2014. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA OBRAZLOŽENJE
IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA FEDERACIJE
BIH ZA 2014. GODINU Sarajevo, juli 2014.godine 1. UVOD Zbog neispunjavanja obaveza preuzetih iz dopunskog Pisma namjere upućenog Međunarodnom monetarnom fondu i slijedom toga spajanje VI i VII pregleda Tehničke misije Međunarodnog monetarnog fonda postojao je veliki rizik da Bosni i Hercegovini neće biti doznačene planirane tranše (VII i VIII) u iznosu od oko 124 mil. KM. Zbog prethodno navedenog, te šteta uzrokovanih poplavama i aktiviranim klizištima za čije saniranje je bilo potrebno planirati finansijska sredstva, Federalno ministarstvo finansija je početkom maja 2014. godine pristupiloizradi prvih Izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. U datom momentu bilo je neophodno stabilizovati Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i nastaviti neometanu isplatu boračkih i socijalnih davanja iz Budžeta, te su Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj 45/14) donesene po hitnom postupku. Podsjećamo, Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda nije razmatrao šesti pregled u okviru Stand‐by aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom iz razloga što Dom naroda Parlamentarne skupšine Bosne i Hercegovine nije usvojio potrebne Izmjene i dopune Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, a što je predstavljalo prethodnu mjeru za doznačavanje VII tranše u iznosu od oko 62,5 mil. KM. S obzirom da je prvobitno Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu od Međunarodnog monetarnog fonda planiran iznos od 299,0 mil. KM (VII i VIII tranša postojećeg aranžmana u iznosu od oko 124 mil. KM i IX i X tranša u okviru ekstenzije aranžmana u iznosu od 175 mil. KM), te sredstva od Svjetske banke u iznosu od 46,0 mil. KM čije je doznačavanje uslovljeno ispunjavanjem obaveza iz Stand‐by aranžmana, njegov prekid bi značio i nemogućnost realizacije ovih sredstava. Iznos sredstava planiran iz Stand‐by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u 2014. godini uvećan za iznos sredstava planiran od Svjetske banke, rezultirao je ukupnim iznosom od 345,0 mil. KM koji je bilo potrebno nadomjestiti iz drugih izvora. Vlada Federacije BiH je, suočena sa navedenim problemom, donijela zaključak V. broj: 793/2014, kojim je, u cilju iznalaženja nedostajućih sredstava na prihodovnoj strani Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, naložila Federalnom ministarstvu finansija da pristupi izradi Izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. U međuvremenu, Bosna i Hercegovina je pogođena elementarnom nepogodom, koje su prouzrokovale štete u iznosu od blizu 4 milijarde KM, a što je prilikom izrade Izmjena i dopuna budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu uzeto u obzir na način da su planirana finansijska sredstva kao pomoć u sanaciji nastalih šteta, a u skladu sa mogućnostima budžeta i raspoloživim izvorima finansiranja. Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 1
U Izmjenama i dopunama budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu planirana su dodatna sredstva u iznosu od 75,0 mil. KM od dobiti javnih preduzeća iz prethodnih godina, te dodatna emisija obveznica u iznosu od 110,0 mil. KM i trezorskih zapisa 50,0 mil. KM. Nakon što su donesene Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu nastavljen je pregled Međunarodnog monetarnog fonda, a u skladu sa Tehničkim memorandumom o razumijevanju, što je dovelo do značajne promjene u pogledu izvora finansiranja nego što je planirano Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Naime, tokom mjeseca maja 2014. godine Tehnička misija Međunarodnog monetarnog fonda boravila je u Bosni i Hercegovini, te nakon niza sastanaka sa predstavnicima vlasti predložila Izvršnom odboru da odobri VII i VIII tranšu za Bosnu i Hercegovinu, te poveća iznos za 92,0 mil. KM kao pomoć budžetima u Bosni i Hercegovini za pokriće značajnog gubitka prihoda koji je nastao zbog elementarne nepogode.Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 50. hitnoj sjednici, održanoj 23.6.2014. godine, donijela Odluku o prihvatanju dodatnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po IV Stand by aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 92.029.544,00 KM koju je Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne I Hercegovine prihvatio na svojoj 26. vanrednoj sjednici održanoj 30.6.2014. godine.Dodatna sredstva kredita predstavljaju podršku Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja posljedica elementarne nepogode i pokrivanja značajnog gubitka prihoda u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, te unapređenja srednjoročne fiskalne održivosti, očuvanja kontinuiteta aranžmana valutnog odbora, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa, jačanja finansijskog sektora i provođenje dogovorenih fiskalnih reformi.Ova dodatna kreditna sredstva odobravaju se pod istim uslovima kao i IV Stand by aranžman, sa rokom otplate od pet godina i grejs periodom od tri godine, počev od dana doznačavanja svake tranše. Svaka tranša se otplaćuje u osam jednakih kvartalnih rata nakon isteka grace perioda. Kamatna stopa je promjenjiva i određuje je Međunarodni monetarni fond (trenutno 1,09 posto godišnje). Shodno navedenom Federaciji Bosne i Hercegovine su doznačena sredstva u iznosu od 215,9 mil. KM, što predstavlja neplanirani višak primitaka. Pored toga, Odjeljenje za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je, zbog posljedica poplava i klizišta, revidiralo svoje projekcije, te je konstatovano da su elementarne nepogode uticale na projekcije prihoda od indirektnih poreza, te da će se njihov uticaj osjetiti i u narednom periodu. Na osnovu revidiranih projekcija, prihode od indirektnih poreza planiranih u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu potrebno je reducirati za oko 27,2 mil. KM. Sporija sanacija šteta od poplava i slabiji priliv finansijske pomoći u narednom periodu mogu usporiti oporavak pogođenih područja i revitalizaciju poljoprivredne i idustrijske proizvodnje, umanjiti očekivani rast potrošnje i ekonomije i ugroziti izvršenje projekcija naplate svih prihoda. Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 2
Također, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Informaciju o reprogramu kreditnih obaveza kantona, gradova i općina pogođenih poplavama i klizištima kako bi se premostile poteškoće u otplati kreditnih obaveza, na način da se produži rok otplate kredita do određenog roka, s ciljem smanjenja godišnjih finansijskih obaveza i/ili odgodi otplata ili uvede moratorij na otplatu glavnice na određeni rok, što implicira smanjenje prihoda po osnovu povrata anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita. Pored navedenog Federalno ministarstvo finansija je zaprimilo zahtjeve pojedinih krajnjih korisnika kredita za reprogram obaveza usljed teške finansijske situacije i otežanog povrata kredita, a što bi u krajnjem slučaju moglo negativno uticati na planirane prihode od krajnjih korisnika. Zbog svega navedenog Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odlučila da ponovo pristupi izradi Izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.S obzirom da je doznačavanjem sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda ostvaren neplanirani višak primitaka, potrebno je dio primitaka od domaćeg zaduživanja planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu zamjeniti ovim sredstvima. Važno je napomenuti da će se štete izazvane poplavama i klizištima negativno odraziti i na prihode vanbudžetskih fondova, prije svega Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, iz razloga što je, zbog uništenih privrednih i proizvodnih kapaciteta, velikom broju radnika prekinut radni odnos, zbog čega je smanjen priliv sredstava po osnovu doprinosa. U skladu s tim Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odlučila planirati dodatna sredstva na pozicijiTekući transfer drugim nivoima vlasti – sredstva na ime verifikacije duga prema FZ PIO/MIO u iznosu od 25,0 mil. KM, kojim će se ubrzati dinamika otplate duga, a služit će kao pomoć zbog smanjenog priliva po osnovu doprinosa kako bi se omogućile neometane isplate penzija. Posljedice poplava i klizišta će se negativno odraziti i na budžete nižih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno budžete kantona, koji pored akumuliranog deficita, imaju problem i sa samanjenim prilivom sredstava i pogoršanjem likvidnosti. Kako je neophodno da i kantoni daju svoj doprinos saniranju nastalih šteta, planirana su finansijska sredstva u iznosu od 40,0 mil. KM, koja će se realizovati na kreditnoj osnovi i pod istim uslovima po kojima se Federacija Bosne i Hercegovine zadužila kod Međunarodnog monetarnog fonda. Ovaj iznos sredstava će značajno uticati na stabilizaciju i likvidnost budžeta pojedinih kantona. Kriterije za dodjelu sredstava, te iznose kreditnih sredstava po pojedinim kantonima naknadno će, donošenjem odluke, definisati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Dodatni iznos sredstava od 92,0 mil. KM od strane Međunarodnog monetarnog fonda raspoređen je na način da je 27,0 mil. KM iskorišteno kao pokriće smanjenog iznosa prihoda od indirektnih poreza, 25,0 mil. KM planirano na ime verifikacije duga prema FZ PIO/MIO i 40,0 mil. KM kao kreditna sredstva kantonima. Ističemo da Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu nisu izvršena nikakva značajnija povećanja rashoda unutar pojedinih budžetskih korisnika (izuzev prethodno navedenih), osim prestruktuiranja sredstava unutar odobrenog okvira za tog budžetskog korisnika. Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 3
STRUKTURA IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA FBIH ZA 2014. GODINU 2.
Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu iznose2.475.579.841,00 KM, što predstavlja povećanje od 106,2 mil. KMili 4,5% u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Rashodovna strana Izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu sačinjena je na bazi zahtjeva budžetskih korisnika, uz uvažavanje zakonskih obaveza, politika i prioriteta Vlade Federacije BiH, i bez značajnijih povećanja rashoda unutar pojedinih budžetskih korisnika (izuzev 25,0 mil. KM za transfere PIO/MIO i 40 mil. KM kreditnih sredstava za kantone), osim prestruktuiranja sredstava unutar odobrenog okvira za tog budžetskog korisnika. U okviru primitaka planirano je sljedeće: 
Primici od finansijske imovine u iznosu od 0,125 mil. KM; 
Sredstva IV Stand‐by aranžmana odobrenog od MMF‐a u iznosu od 278,2 mil. KM; 
Ino zaduživanje – Direktne obaveze Federacije BiH u iznosu od 0,05 mil. KM; 
Emitovanjedugoročnih obveznica u iznosu od 140,0 mil. KM; 
Emitovanje trezorskih zapisa u iznosu od 260,0 mil. KM. Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 4
U narednoj tabeli prikazana je struktura Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu: OPIS 1 Budžet za 2014. godinu 2 Povećanje/ Smanjenje Budžeta za 2014. godinu 3 Izmjene i dopune Budžeta za 2014. godinu Indeks % 4 5=4/2 1. BUDŽETSKI PRIHODI (1.1. + 1.2.) 1.836.985.159 ‐39.782.433 1.797.202.726 97,8 1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1 + 1.1.2.+1.1.3.) 1.387.546.547 ‐26.973.952 1.360.572.595 98,1 1.1.1. Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća 53.922.519 0 53.922.519 100,0 1.333.624.028 ‐27.181.962 1.306.442.066 98,0 1.1.2.1. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji BiH 779.436.324 ‐27.181.962 752.254.362 96,5 1.1.2.2. Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja relevantnog duga 554.187.704 0 554.187.704 100,0 0 208.010 208.010 0,0 449.438.612 ‐12.808.481 436.630.131 97,2 2. BUDŽETSKI RASHODI (2.1.+2.2.+2.3.) 1.433.738.382 24.381.198 1.458.119.580 101,7 2.1. RASHODI 1.320.380.109 25.524.520 1.345.904.629 101,9 24.301.575 ‐1.143.322 23.158.253 95,3 1.1.2. Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa (1.1.2.1.+1.1.2.2.) 1.1.3. Ostali prihodi i prihodi po osnovu zaostalih obaveza računa (1.1.3.1.) 1.2. NEPOREZNI PRIHODI 2.2. KAPITALNI IZDACI I TRANSFERI 2.3. IZDACI ZA KAMATE 89.056.698 0 89.056.698 100,0 3. TEKUĆI BILANS (1.‐2.) 403.246.777 ‐64.163.631 339.083.146 84,1 4. PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 0 70.592 70.592 0,0 5. IZDACI OD NABAVKE NEFINANSIJSKE IMOVINE 0 0 0 0,0 6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.‐5.) 0 70.592 70.592 0,0 7. UKUPAN SUFICIT (3.‐6.) 403.246.777 ‐64.234.223 339.012.554 84,1 8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1.+8.2.+.8.3.+8.4.+8.5.) 532.406.489 145.970.626 678.377.115 127,4 125.000 0 125.000 100,0 62.281.489 215.917.299 278.198.788 446,7 8.1. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE 8.2. MMF‐STAND BY ARANŽMAN 8.3. INO ZADUŽIVANJE‐DIREKTNE OBAVEZE FEDERACIJE BIH 0 53.327 53.327 0,0 8.4. PRIMICI OD DUGOROČNIH OBVEZNICA 160.000.000 ‐20.000.000 140.000.000 87,5 8.5. PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA‐TREZORSKI ZAPISI 310.000.000 ‐50.000.000 260.000.000 83,9 9. IZDACI ZA NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DUGOVA (9.1.+9.2.) 911.538.586 40.656.748 952.195.334 104,5 26.168.034 40.756.748 66.924.782 255,8 9.2. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (9.2.1.+9.2.2.+9.2.3.) 885.370.552 ‐100.000 885.270.552 100,0 9.2.1. Otplate vanjskog duga i vanjske otplate 484.954.552 0 484.954.552 100,0 9.2.2. Otplate domaćeg pozajmljivanja 234.690.000 0 234.690.000 100,0 9.2.3. Otplate unutrašnjeg duga, po izdatim garanc. i otkup 165.726.000 ‐100.000 165.626.000 99,9 9.1 IZDACI ZA FINSNSIJSKU IMOVINU Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 5
10. NETO FINANSIRANJE (8.‐9.) ‐379.132.097 105.384.470 ‐273.747.627 72,2 11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7.+10.) 24.114.680 41.150.247 65.264.927 270,6 12. POKRIĆE OSTVARENOG DEFICITA (11.) 24.114.680 41.150.247 65.264.927 270,6 SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE 2.369.391.648 106.188.193 2.475.579.841 104,5 SVEUKUPNI RASHODI, IZDACI I POKRIĆE DEFICITA 2.369.391.648 106.188.193 2.475.579.841 104,5 3.
PRIHODI I PRIMICI U Federaciji Bosne i Hercegovine, javni prihodi po osnovu poreza, taksi, naknada, doprinosa i drugih prihoda ostvaruju se, prikupljaju i raspoređuju prema važećim propisima na teritoriji Federacije BiH, a služe za finansiranje funkcija Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave i direkcija cesta. Federalno ministarstvo finansija razmotrilo je revidirane projekcije Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Direkcije za ekonomsko planiranje, te ih uvrstilo u Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Navedene projekcije su revidirane zbog očekivanog uticaja elementarnih nepogoda na privrednu aktivnost u BiH. Očekivano je da sporija sanacija šteta od poplava i slabiji priliv finansijske pomoći u narednom periodu mogu usporiti oporavak pogođenih područja i revitalizaciju poljoprivredne i idustrijske proizvodnje, umanjiti očekivani rast potrošnje i ekonomije i ugroziti izvršenje projekcija naplate svih prihoda. U skladu s tim, prihodi od indirektnih poreza reducirani su za 27,2 mil. KM. Također, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Informaciju o reprogramu kreditnih obaveza kantona, gradova i općina pogođenih poplavama i klizištima kako bi se premostile poteškoće u otplati kreditnih obaveza, na način da se produži rok otplate kredita do određenog roka, s ciljem smanjenja godišnjih finansijskih obaveza i/ili odgodi otplata ili uvede moratorij na otplatu glavnice na određeni rok, što implicira smanjenje prihoda po osnovu povrata anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita. Pored navedenog Federalno ministarstvo finansija je zaprimilo zahtjeve pojedinih krajnjih korisnika kredita za reprogram obaveza usljed teške finansijske situacije i otežanog povrata kredita, a što bi u krajnjem slučaju moglo negativno uticati na planirane prihode od krajnjih korisnika. S obzirom da je Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobrio VII i VIII tranšu za Bosnu i Hercegovinu, te povećao iznos za 92,0 mil. KM kao pomoć budžetima u Bosni i Hercegovini za pokriće značajnog gubitka prihoda koji je nastao zbog elementarne nepogode, Federaciji Bosne i Hercegovine su doznačena sredstva u iznosu od 215,9 mil. KM, što predstavlja neplanirani višak primitaka, dio primitaka od domaćeg zaduživanja planiranih prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu zamjenjen je ovim sredstvima.Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 50. hitnoj sjednici, održanoj Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 6
23.6.2014. godine, donijela Odluku o prihvatanju dodatnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po IV Stand by aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 92.029.544,00 KM koju je Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne I Hercegovine prihvatio na svojoj 26. vanrednoj sjednici održanoj 30.6.2014. godine. Dodatna sredstva kredita predstavljaju podršku Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja posljedica elementarne nepogode i pokrivanja značajnog gubitka prihoda u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, te unapređenja srednjoročne fiskalne održivosti, očuvanja kontinuiteta aranžmana valutnog odbora, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa, jačanja finansijskog sektora i provođenje dogovorenih fiskalnih reformi.Ova dodatna kreditna sredstva odobravaju se pod istim uslovima kao i IV Stand by aranžman, sa rokom otplate od pet godina i grejs periodom od tri godine, počev od dana doznačavanja svake tranše. Svaka tranša se otplaćuje u osam jednakih kvartalnih rata nakon isteka grace perioda. Kamatna stopa je promjenjiva i određuje je Međunarodni monetarni fond (trenutno 1,09 posto godišnje). Ukupni prihodi i primici u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu iznose 2.475.579.841,00 KM, što predstavljapovećanjeod106,2 mil. KMili4,5% u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. U narednoj tabeli prikazana je struktura prihoda i primitaka u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, te njihova promjena u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu: 1 71 711 717 719 777 72 721 722 723 81 811 Naziv 2 PRIHODI OD POREZA Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća Porezi od indirektnih poreza sa JR Neto prihodi Servisiranje relevantnog duga Ostali porezi Prihodi po osnovu zaostalih obaveza NEPOREZNI PRIHODI Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od poz. kur. razlika Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga Novčane kazne UKUPNI PRIHODI PRIMICI Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava Rebalans 1 Rebalans 2 Budžeta FBiH Budžeta FBiH za 2014. za 2014. godinu godinu 3 4 1.387.546.547 1.360.572.595 53.922.519 Povećanje / smanjenje 5 ‐26.973.952 Index (4/3) 6 98,1% 53.922.519 0 100,0% 1.333.624.028 1.306.442.066 779.436.324 752.254.362 554.187.704 554.187.704 0 197.932 0 10.078 449.438.612 436.559.539 ‐27.181.962 98,0% ‐27.181.962 96,5% 0 100,0% 197.932 ‐ 10.078 ‐ ‐12.879.073 97,1% 365.978.237 352.986.151 74.379.549 74.492.562 113.013 100,2% 9.080.826 9.080.826 1.836.985.159 1.797.132.134 532.406.489 678.447.707 0 100,0% ‐39.853.025 97,8% 146.041.218 127,4% 0 Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 70.592 ‐12.992.086 70.592 96,5% ‐ 7
813 Primici od finansijske imovine 814 Dugoročni krediti i zajmovi 815 Kratkoročni krediti i zajmovi UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 125.000 125.000 222.281.489 418.252.115 310.000.000 260.000.000 2.369.391.648 2.475.579.841 0 100,0% 195.970.626 188,2% ‐50.000.000 83,9% 106.188.193 104,5% Na sljedećem grafikonu prikazan je uporedni prikaz promjene pojedinih prihoda i primitaka u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu: 3.1. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA Prihodi od poreza Ukupni prihodi od poreza projicirani u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu iznose 1.360,6 mil. KM, što je za 27,0 mil. KM manje u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Prihode od poreza čine prihodi od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća, prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ostali porezi I prihodi po osnovu zaostalih obaveza. Prihod od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća planiran je u iznosu od 53,9 KM. Prihodi od indirektnih poreza prikupljaju se na Jedinstvenom računu Uprave za indirektno oporezivanje BiH i obuhvataju PDV, carine, akcize, naknade za ceste i ostale prihode i dadžbine. Izmjenama i dopunama budžeta Federacije BiH za 2014. godinu bruto prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu od 1.306,4 mil. KM, neto prihodi od indirektnih poreza planirani su Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 8
u iznosu od 752.254.362,00 KM I manji su za 27,2 mil. KM u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, dok su prihodi od indirektnih poreza za servisiranje relevantnog duga planirani u iznosu od 554.187.704,00 KM, što je na nivou iznosa planiranih u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Postavke na kojima se baziraju projekcije prihoda od indirektnih poreza za period od 2014. do 2016. godine su: 
Revidirane prognoze makroekonomskih pokazatelja izrađene od strane Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za pomenuti period; 
Dalja primjena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u skladu sa dinamikom smanjenja i ukidanja carina na uvoz dobara porijeklom iz EU; 
Primjena člana 21 Zakona o akcizama, koji podrazumijeva kontinuirano usklađivanje stopa akciza u BiH sa minimalnim standardima u EU (kontinuirano povećanje posebne akcize u svakoj narednoj godini za 0,15 KM po pakovanju cigareta). Projekcije prihoda od indirektnih poreza usko su vezane za projekcije makroekonomskih pokazatelja, te svako odstupanje od projiciranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda. Usporavanje ekonomskog oporavka glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava nivo rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od indirektnih poreza u cjelini.Strategija postepenog usklađivanja stopa akcize na cigarete sa minimalnom stopom u EU trebala bi doprinijeti da se zacrtani standardi EU postignu bez većih negativnih makroekonomskih implikacija po opći nivo cijena, funkcioniranje tržišta i poresku evaziju. Također, očekivano je da sporija sanacija šteta od poplava i slabiji priliv finansijske pomoći u narednom periodu mogu usporiti oporavak pogođenih područja i revitalizaciju poljoprivredne i idustrijske proizvodnje, umanjiti očekivani rast potrošnje i ekonomije i ugroziti izvršenje projekcija naplate svih prihoda, a posebno prihoda od indirektnih poreza. Ostali porezi planirani su u iznosu od 0,2 mil. KM. Ova pozicija nije bila planirana u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza planirani su u iznosu od 0,01 mil. KM, što je također nova pozicija koja nije bila planirana u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Neporezni prihodi Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 436,6 mil. KM, što je za 12,9 mil. KM ili 2,9% manje u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 9
Neporezni prihodi obuhvataju prihode od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihode od pozitivnih kursnih razlika, naknade i takse i prihode od pružanja javnih usluga, te novčane kazne. U Izmjenama i dopunama budžeta Federacije BiH za 2014. godinu prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika planirani su u iznosu od 353,0 mil. KM, što predstavlja smanjenje od 13,0 mil. KM ili 3,5% u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika obuhvataju sljedeće prihode: 
Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija iznose 349,2 mil. KM i manji su za 13,0 mil. KM ili 4%. U dijelu povrata anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita planirano je smanjenje od 13,0 mil. KM, iz razloga što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila Informaciju o reprogramu kreditnih obaveza kantona, gradova i općina pogođenih poplavama i klizištima kako bi se premostile poteškoće u otplati kreditnih obaveza, što je već ranije obrazloženo; 
Ostali prihodi od imovine iznose 3,2 mil. KM što je neznatno manji iznos u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu; 
Kamate primljene od pozajmica I učešća u kapitalu iznose 2.342,00 KM.Ova pozicija nije bila planirana u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu; 
Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju iznose 0,6 mil. KM što je na nivou sredstava planiranih prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga planirane su u iznosu od 74,5 mil. KM, i u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinuveće su za 0,1 mil. KM ili 0,2%. U Izmjenama i dopunama budžeta Federacije BiH za 2014. godinu novčane kazne planirane su u iznosu od 9,1 mil. KM, odnosno ostale su na istom nivou kao u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Primici U okviru primitaka planirano je sljedeće: 
Primici od finansijske imovine u iznosu od 0,125 mil. KM; Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 10

Sredstva IV Stand‐by aranžmana odobrenog od MMF‐a u iznosu od 278,2 mil. KM; 
Ino zaduživanje – Direktne obaveze Federacije BiH u iznosu od 0,05 mil. KM; 
Emitovanjedugoročnih obveznica u iznosu od 140,0 mil. KM; 
Emitovanje trezorskih zapisa u iznosu od 260,0 mil. KM. Na sljedećem grafikonu prikazano jeučešće pojedinih prihoda i primitaka u Izmjenama i dopunama budžeta Federacije BiH za 2014. godinu: Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 11
4. RASHODI I IZDACI Ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu iznose 2.410.314.914,00 KM, što predstavlja povećanje od 65,0 mil. KMili 2,8% u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Kao i u prethodnom periodu, i u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinunastavlja se fiskalna politika Vlade Federacije BiH orijentisana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH, odnosno države Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu nisu izvršena nikakva značajnija povećanja rashoda unutar pojedinih budžetskih korisnika (izuzev 25,0 mil. KM za transfere PIO/MIO i 40 mil. KM kreditnih sredstava za kantone), osim prestruktuiranja sredstava unutar odobrenog okvira za tog budžetskog korisnika. U narednoj tabeli prikazana je struktura rashoda i izdataka u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, te njihova promjena u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu: Naziv 1 2 Rebalans 1 Budžeta FBiH za 2014. godinu 3 Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu Rebalans 2 Budžeta FBiH za 2014. godinu 4 Povećanje / smanjenje 5 Index (4/3) 6 12
600 611 612 613 614 615 616 821 822 823 Tekuća rezerva Plaće i naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca i ostali dop. Izdaci za materijal, sitni inv. i usluge Tekući transferi i drugi tekući rashodi Kapitalni transferi Izdaci za kamate Izdaci za nabavku stalnih sredstava Izdaci za finansijsku imovinu Izdaci za otplate dugova UKUPNO RASHODI I IZDACI POKRIĆE OSTVARENOG DEFICITA U K U P N O 9.955.000 218.624.543 25.381.124 76.395.326 9.955.000 218.718.057 25.407.789 76.505.558 990.024.116 1.015.318.225 9.690.000 9.690.000 89.056.698 89.056.698 14.611.575 13.468.253 26.168.034 66.924.782 885.370.552 885.270.552 2.345.276.968 2.410.314.914 24.114.680 65.264.927 2.369.391.648 2.475.579.841 0 93.514 26.665 110.232 100,0% 100,0% 100,1% 100,1% 25.294.109 102,6% 0 0 ‐1.143.322 40.756.748 ‐100.000 65.037.946 41.150.247 106.188.193 100,0% 100,0% 92,2% 255,8% 100,0% 102,8% 270,6% 104,5% Na sljedećem grafikonu prikazan je uporedni prikaz promjene pojedinih rashoda i izdataka u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu: Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH planirano je i pokriće dijela deficita iz prethodne godine u iznosu od 65.264.927,00 KM. 4.1. STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 13
Tekuća rezerva Tekuća rezerva u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu iznosi 9.955.000,00 KM, i to: 
Tekuća rezerva Vlade FBiH u iznosu od 9.800.000,00 KM; 
Tekuća rezerva premijera u iznosu od 75.000,00 KM; 
Tekuća rezerva dopremijera 1 u iznosu od 40.000,00 KM; 
Tekuća rezerva dopremijera 2 u iznosu od 40.000,00 KM. Plaće, doprinosi i naknade troškova zaposlenih U Izmjenama i dopunamaBudžeta Federacije BiH za 2014. godinu plaće, doprinosi i naknade troškova zaposlenih planirane su u ukupnom iznosu od 244,1 mil. KM. Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge Izdaci za materijal i usluge u Izmjenama i dopunamaBudžeta Federacije BiH za 2014. godinu iznose 76,5 mil. KM, što je za 0,1 mil. KM više u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Tekući transferi i drugi tekući rashodi Tekući transferi i drugi tekući rashodi uIzmjenama i dopunamaBudžeta Federacije BiH za 2014. godinu iznose 1.015,3 mil. KM, što je za 25,3 mil. KM ili 2,6%više u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Kapitalni transferi Kapitalni transferi uIzmjenama i dopunamaBudžeta Federacije BiH za 2014. godinuiznose 9,7 mil. KM inisu se mijenjali u odnosu na iznos iz prethodnih Izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Izdaci za kamate U Izmjenama i dopunamaBudžeta Federacije BiH za 2014. godinu izdaci za kamate iznose 89,1 mil. KM i isti su kao i u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Izdaci za nabavku stalnih sredstava Izdaci za nabavku stalnih sredstava uIzmjenama i dopunamaBudžeta Federacije BiH za 2014. godinuiznose13,5 mil. KM i u odnosu na iznos iz prethodnih Izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2014. godinumanji su za 1,1 mil. KM ili 7,8%. Izdaci za finansijsku imovinu Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 14
U Izmjenama i dopunamaBudžeta Federacije BiH za 2014. godinu izdaci za finansijsku imovinu iznose 66,9 mil. KM i veći su za 40,8 mil KM u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta OBRAZLOŽENJE PO EKONOMSKIM KODOVIMA 5.
Federacije BiH za 2014. godinu. Izdaci za otplate dugova U Izmjenama i dopunamaBudžeta Federacije BiH za 2014. godinu izdaci za otplate dugova manji su za 0,1 mil. KM iiznose 885,3 mil. KM. Na sljedećem grafikonu prikazano je učešće pojedinih rashoda i izdataka u Izmjenama i dopunamaBudžeta Federacije BiH za 2014. godinu: 5.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 6111 – Bruto plaće i naknade Ukupno planirana sredstva na ovoj poziciji iznose 191,2 mil. KM, od čega se 7,7 mil. KM odnosi na izmirenje poreza i doprinosa iz sudskih presuda, a 183,5 mil. KM na plaće po osnovu redovnog rada (u ovaj iznos uključene su i plaće deminera – TUN timovi). Bruto plaće i naknade po osnovu redovnog rada planirane su na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine za 7272 zaposlenika uz primjenu osnovice za obračun plaća od 315,00 KM. Ukupno planirana sredstva na ovoj poziciji iznose 191,2 mil. KM, što predstavlja povećanje od 0,1 mil. KMu odnosu na iznos iz prethodnih Izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. I dalje je na snazi zaključak Vlade FBiH V. broj 1226/2011, kojim je popuna radnih mjesta moguća samo sporazumnim preuzimanjem državnih službenika iz drugog organa državne službe tj. internim prelaskom, a ukoliko nije moguće realizovati popunu radnih mjesta na taj način, otvara se mogućnost raspisivanja javnog konkursa, ali samo uz prethodno dobijenu saglasnost Vlade Federacije BIH. Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 15
6112 – Naknade troškova zaposlenih Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 27,5 mil. KM i neznatno su manje u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Osnova za planiranje ovih naknada su Uredba o naknadama koje pripadaju članovima Vlade FBiH i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće, te Izmjene Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (odnosi se na državne službenike i namještenike) kojim je Vlada FBiH smanjila naknade za odvojeni život, naknade za troškove smještaja, te naknadu za zakup stana za službene potrebe i kojom je da se naknade u slučaju teže bolesti ili invalidnosti mogu isplaćivati samo jedanput jednokratno. Prilikom planiranja uzet je u obzir Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne I Hercegovine(„Službene novine Federacije BiH“, broj 55/13).Navedenim zakonom regulisana su prava sudija, tužilaca i stručnih saradnika na naknade troškova zaposlenih. 5.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI Doprinosi poslodavca planirani su u ukupnom iznosu od 25,4 mil. KM, i to 2,8 mil. KM po osnovu izmirenja poreza i doprinosa iz sudskih presuda i 22,6 mil. KM po osnovu redovnog rada, proporcionalno ekonomskom kodu 6111 – Bruto plaće i naknade. 5.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge planirani su u ukupnom iznosu od 76,5 mil. KM, što je za 0,1 mil. KMvišeu odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, kao rezultat unutrašnjih preraspodjela. Znatan dio sredstava se odnosi na sredstva koja će se finansirati sa podračuna, tj. za njihovo finansiranje su obezbjeđena namjenska sredstva na prihodovnoj strani. 6131 ‐ Putni troškovi Putni troškovi planirani su u iznosu od 2,9 mil. KM, i neznatno su većiu odnosu na iznos planiran prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 6132–Izdaci za energiju Izdaci za energiju iznose 6,5 mil. KM i veći su za 0,05 mil. KM ili 1%. 6133 – Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge iznose 5,8 mil. KM, što je za 0,2 mil. KM ili 3% više u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 6134 – Nabavka materijala i sitnog inventara Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 16
Izdaci za nabavku materijala i sitnog inventara planirani su u iznosu od 12,6 mil. KM i veći su za 0,2 mil. KM ili 1% u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 6135 – Izdaci za usluge prevoza i goriva Izdaci za usluge prevoza i goriva manji su u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu za 0,04 mil. KM ili 1% i iznose 3,1 mil. KM. 6136 – Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine Izdaci za unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine planirani su u iznosu od 8,0 mil. KM što je za 0,01 mil. KM više u odnosu na iznos izprethodnih Izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 6137 – Izdaci za tekuće održavanje Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 4,0 mil. KM i veći su za 0,02 mil. KM ili 1% u odnosu na iznos izprethodnih Izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 6138 – Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa planirani su u iznosu od 1,7 mil. KM i neznatno su manji u donosu na iznos izprethodnih Izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 6139 – Ugovorene i druge posebne usluge Ugovorene i druge posebne usluge smanjene su za0,3 mil. KM i iznose 31,8 mil. KM. Značajno učešće u strukturi rashoda na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga ostvaruju: 
Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 11,3 mil. KM; 
Ugovorene i druge posebne usluge‐ troškovi ocjene vojnog invaliditeta – Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u iznosu od 0,2 mil. KM; 
Ugovorene i druge posebne usluge ‐ troškovi provođenja revizije iz oblasti boračko‐
invalidske zaštite u FBiH u iznosu od 2,8 mil. KM; 
Ugovorene i druge posebne usluge‐ Usluge štampanja i prodaje taksenih markica u iznosu od 0,6 mil. KM; 
Ugovorene i druge posebne usluge ‐ Održavanje softvera u Trezoru u iznosu od 0,3 mil. KM; 
Ugovorene i druge posebne usluge ‐ Zatezne kamate na sudska rješenja i troškovi spora u iznosu od 8,0 mil. KM; 
Ugovorene i druge posebne usluge ‐ emisija vrijednosnih papira u iznosu od 0,7 mil. KM; Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 17

Ugovorene i druge posebne usluge ‐ Zatezne kamate na sudska rješenja i troškovi spora iz osnova unutrašnjeg duga u iznosu od 3,2 mil. KM; 
Ugovorene i druge posebne usluge ‐ Zatezne kamate na sudska rješenja i troškovi spora iz osnova plaća Vojske FBIH i dobavljači u iznosu od 0,5 mil. KM; 
Ugovorene i druge posebne usluge ‐ održavanje softvera u iznosu od 0,5 mil. KM; 
Ugovorene i druge posebne usluge ‐Izdaci zbog neosnovanog pritvora u iznosu od 0,2 mil. KM; 
Ugovorene i druge posebne usluge – Izdavanje okolišnih dozvola i kategorizacija ugostiteljskih objekata u iznosu od 0,3 mil. KM; 
Ugovorene i druge posebne usluge ‐ Prikupljanje prihoda ostvarenih od naknada za tehničke preglede, polaganje stručnihispita, izdavanjelicenci, uvjerenja, certifikata i ostalo u iznosu od 1,0 mil. KM. 5.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI Izmjenama i dopunama budžeta Federacije BiH za 2014. godinutekući transferi i drugi tekući rashodiplanirani su u iznosu od 1.015,3 mil. KM i povećni su za 23,3 mil. KM u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 6141 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti Tekući transferi drugim nivoima vlasti planirani su u iznosu od 369,9 mil. KM, odnosno povećani su za 25,0 mil. KM u odnosu na sredstva planirana u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Ovo povećanje odnosi se na Tekući transfer drugim nivoima vlasti – sredstva na ime verifikacije duga prema FZ PIO/MIO. Naime, štete izazvane poplavama i klizištima negativno će se odraziti i na prihode vanbudžetskih fondova, prije svega Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 18
Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, iz razloga što je, zbog uništenih privrednih i proizvodnih kapaciteta, velikom broju radnika prekinut radni odnos, te je smanjen priliv sredstava po osnovu doprinosa. U skladu s tim Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odlučila planirati dodatna sredstva na ovoj poziciji u iznosu od 25,0 mil. KM, kojim će se ubrzati dinamika otplate duga, a služit će kao pomoć zbog smanjenog priliva po osnovu doprinosa kako bi se omogućile neometane isplate penzija. 6142 – Tekući transferi pojedincima Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 470,3 mil. KM i veći su za0,7 mil. KMu odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Najznačajnija promjena je na poziciji Tekući transferi pojedincima ‐Transfer za raseljena lica i povratnike, koja je za 0,7 mil. KM veća u odnosu na prethodne Izmjene i dopune BudžetaFederacije BiH za 2014. godinu, a rezultat je preraspodjele na osnovu Odluke o preraspodjeli sredstava sa Federalne direkcije robnih rezervi na Fedralno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica kojom je umanjena pozicija Nabavka ostalih stalnih sredstava – Nabavka robnih rezervi. 6143 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama Tekući transferi neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od 24,0mil. KM i veći su za 0,3 mil. KM.Najznačajnija promjena je na poziciji Tekući transferi neprofitnim organizacijama‐ Demineri (TUN) timovi, koja je veća za 0,3 mil. KM u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 6144 – Subvencije javnim preduzećima Subvencije javnim preduzećima planirane su u iznosu od 115,7 mil. KM i smanjene su za 0,8 mil. KM.Do promjene je došlo na poziciji Subvencije javnim preduzećima ‐ Konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH, koja je smanjena za 0,8 mil. KM u odnosu naprethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu kao rezultat preraspodjele sa ove pozicije na poziciju Ostala domaća pozajmljivanja ‐ Trajni revolving fond. 6145 – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirane su u iznosu 4,4 mil. KM, i ostala su nepromijenjena, a najvećim dijelom se odnose na razdjel Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. 6148 – Drugi tekući rashodi Drugi tekući rashodi planirani su u iznosu od 31,0 mil. KM i veći su za 0,1 mil. KM. Do povećanja od 0,1 mil. KM došlo je na poziciji Drugi tekući rashodi –sudske presude po osnovu neizmirenih plaća Vojsci FBiH, na osnovu izvršene preraspodjele sredstava. Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 19
5.5. KAPITALNI TRANSFERI Kapitalni transferi su planirani u iznosu od 9,7 mil. KM, i ostali su nepromijenjeni u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 6151 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti Kapitalni transferi drugim nivoima vlastiplanirani su u iznosu od 2,7 mil. KM od kojih je najznačajniji Podrška implementaciji održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica u iznosu od 1,5 mil. KM. 6152 – Kapitalni transferi pojedincima Kapitalni transferi pojedincima iznose 1,5 mil. KM, što je na nivou sredstava planiranih u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, a najvećim dijelom se odnosena transfere pojedincima – nabavka automobila za invalide. 6153 – Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od 2,3 mil. KM. Najveći dio ovih transfera obuhvata poziciju u okviru Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za rekonstrukciju ustanova za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH u iznosu od 2,3 mil. KM. 6155 – Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – Japanski grant 2KR planiran je u iznosu od 3,2 mil. KM (u 2012. i 2013. godini planirano je po 4,0 mil. KM) po osnovu Zaključka Vlade V. broj 613/2011 od 14.06.2011. godine za popunu Protuvrijednosnog fonda u ukupnom iznosu od 24,4 mil. KM,i Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Aneksa 2. Ugovora o reprogramu obaveza popune Protuvrijednosnog fonda po razmijenjenim notama sa Vladom Japana od 1996. do 2000. godine, donesenoj na 17. Sjednici Vlade FBiH održanoj 05.09.2011. godine. UIzmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu planiran je iznos od 3,2 mil. KM, što je na nivou sredstava planiranih u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 5.6. IZDACI ZA KAMATE Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 89,1 mil. KM, što je na nivou sredstava planiranih u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Od toga kamate na pozajmice primljene kroz Državu iznose 72,7 mil. KM, izdaci za inostrane kamate iznose 2,8 mil. KM, kamate na domaće pozajmljivanje iznose 9,5 mil. KM i izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama planirane su u iznosu od 4,0 mil. KM. 5.7. IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8212 – Nabavka građevina Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 20
Nabavka građevina planirana je u iznosu od 0,7 mil. KM što je na nivou sredstava planiranih u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 8213 – Nabavka opreme Nabavka opreme planirana je u ukupnom iznosu od 6,5 mil. KM, što je za 0,4 mil. KM manje u odnosu na sredstva planirana u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Najveći dio se odnosi na namjenska sredstva na posebnim računima u okviru Jedinstvenog računa Trezora. 8214 – Nabavka ostalih stalnih sredstava Nabavka ostalih stalnih sredstava iznosi 2,3 mil. KM, što je za 0,7 mil. KM manje u odnosu na sredstva planirana u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, a najvećim dijelom se odnosi na nabavku robnih rezervi u iznosu od 2,1 mil. KM. Smanjenje od 0,7 mil. KM je rezultat izvršene preraspodjele na osnovu Odluke o preraspodjeli sredstava sa Federalne direkcije robnih rezervi na Fedralno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica kojom je umanjena pozicija Nabavka ostalih stalnih sredstava – Nabavka robnih rezervi. 8215 – Nabavka stalnih sredstava u obliku prava Nabavka stalnih sredstava u obliku prava je planirana u iznosu od 3,5 mil. KM odnosno za 0,1 mil. KM manje u odnosu na prethodne Izmjene i dopune BudžetaFederacije BiH za 2014. godinu. 8216 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje Rekonstrukcija i investiciono održavanje su planirani u ukupnom iznosu od 0,5 mil. KM, što predstavlja neznatno manji iznos u odnosu na sredstva planirana u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 5.8. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU 8221 – Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti Na poziciji pozajmljivanje drugim nivoima vlasti planiran je iznos od 40,0 mil. KM Ova pozicija nije bila planirana prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. S obzirom da će se posljedice poplava i klizišta negativno odraziti i na budžete nižih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno budžete kantona, koji pored akumuliranog deficita, imaju problem i sa samanjenim prilivom sredstava i pogoršanjem likvidnosti, te s obzirom da se premijeru Federacije BiH obratilo nekoliko kantonalnih premijera sa molbom za pomoć u stabilizaciji, odnosno uravnoteženju budžeta planirana su finansijska sredstva u iznosu od 40,0 mil. KM, koja će se realizovati na kreditnoj osnovi i pod istim uslovima po kojima se Federacija Bosne i Hercegovine zadužila kod Međunarodnog monetarnog fonda. Ovaj iznos sredstava će Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 21
značajno uticati na stabilizaciju i likvidnost budžeta pojedinih kantona, te će omogućiti kantonima da i oni daju svoj doprinos saniranju nastalih šteta. Kriterije za prenos sredstava, te iznose kreditnih sredstava po pojedinim kantonima naknadno će, donošenjem odluke, definisati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti transferisana kantonima nakon potpisivanja sporazuma o prenosu kreditnih sredstava. 8225 – Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima Na poziciji izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima planiran je iznos od 5,6 mil. KM kao i u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, a odnosi se na učešće Vlade Federacije BiH u projektima rekonstrukcije koje finansira Međunarodna zajednica. 8226 – Ostala domaća pozajmljivanja Ostala domaća pozajmljivanja planirana su u iznosu od 21,4 mil. KM, i u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu veća suza 0,8 mil. KM. Povećanje od 0,8 mil. KM se odnosi na poziciju Ostala domaća pozajmljivanja – Trajni revolving fondšto je rezultat preraspodjele sa pozicijeSubvencije javnim preduzećima ‐ Konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH. Pozicija ostala domaća pozajmljivanja obuhvata:  Garancijski fond za unapređenje domaće privrede u iznosu od 1,0 mil. KM;  Projekte Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta koji se realiziju putem Union banke Federacije BiH;  Subordinirani kredit Union banke d.d. Sarajevo kojim Vlada Federacije BiH ima namjeru ojačati Union banku d.d. Sarajevo, te joj na taj način omogućiti otvaranje dodatne povoljne kreditne linije za privredne subjekte i fizička lica;  Trajni revolving fond u iznosu od 2,8 mil. KM. 5.9. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA 8231 – Otplate dugova primljenih kroz Državu Otplate dugova primljenih kroz Državu iznose 481,4 mil. KM,što je na nivou sredstava planiranih u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 8232 – Vanjske otplate Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 22
Vanjske otplate odnose se na direktne obaveze Federacije ‐ ino dug i planirane su u iznosu od3,5 mil. KM,što je na nivou sredstava planiranih u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 8233 – Otplate domaćeg pozajmljivanja Otplate domaćeg pozajmljivanja planirane su u iznosu od 234,7 mil. KM,što je na nivou sredstava planiranih u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 8234 – Otplate unutrašnjeg duga Otplate unutrašnjeg duga u 2014. godini iznose 164,2 mil. KM, što je za 0,1 mil. KM manje u odnosu na sredstva planirana u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, a podrazumijevaju: 
Otplate unutrašnjeg duga ‐ neizmirene plaće i naknade Vojske FBiH u iznosu 0,3 mil. KM; 
Otplate unutrašnjeg duga ‐ obaveze za staru deviznu štednju u iznosu od 7,0 mil. KM; 
Otplate unutrašnjeg duga ‐ obaveze za staru deviznu štednju ‐ sudske presude ‐ glavnica u iznosu od 0,8 mil. KM; 
Otplate unutrašnjeg duga ‐ obaveze za staru deviznu štednju ‐ obveznice ‐ glavnica u iznosu od 137,1 mil. KM; 
Otplate unutrašnjeg duga ‐ obaveze za staru deviznu štednju ‐ obveznice ‐ kamata u iznosu od 9,1 mil. KM; 
Otplate unutrašnjeg duga ‐ ratna potraživanja (obveznice‐kamata) u iznosu od 4,9 mil. KM; 
Otplate unutrašnjeg duga ‐ ratne tražbine ‐ sudske presude ‐ glavnica u iznosu od 2,0 mil. KM; 
Otplate unutrašnjeg duga ‐ obaveze prema dobavljačima u iznosu od 3,0 mil. KM. 8235 – Otplate duga po izdatim garancijama Otplate duga po izdatim garancijama iznose 0,12 mil. KM,što je na nivou sredstava planiranih u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. 8236 – Otkup duga Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 23
Otkup duga iznosi 1,3 mil. KM,što je na nivou sredstava planiranih u prethodnim Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, a obuhvata: 
Otkup duga – Zamjena duga III – Vihovići i Hidroelektrana Rama. Vlade Njemačke i Bosne i Hercegovine su 1999. godine potpisale Sporazum o preuzimanju, smanjenju i konsolidaciji vanjskih dugova. Ovim sporazumom je predviđena zamjena – otkup duga, pri čemu baza za konverziju duga u iznosu od 40 mil. KM mogu biti projekti za zaštitu i očuvanje okoline, projekti za borbu protiv siromaštva i projekti za unapređenje obrazovanja. Uslov za zamjenu – otpis duga je da Bosna i Hercegovina, prethodno, za realizaciju projekta uloži vlastita sredstva u vrijednosti od 20% iznosa predviđenog za konverziju duga. Po realizaciji kompletnog projekta, koji je osnov za otkup, Vlada Njemačke će izvršiti otpis ukupnog duga. Ujedno se postiže i oprost kamate od 17,4 mil. KM, počevši od 2005. godine do kraja otplate 2038. godine. Ukupan dug Bosne i Hercegovine prema Njemačkoj, koji može biti predmet otkupa, iznosi 53,27 mil. EUR. Riječ je o povoljnim aranžmanima na osnovu kojih se smanjuje vanjski dug Federacije BiH, a Vlada Federacije BiH je prihvatila obavezu da iz budžeta Federacije BiH finansira navedene projekte. Navedena pozicija obuhvata: 
Otkup duga ‐ Zamjena duga III – Vihovići planiran je u iznosu od 0,8 mil. KM; 
Otkup duga ‐ Hidroelektrana Rama planiran je u iznosu od 0,5 mil. KM. Obrazloženje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu 24
Download

Obrazloženje Zakona o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za