Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni zavod za programiranje razvoja
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI
PO KANTONIMA
2012.
Sarajevo, juni 2013. godine
SADRŽAJ
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE .............................................................................
4
UNSKO-SANSKI KANTON ...............................................................................................15
POSAVSKI KANTON ......................................................................................................23
TUZLANSKI KANTON .....................................................................................................30
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON ......................................................................................39
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON ................................................................................48
SREDNJOBOSANSKI KANTON ........................................................................................55
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON ...................................................................64
ZAPADNO – HERCEGOVAČKI KANTON
...........................................................................73
SARAJEVSKI KANTON ...................................................................................................81
KANTON 10 ..................................................................................................................89
2
KARTA BIH SA KANTONIMA I OPĆINAMA
VELIKAKLADUŠA
BUŽ IM
KRUPA
NA
U NI
A
NIC K OZA RSKA DUBICA
AJ
ST
KO
D OM ALJE VAC-ŠAMA C
ORAŠJE
VUK OSAV LJE
ŠAM AC
ORAŠJE (RS)
MO DRIČ A
DE RVE NTA
PRIJE DOR
2
OD ŽA K
SRBAC
NOVI GRAD
CAZIN
2
BROD (RS)
GRA DIŠK A
PE LAG IČEV O
SA
NS
K
BO SANSK A
KRUPA
BIHAC
1
LAK TAŠI
IM
OS
T
( RS
PRNJAVO R
D OBOJ
)
SANSK I MO ST
TE ŠANJ
BOSAN SKI PE TRO VAC
AČ
AD
AC
DISTRIK T BR Č KO
D OBOJ
G
JUG D OBOJ RA
ČA
ISTOK
NI SREBREN IK
USORA
CA
ČE LIN AC
BA NJA L UKA
GR
KLJUČ
PE TROV O
3
TE SLIC
M AGL AJ
Ć
LI
L OPA RE
T EOČ A K
TU ZL A
SAPN A
L UKAVAC
KNE ŽE VO
PE TROVAC
U GL
JE VIK
ZVO RNIK
K OTO R
VA ROŠ
BIJEL JINA
ČE
KA LESIJA
RIBNIK
JAJCE
6
D ONJI
V UKU F
BOS ANSKO
GRAHO VO
GL AM OČ
KU PRE S
(RS)
ZE NICA
KL ADA NJ
NICA
V LASE
HA N PIJESA K
BRE ZA
JA
EL
S
KI
K
3
IL
ID 1
ŽA
HA DŽI Ć I
T OMISLAVGRAD
9
4
5
STARI GRAD(RS)
2
RO GAT ICA
NOVO SARAJEVO (RS)
ILIDŽA (RS)
7
1 . UN SKO-S ANSKI
2 . POSAVSKI
3 . T UZL ANSKI
4 . Z ENI ČK O-D OB OJSKI
5 . B OSAN SKO- PODR INJSKI
6 . SR ED NJEB OSAN SKI
7 . HE R CE GOVA Č KO-N ER ET VANSK I
8 . Z APAD NO-H ER C EGO VA Č KI
9 . KA NTON SA RA JE VO
1 0. HER
C EG B10
OSANSKI
KANTON
5
TRNO VO
FO ČA
KONJIC
GORAŽ DE
FOCA (RS)
G RUDE
8
K AL INO VIK
GRAD
M OSTAR
M OS TAR (RS)
ČITL UK
LJUBUŠ KI
NEV ESINJE
ČAPLJINA
STO LAC
GA CK O
BERK OVI ĆI
SAR AJEVS KE OPĆ INE
BIL EĆ A
N EUM
1-NOV I GRAD
2-NOV O SARAJEVO
3-VOG OŠĆ A
4-CENTA R
5-STARI GRAD
LJUBINJE
RA
VN
O
T RE BIN JE
3
GORAŽ DE
(RS)
Č AJNI Č E
POSU ŠJE
ŠIROK I
BRIJEG
VIŠE GRAD
PAL E (RS) PA LE
JABLAN ICA
K A N T O NI U F E D E RA CI JI BI H
ŽEPA
SOKO LAC
KRE ŠEV O
PROZO R
SRE BRE NICA
ILIJA Š
VISOK O
GO RN JI VAK UF
LIVNO
BRATUN AC
M IL IĆ I
OL OV O
VAREŠ
BUSOVAČA
FOJNICA
KU PRE S
ŠEK OVI Ć I
K AKAN J
V ITEZ
NOV I
TRAVNIK
BUGO JN O
10
4
ĆI
TRAVNIK
ŠIPO VO
OSM ACI
BAN OVI ĆI
ZAVID OVI Ć I
I
ET
RO
ZE
JE
DRVAR
Ž IVINICE
ŽE PČ E
BR
DO
MRKON JIÆ
GRAD
DRVAR (RS)
RUDO
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
2012. godina
Osnovni podaci
Površina u km2:
Kantoni:
10
Općine:
79
Naseljena mjesta:
Stanovništvo:
Prirodni priraštaj:
3.330
2.338.277
1.523
Gustina naseljenosti:
89,6
Neto plaća u KM:
830
GDP u mil. KM:
4
26.109,7
16.370
GDP per capita u KM
7.001
Uvoz u mil. KM
9.972
5
Izvoz u mil. KM
5.249
Investicije u mil. KM
2.865
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBIH U 2012. GODINI
Globalna recesija u svjetskoj ekonomiji i odsustvo strukturnih reformi u BiH prouzrokovali su
pad ekonomske aktivnosti posljednjih godina. To je direktno uticalo na pad domaće privatne
potrošnje, pad investicija i smanjenje vanjske potražnje. Trgovina je drastično usporena,
građevinske aktivnosti i industrijska proizvodnja su se smanjile, zaposlenost se, takođe
smanjila, a nezaposlenost povećala.
U 2012. godini, obim industrijske proizvodnje smanjen je za 4,4%, obim izvoza za 3,2%, a
broj zaposlenih je smanjen za 0,8%. Procjena je da će navedeni negativni trendovni dovesti do
blagog pada GDP-a u 2012. godini u procentu od 0,2%.
Sveukupno gledano, raspoloživi pokazatelji ukazuju na blagi pad ekonomskih aktivnosti u
2012. godini u odnosu na 2011. godinu.
1. Bruto domaći proizvod – GDP
Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2012 godini u Federaciji BiH,
GDP iznosi 16.370 mil. KM, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 0,2 % (GDP u 2011
godini je iznosio 16.402 mil. KM), dok procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj
stanovnika) u FBiH iznosi 7.001 KM. Najveći GDP/PC procjenjuje se u Kantonu Sarajevo, a
najmanji u Unsko - sanskom kantonu.
Bruto domaći proizvod (GDP FBiH) i GDP po glavi stanovnika po kantonima dati su u
sljedećem pregledu:
Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
FBiH = 100
Stanovništvo
(prisutno)
GDP u hilj.
KM
287.885
1.211.345
4.208
60,1
Posavski
39.307
212.803
5.414
77,3
Tuzlanski
499.099
2.553.642
5.117
73,1
Zeničko - dobojski
399.485
2.324.472
5.819
83,1
32.675
216.077
6.613
94,5
Srednjobosanski
253.592
1.244.084
4.906
70,1
Hercegovačko - neretvanski
224.652
1.800.646
8.015
114,5
81.487
474.716
5.826
83,2
440.744
5.922.489
13.437
191,9
79.351
409.237
5.157
73,7
2.338.277
16.369.510
7.001
100,0
Kanton
Unsko - sanski
Bosansko - podrinjski
Zapadno - hercegovački
Kanton Sarajevo
Kanton 10
Federacija BiH
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
Federalni zavod za statistiku ne radi izračun GDP po kantonima i općinama,
1)
Procjenu za 2012. godinu po kantonima i općinama u FBiH izvršio Federalni zavod za programiranje razvoja
broj zaposlenih u općini x prosjećna plaća u općini X GDP
po formuli:
broj zaposlenih u FBiH x prosječna plaća u FBiH
Ovim se dobija približna procjena GDP-a kantona i općina, jer nisu uzete sve komponente koje
utiču na izračun stvarnog GDP-a.
Izvor podataka: za stanovništvo Federalni Zavod za statistiku, Saopćenje broj 14.2.1. od 30.06.2012. godine
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
6
2. Industrijska proizvodnja
U 2012. godini došlo je do smanjenja obima industrijske proizvodnje. Zabilježen je pad
ukupne industrijske proizvodnje u procentu od 4,4%.
Najveći pad industrijske proizvodnje ostvaren je u oblasti vađenje ruda i kamena u procentu
od 4,1%, zatim u prerađivačkoj industriji 2,1%, i u oblasti proizvodnje i snabdijevanju
električnom energijom, gasom i vodom 10,9%.
Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje po kantonima u industrijskoj proizvodnji
Federacije, i rast fizičkog obima industrijske proizvodnje FBiH u 2012. godini daju se u
sljedećem pregledu:
Industrijska proizvodnja po kantonima
Struktura u %
2011
2012
2011
2010
Unsko - sanski
3,0
2,9
93,7
95,0
Posavski
0,9
1,4
92,5
145,2
Tuzlanski
30,1
30,7
108,5
100,9
Zeničko - dobojski
20,2
20,0
104,9
95,3
Bosansko - podrinjski
0,8
0,8
73,6
103,1
Srednjobosanski
6,5
6,3
101,2
93,1
Hercegovačko - neretvanski
9,9
9,7
73,8
86,7
Zapadno - hercegovački
2,5
2,4
121,6
93,3
Kanton Sarajevo
23,5
23,3
94,8
93,5
Kanton
Kanton 10
Federacija BiH
2012
2011
2,6
2,5
94,4
72,7
100,0
100,0
102,5
95,6
Izvor: FZS
3. Izvoz
U 2012. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.249 mil KM što je
za 3,2% manje u odnosu na 2011. godinu. Najveće učešće u izvozu Federacije BiH ima
Zeničko – dobojski kanton u procentu od 29,6%.
4. Uvoz
U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.972 mil KM ili
2,0% manje u odnosu na 2011. godinu. Najveće učešće u uvozu Federacije BiH ima
Sarajevski kanton u procentu od 35,2%.
7
5. Pokrivenost uvoza izvozom
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2012. godini iznosi 52,6 % i manji je za 1,3% u
odnosu na 2011. godinu kada je pokrivenost iznosila 53,3%.
Učešće Federacije BiH u ukupnom izvozu BiH za 2012. godinu iznosi 66,8%, a u ukupnom
uvozu 65,4%.
Trgovinski deficit Federacije BiH u 2012. godini ostvaren je u iznosu od 4.724 mil. KM
(0,6% manje od prošlogodišnjeg deficita).
Vrijednosti izvoza i uvoza kao i pokrivenosti uvoza izvozom roba daju se u sljedećem
pregledu:
Vanjskotrgovinska razmjena po kantonima u 2012. godini
Kanton
Unsko - sanski
Vrijednost u KM
Izvoz
Uvoz
Indeks 2012/2011
Izvoz
Uvoz
Pokrivenost
uvoza
izvozom u %
Trgovinski
bilans
(deficit)
188.427
280.960
95,6
98,7
67,1
-92.533
Posavski
80.968
143.911
113,3
68,9
56,3
-62.943
Tuzlanski
979.775
1.258.049
86,2
90,6
77,9
-278.274
Zeničko - dobojski
1.552.457
1.530.214
108,1
97,3
101,5
22.244
Bosansko - podrinjski
111.963
83.609
109,9
105,0
133,9
28.354
Srednjobosanski
498.687
762.615
86,6
97,7
65,4
-263.928
Hercegovačko - neretvanski
718.418
1.199.094
97,3
104,4
59,9
-480.676
Zapadno - hercegovački
281.438
1.019.841
107,5
105,6
27,6
-738.403
Kanton Sarajevo
722.965
3.508.104
92,0
99,0
20,6
-2.785.138
113.448
186.071
97,9
95,4
61,0
-72.623
5.248.547
9.972.467
96,8
98,1
52,6
-4.723.920
Kanton 10
Federacija BiH
Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
Pregled najvećih uvoznika i izvoznika u FBiH u 2012. godini:
NAJVEĆI UVOZNICI:
NAJVEĆI IZVOZNICI:
ALUMINIJ d.d. MOSTAR
ALUMINIJ d.d. MOSTAR
VOLKSWAGEN SARAJEVO
MITTAL STEEL ZENICA d.o.o.
MITTAL STEEL ZENICA d.o.o.
GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. LUKAVAC
GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. LUKAVAC
VOLKSWAGEN SARAJEVO
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. MOSTAR
PREVENT CUTTING d.o.o. VISOKO
ENERGOINVEST d.d. SARAJEVO
TMD Ai d.o.o GRADAČAC
TMD Ai d.o.o GRADAČAC
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
HIFA – OIL, D.O.O TEŠANJ
BORAC EXPORT – IMPORT D.D. TRAVNIK
HOLDINA d.o.o SARAJEVO
STANDARD d.d. SARAJEVO
8
6. Prosječan broj zaposlenih
Na kraju 2012. godine zabilježen je blagi pad broja zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih
u 2011. godini iznosio je 440.747, a u 2012. godini smanjio se na 437.331, što je manje za
3416 zaposlenih ili za 0,8% u odnosu na 2011. godinu.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u strukturi zaposlenih, 61,5% čine
zaposleni u privredi, a 38,5% zaposleni u vanprivredi. U strukturi zaposlenih, 18,2% čine
zaposleni u prerađivačkoj industriji. Najveći pad zaposlenih zabilježen je u građevinarstvu
(2.424 ili 9,7% manje u odnosu na 2011. godinu) i trgovini (1.234 ili 1,5% manje u odnosu
na 2011. godinu). Najmanji pad zaposlenih zabilježen je u finansijskom posredovanju.
Stepen zaposlenosti stanovništva u Federaciji BiH u odnosu na aktivno stanovništvo iznosi
53,2% u odnosu na radno sposobno stanovništvo 27,2% (način mjerenja u EU statistici), a
u odnosu na broj stanovnika 18,7%.
Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti stanovništva po kantonima daje se u sljedećem
pregledu:
Stepen zaposlenosti po kantonima u 2012. godini
Kanton
Unsko - sanski
Stanovništvo
(prisutno)
Prosječan
broj
1
zaposlenih
Radno
sposobno
stanovn.
Aktivno
stanovn.
Stepen zaposlenosti u%
Radno
Aktivno
2
Stanov.
sposobn
4
stan.
3
o stan.
287.885
31.683
201.319
76.417
11,01
15,74
41,46
Posavski
39.307
5.739
27.370
11.341
14,60
20,97
50,60
Tuzlanski
499.099
80.767
350.253
179.056
16,18
23,06
45,11
Zeničko - dobojski
399.485
68.649
278.328
137.861
17,18
24,66
49,80
32.675
6.036
22.254
9.673
18,47
27,12
62,40
Srednjobosanski
253.592
38.719
171.901
79.075
15,27
22,52
48,96
Hercegovačko - neretvanski
224.652
45.442
150.334
76.805
20,23
30,23
59,17
81.487
16.462
54.592
26.203
20,20
30,15
62,82
440.744
126.265
298.702
199.283
28,65
42,27
63,36
Bosansko - podrinjski
Zapadno - hercegovački
Kanton Sarajevo
Kanton 10
Federacija BiH
79.351
9.569
51.521
18.469
12,06
18,57
51,81
2.338.277
437.331
1.606.574
822.183
18,70
27,22
53,19
Izvor podataka: Za stanovništvo Federalni zavod za statistiku, saopćenje br.14.2.1. od 30.06.2012. godine,
za zaposlenost, Federalni zavod za statistiku, Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 3/13
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
1
Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnim
profesijama, odbrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8.000) nije razvrstan po općinama i kantonima
2
Stepen zaposlenosti se izračunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa prisutnim stanovništvom i pomnoži sa 100.
3
Stepen zaposlenosti se izračunava tako da se broj zaposlenih podjeli sa radno sposobnim stanovništvom (stanovništvo staro od
15-65 godina) i pomnoži sa 100 u skladu sa metodologijom EU statistike
4
Stepen zaposlenost se izračunava tako što se broj zaposlenih podjeli sa aktivnim stanovništvom (radna snaga tj: zaposleni +
nezaposleni) i pomnoži sa 100 u skladu sa metologijom Centralne banke BiH
9
7. Nezaposlenost
Na evidencijama službi za zapošljavanje 31.12.2012. godine u Federaciji BiH je bilo
registrovano 384.852 lica što je više za 13.762 ili 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Od
ukupnog broja nezaposlenih 44,8% prvi put traži zaposlenje, a 55,2% ih je bilo ranije
zaposleno.
Od ukupnog broja nezaposlenih, 256.701 (66,7%) su stručne osobe, dok je 128.151
(33,3%) nestručnih osoba.
Stopa nezaposlenosti porasla je u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu, sa 45,7% na
46,8%.
Registrovani broj lica koja traže zaposlenje i stepen nezaposlenosti po kantonima daje se
u sljedećem pregledu:
Stepen nezaposlenosti po kantonima u 2012. godini
Kanton
Broj
nezaposlenih
Prosječan
broj
zaposlenih¹
44.734
31.683
8.900
9.569
76.417
11.341
179.056
137.861
9.673
79.075
76.805
26.203
199.283
18.469
384.852
437.331
822.183
Unsko - sanski
Posavski
5.602
5.739
Tuzlanski
98.289
80.767
Zeničko - dobojski
69.212
68.649
Bosansko - podrinjski
3.637
6.036
Srednjo - bosanski
40.356
38.719
Hercegovačko - neretvanski
31.363
45.442
Zapadno - hercegovački
Kanton Sarajevo
Kanton 10
Federacija BiH
Aktivno
stanovništvo
9.741
16.462
73.018
126.265
Stepen
nezaposlenosti
²
u%
58,54
46,81
49,40
54,89
50,20
37,60
51,04
40,83
37,18
36,64
48,19
Izvor: za zaposlenost FZS Saopćenje 14.02.12. br .8.2.12., za nezaposlenost Mjesečni statistički preglednik FBiH 03/13
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.
Obrazloženje stavke ¹) pogledati na strani 8.
²
Stepen nezaposlenosti se izračunava tako što se broj nezaposlenih podijeli sa aktivnim stanovništvom (radnom snagom tj.
zaposleni + nezaposleni) i pomnoži sa 100.
10
8. Prosječna neto plaća
U 2012. godini u FBiH prosječna neto plaća iznosi 829,92 KM ili 1,3% nominalno više u
odnosu na prethodnu godinu, dok je realna neto plaća niža za 0,8%.
Plaće po kantonima daju se u slijedećem pregledu:
Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2012. godini
Kanton
Prosjećna neto
plaća u KM
Učešće
FBiH = 100
Unsko - sanski
776
93,51
Posavski
684
82,43
Tuzlanski
735
88,57
Zeničko - dobojski
720
86,76
Bosansko - podrinjski
733
88,33
Srednjo - bosanski
708
85,32
Hercegovačko - neretvanski
897
108,09
Zapadno - hercegovački
810
97,61
1.013
122,07
Kanton 10
814
98,09
Federacija BiH
830
100,00
Kanton Sarajevo
Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/12
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.
9. Penzije
Ukupan broj penzionera u decembru 2012. godine iznosi 381.704, što je za 1,5% više
nego u istom periodu prethodne godine.
Prosječna penzija u decembru 2012. godine iznosi je 350,2 KM, a minimalna 310,73 KM.
Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu
penzija za mjesec decembar 2012. godine iznosio je 1,485.
Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec decembar 2012.
godine iznosio je 1,73.
Broj penzionera i isplaćenih penzija po kantonima daje se u slijedećem tabelarnom pregledu:
10
Prosječne penzije u KM po kantonima u 2012. godini
Broj
zaposlenih na
1 penzionera
Ukupna
prosječna
penzija u KM
Prosječna
starosna
penzija u KM
Prosječna
invalidska
penzija u KM
Prosječna
obiteljska
penzija u KM
Unsko - sanski
1,5
326,54
384,26
293,34
292,80
Posavski
1,7
353,41
403,55
311,04
297,61
Tuzlanski
1,2
362,05
428,07
318,16
314,50
Zeničko - dobojski
1,2
360,40
405,79
320,21
314,79
Bosansko - podrinjski
1,1
363,33
411,07
328,86
315,46
Srednjobosanski
1,1
345,21
389,09
311,02
307,26
Hercegovačko - neretvanski
1,3
377,51
433,31
327,68
322,35
Zapadno - hercegovački
1,5
355,26
415,26
304,01
291,84
Kanton Sarajevo
1,5
417,43
490,63
351,74
349,48
Kanton 10
1,6
308,03
358,10
276,45
252,57
Federacija BiH
1,1
350,19
393,43
311,31
311,43
Kanton
Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
Prosječna isplaćena mirovina/penzija u FBiH iznosi 372,21 KM; Najniža isplaćena penzija/mirovina u FBiH iznosi 310,73 KM;
Zajamčena penzija /mirovina u FBiH iznosi 414,30 KM; Najviša isplaćena penzija/mirovina u FBiH iznosi 2.071,50 KM
Broj penzionera i iznos penzija po kantonima u 2012. godini
Vrste mirovine / penzije
Starosne
Kanton
Broj
Ukupno
Iznos
Invalidske
Broj
Ukupno
Iznos
Ukupno
Obiteljske
Broj
Ukupno
Iznos
Broj
Iznos
Unsko - sanski
7.631
2.932.317,26
5.143
1.508.665,00
7.995
2.340.946,97
20.769
6.781.929,23
Posavski
1.682
678.765,35
694
215.864,12
984
292.843,57
3.360
1.187.473,04
Tuzlanski
27.433
11.743.108,51
15.100
4.804.148,49
24.146
7.593.938,31
66.679
24.141.195,31
Zeničko - dobojski
28.290
11.479.688,55
10.986
3.517.780,72
18.472
5.814.776,41
57.748
20.812.245,68
Bosansko - podrinjski
2.521
1.036.312,21
1.110
365.035,12
1.715
541.010,60
5.346
1.942.357,93
Srednjobosanski
16.741
6.513.823,90
7.326
2.278.523,35
12.760
3.920.656,96
36.827
12.713.004,21
Hercegovačko - neretvanski
17.271
7.483.616,91
7.751
2.539.828,20
10.471
3.375.364,52
35.493
13.398.809,63
Zapadno - hercegovački
5.208
2.162.699,09
2.703
821.746,25
2.743
800.528,96
10.654
3.784.974,30
Kanton Sarajevo
40.127
19.687.673,36
19.267
6.777.032,62
24.605
8.598.949,68
83.999
35.063.655,66
Kanton 10
2.955
1.058.174,81
1.148
317.361,60
2.014
508.683,74
6.117
1.884.220,15
149.859
64.776.179,95
71.228
23.145.985,47
105.905
33.787.699,72
326.992
121.709.865,14
Republika Srpska
4.125
1.114.851,30
1.943
531.855,59
3.779
1.082.034,74
9.847
2.728.741,63
Distrikt Brčko
1.589
579.175,00
1.153
345.680,29
1.664
503.515,50
4.406
1.428.370,79
UKUPNO BiH
155.573
66.470.206,25
74.324
24.023.521,35
111.348
35.373.249,96
341.245
125.866.977,56
Inoz. R. Hrvatska
9.392
1.987.082,80
3.560
832.174,13
4.340
1.090.329,38
17.292
3.909.586,31
Inoz. S i CG
11.633
1.966.062,09
2.600
460.962,64
2.588
497.178,15
16.821
2.924.202,88
Inoz. INO transfer
3.929
601.086,35
1.482
200.391,59
935
165.208,14
6.346
966.686,08
Federacija BiH
INOZEMSTVO
24.954
4.554.231,24
7.642
1.493.528,36
7.863
1.752.715,67
40.459
7.800.475,27
UKUPNO
180.527
71.024.437,49
81.966
25.517.049,71
119.211
37.125.965,63
381.704
133.667.452,83
11
Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
10. Indeks potrošačkih cijena - CPI
Od 2006. godine, u BiH se izračunava i prati indeks potrošačkih cijena (CPI) što u skladu
sa međunarodnim standardima predstavlja opće priznatu mjeru inflacije. Stoga je, u
zvaničnim statističkim dokumentima, prestalo praćenje cijena na malo i troškova života.
Pored toga, indeks potrošačkih cijena koristi se za usklađivanje plaća i zarada u skladu sa
kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja. Takođe, ovaj indeks se koristi i za
očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama, omogućuje upoređivanje stope
inflacije s drugim zemljama, omogućuje upoređivanje kretanja cijena unutar zemlje između
pojedinih regiona, te služi kao osnov za deflacioniranje pojedinih makroekonomskih
agregata u statistici nacionalnih računa i dr.
Ukupan indeks potrošačkih cijena u FBiH u 2012. u odnosu na 2011. godinu iznosi 2,1%,
dakle inflacija iznosi 2,1%.
Indeks potrošačkih cijena u FBiH u periodu 2007. - 2012. godine prema COICOP
Ø 2007
Ø 2006
Ø 2008
Ø 2007
Ø 2009
Ø 2008
Ø 2010
Ø 2009
Ø 2011
Ø 2010
Ø 2012
Ø 2011
Ukupan indeks
101,9
107,7
99,7
101,8
103,6
102,1
1. Hrana i bezalkoholna pića
103,6
113,0
99,9
99,3
106,5
101,8
2. Alkoholna pića i duhan
101,0
101,2
108,1
118,7
108,0
110,4
Odjeljak
3. Odjeća i obuća
4. Stanovanje, voda el.energija,
gas i drugi energenti
5. Namještaj, kućanski uređaji i
redovno održavanje kuće
97,2
97,7
95,3
94,7
90,5
91,9
102,1
108,4
103,6
101,9
103,3
107,4
100,3
102,6
100,8
100,4
101,2
101,3
6. Zdravstvo
100,2
99,0
100,5
100,4
97,2
99,4
7. Prijevoz
100,5
110,0
90,1
107,1
107,2
104,2
8. Komunikacije
102,3
103,8
100,7
106,3
101,5
98,6
9. Rekreacija i kultura
103,1
104,9
104,0
101,4
100,9
101,0
10. Obrazovanje
103,7
101,9
98,7
100,6
105,9
99,6
11. Restorani i hoteli
104,2
109,1
106,0
101,7
100,0
102,8
12. Ostala dobra i usluge
100,4
103,0
101,6
100,7
103,0
101,4
Izvor: FZS Mjesečni statistički preglednik 3/13
12
11. Struktura poslovnih subjekata
Poslovni subjekti su pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu sa propisima,
te tijela državne vlasti, tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave.
Ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi 126.414.
Registrovan broj pravnih lica sa stanjem 31.12.2012. godine iznosi 48.528, što je više za
2,4% u odnosu na prethodnu godinu.
Pod dijelovima poslovnih subjekata podrazumijevaju se organizacione jedinice u sastavu
poslovnog subjekta (radionice, skladišta, uredi, stovarišta, predstavništva, prodajna mjesta
itd.) smještene na geografski određenom mjestu. U FBiH na dan 31.12.2012. godine, u
sastavu pravnih lica registrovano je ukupno 26.638 poslovnih jedinica ili 1,8% više nego u
2011. godini.
Fizičke osobe koje samostalno vrše djelatnosti, obavljaju djelatnost obrta i slobodnih
zanimanja u svoje ime i za svoj računa. Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH u
2012. godini iznosi 51.248 što je manje za 1,0% u odnosu na 2011. godinu.
Broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2012. godine po kantonima daje se u sljedećem
pregledu:
Struktura poslovnih subjekata u FBIH za 2012. godinu
stanje 31. 12. 2012.
Broj preduzeća
Kanton
Stanovništvo
Ukupno
Unsko - sanski
287.885
Pravna
lica
11.853
4.814
U sastavu
pravnih lica
3.225
Fizička
lica
obrtnici
Broj
preduzeća na
1000
stanovnika
3.814
41,2
Posavski
39.307
2.412
1.008
852
552
61,4
Tuzlanski
499.099
24.053
8.159
5.352
10.542
48,2
Zeničko-dobojski
399.485
16.536
5.830
3.759
6.947
41,4
32.675
1.455
519
405
531
44,5
Srednjo-bosanski
253.592
12.771
4.304
2.235
6.232
50,4
Hercegovačko-neretvanski
224.652
15.320
5.935
2.808
6.577
68,2
Bosansko-podrinjski
Zapadno-hercegovački
Kanton Sarajevo
Kanton 10
FBiH
81.487
5.206
2.803
746
1.657
63,9
440.744
32.733
13.952
6.376
12.405
74,3
79.351
4.759
1.888
880
1.991
60,0
2.338.277
126.414
48.528
26.638
51.248
54,1
Izvor podataka: FZS
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
13
U sljedećoj tabeli dati su socioekonomski pokazatelji za kantone i Federaciju BiH, na osnovu
kojih su kantoni rangirani prema nivou razvijenosti u odnosu na prosjek Federacije BiH. Rang
razvijenosti kantona urađen je na osnovu 5 pokazatelja – stepen zaposlenosti, stepen
nezaposlenosti, broj učenika osnovnih i srednjih škola na 1000 stanovnika, GDP po glavi
stanovnika i odsutno stanovništvo u odnosu na 1991. godinu.
Budući da Federalni zavod za statistiku ne radi izračun GDP-a po kantonima i opštinama,
procjenu GDP-a po kantonima je uradio Federalni zavod za programiranje razvoja prema
formuli:
broj zaposlenih u opštini x prosječna plata u opštini
broj zaposlenih u FBiH x prosječna plata u FBiH
x
GDP
Nivo razvijenosti FBiH po kantonima za 2012. godinu
Federacija BiH = 100
Step.
nezap.
u%
Broj
učen.
(osn+s
red) na
1000
stan.
GDP/PC
u KM
Index
odsut.
stan.
28,65
36,64
127
13.437
20,20
37,18
166
20,23
40,83
Tuzlanski kanton
16,18
Zeničko-dobojski
Bosansko podrinjski
17,18
Kanton
Step.
zapos.
u%
Step.
zap.
Step.
nez.
-10,7
153,2
121,7
5.826
-8,4
108,0
135
8.015
-16,1
54,89
129
5.117
50,20
135
5.819
18,47
37,60
106
6.613
Srednjobosanski
15,27
51,04
150
Unsko - sanski
11,01
58,54
Posavski
14,60
Kanton 10
12,06
FBiH
18,70
Kanton Sarajevo
Zapadnohercegovački
Hercegovačkoneretvanski
Broj
učen.
na
1000
stan.
Indeks
razvije
nosti
Rang
GDP/
PC
Odsut.
stan.
95,4
191,9
129,9
138,5
1
120,6
124,8
83,2
144,6
116,3
2
108,2
112,8
101,4
114,5
94,6
106,3
3
-4,8
86,5
82,7
97,1
73,1
168,3
101,6
4
-16,7
91,9
92,7
101,5
83,1
90,6
92,0
5
-21,1
98,8
119,7
79,4
94,5
61,3
90,7
6
4.906
-25,2
81,6
91,0
113,0
70,1
34,6
78,1
7
133
4.208
-16,4
58,8
74,9
100,3
60,1
92,1
77,3
8
49,40
176
5.414
-38,2
78,1
94,5
132,1
77,3
-50,9
66,2
9
48,19
95
5.157
-31,6
64,5
97,1
71,4
73,7
-7,4
59,8
10
46,81
133
7.001
-15,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja
14
UNSKO-SANSKI KANTON
UNSKO SANSKI KANTON u 2007 GODINI
2012. godina
Osnovni podaci
VELIKA KLADUŠA
Osnovni podaci
BUŽIM
Površina
u kmu2:km2:
Površina
CAZIN
Općine:
Općine:
Naseljena
mjesta:
Naseljena
mjesta:
BOSANSKA
KRUPA
BIHAC
Stanovništvo:
Stanovništvo:
SANSKI MOST
Prirodni priraštaj:
BOSANSKI PETROVAC
VELIKA KLADUŠA
BUŽIM
BOSANSKA
KRUPA
BIHAÆ
DOMALJEVAC-ŠAMAC
ORAŠJE
SRBAC
VUKOSAVLJE
SA
NS
ŠAMAC
PELAGIČEVO
PRNJAVOR
KLJUČ
PETROVO
3
TESLIÆ
MAGLAJ
SAPNA
RO
ZE
6
DONJI
VUKUF
GLAMOČ
ŽIVINICE
4
ZENICA
SR.
KUPRES
CA
VLASENI
LJ
SE
KI
KREŠEVO
PROZOR
JABLANICA
7
9
4
8
MOSTAR
ZAPAD
ROGATICA
VIŠEGRAD
PALE
PALE
5
TRNOVO
FOČA
KONJIC
NetoGDP
plaćau mil.
u KM:
KM:
602
1.211
69,8
capita u KM
GDPGDP
u mil.perKM:
4.205
1.016
u mil. KM
GDPUvoz
per capita
u KM:
281
3.531
GORAŽDE
SR.
GORAŽDE
RUDO
Međuentitetska granica
188
281
92
Izvoz u mil. KM:
162
Investicije u mil. KM:
146
ČAJNIČ E
SRBINJE
SR.MOSTAR
KALINOVIK
MOSTAR
JUGOZAPAD
MOSTAR STARI GRAD
MOSTAR CENTRALNA ZONA
MOSTAR
MOSTAR JUGOISTOK
ČITLUK JUG
NEVESINJE
LJUBUŠKI
ČAPLJINA
STOLAC
GACKO
Međukantonalna granica
BERKOVIĆI
BILEĆA
NEUM
69,8
776
Investicije u mil. KM
5
2
MOSTAR SJEVER
ŠIROKI
BRIJEG
129
Gustina
Netonaseljenosti:
plaća u KM:
Uvoz u mil KM:
Legenda:
Državna granica
ŽEPA
SOKOLAC
3
IL
ID 1
ŽA
HADŽIĆ I
TOMISLAVGRAD
GRUDE
SREBRENICA
ILIJAŠ
VISOKO
AK
FOJNICA
GORNJI VAKUF
LIVNO
POSUŠJE
BRATUNAC
MILIĆ I
OLOVO
VAREŠ
HAN PIJESAK
BUGOJNO
KUPRES
OSMACI
ŠEKOVIĆ I
KLADANJ
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
287.885
287.878
608
Izvoz u mil. KM
TUZLA
KALESIJA
TRAVNIK
ŠIPOVO
BOSANSKO
GRAHOVO
JEVI K
TEOČ AK
BANOVIĆI
ZAVIDOVIĆI
I
IĆ
ET
JE
JAJCE
UGL
LOPARE
LUKAVAC
ŽEPČE
BR
DO
MRKONJIÆ
GRAD
355
355
BIJELJINA
IĆ
Č EL
ZVORNIK
KOTOR
VAROŠ
RIBNIK
DRVAR
10
DISTRIKT BR ČKO
KNEŽEVO
PETROVAC
SR.DRVAR
AC
DOBOJ
GR
JUG DOBOJ A
ČAN
ISTOK
SREBRENIK
USORA
IC
A
ČELINAC
BANJA LUKA
AČ
AD
GR
DOBOJ
TEŠANJ
BOSANSKI PETROVAC
SR. ORAŠJE
MODRI ČA
DERVENTA
LAKTAŠI
KI
SANSKI MOST
2
ODŽAK
SRPSKI BROD
GRADIŠKA
PRIJEDOR
SRPSKI
M OST
1
2
KOZARSKA DUBICA
KRUPA
NA
UNI
NOVI GRAD
CAZIN
88
Prirodni priraštaj:
Gustina naseljenosti:
KLJUČ
4.125
4.125
LJUBINJE
NO
R AV
TREBINJE
15
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI
1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP
(bruto domaći proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (uključena neregistrirana
ekonomija – NOE).
U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH
iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po glavi stanovnika u Unsko - sanskom kantonu
iznosi 4.208 KM ili 60,1% od prosjeka Federacije.
U Unsko - sanskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 1.211 mil
KM, što u odnosu na GDP Federacije BiH iznosi 7,4%.
Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi:
Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini
Općina
Stanovništvo
(prisutno)
GDP u
hilj. KM
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
FBiH = 100
Bihać
61.564
425.607
6.913
98,8
Bosanska Krupa
28.123
81.847
2.910
41,6
7.099
32.739
4.612
65,9
Bužim
18.030
32.739
1.816
25,9
Cazin
62.741
196.434
3.131
44,7
Ključ
19.263
65.478
3.399
48,6
Sanski Most
43.969
180.065
4.095
58,5
Bosanski Petrovac
Velika Kladuša
47.096
196.434
4.171
59,6
Unsko - sanski
287.885
1.211.345
4.208
60,1
2.338.277
16.369.510
7.001
100,0
FBiH
Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.
2. U 2012. godini u FBiH je ostvaren pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi
od 4,4%. U istom periodu, u Unsko-sanskom kantonu je ostvaren pad fizičkog obima
industrijske proizvodnje po stopi od 5,0%. Učešće fizičkog obima industrijske
proizvodnje u ovom kantonu u industrijskoj proizvodnji Federacije iznosi 2,9%.
16
Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2012.
godini
2012/2011
Federacija BiH
INDUSTRIJA - UKUPNO
VAĐENJE RUDA I KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij.
Proizvoda
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM
Unsko - sanski
95,6
95,9
97,9
99,2
95,0
81,3
87,4
97,4
111,9
74,5
89,1
123,8
Izvor: FZS
3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%
manje u odnosu na 2011. godinu. U istom periodu, u USK izvoz iznosi 188 mil KM ili
5,5% više u odnosu na 2011. godinu ili 3,6% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.
4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%
manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu, u USK uvoz iznosi 281 mil KM
ili 1,7% manje u odnosu na 2011. godinu ili 2,8% u odnosu na ukupan uvoz FBiH.
5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u USK 67,1%.
Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2012. godini
Općine
Učešće u %
Vrijednost u KM
Izvoz
Uvoz
Izvoz
Uvoz
Pokrivenost
uvoza
izvozom u %
Trgovinski
bilans
(deficit)
Bihać
59.753
116.107
1,14
1,16
51,46
-56.354
Bos.Krupa
28.757
20.617
0,55
0,21
139,48
8.140
Bos. Petrovac
22.719
17.942
0,43
0,18
126,62
4.777
Bužim
3.990
1.639
0,08
0,02
243,46
2.351
Cazin
25.361
68.870
0,48
0,69
36,82
-43.509
Ključ
4.485
3.814
0,09
0,04
117,59
671
Sanski Most
19.757
15.634
0,38
0,16
126,37
4.123
Velika Kladuša
23.605
36.338
0,45
0,36
64,96
-12.733
Unsko - sanski
188.427
280.960
3,59
2,82
67,07
-92.533
Federacija BiH
5.248.547
9.972.467
100,00
100,00
52,63
-4.723.920
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
17
6. U 2012. godini u FBiH, prosječan broj zaposlenih iznosi 437.331, što je u odnosu na
isti period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8%. U USK broj zaposlenih iznosi
31.683, što je za 911 ili 2,8% manje u odnosu na 2011. godinu. Broj zaposlenih u USK
učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 7,2%.
Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u USK kantonu u 2012. godini daju
se u sljedećem pregledu:
Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Stanovništvo
(prisutno)
Općine
Prosječan
broj
zaposlenih ¹
Radno
sposobno
stanovn.
Aktivno
stan.
Bihać
61.564
11.877
42.575
21.923
Bosanska Krupa
28.123
2.804
18.764
7.099
1.048
4.014
Bužim
18.030
1.181
Cazin
62.741
Ključ
19.263
Sanski Most
43.969
Bos. Petrovac
Stepen zaposlenosti u%
Radno
Stanov.² sposobno Aktivno
stan.³
stan.⁴
19,29
27,90
54,18
7.710
9,97
14,94
36,37
2.182
14,76
26,11
48,03
11.950
4.777
6,55
9,88
24,72
5.297
44.534
15.626
8,44
11,89
33,90
1.518
14.187
4.042
7,88
10,70
37,56
3.610
31.969
7.969
8,21
11,29
45,30
Velika Kladuša
47.096
4.348
33.326
12.188
9,23
13,05
35,67
Unsko - sanski
287.885
31.683
201.319
76.417
11,01
15,74
41,46
Federacija BiH
2.338.277
437.331
1.606.574
822.183
18,70
27,22
53,19
Obrazloženje stavki
¹)
)
do ⁴ pogledati na strani 8.
7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi
384.852 što je više za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u USK na
kraju 2012. godine iznosi 44.734 lica koja traže zaposlenje, što je više za 4,7% u
odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH
učestvuje sa 11,6%.
Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,
a u USK 58,5%.
Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u USK u 2012. godini:
18
Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Broj
nezaposlenih
Prosječan
broj
zaposlenih
Aktivno
stanovništvo
Stepen
nezaposlenosti
u %¹
10.046
11.877
21.923
45,82
Bosanska Krupa
4.906
2.804
7.710
63,63
Bos. Petrovac
1.134
1.048
2.182
51,97
Bužim
3.596
1.181
4.777
75,28
Cazin
10.329
5.297
15.626
66,10
Ključ
2.524
1.518
4.042
62,44
Sanski Most
4.359
3.610
7.969
54,70
Velika Kladuša
7.840
4.348
12.188
64,33
Općine
Bihać
Unsko - sanski
44.734
31.683
76.417
58,54
Federacija BiH
384.852
437.331
822.183
46,81
Obrazloženje stavke
¹)
pogledati na strani 9.
8. U 2012. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosi 829,92 KM ili 1,3% više u
odnosu na prethodnu godinu. U USK prosječna plaća iznosi 776 KM, što je više za
0,8% u odnosu na 2011. godinu i što je 93,5% u odnosu na prosjek FBiH.
Plaće u USK po općinama u 2012. godini dajemo u slijedećoj tabeli:
Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2012.
godini
Prosječna neto
plaća u KM
Učešće
FBiH = 100
Bihać
886
106,74
Bosanska Krupa
751
90,42
Bosanski Petrovac
709
85,40
Bužim
704
84,80
Cazin
676
81,47
Ključ
711
85,60
Sanski Most
709
85,41
Velika Kladuša
679
81,85
Unsko - sanski
776
93,49
Federacija BiH
830
100,00
Općine
Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.
9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704.
Prosječna penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,19 KM, a minimalna
310,73 KM.
19
Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i
isplatu penzija za mjesec decembar 2012. godine iznosi 1,485.
Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec decembar
2012. godine iznosio je 1,73.
U USK broj penzionera u 2012. godini iznosi 20.769 ili 5,4% od ukupnog broja
penzionera u FBiH.
Prosječne penzije u KM u općinama po kantonima u 2012. godini
Broj
zaposlenih
na 1
penzionera
Ukupna
prosječna
penzija u
KM
Prosječna
starosna
penzija u
KM
Prosječna
invalidska
penzija u
KM
Prosječna
obiteljska
penzija u
KM
Bihać
1,5
365,38
427,75
309,84
305,89
Bos.Krupa
1,3
311,16
355,97
286,01
288,68
Bos. Petrovac
1,8
296,91
318,15
288,74
280,94
Bužim
1,6
282,35
382,94
259,95
274,55
Cazin
1,6
310,75
361,55
298,41
284,60
Ključ
1,3
286,64
318,40
238,11
279,95
Sanski Most
1,5
303,01
327,61
284,18
293,88
Velika Kladuša
1,7
300,84
329,68
291,97
289,93
Unsko - sanski
1,5
326,54
384,26
293,34
292,80
Federacija BiH
1,1
350,19
393,43
311,31
311,43
Općine
Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonima u 2012. godini
Vrste mirovine / penzije
Općine
Broj
Bihać
Starosne
Invalidske
Obiteljske
Ukupno
Ukupno
Ukupno
Iznos
Broj
Iznos
Broj
Iznos
Ukupno
Broj
Iznos
3.780
1.616.883,78
1.598
495.122,33
2.471
755.865,72
7.849
2.867.871,83
Bos.Krupa
745
265.198,51
561
160.451,72
857
247.398,86
2.163
673.049,09
B.Petrovac
222
70.629,95
143
41.290,09
222
62.368,52
587
174.288,56
Bužim
97
37.145,54
317
82.404,63
341
93.621,86
755
213.172,03
Cazin
937
338.770,68
967
288.562,73
1.364
388.189,98
3.268
1.015.523,39
Ključ
410
130.543,08
192
45.717,86
553
154.811,94
1.155
331.072,88
Sanski Most
770
252.257,94
440
125.041,23
1.168
343.251,50
2.378
720.550,67
V. Kladuša
670
220.887,78
925
270.074,41
1.019
295.438,59
2.614
786.400,78
7.631
2.932.317,26
5.143
1.508.665,00
7.995
2.340.946,97
20.769
6.781.929,23
180.527
71.024.437,49
81.966
25.517.049,71 119.211 37.125.965,63
isplaćene zaostale mirovine
381.704
133.667.452,83
4.392.743,82
Unsko - sanski
UKUPNO
Obrazloženje stavki na strani 11.
isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost
plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.
Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne
mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH
ukupna sredstva za isplatu
20
177.581,35
1.619.642,43
464.496,93
140.321.917,36
10. Prema statističkim podacima broj registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH na dan
31.12.2012. godine iznosi 48.528, što je više za 1.113 ili 2,4% u odnosu na 2011.
godinu. U USK broj registrovanih pravnih osoba iznosi 4.814, što je u odnosu na 2011.
godinu više za 76 ili 1,6%. Broj registrovanih pravnih osoba u USK učestvuje u
ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 9,9%.
Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine
iznosi 51.248, što je manje u odnosu na prethodnu godinu za 500 ili 1,0% U USK broj
registrovanih obrtnika iznosi 3.814 što je manje za 193 ili 4,8% u odnosu na 2011.
godinu. Broj registrovanih fizičkih lica - obrtnika u USK učestvuje u ukupnom broju
registrovanih fizičkih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa 7,4%.
Broj registrovanih poslovnih subjekata u USK po općinama daje se u sljedećem
pregledu:
Struktura poslovnih subjekata u FBIH za 2012. godinu
stanje 31. 12. 2012.
Broj preduzeća
Općine
Stanovništvo
Ukupno
Pravna lica
U sastavu
pravnih lica
Fizička lica
obrtnici
Broj
preduzeća na
1000
stanovnika
Bihać
61.564
3.726
1.628
1.015
1.083
60,5
Bosanska Krupa
28.123
1.130
467
325
338
40,2
7.099
485
181
135
169
68,3
Bužim
18.030
442
207
126
109
24,5
Cazin
62.741
2.096
897
586
613
33,4
Ključ
19.263
843
261
235
347
43,8
Sanski Most
43.969
1.707
576
404
727
38,8
Bosanski Petrovac
Velika Kladuša
47.096
1.424
597
399
428
30,2
Unsko - sanski
287.885
11.853
4.814
3.225
3.814
41,2
2.338.277
126.414
48.528
26.638
51.248
54,1
FBiH
Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
21
Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini
FBiH
Elementi
Učešće kantona u
FBiH
Unsko - sanski
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
26.111
26.111
26.111
4.125
4.125
4.125
15,8
15,8
15,8
- Stalno
2.865
2.866
2.867
- Prisutno
2.338
2.338
2.338
288
288
288
12,3
12,3
12,3
89,5
89,5
89,5
69,8
69,8
69,8
7,8
7,8
7,8
Prosječan br. zaposlenih
438.949
440.747
437.331
33.067
32.594
31.683
7,5
7,4
7,2
Broj nezaposlenih
364.929
371.090
384.852
40.945
42.726
44.734
11,2
11,5
11,6
Radna snaga - broj
803.878
811.837
822.183
74.012
75.320
76.417
9,2
9,3
9,3
GDP u milionima KM
15.901
16.402
16.370
1.177
1.213
1.211
7,4
7,4
7,4
Investicije u mil KM
2.777
2.870
2.865
92
92
92
3,3
3,2
3,2
17,5
17,5
17,5
7,8
7,6
7,6
44,6
43,4
43,4
- Stalno stanovništvo
15,3
15,4
15,3
- Prisutno stanovništvo
18,8
18,9
18,7
11,5
11,3
11,0
61,2
60,1
58,8
Stepen nezaposlenostI u %
45,4
45,7
46,8
55,3
56,7
58,5
121,8
124,0
125,0
- Stalno stanovništvo
5.550
5.723
5.710
- Prisutno stanovništvo
6.801
7.015
7.001
4.067
4.212
4.205
60,1
60,1
60,1
Izvoz robe - u mil. KM
4.732
5.420
5.249
184
197
188
3,9
3,6
3,6
Uvoz robe - u mil. KM
8.898
10.170
9.972
261
285
281
2,9
2,8
2,8
53,2
53,3
52,6
70,5
69,1
67,1
132,5
129,6
127,6
103,8
102,5
95,6
105,8
93,7
95,0
3,3
3,0
2,9
804
819
830
753
770
776
93,7
94,0
93,5
Površina u km
2
Stanovništvo - hilj.
(procjena sred. god.)
Gustina naseljenosti
Stepen investiranja u %
Stepen zaposlenosti u %
GDP po stanovniku u KM
Stepen pokrivenosti uvoza
izvozom u %
Fizički obim industrije
(indeksi)
Prosječna plata u KM
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
22
POSAVSKI KANTON
POSAVSKI KANTON U 2007. GODINI
Osnovni podaci
Površina u km2:
DOMALJEVAC-ŠAMAC
Općine:
ODŽAK
324,6
2012. godina
3
Naseljena mjesta:Osnovni podaci
ORAŠJE
Površina u km2:
Stanovništvo:
Općine:
Prirodni Naseljena
priraštaj:mjesta:
Gustina Stanovništvo:
naseljenosti:
Prirodni
priraštaj:
Neto plaća
u KM:
Gustina naseljenosti:
GDP u mil.
KM:
VE LIKA KL ADUŠA
BUŽIM
KRUPA
NA
UNI
BOSANSKA
KRUPA
BIHAÆ
JNI
STA
KO
CA
VUKOSAVLJE
PRNJ AVOR
DISTRIKT BR ČKO
DOBOJ
GR
JUG DOBOJ A
ČAN
ISTOK
SREBRENIK
USORA
IC
A
ČELINAC
BANJA LUKA
KLJUČ
PETROVO
3
TESLIÆ
RIBNIK
O
ER
JEZ
JAJCE
MAGLAJ
BIJELJINA
IĆ
ČEL
TRAVNIK
4
ZENICA
TEOČ AK
MILI ĆI
OLOVO
VAREŠ
BRATUNAC
HAN PIJESAK
KI
BUGOJNO
VISOKO
SE
GORNJI VAKUF
SREBRENICA
ILIJ AŠ
BREZA
3
IL
ID
KREŠEVO
1
ŽA
4
5
HADŽIĆI
TOMISLAVGRAD
9
7
VIŠEGRAD
PALE
5
TRNOVO
JABLANICA
FOČA
KONJIC
GORAŽDE
8
GRAD
MOSTAR
SR.MOSTAR
ČITLUK
LJUBUŠKI
KALINOVIK
NEVESINJE
ČAPLJINA
STOLAC
SR.
GORAŽDE
ČAJNI ČE
SRBINJE
ŠIROKI
BRIJEG
RUDO
-192
33
126,9
39.307
-248
580
121,1
171
684
4.152
213
198
5.414
Međukantonalna granica
Izvoz u mil.
UvozKM:
u mil. KM
51
144
Izvoz
u mil.
KM
Investicije
u mil.
KM:
81
30
GACKO
BERKOVIĆ I
BILEĆA
NEUM
3
ROGATICA
PALE
POSUŠJE
GRUDE
Međuentitetska granica
41.187
SR.STARI GRAD
2
SR. NOVO SARAJEVO
PROZOR
GDP u mil. KM:
Uvoz u mil
KM:
GDP per capita u KM
ŽEPA
SOKOLAC
AK
LJ
FOJNICA
KUPRES
KLADANJ
KAKANJ
VITEZ
NOVI
BUSOVAČ A
TRAVNIK
SR.
KUPRES
LIVNO
OSMACI
ŠEKOVIĆ I
ENICA
VLAS
6
DONJI
VUKUF
GLAMOČ
10
UGLJ
EVIK
SAPNA
KALESIJA
ŽIVINICE
BANOVIĆ I
ZAVIDOVI ĆI
ŠIPOVO
BOSANSKO
GRAHOVO
LOPARE
TUZLA
LUKAVAC
ŽEPČE
I
IĆ
ET
BR
DO
MRKONJIÆ
GRAD
DRVAR
ZVORNIK
KOTOR
VAROŠ
KNEŽEVO
PETROVAC
SR.DRVAR
AC
AČ
AD
GR
DOBOJ
TEŠANJ
BOSANSKI PETROVAC
Neto plaća u KM:
SR. ORAŠJE
PELAGIČEVO
LAKTAŠI
NS
KI
SANSKI MOST
ŠAMAC
MODRI ČA
DERVENTA
Legenda:
Državna granica
2
ORAŠJE
SRBAC
SA
GDP per capita u KM:
DOMALJEVAC-ŠAMAC
ODŽAK
SRPSKI BROD
GRADIŠKA
PRIJEDOR
SRPSKI
T
MOS
1
2
KOZARSKA DUBICA
NOVI GRAD
CAZIN
33
324,6
LJUBINJE
RA
VN
O
TREBINJE
Investicije u mil. KM
23
23
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI
1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP
(bruto domaći proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (uključena
neregistrirana ekonomija – NOE).
U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH
iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po glavi stanovnika u Posavskom kantonu
iznosi 5.414 KM ili 77,3% od prosjeka Federacije.
U Posavskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 213 mil KM što u
odnosu na GDP Federacije iznosi 1,3%.
U sljedećoj tabeli dat je pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi:
Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini
Općina
Domaljevac Šamac
Stanovništvo
(prisutno)
GDP u
hilj. KM
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
FBiH = 100
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
4.510
16.369
3.630
51,8
Odžak
15.405
65.478
4.250
60,7
Orašje
19.392
130.956
6.753
96,5
39.307
212.803
5.414
77,3
16.369.510
7.001
100,0
Posavski
FBiH
2.338.277
Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.
2. U 2012. godini u FBiH je ostvaren pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi
od 4,4%. U istom periodu u Posavskom kantonu ostvaren je rast fizičkog obima po
stopi od 45,2%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u ovom kantonu u
industrijskoj proizvodnji Federacije iznosi 1,4%.
Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2012.
godini
2012/2011
INDUSTRIJA - UKUPNO
VAĐENJE RUDA I KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij. proizvoda
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM
Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.
24
Federacija BiH
Posavski
95,6
95,9
97,9
99,2
111,9
145,2
145,2
113,1
-
89,1
-
3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM, ili 3,2%
manje u odnosu na 2011. godine. U istom periodu u POK izvoz iznosi 81 mil KM ili
10,3% manje u odnosu na 2011. godinu ili 1,5% od ukupnog izvoza FBiH.
4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%
manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u POK uvoz iznosi 144 mil
KM ili 31,7 % manje u odnosu na 2011. godinu, ili 1,4% od ukupnog uvoza FBiH.
5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u POK 56,3%.
Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2012. godini
Učešće u %
Vrijednost u KM
Općine
Izvoz
Domaljevac Š.
Uvoz
Izvoz
Uvoz
Pokrivenost
uvoza izvozom
u%
Trgovinski
bilans
(deficit)
979
8.564
0,02
0,09
11,43
-7.586
Odžak
30.676
52.501
0,58
0,53
58,43
-21.826
Orašje
49.314
82.845
0,94
0,83
59,53
-33.531
Posavski
80.968
143.911
1,54
1,44
56,26
-62.943
5.248.547
9.972.467
100,00
100,00
52,63
-4.723.920
Federacija BiH
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
6. U 2012. godini u FBiH prosječan broj zaposlenih u iznosi od 437.331 što je u odnosu
na isti period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8%. U POK broj zaposlenih iznosi
5.739 što je u odnosu na prethodnu godinu više za 120 ili 2,1%. Broj zaposlenih u
POK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih FBiH sa 1,3%.
Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Posavskom kantonu u 2012.
godini daju se u sljedećem pregledu:
Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Stepen zaposlenosti u%
Stanovništvo
(prisutno)
Prosječan
broj
zaposlenih ¹
Radno
sposobno
stanovn.
Aktivno
stanovništvo
Stanov.²
Radno
sposobno
stan.³
Aktivno
stan.⁴
4.510
483
3.314
940
10,71
14,57
51,38
Odžak
15.405
2.170
10.392
4.497
14,09
20,88
48,25
Orašje
19.392
3.086
13.664
5.904
15,91
22,58
52,27
Posavski
39.307
5.739
27.370
11.341
14,60
20,97
50,60
2.338.277
437.331
1.606.574
822.183
18,70
27,22
53,19
Općine
Domalj.Šamac
Federacija BiH
Obrazloženje stavki
¹)
do
⁴)
pogledati na strani 8.
25
7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi
384.852, što je više za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u POK na
kraju 2012. godine iznosi 5.602 lica koja traže zaposlenje, što je za 1,1% više u
odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u
FBiH učestvuje sa 1,5%.
Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,
a u POK 49,4%.
Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u POK u 2012. godini:
Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Broj
nezaposlenih
Prosječan
broj
zaposlenih
Aktivno
stanovništvo
Stepen
nezaposlenosti
u %¹
457
483
940
48,62
Odžak
2.327
2.170
4.497
51,75
Orašje
2.818
3.086
5.904
47,73
Posavski
5.602
5.739
11.341
49,40
384.852
437.331
822.183
46,81
Općine
Domalj.Šamac
Federacija BiH
Obrazloženje stavke
¹)
pogledati na strani 9.
8. U 2012. godini prosječna mjesečna neto plaća u FBiH iznosi 830 KM što je 1,3% više
u odnosu na prethodnu godinu. U POK prosječna plaća iznosi 684 KM što je manje
za 1,3% u odnosu na 2011. godinu i što je 82,4% od prosjeka FBiH.
Plaće u POK po općinama u 2012. godini dajemo u slijedećoj tabeli:
Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2012. godini
Prosječna neto
plaća u KM
Učešće
FBiH = 100
Domaljevac Šamac
546
65,78
Odžak
570
68,67
Orašje
778
93,73
Posavski
684
82,41
830
100,00
Općine
Federacija BiH
Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.
26
9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704. Prosječna
penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,19 KM, a minimalna 310,73 KM.
Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i
isplatu penzija za mjesec decembar 2012. godine iznosi 1,485.
Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec decembar
2012. godine iznosi 1,73.
U POK broj penzionera u 2012. godini iznosi 3.360 ili 0,9% od ukupnog broja
penzionera u FBiH.
Prosječne penzije u KM u općinama po kantonima u 2012. godini
Broj
zaposlenih
na 1
penzionera
Ukupna
prosječna
penzija u
KM
Prosječna
starosna
penzija u
KM
Prosječna
invalidska
penzija u
KM
Prosječna
obiteljska
penzija u
KM
Domaljevac Š.
1,9
377,51
440,98
328,55
278,13
Odžak
1,6
326,91
355,93
306,20
301,92
Orašje
1,7
369,63
427,37
313,06
296,53
Posavski
1,7
353,41
403,55
311,04
297,61
Federacija BiH
1,1
350,19
393,43
311,31
311,43
Općine
Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonima u 2012. godini
Vrste mirovine / penzije
Općine
Starosne
Invalidske
Obiteljske
Ukupno
Ukupno
Ukupno
Broj
D. Šamac
Odžak
Orašje
Posavski
142
588
952
1.682
Iznos
Broj
Iznos
62.618,82
209.285,92
406.860,61
678.765,35
42
299
353
694
13.799,13
91.553,79
110.511,20
215.864,12
UKUPNO
180.527 71.024.437,49
Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.
81.966
25.517.049,71
Broj
70
435
479
984
Iznos
19.469,06
131.334,40
142.040,11
292.843,57
Ukupno
Broj
Iznos
254
1.322
1.784
3.360
95.887,01
432.174,11
659.411,92
1.187.473,04
119.211 37.125.965,63
381.704
isplaćene zaostale mirovine
isplaćene naknade za tjelesnu
onesposobljenost
plaćeni doprinos za zdra. osiguranje
na mir.
Iznos za isplatu razlike za primatelje
minimalne mirovine skupine 3 po
Odluci Vlade Fed. BiH
133.667.452,83
4.392.743,82
177.581,35
1.619.642,43
464.496,93
ukupna sredstva za isplatu
140.321.917,36
27
10. Prema statističkim podacima broj registrovanih pravnih osoba u FBiH na dan
31.12.2012. godine iznosi 48.528 što je više za 1.113 ili 2,4% u odnosu na 2011.
godinu. U POK broj pravnih lica iznosi 1.008, što je u odnosu na 2011. godinu manje
za 4 ili 0,4%. Broj registrovanih pravnih osoba u POK učestvuje u ukupnom broju
registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 0,7%.
Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi
51.248, što je manje za 500 registrovanih obrtnika ili 1,0% u odnosu na prethodnu
godinu. U POK broj registrovanih obrtnika iznosi 552, što je manje za 31 ili 5,3% u
odnosu na 2011. godinu.
Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u POK učestvuje u ukupnom broju
registrovanih fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 1,1%.
Broj registrovanih poslovnih subjekata u POK po općinama daje se u sljedećem
pregledu:
Struktura poslovnih subjekata u FBIH za 2012. godinu
stanje 31. 12. 2012.
Broj preduzeća
Općine
Stanovništvo
Ukupno
Domaljevac Šamac
4.510
Odžak
15.405
Orašje
19.392
Posavski
FBiH
Pravna
lica
U sastavu
pravnih
lica
Fizička
lica
obrtnici
Broj
preduzeća
na 1000
stanovnika
108
79
29
47,9
1.031
408
349
274
66,9
1.165
492
424
249
60,1
216
39.307
2.412
1.008
852
552
61,4
2.338.277
126.414
48.528
26.638
51.248
54,1
Izvor podataka: FZS
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
28
Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini
FBiH
Elementi
Učešće kantona u
FBiH
Posavski
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
26.111
26.111
26.111
324,6
324,6
324,6
1,2
1,2
1,2
- Stalno
2.865
2.866
2.867
- Prisutno
2.338
2.338
2.338
40
40
40
1,7
1,7
1,7
89,5
89,5
89,5
121,7
122,0
121,1
135,8
136,3
135,2
Prosječan br. zaposlenih
438.949
440.747
437.331
5.345
5.619
5.739
1,2
1,3
1,3
Broj nezaposlenih
364.929
371.090
384.852
5.645
5.544
5.602
1,5
1,5
1,5
Radna snaga - broj
803.878
811.837
822.183
10.990
11.163
11.341
1,4
1,4
1,4
GDP u milionima KM
15.901
16.402
16.370
207
213
213
1,3
1,3
1,3
Investicije u mil KM
2.777
2.870
2.865
22
23
23
0,8
0,8
0,8
17,5
17,5
17,5
10,6
10,8
10,8
60,6
61,7
61,7
- Stalno stanovništvo
15,3
15,4
15,3
- Prisutno stanovništvo
18,8
18,9
18,7
13,5
14,0
14,6
71,8
74,5
78,1
Stepen nezaposlenostI u %
45,4
45,7
46,8
51,4
49,6
49,4
113,2
108,5
105,6
- Stalno stanovništvo
5.550
5.723
5.710
- Prisutno stanovništvo
6.801
7.015
7.001
5.175
5.325
5.414
76,1
75,9
77,3
Izvoz robe - u mil. KM
4.732
5.420
5.249
61
71
81
1,3
1,3
1,5
Uvoz robe - u mil. KM
8.898
10.170
9.972
165
209
144
1,9
2,1
1,4
53,2
53,3
52,6
37,0
34,0
56,3
69,5
63,8
107,0
103,8
102,5
95,6
86,4
92,5
145,2
0,8
0,7
151,9
804
819
830
690
693
684
85,8
84,6
82,4
Površina u km
2
Stanovništvo - hilj.
(procjena sred. god.)
Gustina naseljenosti
Stepen investiranja u %
Stepen zaposlenosti u %
GDP po stanovniku u KM
Stepen pokrivenosti uvoza
izvozom u %
Fizički obim industrije
(indeksi)
Prosječna plata u KM
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
29
TUZLANSKI KANTON
TUZLANSKI KANTON U 2007. GODINI
2012. godina
Osnovni podaci
AC
AČ
AD
R
G
DOBOJGRA
ISTOK
Osnovni podaci:
Površina u Površina
km2:
u km2: 2.649,0
ČA
NI SREBRENIK
CA
LI
ČE
Ć
Općine:
SAPNA
KALESIJA
ŽIVINICE
BANOVIĆI
KLADANJ
VELIKA KLADUŠA
BUŽIM
BOSANSKA
KRUPA
BIHAÆ
VUKOSAVLJE
ŠAMAC
13
382
382
499.099
Prirodni priraštaj:496.830
Stanovništvo:
802
Gustina naseljenosti:
188,4
Prirodni priraštaj:
1.236
735
GDP u mil. KM:
Gustina naseljenosti:
187,6
2.554
Neto plaća u KM:
GDP per capita u KM
5.117
Uvoz u mil. KM
1.258
Neto plaća u KM:
625
2.170
980
SR. ORAŠJE
MODRI ČA
DERVENTA
PELAGIČEVO
LAKTAŠI
PRNJAVOR
MAGLAJ
3
BIJELJINA
IĆ
Č EL
TRAVNIK
4
ZENICA
6
DONJI
VUKUF
CA
VLASENI
LJ
SE
KI
VISOKO
KREŠEVO
PROZOR
JABLANICA
7
9
4
5
2
8
MOSTAR
ZAPAD
VIŠEGRAD
PALE
5
FOČA
KONJIC
GORAŽDE
SR.
GORAŽDE
ČAJNIČ E
RUDO
ČAPLJINA
STOLAC
4.368
Uvoz u mil KM:
1.404
Izvoz u mil. KM:
910
Investicije u mil. KM:
494
Međuentitetska granica
SRBINJE
SR.MOSTAR
KALINOVIK
MOSTAR
JUGOZAPAD
MOSTAR STARI GRAD
MOSTAR CENTRALNA ZONA
MOSTAR
MOSTAR JUGOISTOK
ČITLUK JUG
NEVESINJE
LJUBUŠKI
GDP per capita u KM:
ROGATICA
PALE
TRNOVO
MOSTAR SJEVER
ŠIROKI
BRIJEG
Legenda:
Državna granica
ŽEPA
SOKOLAC
3
IL
ID 1
ŽA
HADŽIĆ I
TOMISLAVGRAD
GRUDE
SREBRENICA
ILIJAŠ
AK
FOJNICA
GORNJI VAKUF
LIVNO
POSUŠJE
BRATUNAC
MILIĆ I
HAN PIJESAK
BUGOJNO
KUPRES
ŠEKOVIĆI
KLADANJ
OLOVO
VAREŠ
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
K
ZVORNIK
JAJCE
SR.
KUPRES
OSMACI
BANOVIĆI
ZAVIDOVIĆI
ŠIPOVO
GLAMOČ
ŽIVINICE
ŽEPČE
IĆI
ET
RO
JE ZE
DRVAR
BOSANSKO
GRAHOVO
JEVI
TEOČAK
SAPNA
KALESIJA
BR
DO
MRKONJIÆ
GRAD
UGL
LOPARE
TUZLA
LUKAVAC
KNEŽEVO
RIBNIK
10
PETROVO
TESLIÆ
KOTOR
VAROŠ
Investicije u mil. KM
DISTRIKT BR ČKO
A
TEŠANJ
KLJUČ
PETROVAC
SR.DRVAR
AC
DOBOJ
G
JUG DOBOJ RA
ISTOK ČA
NIC SREBRENIK
USORA
ČELINAC
BANJA LUKA
AČ
AD
GR
DOBOJ
KI
SANSKI MOST
BOSANSKI PETROVAC
2
ORAŠJE
SRBAC
SA
NS
Naseljena mjesta:
Stanovništvo:
GDP u mil.Izvoz
KM: u mil. KM
DOMALJEVAC-ŠAMAC
ODŽAK
SRPSKI BROD
GRADIŠKA
PRIJEDOR
SRPSKI
M OST
1
2
KOZARSKA DUBICA
KRUPA
NA
UNI
NOVI GRAD
CAZIN
13
Naseljena mjesta:
TEOČAK
LUKAVAC
Općine:
2.649
GACKO
Međukantonalna granica
BERKOVIĆI
BILEĆA
NEUM
LJUBINJE
O
VN
RA
TREBINJE
30
404
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI
1. Prema procjeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP
(bruto domaći proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (uključena neregistrirana
ekonomija – NOE).
U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH
iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po glavi stanovnika u Tuzlanskom kantonu
iznosi 5.117 KM ili 73,1% od prosjeka Federacije.
U Tuzlanskom kantonu u 2012.godini procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od
2.554 mil KM što u odnosu na GDP Federacije iznosi 15,6%.
Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi:
Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini
Općina
Stanovništvo
(prisutno)
GDP u
hilj. KM
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
FBiH = 100
Banovići
25.831
229.173
8.872
126,7
Čelić
13.803
32.739
2.372
33,9
Doboj - Istok
10.207
32.739
3.208
45,8
Gračanica
52.426
180.065
3.435
49,1
Gradačac
46.018
130.956
2.846
40,6
Kalesija
35.961
65.478
1.821
26,0
Kladanj
14.806
49.108
3.317
47,4
Lukavac
50.733
278.282
5.485
78,4
Sapna
12.753
16.369
1.284
18,3
Srebrenik
41.714
130.956
3.139
44,8
7.365
16.369
2.223
31,7
131.778
1.178.604
8.944
127,8
55.704
212.803
3.820
54,6
499.099
2.553.642
5.117
73,1
16.369.510
7.001
100,0
Teočak
Tuzla
Živinice
Tuzlanski
FBiH
2.338.277
Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.
2. U 2012. godini u FBiH ostvaren je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi
od 4,4%. U istom periodu u Tuzlanskom kantonu ostvaren je rast fizičkog obima po
stopi od 0,9%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u TK u industrijskoj
proizvodnji Federacije iznosi 30,7.
31
Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2012.
godini
2012/2011
Federacija BiH
Tuzlanski
INDUSTRIJA - UKUPNO
95,6
100,9
VAĐENJE RUDA I KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij. proizvoda
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM
95,9
97,9
99,2
111,9
94,1
115,9
99,6
102,4
89,1
74,1
Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.
3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%
manje u odnosu na 2011. godinu. U istom periodu u TK izvoz iznosi 980 mil KM ili
14,9% manje u odnosu na 2011. godinu ili 18,7% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.
4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%
manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u TK uvoz iznosi 1.258 mil KM
ili 8,4% manje u odnosu na 2011. godinu ili 12,6% u odnosu na ukupan uvoz FBiH.
5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u TK 77,9%.
Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2012. Godini
Općine
Izvoz
Banovići
Čelić
Doboj - Istok
Učešće u %
Vrijednost u KM
Uvoz
Izvoz
Uvoz
Pokrivenost
uvoza
izvozom u %
Trgovinski
bilans
(deficit)
30.404
7.307
0,58
0,07
416,12
23.097
741
4.114
0,01
0,04
18,02
-3.373
13.249
23.112
0,25
0,23
57,33
-9.863
Gračanica
150.253
180.659
2,86
1,81
83,17
-30.406
Gradačac
251.271
277.547
4,79
2,78
90,53
-26.277
Kalesija
24.485
33.512
0,47
0,34
73,06
-9.027
Kladanj
16.847
6.394
0,32
0,06
263,51
10.454
Lukavac
309.669
259.563
5,90
2,60
119,30
50.105
Sapna
Srebrenik
Teočak
Tuzla
Živinice
Tuzlanski
Federacija BiH
82
529
0,00
0,01
15,46
-448
31.164
43.067
0,59
0,43
72,36
-11.903
50
59
0,00
0,00
85,95
-8
114.160
309.884
2,18
3,11
36,84
-195.724
37.399
112.303
0,71
1,13
33,30
-74.904
979.775
1.258.049
18,67
12,62
77,88
-278.274
5.248.547
9.972.467
100,00
100,00
52,63
-4.723.920
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
32
6. U 2012. godini u FBiH prosječan broj zaposlenih iznosi 437.331, što je u odnosu na isti
period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8%.
U TK u 2012. godini evidentirano je 80.767 zaposlenih što je za 2.179 ili 2,6% manje
u odnosu na 2011. godinu. Broj zaposlenih u TK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih
u FBiH sa 18,5%.
Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u TK kantonu u 2011. godini daju
se u slijedećem pregledu:
Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Stanovništvo
(prisutno)
Prosječan
broj
zaposlenih ¹
Banovići
25.831
5.056
18.744
10.456
Čelić
13.803
784
9.877
3.513
Doboj - Istok
10.207
1.244
6.955
4.025
Gračanica
52.426
8.346
37.285
17.696
Gradačac
46.018
6.420
31.908
Kalesija
35.961
3.130
24.842
Kladanj
14.806
1.826
Lukavac
50.733
Sapna
12.753
Srebrenik
41.714
Općine
Teočak
Tuzla
Federacija BiH
Obrazloženje stavki
¹)
Aktivno
stanovništvo
Stepen zaposlenosti u%
Radno
sposobno Aktivno
Stanov.²
stan.³
stan.⁴
19,57
26,97
48,36
5,68
7,94
22,32
12,19
17,89
30,91
15,92
22,38
47,16
14.254
13,95
20,12
45,04
12.603
8,70
12,60
24,84
10.730
4.611
12,33
17,02
39,60
8.039
35.565
18.916
15,85
22,60
42,50
567
9.052
3.191
4,45
6,26
17,77
4.674
28.729
12.972
11,20
16,27
36,03
7.365
466
4.963
2.413
6,33
9,39
19,31
131.778
32.079
92.963
52.289
24,34
34,51
61,35
55.704
8.136
38.640
22.117
14,61
21,06
36,79
Živinice
Tuzlanski
Radno
sposobno
stanovn.
499.099
80.767
350.253
179.056
16,18
23,06
45,11
2.338.277
437.331
1.606.574
822.183
18,70
27,22
53,19
)
do ⁴ pogledati na strani 8.
7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi
384.852, što je više za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u TK na
kraju 2012. godine iznosi 98.289 lica koja traže zaposlenje, što je više za 3,3% u
odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u TK u ukupnom broju nezaposlenih u
FBiH učestvuje sa 25,5%.
Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,
a u TK 54,9%.
Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u TK u 2012 godini:
33
Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Općine
Broj
nezaposlenih
Banovići
Čelić
Doboj - Istok
Gračanica
Gradačac
Kalesija
Kladanj
Lukavac
Sapna
Srebrenik
Teočak
Tuzla
Živinice
Tuzlanski
Federacija BiH
Obrazloženje stavke
5.400
2.729
2.781
9.350
7.834
9.473
2.785
10.877
2.624
8.298
1.947
20.210
13.981
98.289
384.852
¹)
Prosječan
broj
zaposlenih
5.056
784
1.244
8.346
6.420
3.130
1.826
8.039
567
4.674
466
32.079
8.136
80.767
437.331
Aktivno
stanovništvo
Stepen
nezaposlenosti
u %¹
10.456
3.513
4.025
17.696
14.254
12.603
4.611
18.916
3.191
12.972
2.413
52.289
22.117
179.056
822.183
51,64
77,68
69,09
52,84
54,96
75,16
60,40
57,50
82,23
63,97
80,69
38,65
63,21
54,89
46,81
pogledati na strani 9.
8. U 2012. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosi 830 KM ili 1,3% više u
odnosu na prethodnu godinu. U TK prosječna plaća iznosi 735 KM što je više za 0,1%
u odnosu na 2011. godinu i što je 88,6% u odnosu na prosjek FBiH.
Plaće u TK po općinama u 2012. godini dajemo u slijedećoj tabeli:
Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2012. godini
Općine
Prosječna neto
plaća u KM
Učešće
FBiH = 100
813
668
528
524
577
634
645
770
772
627
720
839
719
735
830
97,95
80,48
63,61
63,13
69,52
76,39
77,71
92,77
93,01
75,54
86,75
101,08
86,63
88,55
100,00
Banovići
Čelić
Doboj - Istok
Gračanica
Gradačac
Kalesija
Kladanj
Lukavac
Sapna
Srebrenik
Teočak
Tuzla
Živinice
Tuzlanski
Federacija BiH
Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.
34
9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704. Prosječna
penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,2 KM a minimalna 310,7 KM.
Za penzije/mirovine koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za
obračun i isplatu penzija/mirovina za mjesec decembar 2012. iznosio je 1,485.
Za sve ostale penzije/mirovine koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec
decembar 2012. godine iznosio je 1,73.
U TK u decembru 2012. godine broj penzionera iznosi 66.679 ili 17,5% od ukupnog
broja penzionera u FBiH.
Prosječne penzije u KM u općinama po kantonima u 2012. godini
Općine
Broj
zaposlenih
na 1
penzionera
Ukupna
prosječna
penzija u
KM
Prosječna
starosna
penzija u
KM
Prosječna
invalidska
penzija u
KM
Prosječna
obiteljska
penzija u
KM
Banovići
0,9
388,82
320,83
288,03
292,86
Čelić
1,0
303,02
333,80
270,90
285,06
Doboj - Istok
1,6
298,79
372,46
285,10
294,55
Gračanica
1,6
321,03
346,82
279,40
290,38
Gradačac
1,0
311,50
380,57
304,74
294,52
Kalesija
0,9
324,35
355,21
312,24
303,79
Kladanj
1,1
324,04
414,53
333,40
318,12
Lukavac
0,9
360,08
265,41
258,80
272,04
Sapna
0,8
267,30
410,24
304,56
308,91
Srebrenik
0,7
343,62
320,84
247,48
289,28
Teočak
1,3
288,10
469,07
340,51
334,95
Tuzla
1,0
400,88
427,84
318,91
311,89
Živinice
1,0
353,37
427,84
318,91
311,89
Tuzlanski
1,2
362,05
428,07
318,16
314,50
Federacija BiH
1,1
350,19
393,43
311,31
311,43
35
Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonima u 2012. godini
Vrste mirovine / penzije
Općine
Broj
Starosne
Invalidske
Obiteljske
Ukupno
Ukupno
Ukupno
Iznos
Banovići
1.502
695.923,09
Čelić
342
109.724,25
Doboj - Istok
426
142.199,51
Gračanica
1.932
719.600,77
Gradačac
1.638
568.090,09
Kalesija
1017
387.040,64
Kladanj
678
240.833,93
Lukavac
3.074
1.274.253,98
Sapna
131
34.768,90
Srebrenik
1979
811.859,30
Teočak
202
64.808,78
Tuzla
11.767
5.519.585,84
Živinice
2.745
1.174.419,43
Tuzlanski
27.433
11.743.108,51
UKUPNO
180.527
71.024.437,49
Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.
Broj
565
191
281
1.365
822
902
502
1.402
164
1241
172
5.342
2.151
15.100
81.966
Iznos
187.156,79
55.013,87
76.123,30
389.165,58
229.667,26
274.874,26
156.743,85
467.426,98
42.442,99
377.962,67
42.566,56
1.819.028,01
685.976,37
4.804.148,49
25.517.049,71
Broj
Iznos
Ukupno
Broj
1.266
412.867,94
3.333
318
93.130,47
851
516
147.092,07
1.223
1.900
559.649,87
5.197
1.491
432.963,99
3.951
1.324
389.945,66
3.243
751
228.142,63
1.931
3.097
985.225,54
7.573
346
94.125,02
641
2.402
741.990,63
5.622
316
91.411,63
690
7.279
2.438.067,81
24.388
3.140
979.325,05
8.036
24.146
7.593.938,31
66.679
119.211 37.125.965,63 381.704
isplaćene zaostale mirovine
isplaćene naknade za tjelesnu
onesposobljenost
plaćeni doprinos za zdra. osiguranje
na mir.
Iznos za isplatu razlike za primatelje
minimalne mirovine skupine 3 po
Odluci Vlade Fed. BiH
ukupna sredstva za isplatu
Iznos
1.295.947,82
257.868,59
365.414,88
1.668.416,22
1.230.721,34
1.051.860,56
625.720,41
2.726.906,50
171.336,91
1.931.812,60
198.786,97
9.776.681,66
2.839.720,85
24.141.195,31
133.667.452,83
4.392.743,82
177.581,35
1.619.642,43
464.496,93
140.321.917,36
10. Prema statističkim podacima broj registrovanih pravnih osoba u FBiH na dan
31.12.2012. godine iznosi 48.528, što je više za 1.113 ili 2,4% u odnosu na 2011.
godinu. U TK broj pravnih osoba iznosi 8.159, što je u odnosu na 2011. godinu više za
228 ili 2,8%.
Broj registrovanih pravnih osoba u TK učestvuje u ukupnom broju registrovanih
pravnih osoba u Federaciji BiH sa 16,8%.
Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi
51.248 što je manje za 500 registrovanih obrtnika ili 1,0% u odnosu na prethodnu
godinu. U TK broj registrovanih obrtnika iznosi 10.542, što je više za 166 ili 1,6% u
odnosu na 2011. godinu.
Broj registrovanih fizičkih lica - obrtnika u TK učestvuje u ukupnom broju registrovanih
fizičkih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa 20,6%.
36
Broj registrovanih poslovnih subjekata u TK po općinama daje se u sljedećem
pregledu:
Struktura poslovnih subjekata u FBiH za 2012. godinu
stanje 31. 12. 2012.
Broj preduzeća
Općine
Stanovništvo
Ukupno
Pravna lica
Banovići
25.831
930
283
Čelić
13.803
460
Doboj - Istok
10.207
491
Gračanica
52.426
Gradačac
Kalesija
U sastavu
pravnih lica
Fizička
lica
obrtnici
Broj preduzeća
na 1000
stanovnika
192
455
36,0
154
97
209
33,3
166
134
191
48,1
2.406
722
513
1.171
45,9
46.018
2.430
791
501
1.138
52,8
35.961
1.184
369
309
506
32,9
Kladanj
14.806
753
234
134
385
50,9
Lukavac
50.733
2.266
570
430
1.266
44,7
Sapna
12.753
327
103
96
128
25,6
Srebrenik
41.714
1.774
682
479
613
42,5
Teočak
Tuzla
Živinice
Tuzlanski
FBiH
7.365
270
73
44
153
36,7
131.778
8.619
3.314
1.948
3.357
65,4
55.704
2.143
698
475
970
38,5
499.099
24.053
8.159
5.352
10.542
48,2
2.338.277
126.414
48.528
26.638
51.248
54,1
Izvor podataka: FZS
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
37
Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini
FBiH
Elementi
Učešće kantona u
FBiH
Tuzlanski
2010
2011
2012
2010
2012
2010
2011
2012
26.111
26.111
26.111
2.649
2.649
2.649
10,1
10,1
10,1
- Stalno
2.865
2.866
2.867
- Prisutno
2.338
2.338
2.338
499
499
499
21,3
21,3
21,3
89,5
89,5
89,5
188,4
188,5
188,4
210,5
210,6
210,4
Prosječan br. zaposlenih
438.949
440.747
437.331
82.636
82.946
80.767
18,8
18,8
18,5
Broj nezaposlenih
364.929
371.090
384.852
92.037
95.194
98.289
25,2
25,7
25,5
Radna snaga - broj
803.878
811.837
822.183
174.673
178.140
179.056
21,7
21,9
21,8
GDP u milionima KM
15.901
16.402
16.370
2.512
2.592
2.586
15,8
15,8
15,6
Investicije u mil KM
2.777
2.870
2.865
392
405
404
14,1
14,1
14,1
17,5
17,5
17,5
15,6
15,6
15,6
89,2
89,2
89,2
- Stalno stanovništvo
15,3
15,4
15,3
- Prisutno stanovništvo
18,8
18,9
18,7
16,6
16,6
16,2
88,3
88,3
86,6
Stepen nezaposlenostI u %
45,4
45,7
46,8
52,7
53,4
54,9
116,1
116,8
117,3
- Stalno stanovništvo
5.550
5.723
5.710
- Prisutno stanovništvo
6.801
7.015
7.001
5.034
5.194
5.117
74,0
74,0
73,1
Izvoz robe - u mil. KM
4.732
5.420
5.249
1.025
1.136
980
21,7
21,0
18,7
Uvoz robe - u mil. KM
8.898
10.170
9.972
1.247
1.389
1.258
14,0
13,7
12,6
53,2
53,3
52,6
82,2
81,8
77,8
154,5
153,5
147,9
103,8
102,5
95,6
105,2
108,5
100,9
28,3
30,1
105,5
804
819
830
734
734
735
91,3
89,6
88,6
Površina u km
2
2011
Stanovništvo - hilj.
(procjena sred. god.)
Gustina naseljenosti
Stepen investiranja u %
Stepen zaposlenosti u %
GDP po stanovniku u KM
Stepen pokrivenosti uvoza
izvozom u %
Fizički obim industrije
(indeksi)
Prosječna plata u KM
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
38
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON U 2007.GODINI
DOBOJ
JUG
USORA
2012. godina
Osnovni podaci
TEŠANJ
Površina u km2:
MAGLAJ
Općine:
Osnovni podaci
3343,3
Površina u km2:
3.343,3
Općine:
Naseljena
mjesta: mjesta:
Naseljena
ŽEPČE
Z AVIDOVIĆI
Stanovništvo:
Stanovništvo:
4
ZENICA
KAKANJ
Prirodni priraštaj:
plaća u KM:
Gustina Neto
naseljenosti:
OLOVO
GDP u mil. KM:
Neto plaća u KM:
VISOKO
VELIKA KLADUŠA
BUŽIM
BOSANSKA
KRUPA
BIHAÆ
ORAŠJE
SRBAC
VUKOSAVLJE
SA
NS
BOSANSKI PETROVAC
ŠAMAC
619
619
399.485
424
637 119,5
120,2
543
720
2.324
5.819
GDP u mil.
KM:
Uvoz
u mil. KM
1.950 1.530
u mil.
KM
GDP perIzvoz
capita
u KM:
4.854 1.552
SR. ORAŠJE
MODRI ČA
DERVENTA
PELAGIČEVO
LAKTAŠI
PRNJAVOR
AC
DISTRIKT BR ČKO
AČ
DOBOJ
AD
GR
DOBOJ
BIJELJINA
GR
JUG DOBOJ A
ISTOK ČAN
IĆ
SREBRENIK
USORA
UGL
IC
Č EL
JEVI
A
K
LOPARE
PETROVO
TEŠANJ
TEOČAK
TUZLA
MAGLAJ
SAPNA
LUKAVAC
KI
SANSKI MOST
2
ODŽAK
SRPSKI BROD
GRADIŠKA
PRIJEDOR
SRPSKI
M OST
1
2
KOZARSKA DUBICA
KRUPA
NA
UNI
NOVI GRAD
CAZIN
GDP per capita u KM
BREZA
DOMALJEVAC-ŠAMAC
12
401.796
Prirodni Gustina
priraštaj:naseljenosti:
VAREŠ
12
ČELINAC
BANJA LUKA
KLJUČ
KALESIJA
TRAVNIK
ŠIPOVO
GLAMOČ
ZENICA
KLADANJ
CA
VLASENI
LJ
SE
KI
KREŠEVO
LIVNO
PROZOR
IL
ID 1
ŽA
HADŽIĆ I
8
MOSTAR
ZAPAD
9
Investicije u mil. KM
5
2
ROGATICA
VIŠEGRAD
PALE
PALE
5
TRNOVO
FOČA
KONJIC
GORAŽDE
SR.
GORAŽDE
ČAJNIČ E
MOSTAR SJEVER
ŠIROKI
BRIJEG
GRUDE
7
4
Legenda:
Državna granica
ŽEPA
SOKOLAC
3
TOMISLAVGRAD
JABLANICA
SREBRENICA
ILIJAŠ
VISOKO
AK
GORNJI VAKUF
POSUŠJE
BRATUNAC
MILIĆ I
OLOVO
VAREŠ
HAN PIJESAK
FOJNICA
KUPRES
ŠEKOVIĆI
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
SR.
KUPRES
BUGOJNO
10
4
6
DONJI
VUKUF
BOSANSKO
GRAHOVO
OSMACI
BANOVIĆI
ZAVIDOVIĆI
IĆI
ET
RO
JE ZE
JAJCE
ŽIVINICE
ŽEPČE
BR
DO
MRKONJIÆ
GRAD
ZVORNIK
RIBNIK
SR.DRVAR
3
TESLIÆ
KOTOR
VAROŠ
KNEŽEVO
PETROVAC
DRVAR
RUDO
SR.MOSTAR
MOSTAR STARI GRAD
MOSTAR CENTRALNA ZONA
MOSTAR
MOSTAR JUGOISTOK
ČITLUK JUG
NEVESINJE
LJUBUŠKI
ČAPLJINA
STOLAC
GACKO
1.219
Izvoz u mil. KM:
904
Investicije u mil. KM:
504
Međuentitetska granica
SRBINJE
KALINOVIK
MOSTAR
JUGOZAPAD
Uvoz u mil KM:
Međukantonalna granica
BERKOVIĆI
BILEĆA
NEUM
LJUBINJE
NO
R AV
TREBINJE
39
317
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI
1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP
(bruto domaći proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (uključena neregistrirana
ekonomija – NOE).
U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH
iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po stanovniku u Zeničko dobojskom kantonu
iznosi 5.819 KM ili 83,1% od prosjeka Federacije.
U Zeničko - dobojskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 2.324
mil KM, što u odnosu na GDP Federacije iznosi 14,2%.
Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu:
Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini
Općina
Breza
Stanovništvo
(prisutno)
GDP u
hilj. KM
GDP/PC u
KM (po glavi
stan.)
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
FBiH = 100
14.070
98.218
6.981
99,7
4.951
16.369
3.306
47,2
Kakanj
43.199
311.021
7.200
102,8
Maglaj
23.329
81.847
3.508
50,1
Olovo
11.869
65.478
5.517
78,8
Tešanj
48.427
196.434
4.056
57,9
Doboj - Jug
Usora
6.879
16.369
2.380
34,0
Vareš
10.193
114.587
11.242
160,6
Visoko
40.277
261.912
6.503
92,9
Zavidovići
37.890
180.065
4.752
67,9
Zenica
127.296
916.693
7.201
102,9
Žepče
31.105
65.478
2.105
30,1
399.485
2.324.472
5.819
83,1
2.338.277
16.369.510
7.001
100,0
Zeničko - dobojski
FBiH
Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.
2. U 2012. godini u FBiH ostvaren je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi
od 4,4%. U istom periodu u Zeničko dobojskom kantonu ostvaren pad fizičkog obima
industrijske proizvodnje po stopi od 4,7%. Učešće fizičkog obima industrijske
proizvodnje u ovom kantonu u industrijskoj proizvodnji Federacije iznosi 20,0%.
40
Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2012. godini
2012/2011
Federacija BiH
Zeničko - dobojski
INDUSTRIJA - UKUPNO
95,6
95,3
VAĐENJE RUDA I KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij. proizvoda
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM
95,9
97,9
99,2
111,9
104,1
85,7
105,7
104,4
89,1
109,7
Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.
3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%
manje u odnosu na 2011. godinu.U istom periodu u ZDK izvoz iznosi 1.552 mil KM ili
7,4% više u odnosu na 2011. godinu ili 29,6% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.
4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%
manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u ZDK uvoz iznosi 1.530 mil
KM ili 1,3 % manje u odnosu na 2011. godinu ili 15,3% u odnosu na ukupan uvoz
FBiH.
5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. godini iznosila je 52,6%, a u ZDK 101,5%.
Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2012. godini
Općine
Vrijednost u KM
Izvoz
Uvoz
Učešće u %
Izvoz
Uvoz
Pokrivenost
uvoza
izvozom u %
Trgovinski
bilans
(deficit)
Breza
9.747
18.332
0,19
0,18
53,17
-8.584
Doboj - Jug
7.310
26.804
0,14
0,27
27,27
-19.495
Kakanj
14.372
98.649
0,27
0,99
14,57
-84.276
Maglaj
126.849
27.233
2,42
0,27
465,79
99.616
Olovo
24.728
22.514
0,47
0,23
109,83
2.213
Tešanj
279.766
413.270
5,33
4,14
67,70
-133.503
Usora
8.142
7.323
0,16
0,07
111,19
820
Vareš
9.926
3.503
0,19
0,04
283,38
6.423
506.960
408.790
9,66
4,10
124,01
98.170
36.645
21.397
0,70
0,21
171,26
15.248
481.616
423.944
9,18
4,25
113,60
57.671
Visoko
Zavidovići
Zenica
Žepče
46.397
58.456
0,88
0,59
79,37
-12.058
Zeničko - dobojski
1.552.457
1.530.214
29,58
15,34
101,45
22.244
Federacija BiH
5.248.547
9.972.467
100,00
100,00
52,63
-4.723.920
41
6. U 2012. godini u FBiH prosječan broj zaposlenih iznosi 437.331, što je u odnosu na isti
period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8% zaposlenih.
U ZDK broj zaposlenih iznosi 68.649 što je u odnosu na 2011. godinu manje za 2.277
ili 3,2%. Broj zaposlenih u ZDK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa
15,7%.
Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u ZDK kantonu u 2012. godini daju
se u slijedećem pregledu:
Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Općine
Stepen zaposlenosti u%
Radno
Stanov.² sposobno
Aktivno
stan.³
stan.⁴
Stanovništvo
(prisutno)
Prosječan
broj
zaposlenih ¹
Radno
sposobno
stanovn.
Aktivno
stanovništvo
14.070
2.932
9.861
4.825
20,84
29,73
60,77
Breza
Doboj - Jug
4.951
998
3.573
2.042
20,16
27,93
48,87
Kakanj
43.199
6.856
30.897
13.351
15,87
22,19
51,35
Maglaj
23.329
3.120
16.082
8.660
13,37
19,40
36,03
Olovo
11.869
1.650
8.076
3.643
13,90
20,43
45,29
Tešanj
48.427
9.001
34.944
17.150
18,59
25,76
52,48
Usora
6.879
830
4.736
1.822
12,07
17,53
45,55
Vareš
10.193
1.312
6.563
2.632
12,87
19,99
49,85
Visoko
40.277
9.231
28.310
16.493
22,92
32,61
55,97
Zavidovići
37.890
3.545
26.332
10.876
9,36
13,46
32,59
Zenica
127.296
25.221
87.372
47.261
19,81
28,87
53,37
Žepče
31.105
3.953
21.582
9.106
12,71
18,32
43,41
399.485
68.649
278.328
137.861
17,18
24,66
49,80
2.338.277
437.331
1.606.574
822.183
18,70
27,22
53,19
Zeničko - dobojski
Federacija BiH
Obrazloženje stavki
¹)
do
⁴)
pogledati na strani 8.
7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi
384.852 što je više za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u ZDK na
kraju 2012. godine iznosi 69.212 lica koja traže zaposlenje, što je više za 2.281 ili
3,4% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih
u FBiH učestvuje sa 18,0%.
Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,
a u ZDK 50,2%.
Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u ZDK u 2012. godini:
42
Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Broj
nezaposlenih
Prosječan
broj
zaposlenih¹
Aktivno
stanovništvo
Stepen
nezaposlenosti u
%¹
Breza
1.893
2.932
4.825
39,23
Doboj - Jug
1.044
998
2.042
51,13
Kakanj
6.495
6.856
13.351
48,65
Maglaj
5.540
3.120
8.660
63,97
Olovo
1.993
1.650
3.643
54,71
Tešanj
Općine
8.149
9.001
17.150
47,52
Usora
992
830
1.822
54,45
Vareš
1.320
1.312
2.632
50,15
Visoko
7.262
9.231
16.493
44,03
Zavidovići
7.331
3.545
10.876
67,41
22.040
25.221
47.261
46,63
Zenica
Žepče
5.153
3.953
9.106
56,59
69.212
68.649
137.861
50,20
384.852
437.331
822.183
46,81
Zeničko - dobojski
Federacija BiH
Obrazloženje stavke ¹
)
pogledati na strani 9.
8. U 2012. godini prosječna mjesečna neto plaća iznosi 830 KM ili 1,3% više u odnosu
na prethodnu godinu. U ZDK prosječna plaća iznosi 720 KM što je više za 2,4% u
odnosu na 2011. godini i što je 86,8% u odnosu na prosjek FBiH.
Plaće u ZDK po općinama u 2012. godini dajemo u slijedećoj tabeli:
Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2012. godini
Općine
Breza
Doboj - Jug
Kakanj
Maglaj
Olovo
Tešanj
Usora
Vareš
Visoko
Zavidovići
Zenica
Žepče
Zeničko - dobojski
Federacija BiH
Prosječna neto
plaća u KM
Učešće
FBiH = 100
846
542
975
698
606
577
656
668
541
652
795
566
720
830
101,93
65,30
117,47
84,10
73,01
69,52
79,04
80,48
65,18
78,55
95,78
68,19
86,75
100,00
Obrazloženje stavki pogledati na strani 10..
43
9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704. Prosječna
penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,19 KM a minimalna 310,73 KM.
Za penzije/mirovine koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za
obračun i isplatu penzija/mirovina za mjesec decembar 2012. iznosio je 1,485.
Za sve ostale penzije/mirovine koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec
decembar 2012. godine iznosio je 1,73.
U ZDK broj penzionera u 2012. godini iznosi 57.748 ili 15,1 od ukupnog broja
penzionera u FBiH.
Prosječne penzije u KM u općinama po kantonima u 2012. godini
Broj
zaposlenih
na 1
penzionera
Ukupna
prosječna
penzija u
KM
Prosječna
starosna
penzija u
KM
Prosječna
invalidska
penzija u
KM
Prosječna
obiteljska
penzija u
KM
Breza
1,1
377,49
366,71
297,61
294,00
Doboj - Jug
1,2
322,43
435,96
324,27
318,15
Kakanj
1,0
380,03
358,96
304,14
302,38
Maglaj
0,8
328,63
375,18
327,09
311,85
Olovo
2,0
343,22
358,45
286,35
292,25
Tešanj
2,0
321,02
399,13
289,18
270,95
Usora
0,6
324,43
449,76
322,17
314,05
Vareš
1,3
385,70
403,00
327,34
329,74
Visoko
0,7
364,30
354,76
316,16
306,14
Zavidovići
1,2
329,97
424,61
330,72
325,25
Zenica
1,1
378,02
385,51
303,33
298,73
Žepče
1,2
338,53
405,79
320,21
314,79
Zeničko - dobojski
1,2
360,40
405,79
320,21
314,79
Federacija BiH
1,1
350,19
393,43
311,31
311,43
Općine
44
Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonima u 2012. godini
Vrste mirovine / penzije
Općine
Broj
Breza
1.453
Doboj - Jug
Starosne
Invalidske
Obiteljske
Ukupno
Ukupno
Ukupno
Iznos
Broj
619.798,00
391
Iznos
130.135,59
Broj
Iznos
930
297.218,97
Ukupno
Broj
2.774
Iznos
1.047.152,56
360
132.016,83
199
59.223,62
387
113.777,70
946
305.018,15
Kakanj
2.849
1.242.057,16
650
210.775,79
1.989
632.795,31
5.488
2.085.628,26
Maglaj
1.465
525.878,54
547
166.362,48
1.182
357.418,53
3.194
1.049.659,55
Olovo
896
336.162,03
325
106.304,06
746
232.642,74
1.967
675.108,83
2.008
719.772,57
958
274.322,15
1.458
426.098,84
4.424
1.420.193,56
Usora
164
65.457,87
79
22.845,56
177
47.957,94
420
136.261,37
Vareš
1.099
494.284,91
294
94.717,65
722
226.747,58
2.115
815.750,14
Visoko
3.338
1.345.203,13
1.591
520.793,25
2.035
671.018,22
6.964
2.537.014,60
Zavidovići
2.294
813.821,07
1.193
377.180,28
1.696
519.220,01
5.183
1.710.221,36
Zenica
10.712
4.548.381,25
4.074
1.347.340,38
5.806
1.888.384,07
20.592
7.784.105,70
Žepče
1.652
636.855,19
685
207.779,91
1.344
401.496,50
3.681
1.246.131,60
28.290
11.479.688,55
10.986
3.517.780,72
18.472
5.814.776,41
57.748
20.812.245,68
180.527
71.024.437,49
81.966
25.517.049,71
119.211
37.125.965,63
381.704
133.667.452,83
Tešanj
Zeničko - dobojski
UKUPNO
isplaćene zaostale mirovine
Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.
isplaćene naknade za tjelesnu
onesposobljenost
plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na
mir.
Iznos za isplatu razlike za primatelje
minimalne mirovine skupine 3 po Odluci
Vlade Fed. BiH
ukupna sredstva za isplatu
4.392.743,82
177.581,35
1.619.642,43
464.496,93
140.321.917,36
10. Prema statističkim podacima broj registrovanih pravnih osoba u FBiH na dan
31.12.2012. godine iznosi 48.528 što je više za 1.113 ili 2,4% u odnosu na 2011.
godinu. U ZDK broj registrovanih pravnih lica iznosi 5.830, što je u odnosu na 2011.
godinu više za 170 ili 3,0%.Broj registrovanih pravnih osoba u ZDK učestvuje u
ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 12,0%.
Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi
51.248 što je manje za 500 ili 1,0% u odnosu na prethodnu godinu U ZDK broj
registrovanih obrtnika iznosi 6.947, što je više za 4 ili 0,1% u odnosu na 2011.
godinu.Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u ZDK učestvuje u ukupnom broju
registrovanih fizičkih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa 13,6%.
Broj registrovanih poslovnih subjekata u ZDK po općinama daje se u sljedećem
pregledu:
45
Struktura poslovnih subjekata u FBiH za 2012. godinu
stanje 31. 12. 2012.
Broj preduzeća
Kanton
Breza
Doboj - Jug
Stanovništvo
14.070
Ukupno
Pravna lica
586
216
U sastavu
pravnih lica
Fizička lica
obrtnici
Broj
preduzeća na
1000
stanovnika
141
229
41,6
4.951
359
136
76
147
72,5
Kakanj
43.199
1.411
457
300
654
32,7
Maglaj
23.329
857
316
185
356
36,7
Olovo
11.869
390
166
102
122
32,9
Tešanj
48.427
2.116
789
420
907
43,7
Usora
6.879
290
151
57
82
42,2
Vareš
10.193
505
162
116
227
49,5
Visoko
40.277
2.529
725
463
1.341
62,8
Zavidovići
37.890
1.150
390
265
495
30,4
Zenica
127.296
5.155
1.841
1.297
2.017
40,5
Žepče
31.105
1.188
481
337
370
38,2
Zeničko-dobojski
FBiH
399.485
16.536
5.830
3.759
6.947
41,4
2.338.277
126.414
48.528
26.638
51.248
54,1
Izvor: FZS
46
Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini
Učešće kantona u
FBiH
Zeničko - dobojski
FBiH
Elementi
2010
2011
2012
2010
2011
2012
26.111
26.111
26.111
3.343.,3
12,8
12,8
12,8
- Stalno
2.865
2.866
2.867
- Prisutno
2.338
2.338
2.338
400
399
17,1
17,1
17,1
89,5
89,5
119,7
119,6
119,5
133,7
133,6
133,5
Prosječan br. zaposlenih
438.949
437.331
69.424
70.926
68.649
15,8
16,1
15,7
Broj nezaposlenih
371.090
384.852
67.153
66.931
69.212
18,4
18,0
18,0
Radna snaga - broj
803.878
811.837
822.183
136.577
137.857
137.861
17,0
17,0
16,8
GDP u milionima KM
15.901
16.402
16.370
2.226
2.264
2.324
14,0
13,8
14,2
Investicije u mil KM
2.777
2.870
2.865
308
319
318
11,1
11,1
11,1
17,5
17,5
17,5
13,8
14,1
13,7
78,9
80,6
78,3
- Stalno stanovništvo
15,3
15,4
15,3
- Prisutno stanovništvo
18,8
18,9
18,7
17,4
17,7
17,2
92,6
93,7
91,9
Stepen nezaposlenostI u %
45,4
45,7
46,8
49,2
48,6
50,2
108,4
106,3
107,3
- Stalno stanovništvo
5.550
5.723
5.710
- Prisutno stanovništvo
6.801
7.015
7.001
5.565
5.660
5.819
81,8
80,7
83,1
Izvoz robe - u mil. KM
4.732
5.420
5.249
1.164
1.436
1.552
24,6
26,5
29,6
Uvoz robe - u mil. KM
8.898
10.170
9.972
1.246
1.573
1.530
14,0
15,5
15,3
53,2
53,3
52,6
93,4
91,3
101,5
175,6
171,3
192,9
103,8
102,5
95,6
98,5
104,9
94,9
102,3
99,7
804
819
830
670
703
83,3
85,8
86,7
Površina u km
2
2010
2011
2012
3.343,3
3.343.,3
400
89,5
440.747
364.929
Stanovništvo - hilj.
(procjena sred. god.)
Gustina naseljenosti
Stepen investiranja u %
Stepen zaposlenosti u %
GDP po stanovniku u KM
Stepen pokrivenosti uvoza
izvozom u %
Fizički obim industrije
(indeksi)
Prosječna plata u KM
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
47
95,3
720
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON U 2007. GODINI
Osnovni podaci
Površina u km2:
PALE
Općine:
504,6
2012. godina
Osnovni podaci3
NaseljenaPovršina
mjesta: u km2:
FOČA
Općine:
GORAŽDE
Stanovništvo:
Naseljena mjesta:
186
33.662
Prirodni priraštaj:
Stanovništvo:
-91
Prirodni priraštaj:
Gustina naseljenosti:
66,7
plaća u KM:
Neto plaćaNeto
u KM:
599
Gustina naseljenosti:
GDP u mil. KM:
VELIKA KLADUŠA
BUŽIM
BOSANSKA
KRUPA
BIHAÆ
VUKOSAVLJE
SANSKI MOST
BOSANSKI PETROVAC
ŠAMAC
GDP per capita u KM
SR. ORAŠJE
MODRI ČA
DERVENTA
PELAGIČEVO
LAKTAŠI
PRNJAVOR
AC
DISTRIKT BR ČKO
AČ
DOBOJ
AD
GR
DOBOJ
BIJELJINA
G
JUG DOBOJ RA
ISTOK ČA
IĆ
NIC SREBRENIK
USORA
UGL
Č EL
JEVIK
A
LOPARE
PETROVO
TEŠANJ
TEOČAK
TUZLA
MAGLAJ
SAPNA
LUKAVAC
KI
M OST
1
SA
NS
2
ORAŠJE
SRBAC
PRIJEDOR
SRPSKI
GDP u mil. KM:
DOMALJEVAC-ŠAMAC
ODŽAK
SRPSKI BROD
GRADIŠKA
NOVI GRAD
CAZIN
2
KOZARSKA DUBICA
KRUPA
NA
UNI
ČELINAC
BANJA LUKA
KLJUČ
KALESIJA
TRAVNIK
ŠIPOVO
6
DONJI
VUKUF
BOSANSKO
GRAHOVO
GLAMOČ
ICA
VLASEN
LJ
SE
KI
PROZOR
IL
ID 1
ŽA
HADŽIĆ I
TOMISLAVGRAD
JABLANICA
POSUŠJE
9
4
5
2
ROGATICA
8
MOSTAR
ZAPAD
MOSTAR
JUGOZAPAD
GORAŽDE
SR.
GORAŽDE
ČAJNIČ E
KALINOVIK
Uvoz u mil KM:
56
Međukantonalna granica
Izvoz u mil. KM:
67
Investicije u mil. KM:
22
Investicije u mil. KM
PALE
5
FOČA
SRBINJE
SR.MOSTAR
Izvoz u mil. KM
RUDO
MOSTAR STARI GRAD
MOSTAR CENTRALNA ZONA
MOSTAR
JUGOISTOK
MOSTAR
ČITLUK JUG
LJUBUŠKI
NEVESINJE
ČAPLJINA
STOLAC
4.896
Međuentitetska granica
VIŠEGRAD
PALE
TRNOVO
KONJIC
MOSTAR SJEVER
ŠIROKI
BRIJEG
GRUDE
7
ŽEPA
SOKOLAC
3
KREŠEVO
LIVNO
SREBRENICA
ILIJAŠ
VISOKO
AK
GORNJI VAKUF
Uvoz uumil.
GDP per capita
KM:KM
Legenda:
Državna granica
MILIĆ I
OLOVO
VAREŠ
BRATUNAC
HAN PIJESAK
FOJNICA
KUPRES
ŠEKOVIĆI
KLADANJ
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
SR.
KUPRES
BUGOJNO
10
4
ZENICA
OSMACI
BANOVIĆI
ZAVIDOVIĆI
IĆI
ET
RO
JE ZE
JAJCE
ŽIVINICE
ŽEPČE
BR
DO
MRKONJIÆ
GRAD
ZVORNIK
RIBNIK
SR.DRVAR
3
TESLIÆ
KOTOR
VAROŠ
KNEŽEVO
PETROVAC
DRVAR
165
GACKO
BERKOVIĆI
BILEĆA
NEUM
LJUBINJE
NO
R AV
TREBINJE
48
504,6
3
186
32.675
-47
64,8
733
216
6.613
84
112
29
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI
1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP
(bruto domaći proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (uključena neregistrirana
ekonomija – NOE).
U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH
iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po glavi stanovnika u Bosansko podrinjskom
kantonu iznosi 6.613 KM ili 94,5% od prosjeka Federacije.
U Bosansko - podrinjskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 216
mil KM, što u odnosu na GDP Federacije iznosi 1,3%.
Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi:
Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini
Općina
Foča
Goraže
Pale
Bosansko - podrinjski
FBiH
Stanovništvo
(prisutno)
GDP u
hilj. KM
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
FBiH = 100
1.743
16.369
9.391
134,1
29.859
196.434
6.579
94,0
1.073
3.274
3.051
43,6
32.675
216.077
6.613
94,5
2.338.277
16.369.510
7.001
100,0
Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.
2. U 2012. godini u FBiH ostvaren je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi
od 4,4%. U istom periodu u BPK ostvaren je rast fizičkog obima proizvodnje po stopi
od 3,1%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u BPK kantonu u industrijskoj
proizvodnji Federacije iznosi 0,8%.
Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2012.
godini
2012/2011
Federacija BiH
Bosanski podrinjski
INDUSTRIJA - UKUPNO
95,6
103,1
VAĐENJE RUDA I KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij. proizvoda
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM
95,9
97,9
99,2
111,9
52,9
103,1
86,3
140,2
89,1
91,7
Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.
49
3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%
manje u odnosu na 2011. godinu. U istom periodu u BPK izvoz iznosi 112 mil KM ili
8,7% više u odnosu na 2011. godinu ili 2,1% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.
4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%
manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u BPK uvoz iznosi 84 mil KM
ili 4,78% više u odnosu na 2011. godinu ili 0,8% u odnosu na ukupan uvoz FBiH.
5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u BPK 133,9%.
Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2012. godini
Učešće u %
Vrijednost u KM
Općine
Izvoz
Foča
Goraže
Pale
Bosansko - podrinjski
Federacija BiH
Uvoz
Izvoz
Uvoz
Pokrivenost
uvoza
izvozom u
%
Trgovinski
bilans
(deficit)
4.037
1.214
0,08
0,01
332,45
2.823
103.907
74.110
1,98
0,74
140,21
29.796
4.019
8.284
0,08
0,08
48,52
-4.265
111.963
83.609
2,13
0,84
133,91
28.354
5.248.547
9.972.467
100,00
100,00
52,63
-4.723.920
6. U 2012. godini u FBiH prosječan broj zaposlenih iznosi 437.331 što je u odnosu na isti
period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8%.
U BPK broj zaposlenih iznosi 6.036, što je u odnosu na 2011. godinu više za 495 ili
8,9%. Broj zaposlenih u BPK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 1,4%.
Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u BPK kantonu u 2012. godini daju
se u slijedećem pregledu:
Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Općine
Foča
Goraže
Pale
Bosansko - podrinjski
Federacija BiH
Obrazloženje stavki
¹)
Stepen zaposlenosti u%
Stanovništvo
(prisutno)
Prosječan
broj
zaposlenih¹
Radno
sposobno
stanovn.
Aktivno
stanovništvo
1.743
208
1.062
541
29.859
5.734
20.563
1.073
94
32.675
2.338.277
Radno
sposobno
stan.³
Aktivno
stan.⁴
11,93
19,59
38,45
8.883
19,20
27,89
64,55
629
249
8,76
14,94
37,75
6.036
22.254
9.673
18,47
27,12
62,40
437.331
1.606.574
822.183
18,70
27,22
53,19
)
do ⁴ pogledati na strani 8.
50
Stanov.²
7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi
384.852 što je više za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u BPK na
kraju 2012. godine iznosi 3.637 lica koja traže zaposlenje, što je manje za 218 ili 5,7%
u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u
FBiH učestvuje sa 1,0%.
Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,
a u BPK 37,6%.
Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u BPK u 2012. godini:
Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Kanton
Broj
nezaposlenih
Prosječan
broj
zaposlenih
Aktivno
stanovništvo
Stepen
nezaposlenosti
u %¹
333
208
541
61,55
3.149
5.734
8.883
35,45
155
94
249
62,25
3.637
6.036
9.673
37,60
384.852
437.331
822.183
46,81
Foča
Goraže
Pale
Bosansko - podrinjski
Federacija BiH
¹)
Obrazloženje stavke
pogledati na strani 9.
8. U 2012. godini prosječna mjesečna neto plaća iznosi 830 KM ili 1,3% više u odnosu
na prethodnu godinu. U BPK prosječna plaća iznosi 733 KM što je više za 0,5% u
odnosu na 2011. godinu i što je 88,3% u odnosu na prosjek FBiH.
Plaće u BPK po općinama u 2012. godini dajemo u slijedećoj tabeli:
Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2012. godini
Prosječna neto
plaća u KM
Učešće
FBiH = 100
Foča
758
91,33
Goražde
732
88,19
Pale
753
90,72
Bosansko - podrinjski
733
88,31
Federacija BiH
830
100,00
Općina
Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.
51
9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704. Prosječna
penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,19 KM a minimalna 310,73 KM.
Za penzije/mirovine koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za
obračun i isplatu penzija/mirovina za mjesec decembar 2012. iznosio je 1,485.
Za sve ostale penzije/mirovine koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec
decembar 2012. godine iznosio je 1,73.
U BPK broj penzionera u 2012. godini
penzionera u FBiH.
iznosi 5.346 ili 1,4% od ukupnog broja
Prosječne penzije u KM u općinama po kantonima u 2012. godini
Broj
zaposlenih
na 1
penzionera
Općine
Ukupna
prosječna
penzija u KM
Prosječna
starosna
penzija u KM
Prosječna
invalidska
penzija u KM
Prosječna
obiteljska
penzija u KM
Foča
Goraže
1,1
363,33
411,07
328,86
315,46
Bosansko - podrinjski
1,1
363,33
411,07
328,86
315,46
Federacija BiH
1,1
350,19
393,43
311,31
311,43
Pale
Napomena: Podaci za Foču i Pale se ne rade odvojeno.
Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonima u 2012. godini
Vrste mirovine / penzije
Općine
Starosne
Invalidske
Obiteljske
Ukupno
Ukupno
Ukupno
Broj
Iznos
Broj
Iznos
Broj
Iznos
Foča
Goraže
Pale
Bosansko podrinjski
UKUPNO
2.521
1.036.312,21
1.110
365.035,12
1.715
541.010,60
Ukupno
Broj
Iznos
0
0,00
5.346
1.942.357,93
0
0,00
2.521
1.036.312,21
1.110
365.035,12
1.715
541.010,60
5.346
1.942.357,93
180.527
71.024.437,49
81.966
25.517.049,71
119.211
37.125.965,63
381.704
133.667.452,83
Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.
isplaćene zaostale mirovine
isplaćene naknade za tjelesnu
onesposobljenost
plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na
mir.
Iznos za isplatu razlike za primatelje
minimalne mirovine skupine 3 po Odluci
Vlade Fed. BiH
ukupna sredstva za isplatu
52
4.392.743,82
177.581,35
1.619.642,43
464.496,93
140.321.917,36
10. Prema statističkim podacima broj registrovanih pravnih osoba u FBiH na dan
31.12.2012. godine iznosi 48.528 što je više za 1.113 ili 2,4% u odnosu na prošlu
godinu. U BPK broj registrovanih pravnih osoba iznosi 519, što je u odnosu na
2011.godinu više za 8 ili 1,6%. Broj registrovanih pravnih osoba u BPK učestvuje u
ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 1,7%.
Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi
51.248 što je manje za 500 ili 1,0% u odnosu na prethodnu godinu. U BPK broj
registrovanih obrtnika iznosi 531 što je manje za 82 ili 13,4% u odnosu na 2011.
godinu. Broj registrovanih fizičkih lica - obrtnika u BPK učestvuje u ukupnom broju
registrovanih fizičkih lica – obrtnika u Federaciji BiH sa 1,0%.
Broj registrovanih poslovnih subjekata u BPK po općinama daje se u sljedećem
pregledu:
Struktura poslovnih subjekata u FBiH za 2012. godinu
stanje 31. 12. 2012.
Broj preduzeća
Kanton
Stanovništvo
Ukupno
Foča
Goraže
Pale
Bosansko-podrinjski
FBiH
Pravna lica
U sastavu
pravnih lica
Fizička lica
obrtnici
Broj
preduzeća na
1000
stanovnika
1.743
103
41
25
37
59,1
29.859
1.281
447
360
474
42,9
1.073
71
31
20
20
66,2
32.675
1.455
519
405
531
44,5
2.338.277
126.414
48.528
26.638
51.248
54,1
Izvor: FZS
53
Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini
FBiH
Elementi
2010
Površina u km
2
26.111
Bosansko - podrinjski
2011
2012
2010
2011
2012
26.111
26.111
504,6
504,60
Učešće kantona u
FBiH
2010
2011
2012
504,60
1,9
1,9
1,9
Stanovništvo - hilj.
(procjena sred. god.)
- Stalno
2.865
2.866
2.867
- Prisutno
2.338
2.338
2.338
33
33
33
1,4
1,4
1,4
89,5
89,5
89,5
65,3
65,0
64,8
73,0
73,0
72,4
Prosječan br. zaposlenih
438.949
440.747
437.331
5.108
5.541
6.036
1,2
1,3
1,4
Broj nezaposlenih
364.929
371.090
384.852
4.254
3.855
3.637
1,2
1,0
0,9
Radna snaga - broj
803.878
811.837
822.183
9.362
9.396
9.673
1,2
1,2
1,2
GDP u milionima KM
15.901
16.402
16.370
207
213
216
1,3
1,3
1,3
Investicije u mil KM
2.777
2.870
2.865
28
28
29
1,0
1,0
1,0
17,5
17,5
17,5
13,5
13,1
13,4
77,1
74,9
76,6
Gustina naseljenosti
Stepen investiranja u %
Stepen zaposlenosti u %
- Stalno stanovništvo
15,3
15,4
15,3
13,7
13,3
- Prisutno stanovništvo
18,8
18,9
18,7
15,5
16,9
18,5
82,5
89,9
98,9
Stepen nezaposlenostI u
%
45,4
45,7
46,8
45,4
41,0
37,6
100,0
89,7
80,3
- Stalno stanovništvo
5.550
5.723
5.710
- Prisutno stanovništvo
6.801
7.015
7.001
6.273
6.455
6.613
92,2
92,0
94,5
Izvoz robe - u mil. KM
4.732
5.420
5.249
92
102
112
1,9
1,9
2,1
Uvoz robe - u mil. KM
8.898
10.170
9.972
73
80
84
0,8
0,8
0,8
53,2
53,3
52,6
126,0
127,5
133,9
236,8
239,2
254,6
103,8
102,5
95,6
113,0
73,6
103,1
1,6
1,2
107,8
804
819
830
728
729
733
90,6
89,0
88,3
GDP po stanovniku u KM
Stepen pokrivenosti
uvoza izvozom u %
Fizički obim industrije
(indeksi)
Prosječna plata u KM
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
54
SREDNJOBOSANSKI KANTON
SREDNJO-BOSANSKI KANTON U 2007. GODINI
Osnovni podaci
2012. godina
I
IĆ
ET
BR
DO
JAJCE
Površina u km2:
Općine:
TRAVNIK
3.189,0
Osnovni podaci
Površina u km2:
NaseljenaOpćine:
mjesta:
DONJI
VUKUF
VITEZ
NOVI
BUSOVAČA
TRAVNIK
A
LJ
FOJNICA
K
KREŠEVO
VELIKA KLADUŠA
BUŽIM
BOSANSKA
KRUPA
BIHAÆ
VUKOSAVLJE
SA
NS
PRNJAVOR
KLJUČ
TESLIÆ
RIBNIK
JAJCE
ŽEPČE
CA
VLASENI
LJ
SE
KI
KREŠEVO
PROZOR
JABLANICA
7
9
4
5
2
ROGATICA
8
MOSTAR
ZAPAD
FOČA
GORAŽDE
SR.
GORAŽDE
ČAJNIČ E
SRBINJE
SR.MOSTAR
STOLAC
708
KALINOVIK
Izvoz u mil. KM
530 1.244
Međuentitetska granica
4.072
Uvoz u milInvesticije
KM: u mil. KM
765
Izvoz u mil. KM:
384
Investicije u mil. KM:
213
RUDO
Međukantonalna granica
MOSTAR
JUGOZAPAD
ČAPLJINA
Neto plaća u KM:
PALE
5
TRNOVO
KONJIC
MOSTAR STARI GRAD
MOSTAR CENTRALNA ZONA
MOSTAR
MOSTAR JUGOISTOK
ČITLUK JUG
NEVESINJE
LJUBUŠKI
79,5
VIŠEGRAD
PALE
MOSTAR SJEVER
ŠIROKI
BRIJEG
GRUDE
SREBRENICA
ŽEPA
SOKOLAC
3
IL
ID 1
ŽA
HADŽIĆ I
TOMISLAVGRAD
POSUŠJE
BRATUNAC
ILIJAŠ
VISOKO
AK
GORNJI VAKUF
LIVNO
Gustina naseljenosti: 80,4
Gustina naseljenosti:
GDP per capita u KM:
Legenda:
Državna granica
MILIĆ I
HAN PIJESAK
FOJNICA
KUPRES
OSMACI
ŠEKOVIĆI
KLADANJ
OLOVO
VAREŠ
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
SR.
KUPRES
BUGOJNO
10
4
ZENICA
6
DONJI
VUKUF
GLAMOČ
BANOVIĆI
ZAVIDOVIĆI
TRAVNIK
ŠIPOVO
BOSANSKO
GRAHOVO
ŽIVINICE
IĆI
ET
RO
JE ZE
DRVAR
KALESIJA
BR
DO
MRKONJIÆ
GRAD
SR.DRVAR
3
KNEŽEVO
PETROVAC
ZVORNIK
KOTOR
VAROŠ
70
Uvoz u mil. KM
AC
DISTRIKT BR ČKO
AČ
DOBOJ
AD
GR
DOBOJ
BIJELJINA
G
JUG DOBOJ RA
ISTOK ČA
IĆ
NIC SREBRENIK
USORA
UGL
Č EL
JEVI
A
K
LOPARE
PETROVO
TEOČAK
TUZLA
MAGLAJ
SAPNA
LUKAVAC
ČELINAC
BANJA LUKA
TEŠANJ
BOSANSKI PETROVAC
253.592
510
SR. ORAŠJE
PELAGIČEVO
KI
SANSKI MOST
ŠAMAC
MODRI ČA
DERVENTA
661
GDP
GDP u mil.
KM:per capita u KM 1.044 4.906
2
ORAŠJE
SRBAC
LAKTAŠI
Naseljena mjesta:
Stanovništvo:
256.339
Neto plaća
u KM:
GDP u mil. KM:
DOMALJEVAC-ŠAMAC
ODŽAK
SRPSKI BROD
GRADIŠKA
PRIJEDOR
SRPSKI
M OST
1
2
KOZARSKA DUBICA
KRUPA
NA
UNI
NOVI GRAD
CAZIN
12
Stanovništvo:
GORNJI VAKUF
3.189,0
661
Prirodni priraštaj:
Prirodni priraštaj:
SE
KI
BUGOJNO
12
GACKO
BERKOVIĆI
BILEĆA
NEUM
LJUBINJE
NO
R AV
TREBINJE
55
763
499
169
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2011. GODINI
1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP
(bruto domaći proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (uključena neregistrirana
ekonomija – NOE).
U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH
iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po glavi stanovnika u Srednjobosanskom
kantonu iznosi 4.906 KM ili 70,1% od prosjeka Federacije.
U Srednjobosanskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 1.244 mil
KM što u odnosu na GDP Federacije iznosi 7,6%.
Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi:
Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini
Općina
Stanovništvo
(prisutno)
GDP u
hilj. KM
GDP/PC u
KM (po glavi
stan.)
GDP/PC u KM
(po glavi
stan.)
FBiH = 100
Bugojno
37.197
130.956
3.521
50,3
Busovača
16.009
65.478
4.090
58,4
649
0
0
0,0
Donji Vakuf
13.948
49.108
3.521
50,3
Fojnica
11.812
98.218
8.315
118,8
Gornji Vakuf - Uskoplje
18.888
65.478
3.467
49,5
Jajce
24.232
114.587
4.729
67,5
Kiseljak
20.653
98.218
4.756
67,9
Kreševo
5.524
32.739
5.927
84,7
Novi Travnik
24.899
114.587
4.602
65,7
Travnik
54.567
343.760
6.300
90,0
Vitez
25.214
130.956
5.194
74,2
253.592
1.244.084
4.906
70,1
2.338.277
16.369.510
7.001
100,0
Dobretići
Srednjobosanski
FBiH
Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.
2. U 2012. godini u FBiH ostvaren je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi
od 4,4%. U istom periodu u SBK je ostvaren pad fizičkog obima industrijske
proizvodnje po stopi od 6,9%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u SBK u
industrijskoj proizvodnji Federacije iznosi 6,3%.
56
Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2012. godini
2012/2011
Federacija BiH
Srednjobosanski
INDUSTRIJA - UKUPNO
95,6
93,1
VAĐENJE RUDA I KAMENA
95,9
103,7
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
97,9
87,3
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
99,2
98,4
Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij. proizvoda
111,9
89,9
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM
89,1
111,5
Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.
3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%
manje u odnosu na 2011. godinu. U istom periodu u SBK izvoz iznosi 499 mil KM ili
13,5% manje u odnosu na 2011. godinu ili 9,5% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.
4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%
manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u SBK uvoz iznosi 763 mil KM
ili 1,2% manje u odnosu na 2011. godinu ili 7,7% u odnosu na ukupan uvoz FBiH.
5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u SBK 65,4%.
Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2012. godini
Učešće u %
Vrijednost u KM
Općina
Izvoz
Uvoz
Izvoz
Uvoz
Pokrivenost
uvoza
izvozom u %
Trgovinski
bilans
(deficit)
Bugojno
41.718
21.335
0,79
0,21
195,53
20.383
Busovača
25.717
13.855
0,49
0,14
185,62
11.863
0
0
0,00
0,00
0,00
0
12.054
3.833
0,23
0,04
314,47
8.221
1.882
1.945
0,04
0,02
96,77
-63
27.941
35.696
0,53
0,36
78,27
-7.755
Dobretići
Donji Vakuf
Fojnica
G.Vakuf - Uskoplje
Jajce
133.684
50.901
2,55
0,51
262,64
82.783
Kiseljak
41.528
93.897
0,79
0,94
44,23
-52.370
Kreševo
6.243
71.230
0,12
0,71
8,76
-64.987
Novi Travnik
Travnik
Vitez
Srednjobosanski
Federacija BiH
49.208
32.907
0,94
0,33
149,54
16.301
137.793
139.029
2,63
1,39
99,11
-1.236
20.920
297.988
0,40
2,99
7,02
-277.068
498.687
762.615
9,50
7,65
65,39
-263.928
5.248.547
9.972.467
100,00
100,00
52,63
-4.723.920
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
57
6. U 2012. godini u FBiH prosječan broj zaposlenih iznosi 437.331, što je u odnosu na isti
period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8%.
U SBK broj zaposlenih u 2012. godini iznosi 38.719, što je u odnosu na prethodnu
godinu manje za 298 ili 0,8%. Broj zaposlenih u SBK učestvuje u ukupnom broju
zaposlenih u FBiH sa 8,9%.
Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u SBK u 2012. godini daju se
uslijedećem pregledu:
Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Stepen zaposlenosti u%
Radno
sposobno Aktivno
Stanov.²
stan.³
stan.⁴
Stanovništvo
(prisutno)
Prosječan
broj
zaposlenih¹
Bugojno
37.197
3.981
25.891
11.740
10,70
15,38
33,91
Busovača
16.009
1.629
10.486
6.273
10,18
15,53
25,97
649
41
462
236
6,32
8,87
17,37
Donji Vakuf
13.948
1.624
9.237
5.734
11,64
17,58
28,32
Fojnica
11.812
1.920
7.853
4.383
16,25
24,45
43,81
G. Vakuf – Uskoplje
18.888
2.415
12.735
6.437
12,79
18,96
37,52
Jajce
24.232
2.920
16.287
7.177
12,05
17,93
40,69
Kiseljak
20.653
3.382
13.913
5.597
16,38
24,31
60,43
Kreševo
5.524
1.158
3.608
1.359
20,96
32,10
85,21
Općina
Dobretići
Radno
sposobno
stanovn.
Aktivno
stanovništvo
Novi Travnik
24.899
3.206
17.205
8.002
12,88
18,63
40,06
Travnik
54.567
10.980
37.428
16.068
20,12
29,34
68,33
Vitez
25.214
5.463
16.796
7.996
21,67
32,53
68,32
Srednjobosanski
Federacija BiH
Obrazloženje stavki
¹)
253.592
38.719
171.901
81.002
15,27
22,52
47,80
2.338.277
437.331
1.606.574
822.183
18,70
27,22
53,19
)
do ⁴ pogledati na strani 8.
7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi
384.852 što je više za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u SBK na
kraju 2011. godine iznosi 40.356 lica koja traže zaposlenje, što je više za 1326 osoba ili
3,4% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih
u FBiH učestvuje sa 10,5%.
Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,
a u SBK 49,8%.
Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u SBK u 2012. godini:
58
Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Broj
nezaposlenih
Prosječan
broj
zaposlenih
Aktivno
stanovništvo
Stepen
nezaposlenosti
u %¹
Bugojno
5.869
3.981
11.740
49,99
Busovača
3.127
1.629
6.273
49,85
Općina
Dobretići
118
41
236
50,00
Donji Vakuf
2.868
1.624
5.734
50,02
Fojnica
2.161
1.920
4.383
49,30
G. Vakuf – Uskoplje
3.213
2.415
6.437
49,91
Jajce
3.557
2.920
7.177
49,56
Kiseljak
2.793
3.382
5.597
49,90
Kreševo
675
1.158
1.359
49,67
Novi Travnik
3.986
3.206
8.002
49,81
Travnik
8.014
10.980
16.068
49,88
Vitez
Srednjobosanski
Federacija BiH
3.975
5.463
7.996
49,71
40.356
38.719
81.002
49,82
384.852
437.331
822.183
46,81
)
Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 9.
8. U 2012. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosi 830 KM ili 1,3% više u
odnosu na prethodnu godinu. U SBK prosječna plaća iznosi 708 KM što je više za
4,9% u odnosu na 2011. godinu i što je 85,3% u odnosu na prosjek FBiH.
Plaće u SBK po općinama u 2012. godini dajemo u slijedećoj tabeli:
Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2012. godini
Prosječna neto
plaća u KM
Učešće
FBiH = 100
Bugojno
717
86,39
Busovača
724
87,23
Dobretići
779
93,86
Donji Vakuf
674
81,20
Fojnica
765
92,17
Gornji Vakuf - Uskoplje
747
90,00
Jajce
874
105,30
Kiseljak
685
82,53
Kreševo
625
75,30
Novi Travnik
813
97,95
Travnik
694
83,61
Vitez
596
71,81
Srednjo - bosanski
708
85,30
Federacija BiH
830
100,00
Općina
Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.
59
9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704. Prosječna
penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,19 KM a minimalna 310,73 KM.
Za penzije/mirovine koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za
obračun i isplatu penzija/mirovina za mjesec decembar 2012. iznosio je 1,485.
Za sve ostale penzije/mirovine koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec
decembar 2012. godine iznosio je 1,73.
U SBK broj penzionera u 2012. godini iznosi 36.827 ili 9,6% od ukupnog broja
penzionera u FBiH.
Prosječne penzije u KM u općinama po kantonima u 2012. godini
Broj
zaposlenih
na 1
penzionera
Ukupna
prosječna
penzija u
KM
Prosječna
starosna
penzija u
KM
Prosječna
invalidska
penzija u
KM
Prosječna
obiteljska
penzija u
KM
Bugojno
0,8
333,39
370,98
300,38
300,75
Busovača
0,7
363,12
413,10
328,33
311,86
Donji Vakuf
0,8
328,10
361,39
308,17
306,28
Fojnica
0,8
338,84
378,15
313,74
308,50
G.Vakuf – Usk.
1,0
308,59
353,63
290,73
279,34
Jajce
1,0
322,50
355,49
293,74
298,28
Kiseljak
1,1
352,10
407,81
316,27
307,20
Kreševo
1,2
332,16
364,75
307,25
300,64
Novi Travnik
0,9
360,36
403,43
326,97
316,88
Travnik
1,4
354,44
395,72
313,33
314,65
Vitez
1,3
365,47
417,82
324,06
317,26
Srednjobosanski
1,1
345,21
389,09
311,02
307,26
Federacija BiH
1,1
350,19
393,43
311,31
311,43
Općine
Dobretići
60
Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonima u 2012. godini
Vrste mirovine / penzije
Općine
Starosne
Invalidske
Obiteljske
Ukupno
Ukupno
Ukupno
Broj
Iznos
Broj
Iznos
Broj
Ukupno
Iznos
Broj
Iznos
Bugojno
2.193
813.562,86
978
293.775,51
1.537
462.252,02
4.708
1.569.590,39
Busovača
1.150
475.070,63
390
128.049,31
857
267.267,07
2.397
870.387,01
0
0,00
Dobretići
Donji Vakuf
817
295.252,98
400
123.269,96
881
269.833,15
2.098
688.356,09
Fojnica
981
370.963,90
556
174.438,25
811
250.194,31
2.348
795.596,46
G.Vakuf - U.
878
310.485,13
626
182.000,01
970
270.960,90
2.474
763.446,04
Jajce
1.298
461.429,54
599
175.952,02
1.057
315.279,50
2.954
952.661,06
Kiseljak
1.318
537.499,28
657
207.790,56
1.111
341.296,57
3.086
1.086.586,41
Kreševo
472
172.161,68
172
52.846,16
352
105.826,41
996
330.834,25
Novi Travnik
1.745
703.978,33
621
203.051,04
1.252
396.736,39
3.618
1.303.765,76
Travnik
3.941
1.559.514,03
1.560
488.799,65
2.476
779.073,45
7.977
2.827.387,13
Vitez
1.948
813.905,54
767
248.550,88
1.456
461.937,19
4.171
1.524.393,61
16.741
6.513.823,90
7.326
2.278.523,35
12.760
3.920.656,96
36.827
12.713.004,21
180.527
71.024.437,49
81.966
25.517.049,71
119.211
37.125.965,63
381.704
133.667.452,83
Srednjobosanski
UKUPNO
isplaćene zaostale mirovine
Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.
4.392.743,82
isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost
177.581,35
plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.
Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne
mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH
ukupna sredstva za isplatu
1.619.642,43
464.496,93
140.321.917,36
10. Prema statističkim podacima broj registrovanih pravnih osoba u FBiH na dan
31.12.2012. godine iznosi 48.528 što je više za 1.113 ili 2,4% u odnosu na prošlu
godinu. U SBK broj registrovanih pravnih lica iznosi 4.304, što je u odnosu na 2011.
godinu više za 203 ili 5,0%. Broj registrovanih pravnih osoba u SBK učestvuje u
ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 8,9%.
Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi
51.248 što je manje za 500 ili 1,0% u odnosu na prethodnu godinu. U SBK broj
registrovanih obrtnika iznosi 6.232, što je manje za 40 ili 0,6 % u odnosu na 2011.
godinu.
Broj registrovanih fizičkih lica - obrtnika u SBK učestvuje u ukupnom broju registrovanih
fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 12,2%.
Broj registrovanih poslovnih subjekata u SBK po općinama daje se u sljedećem
pregledu:
61
Struktura poslovnih subjekata u FBiH za 2012. godinu
stanje 31. 12. 2012.
Broj preduzeća
Općina
Stanovništvo
Ukupno
Pravna lica
U sastavu
pravnih lica
Fizička lica
obrtnici
Broj
preduzeća na
1000
stanovnika
Bugojno
37.197
2.034
574
319
1.141
54,7
Busovača
16.009
974
272
115
587
60,8
649
38
24
12
2
58,6
Donji Vakuf
13.948
926
205
123
598
66,4
Fojnica
11.812
586
179
81
326
49,6
G. Vakuf - Uskoplje
18.888
978
217
114
647
51,8
Jajce
24.232
882
355
209
318
36,4
Kiseljak
20.653
1.224
497
202
525
59,3
Kreševo
5.524
354
154
50
150
64,1
Novi Travnik
24.899
967
376
208
383
38,8
Travnik
54.567
2.365
876
527
962
43,3
Vitez
25.214
1.443
575
275
593
57,2
253.592
12.771
4.304
2.235
6.232
50,4
2.338.277
126.414
48.528
26.638
51.248
54,1
Dobretići
Srednjobosanski
FBiH
Izvor podataka: FZS
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
62
Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini
FBiH
Elementi
Učešće kantona u
FBiH
Srednjobosanski
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
26.111
26.111
26.111
3.189
3.189
3.189
12,2
12,2
12,2
- Stalno
2.865
2.866
2.867
- Prisutno
2.338
2.338
2.338
255
254
254
10,9
10,9
10,9
89,5
89,5
89,5
79,8
79,6
79,5
89,2
88,9
88,8
Prosječan br. zaposlenih
438.949
440.747
437.331
38.884
39.017
38.719
8,9
8,9
8,9
Broj nezaposlenih
364.929
371.090
384.852
38.237
39.030
40.356
10,5
10,5
10,5
Radna snaga - broj
803.878
811.837
822.183
77.121
78.047
79.075
9,6
9,6
9,6
GDP u milionima KM
15.901
16.402
16.370
1.208
1.247
1.244
7,7
7,6
7,6
Investicije u mil KM
2.777
2.870
2.865
163
169
169
5,9
5,9
5,9
17,5
17,5
17,5
13,5
136
13,6
76,3
77,7
77,7
- Stalno stanovništvo
15,3
15,4
15,3
- Prisutno stanovništvo
18,8
18,9
18,7
15,2
15,4
15,3
80,9
81,9
81,8
Stepen nezaposlenostI u %
45,4
45,7
46,8
49,6
50,0
51,0
109,3
109,4
109,0
- Stalno stanovništvo
5.550
5.723
5.710
- Prisutno stanovništvo
6.801
7.015
7.001
4.737
4.909
4.906
69,7
70,0
70,1
Izvoz robe - u mil. KM
4.732
5.420
5.249
474
576
499
10,0
10,6
9,5
Uvoz robe - u mil. KM
8.898
10.170
9.972
726
780
763
8,2
7,7
7,7
53,2
53,3
52,6
65,3
73,8
65,4
122,7
138,5
124,3
103,8
102,5
95,6
109,4
101,2
8,9
8,8
97,4
804
819
830
668
675
83,1
82,4
85,3
Površina u km
2
Stanovništvo - hilj.
(procjena sred. god.)
Gustina naseljenosti
Stepen investiranja u %
Stepen zaposlenosti u %
GDP po stanovniku u KM
Stepen pokrivenosti uvoza
izvozom u %
Fizički obim industrije
(indeksi)
Prosječna plata u KM
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
63
93,1
708
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON U 2007. GODINI
Osnovni podaci
2012. godina
PROZOR
Površina u km2:
JABLANICA
Općine:
4.401
Osnovni podaci
Površina u km2:
9
Općine:
Legenda:
Državna granica
Naseljena mjesta:
478
Naseljena mjesta:
MOSTAR
Međuentitetska granica
Stanovništvo:
Stanovništvo:
Međukantonalna granica
1.537
Gustina naseljenosti:
Gustina naseljenosti:
Neto plaća u KM:
ČAPLJINA
9
478
227.473224.652
Prirodni priraštaj:
Prirodni priraštaj:
ČITLUK
4.401
-197
51,0
51,7
897
723
1.801
STOLAC
u mil. KM:
Neto plaćaGDP
u KM:
GDP per capita u KM
NEUM
VELIKA KLADUŠA
BUŽIM
BOSANSKA
KRUPA
BIHAÆ
VUKOSAVLJE
SA
NS
ŠAMAC
SR. ORAŠJE
MODRI ČA
DERVENTA
8.015
GDP u mil.Uvoz
KM:u mil. KM
1.511
1.199
Izvoz uumil.
GDP per capita
KM:KM
6.642
718
PELAGIČEVO
LAKTAŠI
PRNJAVOR
AC
DISTRIKT BR ČKO
AČ
DOBOJ
AD
GR
DOBOJ
BIJELJINA
G
JUG DOBOJ RA
ISTOK ČA
IĆ
NIC SREBRENIK
USORA
UGL
Č EL
JEVI
A
K
LOPARE
PETROVO
TEŠANJ
TEOČAK
TUZLA
MAGLAJ
SAPNA
LUKAVAC
KI
ČELINAC
BANJA LUKA
KLJUČ
JAJCE
KALESIJA
TRAVNIK
4
ZENICA
6
DONJI
VUKUF
GLAMOČ
LJ
SE
KI
CA
VLASENI
PROZOR
IL
ID 1
ŽA
HADŽIĆ I
TOMISLAVGRAD
JABLANICA
GRUDE
7
SREBRENICA
9
4
5
2
8
MOSTAR
JUGOZAPAD
GORAŽDE
SR.
GORAŽDE
KALINOVIK
NEVESINJE
STOLAC
718
Investicije u mil. KM:
392
RUDO
ČAJNIČ E
MOSTAR STARI GRAD
MOSTAR CENTRALNA ZONA
MOSTAR
JUGOISTOK
ČAPLJINA
Izvoz u mil. KM:
PALE
5
FOČA
SRBINJE
MOSTAR
ČITLUK JUG
LJUBUŠKI
1.209
VIŠEGRAD
PALE
TRNOVO
KONJIC
SR.MOSTAR
Uvoz u mil KM:
ROGATICA
MOSTAR SJEVER
MOSTAR
ZAPAD
ŽEPA
SOKOLAC
3
KREŠEVO
ŠIROKI
BRIJEG
BRATUNAC
MILIĆ I
ILIJAŠ
VISOKO
AK
GORNJI VAKUF
LIVNO
POSUŠJE
Investicije u mil. KM
KLADANJ
OLOVO
VAREŠ
HAN PIJESAK
FOJNICA
KUPRES
ŠEKOVIĆI
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
SR.
KUPRES
BUGOJNO
10
OSMACI
BANOVIĆI
ZAVIDOVIĆI
ŠIPOVO
BOSANSKO
GRAHOVO
ŽIVINICE
ŽEPČE
IĆI
ET
RO
JE ZE
DRVAR
BR
DO
MRKONJIÆ
GRAD
ZVORNIK
RIBNIK
SR.DRVAR
3
TESLIÆ
KOTOR
VAROŠ
KNEŽEVO
PETROVAC
O
VN
RA
BOSANSKI PETROVAC
2
ORAŠJE
SRBAC
PRIJEDOR
SRPSKI
SANSKI MOST
M OST
1
DOMALJEVAC-ŠAMAC
ODŽAK
SRPSKI BROD
GRADIŠKA
NOVI GRAD
CAZIN
2
KOZARSKA DUBICA
KRUPA
NA
UNI
GACKO
BERKOVIĆI
BILEĆA
NEUM
LJUBINJE
NO
R AV
TREBINJE
64
335
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI
1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP
(bruto domaći proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (uključena neregistrirana
ekonomija – NOE).
U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH
iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po stanovniku u Hercegovačko - neretvanskom
kantonu iznosi 8.015 KM ili 114,5% od prosjeka Federacije.
U Hercegovačko - neretvanskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu
od 1.801 mil KM, što u odnosu na GDP Federacije iznosi 11,0%.
Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi:
Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini
Općina
Stanovništvo
(prisutno)
GDP u
hilj. KM
GDP/PC u
KM (po glavi
stan.)
GDP/PC u KM
(po glavi
stan.)
FBiH = 100
Čapljina
22.770
129.892
5.705
81,5
Čitluk
15.813
114.587
7.246
103,5
Jablanica
11.701
93.306
7.974
113,9
Konjic
27.778
166.969
6.011
85,9
111.833
1.168.783
10.451
149,3
Neum
4.460
52.382
11.745
167,8
Prozor
15.847
37.650
2.376
33,9
Ravno
1.444
3.274
2.267
32,4
Grad Mostar
Stolac
Hercegovačko - neretvanski
FBiH
13.006
34.376
2.643
37,8
224.652
1.800.646
8.015
114,5
2.338.277
16.369.510
7.001
100,0
Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.
2. U 2012. godini u FBiH ostvaren je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi
od 4,4%. U istom periodu u HNK je ostvaren pad fizičkog obima proizvodnje po stopi
od 13,3%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u ovom kantonu u
industrijskoj proizvodnji Federacije iznosi 9,7%.
65
Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u
2012. godini
2012/2011
Federacija
BiH
Hercegovačko
- neretvanski
INDUSTRIJA - UKUPNO
95,6
86,7
VAĐENJE RUDA I KAMENA
95,9
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
97,9
90,6
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij.
Proizvoda
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM
99,2
93,5
111,9
114,9
89,1
88,7
Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.
3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%
manje u odnosu na 2011. godinu. U istom periodu u HNK izvoz iznosi 718 mil KM ili
4,5% manje u odnosu na 2011. godinu ili 13,7% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.
4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%
manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u HNK uvoz iznosi 1.199 mil
KM ili 8,8% više u odnosu na 2011. godinu ili 12,0% u odnosu na ukupan uvoz FBiH.
5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u HNK 59,9%.
Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2012. godini
Općina
Učešće u %
Vrijednost u KM
Izvoz
Uvoz
Izvoz
Uvoz
Pokrivenost
uvoza izvozom
u%
Trgovinski
bilans
(deficit)
20,34
-89.419
Čapljina
22.829
112.248
0,43
1,13
Čitluk
27.297
176.211
0,52
1,77
15,49
-148.914
1.829
995
0,03
0,01
183,79
834
Konjic
100.707
53.259
1,92
0,53
189,09
47.447
Mostar
Jablanica
560.956
849.890
10,69
8,52
66,00
-288.934
Neum
882
1.950
0,02
0,02
45,24
-1.068
Prozor
2.451
2.435
0,05
0,02
100,64
16
Ravno
0
8
0,00
0,00
0,00
-8
Stolac
1.467
2.098
0,03
0,02
69,94
-631
718.418
1.199.094
13,69
12,02
59,91
-480.676
5.248.547
9.972.467
100,00
100,00
52,63
-4.723.920
Hercegovačko - neretvanski
Federacija BiH
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
66
6. U 2012. godini u FBiH prosječan broj zaposlenih iznosi od 437.331, što je u odnosu na
isti period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8%.
U HNK broj zaposlenih iznosi 45.442, što je u odnosu na 2011. godinu više za 1275 ili
2,9%. Broj zaposlenih u HNK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 10,4%.
Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u HNK kantonu u 2012. godini daju
se u slijedećem pregledu:
Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Stepen zaposlenosti u%
Radno
Aktivno
sposobno
Stanov.²
stan.³
stan.⁴
Stanovništvo
(prisutno)
Prosječan
broj
zaposlenih ¹
Radno
sposobno
stanovn.
Aktivno
stanovništvo
Čapljina
22.770
3.411
14.948
6.399
14,98
22,82
53,31
Čitluk
15.813
4.448
10.255
6.742
28,13
43,37
65,97
Jablanica
11.701
1.609
8.375
3.776
13,75
19,21
42,61
Konjic
27.778
4.455
18.818
8.310
16,04
23,67
53,61
Općina
Grad Mostar
111.833
28.275
73.569
43.949
25,28
38,43
64,34
Neum
4.460
949
3.157
1.352
21,28
30,06
70,19
Prozor
15.847
1.322
11.121
3.223
8,34
11,89
41,02
Ravno
1.444
74
1.001
104
5,12
7,39
71,15
13.006
899
9.090
2.950
6,91
9,89
30,47
224.652
45.442
150.334
76.805
20,23
30,23
59,17
2.338.277
437.331
1.606.574
822.183
18,70
27,22
53,19
Stolac
Hercegovačko neretvanski
Federacija BiH
Obrazloženje stavki
¹)
)
do ⁴ pogledati na strani 8.
7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi
384.852 što je više za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u HNK na
kraju 2012. godine iznosi 31.363 lica koja traže zaposlenje, što je više za 1478 ili 5,0%
u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u
FBiH učestvuje sa 8,2%.
Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,
a u HNK 40,8%.
Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u HNK u 2012. godini:
67
Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Broj
nezaposlenih
Prosječan
broj
zaposlenih
Čapljina
2.988
3.411
6.399
46,69
Čitluk
2.294
4.448
6.742
34,03
Jablanica
2.167
1.609
3.776
57,39
Konjic
3.855
4.455
8.310
46,39
15.674
28.275
43.949
35,66
Općina
Grad Mostar
Aktivno
stanovništvo
Stepen
nezaposlenosti
u %¹
Neum
403
949
1.352
29,81
Prozor
1.901
1.322
3.223
58,98
Ravno
30
74
104
28,85
2.051
899
2.950
69,53
31.363
45.442
76.805
40,83
384.852
437.331
822.183
46,81
Stolac
Hercegovačko neretvanski
Federacija BiH
Obrazloženje stavke
1)
pogledati na strani 9.
8. U 2012. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosi 830 KM ili 1,3% više u
odnosu na prethodnu godinu. U HNK prosječna plaća iznosi 897 KM što je manje za
1,6% u odnosu na 2011. godinu i što je 108,1% u odnosu na prosjek FBiH.
Plaće u HNK po općinama u 2012. godini dajemo u slijedećoj tabeli:
Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2012. godini
Prosječna neto
plaća u KM
Učešće
FBiH = 100
Čapljina
841
101,33
Čitluk
670
80,72
1.021
123,01
Konjic
696
83,86
Grad Mostar
960
115,66
Neum
760
91,57
Prozor
906
109,16
Ravno
1.021
123,01
Stolac
796
95,90
Hercegovačko - neretvanski
897
108,07
Federacija BiH
830
100,00
Općina
Jablanica
Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.
68
9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704. Prosječna
penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,19 KM a minimalna 310,73 KM.
Za penzije/mirovine koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za
obračun i isplatu penzija/mirovina za mjesec decembar 2012. iznosio je 1,485.
Za sve ostale penzije/mirovine koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec
decembar 2012. godine iznosio je 1,73.
U HNK broj penzionera u 2012. godini
penzionera u FBiH.
iznosi 35.493 ili 9,3% od ukupnog broja
Prosječne penzije u KM u općinama po kantonima u 2012. godini
Općine
Broj
zaposlenih
na 1
penzionera
Ukupna
prosječna
penzija u
KM
Prosječna
starosna
penzija u
KM
Prosječna
invalidska
penzija u
KM
Prosječna
obiteljska
penzija u
KM
Čapljina
0,9
363,86
409,47
318,20
314,05
Čitluk
1,9
357,55
414,45
310,18
299,91
Jablanica
0,9
360,71
411,31
325,58
317,76
Konjic
1,0
354,34
389,35
327,91
313,64
Grad Mostar
1,4
398,15
463,89
336,03
335,78
Neum
2,6
366,23
419,61
330,39
307,53
Prozor
1,0
312,11
362,82
283,79
266,09
Ravno
1,3
329,16
398,86
280,64
304,22
Stolac
0,5
332,68
359,43
306,00
310,37
Hercegovačko neretvanski
1,3
433,31
327,68
322,35
Federacija BiH
1,1
393,43
311,31
311,43
377,51
350,19
69
Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonima u 2012. godini
Vrste mirovine / penzije
Općine
Broj
Starosne
Invalidske
Obiteljske
Ukupno
Ukupno
Ukupno
Iznos
Broj
Iznos
Broj
Ukupno
Iznos
Broj
Iznos
Čapljina
1.968
805.843,03
746
237.373,88
1.118
351.108,82
3.832
1.394.325,73
Čitluk
1.118
463.349,84
552
171.218,63
650
194.943,28
2.320
829.511,75
757
311.364,76
247
80.417,74
690
219.254,69
1.694
611.037,19
Konjic
2.190
852.675,50
810
265.608,20
1.358
425.924,88
4.358
1.544.208,58
Grad Mostar
Jablanica
9.553
4.431.505,40
4.599
1.545.406,95
5.488
1.842.746,28
19.640
7.819.658,63
Neum
177
74.270,33
72
23.788,26
117
35.981,04
366
134.039,63
Prozor
555
201.363,99
248
70.380,77
459
122.133,34
1.262
393.878,10
Ravno
18
7.179,48
13
3.648,31
25
7.605,41
56
18.433,20
Stolac
Hercegovačko neretvanski
935
336.064,58
464
141.985,46
566
175.666,78
1.965
653.716,82
17.271
7.483.616,91
7.751
2.539.828,20
10.471
3.375.364,52
35.493
13.398.809,63
UKUPNO
180.527
71.024.437,49
81.966
25.517.049,71
119.211
37.125.965,63
381.704
133.667.452,83
Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.
isplaćene zaostale mirovine
isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost
plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.
Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne
mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH
ukupna sredstva za isplatu
4.392.743,82
177.581,35
1.619.642,43
464.496,93
140.321.917,36
10. Prema statističkim podacima broj registrovanih pravnih osoba u FBiH na dan
31.12.2012. godine iznosi 48.528 što je više za 1.113 ili 2,4% u odnosu na prošlu
godinu. U HNK broj registrovanih pravnih lica iznosi 5.935, što je u odnosu na 2011.
godinu više za 208 ili 3,6%.
Broj registrovanih pravnih osoba u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih
pravnih osoba u Federaciji BiH sa 12,2%.
Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi
51.248, što je manje za 500 ili 1,0% u odnosu na prethodnu godinu. U HNK broj
registrovanih obrtnika iznosi 6.577 što je više za 110 ili 1,7% u odnosu na 2011.
godinu.
Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih
fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 12,8%.
Broj registrovanih poslovnih subjekata u HNK po općinama daje se u sljedećem
pregledu:
70
Struktura poslovnih subjekata u FBiH za 2012. godinu
stanje 31. 12. 2012.
Broj preduzeća
Općina
Stanovništvo
Ukupno
Pravna
lica
U sastavu
pravnih
lica
Fizička
lica
obrtnici
Broj
preduzeća na
1000
stanovnika
Čapljina
22.770
1.493
510
264
719
65,6
Čitluk
15.813
1.697
777
302
618
107,3
Jablanica
11.701
720
178
121
421
61,5
Konjic
27.778
1.355
408
267
680
48,8
111.833
8.254
3.365
1.586
3.303
73,8
Neum
4.460
418
142
83
193
93,7
Prozor
15.847
629
263
80
286
39,7
Ravno
1.444
87
55
10
22
60,2
Stolac
13.006
667
237
95
335
51,3
224.652
15.320
5.935
2.808
6.577
68,2
2.338.277
126.414
48.528
26.638
51.248
54,1
Grad Mostar
Hercegovačko-neretvanski
FBiH
Izvor podataka: FZS
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
71
Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini
Hercegovačko neretvanski
FBiH
Elementi
Učešće kantona u
FBiH
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
26.111
26.111
26.111
4.401
4.401
4.401
16,9
16,9
16,9
- Stalno
2.865
2.866
2.867
- Prisutno
2.338
2.338
2.338
225
225
225
9,6
9,6
9,6
Gustina naseljenosti
89,5
89,5
89,5
51,2
51,1
51,0
57,2
57,1
57,0
Prosječan br. zaposlenih
438.949
440.747
437.331
44.041
44.167
45.442
10,0
10,0
10,4
Broj nezaposlenih
364.929
371.090
384.852
29.822
29.885
31.363
8,2
8,1
8,1
Radna snaga - broj
803.878
811.837
822.183
73.863
74.022
76.805
9,2
9,1
9,3
GDP u milionima KM
15.901
16.402
16.370
1.749
1.804
1.801
11,0
11,0
11,0
Investicije u mil KM
2.777
2.870
2.865
325
336
335
11,7
11,7
11,7
Stepen investiranja u %
17,5
17,5
17,5
18,6
18,7
18,6
106,2
106,9
106,3
- Stalno stanovništvo
15,3
15,4
15,3
- Prisutno stanovništvo
18,8
18,9
18,7
19,6
19,6
20,2
104,3
104,3
108,0
Stepen nezaposlenostI u %
45,4
45,7
46,8
40,4
40,3
40,8
89,0
88,2
87,2
- Stalno stanovništvo
5.550
5.723
5.710
- Prisutno stanovništvo
6.801
7.015
7.001
7.773
8.018
8.015
114,3
114,3
114,5
Izvoz robe - u mil. KM
4.732
5.420
5.249
640
738
718
13,5
13,6
13,7
Uvoz robe - u mil. KM
8.898
10.170
9.972
964
1.149
1.199
10,8
11,3
12,0
53,2
53,3
52,6
66,4
64,2
59,9
101,2
120,5
113,9
103,8
102,5
95,6
118,9
73,0
86,7
13,5
9,7
90,7
804
819
830
895
911
897
111,4
111,2
108,1
Površina u km
2
Stanovništvo - hilj.
(procjena sred. god.)
Stepen zaposlenosti u %
GDP po stanovniku u KM
Stepen pokrivenosti uvoza
izvozom u %
Fizički obim industrije
(indeksi)
Prosječna plata u KM
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
72
ZAPADNO – HERCEGOVAČKI KANTON
ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON U 2007. GODINI
2012. godina
Osnovni podaci
Površina u km2:
POSUŠJE
Općine:
ŠIROKI
BRIJEG
Osnovni podaci
Površina u km2:
1362,2
1.362,2
4
Općine:
Naseljena mjesta:
Naseljena mjesta: 101
Stanovništvo:
Stanovništvo:
GRUDE
82.095
Prirodni priraštaj:
Prirodni priraštaj:
LJUBUŠKI
BUŽIM
BOSANSKA
KRUPA
BIHAÆ
VUKOSAVLJE
SA
NS
BOSANSKI PETROVAC
ŠAMAC
Gustina naseljenosti:
Gustina naseljenosti:
60,3
59,8
Neto plaća uNeto
KM:plaća u KM:
810
PELAGIČEVO
LAKTAŠI
PRNJAVOR
AC
DISTRIKT BR ČKO
AČ
DOBOJ
AD
GR
DOBOJ
BIJELJINA
GR
JUG DOBOJ A
ISTOK ČAN
IĆ
SREBRENIK
USORA
UGL
IC
Č EL
JEVI
A
K
LOPARE
PETROVO
TEŠANJ
TEOČAK
TUZLA
MAGLAJ
SAPNA
LUKAVAC
KI
ČELINAC
BANJA LUKA
KLJUČ
RIBNIK
KALESIJA
TRAVNIK
ŠIPOVO
SR.
KUPRES
ENICA
VLAS
LJ
SE
KI
VISOKO
IL
ID 1
ŽA
HADŽIĆ I
TOMISLAVGRAD
JABLANICA
9
4
8
MOSTAR
ZAPAD
MOSTAR
JUGOZAPAD
Uvoz u mil KM:
Izvoz u mil. KM
5
2
ROGATICA
VIŠEGRAD
PALE
PALE
5
TRNOVO
FOČA
KONJIC
GORAŽDE
SR.
GORAŽDE
ČAJNIČ E
MOSTAR SJEVER
ŠIROKI
BRIJEG
GRUDE
7
Uvoz u mil. KM
Legenda:
Državna granica
ŽEPA
SOKOLAC
3
KREŠEVO
PROZOR
SREBRENICA
ILIJAŠ
AK
GORNJI VAKUF
LIVNO
POSUŠJE
BRATUNAC
MILIĆ I
HAN PIJESAK
FOJNICA
KUPRES
OSMACI
ŠEKOVIĆI
KLADANJ
OLOVO
VAREŠ
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
BUGOJNO
10
4
ZENICA
6
DONJI
VUKUF
GLAMOČ
BANOVIĆI
ZAVIDOVIĆI
IĆI
ET
RO
JE ZE
JAJCE
ŽIVINICE
ŽEPČE
BR
DO
MRKONJIÆ
GRAD
SR.DRVAR
ZVORNIK
KNEŽEVO
PETROVAC
DRVAR
BOSANSKO
GRAHOVO
GDP per capita u KM:
3
TESLIÆ
KOTOR
VAROŠ
RUDO
Međuentitetska granica
KALINOVIK
MOSTAR STARI GRAD
MOSTAR CENTRALNA ZONA
MOSTAR
JUGOISTOK
MOSTAR
ČITLUK JUG
LJUBUŠKI
NEVESINJE
ČAPLJINA
STOLAC
GACKO
398
4.852
950
Izvoz u mil. KM:
Investicije u mil. KM 197
SRBINJE
SR.MOSTAR
570
GDP per capita u KM
SR. ORAŠJE
MODRI ČA
DERVENTA
PRIJEDOR
SRPSKI
SANSKI MOST
M OST
1
2
ORAŠJE
SRBAC
Međukantonalna granica
BERKOVIĆI
BILEĆA
NEUM
Investicije u mil. KM:
LJUBINJE
O
VN
RA
TREBINJE
73
81.487
79
GDP u mil. KM:
DOMALJEVAC-ŠAMAC
ODŽAK
SRPSKI BROD
GRADIŠKA
NOVI GRAD
CAZIN
2
KOZARSKA DUBICA
KRUPA
NA
UNI
101
86
GDP u mil. KM:
VELIKA KLADUŠA
4
154
475
5.826
1.020
281
123
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI
1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP
(bruto domaći proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (uključena neregistrirana
ekonomija – NOE).
U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH
iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po glavi stanovnika u
Zapadno hercegovačkom kantonu iznosi 5.826 KM ili 83,2% od prosjeka Federacije.
U Zapadno - hercegovačkom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od
475 mil KM što u odnosu na GDP Federacije iznosi 2,9%.
Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi:
Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini
Općina
Stanovništvo
(prisutno)
GDP u
hilj. KM
GDP/PC u
KM (po glavi
stan.)
GDP/PC u KM
(po glavi
stan.)
FBiH = 100
Grude
15.507
81.847
5.278
75,4
Ljubuški
23.583
114.587
4.859
69,4
Posušje
16.038
81.847
5.103
72,9
Široki Brijeg
26.359
196.434
7.452
106,5
81.487
474.716
5.826
83,2
2.338.277
16.369.510
7.001
100,0
Zapadno - hercegovački
FBiH
Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.
2. U 2012. godini u FBiH ostvaren je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi
od 4,4%. U istom periodu u Zapadno hercegovačkom kantonu zabilježen je pad
fizičkog obima proizvodnje po stopi od 6,7%. Učešće fizičkog obima industrijske
proizvodnje u Zapadno -hercegovačkom kantonu u industrijskoj proizvodnji Federacije
iznosi 2,4 %.
Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2012.
godini
2012/2011
Federacija BiH
Zapadno hercegovački
INDUSTRIJA - UKUPNO
95,6
93,3
VAĐENJE RUDA I KAMENA
95,9
77,0
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
97,9
93,5
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
99,2
106,1
Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij. proizvoda
111,9
-
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM
89,1
-
Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.
74
3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%
manje u odnosu na 2011. godinu. U istom periodu u ZHK izvoz iznosi 281 mil KM ili
1,8% više u odnosu na 2011. godinu ili 5,4% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.
4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%
manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u ZHK uvoz iznosi 1.020 mil
KM ili 9,0% više u odnosu na 2011. godinu ili 10,2% u odnosu na ukupan uvoz FBiH.
5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u ZHK 27,6%.
Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2012. godini
Općina
Učešće u %
Vrijednost u KM
Izvoz
Uvoz
Izvoz
Uvoz
Pokrivenost
uvoza
izvozom u %
Trgovinski
bilans
(deficit)
Grude
38.206
180.128
0,73
1,81
21,21
-141.921
Ljubuški
20.004
195.846
0,38
1,96
10,21
-175.842
Posušje
64.533
250.183
1,23
2,51
25,79
-185.650
Široki Brijeg
158.694
393.684
3,02
3,95
40,31
-234.990
Zapadno - hercegovački
281.438
1.019.841
5,36
10,23
27,60
-738.403
5.248.547
9.972.467
100,00
100,00
52,63
-4.723.920
Federacija BiH
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
6. U 2012. godini u FBiH prosječan broj zaposlenih iznosi od 437.331, što je u odnosu
na isti period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8%. U ZHK broj zaposlenih iznosi
16.462, što je u odnosu na 2011. godinu više za 251 ili 1,6%. Broj zaposlenih u ZHK
učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 3,8%.
Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u ZHK kantonu u 2012. godini daju
se u slijedećem pregledu:
75
Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Stepen zaposlenosti u%
Radno
sposobno Aktivno
Stanov.²
stan.³
stan.⁴
Stanovništvo
(prisutno)
Prosječan
broj
zaposlenih ¹
Radno
sposobno
stanovn.
Aktivno
stanovništvo
Grude
15.507
3.068
10.577
4.755
19,78
29,01
64,52
Ljubuški
23.583
3.899
15.838
6.141
16,53
24,62
63,49
Posušje
16.038
3.141
10.920
5.156
19,58
28,76
60,92
Široki Brijeg
26.359
6.354
17.257
10.151
24,11
36,82
62,59
Zapadno - hercegovački
81.487
16.462
54.592
26.203
20,20
30,15
62,82
2.338.277
437.331
1.606.574
822.183
18,70
27,22
53,19
Općina
Federacija BiH
Obrazloženje stavki
¹)
)
do ⁴ pogledati na strani 8.
7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi
384.852 što je više za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u ZHK na
kraju 2012. godine iznosi 9.741 lica koja traže zaposlenje, što je više za 461 ili 5,0% u
odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH
učestvuje sa 2,5 %.
Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,
a u ZHK 37,2%.
Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u ZHK u 2011. godini:
Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Broj
nezaposlenih
Prosječan
broj
zaposlenih
Aktivno
stanovništvo
Stepen
nezaposlenosti
1
u%
Grude
1.687
3.068
4.755
35,48
Ljubuški
2.242
3.899
6.141
36,51
Posušje
2.015
3.141
5.156
39,08
Široki Brijeg
3.797
6.354
10.151
37,41
Općina
Zapadno - hercegovački
Federacija BiH
Obrazloženje stavke
1)
9.741
16.462
26.203
37,18
384.852
437.331
822.183
46,81
pogledati na strani 9.
8. U 2012. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosi 830 KM ili 1,3% više u
odnosu na prethodnu godinu. U ZHK prosječna plaća iznosi 810 KM što je manje za
0,1% u odnosu na 2011. godinu i što je 97,6% u odnosu na prosjek FBiH.
Plaće u ZHK po općinama u 2012. godini dajemo u sljedećoj tabeli:
76
Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2012. godini
Prosječna neto
plaća u KM
Učešće
FBiH = 100
Grude
883
106,39
Ljubuški
897
108,07
Posušje
760
91,57
Široki Brijeg
738
88,92
Zapadno - hercegovački
810
97,59
Federacija BiH
830
100,00
Općina
Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.
9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704. Prosječna
penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,19 KM a minimalna 310,73 KM.
Za penzije/mirovine koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za
obračun i isplatu penzija/mirovina za mjesec decembar 2012. iznosio je 1,485.
Za sve ostale penzije/mirovine koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec
decembar 2012. godine iznosio je 1,73.
U ZHK broj penzionera u 2012. godini iznosi 10.654 ili 2,8% od ukupnog broja
penzionera u FBiH.
Prosječne penzije u KM u općinama po kantonima u 2012. godini
Općine
Broj
zaposlenih
na 1
penzionera
Ukupna
prosječna
penzija u
KM
Prosječna
starosna
penzija u
KM
Prosječna
invalidska
penzija u
KM
Prosječna
obiteljska
penzija u
KM
Ljubuški
1,3
357,42
409,72
305,33
303,00
Posušje
1,7
349,11
434,45
293,67
268,21
Široki Brijeg
1,6
361,04
423,88
307,14
297,20
Zapadno - hercegovački
1,5
355,26
415,26
304,01
291,84
Federacija BiH
1,1
350,19
393,43
311,31
311,43
77
Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonima u 2012. godini
Vrste mirovine / penzije
Općine
Starosne
Invalidske
Obiteljske
Ukupno
Ukupno
Ukupno
Broj
Grude
Iznos
Broj
Iznos
Broj
Ukupno
Iznos
Broj
Iznos
897
347.966,09
410
124.179,22
446
132.157,03
1.753
604.302,34
Ljubuški
1.517
621.541,06
845
258.004,68
649
196.645,19
3.011
1.076.190,93
Posušje
840
364.937,71
384
112.768,60
623
167.096,19
1.847
644.802,50
1954
828.254,23
1064
326.793,75
1.025
304.630,55
4.043
1.459.678,53
5.208
2.162.699,09
2.703
821.746,25
2.743
800.528,96
10.654
3.784.974,30
180.527
71.024.437,49
81.966
25.517.049,71
119.211
37.125.965,63
381.704
133.667.452,83
Široki Brijeg
Zapadno hercegovački
UKUPNO
Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.
isplaćene zaostale mirovine
isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost
plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.
Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne
mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH
ukupna sredstva za isplatu
4.392.743,82
177.581,35
1.619.642,43
464.496,93
140.321.917,36
10. Prema statističkim podacima broj registrovanih pravnih osoba u FBiH na dan
31.12.2012. godine iznosi je 48.528 što je više za 1.113 ili 2,4% u odnosu na prošlu
godinu,. U ZHK broj registrovanih pravnih lica iznosi 2.803, što je u odnosu na 2011.
godinu više za 119 ili 4,4%.
Broj registrovanih pravnih osoba u ZHK učestvuje u ukupnom broju registrovanih
pravnih osoba u Federaciji BiH sa 5,8%.
Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi
51.248, što je manje za 500 ili 1,0% u odnosu na prethodnu godinu. U ZHK broj
registrovanih obrtnika iznosi 1.657 što je više za 32 ili 2,0% u odnosu na 2011. godinu.
Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih
fizičkih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa 3,2%.
Broj registrovanih poslovnih subjekata u HNK po općinama daje se u sljedećem
pregledu:
78
Struktura poslovnih subjekata u FBiH za 2012. godinu
stanje 31. 12. 2012.
Broj preduzeća
Općina
Stanovništvo
Ukupno
Pravna
lica
U sastavu
pravnih
lica
Fizička
lica
obrtnici
Broj preduzeća
na 1000
stanovnika
Grude
15.507
855
459
176
220
55,1
Ljubuški
23.583
1.427
754
207
466
60,5
Posušje
16.038
1.211
643
123
445
75,5
Široki Brijeg
26.359
1.713
947
240
526
65,0
81.487
5.206
2.803
746
1.657
63,9
2.338.277
126.414
48.528
26.638
51.248
54,1
Zapadno-hercegovački
FBiH
Izvor podataka: FZS
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
79
Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini
Zapadno - hercegovački
FBiH
Elementi
2010
2011
2012
2010
2011
2012
26.111
26.111
26.111
1.362
1.362
- Stalno
2.865
2.866
2.867
- Prisutno
2.338
2.338
2.338
81
Površina u km
2
Učešće kantona u
FBiH
2010
2011
2012
1.362
5,2
5,2
5,2
81
81
3,5
3,5
3,5
Stanovništvo - hilj.
(procjena sred. god.)
Gustina naseljenosti
89,5
89,5
89,5
59,8
59,8
59,8
66,8
66,8
66,8
Prosječan br. zaposlenih
438.949
440.747
437.331
16.330
16.211
16.462
3,7
3,7
3,8
Broj nezaposlenih
364.929
371.090
384.852
9.222
9.280
9.741
2,5
2,5
2,5
Radna snaga - broj
803.878
811.837
822.183
25.552
25.491
26.203
3,2
3,1
3,2
GDP u milionima KM
15.901
16.402
16.370
461
459
475
2,9
2,8
2,9
Investicije u mil KM
2.777
2.870
2.865
122
124
123
4,4
4,3
4,3
17,5
17,5
17,5
26,5
27,0
25,9
151,4
154,3
148,0
- Stalno stanovništvo
15,3
15,4
15,3
- Prisutno stanovništvo
18,8
18,9
18,7
20,2
20,0
20,2
107,4
106,4
108,0
Stepen nezaposlenostI u %
45,4
45,7
46,8
36,1
36,4
37,2
79,5
79,6
79,4
- Stalno stanovništvo
5.550
5.723
5.710
- Prisutno stanovništvo
6.801
7.015
7.001
5.691
5.667
5.826
83,7
80,8
83,2
Izvoz robe - u mil. KM
4.732
5.420
5.249
240
262
281
5,1
4,8
5,4
Uvoz robe - u mil. KM
8.898
10.170
9.972
883
966
1.020
9,9
9,5
10,2
53,2
53,3
52,6
27,2
27,1
27,6
51,1
50,8
52,5
103,8
102,5
95,6
121,0
121,6
4,2
4,9
97,6
804
819
830
769
811
75,6
99,0
97,6
Stepen investiranja u %
Stepen zaposlenosti u %
GDP po stanovniku u KM
Stepen pokrivenosti uvoza
izvozom u %
Fizički obim industrije
(indeksi)
Prosječna plata u KM
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
80
93,3
810
SARAJEVSKI KANTON
SARAJEVSKI KANTON U 2007. GODINI
godina
Osnovni 2012.
podaci
ILIJAŠ
CA
OS
G
VO
IL
ID
ŽA
Površina u km2: Osnovni podaci
1276,9
Površina u km2:
Grad Sarajevo
Općine:
1-NOVI GRAD
2-NOVO SARAJEVO
3-CENTAR
4-STARI GRAD
Naseljena
mjesta: mjesta:
Naseljena
9
Općine:
Stanovništvo:
Stanovništvo:
HADŽIĆI
1.276,9
247 247
440.744
419.030
Prirodni priraštaj:
Prirodni priraštaj:
Gustina naseljenosti:
TRNOVO
Gustina naseljenosti:
Neto plaća u KM:
GDP
u mil. KM:
Neto plaća
u KM:
GDP per capita u KM
VELIKA KLADUŠA
BUŽIM
BOSANSKA
KRUPA
BIHAÆ
VUKOSAVLJE
SA
NS
BOSANSKI PETROVAC
2
ORAŠJE
SRBAC
ŠAMAC
SR. ORAŠJE
MODRI ČA
DERVENTA
PRIJEDOR
SRPSKI
PELAGIČEVO
LAKTAŠI
AC
DISTRIKT BR ČKO
AČ
DOBOJ
AD
GR
DOBOJ
BIJELJINA
GR
JUG DOBOJ A
ISTOK ČAN
IĆ
SREBRENIK
USORA
UGL
IC
Č EL
JEVI
A
K
LOPARE
PETROVO
TEŠANJ
TEOČAK
TUZLA
MAGLAJ
SAPNA
LUKAVAC
PRNJAVOR
KI
SANSKI MOST
M OST
1
DOMALJEVAC-ŠAMAC
ODŽAK
SRPSKI BROD
GRADIŠKA
NOVI GRAD
CAZIN
2
KOZARSKA DUBICA
KRUPA
NA
UNI
ČELINAC
BANJA LUKA
KLJUČ
KALESIJA
TRAVNIK
ŠIPOVO
GLAMOČ
ZENICA
CA
VLASENI
LJ
SE
KI
KREŠEVO
LIVNO
PROZOR
HADŽIĆ I
9
2
8
MOSTAR
ZAPAD
VIŠEGRAD
PALE
PALE
5
TRNOVO
FOČA
GORAŽDE
SR.
GORAŽDE
ČAJNIČ E
RUDO
MOSTAR
JUGOZAPAD
ČAPLJINA
STOLAC
8365.922
13.437
u mil.
KM
GDP perIzvoz
capita
u KM:
11.864 723
1.132
3.331
Međuentitetska granica
SRBINJE
MOSTAR STARI GRAD
MOSTAR CENTRALNA ZONA
MOSTAR
MOSTAR JUGOISTOK
ČITLUK JUG
NEVESINJE
LJUBUŠKI
328,21.013
4.9723.508
Investicije u mil. KM
KALINOVIK
GACKO
Međukantonalna granica
Izvoz u mil. KM:
726
BERKOVIĆI
BILEĆA
NEUM
Investicije u mil. KM:
LJUBINJE
NO
R AV
TREBINJE
81
829
345,2
ROGATICA
KONJIC
SR.MOSTAR
556
GDP u mil.
KM:
Uvoz u mil. KM
Uvoz u mil KM:
5
MOSTAR SJEVER
ŠIROKI
BRIJEG
GRUDE
7
4
Legenda:
Državna granica
ŽEPA
SOKOLAC
3
IL
ID 1
ŽA
TOMISLAVGRAD
JABLANICA
SREBRENICA
ILIJAŠ
VISOKO
AK
GORNJI VAKUF
POSUŠJE
BRATUNAC
MILIĆ I
OLOVO
VAREŠ
HAN PIJESAK
FOJNICA
KUPRES
ŠEKOVIĆ I
KLADANJ
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
SR.
KUPRES
BUGOJNO
10
4
6
DONJI
VUKUF
BOSANSKO
GRAHOVO
OSMACI
BANOVIĆI
ZAVIDOVIĆI
I
IĆ
ET
RO
JE ZE
JAJCE
ŽIVINICE
ŽEPČE
BR
DO
MRKONJIÆ
GRAD
ZVORNIK
RIBNIK
SR.DRVAR
3
TESLIÆ
KOTOR
VAROŠ
KNEŽEVO
PETROVAC
DRVAR
9
1.171
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI
1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP
(bruto domaći proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (uključena neregistrirana
ekonomija – NOE).
U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH
iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po glavi stanovnika u Sarajevskom kantonu
iznosi 13.437KM ili 192,0% od prosjeka Federacije.
U Sarajevskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 5.922 mil KM,
što u odnosu na GDP Federacije iznosi 36,2%.
Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu:
Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini
Općina
Stanovništvo
(prisutno)
GDP u
hilj. KM
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
FBiH = 100
Centar
69.156
2.183.202
31.569
450,9
Hadžići
22.731
147.326
6.481
92,6
Ilidža
60.417
425.607
7.044
100,6
Ilijaš
19.102
49.108
2.571
36,7
125.447
866.520
6.907
98,7
Novo Sarajevo
73.748
1.422.020
19.282
275,4
Stari Grad
42.220
687.520
16.284
232,6
2.473
9.822
3.972
56,7
25.450
130.956
5.146
73,5
440.744
5.922.489
13.437
191,9
2.338.277
16.369.510
7.001
100,0
Novi Grad
Trnovo
Vogošća
Kanton Sarajevo
FBiH
Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.
2. U 2012. godini u FBiH ostvaren je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi
od 4,4%. U istom periodu u Sarajevskom kantonu ostvaren je pad fizičkog obima po
stopi od 6,5%.Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Sarajevskom kantonu u
industrijskoj proizvodnji Federacije iznosi 23,3%.
82
Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u
2012. godini
2012/2011
Federacija
BiH
Sarajevski
INDUSTRIJA - UKUPNO
95,6
93,5
VAĐENJE RUDA I KAMENA
95,9
76,9
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
97,9
93,9
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij.
proizvoda
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM
99,2
94,5
111,9
115,5
89,1
91,4
Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.
3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%
manje u odnosu na 2011. godinu. U istom periodu u SAK izvoz iznosi 723 mil KM ili
17,1% manje u odnosu na 2011. godinu ili 13,8% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.
4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%
manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u SAK uvoz iznosi 3.508 mil
KM ili 7,7% više u odnosu na 2011. godinu ili 35,2% u odnosu na ukupan uvoz FBiH.
5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u SAK 20,6%.
Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2012. godini
Općina
Učešće u %
Vrijednost u KM
Izvoz
Uvoz
Izvoz
Uvoz
Pokrivenost
uvoza
izvozom u %
Trgovinski
bilans
(deficit)
Centar
159.602
468.909
3,04
4,70
34,04
-309.307
Hadžići
63.411
128.473
1,21
1,29
49,36
-65.063
Ilidža
142.107
620.687
2,71
6,22
22,90
-478.580
Ilijaš
139.898
13.021
2,67
0,13
1074,43
126.877
N. Grad
46.596
819.868
0,89
8,22
5,68
-773.271
N. Sarajevo
96.286
1.285.940
1,83
12,89
7,49
-1.189.654
Stari Grad
22.465
59.604
0,43
0,60
37,69
-37.138
0
0
0,00
0,00
0,00
0
Trnovo
Vogošća
Kanton Sarajevo
Federacija BiH
52.601
111.602
1,00
1,12
47,13
-59.002
722.965
3.508.104
13,77
35,18
20,61
-2.785.138
5.248.547
9.972.467
100,00
100,00
52,63
-4.723.920
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
83
6. U 2012. godini u FBiH prosječan broj zaposlenih iznosi od 437.331, što je u odnosu na
prethodnu godinu manje za 3.416 ili 0,8%.
U SAK broj zaposlenih iznosi 126.265, što je u odnosu na prethodnu godinu više za
197 ili 0,2%. Broj zaposlenih u SAK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa
28,9%.
Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Sarajevskom kantonu u 2012.
godini daju se u slijedećem pregledu:
Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Stepen zaposlenosti u%
Radno
sposobno Aktivno
Stanov.²
stan.³
stan.⁴
Stanovništvo
(prisutno)
Prosječan
broj
zaposlenih ¹
Radno
sposobno
stanovn.
Aktivno
stanovništvo
Centar
69.156
40.367
46.488
48.390
58,37
86,83
83,42
Hadžići
22.731
3.694
15.549
9.399
16,25
23,76
39,30
Ilidža
60.417
17.813
40.766
29.475
29,48
43,70
60,43
Ilijaš
19.102
2.306
12.090
7.743
12,07
19,07
29,78
Općina
Novi Grad
125.447
22.294
87.567
42.551
17,77
25,46
52,39
Novo Sarajevo
73.748
25.400
48.797
34.544
34,44
52,05
73,53
Stari Grad
42.220
9.894
28.598
16.695
23,43
34,60
59,26
2.473
432
1.577
963
17,47
27,39
44,86
25.450
4.065
17.270
9.523
15,97
23,54
42,69
440.744
126.265
298.702
199.283
28,65
42,27
63,36
2.338.277
437.331
1.606.574
822.183
18,70
27,22
53,19
Trnovo
Vogošća
Kanton Sarajevo
Federacija BiH
Obrazloženje stavki
¹)
)
do ⁴ pogledati na strani 8.
7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi
384.852 što je više za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u SAK na
kraju 2012. godini iznosi 73.018 lica koja traže zaposlenje, što je više za 3.176 ili 4,6%
u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u
FBiH učestvuje sa 19,0%.
Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,9%,
a u SAK 36,6%.
Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u SAK u 2012. godini:
84
Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Stepen
nezaposlenosti u
1)
%
Broj
nezaposlenih
Prosječan broj
zaposlenih
Aktivno
stanovništvo
Centar
8.023
40.367
48.390
16,58
Hadžići
5.705
3.694
9.399
60,70
Ilidža
11.662
17.813
29.475
39,57
Ilijaš
5.437
2.306
7.743
70,22
20.257
22.294
42.551
47,61
Novo Sarajevo
9.144
25.400
34.544
26,47
Stari Grad
6.801
9.894
16.695
40,74
531
432
963
55,14
Općina
Novi Grad
Trnovo
Vogošća
5.458
4.065
9.523
57,31
73.018
126.265
199.283
36,64
384.852
437.331
822.183
46,81
Kanton Sarajevo
Federacija BiH
Obrazloženje stavke
1)
pogledati na strani 9.
8. U 2012. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosi 830 KM ili 1,3% više u
odnosu na prethodnu godinu. U SAK prosječna plaća iznosi 1.013 KM što je više za
1,2% u odnosu na 2011. godinu i što je 122,1% u odnosu na prosjek FBiH.
Plaće u SAK po općinama u 2012. godini dajemo u slijedećoj tabeli:
Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2012. godini
Prosječna neto
plaća u KM
Učešće
FBiH = 100
Centar
1.195
143,98
Hadžići
837
100,84
Ilidža
776
93,49
Ilijaš
690
83,13
Općina
Novi Grad
889
107,11
1.038
125,06
Stari Grad
961
115,78
Trnovo
797
96,02
Vogošća
749
90,24
1.013
122,05
830
100,00
Novo Sarajevo
Kanton Sarajevo
Federacija BiH
Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.
9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru mjesecu 2012. godine iznosio je 381.704.
Prosječna penzija u decembru 2012. godine iznosila je 350,2 KM pri čemu je
minimalna iznosila 310,7 KM.
85
Za penzije/mirovine koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za
obračun i isplatu penzija/mirovina za mjesec decembar 2012. iznosio je 1,485.
Za sve ostale penzije/mirovine koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec
decembar 2012. godine iznosio je 1,73.
U SAK broj penzionera u istom periodu iznosi 83.999 ili 22,0% od ukupnog broja
penzionera u FBiH.
Prosječne penzije u KM u općinama po kantonima u 2012. godini
Broj zaposlenih
na 1
penzionera
Ukupna
prosječna
penzija u KM
Prosječna
starosna
penzija u KM
Prosječna
invalidska
penzija u KM
Prosječna
obiteljska
penzija u KM
Centar
2,8
490,02
573,15
373,95
400,64
Hadžići
1,0
368,71
424,47
336,36
325,22
Ilidža
1,8
370,71
425,68
339,64
324,77
Ilijaš
0,7
346,23
406,02
320,40
319,08
Novi Grad
1,0
401,01
459,59
350,71
339,02
Novo Sarajevo
1,7
457,57
532,32
364,95
378,33
Stari Grad
1,1
404,56
474,57
344,13
347,69
Trnovo
1,1
350,94
401,45
331,54
315,82
Vogošća
0,9
366,66
434,80
332,79
327,78
Kanton Sarajevo
1,5
417,43
490,63
351,74
349,48
Federacija BiH
1,1
350,19
393,43
311,31
311,43
Općine
Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonima u 2012. godini
Općine
Starosne
Ukupno
Broj
Iznos
Vrste mirovine / penzije
Invalidske
Ukupno
Broj
Iznos
Obiteljske
Ukupno
Broj
Iznos
Ukupno
Broj
Iznos
Centar
7.938
4.549.703,98
3.064
1.145.796,63
3.405
1.364.173,08
14.407
7.059.673,69
Hadžići
1.586
673.202,06
820
275.817,33
1.423
462.784,35
3.829
1.411.803,74
Ilidža
4.248
1.808.281,64
2.439
828.386,82
3.433
1.114.939,39
10.120
3.751.607,85
Ilijaš
1.074
436.070,59
702
224.923,92
1.698
541.791,51
3.474
1.202.786,02
11.467
5.270.104,72
5.479
1.921.517,17
6.390
2.166.363,79
23.336
9.357.985,68
N. Sarajevo
8.094
4.308.587,87
3.195
1.166.001,73
3.901
1.475.878,52
15.190
6.950.468,12
Stari Grad
4.008
1.902.079,47
2.410
829.348,89
2.373
825.077,04
8.791
3.556.505,40
142
57.005,42
109
36.138,21
144
45.478,73
395
138.622,36
1.570
682.637,61
1.049
349.101,92
1.838
602.463,27
4.457
1.634.202,80
40.127
19.687.673,36
19.267
6.777.032,62
24.605
8.598.949,68
83.999
35.063.655,66
180.527
71.024.437,49
81.966
25.517.049,71
119.211
37.125.965,63
381.704
133.667.452,83
Novi Grad
Trnovo
Vogošća
Kanton Sarajevo
UKUPNO
isplaćene zaostale mirovine
Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.
isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost
plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.
Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne mirovine
skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH
ukupna sredstva za isplatu
86
4.392.743,82
177.581,35
1.619.642,43
464.496,93
140.321.917,36
10. Prema statističkim podacima broj registrovanih pravnih osoba u FBiH na dan
31.12.2012. godine iznosi 48.528 što je više za 1.113 ili 2,4% u odnosu na prošlu
godinu. U SAK broj registrovanih pravnih lica iznosi 13.952, što je u odnosu na prošlu
godinu više za 727 ili 5,5%.
Broj registrovanih pravnih osoba u SAK učestvuje u ukupnom broju registrovanih
pravnih osoba u Federaciji BiH sa 28,8%.
Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi
51.248, što je manje za 500 ili 1,0% u odnosu na prethodnu godinu. U SAK broj
registrovanih obrtnika iznosi 12.405 što je manje za 341 ili 2,7 % u odnosu na 2011.
godinu.
Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u SAK učestvuje u ukupnom broju registrovanih
fizičkih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa 24,2%.
Broj registrovanih poslovnih subjekata u SAK po općinama daje se u sljedećem
pregledu:
Struktura poslovnih subjekata u FBiH za 2012. godinu
stanje 31. 12. 2012.
Broj preduzeća
Općina
Stanovništvo
Ukupno
Pravna
lica
Centar
69.156
7.970
Hadžići
22.731
1.155
348
Ilidža
60.417
5.027
2.045
Ilijaš
19.102
922
271
125.447
6.382
Novo Sarajevo
73.748
Stari Grad
42.220
2.473
Novi Grad
Trnovo
Vogošća
Kanton Sarajevo
FBiH
4.187
U sastavu
pravnih
lica
1.412
Fizička
lica
obrtnici
Broj
preduzeća
na 1000
stanovnika
2.371
115,2
259
548
50,8
1.094
1.888
83,2
167
484
48,3
2.333
1.335
2.714
50,9
5.978
2.883
1.165
1.930
81,1
3.845
1.388
606
1.851
91,1
203
38
30
135
82,1
25.450
1.251
459
308
484
49,2
440.744
32.733
13.952
6.376
12.405
74,3
2.338.277
126.414
48.528
26.638
51.248
54,1
Izvor podataka: FZS.
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
87
Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini
FBiH
Elementi
2010
2011
2012
26.111
26.111
26.111
- Stalno
2.865
2.866
2.867
- Prisutno
2.338
2.338
89,5
Prosječan br. zaposlenih
Površina u km
2
Učešće kantona u
FBiH
Sarajevski
2010
2011
2012
2010
2011
2012
1.277
1.277
1.277
4,9
4,9
4,9
2.338
437
439
441
18,7
18,8
18,9
89,5
89,5
341,9
343,6
345,2
382,0
383,9
385,5
438.949
440.747
437.331
126.546
126.068
126.265
28,8
28,6
28,9
Broj nezaposlenih
364.929
371.090
384.852
68.907
68.842
73.018
18,9
18,6
19,0
Radna snaga - broj
803.878
811.837
822.183
195.453
194.910
199.283
24,3
24,0
24,2
GDP u milionima KM
15.901
16.402
16.370
5.693
5.774
5.922
35,8
35,2
36,2
Investicije u mil KM
2.777
2.870
2.865
1.217
1.128
1321
43,8
39,3
39,5
17,5
17,5
17,5
21,4
19,5
19,1
122,5
111,4
109,1
- Stalno stanovništvo
15,3
15,4
15,3
- Prisutno stanovništvo
18,8
18,9
18,7
29,0
28,7
28,6
154,3
151,9
152,9
Stepen nezaposlenostI u %
45,4
45,7
46,8
35,3
35,3
36,6
77,8
77,2
78,2
- Stalno stanovništvo
5.550
5.723
5.710
- Prisutno stanovništvo
6.801
7.015
7.001
13.028
13.153
13.437
191,6
187,4
191,9
Izvoz robe - u mil. KM
4.732
5.420
5.249
745
786
723
15,7
14,5
13,8
Uvoz robe - u mil. KM
8.898
10.170
9.972
3.123
3.545
3.508
35,1
34,9
35,2
53,2
53,3
52,6
23,9
22,1
20,6
44,9
41,5
39,2
103,8
102,5
95,6
98,2
94,8
94,6
92,5
97,8
804
819
830
980
1.001
121,9
122,2
122,0
Stanovništvo - hilj.
(procjena sred. god.)
Gustina naseljenosti
Stepen investiranja u %
Stepen zaposlenosti u %
GDP po stanovniku u KM
Stepen pokrivenosti uvoza
izvozom u %
Fizički obim industrije
(indeksi)
Prosječna plata u KM
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
88
93,5
1.013
KANTON 10
KANTON 10 U 2007. GODINI
Legenda:
Državna granica
godina
Osnovni2012.
podaci
Međuentitetska granica
DRVAR
Međukantonalna granica
Površina u km2: Osnovni podaci
4.934,1
2
Općine:Površina u km :
Općine:
Naseljena mjesta:
BOSANSKO
GRAHOVO
Naseljena mjesta:
Stanovništvo:
Stanovništvo:
KUPRES
LIVNO
BUŽIM
BOSANSKA
KRUPA
BIHAÆ
VUKOSAVLJE
SA
NS
BOSANSKI PETROVAC
ŠAMAC
GDP per capita u KM
SR. ORAŠJE
MODRI ČA
DERVENTA
PELAGIČEVO
LAKTAŠI
AC
DISTRIKT BR ČKO
AČ
DOBOJ
AD
GR
DOBOJ
BIJELJINA
GR
JUG DOBOJ A
ČAN
ISTOK
IĆ
SREBRENIK
USORA
UGL
IC
Č EL
JEVI K
A
LOPARE
PETROVO
TEŠANJ
TEOČ AK
TUZLA
MAGLAJ
SAPNA
LUKAVAC
PRNJAVOR
KI
M OST
1
ORAŠJE
SRBAC
PRIJEDOR
SRPSKI
SANSKI MOST
2
ODŽAK
SRPSKI BROD
GRADIŠKA
NOVI GRAD
CAZIN
ČELINAC
BANJA LUKA
KLJUČ
KALESIJA
RO
ZE
TRAVNIK
ŠIPOVO
6
DONJI
VUKUF
BOSANSKO
GRAHOVO
GLAMOČ
LJ
SE
KI
CA
VLASENI
KREŠEVO
LIVNO
PROZOR
7
9
4
5
2
MOSTAR
ZAPAD
4.116 186
u mil. KM
Uvoz u Izvoz
mil KM:
195 113
Izvoz u Investicije
mil. KM: u mil. KM
118 43
PALE
5
TRNOVO
FOČA
KONJIC
GORAŽDE
SR.
GORAŽDE
RUDO
ČAJNIČ E
SRBINJE
SR.MOSTAR
KALINOVIK
MOSTAR STARI GRAD
MOSTAR CENTRALNA ZONA
MOSTAR
MOSTAR JUGOISTOK
ČITLUK JUG
NEVESINJE
LJUBUŠKI
STOLAC
GDP perUvoz
capita
u KM:
u mil.
KM
VIŠEGRAD
PALE
MOSTAR
JUGOZAPAD
ČAPLJINA
5.157
ROGATICA
MOSTAR SJEVER
8
ŽEPA
SOKOLAC
HADŽIĆ I
JABLANICA
ŠIROKI
BRIJEG
GRUDE
SREBRENICA
ILIJAŠ
3
IL
ID 1
ŽA
TOMISLAVGRAD
POSUŠJE
GACKO
BERKOVIĆI
BILEĆA
NEUM
409
BRATUNAC
MILIĆ I
OLOVO
VAREŠ
VISOKO
AK
GORNJI VAKUF
338
814
ŠEKOVIĆ I
HAN PIJESAK
FOJNICA
KUPRES
601
KLADANJ
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
SR.
KUPRES
BUGOJNO
10
4
ZENICA
OSMACI
BANOVIĆI
ZAVIDOVIĆI
I
IĆ
ET
JE
JAJCE
ŽIVINICE
ŽEPČE
BR
DO
MRKONJIÆ
GRAD
ZVORNIK
RIBNIK
SR.DRVAR
3
TESLIÆ
KOTOR
VAROŠ
KNEŽEVO
PETROVAC
DRVAR
82.069
79.351
16,616,1
GDP u mil. KM:
DOMALJEVAC-ŠAMAC
268
naseljenosti:
GustinaGustina
naseljenosti:
GDP u mil. KM:
TOMISLAVGRAD
2
KOZARSKA DUBICA
6
-243-318
Neto plaća u KM:
KRUPA
NA
UNI
268
PrirodniPrirodni
priraštaj:
priraštaj:
Neto plaća u KM:
VELIKA KLADUŠA
4.934,1
6
Investicije u mil. KM:
LJUBINJE
NO
R AV
TREBINJE
89
54
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI
1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP
(bruto domaći proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (uključena neregistrirana
ekonomija – NOE).
U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH
iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po glavi stanovnika u Kantonu 10 iznosi 5.157
KM ili 73,7% od prosjeka Federacije.
U Kantonu 10 procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 409 mil KM što u odnosu
na GDP Federacije iznosi 2,5%.
Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi:
Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini
Općina
Stanovništvo
(prisutno)
Bosansko Grahovo
GDP u
hilj. KM
GDP/PC u
KM (po
glavi stan.)
GDP/PC u KM
(po glavi stan.)
FBiH = 100
2.039
16.369
8.028
114,7
10.902
32.739
3.003
42,9
Glamoč
4.552
16.369
3.596
51,4
Kupres
3.336
32.739
9.814
140,2
Livno
31.727
196.434
6.191
88,4
Tomislavgrad
26.795
114.587
4.276
61,1
Kanton 10
79.351
409.237
5.157
73,7
2.338.277
16.369.510
7.001
100,0
Drvar
FBiH
Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.
2. U 2012. godini u FBiH ostvaren je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi
od 4,4%. U istom periodu u Kantonu 10 ostvaren je pad fizičkog obima po stopi od
27,3%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u ovom kantonu u industrijskoj
proizvodnji Federacije iznosi 2,5%.
Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2012.
godini
2012/2011
Federacija BiH
Kanton 10
INDUSTRIJA - UKUPNO
95,6
72,7
VAĐENJE RUDA I KAMENA
95,9
89,2
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
97,9
71,5
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
99,2
96,8
Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij. proizvoda
111,9
-
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM
89,1
-
Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.
90
3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%
manje u odnosu na 2011. godinu. U istom periodu u K10 izvoz iznosi 113 mil KM ili
2,6% manje u odnosu na 2011. godinu ili 2,2% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.
4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%
manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u K10 uvoz iznosi 186 mil KM
ili 4,1% manje u odnosu na 2011. godinu ili 1,9% u odnosu na ukupan uvoz FBiH.
5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u K10 61,0%.
Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2012. godini
Općina
Izvoz
Bosansko Grahovo
Učešće u %
Vrijednost u KM
Uvoz
Izvoz
Uvoz
Pokrivenost
uvoza
izvozom u %
Trgovinski
bilans
(deficit)
2.117
602,85479
0,04
0,01
351,12
1.514
13.461
564
0,26
0,01
2388,08
12.898
Glamoč
3.963
349,0458
0,08
0,00
1135,30
3.614
Kupres
3.839
5.050
0,07
0,05
76,02
-1.211
Drvar
Livno
Tomislavgrad
Kanton 10
Federacija BiH
9.013
13.470
0,17
0,14
66,91
-4.457
81.055
166.035
1,54
1,66
48,82
-84.980
113.448
186.071
2,16
1,87
60,97
-72.623
5.248.547
9.972.467
100,00
100,00
52,63
-4.723.920
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
6. U 2012. godini u FBiH prosječan broj zaposlenih iznosi 437.331, što je u odnosu na isti
period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8%.
U K10 broj zaposlenih iznosi 9.569, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 89
ili 0,9%. Broj zaposlenih u K10 učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 2,2%.
Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Kantonu 10 u 2012. godini daju
se u slijedećem pregledu:
91
Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Stanovništvo
(prisutno)
Općina
Bosansko Grahovo
Prosječan
broj
zaposlenih ¹
Radno
sposobno
stanovn.
Aktivno
stanovništvo
Stepen zaposlenosti u%
Radno
Aktivn
sposobno
Stanov.²
stan.³
o stan.⁴
2.039
332
1.082
633
16,28
30,68
52,45
10.902
1.039
6.624
2.277
9,53
15,69
45,63
Glamoč
4.552
570
2.668
1.144
12,52
21,36
49,83
Kupres
3.336
725
2.001
1.139
21,73
36,23
63,65
Livno
31.727
4.166
21.201
8.036
13,13
19,65
51,84
Tomislavgrad
26.795
2.737
17.945
5.240
10,21
15,25
52,23
Kanton 10
79.351
9.569
51.521
18.469
12,06
18,57
51,81
2.338.277
437.331
1.606.574
822.183
18,70
27,22
53,19
Drvar
Federacija BiH
Obrazloženje stavki
¹)
do
⁴)
pogledati na strani 8.
7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi
384.852 što je više za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u K10 na
kraju 2012. godine iznosi 8.900 lica koja traže zaposlenje, što je više za 97 ili 1,1% u
odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH
učestvuje sa 2,3%.
Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,
a u K10 48,2%.
Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u K10 u 2012. godini:
Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2012. godini
Broj
nezaposlenih
Prosječan broj
zaposlenih
Aktivno
stanovništvo
Stepen
1)
nezaposlenosti u %
301
332
633
47,55
1.238
1.039
2.277
54,37
Glamoč
574
570
1.144
50,17
Kupres
414
725
1.139
36,35
Livno
3.870
4.166
8.036
48,16
Tomislavgrad
2.503
2.737
5.240
47,77
Kanton 10
8.900
9.569
18.469
48,19
384.852
437.331
822.183
46,81
Općina
Bosansko Grahovo
Drvar
Federacija BiH
Obrazloženje stavke
1)
pogledati na strani 9.
8. U 2012. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosi 830 KM ili 1,3% više u
odnosu na prethodnu godinu. U K10 prosječna plaća iznosi 814 KM što je više za 1,5%
u odnosu na 2011. godinu i što je 98,1% u odnosu na prosjek FBiH.
92
Plaće u K10 po općinama u 2012. godini dajemo u slijedećoj tabeli:
Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2012. godini
Prosječna neto
plaća u KM
Učešće
FBiH = 100
Bosansko Grahovo
969
116,75
Drvar
658
79,28
Glamoč
776
93,49
Kupres
840
101,20
Livno
873
105,18
Tomislavgrad
757
91,20
Kanton 10
814
98,07
Federacija BiH
830
100,00
Općina
Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.
9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704. Prosječna
penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,2 KM a minimalna 310,7 KM.
Za penzije/mirovine koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za
obračun i isplatu penzija/mirovina za mjesec decembar 2012. iznosio je 1,485.
Za sve ostale penzije/mirovine koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec
decembar 2012. godine iznosio je 1,73.
U K10 broj penzionera u 2012. godini iznosi 6.117 ili 1,6% od ukupnog broja
penzionera u FBiH.
Prosječne penzije u KM u općinama po kantonima u 2012. godini
Broj
zaposlenih
na 1
penzionera
Ukupna
prosječna
penzija u KM
Prosječna
starosna
penzija u KM
Prosječna
invalidska
penzija u KM
Prosječna
obiteljska
penzija u KM
Bos. Grahovo
6,1
203,96
188,50
201,48
237,01
Drvar
5,9
249,47
268,82
214,54
242,15
Glamoč
2,5
293,72
301,18
276,99
291,26
Kupres
2,3
352,83
447,71
258,74
281,66
Livno
1,2
319,16
364,27
289,64
261,09
Tomislavgrad
1,4
291,82
352,63
267,63
232,43
Kanton 10
1,6
308,03
358,10
276,45
252,57
Federacija BiH
1,1
350,19
393,43
311,31
311,43
Općine
93
Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonima u 2012. godini
Vrste mirovine / penzije
Općine
Starosne
Invalidske
Obiteljske
Ukupno
Ukupno
Ukupno
Broj
B. Grahovo
Drvar
Iznos
Broj
Iznos
Broj
Ukupno
Iznos
Broj
Iznos
28
5.278,12
12
2.417,75
14
3.318,18
54
11.014,05
89
23.924,64
39
8.366,91
49
11.865,46
177
44.157,01
Glamoč
105
31.624,22
34
9.417,81
87
25.339,61
226
66.381,64
Kupres
142
63.574,63
63
16.300,65
106
29.856,19
311
109.731,47
1.727
629.102,73
601
174.074,62
1.036
270.488,57
3.364
1.073.665,92
864
304.670,47
399
106.783,86
722
167.815,73
1.985
579.270,06
2.955
1.058.174,81
1.148
317.361,60
2.014
508.683,74
6.117
1.884.220,15
180.527
71.024.437,49
81.966
25.517.049,71
119.211
37.125.965,63
381.704
133.667.452,83
Livno
Tomislavgrad
Kanton 10
UKUPNO
isplaćene zaostale mirovine
Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.
isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost
plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.
Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne
mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH
ukupna sredstva za isplatu
4.392.743,82
177.581,35
1.619.642,43
464.496,93
140.321.917,36
10. Prema statističkim podacima broj registrovanih pravnih osoba u FBiH na dan
31.12.2012. godine iznosi 48.528 što je više za 1.113 ili 2,4% u odnosu na prethodnu
godinu. U K10 broj registrovanih pravnih lica iznosi 1.888, što je u odnosu na 2011.
godinu više za 54 ili 2,9%.
Broj registrovanih pravnih osoba u K10 učestvuje u ukupnom broju registrovanih
pravnih osoba u Federaciji BiH sa 3,9%.
Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi
51.248, što je manje za 500 ili 1,0% u odnosu na prethodnu godinu. U K10 broj
registrovanih obrtnika iznosi 1.991 što je manje za 125 ili 5,9% u odnosu na 2011.
godinu.
Broj registrovanih fizičkih lica - obrtnika u K10 učestvuje u ukupnom broju registrovanih
fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 3,9%.
Broj registrovanih poslovnih subjekata u K10 po općinama daje se u sljedećem
pregledu:
94
Struktura poslovnih subjekata u FBiH za 2012. godinu
stanje 31. 12. 2012.
Broj preduzeća
Općina
Bosansko Grahovo
Stanovništvo
Ukupno
Pravna
lica
U sastavu
pravnih lica
Fizička lica
obrtnici
Broj preduzeća
na 1000
stanovnika
2.039
221
67
36
118
108,4
10.902
652
144
68
440
59,8
Glamoč
4.552
343
140
51
152
75,4
Kupres
3.336
346
153
70
123
103,7
Livno
31.727
1.712
747
395
570
54,0
Tomislavgrad
26.795
1.485
637
260
588
55,4
Kanton 10
79.351
4.759
1.888
880
1.991
60,0
2.338.277
126.414
48.528
26.638
51.248
54,1
Drvar
FBiH
Izvor podataka: FZS.
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
95
Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini
FBiH
Elementi
Učešće kantona u
FBiH
Kanton 10
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
26.111
26.111
26.111
4.934
4.934
4.934
18,9
18,9
18,9
- Stalno
2.865
2.866
2.867
- Prisutno
2.338
2.338
2.338
80
80
79
3,4
3,4
3,4
89,5
89,5
89,5
16,3
16,2
16,1
18,2
18,1
18,0
Prosječan br. zaposlenih
438.949
440.747
437.331
9.568
9.658
9.569
2,2
2,2
2,2
Broj nezaposlenih
364.929
371.090
384.852
8.698
Radna snaga - broj
803.878
811.837
822.183
18.266
8.803
8.900
2,4
2,4
2,3
18.401
18.469
2,3
2,3
2,2
GDP u milionima KM
15.901
16.402
16.370
398
394
409
2,5
2,4
2,5
Investicije u mil KM
2.777
2.870
2.865
42
43
43
1,5
1,5
1,5
17,5
17,5
17,5
10,6
10,9
10,5
60,6
62,3
60,0
- Stalno stanovništvo
15,3
15,4
15,3
- Prisutno stanovništvo
18,8
18,9
18,7
11,9
12,1
12,1
63,3
64,0
64,7
Stepen nezaposlenostI u %
45,4
45,7
46,8
47,7
47,7
48,2
105,1
104,4
103,0
- Stalno stanovništvo
5.550
5.723
5.710
- Prisutno stanovništvo
6.801
7.015
7.001
4.975
4.925
5.157
73,2
70,2
73,7
Izvoz robe - u mil. KM
4.732
5.420
5.249
124
116
113
2,6
2,1
2,2
Uvoz robe - u mil. KM
8.898
10.170
9.972
191
195
186
2,1
1,9
1,9
53,2
53,3
52,6
64,8
59,5
61,0
121,8
111,6
115,9
103,8
102,5
95,6
95,2
94,4
72,7
91,7
92,1
76,0
804
819
830
779
802
814
96,9
97,9
98,1
Površina u km
2
Stanovništvo - hilj.
(procjena sred. god.)
Gustina naseljenosti
Stepen investiranja u %
Stepen zaposlenosti u %
GDP po stanovniku u KM
Stepen pokrivenosti uvoza
izvozom u %
Fizički obim industrije (indeksi)
Prosječna plata u KM
96
Download

Makroekonomski pokazatelji po kantonima za 2012.