Crna Gora
Državna revizorska institucija
IZVJEŠTAJ
O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA
MONTENEGRO AIRLINES AD, PODGORICA
ZA 2011. GODINU
Konačni izvještaj
Podgorica, oktobar 2012. godine
SADRŽAJ
I. Mišljenje na izvještaj ....................................................................................... 4 II. Utvrđeno činjenično stanje i preporuke za otklanjanje nedostataka ............ 5 III. Opšti dio ........................................................................................................ 10 1. Pravni osnov za vršenje revizije ................................................................................ 10 2. Predmet, obim i cilj revizije ....................................................................................... 10 3. Metode i tehnike revizije .......................................................................................... 12 4. Podaci o subjektu revizije .......................................................................................... 12 4.1. Istorijat avio kompanije „Montenegro Airlines“ AD Podgorica ................................ 12 4.2. Organi Društva........................................................................................................... 13 4.3. Pravni akti i unutrašnja organizacija Društva ............................................................ 15 IV. Nalaz revizije i utvrđeno činjenično stanje ................................................... 17 1. Finansijsko izvještavanje ............................................................................... 17 1.1. Računovodstvene politike ......................................................................................... 17 1.2. Bilans stanja ............................................................................................................... 20 1.2.1. Nematerijalna ulaganja ................................................................................................. 21 1.2.2. Nekretnine, postrojenja i oprema ................................................................................. 21 1.2.3. Dugoročni finansijski plasmani ..................................................................................... 25 1.2.4. Zalihe ............................................................................................................................. 26 1.2.5. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina ............................................................. 29 1.2.6. Kapital ........................................................................................................................... 35 1.2.7. Dugoročne obaveze ...................................................................................................... 36 1.2.8. Kratkoročne obaveze .................................................................................................... 39 1.2.9. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja ................................. 42 1.2.10. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda ................... 43 1.3. Bilans uspjeha ............................................................................................................ 44 1.3.1. Poslovni prihodi ............................................................................................................ 45 1.3.2. Poslovni rashodi ............................................................................................................ 49 1.3.3. Finansijski prihodi ......................................................................................................... 61 2
1.3.4. Finansijski rashodi ......................................................................................................... 61 1.3.5. Ostali prihodi ................................................................................................................. 62 1.3.6. Ostali rashodi ................................................................................................................ 62 1.3.7. Događaji nakon 31.12.2011. godine ............................................................................. 62 1.4. Bilans novčanih tokova .............................................................................................. 63 1.5. Iskaz o promjenama na kapitalu ............................................................................... 65 2. Javne nabavke ............................................................................................... 66 2.1. Regulativa koju je primjenjivao „Montenegro Airlines“AD Podgorica kod realizacije nabavki u 2011. godini. ........................................................................................................ 66 2.2. Zaključeni ugovori i objavljeni javni pozivi u 2011. godini ........................................ 67 3. Sudski sporovi ............................................................................................... 69 3
I.
Mišljenje na izvještaj
Državna revizorska institucija na osnovu člana 4 Zakona o Državnoj revizorskoj insituciji i
Odluke Kolegijuma nadležnog za predmetnu reviziju, izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog
izvještaja Montenegro Airlines AD Podgorica za 2011. godinu. Revizija je izvršena u skladu sa
Poslovnikom Državne revizorske insitucije, Uputstvom o metodologiji rada Državne revizorske
insitucije, Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima
revizije za javni sektor (INTOSAI–ISSAI/EUROSAI).
Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Montenegro Airlines AD (br.8394 od
09.08.2012.g.) na Izvještaj Državne revizorske institucije (br. 40113-05-40/22 od
24.07.2012.g.), a u skladu sa članom 50 Poslovnika Državne revizorske inistitucije, nadležni
Kolegijum u sastavu Dragiša Pešić (član Senata i rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović
(član Kolegijuma), je utvrdio da su konačnim Izvještajem o reviziji obuhvaćeni svi bitni elementi
na osnovu kojih je nadležni Kolegijum Institucije, na sjednici održanoj 18.10.2012.g. donio:
Mišljenje sa kvalifikacijom (uslovno mišljenje)
sa predlogom preporuka i mjera.
Revizijom finansijskih izvještaja je konstatovano da finansijski izvještaji u određenim
slučajevima ne daju objektivno stanje sredstava i obaveza. Prema našim nalazima, iznos koji
nije usaglašen između Društva i značajnih dobavljača i partnera (JP „Aerodromi Crne Gore“,
Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, Republički fond za zdravstveno osiguranje,
„JAT Airways“, Lovćen osiguranje Podgorica ) je 1,236 mil.eura i 184 mil.dinara. Takođe,
revizijom je utvrđeno da je gubitak Društva u 2011. godini potcijenjen za iznos plaćenih kamata
od 905,8 hilj.eura.
Revizijom pravilnosti poslovanja je konstatovano da sredstva u pojedinim slučajevima nijesu
korištena u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima. Montenegro Airlines AD nije
poštovao odredbe Zakona o javnim nabavkama („Sl. list RCG“, 46/06) iako je bio na listi
obveznika. Montenegro Airlines AD nije poštovao odredbe Zakona o privrednim društvima („Sl.
list RCG“, br. 06/02, „Sl. list CG“, br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), u dijelu
izjašnjenja Skupštine akcionara Društva za nabavku iznad 20% vrijednosti imovine Društva i
dijelu koji reguliše izbor izvšnog direktora Društva.
Zbog efekata objašnjenih u prethodnom pasusu, finansijsko poslovanje subjekta revizije i
finansijsko izvještavanje u toku 2011. godine nije bilo u svim materijalno značajnim aspektima
usklađeno sa važećom zakonskom regulativom. Iz tog razloga, nadležni Kolegijum se
opredijelio za navedeno mišljenje.
4
II.
Utvrđeno činjenično stanje i preporuke za otklanjanje nedostataka
Izvršni direktor v.d. dr Zoran Đurišić je istovremeno obavljao funkciju Predsjednika Odbora
direktora, što je suprotno članu 42, tačka 2, podtačka 3, Zakona o privrednim društvima („Sl. list
RCG“, br. 06/02, „Sl. list CG“, br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11).
 Odbor direktora Društva treba da obezbijedi punu primjenu Zakona o
privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 06/02, „Sl. list CG“, br. 17/07, 80/08,
40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i punu primjenu Statuta Društva, posebno u dijelu
izbora Izvršnog direktora Društva.
U Statut Društva nije unesena odredba iz člana 35, tačka 2, podtačka 4b, Zakona o privrednim
društvima, kojom se precizira da: Isključivo pravo skupštine akcionara je da donosi odluku o
raspolaganju imovinom društva čija je vrijednost veća od 20% od knjigovodstvene vrijednosti
imovine društva.
Predsjednik odbora direktora Društva je, u skladu sa zaključcima sa II sjednice Odbora direktora
Društva koja je održana 07.07.2010. godine, donio Odluku o nabavci vazduhoplova, br. 7559 od
08.07.2010. godine, u iznosu od 32,940 mil.USD (26,164 mil.eura) . Ukupna aktiva Društva bila je
na kraju 2009. godine 42,684 mil.eura. Vrijednost vazduhoplova koje je trebalo nabaviti je iznad
20% vrijednosti imovine Društva i o toj Odluci Predsjednika odbora direktora je bila dužna da se
izjasni Skupština akcionara Društva, shodno Zakonu o privrednim društvima, član 35, tačka 2,
podtačka 4b.
 Državna revizorska institucija preporučuje Društvu da pokrene proceduru
usklađivanja Statuta Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. list
RCG“, br. 06/02, „Sl. list CG“, br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11).
Takođe, Društvo treba da obezbijedi punu primjenu Zakona o privrednim
društvima, posebno u dijelu izjašnjenja Skupštine akcionara Društva za
nabavku iznad 20% vrijednosti imovine Društva.
Društvo nema usvojen akt kojim su definisane računovodstvene politike.
Društvo nije dostavilo računovodstvene politike i napomene uz godišnje finansijske iskaze, što
je bilo dužno uraditi u skladu sa članom 2, Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list RCG“, br.
69/05, Sl. list CG br. 80/08, 32/11).
 Državna revizorska institucija preporučuje Društvu da pokrene proceduru
izrade akta kojim će biti definisane računovodstvene politike Društva i da
ubuduće uz godišnje finansijske iskaze dostavlja računovodstvene politike i
napomene.
5
Shodno Ugovoru o finansijskom lizingu između Društva i brazilske banke „BNDS“, obaveza po
finansijskom lizingu izvršiće se u 24 polugodišnje rate, počevši od 16.01.2011.g. Tokom 2011.
godine izvršene su dvije otplate.
Sa izvršenom otplatom kamata po ovom osnovu u 2011. godini u ukupnom iznosu 905,8
hilj.eura povećana je nabavna vrijednost investicija u toku (EMBRAER E195) i tekuće dospijeće
dugoročnih obaveza.
Iz navedenog se može zaključiti da je gubitak Društva potcijenjen za iznos plaćenih kamata u
iznosu od 905,8 hilj.eura, a osnovna sredstva precijenjena.
 Društvo treba da obezbijedi punu primjenu Međunarodnih računovodstvenih
standarda, naročito standarda br. 17 na način da kamata (lizing naknada) tereti
troškove tekućeg perioda kroz stavku finansijski rashodi.
 Državna revizorska institucija preporučuje Društvu da izvrši ispravku u svojim
bilansima i finansijskim izvještajima u skladu sa standardom 17 MRS-a, i da
kamatu prikažu kao tekući trošak u okviru stavke finansijski rashodi čime bi
došlo do korekcije ukupnog gubitka Društva za 2011. godinu odnosno do
povećanja gubitka u iznosu od 905,8 hilj.eura.
Društvo je na stavci Dugoročni krediti u zemlji knjižilo 57 hilj.eura koje se odnose na
odobravanje finansijskih zaduženja zaposlenima, shodno zaključku Odbora direktora Društva i
odluci v.d. Izvršnog direktora Društva. Društvo nema zakonski osnov za odobravanje
finansijskih zaduženja zaposlenima, putem zaključivanja Ugovora o zajmu.
Shodno članu 7. Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna
društva i druga pravna lica („Sl. list CG”, br. 05/11) na računu 034 – Dugoročni krediti u zemlji
iskazuju se dugoročni krediti i zajmovi dati pravnim licima u zemlji, osim matičnom, zavisnim i
ostalim povezanim pravnim licima. Prema tome, račun 034 nije predviđen za knjiženje kredita i
zajmova datih zaposlenim licima.
Shodno tome, ne primjenjuje se kontni plan shodno Pravilniku o kontnom okviru i sadržini
računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica („Sl. list CG”, br. 05/11).
Društvo je bilo u obavezi da za dobrena finansijska zaduženja zaposlenima, shodno Zakonu o
porezu na dohodak fizičkih lica („Sl. list CG”, br. 40/11), obračuna i redovno plaća porez
nadležnom poreskom organu.
 Društvo treba da obezbijedi punu primjenu odredbi iz Statuta Društva koje se
odnose na djelatnost Društva i ne obavlja finansijske aranžmane putem
ugovora o zajmu, zatim punu primjenu Pravilnika o kontnom okviru i sadržini
računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica („Sl. list
CG”, br. 05/11) i zatim punu primjenu Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
(„Sl. list CG”, br. 40/11)
6
U dijelu evidencije i upravljanja zalihama Društva utvrđeno je da popisne liste ne sadrže cijenu i
finansijsku vrijednost pojedinih roba, nego samo količinu iskazanu pojedinačno po vrstama
robe. U izvještajima popisnih komisija nije konstatovano da je popisno stanje usaglašeno sa
knjigovodstvenim stanjem.
U procesu revizije nijesu date na uvid popisne liste:
- rezervnih djelova za vazduhoplove,
- kao i Zapisnik o izvršenom otpisu alata i inventara.
Nijesu date na uvid kalkulacije cijena ulaza i izlaza roba, na osnovu kojih bi se moglo
konstatovati po kojim cijenama se vrši obračun ulaza i izlaza robe na zalihama, odnosno nijesu
dostavljeni dokazi na osnovu kojih se može utvrditi na koji način se vrednuju zalihe.
Društvo nije donijelo akt kojim reguliše računovodstvene politike u oblasti upravljanja zalihama.
 Državna revizorska institucija preporučuje Društvu da izvrši usaglašavanje
izvještaja popisnih komisija odnosno popisnih lista sa knjigovodstvenim
stanjem i da donese akt kojim bi se regulisale računovodstvene politike u
oblasti upravljanja zalihama Društva.
Potraživanje od „JAT Airways“ Beograd iznosi, u knjigama Društva, 41 hilj.eura, dok je
konfirmacijom iskazan iznos od 0 eura.
Kod potraživanja od Republičkog fonda zdravstva dobijena je konfirmacija iz koje se vidi da nije
priznata obaveza Fonda u iznosu od 112 hilj.eura.
Nezavisnom konfirmacijom dobijenom od JP „Aerodromi Crne Gore“ obaveze prikazane kod
Društva-a su iskazane manje za iznos od 462 hilj.eura.
Konfirmacijom dobijenom od Agencije za kontrolu letenja Srbije i CG obaveze prikazane kod
Društva-a su iskazane manje u iznosu od 464 hilj.eura i 184 mil.dinara (za rutne naknade).
Nezavisnom konfirmacijom dobijenom od Lovćen osiguranja, obaveze kod Društva su iskazane
u većem iznosu za 157 hilj.eura.
 Društvo treba da obezbijedi punu primjenu Zakona o računovodstvu i reviziji
(„Sl. list CG”, br. 32/11) naročito u dijelu zaključivanja i čuvanja poslovnih
knjiga i da pokrene proceduru usaglašavanja salda sa onim kupcima i
dobavljačima gdje je stanje neusaglašeno.
7
Društvo je izvršilo uplatu u iznosu od 120 hilj.eura na ime JP „Aerodromi Crne Gore” Podgorica.
Izvršena uplata je proknjižena na date avanse, umjesto na dobavljača JP „Aerodromi Crne
Gore” po osnovu izdate fakture u iznosu od 164 hilj.eura, čija je kartica odobrena.
 Državna revizorska institucija preporučuje Društvu da izvrši korekcije u
knjiženju na način da se tereti stavka Dobavljači za iznos od 120 hilj.eura.
Potraživanja po osnovu akontacija za službeno putovanje iznose 12 hilj.eura.
 Državna revizorska institucija preporučuju Društvu da preuzme radnje za
naplatu potraživanja po osnovu datih a ne vraćenih akontacija za službena
putovanja, shodno Uredbi o naknadi troškova državnih službenika i
namještenika („Sl. list CG“, 57/11), član 9, gdje se precizira da se akontacija za
službeno putovanje treba opravdati najkasnije 3 dana od dana povratka sa
službenog puta..
Revizijom je konstatovano da Društvo nema interni propis kojim se reguliše blagajničko
poslovanje.
 Državna revizorska institucija preporučuje Društvu da izradi interni propis
kojim bi se detaljno regulisalo blagajničko poslovanje, s obzirom da ova
materija nije regulisana pravnim propisima višeg reda.
Evidentiran je kumulirani gubitak od 17,869 mil.eura dok je kapital Društva 25,685 mil.eura,
odnosno kada se uključe rezerve i neraspoređena dobit 27,945 mil.eura. Kroz kumulirani gubitak
obezvrijeđeno je 64% kapitala. Ostatak kapitala iznosi 10,075 mil.eura.
 Državna revizorska institucija preporučuje Društvu da upozna Skupštinu
akcionara društva sa stanjem neto imovine Društva, shodno članu 40, tačka 3,
Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 06/02, „Sl. list CG“, br.
17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i da donese hitne mjere sanacije
finansijskog stanja Društva.
8
Pojedinačni kolektivni ugovor nije potpisan između poslovodstva i sindikata Društva. Ugovor o
radu definiše ukupan iznos zarade, i nijesu definisani koeficijenti složenosti posla niti vrijednost
koeficijenata.
 Državna revizorska institucija preporučuje Društvu da ubrza rad na izradi
kolektivnog ugovora koji bi vrednovanje radnih mjesta iskazalo kroz
koeficijente i koji bi bio usklađen sa Opštim kolektivnim ugovorom, a samim
tim preciznije iskazao relaciju između radnih mjesta u kompaniji.
Ugovor o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja sa JP „Aerodromi Crne Gore“ nije
dostavljen na uvid, prema riječima odgovornih, taj ugovor nije potpisan za 2011. godinu.
 Državna revizorska institucija preporučuju Društvu da poslovanje sa JP
„Aerodromi Crne Gore“, kao važnim dobavljačem, reguliše ugovornim
odnosom što hitnije.
Konstatovano je da Društvo nije primjenjivalo odredbe Zakona o javnim nabavkama („Sl. list
CG“, br. 46/06), već je vršilo nabavke na osnovu interne regulative, navedene u Izvještaju.
Društvo je tokom revizije dostavilo dokaz da je oslobođeno primjene Zakona o javnim
nabavkama („Sl. list CG“, br. 42/11).
 S obzirom da je u međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o javnim
nabavkama („Sl. list CG“, br. 42/11), shodno kome je Montenegro Airlines AD
prestao biti obveznik Zakona, nemamo preporuku već ostajemo kod naprijed
navedene konstatacije.
9
III.
Opšti dio
1.
Pravni osnov za vršenje revizije
Pravni osnov za vršenje revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja „Montenegro Airlines“ AD Podgorica
za 2011. godinu sadržan je u:



Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, član 4: („Sl. list RCG“ br. 28/04, 27/06, 78/06 i 17/07);
Godišnjem planu revizije za 2012. godinu donesenom od strane Senata Državne revizorske
institucije (u daljem tekstu DRI), broj 4011-06-01/12 od 01.01.2012.godine;
Odluci o vršenju revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja „Montenegro Airlines“ AD Podgorica
za 2011. godinu, donešenoj od strane kolegijuma DRI, broj 40113-05-40 od 08.02.2012.godine.
Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja „Montenegro Airlines“-a AD za 2011. godinu izvršena je u
skladu sa:






2.
Zakonom o računovodstvu i reviziji („Sl. list RCG“, br. 69/05 i „Sl. list CG“, br. 80/08);
Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS);
Međunarodnim standardima revizije za javni sektor (INTOSAI - ISSAI);
Poslovnikom DRI („Sl. list RCG“, br. 50/07);
Uputstvom o metodologiji rada DRI („Sl. list RCG“, br. 02/05);
Detaljnim planom revizije „Montenegro Airlines“-a AD, donesenom od strane Kolegijuma, br.
4020-05-122 od 25.03.2012.g.
Predmet, obim i cilj revizije
Predmet i obim revizije kod „Montenegro Airlines“-a AD (u daljem tekstu Društvo) bio je Godišnji
finansijski izvještaj za 2011. godinu, urađen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima
i Zakonom o računovodstvu i reviziji.
U okviru finansijskog izvještaja detaljno su analizirani sledeći pojedinačni iskazi:
 Bilans stanja;
 Bilans uspjeha;
 Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala);
 Bilans novčanih tokova.
Predmet revizije su bili i pravna uređenost i organizaciono ustrojstvo Društva, sistem javnih nabavki i
upravljanje imovinom Društva.
10
Cilj revizije je izricanje mišljenja o istinitosti i vjerodostojnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva
za 2011. godinu i pravilnosti (zakonitosti) poslovanja. Ovako postavljen cilj revizije je posmatran kao:

Pravilnost finansijskih iskaza – što podrazumijeva izricanje mišljenja o istinitosti i
vjerodostojnosti finansijskih iskaza, odnosno pravilnosti iskazanih podataka u skladu sa
važećim zakonskim propisima.
Važeći zakonski propis u smislu kontrole ove pravilnosti je Zakon o računovodstvu i reviziji a važeći
standardi računovodstva, shodno ovom Zakonu, su Međunarodni računovodstveni standardi (MRS).
Revizijom je utvrđeno da Društvo nije usvojilo akt kojim se bliže definišu računovodstvene politike u
poslovanju tako da je utvrđivana dosljedna primjena MRS-a.
Kao pravilne transakcije u okviru revizije finansijskih iskaza, smatrane su one transakcije koje su
zadovoljile posebne ciljeve revizije:
- Potpunost – poslovni događaji obuhvaćeni su u odgovarajućem obračunskom periodu i
prikazani u godišnjem finansijskom izvještaju; transakcije su zasnovane na vjerodostojnoj
dokumentaciji i potkrijepljene odgovarajućim prilozima ili ugovorima kojima se potvrđuje njihova
ispravnost;
- Postojanje – poslovni događaji na koje se odnose godišnji finansijski izvještaji su se zaista
dogodili i vlasništvo su subjekta revizije;
- Tačnost –poslovni događaji su evidentirani u tačnom iznosu;
- Vremenski presjek – poslovni događaji su evidentirani u vremenu u kojem su nastali;
- Vrednovanje - sredstva i obaveze su vrednovane u skladu sa međunardonom
računovodstvenom praksom (s obzirom da Društvo nema usvojene računovodstvene politike) i
imaju svoju knjigovodstvenu vrijednost;
- Prezentacija –godišnji finansijski izvještaj urađen je prema važećim standardima i uputstvima,
da je dobro strukturiran i uporediv sa prethodnim godinama, u potpunosti odražava stanja i
promjene iskazane u Glavnoj knjizi subjekta revizije.
- Objavljivanje – finansijski izvještaji objavljuju sve značajne informacije o imovini i obavezama,
prihodima i rashodima i primijenjenim računovodstvenim politikama.

Pravilnost poslovanja – podrazumijeva davanje mišljenja o pravilnosti poslovanja što znači
ispitivanje finansijskih transakcija i odluka u vezi sa prihodima i rashodima, odnosno da li su
sredstva pribavljena i korištena u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, odobrenim
finansijskim planom i drugim planskim dokumentima i ugovorenim zahtjevima.
Terenska revizija izvršena je u periodu od 23.04.-25.05.2012. godine. Revizija je rezultirala izradom
Izvještaja o reviziji koji sadrži: mišljenje na finansijske izvještaje, utvrđeno činjenično stanje i ocjene i
preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka.
11
3.
Metode i tehnike revizije
Revizija je izvršena u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim
standardima revizije javnog sektora, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i detaljnim
planom revizije Društva. Predmetna revizija uključila je sljedeće revizorske provjere:
 Suštinske provjere transakcija;
 Detaljna provjera salda računa;
 Detaljna provjera stanja imovinskih knjiga;
Revizija je uključila ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i
informacije prikazane u finansijskim izvještajima.
S obzirom da je revizija obavljena provjerom na bazi uzoraka i da zbog kompleksnosti rada subjekta
revizije mogu postojati inherentna ograničenja u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola,
postoji mogućnost da pojedine materijalno značajne greške mogu ostati neotkrivene.
4.
Podaci o subjektu revizije
4.1.
Istorijat avio kompanije „Montenegro Airlines“ AD Podgorica
Osnivač avio kompanije „Montenegro airlines” AD Podgorica je Vlada Crne Gore čiji ulog je na dan
osnivanja iznosio 51% i još 32 osnivača/pravna lica sa 49% osnivačkog uloga koje je upisano u
Centralni registar Privrednog suda Rješenjem br. Fi.2141/94 od 24.10.1994.godine. Po Ugovoru o
osnivanju Društvo je osnovano radi obavljanja djelatnosti transporta putnika i robe u vazduhoplovnom
saobraćaju. Društvo je upisano u Centralnom registru Privrednog suda 14.08.2002.g. kao društvo sa
ograničenom odgovornošću, pod brojem 5-0051750/001.
Promjena oblika organizacije Društva nastala je 14.11.2009.g. kada je „Montenegro Airlines“ postao
akcionarsko društvo, registrovano u Centralnom registru Privrednog društva pod rednim brojem 40008862/001. Vrijednost kapitala nakon procjene koju je izvršio Ekonomski fakultet iz Podgorice je
iznosila 25,685 mil.eura i uzeta je kao osnova vrijednosti kapitala, koja i sada figuriše u CDA.
12
4.2.
Organi Društva
Organi Društva su: Skupština akcionara, Odbor direktora, Izvršni direktor, Sekretar društva.
Organi društva su:
-
Skupština akcionara (organ vlasnika) - je najviši organ Društva, kojom je u 2011. godini
predsjedavala Mirel Radić-Ljubisavljević predstavnik državnog kapitala, pomoćnica Ministra
saobraćaja i pomorstva u Vladi CG, imenovana aktom Vlade CG br.02-6181/3 od
17.06.2011.g.
-
Odbor direktora (organ upravljanja), broji 5 članova: dr Zoran Đurišić; mr Miodrag Ivanović;
Rifat Rastoder; Milovan Milić i Džavid Šabović. Članovi Odbora direktora su izabrani na
redovnoj skupštini akcionara 2011. godine.
-
Izvršni direktor (poslovodni organ) - v.d. izvršni direktor je dr Zoran Đurišić.
Član Odbora direktora Zoran Đurišić je Odlukom Odbora direktora br. 7953 od 22.07.2009. godine
imenovan za V.d. izvršnog direktora Društva.
Izvršni direktor v.d. Zoran Đurišić je istovremeno obavljao funkciju Predsjednika Odbora
direktora, što je suprotno članu 42, tačka 2, podtačka 3, Zakona o privrednim društvima („Sl. list
RCG“, br. 06/02, „Sl. list CG“, br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11).
-
Sekretar Društva – Sekretar Društva je Biljana Medojević. Izabrana je na sjednici Odbora
direktora 01.06.2010. godine.
Skupština akcionara je u 2011. godini održala dvije sjednice. Redovna sjednica je održana
29.06.2011.g. kada su donijete sledeće odluke:
-
Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
Odluka o imenovanju članova Odbora direktora. Članovi su navedeni naprijed u tekstu.
Odluka o imenovanju revizora Društva za 2011.godinu. Revizor je „Eurorev“ DOO Podgorica.
Vanredna sjednica je održana 29.07.2011.g., i na njoj su donijete sljedeće odluke:
-
Odluka o usvajanju završnog računa sa Izvještajem o poslovanju avio kompanije za
2010.godinu i
Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.
Odbor direktora je u 2011. godini donio sledeće odluke:
-
Imenovanje v.d. Direktora Centra za obuku vazduhoplovnog osoblja – D.Popović
Imenovanje Accountable managera
Donacija Aeroklubu “Krila Podgorice”
13
-
Imenovanje Eksperstkog tima za izradu Programa restrukturiranja
Prihvatanje zahtjeva GE Capital Aviation Services Limited za izdavanje garancije
Vlade CG
Kreditno zaduženje u iznosu od 1.400.000 Eur kod Hipotekarne banke AD Podgorica
Saglasnost na ustanovljavanje založnog prava/hipoteke na vazduhoplovu Fokker, serijski broj
11350 u korist Hipotekarne banke AD Podgorica, radi obezbeđenja kreitnog zaduženja u
iznosu od 1.400.000 Eur
Kreditno zaduženje kod Hipotekarne banke AD Podgorica na iznos od 850.000 Eur
Saglasnost na ustanovljavanje založnog prava /hipoteke II reda na vazduhoplovu Fokker,
serijski broj 11350 u korist Hipotekarne banke AD Podgorica, radi obezbeđenja kreditnog
zaduženja u iznosu od 850.000 Eur
Sazivanje II vanredne Skupštine akcionara
Imenovanje N.Vulića za Accountable manager-a
Razrešenje direktora Sektora letačke operative- Vuka Zečević
Razrešenje direktora Centra za obuku vazduhoplovnog osoblja – Draško Popović
Imenovanje direktora Sektora letačke operative – capetan Draško Popović
Imenovanje direktora Centra za obuku vazduhoplovnog osoblja – Nikola Vukilić
Imenovanje pomoćnika direktora Komercijalnog sektora -Vukadin Stojanović
Imenovanje direktora Komercijalnog sektora -Vlastimir Ristić
Razrešenje direktora Komercijalnog sektora – Čedomir Đurišić
Imenovanje v.d. Direktora Sektora pravnih,kadroskih i opštih poslova -Olja Radović
Razrešenje direktora Predstavništva Montenegro Airlines u Cirihu – Ana Posch
Imenovanje direktora Predstavništva Montenegro Airlines-a u Cirihu -Žana Kalezić
Izrada Programa restrukturiranje avio kompanije
Izmjena odluke o izradi Programa restrukturiranja avi kompanije
Izmjena odluke o nabavci poslovnog prostora kod Normal Company d.o.o. Podgorica
Kreditno zaduženje kod poslovnih banaka u iznosu od 5.600.000 Eur
Kreditno zaduženje kod ABM Banke u Moskvi na 25.000.000 RUB (ruskih rublji)
Ovlašćenja Accountable manager-a
Dopuna odluke o imenovanju direktora Predstavništva “Montenegro Airlines” u Cirihu
Izbor predsjednika Odbora direktora -dr Zoran Đurišić
Izbor potpredsjednika Odbora direktora -mr Miodrag Ivanović
Otvaranje predstavništva Montenegro Airlines u Briselu
Prihvatanje informacije o rezultatima poslovanja za 2011.godinu
Razrešenje Accountable managera
Imenovanje Accountable managera
Razrešenje zamjenika Izvršnog direktora
Sazivanje redovne Skupštine akcionara
Otvaranje poslovnice predstavništva u Rimu, sa sjedištem u Milanu
Sazivanje II vanredne sjednice Skupštine akcionara
Zakup jednog vazduhoplova tipa Embraer
Saglasnost na Ugovor o zakupu vazduhoplova Embraer 195 od Celestial Aviation Trading
Limited
Kreditno zaduženje u iznosu od 4.000.000 Eur kod poslovnih banaka
Prestanak rada poslovnice u Milanu
Stavljanje van snage Odluke o otvaranju predstavništva u Briselu
Zatvaranje nerezidentnog računa u Prištini
Zatvaranje Predstavništva u Prištini
Imenovanje O.Radović za direktora Sektora pravnih,kadrovskih i opštih poslova.
14
4.3.
Pravni akti i unutrašnja organizacija Društva
Statut društva je donesen na Skupštini akcionara Društva na sjednici od 25.07.2008. godine a izmjene
Statuta su donesene na Vanrednoj sjednici Društva održanoj 25.05.2009. godine.
U Statut Društva nije unesena odredba iz člana 35, tačka 2, podtačka 4b, Zakona o privrednim
društvima, kojom se precizira da: Isključivo pravo skupštine akcionara je da donosi odluku o
raspolaganju imovinom društva čija je vrijednost veća od 20% od knjigovodstvene vrijednosti
imovine društva.
Shodno Statutu, Društvo posluje pod nazivom Društvo za transport robe i putnika u vazdušnom
saobraćaju „Montenegro Airlines“ AD Podgorica.
Sjedište preduzeća je u Podgorici, Beogradska10.
Lice ovlašćena za raspolaganje finansijskim sredstvima Društva, shodno kartonu deponovanih potpisa
kod Hipotekarne banke, su Predsjednik Odbora direktora i v.d. izvršni direktor Zoran Đurišić, finansijski
direktor Stana Mugoša i službenik u sektoru finansija Milka Vukićević.
U Društvu se primjenjuju sljedeći interni akti:
-
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i opisu poslova, usvojen na vanrednoj
sjednici Odbora direktora održanoj 19.05.2005.g., sa izmjenama i dopunama 2006., 2007.,
2008., 2009., 2010. i 2011. godine.
Pravilnik o naknadi štete za predati prtljag, br. 13307 od 12.11.2010.g.
Poslovnik o radu Skupštine akcionara, br. 7951 od 22.07.2009.g.
Pravilnik o smještaju, ishrani i prevozu operativnog osoblja „Montenegro Airlines" AD
Podgorica, usvojen na II sjednici Odbora direktora održanoj 08.09.2008.g.
Pravilnik o korišćenju povlašćenog prevoza na linijama „Montenegro Airlines“
Podgorica, br. 4590 od 10.06.2004.g., sa dopunama usvojenim na XII sjednici Odbora
direktora održanoj 30.05.2008.g.
Pravilnik o nabavkama u Sektoru zemaljske operative, br. 1922 od 20.03.2007.g.
Uputstvo o načinu razduživanja zaposlenih prilikom odlaska iz avio kompanije, br. 973
od 01.02.2008.g.
Pravilnik o službenim uniformama, usvojen na XVI sjednici Upravnog odbora održanoj
24.03.1999. godine
Unutrašnja organizacija Društva, sistematizacija poslova i radnih zadataka i predviđeni stepen
školske odnosno stručne spreme za pojedine poslove utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji, sistematizaciji i opisu poslova.
Broj zaposlenih radnika na kraju 2010. godine bio je 409, a na kraju 2011. godine 379.
15
Proces rada je organizovan kroz rad sljedećih organizacionih jedinica-sektora, i to:
-
Sektor letačke operative
Sektor održavanja vazduhoplova
Sektor zemaljske operative
Centar za obuku vazduhoplovnog osoblja
Sektor bezbjednosti
Komercijalni sektor
Finansijski sektor
Sektor za kontrolu obračuna
Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova
Sektor za razvoj
Sektor za marketing i korporativne komunikacije
Organizaciona jedinica publikacija i dokumentacije
Organizaciona jedinica kontrola kvaliteta.
Rad operativnih službi (sektora letačke i zemaljske operative, sektora održavanja vazduhoplova, centra
za obuku vazduhoplovnog osoblja i sektora za bezbjednost) organizuje, koordinira i nadzire direktor
operativnih službi i održavanja- Accountable Manager.
Osnovnim organizacionim jedinicama rukovode direktori sektora, koji odgovaraju Izvršnom direktoru,
odnosno njegovom zamjeniku. Direktori operativnih službi i održavanja direktno su odgovarni
Accountable manager-u.
Izvršnog direktora, zamjenika Izvršnog direktora, Sekretara društva, direktora operativnih službi i
održavanja - Accountable Managera, te direktore osnovnih organiozacionih jedinica bira i razrešava
Odbor direktora.
U okviru Društva su i Kabinet direktora i Centar za obuku vazduhoplovnog osoblja.
Društvo ima 14 poslovnica, od kojih su tri u zemlji a 11 u inostranstvu.
Poslovnice u zemlji su: Podgorica, Budva i Kotor.
Poslovnice u inostranstvu su: Frankfurt, Niš, London, Beograd, Beč, Rim, Moskva, Kopenhagen, Cirih,
Pariz i St. Petersburg.
16
IV.
Nalaz revizije i utvrđeno činjenično stanje
1. Finansijsko izvještavanje
1.1.
Računovodstvene politike
Društvo ima obavezu da vodi svoje evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i reviziji CG („Sl. list RCG”, br. 69/05), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj
primjeni Medjunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) u Crnoj Gori („Sl. list RCG“, br. 69/02).
Shodno tome, Medjunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) primjenjuju se za finansijske
izvještaje koji obuhvataju period od 01.01.2003.g.
Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom članom 3 Zakona o računovodstvu i
reviziji CG i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC).
Društvo nema usvojen akt kojim su definisane računovodstvene politike.
Tokom revizije utvrđeno je da su računovodstvene politike, koje proističu iz MRS-a, koje se odnose na
vođenje računovodstvenih evidencija u 2011. godini, bile sljedeće:
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja se iskazuju po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja umanjenoj za ispravku
vrijednosti. Korisni vijek trajanja nematerijalnih ulaganja utvrđuje se sa ugovorom o korišćenju tih
ulaganja.
Obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene
svrhe. Naime, amortizacija software-a za poreske svrhe se obračunava primjenom degresivnog
metoda, dok se za ostala nematerijalna ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.
Nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti.
Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u
upotrebu.
Naknadni troškovi, troškovi zamjene djelova postrojenja i opreme, troškovi značajnih adaptacija,
remonta i generalnih popravki prikazuju se kao povećanje sadašnje vrijednosti, postrojenja i opreme,
ako je vjerovatno da će po tom osnovu doći do priliva budućih ekonomskih koristi i ako se ti troškovi
mogu pouzdano izmjeriti. Troškovi nastali po osnovu tehničkog održavanja osnovnih sredstava:
zamjena i ugradnja sitnih, rezervnih djelova i potrošnog materijala, kao i troškovi svakodnevnih popravki
opreme i postrojenja, smatraju se rashodom perioda u kome su nastali.
17
Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih
prihoda. Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih osnovnih sredstava se nadoknađuje na teret
ostalih rashoda.
Kad neto sadašnja vrijednost materijalno značajno odstupa od fer vrijednosti sredstava vrši se
usklađivanje nabavne vrijednosti po procijenjenoj vrijednosti izvršenoj od strane nezavisnih ovlašćenih
procjenjivača.
Amortizacija
Amortizacija za novonabavljena osnovna sredstva obračunava se već od narednog mjeseca, a za
ostala osnovna sredstva obračunom na nabavnu vrijednost umanjenu za rezidualnu vrijednost krajem
prethodne godine, proporcionalnom metodom, odnosno primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu
proporcionalnog korisnog vijeka upotrebe sredstava.
Amortizacione stope koje se primjenjuju su:
Grupa osnovnih sredstava:
Građevinski objekti
Avioni
Avio motori
Transportna sredstva
Ostala oprema
%
1,38-4,55
5-6,67
11,11
6,25-50
4,76-50
U skladu sa članom 13 stav 6 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list CG br.80/04 i 40/08)
obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene
svrhe. Amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog
metoda, a za ostala osnovna sredstva primjenom degresivnog metoda za cijelu godinu bez obzira na
datum aktiviranja.
Obezvrjeđivanje vrijednosti imovine
Društvo na dan bilansa stanja procjenjuje da li postoje bilo kakve indikacije da je vrijednost nekog
sredstva umanjena. U slučaju da postoje takve indikacije, procjenjuje se nadoknadiva vrijednost
imovine za takvo sredstvo, kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđivanja. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti
se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost umanjena za troškove prodaje ili
upotrebna vrijednost, zavisno od toga koja je od te dvije vrijednosti veća.
Obezvrjeđuje se priznanje kao rashod tekućeg perioda, osim kad se sredstvo vodi po revalorizacionoj
vrijednosti, kada se umanjenje vrijednosti tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve. Ako se kasnije
poništi obezvrjeđenje, knjigovodstvena vrijednost sredstva se povećava do promijenjene procjene
nadoknadivog iznosa, ali ne iznad knjigovodstvenog iznosa koji bi bio utvrđen da gubitak od umanjenja
vrijednosti nije bio poznat u ranijim godinama. Poništenje obezvrjeđenja se prikazuje kao prihod
tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano po revalorizacionoj vrijednosti, kada se poništenje
obezvrjeđenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.
18
Potraživanja iz poslovnih odnosa
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja se priznaju po fer vrijednosti.
Rezervisanja za umanjenje vrijednosti se prikazuju kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće moći
da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske
teškoće kupaca, vjerovatnoća da će kupac otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju, propust ili
kašnjenja u plaćanju, smatraju se indikatorima da je umanjena vrijednost potraživanja.
Knjigovodstvena vrijednost potraživanja iz poslovnih odnosa umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a
iznos umanjenja se prikazuje u bilansu uspjeha u okviru ostalih rashoda.
Naknadna naplata potraživanja koje je ranije bilo ispostavljeno ili otpisano priznaje se u bilansu uspjeha
u okviru ostalih prihoda.
Računovodstvene evidencije su vođene po obračunskom principu.
Društvo je dostavilo na uvid sljedeće finansijske iskaze za 2011. godinu:
- Bilans stanja,
- Bilans uspjeha,
- Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala)
- Bilans novčanih tokova
Društvo nije dostavilo računovodstvene politike i napomene uz ove finansijske iskaze, što je
bilo dužno uraditi u skladu sa članom 2, Zakona o računovodstvu i reviziji.
19
1.2..
Bilans stanja
Bilans sttanja „Montenegro Airlinees“-a AD Poddgorica za 20011. godinu dat je u nareddnoj tabeli.
20
AKTIVA
Ukupnaa aktiva Montenegro Airlines-a AD naa 31.12.2011. godine iznoosi 68,198 mil.eura
m
i maanja je za
1.394 hilj.eura od akttive na kraju 2010. Godinne, kada je bila
b 69,592 mil.eura.
m
1.2.1. Nematterijalnaulaganja
Nematerrijalna imovinna (software--i) na dan 31.12.2011.g. iznosila je 188 hilj.eura. Sastoji
S
se od nabavne
vrijednossti računarskkih programaa u iznosu odd 80 hilj.eura i ispravke vrrijednosti u izznosu od 62 hilj.eura.
Amortizaacija za tekućći period iznoosi 14 hilj.eurra.
OLLO G4
Navedenni iznosi odnnose se na tri software--a: EDGAR, APOLLO G4 i VISION TEAM. APO
sastoji sse od nabavvne vrijednossti u iznosu od 70 hilj.eeura i akum
mulirane amoortizacije 52 hilj.eura,
odnosnoo sadašnje vrrijednosti 18 hilj.eura. Osttala dva softw
ware-a su u potpunosti
p
ottpisana.
1.2.2. Nekrettnine,posttrojenjaio
oprema
g
prikazzani su u saadašnjoj vrijeednosti u
Nekretniine, postrojeenja i oprema na dan 311.12.2011. godine
iznosu ood 57,966 mill.eura.
Navedenni iznos se oddnosi na:
Opis
Zem
mljište
Građđevinski objeekti
Opreema i inventaar
Nekkretnine, posttrojenja i opreema u pripreemi
Ostaala osnovna sredstva
Uku
upno
Euro (000)
597
4
4.893
244.396
288.069
11
577.966
Izvršen je popis osnovnih sreddstava na 311.12.2011. goodine i konsstatovano jee slaganje popisa sa
knjigovoodstvenim stanjem.
s
21
U sljedećem pregledu date su promjene osnovnih sredstava po navedenim pozicijama od 01.01. do
31.12.2011. godine.
u hiljadama eura
Nabavna ili revalorizovana Zemljište
vrijednost
Stanje 01.01.'11.g
597
Direktne nabavke
Povećanje po osnovu finansijskog Rashod opreme
Prenos sa investicija u toku
Stanje 597
Ispravka Stanje Amortizacija
Rashod opreme
Stanje 31.01.'11.g.
Sadašnja vrijednost 597
osnovnog
Sadašnja vrijednost 597
osnovnog Građevinski objekti
3.857
1.159
Osnovna Ostala sredstva u osnovna pripremi
sredstva
35.020
27.097
16
2
52
Oprema i inventar
972
52
35.069
‐52
28.069
66.587
1.213
972
‐5
‐5
5.016
Ukupno
16
0
68.767
67
56
7.041
3.637
‐5
4
1
7.112
3.694
‐5
123
10.673
5
10.801
4.893
24.396
28.069
11
57.966
3.790
27.979
27.097
12
59.475
Tokom godine povećan je iznos građevinskih objekata za 1.159 hilj.eura. Navedeni iznos se odnosi
na kupovinu poslovnog prostora koji se nalazi u Opštini Podgorica- KO Podgorica I, koji je regulisan
kroz Ugovor o prodaji nepokretnosti br. 1463 od 03.02.2011.godine zaključen sa „Normal company”
DOO Podgorica. Kupoprodajna cijena iznosi 1.075,5 hilj.eura, sa uključenim PDV-om od 141 hilj.eura,
odnosno 2.390€ po m2. Kupljena površina iznosi 450m2.
Plaćanje će se obaviti u 60 jednakih mjesečnih rata i ugovorena je fiksna kamatna stopa od 8% na
godišnjem nivou. Kao obezbjeđenje plaćanja, kupac je dao 60 blanko mjenica. Data je i hipoteka na
nepokretnosti kojom se garantuje plaćanje kupoprodajne cijene.
Dobijen je plan otplate dugoročnih obaveza iz kojeg se vidi da anuiteti za otplatu u mjesečnom iznosu
od 21,7 hilj.eura počinju teći od 01.02.2011.g. do 01.01.2016.g. Iz amortizacionog plana se vidi da
ukupno obračunata kamata iznosi 224 hilj.eura. Za cjelokupni iznos kamate povećana je vrijednost
poslovnog prostora (935 hilj.eura + 224 hilj.eura), kao i dugoročne obaveze.
Za obračunatu kamatu za 2011. godinu koja iznosi 70,6 hilj.eura nijesu terećeni troškovi
poslovanja tekućeg perioda, već se troškovi indirektno preko obračuna amortizacije evidentiraju
kao tekući trošak.
22
Izvršena je kontrola obračuna amortizacije građevinskih objekata u iznosu od 51 hilj.eura kao i
infrastrukture u iznosu od 5 hilj.eura, što ukupno čini 56 hilj.eura koliko je prikazano u tabelarnom
pregledu osnovnih sredstava. Amortizacione stope za građevinske objekte i infrastrukturu iznose 1,38%
do 4,55%.
Izvršen je uvid u posjedovne listove koji se odnose na poslovni prostor i zemljište: Izvod 1909 KO Budva, Izvod 4327 - KO Podgorica 1, Izvod br. 4694 - KO Podgorica 2 i Izvod 1452 - KO Stari
Grad- Beograd.
Kod izvoda br. 4327 postoje ograničenja na zemljište uz stambeno-poslovnu zgradu. Pokrenut je
postupak za utvrđivanje prava na restituciju.
Kod posjedovnog lista br. 4694 - KO Podgorica 2, dobijenog 30.11.2011.g., ne postoje tereti i
ograničenja. Po ugovoru o kratkoročnom kreditu dobijenom od Prve banke AD Podgorica kao garancija
za vraćanje kredita založena je hipoteka po navedenom posjedovnom listu br. 4694.
Za ostala dva posjedovna lista ne postoje tereti i ograničenja.
Povećanja kod opreme i inventara prikazana su u iznosu od 52 hilj.eura za opremu i 2 hilj.eura za
inventar.
Navedeni podaci koje smo testirali se odnose na novonabavljenu opremu u iznosu 24 hilj.eura ili 46%
nabavki iz 2011. godine. Za novonabavljenu opremu obračunat je PDV koji je odvojeno prikazan od
opreme.
Izvršen je obračun amortizacije opreme u iznosu od 3,637 mil.eura. U prikazani iznos uključena je i
amortizacija 1,141 mil.eura, a odnosi se na avion EMBRAER E190 koji se vodi kao investicija u toku
(finansijski lizing). Kod ostale opreme izvršen je obračun amortizacije u iznosu od 2,492 mil.eura, kao i
kod inventara u iznosu od 4 hilj.eura.
Avioni se amortizuju po stopama 5-6,67%, aviomotori 11,11%, transportna sredstva po stopama 6,2550%, a ostala oprema po stopama 4,76-50%. Testiran je obračun amortizacije za EMBRAER E190
(investicije u toku) u iznosu od 1,140 mil.eura, što čini 31,3% ukupno obračunate amortizacije u iznosu
od 3,637 mil.eura. Testiran je obračun amortizacije u iznosu 2,492 mil.eura, koji se odnosi na opremu.
Utvrđeno je da je obračun amortizacije pravilno izvršen.
Osnovna sredstva u pripremi
Na 31.12.2011.g. osnovna sredstva u pripremi iznosila su 28,069 mil.eura a struktura je bila sledeća:
Opis
Stari toranj
Zgrada aerodrome
Avion EMBRAER E195
Euro (000)
890
172
27.007
23
Kod zgrade aerodroma i starog tornja salda su prenešena iz prethodne godine i nije bilo
promjene.
Saldo računa investicija u toku- avion EMBRAER E195 sastoji se iz prenešenog stanja u iznosu od
26,035 mil.eura (nabavna vrijednost aviona uzetog kao finansijski lizing iz 2010. godine od kompanije
„Montenegro Aviation Leasing Limited“ sa Kajmanskih ostrva) i povećanja u iznosu 972 hilj.eura.
Odbor direktora je u 2010. godini donio Odluku o nabavci vazduhoplova u iznosu od 32,940 mil.USD
(američkih dolara) na sjednici Odbora direktora 25.03.2010.g. Sa realizacijom predmetnog aranžmana
usaglasila se Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 01.04.2010.g.
Članom 35, tačka 2, podtačka 4b, Zakona o privrednim društvima, precizirano je da je isključivo pravo
skupštine akcionara društva da donosi odluku o raspolaganju imovinom društva čija je vrijednost veća
od 20% od knjigovodstvene vrijednosti imovine društva, ukoliko statutom nije utvrđeno niže učešće.
Statut Društva ne obuhvata ovu tačku iz Zakona o privrednim društvima. Ukupna aktiva Društva
bila je na kraju 2009. godine 42,684 mil.eura. Vrijednost vazduhoplova koje je trebalo nabaviti je
32,940 mil.USD što je iznad 20% vrijednosti imovine Društva i o toj odluci odbora direktora je
bila dužna da se izjasni Skupština akcionara Društva, shodno Zakonu o privrednim društvima,
član 35, tačka 2, podtačka 4b.
Shodno Ugovoru o finansijskom lizingu između Društva i brazilske banke „BNDS“, obaveza po
finansijskom lizingu izvršiće se u 24 polugodišnje rate, počevši od 16.01.2011.g. Iznos rate je 1,785
mil.USD. Tokom 2011. godine izvršene su dvije otplate.
Sa izvršenom otplatom kamata u ukupnom iznosu 905,8 hilj.eura povećana je nabavna
vrijednost investicija u toku (EMBRAER E195) i tekuće dospijeće dugoročnih obaveza.
Društvo je u svojim poslovnim knjigama u skladu sa zahtjevima MRS 17 prikazalo opremu u
visini nabavne vrijednosti i dugoročnu obavezu u iznosu glavnice, odnosno u iznosu koji ne
sadrži unaprijed obračunatu lizing naknadu (kamatu), a koja iznosi 14,842 mil.USD. Suština
standarda je u tome da obračunata lizing naknada (kamata) koja dospijeva u budućim
obračunskim periodima ne treba da bude prikazana u aktivi i pasivi bilansa stanja.
Postojala je mogućnost da se iznos lizing naknade (kamate) evidentira kao aktivno vremensko
razgraničenje i dugoročna obaveza, a za iznos dospjelih plaćenih kamata da se smanje aktivna
vremenska razgraničenja, dugoročne obaveze i terete troškovi tekućeg poslovanja, ali to nije
urađeno.
Iz navedenog se može zaključiti da je gubitak potcijenjen za iznos plaćenih lizing naknada
(kamata) u iznosu od 905,8 hilj.eura, a osnovna sredstva precijenjena.
Evidentno je da je Društvo primijenilo različiti metod kapitalizacije troškova pozajmljivanja, kod
nabavke poslovnog prostora i kod nabavke vazduhoplova EMB AOC. Različiti metod
kapitalizacije je, između ostalog, uzrokovan nedostatkom internog akta kojim se definišu
računovodstvene politke i koje upravo imaju za cilj da obezbijede dosljedno i unificirano
sprovođenje primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda.
24
1.2.3. Dugoročnifinansijskiplasmani
Dugoročni finansijski plasmani, na dan 31.12.2011. godine, čija je vrijednost iskazana u poslovnim
knjigama Društva u ukupnom iznosu od 78 hilj.eura, prikazani su u sljedećoj tabeli:
Opis
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica u
inostranstvu „Montenegro Airlines” DOO
Beograd
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica u
inostranstvu „A&S“ Ljubljana
Akcije ostalih pravnih lica u zemlji
Dugoročni krediti u zemlji
Ukupno
Euro (000)
9,8
5,6
5,8
57
78,3
Učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica u inostranstvu „Montenegro Airlines” DOO Beograd iznosi
9,8 hilj.eura.
Učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica u inostranstvu „A&S“ iznosi od 5,6 hilj.eura.
Za učešće u kapitalu pravnog subjekta „A&S“ nije dat dokaz.
Vlasništvo nad akcijama ostalih pravnih lica u zemlji u iznosu od 5,8 hilj.eura.
Nije dat dokaz revizoru o vlasništvu nad akcijama u iznosu od 5,8 hilj.eura.
Dugoročni krediti u zemlji iznose 57 hilj.eura i odnose se na odobravanje finansijskih zaduženja
zaposlenima, shodno zaključku Odbora direktora Društva i odluci v.d. Izvršnog direktora Društva, kojom
je precizirano da iznos zaduženja može biti do 25 hilj.eura. Saldo na ovom računu u iznosu od 57
hilj.eura odnosi se na date zajmove zaposlenima koji nijesu vraćena u predviđenom roku, shodno
sklopljenim ugovorima, kao i zajmove čija otplata po ugovorima treba da otpočne u 2012.godini.
Društvo nema zakonski osnov za odobravanje finansijskih zaduženja zaposlenima, putem
zaključivanja Ugovora o zajmu.
Shodno članu 7. Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna
društva i druga pravna lica (“Sl. list CG”, br. 05/11) na računu 034 – Dugoročni krediti u zemlji
iskazuju se dugoročni krediti i zajmovi dati pravnim licima u zemlji, osim matičnom, zavisnim i
ostalim povezanim pravnim licima. Prema tome ovaj račun 034 nije predviđen za knjiženje
kredita i zajmova datih zaposlenim licima, odnosno, ne primjenjuje se kontni plan shodno
Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga
pravna lica („Sl. list CG”, br. 05/ 11).
Društvo je bilo u obavezi da za dobrena finansijska zaduženja zaposlenima, shodno Zakonu o
porezu na dohodak fizičkih lica („Sl. list CG”, br40/11), obračuna i redovno plaća porez
nadležnom poreskom organu.
25
1.2.4. Zalihe
Društvo ima magacin rezervnih djelova, alata, ulja i maziva koji duži magacioner koji izdaje robu po
nalogu direktora sektora i službe tehničkog održavanja. Sredstva se vode programski, imaju šifru, broj,
stanje, količinu i cijenu.
Roba namijenjena potrošnji putnika i posade u avionima – hrana i piće, ne može se vraćati u centralni
magacin, ali se može roba preusmjeravati sa jednog leta na drugi let. Cijena troška za pojedini let se
formira tako što se od robe koja je izdata za let oduzme potrošeno, preusmjereno na druge letove ili
rashodovano.
Zalihe na 31.12.2011.g., koje po Bilansu stanja iznose 1.813 hillj.eura su prikazane u sljedećoj tabeli:
Opis
Euro (000)
Sirovine i osnovni materijal - catering
135
Ostali materijal - karte
7
Rezervni djelovi na zalihama
728
Alat i inventar na zalihi
21
Ispravka vrijednosti alata i inventara
-21
Gotovi proizvod - uniforme
Dati avansi za usluge
Ukupno
61
882
1.813
Komisija za popis zaliha u Cateringu – nabavka hrane i pića, izvršila je popis stanja zaliha po
organizacionim jedinicama 31.12.2011. godine. Stanje zaliha po organizacionim jedinicama bilo je
sljedeće:
REKAPITULACIJA POPISA CATERING-a
Organizaciona jedinica
Vrijednost zaliha (000 eura)
Centralni magacin
119
Kuhinja Podgorica
10
Platforma Podgorica
0,6
Platforma Tivat
5
Ukupno
134
Komisija za popis avio karata izvršila je popis sa stanjem na dan 31.12.2011.godine.
Opis
Cijena (euro)
Količina
Iznos (euro)
Data Tickets – 4 kupona
0.2424
14.000
3.393
Data Tickets – 2 kupona
0.2000
0
0
FIM
0.0240
8.900
214
ATB coupons
0.0180
81.000
1.458
ATB blank
0.0100
23.000
230
MPD
0.0800
21.700
1.736
Ukupno
7.031
26
Komisija za popis imovine u Sektoru za tehničko održavanje vazduhoplova konstatovala da je
31.12.2011.g. stanje u magacinima rezervnih djelova za vazduhoplove (Aerodrom Podgorica) bilo
sljedeće:
Opis
Potrošni materijal E -195
Potrošni materijal F -100
Ulja i maziva
Alati F – 100 / E – 195
F – 28 djelovi
F – 28 storage limit expiried
F – 28 potrošni materijal
Ukupno:
Euro (000)
USD (000)
137
238
136
15
526
170
71.
20
261
Stanje zaliha u iznosu od 261 hilj.eura koje je dato u USD, preraračunato je po važećem deviznom
kursu, koji je 31.12.2011.g. iznosio 0,7729 eura za jedan USD, što iznosi 201 hilj.eura. Tako da je
ukupan iznos zaliha u magacinima rezervnih djelova 526 hilj.eura + 202 hilj.eura jednak 728 hilj.eura.
Popisne liste ne sadrže cijenu i finansijsku vrijednost pojedinih roba, nego samo količinu
iskazanu pojedinačno po vrstama robe. U izvještajima popisnih komisija nije konstatovano da je
popisno stanje usaglašeno sa knjigovodstvenim stanjem.
U procesu revizije nijesu date na uvid popisne liste:
- rezervnih djelova za vazduhoplove,
- kao i Zapisnik o o izvršenom otpisu alata i inventara.
Nijesu date na uvid kalkulacije cijena ulaza i izlaza roba, na osnovu kojih bi se moglo
konstatovati po kojim cijenama se vrši obračun ulaza i izlaza robe na zalihama, odnosno nijesu
dostavljeni dokazi na osnovu kojih se može utvrditi na koji način se vrednuju zalihe.
Društvo nije donijelo akt kojim reguliše računovodstvene politike u oblasti upravljanja zalihama
Avansi za robe i usluge su uplaćeni dobavljačima u iznosu od 882 hilj.eura. Uvidom u analitičke
evidencije salda datih avansa utvrđeno je sljedeće:
Na 31.12.2011.g. izvršeno je prebacivanje sredstava dobavljača na date avanse za dobavljače koji su
na kraju godine bili u pretplati u ukupnom iznosu od 134 hilj.eura. Početkom 2012.godine izvršiće se
prebacivanje sredstava sa datih avansa na dobavljače. Ostali avansi su dati po osnovu kaucije za
sudski spor, garancija za plaćanje zakupa aviona – dva dobavljača , remont i servisiranje motora,
-
Po presudi Apelacionog suda na iznos od 90 hilj.eura na kartici jednog dobavljača proknjižen je
cijeli iznos. Trebalo je isknjižiti 71 hilj.eura a ostatak od 19 hilj.eura trebalo je knjižiti prihode iz
ranijih godina. Pošto to nije urađeno javlja se pretplata od 16 hilj.eura (3 hilj.eura je bio početni
saldo).
27
Iznos od 16 hilj.eura je u 2012. godini proknjižen sa avansa na dobavljača „JAT Airways“
Beograd a treba ga proknjižiti na prihode iz ranijih godina.
-
Društvo je na 28.12.2011.g. izvršilo uplatu JP „Aerodromi Crne Gore” Podgorica, iznos od 120
hilj.eura. Uplaćeni iznos od 120 hilj.eura proknjižen je na date avanse.
Uvidom u dokumentaciju konstatovano je da je na kartici dobavljača JP „Aerodromi Crne Gore”
Podgorica, na 15.08.2011.g. proknjižena faktura u iznosu od 164 hilj.eura na ime troškova putničkog
servisa u periodu od 01.08. do 15.08.2011.godine. Na predlog revizora JP „Aerodromi Crne Gore”
Podgorica su poslali elektronski iskaz Društvu, u kojem su naveli da su uplatu „Montenegro Airlines”
DOO Podgorica u iznosu od 120 hilj.eura proknjižili tako što su zatvorili dio fakture 03-1211/11 od
15.08.2011.g. u iznosu od 164 hilj.eura, tako da je ostatak duga po ovoj fakturi 44 hilj.eura.
Društvo je izvršilo uplatu u iznosu od 120 hilj.eura na ime JP „Aerodromi Crne Gore” Podgorica.
Izvršena uplata je proknjižena na date avanse, umjesto na dobavljača JP „Aerodromi Crne
Gore” po osnovu izdate fakture u iznosu od 164 hilj.eura.
28
1.2.5. Kratkoročnapotraživanja,plasmaniigotovina
Ova potraživanja su iznosila 9.323 hilj.eura na kraju 2011. godine.
Potraživanja po osnovu prodaje
Potraživanja po osnovu prodaje su na kraju 2011. godine iznosila 7.489 hilj.eura i bila veća od
potraživanja na kraju 2010. godine, koja su bila 6.299 hilj.eura odnosno za 1.190 hilj.eura.
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Kupci u inostranstvu- agencije
Kupci u inostranstvu - predstavništva
Sumnjiva i sporna potraživanja
Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih
potraživanja
Depoziti za dobavljače po garancijama
Depoziti kod banaka po dobavljačima
Potraživanja od zaposlenih
Ostala potraživanja
Ukupno
Euro (000)
2011.
2010.
2.428
2.553
1.314
1.757
1.251
1.124
606
625
1.246
1.093
(1.246)
(1.093)
1.080
700
100
10
7.489
0
0
113
127
6.299
Kratkoročna potraživanja
Struktura kratkoročnih potraživanja je sledeća:
- Kupci u zemlji 2.428 hilj.eura,
- Kupci u inostranstvu 1.314 hilj.eura,
- Agencije u inostranstvu- 1,251 mil.eura. Potraživanja su iskazana prema 76 agencija,
- Predstavništva u inostranstvu 606 hilj.eura,
Putem konfirmacija izvršena je provjera stanja potraživanja Društva u iznosu 1,331 mil.eura (23%) od
salda potraživanja kupaca u iznosu od 5,599 mil.eura.
Potraživanje od „JAT Airways“ Beograd iznosi u knjigama Društva 41 hilj.eura, dok je
konfirmacijom iskazan iznos od 0 eura.
Razlika je nastala zbog nepriznavanja obaveze od strane JAT-a. Za navedeni iznos je utužen JAT
Beograd kod Privrednog suda u Beogradu radi naplate faktura iz ranijih perioda od 2004. do 2008.
godine po osnovu usluga, isporuke obroka, pića, potrošnih materijala, tankovanja goriva i sl.
Kod potraživanja od Republičkog fonda zdravstva dobijena je konfirmacija iz koje se vidi da nije
priznata obaveza Fonda u iznosu od 112 hilj.eura.
29
Razlika je nastala u 2011.g., a odnosi se na isplaćena bolovanja radnicima Društva. Obzirom da nijesu
uplaćeni redovni doprinosi na lična primanja, Fond ne prihvata obavezu dok se ne izvrše uplate po
zaostalim doprinosima.
Po ostalim poslatim konfirmacijama nijesu dobijeni odgovori za navedena potraživanja “Montenegro
airlines“-a.
Sumnjiva i sporna potraživanja
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca iskazana su u iznosu od 1,246 mil.eura.
U 2011. godini izvršena je jedna ispravka vrijednosti, po tužbi Društva prema tuženom kupcu iz
Beograda u iznosu od 153 hilj.eura. Ovo potraživanje je nastalo po osnovu neplaćenih faktura, na
osnovu Kargo prodajnog ugovora, koji je zaključen 01.12.2007.g. Ukupan utuženi iznos je 153 hilj.eura i
pored fakturisanog iznosa neplaćenih faktura sadrži pripadajuće kamate.
Saldo iz ranijih godina kod sumnjivih i spornih potraživanja iskazan je u iznosu od 1,093 mil.eura.
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja od zaposlenih iznosila su 100 hilj.eura i struktura je data u sledećem pregledu:
Opis
Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja
Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u inostranstvu
Potraživanja od zaposlenih za naknadu štete
Potraživanja za naknadu štete – poslovnica Beograd
Ostala potraživanja od zaposlenih
Ostala potraživanja od zaposlenih - zimnica
Ukupno
Euro (000)
12
0,7
3
0,7
43
41
100
Potraživanja po osnovu akontacija za službeno putovanje iznose 12 hilj.eura.
Treba preuzeti radnje za naplatu navedenih potraživanja po osnovu datih a ne vraćenih
akontacija za službena putovanja, shodno Uredbi o naknadi troškova državnih službenika i
namještenika („Sl. list CG“, 57/11 i 26/12), čl. 9 i 10, gdje se precizira da se akontacija za
službeno putovanje treba opravdati najkasnije 3 dana od dana povratka sa službenog puta.
Ostala potraživanja od zaposlenih u iznosu od 43 hilj.eura odnose se na učešće u otplati stambenog
kredita za dvoje zaposlenih.
30
Ostala potraživanja od zaposlenih u iznosu od 41 hilj.eura odose se na dodijeljenu zimnicu.
U 2005. godini isplaćena je zimnica u iznosu od 3 minimalne cijene rada po radniku, za 273 radnika u
ukupnom iznosu 41 hilj.eura. Isplata je izvršena u skladu sa odlukom nadležnog organa.
Depoziti po garancijama
Društvo je uplatilo ukupno 1,780 mil.eura depozita po garancijama, i to:
-
Dobavljaču, za zakup aviona, 1.080 hilj.eura i
Hipotekarnoj banci, kao obezbjeđenje potraživanja koje banka ima po osnovu Ugovora o
garanciji, 700 hilj.eura
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Gotovinski ekvivalenti i gotovina na 31.12.2011.g. iznosili su 17 hilj.eura i prikazani su u sljedećoj tabeli:
Naziv
Tekući računi
Crnogorska komercijalna banka
Atlas Mont banka
Podgorička banka
Prva Banka Crne Gore
Hipotekarna banka
Blagajna
Gotovina u blagajni
Devizna blagajna
Devizni računi
Hipotekarna banka
Montenegro banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Euro
7.232
860
330
1.083
3.589
1.370
642
393
249
8.794
2.986
1.731
3.720
0,357
Tekući računi i Devizni računi
Usaglašena su salda na 31.12.2011.godine na tekućim i deviznim računima banaka .
Dostavljeni su na uvid ugovori o saradnji sa sljedećim bankama: Crnogorskom komercijalnom
bankom, Podgoričkom bankom, Prvom bankom CG, NLB Montenegrobankom, Atlas mont
bankom i Hipotekarnom bankom.
31
Gotovina u blagajni i Devizna blagajna
Na osnovu člana 41 Statuta Društva, doneseno je Rješenje o imenovanju komisije za popis novčanih
sredstava, obaveza i potraživanja. Komisija je utvrdila i u zapisniku konstatovala da stanje sredstava u
blagajni u iznosu od 393 eura, odgovara saldu blagajne koje iznosi 393 eura.
Imenovana Komisija utvrdila je i u Zapisniku konstatovala da stanje sredstava u deviznoj blagajni u
iznosu od 6 USD, odgovara saldu blagajne, da stanje sredstava u deviznoj blagajni u iznosu od 239
CHF (švajcarska franka), odgovara saldu blagajne i da stanje sredstava u deviznoj blagajni u iznosu od
40 GBP (britanskih funti), odgovara saldu blagajne.
Blagajna
Shodno pisanom iskazu blagajnice Društva, utvrđeno je da je svaka elektronska prodata karta
registrovana u sistemu, i na kraju radnog dana se dobija konačni izvještaj – obračun za taj dan.
Obračun se sastoji iz evidencije broja prodatih karta za taj dan i iznosa novca. Plaćanje karata se vrši u
gotovini i preko bankarskog računa. Dio obračuna u gotovini se predaje u redovnu blagajnu.
Novac iz poslovnice donosi službeno lice sekjuriti – operater, novac je zapakovan u poslovnici i uz
njega se šalju 3 priznanice. Blagajnik provjerava iznos sredstava, ovjerava priznanice i jedan primjerak
ostavlja za sebe, drugi vraća šefu poslovnice a treći predaje u službi za kontrolu obračuna karata.
Uvidom u kontrolisane dnevnike blagajne utvrđeno je da pored gotovinskog pazara pod oznakom CA u
Payment report-u, koji se predaje glavnom blagajniku prilikom predaje pazara, postoje i pazari od
ručnih karata. To su pazari od prodatih karata koje nijesu elektronski obrađene u sistemu.
Ručne karte se predaju jednom nedeljno (ponedeljkom) – četiri puta mjesečno. Agenti donose karte u
poslovnicu i šef poslovnice pravi nedeljni obračun tih karata, koji predaje obračunskoj službi. Nakon
napravljenog obračuna službenik dostavlja pazar glavnom blagajniku.
Prodaja ručno izdatih karata odnosi se i na karte za slobodna mjesta na čarter liniji Podgorica – Bari –
Podgorica.
Utvrđeno je da Društvo nije donijelo interni akt o blagajničkom poslovanju što je potrebno da
uradi s obzirom da poslovanje blagajne i blagajnički maksimum nijesu regulisani višim pravnim
propisima.
Saldo blagajne je usaglašen u potpunosti na 31.12.2011. godine.
Porez na dodatu vrijednost i aktivna vremenska razgraničenja
Porez na dodatu vrijednost i aktivna vremenska razgraničenja iznosila su 1.818 hilj.eura.
32
Porez na dodatu vrijednost
Porez na dodatu vrijednost iznosio je 486 hilj.eura.
U toku 2011. godine izvršena je pretplata ulaznog poreza na dodatu vrijednost u iznosu od 486
hilj.eura. S obzirom da je Društvo izvršilo pretplatu poreza na dodatu vrijednosti po osnovu prispjelih i
plaćenih faktura, ne vrši se povraćaj pretplaćenih sredstava, već se shodno članu 50. stav 4 Zakona o
porezu na dodatu vrijednost („Sl. list CG”, br.40/11), odobrava preusmjeravanje tih sredstava za
plaćanje PDV pri uvozu.
Shodno članu 25, Zakona o porezu na dodatu vrijednost „Montenegro Airlines” AD Podgorica
oslobođen je plaćanja izlaznog poreza na dodatu vrijednost
Unaprijed plaćeni troškovi i ostala aktivna vremenska razgraničenja
Unaprijed plaćeni troškovi i ostala aktivna vremenska razgraničenja na 31.12.2011.g. iskazana su u
iznosu od 1,332 mil.eura. Struktura je data u narednom pregledu:
Opis
Unaprijed plaćene premije osiguranja
Drugi razgraničeni troškovi
Razgraničeni porezi i doprinosi na letački
dodatak
Ukupno
Euro (000)
278
596
458
1.332
Unaprijed plaćene premije osiguranja iskazane su u iznosu od 278 hilj.eura.
Ukupno plaćeni troškovi za premije osiguranja na osnovu Ugovora o osiguranju (polise) u 2011.godini
iznose 1,876 mil.eura (na početno stanje se odnosi iznos od 302 hilj.eura a na promet u tekućoj godini
iznos od 1,574 mil.eura). Razlika između ukupnih troškova premije osiguranja u iznosu od 1,876
mil.eura i obračunatih troškova premije osigurananja u iznosu od 1.598, čini saldo troškova za
unaprijed plaćene premije osiguranja u iznosu od 278 hilj.eura. Ovi troškovi obuhvataju polise
osiguranja: od posledica nesrećnog slučaja, od požara i nekih drugih opasnosti i kasko osiguranja
vazduhoplova i osiguranja odgovornosti vlasnika vazduhoplova.
Drugi razgraničeni troškovi iskazani su u iznosu od 596 hilj.eura.
Ukupno plaćeni troškovi zakupa i održavanja aviona u 2011. godini iznose 1,019 mil.eura (na početno
stanje se odnosi iznos od 424 hilj.eura a na tekući promet iznos od 595 hilj.eura). Razlika između
ukupnih troškova zakupa i održavanja aviona u iznosu od 1,019 mil.eura i obračunatih troškova zakupa
i održavanja aviona u iznosu od 423 hilj.eura čini saldo troškova za unaprijed plaćene troškove zakupa i
održavanje aviona u iznosu od 596 hilj.eura. Osim troškova koji su vezani za zakup aviona, jedan
ugovor se odnosi na program obezbjeđenja rezervnih djelova i jedan za zakup motora F-100.
33
Razgraničeni porezi i doprinosi na lična primanja - letački dodatak iznose 458 hilj.eura.
Nastali su po osnovu ranije neobračunatih doprinosa na isplaćene letačke dodatke za period 2002.
godine – mart 2004.godine.
Shodno Zakonu o poreskoj administraciji („Sl. list RCG“, br.65/01), Direkcija javnih prihoda donijela je
Rješenje, po kojem je „Montenegro Airlines” AD Podgorica u obavezi da izvrši uplatu poreza na
dohodak fizičkih lica po osnovu ličnih primanja-na isplaćene letačke dodatke, shodno članu 14 i 46
Zakona o porezu na dohodak („Sl. list RCG”,65/01).
34
PASIVA
1.2.6. Kapita
al
Osnovnni kapital
Vrijednoost osnovnogg kapitala Druuštva na 31.12.2011.g. izznosi 25,6855 mil.eura (brroj akcija 2.9900.613 *
nominalnna vrijednostt 8,8550 euraa = 25.684.9228 eura).
C
Izvještaaj iz CDA izd
dat je na
Kapital evidentiran u knjigama društva se slaže sa staanjem kod CDA.
27.12.20011.g.
U sljedećoj tabeli prikkazana je strruktura kapitaala po vlasniccima akcija:
Broj akcijja
Nominalna
Iznos ukkupno
Vlasniik akcija
(euro
o)
vrijednost (euro)
Vlada Crne Gore
2.897.4408
8,8550
25.6556.548.
Ostali
3.2205
8,8550
28.380
Udio u
vlasništvu
99,8895%
%
0,1105%
%
V
Crne Gore Po Uggovoru o
Osnivač avio kompanije „Monteenegro airlinnes” AD Poddgorica je Vlada
osnivanju Društvo jee osnovano radi
r obavljanjja djelatnosti transporta putnika i robbe u vazduhooplovnom
m registru Privrednog suuda 14.08.20002.g. kao drruštvo sa
saobraćaaju. Društvo je upisano u Centralnom
ograničeenom odgovoornošću, podd brojem 5-00051750/001. Promjena obblika organizzacije Društvaa nastala
je 14.11.2009.g. kadda je „Montenegro Airlinees“ Podgoricaa postao akccionarsko društvo, registtrovano u
Centralnnom registru Privrednog društva podd rednim broojem 4-0008862/001. Priilikom reorgaanizacije,
izvršenaa je prethodnno procjena iimovine od strane
s
Univerziteta CG, Ekonomski
E
faakultet Podggorica, na
18.06.20009.g. br. 01/1224-3. Vrijjednost kapittala nakon procjene
p
je izznosila 25,6885 mil.eura i uzeta je
kao osnoova vrijednossti kapitala, koja
k i sada figguriše u CDA
A.
Rezervee
Revalorizacione rezeerve na 31.12.2011.g. iznnose 2,069 m
osnovnih
mil.eura i odnnose se na usklađivanja
u
sredstavva sa tržišnim
m vrijednostim
ma.
bit
Neraspooređena dob
Neraspooređena dobit na 31.12.2011.g. iznosi 190 hilj.eurra. Sastoji see od prenešeenog stanja izz 2010.g.
u iznosuu od 187 hilj.eura i prenosa sa revvalorizacionihh rezervi u iznosu od 3 hilj.eura poo osnovu
rashodovanja osnovnnih sredstavaa.
Gubitakk
Poslovnu 2011. godinu Društvo je završilo saa gubitkom odd 9,503 mil.eeura. Gubitakk iz 2010.g. iznosio je
3,680 mil.eura a gubbitak iz ranijihh perioda iznoosio je 4,686 mil.eura.
uje da je značajno
z
umanjena
Kumulaativni gubitaak Društva iznosi 17,869 mil.eurra i pokazu
vrijednoost kapitala. Akumuliran
ni gubitak prrocentualno
o iznosi 69,56% vrijedno
osti kapitala..
35
1.2.7. Dugoročneobaveze
Dugoročne obaveze na 31.12.2011.g. iznose 28,968 mil.eura a sastoje se od dugoročnih kredita u
iznosu od 10,155 mil.eura i ostalih dugoročnih obaveza u iznosu od 18,813 mil.eura
Dugoročni krediti
Dugoročni krediti su iznosili 10,155 mil.eura na kraju 2011. godine. Pregled kredita po bankama je
dat u sledećoj tabeli:
Kreditor
Datum dospijeća
Kamatna stopa %
godišnje
06.09.2017.
8,5
2.464
09.02.2016.
01.07.2016.
8,5
8,5
1.800
3.111
01.03.2019.
8,5
2.000
01.04.2019.
9,43
780
10.155
Crnogorska
komercijalna banka
Montenegrobanka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
2011.
Montenegrobanka 2011.
UKUPNO
Iznos
(euro 000)
Pregled dugoročnih kredita sa prometom dat je u sledećoj tabeli:
Dugoročni krediti
Banka
Datum
Ugovor
CKB a.d. Podgorica
30.08.2007.
951‐88‐604
4.800.000,00
2.983.783,92
NLB Montenegro banka
09.02.2010.
KR2010/315
1.800.000
1.800.000
Hipotekarna banka a.d. Podgorica
30.12.2009.
101‐5225/2
Iznos kredita Stanje 01.01.'11.
2.700.000
2.866.848,09
Povećanje
Smanjenje
(518.918,88)
243.682,08
Stanje 31.12.'11. Datum dospijeća
Garancije otplate kredita
2.464.865,04
06.09.2017.
Uslovi: rok otplate 120 mjeseci sa grace periodom 9 mjeseci, kam.stopa 8,5% i jednoskratna provizija 0,50%
Obezbjeđenje plaćanja: mjenice i zalog za 2 aviona tipa Fokker 100‐
hipoteka
1.800.000
09.02.2016.
Uslovi: grace period 2 god, rok otplate 72mjeseca, commitment fee 1,25%; redovna kam.stopa 8,5%, namjena‐investiciona ulaganja
Garancija Vlade, blanco potpisana mjenica
01.07.2016.
Uslovi: grace period 2 god.‐ dopisuje se kamata glavnici; postoje 2 anexa; rok korišćenja kredita: 28.02.2010.; namjena:kupovina putničkog aviona;kam.stopa:8,5%
Garancija Vlade, 2 mjenice i 2 ovlašćenja
3.110.530,17
Hipotekarna banka a.d. Podgorica
09.02.2011.
101‐398/2
2.000.000
2.000.000
2.000.000
01.03.2019.
NLB Montenegro banka
12.04.2011.
KR2011/1702
2.400.000
780.000
780.000
01.04.2019.
Ukupno
Napomena
2 mjenice od Uslovi: grace period 2 god; rok korisnika i otplate:72 mjes.anuiteta; ovlašćenje za namjena: otvaranje novih linija; izdavanje naloga za kam.stopa: 8,5%
naplatu, garancija Vlade
Garancija Vlade CG, Uslovi: grace period 2 god; sopstvena blanco namjena: otvaranje novih linija; potpisana mjenica, commitment fee‐ 1,25% ovlašćenje za godišnje, rok otplate: 96mjeseci; naplatu i rambursno kam.stopa‐ 9,43%
ovlašćenje
10.155.395,21
Kod dugoročnog kredita, dobijenog od Hipotekarne banke, u iznosu od 2,7 mil.eura kamata iz grace
perioda je pripisana glavnici duga, tako da ukupna zaduženost na 31.12.2011.g. iznosi 3,111 mil.eura.
36
Na navedeni iznos dostavljen je amortizacioni plan otplate duga. Dostavljena je Odluka o kreditnom
zaduženju, donesena 25.02.2010.g. od strane Odbora direktora.
Dobijena je konfirmacija od Hipotekarne banke po osnovu dugoročnih kredita iz koje se vidi da
su stanja usaglašena sa knjigovodstvenim stanjem.
Po dugoročnom kreditu dobijenom od CKB banke u iznosu od 4,8 mil.eura data je hipoteka (zalog) na 2
aviona tipa Fokker 100. Po datom kreditu u toku 2011. godine izvršena je otplata (smanjenje) u iznosu
432 hilj.eura. Dobijena je Odluka o kreditnom zaduženju od 28.05.2007.g., donesena od strane Odbora
direktora. Takođe, izvršen je prenos tekućeg dospijeća dugoročnog dijela kredita u iznosu od 519
hilj.eura na kratkoročne kredite.
Po ostalim dugoročnim kreditima dobijenim od NLB Montenegro banke i Hipotekarne banke AD
Podgorica date su garancije Vlade.
Za kredit odobren 2011.g od Hipotekarne banke u iznosu od 2 mil.eura i NLB Montenegro banke u
iznosu od 2,4 mil.eura dobijena je Odluka o kreditnom zaduženju 21.01.2011.g. od strane Odbora
direktora na iznos od 5,6 mil.eura. Za dio odobrenja po Odluci u iznosu od 1,2 mil.eura Društvo se još
nije zadužilo kod poslovnih banaka. Kod kredita od NLB Montenegro banke povučen je iznos od 780
hilj.eura do kraja 2011. godine. Istom Odlukom obuhvaćeno je i kreditno zaduženje u visini od 4
mil.eura za kupovinu četvrtog aviona EMBRAER 195, shodno pregovorima sa Brazilskom bankom. Dati
iznos po Odluci još nije realizovan.
Zaključkom Vlade Crne Gore br. 03-10153 od 28.12.2010.g. zaduženo je Ministarstvo finansija da
obezbijedi potrebne garancije za obezbjeđenje kreditnih sredstava AD „Montenegro Airlines-u“ u visini
od 9,6 mil.eura kod komercijalnih banaka sa grace periodom od 2 godine i rokom vraćanja od 6 godina.
Navedenim iznosom su obuhvaćena sredstva za učešće u kupovini vazduhoplova EMBRAER 195 i 1
mil.eura za generalne revizije motora za avion tipa Fokker 100.
Po dobijenom kreditu u iznosu od 2,7 mil.eura od Hipotekarne banke dobijena je potvrda da je Vlada
Crne Gore garant po navedenom kreditu. Dostavljen je na uvid amortizacioni plan otplate kredita. Za
vrijeme grace perioda od 2 godine obračunata je interkalarna kamata u iznosu 411 hilj.eura koja je
pripisina glavnici duga, shodno ugovoru, tako da stanje kredita, na dan 31.12.2011.g. iznosi 3,111
mil.eura. Uz glavni ugovor dostavljena su i dva anexa, po osnovu garancije, od 30.04.2010.g. i od
16.06.2010.g. kojima se produžava rok garancije do konačnog i potpunog izmirenja ugovora.
Po dugoročnom kreditu dobijenom od NLB Montenegro banke AD Podgorica u iznosu od 1,8 mil.eura
dobijena je Odluka o kreditnom zaduženju od 18.11.2009.g., kao i garancije od Vlade Crne Gore po
Ugovoru o dugoročnom kreditu od 25.02.2010.g.
Stanje dugoročnih kredita u iznosu od 10,155 mil.eura je potvrđeno od strane davalaca kreditaposlovnih banaka putem konfirmacija, na 31.12.2011.g.
37
Ostale dugoročne obaveze.
Ostale dugoročne obaveze iznose 18,813 mil.eura.
Odnose se na obaveze po osnovu finansijskog lizinga za nabavku aviona u iznosu od 18,034 mil.eura
(EMBRAER E195) i obaveze po osnovu finansijskog lizinga za nabavku poslovnog prostora u iznosu od
780 hilj.eura.
U nabavnu vrijednost poslovnog prostora uključena je obračunata kamata po finansijskom lizingu u
iznosu od 224 hilj.eura.
Po otplatama anuiteta za realizovane kamate ne terete se direktno troškovi poslovanja (kamate) tekuće
godine, već se, preko obračuna amortizacije, na nabavnu vrijednost poslovnog prostora iskazuje trošak
tekućeg poslovanja.
Na 31.12.2011.g. prikazane obaveze po kreditima sa ostalim dugoročnim obavezama i kratkoročne
finansijske obaveze iznosile su 33.975 hilj.eura, a kratkoročne obaveze 25.149 hilj.eura. To ukazuje na
visoko učešće pozajmljenih izvora kao i obaveza u finansijskoj strukturi društva – 85,44% vrijednosti
pasive, što je veoma nepovoljno za buduće poslovanje Društva imajući u vidu da se ostatak izvora
finansiranja u iznosu od 10.074 hilj.eura – 14,56% pasive odnosi na neto kapital.
38
1.2.8. Kratkoročneobaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze odnosno kratkoročni krediti iznosili su 5,006 mil.eura na
31.12.2011.g., a sastoje se od: kratkoročnih kredita dobijenih u zemlji iznosa 2,229 mil.eura, dijela
dugoročnih kredita koji dospijevaju do jedne godine iznosa 649 hiljada eura, kao i dijela ostalih
dugoročnih obaveza, koje dospijevaju do jedne godina iznosa 2,128 mil.eura.
Tabela: Kratkoročne finansijske obaveze
Euro (000)
Pozicija
Kratkoročni krediti u zemlji
Dio dugoročnih kredita koji
dospijeva do jedne godine
Dio ostalih dugoročnih obaveza
koje dospijevaju do jedne godine
UKUPNO
2011.g.
2.229
2010.g.
2.446
649
562
2.128
1.757
5.006
4.764
Pregled kratkoročnih kredita sa prometom dat je u sledećoj tabeli:
Banka
Datum
Ugovor
Hipotekarna banka a.d. Podgorica
17.01.2011.
101‐6246/2
1.235.580
482.411,67
NLB Montenegro banka
27.12.2010.
KR2010/5226
500.000
500.000
NLB Montenegro banka
24.11.2009.
KR2009/4460
do 500.000
470.882,30
Hipotekarna banka a.d. Podgorica
06.10.2011.
101‐3541/2
850.000
850.000
Prva banka Crne Gore a.d. Podgorica
30.11.2011.
17‐01/6555
200.000
Atlas Bank Doo Mosva
Ukupno
05.03.2008.
Iznos kredita Stanje 01.01.'11.
do 15.000.000 rubalja
Povećanje
Smanjenje
1.000.000
(1.062.696,96)
419.714,71
01.02.2012.
(500.000)
0.000
3 mjeseca
495.685,31
(470.882,30)
495.685,31
12 mjeseci
850.000
(850.000)
850.000
06.10.2012.
200.000
3 mjeseca
264.085
13.01.2012.
200.000
142.312
2.445.605,17
264.084
(142.311)
Stanje 31.12.'11. Datum dospijeća
Napomena
Garancija naplate
6 mjenica bez protesta, 12 ovlašćenja za Uslovi: investiranje u osnovna izdavanje naloga za sredstva; kam.stopa‐ 9,50% naplatu, hipoteka na vazduhoplov Fokker 100, serisjki br. MSN 11350
Sopstvena blanco potpisana mjenica, Uslovi: kam.stopa‐ 9,5%; ovlašćenje za commitment fee‐ 1,25%
naplatu, rombursno ovlašćenje
Sopstvena blanco Uslovi: overdraft kredit, potpisana mjenica, kam.stopa‐ 9,95%, commitment ovlašćenje za fee‐ 1,25%
naplatu, rombursno ovlašćenje
6 blanco mjenica, 12 ovlašćenja za Uslovi: revolving kredit, naplatu, hipoteka kam.stopa 9,75%
Fokker 100, serijski br. MSN 11350
Hipoteka na katastarsku parcelu br. 2322/2, zemljište Uslovi: za likvidnost, kam.stopa‐ uz vanprivrednu 9,99%
zgradu površine 502m2, poslovna zgrada površine 265m2
Uslovi: overdraft kredit 2.809.769,31 (3.025.890,26) 2.229.485,2
Po kratkoročnom kreditu u iznosu od 200 hilj.eura dobijenom od Prve banke AD CG, data je hipoteka
na nepokretnosti sa liste nepokretnosti br. 4694 KO Podgorica 2 - parcela br. 2322/2, površine 502m²,
uz vanprivrednu zgradu površine 502m². Dostavljen je na uvid Zapisnik sa IV sjednice Odbora direktora
od 27.12.2011.g. kojim se verifikuje Ugovor o kreditu sa navedenom bankom od 30.11.2011.g., po
osnovu kojeg se avio kompanija kratkoročno kreditno zadužila u iznosu od 200 hilj.eura.
39
Po kreditima u iznosima od 1,236 mil.eura i 850 hilj.eura dobijenim od Hipotekarne banke, kao
garancija naplate pored mjenica i ovlašćenja, data je i hipoteka na vazduhoplov Fokker 100. Odbor
direktora je donio Odluku o kreditnom zaduženju od 12.11.2010.g. i Odluku o revolving kreditu od
30.09.2011.g.
Kratkoročni kredit od NLB Montenegro banke u iznosu od 500 hilj.eura odnosi se na overdraft kredit
za obezbjeđenje likvidnosti. Za navedeni kredit na uvid su dati sledeći dokumenti: Odluka o produženju
ugovora o overdraft kreditu od 12.11.2010.g. kao i Ugovor o overdraft kreditu od 24.11.2009.g. na iznos
do 500 hilj.eura, Anex I od 01.12.2010.g. i Anex II od 01.12.2011.g.
Kredit dobijen od NLB Montenegro banke u iznosu od 500 hilj.eura odnosi se na kratkoročno
zaduženje za održavanje tekuće likvidnosti. Postoji Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju od
23.12.2010.g. i Ugovor o kreditu.
Kratkoročni kredit u iznosu od 264 hilj.eura odnosi se na obavezu po overdraft kreditu kod poslovne
banke ABM Banka u Moskvi u visini do 15.000.000 rubalja za izmirenje dugova i obaveza
aviokompanije prema aerodromu Domadedovo u Moskvi. Odbor direktora je donio Odluku o uzimanju
ovog kredita 12.11.2010.g.
Otplate po osnovu kratkoročnih kredita u 2011. godini iznosile su 3,026 mil.eura, a povećanje u toku
godine iznosilo je 2,810 mil.eura.
Stanje kratkoročnih kredita u iznosu 2,229 mil.eura na 31.12.2011.g. je usaglašeno putem
konfirmacija sa poslovnim bankama.
Dio dugoročnih kredita koji dospijevaju do jedne godine na 31.12.2011.g. iznosi 649 hilj.eura, a
odnosi se na dugoročni kredit dobijen od Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica u
iznosu 2,984 mil.eura.
Tekuće dospijeće dugoročnih obaveza iznosi 2,128 mil.eura, a odnosi se na finansijski lizing
(EMBRAER E195) u iznosu od 1,803 mil.eura i obaveza po osnovu kupovine poslovnog prostora
u iznosu od 325 hilj.eura.
Kratkoročne obaveze iz poslovanja
Obaveze prema dobavljačima iznose 21.984 hilj.eura na 31.12.2011.g. i struktura je data u narednoj
tabeli:
Opis
Primljeni avansi
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Ukupno
Euro (000)
2011.g.
2010.g.
1.435
1.288
17.612
11.347
2.937
3.664
21.984
16.299
40
Primljeni avansi su bili 1,435 mil.eura na 31.12.2011.g.
Na kraju 2011. godine izvršeno je prebacivanje sredstava kupaca na primljene avanse za kupce koji su
na kraju godine bili u pretplati, u ukupnom iznosu od 184 hilj.eura.
Sklopljen je Ugovor o ACIM zakupu aviona tip FOKER Mk-28-100. Zakupac je uplatio nepovratni
depozit za bezbijednost u iznosu od 175 hilj.eura.
„Montenegro Airlines” vodi sudski spor protiv jednog kupca. Predmet spora je potraživanje u iznosu od
412 hilj.USD i 7 hilj.eura. Presuda je 25.03.2011.g., donijeta u korist „Montenegro Airlines”-a. S obzirom
da je uložena žalba, spor još nije okončan. Čeka se okončanje sudskog spora, kako bi se sprovela
knjiženja vezano za dati avans.
Sklopljen je Ugovor o čarter prevozu između „Montenegro Airlines”-a i kupca od 22.11.2010.g. Avans
iznosi 700 hilj.eura. Ovaj iznos čuva se do isteka ugovora, i koristi se za namirenje računa između
prevoznika i zakupca čartera za letove nakon 01.04.2012.g.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu
Obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu na kraju 2011. godine iznose 20.549 hilj.eura.
Obaveze se odnose na neplaćene usluge aerodromima u zemlji i inostranstvu, obaveze prema Upravi
za kontrolu letenja Srbije i CG, Eurocontrol-u, obaveze po osnovu osiguranja, obaveze za utrošeno
gorivo i ostale obaveze.
Nezavisnom konfirmacijom dobijenom od JP „Aerodromi Crne Gore“ obaveze prikazane kod
„Montenegro airlines“-a su iskazane manje za iznos od 462 hilj.eura.
Razlika je nastala zbog različitog tumačenja zaključaka Vlade CG, br. 03-5986 od 29.05.2008.g. koji se
odnosi na otpis obaveza prema JP „Aerodromi Crne Gore“. Navedeni otpis nije evidentiran kao
umanjenje potraživanja JP „Aerodromi Crne Gore“. Vlada je 05.03.2009.g. donijela zaključak br. 032402, kojim se zadužuju JP „Aerodromi Crne Gore“ i „Montenegro airlines” da, s obzirom na
redukovanje novootvorenih linija, međusobno dogovore novi model finansiranja ovog projekta, kako bi
se iznos od 7,5 eura (50% od iznosa aerodromske takse), koji je utvrđen ranijim zaključkom, ubuduće
prenosio samo na novootvorene linije.
Zapisnik o realizaciji ovog zaključka nije potpisan.
Konfirmacijom dobijenom od Agencije za kontrolu letenja Srbije i CG postoji neslaganje po
obavezama prikazanim u knjigama „Montenegro airlines“-a u iznosu od 464 hilj.eura i 184
mil.dinara (rutne naknade).
Nezavisnom konfirmacijom dobijenom od osiguravajućeg društva, obaveze kod „Montenegro
Airlines-a“ su iskazane u većem iznosu za 157 hilj.eura.
Navedeni iznos je kod osiguravajućeg društva otpisan, a kod Društva ovaj postupak nije sproveden.
Treba izvršiti isknjižavanje obaveze za iznos od 157 hiljada eura, čime bi se prihodi povećali, a tekući
gubitak smanjio.
41
1.2.9. Ostale kratkoročne
razgraničenja
obaveze
i
pasivna
vremenska
Ostale kratkoročne obaveze
Ostale kratkoročne obaveze 31.12.2011.g. iznosile su 2.764 hilj.eura i sastoje se od obaveza po
osnovu zarada i naknada zarada u iznosu od 2.591 hilj.eura i ostalih obaveza u iznosu od 173 hilj.eura.
Detaljna struktura obaveza data je u sledećem pregledu:
Kratkoročna obaveza
Obaveze za neto zarade za redovan rad
Obaveze za paušale
Obaveze za porez na zarade
Obaveze za por. i dop. na letački dodatak
Obaveze za kamate na por. i dop. na letački dodatak
Obaveze za doprinos PIO - zaposleni
Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje - zaposleni
Obaveze za doprinose za osiguranje od nezaposlenosti - zaposleni
Obaveze za doprinos PIO - poslodavac
Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje - poslodavac
Obaveze za doprinose za osiguranje od nezaposlenosti - poslodavac
Obaveze za doprinose na beneficirani radni staž
Doprinosi – lica sa invaliditetom
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
Obaveze po osnovu kamata po finansijskim kreditima
Obaveze za bankarske kredite
Obaveze za dnevnice i naknade troškova na službenom putu
Obaveze prema članovima upravnog odbora
Obaveze po ugovorima o privremenim I povremenim poslovima
Ostale obaveze
Euro (000)
522
147
240
201
6
390
412
18
195
62
18
297
83
2.591
121
4
9
13
26
173
Pasivna vremenska razgraničenja
Pasivna vremenska razgraničenja na 31.12.2010.g. iznose 137 hilj.eura i sastoje se od sledeće dvije
stavke
- Obračunati troškovi ICH, u iznosu od 40 hilj.eura i
- Ostala pasivna vremenska razgraničenja, u iznosu od 97 hilj.eura
Obračunati troškovi IATA Clearing House (kompanija za prebijanje potraživanja) iznosili su 40
hilj.eura i odnose se na obračunate troškove od avio kompanija u kliringu po osnovu
međukompanijskih potraživanja i obaveza koje se zatvaraju preko ICH. Obračun se vrši jednom u toku
sedmice, a nakon sprovedenih isplata i uplata na poslovnom računu, dokumentacija se dostavlja u
računovodstvo na knjiženje.
42
Ostala pasivna vremenska razgraničenja iznose 97 hilj.eura. Značajniji troškovi su bili:
-
Troškovi zakupa nastali su po osnovu Ugovora o posebnim uslovima zakupa aviona EMB195LR 40 – AOA, u iznosu 34 hilj.eura (46 hilj.USD).
-
Troškovi zakupa nastali su po osnovu Ugovora o posebnim uslovima zakupa aviona EMB195LR 40 - AOB, u iznosu od 39 hilj.eura (51 hilj.USD).
-
Troškovi zakupa motora za F-100 po fakturi u iznosu od 9 hilj.eura (12 hilj.USD).
1.2.10.
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i
ostalihjavnihprihoda
Ove obaveze u ukupnom iznosu od 264 hilj.eura odnose se na obaveze za poreze, carine i druge
dažbine u iznosu od 223 hilj.eura i obaveze za poreze i doprinose obračunate po osnovu ugovora o
djelu 41.
43
1.3.
Bilans uspjeha
Poslovni prihodi Društva u 2011. godini iznosili su 73,040 mil.eura, poslovni rashodi su bili 80,917
mil.eura, tako da je poslovni rezultat bio negativan odnosno gubitak je iznosio 7,877 mil.eura. Neto
finansijski rezultat je takođe bio negativan, odnosno gubitak je iznosio 1,699 mil.eura dok su prihodi od
ostalih aktvnosti bili 72 hilj.eura. Neto rezultat poslovanja Društva je negativan u iznosu od 9,503
mil.eura.
Tabela: Bilans uspjeha „Montenegro Airlines“ AD Podgorica za 2011. godinu
u periodu od 01.01.2011.do 31.12.2011.godine
u hiljadama EUR
Iznos
Grupa
Redni
računa,
POZICIJA
Tekuća Prethodna
broj
račun
godina
godina
1
2
3
5
6
I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)
201
73.040
74.889
60 i 61
1. Prihodi od prodaje
202
73.040
74.889
62
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
203
630
3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
204
631
4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
205
64 i 65
5. Ostali poslovni prihodi
206
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
207
(80.917) (82.928)
50
1. Nabavna vrijednost prodate robe
208
51
2. Troškovi materijala
209
(21.728) (19.565)
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali
210
(9.526)
(11.104)
52
lični rashodi
54
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
211
(3.709)
(2.927)
53 i 55
5. Ostali poslovni rashodi
212
(45.954) (49.333)
A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)
213
(7.877)
(8.040)
66
I. FINANSIJSKI PRIHODI
214
265
1.527
56
II. FINANSIJSKI RASHODI
215
(1.963)
(1.347)
B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)
216
(1.699)
180
67, 68,
691 i
I. OSTALI PRIHODI
217
299
4200
692
57, 58,
591 i
II. OSTALI RASHODI
218
(227)
(21)
592
C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI
219
73
4179
(217-218)
D. REZULTAT IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA
220
(9.503)
(3.681)
(213+216+219)
690 E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE
221
590
JE OBUSTAVLJENO
F. REZULTAT NAKON OPOREZIVANJA
222
(9.503)
(3.680)
(220+221)
%
5/6
98
98
98
111
86
127
93
98
17
146
944
7
1081
2
258
258
44
1.3.1. Poslovniprihodi
Poslovni prihodi Društva iznosili su u 2011.g. 73.040 hilj.eura. To je manje za 2,5% u odnosu na
2010.g. kada su iznosili 74.889 mil.eura. Poslovni prihodi su u potpunosti prihodi od prodaje roba i
usluga.
Tabela: Poslovni prihodi za 2011. godinu „Montenegro Airlines“ AD Podgorica
u hiljadama EUR
POZICIJA
Iznos
%
2011
2010
11/10
POSLOVNI PRIHODI
73.040
74.889
98
Prihodi od prodaje
73.040
74.889
98
Prihodi od prodaje karata u zemlji
12.143
12.820
95
Prihodi od prodaje karata u inostranstvu
18.955
18.692
101
Prihodi od prodaje karata ICH
3.947
3.910
101
Prihodi od čarter usluga
5.552
4.085
136
Prihodi od kargo prevoza
189
189
100
Prihodi od taksi u zemlji,inostranstvu i čarter
24.576
27.712
89
Prihodi od čarter letova - osiguranje
431
405
106
Prihodi od reklama
54
73
74
Prihodi od ostalih usluga R-tours Moskva
5.800
5.621
103
Prihod od ostalih usluga-grad Niš
1.357
1.335
102
Prihodi od ostalih usluga u avio saobraćaju
36
47
77
Montenegro Airlines ima tri načina prodaje avio karata – ostvarivanja prihoda od prodaje.
1. BSP/ARC prodajna mreža
BSP-Billing and Settlement Plan je sistem koji je zamišljen i dizajniran da pojednostavi prodaju,
kreiranje izvještaja o prodaji i prenos sredstava od prodaje za agencije koje su akreditovane od strane
IATA-e (Međunarodna asocijacija avio kompanija). Agencije koriste standardizovani format elektronskih
karata u skladu IATA rezolucijama IATA Reso 814 i IATA Reso 818.
„Montenegro Airlines“ BSP članstvo trenutno ima u 51 zemlji. Na tržištima gdje je provizija za
prodaju nula, agenti kao i poslovnice Montenegro Airlines-a naplaćuju taksu za rezervaciju karata.
Visinu takse određuju sami agenti i naplaćuju na odgovarajućem dokumentu koji ne prolazi kroz
obračun avio-kompanije obzirom da taj prihod pripada agenciji. Rezervaciona taksa koja se naplati u
poslovnicama Montenegro Airlines-a se na karti prikazuje sa kodom DU i čini dio prihoda kompanije.
Osim navedenih provizija, u cilju stimulacije prodaje agentima sa područja Srbije i Kosova komercijalni
sektor odobrava extra provizije koje se na godišnjem nivou definišu odlukom ili ugovorom.
Specifičnosti tržišta Rusije: pored ugovora koje agencija potpisuje sa IATA-om u Rusiji je neophodan
bilaterarni ugovor između agencije i aviokompanije što proizilazi iz njihove pravne regulative.
45
ARC-Airline Reporting Corporation je mreža koji funkcinoše na tržištu Sjedinjenih američkih država
po sličnom sistemu kao BSP, koji nije aktivan na ovom tržištu. Montenegro Airlines je član ARC-a od
22.06.2004.g. Provizija za ovo tržište je takođe nula procenata.
2. Sopstvena prodajna mreža
Montenegro Airlines ima pet prodajnih mjesta u Crnoj Gori: Aerodrom Podgorica, Podgorica, Budva,
Tivat i Kotor.
Poslovnice nisu posebni pravni subjekti, već pripadaju Komercijalnom sektoru. Sva prodaja se
uplaćuje na račun Montenegro Airlines-a.
Predstavništva su privredni subjekti osnovani po zakonima zemalja u kojima se nalaze. Sva
prodaja se uplaćuje na njihove bankarske račune koji su pod kontrolom matične kuće u
Podgorici.
Postoje osam predstavništava: Cirih, Frankfurt, Pariz, London, Rim, Moskva, Priština i Milano, kao i
Montenegro Airlines DOO Beograd.
Predstavništvo u Prištini je zatvoreno Odlukom odbora direktora od 24.05.2011.g. a u Milanu Odlukom
odbora direktora od 17.06.2011.g.
3. Posebni ugovori sa agencijama
Kroz posebne ugovore sa agencijama su definisani uslovi prodaje i posebne obaveze potpisnika.
Takvih ugovora ima deset: po jedan u Beču, Kopenhagenu, Prištini i Skoplju (rade kao specijalni
predstavnici, koji osim prodaje karata rade i superviziju na letovima) i šest u Rusiji (ugovori o
manuelnim kartama koji su sklopljeni dok nije radio BSP Rusije, pri čemu su uzeti u obzir potencijali i
snaga pojedinih agenata i potreba Montenegro Airlines-a da uđe na rusko tržište).
Montenegro Airlines prilikom prodaje karata naplaćuje:
- Tarifu-cijena prevoza (komercijalni sektor sve tarife importuje u rezervacione sisteme)
- Rezervacionu taksu-DU/RSF-nadoknada za troškove rezervacije preko međunarodnih
rezervacionih sistema (Amadeus,Galileo....).
- Taksu osiguranja-YQ-naknada za troškove obaveznog osiguranja putnika.
- Aerodromske takse- ove takse su propisane od strane država,aviokompanija i aerodroma sa
kojima Montenegro Airlines održava saobraćaj i različite su za svaku zemlju.
- Penale u slučaju promjene nekih elemenata iz osnovne karte.
Od gore navedenih stavki Montenegro Airlines zadržava:
- Tarifu - umanjenu za proviziju agenata
- Rezervacionu taksu - ukoliko je karta prodata u sopstvenim prodajnim mjestima.
- Taksu osiguranja
- Penale
46
Kompletan prihod se knjiži po datumu izdavanja karte, bez obzira da li je putnik koristio kartu ili
ne.
Ostali elementi se pojavljuju kao rashodi kompanije.
Poslovni prihodi, osim prodaje karata za sopstvene letove, se sastoje od sledećih kategorija:
- Prihod od karata izdatih od strane drugih avio kompanija - Segment koji se odnosi na let
-
-
Montenegro Aerlines-a fakturiše se toj kompaniji po važećoj tarifi umanjenoj za 9% provizije
koja je propisana, po valutnom kursu utvrđenom po međunarodnim avio pravilima.Taj kurs nije
isti kao bankarski.
Prihodi od karata koje su izdate na dokumentima Montenegro Airlines-a za letove na
drugim avio kompanijama naplaćuju se i knjiže na datum izdavanja karte a plaća se po
prijemu fakture od druge avio kompanije koja odobrava propisanu proviziju od 9%.
Prihod od viška prtljaga naplaćuje se isto kao i karte, s tim što se za njega ne plaćaju takse i
na dokumentima je iskazana samo prekoračena težina i cijena.
Prihod od čarter letova ostvaruje se prodajom kompletnog kapaciteta, po ugovorenoj cijeni,
bez obzira koliko je putnika na letu. Aerodromske i takse osiguranja se naplaćuju po stvarnom
broju putnika. Od taksi Montenegro Airlines zadržava takse osiguranja a aerodromske plaća
odgovarajućim aerodromima.
Prihod od fiksnog zakupa sjedišta kada zakupac plaća ugovoreni broj sjedišta bez obzira je li
ih iskoristio ili ne.Takse se naplaćuju po stvarnom broju putnika.
Prihodi od code share letova po posebnim ugovorima između avio kompanija, pri čemu na
određenoj relaciji saobraćaj obavlja jedna kompanija ali se određeni broj sjedišta tretira kao let
druge kompanije. Broj mjesta i cijene su ugovorom utvrđene i fakturišu se mjesečno.
Poslovni prihodi Društva su ostvareni kod sledećih kategorija:
1. Prodaje avio karata u zemlji ukupno 12.143 hilj.eura što je 2% manje nego u prethodnoj
godini i čine 17% poslovnih prihoda.
2. Prodaje avio karata u inostranstvu ukupno 18.955 hilj.eura ili 1% više nego u prethodnoj
godini i čine 26% poslovnih prihoda.
3. Prodaja karata ICH ukupno 3.947 hilj.eura ili 1% više nego u prethodnoj godini i čine 5%
poslovnih prihoda.
ICH – International Clearing House, koja se nalazi u sastavu IATA sistema, je jedna vrsta banke avio
kompanija i rezervacionih sistema gdje se vrše prebijanja potraživanja i obaveza a višak potraživanja
se uplaćuju na poslovne račune avio kompanija i račune rezervacionih sistema. Prihod preko ICH
ostvaren je partnerski odnos sa kompanijama koje lete prema Crnoj Gori ili su partneri Društva za
putovanja na destinacije gdje „Montenegro Airlines“ ne leti.
47
4. Čarter usluge, ukupno 5.552 hilj.eura ili 36% više nego u prethodnoj godini i čine 8%
poslovnih prihoda. Najveći korisnici ovih usluga su: turistička agencija koja dovodi goste iz
Rusije, hotelijerska kompanija iz Budve, Vlada Crne Gore – Ministarstvo odbrane.
Svi podaci o čarteru se takođe importuju u rezervacioni sistem „Amadeus“ radi evidencije putnika i
taksi.
5. Kargo prevoz, ukupno 189 hilj.eura i isti su kao u prethodnoj godini.
6. Takse u zemlji, inostranstvu i čarter, ukupno 24.576 hilj.eura ili 11% manje nego u
prethodnoj godini i čine 34% poslovnih prihoda.
Od ovih prihoda kompanija zadržava rezervacione takse- ukoliko je karta prodata u sopstvenoj
prodajnoj mreži i takse osiguranja dok se ostale knjiže kao obaveze prema krajnjim korisnicima i
pojavljuju kao trošak Društva.
7. Čarter letovi - osiguranje, ukupno 431 hilj.eura ili 6% više nego u prethodnoj godini i čine 1%
poslovnih prihoda.
8. Reklame, ukupno 54 hilj.eura ili 26% manje nego u prethodnoj godini.
9. Ostale usluge – od kupca usluga – turističke agencije iz Moskve sa kojom je potpisan ugovor
o alotmanskom - fiksnom zakupu avio sjedišta, ukupno 5.800 hilj.eura ili 3% više nego u
prethodnoj godini i čine 8% poslovnih prihoda.
10. Ostale usluge – po osnovu dotacija od grada koje imaju svrhu da stimulišu održavanje avio
saobraćaja na ovoj destinaciji. Ostvareno je ukupno 1.357 hilj.eura ili 2% više nego u
prethodnoj godini i čine 2% poslovnih prihoda.
11. Ostale usluge u avio saobraćaju, ukupno 36 hilj.eura ili 23% manje nego u prethodnoj godini.
48
1.3.2. Poslovnirashodi
Poslovni rashodi iznosili su 80,917 mil.eura i manji su za 2,4% u odnosu na 2010. godinu, kada su
iznosili 82.928 hilj.eura.
POZICIJA
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
u hiljadama EUR
iznos
2011
2010
19.565
21.728
%
11/10
111
9.526
7.413
128
3.709
45.954
2.927
49.333
127
93
Struktura poslovnih rashoda je sljedeća:
- Troškovi materijala iznose 21,73 mil.eura ili 27% od poslovnih rashoda,
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 9,53 mil.eura ili 11,5% od
poslovnih rashoda,
- Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 3,71 mil.eura ili 4,5% od poslovnih rashoda,
- Ostali poslovni rashodi iznose od 45,954 mil.eura ili 57% od poslovnih rashoda.
1.3.2.1.
Troškovimaterijala
Troškovi materijala su ostvareni u iznosu od 21.728 hilj.eura u 2011. godini i veći su za 11% od
troškova materijala u 2010. godini.
Tabela: Troškovi materijala za 2011. godinu „Montenegro Airlines“ AD Podgorica
u hiljadama EUR
POZICIJA
iznos
2011
2010
21.728
19.565
Troškovi materijala
36
32
Troškovi električne energije
18.076
20.212
Troškovi goriva za avione
109
107
Troškovi goriva za automobile
1.193
1.102
Troškovi cateringa (isporuka obroka)
92
11
Troškovi uniformi
56
71
Troškovi kancelarijskog materijala
51
82
Troškovi literature
10
16
Troškovi letačke dokumentacije
17
20
Troškovi ostalog materijala i inventara
%
11/10
111
89
112
102
108
12
79
161
160
85
49
1. Troškovi električne energije – ostvareni su u iznosu od 32 hilj.eura i manji su za 11 % od
ostvarenja u 2010.
2. Troškovi goriva za avione - ostvareni su u iznosu od 20.212 hilj.eura i veći su za 12 % od
ostvarenja u 2010 I čine 93% troškova materijala.
3. Troškovi goriva za automobile – su ostvareni u iznosu od 109 hilj.eura, ili 2% više nego 2010
Metodom uzorka obuhvaćeno je 12% troškova goriva za avione i automobile, odnosno iznos od 2,383
mil.eura.
Najveći dobavljači avio goriva su iz CG, Srbije, Rusije i Velike Britanije.
Troškovi goriva za automobile regulisani su Ugovorom o snadbijevanju derivatima nafte.
4. Troškovi cateringa (isporuka obroka) – su ostvareni u iznosu 1.193.hilj.eura ili 8% više nego
u 2010. godini i čine 5% troškova materijala.
Metodom uzorka testirano je 35% troškova cateringa i ostalog materijala ili 569 hilj.eura. Testiran je
iznos od 482 hilj.eura koji se odnosi samo na troškove cateringa. Ovi troškovi regulisani su ugovorima
sa dobavljačima.
5. Troškovi uniformi – su ostvareni u iznosu od 11 hilj.eura ili 88% manje u odnosu na
prethodnu godinu.
Troškovi uniformi obuhvaćeni uzorkom iznose 11 hilj.eura. Odnose se na otpis uniformi koji je
izvršen u skladu sa Pravilnikom o službenim uniformama u „Montenegro Airlines“-u, i nabavku robe
koja je izvršena na osnovu ugovora sa dobavljačem.
6. Troškovi kancelarijskog materijala – su ostvareni u iznosu 56 hilj.eura ili 21 % manje u
odnosu na 2010.godinu.
7. Troškovi literature – su ostvareni u iznosu od 82 hilj.eura ili 61% više u odnosu na 2010.g.
Troškovi literature uglavnom se odnose na stranu literaturu, čija je nabavka regulisana Ugovorom sa
dobavljačem iz Njemačke. Knjige sadrže navigacione karte, karte za slijetanje i polijetanje i ostalo.
8. Troškovi letačke dokumentacije – su ostvareni u iznosu od 16 hilj.eura ili 60 % vše nego
prethodne godine.
Cjelokupni iznosi, obuhvaćeni uzorkom se odnose na nabavku letačke dokumentacije od firme iz
Beograda sa kojom je potpisan Ugovor o kupoprodaji i isporuci robe zaključen na period od jedne
godine.
9. Troškovi ostalog materijala i inventara - su ostvareni u iznosu 17 hilj.eura i 15% su manji u
odnosu na 2010 g.
50
1.3.2.2.
Troškovizarada,naknadazaradaiostaliličnirashodi
Na osnovu člana 8 stav 5 Zakona o radu Crne Gore („Sl. list RCG“, br. 79/04) i člana 36 Statuta
„Montenegro Airlines”-a, Odbor direktora je na svojoj XI vanrednoj sjednici održanoj 19.05.2005. godine
usvojio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i opisu poslova. Sistematizacijom je
predviđeno 677 a popunjeno je 379 radnih mjesta (VII stepen stručne spreme-105; VI-32; V-0; IV-219;III23).
U narednoj tabeli dat je pregled sistematizovanih i popunjenih radnih mjesta.
Tabela: Broj sistematizovani i popunjenih radnih mjesta Društva na 31.12.2011. godine
Broj
Broj
Ukupan
zaposlenih zaposlenih
po
broj
Sektori
na
neodređeno ugovoru i zaposlenih
pripravnici
vrijeme
Kabinet
8
2
10
Sektor pravnih, kadrovskih i opštih
19
4+1
24
poslova
Komercijalni sektor
36
17+1
54
Finansijski sektor
11
2
13
Sektor odrzavanja vazduhoplova
37
26
63
Sektor letacke operativa
63
61
124
Sektor zemaljske operative
21
9
30
Sektor za marketing i korporativne
5
1
6
komunikacije
Sektor za razvoj, plan i analizu
6
4
10
Sektor za bezbijednost
17
6
23
Centar za obuku vazduhoplovnog osoblja
4
4
Sektor kontrole obracuna
13
13
Dokumentacija i publikacije
3
2
5
U K U P N O:
243
134+2
379
Broj
izvršilaca
predviđen
pravilnikom
12
35
119
15
146
202
64
10
19
27
8
15
5
677
Apolo - poslovni sistem kompanije omogućava komunikaciju između pravnog i finansijskog sektora
kompanije. Svaka promjena u pravnom sektoru je na operativnom raspolaganju finansijskom sektoru
kome se ujedno dostavlja i originalna dokumentacija. Uz elektronsku kontrolu prisustva na poslu
rukovodioci sektora i službi dostavljaju spiskove prisustva na radu, referentu za obračun zarada.
Na kolegijumu izvršnog direktora donesene su odluke o smanjenju zarada u 2011. godini usled
smanjenja realizacije u odnosu na predhodnu godinu i to za 9 mjeseci umanjenje za 20% dok je 10.,11.
i 12.mjesec umanjenje iznosilo 30%.. Svi podaci o zaradama se trajno čuvaju.
Pojedinačni kolektivni ugovor nije potpisan. Ugovor o radu definiše ukupan iznos zarade, nijesu
definisani koeficijenti složenosti posla niti vrijednost koeficijenata.
51
Struktura troškova za bruto zarade i ostala lična primanja data je u narednoj tabeli.
Tabela: Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi za 2011. godinu „Montenegro Airlines“
AD Podgorica
u hiljadama EUR
POZICIJA
iznos
%
2011
2010
11/10
86
Troškovi zarada,naknada zarada i ostala lična primanja 9.526
11.104
92
Troškovi bruto zarada
6.811
7.413
89
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada
724
809
64
Troškovi privremenih i povremenih poslova
379
592
69
Troškovi primanja članova Upravnog odbora
37
54
80
Troškovi smještaja i ishrane na terenu
628
785
72
Troškovi paušala
631
881
103
Troškovi dnevnica za službena putovanja u inostranstvu
149
145
39
Ostali lični rashodi
167
425
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su bili 9.526 hilj.eura u 2011. godini. Manji su za
14% od troškova u 2010. godini.
Troškovi bruto zarada su iznosili 6.811 hilj.eura ili 14% manje nego u prethodnoj godini i čine 71%
ukupnih troškova ove kategorije.
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada su iznosili 724 hilj.eura ili 11% manje nego
u prethodnoj godini i čine 8% od troškova.
Troškovi privremenih i povremenih poslova u iznosu od 379 hilj.eura eura ili 36% manje nego u
prethodnoj godini i čine 4% od Troškova.
Ugovori o djelu su pravilno obračunati i uglavnom se odnose na deficitarno letačko osoblje i
licencirane avio-mehaničare.
U okviru ovih troškova evidentirani su i: Ugovor o sponzorstvu (iznos – 3 hilj.eura) i Ugovor o
zakupu stambenog prostora (iznos 600 eura)
Troškovi primanja članova Upravnog odbora su bili 37 hilj.eura eura ili 31% manje nego u
prethodnoj godini. Isplata se vrši po Odluci Skupštine Društva. Pri obračunu poreza i doprinosa za
članove koji nisu u radnom odnosu nisu se uplaćivali puni doprinosi shodno zakonskim propisima.
Troškovi smještaja i ishrane na terenu ostvareni su u iznosu od 628 hilj.eura ili 20% manje nego u
prethodnoj godini i čine 7% od troškova.
Testiran je iznos od 195 hilj.eura .
52
Najveći dobavljači po ovom osnovu su hotelska preduzeća iz Podgorice i Tivta a od inostranih
preduzeće iz Moskve i Prištine.
Troškovi paušala su bili 631 hilj.eura ili 28% manje nego u prethodnoj godini, 7% od troškova. Ovi
troškovi se isplaćuju po Odlukama Odbora direktora i Odluci Izvršnog direktora a shodno Pravilniku o
visini dnevnica licenciranom osoblju kompanije.
Troškovi dnevnica za službena putovanja u inostranstvu su ostvareni u iznosu 149 hilj.eura ili 3%
više nego u prethodnoj godini i čine 2% od troškova.
Dnevnice su testirane u iznosu od 37 hilj.eura
Ostali lični rashodi ostvareni su u iznosu od 167 hilj.eura ili 61% manje nego u prethodnoj godini i čine
2% od troškova.
Tokom 2011. godine nijesu isplaćene sve obračunate zarade usled nedostatka novčanih
sredstava. Razlika između isplaćenog i obračunatog iznosa po pozicijama odgovara podacima iz
bilansa stanja koji se odnose na kratkoročne obaveze po osnovu zarada i naknada zarada.
Pregled obračunatih i isplaćenih zarada i ostalih ličnih primanja dat je u narednoj tabeli.
Tabela: Obračunate i isplaćene zarade Društva u 2011. godini (u 000 eura)
Rb
Opis
Obračun
Isplaćeno
Razlika
IOPPD
2
3
4
5 (3-4)
6
7.672
5.732
1.940
7.672
4.626
621
1.655
4.104
381
835
522
240
820
4.626
621
1.655
Doprinosi PIO
1.035
645
390
1.035
4.2. Doprinosi zdravstvo
586
174
412
586
4.3. Doprinosi nezaposlenost
34
16
18
34
Doprinosi na teret poslodavca
677
402
275
677
Doprinosi PIO
Doprinosi zdravstvo
Doprinosi nezaposlenost
Opštinski prirez
380
262
35
93
185
200
17
10
195
62
18
83
380
262
35
93
1
1
2
3
4
4.1
5
5.1.
5.2.
5.3.
6
Bruto zarade i doprinosi na teret
poslodavca
Neto zarade
Porez na zarade
Doprinosi na teret zaposlenih
Obračun bruto zarada u iznosu od 7.672 hilj.eura sastoji se iz: bruto zarade u iznosu od od 6.811
hilj.eura, regresa za korišćenje godišnjeg odmora u iznosu od 91 hilj.eura, doprinosa na teret
poslodavca u iznosu od 677 hilj.eura i opštinskog prireza u iznosu od 93 hilj.eura.
53
Obračun rada zaposlenih po pojedinim kategorijama prikazan je u narednoj tabeli:
Rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OSNOV
Redovan rad
Rad duži od punog radnog vremena
Dežurstvo
Noćni rad
Dodatak na zarade
Varijabila
Minuli rad
Bolovanje 70%
Bolovanje 100%
UKUPNO
1.3.2.3.
Iznos
%učešća
4.660
43
0
26
302
1.048
430
84
218
6.811
68,4
0,6
0
0,4
4,4
15,4
6,3
1,2
3,3
100%
Amortizacija
Ukupni troškovi amortizacije za 2011. godinu iznose 3,709 mil.eura i čine 4% poslovnih rashoda. U sebi
sadrže amortizaciju osnovnih sredstava u iznosu od 3,694 mil.eura i nematerijalnih ulaganja u iznosu
od 14,5 hilj.eura.
Detaljan obračun amortizacije prikazan je u okviru Bilansa stanja, stavke Nekretnine, postrojenja
i oprema i slaže se sa iznosom u Bilansu uspjeha.
54
1.3.2.4.
Ostaliposlovnirashodi
Ostali poslovni rashodi su bili 45,954 mil.eura u 2011. godini. U odnosu na 2010.g .manji su za 7% i
čine 55% od poslovnih rashoda.
Tabela: Ostali poslovni rashodi Društva na 31.12.2011. godine
POZICIJA
Ostali poslovni rashodi
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi prevoza putnika-ICH
Troškovi PTT i ostalih transportnih usluga
Troškovi održavanja Foker-a
Troškovi održavanja Embraer-a
Ostali troškovi održavanja
Troškovi zakupa aviona
Troškovi rezervacionih sistema
Troškovi zakupa -code share
Troškovi zakupa poslovnog prostora
Troškovi zakupa aerodroma u inostranstvu
Ostali troškovi zakupa
Troškovi reklame i propagande
Troškovi pax-tax
Troškovi handinga i landinga
Troškovi Eurokontrol-a
Troškovi preleta
Troškovi predstavništava
Provizija agencijama
Troškovi školovanja
Troškovi security
Troškovi sponzorstva i donatorstva
Ostali troškovi ostalih usluga
Nematerijalni troškovi
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premoje osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
u hiljadama EUR
iznos
2011
2010
45.954
49.333
43.178
46.321
3.285
3.479
434
618
3.170
4.182
1.856
1.892
232
169
4.766
4.967
2.508
3.053
724
422
115
293
134
1508
114
522
197
323
10.179
9.939
7.160
6.986
3.181
3.343
1.534
1.747
2.054
1.541
715
555
332
379
123
57
88
36
277
310
2.776
3.012
236
290
59
60
1.601
1.604
154
224
188
258
101
109
437
467
%
11/10
93
93
94
70
76
98
137
96
82
172
39
9
22
61
102
102
95
88
133
129
88
216
244
89
92
81
98
100
69
73
93
94
55
I.
Troškovi proizvodnih usluga
Ovi troškovi su u 2011. godini iznosili 43,178 mil.eura. Manji su za 7% od troškova u 2010. godini i
čine 94% ostalih poslovnih rashoda.
1. Troškovi prevoza putnika - ICH
Ovi troškovi iznose 3.285 hilj.eura ili 6% manje nego u prethodnoj godini. Rashod (prebijanje obaveza)
preko ICH ostvaren je sa kompanijama – partnerima Društva.
Testom je obuhvaćen iznos od 1,070 mil.eura.
2. Troškovi PTT i ostalih transportnih usluga - ostvareni su u iznosu od 434 hilj.eura ili 30%
manje u odnosu na 2010.
3. Troškovi održavanja Foker-a – su ostvareni u iznosu 3.170 hilj.eura ili 24% manje u odnosu
na 2010.g. i učestvuju 7% u ostalim poslovnim rashodima.
Testiran je iznos od 1,097 mil.eura, koji je pokriven ugovorima sa ovlašćenim serviserima te vrste
aviona.
4. Troškovi održavanja Embraer-a – su ostvareni u iznosu 1.856 hilj.eura ili 2% manje nego
2010.g. i učestvuju 4% u ostalim poslovnim rashodima.
Testom je obuhvaćen iznos od 538 hilj.eura koji se odnosi na ugovore sa ovlašćenim serviserima te
vrste aviona.
5. Ostali troškovi održavanja – su ostvareni u iznosu od 232 hilj.eura ili 37 % više u odnosu na
2010 godinu.
6. Troškovi zakupa aviona – su ostvareni u iznosu od 4,766 mil.eura ili 4% manje u odnosu na
2010 g. i učestvuju sa 10 % u ostalim poslovnim rashodima.
Testiran je iznos od 1,375 mil.eura.
7. Troškovi rezervacionih sistema u iznosu od 2,508 mil.eura ili 8% manje nego u prethodnoj
godini i čine 5% od ostalih poslovnih rashoda. Od ovog troška na rezervacioni sistem
AMADEUS se odnosi iznos od 1,975 mil.eura, na rezervacioni sistem GALILEO iznos od 275
hilj eura, na rezervacioni sistem SITA iznos od 173 hilj. eura, dok se preostali iznos od 85 hilj.
eura odnosi na ostale rezervacione sisteme IATA.
Testovima je obuhvaćen iznos od 2.040 hilj.eura.
56
8. Troškovi zakupa – code share su ostvareni u iznosu 724 hilj.eura ili 72% više u odnosu na
2010. godinu. Code share aranžman je sklopljen sa 3 avio prevoznika.
9. Troškovi zakupa poslovnog prostora – su ostvareni u iznosu od 115 hilj.eura ili 61 % manje
u odnosu na 2010.godinu.
Testirani su u iznosu 57 hilj.eura, za koje je utvrđeno da su pokriveni ugovorima sa dobavljačima:
10. Troškovi zakupa aerodroma u inostranstvu su ostvareni u iznosu od 134 hilj.eura.
Dostavljen je na uvid ugovor 3423 koji traje do 2007.godine.
11. Ostali troškovi zakupa su ostvareni u iznosu od 114 hilj.eura ili 78% manje u odnosu na
2010.g.
Testom su obuhvaćeni troškovi zakupa stanova u iznosu od 13,7 hilj.eura.
Među ovim ugovorima su i dva ugovora koja ne pripadaju ovoj poziciji:
-
-
Ugovor o zakupu poslovnog prostora
Iznos od 350 eura u okviru ove pozicije se odnosi na ugovor o djelu
Troškovi ostalih zakupnina se odnose na parking servis, zatim troškove zakupa motora, i troškove
upotrebe vazduhoplova..
12. Troškovi reklame i propagande – su ostvareni u iznosu od 197 hilj.eura ili 39% manje u
odnosu na 2010.g.
Troškovi reklame i propagande u zemlji odnose se na – ugovor o izradi filma za godišnjicu Društva,i
ugovor o marketinškim uslugama, ugovor o emitovanju reklamno propagandnog sadržaja sa jednom
crnogorskom TV stanicom, nabavku novogodišnjeg materijala.
Jedan od Ugovora o marketinškim uslugama odnosi se za 2012. godinu a placen je u 2011.
godini.
Troškovi reklame i propagande u inostranstvu – u iznosu od 37 hilj.eura odnose se na
predstavništva – Beč i Pariz.
57
13. Troškovi pax-tax su ostvareni u iznosu od 10,179 mil.eura ili 2% više nego prethodne godine i
učestvuju sa 22% u ostalim poslovnim rashodima.
Testiran je uzorak od 29% ili 2,915 mil.eura.
Troškovi Pax Tax u zemlji su regulisani ugovorima o hendlingu i landingu sa dobavljačima aerodromima u Crnoj Gori i Srbiji.
Troškovi Pax-Tax u inostranstvu:
Na uvid je dostavljen Ugovor sa operaterom na moskovskom aerodromu Domodedovo, a ostatak
troškova je po zaključnom listu – Pariz.
Sve takse su importovane u rezervacionim sistemima.
14. Troškovi handlinga i landing-a su ostvareni u iznosu od 7,160 mil.eura sto je za 2% više u
odnosu na 2010. i čine 16% ostalih poslovnih rashoda.
Testom je obuhvaćen uzorak od 30% ili 2,160 mil.eura.
Ugovor o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja sa JP „Aerodromi Crne Gore“ nije potpisan
za 2011. godinu.
15. Troškovi Eurocontrola – su ostvareni u iznosu od 3.181 hilj.eura ili 5% manje nego prethodne
godine i učestvuju 7% u ostalim rashodima.
16. Troškovi preleta su ostvareni u iznosu od 1.534 hilj.eura tj.12% manje nego u 2010.g. i
učestvuju 3% u ostalim rashodima.
Troškovi preleta i eurocontrola su testirani u iznosu od 3.152 hilj.eura ili 67%.
Eurocontrol – Evropska organizacija za bezbjednost vazdušne plovidbe, upravlja centrom za kontrolu
letenja, reguliše saobraćaj u Evropi, daje dozvolu za letenje nad Evropom i upravlja protokom i
kapacitetom vazdušnog saobraćaja nad Evropom. Crna gora je članica Eurocontrola od 2007. godine.
Zemlje članice su usvojile zajedničke principe naplate usluga vazdušne plovidbe, prema kojima te
usluge plaćaju korisnici vazdušnog prostora. Centralni ured za naplatu preleta koordiniše naplatu
preleta u smislu planiranja troškova, ugovaranja cijena, naplate naknada od korisnika vazdušnog
prostora i isplate pružaocima usluga vazdušne plovidbe.Troškovi preleta se uglavnom donose na
troškove preleta Srbije i CG – Vlade Srbije i CG potpisale su u Beogradu Ugovor o osnivanju Agencije
za kontrolu letenja Srbije i CG.
58
17. Troškovi predstavništva su ostvareni u iznosu 2,054 mil.eura, 33% više u odnosu na 2010.g.
i učestvuju 4 % u ostalim poslovnim rashodima.
Predstavništva su privredni subjekti osnovani po zakonima zemalja u kojima se nalaze. Sva prodaja se
uplaćuje na njihove bankarske račune koji su pod kontrolom matične kuće u Podgorici.
Finansijski sektor ima dnevni uvid u stanje na računima.
Postoji osam predstavništava:Cirih, Frankfurt, Pariz, London, Rim, Moskva, Priština i Milano, kao i
„Montenegro Airlines“ DOO Beograd.
Predstavništvo u Prištini je zatvoreno Odlukom odbora direktora od 24.05.2011.g. a u Milanu Odlukom
odbora direktora od 17.06.2011.g.
Uzorkom je obuhvaćen iznos od 1,736 milj.eura i utvrđeno je da su sredstva usmjerena na sledeće
troškove: neto plata i doprinosa, stanarine, otvaranja predstavništava, kancelarijske troškove,
reprezentaciju, troškove računovodstva, troškove telefona i ostale troškove koji se odnose isključivo na
troškove predstavništva.
18. Provizija agencijama – iznosi 715 hilj.eura ili 29% više u odnosu na 2010 i 2 % učestvuju u
ostalim poslovnim rashodima.
Testovima je obuhvaćen iznos od 92 hilj.eura. Provizija iznosi 8% od tarife za tržište Rusije i 1% za
tržišta Njemačke, Grčke i Holandije. Osim navedenih provizija, u cilju stimulacije prodaje agentima sa
područja Srbije i Kosova komercijalni sektor odobrava extra provizije koje se na godišnjem nivou
definišu odlukom ili ugovorom.
19. Troškovi školovanja – su ostvareni u iznosu 332 hilj.eura sto je za 12% manje u odnosu na
2010.
Obuka letačkog osoblja je obavezna a obavlja se po Nedeljnim operativnim planovima. Partneri u ovom
programu su iz inostranstva a obuka se izvodi u simulator training centru.
20. Troškovi security-a su ostvareni u 123 hilj.eura , 116 % više nego 2010. Godine.
21. Troškovi sponzorstva i donatorstva su ostvareni u iznosu od 88 hilj.eura ili 144% više nego
prethodne godine. Dat je na uvid Ugovor o sponzorstvu sa jednim fudbalskim klubom.
22. Ostali troškovi ostalih usluga – ostvareni u iznosu 277 hilj.eura ili 11% manje negu u 2010
godini.
59
II.
Nematerijalni troškovi
Nematerijalni troškovi su u 2011. godini iznosili 2,776 mil.eura, manji su za 8% od troškova u 2010.
godini i čine 6% ostalih poslovnih rashoda.
-
Troškovi neproizvodnih usluga – su iznosili 236 hilj.eura ili 19 % manje u odnosu na 2010.
Troškovi neproizvodnih usluga koji su obuhvaćeni uzorkom, pored troškova školovanja i
securty-a odnose se i na troškove zdravstvenih usluga, advokatskih usluga, i ostalih
neproizvodnih usluga.
23. Troškovi reprezentacije – su iznosili 59 hilj.eura ili 2% manje u odnosu na 2010.g.
Testirani su u iznosu od 15,4 hilj.eura. Iznosi su potkrijepljeni fakturama koje ovjerava izvršni direktor.
Utvrđeno je da je iznos od 5.542 eura trebalo knjižiti na reprezentaciju u zemlji. A faktura od
4.679 eura obuhvata i troškove smještaja.
24. Troškovi premije osiguranja – su iznosili 1,601 mil.eura i ostali su na istom nivou kao i
prethodne godine.
Testirani su u iznosu 770 hilj.eura, i odnose se na kasko osiguranje vazduhoplova, osiguranje od
požara i drugih opasnosti i osiguranje od nezgoda, kod dvije osiguravajuće kuće iz CG.
25. Troškovi platnog prometa – su iznosili 154 hilj.eura i manji su za 31% u odnosu na 2010.g.
Bankarska provizija se kreće u rasponu od 0,2 - 0,25 %. Testovima je obuhvaćen iznos od 59 hilj.eura i
odnose se na troškove platnog prometa u zemlji i inostranstvu.
26. Troškovi članarine su iznosili 188 hilj.eura i 27% su manji u odnosu na 2010. Testovima je
obuhvaćen iznos od 110 hilj.eura i odnosi se na članstvo u IATA i IATA podsistemima.
27. Troškovi poreza su iznosili 101 hilj.eura i manji su 7% od prethodne godina.
28. Troškovi doprinosa – su iznosili 437 hilj.eura i manji su 6% u odnosu na prethodnu godinu.
U 2011. godini Društvo je ostvarilo gubitak iz poslovanja u iznosu od 7,877 mil.eura.
60
1.3.3. Finansijskiprihodi
Finansijski prihodi Društva su iznosili 264 hilj.eura u 2011. godini.
Struktura je bila sledeća:
- prihodi od kamata 39 hilj.eura, od namjenskog deponovanja sredstava kod Hipotekarne
banke u iznosu od 700 hiljada eura sa kamatom od 6% na ime Ugovora o garanciji i
- pozitivne kursne razlike 225 hilj.eura, predstavljaju poslovne promjene u stranim sredstvima
plaćanja tokom godine. Preračunavaju se u eurima po zvaničnom deviznom kursu na dan
poslovne promjene, dok su sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja
prerčunata u protivvrijednost eura, po kursu valuta važećim na dan bilansa stanja, uz
napomenu da se kurs u IATA sistemu razlikuje od tekućih kurseva u bankama i za čvrste valute
se usklađuje mjesečno.
Tabela: Prihodi od kamata Društva u 2011. godini (u 000 eura)
Iznos depozita
Godišnja kamatna
Depozitar
(euro 000)
stopa
HIPOTEKARNA
700
6%
BANKA
UKUPNO
700
Iznos kamate
(euro 000)
Ugovor važi do
39
07.01.2012.g.
39
1.3.4. Finansijskirashodi
Finansijski rashodi su iznosili 1.963 hilj.eura, i to:
- rashodi od kamata 1.070 hilj.eura, od čega se na dugoročne kredite odnosi iznos od 596
hilj.eura a na kratkoročne kredite iznos od 474 hilj.eura (krediti su detaljno prikazani u
bilansu stanja) i
- negativne kursne razlike 893 hilj.eura koja se obračunava shodno računovodstvenim
politikama.
Tabela: Rashodi kamata Društva u 2011. godini (u 000 eura)
Iznos kredita
Godišnja kamatna
Kreditor
(euro 000)
stopa
CKB
2.465
8,5%
NLB
1.800
8,5%
HIPOTEKARNA
2.000
8,5%
OSTALI
6.120
UKUPNO
12.385
Iznos kamate
(000)
322
148
126
474
1.070
Ugovor važi do
30.06.2018.
14.01.2017.
01.03.2019.
Ostvaren je neto finansijski rashod od (1,699) mil.eura.
61
1.3.5. Ostaliprihodi
Ostali prihodi su iznosili 299 hilj.eura ili 93% manje nego u prethodnoj godini. Obuhvatili su:
- prihode od smanjenja obaveza po osnovu Zakona, na ime 10% rabata od jednog dobavljača, u
ukupnom iznosu od 41 hilj.eura,
- zahtjev za refundaciju bolovanja za decembar 2011.godine, prihodi od refundacija za bolovanja
197 hilj.eura,
- prihodi od šteta – od osiguravajuće kuće u iznosu od 15 hilj.eura,
- refundacija i naplaćenih kapara 24 hilj.eura i
- prihodi od ranijih godina 37 hilj.eura - izvještaj Crnogorske komercijalne banke o povraćaju
poreza iz Holandije.
1.3.6. Ostalirashodi
Ostali rashodi su iznosili 227 hilj.eura. Navjeće rashodne stavke su bile:
- otpisi kratkoročnih potraživanja, u iznosu od 153 hilj.eura koja se odnose na sumnjiva i sporna
potraživanja tj. utuženje firme iz Novog Beograda na iznos od 153 hilj.eura i
- rashode iz ranijih godina 66 hilj.eura.
Ostvaren je neto prihod od ostalih aktivnosti od 72 hilj.eura.
1.3.7. Događajinakon31.12.2011.godine
Vlada Crne Gore je donijela Zaključke na svojoj sjednici održanoj 15.03.2012. godine, sa kojima je, kroz
prihvatanje programa prestrukturiranja Društva, preuzela na sebe obavezu Društva prema Agenciji za
kontrolu letenja Srbije i Crne Gore DOO. Takođe, zaključeno je da se treba naći model vansudskog
poravnanja za izmirenje dosadašnjih dugova Društva prema JP „Aerodromi Crne Gore“.
S obzirom da je revizijom utvrđeno da nijesu usaglašena salda između Agencije za kontrolu letenja
Srbije i Crne Gore i Društva i JP „Aerodromi Crne Gore“ i Društva i da nije okončan postupak
usaglašavanja salda i prebijanja dugovno – potražnih odnosa, nijesmo mogli utvrditi kako će se
regulisanje međusobnih odnosa između ovih privrednih subjekata odraziti na Bilans uspjeha i Bilans
stanja Društva.
62
1.4..
Bilans novčanih tokova
U nareddnoj tabeli je prikazan bilans novččanih tokovaa „Montenegro Airlines“--a za periodd 01.01.31.12.20012. godine.
63
ma gotovinee za naveden
ni period sastavljen u skladu sa
Revizijoom je utvrđeeno da je Iskkaz o tokovim
važećim
m propisima i međunaro
odnim računovodstvenim
m standardima.
s
poddataka:
Izvršenaa je provjera sledećih
- kupovina osnnovnih sredsstava u iznosu od 1,212 mil.eura,
m
- priliv gotovinne iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 73,647
7
mil.euura,
- priliv gotovinne iz aktivnossti finansiranja u iznosu od 2,375 mil.eeura,
- odliv sredstaava putem finnansijskog lizzinga u iznosu od 2,615 mil.eura
m
i
- plaćenih kam
mata po kreditima u iznossu od 1,022 mil.eura.
m
Uvjerili smo se daa su iznosi korektno prrikazani i odgovaraju iznosima prrikazanim u Bilansu
pjeha „Monttenegro Airliines“-a za 20011. godinu.
stanja i Bilansu usp
p
i odlivva gotovinee u 2011.
Gotovinna na kraju obračunskoog perioda, izvedena kaao razlika priliva
godine u iznosu od 17 hilj.euraa, odgovara stanju
s
gotovvine u knjigaama Društvaa na 31.12.22011.g.
64
1.5..
Iskaz o promjenaama na kapitalu
Iskaz o promjenam
ma na kapittalu usklađeen je sa Zaakonom o računovodst
r
tvu i revizijji. Iznosi
naveden
ni u iskazu odgovaraju
u i vjerodo
ostojni su ppodacima ko
oji su evideentirani u knjigama
k
Društvaa.
U nadnooj tabeli prikazane su prom
mjene na kappitalu Društvaa od 01.01.2010.g. do 31.12.2011.g.
D
25,6885 mil.eura, odnosno
Evidentiran je kumulirani gubitakk od 17,869 mil.eura dokk je kapital Društva
kada se uključe rezeerve i nerasppoređena dobbit 27,945 mil.eura. Kroz kumulirani gubitak
g
obezvvrijeđeno
je 64% kapitala.
k
Ostaatak kapitala iznosi 10,0775 mil.eura.
phodno je do
onijeti hitne mjere sanaacije finansijskog stanjaa Društva.
Shodnoo tome, neop
B
stanjja i Bilans uspjeha,
u
na dan 31.12.22011.g., su izzrađeni u skladu sa
Finansijjski iskazi: Bilans
računovvodstvenim propisima Crne
C
Gore.
65
2. Javne nabavke
Nakon izvršene revizije konstatovano je da „Montenegro Airlines“ AD Podgorica u 2011. godini
nije primjenjivao odredbe Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 46/06), već su nabavke
vršene na osnovu interne regulative, navedene u izvještaju
2.1. Regulativa koju je primjenjivao „Montenegro Airlines“AD
Podgorica kod realizacije nabavki u 2011. godini.
Prilikom nabavki roba i usluga vezano za potrebe Sektora zemaljske operative postupalo se shodno
Pravilniku o nabavkama u sektoru zemaljske operative, koji je na osnovu člana 43 stav 1 Zakona o
privrednim društvima i člana 26 Statuta Društva, usvojio Odbor direktora 20.03.2007.g.
Na osnovu člana 43 stav 1 Zakona o privrednim društvima i člana 26 Statuta Društva, Odbor direktora
je usvojio Poslovnik o radu Komisije za nabavku u Sektoru zemaljske operative, od 20.03.2007.g.
Na onovu člana 41 Statuta Društva, donesena je 10.03.2010.g. Odluka o formiranju Komisije za
nabavku roba i usluga za potrebe Sektora zemaljske operative.
Komisija je obavezna da, počev od 20.03.2010.g., u skladu sa odredbama Pravilnika o nabavkama u
Sektoru zemaljske operative i postojećim Poslovnikom o radu Komisije za nabavke, sprovode postupak
nabavke, sačini zapisnik o izvršenoj nabavci roba i usluga i isti dostavi Izvršnom direktoru.
66
2.2.
Zaključeni ugovori i objavljeni javni pozivi u 2011. godini
Ugovor o pružanju usluga press klipinga, je zaključen 30.12.2010.g. u Podgorici. Predmet ovog
Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa povodom pružanja usluga praćenja medijskih objava (u
štampanim i elektronskim medijima). Mjesečna pretplata je 250 eura.
Ugovor o izradi i isporuci kožnih zaglavaka za avio sjedišta. Ugovorena cijena po komadu kožnog
zaglavka sa vezom, iznosi 27 eura, što za 1300 komada ukupno iznosi 35,1 hilj.eura. Ugovor je
zaključen 02.12.2011.g.
Ugovor o isporuci računarske opreme, ukupna cijena opreme, prema usvojenoj ponudi, iznosi 14,3
hilj.eura, sa uračunatim PDV-om. Ugovor je zaključen 25.07.2011.g.
Ugovor o prevozu zaključen u Podgorici 15.07.2011.g. između samostalne radnje za prevoz putnika iz
Beograda i „Montenegro Airlines“-a. Predmet ovog Ugovora je prevoz odnosno transfer posada
Društva na relaciji aerodrom Nikola Tesla Beograd - hotel u Beogradu i obratno.
Ugovor o pružanju hotelskih i ugostiteljskih usluga sa hotelijerskom kućom iz Tivta po kome se
davalac usluga obavezuje da obezbijedi smještaj za osoblje na bazi polupansiona (smještaj i dva
obroka) u iznosu od 33 eura po osobi, bez boravišne takse. Ugovor je zaključen 17.06.2011.g.
Društvo je zaključilo 10 ugovora o kupoprodaji i isporuci robe široke potrošnje, 26.07.2011.g. i
01.08.2011.g.
Predmet nabavke su bili sledeći proizvodi:
- Bezalkoholna i alkoholna pića
- Meso I mesne prerađevine
- Mliječni proizvodi, hleb, peciva
- Ostali prehrambeni artikli
- Hemijski proizvodi, sredstava za higijenu i slično
- Sredstva za opremanje aviona na platformi
Ugovori su zaključeni (i zavedeni u arhivi Društva) sa više dobavljača.
Revizijom je utvrđeno da sklopljeni ugovori ne sadrže cijenu, već su cijene proizvoda prikazane
specifikacijom koja čini sastavni dio svakog pojedinačnog Ugovora.
Ugovor o pružanju hotelskih i ugostiteljskih usluga, sa hotelskom kućom iz Podgorice. Davalac
usluga se obavezao da obezbijedi smještaj za avio posadu i putnike po cijeni koja je navedena u
Ugovoru. Ugovor je zaključen 04.08.2011.g.
Ugovor o pružanju hotelskih i ugostiteljskih usluga. Davalac usluga se obavezuje da obezbijedi
smještaj u Beogradu po cijenama koje su navedene u Ugovoru za smještaj i ishranu posade. Ugovor je
zaključen 01.04.2011.g.
67
Na objavljeni Konkurs za nabavku kompjuterske opreme dana 11.11.2011.g., nije pristigla ni jedna
ponuda, pa je oglas obnovljen 25.11.2011.g. Po ponovljenom oglasu izvršen je izbor najpovoljnijeg
ponuđača, vrijednost ponude je bila 3.711,29 eura.
Nije dat ugovor sa dobavljačem za nabavku kompjuterske opreme na uvid.
Ugovor o pružanju hotelskih i ugostiteljskih usluga, sa hotelskom kućom iz Niša. Davalac usluga
se obavezao da obezbijedi smještaj za avio posadu i putnike po cijeni koja je navedena u Ugovoru.
Ugovor je zaključen 18.11.2011.g.
Ugovori o prevozu, za prevoz posade u Podgorici i Tivtu. Ugovori o prevozu posade su zaključeni sa
dva dobavljača, i to 07.11.2011.g. i 20.10.2011.g.
Ugovor o reviziji, zaveden pod brojem 14764 od 29.12.2011.g., sklopljen između: „EUROREV“ DOO
Podgorica i „Montenegro Airlines” AD Podgorica. Vrijednost ugovora je 8.000,00 eura.
Ugovor je zaključen nakon sprovedene procedure nabavke koja je obuhvatila:
- Javni poziv za izbor eksternog revizora,
- Odluku o imenovanju komisije,
- Zapisnik Komisije za vrednovanje ponuda za izbor revizora,
- Odluku o imenovanju revizora koju je donijela Skupština akcionara Društva, održana
29.06.2011.g. na osnovu Zakona o privrednim društvima Statuta Društva, zavedena pod
brojem 7485 od 29.06.2011.g.
Nabavka goriva
Javni poziv za nabavku goriva objavljen je 18.08.2011.g. na zvaničnom sajtu Društva.
Zapisnik sa sjednice Komisije za nabavku goriva u Sektoru zemaljske operative zaveden je pod brojem
10080 od 01.09.2011.g. Komisija je jednoglasno donijela zaključak da podijeli paket usluga i da
odlučuje o svakoj destinaciji individualno i shodno tome predložila da se zaključe ugovori sa 4
dobavljača na inostranim aerodromima a sa dva dobavljača, na aerodromima Pulkovo i Domadedovo,
da se produže postojeći ugovori.
Za nabavku goriva u Crnoj Gori sklopljen je Ugovor sa „Jugopetrol“ AD Kotor, 31.12.2010.g.
U 2011. godini izvršena je nabavka jednog EMBRAER – a ERJ 195, putem sklopljenog Ugovora o
lizingu od 23. juna 2010.g. i dopune Ugovora od 16. jula 2010.g. po cijeni od 32.442.774,11 USD
(raskidna vrijednost po Ugovoru o lizingu).
68
3. Sudski sporovi
U Izvještaju o stanju u upravnim i sudskim predmetima u kojima, kao punomoćnik Društva postupa
advokatska kancelarija „Jovović, Mugoša & Vuković”, iz Podgorice, dato je stanje u predmetima koji još
nisu pravnosnažno okončani.
U Izvještaju je navedeno da se „Montenegro Airlines“ AD Podgorica, javlja kao tužilac u 27 predmeta, a
kao tuženi u 26 predmeta.
Od predmeta gdje se “Montenegro Airlines” AD Podgorica javlja kao tužilac treba posebno istaći
sljedeće predmete:
1. Predlog za izvršenje isplate duga, u iznosu 162 hilj.eura, po predmetu broj 524/06 od
10.12.2009.g., avio kompanija iz Skoplja.
2. Predlog za izvršenje isplate potraživanja u iznosu od 421 hilj.USD i 7 hilj.eura po
predmetu broj 394/08, avio kompanija izTirane.
3. Predlog za izvršenje isplate potraživanja u iznosu od 418 hilj.eura USD, sa
pripadajućom kamatom.
Od predmeta gdje je “Montenegro Airlines” A.D Podgorica tuženi, treba posebno istaći sljedeće
predmete:
1. Predlog za izvršenje isplate u iznosu od 970 hilj.eura po predmetu broj 111/10 i
predmetu broj 425/10, tužilac JP „Aerodromi Crne Gore“ Podgorica.
2. Predlog za izvršenje isplate u iznosu od 411 hilj.eura po predmetu broj 459/08,
tužilac Agencija za kontrolu letenja Srbije i CG, Beograd.
3. Predlog za izvršenje isplate u iznosu od 1,037 mil.eura po predmetu broj 12288/10,
tužilac JP „Aerodromi Crne Gore“ Podgorica.
4. Predlog za izvršenje isplate u iznosu od 1,016 mil.eura po predmetu broj 1478/11,
tužilac JP „Aerodromi Crne Gore“ Podgorica.
5. Predlog za izvršenje isplate u iznosu od 1 mil.eura po predmetu broj 9541/10, tužilac
JP „Aerodromi Crne Gore“ Podgorica.
Vezano za obaveze Društva prema JP „Aerodromi Crne Gore“ Podgorica i Agencija za kontrolu
letenja Srbije i Crne Gore Beograd, Vlada Crne Gore, na sjednici od 8.03.2012.g., je razmotrila
Program restruktuiranja duga „Montenegro Airlinesa“-a koji je dostavilo Ministarstvo saobraćaja i
pomorstva i donijela Zaključke, zavedene pod brojem 2881 od 19.03.2012.g.
Podgorica, 18.10.2012. godine
Rukovodilac Kolegijuma i član Senata DRI
Dragiša Pešić
________________________________
69
Download

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Montenegro