MEMBEROF PASTORGROUP
A.D.valrosprem
(
KATATOG
LICN
IHZASTITN
IH5REDSTAVA
PITON
CLEAR
TIPARICTEAR
sbezbojnim
soaivima
Naoiare
lagane
odpolikabonata.
Boina
zaitita.
Rupice
nak kimazavezicu,
Boja:PRoZIRNA
sbezbojnim
soiivima
Naoiarc
lagan€
odpolikarbonata.
Nosni
ddaiodpolikarbonata.
Podesiva
k lG.
Boinazaitita.
Bola:PLAVA
KILIMANDJARO
od
matka
sasoiivima
Naoiarc
polika6onata;
ventilacija
s
indiektna
4ventila,
pvca;
ohirodlaganog
elastiinatraka
zapriavriiivanje.
Boja:PLAVA
Naoiare
laqanesbezbojnim
soiivjma
odpolikarbonata.
Boina
Nosni
driatodpolikadonala.
zaitita.
8oF:PLAVA/PR0ZIRNA
BAIBI2
ititnikomod
Nosai
vizia5prednjim
polikaftonata
+ vizir
polikarbonata,
VIS0RP(:
lizirod
bezbojni
smetalnim
obrubom;
dimenzijeS9x20cm
TUTA/CRNA
Boja:
vts0R-PC
vizira
od
Kompletod2
rczeruna
polikarbonata
rubom.
5metalnim
pri&riiivanja.
sisit€m
Uiiver2alni
vizira:
nosaaima
Moiesepilagoditi
BAIBI2PI(O2,VIsORHOLDER,
Dimenzte39x20cm.
Boja:PR0ZIRNA
,J)
vts0R-G
PICO
2
2 vizira
5ieliinom
Kompletod
mreiicom
i metalnim
rubom.
piavriiivanja.
llnivenalni
sirtem
vizin:
nosaiima
lMoie
5epilagoditi
PI(02-VISORHOLDEB.
BALBI2
Dimenzijelgx20cm.
Boja:(nNA
od
vDira
sprednjim
ilitnikom
No5ai
polika6onata
+vizir
s
VIS0RG:
vizirodieliinemreike
dimenzie
39x
mdalnim
irbom;
20cm.
Boja:
ZUTA/CRNA
TOBAT5
sasoiivima
od
Naoiareza
varcnje
polikaft
zatamnjene
din5.
onata,
(dlcapodesiva
unekolikopozicia.
Boina
zailita.
BojarIRNA
ivarenje;
n bruienje
Naoaare
maska
prozirnim
izatamnjenim
dupliokvirs
soiivima,
pvc-a;
indirektna
0leirod
laganog
ventilacta.
prozima,
soiiva
Fil$na
unutrainja
soiiva
napodizanje
spoljna
zatamnjenedin5.
Boja:CRNA
FORESTIER
2
III
QUARTZ
Zaititna
kadga
otponanaIJVzrake,
(PP).
gurtine
odpolipropilena
visoke
tektilnetake
u unutninjem
delu
kacige
radiveieudobnotti;
8taiaka
pdalriiivanja.Traka
pmtivznojenja.
podeiavanje
Ruino
iiinetoikifum:
iirinaglaveod
53do61cm.2polo:aja
(visoki
unutninjeg
i
delakacige
niski)ladiv{e udobnostj.
flektiina
izolacia.
BoJa:
ZUTA,
NARANIASTA
Veliaina:
PoDEsIVA
Zaititna
iumalska
kaciga
kojase
sasroji
od4dela:
1)kaciga
QUAnTz
gunine,
lll:polipropilen
visoke
olporan
naIJVznke.Telalilne
tDke
uunutrainjem
d€lu
kadgeradi
ve(eudobnorti;
I taikipriivrj(enja.
toikiia.
Podeiavanje
iiinepomoau
protiv
Traka
znojenja.
Blister
pakovanje.
2)Antifon
SuZu|(A.
3)Nosaivizin
Vl50R
H0LDER.
4)Vizir
sfeliinom
rnr€Zicom
V|50RG
BoJa:NARANIASTA
Veliiina:
Po0EslVA
TRAVAUX
2
Zaitiola
kdgaotpoma
nauVznke,
(HDPE).
gunjne
odpolietilena
visoke
od
Unutrdinji
deokacige
strakama
polietilena{LDPE),6taakip
ivdienja.
Ruhopodeiavanje
iiinepomoiu
PV(trake;
opsEqlaveod5l
do62
protiv
on-Trdka
znojenja.
Elektriina
izolacija.
Bojar
BELA,
PLAVA,
ZUTA
Veliiina:
P006|VA
Antifon
saikoljkama
0dpolirtirena
(P5)i rintetiikon
penom.
obruiod
jaituiiai
ABlapodesivpovisini.
[4eki
p tiskom.
slaganim
Boja:PLAVA
Veliiina:
P0DESIVA
polumaska
Jednokhtna
FFP3,
ikoljka
odnetkanih
5intetiikih
vlakana,
t
membranom
zaizdisanje.
Siroke
trak€zap foridvanjeoko
glave.
ploiica
Metalna
iznad
no5a.
Pakovanje:5komBoja:BEU
SEPANG
c0Nlc200
e
saikoljkama
odABS-a
i
Antifon
jastuiidi
5intetif
kompenom.
[4eki
pritiskom.
slaganim
obrui
od
polikarbonata,
podesiv
povi5ini,
podstavljen
savitljiv,
ladiudobn0sti.
BojaTNARANCA5TA
Veiiiina:
PoDESIVA
Jednokratni
iepidi
rauiiod
poliuretanske
navezici;
Pene,
pakovanj€od
200pari.Svakiparje
pakovan
upo5ebnoj
keiici.
Boja:ZUIA
polumaska
lednokratna
FFP2,
ikoljka
odnetkanili
sintetitkjh
vlakana
s -t
mernbranom
zaizdisanje.
Metaina
ploiica
Dnad
nosa
Pakovanje:
l0komada.
Boja:
BELA
.*
\@
polumaskd
Jednokntna
FFP2,
ikoljka
odnetkanih
rintetifkih'/iakana
pbfkaiznad
lletalna
nosa.
Pakovanje:20
kom.
Boja:BELA
polumaska
lednokatna
FFP1,
ikoljka
odnetkanih
sintetiikih
ploiica
noe.
vlakana.
l\4etalna
Dnad
Pakovanje:20komada
Boja:BEI-A
MARS
M32OO.
polumaska
t 2fihera.
Gumena
Napomena:
elattiina
tnkaokoglave.
jepredviilena
5
maska
zako iaenje
frlterise
f lterima
kolekiem1000;
posebno.
naruiuju
pakolanje.
Bliiter
Boja:PLAVA
2filtera
A2
Komplet
zamasku
113200
MARS
Boja:
5l\4EDA
Kompler
2fihera
P2
MAR5
zama5ku
1\/13200
Boja:
BEI-A
M-m4
A181ElKl
M3000
Komplet
2flleraP3
zamasku
l\43200
l,4AR5
BojarBELA
JANUS()2
2f ltera
AlBlElKl
|(ompler
zamasku
1ll{3200IVARS
Boja:
$,4mA
/ ZELENA
/ slvA/ ZUIA
MIMAS1()
1traka35
Amonizacijskatrdka:
mm.-duiinatnke2m.2spone
- elara
01.
Boja:CRVENA
JANUS()s
zapozicioniranje
stermiaki
Poja5
podloikom
zaleda:
oblikovanim
2taikezapozkioniranje
undnoj
p0zt(|jt,!0cno,
iirine.
1kopiazapodeiavanje
Podloiak
zaledaradiudobnosti.
Bojar
CRVENA/CRNA
jednobojni.
2
opasai
(naledima
taake
kopianja
za
inapl'ima).2
kopie
podeiavanjeii
ne.
Boja:CRVENA
Veliiina:M/L
EtARAO2
otvor62
Sigurnosna
hvataljka:
zatvaranje.
mm.Automatslo
legura
aluminija.
It4aterijal
vE7300R
VETO2PG
pletene
Rulnvice
50%pamuk50%
poliester.
Premaz
odpirodne
gume
nadlanu
i
p6tiju.
vrhovima
Debljina:10mm
Boja:zUTA/
NANAN&sTA
Veliiina:10
cP149
vE702P
Rukavicepletene
100%polierter.
Premazod
poliuretana
na
dlanuiwhovima
pBtuu.
Debljina:
llmm
Boja:SIVA
Veliiina:10
uE725
Rukayicepletene
100%poliestel.
prcmazod
poliuretanana
dlanui whovima
prsttr.r.
Debljina:
llmm
BojarBELA
Veliiina:10
PVC7335
Rukavice
mpregnrrane,
gumanapodlozi
odjerseypamuka.
Duiinal0am.
Debljina:1,25
mm.
Boja:
PLAVA
Veliaina:8/
10
PVC7327
Rukavke
rmpregnrrane,
uuznaitcm.
Debljina:0,90
mm.
Boja:(RVENA
Veliiina:'10
Rukavice
rmprcqnrrane,
ne0prcn
na
podlozi.
pamuinoj
Naneienflok.
Duzina:30cm.
Debljinar0,T5mm
Boja:CRNA
Veliiina:8,5
/ 10,5
VENITACTYT
1390 FBN49
1371VENIIACTYT
Rukavke
jednokratneod
puderisane.
vinila,
lJdovoljavaju
uslovimaza
prehrandbenu
indun4u.AQL1,5.
Pakovanjeod
100
K0maoa
Bo,a:PRIR0DNA
Veliiina:
7,5/ 9,5
FCN29
odpunegoveile
koie.Nadlanka
od
qovede
ipaltkoie.
Ameriikikoj.Boja:SIVA
Veliiina:10
Rukavice
impregnrrane/
gumana
hrapava
podloziodjersey
pam!ka.Rebnsta
manietna,
Boja:BEIA/ZI.JTA
Veliiina:10
Rukavke
rmpregn[ane,
hrapavaguma
napodloziod
Boja:
NARANGSTA
Velitina:'10
ZEPHIR2lO
TOUTRAVO5(l9
PV(
impregnirane,
napodloziod
pamuka
Duiina:27cm.
0,90mm.
Debljina:
Boja:(RVtNA
Veliaina:10
PV(napodloziod
jerse]
pamuk
RukaviGpletene
sspoljainje
stranepoliamids
unuta5njestrane
pamuk.
Plemaz
od
nitdla
nadlanu
i
prstiju.
whovima
Debljina:7mm
Boja:5lVA/CRNA
Veliiina:10
Rukavkepletene
65%poliester
PV(
35%/pamuk,
nadlanu.
taikice
Debljina:7mm
Boja:
BELA
Veliiina:7/9
uE799
VENIZETTE
920
Rukaviceod
pamuka
2709/m2,
fiancuski
krojPV(
taikkenadlanu,
palcu
ikaiiprstu.
Boja:
BEi
Veliiina:8/
10
TP169
Rukavke
jednokratne
odpolietilena.
Pakovanie
od100
k0maoa
Eoja:PR0ZIRNA
Veliiina:9
1310
VENITACTYL
doma(inske,guma
napamuinoj
podlozi.Naneien
flok.
D(Zina:30cm
Debliinar0,38mm
STA
Boja:RUZI
VeliiinarT,5
/ 8,5/
9,5
FPl59
Rukavke
odpune
govedeloZe.
Ameriililcoj.
Boja:PRIR0DNA
Veliiinarl0
Rukavice
impregn|rane,
nitrilnapodlozi
odjersey
pamuka.
Rebnsta
manietna.
Nadlanica
pro4aana.
Eoja:BELA/PLAVA
Veliiina:
7/8/9/10
Rukavice
jednokatneod
piodnegume,
pudefisane.
lJdovoljavaju
uslovimaza
prchnndbenu
ju.
indust
Aqll,5.Pakovanje
od100komada.
Boja:PRIR0DNA
Veliiina:7,5
/ 9,5
CT4()2
Rukaviceod
svinjskekoZe.
Ameikikroj.
Rukavi(es
dlanomodko2je
ko:e.Nadlanica
-odpamuine
tkanine.
Ameikikii-!
BojarPRlR0DNA
Veliaina:10
CA615K
DCl03
TC715
za
Rukavke
zavarivanjeod
govede
ipaltkoZe
5antitoplotnom
obndom(THT).
Pamuinapostava.
ManZetna
14
cmsportavom.
proiiveni
Savovi
koncem
KEVLAR'
tecinology.
Ameriikikoj.
Doiina:15
cm.
Boja:
CRVENA
Veliiina:10
Rukavkeza
zavaivanjeod
govede
ipahkoie.
i/lanzetna
15cm.
Ameritkikoj.
Duzina:35
cm.
Boja:5lVA
Veliiina:10
[email protected]
govede
ipalt
kozespostavom
00pamuKa,
Pojaianjena
palcu
i
dlanu,
nadlanica5
dodatnimkoinim
pojaaanjem.
Tekstilna
manietna,
Boja:5IVA/PLAVA
Veliiina:10
Rukaviceod
govede
ipaltkoze.
Tekrtilna
nadlanica
sdodatnim
koinim
pojaianjem.
Tekstilna
manzetna,
Boja:BEZ
Veliiina:10
Kombinezon
skapuljaiom
od
(poliprcpilen/
netlGnog
materijala
polietilen).
Prednje
zatvannje
P0106
Jednokatni
kombinezon
t
polipropllen
kapuljaaom.
Netkani
40
q/m2.
Prednje
zatvaranje
zatvaraiern.
Elastiina
trakaokostruka
i zglobova.
jekomad
Svakj
pakolan.
zasebno
BojaiBEU
Veliiina:XVXXL
zawaniem.Ela5titna
trakaokoglave,
strukizglobova.
Svakije
komad
pakovan.
zaseDn0
Boja:BELA
Veliaina:
M/14(L/XXL
J€dnokatni
kombinezon
s
polipropilen
kapuljaiom.
Neikani
45
g/m2.Prednje
zatvaranje
zatvantem.
Elastiina
traka
okozglobova.
Boja:
PTAVA
Veliiina:XUXXL
-t
lednokatna
kapa.
materijal
netkani
pojipropilen,
14g/m2.nubsteqnut
elasiiinom
trakom.
otvor
5l cm.
Pakovanje
100komada
Eoja:8ELA
Veliaina:
UNIVERZALNA
BTOUsPO
Jednokratni
mantil.
materijal
netkani
polipropilen.
Prednje
zatvnnje
pritisnim
kopiama.
Klasiina
kagna.
Ravni
rukavi.
2dzepa.
BojarBELA
Veliaina:
L4(L4XL
MASQU
SURCHPO
Jednokatni
nazuvci
zacipele.
jalnetkani
polipropilen.
[4ate
40q/m2.
Elastiini
neznik
okozqloba.
Dimenzie:15
xl7m.
Pakovanje:10pari
Bojai
BEltr
Veliiina:UNIVERZALNA
MASQUV
l,.{edicinska
higijen5ka
maska.
Dvodojnipapir.
Vezice
a vezanje
oko
gkvei metalnih
ploikaiznad
nosa.
Pakovanje:50komada.
Boja:BUEWZELENA
Veliiina:
UNIVERZALNA
MA5QU2
Higtenska
maska.
l,{ateiial
netkani
poliprcpilen.
Elanifne
vezice
i mehlna
ploiica
iznad
nosa.
Pakovanjer50
komada
Boja:BEL\
Veliiina:
UNIVEBZALNA
papir
Higientka
ma5ka.
Dvoslojni
Elartianevezice.
Pakovanje:l00komada
Boja:
BEIA
Veliiina:
UNIVEMA$A
EN85O
od€lo
2nkiiu:pantalone
dosttuka
jalna.
i iuilava
Vodonepropusni
iavovi.
Jaftna:
liknakapuljaia
koja
5etprema
uokovntnik
Prednje
zntvnnje
alvrdiem.
Rukavi
rdglan.
poderiva
pntisnin
Sirina
zglobova
kopama.
2diepa.
Pantalone:
elaffi|atrakauslruku.
Donji
deo
podgiv
pritisnim
nogavi@
kopiama.
2otvocumesto
diepova.
Matedjal
polidter
i prcmazom
PVC-a.
Boja:
IA'{N0PLAVA
Velidm:
U0lfiL
od€lo
zakiiu:pantalone
dostruka
i
jakna.
Vod0nepropusni
iavovi.
Jalna:
fl6nakapuljata.
Prednjezatvranje
zatwaiem.
Rukavi
Elastiina
nglan.
traka
okozglobova
5unutrainje
sllane.
2diepa.
Pantalone:
elartiina
traka
u5truku.
Prednje
zatvannje
pdtisnim
kopiama.
Donji
deonogavica
podesiv
pitisnim
kopaama.
2otvoE
poliesier
umesto
diepova.
Mat.arijal
s
premazom
duplim
PV(-a.
Boja:2EIENA
Veliiina:LryL4XL
Kiiniftompletjaknai panialone.
Vodonepropusni
iavovi.
Jaknai
prednje
zatvdranie
zatvaraiem
preklopom.
5dodatnim
Filcna
pazuha
kapuljafa.
otvo ispod
Gdi
prcnainof. Elastiina
trakaoko
zglobova
5unufiainjertfane.Sidna
donj€gdijelapodetiva
elartiinon
takom.2 diepa.otvorinaledlma
ndi prozrainosti.
Pantalone:
elartitna
tralau rtruku.Prednji
owors
pitisnim
kopiama.
Donji
deonogavic
podesiv
pitisnim
kopiama.
2 otvoE
umesro
diepova.Matefjalpodloga
poiiester
sFemazom
odmjeiavine
s
poliuEtanon.
Boja:TAMN0PLAVA
Veliiina:UXUXXL
Kinakabani(a.
Vodonepopu5ni
iavovi.
Filcna
kapuljaia.
Prednje
p tisnimlopiama
zawranje
s
preklopom.
dodatnim
Rukavi
nglan.
Elastiana
tfakaokozglobova
s
unutainje
stane.
2diepa.
'vlaterial
poliester
premazom
sduplim
PV(-€.
Boja:
ZUTA
Veliiina:L/ryL'$(L
GILPM
poozni
p6luk.
Reflektujuii
Prednje
kopaanje
iitaktrakom.
Panlelne
Eflehujuie
sive
tEke- klasa
2.
ll4atejal polieftr,fiakavisoke
vidljivosti
l^4SCoTCHLITr
BoJa:
iUTA
/ NARANCASTA
Veliiina:L
GITPM
OR
*trEil*lltrgf,Sil*
HtrxF&€i"Kf,**-*K
GITPMJA
M2PAN
M2VE5
bluza.
Raglan
rulavi.Siina
Radna
podeiiva
pritisnim
zqlobova
kopiama.
jedan
4diepa
odkojih
narukavu.
35%pamuk
Matedjal
65%poliester,
145gln2
Boja:
SlVA/NARANGSIA,
TAiINOPI-AVA/SVUEILOPI}VA
Veliiina:
5/M/14(L4
UlxL
Pantalone
snanmenicama,
llasiiine
podesiva
nammenice,
duiina.
je1diepzametar.
8dzepova
odkojih
l\,laterijal
65%poliester,
35%pamuk
145gln2
Boja:
SIVA/NAnANaASTA
Veliiina:
s/iil/LryUnUXL
BoF:TAMN0PLAVA/SVUULoPLAVA
Veliiina:
5/IWL{LTXXU3)(L
STOCKTON
u
Radnepanhlone.
Ela(iana
traka
diepom
za
struku.7diepova
5jednim
lvatejal65%poliester,
35%
metar.
pamuk
245g/m2
Boja:sIVA/NARANtA5TA
Veliiina:
s/lv/Lryl,&{UIXL
Boja:
TAMN0PLAVA/SVU[TL0PLAVA
s/l\4/L{Lrfl
Veliiina:
USXL
Timski
ndnip6luk
i nknom
poftvon.Donji
deosesteie
€la inomtnkom.7diepova.
65%poliester,
15%pamuk
maierial
postava
245g/m2,
odpoliestera.
Boja:
SlVA/NARAN0qsTA,
TAMNOPLAVA/SVUETLOPLAVA
Veliiina:
S/I/UXL/XXV3XL
Radna
bluza.
Elastilnathka
udonjem
boino,
dijelu
spritiflimkoptama
iirine.6diepova.
radipodeiavanja
Matejal 65%poliester35%pamuk,
245gln7
Boja:BE7/S]VA
Veliaina:
S/M/14(14fi
U3Xt
Eoja:
5lVA,
TALlN0PLAV{SlvA
-,
5/M/|/XL4{XL/3XL
Velitiia:
M2SAI.
BM
NORTHWOOD
GR
jakna
Zimska
radna
sruka$ma
na
skidanje.
Raglan
.ukavi.
5diepova.
jal:poliester
oxford
Spoljnimate
poliuretana.
Fiksna
5premazom
porlava.
6onjii donjideood
poliestera.
BoF:SIVA/NARANCAsTA
Veliiina:
5/tl/LryLryXU3XL
Bojar
IAt4N0PLAVA/SVJtTLoPI-AVA
Veliiina:
5/i4/LTLrXXV3XL
panhlone.
nadne
5tukstegnut
elattiinom
takom.Xolena
ergononski
oblikovanaI diepova
od
je1diepuameErMarejal:
kojih
pamuk,
65%poliestef
1596
245g/m2
Boja:
BEZlslvA
Velidia:
S/lillwufi trSxl
BoF:5|VA,TA
N0PIAVMIVA
Veli6na:
5/M/LryUUU3XL
DUNCAN
MCSAT
Vodonepropusni
iavovi.
Prcdnje
zalvannje
zatwaiem
sdodatnim
preklopom.
Kapuljata
naskidanje.
otvori
zapronainost
irpodpazuha.
jaloepode5iv
Donji
deo
elastitnom
rtnkom.5diepova.
poliester
l,late.ijal
ipstopsprcnazom
poliester
polami
PV(a.Postava:
fli5,
poliener
donjideo
Veliiina:
s/M/Lr(4fiL|UXL
Eoja:
TAMN0PLAV&
SIVA
prcp
Jalna:
vodone
u5n
i iavovi.
stezate
elastiinom
lra*om
udonjem
delu.
5diepova.
Postava
navarlenje:
stezanje
elastiinom
tralomudonl'em
delu.
Elanitna
traka
okozgl0bova.
2diepa.
polieftrspremazom
Matenlal:
PVC
a.
Fiknapo(aya
odpoliertera.
Postava
polierter
polami
navaiienj€:
flis.
Veliiina:M/U(U(XVXXXL
Eoja:
IAMNoPLAVA,
2[tENA/slVA
ATBORAN
jakna.
Zimska
Vodonepropusni
iavovi.
Fiknakapuljaia
spodstavom
odmreiiae.
Prednje
zatvaranje
prellopom.
zatvaBiem
r dodatnim
Stezanje
elartiArom
trakom.
I
poliener
diepova.
Mateijal
5
prcmazom
PV(-a.
Fiknapoftva
poliester
polamifis.
Veli6na:
S/IIVUXL4{XL
Boia:
SIVA
pantalone
Radne
5naramenicama.
podeiva
Elastibe
nanmenice,
duiim.10diepova
odkojih1diepza
metarMaterijal
65%poliester
35%
pamul(
245g/m2
Boja:
BEUSIVA,
slVA,
TAMN0PLAVA/
SIVA
Veliina:
5/M/1,41/XXU3X[
Prednji
zaoant,zaititaodhladnoie.
podesiv
Donji
rubjakne
elastiinom
trakom.
I dzepa.
jal"sHoFStl[L'96%
poliesrer
[4ate
(moie
4%elastin.lakna
ienosit
ukombinaciji
skolekcijom
MAG2
COPOMTO
Veliaina:
5/M/1414fi
Lr0fiL
Eoja:
TA[4N0PLAVA,
TAl,{NoslVA/
5Vm09VA
ATBATROS
GRANBY
jakna.
jakna:
Zirn5kd
Vanjska
vodonepropu5ni
ialovi.Prednje
zatr.aije
zalvaEiem
5dodatrirt
preklopom.
l(apuljaia
na5kidanje,
pottavljena
mreiicom.
Stezanje
u
donjem
delu
ela*ifnom
trakom.
4
diepa.
Portava
navadenje
2diepa.
poliamid
MatedFl
taslon
spremazom
pofivana
odpoliurdana.
Fikna
jakni:mreZi(a
0dpoliestera.
Postava
poliester
polarni
navaalenje
flis.
Veliiina:
/tVL40m(VXUL
Eoja:CnVIN0/GNA
Jakna.
Vodootponi
iavovi.
tik5na
kapuljaia.
Zglobovi
steqnuti
iiaak
trakom.
Stulidonjideojaknesteqnut
elastiinom
trakom.
6diepova.
Predvitl€no
mjesto
zabedz
zaime.
Zglobovi
stegnuti
ela5tiinom
trakom
poliester
sunutamje
stane.
Matefjal
pongee
5prcmazom
PV(-a.
Postava
poliester.
Veliaina:5/[4/1404
I/XXXL
Eoja:
TAMN0PI-AVA
Smkttegnut
Zm*endnepanEh|e.
aBiFl65%
elanikom.Tdiepoa.
polie.ter
35%pEiuk245q/m2.
pamul-fl
anel.
Postava
1m96
veli6na:
s/il/llufl lr00[
Boja:
slvA,4lARlttostA
panhlone
r natamenkama
Zimtke
podesive.
Nanmeni(e
spodrtavom.
65%pollethr
8dZepova.
lvlaterijal
245g/in2.Pofiva10cq6
35%pamul,
pamul-fanel.
veliiina:
s/[,Vt4{L00(14ffi
L
Boja:
SIVA/NARAN(A5TA
II
DARWIN
HEI.SINKI
jakna.Vodoneprcputniiavovi.
,m5ka
I
hednje
zatvahnje
atvatraem
prcklopom.
Stezanje
u
dodatnim
5truku
elanianom
takom.6diepova.
poliester
Pvc-a.
sprcmazom
Matedjal
poliertel
Portava
5/M/UXUUYnXL
Veliaina:
Boja:
TAMNoPLAVA
Zimskajakna3
u1:jaha,vetovka,
toplapostdva.
Jakna:vodoneprcpu5ni
kapullaia.
stezanje
u
iavori.Fiksna
6
deluelastiinom
uakom.
donjem
ovrdtnik
diepova.
Portava
navaalenje:
postdvljen
zatvainje
9mtom,Prednje
pritl'snim
2diepa.
lt'latefijal
kopaama.
poliester
fikna
spremazom
PV(_a.
poliester.
portava
navailenje:
Poshva
poliamid.
Veliiina:
s/M/UxUfiL
Boja:
TAMNoPUVA
TAMPERE
jakna.
hvovi.
Zimska
Vodonepropusni
deluelafihom
Steanje
udonjen
poliester
6diepon.Materilal
tra*om.
polietter.
premazom
Postava:
PV(-a.
r
I
velidna:
s/l\4/UxUXXt
Boja:
TAMN0PIAVA
sadvali(i.Vodonepropusni
Plsluk
Sjedne
stnne
5diepova.
iavovi.
polierter
PV(-a.
5druge
t premazom
polamiii5.
poliester
strane
[VilUnL
Veli6na:
nUXA/
TAMN0PI-AVA/GNA,
Boja:
GNA
VE
TAMPERE
Elaniba
Anskiprillksvihdiepova.
7dZepova.
oakaudonjem
deluleda.
35%pamuk.
matedjal
65%poliertef
poliester
Portava:
M/U)(L4(xL'flxL
Veliaina:
TAMNoPLAVA,
Boja:
SIVA,
ZELENA,
TAMNOPTAVA/GVENA
D
MA
STERRAGR SIERRA
MR
SIERRA
KAKI
SIERRA
SANTIAGO
GR/NO
p6luk.
Zimiki
5diepova.
Itlatedjal
65%pol'ener
35%pamuk.
polietter
Postava:
Velilina:
[4/L{Lr$(L
BojarSIVA/CRNA
REPORTER
prsluk.
Zimski
5diepova.
Matejal65%poliester
35%panuk.
poliester
polamifli5
Postava:
Veliaina:
M/UXL/)(XLTfiXL
Boja:
GNA,
BEZ/SIVA
Zimtki
diepova.
Botno
Fslukspuno
podeiavajne
iidnepntsnim
kopiama.
6diepo!?.
Mateijal
65%poliener
polierter
35%pamulc
Postiva:
polamiflis
Yelidna:
itVL4{L1fl1
Boja:
IAMNoPLAVA
Ve5hodpolamog
flka.3diepa.
Polami
{ispoliester
3509/m2.
poliestertaslon.
Pojaianja
Veliiina:
S/IV/L{L.UL4ffi
L
Bojar
PI-AVA/CRNA,
GVINA/
TAMNOPTAVA
BOTTON
RO
W.
polami
poliener
Matedal
flirsa
podsEvom
3MTHINSULAIE
l[4
Boja:
TAMNoPI-AVA
Zmskakapa.
D!pli5lojpletiva
akil.
Pletivo
akil.
Boja:
TAl,.{NoP|,AVA
FARGO
OR
pantalone.
Amske
Vodootporni
iavovi.
Struk
ttrgnutelartitnom
trakom.
flanianenardmenkepodetiveduijne.
[rgonom*i
oblikovana
kolena.
4
polie6ter
diepa.
Mateil'.al
oXFoRD
poliurctana.
spremazom
Postava
polieJter
Naiivene
retroref
lehljuie
takelMs(oToltlTE
tm.
Velitina:lWLryLm
BoJa:
NAMNSTMAMNOPLAVA
STRADA2
OR/BM
jiknavodonepropusna.
Zimska
javovi.
Vodoneprupusni
tiksna
kapuljaia.
otvoriirpodpazuha
€di
prozninosti.
Stezanl'e
ustruku
elafitnom
tnkom.Reflehujuia
traka:
poftvljene
klaia3.Trake
uspavno.
3diepa.
MatejalpoliesteroXFoRD
poliurctana,
5pEmazom
Postava
polierter.
Retroref
lektujuca
traka,
naJivena,
3l\,|
S(oTGLITE
tm.
l/eliaina:
M/VXL,4XL
Boja:NARAN
STMAMNoPLAVA
MW35O
53HRO
puna
goveda
Gonjiiter
koia,
vodonepropusno.
Celiana
kapica
i
tabanic.
Poslava
DRILfl
@koja
eliminije
moj.lJnutninji
u'oiak
na
poliamid
vadenje.
Gornji
slojpotplata
jaluEvA.
l,4edupotplat:
namate
vulkanizinn,poliuretan
!
sashockabsorbeFom
PANoSH0CK@.
Spoljni
guma/nifi
dojpotplata:
il
MAZAN
SlP
RtMtNt
il slP
cT600
s3
puna
koia.Kapka
i tabanica
Gonjiite:
mate4ala.
Postaval
odkompozitnog
poliamid
mesh.
Unutra5nji
ulolak
navadenje.
6onjielojpotplata
polianid
EVA.
Potplat:
namat€rijalu
poliuretan.
duplobzgani
Opela
bezmagietskih
slil
Gomjiitsvelurkoia/najlon
maredjal).
eeliina
merh(porozni
poliamid.
i labani(a.Postava:
kapica
Unutrainji
uloiakfrlcni.goinjisloj
potpldtapoliamid
namaterijal!EVA.
poliuretan.
Potplat
duplobrizgani
Boja:
BEZ
SIVA/
/ stvA,
sIVA/
NARAN6IJT4
II 51P
GARGAS
(elitna
goveda
koza.
Gomjiite:
poliamid.
kapica
i tabanica.
Portava:
ksni.
6omjisloj
unulrainji
ulozakf
potplata
poliamid
namalerijalu
EVA.
p0liuretan.
Potplal
duplobrizgani
Gomjiite:
velur
koia/najlon
poliamid.
teliina
kapica
i rabanica.
poliamid.
Postava:
lJnutrainji
uloiak
navadenje.
Gomji
slojpotplata
poliamid
namatedalu
EvA.
Potplat
poliuretan
duplob
zgani
sdodatnim
pojaianjem
navrhu
cipele.
GOUTT
II5lP
Radna
dpela
bezieliinekapkegoveda
koza.
Gornjiiter
poli!rctan,
duplob/zgani
Potplat
uljnootporan,
ani8tatik.
Radna
cipela
bezfelanekapke.
Gomjiitegoveilakoia.
polturetan,
Potplat
duplobrizgani
!ljnootporan,
anitstatik,
Boja:
GNA
Veliiim:
39-46
xR300
sl PHRo
XRs()()
53HRO
koiai
6ornjiite:
bru5ena
nubuck
najlon
mesh
ld.Zaititna
kapica
i
rabanica
odkompozitnog
materiala.
poliamid.
llnutralnji
Postava:
ulolak
navadenje.
6omjislojpotplata
poliamid
namalerjjalu
EVA.
Medupotplat:
poliuretan
sa
shockabsorber
om
PANAsHoCK@.spouni
gumaslojpotplata:
Cpela
bez
magneGkih
svojstava.
Boja:
SIVA/NARANASTA
Veliaina:
1947
puna
60rniiite:
nubudkoia.Zaititna
odkompozitnoq
kapica
itabani(a
gonjiite.
vodonepropusn0
mateoala,
poliamid.
lJnutninji
Postava:
uloiak
Gomjidojpotplata
navailenje.
poliamid
namatejaluEVA.
PANASHOC|(@.
guma.
tipelabez
Spoljnirlojpotplata:
magnetskih
svojstava.
Boja:CRNA
Velidna:1947
Niskezaititnecipele.
goveda
kota.
aeliina
Gomjiite
poliamid.
kapica
ilabani(a.
Poshvar
jnjiuloiak
lloj
Unutra
frksni.
Gornji
potplata
poliamid
namarejaluEVA.
poliuretan.
duplobrizgani
Potplat
II53SRC
GUEPARD
koia,vodoodbojno.
6onjijtergoveila
aeliina
kapi(a
i tabanica.
Postava:
Unutrainji
ipaltkoza
i cambrelle.
6omji
dojpotplata
uloiakil6ni.
poliamid
namaterijalu
EVA.
Polplat:
poliuretan.
Visoke
duplob
zgani
ieliinakapica
cipele,
-- zaititne
qomjiite
goveila
i tabanica,
poolat
zqani
koia,
duplob
p0[ulelan
Download

Katalog ličnih zaštitnih sredstava