplate)" Grejs period pocinje Datumom pocetka primene Plana
i tokom grace periodf duZnik 6e
ispladivatijedino varijabilnu kamatu u visini od 3M EURIBOR plus2%
p.a, maksimalno 4o/0.
i
Za vreme trajanja otplate na iznos obaveza preracunatih
u EUR, po kursu na dan pocetka primene
plana, obradunavace se varijabilna kamatna stopa
u visini od' 3M EURIBOR plus
p.". u
maksimralno 4%, Dulnik se obavezuje da 6e na dan
dospeca anuiteta upla6ivati dinarsku
protivvrednost anuiteta prema zvanidnom srednjen
kursu Narodne banke srbije.
i"t
lsplata i obradun kamate
30/360,
ie
se vr5iti mesedno, primenom proporcionalne metode, konvencijom
Otplata glavnice ce uslediti nakon grace period. Glavnica
ce se ispla6ivati polugodisnje, u jednakim
iznosimer,
DuZnik se obavezuje da obaveze po osnovu glavnice
i kamate izmiruje redovno, o roku dosoeca.
osnovni podaci o namirenju poveriraca krase D putem reprograma
ouga:
Ukupan iznos potraZivanla (glavnica
i
kamata)(RSD/
Ukupan iznos potraiivanja (glavnica i kamata) (EUR)-
2.122,352,64
3m EURIBOR +
Kamatna stopa p.a,
2o/0, a
maksimalno 4%
Ukupan period otplate u mesecima
*Kurs
234,610.379,00
60
konverzije, srednl
U nastav
filalniplan otplate biti utvrdeni i izEdeni
na dan podetka primene plana.
Strana 57 od 105
['UKA BE@GRAD* AD BEOGRAD UNAX PEP PRIPREMIJEN
PLAN RE@RGANIZACBOJE
Pr@6f,66@m t@ksft sa fizmnemamna f, dopumamna od
zg,@@a@flq
Za potrebe izrade ilustrativnog plana otplate, uzeta je visina
varijabilnog dela kamatne stope
(3m EURIBOR)u iznosu od 0,35% godisnje,
ILUSTMTIVNI PLAN OTPLATE KLASE
1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
12
13
14
15
16
17
1B
19
20
21
1a
23
')4
25
2.6
2.7
28
29
30
31
t+1
t+2
t*3
t+4
t+5
t+6
t+7
t1€
t*9
t+10
t+11
t+12
t+13
t+14
t+15
t+16
t+17
t+18
t+19
t+20
t*21
t+22
t+23
1+24
t+25
t+26
I+27
t+28
l+29
t+30
t+31
2.122.352,64
.4.156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4,156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
2.122,152,64
-4.156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4,156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4,156,27
2.122.352,64
-4 156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4 156,27
4.156,27
2,122.352,64
-4.156,27
4,156,27
2.122.352,64
-4,156,27
4.156,27
2,122.352,64
-4.156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
2122.352,64
-4 156,27
4,156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
2122352$4
-4.156,27
4.156,27
2j22352,U
-4.156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4 156,27
4,156,27
2.122352,64
-4.156,27
4.156,27
2.122352,64
-4.156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4,156,27
4156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4,156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4,156,27
2.122.352,64
-4,156,27
4156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
2,122.352,64
-4.156,27
4,156,27
D (EUR}
0,00 2.122,352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2j22j52$4
0,00 2,122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2122j52$4
0,00 2j22 352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2,122,352,64
0,00 2.122,352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
0,00 2.122.352,64
KUMULATIVNA
KUiVULATIVNA
OTPLATA
GLAVNICE
KAMATA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.156,27
-4.156,2t
_8.3.12,55
-8.3 1 2,55
-12.468,82
-12.468,82
-16.625,10
-1
6.625,1 0
-20.781,37
-20,781,37
-24.937,64
-24.537,64
_29.093,92
-29.093,92
I
-33.250,19
-33,250,1
-37.406,47
-37.406,47
41,56?.,74
-41.562,74
45.719,01
-4s 719,01
49,875,29
-49,875,29
-54,031,56
-54,03'1,56
-58.187,B3
-58.1 87,83
-62.344,11
-62,344,11
-66,500,38
-66,500,38
-70.656,66
-70,656,66
-74.812,93
-74.812,93
-78,969,20
-78,969,20
.83,125,48
-83,1 25,48
-87
281/s
-87
.281,75
_91,438,03
-91,438,03
-95,594,30
-95,594,30
-99.750,57
-99.750,57
-103.906,85
-1
03.906,B5
-108,063,12
-1
08,063,1 2
-112.219,40
-112.219,40
-116.375,67
-116.375,67
-120,531,94
-120.531,94
-124,688,22
-124 688,22
-128,844,49
-128,844,49
Strana 58 od 105
LUKA BE@@RAD'AD BE@GRAD UNAPRED PRNPREMLJEN PLAN
REORGANIZAGIJE
Pr@Gf,56@m t@ksft sa f,zmnemamna f, dopumamna od z ,@6a@'flq
l+32
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
0,00
2.122352,64
0,00
-'133.000,77
-133,000,77
33
t+33
2,122.352,64
-4.156,27
4.156,21
0,00
2]22,352,64
0,00
-137.157,04
-137.157,04
34
t+34
2,122.352,64
-4.156,27
4.156,21
0,00
2122,352,64
0,00
-141.313,31
-141.313,31
35
t+35
2,122.352,64
-4.156,27
4.156,27
0,00
2.122.352,64
0,00
-
36
t+36
2.122,352,64
-4.156,27
4,156,27
0,00
2.122352,64
0,00
-1
49,625,86
-'149,625,86
37
t+37
2.122,352,64
-4.156,27
4.156,27
0,00
2,122352,64
0,00
-153.782,14
-153,782,14
38
t+38
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
0,00
2,122,352,64
0,00
-157,938,41
-1
57,938,41
39
t+39
2.122.352,64
-4.156,27
4.156,27
0,00
2,122.352,64
0,00
-1
62,094,68
-1
62,094,68
4.156,27
0,00
2.122,352,64
0,00
-1
66,250,96
-1
66,250,96
4.156,27
0,00
2.122,352,64
0,00
-170.407,23
-170.407,23
40
41
t+40
2.122.352,64
tr41
2,122.352,64
-4.156,27
-4.156,27
145,469,59
-1
45,469,59
42
t*42
2,122,352,64
-534,744,43
4.156,27
-530,58B,1 6
1.591,764,48
-530,588,1 6
-1
74.563,50
-705.1 5 1,66
43
t+43
1.591.764,48
-3.117,21
-3,117,21
0,00
1.591 ,764,48
-530.588,1 6
-177.680,71
-708.268,87
44
t+44
1
.591
,7
64
,48
-3.117,21
-3.117,21
0,00
1.591 ,764,48
-530,588,1 6
-180.797,92
-71 1.386,08
45
t+45
1
,591
,7
64
,48
-3.117,21
-3,117,21
0,00
1
.591 ,7 64 ,48
-530.588,1 6
-183,915,12
-714.503,28
46
t+46
1.591 .764,48
-3.117,21
-3.117,21
0,00
1.591.764,48
-530.588,1 6
-187,032,33
-717.620,49
47
ti47
1
.59'1.764,48
-3.117,21
-3.117,21
0,00
1
,591.764,48
-530.588,1 6
-1 90,1
49,53
-720,737,69
48
t+48
1.591 .764,48
-533,705,37
-3.117,21
-530.588,'16
1.061,176,32
-1.061j76J2
-193.266,74
-1,254,443,06
49
t+49
1,061.176,32
-2.078,14
-2.078,14
0,00
1.061 ,176,32
-1,061,176,32
-195.344,87
-1
50
t+50
1.061,176,32
.2,078,14
-2,078,14
0,00
1,061 ,176,32
-1.061 ,176,32
-197.423,01
-1 258,599,33
-1
.256,521 ,19
51
t+51
1 061,176,32
-2.078,14
-2.078,14
0,00
1.061.176,32
-1.061 .176,32
-1
52
t+52
1
.061 ,176,32
-2.078,14
-2.078,14
0,00
1.061.176,32
-1.061 ,176,32
-201.579,29
.061.176,32
-2.078,14
-2.078,14
0,00
1,061.176,32
-1.061,176,32
-203,657,42
-1.264,833,7 4
1.061 .176,32
-532,666,30
-2.078,14
-530.588,1 6
530.588,1 6
-1
.591 .764,48
-205.735,56
-1.797,500,04
53
54
t+53
t+54
1
99.50
1 ,1
5
.260,677 ,47
-1.262,7 55,61
55
t+55
530,588,1 6
-1.039,07
-1,039,07
0,00
530.588,1 6
-1
,591.764,48
-206.774,63
-'1.798,539,
56
t+56
530.588,'16
-'1.039,07
-1
,039,07
0,00
530,588,1 6
-1.59'1,764,48
-207.813,70
-1
,799,578,1 8
530.588,1 6
-1.039,07
-1.039,07
0,00
530,588,'16
-1
.591 .764,48
-208,852,76
-1
.800,617 ,24
530,58B,'16
-'1,039,07
-1,039,07
0,00
530,588,'16
-1.591 ,764,48
-209,891,83
-'1,80'1,656,31
530,588,1 6
-1,039,07
-1
,039,07
0,00
530.588,1 6
-
,591 .764,48
.210,930,90
-1,802,695,38
-'1,039,07
-530,588,1 6
-211
-2.334.322,61
57
58
59
60
It57
t+58
t+59
t+€0
Klasa D1,
,588,16
-531,627,23
1
n1
- subordinacija
obaveze prema poveriocu Klase D1 biie izmirene nakon izmirenja
obaveza prema poveriocima
svih ostalih Klasa (subordinacija).
lzvor namirenja obaveza prema poveriocima Klase D'1
bi6e prihodi iz redovnog poslovanja DuZnika
u periodu nakon namirenja svih ostalih poverilaca izplana,
obaveze prema poveriocima Klase D1 bi6e izmirene u najduzem
roku od 10 godina od isplate svih
ostalih poverilaca, s tim da se navedene obaveze mogu
2miriti i pre isteka navedenog roka (a po
isplati svih ostalih poverilaca) u sludajevima kada to orn'oguiavaju
ustovi likvidnosti DuZnika.
Strana 59 od 105
1 1
LUKA BEOGRAD* AD tsE@@RAD UNAiOPEP PRIPREMI"JEN PLAN REOR@ANIZAG}IJE
Fre605dem t@ksft sa lzmnemamna f, dopunama od %"@@a@44
Klasa Il, i Klasa C
-
izmirenje pre pocetka primene plana
Obaveze poverilaca iz Klase B. i Klase C bi6e izmirene pre pocetka primene plana,
te ce se u
skladu sa dl. 165 st. 10 Zakona o stecaju smatrati da je Pian reorganizacije
u ovim Klasama
usvojen,
U skladu sa navedenim, poverioci navedenih Klasa nece glasati o usvajanju plana.
173.2
su
I sva
vL
Osporena potraiivanja
Poverilac (naziv/ime,
sedi5te/prebivali5te i adresa)
i
sporovi
lznos osporenog potraiivanja
tuiba radi utvrdenja prava koriicenja na
zemlji5tu sa eventualnim tuibenim zahtevom za
isplatu na ime neosnovanog oboga6enja
Grad Beograd
tuiba radi isplate oznadenog iznosa
Sekularac David. Beograd
potraiivanja na ime izgubljenog profita
u
periodu 1991.1 995.godne
potraiivanje na ime komunalne takse
za
koriS6enje obale u poslovne svrhe
tuiba radi neosnovanog oboga6enja protiv
Luke "Beograd" i Centra Boban sa zahtevom za
isplatu naznadenog iznosa potraiivanja
Grad Berrgrad
MandariO Niko i Obradovi6
Vojislav.bivSi mali akcionari
tuibaza naknadu
Stete
tuiba radi vra6anja zaposlenog
na rad sa
zahtevom za isplatu naknade itete u
naznadenom iznosu ukoliko bude vra6en na rad
tuiba radi neosnovanog obogacenja
AV Evolution d.o,o.. Beograd
sa
zahtevom za isplatu iznosa navedenog
12.633.917.285
Strana 60 od 105
LUKA I!]E@GRAD' AD tsEO@RAD UNAPRED PRIPREftilI.JEN PLAN
RE@RGANIZAGIJE
Pr@Gf,sd@m t@ksft sa f,zmnemamna f, dopunamna od z
"@6a@x4
0sporeno potraiivanje po osnovu spora sa Gradom Beogradom
Grad Beograd je dana 26,102010. godine Vi5em sudu u Beogradu podneo
tuZbu radi utvrdenja
prava kori5cenja kojom je postavio eventualni tuZbeni zahtev
triZeetda prvostepeni suJ - ili utvrdi
pravo kr)riscenja na gradskom
zemlji5tu u korist Grada Beograda,'na parcelama kole
se nalaze na KO Palilula, ili
Zenu Luku Beograd da Gradu, na ime neosnovanog
obogacenja, isplati iznos od
00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom do dana
podnosenja tuZbe.
obuhvadene parcele u povrsini od 209 ha, i to karko
parcele na kojima je nosilac prava kori56enja Luka,,Beograd", povr5ini
u
0d129 ha ili sukorisnik u
povrsini od11,47 ha, tako i parcele drugih korisnika u povisiniod
6g ha,).
gr
da
12.0
(Napomena:
lstom tuZbom Grad je traZio i odredivanje privremene mere - zabrane
otudenja, raspolaganj6 i
opterecenja, a narocito konverzije prava kori56enja u pravo svojine na
katastarskim parcerama na
Ko Palilula Re5enjem Vi5eg suda u Beogradu usvojena je privremena mera
koju je drad Beograd
predloiirr - osim u delu kojim se zabranjuje konverzija prava
koriSienja u pravo ruolin., i ista ostaje
na snazi do pravosnaZnog okondanja postupka.
U toku postupka Grad Beograd je izvr5io pro5irenje tuZbenog zahteva
na Republiku Srbiju kao
vlasnika parcela, tako da je u ovom sporu, pored Luke Beogradl
tuieni i Republika Srbija.
lmaju6i u vidu da je u toku prvostepenog postupka izvedena ve6ina predlozenih
dokaza, isti
zavr5noj fazi i u kratkom roku odekuje se njegovo okoncanje.
je
u
U skladu sa time, DruStvo ce rezervisati posebna sredstva za poverioca
Grad Beograd, u slucaju
da se ista naknadno pokaZu kao validna, Dru5tvo 6e ista izmiiiti u
skladu sa odluk'om nadleZnoo
organa i;: sredstava ostvarenih od prodaje imovine.
Strana 61 od 105
LUKA'BE@GRAD' AD tsE@GRAD UNAPRED PRNPREM&JEN PLAN RIEORGANIZAC,}IJE
[Dr@6f,s6@m t@kst sa flzm@mamna f, dopumamna @d zg"@@a@flA
VIl. Patraiivanja po osnovu jemsfya i us/oy na potraiivanja
po osnovu jemstva gde dode do dospeca obaveza prema gravnom
i potra2ivanja uslovih poverioca za koje nastupi odloZni uslov (za vreme trajanja
PotraZivanje poverilaca
duZniku, kao
primene Plana), biie namirena na isti nacin i pod istim
uslovima kao potraZivanja drugih poverilaca
svake k'lase kojoj bi ti poverioci po osnovu jemstva odnosno uslovni poverioci
pripadali da je do
dospe6a obaveza prema osnovnom duiniku doSlo, odnosno da
dana podno5enja Plana sudu,
potnaZtvarula po osNovu
Poverilac (naziv/ime,
sedi5te/prebivaliSte i adresa)
JEMSTVA I
je navedeni uslov nasrupro
llre
usLovNA pornnZrvnru.lR
lznos potraiivanja na
dan 30.04.2013. (u
RSD)
1.209.950.276,1 7
Hipoteka na imovini Luke Beograd za obavezu
Ladinvesta
jemstvo Luke Beograd za obavezu Green Villaqe-a
110.339.732,22
jemstvo Luke Beograd za obavezu Gradienta
jemstvo Luke Beograd za obavezu Keramike
Kanjiia
Nesaglasni akcionari*
Pravo nesaglasnih akcionara na isplatu od strane
Dru5tva ili prava na prodaju akcija u skladu sa
.odredbama zakona kojim se ureiluje materija
privrednih druitava, triiita kapitala ili preuzimanja
hipoteka na objektu Luke Beograd za obavezu Alroy_a
ALMAZORA LIMITED
Ugovor o kupoprodaji objekata, del. broj Luke 50gg od
13.09.2012, godine
*
U svrhu realizacije ovog Plana, pod pojmom
,,Nesaglasni akcionari" podrazumeva6e se lica koja
su akcionari Predlagada a koja svojstvo poverioca sticu po
osnovu primene el, 474 - 476, Zakona o
privrednirn dru5tvima (ili drugog propisa koji reguliSe
navedenu materiju) a u toku trajanja primene
Plana.
Plan reorganizacije sam po sebi ne predstavlja odluku o zakljudenju
konkretnog pravnog posta
raspolaganja imovinom, vec predstavlja osnov za obavezu
na donosenje odluke o raspolaganju
nakon podetka primene Plana. S tim u vezi, mogu6e je da
ce predlagad u toku primene plana
Strana 62 od 105
LUKA'BE@GRAD* AD BE@GRAD UNA,PRED PRIPREMIJEN
PLAN RE@R@ANIZAGOJE
Pme6f,66em t@kst sa f,zmnemamna I dopumamna od
zil,Offi,a0;fl&
doneti odluku o raspolaganju imovnom cija
nesaglasnog akcionara na otkup akcija,,.
Uzimajuci
ie
realizacijastvoriti uslove za primenu instituta
,,pravo
u obzir sve navedeno, nesaglasni akcionari koji to svojstvo steknu
tokom
trajanja
primene Plana bice izmireni u skladu sa uslovima
likvidnosti kojim DuZnik bude raspolagao tokom
trajanja Plana, na takav nadin da se ne ugrozava redovno
servisiranje obaveza prema pJveriocima
izPlana,
VIll. Prodaja imovine
A'
Detaljan pregled nepokretnosti u svojini duinika koje
6e biti ponutlene na prodaju
Strana 63 od 105
tr)
6o
E
E
€gu
€Ea
5t
€agHss
s5s€gE
-'-o+
€===q88Eoo^
P-
ilH
xvEqE:l:.'a3HFo
b€EFfiRs3sh:XE
Fl>
.J=
ijsvr-*
q)
c
o
o
c)
€P
'tH
i6
=6
a
o-
E*a
tiQ?
=c)
OH
z.a
Br:r=>E3€oo^,
.c33:RRl"rF:\qFSq^
33
N,.-i"r\.:;_@€
q::*#xiz==i;=HE
@=!l
5f 96NqN-Ir),^-
Fl
9-\=
@i;
-@._+;-N-
o
HHFPo
N O
,@ E=
i=E-l
F gs,
c)
o;
8.6
o-
saaa_^
E
drjBHD€
N.-@N
FKUF€
EEa
a
Y
-'a @ @
N
-
\ s*sn
a
o
6
.-@_
HHHE
oiojsoi(V
==
X g1 X !p _j o,
.= 6C,
EF
o
€!o
*aaF;=rgRise*
6iv
a^^^^oo9
=HEFF=SEsFFc=
FH5=s;-5FuESn
Fp
gg
FgFEEE
EHHFEEFEFRE€s
€R
@ N o
S*;RsfiE€=Po^
O
r
@
o
UJn
z,=
[l
o.=
UI
z.#
o6
o-
nJ)
Fj
dt
c>
cx
oo
J
D
cl;
ST
1II
.CJ
luJ
o=
-- lNl
2,
@
to
a-
-
6s
ZP
ru.9l
-?
z.
-og
(t,
EH
E
to4
(tl
,:
ol
tcq
mn rI
F@l<
to\
_
>2 l=
arN
6)m
G'*
l-W
9-g
(96
@<y
6A r=
iifi
ea vii
c15
^r=
tr
AlP
:\v
-HR
@
E
@
UI
lool
E
4
R
=
E
EI
F
o-'=
^LJ
'aE
ot92
fi=6
-u,
O
gJ
J
(.)
IIJ
E
cL
z,
I
F
.t.
i
-i
-
*$AE€:SeSF$re
ON
-. N
N-O
o'l
:R
I
€
8E
oEo-o-oaoo f Ss;ess
inEooooct:--o
g5555555FFFFF
I
5E
o
b_
..^*f ;S;es;e
E
T
RlP!PQN.,6
ur9)oo6
N
$$$$$$b*$*s*H$s $$
,N
=
!q>
E=
d
-at
E=
t-=
t
:<
x
ut
z,
N
tr *t tr q S a
aASSn'e
e c! K,r,3
h
o
N
CL
z,=
)NH
=N
og
orj
-- 'E
: -\9 v
6
:<
IUUI
l.toL
-O
'5=
g=
=uoood
+i
.99
<€
NMA
a?
e)
-l t@l
-o
-t
.N
:<6
l
--tt
-.- A '\r
trN
F.26
^'E
-o
(E
o o o
@- @ ;-
uJ
_-s
..
-.=
=a
:__
8t
_s :'
p=
-Eo
oc!
9O
:toc!
i;:
G
*'.E=
'H;6
._tr;:
6
-'
I;
^):;
@
- c I
X<:- <r S?
doNdi
€+q
t^
E
s - 5 d- -
"3-
ri
3-B;-3-3-3 3-:-:.5-:-?
3
ES=SEFEHF=sr*;-d-jSiNnx-
r;$
;a
*d
:<H
lDi
;fi;fi;fi
g
EE
# €
=
€E.
g
E,F3 s;--j
)i< o
ra.F
)i<"Y
5==
-h'=
ii"\
:Jo
iie
€(IJ>
(l)=
]_t -=
:_R-
-o
*F
rNovL,il
?
(Il
EFRRRgR'eep'p'e'E
;-€ €RHe ^F"*tgg.:-*
gfi
E::=iEE
:g
P
R
L
6
=^
.Eg
Y
=
E
$
(o
,s,9,+-' 3g
F
-
rN
g
E
E
F
F
5 Efrs#**sE
E€irrirR EH5es5555EessFf=E:
Pg;;=;;:s:SISgg$gl
ro
o
^^P38q
E
o^
SHEESdEEEFEFEFgHeeFgF€
+
r :N s F s J - H s s s
^:'j
=
=fl N E € =
gFESRF=
A+B-;ENJ
8(o
RE
ro
@d
€:
(o
L
(,
o^Q8$-
=sF$$Heg*35R5Ss5F -$FiE
FgFsPsN
6;itisESo
5N
EmHH;FsssH$BBsg Ss -gF*fr
ESSsRSA
9?\"?5qN;ai
39Ed3N=
so
AE
3:
EFFsEES
AA
i!i6
EqFEi3Foss g g g H E gR Ec s a
F
*;.r- K; Rs :{:j Ss -iE E= 33 i.i
EsSs p
;= -^ E E F R
hx
xr
-o
:\:?qN.cc\
6+L;@6&S
@
o
a
N
O
r
O
3=
@
@
REggHHHREEa€EEg
HE
-HFFF
RFFsRFF
RR
O
O
N
E$$€$EssBFE$s;s
F$
-FFIK
FF=sEFE AR
ssHrER:
;:
a
N
5F5F
5_dd5d5d 5d
sssssss
sS
aN
s F $ $ $ F= s $ $ S $ S S $ $ $$ $ $ s $ $
XF:i:;S;ess
Ej433333
o
K-3-3 3-3-:-3 R-:-3 3-3 3 g-R-3R-3-g-:_:-:
?a-@-@_o-ooQo
NNroc-j\_-NN
EU
(l)
>
SI
__ b\l
a
=
;d
I
hzF
-.:i
@
M,
--
\!l
(o)
.-=
Ilfn /^
--
\<l
-^-=
tot
c5 $v
zz t-le)
4
E55E 555F F5F 5= 5F
=5
-t
z9
ru.9l
--?
$!t
td
$
;e
s
>e;e
33
EH
tuut
a
toL
to\
ABX
-re
F:
- 135 r:
lol
a
N
lqDl
nm-
rE
lIol-
aE
ttq
RFfl gSsR€fr
xF;RRsRgsFnnn
gFEFHfrS
En
ReRseee
frS
>2 t=
o
- -
lNrl
ed
-l
A
--E
ffi
G4n
l-V
il
N-rr[-i,:
o-
SSSSS$
9_W
(9h
tuut (:,
/aA t=
F
6)!s9YOI
<5
-
,
+q +s
+{
S-+_&:_
S
+{
,L&iD+
SSSSSSFS
s
S
xb
-r=
E- Xlt
9G5
-'P/R
|.-
@
o
UI
tool
-E-4
-t
d5
Qn
E
EI
^i
*I
gg
I g- fifi
'.i
5
$
F
o
:
*-EE*n9
e
F!.F= E-$€€R**"*" i!-o
peF
=
€'€
*e 55Fg€E = =
gE;axigEgfiEggg€63=
#sHs==Fs-p-Es.sF##FE g€EFF€ a; g€€gEEHs EE #= F
is;ss:::s:s;:sssg;;f;fi; pcgfgg€$g8$5
FEg
I
:o
gEFFnSsENEEFERFBEc
$-hH*sob€;NgSFHSHF
FSEEFEFEpgFFFFFE;=F
sF;;€SFeIsFsN;=ESE q
"6
c/)
o
EpF- sgqSE-EgSRsEFe
o ." 3 Q =
h !? q! N - = l\j R - g B - Hi==3pRRS
E€SHEF€$-nNsRHrF
REs;tRRR-*n+E$:€-EB
^x
FnEFEFsES-g€EgFHSa
.f-'6+-cjEj$SQ
Ni
*hoN99o,^
ERSbsSSg
- .- ji ^' * ;.i
SFSDPSTS
oe
=suEBS=b
o
sSsRx?e!.,
oF
: : E q 3 b., Ri
sHeNaiF.,B
o
FEFSi=FeFe-EEFEEEEc
s .- ii H,o u - B g
N
5.
ES AA
o.-::a6=;D3(-
F
n-
rEF=F=PE-qEFRRFF^R
:
SER;€Sp"=
=s":BbgEg
RRFH!iBFE€-HESgESFg
EHgHEHHF.ERRRRFR-R
8-FBaF-FB
NsRRssr?-,3:PV:;6"EolNt'qABRd
svi-i-Sb
HFF€FFftf
$EFNEPRE_ER:EFsE_R
3Fx€eSSE'sRssxi,ie-s
@
D
(5
>
:3t
N
72'
rrG.\
lo4 J
A\T
luut /A
trN
_ e)
-.€
72
.il
s55€dddsdd
-5 H S- ^d,H s 5
::s:psssssSE-==FEFs
E
-u
dd
*d
x.
gd
EEEE
al b* d d
€
=:=====isS=SSss-FFF
=
c_5
-xc rrv
z'F
uIe,
$$$$ese$ehheh$s$$s
s.
s$s$hh$h$$$$$$bgh$
b:J
E*'5
tuut a
ro< i=J
toL
tol
>+
lol
;;i
tnot
72
=JH t:5
sdJ
-t
alil
@g
(9
Ai
@g
lool
.'XoSE*=*e2!e
-' ;i - E o K R s F S
S R RF A
=
;
:
K. 3.K-
ilpslEFFa_3N_x?soNo
o@N-i:::F;'-K:;SN=H-S
-)
&-;'t,laa,i_os=LFprft
l-i'bL:-b{-t
L:-*
i r
r o N= :_ c( i< Y: ir S 5 g,
;E"SS:: SSSSSSSSSSSS
g Sk
Ssssssssssssssssss
AEi
Rg
E-d
R_3 R_&
tNrt
ug
>t
A
i
{qDl
i;
L5
l-
r=
3-R:3-K-3.S S-:-3.
\9
A;
XlJl
tot x
a-N:
,-i
^-
@
o
H
tool
6
<?
N)i
t5
.J
.YO
Eao
€
F..l*,sE,E s
F
r=
@
qCCg #
=,Ei
g
###-igEg
F€g-999 R
,g*
=
=o
5gg
-;*E€;55; E;i*
s=f gFF;,.8$8555:F59-€$ 5= $EEg $$€CEE$**C,E;€
fr EFFF€FFEE€€55sRFF5
B r;;;; S;; s H* S;:*
*: p*-::::
il r= EE;: E E: S z E:
=
r|)
9o-o
x
FB
=
FF
-:;
o-HFRFHEEEFE
*= aE R s
eS
E:i
i
=
E
BI
s * ESF=
Fce IFFfr sE€J s€ Es EE H€ FR gB ,=
s s Ke H
ij R,SS
R H* s e R:
=
H
E
U)
eSees:r:$aax$s:REEssssse*EEFEE$F$$ssns
fi
r
g*$gSspp;gsE:l$s$Fg:re:Fsgssgs$;*a$FHs
sFSs
i=
ps€R fr $fr H F :
$ ES
FS:
a5FF
5$:
RE
$: E$ ;s
pEs
E€R RFi H ER g E F F F F SFRHRR
F R RRR F FFF gEFF HEEFF
!u
=
-N72
a
F
Cl)
ita
^N
tcr)
Mt
-A\r
luul a
=J=
rg5
$Y
=6
_.+=
t.5
z,g
@(9
-t
-lE
>2
gEJ
-t
c=
F5F 5$FF55$F 5$F 5555F 5F5FF5
t:=
$ $ $$ $ $
$$ $ $ $ $ $ $ s $ $ $ $ $ $ $ $ H $ $ $$
3 g'R r-R-g-3-R-R-g-:-::
s:-:-:-g
R R R-K-r
$$$$$$$$$$
K-*--g-s:-:-B-i
i:
B
h*
i i s:.3
FN;Hs ;HpFplFSsarFSeFef; saEsHxS
;RFHSEHe>>
tJl
g?
LhbLbafrthi;,tokRth+e
@€
6)|s?
YO)
ss ss s -e s s s s s s s s s s s s ss s s
ss s s ss s s s s s s s s s Rs
e5
(t5)
lt)
>< a-.4
(e)
?i
/ea
q5s
FE
E-
xttl
9@
-Sot>
t9< E5
@
o
UT
lool
a
r37
i>
.- d_5
e
5 F 5F F F F.5FF
t€l
tuut a
|'-ra
6\_ G\
;r:v q=
to<
>-- I
€5 c=
lol llol
;;i
ii
TB
FS
Io< fq,:l
-G\
F5$5
r5N
-? ur,
-dlEFre
-
S;s$gFciF sg$ssssSFF E :$ssHgSE$5sEs3B; F:s
-{
ESFa
g
b
'F
#E*,*=.u,,€fi
€n
:'€.
H:P,g
gS;Eg$oFF
oo
rEa
c
EFF
Eg$fifi$=g5Fp.,H,agssF#EEEfFFFs
n€$HE s€€€
g
p
g€
E€€e*ggg
EFs 8 ; s F F €EE Es EFFF
€-sE€
H€
d
? 6 d € As i€=€
E N E; g E 5 E E #
= ggg
f E E { F F F E g gggg E E F S gF
:: 3S5 s s* *s 5rs * 5E iis;E
E 3;3 r s x * x 5 :E : : s
: Ess
r()
o
E
FFsSasBqSsaREF.,o
::'.iE:BR=
HE=FV;;iQS
FSFR:FFFEEESgEEEFFFF
$'. N$ R sRb
SH gS+S
i;i;$Ns.jS.,=5>gSS;p
==lE;S
N-
HggfrprE--aooSS::c
tsiga:;oj*,R
NF+p
FeHRSEF$FE$sEF$sFsep
N'. N - B R R S I ; f }i + S.R s
XgS$g$$--ooog5u'E
Q
r
a
$r
FeFHFFFgqFFpEEEcEepe
@- N- B Rg S
S S. ;: ; € g E > e
F
=
F
aFFiiR
aSs$gE5'-oaoS;=S
A
RF F FE F R €E g EFER
RRFFEFEooooo€ERF
EU
nJ)
=
>
lit
INJ
FEn:HFESg=gXF:gx;g*;
xFe$sP€--oooFFes
Bg*i$li:E-gSHE
a? e)
d 5d 5 d 5 5 d s x x
F,HF.F,$ir
s s s s s' 5 s s5 s-*
s-s-s F ! i s S s=ss
5FF5FFF5FFFF55F$
ZP
ru9'
--?
hhh$$$e$s
$s$g*H*s*eh*hhSb$HS
-
:=,
x
&,t
EK
\!l
luul
/A
-:! e)
72.
:n ,64
- G6v
NJ
s=
hks$g$$$$$
EH
IUUI
to<
toq
>t
to\
v
to< t-^E5 re
tot trq
_
tuu- ti
tg5@
fol- fe
ae6
.>l
-
=
22 t5
Jd
=J
-a
r;9
ffi
Jv
:-3
i:-: I-R-:-3 i:_:
3-Re$sEHBEXseFNu$SSS
e
,:ba+bk
9g
-
(e) -(6
l!!j {r
6A .=
,='- id
3 3:-3_g-:-:-3
ssss
_a
s
*Q
*a
=
:F:,atbr
5555
=-{,
\
Xgel
rGJ
+r EnJ)
t6t
:sv 2(
-51Ac< E:
@
o
@
ca
E
a?
>l
T5
e
.J
=
5
=
S5F5
Eg
.P € *
€.8 =E = $ -"5*;E
!
g.ge€ ** -
u"E a
A:et= = 9; P;s*
R-R
:-3:-3 :
:-3-_--3-3 g-3-R-:-
FRBNaURaFFF€EF*r
LL aibu
N
N=
F
N=
=
HF
'€'E.€ppp"E
* a*
@=O<-rNOo
'rN
N=
-
FF
HE
N=
*
F
x=
e
c(Eco
6
9xsFF9$FsPH;ssEsEpps
o'- - - B= R h; p ry;S NRp s sS
=
3
FF
N
,E9,'3
P€s-t€
ggFgFEgFgggggFEs
sss$$Eg$Es sc€e
seiisr
E=
ssBE*:::EEBEEEgFEETE p$:$==:i:FrrrF€g$S
€
E
gF:;Eegg3kESgFFs€EFFE3sE;FsEgSFF
F3FS-
$BEEcgsns$EsF---R-oooooo$:frEss--
-HERo
EESES$sEFEgNE_^^F
+; f H S$ E - - -3 - o o o a o ogooE
5EF;i:
EFsg - -
_FFe
_
FFFEEnsERESHR^^^E
- - -E - o o o o
_
-
s s p s F S Bb=; H HS:
<,
o
oo
*EEFE F -
_
RFaRi3R aSFFFRR o oo Fo oo o o ao geFRFF_-
FFg,
o^^
oai:Ho
UI
c5
>
oc
9qFR:iReERESES^^^F
e=s;
:=H sH:HSgF o o'H- o o o o oo$ISSFS--
SI
IN\l
:^
-
:\=,i\
:
-355@-^
(r9)
tol
r--E
-4.\J
ffU /a'
=iv GV
e5
=6
=(a
'{t
=
d6g
5555$5555FF55555F5555FFF555F5F55 5F5$5
(9,
-t
ZP
u4 (e
-u
$r,
s* F-
$g$ss
s* H
$* sggHg
R
EH
-dJ
IUUI
lfoL
tol.
- c=el?2
-- xe5E
tot
nfi
ri
s*
aH* g$Hs$g$H* aH$
R-:-:-R-: S S:-:--:-:-R-I-3-3-S-:-3-S-E-B
B_B
3-:-:-R R-:-:-B
*Hs$$
3:
S_
3-3-3
lqot
-- ro\
>2
-l
6lR
w
re
lNrl
akh:-:-hi
9_q
(e) -ld
[!4
/6t
nSs-.ri.jNw\_
15
EV
lool
NEHKF;=H+RFEsFSsSR=S:s SFSNFSsB-B
<y
t=
!9
YO)
-- a\i
r^Ni.
r^
"- o 5
+4" bl+LF,i,,aaAL&+
a-N€
a@6
NON
!a._*o@6
NNF=NF=F=N SR-Saa
NSSiTNN
FFFSSFNFFFFFFFFF
\NR
ANN
ss-ass
ca5
x6
q- ilJ)
tot ;:6
:\v
-SA:
c5 E:
@
@
hG=
u4
tool
6
d?
-t
ts
dl
E $F
gFE€gEs€$EE,F$€€g€€€€$$€sEEE,E, €s;
5
F $ $ s s r s s r ! s s s F: ;s€flE5Fd
f
====sui
==:
$5:j
E
q
a
ro
o
!
-FSEFeF$:sEERss
EF FEEEFEs
r o r N'- ci B B R B
"- J+
i
R sR R E =
o
i(U
=
=:
(U
U)
o a o anRo
n IF i.:
r, H E g E I BS
ss
sFHH
- gS
-N[
e s p I R ir
:p=E_"S*-
oaosFsF$F;ngg*g-;$
o o o n En
€ R S S E H H e S -^ F
o' ii
= s d H ilF = S
-;
e
$+
oooST3BFFFFFFEFF-F€
FRg$S$s
I a aF F o
EFEE E= $E
RRRRRRR
ru
:D
c5
>
SI
_
ooaxBss$SSEgEss^:g
-.iaJ:R+Ng5A;-i$
tN\l
=
72
sHs;ses
/?6\
=
@N
Io< J
-A\r
IIM A
=6
a@
_)_E
$ $ F,F $ 5 d d
5F 5.d d.d d 5 d d
=sss=slss-:r:r==ssssr
SSSSg=SS
$s$$$gsg$ss$
$$$$$a*$
l@l
-t
c=
6s
z9
@(e
-?
0r,
b*
$
b*
$
b*
3
:
$
EH
ffu6L G\
-e,
3
rj5(E
(=
,e5=E:xgHHFEft=rsRS
E5 oIal lqbl
mn r+
lol-
Sd"ddsdd
3-
33
3-
33
ii:
:- g :- :.
=
a_a-o-rooae
NNNctNNc-
=.
fiSSSSE+
4tE
=J
/al
JJ
'++-
rqir
@+p
9Sg
(96
@s
Gl
-@A\
@t
s=
vrrr
o'il
=l
cl
*asssSijRS*=s*
s;sRsss
<H
FE
9@
-H/H:
@
@
@
--E-GO
s
LS
e
_.J
(I)l
SSSSSSS
ol
cl
(El
atrl
E
o
Egpo
CFEE
d::=
=rpga
t+@
F:
E@
.=i:EE
-
?;
iZlc!l-;
tr=
_ *.9 gB g g
o-!.uin'h
ESFo
'='-S:YGt-'=J'9-XH5'H
^c.ch91=,Ni
Hx#E€Sl
X**
=.:Jo=i6ftjYH9oo
d;>sd:d€##rpS
.qtr9PP=pSS-v
@@@cooo-;;;;
IsEI
-sl
E
.H-
5 g= 5
gg- €*-€=48**
s f F s:: f E * # ssssss
:y.-_N&sp3R\BESBB
Q
G
EE
::<
@@@@@@dd=oooooooj
ol
ql
El
ol
El
(El
OI
--l
EI
(l)l
EI
ol
al
(ul
z.l
lf)
o
i
l
I\
I
(U
I
.-:
c
c/)
u,
(!
=
E
o
-:<
J
!!.!
x#
5
S;=.
="
I
I
I'N;
o
o
co
-*
:-
tuU /A
@N
2.6
a7
e)
\i
6d
:<
f,
u4(9
UJ
G-
-E
z'P
G=
l:i
tJl
<ffi
E-ffiX
@
o
H
tool
E
rz.z,
:
;i;
rr)
I* l^
lo)
I r'1..
Ir)cr) t-
l3
lo)
lcc
?l
-l
C\j
l"r
I
.l
YI
I
t-
l@
lc\
t- t\
lN
cD(o
l!
co
i<
co
.c)
cD o'
l.+
l (rt
tAt
le;
lco
loe
lo)
(IJ
I
illll
lllll
lilii
ttlti
tlltl
ro I o la
IFIF iF
:igl*i+l+ l
(U
:
IF
E
FIEIFiFIF
I
ololXl:li
o_
5tSixlxiv
;lEl+i$is
:<
N
illll-
b'
I 6
I se
I
ttltt
tlitt
lllll
ltltl
6l
E
o
=
IIJ
=
(!
t-
i6
rr)
IIJ
o-
O)
t*
c\l
t'-
C\l
.if
.v
@
f-c!
F\
+
o
z,
-Y
(D
c!
it
o)
@
(J
()
.(J
is
--j
tro
lo
l-q
I (o
t6l
f..*
IJJ
E
LU
F
(L
i
I
o
IIJ
z.
o
UJ
It-
I
I
(!
(|)
o
J
(9
N
(!
UJ
z,
E,
o-
n
IN
tl(U
(!
Y
I
f
J
6
E
c
c)
c!
|.-
d7
_-J
lr)
__llil
CL
)d
.o)
lsu
o
c)
o
e
'a
o
(r)
\
l
c)
X
C\j
N
CU
l
1
J
-t
LS
tr)
g /F/s /F /s
Yllli
tttl
o
UJ
!E
6d
s4l
:sv
-Sob
l-a
colc?
m_l
c!
(o
EE
F
16\
e4 v
no
.x A:l
(eJ
ai
@1 s
6AF
/a .qP
I6t
.<r
c!
hlco
otttl
I
l(El
IIJ
-
(9
to< q=
\Y
c5
^- r=
,61 lnot
i;;
;=
-t
x X
J= J=
////
'(-)
UI
E,
EF
HW
IUUI
z1
x
=
(!111i
=
?a
l"\
:
o)l
co
I
c- l
o
U
=J
rN
z,
M*
F:
t5
@
l
Y
UJ
H
_ A'\J
-
m
(E
F
|
?2
6L
c\
cf)
o)
@
(gI
Yl
-t
--l
srle
-16
c!lr
r-=
q.r
lc\
I
SI
tN\
(Ul
:l
JI
Ll
>l
J=
c5
=
>
,EB
4€ol
(E
s
UT
I
I
lv
lco
lr()
^8,
-D
(t)
lll
c=
O*
t) at
90
CD
c\t
=
t^
Ilu (olf
I
T'
(E
F.-
+-l
o)l
6l B
ql
^t col co"
.o
'-
0)
to 'a'
o
(g
:<
o
x
co
(E
L
C)
E
1()
(o
(D
(U
><
a)
(o
(o
J
(!
=
(U
G
o
o
.Y -Y
.Q
(D
0)
a.
o
co
\<
@
o)
o
CU
II
zi
t,
(\l
OD
!+
l\
(U
Njj
_v
=
,(./)
--
f
(o
o
(u
E
o
E
o
C\
i\
CL
(!
c
(!
(o
c
(/)
.o
c)
o
o
(L
_P s
;S=
O>
-=
;€+
-0)z
.g
E
a
X !=6<.!
o
o
E
: *d
5
.w
o.
(s
z.
a
=(,;
=>
+;=
,."6
=
t^
g**s
/,*
=
>
ST
-N
a
=
>t
c5
o
E,
!=-R
X:
>_: o
o6H
-!9=o
>*.E
@-56J
r(D
Pa=
-=J
6i
a.:69
>F
:
JC)
t^
tu
l.D
Itr
o
E.
tIN
I
Y
->
o'e
'c)
92
(u=v
^X.=-=v
e s=
(J _u
(E -:v
Fq)
j=
=
UT
O
YQ
-!9 0J
=cC)
6v
JU
l@
tl(o
Ir()
>e=
;->
c'r
--:
T
c\
@
^i
tri
q
sgE$$
o;a
*l
tgl
to< .-t
\ir
t^
lu)
O
l-*lro
F.-
O
-if
c\
oo
O)
+
c\j
U)
E
N
r.-
IUUI A
EK
-J^ e)
72
z
l-l
q)
l-Y
=
(N
o
_- 'sl
c5
-
O
zp
u4 el
?@
clj te
G=15
#(E
(=
tuut
--
o
=
UJ
6Aa
6)q9
<ffi
E-ffiX\
IAI
=sv
-Sob
@
@
U'
o
o
CD cO
@-C\
qr
-+
sP
Eto
ro
(o
CU
F
(U
.(J
Y
(E
CE
J=
E,
c!
(\
E
ro
'-
J
.E.F
IIJ
(U
(U
(E
vNc!
UJ
F
x
J=
v.N
ItY r!?
*C
E b9!
uNc
6g
*L
(U
v
o_F-
C7)
* ;6'r:
'=r>t9
UJ
E
m
o-
o
z,
o
UJ
o
'=
o
(9
.E
o
UI
J
(u
UJ
U'
E,
6
"-.i
e
C\mC\
o-
UJ
H
tool
_-J
x
m
-O
i6
L
z,
o-
V
o_
(tr q)
UJ
ff
J=
b
o
m
(!
F
tuul
E
o
z.
ltol
(to gd
xcE
\f-l 6D
(J
(U
@
d:i
[fi E5ii
tp#
(D
O
:<
a- r+
-()
>2 l:i
S) Nl
/aa
t
U'
(!
to< +t
\?
=. a=
135
I-I
I{hT
E
xq)
O
:|=
e3 iJ
_
o
z-.
.E
4
E
E.
X(D
-o
v
@
@
c
(o
=
co
I
'o
.O
c
(D
(U
'6
*p
i'o
q)
r.o
=
la
:<N
o
q)
N
(t)
c
\<
(E
-o
E
=
o_
(U
c
(D
(U
a<t)
O^
(D
o(D
E
N
(E
=
N
(g
(E
c)
r.o
a
.E
q)
c
o
o
o
c)
o_
CE
..
q)
c!
cf)
tr)
(o
c
qJ
qp
@
r!E: eE=
'l; E€ gturN
tr E s s5 H
9
'.
o)
(D
v oLU
O
o
d.
o-
n
J
(5.92
oUl
E
(\
A
-o
qP
-i
T
c!
c!
o_
'-(g
:"
@(E
!x
!9X
tt(u
ct)
-i
o
r;
ci
'.;
(J
F.-
ffiS
EN
<9
-_2@
a6g
72'\P
[r4 le
"-? trP,
(=
le
w
ae
@.5
-h]tr\
to< q5l
l-:\
-
rar 6
tuut t=
t*@
to\
tq
zg
t=
Nl
Bg
ffi6
YS?
(o) -ffi
-ME
lool
-
6h
t9
q(6.45
-hH
:s7
^E
Soo
cgt@
-Ho
tool
E
s<
*n
t-
-i
c{
+
F-
N
qP
$
q
|.-t
r@
$
\
s
;
(g
6
G
=
o_
(D
U)
OE
LJ(s
:<5
)<
s
f.-
s
(E
(IJ
Y
J=
Y
_=
It-
c{
cl
c?
Y
J
I
ro
c\
c7i
=^*
v-4^
Y
d)Y
f-JJ
i
FIt-
xh
5=
(gi:
N
(U,^
Y
_=
J
I
n6.l
2,
q'
|-.-
C\
; € a€ E
trco
-&,t
x'\r
tuut
-
qP
C\
c\
s
=.So5E
=v='=q
b=
R.o,b
N
72
,Jt
qu
:<
(o
(g
b\l
-
w
o_
:<
.+
c.t
'9
> (u.!2.
o-o- -Y =
=
E(D
x
->r SI
c!
N.g(o
(^ ta
c\l
o
r15
c!
=
-F
=
o_
(5
:<5
:<
--o
D
.^
q
dr
UI
.;
C\
(E()c
N)O
(E
(5-
o
o
c{
(g
rr)
F
o€
:<5
6Y
(5(!
qu
qu
o
(Dx-lt
'==Y
(D E .:cIY5Upq
c!
c\
C'.1
c\
c!
x9
c!
c\
c!
-i
C\l
c\
c{
NS(o
'-
(EC)c
N'(J
N.g(E
(i
,U)
(E(Dc
N,O
N.g>A
r1
vc)
]JJ
-\+
m6
F
d
oB
.sl
L<r
==
_v at
E E
c'T
X
(Dl:<'-Y -
NE
a\ ct)
IJJ
FJ
.--1
o:
o-+
F
zLu a
lrJ g
IIJ P
Eq
HS
iL+
oa
llJ
F-
z.q
ov
uIs
=S
z,=
rJ.r 'A
.(J
LrJ :
Es
ll.tN
.F-.1
FS
'\J
=
.: =X != =
.a)ti*bH
J)v=t-n-s.:=E
\/E
(, :1= =
O_:
c
5;
o_o
rc
co>
;i o)
!Y J
E
:i,;
r\::^-rJ:,O
'
(\= g=
i6
=:!6
_ga YOE=F
.:u- x
i:
-o
:o(5
c.r
o)
d>
._ir!
^
aB
(E
!u o)
o)=
NC)
tr=
Qa
o
dc
aa (y
o
@6 F
N
5X
N;i;i F
s>
-'.
rarF
:t:5F
-o i:
-ia
'FX
=s
q)o
:a-Y
'c
EA
.:c- x
vx/
q)
c)
9<
)O(!
c").9
)w'=
>i9?E
J.:l
JN
@N
.T
(o
oq
=
X;NOLU
@
yEJx(E
c!
c!
:dliv
G-..\
(oCf
aPu)
o (grr
.N cs.;
s>c\
o_
S
-(D
=;a
c!
c\
': Fss
>9J
<'ri
N=
(E
:
oR)
.g<
O
ji.k-o
=N
,^ (oco
6 c=
N
v,J
i:=o)P
(2O E --E
q{=-(E
I = NO
9)
oE
o=
:<
o.9
c>a
=
so
d<
:s
\'/
l-FF-
|.-t
C..l
;
:
v
v
Ir)
.^
o)
(o
c{
.-i
l--
c{
cf)
c!
=
o-
o*
o
UJ;
IJJ
(,x
uJ
ii'i
t:
o-(5
_uJ
(9cr
_o_
(6
'c
o
c
m
(y--lr
:<
z.
Sz.
UO
<DO
:)z
H9
t
o_
z.
z
<)Z
Lr<
9=
LL<
<<
-+ :<
LU
CO
:<
c\
F(o
ct)
(!C)
N,()
N.g(E
(i
v0) >aD
N >(J
C.
(r'0)
(Y)
CU
.^
\
1
(D
co F.e2
*:
s
tr)
L_!
qp
f-
o)
ro
;
oci
qu
q,)
o
q
tr)
<<
LU
:<
cO
trl
F
z.
z.
co
s
(t,
qJ
cr)
.-
'-
(o(D
N,O
(o
N.g
r^ 'a
q
u?
(o
(o
(Ec)=
N,O
N.g(g
(i
vc) >u>
(E(D
N'O
N,g
(^
'a
N
qv
qu
qP
c.)
(o
n
F-
(o
F-
s
-q
=
co
G]
(g
=
_:
6
o_
</)
O-o
\a(E
c\ (t)
:<
c\
an
c\
\
co
!u
N
<O
(D
c!
N
c\
<o
o
c.l
qu
O)
O)
.c{
ro
qP
qJ
-i
st
^i
N
c{
gR
tv
U)
<o
@
c.i
N
N
C\t
c!
c\
c.l
c\
o
,.i
r-:
qu
qJ
_
c!
qp
qu
c\
;s
c!
N
o_
o_
o-
:<
:<
:<
ro
c{
$
c!
=
?
E
o_
)<
lr)
c!
t--
F-
o)
(g
J
|-.-
c{
Y
Y
=
=
_=
(E
'=
n\+
i,5Q
Oc:
2,
(u)
M.t
E\r
?'=*
H-JI -g
_:
Efo
(!
N'R.8 =N
N Ai5
N:5 -'9S
*.ffiE
E
s,8
EN
c) coro
-O
2.@ h-q;
OE
-<9
a6{
Jt
-O $
)O
g5
(D O'
_o_.Y
l€l
\2
72
u\e
?qt<
E6
nnrl i=
ffiH
----H 6-
'i-=o
<(a
,, (!
-
co.9
(E
-V'=
q oE >:o E
&,E
OU
-
rat (G
ffrfl t=
'-(flH
:99 t<
Io\
71 l=
=
^tat=JA6a
a4E=
9_g
-ffi
(o)
-Es
\:
|t.*
,"{
f.-r
-
135 e
ld6l
:=;i
(D L
Y}J
v
F o..r.
N
CU
=
(g
(E
o_
o_
6
o_
:<
:<
:<
:<
sf
c!
c\
C\t
f--
f.*
(\
=
c{
.sf
f.-
(g
(E
Y
Y
J=
=
N
f.@
@
@
n
2r
(5
-'=E
k\v=-
6 Y (U'O N
l:9*
5E; oEE > P
3
Ox=
(J
a
Y
<o
O)
'A
>;
N
vi;
UY
zi
c
O
(g-
c.>
d->i^
'-^
o
!l+X
(D!UE=
6
tgE
(UTO
J
:.q
o
ONI=
c
'o
'O
C\l
(o
j
(U\:
(o-
@
Fo
(o
o
c.t
q
-oo
Co d\ .'.
x llJ
>'=
o oi:;i(D
F
O-Y
c)
\-' o-o
N (6,i;
(gJ!;tE
Pa-l-
X EES
:o- 5-=;
ON=
o
C\
I
(D
C\
s
K)
s
c.i
c!
c\
*l'-
Yl
c>=
:c
a>
o:r
o)
@
(o
c!
9o*t,
>'-- x i:
u-j
Gi
s
a.
9"gEm
€ h-::
=
'-
6'.3 -
=
o
o)
s
CO
=
"t> o c)-::7i 2.= E
P,.= E 2
='-8S
= E
ee-*
E +e + +E
o- r: -o j5 6_9 * EiE r 59
s a_:
S O-=
' (E!
'
^ (U! Y
Y N o*;E -rg-)
::J
FE
:: FE =(OE) s!F
+6=
-u@
(g..lta
;i E (o-o (D
(l) >
I
-d;)
oi
s
G5
->zSI
IN
@
N
c{
(E
=(E
U)
C\
^i
=
:
J=
q8
<o
(9
c!
s
c!
c\
+
c{
c{
r-
t-
t*
f.-
U)
\-:
Y
I
U)
@
gR
f.-
@
It-
-f
(o
\
<i
l--
gR
tv
C\
s
f.-
c{
F-
oq
+
CD
s
c\l
N
\
-
q,
q)
ro
(|l.,
l'-
+
N
c!
C\
.;
l.-
l-
q)
qJ
l'-
C\
qJ
tr)
\s
+
q,
qu
f.*
=
c.j
(\
()_
,-.
o)
(o
c\l
\
c{
O)
;
9
C9
tr)_
@
c\
'<l
O
c.l
|..-
co
a
6h
ag
^E
15_ y15
a5
(/)
U)
LU
LU
fY
z.
z.
- t=)
<^E
la\
@
o
-_ur
tool
E
K
c-1
-^=
rJ
z.
z.
co
m
So
d:<
IJJ Z.
f
=@
N
*o
d)<
u-J
zf
z.
So
d:<
uJ z.
f=6
o)
io
q,
q)
u)
t--
qu
;
F.@
It-
=r
|t.*
r=
(\
gR
tv
q8
<O
<O
c..i
o
c!
CN
=F==
9?c)oF
^UOO=
L!m
e!
C\l
c\
(\
-c{
c!
w
qJ
qp
{c!
c.l
A
c{
o)
(o
(g
s
E
=
o_
=
o_
-;=
:<
c\l
L
c!
r-
c{
(o
--
(s
o
:<
|-.-
\
o_
c\l
c..,l
s
x
lr'!
t--
tri
J
J=
J
J
c5
a
:>l
tNl
E
(!
ij'. g
y4 .=E
2,
a
--:!
(c')
to< I
d
2
c
>c
:c
o>'
Fe#
(6E:l +5
o) v
.\
o_:
)HI
^'v E ;: ) s!o^- Iag
\9Et(UrO6;N +X
EN-E -Y
-
72V
.._. qit
-A
=
(a)
dJ e?
=
a6c
-\P
7Z
uI(e
-?E
EEE
()
c
.O
(Ur:
(6-
P
G
"r*
>'F
O
O--c
a.:d
oY*
-ii(g
'5n>
6 K',=
N
c!
(U-=
(.c)
t<
EH
nnfl
: :
aE
_tr6
-ra
toz
v
5i
f--^
C\l
lo< qa
tll e
ral
nnn t=
'-F5@
|r)
=
(G
2,
o.i
t=
H
co
=,4
--tat(G
c4*
;
@p
I
C\
-66
-@s
6A
(=
|9a5
q6
G$r
.-AH
AH
^E
)al!<L@
@
-H
lool
E
-.--
E
=
dl
lf)
o)
ro
<_'
=)
xv
zc)=
=,3
ft: (D
uJ ttl
<:
lf)
o
o
E
-o
(!
L
(t
=n
a
=
.N
=
-o
c
J
_2
=-
-
=at,
(!
<9
tMI
a-
td
.
=
HEE
==
HH
tuut
?>
H
di=J
@,
PJS
rA6ur
r(@2.
(8, e
6@
Ae{
-ffi-sg
E;:
t3trF
.SP
rar
<ffi
pRO
-6)"x
;4VJ
dzd
;H
xE
-iE
6A
-
E<
J
CM
I\
fi
CC)
Nj c!
LU
gO
Y:
Nco
Eci
o€
Nt_
YC)
.c)
t\J
LII
.==
='=
:;(6@
NF-
='.o
P-o(, !u
i'i
z.
o
=
=
ur
(!
o)
ro
o
ltN
o,
(!
O
tt
Eq,
L
U'
!
C
ur
E
co
(U
=t
o
o
co
co
co
c
5
:; ad
'-'F.!!L
o
ng,=m
o
O
x
E
=E>
_=
=
G
..!
(D
@
c(g
=
F
f
(g
o)
_l
co
(E
(E
c:
'-q
a
I
co
co
.=t
o_ co
(U
=
o_
-c,
</)
c:
:qi
.(tl
E:.
(o
(U
G
a
cc
=(g
v(E
@L
i
=x'
;: ;i
(96
=
-u
b
co
I
o
t
-zo.
(E
b
E
=
co
co
(5
(g
(o
:<
:<
=
=
co
m
o
z.
=
z.
I
E.
E
I
c)
=(o
(9
-ct
=
i
o
(o
o
r+
(o
0)
o
.O
c
o
.O
(g
N
:
=
(c0
'a(g
o
@(o
<-(\]
.o
=
)Y ,N
.Y=
)r. ,N
c.)
(s
6
c
+.x
c(5
.Y=
(D(!
CN
r=
C
(5:
-(g
o_
aE
$-
;N
6
a
c
o.)
o)
c)
(!
Yq)
(U
C\l
YO_
sF
,a
o
tr)
=
=
:x
JO
K'
=
:
E=
5
-tf
c)
C)
(5
o
o
N
.o
cr)
(D
-o
'=P
L
G
c
G
do= ..
(Uo
-o
(D
E
v=
(UX
-:ll
-
c.)(5
CN
eg
(o(D
(!
'-
'N
^C
=
E
o)
(J
c
(U
c
q)
o
ro
(D
-o
(D
c)
c
q)
^
:N
(!
E
-o
N
c
E
=
'=
i;5
O
f,
N
c
-o
=
q)
'=
.E
E
t!
ul
H
N
(!
o
X
6 G'ur'l:
o
c
UJ
O-
o>
!Fd9
g! F
3€
(s
(D
c(o
;E€"
'--=
on
(E0
z. z.
ul
.<r
(/)
(5
c
-o
.= i:
o_ co
u-r
C,
(U
.g
s(D(E-=
=
E-
s
i:
co
e#
e./
trAo
iO
Y
J
Et
c
Ba+
u-=_J
ZP
u4
?q
Ed
fuul tr
:
YO
r@
(\'sr! C\|
a\=
o(5
N-.
c
or9a=
r-:Y-(U
-i'9=oX"'i
Y-o
2@
15\
LU
C!
5=
c
E'i6*
E'FF
o.ij==
8fq
\--
@N
lt!
d.=
_V
c)
E
fr
(s
IYNo)
+
c\
6p
li
(U
-o
sr-:
E
a
c
s=
r5l
JI
=
E
6e
c
o-
&,t'{J
MI
=
J
-!
=
-d a
.N
.;
c/)
G5
IN
E
C
.N
U)
iaE o
UI
=
=
a
c
-o
c
J
G
-o
=(!
.N
m=g
iO
: ccl
(E<Nj c!
.,)ct
(,,o
=>
izg
=
a
,N
c
-o
n,=
a
c
=
a
c
_v r.!
(tr
'o
(0
-o
rr)
c
o
=
d
s
-c{
q)O
'-o)
OU?
(o\-
c
@
@
E
o.)
Lr)
o)
:> 'o
N5
f-
o
-oc
C\|
-OE
'R ){
t\6
co
r:>.- il
=(D
E=
Ro
-oE
=x
oo
Z,x
lo
o
E
$r=
'EE$g=
4
FE€.EO
o'-
c\
,.i
=s
o-:
--s
s=
;F-
o.,
c!
qu
=
'd
A
.=
=
'N
(U
U)
(5
.=
=c\
^EE-x
roro)
itCO
c
(U
LU
=
.F
Xo
(D
(g,-
E6
EO
lrJ
u
F
6
IJJ
UI
-Pn5>
E,
)<
SI
.sr
\J SF
tljll {6)
"U'
7ZV
(A)
.:
:-6
l<
|.t?
(\6c
-219
tql
(e
?q
i=H
IJII iE
loL
lo\
fa2
#
l3l
e
tuut
a>
)-J
9l
(MH
i:4 a5
'.1 l=
;=, al
- ra
Ev
ru)9!]
(.o) ub
- uIs
G;r
=ffi
<ffi
rnjl
a6
dd
@
IOI
H
Lol.l
i= cL
(!6J
(g
(!
N
N
(!
(D
J
'.
,N
,N
cq)
,UD
(5
(U
.N
t'!
=
.9
c
.c)
.E
I
9lo
o
o
(6
c
co
c
co
c
o
=i:
(go
co
f,u
O) C')
(U0
U
6_g
J
I
c(!
'= c)
lo
1g QJ
E
(!
m
s
m
o_ co
=
YO
Y^'
;
.(J
c)e
F
==^
=E
9o
=l
ELU
6.-:
_:
Fd
"c\
-o.i
=€
-m
iJ
al,
o
'-
=L:
oct
(EC)
.= o)
.N
o)
o_ crl
'=
d:
:-
-=)
-Lil
a
Yo)
E
l^:
O":
Xr-
c)v
>=
c)u
(D
(D
R+
I
lU
g(\
5F-
58
F
:<
E.
N
-9g
Itt
c, d,
.o!
o
_l
c
(IJ
(D
,at)
co
o_ co
=
a
=
.2,
j.N
I
co
m
(5
N
6
J=
_=
(D
a
(!
i.N
-
=(D
z.
o
t
(tr
f,
-o
=d9l
>o
z.E
N
o
:<
.8p
m<:
9F
(!
xo
(D
o
a-
E
z.
uJ
.o
UJ
E
IIJ
F
o-
I
aoo6l
oE
;6
o
oN
ct
I
o
o
UJ
E5
7io
'-(J
gE
(9
C+j
tgG
(D
R9!
-:(\
(E,O ^-:
N-
to"t
.g
c)
o
E
#E
(\
F9!i
c
o o)'!
,c)9s
E
(o
v(o
\-F-c
'A
.., O
*ct
(DE
N
(D
Q<r
o-L
=
a
o
c)
G
E
c!
OV
o:<
Fc!\
O<u
E_.
c\
o
:<
<l'
oP
>r
j o.-
lIJ
(U
(!
>s
Ell
(D
'c
L
-
N>
')N
.E
6?
E
',N
N
t<
'=
qt=l
4
:?
=
'E
2,
S}
->4(cJl
2
qii
r=l
c
=
,N
=
I
IN
^
c
f,
E=
qt
x
.6
,N
c
=
>N
3E
EE
o
c
=
)N
+<
:N
(E-
F-
:<
)<
fo_
m
0)
Ocsb,
l@ (!
\-,()
=E
u) o-
-vx(U
(r)
=
=
o_
c!
:<
:<
+
o_
v
(!
c)
=(D
@
og -u
d)
O'o)'=
'F(U
C
+<
>o
P'6
6
c
c)
-<D
(E
c)
(U
-a c\.1
.q- -
E
z.
(5
u=
X
LU
(D (c
u)(u
s
Y=
-:y )>
za
oo-
LUKA BEO@RAD* AD tsE@@RAD UNAPRED PRIPRtrMLJEN PLAN Rtr@RGANIZAGIJE1
Pme6[56@m
B,
teksft sa
fizmnemamna f, doroumamna
od 29.M"2@44"
Nacin prodaje imovine
Prodaja imovine Dru$tva bice vr5ena u javnom postupku koji moZe biti dodatno propisan odlukom
Komisije poverilaca, u svemu u skladu sa odredbama ovog Plana, posebno za opterecenu i
posebno za neopterecenu imovinu, a po pravilu ce se vr5iti putem javnog ogla5avanja i prikupljanja
pisanih ponuda, Komisija poverilaca ce odluku kojom moie definisati dodatne tehnicke detalje o
postupku prodaje imovine doneti u roku od mesec dana od Dana podetka primene plana. Prodaja
neopteredene imovine direktnom pogodbom bi6e mogu6a iskljudivo uz prethodnu saglasnost
Komisije poverilaca koja odluka se moZe doneti samo jednoglasno,
Prodaju 6e sprovoditi DuZnik, u skladu sa pomenutim propisanim postupkom i uz ude56e Komisije
poverilaca u skladu sa tako propisanim postupkom, ili ie biti sprovodena od strane hipotekarnih
poverilaca, u skladu sa Zakonom o hipoteci ili Zakonom o izvr5enju i obezbedenju,
DuZnik se obavezuje da pristupi prodaji imovine koju opredeli kao predmet prodaje odmah po
usvajanju Plana, pri cemu je u obavezi da objavi oglas (ili oglase) za prodaju celokupne imovine
Prve grupe povezanih lica u roku od mesec dana od Dana podetka primene plana, a celokupne
imovine Druge grupe povezanih lica u roku od 25 meseci od Dana podetka primene plana,
1.
Procena imovine i priprema prodaje
(a) Odmah po stupanju na snagu Plana reorganizacije DuZnik je u obavezi da preduzme
neophodne aktivnosti u cilju prodaje imovine, u skladu sa propisanim postupkom od strane
Komisije poverilaca.
(b) Sve pr0cene imovine Dru5tva od strane nezavisnog procenitelja CBS International d,o,o,
Beograd (CBRE) dine sastavni deo ovog Plana reorganizacije, DuZnik ce obezbediti da se svakih
12 meseci izradi nova odnosno alurira postojeda procena vrednosti za svu nepokretnu imovinu
koja je pre:zentovana u tabelama oznadenim sa A (imovina za prodaju), preko CBRE ili druge
reputacione kompanije
iz oblasti nepokretnosti koju pre angaZovanja mora odobriti Komisija
ooverilaca.
(c) DuZnik se obavezuje da pokrene sve procese vezano za prodaju nepokretnosti i da u roku od
mesec dana od Dana podetka primene plana putem ugovora, na koje 6e prethodnu saglasnost dati
Komisija poverilaca, angaZuje najmanje dve konsultantske kompanije
-
reputabilne specijaliste iz
i
oblasti prometa nepokretnosti (Agenti za nekretnine) u cilju pravljenja implementacije
odgovarajuie strategije za ogla5avanje i prodaju svih nepokretnosti odnosno imovine DuZnika
Prve grupe povezanih lica i Druge grupe povezanih lica. Komisija poverilaca ce prethodno odobriti
angaZovanje svake ovakve konsultantske kompanije, Agenti za nekretnine ce izve5tavati pisanim
putem direktno Komisija poverilaca na tromesednom nivou o svojim aktivnostima u pogledu
i
sprovodenja prodaje imovine DuZnika i povezanih lica. Ugovorima sa Agentima za nekretnine bice
predvideno da se isti mogu raskinuti jednostrano od strane DuZnika, na osnovu naloga Komisije
poverilaca koji 6e DuZnik imatiobavezu da prihvati isprovede, bezrazloga i sa otkaznim rokom od
30 dana, a koji nalog 6e Komisija poverilaca dati ako bude smatrao da Agent za nekretnine ne
izvr5ava svoje obaveze na efikasan nacin i u skladu sa najboljim standardima struke. U tom slucaju
Strana 78 od 105
[,UKA BE@GRAD* AD tsE@@RAD UN]APRED PRIPREMI"JEN PLAN RE@R@ANIZAGIJGJ
Pr@6f,56@m t@ksft
Komisija prcverilaca
sa
fizmflemamna fl doroumamna
od
2
,@6,2@44"
ce naloZiti DuZniku da u roku od mesec dana angaZuje, uz prethodnu
poverilaca na isti nadin kaoiza inicijalno angaZovane Agente za nekretnine,
saglasnost Komisije
novog Agenta za nekretnine i da u istom roku sa njim zakljuci ugovor o pruZanju usluga, na koji ce
Komisija poverilaca dati prethodnu saglasnost.
(d) Oglasi za prodaju imovine (bilo DuZnika bilo povezanih lica) bi6e uvek objavljivani ('1) na
internet prezentaciji DuZnika i (2) u dnevnim novinama Politika, Vecernje novosti i Blic, Oglasi ce
za svaku konkretnu imovinu biti objavljivani u svakoj od pomenutih dnevnih novina i pokriva6e
najmanje jednu detvrtinu strane novina,
(e) Oglasi za prodaju imovine Prve grupe povezanih lica objavljiva6e se jedanput u Sest meseci i za
prva dva polugodi5ta bice sprovedena po procenjenoj vrednosti imovine koja se nudi na prodaju,
prema proceni koja ce biti izradena u skladu sa ovim planom. Sva naredna ogla5avanja ove
imovine bi6e sprovedena na osnovu nove odnosno aZurirane procene vrednosti imovine koju ce
DuZnik obezbediti kao Sto je gore opisano, s tim Sto ce trece i detvrto ogla5avanje u tre6em i
detvrtom polugodi5tu biti sprovedeno po g0% procenjene vrednosti imovine, Za onu imovinu Prve
grupe povezanih lica koja ne bude prodata zakljudno sa detvrtim polugodi5tem, svi naredni oglasi
ce se objavljivati polugodi5nje i to po 80% procenjene vrednosti imovine, do prodaje imovine ili do
konadne otplate svih dugova izplana,
(f) Oglasi za prodaju imovine DuZnika objavice se prema sledecoj dinamici: (1)imovina procenjene
vrednosti od najmanje'15 miliona EUR bice ogla5ena najkasnije u roku od 25 meseci od Dana
podetka primene plana; (2) dodatna imovina procenjene vrednosti od najmanje 20 miliona EUR
bice ogla5ena najkasnije u roku od 37 meseci od Dana podetka primene plana; (3) celokupna
preostala intovina biie ogla5ena najkasnije u roku od 49 meseci od Dana podetka primene plana.
Oglasi
za prodaju imovine DuZnika objavljiva6e se jedanput u Sest meseci
i
za prva dva
polugodi5ta (pocev od prvog oglaSavanja) bice sprovedena po procenjenoj vrednosti imovine koja
se nudi na prodaju, prema proceni koja je sadrZana u ovom planu. Sva naredna oglaSavanja ove
imovine bi6e sprovedena na osnovu nove odnosno aZurirane procene vrednosti imovine koju ce
DuZnik obezbediti kao Sto je gore opisano, s tim Sto ce trece i detvrto ogla5avanje u trecem i
cetvrtom polugodi5tu biti sprovedeno po 90% procenjene vrednosti imovine. Za onu imovinu Prve
grupe pove:zanih lica koja ne bude prodata zakljudno sa detvrtim polugodi5tem, svi naredni oglasi
ce se objavljivati polugodi5nje i to po B0% procenjene vrednosti imovine, do prodaje imovine ili do
konadne otplate svih dugova iz plana.
2.
PodnoSenje i otvaranje ponuda
U pogledu prodaja koje se budu vr5ile prikupljanjem ponuda, sve takve ponude bi6e dostavljane
iskljudivo na sednici Komisije poverilaca (ili posebne kornisije zadulene za pracenje prodaje
imovine koju Komisija poverilaca moZe oformiti jednoglasnom odlukom) koja 0e tim povodom biti
zakazana, i bi6e otvarane na toj sednici, u prisustvu predstavnika DuZnika i podnosilaca ponu0a
(koji 6e imati pravo da prisustvuju otvaranju ponuda, ali 6e se isto odrZati i bez njihovog prisustva),
u kom pogledu Komisija poverilaca moZe propisati dodatne detalje procedure, Ponude ce
se
dostavljati u roku od 15 radnih dana od dana ogla$avanja, Sto ce biti naznadeno u svakom oglasu,
osim ako Komisija poverilaca ne odredi duZi rok za dostavu ponuda za odredeno ogla5avanje.
Strana 79 od 105
LUKA BE@GRAD* AD tsE@@RIAD UhlIAPRtrD FRIPREM&JEN PLAN Rtr@R@ANIZAGOJE1
Fre6fl56em t@ksft sa lzmnemamoa I doroumamna od 29"@6,2A44"
Nezavisno od konkretnog ogla5avanja imovine DuZnika ili Prve grupe povezanih lica ili Druge
grupe povezanih lica, DuZnik ce biti u obavezi da prihvati svaku ponudu primljenu za bilo koji deo
imovine u visini od najmanje 80% procenjene vrednosti iz ovog plana (ili procene vrednosti koja 6e
biti sprovedena u skladu sa ovim planom), a u pogledu ponude koja bude iznosila najmanje 70%
takve procene, a bude manja od 80%, DuZnik ce biti u obavezi da prihvati svaku takvu ponudu pod
uslovom da je prethodno odobri Komisija poverilaca,
Ponudu koja bude niZa od 70% procenjene vrednosti iz ovog plana (ili procene vrednosti koja ce
biti sprovedena u skladu sa ovim planom) DuZnik nece imati pravo da prihvati, ali 6e imati obavezu
da
je prihvati u slucaju da
Komisija poverilaca jednoglasno prihvati takvu ponudu, koju odluku
Komisija poverilaca moZe doneti po isteku 60 meseci od Dana podetka primene plana.
3, Zakljudenje ugovora o prodaji
je
DuZnik u skladu sa tadkom 2. obavezan da prihvati odredenu ponudu, DuZnik 6e biti u
obavezi da se uzdrZi od bilo kojih radnji koje bi ometale takvu prodaju i pristupide zakljucenju
odnosno potpisivanju svih potrebnih ugovora i drugih dokumenata potrebnih za realizaciju takve
prodaje, sve u roku od 15 dana od dana prijema ponude, odnosno 15 dana od dana dono5enja
odluke Komisije poverilaca o prihvatanju ponude (osim ako Komisija poverilaca ne odredi duZi rok).
Ako
Bududi da
poverioce
postupaniem suprotno ovom planu ipredstavlja6e stecajni razloq
Zakona o stedaiu,
u smislu dlana 173.
Ukoliko predmet prodaje bude imovina koja se moZe podvesti pod zakonsku definiciju ,,imovine
velike vrednosti" u skladu sa odredbama 470, Zakona o privrednim dru5tvima, Dru5tvo ce takvo
raspolaganje izvrSiti uz prethodnu ili naknadnu saglasnost skup5tine akcionara.
lX.
Rokovi plana reorganizacije
Odekivani rok za potpunu realizaciju Plana reorganizacije je 5 godina od dana usvajanja Plana, s
tim da ce obaveze prema poveriocima biti namirene najkasnije u skladu sa reprogramom duga
opisanim u ovom Planu reorganizacije.
X. Napomena
Usvajanjem Unapred pripremljenog plana reorganizacije sva prava i obaveze poverilaca iz Plana
definiSu iskliudivo u skladu sa odredbama usvojenog Plana, ukljucujuci i situaciju u kojoj Plan nije
potpunosti izvrSen, odnosno u kojoj se izvr5enje Plana obustavlja.
u
Strana 80 od 105
[,UKA BE@GRAD'AD tsE@@RAD UNAPRED PRIPREMIJEN PLAN Rtr@R@ANIZAGOJE:
Pme6[56@m t@ksft
Xl.
sa lzmilemama
f,
d@pumanna @d 23"06,2;0,44"
Nadzor poverilaca nad ispunjenjem obaveza iz Plana
Nadzor nad sprovodenjem duZnikovih obaveza iz ovog Plana, kao i davanje potrebnih odobrenja i
saglasnosti u skladu sa ovim planom, sprovodice Komisija poverilaca koga ce diniti: Komercijalna
banka a.d. Beograd, Banca Intesa a.d. Beograd i Piraeus bank a.d, Beograd (samostalno i kao
Banka Agent za Piraeus Bank SA London Branch), U slucaju da clan Komisije poverilaca da
ostavku na clanstvo u Komisiji, preostali clanovi Komisije mogu da kooptiraju novog clana. Komisija
odlucuje ve6inom glasova svih dlanova, pri demu svaki clan Komisije ima jedan glas. Na prvoj
sednici dlanovi Komisije izabrace predsednika Komisije, Predsednik Komisije zakazuje i rukovodi
sednicama Komisije, iduZan je da sednicuzakale kada to od njega zatraZi bilo kojidlan Komisije.
Komisija poverilaca ce odrZati prvu sednicu u roku od mesec dana od Dana pocetka primene plana
reorganizacije, na kojoj ie doneti odgovarajuce odluke u smislu procedure prodaje imovine, a
izabrace i predsednika Komisije. Materijal za prvu sednicu Komisije poverilaca pripremice DuZnik i
dostavitisvim dlanovima Komisije najmanje 15 dana pre datuma odriavanja sednice, elektronskom
po5tom, na adrese koje ce mu dlanovi Komisije blagovremeno dostaviti nakon Dana podetka
primene plana. Komisija poverilaca 6e na prvoj sednici usvojiti i svoja pravila rada,
Komisija poverilaca 6e takode razmatrati postignute rezull,ate u vezi sa realizacijom obaveza iz
Plana i ukazivati DuZniku na eventualne propuste u radu. Komisija poverilaca i svaki dlan tog
Komisije pojedinadno ie imati pravo da od duZnika i svakog njegovog organa u bilo kom trenutku,
kao iod nezavisnog strudnog lica,zatra\i podatke idokumentaciju u vezisa poslovanjem DuZnika i
posebno
u vezi sa
ispunjavanjem obaveza
po ovom Planu, koju ce
odgovarajuci organ
DuZnika(odnosno nezavisno strucno lice) biti u obavezi da dostavi svakom clanu Komisije
(nezavisno od toga da li je to zatraZio Komisija ili pojedinacni dlan Komisije) elektronskom po5tom
ili u pisanom obliku najkasnije u roku od 7 dana od dana kada mu je to zatraZeno.
Kr5enje obiaveza iz ovog odeljka od strane DuZnika ili bilo kog njegovog organa smatrace se
stedajnim razlogom u smislu dlana 173, Zakona o stedaju
Xl.
Spisak 1lanova organa upravljanja iiznos njihovih naknada;
Nakon usvajanja Plana Organ upravljanja Dru5tvom bi6e Odbor direktora, koji 6e raditi u slededem
SASIAVU
I
Pozicija
lme i prezime
jedna prosecna mesecna neto zarada
1.
Predsednik Odbora
direktora
lvo Raslapcevic
2.
Clan odbora direktora
Milan Beko
Clan odbora direktora
Veljko Vukota
3
lznos naknade
zaposlenih u Dru5tvu, umanjena za dodatak na
zaradu po osnovu reqresa za qodiSnii odmor
0,00 RSD (prima naknadu po osnovu ugovora o
ra0u)
u visini 80% prosecne mesecne neto zarade
zaposlenih u Drustvu, umanjene za dodatak na
zaradu po osnovu reqresa za qodi$niiodmor
Strana 81 od 105
LUKA'B[E@GRAD* AD tsE@GRAD UNA,PRtrD PRIPREMIJEN PLAN RE@R@ANIZAGOJE=
Fre6f,56em t@ksft sa flzmnemamoa f, doroumamna od N"@6,2@X4"
U skladu sa Zakonom i Osnivackim aktom, clanovi Odbora direktora bice imenovani od strane
Skuo5tine dru5tva,
Xll. Angaiovana
lica na pripremi plana
i
nezavisno stru1no lice
Na izradi Plana reorganizacije od strane Predlagada angaZovana je konsultantska kompanija WM
Equity Partners d,o,o. Beograd, koja je za taj posao zakljudila ugovor sa Predlagadem po osnovu je
predvidena naknada zaizradu plana koja iznosi 15.000 EUR.
Kao nezavisno strudno lice koje 6e pratiti sprovodenje Plana u interesu svih poverilaca
obuhvacenih planom i koje ce obave5tavati poverioce o sprovodenju Plana reorganizacije
prihodima i rashodima DuZnika na redovnom nivou imenovade se nezavisna revizorska kuca i to:
i
Deloitte, KPMG, Ernst&Young ili PwC, koju 6e na osnovu datih ponuda za ovakve usluge odabrati
Komisija poverilaca u roku od 60 dana od Dana podetka primene plana, pri demu ce pregled
i poziv za ponude (Request for Proposal) biti pripremljeni od strane
DuZnika i dostavljeni dlanovima Komisije poverilaca najkasnije do Dana podetka primene plana, a
Komisija poverilaca 6e imati pravo da iste usvoji ili izmeni prema svom nahodenju i da u skladu sa
time izda nalog DuZniku u pogledu sprovodenja procedure prikupljanja ponuda zaizbor nezavisnog
strudnog lica. DuZnik se obavezuje da sprovede proceduru prikupljanja ponuda u svemu u skladu
usluga (Scope of Work)
sa takvim nalogom Komisije poverilaca. Komisija poverilaca 6e doneti odluku o izboru nezavisnog
strucnog lica izmedu prispelih ponuda i o tome obavestiti DuZnika, koji ce biti u obav.ezi da sa tako
odabranom revizorskom ku6om u daljem roku od 15 dana zakljuci ugovor o pruZanju usluga prema
pregledu usluga koji je usvojio Komisija poverilaca i u tekstu koji Komisija poverilaca eventualno
usvoji i dostavi DuZniku, uz obavezu Du2nika na sno5enje svih tro5kova po takvom ugovoru.
Za navedene usluge nezavisno strudno lice primace naknadu u skladu sa ugovorom do dana
okoncanja Plana reorganizacije.
Kr5enje bilo koje od obaveza DuZnika navedenih u ovom clanu predstavljace stedajni razlog
u
skladu sa dlanom 173. Zakona o stecaiu.
Strana 82 od 105
[,UKA BE@GRAD' AD tsEOGRI{D UhIIIPRED PRIPREMLJEN PLAN RE@RGANIZAGIJ|E
Fre6f,56em t@ksft sa lzmoemamna I doroumanoa od %"@@,2@n&
XV. Finansijski izveitaji i projekcije
A. Konsolidovanifinansijski izveitaji LUKA,,BE?GRAD"a.d.za period 2009 -
2012.
godina
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA-AKTIVA (u 000 RSD)
A. STALNA IMOVINA
2010
2009
8,843,302
2011
10.547.360
2012
10.7 54.040
10.120.458
600 607
237,465
210,964
0
1,5it4.842
1.511 832
2.309.965
2726 041
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA
5.846.014
7,952.369
7.621.033
6.918.215
'1,
3.291.237
2 960.661
2.614.435
2.163.859
2.554,777
4.991.708
5.006.598
4.754,356
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
861.839
845 694
612.078
476,202
Ir, ||X^XA^
vutrJUd ,,
u t,^^:+^r,,
NdPil.dru
85s.689
546.260
311.724
457.328
6.150
299.434
300,354
18,874
II. GOODWILL
II
I. NEMATERIJALNA ULAGANJA
Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
2
Ostali dugorodni finansijski plasmani
B. OBRTNA II/OVINA
I
ZALIHI:
III
KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
1, PotraZivanja
2. PotraZivanja za vise pla6en porez na dobitak
3. Kratkorodni finansijski plasmani
4
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranidenja
V. ODLOZENA PORESKA SI]EDSTVA
2j41.974
2.605.477
1.823 661
1.153.401
437 886
470 863
16.804
87 109
1 704.088
2.134.614
1.806.857
1,066.292
600.656
455.795
237.386
186.535
0
6.517
1.417
1.209
52.8,232
660.718
705.757
16'1 080
62.866
224.978
92 155
19.834
512.334
786.606
770.142
697 634
1 331
1.415
850
5 819
'1
G
POSLOVNA IMOVINA
10.991 .095
13.164.168
12,579.116
11,274.709
D
UKUPNA AKTIVA
10.991.095
13.164.168
12.579.116
11.274.709
E
VANBILANSNA AKTIVA
63.1 80
379 163
2.862
2 854
Strana 83 od 105
IUKA BE@@RAD* AD tsEOGRAD UNNPPEP PRIPRtrMLJEN PLAN RE@RGANIZAGIJE
Pr@Gf,Sdem
teksft sa
lzmnemamna I dopumamna
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA. PASIVA (u 000 RSD)
od N"@6,2@X4
2010
2009
2012
2011
4.609.334
6 386.530
5542332
4,429,228
4,043,928
4,055,193
4,058.678
4.040 840
100,666
69,933
102.747
70,008
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
682,325
684,338
684.338
646
VII. NERASPOREDJENI DOI3ITAK
0
1 577,066
696.569
713.120
217.585
0
0
1.041.059
6.206 468
6.413 820
6.565.656
6 147.363
6 415
0
10,249
10.249
A
KAPII'AL
I. OSNOVNIKAPITAL
III
REZERVE
VIII. GUE}ITAK
B
DUGC)ROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
31
I
I
DUGOROENA REZERVISANJA
II
DUGOROCNE OBAVEZE
4.118.047
4,073.710
3.453.907
2.677.009
1
Dugorodni krediti
4.060.719
4.035.338
3.445.726
2.671,582
2. Ostale dugorodne obaveze
|il. KRATKOROCNT OSnVeZE
1
. Kratkorodne finansijske obaveze
3, Obaveze iz poslovanja
57.328
38,372
8.181
5,427
2.082.006
2.340.110
3.101 ,500
3 460.1 05
1.725.490
1.972.193
2.569.837
2,825,132
99.1 01
129.304
101 .363
209.278
1
4. Ostale kratkorodne obaveze
97.042
117,982
120,542
180.467
5. PDV i PVR
50.1 96
40.187
279,807
246,593
0
10.647
2,010
175,293
363,818
471.128
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V
ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA
D. VANBILANSNA PASIVA
10.991 .095
63.1 80
1
3.
'106.550
698,1 1 8
64,1 68
12.579.116
11,274.709
379.1 63
2.862
2.854
1
Strana 84 od 105
[,UKA *tsE@GRAD* AD tsE@@RAD UN]APRED PRIPRtrMI"JEN PLAN RE@R@ANIZAGIJE]
Pm@Gf,56@m
t@ksft
sa
fizmil@mamna f, dopunamna
KONSOLIDOVANII3ILANS USPEHA (u 000 RSD)
od 29,@6.2@44"
2010
2009
2012
2011
.216 933
I. POSLOVNIPRIHODI
1.367.383
2.504.110
1.809 391
1
1. Prihodi od prodaje
1.308.157
2.470.022
1.783
1.207
2. Prihodi od akiiviranja ucinaka i robe
0
10.264
3
Povecanje vrednosti zaliha udrnaka
0
11.93'1
4. Smanjenje vrednosti zaliha udinaka
0
04'1
.425
8.142
1.007
0
0
12.104
0
11.893
30.312
8.501
1.346.146
2,026.515
1.532.375
1.178.918
0
zz.oJJ
26.477
52.1 56
2, Tro6kovi materijala
147,634
799.7 47
492.788
134,793
3
537,456
629.118
439,574
298 846
4. TroSkovi amortizacije i rezervisanja
166.237
114.263
113.812
102.856
5. Ostali poslovni rashodi
494.819
460.754
459.724
590,267
III. POSLOVNIDOBITAK
21.237
477.595
277.016
38.015
V. FINANS}IJSKI PRIHODI
268 049
303.1 31
238.685
83.304
VI, FINANSIJSKI RASHODI
648.297
814.735
634.051
867.514
VII. OSTALIPRIHODI
165.453
1,035.777
244.660
303.804
VIII. OSTALIRASHODI
465.020
774.518
843.581
408,571
0
227.250
0
0
658 578
0
717.271
850,962
XII NETO GUBITAK POSOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
0
0
0
34.440
B
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
0
227,250
0
0
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
658.578
0
717 ,271
885.402
13.517
20.011
5,378
111.217
0
444
0
40.705
3.368
0
305
0
0
206.795
0
0
668,727
0
722,344
1.037.324
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIFADA MANJINSKIM ULAGACIMA
Z NETO DOBITAK KOJI PRIFADA VLASNICIMA MATICNOG
0
3 799
0
0
PRAVNOG LICA
0
202.996
0
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNIRASHODI
1. Nabavna vrednost prodate robe
Tro5kovi zarada, naknada zaradai ostali lidni rashodi
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
'1,
Poreski rashod perioda
2
OdloZeni poreski rashodi perioda
3. OdloZerri poreski prihodi perioda
DJ. NETO DOBITAK
E. NETO GUBITAK
59.226
0
Strana 85 od 105
0
LUKA BE@@RAD'AD BEOGRAD UNAPRED PRIPRIEMLJEN PLAN RE@R@ANIZAGIJIE
Pme6f,56@m
t@kst sa
flzmn@mamna f,
KONSOLIDOVANI IZVESTAJ O NOVCANIM TOKOVIMA (u 000 RSD)
-
d@roumanila @d 29,@6,2@X4
2009
2.732.729
3,810.514
2.100.216
1.322,697
1. Prodaja i primljeni avansi
2.638.627
3.394.893
2.096.476
1,234,195
1.823
3.654
1.720
92.279
411,967
2,020
ll. Odlivi goiovine iz poslovnih aktivnostr (1 do 5)
3,168,954
3.468.259
2.258.597
1,452,923
1. lsplate dobavljadima idati avansi
1.780.380
2.026.888
1.028.977
560.634
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
-
453,462
267,802
l]. Placene kamate
455.482
513.035
496.363
373.303
4. Porez na dobitak
15.503
10.571
13.980
6.971
268.037
291.763
265.815
244.213
0
^a^
^.F
J+t.zcc
0
0
436.225
0
158.381
130,226
4.222,000
7.148,184
3.918,650
1.705 868
164.965
632.988
0
95.894
63.865
284
i
Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
lll. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti(l- ll)
lV, Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (ll -
l)
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2, P rodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme
bioloSkih srr;dstava
3
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
i
3.987,791
5.379
ll. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
12.849
3,897.672
1 548.931
18.674
20.652
I
579.650
7.593,373
3.985.575
239,579
0
0
433.171
51.007
19,752
3.644.324
7542366
3.965.823
1.579,650
ll)
0
0
0
126.218
lV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (ll - l)
95,074
445,1 89
66.925
0
80.876
1.090.395
2,734 027
1.439.587
11
0
0
0
1.180,865
1,090,395
2.721.009
1.439.587
0
0
3.018
0
625.595
825.483
2.641,643
1.506.368
623.564
823.287
2.641.643
1.506.368
2031
2,196
0
0
555.281
264.912
92,384
0
0
0
0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE
8,135 605
12,049.093
8,752.893
4,468j52
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE
8,111.623
11.887 ,115
8.885.815
4 538.94'1
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE
23.982
161 .978
0
0
3. Ostali flnansijski plasmani (neto odlivi)
lll
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (l
-
l. Prilivi gotovine iz aktivnosti finiansiranja (1 do 3)
1
Uvecanje osnovnog kapitala
2. Dugorodni i kratkorodni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugorodne i kratkorodne obaveze
-
6.502.063
42.369
326
4,317 ,074
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2, Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme
biolo5kih sredstava
-
0
626.002
I
-
8B,502
649.552
2. Zar ade, naknade zarada i ostal i lidni rashod
5
-
2012
2011
l. Prilivi gobvine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
-
20'10
ll
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
2. Dugorodni i kratkorodni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
3
Finansijski lizing
lll
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (l - ll)
lV. Neto priliv iz aktivnosti finansiranja (ll
-
l)
0
i
1 .'1
1
Strana 86 od 105
0
66.781
LUKA *BEOGRAD* AD tsEO@RAD UNAPRED PR|IPRIEMI,JEN PLAN RE@R@ANIZAGIJE
Fre6f,56em t@ksft sa flzmnemamna I dlopunama od %"06,A@,44
-
E. NETO ODLIV GOTOVINE
Z. GOTOVINA NA POCETKU
OBRACUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAEUNA
GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA
GOTOVINE
J. GOTOVINA NA
KMJU OBRACUNSKOG PERIODA
0
0
132.922
70.789
35.629
62.866
224.978
92.1 55
3,255
744
225
0
610
tzo
ot.000
224.978
vt. I cc
Strana 87 od 105
2.118
3.650
'19.834
[,UKA BE@GRAD* AD tsE@GRAD UNAPRED PRIPREMIJEN PLAN RE@R@ANIZAGIJE
Fre6f,56em t@ksft sa f,zmnemamna I dopurmamna od 23"@@2@n&
B.
Retlovnifinansijski izveitaji LUM ,,BEOGRAD" a.d. za period
REDOVNI BILANS STANJA - AKTIVA (u 000 RSD)
2009
2009
-
2012. godina
2010
2012
2011
(ispravka od
09,04,201 3)
A. STALNA IMOVINA
6,734,077 8.957.785 8.627.788
8,160,531
13.967 10.452 430.434
III, NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA
SREDSTVA
3.774.116
5.780.771
5.468,209
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2.120.749
1.673,618
1.36'1.056
2. Investicione nekretnine
1.653.367
4.107.153
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
2.947.804
3.163.047
4.107.153
3.149.127
1. Ude5ca u kapitalu
2.262.695
2.137.020
2,137
685.1 09
1.026.027
.020 2,137 ,020
1.012j07 788.693
2.508.095
3.221.833
3.271.201
2. Ostali dugorodni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
I. ZALIHE
III, KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
1. Potra2ivanja
2. PotraZivanja za vise pla6en porez na dobitak
12.157
17.275
2.490.820
3.208.074
485.901
424.096
21
0
3. Kratkorocni finansijski plasmani
1.567.348
4, Gotovinski ekvivalenti i gotovina
41,497
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranidenja
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
13.759
396.053
0
4.804.384
930,576
3,873.808
2..925.713
2.98'1,951
7.114
3.264.087
9.181
2.972.770
569.520
664,599
00
1.914.251 2.002.357
1.628.407
217,267 64.861
652.460 627.349
308
2.707
677.057
1,126
0
G. POSLOVNA IMOVINA
9.242.172
12j79.926 1 1.900.115 11,142.482
UKUPNA AKTIVA
9.242j72
12.179.926 1 1.900,115 11.142.482
DJ,
E. VANBILANSNA AK'IIVA
63.1 80
4.210 2.862
2.854
Strana 88 od 105
[,UKA BE@GRAD* AD tsE@GRAD UNAPRED PRIPREMI"JEN PLAN REORGANOZAGIJIi
Pr@6f,56@m t@ksft
sa
flzmoenamna
REDOVNI BILANS STAI{JA. PASIVA (u 000 RSD)
f,
doroumamna
od %"@6'2@,44"
2009
2010
2012
2011
(ispravka od
09.04.201 3)
A. IGPITAL
I. OSNOVNI KAPITAT-
3.448.605 5.093.019 5.107.663
3,348.312 3.346.348 3.346.348
69.472
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
30.821
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
II. DUGOROCNE OBAVEZE
1. Dugorocni krediti
2. Ostale dugorocne obaveze
III, KRATKOROCNE ()BAVEZE
1. Kratkorocne finansijske obaveze
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkorodne obaveze
5. PDV I PVR
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V, ODLOZENE PORE:SKE OBAVEZE
G
TJKUPNA PASIVA
D. VANBILANSNA PASIVA
0
3.346.348
69.933 70.008
III. REZERVE
VIII. GUBITAK
4.679.077
1.676.738 .69'1.307
'1
0
0
70.008
1,619.207
356.486
5.770,703 6.876.012 6.58'1.556 6.156.640
3,865.922 4.062.898 3.478.520 2,683,467
3 794.831 4.027 .334 3.475.765 2 683.467
71.091
35.564
2.755
1.904.781 2.813.114 3,103,036
1.557.463 2.434.157 2.528.308
263.384 257.698 277 .594
q? ??7
87.861 40.379
22.328
22.751 255.711
8.269
10.647
1
.044
0
3,473.173
2,795.014
259.050
95.470
217.453
'1
06.'r 86
22,864 210,895 210.896 306.765
9.242j72
63.'180
12.179,926 11.900.115 11.142.482
4.210
2.862
2.854
Strana 89 od 105
[,[JKA'tsE@GRAD* AD tsEOGRAD UNA,PRED PRIPREMIJEN PLAN REORGANIZAGIJI]
Pre6f,56em t@kst sa f,znn@mamila f, d@pumamna @d 29"@6'20.44"
2012
REDOVNI BILANS USPEHA (u 000 RSD)
2010
2009
2011
(ispravka od
09.04.201
I. POSLOVNI PITIHODI
1,171.572
1.142.646
1,020.322
1.030.01't
1. Prihodiod prodaje
I ,'t55,688
1j29.702
1,008.206
1.021.368
3,137
2.374
|.ocz
1,007
5. Ostali poslovni prihodi
12.747
'10.570
10.264
7.636
II. POSLOVNI RASHODI
1.082.061
898 152
852.892
988,686
2. Prihodi od akfiviranja udinaka i robe
1. Nabavna vrednost orodate robe
11.829
11.497
16,'186
12.889
2, TroSkovimaterijala
97.829
95.509
104.236
103,408
3. Tro5kovi zarada, naknada zarada i ostali lidni rashodi
450.047
412.893
325.081
288.426
4. Tro5kovi amortizacije i rezervisanja
'120.193
75.1 69
71.098
61.308
5. Ostali poslovni rashod
402.163
303.084
336.29'1
III. POSLOVNI DOBITAK
89.511
244,494
167.430
41.325
V. FINANSIJSKI PRIHODI
358.006
351.338
342,725
493.448
VI. FINANSIJSKI RASHODI
506.744
677.516
595.685
857.225
VII. OSTALI PRIHODI
148.475
40'1,955
218.957
297.001
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
69.08't
301.073
116.433
197.048
9.1 98
16.994
0
U
0
222.499
B. DOBIIAK PRE OPOREZIVANJA
20.167
9.1 98
16.994
0
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
0
0
U
zzt.+YY
8,9'10
12.741
J. too
109.090
2.039
4.959
U
24,897
0
U
819
0
9.218
1.498
14.645
0
0
0
U
JCO.4dO
'1.
Poreski rashod perioda
2 Odlo2eni pon:ski
rashodi perioda
3. OdloZeni poreski prihodi perioda
DJ, NETO DOBITAK
E. NETO GUBITAK
20.167
1
0
1
522.655
Strana 90 od 105
LUKA
*BEOGRAD*
AD tsEOGRAD UNA,PRED PRIPR]EMIJEN PLAN RE@R@ANtrAGIJIE
PrerEf,56@m t@ksft sa flzmil@namna E dopu:mamna od B"06,20'n&
REDOVNI IZVESTAJ O NOVCANIM TOKOVIMA (u 000 RSD)
2011
2012
l. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1.347.430
1.658.213
1.169,090
1.101.441
1. Prodaja i primljeni avansi
1.300,5'16
1.250.888
1.169.020
1.'101.38'l
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
--3.
287
Ostali prilivi iz redovnog por;lovanja
- 1, lsplate dobavljacima i dati avansi
60
0
0
1.627.997
1.445.146 1.434.129
1,300.928
634.99'l
424.756 448.977
396.479 347.268
403.819 43'1.996
471.734
2, Zarade, naknade zarada i ostali lidni rashodi
442.835
3
352.605
Placene kamate
'4.
Porez na dobitak
5
97
Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
197.469
postrojenja, opreme i biolo5kih sredstava
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
_4.
ll, Odlivi gol,ovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biolo5kih sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
lll, Neto priliv gotovine
lV
3.948
193,118
196.873
3.990.191
6.600.033 4.041.481
1,642.316
70.1 06
3.854.663
65.422
3.845.953
284
185
41.924
6.534.707 3.933.121
1.492.361
65.042
108.175
108,03'1
6.987.565 3.969.893
1.440.214
54
0
0
9.869
0
0
0
6.987.511 3.969.893
1.440.214
3.617.896
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (ll - l)
0
401,642
0 71.588
387.532 0
832.328
202.102
0
1.861.235
1.439.587
401.642
832.328
1.861.235
'1.439,587
ll. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
255,080
481.532 1.820,294
'1,503 405
2
Dugorocni i kratkorodni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
255.080
481.532 1.820,294
1.503.405
lll
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (l - ll)
t40.coz
350.796
prilivi)
40,941
lV, Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (ll - l)
_
0
218.188
144.238
l. Prilivi gobvine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
12,770
199.487
iz aktivnosti investiranja (l - ll)
- 2. Dugorocni i kratkorodni krediti (neto
209.729
370.191
280.567
0
lV. Neto odliv gotovine iz poslrrvnih aktivnosti (ll - l)
2 Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
3 Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
10,363
258.182
213.067 0
0 265,039
lll. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (l - ll)
l. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
159
407.166
70
46.627
ll. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
-
2010
2009
0
63.818
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE
D SVEGA ODLIVIGOTOVINE
5.739.263
9.090.574 7.071.806
4.183,344
5.729.030
8.914.243 7,224.316
4.244.547
DJ. NETO F'RILIVI GOTOVINE
10.233
E. NETO ODLIV GOTOVIN
Z. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
0
30.5'13
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
751
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
0
J
GOTOVINA NA KRAJU OBRAEUNSKOG PERIODA
41.497
176,331 0
0 152.510
41.497
49
610
217.267
217 .267
0
61.203
64.861
225
2.118
121
3 069
64.861
2.707
Strana 91 od 105
!.f)
o
xq
>J
G'
6l
ot
LI-I
E:
E
-)
sE
c'=
n.=
x.a
t
->---)
= -in
,F
;;
tu
o
=
E
5
\<
5
.9
=t
=
q
(o
c.,
q
(0
r
o
o
q
t*
@
(v?
(!
c\
v
€
(o
o
o
q
F-
r.r)
t-
c{
o
o
o
6i
c\
f.-
-l
$
l.-
o
\l
O
ro
c{
q
.+
oq
$
o
FT
g
EEg
ru'=c
E
'F "-co
(l)€oo
:E'- U
a
Eg
ii 6p
(o
o
'=
";
'=
=
o o).Y d
'= o-(g
C'E
o.o
(I)
F
>Eo
ol
@
o
6.|
q
c\
c!
(ft
N
@
|'.-
$
ctt
q
o
o
Io)
o
O
() vtcd
rr)
(Y)
6
F
O
c.j
rr)
(o
(o
o?
cf)
o)
O
o
+
lr)
a
(\l
o?
g,
.= >';
JJ(g;i =
d=E
;+.){ O
=3.9"'- o_><D O
-?
.!!l_'= >
E(!c'C)
UI
e.=E
<9
>6F
G6{
-z1P
uJ (e
gE3
J
lo!
gE
:9:
,N
71 t=
ar f
'=-
a6
t!4
sz
9-g
(o) -h
tul s
.)i{
=ffi
<ffi
lol
X?l)
a6
SooE
19<
B
sL5
E4
t-
ctt
+
c!
CD
aq
rr,
o
o
q
o
o
q
O
O
O
lr)
o)
€
F-
m
(\l
oq
(o
o
o
q
O
tscq
s
(\,1
sl
ol
|rt
o
<D
o
o
o
O
v
C\
I
o
o
(!
:E o
at
f-
@
@
.+
O
c!
cf)
o
o
q
6l
(!
\
D\
e
ro
o)
oq
ro
A.r=.91
o,
o
#64
6or=
60@
'il Eg=
S Eg,3
.<
>N
v.'
w
E.
Hjp'q
9 E=E
o
_E
o
ri
v
::
=
.Eoai
(g'- c
'o=O
HEE
(g'X F*
z. 6-;
.^
t\
6
sF-
6t
tr,
q
i-
o
o
q
t*
q
o
o
q
rf)
N
lo
$
€)
(o
)O
a)
Y
E
o?
O
O
tr)
<-
o
s
sF-
N
(E
o
o
Io)
o
o
q
.^ (o
€
rf,
!q
t\
;(I]
g
P
a
B
_==
iF EEE
6-0^0 |!
l=c
$
>(J
=
E
@
o
o
q
9
EE:i
E
'd-' .='9
E
\U
c\
t-cq
o
o
q
O
O
c\
*
Y
L_
O
o
o
q
o
t\
aq
5
o)
.9lX
o
c s.c
-ffi&Hr<
Eg
(t
q
E)
t95 E
161 63
rril
o
^a'
L(g
F4#
16.l
=
2i 3 €
EE"H
€
O RF
9
EH
|llrr i=
-v/ UI
a!
3
a
=lo
?q
@
cn
a
o)
E
'E
-z.@
tel
;i
E,E EU'
.F;6
a
6
.9.-.sr
=.8
a h_v '=
'\J
ffiE
4-
)<
o
>Eo
=aE
(5)
-
<o
E
E
g
6_
9E
-F.-
=,
-=JA
o-
I
i S.,fr
gE ;-
a
:>l
lJ\l
-
loL
o
o
o
ro
,lYii c
(?l)
i-
!+
=
E
E
b
o
s
t4
o
ct)
n
c(E
(l,
<g
g
9
a
:
an
=
N
o-
C5
c
E
(U
z.
=
j
a
N
o- Y
I
=
(o
=
,F
c
C6
(|)
c)
E
=
=
=
(D
o-
o,
an
t2
(J
(o
(5
E
o)
(U
@
c)
-Y
'o
J
(J
o-
c
(5
f
o
.C
(D
p
=
(D
o_
@
f
JJ
0)
c
0)
t2
=
c
(E
-
a
c
(g
.o
-o
c(g
.a
o_
J
'=
=
(D
o 6=
,u)
=
@.
.o
ri
'-
=
(!
a
(5
6
-o
=
c
-9
6
(o
at,
o
c
=
o_
o
z,
(L
f
)<
D
a
l()
o
E
sf
o
rt
+
@
o
z.
so
(L
f
(E
O
FN
o
N
O
O
o
N
@
r
rO
o
N
O
6
o
o
O
O
@
@
o
\N
o
o
o
h
o
N
+
o
td
o
oi
+
oq
e
o
6
o
€
n
@
e
F
€
o
o
q
o
o
$
@
N
o
o
q
.t
@
s
o,l
@
6
o
N
$
@
F
c.i
@
o
@
@
6
O
q
a @
@
o
o
o
@
@
o
.<t
a?
@
ts
o
O
@
o
Y
€
(\
@
\
a
<f
O
c!
r
c!
E
r
F
N
@
o
N
si
@
@
N
o
u?
a
@
cq
ts
sf
aq
ts
o
o
o
+
t--
@
@
@
@
:<
c
_g
(D
(D
E
-:<
(D
>(J
@
t!
ol
ol
c'r
>E +
q
c!
o
o
c!
O
O
o
N
€
@
@
o
(o
q?
a?
N
@
u?
o
@
u?
@
o
ts
o
a?
f.-
r@
O
u?
o
+
n
N
o
o
o
O
O
o
6
f-N
r.
6
o
o
@
N
o?
@
@
c?
F-
N
c\
q
o
@
E
(E
€
s6
a
N
(I)
sc
-o
I
>
Si
N
o
o
@
o
(g
J
ruu6
-EN
2.@
a@
\i-
E5 ${t
>2 1e)
ur=
N
N
O
o
n
€
ri
@
+
o
o
o
@
c!
o
F
6
N
@
lo
(D
(l
ci
N
f.c!
N
r
C\
n
@
u?
I@
r
t
@
o
t
@
6l
n
o
€
@
@
N
a
E
'-
a
=
d
-
N
c\]
o
F
qt
c
-=c5)
Av
VF
ZEo
N
@
@
O
@
G'
ut
tol
o
@
ci
O
@
?q
N
^i
r
O
O
\ts
O
c\
N
@
N
o
o
q
O
o
N
r@
O
O
@
u?
O
N
o
o
o
+
o
o{
@
o
o
q
@
N
a
o
o
o
c;
a
o
o
@
qi
q
o
N
<o
-o
(D
N
ri
r
(\
@
o
:o s sr
@
O
O
O
Y
r
q
O
@
o
o
o
@
e;
r
@
Gi
.'
q)
.J')
=
(o
(t)
s_o
-:z
o
=Eo
N
b
ts
@
c.{
@
(\
6
A
6
.+
O
N
O
6
o
o
<;
6
sl
--
o
o
q
@
o
e?
o
o
q
o
o
\t
o
e
q
@
o
o
@
N
o
@
C\
o
o
o
o
q
o
o
o
N
o
Gi
o
oq
()
f.-
c\
c\
O
@
fj
o
@
\
(\
\
O
N
O
q
o
6
@
@
ts
\
@
o
q
o
'd
Ed
IUII r:
I.\ t:5
-|6r qsl
to<
E-5e
ei
o
o
N
=
6
6
@
ts
O
O
@
@
cl
N
O
@
N
O
O
@
r
N
N
O
O
@
o
q?
o
o
o
o
o
@
ts
6
nl
-f
ts
$
@
@
N
O
€
ts
o
@
a
o
c.l
O
a!
a
ts
o
o
o
o!
-!t
tuut
a=
&H
:9?
'72
tE
-=/s
/at
=
-:z
a
c
=
(6l
R)N
-
@g
to) -zfi
|Eg
faA a
=
=c
>N
19
=ffi\6
=
O
hH
:v
c
<d
XJ
l-@
-@H
Ell
B
4
r<5
oo
_g
'-
z
.N
E
:n
H
o
-z.
o
r
-e,
IL
UJ
(L
(t
f
a
z.
J
6
=
o
J
o
.L
p
:
.=
L
:)
G
)
)<
f
o
E
f
z.
@
o
N
'=
o
e
F
c)
o
o
o
c
'=
o
o
F
'=
o
'-
6
O
o
o
'6
.E
o
o
E
o
z.
ao
e
o
a
o
c
!
o
o
C
o
o
o
z.
N
6
o
c
2
f,
U'
q)
=
.E
at)
o
o
I
o
O
e.
o
z.
o
o
I
(5
f
e.
.L
t=
o_
Y
)
c=)
Y
U'
N
o
a
=
:< o F
E
z.
'u)
E o E z.
o
t m = 00
F
tu L
1.ll
o
o
(U
o
a)
()
t5
l=
'i=
o_
(5
E
G
!
o
€
E
o
t
o
E
-o
E
o
N
E
o lu
o o
-at) .Lo
E
tJ,l
= o E(L
o E
.=
E = - uo
e.
c)
(L
E
o
c
c
o
c
.z
N
o
o_
O
.cl
o
tL
o
=
N
o
E
(L
E
N
o
o
F
-
N
c
G
@
(L
I.JJ
z.
o
(L
I.JJ
z.
c.)
o)
c(E
a
lo
o
-o
sf
o)
(u
(u
r,
6
Y
o
s
(s
'o
F
z. rt
o €
o
I
(9
$
.=
(E
a
z.
o
o
(9
r
O
;
6
I
c
N
@
o
o
ot
!+
@
@
cY:
O
+ dts o
6
c!
c!
N
n
+
+ sO)
O
n
@
O @
O N
@
ai m
T
o
ts 6
6 $ o
c.i
O
O
N
d
o €
o -{ o
ts
N
N
N
€
N
@
o
@ O o; @ r.lr) N 6l cr,
@ @
c!
ts oi 6O @
c\
q
o
o
N 6
;o ++@ c.io qN o
u2 09 c?
@
-q
si
\
N
+ o
N
€
o
N
e
.:
u?
N
\
o
O
ri
F*
c
o
o
r@
sts r
a
@ @
ts r
@ o
6 o O
t-- oo
6 @
+
N
O
N
o
lr)
o
c;
N
N
o
N
@
N
O
@
o
@ o
O $ N
-q
o
N
$
o
+
@
09
o
6
o
q
@
N
@
@
ts
o
N
-t
N
,UD
c)
.N
o N
@ a
z, q -q
€
o ts
!q q O
o
(9
fi
-:<
nJ)
SI
z.
:
hv
>2
N
@
\
N
6
+
a?
s @
N r
o t- o
@
q oo o Oq NN @
@
N
o
r
@ -f F F@ o
r
o
N @ o
q
@
o o
O
O o; d @ N Y .+
o O
€
\
\
\
@ N
N
o a?
q
@
N
o
o @ o @ N N
a!
q
sN
o
o
o
a
z. F
ci
-zd
o oq
o
(9
M,x'\r
s2 sF
Iu!4
::- r-)
o
-=9
@.9l
?q
EH
lfln i5
-:: lolbi =t6\
16'4 *
ffirE
&H
te
tqq
Fru?
\f
o o
N
o
@
q
@
sf
o!
'9. +
o ts
.N c;
a
@
o?
lr)
N
t =
@
N N
N
@
O
@
s
O
6
N
n
@
o;
C
N
O @
O N
q O
O q
o
N
a o
FO @
N
o ts
+
c! 6
m
o
o
o
q O
o
rts Nr
N
\
o oo
r
D o
N N
n N@ 6
N --:
€
5 ci
O
N r
@ @
e',1
6
o
6
o
oc
o
@
rr
c{
o
o
@
r<f
O
@
q
,
o2
o
u?
\
O @
o
O
@ N
O
o
ts
o
o
@ s
q
:
-6#
FIg
c{
o @
@ ts @
@
o @ o? @ @
N
r
@
N
O o @ -q
o
O O o
o
N o o O
o
n
\o \
b
o
o
o2
rt o
F
F
F
o
o
oi
€
r
u? U?
Gi
@
r
N
6
c
rr
\
o
o r@
q
o
@
a
o
o
O
N
@
@ 6
N
6
o
o
ts
-f
o
O o
@ @ F
@
N
@ o O d
@
o
O
O
@
@ @
o
N
q
o
o
o
E
.E
IJJ
N
'-
LU
m
o
(D
a
N
2
(!
o
C
a
o
6
-<d
=
c
f
)a
o
f
=
o F
p
z. o
E (D o a
o
6
UJ
'E o
o
= tr
= E
o c o
a
f
=
o
:
R
v
= E oc
E
z.
O
J z.
F 6
trJ
at)
tool
E
o z.
'a F
= E
o m o
o
N
r€7
i>
d5
N
=
=o
a
E
'E
o
o
!
o
G
!
.E
c)
J
F
9
tr
o =
!
o
E
E :l
UJ
!
o_
z.
(L (L
o f,
\< :<
=
G
t (,
O )
o
N
O
5
q)
=
€c
o o
G .o
o uJ
N
6
I
'-
3o
sc
c
o
N
vt
o
a o
.=
)N o
G e
N o
N o_
E
co m
Eo
,-q I.JJ
>o o
c
6 e
l
e.
uJ
s
!
o
o
:<
z.
7G
'e of (J ,o '.
o o .N
)O
o tr
.o o
'C
a
o o
.z Y
'= ,N
= o Eo o
E 5o
J
=
l
o
O
f
s
o G
N N E q o o
b o F
o
o o f @ :<
F o
O
o_ t
6 s
'=
co
o
G
ul
a
o l
o
o
o .o o o
c c
= c .o
o c
o .z
,N o o
:
o
o
N
l
o
o
.c
o
(U
(9.6
=c
'.
.N
N
o
E
o
(9
o
o
G
o
o
.E
,(J
N
E
e
ul
z.
E
o
'.o
afi
U- rdj)
tol
:sv 26
SooE
t9_<
c..l
o
@
q
o o
6
@ @
r q
o-
Ft
fa
adi 6T
;,;
H?6
+
o
q
O
@
o
@
N
d
c
71 t=
zE
o O O
o
O r o o O
@ @ q o o? o
N ts N
t@ O @ N N
o No o
N
o
N =
O
a|a6
=
@
6
O
O
-n
a oo
r
\
@
+
@ O
@
\
o
99
c-
o? @ N
-
N
torr t<
--
F
o N r
o e
o
ct
@
N o o
o
N
@
F
t(rl
2.@
a@
-l_E
dJ $?
G6g
ll5
tol
n
o
o
N
qt
O
o
a
c
>1
IO4
c!
o
s a No
o €
o
(9 ct
ts
-=UI
-
F
O
;
€@
o
q
o
o
e.
:<
G
=q)
C
e
6
'.
o
o
o
I
'-
E
.E
f
o
c
o
.9 o
o
.92
Y
= No
.E o o G
O
N
6
c)
:< o-
p
=O c
at>
TL
o
z.
(L
f
Y
l
c(U
a
tr)
o
6
\lt
o
t\
o)
ro
(\l
(o
o
5
Y
5
c;
F
o;
6l
i
ci
!+
\f rrj
c\
o,
O)
ro
O\t
lfj
(o
I\
F.*
1|)
(!
rft
F\
(c;
d)
lrj
(r.,
oo
o
(E
N
o
€
c\
c\r
o)
ot
F-
6|
cr)
kj
qt
o.t
(o
o.,
E
o
U,
\t
ro
c-)
\f
ri
€
F.\
oct
o
F
E
o
.;
o
h\
f.\
C\l C\l
oci
N
F\
(\
c!
N
6r
O)
o)
\+
l.C)
c\
\t
.^
t|<)
t"\
\-j
to
c\
#i
o.)
C\f
o;
c;
t\
6.t
\l.
e\]
4.,
(o
€;
ro
r.\ O)
; r\
r.\
\t- \-:
o)
\-j
Lr)
lfj
c\
c!
(o
t\
rf)
d
\t
\-
o;
-+
J
ri
\t
.^
CD
^{
\-j
c;
tf)
a
0,
c;
(5
ro
F
ro
Lr)
tr)
c\
\t
cY)
o
so
F
\t
\f
t+
oc;
(o
F
oo
o,
lo
F
(\l
lr)
(o
ro
ro
C\l
\t-
\t
l.\
\i.
o
ro
ltt
F
-i.
c.j
-+
O)
o
6l
t-
c;
o.,
\f,
rA
\i.
l\
o
o-,
ro
(o
Q;
t\
6
S
s
oo
o
t\
F\
CD
\t
\f
o.)
\-
\
C\f
@
---?)
$
n5
a
N
G
rNl
E
-:
(?5)
-
to< J
'\r
A
vSF
turl
:- 6
o
o,
=,
\<\
o"j
ISll
_A
72V
L<f
)i
JI
IMI
G6S
-z\P
@(e
?q
(!
E
o
o)
a.i
EH
lnj| r=
lo\
-6)
t"1
#
,|6) 6
c2a
FE
affi
>J=
71
lE
=JS
6l
sC)
(-,
O)
\+
!t
tr)
o)
or
\t
oi
c\
t.- c\
(\l
ad
tCj
tr
<t
q
o
oo
o,
H
N
o,
6
e;
-J
U,
\o
C)
q.ri
F
o.t
o-
F
t\
ot
o
O)
F
(ct
C)
=6
<56
E^
N
\f
o
\i-
Fi
oc;
o
O)
t<)
\t
c-) r.r)
.^ \-:
oo
F(o
t- e!
'A ts'
il
(5
ro
f:
(!
E
o
o.,
\-
o,
to
\+
F
o,
od
oq;
Lr)
o
\t
</)
<(
()
o,
o
o)
(c;
o
o
o,
cD
\J.
f.\
N-
\f
oo
\-
\i-
c.j
1-
o
t-
6.,
(,
tt
&
E(l)
9@
>l /515s
I
\$
C\l
N
\t-
oct
(o
f.-
()
oo
c\
\$
\i- \i-
o)
sc)
\o
\
tf)
o.,
oc;
S
c\
e\
F
\+
oo
oo
(o
!t
oo
S
o;
(c;
oo
rr)
e.i
.A
f.-
k)
cD
lf)
rl-j
\-
\t
ct)
o,
S
F
tt\
FN
\$
o
r()
|r)
(o
N
o
oi
t\
f--
F*
ts'
o
F
NE
Er^
JX<
f
o
+
N
E,^
-:<
(o
a
(g
N .E
I
q)
(D
o
E
.;
(g
N
o)
q)
f^
vtt
-(lJ
(D
U)
>E
(5(D
'-o
I
;
.<a
B :e'ttE c)
Cl
l:(n
5
(Ei
d.-rat
3-E -.
ct
(5
=
o
o
t
TL
al)
(D
(D
I
>UD
=(D
U)
-L
\-j
.:
lIJ
(5
(u
'c)
CD
u)
E
q)
(\
-i
/i
\-j
-F r!
*q)
I
(5 _F
cs
\S!
^q)
r<
av
at,
at,
.4
(<s
at
(g
lr)
\+ \t
c
J
-Y
L
(!
cr
6.)
q
L! L!
UJ
= = 5=
9.sr.E
=6{
x== F=2,
?.o) ?^ (,)oct
E,
=
(L
otri o=g =c = :9(l,l<
c5
5# o
3p
3fr
(l)
o
ia
-.c
zat
"=
-2.
q>
^,
=.Y
-:4 i: #Eg
>o
=#9= =uJ(,
=#9 aE= = (t)60u -J -JE;=lz
=r.uu)=
5_JO. JttUt
o 5=
"=
=ERK =88
.D
aY
e
.q
--(I'
J
ts
:n
t-
\t
c;
o
o.)
t9. iu,
H
tool
K
\lt
F
Y
r= vt'l
\t
(\l
.^
C\l
*
Fl*
-
t()
c\
(D
C)
r-6r
6-6
(o) -fi
MS
ro
C)
|:!
t35 E
ao
$
l9-<
GI
N
a.)
c\
I
(\ N
N
\.J
'e
c\
ro
o)
c
L
U)
ro
o
(o
6r
F
oi
F\
FF\
\t
ra)
F
\t
(\r
o
o
o
c;
o
<\l
o
o
o.)
6l
oo
q;
6
o
cf)
F
F
o.i
\l.
a
o
o
6.,
qt
F{
o)
-t
c\r
o
o
s
ro
(\l
\
\t
(b
\t
€
6.)
a
o
o
o.)
(\r
O)
F
oo
6
15
(o
oo
c;
\f
(5
(o
(f)
o
o o
o
\t
o
F*
(o
ei
<\l
c.i
ki
o)
F\
15
o
o
ro o
so
o \t
o o
o
oo
c;
€
o,
c;
6')
FJ
m
oqi
o.)
\+
(\l
\t
c\l
t\
F-
=
F
ro
ro
i'\
o.t
O)
o
o
o
d
o
o.)
o.j
F-
(\i
oo
(\l
rl)
Q;
(o
o
o
o
o
r.)
o)
e.i
(o
oo
Q;
ro
eo
4.,
(c;
e,
6l
a
o
o
6l
t\
rl)
N
q)
o;
(o
4.,
o
ro
ro
F!t
o.,
o.t
rr)
t\
€;
o)
o,
F
F
5
a
(o
o;
(\l
(5
o
F-
m
so o
o
o
o
(<;
o.)
\
(\i
e.i
c!
co
o.t
o
o
oo
oo
o.,
o
c;
co
t\
!+
r.)
oc;
6.,
o
o
o
c;
o
6l
lo
i\(\r
F
rt)
(t
F
F
@
?
>
S\
n-')
\
h\l
Fi
F
(o
-:
=
::l
IC'
a
a
o
N
6.,
C\f
ao
4.,
€;
o)
C\l
o
o
\t
6
(o
rd
(o
(o
oc;
c\r
r5
r5
IN
F-
ItC
o
o
o
(o o
o
o.j \t
o.,
oj
c.i
F
o
o
o
ro o
\t
6
N
\c;
o
(o
\tt
6')
t"\
(c;
F\
oo
a
o
o
a
ci
(o
\+
F
F
ro
ro
\f
(o
o
o.t
rd
(o
o
o
o
Q;
o
o.)
o
o
o
c;
o
(\l
a
I
'\r
-ffiE
72@
*i\
= (=)
dJ $?
=
G6S
o
so
(c;
o.)
\t
(o
oc;
#x
ro
R
6|
c.i
\t
\t
o
d
€
so
o
(c;
o;
6
6.,
d
o)
o
o
(o
o
s
o
o) o
oo
r5
a.t
F*
fr,
(o
t\
ro
r5
\t
(\r
F-
o
a
C\l
r5
r5
oo
r5
o
o o
o
o
F
\t
o.,
(\l
C\I
(o
c.i
o
lo
S
uu
?q
Ed
lM rg
=- -^
(ol
GZd
-
t9l
E:
(o
6|
c.j
l\
ra6
c;
o
o
ltt
€;
o)
o
a
o
e.,i
t\
o
o
o.,
c;
ro
F]
lf)
rt
o
so
o
c\l s
OC;
\t
(\.i
ra)
!t
r+
F
o"i
ao
t\
S
N
ro
EE
71 tE
=JS
lol
fNl
R)-
@p
(9
lel dft
.a1 E
dd
I
N
-v
B
4
s
-
Qn
E
ura
('
I<
z,
Jz.-, z. -z.
lrJ
v-
l,.r-
uJ
<
o
IJ-J
_ur
Ell
rU
o
x< 46
z.> o dl
tz. vE
s;
=<
=-e ='N tuJ NDJ
igo **= <m -<u7
2=F, 9E
-o F a<
3==)=
>2.
=q6 o<
otrt B=E
o
o<
:< :< eda6
:<
:<Js) o<
:<
:<>
c,
;e.2>
(t) tDo
U'
AF<E
AF
8=
o
=fr9 p6R E8 Egfo
=UJ(/'
E, E=
EU'
Fog(9
F FoFf
7.5
<H
q- xt
-)
E
E
uIs
Z[
tu
a
o
\+
N
c\l
e!
F.
6J
=ER
(\l
GI
6l
GI
(Y)
(\
.+
(\l
|r)
6l
(o
(1
(.' F
z, z,
ut
F N
ut
:< tu
E E
.L
a
uJ
o
N
t
-z.
F
:< I
o<
>o =o- oo P=F
o<
ou,
ul A, lJ uJ )< o
z.
E 9,2 E<
L-=
= ll< _F o EEE
o =
o
o
o<
-e
:< :< l=
:<N F 9ei
auJ
oa
o
o <(9 c)
E E 69.
Eo
=U'
F F
t- oat, an
t-
@
(\I GI
CD
6l
at,
z.
pE5
(\t
6l
]U
o
C\
C\I
E
(o
o)
(E
c
L
c/)
to
o
(o
(o
C\l
q)
c(i
(\l
F
ro
lr)
a.)
a.i
t\
oo
o
c;
\+
(a)
lf)
N
q;
<i
6
6
F\
\t
c\r
€
o)
o(t
(\{
t"\
6l
<)
sl
\+
o,
6
ct)
(|.)
(\r
l.t)
co
FJ
(c;
C\l
(.,i
oo
ro
\+
lr)
lr)
qt
F*
o.j
\+
lrj
(o
(-)
(o
o.)
o.)
(\
(o
Ft
o
lfj
(
(o
(o
o)
(r.,
ra,
c.)
(c;
t\
t\
F\
trt
(o
F
F\
(
lfj
6.,
c.i
F*
UI
3
6
t\
6.)
rtJ)
la)
l'..
(()
F
lJ\l
<i
c)
(()
oq;
fo
E
(\r
=,
F\
6
F
oc;
o.i
C\I
6l
t\
r|)
o)
6
ro
o
\t
o,
oo
€
e;
F-
ro
F\
oo
F
n6\
&,
x\r-e
ffiE
@q
2@
<9
dJ
(}?
G6{
z9
ue-]
lo\
t:5
- ca
Ge
a6)
dJ
ra
luut
=
\t
o
(o
E
co
lfj
=
=
tr
(|.t
(o
a
o
o
o
€
6|
FN
e;
o.)
6r
oo
F
o,
ro
o
qt
o
o,
\t
(o
o
(\i
(o
6.,
o
rrj
o
(o
ai
C\f
o;
(\l
F
(\l
N
\'t
FF-
ro
\t
o
q)
\(-)
t\
€;
oo
F-
F
ci
<\l
o
o
o.,
(o
!+
o.i
F
e)
s.,
\t
l{)
.^
f-l{) f.cD
\.J /A
oo
-i
\-j
f.\t c!
cf)
.A
\f
F'
C\
\-:
c\
N
c\
rr)
f.A
lf)
CD
t-
o.t
o
Fo.,
F
sCD
c\j
o
6
o
\t
o
6.t
o
t\
r.)
ro
o
(\,1
c\l
F*
1l)
co
r.)
r4)
\o
\t
c\
\f
#i
f.\
(\
F-
Y
c\
\$
Fj
a
N
tr
cn
$
(a)
ro
F*
o)
N.
c\i
t()
F\
€
o,
t\
ro
qt
6i
oo
r{)
o
(ro
\F-
o.)
ro
F*
ro
r|)
F
F
o s
tr
=
Y
o
o
o
ro
o
(\l
c;
(f,
o)
6l
F\
FJ
\+
o
(\
\+ oi
\f
F
N
\o
?q
Ed
NM rE
S
o
T
o.)
oo
T
C\l
ot
ro
c\l
ro
q\r
N
lJ)
(\l
o
\t
ro
\+
o
o.)
\t
cl
ro o o
o
=
(o
o)
c;
r{)
r.i
ro
€
(o
F\
ro
t\
rl)
oo
o)
e.i
(\l
(o
o.,
lr)
l\
an
oi
(\
|r)
t"\
o
(o
o)
ltt
o.j
F\
(\{
rr)
o)
o)
q)
\t
si
q)
(ct
(\{
o,
4.,
s
(\
o
F
!+
O)
F-
FJ
t\
oo
o.,
\oo
o
a?
o
o,
ro
q
o
o
o
a
c;
(5
o,
t\
Fi
\+
F
F
ra,
o
F
F
G0
d
tU' o
o
lr)
c\
c\ \+
f.d
\if
c\
oi
\+
t=
EE
:A
S5Y
71 tE
sl
=j
6 rr3
(;t
n
6M
(o) h
@E
CA (e
^k6
qs
ql
EcE
El^
90
)algs
@
@
H
tlE
Ytt)
?E
2,2 5=== o=
o- z. z.
ffe
4=2
z ll-l
SR
x-] r(/)
in uJ lrJ
dE
oo
5e
H'fr o!?;,
-v)- =J,H o- o_ o-R
E
2<=
eq ifte
Ou) =l
gE
:<o<
vI=
u)2.>
'FE ouJ<
T,ME
FO
Fo-o-
oN N
g1 +
U)'F J
N
<E o
(rq
=E
B'H =6
EB P
FOt]r, NE
c.)
$
|r)
(o
t-
C!
o.l
6l
6l
6l
(U
E
<t
G'
(9
G'
-r c)
:<!
Lll a ,9gg
2;a
<.(E
B
4
M
-_s
Qn
e
9=tsm
(E
(E
rka
==e
?ffid
*E8
iloct
o-=
E,E
=<
€€
.=C
E=
L< (5'=
\f
o.)
N
Y!s
\>
o -^o
E '(E
.zN
(!
^8, -u, .I E(s
Y
-v)
4.9
-2. *'E E o)>
-!<
=N
vz. gE o) 5au
lJ:< og
=
6l
-f
Rs \
FJA
6l
-f
(D
+
5a
sa
Jaz.
=6
o< +<
^-=
Y6
^E z.F
-2. (LO
fuJ
-<
\a z. :<E
:)
lJ-
ra,
f:<
tt)
o)
co
'b
r<
+
:=
Y
N
(D
U)
o
S
t
(\
CD
lr) r{) |{)
t\
o,
(o
F
a
l.(t
o
\+
c!
(o
N
(o
o;
oo
F
O)
\t
\f
(\l
f.-
CD
d
N
N
F\
l.j
€
oo
6r,
(\|
(o
\t
f.\
o
o
o
trj
O)
o
LO
\t
O{ lr)
cfj
\f N
F- c\
\$
\i
N N c\ -i N
r()
cr)
c\ \i.
\f
/A .^
It- e.j
ro
t\ |{)
\f c9
.^
cFj
ts'
o
o
o
C\f
\-j
CD
o.j
t\
(o
ci
C\I
c-)
\f
c!
c;
o
(o
F-
ro
I
(o
F
(o
e.i
(\
c?
o
c\
(o
N
o,
(\l
c-)
(\
e,.i
(o
lfj
F
C\I
I
c\
F\
rA
e\
(
.A
f.-
\$ oo
t\
c.) f.\ O)
\t
T
d
6.t
\-j
!t
trj
o) c\
(o
e!
c-)
c\ N
\t oc;
\f
c\ t\
oo
\+
(o
€;
r()
O)
CD
o
o
o
r.c)
\f
N \+
f--
ra,
(o
ro
lr)
Q;
(l.,
€
FJ
F-
F.
UI
-3
c!
n5
>1
C!
SI
tl\l
<\r
o.)
c;
\f
\-j
\-
:
=
ST
c-)
(\r
t.-
6
ot
C!
(cil
c\
r4)
.;
\f
\t
N
F'
c") oo lr)
e! c-) c-)
d
\$
o .^
c.j
t\
tF\ \t
o
o
o
\t
\t
€
t\
o
CD LO
F\
c\ \f
f\
N
(o
(o
ro
(c;
(o
ci
o.,
€
S
I
tol
J
A'\J'
ffiE
_h?K
o
\t*
>2@
c1l
=(at@,
Jt
=
d6{
-29.
u4
C\
(o
O
t\
\t
c..i
ro
ro
o
o
o
F\f
N
lr)
ro
o
(\r
qi
a;
o.)
6.,
SI
r9r
?q
Ed rE
nn4
lo\ t95
rJ .=
-16l
t35 E
CD
N
o
\f-*
(o
t\
\l.
o.i
la)
o
o
s
t*
\-
N
ro
o
c;
(5
ct
(?,
ral 6
(MH
:9?
z1
te
PE
6
.=
(D
t(J
6@
7.6
- (9)
@s
lool a
lg
c4
\
(E
a6
<(6
-eRb ",8
v
o
l--
I
_uI
lrll
I
4
ris
s<
J
o
E
:<
'b
Lu
(J
z.
(E
\i-
J
-=
o<
z:<
v
(9
(L<
=2,
:<<
= fm
ao
-J
<
N
<t)
c)
!o
\<
c)
S N
z.
e
q<
z.=
HE
z.Y,
ES
<F
o
N=
a = z,o
HE
o
e\ c.j \f rrj
rcj
\-j
rA
?
(t
.=
(!
I.IJ
Y?5
Soo
@
@
o
F
aqB
C\t
rr)
N c\ c\ c\ N
r.j
Lrj
lf)
N
-=)
J
o
o<
>2
J<
eE
Y=
f;< oN
F
.=
JY
I
N
c/)
o
LO
at)
vt ee
==
:) lJ- 2=
srt)
|r)
s
(o
@
o)
c
(E
c/)
LUKA B[4@GRAD'AD tsE@GRAD UNIAPRED PRIPREMLJEN PLAN RE@RGANIZAGIJEJ
Pme6f,56@m teksft sa flzmn@mamna fl doroumamoa @d 28"W'2;0,4&
W.
Mere u postupku reorganizacije i planiraniinvesticioni projekti
Da bi se ostvarili ciljevi reorganizacije, finansijska stabilnost
i
izmirivanje obaveza prema
poveriocima uz profitabilno poslovanje, planiran je niz mera koje se mogu podeliti u dve grupe:
.
Mere koje 6e u kratkom roku imati znadajan uticaj na prihode
i
neto rezultat za 2013,
godinu (QuickFix),
'
Dugorodne i strateSke mere koje 6e u srednjem i dugom roku pozicionirati druStvo LUKA
,,BEOGRAD" kao jednog od vodeceg udesnika na srpskom trZiStu uz redovno servisiranje
obaveza prema poverioei ma.
'1. Kratkoroine mere (QuickFix) - knatak izve5taj o odekivanim bitnim dogadajima
i
u
poslovanju nakon dana sadinjavanja plana pregled obaveza dije se
dospe6e odekuje u narednih 90 dana, kao i nadina namirenja tih obaveza
Kao prva kratkorodna mera koja ce biti sprovedena
u
2014. godine jeste detaljno mesedno
budZetiranje prihoda i tro5kova.
Kao druga mera za uvodenje finansijske discipline u poslovanju jeste usvajanje procedura rada
Odbora direktora u uslovima reorganizacije.
Nakon pravnosnaZnosti re5enja
o potvrdivanju usvajanja Unapred pripremljenog plana
reorganizacije, Odbor direktora Dru5tva ce zasedati jednom nedeljno i odobravati sva pla6anja koja
ce se vr5itijednom nedeljno. Predlog zaplacanja kao i pregled izvr5enih placanja DuZnik ce biti u
obavezi da odmah dostavi i nezavisnom strudnom licu koje prati primenu plana.
Odgovorna osoba
za implementaciju ove mere je lzvr5ni direktor, a rok je 10 dana od
dana
usvajanja Plana,
lako su trcr5kovi ve6 znadajno smanjeni, u postupku izrade Plana reorganizacije za 2014, godinu
nacinjen je napor da se ovi troSkovi dodatno smanje, Planirana smanjenja obuhvataju sve vrste
troSkova na koje se moZe uticati, a narodito na racionalno kori5cenje potro6nog materijala, goriva i
elektridne energije, tro5kova transportnih usluga, tro5kova reprezentacije, reklame i propagande i
ostalih nematerijalnih troSkova
Nezavisno strudno lice ce pratiti sprovodenje Plana reorganizacije ijednom mesedno, do'15-og
u
mesecu za prethodni mesec, poveriocima 6e dostavljati izve5taj o ostvarenim rezultatima za
prethodni mesec, sa komentarima o eventualnim pozitivnirn ili negativnim odstupanjima od plana,
kao i sve druge izve5taje i podatke koji budu utvrdeni kao obaveza tog lica u ugovoru koji 6e biti
zakljucen u skladu sa odredbama ovog plana. Posebno, nezavisno strucno lice 6e poveriocima u
okviru tog izve5taja dostavljati detaljan pregled (u smislu iznosa i osnova) za svako eventualno
prevremeno namirenje bilo kog poverioca klase A ili 41 iz sredstava zaloge, do kojeg je doSlo u
skladu sa ovim planom
Strana 99 od 105
[,UKA'BEOGRAD' AD tsEOGRAD UNA,PRED PRIPREMIJEN PLAN RE@RGANIZAGIJEJ
Fne6[56em teksG sa fizmnemamna fl dopumamna od 29"06,'20.4&
2. Dugorocne istrateike mere
Strate5ka mera bice pronalaZenje strate5kog partnera koji bi obezbedio finansiranje realizacije
projekata kompanije vezanih za privodenje nameni zemlji5ta kojima raspolaZe, ali sve aktivnosti s
tim u vezi kao i bilo kakvi pravni poslovi s tim u vezi mogu se preduzeti odnosno zakljuciti samo uz
prethodnu saglasnost Komisije poverilaca,
XlL Procena vrednostiimovine
u sfuEaju bankrotstva
Procena jel Predlagada da bi vrednosti novdane mase koja bi se ostvarila prodajom imovine
slucaju bankrotstva iznosila cca 35,000.000,00 EUR-a,
u
Likvidaciona vrednost u EUR,
1, Gotovina i gotovinski ekvivalenti
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biolo5ka sredstva
000
35 000.000 00
3. Dati avansi
0,00
4, PotraZivanja
0,00
5. Zalihe
0,00
6. Udeli ili akcije kod drugih lica
0,00
7
linpnno inrtanti
0,00
8
Ostalo
0,00
Ukupno:
35,000.000,00
Ocekivani prihodi od prodaje nekretnina koje su u vlasni5tvu LUKA,,BEOGRAD" a,d. Beograd
procenjeni su na ukupno 35.000,000,00, Procenjeno je da bi se u sludaju bankrotstva ostvarila ova
vrednost nekretnina uz diskont od 50% u odnosu na procenjenu vrednost nekretnina (koja iznosi
oko 50.000 000 EUR-a na dan podno5enja Plana, s tim da je ovo relativno optimistidka procena u
odnosu na prosek u Srbiji koji iznosi 30% procenjene vrednosti.
Strana 100 od 105
[,UKA BE@GRAD' AD tsEOGRAD UNA,PRED PRIPREMIJEN PLAN RE@RGANIZAGIJEE
Pme6[56em t@ksft sa flzmnemamna fl dopunamna od 28"06,.210'44"
Finalna
procenjena
fer vrednost
Knjigovodstvena vrednost
OPIS
Uve6anje
UKUPNO
01,01.2006
Nabavna
vrednost
lspravka
vrednosti
Sadainja
vrednost
Konto 02200 - Hidrogradevinski objekti i kejovi
283.451.286
198 923.016,00
84.528.270
297.295.982
44.594.397
341.890.379
Konto 02210 - Otvoreni skladi5ni orostor - saobra6ainice
399.746.231
329.037.538,27
70.708 693
459 823 948
68 973 592
528.797.540
7114860
5 638.060
1.476 800
4 268 557
640.284
4 908 841
2.502.238.490
1.226.561.768
1.275.676.722
4 650.306 873
965.142104
r.553.695 935
1.499.029
124.213
4.816
0
0
0
72.858.181
36.628.684
36.229.497
105 825 765
'15.873.865
121 699 630
3.266.908,077
1,796,91 3.279
1.469,994,798
5.517 .521.125
Konlo 02220 - Kontejn
e
ri
KonIo02230i02240 - Zidane zorade - obiekti ludki - UKUPNO
Konto 02250
-
Objekti vodovoda i kanalizacije
Konto 02270
-
Zeleznidki kolosieci
UKUPNO
1.37
i.550,992,324
Navedena izuzetno niska vrednosti u slucaju bankrotstva bila biostvarenaizvi5e razloga:
1.
2.
3.
je na trZistu nekretnina Srbije i
Beograda veoma izralen trend visoke
je
da
ce cena ostvarena u prodaji u sludaju
realno
odekivati
te
sasvim
nerlikvidnosti,
Trenutno
eventualnog stedajnog postupka biti znatno ispod procenjene vrednosti, usled nedostatka
tra2nje i konkurencije u postupcima javnog nadmetanja,
Nije realno da bi se u uslovima finansijske krize moglo odekivati pronalazenje jednog
kupca za delove prostorne celine, dok bi cepanjem celine na delove (Sto bi u tom sludaju
bilo jedino re5enje) ukupna vrednost bila drastidno umanjena u odnosu na procenu,
Rizika vezanih za spor oko prava kori5ienja zemlji5ta sa Gradom Beogradom,
Ukupna procenjena vrednost novdane mase koja bi se ostvarila prodajom imovine u slucaju
bankrotstva iznosi EUR 35.000.000.00.
Procena data od strane predlagada, uzima u obzir Republidki prosek, odnosno pretpostavku da bi
vremenski period neophodan
za rcalizaciju prodaje imovine Stecajnog duZnika iznosio cca
3
oodine,
Strana 101 od 105
LUKA BE@GRAD'AD BEOGRAD UNA,PRED PRIPREMLJEN PLAN RE@RGANOZAGIJI=
Pr@6[66@m t@ksft sa nzmn@mamna I dopurmamna od 29"0F,20,44"
XVll" Pore(lenje usvajanja
Plana reorganizacije sa bankrotstvom Stedajnog
lz date tabele jasno se vidi da bi u slucaju bankrotstva
duinika
-
i
najbolje obezbedenom poveriocu
razlucnom poveriocu Klase A biti potreban znacajan vremenski period za namirenje dela njegovog
potraZivanja, uz veliki rizik da se najveci deo poverilaca ne naplati u potpunosti, uz zaista znadajan
stepen nenaplacenog potraZivanja,
Uporedni prikaz potencijalnog ishoda Unapred pripremlienog plana reorganizacije i stedajnog
postupka:
Kriterijum poredenja
UPPR
Naplata potra2ivanja
Potpuno namirenje
Klasa A.
Klasa A1.
Klasa B.
Klasa C.
1
Nepotpuno namirenje
30% (2,5 godine)
00%
'100%
1
300/0
(2,5 godine)
30% (3 godine)
00%
30% (3 godine)
lsplaceno tokom predstedajnog postupka
Klasa C1
1
00%
30% (3 godine)
Klasa D.
100%
10% (3 godine)
Klasa D1
Rokovi za isplatu
Klasa A.
Klasa A1.
Klasa B.
Klasa C.
Klasa C1
Klasa D.
Klasa D1
Odekivani troSkovi
1
00%
Reorganizacija
Bankrol
u roku od najdu2e 5 godina s tim da se
odekuje izmirenje znadajno pre tog roka
u roku od najduZe 5 godina s tim da se
2,5 godina u proseku za naplatu 30% a ostalo
otpis
2,5 godina u proseku za naplatu 30% a ostalo
odekuje izmirenje znadajno pre tog roka
otpis
3 godine u proseku za naplatu 30% a ostalo
00man
otpis
3 godine u proseku za naplatu 30% a ostalo
lsplaceno tokom predstecajnog postupka
Znahjan deo po usvajanju plana, ostatak
roku od 5 godina
u roku od 5 godina
otpis
u
3 godine u proseku za naplatu 30% a ostalo
otpis
3 godine u proseku za naplatu 10% a ostalo
otpis
u roku ne kracem od 5 godina, nakon
namirenja poverilaca ostalih klasa
600,000 RSD
Dulnik izlazi iz finansijskih poteSkoca
Posledice postupka
0To
znadajno finansijski restrukturiran, sa
zagarantovanim izvorima prihoda za
servisiranje obaveza
0o/o
cca 100 miliona RSD (prosek je 20% vrednosti
stedajne mase)
Du2nik prestaje da postoji, resursi kojima
DuZnik raspolaZe prodaju se u dugotrajnom
komplikovanom procesu u kojem se vrlo
i
verovatno ostvaruje veoma niska cena
Strana 102 od 105
U'KA'tsEOGRAD* AD tsE@GRAD UNIMRED PRIPRtrNNIJEN PLAN RE@RGANIZAGIJIE
Pr@6f,56@m t@ksft sa ftzmil@mamna I dopumamna od 23"@6'20,n4
WllL
Rokovi impbmentacije
Datum pocetka primene plana reorganizacije:
potvrdivanj u usvaj anja
U
napred
pri prem
ljenog
pl
14 dana od dana pravnosnaZnosti re5enja
o
ana reorgan izacije,
Rok sprovodenja plana: 5 godina od dana usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije,
Tabelarni prikaz redosleda koraka po usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije sa
okvirnim rokovima implementacije:
Datum podetka primene
Plana reorganizacije
14 dana od dana oravnosnaZnosti
usvajanja reSenja o potvrdivanju Plana
Realizacija obaveza pod reZimom
Unapred pripremljenog plana
ronrnenizeniio
u skladu sa Zakonom o stedaju
lsplata poverilaca iz
Klasa predvidenih ovim Planom
U skladu sa usvojenim reprogramom
Strana 103 od 105
r{)
o
so
!(!
(o
s
s
'=(!
C.
(u
o
c
sg
(D
>(J
ts
cl€
c.i
gF
€G
cr)
'6=
ss
E
H
H
HH
<
H@
EH
H5
',Ro
ffi =
E
EH
EE
=JA
tool
E
=
E
<t,
€;S
R[
sE
g>
(o>
(5
=
F
,.2,
o
t
o
(9-
F
F
E
o
o-
(t,
z,
z.
'N
z,
-z,
,N
o
o o
o
=
:<
!<
-
o
o
t
h
6.5
=
-.2
>d-': 6=
>o
=F9
qr'a P
RE
Y
o
L'=
=(UN(D o-:c
o'X
(L
j
F
(E
o
=
!ot
>at)
.t
o
q
J
L
=
'o
o
o
C.
(g
(D
.t
UJ
-z.
(D
o
N
-o
ul
a
z,
iz:
o o!1.=
s2
E
o o E,
- ot FI,IJ_, oo
=
co
o
F
(,
f
(t,
o F 00
J=
E (t
F
D
o -uJ L
E
o
z.
E 00
J
UJ
o
N (L Y z.
o
F
f
:< o =
tco =
=
o
N z, Y
-
(D
z.
z.
N
a
C,
IL
J=
at,
=l
u
o
o-
E
L
E,
(9
uJ
J
(t>
(D
z.
ul
=
z.
o)
orJ'92
o
cO:ai
(u
d X'=
I
at,
T
E,S
.SE
.=
N
EA
8N
EP
o H-P
o- r(D
c 60
=
,N
SB
E€
I.P
!a
c,E
= oc
=,R
*'H
.BE
YO
,j. >
lv
E+l
E€
ro ;f
.:
o!q
cr) N
-:z c)
o'd
\
E*
Eg
R& '$F
EH
fl H
E "s
ffi
gT
(o
.1s
s's
'g$
:':
B
K
S$
E
c.l i6
c\t i:
sooio
'-=(n o at,
*(E
(Db
'{
*5
-=P
(o
(o
rs\
&.-*
.q.'F
C,
-O
.=s
L(9)
=(g
_o l'-
S'E
A
'=5v'
Ol
c\ :EO
c\ 3_B
blR
&
hg
.=JF
:,N
N
s.s
5
=
(!(D(o
(5=(o
N.>
: E9E
5F
MJI
E
o
_f
o
r
.CI
o
!,
,N
ct
(D
o
o
o
z.
o
(J
at,
=
E
F
(t)
ul
z,
IJ
J
-ul
-z.
E
=
N
c.j
NiiO
'Y
G= H
+<o;+
X o.='
.=cF
=(Eq
E 9'=
.N6s!
'=N a
<h
P==
=F:
*o-a
oe=
6
o(g x
=z-a
otatE
.s
.s '=
tt-o(,
OOm
o
c\ o) o) i;
o
oi c.i E
O-tu
i<i<H
rico
c(U qq
(5
o
O)C\
-
h
6'
(D
CCI
LUKA'tsE@GRAD' AD tsE@GRAD UNA,PRED PRIPREMIJEN PLAN RE@RGANIZAGIJIE
Fre6f,56em teksft sa lznnemamna f, dopumanna od 23"@6P;0,X4
fr(
lzjava Duinika o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu
U skladu sa cl. 156 st, 3 t, 3) Zakona o stecaju (S/, g/asnlk RS, br. 104/2009) icl.
Pravilnika
o
nadinu sprovodenja reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije
sadrZinitcrg plana (S/. g/asnikRS, br. 3712010), u svoje ime
4
i
iu
ime podnosioca plana, ipod punom
materijalnom i krivicnom odgovorno5cu, potvrdujem da su podaci i informacije navedeni u planu
tadni i potpuni prema mom saznanju u momentu podno5enja plana, a narodito: da ne postojr;
poverioci dija potraZivanja nisu izridito navedena u planu a koji bi, da su obuhvadeni planom, mogli,
pojedinacno ili zajedno, da svojim glasanjem utidu na odluku o usvajanju plana; da su u planu
navedeni svi zahtevi tre6ih lica prema podnosiocu plana za koje podnosilac plana smatra da nisu
osnovani u celosti ili delimidno; da su pri oceni i obradunu osnova, visine i vrste potraZivanja
svakog poverioca pojedinacno uzeti u obzir svi raspoloZivi podaci i informacije; da osim onih
izmena dostavljenih sudu u plan nisu unete nikakve druge izmene nakon Sto su poverioci potpisali
izjave da su saglasni sa planom i spremni da glasaju za njegovo usvajanje; i da je u plan uneta
svaka buduca okolnost koja bi mogla znadajno ili presudno uticati na sprovodenje plana ili
znatajno oteZatisprovodenje plana, a koja je mogla biti pretpostavljena do dana podno5enja plana.
Ovom izjavom potvrdujem da sam u postupku pripreme plana
i
prikupljanja podataka
i
informacijir postupao savesno i sa paZnjom dobrog strucnjaka.
U Beogradu, 23.06,2014. godine
.d. Beograd
direktor, Milan Beko
Strana 105 od 105
I
l
l
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
ti
,l
:i
1i
S
J
=
:
o-
o
t
rr)
E.
F
a
6g
!!
@
oo
Y<
9q
l
J
L
t+
ec
gg
Y
99
gs
oo
u? o
ru
>P 3=
ovI<6:
VJ
Y
r../
-
I
uJ
L-
t!
q
f F
E
-P
6
*l;
oo
c
'6
o
r/
Ir
:3
6
tn
:e
It
Download

Prečišćen tekst sa izmenama i dopunama od 23.06