Predrag Dimitrijević dipl.maš.inž.
DATA DESIGN SYSTEM
PROGRAM ZA INTELIGENTNU IZRADU
MEP PROJEKATA
Projekti mašinskih instalacija
Projekti elektro instalacija
Projekti vodovoda i kanalizacije
3D sinhhrtonizacija.
Vodič za rad sa programom
Prateći CD sa video sekvencama.
Sadržaj:
Dobrodošli .............................................................................................................................................................. 9
Poglavlje 1: Koncept....................................................................................................................................... 11
Odeljak 1. Projekat........................................................................................................................................ 11
Kreiranje novog projekta ......................................................................................................................... 12
Odeljak 2. Kreiranje novih crteža........................................................................................................... 12
Višestruki korisnici, prava ....................................................................................................................... 13
Odeljak 3. Elementi ekrana....................................................................................................................... 13
Tulbarovi (Alatne trake).......................................................................................................................... 14
Premeštanje prozora ................................................................................................................................. 14
Linija za poruke (Message Line)............................................................................................................ 15
Polje za poruke (Message field) ............................................................................................................ 15
Maska dijaloga (Dialog box) ................................................................................................................... 15
Poruka programa ........................................................................................................................................ 16
Podeljeni ekran (Split screen)................................................................................................................ 16
Alatna traka (Toolbar)............................................................................................................................... 17
Komplet alata - Toolbox (kontekst meni) ........................................................................................ 18
Iskačući meniji (Pop-up menus) ........................................................................................................... 18
Korišćenje miša ........................................................................................................................................... 19
Odeljak 4. Pozicioniranje............................................................................................................................. 19
Ručka Grip ..................................................................................................................................................... 21
Fiksirna tačka (Fixing Point) ................................................................................................................... 22
Pomoćna geometrija (Help geometry) ............................................................................................... 22
Poglavlje 2: Koncepti crtanja .................................................................................................................... 23
Prikaz.................................................................................................................................................................... 23
Prikaži sve (Display all) ............................................................................................................................ 23
Zumiranje pokazanog objekta (Zoom in indicated object)......................................................... 23
Upotreba perspektivnog prikaza (Use perspective presentation).................................... 24
Poglavlje 3: Selektovanje elemenata ................................................................................................... 27
Biranje elementa......................................................................................................................................... 27
Menjanje parametera za selectovane elemente ............................................................................. 28
Editovanje parametera za više selektovanih elemenata ............................................................. 28
Selektovanje elemenata unutar opisanog pravougaonika koji ga dodiruju ......................... 28
Selektovanje svih elemeata unutar opisanog pravougaonika.................................................. 29
Deselektovanje selektovanih elemenata (Undo selected elements) .................................... 30
Poglavlje 4: Import DWG crteža.............................................................................................................. 33
PreuzimanjeDWG fajla (Get DWG file) ............................................................................................... 33
Rotiranje i pozicioniranje (Rotate and position). ............................................................................ 35
Koordinatni početak (Origin) .................................................................................................................. 36
Visina sprata (Storey height) ................................................................................................................. 36
Tipske osnove (Split ghost file)............................................................................................................. 36
Ažuriranje - prelazak na novije verzije DWG fajlova (Upgrade DWG files) ........................ 36
Upoređivanje projektnih crteža (Compare project drawings).................................................... 37
Poglavlje 5: IFC Import - Eksport .......................................................................................................... 39
Odeljak 1. IFC Import................................................................................................................................... 39
Objašnjenja opcija: .................................................................................................................................... 40
Priprema i obrada IFC osnove (Prepare and process the IFC basis). ..................................... 42
Odeljak 2. Mapiranje (preslikavanje) IFC na DDS-CAD .................................................................. 43
Multiedit –Nađi i edituj objekte (Find and edit objects) ............................................................. 44
3
Odeljak 3. IFC Eksport................................................................................................................................... 46
Poglavlje 6: Baza podataka soba (Room Database) ................................................................... 49
Room Database ................................................................................................................................................ 49
Odeljak 6.2 Površina ...................................................................................................................................... 50
Odeljak 6.3 Soba ............................................................................................................................................. 55
Soba u sobi.................................................................................................................................................... 57
Odeljak 6.4 Prozori i vrata ........................................................................................................................... 57
Objašnjenje svojstava............................................................................................................................... 58
Koncepti visine u sobi ............................................................................................................................... 61
Odeljak 6.6 Tekst uz Sobe ........................................................................................................................... 63
Odeljak 6.7 Editovanje Sobe....................................................................................................................... 65
Editovanje, brisanje, podešavanja....................................................................................................... 65
Odeljak 6.8 Krovovi ........................................................................................................................................ 66
Poglavlje 7: Pozicioniranje objekata .................................................................................................... 69
Slobodno postavljanje objekata (Free position of objects) ........................................................ 72
Rotiranje objekta ........................................................................................................................................ 72
Kopčanje objekta na postojeću liniju.................................................................................................. 74
Kopčanje na mrežu (Snap to grid). ..................................................................................................... 75
Pozicioniranje objekta na zadatoj razdaljini od linije.................................................................... 75
Pozicionirati objekata unošenjem razdaljine od neke tačke. ..................................................... 76
Position object centred between two points..................................................................................... 77
Simetrično pozicioniranje objekata...................................................................................................... 77
Pomeranje pozicioniranog objekta ....................................................................................................... 78
Poglavlje 8: Cevovodi .................................................................................................................................... 79
Odeljak 8.1 Početak crtanja cevi ............................................................................................................... 79
Početni smer, pad i početna pozicija. ................................................................................................. 81
Počinjanje cevi od spoja. Kliknuti na sliku za video. ................................................................ 82
Počinjanje od nekog drugog sprata ................................................................................................ 84
Počinjanje od segmenta cevi, T-račvanje..................................................................................... 85
Odeljak 8.2 Završetak crtanja cevi........................................................................................................... 86
Završetak cevi (PipeEnd)......................................................................................................................... 86
Slobodan završetak.................................................................................................................................... 86
Završetak spajanjem na neki objekat ili na drugu cev................................................................ 87
Direktan spoj: .............................................................................................................................................. 87
Horizontalno- Vertikalno:......................................................................................................................... 87
Vertikalno-Horizontalno: .......................................................................................................................... 87
Horizontalno-Vertikalno-na unetoj razdaljini od: ........................................................................... 87
Horizontalno-Vertikalno-na unetoj razdaljini iza:........................................................................... 87
90 stepeni – Horizontalno – (vertikalno) na unetoj razdaljini od:........................................... 87
Završetak na nekom drugom spratu. ................................................................................................. 88
Odeljak 8.3 Definisanje cevi........................................................................................................................ 89
Define Pipes .................................................................................................................................................. 89
Koleno (Bend) .............................................................................................................................................. 90
ORTO ............................................................................................................................................................... 91
Poništavanje - Undo................................................................................................................................... 92
Ubacivanje komponenata u postojeće cevi....................................................................................... 92
Odeljak 8.4 Editovanje cevi......................................................................................................................... 94
Edit Pipes ....................................................................................................................................................... 94
Brisanje kompletne cevi ........................................................................................................................... 94
Brisanje delova cevi................................................................................................................................... 94
Pomeranje DDS-CAD komponenata povezanih sa delom cevi .................................................. 96
Pomeranje površine u DDS-CADu ...................................................................................................... 100
Ažuriranje Modela Cevi ........................................................................................................................... 100
Odeljak 8.5 Dodavanje oznaka za cevi ................................................................................................. 101
Označavanje cevi, dimenzije, montažna visina itd...................................................................... 101
4
Odeljak 8.6 Razdelnici, Sabirnici, Šeme ............................................................................................... 103
Pronalaženje Razvodnika ....................................................................................................................... 103
Situacioni Dijagram i Sistemska/Principijelna Šema................................................................... 105
Poglavlje 9, Kanalski razvod ................................................................................................................... 107
Odeljak 9.1 Komore za vazduh (AHU)................................................................................................... 107
Odeljak 9.2 Distributivni elementi .......................................................................................................... 108
Mrežni/Protočni distributivni element na kanalu. ......................................................................... 111
Protok/Količina vazduha......................................................................................................................... 113
Unošenje protoka količine vazduha iz karakteristika distributivnog elementa. ........... 113
Odeljak 9.3 Kolena, Račve, Prelazi ......................................................................................................... 115
Stop end (Prekid završetak)................................................................................................................. 115
Otvor u prekidu-završetku (Hole in stop end)............................................................................... 115
Promena promera/oblika (Change dimension/shape) ................................................................ 116
Koleno ........................................................................................................................................................... 117
Početak ventilacionog kanala, pravougaonog oblika sa uvrtanjem. ..................................... 117
Vertikala (Riser) ........................................................................................................................................ 117
Poravnanje (Alignment) ......................................................................................................................... 117
Račvanja (Tees) ........................................................................................................................................ 119
Odeljak 9.4 Dodavanje izolacije kanala ................................................................................................ 121
Izolacija kanala.......................................................................................................................................... 121
HVAC Šeme/Dijagram protoka vazduha .......................................................................................... 122
Poglavlje 10 Štampanje ploterom, BOQ ........................................................................................... 123
Odeljak 10.1 BOQ – Specifikacije materijala ...................................................................................... 123
Odeljak 10.2 Štampanje ploterom, printerom ................................................................................... 126
Ploter ............................................................................................................................................................. 126
Polje za naslov ........................................................................................................................................... 127
Bitno je proveriti da je razmera podešena na 1:100!................................................................. 129
Podela crteža pre štampanja................................................................................................................ 130
Odeljak 10.3 Sekcije, Elevacije ................................................................................................................ 133
Sekcija........................................................................................................................................................... 133
Odeljak 10.4 Dodavanje Logoa klijenata.............................................................................................. 135
Logo iz Blokova za Crtanje Naslova................................................................................................... 135
Logo na odštampanim izveštajima..................................................................................................... 137
Poglavlje 11. Proračun toplotnog opterećenja ............................................................................. 139
Proračun toplotnog opterećenja .......................................................................................................... 139
Spoljašnji zidovi......................................................................................................................................... 139
Pod.................................................................................................................................................................. 139
Krov................................................................................................................................................................ 139
Prostorija (Soba)....................................................................................................................................... 140
Prozor/vrata ................................................................................................................................................ 141
Izmene .......................................................................................................................................................... 144
Toplotni most.............................................................................................................................................. 144
Izveštaj ......................................................................................................................................................... 144
Slojevi ........................................................................................................................................................... 145
Objekti zgrade sa izdeljenom (particionisanom) konstrukcijom. ........................................... 147
Tačka rošenja (Dew point).................................................................................................................... 147
Poglavlje 13. Proračun ventilacionih kanala.................................................................................. 149
Principi .......................................................................................................................................................... 149
Proračunska tačka/Ime Sistema ......................................................................................................... 149
Nominalni proračun.................................................................................................................................. 151
Korigovanje, podešavanje, (Adjustment)........................................................................................ 153
Proračun ....................................................................................................................................................... 154
Dimenzije preseka .................................................................................................................................... 155
Fiksne dimenzije........................................................................................................................................ 155
5
Dimenzije, Konfigurisanje................................................................................................................. 157
Ograničenja brzine protoka:Velocity limits: .............................................................................. 157
Promena, Zumiranje. .............................................................................................................................. 157
Štampanje, Tekst...................................................................................................................................... 158
Zeta kalkulator........................................................................................................................................... 160
Poglavlje 14. Podno grejanje .................................................................................................................. 163
Princip............................................................................................................................................................ 163
Definisanje površina (područja).......................................................................................................... 165
Izračunaj ...................................................................................................................................................... 167
Rezultati proračuna. ............................................................................................................................... 167
Distributer (razdelnik)............................................................................................................................. 168
Poglavlje 15. Proračun radijatora ........................................................................................................ 171
Princip............................................................................................................................................................ 171
Izmene i ručne korekcije........................................................................................................................ 175
Poglavlje 16. Kreiranje namenskih Objekata i Simbola .......................................................... 177
1. Definisanje 2D i 3D simbola, pohranjivanje u korisničkom direktorijumu .................... 177
2. Kreiranje spojnih tačaka za povezivanje na cevi i vodove.................................................. 178
3. Dodavanje objekata bazi podataka DDS-CADa ....................................................................... 181
4. Podešavanje boja i renderovanje informacija o mapiranju ................................................. 181
5. Kreiranje Distributivnih elemenata / Rešetke........................................................................... 181
6. Korišćenje postojećih DWG fajlova za kreiranje DDS-CAD objekta ................................. 182
7. Ubacivanje bitmap pregleda (preview), URL reference na specifikaciju proizvoda ... 182
Poglavlje 17. Uvod u Elektroinstalacije ............................................................................................ 183
Koncepti Electričnog Sistema.................................................................................................................... 183
Poglavlje 18. Električne Instalacije..................................................................................................... 185
Utičnice i Prekidači ................................................................................................................................... 185
Izmeštanje 2D Simbola .......................................................................................................................... 186
Postavljanje ostalih Objekata u Model.............................................................................................. 186
Editovanje postojećih komponenata.................................................................................................. 187
Editovanje propratnog teksta komponenata .................................................................................. 187
Poglavlje 19. Lestvičasta i Duboka Kanalica.................................................................................. 189
Smeštaj Električnih Kablova...................................................................................................................... 189
Lestvičasta kanalica (Lestvica) ............................................................................................................ 189
Početak sa nepromenjenim podešavanjima ................................................................................... 190
Nastavak crtanja od završetka neke postojeće lestvice ............................................................ 190
Početak račvom od postojeće lestvice .............................................................................................. 191
Lestvica sa drugih spratova .................................................................................................................. 192
Prelazak lestvice sa sprata na sprat .................................................................................................. 194
Promena visine pri crtanju lestvice – prelazak iznad drugih objekata ................................. 194
Spajanje lestvice sa nekom postojećom lestvicom...................................................................... 196
Duboka kanalica ........................................................................................................................................ 196
Rebrasto crevo........................................................................................................................................... 197
Poglavlje 20. Lista razvodnih tabli i strujnih kola ...................................................................... 199
Kreiranje Nove Table ............................................................................................................................... 199
Kopiranje Table.......................................................................................................................................... 200
Kopiranje kompletnog sprata zajedno sa razvodnim tablama ................................................ 201
Crtanje [glavnog] kablovoda................................................................................................................ 202
Boje i Priključenje u Listi Kola (Circuit List) ................................................................................... 204
Lista Kola – dodavanje kola.................................................................................................................. 205
Lista kola - Editovanje kola................................................................................................................... 206
Pokazivač kola............................................................................................................................................ 207
6
Poglavlje 21. Električne šeme................................................................................................................. 209
Lista kola - Kartica Define Boarf - Definisanje Table................................................................. 209
Lista kola, Kartica – Circuit List......................................................................................................... 210
Lista kola – Kartica Šeme Crteža........................................................................................................ 210
Navigacija i editovanje radnih listova ............................................................................................... 211
Tipovi radnih listova................................................................................................................................. 211
Raspolaganje revizijama ........................................................................................................................ 211
Dodavanje raznih tipova strujnih kola.............................................................................................. 212
Crtanje kola (Draw Circuits)................................................................................................................. 212
Nivo 1, Nivo 2, Nivo 3 .......................................................................................................................... 212
Crteži uređenja ormana – postavljanje ormana i komponenata ............................................ 213
Crteži Organizacije Rasporeda Ormana............................................................................................ 214
Renumeracija kola.................................................................................................................................... 215
7
8
Dobrodošli
DDS-CAD Priručnik za HVAC i Elektro instalacije.
Sticajem okolnosti koristite se nultom serijom priručnika - tutorijala namenjenog našem tržištu.
Razlog je vaša zainteresovanost da se upoznate sa organizacijom i radom programa DDS CAD, a sa
druge strane formalnosti oko izdavanja knjige su u toku.
Priručnik je zasnovana na Tutorijalu DDS CAD verzija 6.40. Brzo razvijanje oblasti intelegentnih CAD
programa se prati novim verzijama softvera. Uz ovu knjigu dobijate i komplet softvera DDS CAD
ograničenog vremenskog dejstva koji je namenjen samo za potrebe upoznavanja programskih
mogućnosti i za obuku. Od vas očekujemo da prateći softver i knjigu koristite isključivo za potrebe
svoje obuke.
Priručnik ima za cilj da posluži kao uputstvo za brzo ovladavanje upotrebom softvera. On ne može da
nadomesti namensku obuku koja je predviđena za implementaciju softvera u vašoj firmi.
Priručnikom su pokrivene sve osnovne funkcije softvera, a CD sadrži i iscrpne video demonstracije
koje će vam verovatno biti od velike pomoći.
Video sekvence su smeštene na pratećem Cdu u direktorijumu:
/
....., poređane
po poglavljima i nazivima sekvenci. Birarate sekvencu sa nastavkom .html. Odvijanje sekvence
možete da zaustavljate i ponavljate, po potrebi.
Ako niste registrovani kao trajni korisnik nemate pravo na internet podršku DDS CADa i izlazak na
mrežu može da dovede do brisanja vašeg vremenskog ograničenog softvera.
Podrška priručnikui se nalazi na sajtu http://projektovanjeinstalacija.weebly.com/ .
Preko ovog sajta možete da da postavljate pitanja i tražite potrebna razjašnjenja.
Molimo korisnike da svojim zapažanjima i sugestijama doprinesu da se uočene greške, kojih sigurno
ima, otklone.
9
10
Poglavlje 1: Koncept
Ovo poglavlje se bavi osnovnim funkcijama u DDS CADu. Rukovanje modelom, projekat, prikaz,
meniji, pomoć u rukovanju geometrijom ….
Za demonstraciju se koristimo video sekvencama koje su smeštene na pratećem Cdu .
Odvijanje sekvence možete da zaustavljate i ponavljate, po potrebi.
Odeljak 1. Projekat
Prvo sa čim se susrerćemo pri pokretanju DDS-CADa su lista crrteža ili projekt administrator.
Celokupno CAD dizajniranje odrađuje se u vidu projekata, a svi novi crteži kreiraju se kroz modul
projekt-administrator. Prilikom kreiranja nekog projekta, uz njega se otvara i zaseban folder projekta
namenjen za pohranjivanje svih crteža i druge dokumentacije. Projekt-administrator sadrži listu
predloga za crteže pa sami biramo da li ćemo koristiti neki od predloge ili ćemo sastavljati nove opise
za svaki crtež
U slučaju da lista crteža nestane sa ekrana možemo je dobiti
pritiskom na dugme "Drawing list" na menjuj.
Projekt administrator: Otvaranje crteža i kreiranje novih mora se raditi ovde.
Projekat:
Prikazuje aktivan projekat. Padajući meni nam omogućuje da dođemo i do ostalih
projekata.
Applikacija:
Zavisno od toga koji su moduli zastupljeni u verziji
možemo raditi u nekoliko različitih DDS-CAD aplikacija
Postojeći
Kao što smo prethodno pomenuli prilikom kreiranja novog projekta na listi projekata
programa koju imamo ,
11
Crteži:
("Drawing list" ) možemo naći listu predloga za crteže. Ako se ispred crteža pojavi i
znak + to znači da je crtež kreiran i sačuvan.
Opis:
Opis projekta u aktivnom projektu. Posle pritiska na dugme "Edit" možete da
promenite opis.
Kreiranje novog projekta
Postoje dva načina za kreiranje novog projekta:
1) Uklonimo postojeće ime projekta sa padajućeg menija, napišemo ime novog projekta i pritisnemo
dugme "Create". Ime projekta ograničeno je na najviše 8 znakova (brojki ili karaktera).
Click to see a video
New Project. html
2) Zatvorimo projekt administrator, nađemo dugme "Create a new project", klikom na browse
izaberemo folder u koji želimo da pohranimo projekat i fajlove crteža, unesemo ime ili broj projekta i
kliknemo na "Save". Prednost ovog metoda je što u ime projekta ovako možemo uneti i nekoliko
znakova i razmaka. PAŽNJA: Svaki put kreirati poseban folder pa u njega sačuvati fajlove projekta
Click to see a video
Ch1-Long File Names.html
Jedan od mogućih načina za kreiranje projekta.
Odeljak 2. Kreiranje novih crteža
Koncept: Kreiranje novih crteža
Kao što smo ranije pomenuli pri kreiranju novog projekta pojavljuju se predlozi crteža i opisi. Moguće
je bilo koristiti ponuđene predloge ili kreirati nove opise crteža. Crteži se prepotnaju pomoću jednog
broja i jednog opisa. Numeracija ide od 0 do 999. Za promenu opisa crteža crtež, izabere se njegov
opis na listi crteža (drawing list) i pritisne se dugme "Edit".
Click to see a video
Chl Edit Project.html
Poslednje tr i brojke u imenu fajla su broj crteža. Da promenimo opis crteža pokažemo ga na listi i
pritisnemo "Edit" sa desne strane.
Svi šabloni za crteže (drawing templates) su već iskorišćeni, kako da kreiram nov crtež?
Kao što smo ranije pomenuli , znak + će se pojaviti ispred imena fajla ako je crtež kreiran i sačuvan.
Ako su svi ponuđeni opisi već iskorišćeni, odnosno ako imamo znak + ispred svih imena u listi novi
12
crtež možemo kreirati tako što ćemo ukucati broj crteža u polje crtež - "Drawing", zatim pritisnuti
dugme dodaj -"Add" s desne strane i upisati opis novog crteža.
Click to see a video
Chl Add Storey.html
Pod svim šablonima su kreirani i sačuvani crteži.
Svaki crtež ima i znak + ispred, a nema “slobodnih” šablona.
Višestruki korisnici, prava
Ako je projekat sačuvan na serveru kome ima pristup više osoba, može se desiti da neko već radi sa
projektom kome želimo da pristupimo. U tom slučaju videćemo znak # ispred imena fajla. Ako i dalje
pokušavamo da otvorimo crtež tog projekta dobićemo poruku da drugi korisnici trenutno na njemu
rade i da možemo samo pogledati njegovu sadržinu ali ne i menjati (edit) i sačuvati (save).
Znak # se pojavljuje ispred fajla na kome rade drugi korisnici
Odeljak 3. Elementi ekrana
13
Podrazumevajući da je jedan nov projekat već uspešno kreiran, sada smo spremni i za zadatke
crtanja. Ekran se može uporediti sa listom papira na kome se koriste lenjir, olovka i papir. Na ekranu
možemo videti krstić koji predstavlja poslednju unetu tačku/poziciju. Kada se započne nov crtež,
krstić će biti pozicioniran iznad početka trodimenzionalnog koordinatnog sistema (X = 0, Y = 0, Z =
0). Ukoliko je rešetka
(mreža modula ”module net”) aktivna, kroz koordinatni početak se jasno
naziru ose X i Y.
Na vrhu ekrana videće se broj verzije programa(6.40), zatim ime aktuelnog crteža kao i folder
(direktorijum) u kom je sačuvan. U sledećem redu je padajući meni iz kog se može aktivirati više
podmenija. Iz menija selektujemo tako što pokažemo željenu stavku i kliknemo levim tasterom miša.
Tulbarovi (Alatne trake)
Na vrhu možemo videti i glavni red dugmadi, od kojih se nekoliko podudara sa komandama menija.
Funkcija svakog dugmeta vidi se tako što se strelica kursora zadrži na njemu. Pri tom se iznad
pokazanog dugmeta pojavljuje i balon sa tekstom objašnjenja (screen tip).
Premeštanje prozora
Pomerianjem prozora na neku novu poziciju na ekranu možemo olakšati prikaz više prozora
odjednom, ili uočiti detalje koji su možda bili sakriveni iza njih. Ako želimo da pomerimo neki prozor
treba da njegovu naslovnu liniju (title line) prevučemo na novo mesto. I to tako što, prvo pokažemo
naslovnu liniju kursorom, a zatim, držeći levi taster miša pritisnut, prevučemo ceo prozor na novu
poziciju.
Click to see a video Ch1 Screen Windows.html
14
Da bismo kreirali nov prozor sa istim sadržajem koristimo Windowsov meni. Da bismo kreirali nov
prozor sa različitim sadržajem, npr. novi crtež koristimo File meni ili Project meni. Ovo je u saglasnosti
sa generalnim Windows standardom.
Linija za poruke (Message Line)
Ispod tulbara (alatne trake) naćićemo liniju za poruke. Ovde se tastaturom mogu direktno ukucavati
komande. Pojedinim korisnicima je lakše da komande kucaju direktno umesto da ih selektuju sa
menija radi uštede u vremenu.
Polje za poruke (Message field)
Polje sa desne strane prikazuje sve poruke koje dolaze od programa. To mogu biti poruke upućene
nama o tome šta treba da se uradi ili poruke o grešci koje program prijavljuje ukoliko nešto nije kako
treba.
Tastaturno unete komande se privremeno čuvaju u listi polja za poruke. Mogu se reaktivirati
pokazivanjem na trenutnu komandu na listi, nakon što se unesu eventualne promene parametara i
klikne na dugme s leve strane.
Pri aktiviranju komande sa komandne linije, menija ili dugmetom sa alatne trake (toolbar) reakcije
programa mogu varirati yavisno od komande.
U narednom primeru prikazano je nekoliko komandi kojima je zajedničko to da imaju i ključnu reč i
dugme:
Execute = [Line shift] or [Close] or [OK] in the dialog box
Cancel = [Esc] or [End] in the dialog box
Help = [Help] in the dialog box
Maska dijaloga (Dialog box)
Uobišajeno je da se komanda, koja se unese u komandno polje sa jednim ili više parametara,
izvršava odmah nakon klika na dugme Execute (izvrši). Jedan broj komandi, medjutim, zahteva da se
nakon poziva komande tastaturnim unosom, biranjem sa menija ili dugmetom tulbara – moraju dati i
izvesni odgovori u masci za dijalog – da bi se aktivirale.
15
Parametri se unesu u masku za dijalog i potvrđuje se sa [OK]. Primer.
Poruka programa
Pojedine komande daju poruku korisniku o tome šta program očekuje da se uradi na ekranu. Poruke
će se pojavljivati u polju za poruke. Pratimo instrukcije i izvršavamo kako su opisane – ili ih prekidamo
sa [Esc], [Cancel] or [Stop].
Podeljeni ekran (Split screen)
Prostor na kome se prikazuje DDS-CAD može
biti podeljen u nekoliko prozora. Ovi prozori
mogu prikazivati različite prezentacije jednog
modela . Sem prostora za crtanje ekran se
može podeliti i na polja za izlistavanje raznih
listi sadržine (“content lists”). Ovo mogu biti
sadržaji komandnog polja (polja za crtanje)
odnosno liste komandi
koje se takođe
pozivaju sa Quick edit (QE), zatim postojeći
crteži koji pripadaju projektu, itd...
Open Windows Otvoreni prozori
Sadržina komandnog fajla - Quick Edit – QE
Cancel/undo – prikazuje komande koje su bile izvršene i unete u listu. Ovde možemo anulirati
(cancel/undo) odnosno ukloniti unesene komande. Lista biva ispražnjena svaki put kada se završi
crtanje a zatim možemo započeti formiranje nove liste komandu po komandu.
Lista soba (Room list) – predpostavlja se da smo bilo definisali neku sobu (poglavlje 6 baza
podataka soba) bilo importovali IFC fajl (poglavlje 5 IFC Import/Export). Informacije o tome kako se
pravi polje za liste (list field) i menjaju razni njegovi flegovi (flags) su u narednom videu.
16
Click to see a video
Ch1 Docking Bar.htmL
Pokaže se u listi ono čime treba rukovati levim klikom miša.
Desnim klikom se aktivira odgovarajući kontekst meni i izvrši selektovanje :
Način da se izabere koje prozore treba prikazati: može se izvesti u polju za liste (list field) kada je
aktivan fleg Otvoreni prozori (Open windows). Naznačimo koji prozor treba da se prikaže
horizontalno ili vertikalno. Ovo se radi u Windows maniru, pomoću [Shift]- ili [Ctrl]-tastera.
Desnim klikom miša naznačimo kako prozori treba da budu prikazani.
Polje listi (list field) je obično postavljeno u levom delu ekrana. Širinu mu možemo podesiti.
pozicioniranjem kursora na listu koja deli polje listi (list field) i polje za crtanje (drawing field) Držeći
levo dugme miša povlačenjem u željenom smeru podešavamo širinu. Polje se takođe može pomerati
na ekranu postavljanjem kursora u gornji deo polja , i pomeranjem miša uz držanje levog tastera.
Kada se postavimo na željenu poziciju pustimo levi taster miša. Uključivanje i isključivanje polja za
liste (list field) pomoću Display ® Display vertical field (prikaži vertikalno polje). Možemo takođe
izabrati i horizontalno polje za liste (list field) ali ova opcija nije u aktivnoj upotrebi u aktuelnoj verziji
softvera.
Alatna traka (Toolbar)
Ovo koristimo za preliminarno određivanje modula (alata) u programu sa kojima želimo da radimo.
Ova dugmad su statična – to jest prikazana su kao uvek ista, bez obzira na to koje smo alatke
izabrali. Razni kompleti alata (toolboxes) sa belom pozadinom odlučuju o tome koje su alatke
uključene.
17
Komplet alata - Toolbox (kontekst meni)
Aktiviraju se iz Display -> Display kontekst menija (kao i pomoću Ctrl + U). Ova dugmad se uglavnom
koriste da se u projekat uključe razne komponente.
Slike prikazuju komplete alata za crtanje osnove (plan), električne i HVAC instalacije.
Iskačući meniji (Pop-up menus)
Kada se izabira neka komanda uz nju postoji i više raznih opcija. (Ako imamo na primer izvesnu
komponentu - s njom se može učiniti puno toga: pozicioniranje, skaliranje, rotiranje, karakteristike...)
Sve ove opcije možemo naći u tzv. Iskačućim prozorima (pop-up menus) koje aktiviramo desnim
klikom.
3 značajna tastera
[shift-taster] čini dostupnim sve tačke
[ctrl-taster] čini dostupnim sve linije
[alt- taster] oslobađa sve uhvaćeno (snaps)
18
Korišćenje miša
Ovaj dokument polazi od pretpostavke da koristimo miša sa tri tastera za rad desnom rukom. Za
levoruke korisnike moguće je rokirati levo i desno dugme miša. Preporučuje se miš sa točkićem u
sredini kojim se može i skrolovati i kliknuti. U ovom programu koriste se obe ove funkcije. U Windows
kontrol panelu pod karakteristikama miša proverite da li je aktivna opcija za srednje dugme ”Middle
button” miša. Ovo nema uticaja na skrolovanje u drugim programima. Osim upotrebe miša kao
pokazivača elemenata na ekrtanu
DDS-CAD mu dodeljuje nove korisne funkcije za sva tri tastera. Ovo doprinosi efikasnijem korišćenju
programa.
Levo dugme miša = markirnje elementa, selektovanje iz menija ili unos pozicije – videti i poglavlje 3
Srednje dugme miša = pregledaj crtež/zumiraj – videti i poglavlje 2
Desno dugme miša = prikaži kontekst meni/pop-up meni
Odeljak 4. Pozicioniranje
Koncept: Pozicioniranje
Pozicije za tačke i and objekte na ekranu unosimo pokazivanjem i levim klikom mišem. Ovo međutim
zavisi od toga koji ste proces započeli , ili drugim rečima zavisi od situacije.
Use snap point [1] Korišćenje tačaka kopčanja [1] (Snap points)
Tačake kopčanja (Snap points) su prikazi karakterističnih položaja na ekranu za koje je moguće
zakačiti nove fiksirne tačke koje unosimo levim klikom miša, nakon što je proces crtanja započet. U
principu, program će u vidu crvenog kružića sa krstom najpre naznačiti sve poznate tačke, kao npr.
sredinu i kraj linije, presek dve linije, itd. – čak i ako nisu prethodno unete u crtež.
Ako na primer radimo sa dinamičkom linijom, tačke se prikazuju počev od poslednje pozicije.
Pokretni kraj linije je u končanici kursora. Dinamička linija je osnov mnogih crtačkih zadataka i varira
od verzije aplikacije u kojoj radimo. Proces crtanja u DDS-Cadu je podržan i pojednostavljen uz pomoć
raznih help funkcija, tako da se na primer za termin “snap point“ mogu pogledati saveti iz help
menija.
Ako ne želimo da smo tačkom kopčanja (snap point) neprekidno vezani za druge tačke, već bismo da
se na crtežu slobodno pozicioniramo, ili da koristimo raspored pomoćne mreže (grid) - treba isključiti
19
opciju “Use snap point permanently” (Neprekidno koristi tačku kopčanja) klikom na odgovarajuće
dugme.
Kada je opcija “Use snap point” aktivna, a privremeno želimo da se pozicioniramo bez kačenja za
druge tačke, pritisnemo i držimo [Alt] taster, i sada možemo uneti poziciju koja nije vezana za druge
tačke.
Kada je opcija “Use snap point” deaktivirana, unete pozicije više nisu vezane za druge tačke. Tada
takođe pritiskom i držanjem [Shift] tastera dok unosimo novu poziciju, možemo privremeno vratiti
snap points u proces crtanja i vezivati se za druge tačke.
Use grid point [2] Korišćenje čvorne tačke [2] (Use grid point)
Pomoćna mreža (Grid) se sastoji od horizontalnih i vertikalnih linija u čijim presecima su tzv. čvorne
tačke ( grid points). Kada je grid mreža aktivirana, pokretljivost kursora na crtežu je limitirana
(pogledati mod 2 u opisu moda). Kursor prikazuje čvorne tačke (grid points) kao tačke kopčanja (snap
points). Ako ovo remeti proces crtanja grid mreža se može isključiti.
Use smart snap point [3] Korišćenje pametnene tačke kopčanja [3]
“Smart snap point“ su inteligentne tačke kopčanja uz koje u individualnim applicijama idu razne
funkcije. Koriste se za proračun automatske fiksirne tačke (automatic fixing point).
Snap point Tačka kopčanja (Snap point)
Kada je pri unosu pozicija na ekranu aktivirana dinamička linija, ili je prikazan objekat koji je
dinamički, centar končanice kursora bude markiran kao tačka kopčanja (snap point) –t.j. crveni
kružić. Desnim klikom miša sada se može pristupiti i odgovarajućem pop-up meniju. Pomoću opcija
iz menija mogu se proračunati pozicije u odnosu na položaj kursora na ekranu ili u odnosu na
poslednju unetu poziciju. Pop-up meni daje nam ove dve opcije:
Positioning via DL (Dynamic Line) Pozicioniranje putem DL (Dinamička Linija)
Generišimo dinamičku variablnu liniju za vizuelnio naznačavanje neke nove pozicije na crtežu. Poziciju
fiksiramo za crtež levim klikom miša, ili pritiskom na [Enter]. Ova opcija se može aktivirati sama za
sebe ako želimo da crtamo linije i pozicije zasebno – ili se aktivira putem jednog drugog menija za
unos kontura (outlines), crtanje zida (draw wall), kablova ( cables), mostova (bridges), kanala
(channels) itd.
Kad se DL komanda aktivira preko pop-up menija može se aktivirati i niz funkcija. Smisao im je
uglavnom očigledan i pridodaju se prikazu konekstnih komandi s desne strane. Mogu se aktivirati i
strelice kursora na tastaturi da pokazuju tačnu dužinu u u smeru strelice Tasterom za brisanje
poslednjeg unetog simbola [Backspace] briše se poslednji nivo (level) i vraća se jedan nivo unatrag.
Moguće je crtati u "orto" modu (zaključan ugao), koji se aktivira iz pop-up menija. Kada je "orto"
aktivan, dinamička linija će se postepeno otklanjati pod uglom prateći pomeranje končanice kursora.
Ovaj ugao može se podeliti simetralom pomoću tastera (/). Za udvostručavanje ugla, koristimo znak
množenja (*). Osnova je 22,5 stepena.
Kada je aktivna dinamička linija moguće je i zumiranje.
Pomoću dugmadi Use snap point i Use grid points možemo deaktivirati obe ove vrste tačaka na ekranu
tako da ne remete poziconiranje. T akođe ih možemo privremeno isključivati pritiskom i držanjem
20
tastera [Alt] dok se pokazujući kursorom pozicioniramo na ekranu. Čim se [Alt] taster pusti snap point
i grid point opcija ponovo su aktivne.
Kada treba pozicionirati objekte kao što su JavaScript/simbol/slika, u pop-up meniju dostupne su help
funkcije.
Dobijanje help menija pri pozicioniranju
Kada se za unos pozicija na ekranu aktivira dinamička linija ili objekat , do help menija se može doći i
desnim klikom miša. Preko opcija u meniju može se proračunati pozicija u odnosu na položaj kursora
na ekranu ili u odnosu na poslednju unetu poziciju. Snap point se prikazuje kao crveni kružić.
Ručka Grip
Ručke (Grips) su prikazane na ekranu kao gusti plavi kružići. Svaki objekat može imati po nekoliko
ručki, i ove tačke koristimo za istovremeno pomeranje jednog ili više objekata.
Da bi ručke bile vidljive objekat se najpre mora markirati.
Pri pomeranju objekta treba pokazati kursorom ručku (grip)
koju odabiramo kao fiksirnu tačku. Levim klikom miša objekat
odvajamo
od
crteža i možemo iskoristiti opcije kao što su tačke kopčanja
(snap point) itd.
Da objekat ponovo fiksiramo. Objekat se takođe može brisati ,
kopirati itd. Desnim klikom miša dobije se help meni na kom su prikazane ove opcije.
21
Fiksirna tačka (Fixing Point)
Pomoćna geometrija (Help geometry)
Tokom procesa crtanja za pronalaženje tačne konstrukcije i pozicioniranje mogu nam koristiti
pomoćne linije i sl. One se na crtežu prikazuju zelenom bojom, a privremene pomoćne linije su
narandžaste. Pomoćne linije , -krugovi i, –tačke mogu ostati na crtežu, ili ih možemo obrisati
pritiskom na odgovarajuće dugme – koje selektujemo sa menija. Moguće ih je brisati pojedinačno ili
sve zajedno u jednoj operaciji izabranoj sa menija ili iz reda dugmadi. Pomoćne objekte ne mozemo
preuređivati, i menjati ni pomerati, već se u tu svrhu unose novi.
Aktiviranje Help geometrije vrši se pomoću posebnog dugmeta u kompletu alata (toolbox). Desni
klik mišem nam zatim daje sledeće opcije:
Sa ovog menija mogu se crtati pomoćne linije i krugovi. Ove linije su beskonačne i iscrtane zelenom
bojom.
Nakon što smo aktivirali pomoćnu geometriju, pokazivanjem na ekranu primećujemo da se pri
prelasku kursora preko linija njihova boja menja u narandžastu, kako bi smo mogli razlikovati linijaje
koje su aktivne. Isto se odnosi i na krugove i lukove. Pokazivanjem na liniju/krug ona menja boju u
narandžastu a zatim se kao i obično desnim klikom miša dobija pop-up meni.
Nakon što se izabere neki od postojećih elemenata crteža, pritiskom i držanjem
omogućuje se pristup dodatnim funkcijama kao što su Paralelne pomoćne linije:
Ctrl tastera
Isključivanje i izlazak iz pomoćne geometrije (Cancel and end the help geometry) = [Esc]
Kompletna pomoćna geometrija može se izbrisati odjednom dugmetom Delete help geometry.
22
Download

File - Početna