УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - UNIVERZITET U NOVOM SADU
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU
UNIVERSITY OF NOVI SAD INSTITUTE OF LOWLAND FORESTRY AND ENVIRONMENT - ILFE,
СРБИЈА - SERBIA
Број. VIII – 14/7
Нови Сад, 18. 03. 2014. год.
Регионални прогнозно-извештајни центар
Прогнозно извештајна служба за шумско и украсно дрвенасто биље
у граду Новом Саду
САОПШТЕЊЕ БР. 1
Са почетком вегетације на дрвећу у парковима, дрворедима и другим зеленим
површинама у граду очекује се и почетак деловања штетних организама. Успешно
сузбијање неких од њих је везано за само кретање вегетације и за период пупљења и
отварања пупољака, те овом приликом указујемо на неке од њих:
1. Гљива Apiognomonia veneta (изазивач сушења и одумирања младих избојака,
гранчица и грана платана) се у време кретања вегетације и отварања пупољака,
интензивно шири презимљујућом мицелијом и расејава спорама са опалог лишћа што је
прави моменат за превентивно сузбијање. С обзиром на јаке нападе ове гљиве током
протеклих година, а са намером да се развој ове болести спречи у самом зачетку,
препоручујемо да се наредних дана, када почне отварање пупољака, приступи њеном
сузбијању. Сузбијање треба обавити препаратима на бази бакра (препарат ''бордовска
чорба'' има предност над осталим фунгицидима јер има продужено дејство и мање се
спира кишом) детаљним прскањем крошњи тако да сваки пупољак односно новоразвијени
лист буде покривен фунгицидном суспензијом. Друго третирање крошњи треба обавити
две недеље након првог, а у случају обилнијих падавина третирање треба поновити. С
обзиром да сузбијање треба започети када почне отварање пупољака извођач третирање
мора пратити фенологију и са почетком отварања пупољака треба одмах приступи
третирању крошњи.
2. Треба очекивати и активирање пупољака дивљег кестена (Aesculus
hippocastanum). То је моменат када врло опасна гљива Guignardia aesculi врши примарне
инфекције младог лишћа својим аскоспорама и када треба приступити систематском
сузбијању ове гљиве. Прво третирање треба обавити у првој половини априла месеца и да
се понови још најмање једном до средине маја месеца, уз придржавање препорука о
концентрацијама датим у упутству за примену фунгицида.
1
3. Пепелнице лишћа, осим на опалом лишћу (на којем се развијају плодоносна
тела савршених стадијума гљиве), презимљавају и у стадијуму мицелије на и у околини
пупољака. Одмах по кретању вегетације мицелија гљиве колонизира тек отворене
пупољке и тиме одмах остварује заразу младог лишћа. С обзиром да се пепелница храста
на лишћу јавља веома рано пожељно је да се одмах обави сузбијање гљиве неким од
следећих фунгицида : ''Rubigan'' у концентрацији 0,05-0,1%; ''Anvil'' у концентрацији 0,10,2%; ''Bayleton EC-125'' у концентрацији 0,05-0,1%. Третирање треба обавити тако да
пупољци и гранчице буду детаљно прекривене фунгицидним материјом.
4. Мишљења смо да треба обавити и прихрањивање (ђубрење) старих стабала у
парковима и дрворедима у граду. Претходно је потребно плитко механички обрадити
површински слој земљишта око стабала, по могућности у оквиру граница простирања
крошања. Сматрамо да је неопходно да се на овај начин поступи са површинама на којима
се налазе законом заштићена стабла (посебно Celtis australis – улица Модене) и
површине на којима у парковима расту групе стабала црног и белог бора. Стабло Acer
platanoides „Globus“ у Католичкој порти показује прве симптоме одумирања. Смештено је
између зграда и комплетни простор око стабла је покривен бетонским плочама што ствара
јако неповољне услове за раст. За правилан раст биљака је, осим воде, потребно и
присуство кисеоника и хранљивих материја у земљишту што овде није случај. Морамо
још указати и на константно механичко оштећивање дебљих грана у крошњи овог стабла,
првенствено насталих приликом постављања осветљења, тенди, реклама и сл.
Током прегледа зеленила у граду, обављеном у периоду од 10 – 14. 03. 2014.
године, утврђена је повећана бројност штетних организама на дрвенастом биљу које није
обухваћено зимским прскањем, односно на којем ово прскање није квалитетно урађено.
Предлажемо да се сузбијање штетних организама на дрвенастом биљу обави на
локалитетима приказаним у табели бр. 1.
За прогнозно извештајну службу:
- др Мирослав Марковић с.р.
- др Предраг Пап с.р.
- др Милан Дрекић с.р.
- др Верица Васић с.р.
- мр Леополд Пољаковић – Пајник с.р.
Обрадио:
др Мирослав Марковић
_________________________
2
Табела бр. 1. Појава штетних организама на шумском дрвенастом биљу у граду Новом Саду (прилог Саопштењу бр. 1/2014)
Назив штеточине, болести
или друге појаве
Carulaspis (Leucaspis) juniperi
Unaspis euonymi
Подаци о нападу
Врста дрвећа или
жбуња
Juniperus horizontalis
Evonymus japonicus
Pseudаulаcaspis pentagona
Morus sp.
жалосна форма
Physokermes piceae
Picea sp.
Parthenolecanium pomeranicum
Taxus baccata
Локација
Студентски трг Кампус
(жбуње испред Високе
пословне школе)
Парк код Извршног већа АП
Војводине
Футошки парк
Студентски трг Кампус
(жбуње испред зграде
„Урбиса“)
Студентски трг Кампус
(жбуње испред зграде старог
Ректората)
Парк Извршног већа
АП Војводине
Футошки парк
Број стабала
или жбуња
Жбуње
Средњи
Жбуње је
стручно орезано
Слаб до
Средњи
Жбуње треба
орезати
Слаб
Једно стабло
Слаб
Стабло поред
јарбола
Већи број
стабала
Слаб до
Средњи
Cumminsiella mirabilissima
Mahonia aquifolium
Сузбијање обавити препаратима на бази
минералних уља (нпр. “Бело уље”, “Белол”,
„Црвено уље“, „ЕОС“, “Галмин” и др. у
концентрацији 2-4% и при температурама
ваздуха вишим од +70С).
Слаб
Жбуње у парку
Слаб
Жбуње на
гробљу
Стабла у парку
Бројна
положена јаја
Жбуње у парку
Средњи
Футошки парк
Ново гробље
Thuja orientalis
Средњи до Јак
Средњи
Дунавски парк
Taxus baccata
Предложене мере
Јак
Juniperus sp.
Acarina
Интезитет
напада
Футошки парк
Дунавски парк
Футошки парк
Сузбијање обавити препаратима на бази
chlorothalonila у прописаној концентрацији.
Третман поновити након 10 - 15 дана
Назив штеточине, болести
или друге појаве
Суве и натруле гране у
крошњама
Подаци о нападу
Врста дрвећа или
жбуња
Локација
Sophora japonica
Футошки парк
Prunus laurocerasus
Студентски трг Кампус
Quercus robur
„fastigiata“
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Corylus colurna
Ул. Цара Душана
Футошки парк
Chamaecyparis
полегли
Picea abies
Quercus robur
Предложене мере
Интезитет
напада
Нестручним орезивањем крошње стабала су изузетно високо
подигнуте а остављене су гране (главне) на којима су са
земље видљива оштећења и маса карпофра гљиве Inonotus
sp. Стабла орезати „у главу“.
Извршити корекционо орезивање
Стабла у парку
Једно полусуво стабло испред
зграде „Урбиса“
Chamaecyparis
lawsoniana
Сува стабла
Број стабала
или жбуња
Стабла код
дечјег игралишта
према хотелу
„Парк“
Жбуње испред
зграде „Урбиса“
Стабла у
дрвореду
Студентски трг Кампус
Жбуње испред Пољопривредног
факултета
Стабло испред Пољопривредног
факултета
Два стабла иза зград Технолошког
факултета
Сеча стабала и кршење жбуња
Download

Saopštenje 1-2014 - Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu