Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Na osnovu čl. 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik
RS”, br.120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o
radu državnog organa (“Službeni glasnik RS” broj 68/10) Grad Šabac objavljuje
INFORMATOR O RADU
GRADA ŠAPCA
1. SADRŽAJ.........................................................................................................................................1
2. OSNOVNI PODACI O ORGANU I INFORMATORU..................................................................3
3. ORGANIZACIONA STRUKTURA...............................................................................................4
4. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA....................................................................................................16
5. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA........................................................................18
6. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA..........................21
7. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA.................................................................21
8. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I
OBAVEZA.........................................................................................................................................25
9. NAVOĐENJE PROPISA...............................................................................................................26
10. USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM
LICIMA..............................................................................................................................................35
11. POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA.................................................................................45
12. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA.............................................................75
13. PODACI O PRIHODIMA I
RASHODIMA....................................................................................................................................79
14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA.......................................................................................251
15. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI...........................................................................................324
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
1
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM
PRIMANJIMA.................................................................................................................................324
17. PODACI O SREDSTVIMA RADA...........................................................................................324
18. ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA.....................................................................................333
19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU.......................................................................................333
20. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA ORGAN OMOGUĆAVA PRISTUP..................................334
21. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP
INFORMACIJAMA.........................................................................................................................335
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2. OSNOVNI PODACI O ORGANU I INFORMATORU
Shodno čl.39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik
RS” br. 120/04, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) ) i Uputstvu za izradu i objavljivanje informatora o
radu državnog organa ( “Službeni glasnik RS” broj 68/10)grad Šabac izdaje informator o svom
radu.
Adresa sedišta organa je: Gospodar Jevremova br.6 15000 Šabac, matični broj: 7170033, adresa
elektronske pošte: [email protected]
Rešenjem načelnika Gradske uprave grada Šapca br. 110-85/10-16 od 31.12.2010. godine, a
na osnovu člana 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik
RS” br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za
slobodan pristup informacijama od javnog značaja i izradu informatora određena je Mirjana Mecić Marinković, diplomirani ekonomista, rukovodilac Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.
Informator o radu grada Šapca prvi put je objavljen dana 31.12.2005. god.
Datum poslednje izmene i dopune informatora je 15.01.2014. godine.
Uvid u informator može se ostvariti kod ovlašćenog lica za izradu, svakog radnog dana od
7:30h do 15:30h, u prostorijama Gradske uprave grada Šapca, ulica Gospodar Jevremova br. 6 II
sprat, kancelarija broj 34. Štampana kopija informatora može se dobiti na istom mestu.
Informator o radu grada Šapca dostupan je u elektronskom obliku na zvaničnom sajtu grada
Šapca www.sabac.org.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
3
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
3. ORGANIZACIONA STRUKTURA
GRAĐANI
SKUPŠTINA
GRADA
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE,
ZAMENICI
GRADONAČELNIK
GRADSKO VEĆE
ZAMENIK
GRADONAČELNIKA
SEKRETAR
SKUPŠTINE
GRADSKA UPRAVA
(NAČELNIK)
GRAĐANSKI BRANILAC
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
4
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
(NAČELNIK)
ODELJENJE ZA DRUŠTVENE
DELATNOSTI I
PRIVREDU
(NAČELNIK)
ODELJENJE ZA FINANSIJE
(NAČELNIK)
GRADSKA UPRAVA
(NAČELNIK)
ODELJENJE ZA URBANIZAM
(NAČELNIK)
ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE I
KOMUNALNO – STAMBENE POSLOVE
(NAČELNIK)
ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE
I ZAJEDNIČKE POSLOVE
(NAČELNIK)
ODELJENJE KOMUNALNE POLICIJE
(NAČELNIK)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
OPŠTA UPRAVA
(NAČELNIK)
ODSEK ZA UPRAVU I
GRAĐANSKA STANJA
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA
GRAĐANSKA STANJA
ODSEK ZA MESNE KANCELARIJE I
MESNE ZAJEDNICE
(ŠEF ODSEKA)
ŠEF MESNE KANCELARIJE
MATIČAR
MATIČAR U MESNOJ
KANCELARIJI
REFERENT PISARNICE
REFERENT ZA
BIRAČKI SPISAK
TEHNIČKI SEKRETAR U
MESNOJ KANCELARIJI
REFERENT ZA OVERE
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
6
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
DRUŠTVENE DELATNOSTI I PRIVREDA
(NAČELNIK)
ODSEK ZA OBRAZOVANJE, KULTURU,
SPORT I PREDUZETNIŠTVO
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA POSLOVE OBRAZOVANJA
SARADNIK ZA POSLOVE KULTURE I
FIZIČKE KULTURE
PROSVETNI INSPEKTOR
SARADNIK ZA GRAĐEVINSKO INVESTICIONE
POSLOVE
ODSEK ZA DEČJU, SOCIJALNU
I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA UPRAVNO PRAVNE
POSLOVE
SARADNIK ZA POSLOVE DEČJEG I
RODITELjSKOG DODATKA I
PORODILjSKOG ODSUSTVA
REFERENT ZA POSLOVE
PORODILjSKOG ODSUSTVA
REFERENT ZA POSLOVE
DEČJEG DODATKA
SARADNIK ZA INVESTICIONO TEHNIČKE
POSLOVE
SARADNIK ZA ZDRAVSTVENU I
SOCIJALNU ZAŠTITU
SARADNIK ZA PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO
SARADNIK ZA POSLOVE INVALIDSKO
BORAČKE ZAŠTITE
SARADNIK ZA RADNE KNJIŽICE
DAKTILOGRAF
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
REFERENT ZA ISPLATU INVALIDSKO
BORAČKE ZAŠTITE
POVERENIK ZA IZBEGLICE
7
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ODELJENJE ZA FINANSIJE
(NAČELNIK)
ODSEK ZA BUDŽET
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA
IMOVINSKO
PRAVNE ODNOSE
SARADNIK ZA
POSLOVE
BUDŽETA
ODSEK ZA TREZOR
(ŠEF ODSEKA)
ГРУПА ЗА
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ODSEK ZA
RAČUNOVODSTVO
(ŠEF ODSEKA)
ODSEK PORESKE
ADMINISTRACIJE
(ŠEF ODSEKA)
KONTISTA
SARADNIK ZA
INTERNU
RUKOVODILAC GRUPE KONTROLU
I UPRAVLJANJE
GOTOVINSKIM
KONTISTA ZA MESNE SREDSTVIMA
ZAJEDNICE
REFERENT
ZA OBRAČUN
ZARADA
PORESKI
INSPEKTOR
KANCELARIJSKE
KONTROLE I
BUDŽETSKI
INSPEKTOR
KONTISTA
GLAVNE KNJIGE
BUDŽETA
KNJIGOVOĐA MESNIH
ZAJEDNICA
SARADNIK ZA
JAVNE NABAVKE
SARADNIK ZA
PLANSKO ANALITIČKE
POSLOVE
REFERENT
LIKVIDATOR
REFERENT ZA
EVIDENCIJU
OSNOVNIH
SREDSTAVA
PORESKI
INSPEKTOR
TERENSKE KONTROLE
KNJIGOVOĐA
FINANSIJSKI
KNJIGOVOĐA
BLAGAJNIK
DAKTILOGRAF
KNJIGOVOĐA
MESNIH
ZAJEDNICA
REFERENT ZA
PORESKU
KONTROLU
REFERENT ZA
POSLOVE
PORESKE
EVIDENCIJE
REFERENT
NABAVKE
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
8
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ODELJENJE ZA URBANIZAM
(NAČELNIK)
ODSEK ZA URBANIZAM I
GRAĐEVINARSTVO
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE
I URBANIZAM
ODSEK GRAĐEVINSKE
INSPEKCIJE (ŠEF ODSEKA)
GRAĐEVINSKI INSPEKTOR
SARADNIKA ZA URBANIZAM I
ARHITEKTURU
SARADNIK ZA UPRAVNO PRAVNE POSLOVE
REFERENT ZA OBRADU AKTA O URBANISTIČKIM
USLOVIMA I IZVODA IZ URBANISTIČKIH PLANOVA
REFERENT ZA OBRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
SARADNIK ZA GEODETSKE POSLOVE
GEOMETAR
TEHNIČKI SEKRETAR
DAKTILOGRAF
FIGURANT - VOZAČ
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
9
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE I
KOMUNALNO – STAMBENE POSLOVE
(NAČELNIK ODELJENJA)
ODSEK KOMUNALNE INSPEKCIJE
(ŠEF ODSEKA)
ГРУПА ЗА
ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
INSPEKTOR ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
ODSEK SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE
(ŠEF ODSEKA)
SAOBRAĆAJNI INSPEKTOR
SARADNIK ZA
UPRAVNO PRAVNE
POSLOVE
DAKTILOGRAF
SARADNIK ZA EKOLOGIJU
KOMUNALNI
INSPEKTOR
DAKTILOGRAF
KOMUNALNI
REDAR
IZVRŠITELj
DAKTILOGRAF
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
10
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE
I ZAJEDNIČKE POSLOVE
(NAČELNIK)
ODSEK ZA
SKUPŠTINSKE
POSLOVE (ŠEF ODSEKA)
КАБИНЕТ
ГРАДОНАЧЕЛН
ИКА
ŠEF KABINETA
SARADNIK ZA
ODNOSE SA
MEDIJIMA I
JAVNOŠĆU
ODSEK ZA
INFORMATIKU
I RAZVOJ (ŠEF ODSEKA)
ODSEK ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE
(ŠEF ODSEKA)
ГРУПА ЗА ГИС
КАНЦЕЛАРИЈ
А
ЗА ЛЕР
SARADNIK
ZA NORMATIVNOPRAVNE POSLOVE
RUKOVODILAC
KANCELARIJE
SARADNIK ZA
INFORMACIONE
SISTEME
SARADNIK ZA LER
SARADNIK ZA
PREVODILAČKE I
POSLOVE INFORMISANJA
SEKRETAR
GRADONAČELNIKA
SARADNIK ZA
APLIKATIVNI
SOFTVER
SARADNIK ZA
URBANIZAM,
PLANIRANJE I
SOFTVER
SARADNIK ZA
RADNE ODNOSE
SARADNIK ZA POSLOVE
SKUPŠTINE I VEĆA
DOMAĆIN GRADSKE
KUĆE
SISTEM ADMINISTRATOR
KOORDINATOR ODRŽAVANJA
PROJEKTANT INFORMACIONOG
SISTEMA
TEHNIČKI SEKRETAR
PORTIR
INŽENJER ODRŽAVANJA
INFORMACIONOG SISTEMA
DAKTILOGRAF
KOPIRANT
VOZAČ
DOMAR
TELEFONISTA
TEHNIČAR INFORMACIONOG
SISTEMA
TEHNIČKI SEKRETAR
KAFE KUVARICA
ČISTAČICA
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
11
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ODELJENJE KOMUNALNE POLICIJE
(NAČELNIK ODELJENJA)
ODSEK ZA GRADSKO PODRUČJE
(ŠEF ODSEKA)
KOMUNALNI POLICAJAC
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ODSEK ZA SEOSKO PODRUČJE
(ŠEF ODSEKA)
KOMUNALNI POLICAJAC
12
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
U skladu sa Odlukom o organizaciji Gradske uprave grada Šapca („Službeni list grada Šapca'', broj
40/08 i 20/09”, www.sabac.org) osnovne organizacione jedinice Gradske uprave su:
1. Odeljenje za opštu upravu
2. Odeljenje za društvene delatnosti i privredu
3. Odeljenje za finansije
4. Odeljenje za urbanizam
5. Odeljenje za inspekcijske i komunalno-stambene poslove
6. Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove
7. Odeljenje komunalne policije
Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje propisa o lokalnoj
samoupravi i unapređenje organizacije rada Gradske uprave, praćenje zakonitosti, efikasnosti i
ažurnosti rada Gradske uprave, pružanje pravne pomoći građanima, poslove pisarnice, vođenje
biračkog spiska grada Šapca, vođenje matičnih knjiga i knjiga državljana i izdavanje izvoda,
odnosno uverenja iz ovih knjiga, izdavanje uverenja o podacima o kojima se vodi službena
evidencija, kao i uverenja na osnovu podataka o kojima se ne vodi službena evidencija kada je
dokazivanje tih činjenica propisano zakonom, poslove građanskih stanja (naknadni upisi u matične
knjige i ispravljanje grešaka u matičnim knjigama i knjigama državljana, promena ličnog imena i
dr.) overavanje potpisa, rukopisa i prepisa, sprovođenje izbornog postupka, pripremanje predloga
rešenja po žalbama dostavljenim Gradskom veću, kada Veće odlučuje kao drugostepeni organ,
poslove saradnje sa mesnim zajednicama i sve druge poslove koji nisu u delokrugu drugog
odeljenja, u skladu sa zakonom.
Načelnik Odeljenja je Nenad Đurić, diplomirani pravnik, telefon: 015 364 127
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu, u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti
lokalne samouprave, obavlja poslove iz oblasti: osnovnog i srednjeg obrazovanja, predškolskog
vaspitanja i obrazovanja, politike i potreba mladih, kulture, fizičke kulture, dečije, socijalne i
invalidsko-boračke zaštite, primarne zdravstvene zaštite, farmaceutske delatnosti, zaštite kulturnih
dobara, prosvetne inspekcije, stručnog nadzora nad izvođačem građevinskih radova, povereništva
Komesarijata za izbeglice, privrede, vodoprivrede, robnih rezervi, izdavanja radnih knjižica, overe
ugovora kod privatnih poslodavaca, kao i sve druge poslove u oblasti privrede i društvenih
delatnosti u skladu sa zakonom.
Načelnik Odeljenja je Ana Marinković, profesor razredne nastave, telefon: 015 364 116
Odeljenje za finansije vrši poslove koji se odnose na: pripremu, izradu i izvršenje budžeta,
finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima, kontrolu korišćenja budžetskih
sredstava, i finansijsko materijalno poslovanje i izveštavanje, finansiranje delatnosti iz nadležnosti
grada, finansijsko i materijalno poslovanje mesnih zajednica (kompletiranje, likvidiranje, kontiranje
i knjiženje dokumentacije), sastavljanje godišnjih računa za indirektne i direktne korisnike budžeta
grada Šapca, zatim sastavljanje konsolidovanog godišnjeg računa za grad Šabac, sprovođenje
postupka javnih nabavki za Gradsku upravu i organe Grada, poslove evidencije osnovnih sredstava
Gradske uprave i mesnih zajednica, poslove isplate zarada i drugih primanja zaposlenima u
Gradskoj upravi i organima Grada, isplate dnevnica odbornicima i članovima radnih tela organa
Grada, imovinsko pravne poslove, poslove eksproprijacije, stručne i administrativne poslove
Komisije za vraćanje zemljišta po PZF, otkup stanova u svojini grada Šapca, vođenje jedinstvene
evidencije celokupne imovine čiji je korisnik Grad. Vrši poslove pripreme programa, informacije i
izveštaje o poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Šabac, priprema predloge i daje
mišljenja o merama iz oblasti cena. U Odeljenju za finansije obavljaju se poslovi utvrđivanja i
naplate poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica, organizuju i prate poslovi izvršenja kancelarijske
i terenske kontrole pri naplati lokalnih javnih prihova, kao i prinudne naplate istih, zatim provera
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
13
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije i knjiženje iste, i vrši druge poslove u skladu sa
zakonom.
Načelnik Odeljenja je Marijana Kostadinović, diplomirani ekonomista, telefon: 015 346 229
Odeljenje za urbanizam, obavlja poslove koji se odnose na : prostorno planiranje, urbanizam
i izgradnju objekata. Odeljenje sprovodi proceduru donošenja prostornog plana Grada i
urbanističkih planova, vrši evidentiranje i čuvanje planskih dokumenata i urbanističkih planova,
potvrđuje urbanističke projekte i organizuje javnu prezentaciju istih, vrši administrativne i drute
poslove za potrebe gradske Komisije za planove, izdaje akt o urbanističkim uslovima i izvod iz
urbanističkog plana, potvrđuje da je idejni projekat urađen u skladu sa aktom o urbanističkim
uslovima, ili izvodom iz urbanističkog plana, kao poverene poslove u skladu sa zakonom, izdaje
odobrenje za izgradnju, potvrđuje prijavu početka izvođenja radova, potvrđuje prijavu radova za
izvođenje radova za koje se ne izdaje odobrenje za izgradnju, potvrđuje prijavu pripremnih radova,
vrši kontrolu usaglašenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom, izdaje upotrebnu dozvolu za
objekte za koje je izdalo odobrenje za izgradnju, vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa
iz nadležnosti Grada u oblasti građevinarstva, vođenje postupka i donošenje rešenja o rušenju
objekata u postupku inspekcijskog nadzora, kao i druge poslove u skladu sa Zakonom o planiranju i
izgradnji i drugim propisima iz ove oblasti.
Načelnik Odeljenja je Đorđe Isaković, diplomirani pravnik, telefon: 015 345 263
Odeljenje za inspekcijske i komunalno-stambene poslove vrši poslove koji se odnose na :
inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti Grada u oblasti komunalnih delatnosti,
saobraćaja, zaštite životne sredine, praćenje rada javnih preduzeća i mesnih zajednica u komunalnoj
oblasti, kontrolu javne higijene, iseljaj bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija,
prenos stanarskog prava i druge stambene poslove, izradu normativnih akata iz nadležnosti
odeljenja, a obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
Načelnik Odeljenja je Milan Vasić, diplomirani pravnik, telefon: 015 345 700
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove vrši stručne i organizacione poslove za
Skupštinu grada, gradonačelnika i Gradsko veće, koji se odnose na: izradu normativnih akata,
pripremu i održavanje sednica Skupštine grada, Gradskog veća i njihovih tela, obradu materijala sa
sednica, pripremu materijala za gradonačelnika, objavljivanje akata organa Grada, evidentiranje i
čuvanje izvornih akata i dokumenata o radu organa Grada, uređivanje i izdavanje službenog
lista Grada, predstavke i pritužbe građana i prijem stranaka predvodilačke poslove, protokol, odnose
sa javnošću, saradnju sa opštinama i gradovima, sprovođenje strategije lokalnog ekonomskog
razvoja, praćenje stanja privrede, promotivne aktivnosti, izrada projekata u cilju realizacije
donatorskih programa i dr.
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove vrši i poslove projektovanja, razvoja,
implementacije i održavanja informacionih sistema, poslove automatske obrade i održavanja baza
podataka za potrebe Gradske uprave i organa Grada, javnih preduzeća, ustanova i drugih korisnika
budžeta, kao i ostale poslove kojima se obezbeđuju uslovi za rad Gradske uprave i organa Grada,
kao što su: korišćenje i održavanje zgrada i službenih prostorija, prevoz motornim vozilima u
službene svrhe i njihovo održavanje, održavanje higijene, fizičko – tehničko obezbeđenje,
daktilografski poslovi, kurirski poslovi, poslovi telefonske centrale, umnožavanje pisanih
materijala, poslovi protivpožarne zaštite, odbrane, poslovi bezbednosti i zdravlja na radu, poslovi u
vezi sa radnim odnosima izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u Gradskoj upravi i
organima grada, kao i drugi slični poslovi u skladu sa zakonom.
Načelnik Odeljenja je Tamara Stefanović, diplomkirani inženjer organizacionih nauka,
telefon: 015 364 125
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
14
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Odeljenje komunalne policije obavlja poslove koji se odnose na: održavanje komunalnog i
drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, vršenje kontrole nad primenom
zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada,
ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa
zakonom i propisima Grada, zaštitu životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i
drugih javnih objekata od značaja za Grad, podršku sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje
nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz
nadležnosti Grada i vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom.
PREGLED ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI PO ORGANIZACIONIM
JEDINICAMA (sistematizovana i popunjena radna mesta)
Red.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Odeljenje
Odeljenje za opštu
upravu
Odeljenje za
društvene delatnosti
i privredu
Odeljenje za
skupštinske i
zajedničke poslove
Odeljenje za
finansije
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalno stambene
poslove
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje
komunalne policije
Gradska uprava
Ukupno
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Sistematizovano
54
Popunjeno
43
27
17
57
39
40
29
27
18
23
20
26
22
5
259
4
192
15
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
4. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA
Organi grada su: Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće.
Radi ostvarivanja poslova iz nadležnosti grada, pored organa grada , obrazuje se i Gradska
uprava.
Gradonačelnik
Izvršnu funkciju u gradu vrši gradonačelnik koji se bira na period od četiri godine.
Gradonačelnik grada Šapca je Miloš Milošević, dipl. pravnik. Kontakt telefoni su 015/347707 i 015/347-177.
Gradonačelnik:
1) predstavlja i zastupa grad;
2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada;
3) predlaže odluke i druge akte koje donosi Skupština, kao i način rešavanja pitanja o kojima
odlučuje Skupština grada;
4) stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike,
5) usmerava i usklađuje rad Gradske uprave;
6) predlaže postavljenje i razrešenje načelnika Gradske uprave
7) naredbodavac je za izvršenje budžeta;
8) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine;
9) vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima grada.
Zamenik gradonačelnika
Gradonačelnik ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da
obavlja svoju dužnost.
Zamenik gradonačelnika grada Šapca je Nemanja Pajić dipl. inženjer tehnologije. Kontakt
telefon je 015/347-770.
Gradsko veće
Gradsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija gradonačelnika i skupštine grada
i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Gradske uprave.
Gradsko veće ima 11 članova, koje, na predlog gradonačelnika, bira Skupština grada,
većinom glasova od ukupnog broja odbornika, na period od četiri godine.
Članovi Gradskog veća grada Šapca su:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
16
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Jasminka Ristivojević - dipl. ekonomista, zadužena za: obrazovanje, socijalnu zaštitu,
predškolsku ustanovu. Kontakt telefon 015/347-117;
Slaviša Savić – mašinski tehničar. Kontakt telefon 015/347-117;
Zoran Čekić - dipl. ing. poljoprivrede, zadužen za poljoprivredu. Kontakt telefon 015/347117;
Dragorad Tomić - dipl. ekonomista, zadužen za privredu i finansije javnih preduzeća.
Kontakt telefon 015/347-117;
Petar Lončar - diplomirani ekonomista, zadužen za
prigradskog prevoza. Kontakt telefon 015/347-117;
poljoprivredu i cene gradskog i
Slobodan Nikolić - ekonomista, zadužen za saradnju sa pobratimljenim gradom Ivanovo iz
Rusije i nevladine organizacije. Kontakt telefon 015/347-117;
Vesna Živković – diplomirani ekonomista. Kontakt telefon 015/347-117;
Salko Karadarević - ekonomski tehničar, zadužen za udruženja građana, ljudska i manjinska
prava. Kontakt telefon 015/347-117;
Ilona Janković - diplomirani inženjer građevine, zadužena za praćenje investicija Gradske
uprave. Kontakt telefon 015/347-117;
Čedomir Jovanović – pravnik. Kontakt telefon 015/347-117
Skupština grada
Predsednik Skupštine grada Šapca je prim dr Slobodan Mirković - kontakt telefon 015/347770.
Zamenici predsednika Skupštine grada Šapca su Sreten Radovanović, preduzetnik, kontakt
telefon 015/347-770 i Milutin Stanković, student, kontakt telefon 015/346-995.
Skupština grada je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene
ustavom, zakonom i statutom.
Skupštinu grada čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim
glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom grada.
Skupština grada ima 69 odbornika.
Sednicu Skupštine grada saziva predsednik skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri
meseca.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
17
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Gradska uprava
Radom Gradske uprave rukovodi načelnik Gradske uprave.
Načelnik Gradske uprave predstavlja upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno
obavljanje poslova i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih.
Načelnik za svoj rad i rad uprave odgovara Skupštini grada i gradonačelniku u skladu sa
Statutom grada i odlukom Skupštine grada o Gradskoj upravi.
Načelnik Gradske uprave grada Šapca je Miloš Stanojčić, diplomirani pravnik,
telefon: 015 347 177.
Gradska uprava:
1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada i gradonačelnik;
2) izvršava odluke i druge akte Skupštine grada i Predsednika gradonačelnika;
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća,
ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada;
4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine
grada;
5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno gradu;
6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrde Skupština grada i gradonačelnik.
Gradska uprava dužna je da građanima omogući nesmetano ostvarivanje njihovih prava,
obaveza i pravnih interesa, daje potrebne podatke i obaveštenja, pruža pravnu pomoć, sarađuje sa
građanima, poštuje ljudsku ličnost i čuva ugled Gradske uprave.
5. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA
Javnost rada, isključenje i ograničavanje javnosti rada državnog organa, regulisana je sledećim
propisima:
1. Statutom grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 32/08)
Član 11.
Rad organa Grada je javan.
Član 35.
Sednice Skupštine grada su javne. Za javnost rada Skupštine grada odgovoran je predsednik
Skupštine grada. Skupština grada može odlučiti da sednica Skupštine ne bude javna zbog razloga
bezbednosti i odbrane zemlje i drugih posebno opravdanih razloga koji se konstatuju pre
utvrđivanja dnevnog reda.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
18
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2. Odlukom o organizaciji Gradske uprave grada Šapca (’’Službeni list grada Šapca'', broj
40/08 i 20/09'')
Član 40.
Gradska uprava obezbeđuje javnost rada davanjem informacija sredstvima javnog
informisanja, davanjem službenih saopštenja i obezbeđivanjem uslova za nesmetano
obaveštavanje javnosti o obavljanju poslova iz svog delokruta.
Član 41.
Načelnik Gradske uprave daje informacije o radu Gradske uprave sredstvima
javnog informisanja, a može ovlastiti i drugo zaposleno lice u Gradskoj upravi da to
učini.
Rukovodioci organizacionih jedinica daju sredstvima javnog informisanja
informacije o radu organizacionih jedinica kojima rukovode.
Član 42.
Gradska uprava će uskratiti davanje informacija ako njena sadržina predstavlja
državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu, odnosno u slučajevima predviđenim
zakonom.
O uskraćivanju informacija ili drutih podataka i činjenica odlučuje načelnik
Gradske uprave.
3. Poslovnikom Skupštine grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 32/08)
Član 106.
Sednice skupštine su javne.
Za javnost rada Skupštine odgovoran je predsednik Skupštine.
Član 107.
Skupština, na obrazloženi predlog predsednika Skupštine, gradonačelnika, Gradskog veća ili
najmanje deset odbornika, može odlučiti da sednica ne bude javna zbog razloga bezbednosti i
drugih razloga utvrđenih zakonom koji se konstatuju pre utvrđivanja dnavnog reda.
O predlogu iz stava 1. ovog člana Skupština odlučuje bez rasprave.
Član 108.
Sednici Skupštine imaju pravo da prisustvuju i građani koji svoje prisustvo najave sekretaru
Skupštine najkasnije četiri dana pre održavanja sednice, osim kada se sednica drži bez prisustva
javnosti.
U slučaju da ne postoji mogućnost da svi zainteresovani prisustvuju sednici Skupštinem predsednik
Skupštine će odlučiti kome će omogućiti prisustvo sednicim polazeći od redosleda prijavljivanja i
interesa prijavljenih za tačke na dnevnom redu.
Član 109.
Predstavnici sredstava javnog informisanja imaju pravo da prisustvuju sednicama Skupštine radi
obaveštavanja javnosti o njenom radu i obavezni su da za to imaju odobrenje predsednika
Skupštine.
Odobrenje se može tražiti najkasnije četiri dana pre početka Skupštine ili za jednu kalendarsku
godinu.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
19
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Član 110.
Predstavnicima sredstava javnog informisanja stavljaju se na raspolaganje predlozi odluka, drugih
propisa i opštih akata, kao i informativni i dokumentacioni materijali o pitanjima iz rada Skupštine.
Predstavnicima sredstava javnog informisanja obezbeđuju se potrebni uslovi za praćenje rada na
sednicama Skupštine.
Član 111.
Skupština može da izda službeno saopštenje za sredstva javnog informisanja.
Konferenciju za štampu, u vezi sa pitanjima koja razmatra Skupština, može da održi predsednik
Skupštine, ili lice koje on ovlasti.
4. Poslovnikom o radu Gradskog veća grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 29/08)
Član 25.
Veće obaveštava javnost o svom radu i donetim aktima, kao i o značajnijim pitanjima koja razmatra
ili će razmatrati, davanjem saopštenja za javnost, održavanjem konferencija za štampu, davanjem
intervjua, objavljivanjem informacija putem interneta i na drugi pogodan način.
Prilikom razmatranja važnijih pitanja, Veće na sednici određuje način na koji će o tome biti
obaveštena javnost.
Obavezni podaci:
1. Poreski identifikacioni broj grada Šapca 100084635
2. Radno vreme svih organizacionih jedinica je od 7:30h do 15:30h svakog radnog dana. Radna
nedelja u skladu sa Zakonom o radu traje 5 dana.
3. Adresa: Gospodar Jevremova br. 6, 15 000 Šabac
Veb: www.sabac.org
Tel: 015 364 100 – centrala
Odeljenje za opštu upravu 015 364 124
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu 015 364 117
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove 015 345 700
Odeljenje za urbanizam 015 345 263, 015 345 264
Odeljenje za finansije 015 364 150
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove 015 364 125
Odeljenje komunalne policije 015 345 700
4. Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama:
Mirjana Mecić – Marinković
kontakt telefon: 015 364 128
Lice ovlašćeno za saradnju sa novinarima i javnim glasilima:
Gordana Jojić
Kontakt telefon: 015 347 117
5. Poslovnikom o radu Skupštine grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 32/08) utvrđeno je
pravo građana da prisustvuju sednicama skupštine grada kada svoje prisustvo najave sekretaru
skupštine najkasnije četiri dana pre održavanja sednice, osim kada se sednica drži bez prisustva
javnosti. Građani i javnost ovom prilikom nose identifikacione kartice sa grbom grada Šapca i
naznakama „građani“ odnosno „ mediji“.
6. Zaposleni u Gradskoj upravi nose identifikacione kartice koje sadrže naziv organa, sliku i ime
zaposlenog.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
20
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
7. Prilikom rekonstrukcije zgrade Gradske uprave grada obezbeđen je pristup u zgradu sa zadnje
strane i licima u invalidskim kolicima (postavljen je specijalni lift za ova lica i izgrađen prilaz za lift
unutar zgrade). Licima sa posebnim potrebama ukazuje se kako finasijska tako i svaka druga
podrška, odnosno pomoć.
8. Poslovnikom o radu Skupštine grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 32/08) utvrđeno je
pravo građana da prisustvuju sednicama skupštine grada kada svoje prisustvo najave sekretaru
skupštine najkasnije četiri dana pre održavanja sednice, osim kada se sednica drži bez prisustva
javnosti.
Sa datumima održavanja sednice skupštine grada građani se mogu upoznati putem zvanične internet
prezentacije grada Šapca, u okviru izveštaja se sednica Gradskog veća.
9. Audio i video snimanja objekata koje koristi Grad kao i aktivnosti predstavnika grada, nisu
ograničena odlukama i propisima Grada.
6. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA
Informacije koje se od organa najčešće traže a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja (''Sl. glasnik RS'', br.120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) su
iz oblasti urbanizma.
Spisak najšeće traženih informacija nije moguće utvrditi obzirom da se i iz ove oblasti informacije
traže po različitim osnovama.
Zahtevi za pristup informacijama u najvećembroju slučajeva dostavljaju se putem pošte ili se lično
predaju na Pisarnici Gradske uprave.
7. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA
Grad vrši poslove utvrđene Ustavom i zakonom kao izvorne poslove, poslove koji su gradu
zakonom povereni iz okvira prava i dužnosti Republike, kao i druge poslove utvrđene Statutom.
Izvorni delokrug
Grad je odgovoran da, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom:
1) donosi programe razvoja;
2) donosi urbanističke planove;
3) donosi budžet i završni račun;
4)
uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (prečišćavanje i distribucija
vode, proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom, linijski gradski i prigradski prevoz
putnika u drumskom saobraćaju, održavanje čistoće u gradovima i naseljima, održavanje
deponija, uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih
javnih površina, javnih parkirališta, javna rasveta, uređivanje i održavanje grobalja i
sahranjivanje i dr.), kao i organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje;
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
21
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5) stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu
naknade za održavanje stambenih zgrada;
6) sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u
stambenim zgradama;
7) donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja
i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje
građevinskog zemljišta;
8) uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za
korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
9) stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i
programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa
strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za
zaštitu i unapređenje životne sredine;
10) uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i
rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim
putevima, kao i ulicama u naselju;
11) uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju autotaksi prevoza putnika;
12) uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrši na teritoriji grada, kao
i određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i
postavljati plovni objekti;
13) osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog ministarstva,
radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;
14) osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene
zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje i socijalne zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo
funkcionisanje;
15) organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za grad, podstiče
razvoj kulturno-umetničkog amaterizma i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih
ustanova kulture čiji je osnivač;
16) organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za
njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
17) donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom
sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju
pašnjaka drugoj kulturi;
18) uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama,
utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za
objekte lokalnog značaja;
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
22
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
19) stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim
lekovitim svojstvima;
20) podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;
21) stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta
na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad;
22) koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;
23) uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih
životinja;
24) organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
25) obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe grada i uređuje njihovu organizaciju i rad;
26) podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;
27) organizuje, po potrebi, službu pravne pomoći građanima;
28) stara se o zaštiti i ostvarivanju ličnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina i etničkih grupa;
29) obezbeđuje javno informisanje od lokalnog značaja;
30) propisuje prekršaje za povrede gradskih propisa;
31) obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih opštih
akata iz nadležnosti grada;
32) uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
33) uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog obeležja grada;
34)
obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu s Ustavom, zakonom i
statutom.
Povereni poslovi
Gradu se zakonom može poveriti obavljanje određenih poslova iz okvira prava i dužnosti
Republike, a propisom teritorijalne autonomije obavljanje određenih poslova iz okvira prava i
dužnosti oblika teritorijalne autonomije. Poveravanje ovih poslova vrši se u interesu efikasnijeg i
racionalnijeg ostvarivanja prava i dužnosti građana i zadovoljavanja njihovih potreba od
neposrednog interesa.
Za ostvarivanje svojih prava i dužnosti i zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva, grad
može osnivati preduzeća, ustanove i druge organizacije koje vrše javnu službu, u skladu sa
zakonom. Grad može ugovorom, na načelima konkurencije i javnosti, poveriti pravnom ili fizičkom
licu obavljanje poslova.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
23
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Gradsko veće:
1) utvrđuje predlog odluke o budžetu grada;
2) vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u
saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština
grada;
3) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i
ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada;
4) pomaže gradonačelniku u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti.
U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Gradsko veće sarađuje sa građanima, organima
grada, Gradskom upravom, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad i drugim
subjektima koji obavljaju poslove od značaja za grad.
Gradsko veće odlučuje većinom glasova prisutnih članova javnim glasanjem. Ukoliko je
prilikom odlučivanja jednak broj glasova ''ZA'' i ''PROTIV'' gradonačelnik ima obavezu da glasa
''ZA'' ili ''PROTIV''.
Skupština grada, u skladu sa zakonom:
1) donosi statut grada i poslovnik Skupštine;
2) donosi budžet i završni račun grada;
3) donosi program razvoja grada i pojedinih delatnosti;
4) donosi urbanistički plan grada i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
5) donosi propise i druge opšte akte;
6) raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije grada, izjašnjava se o predlozima
sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
7) osniva službe, komunalna javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom grada i
vrši nadzor nad njihovim radom;
8) imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore komunalnih javnih
preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u
skladu sa zakonom;
9) bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i, na predlog gradonačelnika, bira
Gradsko veće;
10) postavlja i razrešava sekretara Skupštine;
11) postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave, na predlog gradonačelnika;
12) utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji joj po ovom zakonu pripadaju;
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
24
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
13) utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
14) donosi akt o javnom zaduživanju grada;
15) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
16) daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
17) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za grad;
18) pokreće postupak za zaštitu prava grada pred Ustavnim sudom;
19) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja grada;
20) utvrđuje nazive ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na
svojoj teritoriji;
21) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
Skupština grada odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili statutom nije
drugačije određeno.
Gradska uprava:
1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada i gradonačelnik;
2) izvršava odluke i druge akte Skupštine grada i Predsednika gradonačelnika;
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća,
ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada;
4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine
grada;
5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno gradu;
6)
obavlja stručne i druge poslove koje utvrde Skupština grada i gradonačelnik.
8. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I
OBAVEZA
U okviru svojih nadležnosti, ovlašćenja i obaveza Grad Šabac postupa shodno Zakonu o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 129/2007), Statutu grada Šapca (“Službeni list grada
Šapca” broj 32/08), Odluci o organizaciji Gradske uprave grada Šapca (’’Službeni list grada Šapca'',
broj 40/08 i 20/09''), Poslovniku o radu Skupštine grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj
32/08), i Poslovniku o radu Gradskog veća grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 29/08)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
25
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
9. NAVOĐENJE PROPISA
Odeljenje za opštu upravu u vršenju napred svojih ovlašćenja, primenjuje sledeće propise :
- Zakon o državnoj upravi («Sl. glasnik RS» br. 79/05)
- Zakon o lokalnoj samoupravi («Sl. glasnik RS» br. 129/2007)
- Zakon o opštem upravnom postupku («Sl. list SRJ» br. 33/97 i 31/01)
- Zakon o pečatu državnih i drugih organa («Sl glasnik RS» br. 101/2007)
- Zakon o izboru narodnih poslanika («Sl. glas.RS» 35/2000, 57/03, 72/03 i 18/04)
- Zakon o matičnim knjigama («Sl. glasni RS» br. 20/2009)
- Zakon o državljanstvu Republike Srbije («Sl. glasnik RS» br. 135/04)
- Porodični zakon («Sl. glasnik RS» br. 18/05)
- Zakon o ovravanju potpisa, rukopisa i prepisa («Sl. glasnik RS» br. 39/93)
- Zakon o slobodnom pristupu informaci. od javnog značaja («SL.gl.RS» 120/04)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave («Sl.gl.RS» br.80/92)
- Uputstvo o kanc. poslovanju organa državne uprave («SL. glasnik RS» br. 10/93)
- Uputstvo o načinu ažur. biračkih spiskova («Sl. glasnik RS» br.42/00 i 118/03)
- Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obras. matičnih knjiga («Sl.gl.RS“ br. 109/2009,
4/2010 i 10/2010)
- Uputstvo o obliku i načinu vođenja upisnika i o načinu overavanja potpisa, prepisa i
rukopisa («Sl. glasnik RS» br. 74/93)
- Pravilnik o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za
vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o
državljanstvu («Sl. glasnik RS» br. 22/05)
- Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu ( «Sl. Glasnik
RS“ br. 15/2010))
- Statut grada Šapca
- Odluku o Gradskoj upravi grada Šapca
- Odluku o Gradskom veću grada Šapca
Odeljenje za urbanizam u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće propise:
Zakoni:
1 Zakon o opštem upravnom postupku (''Sl. list SRJ'' br. 33/97 i 31/01)
2 Zakon o o komunalnim delatnostima (''Sl. list RS'' br. 16/97 i 42/98)
3 Zakon o republičkim administrativnim taksama (''Sl. gl. RS'' br. 43/03, 51/03, 54/04, 42/05 ,
61/05, 101/05, 5/09 , 54/09)
4 Zakon o lokalnoj samoupravi (''Sl. gl. RS br. 129/07 )
5 Zakon o planiranju i izgradnji (''Sl. gl. RS br 72/09, 81/09)
6 Zakon o održavanju stambenih zgrada (''Sl. gl. RS br. 44/95,46/98,101/05,)
7 Zakon o javnim putevima (''Sl. gl. RS br. 101/05, 123/07)
8 Zakon o prostornom planiranju Republike Srbije (''Sl. gl. RS br. 88/10)
9 Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (''Sl. gl. RS br. 135/04, 36/09)
10
Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima (''Sl. gl.
RS br, 25/02, 72/09, 18/10)
Uredbe:
1 Uredba o kancelarijskom poslovanju organa dežavne uprave (''Sl. gl. RS br br. 80/92)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
26
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Pravilnici:
1
Pravilnik o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta (''Sl. gl. RS br.
43/2010)
2
3
4
5
6
7
8
9
Pravilnik o sadržini , načinu i postupku izrade planskih dokumenata (''Sl. gl. RS
br. 31/2010, 69/2010)
Pravilnik o uslovima i kriterijumima za sufinansiranje izrade planskih
dokumenata (''Sl. gl. RS br. 51/2010)
Pravilnik o sadržini informacije o lokaciji i o sadržini lokacijske dozvole (''Sl. gl.
RS br. 3/2010)
Pravilnik o sadržini i načinima izdavanja lokacijske dozvole (''Sl. gl. RS br.
4/2010, 26/2010 )
Pravilnik o uslovima , načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini registraa
investitora (''Sl. gl. RS br. 55/2010)
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora (''Sl. gl. RS br. 7/2010)
Pravilnik o izgledu , sadržini i mestu postavljanja gradilišne table (''Sl. gl. RS br.
4/2010)
Pravilnik o kriterijumima u određivanje naknade u postupcima lekalizacije,
kriterijumima za objekte za koje se ne može naknadno izdati građevinska dozvola , kao i
o sadržini tehničke dokumentacije i sadržini i načinu izdavanja građevinske i upotrebne
dozvole za objekte koji su predmet legalizacije (''Sl. gl. RS br. 82/09, 5/2010)
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove u vršenju svojih ovlašćenja
primenjuje sledeće propise:
- Zakon o opštem upravnom postupku (''Sl. list SRJ'' br. 33/97, 31/01 i „Sl. gl. RS“ br. 30/10)
- Zakon o komunalnim delatnostima (''Sl. gl. RS'' br. 16/97, 42/98)
- Zakon o republičkim administrativnim taksama (''Sl. gl. RS'' br. 43/03, 51/03, 54/04, 42/05,
61/05 i 35/10)
- Zakon o lokalnoj samoupravi (''Sl. gl. RS'' br. 129/07)
- Zakon o kulturnim dobrima (''Sl. gl. RS'' br. 71/94)
- Zakon o stanovanju (''Sl. gl. RS'' br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 44/95, 49/95,
16/97, 46/98 i 26/01)
- Zakon o javnim preuzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (''Sl. gl. RS'' br.
25/00)
- Zakon o državnim službenicima (''Sl. gl. RS'' br. 79/05, 81/05 i 83/05)
- Zakon o prekršajima (''Sl. gl. RS'' br. 101/05 i 116/08)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja ( ''Sl. gl. RS'' br. 37/91, 50/92, 33/93,52/93, 53/93,
67/93, 48/94, 53/95,52/96,25/00 i 91/05)
- Zakon o privatnim preduzetnicima (''Sl. gl. RS'' br. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93,
67/93, 48/94, 53/95, 35/02 i 61/05)
- Zakon o državnoj upravi (''Sl. gl. RS'' br. 79/05, 101/07 i 95/10)
- Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe i inspekcijskom nadzoru (''Sl. gl. RS'' br.
39/96, 20/97 i 46/98)
- Zakon o održavanju stambenih zgrada (''Sl. gl.RS'' br. 44/95)
- Zakon o javnim putevima (''Sl. gl.RS'' br. 101/05)
- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (''Sl. gl. RS'' br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 i
62/06)
- Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. gl.RS“ br. 41/09 i 53/10)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
27
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
- Zakon o zaštitniku građana (''Sl. gl. RS'' br. 79/05 i 54/07)
- Zakon o slobodnom pristupu informacijma od javnog značaja („Sl. gl.RS“ br. 120/04,
54/07 i 104/09)
- Zakon o održavanju stambenih zgrada (''Sl. gl. RS'' br. 44/95)
- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (''Sl. gl. RS'' br. 135/04 i 36/09)
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. gl. RS“ br. 36/09)
- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Sl. gl. RS'' br.
135/04)
- Zakon o zaštiti životne sredine (''Sl. gl. RS'' br. 135/04, 36/09 i 135/04)
- Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih postavljenih i zaposlenih lica kod
korisnika sredstava u državnoj svojini (''Sl. gl. RS'' br. 102/10)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (''Sl. gl. RS'' br. 80/92)
- Uredba o kategorijama registarskog materijala s rokovima čuvanja (''Sl. gl. RS'' br. 44/93)
- Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova (''Sl. gl. RS'' br. 43/93)
- Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima buke, metodama za određivanje
indeksa buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. gl. RS“ br. 75/10)
- Odluka o organizaciji gradske uprave grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'' br. 40/08 i
28/10)
- Odluka o komunalnim delatnostima (Sl. list opštine Šabac br. 25/97, 11/03,16/07 i „Sl. list
grada Šapca“ br. 40/08 i 12/10)
- Odluka o izmenama i dopunama odluka iz oblasti komunalne delatnosti („Sl. list grada
Šapca“ br. 28/10)
- Odluka o lokalnim komunalnim taksama (''Sl. list opštine Šabac'' br. 16/07, 18/08 i „Sl. list
grada Šapca br. 12/09 i 28/09)
- Odluka o revalorizaciji novčanih kazni za prekršaje iz gradskih odluka (''Sl. list grada
Šapca'' br. 28/10 )
- Odluka o isporuci gasa (''Sl. list opštine Šabac'' br. 23/90, 18/91)
- Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom (''Sl. list opštine Šabac'' br. 29/07 i „Sl.
list grada Šapca“ br. 20/10)
- Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode i prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i
ostalih otpadnih voda (''Sl. list opštine Šabac“ br. 35/04, 12/05 i „Sl. list grada Šapca“ br.
13/09)
- Odluka o održavanju čistoće i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina (''Sl. list
opštine Šabac'' br. 4/94, 9/94, 12/98, 3/99, 10/05, 23/07 i „Sl. list grada Šapca“ br. 40/08)
- Odluka o radnom vremenu u oblasti ugostiteljstva, zanatstva i trgovine na teritoriji opštine
Šabac (''Sl. list grada Šapca'' br. 13/09)
. Odluka o zabrani prodaje alkoholni pića nakon 22,00 časa u trgovinskim objektima na
teritoriji grada Šapca („Sl. list grada Šapca br. 12/10)
- Odluka o držanju domaćih životinja (''Sl. list opštine Šabac'' br. 4/95, 10/07 i „Sl. list
grada Šapca“ br. 6/09)
- Odluka o održavanju pijaca („Sl. list opštine Šabac“ br. 9/00 i „Sl. list grada Šapca“ br.
32/08 i 28/09)
- Odluka o merama za zaštitu od buke (''Sl. list opštine Šabac'' br. 28/10)
- Odluka o sahranjivanju i grobljima na području grada Šapca (''Sl. list opštine Šabac'' br.
17/97 i „Sl. list grada Šapca“ br. 28/09 )
- Odluka o vršenju dimničarskih usluga (23/90)
- Odluka o određivanju, organizaciji i korišćenju gradske plaže ''Stari grad'' u Šapcu (''Sl.
list opštine Šabac'' br. 16/07 i „Sl. list grada Šapca“ br. 20/09)
- Odluka o nekategorisanim putevima (''Sl. list opštine Šabac'' br. 16/93 i „Sl. list grada
Šapca“ br. 5/10)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
28
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
- Odluka o pravcima magistralnih i regionalnih puteva kroz grad Šabac (''Sl. list opštine
Šabac'' br. 15/91)
- Odluka o utvrđivanju lokalnih puteva (''Sl. list opštine Šabac'' br. 15/91 i 11/08)
- Odluka o auto-taksi prevozu („Sl. list grada Šapca“ br. 11/08)
- Odluka o obrazovanju direkcije za puteve (''Sl. list opštine Šabac'' br. 2/92 i „Sl. list grada
Šapca“ br.6/09)
- Odluka o linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Šapca (''Sl. list opštine Šabac'' br.
10/05)
- Odluka o javnim parkiralištima (''Sl. list grada Šapca“ br.6/09 i 9/09)
- Odluka o stanovanju (''Sl. list opštine Šabac'' br. 16/07 i „Sl. list grada Šapca“ br. 28/10)
- Odluka o kućnom redu („Sl. list opštine Šabac“ br. 25/92, 13/93 i 23/07)
- Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Šapca („Sl. list grada
Šapca“ br. 12/10)
- Odluka o usvajanju lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom u gradu Šapcu („Sl.
list grada Šapca“ br. 28/10)
- Odluka o usvajanju akcionog plana realizacije lokalnog plana upravljanja komunalnim
otpadom u gradu Šapcu („Sl. list grada Šapca“ br. 28/10)
- Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina (''Sl.
gl. RS'' br. 55/01)
- Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičnih zona („Sl. gl. RS“ br. 72/10)
- Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini (''Sl. gl. RS'' br. 54/92)
- Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja
podataka (''Sl. gl. RS'' br. 30/97)
- Pravilnik o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za
uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (''Sl. gl. RS'' br. 54/92)
- Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva određivanje obima
i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu ('' Sl. gl. RS'' br. 69/05)
- Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola ( ''Sl. gl. RS'' br.
69/05)
- Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (
''Sl. gl. RS'' br. 69/05)
- Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ( ''Sl. gl. RS'' br. 69/05)
- Pravilnik o naknadama koje predstavljaju prihod ostvaren delatnošću opštinske uprave
Šabac (''Sl. list opštine Šabac'' br. 18/07, 22/07, 18/08 i „Sl list grada Šapca“ br.12/09, 21/09
i 25/09)
- Pravilnik o bližim saobraćajno-tehnićkim i drugim uslovim za izgradnju, održavanje,
angažovanje i eksploataciju autobuskih stanica i auto-stajališta (''Sl. gl. RS'' br. 20/96, 18/04,
56/05 i 11/06)
- Pravilnik o saobraćajnim znakovima na putevima (''Sl. gl. RS'' br. 26/10)
- Program o optimalnom organizovanju auto taksi prevoza
- Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (''Sl. gl. RS'' br. 10/93 i
14/93)
- Program postavljanja objekata na određeno vreme na javnom građevinskom zemljištu na
području grada Šapca
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće
propise:
- Ustav Srbije (''Sl. gl. RS'', br 1/90)
- Zakon o lokalnoj samoupravi (''Sl. gl. RS'', br.9/02, 33/04 i 135/04)
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Sl. gl. RS'', br. 120/04,
54/07, 104/09 i 36/10)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
29
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
- Zakon o radu (''Sl. gl. RS'', br. 24/05 61/05 i 54/09)
- Zakon o državnoj upravi (''Sl. gl. RS''. br. 79/05, 101/7 i 95/10)
Zakon o državnim službenicima (''Sl. gl. RS'', br. 79/05, 81/05, 83/05,64/07, 67/07,
116/08 i 104/09)
- Zakon o javnim službama (''Sl. gl. RS'', br. 42/91, 71/94 i 79/05)
- Zakon o zaštiti od požara (''Sl. gl. RS'', br. 111/09)
- Zakon o vanrednim situacijama ''Sl. gl. RS'', br. 111/19)
- Zakon o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije (''Sl. gl. RS'', br. 101/05)
- Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (''Sl. gl. RS'', br. 101/05)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (''Sl. gl. RS'', br. 80/92)
- Statut grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br. 32/08)
- Poslovnik skupštine grada Šapca (Sl. list grada Šapca'', br. 32/08)
- Odluka o organizaciji gradske uprave grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br. 40/08 i
20/09)
- Poslovnik o radu Gradskog veća grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br. 29/08)
Prilikom izrade i tumačenja normativnih akata koriste se i svi ostali propisi zavisno od
oblasti o kojoj se radi.
Odeljenje za društvene delatnosti u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće propise:
- Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2011)
- Zakon o osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009)
- Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010)
- Zakon o srednjoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009)
- Zakon o studentskom standardu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010)
- Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa (“Sl.
glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2012)
- Pravilnik o ceni usluga srednje školi (“Sl. glasnik RS”, br. 35/93)
- Pravilnik o merilima za utvrđivanje cene usluga u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br.
37/2009)
- Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br.
42/93)
- Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama (“Sl. glasnik RS”,
br. 37/93)
- Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (“Sl. glasnik RS”,
br. 51/2008)
- Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama
- Pravilnik o vrsti stručne spreme vaspitača, medicinskih sestara i stručnih saradnika u
dečjem vrtiću (“Sl. glasnik SRS - Prosvetnik” br. 1/89)
- Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl.
glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/96, 3/99, 10/2002, ....., 3/2010)
- Zakon o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009)
- Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici
sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006,
51/2010 i 73/2010)
- Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se
finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada (“Sl. list grada Šapca” br. 21/2011)
- Zakon o izbeglicama (“Sl. glasnik RS”, br. 18/92, 45/02 i 30/10)
- Zakon o kulturi (“Sl. glasnik RS”, br. 71/09)
- Pravilnik o kriterijumima za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog
stručnjaka u kulturi (“Sl. glasnik RS”, br. 58/12)
- Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (“Sl. glasnik
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
30
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
-
SRJ”, br. 24/98, 29/98)
Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članovima njihovih porodica (“Sl. glasnik
SRS”, br. 54/89 i “Sl. glasnik RS”, br. 137/04)
Zakon o pravima civilnih invalida rada (“Sl. glasnik RS”, br.52/96)
Pravilnik o boračkom dodatku (“Sl. glasnik SRJ”, br. 37/98)
Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik SRJ” br. 33/97, 31/01)
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Sl. glasnik RS” br. 80/92)
Zakon o sportu (“Sl. glasnik RS” br. 24/2011 i 99/2011-dr. zakon)
Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. god. (“Sl.
glasnik RS”, br. 110/2008)
Odeljenje za finansije u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće propise:
- Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/06)
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/07)
- Zakon o radnim odnosima u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05 i 83/05)
- Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09)
- Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 34/01,
62/06, 63/06 i 116/08)
- Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10 i 101/10)
- Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03,
61/05, 101/05, 5/09 i 54/09)
- Zakon o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 85/08 i 95/10)
- Zakon o javnom dugu („Sl. glasnik RS“, br. 61/05 i 107/09)
- Zakon o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94,
49/95, 16/97, 46/98, 26/01 i 101/05)
- Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 116/08)
- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03, 60/04,
84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 101/10)
- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02,
23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09 i 53/10)
- Zakon o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 104/09)
- Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 53/95,
3/96,
54/96, 32/97 i 101/05)
- Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09 i 72/09)
- Zakon o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 116/08, 104/09 i 101/10)
- Zakon o javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 i 83/05)
- Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 i 64/10)
- Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“,
br. 30/10)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 i 41/09)
- Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Sl. glasnik RS“,
br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/5 i 123/07)
- Zakon o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 104/09)
- Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 105/05, 116/08 i 111/09)
- Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Sl. glasnik RS“,
br. 57/03, 61/05 i 64/06)
- Zakon o izvršnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 125/04)
- Zakon o privatizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10)
- Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/05)
- Zakon o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/04,
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
31
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
-
-
-
-
-
-
62/06 i 111/09)
Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 16/97 i 42/98)
Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/04)
Zakon o privatnim preduzetnicima („Sl. glasnik SRS“, br. 54/89 i 9/90 i „Sl. glasnik
RS“, br. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 101/05, 55/04 i
61/05)
Zakon o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07,
5/09 i 101/10)
Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, „Sl. list
SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/03)
Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06,
65/06, 31/09, 44/09 i 18/10)
Zakon o eksproprijaciji („Sl. glasnik RS“, br. 53/95, „Sl. list SRJ“, br. 16/01 i „Sl.
glasnik RS“, br. 20/09)
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list
SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/05)
Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u
društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog
neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda („Sl. glasnik RS“,
br. 18/91, 20/92 i 42/98)
Statut grada Šapca („Sl. list grada Šapca“, br. 32/08)
Odluka o dezinsekciji i deratizaciji („Sl. list grada Šapca“, br. 9/00)
Odluka o organizaciji gradske uprave grada Šapca („Sl. list grada Šapca“, br. 40/08 i
20/09)
Etički kodeks ponašanja funkcionera („Sl. list opštine Šabac“, br. 10/05)
Pravilnik o naknadi troškova i drugih primanja zaposlenih, izabranih i postavljenih lica u
organima gradske uprave („Sl. list grada Šapca“, br. 2/10)
Pravilnik o naknadama koje predstavljaju prihod ostvaren delatnošću Gradske uprave
grada Šapca („Sl. list opštine Šabac“, br. 18/07, 22/07, 18/08 i „Sl. list grada Šapca“, br.
12/09, 21/09, 25/09 i 1/11)
Pravilnik o koeficijentima za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica i
zaposlenih u organima grada Šapca
Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i
zaposlenih u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 44/08)
Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl.
Glasnik RS“, br. 44/01...91/10)
Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih
odnosno postavljenih lica („Sl. glasnik RS“, br. 44/08)
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
(„Sl. glasnik RS“, br. 20/07...10/11)
Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06)
Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa
konsolidovanog računa trezora Republike Srbije i o načinu izveštavanja o investiranju
sredstava korisnika budžeta i organizaija obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik
RS“, br. 3/04, 104/04 i 111/09)
Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik
RS“, br. 98/07)
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored
sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 20/07, 25/07, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08,
3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10, 31/10, 40/10, 101/10 i 10/11)
Odluka o budžetu grada Šapca
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
32
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
-
-
-
-
Odluka o rebalansu budžeta grada Šapca
Odluka o završnom računu grada Šapca
Uredba o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koji
se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste se za finansiranje lokalne
samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 75/05, 117/05 i 18/09)
Uputstvo o načinu utvrđivanja otkupne cene stanova („Sl. glasnik RS“, br. 52/92, 80/92 i
50/94)
Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod
korisnika sredstava u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 102/10)
Uputstvo o načinu utvrđivanja zakupnine („Sl. glasnik RS“, br. 27/97, 43/01 i 28/02)
Odluka o mesnim zajednicama („Sl. list opštine Šabac“, br. 3/01 i 6/03)
Odluke o uvođenju samodoprinosa u MZ (odluke se objavljuju u „Sl. listu grada
Šapca“)
Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici
Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Sl. list grada Šapca“, br.
6/10)
Odluka o lokalnim komunalnim taksama („Sl. list grada Šapca“, br. 13/09)
Odluka o lokalnim administrativnim taksama („Sl. list opštine Šabac“, br. 16/07 i „Sl.
list grada Šapca“, br. 28/09)
Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine („Sl. list grada Šapca“, br.
12/10)
Odluka o visini stope poreza na imovinu („Sl. list opštine Šabac“, br. 35/06 i Sl. list
grada Šapca“, br. 13/09 i 28/09)
Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza privrednih društava prema poveriocima
iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija privrednih društava u vlasništvu akcijskog
fonda republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 58/05)
Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekta privatizacije prema
poveriocima („Sl. glasnik RS“, br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08)
Uredba o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/10)
Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja
prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/10 i 101/10)
Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu („Sl. glasnik
RS“, br. 109/09 i 8/10)
Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne
sredine i najvišeg iznosa naknade („Sl. glasnik RS“, br. 111/09)
Pravilnik o knjigovodstvu javnih prihoda („Sl. glasnik RS“, br. 17/96 i 9/99)
Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor („Sl.
glasnik RS“, br. 9/96)
Pravilnik o visini naknade za usluge koje pruža Agencija za privredne registre u okviru
Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima („Sl. glasnik RS“, br. 111/05,
67/06 i 84/07)
Pravilnik o poreskom identifikacionom broju („Sl. glasnik RS“, br. 57/03, 68/03, 32/09 i
48/10)
Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja („Sl. glasnik RS“,
br. 44/93)
Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br.
53/03, 61/04 i 71/05)
Pravilnik o plaćanju pojedinih obaveza preko poreske blagajne („Sl. glasnik RS“, br.
61/03)
Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije („Sl.
glasnik RS“, br. 63/03)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
33
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
-
-
-
Tarifa o nagradi i nadoknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti-advokata u
poreskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 55/04)
Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem („Sl. glasnik RS“, br.
127/03)
Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza („Sl. glasnik RS“, br. 63/03 i 51/10)
Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br.
10/93 i 14/93)
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 80/92)
Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima
(„Sl. glasnik RS“, br. 38/01 i 5/04)
Pravilnik o načinu utvrđivanja početne vrednosti zaplenjene nepokretnosti poreskog
obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 17/04)
Pravilnik o obrazcima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik
RS“, br. 139/04, 63/07 i 9/09)
Pravilnik o obrazcima akata u upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 8/99 i 9/99)
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog
računa trezora („Sl. glasnik RS“, br. 92/02, 100/03 i 10/04)
Odluka o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09,
17/10 i 31/10)
Odluka o načinu sprovođenja prinudne naplate s računa klijenta („Sl. glasnik RS“, br.
58/04, 116/04, 122/04, 109/05, 8/06, 42/06, 67/06, 69/06, 71/07, 27/09, 101/09, 48/10 i
87/10)
Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
(„Sl. glasnik RS“, br. 99/03 i 128/03)
Naredba o Spisku direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije,
odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno
osiguranje, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem
konsolidovang računa trezora („Sl. glasnik RS“, br. 103/10)
Pravilnik o postupku izdavanja sertifikata za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik
RS“, br. 5/09)
Pravilnik o kriterijumima za obrazovanje komisija za javne nabavke („Sl. glasnik RS“,
br. 50/09)
Pravilnik o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju
ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih
nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i načinu sprovođenja
elektronske licitacije u postupcima javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđujeda je ponudu podneo domaći
ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Odluka o metodologiji za procenu ugovorene vrednosti javne nabavke kredita („Sl.
glasnik RS“, br. 56/09)
Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o
kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge
(„Sl. glasnik RS“, br. 91/09)
Odeljenje komunalne policije u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće propise:
- Zakon o komunalnoj policiji (''Sl. gl. RS'', br. 51/09)
- Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne policije (''Sl.
gl. RS'', br.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
34
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
51/09)
- Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalne policije (''Sl. gl. RS'', br. 51/09)
- Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br. 40/08 i
20/09)
- Odluka o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odeljenja komunalne policije i
inspekcijskih službi grada Šapca (''Sl. gl. RS'', br. 42/91, 71/94 i 79/05) (''Sl. list grada
Šapca'' broj 28/09)
- Odluka o uniformi i oznakama komunalne policije (''Sl. list grada Šapca'' broj 28/09)
−
Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne policije (''Sl.
list grada Šapca'' broj 28/09)
10.
USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA
Odeljenje za opštu upravu
Odeljenje za opštu upravu pruža sledeće usluge:
- izdaje izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih,
- izdaje uverenja o državljanstvu iz matične knjige rođenih ili knjige državljana,
- vrši overu potpisa, prepisa i rukopisa, u službenoj prostoriji ili van službene prostorije
- vrši prijem pošte, razvrstavanje pošte po organima i otpremanje pošte, a stranka dobija potvrdu o
prijemu podneska sa brojem pod kojim je zaveden njen zahtev.
- pruža pravnu pomoć građanima (pravni saveti, izrada podnesaka).
- vrši stručnu i administrativno-tehničku pomoć mesnim zajednicama.
U Odeljenju za finansije se vodi računovodstvo i knjigovodstvo za mesne zajednice, a
Odeljenje za opštu upravu se stara da se ostvari bliža saradnja između mesnih zajednica i Gradske
uprave.
Odeljenju za opštu upravu se podnose sledeći zahtevi:
1.
2.
3.
4.
5.
Zahtev za ispravku greške u matičnoj knjizi rođenih
Zahtev za ispravku greške u matičnoj knjizi venčanih
Zahtev za ispravku greške u matičnoj knjizi umrlih
Zahtev za ispravku greške u knjizi državljana
Zahtev za osnovni upis u matičnoj knjizi rođenih po osnovu sticanja državljanstva pre
28.02.2005.
6. Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih
7. Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih
8. Zahtev za upis u matičnu knjigu rođenih lica rođenih u inostranstvu koja poreklom stiču
državljanstvo RS
9. Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih
10. Osnovni upis u matičnu knjigu venčanih
11. Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih
12. Zahtev za priznanje očinstva
13. Zahtev za promenu ličnog imena za maloletno lice
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
35
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
14. Zahtev za promenu ličnog imena za punoletno lice
15. Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih radi evidentiranja činjenice državljanstva
16. Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih lica umrlog u inostranstvu
17. Upis u matičnu knjigu venčanih brakova zaključenih u inostranstvu
18. Upis u matičnu knjigu vančanih brakova zaključenih u inostranstvu po zahtevu stranaka
19. Zahtev za zaključenje braka van službene prostorije
20. Zahtev za upis u birački spisak
21. Zahtev za pružanje pravne pomoći
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu, u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti
lokalne samouprave, obavlja poslove iz oblasti: osnovnog i srednjeg obrazovanja, predškolskog
vaspitanja i obrazovanja, politike i potreba mladih, kulture, fizičke kulture, dečije, socijalne i
invalidsko-boračke zaštite, primarne zdravstvene zaštite, farmaceutske delatnosti, zaštite kulturnih
dobara, prosvetne inspekcije, stručnog nadzora nad izvođačem građevinskih radova, povereništva
Komesarijata za izbeglice, privrede, vodoprivrede, robnih rezervi, izdavanja radnih knjižica, overe
ugovora kod privatnih poslodavaca, kao i sve druge poslove u oblasti privrede i društvenih
delatnosti u skladu sa zakonom.
U Odeljenju za društvene delatnosi i privredu obrazuju se uže organizacione jedinice-odseci:
- Odsek za dečiju, socijalnu i zdravstvenu zaštitu
- Odsek za obrazovanje, kulturu i sportu
- Odsek za boračko-invalidsku zaštitu, izbegla i raseljena lica
Služba dečije zaštite pruža usluge i ostvarivanje prava za:
- dečiji dodatak
- roditeljski dodatak
- novčana naknada za novorođene
- porodiljsko odsustvo
- izdavanje potvrda i vođenja evidencije o ostvarenim pravima
Odsek za obrazovanje, kulturu i sport nadležnost
Obaveze i ovlašćenja Odseka podeljena su po nadležnostima:
Poslovi saradnika za obrazovanje
Usluge koje pruža:
- plaćanje troškova školama osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i ustanovi predškolskog
obrazovanja
- vođenje evidencije o broju učenika i odeljenja, nastavnika i ostalog osoblja
- učenički i studentski standard ( sprovođenje konkursa za opštinske stipendije kao i izdavanje
uverenja o prosečnim prihodima po članu domaćinstva za studentski, učenički kredit i dom i
uverenja o smanjenju školarine)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
36
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
- učestvuje u radu aktiva direktora osnovnih i srednjih škola
- sprovodi pravilnik o nagrađivanju najuspešnih učenika i nastavnika
- priprema izveštaje,programe i informacije za potrebe gradskih i republičkih organa
Prosvetna inspekcija
Usluge koje pruža:
- vršenje vanrednog inspekcijskog nadzora ustanova obrazovanja i vaspitanja sa područja
grada Šapca (osnovne i srednje škole i predškolska ustanova), radom na terenu, shodno čl. 147. i
148. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS, br. 72/2009 i 52/2011);
− predstavku mogu podneti: organi, privredna društva, ustanove i druge
organizacije, roditelji, odnosno staratelji deteta i učenika i građani;
− postupanje po anonimnim predstavkama ili dobijenim elektronskom poštom, sprovodi se
po proceni prosvetnog inspektora, shodno čl. 148. st. 4. Zakona o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja
Kultura
Informacije nastale u radu:
Mišljenja, rešenja, odluke, zapisnici sa sednica, zaključeni ugovori, dopisi građana, primljena
elektronska pošta i poruke na službeni telefon, ponude na javnim nabavkama i javni pozivi,
dokumentacija o izvršenim plaćanjima, dokumentacija o sprovedenim konkursima, radne verzije
dokumenata u pripremi, službene beleške i drugo.
Sport
Informacije nastale u radu:
Rešenja, zaključeni ugovori, dokumentacija o izvršenim plaćanjima, radne verzije dokumenata u
pripremi i drugo.
Odsek za boračko-invalidsku zaštitu, izbegla i raseljena lica
− Svojstvo ratnog vojnog invalida po osnovu rane, povrede, ozlede i bolesti
Ovo svojstvo mogu da ostvare lica, učesnici rata 1941-1945, kao i lica koja su učestvovala u
ratovima na prostoru bivše SFRJ od 1990. do 1995. kao pripadnici i dobrovoljci u JNA i pripadnici
Vojske Jugoslavije i lica koja su obavljala poslove državne bezbednosti u oružanim akcijama za
vreme NATO agresije.
− Svojstvo mirnodopskog vojnog invalida po osnovu rane, povrede, ozlede i bolesti
Ovo svojstvo mogu da ostvare lica jugoslovenski državljani koji su u miru kao vojnici na služenju
vojnog roka, studenti vojne akademije, učenici srednje vojne škole, lica u rezervnom sastavu,
slušaoci škole za rezervne oficire kao i dobrovoljci na vojnoj dužnosti u Vojsci Jugoslavije ili Vojsci
Srbije i Crne Gore u vršenju vojne službe ili dužnosti u vezi sa službom zadobili povredu ili ozledu
bez svoje krivice pa je nastupilo oštećenje njihovog organizma najmanje 20%.
(Za navedena lica koja su obolela na službi u Vojsci SCG procenat oštećenja je 60%)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
37
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
- Povećanje procenta vojnog invaliditeta
Lica koja imaju svojstvo ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida mogu tražiti povećanje već
postojećeg procenta vojnog invaliditeta.
Po isteku dve godine od dana donošenje konačnog rešenja o sticanju svojstva ratnog ili
mirnodopskog vojnog invalida, vojni invalid može podneti novi zahtev za utvrđivanje novog
procenta invaliditeta a u vezi sa nastalom promenom.
- Porodična invalidnina po palom borcu
Osnovno pravo porodice palog borca je pravo na porodičnu invalidninu (pravo na mesečni novčani
iznos).
- Uvećanje porodične invalidnine
Roditelj palog borca koji nije imao druge dece ili koji je imao više dece kome su ostala deca
izgubila život kao građanske žrtve rata ima pravo na uvećanje porodične invalidnine.
Takođe, i bračni drug palog borca koji nema dece odnosno ako ima jedno dete ili više dece koja su
nesposobna za privređivanje, pod uslovom da je nesposobnost nastupila pre 15 godine života,
odnosno do navršenih 26 godina , ako je dete bilo na školovanju, pored prava na porodičnu
invalidninu ima pravo na uvećanu porodičnu invalidninu.
− Porodična invalidnina po umrlom vojnom invalidu
Članovi uže porodice palog borca, članovi uže porodice vojnog invalida od I do VII grupe, posle
njegove smrti, i članovi uže porodice lica koje je poginulo ili umrlo od posledica rane, povrede,
ozlede ili bolesti zadobijene pod okolnostima iz člana 7. i 9. Zakona o osnovnim pravima boraca,
vojnih invalida i porodica palih boraca imaju pravo na porodičnu invalidninu (Službeni list SRJ
24/98) (odnosi se na mirnodopske vojne invalide).
- Borački dodatak
Borački dodatak je dodatak uz zaradu ostvarenu po osnovu radnog odnosa.
− Ortopedska i druga pomagala
Vojni invalid ima pravo na ortopedska i druga pomagala za opštećenje organizma po osnovu kojih
mu je priznat vojni invaliditet, u skladu sa medicinskim indikacijama utvrđenim Pravilnikom za
ortopedska i druga pomagla vojnih invalida (“Službeni list SRJ” broj 37/2000)
- Pravo na putničko motorno vozilo
Vojni invalid kome je svojstvo vojnog invalida prve grupe priznato trajno zbog amputacije ili teških
opšećenja ekstremiteta izjednačenih sa amputacijom ekstremiteta i zbog gubitka vida na oba oka,
ima pravo na putničko motorno vozilo domaće proizvodnje zapremine do 1000 cm3.
Vojni invalid može ponovo ostvariti pravno na putničko motorno vozilo po isteku 7 godina od dana
preuzimanja ranije primljenog vozila.
- Pomoć u slučaju smrti vojnog invalida
- Pravo na besplatnu i povlašćenu vožnju
- Nadoknada za ishranu i smeštaj za vreme putovanja i boravka u drugom mestu po pozivu
nadležnog organa.
- Nega i pomoć
Pravo na negu i pomoć imaju invalidi od I do IV grupe.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
38
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
- Ortopedski dodatak
Pravo na ortopedski dodatak (mesečni novčani iznos) ima vojni invalid od I do VI grupe kome je
vojni invaliditet utvrđen zbog oštećenja organizma koje je neposredna posledica zadobijene rane,
povrede, ozlede ili bolesti koja je prouzrokovala amputaciju ekstremiteta ili teško oštećenje
ekstremiteta kao i zbog gubitka vida na oba oka.
- Nadoknada za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od I - IV grupe invaliditeta
- Mesečno novčano primanje vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine
Članovima porodice priznaje se samo jedno mesečno novčano primanje prema redosledu: bračni
drug, deca i roditelji.
Korisniku pripada jedno mesečno novčano primanje i u slučaju kada ima više osnova (vojni invalid
i korisnik porodične invalidnine).
Prava civilnih invalida rata
Svojstvo i prava civilnog invalida rata i pravo na ličnu invalidninu
Civilni invalid rata je lice kod koga nastupilo telesno optećenje od najmanje 50% usled rane,
povrede ili ozlede koje su ostavile vidne tragove, zadobijene zlostavljanjem ili lišenjem slobode od
strane neprijatelja za vreme rata, izvođenja ratnih operacija, od zaostalog ratnog materijala ili
neprijateljskih diverzantskih, odnosno terorističkih akcija.
- Dodatak na negu i pomoć od strane drugog lica
- Mesečno novčano primanje
- Nadoknada pogrebnih troškova
- Nadoknada za ishranu i smeštaj za vreme putovanja i boravka u drugom mestu po pozivu
nadležnog organa
Prava boraca (po republičkim propisima)
- Mesečno novčano primanje
- Uvećanje mesečnog novčanog primanja po osnovu samohranosti
- Uvećanje mesečnog novčanog primanja po osnovu vezanosti za postelju, odnosno dodatak za negu
- Nadoknada pogrebnih troškova
- Pomoć u slučaju smrti
Član domaćinstva sa kojim je invalid živeo poslednju godinu života , odnosno lice koje se ovojnom
invalidu staralo u poslednjoj godini njegovog života ima pravo na jednokratnu pomoć u visini
dvostrukog iznosa lične invalidnineumrlog vojnog invalida.
Poslovi poverenika za izbegla i raseljena lica
Promena mesta boravka izbeglog lica
Izdavanje saglasnosti za promenu mesta boravka izbeglog lica vrši se kada lice želi da se preseli iz
jedne opštine u drugu.
Priznavanje statusa izbeglog – prognanog lica za novorođenu decu
Donošenje rešenja o priznavanju statusa izbeglog lica za novorođenu decu vrši se ukoliko roditelji
nisu državljani Republike Srbije i poseduju nove izbegličke legitimacije.
Refundacija troškova sahrane (izbeglo lice)
Naknada za delimično pokriće pogrebnih troškova pripada licu koje je snosilo troškove sahrane
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
39
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
POD USLOVOM da:
Preminulo lice imalo status izbeglog lica
Preminulo lice nije imalo primanja po bilo kom osnovu u RS ili zemlji porekla
Ukidanje statusa izbeglog lica
Donošenje rešenja o ukidanju statusa izbeglog – prognanog lica vrši se kada lice stekne
državljanstvo Republike Srbije radi regulisanja prebivališta i lične karte u Srbiji.
Izdavanje potvrda izbeglim i interno raseljenim licima
Potvrda se izdaje na osnovu evidencije o izbeglim, prognanim i interno raseljenim licima, a radi
regulisanja legitimacija, prava u zemlji prethodnog prebivališta i slično.
Ispravka greške u rešenju-potvrdi
Donošenje rešenja-zaključka o ispravci greške u rešenju-potvrdi, ili o promeni u rešenju i potvrdi
vrši se kada prilikom donošenja rešenja dođe do tehničke greške ili zbog greške u dokumentu
neophodnom za donošenje rešenja.
Poslovi socijalne zaštite
- Sve usluge socijalne zaštite građani mogu ostvariti obraćanjem Centru za socijalni rad grada
Šapca,
ul.
Mačvanska
br.
76.
telefon
broj
015/344-462
- Molbe za pružanje pomoći u rešavanju egzistencijalnih potreba građani mogu predati u Gradskoj
upravi grada Šapca, Odeljenju za društvene delatnosti i privredu preko pisarnice, a dodatne
informacije
mogu
se
dobiti
na
telefon
015/364-118
- Žalbe na rešenja Centra za socijalni rad u vezi ostvarivanja prava na jednokratne novčane pomoći,
prava na usluge narodne kuhinje i subvencije na račune građani mogu predati u Gradskoj upravi
grada Šapca, u Odeljenju za društvene delatnosti i privredu, a dodatne informacije mogu se dobiti
na
telefon
015/364-118
Zdravstvena zaštita:
Sve usluge zdravstvene zaštite na primarnom nivou građani mogu ostvariti obraćanjem Domu
zdravlja Šabac, Opštoj bolnici Šabac, Zavodu za javno zdravlje, Apotekarskoj ustanovi Šabac.
U Odseku se svakodnevno vrši prijem građana u stanju socijalne potrebe i daju informacije o
mogućnostima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite.
U oblasti pomoći osobama sa invaliditetom i socio–humanitarnim organizacijama ostvaruje se
saradnja sa Međuopštinskom organizacijom za slepa i slabovida lica, Međuopštinskom
organizacijom gluvih i nagluvih, Udruženjem distrofičara Mačvanskog okruga, Društvom za
cerebralnu i dečiju paralizu, Udruženjem paraplegičara Mačvanskog okruga, Društvom za pomoć
osobama sa autizmom, Udruženjem civilnih invalida rata, Udruženjem vojnih invalida svih
ratova, Gradskom organizacijom invalida rada i Karitasom Šabac. Grad Šabac je Odlukom o
budžetu predvideo sredstva za finansiranje navedenih udruženja. Zahtevi za finansiranje
društvenih organizacija i udruženja građana obrađuju se mesečno ili kvartalno. Zahtev sa
računima za pravdanje sredstava dostavlja se Odeljenju za društvene delatnosti i privredu,
Gradske uprave grada Šapca, kancelarija broj 24, a sve potrebne informacije mogu se dobiti
putem telefona 015/364-118.
Interresorna komisija
Zahtev, odnosno inicijativa za procenu potrebe, podnosi se na propisanom obrascu
(http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-inicijativa-komisiji-za-procenupotrebe-za-pruzanje-dodatne-obr-soc-pod.pdf). Zahtev se podnosi izabranom lekaru, koji ga u roku
od sedam dana prosleđuje koordinatoru Komisije.
Uz zahtev se prilaže dokumentacija (izveštaji, nalazi, mišljenja) koja ukazuje na potrebu za
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
40
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
postupkom procene i može biti važan izvor informacija od značaja za rad Komisije. Potpunu
dokumentaciju koordinator komisije dostavlja članovima komisije.
Zahtev sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se Odeljenju za društvene delatnosti i privredu,
kancelarija br. 24, a sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 015/364-118.
Služba male privrede
Rad u Službi male privrede sastoji se iz dve celine:
- Poslovi posredovanja između građana-stranaka i APR
- Neposredna priprema i izdavanje strankama potrebnih uverenja, prepisa rešenja i sl. na osnovu
arhivske dokumentacije
Poslovi posredovanja između građana i Agencije za privredne register u Beogradu sadrže:
- Pravilno informisanje stranaka
- Davanje strankama propisanih i drugih potrebnih obrazaca
- Provera popunjenih obrazaca
- Preuzimanje zahteva od Pisarnice, njihova obrada i dostava APR-u
- Prijem rešenja APR i njihovo uručenje strankama
Ove poslove Služba male privrede Odeljenja za društvene delatnosti i privredu Gradske uprave
grada Šapca obavlja u skladu sa Sporazumom br.6804 od 21.12.2005. godine potpisanim u ime
Grada i Agencije od strane Gradonačelnika Šapca i direktora Agencije.
Pravilno informisanje građana-stranaka zainteresovanih za preduzetničko angažovanje
podrazumeva davanje potrebnih i korisnih informacija, koje građanima mogu pomoći prilikom
donošenja odluke o započinjanju sopstvenog biznisa, uslovima registracije planirane delatnosti, kao
i osnovnim uslovima poslovanja, poreskim obavezama i sl. Obavezne su informacije u vezi sa
registracijom privrednih subjekata (poslovnog imena, delatnosti, uslova registracije i sl.) i one su
usklađene sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o registraciji privrednih
subjekata, Zakona o klasifikaciji delatnosti i, po potrebi, u skladu sa delatnostima, drugih zakonskih
i podzakonskih propisa. Obavezne informacije se pružaju i već registrovanim preduzetnicima, u
vezi sa nameravanim promenama, od naziva, sedišta, delatnosti, privremenim prekidima rada,
izdvojenim poslovnim mestima, upisu ili brisanju poslovođa i dr. sve do brisanja preduzetnika.
Takođe, obavezne su informacije koje se daju osnivačima privrednih društava (DOO i dr.) od
registracije osnivanja, preko registracije svih promena sve do likvidacije ili stečaja privrednog
društva. Sve obavezne informacije pružaju se svakom građaninu koji ih usmeno zatraži i daju joj se
odmah, što zahteva odgovarajuće znanje i iskustvo nosilaca ovih poslova. Ostale informacije (npr. o
uslovima poslovanja, poreskim obavezama i dr.) nisu obavezne, ali su često zahtevane od stranaka.
Zaposleni u ovoj Službi izbegavaju davanje ovih informacija i usmeravaju stranke na tačne izvore
(inspekcije, poreska uprava i dr.).
Izdavanje radnih knjižica i overa ugovora o radu
Ovaj deo Službe obavlja sledeće poslove:
- Overu i izdavanje radnih knjižica
- Overu ugovora o radu
- Izdavanje podataka iz ranije dokumentacije
Poslovi investicija u građevinarstvu
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu obavlja poslove vezane za planiranje,realizaciju i
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
41
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
nadzor projekata od bitnog značaja za razvoj gradske opštine.U okviru svojih nadležnosti brine o
sledećim objektima:
-objektima osnovnog i srednjeg obrazovanja
-objektima kulture i sporta
-objektima dečije zaštite
Opis postupanja u okviru nadležnosti,obaveza i ovlašćenja
-Snimanje i obilazak objekata prema dostavljenim zahtevima i potrebama ustanova,
-Odabir objekata prema prioritetu i stepenu oštećenja,a prema programu i planu investicija uza
narednu godinu
-Procena vrednosti navedenih radova na osnovu analize cena za potrebne radove,usklađivanje
procena vrednosti sa planiranim sredstvima u budžetu
-Izrada konačnog investicionog plana za objekte u oblasti obrazovanja, kulture i dečije zaštite,
-Priprema podataka za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata
navedenih ustanova radi pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole
-Priprema premera ua izvođenje građevinskih radova na adaptacijama i sanacijama navedenih
objekata.Na osnovu detaljnog snimanja objekata i prikupljanja potrebnih podataka,izrada konačnog
predmera manjeg obima radova za terensku dokumentaciju na objektima,
-Učešće u komisiji za sprovođenje procedure Javne nabavke i otvaranja ponuda
-Nakon izbora izvođača,saradnici za građansko- investicione poslove organizuju realizaicju poslova
ua saradnji sa direktorom ustanove i uvode izvođača u posao,
-Sprovođenje nadzora nad izvođenjem radova,kontrola kvaliteta i realizacija ugovorenih obaveza
kroz praćenje zakonske regulative u građenju :potpisivanje građevinskog dnevnika,građevinskih
knjiga,privremenih situacija i overa istih,
-Sprovođenje procedure tehničkog prijema i pribavljanja zavrne upotrebne dozvole.Na osnovu
Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”broj ),izvodi se zapisnik o tehničkom
prijemu i izdaje se upotrebna dozvola
-Zapisnik o primopredaji objekata krajnjem korisniku i početak ugovorenih obaveza izvođača
prema garantnom roku.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
42
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Odsek poreske administracije
Odsek poreske administracije pruža sledeće usluge:
1. prijem poreskih prijava za lokalne javne prihode;
2. utvrđivanje obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda i štampanje rešenja;
3. davanje obaveštenja obveznicima o stanju njihovih obaveza;
4. izdavanje uverenja o podacima iz poreskog knjigovodstva lokalnih javnih prihoda;
5. povraćaj više ili pogrešno naplaćenih/uplaćenih lokalnih javnih prihoda;
6. preknjižavanje više ili pogrešno naplaćenih/uplaćenih lokalnih javnih prihoda;
7. storniranje ili otpisivanje neosnovanog zaduženja po osnovu lokalnih javnih prihoda;
8. otpis duga po osnovu zastarelosti prava na naplatu lokalnih javnih prihoda;
9. prvostepeni postupak po izjavljenim žalbama;
10. kancelarijska kontrola lokalnih javnih prihoda;
11. terenska kontrola lokalnih javnih prihoda.
Odeljenje za urbanizam
Delatnost Odeljenja za urbanizam:
1.
Učestvuje u izradi prostornog plana grada i urbanističkih
planova i obavnja odministrativne i druge poslove za gradsku Komisiju za planove
2.
Izdaje obaveštenja (usmena i pisana)
3.
Izdaje lokacijske dozvole
4.
Izdaje informacije o lokaciji
5.
Potvrđuje urbanističke projekte i organizuje njihovu javnu
6.
prezentaciju i predloge za ispravku granica susednih parcela
7.
Izdaje odobrenja za gradnju.
8.
Potvrđuje prijavu početka izvođenja radova.
9.
Potvrđuje prijave za izvođenje radova za koje se po zakonu o
planiranju i izgradnji ne izdaje odobrenje za izgradnju.
10.
Izdaje pismenu potvrdu o usaglašenosti izgrađenih temelja
sa potvrđenim glavnim projektom
11.
Izdaje upotrebnie dozvole za objekte za koje izdaje odobrenja za izgradnju.
(upotrebne dozvole se do daljnjeg izdaju u odeljenju za komunalno stambene poslove i
zaštitu životne sredine).
12.
Izdaje odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za objekte koji su izgrađeni ili
rekonstruisani bez građevinske dozvole do stupanja na snagu Zakona o planiranju i
izgradnji.
13.
Izdaje rešenje o adaptaciji unutrašnjih gasnih instalacija
14.
Izdaje rešenje o investicionom održavanju objekta
15.
Izdaje rešenje o pomoćim objektima
16.
Izdaje rešenje o adaptaciji i sanaciji
17.
Potvrđuje projekte parcelacije i preparcelacije
Svi navedeni poslovi obavljaju se na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o opštem upravnom postupku,
kao i drugih Zakona kojima se delimično uređuju pojedine oblasti od interesa za urbanizam, planiranje i građenje.
43
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove
- Na osnovu Odluke o organizaciji gradske uprave grada Šapca ("Sl. list grada Šapca" br. 40/08 i
20/09) ovo odeljenje obavlja sledeće poslove:
- inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti Grada, a u oblasti komunalnih
delatnosti, saobraćaja i zaštite životne sredine;
- prati rad javnih preduzeća i mesnih zajednica u komunalnoj oblasti, kao i kontrolu javne
higijene i zaštite životne sredine;
- vodi postupak i donosi rešenja po zahtevu stranaka, kao i po službenoj dužnosti (
uklanjanje objekata, iseljaj bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija)
- poslove pružanja usluga građanima u postupku prenosa stanarskog prava, organizuje,
usmerava i sprovodi poslove u oblasti zaštite životne sredine.
Praktično, to znači da Odeljenje najvećim delom, u vršenju svojih poslova, sprovodi
inspekcijski nadzor i kontrolu funkciju u nabrojanim oblastima, a da građanima pruža samo usluge
prilikom zaključenja ugovora u stambenoj oblasti, prilikom primene zakonskih propisa iz oblasti
zaštite životne sredine, izdavanja odobrenja radi zauzeća javnih površina, raskopavanja istih,
isticanje firmi i natpisa, održavanje komunalnih objekata i javne rasvete i u oblasti normativnog
regulisanja grobalja i načina sahranjivanja, kao i prenošenje posmrtnih ostataka.
Kada je reč o uslovima i rokovima za poslove inspekcijskog nadzora, oni su utvrđeni
zakonima, uredbama, pravilnicima i odlukama koje se primenjuju i oni ne mogu biti proizvoljni,
već tačno onako kako su i propisani.
A kada je reč o uslovima i rokovima za poslove kada se građanima pružaju određene usluge,
ti rokovi mogu biti nešto fleksibilniji, ali se ne mogu prekoračiti opšti rokovi koji su utvrđeni za
pojedinu oblast.
Kategorije zainteresovanih lica za vršenje inspekcijske kontrole i pružanju usluga su
različite i odnose se na sve građane u gradu Šapcu (vlasnici, korisnici, investitori, izvođači radova,
projektantske firme, nadzorni organi, zakupci, pravna lica, preduzetnici i ostala fizička lica).
Zainteresovana lica mogu očekivati da, kada Odeljenje odlučuje u prvom stepenu, budu
ispoštovani propisi i rokovi koji se primenjuju u navedenim oblastima, visok stepen
profesionalnosti i kooperativnosti na relaciji Organ-zainteresovana lica, potpuna komunikacija,
neposrednost i saradnja i što manji broj žalbi na doneta prvostepena rešenja.
Usluge se mogu ostvariti u neposrednim kontaktima, ličnim prisustvom, elektronskim putem
i pismenom poštom u zakonom propisanim rokovima.
ODELJENJE KOMUNALNE POLICIJE
Odeljenje komunalne policije pruža sledeće usluge:
1. Održavanje komunalnog reda i drugog reda uređenog Zakonom ili Odlukom grada, a koji je od
značaja za komunalnu delatnost;
2. Vršenje kontrole nad primenom Zakona i Odluka grada koje se odnose na oblast komunalnih
delatnosti iz nadležnosti grada;
3. Ostvarivanje nadzora i kontrole auto - taksi prevoza na teritoriji grada;
44
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
4. Zaštita životne sredine, kulturnih dobara, nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih i
komunalnih objekata od značaja za Grad;
5. Podrška sprovođenju propisa kojima se omogućava nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje
gradskih dobara i izvršavanja drugih zadataka iz nadležnosti grada koji građanima omogućavaju
bolje i kvalitetnije uslove za život;
6. Prosleđivanje u dalju nadležnost drugim organima kada ustanovi da se činjenično stanje nekog
događaja ne odnosi na delokrug rada i ovlašćenja Odeljenja komunalne policije;
7. Preduzimanje hitnih mera u vanrednim situacijama kada drugi organi nisu u mogućnosti da
preduzmu mere iz svoje nadležnosti.
11. POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA
Postupak radi izdavanja izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih:
potrebno je da stranka na šalteru popuni zahtev sa ličnim podacima, plati odgovarajuće naknade i
takse i izvod dobija odmah, bez odlaganja.
Postupak radi izdavanja uverenja o državljanstvu iz matične knjige rođenih ili knjige
državljana:
potrebno je da stranka popuni zahtev sa ličnim podacima, plati odgovarajuće takse i naknade i
uverenje dobija odmah, bez odlaganja.
Izvodi iz matičnih knjiga i knjiga državljana se mogu naručiti putem interneta, na zvaničnom sajtu
Grada Šapca www.sabac.org , kao i putem telefona 015/364-110, a takse i naknade se plaćaju
pouzećem.
Postupak radi overe potpisa, prepisa i rukopisa, u službenoj prostoriji ili van službene
prostorije uz plaćanje posebne naknade.
Overa, potpisa, prepisa i rukopisa se vrši na šalteru overa odmah, bez odlaganja, uz plaćanje
odgovarajuće naknade i takse, a postoji mogućnost da se overa izvrši i van službenih prostorija
ukoliko stranka nije u mogućnosti da izvrši overu na šalteru.
- na šalteru overa mogu se kupiti svi obrasci, te građani ne moraju napuštati zgradu uprave grada
dok ne budu usluženi, tim pre što se u Uslužnom centru grada Šapca nalazi i šalter PTT-a.
Postupak radi ispunjenja zahteva za ispravku greške u matičnoj knjizi rođenih:
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
http://www.sabac.org/download/opsta_uprava/ispravka-greske-u-mkr-obrazac-br-3.doc
- uz zahtev se prilaže izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca, izvod iz matične knjige
rođenih i venčanih za roditenje,
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloži žalbu Ministarstvu za državnu upravu i
lokalnu samoupravu,
- rešenje sprovodi matičar u matičnoj knjizi rođenih
45
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Postupak radi ispunjenja zahteva za ispravku greške u matičnoj knjizi venčanih:
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
http://www.sabac.org/download/opsta_uprava/ispravka-greske-u-mkv-obrazac-br-4.doc
- uz zahtev se prilaže izvod iz matične knjige venčanih i rođenih za podnosioca, izvod iz
matične knjige rođenih supružnika, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih za roditelje
podnosioca,
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloži žalbu Ministarstvu za državnu upravu i
lokalnu samoupravu,
- rešenje sprovodi matičar u matičnoj knjizi venčanih
Postupak radi ispunjenja zahteva za ispravku greške u matičnoj knjizi umrlih:
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
http://www.sabac.org/download/opsta_uprava/ispravka-greske-u-mku-obrazac-br-5.doc
- uz zahtev se prilaže izvod iz mat.knjige umrlih i rođenih za umrlog, izvod iz mat.knjige
rođenih i venčanih za supružnika
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo žalbe Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu
samoupravu
- rešenje sprovodi matičar u matičnoj knjizi umrlih
Postupak radi ispunjenja zahteva za ispravku greške u knjizi državljana:
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
http://www.sabac.org/download/opsta_uprava/ispravka-greske-u-kd-obrazac-br-6.doc
- uz zahtev se prilaže uverenje o državljanstvu i izvod iz mat.knjige rođenih za podnosioca i
uverenje o državljanstvu i izvod iz mat.knjige rođenih za roditelje
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a načelnik odeljenja ga potpisuje,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo žalbe Ministarstvu za unutrašnje poslove
Republike Srbije,
- rešenje sprovodi matičar u knjizi državljana ili matičnoj knjizi rođenih
Postupak radi ispunjenja zahteva za osnovni upis u matičnoj knjizi rođenih po osnovu sticanja
državljanstva pre 28.02.2005. god.
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže izvod iz mat.knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o
prebivalištu, fotokopija lič.karte, izvod iz matične knjige venčanih i dokaz o uplati naknade i
takse
- matičar sprovodi upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih
Postupak radi ispunjenja zahteva za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih:
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
http://www.sabac.org/download/opsta_uprava/naknadni-upis-u-mkr-obrazac-br-1.doc
- uz zahtev se prilaže uverenje da podnosilac nije upisan u MKR, uverenje o državljanstvvu,
izvod iz MKV, presudu o razvodu braka ako je brak prestao razvodom, izvod iz MKU ako je
brak prestao smrću, javna isprava iz koje se mogu utvrditi lični podatci za stranku, izvod iz
MKR, MKV i uverenje o drž.za roditelje, dokaz o uplati naknade i takse
- saradnik za građanska stanja saslušava stranke i donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik
odeljenja
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo žalbe Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu
46
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
samoupravu,
- rešenje sprovodi matičar u matičnoj knjizi rođenih
Postupak radi ispunjenja zahteva za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih:
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
http://www.sabac.org/download/opsta_uprava/naknadni-upis-u-mku-obrazac-br-2.doc
- uz zahtev se prilaže uverenje da lice nije upisano u MKU, izvod iz MKR, izvod iz MKV ,
uverenje o držav.za umrlog, potvrda o smrti, dokaz o uplati naknade i takse,
- saradnik za građanska stanja nakon saslušanja stranaka donosi rešenje, a potpisuje ga
načelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo žalbe Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu
samoupravu
- rešenje sprovodi matičar u matičnu knjigu umrlih
Postupak radi ispunjenja zahteva za upis u matičnu knjigu rođenih lica rođenih u
inostranstvu koja poreklom stiču državljanstvo RS:
- zahtev na propisanom obrascu podnosi ambasada ili roditelji,
- uz zahtev se prilažu izvod iz MKR na inostranom obrascu, uverenje o državljanstvu za
roditelje, uverenje o prebivalištu za roditelje, fotokopija ličnih karti za roditelje, dokaz o
uplati naknade i takse,
- matičar sprovodi upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih
Postupak radi osnovnog upisa u matičnu knjigu rođenih:
- prijava rođenja deteta od zdravstvene ustanove,
- roditelji se pozivaju radi sačinjavanja zapisnika o određivanju imena deteta i podnose lične
karte, uverenja o državljanstvu, izvod iz MKV, izvod iz MKR za majku deteta rođenog van
braka, izjava o priznanju očinstva deteta rođenog van braka,
- matičar sprovodi upis u mat.knjigu rođenih i dostavlja izveštaj Sekretarijatu unutrašnjih
poslova radi određivanja matičnog broja
Postupak radi osnovnog upisa u matičnu knjigu venčanih:
- zahtev za zaključenje braka,
- uz zahtev budući supružnici prilažu izvod iz MKR, uverenje o državljanstvu, lične karte,
rešenje nadležnog suda za maloletno lice, a ako je jedan od supružnika strani državljanin
dostavlja izvod iz MKR na međunarodnom obrascu, uverenje o slobodnom bračnom stanju,
overenu kopiju pasoša, dokaz o uplati takse i naknade,
- matičar sastavlja zapisnik i određuje datum venčanja, a nakon venčanja sprovodi upis
činjenice zaključenja brak u matičnu knjigu venčanih, rođenih i knjigu državljana
Postupak radi osnovnog upisa u matičnu knjigu umrlih:
- prijem potvrde o smrti od strane zdravstvene ustanove ili mrtvozornika,
- lice koje prijavljuje smrt dostavlja ličnu kartu i druga dokumenta umrlog radi
kompletiranja podataka o umrlom,
- matičar sprovodi upis u matičnu knjigu umrlih i dostavlja izveštaj
47
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Postupak radi ispunjenja zahteva za priznanje očinstva:
- roditelji podnose zahtev na propisanom obrascu,
- uz zahtev prilažu lične karte, uverenja o državljanstvu, otac deteta daje izjavu o priznanju
očinstva, a majka deteta daje izjavu da li je saglasna sa izjavom oca deteta, sporazumno
određuju prezime detetu i potpisuju zapisnik o priznanju očinstva
- matičar upisuje činjenicu priznanja očinstva u matičnu knjogu rođenih u rubriku
«Naknadni upisi i zabeleške»
Postupak radi ispunjenja zahteva za promenu ličnog imena za maloletno lice:
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
http://www.sabac.org/download/opsta_uprava/promena-licnog-imena-za-mal-lice-obrazacbr-8.doc
- uz zahtev se prilaže izvod iz MKR za dete, izvod iz MKR i MKV za roditelje, saglasnost
roditelja za promenu ličnog imena mal.detetu, dokaz o uplati takse i naknade
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloži žalbu Ministarstvu za državnu upravu i
lokalnu samoupravu,
- matičar sprovodi rešenje u matičnoj knjizi rođenih
Postupak radi ispunjenja zahteva za promenu ličnog imena za punoletno lice:
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
http://www.sabac.org/download/opsta_uprava/promena-licnog-imena-obrazac-br-7.doc
- uz zahtev se prilaže uverenje o prebivalištu, izvod iz MKR, izvod iz MKV, uverenje o
državljanstvu, presuda o razvodu braka, uverenje poreske uprave, dokaz o uplati takse i
naknade,
- zahtev se dostavlja na proveru nadležnoj Policijskoj upravi (kaznena evidencija i pasoška
evidencija) i Osnovnom sudu Šabac,
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik Odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloži žalbu Ministarstvu za rad i socijalnu
politiku,
- rešenje sprovodi matičar u matičnoj knjizi rođenih, venčanih i knjizi državljana
Postupak radi osnovnog upisa u matičnu knjigu rođenih radi evidentiranja činjenice
državljanstva:
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilažeizvod iz MKR za dete, uverenje o državljanstvu za roditelje, uverenje o
prebivalištu za roditelje, kopija ličnih karti za roditelje, dokaz o uplati takse i naknade,
−
matičar sprovodi upis u matičnu knjigu rođenih
Postupak radi osnovnog upisa u matičnu knjigu umrlih lica umrlog u inostranstvu:
- podnošenje zahteva na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže izvod iz MKU na međunarodnom obrascu, izvod iz MKR za umrlo
lice, izvod iz MKV za umrlo lice, uverenje o državljanstvu za umrlo lice, izvod iz MKR za
bračnog druga, uverenje o državljanstvu za bračnog druga, uverenje o prebivalištu za umrlo
lice, dokaz o uplati takse i naknade,
– matičar sprovodi upis činjenice smrti nastale u inostranstvu u matičnu knjigu umrlih
48
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Postupak radi upisa u matičnu knjigu venčanih brakova zaključenih u inostranstvu:
- prijem dokumenata za upis u matičnu knjigu venčanih dostavljenih od strane ambasade ili
konzularnih odeljenja, izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu za
supružnike,
- matičar proverava prebivalište supružnika pre odlaska u inostranstvo,
- matičar upisuje činjenicu zaključenja braka u matičnu knjigu venčanih i dostavlja izveštaje
Postupak radi upisa u matičnu knjigu vančanih brakova zaključenih u inostranstvu po
zahtevu stranaka:
- podnošenje zahteva na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže izvod iz MKV na međunarodnom obrascu, izvode iz MKR za
supružnike, uverenja o državljanstvu za supružnike, uverenja o prebivalištu za supružnike,
kopiju lič.karti za supružnike, dokaz o uplati takse i naknade
- matičar vrši upis činjenice zaključenja braka u matičnu knjigu venčanih i dostavlja
izveštaje
Postupak radi ispunjenja zahteva za zaključenje braka van službene prostorije:
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu, sa dokazom o uplati naknade i takse,
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik Odeljenja,
- rešenje se dostavlja strankama koje imaju pravo žalbe Ministarstvu za državnu upravu i
lokalnu samoupravu,
- rešenje sprovodi matičar
Postupak radi ispunjenja zahteva za upis u birački spisak:
- stranka usmeno podnosi zahtev,
- podatci se unose na osnovu lične karte,
-referent za birački spisak donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da podnese tužbu sudu nadležnom za
rešavanje u upravnim stvarima
- rešenje se sprovodi u biračkom spisku
Postupak radi ispunjenja zahteva za pružanje pravne pomoći:
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
http://www.sabac.org/download/opsta_uprava/pravna-pomoc-obrazac-br-10.doc
- stranka zahteva pravni savet, izradu tužbe, žalbe ili drugog podneska, uz uplatu naknade
koja je u visini advokatske tarife,
- stručni saradnik sačinjava traženi podnesak i dostavlja ga stranci na dalji postupak
Postupak radi ostvarivanja prava na dečji dodatak
Uz zahtev (zahtevi se dobijaju na šalterima ove službe) ili Ministarstva rada, zapošljavanja i
socijalne politike (www.minrzs.gov.rs)) prilaže se: 1. izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u
porodici 2. uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva 3. prijava prebivališta za decu i školske
potvrde 4. fotokopija lične karte za odrasle članove domaćinstva 5. fotokopija svoje overene
zdravstvene knjižice 6. potvrda o prihodima za zadnja tri meseca za svakog člana domaćinstva 7.
potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini 8. poresko uverenje iz mesta rođenja i
stanovanja 9. dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti kao i o stambenom prostoru.
49
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Postupak radi ostvarivanja prava na roditeljski dodatak
Uz zahtev (zahtevi se dobijaju na šalterima ove službe) ili Ministarstva rada, zapošljavanja i
socijalne politike (www.minrzs.gov.rs)) prilaže se: izvod iz matične knjige rođenih za decu, prijava
prebivališta za decu, kopija lične karte za majku, kopija zdravstvene knjižicu za majku, uverenje
državljanstva za majku, uverenje Centra za socijalni rad.
Postupak radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu za novorođenče
Uz zahtev (zahtevi se dobijaju na šalterima ove službe ili se preuzimaju sa sajta Grada Šapca
(http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-ostvarivanje-prava-na-naknadu-zaprvo-dete.pdf) ili Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike (www.minrzs.gov.rs)) prilaže
se : izvod iz matične knjige rođenih za decu, fotokopija lista za novorođenče, uverenje državljanstva
za majku, kopija lične karte i zdravstvene knjižice za majku.
Postupak radi ostvarivanja prava na porodiljsko odsustvo
Uz zahtev (zahtevi se dobijaju na šalterima ove službe) ili Ministarstva rada, zapošljavanja i
socijalne politike (www.minrzs.gov.rs)) se prilaže: doznake, izvod iz matične knjige rođenih za
decu, fotokopija zdravstvene knjižice, rešenje poslodavca, ugovor o radu, potvrda poslodavca o
radnom stažu, fotokopija M-2 obrasca, potvrda poslodavca o visini osnovne zarade, obračun zarade
za poslednjih 12 meseci, izveštaj banke.
Predajom zahteva pisarnici započinje elektronska obrada predmeta. Sa pisarnice zahtevi se
dostavljaju službi na dalju obradu. U službi se utvrđuje da li je zahtev kompletan, ispravnost i
tačnost dostavljenih podataka.Ako se utvrdi da je dokumentacija manjkava podnosilac zahteva
poziva se da dopuni zahtev. Poziv se upućuje telefonom ili pisanim pozivom i zaključkom. Kada
stranka ne može da pribavi traženi dokaz službi po službenoj dužnosti se obraća određenom organu
za traženi podatak i na taj način olakšava
stranci put do prava. Na osnovu svih podataka donosi se rešenje koje se dostavlja stranci, a kod
porodiljskog odsustva i poslodavcu. U rešenju se navodi da postoji pravo na žalbu, kome se
zainteresovano lice može obratiti i u kom roku. Svi predmeti su elektronski obrađeni i čuvaju se u
bazi podataka. Radi dalje obrade – isplate predmeti se elektronski dostavljaju Ministarstvu
rada,zapošljavanja i socijalne politike.
Sva zainteresovana lica mogu se obratiti službi u vezi izdavanja potvrda o ostvarenim ili
neostvarenim pravima. Služba će izdati potvrdu po traženom zahtevu i o tome vodi evidenciju.
Postupak sprovođenja usluga saradnika za obrazovanje:
- usluge plaćanja troškova ostvaruje se na osnovu zahteva koje ustanove dostavljaju a uz koji se
prilaže potrebna dokumentacija
- Konkurs za stipendije sprovodi se na osnovu Odluke grada Šapca i prijava zainteresovanih
studenata
http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/uverenje-o-prosecnom-prihodu-po-clanuporodice-studentski-dom.pdf
http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/uverenje-o-prosecnom-prihodu-po-clanuporodice-ucenicki-dom.pdf
http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/uverenje-o-prosecnom-prihodu-po-clanu50
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
porodice.pdf
Postupak radi pružanja usluga prosvetne inspekcije:
- podnošenje predstavke u pisanoj formi (bez propisanog obrasca), na pisarnicu Gradske
uprave, bez takse
− obaveštenje o postupanju prosvetnog inspektora, dostavlja se stranci u roku od 15 dana od
izvršenog inspekcijskog nadzora
− pravo žalbe Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku od 8 dana od
prijema obaveštenja, preko ovog organa
Postupak radi pružanja usluga iz oblasti kulture
Opis postupanja:
- Podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava iz oblasti kulture od strane resornih institucija,
udruženja građana, fondacija i drugih subjekata u ovoj oblasti na lokalnom nivou.
Zahtev za isplatu sredstava indirektnih korisnika budžeta
(Narodni muzej Šabac, Biblioteka šabačka, Međuopštinski istorijski arhiv Šabac, Kulturni centar,
Šabačko pozorište, Udrženje likovnih stvaralaca Šabac , KUD
“Abrašević” , Dom
kulture”Prnjavor”)
Podnosilac zahteva:
Narodni muzej Šabac, Biblioteka šabačka, Međuopštinski istorijski arhiv Šabac, Kulturni centar,
Šabačko pozorište, Udrženje likovnih stvaralaca Šabac , KUD
“Abrašević” , Dom
kulture”Prnjavor”
Porebni prilozi:
Zahtev, računi, kompletna dokumentacija u skladu sa javnim nabavkama, zapisnik, ugovor ,.., a sve
u skladu sa finansijskim planovima
Predaja dokumenata: Gradska uprava, II sprat/kancelarija br. 24
Zahtev za isplatu sredstava ostalih korisnika budžeta
Udruženja građana kojima se sufinansiraju tekući rashodi i izdaci, koji svojim programima trajnije
zadovoljavaju kulturne potrebe građana (KUD „Čivija”, ANI “Hajduk Stanko”, druga udruženja
građana i drugi subjekti u ovoj oblasti na lokalnom nivou)
Podnosilac zahteva:
Udruženja građana kojima se sufinansiraju tekući rashodi i izdaci, koji svojim programima trajnije
zadovoljavaju kulturne potrebe građana (KUD „Čivija”, ANI “Hajduk Stanko”, druga udruženja
građana i drugi subjekti u ovoj oblasti na lokalnom nivou
Potrebni prilozi:
Zahtev, prilozi o projektu, plan i program rada i finansijski plan
Predaja dokumenata:
Gradska uprava, II sprat/kancelarija br. 24
51
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Zahtev za isplatu zarada zaposlenih korisnika budžeta-ustanove kulture
Narodni muzej Šabac, Biblioteka Šabačka, Međuopštinski istorijski arhiv Šabac, Kulturni centar,
Šabačko pozorište, Udruženje likovnih stvaralaca Šabac, KUD “Abrašević” , Dom kulture
”Prnjavor”
Podnosilac zahteva :
Narodni muzej Šabac, Biblioteka Šabačka, Međuopštinski istorijski arhiv Šabac, Kulturni centar,
Šabačko pozorište, Udrženje likovnih stvaralaca Šabac, KUD “Abrašević” , Dom kulture
”Prnjavor”
Potrebni prilozi :
Zahtev na propisanom obrascu i obračun plate u skladu sa rešenjem i Uredbom o koeficijentima za
obračun i isplatu plata
Predaja dokumenata :
Gradska uprava, II sprat/kancelarija br. 24
Finansiranje i /ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi
Ovo pravo se ostvaruje na osnovu Pravilnika o načinu , merilima i kriterijumima za izbor programa
i projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada Šapca («Službeni list
Grada Šapca», broj 21/11), putem javnog konkursa koji raspisuje gradonačelnik Grada Šapca.
Konkurs se raspisuje za svaku narednu budžetsku godinu, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.
Prijava na konkurs (Obrazac br. 1) se nalazi na veb sajtu Grada www.sabac.org,
/informacije/konkurs/konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi za
2013 godinu i predaje se u Gradskoj upravi -Uslužni centar- šalter pisarnice ili šalje poštom.
Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u
kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi:
- ustanove kulture,
- udruženja u kulturi,
-umetnici,
-saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je taj status utvrđen u skladu sa Zakonom i
- drugi subjekti u kulturi kao što su: zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici
registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi i druga pravna lica i subjekti u kulturi.
Subjekti u kulturi iz stava 1. ovog člana imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili
sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na
teritoriji Grada.
Prijava na konkurs podnosi se Komisiji na obrascu «Prijava na Konkurs za finansiranje ili
sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi» (Obrazac broj 1.)
Za svaki program odnosno projekat podnosi se posebna prijava.
Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:
-predlog i naziv projekta, cilj projekta, opis projekta, finansijski plan projekta
- dokaz o podnosiocu prijave: izvod iz registra u kojem je subjekat u kulturi registrovan;
- pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji
projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i detaljan opis programa odnosno projekta u
kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.
Detaljan opis programa odnosno projekta u kulturi iz stava 3. alineja 3. ovog člana sadrži
sledeće elemente: učesnike programa odnosno projekta, značaj, mesto i vreme realizacije programa
odnosno projekta (priložiti opis najviše na dve stranice, uz opis je moguće priložiti publikacije,
52
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
drugi štampani materijal, audio, video, digitalni i drugi materijal o programu odnosno projektu).
Rok rešavanja: 30 dana od zaključivanja konkursa
Rok žalbe: nema roka žalbe. Rešenje o dodeli sredstava je konačno
Predaja dokumenata: Gradska uprava, Gradski uslužni centar, šalter pisarnice
Odluke o raspodeli sredstava po konkursu se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Grada
(www.sabac.org). Obaveštenje se dostavlja svim učesnicima konkursa.
Postupak radi pružanja usluga iz oblasti sporta:
-
Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava iz oblasti sporta od strane udruženja u ovoj
oblasti na lokalnom nivou.
- Zahtev za isplatu zarade zaposlenih korisnika budžeta (Sportski savez, Opštinski
fudbalski savez, Rasti zdravo”- Udruženje pedagoga fizičke kulture, Plivački klub
“Šabački delfini”)
Podnosilac zahteva
Sportski savez, Opštinski fudbalski savez,”Rasti zdravo”-Udruženje
pedagoga fizičke kulture, PK”Šabački delfini”
Potrebni prilozi
Predaja dokumenata
Kontakt telefon
Zahtev na propisanom obrascu i obračun plate u skladu sa Rešenjem o
koeficijentima za obračun i isplatu plata
Gradska uprava, І sprat/kanc. broj 24
015/364 118
Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava iz oblasti sporta od strane udruženja (klubova) u ovoj
oblasti na lokalnom nivou.
Podnosilac zahteva
Potrebni prilozi
Predaja dokumenata
Kontakt telefon
Udruženje (klub) iz oblasti sporta na lokalnom
nivou
Zahtev (obrazac nije propisan)
Gradska uprava, І sprat/kanc. broj 24
015/364 118
Finansiranje ili sufinansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta Grada
Ovo pravo se ostvaruje na osnovu Odluke o finansiranju ili sufinansiranju potreba i interesa građana
u oblasti sporta iz budžeta Grada (“Službeni list grada Šapca”br. 32/08).
Javni poziv se raspisuje za posebne programe i to za:
Finansiranje/sufinansiranje sportskih udruženja (klubova) iz oblasti takmičarskog programa
(redovni i dodatni program).
Finansiranje/sufinansiranje programa rada sportskih udruženja, udruženja lica sa invaliditetom,
udruženja iz oblasti rekreativnog sporta, gradskih granskih saveza i ostalih oblika stručnog
udruživanja.
Pravo predaje zahteva
53
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju sledeći subjekti u oblasti sporta:
- sportska udruženja (klubovi),
- sportska društva,
- stručna i druga udruženja i savezi u oblasti sporta,
- udruženja lica sa invaliditetom,
- udruženja iz oblasti rekreativnog sporta,
- gradski granski savezi
- Prijava na Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje u oblasti takmičarskog sporta – redovni
program podnosi se Komisiji na obrascima za Javni poziv.
Potrebni prilozi – ekipni sport
Podnosilac prijave dužan je obavezno da priloži:
- Rešenje Agencije za privredne registre Republike Srbije
- Potvrda nacionalnog granskog saveza:
- da je savez član Sportskog saveza Srbije
- o ostvarenom plasmanu seniorske ekipe u redovnom sistemu takmičenja nacionalnog granskog
saveza u prethodnoj takmičarskoj sezoni kao i rangu takmičenja u kojem se seniorska ekipa
trenutno takmiči i ukupnom broju nivoa takmičenja u toj sportskoj grani i broju ekipa koje
učestvuju u navedenom rangu takmičenja.
- o plasmanu za mlađe selekcije na prvenstvu Srbije
- o plasmanu svih selekcija kluba u Kupu u prethodnoj takmičarskoj sezoni za kategorije koje su
bile u sistemu takmičenja
- o plasmanu svih selekcija kluba na svetskom i Evropskom prvenstvu, Kupu ili ligi koje se nalaze u
redovnom sistemu takmičenja Svetske i Evropske federacije
- o ostvarenom plasmanu u prošlosti na međunarodnim takmičenjima Svetsko i Evropsko
prvenstvo, liga ili kup u okviru klupskog nastupa
- Potvrda sportskog udruženja/kluba:
- Potvrda kluba da klub ima selekcije koje nisu u sistemu takmičenja. Potvrda kluba o broju
angažovanih stručnih lica/trenera i overene kopije diploma angažovanih stručnih lica/trenera.
Potvrda o datumu i godini osnivanja kluba-tradicija.
Potrebni prilozi – pojedinačni sport
- Rešenje Agencije za privredne registre Republike Srbije
- Potvrde nacionalnog granskog saveza
- da je savez član sportskog saveza
- da klub ima tri seniora u redovnom sistemu takmičenja nacionalnog granskog saveza za proteklu
takmičarsku sezonu
- o broju osvojenih medalja (ostvarenom plasmanu) na prvenstvu Srbije u prethodnoj takmičarskoj
sezoni kao i potvrda o broju takmičara ili posada koji su učestvovali u disciplini-kategoriji u kojoj
su takmičari/posade osvojili medalje
- o broju osvojenih medalja ostvarenom plasmanu na Kupu Srbije u prethodnoj takmičarskoj sezoni
kao i potvrda o broju takmičara ili posada koje su učestvovale u disciplini-kategoriji kojoj je
takmičar/posada osvojio medalju
- o ostvarenom plasmanu takmičara u okviru klupskog nastupa na međunarodnom takmičenju koje
se nalazi u kalendaru takmičenja Evropske i Svetske federacije u prethodnoj takmičarskoj sezoni
- o broju takmičara u mlađim kategorijama koji su učestvovali u sistemu takmičenja nacionalnog
granskog saveza u prethodnoj takmičarskoj sezoni
- Potvrda kluba
- o broju takmičara u mlađim kategorijama koji nisu u sistemu takmičenja u prethodnoj
54
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
takmičarskoj sezoni, potvrda kluba o broju o broju angažovanih stručnih lica/trenera i overene
kopije diploma angažovanih stručnih lica/trenera, potvrda o datumu i godini osnivanja klubatradicija
- Prijava na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje u oblasti takmičarskog sporta – dodatni
program podnosi se Komisiji na obrascima za Javni poziv.
Potrebni prilozi – dodatni program
- Potvrda nacionalnog granskog saveza o postignutim rezultatima u prethodnoj takmičarskoj sezoni
– original overen i potpisan od strane ovlašćenog lica nacionalnog granskog saveza – slobodna
forma
- potvrda kluba o članstvu (struktura organizacije – organi upravljanja i takmičari) – original overen
i potpisan od strane ovlašćenog lica kluba – slobodna forma
- Kopija rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije
- Obrazac – Zahtev za finansiranje sportskog udruženja-kluba kroz dodatni program
- Prijava na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa rada sportskih udruženja, udruženja
lica sa invaliditetom, udruženja iz oblasti rekreativnog sporta, gradskih granskih saveza i ostalih
oblika stručnog udruživanja podnosi se Komisiji na obrascima za Javni poziv
Potrebni prilozi-rekreativni sport
- Rešenje agencije za privredne registre Republike Srbije
- Plan rada i aktivnosti za tekuću godinu
- Finansijski plan za tekuću godinu
- Obrazac – rekreativni sport
Potrebni prilozi-sport lica sa invaliditetom
- Rešenje agencije za privredne registre Republike Srbije
- Plan rada i aktivnosti za tekuću godinu
- Finansijski plan za tekuću godinu
- Obrazac – sport lica sa invaliditetom
Potrebni prilozi-gradski granski savezi
- Rešenje agencije za privredne registre Republike Srbije
- Plan rada i aktivnosti za tekuću godinu
- Finansijski plan za tekuću godinu
- Obrazac – gradski granski savez
Potrebni prilozi-strukovna udruženja
- Rešenje agencije za privredne registre Republike Srbije
- Plan rada i aktivnosti za tekuću godinu
- Finansijski plan za tekuću godinu
- Obrazac –strukovno udruženje
Nosilac programa ne može da:
- bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
- ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog
osiguranja, bude u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni
prestup u vezi sa njegovom delatnošću.
Nosiocu programa neće se odobriti program u postupku dodele sredstava, ako je:
- namerno ili krajnjom nepažnjom lažno prikazao podatke tražene u obrascima za podnošenje
programa ili ako je propustio da dostavi sve potrebne informacije i podatke
55
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
- pokušao da dođe do poverljivih informacija ili da utiče na Stručnu komisiju tokom postupka
dodele sredstava
Prijava na Javni poziv se nalazi na veb sajtu Grada www.sabac.org. Prijave se podnose u
štampanom obliku, predajom na šalter Gradske uprave ili poštom.
Obrasci na kojima se predaje zahtev: gore navedeni obrasci
Predaja dokumenata: šalter pisarnice Gradske uprave
Kontakt telefon: 015/364 107
Postupak radu pružanja usluga iz domena utvrđivanja prava iz oblasti boračko
invalidske zaštite:
Svaki građanin ima pravo da podnese zahtev dok pravo ostvaruje lice koje ispunjava uslove
napred navedenim propisima, a koje se utvrđuje u upravnom postupku.
Rok rešavanja: 30, odnosno 60 dana.
Svojstvo ratnog vojnog invalida po osnovu rane, povrede, ozlede i bolesti.
Ovo svojstvo mogu da ostvare lica, učesnici rata 1941-1945, kao i lica koja su učestvovala u
ratovima na prostoru bivše SFRJ od 1990. do 1995. kao pripadnici i dobrovoljci u JNA i pripadnici
Vojske Jugoslavije i lica koja su obavljala poslove državne bezbednosti u oružanim akcijama za
vreme NATO agresije.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida,
-lična karta (fotokopija) ,
-izvod iz MKR ,
-uverenje o državljanstvu ,
-medicinska dokumentacija o lečenju iz vremena nastanka oštećenja i vremena podnošenja zahteva ,
-uverenje o okolnostima povređivanja (izdaje nadležni vojni ili drugi nadležni organ)
-vojna knjižica (fotokopija),
Svojstvo mirnodopskog vojnog invalida po osnovu rane, povrede, ozlede i bolesti
Ovo svojstvo mogu da ostvare lica jugoslovenski državljani koji su u miru kao vojnici na služenju
vojnog roka, studenti vojne akademije, učenici srednje vojne škole, lica u rezervnom sastavu,
slušaoci škole za rezervne oficire kao i dobrovoljci na vojnoj dužnosti u Vojsci Jugoslavije ili Vojsci
Srbije i Crne Gore u vršenju vojne službe ili dužnosti u vezi sa službom zadobili povredu ili ozledu
bez svoje krivice pa je nastupilo oštećenje njihovog organizma najmanje 20%.
(Za navedena lica koja su obolela na službi u Vojsci SCG procenat oštećenja je 60%)
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida,
-lična karta (fotokopija),
-izvod iz MKR,
-uverenje o državljanstvu,
-medicinska dokumentacija o lečenju,
-uverenje vojne jedinice o okolnostima povređivanja ili rešenje o otpuštanju iz Vojske Srbije i Crne
Gore,
-uverenje Vojnog odseka o vremenu provedenom na redovnom odsluženju vojnog roka (izdaje vojni
odsek prema mestu prebivališta stranke),
-vojna knjižica (fotokopija).
Povećanje procenta vojnog invaliditeta
56
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Lica koja imaju svojstvo ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida mogu tražiti povećanje već
postojećeg procenta vojnog invaliditeta.
Po isteku dve godine od dana donošenje konačnog rešenja o sticanju svojstva ratnog ili
mirnodopskog vojnog invalida, vojni invalid može podneti novi zahtev za utvrđivanje novog
procenta invaliditeta a u vezi sa nastalom promenom.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za povećanje procenta vojnog invaliditeta;
-nalaz lekara specijaliste o tome da je nastupila promena od uticaja na raniji utvrđeni invaliditet.
Porodična invalidnina po palom borcu
Osnovno pravo porodice palog borca je pravo na porodičnu invalidninu (pravo na mesečni novčani
iznos).
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po palom borcu,
http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-priznavanje-prava-na-porodicnuinvalidninu.pdf
-lična karta ili izbeglička legitimacija (fotokopija) ,
-izvod iz MKV ,
-izjava dva svedoka da se udova nije preudala,
-izvod iz MKR za decu,
-školska potvrda za decu školskog uzrasta ,
-uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva i decu,
-uverenje o okolnostima pogibije palog borca (izdaje nadležan vojni organ) ,
-izvod iz MKR i MKU za lice od koga se izvodi pravo.
Uvećanje porodične invalidnine
Roditelj palog borca koji nije imao druge dece ili koji je imao više dece kome su ostala deca
izgubila život kao građanske žrtve rata ima pravo na uvećanje porodične invalidnine.
Takođe, i bračni drug palog borca koji nema dece odnosno ako ima jedno dete ili više dece koja su
nesposobna za privređivanje, pod uslovom da je nesposobnost nastupila pre 15 godine života,
odnosno do navršenih 26 godina , ako je dete bilo na školovanju, pored prava na porodičnu
invalidninu ima pravo na uvećanu porodičnu invalidninu.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje prava, http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-zapriznavanje-prava-na-porodicnu-invalidninu.pdf
-fotokopija lične karte ili legitimacije prognanog lica ,
-izjava dva svedoka da podnosilac zahteva nema više dece tj. da mu je poginuli borac bio jedino
dete ,
-izvod iz MKR i MKU za lice od koga se izvodi pravo ,
-uverenje vojnog organa o datumu i okolnostima pogibije palog borca ,
-izvod iz MKR za dete palog borca ,
-školska potvrda za decu školskog uzrasta.
Porodična invalidnina po umrlom vojnom invalidu
Članovi uže porodice palog borca, članovi uže porodice vojnog invalida od I do VII grupe, posle
njegove smrti, i članovi uže porodice lica koje je poginulo ili umrlo od posledica rane, povrede,
57
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ozlede ili bolesti zadobijene pod okolnostima iz člana 7. i 9. Zakona o osnovnim pravima boraca,
vojnih invalida i porodica palih boraca imaju pravo na porodičnu invalidninu (Službeni list SRJ
24/98) (odnosi se na mirnodopske vojne invalide).
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po umrlom vojnom invalidu,
-fotokopija lične karte ,
-izvod iz MKV ,
-izjava dva svedoka da se udova nije preudala ,
-izvod iz MKR za podnosioca zahteva i decu ,
-školska potvrda za decu školskog uzrasta ,
-uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva i decu ,
-izvod iz MKU za pokojnog vojnog invalida .
Borački dodatak
Borački dodatak je dodatak uz zaradu ostvarenu po osnovu radnog odnosa. Dokumentacija potrebna
za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje prava na borački dodatak,
http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-priznavanje-prava-na-borackidodatak.pdf
-potvrda o radnom odnosu koju izdaje poslodavac
-potvrda o visini isplaćene mesečne zarade (izdaje poslodavac)
-potvrda o minimalnoj zaradi po kolektivnom ugovoru
Ortopedska i druga pomagala
Vojni invalid ima pravo na ortopedska i druga pomagala za opštećenje organizma po osnovu kojih
mu je priznat vojni invaliditet, u skladu sa medicinskim indikacijama utvrđenim Pravilnikom za
ortopedska i druga pomagla vojnih invalida (“Službeni list SRJ” broj 37/2000)
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje prava na ortopedska i druga pomagala
http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-priznavanje-prava-na-ortopedskapomagala.pdf
-nalaz i mišljenje Komisije za pregled VI (upućuje prvostepeni organ po službenoj dužnosti)
Pravo na putničko motorno vozilo
Vojni invalid kome je svojstvo vojnog invalida prve grupe priznato trajno zbog amputacije ili teških
opšećenja ekstremiteta izjednačenih sa amputacijom ekstremiteta i zbog gubitka vida na oba oka,
ima pravo na putničko motorno vozilo domaće proizvodnje zapremine do 1000 cm3.
Vojni invalid može ponovo ostvariti pravno na putničko motorno vozilo po isteku 7 godina od dana
preuzimanja ranije primljenog vozila.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje prava na putničko motorno vozilo
-rešenje o priznatom svojstvu (važi za invalide I grupe – 100% invaliditeta
Pomoć u slučaju smrti vojnog invalida
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
58
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
-zahtev http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-priznavanje-prava-najednokratnu-pomoc-u-slucaju-smrti-voj-inv.pdf
-izvod iz MKU vojnog invalida
-izjava dva svedoka o činjenici da je podnosilac zahteva živeo u istom domaćinstvu sa vojnim
invalidom ili se starao o njemu najmanje godinu dana pre smrti, kao i to da je snosio troškove
sahrane umrlog vojnog invalida
Pravo na besplatnu i povlašćenu vožnju
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-izdavanje i overa knjižica
-objava za povlašćenu vožnju
Nadoknada za ishranu i smeštaj za vreme putovanja i boravka u drugom mestu po pozivu nadležnog
organa.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje prava
-fotokopija lične karte korisnika lične ili porodične invalidnine
-fotokopija lične karte pratioca korisnika lične ili porodične invalidnine kome je priznato pravo na
dodatak za negu i pomoć i pratioca deteta korisnika do navršene 15 godine života
-izvod iz MKR za dete korisnika porodične invalidnine
Nega i pomoć
Pravo na negu i pomoć imaju invalidi od I do IV grupe.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje prava na dodatak, negu i pomoć
http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-priznavanje-prava-na-dodatak-zanegu-i-pomoc.pdf
-nalaz lekara specijaliste o potrebi za negom i pomoći drugog lica
Dodatak na negu i pomoć od strane drugog lica
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje prava, http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-zapriznavanje-prava-na-dodatak-za-negu-i-pomoc.pdf
-nalaz lekara specijaliste o zdravstvenom stanju organizma, a koje je neposredna posledica
zadobijene rane, povrede, ozlede ili bolesti koja je uzrokovala teško oštećenje ekstremiteta,
-fotokopija lične karte.
Mesečno novčano primanje
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev, http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-priznavanje-prava-namesecno-novcano-primanje.pdf
-izvod iz MKV ukoliko je korisnik u braku,
-izvod iz MKR za decu, ukoliko su članovi domaćinstva korisnika,
-školska potvrda za decu školskog uzrasta,
-uverenje o imovnom stanju,
-uverenje o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite,
59
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
-dokaz o imovnom stanju i korišćenju penzije za lica iz bivših republika iz opštine u kojoj su živeli.
Nadoknada pogrebnih troškova
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev, http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-priznavanje-prava-nanaknadu-pog-trosk-u-slucaju-smrti-por-inv.pdf
-izvod iz MKU za invalida,
-fotokopija lične karte za podnosioca zahteva,
-izjave dva svedoka o činjenici da je lice snosilo troškove sahrane invalida.
PRAVA BORACA (po republičkim propisima)
Mesečno novčano primanje
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje prava, http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-zapriznavanje-prava-na-mesecno-novcano-primanje.pdf
-pravosnažno rešenje o svojstvu podnosioca zahteva i to rešenje da je podnosiocu zahteva vreme
provedeno u ratu priznato u dvostrukom trajanju u poseban staž za učesnike NOR-a ili udove istih,
rešenje o svojstvu vojnog invalida ili rešenje o svojstvu porodičnog invalida,
-fotokopija lične karte,
-uverenje o državljanstvu,
-izvod iz MKR za podnosioca zahteva ,
-izvod iz MKR za decu, ukoliko su članovi domaćinstva podnosioca zahteva i potvrde o školovanju
za decu školskog uzrasta ,
-izvod iz MKV ,
-izjave dva svedoka o prihodima i sastavu domaćinstva ,
-uverenje o imovnom stanju ,
-uverenje o načinu korišćenja zdravstvene zaštite,
-dokaz o imovnom stanju i korišćenju penzije za lica iz bivših republika iz opštine u kojoj su živeli.
Uvećanje mesečnog novčanog primanja po osnovu samohranosti
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
-zahtev za priznavanje prava http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-zapriznavanje-prava-na-mesecno-novcano-primanje.pdf
-izjave dva svedoka o činjenici da je podnosilac zahteva samohrano lice - ko sačinjava užu porodicu
korisnika, da li ima žive roditelje i decu van domaćinstva, kao i da li isti ostvaruju prihod
-izvod iz MKR ili MKV ili MKU za roditelje podnosioca zahteva
-izvod iz MKR za decu podnosioca zahteva
Poslovi poverenika za izbegla i raseljena lica
Promena mesta boravka izbeglog lica
Izdavanje saglasnosti za promenu mesta boravka izbeglog lica vrši se kada lice želi da se preseli iz
jedne opštine u drugu.
Podnošenje zahteva (http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-dav-saglasn60
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
za-prom-mest-borav-za-izbeg-prog-lice.pdf) uz odgovarajuću dokumentaciju vrši se u Gradskoj
upravi grada Šapca, Odeljenju za društvene delatnosti i privredu, kod poverenika za izbeglice,
kancelarija br. 24.
UZ ZAHTEV SE PRILAŽE:
Saglasnost poverenika iz opštine u koju se lice preseljava
Dokaz o posedovanju nepokretnosti za onoga ko se seli ili ko ga prima na stan iz mesta gde se seli
Overena izjava osobe koja prima na stan izbeglo ili interno raseljeno lice
Priznavanje statusa izbeglog – prognanog lica za novorođenu decu
Donošenje rešenja o priznavanju statusa izbeglog lica za novorođenu decu vrši se ukoliko roditelji
nisu državljani Republike Srbije i poseduju nove izbegličke legitimacije.
Podnošenje zahteva (http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-priznavanjesvojstva-izbeglog-prognanog-lica.pdf) uz odgovarajuću dokumentaciju vrši se u Gradskoj upravi
grada Šapca, Odeljenju za društvene delatnosti i privredu, kod poverenika za izbeglice, kancelarija
br. 24.
UZ ZAHTEV SE PRILAŽE:
Izvod iz matične knjige rođenih za dete (ne stariji od šest meseci)
Fotokopije izbegličkih legitimacija na ime roditelja i ostale dece u porodici
Fotokopija obrasca zbeg 2
Dokaz da roditelji nisu državljani Republike Srbije
Pravni osnov za priznavanje statusa izbeglog lica:
- Zakon o izbeglicama («Službeni glasnik RS», br. 18/92 i 45/02-odluka SUS, «Službeni list SRJ»,
br. 42/02-odluka SUS i «Službeni glasnik RS», br. 30/10) - član 13.
- Zakon o opštem upravnom postupku («Službeni glasnik RS», br. 33/97 i 31/01 i «Službeni glasnik
RS», br. 30/10) - član 208. i 161.
Lice podnosi pisanu molbu komesaru Komesarijata uz obrazloženje za do sada nestečeni status.
Molba se zavodi i priprema se predlog rešenja, koje se parafira i šalje na odobravanje i overu u
Komesarijat.
Refundacija troškova sahrane (izbeglo lice)
Naknada za delimično pokriće pogrebnih troškova pripada licu koje je snosilo troškove sahrane
POD USLOVOM da:
Preminulo lice imalo status izbeglog lica
Preminulo lice nije imalo primanja po bilo kom osnovu u RS ili zemlji porekla
Podnošenje zahteva (http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-refundacijutroskova-sahrane-za-izbeglo-prognano-lice.pdf) uz odgovarajuću dokumentaciju vrši se u Gradskoj
upravi grada Šapca, Odeljenju za društvene delatnosti i privredu, kod poverenika za izbeglice,
kancelarija br. 24.
Ukidanje statusa izbeglog lica
Donošenje rešenja o ukidanju statusa izbeglog – prognanog lica vrši se kada lice stekne
državljanstvo Republike Srbije radi regulisanja prebivališta i lične karte u Srbiji.
Podnošenje zahteva (http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtev-za-ukidanjesvojstva-izbeglog-prognanog-lica.pdf) uz odgovarajuću dokumentaciju vrši se u Gradskoj upravi
grada Šapca, Odeljenju za društvene delatnosti i privredu, kod poverenika za izbeglice, kancelarija
br. 24.
UZ ZAHTEV SE PRILAŽE:
dve fotokopije izbegličke legitimacije
61
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
dve fotokopije izvoda-uverenja o državljanstvu Republike Srbije
Pravni osnov za podnošenje zahteva za ukidanje statusa izbeglog lica:
- Zakon o izbeglicama (“Službeni glasnik RS”, br. 18/92 i 45/02-odluka SUS, «Službeni list SRJ»,
br. 42/02-odluka SUS i «Službeni glasnik RS», br. 30/10) - član 13.
- Zakon o opštem upravnom postupku («Službeni glasnik RS», br. 33/97 i 31/01 i «Službeni glasnik
RS»,
br.
30/10))
član
131.
i
192.
Lice koje je dobilo državljanstvo Republike Srbije ostvaruje pravo na ukidanje statusa i sa kopijom
izbegličke legitimacije, rešenjem o priznavanju statusa, rešenjem o prihvatu državljavljanstva i
kopijom izvoda iz knjige državljana popunjava obrazac i predaje Povereništvu.
Zahtev sa ostalim priloženim dokumentima se zavodi, priprema se predlog rešenja koji se parafira u
5 primeraka. Rešenje se službenom poštom šalje na overu u republički Komesarijat overena tri
rešenja se vraćaju u Povereništvo od kojih jedan primerak ostaje u arhivi Povereništva, jedan
primerak se dostavlja Policijskoj upravi u Šapcu, a jedan primerak se daje stranci.
Ukidanje statusa izbeglog lica stranka može podneti i zbog odlaska u treću zemlju (inostranstvo)
kao
i
zbog
povratka
u
mesto
prethodnog
prebivališta.
Predlog rešenja o ukidanju statusa po službenoj dužnosti se izrađuje po nalogu Komesarijata kada
se proverom utvrdi da je lice povredilo zakon o izbeglicama ili napravilo drugi pravni prekršaj.
Izdavanje potvrda izbeglim i interno raseljenim licima
Potvrda se izdaje na osnovu evidencije o izbeglim, prognanim i interno raseljenim licima, a radi
regulisanja legitimacija, prava u zemlji prethodnog prebivališta i slično.
Podnošenje zahteva za izdavanje potvrde vrši se u Gradskoj upravi grada Šapca, Odeljenju za
društvene delatnosti i privredu, kod poverenika za izbeglice, kancelarija br. 24.
Ispravka greške u rešenju-potvrdi
Donošenje rešenja-zaključka o ispravci greške u rešenju-potvrdi, ili o promeni u rešenju i potvrdi
vrši se kada prilikom donošenja rešenja dođe do tehničke greške ili zbog greške u dokumentu
neophodnom za donošenje rešenja.
Uz zahtev se prilaže:
fotokopija izbegličke legitimacije
fotokopija izvoda iz knjige rođenih
fotokopija iz MK venčanih
fotokopija rešenja o priznavanju statusa izbeglog-prognanog lica
fotokopija potvrde i rešenja Komesarijata o potvrđivanju statusa
fotokopija uverenja o državljanstvu RS
Postupak radi pružanja usluga iz oblasti male privrede
Po iskazanoj odluci građanina da prijavi osnivanje radnje ili društva, odnosno odluci registrovanog
preduzetnika da prijavi neku od promena kod svoje radnje ili njeno brisanje ili da zatraži neku od
usluga APR u vidu izvoda, prepisa, potvrda i sl. stranci se daje odgovarajući propisani obrazac.
Obrasci su propisani od strane APR, a odgovornost zaposlenog je da stranci da tačan obrazac u
skladu sa njegovim iskazanim namerama. Uz obrazac ova Služba strankama daje i pisano uputstvo
za njegovo popunjavanje, kao i dokumentacijom koju je potrebno priložiti, naknadama sa iznosima,
računima i dr. koje treba uplatiti. Ovo uputstvo pripremljeno je od strane ove Službe, u cilju pomoći
građanima-strankama. Uputstvo obavezno sadrži preporuku da svaku nejasnoću u njegovom
popunjavanju treba otkloniti u direktnom obraćanju sa zaposlenim ove Službe.
Popunjeni obrasci sa potrebnim prilozima I dokazima o uplaćenim naknadama predaju se na
Pisarnici Gradske uprave. Pre predaje popunjene obrasce obavezno pregleda zaposleni iz ove
62
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
službe, radi otklanjanja eventualnih grešaka i sprečavanja mogućnosti da APR neispravno
popunjene obrasce odbaci, što bi građanima stvaralo nove obaveze i neprijatnosti (ponavljanje
zahteva, doplata naknada i dr.) Nakon registracije prijema podneska Pisarnica ovoj Službi ponovo
dostavlja primljene zahteve na novu proveru i obradu. Nakon provere i eventualnih sitnih slovnih
ispravki Služba zahteve obrađuje unošenjem podataka iz zahteva u program za potvrdu prijema,
koji je na osnovu zahteva Službe pripremljen od strane našeg Centra za automatsku obradu
podataka. Ovaj Program je pripremljen u skladu sa istim takvim programom koji primenjuje sama
Agencija prilikom njihovog direktnog prijema zahteva uz određene modifikacije. Na osnovu unetih
podataka štampa se potvrda, koja se prema proceduri koja je usaglašena sa APR prilaže uz podneti
zahtev. Nakon obrade svih podnetih zahteva štampa se Dnevna specifikacija primljenih zahteva i
zajedno sa svim zahtevima u zatvorenom kovertu predaje Pisarnici radi slanja Agenciji. Na kraju
svakog meseca priprema se mesečna specifikacija zahteva, kao i faktura na obrascu pripremljenim
od strane APR i dostavlja Agenciji radi refundacije 15% naplaćenih naknada Gradskoj upravi u
skladu sa postojećim Sporazumom. Kopija svakog ovog dokumenta arhivira se od strane ove Službe
i čuva u pisanom i elektronskom obliku.
U suprotnom smeru deo donetih rešenja APR prema želji stranaka iskazanoj u podnetom zahtevu
dostavlja se od strane Agencije ovoj službi Gradske uprave radi uručenja podnosiocima zahteva. O
primljenim rešenjima Služba ima sopstvenu evidenciju, koja sadrži podatke o prijemu: datum, broj
poštanske markice, broj rešenja, naziv radnje, ime vlasnika, i uručenju: datum, ime i prezime lica
koje je rešenje preuzelo. Jednom mesečno, APR-u se dostavljaju povratnice (potpisane potvrde
uručenih rešenja) sa njihovom specifikacijom. Kopije ovih specifikacija pisanih i elektronskih
zadržava Služba. Osim navedenih poslova Služba u postupku posredovanja od građana ka APR i
obrnuto obavlja i sve ostale poslove, koji se povremeno i po potrebi pojave.
Drugi deo rada Službe male privrede odnosi se na neposrednu pripremu, izdavanje i dostavu
potrebnih dokumenata i podataka iz tzv. istorijske, odnosno arhivske dokumentacije. Ovo se
prvenstveno odnosi na uverenja, prepise rešenja i dr. iz evidencija Registra radnji za opštinu Šabac,
koji su opštinski organi vodili do preuzimanja od strane APR 30.12.2005. godine. Uverenja i prepisi
se izdaju na osnovu pismenih zahteva na obrascima, koja je pripremila sama Služba, a u skladu sa
potrebnim podacaima i informacijama. Ova uverenja, prepisi i dr. izdaju se u skladu sa Zakonom o
upravnom postupku i koriste se za upis radnog staža, regulisanje nekih zaostalih poreskih,
imovinskih i drugih obaveza. Za izradu ovih uverenja i prepisa koriste se postojeće dokumentacije u
pisanom i elektronskom obliku, koja se u ovoj Službi trajno čuva. Elektronski podaci se odnose na
period od 1996. godine, kada je takva evidencija uspostavljena, a pisana dokumentacija je sadržana
u knjigama-registrima, koje su vođene do uspostavljanja elektronske evidencije, a i kasnije,
paralelno sa istom. Dokumentacija je dobro očuvana i klasifikovana i apsolutno je pouzdan osnov
za pripremu i izdavanje svih potrebnih podataka i dokumenata.
Postupak radi izdavanja radnih knjižica i overe ugovora o radu
Overa i izdavanje radnih knjižica obavlja se u skladu sa Pravilnikom o radnoj knjižici. Stranke radi
overe radne knjižice podnose: zahtev (http://www.sabac.org/download/drustvene_delatnosti/zahtevza-izdavanje-radne-knjizice.pdf), ličnu kartu i dokaz o završenoj školi na uvid, kao i obrazac radne
knjižice. Zahtev se podnosi na obrascu propisanom Pravilnikom, obrazac radne knjižice kupljen u
knjižari takođe, a lična karta i školska diploma ili uverenje se uzimaju na uvid. Nakon provere
saglasnosti podataka upisanih u zahtev i službenih podataka iz lične karte i školske diploma
službenik unosi tačne podatke u elektronski program pripremljen u saradnji sa AOP-om.
Evidentiranjem podataka u ovoj službenoj elektronskoj evidenciji službenik dobija mogućnost da
sve potrebne podatke unese u obrazac radne knjižice, što on i čini, overava svojim potpisom i
63
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
službenim pečatom i predaje podnosiocu. Potpisani zahtev za izdavanje knjižice se zadržava, a u
elektronskoj evidenciji takođe, svi podaci o izdatim knjižicama. Takođe, u skladu sa Pravilnikom, u
ranije overenim radnim knjižicama se menjaju određeni podaci (npr. prezime vlasnika), upisuju
podaci o novozavršenoj školi i drugo, na osnovu priloženih dokumenata (lične karte, diploma ili
drugo).
Overa ugovora o radu se obavlja po istom principu, a ograničena je isključivo na radnike
zaposlenim na građevinskim poslovima i kućno pomoćno osoblje. Takođe, se nakon vizuelne
provere popunjenog Ugovora o radu na propisanom obrascu, potpisanom od strane poslodavca i
zaposlenog, podaci iz ugovora unose u elektronsku evidenciju, registruje taj ugovor sa elektronski
dobijenim brojem, overava potpisom službenika i pečatom, dva primerka ugovora (za zaposlenog i
poslodavca) se predaju njima, a treći zadržava u svojoj arhivi. Ovi poslovi se obavljaju u skladu sa
Zakonom o radu.
Izdavanje podataka iz ranije dokumentacije u skladu sa Zakonom o upravnom postupku odnosi se
na uverenja o registraciji ugovora o radu zaposlenih kod privatnih poslodavaca-preduzetnika, koja
je kod opštinskog organa vođena u ranijem periodu. Ovi registri su u dobrom stanju i predstavljaju
pouzdan osnov za pripremu potrebnih uverenja, koja se najčešće koriste za upis radnog staža.
Uverenja se izdaju na pismeni zahtev stranaka podnet na obrascu koji je pripremila ova Služba ili na
pismeni zahtev filijale Fonda PIO u Šapcu. Po potrebi, obavljaju se i drugi poslovi vezani za
register radnih knjižica i ugovora o radu.
Postupak radi pružanja usluga iz delokruka rada Odseka poreske administarcije:
1. prijem poreskih prijava za lokalne javne prihode
- primanje poreskih prijava na propisanim obrascima sa pratećom dokumentacijom
(kopija lične karte, ovlašćenje, ugovor o kupoprodaji, nasleđu, ostavinsko
rešenje, kopija knjigovodstvenih kartica i sl.),
- kontrola u pogledu ispravnosti i popunjenosti poreskih prijava,
- unošenje podataka iz poreskih prijava u bazu podataka.
2. utvrđivanje obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda i štampanje rešenja
- obračun obaveza,
- štampanje rešenja,
- rešenje se dostavlja stranci, koja ima pravo žalbe Ministarstvu finansija i privrede.
3. davanje obaveštenja obveznicima o stanju njihovih obaveza
- neposredno u prostorijama lokalne poreske administracije (zgrada Gradske uprave Grada
Šapca, Gospodar Jevremova 6, IV sprat)
- putem telefonskog poziva posle 14:00 časova svakog radnog dana (015/364-156, 015/364-157).
4. izdavanje uverenja o podacima iz poreskog knjigovodstva lokalnih javnih prihoda
- primanje zahteva za izdavanje uverenja,
- obrada zahteva za izdavanje uverenja,
- priprema uverenja,
−
izdavanje uverenja.
−
5. povraćaj više ili pogrešno naplaćenih/uplaćenih lokalnih javnih prihoda
- primanje zahteva sa pratećom dokumentacijom (kopija lične karte, kopija ovlašćenja
za pravna lica, dokaz o uplati),
64
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
- obrada zahteva,
- donošenje rešenja,
- rešenje se dostavlja stranci, koja ima pravo žalbe Ministarstvu finansija i privrede,
- dostavljanje rešenja na izvršenje u Upravu za trezor.
6. preknjižavanje više ili pogrešno naplaćenih/uplaćenih lokalnih javnih prihoda
- primanje zahteva sa pratećom dokumentacijom (kopija lične karte, kopija ovlašćenja za
pravna lica, dokaz o uplati),
- obrada zahteva,
- donošenje rešenja,
- rešenje se dostavlja stranci, koja ima pravo žalbe Ministarstvu finansija i privrede,
- izvršenje rešenja neposredno od strane lokalne poreske administracije ili dostavljanje
rešenja na izvršenje u Upravu za trezor u zavisnosti od toga ko je nadležan za izvršenje.
7. storniranje/otpisivanje neosnovanog zaduženja po osnovu lokalnih javnih prihoda
- primanje zahteva sa pratećom dokumentacijom (kopija lične karte, kopija ovlašćenja za
pravna lica, dokaz o otuđenju objekta i sl.),
- obrada zahteva,
- donošenje zaključka o odbacivanjeu zahteva,
- donošenje rešenja o usvajanju/odbijanju zahteva u zavisnosti od činjeničnog stanja,
- rešenje se dostavlja stranci, koja ima pravo žalbe Ministarstvu finansija i privrede,
- izvršenje rešenja ukoliko je usvojen zahtev obveznika.
8. otpis duga po osnovu zastarelosti prava na naplatu lokalnih javnih prihoda
- primanje zahteva sa pratećom dokumentacijom (kopija lične karte, kopija ovlašćenja za
pravna lica i sl.),
- obrada zahteva,
- donošenje zaključka o odbacivanjeu zahteva,
- donošenje rešenja o usvajanju/odbijanju zahteva u zavisnosti od činjeničnog stanja,
- rešenje se dostavlja stranci, koja ima pravo žalbe Ministarstvu finansija i privrede,
- izvršenje rešenja ukoliko je usvojen zahtev obveznika.
9. prvostepeni postupak po izjavljenim žalbama
- protiv poreskog upravnog akta može se podneti žalba,
- žalbu podnosi lice o čijim je pravima ili obavezama odlučeno u prvostepenom poreskom
postupku i lice koje ima pravni interes,
- žalba se podnosi nadležnom drugostepenom organu, a predaje se neposredno ili
preporučenom poštom, odnsno izjavljuje na zapisnik prvostepenom organu,
- pozivanje stranke da učestvuje u postupku po žalbi,
- razmatranje žalbe:
*nedopuštenu, neblagovremenu ili od strane neovlašćenog lica izjavljenu žalbu
prvostepeni organ odbaciće zaključkom;
*prvostepeni organ može usvojiti žalbu i poreski upravni akt izmeniti u skladu sa
zakonom;
*ukoliko prvostepeni organ ne može da usvoji žalbu, istu prosleđuje nadležnom
drugostepenom organu.
10. kancelarijska kontrola lokalnih javnih prihoda;
65
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
- vrši se u prostorijama lokalne poreske administracije,
- proverava se matematička tačnost, formalna ispravnost i potpunost poreske
prijave i drugih izveštaja koje podnose poreski obveznici,
- poreski obveznik na poziv poreskog organa neposredno ili poreskog punomoćnika
učestvuje u postupku kancelarijske kontrole,
- izrada zapisnika o nalazima kancelarijske kontrole i uručenje stranci,
- donošenje rešenja na osnovu nalaza iz zapisnika kancelarijske kontrole.
11. terenska kontrola lokalnih javnih prihoda;
- obavlja se na osnovu naloga za kontrolu,
- vrši se u prostorijama poreskog obveznika u toku radnog vremena poreskog obveznika,
- poreski obveznik učestvuje u postupku terenske kontrole,
- izrada zapisnika o nalazima terenske kontrole i uručenje stranci,
- donošenje rešenja na osnovu nalaza iz zapisnika terenske kontrole.
Postupak radi pružanja usluga iz oblasti urbanizma
1. Informacija o lokaciji
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
(http://www.sabac.org/download/Obrasci_za_urbanizam/Zahtev_za_dobijanje_informacija_o_lokac
iji.pdf)
Potrebni dokumenti:
- prepis posedovnog lista
- kopija plana
- zahtev sa plaćenom taksom
2. Predaja predmeta referentu
3. Izrada informacije na osnovu planskih dokumenata
4. Predaja predmeta na overu potpisom načelnika
5. Obaveštavanje podnosioca da je predmet završen
6. Predaja predmeta na pisarnicu radi uručenja podnosiocu ili ovlašćenom licu
1
2. Lokacijska dozvola
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
http://www.sabac.org/download/Obrasci_za_urbanizam/Zahtev_za_izdavanje_lokacijske_dozvole.p
df
Potrebni dokumenti:
1
- Zahtev sa uplaćenom taksom
2
- Kopija plana parcele
3
- Izvod iz katastra podzemnih instalacija
4
- Dokaz o pravu svojine (list nepokretnosti sa statusom vlasnika ili dokaz o zakupu)
5
- Geodetski snimak parcele – situacioni plan
6
- Situacioni plan sa predloženom lokacijom objekta
7
2. Predaja predmeta referentu
8
3. Izlazak na teren radi identifikacije parcele (objekta)
9
4. Pregled podnetih dokumenata
10
5. Ukoliko su uočene nepravilnosti obaveštava se podnosilac
66
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
11
6. Do kompletiranja dokumenata predmet se smešta u Rokovnik
12
7. Sa kompletnom dokumentacijom u predmetu, referent po službenoj dužnosti pribavlja
saglasnosti i tehničke uslove od javnih preduzeća
13
8. U toku prikupljanja saglasnosti predmet je u Rokovniku
14
9. Po prispeću svih potrebnih saglasnosti javnih preduzeća, referent na osnovu planskih
dokumenata i prispelih uslova pristupa izradi lokacijske dozvole
15
10. Lokacijska dozvola u formi rešenja prosleđuje se pravniku na potpis (referent parafira
rešenje samo inicijalima)
16
11. Potpisano rešenje se predaje načelniku na potpis
17
12. Overeno rešenje se vraća referentu koji ga je obradio, radi pripreme za uručenje
18
13. Referent obaveštava podnosioca i uručuje mu rešenje
19
14. Po uručenju, referent arhivira predmet i predaje ga na pisarnicu
3. Adaptacija unutrašnjih gasnih instalacija
Potrebni dokumenti:
1
- Zahtev sa uplaćenom taksom
2
- Prepis posedovnog lista ovren u katastru
3
- Kopija plana overena u katastru
4
- Građevinska dozvola za predmetni objekat
5
- Dokaz o pravu vlasništva, ukoliko podnosilac nije uknjižen u posedovnom listu
6
- Ugovor sa JKP „Toplana Šabac”
7
- Ugovor sa izvođačem radova
8
- Rešenje odgovornog izvođača radova sa licencom
9
- Glavni projekat UGI – četiri primerka
10
- Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta
1
1. Predaja zahteva sa potrebnom dokumentacijom na pisarnici
2
2. Predaja predmeta referentu
3
3. Pregled priložene dokumentacije
4
4. Ukoliko su uočene nepravilnosti obaveštava se podnosilac
5
5. U toku otklanjanja nepravilnosti, predmet se nalazi kod referenta
6
6. Ukoliko je dokumentacija kompletna, referent proslešđuje sve primerke Glavnog projekta
u JKP „Toplana Šabac” radi pregleda od strane mašinskog inženjera
7. Po pregledu, ukoliko nema primedbi na sadržaj Glavnih projekata, referent pristupa izradi
rešenja kojim se odobrava adaptacija UGI
7
8. Overavaju se svi primerci glavnog projekta
8
9. Predmet se predaje načelniku na potpis
9
10. Referent uručuje rešenje i vraća tri primerka glavnog projekta (overena), sa originalima
priloženih dokumenata
10
11. Po isteku žalbenog roka na rešenje (8 dana), referent arhivira predmet i predaje ga na
pisarnicu.
4. Prijava početka izvođenja radova (po starom zakonu)
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebna dokumentacija:
1
- Glavni projekat, u četiri primerka, sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli
2
- Pismena izjava o početku građenja, odnosno izvođenja radova, kao i o roku završetka
izgradnje
3
- Primerak overenog ugovora o građenju
67
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
4
- Primerak odobrenja za izgradnju
5
- Dokaz o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje
građevinskog zemljišta
6
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja za urbanizam i administrativne takse koja se
obračunava za izgradnju objekata u skladu sa zakonom.
2. Formiran i zaveden predmet prosleđuje se referntu na obradu
7
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja za urbanizam i administrativne takse koja se
obračunava za izgradnju objekata u skladu sa zakonom.
3. Referent vrši proveru uslađenosti glavnog projekta sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Ako je
glavni projekat urađen na osnovu Zakona potvrđuje se, u protivnom se od investitora traži da
otkloni nedostatke u glavnom projektu. Ako u određenom roku to ne učini, zahtev se odbija
rešenjem na koje postoji mogućnost žalbe drugostepenom organu.
4. Svi primerci glavnog projekta se potpisuju od strane načelnika Odeljenja za urbanizam
5. Referent uručuje glavni projekat podnosiocu
6. Referent arhivira predmet i predaje ga na pisarnicu
5. Posebna vrsta objekata za koje se ne izdaje građevinska dozvola i ograde
1
1. Podnosi se zahtev na pisarnici
Potrebna dokumenta:
1
- Dokaz o pravu svojine
2
- Idejni projekat u 3 primerka
3
- Situacioni plan
4
- Uplaćena taksa
5
2. Predmet se predaje referentu na obradu
6
3. Ukoliko se uoče nepravilnosti referent obaveštava podnosioca
7
4. Dok se otklanjaju nedostaci, predmet je kod referenta
8
5. Sa kompletnom dokumentacijom u predmetu, referent pristupa izradi rešenja
9
6. Referent overava projektnu dokumentaciju
10
7. Predmet se predaje načelniku Odeljanja na potpis
11
12
8. Potpisani predmet se vraća referentu
13
9. Referent obaveštava podnosioca i uručuje mu rešenje i overene projekte
14
10. Po isteku žalbenog roka na doneto rešenje referent predaje predmet na pisarnicu
6. Investiciono održavanje objekta
1
1. Podnosi se zahtev na pisarnici
Potrebna dokumentacija:
1
- Idejni projekat u 3 primerka
2
- Dokaz o pravu svojine
3
- Upotrebna dozvola objekta
4
- Uplaćena taksa
5
2. Predmet se predaje referentu na obradu
6
3. Ukoliko se uoče nedostaci, referent obaveštava podnosioca, a dok se
7
dokumentacija ne kompletira predmet je kod referenta
8
4. Sa kompletnom dokumentacijom referent pristupa izradi rešenja
68
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
9
10
11
12
13
5. Overava se projektna dokumentacija
6. Predmet se predaje načelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
7. Potpisan i overen potpis (rešenje i projekti) vraća se referentu radi uručenja podnosiocu
8. Referent obaveštava podnosioca i uručuje mu rešenje i overene projekte
9. Po isteku žalbenog roka na rešenje, referent predaje predmet na pisarnicu
7. Pomoćni objekti
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnicu
Potrebni dokumenti:
1
- Idejni projekat u 3 primerka
2
- Dokaz o pravu svojine
3
- Situacioni plan
4
- Informacija o lokaciji
5
- Dokaz o uređenju odnosa sa JP za upravljanje građevinskim zemljištem u pogledu plaćanja
naknade za tipske trafostanice, garaže, ostave i sl.
6
- Plaćena taksa
7
2. Predmet se uručuje referentu
8
3. Ukoliko su pri pregledu dokumentacije uočene nepravilnosti, obaveštava se podnosilac, a
predmet ostaje kod referenta
9
4. Sa kompletnom dokumentacijom, referent pristupa izradi rešenja i overi projektne
dokumentacije
10
5. Predmet se predaje načelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
11
6. Potpisan predmet se vraća referentu koji ga uručuje podnosiocu
12
7. Po isteku žalbenog roka na rešenje, referent predaje predmet na pisarnicu
1
8. Adaptacija i sanacija
1
1. Podnosi se zahtev na pisarnicu
Potrebni dokumenti:
1
- Glavni projekat sa tehničkom kontrolom – 4 primerka
2
- Dokaz o pravu svojine
3
4
- Upotrebna dozvola za objekat
5
- Uplaćena taksa
6
2. Predmet se predaje referentu na obradu
7
3. Ukoliko se uoče nepravilnosti pri pregledu dokumentacije, referent
8
obaveštava podnosioca a predmet je kod referenta do otklanjanja nedostataka
0
4. Sa kompletnom dokumentacijom u predmetu, referent pristupa izradi
rešenja i overi
projektne dokumentacije
9
5. Predmet se predaje načelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
10
6. Potpisan predmet vraća se referentu radi uručenja podnosiocu
11
7. Referent poziva podnosioca, uručuje mu rešenje i overene projekte
12
8. Po isteku žalbenog roka na rešenje, referent predaje predmet na pisarnicu
1
9. Potvrda usaglašenosti izgrađenih temelja sa potvrđenim glavnim projektom
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
69
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
http://www.sabac.org/download/Obrasci_za_urbanizam/Zahtev_za_potvrde_o_usaglasenosti_izgrad
jenih_temelja.pdf
Potrebna dokumentacija:
1
- Potvrđen glavni projekat sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli
2
- Overen ugovor o građenju, odnosno izvođenju radova
3
- Overeno rešenje o odobrenju za izgradnju
4
- Geodetski snimak izgrađenih temelja
5
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja
6
2. Predmet se predaje pravniku
1
3. Predmet se predaje geometru na obradu
2
4. Na osnovu upoređivanja geodetskog snimka izgrađenih temelja i potvrđenog glavnog
projekta sačinjava se zapis o usklađenosti
3
5. U slučaju neusklađenosti, obaveštava se izvođač radova da se potvrda ne može izdati
4
6. Predmet se predaje pravniku, koji na osnovu zapisa o usklađenosti izdaje potvrdu o
usklađenosti temelja sa glavnim projektom
5
7. Pravnik predaje predmet načelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
6
8. Potpisan predmet se predaje na pisarnicu radi uručenja
7
10. Potvrđivanje urbanističkog projekta
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnicu
Potrebni dokumenti:
1
- Zahtev sa uplatnicom
2
- Nacrt urbanističkog projekta – 5 primeraka
3
2. Predmet se predaje referentu
4
3. Nacrt urbanističkog projekta iznosi se na sednicu Komisije za planove grada Šapca
4. Ukoliko je mišljenje Komisije pozitivno, u lokalnim novinama oglašava se prezentacija
urbanističkog projekta
5
5. U slučaju da nema primedbi po završenoj prezentaciji, urbanistički projekat potvrđuje
načelnik Odeljenja. U suprotnom, ponovo se razmatra zajedno sa prispelim primedbama.
6. Predmet se predaje na pisarnicu radi uručenja potvrđenog projekta podnosiocu
6
7. Po uručenju, predmet se arhivira
11. Odobrenje za gradnju (po starom zakonu)
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebni dokumenti:
1
- Idejni projekat u 3 primerka, potvrđen da je urađen u skladu sa zakonom iz urbanističkog
plana, odnosno aktom o urbanističkim uslovima
2
- Dokaz o uplati republičke administrativne takse
3
- Dokumentacija utvrđena Zakonom o planiranju i izgradnji:
- Izvod iz urbanističkog plana, odnosno akt o urbanističkim uslovima, koji nije stariji od 6 meseci
- Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno
pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom
građevinskom zemljištu i rešenje iz člana 84. Zakona
1
2. Predmet se predaje referentu na obradu
70
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2
3. Referent proverava uslađenost idejnog projekta sa izvodom odnosno aktom
3
4. Ako je idejni projekat urađen na osnovu Zakona i u skladu sa aktom odnosno izvodom,
odobrenje za izgradnju se izdaje u formi rešenja, u protivnom se od investitora traži da otkloni
nedostatke u idejnom projektu. Ako u određenom roku to ne učini, zahtev za izdavanje odobrenja se
odbija rešenjem na koje postoji mogućnost žalbe drugostepenom organu.
4
5. Po utvrđivanju da je idejni projekat u skladu sa izvodom iz PDR – a, odnosno aktom o
urbanističkim uslovima, predmet se prosleđuje pravniku koji izdaje odobrenje za gradnju u formi
rešenja.
1
12. Projekat ispravke granica susednih parcela
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnicu
http://www.sabac.org/download/Obrasci_za_urbanizam/Zahtev_za_izdavanje_uslova_za_ispravku_
granica.pdf
Potrebna dokumentacija:
1
- Dokaz o pravu vlasništva ili zakupa
2
- Kopija plana katastarskih parcela
3
- Posedovni list
4
- Predlog ispravke granica
- Saglasnost vlasnika susedne parcele
5
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja
6
2. Predmet se predaje geometru na obradu
7
3. Uslovi za promenu granica (ispravku) susednih parcela izdaju se u skladu sa važećim
uslovima iz urbanističkog plana, u roku od 10 dana od dana podnošenja zahteva.
8
4. Ukoliko se utvrdi da nema uslova za ispravku granica susedne katastarske parcele,
obaveštava se podnosilac zahteva, u roku od 8 dana.
9
5. Predmet se predaje načelniku na potpis
10
6. Overen predmet se predaje na pisarnicu radi uručivanja i arhiviranja.
13. Potvrđivanje projekta preparcelacije i parcelacije
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
http://www.sabac.org/download/Obrasci_za_urbanizam/Zahtev_za_potvrdivanjeprojekta_preparcel
acije_parcelacije.pdf
Potrebni dokumenti:
1
- Projekat preparcelacije, odnosno parcelacije, koji izrađuje ovlašćeno privredno društvo,
odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji je upisan u odgovarajući registar. Sastavni deo
projekta preparcelacije, odnosno parcelacije je i projekat geodetskog obeležavanja.
2
2. Predmet se predaje geometru na obradu
3
3. Ako se utvrdi da projekat preparcelacije, odnosno parcelacije, nije urađen u skladu sa
važećim planskim dokumentom, obaveštava se podnosilac zahteva
4
4. Ako je projekat urađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, potvrđuje se i predaje
na potpis načelniku Odeljenja.
5
5. Potpisan i overen predmet se predaje na pisarnicu radi uručenja i arhiviranja.
Postupak radi pružanja usluga u Odeljenju za inspekcijske i komunalno – stambene
poslove
Podnošenje zahteva odeljenju vrši se usmenim i pismenim putem. Usmenim putem se vrši:
lično i telefonskim putem. Pismenim putem podrazumeva sve vrste pisanih zahteva (podnesci).
Priloženi zahtevi se najpre evidentiraju u knjigu primljenih zahteva i potom se raspodeljuju
71
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
šefovima odseka, koji iste distribuiraju kroz knjigu na ličnost, koja treba da reši zahtev.
Lice koje je primilo zahtev, razmatra isti i ocenjuje, da li je Odeljenje nadležno za postupak i
odlučuje po istom, pa ukoliko utvrdi da je Odeljenje nenadležno, odbaciće zahtev zaključkom i
uputiti stranku na nadležni organ.
Ukoliko se utvrdi da je Odeljenje nadležno da odlučuje u toj pravnoj stvari, zahtev se
razmatra u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonima kojima se bliže reguliše
oblast, uredbama, Pravilnicima i Odlukama Skupštine grada.
Nezadovoljna stranka, sprovedenim postupkom po podnetom zahtevu, može uložiti žalbu na
donetu odluku (Rešenje ili Zaključak). Žalba se dostavlja drugostepenom Organu, preko ovog
Odeljenja ili direktno, u pisanoj formi.
Za rešavanje u drugom stepenu, po žalbi nadležan je organ određen Zakonom.
Nadležni drugostepeni Organ, za rešavanje po žalbi na rešenja koja donosi ovo Odeljenje
kao prvostepeni organ su:
- Ministarstvo za infrastrukturu Republike Srbije
- Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje Republike Srbije
- Gradsko veće grada Šapca
Odeljenje kao prvostepeni organ, ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena
od ovlašćenog lica.
Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu prvostepeni organ
(odeljenje) odbacuje svojim Zaključkom.
Ako organ (odeljenje) koje je donelo rešenje nađe da je žalba osnovana, postupiće u skladu
sa članom 225,226,227, Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list SR Jugoslavije'' br. 33/97,
31/01 i „Sl. glasnik RS“ br. 30/10).
Na kraju, Odeljenje će postupiti u skladu sa čl. 228 ZUP-a i bez odlaganja, a najdocnije u roku
od 15 dana od dana prijema žalbe, zajedno sa spisima predmeta, dostaviti nadležnom organu za
rešavanje po žalbi.
Postupak radu pružanja usluga komunalne policije
Odeljenju komunalne policije građani mogu, pisanim putem,elektronskom poštom, telefonom ili
neposrednim obraćanjem, podneti sledeće zahteve:
1. Zahtev za održavanje komunalnog reda i drugog reda uređenog Zakonom ili Odlukom grada, a
koji je od značaja za komunalnu delatnost
- zahtev se podnosi dežurnoj službi Odeljenja
- pripadnik Odeljenja koji prima zahtev obaveštava patrolu koja se nalazi na terenu o zahtevu
građana
- patrola postupa po zahtevu građana na terenu i preduzima sva ovlašćenja utvrđena zakonom o
čemu sačinjava potrebnu dokumentaciju u zavisnosti od preduzetih mera po navedenom zahtevu
ukoliko to zatraže građani u okviru svog zahteva
- o preduzetim merama građani imaju pravo na obaveštenje o ishodu postupanja u skladu sa
Zakonom
- u koliko su nezadovoljni postupanjem pripadnika Odeljenja po njihovom zahtevu, građani mogu
podneti pritužbu na rad pripadnika koji su postupali po njihovom zahtevu
2. Zahtev za vršenje kontrole nad primenom Zakona i Odluka grada koje se odnose na oblast
komunalnih delatnosti iz nadležnosti grada;
72
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
- zahtev se podnosi dežurnoj službi Odeljenja
- pripadnik Odeljenja koji prima zahtev obaveštava patrolu koja se nalazi na terenu o zahtevu
građana
- patrola postupa po zahtevu građana na terenu i preduzima sva ovlašćenja utvrđena zakonom o
čemu sačinjava potrebnu dokumentaciju u zavisnosti od preduzetih mera po navedenom zahtevu
ukoliko to zatraže građani u okviru svog zahteva
- o preduzetim merama građani imaju pravo na obaveštenje o ishodu postupanja u skladu sa
Zakonom
- u koliko su nezadovoljni postupanjem pripadnika Odeljenja po njihovom zahtevu, građani mogu
podneti pritužbu na rad pripadnika koji su postupali po njihovom zahtevu
3. Zahtev za ostvarivanje nadzora i kontrole auto - taksi prevoza na teritoriji grada;
- zahtev se podnosi dežurnoj službi Odeljenja
- pripadnik Odeljenja koji prima zahtev obaveštava patrolu koja se nalazi na terenu o zahtevu
građana
- patrola postupa po zahtevu građana na terenu i preduzima sva ovlašćenja utvrđena zakonom o
čemu sačinjava potrebnu dokumentaciju u zavisnosti od preduzetih mera po navedenom zahtevu
ukoliko to zatraže građani u okviru svog zahteva
- o preduzetim merama građani imaju pravo na obaveštenje o ishodu postupanja u skladu sa
Zakonom
- u koliko su nezadovoljni postupanjem pripadnika Odeljenja po njihovom zahtevu, građani mogu
podneti pritužbu na rad pripadnika koji su postupali po njihovom zahtevu
4. Zahtev za zaštitu životne sredine, kulturnih dobara, nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih i
komunalnih objekata od značaja za Grad;
- zahtev se podnosi dežurnoj službi Odeljenja
- pripadnik Odeljenja koji prima zahtev obaveštava patrolu koja se nalazi na terenu o zahtevu
građana
- patrola postupa po zahtevu građana na terenu i preduzima sva ovlašćenja utvrđena zakonom o
čemu sačinjava potrebnu dokumentaciju u zavisnosti od preduzetih mera po navedenom zahtevu
ukoliko to zatraže građani u okviru svog zahteva
- o preduzetim merama građani imaju pravo na obaveštenje o ishodu postupanja u skladu sa
Zakonom
- u koliko su nezadovoljni postupanjem pripadnika Odeljenja po njihovom zahtevu, građani mogu
podneti pritužbu na rad pripadnika koji su postupali po njihovom zahtevu
5. Zahtev za pružanje podrške sprovođenju propisa kojima se omogućava nesmetano odvijanje
života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanja drugih zadataka iz nadležnosti grada koji
građanima omogućavaju bolje i kvalitetnije uslove za život;
- zahtev se podnosi dežurnoj službi Odeljenja
- pripadnik Odeljenja koji prima zahtev obaveštava rukovodioca koji se nalazi u smeni i izveštava
ga o zahtevu građana koji može biti i mimo nadležnosti Odeljenja
73
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
- rukovodilac koji razmatra zahtev uzeće u obzir sve okolnosti koje proističu iz zahteva i doneti
odluku o merama koje će se preduzeti po zahtevu građana
-u koliko rukovodilac proceni da postoje mogućnosti na osnovu kojih se građanima može pomoći u
ostavrivanju njihovih prava, bez obzira na to što odeljenje nema direktnu nadležnost nad
činjeničnim stanjem, a u koliko preduzimanjem mera od strane Odeljenja ne dođe do povrede prava
trećih lica ili kršenja Zakona, odnosno drugih Propisa, naložiće preduzimanje određenih mera
patrolama koje mogu odgovoriti uslovima zahteva
- o preduzetim merama građani imaju pravo na obaveštenje o ishodu postupanja u skladu sa
Zakonom
- u koliko su nezadovoljni postupanjem pripadnika Odeljenja po njihovom zahtevu, građani mogu
podneti pritužbu na rad pripadnika koji su postupali po njihovom zahtevu
6. Zahtev za prosleđivanje u dalju nadležnost drugim organima kada ustanovi da se činjenično
stanje nekog događaja ne odnosi na delokrug rada i ovlašćenja Odeljenja komunalne policije;
- zahtev se podnosi dežurnoj službi Odeljenja
- pripadnik Odeljenja koji prima zahtev obaveštava rukovodioca koji se nalazi u smeni i izveštava
ga o zahtevu građana koji traži da se obavesti organ koji je nadležan da preduzme mere iz svoje
nadležnosti
- rukovodilac koji se nalazi u smeni obavestiće patrolu, koja je u mogućnosti, da izađe na lice
mesta, utvrdi činjenično stanje i nakon toga obavesti organ koji je nadležan da preduzme mere iz
svoje nadležnosti
- o preduzetim merama građani imaju pravo na obaveštenje o ishodu postupanja u skladu sa
Zakonom
- u koliko su nezadovoljni postupanjem pripadnika Odeljenja po njihovom zahtevu, građani mogu
podneti pritužbu na rad pripadnika koji su postupali po njihovom zahtevu
7. Zahtev za preduzimanje hitnih mera u vanrednim situacijama kada drugi organi nisu u
mogućnosti da preduzmu mere iz svoje nadležnosti;
- zahtev se podnosi dežurnoj službi Odeljenja
- pripadnik Odeljenja koji prima zahtev obaveštava rukovodioca koji se nalazi u smeni
- rukovodilac koji se nalazi u smeni određuje, u skladu sa Zakonom, patrole koje će preduzeti
određene mere u cilju hitne intervencije i spašavanja, shodno svojim mogućnostima, dok službe
koje su za to namenjene ne preduzmu mere iz svoje nadležnosti
- o preduzetim merama građani imaju pravo na obaveštenje o ishodu postupanja u skladu sa
Zakonom
- ukoliko su nezadovoljni postupanjem pripadnika Odeljenja po njihovom zahtevu, građani mogu
podneti pritužbu na rad pripadnika koji su postupali po njihovom zahtevu
74
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
12.PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA
Izveštaj o radu na rešavanju upravnih i vanupravnih predmeta kod Gradske uprave grada Šapca u
periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine, pripremila je Pisarnica Odeljenja za opštu upravu,
Gradske uprave grada Šapca.
Služeći se raspoloživim, automatski obrađenim podacima, predmetni Izveštaj predstavlja
odraz stanja upravnog i vanupravnog postupka u delu za koji je nadležna Graska uprava grada
Šapca i organi grada Šapca. Sam Izveštaj je rađen na osnovu Uputstva o načinu i rokovima za
dostavljanje Izveštaja o podacima iz postupka rešavanja pojedinačnih upravnih stvari («Sl.glasnik
R.Srbije» br.10/93).
Izveštajem je obuhvaćen period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine i istim je prikazano
stanje na rešavanju:
35) prvostepenih upravnih i vanupravnih predmeta po zahtevu stranke,
36) drugostepenih upravnih predmeta po redovnim pravnim lekovima,
37) vanupravnih predmeta,
38) zbirno stanje upravnog i vanupravnog postupka.
Izveštajem je prikazan i broj izdatih uverenja na osnovu člana 161. i 162. Zakona o opštem
upravnom postupku u oblastima u kojima postupa Gradska uprava grada Šapca a takođe i broj
overenih prepisa, potpisa i rukopisa.
PRVOSTEPENI UPRAVNI I VANUPRAVNI POSTUPAK
1. Prvostepeni upravni i vanupravni postupak pokrenut po zahtevu stranke i
službenoj dužnosti
U Gradskoj upravi grada Šapca u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine, rešavano
je ukupno 25.312 predmeta upravnog i vanupravnog postupka koji je pokrenut po zahtevu stranke
kao i predmeta po službenoj dužnosti od čega je iz predhodnog izveštajnog perioda, preneto 92
predmeta, dok je u ovom izveštajnom periodu primljen 25.220 zahteva.
Broj rešavanih predmeta upravnog postupka u odnosu na prethodni izveštajni period
(01.01.2011. do 31.12.2011. godine), smanjen je za 572. predmeta.
Rešavanje po upravnim oblastima, prikazno je u sledećoj tabeli
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
ODELj. GRAD. UPRAVE
Odeljenje za društvene
delatnosti i privredu
Odeljenje za inspekcij.
i kom. – stambene posl.
Odeljenje za urbanizam
Odeljenje za finansije
Odelj. za opštu upravu
Odelj. kom. policije
Direk.za poljopr. Šabac
UKUPNO
Ukupno predmeta
01.01.01.01.31.12.11
31.12.12
rešeno
01.01.01.01.31.12.11. 31.12.12.
%
01.01.31.12.11.
01.01.31.12.12.
6.711
6.921
6.279
6.878
98,39
99,38
5.073
4.096
4.990
4.057
99,08
99,05
2.555
8.311
1.477
1.757
0
2.739
7.629
1.210
2.652
65
2.297
8.154
1.477
1.757
0
2.360
7.622
1.207
2.652
50
94,33
99,60
100,00
99,60
0
86,16
99,91
99,75
100,00
76,02
25.884
25.312
24.946
24.826
96,38
98,08
Krajem 2006. godine, izradom posebnog programa, stvoreni su svi tehnički uslovi koji
75
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
pisarnici Odeljenja za opštu upravu, Gradske uprave grada Šapca, omogućavaju da u svakom
trenutku može prezentirati sve podatke vezane za rešavanje predmeta upravnog i vanupravnog
postupka, za koji je nadležna Gradska uprava grada Šapca i to kako u odnosu na rok u kojem su
zahtevi rešeni (u roku od jednog meseca, u roku od dva meseca ili po isteku zakonskog roka od dva
meseca), tako i u odnosu na koji način su zahtevi rešeni (zahtev odbačen, zahtev odbijen, zahtev
usvojen, postupak obustavljen).
Kod većine Odeljenja Gradske uprave grada Šapca u ovom izveštajnom periodu, došlo je do
smanjenja broja kako upravnih tako i vanupravnih predmeta i to kod Odeljenja za inspekcijske i
komunalno-stambene poslove, smanjenje predmeta je svakao najdrastičnije (smanjeno je za 977.
predmeta), Odeljenja za finansije gde je broj predmeta smanjen za 682, Odeljenja za opštu upravu
za 267 predmeta i Odeljenja za urbanizam gde je broj predmeta smanjen za 184. Povećanje broja
predmeta izraženo je jedino kod Odeljenja komunalne policije (povećano za 895 predmeta) i
Odeljenja za društvene delatnosti i privredu (povećano za 210. predmeta).
Početkom 2011. godine, sa radom je započelo i Odeljenje komunalne policije Gradske
uprave grada Šapca i isto je u toku 2011. godine primilo 1.757 predmeta a od primljenog broja
rešilo je ukupno 1.750 prdmeta čime je ostavrilo ažurnost od 99,60 % da bi upravo kod ovog
Odeljenja broj predmeta u 2012. godini bio povećan za 895. predmeta a ažurnost i efikasnost
dostigla procenat od 100,00 %. Ažurnost ostalih Odeljenja Gradske uprave grada Šapca, uglavnom
je zadržana na nivou ažurnosti i efikasnosti predhodnog izveštajnog perioda.
Ocena je da se ažurnost može podići i na znatno viši nivo iz razloga što je u okviru :
- Odeljenja za drštvene delatnosti i privredu, u ovom izveštajnom periodu,
ostalo nerešeno 43 predmeta,
- Odeljenja za inspekcijske i komunalno-stambene poslove, u ovom izveštajnom periodu,
ostalo nerešeno 39 predmeta,
- Odeljenje za urbanizam, u ovom izveštajnom periodu, ostao nerešeno 379 predmeta. I
pored činjenice da se krajem kalendarske godine, odeljenja Gradske uprave grada Šapca od strane
načelnika Gradske uprave grada Šapca, podsećaju na zakonsku obavezu, da se rešeni predmeti do
kraja kaledendarske godine moraju vratiti Pisarnici Odeljenja za opštu upravu radi arhiviranja,
pojedina Odeljenja se ove zakonske obaveze ne pridržavaju, rešene predmete Pisarnici ne vraćaju
do 31. decembra tekuće godine, što svakako utiče da i ažurnost i efikasnost bude na nižem nivovu
od one od ažurnosti kakva u suštini jeste (znatno viša).
Razlozi zbog kojih napred navedeni broj predmeta nije rešen u izveštajnom periodu
uglavnom su objektivne prirode i to : čekanje na dostavljanje dokaza od strane nadležnih institucija
i organa, ne odazivanje pozivu stranke, nerešeni imovinsko-pravni odnosi, nepotpuna
dokumentacija, nedostaci u projektnoj dokumentaciji, prijem predmeta krajem izveštajnog perioda i
dr, ali svakako da postoje i subjektivni razlozi čijim eliminisanjem bi nivo efikasnosti i ažurnosti
mogao biti podignut na znatno viši nivo.
Posmatrano na rok u kome su predmeti rešeni i to od 24.826 zahteva koji su rešeni, 23.728
zahteva ili 95,57%, rešeno je u roku od mesec dana 548 zahteva, rešeno je u roku od dva meseca a
550 zahteva rešeno je po isteku roka od dva meseca.
Od svih rešenih predmeta, najviše zahteva je usvojeno 24.415 ili 98,34%, 237 zahteva je
odbijeno, 59 zahteva je odbačeno a za 115 zahteva, postupak je obustavljen.
Značajno je istaći da je u Odeljenju za urbanizam, u izveštajnom periodu, ostalo nerešeno
3.678 zahteva za legalizaciju bespravno sagrađanih objekata. Napred navedeni broj predmeta za
legalizaciju, nije uključen u broj predmeta koji je razmatran u okviru Odeljenja za urbanizam iz
razloga što zaposleni ovog Odeljenja, nisu mogli uticati na rešavanje ovih zahteva, te bi navedeni
broj predmeta dao samo pogrešnu sliku o efikasnosti i ažurnosti rada Odeljenja za urbanizam a
samim tim i Gradske uprave grada Šapca.
76
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK
1. Drugostepeni upravni postupak po redovnim pravnim lekovima
U toku izveštajnog perioda na rešenja doneta od strane : Odeljenja za urbanizam, Odeljenja
za finansije, Odeljenja za inspekcijske i komunalno-stambene poslove i Odeljenja za društvene
delatnosti i privredu, uloženo je 129 žalbi, odnosno 31. žalba manje nego u uporednom izveštajnom
periodu.
U izveštajnom periodu rešeno je 107 žalbi ili 92,95%.
Gradsko veće grada Šapca, u svojstvu drugostepenog organa, u izveštajnom periodu
razmatralo je i odlučivalo o ukupno 19. žalbi od kojih je jedna žalba usvojena dok su prestalih 18.
žalbi, kao neosnovane odbijene.
VANUPRAVNI POSTUPAK
Odeljenja Gradske uprave grada Šapca i organi grada Šapca, u izveštajnom periodu
01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine, razmatrala su ukupno 13.389 predmeta vanupravnog
postupka pokrenutog po zahtevu stranke.
Od ukupnog broja primljenih predmeta, u izveštajnom periodu rešeno je 12.824 predmeta ili
95,78%, a nerešeno je ostalo 565 predmeta od čega : Odeljenje za finansije 7 predmeta, Odeljenje
za društvene delatnosti i privredu 30 predmeta, Odeljenje za urbanizam 66. predmeta, Odeljenje za
skupštinske i zajedničke poslove 4 predmeta, Odeljenja za opštu upravu 1 predmet, Gradonačelnik
grada Šapca 255 predmeta, Skupština grada Šapca 129 predmeta, Gradsko veće grada Šapca 30
predmeta, načelnik Gradske uprave grada Šapca 27 predmeta, i Direkcija za poljoprivredu grada
Šapca 15 predmeta.
Posmatrano na rok u kome su predmeti rešeni, najveći broj predmeta 11.892 ili 92,73%,
rešeno je u roku od mesec dana, 136 predmeta rešeno je u roku od dva meseca a samo 90 zahteva
rešeno je po isteku roka od dva meseca.
Od svih rešenih zahteva 12.567 ili 97,96 %, zahteva je usvojeno, 199 zahteva je odbijeno, 5
zahteva je odbačeno a za 53 zahteva, postupak je obustavljen.
Podaci vanupravnog postupka iskazani u ovom poglavlju, izneti su samo u cilju
preglednosti vanupravnog rešavanja na nivou Gradske uprave grada Šapca i organa grada Šapca uz
napomenu da su predmeti vanupravnog postupka s obzirom na
rok kao i s obzirom na način rešavanja za odeljenja Gradske uprave grada Šapca, iskazani u
poglavlju II (Prvostepeni upravni i vanupravni postupak) kao zbirni podatak sa predmetima
prvostepenog upravnog postupka, pokrenutog po zahtevu stranke.
ZBIRNO STANJE REŠAVANJA UPRAVNIH I VANUPRAVNIH PREDMETA
U oganima grada Šapca, u izveštajnom periodu 01.01.2012. god. do 31.12.2012. godine,
razmatrano je ukupno 27.441 predmeta : prvostepenog upravnog i vanupravnog postupaka
pokrenutog po zahtevu stranke i službenoj dužnosti, od čega je iz predhodnog izveštajnog perioda
preneto 98 predmeta dok je 27.343 predmeta primljeno u ovom izveštajnom periodu.
Broj rešavanih predmeta u odnosu na prethodni izveštajni period (01.01.2011. do
77
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
31.12.2011. godine) u kome je ukupno razmatrano 28.283 predmeta, smanjen je za 842 predmeta.
Od ukupnog broja podnetih zahteva, u izveštajnom periodu rešeno je 26.510 zahtev ili
96,61%. (U predhodnom izveštajnom periodu, ovaj procenat je iznosio 94,88%).
Posmatrano na rok u kome su zahtevi rešeni : 25.280 ili 95,36% zahteva rešeno je u roku od
mesec dana, 639 zahteva rešeno je u roku od dva meseca a 591 zahtev, rešen je po isteku zakonskog
roka.
Od svih rešenih zahteva, 25.897 ili 97,69% zahteva je usvojeno, 394 zahteva je odbijeno, 59
zahteva je odbačeno a za 160 zahteva postupak je obustavljen.
IZDATA UVERENJA
U svim upravnim oblastima, u izveštajnom periodu, izdato je ukupno 27.677 uverenja
odnosno 9.181 uverenje manje nego u uporednom izveštajnom periodu. Od ukupnog broja izdatih
uverenja, po čl.161 ZUP-a izdato je 27.653 uverenja, dok je 24. uverenja izdato na osnovu člana
162 ZUP-a.
Najviše uverenja po čl.161 ZUP-a , izdala je Matična slžba Odeljenja za opštu upravu 20.456
uverenja a 7.197 uverenja izdale su mesne kancelarije ovog Odeljenja.
Odbijenih zahteva za izdavanje uverenja u ovom periodu nije bilo.
U Gradskoj upravi grada Šapca, Odeljenju za opštu upravu, overeno je 52.214 prepisa, potpisa
i rukopisa, od čega je 26.957 prepisa, potpisa i rukopisa, overeno u mesnim kancelarijama Odeljenja
za opštu upravu.
Odeljenje za opštu upravu Graske uprave grada Šapca, izvršilo je overu 5.043 potpisa na
ugovorima o kupoprodaji motornih vozila.
Značajno je istaći da je Pisarnica Gradske uprave grada Šapca u izveštajnom periodu primila i
signirala 731 predmet kancelarije Agencije za privredne registre.
Z A K Lj U Č A K
UTVRĐUJE SE da je u organima grada Šapca u izveštajnom periodu 01.01.2012. godine
do 31.12.2012. godine razmatrano ukupno 27.441 predmet prvostepenog upravnog i vanupravnog
postupka pokrenutog po zahtevu stranke i službenoj dužnosti, pri čemu je ostvarena ažurnost od
96,61%.
Da bi se postignuto stanje očuvalo, a u pojednim oblastima i popravilo, Gradska uprava
grada Šapca, obavezuje sve organizacione jedinice koje postupaju u upravnim stvarima, da
ubuduće:
- efikasnost i ažurnost u rešavanju predmeta upravnog postupka podignu na još viši nivo,
- obezbede punu zakonitost u odlučivanju, odnosno da na potpuno utvrđeno činjenično stanje
pravilno primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku i odgovarajuće materijalne
propise,
- predmete upravnog kao i predmete vanupravnog postupka, po izvršenom rešavanju, odmah vrate
pisarnici, radi arhiviranja istih.
78
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
13. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA
Na osnovu člana 28. i 29. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09)
Člana 20. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS», broj 129/07) i Člana 32.
Statuta grada Šapca („Službeni list grada Šapca“ br. 32/08), Skupština grada Šapca na sednici od
30.12 2010. godine, donela je
ODLUKU
O BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2011. GODINU
I OPŠTI DEO
Član 1.
Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Šapca za 2011. godinu planiraju se u iznosu
od 2.479.573.000 dinara.
Član 2.
Prihodi i primanja budžeta iz člana 1. ove Odluke koristiće se finansiranje funkcija i
zadataka koji se vrše u okviru prava i dužnosti grada, a čije se izvršenje finansira iz budžeta grada.
Član 3.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u iznosu od 1.039.085.000 dinara, raspoređuje
se za finansiranje delatnosti i poslova javnih službi.
Član 4.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u inosu od 995.200.000 dinara, namenjen je za
finansiranje javnih izdataka za investiciona ulaganja u objekte komunalne infrastrukture i opštu
komunalnu potrošnju.
Član 5.
U tekuću budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000.000 dinara.
Član 6.
U stalnu budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara.
79
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Član 7.
Prihodi i primanja budžeta, po izvorima, planiraju se u sledećim iznosima, i to:
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANJA
Analitički
konto
1
711
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
711-148
711-150
711-160
711-180
711-190
712
713
713-120
713-310
713-420
713-600
714
714-430
714-440
714-513
714-514
714-543
VRSTA PRIHODA
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
Porez na zemljište
Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja poreskog
organa
Porez na dobitke od igara na sreću
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
Iznos
3
889.040.000
620.000.000
85.000.000
50.000.000
6.000.000
500.000
4.000.000
3.000.000
20.000
20.000
500.000
120.000.000
POREZI NA FOND ZARADA
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklon
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
Porez na akcije na ime i udele
100.000
217.300.000
120.000.000
7.000.000
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
Sredstva za protivpožarnu zaštitu
Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih
vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
Godišnja naknada za drumska motorna vozila, traktore i
priključna vozila
Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
120.400.000
900.000
800.000
90.000.000
300.000
60.000.000
30.000.000
5.000.000
80
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
714-547
714-549
714-550
Naknada za zagađenje životne sredine
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
Boravišna taksa
714-560
714-570
Opštinske i gradske naknade
Opštinske i gradske komunalne takse
716
716-100
DRUGI POREZI
Komunalna taksa na firmu
732
732-151
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Donacije od međunarodnih organizacija
733
733-000
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Transferi od drugih nivoa vlasti
Drugi tekući transfer
Kapitalni transfer
741
741-141
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na sredstva budžeta grada
741-510
741-531
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama
ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama
za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na
uređenim i obeleženim mestima
741-532
15.000.000
2.000.000
400.000
6.000.000
300.000
65.000.000
65.000.000
50.000
50.000
410.000.000
380.000.000
30.000.000
101.310.000
3.000.000
1.000.000
5.000.000
35.000.000
741-534
741-535
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
Komunalna taksa za zauzeće javnih površina građevinskim
materijalom
741-541
Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe
742
742-143
742-152
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u korist nivoa gradova
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi i
organizacije opštine i koje koriste ustanove-javne službe koje
se finansiraju iz budžeta opštine
Gradske administrativne takse
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
Prihodi gradskih organa uprave
545.100.000
50.000
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku
za prekršaje propisane aktom Skupštine grada, kao i oduzeta
imovinska korist u tom postupku
20.010.000
16.000.000
742-241
742-253
742-341
743
743-324
743-341
57.000.000
300.000
10.000
50.000
20.000.000
500.000.000
25.000.000
2.000.000
81
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
743-342
Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom
postupku u korist nivoa grada
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje propisa iz oblasti zaštite
od požara
743-352
745
745-141
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
911
911-451
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist
nivoa gradova
921
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE
IMOVINE
Privatizacija
921-951
UKUPNO PRIHODI :
2.000.000
10.000
500.000
500.000
110.000.000
110.000.000
763.000
763.000
2.479.573.000
Član 8.
Rashodi i izdaci budžeta po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
Tabela 2.: RASHODI I IZDACI
Ekonomska
klasifikacija
1
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
VRSTA RASHODA
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
OTPLATA KAMATA
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
SUBVENCIJE
Subvencije javnim nefinansijskim korisnicima
DONACIJE I TRANSFERI
Iznos
3
449.358.000
332.033.000
59.435.000
21.800.000
5.450.000
5.440.000
25.200.000
764.780.000
150.100.000
4.210.000
95.200.000
318.590.000
147.330.000
49.350.000
30.000.000
30.000.000
23.000.000
23.000.000
156.250.000
82
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
465 Ostale donacije, dotacije i transferi
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
IZ BUDŽETA
472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
OSTALI RASHODI
481 Dotacije nevladinim organizacijama
482 Ostali porezi
47
48
49
156.250.000
166.200.000
166.200.000
12.635.000
11.500.000
1.135.000
REZERVE
8.000.000
499 Sredstva rezerve
50
8.000.000
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
769.350.000
500 Izdaci za nefinansijsku imovinu
61
769.350.000
OTPLATA GLAVNICE
100.000.000
611 Otplata glavnice domaćim kreditorima
100.000.000
UK U PNO:
2.479.573.000
II POSEBAN DEO
Član 9.
Primanja i prihodi iz člana 1. ove Odluke, u iznosu od 2.479.573.000 dinara,
raspoređuju se za finansiranje javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i bližim namenama i to:
Tabela 2a.: Rashodi i izdaci po korisnicima
Bro Ra
j
zd
poz eo
icij
e
1
2
Gla
va
3
Fun
kc.
klas
if.
4
Ekono
mska
klasifik
aci ja
5
1
Iznos
6
7
RAZDEO 1.
1.1.
1
2
3
4
O PI S
110
411-000
412-000
414-000
415-000
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
3.650.000
654.000
10.000
10.000
83
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5
6
7
416-000
422-000
423-000
8
424-000
9
10
426-000
472-000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
ostalo-reportaže, obezbeđenje
odbornici
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali-kanc.materijal,rokovnici
Naknade iz budžeta -stipendije
UKUPNO GLAVA 1.1.
1.2.
11
12
13
14
15
16
17
110
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
422-000
423-000
18
424-000
19
426-000
441-000
20
21
451-000
GRADONAČELNIK GRADA ŠAPCA
I GRADSKO VEĆE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
informisanje
reprezentacija
gradonačelnik
članovi gradskog veća
prijem delegacija
pokloni za učesnike domaćih i stranih
manifestacija
ostalo
naknade članovima gradskog veća
Specijalizovane usluge
urbanistički planovi
rekonstrukcija tvrđave
letnji festival
mrtvozornici
ostalo
regionalna deponija
letnjikovačka šuma
uređenje desne obale reke Drine
Materijali
Otplata kamata domaćim poslovnim
bankama
Subvencije
subvencije javnim preduzećima
program podsticaja i podrške zapošljavanja
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
500.000
10.000
900.000
300.000
300.000
300.000
10.000
10.000
400.000
5.000.000
11.144.000
12.600.000
2.255.000
50.000
2.000.000
1.650.000
700.000
39.600.000
21.600.000
1.600.000
650.000
200.000
500.000
250.000
15.000.000
1.400.000
72.500.000
10.000.000
1.000.000
8.000.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
3.500.000
8.000.000
500.000
30.000.000
23.000.000
3.000.000
20.000.000
84
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
481-000
482-000
500-000
22
23
24
611-000
25
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Opremanje agroindustrijske zone i praćenje
projekata koji se finansiraju iz Republike
Bazen
Autobuska stajališta
Projekat izgradnje međunarodne luke Šabac
Otplata glavnice domaćim kreditorima
23.000.000
1.600.000
6.000.000
100.000.000
UKUPNO GLAVA 1.2.
346.555.000
UKUPNO RAZDEO 1.
357.699.000
2
100.000
1.000.000
60.600.000
30.000.000
RAZDEO 2.
2.1.
110
26
27
28
29
30
31
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
32
33
422-000
423-000
34
424-000
35
425-000
36
426-000
GRADSKA UPRAVA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
oglasi
usavršavanje zaposlenih i ISO standardi
štamparske usluge
ostalo
geografsko informacioni sistem
Specijalizovane usluge
odvodnjavanje
Moritoring kvaliteta vazduha u gradu i
merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i održavanje
mesne kancelarije
gradska kuća
zgrada gradske uprave
ostalo
Materijal
uniforme
kancelarijski materijal
94.713.000
16.954.000
1.000.000
3.000.000
18.000.000
31.500.000
22.000.000
9.500.000
2.000.000
13.700.000
500.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
5.000.000
2.700.000
17.400.000
12.000.000
4.700.000
700.000
5.200.000
200.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000
29.300.000
3.000.000
5.300.000
85
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
472-000
37
482-000
500-000
38
39
2.2.
912
413-000
414-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
500-000
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
2.3.
920
413-000
414-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
500-000
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2.4.
60
61
62
63
64
65
66
820
411-000
412-000
413-000
414-000
415-000
416-000
421-000
benzin
časopisi i publikacije
stručna literatura
ostalo
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
(materijalno obezbeđenje)
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
automobili
oprema
UKUPNO GLAVA 2.1.
Osnovno obrazovanje
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.2.
Srednje obrazovanje
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.3.
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
12.500.000
500.000
1.000.000
7.000.000
500.000
100.000
15.100.000
6.500.000
8.600.000
248.467.000
12.000.000
600.000
43.000.000
300.000
30.000.000
700.000
4.500.000
5.800.000
1.400.000
55.000.000
153.300.000
9.000.000
400.000
39.000.000
550.000
4.700.000
370.000
4.200.000
4.200.000
1.500.000
38.100.000
102.020.000
80.017.000
14.323.000
800.000
800.000
50.000
1.000.000
12.000.000
86
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
472-000
500-000
67
68
69
70
71
72
73
74
2.5.
810
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
423-000
425-000
426-000
472-000
500-000
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
2.6.
90
85
86
87
88
89
90
91
92
93
411-000
412-000
414-000
421-000
423-000
425-000
426-000
465-000
472-000
94
481-000
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Naknade za kulturu
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.4.
Fizička kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za sport
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.5.
Socijalna zaštita
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Naknade za socijalnu zaštitu
jednokratne pomoći
ogrev za korisnike
narodna kuhinja
subvencije korisnicima
rad klubova sa starim licima
sigurna kuća
socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
pomoć i nega u kući
dnevni boravak za decu i omladinu u razvoju
ostalo
Dotacije nevladinim organizacijama
500.000
3.000.000
600.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
23.000.000
15.000.000
155.090.000
4.211.000
754.000
100.000
500.000
4.000.000
150.000
30.000
200.000
74.000.000
3.000.000
86.945.000
4.070.000
729.000
200.000
900.000
900.000
300.000
500.000
2.750.000
44.300.000
7.000.000
3.000.000
7.000.000
2.500.000
1.500.000
1.780.000
1.000.000
9.820.000
5.000.000
5.700.000
4.000.000
87
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
500-000
95
2.7.
910
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
108
500-000
2.8.
421
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
2.9.
760
465-000
120
2.10.
121
740
465-000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.6.
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za socijalnu zaštitu
rođenje prvog deteta
troškovi boravka trećeg deteta u vrtićima
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.7.
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
UKUPNO GLAVA 2.8.
Apotekarska ustanova Šabac
Ostale donacije dotacije i transferi
tekuće popravke
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.9.
Dom zdravlja Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
rekonstrukcija objekata
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.10.
700.000
59.349.000
120.350.000
21.543.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
16.650.000
100.000
1.300.000
1.600.000
8.000.000
5.700.000
16.500.000
10.000.000
6.500.000
40.000.000
236.743.000
3.434.000
615.000
50.000
300.000
700.000
800.000
10.000
100.000
70.000.000
2.000.000
250.000
78.259.000
200.000
100.000
100.000
200.000
20.000.000
15.000.000
5.000.000
20.000.000
88
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
122
2.11
920
465-000
Regionalni centar za stručno usavršavanje
zaposlenih u obrazovanju
Ostale donacije, dotacije i transferi
UKUPNO GLAVA 2.11.
SVEGA RAZDEO 2 :
3
1.143.373.000
RAZDEO 3.
330
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
GRADSKO JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
5.103.000
913.000
200.000
60.000
800.000
100.000
30.000
50.000
10.000
50.000
200.000
10.000
50.000
SVEGA RAZDEO 3 :
7.576.000
4
RAZDEO 4.
473
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
3.000.000
3.000.000
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA
ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
3.885.000
695.000
40.000
20.000
700.000
500.000
10.000
800.000
12.000.000
50.000
300.000
25.000
100.000
SVEGA RAZDEO 4 :
19.125.000
5
RAZDEO 5.
89
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
SREDSTVA ZA INVESTICIONA
ULAGANJA U OBJEKTE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
OPŠTU KOMUNALNU POTROŠNJU
5.1.
130
149
425-000
150
511-330
5.2.
630
425-192
511-241
151
152
153
511-242
154
511-243
155
511-244
5.3.
660
156
424-900
157
158
159
425-000
465-000
500-000
5.4.
620
511-290
160
5.5.
160
465-000
161
5.6.
610
511-200
155
5.7.
156
133
424-000
Direkcija za puteve
Tekuće održavanje i popravke ulica
iz naknade za puteve
iz taksa za motorna vozila
Kapitalno održavanje saobraćajnih objekata
iz poreza
JKP "Vodovod" - Šabac
Tekuće održavanje slivničke mreže
Izgradnja vodovodne infrastrukturevodosnab.
Kapitalno održ. vodovodne infrastrukture
otpadne vode
Prigradska naselja
sekundarna kanalizaciona mreža
sekundarna vodovodna mreža
KFV program
JP za upravljanje građevin. zemljištem
Specijalizovane usluge
1. higijena
1.1. iz naknade za korišćenje
1.2. iz poreza
2. zelenilo
3. gradska plaža
Tekuće održavanje javne rasvete
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
245.000.000
80.000.000
50.000.000
30.000.000
165.000.000
165.000.000
184.900.000
5.000.000
73.500.000
26.400.000
26.400.000
68.000.000
48.000.000
20.000.000
12.000.000
332.200.000
105.200.000
80.000.000
40.000.000
40.000.000
22.000.000
3.200.000
37.000.000
80.000.000
110.000.000
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
30.000.000
30.000.000
30.000.000
JKP "Parking"
Ostale donacije, dotacije i transferi
35.000.000
35.000.000
JSP "Stan"
Izgradnja zgrada i objekata-održavanje
fasada
30.000.000
30.000.000
JKP "Stari grad"
Specijalizovane usluge
novo groblje
deponija
54.200.000
38.200.000
8.000.000
10.000.000
90
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
500-000
157
5.8.
860
465-000
500-000
158
159
psi lutalice
uređenje starog groblja
Prihvatilišta za pse
tržnica i pijace
ostale usluge
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "SPORTSKI CENTAR" - Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 5 :
6
160
161
162
6.1.
320
6.3.
840
465-000
465-000
481-000
SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA, FONDOVIMA I
MESNIM ZAJEDNICAMA
FOND PPZ
Ostale donacije mesnim zajednicama
Dotacije nevladinim organizacijama
političke partije
6.4.
620
500-000
800.000
500.000
7.400.000
5.000.000
200.000
ostali
pomoć crkvenim opštinama pod zaštitom
Sredstva samodoprinosa
2.000.000
500.000
SVEGA RAZDEO 6 :
9.200.000
7
164
165
934.600.000
RAZDEO 6.
akcioni planovi za uključivanje roma na
lokalnom nivou
163
5.000.000
2.000.000
5.000.000
4.200.000
4.000.000
16.000.000
23.300.000
13.000.000
10.300.000
200.000
RAZDEO 7.
499-110
499-120
SREDSTVA REZERVI
Stalna rezerva
Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7 :
UKUPNI RASHODI :
1.000.000
7.000.000
8.000.000
2.479.573.000
III POSEBNE ODREDBE
Član 10.
Višak prihoda – suficit iz prethodne godine, koristiće se u 2011. godini za izmirenje
preuzetih obaveza koje su bile predviđene Odlukom o budžetu za 2010. godinu, a za koje su
budžetski korisnici preuzeli obaveze u okviru propisanih kvota i obezbeđenih finansijskih sredstava
za 2010. godinu.
Član 11.
91
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 1.000.000 dinara u 2011.
godini.
Gradonačelnik odlučuje o korišćenju sredstava stalne rezerve za namene utvrđene u
članu 49. Zakona o budžetskom sistem.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se Skupštini grada
uz Završni račun budžeta.
Član 12.
U tekuću budžetsku rezervu planiraju se sredstva u iznosu od 7.000.000 dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezrve koristiće se za neplanirane namene za koja nisu
izvršene aproprijacije ili za namene za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu dovoljne.
Odluku o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi gradonačelnik.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećane aproprijacije direktnih
korisnika za određene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su sredstva usmerena.
Član 13.
Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je gradonačelnik.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik ili lice koje on ovlasti.
Član 14.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom za
funkcionisanje organa lokalne samouprave odgovoran je gradonačelnik ili lice koje on ovlasti.
Član 15.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromesečnim planovima koje donosi nadležni
organ za finansije.
Direktni korisnik sredstava budžeta može vršiti plaćanja u granicama propisanih
kvota za svako tromesečje.
Član 16.
Sredstva raspoređena za finansiranje programa korisnika budžeta, korisnicima se
prenose na osnovu njihovog zahteva u skladu sa odobrenim kvotama u tromesečnim planovima
budžeta.
Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje
(kopije).
Član 17.
Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom Odlukom
samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i preneta.
Član 18.
Na teret budžetskih sredstava korisnik može preuzimati obaveze samo do iznosa
92
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
aproprijacije utvrđene ovom Odlukom.
Član 19.
Gradonačelnik može doneti Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa članom 41.
Zakona o budžetskom sistemu.
Član 20.
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev organa za finansije stave na uvid
dokumentaciju o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarivanju prihoda i
izvršenju rashoda u određenom periodu.
Budžetski korisnici (direktni i indirektni) su dužni da obaveste Skupštinu grada o
svim promenama.
Član 21.
Gradonačelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o budžetu, kao i
o stanju i korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, najmanje jednom godišnje.
Član 22.
Sredstva raspoređena ovom Odlukom prenose se korisnicima srazmerno ostvarenim
prihodima budžeta.
Ukoliko se u toku godine primanja budžeta smanje, izdaci će se izvršavati po
prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni
troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.
Član 23.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u planiranom
iznosu, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda, neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od
planiranog iznosa, mogu koristiti ta sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i ostvarena, a za
namene utvrđene odlukom.
Član 24.
Korisnici budžetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava budžeta
planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu ostvareni iznos ušteda koristiti
za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog člana ne mogu se isplatiti u iznosu većem
od iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda korisnika budžetskih sredstava, i to
na kraju budžetske godine.
Član 25.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u celini ili
pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2011. godini
srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Član 26.
93
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik RS“, broj 116/08).
Član 27.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2011. godini
koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 18/03 i 45/05,
123/07).
Član 28.
Sredstva koja se 31. decembra 2010. godine nalaze na računima direktnih i
indirektnih korisnika sredstava budžeta usmeravaju se na konsolidovani račun trezora grada.
Korisnici budžetskih sredstava do 31. januara 2011. godine preneće na račun budžeta
sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2010. godini.
Član 29.
U slučaju da za izvršavanje određenog plaćanja korisnika sredstava budžeta nije
postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budžet opštine.
Član 30.
U slučaju nedovoljnog priliva sredstava budžeta, za redovno izmirivanje obaveza
mogu se koristiti kratkoročni zajmovi.
Odluku o korišćenju zajma donosi gradonačelnik.
Član 31.
Gradonačelnik grada donosi odluku o zaduživanju za kapitalne investicije do iznosa
koji ne može biti veći od 20% ukupno ostvarenih prihoda budžeta u 2010. godini.
Član 32.
Direktni i indirektni korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor u državnoj
svojini, a finansiraju se sredstvima budžeta, ne plaćaju zakup u 2011. godini.
Član 33.
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima po članu 79. Zakona o
budžetskom sistemu sastavni je deo završnog računa za 2011. godinu.
Član 34.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u „Službenom listu
grada Šapca“.
Član 35.
94
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 1.
januara 2011. godine.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj : 020-104/10-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Prim. dr Slobodan Mirković
''Službeni list grada Šapca'', br. 30/11
Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09,
73/10 i 101/10) Člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS», broj 129/07) i
Člana 32. Statuta grada Šapca („Službeni list grada Šapca“ br. 32/08), Skupština grada Šapca na
sednici od 30.12.2011. godine, donela je
ODLUKU
O BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2012. GODINU
I OPŠTI DEO
Član 1.
Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Šapca za 2012. godinu planiraju se u iznosu od
3.189.728.000 dinara.
Član 2.
Prihodi i primanja budžeta iz člana 1. ove Odluke koristiće se finansiranje funkcija i
zadataka koji se vrše u okviru prava i dužnosti grada, a čije se izvršenje finansira iz budžeta grada.
Član 3.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u iznosu od 1.358.047.000 dinara, raspoređuje se za
finansiranje delatnosti i poslova javnih službi.
Član 4.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u inosu od 1.270.524.000 dinara, namenjen je za
finansiranje javnih izdataka za investiciona ulaganja u objekte komunalne infrastrukture i opštu
komunalnu potrošnju.
Član 5.
U tekuću budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000.000 dinara.
95
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Član 6.
U stalnu budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara.
Član 7.
Prihodi i primanja budžeta, po izvorima, planiraju se u sledećim iznosima, i to:
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANJA
Analitič
ki
konto
1
711
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
711-148
711-150
711-160
711-180
711-190
712
713
713-120
713-310
713-420
713-600
714
714-430
714-440
714-513
VRSTA PRIHODA
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
Porez na zemljište
Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja
poreskog organa
Porez na dobitke od igara na sreću
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
POREZI NA FOND ZARADA
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklon
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
Porez na akcije na ime i udele
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
Sredstva za protivpožarnu zaštitu
Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i
priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i
mašina
Iznos
prihoda iz
budžeta
3
1,421,702,000
Ukupno
4
5=3+4
0
1,421,702,000
1,150,000,000
78,000,000
52,000,000
5,000,000
500,000
13,000,000
1,150,000,000
78,000,000
52,000,000
5,000,000
500,000
13,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000
100,000
100,000
120,000,000
100,000
222,050,000
120,000,000
7,000,000
2,000
100,000
100,000
120,000,000
100,000
222,050,000
120,000,000
7000000
0
95,000,000
95,000,000
50,000
115,350,000
1,300,000
50,000
115,350,000
1,300,000
0
61,000,000
0
61,000,000
96
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
714-514
714-543
714-547
714-549
714-550
714-560
714-570
716
716-100
732
732-151
733
733-000
741
741-141
741-510
741-531
741-532
741-534
741-535
741-541
742
742-143
742-152
742-241
742-253
742-341
743
743-324
Godišnja naknada za drumska motorna vozila,
traktore i priključna vozila
Naknada za promenu namene poljoprivrednog
zemljišta
Naknada za zagađenje životne sredine
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
Boravišna taksa
Opštinske i gradske naknade
Opštinske i gradske komunalne takse
DRUGI POREZI
Komunalna taksa na firmu
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA
Donacije od međunarodnih organizacija
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Transferi od drugih nivoa vlasti
Drugi tekući transfer
Kapitalni transfer
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na sredstva budžeta grada
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim
površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne
svrhe
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim
površinama za parkiranje drumskih motornih i
priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
Komunalna taksa za zauzeće javnih površina
građevinskim materijalom
Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne
svrhe
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u korist nivoa
gradova
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi i
organizacije opštine i koje koriste ustanove-javne
službe koje se finansiraju iz budžeta opštine
Gradske administrativne takse
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
Prihodi gradskih organa uprave
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA
KORIST
Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje
32,000,000
32,000,000
500,000
500,000
15,000,000
100,000
400,000
5,000,000
50,000
60,000,000
60,000,000
15,000,000
100,000
400,000
5,000,000
50,000
60,000,000
60,000,000
5,000
5,000
222,000,000
192,000,000
30,000,000
117,110,000
5,000,000
1,000,000
0
0
0
0
5,000
5,000
222,000,000
192,000,000
30,000,000
0
117,110,000
5,000,000
1,000,000
6,000,000
6,000,000
35,000,000
35,000,000
70,000,000
70,000,000
100,000
100,000
10,000
10,000
530,210,000
0
530,210,000
200,000
200,000
10,000
10,000
5,000,000
500,000,000
25,000,000
5,000,000
500,000,000
25,000,000
21,001,000
16,000,000
0
21,001,000
16,000,000
97
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
743-341
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom
postupku za prekršaje propisane aktom Skupštine
grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku
743-342
Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u
upravnom postupku u korist nivoa grada
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje propisa iz
oblasti zaštite od požara
743-352
745
745-141
811
811-141
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa
gradova
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u
zemlji u korist nivoa gradova
911
911-451
921
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE
FINANSIJSKE IMOVINE
Privatizacija
UKUPNO PRIHODI:
921-951
2,000,000
2,000,000
3,000,000
3,000,000
1,000
1,000
100,000
100,000
280,000,000
0
0
280,000,000
280,000,000
200,000,000
0
200,000,000
100,000
100,000
3,189,728,000
100,000
100,000
280,000,000
200,000,000
200,000,000
0
100,000
0
100,000
3,189,728,000
Član 8.
Rashodi i izdaci budžeta po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
Tabela 2. RASHODI I IZDACI
Ekonoms
ka
klasifikac
ija
1
41
411
412
414
415
416
417
VRSTA RASHODA
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Poslanički dodatak-dnevnice odbornika
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Sredstva iz
budžeta
3
533,921,000
415,593,000
74,438,000
6,530,000
9,430,000
27,630,000
300,000
Izdaci iz
sop. prih.
budž. koris.
4
21,500,000
10,000,000
1,800,000
5,500,000
2,000,000
2,200,000
0
Ukupno
5=3+4
555,421,000
425,593,000
76,238,000
12,030,000
11,430,000
29,830,000
300,000
98
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
463
465
47
472
48
481
482
49
499
50
500
61
611
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
OTPLATA KAMATA
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
SUBVENCIJE
Subvencije javnim nefinansijskim korisnicima
DONACIJE I TRANSFERI
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
Ostale donacije, dotacije i transferi
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ
BUDŽETA
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
OSTALI RASHODI
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
REZERVE
Sredstva rezerve
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Izdaci za nefinansijsku imovinu
OTPLATA GLAVNICE
Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO:
635,909,900
86,781,900
5,000,000
96,430,000
274,870,000
109,478,000
63,350,000
72,000,000
72,000,000
452,900,000
452,900,000
474,203,100
379,264,100
94,939,000
41,300,000
8,600,000
100,000
5,500,000
1,400,000
300,000
25,400,000
0
0
0
0
64,800,000
62,000,000
2,800,000
677,209,900
95,381,900
5,100,000
101,930,000
276,270,000
109,778,000
88,750,000
72,000,000
72,000,000
452,900,000
452,900,000
539,003,100
441,264,100
97,739,000
76,610,000
0
76,610,000
76,610,000
0
109,810,000
0
106,800,000
0
3,010,000
0
8,000,000
8,000,000
552,874,000
552,874,000
273,500,000
273,500,000
3,189,728,000 127,600,000
76,610,000
109,810,000
106,800,000
3,010,000
8,000,000
8,000,000
552,874,000
552,874,000
273,500,000
273,500,000
3,317,328,000
II POSEBAN DEO
Član 9.
Primanja i prihodi iz člana 1. ove Odluke, u iznosu od 3.189.728.000 dinara, raspoređuju se za
finansiranje javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i bližim namenama i to:
99
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Tabela 2a. RASHODI I IZDACI
Broj
pozicije
1
Ra
zd
eo
Gla
va
2
1
3
O PI S
Sredstva iz
Budžeta
Izdaci iz
sop.prihoda
budž.korisn.
Ukupno
6
7
8
9=7+8
RAZDEO 1.
1.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
Fu
nk Ekonom
c.
ska
kla klasifik
sif.
acija
4
5
110
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
417-000
422-000
423-000
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, zaposl. i ostali posebni rashodi
Poslanički dodatak-dnevnice odbornika
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
ostalo-reportaže, obezbeđenje
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
2,743,000
491,000
50,000
20,000
500,000
300,000
50,000
800,000
300,000
500,000
2,743,000
491,000
50,000
20,000
500,000
300,000
50,000
800,000
300,000
500,000
0
100
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
9
424-000
10
11
12
426-000
465-000
472-000
1.2.
13
14
16
15
16
17
18
19
110
411-000
412-000
414-000
414-000
416-000
421-000
422-000
423-000
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali-kanc. materijal, rokovnici
Izbori
Naknade iz budžeta -stipendije
UKUPNO GLAVA 1.1.
GRADONAČELNIK GRADA ŠAPCA
I GRADSKO VEĆE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposl. i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
informisanje
reprezentacija
gradonačelnik
članovi gradskog veća
prijem delegacija
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
50,000
50,000
500,000
6,000,000
5,000,000
16,504,000
0
0
19,183,000
3,434,000
100,000
2,000,000
1,200,000
1,200,000
44,000,000
22,800,000
1,800,000
650,000
200,000
700,000
0
0
50,000
50,000
500,000
6,000,000
5,000,000
16,504,000
19,183,000
3434000
0
100,000
2,000,000
1,200,000
1,200,000
44,000,000
22,800,000
1,800,000
650,000
200,000
700,000
101
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
20
424-000
21
22
23
426-000
441-000
451-000
24
25
26
481-000
482-000
500-000
pokloni za učesnike domaćih i stranih manifestacija
ostalo
naknade članovima gradskog veća
Specijalizovane usluge
urbanistički planovi
letnji festival
mrtvozornici
ostalo
Održavanje Letnjikovačke šume, Kamička i kasarne
Materijali
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
Subvencije
subvencije javnim preduzećima
program podsticaja i podrške zapošljavanja
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Opremanje agroindustrijske zone i praćenje projekata koji
se finansiraju iz raznih programa
Projekat akumulacije Culjković - Radovašnica
Rekontrukcija paviljona na Letnjikovcu
Bazen
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
250,000
18,000,000
1,400,000
52,900,000
15,000,000
10,000,000
2,500,000
18,000,000
7,400,000
500,000
72,000,000
17,000,000
2,000,000
15,000,000
100,000
200,000
115,200,000
0
0
0
250,000
18,000,000
1,400,000
52,900,000
15,000,000
10,000,000
2,500,000
18,000,000
7,400,000
500,000
72,000,000
17,000,000
2,000,000
15,000,000
100,000
200,000
115,200,000
40,000,000
40,000,000
6,000,000
12,000,000
10,000,000
6,000,000
12,000,000
10,000,000
102
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
1,700,000
18,000,000
Autobuska stajališta
Regionalna deponija
27
611-000
Izgradnja objekta MZ, ambulanta, apoteka Letnjikovac
Sala Više škole za obrazovanje vaspitača
Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO GLAVA 1.2.
UKUPNO RAZDEO 1.
25,000,000
2,500,000
273,500,000
602,517,000
619,021,000
0
0
1,700,000
18,000,000
0
25,000,000
2,500,000
273,500,000
602,517,000
619,021,000
RAZDEO 2.
2
2.1.
110
28
29
30
31
32
33
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
34
35
422-000
423-000
GRADSKA UPRAVA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposl. i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
116,301,000
20,818,000
2,000,000
3,500,000
15,000,000
34,000,000
25,000,000
9,000,000
2,500,000
26,200,000
600,000
0
0
116,301,000
20,818,000
2,000,000
3,500,000
15,000,000
34,000,000
25,000,000
9,000,000
2,500,000
26,200,000
600,000
103
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
36
424-000
37
425-000
38
426-000
informisanje i oglasi
usavršavanje zaposlenih i ISO standardi
PTT raznošenje poreskih rešenja
održavanje računarske opreme
štamparske usluge
ostalo
geografsko informacioni sistem
Specijalizovane usluge
odvodnjavanje
moritoring kvaliteta vazduha u gradu
merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i održavanje
mesne kancelarije
gradska kuća
zgrada gradske uprave
ostalo (vozila + urbanizam)
Materijal
uniforme
kancelarijski materijal
benzin
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
3,500,000
3,000,000
3,500,000
6,100,000
2,800,000
5,000,000
1,700,000
26,800,000
20,000,000
3,700,000
2,400,000
700,000
7,900,000
200,000
1,500,000
200,000
6,000,000
32,050,000
2,950,000
6,000,000
14,200,000
0
0
0
3,500,000
3,000,000
3,500,000
6,100,000
2,800,000
5,000,000
1,700,000
26,800,000
20,000,000
3,700,000
2,400,000
700,000
7,900,000
200,000
1,500,000
200,000
6,000,000
32,050,000
2,950,000
6,000,000
14,200,000
104
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
39
463-000
40
472-000
482-000
500-000
41
42
2.2.
43
912
463-000
časopisi, publikacije i stručna literatura
ostalo
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (materijalno
obezbeđenje)
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
automobili
oprema
UKUPNO GLAVA 2.1.
Osnovno obrazovanje
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposlenim i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
1,400,000
7,500,000
1,400,000
7,500,000
2,000,000
2,000,000
300,000
300,000
300,000
17,000,000
3,000,000
14,000,000
304,669,000
300,000
17,000,000
3,000,000
14,000,000
306,669,000
172,800,000
14,200,000
600,000
12,150,000
52,000,000
250,000
32,000,000
800,000
30,000,000
7,000,000
1,800,000
0
2,000,000
0
172,800,000
14,200,000
600,000
12,150,000
52,000,000
250,000
32,000,000
800,000
30,000,000
7,000,000
1,800,000
105
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.2.
2.3.
920
44
463-000
2.4.
45
46
47
820
411-000
412-000
414-000
Srednje obrazovanje
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade i troškovi zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrada zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.3.
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
22,000,000
172,800,000
132,400,000
10,000,000
400,000
8,900,000
52,000,000
500,000
4,700,000
600,000
25,000,000
10,000,000
1,300,000
19,000,000
132,400,000
91,331,000
16,348,000
800,000
0
0
0
22,000,000
172,800,000
132,400,000
10,000,000
400,000
8,900,000
52,000,000
500,000
4,700,000
600,000
25,000,000
10,000,000
1,300,000
19,000,000
132,400,000
91,331,000
16,348,000
800,000
106
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
463-000
472-000
482-000
500-000
2.5.
60
61
62
63
64
65
66
810
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
423-000
425-000
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za kulturu
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.4.
Fizička kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
1,100,000
2,000,000
16,000,000
700,000
4,500,000
800,000
5,000,000
3,000,000
33,000,000
100,000
20,000,000
194,679,000
4,040,000
723,000
200,000
500,000
3,993,900
200,000
500,000
200,000
5,400,000
100,000
3,300,000
200,000
300,000
400,000
10,000,000
19,900,000
1,100,000
2,200,000
21,400,000
800,000
7,800,000
1,000,000
5,300,000
3,400,000
10,000,000
33,000,000
100,000
20,000,000
214,579,000
4,040,000
723,000
200,000
500,000
4,093,900
200,000
500,000
100,000
107
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
67
68
69
70
426-000
481-000
482-000
500-000
2.6.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
90
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
423-000
425-000
426-000
463-000
Materijal
Dotacije nevladin. Organizacija
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.5.
Socijalna zaštita
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Transferi ostalim nivoima vlasti
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Tekuće popravke i održavanje
Troškovi obezbeđenja
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
200,000
87,000,000
100,000
100,000
97,556,900
2,420,000
433,000
200,000
200,000
6,000,000
300,000
100,000
100,000
61,964,100
7,280,000
300,000
300,000
1,200,000
300,000
600,000
100,000
0
200,000
87,000,000
100,000
100,000
97,656,900
2,420,000
433,000
200,000
200,000
6,000,000
300,000
100,000
100,000
61,964,100
7,280,000
300,000
300,000
1,200,000
300,000
600,000
108
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
80
81
465-000
472-000
Mobilni tim
SOS centar
Sigurna kuća
Pomoć i nega u kući
Troškovi savetovanja
Kuća na pola puta
Jednokratne pomoći
Ogrev za korisnike
Subvencije korisnicima
Smeštaj korisnika
Prihvatna stanica
Troškovi sahrana
Uskršnja čestitka
Dečija nedelja
Mesec solidarnosti sa starima
Socijalno stanovanje
Dnevni boravak dece ometene u razvoju (Suncokret)
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Dotacije, donacije i transferi
Naknade za socijalnu zaštitu
narodna kuhinja
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
335,000
268,100
1,900,000
11,000,000
955,000
226,000
10,000,000
6,500,000
3,000,000
500,000
500,000
600,000
600,000
500,000
200,000
300,000
13,000,000
1,600,000
46,000,000
16,200,000
10,000,000
0
335,000
268,100
1,900,000
11,000,000
955,000
226,000
10,000,000
6,500,000
3,000,000
500,000
500,000
600,000
600,000
500,000
200,000
300,000
13,000,000
1,600,000
46,000,000
16,200,000
10,000,000
109
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
82
481-000
2.7.
910
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
463-000
95
472-000
subvencije korisnicima
rad klubova sa starim licima
ostalo
Dotacije nevladinim organizacijama
UKUPNO GLAVA 2.6.
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zaštitu
rođenje prvog deteta
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
2,000,000
1,200,000
3,000,000
3,000,000
136,917,100
0
136,600,000
24,451,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000
17,735,000
200,000
6,100,000
1,800,000
4,000,000
5,700,000
10,000,000
1,800,000
5,500,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
22,000,000
15,000,000
0
2,000,000
1,000,000
25,000,000
50,000,000
2,000,000
1,200,000
3,000,000
3,000,000
136,917,100
146,600,000
26,251,000
7,500,000
6,000,000
6,000,000
20,735,000
200,000
8,100,000
2,800,000
4,000,000
30,700,000
50,000,000
22,000,000
15,000,000
110
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
96
500-000
2.8.
421
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
2.9.
108
760
463-000
troškovi boravka trećeg deteta u vrtićima
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.7.
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru - protivgradni strelci
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
UKUPNO GLAVA 2.8.
Apotekarska ustanova Šabac
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
tekuće popravke
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.9.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
7,000,000
6,000,000
234,586,000
102,300,000
7,000,000
6,000,000
336,886,000
5,237,000
938,000
100,000
300,000
700,000
1,000,000
100,000
3,000,000
54,000,000
300,000
700,000
66,375,000
0
5,237,000
938,000
100,000
300,000
700,000
1,000,000
100,000
3,000,000
54,000,000
300,000
700,000
66,375,000
100,000
0
100,000
100,000
0
100,000
0
100,000
100,000
111
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2.10. 740
109
463-000
2.11 920
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
472-000
Dom zdravlja Šabac
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
rekonstrukcija objekata
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.10.
Regionalni centar za stručno usavršavanje zaposlenih
u obrazovanju
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Naknade za socijalnu zaštitu
UKUPNO GLAVA 2.11.
SVEGA RAZDEO 2.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
12,000,000
2,000,000
10,000,000
12,000,000
1,454,000
260,000
100,000
150,000
300,000
400,000
100,000
2,000,000
700,000
200,000
200,000
0
0
100,000
200,000
200,000
2,500,000
100,000
5,964,000
1,358,047,000
3,000,000
127,300,000
12,000,000
2,000,000
10,000,000
12,000,000
1,454,000
260,000
100,000
150,000
300,000
500,000
100,000
2,200,000
900,000
200,000
200,000
2,500,000
100,000
8,964,000
1,485,347,000
112
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
RAZDEO 3.
3
330
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 3.
4,152,000
743,000
300,000
60,000
300,000
200,000
60,000
30,000
10,000
50,000
150,000
10,000
50,000
6,115,000
0
RAZDEO 4.
4
473
136
137
138
4,152,000
743,000
300,000
60,000
300,000
200,000
60,000
30,000
10,000
50,000
150,000
10,000
50,000
6,115,000
411-000
412-000
414-000
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
3,682,000
659,000
150,000
3,682,000
659,000
150,000
113
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
482-000
500-000
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 4.
300,000
50,000
100,000
24,421,000
300,000
20,000
700,000
700,000
10,000
1,500,000
16,300,000
50,000
500,000
300,000
50,000
100,000
24,721,000
RAZDEO 5.
5
5.1.
150
20,000
700,000
700,000
10,000
1,500,000
16,300,000
50,000
500,000
130
411-000
SREDSTVA ZA INVESTICIONA ULAGANJA U
OBJEKTE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
OPŠTU KOMUNALNU POTROŠNJU
Direkcija za puteve
Plate i dodaci zaposlenih
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
324,524,000
8,650,000
0
324,524,000
8,650,000
114
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-00
426-000
472-000
482-000
511-330
5.2.
164
630
451-000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za socijalnu zaštitu
Ostali porezi
Kapitalno održavanje saobraćajnih objekata
iz poreza
JKP "Vodovod" - Šabac
Subvencije javnim nef. pred. i instituc.
Tekuće održavanje slivničke mreže
Izgradnja vodovodne infrastrukture-vodosnabdevanje.
Kapitalno održ. vodovodne infrastrukture
otpadne vode
Prigradska naselja
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
1,600,000
480,000
200,000
30,000
1,222,000
20,000
4,000,000
10,000
41,378,000
19,750,000
10,000
2,250,000
244,924,000
244,924,000
250,800,000
250,800,000
5,000,000
106,600,000
53,200,000
53,200,000
86,000,000
0
0
0
0
0
1,600,000
480,000
200,000
30,000
1,222,000
20,000
4,000,000
10,000
41,378,000
19,750,000
10,000
2,250,000
244,924,000
244,924,000
250,800,000
250,800,000
5,000,000
106,600,000
53,200,000
53,200,000
86,000,000
115
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5.3.
660
165
166
167
168
169
170
171
172
173
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-900
173
174
175
425-000
465-000
500-000
sekundarna kanalizaciona mreža
sekundarna vodovodna mreža
JP za upravljanje građevin. zemljištem
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
1. higijena
1.1. iz naknade za korišćenje
1.2. iz poreza
2. zelenilo
3. gradska plaža
4. ostalo
Javna rasveta
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
47,800,000
38,200,000
394,900,000
19,800,000
3,540,000
50,000
80,000
1,400,000
4,331,000
60,000
3,800,000
121,500,000
80,000,000
20,000,000
60,000,000
27,000,000
7,500,000
7,000,000
50,000,000
40,939,000
149,400,000
0
0
0
47,800,000
38,200,000
394,900,000
19,800,000
3,540,000
50,000
80,000
1,400,000
4,331,000
60,000
3,800,000
121,500,000
80,000,000
20,000,000
60,000,000
27,000,000
7,500,000
7,000,000
50,000,000
40,939,000
149,400,000
116
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5.4.
620
176
451-000
5.5.
160
177
451-000
5.6.
610
178
451-000
5.7.
133
179
451-000
5.8.
860
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
Subvencije javnim nef. pred. i instituc.
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
toplifikacija
JKP "Parking"
Subvencije javnim nef.pred. iinstituc.
JSP "Stan"
Subvencije javnim nef.pred. iinstituc.
Izgradnja zgrada i objekata-održavanje fasada
JKP "Stari grad"
Subvencije javnim nef. pred. i instituc.
novo groblje
deponija
psi lutalice
uređenje starog groblja
Prihvatilišta za pse
tržnica i pijace
ostale usluge
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "SPORTSKI CENTAR" - Šabac
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
35,000,000
35,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
81,600,000
81,600,000
15,000,000
5,000,000
10,000,000
5,200,000
10,000,000
3,200,000
8,000,000
25,200,000
31,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,000,000
7,000,000
7,000,000
0
7,000,000
35,000,000
35,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
81,600,000
81,600,000
15,000,000
5,000,000
10,000,000
5,200,000
10,000,000
3,200,000
8,000,000
25,200,000
31,500,000
117
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
180
451-000
Subvencije javnim nef.pred. i instituc.
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 5.
31,500,000
11,500,000
20,000,000
1,155,324,000
0
0
31,500,000
11,500,000
20,000,000
1,155,324,000
RAZDEO 6.
6
181
6.1.
182
6.2.
465-000
840 481-000
183
6.3.
620
320
500-000
SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA, FONDOVIMA I MESNIM
ZAJEDNICAMA
Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi mesnim
zajednicama
Dotacije nevladinim organizacijama
političke partije
akcioni planovi za uključivanje roma na lokalnom nivou
ostali
pomoć crkvenim opštinama pod zaštitom
Sredstva samodoprinosa
SVEGA RAZDEO 6.
7
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
2,000,000
16,700,000
5,000,000
200,000
1,000,000
10,500,000
100,000
18,800,000
2,000,000
0
0
16,700,000
5,000,000
200,000
1,000,000
10,500,000
100,000
18,800,000
RAZDEO 7.
118
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
SREDSTVA REZERVI
184
185
499-110
499-120
Stalna rezerva
Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7.
UKUPNI RASHODI:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
1,000,000
7,000,000
8,000,000
3,189,728,000
0
127,600,000
1,000,000
7,000,000
8,000,000
3,317,328,000
119
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
III POSEBNE ODREDBE
Član 10.
Višak prihoda – suficit iz prethodne godine, koristiće se u 2012. godini za izmirenje
preuzetih obaveza koje su bile predviđene Odlukom o budžetu za 2011. godinu, a za koje su
budžetski korisnici preuzeli obaveze u okviru propisanih kvota i obezbeđenih finansijskih
sredstava za 2011. godinu.
Član 11.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 1.000.000 dinara u 2012.
godini.
Gradonačelnik odlučuje o korišćenju sredstava stalne rezerve za namene utvrđene u članu
70. Zakona o budžetskom sistem.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se Skupštini grada uz
Završni račun budžeta.
Član 12.
U tekuću budžetsku rezervu planiraju se sredstva u iznosu od 7.000.000 dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezrve koristiće se za neplanirane namene za koja nisu izvršene
aproprijacije ili za namene za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu dovoljne.
Odluku o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi gradonačelnik.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećane aproprijacije direktnih
korisnika za određene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su sredstva usmerena.
Sredstva tekuće budžetske rezerve opredeljuju se najviše do 1,5% ukupnih i primanja od
prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.
Član 13.
Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je gradonačelnik.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik ili lice koje on ovlasti.
Član 14.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom za funkcionisanje
organa lokalne samouprave odgovoran je gradonačelnik ili lice koje on ovlasti.
Član 15.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromesečnim planovima koje donosi nadležni organ
za finansije.
Direktni korisnik sredstava budžeta može vršiti plaćanja u granicama propisanih kvota za
svako tromesečje.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
120
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Član 16.
Sredstva raspoređena za finansiranje programa korisnika budžeta, korisnicima se prenose
na osnovu njihovog zahteva u skladu sa odobrenim kvotama u tromesečnim planovima budžeta.
Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje (kopije).
Član 17.
Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom Odlukom samo za
namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i preneta.
Član 18.
Na teret budžetskih sredstava korisnik može preuzimati obaveze samo do iznosa
aproprijacije utvrđene ovom Odlukom.
Član 19.
Gradonačelnik može doneti Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa članom 61.
Zakona o budžetskom sistemu.
Član 20.
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev organa za finansije stave na uvid dokumentaciju
o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarivanju prihoda i izvršenju rashoda
u određenom periodu.
Budžetski korisnici (direktni i indirektni) su dužni da obaveste Skupštinu grada o svim
promenama.
Član 21.
Gradonačelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o budžetu, kao i o
stanju i korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, najmanje jednom godišnje.
Član 22.
Sredstva raspoređena ovom Odlukom prenose se korisnicima srazmerno ostvarenim
prihodima budžeta.
Ukoliko se u toku godine primanja budžeta smanje, izdaci će se izvršavati po prioritetima,
i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi
neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.
Član 23.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu,
aproprijacije utvrđene iz tih prihoda, neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od
planiranog iznosa, mogu koristiti ta sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i ostvarena, a za
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
121
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
namene utvrđene odlukom.
Član 24.
Korisnici budžetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava budžeta planiranih
za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu ostvareni iznos ušteda koristiti za
isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog člana ne mogu se isplatiti u iznosu većem od
iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda korisnika budžetskih sredstava, i to
na kraju budžetske godine.
Član 25.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u celini ili pretežno
finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2012. godini srazmerno
delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Član 26.
Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni
glasnik RS“, broj 116/08).
Član 27.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2012. godini koristiće se
u skladu sa Zakonom o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 18/03 i 45/05, 123/07).
Član 28.
Sredstva koja se 31. decembra 2011. godine nalaze na računima direktnih i indirektnih
korisnika sredstava budžeta usmeravaju se na konsolidovani račun trezora grada.
Korisnici budžetskih sredstava do 31. januara 2012. godine preneće na račun budžeta sva
sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2011. godini.
Član 29.
U slučaju da za izvršavanje određenog plaćanja korisnika sredstava budžeta nije postojao
pravni osnov, sredstva se vraćaju u budžet opštine.
Član 30.
U slučaju nedovoljnog priliva sredstava budžeta, za redovno izmirivanje obaveza mogu
se koristiti kratkoročni zajmovi.
Odluku o korišćenju zajma donosi gradonačelnik.
Član 31.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
122
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Gradonačelnik grada donosi odluku o zaduživanju za kapitalne investicije do iznosa koji
ne može biti veći od 20% ukupno ostvarenih prihoda budžeta u 2012. godini.
Član 32.
Direktni i indirektni korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor u državnoj svojini, a
finansiraju se sredstvima budžeta, ne plaćaju zakup u 2012. godini.
Član 33.
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima po članu 79. Zakona o budžetskom
sistemu sastavni je deo završnog računa za 2012. godinu.
Član 34.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u „Službenom listu grada Šapca“.
Član 35.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 1. januara 2012.
godine.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj : 020-99/2011-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Slobodan Mirković, s.r.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
123
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Na osnovu člana 76, 77. 78. i 79. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj
54/2009, 73/10, 101/10,101/2011 i 93/2012),i člana 32. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik RS“ br. 129/07) člana 32. i 99. Statuta grada Šapca („Službeni list grada
Šapca“ br. 32/08) Skupština grada Šapca na sednici 07.06.2013. godine, donela je
O D L U K U
O ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2012. GODINU
Član 1.
USVAJA SE Završni račun budžeta grada Šapca za 2012. godinu, koji sadrži:
- ukupna primanja i prihode u
iznosu od
2.849.815.148,32 dinara
- ukupne izdatke i rashode u
iznosu od
2.771.953.239.14 dinara
- SUFICIT u iznosu od
77.861.909,18 dinara.
Član 2.
Suficit – višak prihoda nad izvršenim rashodima u iznosu od 77.861.909,18
dinara, raspoređuje se za sledeće aproprijacije i to:
RAZDEO 1.
1.2. Gradonačelnik i Gradsko veće
- Usluge po ugovoru (423)
- specijalizovane usluge (424)
- Izdaci za nefinansijsku imovinu
- bazen
- agroindustrijska zona
RAZDEO 2
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
17.000.000,00 dinara
6.000.000,00 dinara
6.000.000,00 dinara
5.000.000,00 dinara
3.000.000,00 dinara
2.000.000,00 dinara
41.600.000,00 dinara
124
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2.1. Gradska
uprava
- Stalni troškovi (421)
- Naknade za odvodnjavanje (424)
- Ostale usluge (423)
- Tekuće popravke i održavanje (425)
- Nefinansijska imovina (500)
9.600.000,00 dinara
2.000.000,00 dinara
5.000.000,00 dinara
1.000.000,00 dinara
1.000.000,00 dinara
600.000,00 dinara
2.2. OSNOVNO OBRAZOVANJE
Naknade u naturi (413)
Stalni troškovi (421)
Tekuće popravke i održavanje 425
9.000.000,00 dinara
2.000.000,00 dinara
5.000.000,00 dinara
2.000.000,00 dinara
2.3. Srednje obrazovanje
Naknade u naturi
Stalni troškovi (421)
8.000.000,00 dinara
3.000.000,00 „
5.000.000,00 „
2.3. Kultura
- stalni troškovi (421)
- transfer sredstava 463
- nefinansijska imovina
11.000.000,00 dinara
3.000.000,00 „
6.000.000,00 „
2.000.000,00 „
2.4. Fizička kultura
dotacija nevladinim organizacijama
(sportske organizacije – str.rad.)
2.000.000,00
2.6. Predškolsko obrazovanje
- stalni troškovi (421)
2.000.000,00 dinara
2.000.000,00
„
RAZDEO 5
5.1. Direkcija za puteve
- tekuće popravke puteva i ulica (425)
2.000.000,00 „
14.984.314,00
„
2.000.000,00 dinara
2.000.000,00
5.2. JKP „Vodovod“
- prigrad. naselja-kanalizac. (500)
3.000.000,00 dinara
3.000.000,00 „
5.4. JKP PARKING
Transfer takse za parkiranje (465)
4.984.314,00 dinara
4.984.314,00
„
5.5. JSP „Stan“
5.7. J.P. „Sportski centar“
RAZDEO 6
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
3.000.000,00 dinara
2.000.000,00
„
3.103.322.72 dinara
125
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
6.1. Ostale tekuće dotacije MZ
6.4. Samodoprinos (500)
3.000.000,00
103.322,72
RAZDEO 7
„
1.174.272,46
- Stalna rezerva
- Tekuća rezerva
„
1.000.000,00 „
174.272,46 „
UKUPNO:
77.861.909,18
„
Član 3.
Ovu Odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u „Službenom listu grada Šapca i
opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj: 020-45/13-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Prim.dr. Slobodan Mirković
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
126
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANJA
Analitički
konto
1
711
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
711-148
711-150
711-160
711-180
711-190
712
713
713-120
713-310
VRSTA PRIHODA
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
Porez na zemljište
Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja poreskog organa
Porez na dobitke od igara na sreću
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
POREZI NA FOND ZARADA
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklon
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Iznos prihoda
iz budžeta
3
1,421,702,000
1,150,000,000
78,000,000
52,000,000
5,000,000
500,000
13,000,000
3,000,000
2,000
100,000
100,000
120,000,000
100,000
222,050,000
120,000,000
7,000,000
127
4
0
0
Ukupno
Rebalans
budžeta za
2012. godinu
Ostvareno u
periodu od
I-XII
2012. godine
5=3+4
6
7
1,421,702,000 1,452,302,000 1,472,029,745.75
1,150,000,000 1,210,000,000 1,233,935,518.59
78,000,000
70,000,000
71,967,504.66
52,000,000
48,000,000
44,374,992.21
5,000,000
3,000,000
3,132,878.61
500,000
50,000
-151,364.82
13,000,000
7,000,000
6,888,964.11
3,000,000
4,000,000
5,633,771.86
2,000
2,000
100,000
150,000
155,866.15
100,000
100,000
103,322.72
120,000,000
110,000,000
105,988,291.66
100,000
10,000
-4,856.69
222,050,000
220,510,000
232,806,247.63
120,000,000
128,500,000
151,092,142.95
7,000,000
12,000,000
10,691,625.58
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
713-420
713-600
714
714-430
714-440
714-513
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
Porez na akcije na ime i udele
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
Sredstva za protivpožarnu zaštitu
Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim
poljoprivrednih vozila i mašina
714-514
Godišnja naknada za drumska motorna vozila, traktore i priključna vozila
714-543
714-547
714-548
714-549
714-550
714-560
714-570
716
716-100
732
732-151
733
733-000
Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
Naknada za zagađenje životne sredine
Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
Boravišna taksa
Opštinske i gradske naknade
Opštinske i gradske komunalne takse
DRUGI POREZI
Komunalna taksa na firmu
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Donacije od međunarodnih organizacija
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Transferi od drugih nivoa vlasti
Drugi tekući transfer
Kapitalni transfer
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
95,000,000
95,000,000
80,000,000
70,997,764.10
50,000
50,000
115,350,000.00 0.00 115,350,000.00
1,300,000
1,300,000
0
10,000
128,240,000
2,500,000
24,715.00
118,793,392.57
2,028,586.40
128
61,000,000
61,000,000
60,000,000
58,031,346.20
32,000,000
32,000,000
32,000,000
28,495,565.00
500,000
15,000,000
500,000
15,000,000
100,000
400,000
5,000,000
50,000
60,000,000
60,000,000
5,000
5,000
222,000,000
192,000,000
30,000,000
100,000
400,000
5,000,000
50,000
60,000,000
60,000,000
5,000
5,000
222,000,000
192,000,000
30,000,000
0
120,000
12,000,000
110,000
200,000
300,000
21,000,000
10,000
50,124,000
50,124,000
0
333,331.81
9,586,088.40
189,143.81
101,077.55
421,945.00
19,606,308.40
413,022,400
397,065,900
15,956,500
417,392,720.00
397,065,900.00
20,326,820.00
0
0
0
45,716,315.60
45,716,315.60
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
741
741-141
741-510
741-522
741-526
741-531
741-532
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na sredstva budžeta grada
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Naknada za korišćenje poljoprivrednog zemljišta
Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred
poslovnih prostorija u poslovne svrhe
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama za
parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i
obeleženim mestima
741-534
741-535
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
Komunalna taksa za zauzeće javnih površina građevinskim materijalom
741-541
742
742-143
742-144
Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u korist nivoa gradova
Prihodi od naknade-konverzija prava korišćenja u kor. nivoa gr.
742-152
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u
državnoj svojini koje koriste organi i organizacije opštine i koje koriste
ustanove-javne službe koje se finansiraju iz budžeta opštine
742-241
742-253
742-341
117,110,000
5,000,000
1,000,000
Gradske administrativne takse
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
Prihodi gradskih organa uprave
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
129
0
117,110,000
5,000,000
1,000,000
105,860,000
5,000,000
500,000
250,000
110,852,016.08
5,207,589.40
474,189.91
851,104.30
239,421.83
6,000,000
6,000,000
5,000,000
4,098,991.75
35,000,000
35,000,000
35,000,000
40,284,314.00
70,000,000
70,000,000
60,000,000
59,623,654.89
100,000
100,000
100,000
72,750.00
10,000
530,210,000
200,000
10,000
530,210,000
200,000
10,000
285,620,000
10,000
230,531,172.25
600,000
483,889.99
0
10,000
10,000
10,000
5,000,000
500,000,000
25,000,000
5,000,000
500,000,000
25,000,000
5,000,000
250,000,000
30,000,000
5,143,665.60
189,983,194.92
34,920,421.74
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
743
743-324
743-341
743-342
743-352
745
745-141
811
811-141
911
911-451
921
921-951
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
21,001,000
Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje
propisane aktom Skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom
postupku
Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom postupku u
korist nivoa grada
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje propisa iz oblasti zaštite od požara
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa
gradova
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
Privatizacija
UKUPNO PRIHODI:
21,000,000
20,120,949.89
16,000,000
16,000,000
16,000,000
14,173,054.89
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,263,500.00
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,684,395.00
1,000
1,000
0
0
0
200,000,000
100,000
100,000
3,189,728,000
Tabela 2. RASHODI I IZDACI
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
21,001,000
100,000
100,000
280,000,000
280,000,000
200,000,000
0
130
0
0
100,000
100,000
280,000,000
280,000,000
200,000,000
800,000
800,000
0
882,577.21
882,577.21
0.00
200,000,000
200,000,000.00
200,000,000
200,000,000
200,000,000.00
100,000
700,000
694,868.03
100,000
700,000
694,868.03
3,189,728,000 2,878,188,400 2,849,815,148.32
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Ekonomska
klasifikacija
VRSTA RASHODA
1
41
411
412
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
463
465
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Poslanički dodatak-dnevnice odbornika
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
OTPLATA KAMATA
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
SUBVENCIJE
Subvencije javnim nefinansijskim korisnicima
DONACIJE I TRANSFERI
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
Ostale donacije, dotacije i transferi
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Sredstva iz
budžeta
3
533,921,000
415,593,000
74,438,000
6,530,000
9,430,000
27,630,000
300,000
635,909,900
86,781,900
5,000,000
96,430,000
274,870,000
109,478,000
63,350,000
72,000,000
72,000,000
452,900,000
452,900,000
474,203,100
379,264,100
94,939,000
131
Izdaci iz
sop.prihoda
budž.korisn.
4
21,500,000
10,000,000
1,800,000
5,500,000
2,000,000
2,200,000
0
41,300,000
8,600,000
100,000
5,500,000
1,400,000
300,000
25,400,000
0
0
0
0
64,800,000
62,000,000
2,800,000
Ukupno
5=3+4
555,421,000
425,593,000
76,238,000
12,030,000
11,430,000
29,830,000
300,000
677,209,900
95,381,900
5,100,000
101,930,000
276,270,000
109,778,000
88,750,000
72,000,000
72,000,000
452,900,000
452,900,000
539,003,100
441,264,100
97,739,000
Rebalans
budžeta za 2012.
godinu
Ostvareno
periodu o
I-XII 201
godine
6
594,708,000.00
476,360,000.00
85,318,000.00
8,550,000.00
6,780,000.00
17,250,000.00
450,000.00
532,700,000.00
74,922,000.00
4,330,000.00
97,140,000.00
202,030,000.00
99,778,000.00
54,500,000.00
68,000,000.00
68,000,000.00
272,824,000.00
272,824,000.00
472,109,176.00
346,609,176.00
125,500,000.00
7
571,848,
463,286,
82,028,
7,448,
6,217,
12,459,
408,
521,036,
68,209,
3,888,
91,244,
203,077,
104,712,
49,903,
70,954,
70,954,
259,668
259,668
413,169,
306,743,
106,426,
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
47
472
48
481
482
49
499
50
500
61
611
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ
BUDŽETA
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
OSTALI RASHODI
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
REZERVE
Sredstva rezerve
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Izdaci za nefinansijsku imovinu
OTPLATA GLAVNICE
Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
76,610,000
0
76,610,000
72,510,000.00
68,256,
76,610,000
109,810,000
106,800,000
3,010,000
8,000,000
8,000,000
552,874,000
552,874,000
273,500,000
273,500,000
3,189,728,000
0
0
0
0
127,600,000
76,610,000
109,810,000
106,800,000
3,010,000
8,000,000
8,000,000
552,874,000
552,874,000
273,500,000
273,500,000
3,317,328,000
72,510,000.00
106,620,000.00
101,350,000.00
5,270,000.00
5,713,224.00
5,713,224.00
465,004,000.00
465,004,000.00
288,000,000.00
288,000,000.00
2,878,188,400.00
68,256,
106,659,
101,206,
5,452,
4,894,
4,894,
453,843,
453,843,
301,622,
301,622,
2,771,953,
132
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Tabela 2a. RASHODI I IZDACI
Broj
pozicije
1
1
2
3
4
5
6
Ra
zd
eo
2
1
Gla
va
3
Fu
nk
c.
kla
sif.
4
1.1.
110
Ekonomska
klasifikacija
5
Sredstva iz
Budžeta
6
7
8
Ukupno
Rebalans
budžeta za
2012. godinu
Ostvareno u
periodu od
I-XII
2012.godine
9=7+8
10
11
RAZDEO 1.
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
7
8
417-000
422-000
423-000
9
424-000
10
O PI S
Izdaci iz
sop.prihoda
budž.korisn.
426-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, zaposl. i ostali posebni
rashodi
Poslanički dodatak-dnevnice
odbornika
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
ostalo-reportaže, obezbeđenje
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali-kanc. materijal, rokovnici
2,743,000
2,743,000
491,000
491,000
50,000
20,000
50,000
20,000
500,000
500,000
300,000
300,000
50,000
800,000
300,000
500,000
50,000
50,000
50,000
800,000
300,000
500,000
50,000
50,000
450,000
20,000
1,000,000
500,000
500,000
10,000
10,000
500,000
300,000
500,000
133
0
0
4,855,000
4,794,877.27
870,000
20,000
10,000
857,283.70
50,000
408,103.00
871,157.28
455,576.67
415,580.61
0.00
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
465-000
472-000
11
12
1.2.
13
14
16
15
16
17
18
19
20
110
411-000
412-000
414-000
414-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Izbori
Naknade iz budžeta -stipendije
UKUPNO GLAVA 1.1.
GRADONAČELNIK GRADA
ŠAPCA I GRADSKO VEĆE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposl. i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
informisanje
reprezentacija
gradonačelnik
članovi gradskog veća
prijem delegacija
pokloni za učesnike domaćih i
stranih manifestacija
ostalo
naknade članovima gradskog veća
Specijalizovane usluge
urbanistički planovi
6,000,000
5,000,000
16,504,000
6,000,000
5,000,000
16,504,000
6,000,000
5,000,000
18,585,000
5,712,677.54
4,608,840.00
17,252,938.79
19,183,000
19,183,000
20,004,000
19,550,815.11
3,434,000
3,434,000
3,581,000
3,450,717.78
100,000
0
100,000
50,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
2,007,275.00
1,200,000
1,200,000
44,000,000
22,800,000
1,800,000
650,000
200,000
700,000
1,200,000
1,200,000
44,000,000
22,800,000
1,800,000
650,000
200,000
700,000
50,000
1,200,000
44,110,000
22,800,000
1,810,000
650,000
180,000
700,000
18,073.00
941,454.52
44,712,618.75
22,800,000.00
1,966,884.08
649,732.21
210,931.92
837,533.00
250,000
250,000
280,000
268,686.95
18,000,000
1,400,000
52,900,000
15,000,000
18,000,000
1,400,000
52,900,000
15,000,000
18,000,000
1,500,000
51,500,000
12,000,000
18,304,188.67
1,641,546.00
52,409,120.96
12,140,022.00
134
0
0
0
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
21
22
23
24
25
26
426-000
441-000
451-000
481-000
482-000
500-000
letnji festival
mrtvozornici
ostalo
Održavanje Letnjikovačke šume,
Kamička i kasarne
Materijali
Otplata kamata domaćim poslovnim
bankama
Subvencije
subvencije javnim preduzećima
program podsticaja i podrške
zapošljavanja
ostalo
10,000,000
2,500,000
18,000,000
10,000,000
2,500,000
18,000,000
13,000,000
2,500,000
18,000,000
13,001,226.63
2,161,840.00
18,917,764.10
7,400,000
7,400,000
6,000,000
6,188,268.23
500,000
500,000
500,000
3,100.00
72,000,000
72,000,000
68,000,000
70,954,971.85
17,000,000
2,000,000
38,324,000
6,700,000
38,333,575.90
6,633,845.11
15,000,000
22,000,000
21,718,765.87
9,624,000
9,980,964.92
Dotacije nevladinim organizacijama
100,000
100,000
Ostali porezi
200,000
200,000
100,000
2,700,000
2,660,864.41
115,200,000
154,100,000
143,831,887.38
60,000,000
59,777,016.07
4,000,000
3,747,021.09
Izdaci za nefinansijsku imovinu
0
15,000,000
115,200,000
0
Opremanje agroindustrijske zone i
praćenje projekata koji se
finansiraju iz raznih programa
40,000,000
Projekat akumulacije Culjković Radovašnica
6,000,000
6,000,000
12,000,000
12,000,000
Rekontrukcija paviljona na
Letnjikovcu
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
17,000,000
2,000,000
135
40,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Regionalni putevi-sufinansiranje
611-000
27
2
29
30
31
32
33
49,703,600.30
4,115,464.56
10,000,000
4,600,000
9,199,678.40
3,401,246.29
17,000,000
13,387,860.67
2,500,000
500,000.00
602,517,000
619,021,000
288,000,000
673,719,000
692,304,000
301,622,314.77
680,496,789.43
697,749,728.22
116,301,000
116,301,000
162,000,000
161,568,372.28
20,818,000
20,818,000
29,000,000
28,982,277.84
2,000,000
3,500,000
2,000,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,097,921.86
3,626,005.07
Nagrade zaposl. i ostali posebni
rashodi
15,000,000
15,000,000
5,000,000
621,499.60
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
34,000,000
25,000,000
9,000,000
34,000,000
25,000,000
9,000,000
31,000,000
26,000,000
5,000,000
29,540,857.37
26,230,227.37
3,310,630.00
Bazen
Autobuska stajališta
Regionalna deponija
ostalo
Izgradnja objekta MZ, ambulanta,
apoteka Letnjikovac
Sala Više škole za obrazovanje
vaspitača
Otplata glavnice domaćim
kreditorima
UKUPNO GLAVA 1.2.
UKUPNO RAZDEO 1.
10,000,000
1,700,000
18,000,000
10,000,000
1,700,000
18,000,000
0
25,000,000
25,000,000
2,500,000
2,500,000
273,500,000
273,500,000
602,517,000
619,021,000
0
0
RAZDEO 2.
2.1.
28
51,000,000
5,000,000
110
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
GRADSKA UPRAVA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
136
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
34
35
36
422-000
423-000
424-000
37
425-000
38
426-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
informisanje i oglasi
usavršavanje zaposlenih i ISO
standardi
PTT raznošenje poreskih rešenja
održavanje računarske opreme
štamparske usluge
ostalo
geografsko informacioni sistem
Specijalizovane usluge
odvodnjavanje
moritoring kvaliteta vazduha u
gradu
merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i održavanje
mesne kancelarije
gradska kuća
zgrada gradske uprave
ostalo (vozila + urbanizam)
Materijal
uniforme
kancelarijski materijal
benzin
2,500,000
26,200,000
600,000
3,500,000
2,500,000
26,200,000
600,000
3,500,000
2,000,000
22,100,000
600,000
4,200,000
2,286,451.75
20,028,078.21
642,658.51
4,101,551.24
3,000,000
3,000,000
1,200,000
883,667.57
3,500,000
6,100,000
2,800,000
5,000,000
1,700,000
26,800,000
20,000,000
3,500,000
6,100,000
2,800,000
5,000,000
1,700,000
26,800,000
20,000,000
3,600,000
2,000,000
800,000
9,000,000
700,000
9,200,000
5,200,000
2,781,352.29
1,246,080.00
362,768.60
10,010,000.00
3,700,000
3,700,000
3,000,000
1,940,000.00
2,400,000
700,000
7,900,000
200,000
1,500,000
200,000
6,000,000
32,050,000
2,950,000
6,000,000
14,200,000
2,400,000
700,000
7,900,000
200,000
1,500,000
200,000
6,000,000
32,050,000
2,950,000
6,000,000
14,200,000
500,000
500,000
5,450,000
200,000
50,000
5,000,000
200,000
24,200,000
200,000
4,000,000
12,000,000
576,390.00
5,613,251.54
20,000.00
17,552.00
5,425,699.54
150,000.00
22,395,047.44
163,597.56
3,745,011.66
10,759,044.96
137
0
0
0
0
7,535,320.95
5,018,930.95
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
463-000
39
472-000
40
482-000
500-000
41
42
2.2.
43
912
463-000
časopisi, publikacije i stručna
literatura
ostalo
Tekući transferi ostalim nivoima
vlasti
Naknade za socijalnu zaštitu iz
budžeta (materijalno obezbeđenje)
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
1,400,000
500,000
479,514.10
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,247,879.16
2,000,000
2,000,000
300,000
300,000
200,000
300,000
300,000
200,000
273,005.51
0
17,000,000
6,000,000
5,247,325.71
6,000,000
303,350,000
5,247,325.71
290,815,415.13
17,000,000
automobili
oprema
UKUPNO GLAVA 2.1.
Osnovno obrazovanje
3,000,000
14,000,000
304,669,000
2,000,000
3,000,000
14,000,000
306,669,000
Transferi ostalim nivoima vlasti
172,800,000
0
172,800,000
175,600,000
154,442,939.57
14,200,000
600,000
14,200,000
600,000
16,000,000
150,000
13,919,497.68
130,307.00
12,150,000
12,150,000
12,300,000
9,491,235.84
52,000,000
250,000
32,000,000
800,000
30,000,000
7,000,000
52,000,000
250,000
32,000,000
800,000
30,000,000
7,000,000
50,000,000
250,000
50,000,000
800,000
30,000,000
3,000,000
49,456,809.90
Naknade troškova zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposlenim i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
1,400,000
138
37,912,320.94
53,200.00
30,247,887.30
3,000,000.00
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
2.3.
920
463-000
44
2.4.
45
46
47
820
411-000
412-000
414-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
1,800,000
1,800,000
2,100,000
2,287,509.03
22,000,000
22,000,000
11,000,000
7,944,171.88
UKUPNO GLAVA 2.2.
Srednje obrazovanje
172,800,000
0
172,800,000
175,600,000
154,442,939.57
Transferi ostalim nivoima vlasti
132,400,000
0
132,400,000
104,000,000
93,594,452.05
10,000,000
400,000
10,000,000
400,000
8,000,000
400,000
7,839,073.98
396,482.40
Naknade i troškovi zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrada zaposlenima i ostali
posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
8,900,000
8,900,000
6,000,000
5,883,514.01
52,000,000
500,000
4,700,000
600,000
25,000,000
10,000,000
1,300,000
52,000,000
500,000
4,700,000
600,000
25,000,000
10,000,000
1,300,000
48,000,000
300,000
4,700,000
600,000
8,000,000
6,000,000
2,000,000
47,558,653.67
Izdaci za nefinansijsku imovinu
19,000,000
19,000,000
20,000,000
19,754,330.37
UKUPNO GLAVA 2.3.
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
132,400,000
132,400,000
104,000,000
93,594,452.05
91,331,000
91,331,000
91,331,000
89,451,455.83
16,348,000
16,348,000
16,348,000
16,025,628.13
800,000
800,000
1,300,000
1,233,527.86
139
0
2,343,828.00
3,713,336.31
4,000,000.00
2,105,233.31
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
415-000
416-000
48
49
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
463-000
50
51
52
53
54
55
56
472-000
482-000
500-000
57
58
59
2.5.
60
61
62
63
64
65
66
810
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
423-000
425-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
1,100,000
1,100,000
500,000
634,632.00
2,000,000
200,000
2,200,000
3,060,000
3,050,937.89
16,000,000
700,000
4,500,000
800,000
5,000,000
3,000,000
5,400,000
100,000
3,300,000
200,000
300,000
400,000
21,400,000
800,000
7,800,000
1,000,000
5,300,000
3,400,000
14,000,000
700,000
4,500,000
100,000
3,100,000
1,700,000
10,890,982.57
399,897.24
4,547,878.74
122,910.00
1,818,719.27
786,283.42
10,000,000
10,000,000
9,074,176
3,526,318.18
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za kulturu
Ostali porezi
33,000,000
100,000
33,000,000
100,000
30,000,000
50,000
28,142,161.50
Izdaci za nefinansijsku imovinu
20,000,000
20,000,000
15,000,000
15,167,121.93
UKUPNO GLAVA 2.4.
Fizička kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
194,679,000
214,579,000
190,763,176
175,798,454.56
4,040,000
4,040,000
4,500,000
4,051,302.00
723,000
723,000
806,000
724,427.00
200,000
200,000
50,000
40,000.00
500,000
500,000
410,000
359,108.16
4,093,900
200,000
500,000
3,000,000
5,200,000
350,000
2,954,229.46
5,195,355.12
321,743.64
3,993,900
200,000
500,000
140
19,900,000
100,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
426-000
481-000
482-000
500-000
67
68
69
70
2.6.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
90
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
423-000
425-000
426-000
463-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Materijal
Dotacije nevladin. Organizacija
Ostali porezi
200,000
87,000,000
100,000
200,000
87,000,000
100,000
1,300,000
90,000,000
10,000
1,283,239.39
90,912,622.92
Izdaci za nefinansijsku imovinu
100,000
100,000
130,000
91,919.00
UKUPNO GLAVA 2.5.
Socijalna zaštita
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
97,556,900
97,656,900
105,756,000
105,933,946.69
2,420,000
2,420,000
2,420,000
2,441,446.00
433,000
433,000
433,000
430,539.00
200,000
200,000
100,000
15,000.00
200,000
200,000
200,000
97,544.41
6,000,000
300,000
100,000
100,000
6,000,000
300,000
100,000
100,000
1,500,000
300,000
50,000
100,000
480,379.89
116,940.00
21,241.96
27,463.64
Transferi ostalim nivoima vlasti
61,964,100
61,964,100
48,710,000
47,282,760.60
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Tekuće popravke i održavanje
Troškovi obezbeđenja
7,280,000
300,000
7,280,000
300,000
7,280,000
500,000
7,388,545.00
357,122.00
300,000
300,000
250,000
97,544.41
1,200,000
300,000
600,000
1,200,000
300,000
600,000
1,200,000
300,000
1,286,927.72
590,838.72
141
100,000
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
80
81
465-000
472-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Mobilni tim
SOS centar
Sigurna kuća
Pomoć i nega u kući
Troškovi savetovanja
Kuća na pola puta
Jednokratne pomoći
Ogrev za korisnike
Subvencije korisnicima
Smeštaj korisnika
Prihvatna stanica
Troškovi sahrana
Uskršnja čestitka
Dečija nedelja
Mesec solidarnosti sa starima
Socijalno stanovanje
Dnevni boravak dece ometene u
razvoju (Suncokret)
335,000
268,100
1,900,000
11,000,000
955,000
226,000
10,000,000
6,500,000
3,000,000
500,000
500,000
600,000
600,000
500,000
200,000
300,000
335,000
268,100
1,900,000
11,000,000
955,000
226,000
10,000,000
6,500,000
3,000,000
500,000
500,000
600,000
600,000
500,000
200,000
300,000
200,000
150,000
1,500,000
10,000,000
900,000
60,000
10,000,000
1,800,000
1,500,000
250,000
250,000
600,000
600,000
250,000
120,000
400,000
150,000.00
214,869.06
1,561,700.54
11,015,004.34
600,031.98
13,000,000
13,000,000
9,000,000
10,249,759.61
Izdaci za nefinansijsku imovinu
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,529,690.08
46,000,000
16,200,000
10,000,000
2,000,000
1,200,000
3,000,000
46,000,000
16,200,000
10,000,000
2,000,000
1,200,000
3,000,000
17,000,000
15,200,000
10,000,000
1,500,000
1,200,000
2,500,000
13,222,645.05
8,537,619.10
1,323,754.30
813,662.84
2,547,608.81
Dotacije, donacije i transferi
Naknade za socijalnu zaštitu
narodna kuhinja
subvencije korisnicima
rad klubova sa starim licima
ostalo
142
0
7,662,753.13
1,800,000.00
442,105.64
123,920.23
132,211.73
660,828.41
600,000.00
430,000.00
101,382.79
287,525.21
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
481-000
82
2.7.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
910
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
463-000
472-000
500-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Dotacije nevladinim organizacijama
3,000,000
3,000,000
1,500,000
705,792.20
UKUPNO GLAVA 2.6.
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Tekući transferi ostalim nivoima
vlasti
136,917,100
0
136,917,100
87,513,000
64,841,752.75
136,600,000
10,000,000
146,600,000
144,000,000
137,865,258.00
24,451,000
1,800,000
26,251,000
25,776,000
24,685,257.00
2,000,000
4,000,000
5,500,000
2,000,000
7,500,000
6,000,000
2,500,000
2,000,000
2,417,342.00
1,145,767.28
4,000,000
2,000,000
6,000,000
5,100,000
5,625,556.95
17,735,000
200,000
6,100,000
1,800,000
4,000,000
5,700,000
3,000,000
25,000,000
20,735,000
200,000
8,100,000
2,800,000
4,000,000
30,700,000
20,000,000
200,000
6,100,000
2,000,000
4,000,000
5,700,000
20,057,556.61
129,059.31
5,458,995.80
2,038,350.65
4,778,464.47
4,799,310.19
50,000,000
50,000,000
Naknade za socijalnu zaštitu
rođenje prvog deteta
troškovi boravka trećeg deteta u
vrtićima
22,000,000
15,000,000
0
22,000,000
15,000,000
22,000,000
15,000,000
22,282,514.51
12,553,000.00
7,000,000
7,000,000
7,000,000
9,729,514.51
Izdaci za nefinansijsku imovinu
6,000,000
6,000,000
5,000,000
5,111,866.04
143
2,000,000
1,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2.8.
421
411-000
412-000
97
98
414-000
415-000
416-000
99
100
101
421-000
422-000
423-000
102
103
104
424-000
425-000
426-000
105
106
107
2.9.
760
463-000
108
2.10. 740
109
463-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
UKUPNO GLAVA 2.7.
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru - protivgradni
strelci
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
UKUPNO GLAVA 2.8.
Apotekarska ustanova Šabac
Tekući transferi ostalim nivoima
vlasti
tekuće popravke
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.9.
Dom zdravlja Šabac
Tekući transferi ostalim nivoima
vlasti
234,586,000
336,886,000
244,376,000
236,395,298.81
5,237,000
5,237,000
7,200,000
6,698,741.19
938,000
938,000
1,289,000
1,181,107.57
100,000
300,000
100,000
300,000
300,000
239,540.15
700,000
700,000
200,000
45,996.00
1,000,000
100,000
1,000,000
100,000
1,000,000
20,000
583,337.22
3,000,000
3,000,000
3,000,000
185,443.10
54,000,000
300,000
700,000
66,375,000
0
54,000,000
300,000
700,000
66,375,000
40,000,000
200,000
300,000
53,509,000
37,707,429.03
293,364.62
214,928.70
47,149,887.58
100,000
0
100,000
0
0.00
100,000
100,000
0
0
100,000
100,000
0
0.00
12,000,000
0
12,000,000
6,000,000
1,349,814.51
144
102,300,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
rekonstrukcija objekata
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.10.
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
121
122
122a
2,000,000
10,000,000
12,000,000
2,000,000
4,000,000
6,000,000
1,349,814.51
1,454,000
1,454,000
2,600,000
1,719,928.88
260,000
260,000
465,000
324,961.14
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
132,422.18
300,000
300,000
300,000
200,000
200,000
500,000
100,000
2,200,000
900,000
200,000
200,000
450,000
50,000
2,000,000
700,000
100,000
250,000
2,500,000
2,500,000
0
1,349,814.51
Regionalni centar za stručno
usavršavanje zaposlenih u
obrazovanju
2.11 920
110
2,000,000
10,000,000
12,000,000
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
400,000
100,000
2,000,000
700,000
200,000
200,000
Ostale donacije, dotacije i transferi
472-000
500-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Naknade za socijalnu zaštitu
Izdaci za nefinansijsku imovinunabavka automobila
UKUPNO GLAVA 2.11.
100,000
100,000
5,964,000
145
100,000
3,000,000
8,964,000
429,564.46
13,207.00
2,019,620.87
1,226,757.20
45,563.00
191,779.42
100,000
1,600,000
689,832.19
8,865,000
6,793,636.34
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
SVEGA RAZDEO 2.
3
127,300,000 1,485,347,000 1,279,732,176 1,177,115,597.99
RAZDEO 3.
330
411-000
412-000
123
124
414-000
415-000
416-000
125
126
127
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
128
129
130
131
132
133
134
135
GRADSKO JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 3.
4
4,152,000
4,152,000
743,000
743,000
300,000
60,000
300,000
60,000
300,000
300,000
200,000
60,000
30,000
10,000
50,000
150,000
10,000
200,000
60,000
30,000
10,000
50,000
150,000
10,000
50,000
50,000
6,115,000
0
3,400,000
3,590,197.01
608,000
300,000
20,000
642,645.72
196,748.00
100,000
200,000
60,000
30,000
10,000
50,000
100,000
10,000
43,764.00
389,211.49
7,807.00
6,115,000
50,000
4,938,000
38,430.00
5,031,279.72
3,682,000
5,600,000
5,590,059.87
38,867.50
70,609.00
13,000.00
RAZDEO 4.
473
136
1,358,047,000
411-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
TURISTIČKA ORGANIZACIJA
GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
3,682,000
146
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
412-000
137
414-000
415-000
416-000
138
139
140
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
141
142
143
144
145
146
147
482-000
500-000
148
149
5
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 4.
659,000
659,000
150,000
20,000
150,000
20,000
700,000
700,000
700,000
10,000
1,500,000
16,300,000
50,000
500,000
700,000
10,000
1,500,000
16,300,000
50,000
500,000
50,000
100,000
24,421,000
1,002,000
100,000
20,000
994,534.90
300,000
500,000
10,000
1,000,000
20,000,000
100,000
300,000
92,012.00
319,362.72
714,469.92
20,983,674.55
59,841.00
213,182.41
300,000
300,000
300,000
50,000
100,000
24,721,000
50,000
100,000
29,082,000
28,978,299.87
324,524,000
8,650,000
327,749,000
8,650,000
337,251,809.71
8,650,000.00
11,162.50
RAZDEO 5.
5.1.
150
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
130
411-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
SREDSTVA ZA INVESTICIONA
ULAGANJA U OBJEKTE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPŠTU
KOMUNALNU POTROŠNJU
Direkcija za puteve
Plate i dodaci zaposlenih
324,524,000
8,650,000
147
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
412-000
151
414-000
415-000
416-000
152
153
154
421-000
422-000
423-000
424-000
425-00
426-000
463-231
155
156
157
158
159
160
160a
472-000
482-000
511-330
161
162
163
5.2.
164
630
451-000
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Kapitalni transfer u korist nivoa
gradova
Naknade za socijalnu zaštitu
Ostali porezi
Kapitalno održavanje saobraćajnih
objekata
iz poreza
JKP "Vodovod" - Šabac
Subvencije javnim nef. pred. i
instituc.
Tekuće održavanje slivničke mreže
Izgradnja vodovodne infrastrukturevodosnabdevanje.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
1,600,000
1,600,000
480,000
200,000
480,000
200,000
30,000
30,000
1,222,000
20,000
4,000,000
10,000
41,378,000
19,750,000
1,222,000
20,000
4,000,000
10,000
41,378,000
19,750,000
1,600,000
480,000
200,000
1,687,000.00
448,000.00
424,000.00
30,000
1,222,000
20,000
4,000,000
10,000
41,378,000
19,750,000
46,827,060.02
19,600,000.00
3,225,000
6,547,327.00
10,000
2,250,000
10,000
2,250,000
2,500,000.00
0
244,924,000
244,924,000
245,107,351.96
244,924,000
250,800,000
0
244,924,000
250,800,000
244,924,000
98,000,000
245,107,351.96
93,089,543.57
250,800,000
0
250,800,000
98,000,000
93,089,543.57
5,000,000
4,000,000.00
35,000,000
35,089,543.57
10,000
2,250,000
244,924,000
5,000,000
5,000,000
106,600,000
106,600,000
148
1,661,000.00
19,000.00
3,781,070.73
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Kapitalno održ. vodovodne
infrastrukture
otpadne vode
Prigradska naselja
sekundarna kanalizaciona mreža
sekundarna vodovodna mreža
5.3.
165
166
167
168
169
660
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
170
171
172
173
421-000
422-000
423-000
424-900
173
425-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
JP za upravljanje građevin.
zemljištem
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
1. higijena
1.1. iz naknade za korišćenje
1.2. iz poreza
2. zelenilo
3. gradska plaža
4. ostalo
Javna rasveta
53,200,000
53,200,000
25,000,000
24,700,000.00
53,200,000
86,000,000
47,800,000
38,200,000
25,000,000
33,000,000
25,000,000
8,000,000
24,700,000.00
29,300,000.00
20,800,000.00
8,500,000.00
394,900,000
291,820,000
287,678,606.52
19,800,000
19,800,000
19,800,000
17,314,005.00
3,540,000
3,540,000
2,042,097.00
50,000
80,000
50,000
80,000
3,540,000
50,000
80,000
1,400,000
1,400,000
4,331,000
60,000
3,800,000
121,500,000
80,000,000
20,000,000
60,000,000
27,000,000
7,500,000
7,000,000
50,000,000
4,331,000
60,000
3,800,000
121,500,000
80,000,000
20,000,000
60,000,000
27,000,000
7,500,000
7,000,000
50,000,000
1,000,000
2,000,000
50,000
3,800,000
78,500,000
66,000,000
20,000,000
46,000,000
10,000,000
2,000,000
500,000
45,000,000
560,044.00
1,235,451.00
28,644.00
3,600,000.00
81,054,002.00
70,905,000.00
20,000,000.00
50,905,000.00
10,000,000.00
53,200,000
86,000,000
47,800,000
38,200,000
394,900,000
149
0
0
0
0
0
14,765.00
149,002.00
44,889,633.00
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
465-000
174
500-000
175
5.4.
620
451-000
176
5.5.
160
451-000
177
5.6.
610
451-000
178
5.7.
179
133
451-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
Subvencije javnim nef. pred. i
instituc.
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
toplifikacija
JKP "Parking"
Subvencije javnim nef.pred.
iinstituc.
JSP "Stan"
Subvencije javnim nef.pred.
iinstituc.
Izgradnja zgrada i objekataodržavanje fasada
JKP "Stari grad"
Subvencije javnim nef. pred. i
instituc.
novo groblje
deponija
psi lutalice
uređenje starog groblja
Prihvatilišta za pse
tržnica i pijace
40,939,000
40,939,000
149,400,000
7,000,000
0
149,400,000
7,000,000
100,000,000
38,000,000
2,000,000
98,381,995.56
38,557,969.96
908,329.35
7,000,000
0
7,000,000
2,000,000
908,329.35
7,000,000
0
2,000,000
908,329.35
7,000,000
35,000,000
0
7,000,000
0
7,000,000
35,000,000
2,000,000
35,000,000
908,329.35
35,300,000.00
35,000,000
35,000,000
30,000,000
0
30,000,000
35,000,000
30,000,000
35,300,000.00
30,318,650.70
30,000,000
0
30,000,000
30,000,000
30,318,650.70
30,318,650.70
45,010,067.76
30,000,000
30,000,000
81,600,000
0
81,600,000
30,000,000
49,000,000
81,600,000
0
81,600,000
49,000,000
45,010,067.76
15,000,000
5,000,000
10,000,000
5,200,000
10,000,000
3,200,000
9,000,000
3,000,000
11,000,000
500,000
10,000,000
2,500,000
6,842,313.45
2,858,431.96
11,000,000.00
334,800.00
8,830,728.57
2,366,707.08
15,000,000
5,000,000
10,000,000
5,200,000
10,000,000
3,200,000
150
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5.8.
860
451-000
180
ostale usluge
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "SPORTSKI CENTAR" Šabac
Subvencije javnim nef.pred. i
instituc.
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 5.
6
8,000,000
25,200,000
8,000,000
25,200,000
2,000,000
11,000,000
1,444,478.50
11,332,608.20
31,500,000
0
31,500,000
20,500,000
16,707,949.49
31,500,000
0
31,500,000
20,500,000
16,707,949.49
11,500,000
9,000,000
854,069,000
10,108,781.34
6,599,168.15
846,264,957.10
2,500,000
2,331,386.45
16,700,000
9,750,000
9,587,938.95
5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,981,148.29
200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
100,000
850,000
88,385.00
968,393.20
10,500,000
10,500,000
3,800,000
3,550,012.46
11,500,000
11,500,000
20,000,000
1,155,324,000
20,000,000
0 1,155,324,000
2,000,000
2,000,000
RAZDEO 6.
181
6.1.
320
182
6.2.
840
465-000
481-000
SREDSTVA ZA PRENOS
NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA,
FONDOVIMA I MESNIM
ZAJEDNICAMA
Ostale tekuće donacije, dotacije i
transferi mesnim zajednicama
Dotacije nevladinim organizacijama
političke partije
akcioni planovi za uključivanje
roma na lokalnom nivou
ostali
pomoć crkvenim opštinama pod
zaštitom
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
16,700,000
151
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
183
6.3.
620
500-000
7
184
185
Sredstva samodoprinosa
SVEGA RAZDEO 6.
100,000
18,800,000
0
100,000
18,800,000
100,000
12,350,000
11,919,325.40
RAZDEO 7.
499-110
499-120
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
SREDSTVA REZERVI
Stalna rezerva
Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7.
UKUPNI RASHODI:
1,000,000
7,000,000
8,000,000
3,189,728,000
152
1,000,000
1,000,000
7,000,000
4,713,224
4,894,050.84
0
8,000,000
5,713,224
4,894,050.84
127,600,000 3,317,328,000 2,878,188,400 2,771,953,239.14
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10,
101/10 i 101/11) Člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS», broj 129/07) i
Člana 32. Statuta grada Šapca („Službeni list grada Šapca“ br. 32/08), Skupština grada Šapca na
sednici od 21.12.2012. godine, donela je
ODLUKU
O BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2013. GODINU
I OPŠTI DEO
Član 1.
Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Šapca za 2013. godinu planiraju se u
iznosu od 3.336.453.553 dinara.
Član 2.
Prihodi i primanja budžeta iz člana 1. ove Odluke koristiće se finansiranje funkcija
i zadataka koji se vrše u okviru prava i dužnosti grada, a čije se izvršenje finansira iz budžeta
grada.
Član 3.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u iznosu od 1.407.529.831 dinara,
raspoređuje se za finansiranje delatnosti i poslova javnih službi.
Član 4.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u inosu od 1.418.700.000 dinara, namenjen
je za finansiranje javnih izdataka za investiciona ulaganja u objekte komunalne infrastrukture i
opštu komunalnu potrošnju.
Član 5.
U tekuću budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.404.722 dinara.
Član 6.
U stalnu budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
153
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Član 7.
Prihodi i primanja budžeta, po izvorima, planiraju se u sledećim iznosima, i to:
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANJA
Analitički
konto
1
711
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
711-148
711-150
711-160
711-180
711-190
713
713-120
713-310
713-420
713-600
714
714-430
714-513
714-514
714-543
714-547
714-548
VRSTA PRIHODA
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I
KAPITALNE DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih
stvari
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
Porez na zemljište
Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu
rešenja poreskog organa
Porez na dobitke od igara na sreću
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklon
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
Porez na akcije na ime i udele
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
Komunalna taksa za držanje motornih drumskih
i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila
i mašina
Godišnja naknada za drumska motorna vozila,
traktore i priključna vozila
Naknada za promenu namene poljoprivrednog
zemljišta
Naknada za zagađenje životne sredine
Naknada za supstance koje oštećuju ozonski
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Iznos prihoda
iz budžeta
3
1,573,302,000
Ukupno
4
5=3+4
0
1,573,302,000
1,300,000,000
78,000,000
52,000,000
1,300,000,000
78,000,000
52,000,000
4,000,000
4,000,000
100,000
9,000,000
100,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
2,000
150,000
50,000
125,000,000
2,000
150,000
50,000
125,000,000
247,020,000
145,000,000
14,000,000
0
247,020,000
145,000,000
14,000,000
88,000,000
88,000,000
20,000
121,440,000.00
2,500,000
20,000
0.00 121,440,000.00
2,500,000
50,000,000
50,000,000
25,000,000
25,000,000
120,000
120,000
13,000,000
110,000
13,000,000
110,000
154
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
714-549
714-550
714-560
714-570
716
716-100
732
732-151
733
733-000
741
741-141
741-510
741-526
741-531
741-532
741-534
741-535
741-541
742
742-143
742-144
742-142
742-241
742-253
742-341
omotač
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
Boravišna taksa
Opštinske i gradske naknade
Opštinske i gradske komunalne takse
DRUGI POREZI
Komunalna taksa na firmu
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA
Donacije od međunarodnih organizacija
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Transferi od drugih nivoa vlasti
Tekući transfer
Kapitalni transfer
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na sredstva budžeta grada
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Naknada za korišćenje šuma i šumskog
zemljišta
Komunalna taksa za korišćenje prostora na
javnim površinama ili ispred poslovnih
prostorija u poslovne svrhe
Komunalna taksa za korišćenje prostora na
javnim površinama za parkiranje drumskih
motornih i priključnih vozila na uređenim i
obeleženim mestima
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
Komunalna taksa za zauzeće javnih površina
građevinskim materijalom
Komunalna taksa za korišćenje obale u
poslovne svrhe
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I
USLUGA
Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u korist
nivoa gradova
Prihodi od naknade-konverzija prava korišćenja
u kor. nivoa gr.
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na
korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje
koriste organi, gradovi i indirektni korisnici
njihovog budžeta
Gradske administrativne takse
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
Prihodi gradskih organa uprave
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
200,000
500,000
30,000,000
10,000
42,000,000
42,000,000
10,000
10,000
437,111,553
437,111,553
422,111,553
15,000,000
110,860,000
5,000,000
500,000
0
200,000
500,000
30,000,000
10,000
42,000,000
42,000,000
0
0
0
0
10,000
10,000
437,111,553
437,111,553
422,111,553
15,000,000
110,860,000
5,000,000
500,000
250,000
250,000
5,000,000
5,000,000
35,000,000
35,000,000
65,000,000
65,000,000
100,000
100,000
10,000
10,000
543,710,000
0
543,710,000
10,000
10,000
600,000
600,000
100,000
100,000
7,000,000
500,000,000
36,000,000
7,000,000
500,000,000
36,000,000
155
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
743
743-324
743-341
743-342
745
745-141
811
811-141
911
911-451
921
921-951
NOVČANE KAZNE I ODUZETA
IMOVINSKA KORIST
Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne
prekršaje
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u
prekršajnom postupku za prekršaje propisane
aktom Skupštine grada, kao i oduzeta imovinska
korist u tom postupku
Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u
upravnom postupku u korist nivoa grada
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
PRIMANJA OD PRODAJE
NEPOKRETNOSTI
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist
nivoa gradova
PRIMANJA OD DOMAĆIH
ZADUŽIVANJA
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u
zemlji u korist nivoa gradova
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE
FINANSIJSKE IMOVINE
Privatizacija
UKUPNO PRIHODI:
22,000,000
0
22,000,000
16,000,000
16,000,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000
500,000
500,000
0
500,000
500,000
150,000,000
0
150,000,000
150,000,000
150,000,000
88,000,000
0
88,000,000
500,000
500,000
3,336,453,553
88,000,000
88,000,000
0
500,000
0
500,000
3,336,453,553
Član 8.
Rashodi i izdaci budžeta po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim
iznosima, i to:
Tabela 2. RASHODI I IZDACI
Ekonomska
klasifikacija
1
41
411
412
414
415
VRSTA RASHODA
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
Sredstva iz
budžeta
3
634,815,000
512,498,000
91,727,000
9,370,000
9,840,000
Izdaci iz
sop.prihoda
budž.korisn.
4
26,527,000
13,000,000
2,327,000
6,000,000
3,000,000
Ukupno
5=3+4
661,342,000
525,498,000
94,054,000
15,370,000
12,840,000
156
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
42
44
45
46
47
48
49
416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
417 Poslanički dodatak-dnevnice odbornika
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA
421 Stalni troškovi
422 Troškovi putovanja
423 Usluge po ugovoru
424 Specijalizovane usluge
425 Tekuće popravke i održavanje
426 Materijal
OTPLATA KAMATA
441 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
SUBVENCIJE
451 Subvencije javnim nefinansijskim korisnicima
DONACIJE I TRANSFERI
463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
465 Ostale donacije, dotacije i transferi
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ
BUDŽETA
472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
OSTALI RASHODI
481 Dotacije nevladinim organizacijama
482 Ostali porezi
REZERVE
499 Sredstva rezerve
50
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
500 Izdaci za nefinansijsku imovinu
61
OTPLATA GLAVNICE
611 Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO:
10,980,000
400,000
769,740,000
83,900,000
5,310,000
67,130,000
276,230,000
234,720,000
102,450,000
50,000,000
50,000,000
461,297,000
461,297,000
430,785,831
370,785,831
60,000,000
2,200,000
0
44,800,000
10,500,000
100,000
3,300,000
200,000
300,000
30,400,000
0
0
0
0
63,500,000
62,000,000
1,500,000
13,180,000
400,000
814,540,000
94,400,000
5,410,000
70,430,000
276,430,000
235,020,000
132,850,000
50,000,000
50,000,000
461,297,000
461,297,000
494,285,831
432,785,831
61,500,000
71,950,000
0
71,950,000
71,950,000
114,061,000
112,600,000
1,461,000
0
0
0
0
71,950,000
114,061,000
112,600,000
1,461,000
11,404,722
11,404,722
550,400,000
550,400,000
242,000,000
242,000,000
3,336,453,553
-
11,404,722
11,404,722
550,400,000
550,400,000
242,000,000
-
242,000,000
134,827,000 3,471,280,553
II POSEBAN DEO
Član 9.
Primanja i prihodi iz člana 1. ove Odluke, u iznosu od 3.336.453.553 dinara, raspoređuju se za
finansiranje javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i bližim namenama i to:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god
157
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Tabela 2a. RASHODI I IZDACI
Broj
pozicije
1
Ra
zd
eo
2
1
Gla
va
3
2
3
4
5
6
7
8
Ekonomska
klasifikacija
5
O PI S
Sredstva iz
Budžeta
Izdaci iz
sop.prihoda
budž.korisn.
Ukupno
6
7
8
9=7+8
RAZDEO 1.
1.1.
1
Fu
nk
c.
kla
sif.
4
110
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
417-000
422-000
423-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, zaposl. i ostali posebni
rashodi
Poslanički dodatak-dnevnice
odbornika
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
5,757,000
5,757,000
1,030,000
1,030,000
20,000
20,000
20,000
20,000
50,000
50,000
400,000
400,000
20,000
900,000
600,000
20,000
900,000
600,000
0
158
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
424-000
9
426-000
10
472-000
11
1.2.
12
13
14
15
16
17
18
ostalo-reportaže, obezbeđenje
Specijalizovane usluge
ostalo
300,000
10,000
10,000
Materijali-kanc. materijal, rokovnici
500,000
500,000
5,000,000
13,707,000
5,000,000
13,707,000
Naknade iz budžeta -stipendije
UKUPNO GLAVA 1.1.
412-000
414-000
GRADONAČELNIK GRADA
ŠAPCA I GRADSKO VEĆE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
416-000
421-000
422-000
423-000
Nagrade zaposl. i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
110
411-000
reprezentacija
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
0
0
300,000
10,000
10,000
23,065,000
23,065,000
4,129,000
4,129,000
50,000
50,000
500,000
500,000
300,000
1,000,000
21,500,000
0
300,000
1,000,000
21,500,000
2,000,000
0
2,000,000
159
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
19
20
21
22
424-000
426-000
441-000
451-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
gradonačelnik
članovi gradskog veća
prijem delegacija
pokloni za učesnike domaćih i stranih
manifestacija
ostalo
naknade članovima gradskog veća
Specijalizovane usluge
urbanistički planovi
letnji festival
mrtvozornici
ostalo
Održavanje Letnjikovačke šume,
Kamička i kasarne
Materijali
Otplata kamata domaćim poslovnim
bankama
Subvencije
subvencije javnim preduzećima
program podsticaja i podrške
zapošljavanja
700,000
200,000
800,000
700,000
200,000
800,000
300,000
300,000
18,000,000
1,500,000
51,500,000
12,000,000
13,000,000
2,500,000
18,000,000
18,000,000
1,500,000
51,500,000
12,000,000
13,000,000
2,500,000
18,000,000
0
6,000,000
6,000,000
500,000
500,000
50,000,000
50,000,000
29,000,000
7,000,000
22,000,000
0
29,000,000
7,000,000
22,000,000
160
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
23
24
25
481-000
482-000
500-000
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Opremanje agroindustrijske zone i
praćenje projekata koji se finansiraju
iz raznih programa
Rekontrukcija paviljona na
Letnjikovcu
Bazen
Autobuska stajališta
Izgradnja objekta MZ, ambulanta,
apoteka Letnjikovac
26
611-000
Sala Više škole za obrazovanje
vaspitača
Otplata glavnice domaćim
kreditorima
UKUPNO GLAVA 1.2.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
50,000
50,000
200,000
179,700,000
200,000
179,700,000
0
12,000,000
12,000,000
8,000,000
8,000,000
150,000,000
200,000
150,000,000
200,000
8,000,000
8,000,000
1,500,000
1,500,000
242,000,000
242,000,000
603,494,000
0
603,494,000
161
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
UKUPNO RAZDEO 1.
2
28
29
30
31
0
617,201,000
RAZDEO 2.
2.1.
27
617,201,000
110
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
32
421-000
33
34
422-000
423-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
GRADSKA UPRAVA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposl. i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
informisanje i oglasi
usavršavanje zaposlenih i ISO
standardi
PTT raznošenje poreskih rešenja
održavanje računarske opreme
179,185,000
179,185,000
32,074,000
32,074,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
4,000,000
4,000,000
34,000,000
28,000,000
6,000,000
2,500,000
20,200,000
600,000
4,000,000
0
0
34,000,000
28,000,000
6,000,000
2,500,000
20,200,000
600,000
4,000,000
1,500,000
1,500,000
3,600,000
1,500,000
3,600,000
1,500,000
162
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
35
424-000
štamparske usluge
ostalo
geografsko informacioni sistem
Specijalizovane usluge
odvodnjavanje
moritoring kvaliteta vazduha u gradu
36
425-000
37
426-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i održavanje
mesne kancelarije
gradska kuća
zgrada gradske uprave
Dom vojske - projekat
ostalo (vozila + urbanizam)
Materijal
uniforme
kancelarijski materijal
benzin
časopisi, publikacije i stručna
literatura
1,400,000
6,000,000
1,600,000
11,000,000
8,000,000
0
1,400,000
6,000,000
1,600,000
11,000,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000
500,000
500,000
11,700,000
2,200,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
5,000,000
27,400,000
1,000,000
6,000,000
12,600,000
500,000
500,000
11,700,000
2,200,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
5,000,000
27,400,000
1,000,000
6,000,000
12,600,000
800,000
0
0
800,000
163
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
463-000
38
472-000
39
482-000
500-000
40
41
2.2.
42
912
463-000
ostalo
Tekući transferi ostalim nivoima
vlasti
Naknade za socijalnu zaštitu iz
budžeta (materijalno obezbeđenje)
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
automobili
oprema
UKUPNO GLAVA 2.1.
Osnovno obrazovanje
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposlenim i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
7,000,000
7,000,000
2,000,000
2,000,000
200,000
200,000
200,000
11,000,000
1,000,000
10,000,000
340,459,000
2,000,000
200,000
11,000,000
1,000,000
10,000,000
342,459,000
170,200,000
0
170,200,000
0
20,000,000
600,000
20,000,000
600,000
6,000,000
6,000,000
48,000,000
300,000
35,000,000
800,000
48,000,000
300,000
35,000,000
800,000
164
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2.3.
43
920
463-000
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.2.
Srednje obrazovanje
30,000,000
5,000,000
2,500,000
22,000,000
170,200,000
0
30,000,000
5,000,000
2,500,000
22,000,000
170,200,000
Transferi ostalim nivoima vlasti
112,300,000
0
112,300,000
Naknade i troškovi zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrada zaposlenima i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru - takmičenja
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.3.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
12,000,000
400,000
12,000,000
400,000
3,000,000
3,000,000
48,000,000
300,000
5,000,000
600,000
10,000,000
6,000,000
2,000,000
25,000,000
112,300,000
48,000,000
300,000
5,000,000
600,000
10,000,000
6,000,000
2,000,000
25,000,000
112,300,000
0
165
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2.4.
820
411-000
412-000
44
45
414-000
415-000
416-000
46
47
48
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
463-000
472-000
482-000
500-000
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
2.5.
59
810
411-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za kulturu
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.4.
Fizička kultura
Plate i dodaci zaposlenih
95,218,000
95,218,000
17,044,000
17,044,000
800,000
500,000
800,000
500,000
3,000,000
200,000
3,200,000
17,000,000
700,000
5,000,000
200,000
3,000,000
4,000,000
5,400,000
100,000
3,300,000
200,000
300,000
400,000
10,000,000
22,400,000
800,000
8,300,000
400,000
3,300,000
4,400,000
10,000,000
33,500,000
1,000,000
25,500,000
226,362,000
33,500,000
1,000,000
25,500,000
206,462,000
4,955,000
19,900,000
4,955,000
166
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
412-000
60
414-000
416-000
61
62
421-000
423-000
425-000
426-000
481-000
482-000
500-000
63
64
65
66
67
68
69
2.6.
70
71
72
73
74
90
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Dotacije nevladin. Organizacija
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.5.
Socijalna zaštita
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
877,000
877,000
50,000
50,000
400,000
400,000
3,000,000
3,000,000
200,000
1,300,000
95,000,000
1,000
100,000
108,883,000
100,000
100,000
3,100,000
3,000,000
200,000
1,300,000
95,000,000
1,000
100,000
108,983,000
2,584,000
2,584,000
463,000
463,000
50,000
50,000
200,000
200,000
2,000,000
2,000,000
167
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
75
76
77
78
79
422-000
423-000
425-000
426-000
463-000
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Transferi ostalim nivoima vlasti
Plate i dodaci zaposlenih
Naknade za zaposlene
0
300,000
500,000
3,500,000
500,000
81,185,831
10,600,000
60,000
Stalni troškovi
Tekuće popravke i održavanje
Ostali troškovi
1,600,000
500,000
400,000
1,600,000
500,000
400,000
SOS centar
2,135,215
2,135,215
12,100,000
915,000
225,616
12,000,000
5,000,000
18,000,000
3,500,000
12,100,000
915,000
225,616
12,000,000
5,000,000
18,000,000
3,500,000
Pomoć i nega u kući
Savetovalište
Kuća na pola puta
Jednokratne pomoći
Ogrev za korisnike
Subvencije korisnicima
Ostalo
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
300,000
500,000
3,500,000
500,000
81,185,831
10,600,000
60,000
168
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
472-000
80
481-000
81
2.7.
82
83
84
85
86
910
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Socijalno stanovanje
Dnevni boravak dece ometene u
razvoju (Kuća dobre volje)
Izdaci za nefinansijsku imovinu
300,000
300,000
13,050,000
13,050,000
800,000
800,000
Naknade za socijalnu zaštitu
narodna kuhinja
11,200,000
10,000,000
rad klubova sa starim licima
1,200,000
1,200,000
10,000,000
10,000,000
Dotacije nevladinim organizacijama
UKUPNO GLAVA 2.6.
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
0
11,200,000
10,000,000
112,482,831
0
112,482,831
149,376,000
13,000,000
162,376,000
26,738,000
2,327,000
29,065,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
3,000,000
10,000,000
8,000,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
169
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
87
88
89
90
91
92
93
94
2.8.
97
98
99
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Tekući transferi ostalim nivoima
vlasti
22,000,000
300,000
3,700,000
2,400,000
5,000,000
5,000,000
472-000
Naknade za socijalnu zaštitu
22,000,000
rođenje prvog, drugog i trećeg deteta
16,000,000
16,000,000
6,000,000
6,000,000
22,000,000
268,514,000
22,000,000
379,841,000
500-000
95
96
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
463-000
421
411-000
412-000
414-000
415-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
troškovi boravka trećeg deteta u
vrtićima
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.7.
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
5,000,000
30,000,000
27,000,000
300,000
3,700,000
2,400,000
5,000,000
35,000,000
50,000,000
50,000,000
0
22,000,000
111,327,000
8,816,000
8,816,000
1,578,000
1,578,000
50,000
300,000
50,000
300,000
170
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
416-000
100
421-000
422-000
423-000
101
102
103
424-000
425-000
426-000
500-000
104
105
106
107
2.9.
760
463-000
108
2.10. 740
109
463-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru - protivgradni
strelci
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.8.
Apotekarska ustanova Šabac
Tekući transferi ostalim nivoima
vlasti
tekuće popravke
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.9.
Dom zdravlja Šabac
Tekući transferi ostalim nivoima
vlasti
rekonstrukcija objekata
100,000
100,000
1,000,000
100,000
1,000,000
100,000
3,000,000
3,000,000
55,000,000
400,000
400,000
500,000
71,244,000
0
55,000,000
400,000
400,000
500,000
71,244,000
100,000
0
100,000
50,000
50,000
100,000
0
50,000
50,000
100,000
7,000,000
0
7,000,000
5,000,000
5,000,000
171
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.10.
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
121
122
0
2,000,000
7,000,000
Regionalni centar za stručno
usavršavanje zaposlenih u
obrazovanju
2.11 920
110
2,000,000
7,000,000
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
3,210,000
3,210,000
575,000
575,000
150,000
300,000
150,000
300,000
300,000
300,000
800,000
250,000
2,500,000
100,000
300,000
250,000
800,000
250,000
2,500,000
100,000
300,000
250,000
Ostale donacije, dotacije i transferi
472-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Naknade za socijalnu zaštitu
1,200,000
50,000
1,200,000
50,000
172
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
481-000
123
500-000
124
3
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.11.
SVEGA RAZDEO 2.
100,000
100,000
1,000,000
9,885,000
1,407,529,831
1,000,000
1,200,000
11,085,000
134,527,000 1,542,056,831
3,792,000
3,792,000
679,000
679,000
200,000
20,000
200,000
20,000
100,000
100,000
100,000
60,000
30,000
10,000
20,000
100,000
10,000
100,000
60,000
30,000
10,000
20,000
100,000
10,000
RAZDEO 3.
330
125
Dotacije nevladinim organizacijama
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
GRADSKO JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
173
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
500-000
137
4
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
50,000
5,171,000
0
50,000
5,171,000
RAZDEO 4.
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
TURISTIČKA ORGANIZACIJA
GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
482-000
Ostali porezi
473
138
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 3.
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5,867,000
5,867,000
1,050,000
1,050,000
50,000
20,000
50,000
20,000
300,000
300,000
700,000
10,000
1,000,000
19,000,000
100,000
500,000
700,000
10,000
1,000,000
19,000,000
100,000
500,000
300,000
50,000
300,000
50,000
174
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
500-000
151
5
153
154
155
156
157
158
159
50,000
28,697,000
300,000
50,000
28,997,000
RAZDEO 5.
5.1.
152
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 4.
130
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
SREDSTVA ZA INVESTICIONA
ULAGANJA U OBJEKTE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPŠTU
KOMUNALNU POTROŠNJU I
SUBVENCIJE JAVNIM
PREDUZEĆIMA
Direkcija za puteve
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
348,686,000
9,013,000
0
348,686,000
9,013,000
1,613,000
1,613,000
400,000
100,000
400,000
100,000
30,000
30,000
1,000,000
20,000
2,000,000
1,000,000
20,000
2,000,000
175
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
424-000
425-00
426-000
463-231
160
161
162
163
472-000
482-000
511-330
164
165
166
5.2.
167
630
451-000
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Kapitalni transfer u korist nivoa
gradova
Naknade za socijalnu zaštitu
Ostali porezi
Kapitalno održavanje saobraćajnih
objekata
iz poreza
JKP "Vodovod" - Šabac
Subvencije javnim nef. pred. i
instituc.
Tekuće održavanje slivničke mreže
Izgradnja vodovodne infrastrukturevodosnabdevanje.
Kapitalno održ. vodovodne
infrastrukture - otpadne vode
otpadne vode
Prigradska naselja
sekundarna kanalizaciona mreža
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
10,000
155,500,000
62,000,000
10,000
155,500,000
62,000,000
0
0
117,000,000
0
117,000,000
117,000,000
160,800,000
0
117,000,000
160,800,000
160,800,000
0
160,800,000
15,000,000
15,000,000
25,800,000
25,800,000
23,000,000
23,000,000
97,000,000
57,000,000
0
23,000,000
0
23,000,000
97,000,000
57,000,000
176
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
sekundarna vodovodna mreža
5.3.
168
169
170
171
172
660
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
173
174
175
176
421-000
422-000
423-000
424-900
177
425-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
JP za upravljanje građevin.
zemljištem
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
1. higijena
1.1. iz naknade za korišćenje
1.2. iz poreza
2. zelenilo
3. gradska plaža
4. ostalo
Javna rasveta
40,000,000
458,017,000
40,000,000
0
458,017,000
21,660,000
21,660,000
3,877,000
3,877,000
50,000
80,000
50,000
80,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
50,000
3,800,000
137,000,000
90,000,000
60,000,000
30,000,000
27,000,000
5,000,000
15,000,000
55,000,000
2,000,000
50,000
3,800,000
137,000,000
90,000,000
60,000,000
30,000,000
27,000,000
5,000,000
15,000,000
55,000,000
0
0
177
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
178
179
5.4.
Ostale donacije, dotacije i transferi
500-000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
Subvencije javnim nef. pred. i
instituc.
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
toplifikacija
JKP "Parking"
620
451-000
180
5.5.
160
451-000
181
5.6.
Subvencije javnim nef.pred. iinstituc.
JSP "Stan"
610
451-000
182
5.7.
183
465-000
133
451-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Subvencije javnim nef.pred. iinstituc.
Izgradnja zgrada i objekataodržavanje fasada
JKP "Stari grad"
Subvencije javnim nef. pred. i
instituc.
novo groblje
deponija
40,000,000
40,000,000
193,500,000
5,000,000
0
193,500,000
5,000,000
5,000,000
0
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
35,000,000
0
5,000,000
5,000,000
0
35,000,000
35,000,000
35,000,000
36,000,000
0
36,000,000
36,000,000
0
36,000,000
36,000,000
36,000,000
132,097,000
0
132,097,000
132,097,000
0
132,097,000
11,483,000
10,300,000
11,483,000
10,300,000
178
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
psi lutalice
uređenje starog groblja
Prihvatilišta za pse
tržnica i pijace
ostale usluge
Izdaci za nefinansijsku imovinu
5.8.
860
JP "SPORTSKI CENTAR" - Šabac
451-000
184
Subvencije javnim nef.pred. i instituc.
5.9.
510
451-000
185
5.10. 830
451-000
186
6
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "Srem-Mačva"
Subvencije javnim nef.pred.i inst.
JP RTV "Šabac"
Subvencije javnim nef.pred. i inst.
SVEGA RAZDEO 5.
14,000,000
14,000,000
0
8,814,000
0
59,000,000
28,500,000
8,814,000
59,000,000
28,500,000
33,400,000
0
33,400,000
33,400,000
0
33,400,000
10,000,000
10,000,000
23,400,000
3,000,000
3,000,000
0
23,400,000
3,000,000
3,000,000
27,000,000
0
27,000,000
27,000,000
1,239,000,000
27,000,000
0 1,239,000,000
RAZDEO 6.
179
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
465-000
187
6.1.
320
188
6.2.
840
189
6.3.
620
481-000
500-000
7
190
191
SREDSTVA ZA PRENOS
NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA,
FONDOVIMA I MESNIM
ZAJEDNICAMA
Ostale tekuće donacije, dotacije i
transferi seoskim mesnim
zajednicama
20,000,000
20,000,000
Dotacije nevladinim organizacijama
7,450,000
političke partije
akcioni planovi za uključivanje roma
na lokalnom nivou
ostali
pomoć crkvenim opštinama pod
zaštitom
Sredstva samodoprinosa
SVEGA RAZDEO 6.
5,000,000
5,000,000
450,000
450,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
27,450,000
0
27,450,000
0
0
7,450,000
RAZDEO 7.
499-110
499-120
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
SREDSTVA REZERVI
Stalna rezerva
Tekuća rezerva
1,000,000
10,404,722
1,000,000
10,404,722
180
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
SVEGA RAZDEO 7.
UKUPNI RASHODI:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
11,404,722
3,336,453,553
0
11,404,722
134,827,000 3,471,280,553
181
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
III POSEBNE ODREDBE
Član 10.
Višak prihoda – suficit iz prethodne godine, koristiće se u 2013. godini
za izmirenje preuzetih obaveza koje su bile predviđene Odlukom o budžetu za 2012.
godinu, a za koje su budžetski korisnici preuzeli obaveze u okviru propisanih kvota i
obezbeđenih finansijskih sredstava za 2012. godinu.
Član 11.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 1.000.000
dinara u 2013. godini.
Gradonačelnik odlučuje o korišćenju sredstava stalne rezerve za namene
utvrđene u članu 70. Zakona o budžetskom sistem.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se
Skupštini grada uz Završni račun budžeta.
Član 12.
U tekuću budžetsku rezervu planiraju se sredstva u iznosu od 10.404.722
dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezrve koristiće se za neplanirane namene za
koja nisu izvršene aproprijacije ili za namene za koje se u toku godine pokaže da
aproprijacije nisu dovoljne.
Odluku o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi
gradonačelnik.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećane aproprijacije
direktnih korisnika za određene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su
sredstva usmerena.
Sredstva tekuće budžetske rezerve opredeljuju se najviše do 2% ukupnih
i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.
Član 13.
Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je gradonačelnik.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik ili lice koje on
ovlasti.
Član 14.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom za
funkcionisanje organa lokalne samouprave odgovoran je gradonačelnik ili lice koje on
ovlasti.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
182
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Član 15.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromesečnim planovima koje donosi
nadležni organ za finansije.
Direktni korisnik sredstava budžeta može vršiti plaćanja u granicama
propisanih kvota za svako tromesečje.
Član 16.
Sredstva raspoređena za finansiranje programa korisnika budžeta,
korisnicima se prenose na osnovu njihovog zahteva u skladu sa odobrenim kvotama u
tromesečnim planovima budžeta.
Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za
plaćanje (kopije).
Član 17.
Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom
Odlukom samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i
preneta.
Član 18.
Na teret budžetskih sredstava korisnik može preuzimati obaveze samo do
iznosa aproprijacije utvrđene ovom Odlukom.
Član 19.
Gradonačelnik može doneti Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa
članom 61. Zakona o budžetskom sistemu.
Član 20.
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev organa za finansije stave na
uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o
ostvarivanju prihoda i izvršenju rashoda u određenom periodu.
Budžetski korisnici (direktni i indirektni) su dužni da obaveste Skupštinu
grada o svim promenama.
Član 21.
Gradonačelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o
budžetu, kao i o stanju i korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, najmanje jednom
godišnje.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
183
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Član 22.
Sredstva raspoređena ovom Odlukom prenose se korisnicima srazmerno
ostvarenim prihodima budžeta.
Ukoliko se u toku godine primanja budžeta smanje, izdaci će se
izvršavati po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem
nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika
budžetskih sredstava.
Član 23.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u
planiranom iznosu, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda, neće se izvršavati na teret
sredstava budžeta.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu
većem od planiranog iznosa, mogu koristiti ta sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i
ostvarena, a za namene utvrđene odlukom.
Član 24.
Korisnici budžetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava
budžeta planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu ostvareni
iznos ušteda koristiti za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog člana ne mogu se isplatiti u
iznosu većem od iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda korisnika
budžetskih sredstava, i to na kraju budžetske godine.
Član 25.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u
celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za
rad u 2013. godini srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Član 26.
Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim
nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08).
Član 27.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2013.
godini koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj
38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 93/2012).
Član 28.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
184
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Sredstva koja se 31. decembra 2012. godine nalaze na računima direktnih
i indirektnih korisnika sredstava budžeta usmeravaju se na konsolidovani račun trezora
grada.
Korisnici budžetskih sredstava do 31. januara 2013. godine preneće na
račun budžeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2012. godini.
Član 29.
U slučaju da za izvršavanje određenog plaćanja korisnika sredstava
budžeta nije postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budžet opštine.
Član 30.
U slučaju nedovoljnog priliva sredstava budžeta, za redovno izmirivanje
obaveza mogu se koristiti kratkoročni zajmovi.
Odluku o korišćenju zajma donosi gradonačelnik.
Član 31.
Gradonačelnik grada donosi odluku o zaduživanju za kapitalne
investicije do iznosa koji ne može biti veći od 20% ukupno ostvarenih prihoda budžeta
u 2013. godini.
Član 32.
Direktni i indirektni korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor u
državnoj svojini, a finansiraju se sredstvima budžeta, ne plaćaju zakup u 2013. godini.
Član 33.
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima po članu 79. Zakona
o budžetskom sistemu sastavni je deo završnog računa za 2013. godinu.
Član 34.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u
„Službenom listu grada Šapca“.
Član 35.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se
od 1. januara 2013. godine.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj : 020-132/2012-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Slobodan Mirković
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
185
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Na osnovu člana 63. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj
54/09, 73/10, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 i 108/2013) i člana 20.
Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07) i člana 32. Statuta
grada Šapca („Službeni list grada Šapca“, broj 32/08) Skupština grada Šapca na sednici
od 30.12.2013. godine donela je
O D L U K U
O REBALANSU BUDŽETA GRADA ŠAPCA
ZA 2013. GODINU
Član 1.
U Odluci o budžetu grada Šapca za 2013. godinu
(„Službeni list grada Šapca“, broj 32/12) u članu 1. ukupan iznos prihoda i primanja
budžeta grada koji iznosi 3.336.453.553 zamenjuje se iznosom 2.904.813.553 dinara.
Član 2.
U članu 3. iznos od 1.407.529.831 dinara, zamenjuje se iznosom od
1.341.324.216 dinara.
Član 3.
U članu 4. iznos od 1.418.700.000 dinara, zamenjuje se iznosom od
1.506.328.400 dinara.
Član 4.
U članu 5. iznos od 10.404.722 dinara, zamenjuje se iznosom od
6.508.937 dinara.
Član 5.
U članu 7. sve izmene iznosa prihoda i primanja po vrstama i
analitičkim kontima datu su u Tabeli 1: Prihodi i primanja.
Član 6.
U članu 8. sve izmene Rashoda i izdataka date su u Tabeli 2 i 2a:
Rashodi i izdaci.
Rashodi budžetskih korisnika koji se finansiraju iz sopstvenih prihoda
iznos od 134.827.000 dinara, zamenjuje se iznosom od 135.846.000 dinara.
Član 7.
U članu 9. iznos od 3.336.453.553 dinara, zamenjuje se iznosom od
2.904.813.553 dinara, i sve izmene aproprijacija po pojedinačnim iznosima dati su u
Tabeli 2a. Poseban deo koji je sastavni deo ove Odluke.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
186
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Član 8.
Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu grada Šapca“ .
Član 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj: 020-154/2013-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Prim. dr Slobodan Mirković
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
187
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANJA
Analitički
konto
1
711
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
711-148
711-150
711-160
711-180
711-190
713
713-120
713-310
713-420
713-600
714
714-430
714-513
714-514
714-543
VRSTA PRIHODA
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I
KAPITALNE DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih
stvari
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
Porez na zemljište
Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja
poreskog organa
Porez na dobitke od igara na sreću
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklon
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
Porez na akcije na ime i udele
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i
priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i
mašina
Godišnja naknada za drumska motorna vozila,
traktore i priključna vozila
Naknada za promenu namene poljoprivrednog
zemljišta
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Iznos
prihoda iz
budžeta
3
1,573,302,000
Ukupno
4
5=3+4
0
1,573,302,000
1,300,000,000
1,300,000,000
78,000,000
78,000,000
52,000,000
52,000,000
4,000,000
4,000,000
100,000
100,000
9,000,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
2,000
150,000
50,000
125,000,000
247,020,000
145,000,000
14,000,000
2,000
150,000
50,000
125,000,000
247,020,000
145,000,000
14,000,000
0
88,000,000
88,000,000
20,000
121,440,000
20,000
121,440,000
0
2,500,000
2,500,000
50,000,000
50,000,000
25,000,000
25,000,000
120,000
120,000
188
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
714-547
714-548
Naknada za zagađenje životne sredine
Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač
13,000,000
13,000,000
110,000
110,000
714-549
714-550
714-560
714-570
716
716-100
732
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
Boravišna taksa
Opštinske i gradske naknade
Opštinske i gradske komunalne takse
DRUGI POREZI
Komunalna taksa na firmu
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA
Donacije od međunarodnih organizacija
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Transferi od drugih nivoa vlasti
Tekući transfer
Kapitalni transfer
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na sredstva budžeta grada
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Sredstva ostvarena od davanja u zakup
poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog
objekta u državnoj svojini
200,000
500,000
30,000,000
10,000
42,000,000
42,000,000
200,000
500,000
30,000,000
10,000
42,000,000
42,000,000
732-151
733
733-000
741
741-141
741-510
741-522
741-526
Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta
741-531
741-532
741-534
741-535
741-541
742
742-143
10,000
10,000
437,111,553
437,111,553
422,111,553
15,000,000
110,860,000
5,000,000
500,000
0
0
0
0
0
10,000
10,000
437,111,553
437,111,553
422,111,553
15,000,000
110,860,000
5,000,000
500,000
250,000
250,000
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim
površinama ili ispred poslovnih prostorija u
poslovne svrhe
5,000,000
5,000,000
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim
površinama za parkiranje drumskih motornih i
priključnih vozila na uređenim i obeleženim
mestima
35,000,000
35,000,000
65,000,000
65,000,000
100,000
100,000
10,000
10,000
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
Komunalna taksa za zauzeće javnih površina
građevinskim materijalom
Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne
svrhe
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u korist
nivoa gradova
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
543,710,000
0
10,000
543,710,000
10,000
189
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
742-144
742-142
742-241
742-253
742-341
743
743-324
743-341
743-342
Prihodi od naknade-konverzija prava korišćenja u
kor. nivoa gr.
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi,
gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta
Gradske administrativne takse
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
Prihodi gradskih organa uprave
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA
KORIST
Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom
postupku za prekršaje propisane aktom Skupštine
grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom
postupku
Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u
upravnom postupku u korist nivoa grada
744
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
745
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
745-141
811
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
811-141
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa
gradova
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
911
911-451
921
921-951
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u
zemlji u korist nivoa gradova
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE
FINANSIJSKE IMOVINE
Privatizacija
UKUPNO PRIHODI:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
600,000
600,000
100,000
100,000
7,000,000
500,000,000
36,000,000
7,000,000
500,000,000
36,000,000
22,000,000
0
22,000,000
16,000,000
16,000,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000
500,000
0
500,000
150,000,000
500,000
0
150,000,000
88,000,000
500,000
3,336,453,553
150,000,000
150,000,000
0
88,000,000
500,000
500,000
88,000,000
88,000,000
0
500,000
0
500,000
3,336,453,553
190
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Tabela 2. RASHODI I IZDACI
Ekonomska
klasifikacija
VRSTA RASHODA
Sredstva iz
budžeta
Izdaci iz
sop.prihoda
budž.korisn.
Ukupno
Rebalans budžeta za 2013.
godinu-izdaci
UKUPNO
1
41
411
412
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi
Poslanički dodatak-dnevnice
odbornika
3
634,815,000
512,498,000
4
26,527,000
13,000,000
91,727,000
2,327,000
9,370,000
9,840,000
6,000,000
3,000,000
10,980,000
2,200,000
400,000
0
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA
769,740,000
44,800,000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
83,900,000
5,310,000
67,130,000
276,230,000
234,720,000
10,500,000
100,000
3,300,000
200,000
300,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5=3+4
661,342,000
525,498,000
iz spost.
prih.
6
84,646,000
63,350,000
iz budžeta
7
631,834,000
512,498,000
6+7
8
716,480,000
575,848,000
11,296,000
91,727,000
6,000,000
3,000,000
9,491,000
10,720,000
1,000,000
7,088,000
0
310,000
814,540,000
48,100,000
669,262,000
717,362,000
94,400,000
5,410,000
70,430,000
276,430,000
235,020,000
5,100,000
2,300,000
4,800,000
800,000
1,100,000
82,050,000
5,500,000
73,610,000
259,021,000
186,681,000
87,150,000
7,800,000
78,410,000
259,821,000
187,781,000
94,054,000
15,370,000
12,840,000
13,180,000
400,000
191
103,023,000
15,491,000
13,720,000
8,088,000
310,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
44
45
46
426 Materijal
OTPLATA KAMATA
Otplata kamata domaćim poslovnim
441
bankama
SUBVENCIJE
Subvencije javnim nefinansijskim
451
korisnicima
DONACIJE I TRANSFERI
Tekući transferi ostalim nivoima
463
vlasti
465 Ostale donacije, dotacije i transferi
NAKNADE ZA SOCIJALNU
ZAŠTITU IZ BUDŽETA
47
0
461,297,000
0
461,297,000
0
430,785,831
0
53,000,000
0
341,597,000
96,400,000
53,000,000
53,000,000
341,597,000
63,500,000
2,300,000
467,829,616
370,785,831
62,000,000
432,785,831
0
369,829,616
60,000,000
1,500,000
61,500,000
2,300,000
98,000,000
369,829,616
100,300,000
71,950,000
0
71,950,000
100,000
67,450,000
67,550,000
100,000
67,450,000
200,000
105,121,000
0
102,400,000
200,000
2,721,000
102,400,000
2,921,000
7,508,937
7,508,937
7,508,937
7,508,937
316,211,000
316,711,000
316,711,000
481 Dotacije nevladinim organizacijama
112,600,000
0
1,461,000
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
62,400,000
53,000,000
341,597,000
0
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU
IMOVINU
500 Izdaci za nefinansijsku imovinu
50,000,000
461,297,000
34,000,000
0
0
114,061,000
REZERVE
132,850,000
50,000,000
461,297,000
494,285,831
0
499 Sredstva rezerve
50
50,000,000
71,950,000
482 Ostali porezi
49
30,400,000
0
Naknade za socijalnu zaštitu iz
budžeta
OSTALI RASHODI
472
48
102,450,000
50,000,000
11,404,722
11,404,722
550,400,000
-
71,950,000
114,061,000
112,600,000
1,461,000
11,404,722
11,404,722
550,400,000
-
192
500,000
341,597,000
470,129,616
67,550,000
105,321,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
550,400,000
61
OTPLATA GLAVNICE
611
242,000,000
Otplata glavnice domaćim
kreditorima
UKUPNO:
242,000,000
3,336,453,553
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
550,400,000
134,827,000
242,000,000
242,000,000
3,471,280,553
193
500,000
135,846,000
316,211,000
245,000,000
245,000,000
245,000,000
245,000,000
2,904,813,553
3,040,659,553
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Tabela 2a. RASHODI I
IZDACI
Broj
pozi
cije
1
Ra
zd
eo
2
1
Gla
va
3
4
2
3
4
5
6
7
8
5
O PI S
6
Sredstva iz
Budžeta
7
Izdaci iz
sop.prihoda
budž.korisn
.
8
Ukupno
Rebalans budžeta za 2013.
godinu-izdaci
UKUPNO
9=7+8
sopst.pr.
10
budžet
11
(10+11)
RAZDEO 1.
1.1.
1
Fu
nk Ekonom
c.
ska
kla klasifik
sif.
acija
SKUPŠTINA GRADA
ŠAPCA
110
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
417-000
422-000
423-000
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja
zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, zaposl. i ostali
posebni rashodi
Poslanički dodatak-dnevnice
odbornika
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5,757,000
5,757,000
1,030,000
1,030,000
20,000
20,000
20,000
20,000
50,000
50,000
400,000
400,000
20,000
900,000
600,000
20,000
900,000
600,000
0
194
0
5,757,000
5,757,000
1,030,000
1,030,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
310,000
10,000
1,100,000
500,000
310,000
10,000
1,100,000
500,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
424-000
9
426-000
10
472-000
11
ostalo-reportaže,
obezbeđenje
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali-kanc. materijal,
rokovnici
Naknade iz budžeta stipendije
UKUPNO GLAVA 1.1.
1.2.
12
13
14
10,000
10,000
300,000
0
10,000
10,000
600,000
0
10,000
10,000
500,000
500,000
450,000
5,000,000
5,000,000
4,000,000
13,707,000
0
13,707,000
0
12,697,000
600,000
10,000
10,000
450,000
0
4,000,000
12,697,000
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA I
GRADSKO VEĆE
110
411-000
412-000
414-000
15
16
17
18
300,000
416-000
421-000
422-000
423-000
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja
zaposlenima
Nagrade zaposl. i ostali
posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
23,065,000
23,065,000
23,065,000
4,129,000
4,129,000
4,129,000
50,000
50,000
10,000
500,000
500,000
200,000
300,000
1,000,000
21,500,000
300,000
1,000,000
21,500,000
300,000
1,500,000
23,900,000
0
195
0
23,065,000
4,129,000
10,000
0
200,000
300,000
1,500,000
23,900,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
19
424-000
reprezentacija
gradonačelnik
članovi gradskog veća
prijem delegacija
pokloni za učesnike domaćih
i stranih manifestacija
ostalo
naknade članovima gradskog
veća
Specijalizovane usluge
urbanistički planovi
letnji festival
mrtvozornici
ostalo
Održavanje Letnjikovačke
šume, Kamička i kasarne
20
21
22
426-000
441-000
451-000
Materijali
Otplata kamata domaćim
poslovnim bankama
Subvencije
subvencije javnim
preduzećima
program podsticaja i podrške
zapošljavanja
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2,000,000
700,000
200,000
800,000
0
2,000,000
700,000
200,000
800,000
0
2,000,000
700,000
200,000
800,000
300,000
300,000
300,000
18,000,000
18,000,000
20,000,000
1,500,000
1,500,000
1,900,000
51,500,000
12,000,000
13,000,000
2,500,000
18,000,000
0
51,500,000
12,000,000
13,000,000
2,500,000
18,000,000
0
50,000,000
12,000,000
13,000,000
2,500,000
14,500,000
6,000,000
6,000,000
8,000,000
500,000
500,000
500,000
50,000,000
50,000,000
53,000,000
29,000,000
0
29,000,000
0
29,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
0
2,000,000
700,000
200,000
800,000
300,000
20,000,000
1,900,000
50,000,000
12,000,000
13,000,000
2,500,000
14,500,000
8,000,000
500,000
53,000,000
29,000,000
7,000,000
22,000,000
196
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
23
24
25
481-000
482-000
500-000
Dotacije nevladinim
organizacijama
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
Opremanje agroindustrijske
zone i praćenje projekata
koji se finansiraju iz raznih
programa
Rekontrukcija paviljona na
Letnjikovcu
Bazen
Autobuska stajališta
50,000
50,000
200,000
200,000
179,700,000
0
12,000,000
179,700,000
0
26
611-000
Sala Više škole za
obrazovanje vaspitača
Otplata glavnice domaćim
kreditorima
UKUPNO GLAVA 1.2.
8,000,000
8,000,000
150,000,000
200,000
150,000,000
200,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
8,000,000
71,500,000
71,500,000
41,000,000
41,000,000
9,700,000
1,000,000
9,700,000
0
1,000,000
6,000,000
0
6,000,000
11,800,000
11,800,000
2,000,000
2,000,000
245,000,000
502,354,000
245,000,000
502,354,000
8,000,000
1,500,000
1,500,000
242,000,000
242,000,000
603,494,000
50,000
200,000
12,000,000
ostalo
Izgradnja objekta MZ,
ambulanta, apoteka
Letnjikovac
50,000
200,000
0
197
603,494,000
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
UKUPNO RAZDEO
1.
2
617,201,000
0
617,201,000
0
515,051,000
515,051,000
179,185,000
179,185,000
RAZDEO 2.
2.1.
110
GRADSKA UPRAVA
27
28
29
30
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
31
32
421-000
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja
zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposl. i ostali
posebni rashodi
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
33
34
422-000
423-000
179,185,000
179,185,000
32,074,000
32,074,000
32,074,000
3,500,000
3,500,000
4,500,000
3,500,000
3,500,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
1,500,000
34,000,000
28,000,000
0
34,000,000
28,000,000
0
37,000,000
28,000,000
6,000,000
6,000,000
9,000,000
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
2,500,000
20,200,000
600,000
2,500,000
20,200,000
600,000
2,500,000
26,100,000
600,000
informisanje i oglasi
4,000,000
0
4,000,000
0
32,074,000
4,500,000
4,000,000
1,500,000
37,000,000
28,000,000
9,000,000
2,500,000
26,100,000
600,000
10,000,000
10,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
198
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
usavršavanje zaposlenih i
ISO standardi
35
424-000
PTT raznošenje poreskih
rešenja
održavanje računarske
opreme
štamparske usluge
ostalo
geografsko informacioni
sistem
Specijalizovane usluge
odvodnjavanje
moritoring kvaliteta vazduha
u gradu
36
425-000
merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i
održavanje
mesne kancelarije
gradska kuća
zgrada gradske uprave
Dom vojske - projekat
ostalo (vozila + urbanizam)
37
426-000
Materijal
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
3,600,000
3,600,000
5,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,400,000
6,000,000
1,400,000
6,000,000
1,000,000
6,000,000
1,600,000
1,600,000
1,000,000
11,000,000
8,000,000
0
11,000,000
8,000,000
0
7,000,000
4,000,000
5,000,000
1,500,000
1,000,000
6,000,000
1,000,000
7,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
2,000,000
500,000
500,000
7,800,000
7,800,000
1,000,000
300,000
1,500,000
0
11,700,000
0
11,700,000
0
2,200,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
300,000
1,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
27,400,000
0
199
27,400,000
0
25,000,000
5,000,000
25,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
463-000
38
472-000
39
482-000
500-000
40
41
uniforme
kancelarijski materijal
benzin
1,000,000
6,000,000
12,600,000
1,000,000
6,000,000
12,600,000
100,000
6,500,000
12,600,000
časopisi, publikacije i
stručna literatura
800,000
800,000
800,000
ostalo
Tekući transferi ostalim
nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zaštitu
iz budžeta (materijalno
obezbeđenje)
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
automobili
oprema
42
912
7,000,000
2,000,000
200,000
2,000,000
200,000
200,000
11,000,000
5,000,000
200,000
200,000
0
1,000,000
10,000,000
800,000
5,000,000
11,000,000
0
1,000,000
10,000,000
1,500,000
200,000
1,500,000
11,500,000
11,500,000
6,500,000
5,000,000
6,500,000
5,000,000
340,459,000
2,000,000
342,459,000
0
339,859,000
339,859,000
Transferi ostalim nivoima
vlasti
170,200,000
0
170,200,000
0
165,620,000
165,620,000
Naknade troškova zaposlenih
20,000,000
UKUPNO GLAVA 2.1.
2.2.
7,000,000
100,000
6,500,000
12,600,000
Osnovno obrazovanje
463-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
20,000,000
200
20,000,000
20,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Socijalna davanja
zaposlenima
Nagrade zaposlenim i ostali
posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i
održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
UKUPNO GLAVA 2.2.
2.3.
43
920
463-000
Srednje obrazovanje
Transferi ostalim nivoima
vlasti
Naknade i troškovi
zaposlenih
Socijalna davanja
zaposlenima
Nagrada zaposlenima i ostali
posebni rashodi
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
600,000
600,000
600,000
6,000,000
6,000,000
4,500,000
48,000,000
300,000
35,000,000
800,000
48,000,000
300,000
35,000,000
800,000
57,000,000
320,000
45,000,000
900,000
30,000,000
30,000,000
18,000,000
5,000,000
2,500,000
5,000,000
2,500,000
8,000,000
3,800,000
22,000,000
22,000,000
7,500,000
600,000
4,500,000
57,000,000
320,000
45,000,000
900,000
18,000,000
8,000,000
3,800,000
7,500,000
170,200,000
0
170,200,000
0
165,620,000
165,620,000
112,300,000
0
112,300,000
0
103,458,000
103,458,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
400,000
400,000
500,000
3,000,000
3,000,000
3,208,000
201
12,000,000
500,000
3,208,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru takmičenja
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i
održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
2.4.
44
45
46
47
820
48,000,000
300,000
48,000,000
230,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
600,000
600,000
320,000
10,000,000
10,000,000
11,000,000
6,000,000
2,000,000
6,000,000
2,000,000
8,000,000
1,200,000
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
25,000,000
25,000,000
14,000,000
UKUPNO GLAVA 2.3.
112,300,000
0
112,300,000
0
103,458,000
48,000,000
230,000
5,000,000
320,000
11,000,000
8,000,000
1,200,000
14,000,000
103,458,000
Kultura
411-000
Plate i dodaci zaposlenih
95,218,000
95,218,000
1,350,000
95,218,000
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
17,044,000
17,044,000
242,000
17,044,000
Socijalna davanja
zaposlenima
800,000
800,000
3,000,000
800,000
415-000
Naknade za zaposlene
500,000
500,000
800,000
416-000
Nagrade, bonusi i ostali
posebni rashodi
3,200,000
2,312,000
412-000
414-000
48
49
50
48,000,000
300,000
421-000
422-000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
3,000,000
17,000,000
700,000
200,000
5,400,000
100,000
202
22,400,000
800,000
3,000,000
1,500,000
17,000,000
700,000
96,568,000
17,286,000
3,800,000
800,000
2,312,000
20,000,000
2,200,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
51
52
53
423-000
424-000
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
425-000
Tekuće popravke i
održavanje
Materijal
Transferi ostalim nivoima
vlasti
Naknade za kulturu
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
426-000
463-000
54
55
472-000
482-000
500-000
56
57
58
UKUPNO GLAVA 2.4.
2.5.
59
60
61
62
63
64
65
810
5,000,000
200,000
3,300,000
200,000
8,300,000
400,000
3,000,000
300,000
5,000,000
400,000
3,000,000
300,000
3,300,000
1,000,000
2,500,000
4,000,000
400,000
4,400,000
3,000,000
2,700,000
10,000,000
10,000,000
8,000,000
33,500,000
1,000,000
33,500,000
1,000,000
100,000
200,000
27,500,000
1,000,000
25,500,000
25,500,000
500,000
21,000,000
226,362,000
17,192,000
201,974,000
206,462,000
19,900,000
Fizička kultura
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
423-000
425-000
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja
zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali
posebni rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i
održavanje
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
8,000,000
700,000
3,500,000
5,700,000
8,000,000
27,600,000
1,200,000
21,500,000
219,166,000
0
4,955,000
4,955,000
4,955,000
877,000
877,000
877,000
50,000
50,000
50,000
400,000
400,000
100,000
3,000,000
3,000,000
100,000
3,100,000
3,000,000
200,000
200,000
203
100,000
2,000,000
2,000,000
10,000
4,955,000
877,000
50,000
100,000
2,100,000
2,000,000
10,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
426-000
463-000
66
67
481-000
68
482-000
500-000
69
70
Materijal
Transferi ostalim nivoima
vlasti
Dotacije nevladin.
Organizacija
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
UKUPNO GLAVA 2.5.
2.6.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
90
1,300,000
1,300,000
600,000
600,000
95,000,000
95,000,000
87,000,000
1,000
1,000
1,000
100,000
100,000
50,000
412-000
414-000
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja
zaposlenima
416-000
Nagrade, bonusi i ostali
posebni rashodi
421-000
422-000
423-000
425-000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i
održavanje
Materijal
426-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
600,000
87,000,000
1,000
50,000
108,883,000
100,000
108,983,000
100,000
98,243,000
Socijalna zaštita
411-000
600,000
98,343,000
0
2,584,000
2,584,000
2,584,000
463,000
463,000
463,000
50,000
50,000
50,000
200,000
200,000
65,000
2,000,000
300,000
500,000
2,000,000
300,000
500,000
1,000,000
110,000
300,000
3,500,000
3,500,000
300,000
500,000
500,000
500,000
204
2,584,000
463,000
50,000
65,000
1,000,000
110,000
300,000
300,000
500,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
80
463-000
Transferi ostalim nivoima
vlasti
81,185,831
Plate i dodaci zaposlenih
10,600,000
10,600,000
10,600,000
60,000
60,000
60,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
Tekuće popravke i
održavanje
500,000
500,000
500,000
Ostali troškovi
400,000
400,000
400,000
2,135,215
2,135,215
2,500,000
12,100,000
915,000
225,616
12,000,000
5,000,000
18,000,000
3,500,000
12,100,000
915,000
225,616
12,000,000
5,000,000
18,000,000
3,500,000
12,100,000
915,000
225,616
12,000,000
5,000,000
8,000,000
3,500,000
300,000
300,000
300,000
13,050,000
13,050,000
13,050,000
Naknade za zaposlene
Stalni troškovi
SOS centar
Pomoć i nega u kući
Savetovalište
Kuća na pola puta
Jednokratne pomoći
Ogrev za korisnike
Subvencije korisnicima
Ostalo
Socijalno stanovanje
Dnevni boravak dece
ometene u razvoju (Kuća
dobre volje)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
0
81,185,831
0
71,650,616
71,650,616
10,600,000
60,000
0
1,600,000
500,000
400,000
0
2,500,000
0
12,100,000
915,000
225,616
12,000,000
5,000,000
8,000,000
3,500,000
0
0
300,000
13,050,000
205
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
472-000
81
Naknade za socijalnu
zaštitu
narodna kuhinja
rad klubova sa starim licima
481-000
82
Dotacije nevladinim
organizacijama
UKUPNO GLAVA 2.6.
2.7.
83
910
411-000
412-000
86
11,200,000
800,000
0
11,200,000
900,000
0
900,000
11,300,000
11,300,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,200,000
1,200,000
1,300,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,300,000
10,000,000
112,482,831
0
112,482,831
0
98,322,616
Plate i dodaci zaposlenih
149,376,000
13,000,000
162,376,000
62,000,000
149,376,000
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
26,738,000
2,327,000
29,065,000
11,054,000
26,738,000
98,322,616
Predškolsko obrazovanje
84
85
800,000
414-000
415-000
37,792,000
Socijalna davanja
zaposlenima
4,000,000
6,000,000
10,000,000
3,000,000
3,400,000
Naknade za zaposlene
5,000,000
3,000,000
8,000,000
3,000,000
5,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
211,376,000
206
6,400,000
8,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
416-000
87
88
89
90
91
92
93
94
Nagrade, bonusi i ostali
posebni rashodi
421-000
422-000
423-000
424-000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
425-000
Tekuće popravke i
održavanje
Materijal
Tekući transferi ostalim
nivoima vlasti
426-000
463-000
472-000
95
Specijalizovane usluge
1,000,000
2,000,000
3,000,000
1,000,000
1,500,000
22,000,000
300,000
3,700,000
5,000,000
27,000,000
300,000
3,700,000
2,000,000
800,000
1,800,000
19,000,000
150,000
2,100,000
2,500,000
21,000,000
950,000
3,900,000
2,400,000
2,400,000
500,000
3,300,000
3,800,000
5,000,000
5,000,000
100,000
5,700,000
30,000,000
35,000,000
31,000,000
6,350,000
5,800,000
37,350,000
50,000,000
50,000,000
0
22,000,000
0
24,400,000
24,400,000
5,000,000
Naknade za socijalnu
zaštitu
22,000,000
troškove rođenja prvog,
drugog i trećeg deteta
16,000,000
troškovi boravka trećeg
deteta u vrtićima
6,000,000
16,000,000
18,000,000
18,000,000
6,000,000
6,400,000
6,400,000
96
500-000
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
22,000,000
UKUPNO GLAVA 2.7.
268,514,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
22,000,000
111,327,000
207
379,841,000 116,254,000
4,000,000
251,014,000
4,000,000
367,268,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2.8.
97
421
Direkcija za poljoprivredu
411-000
412-000
98
99
100
414-000
104
105
106
107
108
8,816,000
8,816,000
8,816,000
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
1,578,000
1,578,000
1,578,000
Socijalna davanja
zaposlenima
50,000
50,000
1,000
Naknade za zaposlene
300,000
300,000
400,000
416-000
Nagrade, bonusi i ostali
posebni rashodi
100,000
100,000
1,000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
1,000,000
100,000
1,000,000
100,000
1,000,000
100,000
Usluge po ugovoru protivgradni strelci
3,000,000
3,000,000
3,000,000
55,000,000
55,000,000
50,000,000
400,000
400,000
50,000
400,000
400,000
400,000
500,000
500,000
421-000
422-000
423-000
424-000
Specijalizovane usluge
425-000
Tekuće popravke i
održavanje
Materijal
426-000
500-000
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
UKUPNO GLAVA 2.8.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
8,816,000
1,578,000
415-000
101
102
103
Plate i dodaci zaposlenih
71,244,000
0
208
71,244,000
1,000
400,000
1,000
1,000,000
100,000
3,000,000
50,000,000
50,000
400,000
0
0
65,346,000
65,346,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2.9.
Apotekarska ustanova
Šabac
760
463-000
109
Tekući transferi ostalim
nivoima vlasti
tekuće popravke
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.9.
2.10. 740
110
0
50,000
50,000
100,000
100,000
0
50,000
50,000
0
100,000
0
1,000
1,000
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
Tekući transferi ostalim
nivoima vlasti
7,000,000
rekonstrukcija objekata
opremanje
5,000,000
2,000,000
UKUPNO GLAVA 2.10.
7,000,000
0
7,000,000
0
5,000,000
2,000,000
0
7,000,000
0
3,500,000
3,500,000
3,000,000
500,000
3,000,000
500,000
3,500,000
3,500,000
Regionalni centar za
stručno usavršavanje
zaposlenih u obrazovanju
2.11 920
411-000
412-000
112
113
100,000
Dom zdravlja Šabac
463-000
111
0
414-000
Plate i dodaci zaposlenih
0
3,210,000
3,210,000
3,210,000
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
575,000
575,000
575,000
Socijalna davanja
zaposlenima
150,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
3,210,000
575,000
150,000
209
150,000
150,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
415-000
416-000
114
115
421-000
422-000
423-000
424-000
116
117
118
119
425-000
120
426-000
465-000
121
122
Naknade za zaposlene
300,000
300,000
300,000
Nagrade, bonusi i ostali
posebni rashodi
300,000
300,000
300,000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i
održavanje
Materijal
300,000
800,000
250,000
2,500,000
800,000
250,000
2,500,000
800,000
250,000
2,500,000
300,000
800,000
250,000
2,500,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
300,000
300,000
250,000
250,000
250,000
Ostale donacije, dotacije i
transferi
1,200,000
1,200,000
300,000
250,000
2,000,000
2,000,000
472-000
123
Naknade za socijalnu zaštitu
481-000
124
500-000
125
2.12
126
160
50,000
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
1,000,000
1,000,000
1,000,000
UKUPNO GLAVA 2.11.
9,885,000
Dotacije nevladinim
organizacijama
1,200,000
11,085,000
2,000,000
9,885,000
50,000
100,000
1,000,000
11,885,000
Kancelarija za mlade
411-000
Plate i dodaci zaposlenih
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
400,000
210
400,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
412-000
127
414-000
128
415-000
416-000
129
130
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
131
132
133
134
135
426-000
481-000
136
137
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja
zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali
posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i
održavanje
Materijal
Dotacije nevladinim
organizacijama
71,600
10,000
10,000
50,000
100,000
50,000
800,000
2,200,000
10,000
250,000
150,000
UKUPNO GLAVA 2.12
0
0
UKUPNO RAZDEO 2
1,407,529,831
134,527,000
GRADSKO
JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
3
330
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
211
0
0
71,600
10,000
10,000
50,000
100,000
50,000
800,000
2,200,000
10,000
250,000
150,000
4,101,600
4,101,600
1,542,056,831 135,546,000 1,341,324,216
1,476,870,216
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
411-000
138
412-000
139
414-000
140
415-000
416-000
141
142
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
143
144
145
146
147
426-000
482-000
500-000
148
149
150
4
3,792,000
3,792,000
679,000
679,000
200,000
200,000
20,000
20,000
100,000
100,000
100,000
60,000
30,000
10,000
100,000
60,000
30,000
10,000
20,000
20,000
100,000
10,000
100,000
10,000
50,000
50,000
5,171,000
0
5,171,000
0
3,792,000
3,792,000
679,000
679,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
150,000
50,000
10,000
1,000
10,000
150,000
50,000
10,000
1,000
1,000
100,000
10,000
1,000
100,000
10,000
1,000
4,824,000
1,000
4,824,000
5,867,000
5,867,000
RAZDEO 4.
TURISTIČKA
ORGANIZACIJA GRADA
ŠAPCA
473
151
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja
zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali
posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i
održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
SVEGA RAZDEO 3.
411-000
Plate i dodaci zaposlenih
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5,867,000
5,867,000
212
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
412-000
152
414-000
153
415-000
416-000
154
155
421-000
422-000
423-000
424-000
156
157
158
159
425-000
160
426-000
465-000
161
162
482-000
500-000
163
164
5
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja
zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali
posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i
održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i
transferi
1,050,000
1,050,000
50,000
50,000
20,000
20,000
300,000
300,000
700,000
10,000
1,000,000
1,050,000
1,050,000
50,000
10,000
50,000
10,000
700,000
10,000
1,000,000
10,000
700,000
10,000
1,000,000
10,000
700,000
10,000
1,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
100,000
100,000
500,000
500,000
10,000
300,000
10,000
300,000
10,000
300,000
10,000
50,000
28,067,000
50,000
28,367,000
300,000
300,000
Ostali porezi
50,000
50,000
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
SVEGA RAZDEO 4.
50,000
50,000
28,697,000
300,000
RAZDEO 5.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
213
28,997,000
300,000
300,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5.1.
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
SREDSTVA ZA
INVESTICIONA
ULAGANJA U OBJEKTE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I
OPŠTU KOMUNALNU
POTROŠNJU I
SUBVENCIJE JAVNIM
PREDUZEĆIMA
Direkcija za puteve
130
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-00
426-000
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja
zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali
posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i
održavanje
Materijal
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
348,686,000
0
348,686,000
0
288,186,000
9,013,000
9,013,000
9,013,000
1,613,000
1,613,000
1,613,000
400,000
400,000
400,000
100,000
100,000
100,000
30,000
30,000
30,000
1,000,000
20,000
2,000,000
10,000
1,000,000
20,000
2,000,000
10,000
1,000,000
20,000
2,000,000
10,000
155,500,000
155,500,000
115,000,000
62,000,000
62,000,000
25,000,000
214
288,186,000
9,013,000
1,613,000
400,000
100,000
30,000
1,000,000
20,000
2,000,000
10,000
115,000,000
25,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
463-231
176
472-000
177
482-000
511-330
178
179
5.2.
180
630
451-000
Kapitalni transfer u korist
nivoa gradova
17,000,000
Naknade za socijalnu zaštitu
0
Ostali porezi
Kapitalno održavanje
saobraćajnih objekata
iz poreza
JKP "Vodovod" - Šabac
Subvencije javnim nef. pred.
i instituc.
0
Tekuće održavanje slivničke
mreže
Izgradnja vodovodne
infrastrukturevodosnabdevanje.
Kapitalno održ. vodovodne
infrastrukture - otpadne vode
otpadne vode
Prigradska naselja
sekundarna kanalizaciona
mreža
sekundarna vodovodna
mreža
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
117,000,000
0
117,000,000
117,000,000
160,800,000
160,800,000
117,000,000
117,000,000
0
117,000,000
160,800,000
0
117,000,000
119,000,000
117,000,000
119,000,000
0
160,800,000
0
119,000,000
119,000,000
18,500,000
18,500,000
10,200,000
10,200,000
0
26,500,000
26,500,000
0
26,500,000
63,800,000
26,500,000
63,800,000
31,000,000
31,000,000
32,800,000
32,800,000
15,000,000
25,800,000
25,800,000
23,000,000
97,000,000
0
0
0
15,000,000
23,000,000
17,000,000
0
23,000,000
0
23,000,000
97,000,000
57,000,000
57,000,000
40,000,000
40,000,000
215
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5.3.
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
JP za upravljanje građevin.
zemljištem
660
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-900
425-000
465-000
500-000
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davanja
zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali
posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
1. higijena
1.1. iz naknade za korišćenje
1.2. iz poreza
2. zelenilo
3. gradska plaža
4. ostalo
Javna rasveta
Ostale donacije, dotacije i
transferi
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
458,017,000
0
458,017,000
21,660,000
21,660,000
3,877,000
3,877,000
50,000
50,000
80,000
80,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
50,000
3,800,000
137,000,000
90,000,000
2,000,000
50,000
3,800,000
137,000,000
90,000,000
0
0
60,000,000
60,000,000
30,000,000
27,000,000
5,000,000
15,000,000
55,000,000
30,000,000
27,000,000
5,000,000
15,000,000
55,000,000
40,000,000
40,000,000
193,500,000
193,500,000
216
0
0
0
384,045,400
384,045,400
21,260,000
21,260,000
3,805,400
3,805,400
50,000
80,000
50,000
80,000
1,000,000
2,000,000
50,000
3,800,000
127,000,000
90,000,000
1,000,000
2,000,000
50,000
3,800,000
127,000,000
90,000,000
60,000,000
30,000,000
27,000,000
5,000,000
5,000,000
55,000,000
60,000,000
30,000,000
27,000,000
5,000,000
5,000,000
55,000,000
80,000,000
80,000,000
90,000,000
90,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5.4.
620
451-000
193
5.5.
160
451-000
194
5.6.
610
451-000
195
5.7.
196
133
451-000
JKP "Toplana-Šabac" Šabac
Subvencije javnim nef. pred.
i instituc.
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
toplifikacija
JKP "Parking"
Subvencije javnim nef.pred.
iinstituc.
JSP "Stan"
Subvencije javnim nef.pred.
iinstituc.
Izgradnja zgrada i objekataodržavanje fasada
JKP "Stari grad"
Subvencije javnim nef. pred.
i instituc.
novo groblje
deponija
psi lutalice
uređenje starog groblja
Prihvatilišta za pse
tržnica i pijace
ostale usluge
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5,000,000
0
5,000,000
0
1,000,000
1,000,000
5,000,000
0
5,000,000
0
1,000,000
1,000,000
5,000,000
0
5,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
5,000,000
0
35,000,000
5,000,000
35,000,000
35,000,000
0
35,000,000
1,000,000
0
35,000,000
35,000,000
36,000,000
35,000,000
36,000,000
0
36,000,000
0
35,000,000
36,000,000
36,000,000
0
36,000,000
0
36,000,000
36,000,000
36,000,000
64,597,000
36,000,000
36,000,000
132,097,000
0
132,097,000
0
36,000,000
64,597,000
132,097,000
0
132,097,000
0
64,597,000
64,597,000
11,483,000
10,300,000
14,000,000
11,483,000
10,300,000
14,000,000
0
8,814,000
0
10,000,000
11,483,000
10,300,000
14,000,000
11,483,000
10,300,000
14,000,000
0
8,814,000
0
59,000,000
8,814,000
59,000,000
217
8,814,000
10,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5.8.
860
451-000
197
5.9.
510
451-000
198
5.10. 830
451-000
199
6
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
28,500,000
JP "SPORTSKI
CENTAR" - Šabac
Subvencije javnim nef.pred.
i instituc.
Ostale donacije, dotacije i
transferi
Izdaci za nefinansijsku
imovinu
JP "Srem-Mačva"
Subvencije javnim nef.pred.i
inst.
33,400,000
0
33,400,000
33,400,000
0
33,400,000
JP RTV Šabac
Subvencije javnim nef.pred.
i inst.
SVEGA RAZDEO 5.
28,500,000
10,000,000
10,000,000
23,400,000
23,400,000
3,000,000
0
3,000,000
27,000,000
0
0
15,000,000
15,000,000
0
15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
15,000,000
5,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
0
27,000,000
27,000,000
0
27,000,000
984,828,400
27,000,000
984,828,400
0
27,000,000
27,000,000
0
RAZDEO 6.
SREDSTVA ZA PRENOS
NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA,
FONDOVIMA I MESNIM
ZAJEDNICAMA
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
10,000,000
3,000,000
27,000,000
1,239,000,000
3,000,000
10,000,000
218
1,239,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
465200
6.1.
201
6.2.
202
6.3.
320
840
620
481
500
7
203
204
Ostale tekuće donacije,
dotacije i transferi mesnim
zajednicama
Dotacije nevladinim
organizacijama
političke partije
akcioni planovi za
uključivanje roma na
lokalnom nivou
ostali
pomoć crkvenim opštinama
pod zaštitom
Sredstva samodoprinosa
SVEGA RAZDEO 6.
20,000,000
20,000,000
7,450,000
0
18,000,000
18,000,000
5,100,000
5,100,000
4,000,000
4,000,000
300,000
700,000
300,000
700,000
100,000
110,000
23,210,000
100,000
110,000
23,210,000
1,000,000
1,000,000
10,404,722
6,508,937
11,404,722
0
7,508,937
3,471,280,553 135,846,000 2,904,813,553
0
0
1,000,000
6,508,937
7,508,937
3,040,659,553
7,450,000
5,000,000
5,000,000
450,000
450,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
27,450,000
0
27,450,000
0
0
0
RAZDEO 7.
499
499
SREDSTVA REZERVI
Stalna rezerva
Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7.
UKUPNI RASHODI:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
1,000,000
10,404,722
11,404,722
3,336,453,553
0
134,827,000
219
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2013. GOD.
I Prihodi i primanja budžeta
u hiljadama
dinara
Red
.br.
Naziv konta
Godišnji plan
Ostvarenje
1 573 302
1 379 462
1
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica
2
Periodični porezi na nepokretnosti
145 000
171 953
3
Porez na imovinu
145 000
171 953
4
Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon
14 000
5 748
5
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
88 000
80 976
6
Drugi periodični porezi na imovinu
20
19
7
Porezi na pojedinačne usluge
2500
3433
8
Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra
upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju
118 940
87 258
9
Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća odnosno preduzetnici
42 000
58 436
10
Donacije od inostranih država
/
/
11
Donacije od međunarodnih organizacija
10
/
12
Transferi od drugih nivoa vlasti
437 112
435 630
13
- u tome iz budžeta Republike
437 112
435 630
14
iz budžeta AP
/
/
15
iz budžeta grada
/
/
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
220
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
16
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti
437 112
428 321
17
- u tome iz budžeta Republike
437 112
428 321
18
iz budžeta AP
/
/
19
iz budžeta grada
/
/
/
7 309
20
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti
21
- u tome iz budžeta Republike
/
7 309
22
iz budžeta AP
/
/
23
iz budžeta grada
/
/
5 000
5 187
24
Kamate, dividende
25
Zakup neproizvedene imovine
105 860
171 076
26
Prihodi od prodaje dobara i usluga
543 710
172 448
27
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist
22 000
26 091
28
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
/
400
29
Mešoviti i neodređeni prihodi
500
301
30
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine
/
/
31
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou
/
/
32
Primanja od prodaje nepokretnosti
150 000
/
33
Primanja od prodaje pokretne imovije
/
/
34
Primanja od prodaje ostelih osnovnih sredstava
/
/
35
Primanja od prodaje zaliha
/
/
36
Primanja od prodaje prirodne imovine
/
/
37
Primanja od zaduživanja
88 000
100 000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
221
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
38
Primanja od domaćih zaduživanja
88 000
100 000
39
Primanja od inostranih zaduživanja
/
/
40
Primanja od prodaje finansijske imovine
500
29
41
Ukupno
3 336 454
4 277 290
II Rashodi i izdaci budžeta
Red
.br.
Naziv konta
Godišnji plan
u hiljadama dinara
Ostvarenje
1
Rashodi za zaposlene
634 815
598 964
2
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
512 498
486 819
3
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
91 727
86 586
4
Ostali rashodi za zaposlene
30 590
25 559
5
Korišćenje usluga i roba
769 740
668 058
6
Amortizacija i upotreba sredstava za rad
/
/
7
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja
50 000
59 961
8
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
461 297
299 465
461 297
299 435
9
- u tome subvencije javnim komunalnim preduzećima
10
Subvencije privatnim finansijskim institucijama
/
/
11
Subvencije javnim finansijskim institucijama
/
/
12
Subvencije privatnim preduzećima
/
/
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
222
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
13
Donacije, dotacije i transferi
430 786
439 299
14
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita
71 950
73 478
15
Ostali rashodi
114 061
95 033
16
Sredstva rezerve
11 405
/
1 000
/
550 400
310 429
17
- u tome stalna rezerva
18
Osnovna sredstva
19
Zalihe
/
/
20
Prirodna imovina
/
/
21
Otplata glavnice
242 000
234 891
22
Otplata glavnice domaćim kreditorima
242 000
234 891
23
Otplata glavnice stranim kreditorima
/
/
24
Otplata glavnice po osnovu drugih zaduživanja
/
/
25
Nabavka finansijske imovine
/
/
26
Ukupno:
3 336 454
3 912 868
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
223
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik
RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/2013, 63/2013 i 108/2013) Člana
32. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS», broj 129/07) i Člana 32.
Statuta grada Šapca („Službeni list grada Šapca“ br. 32/08), Skupština grada Šapca na
sednici od 30.12.2013. godine, donela je
ODLUKU
O BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2014. GODINU
I OPŠTI DEO
Član 1.
Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Šapca za 2014. godinu planiraju
se u iznosu od 3.374.328.232 dinara.
Član 2.
Prihodi i primanja budžeta iz člana 1. ove Odluke koristiće se
finansiranje funkcija i zadataka koji se vrše u okviru prava i dužnosti grada, a čije se
izvršenje finansira iz budžeta grada.
Član 3.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u iznosu od 1.449.662.100 dinara,
raspoređuje se za finansiranje delatnosti i poslova javnih službi.
Član 4.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u inosu od 1.332.550.000 dinara,
namenjen je za finansiranje javnih izdataka za investiciona ulaganja u objekte
komunalne infrastrukture i opštu komunalnu potrošnju.
Član 5.
U tekuću budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 6.881.132
dinara.
Član 6.
U stalnu budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000.000
dinara.
Član 7.
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika planirani su u iznosu od
136.546.000 dinara.
Član 8.
Prihodi i primanja budžeta, po izvorima, planiraju se u sledećim
iznosima, i to:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
224
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANJA
Analitič
ki
konto
1
711
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
711-148
711-150
711-160
711-180
711-190
713
713-120
713-310
713-420
713-600
714
714-430
714-513
714-514
714-543
714-547
714-548
714-549
714-550
714-560
VRSTA PRIHODA
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I
KAPITALNE DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih
delatnosti
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup
pokretnih stvari
Porez na prihod od poljoprivrede i
šumarstva
Porez na zemljište
Porez na prihode od nepokretnosti na
osnovu rešenja poreskog organa
Porez na dobitke od igara na sreću
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklon
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
Porez na akcije na ime i udele
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih
panoa
Komunalna taksa za držanje motornih
drumskih i priključnih vozila, osim
poljoprivrednih vozila i mašina
Godišnja naknada za drumska motorna
vozila, traktore i priključna vozila
Naknada za promenu namene
poljoprivrednog zemljišta
Naknada za zagađenje životne sredine
Naknada za supstance koje oštećuju
ozonski omotač
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
Boravišna taksa
Opštinske i gradske naknade
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Iznos
prihoda iz
budžeta
3
1,299,372,000
Ukupno
4
5=3+4
0
1,299,372,000
1,030,000,000
1,030,000,000
85,000,000
85,000,000
52,000,000
52,000,000
2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
17,000,000
17,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000
170,000
100,000
110,000,000
424,000,000
330,000,000
12,000,000
2,000
170,000
100,000
110,000,000
424,000,000
330,000,000
12,000,000
0
80,000,000
80,000,000
2,000,000
97,250,000.00
2,000,000
0.00 97,250,000.00
4,000,000
4,000,000
50,000,000
50,000,000
1,000,000
1,000,000
300,000
300,000
10,000,000
10,000,000
200,000
200,000
50,000
700,000
30,000,000
50,000
700,000
30,000,000
225
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
714-570
Opštinske i gradske komunalne takse
716
716-100
732
DRUGI POREZI
Komunalna taksa na firmu
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA
Donacije od međunarodnih organizacija
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA
VLASTI
Transferi od drugih nivoa vlasti
Tekući transfer
Kapitalni transfer
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na sredstva budžeta grada
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Sredstva ostvarena od davanja u zakup
poljoprivrednog zemljišta, odnosno
poljoprivrednog objekta u državnoj
svojini
Naknada za korišćenje šuma i šumskog
zemljišta
Komunalna taksa za korišćenje prostora
na javnim površinama ili ispred poslovnih
prostorija u poslovne svrhe
Komunalna taksa za korišćenje prostora
na javnim površinama za parkiranje
drumskih motornih i priključnih vozila na
uređenim i obeleženim mestima
Komunalna taksa za zauzeće javnih
površina građevinskim materijalom
Komunalna taksa za korišćenje obale u
poslovne svrhe
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I
USLUGA
Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u
korist nivoa gradova
Prihodi od naknade-konverzija prava
korišćenja u kor. nivoa gr.
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na
korišćenje nepokretnosti u državnoj
svojini koje koriste organi, gradovi i
indirektni korisnici njihovog budžeta
Gradske administrativne takse
Naknada za uređivanje građevinskog
zemljišta
Prihodi gradskih organa uprave
732-151
733
733-000
741
741-141
741-510
741-522
741-526
741-531
741-532
741-535
741-541
742
742-143
742-144
742-142
742-241
742-253
742-341
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
1,000,000
1,000,000
60,000,000
60,000,000
0
60,000,000
60,000,000
10,000
0
10,000
10,000
10,000
309,422,232
0
309,422,232
309,422,232
299,422,232
10,000,000
55,701,000
5,000,000
1,000,000
0
309,422,232
299,422,232
10,000,000
55,701,000
5,000,000
1,000,000
0
2,500,000
2,500,000
200,000
200,000
5,000,000
5,000,000
40,000,000
40,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000
1,000
341,072,000
0
341,072,000
1,000
1,000
70,000
70,000
1,000
1,000
5,000,000
5,000,000
300,000,000
300,000,000
36,000,000
36,000,000
226
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
743
743-324
743-341
743-342
745
745-141
811
811-141
911
911-141
911-451
921
921-951
NOVČANE KAZNE I ODUZETA
IMOVINSKA KORIST
Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne
prekršaje
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u
prekršajnom postupku za prekršaje
propisane aktom Skupštine grada, kao i
oduzeta imovinska korist u tom postupku
Prihodi od mandatnih kazni i kazni
izrečenih u upravnom postupku u korist
nivoa grada
MEŠOVITI I NEODREĐENI
PRIHODI
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
PRIMANJA OD PRODAJE
NEPOKRETNOSTI
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist
nivoa gradova
PRIMANJA OD DOMAĆIH
ZADUŽIVANJA
Primanja od emitovanja hartija od
vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa
gradova
Primanja od zaduživanja od poslovnih
banaka u zemlji u korist nivoa gradova
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE
FINANSIJSKE IMOVINE
Privatizacija
UKUPNO PRIHODI:
25,000,000
0
25,000,000
16,000,000
16,000,000
3,500,000
3,500,000
5,500,000
5,500,000
32,500,000
0
32,500,000
350,000,000
32,500,000
0
350,000,000
380,000,000
32,500,000
350,000,000
350,000,000
0
380,000,000
300,000,000
300,000,000
80,000,000
80,000,000
1,000
1,000
3,374,328,232
0
1,000
0
1,000
3,374,328,232
Član 9.
Rashodi i izdaci budžeta po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim
iznosima, i to:
Tabela 2. RASHODI I IZDACI
Ekonoms
ka
klasifikac
ija
1
41
VRSTA RASHODA
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
411 Plate i dodaci zaposlenih
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca
414 Socijalna davanja zaposlenima
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Sredstva iz
budžeta
3
643,303,000
522,748,000
93,572,000
11,712,000
Izdaci iz
sop.
prihoda
budž.
korisn.
4
96,237,000
73,137,000
13,100,000
6,000,000
Ukupno
5=3+4
739,540,000
595,885,000
106,672,000
17,712,000
227
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
42
44
45
46
47
48
49
50
61
415 Naknade za zaposlene
416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
417 Poslanički dodatak-dnevnice odbornika
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA
421 Stalni troškovi
422 Troškovi putovanja
423 Usluge po ugovoru
424 Specijalizovane usluge
425 Tekuće popravke i održavanje
426 Materijal
OTPLATA KAMATA
Otplata kamata domaćim poslovnim
441
bankama
SUBVENCIJE
Subvencije javnim nefinansijskim
451
korisnicima
DONACIJE I TRANSFERI
10,617,000
4,254,000
400,000
914,668,000
87,237,000
6,360,000
165,570,000
289,704,000
313,720,000
52,077,000
41,000,000
3,000,000
1,000,000
0
38,909,000
5,300,000
2,400,000
6,300,000
1,100,000
1,200,000
22,609,000
0
13,617,000
5,254,000
400,000
953,577,000
92,537,000
8,760,000
171,870,000
290,804,000
314,920,000
74,686,000
41,000,000
41,000,000
0
41,000,000
322,900,000
0
322,900,000
322,900,000
0
322,900,000
501,281,100
600,000
501,881,100
463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
369,481,100
100,000
369,581,100
465 Ostale donacije, dotacije i transferi
NAKNADE ZA SOCIJALNU
ZAŠTITU IZ BUDŽETA
472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
OSTALI RASHODI
481 Dotacije nevladinim organizacijama
482 Ostali porezi
REZERVE
499 Sredstva rezerve
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU
IMOVINU
500 Izdaci za nefinansijsku imovinu
OTPLATA GLAVNICE
611 Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO:
131,800,000
500,000
132,300,000
71,400,000
100,000
71,500,000
71,400,000
116,885,000
112,200,000
4,685,000
6,881,132
6,881,132
100,000
200,000
0
200,000
-
71,500,000
117,085,000
112,200,000
4,885,000
6,881,132
6,881,132
499,010,000
500,000
499,510,000
499,010,000
257,000,000
257,000,000
3,374,328,232
500,000
499,510,000
257,000,000
257,000,000
136,546,000 3,510,874,232
II POSEBAN DEO
Član 10.
Primanja i prihodi iz člana 1. ove Odluke, u iznosu od 3.374.328.232
dinara, sopstveni prihodi budžetskih korisnika iz člana 7. ove Odluke raspoređuju se za
finansiranje javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i bližim namenama i to:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
228
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Tabela 2a. RASHODI I IZDACI
Broj
pozicije
1
1
2
3
4
5
6
Ra
zd
eo
2
1
Gla
va
3
Fu
nkc
.
kla
sif.
4
1.1.
110
Ekonomska
klasifikacija
5
Sredstva iz
Budžeta
Izdaci iz
sop.prihoda
budž.korisn.
Ukupno
6
7
8
9=7+8
RAZDEO 1.
411-000
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
412-000
414-000
415-000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
416-000
7
8
417-000
422-000
423-000
9
424-000
10
O PI S
426-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5,872,000
5,872,000
1,051,000
1,051,000
20,000
100,000
20,000
100,000
Nagrade, zaposl. i ostali posebni rashodi
10,000
10,000
Poslanički dodatak-dnevnice odbornika
400,000
400,000
20,000
1,600,000
600,000
1,000,000
10,000
10,000
20,000
1,600,000
600,000
1,000,000
10,000
10,000
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
ostalo-reportaže, obezbeđenje
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali(kanc. materijal, rokovnici)
229
600,000
0
0
600,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
472-000
11
1.2.
12
13
14
15
16
17
18
19
Naknade iz budžeta -stipendije
UKUPNO GLAVA 1.1.
5,000,000
14,683,000
411-000
GRADONAČELNIK GRADA ŠAPCA
I GRADSKO VEĆE
Plate i dodaci zaposlenih
23,526,000
23,526,000
412-000
414-000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
4,211,000
4,211,000
10,000
10,000
50,000
50,000
200,000
1,700,000
85,000,000
3,000,000
800,000
500,000
1,200,000
200,000
1,700,000
85,000,000
3,000,000
800,000
500,000
1,200,000
110
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Nagrade zaposl. i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
gradonačelnik
članovi gradskog veća
prijem delegacija
pokloni za učesnike domaćih i stranih
manifestacija
Obaveze prema JP "Srbijagas"
ostalo
naknade članovima gradskog veća
Specijalizovane usluge
urbanistički planovi
letnji festival
mrtvozornici
ostalo
230
0
0
0
5,000,000
14,683,000
500,000
500,000
60,000,000
20,000,000
2,000,000
55,500,000
16,000,000
10,000,000
2,500,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
2,000,000
55,500,000
16,000,000
10,000,000
2,500,000
20,000,000
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
426-000
441-000
20
21
451-000
22
481-000
482-000
500-000
23
24
25
611-000
26
2
28
Subvencije
subvencije javnim preduzećima
program podsticaja i podrške
zapošljavanja
7,000,000
7,000,000
400,000
400,000
41,000,000
41,000,000
37,000,000
15,000,000
0
37,000,000
15,000,000
22,000,000
22,000,000
50,000
200,000
50,000
200,000
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
323,200,000
Bazen
Autobuska stajališta
Izgradnja nove zgrade JKP "Stari grad"
250,000,000
200,000
60,000,000
250,000,000
200,000
60,000,000
Praćenje objekata koji se finansiraju iz
raznih programa
13,000,000
13,000,000
Otplata glavnice domaćim kreditorima
257,000,000
257,000,000
UKUPNO GLAVA 1.2.
UKUPNO RAZDEO 1.
829,047,000
843,730,000
0
0
0
323,200,000
829,047,000
843,730,000
RAZDEO 2.
2.1.
27
Održavanje Letnjikovačke šume,
Kamička i kasarne
Materijali
Otplata kamata domaćim poslovnim
bankama
110
411-000
412-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
GRADSKA UPRAVA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
231
182,769,000
182,769,000
32,715,000
32,715,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
414-000
415-000
416-000
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
5,000,000
3,500,000
5,000,000
3,500,000
Nagrade zaposl. i ostali posebni rashodi
1,200,000
1,200,000
32
421-000
33
34
422-000
423-000
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
informisanje i oglasi
29
30
31
38,000,000
28,000,000
10,000,000
2,500,000
56,800,000
600,000
35,000,000
usavršavanje zaposlenih i ISO standardi
35
424-000
36
425-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
PTT raznošenje poreskih rešenja
održavanje računarske opreme
štamparske usluge
ostalo
geografsko informacioni sistem
Specijalizovane usluge
odvodnjavanje
moritoring kvaliteta vazduha u gradu
merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i održavanje
mesne kancelarije
gradska kuća
zgrada gradske uprave
232
0
0
38,000,000
28,000,000
10,000,000
2,500,000
56,800,000
600,000
35,000,000
1,500,000
1,500,000
3,600,000
1,500,000
2,500,000
10,500,000
1,600,000
20,383,000
5,000,000
3,100,000
100,000
12,183,000
11,200,000
2,500,000
2,200,000
1,000,000
3,600,000
1,500,000
2,500,000
10,500,000
1,600,000
20,383,000
5,000,000
3,100,000
100,000
12,183,000
11,200,000
2,500,000
2,200,000
1,000,000
0
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
426-000
37
463-000
38
472-000
39
482-000
500-000
40
41
2.2.
42
912
463-000
Stambeno komunalno
ostalo
Materijal
uniforme
kancelarijski materijal
benzin
500,000
5,000,000
30,000,000
1,000,000
7,000,000
14,000,000
časopisi, publikacije i stručna literatura
1,000,000
1,000,000
ostalo
7,000,000
7,000,000
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
(materijalno obezbeđenje)
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
oprema
UKUPNO GLAVA 2.1.
Osnovno obrazovanje
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposlenim i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
0
500,000
5,000,000
30,000,000
1,000,000
7,000,000
14,000,000
233
100,000
100,000
200,000
200,000
1,500,000
11,100,000
11,100,000
396,867,000
1,500,000
11,100,000
11,100,000
396,967,000
174,073,200
19,000,000
0
100,000
0
174,073,200
19,000,000
600,000
600,000
5,752,000
5,752,000
52,520,000
300,000
44,230,000
52,520,000
300,000
44,230,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2.3.
920
463-000
43
2.4.
44
45
820
411-000
412-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.2.
Srednje obrazovanje
775,200
20,000,000
5,425,000
3,471,000
22,000,000
174,073,200
0
775,200
20,000,000
5,425,000
3,471,000
22,000,000
174,073,200
Transferi ostalim nivoima vlasti
101,379,500
0
101,379,500
Naknade i troškovi zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrada zaposlenima i ostali posebni
rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru - takmičenja
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.3.
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
234
14,900,000
600,000
14,900,000
600,000
4,096,500
4,096,500
50,650,000
400,000
7,633,000
600,000
10,000,000
6,000,000
1,500,000
5,000,000
101,379,500
0
50,650,000
400,000
7,633,000
600,000
10,000,000
6,000,000
1,500,000
5,000,000
101,379,500
97,122,000
1,350,000
98,472,000
17,384,000
242,000
17,626,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
2.5.
58
59
60
61
62
63
64
65
66
414-000
415-000
416-000
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
482-000
500-000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za kulturu
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.4.
Fizička kultura
Plate i dodaci zaposlenih
810
411-000
412-000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
1,572,000
887,000
3,000,000
382,000
17,000,000
950,000
5,500,000
340,000
3,250,000
4,000,000
27,680,000
2,750,000
14,600,000
193,417,000
4,572,000
887,000
382,000
3,000,000
1,500,000
3,000,000
300,000
1,000,000
3,000,000
100,000
200,000
500,000
17,192,000
20,000,000
2,450,000
8,500,000
640,000
4,250,000
7,000,000
27,780,000
2,950,000
15,100,000
210,609,000
4,414,000
4,414,000
733,000
733,000
414-000
415-000
416-000
Socijalna davanja zaposlenima
Naknada za zaposlene
40,000
75,000
40,000
75,000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
10,000
10,000
421-000
423-000
424-000
425-000
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
235
500,000
550,000
40,000
10,000
100,000
600,000
550,000
40,000
10,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
426-000
481-000
482-000
500-000
67
68
69
70
2.6.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
90
411-000
412-000
Materijal
Dotacije nevladin. organizacija
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.5.
Socijalna zaštita
Plate i dodaci zaposlenih
450,000
95,000,000
5,000
10,000
101,837,000
100,000
450,000
95,000,000
5,000
10,000
101,937,000
2,236,000
2,236,000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
400,000
400,000
414-000
416-000
Socijalna davanja zaposlenima
100,000
100,000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
100,000
100,000
421-000
422-000
423-000
425-000
426-000
463-000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Transferi ostalim nivoima vlasti
Plate i dodaci zaposlenih
Naknade za zaposlene
Stalni troškovi
Tekuće popravke i održavanje
Ostali troškovi
Pomoć i nega u kući
Savetovalište
Sigurna kuća
1,000,000
200,000
500,000
500,000
500,000
84,008,400
14,670,000
60,000
1,600,000
500,000
300,000
12,700,000
956,000
1,955,400
1,000,000
200,000
500,000
500,000
500,000
84,008,400
14,670,000
60,000
1,600,000
500,000
300,000
12,700,000
956,000
1,955,400
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
236
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
472-000
81
481-000
82
2.7.
83
84
85
86
87
88
89
90
910
411-000
412-000
Jednokratne pomoći
Ogrev za korisnike
Subvencije korisnicima
Ostalo
Socijalno stanovanje
Dnevni boravak dece ometene u razvoju
(Kuća dobre volje)
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Naknade za socijalnu zaštitu
narodna kuhinja
rad klubova sa starim licima
Realizacija projekta stambenih potreba
izbeglica
Dotacije nevladinim organizacijama
UKUPNO GLAVA 2.6.
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
13,000,000
5,000,000
15,000,000
3,717,000
300,000
13,000,000
5,000,000
15,000,000
3,717,000
300,000
12,900,000
12,900,000
1,350,000
14,200,000
10,000,000
1,200,000
1,350,000
14,200,000
10,000,000
1,200,000
0
3,000,000
3,000,000
11,000,000
114,744,400
0
11,000,000
114,744,400
152,364,000
71,787,000
224,151,000
27,272,000
12,858,000
40,130,000
414-000
415-000
416-000
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
4,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000
7,000,000
8,000,000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
1,500,000
1,000,000
2,500,000
421-000
422-000
423-000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
20,864,000
200,000
1,890,000
2,000,000
800,000
1,800,000
22,864,000
1,000,000
3,690,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
237
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
424-000
425-000
426-000
472-000
91
92
93
94
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za socijalnu zaštitu
rođenje prvog, drugog i trećeg deteta
troškovi boravka trećeg deteta u vrtićima
500-000
95
2.8.
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
421
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.7.
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
2,600,000
6,000,000
5,950,000
24,000,000
18,000,000
500,000
100,000
19,409,000
0
3,100,000
6,100,000
25,359,000
24,000,000
18,000,000
6,000,000
6,000,000
21,500,000
273,140,000
21,500,000
389,394,000
116,254,000
8,992,000
8,992,000
1,610,000
1,610,000
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
50,000
500,000
50,000
500,000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
100,000
100,000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
421-000
422-000
423-000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
1,200,000
100,000
1,200,000
100,000
Usluge po ugovoru - protivgradni strelci
3,000,000
3,000,000
424-000
425-000
426-000
500-000
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.8.
50,000,000
500,000
400,000
2,500,000
68,952,000
50,000,000
500,000
400,000
2,500,000
68,952,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
238
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2.9.
760
Apotekarska ustanova Šabac
463-000
108
2.10. 740
463-000
109
111
112
113
114
115
116
117
118
20,000
tekuće popravke
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.9.
Dom zdravlja Šabac
0
20,000
10,000
10,000
20,000
0
10,000
10,000
20,000
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
10,000,000
0
10,000,000
rekonstrukcija objekata
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.10.
6,000,000
4,000,000
10,000,000
0
6,000,000
4,000,000
10,000,000
Regionalni centar za stručno
usavršavanje zaposlenih u
obrazovanju
2.11 920
110
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
411-000
412-000
Plate i dodaci zaposlenih
3,274,000
3,274,000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
586,000
586,000
414-000
415-000
416-000
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
150,000
300,000
150,000
300,000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
300,000
300,000
421-000
422-000
423-000
424-000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
1,000,000
250,000
4,000,000
100,000
239
200,000
100,000
1,500,000
300,000
1,200,000
350,000
5,500,000
400,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
121
425-000
426-000
465-000
122
123
124
472-000
481-000
500-000
119
120
2.12. 160
411-000
412-000
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Naknade za socijalnu zaštitu
Dotacije nevladinim organizacijama
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.11.
Kancelarija za mlade
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
414-000
415-000
416-000
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
481-000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknada za socijalnu zaštitu
Dotacije nevladinim organizacijama
Ukupno glava 2.12
SVEGA RAZDEO 2.
3
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
100,000
300,000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
RAZDEO 3.
240
50,000
50,000
100,000
10,560,000
100,000
200,000
200,000
500,000
200,000
200,000
2,600,000
50,000
50,000
100,000
13,160,000
827,000
827,000
148,000
148,000
20,000
5,000
20,000
5,000
2,000
2,000
100,000
100,000
820,000
2,300,000
100,000
100,000
50,000
100,000
4,672,000
1,449,662,100
100,000
100,000
820,000
2,300,000
100,000
100,000
50,000
100,000
4,672,000
1,585,908,100
0
136,246,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
330
411-000
412-000
138
139
414-000
415-000
416-000
140
141
142
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
143
144
145
146
147
148
149
150
4
152
153
154
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 3.
3,868,000
3,868,000
692,000
692,000
100,000
20,000
100,000
20,000
100,000
100,000
200,000
60,000
10,000
1,000
10,000
100,000
10,000
50,000
5,221,000
200,000
60,000
10,000
1,000
10,000
100,000
10,000
50,000
5,221,000
0
RAZDEO 4.
473
151
GRADSKO JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
411-000
412-000
414-000
415-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
TURISTIČKA ORGANIZACIJA
GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
5,984,000
5,984,000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
1,070,000
1,070,000
50,000
10,000
50,000
10,000
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
241
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
416-000
155
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
156
157
158
159
160
161
162
482-000
500-000
163
164
5
166
167
168
100,000
100,000
800,000
20,000
1,000,000
23,830,000
50,000
400,000
800,000
20,000
1,000,000
23,830,000
50,000
400,000
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 4.
20,000
50,000
33,384,000
300,000
300,000
300,000
20,000
50,000
33,684,000
RAZDEO 5.
5.1.
165
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
130
411-000
412-000
414-000
415-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
SREDSTVA ZA INVESTICIONA
ULAGANJA U OBJEKTE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
I OPŠTU KOMUNALNU
POTROŠNJU I SUBVENCIJE
JAVNIM PREDUZEĆIMA
Direkcija za puteve
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
242
255,000,000
9,000,000
0
255,000,000
9,000,000
1,700,000
1,700,000
200,000
80,000
200,000
80,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
416-000
169
421-000
422-000
423-000
425-00
426-000
482-000
511-330
170
171
172
173
174
175
176
5.2.
630
451-000
177
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Kapitalno održavanje saobraćajnih
objekata
JKP "Vodovod" - Šabac
178
660
411-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
200,000
1,833,000
60,000
1,500,000
217,000,000
8,227,000
200,000
1,833,000
60,000
1,500,000
217,000,000
8,227,000
200,000
15,000,000
15,000,000
60,600,000
0
60,600,000
Subvencije javnim nef. pred. i instituc.
60,600,000
0
60,600,000
Tekuće održavanje slivničke mreže
Izgradnja vodovodne infrastrukturevodosnabdevanje.
10,000,000
10,000,000
11,600,000
11,600,000
Kapitalno održ. vodovodne infrastrukture
- otpadne vode
otpadne vode
KFV
Prigradska naselja
sekundarna kanalizaciona mreža
5.3.
200,000
JP za upravljanje građevin. zemljištem
Plate i dodaci zaposlenih
243
11,500,000
9,500,000
2,000,000
27,500,000
27,500,000
468,450,000
22,500,000
0
0
0
11,500,000
9,500,000
2,000,000
27,500,000
27,500,000
468,450,000
22,500,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
412-000
179
414-000
415-000
416-000
180
181
182
183
184
185
186
421-000
422-000
423-000
424-900
187
188
189
425-000
426-000
465-000
190
191
472-000
500-000
5.4.
192
620
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
4,000,000
400,000
140,000
400,000
140,000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
1. higijena
2. zelenilo
3. gradska plaža
4. ostalo
Javna rasveta
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
200,000
200,000
4,540,000
200,000
3,400,000
134,600,000
90,000,000
28,000,000
7,000,000
9,600,000
75,000,000
650,000
4,540,000
200,000
3,400,000
134,600,000
90,000,000
28,000,000
7,000,000
9,600,000
75,000,000
650,000
111,800,000
111,800,000
Naknade za socijalnu zaštitu
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
220,000
110,800,000
12,000,000
0
220,000
110,800,000
12,000,000
12,000,000
0
12,000,000
12,000,000
2,000,000
10,000,000
0
12,000,000
2,000,000
10,000,000
451-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
4,000,000
Subvencije javnim nef. pred. i instituc.
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
toplifikacija
244
0
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5.5.
160
451-000
193
5.6.
Subvencije javnim nef.pred. iinstituc.
JSP "Stan"
610
451-000
194
5.7.
Subvencije javnim nef.pred. iinstituc.
Izgradnja zgrada i objekata-održavanje
fasada
JKP "Stari grad"
133
451-000
195
5.8.
Subvencije javnim nef. pred. i instituc.
novo groblje
deponija
psi lutalice
Prihvatilišta za pse
tržnica i pijace
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "SPORTSKI CENTAR" - Šabac
860
451-000
196
5.9.
451-000
Subvencije javnim nef.pred. i instituc.
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "Srem-Mačva"
Subvencije javnim nef.pred.i inst.
451-000
JP RTV "Šabac"
Subvencije javnim nef.pred. i inst.
510
197
5.10. 830
198
40,000,000
JKP "Parking"
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
245
0
40,000,000
40,000,000
40,000,000
31,000,000
0
31,000,000
31,000,000
0
31,000,000
31,000,000
31,000,000
69,600,000
0
69,600,000
69,600,000
0
69,600,000
10,483,000
7,500,000
18,717,000
3,700,000
3,000,000
26,200,000
57,900,000
0
10,483,000
7,500,000
18,717,000
3,700,000
3,000,000
26,200,000
57,900,000
57,900,000
0
57,900,000
17,000,000
40,900,000
10,000,000
10,000,000
4,800,000
4,800,000
0
0
17,000,000
40,900,000
10,000,000
10,000,000
4,800,000
4,800,000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
1,009,350,000
SVEGA RAZDEO 5.
6
6.1.
320
200
6.2.
840
465-000
481-000
SREDSTVA ZA PRENOS
NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA, FONDOVIMA
I MESNIM ZAJEDNICAMA
Ostale tekuće donacije, dotacije i
transferi mesnim zajednicama
Dotacije nevladinim organizacijama
političke partije
akcioni planovi za uključivanje roma na
lokalnom nivou
ostali
pomoć crkvenim opštinama pod zaštitom
6.3.
620
500-000
7
202
203
1,009,350,000
RAZDEO 6.
199
201
0
Sredstva samodoprinosa
SVEGA RAZDEO 6.
20,000,000
6,000,000
4,000,000
20,000,000
0
6,000,000
4,000,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
100,000
26,100,000
0
100,000
26,100,000
0
136,546,000
1,000,000
5,881,132
6,881,132
3,510,874,232
RAZDEO 7.
499-110
499-120
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
SREDSTVA REZERVI
Stalna rezerva
Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7.
UKUPNI RASHODI:
246
1,000,000
5,881,132
6,881,132
3,374,328,232
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
III POSEBNE ODREDBE
Član 11.
Višak prihoda – suficit iz prethodne godine, koristiće se u 2014. godini
za izmirenje preuzetih obaveza koje su bile predviđene Odlukom o budžetu za 2013.
godinu, a za koje su budžetski korisnici preuzeli obaveze u okviru propisanih kvota i
obezbeđenih finansijskih sredstava za 2013. godinu.
Član 12.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 1.000.000
dinara u 2014. godini.
Gradonačelnik odlučuje o korišćenju sredstava stalne rezerve za namene
utvrđene u članu 70. Zakona o budžetskom sistem.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se
Skupštini grada uz Završni račun budžeta.
Član 13.
U tekuću budžetsku rezervu planiraju se sredstva u iznosu od 5.881.132
dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezrve koristiće se za neplanirane aproprijacije
ili za namene za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu dovoljne.
Odluku o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi
gradonačelnik.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećane aproprijacije
direktnih korisnika za određene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su
sredstva usmerena.
Sredstva tekuće budžetske rezerve opredeljuju se najviše do 2% ukupnih
i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.
Član 14.
Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je gradonačelnik.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik ili lice koje on
ovlasti.
Član 15.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom za
funkcionisanje organa lokalne samouprave odgovoran je gradonačelnik ili lice koje on
ovlasti.
Član 16.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromesečnim planovima koje donosi
nadležni organ za finansije.
Direktni korisnik sredstava budžeta može vršiti plaćanja u granicama
propisanih kvota za svako tromesečje.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
247
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Član 17.
Sredstva raspoređena za finansiranje programa korisnika budžeta,
prenosiće se korisnicima na osnovu njihovih zahteva u skladu sa odobrenim kvotama u
tromesečnim planovima budžeta.
Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za
plaćanje.
Član 18.
Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom
Odlukom samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i
preneta.
Član 19.
Na teret budžetskih sredstava korisnik može preuzimati obaveze samo do
iznosa aproprijacije utvrđene ovom Odlukom.
Član 20.
Gradonačelnik može doneti Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa
članom 61. Zakona o budžetskom sistemu.
Član 21.
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev organa za finansije stave na
uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o
ostvarivanju prihoda i izvršenju rashoda u određenom periodu.
Budžetski korisnici (direktni i indirektni) su dužni da obaveste Skupštinu
grada o svim promenama.
Član 22.
Gradonačelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o
budžetu, kao i o stanju i korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, najmanje jednom
godišnje.
Član 23.
Sredstva raspoređena ovom Odlukom prenose se korisnicima srazmerno
ostvarenim prihodima budžeta.
Ukoliko se u toku godine primanja budžeta smanje, izdaci će se
izvršavati po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem
nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika
budžetskih sredstava.
Član 24.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
248
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
planiranom iznosu, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda, neće se izvršavati na teret
sredstava budžeta.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu
većem od planiranog iznosa, mogu koristiti ta sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i
ostvarena, a za namene utvrđene odlukom.
Član 25.
Korisnici budžetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava
budžeta planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu ostvareni
iznos ušteda koristiti.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog člana ne mogu se isplatiti u
iznosu većem od iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda korisnika
budžetskih sredstava, i to na kraju budžetske godine.
Član 26.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, u 2014. godini
obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala odnosno
ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.
Član 27.
Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim
nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12).
Član 28.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2014.
godini koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj
38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 93/2012).
Član 29.
Sredstva koja se 31. decembra 2013. godine nalaze na računima direktnih
i indirektnih korisnika sredstava budžeta usmeravaju se na konsolidovani račun trezora
grada.
Korisnici budžetskih sredstava do 31. januara 2014. godine preneće na
račun budžeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2013. godini.
Član 30.
U slučaju da za izvršavanje određenog plaćanja korisnika sredstava
budžeta nije postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budžet grada.
Član 31.
U slučaju nedovoljnog priliva sredstava budžeta, koje može da nastane
usled neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima gradonačelnik može da se
zaduži u skladu sa članom 35. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS“ br.
61/2005, 107/2009 i 78/2011). Odluku o zaduživanju donosi gradonačelnik.
Odluku o korišćenju zajma donosi gradonačelnik.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
249
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Član 32.
Gradonačelnik grada donosi odluku o zaduživanju za kapitalne
investicije do iznosa koji ne može biti veći od 20% ukupno ostvarenih prihoda budžeta
u 2014. godini.
Član 33.
Direktni i indirektni korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor u
državnoj svojini, a finansiraju se sredstvima budžeta, ne plaćaju zakup u 2014. godini.
Član 34.
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima po članu 79. Zakona
o budžetskom sistemu sastavni je deo završnog računa za 2014. godinu.
Član 35.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u „Službenom listu
grada Šapca“.
Član 36.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 1.
januara 2014. godine.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj : 020-153/2013-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Slobodan Mirković
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
250
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), Gradonačelnik grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2011. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2011. godini u
gradu Šapcu.
I Nabavka dobara
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Autobuska stajališta:
Opis
veća autobuska stajališta
manja autobuska stajališta
jed.mere
komad
komad
količ.
5
5
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.350.000,00 dinara
2. Ogrev za osnovne škole:
Opis
ugalj
jed.mere
tona
količ.
950
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 6.650.000,00 dinara
3. Zakup klizališta
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.400.000,00 dinara
4. Zakup razglasnog i svetlosnog sistema i bine za letnji festival
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
5. Sadnice trešanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 25.000.000,00 dinara
II Nabavka usluga
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
251
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Prevoz uglja za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
2. Održavanje kompleksa Letnjikovačka šuma
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
3. Održavanje korita reke Kamičak i kompleksa stare kasarne na Savi u toku 2011.
godine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
4. Revizija završnog računa budžeta grada Šapca za 2010. godinu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 800.000,00 dinara
5. Izrada Generalnog projekta izgradnje međunarodne luke Šabac
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.084.700,00 dinara
6. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji i
dogradnji zatvorenog bazena u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.300.000,00 dinara
7. Studija opravdanosti uvođenja koncepta objedinjene naplate usluga javnih preduzeća
Grada Šapca
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
II Nabavka radova
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Rekonstrukcija, sanacija, adaptacija i dogradnja zatvorenog bazena u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 225.000.000,00 dinara
2. Rekonstrukcija prilaznog puta za centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih
voda (CPPOV) na teritoriji Grada
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 8.200.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
252
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
3. Građevinski radovi na objektima osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanova kulture.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 91.650.000,00 dinara
4. Periodično održavanje – poboljšavanje kolovoza regionalnog puta R-208
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 37.000.000,00 dinara
5. OŠ „Kralj A. Karađorđević“ Prnjavor, izdvojeno odeljenje Ribari
Rekonstrukcija krova, podova i krečenje
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.300.000,00 dinara
6. OŠ „Nikolaj Velimirović, Matična škola
Druga faza dogradnje škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 15.000.000,00 dinara
7. OŠ „Laza K. Lazarević,
a) Matična škola
1. rekonstrukcija sanitarnih čvorova
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
8. OŠ „Dositej Obradović“ Volujac, izdvojeno odeljenje Metlić II
20
izgradnja sanitarnih čvorova i rekonstrukcija krova
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
9. OŠ „Dositej Obradović“ Volujac, izdvojeno odeljenje Sinošević
-dogradnja nastrešnice, fasada
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
10. OŠ „Vuk Karadžić“ Kasarske livade
11
zamena stolarije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 300.000,00 dinara
11. OŠ „Vuk Karadžić“ Tabanović
11
rekonstrukcija sanitarnih čvorova, sanacija vlage
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
12. OŠ „Vuk Karadžić“ M. Pričinović
1. druga faza rekonstrukcije
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
253
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.000.000,00 dinara
13. OŠ „Jevrem Obrenović“ izdvojeno odeljenje Mrđenovac
1. rekonstrukcija krova, fasada
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.050.000,00 dinara
14. Muzička škola „Mihailo Vukdragović“
1. druga faza rekonstrukcije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
15. Tehnička škola
2 rekonstrukcija sanitarnih čvorova
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
16. Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika
1. zamena stolarije, fasada
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
17. Građevinski radovi na izgradnji objekta ambulante, apoteke i kancelarije mesne
zajednice na Letnjikovcu
- procenjena vrednost nabavke bez pdv: 21.000.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2011. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2011. godinu, a deo sredstava za nabavku radova
pod tačkom 1. biće obezbeđen ugovorom između Grada Šapca i Ministarstva životne
sredine i prostornog planiranja sa jedne strane i Fonda za razvoj Republike Srbije sa
druge strane.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), gradonačelnik grada Šapca, donosi dopunu
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
254
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
PLANA
javnih nabavki u 2011. godini
I
U Planu javnih nabavki za 2011. godinu, broj 404-1-1/11-03 od 06.01.2011.
godine, vrši se sledeća dopuna:
u okviru nabavke dobara, posle stavke 4. dodaje se nova stavka:
5. Kontejneri za smeće
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.271.186,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju stavke 5. obezbeđena su ugovorom o sufinansiranju
prevencije nastanka novih deponija na teritoriji grada Šapca, zaključenim između
Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Fonda za zaštitu životne
sredine i grada Šapca.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), načelnik Gradske uprave grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2011. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2011. godini u
Gradskoj upravi grada Šapca.
I Nabavka dobara
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
255
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
1. Kancelarijski materijal:
Opis
CD-R 700MB u plastičnoj kutiji
CD-RW 700MB u plastičnoj kutiji
DVD-R
u plastičnoj kutiji
DVD-RW
u plastičnoj kutiji
ading rolna 5,7
arhivska knjiga
arhivska fascikla sa pantljikom - po uzorku
baterije alkalne 1,5V 4/1
baterije alkalne AAA 1,5 V
boja za RISOGRAPH CR 1610- crna plastična teglica=0,8 kg
bušač akata srednji
visoki karo papir A-3
grafitne mine za tehničku olovku 0,5 mm
gumica
digitron na baterije sa više operacija
dnevnik blagajne ncr
ekspediciona knjiga
završni račun
zarezač za olovke -metalni
izjava o kućnom domaćinstvu
indigo mašinski -plastificirani
indigo rolne za faks (panasonik KXFP 207)
interna dostavna knjiga
jastuče za pečat veliko
jastuče za pečat srednje
jemstvenik
kanap srednji
kancelarijske makaze srednje
ketridž za štampač Canon iP 1800
ketridž za štampač HP 840 kolor
ketridž za štampač HP 840 crni
ketridž za štampač HP 845 kolor
ketridž za štampač HP 845 crni
ketridž za štampač HP DeskJet 5550-kolor-HPoriginal
ketridž za štampač HP DeskJet 5550-crni-HP original
ketridž za štampač Lexmark X 2650-crni
ketridž za štampač Lexmark X 2650-kolor
ketridž za štampač HP Office Jet K 7100- HP original
ketridž za štampač HP DeskJet 5940-crni
klamerice 23/6
klamerice 23/8
klamerice 24/6
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
pakov.
komada
teglica
komad
ris
fiola
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
kutija
komad
komad
komad
komad
klupko
klupko
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
kutija
kutija
količ.
750
5
700
1
200
1
3.000
27
20
50
6
50
50
69
10
25
15
5
20
5.000
10
10
15
5
30
10
20
18
3
11
11
1
1
10
10
3
3
2
2
5
5
600
256
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
knjiga izdatih računa
obr.KIR (sa pdv)
knjiga primljene pošte
knjiga primljenih računa obr.KPR (sa pdv)
knjiga putnih naloga za putničko vozilo A-4 ncr
knjiga računa A-4 ncr
koverti – beli B-65
koverti – žuti 1000 AD
koverti – žuti 400 x 300
koverti – plavi B-65
koverti – roze B-5
koverti amerikan bez prozora
koverti po ZUP-u
korektor 2/1
kutija za smeštaj CD sa ključem za oko 100 diskova
lenjir 30 cm
lepak za papir u tubi
lepak oho
lupe 5x
magnetna kutija za spajalice
marker (crni, crveni, plavi)
mastilo za naliv pero crno
mastilo za pečate - plavo
mastilo za ploter HP Designjet 130 (pet boja)
mastilo za štampač HP DeskJet 1220C kolor-HP original
mastilo za štampač HP DeskJet 1220C crno-HP original
mastilo za štampač HP Office Jet K 7100 kolor
mastilo za štampač HP Office Jet K 7100 crno
matična knjiga venčanih A3, tvrd povez 400 str.
matična knjiga rođenih A3, tvrd povez 400 str.
matična knjiga umrlih
A3, tvrd povez 400 str.
matrica za RISOGRAPH CR 1610 u rolni
mesečna knjiga zarada - karnet
miš za računar – optički USB
naliv pero sa punjenjem mastila
nalog blagajni da isplati
nalog blagajni da naplati
nalog za isplatu obr.br.2
nalog za prenos obr.br.3 kompjuterski 1+1
nalog za prenos obr.br.3 ncr
nalog za uplatu obr.br.1
nalog za uplatu obr.br.1 kompjuterski 1+1
obrazac br. 1 izveštaj o povredi na radu
obrazac M-1 (prijava, odjava osiguranika za zaposlene koji
obavljaju privremene i povremene poslove)
obrazac M (prijava, promena i odjava na obavezno socijalno
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
rolna
komad
komad
komad
komad
komad
blok
kutija
blok
blok
kutija
komad
komad
1
24
1
15
3
80
5.000
300
25.000
8.000
600
30.000
200
5
1
40
5
2
8
150
30
123
5
12
12
12
12
20
50
50
50
5
30
20
20
20
25
11
145
218
10
20
100
komad
350
257
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
osiguranje)
obrazac ROD-1 (prijava obveznika plaćanja doprinosa)
obrazac M-4 grupni
obrazac M-4 pojedinačni
obrazac M-8 pojedinačni
obrazac NZ-1
obrazac PP OD
obrazac PP OD-1
obrazac PP OPJ-1
obrazac PP OPJ-2
obrazac PP OPJ-6
obrazac PP OPJ-8
obrazci PP OPJ
obrazac PPI-1
obrazac PPI-2 - uspravni
ovlaživač pvc
olovka grafitna HB
otpremnica A-5 ncr
pak papir
pantljika za merenje 50 m
pantljika za računsku mašinu - crna
pantljika za računsku mašinu - crno-crvena
papir za laserske, inkjet štampače, printere i kopir aparate
x A-4 80 gr/m2 beli
papir 80 gr. rolne za HP DesingJet 130 610mm (50m)
papir 80 gr. rolne za HP DeskJet 1220 C 325mm (50m)
papir za laserske, inkjet štampače, printere i kopir aparate
x A-3 80 gr/m2 beli
paragon blok
pelir papir
personalni dosije
petometar
podloga za miša
popis akata A3
popisna lista osnovnih sredstava
priznanica A-5 ncr
razmernik
rasheftivač
revers ncr A-5
revers arhivskog depoa
registar matične knjige A4, tvrd povez 200 str.
registrator A-4 uski
registrator A-4 široki
ribon „brother“ Ax10 za elektr.pisaću mašinu
ribon za štampač Epson DFX 9000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
500
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
tabak
komad
komad
komad
ris
40
30
80
50
200
100
130
80
20
100
20
270
50
3.000
32
125
20
60
1
12
5
2.200
500
komad
komad
ris
15
10
50
komad
ris
komad
komad
komad
komad
blok
komad
komad
komad
blok
komad
komad
komad
komad
komad
komad
20
15
25
5
36
1.000
1
99
2
10
4
500
30
50
400
10
10
258
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ribon za štampač Epson FX 2190
ribon za štampač Epson FX 880
ribon za štampač Epson FX 890
ribon za štampač Epson LQ 300
ribon za štampač Printronix P 300
sveska A-4 abecednik u linije
sveske A-4 tvrdi povez visoki karo
sveske A-5 tvrdi povez u kocke
selotejp traka 15x33
selotejp traka 25x66
signir
signir 4/1 (četiri boje u pakovanju)
skraćeni delovodnik 100 lista
smrtovnica
spajalice
specifikacija za OPJ
spisak za isplatu zarada
stalak za selotejp traku 25x66
tastatura za računar USB ulaz ćirilična
tehnička olovka 0,5 mm metalna sa uvlačećim vrhom
toner za printer Canon LBP 800
toner za fotokopir aparat Canon 3035 IR
toner za fotokopir aparat Canon 3235 IR
toner za fotokopir aparat Canon NP 7161
4/1
toner za fotokopir aparat Toshiba estudio 203
toner za štampač HP 4200 - HP original
toner za štampač HP LaserJet 1022
toner za štampač HP LaserJet P 2015 n- HP original
toner za štampač HP LaserJet P 2055 dn- HP original
toner za štampač HP LaserJet P 2030 dn
toner za štampač HP LaserJet 1005
toner za štampač HP LaserJet 1006
toner za štampač HP LaserJet 1010
toner za štampač HP LaserJet 1018
toner za štampač HP LaserJet P1102
toner za štampač HP LaserJet P 4015 tn - HP original
toner za štampač HP LaserJet P 4015 dn - HP original
toner za štampač HP P 4014n- HP original
toner za štampač HP M 1120 MFP
toner za štampač Lexmark E120
toner za štampač Lexmark E232
toner za štampač Samsung ML 1610
toner za štampač Samsung SCX – 4521 F -original
toner za štampač Samsung SCX – 4500 -original
toner za štampač HP Color LaserJet CP 1215 – HP original
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
pakov.
komad
komad
kutija
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
6
15
15
15
20
12
50
30
300
150
80
45
35
2.000
400
660
20
1
20
50
3
20
20
10
5
10
2
50
35
20
20
5
15
25
20
10
8
15
40
20
11
50
15
12
1
259
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
traka za pisaću mašinu mehaničku-crna
trouglovi profesionalni (90-45-45)
trouglovi profesionalni (90-60-30)
tuš za rapidograf „rotring“ crni
ulošci za hemijske olovke –parker plavi
ulošci za hemijske olovke –pvc uložak plavi
ulošci za hemijske olovke –pvc uložak crveni
upisnik za overu potpisa, prepisa i rukopisa
faks rolna
fascikla kartonska bela
fascikla kartonska u boji
fascikla PVC sa metalnim mehanizmom
flomaster obični 12/1
folija PVC
„L“
folija PVC „U“ 11 rupa
folije za plastifikaciju 111x80 125 mic
folije za plastifikaciju A4 80 mic
folija za zdravstvenu knjižicu
fleš memorija 2 gb
hemijska olovka obična (da se menja uložak)
heft mašina metalna srednja
heft mašina metalna veća
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
pakov.
komad
komad
pakovanje
pakovanje
komad
komad
komad
komad
komad
30
3
3
10
85
1.200
200
60
100
1.468
40
200
50
200
700
5
10
250
15
500
50
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.500.000,00 dinara
2. Odeća i uniforme:
Opis
Osnovna uniforma-muška
Osnovna uniforma-ženska
Dodatna uniforma-muška
Dodatna uniforma-ženska
Svečana uniforma-muška
Svečana uniforma-ženska
Radni kombinezoni
Uniforme za matičare - zimske
Uniforme za matičare - letnje
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
količ.
14
1
14
1
14
1
2
13
13
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
3. Gorivo:
Opis
benzin MB-95
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
mere
litar
količ.
13.500
260
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
bezolovni benzin BMB 95
dizel D-2
evro dizel
litar
litar
litar
60.000
12.000
12.000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 10.300.000,00 dinara
4. Materijal za prevozna sredstva:
Opel Vectra 2.2 c benzin 2004. god.
Opis
destilovana voda
1 l.
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
auto guma 215/65 R16 -letnja
auto guma 215/65 R16 -zimska
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 10w 40 polusintetičko 1 l.
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
prva pomoć
lanci za sneg
Peugeot 407 2.0 benzin 2005. god.
Opis
destilovana voda 1 l.
antifriz 100% 1 l.
auto guma 205/60 R16 -letnja
auto guma 205/60 R16 -zimska
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
litar
komad
komad
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komplet
komplet
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
komad
komad
litar
komad
komad
količ.
10
5
40
12
12
4
4
1
10
10
10
10
15
3
1
1
1
1
1
1
1
1
količ.
20
20
4
4
50
12
12
261
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 5w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
patosnice - gumene
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
aluminijumska felna R17
aparat za gašenje požara 1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
Passat
2.0 dizel 2007. god.
Opis
destilovana voda 1 l.
auto guma 235/45 R17 -letnja
auto guma 235/45 R17 -zimska
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter nafte
filter za polen
motorno ulje 5w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
čelične felne
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komplet
komplet
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
komad
komad
litar
litar
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
10
10
10
10
20
1
3
2
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
količ.
10
4
4
10
40
12
12
2
10
10
10
10
10
15
1
4
3
1
1
1
1
1
1
262
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
aparat za gašenje požara
prva pomoć
lanci za sneg
1.000 ml.
Fiat tempra dizel 1997. god.
Opis
auto guma 185/65 R14 -letnja
auto guma 185/65 R14 -zimska
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
motorno ulje 20w 50 sintetičko 1 l.
podizač stakla na prednjim vratima
fluo prsluk
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
aditiv za naftu 1 l.
šoferšajbna sa kederom prednja
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
komad
komplet
komplet
broj automobila: 1
jed.
mere
komad
komad
litar
litar
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
litar
komad
komad
komplet
komplet
1
1
1
količ.
4
4
20
30
12
12
1
10
10
10
50
1
1
3
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
Lada-Niva 1.7 benzin 2005. god. opšta uprava broj automobila: 1
Opis
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
antifriz 100% 1 l.
mirišljave jelkice
motorno ulje 20w 40 sintetičko 1 l.
filter za ulje
filter za vazduh
filter za gorivo
metlice brisača -prednje
metlice brisača - zadnje
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
mere
litar
litar
komad
litar
komad
komad
komad
par
komad
količ.
20
10
12
25
6
6
6
2
2
263
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
auto guma – spoljna 185/75 R16
auto guma - unutrašnja
Jugo tempo 55
M+S
1.1. 1997. god.
Opis
auto guma - spoljna -zimska 145/13
mirišljave jelkice
metlice brisača -prednje
metlice brisača -zadnje
sijalice
ulje za menjač SAE 90
svećice
filter za ulje
filter za vazduh
filter za gorivo
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
destilovana voda
1 l.
motorno ulje 15w 40 SAE
1 l.
komad
komad
urbanizam
broj automobila: 1
jed.
količ.
mere
komad
4
komad
12
par
2
komad
2
komplet
1
litar
4
komplet
1
komada
3
komad
3
komad
3
litar
5
litar
6
litar
6
litar
10
Jugo tempo 55 1.1. 1996. god. stamb.-kom. broj automobila: 2
Jugo koral 1.1. 2005. god.
stamb.-kom. broj automobila: 5
Opis
jed.
mere
auto guma - spoljna 145/13
M+S
komad
mirišljave jelkice
komad
antifriz 100% 1 l.
litar
destilovana voda 1 l.
litar
filter za ulje
komad
filter za vazduh
komad
patosnice - gumene
garnitur.
svećice
komplet
metlice brisača -prednje
par
metlice brisača -zadnje
komad
predfilter za gorivo
komad
strugač za skidanje leda
komad
sprej za odleđivanje stakla
komad
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
litar
jelenska koža
komad
auto-sirena
komad
prednji branik sa pokazivačima pravca za
komad
Jugo tempo 55 1.1.
akumulator 12V 45 A
komad
motorno ulje 20w 60 SAE
1l.
litar
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
4
4
količ.
24
42
28
48
7
7
7
7
7
7
7
7
7
20
7
2
2
2
60
264
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ulje za menjač SAE 90
ulje za kočnice UK 2
litar
litar
0,250 lit.
Zastava 101 Skala 2005. god.
Opis
druš.delat.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
svećice
metlice brisača -prednje
motorno ulje 15w 40 SAE
1 l.
auto guma - spoljna 145/13 M+S
patosnice - gumene
Škoda fabia new 2008. god.
Opis
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
komad
komad
komad
komad
komplet
par
litar
komad
garnit.
benzin skup.poslovi
destilovana voda 1 l.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
miris za unutrašnjost kola
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 10w 40 sintetičko 1 l.
auto guma 185/60 R14 -zimska
auto guma 185/60 R14 -letnja
fluo prsluk
patosnice - gumene
tečnost za skidanje fleka sa vetrobana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
presvlake
aluminijumske felne 17“
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
24
4
količ.
6
12
5
3
5
3
3
20
4
1
broj automobila: 1
jed.
količ.
mere
litar
20
litar
20
komad
12
komad
12
komad
10
komad
10
komad
10
komad
10
litar
20
komad
4
komad
4
komad
1
garnit.
2
komad
3
komad
2
komad
2
komad
1
komad
1
komad
1
litar
50
komad
1
komad
4
komad
1
komplet
1
komplet
1
265
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Pežo 206 2009. god. benzin skup.poslovi
Opis
destilovana voda 1 l.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
miris za unutrašnjost kola
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
auto guma 185/65 R14 -zimska
auto guma 185/65 R14 -letnja
motorno ulje 10w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
patosnice - gumene
tečnost za skidanje fleka sa vetrobana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
presvlake
aluminijumske felne 17“
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
Dačija Sandero 2010. god. benzin
Opis
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komplet
komplet
kom. policija
destilovana voda 1 l.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
auto guma 185/65 R15 -zimska
motorno ulje 10w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
patosnice - gumene
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
količ.
20
20
12
12
10
10
10
10
4
4
20
1
2
3
2
2
1
1
1
50
1
4
1
1
1
broj automobila: 5
jed.
količ.
mere
litar
100
litar
100
komad
60
komad
20
litar
100
komad
5
garnit.
5
komad
5
komad
5
komad
5
komad
5
266
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
baterijska lampa
tečnost za staklo (antimraz)
presvlake
aparat za gašenje požara
prva pomoć
lanci za sneg
1 l.
1.000 ml.
komad
litar
komad
komad
komplet
komplet
5
100
5
5
5
5
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.850.000,00 dinara
5. Materijali za održavanje higijene:
Opis
WC sanitar
alkohol medicinski 1 l.
brisko-deo za brisanje (froncle)
brisko-štapovi
vata 100 gr.
vileda brisači za prozore
vim 750 gr. - tečni
deterdžent u kutiji 0,5 kg.
đubrovnik plastični
kesa za smeće dužine 1m 10/1
korpa plastična za otpatke
krema za ruke 100 ml.
krpa – flanel
krpa sunđerasta -truleks 3/1
kuhinjska krpa-pamučna
magična krpa
metla za čišćenje - velika
metla za čišćenje - velika
(od veštačkog vlakna)
uložak za metlu za čišćenje (od veštačkog vlakna)
lopata za čišćenje snega
osveživač za WC šolju tečni - komplet
osveživač prostora sa tajmerom
osveživač prostora «Kimberli klark» uložak
osveživač prostorija u spreju
papirni tanjiri srednji 25/1
parafinsko ulje 1 l.
plastična kanta za vodu (oko 10 litara)
plastična čaša
0,1 l.
plastična čaša
0,2 l.
pronto sprej
rukavice gumene
rukavice gumene htz kožne
salvete 33x33 troslojne 25/1
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
mere
komad
litar
komad
komad
pakovanje
komplet
komad
kutija
komad
pakovanje
komad
komad
metar
pakovanje
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
pakovanje
litar
komad
komad
komad
komad
par
par
pakovanje
količ.
510
74
238
58
141
10
126
132
20
1.000
30
140
120
60
50
156
20
12
30
1
300
5
6
80
10
10
20
200
300
30
136
2
20
267
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
sapun za ruke 100 gr.
sona kiselina 1 l.
sredstvo za održavanje laminata
sredstvo za čišćenje niklovanih slavina
sunđer za sudove 2/1
tečni sapun «Kimberli klark» dozeri 6/1
tečni šampon za pranje ruku 1 l
tečnost za održavanje šporeta
750 gr.
tečnost za pranje prozora 750 gr.
tečnost za pranje prozora sa raspršivačem 750 gr.
tečnost za pranje sudova 1 l.
toalet papir - listići beli
400/1
toalet papir - rolna bela 65 gr celuloza
ubrusi za ruke beli 250/1 složivi celuloza jednoslojni za
aparat širine 22 cm
ubrusi za ruke – rolna bela celuloza dvoslojna 160 gr
uložak za osveživač prostora sa tajmerom
četka za wc šolju sa postoljem, valjkastog oblika
četka za pajanje 3m
komad
litar
komad
komad
pakovanje
pakovanje
litar
komad
komad
komad
litar
pakovanje
rolna
pakovanje
256
30
200
10
20
6
144
10
120
104
99
8.600
100
3.000
rolna
komad
komad
komad
200
20
30
10
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.050.000,00 dinara
6. Pića:
Opis
viljamovka 0,75 l.
vinjak 1 l. navipov ili ekvivalentno tome
viski 0,75 l.
vodka
gazirani bezalkoholni napitak koka-kola 0,5 l.-plastična flašica
gazirani bezalkoholni napitak koka-kola 2 l.
gazirani bezalkoholni napitak fanta pomorandža 2l.
zeleni čaj u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
kafa u pakovanju od 200 gr. don kafa ili grand kafa
kesice nes kafe 2 u 1
kesice nes kafe 3 u 1
kisela voda 0,5 l. - plastična flašica
kisela voda 2 l. minakva
konjak
mleko za kafu 0,5 gr.
pelinkovac 0,75 l. gorki list
sok negazirani 0,5 l. - plastična flašica
sok od borovnice – bistri 1 l. u tetrapaku sa čepom,
voćni sadržaj min 50% bez dodataka konzervansa, veštačkih
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
mere
flaša
litar
flaša
flaša
komad
litar
litar
kutija
količ.
30
30
10
15
1.000
1.884
784
100
kilogram
komad
komad
komad
litar
flaša
komad
flaša
komad
litar
529
500
500
1.250
2.488
10
200
30
1.000
500
268
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
boja i aroma
sok od breskve – gusti 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., veštač. boja i aroma
sok od jabuke - bistri 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., veštač. boja i aroma
sok od jagode - gusti 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., vešt. boja i aroma
sok od pomorandže gusti – đus 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni
sadržaj min 50% bez dodataka konzervansa, veštačkih boja i
aroma
sokolova rakija
ugostiteljski šećer u kesicama 5 gr.
čaj kamilica u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
čaj nana u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
čaj hibiskus u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
šećer u pakovanju po 1 kg.
litar
696
litar
896
litar
500
litar
600
flaša
kilogram
kutija
30
45
100
kutija
324
kutija
100
kilogram
274
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.100.000,00 dinara
7. Kancelarijski nameštaj:
Opis
ormar-drveni
radna stolica sa rukohvatima
stolica za stranke
radni sto
pokretna kaseta sa 3 fioke
nosač kućišta za računare
zidne obloge
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
metar
količ.
20
56
8
15
18
5
13
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
8. Računarska oprema:
Opis
radna stanica
monitor
laptop
laserski štampač
eksterni hard disk 2,5“
usb memorija 16 gb
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
količ.
35
35
4
4
4
4
269
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ups
server
dodatna oprema za server CPU
dodatna oprema za server RAM memorija
softver
SWITCH Cisco WS-c3550-24-smi, 24 porta x 10/100, L3
SWITCH: Cisco WS-c3524- xl-en, 24xFE porta + 2 GBIC
UTP patch cord kabl
UTP patch cord kabl
APC Smart-UPS RT 5000VA 230V
APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack
RACK ormar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
1
1
1
3
1
1
7
100
100
2
4
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
21
Publikacije, časopisi i glasila:
1. „Službeni list grada Beograda“
2. „Paragraf leks“
3. „Savremena praksa“
4. „Politika“
5. „Kurir“
6. „Večernje novosti“
7. „Blic“
8. „Glas Javnosti“
9. „Danas“
10. „Pres“
11. „Pregled“
12. „Nin“
13. „Vreme“
14. „Glas Podrinja“
15. „Službeni glasnik RS“
16. „Privredni savetnik“
17. „Savetnik“
18. „Mikro“
19. „PC Press“
20. „Arhitektura i urbanizam“
21. „Škola“
22. „Prosvetni glasnik“
23. „Zaštita plus“
24. „Budžetski praktikum - bilten za budž. korisnike“
25. Časopis „Modul“
26. „Ekonomist“
27. „Privredni pregled“
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
270
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
28. „Podrinske“
29. Priručnik MS Office - napredni
30. „Bankar“
31. „Biznis“
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
10. Automobili:
Opis
jed.
mere
komad
putnički automobil srednje klase
količ.
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.100.000,00 dinara
11. Zastave i grbovi:
Opis
jed.
mere
zastava Republika Srbije
komad
opštinski steg (zastava)
komad
grb Republika Srbije
komad
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 430.000,00 dinara
količ.
48
48
38
12. Fotokopir aparati:
Opis
jed.
mere
komad
fotokopir aparat
količ.
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 350.000,00 dinara
13. Oprema za video nadzor
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.800.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Mehaničke popravke i održavanje vozila:
-Opel vektra
-Pežo 407
-VW Pasat
-Fiat tempra
-Lada niva
-Zastavina vozila
-Škoda fabia
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
271
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.850.000,00 dinara
2. Osiguranje:
2 Osiguranje imovine
- osiguranje zgrada
- osiguranje opreme
- osiguranje vozila
3 Osiguranje zaposlenih
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
3. Usluge štampanja:
Opis
štampanje obrazaca zapisnika
štampanje službenih listova grada Šapca i opština
Bogatić, Vladimirci i Koceljeva
štampanje obrazaca rešenja o odobrenju korišćenja
javne površine
štampanje obrazaca rešenja o uklanjanju motornih
vozila
štampanje obrazaca rešenja kojim se utvrđuje i nalaže
uklanjanje stvari sa pijace
zaključak o dozvoli izvršenja za uklanjanje motornog
vozila sa zelene površine
zaključak o dozvoli izvršenja za uklanjanje stvari sa
pijace
štampanje rešenja kojim se utvrđuje i nalaže uklanjanje
stvari sa javnih površina
štampanje poziva po ZUP-u
štampanje nalepnica sa likom Vuka Kradžića
koričenje službenih propisa
koričenje MK i KD
štampanje fascikli za matičare-rođenje deteta
štampanje fascikli za matičare-zaključenje braka
štampanje omota spisa sa crvenim rubom
štampanje omota spisa sa belim rubom
štampanje memoranduma A4 format jednostrano
štampanje vizit kartica
štampanje uverenja o državljanstvu
štampanje zapisnika o prijavi rođenja
štampanje zapisnika o zaključenju braka
štampanje zapisnika o prijavi smrti
koverti amerikan sa grbom
pregradni kartoni
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.mere
količ.
blok
list
400
25.000
blok
300
blok
100
blok
50
blok
100
blok
10
blok
300
komad
komad
knjiga
knjiga
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
3.000
250
15
100
3.000
1.000
25.000
28.000
1.000
3.000
35.000
3.000
1.000
3.000
500
200
272
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
štampanje javne knjige 200 l
štampanje obrazca naloga JKP „Parking-Šabac“ za
uklanjanje motornog vozila sa zelene površine
štampanje obrazaca poreskih rešenja
štampanje fascikli belih – po uzorku
štampanje brošure o odeljenju i delatnosti odeljenja A4 format dvostrano
knjiga
blok
3
100
komad
komad
komad
50.000
15.000
3.500
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.270.000,00 dinara
4. Usluge monitoringa kvaliteta vazduha u gradu:
a) monitoring zagađujućih materija u gradu
b) ekscesne situacije
-3 merne tačke
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
5. Usluge ispitivanja buke u gradu:
- 30 uzoraka
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
6. Standardno ESRI održavanje GIS softvera
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.270.000,00 dinara
7. Razvoj i unapređenje GIS-a grada Šapca
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
8. Usluge dezinsekcije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 8.000.000,00 dinara
9.Usluge administracija servera baza podataka (dva servera Šabac 1 i Šabac 2)
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.170.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
273
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
III Nabavka radova
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Radovi na Dunjića kući
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
2. Radovi na krovu zgrade Odeljenja za urbanizam
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 100.000,00 dinara
3. Radovi na zgradi odeljenja za stambeno komunalne poslove
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.300.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2011. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2011. godinu.
NAČELNIK
GRADSKE UPRAVE
Miloš Stanojčić
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), Gradonačelnik grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2012. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2012. godini u
gradu Šapcu.
I Nabavka dobara
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
274
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Autobuska stajališta
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.700.000,00 dinara
2. Ogrev za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
3. Zakup razglasnog i svetlosnog sistema i bine za letnji festival
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Prevoz uglja za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
2. Održavanje kompleksa Letnjikovačka šuma
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
3. Održavanje korita reke Kamičak i kompleksa stare kasarne na Savi u toku
2012. godine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
4. Revizija završnog računa budžeta grada Šapca za 2011. godinu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.100.000,00 dinara
5. Izrada Generalnog projekta izgradnje međunarodne luke Šabac
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
6. Izrada projekta za akumulaciju Culjković-Radovašnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.080.000,00 dinara
7. Utovar i prevoz saturacionog mulja sa deponije šećerane u Pećincima
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
275
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 15.000.000,00 dinara
8. Izrada idejnog projekta sa studijom izvodljivosti za izgradnju centra za prijem,
doradu, pakovanje, skladištenje i distribuciju svežeg voća skladišnog kapaciteta 2000
tona.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.45.0.000,00 dinara
II Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Adaptacija zgrade za Dom izviđača na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 10.170.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2012. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2012. godinu.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), Gradonačelnik grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2012. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2012. godini u
gradu Šapcu.
I Nabavka dobara
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
276
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Autobuska stajališta:
500-000
Opis
jed.mere
komad
komad
veća autobuska stajališta
manja autobuska stajališta
količ.
5
5
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.700.000,00 dinara
2. Ogrev za osnovne škole:
421-000
Opis
jed.mere
tona
ugalj
količ.
950
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
3. Zakup klizališta - TEK U 2013 U PLAN NABAVKI
421-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
4. Zakup razglasnog i svetlosnog sistema i bine za letnji festival
424-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Prevoz uglja za osnovne škole
421-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
2. Održavanje kompleksa Letnjikovačka šuma
424-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
3. Održavanje korita reke Kamičak i kompleksa stare kasarne na Savi u toku
2012. godine
424-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
4. Revizija završnog računa budžeta grada Šapca za 2010. godinu
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
423-000
277
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.100.000,00 dinara
5. Izrada Generalnog projekta izgradnje međunarodne luke Šabac
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
6. Izrada projekta za akumulaciju Culjković-Radovašnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.080.000,00 dinara
II Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
500-000
1. Adaptacija zgrade za Dom izviđača na Letljikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 10.170.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2012. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2012. godinu.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), načelnik Gradske uprave grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2012. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2012. godini u
Gradskoj upravi grada Šapca.
I Nabavka dobara
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
278
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Kancelarijski materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 6.000.000,00 dinara
2. Odeća i uniforme
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
3. Gorivo
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 12.500.000,00 dinara
4. Materijal za prevozna sredstva
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
5. Materijali za održavanje higijene
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
6. Pića
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
7. Kancelarijski nameštaj
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
8. Računarska oprema
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
9. Publikacije, časopisi i glasila:
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
10. Automobili
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
11. Zastave i grbovi
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
279
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
12. Fotokopir aparati
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 400.000,00 dinara
13. Ogrev
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
14. Antivirus softver za radne stanice i servere
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Mehaničke popravke i održavanje vozila
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
2. Osiguranje imovine i zaposlenih
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
3. Usluge štampanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
4. Usluge pripreme, obrade i štampanja poreskih rešenja, koverata i uplatnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
5. Usluge monitoringa kvaliteta vazduha u gradu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
6. Usluge ispitivanja buke u gradu:
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
7. Standardno ESRI održavanje GIS softvera
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
280
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
8. Usluge dezinsekcije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 9.000.000,00 dinara
9. Migracija baza i aplikacija, konverzija baza i nabavka softvera za izradu
aplikacija
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.500.000,00 dinara
10. Objavljivanje oglasa
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
11. Usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja i zaštite imovine.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
III Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Radovi na Dunjića kući
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
2. Radovi na zgradi Odeljenja za urbanizam
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2012. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2012. godinu.
NAČELNIK
GRADSKE UPRAVE
Miloš Stanojčić
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), načelnik Gradske uprave grada Šapca, donosi
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
281
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
PLAN
javnih nabavki u 2012. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2012. godini u
Gradskoj upravi grada Šapca.
I Nabavka dobara
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Kancelarijski materijal:
426-000
Opis
CD-R 700MB u plastičnoj kutiji
CD-RW 700MB u plastičnoj kutiji
DVD-R
u plastičnoj kutiji
DVD-RW
u plastičnoj kutiji
ading rolna 5,7
arhivska knjiga
arhivska fascikla sa pantljikom - po uzorku
baterije alkalne 1,5V 4/1
baterije alkalne AAA 1,5 V
boja za RISOGRAPH CR 1610- crna plastična teglica=0,8 kg
bušač akata srednji
visoki karo papir A-3
grafitne mine za tehničku olovku 0,5 mm
gumica
dat trake
digitron na baterije sa više operacija
dnevnik blagajne ncr
ekspediciona knjiga
zarezač za olovke -metalni
izjava o kućnom domaćinstvu
indigo mašinski -plastificirani
indigo rolne za faks (panasonik KXFP 207)
interna dostavna knjiga
jastuče za pečat veliko
jastuče za pečat srednje
kanap srednji
kancelarijske makaze srednje
ketridž za štampač Canon iP 1800
ketridž za štampač HP 845 kolor
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
pakov.
komada
teglica
komad
ris
fiola
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
komad
komad
komad
komad
klupko
komad
komplet
komad
količ.
980
21
720
1
260
1
7450
24
54
50
7
103
120
84
10
9
20
21
42
10.000
35
25
20
5
46
24
24
5
11
282
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
ketridž za štampač HP 845 crni
ketridž za štampač HP DeskJet 5550-kolor-HPoriginal
ketridž za štampač HP DeskJet 5550-crni-HP original
ketridž za štampač Lexmark X 2650-crni
ketridž za štampač Lexmark X 2650-kolor
ketridž za štampač HP Office Jet K 7100- HP original
ketridž za štampač HP DeskJet 5940-crni
klamerice 23/6
klamerice 23/8
klamerice 24/6
knjiga izdatih računa
obr.KIR (sa pdv)
knjiga primljene pošte
knjiga primljenih računa obr.KPR (sa pdv)
knjiga putnih naloga za putničko vozilo A-4 ncr
knjiga računa A-4 ncr
koverti – beli B-65
koverti – žuti 1000 AD
koverti – žuti 400 x 300
koverti – plavi B-65
koverti – roze B-5
koverti amerikan bez prozora
koverti po ZUP-u
korektor 2/1
kutija za smeštaj CD sa ključem za oko 100 diskova
lenjir 30 cm
lepak za papir u tubi
lepak oho
lupe 5x
magnetna kutija za spajalice
marker (crni, crveni, plavi)
matična knjiga rođenih tabak obrazac broj 11/1g
matična knjiga umrlih tabak obrazac broj 11/3g
matična knjiga venčanih tabak obrazac broj 11/2g
mastilo za naliv pero crno
mastilo za pečate - plavo
mastilo za ploter HP Designjet 130 (pet boja)
mastilo za štampač HP DeskJet 1220C kolor-HP original
mastilo za štampač HP Office Jet K 7100 kolor
matična knjiga venčanih A3, tvrd povez 400 str.
matična knjiga rođenih A3, tvrd povez 400 str.
matična knjiga umrlih
A3, tvrd povez 400 str.
matrica za RISOGRAPH CR 1610 u rolni
mesečna knjiga zarada - karnet
miš za računar – optički USB
naliv pero sa punjenjem mastila
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
kutija
kutija
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
rolna
komad
komad
komad
11
12
12
3
3
2
2
5
5
715
1
24
1
27
3
80
9150
1800
46170
15260
500
36800
212
5
3
77
5
2
8
259
2
5
2
50
123
5
12
12
20
50
50
50
5
120
20
283
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
nalog blagajni da isplati
nalog blagajni da naplati
nalog za isplatu obr.br.2
nalog za prenos obr.br.3 kompjuterski 1+1
nalog za prenos obr.br.3 ncr
nalog za uplatu obr.br.1
nalog za uplatu obr.br.1 kompjuterski 1+1
nož za otvaranje koverata
obrazac br. 1 izveštaj o povredi na radu
obrazac M-1 (prijava, odjava osiguranika za zaposlene koji
obavljaju privremene i povremene poslove)
obrazac M (prijava, promena i odjava na obavezno socijalno
osiguranje)
obrazac ROD-1 (prijava obveznika plaćanja doprinosa)
obrazac M-4 grupni
obrazac M-4 pojedinačni
obrazac NZ-1
obrazac PP OD
obrazac PP OD-1
obrazac PP OPJ-1
obrazac PP OPJ-2
obrazac PP OPJ-6
obrazac PP OPJ-8
obrazci PP OPJ
obrazac PPI-1
obrazac PPI-2 - uspravni
ovlaživač pvc
olovka grafitna HB
otpremnica A-5 ncr
pak papir
pantljika za merenje 50 m
pantljika za računsku mašinu - crna
pantljika za računsku mašinu - crno-crvena
papir za laserske, inkjet štampače, printere i kopir aparate
500
x A-4 80 gr/m2 beli
papir 80 gr. rolne za HP DesingJet 130 610mm (50m)
papir 80 gr. rolne za HP DeskJet 1220 C 325mm (50m)
papir za laserske, inkjet štampače, printere i kopir aparate
500
x A-3 80 gr/m2 beli
paragon blok
pelir papir
personalni dosije
petometar
podloga za miša
popis akata A3
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
komad
komad
blok
kutija
blok
blok
kutija
komad
komad
komad
20
20
30
15
160
205
15
2
20
100
komad
350
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
tabak
komad
komad
komad
ris
20
30
30
150
40
130
10
20
100
20
160
50
4.000
39
185
20
60
1
10
5
2713
komad
komad
ris
15
10
80
komad
ris
komad
komad
komad
komad
40
6
25
5
51
4500
284
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
popisna lista osnovnih sredstava
prazna kutija za diskove
priznanica A-5 ncr
razmernik
rasheftivač
revers arhivskog depoa
registar matične knjige A4, tvrd povez 200 str.
registrator A-4 uski
registrator A-4 široki po uzorku
ribon „brother“ Ax10 za elektr.pisaću mašinu
ribon za štampač Epson DFX 9000
ribon za štampač Epson FX 2190
ribon za štampač Epson FX 880
ribon za štampač Epson FX 890
ribon za štampač Epson LQ 300
ribon za štampač Printronix P 300
sveska A-4 abecednik u linije
sveske A-4 tvrdi povez visoki karo
sveske A-5 tvrdi povez u kocke
selotejp traka 15x33
selotejp traka 25x66
signir
skraćeni delovodnik 100 lista
smrtovnica
spajalice
specifikacija za OPJ
spisak za isplatu zarada
stalak za selotejp traku 25x66
stiker
tastatura za računar USB ulaz ćirilična
tehnička olovka 0,5 mm metalna sa uvlačećim vrhom
tekst marker 4/1 (četiri boje u pakovanju) Staedtler
torbica za diskove
toner za printer Canon LBP 800
toner za fotokopir aparat Canon 3035 IR
toner za fotokopir aparat Canon 3235 IR
toner za fotokopir aparat Canon NP 7161
4/1
toner za fotokopir aparat Toshiba estudio 203
toner za štampač HP 4200 - HP original
toner za štampač HP LaserJet 1022
toner za štampač HP LaserJet P 2015 n- HP original
toner za štampač HP LaserJet P 2055 dn- HP original
toner za štampač HP LaserJet P 2030 dn
toner za štampač HP LaserJet 1005
toner za štampač HP LaserJet 1006
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
blok
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
1
50
84
5
13
1500
50
182
770
10
10
10
30
50
20
30
42
184
149
479
338
188
55
4.000
1158
250
20
1
90
69
67
35
2
6
37
25
15
14
10
2
85
95
20
50
10
285
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
toner za štampač HP LaserJet 1018
toner za štampač HP LaserJet P1102
toner za štampač HP LaserJet P 4015 tn - HP original
toner za štampač HP LaserJet P 4015 dn - HP original
toner za štampač HP LaserJet CP 1215 - HP original
toner za štampač HP P 4014n- HP original
toner za štampač HP M 1120 MFP
toner za štampač Lexmark E120
toner za štampač Samsung ML 1610
toner za štampač Samsung SCX – 4521 F -original
toner za štampač Samsung SCX – 4824 FN -original
toner za štampač Samsung SCX – 4500 -original
toner za štampač Laser Jet Cp1525n color (komplet 4 boje: CE
320A crna; CE 321 A plava; CE 323 A crvena; CE 322 A žuta)
traka za pisaću mašinu mehaničku-crna
trouglovi profesionalni (90-45-45)
trouglovi profesionalni (90-60-30)
tuš za rapidograf „rotring“ crni
ulošci za hemijske olovke –parker plavi
ulošci za hemijske olovke –pvc uložak plavi
ulošci za hemijske olovke –pvc uložak crveni
upisnik za overu potpisa, prepisa i rukopisa
faks rolna
fascikla kartonska bela
po uzorku
fascikla kartonska u boji
fascikla PVC sa metalnim mehanizmom
flomaster obični 12/1
folija PVC
„L“
folija PVC „U“ 11 rupa
folije za plastifikaciju 111x80 125 mic
folije za plastifikaciju A4 80 mic
folija za zdravstvenu knjižicu
fleš memorija 4 gb
hemijska olovka obična (da se menja uložak)
heft mašina metalna srednja Delta
heft mašina metalna veća
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
72
25
10
4
1
10
80
30
100
15
18
12
3
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
pakov.
komad
komad
pakovanje
pakovanje
komad
komad
komad
komad
komad
63
5
5
10
70
1180
642
150
85
1473
40
995
50
255
1590
5
10
250
17
1324
88
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
2. Odeća i uniforme:
426-000
Opis
Osnovna uniforma-muška
Osnovna uniforma-ženska
Dodatna uniforma-muška
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
mere
komad
komad
komad
količ.
12
12
14
286
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Dodatna uniforma-ženska
Svečana uniforma-muška
Svečana uniforma-ženska
Radni kombinezoni
Uniforme za matičare - zimske
Uniforme za matičare - letnje
komad
komad
komad
komad
komad
komad
1
14
1
2
13
13
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
3. Gorivo:
426-000
Opis
jed.
mere
litar
litar
bezolovni benzin BMB 95
evro dizel
količ.
94500
12000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 12.000.000,00 dinara
4. Materijal za prevozna sredstva:
426-000
Opel Vectra 2.2 c benzin 2004. god.
Opis
destilovana voda
1 l.
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
auto guma 215/65 R16 -letnja
auto guma 215/65 R16 -zimska
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 10w 40 polusintetičko 1 l.
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
prva pomoć
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
litar
komad
komad
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komplet
količ.
10
5
40
12
12
4
4
1
10
10
10
10
15
3
1
1
1
1
1
1
1
287
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
lanci za sneg
komplet
Opel Insignija 2.0 benzin 2011. god.
Opis
destilovana voda
1 l.
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
auto guma 245/45 R18 -letnja
auto guma 245/45 R18 -zimska
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 5w 30 sintetičko 1 l.
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
prva pomoć
lanci za sneg
Peugeot 407 2.0 benzin 2005. god.
Opis
destilovana voda 1 l.
antifriz 100% 1 l.
auto guma 205/60 R16 -letnja
auto guma 205/60 R16 -zimska
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 5w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
litar
komad
komad
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komplet
komplet
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
1
količ.
10
5
40
12
12
4
4
1
10
10
10
10
15
3
1
1
1
1
1
1
1
1
količ.
20
20
4
4
50
12
12
10
10
10
10
20
1
3
288
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
krpa vileda
krpa magična
patosnice - gumene
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
aluminijumska felna R17
aparat za gašenje požara 1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
Passat
2.0 dizel 2007. god.
Opis
destilovana voda 1 l.
auto guma 235/45 R17 -letnja
auto guma 235/45 R17 -zimska
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter nafte
filter za polen
motorno ulje 5w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
čelične felne
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komplet
komplet
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
komad
komad
litar
litar
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komplet
komplet
2
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
količ.
10
4
4
10
40
12
12
2
10
10
10
10
10
15
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lada-Niva 1.7 benzin 2005. god. opšta uprava broj automobila: 1
Opis
jed.
količ.
mere
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
289
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
antifriz 100% 1 l.
mirišljave jelkice
motorno ulje 20w 40 sintetičko 1 l.
filter za ulje
filter za vazduh
filter za gorivo
metlice brisača -prednje
metlice brisača - zadnje
auto guma – spoljna 185/75 R16
M+S
auto guma - unutrašnja
Jugo tempo 55
1.1. 1997. god.
Opis
litar
litar
komad
litar
komad
komad
komad
par
komad
komad
komad
20
10
12
25
6
6
6
2
2
4
4
broj automobila: 1
jed.
količ.
mere
auto guma - spoljna -zimska 145/13
komad
mirišljave jelkice
komad
metlice brisača -prednje
par
metlice brisača -zadnje
komad
sijalice
komplet
ulje za menjač SAE 90
litar
svećice
komplet
filter za ulje
komada
filter za vazduh
komad
filter za gorivo
komad
antifriz 100% 1 l.
litar
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
litar
destilovana voda
1 l.
litar
motorno ulje 15w 40 SAE
1 l.
litar
Jugo tempo 55 1.1. 1996. god. stamb.-kom. broj automobila: 2
Jugo koral 1.1. 2005. god.
stamb.-kom. broj automobila: 5
Dačija Sandero 2010. god. benzin kom. policija broj automobila: 5
Opis
jed.
količ.
mere
auto guma - spoljna 145/13
zimska
komad
filter za ulje
komad
filter za vazduh
komad
patosnice - gumene
garnitur.
svećice
komplet
metlice brisača -prednje
par
metlice brisača -zadnje
komad
predfilter za gorivo
komad
strugač za skidanje leda
komad
sprej za odleđivanje stakla
komad
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
litar
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
urbanizam
290
4
12
2
2
1
4
1
3
3
3
5
6
6
10
28
12
12
7
12
12
12
7
7
7
50
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jelenska koža
auto-sirena
prednji branik sa pokazivačima pravca za
Jugo tempo 55 1.1.
akumulator 12V 45 A
motorno ulje 20w 60 SAE
1l.
ulje za menjač SAE 90
ulje za kočnice UK 2
0,250 lit.
Zastava 101 Skala 2005. god.
Opis
druš.delat.
antifriz 100%
1 l.
destilovana voda 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
sprej za odleđivanje stakla
akumulator 12V 45 A
ulje za kočnice UK 2
0,250 lit.
mirišljave jelkice
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
svećice
metlice brisača -prednje
motorno ulje 15w 40 SAE
1 l.
auto guma - spoljna 145/13 M+S
patosnice - gumene
Škoda fabia new 2008. god.
Opis
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
12
2
2
komad
litar
litar
litar
5
60
24
4
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
par
litar
komad
garnit.
benzin skup.poslovi
destilovana voda 1 l.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
miris za unutrašnjost kola
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 10w 40 sintetičko 1 l.
auto guma 185/60 R14 -zimska
auto guma 185/60 R14 -letnja
fluo prsluk
patosnice - gumene
tečnost za skidanje fleka sa vetrobana
komad
komad
komad
količ.
6
6
5
4
1
4
12
3
3
3
3
3
10
4
1
broj automobila: 1
jed.
količ.
mere
litar
20
litar
20
komad
12
komad
12
komad
10
komad
10
komad
10
komad
10
litar
20
komad
4
komad
4
komad
1
garnit.
2
komad
3
291
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
tečnost za staklo (antimraz)
presvlake
aluminijumske felne 17“
aparat za gašenje požara
prva pomoć
lanci za sneg
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komplet
komplet
1 l.
1.000 ml.
Pežo 206 2009. god. benzin skup.poslovi
Opis
destilovana voda 1 l.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
miris za unutrašnjost kola
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
auto guma 185/65 R14 -zimska
auto guma 185/65 R14 -letnja
motorno ulje 10w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
patosnice - gumene
tečnost za skidanje fleka sa vetrobana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
presvlake
aluminijumske felne 17“
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komplet
komplet
2
2
1
1
1
50
1
4
1
1
1
količ.
20
20
12
12
10
10
10
10
4
4
20
1
2
3
2
2
1
1
1
50
1
4
1
1
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
5. Materijali za održavanje higijene:
Opis
426-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
količ.
292
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
WC sanitar
alkohol medicinski 1 l.
brisko-deo za brisanje (froncle)
brisko-štapovi
vata 100 gr.
vileda brisači za prozore
vim 750 gr. - tečni
deterdžent u kutiji 0,5 kg.
đubrovnik plastični
kesa za smeće dužine 1m 10/1
korpa plastična za otpatke
krema za ruke 100 ml.
krpa – flanel
krpa sunđerasta -truleks 3/1
kuhinjska krpa-pamučna
magična krpa
metla za čišćenje - velika
metla za čišćenje - velika
(od veštačkog vlakna)
uložak za metlu za čišćenje (od veštačkog vlakna)
lopata za čišćenje snega
osveživač za WC šolju tečni - komplet
osveživač prostora sa tajmerom
osveživač prostora «Kimberli klark» uložak
osveživač prostorija u spreju
papirni tanjiri srednji 25/1
parafinsko ulje 1 l.
plastična kanta za vodu (oko 10 litara)
pronto sprej
rukavice gumene
rukavice htz kožne
salvete 33x33 troslojne 25/1
sapun za ruke 100 gr.
sona kiselina 1 l.
sredstvo za održavanje laminata
sredstvo za čišćenje niklovanih slavina
sunđer za sudove
tečni sapun «Kimberli klark» dozeri 6/1
tečni šampon za pranje ruku 1 l
tečnost za održavanje šporeta
750 gr.
tečnost za pranje prozora sa raspršivačem 750 gr.
tečnost za pranje sudova 1 l.
toalet papir - listići beli
400/1
toalet papir - rolna bela 65 gr celuloza
ubrusi za ruke beli 250/1 složivi celuloza jednoslojni za
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
mere
komad
litar
komad
komad
pakovanje
komplet
komad
kutija
komad
pakovanje
komad
komad
metar
pakovanje
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
pakovanje
litar
komad
komad
par
par
pakovanje
komad
litar
komad
komad
komad
pakovanje
litar
komad
komad
litar
pakovanje
rolna
pakovanje
546
86
244
20
135
10
138
132
20
1000
30
164
120
65
50
168
22
12
30
2
372
10
6
100
10
20
20
30
56
2
20
156
30
200
10
50
9
190
10
236
99
8080
100
3500
293
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
aparat širine 22 cm
uložak za osveživač prostora sa tajmerom
četka za wc šolju sa postoljem, valjkastog oblika
četka za pajanje 3m
komad
komad
komad
60
30
10
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
6. Pića:
426-000
Opis
viljamovka 0,75 l.
vinjak 1 l. navipov ili ekvivalentno tome
viski 0,75 l.
vodka
gazirani bezalkoholni napitak koka-kola 0,5 l.-plastična flašica
gazirani bezalkoholni napitak koka-kola 2 l.
gazirani bezalkoholni napitak fanta pomorandža 2l.
kafa u pakovanju od 200 gr. don kafa ili grand kafa
kesice nes kafe 2 u 1
kesice nes kafe 3 u 1
kisela voda 0,5 l. - plastična flašica
kisela voda 2 l. minakva
konjak
mleko za kafu 0,5 gr.
pelinkovac 0,75 l. gorki list
sok negazirani 0,5 l. - plastična flašica
sok od borovnice – bistri 1 l. u tetrapaku sa čepom,
voćni sadržaj min 50% bez dodataka konzervansa, veštačkih
boja i aroma
sok od breskve – gusti 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., veštač. boja i aroma
sok od jabuke - bistri 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., veštač. boja i aroma
sok od jagode - gusti 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., vešt. boja i aroma
sok od pomorandže gusti – đus 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni
sadržaj min 50% bez dodataka konzervansa, veštačkih boja i
aroma
sokolova rakija
ugostiteljski šećer u kesicama 5 gr.
čaj kamilica u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
čaj nana u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
čaj hibiskus u filter kesicama
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
mere
flaša
litar
flaša
flaša
komad
litar
litar
kilogram
komad
komad
komad
litar
flaša
komad
flaša
komad
litar
količ.
30
30
10
15
1.000
1720
620
529
500
500
1500
2494
10
1000
30
1000
500
litar
596
litar
896
litar
500
litar
600
flaša
kilogram
kutija
30
45
100
kutija
324
kutija
124
294
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
čaj šipak u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
zeleni čaj u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
šećer u pakovanju po 1 kg.
kutija
100
kutija
100
kilogram
274
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
7. Kancelarijski nameštaj:
500-000
Opis
ormar-drveni
radna stolica sa rukohvatima
stolica za stranke
radni sto
pokretna kaseta sa 3 fioke
nosač kućišta za računare
tabla za zid
drvene police
konferencijski sto
stočić za stranke
police za arhivu-metalne
arhivska polica
arhivski plakar
metlani ormar za čuvanje matičnih knjiga
čiviluk
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
metar
metar
komad
komad
komad
količ.
29
41
51
31
15
3
1
1
1
5
100
150
1
3
10
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
8. Računarska oprema:
500-000
Opis
radna stanica
monitor
laptop 15-17”
laptop 10-12”
laserski štampač
matrični štampač
skener
štampač u boji
hard disk 3,5“ 200gb
hard disk 3,5“ 500gb
hard disk 3,5“ 1000gb
eksterni hard disk 2,5“ 500gb
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
količ.
70
27
3
3
18
4
4
2
2
2
2
4
295
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
usb memorija 1 gb
usb memorija 4 gb
usb memorija 32 gb
usb memorija 16 gb
projektor
grafička kartica 512 mb
RAM memorija
CDR mediji
CD RV mediji
DVDR mediji
DVD RV mediji
baterija za GPS uređaj
svič
eksterni rezač dvd
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
10
4
2
8
2
5
5
50
5
25
5
2
4
2
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
9. Publikacije, časopisi i glasila: 426-000
1. „Službeni list grada Beograda“
2. „Paragraf leks“
3. „Savremena praksa“
4. „Politika“
5. „Kurir“
6. „Večernje novosti“
7. „Blic“
8. „Glas Javnosti“
9. „Danas“
10. „Pres“
11. „Pregled“
12. „Nin“
13. „Vreme“
14. „Glas Podrinja“
15. „Službeni glasnik RS“
16. „Privredni savetnik“
17. „Savetnik“
18. „Mikro“
19. „PC Press“
20. „Arhitektura i urbanizam“
21. „Škola“
22. „Prosvetni glasnik“
23. „Zaštita plus“
24. „Budžetski praktikum - bilten za budž. korisnike“
25. Časopis „Modul“
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
296
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
26. „Ekonomist“
27. „Privredni pregled“
28. „Podrinske“
29. Priručnik MS Office - napredni
30. „Bankar“
31. „Biznis“
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
10. Automobili:
500-000
Opis
jed.
mere
komad
putnički automobil srednje klase
količ
3
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
11. Zastave i grbovi:
426-000
Opis
jed.
mere
komad
komad
komad
zastava Republika Srbije
opštinski steg (zastava)
grb Republika Srbije
količ.
48
48
38
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
12. Fotokopir aparati:
500-000
Opis
fotokopir aparat
jed.
mere
komad
količ.
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 400.000,00 dinara
12. Fotoaparati:
500-000
Opis
foto aparati-digitalni
punjač za baterije
baterije koje se pune za digitalni fotoaparat
jed.
mere
komad
komad
komad
količ.
9
11
50
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 150.000,00 dinara
12. Pisaće i računske mašine:
Opis
500-000
računska mašina
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.
mere
komad
količ.
1
297
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
mehanička pisaća mašina
komad
5
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 150.000,00 dinara
11. Komunikaciona oprema:
Opis
426-000
jed.
mere
komad
komad
telefoni-fiksni
faks aparati
količ.
25
3
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 100.000,00 dinara
12. Materijal za posebne namene:
Opis
426-000
jed.
mere
količ.
ŽELjKO
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 300.000,00 dinara
11. Čitač ličnih karata:
500-000
Opis
čitač ličnih karata
jed.
mere
komad
količ.
10
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 15.000,00 dinara
11. Ogrev:
421-000
Opis
jed.
mere
tona
m3
ugalj
drva
količ.
28
17
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
11. Oprema za domaćinstvo:
Opis
500-000
termoakumulaciona peć
tepih za salu za venčanje
usisivač
tepih
staze
rešo
usisivač
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
količ.
4
1
10
5
5
1
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 300.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
298
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
11. Klima uređaji:
500-000
Opis
jed.
mere
komad
komad
klima za šalter salu
klima za sistem salu
količ.
4
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 200.000,00 dinara
12. Antivirus softver za radne stanice i servere
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Mehaničke popravke i održavanje vozila:
-Opel vektra
-Pežo 407
-VW Pasat
-Lada niva
-Zastavina vozila
-Škoda fabia
-Dačija sandero
-Opel insignija
-Pežo 206
1. Usluge pranja:
-Opel vektra
-Pežo 407
-VW Pasat
-Lada niva
-Zastavina vozila
-Škoda fabia
-Dačija sandero
-Opel insignija
-Pežo 206
1. Vulkanizerske usluge:
-Opel vektra
-Pežo 407
-VW Pasat
-Lada niva
-Zastavina vozila
-Škoda fabia
425-000
425-000
425-000
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
299
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
-Dačija sandero
-Opel insignija
-Pežo 206
2. Osiguranje:
421-000
4 Osiguranje imovine
- osiguranje zgrada
- osiguranje opreme
- osiguranje vozila
5 Osiguranje zaposlenih
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
3. Usluge štampanja:
423-000
Opis
štampanje obrazaca zapisnika
štampanje službenih listova grada Šapca i opština
Bogatić, Vladimirci i Koceljeva
štampanje obrazaca rešenja o odobrenju korišćenja
javne površine
štampanje obrazaca rešenja o uklanjanju motornih
vozila
štampanje obrazaca rešenja kojim se utvrđuje i nalaže
uklanjanje stvari sa pijace
zaključak o dozvoli izvršenja za uklanjanje motornog
vozila sa zelene površine
zaključak o dozvoli izvršenja za uklanjanje stvari sa
pijace
štampanje rešenja kojim se utvrđuje i nalaže uklanjanje
stvari sa javnih površina
štampanje poziva po ZUP-u
štampanje nalepnica sa likom Vuka Kradžića
koričenje službenih propisa
štampanje fascikli za matičare-rođenje deteta
štampanje fascikli za matičare-zaključenje braka
štampanje omota spisa sa crvenim rubom
štampanje omota spisa sa belim rubom
štampanje memoranduma A4 format jednostrano
štampanje vizit kartica
štampanje uverenja o državljanstvu
štampanje zapisnika o prijavi rođenja
štampanje zapisnika o zaključenju braka
štampanje zapisnika o prijavi smrti
koverti amerikan sa grbom
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
jed.mere
količ.
blok
list
1000
25000
blok
300
blok
100
blok
50
blok
100
blok
10
blok
300
komad
komad
knjiga
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
3100
250
10
3000
1000
62000
60000
1000
3000
50000
3000
1000
3000
500
300
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
pregradni kartoni
komad
štampanje javne knjige 200 l
knjiga
štampanje obrazca naloga JKP „Parking-Šabac“ za
blok
uklanjanje motornog vozila sa zelene površine
štampanje obrazaca poreskih rešenja
komad
štampanje fascikli belih – po uzorku
komad
štampanje brošure o odeljenju i delatnosti odeljenja Akomad
4 format dvostrano
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
200
3
100
70000
11000
3500
3. Usluge pripreme, obrade i štampanja poreskih rešenja, koverata i uplatnica:
423-000
Opis
jed.mere
količ.
štampanje poreskih rešenja, koverata i uplatnica
komad
70000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
4. Usluge monitoringa kvaliteta vazduha u gradu:
424-000
a) monitoring zagađujućih materija u gradu
b) ekscesne situacije
-3 merne tačke
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
5. Usluge ispitivanja buke u gradu:
424-000
- 30 uzoraka
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
6. Standardno ESRI održavanje GIS softvera
423-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
7. Razvoj i unapređenje GIS-a grada Šapca
433-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
8. Usluge dezinsekcije
421-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 9.000.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
301
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
9. Migracija baza i aplikacija, konverzija baza i nabavka softvera za izradu
aplikacija
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.500.000,00 dinara
III Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Radovi na Dunjića kući
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
2. Radovi na zgradi Odeljenja za urbanizam
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2012. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2012. godinu.
NAČELNIK
GRADSKE UPRAVE
Miloš Stanojčić
REALIZACIJA
javnih nabavki u 2012. godini GRADONAČELNIKA GRADA ŠAPCA
I Nabavka dobara
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Autobuska stajališta
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.700.000,00 dinara
Nije Realizovano
2. Ogrev za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
Nije Realizovano preko nas nabavke radile škole direktno
3. Zakup razglasnog i svetlosnog sistema i bine za letnji festival
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
Realizovano: 1.965.600,00 dinara bez pdv-a
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
302
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2.319.408,00 dinara sa pdv-om
4. Građevinski i vodovodni materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.420.000,00 dinara
Realizovano: 2.052.703,19 dinara bez pdv-a
2.422.189,81 dinara sa pdv-om
5. Sušeni ugalj
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.800.000,00 dinara
Realizovano: 7.770.973,20 dinara bez pdv-a
9.169.746,72 dinara sa pdv-om
6. Kotlovska jedinice za sagorevanje biomase i rekonstrukcija kotlarnice u OŠ “Stojan
Novaković” - istureno odeljenje na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.500.000,00 dinara
Realizovano: 6.827.000,00 dinara bez pdv-a
8.055.860,00 dinara sa pdv-om
7. Gasni generator toplote u sportskoj hali srednje ekonomske škole u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.700.000,00 dinara
Realizovano: 2.470.708,00 dinara bez pdv-a
2.964.849,60 dinara sa pdv-om
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Prevoz uglja za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
Realizovano: 1.159.200,00 dinara bez pdv-a
1.367.856,00 dinara sa pdv-om
2. Održavanje kompleksa Letnjikovačka šuma
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
Realizovano: 2.430.000,00 dinara bez pdv-a
2.624.400,00 dinara sa pdv-om
3. Održavanje korita reke Kamičak i kompleksa stare kasarne na Savi u toku
2012. godine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
Realizovano: 2.970.000,00dinara bez pdv-a
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
303
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
3.207.600,00 dinara sa pdv-om
4. Revizija završnog računa budžeta grada Šapca za 2011. godinu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.100.000,00 dinara
Realizovano: 600.000,00 dinara bez pdv-a
708.000,00 dinara sa pdv-om
5. Izrada Generalnog projekta izgradnje međunarodne luke Šabac
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
Nije Realizovano
6. Izrada projekta za akumulaciju Culjković-Radovašnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.080.000,00 dinara
Nije Realizovano
7. Utovar i prevoz saturacionog mulja sa deponije šećerane u Pećincima
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 15.000.000,00 dinara
Realizovano: 15.000.000,00 dinara bez pdv-a
17.700.000,00 dinara sa pdv-om
8. Izrada idejnog projekta sa studijom izvodljivosti za izgradnju centra za prijem,
doradu, pakovanje, skladištenje i distribuciju svežeg voća skladišnog kapaciteta 2000
tona.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.450.000,00 dinara
Realizovano: 2.432.151,00dinara bez pdv-a
2.432.151,00dinara sa pdv-om
9. Bankarske usluge
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 47.000.000,00 dinara
Realizovano: 39.580.468,21 dinara bez pdv-a
39.580.468,21 dinara sa pdv-om
10. Prikupljanje podataka, analiza i izrada Investicionog programa sanacije energetskih
energetskih gubitaka
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.350.000,00 dinara
Realizovano: 2.340.000,00 dinara bez pdv-a
2.761.200,00 dinara sa pdv-om
II Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
304
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
1. Adaptacija zgrade za Dom izviđača na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 10.170.000,00 dinara
Nije Realizovano
2. Građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji paviljona na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 12.000.000,00 dinara
Realizovano: 11.835.335,15 dinara bez pdv-a
13.965.695,48 dinara sa pdv-om
3. Izrada priključnog gasovoda na međunarodni distributivni gasovod za potrebe
severozapadne radne zone
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 550.000,00 dinara
Realizovano: 531.349,60 dinara bez pdv-a
626.992,53 dinara sa pdv-om
4. Radovi na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 21.500.000,00 dinara dinara
Realizovano: 21.426.800,00 dinara bez pdv-a
23.140.944,00 dinara sa pdv-om
5. Građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji mesne zajednice i ambulante u
Beloj Reci
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.500.000,00 dinara
Realizovano: 6.791.053,50 dinara bez pdv-a
8.013.443,13 dinara sa pdv-om
6. Građevinski radovi na adaptaciji dela doma mesne zajednice “Jevremova” u prostor
apoteke
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 600.000,00 dinara
Realizovano: 478.842,50 dinara bez pdv-a
565.034,15 dinara sa pdv-om
7. Građevinski, mašinski i elektro radovi na domskom odeljenju za osobe sa autizmom i
mentalnom retardacijom pri Centru za socijalni rad Šabac (“Kuća dobre volje”)
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
Realizovano: 2.756.644,50 dinara bez pdv-a
3.252.840,51 dinara sa pdv-om
8. Građevinski radovi na rekonstrukciji hola šabačkog pozorišta radi formiranja
pozorišnog kluba
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
305
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.000.000,00 dinara
Realizovano: 2.167.144,00 dinara bez pdv-a
2.557.229,92 dinara sa pdv-om
9. Građevinski radovi na OŠ “Stojan Novaković”- matična
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.980.000,00 dinara
Realizovano: 2.540.102,00 dinara bez pdv-a
2.997.320,36 dinara sa pdv-om
10. Građevinski radovi na OŠ “Stojan Novaković”- Gornja Vranjska
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.400.000,00 dinara
Realizovano: 4.314.996,50 dinara bez pdv-a
5.091.695, dinara sa pdv-om
11. Građevinski radovi na OŠ “Kralj Aleksandar Karađorđević”- Petkovica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 350.000,00 dinara
Realizovano: 313.700,00 dinara bez pdv-a
370.166,00 dinara sa pdv-om
12. Građevinski radovi na OŠ “Jevrem Obrenović”- matična
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.590.000,00 dinara
Realizovano: 1.817.055,00 dinara bez pdv-a
2.144.124,90 dinara sa pdv-om
13. Građevinski radovi na OŠ “Dositej Obradović”- Metlić
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.500.000,00 dinara
Realizovano: 4.393.385,00 dinara bez pdv-a
5.184.194,30 dinara sa pdv-om
14. Građevinski radovi na Medicinskoj školi
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 9.510.000,00 dinara
Realizovano: 7.293.700,00 dinara bez pdv-a
8.606.566,00 dinara sa pdv-om
15. Građevinski radovi na crkvi Svetog Petra i Pavla u Pocerskom Dobriću – sanacija
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.701.000,00 dinara
Realizovano: 561.595,00 dinara bez pdv-a
662.682,00 dinara sa pdv-om
11
Ugradnja kotlovske jedinice za sagorevanje biomase i rekonstrukcija kotlarnice
u OŠ “Stojan Novaković” - istureno odeljenje na Letnjikovcu
2
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.440.332.50 dinara
Realizovano: 1.810.504,00 dinara bez pdv-a
2.136.395,00 dinara sa pdv-om
Fasaderski radovi na zgradi Biblioteke Šabačke
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 850.000,00 dinara
Realizovano: 457.336,60 dinara bez pdv-a
548.803,00 dinara sa pdv-om
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
306
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
18. Izgradnja delova primarne mreže kablovskog distributivnog sistema i izgradnja
poprečnih veza između javnih preduzeća
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
Realizovano: 1.417.353,38 dinara bez pdv-a
1.672.476,99 dinara sa pdv-om
19. Građevinski radovi na izradi obloge od pranog kamena u parku na staroj autobuskoj
stanici u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
Nije Realizovano
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
REALIZACIJA PRVE DOPUNE PLANA
javnih nabavki u 2012. godini
20. Dodatni radovi na objektima osnovnog i srednjeg obrazovanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.646.000,00 dinara
Realizovano: 4.419.810,00 dinara bez pdv-a
5.215.375,80 dinara sa pdv-om
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
REALIZACIJA DRUGE DOPUNE PLANA
javnih nabavki u 2012. godini
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
307
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
21. Dodatni građevinski radovi na adaptaciji hola šabačkog pozorišta radi formiranja
pozorišnog kluba
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 540.000,00 dinara
Realizovano: 513.160,60 dinara bez pdv-a
615.792,72 dinara sa pdv-om
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
REALIZACIJA TREĆE DOPUNE PLANA
javnih nabavki u 2012. godini
22. Dodatni građevinski radovi na na OŠ “Dositej Obradović” u Metliću
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 750.000,00 dinara
Realizovano: 718.758,00 dinara bez pdv-a
862.509,60 dinara sa pdv-om
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
REALIZACIJA PLANA
javnih nabavki u 2012. godini GRADSKE UPRAVE GRADA ŠAPCA
I Nabavka dobara
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Kancelarijski materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 6.000.000,00 dinara
Realizovano: 5.562.027.50 dinara bez pdv-a
6.553.824,25 dinara sa pdv-om
2. Odeća i uniforme
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Nije Realizovano
3. Gorivo
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 12.500.000,00 dinara
Realizovano: 12.162.525,00 dinara bez pdv-a
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
308
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
14.351.779,50 dinara sa pdv-om
4. Materijal za prevozna sredstva
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
Realizovano: 3.051.866,77 dinara bez pdv-a
3.601.202,80 dinara sa pdv-om
5. Materijali za održavanje higijene
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
Realizovano: 1.170.648,45 dinara bez pdv-a
1.381.365,17 dinara sa pdv-om
6. Pića
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
Realizovano: 1.021.147.40 dinara bez pdv-a
1.201.733,15 dinara sa pdv-om
7. Kancelarijski nameštaj
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
Nije Realizovano
8. Računarska oprema
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
Realizovano: 4.899.182,40 dinara bez pdv-a
5.313.628,99 dinara sa pdv-om
9. Publikacije, časopisi i glasila:
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
Realizovano: 542.557,20 dinara bez pdv-a
604.129,78dinara sa pdv-om
10. Automobili
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Nije Realizovano
11. Zastave i grbovi
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
Za ovu stavku nije rađena javna nabavka
12. Fotokopir aparati
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 400.000,00 dinara
Za ovu stavku nije rađena javna nabavka
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
309
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
13. Ogrev
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
Za ovu stavku nije rađena javna nabavka
14. Antivirus softver za radne stanice i servere
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
Za ovu stavku nije rađena javna nabavka
15. Oprema za video nadzor
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Realizovano: 2.473.732,00dinara bez pdv-a
2.919.003,76 dinara sa pdv-om
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Mehaničke popravke i održavanje vozila
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
Realizovano: 2.000.000,00 dinara bez pdv-a
2.360.000,00dinara sa pdv-om
2. Osiguranje imovine i zaposlenih
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
Realizovano: 750.034,36 dinara bez pdv-a
783.037,36 dinara sa pdv-om
3. Usluge štampanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
Realizovano: 1.028.500,00dinara bez pdv-a
1.213.630,00 dinara sa pdv-om
4. Usluge pripreme, obrade i štampanja poreskih rešenja, koverata i uplatnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
Realizovano: 600.950,00 dinara bez pdv-a
709.121,00 dinara sa pdv-om
5. Usluge monitoringa kvaliteta vazduha u gradu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
Realizovano: 2.880.000,00dinara bez pdv-a
2.880.000,00 dinara sa pdv-om
6. Usluge ispitivanja buke u gradu:
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
310
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
Nije Realizovano
7. Standardno ESRI održavanje GIS softvera
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
Realizovano: 1.405.409,86 dinara bez pdv-a
1.680.491,83 dinara sa pdv-om
8. Usluge dezinsekcije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 9.000.000,00 dinara
Realizovano: 8.619.000,00 dinara bez pdv-a
8.619.000,00 dinara sa pdv-om
9. Migracija baza i aplikacija, konverzija baza i nabavka softvera za izradu
aplikacija
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.500.000,00 dinara
Nije Realizovano
10. Objavljivanje oglasa
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
Za ovu stavku nije rađena javna nabavka
11. Usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja i zaštite imovine.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Realizovano: 2.500.000,00 dinara bez pdv-a
3.000.000,00dinara sa pdv-om
12. Usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija Gradske uprave grada Šapca
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.000.000,00 dinara
Realizovano: 3.000.000,00dinara bez pdv-a
3.600.000,00 dinara sa pdv-om
III Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
12
Radovi na Dunjića kući
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
311
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
Nije realizovano
13
Radovi na zgradi Odeljenja za urbanizam
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Nije realizovano
NAČELNIK
GRADSKE UPRAVE
Miloš Stanojčić
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
312
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), gradonačelnik grada Šapca, donosi prvu dopunu
PLANA
javnih nabavki u 2013. godini
I
U Planu javnih nabavki za 2013. godinu, broj 404-1-2/13-03 od 03.01.2013.
godine, vrši se sledeća dopuna:
u okviru nabavke radova, posle stavke 5. dodaje se nova stavka:
6. Dodatni radovi na adaptaciji dela mesne zajednice “Jevremova” u prostor apoteke
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 65.000,00 dinara
II
Sredstva za nabavku planirana su Odlukom o budžetu grada Šapca za 2013.
godinu, u razdelu 1., glava 1.1. u okviru pozicije 25, konto 500-000.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
313
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), Gradonačelnik grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2013. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2013. godini u
gradu Šapcu.
I Nabavka dobara
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Autobuska stajališta
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 200.000,00 dinara
2. Ogrev za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.300.000,00 dinara
3. Zakup razglasnog i svetlosnog sistema i bine za letnji festival
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.200.000,00 dinara
4. Građevinski i vodovodni materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.420.000,00 dinara
5. Sušeni ugalj
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 8.200.000,00 dinara
6. Zakup klizališta
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
7. Sadnice trešanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 20.000.000,00 dinara
8. Oprema za pomoć izbeglim licima
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
9. Građevinski materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.190.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
314
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
II Nabavka usluga
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Prevoz uglja za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
2. Održavanje kompleksa Letnjikovačka šuma u toku 2013. godine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.000.000,00 dinara
3. Održavanje korita reke Kamičak i kompleksa stare kasarne na Savi u toku
2013. godine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.000.000,00 dinara
4. Revizija završnog računa budžeta grada Šapca za 2012. godinu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
5. Izrada Generalnog projekta izgradnje međunarodne luke Šabac
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
6. Izrada projekta za akumulaciju Culjković-Radovašnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.080.000,00 dinara
7. Izrada projekta rekonstrukcije rimokatoličke crke Sv Ane u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 650.000,00 dinara
8. Održavanje ergele konja na gradskom hipodromu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.400.000,00 dinara
9. Izrada projekta za dopunu i izmenu glavnog projekta rekonstrukcije, sanacije,
adaptacije i dogradnje zatvorenog bazena u Šapcu
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
315
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.400.000,00 dinara
II Nabavka radova
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Rekonstrukcija paviljona na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 8.000.000,00 dinara
2.Rekonstrukcije i dogradnja objekta mesne zajednice i ambulante u Beloj Reci
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
3. Rekonstrukcija, sanacija, adaptacija i dogradnja zatvorenog bazena u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 150.000.000,00 dinara
4. Izgradnja objekta MZ, ambulante i apoteke na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 8.000.000,00 dinara
5. Radovi na adaptaciji mesne kancelarije u Dobriću
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.600.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2013. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2013. godinu.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
316
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), načelnik Gradske uprave grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2013. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2013. godini u
Gradskoj upravi grada Šapca.
I Nabavka dobara
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Kancelarijski materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 6.300.000,00 dinara
2. Odeća i uniforme
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
3. Gorivo
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 13.500.000,00 dinara
4. Materijal za prevozna sredstva
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.490.000,00 dinara
5. Materijali za održavanje higijene
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
6. Pića
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
7. Kancelarijski nameštaj
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
8. Računarska oprema
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.600.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
317
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
9. Publikacije, časopisi i glasila:
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
10. Automobili
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
11. Zastave i grbovi
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
12. Fotokopir aparati
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 400.000,00 dinara
13. Ogrev
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
14. Antivirus softver za radne stanice i servere
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
15. Oprema za video nadzor
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Mehaničke popravke i održavanje vozila
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
2. Osiguranje imovine i zaposlenih
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
3. Usluge štampanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
4. Usluge pripreme, obrade i štampanja poreskih rešenja, koverata i uplatnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
318
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
5. Usluge monitoringa kvaliteta vazduha u gradu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
6. Usluge ispitivanja buke u gradu:
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
7. Standardno ESRI održavanje GIS softvera
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.600.000,00 dinara
8. Usluge dezinsekcije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 9.500.000,00 dinara
9. Objavljivanje oglasa
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
10. Održavanje računarske opreme
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
11. Fizičko – tehničko i protivpožarno obezbeđenje i zaštita imovine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.000.000,00 dinara
III Nabavka radova
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih radova:
14
Radovi na Dunjića kući
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
15
Radovi na zgradi Odeljenja za urbanizam
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
1. Radovi na zgradi gradske uprave i zgradi odseka za informatiku
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
319
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2013. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2013. godinu.
NAČELNIK
GRADSKE UPRAVE
Miloš Stanojčić
Realizacija javnih nabavki u 2013. godini (kvartalni izveštaji)
Naručilac: Gradska uprava grada Šapca
Zaključeni ugovori o javnim nabavkama male vrednosti za prvi kvartal 2013. godine
Red. br. Vrsta predmeta javne Ukupan broj
nabavke
zaključenih
ugovora
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hiljadama
dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDVom (u hiljadama
dinara)
1
dobra
8
7672
9161
2
usluge
8
7880
10077
3
radovi
0
0
0
16
15552
19238
UKUPNO
Postupci javnih nabavki za prvi kvartal 2013. godine
Ishod postupaka javnih nabavki Broj postupaka
Javne nabavke velike vrednosti Javne nabavke male vrednosti
Uspešno sprovedeni
2
12
Obustavljeni
0
0
Poništeni delimično
0
0
Poništeni u celini
0
0
UKUPNO
2
12
Zaključeni ugovori o javnim nabavkama velike vrednosti za prvi kvartal 2013. godine
Red. Opis predmeta javne nabavke
br.
Procenjena
vrednost (u
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Ugovorena
Ugovorena
vrednost bez PDV vrednost sa PDV
Naziv, sedište,
država ponuđača
320
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
hiljadama dinara) (u hiljadama
dinara)
(u hiljadama
dinara)
1
Javna nabavka goriva
13500
13301
15973
“NIS” ad, Novi
Sad, Srbija
2
Javna nabavka kancelarijskog
materijala
6300
5458
6538
“Tim 03” doo,
Šabac, Srbija
19800
18759
22511
UKUPNO
Zaključeni ugovori o javnim nabavkama male vrednosti za drugi i treći kvartal 2013.
godine
Kvartal
Vrsta
predmeta
Ukupan br. zaključenih ugovora
Procenjena
Ugovorena
Ugovorena
vrednost bez PDV vrednost bez PDV vrednost bez PDV
u hiljadama din
u hiljadama din
u hiljadama din
2
dobra
0
0
0
0
2
usluge
2
2200
1327
1478
2
radovi
0
0
0
0
3
dobra
1
400
205
246
3
usluge
1
400
169
202
3
radovi
0
0
0
0
Zaključeni ugovori o javnim nabavkama velike vrednosti za drugi i treći kvartal 2013.
godine
Dobavljač
Ugovorena vrednost bez
PDV u hiljadama din
Vrsta postupka
Zavod za DDD “Eko San”
8859
Predmet: Usluge uklanjanjai odlaganja otpada, sanitarne usluge i druge srodne usluge
Opis: Usluge dezinsekcije
"Porsche SCG" doo
otvoreni postupak
4950
otvoreni postupak
2492
otvoreni poostupak
Predmet: Prevozna sredstva
Opis: Putnički automobili
"Japi com" doo
Predmet: Računarska oprema (hardverska i softverska)
Opis: Računarska oprema
Naručilac: Gradonačelnik grada Šapca
Zaključeni ugovori o javnim nabavkama male vrednosti za prvi kvartal 2013. godine
Red. br. Vrsta predmeta javne
nabavke
Ukupan broj
Ukupna vrednost
Ukupna vrednost
zaključenih ugovora zaključenih
zaključenih ugovora
ugovora bez PDV-a sa PDV-om (u
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
321
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
(u hiljadama
dinara)
hiljadama dinara)
1
dobra
1
902
1082
2
usluge
5
12846
14795
3
radovi
3
1375
1649
9
15123
17526
UKUPNO
Postupci javnih nabavki za prvi kvartal 2013. godine
Ishod postupaka javnih nabavki Broj postupaka
Javne nabavke velike vrednosti Javne nabavke male vrednosti
Uspešno sprovedeni
2
8
Obustavljeni
0
0
Poništeni delimično
0
0
Poništeni u celini
0
0
UKUPNO
2
8
Zaključeni ugovori o javnim nabavkama velike vrednosti za prvi kvartal 2013. godine
Red. Opis predmeta javne nabavke
br.
Procenjena
Ugovorena
Ugovorena
vrednost (u
vrednost bez PDV vrednost sa PDV
hiljadama dinara) (u hiljadama
(u hiljadama
dinara)
dinara)
Naziv, sedište,
država ponuđača
1
Sadnice trešanja
20000
18500
19980
Centar za
oplemenjivanje i
razmnožavanje
biljaka
“Bošković”,
Mrđenovac, Srbija
2
Izvođenje dodatnih radova na
izgradnji objekta ambulante,
apoteke i kancelarije MZ na
Letnjikovcu
4364
3741
4489
Zajednička
ponuda: GD
“Luna stan” Šabac
i “Elektrovod”
doo Šabac, Srbija
24364
22241
24469
UKUPNO
Zaključeni ugovori o javnim nabavkama male vrednosti za drugi i treći kvartal 2013.
godine
Kvartal
Vrsta
predmeta
Ukupan br. zaključenih ugovora
Procenjena
Ugovorena
Ugovorena
vrednost bez PDV vrednost bez PDV vrednost bez PDV
u hiljadama din
u hiljadama din
u hiljadama din
2
dobra
3
2958
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2594
3103
322
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2
usluge
4
5900
4348
5878
2
radovi
0
0
0
0
3
dobra
2
3500
1811
1854
3
usluge
3
2700
1783
2139
3
radovi
1
1000
559
670
Zaključeni ugovori o javnim nabavkama velike vrednosti za drugi i treći kvartal 2013.
godine
Dobavljač
Ugovorena vrednost bez
PDV u hiljadama din
Banka Intesa
42183
Vrsta postupka
otvoreni postupak
Predmet: Finansijske usluge, usluge osiguranja, bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih
usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih
instrumenata i usluga Narodne banke Srbije)
Opis: Bankarske usluge
PD RB “Kolubara”
6899
pregovarački
postupak bez
objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda
Predmet: Druga dobra
Opis: Sušeni ugalj
Obustavljeni / poništeni postupci
Naručilac: Gradonačelnik grada Šapca
Kvartal
Vrsta postupka
Vrsta predmeta
3
postupak javne
nabavke male vrednosti
radovi
Procenjena vrednost u
hiljadama din
1400
Predmet: Drugi građevinski radovi i radovi specijalnih struka
Opis predmeta: Izvođenje radova na presvlačenju asfaltom postojećeg terena za rukomet u
MZ Varna
Razlog obustave ili poništenja: Usled objektivnih i dokazivih razloga postupak nije mogao
da se okonča, odnosno prestala je potreba naručioca za nabavkom
Postupak obustavljen od strane naručioca
Opis razloga: Kako je nakon pokretanja postupka javne nabavke naručilac utvrdio da su
nastale ookolnosti usled kojih je prestala potreba za predmetnom javnom nabavkom, a koje
se nisu mogle predvideti pre pokretanja predmetnog postupka javne nabavke, doneta je
odluka kao u dispozitivu, pa se stoga predmetna nabavka neće pokretati u toku tekuće
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
323
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
godine.
15. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI
Podaci o sredstvima koje Organ po različitim osnovama dodeljuje drugim licima (npr.
određene kategorije privrednih lica i stanovništva), mogu se naći u delu 13. “Podaci o
prihodima i rashodima”.
16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM
PRIMANJIMA
Predsednik Skupštine grada (naknada)
Zamenik predsednika Skupštine grada
Gradonačelnik
Zamenik gradonačelnika
Načelnik Gradske uprave
Načelnik odeljenja
Sedmi stepen stručne spreme
Šesti stepen stručne spreme
Četvrti stepen stručne spreme
40 000,00 din
85 876,44 din
100 909,63 din
90 170,26 din
93 330,18 din
68 321,88 din
48 067,17 din
34 387,67 din
29 208,20 din
Visina osnovice za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih u
organima jedinica lokalne samouprave utvrđena je Zaključkom Vlade RS broj 1219024/2013 od 25. oktobra 2013. godine.
17. PODACI O SREDSTVIMA RADA
Spisak nepokretnosti
Naziv
Broj jedinica
Višespratna zgrada
Zgrada na Savi
Gradska kuća
Poslovna zgrada
Garaža
Šupa sa garažom
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
1
1
1
1
3
1
1
1
1
8
1
1
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Mesto nalaženja
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Bela Reka
Gornja Vranjska
Kasarske Livade
Šabac
Duvanište
Zablaće
Knjigovodstvena vrednost
(din)
23 201 700,7
719 043,14
3 913 000,93
589 541,11
49 842,44
16 529,25
150 573,50
677 202,70
537 292,48
9 140 784,48
190 489,69
449 016,90
324
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
1
1
1
1
1
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jevremovac
Jelenča
Korman
Lipolist
Mačvanski
Pričinović
Petkovica
Mrđenovac
Mišar
Miloševac
Prnjavor
Tabanović
Cerovac
Ševarice
Štitar
888 678,30
29 575,50
45 917,80
12 794,25
598 754,50
169 287,30
270 285,77
650 035,70
74 521,80
19 700,00
754 807,51
728 873,00
532 269,26
1 002 686,80
Prevozna sredstva
Naziv vozila
Broj jedinica
Odeljenje
Zastava Skala
1
Jugo 55
7
Zastava Koral
1
Jugo
1
Opel vektra
Pežo 407
Audi
Pasat
Pežo 206
Škoda fabia
Opel insignia
Dačia Sandero
1
1
1
1
1
1
1
5
Odeljenje za
društvene delatnosti i
privredu
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalno –
stambene poslove
Odeljenje za opštu
upravu
Odeljenje za
urbanizam
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Odeljenje komunalne
policije
Knjigovodstvena
vrednost (din)
282 297,53
2 203 418,75
134 028,00
274 910,97
1 771 726,34
2 863 804,96
169 241,16
4 131 062,16
1 084 119,95
1 149 044,50
2 438 530,00
4 501 285,00
Popis sredstava
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
325
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove
Naziv
Broj jedinica
Kancelarijski sto
30
Konferencijski sto
4
Sto za rukovodstvo
14
Sto za stranke
4
Stolice daktilo
48
Stolice
47
Fotelje
15
Konferencijske fotelje
30
Konferencijske stolice
32
Stolice za stranke
28
Kožna fotelja
1
Pokretna kaseta
38
Pult
3
Vitrina
1
Trodelna vitrina
2
Orman
4
Orman dvokrilni
1
Orman trokrilni
2
Orman 230x38x40
5
Orman 240x79x37
2
Komoda
5
Plakari
4
Orman 290x200x65
1
Polica metalna
31
Polica
1
Čiviluk
18
Računar
24
Štampač
16
Skener
4
Fotokopir štampač
2
Lap-top
4
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
326
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Knjigovodstvena vrednost (din)
10 596 264,00
Odsek za informatiku i razvoj
Naziv
Broj jedinica
Orman
5
Pisaći radni sto
8
Konferencijski sto
5
Stolica
24
Instalacija
1
ups-sdp-6000
1
Line matrica printer
1
Pasivni mrežni sistem
1
Printer HP 8450
1
Aktivni mrežni podsistem
1
Cdrw-pisač električni
1
Printer - epson
1
HP laser
11
Radna stanica
16
Server
5
Smart ups 3326400
1
Štampač
6
Lap top
4
Skener
3
Optički svič
1
HP 1 GB
4
Hard disk
6
Mrežni sistem
1
Dvd rv lggsa e o3 18x
2
Ups mustik 1400
4
Monitori
2
Epson DFX 9000
1
MS visual studio 2008
1
HP dc 7900, CZC93728HY
1
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
327
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
COMPAQ 505B MT
1
HP ELITE 7100
1
Dodatna oprema za server
1
Softver OS-1 X
1
Računarska oprema
1
NB HP mini 110-3600
1
NB HP mini 5103
1
USB 16 GB
1
Monitor i dodatna oprema
za računare
1
Zvučnici Genius
2
HP led 21,5” LE 2002X
1
Intex veb kamera
3
HDD 2,5” 320GB
1
Mrežni sistem – svičevi i
UPS
1
HUAWEI S7
1
Tablet zte v9a
1
Knjigovodstvena vrednost (din)
8 532 504,31
Odeljenje za finansije
Naziv
Broj jedinica
Kancelarijski radni sto
41
Dodatak radnom stolu
5
Stočić za stranke
5
Stolice za radnike
42
Stolice sa rukohvatom
20
Stolice (obične)
7
Kasetni stočić
41
Ormani
18
Komoda
3
Plahar
1
Drvena klupa
2
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
328
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Čiviluk
12
Računar
39
Štampač
17
Računarska mašina
14
Pisaća mašina
2
Fotoaparat
1
Laserski daljinometar
1
Knjigovodstvena vrednost (din)
7 160 103,99
Odeljenje komunalne policije
Naziv
Broj jedinica
Orman
24
Sto
24
Stolice
25
Telefonski aparat
3
Polica za kućište
13
Kaseta pokretna
25
Računar
23
Štampač
4
Štampač matrični
1
Motorola, bazna stanica
1
Fotoaparat
23
Punjač za baterije
23
Mobilni telefon
23
Mobilni telefon za prijave
1
Detektor
23
Dvogled
23
Aparat za očitavanje mikro
čipova
4
Klima uređaj
6
Laserski daljinometar
4
Diktafon
4
Fonometar
1
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
329
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Knjigovodstvena vrednost (din)
3 937 698,45
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove
Naziv
Broj jedinica
Stolovi
29
Stolice daktilo
25
Stolice obične
25
Pokretne kasete
15
Ormani
10
Fotelja
1
Kuhinjski elementi
1
Računar
15
Štampač
6
Multifunkcionalni uređaj
1
Fotokopir aparat
1
Telefonska centrala
1
Telefonski aparat fiksni
15
Faks
1
Mobilni telefoni
25
Fotoaparat
14
Fonometar
1
Knjigovodstvena vrednost (din)
4 913 200,80
Odeljenje za urbanizam
Naziv
Broj jedinica
Radni sto
22
Daktilo stolice
15
Stolice
25
Ormani dvokrilni
5
Pokretne kasete
5
Plakar
1
Metalne police
6
Metalne kasete
3
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
330
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Fotelje
3
Fotoaparat
3
Računar
21
Štampač
9
Ploter
1
Skener
2
Fotokopir aparat
2
Telefonska centrala
1
Telefonski aparat fiksni
22
Metalne pantljike
3
Knjigovodstvena vrednost (din)
4 422 381,39
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu
Naziv
Broj jedinica
Sto
31
Stolica daktilo
37
Stolica
11
Pokretna kaseta
30
Vitrina
1
Dvokrilni orman
3
Ormarići
10
Računar
24
Štampač
10
Skener
2
Desktop čitač
6
Računarska mašina
2
Pisaća mašina
1
Telefonski aparat
15
Faks
1
Mobilni telefon
5
Fotoaparat
1
Knjigovodstvena vrednost (din)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
2 825 201,53
331
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Odeljenje za opštu upravu
Naziv
Broj jedinica
Radni sto
22
Sto za venčanje
1
Radna stolica
23
Stolica
16
Fotelja
5
Pokretna kaseta
24
Računar
18
Štampač
11
Skener
3
Fiksni telefon
7
Mobilni telefon
5
Orman
7
Plakari
2
Knjigovodstvena vrednost (din)
3 931 054,93
Mesne kancelarije
Naziv
Broj jedinica
Radni sto
62
Stolice
166
Pokretna kaseta
30
Orman
72
Vitrina
5
Pisaća mašina
32
Kompjuter
32
Štampač
32
Telefonski aparat
33
Knjigovodstvena vrednost (din)
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
4 794 446,23
332
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
18. ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA
Nosači informacija u Upravi su najčešće papiri, odnosno dosijea.
Sva relevantna akta nalaze se u dosijeima korisnika koji se čuvaju u arhivi (ormari
aktivnih i pasivnih dosijea).
Deo nosača informacija čuva se i u elektronskoj bazi podataka.
Nosači informacija čuvaju se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica Uprave, u
ormarima, na pojedinačnim računarima, u arhivama, kao i na zajedničkom serveru.
Bekap podataka sa severa vrši se dnevno, mesečno i godišnje.
Bekap podataka sa radnih stanica vrši se periodično u zavisnosti od količine i važnosti
podataka na radnoj stanici ili po zahtevu korisnika.
Gradska uprava čuva informacije u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju,
Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave («Službeni glasnik RS»
broj 80/92) i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave («Službeni
glasnik RS» broj 10/93); Uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa
državne uprave («Službeni glasnik RS» broj 27/10);
19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU
U radu ili u vezi sa radom Skupštine grada Šapca, gradonačelnika, Gradskog veća i
Gradske uprave nastaju razlišite vrste i veliki broj: normativnih akata, odluka, rešenja,
pravilnika, strategija, zaključaka, zapisnika, finansijskih planova, saglasnosti, potvrda,
ponuda, ugovora, nacrta svega navedenog i td.
Grad Šabac izdaje Službeni list grada Šapca a sednice Gradskog veća i skupštine se
tonski snimaju.
U radu Odeljenja za opštu upravu nastaju rešenja, zapisnici i uverenja po različitim
zahtevima iz oblasti rada odeljenja navedenim u poglavlju 10 ovog Informatora.
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu donosi rešenja po zahtevima za usluge
navedene u poglavlju 10 Informatora, kao i veliki broj zapisnika, uputstava, odluka,
spiskova, evidencija, izveštaja, kao i ugovora raznih vrsta iz oblasti kulture, sporta,
socijalne i zdravstvene zaštite.
Odeljenje za finansije donosi odluke, rešenja, ugovore, dok Odsek poreske
administracije vodi evidencije o stanju poreskih obaveza, stanja i zaduženja poreskih
obveznika, te u vezi sa tim poseduje i evidencije poreskih prijava, donosi rešenja o
poreskim obavezama i uverenja o podacima iz poreskog knjigovodstva.
U radu Odeljenja za urbanizam nastaju informacije o lokaciji i lokacijske dozvole,
građevinske dozvole, rešenja o obrazovanju komisije za tehnički prijem i rešenja o
upotrebnoj dozvoli, građevinske dozvole, uverenja i dozvole čija je osnova u Zakonu o
opštem upravnom postupku (“Sl. list SRJ 33/97, 31/01 i Sl. Glasnik RS 30/2010”), kao i
planski dokumenti – plan generalne regulacije, plan detaljne regulacije i urbanistički
projekti.
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove donosi rešenja, zahteve za
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
333
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
pokretanje prekršajnog postupka, obaveštenja, zapisnike, izveštaje, službene beleške,
ugovore.
Komunalna policija sačinjava službene beleške, zapisnike, instrukcije, zahteve za
pokretanje prekršajnog postupka.
Propisi i odluke koje donose organi Grada Šapca dostupni su na zvaničnoj internet
prezentaciji
grada,
na
adresi
www.sabac.org
u
delu
E-uprava
(http://www.sabac.org/index_srb.php?page=333a).
20. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN
OMOGUĆAVA PRISTUP
Grad Šabac omogućava pristup informacijama koje nastaju u radu ili u vezi sa radom,
osim u slučajevima kada shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od
javnog značaja (“Sl. glasnik RS”, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) (u daljem
tekstu «Zakon») pristup informacijama može biti usraćen ili ograničen.
Ograničenja prava (član 8 Zakona):
“Prava iz ovog zakona mogu se izuzetno podvrći ograničenjima propisanim ovim
zakonom ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite od ozbiljne povrede
pretežnijeg interesa zasnovanog na ustavu ili zakonu.
Nijedna odredba ovog zakona ne sme se tumačiti na način koji bi doveo do ukidanja
nekog prava koje ovaj zakon priznaje ili do njegovog ograničenja u većoj meri od one
koja je propisana u stavu 1. ovog člana.”
Isključenje i ograničenje slobodnog pristupa (član 9 Zakona):
“Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od
javnog značaja, ako bi time:
1) ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica;
2) ugrozio, omeo ili otežao sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za
krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje
presude ili sprovođenje kazne, ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i
pravično suđenje;
3) ozbiljno ugrozio odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne
odnose;
4) bitno umanjio sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili
bitno otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;
5) učinio dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom
zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna ili druga
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
334
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
tajna, odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja
mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji
pretežu nad interesom za pristup informaciji.”
Shodno članu 10 Zakona “Organ vlasti ne mora tražiocu omogućiti ostvarivanje prava
na pristup informacijama od javnog značaja, ako se radi o informaciji koja je već
objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, organ vlasti će u odgovoru na zahtev označiti nosač
informacije (broj službenog glasila, naziv publikacije i sl.), gde je i kada tražena
informacija objavljena, osim ako je to opštepoznato.”
Prema članu 13 Zakona “Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na
pristup informacijama od javnog značaja ako tražilac zloupotrebljava prava na pristup
informacijama od javnog značaja, naročito ako je traženje nerazumno, često, kada se
ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama ili kada se traži preveliki broj
informacija.”
Članom 14 Zakona je predviđeno da “Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje
prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na
privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija lično
odnosi, osim:
1) ako je lice na to pristalo;
2) ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, a naročito ako se
radi o nosiocu državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom
na funkciju koju to lice vrši;
3) ako se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim
životom, dalo povoda za traženje informacije.”
21. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP
INFORMACIJAMA
Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Gradu Šapcu može
podneti svako lice.
Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja podnosi se u
pismenom obliku. Zahtev mora da sadrži naziv organa, ime, prezime i adresu tražioca i
što precizniji opis informacije koja se traži.
Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.
Pravo na pristup informacijama lice ostvaruje uvidom u dokument koji traženu
informaciju sadrži ili mu organ upućuje odnosno izdaje kopiju dokumenta.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan. Grad Šabac ne naplaćuje
tražiocu troškove izrade kopije dokumenta odnosno troškove upućivanja.
Po zahtevu za pristup informacijama Grad Šabac dužan je, u skladu sa Zakonom, da
postupi bez odlaganja, najduže u roku od 48 časova, 15 dana ili do 40 dana u zavisnosti
od vrste tražene informacije.
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
335
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
Grad Šabac obavezan je da omogući pristup unformaciji ili da donese rešenje kojim se
zahtev odbija iz razloga određenih Zakonom.
Podnosilac zahtev aima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor protiv
rešenja organa, kao i u slučaju da Grad ne udovolji zahtevu odnosno ne donese rešenje
kojim se zahtev odbija.
Podnosilac ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor, na zaključak
kojim se zahtev tražioca odbacuje kao neuredan.
Formulari
Zahtev za pristupanju informaciji od javnog značaja:
http://www.poverenik.rs/images/stories/formulari/dostupnostinformacija/zahtev.doc
Žalba protiv odluke organa vlasti:
http://www.poverenik.rs/images/stories/formulari/dostupnostinformacija/zalbanaodluku.
doc
Žalba kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave):
http://www.poverenik.rs/images/stories/formulari/dostupnostinformacija/zalbacutanje.d
oc
Svi formulari za ostvarivanje prava po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od
javnog značaja dostupnu su na sledećem linku:
http://www.poverenik.rs/yu/formulari-di.html
Informator o radu Grada Šapca, 15.01.2014. god.
336
Download

informator o radu grada šapca - Zvanična prezentacija opštine Šabac