НОВЕ СТРАНЕ КЊИГЕ
2010
Наташа Васиљевић
Вука Јеремић
Цвета Костов
Драгана Михаиловић
НОВЕ СТРАНЕ КЊИГЕ
2010
каталог изложбе
фебруар – март 2011
Већ две деценије Универзитетска библиотека «Светозар Марковић» из Београда, иако
највећа научна библиотека у Србији, не располагаже средствима за редовну набавку
публикација. Последње стране књиге купљене су 2007, а и тада само шеснаест наслова у
оквиру једног од ретких пројеката намењених набавци у библиотекама. Последње три
године није купљена ниједна страна књига, а приређене су три изложбе нових страних
књига из фонда Библиотеке. Како је тако нешто уопште било могуће?
Пре свега, захваљујући солидарности Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице
српске које су један од десет обавезних примерака редовно и безусловно уступале
Универзитетској библиотеци. Осим тога, Одељење набавке Универзитетске библиотеке је
уложило додатне напоре да превазиђе неповољне околности преусмеравањем дела
добијених поклона и формирањем фонда за размену која је престала да се финансира још
почетком деведесетих година прошлог века. Претходна дугогодишња сарадња са великим
бројем библиотека из целог света створила је разгранату мрежу сарадника чија је
колегијалност такође била незаобилазан фактор у настојању да се фонд страних књига
обнавља и у сасвим неповољним околностима.
Будући да Библиотека ни у 2010. години није располагала буџетом за набавку публикација,
учешће куповине као начина набавке опет је изостало. Куповином није набављена ниједна
књига. Највећи део књига набављен је поклоном захваљујући чему је очуван континуитет
набавке домаће књиге, као и скроман обим размене. Као и претходних година, највећи део
поклона јесте онај који се прима из вишкова обавезног примерка Народне библиотеке
Србије и Библиотеке Матице српске, који чини око 81% примљеног поклона, односно 57%
укупно приновљених књига. Публикације које по свом профилу не одговарају основном
фонду или које су већ добијене од других појединаца и институција (дупликати) нуде се
библиотекама-партнерима. Тако и размена, која је практично једини вид набавке страних
књига, суштински зависи од поклона.
Стране књиге набављене разменом достижу
скоро половину укупно процењене вредности
новог фонда. Најзначајнији партнер за
размену је Конгресна библиотека
из
Вашингтона од које је током 2010. примљено
557 књига у вредности од скоро 4 милиона
динара, што чини више од половине
примљених наслова и преко четири петине
вредности нових страних књига. Размена се
обавља и са националним библиотекама
Русије, Велике Британије, Француске, Пољске,
Шпаније,
Аустрије,
Чешке,
Бугарске,
Румуније, Македоније, као и бројним
универзитетским библиотекама широм света.
Учешће страних публикација у укупном броју
нових књига креће се на прошлогодишњем
нивоу са 24,8%. Од приновљених страних
публикација више од три четвртине (76,5%) је
у потпуности или делимично на енглеском
језику.
Каталог обухвата изложене књиге, али и све остале наслове страних књига које су током
2010. ушле у фонд Универзитетске библиотеке, без обзира на то у којој су фази обраде биле у
тренутку пописивања. Зато каталошки описи нису сасвим уједначени, већ извесном броју
јединица недостаје класификација. С обзиром да су и они претраживи по свим осталим
параметрима (аутор, наслов, издавач...) определили смо се да их укључимо у попис да би се
пружио целовит увид у прошлогодишњу набавку страних књига доступних широком кругу
корисника преко мрежне странице Библиотеке. Напоменимо да међу њима постоји
неколико које нису ни нове ни стране књиге у ужем смислу, будући да су објављене у
Југославији изван територије Србије, као на пример Поморска енциклопедија добијена на
поклон прошле године и доступна у слободном приступу у Студентској читаоници. Из
разлога свеобухватности пописане су и оне нове стране књиге које су биле излагане и
представљене у каталозима изложби приређених током претходне године.
Каталог садржи регистар наслова, као и именски и предметни регистар. Сви регистри
аутоматски су направљени преко постојећег програмског пакета Универзитетске библиотеке
на основу података из јавног каталога. Осим тога, направљен је избор репрезентативних
наслова за које су дата ближа објашњења о садржају.
ABEGGLEN, James C.
21st-Century Japanese Management : new
systems, lasting values / James C. Abegglen. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2006. - X,
194 str. : tabele ; 21,5 cm
ISBN 978-1-4039-9876-7
II 89047
COBISS.SR-ID 173619468
1
ABEYTA, Michael, 1964Fuentes, Terra Nostra, and the
reconfiguration of Latin American culture /
Michael Abeyta. - Columbia : University of
Missouri Press, 2006. - XI, 184 str. : ilustr.
; 24 cm
ISBN 978-0-8262-1641-0
II 89341
COBISS.SR-ID 36484623
2
ADAM et l'astragale : essais
d'anthropologie et d'histoire sur les limites
de l'humain / sous la direction de Gil
Bartholeyns ... [et al.]. - Paris : Éditions
de la Maison des sciences de l'homme, 2009. IX, 390 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-2-7351-1218-0
II 91194
COBISS.SR-ID 37288719
5
ADAMS, Ann Jensen
Public faces and private identities in
seventeenth-century Holland : portraiture and
the production of community / Ann Jensen
Adams. - 1st ed. - Cambridge [etc.] :
Cambridge University Press, 2009. - XII, 398
str. : portreti ; 27 cm
ISBN 978-0-521-44455-2
ACEMOGLU, Daron
Economic origins of dictatorship and
democracy / Daron Acemoglu, James A.
Robinson.
- Cambridge : Cambridge University Press,
2009. - XV, 416 str. : graf. prikazi ; 23 cm
ISBN 978-0-521-67142-2
II 90087
COBISS.SR-ID 36796687
3
ACOCELLA, Nicola
Počela ekonomske politike : vrijednosti i
tehnike / Nicola Acocella ; prevela s
engleskog Ivana Barković. - Zagreb : Mate,
2005. - XX, 523 str. : graf. prikazi ; 24 cm.
- (Biblioteka Gospodarska misao)
6
ADAMS, Richard E. W., 1931Prehistoric Mesoamerica / Richard E. W.
Adams. - 3rd ed. - Norman : University of
Oklahoma Press, 2005. - XVII, 521 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-8061-3702-9
II 90088
COBISS.SR-ID 36868367
7
ADOBE illustrator CS4. - New York : Adobe
Press, 2009
ISBN 978-0-32157378-0
ISBN 953-246-004-7
II 89555
COBISS.SR-ID 512090968
II 89705
COBISS.SR-ID 36626959
4
II 91167/+ЦД
COBISS.SR-ID 37276943
8
ADOLF Loos - dílo v českých zemich = Adolf
Loos - Works in the Czech Lands. - Praha :
Muzeum hlavniho města Prahy : KANT, 2009. 391 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-80-85394-83-4
II 88526
COBISS.SR-ID 36226831
9
ADOPTION : changing families, changing
times / edited by Anthony Douglas and Terry
Philpot. - London : Routledge, 2003. - XVIII,
262 str. ; 24 cm
ISBN 0-415-25684-4
II 90046
COBISS.SR-ID 36812815
ISBN 978-0-8147-4287-7
II 89318
COBISS.SR-ID 36496399
14
AGRICULTURE et biodiversité : valoriser
les synergies. - Versailles : Quæ, 2009. (Expertises collectives)
II 91195
COBISS.SR-ID 37292047
15
10
ADULT education and continuing education
policy : science in between society and
politics / Heribert Hinzen, Joachim H. Knoll
(eds.). - Bonn : dvv international [etc.],
2009. - 152 str. : graf. prikazi ; 21 cm. (International perspectives in adult education
; 64)
AHUJA, Varun
Investigation of the sensitisation
potential of various textile dyes using a
biphasic mice local lymph node assay (LLNA)
and an vitro loose-fit coculture-based
sensitisation assay (LCSA) / Varun Ahuja. Berlin : Institute of Pharmacology and
Toxicology, 2010
ISBN 978-3-86664-789-3
ISBN 978-3-88513-781-8
I 60999
COBISS.SR-ID 36275471
AFRICAN American literature beyond race :
an alternative reader / edited by Gene
Andrew Jarrett. - New York [etc.] : New York
University Press, 2006. - XIV, 444 str. ; 24
cm
11
I 62087
COBISS.SR-ID 37228559
16
ADVANCED concepts for intelligent vision
systems. - New York : Springer, 2007
AIKHENVALD, Alexandra Y.
Evidentiality / Alexandra Y. Aikhenvald. Oxford : Oxford University Press, 2004. XXIII, 452 str. ; 24 cm
ISBN 978-3-540-74606-5
ISBN 978-0-19-920433-5
II 91165
COBISS.SR-ID 37273871
12
AELIUS Aristides between Greece, Rome, and
the gods / edited by W. V. Harris, Brooke
Holmes. - Leiden [etc.] : Brill, 2008. - XIII,
322 str. ; 25 cm. - (Columbia studies in the
classical tradition ; Vol. 33, ISSN
0166-1302)
17
ALCOHOL, drugs and young people : clinical
approaches / edited by Eilish Gilvarry and
Paul McArdle. - London : Mac Keith Press,
2007. - XII, 244 str. : ilustr. ; 24 cm. (Clinics in developmental medicine ; 172)
ISBN 978-1-898683-47-6
ISBN 978-90-04-17204-3
II 91526
COBISS.SR-ID 37423887
II 89293
COBISS.SR-ID 36485391
13
II 88949
COBISS.SR-ID 36401935
18
ALDAMA, Frederick Luis, 1969Why the humanities matter : a common sense
approach / Frederick Luis Aldama. - Austin :
University of Texas Press, 2008. - XIV, 377
str. ; 24 cm
ALLÈGRE, Claude, 1937La science est le défi du XXIe siècle /
Claude Allègre. - Paris : Plon, 2009
ISBN 978-0-292-71798-5
II 91190
COBISS.SR-ID 37288975
II 89411
COBISS.SR-ID 36579087
23
19
ALEXANDER, Helmut
Menschen - Regionen - Unternehmen :
Festschrift für Mathis zum 60. Geburtstag /
herausgegeben von Helmut Alexander, Elisabeth
Dietrich-Daum, Wolfgang Meixner. - Innsbruck :
Innsbruck University Press, 2006. - 286 str. :
graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Science
live)
ISBN 978-3-902571-00-7
II 89698
COBISS.SR-ID 36444431
ISBN 978-2-259-20413-2
20
ALTERNATIVNI izvori energije i budućnost
njihove primjene (6 ; 2009 ; Budva)
Alternativni izvori energije i budućnost
njihove primjene : [radovi sa naučnog skupa
održanog u Budvi, 8. i 9. oktobra 2009.
godine, u organizaciji Crnogorske akademije
nauka i umjetnosti] / redakcioni odbor Momir
Đurović ... [et al.] ; urednik Momir Đurović.
- Podgorica : Crnogorska akademija nauka i
umjetnosti, 2010 (Podgorica : Grafo Bale). 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naučni skupovi
/ Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ;
knj. 102. Odjeljenje prirodnih nauka ; knj.
13)
ISBN 978-86-7215-234-0 (broš.)
ALFRED P. Sloan : critical evaluations in
business and management. Volume II / edited by
John C. Wood and Michael C. Wood. - London :
Routledge, 2003. - XI, 456 str. : graf.
prikazi, tabele ; 23 cm
ISBN 0-415-24830-2
II 90814/2
COBISS.SR-ID 37140239
21
ALLAN, Seán
The plays of Henrich von Kleist : ideals
and illusions / Seán Allan. - 1st digitaly
printed paperback ed. - Cambridge [etc.] :
Cambridge University Press, 2006. - xviii, 315
str. ; 23 cm. - (Cambridge studies in German)
ISBN 978-0-521-02504-1
ISBN 0-521-02504-4
II 89353
COBISS.SR-ID 36491023
22
II 90629
COBISS.SR-ID 15801360
24
AMERICAN foreign policy in a globalized
world / edited by David P. Forsythe, Patrice
C. McMahon, Andrew Wedeman. - New York
[etc.]
: Routledge, 2006. - VII, 350 str. : graf.
prikazi ; 24 cm
ISBN 0-415-95396-0
II 90615
COBISS.SR-ID 173821964
25
AMERICAN Society for Political and Legal
Philosophy. Meeting (2001 ; Atlanta, Ga.)
Political exclusion and domination / edited
by Melissa S. Williams and Stephen Macedo. New York : New York University Press, 2005. XIV, 368 str. ; 22 cm. - (Nomos : Yearbook of
the American Society for Political and Legal
Philosophy ; 46)
ISBN 0-8147-5695-6
I 61021
COBISS.SR-ID 36341007
26
AMERINGER, Charles D., 1926The socialist impulse : Latin America in
the twentieth century / Charles D. Ameringer.
- Gainesville [etc.] : University Press of
Florida, 2009. - 332 str. ; 24 cm
ANION sensing / volume editor, Ivan Stibor
; with contributions by E.V. Anslyn ... [et
al.]. - New York : Springer, 2005. - X, 238
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Topics in current
chemistry ; 255)
ISBN 978-0-8130-3309-9
ISBN 978-3-540-23247-6
II 90773
COBISS.SR-ID 37161999
27
AMYX, Jennifer A.
Japan's financial crisis : institutional
rigidity and reluctant change / Jennifer A.
Amyx. - Princeton : University Press, 2006. XX, 365 str. : graf. prikazi, tabele ; 23,5 cm
COBISS
3
ISBN 978-0-691-12868-9
II 89071
COBISS.SR-ID 173575180
28
ANTITRUST, patents and copyright : EU and
US perspectives / edited by François Lévêque
and Howard Shelanski. - Cheltenham, UK :
Edward Elgar, 2005. - XXII, 223 str. : graf.
prikazi ; 23 cm. - (New Horizons in
Competition Law and Economics)
II 90075
COBISS.SR-ID 36797711
29
ANGLO, Sydney
Machiavelli : the first century : studies
in enthusiasm, hostility, and irrelevance /
Sydney Anglo. - Oxford : Oxford University
Press, 2005. - X, 765 str. ; 22 cm. (Oxford-Warburg studies)
ISBN 978-0-19-926776-7
ISBN 1-893554-97-X
33
АНТОЛОГИЯ сербской поезии. [Т.] 1 /
[редактор-составитель Андрей Базилевский]. Москва : Вахазар [итд.], 2008. - 1088 стр. :
илустр. ; 23 цм. - (Коллекција сербской
литературы ; 1-05) Садржи и: Сербско-русский
круг : посвящается нашим матерям.
ISBN 5-88190-050-2 (Вахазар)
ISBN 978-5-386-00864-2 (Рипол классик)
II 89667/1
COBISS.SR-ID 520058260
30
32
The ANTI-Chomsky reader / edited by
Peter Collier and David Horowitz. - San
Francisco : Encounter Books, 2004. - XV, 260
str. ; 23 cm
II 91456
COBISS.SR-ID 37401615
ISBN 978-2-35513-018-2
II 90064
COBISS.SR-ID 36830223
31
ISBN 1-84542-603-7
ANDEL, Pek van
De la sérendipité : dans la science, la
technique, l'art et le droit : leçons de
l'inattendu / Pek van Andel, Danièle Bourcier.
- Chambéry : L'Act mem, 2009. - (Libres
sciences)
I 62307
COBISS.SR-ID 37351951
II 89656
COBISS.SR-ID 36655119
34
ANTONELLO Gerbi tra vecchio e nuovo mondo
: Giornata di studi, Milano, 27 febbraio 2007
/ a cura di Emilia Perassi e Francesca Pino. Milano : Cisalpino, 2009. - 239 str. ; 24 cm.
- (Quaderni di Acme ; 114)
ISBN 978-1-58465-653-1
ISBN 978-88-6521-006-2
II 89685
COBISS.SR-ID 36606991
35
ANTONOV, Mihail
Экономическое учение славянофилов /
Михаил Антонов. - Москва : Институт русской
цивилизации, 2008. - 416 стр. ; 21 cm. (Исследования русской цивилизации)
ISBN 978-5-902725-04-6
I 61296
COBISS.SR-ID 157285132
40
ARCHITEKTURTRAKTATE im Spannungsfeld
zwischen Theorie und Praxis / Heraugeberin
Christiane Salge. - Berlin : Freie
Universität, 2008
ISBN 979-3-929619-49-0
41
36
ISBN 978-0-387-23117-4
37
ARABIC literary thresholds. - Leiden :
Brill, 2009
ISBN 978-90-04-17689-8
II 91558
COBISS.SR-ID 37405199
II 91115
COBISS.SR-ID 37201679
II 91539
COBISS.SR-ID 37368591
APPLIED computational materials modeling.
- New York : Springer, 2007
II 91172
COBISS.SR-ID 37272847
ARCHITECTURE, ethics, and the personhood
of place / edited by Gregory Caicco. - Hanover
: University Press of New England, 2007. - VI,
243 str. : ilustr. ; 24 cm
ARCHITETTURA spazio scritto : forme e
tecniche delle teorie dellćarchitettura in
Italia dal 1945 ad oggi / a cura di Patrizia
Bonifazio e Riccardo Palma ; presentazione di
Giancarlo Motta ; saggi di Roberta Amirante
... [et al.] ; postfazione di Giancarlo Motta,
Antonia Pizzigoni. - Torino : Utet Libreria,
2001. - XXIX, 227 str. : ilustr. ; 24 cm. (Architettura)
ISBN 88-7750-630-X
II 90608
COBISS.SR-ID 36977935
42
ARCHITECTURE, ethics and globalization /
edited by Graham Owen. - London [etc.] :
Routledge, 2009. - VII, 243 str. ; 24 cm
ARNAUDOV, Mihail, 1878-1978
Основи на литературната наука / Михаил
Арнаудов. - 3. изд. - София : Университетско
издателство "Св. Климент Охридски", 2008. 223 стр. ; 24 cm. - (Университетска
библиотека. Серия "Университетска класика"
; n° 475)
ISBN 978-0-415-32373-4
ISBN 978-954-07-2710-3
II 91122
COBISS.SR-ID 37205775
38
39
II 89655
COBISS.SR-ID 36617487
43
ART in Athens during the Peloponnesian war
/ edited by Olga Palagia. - 1st ed. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press,
2009. - xvi, 286 str., 8 str. s tablama :
ilustr. ; 27 cm
ISBN 978-0-521-85504-4
ISBN 978-0-521-84933-3
II 89692
COBISS.SR-ID 36627215
ASHTON, Jennifer
From modernism to postmodernism / J.
Ashton. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2005
44
ARTEM'EVA, Elena Borisovna
Библиотечные ресурсы удаленного региона в
контексте системных трансформаций социума
/ Е.
Б. Артемьева, Л. Ю. Данилова. - Новосибирск
: ГПНТБ СО РАН, 2008. - 254 стр. : илустр. ;
21 cm
II 89413
COBISS.SR-ID 248781831
48
ASIA - Pacific geopolitics : hegemony vs.
human security / edited by Joseph A. Camilleri
... [et al.]. - Cheltenham [etc.] : Edward
Ekgar, 2007. - XIV, 247 str. ; 24 cm
ISBN 978-1-84720-098-3
II 90077
COBISS.SR-ID 36797967
49
ISBN 978-5-94560-135-2
Ид 4722
COBISS.SR-ID 36521999
45
ARTISTS and intellectuals and the request
of power / edited by Ivo De Gennaro,
Hans-Christian Günther. - Leiden [etc.] :
Brill, 2009. - XIII, 204 str. ; 24 cm. (Studies on the interaction of art, thought
and power ; vol. 1)
ISBN 978-90-04-17213-5
II 91117
COBISS.SR-ID 37230607
46
ASSESSMENT matters in higher education :
choosing and using diverse approaches / edited
by Sally Brown and Angela Glasner. Buckingham : Society for Research into Higher
Education [etc.], 2000. - XI, 210 str. ; 23 cm
ISBN 0-335-20242-X
II 91072
COBISS.SR-ID 37233423
50
AT home in the world : essays and poems in
honour of Britta Olinder. - Göteborg :
University of Gothenburg, 2008. - (Gothenburg
studien in English ; 94)
ASADA, Sadao, 1936From Mahan to Pearl Harbor : the imperial
Japanese navy and the United States / Sadao
Asada. - Annapolis : Naval Institute Press,
2006. - XII, 385 str. ; 23 cm
ISBN 978-91-7346-633-2
ISBN 1-55750-042-8
ATKINSON, Charles M., 1941The critical nexus : tone-system, mode,
and notation in early medieval music / Charles
M. Atkinson. - Oxford : Oxford University
Press, 2009. - XIII, 306 str. : note, faks. ;
24 cm. - (AMS studies in music)
II 89064
COBISS.SR-ID 173615116
47
II 89378
COBISS.SR-ID 244169991
51
ISBN 978-0-19-514888-6
II 89679
COBISS.SR-ID 36650511
52
ATKINSON, Robert D.
The past and future of America's economy
: long waves of innovation that power cycles
of growth / Robert D. Atkinson. - Cheltenham :
Edward Elgar, 2004. - VIII, 357 str. ; 22 cm
ISBN 1-84376-955-7
II 89352
COBISS.SR-ID 36495375
ISBN 0-87332-556-7
II 89062
COBISS.SR-ID 173614860
57
53
ATLAS of Irish history / [editor] Seán
Duffy ; [contributors] Seán Duffy ... [et
al.]. - New York : Macmillan, 1997. - 144 str.
: ilustr. ; 25 cm
AUBIN, Pail F.
Mastering Autocad / Paul F. Aubin. - New
York : Thomson Delmar Learning, 2008
ISBN 978-1-4283-1162-6
II 90550/+ЦД
COBISS.SR-ID 36976655
ISBN 0-02-862011-9
II 90820
COBISS.SR-ID 37156367
The ATOMIC bomb : voices from Hiroshima
and Nagasaki / editors Kyoko & Mark Selden. New York [etc.] : M. E. Sharpe, 1989. - XXXVI,
257 str. ; 23 cm
54
ATLAS of the world languages in danger /
editor-in-chief Christopher Moseley ;
cartographer Alexandre Nicolas. - 3rd ed.
entirely revised, enlarged and updated. Paris : UNESCO, 2010. - 62, 154 str. : geogr.
karte ; 20 x 30 cm + Prilog ([1] presavijen
list s geogr. kartom)
58
AUDOIN, Philippe
Les surréalistes / Philippe Audoin. Paris : Seuil, 1979. - 189 str. : ilustr. ; 18
cm. - (Écrivains de toujours ; 93)
ISBN 2-02-000093-8
I 60986
COBISS.SR-ID 36306703
59
ISBN 978-92-3-104095-5
I 61411/+ПРИЛОГ
COBISS.SR-ID 36611855
55
ATLAS svijeta [Kartografska građa] /
urednici i autori teksta Petar Mardešić, Oto
Oppitz ; izradba karata Branimir Babić, ...[et
al.]. - 4. izd. - Zagreb : Leksikografski
zavod, 1969 (Zagreb : Grafički zavod
Hrvatske). - 327, 170, 102 str. : ilustr.,
geog. karte u bojama ; 29 cm
Sadrži pregled država po kontinentima i popis
geografskih imena
COBISS.SR-ID 225128199
56
AUDRETSCH, David B.
The enterpreneurial socety / David B.
Audretsch. - Oxford : Oxford University Press,
2007. - XII, 236 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-19-518350-4
II 90813
COBISS.SR-ID 37142031
60
AUTOCAD 2008 for architecture. - New York
: Thomson Delmar Learning, 2008
ISBN 978-1-4283-1161-9
II 90551
COBISS.SR-ID 36976399
61
AVENARIUS, Alexander
The Byzantine Struggle over the Icon : on
the problem of eastern European symbolism /
Alexander Avenarius. - Bratislava : Historický
ústav SAV, 2005. - 210 str. ; 24 cm. - (Studia
historica Slovaca ; 23)
ISBN 978-0-19-957799-6
ISBN 80-88880-66-1
II 89689
COBISS.SR-ID 144494860
62
BACEVICH, Andrew J.
The new American militarism : how
Americans are seduced by war / Andrew J.
Bacevich. - New York [etc.] : Oxford
University Press, 2005. - XVI, 270 str. ; 24
cm
ISBN 0-19-517338-4
II 89404
COBISS.SR-ID 1024099458
BAINES, John, 1946Visual and written culture in ancient Egypt
/ John Baines. - 1st paperback ed. - Oxford
[etc.] : Oxford University Press, 2010. - xiv,
420 str. : ilustr. ; 22 cm
II 90122
COBISS.SR-ID 36693519
66
БАЈО Пивљанин у историји, књижевности и
легенди : зборник радова са симпозијума
одржаног у Плужинама 22. и 23. јула 2005.
године / [програмски одбор Љубомир Тадић ...
и др. ; организациони одбор Раденко
Пејовић...и др. ; уредник Раденко Пејовић]. Подгорица : Удружење Пивљана, 2009
(Подгорица : Артграфика Монтенегро). - 479
стр. ; 21 cm
ISBN 978-9940-9155-1-3 (карт.)
63
II 91401
COBISS.SR-ID 14168848
67
BADLEY, Graham
53 questions and answers about modules and
semesters / Graham Badley, Steve Marshall. Bristol : Technical and Educational Services,
1995. - 164 str. ; 22 cm. - (Interesting ways
to teach)
BAKKER, Stephanie J.
The noun phrase in ancient Greek /
Stephanie J. Bakker. - Leiden : Brill, 2009
ISBN 0-947885-90-0
ISBN 978-90-04-17722-2
II 91094
COBISS.SR-ID 37238543
64
68
BAKUNIN, Mihail
Државност и анархија / Михаил Бакуњин ;
с руског превео Драго Ћупић. - Подгорица :
ЦИД, 2010 (Београд : Бирограф Комп). - 294
стр. ; 21 цм. - (Библиотека Коријени)
BAEK, Jin
Nothingness / Jin Baek. - London :
Routledge, 2009
ISBN 978-0-415-47853-3
II 91126
COBISS.SR-ID 37199887
II 91525
COBISS.SR-ID 37421839
ISBN 978-86-495-0417-2
65
I 62175
COBISS.SR-ID 16585488
69
BANERJEE, Subhabrata Bobby
Corporate social responsibility = the
good, the bad and the ugly / Subhabrata Bobby
Banerjee. - Cheltenham : Edward Elgar, 2007. VIII, 211 str. : tabele ; 23 cm
BARNES, John Arundel, 1918Models and interpretations : selected
essays / J. A. Barnes. - Cambrige [etc.] :
Cambridge University Press, 2006. - VIII, 273
str. ; 23 cm
ISBN 978-1-84542-976-8
ISBN 978-0-521-02493-8
II 90793
COBISS.SR-ID 37145103
70
II 90111
COBISS.SR-ID 36813327
74
BǍRBULESCU, Mihai, 1947Signum originis : religie, artǎ şi
societate în Dacia Romanǎ / Mihai Bǎrbulescu.
- Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009.
- 302 str. : ilustr. ; 24 cm
BARON, Dennis
A better pencil : readers, writers, and
the digital revolution / Dennis Baron. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009.
- xviii, 259 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-973-27-1873-5
ISBN 978-0-19-538844-2
II 91108
COBISS.SR-ID 37257487
71
II 90139
COBISS.SR-ID 36694543
75
BARFIELD, Owen, 1898-1997
Saving the appearances : a study in
idolatry / by Owen Barfield. - New York :
Harcourt, Brace & World, Inc., [1957?]. - 190
str. ; 20 cm. - (A Harbinger book ; H048)
BARTH, James R.
Rethinking bank regulation : till angels
govern / James R. Barth, Gerard Caprio, Jr.,
Ross Levine. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2006. - XIV, 428 str. :
graf. prikazi, tabele ; 23 cm
I 62090
COBISS.SR-ID 37177615
ISBN 978-0-521-85576-1
72
BARLOW, Jeffrey G.
From hot war to cold : the U. S. Navy and
national cecurity affairs : 1945-1955 /
Jeffrey G. Barlow. - Stanford : Stanford
University Press, 2009. - XII, 710 str. ; 24
cm
ISBN 0-978-8047-5666-2
II 90061
COBISS.SR-ID 36865807
II 88935/+ЦД
COBISS.SR-ID 36334607
76
BATTISTI, Martina
Corporate citizenship : Perspektiven,
Dynamiken, Herausforderungen / Martina
Battisti. - Innsbruck : Innsbruck University
Press, 2008. - 221 str. : graf. prikazi,
tabele ; 22 cm. - (Thesis Series)
ISBN 978-3-902571-55-7
73
II 89660
COBISS.SR-ID 36445711
77
BATTY, Michael
Cities and complexity : understanding
cities with cellular automata, agent-based
models, and fractals / Michael Batty. - 1st
paperback ed. / MIT Press. - Cambridge, MA :
MIT Press, 2007. - XXI, 565 str. : ilustr. ;
23 cm
BEASLEY, William Gerald
Japanese imperialism : 1894-1945 / W. G.
Beasley. - Oxford : Clarendon Press, 1987. VIII, 279 str. : geogr. karte ; 22 cm
ISBN 0-262-52479-1 (broš.)
ISBN 978-0-262-52479-7 (broš.)
II 89095
COBISS.SR-ID 173598988
II 88917
COBISS.SR-ID 512140956
78
BAUDET, Jean, 1944Expliquer l'univers : une histoire de la
physique depuis 1900 / Jean Baudet. - Paris :
Vuibert, 2009. - 420 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-2-7117-4034-5
II 91200
COBISS.SR-ID 37291279
79
BAZIN, Jean, 1941-2001
Des clous dans la Joconde :
l'anthropologie autrement / Jean Bazin ;
avant-propos d'Alban Bensa et Vincent
Descombes. - Toulouse : Anacharsis, 2008. 599 str. : mape ; 20 cm. - (Collection
Essais / [Anacharsis, Toulouse])
II 91183
COBISS.SR-ID 37285903
80
BEAL, Peter
A dictionary of English manuscript
terminology : 1450-2000 / Peter Beal. - Oxford
: Oxford University Press, 2009. - XVIII, 457
str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-957612-8
II 90121
COBISS.SR-ID 36693263
81
ISBN 978-0-19-822168-5
82
The BEAUTY of Japan : a pictorial
journey to Japan's cultural treasures /
[editorial staff Anzai Tatsuo ; translator
Sekimori Gaynor ; illustrations Shiba Yuji ;
map Kimura Zugeisha ; foreword by Edward
Seidensticker]. - 1st ed. - Tokyo : Gakken,
2004. - 93 str. : ilustr. ; 31 cm + 1 broš. na
japanskom
ISBN 0-87040-862-3 (karton sa omotom)
ISBN 4-05-151300-9
III 8867
COBISS.SR-ID 27736576
83
BECCARIA, Cesare
Atti di governo : (serie IV: 1787) / Cesare
Beccaria ; a cura di Rosalba Canetta. - Milano
: Mediobanca, 1998. - 947 str. ; 27 cm. (Edizione nazionale delle opere di Cesare
Beccaria ; vol. 9)
II 43005/9
COBISS.SR-ID 31089965
84
BECCARIA, Cesare
Atti di governo : (serie IX: 1792) / Cesare
Beccaria ; a cura di Rosalba Canetta. - Milano
: Mediobanca, 2007. - 733 str., [7] f. pril. ;
27 cm. - (Edizione nazionale delle opere di
Cesare Beccaria ; vol. 14)
II 43005/14
COBISS.SR-ID 31093293
85
BECCARIA, Cesare
Atti di governo : (serie V: 1788) / Cesare
Beccaria ; a cura di Rosalba Canetta. - Milano
: Mediobanca, 2000. - 829 str., [14] f. pril.
: ilustr., 28 faks. ; 27 cm. - (Edizione
nazionale delle opere di Cesare Beccaria ;
vol. 10)
BECCARIA, Cesare
Atti di governo : (serie XI:
gennaio-dicembre 1794) / Cesare Beccaria ; a
cura di Rosalba Canetta. - Milano :
Mediobanca, 2007. - 2 knj. ; 27 cm. (Edizione nazionale delle opere di Cesare
Beccaria ; vol. 16)
II 43005/10
COBISS.SR-ID 31066157
II 43005/16
COBISS.SR-ID 36971023
86
91
BECCARIA, Cesare
Atti di governo : (serie VI: 1789) / Cesare
Beccaria ; a cura di Rosalba Canetta. - Milano
: Mediobanca, 2004. - 969 str., [12] f. pril.
; 27 cm. - (Edizione nazionale delle opere di
Cesare Beccaria ; vol. 11)
BECCARIA, Cesare
Carteggio / Cesare Beccaria ; a cura di
Carlo Capra, Renato Pasta e Francesca Pino
Pongolini. - Milano : Mediabanca, 1994-1996. 2 sv. : ilustr. ; 27 cm. - (Edizione nazionale
delle opere di Cesare Beccaria ; vol. 4-5)
II 43005/11
COBISS.SR-ID 31092269
Sadrži:
Pt. I. - 1758-1768. - 742 str. - 1994
Pt. II. - 1769-1794. - 814 str. - 1996
87
BECCARIA, Cesare
Atti di governo : (serie VII: 1790) /
Cesare Beccaria ; a cura di Rosalba Canetta. Milano : Mediobanca, 2005. - 975 str., [5] f.
pril. ; 27 cm. - (Edizione nazionale delle
opere di Cesare Beccaria ; vol. 12)
II 43005/12
COBISS.SR-ID 31092781
88
BECCARIA, Cesare
Atti di governo : (serie VIII: 1791) /
Cesare Beccaria ; a cura di Rosalba Canetta. Milano : Mediobanca, 2006. - 723 str., [6] f.
pril. ; 27 cm. - (Edizione nazionale delle
opere di Cesare Beccaria ; vol. 12)
II 43005/13
COBISS.SR-ID 31093037
89
BECCARIA, Cesare
Atti di governo : (serie X: 1793) / Cesare
Beccaria ; a cura di Rosalba Canetta. - Milano
: Mediobanca, 2007. - 814 str., pril. ; 27 cm.
- (Edizione nazionale delle opere di Cesare
Beccaria ; vol. 15)
II 43005/15
COBISS.SR-ID 31093549
90
II 43005/4
II 43005/5
COBISS.SR-ID 31063853
92
BECHTEL, William
Discovering cell mechanisms : the
creation of modern cell biology / William
Bechtel. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2008. - XII, 323 str. : ilustr. ; 24
cm. - (Cambridge studies in philosophy and
biology)
ISBN 978-0-521-72944-4
II 90613
COBISS.SR-ID 37019919
93
BEER, John
Romanticism, revolution and language / John
Beer. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2009
ISBN 978-0-521-89755-6
II 91513
COBISS.SR-ID 37423631
94
BEIER, J. Marshall
International relations in uncommon places
: indigeneity, cosmology and the limits of
international theory / J. Marshall Beier. New York : Palgrave Macmillan, 2005. - X, 252
str. ; 22 cm
ISBN 1-4039-6902-7
II 90623
COBISS.SR-ID 36990991
ISBN 0-07-004923-8
95
BELLAH, Robert Neelly, 1927Tokugawa Religion : the cultural roots of
modern Japan / by Robert N. Bellah. - 1st Free
Press pbk. ed. - New York [etc.] : Free Press
[etc.], 1985. - XXI, 249 str. ; 22 cm
ISBN 0-02-902460-9
II 89093
COBISS.SR-ID 41524578
96
ISBN 978-593-2732-62-8
97
BENDER, Frida
Earth's albedo in a changing climate /
Frida A.-M. Bender. - Stockholm : Stockholm
University, 2009
ISBN 978-91-7155-873-2
II 89367
COBISS.SR-ID 36462863
II 90821/2
COBISS.SR-ID 37157135
99
BENYOVSKY Latin, Irena, 1970Srednjovjekovni Trogir : prostor i društvo
/ Irena Benyovsky Latin. - Zagreb : Hrvatski
institut za povijest, 2009. - 297 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-953-6324-76-7 (karton)
BELOVA, Ol'ga Vladislavovna
"Еврейский миф" в славянской культуре /
О. В. Белова, В. Я. Петрухин. - Иерусалим
[етц.] : Гешарим [етц.], 2008. - 568 стр.,
[16] стр. с таблама ; 22 cm. - (Эхо синая)
I 61287
COBISS.SR-ID 36584463
BENTLEY, Jerry H., 1949Traditions and encounters ; a global
perspective on the past. Vol. 2, From 1500
to the present / Jerry H. Bentley, Herbert F.
Ziegler. - Boston [etc.] : McGraw Hill, 2000.
- Str. 530-1067, XXIII, [23] str. : ilustr. ;
25 cm + 1 elektronski optički disk (CD-ROM)
98
II 91139
COBISS.SR-ID 517506967
100
BERGER, Ljubov' Grigor'evna
Эпистемология искусства : художественное
творчество как познание : "археология"
искусствоведения : познание и стили
искусства исторических эпох / Л. Г. Бергер. Москва : Русский мир, 1997. - 402 стр. [16]
стр. с таблама ; 21 cm + Схема композиции
([1] вишеструко пресавијен лист)
ISBN 5-85810-026-0
I 61018
COBISS.SR-ID 133278983
101
BERK, Richard A.
Statistical learning from regression
perspective / Richard A. Berk. - New York :
Springer, 2008. - XVII, 358 str. : ilustr. ;
25 cm. - (Springer series in statistics)
ISBN 978-0-387-77500-5
II 90586
COBISS.SR-ID 36992271
102
BESTOR, Theodore C.
Neighborhood Tokyo / Theodore C. Bestor. Original printing. - Stanford, Ca : Stanford
University Press, 1989. - XVI, 347 str., [4]
str. s fotogr. : ilustr. ; 22 cm. - (Studies
of the East Asian Institute / Columbia
University)
ISBN 0-8047-1439-8 (alk. paper)
ISBN 0-8047-1797-4 (pbk.)
II 89094
COBISS.SR-ID 41524322
103
BIKIĆ, Abedin
Naknada štete / Abedin Bikić. - Sarajevo :
Pravni fakultet, 2010. - 237 str. ; 24 cm
ISBN 978-9958-627-81-1
II 91376
COBISS.SR-ID 18201606
107
BIOBEHAVIORAL approaches to pain. - New
York : Springer, 2009
ISBN 978-0-387-78322-2
BESTOR, Theodore C.
Tsukiji : the fish market at the center
of the world / Theodore C. Bestor. - Berkeley
: University of California Press, 2004. XXVII, 411 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-520-22024-9
II 89110
COBISS.SR-ID 36480271
104
II 91214
COBISS.SR-ID 37310223
BIOGRAFICKÝ slovník českých zemí /
[redakce Jana Brabencová ... et al.]. - 1.
vyd. - Praha : Libri, 2004-. - knj. ; 27 cm
Sv. 11: Čern-Čž. - 2009. - XVII, 104 str.
Sv. 12: D-Die. - 2009. - XVII str., str.
105-215.
BIBLIOTHÈQUE de documentation
internationale
contemporaine (Paris)
BDIC [Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine] : 1917-2000 :
un organisme public d'information et de
recherche international / présentée par Joseph
Hüe. - Paris : BDIC, 1997. - 128 str. :
ilustr. ; 30 cm. - (Collection des
publications de la BDIC)
ISBN 978-80-7277-368-8 (sv. 11)
ISBN 978-80-7277-415-9 (sv. 12)
ISBN 80-7277-214-7 (kol. br.)
ISBN 2-9011658-56-3 !
ISBN 978-2-271-06779-1
III 9080
COBISS.SR-ID 59522572
105
BIGGERS, Jeff, 1963In the Sierra Madre / Jeff Biggers. Urbana [etc.] : University of Illinois Press,
2006. - XIV, 184 str. ; 24 cm
II 73696
COBISS.SR-ID 30547471
109
BIOLOGIE : l'ère numérique. - Paris : CNRS
éditions, 2009
II 91203
COBISS.SR-ID 37315599
110
BIRKSTED, Jan, 1946Le Corbisier and the occult / J.K.
Birksted. - Cambridge, Mass. : The MIT Press,
2009. - XII, 405 str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 978-0-262-02648-2
ISBN 978-0-252-03101-4
II 90133
COBISS.SR-ID 36866063
108
106
III 9039
COBISS.SR-ID 37203983
111
BIZZARRI, Mariano, 1957Ren L Šato : od izgubljenog Jevanđelja po
kainitima do tajnih sekti / Marijano Bizari ;
prevela Katarina Mitrović. - 1. izd. - Beograd
: Utopija, 2010 (Sopot : Slava). - 185 str. ;
24 cm
ISBN 978-9958-500-49-7
113
ISBN 953-246-001-2
ISBN 3-87808-663-6
II 91533
COBISS.SR-ID 37364239
117
BLOOM, Harold
Death and dying / Harold Bloom. - New York
: Bloom's Literary Criticism, 2009
II 91546
COBISS.SR-ID 37405455
118
BLOOM, Steven F.
Student companion to Eugene O'Neill /
Steven F. Bloom. - Westport [etc.] : Greenwood
Press, 2007. - XIV, 205 str. ; 24 cm. (Student companion to classic writers, ISSN
1522-7979)
ISBN 978-0-313-33431-3
114
BLANDIN, Patrick, 1944Biodiversité : l'avenir du vivant / Patrick
Blandin. - Paris : Albin Michel, 2010. - 260
str. ; 23 cm. - (Bibliothèque Sciences)
ISBN 978-2-226-18721-5
II 91188
COBISS.SR-ID 37285391
BLOCK, Russell LLoyd
Revolution und Revision in der generativen
Theoriebildung / Russell LLoyd Block. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1986
ISBN 978-0-7910-9799-1
BLANCHARD, Olivier
Makroekonomija / Olivier Blanchard ;
[prevodioci Mirta Gjidara...et al.]. - 3. izd.
- Zagreb : Mate, 2005. - XXIII, 583 str. :
ilustr., graf. prikazi ; 27 cm. - (Biblioteka
Gospodarska misao)
II 89557
COBISS.SR-ID 512011608
116
112
BLAGO Nacionalne i univerzitetske
biblioteke Bosne i Hercegovine = Treasures of
the National and university library of Bosnia
and Herzegovina / [pripremili, prepared by
Ismet Ovčina, Muamera Smajić, Nadina Grebović]
; [prevodilac, translator Zdravka Karaica]. Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska
biblioteka Bosne i Hercegovine = National and
University Library of Bosnia and Herzegovina,
2010. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Edicija
Memoria Bosniaca = Series Memoria Bosniaca)
Ид 4733
COBISS.SR-ID 18427910
ISBN 3-89770-247-9
I 62299
COBISS.SR-ID 37365263
ISBN 978-86-85129-81-0 (broš.)
II 91430
COBISS.SR-ID 178898188
BLICKFELD Gegenwartskunst / Hrsg. Annelie
Lütgens, Katharina Sykora. - Köln : Salon
Verlag, 2005
115
II 89316
COBISS.SR-ID 36489999
119
BOGATOVA, Galina Aleksandrovna
История слова как объект русской
исторической лексикографии / Г. А. Богатова ;
ответственный редактор Д. Н. Шмелов. - Изд.
2-ое, дополненное. - Москва : УРСС, 2007. 282 стр. ; 21 cm
ISBN 978-5-382-00595-9
I 61285
COBISS.SR-ID 36583951
120
BOJANIN, Svetomir, 1932Под дрветом сазнања добра и зла /
Светомир Бојанин. - Бања Лука : Филозофско
друштво Републике Српске, 2008 (Бања Лука :
Графид). - 196 стр. ; 21 cm. - (Библиотека
Видици)
ISBN 978-99938-866-5-5 (брош.)
I 60576
COBISS.SR-ID 877080
BORCHARDT, Klaus-Dieter
The ABC of European Union law / by
Klaus-Dieter Borchardt. - Luxembourg :
Publications Office of the European Union,
2010. - 131 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-92-78-40525-0
II 91364
COBISS.SR-ID 1524987
125
121
BONDIKOV, Venceslav
Манипулации в комуникацията / Венцеслав
Бондиков. - 1. изд. - София : Сиела, 2007. 183 стр. ; 21 cm
BORCH-Jacobsen, Mikkel
Making minds and madness / Mikkel
Borch-Jacobsen. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2009
ISBN 978-954-28-0117-7
ISBN 978-0-521-88863-9
I 61372
COBISS.SR-ID 36593167
122
BONEVAC, Daniel A., 1955Introduction to world philosophy : a
multicultural reader / Daniel Bonevac,
Stephen Phillips. - New York [etc.] : Oxford
University Press, 2009. - XV, 608 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-19-515231-9
II 89330
COBISS.SR-ID 36558863
123
BONHAM, stephen S.
Actionable strategies through integrated
performance, process, project, and risk
management / Stephen S. Bonham. - Boston :
Artech House, 2008
ISBN 978-1-59693-119-0
II 90818
COBISS.SR-ID 37146127
124
II 91218
COBISS.SR-ID 37310735
126
BORG, Ingwer
Modern multidimensional scaling : theory
and applications : with 176 illustrations /
Ingwer Borg, Patrick J.F. Groenen. - 2nd ed. New York : Springer, 2005. - XXI, 614 str. :
graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Springer
series in statistics)
ISBN 978-0387-25150-9
II 89324
COBISS.SR-ID 36558351
127
BOUILLON, Florence
Les mondes du squat : anthropologie d'un
habitat précaire / Florence Bouillon. - Paris
: Presses Universitaires de France, 2009. XVI, 249 str. : tabele ; 24 cm. - (Partage du
savoir)
ISBN 978-2-13-057329-6
II 91197
COBISS.SR-ID 37289487
128
BOURGEOIS, Vera
Meisterinnen : zwischen Lehre und eigenem
Werk = Art Mistresses : Between Classroom and
Studio / Vera Bourgeois. - Köln : Salon, 2007
ISBN 978-3-89770-286-8
I 62303
COBISS.SR-ID 37364751
ISBN 978-1-84720-001-3
129
BOWMAN, Jeffrey A.
Shifting landmarks : property, proof, and
dispute in Catalonia around the year 1000 /
Jeffrey A. Bowman. - Ithaca : Cornell
University Press, 2004. - XV, 279 str. :
ilustr. ; 23,5 cm
ISBN 0-8014-3990-6
II 88941
COBISS.SR-ID 36402703
133
BRANDON, Dan
Project management for modern information
systems / Dan Brandon. - London : IRM Press,
2006. - XII, 417 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 1-59140-693-5
134
130
ISBN 978-86-7664-068-3 (картон)
BRANKOVIĆ, Jasmin
Mostar : 1833-1918 : upravni i politički
položaj grada / Jasmin Branković. - Sarajevo :
University Press : Magistrat, 2010. - 221 str.
: ilustr. ; 23 cm. - (Edicija Mustafa
Imamović bira za vas ; knj. 2)
ISBN 978-9958-635-56-4
II 90252
COBISS.SR-ID 17968134
135
131
BRAININ, Elisabeth
Spielerische Lösungen : das Kind als
Mittelpunkt psychotherapeutischen Denkens /
Elisabeth Brainin. - Wien : Picus Verlag, 1998
ISBN 3-85452-425-0
BRAUN, Melanie
Dementia caregiver burden : a dyadic
approach towards a more comprehensive picture
of spousal caregiving : thesis / by Melanie
Braun. - Zürich, 2009. - 171 str. : ilustr. ;
29 cm
III 8966
COBISS.SR-ID 36955151
I 62101
COBISS.SR-ID 37242639
II 91211
COBISS.SR-ID 37305871
II 89326
COBISS.SR-ID 36491535
BOŽOVIĆ, Ratko R.
Социологија и спорт / Ратко Р. Божовић. 1. изд. - Подгорица : Универзитет Црне Горе,
2009 (Подгорица : Побједа). - 223 стр. ; 21
цм. - (Библиотека Друштвено хуманистичких
наука / Универзитет Црне Горе, Подгорица)
I 61011
COBISS.SR-ID 14690064
BRAITHWAITE, John
Regulating aged care : ritualism and the
new pyramid / John Braithwaite, Toni Makkai,
Valerie Braithwaite. - Cheltenham : Edward
Elgar, 2007. - XI, 372 str. : ilustr. ; 24 cm
132
136
BRAZZODURO, Gino
Dialogo al Confine : scelta di lettere
1978-1985 / Gino Brazzoduro, Biagio Marin ; a
cura di Percile Camuffo. - Pisa : Fabrizio
Serra, 2009. - (Studi Mariniani, ISSN
1125-0321 ; 14)
BRINCKMANN, Hans, 1932Showa Japan : the post-war golden age and
its troubled legacy / Hans Brinckmann ;
photographs by Isbrand Rogge and Hans
Brinckmann. - Tokyo : Tuttle Publishing, 2008.
- XII, 212 str., [16] str. s fotogr. : ilustr.
; 24 cm
ISBN 978-88-6227-204-9
ISBN 978-4-8053-1002-1
II 90601
COBISS.SR-ID 176808716
137
BREDEKAMP, Horst
Der Künstler als Verbrecher : ein
Element der frühmodernen Rechts- und
Staatstheorie / Horst Bredekamp. - München :
Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 2005
ISBN 978-3-938593-10-3
I 62300
COBISS.SR-ID 37365007
138
II 89097
COBISS.SR-ID 9302626
143
BRITLAND, Karen, 1970Drama at the courts of queen Henrietta
Maria / Karen Britland. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2006. - IX, 292
ISBN 978-0-521-84797-1
139
BRIDGES between science, society and
policy. - New York : Springer, 2004
ISBN 3-540-21283-3
140
BRIDGWOOD, Barry
History, performance and conservation /
Barry Bridgwood, Lindsay Lennie. - London :
Routledge, 2009
ISBN 978-0-415-43419-5
II 91131
COBISS.SR-ID 37206031
British factory japanese factory : the
origins of national diversity in industrial
relations / by Ronald Dore. - Berkeley ; Los
Angeles : University of California Press,
1973. - 432 str. ; 22 cm : graf. prikazi
str. ; 24 cm
ISBN 978-0-8165-2491-4
II 90583
COBISS.SR-ID 37024783
142
ISBN 0-520-02268-8 ((clothbound))
BREWSTER, Claire, 1957Responding to crisis in contemporary Mexico
: the political writings of Paz, Fuentes,
Monsiváis, and Poniatowska / Claire Brewster.
- Tuscon : The University of Arizona Press,
2005. - VIII, 265 str. ; 23 cm
II 89343
COBISS.SR-ID 36484879
II 89816
COBISS.SR-ID 36705551
141
II 89402
COBISS.SR-ID 36576783
144
BROBERG, Gunnar, 1942Carl Linnaeus / Gunnar Broberg. - Stockholm
: Swedish Institute, 2007
ISBN 978-91-520-0912-3
I 62207
COBISS.SR-ID 37341967
145
BRODSKIJ, Josif Aleksandrovič, 1940-1996
Набережная неисцелимых : эссе / Иосиф
Бродский. - Санкт-Петербург : Азбукаклассика,
2006. - 190 стр., [8] стр. с таблама ; 18 cm
ISBN 5-352-01834-2
I 62078
COBISS.SR-ID 37261327
ISBN 978-0-253-35129-6
146
BRODY, Baruch A.
Taking issue : pluralism and casuistry in
bioethics / Baruch A. Brody. - Washington :
Georgetown University Press, 2003. - X, 293
str. ; 24 cm
ISBN 0-87840-398-1
II 91212
COBISS.SR-ID 37305103
147
BROOKFIELD, Stephen D.
Discussion as a way of teaching : tools and
techniques for university teachers / Stephen
D. Brookfield, Stephen Preskill. - Buckingham
: The Society for Research into Higher
Education : Open University Press, cop. 1999.
- XX, 191 str. ; 23 cm. - (SRHE and Open
University Press imprint)
ISBN 0-335-20161-X (pbk)
II 91073
COBISS.SR-ID 712550
148
BROOKS-Harris, Jeff E.
Workshops : designing and facilitating
experiential learning / Jeff E. Brooks-Harris,
Susan R. Stock-Ward. - Thousand Oaks, Calif. :
Sage Publications, cop. 1999. - XX, 188 str. ;
22 cm
ISBN 978-0-7619-1021-2
II 91097
COBISS.SR-ID 512111673
BROVER-Lubovsky, Bella
Tonal space in the music of Antonio Vivaldi
/ Bella Brover-Lubovsky. - Bloomington [etc.]
: Indiana University Press, 2008. - XIX, 357
str. : note ; 24 cm. - (Music and the early
modern imagination)
II 89681
COBISS.SR-ID 36628239
150
BROWN, A. Peter
The European symphony from ca. 1800 to
ca. 1930 : Great Britain, Russia, and France /
A. Peter Brown with Brian Hart. - Bloomington
: Indiana University Press, cop. 2008. xxxiii, 805 str. : tabele, note ; 27 cm. (The symphonic repertoire ; vol. 3, pt.
B)
ISBN 978-0-253-34897-5
II 89706
COBISS.SR-ID 36649743
151
BROWN, George
Assessing student learning in higher
education / George Brown, with Joanna Bull and
Malcolm Pendlebury. - London [etc] :
Routledge, 1997. - XIII, 317 str. : ilustr. ;
24 cm
ISBN 0-415-14460-4
II 91084
COBISS.SR-ID 37233679
152
BROWN, Theodore L.
Imperfect oracle / Theodore L. Brown. Pennsylvania : The Pensylvania State
University Press, 2009
ISBN 978-0-271-03535-2
149
II 91554
COBISS.SR-ID 37426191
153
BRUFFE, Keneth A.
Collaborative learning : higher education,
interdependence, and the authority of
knowledge / Kenneth A. Bruffee. - 2nd ed. Baltimore [etc.] : Johns Hopkins University
Press, 1999. - XXIV, 319 str. : ilustr. ; 23
cm
154
BRUNK, Samuel, 1959The posthumous career of Emiliano Zapata
: myth, memory and Mexico's twentieth century
/ Samuel Brunk. - 1st ed. - Austin :
University of Texas Press, 2008. - X, 353 str.
: ilustr. ; 24 cm. - (Joe R. and Teresa Lozano
Long series in Latin American and Latino art
and culture)
ISBN 978-0-292-71780-0
II 90068
COBISS.SR-ID 36868111
155
BRUSTEIN, Robert
The tained muse / Robert Brunstein. - New
haven : Yale University Press, 2009
156
BUNDESEN, Claus
Principles of visual attention : linking
mind and brain / Claus Bundesen and Thomas
Habekost. - Oxford : Oxford University Press,
2008. - XI, 360 str. : ilustr. ; 24 cm. (Oxford psychology series ; 46)
BUNGE, Matthias
Max Liebermann als Künstler der Farbe :
eine Untersuchung zum Wesen seiner Kunst /
Matthias Bunge. - Berlin : Gebr. Mann Verlag,
1990. - 242 str., [12] str. s tablama ; 24 cm
ISBN 3-7861-1568-0
II 89381
COBISS.SR-ID 36568847
159
BUREAU international des poids et mesures
(Sèvres)
Rapport du directeur sur l'activité et la
gestion du Bureau international des poids et
mesures. - Sèvres : BIPM, 2002-. - knj. ; 24
cm
T. 8: (1er juillet 2008 - 30 juin 2009). 2010. - 319 str.
II 69067
COBISS.SR-ID 24770319
160
BUREAU international des poids et mesures.
Comité international des poids et mesures
(Sèvres)
Comité international des poids et mesures :
procès-verbaux des séances. - Sèvres : BIPM,
1980-2006. - knj. : ilustr. ; 24 cm
T. 77: 98è session, (octobre 2009). - 2010. 267 str.
ISBN 978-0-19-857070-7
II 90607
COBISS.SR-ID 37019407
158
ISBN 978-92-822-2235-5 (t. 10)
ISBN 978-0-300-11576-5
II 91529
COBISS.SR-ID 37416463
ISBN 978-3-540-36359-9
II 91511
COBISS.SR-ID 37424143
ISBN 0-8018-5974-3
II 91076
COBISS.SR-ID 37235471
BUNGE, Marta
Singular coverings of toposes / Marta
Bunge, Jonathon Funk. - New York : Springer,
2006
157
ISBN 978-92-822-2238-6 (t. 77)
II 31845
COBISS.SR-ID 9372687
161
BURGAT, François
Islamism in the shadow of Al-Qaeda /
François Burgat ; translated by Patrick
Hutchinson. - 1st ed. - Austin :
University of
Texas Press, 2008. - XIV, 182 str. ; 24
cm. (Modern Middle East series)
ISBN 978-0-292-71813-5
II 90131
COBISS.SR-ID 36829711
162
BURSTON, Daniel, 1954Psychotherapy as a human science / Daniel
Burston, Roger Frie. - Pittsburgh : Duquesne
University Press, 2006. - IX, 326 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-8207-0378-8
II 91206
COBISS.SR-ID 37305615
166
BUSCH, Danny
Indirect representation in European
contract law / D. Busch. - The Hague : Kluwer,
2005. - XXII, 403 str. ; 24 cm
ISBN 90-411-2342-3
BÜRGER, Gottfried August, 1747-1794
Bürgers Gedichte / herausgegeben von Arnold
E. Berger. - Kritisch durchgesehene und
erläuterte Ausg. - Leipzig ; Wien :
Bibliographisches Institut, [1891]. - 52, 520
str., [2] lista sa tablama ; 19 cm. - (Meyers
Klassiker-Ausgaben : in 150 Bänden)
I 62022
COBISS.SR-ID 161523719
163
BURIĆ, Mihailo, 1944Atlas voda Crne Gore / Mihailo Burić ;
[urednik Dragan Vukčević]. - Podgorica :
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti =
Montenegrin Academy of Sciences and Arts,
2010. - 63 str. : ilustr. ; 37 cm. (Leksikografski centar / Crnogorska akademija
nauka i umjetnosti ; knj. 1)
ISBN 978-86-7215-229-6
III 8901
COBISS.SR-ID 15214864
167
BUSHELL, Sally
Text as process / Sally Brushell. Charlottesville : University of Virginia
Press, 2009
ISBN 978-0-8139-2774-9
II 91522
COBISS.SR-ID 37422351
168
BUSINESS and Security : public-private
sector relationships in a new security
environment / edited by Alison J. K. Bailes
and Isabel Frommelt. - Solna [etc.] : SIPRI
[etc.], 2004. - XIV, 322 str. ; 24 cm
ISBN 0-19-927450-9
164
BURKHART, Charles E.
Foundations of quantum physics / Charls E.
Burkhardt, Jacob J. Leventhal. - New York :
Springer, 2008. - XVII, 530 str. ; 24 cm
ISBN 978-0-387-77651-4
II 89695
COBISS.SR-ID 36656911
II 88942
COBISS.SR-ID 36400655
165
II 90794
COBISS.SR-ID 1024017282
169
Il CALEIDOSCOPIO delle identità :
contributi per l'Europa / a cura di Giuliana
Parotto. - Trieste : EUT, cop. 2009. - 146
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Quaderni di
filosofia politica del Dipartimento di scienze
politiche dell'Università degli studi di
Trieste ; 1)
ISBN 978-88-8303-271-4 (broš.)
ISBN 88-8303-271-3
II 91542
COBISS.SR-ID 42078306
174
170
ISBN 4-7700-2981-0 (karton sa omotom)
171
The CAMBRIDGE companion to Galen /
edited by R. J. Hankinson. - New York :
Cambridge University Press, 2008. - XXI, 450
str. ; 23 cm. - (Cambridge companions)
ISBN 978-0-521-52558-9
II 89292
COBISS.SR-ID 167980812
ISBN 978-0-521-60685-1
ISBN 0-521-60685-3
II 89383
COBISS.SR-ID 36575247
CALI, Joseph
The New Zen Garden : designing quiet
spaces / Joseph Cali ; with photographs by
Satoshi Asakawa. - 1st ed. - Tokyo : Kodansha,
2004. - 87 str. : ilustr. ; 31 cm
III 8871
COBISS.SR-ID 512391847
The CAMBRIDGE companion to Sylvia Plath
/ edited by Jo Gill. - 1st ed. - Cambridge
[etc.] : Cambridge University Press, 2006. xxi, 182 str. ; 24 cm. - (Cambridge companions
to literature)
The CAMBRIDGE companion to W. B. Yeats /
edited by Marjorie Howes, John Kelly. - 1st
ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University
Press, 2006. - xvi, 242 str. ; 24 cm. (Cambridge companions to literature)
ISBN 978-0-521-65886-7
ISBN 0-521-65886-1
II 89385
COBISS.SR-ID 36577551
175
CAMILLE, Michael, 1958-2002
The gargoyles of Notre-Dame : medievalism
and the monsters of modernity / Michael
Camille. - Chicago [etc.] : The University
of Chicago Press, 2009. - xvii, 439 str. :
ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-226-09245-4
172
II 91133
COBISS.SR-ID 37203471
176
The CAMBRIDGE companion to Shostakovich
/ edited by Pauline Fairclough and David
Fanning. - 1st ed. - Cambridge [etc.] :
Cambridge University Press, 2008. - xv, 397
str. : note ; 26 cm. - (Cambridge companions
to music)
CAMPBELL, C. Jean
The commonwealth of nature : art and
poetic community in the age of Dante / C. Jean
Campbell. - University Park : The
Pennsylvania State University Press, 2008. XVIII, 167 str. : ilustr. ; 27 cm
ISBN 978-0-521-84220-4
ISBN 978-0-271-03261-0
II 89702
COBISS.SR-ID 36649231
173
II 91134
COBISS.SR-ID 37201167
177
CANNON, Robert
A handbook for teachers in universities
and colleges : a guide to improving teaching
methods / Robert Cannon, David Newble. - 4th
ed. - London : Cogan Page, 2002. - XXII, 234
str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 4-7700-2338-3 (karton sa omotom)
ISBN 978-4-7700-2338-4 (ISBN-13)
ISBN 0-7494-3181-4
II 91086
COBISS.SR-ID 37236239
178
CAPPELLIERI, Alba
Antonio Citterio : architecture and design
/ Alba Cappellieri. - Milano : Skira editore,
2007. - 330 str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 978-88-7624-647-0
III 8656
COBISS.SR-ID 36613903
179
CÂRNECI, Magda
Art of the 1980s in Eastern Europe : texts
on Postmodernism / Magda Cârneci. - Pitesti :
Editurii Paralela 45, 1999. - 162 str. ; 20
cm. - (Colecţia Mediana = Mediana
collection)
ISBN 973-593-124-9
I 62086
COBISS.SR-ID 37181455
III 8870
COBISS.SR-ID 512391591
182
CENUSER, Didi-Ionel
Orality and writing in Shakespeare's early
comedies and problem plays / D. -I. Cenuşer. Sibiu [etc.] : "Lucian Blaga" [etc.], 2002. 378 str. ; 21 cm
I 62071
COBISS.SR-ID 37239567
183
ЦЕРКОВЬ и религиозное сознание в новое и
новейшее время : сборник обзоров и
рефератов / [отв. ред. З. Ю. Метлицкая]. Москва : ИНИОН РАН, 2010. - 182 стр. ; 21 cm.
- (Серия Всеобщая история / Центр
социальных научно-информационных
исследований. Отдел истории)
ISBN 978-5-248-00501-7
180
CARNEY, Margaret, 1949Lithopanes / Margaret Carney. - Atglen, PA
: Schiffer Publishing, 2008. - 224 str. :
ilustr. ; 28 cm
ISBN 978-0-7643-3019-3
III 9036
COBISS.SR-ID 37250319
CARPENTER, Juliet Winters
Seeing Kyoto / text by Juliet Winters
Carpenter ; foreword by Sen Soshitsu. - 1st
ed. - Tokyo [etc.] : Kodansha International,
2005. - 95 str. : ilustr. ; 31 cm
181
I 61822
COBISS.SR-ID 176475660
184
CESARANO, Filippo
Monetary theory and Bretton Woods : the
construction of an International Monetary
Order / Filippo Cesarano. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2009. - 248 str. ;
23 cm
ISBN 978-0-521-73909-2
II 90779
COBISS.SR-ID 37144591
185
The CHALLENGE of problem-based learning
/ edited by David Boud and Grahame Feletti. 2nd ed. - London : Cogan Page, 2003. - VIII,
344 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-7494-2560-1
II 91082
COBISS.SR-ID 37234191
The CHICAGO handbook for teachers : a
practical guide to the college classroom /
Alan Brinkley ... [et al.]. - Chicago :
University of Chicago Press, 1999. - X, 185
str. ; 21 cm
ISBN 0-226-07512-5
186
I 62067
COBISS.SR-ID 37237263
191
CHALLENGING the theology of spectrum. Washington, DC : The Aspen Institute, 2004
ISBN 0-89843-420-3
II 90830
COBISS.SR-ID 37180687
187
CHARON, Joel M., 1939Ten questions : a sociological
perspective / Joel M. Charon. - 5th ed. Belmont, Calif. [etc.] : Thomson/Wadsworth,
2004. - XV, 352 str. : ilustr. ; 22 cm
CHICHARRO, Gladys, 1977Le fardeau des petits empereurs : une
génération d'enfants uniques en Chine /
Gladys Chicharro. - Nanterre : Société
d'ethnologie, 2010. - 319, [12] str. s tablama
: ilustr. ; 24 cm. - (Recherches sur la Haute
Asie ; 17)
ISBN 978-2-901161-92-9
II 91198
COBISS.SR-ID 37289743
192
ISBN 0-534-60952-X
II 90812
COBISS.SR-ID 37174543
188
CHASE, Kenneth Warren
Firearms : a global history to 1700 /
Kenneth Chase. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2008. - XVII, 290 str. :
ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-521-72240-7
II 90612
COBISS.SR-ID 36990223
189
CHESTERTON, Gilbert Keith
Der Dichter und die Verrückten :
Episoden aus dem Leben von Gabriel Gale / G.
K. Chesterton. - Freiburg : Heder, 1962
I 62288
COBISS.SR-ID 37371407
190
CHINA'S expansion into the western
hemisphere : implications for Latin America
and the United States / editors Riordan Roett,
Guadalupe Paz. - Washington : Brookings
Institution Press, 2008. - X, 276 str. :
ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-8157-7553-9
II 89390
COBISS.SR-ID 36579855
193
CHINESE calligraphy / Ouyang Zhongshi ...
[et al.] ; translated and edited by Wang
Youfen. - New Haven [etc.] : Yale University
Press [etc.], 2008. - 511 str. : ilustr. ; 32
cm. - (The culture and civilization of
China)
ISBN 978-0-300-12107-0
Ид 4730
COBISS.SR-ID 37230095
194
CHOMIN, Nakae, 1847-1901
A discourse by three drunkards on
government / by Nakae Chomin ; translated by
Nobuko Tsukui ; edited and with an
introduction by Nobuko Tsukui and Jeffrey
Hammond. - Boston [etc.] : Weatherhill, 2009.
- 137 str. ; 21 cm
ISBN 978-0-8348-0192-9
I 61239
COBISS.SR-ID 36502031
195
CHOMSKY, Noam, 1928Le langage et la pensée / Noam Chomsky ;
traduit de l'américain par Louis-Jean Calvet.
- Paris : Payot, 1980. - 145 str. ; 18 cm. (Petite bibliothèque Payot ; 148) (Collection
Langages et sociétés)
CHROMEK, Peter
Hrady = Castles : Slovensko z oblakov :
Flying over Slovakia / Peter Chromek, Daniel
Kollár. - 1. vydanie. - Bratislava : Dajama,
2009
ISBN 978-80-89226-86-3
I 62106
COBISS.SR-ID 37175823
199
CICMIL-Vuković, Bosiljka, 1960Bajo Pivljanin : bibliografija / Bosiljka
Cicmil-Vuković. - Podgorica : Udruženje
Pivljana u Podgorici, 2009 (Podgorica :
Artgrafika Montenegro). - 169 str. ; 30 cm
ISBN 978-9940-9155-3-7 (kart.)
II 91400
COBISS.SR-ID 14579472
200
ISBN 2-228-31484-6
I 60982
COBISS.SR-ID 36307215
196
CHRISSANTHOS, Stefan G.
Warfare in the ancient world : from the
Bronze Age to the fall of Rome / Stefan G.
Chrissanthos. - Westport, Conn. [etc.] :
Praeger, 2008. - XXV, 214 str. : ilustr. ; 24
cm. - (Praeger series on the ancient world)
ISBN 978-0-275-98519-6
II 89405
COBISS.SR-ID 36575759
197
CIVIL penalties, social consequences /
edited by Christopher Mele and Teresa A.
Miller. - London : Routledge, 2005. - X, 282
str. ; 23 cm
ISBN 0-415-94823-1
II 90084
COBISS.SR-ID 36813583
201
CLARK, Rodney, 1945The Japanese company / Rodney Clark. - New
Haven : Yale University Press, 1979. - X, 282
str. : tabele ; 23 cm
ISBN 978-0-300-02646-7
CHRISTOPHER, William F.
Holistic management : managing what matters
for company success / William F. Christopher.
- New York : Wiley-Interscience, 2007. - XXX,
503 str. : graf. prikazi, tabele ; 23,5 cm
ISBN 978-0-471-74063-6
II 90807
COBISS.SR-ID 37139727
198
II 89105
COBISS.SR-ID 173571340
202
CLARK, Roland
Nationalism, ethnotheology and mysticism in
interwar Romania / Roland Clark. - Pittsburgh
: Center for Russian and East European
Studies, 2009. - 47 str. ; 22 cm. - (The
Carl Beck Papers in Russian & East European
Studies ; no. 2002, ISSN 0889-275X)
II 91507
COBISS.SR-ID 174931724
203
CLIMATE change and Arctic sustainable
development : scientific, social, cultural and
educational challenges. - Paris : Unesco
Publishing, 2009. - XVII, 356 str. : ilustr. ;
24 cm
ISBN 978-92-3-104139-6
II 88882
COBISS.SR-ID 36368655
204
CLUSTERS of galaxies : beyond the thermal
view / Jelle Kaastra, editor. - New York :
Springer, 2008. - 418 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-387-78874-6
II 90582
COBISS.SR-ID 36992527
205
COGNITION and multi-agent interaction :
from cognitive modeling to social simulation /
edited by Ron Sun. - New York : Cambridge
University Press, 2008. - XIII, 434 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-521-72895-9
II 88681
COBISS.SR-ID 171476748
206
COGNITIVE neuroscience. - New York : W.W.
Norton & Company, 2009
ISBN 978-0-393-92795-5
III 8980
COBISS.SR-ID 37017615
207
COHAN, Tony
Mexican days : journeys into the heart of
Mexico / Tony Cohan. - New York : Broadway
Books, 2006. - 275 str. ; 22 cm
ISBN 978-0-7679-2090-2
II 90622
COBISS.SR-ID 36975887
208
COHEN, Beth
The colors of clay : spacial techniques
in Athenian vases / Beth Cohen ; with
contributions by Susan Lansing-Maish ... [et
al.]. - Los Angeles : The J. Paul Getty
Museum, 2006. - XII, 371 str. : ilustr. ; 28
cm
ISBN 978-0-89236-942-3
III 8652
COBISS.SR-ID 36648719
209
COHEN, Ronald D., 1940Folk music : the basics / Ronald D.
Cohen. - London : Rpotledge, 2006. - VIII, 253
str. ; 21 cm
ISBN 0-415-97159-4
I 60971
COBISS.SR-ID 36193295
210
COLEMAN, Samuel, 1946Japanese science : from the inside / Samuel
Coleman. - London : Routledge, 2008. - XV, 214
str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-415-20169-8
II 89075
COBISS.SR-ID 173611276
211
COLLABORATIVE language engineering : a
case study in efficient grammar-based
processing / edited by Stephan Oepen ... [et
al.]. - Stanford : CSLI Publications, cop.
2002. - xxxiii, 240 str. : graf. prikazi ; 24
cm
ISBN 1-57586-290-5
II 89364
COBISS.SR-ID 36487951
212
COLLEONI, Aldo
Homo primigenus and similarities with Homo
neanderthalensis / Aldo Colleoni. - Trieste :
Edizioni Goliardiche, cop. 2008. - 156 str. :
ilustr. ; 24 cm
COMPETING visions of world order : global
moments and movements : 1880s-1930s / edited
by Sebastian Conrad and Dominic Sachsenmaier.
- New York : Palgrave Macmillan, 2007. - X,
266 str. : ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-88-7873-082-3
ISBN 978-1-4039-7988-9
II 90102
COBISS.SR-ID 31292205
213
COLLOQUE international "Migrations, crises et
conflits récents dans les Balkans (2005 ;
Belgrade)
Migrations, crises et conflits récents dans
les Balkans : colloque international,
Belgrade, 27-29 octobre 2005 / organisé par
DemoBank, l'Association des démographes de
Serbie, l'Institut des sciences sociales de
Belgrade ; avec le concours de l'Association
européenne de libre-échange ... [et al.] ;
édition préparée par Alain Parant. - Volos :
University of Tessaly Press, 2006. - IV, 381
str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
ISBN 960-8029-48-1
II 79369
COBISS.SR-ID 31245327
214
II 90128
COBISS.SR-ID 36826895
217
COMPETITION and regulation in the postal
and delivery sector. - Cheltenham : Edward
Elgar, 2008
ISBN 978-1-84720-507-0
II 90808
COBISS.SR-ID 37137935
218
COMPTON, Susan
Chagall : [Royal Academy of Arts, January
11 - March 31, 1985 [and] Philadelphia Museum
of Art, May 12 - July 7, 1985] / Susan
Compton. - Philadelphia : Philadelphia Museum
of Art, 1985. - 278 str. : ilustr. ; 28 cm
ISBN 0-87633-062-6
COMMONS, Anne
Hitomaro / Anne Commons. - Leiden : Brill,
2009
III 8998
COBISS.SR-ID 37157391
ISBN 978-90-04-17461-0
CON le mani e con la mente : i
laboratori di matematica del Progetto Lauree
Scientifiche dell' Università di Trieste / a
cura di emilia Mezzetti ; prefazione di
Gabriele Anzellotti. - Trieste : EUT, 2008. 184 str. : ilustr. ; 24 cm
II 91557
COBISS.SR-ID 37403151
215
A COMPANION to Wagner's Parsifal /
edited by William Kinderman and Katherine R.
Syer. - New York : Camden House, 2005. - VI,
364 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Studies
in German literature, linguistics, and
culture) (Camden House companion volumes)
ISBN 1-57113-237-6
II 88515
COBISS.SR-ID 36191759
216
II 90633
COBISS.SR-ID 36953359
219
220
CONFÉRENCE des poids et mesures (23 ; 2007 ;
Sèvres)
Conférence générale des poids et mesures :
23e réunion (12-16 novembre 2007). - Sèvres :
BIPM, 2010. - 539 str. : graf. prikazi, tabele
; 30 cm
ISBN 978-92-822-2236-2
III 8941
COBISS.SR-ID 36970511
221
CONFORMITY and conflict : readings in
cultural anthropology / [edited by] James
Spradley, David W. McCurdy. - 11th ed. Boston [etc.] : Pearson Education, 2003. XIII, 450 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 0-205-35479-3
II 90790
COBISS.SR-ID 37155855
ISBN 978-88-205-1000-8
222
The CONNECTED Republic / Mark
Badger...[et al.]. - New York : Cisco Systems,
2004. - 96 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 0-9759149-0-1
II 90630
COBISS.SR-ID 37026575
223
CONTEMPORARY security studies / edited by
Alan Collins. - 2nd ed. - Oxford : Oxford
University Press, 2010. - XXXI, 542 str. ; 25
cm
ISBN 978-0-19-954885-9
II 90092
COBISS.SR-ID 36687119
224
CONTRIBUTIONS : 16th Symposium on atomic
and surface physics and related topics (SASP
2008), 20.1.-25.1.2008, Les Diablerets,
Switzerland. - Innsbruck : Innsbruck
University Press, 2008. - (Conference series)
ISBN 978-3-902571-31-1
II 89377
COBISS.SR-ID 36445455
CONVEGNO di letteratura italiana (13 ; 2008 ;
Gargnano del Garda)
Le rime di Dante : Gargnano del Garda
(25-27 settembre 2008) / a cura di Claudia
Berra e Paolo Borsa. - Milano : Cisalpino,
2010. - XIV, 484 str. : ilustr. ; 24 cm. (Quaderni di Acme ; 117)
225
II 91135
COBISS.SR-ID 37269263
226
COOGAN, Michael David
A brief introduction to the Old Testament
: the Hebrew Bible in its context / Michael
D. Coogan. - Oxford : Oxford University Press,
2009. - XXIV, 440 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-533272-8
II 89329
COBISS.SR-ID 36558607
227
COOK, Wade D.
Modeling performance measurement :
applications and implementation issues in DEA
/ Wade D. Cook, Joe Zhu. - New York : Springer
Science+Businesss Media, 2005. - XVI, 407 str.
: graf. prikazi, tabele ; 24 cm + 1
elektronski optički disk (CD ROM)
ISBN 0-387-24137-X
II 89322/+ЦД
COBISS.SR-ID 512134298
228
COORDINATION of large-scale multiagent
systems / edited by Paul Scerri, Régis
Vincent, Roger Mailler. - New York : Springer,
2005. - VI, 347 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-387-26193-1
II 88694
COBISS.SR-ID 36320271
229
CORNELIO, Giovanna
La scatola nera = appunti di tossicologia
per la valutazione del rischio chimico /
Giovanna Cornelio. - Trieste : EUT, 2009. 319 str. : ilustr. ; 25 cm
II 90600
COBISS.SR-ID 36953615
230
CORNING, Caitlin
The Celtic and Roman traditions :
conflict and consensus in the early medieval
church / Caitlin Corning. - London : Palgrave
Macmillan, 2006. - XIII, 258 str. ; 22 cm
ISBN 1-4039-7299-0
II 89362
COBISS.SR-ID 36557327
231
CORONAVIRUS replication and reverse
genetics : with 49 figures / L. Enjuanes
(ed.). - New York : Springer, 2005. - VII, 257
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Current topics in
microbiology and immunology ; 287)
ISBN 3-540-21494-1
II 90589
COBISS.SR-ID 36992015
232
COUNCIL of Europe Development Bank
Housing in South Eastern Europe : solving a
puzzle of challenges / Council of Europe
Development Bank, the World Bank. - [Paris] :
Council of Europe Development Bank, 2004. - 94
str. : ilustr. ; 30 cm
III 9091
COBISS.SR-ID 37392143
233
COWAN, John
On becoming an innovative university
teacher : reflection in action / John Cowan. Buckingham : Society for Research into Higher
education, 2002. - XI, 173 str. : ilustr. ; 23
cm
ISBN 0-335-19993-3
II 91074
COBISS.SR-ID 37233167
235
CRANDALL, Russell, 1971The United States and Latin America after
cold war / Russell Crandall. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2008. - XIV, 260
str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-521-88946-9
II 90593
COBISS.SR-ID 36989967
236
CREME, Phyllis, 1942Writing at university : a guide for
students / Phyllis Creme and Mary R. Lea. Buckingham : Open University Press, 2002. VIII, 152 str. : ilustr. ; 22 cm
ISBN 0-335-19642-X
II 91098
COBISS.SR-ID 37237519
237
CRIME, addiction and the regulation of
gambling / edited by Toine Spapens, Alan
Littler and Cyrille Fijnaut. - Leiden :
Martinus Nijhoff, 2008. - XIV, 251 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-90-04-17218-0
COUNTRY profiles on the housing sector :
Republic of Moldova. - New York : United
Nations, 2001. - XVI, 78 str. : ilustr. ; 30
cm
III 9093
COBISS.SR-ID 37381647
234
II 90071
COBISS.SR-ID 36805647
238
CRIMINALS and their scientists : the
history of criminology in international
perspective / edited by Peter Becker and
Richard F. Wetzell. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2006. - XVI, 492 str. :
ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-521-81012-8
II 88900
COBISS.SR-ID 36405775
ISBN 978-88-8234-134-3 (broš.)
239
CROCE, Marcela
Enciclopedia Borges / Marcela Croce, Gaston
Sebastian M. Gallo. - Coin, Malaga : Editorial
Alfama, 2008
ISBN 978-84-936249-7-2
II 90826
COBISS.SR-ID 37160719
CULTURA serba a Trieste / M.
Albanese...[et al.] ; a cura di Marija
Mitrović ; prefazione di Cristina Benussi. Lecce : Argo, 2009. - 277 str. + 1 topografska
karta : ilustr. ; 23 cm. - (Il Pianeta scritto
; 99)
240
II 91535
COBISS.SR-ID 512558744
243
CULTURE and creativity as location factors
: looking beyond Metropolitan area / Harald
Pechlaner, Dagmar Abfalter, Sandra Lange
(eds.). - Innsbruck : University Press, 2009.
- 214 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm
ISBN 978-3-902719-30-0
II 89376
COBISS.SR-ID 36443407
244
CULTURES of transnational adoption /
edited by Toby Alice Volkman. - Durham : Duke
University Press, 2005. - 232 str. ; 25 cm
CRUICKSHANK, Ruth, 1967Fin de millénaire French fiction : the
aesthetic of crisis / Ruth Cruickshank. Oxford : Oxford University Press, 2009. - XII,
290 str. ; 23 cm. - (Oxford modern languages
and literature monographs)
ISBN 978-0-19-957175-8
II 90149
COBISS.SR-ID 36686607
241
CULLITY, Garrett
The moral demands of affluence / Garrett
Cullity. - Oxford : Clarendon Press, 2004. 286 str. ; 24 cm
ISBN 0-19-925811-2
II 89312
COBISS.SR-ID 36495887
ISBN 0-8223-3576-X
II 90069
COBISS.SR-ID 36812559
245
CUMMINGS, Michael J.
Shakespeare / Michael J. Cummings. - London
: Xlibris Corporation, 2008
ISBN 978-1-4363-0430-6
II 91560
COBISS.SR-ID 37421327
246
CUNNINGHAM, Noble E.
Jefferson vs. Hamilton : confrontations
that shaped a nation / Noble E. Cunningham. Boston : Bedford, 2000. - XIII, 186 str. :
ilustr. ; 22 cm. - (The Bedford series in
history and culture)
242
ISBN 0-312-22821-X
II 90129
COBISS.SR-ID 36866575
247
CUNNINGHAM, Richard B.
Archaeology, relics, and the law / Richard
B. Cunningham. - 2nd edition. - Durham, North
Carolina : Carolina Academic Press, 2005. XXXVI, 844 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Law
Casebook Series)
ISBN 1-59460-119-4
II 88953
COBISS.SR-ID 36343311
CURTIUS Rufus, Quintus
Curtius Rufus histories of Alexander the
Great. Book 10 / introduction and historical
commentary by J.E. Atkinson ; translated by
J.C. Yardley. - Oxford : Oxford University
Press, 2009. - XIV, 274 str. ; 22 cm. (Clarendon ancient history series)
ISBN 978-0-19-955762-2
248
II 91531
COBISS.SR-ID 37403919
252
CURRIN, John, 1962John Curin / with essays by Norman Bryson,
Alison M. Gingeras and Dave Eggers ; edited by
Kara Vander Weg with Rose Dergan. - 1st ed. New York : Rizzoli, 2006. - 382 str. : ilustr.
; 33 cm
CUSTODIAL grandparenting : individual,
cultural, and ethnic diversity / editors, Bert
Hayslip Jr., Julie Hicks Patrick. - New York :
Springer, 2006. - XVIII, 334 str. : ilustr. ;
23 cm
ISBN 978-0-8478-2865-4
ISBN 0-8261-1998-0
III 9046
COBISS.SR-ID 37251599
249
CURTIS, Gerald L.
The logic of Japanese politics : leaders,
institutions and the limits of change / Gerald
L. Curtis. - New York : Columbia University
Press, 1999. - XXV, 303 str. ; 24 cm
ISBN 0-231-10843-5
II 79294 а
COBISS.SR-ID 31116815
253
CVETKOVA, Julija
История на Тракийския Херсонес : (от
Троянската война до времето на римското
завоевание) / Юлия Цветкова. - Велико
Търново : Фабер, 2008. - 315 стр. : илустр. ;
24 cm
ISBN 978-954-400-001-1
250
CURTIS, Neal
War and social theory : world, value and
identity / Neal Curtis. - London : Palgrave
Macmillan, 2006. - XV, 210 str. ; 23 cm
ISBN 978-1-4039-3371-3
II 88894
COBISS.SR-ID 36342543
II 88908
COBISS.SR-ID 36399631
251
II 89663
COBISS.SR-ID 36664847
254
ЧЕЛОВЕК : образ и сущность : ежегодник
2007 : гуманитарные аспекты : семья:
традиции и современные тенденции /
[редактор-составитель О.В. Летов]. - Москва :
РАН ИНИОН, 2007. - 257 стр. ; 21 cm. (Проблемы человека)
ISBN 978-5-248-00426-3
I 61014
COBISS.SR-ID 36410639
255
ČERNYH, Vadim Alekseevič
Летопись жизни и творчества Анны
Ахматовой : 1889-1966 / В. А. Черных. - 2.
изд., исправленное и дополненное. - Москва :
Индрик, 2008. - 767 стр. : слике А. Ахматове ;
25 cm
DALI, Salvador, 1904-1989
Dali's optical illusions / edited by Dawn
Ades. - New Haven [etc.] : Yale University
Press, 2000. - 195 str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 978-5-85759-425-4 (картон)
III 9040
COBISS.SR-ID 37251087
II 90547
COBISS.SR-ID 232363527
ISBN 0-300-08177-4
260
256
ĆUPIĆ, Miodrag
[Сто једна прича]
101 прича / Миодраг Ћупић. - Подгорица :
Удружење књижевника Црне Горе ; Београд :
Партенон, 2009 (Пријепоље : Графокартон). 272 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена
проза / [Партенон])
ISBN 978-86-85817-45-8 (УКЦГ)
ISBN 978-86-7157-437-8 (Партенон; картон)
COBISS.SR-ID 14266896
257
DAEMS, Tom
Making sence of penal change / Tom Daems. Oxford : Oxford University Press, 2008. XIII, 299 str. ; 21,5 cm. - (Clarendon Studies
in Criminology)
DANUSER, Hans, 1953Zumthor sehen = Seeing Zumthor / Bilder von
Hans Danuser. - Zürich : Edition Hochparterre
bei Scheidegger & Spiess, 2009. - 87 str. :
ilustr. ; 28 cm
ISBN 978-3-85881-235-3
III 8626
COBISS.SR-ID 36442895
261
DAS, Anadijiban
Tensors : the mathematics of relativity
theory and continuum mechanics / Anadijiban
Das. - New York : Springer, 2007. - XII, 289
str. : graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-0-387-69468-9
II 90581
COBISS.SR-ID 37018895
262
ISBN 978-0-19-955978-7
II 90159
COBISS.SR-ID 36812303
258
DAINOTTO, Roberto M., 1962Europe (in theory) / Roberto M. Dainotto. Durham [etc.] : Duke University Press, 2007. 270 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-8223-3927-4
II 90784
COBISS.SR-ID 37158159
259
DAS Atelier : Zeitgenössische deutsche
Prosa / Herausgegeben von Klaus Wagenbach. Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer
Bücherei, 1962. - 156 str. ; 18 cm. - (Fischer
Bücherei ; 455)
(Broš.)
I 62290
COBISS.SR-ID 512601006
263
DAS, Dilip K.
Asian economy and finance : a post-crisis
perspective / Dilip K. Das. - New York :
Springer, 2005. - XXIV, 309 str. : tabele ; 24
cm. - (Innovations in Financial Markets and
Institutions)
DAVE, Chaitanya
Crimes against humanity : a shocking
history of U.S. crimes since 1776 / by
Chaitanya Dave. - Bloomington : AutorHouse,
2008. - XVII, 517 str. : autorova slika ; 24
cm
ISBN 0-387-23381-4
ISBN 978-1-4343-0180-2
II 89348
COBISS.SR-ID 36491279
264
DAS, Dilip K.
The evolving global trade architecture /
Dilip K. Das. - Cheltenham : Edwar Elgar,
2007. - XVIII, 210 str. ; 23 cm
ISBN 978-1-84720-218-5
II 90780
COBISS.SR-ID 37143311
II 88918
COBISS.SR-ID 36402447
268
DÁVILA, Arlene M., 1965Latino spin : public image and the
whitewashing of race / Arlene Dávila. - New
York : New York University Press, 2008. VIII, 209 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-8147-2007-3
265
II 89384
COBISS.SR-ID 36578575
269
DAS, Santanu
Touch and intimacy in first world war
literature / Santanu Das. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2005
DE Pascale, Enrico
Death and Resurrection in art / Enrico De
Pascale. - Los Angeles : The J. Paul Gerry
Museum, 2007
ISBN 978-0-521-84603-5
ISBN 978-0-89236-947-8
II 90787
COBISS.SR-ID 37170447
266
I 62098
COBISS.SR-ID 37198607
270
DATTATREYA, G.R.
Performance analysis of queiung and
computer networks / G.R. Dattatreya. - New
York : CRC Press, 2008. - XXI, 449str. : graf.
prikazi, tabele ; 25 cm. - (Chapman & Hall /
CRC computer and information science series)
DE With, Hans
Deutsche Rechtspolitik = Entwicklungen und
Tendenzen in der Bundesrepublik Deutschland
seit 1949 / hrsg. Hans de With. - Heidelberg :
C.F. Müller Juristischer Verlag, 1980. - 342
str. ; 20 cm
ISBN 978-1-58488-986-1
ISBN 3-8114-3080-7
II 90560
COBISS.SR-ID 37023759
267
I 61988
COBISS.SR-ID 36994319
271
DECONSTRUCTING Derrida : tasks for the new
humanities / edited by Peter Pericles Trifonas
and Michael A. Peters. - New York : Palgrave
Macmillan, 2005. - VI, 224 str. : ilustr. ; 22
cm
DELSOL, Chantal, 1947Qu'est-ce que l'homme? : cours familier
d'anthropologie / Chantal Delsol. - Paris :
Cerf, 2008. - 194 str. ; 21 cm. - (La nuit
surveillée)
ISBN 0-312-29609-6
ISBN 978-2-204-08586-1
II 89363
COBISS.SR-ID 36545295
272
II 91186
COBISS.SR-ID 37290767
277
DEER, Patrick
Culture in camouflage / Patrick Deer. Oxford : Oxford University Press, 2009
DEL'NOV, Aleksej Aleksandrovič
Код застоя или задушевная
довлатовщина / А. А. Дельнов. - Москва :
Алгоритм, 2006. - 413 стр. ; 21 cm
ISBN 978-0-19-92988-7
ISBN 5-9265-0212-8
II 91523
COBISS.SR-ID 37421071
273
DEFINING technological literacy. - London
: Palgrave Macmillan, 2006
ISBN 1-4039-7037-8
II 91164
COBISS.SR-ID 37273359
274
I 62100
COBISS.SR-ID 37254927
278
DEMOCRACY, freedom and coercion : a law
and economics approach / edited by Alain
Marciano, Jean-Michel Josselin. - Cheltenham,
UK : Edward Elgar, 2007. - XX, 276 str. :
graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (New Horizons
in Law and Economics)
ISBN 978-1-84720-126-3
DEHEJIA, Vidya
The body adorned : dissolving boundaries
between sacred and profane in India's art /
Vidya Dehejia. - New York : Columbia
University Press, 2009. - XII, 238 str. :
ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-0-231-14028-7
II 91128
COBISS.SR-ID 37231887
275
DELIBAŠIĆ, Rade
Istorija pedagoške misli u Crnoj Gori /
Rade Delibašić ; [prevod rezimea Marina
Babić]. - Podgorica : CID, 2009 (Beograd :
Birograf Comp). - 459 str. : ilustr. ; 24 cm.
- (Biblioteka Crna Gora ; CID, Podgorica)
ISBN 978-86-495-0394-6 (karton)
II 88481
COBISS.SR-ID 13803536
276
II 90076
COBISS.SR-ID 36806927
279
DENK, Victor Martin Otto, 1853-1921
Der Geigenmacher von Mittenwald :
Erzählung aus dem 17. Jahrhundert / Otto von
Schaching. - 10. Aufl. - Mittenwald : Nemayer,
1978. - 147 str. ; 17 cm
I 61976
COBISS.SR-ID 36993295
280
DENTITH, Simon
Epic and empire in nineteenth-century
Britan / Simon Dentith. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2006. - VII, 245
str. ; 24 cm. - (Cambridge studies in
nineteenth-century literature and culture ;
52)
ISBN 978-0-387-72635-9
II 91170
COBISS.SR-ID 37273615
ISBN 978-0-521-86265-3
II 89401
COBISS.SR-ID 36576271
DESOLNEUX, Agnes
From gestalt theory to image analysis /
Agnes Desolneux, Lionel Moisan, Jean-michel
Morel. - New York : Springer, 2008
281
285
DETAIL in process. - New York : AsBuilt,
2008
DERENIAK, Eustace L.
Geometrical and trigonometric optics /
Eustace L. Dereniak, Teresa D. Dereniak. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press,
2008. - X, 409 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-1-56898-718-7
ISBN 0-521-88746-1 (vezano)
ISBN 978-0-521-88746-5 (vezano)
DETTMAR, Kevin J. H.
Is rock dead? / Kevin J. H. Dettmar. - New
York [etc.] : Routledge, 2006. - XVII, 184
str. ; 24 cm
II 90566
COBISS.SR-ID 29815045
282
III 9042
COBISS.SR-ID 37203727
286
ISBN 0-415-97033-4
DEROO, Rebecca J.
The museum establishment and contemporary
art : the politics of artistic display in
France after 1968 / Rebecca J. DeRoo. Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
- XII, 271 str. : ilustr. ; 27 cm
ISBN 978-0-521-84109-2
II 88702
COBISS.SR-ID 36193551
283
DESIGN and test of digital circuits by
quantum-dot cellular automata. - Boston :
Artech House, 2008
ISBN 978-1-59693-267-8
II 91168
COBISS.SR-ID 37273103
284
II 88555
COBISS.SR-ID 36193039
287
DEUTSCHE Welle. Global Media Forum (2009)
Conflict prevention in the multimedia age :
conference documentation / Deutsche Welle
Global Media Forum 2009 ; [editors Christoph
Schmidt, Wilfried Solbach, Marc von Boemcken].
- Bonn : Deutsche Welle, 2009. - 279 str. :
fotogr. ; 28 cm
ISBN 978-3-00-029268-2
III 8648
COBISS.SR-ID 29143901
288
ДЕВЯНОСТО лет служения науке
90 лет служения науке : к 90-летию
Фундаментальной библиотеки общественных
наук и 40-летию Института научной
информации по общественным наукам РАН /
[составители Юрий Юревич Черный, Надежда
Юревна Соколова, Людмила Васильевна
Юрченкова]. - Москва : РАН ИНИОН, 2009. 295 стр. ; 19
cm
A DICTIONARY of the Bible / edited by W.
R. F. Browning. - 2nd ed. - Oxford : Oxford
University Press, 2009. - XIV, 396 str., [8]
str. s geogr. kartama ; 20 cm. - (Oxford
paperback reference)
ISBN 978-0-19-954398-4
I 61520
COBISS.SR-ID 36685583
293
ISBN 978-5-248-00497-3
I 61529
COBISS.SR-ID 36875791
289
DEVELOPING cultures : essays on cultural
change / edited by Lawrence E. Harrison and
Jerome Kogan. - London : Routledge, 2006. XVI, 399 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-415-95282-8
II 88907
COBISS.SR-ID 36403727
290
DICTIONNAIRE français-espagnol. - Paris :
Hatier, 1953. - 2 knj. (367; 372 str.) ; 15
cm. - (Collection Portefeuille)
COBISS.SR-ID 120967431
294
DIDACTIQUE, épistémologie et histoire des
sciences : penser l'enseignement / textes
rassemblés par Laurence Viennot. - Paris :
Presses Universitaires de France, 2008. - X,
347 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Science,
histoire et société. Travaux et recherches)
ISBN 978-2-13-057089-9
DEVINE, Andrew M.
Latin word order : structured meaning and
information / A. M. Devine, Laurence D.
Stephens. - Oxford [etc.] : University Press,
cop. 2006. - XII, 639 str. : graf. prikazi ;
24 cm
ISBN 0-19-518168-9
ISBN 978-0-19-518168-5 (tvrd pov.)
II 91555
COBISS.SR-ID 517462167
291
II 91191
COBISS.SR-ID 37286415
295
DIDI-Huberman, Georges
Confronting images : questioning the ends
of a certain history of art / Georges
Didi-Huberman ; translated from the French by
John Goodman. - University Park, Pa. :
Pennsylvania State University Press, 2005. XXVI, 310 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 0-271-02471-2
DIAMOND, Robert M.
Designing and assessing courses and
curricula : a practical guide / Robert M.
Diamond. - Rev. ed., 2nd ed. - San Francisco :
Jossey-Bass Publishers, 1998. - XXII, 322 str.
: ilustr. ; 29 cm. - (The Jossey-Bass higher
and adult education series)
ISBN 0-7879-1030-9
III 9030
COBISS.SR-ID 37236751
II 91111
COBISS.SR-ID 37202703
296
DÍEZ, Jordi
Political change and environmental
policymaking in Mexico / Jordi Díez. - London
: Routledge, 2006. - XIX, 282 str. : ilustr. ;
23 cm. - (Latin American studies)
ISBN 0-415-97845-9
292
II 88685
COBISS.SR-ID 36319503
297
DIGITAL heritage. - Limasol : Archaeolingua,
2008
ISBN 978-963-8046-99-4
III 8972
COBISS.SR-ID 37028367
298
DIGITAL heritage. - Limasol : Archaeolingua,
2008
DIVIDE and deal : the politics of
distribution in democracies / edited by Ian
Shapiro, Peter A. Swenson, and Daniela Donno.
- New York : New York University Press, 2008.
- VI, 359 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
ISBN 978-0-8147-4058-3
II 90800
COBISS.SR-ID 37141263
303
ISBN 978-963-9911-01-7
III 8974
COBISS.SR-ID 37028111
299
DIGITAL welfare for the third age : health
and social care informatics for older people /
edited by Brian D. Loader, Michael Hardey and
Leigh Keeble. - London : Routledge, 2009. XII, 172 str. : ilustr. ; 24 cm
DOI, Takeo
The anatomy of dependence / Takeo Doi ;
translated by John Bester. - Tokyo [etc.] :
Kodansha international, 2001. - 180 str. ; 19
cm
ISBN 4-7700-2800-8
I 47745 а
COBISS.SR-ID 23449615
304
ISBN 978-0-415-45408-7
II 91213
COBISS.SR-ID 37306383
300
DISARMAMENT : 2007 : critical disarmament
issues : panel discussions organized by the
NGO Commitee on disarmament, peace and
security in cooperation with the Office for
disarmament affairs on 11, 12, 19 April and 19
October 2007. - New York : United Nations,
2008. - VIII, 92 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-92-1-142261-0
III 9075
COBISS.SR-ID 37341455
301
DITSCH, Helmut, 1962The triumph of nature : the paintings
of Helmut Ditsch / edited by Carl Aigner ;
with an essay by Reinhold Messner. - Munich
[etc.] : Prestel, 2005. - 212 str. : fotogr. ;
30 x 35 cm
ISBN 3-79-13-3269-4
III 8583
COBISS.SR-ID 36195087
302
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ базы данных :
создание и использование : сборник научных
трудов / [отв. редактор Е. Б. Соболева]. –
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2006. - 231 стр.
: граф. прикази ; 19 cm
ISBN 5-94560-115-2
I 61367
COBISS.SR-ID 36521743
305
DOLAN, Anne
Commemorating the Irish civil war : history
and memory : 1923-2000 / Anne Dolan. Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
- XII, 238 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Studies
in the social and cultural history of modern
warfare)
ISBN 978-0-521-02698-9
II 90119
COBISS.SR-ID 36830735
306
DONALD, Merlin
Origins of the modern mind : three stages
in the evolution of culture and cognition /
Merlin Donald. - Cambridge, Mass. : Harvard
University Press, 1991. - VIII, 413 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-394-75172-8
ISBN 0-674-64483-2
II 90806
COBISS.SR-ID 37159951
DOWER, John W.
War without mercy : race and power in the
Pacific war / John W. Dower. - New York :
Pantheon books, 1986. - XII, 399 str. ;
ilustr. : 24 cm
307
II 89121
COBISS.SR-ID 512238740
311
DONNE e fedi. quaderno 2009 / a cura di
Giovanna Paolin, Teresa Tonchia. - Trieste :
Edizioni Università di Trieste, 2009. - 111
str. ; 24 cm
DRAM circuit design. - New York : John
Wiley & Sons, Inc., 2008
ISBN 978-88-8303-290-5
II 90557
COBISS.SR-ID 37022223
II 91541
COBISS.SR-ID 37337103
ISBN 0-19-924061-2 (pbk.)
DRAWINGS in dialogue : old masters through
modern : the Harry B. and Bessie K. Braude
Memorial Collection / edited by Suzanne Folds
McCullagh ; with contributions by Douglas W.
Druick ... [et al.]. - Chicago [etc.] : The
Art Institute [etc.], 2006. - 224 str. :
ilustr. ; 32 cm
ISBN 0-300-11412-5
III 8982
COBISS.SR-ID 36977423
313
309
DOUGLAS, Hazel, 1956Containment and reciprocity : integrating
psychoanalytic theory and child development
research for work with children / Hazel
Douglas. - London [etc.] : Routledge, 2007. XI, 171 str. : graf. prikazi ; 23 cm
ISBN 978-0-415-39697-4
II 91204
COBISS.SR-ID 37306127
312
308
DORE, Ronald Philip
Stock market capitalism : welfare
capitalism : Japan and Germany versus the
Anglo-Saxons / Ronald Dore. - Reprinted. Oxford (UK) [etc.] : Oxford University Press,
2006. - XIV, 264 str. ; 23 cm : ilustr.
II 89096
COBISS.SR-ID 41524834
ISBN 978-0-470-18475-2
DRIFTE, Reinhard
Japan´s quest for a permanent security
council seat : a matter of pride or justice?
/ Reinhard Drifte. - Basingstoke : MacMillan
Press Ltd, 2000. - XIII, 269 str. ; 22 cm. (St. Antony's series)
ISBN 0-333-71109-2
II 89045
COBISS.SR-ID 36503311
310
314
DRIFTING : architecture and migrancy /
edited by Stephen Cairns. - London [etc.] :
Routledge, cop. 2004. - XII, 300 str. :
ilustr. ; 25 cm. - (The Architext series)
ISBN 0-415-28360-4 (hbk)
ISBN 0-415-29361-2 (pbk)
II 88511
COBISS.SR-ID 1605252
DURKHEIM and violence / [edited by] S.
Romi Mukherjee. - Paris : Unesco ; Chichester
: Wiley-Blackwell, 2010. - 200 str. : ilustr.
; 25 cm. - (International Social Science
Journal)
ISBN 978-1-4443-3275-9 (broš.)
315
II 90756
COBISS.SR-ID 254025479
319
DRUG targets in kinetoplastid parasites /
edited by Hemanta K. Majumder. - New York :
Springer Science+Business Media, 2008. - XIX,
157 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Advances in
experimental medicine and biology ; vol.
625)
DÜRR, Alfred
The cantatas of J. S. Bach : with their
librettos in German-English parallel text /
Alfred Dürr ; revised and translated by
Richard D. P. Jones. - Oxford : Oxford
University Press, 2005. - XVI, 967 str. : note
; 25 cm
ISBN 978-0-387-77569-2
ISBN 978-0-19-929776-4
II 91217
COBISS.SR-ID 37309455
316
DUČIĆ, Nićifor, 1832-1900
Историја Српске православне цркве : од
првијех десетина VII в. до наших дана /
Нићифор Дучић ; [приредио Душан Петковић
;
животопис написао и уредио монах Игњатије
(Марковић)]. - Гацко : Друштво за очување
баштине Доб ; Београд : Нова Доб, 2008 (Бања
Лука : Глас српски - Графика). - 285 стр. :
илустр. ; 21 cm
ISBN 978-99955-37-02-9 (пластифицирано)
I 27839
COBISS.SR-ID 834328
317
DÜFFERT, Susanne
Drogenverlangen und Reizeaktivität unter
emotionalen Einflussfaktoren bei
Opiatahängigen in verschiedenen Stadien ihrer
Sucht / Susanne Düffert. - Berlin :
Universitätsmedizin, 2010
III 8979
COBISS.SR-ID 36957455
318
II 88682
COBISS.SR-ID 36190991
320
DURRER, Ruth
The cosmic microwave background / Ruth
Durrer. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2008. - XII, 401 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-0-521-84704-9
II 90573
COBISS.SR-ID 37020175
321
DUSTIN, Christopher A.
Practicing morality : art, philosophy, and
contemplative seeing / Christopher A. Dustin,
Joanna E. Ziegler. - New York : Palgrave
Macmillan, 2005. - XIV, 253 str. : ilustr. ;
25 cm
ISBN 1-4039-6591-9
II 89317
COBISS.SR-ID 36557583
322
DUUS, Peter, 1933The abacus and the sword : the Japanese
penetration of Korea : 1895-1910 / Peter Duus.
- Berkeley [etc.] : University of California
Press, 1995. - XIV, 480 str. : ilustr. ; 23
cm. - (Twentieth-Century Japan ; 4)
ISBN 978-0-521-50970-1
ISBN 978-0-520-21361-6
II 89072
COBISS.SR-ID 36499471
323
DUUS, Peter
Modern Japan / Peter Duus. - 2nd ed. Boston [etc.] : Houghton Mifflin Company, cop.
1998. - XV, 376 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-395-74604-3
I 89088
COBISS.SR-ID 42748417
II 90056
COBISS.SR-ID 36796175
328
DŽOHADZE, Igor' Davidovič, 1972Демократия после Модерна / Игорь
Джохадзе. - Москва : Праксис, 2006. - 110
стр. ; 20 cm
ISBN 5-901574-54-2
I 61300
COBISS.SR-ID 36590863
329
324
ДВОЙНЫЕ стандарты в защите прав
человека : казус профессора Шешеля. - Москва
: Фонд исторической перспективы, 2009. - 382
стр. ; 22 cm
ISBN 978-5-9918-027-3
II 83626
COBISS.SR-ID 36772879
DWYER, Déirdre, 1964The judicial assessment of expert evidence
/ Déirdre Dwyer. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2008. - XXXII, 435 str. :
graf. prikazi, tabele ; 23 cm
325
ĐOKOVIĆ, Ljubomir
Рјечник никшићког краја / Љубомир
Ђоковић
; уредник Бранислав Остојић. - Подгорица :
Црногорска академија наука и умјетности,
2010
(Цетиње : ИВПЕ). - 699 стр. ; 24 cm. (Посебна издања (монографије и студије) /
Црногорска академија наука и умјетности ;
књ. 68. Одјељење умјетности ; књ. 17)
ISBN 978-86-7215-232-6 (брош.)
DVOŘÁKOVÁ, Viera
World cultural heritage UNESCO / Viera
Dvořáková. - 1st ed. - Bratislava : Dajama,
2009. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. (Cultural heritage of Slovakia)
ISBN 978-80-89226-77-1
II 90105
COBISS.SR-ID 36791823
326
II 90552
COBISS.SR-ID 15542032
330
ĐURĐEVIĆ, Dejan, 1974Osnovi naslednog prava Crne Gore / Dejan
Đurđević. - Podgorica : CID, 2010 (Zemun :
Birograf). - XVI, 413 str. ; 25 cm. (Biblioteka Universitas)
ISBN 978-86-495-0402-8 (karton)
DYNAMICS and thermodynamics with nuclear
degrees of freedom. - New York : Springer,
2006
ISBN 978-3-540-46494-5
III 8965
COBISS.SR-ID 37020687
327
II 89809
COBISS.SR-ID 15046672
331
ĐUROVIĆ, Žarko
Вриједности и мјере : критика / Жарко
Ђуровић ; уредник Бранислав Остојић. Подгорица : Црногорска академија наука и
умјетности, 2010. - 287 стр. ; 24 cm. (Посебна издања (монографије и студије) /
Црногорска академија наука и умјетности,
Подгорица ; књ. 69. Одјељење умјетности ;
књ. 18)
ISBN 978-86-7215-237-1 (брош.)
II 90604
COBISS.SR-ID 15831568
332
The EAGLE and the virgin : national and
cultural revolution in Mexico : 1920-1940 /
edited by Mary Kay Vaughan and Stephen E.
Lewis. - Durham [etc.] : Duke University
Press, 2006. - VIII, 363 str, [20] str. s
tablama : ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-8223-3657-X
II 90565
COBISS.SR-ID 36988943
333
ECONOMIC foundations of injury and death
damages / edited by Roger T. Kaufman, James D.
Rogers and Gerald D. Martin. - Cheltenham, UK
: Edward Elgar, 2005. - XXVIII, 692 str. :
graf. prikazi, tabele ; 24,5 cm
ISBN 1-84542-031-4
II 90080
COBISS.SR-ID 36806671
334
The ECONOMICS and politics of climate
change / edited by Dieter Helm and Cameron
Hepburn. - Oxford : Oxford University Press,
2009. - XXIV, 538 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-19-957328-8
II 90062
COBISS.SR-ID 36692495
335
EDGERTON, Samuel Y.
The mirror, teh window, and the telescope /
Samuel Y. Edgerton. - Ithaca : Cornell UP,
2009
ISBN 978-0-8014-4758-7
II 89650
COBISS.SR-ID 36613135
336
EDIXHOVEN, Bas
Modular forms on Schiermonnikoo / Bas
Edixhoven, Gerard van der Geer, Ben Moonen. Cambridge : Cambridge University Press, 2008
ISBN 978-0-521-49354-3
II 91551
COBISS.SR-ID 37424911
337
EDMOND, Rod
Representing the South Pacific : colonial
discourse from Cook to Gauguin / Rod Edmond. 1st paperback version. - Cambridge [etc.] :
Cambridge University Press, 2005. - XII, 307
str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-521-02113-5
II 90118
COBISS.SR-ID 36830479
338
EGGERT, Paul, 1951Securing the past : conservation in art,
architecture and literature / Paul Eggert. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press,
2009. - xi, 290 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-521-89808-9
II 91114
COBISS.SR-ID 37231375
339
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, социальная и
психологическая адаптация личности в
современных условиях : матариалы
Международной научно-практической
конференции.
- Воронеж : Издательско-полиграфический
центр Воронежского государственного
университета, 2009
ISBN 978-5-93165-213-9
ISBN 978-5-9273-1589-5
I 62093
COBISS.SR-ID 37166607
340
ELECTRONIC constitution : social,
cultural, and political implications /
Francesco Amoretti. - Hershey : Information
Science Reference, 2009. - XXV, 282 str. :
ilustr. ; 29 cm
I 61288
COBISS.SR-ID 36583439
344
EMMOTT, Bill
The Sun also sets : the limits to
Japan's economic power / Bill Emmott. - New
York : Touchstone, 2009. - XII, 292 str. :
tabele ; 23 cm
ISBN 978-0-671-73586-9
ISBN 978-1-60566-254-1
III 8899
COBISS.SR-ID 36807183
EMEL'JANOV, Jurij Nikolaevič
История в изгнании : историческая
периодика русской эмиграции : (1920-1940-е
годы) / Ю. Н. Емельянов. - Москва :
Русская панорама, 2008. - 493 стр. : илустр.
; 21 cm. - (Серия Страницы российской
истории)
341
II 89113
COBISS.SR-ID 36488207
345
ЭЛИТЫ в современных политических
процессах : (опыт сравнительного
исследования) / [А. В. Глухова ... [и др.]].
- Воронеж : Научная книга, 2009. - 177 стр.
: табеле ; 20 cm
EMPLOYMENT relationships : new models of
white-collar work / edited by Peter Cappelli.
- Cambridge : Cambridge University Press,
2008. - XII, 264 str. : graf. prikazi, tabele
; 23 cm
ISBN 978-5-98222-553-5
ISBN 978-0-521-86537-1
I 62095
COBISS.SR-ID 37166095
342
ELLIS, Katharine
Interpreting the musical past : early music
in nineteenth-century France / Katharine
Ellis. - Oxford [etc.] : Oxford University
Press, 2005. - xxii, 298 str. : ilustr. ; 25
cm
ISBN 0-19-517682-0
ISBN 978-0-19-517682-7
II 89696
COBISS.SR-ID 36651023
II 89313
COBISS.SR-ID 36490255
346
ENCICLOPEDIA marilor personalitǎţi : din
istoria, sţiinţa şi cultura româneascǎ de-a
lungul timpului. Vol. 9, Dimensiunile Vetrei
Ţǎrǎneşti / [coordonator general Ion
Vǎduva-Poenaru]. - Bucureşti : Editura Geneze,
2010. - 520 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Marea
enciclopedie românǎ ; secţ. 1)
ISBN 973-9099-85-7 (vol. 9)
343
II 71606/9
COBISS.SR-ID 37256463
347
ENCICLOPEDIA marilor personalitǎţi : din
istoria, sţiinţa şi cultura româneascǎ de-a
lungul timpului. Vol. 10, Scritori şi
filosofi, A-L / [coordonator general Ion
Vǎduva-Poenaru]. - Bucureşti : Editura Geneze,
2009. - 483 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Marea
enciclopedie românǎ ; secţ. 1)
ISBN 973-9099-86-7 (vol. 10)
II 71606/10
COBISS.SR-ID 36699407
348
ENCICLOPEDIA marilor personalitǎţi : din
istoria, sţiinţa şi cultura româneascǎ de-a
lungul timpului. Vol. 11, Scritori şi
filosofi, M-Z / [coordonator general Ion
Vǎduva-Poenaru]. - Bucureşti : Editura Geneze,
2009. - 476 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Marea
enciclopedie românǎ ; secţ. 1)
ISBN 973-9099-87-7 (vol. 11)
II 71606/11
COBISS.SR-ID 36699663
349
ENCICLOPEDIA marilor personalitǎţi : din
istoria, sţiinţa şi cultura româneascǎ de-a
lungul timpului. Vol. 15-16, Top 300
personalitǎ enciclopedice din istoria,
ştiinţa, şi cultura româneascâ deža lungul
timpului / [coordonator general Ion
Vǎduva-Poenaru]. - Ed. specialǎ. - Bucureşti :
Editura Geneze, 2010. - 2 knj. (399; 444) :
ilustr. ; 24 cm. - (Marea enciclopedie românǎ
; secţ. 1)
Sadržaj:
Vol. 15: A-I
Vol. 16: J-Z
ISBN 973-9099-89-7 (vol. 15)
ISBN 973-9099-92-7 (vol. 16)
II 71606
COBISS.SR-ID 37256975
351
L'ENGAGEMENT ethnographique / sous la
direction de Daniel Cafaï. - Paris : École des
hautes études en sciences sociales, 2010. 637 str. ; 24 cm. - (Collection En temps &
lieux ; 16, ISSN 1962-7505)
ISBN 978-2-7132-2225-2
II 91201
COBISS.SR-ID 37285135
ENCICLOPEDIA marilor personalitǎţi : din
istoria, sţiinţa şi cultura româneascǎ de-a
lungul timpului. Vol. 12, Înalţi prelaţi,
teologi şi sfinţi ai poporului român /
[coordonator general Ion Vǎduva-Poenaru]. Bucureşti : Editura Geneze, 2010. - 468 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Marea enciclopedie românǎ
; secţ. 1)
ISBN 973-9099-90-7 (vol. 12)
II 71606/12
COBISS.SR-ID 37256719
350
352
ENGAGING art : the next great
transformation of America's cultural life /
edited by Steven J. Tepper and Bill Ivey. New York [etc.] : Routledge, 2008. - VIII, 398
str. : tabele ; 24 cm
ISBN 978-0-415-96042-7
II 90614
COBISS.SR-ID 37022735
353
ENGAGING philantrophy for university
research : fundraising by universities from
philantropic sources: developing partnerships
between universities and private donors /
report by an Expert group [of European
Commission, Directorate-General for Research].
- Luxembourg : Office for Official
Publications of the European Communities, cop.
2008. - 138 str. : tabele, graf. prikazi ; 30
cm. - (EUR ; 23112 EN)
ESSICK, Robert N.
William Blake at the Huntington : an
introduction to the William Blake Collection
in the Henry E. Huntington Library and Art
Gallery, San Marino, California / Robert N.
Essick. - New York [etc.] : Harry N. Abrams
[etc.], 1994. - 159 str. : ilustr. ; 28 cm
ISBN 978-92-79-07821-7
III 8997
COBISS.SR-ID 37171215
III 8909
COBISS.SR-ID 777539
ISBN 978-92-3-104156-3
ETHNOCULTURAL perspectives on disaster
and
trauma : foundations, issues and applications
/ edited by Anthony J. Marsella ... [et al.].
- New York : Springer, 2008. - XX, 410 str. ;
24 cm. - (International and cultural
psychology series)
ISBN 978-0-287-73284-8
355
ÉPÍTETT örökség a magyar tudomány
szolgálatában / [szerkesztette Papp Gábor
György ; fényképek Szelényi Károly ... et
al.]. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia,
2010. - 199 str. : ilustr. (delimično u
bojama) ; 31 cm
ISBN 978-963-9439-78-8 (karton)
III 9000
COBISS.SR-ID 256409863
358
354
ENGINEERING : Issues, challenges and
opportunities for development. - Paris :
Unesco, 2010. - (UNESCO Report)
III 9085
COBISS.SR-ID 37352207
ISBN 0-8109-2589-3
II 91215
COBISS.SR-ID 37309711
359
ETHNOLOGIE des gens heureux / sous la
direction de Salomé Berthon ... [et al.]. Paris : Éditions de la Maison des sciences de
l'homme, 2009. - 206 str. ; 23 cm. (Collection Ethnologie de la France ;
cahier 23, ISSN 0758-5888)
ISBN 978-2-7351-1247-0
356
II 91192
COBISS.SR-ID 37290511
360
EPSTEIN, Andrew
Beautiful enemies : frendship and postwar
American poetry / Andrew Epstein. - Oxford :
Oxford University Press, 2006. - XVI, 359 str.
; 24 cm
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ словарь славянских
языков : праславянский лексический фонд /
под редакцией О. Н. Трубачева. - Москва :
Вып. 35: *orzstegati(sę) - *orz"јьti(sę)
ISBN 978-0-19-538898-5
ISBN 978-5-02-036883-5 (вып. 35)
II 90123
COBISS.SR-ID 36688911
357
II 21962
COBISS.SR-ID 22422799
361
EUROPEAN adult education outside the EU /
Uwe Gartenschlaeger (ed.). - Bonn : dvv
international [etc.], 2009. - 167 str. :
ilustr. ; 21 cm. - (International perspectives
in adult education ; 63)
Т Р 3518
COBISS.SR-ID 36608783
ISBN 978-3-88513-785-6
I 60998
COBISS.SR-ID 36275983
362
EUROPEAN Conference, ADBIS 2010 (14 ; 2010 ;
Novi Sad)
Advances in Databases and Information
Systems : proceedings / 14th. East European
Conference, ADBIS 2010, Novi Sad, Serbia,
September 20-24, 2010 ; Barbara Catania,
Mirjana Ivanović, Bernhard Thalheim (eds.). Berlin ...[etc.] : Springer, 2010. - XV, 600
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture Notes in
Computer Science ; 6295)
ISBN 978-3-642-15575-8 (broš.)
II 91298
COBISS.SR-ID 516709781
363
The EUROPEAN security and defence policy
/ edited by Maria Paola Pagnini. - Trieste :
La Mongolfiera libri, 2009. - 124 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-88-95332-06-2
II 91540
COBISS.SR-ID 37337359
364
EUROPEAN union politics / [editors]
Michelle Cini, Nieves Pérez-Solórzano
Borragán. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Oxford
University Press, 2010. - XXXV, 485 str. ; 25
cm
ISBN 978-0-19-954863-7
II 90091
COBISS.SR-ID 36687631
ЕВАНГЕЛІЕ (Елисаветградское) : XVI век
: факсимильное издание. - Москва : Общество
Любителей Древней Письменности, 2009. [634] стр. : илустр. ; 27 cm
365
366
EVANS, Denis J.
Statistical mechanics of nonequilibrium
liquids / Denis J. Evans. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2008
ISBN 978-0-521-85791-8
II 90579
COBISS.SR-ID 36993039
367
EVANS, Margery A.
Baudelaire and intertextuality : poetry at
the crossroads / Margery A. Evans. - 1st
paperback version. - Cambridge [etc.] :
Cambridge University Press, 2006. - XIV, 196
str. : ilustr. ; 22 cm. - (Cambridge studies
in French ; 38)
ISBN 0-521-02559-1
ISBN 978-0-521-02559-1
II 89355
COBISS.SR-ID 28480045
368
EVANS, Mary, 1946Gender and social theory / Mary Evans. Buckingham [etc.] : Open University Press,
2003. - VIII, 138 str. ; 23 cm. - (Theorizing
society)
ISBN 0-335-20864-9
II 90832
COBISS.SR-ID 37170191
369
ЕВОЛУЦИЈАТА на уставниот систем на
Република Македонија во пресрет на
усвојувањето на уставниот договор со
Европската унија : зборник од научната
расправа одржана во Скопје на 10 декември
2007 година : книга 1 / [уредувачки одбор
Владо Камбовски, Димитар Мирчев, Светомир
Шкариќ ; соработници на проектот Владо
Камбовски, Тања Петрушевска, Александра
Деаноска]. - Скопје : Македонска академија на
науките и уметностите, 2008. - 328 стр. ; 24 cm
: šeme, tabele
ISBN 978-9989-101-94-6
II 89686/1
COBISS.SR-ID 72007946
370
E. T. Culture : anthropology in outerspace
/ edited by Debbora Battaglia. - Durham [etc.]
: Duke University Press, 2005. - IX, 281 str.
: ilustr. ; 23 cm
ISBN 0-8223-3621-4
II 90781
COBISS.SR-ID 37172751
374
FAIRBAIRN, Gavin J.
Reading at university : a guide for
students / Gavin J. Fairbairn, Susan A.
Fairbairn. - Buckingham : Open University
Press, 2001. - X, 209 str. ; 23 cm
ISBN 0-335-20385-X
The EXECUTIVE branch / Joel D. Aberbach,
Mark A. Peterson, editors. - Oxford : Oxford
University Press, 2005. - 590 str. : graf.
prikazi, tabele ; 23 cm
ISBN 978-0-19-517393-2
II 90078
COBISS.SR-ID 36798479
371
EXPERIANCING the state : edited by Lloyd
I. Rudolph, John Kurt Jacobsen. - Oxford :
Oxford University Press, 2006. - XXIX, 382
str. ; 22 cm
I 62072
COBISS.SR-ID 37238031
375
FALANGAS, Andronikos
Présences grecques dans les Pays roumains :
(XIVe-XVIe siècles) : le témoignage des
sources narratives roumaines / Andronikos
Falangas. - Bucarest : Omonia, 2009. - 336
str., [8] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-973-8319-57-8
II 91107
COBISS.SR-ID 37257743
376
ISBN 978-0-19-567243-5
II 88926
COBISS.SR-ID 36332559
372
EXPLORING Japanese literature : read
Mishima, Tanizaki and Kawabata in the original
/ [prepared by] Giles Murray. - 1st ed. Tokyo [etc.] : Kodansha International, 2007. 351 str. : ilustr. ; 19 cm
Sadržaj: Snow country / Kawabata Yasunari.
Patriotism / Mishima Yukio. The secret /
Tanizaki Jun'ichiro.
ISBN 978-4-7700-3041-2
I 61482
COBISS.SR-ID 36709647
373
The FALL of the Berlin wall : the
revolutionary legacy of 1989 / edited by
Jeffrey A. Engel. - Oxford : Oxford University
Press, 2009. - XII, 186 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-538910-4
II 90140
COBISS.SR-ID 36687887
377
FALTINSEN, Odd M.
Sloshing / Odd M. Faltinsen, Alexander N.
Timokha. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2009
ISBN 978-0-521-88111-1
II 91177
COBISS.SR-ID 37277455
378
FAMILY and social policy in Japan :
anthropological approaches / edited by Roger
Goodman. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2002. - XVII, 237 str. ; 23 cm. (Contemporary Japanese society)
ISBN 0-521-01635-5
II 89111
COBISS.SR-ID 173616652
379
FÄRNSTRAND Damsgaard, Erika
Essays on technology choice and spillovers
/ Erika Färnstrand Damsgaard. - Stockholm :
Stockholm University, 2008. - (Institute for
international economic studies Monograph
series ; 64)
ISBN 978-91-7155-669-1
II 89374
COBISS.SR-ID 36462607
FELLINI-Satyricon : l'immaginario dell'
antico : scene di Roma antica : l'antichità
interpretata dalle arti contemporanee : i
giornata di studio, Milano, 6 marzo 2007 / a
cura di Raffaele De Berti, Elisabetta Gagetti
e Fabrizio Slavazzi. - Milano : Cisalpino,
2009. - IX, 585 str. : ilustr. ; 24 cm. (Quaderni di Acme ; 113)
ISBN 978-88-6521-017-8
II 89688
COBISS.SR-ID 36606735
383
FERGUSON, James, 1959Global shadows : Africa in the neoliberal
order / James Ferguson. - Durham [etc.] : Duke
University Press, 2006. - X, 257 str. ; 23 cm
ISBN 0-8223-3717-7
380
II 89392
COBISS.SR-ID 36578319
384
FEDER, Kenneth L.
Frauds, myths, and mysteries : science and
pseudoscience in archaeology / Kenneth L.
Feder. - 6th ed. - Boston [etc.] :
McGraw-Hill, 2008. - XX, 387 str. : ilustr. ;
23 cm
FERNÁNDEZ Leborans, María Jesús
Los sintagmas del español. 1, El
sintagma nominal / María Jesús Fernández
Leborans. - Madrid : Arco/Libros, 2003. - 94
str. ; 22 cm. - (Cuadernos de lengua española
; 77)
ISBN 978-0-07-340529-2
ISBN 84-7635-548-3
II 90839
COBISS.SR-ID 37160463
381
FEDOROVSKAJA, Natal'ja Aleksandrovna
Знаменное и партесное пение : анализ
риторических конструкций = Znamennyi and
partes singing : an analysis of rhetorical
models / Н. А. Федоровская. - Владивосток :
Издательство Дальневосточного университета,
2008. - 147 стр. : ноте ; 29 cm
ISBN 978-5-7444-2180-9
III 8647
COBISS.SR-ID 36592143
I 61373/1
COBISS.SR-ID 520603540
FERNAU, Joachim, 1909-1988
Deutschland, Deutschland über alles --- :
von Anfang bis Ende : mit 28 Zeichnungen von
Günter Stephan / Joachim Fernau. - 18. Aufl. Berlin : Ullstein, 2008. - 195 str. : ilustr.
; 18 cm
ISBN 978-3-548-23183-9
I 61978
COBISS.SR-ID 36988175
382
385
386
FERRARO, Gary
Cultural anthropology : an applied
perspective / Gary Ferraro. - 4th ed. Belmont [etc.] : Wadsworth Thomson Learning,
2001. - XVII, 414 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 0-534-55621-3
II 90822
COBISS.SR-ID 37156879
387
FICTIONS et vues imageantes : typologie et
fonctionnalités / sous la direction de
Bérengère Voisin. - Tartu : Université, Centre
d'études francophones Robert Schuman, 2008. 283 str. ; 20 cm. - (Studia Romanica
Tartuensia, ISSN 1406-9091 ; 7)
ISBN 978-9949-19-016-4
I 61375
COBISS.SR-ID 36442383
FILMSKA umjetnost u Crnoj Gori - prošlost,
sadašnjost, budućnost. Okrugli sto (2008 ;
Podgorica)
Filmska umjetnost u Crnoj Gori - prošlost,
sadašnjost, budućnost : problemi i perspektive
: radovi sa okruglog stola, Podgorica, 17.
oktobar 2008. / redakcioni odbor Darko
Antović, Rajko Cerović, Gojko Kastratović ;
urednik Olga Perović. - Podgorica : Crnogorska
akademija nauka i umjetnosti, 2010. - 142 str.
: fotogr. ; 24 cm. - (Naučni skupovi /
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti,
Podgorica ; knj. 103. Odjeljenje umjetnosti
; knj. 34)
ISBN 978-86-7215-238-8 (broš.)
II 90628
COBISS.SR-ID 15845904
391
388
FIELD, John
European dimensions : education, training,
and the European Union / John Field. - London
: Jessica Kingsley, 1998. - VII, 215 str. :
graf. prikazi ; 22 cm. - (Higher education
policy series ; 39)
FILOZOFSKA fakulteta (Ljubljana)
Zbornik Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani : 1919-2009 / [uredniški odbor
Valentin Bucik ... [et al.] ; fotografije
Matjaž Rebolj, arhiv FF, Edi Šelhaus]. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika
Bori). - 561 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 1-85302-432-5
II 91095
COBISS.SR-ID 37237775
389
II 89889
COBISS.SR-ID 41027938
392
FIFTY years of European Union
50 years of European Union = L'Union
Éuropéenne a 50 ans : research monograph /
editors Vinko Kandžija, Andrej Kumar. - 1.izd.
- Rijeka : Faculty of economics, 2008. - XX,
830 str. : graf. prikazi ; 24 cm
FISHER, Fred
Restore the health of your organization :
a practical guide to curing and preventing
corruption in local governments and
communities. Vol. 1, Concepts and strategies /
Fred Fisher. - Nairobi : UN HABITAT, 2006. VIII, 76 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-953-6148-76-9
ISBN 973-7750-23-3
II 91233
COBISS.SR-ID 37293071
390
II 91451/1
COBISS.SR-ID 37380623
393
FISHER, Sharon
Political change in post-communist Slovakia
and Croatia : from nationalist to Europeanist
/ Sharon Fisher. - New York : Palgrave, 2006.
- X, 261 str. ; 22 cm
ISBN 978-1-4039-7286-6
I 61017
COBISS.SR-ID 36333071
394
FITI, Taki
Новата микроекономија и државната
регулација : (современите текови на
микроекономската наука и импликациите врз
државната регулација) / Таки Фити. - Скопје :
Македонска академија на науките и
уметностите,
2008 (Куманово : Македонска ризница). - 269
стр. : илустр. ; 22 cm
395
FIUME, D'Annunzio e la crisi dello stato
liberale in Italia / a cura di Raoul Pupo e
Fabio Todero. - Trieste : Instituto regionale
per la storia del movimento di liberazione nel
Friuli Venezia Giulia, 2010. - 205 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Quaderni ; 25)
ISBN 978-88-904006-3-6
I 62304
COBISS.SR-ID 37336847
396
FIVE sixty Broadway
560 Broadway : a New York drawing
collection at work, 1991-2006 / edited by Amy
Eshoo ; with contributions by Derrick R.
Cartwright ... [et al.]. - New Haven [etc.] :
Yale University Press [etc.], 2008. - 200 str.
: ilustr. ; 29 cm
ISBN 978-0-300-13539-8
III 8975
COBISS.SR-ID 36976911
ISBN 0-8204-6795-2
II 90831
COBISS.SR-ID 37171983
398
FLEMING, Wendell Helms, 1928Controlled Markov processes and viscosity
solutions / Wendell H. Fleming, H. Mete Soner.
- 2nd ed. - New York : Springer, 2006. - 428
str. ; 25 cm. - (Applications of mathematics ;
25)
ISBN 0-387-26045-5
ISBN 978-608-203-016-6
II 88905
COBISS.SR-ID 74635786
FLECHA, Ramón
Contemporary sociological theory / Ramón
Flecha, Jésus Gómez, & Lídia Puigvert ;
preface by Ulrich Beck. - New York [etc.] :
Peter Lang, 2003. - XIV, 148 str. : graf.
prikazi ; 23 cm. - (Counterpoints. studies in
the postmodern theory of education ; 250)
397
II 88689
COBISS.SR-ID 215109895
399
FLÜGEL der Zeit : deutsche Gedichte
1900-1950 / Auswahl und Nachwort von Curt
Hohoff. - Frankfurt [etc.] : Fischer Bücherei,
1956. - 187 str. ; 18 cm. - (Fischer Bücherei
; 113)
I 62291
COBISS.SR-ID 611340
400
FØLLESDAL, Andreas
Union citizenship : unpacking the beast of
burden / Andreas Føllesdal. - Oslo : Arena,
2001. - 28 str. ; 21 cm. - (Working papers ;
01/9)
I 61527
COBISS.SR-ID 36698639
401
FONTAINE, Marcel
Drafting international contracts : an
analysis of contract clauses / Marcel Fontaine,
Filip De Ly. - New York : Transnational
Publishers, 2006. - XX, 653 str. ; 24 cm
ISBN 1-57105-355-7 (plast.)
II 88929
COBISS.SR-ID 1024201889
402
FORME e modelli del rotocalco italiano tra
fascismo e guerra : Milano, 2-3 ottobre 2008
/ a cura di Raffaele de Berti e Irene
Piazzoni. - Milano : Cisalpino, 2009. - XIII,
751 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Quaderni di
Acme / Università degli studi di Milano,
Facoltà di lettere e filosofia ; 115)
ISBN 978-0-19-953534-7
ISBN 978-88-6521-015-4
II 90602
COBISS.SR-ID 36984591
403
FORSYTH, Ian
Preparing a course : practical strategies
for teachers, lecturers and trainers / Ian
Forsyth, Alan Jolliffe and David Stevens. 2nd ed. - London : Kogan Page, 1999. - VIII,
136 str. : ilustr. ; 22 cm. - (The complete
guide to teaching a course)
ISBN 0-7494-2808-2
II 91099
COBISS.SR-ID 37233935
404
ФОРУМ - 2009 : альманах :
цивилизационные и национальные проблемы
в кризисных условиях / [главный редактор Т.
Тимофеев]. - Москва : ИНИОН РАН, 2009. –
297 стр. ; 23 cm
ISBN 978-5-248-00509-3
II 90107
COBISS.SR-ID 36877327
FOWLER, Henry Watson, 1858-1933
A dictionary of modern English usage / H.
W. Fowler ; edited with an introduction and
notes by David Crystal. - Oxford [etc.] :
Oxford University Press, 2009. - XXXI, 784
str. ; 20 cm
I 61524
COBISS.SR-ID 36688143
407
FRANKL, Peter
Židia v Žiline / Peter Frankl, Pavel
Frankl. - Žilina : EDIS, 2008. - 503 str. :
ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-80-554-0022-8
II 88529
COBISS.SR-ID 36227087
408
FREIHEIT und Wiederaufbau : Tirol in den
Jahren um den Statsvertrag : Akten des
Symposiums des Tyroler Landesarchivs,
Innsbruck, 27. und 28. Mai 2005 /
herausgegeben von Christian Fornwagner und
Richard Schober. - Innsbruck :
Universitätsverlag Wagner, cop. 2007. - 136
str. : ilustr. ; 25 cm. - (Veröffentlichungen
des Tiroler Landesarchivs ; Bd. 14)
ISBN 978-3-7030-0430-8
II 90597
COBISS.SR-ID 36955919
409
405
FOX, Lay Christopher
Introducing and implementing Revit
Architecture / Lay Christopher Fox, James
Balding. - New York : Delmar Cengage Learning,
2009. - XXI, 649 str. : ilustr. ; 23 cm + 1
elektronski optički disk (CD ROM)
FREVERT, Ute
A nation in barracks : modern Germany,
military conscription and civil society / Ute
Frevert ; translated by Andrew Boreham with
Daniel Brückenhaus. - Oxford [etc.] : Berg,
2004. - VI, 322 str. ; 24 cm
ISBN 978-1-4354-0264-5
ISBN 1-85973-881-8
II 90592/+ЦД
COBISS.SR-ID 37022479
406
II 90591
COBISS.SR-ID 36989455
410
FREZINSKIJ, Boris Jakovlevič
Писатели и советские вожди : избранные
сюжеты 1919-1960 годов / Борис Фрезинский. Москва : Эллис Лак, 2008. - 668 стр., [48]
стр. с таблама ; 21 cm
FROMM, Erich
Психоанализа и религија / Ерих Фром ;
превела Весна Шијаковић. - Подгорица :
Октоих ; Никшић : Јасен, 2002 (Ужице :
Графос). – 115 стр. ; 17 цм. - (Алетхеиа)
ISBN 978-5-902152-53-8
ISBN 96-7659-074-5 (брош.)
I 61303
COBISS.SR-ID 36591375
411
I 61141 а
COBISS.SR-ID 512499351
416
FRIEDRICH II, pruski kralj
Ausgewählte Texte / Friedrich der Grosse ;
hrsg. von Hans Christian Meiser. - 1. Aufl. München : Goldmann, 1986. - 247 str. ; 18 cm.
- (Goldmann ; 8438)
FRONTIERS of consciousness / edited by
Lawrence Weiskrantz and Martin Davies. Oxford : Oxford University Press, 2008. XVII, 340 str., [2] str. s tablama : ilustr. ;
24 cm. - (Chichele lectures ; 2008)
ISBN 3-442-08438-0
ISBN 978-0-19-923315-1
I 61975
COBISS.SR-ID 36996367
412
FROM curse to blessing? : using natural
resources to fuel sustainable development /
[edited by] Irakli Khodeli. - Paris : Unesco ;
Malden : Wiley-Blackwell, 2009. - 157 str. :
ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-1-4051-9263-7 (broš.)
II 89369
COBISS.SR-ID 241311495
413
FROM problem toward solution. - New York :
Nova Science Publishers, 2009
ISBN 978-1-60456-457-0
II 91178
COBISS.SR-ID 37278223
414
II 90611
COBISS.SR-ID 37018383
417
FUCHS, Barbara, 1970Exotic nation : Maurophilia and the
construction of early modern Spain / Barbara
Fuchs. - Philadelphia : University of
Pennsylvania Press, 2009. - 200 str. : ilustr.
; 24 cm
ISBN 978-0-8122-4135-8
II 90082
COBISS.SR-ID 36825359
418
FUENTES, Carlos, 1928Cantar de ciegos / Carlos Fuentes. - 11a
ed. - Mexico : Joaquin Mortiz, 1980. - 209
str. ; 19 cm. - (Serie del volador)
ISBN 968-27-0009-4
FROM the vacuum to the universe :
Proceedings of the first Austria-France-Italy
Symposium, October 19-20, 2007. - Innsbruck :
Innsbruck University Press, 2008. (Conference Series)
ISBN 978-3-902571-53-3
II 89375
COBISS.SR-ID 36443919
I 61832
COBISS.SR-ID 37167887
419
FUENTES, Carlos
The crystal frontier / Carlos Fuentes. New York : Farrar, Straus and Giroux, 1997
ISBN 0-374-13277-1
415
II 90769
COBISS.SR-ID 37161487
420
FUJIMOTO, Takahiro, 1955The evolution of a manufacturing system
at Toyota / Takahiro Fujimoto. - Oxford ; New
York : Oxford University Press, 1999. - X, 380
str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 0-19-512320-4
II 89053
COBISS.SR-ID 24323077
421
FUKUZAWA, Yukichi
The autobiography of Yukichi Fukuzawa /
revised translation by Eiichi Kiyooka ; with a
foreword by Albert Craig. - New York :
Columbia University Press, 2007. - XII, 477
str. ; 21 cm
ISBN 987-0-231-13986-1
I 61240
COBISS.SR-ID 36499215
422
The FUNDAMENTAL rules of the
international legal order : jus cogens and
obligations erga omnes / edited by Christian
Tomuschat and Jean-Marc Thouvenin. - Leiden
[etc.] : Martinus Nijhoff, 2006. - X, 469 str.
; 24 cm
ISBN 90-04-149813 (pl.)
II 88950
COBISS.SR-ID 1024226977
423
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ требования к
библиографическим записям : окончательный
отчет / Рабочая группа ИФЛА по
Функциональним требованиям к
библиографическим записям ; перевод с
английского [В. В. Арефьев]. - Стереотипное
переизд. - Москва : Пашков дом, 2010. - 165
стр. : табеле ; 20 cm
ISBN 978-5-7510-0488-0
Ид 4726
COBISS.SR-ID 36847631
GABRA, Gawdat
Historical dictionary of the Coptic church
/ Gawdat Gabra ; with contributions by Birger
A. Pearson, Mark N. Swanson and Youhanna
Nessim Youssef. - Lanham [etc.] : The
Scarecrow Press, 2008. - XXII, 332 str. ; 22
cm. - (Historical dictionaries of religions,
philosophies and movements ; no. 84)
ISBN 978-0-8108-6097-1
II 89296
COBISS.SR-ID 36557839
425
GALBRAITH, John Kenneth
Ekonomija u perspektivi : kritička povijest
/ John Kenneth Galbraith ; prev. Dunja
Vražić-Steiskal. - Zagreb :
Marketing-tehnologija, 1995. - IX, 252 str. (Biblioteka Gospodarska misao)
ISBN 953-6070-15-4
II 89550
COBISS.SR-ID 88264706
426
GALIĆ-Barr, Dojna
Колокола и ветер : [роман] / Дойна
Галич-Барр ; [перевод с сербского Андрея
Базилевского]. - Москва : Вахазар [итд.],
2009. - 300 стр. ; 19 cm. - (Проза нашего
времени. Коллекция сербской литературы ; т.
3)
ISBN 5-88190-053-7 (Вахазар)
ISBN 978-5-480-00199-0 (Этерна)
I 61361
COBISS.SR-ID 36456463
427
GALILEI, Galileo
The essential Galileo / Galileo Galilei. Indianapolis : Hackett Publishing Company,
2008
ISBN 978-0-87220-938-1
424
II 89646
COBISS.SR-ID 36655631
428
GALLO, Luciana
Lord Elgin and ancient Greek architecture /
Luciena Gallo. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2009
ISBN 978-0-521-88163-0
III 9037
COBISS.SR-ID 37204495
429
GALLO, Ruben
New tendencies in Mexican art / Ruben
Gallo. - New York : Palgrave Macmillan, 2004
ISBN 1-4039-6101-8
II 90621
COBISS.SR-ID 36975631
430
GARCÍA Márquez, Gabriel, 1928Conversations with Gabriel Garcia Marquez /
edited by Gene H. Bell-Villada. - 1st ed. Jackson : University Press of Mississipi,
2006. - xxii, 200 str. ; 24 cm. - (Literary
conversations series)
ISBN 1-57806-784-7
II 89387
COBISS.SR-ID 36574479
434
GARSTEN, Bryan
Saving persuasion : a defense of rhetoric
and judgment / Bryan Garsten. - Cambridge,
Mass. [etc.] : Harvard University Press, 2006.
- XII, 276 str. ; 24 cm
ISBN 0-674-02168-1
GALVIN, Jan C.
Evaluating, selecting, and using
appropriate assistive technology / Jan C.
Galvin, Marcia J. Scherer. - Austin, Texas :
pro-ed, 2004
ISBN 0-944480-35-7
II 91207
COBISS.SR-ID 37306895
431
GAMBLING problems in youth : heoretical
and applied perspectives / edited by Jeffrey
L. Derevensky and Rina Gupta. - New York
[etc.] : Kluwer [etc.], 2004. - XXVI, 263 str.
: ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-306-48585-0
II 89321
COBISS.SR-ID 36496143
432
GANSTER, Paul
The U.S.- Mexican border into the
twenty-first century / Paul Ganster and David
E. Lorey. - 2nd ed. - Lanham : Rowman &
Littlefield, 2008. - XXIII, 227 str. : ilustr.
; 24 cm. - (Latin American silhouttes)
ISBN 978-0-7425-5335-4
II 90142
COBISS.SR-ID 36877839
433
II 88921
COBISS.SR-ID 36341263
435
GAVRILIS, George, 1972The dynamics of interstate boundaries /
George Gavrilis. - Cambridge [etc.] :
Cambridge University Press, 2008. - XI, 203
str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge studies
in comparative politics)
ISBN 978-0-521-89899-7
II 90775
COBISS.SR-ID 37174799
436
GEER, Alexandra Anna Enrica van der, 1963Animals in stone : Indian mammals
sculptured through time / by Alexandra van der
Geer. - Leiden [etc.] : Brill, 2008. - LXXII,
461 str., [352] str. s tablama : ilustr. ; 25
cm. - (Handbook of Oriental studies = Handbuch
der Orientalistik. Sect. 2, India, ISSN
0169-9377 ; vol. 21)
ISBN 978-90-04-16819-0
II 91124
COBISS.SR-ID 37204751
437
GENDER and development : the Japanese
experience in comparative perspective / edited
by Mayumi Murayama. - Basingstoke [etc.] :
Palgrave Macmillan, 2005. - XX, 266 str. :
graf. prikazi, tabele ; 23 cm
ISBN 1-4039-4944-1
ISBN 978-1-4039-4944-8
II 89048
COBISS.SR-ID 41590882
ISBN 978-0-521-53411-6
438
The GENDERED society reader / edited by
Michael S. Kimmel, Amy Aronson. - 3rd ed. New York [etc.] : Oxford University Press,
2008. - IX, 606 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-533716-7
II 90051
COBISS.SR-ID 36814351
439
GENDERING modern German history :
rewriting historiography / edited by Karen
Hagemann and Jean H. Quataert. - New York
[etc.] : Berghahn Books, 2008. - VIII, 301
str. ; 23 cm
ISBN 978-1-84545-442-5
II 90120
COBISS.SR-ID 36826127
GEORGAKOPOULOS, Nicholas L.
Principles and methods of law and economics
: basic tool for normative reasoning /
Nicholas L. Georgakopoulos. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2005. - XIV, 378
str. : ilustr. ; 23 cm
440
II 88909
COBISS.SR-ID 36404239
442
GERBINO, Giuseppe
Music and the myth of Arcadia in
Renaissance Italy / Giuseppe Gerbino. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press,
2009. - ix, 445 str. ; 24 cm. - (New
perspectives in music history and criticism)
ISBN 978-0-521-89956-7
II 89704
COBISS.SR-ID 36626191
443
The GERMAN women's movement : the
social role of women in the 19th century and
the emancipation movement in Germany / edited
by Ingeborg Drewitz ; with contributions by
Gisela Brinker-Gabler ... [et al.] ; [transl.:
Patricia Crampton]. - Bonn : Hohwacht, 1983. 152 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 3-87353-091-2
GENTI di San Spiridone : i Serbi a Trieste
: 1751-1914 = Људи Светог Спиридона : Срби у
Трсту : 1751-1914 : [Trieste, Castello di San
Giusto, 17 luglio - 4 novembre 2009] / a cura
di Lorenza Rescinti, Michela Messina, Marisa
Bianco Fiorin. - Cinisello Balsamo, Milano :
Silvana, 2009. - 219 str. : ilustr. ; 29 cm
(Broš.)
II 90747
COBISS.SR-ID 36997135
III 8881
COBISS.SR-ID 512525208
ISBN 0-8248-2392-3
441
444
GERSTLE, C. Andrew
Kabuki heroes on the Osaka stage :
1780-1830 / C. Andrew Gerstle. - Honolulu :
University of Hawai'i Press, 2005
III 8613
COBISS.SR-ID 173614604
445
GHEMAWAT, Pankaj
Redefining global strategy : crossing
borders in a world where differences still
matter / Pankaj Ghemawat. - Boston, Mass. :
Harvard Business School Press, 2007. - XII,
259 str. : ilustr. ; 23 cm
GIBSON, John
Fiction and the weave ov life / John
Gibson. - Oxford : Oxford University Press,
2007
ISBN 978-1-59139-866-0
II 91530
COBISS.SR-ID 37403407
II 89412
COBISS.SR-ID 36579599
450
446
GHOUSSOUB, Nassif
Self-dual partial differential systems and
their variational principles / Nassif
Ghoussoub. - New York : Springer, 2009
GILARDI, Fabrizio
Delegation in the regulatory state :
independant regulatory agencies in Western
Europe / by Fabrizio Gilardi. - Cheltenham, UK
: Edward Elgar, 2008. - XII, 186 str. : graf.
prikazi, tabele ; 23 cm
ISBN 978-1-84720-447-9
ISBN 978-0-387-84896-9
II 91519
COBISS.SR-ID 37426959
ISBN 978-0-19-929952-2
447
II 90049
COBISS.SR-ID 36795919
451
GIBBS, Graham
53 interesting ways to assess your students
/ Graham Gibbs, Sue Habeshaw, Trevor
Habeshaw. - 2nd ed. - Bristol : Technical and
Educational Services, 1998. - 191 str. :
ilustr. ; 22 cm. - (Interesting ways to teach
; 3)
GILBERT, Martin, 1936Atlas of Russian history : [from 800 BC to
the present day] / Martin Gilbert. - 2nd ed. New York : Oxford University Press, 1993. 161 str. : geogr. karte ; 26 cm
ISBN 0-947885-12-9
II 89415
COBISS.SR-ID 36581135
II 91064
COBISS.SR-ID 37239055
452
448
GIBBS, Graham
Improving the quality of student learning :
based on the Improving Student Learning
project funded by the Council for National
Academic Awards / Graham Gibbs. - Bristol :
Technical and Educational Services Ltd., 1992.
- VI, 204 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-947885-80-3
II 91067
COBISS.SR-ID 37232655
ISBN 0-19-521041-7
449
GILLESPIE, Tarleton
Wired shut : copyright and the shape of
digital culture / Tarleton Gillespie. Cambridge, Mass. : The MIT Press, 2007. VIII, 395 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-262-07282-3
II 88920
COBISS.SR-ID 36334095
453
GJUPE, Paul A.
The political influence of churches /
Paul A. Djupe, Christopher P. Gilbert. Cambridge : Cambridge University Pres, 2009. X, 284 str. ; 23 cm. - (Cambridge studies in
social theory, religion and politics)
ISBN 978-0-521-69219-9
II 89388
COBISS.SR-ID 36576527
454
GLASER, Johanna
Einfluss des oralen Antidiabetikums
Pioglitazon auf die Arteriogenese im Gehirn
der Ratte / Johanna Glaser. - Berlin :
Univeritätsmedizin, 2009
ISBN 978-3-86664-786-2
I 62089
COBISS.SR-ID 37228815
455
GLOBAL anti-terrorism law and policy /
edited by Victor V. Ramraj, Michael Hor and
Kent Roach. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2005. - XI, 650 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-521-85125-1
II 88947
COBISS.SR-ID 36405519
456
GLOBAL indigenous media : cultures,
poetics and politics / edited by Pamela Wilson
and Michelle Stewart. - Durham [etc.] : Duke
University Press, 2008. - IX, 362 str. :
ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-8223-4308-0
II 89397
COBISS.SR-ID 36577807
457
GLUŠAKOV, Evgenij Borisovič
Великие судьбы русской поэзии : XIX век
/ Е. Б. Глушаков. - Москва : Флинта : Наука,
2009. - 211 стр. : илустр. ; 21 cm
ISBN 978-5-9765-0317-5 (Флинта)
ISBN 978-5-02-034699-4 (Наука; брош.)
I 61525
COBISS.SR-ID 248569863
459
GOLDMANN, Jessika
In vitro Expansion selektierter CD34+
hämatopoetischer Progenitorzellen aus
Nabelschnurblut unter dem Einfluss von
Humanem Herpes Virus 6 (HHV-6) / Jessika
Goldmann Fleischmann. - Berlin :
Universitätsmedizin, 2009
I 62088
COBISS.SR-ID 37248271
460
GOLDSTEIN, Lyle J.
Preventive attack and weapons of mass
destruction : a compartaive historical
analysis / Lyle J. Goldstein. - Stanford,
California : Stanford University Press, 2006.
- XI, 268 str. ; 24 cm
ISBN 0-8047-5026-2
II 90590
COBISS.SR-ID 36988687
461
GOODSTEIN, Eban S.
Ekonomika i okoliš / Eban S. Goodstein ;
[prevodilac Željka Kordej-De Villa]. - 2. izd.
- Zagreb : Mate, 2003. - 558 str. : graf.
prikazi, tabele ; 25 cm. - (Biblioteka
Gospodarska misao)
ISBN 953-6070-68-5
GLOBAL protection cluster working group
(Geneva)
Handbook for the protection of internally
displaced persons / Global protection cluster
working group. - Provisional release. [Geneva] : Global Protection Cluster Working
Group, 2007. - VI, 353 str. : ilustr. ; 24 cm
II 91462
COBISS.SR-ID 37380879
458
II 89556
COBISS.SR-ID 512011864
462
GORDLEY, James
Foundations of private law : property,
tort, contract, unjust enrichment / James
Gordley. - Oxford : Oxford University Press,
2006. - 481 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-19-929167-5
II 88940
COBISS.SR-ID 36405007
463
ГОРИЗОНТЫ современной лингвистики :
традиции и новаторство : сборник в честь Е.
С. Кубряковой / [редколлегия В. А.
Виноградов ... и др.]. - Москва : Языки
славянских культур, 2009. - 855 стр. ; 25
cm. - (Studia philologica, ISSN 1726-135X)
464
GORŠKOV, Juriî Aleksandrovič
Экономическая модернизация книжного
дела в России XVIII - первой половины XIX в. /
Ю. А. Горшков. - Москва : Пашков дом, 2009
ISBN 978-5-7510-0462-0
I 61508
COBISS.SR-ID 175194892
469
GOY, Edward Dennis, 1926-2000
The escaped mystery : the poetry of
Momčilo Nastasijević / Edward Dennis Goy. Bloomington : Slavica, 2010. - 148 str., [1]
list s autorovom slikom ; 22 cm
ISBN 978-0-89357-318-8
470
465
GRADAPHÉ, Fred L.
From wiseguys to wise men : the gangsters
and Italian American masculinities / Fred L.
Gradaphé. - New York [etc.] : Routledge, 2006.
- XIX, 244 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-415-94648-3
ISBN 978-0-521-76176-5
466
GOTTSCHALK, Petter
Strategic knowledge management technology /
Petter Gottschalk. - Hershey [etc.] : Idea
Group, 2005. - XII, 293 str. : ilustr. ; 27 cm
ISBN 1-59140-336-7
II 90816
COBISS.SR-ID 37144847
468
GOVINDA, R.
Towards inclusive schools and enhanced
learning : a synthesis of case study
findings from different countries / R.
Govinda. - Paris : Unesco, 2009. - 44, 49 str.
; 30 cm
II 90619
COBISS.SR-ID 37027087
GOTTLIEB, Paula, 1958The virtue of Aristotle's ethics / Paula
Gottlieb. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2009. - XIX, 241 str. ; 24 cm
II 89344
COBISS.SR-ID 36556047
I 61399
COBISS.SR-ID 36442127
III 8651
COBISS.SR-ID 36611343
ISBN 978-5-9551-0314-3
II 90094
COBISS.SR-ID 250121479
GOURLAY, Catriona
EU-UN cooperation in peacebuilding :
partners in practice? / Catriona Gourlay. New York ; Geneva : UNIDIR, 2009. - XXVIIIl,
166 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (UNIDIR ;
2009/7)
II 89304
COBISS.SR-ID 36494607
471
GRADSKA knjižnica (Zadar)
Gradska knjižnica Zadar 2009 : godišnje
izvješće = Zadar public library : Annual
report 2009 / [urednik Helena Novak]. - Zadar
: Gradska knjižnica, 2010. - 123 str. :
ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-953-7204-32-7
467
III 8649
COBISS.SR-ID 36543759
472
GRAPH theory and combinatorial
optimization / edited by David Avis, Alain
Hertz, Odile Marcotte. - New York : Springer,
2005. - XV, 264 str. : ilustr. ; 25 cm. (GERAD 25th anniversary series ; 8)
ISBN 0-387-25591-5
II 89658
COBISS.SR-ID 513808282
ISBN 978-0-300-13546-6
473
GRASS, Günter
Gleisdreieck / Günter Grass. - 2. Aufl. Berlin [etc.] : Luchterhand, 1967. - 107 str.
: ilustr. ; 27 cm
III 8959
COBISS.SR-ID 36997391
GREENBERG Fisher, Susan
Picasso and the allure of language / Susan
Greenberg Fisher ; with Mary Ann Caws ... [et
al.]. - New Haven [etc.] : Yale University
Press [etc.], 2009. - XVII, 253 str. : ilustr.
; 25 cm
474
II 91130
COBISS.SR-ID 37201935
478
GREENBERG, Ira
Processing creative coding and
computational art / Ira Greenberg. - Berkeley
: Friendsof, 2007. - XXX, 810 str. : ilustr. ;
24 cm
ISBN 978-1-59059-617-3
GRAVETT, Paul
Manga / Paul Gravett. - New York : Collins
Design, 2007
II 88599
COBISS.SR-ID 170895372
ISBN 978-1-85-669391-2
GRIBOV, V.N.
Strong interactions of hadrons at high
energies / V.N. Gribov. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2009
III 8614
COBISS.SR-ID 173614348
475
GRAY, Wallace
Homer to Joyce : [interpretations of the
classic works of Western literature] / Wallace
Gray ; foreword by Steven Marcus. - New York
[etc.] : Macmillan Publishing Co. [etc.],
1985. - XVIII, 265 str. ; 21 cm
ISBN 0-02-545170-7
II 89398
COBISS.SR-ID 36573711
476
GREEN, Dennis Howard, 1922The art of recognition in Wolfram's
Parzival / D. H. Green. - 1st paperback
version. - Cambridge [etc.] : Cambridge
University Press, 2005. - viii, 357 str. ; 22
cm
ISBN 978-0-521-02074-9
II 89356
COBISS.SR-ID 36494351
477
479
ISBN 978-0-521-85609-6
II 90554
COBISS.SR-ID 37017871
480
GRICAJ, Natal'ja Ivanovna
Flemish painting : seventeenth- and
eighteenth-century : State Hermitage Museum
catalogue / Natalya Gritsay and Natalya Babina
; [translated from the Russian by Catherine
Phillips]. - Saint Petersburg [etc.] : The
State Hermitage Museum [etc.], 2008. - XVII,
503 str. : ilustr. ; 32 cm
ISBN 978-0-300-11686-1
III 9045
COBISS.SR-ID 37229839
481
GRISSOM, Carol A.
Zinc sculpture in America : 1850-1950 /
Carol A. Grissom. - Newark : University of
Delaware Press, 2009. - 706 str. : ilustr. ;
29 cm
ISBN 978-0-87413-031-7
III 8655
COBISS.SR-ID 36647439
482
GRIŠAEVA, Ljudmila Ivanovna
Специфика деятельности коммуникантов в
межкультурной среде : монография / Л. И.
Гришаева, И. А. Стернин, М. А. Стернина. Воронеж : Научная книга, 2009. - 262 стр. :
граф. прикази ; 20 cm
483
GROVES, Paul D.
Principles of GNSS, Inertial, and
multisensor integrated navigation / Paul D.
Groves. - Boston : Artech House, 2008. - XVI,
518 str. : ilustr. ; 26 cm. - (GNSS technology
and applications series)
ISBN 978-1-58053-255-6
II 91181
COBISS.SR-ID 37275407
484
GRUZINSKI, Serge
Images at war : Mexico from Columbus to
Blade Runner : (1492-2019) / Serge Gruzinski ;
translated by Heather MacLean. - Durham [etc.]
: Duke University Press, 2001. - VIII, 284
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Latin America
otherwise)
II 90857
COBISS.SR-ID 16176144
486
GUENIN, Louis M.
The morality of embryo use / Louis M.
Guenin. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2008. - X, 273 str. ; 23 cm
II 89339
COBISS.SR-ID 36558095
485
487
GUIBAULT, Lucie
Unravelling the myth around open source
licences : an analysis from a Dutch and
European Law perspective / Lucie Guibault, Ot
van Daalen. - The Hague : T.M.C. Asser Press,
2006. - X, 213 str. ; 24 cm. - (Information
Technology & Law Series ; no 8)
ISBN 978-90-6704-214-7
II 88938
COBISS.SR-ID 36342287
488
GUMILEV, Lev Nikolaevič
Этногенез и биосфера земли / Лев Гумилев.
- Москва : Айрис пресс, 2007. - 556 стр. :
илустр. ; 21 cm
ISBN 978-5-8112-2726-6
I 61302
COBISS.SR-ID 36590607
ISBN 0-8223-2653-1
II 90086
COBISS.SR-ID 36868623
ISBN 978-86-495-0412-7 (broš.)
ISBN 978-0-521-87269-0
ISBN 978-5-98222-552-8
I 62094
COBISS.SR-ID 37166351
GUALA, Frančesko
Filozofija ekonomije / Frančesko Guala ;
prevela s italijanskog Višnja Golac ; stručna
redaktura i predgovor Vladimir Čavrak. Podgorica : CID ; Zagreb : Politička kultura,
2010 (Beograd : Birograf Comp). - 234 str. ;
24 cm. - (Biblioteka Oikonomos)
489
GUMILEV, Lev Nikolaevič
От Руси до России : очерки этнической
истории / Лев Гумилев. - Москва : Айрис
пресс, 2008. - 317 стр. : илустр. ; 21 cm. (Библиотека истории и культуры. Полное
собрание сочинений Л. Н. Гумилева)
490
GWARA, Scott
Heroic identity in the world of Beowulf /
Scott Gwara. - Leiden : Brill, 2008
ISBN 0-947885-70-6
492
HADŽINIKOLOV, Dimit"r
Европейският съюз като глобална
търговска сила / Димитър Хаџиниколов. София : Албатрос, 2008. - 288 стр. : граф.
прикази, табеле ; 23,5 цм
ISBN 978-954-751-090-6
II 89662
COBISS.SR-ID 36664335
ISBN 978-0-415-33999-5
495
491
HABESHAW, Sue
53 problems with large classes : making the
best of a bad job / Sue Habeshaw, Graham
Gibbs, Trevor Habeshaw. - Bristol : Technical
and Eductional Services, 1995. - 162 str. ; 22
str. - (Interesting ways to teach)
I 62074
COBISS.SR-ID 37238287
494
HALL, Thomas
Stockhol / Thomas Hall. - London :
Routledge, 2009
II 91127
COBISS.SR-ID 37205519
ISBN 978-90-04-17170-1
II 88709
COBISS.SR-ID 37402639
ISBN 978-0-19-532906-3
II 91556
COBISS.SR-ID 37421583
ISBN 978-5-8112-3016-7
I 61297
COBISS.SR-ID 36586255
HALL, Jon
Politeness and politics in Cicero's letters
/ Jon Hall. - Oxford : Oxford University
Press, 2009
HAMLYN, David W.
Теорија сазнања / Дејвид В. Хемлин ; с
енглеског превела Светлана Зечевић ; с
изворником упоредио и редиговао Александар
Гордић. - Никшић : Јасен, 2001 (Ужице :
Графичар). - 319 стр. ; 21 cm. - (Философска
библиотека Aletheia / Јасен, Никшић ; књ.
11)
I 48144 а
COBISS.SR-ID 174649607
HAMMARLUND, Per A.
Liberal internationalism and the decline of
the state : the thought of Richard Cobden,
David Mitrany and Kenichi Ohmae / Per A.
Hammarlund. - 1st ed. - New York [etc.] :
Palgrave Macmillan, 2005. - XII, 226 str. ; 22
cm
ISBN 1-4039-6703-2
II 90152
COBISS.SR-ID 36798223
493
496
497
HANCILES, Jehu J., 1964Beyond christendom : globalization, African
migration and the transformation of the West /
Jehu J. Hanciles. - New York : Orbis Books,
2008. - XVIII, 430 str. ; 23 cm
ISBN 0-19-929192-6
ISBN 978-1-57075-790-7
II 89396
COBISS.SR-ID 36579343
498
A HANDBOOK for teaching and learning in
higher education : enhancing academic practice
/ [editors] Heather Fry, Steve Ketteridge,
Stephanie Marshall. - London : Cogan Page,
2001. - VIII, 408 str. : ilustr. ; 25 cm
499
HANDBOOK of bioinspired algorithms and
applications / edited by Stephan Olariu,
Albert Y. Zomaya. - New York : Chapman & Hall,
2006. - XVII, 679 str. : ilustr. ; 26 cm. (Chapman & Hall/CRC computer and information
science series)
II 90074
COBISS.SR-ID 36811023
503
HANNAH Arendt and international relations
: readings across the lines / edited by
Anthony F. Lang, Jr., John Williams. - 1st ed.
- New York [etc.] : Palgrave Macmillan, 2005.
- 236 str. ; 22 cm
ISBN 1-4039-6783-0
504
500
HANDBOOK of practical X-ray fluorescence
analysis / B. Beckhoff ...[et al.](eds.). New York : Springer, 2006. - XXIV, 863 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-3-540-28603-5
II 90562
COBISS.SR-ID 36996623
502
HANEY, Craig
Death by design : capital punishment as a
social psychological system / Craig Haney. Oxford : Oxford University Press, 2005. - XX,
329 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. (American Psychology-Law Society Series)
II 90161
COBISS.SR-ID 36795663
ISBN 978-1-58488-475-0
II 88703
COBISS.SR-ID 36322063
II 88952
COBISS.SR-ID 512176823
ISBN 978-0-19-5182408
ISBN 0-7494-2948-8
II 91088
COBISS.SR-ID 37236495
The HANDBOOK of reparations / edited by
Pablo de Greiff. - 1st publ. - New York :
Oxford University Press, 2006. - XXXIII, 1020
str. ; 26 cm : tabele
501
HARNACK, Ulf
Generierung dendritischer Zellen
unterschiedlicher Reifungsstadien und
Analyseihrer Wirkung auf die Zytotoxizität und
Telomeraseaktivität autologer und allogener /
Ulf Harnack. - Berlin : Universitätsmedizin,
2010
III 8978
COBISS.SR-ID 36957711
505
HARR, Jonathan
The lost painting / Jonathan Harr. - New
York : Random House, 2005. - 271 str. ; 24 cm
ISBN 0-375-50801-5
II 88514
COBISS.SR-ID 36193807
506
HARRINGTON, L. Michael
Sacred place in early medieval neoplatonism
/ L. Michael Harringron. - New York : Palgrave
Macmillan, 2004. - 240 str. ; 22 cm
ISBN 1-4039-6601-X
II 89357
COBISS.SR-ID 36545039
507
HART, Kevin
The dark gaze : Maurice Blanchot and the
sacred / Kevin Hart. - Chicago : University of
Chicago Press, 2004. - X, 301 str. ; 24 cm. (Religion and postmodernism)
ISBN 0-226-31811-7
II 89391
COBISS.SR-ID 36574223
508
ISBN 978-0-8263-4350-5
II 90823
COBISS.SR-ID 37156623
511
HAYWARD, Susan, 1945Simone Signoret : the star as cultural
sign / Susan Hayward. - New York [etc.] :
Continuum, 2004. - 289 str. : ilustr. ; 24 cm
II 89338
COBISS.SR-ID 36487183
512
HAWKINS, David E.
The bending moment : energizing corporate
business strategy / David E. Hawkins. - New
York : Palgrave Macmillan, 2005. - XII, 268
str. : graf. prikazi, tabele ; 23,5 cm
ISBN 978-1-4039-9838-5
509
HASEGAWA, Koichi, 1954Constructing civil society in Japan :
voices of environmental movements / Koichi
Hasegawa. - Melbourne : Trans Pacific Press,
2004. - XII, 312 str. : graf. prikazi, tabele
; 23 cm. - (Stratification and inequality
series / [The Center for the Study of Social
Stratification and Inequality, Tohoku
University, Japan] ; vol. 3)
ISBN 1-8768-4367-5
II 89046
COBISS.SR-ID 173576460
ISBN 0-15-508550-6
ISBN 0-8264-1393-5
HART, Thomas, 1964The ancient spirituality of the modern
Maya / Thomas Hart. - Albuquerque : University
of New Mexico Press, 2008. - XVI, 270 str. :
ilustr. ; 26 cm
II 89416
COBISS.SR-ID 36573967
HAVILAND, William A.
Cultural anthropology / William A.
Haviland. - 10th ed. - London : Wadsworth
Thomson Learning, 2002. - XXXIII, 533 str. :
ilustr. ; 25 cm. - (Case studies in cultural
anthropology)
II 90791
COBISS.SR-ID 37142543
HAWORTH, Jennifer Grant
Emblems of quality in higher education :
developing and sustaining high-quality
programs / Jennifer Grant Haworth, Clifton F.
Conrad. - Boston : Allyn and Bacon, 1997. XVIII, 253 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-205-19546-6
II 91089
COBISS.SR-ID 37234703
510
513
514
HEADRICK, Daniel R.
Technology : a world history / Daniel R.
Headrick. - Oxford : Oxford University Press,
2009. - IX, 179 str. : ilustr. ; 25 cm. (The new Oxford world history)
ISBN 978-0-19-533821-8
II 90110
COBISS.SR-ID 36689167
515
HEBGIN-Barnes, Penny
The medieval stained glass of Lancashire
/ by Penny Hebgin-Barnes. - Oxford : Oxford
University Press, 2009. - XLV, 412 str., 32
str. s tablama : ilustr. ; 31 cm
ISBN 978-0-19-726448-5
III 9041
COBISS.SR-ID 37251343
Der HEILIGE Geist im Leben der Kirche :
Forscher aus dem Osten und Westen Europas an
den Quellen des gemeinsamen Glaubens /
herausgegeben von Ysabel de Andia und Peter
Leander Hofrichter. - Innsbruk [etc.] :
Tyrolia-Verlag, 2005. - 406 str. ; 22 cm. (Pro Oriente ; Bd. 29)
ISBN 3-7022-2725-3
II 91534
COBISS.SR-ID 37249295
520
HEISE, Ursula K.
Sense of place and sense of planet / Ursula
K. Heise. - Oxford : Oxford University Press,
2008. - VIII, 250 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-533563-7
516
II 90585
COBISS.SR-ID 37017359
521
HEDEMAN, Anne D.
Translating the past : Laurent de
Premierfait and Boccaccio's De casibus / Anne
D. Hedeman. - Los Angeles : The J. Paul Getty
Museum, 2008. - xv, 280 str. : ilustr. ; 27 cm
HELD, Gilbert
Carrier ethernet : providing the need for
speed / Gilbert Held. - Boca Ratom : CRC
Press, 2008. - XIX, 203 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-89236-935-5
ISBN 978-1-4200-6039-3
II 91132
COBISS.SR-ID 37231119
517
HEGEMONIC decline : present and past /
edited by Jonathan Friedman and Chrisopher
Chase - Dunn. - 1st ed. - Boulder [etc.] :
Paradigm Publishers, 2005. - VII, 255 str. ;
24 cm. - (Political economy of world-system
annuals ; Vol. 26-b)
518
HEIDEN, Bruce
Homer's cosmic fabrication / Bruce Heiden.
- Oxford : Oxford University Press, 2008
HENDERSON, Timothy J.
The Mexican wars for independence /
Timothy J. Henderson. - 1st ed. - New York :
Hill and Wang, 2009. - XXIII, 246 str., [8]
str. s tablama ; 22 cm
II 90160
COBISS.SR-ID 36866831
523
HERMANSSON, Casie E.
Bluebeard / Casie E. Hermansson. - Jackson
: University Press of Mississippi, 2009
ISBN 978-1-60473-231-3
ISBN 978-0-19-534107-2
II 91548
COBISS.SR-ID 37405967
522
ISBN 978-0-8090-9509-4
ISBN 1-59451-008-3
II 90162
COBISS.SR-ID 36805903
II 91171
COBISS.SR-ID 37274127
519
II 90838
COBISS.SR-ID 37158415
524
HESS, Alan
Frank Lloyd Wright : mid-century modern /
photographs by Alan Weintraub, text by Alan
Hess ; with contributions by John Zukowsky and
Monica Ramirez-Montagut. - New York : Rizzoli,
2007. - 335 str. : ilustr. ; 27 cm
HIGGINBOTHAM, James
Tense, aspect and indexicality / James
Higginbotham. - Oxford : Oxford University
Press, 2009. - XIV, 257 str. ; 24 cm. (Oxford studies in theoretical linguistics ;
26)
ISBN 978-0-8478-2976-7
ISBN 978-0-19-923932-0
II 89712
COBISS.SR-ID 36648463
525
HESSE, Eva
Beckett, Eliot, Pound : drei Textanalysen /
Eva Hesse. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main :
Suhrkamp Verlag, 1971. - 130 str. ; 18 cm. (Edition Suhrkamp ; 491)
I 61970
COBISS.SR-ID 36996111
526
ISBN 0-88727-436-6
HIJAB, Omar
Introduction to calculus and classical
analysis / Omar Hijab. - New York : Springer,
2007
II 91517
COBISS.SR-ID 37425935
530
HILLER, Johann Adam, 1728-1804
Treatise on vocal performance and
ornamentation / by Johann Adam Hiller ;
translated and edited by Suzanne J. Beicken. 1st digitally printed paperback ed. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press,
2006. - IX, 199 str. : ilustr. ; 25 cm. (Cambridge musical texts and monographs)
527
HIESINGER, Ulrich W., 1943Impressionism in America : the ten
American painters / Ulrich W. Hiesinger. Munich : Prestel, 1991. - 255 str. : ilustr. ;
32 cm
ISBN 3-7913-1142-5
III 9043
COBISS.SR-ID 37250831
529
ISBN 978-0-387-69315-6
HIBBETT, Howard
Contemporary japanese literature : an
anthology of fiction, film, and other writing
since 1945 / edited and with a new preface by
Howard Hibbett. - Boston : Cheng & Tsui
company, 2005
II 89068
COBISS.SR-ID 173574412
II 90108
COBISS.SR-ID 36694799
528
ISBN 978-0-521-35870-5 (broš.)
ISBN 0-521-35870-1
II 88551
COBISS.SR-ID 226953991
531
HILLYER, Richard
Hobbes and his poetic contemporaries :
cultural transmission in early modern England
/ Richard Hillyer. - New York : Palgrave
Macmillan, 2007. - XI, 248 str. ; 22 cm
ISBN 978-1-4039-7617-8
II 89359
COBISS.SR-ID 36556815
532
HINES, Thomas S.
Richard Neutra and the search of modern
architecture / Thomas S. Hines. - New York :
Rizzoli, 2005
ISBN 0-8478-2763-1
III 8976
COBISS.SR-ID 37026063
533
HIRAKAWA, Sukehiro, 1931Japan's love-hate relationship with the
West / Sukehiro Hirakawa. - Folkestone :
Global Orient, 2009. - XI, 557 str. ; 22 cm
ISBN 978-1-901903-81-2
II 89049
COBISS.SR-ID 173620236
534
HLEBNIKOV, G. V.
Философская мистика и гностицизм :
история и современность : аналитический
обзор / Г. В. Хлебников. - Москва : РАН
ИНИОН,
2009. - 148 стр. ; 21 cm
ISBN 978-5-248-00499-7
I 61368
COBISS.SR-ID 36523791
535
HODGES, Michael P.
Thinking in the ruins : Wittgenstein and
Santayana on contingency / Michael Hodges and
John Lachs. - Nashville : Vanderbilt
University Press, 2000. - XIII, 128 str. ; 24
cm. - (The Vanderbilt library of American
philosophy)
HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus, 17761822
Hoffmanns Werke. Bd. 2, [Ausgewählte
Erzählungen] / herausgegeben von Heinrich
Kurz. - Kritisch durchgesehene und erläuterte
Ausg. - Leipzig ; Wien : Bibliographisches
Institut, [s. a.]. - 452 str. ; 19 cm. (Meyers Klassiker-Ausgaben : in 150 Bänden)
I 62023/2
COBISS.SR-ID 167717383
537
HOFMANN, Elena, 1967Symbiose und Narzissmus : abhandlung zur
erlangung der doktorwürde der Philosophischen
Fakultät der Iniversität Zürich / vorgelegt
von Elena Hofmann. - Zürich : ADAG, 2009. III, 85 str. : graf. prikazi ; 21 cm
I 61820
COBISS.SR-ID 36954895
538
HOPKINS, David, 1948Conversing with antiquity : English poets
and the classics, from Shakespeare to Pope /
David Hopkins. - Oxford : Oxford University
Press, 2009. - VII, 343 str. ; 23 cm. (Classical presences)
ISBN 978-0-19-956034-9
II 90090
COBISS.SR-ID 36686351
539
HORNYAK, Timothy N.
Loving the machine : the art and science of
japanese robots / Timothy N. Hornyak. - 1st
ed. - Tokyo : Kodansha International, 2006. 159 str. : ilustr. ; 27 cm
ISBN 978-4-7700-3012-2
ISBN 0-8265-1341-7
II 89299
COBISS.SR-ID 36547087
II 89089
COBISS.SR-ID 173612300
536
540
HORTON, Carol A.
Race and the making of American liberalism
/ Carol A. Horton. - Oxford : Oxford
University Press, 2005. - IX, 300 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-19-514348-5 (karton sa omotom)
ISBN 978-0-19-514348-5
II 90058
COBISS.SR-ID 139880972
541
HOTZ, Jeffrey
Divergent visions, contested spaces : the
early United States though the lens of travel
/ Jeffrey Hotz. - New York [etc.] : Routledge,
2006. - X, 318 str. ; 24 cm. - (Literary
criticism and cultural theory)
545
HRONSKÝ, Marián
The struggle for Slovakia and the treaty
of Trianon : 1918-1920 / Marián Hronský ;
[translation Martin Styan]. - Bratislava :
Veda, 2001. - 407 str. : ilustr. ; 25 cm
546
542
ISBN 978-0-19-955665-6
HUBERMAN, Bernardo A.
The laws of the Web : patterns in the
ecology of information / Bernardo A. Huberman.
- Cambridge ; London : The MIT Press, 2001.
- X, 105 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 0-262-08303-5
I 62085
COBISS.SR-ID 196122119
547
543
HOYLE, Rebecca B.
Pattern formation : an introduction to
methods / Rebecca B. Hoyle. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2006. - X, 422
str. : ilustr. ; 26 cm
HUBLIN, Jean-Jacques
Quand d'autres hommes peuplaient la Terre :
nouveaux regards sur nos origines /
Jean-Jacques Hublin avec Bernard Seytre. Paris : Flammarion, 2008. - (Nouvelle
bibliothèque scientifique)
ISBN 978-2-0812-0584-0
ISBN 978-0-521-81750-9
II 88700
COBISS.SR-ID 36319247
III 8595
COBISS.SR-ID 512063641
II 90809
COBISS.SR-ID 37165583
HOUSE, Jim
Paris 1961 : Algerians, state terror and
memory / Jim House and Neil Macmaster. Oxford : Oxford University Press, 2009. - XI,
375 str. : ilustr. ; 23 cm
II 90116
COBISS.SR-ID 36827663
ISBN 9958-607-03-4 (karton)
ISBN 80-224-0677-5
ISBN 978-0-415-97708-1
II 89319
COBISS.SR-ID 36496911
HOZO, Dževad
Dževad Hozo - Opus data / [urednik i
priređivač Mustafa Kapidžić]. - Sarajevo :
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine
[etc.], 2002 (Sarajevo : Blicdruk). - 448 str.
: ilustr. ; 31 cm. - (Biblioteka Kult)
544
II 91196
COBISS.SR-ID 37290255
548
HUDSON, Suzanne Perling, 1977Robert Ryman : used paint / Suzanne P.
Hudson. - Cambridge, Mass. [etc.] : The MIT
Press, 2009. - XIII, 315 str. : ilustr. ; 24
cm
HURLBURT, Holly S.
The dogaressa of Venice : 1200-1500 :
wife and icon / Holly S. Hurlburt. - New York
: Palgrave Macmillan, 2006. - VIII, 304 str. :
ilustr. ; 22 cm. - (The New Middle Ages)
ISBN 978-0-262-01280-5
ISBN 0-312-29447-6
II 91123
COBISS.SR-ID 37232143
549
II 90114
COBISS.SR-ID 36828687
554
HUGHES, Michel
Initiation mathématique aux grammaires
formelles / par Michel Hughes. - Paris :
Larousse, 1972. - 152 str. : graf. prikazi ;
21 cm. - (Langue et langage)
ICHER, François
Building the great cathedrals / François
Icher ; translated from the French by Anthony
Zielonka. - New York : Harry N. Abrams, 1998.
- 200 str. : ilustr. ; 32 cm
I 62069
COBISS.SR-ID 37256207
ISBN 0-8109-4017-5
550
HULME, David
Identity, ideology, and the future of
Jerusalem / David Hulme. - New York [etc.] :
Palgrave Macmillan, 2006. - X, 243 str. :
ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-1-4039-7424-2
ISBN 1-4039-7424-1
II 90151
COBISS.SR-ID 36828175
III 9044
COBISS.SR-ID 37181711
555
IDENTITY : the search for belonging in a
changing Europe / edited by Marcus Tanner. Sarajevo : Balkan Investigative Regional
Reporting Network, BIRN, 2009. - 191 str. :
ilustr. ; 22 x 24 cm
ISBN 978-9958-9003-1-0 (broš.)
551
COBISS.SR-ID 17722886
556
HUNT, Tristram, 1974Building Jerusalem : the rise and fall of
the Victorian city / Tristam Hunt. - New York
: Metropolitan Books, 2005. - XIII, 576, [16]
str. s tablama : ilustr. ; 24 cm
IDENTITY, morality, and threat : studies
in violent conflict / edited by Daniel
Rothbart and Karina V. Korostelina. - Lanham
[etc.] : Lexington Books, 2006. - VI, 409 str.
; 23 cm
ISBN 978-0-8050-8026-1
ISBN 978-0-7391-1618-0
II 88939
COBISS.SR-ID 36401423
552
HUNTER, Mary
Mozart's operas : a companion / Mary
Hunter. - New Haven [etc.] : Yale University
Press, 2008. - VIII, 268 str., [8] str. s
tablama ; 24 cm
ISBN 978-0-300-11833-9
II 89697
COBISS.SR-ID 36651279
553
II 90060
COBISS.SR-ID 36814095
557
IHARA, Saikaku, 1642-1693
The life of an amorous woman and other
writings / by Ihara Saikaku ; edited and
translated by Ivan Morris. - [1st ed.], 15th
printing. - New York : A New Directions
Book, [1969]. - XIII, 402 str. : ilustr. ; 21
cm. - (New Directions paperbook ; nr. 270)
(UNESCO collection of representative literary
works)
ISBN 978-0-8112-0187-2
I 61244
COBISS.SR-ID 41556578
558
ILIEV, Ilija
Лорд Байрон и България / Илия Илиев.
- 2. допълнено изд. - София :
Университетско издателство "Св. Климент
Охридски", 2008. - 179 стр. : илустр. ; 19 cm
IMPLEMENTING the Habitat agenda : Urban
management programme : city consultation case
studies. - Nairobi : UNCHS (Habit), 2001. IV, 96 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Urban
management programme ; 28)
ISBN 92-1-131477-1
III 9096
COBISS.SR-ID 37394703
562
INDIA : economic, political and social
issues / editor Urlah B. Nissam. - New York :
Nova Science, 2009. - X, 209 str. : tabele ;
26 cm
ISBN 978-1-60456-509-6
ISBN 1-60456-509-8
II 90063
COBISS.SR-ID 36828943
563
ISBN 978-954-07-2570-3
I 61369
COBISS.SR-ID 36611599
559
IMAMOVIĆ, Mustafa
Zemaljski štatut u ustavnoj historiji Bosne
i Hercegovine / Mustafa Imamović ; [prijevod
na engleski jezik Saba Risaluddin, prijevod na
njemački jezik Sara Bernasconi i Saša Gavrić].
- Sarajevo : [M. Imamović], 2010. - 120 str. ;
23 cm
ISBN 978-9958-9844-1-9
II 90626
COBISS.SR-ID 18105350
560
IMMEDIATE distant action and correlation
in modern physics : the balanced universe /
edited by N. Vivian Pope, Anthony D. Osborne
and Alan F.T. Winfield. - Lewinston : Edwin
Mellen Press, 2005. - XVII, 306 str. : graf.
prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 0-7734-6064-0
II 88686
COBISS.SR-ID 36321807
561
The INFERIOR colliculus : with 168
illustrations / Jeffery A. Winer, Christoph E.
Schreiner, editors. - New York : Springer,
2005. - XX, 705 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-387-22038-0
II 90561
COBISS.SR-ID 36995343
564
INFORMATION technology and moral
philosophy / edited by Jeroen van den Hoven,
John Weckert. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2008. - XI, 415 str. : graf.
prikazi ; 24 cm
ISBN 978-0-521-67161-3
II 91166
COBISS.SR-ID 37272591
565
INGESSON, S. Gunnel
Growing up with dyslexia : cognitive and
psychosocial impact, and salutogenic factors /
S. Gunnel Ingesson. - Lund : Lund University,
2007. - 26 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-91-628-7190-1
II 89670
COBISS.SR-ID 244176647
566
"ИНОСТРАНКА" в годы Войны : история
Библиотеки по документам и фотографиям из
архива ВГБИЛ / [составление и коментарии
Игорь Бордаченков]. - Москва : Центр книги
ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010. - 197, XВИ
стр. : илустр. ; 24 cm
ISBN 978-5-7380-0352-3
Ид 4729
COBISS.SR-ID 37167119
567
INTEGRATED urban water management :
humid tropics / edited by Jonathan N. Parkinson,
Joel A. Goldenfum, and Carlos E. M. Tucci. Paris : Unesco ; Leiden : CRC PRess, Taylor &
Francis Group, 2010. - XXII, 159 str. :
ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Urban water
series, ISSN 1749-0790 ; vol. 6)
ISBN 978-92-3-104065-8 (UNESCO, paperback)
ISBN 978-0-415-45352-3 (Taylor & Francis,
hardback)
ISBN 978-0-451-45353-0 (Taylor & Francis,
paperback)
II 89818
COBISS.SR-ID 251146752
568
INTERNATIONAL Conference on
Microelectronics (27 ; 2010 ; Niš)
Proceedings / 27th International Conference
on Microelectronics, - MIEL 2010,Niš, Serbia
16-19 May, 2010. ; organized by Serbia and
Montenegro IEEE Section ... [et al.]. Piscataway : Electron Devices Society of the
Institute of Electrical and Electronics
Engineers, 2010 ([s. l. : s. n.]). - ilustr. ;
28 cm
(broš.)
III 9056
COBISS.SR-ID 37315343
570
The INTERNATIONAL Conference Values and 21
st Century (2009 ; Podgorica)
Proceedings / The international
conference values and 21 st century, 19-21
november 2009, Podgorica, Montenegro ; editor
Momir Đurović ; [organized by European
Academy
of Sciences and Arts ... et al.]. - Podgorica
: Montenegrin Academy of Sciences and Arts,
2010 (Cetinje : IVPE). - 503 str. : ilustr. ;
24 cm. - (Scientific Meetings / Montenegrin
Academy of Sciences and Arts ; vol. 101)
ISBN 978-86-7215-231-9
The INTERNATIONAL Conference Nonlinear
Analysis and Optimization Problems (2009 ;
Budva)
Proceedings / The International
Conference Nonlinear Analysis and Optimization
Problems, 6-10 October 2008, Budva,
Montenegro
; editor Milojica Jaćimović. - Podgorica :
Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2009
(Podgorica : Grafo Bale). - 240 str. : ilustr.
; 24 cm. - (Scientific Meetings / Montenegrin
Academy of Sciences and Arts ; vol. 100.
The Section of Natural Sciences ; vol.
13)
II 90469
COBISS.SR-ID 15412496
ISBN 978-86-7215-227-2 (broš.)
INTERPRETING constitutions : a
comparative study / edited by Jeffrey
Goldsworthy. - Oxford : Oxford University
Press, 2006. - XVIII, 353 str. ; 23 cm
II 90117
COBISS.SR-ID 14908944
569
571
INTERNATIONAL documents on corporate
responsibility / edited by Stephen Tully. Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2005. - XXX,
615 str. ; 24 cm
ISBN 1-84376-819-4
II 90079
COBISS.SR-ID 36806159
572
ISBN 978-0-19-927413-0
II 88930
COBISS.SR-ID 36342799
573
L' INVENTION de la paléopathologie : une
anthologie de la langue française (1820-1930).
- Saint-Étienne : Publications de l'
Université de Saint-Étienne, 2010. (Collection Antiquité. Mémoires ; 34)
ISBN 5-02-008698-3
ISBN 978-2-86272-510-9
II 91202
COBISS.SR-ID 37288463
574
ISRAELI and Palestinian identities in
history and literature / edited by Kamal
Abdel-Malek and David C. Jacobson. - 1st ed. New York : St. Martin's Press, 1999. - XXIII,
214 str. ; 22 cm
ISBN 0-312-21978-4
II 90153
COBISS.SR-ID 36826383
ITENBERG, Boris Samuilovič
Российская интеллигенция и Запад : век
XIX : очерки / Б. С. Итенберг. - Москва :
Наука, 1999. - 231 стр. ; 23 cm
II 90620
COBISS.SR-ID 101524236
578
IVAŠTANIN, Nebojša
Крај илузија / Небојша Иваштанин = Конец
иллюзий / Небойша Иваштанин ; [перевод О.
Кутасовой]. - Москва : Вазахар : Рипол Классик
; Бања Лука : Задужбина "Петар Кочић", 2005
([Б. м.] : Ульяновский Дом печати). - 257
стр. : илустр. ; 21 cm
ISBN 5-7905-3718-9 (пласт.)
575
ИСТОРИЯ России в современной зарубежной
науке : сборник обзоров и рефератов /
[ответственный редактор В. М. Шевырин]. Москва : РАН ИНИОН, 2010. - 2 књ. (247; 137
стр.) ; 21 cm. - (Серия История Росии
/ Центр социальных научно-информационных
исследований. Отдел истории)
ISBN 978-5-248-00513-0 (Књ. 2)
ISBN 978-5-248-00504-8 (Књ. 1)
I 61362
COBISS.SR-ID 125727756
579
IVERSEN, Nina M.
Effects of consumer ethnocentrism on
evaluation of foreign vs. domestic brands : a
study of consumer behavior in Southeast
Europe / Nina M. Iversen, Leif E. Hem. Bergen : Stiftelsen for Samfunns- og
naeringslivsforskning (SNF), 2001. - VIII, 55
str. : ilustr. ; 25 cm. - (SNF-Report ;
60/2001)
ISBN 82-491-0187-1
I 61825
COBISS.SR-ID 176474892
576
ИСТОРИЈА Пљеваља / написали Милорад
Васовић ... [и др.]. - Пљевља : Општина
Пљевља, 2009 (Суботица : Ротографика). - 785
стр. : илустр. ; 31 cm
ISBN 978-9940-512-03-3 (пласт. са омотом)
III 8600
COBISS.SR-ID 13940496
II 90099
COBISS.SR-ID 36699151
580
The IWAKURA mission in America and
Europe : a new assessment / edited by Ian
Nish. - Richmond : Japan Library, 1998. - XII,
228 str., [1] str. s tablom ; 24 cm
ISBN 1-873410-84-0
577
II 89076
COBISS.SR-ID 36501775
581
IWATATE, Marcia
Eat, work, shop : new japanese design /
Marcia Iwatate ; foreword by Terence Conran. Singapore : Periplus, cop. 2004. - 208 str. :
ilustr. ; 27 cm
ISBN 0-7946-0251-7 (karton sa omotom)
II 89833
COBISS.SR-ID 512390311
582
IZVJEŠĆE o tijeku konzultacijskog procesa
o instrumentima za utvrđivanje činjenica o
ratnim zločinima i drugim teškim povredama
ljudskih prava u post-jugoslovenskim zemljama
: svibanj 2006. - lipanj 2009. / [priredio
Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću].
- Zagreb : Documenta - Centar za suočavanje s
prošlošću, 2009 (Beograd : Publikum). - 143
str. : ilustr. ; 27 cm
ISBN 978-953-95433-3-2
IWATATE, Marcia
Japan Houses / Marcia Iwatate, Geeta K.
Mehta ; photographs by Nacása & Partners Inc.
- Tokyo : Tuttle Publishing, 2005. - 240 str.
: ilustr. ; 32 cm
ISBN 0-8048-3696-5
III 8873
COBISS.SR-ID 36697103
583
IWATATE, Marcia
Japan living : form and function at the
cutting-edge / Marcia Iwatate, Geeta K. Mehta
; photography by Nacása & Partners. - Tokyo :
Tuttle Publishing, 2008. - 256 str. : ilustr.
; 31 cm
ISBN 978-4-8053-0949-0
III 8872
COBISS.SR-ID 36697615
584
IZVAN koridora / Vladimir Arsenijević ...
[et al.]. - 1. izd. - Podgorica : Sibila,
2009. - 248 str. : fotogr. ; 21 cm. (Biblioteka Bez velikih riječi, molim!)
COBISS.SR-ID 512345527
586
JAKOVENKO, Igor' Grigor'evič
Политическая субъектность масс :
культурологический аспект политической
жизни
в России / Игорь Яковенко. - Москва : Новый
хронограф, 2009. - 176 стр. ; 20 cm. (Серия Российское общество. Современые
исследования)
ISBN 978-5-94881-077-5
I 61817
COBISS.SR-ID 37035279
587
JANAWAY, Christopher
Beyond selflessness : reading Nietzsche's
Genealogy / Christopher Janaway. - Oxford :
Oxford University Press, 2009. - 284 str. ; 24
cm
ISBN 978-0-19-957085-0
II 89281
COBISS.SR-ID 36555791
588
ISBN 978-9940-9215-0-7 (karton)
I 60755
COBISS.SR-ID 14071568
585
JANSEN, Marius B.
The making of modern Japan / Marius B.
Jansen. - Cambridge, Mass [etc.] : The
Belknap Press of Harvard University Press,
2000. - XVI, 871 str., [47] str. s tablama :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-674-00334-9
II 89086
COBISS.SR-ID 12480008
589
JANSEN, Marius B.
Sakamoto Ryoma and the Meiji restoration /
by Marius B. Jansen. - New York : Columbia
University Press, 1994. - XVIII, 423 str. ; 21
cm
ISBN 0-19-829215-5
ISBN 978-0-231-10173-8
I 61247
COBISS.SR-ID 36503567
590
JAPAN : a pictorial portrait / foreword
by Kenzo Takada. - Tokyo : IBC Publishing,
2007. - 134 str. : fotogr. ; 22 cm
ISBN 978-4-7700-3041-2
II 89815
COBISS.SR-ID 36709903
591
ISBN 978-0-19-829271-5
595
JAQUES, David
Learning in groups : a handbook for
improving group work / David Jaques. - 3rd ed.
- London : Kogan Page, 2001. - IX, 310 str. :
ilustr. ; 25 cm
II 91087
COBISS.SR-ID 37235983
596
JARVIS, Helen, 1065Work/life city limits : comparative
household perspectives / Helen Jarvis. London : Palgrave, 2005. - XIII, 277 str. :
ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-1-4039-1496-5
592
The JAPANESE colonial empire : 1895-1945
/ edited by Ramon H. Myers and Mark R.
Peattie. - Princeton : Princeton University
Press, 1984. - X, 540 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 0-691-05398-7
II 89073
COBISS.SR-ID 36500239
II 89122
COBISS.SR-ID 36499727
ISBN 0-7494-3091-5
JAPAN, China, and the growth of the Asian
international economy, 1850-1949. Vol.1 /
edited by Kaoru Sugihara. - Oxford : Oxford
University Press, 2005. - XII, 295 str. :
ilustr. ; 23 cm. - (Japanese Studies in
Economic and Social History)
II 89061/1
COBISS.SR-ID 36503055
The JAPANESE firm : the sources of
competitive strength / edited by Masahiko Aoki
and Ronald Dore. - Oxford [etc.] : Oxford
University press, 2008. - XI, 410 str. ; 24 cm
593
II 89297
COBISS.SR-ID 36492559
597
JASPERS, Karl, 1883-1969
Was ist Erziehung? : ein Lesebuch / Karl
Jaspers ; Textauswahl und Zusammenstellung
von
Hermann Horn. - München : Deutscher
Taschenbuch-Verlag, 1981. - 388 str. ; 18 cm.
- (dtv ; 1617)
ISBN 3-423-01617-5
The JAPANESE economic system and its
historical origins : edited by Tetsuji Okazaki
and Masahiro Okuno-Fujiwara. - New York :
Oxford University Press, 2002. - X, 294 str. :
graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 0-19-828901-4
II 89055
COBISS.SR-ID 173572108
594
I 61974
COBISS.SR-ID 36994831
598
JAUKKURI, Maaretta
Skulpturlandskap Nordland = Artscape
Nordland / Maaretta Jaukkuri ; foto, photo
Werner Zellien. - [S. l.] : Forlaget Press,
1999. - 158 str. : fotogr. ; 20 cm
ISBN 978-80-88892-77-9
ISBN 82-7547-029-3
I 61830
COBISS.SR-ID 36978703
JIROUŠEK, Alexander, 1934Slovakia / Alexander Jiroušek. - 2.
supplemented ed. - Martin : Neografia, 2007. 190 str. : fotogr. ; 32 cm
599
III 8559
COBISS.SR-ID 36228111
603
JEANSON, Francis, 1922-2009
Sartre / Francis Jeanson. - Paris : Seuil,
1980. - 189 str. : ilustr. ; 18 cm. (Écrivains de toujours ; 29)
JOHNSON, Chalmers
MITI and the japanese miracle : the
growth of industrial policy, 1925-1975 /
Chalmers Johnson. - Stanford : Stanford
University press, 1982. - X, 393 str. ; 24 cm
ISBN 2-02-000029-6
ISBN 0-8047-1206-9
I 60985
COBISS.SR-ID 521108116
600
JELASKA Marijan, Zdravka
Grad i ljudi : Split : 1918-1941. / Zdravka
Jelaska Marijan. - Zagreb : Hrvatski institut
za povijest, 2009. - 513 str. : ilustr. ; 24
cm
ISBN 978-953-6324-75-0 (karton)
II 91138
COBISS.SR-ID 517501591
601
JELIĆ, Ivana
Odgovornost država u međunarodnom pravu /
Ivana Jelić. - 1. izd. - Podgorica :
Univerzitet Crne Gore, 2009 (Podgorica :
Pobjeda). - 230 str. ; 25 cm. - (Biblioteka
Pravno-ekonomskih nauka / Univerzitet Crne
Gore, Podgorica)
Sadrži i: Nacrt članova o odgovornosti država
za međunarodno protivpravne akte: str.
198-214.
ISBN 978-86-7664-072-0
II 89274
COBISS.SR-ID 15022352
602
II 70440 а
COBISS.SR-ID 109275660
604
JOHNSTON, George Barnett
Drafting culture / George Barnett Johnston.
- Cambridge, Mass. : The MIT Press, 2008
ISBN 978-0-262-10122-6
III 9038
COBISS.SR-ID 37204239
605
JOINING society : social interaction and
learning in adolescence and youth / edited by
Anne-Nelly Perret-Clermont ... [et al.]. Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
- XVII, 342 str. : tabele, graf. prikazi ; 24
cm
ISBN 0-521-81719-6
II 89406
COBISS.SR-ID 36578831
606
JORION, Paul, 1946La crise : des subprimes au séisme
financier planétaire / Paul Jorion. - Paris :
Fayard, 2010. - 352 str. : graf. prikazi,
tabele ; 21 cm
ISBN 978-2-213-63860-7
II 91185
COBISS.SR-ID 37286159
607
JOVANOVIĆ, Predrag
Serbia / by Predrag Jovanović. - Alphen aan
den Rijn : Kluwer Law International, 2009. 192 str. : autorova slika ; 24 cm
ISBN 978-90-654-4905-4 (broš.)
II 90755
COBISS.SR-ID 246853639
608
The JUDICIALIZATION of politics in Latin
America / edited by Rachel Sieder, Line
Schjolden and Alan Angell. - 1st ed. - New
York [etc.] : Palgrave Macmillan, 2005. - VI,
305 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Studies
of Americas)
ISBN 1-4039-7086-6
II 90618
COBISS.SR-ID 36991247
609
ISBN 978-1-4200-4345-7
610
JUNKERT, Ursula Iris
Die Partnerschaftsgesellschaft zwischen
Ärzten und Physiotherapeuten :
Inaugural-Dissertation / vorgelegt von Iris
Ursula Junkert. - Berlin : Freie Universität,
2006. - IX, 206 str. ; 21 cm
I 62103
COBISS.SR-ID 37240335
ISBN 978-0-19-928566-2
II 89325
COBISS.SR-ID 36489743
612
JUST war theory : a reappraisal / edited
by Mark Evans. - New York : Palgrave
Macmillan, 2005. - XIV, 237 str. ; 24 cm
ISBN 1-4039-7148-X
JUNE, Dale L.
Introduction to executive protection / Dale
L. June. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press,
2007. - XXIX, 444 str. : ilustr. ; 25 cm. (FORENSICnetBASE)
II 90053
COBISS.SR-ID 36813839
JUSELIUS, Katarina
The cointegrated VAR model : methodology
and applications / Katarina Juselius. - Oxford
: Oxford University Press, 2006. - XX, 457
str. : ilustr. ; 26 cm. - (Advanced texts in
econometrics)
611
II 90137
COBISS.SR-ID 36879375
613
JUZBAŠIĆ, Živko, 1924Srpsko pitanje i hrvatska politika :
svjedočanstva i dokumenti 1990-2000. / Živko
Juzbašić ; priredio Ilija Ranić. - Zagreb :
Prometej, 2009 (Zagreb : Profil
international). - 534 str. : ilustr. ; 25 cm.
- (Biblioteka Liber memorabilium)
ISBN 978-953-6460-89-2 (karton)
II 89240
COBISS.SR-ID 245441543
614
KALSHOVEN, Frits
Reflections on the law of war : collected
essays / by Frits Kalshoven. - Leiden :
Martinus Nijhoff Publishers, 2007. - X, 1115
str. ; 24 cm. - (International Humanitarian
Law Series ; no 17)
ISBN 978-90-04-15825-2
II 88951
COBISS.SR-ID 36335375
615
KAMPEN, Natalie
Family fictions in Roman art / Natalie
Boymel Kampen. - 1st ed. - Cambridge [etc.] :
Cambridge University Press, 2009. - xviii, 208
str., [20] str. s tablama : ilustr. ; 26 cm
KARLIN, Daniel
Proust's English / Daniel Karlin. - Oxford
: Oxford University Press, 2007
ISBN 978-0-521-58447-0
II 89351
COBISS.SR-ID 172974860
II 89691
COBISS.SR-ID 36625423
ISBN 961-90192-8-8
621
617
ISBN 978-0-300-13712-5
KARPOV, Yuriy V.
The neo-Vygotskian approach to child
development / Yuriy V. Karpov. - Cambridge :
Cambridge University Pres, 2006. - XII, 286
str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-521-69613-5
II 88906
COBISS.SR-ID 36403471
622
618
KARAN, Paradyumna P.
Japan in the 21st century : environment,
economy, and society / Pradyumna P. Karan ;
cartography by Dick Gilbreath. - Lexington :
University Press of Kentucky, 2005. - XII, 401
str., [1] savijeni list s mapom : ilustr. ; 25
cm
ISBN 978-0-8131-9118-8
II 89087
COBISS.SR-ID 173588748
KAROTKI, Andrei, 1981The role of metallothioneins in cancer
treatment with platinum-based drugs :
dissertation zur Erlangung der
naturwissenschaftlichen Doktorwürde vorgelegt
der Mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Zürich / von Andrei
Karotki. - Zürich, 2009. - 105, [1] str. :
ilustr. ; 21 cm
I 61821
COBISS.SR-ID 36954639
KANE, John, 1945Between virtue and power : the persistent
moral dilemma of U. S. foreign policy / John
Kane. - New Haven [etc.] : Yale University
Press, 2008. - X, 403 str. ; 24 cm
II 90070
COBISS.SR-ID 36826639
620
616
KANDUČ, Zoran, 1962Kriminologija : (stran)poti vede o
(stran)poteh / Zoran Kanduč. - Ljubljana :
Inštitut za kriminologijo pri Pravni
fakulteti, 1999 (Kranj : Žnidarič). - 306 str.
; 24 cm
II 91461
COBISS.SR-ID 98152704
ISBN 978-0-19-925689-1
619
KATARDŽIEV, Ivan
Македонската емиграција во Бугарија :
1944-1950 / Иван Катарџиев. - Скопје :
Македонска академија на науките и
уметностите,
2008 ([б. м. : б. и.]). - 493 стр. ; 24 cm
ISBN 978-608-203-005-0 (брош.)
II 88912
COBISS.SR-ID 72995594
623
KATO, Shuichi
A history of Japanese literature : the
first thousand years / Shuichi Kato. - 1st
trade paperback ed. - Tokyo [etc.] : Kodansha
International, 2002. - XXVI, 319 str. ; 19 cm
KAYE, Peter, 1952Dostoevsky and English modernism, 1900-1930
/ Peter Kaye. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2006. - VIII, 248 str. ; 24
cm
ISBN 4-7700-2934-9
ISBN 978-0-521-02419-8
I 61481
COBISS.SR-ID 36709135
624
II 89280
COBISS.SR-ID 36486671
628
KATZENSTEIN, Peter J.
Cultural norms and national security :
police and military in postwar Japan / Peter
J. Katzenstein. - New York : Cornell
University Press, 1996. - XVI, 307 str. ; 25
cm. - (Cornell Studies in Political Economy)
KAWASHIMA, Yutaka, 1942Japanese foreign policy at the crossroads :
challenges and options for the twenty-first
century / Yutaka Kawashima. - Washington :
Brooking Institution Press, 2005. - XII, 163
str. : graf. prikazi ; 23 cm
ISBN 0-8014-3260-X
ISBN 978-0-8157-4869-4
II 89059
COBISS.SR-ID 36501519
625
KATZNELSON, Ira
When affirmative action was white : an
untold history of racial inequality in
twentieth-century America / Ira Katznelson. New York : W. W. Norton & Company, 2005. XV,
238 str. ; 24 cm
ISBN 0-393-05213-3
II 90143
COBISS.SR-ID 36879119
629
KAWASUMI, Masakuni II
The secret techniques of bonsai /
Masakuni Kawasumi II, Masakuni Kawasumi III :
a guide to starting, raising, and shaping
bonsai ; translated by Kay Yokota ; color
photography by Yasuo Saji. - Tokyo : Kodansha
International, 2005. - 111 str. : ilustr. ; 27
cm
ISBN 978-4-7700-2943-0
626
KAUFMANN, Karen M.
Unconventional wisdom : facts and myths
about American voters / Karen M. Kaufmann,
John R. Petrocik, Daron R. Shaw. - Oxford
[etc.] : Oxford University Press, 2008. VIII, 263 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-536683-9
II 89395
COBISS.SR-ID 36581647
II 89102
COBISS.SR-ID 173571852
627
II 89832
COBISS.SR-ID 36707343
630
KAZUO, Koike
[The Economics of Work in Japan]
The economics of work in Japan / Koike
Kazuo. - Tokyo : LTCB International Library
Foundation, 1996. - XIV, 289 str. : ilustr. ;
23 cm. - (LTCB International Library Selection
; no. 3)
ISBN 4-924971-02-2
II 89078
COBISS.SR-ID 63142156
631
KEATS, John, 1795-1821
Selected letters / John Keats ; edited by
Robert Gittings ; revised, with a new
introduction and notes, by Jon Mee. Reissued. - Oxford [etc.] : Oxford University
Press, 2009. - XLIII, 435 str. ; 20 cm. (Oxford world's classics)
ISBN 978-0-231-12340-2
ISBN 978-0-521-88783-0
637
633
KERMODE, Frank
Shakespeare's language / Frank Kermode. New York : Ferrar [etc.], 2000. - X, 324 str.
; 24 cm
ISBN 0-374-22636-9
ISBN 0-231-12610-7
634
KEENE, Donald
The pleasures of japanese literature /
Donald Keene. - New York [etc.] : Columbia
University Press, cop. 1988. - XII, 133 str.,
[4] str. s tablama ; 18 cm. - (Companions to
Asian studies)
ISBN 978-0-231-06736-2
II 89050
COBISS.SR-ID 173597708
KEMPF, James, 1952Wireless Internet security : architecture
and protocols / James Kempf. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2008. - IX, 212
str. : ilustr. ; 26 cm
II 90577
COBISS.SR-ID 37021455
KEENE, Donald
Five modern Japanese novelists / Donald
Keene. - New York : Columbia University Press,
cop. 2003. - IX, 113 str. ; 24 cm
II 89098
COBISS.SR-ID 47720449
636
632
KEENE, Donald
Emperor of Japan : Meiji and his world :
1852-1912 / Donald Keene. - New York :
Columbia University Press, 2002. - XIII, 922
str, [18] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm
II 89085
COBISS.SR-ID 36500495
ISBN 978-1-4039-7475-4
II 89060
COBISS.SR-ID 173605132
ISBN 978-0-19-955573-4
I 61519
COBISS.SR-ID 36686095
KELTS, Roland
Japanamerica : how japanese pop culture has
invaded the U.S. / Roland Kelts. - New York :
Palgrave Macmillan, 2006
II 90844
COBISS.SR-ID 37177871
638
KETTERER, Robert C.
Ancient Rome in early opera / Robert C.
Ketterer. - Urbana [etc.] : University of
Illinois Press, 2008. - XI, 253 str. : ilustr.
; 24 cm
ISBN 978-0-252-03378-0
II 89669
COBISS.SR-ID 36627983
639
635
KEULEN, Wytse
Gellius the satirist / Wytse Keulen. Leiden : Brill, 2009
ISBN 978-90-04-16986-9
II 91562
COBISS.SR-ID 37402895
640
KIELY, Terrence F.
Forensic evidence : science and the
criminal law / Terrence F. Kiely. - London :
Taylor & Francis, 2006. - XVIII, 515 str. :
vinjete ; 23 cm
ISBN 978-0-8493-2858-9
II 88948
COBISS.SR-ID 36405263
641
KIM-Cohen, Seth
In the blink of an ear : toward a
non-coclear sonic art / by Seth Kim-Cohen. New York [etc.] : Continuun, 2009. - XXIV, 267
str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-8264-2970-4
II 91112
COBISS.SR-ID 37249807
642
KINGS and ascetics in Indian classical
literature : international seminar, 21-22
September 2007 : proceedings / edited by Paola
M. Rossi and Cinzia Pieruccini. - Milano :
Cisalpino, 2009. - xvi, 379 str., [32] str. s
tablama ; 24 cm. - (Quaderni di Acme ; 112)
ISBN 978-88-6521-005-5
II 89687
COBISS.SR-ID 36441871
643
KIRILLOV, Alexander
An introduction to lie groups and lie
algebras / Alexander Kirillov. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2008
ISBN 978-0-521-88969-8
II 89648
COBISS.SR-ID 36657423
644
KIYOSAWA, Kiyoshi, 1890-1945
A diary of darkness : the wartime diary
of Kiyosawa Kiyoshi / foreword by Marius
Jansen ; edited and with an introduction by
Eugene Soviak ; translated by Eugene Soviak
and Kamiyama Tamie. - Princeton : Princeton
University Press, cop. 1999. - XX, 391 str. ;
24 cm
ISBN 978-0-691-14030-8
II 89123
COBISS.SR-ID 41555810
645
KJAERULFF, Uffe B.
Bayesian networks and influence diagrams /
Uffe B. Kjaerulff, Anders L. Madsen. - New
York : Springer, 2008
ISBN 978-0-387-74100-0
II 91514
COBISS.SR-ID 37424399
646
KLAUS, Vaclav
Plava planeta u zelenim okovima : šta je u
opasnosti : klima ili sloboda? / Vaclav Klaus
; prevela s engleskog Svetlana Milošević. Podgorica : CID, 2010 (Beograd : Birograf
Comp). - 133 str. ; 24 cm : ilustr. (Biblioteka Oikonomos / CID, Podgorica)
ISBN 978-86-495-0405-9 (broš.)
II 89919
COBISS.SR-ID 15094288
647
KLEINBERG-Levin, David Michael, 1939Gestures of ethical life : reading
Hölderling's question of measure after
Heidegger / David Michael Kleinberg-Levin. Stanford : Stanford University Press, 2005. XLVI, 484 str. ; 24 cm
ISBN 0-8047-5087-4
II 89335
COBISS.SR-ID 36555535
648
KLEMENČIČ, Marijan M.
Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih
območij v Sloveniji / Marijan M. Klemenčič,
Barbara Lampič, Irma Potočnik Slavič ;
[kartografi Andrej Herakovič ... [et al.] ;
fotografi Barbara Lampič ... [et al.] ;
prevajalka Jean McCollister]. - Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete,
Oddelek za geografijo, 2008 ([Kranj] : Oman).
- 149 str. : ilustr. ; 24 cm. - (GeograFF ; 3)
ISBN 978-961-237-276-7
II 89877
COBISS.SR-ID 243789824
649
KNEŽEVIĆ, Vule, 1867-1938
Племе Шаранци / Вуле Кнежевић. –
Подгорица : ЦИД, 2010 (Земун : Бирограф). 175 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека
Фототипска издања / ЦИД, Подгорица)
ISBN 978-86-495-0387-8 (картон)
II 90484
COBISS.SR-ID 13539856
650
КНИГА и литература в культурном
контексте : сборник научных статей,
посвященный 35-летию начала
археографической работы в Сибири : 19652000 /
составители и ответственные редакторы Е. И.
Дергачева-Скоп, В. Н. Алексеев. - Новосибирск
: ГПНТБ СО РАН, 2003. - 667 стр. : илустр. ;
26 cm. - (Книга и литература)
ISBN 5-94560-048-2
Ид 4719
COBISS.SR-ID 36666127
I 51227 а
COBISS.SR-ID 183111175
653
КОДИФИКАЦИЈА на македонското граѓанско
и трговско право : зборник од научната
расправа одржана во Скопје на 18 јуни 2008
година : книга 3 / [уредувачки одбор Владо
Камбовски, Тито Беличанец, Гале Галев]. Скопје : Македонска академија на науките и
уметностите, 2008. - 286 стр. ; 24 cm
ISBN 978-608-203-017-3
II 89686/3
COBISS.SR-ID 74914314
654
KOENIG, Wendy, 1966The phenomenon of interruption in the
visual arts : a comparison of works by
Daniel Libeskind, Gerhard Richter, and Ilya
Kabakov / Wendy Koenig ; with a preface by
Thomas Patin. - Lewinston [etc.] : The Edwin
Mellen Press, 2009. - V, 194 str. ; 24 cm
ISBN 978-0-7734-4789-9
651
KNOWLEDGE management and management
learning : extending the horizons of
knowledge-based management / edited by Walter
Baets. - New York : Springer, 2005. - XVII,
393 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-387-25819-1
II 89350
COBISS.SR-ID 36493071
KOCIJANČIČ, Gorazd
Посредовања : увод у хришћанску
философију : поводом текстова Иринеја
Лионског, Евагрија Понтијског, Дионисија
Ареопагита, Јована Златоустог, Максима
Исповедника, Јоханеса Скотуса Еригене,
Николаја Кузанског, Еразма Ротердамског,
Франца Ксавера фон Бадера / Горазд
Коцијанчич ; са словеначког превео Павле Рак.
- Никшић : Јасен, 2001 (Никшић : "Св.
Василије Острошки"). - 400 стр. ; 21 cm. (Философска библиотека Aletheia ; књ.
12)
652
II 89653
COBISS.SR-ID 36613391
655
KOGMAN-Appel, Katrin
Illuminated haggadot from medieval Spain :
biblical imagery and the Passover holiday /
Katrin Kogman-Appel. - University Park : The
Pennsylvania State University Press, 2006. XIX, 295 str., [133] str. s tablama : ilustr.
; 27 cm
ISBN 0-271-02740-1
II 89709
COBISS.SR-ID 36625679
656
KOJIN, Karatani
Origins of Modern Japanese literature /
Karatani Kojin. - Durham : Duke University
Press, 1993
ISBN 0-8223-1323-5
II 89100
COBISS.SR-ID 173597452
657
KOMAR, Goran Ž.
Ћирилична документа дубровачког архива :
прилози историји свакодневног живота на
тромеђи Дубровника, Требиња и Новог :
1504-1795 / Горан Ж. Комар ; [фотографије
Горан Ж. Комар]. - Херцег-Нови : Друштво за
архиве и повјесницу херцегновску ; Подгорица
: Књижевна задруга Српског националног
вијећа, 2010 (Игало : Биро Конто). - 463 стр. :
илустр. ; 23 цм. - (Библиотека Посебна
издања / Друштво за архиве и повјесницу
херцегновску ; књ. 30)
ISBN 978-86-908201-9-1 (Друштво за архиве и
повјесницу херцегновску)
ISBN 978-9940-535-42-1 (Књижевна задруга
Српског националног вијећа)
II 90765
COBISS.SR-ID 16024336
658
KOMAR, Goran Ž.
Митрополити Саватије и Стефан
Љубибратићи и њихово доба : приморска
епископија и митрополија : (1653-1762) =
Metropolitans Savatije and Stefan Ljubibratic and
the time they lived in littoral episcopacy and
archbishopric : (1653-1762) / Горан Ж. Комар. Херцег Нови : Друштво за архиве и повјесницу
херцегновску, 2009 (Игало : Биро конто). – 416
стр. : факс. ; 23 цм. - (Библиотека Посебна
издања / Друштво за архиве и повјесницу
херцегновску, Херцег-Нови ; књ. 29)
ISBN 978-86-908201-8-4
II 89294
COBISS.SR-ID 15030288
659
KOMAR, Goran Ž.
Писма Миха Кувељића дубровачкој влади :
Кандијски рат : 1646-1662 = Miho Kuvelic's
letters to the government of Dubrovnik : the
War of Candia : 1646-1662 / Горан Ж. Комар. Херцег-Нови : Друштво за архиве и повјесницу
херцегновску = Society for archives and
history of Herceg Novi, 2010. - 180 стр. :
факс. ; 24 cm. - (Посебна издања / Друштво
за архиве и повјесницу херцегновску, Херцег
Нови)
ISBN 978-9940-564-01-8
II 90720
COBISS.SR-ID 16189712
660
KONISHI, Sadanori
Information criteria and statistical
modeling / Sadanori Konishi, Genshiro
Kitagawa. - New York : Springer, cop. 2008. XII, 273 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer
Series in Statistics)
ISBN 978-0-387-71886-6
II 89652
COBISS.SR-ID 513497754
661
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ в условиях
информационного общества : опыт стран
БРИК : материалы международной научнопрактической конференции. - Москва :
Государственный университет управления,
2008. - 400 стр. : илустр. ; 21 цм
ISBN 1-4039-6784-9
ISBN 978-5-215-02029-6
I 61301
COBISS.SR-ID 36591119
KOSHUL, Basit Bilal, 1968The postmodern significance of Max
Weber's legacy : disenchanting disenchantment
/ by Basit Bilal Koshul. - New York : Palgrave
Macmillan, 2005. - XII, 176 str. ; 24 cm
662
II 90083
COBISS.SR-ID 36811535
666
KONSTANTINOVA, Jura
Балканската политика на Гърция : в
края на XIX и началото на XX век / Юра
Константинова. - В. Търново : Фабер, 2008. 327 стр. ; 24 cm
KOTTLER, Jeffrey A.
The client who changed me : stories of
therapist personal transformation / Jeffrey A.
Kottler and Jon Carlson. - New York :
Routledge, 2005. - VIII, 221 str. ; 24 cm
ISBN 978-954-775-994-7
ISBN 978-0-415-95107-4
II 89664
COBISS.SR-ID 36665103
663
KORNAKOV, Dimitar, 1927Македонска резба / Димитар Ќорнаков =
Macedonian wood-carving / Dimitar Kornakov. Скопје : Матица македонска, 2009 (Скопје :
Стеда графика). - 154 стр. : илустр. ; 29 cm.
- (Едиција Богатството на Македонија =
Edition Macedonian treasures)
ISBN 978-9989-48-984-6
III 8898
COBISS.SR-ID 79462666
667
KOZOROG, Miha
Antropologija turistične destinacije v
nastajanju : prostor, festivali in lokalna
identiteta na Tolminskem / Miha Kozorog. - 1.
izd. - Ljubljana : Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 2009. - 258 str. :
geogr. karte ; 23 cm. - (Zupaničeva knjižnica
; št. 29)
ISBN 978-961-237-342-9
664
KOSCH, Michelle
Freedom and reason in Kant, Schelling, and
Kierkegaard / Michelle Kosch. - Oxford :
Clarendon Press, 2010. - X, 236 str. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-957794-1
II 90109
COBISS.SR-ID 36695055
II 91210
COBISS.SR-ID 37305359
665
II 90100
COBISS.SR-ID 249232640
668
KRAKOWSKA, Monika
Nowe formy komunikacji społecznej w
europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika
Krakowska. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2008. - 183 str. : ilustr. ;
24 cm. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego ; 1294. Prace z
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ;
zesz. 16 2008)
ISBN 978-83-233-2497-3
II 89671
COBISS.SR-ID 36592655
669
KRAMER, Edith
Kunst als Therapie mit Kinder / Edith
Kramer. - 5. Aufl. - München : Ernst Reinhardt
Verlag, 2004. - 211 str. : ilustr. ; 22 cm. (Beiträge zur Kinderpsychotherapie ; 15)
KRSTIĆ, Đurica
Pravni običaji u Crnoj Gori : sinteza,
komparacija, relikti / Đurica Krstić. Podgorica : CID, 2010 (Zemun : Birograf). 373 str. ; 25 cm
ISBN 3-497-01704-3
ISBN 978-86-495-0406-6 (karton)
II 91184
COBISS.SR-ID 37287951
670
KRASOVITSKIY, Valery B.
Self focusing of relativistic electron
bunches in plasma / Valery B. Krasovitskiy. New York : Nova Science, 2008
ISBN 978-1-60021-529-2
II 89707
COBISS.SR-ID 36655887
671
KRAUSS, Ellis S.
Broadcasting politics in Japan : NHK and
television news / Ellis S. Krauss. - New York
[etc.] : Cornell University Press, 2009. XIV, 278 str. ; 24 cm
ISBN 978-0-8014-3748-9
II 89079
COBISS.SR-ID 173601548
KRUGMAN, Paul R.
Međunarodna ekonomija : teorija i ekonomska
politika / Paul K. Krugman, Maurice Obstfeld ;
[prevod Josip Funda, Ivo Krznar]. - 7.izd. Zagreb : Mate, 2009. - 680 str. : ilustr. ; 26
cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
ISBN 978-953-246-046-2
II 89560
COBISS.SR-ID 512151896
676
KRYLENKO, Andrej Konstantinovič
Денежная держава : тайные механизмы
истории / А. К. Крыленко ; [перевод с англ. Е.
С. Бехтерева]. - Москва : Энциклопедия
русской цивилизации, 2002. - 207 стр. ; 21 cm
I 61295
COBISS.SR-ID 36587535
677
КСЕНОФОБИЯ в современном мире / [отв.
редакторы В. А. Ачкасов, Д. З. Мутагиров]. Санкт-Петербург : Издательство
С.-Петербургского университета, 2008. - 352
стр. ; 21 cm
ISBN 978-5-288-04697-1
673
KRISTEN, Lorenz
Sein, Erkenntnis und Sprache / Lorenz Georg
Ernst Kristen. - Berlin : Freien Universität,
2004
III 9034
COBISS.SR-ID 37240847
675
ISBN 5-901364-09-0
672
KRELL, Leo
Deutsche Literaturgeschichte / auf Grund
von Rackl-Ebner-Hunger neu bearbeitet von Leo
Krell und Leonhard Fiedler. - 10. Aufl. Bamberg : C. C. Buchner, 1963. - XII, 459
str., [32] str. s tablama : ilustr. ; 23 cm
(Karton)
II 91399
COBISS.SR-ID 56500743
II 89810 а
COBISS.SR-ID 15500304
674
I 61299
COBISS.SR-ID 36588303
678
KUBO, Keiko, 1962Keiko's ikebana : a contemporary
approach to the traditional Japanese art of
flower arranging / Keiko Kubo. - 1st ed. Tokyo [etc.] : Tuttle Publishing, 2006. - 117
str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 978-08048-3792-7
ISBN 08048-3792-9 !
III 8865
COBISS.SR-ID 36696335
LAI, Loi Lei
Distributed generation : induction and
permanent magnet generators / Loi Lei Lai, Tze
Fun Chan. - New York : John Wiley & Sons, Ltd,
2007. - X, 241 str. : graf. prikazi, tabele ;
25 cm
ISBN 978-0470-06208-1
680
KÜNSTLERISCHE Erfolgsstrategien : ein
Dialog zwischen Ost und West = Artistic
Strategie of Success : a dialogue between the
East and West / Hrsg. Sabine Baumann. Wolfenbüttel : Bundesakademie für kulturelle
Bildund, 2005
ISBN 3-929622-20-3
681
KUZMANOVIĆ, Rajko
Нови есеји о уставности и државности /
Рајко Кузмановић ; главни уредник Љубомир
Зуковић ; одговорни уредник Драгољуб
Мирјанић ; предговор Слободан Перовић. Бања Лука : Академија наука и умјетности
Републике Српске, 2010 (Лакташи :
Графомарк). - 356 стр. ; 24 цм. - (Монографије
/ Академија наука и умјетности Републике
Српске, Бања Лука ; књ. 10. Одјељење
друштвених наука. књ. 22)
ISBN 978-99938-21-23-6 (картон)
II 91230
COBISS.SR-ID 1549592
683
679
ISBN 3-89770-235-5
I 62306
COBISS.SR-ID 37352975
ISBN 978-0-8264-1844-9
II 90598
COBISS.SR-ID 36978191
DieKUNST - der Körper - das Textile /
Hrsg. Norbert Schültz & Manfred Blohm. - Köln
: Salon Verlag, 2005. - 21 cm
I 62305
COBISS.SR-ID 37353231
LABELLE, Brandon
Background noise : perspectives on sound
art / Brandon LaBelle. - New York [etc.] :
Continuum, 2006. - XVIII, 316 str. : ilustr. ;
24 cm
682
II 90569
COBISS.SR-ID 37025039
684
LAKATOS, Jeanne I.
The theory of iconic realism :
understanding the arts through cultural
context / Jeanne I. Lakatos ; with a foreword
by Karen Jambeck. - Lewinston [etc.] : The
Edwin Mellen Press, 2009. - VII, 115 str. ;
24 cm
ISBN 978-0-7734-4870-4
II 91113
COBISS.SR-ID 37231631
685
LAMPIČ, Barbara
Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljana :
relikt ali razvojni potencial / Barbara Lampič
; [kartografi Andrej Herakovič, Barbara
Lampič, Matjaž Skobir ; fotografinje Petra
Gostinčar, Barbara Lampič, Tosja Vidmar ;
prevajalka Jean McCollister]. - Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete,
Oddelek za geografijo, 2008 ([Kranj] : Oman).
- 125 str. : ilustr. ; 24 cm. - (GeograFF ; 2)
ISBN 978-961-237-275-0
II 89876
COBISS.SR-ID 243786752
686
LANDSCAPE ecology research trends / Arthur
Dupont and Hugo Jacobs, editors. - New York :
Nova Science Publishers, 2008. - XII, 212 str.
: ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-1-60456-672-7
II 90575
COBISS.SR-ID 37019151
ISBN 978-0-19-953932-1
687
LAPORTE, Claude, 1975Tous les saints de l'Orthodoxie / Claude
Laporte. - Vevey : Xenia, 2008. - 747 str. ;
23 cm
ISBN 978-2-88892-025-0
II 88736
COBISS.SR-ID 36284687
688
LARA, Jaime, 1947Christian texts for Aztecs : art and
liturgy in colonial Mexico / Jaime Lara. Notre Dame, Indiana : University of Notre Dame
Press, 2008. - X, 372 str. : ilustr. ; 26 x 28
cm
ISBN 978-0-268-03379-8
II 90147
COBISS.SR-ID 36882447
689
LASTRA, Yolanda
Adoring the saints : fiestas in Central
Mexico / Yolanda Lastra, Dina Sherzer, Joel
Sherzer. - 1st ed. - Austin : University of
Texas Press, 2009. - 211 str. : ilustr. ; 23
cm. - (The William & Bettye Nowlin series in
art, history and culture of the western
hemisphere)
II 90138
COBISS.SR-ID 36693007
691
LAYTON McKenzie, Doris
What works in corrections : reducing the
criminal activities of offenders and
delinquents / Doris Layton MacKenzie. Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
- X, 390 str. : graf. prikazi ; 23 cm
ISBN 978-0-521-80645-9 (pl.)
II 90066
COBISS.SR-ID 1024188065
692
LAYTON, Robert, 1944The anthropology of art / Robert Layton.
- 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge
University Press, 1991. - XIII, 258 str. :
ilustr. ; 23 cm
ISBN 0-521-36894-4
II 90837
COBISS.SR-ID 37158671
693
LAYTON, Robert, 1944An introduction to theory in anthropology
/ Robert Layton. - Reprinted ed. - Cambridge
[etc.] : Cambridge University Press, 1998. XI, 241 str. ; 22 cm
ISBN 0-521-6201-X
ISBN 978-0-292-71980-4
II 90772
COBISS.SR-ID 37162255
LAUB, Thomas J.
After the fall : German policy in occupied
France : 1940-1944 / Thomas J. Laub. - Oxford
[etc.] : Oxford University Press, 2010. - XIV,
330 str. : ilustr. ; 24 cm
690
II 90796
COBISS.SR-ID 37173775
694
LAW and ethnic plurality : socio-legal
perspectives / edited by Prakash Shah. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. VIII, 239 str. : tabele ; 24 cm. (Immigration and asylum law and policy in
Europe ; Vol 13)
LEAMNSON, Robert
Thinking about teaching and learning :
developing habits of learning with first year
college and university students / Robert
Leamnson. - 1st ed. - Sterling : Stylus, 1999.
- XI, 169 str. ; 23 cm
ISBN 978-90-04-16245-7
ISBN 1-57922-013-4 (broš.)
II 88936
COBISS.SR-ID 36335887
695
II 91065
COBISS.SR-ID 512072535
699
LAWRANCE, Alan
China since 1919 - Revolution and reform :
a sourcebook / Alan Lawrance. - London
[etc.] : Routledge, 2004. - XXVI, 285 str. :
geogr. karte ; 25 cm
LEE, Moosung
How do small states affect the future
development of the E.U. / Moosung Lee. - New
York : Nova Science, 2006. - XVI, 234 str. ;
24 cm
ISBN 0-415-25141-9
ISBN 1-59454-815-3
II 90073
COBISS.SR-ID 36831247
696
LAWRENCE, Jon
Electing our masters : the hustings in
British politics from Hogarth to Blair / Jon
Lawrence. - Oxford : Oxford University Press,
2009. - XIV, 328 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-955012-8
II 90141
COBISS.SR-ID 175199500
700
LEEBAERT, Derek
To dare and to conquer : special operations
and the destiny of nations, from Achilles to
Al Qaeda / Derek Leebaert. - 1st ed. - New
York : Back Bay Books, 2006. - VII, 671 str. :
geografske karte ; 23 cm
ISBN 978-0-316-01423-6
697
LEADING-edge messenger RNA research
communications / Martin H. Ostrovskiy, editor.
- New York : Nova Science Publishers, 2007. XIII, 248 str. : ilustr. ; 27 cm
ISBN 978-1-60021-489-9
II 90574
COBISS.SR-ID 36994575
II 88943
COBISS.SR-ID 36342031
698
II 90124
COBISS.SR-ID 36881167
701
LEJANO, Raul P.
Frameworks for policy analysis : merging
text and context / Raul P. Lejano. - New York
[etc.] : Routledge, 2006. - IX, 269 str. :
ilustr. ; 23 cm
ISBN 0-415-95275-1
II 89302
COBISS.SR-ID 36495631
702
LEM, Stanisław
Cyberiada : [bajki robotów] / Stanisław
Lem. - 1. wyd. - Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1967. - 340 str. ; 21 cm
I 62081
COBISS.SR-ID 37168399
703
LEM, Stanisław
Głos Pana ; Kongres futurologiczny /
Stanisław Lem. - 3. wyd. - Kraków :
Wydawnictwo literackie, 1978. - 314 str. ; 21
cm
I 62082
COBISS.SR-ID 37408783
ISBN 978-5-7510-0471-2
704
LEMERT, Charles C., 1937Durkheim's ghosts : cultural logic and
social things / Charles Lemert. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2006. - X, 294
str. ; 23 cm
ISBN 978-0-521-84266-2
II 88945
COBISS.SR-ID 36404751
705
ISBN 1-59451-101-2
706
LEONHARD, Wolfgang, 1921Am Vorabend einer neuen Revolution? : die
Zukunft des Sowjetkommunismus / Wolfgang
Leonhard. - München : Wilhelm Heyne Verlag,
1977. - 478 str. ; 18 cm. - (Heine-Buch ;
7046)
ISBN 3-453-00765-4
I 62286
COBISS.SR-ID 37371151
I 61507
COBISS.SR-ID 36739599
708
LEWIS, Penney
Delayed prosecution for childhood sexual
abuse / Penney Lewis. - Oxford : Oxford
University Press, 2006. - XXXIV, 227 str. ; 24
cm. - (Oxford Monographs on Criminal Laws and
Justice)
ISBN 978-0-19-928228-9
LENSKI, Gerhard
Ecological-evolutionary theory / Gerhard
Lenski : principles and applications. Boulder : Paradigm publishers, 2005. - XV, 253
str. : ilustr. ; 23 cm
II 90798
COBISS.SR-ID 37169679
LËVOČKIN, Ivan Vasil'evič
Очерки по истории русской рукописной
книги
XI-XVI вв. / И. В. Лëвочкин. - Москва :
Пашков дом, 2009. - 262 стр., [16] стр. с
таблама ; 20 cm
707
II 88901
COBISS.SR-ID 36402959
709
LEWIS, Vicky
53 interesting ways to supervise student
projects, dissertations and theses / Vicky
Lewis, Sue Habeshaw. - Bristol : Technical and
Educational Services, cop. 1997. - 172 str. :
graf. prikazi ; 22 cm. - (Interesting ways to
teach)
ISBN 0-947885-92-7
I 62073
COBISS.SR-ID 2665033
710
LI Mun Ën
Между жизнью и культурой :
философско-эстетический проект М. М.
Бахтина /
Ли Мун Ëн. - Санкт-Петербург : Европейский
университет в Санкт-Петербурге, 2008. - 142
str. ; 21 cm
ISBN 978-5-94380-075-7
I 61292
COBISS.SR-ID 36585999
711
LIBERMAN, Kenneth
Husserl's criticism of reason : with
ethnomethodological specifications / Kenneth
Liberman ; foreword by George Psathas. Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2007. XVIII, 192 str. ; 24 cm
LIFŠIC, Mihail
Либерализм и демократия : философские
памфлеты / Мих. Лифшиц ; [составление,
предисловие В.Г. Арсланов]. - Москва :
Искусство-XXI век, 2007. - 333 стр. :
портрет ; 20 cm. - (Философские тетради)
ISBN 978-0-7391-1118-5
ISBN 978-5-98051-043-5
II 89307
COBISS.SR-ID 36556303
712
I 61290
COBISS.SR-ID 36588815
716
LIBRARIES and librarianship in the Czech
Republic / [compiled by Eva Marvanová in
co-operation with Jarmila Burgetová ... et al.
; translation Ota Brídl]. - 2nd updated ed. Prague : National Library of the Czech
Republic, 2009. - 79 str. : ilustr. u bojama ;
17 x 23 cm
LIGHT, Greg
Learning and teaching in higher education :
the reflective professional / Greg Light and
Roy Cox. - London : Paul Chapman, 2001. - IX,
277 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-80-7050-572-4 (broš.)
II 91066
COBISS.SR-ID 37235727
Ид 4731
COBISS.SR-ID 249931015
ISBN 0-8108-4085-5
LIM, Elvin T., 1976The anti-intellectual presidency : the
decline of presidential rhetoric from George
Washington to George W. Bush / Elvin T. Lim. Oxford : Oxford University Press, 2008. XVIII, 178 str. : graf.prikazi ; 24 cm
ISBN 978-0-19-534264-2
714
LIBRARY Systems Seminar (27 ; 2004 ; Bern)
Cross language applications and the web,
Swiss National Library, Bern, 2-4 April 2003 /
27th Library Systems Seminar ; edited by
Genevieve Clavel-Merrin & Valérie Rey. - Bern
: Swiss National Library ; Prague : State
Technical Library, 2004 (Prague : MTT). - 200
str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 3-033-00220-X
II 91365
COBISS.SR-ID 28570978
717
713
LIBRARIES, museums, and archives. Lanham, Maryland : The Scarecrow Press, 2002
II 90774
COBISS.SR-ID 37160975
ISBN 0-7619-6553-X
II 89407
COBISS.SR-ID 36574735
The LIMBOURG brothers : reflections on
the origins and the legacy of three
illuminators from Nijmegen / edited by Rob
Dückers, Pieter Roelofs. - Laiden [etc.] :
Brill, 2009. - 216 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-90-04-17512-9
II 91116
COBISS.SR-ID 37230863
715
718
719
LITTMANN, Mark
Totality / Mark Littmann, Fred Espenak, Ken
Willcox. - Oxford : Oxford University Press,
2008. - XV, 341 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-953209-4
II 90580
COBISS.SR-ID 37018639
720
ISBN 978-0-19-923373-1
721
LLEWELYN, John
Margins of religion : between Kierkegaard
and Derrida / John Llewelyn. - Bloomington :
Indiana University Press, 2009. - XIV, 470
str. ; 24 cm. - (Studies in Continental
thought)
ISBN 978-0-253-35259-0
II 89336
COBISS.SR-ID 36544783
722
LLOYD, Richard D., 1967Neo-bohemia : art and commerce in the
postindustrial city / Richard Lloyd. - London
: Routledge, 2006. - XII, 295 str. : ilustr. ;
24 cm
ISBN 978-0-415-95181-4
II 88898
COBISS.SR-ID 36403215
II 90455
COBISS.SR-ID 36993551
725
LÓPEZ-Calvo, Ignacio
Imaging the Chinese in Cuban litereture and
culture / Ignacio Lopez-Calvo. - Gainesville
[etc.] : University Press of Florida, 2008. XII, 227 str. ; 24 cm
LIVING classics. - Oxford : Oxford
University Press, 2009
II 91532
COBISS.SR-ID 37403663
LOON, Hendrik Van
Von Columbus bis Coolidge : werdegang eines
weltteils / Hendrik Van Loon. - Berlin :
Rudolf Mosse Buchverlag, 1929. - 312 str. :
crteži ; 24 cm
723
ISBN 978-0-8130-3240-5
II 89400
COBISS.SR-ID 36574991
726
LOW, Morris
Science, technology and society in
contemporary Japan / Morris Low, Shigeru
Nakayama, Hitoshi Yoshioka. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1999. - XIII, 226
str. ; 24 cm. - (Contemporary Japanese
society)
ISBN 0-521-65425-4
II 89112
COBISS.SR-ID 173617932
727
LU, Catherine, 1969Just and unjust interventions in world
politics : public and private / Catherine Lu.
- New York [etc.] : Palgrave Macmillan, 2006.
- X, 213 str. ; 22 cm. - (Global issues series
/ Palgrave Macmillan)
ISBN 978-1-4039-8947-5
ISBN 1-4039-8947-8
LOEHLIN, James N.
Chekhov : the Cherry orchard / James N.
Loehlin. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2006. - XI, 248 str. : ilustr. ; 22 cm.
- (Plays in production)
ISBN 978-0-521-53330-0
II 90803
COBISS.SR-ID 37173263
724
II 90163
COBISS.SR-ID 36797199
728
LYRIK des expressionistischen Jahrzehnts :
von den Wegbereitern bis zum Dada / Einleitung
von Gottfried Benn. - München : DTV, 1962
I 62289
COBISS.SR-ID 37371663
729
MACKINNON, David Peter, 1954Introduction to statistical mediation
analysis / David P. MacKinnon. - New york :
Lawrence Erlbaum Associates, 2008. - X, 477
str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm + 1
elektronski optički disk (CD ROM). (Multivariate applications book series)
ISBN 978-0-8058-3974-6
II 89647
COBISS.SR-ID 36658191
730
MADIGAN, Kevin, 1960The passions of Christ in high-medieval
thought : an essay on christological
development / Kevin Madigan. - Oxford : Oxford
University Press, 2007. - 145 str. ; 24 cm. (Oxford studies in historical theology)
ISBN 978-0-19-532274-3
II 89308
COBISS.SR-ID 36546575
731
MADŽUNKOV, Mitko
Родното место на литературата : есеи /
Митко Маџунков. - Скопје : Македонска
академија на науките и уметностите, 2008. 515 стр. ; 24 cm
ISBN 978-608-203-008-1 (брош.)
II 88919
COBISS.SR-ID 73375754
732
MAHON, Denis
Guercino : master painter of the Baroque /
Denis Mahon ; with contributions by Andrea
Emiliani, Diane De Grazia, Sybille
Erbert-Schifferer. - Washington : National
Gallery of Art, 1992. - 315 str. : ilustr. ;
28 cm
ISBN 0-89468-167-2
III 8538
COBISS.SR-ID 36585487
MAKEDONSKA akademija na naukite i
umetnostite (Skopje)
Преглед на изданијата : 1998-2007 /
Македонска академија на науките и
уметностите ; [уредувачки одбор Крум
Томовски, Владимир Серафимовски, Лидија
Симовска]. - Скопје : Македонска академија на
науките и уметностите, 2007 (Скопје :
Македонска ризница). - 467 стр. ; 24 cm
ISBN 978-9989-101-84-7 (брош.)
II 89380
COBISS.SR-ID 70635530
734
MAKEDONSKA akademija na naukite i
umetnostite
(Skopje)
Пристапни предавања, прилози и
библиографија на новите членови на
Македонската академија на науките и
уметностите. - Скопје : Македонска академија
на науките и уметностите, 1969-2008. - knj. ;
24 cm
Књ. 16: 2008. - 234 стр.
II 12205
COBISS.SR-ID 23139343
735
MAKEDONSKO-ruskiot naučen sobir
"Makedonija I ruskata politika na Balkanot od
Berlinskiot kongres do Prvata svetska vojna"
(2004 ; Ohrid)
Македонија и руската политика на Балканот
од Берлинскиот конгрес до Првата светска
војна: материјали од Македонско-рускиот
научен собир ["Македонија и руската политика
на Балканот од Берлинскиот конгрес до
Првата светска војна"] одржан во Охрид на 27
и 28. 2004 / [организационен одбор Блаже
Ристовски ... и др.]. - Скопје : Македонска
академија на науките и уметностите, 2008
(Куманово : Македонска ризница). - 236 стр. ;
24 cm
ISBN 978-608-203-011-1
733
II 88910
COBISS.SR-ID 73424394
736
MAKING cities work : the role of local
authorities in the urban environment / Richard
Gilbert [et al.]. - London : Earthscan,
[1996]. - XIII, 203 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 1-85383-354-1
II 91458
COBISS.SR-ID 152623372
MALLAT, Chibli
Introduction to Middle Eastern law / Chibli
Mallat. - Oxford : Oxford University Press,
2007. - XXVIII, 455 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-19-923049-5
737
II 88923
COBISS.SR-ID 36334351
742
MAKING sense of the Vietnam wars : local,
national and transnational perspectives /
edited by Mark Philip Bradley and Marylin B.
Young. - Oxford : Oxford University Press,
2008. - XI, 318 str. ; 24 cm. (Reinterpreting history)
MALOMED, Boris A.
Soliton management in periodic systems /
Boris A. Malomed. - New york : Springer, 2006.
- XII, 180 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-0-19-531513-4
ISBN 978-0-387-25635-1
II 90136
COBISS.SR-ID 36829199
738
MAKSIMOVIĆ, Vojislav
Стари српски писци / Војислав Максимовић.
- Србиње : Српско просвјетно и културно
друштво "Просвјета" ; Пале : Филозофски
факултет Српско Сарајево, 2000 (Пале :
Српска
štampa). - 286 str. ; 24 cm. - (Библиотека
Огледи и студије ; књ. 1)
II 90981
COBISS.SR-ID 83151116
739
MALÁ galerie autoru československého
spisovatele / [předmluvu napsal Miloš Pohorský
; literární medailóny Pavel Kosatík ; autorem
fotografií je Vladimir Opletal ; ilustrací
Vladiír Komárek]. - V Praze : Českoslovnský
spisovatel, 1989. - 388 str. : ilustr. ; 31 cm
ISBN 80-202-0060-6
III 8981
COBISS.SR-ID 14677760
740
MALINKOVIČ, Vladimir, 1940Три революции и две перестройки :
этюды на темы советской истории / Владимир
Малинкович. - Москва : ИГПИ, 2008. - 367 стр.
; 22 cm
ISBN 978-5-89793-036-4
I 61286
COBISS.SR-ID 36584975
741
II 89654
COBISS.SR-ID 36658703
743
MANAGING Cyber Threats : issues,
approaches and challenges / edited by Vipin
Kumar, Jaideep Srivastava, Aleksandar
Lazarević. - New York : Springer, 2005 (USA).
- XVII, 330 str. : graf. prikazi ; 24 cm. (Massive Computing)
ISBN 978-0-387-24226-2 (karton)
II 90559
COBISS.SR-ID 129214476
744
Naučni skup MANASTIR Kalenić - u susret
šestoj stogodišnjici (2008 ; Kalenić)
Научни скуп Манастир Каленић - у сусрет
шестој стогодишњици, Каленић, 5-6. октобар
2008. године : примљено на V скупу
Одељења историјских наука САНУ, одржаном
27. маја 2009. године / уредник Јованка
Калић. - Београд : САНУ, Одељење историјских
наука ; Kragujevac : Eparhija šumadijska, 2009
(Beograd : Čigoja štampa). - 172 str., [62]
str. s tablama : ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-86-7025-496-8 (САНУ)
III 8961
COBISS.SR-ID 171547916
745
MAŃCZAK, Witold
Linguistique générale et linguistique
indo-européenne / Witold Mańczak. - Kraków :
Polska akademia umiejętności [etc.], 2008. 162 str. : tabele ; 24 cm
MARCISZUK, Piotr
Literatura, filozofia, mit : [Leśmian,
Schulz, Gombrowicz, Tokarczuk, Kosiński,
Heideger, Mann, Koestler] / Piotr Marciszuk. Warszawa : Stentor, 2008. - 189 str. ; 21 cm
ISBN 978-83-60183-69-4
ISBN 978-83-61245-14-8
II 90156
COBISS.SR-ID 36844815
746
I 61363
COBISS.SR-ID 36525839
750
MANDEL, Robert
Global threat : target-centered assesment
and management / Robert Mandel. - Westport
[etc.] : Praeger, 2008. - XII, 147 str. ; 25
cm
MARDEN, Albert
Outer circles : an introduction to
hyperbolic 3-manifolds / A. Marden. Cambridge : Cambridge University Press, 2007.
- XVII, 427 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-0-313-35845-6
ISBN 978-0-521-83974-7
II 90085
COBISS.SR-ID 36867087
747
MANKIW, Gregory N.
Osnove ekonomije / N. Gregory Mankiw ;
[prevodioci Kristina Kruhak ... [et al.]. - 3.
izd. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola
ekonomije i menadžmenta, 2006 ([s.l.] :
Grafotisak). - XLII, 847 str. : ilustr. ; 26
cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
ISBN 953-246-020-9 (Mate)
II 89561
COBISS.SR-ID 15461126
II 88699
COBISS.SR-ID 36320783
751
MARQUARDT, Justus
Metadatendesign zur Integration von Online
Analytical Processing in das Wissensmanagement
/ Justus Marquardt. - Hamburg : Verlag Dr.
Kovač, 2008
ISBN 978-3-8300-3598-5
I 60978
COBISS.SR-ID 36277007
752
748
MARCHIGIANI, Elena
Verso un progetto di territorio : immagini
per Monfalcone e il Mandamento goriziano /
Elena Marchigiani. - Trieste : EUT, 2009. 205 str. : ilustr. ; 25 cm
MARSHALL, Peter, 1964The Reformation / Peter Marshall. Oxford : Oxford University Press, 2009. - XII,
153 str. : ilustr. ; 17 cm. - (A very short
introduction ; 213)
ISBN 978-88-8303-259-2
ISBN 978-0-19-923131-7
II 90599
COBISS.SR-ID 176821260
749
I 61517
COBISS.SR-ID 36685327
753
MARTÍN Moreno, Francisco, 1946Sebastián / según Francisco Martín Moreno.
- 1a ed. - México : Aguilar, 2004. - 311 str.,
[16] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm
ISBN 968-19-1470-8
II 90609
COBISS.SR-ID 36976143
754
MARTINELI, Alberto
Modernizam : proces modernizacije / Alberto
Martineli ; prevela s italijanskog Vesna
Kilibarda. - Podgorica : CID, 2010 (Beograd :
Birograf Comp). - 212 str. ; 21 cm. (Biblioteka Politea)
ISBN 978-86-495-0415-8 (broš.)
I 61945
COBISS.SR-ID 16175888
755
MATSUO, Basho, 1644-1694
A haiku journey : Basho's Narrow road to
a far province / translated by Dorothy Britton
; illustrations by Shiro Tsujimura. - 1st
trade pbk ed. - Tokyo [etc.] : Kodnsha
International, 2002. - 124 str. : ilustr. ; 20
cm
ISBN 4-7700-2858-X
I 62084
COBISS.SR-ID 37169423
758
MATSUO, Basho, 1644-1694
The narrow road to the deep north and
other travel sketches / Basho ; translated
from Japanese with an introduction by Nobuyuki
Yuasa. - London : Penguin Books, [s. a.]. 167 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Penguin
classics)
ISBN 978-0-14-044185-7
MARUYAMA, Masao, 1914-1996
Thought and behaviour in modern Japanese
politics / Masao Maruyama ; edition by Ivan
Morris. - Expanded ed. - London [etc.] :
Oxford University Press, 1969. - XVII, 407
str. ; 23 cm
ISBN 978-1-59740-083-1
II 89082
COBISS.SR-ID 36488719
756
MATLINA, Slava Grigor'evna
Публичная библиотека : пути
инновационного развития : избранное / С. Г.
Матлина. - Санкт-Петербург : Профессия,
2009. - 390 стр. ; 21 cm
ISBN 978-5-93913-183-4
Ид 4724
COBISS.SR-ID 36805135
I 41760
COBISS.SR-ID 36501263
MAURON, Charles
Mallarmé / Charles Mauron. - Paris : Seuil,
1979. - 189 str. : ilustr. ; 18 cm. (Écrivains de toujours ; 67)
I 60984
COBISS.SR-ID 36305679
760
MAY, Thomas
Bioethics in a liberal society / Thomas
May. - Baltimore : The Johns Hopkins
University Press, 2002
ISBN 978-0-8018-9282-0
II 91205
COBISS.SR-ID 37307407
757
759
761
MCCLANAN, Anne
Representations of early byzantine
empresses : image and empire / Anne McClanan.
- New York : Palgrave Macmillan, 2002. - XVI,
282 str. : ilustr. ; 22 cm. - (The new
Middle Ages)
ISBN 1-869857-73-9
ISBN 0-312-29492-1
II 89644
COBISS.SR-ID 514286999
762
MCGEE, Timothy J.
The ceremonial musicians of late medieval
Florence / Timothy J. McGee. - Bloomington
[etc.] : Indiana University Press, 2009. XVIII, 324 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-253-35304-7
II 89680
COBISS.SR-ID 36626703
MCSHARRY, Katherine
A joycean scrapbook : from the National
Library of Ireland / compiled by Katherine
McSharry. - Wicklow : Wordwell, 2004. - IX,
136 str. : ilustr. ; 21 x 26 cm
I 62107
COBISS.SR-ID 37171471
767
MEDIA and politics in Japan / edited by
Susan J. Pharr and Ellis S. Krauss. - Honolulu
: University of Hawai'i Press, 1996. - XV,389
str. ; 23 cm
ISBN 0-8248-1761-3
II 89120
COBISS.SR-ID 173611788
768
763
MCGOWAN, Matthew M.
Ovid in exile / Matthew M. McGowan. Leiden : Brill, 2009
MEDIA and the apocalypse / edited by
Kylo-Patrick R. Hart and Annette M. Holba. New York [etc.] : Peter Lang, 2009. - XIV, 209
str. ; 23 cm
ISBN 978-90-04-17076-6
ISBN 978-1-4331-0419-0
II 91520
COBISS.SR-ID 37422095
764
MCLEAN, Sheila A.M.
Impairment and disability / Sheila A.M.
McLean, Laura Williamson. - London :
Routledge, 2007
765
MCREYNOLDS, L.
Imitations of life / L. McReynolds. - s.l.
: DUP, 2002
II 91537
COBISS.SR-ID 211205639
769
MEDICAL anthropology : contemporary theory
and method / edited by Carolyn F. Sargent and
Thomas M. Johnson. - New York : Praeger, 1990.
- VI, 557 str. ; 24 cm
ISBN 0-275-93753-4
ISBN 978-1-84472-040-8
II 91208
COBISS.SR-ID 37306639
II 91547
COBISS.SR-ID 37416207
II 90802
COBISS.SR-ID 37169935
770
MEDVEDEV, Roj, 1925Владимир Путин : четыре года в Кремле /
Рой Медведев. - Москва : Время, 2004. - 654
стр. ; 21 cm. - (Серия Диалог / Время)
ISBN 5-94117-080-7
766
I 61533
COBISS.SR-ID 125217804
771
MEDVEDEV, Roj
Владимир Путин / Рой Медведев. - 2. изд. Москва : Молодая гвардия, 2008. - 685,
[16] стр. с таблама ; 21 cm. - (Жизнь
замечательных людей : биография
продолжается : сер. биогр. ; вып. 7)
ISBN 978-5-235-03088-6
I 61304
COBISS.SR-ID 36591631
772
MEĐUNARODNA konferencija BAM (2 ; 2008 ;
Sarajevo)
Evropske smjernice za saradnju biblioteka,
arhiva i muzeja : promocija usluga za korisnike :
zbornik radova / 2. međunarodna konferencija
BAM 2008, 21.-22. novembra 2008, Sarajevo =
European guidelines for cooperation libraries,
archives and museums : user services promotion :
conference proceedings / 2nd International
Conference BAM 2008, 21st-22nd November
2008, Sarajevo ; [urednice zbornika Lejla Kodrić,
Nataša Milićević, Biserka Sabljaković]. - Sarajevo
: Asocijacija informacijskih stručnjakabibliotekara, arhivista i muzeologa = Association
of Information Professionals-Librarians,
Archivists and Museologists, 2010. - 145 str.
; 30 cm
MELANCON, Michael S., 1940From the head of Zeus : the Petrograd
Soviet's rise and first days, 27 February - 2
March 1917 / Michael Melancon. - Pittsburgh :
Centar for Russian and East European Studies,
2009. - 75 str. - (The Carl Beck papers in
Russian & East European studies ; no. 2004, ISSN
0889-275X)
II 91509
COBISS.SR-ID 174930956
776
MENDEZ Sainz, Eloy
Arguitectura nacionalista / Eloy Mendez
Sainz. - Barcelona : Francese Carbonell, 2004
ISBN 2004
I 61831
COBISS.SR-ID 36978447
777
MENDOLA, Joseph
Anti-externalism / Joseph Mendola. - Oxford
: Oxford University Press, 2008. - 351 str. ;
24 cm
ISBN 978-0-19953499-9
II 89311
COBISS.SR-ID 36544527
778
ISBN 978-9958-9934-1-1
Ид 4732
COBISS.SR-ID 18433798
773
MEHRINGER, Hans Georg
Das grosse Problem : ein Roman um den
Wunschtraum der Menschheit / von Hans Georg
Mehringer. - Trier : Helmut Günter, 1956. 272 str. ; 19 cm
I 62229
COBISS.SR-ID 37353487
Р Ир 533 б
Ир 533 а
COBISS.SR-ID 29735183
779
774
MEISEL, Martin
How plays work : Reading and performance /
Martin Meisel. - Oxford [etc.] : Oxford
University Press, 2007. - XII, 276 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-921549-2 (karton sa omotom)
II 89342
COBISS.SR-ID 245190407
MERHAUT, Jaroslav
Veliki češko-hrvatski rječnik : za
praktičnu školsku uporabu = (Česko-chrovatský
slovník) / sastavio Jaroslav Merhaut. - Zagreb
: Grafika, [s. a.]. - 596 str. : autorova
slika ; 17 cm
775
MERZ, Jörg Martin
Pietro da Cortona and Roman Baroque
architecture / Jörg Martin Merz ;
incorporating a draft by the late Anthony
Blunt. - New haven : Yale University Press,
2008. - XII, 362 str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 978-0-300-11123-1
III 8654
COBISS.SR-ID 36648207
780
MES, Tom, 1974The midnight eye guide to new Japanese
film : [reviews of 97 films, profiles of 20
contemporary filmmakers] / Tom Mes and Jasper
Sharp ; foreword by Hideo Nakata. - Berkeley :
Stone Bridge Press, 2005. - XIV, 365 str. :
ilustr. ; 23 cm
METTRAUX, Guénaël
Pravo komandne odgovornosti / Guénaël
Mettraux ; [prevod Amira Sadiković]. Sarajevo : Fond otvoreno društvo Bosna i
Hercegovina ; [Beograd] : Fond za humanitarno
pravo Srbija, 2010 (Sarajevo : Muller). XXIII, 306 str. ; 24 cm
ISBN 1-880656-89-2
ISBN 978-9958-749-08-7
I 89115
COBISS.SR-ID 36498191
781
МЕСТО России в Европе и Азии : сборник
научных трудов / [редактор Дюла Свак]. Москва [etc.] : ИНИОН РАН, 2010. - 297 стр.
; 21 cm
ISBN 978-5-248-00553-6
I 61528
COBISS.SR-ID 176473100
782
MEŠTROVIĆ, Romeo, 1960Privalov Spaces on the Unit Disk : research
monograph / edited by Romeo Meštrović, Žarko
Pavićević. - 1. ed. - Podgorica : University
of Montenegro, Faculty of Science, Department
of Mathematics, 2009. - 142 str. : slike
autora ; 25 cm
ISBN 978-9940-551-00-1
II 90738
COBISS.SR-ID 15118608
785
MEURS, Mieke
Declining Secondary Enrollment in Albania :
What drives household decisions? / Mieke Meurs
... [et al.]. - Pittsburgh : Center for
Russian and East European Studies, 2009. (The Carl Beck papers, ISSN 0889-275X ; no.
2003)
II 91508
COBISS.SR-ID 174934028
786
MEXICAN history : a primary source
reader / edited by Nora E. Jaffary, Edward W.
Osowski, Susie S. Porter. - Boulder : Westview
Press, 2010. - XXI, 456 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-8133-4334-1
783
МЕТОДИ за хармонизација на националното
законодавство со правото на Европска унија :
зборник од научната расправа одржана во
Скопје на 2 април 2008 година : книга 2 /
[уредувачки одбор Владо Камбовски, Трајан
Бендевски, Гале Галев]. - Скопје : Македонска
академија на науките и уметностите, 2008. 421 стр. ; 24 cm
ISBN 978-608-203-009-8
II 89686/2
COBISS.SR-ID 73290762
II 89751
COBISS.SR-ID 17681926
784
II 90770
COBISS.SR-ID 37162511
787
MEŽDUNARODNA naučna konferecija Balkanite
- ezik, istorija, kultura (2007 ; Veliko T"rnovo)
Балканите - език, история, култура :
международна научна конфереция 13-15 април
2007 г. = The Balkans - languages,
history, cultures : international conference
13-15 april 2007 / [отговорен редактор
Красимира Мутафова]. - Велико Търново :
Универзитетско издателство "Св. св. Кирил и
Методий" = University press "St. Cyril and
St. Methodius", 2008. - 502 стр. : илустр. ;
23 cm
ISBN 978-954-524-636-4
II 89665
COBISS.SR-ID 36663823
788
МЕЖДУНАРОДНОЕ гуманитарное право и
новые вызовы мировому порядку : сборник
обзоров и рефератов. - Москва : ИНИОН РАН,
2009. – 192 стр. ; 21 цм
ISBN 978-5-248-00498-0
I 61370
COBISS.SR-ID 36525583
789
MICHELETTI, Michele
Political virtue and shopping :
individuals, consumerism, and collective
action / Michele Micheletti. - New York :
Palgrave Macmillan, 2003. - XIV, 247 str. :
graf. prikazi, tabele ; 22 cm
ISBN 1-4039-6133-6
II 90777
COBISS.SR-ID 37139983
790
791
MICROMEDIA and corporate learning :
proceedings of the 3rd International
microlearning 2007 conference / ed.: Martin
Lindner, Peter A. Bruck. - Innsbruck :
Innsbruck University Press, 2007. - 245 str. :
ilustr. ; 22 cm. - (Conference Series)
ISBN 978-3-902571-09-0
II 89661
COBISS.SR-ID 36444943
792
MILLER, Keith
St Peter's / Keith Miller. - Cambridge,
Mass. : Harvard University Press, 2007
ISBN 978-0-674-02489-6
I 62080
COBISS.SR-ID 37198351
ISBN 978-99938-757-8-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 1360664
794
MILOV, Leonid Vasil'evič
По следам ушедших эпох : статьи заметки /
Л. В. Милов. - Москва : Наука, 2006. - 729
стр., [1] стр. са ауторовом сликом : факс.,
табеле ; 22 cm
ISBN 5-02-035129-6
MICHNA, Hans-Achim
Landesausländerbeauftragte im Föderalismus
: Stellung und Bedeutung in der
Integrationspolitik / Hans-Achim Michna. Marburg : [s. n.], 2008. - X, 251 str. ; 21 cm
I 61828
COBISS.SR-ID 36985871
MILOŠEVIĆ, Zoran
Свет без Запада : прилог проучавању
политичких процеса у свету и у Србији / Зоран
Милошевић. - Слобомир [тј.] Бијељина :
Слобомир П Универзитет, 2010 (Београд :
Еселоге). - 158 стр. ; 21 цм
793
II 89379
COBISS.SR-ID 171055628
795
MINEAR, Richard H.
Victors' Justice : the Tokyo War Crimes
Trial / Richard H. Minear. - Reprinted. - Ann
Arbor : Center for Japanese Studies,
University of Michigan, 2001. - XXIII, 229
str., [8] str. pril. : ilustr. ; 23 cm. (Michigan classics in Japanese studies ; no.
22)
ISBN 1-929280-06-8 (pbk.)
II 89101
COBISS.SR-ID 41555298
796
МИНИСТАРСТВО војно : 1879-1916 : зборник
докумената / приредио Славко Бурзановић ;
[уредник Драган К. Вукчевић]. - Подгорица :
ЦИД, 2010 (Београд : Бирограф комп). - 572
стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека
Свједочанства / ЦИД, Подгорица)
ISBN 978-86-495-0404-2 (картон)
II 89811
COBISS.SR-ID 15061264
797
MIRDITA, Zef
Vlasi : starobalkanski narod : (od
povijesne pojave do danas) / Zef Mirdita. Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2009.
- 350 str. ; 25 cm
ISBN 978-953-6324-83-5
II 91137
COBISS.SR-ID 37268751
ISBN 978-608-203-014-2 (брош.)
798
A MIRROR of nature : Nordic landscape
painting, 1840-1910 : [a mutual exhibition
between the national galleries in Scandinavia]
Ateneum Art Museum, Helsinki,
Natioanlmuseum, Stockholm, The Nationala
Museum of Art, Architecture and Sesign, Oslo,
The Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis,
Statens Museum for Kunst, Copenhagen / [editors
Leena Athola-Moorhouse, Frode Ernst
Haverkamp, Torsten Gunnarson]. - Copenhagen :
Statens Museum for Kunst, 2006. - 312 str. :
ilustr. ; 28 x 31 cm
ISBN 87-90096-63-0
III 8658
COBISS.SR-ID 36615695
MIŠESKA-Tomik, Olga
Македонските клитики во балканското
окружение / Олга Мишеска Томиќ. - Скопје :
Македонска академија на науките и
уметностите,
2008. - 103 стр. ; 24 cm
799
II 89371
COBISS.SR-ID 74379786
801
MITCHELL, Alexandre G., 1974Greek vase-painting and the origins of
visual humour / Alexandre G. Mitchell. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press,
2009. - xxiv, 371 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-521-51370-8
II 91129
COBISS.SR-ID 37230351
802
MIZUTA Lippit, Noriko
Japanese women writers : twentieth century
short fiction / Noriko Mizuta Lippit, Kyoko
Iriye Selden. - New York : M. E. Sharke, 1991
ISBN 978-0-87332-859-3
MISIRKOV, Krste Petkov
Собрани дела. 3, Национално-политичка
публицистика : (1910-1926) / Крсте П.
Мисирков
; подготовка Блаже Ристовски ; соработник
Биляна Ристовска-Јосифовска. - Скопје :
Македонска академија на науките и
уметностите,
2008. - VI, 403 str., [2] lista s autorovim
slikama ; 23 cm
ISBN 978-608-203-001-2 (брош.)
II 81174/3
COBISS.SR-ID 72440842
II 89052
COBISS.SR-ID 173611532
803
MLADENOVA, Marija
Библиотекознанието в България от
освобождението до средата на 40-те години на
XX век : история, теория, практика /
Мария Младенова. - 1. изд. - София : За
буквите - O писменех, 2007. - 315 str. :
portreti ; 23 cm
ISBN 978-954-8887-26-7
800
Ид 4712
COBISS.SR-ID 36198927
804
MLADENOVA, Marija
Универсална десетична класификация :
структура и методика на класифициране :
лекционен курс / Мария Младенова. - 1. изд.
- София : Квазар, 2003. - 159 стр. ; 19 cm
ISBN 954-8826-54-2
Ид 4716
COBISS.SR-ID 36377871
ISBN 978-0-295-98821-4
805
MLADENOVIĆ, Marijana T.
Uticaj globalne motivacione orjentacije i
percepcije bazičnih psihičkih potreba na
motivaciju za rad : doktorska disertacija /
Marijana T. Mladenović. - Beograd : [M. T.
Mladenović], 2009. - 218 listova : tabele ; 30
cm
РД 20814
COBISS.SR-ID 37129999
806
MLAĐENOVIĆ, Dragan R.
Тајна безакоња : увод у историју
антихришћанске завере / Драган Р.
Млађеновић. - Београд : Драслар партнер,
2010 (Београд : Драслар партнер). - 312 стр. ;
20 cm
ISBN 978-86-7614-154-8 (брош.)
I 61593
COBISS.SR-ID 174470412
807
MOBILI, Giorgio
Irritable bodies and postmodern subjects in
Pynchon, Puig, Volponi / Gorgio Mobili. - New
York : Peter Lang, 2008
ISBN 978-0-8204-9713-6
II 91516
COBISS.SR-ID 37423119
MODERNISM and the Middle East :
architecture and politics in the twentieth
century / edited by Sandy Isenstadt and
Kishwar Rizvi. - Seattle : University of
Washington Press, 2008. - X, 303 str. :
ilustr. ; 24 cm
808
II 90596
COBISS.SR-ID 36977679
809
MOGHADAM, Tabandeh
Weibliche Sexualität im Spannungsfeld von
Islamisierung und westlicher Moderne : eine
rekonstruktive Analyse von Biographien
iranischer Frauen in Deutschland / Tabandeh
Moghadam. - Berlin : Freie Universität, 2008.
- 397 str. ; 21 cm
I 62104
COBISS.SR-ID 37240079
810
MOKIENKO, Valerij Mihajlovič
Образы русской речи :
историко-этимологические очерки
фразеологии / В. М. Мокиенко. - 2-ое изд.,
испр. - Москва : Флинта [итд.], 2007. - 461 стр. ;
20 cm
ISBN 978-5-9765-0015-0 (Флинта)
ISBN 978-5-02-034541-6 (Наука)
I 61364
COBISS.SR-ID 36520719
811
MORI, Ogai, 1862-1922
The wild goose / Mori Ogai ; translated
with an introduction by Burton Watson. - Ann
Arbor : The University of Michigan, 1995. xiv, 166 str. ; 23 cm. - (Michigan monograph
series in Japanese studies ; no. 14)
II 89099
COBISS.SR-ID 36499983
812
MOSCO, Vincent
The laboring of communication : will
knowledge workers of the world unite? /
Vincent Mosco and Catherine McKercher. Lanham [etc.] : Lexington Books, 2008. - X,
259 str. ; 24 cm
ISBN 978-0-7391-1813-9
II 90797
COBISS.SR-ID 37141775
ISBN 0-8047-2646-9
813
MOSJAKIN, Aleksandr Georgievič, 1953За пеленой янтарного мифа : сокровища
в закулисье войн, революций, политики и
спецслужб / Александр Мосякин. - Москва :
РОССПЭН, 2008. - 614 стр., [104] стр. с
таблама : илустр. ; 22 cm
ISBN 978-5-8243-0951-5
II 89419
COBISS.SR-ID 36584719
814
MOULARD-Leonard, Valentine, 1972Bergson-Deleuze encounters : transcendental
experience and the thought of the virtual /
Valentine Moulard-Leonard. - Albany, NY :
State University of New York Press, 2008. - X,
197 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (SUNY
series in contemporary French thought)
ISBN 978-0-7914-7531-7
II 89301
COBISS.SR-ID 36557071
II 89083
COBISS.SR-ID 36502287
817
MURASAKI Shikibu
The tale of Genji / Murasaki Shikibu ;
translated with an introduction by Edward G.
Seidensticker. - Tokyo [etc.] : Tuttle
Publishing [etc.], 1976 (štampano 2008). - 2
knj. (xix, 1090 str.) : ilustr. ; 21 cm. (Tuttle classics)
ISBN 978-4-8053-0921-6 (kol. br.)
ISBN 978-4-8053-0919-3 (vol. 1)
ISBN 978-4-8053-0920-9 (vol. 2)
I 61245
COBISS.SR-ID 36503823
818
MURATA, Noboru
The japanese house : architecture and
interiors / photography by Noboru Murata ;
written by Alexandra Black. - Tokyo : Tuttle
Publishing, 2000. - 215 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-0-8048-3262-5
815
MULTISCALE optimization methods and
applications / edited by William W. Hager ...
[et al.]. - New York : Springer, 2006. - XVII,
407 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Nonconvex
optimization and its applications ; 82)
ISBN 978-0387-29549-7
II 88693
COBISS.SR-ID 36320527
MURAKAMI, Yasusuke
An anticlassical political-economic
analysis : a vision for the new century /
translated with an introduction by Yasusuke
Murakami. - Stanford : Stanford University
Press, 1996. - XXX, 476 str. : graf. prikazi ;
23 cm
816
II 89834
COBISS.SR-ID 36698127
819
MUSTAFA Imamović : 45 godina naučnog i
publicističkog rada : zbornik radova /
[redakcija] Jasmin Branković ... [etc.]]. Sarajevo [etc.] : Institut za istoriju, 2010.
- 367 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna
izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo ;
knj. 6)
ISBN 978-9958-649-04-2 (Institut za istoriju)
ISBN 978-9958-9230-1-2 (University Press)
II 90603
COBISS.SR-ID 18033670
820
NA krilima vremena
Na krilima vremena / izbor i prevod Dragica
Šreder = Auf den Flügeln der Zeit / Auswahl
und Übersetzung Dragica Schröder. - Banja Luka
; Beograd : Zadužbina "Petar Kočić" = Stiftung
"Petar Kočić", 2009 (Novi Sad : Budućnost). 212 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Prevodi =
Bibliothek Prevodi)
ISBN 1-4039-7052-1
I 61246
COBISS.SR-ID 12979254
ISBN 978-99955-31-16-4
I 61610
COBISS.SR-ID 1026584
NAPIER, Susan J.
Anime from Akira to Howl's Moving Castle :
experiencing contemporary Japanese animation /
Susan J. Napier. - Updated ed. - New York :
Palgrave Macmillan, 2005. - XVIII, 355 str.,
[16] str. ilustr. pril. ; 21 cm
821
825
NAKAGAMI, Kenji
The Cape and other stories from the
japanese ghetto / Kenji Nakagami. - Berkley :
Stone Bridge Press, 1999
NATIONAL Endowment for the Arts
(Washington)
National Endowment for the Arts : a
history : 1965-2008 / edited by Mark
Bauerlein with Ellen Grantham. - Washington :
National Endowment for the Arts, 2009. - VIII,
306 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-1-933330-43-3
ISBN 978-0-615-23248-5
I 61236
COBISS.SR-ID 173600012
822
NAKANE, Chie
Japanese society / Chie Nakane. - Berkeley
[etc.] : University of California Press,
[1998]. - XI, 157 str. ; 21 cm
ISBN 0-520-02154-1
I 48775 а
COBISS.SR-ID 109316364
823
NAKKEN, Britt
The genetics of Sjögren's syndrome :
candidate gene analysis and genome-wide
linkage studies : a thesis submitted in
partial fulfillment of the requirements for
the degree of Doctor philosophiae / Britt
Nakken. - Bergen : University of Bergen, 2002.
- 74, [30] str. : ilustr. ; 24 cm
II 90101
COBISS.SR-ID 36698895
824
II 90804
COBISS.SR-ID 37155599
826
NATIONAL history standards : the problem
of the canon and the future of teaching
history / edited by Linda Symcox and Arie
Wilschut. - Charlotte, North Carolina :
Information Age Publishing, 2009. - XI, 318
str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (International
review of history education)
ISBN 978-1-59311-668-2
II 90115
COBISS.SR-ID 36829455
827
NATSUME, Soseki, 1867-1916
Kokoro / Soseki Natsume ; translated by
Edwin McClellan. - 1st Tuttle ed. - Tokyo
[etc.] ; Rutland (Vermont) [etc.], 1969
(štampano 2009). - VI, 248 str. ; 21 cm. (Tuttle classics) (UNESCO collection of
representative works. Japanese series)
ISBN 978-4-8053-0746-5
I 61242
COBISS.SR-ID 41608034
828
NATURAL heritage of Korea, Dogdo. - Daejon
: Natural Heritage, 2009
ISBN 978-89-6325-425-8
II 91085
COBISS.SR-ID 37239311
829
NAUČNI skup Nauka, kultura i ideologija (2008
; Banja Luka)
Наука, култура и идеологија. Том II :
зборник радова са научног скупа (Бања Лука,
12-13. децембар 2008) / редакциони одбор
Драго Бранковић ... [и др.] ; главни уредник
Драго Бранковић ; одговорни уредник Ранко
Поповић. - Бања Лука : Филозофски факултет,
2008 (Бања Лука : Комесграфика). - 540 стр. ;
24 цм. - (Научни скупови ; књ. 9)
830
NAUČNI skup Nauka, kultura i ideologija (2008
; Banja Luka)
Наука, култура и идеологија. Том И :
зборник радова са научног скупа (Бања Лука,
12-13. децембар 2008) / редакциони одбор
Драго Бранковић ... [и др.] ; главни уредник
Драго Бранковић ; одговорни уредник Ранко
Поповић. - Бања Лука : Филозофски факултет,
2008 (Бања Лука : Комесграфика). - 393 стр. ;
25 цм. - (Научни скупови ; књ. 9)
831
NAUČNI skup 120 godina OIZ-a za Crnu Goru
(2009 ; Podgorica)
Zbornik pravnog fakulteta u Podgorici =
Collected Papers Law Faculty in Podgorica :
[Naučni skup 120 godina OIZ-a u Crnoj Gori] /
[urednik Snežana Miladinović]. - Podgorica :
Pravni fakultet, 2009 (Novi Sad : Art print).
- 173 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Naučni
skupovi / Pravni fakultet ; 2)
II 91366
COBISS.SR-ID 175744268
832
833
NAUČNO-stručni skup Kako razumjeti
Univerzum: doprinos astronomskih i fizičkih
istraživanja (2009 ; Banja Luka)
Зборник радова / Научно-стручни скуп Како
разумјети Универзум: допринос астрономских
и физичких истраживања, 28-29. мај, Бања
Лука ; [уредници Бранко Предојевић, Лука
Поповић]. - Бања Лука : Природноматематички факултет, 2009 ([Б. м. : б. и.]). 161 стр. : илустр. ; 23 cm
ISBN 978-99955-21-15-8 (брош.)
II 88854
COBISS.SR-ID 1284632
ISBN 978-99938-34-92-2
II 89241/1
COBISS.SR-ID 1284888
ISBN 978-9989-101-88-5 (брош.)
II 88911
COBISS.SR-ID 70861066
ISBN 978-99938-34-93-9
II 89241/2
COBISS.SR-ID 1285656
NAUČNI sobir Aktuelnite demografski dviženja
vo Republika Makedonija vo svetlosta na
rezultatite na popisot na naseleneto vo 2002
godina (2005 ; Skopje)
Актуелните демографски движења во
Република Македонија во светлоста на
резултатите на пописот на населенето во 2002
година : прилози од Научниот собир
["Актуелните демографски движења во
Република Македонија во светлоста на
резултатите на пописот на населенето во 2002
година"] одржан на 2 и 3 јуни 2005 година во
Скопје / [организационен одбор Никола
Кљусев ... и др.]. - Скопје : Македонска
академија нa науките и уметностите, 2007
(Скопје : Југореклам). - 466 стр. : илустр. ; 24
cm
834
NEFF, Stephen C.
War and the law of nations : a general
history / by Stephen C. Neff. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2005. - XII, 443
str. ; 23 cm
ISBN 978-0-521-66205-5
II 88927
COBISS.SR-ID 36333327
835
NEILL, Alexander Sutherland
Das Prinzip Summerhill : Fragen und
Antworten : Argumente, Erfahrungen, Ratschläge
/ Alexander Sutherland Neill. - Hamburg :
Rowohlt, 1971. - 154 str. ; 19 cm. (rororo-sachbuch ; 6690)
I 61985
COBISS.SR-ID 36994063
836
NEISSER, Heinrich, 1936Die europäische Integration - eine Idee
wird Wirklichkeit / Heinrich Neisser. Innsbruck : Innsbruck university press, 2008.
- 276 str. ; 19 cm. - (Europawissenschaftliche
Reihe ; Bd. 1)
ISBN 978-3-902571-14-4
I 61278
COBISS.SR-ID 36444687
837
NEMIROVSKIÎ, Evgeniî L´vovič
Книги кирилловской печати : 1491-1550 / Е.
Л. Немировский : каталог. - Москва : Пашков
дом, 2009
ISBN 978-5-7510-0424-8 (кн. 1)
Ид 4717/1
COBISS.SR-ID 176471052
838
NENEZIĆ, Sonja
Језик Николе I Петровића / Соња Ненезић
; уредник Бранислав Остојић. - Подгорица :
Црногорска академија наука и умјетности,
2010. - 426 стр. : факс. ; 24 cm. - (Посебна
издања (монографије и студије) / Црногорска
академија наука и умјетности, Подгорица ;
књ. 71. Одјељење умјетности ; књ. 20)
ISBN 978-86-7215-236-4 (брош.)
II 90606
COBISS.SR-ID 15802128
840
NESMELOV, Viktor
Nauka o čovjeku / Viktor Nesmelov ; pogovor
Nikolaj Berđajev ; prevod s ruskog i bilješka
o piscu Petar Bunjak. - Podgorica : CID ;
Nikšić : Filozofski fakuitet, 2010 (Beograd :
Birograf Comp). - 545 str. ; 25 cm
ISBN 978-86-495-0407-3 (karton)
II 89823
COBISS.SR-ID 15502608
841
NETWORK power : Japan and Asia / edited by
Peter J. Katzenstein and Takashi Shiraishi. Ithaca [etc.] : Cornell University Press,
1997. - X, 399 str. : ilustr.
ISBN 978-0-814-8373-8
II 89119
COBISS.SR-ID 36497423
842
NET-centric approaches to intelligence and
national security / edited by Roy Ladner,
Frederick E. Petry. - New York : Springer,
2005. - X, 178 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-387-24295-8
NEMIROVSKIÎ, Evgeniî L´vovič
Книги кирилловской печати : 1551-1600 / Е.
Л. Немировский, Е. А. Емельянова : каталог.
- Москва : Пашков дом, 2009
ISBN 978-5-7510-0467-5 (кн. 2)
Ид 4717/2
COBISS.SR-ID 176470796
839
II 90132
COBISS.SR-ID 36878351
843
The NEUROLAB spacelab mission :
neuroscience research in space : results from
the STS-90, Neurolab spacelab mission / edited
by Jay C. Buckey Jr., Jerry L. Homick. Houston, Texas : Lyndon B. Johnson Space
Center, 2003. - X, 333 str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 0-7494-0006-4
ISBN 0-9725339-0-7
III 9052
COBISS.SR-ID 37311759
844
NEW dimensions of Chinese foreign policy /
edited by Sujian Guo, Shiping Hua. - Lanham
[etc.] : Lexington Books, 2007. - VI, 244 str.
; 24 cm
ISBN 978-0-7391-1876-4
II 90048
COBISS.SR-ID 36796431
845
The NEW political sociology of science :
institutions, networks, and power / edited by
Scott Frickel and Kelly Moore. - Madison
[etc.] : University of Wisconsin Press, 2006.
- IX, 487 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Science
and technology in society)
ISBN 0-299-21330-7
II 88688
COBISS.SR-ID 36322831
II 91996
COBISS.SR-ID 37237007
848
NIAZI, Sarfaraz K.
Handbook of bioequivalence testing /
Sarfaraz K. Niazi. - New York : Informa
Healthcare, 2007. - XIV, 569 str. : ilustr. ;
26 cm. - (Drugs and the pharmaceutical
sciences ; vol. 171)
ISBN 978-0-8493-0395-1
II 89332
COBISS.SR-ID 36547855
849
NICOLOVA, Ruselina
Българска граматика : морфология /
Руселина Ницолова. - 1. изд. - София :
Университетско издателство "Св. Климент
Охридски", 2008. - 523 стр. ; 24 cm
ISBN 978-954-07-2738-7
846
NEWMAN, Robert C.
Computer forensics : evidence collection
and management / Robert C. Newman. - Boca
Raton : Auerbach Publications, 2007. - XXV,
404 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-8493-0561-0
II 88937
COBISS.SR-ID 36335631
NEWTON, Douglas P.
Teaching with text : choosing, preparing
and using textual materials for instruction /
Douglas P. Newton. - London : Kogan Page,
1990. - 185 str. : ilustr. ; 22 cm
II 89684
COBISS.SR-ID 36617743
850
NIES, André
Computability and randomness / André Nies.
- Oxford : Oxford University Press, 2009. XV, 433 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford
logic guides ; 51)
ISBN 978-0-19-923076-1
847
II 89683
COBISS.SR-ID 36657167
851
NIKOLIĆ, Kosta, 1963Генерал Миодраг Дамјановић : 1893-1956 :
биографија / Коста Николић. - 1. изд. - Лондон
: Удружење бораца Краљевске Југословенске
Војске "Дража Михаиловић", 2008 (Београд :
Фото Футура). - 415 стр. : илустр. ; 24 cm. (Библиотека Биографије)
ISBN 4-7700-2977-2
ISBN 978-0-9558002-0-7 (картон)
II 87816
COBISS.SR-ID 35842831
852
NISHIYAMA, Matsunosuke, 1912Edo culture : daily life and diversions in
urban Japan, 1600-1868 / Nishiyama
Matsunosuke; translated and edited by Gerald
Groemer. -Honolulu : University of Hawai'i Press,
cop. 1997. - VII, 309 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-8248-1736-2
ISBN 0-8248-1850-4 (pbk.)
II 89069
COBISS.SR-ID 39908450
NOMA, Seiroku
The arts of Japan. [Vol. 1], Ancient
and medieval / Seiroku Noma ; [translated and
adapted by John Rosenfield]. - 1st paperback
ed. - Tokyo : Kodansha International, 2003. 305 str. : ilustr. ; 26 cm
853
II 89831/1
COBISS.SR-ID 36706319
856
NONCIRCULAR gears. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2009
ISBN 978-0-521-76170-3
II 91180
COBISS.SR-ID 37274895
857
"НОВЫЙ историзм" : науковедческий анализ
/ А. Э. Анисимова. - Москва : РАН ИНИОН,
2010
ISBN 978-5-248-00508-6
NITOBE, Inazo, 1862-1933
Bushido : the soul of Japan ; a classic
essay on samurai ethics / Inazo Nitobe. Tokyo [etc.] : Kodansha International, 2002. 154 str. : ilustr. ; 20 cm
ISBN 978-4-7700-2731-3
I 61238
COBISS.SR-ID 36481295
854
NOGO, Rajko Petrov, 1945Тайные знаки / Райко Петров-Ного ;
[составил Андрей Базилевский ; рисунки
Мария Базилевская ; перевод с сербского]. –
Москва ; Београд : Вахазар : ИГАМ, 2009
(Москва ; Београд : Вахазар : ИГАМ). - 114 стр. :
илустр. ; 21 cm. - (Српско-руска поетска
библиотека = Сербско-русская поэтическая
библиотека ; 6)
ISBN 978-86-83927-48-7 (ИГАМ)
ISBN 5-88190-054-5 (Вахазар)
I 60995
COBISS.SR-ID 1024008346
I 61823
COBISS.SR-ID 176475916
NURUL Hasan, Saiyid, 1921-1993
Religion, state, and society in medieval
India : collected works of S. Nurul Hasan /
edited with an introduction by Satish Chandra.
- New Delhi : Oxford University Press, 2008. VIII, 335 str., [1] presavijen list s geogr.
kartom ; 22 cm. - (Oxford India papaerbacks)
ISBN 978-0-19-569660-8
II 90154
COBISS.SR-ID 36827407
859
OBJECT categorization. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2009
ISBN 978-0-521-88738-0
II 91179
COBISS.SR-ID 37277967
855
858
860
OE, Kenzaburo, 1935A personal matter / Kenzaburo Oe ;
translated from the Japanese by John Nathan. 1st ed. - Tokyo [etc.] : Tuttle Publishing,
1969 (štampano 2007). - 214 str. ; 20 cm. (Tuttle classics)
ISBN 978-4-8053-0641-3
I 61241
COBISS.SR-ID 36481039
ISBN 978-961-237-320-7
861
OGATA, Sadako
The turbulent decade : confronting the
refugee crises of the 1990s / Sadako Ogata ;
foreword by Kofi Annan. - 1st ed. - New York
[etc.] : W. W. Norton & Compani, 2005. - XIV,
402 str., [8] str. s tablama : tabele ; 23 cm
ISBN 978-0-393-92922-5
II 89070
COBISS.SR-ID 173601036
862
OGRIN, Matej
Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim
dioksidom v Ljubljani / Matej Ogrin ;
[kartograf Jaka Ortar ; fotografa Matej Ogrin,
Jaka Ortar]. - Ljubljana : Znanstvena založba
Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo,
2008. - 87 str. : ilustr. u boji ; 24 cm. (GeograFF ; 1)
863
ΟΙ ελληνικεσ σπουδεσ στην Ευρωπχ :
ιστορικη ανασκοπηση απο την αναθεννηση ωσ το
τελοσ του 20ου αιωνα / επιστημονικη επιμελεια
Ι. Ν. Καζαζησ σε συνερθασια με τη Σ. Vελκοvα.
- Θεσσαλονικη : Κεντρο ελληνικησ θλοωσσασ,
2007. - 438 str. : tabele ; 28 cm
ISBN 978-960-7779-41-0
III 8650
COBISS.SR-ID 36565263
II 89879
COBISS.SR-ID 247796992
865
OLSEN, Patrice Elizabeth, 1958Artifacts of revolutions : architecture,
society and politics in Mexico City :
1920-1940 / Patrice Elizabeth Olsen. - Lanham
[etc.] : Rowman & Littlefield, 2008. - XVIII,
281 str. ; 23 cm. - (Latin American
silhouettes)
ISBN 978-0-7425-5420-7
II 90594
COBISS.SR-ID 36990479
866
ON philosophy in american law / edited by
Francis J. Mootz III. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2009. - XXII, 310 str. ; 23
cm
ISBN 978-0-521-88368-9
ISBN 978-961-237-265-1
II 89875
COBISS.SR-ID 243023360
OKOLJSKI učinki prometa in turizma v
Sloveniji / [avtorji Dejan Cigale ... [et al.]
; kartografi Dejan Cigale, Miha Marolt, Blaž
Repe ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ;
prevajalka Jean McCollister]. - Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009
([Kranj] : Oman). - 205 str. : ilustr. ; 24
cm. - (GeograFF ; 5)
864
II 90150
COBISS.SR-ID 36797455
867
ORIGINS of the Universe and of life : 2nd
AFI-Symposium. - Innsbruck : Innsbruck
University Press, 2009. - (Conference Series)
ISBN 978-3-902719-05-8
II 89373
COBISS.SR-ID 36444175
868
ORLOV, Boris Sergeevič
Социал-демократия в XXI веке :
проблемы, поиски, перспективы :
аналитический обзор / Б. С. Орлов. - Москва :
ИНИОН РАН, 2009. - 89 стр. ; 21 cm. - (Серија
Проблемы современой социал-демократии /
Центр научно-информационных исследований
глобальных региональных проблем)
OTTOMAN Architecture in Greece / [editor
Ersi Brouskari]. - Athens : Hellenic Ministry
of Culture, 2009. - 494 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-960-214-793-1
III 8951
COBISS.SR-ID 36954127
873
ISBN 978-5-248-00500-0
I 61371
COBISS.SR-ID 36525327
869
The OXFORD book of modern science
writing / Richard Dawkins. - Oxford : Oxford
University Press, 2008. - XVIII, 419 str. :
ilustr. ; 24 cm
ORTNER, Sherry B.
Anthropology and social theory : culture,
power and the acting subject / Sherry B.
Ortner. - Durham [etc.] : Duke University
Press, 2006. - 188 str. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-921681-9
ISBN 978-0-8223-3864-2
The OXFORD companion to English
literature / edited by Dinah Birch. - 7th ed.
- Oxford : Oxford University Press, 2009. XIV, 1164 str. ; 25 cm
II 90833
COBISS.SR-ID 37171727
870
ОСАМ савремених британских
Osam savremenih britanskih pjesnika / Rut
Fanflajt... [et al.] ; izbor i prevod Tatjana
Bijelić. - 2. izd. - Banja Luka ; Beograd :
Zadužbina "Petar Kočić", 2009 (Novi Sad :
Prometej). - 216 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Prevodi)
ISBN 978-99955-31-11-9 (karton)
I 61555
COBISS.SR-ID 1024004250
871
OSTERKAMP, Ernst, 1950Die Pferde des Expressionismus : Triumph
und Tod einer Metapher / Ernst Osterkamp. München : Carl Friedrich von Siemens Stiftung,
2010
ISBN 978-3-938593-15-8
I 62301
COBISS.SR-ID 37363215
872
II 90127
COBISS.SR-ID 36688399
874
ISBN 978-0-19-280687-1
II 90096
COBISS.SR-ID 36691983
875
OXFORD dictionary of quotations / edited
by Elizabeth Knowles. - 7th ed. - Oxford :
Oxford University Press, 2009. - XXVI, 1155
str. ; 25 cm
ISBN 978-0-19-923717-3
II 90095
COBISS.SR-ID 36691727
876
The OXFORD handbook of continental
philosophy / edited by Brian Leiter and
Michael Rosen. - Oxford : Oxford University
Press, 2010. - XI, 812 str. ; 26 cm
ISBN 978-0-19-957299-1
II 90072
COBISS.SR-ID 36687375
877
The OXFORD handbook of music psychology
/ edited by Susan Hallam, Ian Cross and
Michael Thaut. - Oxford : Oxford University
Press, 2009. - XIII, 585 str. : ilustr. ; 25
cm
ISBN 978-0-19-929845-7
II 89708
COBISS.SR-ID 36649487
878
OYELARAN-Oyeyinka, Oyebanji
State of the urban youth 2010/11 : leveling
the playing field : inequality of youth
opportunity / [principal author Oyebanji
Oyeyinka]. - Nairobi : UN-HABITAT, 2010. - XV,
68 str. : ilustr. ; 30 cm
879
OWEN, Nicholas
The British left and India : metropolitan
anti-imperialism : 1885-1947 / Nicholas Owen.
- Oxford : Oxford University Press, 2007. XII, 340 str. ; 22 cm. - (Oxford historical
monographs)
ISBN 978-0-19-923301-4
II 88896
COBISS.SR-ID 36332047
II 91136
COBISS.SR-ID 37269519
880
882
PAITING the Picture / Hrsg. Michael
Glasmeier. - Köln : Salon Verlag, 2005
ISBN 3-89770-219-3
I 62298
COBISS.SR-ID 37370639
ISBN 978-92-1-132010-7
III 9094
COBISS.SR-ID 37385231
PAESAGGI, territori, culture : viaggio nei
luoghi e nelle memorie del Parco del Ticino /
a cura di Guglielmo Scaramellini. - Milano :
Cisalpino, 2010. - XXIV, 375 str. : ilustr. ;
24 cm. - (Quaderni di Acme / Università degli
studi di Milano, Facoltà di lettere e filosofia,
Dipartimento di geografia e scienze umane
dell'ambiente ; 116)
883
PALAZZO Gazzoli a Terni : storia di un
recupero. - Terni : Instituto per l'edilizia
residenziale pubblica, 20??
II 91470/+ЦД
COBISS.SR-ID 37390607
884
ПАМЯТНИКИ культуры : новые открытия
: письменность, искусство, археология. Москва : Наука, 1979-. - књ. : илустр. ; 27
cm
Ежегод. 2006. - 2008. - 639 стр., [16] стр. с
таблама
ISBN 978-5-02-036262-8 (ежегод. 2006)
O'MALLEY, Brendan
Education under attack 2007 : a global
study on targeted political and military
violence against education staff, students,
teachers, union and government officials, and
institutions / by Brendan O'Malley. - Paris :
Unesco, 2009. - 71 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 978-92-3104-146-4 (broš.)
I 61391
COBISS.SR-ID 248975367
881
II 39061 а
COBISS.SR-ID 26029583
885
PANŢEL, Gabriela
Mǎcelǎria : tragedie penibilǎ pentru uz
intern = Die Metzgerei : peinliche Tragödie
zur innerlichen Anwendung = The butcher's :
an embarrassing tragedy for internal usage =
La boucherie : tragédie pénible à l'usage
interne / Gabriela Panţel ; prefaţa, Vorwort,
foreword, préface Eugen Onu. - Leuven :
Uitgeverij De Zevenslapers, 1999. - 79 str. ;
21 cm
ISBN 90-75984-06-5
I 62007
COBISS.SR-ID 37125135
886
The PARTHENON and its sculptures /
edited by Michael B. Cosmopoulos. - Cambridge
: Cambridge University Press, 2004. - XVI, 214
str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-521-13013-4
II 89673
COBISS.SR-ID 36625935
890
PARTINGTON, Alan
The linguistics of political argument :
the spin-doctor and the wolf-pack at the
White House / Alan Partington. - London [etc.]
: Routledge, 2003. - vii, 280 str. ; 24 cm. (Routledge advances in corpus linguistics ; 4)
PANTSULAIA, Gogi
Invariant and quasiinvariant measures in
infinite-dimensional topological vector spaces
/ Gogi Pantsulaia. - New york : Nova Science,
2007. - XII, 234 str. : ilustr. ; 27 cm
ISBN 0-415-28713-8
ISBN 978-1-60021-719-7
PASKOW, Alan
The paradoxes of art : a phenomenological
investigation / Alan Paskow. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2008. - XI, 261 str.,
[4] str. s tablama ; 24 cm
II 88698
COBISS.SR-ID 36322575
887
PAPE, Robert A.
Dying to win : the strategic logic of suicide
terrorism / Robert A. Pape. - New York : Random
House, 2005. - VIII, 353 str. : ilustr. ; 20 cm
ISBN 0-8129-7338-0
I 61284
COBISS.SR-ID 36585743
888
PARKER, Roger, 1951The new Grove guide to Verdi and his operas /
Roger Parker. - Oxford : Oxford University Press,
2007. - XII, 252 str. : ilustr., note ; 23 cm. - (New
Grove operas)
889
891
ISBN 978-0-521-73318-2
II 89365
COBISS.SR-ID 36545551
892
PATH of life : Rabbi Judah Lewa ben
Bezalel : ca. 1525-1609 / exhibition conceived
and catalogue edited by Alexandr Putik ;
essays by Peter Demetz ... [et al.]. - 1st ed.
- Prague : Academia : Jewish Museum, 2009. 513 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-80-200-1775-8 (Academia)
ISBN 978-80-86889-89-4 (Jewish Museum in
Prague)
III 8558
COBISS.SR-ID 36228367
ISBN 978-0-19-531313-0
II 89643
COBISS.SR-ID 36651791
II 89337
COBISS.SR-ID 36485135
893
PEARLMAN, Jill
Inventing American Modernism : Joseph
Hudnut, Walter Gropius, and the Bauhaus legacy
at Harvard / Jill Pearlman. - Charlottesville
: University of Virginia Press, 2007
PENG, C.Y. Joanne
Data analysis using SAS / C.Y. Joanne Peng.
- Los Angeles : Sage, 2009
ISBN 978-0-8139-2602-5
II 91565
COBISS.SR-ID 37425679
II 91120
COBISS.SR-ID 147032076
ISBN 0-7868-6021-9
895
PEJANOVIĆ, Ana
Фразеологија Горског вијенца : фразеолошки
жанрови, културни концепти, руски преводи /
Ана Пејановић ; уредник Бранислав Остојић. Подгорица : Црногорска академија наука и
умјетности, 2010. - 324 стр. ; 24 цм. (Монографије и студије / Црногорска
академија
наука и умјетности, Његошев институт ; књ.
7)
ISBN 978-86-7215-233-3
II 90605
COBISS.SR-ID 15676944
896
PEMPEL, T. J., 1942Regime shift : comparative dynamics of the
Japanese political economy / T. J. Pempel. Ithaca : Cornell University Press, 1998. - XI,
263 str. ; 23 cm. - (Cornell Studies in
Political Economy)
ISBN 978-0-8014-3532-4
II 89057
COBISS.SR-ID 36497679
898
894
PECK, M. Scott
In search of stones : a pilgrimage of
faith, reason, and discovery / M. Scott Peck ;
[illustrated by Christopher Peck]. - 1st ed. New York : Hyperion, 1995. - XIV, 422 str. :
ilustr. ; 24 cm
II 90556
COBISS.SR-ID 36991503
ISBN 978-1-4129-5674-1
897
PENNY, H. Glenn
Objects of culture : ethnology and
ethnographic museum in imperial Germany / H.
Glenn Penny. - Chapel Hill : The University
of North Carolina Press, 2002. - XII, 281 str.
: ilustr. ; 23 cm
ISBN 0-8078-5430-1
II 89394
COBISS.SR-ID 36577295
899
PENSER, dessiner, construire :
Wittgenstein et l'architecture / sous la
direction de Céline Poisson ; contributions de
Jean-Pierre Cometti, Garry Hagberg, Allan
Janik... [et al.]. - Paris : Éditions de l'
Éclat, 2007. - 252 str., [16] str. s tablama :
ilustr. ; 22 cm. - (Philosophie imaginaire)
ISBN 978-2-84162-149-1
II 91193
COBISS.SR-ID 37287183
900
PERAHIA, Eldad, 1967Next generation wireless LANs : throughput,
robustness, and reliability in 802.11n / Eldad
Perahia, Robert Stacey. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2008. - XXX, 385
str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-0-521-88584-3
II 90570
COBISS.SR-ID 37025551
901
PERCY, John R.
Understanding variable stars / John R.
Percy. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2007. - XXI, 350 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-0-521-23253-1
II 89703
COBISS.SR-ID 36656399
902
PERFORMANCE in context : perspectives from
management research / (eds.) Thomas
Gstraunthaler, Martin Messner. - Innsbruck :
Innsbruck University Press, 2008. - str.:
1-186 : graf. prikazi, tabele ; 22 cm
ISBN 978-3-902571-83-0
II 89659
COBISS.SR-ID 36445199
903
A PERFORMER'S guide to Renaissance music
/ edited by Jeffery Kite-Powell. - 2nd ed. Bloomington [etc.] : Indiana University Press,
2007. - XXI, 474 str. : ilustr., note ; 24 cm.
- (Publications of the Early Music Institute)
ISBN 978-0-253-34866-1
II 89699
COBISS.SR-ID 36650255
II 90057
COBISS.SR-ID 156785164
907
PETERSEN, Michael B., 1972Missiles for the fatherland / Michael B.
Petersen. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2009. - XII, 276 str. : ilustr. ; 24
cm. - (Cambridge centennial of flight)
ISBN 978-0-521-88270-5
908
904
ISBN 978-0-387-85955-2
PETROVIĆ, Borislav
Međunarodno krivično pravo / Borislav
Petrović, Dragan Jovašević. - Sarajevo :
Pravni fakultet, 2010. - 325 str. ; 24 cm. (Manualia iuris facultatis Sarajevo)
ISBN 978-9958-627-82-8
905
PERRY, Jonathan Scott
The Roman collegia : the modern
evolution of an ancient concept / by Jonathan
Scott Perry. - Leiden [etc.] : Brill, 2006. XII, 247 str. ; 25 cm. - (Mnemosyne :
supplements = Mnemosyne Supplementa.
Subseries History and archaeology of
classical antiquity ; vol. 277)
ISBN 978-90-04-15080-5
II 88903
COBISS.SR-ID 36402191
ISBN 0-387-25587-7
II 90595
COBISS.SR-ID 36990735
PERMUTATION tests for stochastic ordering
and ANOVA. - New York : Springer, 2009
II 91512
COBISS.SR-ID 37426447
PERSPECTIVES and policies on ICT in
society : an IFIP TC9 (Computers and
Society) handbook / edited by Jacques Berleur,
Chrisanthi Avgerou. - New York : Springer,
2005. - 290 str. : graf. prikazi ; 24 cm. (IFIP - The International Federation for
Information Processing ; 179)
II 91469
COBISS.SR-ID 18427398
PETROVIĆ, Ilija, 1938Црногорска похара Куча / Илија Петровић. Подгорица : Књижевна задруга Српског
народног вијећа Црне Горе, 2010 (Подгорица :
АП принт). - 296 стр. : илустр. ; 21 cm. (Библиотека Документа)
ISBN 978-9940-535-24-7 (картон)
COBISS.SR-ID 15322896
910
906
909
PINA, Leslie, 1947Mexican jewelry and metal art / Leslie
Pina. - Atglen, PA [etc.] : Schiffer
Publishing, 2009. - 287 str. : ilustr. ; 24x31
cm
ISBN 978-0-7643-3140-4
PHIDDIAN, Robert
Swift's parody / Robert Phiddian. Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
- XII, 221 str. ; 23 cm. - (Cambridge studies
in eighteenth-century English literature and
thought)
ISBN 978-0-521-02477-8
II 89366
COBISS.SR-ID 36485647
911
II 89713
COBISS.SR-ID 36615439
915
PINDYCK, Robert S.
Mikroekonomija / Robert S. Pindyck, Daniel
L. Rubinfeld ; [prevodilac Sanja Suman ...[et
al.]]. - 5. izd. - Zagreb : Mate, 2005. XXIX, 707 str. : graf. prikazi ; 26 cm. (Biblioteka Gospodarska misao)
ISBN 953-6070-99-5 (broš.)
PICON, Gaëtan
Malraux / Gaëtan Picon. - Paris : Seuil,
1979. - 190 str. : ilustr., faks. ; 18 cm. (Écrivains de toujours ; 12)
ISBN 2-02-000012-1
I 60987
COBISS.SR-ID 36305423
912
II 89558
COBISS.SR-ID 512010584
916
PINKER, Steven
Thestuff of thought : language as a
window into human nature / Steven Pinker. London : Penguin Books, 2008
ISBN 978-0-141-01547-7
PIETY and plague : from Byzantium to the
baroque / edited by Franco Mormando [and]
Thomas Worcester. - Kriksville, Missouri :
Truman State University Press, 2007. - XII,
329 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Sixteenth
century essay and studies ; v. 78)
ISBN 978-1-931112-73-4
II 89327
COBISS.SR-ID 36559119
917
PISANO, Gary P.
Science business / Gary P. Pisano. - Boston
: Harvard Business School Press, 2006
ISBN 1-59139-840-1
913
PILAŘ, Jan, 1917-1996
Eseje o poeziji polskiej / Jan Pilař ;
wyboru dokonał i przedmową opatrzył Witold
Nawrocki ; przełozył Andrzej
Czcibor-Piotrowski. - 1. vyd. - Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - 319
str. ; 21 cm
ISBN 83-06-01534-7
I 61365
COBISS.SR-ID 36592911
I 62292
COBISS.SR-ID 37389327
II 90801
COBISS.SR-ID 37145359
PIZER, John
The idea of world literature : history
and pedagogical practice / John Pizer. - Baton
Rouge : Louisiana State University Press,
2006. - X, 190 str. ; 23 cm
ISBN 0-8071-3119-9 (karton sa omotom)
II 89361
COBISS.SR-ID 245445383
914
918
919
PLANETARY systems and the origins of life
/ Ralph Pudritz, Paul Higgs, Jonathon Stone. Cambridge : Cambridge University Press, 2007.
- XVIII, 315 str. : ilustr. ; 25 cm. (Cambridge astrobiology ; 3)
PODOLINSKÝ, Štefan
Romanesque churches / Štefan Podolinský. 1st ed. - Bratislava : Dajama, 2009. - 128
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cultural heritage
of Slovakia)
ISBN 978-0-521-87548-6
ISBN 978-80-89226-79-5
II 90567
COBISS.SR-ID 37018127
920
PLUT, Dušan
Ljubljana in izzivi sonaravnega razvoja /
Dušan Plut ; [kartografija Andrej Herakovič ;
prevod povzetka Petra Lampret Golob]. Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske
fakultete, 2007 (K-tisk). - 183 str. : ilustr.
; 21 x 30 cm
ISBN 978-961-237-215-6
I 61515
COBISS.SR-ID 235906560
ISBN 978-5-7281-1049-1
925
921
ISBN 86-7207-179-4
ISBN 978-86-7207-179-5
922
PODHORETZ, Norman
World war IV : the long struggle against
islamofascism / Norman Podhoretz. - 1st ed. New York [etc.] : Doubleday, 2007. - 230 str.
; 24 cm
ISBN 978-0-385-52221-2
II 88933
COBISS.SR-ID 36399375
924
ПОЭТИКА мифа : современные аспекты /
[ответственный редактор С. Н. Зенкин]. Москва : Российский государственный
гуманитарный университет, 2008. - 93 стр. :
илустр. ; 20 cm. - (Чтения по истории и
теории культуры ; вып. 56)
I 61293
COBISS.SR-ID 36587023
PLUT, Dušan
Mesta in sonaravni razvoj : geografske
razsežnosti in dileme urbanega sonaravnega
razvoja / Dušan Plut ; [prevod povzetka Petra
Lampret Golob ; kartografija Andrej Herakovič
; recenzenta Metka Špes, Dejan Rebernik]. Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut
Filozofske fakultete, 2006 (Ljubljana :
Birografika Bori). - 226 str. : ilustr. u boji
; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)
II 89884
COBISS.SR-ID 229208576
II 90106
COBISS.SR-ID 36791567
923
ПОЭТИКА русской литературы конца XIX начала XX века : динамика жанра : общие
проблемы, проза. - Москва : ИМЛИ РАН, 2009.
- 829 стр. : фотогр. ; 22 cm
ISBN 978-5-9208-0342-9
II 90625
COBISS.SR-ID 249894407
926
ПОИМНИК на книжевната теорија /
приредувач Ката Ќулавкова. - Скопје :
Македонска академија на науките и
уметностите, 2008 (Скопје : Југореклам). - XВ,
669 стр. ; 24 cm
ISBN 978-608-203-003-6 (брош.)
II 88916
COBISS.SR-ID 72913418
927
POLITICAL faces of Slovenia : political
orientations and values at the end of the
century - outlines based on Slovenian public
opinion surveys / edited by Niko Toš, Karl H.
Müller ; preface by Janez Potočnik. - 2nd ed.
- Ljubljana : Faculty of Social Sciences, 2005
(Ljubljana : Present). - 451 str. : ilustr.,
tabele ; 23 cm. - (Dokumenti SJM ; 14)
СЧМ III 8931/3
COBISS.SR-ID 61847564
ISBN 961-235-198-9
ISBN 3-901941-11-8 !
II 89746
COBISS.SR-ID 221067008
928
ПОЛИТИЧЕСКАЯ социология / [отв. ред.
В. Л. Римский]. - Москва : РОССПЭН, 2008. 390 стр. ; 21 cm. - (Современная
российская политическая наука)
ISBN 978-5-8243-0940-9
II 89714
COBISS.SR-ID 36520975
929
POMORSKA enciklopedija. [Knj.] 1, A-Cez
/ [glavni urednici Vladislav Brajković i Petar
Mardešić]. - [2. izd.]. - Zagreb :
Jugoslavenski leksikografski zavod, 1972
(Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - [IX],
702 str., [46] str. s tablama, [21] list s
tablama, [9] presavijenih listova : ilustr. ;
30 cm
СЧМ III 8931/1
COBISS.SR-ID 96947207
930
POMORSKA enciklopedija. [Knj.] 2, Ch-Hy
/ [glavni urednik Vladislav Brajković]. - [2.
izd.]. - Zagreb : Jugoslavenski leksikografski
zavod, 1975 (Zagreb : Grafički zavod
Hrvatske). - [IX], 703 str., [32] str. s
tablama, [17] listova s tablama, [5]
presavijenih listova : ilustr. ; 30 cm
СЧМ III 8931/2
COBISS.SR-ID 96946183
POMORSKA enciklopedija. [Knj.] 3, I-Ko /
[glavni urednik Vladislav Brajković]. - [2.
izd.]. - Zagreb : Jugoslavenski leksikografski
zavod, 1976 (Zagreb : Grafički zavod
Hrvatske). - [IX], 711 str., [20] str. s
tablama, [18] listova s tablama, [5]
presavijenih listova : ilustr. ; 30 cm
931
932
POMORSKA enciklopedija. [Knj.] 4, Ko-Mit
/ [glavni urednik Vladislav Brajković]. - [2.
izd.]. - Zagreb : Jugoslavenski leksikografski
zavod, 1978 (Zagreb : Grafički zavod
Hrvatske). - [X], 718 str., [30] str. s
tablama, [16] listova s tablama, [2]
presavijena lista : ilustr. ; 30 cm
СЧМ III 8931/4
COBISS.SR-ID 61848076
933
POMORSKA enciklopedija. [Knj.] 5,
Mito-Pa / [glavni urednik Vladislav
Brajković]. - [2. izd.]. - Zagreb :
Jugoslavenski leksikografski zavod, 1981
(Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - [X], 725
str., [20] str. s tablama, [15] listova s
tablama, [7] presavijenih listova : ilustr. ;
30 cm
СЧМ III 8931/5
COBISS.SR-ID 96935175
934
POMORSKA enciklopedija. [Knj.] 6, Pe-Rh
/ [glavni urednik Vladislav Brajković]. - [2.
izd.]. - Zagreb : Jugoslavenski leksikografski
zavod, 1985 (Zagreb : Grafički zavod
Hrvatske). - [X], 698 str., [16] str. s
tablama, [13] listova s tablama, [2]
presavijena lista : ilustr. ; 30 cm
СЧМ III 8931/6
COBISS.SR-ID 512721557
935
POMORSKA enciklopedija. [Knj.] 7, Ri-Šnj
/ [glavni urednik Vladislav Brajković]. - [2.
izd.]. - Zagreb : Jugoslavenski leksikografski
zavod "Miroslav Krleža", 1985 (Zagreb :
Grafički zavod Hrvatske). - [IX], 701 str.,
[14] str. s tablama, [10] listova s tablama,
[10] presavijenih listova : ilustr. ; 30 cm
СЧМ III 8931/7
COBISS.SR-ID 472069
936
POMORSKA enciklopedija. 8, Šo - Ž. indeks
/ [glavni urednik Vladislav Brajković]. - [2.
izd.]. - Zagreb : Jugoslavenski leksikografski
zavod "Miroslav Krleža", 1989 (Zagreb :
Grafički zavod Hrvatske). - 751 str., [6]
presav. listova sa tablama, [9] listova sa
tablama, [12] str. sa tablama : ilustr. ; 30
cm.
ISBN 86-7053-006-6
СЧМ III 8931/8
COBISS.SR-ID 471813
937
POMURJE : geografski pogledi na pokrajino
ob Muri / [urednica Tatjana Kikec]. Ljubljana [etc.] : Zveza geografov Slovenije
[etc.], 2009 (Ljubljana : Littera picta). 263 str. : ilustr. u boji ; 24 cm
ISBN 978-961-269-031-1 (Društvo geografov
Pomurja)
II 89892
COBISS.SR-ID 244170752
938
POSTWAR Japan as history / edited by
Andrew Gordon. - Berkeley [etc.] : University
of California press, 1993. - XII, 496 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-520-07475-0
II 70446 а
COBISS.SR-ID 25882895
941
POVERTY, participation and democracy : a
global perspective / [edited by] Anirudh
Krishna. - Cambridge [etc.] : Cambridge
University Press, 2008. - XIV, 189 str. :
graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-0-521-50445-4
II 90778
COBISS.SR-ID 37138191
942
PRACTICAL design verification. - Cambridge
: Cambridge University Press, 2009
ISBN 978-0-521-85972-1
POPOVIĆ, Ksenija
Dječak iz vode / Ksenija Popović. - 4. izd.
- Podgorica : Nova knjiga ; Beograd : Laguna,
2009 (Novi Sad : Art print). - 200 str. ; 21
cm. - (Biblioteka Bestseler / Nova knjiga,
Podgorica [i] Laguna, Beograd)
II 91174
COBISS.SR-ID 37275151
ISBN 978-86-7470-067-9 (Nova knjiga)
ISBN 978-1-906540-58-6
COBISS.SR-ID 12958480
939
POSTCOLONIALISM and political theory /
edited by Nalini Persram. - Lanham [etc.] :
Lexington Books, 2007. - XLII, 322 str. ; 24
cm. - (Global encounters : studies in
comparative political theory)
ISBN 978-0-7391-1667-8
II 90047
COBISS.SR-ID 36806415
940
943
PRAGUE and bohemia. - Leeds : The British
Archaeological Association, 2009
II 91109
COBISS.SR-ID 37199375
944
PRAGUE perspectives. 2, A new generation
of Czech East European studes / edited by
Lukáš Babka and Petr Roubal. - Prague :
National Library of the Czech Republic Slavonic Library, 2007. - 329 str. : ilustr. ;
21 cm. - (Publikace Slovanské knihovny ; 57)
ISBN 978-80-7050-534-2
I 61016/2
COBISS.SR-ID 144492556
945
PRAUSCELLO, Lucia
Singing Alexandria : music between practice
and textual transmission / by L. Prauscello. Leiden [etc.] : Brill, 2006. - XIV, 241 str.,
[2] str. s tablama ; 25 cm. - (Mnemosyne :
bibliotheca classica Batava. Supplementum,
ISSN 0169-8958 ; 274)
ISBN 978-1-59385-000-5
ISBN 90-04-14985-6
II 88593
COBISS.SR-ID 36192271
946
ПРАВА человека : законодательство и
судебная практика : сборник научных трудов.
- Москва : ИНИОН РАН, 2009. - 279 стр. ; 21
цм
ISBN 978-5-248-00471-3
I 61366
COBISS.SR-ID 36524303
PRINCIPLES and practice of stress
management / edited by Paul M. Lehrer, Robert
L. Woolfolk, Wesley E. Sime ; foreword by
David H. Barlow. - 3rd ed. - New York : The
Guilford Press, 2007. - XVII, 734 str. :
ilustr. ; 26 cm
II 91219
COBISS.SR-ID 37310991
950
PRINTY, Michael O'Neill
Enlightenment and the creation of German
catholicism / Michael Printy. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2009. - VIII, 246
str. ; 23 cm
ISBN 978-0-521-47839-7
947
II 89309
COBISS.SR-ID 36547343
951
PRECHTER, Robert R.
Conquer the crash : you can survive and
prosper in a deflationary depression / Robert
R. Prechter, Jr. - 2nd ed. - Hoboken : John
Wiley & Sons, 2009. - XXII, 456 str. : ilustr.
; 25 cm
ПРИРОДА этнорелигиозного терроризма /
[авторы Ю. М. Антонян ... и др] ; под
редакцией Ю. М. Антоняна. - Москва :
Аспект пресс, 2008. - 364 стр. : илустр. ; 22
cm
ISBN 978-0-470-56797-5 (karton s omotom)
ISBN 978-5-7567-0519-5
II 89894
COBISS.SR-ID 36756751
II 89417
COBISS.SR-ID 36584207
948
PREEMPTION : military action and moral
justification / edited by Henry Shue and David
Rodin. - Oxford : Oxford University Press,
2010. - VII, 267 str. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-956599-3
II 90113
COBISS.SR-ID 36692751
952
PRIRODA firme : porijeklo, evolucija i
razvoj / [priredili] Oliver E. Vilijamson,
Sidni G. Vinter ; prevod sa engleskog Mirjana
Kuljak, Vesna Radunović. - 2. izd. - Podgorica
: CID, 2010. - 342 str. ; 24 cm. (Biblioteka Oikonomos / CID, Podgorica)
ISBN 86-495-0113-3 (broš.)
949
II 90489
COBISS.SR-ID 512076263
953
PROBLEMATIZING identity. - New York :
Lawrence Erlbaum Associates, 2007
ISBN 978-0-8058-5339-1
II 91544
COBISS.SR-ID 37402383
PSARRA, Sophia
Architecture and narrative / Sophia Psarra.
- London : Routledge, 2009
ISBN 978-0-415-34375-6
954
II 91121
COBISS.SR-ID 37205263
959
PROBLEMY religijne Europy novożytnej i
współczesnej / pod redakcją Jana Drabiny. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2007. - 316 str. ; 24 cm. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
; 1297. Studia religiologica ; z. 40)
PUTTING crime in its place : units of
analysis in geographic criminology / edited by
David Weisburd, Wim Bernasco and Gerben J.N.
Bruinsma. - New York : Springer, 2009. - XII,
254 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-83-233-2508-6
ISBN 978-0-387-09687-2
II 89672
COBISS.SR-ID 36592399
955
II 90065
COBISS.SR-ID 36811279
960
PROCACCI, Giuliano
Istorija Italijana / Đulijano Prakači ;
prevele s italijanskog Vesna Kilibarda [i]
Julijana Vučo. - Podgorica [i dr.] : CID [i
dr.], 2010 (Beograd : Birograf comp). - 462
str. ; 24 cm. - (Biblioteka Istraživanje
istorije)
PYLE, Kenneth B.
Japan rising : the resurgence of Japanese
power and purpose / Kenneth B. Pyle. - 1st ed.
- New York : Public Affairs TM, 2007. - XIV,
433 str. ; 25 cm
ISBN 978-86-495-0395-3 (kart.)
II 89065
COBISS.SR-ID 173587468
II 89893
COBISS.SR-ID 512256227
ISBN 978-1-60456-124-1
QUÉ es y cómo se hace el presupuesto
participativo? : 72 respuestas a preguntas
frecuentes sobre presupuestos participativos
municipales. - Quito : PGU-ALC, 2004. - 90
str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 92-1-131699-5
957
PRUŽININ, Boris Isaevič
Ratio serviens? : контуры культурноисторической эпистемологии / Борис
Пружинин. - Москва : РОССПЭН, 2009. - 422
стр. ; 23 cm. - (Humanitas)
ISBN 978-5-8243-1225-6
II 90130
COBISS.SR-ID 36847119
961
956
PROGRESS in applied statistics research. New York : Nova Science Publishers, 2009
II 91528
COBISS.SR-ID 37427215
ISBN 978-1-58648-417-0
I 62295
COBISS.SR-ID 37382927
962
QUINLAN, Michael
Thinking about nuclear weapons :
principles, problems, prospects / Michael
Quinlan. - Oxford [etc.] : Oxford University
Press, 2009. - XXI, 194 str. ; 22 cm
ISBN 978-0-19-956394-4
958
II 90158
COBISS.SR-ID 36867343
963
QUINN, Tom, 1958The traumatic memory of the great war,
1914-1918, in Louis-Ferdinand Celine's Voyage
au bout de la nuit / Tom Quinn. - Lewinston
[etc.] : The Edwin Mellen Press, 2005. xii, 393 str. ; 24 cm. - (Studies in French
literature ; vol. 80)
RAMSEY'S legacy / edited by Hallvard
Lillehammer and D.H. Mellor. - Oxford :
Clarendon Press, 2005. - X, 182 str. ; 24 cm.
- (Mind Association occasional series)
ISBN 0-7734-5938-3
ISBN 0-88946-572-X (kol. br.)
II 89310
COBISS.SR-ID 36546063
II 89346
COBISS.SR-ID 36486927
964
ISBN 978-0-19927955-5
968
RACE and American political development /
edited by Joseph Lowndes, Julie Novkov and
Dorian Warren. - New York [etc.] : Routledge,
2008. - XII, 348 str. ; 23 cm
RAN, Faye
A history of installation art and the
development of new art forms : technology and
the hermenutics of time and space in modern
and postmodern art from cubism to installation
/ Faye Ran. - New York [etc.] : Peter Lang,
2009. - X, 256 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-415-96153-0
ISBN 978-1-4331-0519-7
II 89393
COBISS.SR-ID 36577039
965
RADULOVIĆ-Vulić, Manja
Muzička kultura Crne Gore : XIII-XVIII
vijek / Manja Radulović-Vulić ; urednik Rajko
Vujičić ; [fotografije Stevan Kordić ... et
al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka
i umjetnosti, 2009 (Grude : Grafotisak). - 477
str. : fotogr. ; 25 cm. - (Posebna izdanja :
(monografije i studije) / Crnogorska akademija
nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 66.
Odjeljenje umjetnosti ; knj. 16)
II 89668
COBISS.SR-ID 171207692
969
RAY, Debraj
A game-theoretic perspective on coalition
formation / Debraj Ray. - Oxford : Oxford
University Press, 2007. - XIV, 321 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Lipsey Lectures series)
ISBN 978-0-19-920795-4
II 88690
COBISS.SR-ID 36322319
970
ISBN 978-86-7215-226-5 (koža)
II 90144
COBISS.SR-ID 14797072
966
RAEES, Ahmed
Bakterielle Translokation nach
Leberresektion plus Darmanastomose und deren
Modulation durch Antibiotika oder Synbiotika
im Rattenmodell / Raees Ahmed. - Berlin :
Universitätsmedizin, 2010
III 8977
COBISS.SR-ID 36957967
967
RAY, Gene, 1963Terror and the sublime in art and critical
theory : from Auschwitz to Hiroshima to
September 11 / Gene Ray. - Basingstoke [etc.]
: Palgrave Macmillan, 2005. - XIV, 188 str. ;
23 cm. - (Studies in European culture and
history)
ISBN 1-4039-6940-X
II 89645
COBISS.SR-ID 36612879
971
РАЗВИТОКОТ на науките, културата и
уметностите како европска перспектива на
Република Македонија : тркалезна маса
одржана на 22 декември 2006 година. - Скопје
: Македонска академија на науките и
уметностите, 2008. - 101 str. : tabele ; 24 cm. (Расправи ; кн. 1)
ISBN 978-0-7603-3502-4
ISBN 978-9989-101-93-9 (брош.)
II 89370
COBISS.SR-ID 71766282
972
REALITY and rationality. - Oxford : Oxford
University Press, 2005
973
RED´KINA, Natal´ja Stepanovna
Информационные технологии в вопросах и
ответах : учебное пособие / Н. С. Редькина. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010
ISBN 978-5-94560-201-4
I 61521
COBISS.SR-ID 36740623
II 90564
COBISS.SR-ID 36989199
977
REFERENCE. - Oxford : Oxford University
Press, 2008
ISBN 978-0-19-533163-9
ISBN 978-0-19-517784-8
II 91518
COBISS.SR-ID 37425423
REED, Thomas C.
The nuclear express : a political
history of the bomb and its proliferation /
Thomas C. Reed and Danny B. Stillman. Minneapolis : Zenith Press, 2009. - VIII, 392
str., [8] listova s tablama : ilustr. ; 24 cm
974
II 91521
COBISS.SR-ID 37422863
978
REFORMACIJA na Slovenskem : (ob
500-letnici Trubarjevega rojstva) / [urednik
Aleksander Bjelčevič ; prevajalci izvlečkov
ter prispevkov v tujem jeziku David Lemon ...
et al.] ; [izdal] Oddelek za slovenistiko,
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2010. - XII, 656 str. : ilustr. ;
24 cm. - (Obdobja. Simpozij = Symposium ; 27)
ISBN 978-961-237-380-1
RED'KINA, Natal'ja Stepanovna
Путь электронных ресурсов в библиотеке :
практическое пособие / Н. С. Редькина, Т. А.
Калюжная. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН,
2006. - 143 стр. : илустр. ; 21 cm
II 91300
COBISS.SR-ID 252810496
979
REECE, Steve
Homer's winged words / Steve Reece. leiden : Brill, 2009
REGIONALNA konferencija o integrativnoj
zaštiti (4 ; 2009 ; Banja Luka)
Процјена потреба и приоритета у заштити
културног и природног насљеђа : зборник
Четврте конференције о интегративној
заштити, Бањалука, 22-23. октобар 2009. /
[главни и одговорни уредник Светлана
Шиљеговић]. - Бања Лука : Републички завод
за заштиту културно-историјског и природног
насљеђа Републике Српске, 2010 (Бања Лука :
Алтантик бб). - 210 стр. : илустр. ; 24 цм
ISBN 978-90-04-17441-2
ISBN 978-99955-640-2-5
ISBN 5-94560-094-6
Ид 4720
COBISS.SR-ID 36522255
II 91563
COBISS.SR-ID 37404431
975
976
II 91392
COBISS.SR-ID 1596184
980
REGIONALNA konferencija o integrativnoj
zaštiti (5 ; 2010 ; Banja Luka)
Нови концепти заштите и обнове урбаних
цјелина - интегративна конзервација и
одрживи развој : зборник Пете конференције о
интегративној заштити, Бањалука, 25-26.
новембар 2010. / [главни и одговорни уредник
Светлана Шиљеговић ; уредник Јелена Савић].
- Бања Лука : Републички завод за заштиту
културно-историјског и природног насљеђа
Републике Српске, 2010 (Бања Лука : Алтантик
бб). - 443 стр. : илустр. ; 24 цм
REISCHAUER, Haru Matsukata, 1915Samurai and silk : a Japanese and
American heritage / Haru Matsukata Reischauer.
- Cambridge, Mass. [etc.] : Harvard University
Press, 1986. - IX, 371 str., [24] str. s
tablama : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-99955-640-4-9
REPRESENTATIONS of war in ancient Rome /
edited by Sheila Dillon, Katherine E. Welch. Cambridge : Cambridge University Press, 2009.
- XIV, 365 str. : ilustr. ; 26 cm
II 91397
COBISS.SR-ID 1798936
981
ISBN 978-0-674-78801-5
II 89124
COBISS.SR-ID 36498703
РЕГИОНАЛЬНОЕ развитие и вызовы
глобализации : сборник обзоров и рефератов /
[составители и отвественные редакторы И. Г.
Животовская, Т. В. Черноморова]. - Москва :
РАН ИНИОН, 2010. - 172 стр. ; 21 cm. (Серия Социальные и экономические
аспекты глобализации / Центр
научно-информационных исследований
глобальных и региональных проблем. Отдел
глобальных
проблем)
ISBN 978-0-521-13083-7
ISBN 978-5-248-00503-1
II 91549
COBISS.SR-ID 37364495
I 61824
COBISS.SR-ID 176476428
986
RESSLER, Otto Hans
Der Wert der Kunst / Otto Hans Ressler.
- Wien : Böhlau Verlag, 2007
ISBN 978-3-205-77669-7
987
982
REGULATORY governance in developing
countries / edited by Martin Minogue, Ledivina
Carino. - Cheltenham : Edwar Elgar, 2006. - X,
340 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
RETHINKING political institutions : the
art of the state / edited by Ian Shapiro,
Stephen Skowronek, and Daniel Galvin. - New
York : New York University Press, 2006. - 346
str. ; 23 cm
ISBN 978-0-8147-4026-2
ISBN 978-1-84542-612-5
II 90783
COBISS.SR-ID 37143823
II 89674
COBISS.SR-ID 36627727
985
983
II 88932
COBISS.SR-ID 36341775
988
REICHHOLD, Jane
Writing and enjoying haiku : a hands-on
guide / Jane Reichhold. - Tokyo : Kodansha
International, 2002. - 165 str. ; 19 cm
RETHINKING social movements : structure,
meaning, and emotion / edited by Jeff Goodwin
and James M. Jasper. - Lanham [etc.] : Rowman
& Littlefield, 2004. - X, 307 str. : graf.
prikazi ; 24 cm. - (People, passions, and
power)
ISBN 4-7700-2866-5
ISBN 0-7425-2595-3
I 61480
COBISS.SR-ID 36709391
984
II 88904
COBISS.SR-ID 156804364
989
RIASANOVSKY, Nicholas V., 1923Russian identities : a historical survey
/ Nicholas V. Riasanovsky. - Oxford [etc.] :
Oxford University Press, 2005. - 278 str. ; 24
cm
ISBN 0-19-515650-1 (karton sa omotom)
II 90055
COBISS.SR-ID 250976007
990
RICHARDSON, L.
A catalog of identifaiable figure painters
of ancient Pompeii, Herculan / L. Richardson.
- Baltimore : The Johns Hopkins University
Press, 2000
ISBN 0-8018-6235-3
II 90792
COBISS.SR-ID 37157903
991
RICKETSON, Sam
International copyright and neighbouring
rights : The Berne Convention and beyond.
Volume I. Volume II / Sam Ricketson, Jane C.
Ginsburg. - Oxford : Oxford University Press,
2006. - 1540 str. ; 25 cm
ISBN 978-0-19-825946-6
II 88914
COBISS.SR-ID 36343055
992
RIEMER, Ilse
Altbonner Bilderbuch : das Antlitz der
Stadt im Wandel der Zeit / Ilse Riemer. - Bon
: ilhelm Stollfuss Verlag, 1963
II 91398
COBISS.SR-ID 37353743
993
RIFLESSI garibaldini : il mito di
Garibaldi nell'Europa asburgica / a cura di
Fulvio Senardi ; saggi di Alberto Brambilla
... [et al.] ; con un inedito di Scipio
Slataper ; con postfazione di Luigi Tassoni. 1a ed. - Trieste ; Gorizia : Istituto Giuliano
di storia, cultura e documentazione ; Pécs :
Dipartimento di italianistica dell'Università,
2009. - 164 str. ; 23 cm. - (I seminari di
Pécs)
ISBN 978-963-06-8315-9 (Pécs)
II 90098
COBISS.SR-ID 31293741
994
RIGHTS to language : equity, power, and
education : celebrating the 60th birthday of
Tove Skutnabb-Kangas / edited by Robert
Phillipson. - Mahwah, New Jersey : Lawrence
Erlbaum Associates, 2000. - 310 str. ; 24 cm
ISBN 0-8058-3835-X
II 90841
COBISS.SR-ID 37160207
995
RIMER, Thomas J.
The Columbia Anthology of Modern Japanese
Literature. 2, From 1945 to the Present /
edited by J. Thomas Rimer and Van C. Gessel. New York : Columbia University, 2007
ISBN 978-0-231-13804-8
II 89090/2
COBISS.SR-ID 173606668
996
RISTOVSKI, Blaže
Наце Димов (1876-1916) и програмата за
македонската нација и држава / Блаже
Ристовски. - Скопје : Македонска академија на
науките и уметностите, 2007 (Скопје :
Графотисок). - 35 стр. ; 24 цм. - (Свечени
собири / Македонска академија на науките и
уметностите ; св. 53)
(Брош.)
II 88711
COBISS.SR-ID 72103178
997
RIŠKOVÁ, Mária
Slovenský divadelný plagát po roku 1989 /
Mária Rišková. - Bratislava : Divadelný ústav
Bratislava, 2009
ISBN 978-80-89369-07-2
II 89334
COBISS.SR-ID 172959500
998
Les RITES autour du mourir / sous la
direction de Marie-Jo Thiel. - Strasbourg :
Presses universitaires, 2008. - 351 str. ; 24
cm
999
RIZZO, Raffaela Gabriella
GPS/GIS per la valorizzazione del
territorio : alcuni casi applicativi e la
realizzazione di una guida mobile / Raffaela
Gabriella Rizzo. - Trieste : Centro di
Eccellenza per la Ricerca TeleGeomatica, 2008
ISBN 978-88-7914-915-0
III 8968
COBISS.SR-ID 176817420
1000
ROBERTS, Elizabeth
Realm of the Black Mountain : a history
of Montenegro / Elizabeth Roberts. - Ithaca,
New York : Cornell University Press, 2007. XIX, 521 str, [14] str. s tablama : ilustr. ;
23 cm
ISBN 978-0-8014-4601-6
II 90825
COBISS.SR-ID 37158927
ISBN 978-0-19-928389-7
II 88895
COBISS.SR-ID 36400143
ISBN 978-2-86820-361-8
II 91199
COBISS.SR-ID 37291791
ROBERTS, Julian V
Punishing persistent offenders : exploring
community and offender perspectives / Julian V
Roberts. - Oxford : Oxford University Press,
2008. - XXIV, 273 str. : graf. prikazi, tabele
; 21,5 cm
1001
1002
ROBUST optimization-directed design /
edited by Andrew J. Kurdila, Panos M.
Pardalos, Michael Zabarankin. - New York :
Springer, 2006. - VIII, 275 str. : ilustr. ;
25 cm. - (Nonconvex optimization and its
applications ; 81)
ISBN 978-0-387-28263-3
II 88691
COBISS.SR-ID 36321551
1003
ROBUST portfolio optimization and
management. - New York : John Wiley & Sons,
2007
ISBN 978-0-471-92122-6
II 90815
COBISS.SR-ID 37144079
1004
ROETTGEN, Steffi
Italian frescoes : the Baroque era :
1600-1800 / Steffi Roettgen ; photography by
Antonio Quattrone ... [et al.] ; translated by
Russell Stockman. - New York [etc.] :
Abbeville Press, 2007. - 484 str. : ilustr. ;
33 cm
ISBN 978-0-7892-0936-8
III 8661
COBISS.SR-ID 36614671
1005
ROHLEN, Thomas P.
Japan's high schools / Thomas P. Rohlen. Berkeley : University of California Press,
1983. - XI, 363 str. : ilustr. ; 24 cm
ROSENQUIST, Rod
Modernism, the market and the instittion of
the new / Rod Rosenquist. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2009
ISBN 0-520-04863-6
ISBN 978-0-521-51619-8
II 89118
COBISS.SR-ID 36482063
1006
ROMANOVA, Regina Maksovna
Александр Твардовский : труды и дни /
Регина Романова. - Москва : Водолей, 2006. 764 стр. ; 23 cm
ISBN 5-902312-68-X
II 89420
COBISS.SR-ID 36585231
1007
II 91553
COBISS.SR-ID 37420815
1011
ROSSA, Jesse
Ezra Pound in his time and beyond : the
influence of Ezra Pound on twentieth-century
poetry : a catalog of an exhibition, Special
Collections Department, Hugh M. Morris
Library, February 14, 2006 - June 13, 2006 /
by Jesse Rossa. - Newark : University of
Delaware Library, 2006. - XV, 37 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-9712360-2-X
ROMANOVIČ, Nelli Aleksandrovna
Формирование и воспроизводство образа
власти в российском обществе : монография
/ Н.А. Романович. - Воронеж : Издательство
Воронежского государственного университета,
2009
ISBN 978-5-9273-1676-2
II 90776
COBISS.SR-ID 37176079
1008
ROONEY, Ellen
The Cambridge companion to feminist
literary theory / E. Rooney. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2006
ISBN 978-0-521-00168-7
II 89386
COBISS.SR-ID 248624391
1009
ROSENNE, Shabtai
Interpretation, revision and other recourse
from international judgment / by Shabtai
Rosenne. - Leiden : Martinus Nijhoff
Publishers, 2007. - XXII, 200 ; 24 cm
1012
ROTMNA, Brian
Becoming beside ourselves / Brian Rotman. Durham : Duke University Press, 2008
ISBN 978-0-8223-4183-3
II 91552
COBISS.SR-ID 37425167
1013
RUBCOV, Nikolaî Mihaîlovič
Душа хранит : к 70-летию со дня
рождения : стихотворения / Николай Рубцов.
- Москва : Эксмо, 2006
ISBN 5-699-14847-7
I 62077
COBISS.SR-ID 37261071
1014
RUBINA, Dina
Несколько торопливых слов любви --- /
Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2005. - 300
стр. ; 21 cm
ISBN 5-699-10867-X
ISBN 978-90-04-15727-9
II 88944
COBISS.SR-ID 36333839
II 90828
COBISS.SR-ID 37180431
1010
I 62099
COBISS.SR-ID 210564103
1015
RUCHELMAN, Leonard I.
Cities in the third wave : the
technological transformation of urban America
/ Leonard I. Ruchelman. - 2nd ed. - Lanham,
Maryland : Rowman & Littlefield, 2007. - XIII,
163 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
1016
RUDOLF II, Prague and the world : papers
from the international conference Prague, 2-4
September, 1997 / edited by Lubomír Konečný
with Beket Bukovinská and Ivan Muchka. Prague : Artefactum, 1998. - 303 str. :
ilustr. ; 30 cm
RUS, Veljko
Vrednote Slovencev in Evropejcev : analiza
vrednotnih orientacij Slovencev ob koncu
stoletja / Veljko Rus, Niko Toš. - Ljubljana :
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2005
(Ljubljana : Present). - 461 str. : graf.
prikazi, tabele ; 24 cm. - (Dokumenti SJM ;
13)
II 89745
COBISS.SR-ID 220839424
ISBN 978-2-7381-2388-6
RUSSIA lost or found? : patterns and
trajectories / edited by Hiski Haukkala and
Sinikukka Saari. - Helsinki : Edita : Ministry
for Foreign Affairs of Finland, 2009. - 217
str. : graf. prikazi ; 21 cm
ISBN 978-951-37-5649-9 (broš.)
1018
I 61007
COBISS.SR-ID 512476848
RUMJANCEVSKIE čtenija (2010 ; Moskva)
Румянцевские чтения : 2010 : материалы
международной научной конференции (20-22
апреля 2010) / [составитель М. Е. Ермакова]. Москва : Пашков дом, 2010. – 2 књ. (298; 291
стр.) ; 20 cm
ISBN 5-352-01695-1
ISBN 978-5-7510-0492-7 (ч. 1)
ISBN 978-5-7510-0493-4 (ч. 2)
I 62102
COBISS.SR-ID 37259791
I 61827
COBISS.SR-ID 36951311
1021
1017
RUELLE, David, 1935Hasard et chaos / David Ruelle. - Paris :
Odile Jacob, 2010
II 91189
COBISS.SR-ID 37286927
1020
ISBN 961-235-200-3
ISBN 80-902279-9-6
III 8900
COBISS.SR-ID 36792591
ISBN 1-57233-465-7
II 89315
COBISS.SR-ID 246976263
ISBN 978-0-7425-3908-2
II 88897
COBISS.SR-ID 36400911
RUNYON, Randolph Paul, 1947Ghostly parallels : Robert Penn Warren and
the lyric poetic sequence / Randolph Paul
Runyon. - Knoxville : The University of
Tennessee Press, 2006. - 253 str. : ilustr. ;
24 cm
1019
1022
РУССКАЯ готика : белое привидение. Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006
1023
RUŞTI, Doina
Dicţionar de teme şi simboluri din
literatura românǎ / Doina Ruşti. - Ed. 2-a,
revǎzutǎ şi adǎugitǎ. - Bucureşti : Polirom,
2009. - 454 str. ; 21 cm
ISBN 978-973-46-1512-4
I 62097
COBISS.SR-ID 37257231
ISBN 978-0-521-87309-3
1024
RYNNING, Sten, 1967NATO renewed : the power and purpose of
transatlantic cooperation / Sten Rynning. New York : Palgrave Macmillan, 2005. - XIV,
232 str. ; 22 cm
ISBN 1-4039-7065-3
II 90624
COBISS.SR-ID 36989711
ISBN 978-0-521-51605-1
1026
SAGEMAN, Marc
Leaderless jihad : terror networks in the
twenty-first century / Marc Sageman. Philadelphia : University of Pennsylvania
Press, 2008. - VIII, 197 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-8122-4065-8
II 89399
COBISS.SR-ID 36580367
II 90578
COBISS.SR-ID 37021711
1028
SAINT Peter's in the Vatican
St. Peter's in the Vatican / edited by
William Tronzo. - 1st paperback ed. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press,
2008. - xvi, 320 str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 978-0-521-73210-9
1025
SAARI, Donald G.
Disposing dictators, demystifying voting
paradoxes : social choice analysis / Donald G.
Saari. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2008. - XV, 240 str. : ilustr. ; 23 cm
II 90786
COBISS.SR-ID 37137679
ŞAHINOĞLU, Zafer, 1971Ultra-wideband positioning systems :
theoretical limits, ranging algorithms, and
protocols / Zafer Şahinoglu, Sinan Gezici, and
Ismail Güvenç. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2008. - XI, 269 str. :
ilustr. ; 26 cm
1027
III 8971
COBISS.SR-ID 37025807
1029
SALOMON, André
André Salmon on French modern art /
translated and anotated by Beth S.
Gersh-Nešić. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2005. - XII, 214 str. ; 23
cm
ISBN 978-0-521-85658-4
II 88585
COBISS.SR-ID 36194063
1030
SAMARDŽIĆ, Momir, 1974Roads to Europe : Serbian politics and the
railway issue : 1878-1881 / Momir Samardžić. Pisa : University Press, 2010. - XII, 196 str.
: geogr. karte ; 21 cm. - (Doctoral
dissertations ; 5)
ISBN 978-88-8492-703-3
I 62070
COBISS.SR-ID 37220367
1031
SAMARDŽIJA, Snežana, 1957Од казивања до збирке народних прича :
прилог проучавању историје народне
књижевности / Снежана Самарџија. - Бања
Лука : Књижевна задруга, 2006 (Лакташи :
Графомарк). - 449 стр. ; 21 cm. (Библиотека Освјетљења)
ISBN 99938-33-27-4 (пласт. са омотом)
I 61213
COBISS.SR-ID 137843468
1032
The SAMARITAN'S dilemma : the
political economy of development aid / Clark
C. Gibson [et. al.]. - Oxford : Oxford
University Press, 2005. - XXII, 264 str. :
graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-0-19-927884-8
II 89314
COBISS.SR-ID 36492047
1033
ISBN 978-0-8014-3492-1
1034
SAMUELS, Richard J.
Securing Japan : Tokyo's grand strategy and
the future of East Asia / Richard J. Samuels.
- Ithaca : Cornell University Press, 2007. XI, 277 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-8014-4612-2
II 89077
COBISS.SR-ID 173600780
ISBN 970-701-845-3
I 61280
COBISS.SR-ID 36487439
1036
SANDSTROM, Kent L.
Symbols, selves, and social reality : a
symbolic interactionist approach to social
psychology and sociology / Kent L. Sandstrom,
Daniel D. Martin, Gary Alan Fine. - Los
Angeles : Roxbury Publishing Company, 2003. X, 231 str. ; 24 cm
ISBN 1-891487-72-8
SAMUELS, Richard J.
Machiavelli's children : leaders and their
legacies in Italy and Japan / Richard J.
Samuels. - Ithaca [etc.] : Cornell University
Press, 2003. - XIV, 456 str. ; 24 cm
II 89084
COBISS.SR-ID 173577228
SANDOVAL, Adriana Hernández
Caleidoscopio crítico de la literatura
mexicana contemporánea / Adriana Hernandez
Sandoval. - San Angel : Tehnologico de
Monterrey, 2006. - 425 str. ; 21 cm. (Colección Humanidades TEC)
1035
II 90789
COBISS.SR-ID 37170959
1037
SANTA-Cruz, Arturo
International election,
monitoring,sovereignty, and the western
hemisphere idea : the emergence of an
international norm / Arturo Santa-Cruz. London : Routledge, 2005. - XIII, 287 str. ;
23,5 cm. - (Studies in International
Relations)
ISBN 0-415-97443-7
II 88931
COBISS.SR-ID 36332815
1038
SANTNER, Eric L., 1955On creaturely life : Rilke, Benjamin,
Sebald / Eric L. Santner. - Chicago [etc.] :
The University of Chicago Press, 2006. XXII, 219 str. ; 22 cm
ISBN 0-226-73502-8
II 88584
COBISS.SR-ID 36192783
1039
SAPA, Remigiusz
Metodologia badań : obszaru pośredniczenia
w komunikacji naukowej z perspektiwy nauki o
informacji / Remigiusz Sapa. - Kraków :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2009. - 214 str. : graf. prikazi ; 25 cm. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
; 1306. Prace z Bibliotekoznawstwa i
Informaciji Naukowej ; zeszyt 17 2009)
ISBN 978-83-233-2849-0
II 90157
COBISS.SR-ID 36845583
1040
SASSEN, Imke
Virtuelle Lehr- und Lernumgebungen :
Konzeption, didaktisches Design und Bewertung
/ Imke Sassen. - Aachen : Shaker Verlag, 2007.
- XXVII, 389 str. : ilustr. ; 21 cm. (Schriften zur quantitativen
Betriebswirtschaftslehre und
Wirtschaftsinformatik)
1041
SATO, Shozo
Ikebana : the art of arranging flowers /
Shozo Sato ; foreword by Kasen Yoshimura. 1st ed. - Tokyo [etc.] : Tittle Publishing,
2008. - 208 str. : ilustr. ; 31 cm
II 89254
COBISS.SR-ID 1277464
1044
SAVREMENI politički poredak i ideja pravde (1
; 2006 ; Banja Luka)
Савремени политички поредак и идеја
правде: [зборник радова са научног скупа
одржаног у Бања Луци 19. и 20. маја 2006.г.] /
[уредник Радивоје Керовић ; уређивачки одбор
Богомир Ђукић ... [и др.]. - Бања Лука :
Филозофско друштво Републике Српске, 2007
(Бања Лука : Графид). - 191 стр. ; 23 цм. (Библиотека Видици)
ISBN 978-99938-866-1-7 (брош.)
1045
SCHARFSTEIN, Ben-Ami
Art without borders : a philosophical
exploration of art and humanity / Ben-Ami
Scharfstein. - Chicago : University of Chicago
Press, 2009. - XIV, 543 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-226-73609-9
II 91118
COBISS.SR-ID 37202191
ISBN 978-4-8053-0943-8
III 8874
COBISS.SR-ID 36696847
ISBN 978-99955-657-0-1
II 82690
COBISS.SR-ID 278552
ISBN 978-3-8322-6161-0
I 61281
COBISS.SR-ID 36494095
САВРЕМЕНА истраживања ендемске
нефропатије / уредници Љубица Ђукановић,
Синиша Ристић. - Фоча : Медицински
факултет, 2009 (Фоча : КАБ САВИЋ). - 130 стр.
: илустр. ; 24 цм
1046
1042
SAUL, Nigel
English church monuments in the Middle Ages
: history and representation / Nigel Saul. Oxford : Oxford University Press, 209. - XIII,
413 str. : ilustr. ; 24 cm
SCHIFFRIN, Deborah
In other words : variation in reference and
narrative / Deborah Schiffrin. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2006. - XVI, 373
str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Studies in
interactional sociolinguistics ; 21)
ISBN 978-0-19-921598-0
ISBN 978-0-521-48159-7
II 91119
COBISS.SR-ID 37202447
1043
II 89320
COBISS.SR-ID 149988876
1047
SCHILLER, Friedrich, 1759-1805
Dramen / Schiller ; [herausgegeben von Paul
Stapf]. - Sonderausgabe. - Wiesbaden : Emil
Vollmer Verlag, [s. a.]. - 1294 str. ; 20 cm.
- (Tempel-Klassiker ; Bd. 1. Schiller Werke)
SCHNEIDER, Ronald M.
Comparative Latin American politics /
Ronald M. Schneider. - Boulder : Westview
Press, 2010. - XV, 363 str. : geogr. karte ;
23 cm
I 62020
COBISS.SR-ID 519842452
ISBN 978-0-8133-4462-1
1048
SCHILLING, Mark
Contemporary Japanese Film / by Mark
Schilling. - Boston : Weatherhill, 1999
ISBN 978-0-8348-0415-9
II 89066
COBISS.SR-ID 173575948
1049
SCHMIDT, Silvia
Biological Control Activity and Quorum
Sensing in Burkholderia / Silvia Schmidt. Zürich, 2009
III 8969
COBISS.SR-ID 36955407
1050
SCHMIDT, Tanja, 1970Lassen hämodynamische und linische
Parameter bei peripherer arterieller
Verschlusskrankheit mit kritischer
Extremitätenischämie und extrem niedrigen
tcPo2-Ausgangswerten ( 15mmHg) Aussagen über
die therapeutische Wirksamkeit von
Prostaglandin E1 (PGE1) zu? : dissertation zur
erlangung des akademischen grades Doctor
medicinae vorgelegt der Medizinischen Fakultät
der Charité - Universität smedizin Berlin /
von Tanja Schmidt. - Berlin : Universitätsmedizin
Berlin, 2009. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm
I 61818
COBISS.SR-ID 36956687
1051
II 90771
COBISS.SR-ID 37161743
1053
SCHODT, Frederik L., 1950Dreamland Japan : writings on modern manga
/ Frederik L. Schodt. - Berkeley : Stone
Bridge Press, cop. 1996 (štampano 2007). - 360
str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-1-880656-23-5
ISBN 1-880656-23-X
II 89114
COBISS.SR-ID 36481807
1054
SCHOPPA, Leonard J.
Race for the exits : the unraveling of
Japan's system of social protection / Leonard
J. Schoppa. - New York : Cornell University
Press, 2006. - XVIII, 247 str. : ilustr. ;
23,5 cm
ISBN 978-0-8014-4433-3
II 89081
COBISS.SR-ID 36480783
1055
SCHRIEGEL, Hans-Jörg
Wirtschafts- und Regierungskriminalität des
Bereichs Kommerzielle Koordierung (KoKo) /
Hans-Jörg Schriegel. - Berlin : Freien
Universität, 2006
III 9035
COBISS.SR-ID 37241359
1056
SCHMITT, Oliver Jens
Skanderbeg : der neue Alexander auf dem
Balkan / Oliver Jens Schmitt. - Regensburg :
F. Pustet, 2009. - 432 str. : ilustr. ; 24 cm
SCHUI, Florian
Early debates about industry : Voltaire and
his contemporaries / Florian Schui. Houndmills [etc.] : Palgrave, 2005. - X, 247
str. ; 23 cm
ISBN 978-3-7917-2229-0 (karton sa omotom)
ISBN 978-1-4039-4799-4
II 89682
COBISS.SR-ID 247565575
II 89358
COBISS.SR-ID 36491791
1052
1057
SCHULSON, Erland M.
Creep and fracture of ice / Erland M.
Schulson, Paul Duval. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2009
ISBN 978-0-521-80620-6
II 91175
COBISS.SR-ID 37278479
1058
SCHWICHTENBERG, Holger
Essential PowerShell / Holger
Schwichtenberg. - Upper Saddle River, N.J. :
Addison-Wesley, 2008. - XXI, 478 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (The Addison-Wesley
Microsoft technology series)
ISBN 978-0-672-32966-1
II 88683
COBISS.SR-ID 36321295
1059
SCIENCE and empire in the Atlantic world /
edited by James Delbourgo and Nicholas Dew. London : Routledge, 2008. - XIV, 365 str. :
ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-415-96126-4
II 91550
COBISS.SR-ID 37426703
1060
SEIDENSTICKER, Edward
Kafu the Scribbler : the life and writings
of Nagai Kafu, 1879-1959 / Edward
Seidensticker. - Ann Arbor : Center for
Japanese Studies, 1990
ISBN 0-939512-46-7
II 89117
COBISS.SR-ID 173611020
SELFRIDGE-Field, Eleanor
A new chronology of Venetian opera and
related genres, 1660-1760 / Eleanor
Selfridge-Field. - Stanford : Stanford
University Press, 2007. - 778 str. : faks.,
graf. prikazi ; 29 cm. - (The calendar of
Venetian opera)
ISBN 978-0-8047-4437-9
III 8653
COBISS.SR-ID 36614159
ISBN 978-1-4020-4354-3
II 90054
COBISS.SR-ID 36830991
1061
1064
SERRISTORI, Alfredo
Црна Гора и Далматинска обала : током
ратних збивања 1877. године / Алфредо
Серистори ; са италијанског превела Весна
Андрејевић. - Подгорица : ЦИД, 2010 (Београд
:
Бирограф Комп). - 133 стр. ; 21 цм. (Библиотека Свједочанства)
ISBN 978-86-495-0414-1 (брош.)
I 61880
COBISS.SR-ID 16176400
ISBN 90-04-14306-8
1063
SELF-assembly, pattern formation and
growth phenomena in nano-systems. - New York :
Springer, 2006
II 88695
COBISS.SR-ID 36320015
SCOTTISH communities abroad in the early
modern period / edited by Alexia Grosjean and
Steve Murdoch. - Leiden [etc.] : Brill, 2005.
- XIII, 417 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies
in medieval and reformation traditions :
history, culture, religion, ideas ; vol.
107)
1062
1065
SESHADRI, Sudhi
Sourcing startegy / Sudhi Seshadri. - New
York : Springer, 2005
ISBN 0-387-25182-0
II 89347
COBISS.SR-ID 36490767
1066
SEXL, Martin
Zoran Konstantinović im Gespräch :
Literatur-Wissenschaft-Gesellschaft-Politik /
Martin Sexl. - 1. Aufl. - Innsbruck :
University Press, 2009. - 72 str. : ilustr. ;
22 cm
ISBN 978-3-902719-31-7
II 89368
COBISS.SR-ID 36443663
1067
SHAMIR, Milette
Inexpressible privacy / Milette Shamir. Philadelphia : University of Pennsylvania
Press, 2006
ISBN 0-8122-3906-7
II 90843
COBISS.SR-ID 37178383
1068
SHERIDAN, Guillermo
El filo del ideal : Octavio Paz en la
Guerra Civil / Guillermo Sheridan. - Madrid :
Visor Libros, 2008. - 202 str. ; 21 cm. (Biblioteca filológica hispana ; 103)
ISBN 978-84-9895-006-9
I 62096
COBISS.SR-ID 37159183
1070
SHIBA, Shoji
Four practical revolutions in management :
systems for creating unique organizational
capability / Shoji Shiba, David Walden. Cambridge : CRC Press, 2001. - XXVI, 758 str.
: ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-1-56327-388-9
II 89074
COBISS.SR-ID 36498447
1071
SHOJI, Kaori
Seeing Tokyo / text by Kaori Shoji ;
foreword by Graham Fry. - Tokyo [etc.] :
Kodansha International, 2005. - 95 str. :
fotogr. ; 31 cm
ISBN 978-4-7700-2339-1
III 8868
COBISS.SR-ID 36708879
SHAPES and images : studies on Attic blac
figure and related topics in honour of Herman
A. G. Brijder / edited by Eric M. Moormann and
Vladimir V. Stissi. - Leuven [etc.] : Peeters,
2009. - XII, 234 str. : ilustr. ; 28 cm. (Babesch : annual papers on Mediterranean
archaeology, ISSN 0165-9367 ; suppl.
14(2009))
ISBN 978-90-429-2221-1
III 9032
COBISS.SR-ID 37250063
1069
1072
SHTAKSER, Inna
Pale of the settlement working-class Jewish
youth and adoption of revolutionary identity
during the 1905. revolution / Inna Shtakser. Pittsburgh : Center for Russian and East
European Studies, 2009. - 43 str. ; 22 cm. (The Carl Beck papers ; no. 2001, ISSN
0889-275X)
II 91506
COBISS.SR-ID 174932492
1073
SIEBER, Mirjam
Paul Celans "Gespräch im Gebirg" :
Erinnerung an eine "versäumte Begegnung" /
Mirjam Sieber. - Tübingen : Max Niemeyer,
2007. - 268 str. ; 23 cm. - (Conditio Judaica
: Studien und Quellen zur deutsch-jüdischen
Literatur- und Kulturgeschichte ; 64)
ISBN 978-3-484-65164-7
II 91536
COBISS.SR-ID 145291020
1074
SIEBÖCK, Gregor, 1976Der Weltwanderer Gregor Sieböck : global
change - zu Fuß um die halbe Welt / Gregor
Sieböck. - 3. Aufl. - Innsbruck : Tyrolia,
2010. - 286 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-3-7022-3042-5
II 90616
COBISS.SR-ID 36953871
1075
SIEGMUND, David
The statistics of gene mapping / David
Siegmund, Benjamin Yakir. - New York :
Springer, 2007. - XVII, 331 str. : ilustr. ;
24 cm. - (Statistics for biology and health)
SILVERBERG, Miriam Rom, 1951-2008
Erotic grotesque nonsense : the mass
culture of Japanese modern times / Miriam
Silverberg. - Berkeley [etc.] : University of
California Press, 2007. - XVIII, 369 str.,
[32] str. s tablama ; 24 cm. - (Asia Pacific
modern ; 1) (Philip E. Lilienthal Asian
studies)
ISBN 978-0-520-22273-1 (tvrd povez)
ISBN 0-520-22273-3 (tvrd povez)
II 89054
COBISS.SR-ID 243958784
1079
SIMMONS, Cynthia, 1949Women engaged/engaged art in postwar Bosnia
: reconciliation, recovery and civil society /
Cynthia Simmons. - Pitsburgh : The
University of Pittsburgh Press, 2010. - 46
str. : ilustr. ; 22 cm. - (The Carl Beck
papers in Russian and East European studies ;
no. 2005)
II 90827
COBISS.SR-ID 37181199
1080
ISBN 978-0-387-49684-9
II 90584
COBISS.SR-ID 37020431
1076
SILLARS, Stuart
Painting Shakespeare / Stuart Sillars. Cambridge : Cambridge University Press, 2006
ISBN 978-0-521-85308-8
II 90824
COBISS.SR-ID 37156111
SIMONIČ, Peter
Kaj si bo narod mislil? : ritual slovenske
državnosti / Peter Simonič. - 1. izd. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2009. - 346 str. : ilustr. ; 23 cm.
- (Zupaničeva knjižnica ; št. 30)
ISBN 978-961-237-349-8
II 90104
COBISS.SR-ID 250866432
1081
1077
SILVER, Lee M.
Challenging nature : the clash of science
and spirituality at the new frontiers of life
/ Lee M. Silver. - New York : Ecco, 2006. XVI, 444 str. ; 24 cm
SIMONOV, Konstantin
Глобальная энергетическая война :
тайны современной политики / Константин
Симонов. - Москва : Алгоритм, 2007. - 272 стр.
: илустр. ; 20,5 цм
ISBN 978-0-06-058267-8
ISBN 978-5-9265-0496-2
II 88692
COBISS.SR-ID 36319759
1078
I 61298
COBISS.SR-ID 36587279
1082
SIMPSON, david
Wordsworth, commodification and social
concern / David Simpson. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2009
ISBN 978-0-521-89877-5
II 91545
COBISS.SR-ID 37404175
ISBN 0-674-02204-1
1083
SINGLE embryo transfer / edited by J.
Gerris...[et al.]. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2009. - XVIII, 305 str. :
ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-521-88834-9
II 89331
COBISS.SR-ID 36547599
1084
ISBN 978-0-471-72228-1
1085
SIR Thomas Browne. - Oxford : Oxford
University Press, 2008
ISBN 978-0-19-923621-3
II 91527
COBISS.SR-ID 37423375
1088
SLOVAKIA : European contexts of the folk
culture / [editor Rastislava Stoličná ;
translated by Adriana Kronerová]. - Bratislava
: VEDA, 2007. - 365 str. : ilustr. ; 29 cm
III 8999
COBISS.SR-ID 246046471
1089
SLOVENIA : a geographical overview /
[editor Milan Orožen Adamič ; translation
Wayne Tuttle, Margit Strauss Fendi]. Ljubljana : Association of the Geographical
Societies of Slovenia [etc.], 2004 ([s. l.] :
Littera picta). - 159 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 961-6500-49-X (Založba ZRC)
II 89880
COBISS.SR-ID 214725120
1090
SLOVENSKÁ scénografia po roku 1989. Bratislava : Divadelný ústav Bratislava, 2009
1086
SLAWSON, David A., 1941Secret teachings in the art of japanese
gardens : design principles, aesthetic values
/ David A. Slawson. - Tokyo : Kodansha
International, 1991. - 220 str. : ilustr. ; 26
cm
ISBN 978-4-7700-1541-9
II 89826
COBISS.SR-ID 36705295
II 88934
COBISS.SR-ID 36404495
ISBN 978-80-224-0969-8 (karton)
SIPES, James L.
Digital land / James L. Sipes, Mark S.
Lindhult. - New York : John Wiley & Sons, 2007
II 90788
COBISS.SR-ID 37145615
SLOBOGIN, Christopher
Minding Justice : laws that deprive people
with mental disability of life and liberty /
Christopher Slobogin. - Cambridge, Mass. :
Harvard University Press, 2006. - XIV, 381
str. ; 23,5 cm
1087
ISBN 978-80-89369-08-9
II 89333
COBISS.SR-ID 172960012
1091
"СЛУЖИТЕЛЬ духа вечной памяти" :
Николай Федорович Федоров : (к 180-летию со
дня рождения) : сборник научных статей /
[составили А. Г. Гачева ... [и др.]]. - Москва
: Пашков дом, 2010. - 2 књ. (430; 446 стр.) ;
20 cm
ISBN 978-5-7510-0464-4
I 61523/1
I 61523/2
COBISS.SR-ID 175454476
1092
SMEETS, Wim
Spiritual care in a hospital setting : an
empirical-theological exploration / by Wim
Smeets ; translated by M. Manley. - Leiden
[etc.] : Brill, 2006. - XVI, 290 str. : graf.
prikazi ; 25 cm. - (Empirical studies of
theology)
1093
SMITH, Jonathan, 1960Charles Darwin and Victorian visual culture
/ Jonathan Smith. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2006. - XXII, 349 str. :
ilustr. ; 26 cm
1094
SMITH, Neilson Voyne
Chomsky : ideas and ideals / Neil Smith. 1st ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge
University Press, 1999. - ix, 268 str. :
tabele ; 24 cm
II 89389
COBISS.SR-ID 36580111
1095
SMITH, Peter H.
Expressive forms in Brahms's instrumental
music : structure and meanning in his Werther
quartet / Peter H. Smith. - Bloomington [etc.]
: Indiana University Press, 2005. - 325 str. :
note ; 24 cm. - (Musical meaning and
interpretation)
ISBN 0-253-34483-2
II 88587
COBISS.SR-ID 36191503
ISBN 978-0-8248-2037-4 (cloth)
1096
1098
SNYDER, Stephen
Oe and beyond : fiction in contemporary
Japan / edited by Stephen Snyder and Philip
Gabriel. - Honolulu : University of Hawai'i
Press, 1999
ISBN 0-8248-2136-X
II 89104
COBISS.SR-ID 173598476
ISBN 0-521-47517-8
1097
SMITS, Gregory, 1960Visions of Ryukyu : identity and ideology
in early-modern thought and politics / Gregory
Smits. - Honolulu : University of Hawai'i
Press, cop. 1999. - 213 str. : ilustr. ; 24 cm
II 89056
COBISS.SR-ID 41608802
ISBN 978-0-521-85690-4
II 90846
COBISS.SR-ID 37179151
ISBN 0-520-06293-0
II 89103
COBISS.SR-ID 173579020
ISBN 978-90-04-15189-5
II 89340
COBISS.SR-ID 36545807
SMITH, Thomas C.
Native sources of Japanese
industrialization, 1750-1920 / Thomas C.
Smith. - Berkeley ; Los Angeles : University
of California Press, 2009. - X, 278 str. :
ilustr. ; 23 cm
1099
SOCIAL issues, globalization and
international institutions : labour rights and
the EU, ILO, OECD and WTO / edited by Virginia
A. Leary and Daniel Warner. - Leiden :
Martinus Nijhoff Publishers, 2006. - XXII, 418
str. ; 25 cm. - (International studies in
human rights ; 84)
ISBN 90-04-14579-6
II 88925
COBISS.SR-ID 36334863
1100
SOLID waste management in the world's
cities : water and sanation in the world's
cities 2010. - London : Earthscan, 2010
ISBN 978-1-84971-170-8
III 9104
COBISS.SR-ID 37390095
1101
SOLKIN, David H.
Painting out of the ordinary : modernity
and the art of everyday life in early
nineteenth-century Britain / David H. Solkin.
- New Haven [etc.] : Yale University Press,
2008. - IX, 270 str. : ilustr. ; 31 cm
1102
SORENSON, David S., 1973The process and politics of defense
acquisition : a reference handbook / David
S. Sorenson. - Westport, Conn. : Praeger,
2009. - X, 216 str. : ilustr. ; 25 cm. (Contemporary military, strategic, and
security issues ; 1932-295X)
ISBN 978-0-313-34843-3
II 90134
COBISS.SR-ID 36880911
1103
SOUTHERN, Pat, 1948The Roman army : a social and
institutional history / Pat Southern. - Oxford
: Oxford University Press, 2007. - X, 383 str.
: ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-19-532878-3
II 90126
COBISS.SR-ID 36881679
1104
СОВЕТСКИЕ поэты, павшие на Великой
Отечественной войне / [составление,
подготовка текста, биографические справки и
примечания М. А. Бениной и Е. П. Семеновой].
- Санкт-Петербург : Академический проект,
2005. - 571 стр. ; 21 cm. - (Новая библиотека
поэта)
ISBN 5-7331-0320-5
I 62083
COBISS.SR-ID 37260815
ISBN 978-5-248-00511-6
I 61526
COBISS.SR-ID 36876815
ISBN 978-0-300-14061-3
III 8659
COBISS.SR-ID 36614415
СОВРЕМЕННОЕ конституционное право :
сборник научных трудов / [отв. ред. Е.В.
Алферова]. - Москва : ИНИОН РАН, 2010. –
209 стр. ; 20 cm. - (Правоведение)
1105
1106
СОВРЕМЕННОЕ состояние методологии
научных исследований в области
библиотековедения : (по материалам журнала
"Библиосфера") : сборник научных статей /
[отв. ред. В. С. Крейденко]. - Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2010. - 382 стр. : табеле ; 19
cm
ISBN 978-5-94560-184-0
I 61522
COBISS.SR-ID 36740367
1107
SPARTACUS and the slave wars : a brief
history with documents / translated, edited
and with an introduction by Brent D. Shaw. Boston [etc.] : Bedford, 2001. - XIV, 194 str.
: ilustr. ; 22 cm. - (The Bedford series in
history and culture)
ISBN 0-312-23703-0
II 90148
COBISS.SR-ID 36827151
1108
SPERANDIO, Marco Urbano
Codex Gregorianus / Marco Urbano Sperandio.
- Napoli : Jovene editore, 2005. - XVI, 427
str. ; 24 cm. - (Università di Roma 'La
Sapienza'. Pubblicazioni dell'Istituto di
diritto romano e dei diritti dell'oriente
mediterraneo ; LXXX)
ISBN 88-243-1583-6
II 88913
COBISS.SR-ID 36401167
1109
SPINUZZI, Clay
Networ / Clay Spinuzzi. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2008
ISBN 978-0-521-89504-0
II 90799
COBISS.SR-ID 37139471
1110
SPITZER, John
The birth of the orchestra : history of
an institution, 1650-1815 / John Spitzer and
Neal Zaslaw. - Oxford : Oxford University
Press, 2005. - XVIII, 614 str., [16] str. s
tablama : ilustr., note ; 26 cm
ISBN 978-0-19-518955-1
II 89710
COBISS.SR-ID 36648975
1111
SPRINGBORG, Patricia
Mary Astell : theorist of freedom from
domination / Patricia Springborg. - Cambridge
: Cambridge University Press, 2005. - XIX, 372
str. ; 23 cm
ISBN 978-0-521-84104-7
II 90052
COBISS.SR-ID 36796943
1112
SPURLING, Hilary
Matisse the master : a life of Henri
Matisse : the conquest of colour, 1909-1954
/ Hilary Spurling. - 1st American ed. - New
York : Alfred A. Knopf, 2005. - xxi, 512 str.,
[24] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-679-43429-1
II 91125
COBISS.SR-ID 37206287
STACK, Frank, 1942Pope and Horace : studies in imitation /
Frank Stack. - 1st paperback version. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press,
2005. - xvii, 316 str. ; 22 cm
ISBN 978-0-521-02190-6
II 89354
COBISS.SR-ID 36487695
1114
STALKING, threatening, and attacking
public figures : a psychological and
behavioral analysis / edited by J. Reid Meloy,
Lorraine Sheridan, Jens Hoffmann. - Oxford :
Oxford University Press, 2008. - XVII, 474
str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-19-532638-3
II 90059
COBISS.SR-ID 36812047
1115
STANFORD, P. Kyle
Exceeding our grasp : science, history, and
the problem of unconceived alternatives / P.
Kyle Stanford. - Oxford : Oxford University
Press, 2006. - XIV, 234 str. ; 25 cm
ISBN 0-19-517408-9
II 88687
COBISS.SR-ID 36318991
1116
STARK, Evan
Coercive control : a entrapment of women
in personal life / Evan Stark. - Oxford :
Oxford University Press, 2007. - XII, 452 str.
; 25 cm
ISBN 978-0-19-515427-6
1113
II 89323
COBISS.SR-ID 36495119
1117
STAROVA, Luan
Љубовта на генералот : роман / Луан
Старова. - Скопје : Македонска академија на
науките и уметностите, 2008. - 491 стр. ; 20
cm
STOCKWIN, James Arthur Ainscow
Governing Japan : divided politics in a
resurgent economy / J.A.A. Stockwin. - 4th ed.
- Oxford : Blackwell, 2008. - XVI, 298 str. :
tabele ; 25 cm
ISBN 978-608-203-006-7 (брош.)
I 61279
COBISS.SR-ID 73038090
ISBN 978-1-4051-5416-1
1118
STATE of the world's cities : 2008/2009 :
harmonious cities. - London ; Sterling :
Earthscan ; Nairobi : UN-HABITAT, cop. 2008. XVI, 264 str. : ilustr. ; 28 cm
ISBN 978-92-1-132010-7 (broš.)
III 9103
COBISS.SR-ID 30458373
1119
STATE of the world's cities : 2010/2011 :
bridging the urban divide. - London [etc.] :
Earthscan, 2008. - XX, 220 str. : ilustr. ; 30
cm
ISBN 978-1-84971-176-0
III 9102
COBISS.SR-ID 37391887
1120
STATISTICAL modelling in R / Murray Aitkin
[...et al.]. - Oxford : Oxford University
Press, 2009. - XII, 576 str. : graf. prikazi,
tabele ; 24 cm. - (Oxford statistical science
series ; 35)
ISBN 978-0-19-921914-8
II 89694
COBISS.SR-ID 36657935
1121
STOCKTON, Kathryn Bond
Beautiful bottom, beautiful shame : where
"Black" meets "queer" / Kathryn Bond Stockton.
- Durham [etc.] : Duke University Press, 2006.
- XI, 271 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-8223-3783-5
II 89303
COBISS.SR-ID 36494863
1122
II 88205 а
COBISS.SR-ID 35996943
1123
STOJKOV, Stojko Ivanov, 1912-1969
Избрани езиковедски трудове :
лингвистично наследство / Стойко Стойков ;
[съставителство, предговор и студия Василка
Радева]. - 1. изд. - София : Университетско
издателство "Св. Климент Охридски", 2008. 444 стр. : илустр. ; 24 cm
ISBN 978-954-07-2612-0
II 89690
COBISS.SR-ID 36612367
1124
STOLJAROV, Jurij Nikolaevič
Эволюция библиотечного фондоведения
/ Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А.
Соляник ; под редакцией Ю. Н. Столярова.
- Москва : ФАИР, 2007. - 687 стр. : илустр. ;
21 cm. - (Специальный издательский проект
для библиотек)
ISBN 978-5-8183-1635-8
Ид 4709
COBISS.SR-ID 36188687
1125
STORIES in stone : conserving mosaics of
Roman Africa : masterpieces from the national
museums of Tunisia / edited by Aïcha Ben Abed.
- Los Angeles [etc.] : Paul Getty Museum
[etc.], 2006. - X, 188 str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 978-0-89236-803-7
III 8580
COBISS.SR-ID 36194319
1126
STORM, Theodor, 1817-1888
Am grauern Meer : gesammelte Werke /
Theodor Storm ; mit Gemälden des neunzehnten
und zwanzigsten Jahrhunderts und Zeichnungen
von Adolph Menzel ; [hrsg. von Rolf Hochhuth].
- Gütersloh : Bertelsmann Lesering, [1966]. 732 str. : ilustr. ; 24 cm
II 91363
COBISS.SR-ID 37353999
1127
STOTER, Jantien
3D cadastre in an international context /
Jantien Stoter, Petar van Oosterom. - New York
: Taylor & Francis, 2006
1128
STRAJNIĆ, Nikola, 1945Огледи о књижевности и сликарству /
Никола Страјнић. - Бања Лука ; Београд :
Задужбина "Петар Кочић", 2010 (Челарево :
Графоофсет). - 763 стр. ; 21 cm. (Библиотека Кочићева књига)
ISBN 978-99955-31-23-2 (брош.)
I 61847
COBISS.SR-ID 1293592
1129
STRATEGIJE istraživanja i pretraživanja
informacija : priručnik za pravne profesionalce /
urednici Saša Madacki, Ružica Žarevac ; [autorski
prilozi u priručniku Dženana Alađuz ... et al.]. Sarajevo : Centar za ljudska prava Univerziteta,
2007 (Sarajevo : Magistrat). - 106 str. : ilustr. ;
30 cm
ISBN 978-9958-9541-4-6
III 8615
COBISS.SR-ID 16052486
ISBN 0-252-03036-2
II 88704
COBISS.SR-ID 36190479
ISBN 0-8493-3932-4
II 90811
COBISS.SR-ID 37140495
The STRING quartets of Beethoven /
edited by William Kinderman. - Urbana [etc.] :
University of Illinois Press, 2006. - 349 str.
: ilustr., note ; 26 cm
1130
1131
STRING theory. - New York : Springer, 2006
ISBN 978-1-4020-3731-3
II 90558
COBISS.SR-ID 36992783
1132
STUDENT writing in higher education : new
contexts / edited by Mary R. Lea and Barry
Stierer. - Buckingham : The Society for
Research into Higher Education [etc.], 2000. IX, 205 str. : ilustr. ; 23 cm. - (SRHE and
Open University Press imprint)
ISBN 0-335-20407-4
II 91063
COBISS.SR-ID 37235215
1133
STUDIEN zur Philologie und zur
Musikwissenschaft / herausgegeben von der
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin [etc.] : W. de Gruyter, cop. 2009. 292 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Abhandlungen
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.
Philologisch-Historische Klasse ; N. F., Bd.
7,Sammelbd. 1)
ISBN 978-3-11-021763-6
II 88598
COBISS.SR-ID 7472736
1134
SULPHATE-reducing bacteria : environmental
and engineered systems / edited by Larry L.
Barton and W. Allan Hamilton. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2007. - XVIII, 533
str. : ilustr. ; 23 cm
STUDII de istorie a filosofiei româneşti.
5, Centenar Constantin Noica (1909-2009) /
coordinatori: Alexandru Surdu, Viorel Cernica,
Titus Lates ; ediţie îngrijitǎ de: Mona
Mamulea. - Bucureşti : Editura Academiei
Române, 2009. - 632 str. ; 24 cm
ISBN 978-973-27-1819-3 (vol. 5)
II 80828/5
COBISS.SR-ID 37257999
1135
СТУПЕНИ : русские поэты в Германии :
антология. - Санкт-Петербург : Алетейя,
2005
ISBN 5-89329-776-8
I 62079
COBISS.SR-ID 37261583
1136
SUKIASJAN, Èduard Rubenovič
Каталогизация и классификация :
электронные каталоги и автоматизированные
библиотечные системы : избранные статьи / Э.
Р. Сукиасян. - Санкт-Петербург :
Профессия, 2009. - 535 стр. ; 21 cm. (Библиотека)
ISBN 978-0-521-85485-6
II 90588
COBISS.SR-ID 36991759
1139
SUMAN, Michael
Opening the realm : the role of
communications in negotiating the tension of
values in globalization : a report of the
2004 annual meeting of the Aspen Institute
forum on communications and society /
rapporteur Michael Suman. - Washington, DC :
The Aspen Institute, 2005. - IX, 50 str. ;
23 cm
ISBN 0-89843-432-7
II 90829
COBISS.SR-ID 37180943
1140
SUMMER, Robert J., 1941Choral masterworks from Bach to Britten :
reflection of a conductor / Robert J. Summer.
- Lanham [etc.] : The Scarecrow Press, 2007.
- XVIII, 203 str. : note ; 24 cm
ISBN 0-8108-5903-3
II 89675
COBISS.SR-ID 36627471
1141
ISBN 978-5-93913-182-7
Ид 4725
COBISS.SR-ID 36805391
1137
SULAWA, Justine
Imact of lead poisoning on the dynamics of
a recovering population : a case study of the
German white-tailed eagle (Haliaeetus
albicilla) population / Justine Sulawa. Berlin : Freien Universität, 2009
III 8967
COBISS.SR-ID 36957199
1138
SURVIVAL and event history analysis : a
process point of view / Odd O. Aalen, Ørnulf
Borgan, Håkon K. Gjessing. - New York :
Springer, 2008. - XVIII, 539 str. : graf.
prikazi ; 24 cm. - (Statistics for biology and
health)
ISBN 978-0-387-20287-7
II 89693
COBISS.SR-ID 36656655
1142
SUZUKI, Reiko
Business Japanese : over 1,700 essential
business terms in Japanese / Reiko Suzuki, Are
Hajikano, Sayuri Kataoka. - Tokyo : Tuttle
International, 1999. - XXVIII, 422 str. ; 26
cm
ISBN 4-8053-0858-3
II 89830
COBISS.SR-ID 36706831
1143
SYMPOSIUM Pilgrimages today (2009 ; Åbo)
Pilgrimages today : based on papers read at
the symposium on pilgrimages today held at
Åbo, Finland, on 19-21 August 2009 / edited by
Tore Ahlbäck ; editorial assistant Björn
Dahla. - Åbo : The Donner institute for
research in religios and cultural history,
2010. - 371 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-952-12-2398-3
II 90610
COBISS.SR-ID 37027343
1144
SYSTEMICS of emergence research and
development. - New York : Springer, 2006
ISBN 978-0387-28899-4
II 88696
COBISS.SR-ID 36321039
1145
SWEDBERG, Richard
Načela ekonomske sociologije / Richard
Swedberg ; [prevoditelj Emil Heršak]. - Zagreb
: Mate : Zagrebačka škola ekonomije i
managementa, 2006 (Zagreb : Grafotisak). XIV, 365 str. : ilustr. ; 23 cm. (Biblioteka Gospodarska misao)
ISBN 953-246-011-X (broš.)
II 89544
COBISS.SR-ID 512018370
1146
SZYMAŃSKA, Daniela
Geografia osadnictwa / Daniela Szymańska. Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2009. 397 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-83-01-16106-4
II 89740
COBISS.SR-ID 36665359
1147
SZYMAŃSKA, Daniela
Urbanizacja na świecie / Daniela Szymańska.
- Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2008
ISBN 978-83-01-15127-0
II 89741
COBISS.SR-ID 36665615
1148
ŠVARC, Evgenij L'vovič, 1896-1958
Позвонки минувших дней / Евгений Шварц ;
[составление Геннадия Евграфова]. - Москва :
Вагриус, 2008. - 524 стр., [16] стр. с таблама
; 21 cm. - (Мой 20 век)
ISBN 978-5-9697-0563-0
II 89418
COBISS.SR-ID 36583695
1149
TABÁR, László
Breast cancer : early detection with
mammography : casting type calcifications :
sign of a subtype with deceptive features :
975 illustrations / László Tabár, Tibor Tot,
Peter B. Dean ; with contributions by Tony
Hsiu-Hsi Chen ... [et al.]. - New York :
Thieme, 2007. - XII, 313 str. : ilustr. ; 30
cm + 1 3D naočare
ISBN 978-3-13-135391-7
III 9053
COBISS.SR-ID 37311503
1150
TAKAFUSA, Nakamura, 1925Lectures on modern Japanese economic
history : 1926-1994 / Nakamura Takafusa. Tokyo : LTCB International Library Foundation,
1994. - VIII, 325 str. : ilustr. ; 23 cm. (LTCB International Library Selection ; no. 1)
ISBN 4-924971-00-6
II 89080
COBISS.SR-ID 55629068
1151
The TALES of the Heike / translated by
Burton Watson ; edited, with an introduction,
by Haruo Shirane. - New York [etc.] : Columbia
University Press, 2006. - vii, 216 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Translations from the
Asian classics)
ISBN 978-0-231-13802-4
II 89058
COBISS.SR-ID 36502543
1152
TAMBOLO, Luca
Meta e metodo : il dibattito
metametodologico a partire dall'opera di Larry
Laudan / Luca Tambolo ; prefazione di Roberto
Festa. - Milano : F. Angeli, cop. 2009. - 165
str. ; 23 cm. - (Filosofia / F. Angeli)
ISBN 978-88-568-1269-5
II 90103
COBISS.SR-ID 31293485
1153
TAMS, Christian J.
Enforcing obligations erga omnes in
international law / Christian J. Tams. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
- XXXI, 363 str. ; 23 cm. - (Cambridge Studies
in International Comparative Law)
ISBN 13978-0-521-85667
II 88902
COBISS.SR-ID 36400399
1154
TANAKA, Sen'o
The tea ceremony / Sen'o Tanaka, Sendo
Tanaka ; preface by Edwin O. Reischauer ;
foreword by Yasushi Inoue. - Revised paperback
ed. - Tokyo [etc.] : Kodansha, 2000. - 223
str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 4-7700-2507-6 (broš. sa omotom)
II 89828
COBISS.SR-ID 512392103
1155
TANIZAKI, Junichiro
In praise of shadows / Junichiro Tanizaki ;
translated by Thomas J. Harper and Edward G.
Seidensticker. - London : Vintage Books, 2001.
- 73 str. ; 21 cm
ISBN 978-0-0992-835-77
I 61237
COBISS.SR-ID 36481551
1156
TARLING, Nicholas
International students in New Zealand :
the making of policy since 1950 / Nicholas
Tarling. - Auckland : New Zealand Asia
Institute, 2004. - 238 str. ; 23 cm
ISBN 0-476-00588-4
II 90835
COBISS.SR-ID 37179663
1157
TARUSKIN, Richard
Music from the earliest notations to the
sixteenth century / Richard Taruskin. - Oxford
: Oxford University Press, 2009. - XXII, 906
str. : ilustr., note ; 26 cm. - (The Oxford
history of western music ; vol. 1)
ISBN 978-0-19-538481-9
II 90093
COBISS.SR-ID 36692239
1158
TARUSKIN, Richard
On Russian music / Richard Taruskin. Berkeley [etc.] : University of California
Press, 2009. - 407 str. : note ; 24 cm
ISBN 978-0-520-24979-0
II 89678
COBISS.SR-ID 36650767
1159
TATTERSALL, Ian
The fossil trial : how we know what we
think we know about human evolution / Ian
Tattersall. - New York : Oxford University
Press, 1995. - XXIII, 327 str. : ilustr. ; 24
cm
1160
TEACHING strategy : challenge and response
/ editor Gabriel Marcella. - [Carlisle] :
Strategic Studies Institute, 2010. - V, 347
str. : ilustr. ; 23 cm
1161
TEATAR u ratnom Sarajevu : 1992-1995 :
svjedočanstva / [priredio] Davor Diklić. Sarajevo : Kamerni teatar 55 ; Zemun : Most
art, 2004 (Zemun : Most art). - 281 str. ; 22
cm. - (Biblioteka Manhattan)
ISBN 9958-9425-4-2 (KT)
I 61781
COBISS.SR-ID 121945356
ISBN 978-5-9208-0311-5 (брош.)
1165
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ временник : вопросы
текстологии и источниковедения /
[ответственный редактор Н. В. Корниенко]. Москва : ИМЛИ РАН, 2009. - 765 стр. : табеле ;
24 cm. - (Русская литература XX века)
ISBN 978-5-9208-0322-1
II 90548
COBISS.SR-ID 37035535
1166
1162
TECHNOLOGY guide for music educators /
contributing authors Scott Lipscomb ... [et
al.] ; edited by Scott Watson. - Boston :
Thomson Course Technology, 2006. - XIV, 242
str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 1-59200-981-6
II 88684
COBISS.SR-ID 36190735
1164
ТЕКСТОЛОГИЯ и генетическая критика :
общие проблемы, теоретические перспективы
: сборник статей / [редакционная коллегия Т.
В. Балашова ... и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН,
2008. - 267 стр. ; 22 cm
I 61530
COBISS.SR-ID 250121223
ISBN 1-58487-430-9
II 90836
COBISS.SR-ID 1024271746
ISBN 978-5-89554-338-3
I 61015
COBISS.SR-ID 36408079
ISBN 0-19-506101-2
II 90845
COBISS.SR-ID 37178639
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ модернизация и
экономический рост : контуры долгосрочного
прогноза. - Москва : МОНФ, 2008. - 212 стр. :
граф. прикази, табеле ; 20 цм
1163
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ проблемы современного
языкознания. - Воронеж : Истоки, 2009
ISBN 978-5-88242-686-5
I 62092
COBISS.SR-ID 37166863
1167
TEPAVČEVIĆ, Miodarka
Језик Стефана Митрова Љубише / Миодарка
Тепавчевић ; уредник Бранислав Остојић. Подгорица : Црногорска акедемија наука и
умјетности, 2010 (Цетиње : ИВПЕ). - 586 стр.
: факс. ; 24 цм. - (Посебна издања Одјељење
умјетности ; књ. 19) (монографије и студије) /
Црногорска академија наука и умјетности,
Подгорица ; књ. 70.
THE e-volution of information
communication technology in cultural heritage.
- Limasol : Archaeologica, 2006
ISBN 963-8046-73-2
III 8970
COBISS.SR-ID 37028623
1172
ISBN 978-86-7215-235-7 (брош.)
II 90549
COBISS.SR-ID 15702288
1168
TERËHINA, V. N.
Экспрессионизм в русской литературе
первой трети XX века : генезис,
историко-культурный контекст, поэтика / В.
Н. Терехина. - Москва : ИМЛИ РАН, 2009. –
318 стр. : илустр. ; 20 cm
ISBN 978-5-9208-0315-3
I 61531
COBISS.SR-ID 36847375
THE e-volution of information
communication technology in cultural
heritage____. - Limasol : Archaeologica, 2006
ISBN 963-8046-75-9
III 8973
COBISS.SR-ID 37028879
1173
THE Oxford conference. - Southampton,
Boston : WIT Press, 2008
ISBN 978-1-84564-206-8
1169
TEVELEV, E. A.
Projective duality and homogeneous spaces /
E. A. Tevelev. - New York : Springer, 2005. XIV, 250 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm.
- (Encyclopaedia of mathematical sciences ;
133 : Invariant theory and algebraic
transformation groups ; 4)
II 90555
COBISS.SR-ID 37022991
1174
THE poetry of Statius. - Leiden : Brill,
2008
ISBN 978-90-04-17134-3
II 91559
COBISS.SR-ID 37404687
1175
ISBN 3-540-22898-5
II 89657
COBISS.SR-ID 36655375
1170
THE artificial and the natural : an
evolving polarity / edited by Bernadette
Bensaude-Vincent and William R. Newman. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2007. - VI, 331
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dibner Institute
studies in the history of science and
technology)
ISBN 978-0-262-02620-8
II 89651
COBISS.SR-ID 36657679
1171
THE quest for a general theory of
leadership / edited by George R. Goethals,
Georgia L.J. Sorenson. - Cheltenham : Edward
Elgar, 2006. - XVIII, 250 str. : graf.
prikazi, tabele ; 23 cm. - (New Horizons in
Leadership Studies)
ISBN 978-1-84720-324-3
II 90112
COBISS.SR-ID 36811791
1176
THE shaping of arithmetic / after C.F.
Gauss's Disquisitiones Arithmeticae. - New
York : Springer, 2007. - XI, 25 cm : ilustr. ;
25 cm
THIEMANN, Thomas
Modern canonical quantum general relativity
/ Thomas Thiemann. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2008. - ilustr.
ISBN 97803-540-20441-1
ISBN 978-0-521-74187-3
II 90563
COBISS.SR-ID 36995087
1177
THE subject in art / Catherine M.
Soussloff. - Durham : Duke University Press,
2006
1178
THEATER in Japan : an overview of
performing arts and artists / [editor Tajima
Tomoko ; translation Ginny Tapley]. - Tokyo :
The Japan Foundation, 2008. - 110 str. :
ilustr. ; 26 cm
II 89827
COBISS.SR-ID 36705807
THIN film shape memory alloys. - Cambridge
: Cambridge University Press, 2009
1179
II 91176
COBISS.SR-ID 37277711
THEEWEN, Gerhard
Confusion - Selection : Gespräche und texte
über Bibliotheken, Archive, Depots / Ferhard
Theewen. - Köln : Salon Verlag, 1996
ISBN 3-9804812-0-4
1180
THERESIANISCHE Militärakademie (Wiener
Neustadt)
Politik und Verfassung im zeithistorischen
Kontext. - Wiener Neustadt : Theresianische
Militärakademie, 2009. - 255 str. : ilustr. ;
24 cm. - (Armis et litteris ; 23)
II 91110
COBISS.SR-ID 37249039
1181
1183
THREE roads to comparative research :
analytical, visual and morphological / edited
by Niko Toš ... [et al.]. - Vienna : Echoraum,
cop. 2009 (Ljubljana : Present). - 536 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Complexity, design,
society ; vol. 8)
ISBN 978-3-901941-17-7
II 89747
COBISS.SR-ID 28581981
II 91543
COBISS.SR-ID 37363983
1182
ISBN 978-0-521-88576-8
ISBN 0-8223-3670-7
II 90834
COBISS.SR-ID 37172239
II 89701
COBISS.SR-ID 36656143
1184
TIBAIJUKA, Anna Kajumulo
Building prosperity : the centrality of
housing in economic development / Anna
Kajumulo Tibaijuka. - London : Earthscan,
2009. - XVI, 272 str. : graf. prikazi, tabele
; 23 cm
ISBN 978-1-84407-633-8
II 91459
COBISS.SR-ID 37381135
1185
TIMMEL, Vito, 1886-1949
Vito Timmel : disegni dal labirinto /
[interventi Giulio Montenero ... et al.]. Trieste : Edizioni Nadia Bassanese, 1985. [57] str. : ilustr. ; 23 cm
II 90954
COBISS.SR-ID 36823055
1186
ТИПОЛОГИЯ грамматических систем
славянского пространства : коллективная
монография. - Москва : Институт
славяноведения РАН, 2006
ISBN 5-7576-0188-4
I 61291
COBISS.SR-ID 144670732
1187
ТОЛСТОЙ и о Толстом : материалы и
исследования. Вып. 3. - Москва : ИМЛИ РАН,
2009
ISBN 978-5-9208-0335-1
I 61532
COBISS.SR-ID 248571143
1192
TOBY, Ronald P., 1942State and diplomacy in early modern Japan :
Asia in the development of the Tokugawa Bakufu
/ Ronald P. Toby. - Stanford : University
Press, 1991. - XXI, 309 str. : ilustr. ; 20
cm. - (Studies of the East Asian Institute)
ТОЛСТОЙ или Достоевский? :
философско-эстетические искания в культурах
Востока и Запада : материалы Международной
конференции 3-6 сентября 2001 года. Санкт-Петербург : Наука, 2003. - 251 стр. ; 23
cm
ISBN 0-8047-1952-7
ISBN 5-02-028550-1
I 61243
COBISS.SR-ID 173599500
1188
TODOROV, Dobromir
Mechanics of user identification and
authentication : fundamentals of identity
management / Dobromir Todorov. - New York :
Auerbach Publication, 2007. - XXV, 728 str. :
ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-1-4200-5219-0
II 91173
COBISS.SR-ID 37277199
1189
TOFFLER, Alvin
Šok budućnosti / Alvin Toffler ; s
engleskog preveo Matej Kirac. - Rijeka :
"Otokar Keršovani", 1975. - 408 str. ; 24 cm.
- (Biblioteka Svjedočanstva ; sv. 10)
II 21176
COBISS.SR-ID 512244887
1190
II 88893
COBISS.SR-ID 199557383
1193
TOMAN, Jiří
Cultural property in war : improvement in
protection : commentary on the 1999 Second
protocol to the Hague convention of 1954 for
the protection of cultural property in the
event of armed conflict / Jiří Toman. - Paris
: Unesco, 2009. - 892 str. : vinjete ; 24 cm.
- (Ethics series)
ISBN 978-92-3-104142-6
II 88883
COBISS.SR-ID 36368911
1194
TOMASZEWSKI, Mieczysław, 1921Shopin : fenomen i paradoks : szkice i
studia wybrane / Mieczysław Tomaszewski. Lublin : Gaudium, 2009. - 213 str. : ilustr. ;
25 cm
ISBN 978-83-7548-013-9
TOKUŠEV, Dimit"r
История на българската средновековна
държава и право / Димитър Токушев. - София
: Сиби, 2009. - 309 стр. ; 20 cm
ISBN 978-954-730-553-3
I 61374
COBISS.SR-ID 36662543
1191
II 89345
COBISS.SR-ID 36526095
1195
TOMAŠ, Rajko
Kriza i siva ekonomija u Bosni i Hercegovini =
Crisis and gray economy in Bosnia and
Herzegovina / Rajko Tomaš ; [prevod
Tatjana Rađenović]. - Sarajevo :
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 151 str. :
ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-9958-9036-8-7
II 89723
COBISS.SR-ID 17943302
ISBN 978-9989-101-95-3 (пласт. са омотом)
1196
TOMIĆ, Ilija, 1952Израиљ : прилози из палеографије,
филологије и историје јудејског народа / Илија
Томић. - Фоча : Православни богословски
факултет "Свети Василије Острошки", 2009
(Užice : Grafičar). - 301 str. : ilustr. ; 24
cm
1197
TOMIĆ, Miloš
Парцијалне диференцијалне једначине /
Милош Томић. - 1. изд. - Источно Сарајево :
Филозофски факултет, 2009 (Бијељина :
Графосемберија). - 194 стр. : илустр. ; 24 cm
ISBN 978-99938-47-20-5 (брош.)
II 88890
COBISS.SR-ID 36427535
II 89382
COBISS.SR-ID 72103690
1200
TOOHEY, Susan
Designing courses for higher education /
Susan Toohey. - Buckingham : Society for
Research into Higher Education [etc.], 2002. 216 str. ; 23 cm
ISBN 0-335-20049-4
ISBN 978-99938-872-6-3
II 89738
COBISS.SR-ID 1274648
TOMOVSKI, Krum
Протомајсторот Ѓорѓи Новаков-Џонгар :
живот и дело / Крум Томовски, Вангел
Божиноски
; [автор на фотографии Вангел Божиноски]. Скопје : Македонска академија на науките и
уметностите, 2008. - 158 стр. : илустр. ; 24
cm
II 91075
COBISS.SR-ID 37234959
1201
TOPOLINJSKA, Zuzana
Полски-македонски : граматичка
конфронтација. 8, Развитокот [тј.] Развиток на
граматичките категории / Зузана Тополињска.
- Скопје : Македонска академија на науките и
уметностите, 2008 (Скопје : Графотисок). - 219
стр. ; 24 cm
ISBN 978-608-203-015-9 (брош.)
1198
II 65938/8
COBISS.SR-ID 74380298
1202
TOMLINSON, Gary
The singing of the New World : indigenous
voice in the era of European contact / Gary
Tomlinson. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2007. - IX, 220 str. ; 25 cm. - (New
perspectives in music, history and criticism)
TOPORKOV, Andrej L'vovič
Теория мифа в русской филологической
науке XIX века / А. Л. Топорков. - Москва :
Индрик, 1997. - 455 стр. ; 21 cm. (Традиционная духовная культура
славян) (Современные исследования)
ISBN 978-0-521-87391-8
ISBN 5-85759-052-3
II 88697
COBISS.SR-ID 36192015
1199
I 61020
COBISS.SR-ID 148579079
1203
TOSHIO, Kawatake
Kabuki : baroque fusion of the arts /
Kawatake Toshio ; translated by Frank & Jean
Connell Hoff. - Tokio : International House of
Japan, 2006. - XXVI, 358 str. : ilustr. ; 24
cm. - (LTCB International library selection ;
no. 13)
TRAUMATIZING theory : the cultural
politics of affect in and beyond
psychoanalysis / edited by Karyn Ball. - New
York : Other Press, 2007. - LI, 389 str. :
ilustr. ; 23 cm
ISBN 4-903452-01-8
II 91209
COBISS.SR-ID 37307151
II 89109
COBISS.SR-ID 36488463
ISBN 978-1-60456-426-6
1205
TRAINING in difficult choices : 5 public
policy case studies from Slovakia / Katarína
Staroňová, editor. - Bratislava : ADIN, 2007.
- 100, 100 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 978-80-89244-16-4
I 60973
COBISS.SR-ID 36226063
1206
TRANSFORMATIONS of new Germany / edited
by Ruth A. Starkman. - New York : Palgrave,
2006. - XVII, 254 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studies
in European culture and history)
ISBN 1-4039-6795-4
II 90081
COBISS.SR-ID 36828431
1207
TRANSNATIONAL commercial law : primary
materials / Roy Goode...[et al.]. - Oxford :
Oxford University Press, 2007. - XXIX, 894
str. : tabele ; 25 cm
ISBN 978-0-19-928707-9
II 88924
COBISS.SR-ID 36335119
1209
1204
TRAFFIC accidents. - New York : Nova
Science, 2008
II 90819
COBISS.SR-ID 37145871
ISBN 978-1-59051-249-4
1208
TRECHSEL, Stefan
Human rights in criminal proceedings /
Stefan Trechsel ; with the assistance of Sarah
J. Summers. - Oxford ; New York : Oxford
University Press, 2006. - CX,611 str. ; 24 cm.
- (The collected courses of the Academy of
European Law)
ISBN 0-19-927120-8 (broš.)
II 88915
COBISS.SR-ID 512478384
1210
TRIENDL, Annelore
Richtig essen - psychisch gesunden : ein
Mittel gegen Depression und Angstzustände /
Annelore Triendl. - Hall : Berenkamp, 2008
ISBN 978-3-85093-234-9
II 90617
COBISS.SR-ID 36955663
1211
TROFIMOV, Evgenij Nikolaevič, 1946Государственная национальная политика
России : законодательный аспект : (1906-2007
годы) / Е. Н. Трофимов. - Москва : РАГС, 2008.
- 324 стр. : ауторова слика ; 21 cm
ISBN 978-5-7729-0363-6
I 61019
COBISS.SR-ID 36377103
1212
ТРУДЫ Отдела древенрусской литературы.
[Т.] 60 / [ответственный редактор Н. В.
Понырко]. - Санкт-Петербург : Наука, 2009. 586 стр : илустр. ; 27 cm
ISBN 978-5-02-025201-1
К9а 290/60
COBISS.SR-ID 37167375
1213
TSUTSUI, William M.
Manufacturing ideology : scientific
management in twentieth-century Japan /
William M. Tsutsui. - Princeton : Princeton
University Press, 2009. - XI, 279 str. ; 23 cm
ISBN 0-691-07456-9
II 89116
COBISS.SR-ID 173605900
ТРУДЫ Отдела древнерусской литературы.
[Т.] 59 / [ответственный редактор Н. В.
Понырко]. - Санкт-Петербург : Наука, 2008. 513 стр. : илустр. ; 27 cm
ISBN 978-5-02-025266-0
К9а 290/59
COBISS.SR-ID 36454927
1214
ТРУДЫ по россиеведению : сборник
научных трудов. Вып. 1 / [главный редактор
И. И. Глебова]. - Москва : РАН ИНИОН, 2009.
423 стр. ; 23 цм
ISBN 978-5-248-00510-9
II 90627/1
COBISS.SR-ID 176476684
1215
TRUNIN, Sergej Evgen'evič
Рецепция Достоевского в русской прозе
конца XX - начала XXI vv. : монография /
С. Е. Трунин. - Минск : И. П. Логвинов, 2006.
- 154 стр. : табеле ; 21 cm
ISBN 985-6800-03-X
I 61289
COBISS.SR-ID 225934855
1216
TSENKOVA, Sasha
Trends and progress in housing reforms in
South Eastern Europe / Sasha Tsenkova. - Paris
: Council of Europe Development Bank, 2005. 138 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 92-990037-0-X
III 9100
COBISS.SR-ID 37382159
1217
1218
TSYBAKOV, Alexandre B.
Introduction to nonparametric estimation /
Alexandre B. Tsybakov. - New York : Springer,
2009
ISBN 978-0-387-79051-0
II 91515
COBISS.SR-ID 37424655
1219
TUCKER, Kenneth H.
Classical social theory : a contemporary
approach / Kenneth H. Tucker. - Oxford :
Blackwell, 2002. - 272 str. ; 24 cm. (21st-century sociology ; 3)
ISBN 0-631-21165-9
II 90782
COBISS.SR-ID 37170703
1220
TURNER, Nicholas, 1947From Michelangelo to Annibale Carraci : a
century of Italian drawings from the Prado /
by Nicholas Turner ; with an essay by Jose
Manuel Matilla. - Alexandria, Virginia [etc.]
: Art services International [etc.], 2008. 464 str. : ilustr. ; 28 cm
ISBN 0-88397-155-0
ISBN 0-88397-155-X !
II 89711
COBISS.SR-ID 36614927
1221
UNITED Nations Centre for Human Settlements
Operational activities report 2007. Nairobi : United Nations Human Settlements
Programme, 2007. - 220 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-92-113-1887-6
UEDA, Atsushi, 1930The inner harmony of the Japanese house /
Atsushi Ueda ; with an introduction by Gunter
Nitschke ; [translation ... by Stephen
Suloway]. - 1st ed. - Tokyo : Kodansha
International, 1998. - 199 str. : ilustr. ; 27
cm
ISBN 4-7700-2353-7
II 89829
COBISS.SR-ID 36707087
1222
UNDERSTANDING modern warfare / David
Jordan ... [et al.]. - Cambridge [etc.] :
Cambridge University Press, 2008. - XIII, 371
str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-521-87698-8
II 90146
COBISS.SR-ID 36882191
1223
UNDERSTANDING the language classroom /
edited by Simon Gieve and Inés K. Miller ;
with a foreword by Kathleen M. Bailey. Basingstoke [etc.] : Palgrave, 2006. - xxii,
275 str. : graf. prikazi ; 23 cm
ISBN 978-1-4039-9662-6
II 89360
COBISS.SR-ID 36484367
1224
UNITED Nations Centre for Human Settlements
Operational activities report 2002. Nairobi : United Nations Human Settlements
Programme, 2003. - VIII, 183 str. : ilustr. ;
25 cm
ISBN 92-1-131679-0
II 91453
COBISS.SR-ID 37384719
1225
II 91463
COBISS.SR-ID 37393935
1226
UNITED Nations Human Settlements Programme
Enhancing urban safety and security :
global report on human settlements 2007 /
United Nations Human Settlements Programme. London ; Sterling, VA : Earthscan, 2007. XXXII, 448 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-1-84407-479-2 (broš.)
ISBN 1-84407-479-X (broš.)
III 9105
COBISS.SR-ID 29051653
1227
UNITED Nations Human Settlements Programme
Enhancing urban safety and security :
global report on human settlements 2007. Vol.
3, Mitigating the impacts of disasters :
policy directions / United Nations Human
Settlements Programme. - Abridged ed. - London
: Sterling, VA, 2008. - VIII, 43 str. :
ilustr. ; 25 cm
II 91452
COBISS.SR-ID 37394191
1228
UNIVERSITY research for innovation /
edited by Luc E. Weber, James J. Duderstadt. London [etc.] : Economica, 2010. - XXXII, 358
str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Glion
colloquium ; 6)
ISBN 978-2-7178-5797-9
II 89409
COBISS.SR-ID 36580879
1229
UNIVERZA na Primorskem v zgodovinskem
jedru mesta Koper = Università del litorale
nel centro storico di Capodistria = University
of Primorska in the historical city core of
Koper = L'université de Primorska au cœur de
la ville de Koper / [uredil Jože Hočevar ;
prevodi Sergio Settomini ... [et al.] ; izbor
fotografij in podpisi Sonja Ana Hoyer ;
fotografije Jaka Jeraša ... et al.]. - Koper :
Študentska organizacija Univerze na
Primorskem, 2007 (Koper : VEK). - 86 str. :
ilustr. ; 28 x 31 cm
VACEK, Jiři
Голоса изгнанников : периодическая
печать эмиграции из советской России :
(1918-1945) / авторы Йиржи Вацек и Лукаш
Бабка ; русский перевод Игорь Золотарев и
Анна Хлебина. - 1. изд. - Прага : Национальная
библиотека ЧР : Русская традиция, 2009. 125 стр. : илустр. ; 23 cm
ISBN 978-80-7050-560-1 (брош.)
II 88855
COBISS.SR-ID 241718535
1234
ISBN 978-961-238-887-4
III 8625
COBISS.SR-ID 234220800
1230
USTINOVA, Yulia
Caves and ancient Greek mind : descending
underground in the search for ultimate truth /
Yulia Ustinova. - Oxford : Oxford University
Press, 2009. - X, 315 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-19-954856-9
II 89298
COBISS.SR-ID 36556559
1231
U.S.- Japan relations in a changing world
/ Steven K. Vogel editor. - Washington :
Brookings Institution Press, 2002. - X, 286
str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 0-8157-0629-4
II 89107
COBISS.SR-ID 173603596
1232
The U.S.-Japan alliance : past, present
and future / edited by Michael J. Green [and]
Patrick M. Cronin. - New York : Council on
Foreign Relations Press, 1999. - XIX, 403 str.
; 23 cm
ISBN 0-87609-249-0
II 89067
COBISS.SR-ID 36497167
1233
VACLAVIK, Vickie A.
Essentials of food science / Vickie A.
Vaclavik, Elizabeth W. Christian. - 3rd ed. New York : Springer, 2008. - XVII, 417 str. :
ilustr. ; 26 cm. - (Food science texts series)
ISBN 978-0-387-69939-4
II 90553
COBISS.SR-ID 37023503
1235
VAN Cleave, Claire
Master drawings of the Italian Renaissance
/ Claire Van Cleave. - Cambridge, Mass. :
Harvard University Press, 2007. - 192 str. :
ilustr. ; 28 cm
ISBN 978-0-674-02677-3
III 9033
COBISS.SR-ID 37250575
1236
VAN Creveld, Martin
The culture of war / Martin van Creveld.
- 1st ed. - New York : Ballantine Books, cop.
2008. - XVI, 485 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-0-345-50540-8
II 90145
COBISS.SR-ID 36881935
1237
VAN Lear, William
The next American century / William Van
Lear. - Lanham : University Press of America,
2008. - VIII, 195 str. : graf. prikazi, tabele
; 23 cm
ISBN 973-7750-24-1
ISBN 978-0-7618-3906-4
II 90785
COBISS.SR-ID 37142799
1238
VAN Roosebeke, Bert
State liability for breach of European law
: an economic analysis / Bert Van Roosebeke ;
foreword by Hans-Bernd Schäfer. - Wiesbaden :
Deutscher Universitets-Verlag, 2007. - XVII,
258 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. (Ökonomische Analyse des Rechts)
ISBN 978-3-8350-0653-9
I 61282
COBISS.SR-ID 36568591
1239
VANCE, David E.
Raising capital / David E. Vance. - New
York : Springer, 2005
ISBN 978-0387-25319-0
II 90805/+ЦД
COBISS.SR-ID 37141007
VASILACHE, Ana
Restore the health of your organization :
a practical guide to curing and preventing
corruption in local governments and
communities. Vol. 2, Process facilitation
tools / Ana Vasilache and Nicole Rata. Nairobi : UN HABITAT, 2006. - VIII, 80 str. :
ilustr. ; 25 cm
II 91451/2
COBISS.SR-ID 37380367
1242
VASKOV, Ilija
Воспалителни процеси во
максилофацијалната регија / Илија Васков. Скопје : Македонска академија на науките и
уметностите, 2008 (Скопје : Академски печат).
- 425 стр. : илустр. ; 30 cm (Брош.)
III 8601
COBISS.SR-ID 72152586
1243
VEBER, Josip
Željeznica u Boki Kotorskoj = Die
Eisenbahn in Boka Kotorska = The Railway in
Boka Kotorska : 1901-1968 / Josip Weber ;
[prevod na nemački jezik Dragan Singer, prevod
na engleski jezik Ljubodrag Grujić]. - Herceg
Novi : Monte Alpe Adria, 2009 (Beograd :
Želnid). - 396 str. : ilustr. ; 18 x 25 cm
ISBN 978-9940-9250-0-0 (karton)
I 61127
COBISS.SR-ID 14622224
1244
1240
VANKE, Jeffrey
Europeanism and European Union : interests,
emotions, and systemic integration in the
early European economic community / Jeffrey
Vanke. - Palo Alto, CA : Academica Press,
2010. - XXVIII, 710 str. : graf. prikazi,
tabele ; 23 cm
VÉLEZ, Santiago Londoño
Colombian art : 3500 years of history /
texts Santiago Londoño Vélez ; direction,
design and editions Benjamín Villegas ;
[English translation Andrew Alexander Reid]. Bogota : Villegas editores, 2001. - 415 str. :
ilustr. ; 32 cm
ISBN 978-1-933146-74-4
ISBN 958-96982-7-1
II 90795
COBISS.SR-ID 37178895
1241
III 8582
COBISS.SR-ID 36194575
1245
VELUTHAT, Kesavan, 1951The early medieval in south India /
Kesavan Veluthat. - Oxford : Oxford University
Press, 2009. - XII, 356 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-19-569663-9
II 90045
COBISS.SR-ID 36825871
1246
VERDERBER, Stephen
Delirious New Orleans : manifesto for an
extraordinary American city / Stephen
Verderber ; foreword by Kevin Alter. - Austin
: University of Texas Press, 2009. - XII, 252
str. : ilustr. ; 27 cm
ISBN 978-0-292-71753-4
II 90576
COBISS.SR-ID 36977167
1247
VERGILIUS Maro, Publius
Ajneida / Publije Vergilije Maron ; ep sa
klasičnog latinskog metrički preveo, uvodnu
studiju i komentare sačinio Marko Višić. Podgorica : Unireks ; Beograd : Janiks, 2010
(Cetinje : Obod). - 477 str. ; 25 cm. (Biblioteka Kapitalna izdanja)
ISBN 978-86-427-0850-8
II 91154
COBISS.SR-ID 16652560
1248
VERIFICATION in all its aspects, including
the role of the United Nations in the field of
verification. - New York : United Nations,
2008. - (Blue Book Study Series ; 32)
ISBN 978-92-1-142262-7
III 9076
COBISS.SR-ID 37341711
1249
VESTBERG, Susanna
Subjective memory complaints : relations to
objective memory function, gender,
personality, affective status and stress /
Susanna Vestberg. - Lund : Lund University,
2009. - 1 knj. (razl. pag.) : tabele, graf.
prikazi ; 25 cm
ISBN 978-91-628-7796-5
II 89372
COBISS.SR-ID 36442639
1250
VIDAL, Laurent, 1961Faire de l'anthropologie : santé, science
et développement / Laurent Vidal. - Paris :
La Découverte, 2010. - 295 str. ; 22 cm. (Collection Recherches. Série Terrains
anthropologiques)
ISBN 978-2-7071-5885-7
II 91187
COBISS.SR-ID 37291023
1251
VINTAR Mally, Katja
Države v razvoju - med okoljevarstvom in
razvojnimi težnjami / [avtorica, kartografija,
fotografija, prevod povzetka] Katja Vintar
Mally. - Ljubljana : Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] :
Birografika Bori). - 186 str. : ilustr. ; 24
cm. - (GeograFF ; 4)
ISBN 978-961-237-292-7
II 89878
COBISS.SR-ID 246102016
1252
VIOLENCE against women in urban areas :
an analysis of the problem from a gender
perspective / [prepared and edited by Soraya
Smaoun]. - Nairobi : Urban Management
Programme, 2000. - VI, 47, VI, 52 str. ; 25
cm. - (UMP Working Paper Series ; 17)
II 91454
COBISS.SR-ID 37390863
1253
VITANOV, Nikolaj
Социална динамика без формули : сложните
системи от човека до цивилизацията /
Николай Витанов, Златинка Димитрова,
Стойчо Панчев. - София : Академично
издателство "Проф. Марин Дринов", 2008. 357 стр. ; 24 cm
ISBN 978-954-322-270-4
VIOLENT offenders : appraising and
managing risk / Vernon L. Quinsey ... [et
al.]. - 2nd ed. - Washington, DC : American
Psychological Association, 2006. - XIII, 462
str. : ilustr. ; 26 cm. - (The law and
public policy)
ISBN 1-59147-343-8
II 90089
COBISS.SR-ID 36813071
ISBN 978-1-60456-486-0
VLAHOS, Michael, 1951Fighting identity : sacred war and world
change / Michael Vlahos. - Westport, Ct.
[etc.] : Praeger, 2009. - X, 245 str. ; 24 cm.
- (The changing face of war)
II 90067
COBISS.SR-ID 36867855
1258
VLAHOVIĆ, Sanja
Liderstvo u savremenim organizacijama /
Sanja Vlahović. - Podgorica : CID, 2008
(Beograd : Birograf). - 270 lista ; 24 cm. (Biblioteka Posebna izdanja / CID,
Podgorica)
ISBN 978-86-495-0355-7 (karton)
1255
VISIONEN vom Weltende :
Apokalypse-Faksimiles aus der Sammlung Detlef
M. Noeck : [Katalog zur Ausstellung Visionen
vom Weltende, Apokalypse-Faksimiles aus der
Sammlung Detlef M. Noack,
Universitätsbibliothek der Freien Universität
Berlin, 05. Juni 2010 - 31. August 2010] /
Hrsg. Caroline Zöhl ; Redaktion Anna Boroffka
... [et al.] ; Autorinnen und Autoren Rubina
Ballach ... [et al.]. - Berlin : Freie
Universität, 2010. - 248 str., [32] str. s
tablama : ilustr. ; 24 cm. (Ausstellungsführer der Universitätsbibliothek
der Freien Universität Berlin ; Nr 50)
ISBN 978-3-929619-59-1
II 90634
COBISS.SR-ID 36956175
1257
ISBN 978-0-313-34845-7
1254
VIRTUAL goods : technology, economy, and
legal aspects / Rüdiger Grimm, Berthold H.
Hass and Jürgen Nützel, editors. - New York :
Nova Science Publishers, 2008. - XI, 294 str.
: ilustr. ; 27 cm
II 90572
COBISS.SR-ID 37024271
II 89666
COBISS.SR-ID 36664079
1256
II 83387
COBISS.SR-ID 12297232
1259
VODIČ kroz visokoškolske biblioteke Bosne
i Hercegovine / [pripremili Zijada Đurđević
Alidžanović, Ismet Ovčina, Amra Rešidbegović ;
prevodilac Ida Rešidbegović]. - Sarajevo :
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i
Hercegovine, 2008. - 266 str. : ilustr. ; 30
cm. - (Edicija Stručna bibliotečka
literatura)
ISBN 978-9958-500-32-9
III 9077
COBISS.SR-ID 16528134
1260
VOGEL, Steven K.
Japan remodeled : how government and
industry are reforming Japanese capitalism /
Steven K. Vogel. - New York : Cornell
University Press, 2007. - 254 str. : graf.
prikazi, tabele ; 23,5 cm
ISBN 978-0-8014-7371-5
II 89106
COBISS.SR-ID 173574668
ISBN 978--9004-15881-8
1261
VOGT, Ralf
Psychotrauma, State, Setting :
psychoanalytisch-handlungsaktives Modell zur
Behandlung von Komplex-Traumatisierten :
SPIM-20-KT,
Somatisch-psychologisch-interaktives Modell in
der Standard-20-Version zur
Psychotraumatherapie Komplex-Traumatisierten
u.a. Störungsgruppen : Einzel- und
Gruppenpsychotherapiesettings, Manuals von der
Edukation bis zur Evaluation / Ralf Vogt. Giessen : Psychosozial Verlag, 2007. - 334
str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 978-3-89806-582-5 !
I 62105
COBISS.SR-ID 37242383
1262
VOLKOVA, Vera Nikolaevna
Книга и чтение на пересечении эпох и
культур : из века XIX в век XXI :
сибирские наблюдения / В. Н. Волкова. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. - 358 стр.
;
21 cm
ISBN 978-5-94560-160-4
Ид 4721
COBISS.SR-ID 36521487
1263
VOL'NOV, Vjačeslav
Феноменология / Вячеслав Вольнов. Санкт-Петербург : Алетейя, 2008. - 302 стр.
; 21 cm. - (Историческая книга)
ISBN 978-5-91419-076-4
I 61294
COBISS.SR-ID 36586511
VON Mehren, Arthur T.
Adjudicatory authority in private
international law : a comparative study /
Arthur T. von Mehren ; completed with the
assistance of Eckart Gottschalk. - Leiden :
Martinus Nijhoff Publishers, 2007. - XXVI, 383
str. ; 24 cm. - (The Hague Academy of
International Law Monographs ; Vol 5)
1264
II 88928
COBISS.SR-ID 36332303
1265
ВОПРОСЫ библиографоведения :
библиографический учет и доступ в XXИ веке :
доклады на Секции ИФЛА в 2001-2008 гг.
Вып.
17. - Москва : Пашков дом, 2009
ISBN 978-5-7510-0461-3
Ид 4728
COBISS.SR-ID 175452172
1266
ВОПРОСЫ библиографоведения :
методологические и теоретические проблемы
библиографии в контексте новых
информационных технологий. Вып. 16. Москва : Пашков дом, 2007
ISBN 978-5-7510-0407-1
Ид 4727
COBISS.SR-ID 175452684
1267
VOYAGES in science : essays by South
African anatomists in honour of Phillip V.
Tobia´s 80th birthday / edited by: Goran
Štrkalj, Nalini Pather, Beverley Kramer. Pretoria : Content Solutions, 2005. - XI, 302
str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 0-620-35198-5
I 61959
COBISS.SR-ID 36936463
1268
VOZNESENSKIJ, Andrej Vladimirovič
К истории славянской печатной Псалтири :
Московская традиция XVI-XVII веков :
простая Псалтирь / А. В. Вознесенский. Москва [итд.] : Альянс-Архео, 2010. - 676
стр. ; 22 cm
ISBN 978-5-98874-045-2
II 89744
COBISS.SR-ID 36668175
1270
VYGODSKIJ, Vitalij Solomonovič
A book for all time / Vitaly Vygotsky. Moscow : Novosti Press
1271
YAGI, Koji
A Japanese touch for your home / Koji Yagi.
- Tokyo : Kodansha International, 1992. - 84
str. : ilustr. ; 31 cm
ISBN 978-4-7700-1662-1
III 8866
COBISS.SR-ID 36697871
1272
YAMADA, Taichi
I haven't dreamed of flying for a while /
Taichi Yamada ; translated by David James
Karashima. - London : Faber and Faber, 2008. 195 str. ; 22 cm
YAVUZ, M. Hakan
Secularism and Muslim democracy in Turkey /
M. Hakan Yavuz. - Cambridge [etc.] : Cambridge
University Press, 2009. - XIV, 301 str. :
geogr. karte ; 23 cm. - (Cambridge Middle East
studies ; 28)
ISBN 978-0-521-71732-8
II 90155
COBISS.SR-ID 36827919
1275
YEARWOOD, Peter J.
Guarantee of peace : the League of
nations in British policy : 1914-1925 / Peter
J. Yearwood. - Oxford : Oxford University
Press, 2008. - VIII, 410 str. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-922673-3
II 90050
COBISS.SR-ID 36825615
1276
YOSHIKAWA, Hiroshi
Japan´s lost decade / Hiroshi Yoshikawa ;
translated by Charles H. Stewart. - Tokyo :
The International House of Japan, 2002. XIV, 240 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (LTCB
[Long-Term Credit Bank og Japan] International
Library Selection ; n° 11)
II 89051
COBISS.SR-ID 99070220
1277
YOUNGER than Jesus. - New York : New
Museum, 2009
ISBN 978-3-86521-867-4
ISBN 978-0-571-23497-4
II 89092
COBISS.SR-ID 41607778
1274
1269
ISBN 978-5-91290-048-8
I 61971
COBISS.SR-ID 36993807
ISBN 978-0-07-146544-1
II 91169
COBISS.SR-ID 37274383
VSEROSSIÎSKAJA naučnaja konferencija (3 ;
2008 ; Kazan')
Национальная идентичность России и
демографический кризис / материалы Третьей
Всероссийской научной конференции (Казань,
13-14 ноября 2008 г.). - Москва : Научный
эксперт, 2009. - 838 стр. : граф. прикази ; 24
cm + 1 електронски оптички диск (ЦД РОМ)
II 89328/+ЦД
COBISS.SR-ID 36520207
YANG, Kai
Voice of the customer / Kai Yang. - New
York : McGraw Hill, 2008
1273
II 91564
COBISS.SR-ID 37432335
1278
YUDIN, Yury
Multilaterization of the nuclear fuel cycle
/ Yury Yudin. - New York : United Nations,
2010
ISBN 978-92-9045-199-0
I 62302
COBISS.SR-ID 37432591
1279
WALKER, Brett L.
The conquest of Ainu lands : ecology and
culture in Japanese expansion : 1590-1800 /
Brett L. Walker. - 1st paperback printing. Berkeley [etc.] : University of California
Press, 2006. - XII, 332 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-0-520-24834-2 (pbk.)
WAALDIJK, Kees
Sexual orientation discrimination in the
European Union / Kees Waaldijk, Matteo
Bonini-Baraldi. - The Hague : T.M.C. Asser
Press, 2006. - XV, 256 str. : graf. prikazi ;
24 cm
ISBN 978-90-6704-213-0
II 88946
COBISS.SR-ID 36401679
1280
WACHTEL, Andrew Baruch
Remaining relevant after communism / A.
Wachtel. - s.l. : UCP, 2006
ISBN 0-226-86766-8
II 89403
COBISS.SR-ID 248628999
1281
II 89108
COBISS.SR-ID 41555042
1284
WALKER, Carl
Depression and globalization : the
politics of mental health in the 21st century
/ Carl Walker. - New York : Springer, 2008. XV, 203 str. ; 25 cm
ISBN 978-0-387-72712-7
II 89305
COBISS.SR-ID 36544271
1285
WALLACE, Rodrick
Consciousnes : a mathematical treatment
of the global neuronal workspace model / by
Rodrick Wallase. - New York : Springer, 2005
ISBN 0-387-25242-8
WAISMAN, Sergio
Borges and translation : the irreverence
of the periphery / Sergio Waisman. - Lewisburg
: Bucknell University Press, 2005. - 267 str.
; 24 cm. - (The Bucknell studies in Latin
American literature and theory)
ISBN 0-8387-5592-5
II 89408
COBISS.SR-ID 36580623
1282
II 89649
COBISS.SR-ID 36658959
1286
WALSH, Sylvia
Kierkegaar : thinking Christianly in an
existential mode / Sylvia Walsh. - Oxford :
Oxford University Press, 2009. - XI, 232 str.
; 23 cm. - (Christian theology in context)
ISBN 978-0-19-920835-7
WALDOFF, Jessica, 1964Recognition in Mozart's operas / Jessica
Waldoff. - Oxford : Oxford University Press,
2006. - XII, 337 str. : note ; 24 cm
II 89306
COBISS.SR-ID 36546319
1287
WAL-Mart world : the world's biggest
corporation / Stanley D. Brunn, Editor. London : Routledge, 2006. - XIV, 410 str. :
ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-19-515197-8
ISBN 0-415-95136-4
II 88594
COBISS.SR-ID 36191247
1283
II 90817
COBISS.SR-ID 37146383
1288
WANG, Bao-Lin
Coupled thermo-electro-magneto-mechanical
cracking oh non-homogeneous media / Bao-Lin
Wang, Jie-Cai Han, Shan-Yi Du. - New York :
Nova Science Publishers, 2008. - XI, 347 str.
: ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-1-59454-271-8
II 91182
COBISS.SR-ID 37274639
ISBN 978-86-495-0361-8 (broš.)
I 61915
COBISS.SR-ID 12327696
1293
1289
WANG, Jiangzhou
High-speed wireless communications :
ultra-wideband, 3G long-term evolution, and 4G
broadband mobile systems / Jiangzhou Wang. Cambridge : Cambridge University Press, 2008.
- XVI, 316 str.ž ; 26 cm
ISBN 978-0-521-88153-1
II 90568
COBISS.SR-ID 37024015
WEHLER, Hans-Ulrich
Istorijsko mišljenje na kraju XX veka :
1945-2000 / Hans-Ulrih Veler ; preveo Branimir
Živojinović. - Podgorica : CID, 2010 (Zemun :
Birograf). - 110 str. ; 19 cm. - (Biblioteka
Posebna izdanja / CID, Podgorica)
1290
WAS heilt in der Psychotherapie? /
Herausgegeben von M. Hochgerner, E.
Wildberger. - Wien : Facultas
Universitätsverlag, 2000
WEIDENBORNER, Martin
Mycotoxins in foodstuffs / Martin
Weidenborner. - New York : Springer, 2008. 503 str. ; 24 cm
ISBN 978-0-387-73688-4
II 91216
COBISS.SR-ID 37309967
1294
WEIL, Simone, 1909-1943
L'enracinement : prélude à une
déclaration des devoirs envers l'être humain /
Simone Weil. - [Paris] : Gallimard, 1977. 380 str. ; 17 cm. - (Collection Idées)
I 60981
COBISS.SR-ID 36306191
1295
ISBN 3-85076-442-7
II 91538
COBISS.SR-ID 37249551
1291
WEIL, Simone, 1909-1943
La pesanteur et la grâce / Simone Weil ;
préface de Gustave Thibon. - [Paris] : Plon,
1991. - XXVI, 209 str. ; 18 cm. - (Agora ; 99)
WEGENSTEIN, Bernadette
Getting under the skin : the body and
media theory / Bernadette Wegenstein. Cambridge, Mass. [etc.] : The MIT Press,
2006. - XXII, 211 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 2-266-04596-2
ISBN 0-262-23247-2
WEINER, Martin J.
Men of blood : violence, manliness and
criminal justice in Victorian England / Martin
J. Wiener. - Cambridge [etc.] : Cambridge
University Press, 2006. - XVI, 296 str. :
ilustr. ; 24 cm
II 89414
COBISS.SR-ID 36581391
1292
I 60983
COBISS.SR-ID 36305935
1296
ISBN 978-0-521-68416-3
II 89279
COBISS.SR-ID 36492303
1297
WEINGARTEN, Marc
The gang that wouldn't write straight :
Wolfe, Thompson, Didion, and the New
Journalism revolution / Marc Weingarten. - 1st
ed. - New York : Crown Publishers, cop. 2006.
- 325 str. ; 25 cm
1298
WEISS, Peter Ulrich
Kulturarbeit als diplomatischer Zankapfel :
die kulturellen Auslandsbeziehungen im
Dreiecksverhältnis der beiden deutschen
Staaten und Rumäniens von 1950 bis 1972 /
Peter Ulrich Weiß. - München : R. Oldenbourg,
2010. - 424 str. ; 25 cm. - (Südosteuropäische
Arbeiten ; 139)
ISBN 978-3-486-58979-5 (pl.)
II 90587
COBISS.SR-ID 254344711
ISBN 953-6070-03-0 (broš.)
II 89559
COBISS.SR-ID 88275202
ISBN 978-1-4000-4914-1
ISBN 1-4000-4914-8
II 89349
COBISS.SR-ID 36492815
WERTHEIMER-Baletić, Alica
Stanovništvo i razvoj / Alica
Wertheimer-Baletić. - Zagreb : Mate, 1999. XIV, 655 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm.
- (Biblioteka Gospodarska misao)
1299
WENDEL, Hermann
Путовање по Црној Гори, Западној Србији,
Босни, Херцеговини и Далмацији / Херман
Вендел ; са њемачког превела Добрила
Бегенишић. - Подгорица : ЦИД, 2010 (Београд
: Бирограф Комп). - 159 стр. : илустр. ; 21 цм. (Библиотека Свједочанства)
1302
WESSELINGH, J.A.
Design and development / J.A. Wesselingh,
Soren Kiil, Martin E. Vigild. - New York :
John Wiley & Sons, Ltd, 2007
ISBN 978-0-470-06155-8
II 90631
COBISS.SR-ID 37021967
1303
WHEELOCK, Arthur K.
Flemish paintings of the seventeenth
century : the collections of the National
Gallery of Art, Washington : systematic
catalogue / Arthur K. Wheelock Jr. - New York
[etc.] : Oxford University Press, 2005. - XIV,
290 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 0-89468-348-9
III 8657
COBISS.SR-ID 36615183
1304
ISBN 978-86-495-0409-7 (картон)
I 61478
COBISS.SR-ID 15515152
1300
WERKNER, Turi, 1948Idiomatik : mit Wortliste deutsch/englisch
/ Turi Werkner. - 1. Aufl. - Innsbruck :
University press, 2008. - 272 str. ; 23 cm
ISBN 978-3-902571-70-0
II 89676
COBISS.SR-ID 36443151
WHIPPLE, Charles
Seeing Japan / text by Charles Whipple ;
foreword by Morihoro Hosokawa. - 1st ed. Tokyo [etc.] : Kodansha International, 2005. 103 str. : fotogr. ; 31 cm
ISBN 978-4-7700-2337-7
1301
III 8869
COBISS.SR-ID 36698383
1305
WHO was Responsible? : from Marco Polo
Bridge to Pearl Harbor / edited bay James E.
Auer. - Tokyo : The Yomiuri Shimbun, 2006. 410 str., [16] str. s tablama ; 24 cm
WILSON, Michiko Niikuni
The marginal world of Oe Kenzaburo /
Michiko Niikuni Wilson. - Armonk, New York :
M.E. Sharpe, 1986
ISBN 978-4-643-06012-6
ISBN 0-87332-343-2
II 89063
COBISS.SR-ID 173616140
1306
II 90842
COBISS.SR-ID 37178127
1311
WHYMAN, Susan E., 1937The pen and the people : English letter
writers 1660-1800 / Susan E. Whyman. - Oxford
: Oxford University Press, 2009. - XV, 348
str., [30] str. s tablama ; 24 cm
WILTON, Andy, 1951Deploying wireless networks / Andy Wilton,
Tim Charity. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2008. - XV, 360 str. :
ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-0-19-953244-5
ISBN 978-0-521-87421-2
II 90135
COBISS.SR-ID 36688655
1307
WILLIAMS, James D., 1949Preparing to teach writing : research,
theory, and practice / James D. Williams. 3rd ed. - New Jersey [etc.] : Lawrence
Erlbaum, 2003. - xvii, 403 str. ; 23 cm
1308
WILLSDON, Clare A. P.
In the gardens of Impressionism / Clare A.
P. Willsdon. - New York : The Vendome Press,
2004. - 288 str. : ilustr. ; 32 cm
ISBN 0-86565-2325
III 8581
COBISS.SR-ID 36194831
1309
WILSON, Jason
Jorge Luis Borges / Jason Wilson. - London
: Reaktion Books, 2006. - 173 str. : ilustr. ;
21 cm. - (Critical lives)
ISBN 978-1-86189-286-7
I 61283
COBISS.SR-ID 248628487
1312
WOLIN, Richard
The Frankfurt school revisited : and
other essays on politics and society / Richard
Wolin. - New York [etc.] : Routledge, 2006. XIII, 307 str. ; 23 cm
ISBN 978-0-415-95356-6
ISBN 0-8058-4164-4
II 91083
COBISS.SR-ID 37234447
II 90571
COBISS.SR-ID 37024527
1310
II 88899
COBISS.SR-ID 36403983
1313
WOOLF, Virginia, 1882-1941
Selected essays / Virginia Woolf ; edited
with an introduction and notes by David
Bradshaw. - Oxford : Oxford University Press,
2009. - XXXIX, 244 str. ; 21 cm. - (Oxford
world's classics)
ISBN 978-0-19-955606-9
I 61518
COBISS.SR-ID 36685839
1314
WORLD social science report : knowledge
divides / [senior managing editor Françoise
Caillods]. - Paris : Unesco [etc.], 2010. XIX, 422 str. : ilustr. ; 28 cm
ISBN 978-92-3-104131-0
III 8939
COBISS.SR-ID 36970767
1315
Z antycznego świata : religio, cultus,
homines / studia pod redakcja Włodzimierza
Appela i Przemysława Wojciechowskiego. - Toruń
: Wydawnictwo Uniwesyteta Mikołaja Kopernika,
2000. - 270 str., [2] str. s tablama : ilustr.
; 23 cm
ISBN 0-87701-746-8
ISBN 83-231-1236-3
II 90840
COBISS.SR-ID 37159439
1316
ZAGREBIN, Vjačeslav Mihajlovič, 1942-2004
Исследования памятников
южнославянской и древнерусской
письменности / В. М. Загребин. - Москва
[итд.] : Альянс [итд], 2006. - 301 стр.,
[16] стр. с репродукцијама : илустр. ; 22 cm
ISBN 5-98874-015-4
II 89542
COBISS.SR-ID 149973516
1317
ZAHAROS, Zaharias
Христос - пут нашег живота : богословље
старца Софронија / архимандрит Захарија
(Захару) ; превод С. Јакшић. - 1. изд. - Света
Гора : Сабор стараца светог Манастира
Хиландара, 2007 (Београд : Финеграф). - 302
стр. : слика С. Сахарова ; 22 cm. (Библиотека Тавор ; 3)
ISBN 978-86-84747-25-1 (картон с омотом)
II 82857
COBISS.SR-ID 142218508
1318
ZALLER, Robert
The discourse of legitimacy in early
modern England / Robert Zaller. - Stanford,
California : Stanford University Press, 2007.
- X, 820 str. ; 25 cm
ISBN 978-0-8047-5504-7
II 88922
COBISS.SR-ID 36333583
ZAMORA, Martha, 1940Frida Kahlo : the brush of anguish /
Martha Zamora ; abridged and translated by
Marilyn Sode Smith. - San Francisco :
Chronicle Books, 1990. - 143 str. : ilustr. ;
31 cm
1319
III 8996
COBISS.SR-ID 37157647
1320
ZARRILLI, Phillip
Psychophysical acting / Phillip B.
Zarrilli. - London : Routledge, 2009
ISBN 978-0-415-33450-0
II 91524
COBISS.SR-ID 37404943
1321
ZBIKOWSKI, Lawrence M.
Conceptualizing music : cognitive
structure, theory, and analyzis / Lawrence M.
Zbikowski. - Oxford : Oxford University Press,
2002. - XIV, 360 str. : note, graf. prikazi ;
24 cm. - (AMS studies in music)
ISBN 0-19-5140023-0
II 89677
COBISS.SR-ID 36651535
1322
ZEC, Jovan R., 1943Jovan R. Zec : 40 ans de peinture : Château
de Tours du 4 avril au 31 mai 2009. - Tours :
Chateau Exposu, 2009. - 84 str. : ilustr. ; 24
cm
I 61013
COBISS.SR-ID 514372770
1323
ZIPES, Jack David
Fairy tales and the art of subversion :
the classical genre for children and the
process of civilization / Jack Zipes. - 2nd
ed. - New York [etc.] : Taylor & Francis,
2006. - XII, 254 str. ; 24 cm
ISBN 0-415-97669-3 (hbk)
ISBN 0-415-97670-7 (pbk)
II 89300
COBISS.SR-ID 6904649
1324
ZITER, Edward
The Orient on the Victorian stage /
Edward Ziter. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2003. - IX, 235 str. :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 0-521-81829-X
II 89410
COBISS.SR-ID 36578063
1325
ZNANSTVENI skup Starohrvatska spomenička
baština - rađanje prvog hrvatskog kulturnog
pejzaža (1992 ; Zagreb)
Starohrvatska spomenička baština : rađanje
prvog hrvatskog kulturnog pejzaža : zbornik
radova znastvenog skupa održanog 6-8.
listopada 1992. / urednici Miljenko Jurković,
Tugomir Lukšić. - Zagreb : Muzejsko galerijski
centar, 1996. - 395 str. : ilustr. ; 29 cm. (Exegi monumentum : znanstvena izdanja ; 3)
ISBN 953-6100-25-8
III 8995
COBISS.SR-ID 37069327
1326
ISBN 978-0-19-516977-5
I 61829
COBISS.SR-ID 176807692
1329
ZUCKOFF, Mitchell
Ponzi / Mitchell Zuckoff. - New York :
Random House, 2005. - XIV, 340 str. : ilustr.
; 23 cm
ISBN 1-4000-6039-7
II 89295
COBISS.SR-ID 36496655
1330
ZUDINI, Verena
I numeri della mente : sulla storia della
misura in psicologia / Verena Zudini. Trieste : EUT, 2009
II 90632
COBISS.SR-ID 36953103
1331
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
Sternstunden der Menschheit : zwölf
historische Miniaturen / Stefan Zweig. Frankfurt am Main : Fischer Bücherei, 1964
I 62287
COBISS.SR-ID 37371919
1332
1327
ZÖPHEL, Nadina, 1980Chronische niereninsuffizienz nach
herztransplantation-häufigkeit und
risikofaktoren : dissertation zur erlangung
des akademischen grades Doctor medicinae / von
Nadine Zöphel. - Berlin : Universitätsmedizin
Berlin, 2009. - 94 str. : ilustr. ; 21 cm
I 61819
COBISS.SR-ID 36956431
ISBN 978-88-6268-030-1
ISBN 978-88-8303-263-9
ZOHN, Steven
Music for a mixed taste : style, genre, and
meaning in Telemann's instrumental works /
Steven Zohn. - Oxford : Oxford University
Press, 2008. - XV, 686 str. : note ; 24 cm
II 89700
COBISS.SR-ID 36649999
ZOVATTO, Pietro
"Il soffio della poesia" / Pietro Zovatto ;
antologia a cura di Paola Baioni ; prefazione
di Fabio Finotti. - Trieste : Italo Svevo,
2010. - 183 str. ; 21 cm
1328
97 + 104 = dieci : idee, immagini,
progetti per Trieste / a cura di Giovanni
Corbellini, Alessandra Marin. - Trieste : EUT,
2009. - 199 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 978-88-8303-225-7
I 61826
COBISS.SR-ID 176815884
1333
REGISTAR NASLOVA
A book for all time 1271
A catalog of identifaiable figure painters of
ancient Pompeii, Herculan 991
A Japanese touch for your home 1272
The abacus and the sword 323
The ABC of European Union law 125
Actionable strategies through integrated
performance, process, project, and risk
management 124
Adam et l'astragale 5
Adjudicatory authority in private international
law 1265
Adobe illustrator CS4 8
Adolf Loos - dílo v českých zemich 9
Adolf Loos - Works in the Czech Lands 9
Adoption 10
Adoring the saints 690
Adult education and continuing education policy
11
Advanced concepts for intelligent vision systems
12
Advances in Databases and Information Systems
363
Aelius Aristides between Greece, Rome, and the
gods 13
African American literature beyond race 14
After the fall 691
Agriculture et biodiversité 15
Ajneida 1248
Актуелните демографски движења во
Република
Македонија во светлоста на резултатите на
пописот на населенето во 2002 година 833
Alcohol, drugs and young people 18
Александр Твардовский 1007
Alfred P. Sloan. Volume II 21
Altbonner Bilderbuch 993
Alternativni izvori energije i budućnost njihove
primjene 24
Am grauern Meer 1127
Am Vorabend einer neuen Revolution? 707
American foreign policy in a globalized world
25
An introduction to lie groups and lie algebras
644
The anatomy of dependence 304
Ancient Rome in early opera 639
The ancient spirituality of the modern Maya
509
André Salmon on French modern art 1030
Animals in stone 437
Anime from Akira to Howl's Moving Castle 825
Anion sensing 31
Anthropology and social theory 870
The anthropology of art 693
An anticlassical political-economic analysis
817
Antitrust, patents and copyright 32
The anti-Chomsky reader 33
Anti-externalism 778
The anti-intellectual presidency 718
Антология сербской поезии. [Т.] 1 34
Antonello Gerbi tra vecchio e nuovo mondo 35
Antonio Citterio 179
Antropologija turistične destinacije v
nastajanju 668
Applied computational materials modeling 37
appunti di tossicologia per la valutazione del
rischio chimico 230
Arabic literary thresholds 38
Archaeology, relics, and the law 248
Architecture and narrative 959
Architecture, ethics and globalization 39
Architecture, ethics, and the personhood of
place 40
Architekturtraktate im Spannungsfeld zwischen
Theorie und Praxis 41
Architettura spazio scritto 42
Arguitectura nacionalista 777
Art in Athens during the Peloponnesian war 44
Art Mistresses 129
The art of recognition in Wolfram's Parzival
477
Art of the 1980s in Eastern Europe 180
Art without borders 1046
Artifacts of revolutions 866
Artistic Strategie of Success 681
Artists and intellectuals and the request of
power 46
The arts of Japan. [Vol. 1], Ancient and
medieval 856
Artscape Nordland 599
Asia - Pacific geopolitics 49
Asian economy and finance 264
Assessing student learning in higher education
152
Assessment matters in higher education 50
Associations of MHC class II alleles in
Norwegian primary Sjögren's syndrome
patients: implications for development of
autoantibodies to the Ro52 autoantigen 824
At home in the world 51
Atlas of Irish history 54
Atlas of Russian history 452
Atlas of the world languages in danger 55
Atlas svijeta 56
Atlas voda Crne Gore 164
The atomic bomb 57
Atti di governo 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Auf den Flügeln der Zeit 821
Ausgewählte Texte 412
The autobiography of Yukichi Fukuzawa 422
Autocad 2008 for architecture 61
Background noise 683
Bajo Pivljanin 200
Бајо Пивљанин у историји, књижевности и
легенди 67
Bakterielle Translokation nach Leberresektion
plus Darmanastomose und deren Modulation
durch Antibiotika oder Synbiotika im
Rattenmodell 967
Балканите - език, история, култура 788
The Balkans - languages, history, cultures 788
Балканската политика на Гърция 663
Baudelaire and intertextuality 368
Bayesian networks and influence diagrams 646
BDIC [Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine] 105
Beautiful bottom, beautiful shame 1122
Beautiful enemies 357
The beauty of Japan 83
Beckett, Eliot, Pound 526
Becoming beside ourselves 1013
Bergson-Deleuze encounters 815
A better pencil 75
Between virtue and power 618
Beyond christendom 498
Beyond selflessness 588
Библиотечные ресурсы удаленного региона в
контексте системных трансфорамций
социума
45
Библиотекознанието в БЪлгария от
освобождението до средата на 40-те години
на
XX век 804
Biobehavioral approaches to pain 108
Biodiversité 115
Bioethics in a liberal society 761
Biografický slovník českých zemí 109
Biological Control Activity and Quorum Sensing
in Burkholderia 1050
Biologie 110
The birth of the orchestra 1111
Blago Nacionalne i univerzitetske biblioteke
Bosne i Hercegovine 113
Б"лгарска граматика 850
Blickfeld Gegenwartskunst 116
Bluebeard 524
The body adorned 275
Borges and translation 1282
La boucherie 886
Breast cancer 1150
Bridges between science, society and policy
140
A brief introduction to the Old Testament 227
British factory japanese factory 143
The British left and India 880
Broadcasting politics in Japan 672
Building Jerusalem 552
Building prosperity 1185
Building the great cathedrals 555
Bürgers Gedichte 163
Bushido 854
Business and Security 169
Business Japanese 1143
The butcher's 886
The Byzantine Struggle over the Icon 62
Caleidoscopio crítico de la literatura mexicana
contemporánea 1036
Il caleidoscopio delle identità 170
The Cambridge companion to Galen 172
The Cambridge companion to Shostakovich 173
The Cambridge companion to Sylvia Plath 174
The Cambridge companion to W. B. Yeats 175
Cantar de ciegos 419
The cantatas of J. S. Bach 320
Carl Linnaeus 145
Carrier ethernet 522
Carteggio 92
Castles 199
Caves and ancient Greek mind 1231
The Celtic and Roman traditions 231
The ceremonial musicians of late medieval
Florence 763
Церковь и религиозное сознание в новое и
новейшее время 184
Chagall 219
The challenge of problem-based learning 186
Challenging nature 1078
Challenging the theology of spectrum 187
Charles Darwin and Victorian visual culture
1094
Chekhov 724
The Chicago handbook for teachers 191
China since 1919 - Revolution and reform 696
China's expansion into the western hemisphere
193
Chinese calligraphy 194
Chomsky 1095
Choral masterworks from Bach to Britten 1141
Christian texts for Aztecs 689
Chronische niereninsuffizienz nach
herztransplantation-häufigkeit und
risikofaktoren 1328
Cities and complexity 78
Cities in the third wave 1016
Civil penalties, social consequences 201
a classic essay on samurai ethics 854
Classical social theory 1220
The client who changed me 667
Climate change and Arctic sustainable
development 204
Des clous dans la Joconde 80
Clusters of galaxies 205
Codex Gregorianus 1109
Coercive control 1117
Cognition and multi-agent interaction 206
Cognitive neuroscience 207
Collaborative language engineering 212
Collaborative learning 154
Collected Papers Law Faculty in Podgorica 832
Colombian art 1245
The colors of clay 209
Comité international des poids et mesures 161
Commemorating the Irish civil war 306
The commonwealth of nature 177
A companion to Wagner's Parsifal 216
Comparative Latin American politics 1053
Competing visions of world order 217
Competition and regulation in the postal and
delivery sector 218
Computability and randomness 851
Computer forensics 847
Con le mani e con la mente 220
Conceptualizing music 1322
Conférence générale des poids et mesures 221
Conflict prevention in the multimedia age 288
Conformity and conflict 222
Confronting images 296
Confusion - Selection 1180
The Connected Republic 223
Conquer the crash 948
The conquest of Ainu lands 1284
Consciousnes 1286
Constructing civil society in Japan 510
Containment and reciprocity 310
Contemporary Japanese Film 1049
Contemporary japanese literature 527
Contemporary security studies 224
Contemporary sociological theory 398
Contributions 225
Controlled Markov processes and viscosity
solutions 399
Conversations with Gabriel Garcia Marquez 434
Conversing with antiquity 539
Coordination of large-scale multiagent systems
229
Coronavirus replication and reverse genetics
232
Corporate citizenship 77
Corporate social responsibility 70
Country profiles on the housing sector 234
Coupled thermo-electro-magneto-mechanical
cracking oh non-homogeneous media 1289
Creep and fracture of ice 1058
Crime, addiction and the regulation of gambling
238
Crimes against humanity 268
Criminals and their scientists 239
La crise 607
Crisis and gray economy in Bosnia and
Herzegovina 1196
The critical nexus 52
Црна Гора и Далматинска обала 1065
Црногорска похара Куча 910
Cross language applications and the web, Swiss
National Library, Bern, 2-4 April 2003 715
Cultura serba a Trieste 243
Cultural anthropology 387, 511
Cultural norms and national security 625
Cultural property in war 1194
Culture and creativity as location factors 244
Culture in camouflage 273
The culture of war 1237
Cultures of transnational adoption 245
Curtius Rufus histories of Alexander the Great.
Book 10 252
Custodial grandparenting 253
Cyberiada 703
Человек 255
(Česko-chrovatský slovník) 779
Ћирилична документа дубровачког архива
658
Dali's optical illusions 260
The dark gaze 508
Das Atelier 263
Data analysis using SAS 898
De la sérendipité 29
death and dying 118
Death and Resurrection in art 270
Death by design 503
Declining Secondary Enrollment in Albania 786
Deconstructing Derrida 272
Defining technological literacy 274
Delayed prosecution for childhood sexual abuse
709
Delegation in the regulatory state 451
Delirious New Orleans 1247
Dementia caregiver burden 136
Democracy, freedom and coercion 279
Демократия после Модерна 329
Денежная держава 677
Deploying wireless networks 1312
Depression and globalization 1285
Design and development 1303
Design and test of digital circuits by
quantum-dot cellular automata 284
Designing and assessing courses and curricula
292
Designing courses for higher education 1201
Detail in process 286
Deutsche Literaturgeschichte 673
Deutsche Rechtspolitik 271
Deutschland, Deutschland über alles --- 386
90 лет служения науке 289
Developing cultures 290
Dialogo al Confine 137
A diary of darkness 645
Der Dichter und die Verrückten 190
Dicţionar de teme şi simboluri din literatura
romjanǎ 1024
A dictionary of English manuscript terminology
81
A dictionary of modern English usage 407
A dictionary of the Bible 293
Dictionnaire espagnol-français 294
Dictionnaire français-espagnol 294
Didactique, épistémologie et histoire des
sciences 295
Digital heritage 298, 299
Digital land 1085
Digital welfare for the third age 300
Disarmament 301
A discourse by three drunkards on government
195
The discourse of legitimacy in early modern
England 1319
Discovering cell mechanisms 93
Discussion as a way of teaching 148
Disposing dictators, demystifying voting
paradoxes 1026
Distributed generation 684
Divergent visions, contested spaces 542
Divide and deal 303
Dječak iz vode 939
The dogaressa of Venice 554
Документальные базы данных 305
Donne e fedi. quaderno 2009 308
Dostoevsky and English modernism, 1900-1930
628
Drafting culture 605
Drafting international contracts 402
DRAM circuit design 312
Drama at the courts of queen Henrietta Maria
144
Dramen 1048
Drawings in dialogue 313
Dreamland Japan 1054
Drifting 315
Drogenverlangen und Reizeaktivität unter
emotionalen Einflussfaktoren bei
Opiatahängigen in verschiedenen Stadien
ihrer Sucht 318
Drug targets in kinetoplastid parasites 316
Države v razvoju - med okoljevarstvom in
razvojnimi težnjami 1252
Државност и анархијађ 69
Durkheim and violence 319
Durkheim's ghosts 705
Душа хранит 1014
Двойные стандарты в защите прав человека
325
Dying to win 888
Dynamics and thermodynamics with nuclear
degrees
of freedom 327
The dynamics of interstate boundaries 436
Dževad Hozo - Opus data 545
The eagle and the virgin 333
Early debates about industry 1057
The early medieval in south India 1246
Earth's albedo in a changing climate 98
Eat, work, shop 582
Ecological-evolutionary theory 706
Economic foundations of injury and death
damages
334
Economic origins of dictatorship and democracy
3
The economics and politics of climate change
335
The economics of work in Japan 631
Edo culture 853
Education under attack 2007 881
Effects of consumer ethnocentrism on evaluation
of foreign vs. domestic brands 580
Einfluss des oralen Antidiabetikums Pioglitazon
auf die Arteriogenese im Gehirn der Ratte
455
Die Eisenbahn in Boka Kotorska 1244
Экономическая модернизация книжного дела
в России XVIII - первой половины XIX в. 465
Экономическая, социальная и
психологическая адаптация личности в
современных условиях 340
Экономическое учение славянофилов 36
Ekonomija u perspektivi 426
Ekonomika i okoliš 462
Экспрессионизм в русской литературе первой
трети XX века 1169
Electing our masters 697
Electronic constitution 341
Элиты в современных политических процессах
342
Emblems of quality in higher education 514
Emperor of Japan 633
Employment relationships 346
Enciclopedia Borges 240
Enciclopedia marilor personalitǎţi. Vol. 9,
Dimensiunile Vetrei Ţǎrǎneşti 347
Enciclopedia marilor personalitǎţi. Vol. 10,
Scritori şi filosofi, A-L 348
Enciclopedia marilor personalitǎţi. Vol. 11,
Scritori şi filosofi, M-Z 349
Enciclopedia marilor personalitǎţi. Vol. 12,
Înalţi prelaţi, teologi şi sfinţi ai
poporului romjan 350
Enciclopedia marilor personalitǎţi. Vol. 15-16,
Top 300 personalitǎ enciclopedice din
istoria, ştiinţa, şi cultura romjaneascja
deža lungul timpului 351
Enforcing obligations erga omnes in
international law 1154
L'engagement ethnographique 352
Engaging art 353
Engaging philantrophy for university research
354
Engineering 355
English church monuments in the Middle Ages
1043
Enhancing urban safety and security 1227
Enhancing urban safety and security. Vol. 3,
Mitigating the impacts of disasters 1228
Enlightenment and the creation of German
catholicism 951
L'enracinement 1295
The enterpreneurial socety 60
Entwicklungen und Tendenzen in der
Bundesrepublik Deutschland seit 1949 271
Epic and empire in nineteenth-century Britan
281
Эпистемологија искусства 101
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában
356
Erotic grotesque nonsense 1079
The escaped mystery 470
Eseje o poeziji polskiej 914
Essays on technology choice and spillovers 380
Essential PowerShell 1059
Essentials of food science 1235
Ethnocultural perspectives on disaster and
trauma 359
Ethnologie des gens heureux 360
Этимологический словарь славянских языков
361
Этногенез и биосфера земли 489
Die europäische Integration - eine Idee wird
Wirklichkeit 837
Europe (in theory) 259
European adult education outside the EU 362
European dimensions 389
European guidelines for cooperation libraries,
archives and museums 773
The European security and defence policy 364
The European symphony from ca. 1800 to ca.
1930 151
European union politics 365
Europeanism and European Union 1241
EU-UN cooperation in peacebuilding 468
Evaluating, selecting, and using appropriate
assistive technology 431
Евангеліе (Елисаветградское) 366
Evidentiality 17
Эволюция библиотечного фондоведения 1125
Еволуцијата на уставниот систем на Република
Македонија во пресрет на усвојувањето на
уставниот договор со Европската унија 370
The evolution of a manufacturing system at
Toyota 421
The evolving global trade architecture 265
"Еврейский миф" в славянской культуре 97
Европейският с"юз като глобална т"рговска
сила 493
Evropske smjernice za saradnju biblioteka,
arhiva i muzeja 773
Exceeding our grasp 1116
The executive branch 371
Exotic nation 418
Experiancing the state 372
Expliquer l'univers 79
Exploring Japanese literature 373
Expressive forms in Brahms's instrumental music
1096
Ezra Pound in his time and beyond 1012
E. T. Culture 374
Faire de l'anthropologie 1251
Fairy tales and the art of subversion 1324
The fall of the Berlin wall 377
Family and social policy in Japan 379
Family fictions in Roman art 616
Le fardeau des petits empereurs 192
Fas and Fas ligand gene polymorphisms in
primary
Sjögren's syndrome 824
Fellini-Satyricon 383
Феноменология 1264
Fiction and the weave ov life 450
Fictions et vues imageantes 388
53 interesting ways to supervise student
projects, dissertations and theses 710
53 problems with large classes 492
53 questions and answers about modules and
semesters 64
50 years of European Union 390
53 interesting ways to assess your students
448
Fighting identity 1258
Filmska umjetnost u Crnoj Gori - prošlost,
sadašnjost, budućnost 391
El filo del ideal 1070
Философская мистика и гностицизм 535
Filozofija ekonomije 486
Fin de millénaire French fiction 241
Firearms 189
Fiume, D'Annunzio e la crisi dello stato
liberale in Italia 396
Five modern Japanese novelists 634
560 Broadway 397
Flemish painting 481
Flemish paintings of the seventeenth century
1304
Flügel der Zeit 400
Folk music 210
Forensic evidence 641
Forme e modelli del rotocalco italiano tra
fascismo e guerra 403
Формирование и воспроизводство образа
власти в
российском обшчестве 1008
Форум - 2009 405
The fossil trial 1160
Foundations of private law 463
Foundations of quantum physics 165
Four practical revolutions in management 1071
Frameworks for policy analysis 702
Frank Lloyd Wright 525
The Frankfurt school revisited 1313
Frauds, myths, and mysteries 381
Фразеологија Горског вијенца 896
Freedom and reason in Kant, Schelling, and
Kierkegaard 665
Freiheit und Wiederaufbau 409
Frida Kahlo 1320
From curse to blessing? 413
From gestalt theory to image analysis 285
From hot war to cold 73
From Mahan to Pearl Harbor 47
From Michelangelo to Annibale Carraci 1221
From modernism to postmodernism 48
From problem toward solution 414
From the head of Zeus 776
From the vacuum to the universe 415
From wiseguys to wise men 471
Frontiers of consciousness 417
Fuentes, Terra Nostra, and the reconfiguration
of Latin American culture 2
The fundamental rules of the international legal
order 423
Функциональные требования к
библиографическим записям 424
Gambling problems in youth 432
A game-theoretic perspective on coalition
formation 970
The gang that wouldn't write straight 1298
The gargoyles of Notre-Dame 176
Der Geigenmacher von Mittenwald 280
Gellius the satirist 640
Gender and development 438
Gender and social theory 369
The gendered society reader 439
Gendering modern German history 440
Генерал Миодраг Дамјановић 852
Generierung dendritischer Zellen
unterschiedlicher Reifungsstadien und
Analyseihrer Wirkung auf die Zytotoxizität
und Telomeraseaktivität autologer und
allogener 505
The genetic control of sialadenitis versus
arthritis in a NOD.QxB10Q F2 cross 824
The genetics of Sjögren's syndrome 824
Genti di San Spiridone 441
Geografia osadnictwa 1147
Geometrical and trigonometric optics 282
The German women's movement 444
Gestures of ethical life 648
Getting under the skin 1292
Ghostly parallels 1020
Gleisdreieck 474
Global anti-terrorism law and policy 456
Global indigenous media 457
a global perspective on the past. Vol. 2, From
1500 to the present 99
Global shadows 384
Global threat 747
Глобальная энергетическая война 1082
Głos Pana 704
Glossario 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Голоса изгнанников 1234
the good, the bad and the ugly 70
Горизонты современной лингвистики 464
Государственная национальная политика
России 1212
Governing Japan 1123
GPS/GIS per la valorizzazione del territorio
1000
Grad i ljudi 601
Gradska knjižnica Zadar 2009 472
Graph theory and combinatorial optimization
473
Greek vase-painting and the origins of visual
humour 802
Das grosse Problem 774
Growing up with dyslexia 566
Guarantee of peace 1276
Guercino 733
A haiku journey 758
A handbook for teachers in universities and
colleges 178
A handbook for teaching and learning in higher
education 499
Handbook for the protection of internally
displaced persons 458
Handbook of bioequivalence testing 849
Handbook of bioinspired algorithms and
applications 500
Handbook of practical X-ray fluorescence
analysis 501
The Handbook of reparations 502
Hannah Arendt and international relations 504
Hasard et chaos 1018
Hegemonic decline 518
Der Heilige Geist im Leben der Kirche 520
Heroic identity in the world of Beowulf 491
High-speed wireless communications 1290
Historical dictionary of the Coptic church 425
A history of installation art and the
development of new art forms 969
A history of Japanese literature 624
History, performance and conservation 141
Hitomaro 215
Hobbes and his poetic contemporaries 532
Holistic management 198
Homer to Joyce 476
Homer's cosmic fabrication 519
Homer's winged words 976
Homo primigenus and similarities with Homo
neanderthalensis 213
Housing in South Eastern Europe 233
How do small states affect the future
development of the E.U. 700
How plays work 775
Hrady 199
Христос - пут нашег живота 1318
Human rights in criminal proceedings 1210
Husserl's criticism of reason 712
I haven't dreamed of flying for a while 1273
The idea of world literature 919
Identity 556
Identity, ideology, and the future of Jerusalem
551
Identity, morality, and threat 557
Idiomatik 1301
Keiko's ikebana 679
Ikebana 1042
"Il soffio della poesia" 1329
Illuminated haggadot from medieval Spain 656
Imact of lead poisoning on the dynamics of a
recovering population 1138
Images at war 485
Imaging the Chinese in Cuban litereture and
culture 726
Imitations of life 766
Immediate distant action and correlation in
modern physics 561
Impairment and disability 765
Imperfect oracle 153
Implementing the Habitat agenda 562
Impressionism in America 528
Improving the quality of student learning 449
In other words 1047
In praise of shadows 1156
In search of stones 895
In the blink of an ear 642
In the gardens of Impressionism 1309
In the Sierra Madre 106
In vitro Expansion selektierter CD34+
hämatopoetischer Progenitorzellen aus
Nabelschnurblut unter dem Einfluss von
Humanem Herpes Virus 6 (HHV-6) 460
India 563
Indirect representation in European contract law
167
Inexpressible privacy 1068
The inferior colliculus 564
Информационные технологии в вопросах и
ответах 974
Information criteria and statistical modeling
661
Information technology and moral philosophy
565
Initiation mathématique aux grammaires
formelles 550
"Иностранка" в годы Войны 567
Integrated urban water management 568
International copyright and neighbouring rights.
Volume I. Volume II 992
International documents on corporate
responsibility 572
International election, monitoring,sovereignty,
and the western hemisphere idea 1038
International relations in uncommon places 95
International students in New Zealand 1157
Interpretation, revision and other recourse from
international judgment 1010
Interpreting constitutions 573
Interpreting the musical past 343
Introducing and implementing Revit Architecture
406
Introduction to calculus and classical analysis
530
Introduction to executive protection 610
Introduction to Middle Eastern law 742
Introduction to nonparametric estimation 1219
Introduction to statistical mediation analysis
730
An introduction to theory in anthropology 694
Introduction to world philosophy 123
Invariant and quasiinvariant measures in
infinite-dimensional topological vector
spaces 887
Inventing American Modernism 894
L' Invention de la paléopathologie 574
Investigation of the sensitisation potential of
various textile dyes using a biphasic mice
local lymph node assay (LLNA) and an vitro
loose-fit coculture-based sensitisation
assay (LCSA) 16
Irritable bodies and postmodern subjects in
Pynchon, Puig, Volponi 808
Is rock dead? 287
Islamism in the shadow of Al-Qaeda 162
Israeli and Palestinian identities in history
and literature 575
Исследования памятников южнославянской и
древнерусской письменности 1317
История на българската средновековна
държава и право 1191
История на Тракийския Херсонес 254
История России в современной зарубежной
науке
576
История слова как объект русской
исторической
лексикографии 120
История в изгнании 344
Istorija Italijana 956
Istorija pedagoške misli u Crnoj Gori 276
Историја Пљеваља 577
Историја Српске православне цркве 317
Istorijsko mišljenje na kraju XX veka 1293
Italian frescoes 1005
The Iwakura mission in America and Europe 581
Избрани езиковедски трудове 1124
Израиљ 1197
Izvan koridora 585
Izvješće o tijeku konzultacijskog procesa o
instrumentima za utvrđivanje činjenica o
ratnim zločinima i drugim teškim povredama
ljudskih prava u post-jugoslovenskim
zemljama 586
Japan 591
Japan, China, and the growth of the Asian
international economy, 1850-1949. Vol.1
592
Japan Houses 583
Japan in the 21st century 619
Japan living 584
Japan remodeled 1261
Japan rising 961
Japanamerica 636
The Japanese colonial empire 593
The Japanese economic system and its historical
origins 594
The Japanese firm 595
Japanese foreign policy at the crossroads 629
Japanese imperialism 82
Japanese science 211
Japanese society 823
Japanese women writers 803
Japan's financial crisis 28
Japan's high schools 1006
Japan´s lost decade 1277
Japan's love-hate relationship with the West
534
Japan´s quest for a permanent security council
seat 314
Jefferson vs. Hamilton 247
Језик Николе I Петровића 840
Језик Стефана Митрова Љубише 1168
John Curin 249
Joining society 606
Jorge Luis Borges 1310
Jovan R. Zec 1323
A joycean scrapbook 767
The judicialization of politics in Latin America
609
Just and unjust interventions in world politics
728
Just war theory 613
К истории славянской печатной Псалтири
1269
Kabuki 1204
Kabuki heroes on the Osaka stage 445
Kafu the Scribbler 1062
Kaj si bo narod mislil? 1081
Каталогизация и классификация 1137
Kierkegaar 1287
Kings and ascetics in Indian classical
literature 643
Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljana 686
Книга и чтение на пересечении эпох и культур
1263
Книга и литература в культурном контексте
651
Книги кирилловской печати 838, 839
Knowledge management and management
learning
652
Код застоя или задушевная довлатовщина
278
Кодификација на македонското граѓанско и
трговско право 654
Kokoro 828
Колокола и ветер 427
Конец иллюзий 579
Kongres futurologiczny 704
Конкурентоспособность в условиях
информационного обшчества : опыт стран
БРИК 662
Крај илузија 579
Kriminologija 617
Kriza i siva ekonomija u Bosni i Hercegovini
1196
Ксенофобия в современном мире 678
Kulturarbeit als diplomatischer Zankapfel 1299
Kunst als Therapie mit Kinder 670
DieKunst - der Körper - das Textile 680
Der Künstler als Verbrecher 138
Künstlerische Erfolgsstrategien 681
The laboring of communication 813
Landesausländerbeauftragte im Föderalismus
791
Landscape ecology research trends 687
Le langage et la pensée 196
Lassen hämodynamische und linische Parameter
bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit
mit kritischer Extremitätenischämie und
extrem niedrigen tcPo2-Ausgangswerten (
15mmHg) Aussagen über die therapeutische
Wirksamkeit von Prostaglandin E1 (PGE1) zu?
1051
Latin word order 291
Latino spin 269
Law and ethnic plurality 695
The laws of the Web 547
Le Corbisier and the occult 111
Leaderless jihad 1027
Leading-edge messenger RNA research
communications 698
Learning and teaching in higher education 717
Learning in groups 596
Lectures on modern Japanese economic history
1151
Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой
256
Liberal internationalism and the decline of the
state 497
Либерализм и демократия 716
Libraries and librarianship in the Czech
Republic 713
Libraries, museums, and archives 714
Liderstvo u savremenim organizacijama 1259
The life of an amorous woman and other writings
558
The Limbourg brothers 719
The linguistics of political argument 891
Linguistique générale et linguistique
indo-européenne 746
Literatura, filozofia, mit 750
Lithopanes 181
Living classics 721
The logic of Japanese politics 250
Лорд Байрон и България 559
Lord Elgin and ancient Greek architecture 429
The lost painting 506
Loving the machine 540
Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts 729
Ljubljana in izzivi sonaravnega razvoja 921
Љубовта на генералот 1118
Људи Светог Спиридона 441
Macedonian wood-carving 664
Mǎcelǎria 886
Machiavelli 30
Machiavelli's children 1034
Македонија и руската политика на Балканот
од Берлинскиот конгрес до Првата светска
војна 736
Македонска резба 664
Македонската емиграција во Бугарија 623
Македонските клитики во балканското
окружение 801
Making cities work 737
Making minds and madness 126
The making of modern Japan 589
Making sence of penal change 258
Making sense of the Vietnam wars 738
Makroekonomija 114
Malá galerie autoru československého spisovatele
740
Mallarmé 760
Malraux 912
Managing Cyber Threats 744
Научни скуп Манастир Каленић - у сусрет
шестој стогодишњици, Каленић, 5-6. октобар
2008.
године 745
Manga 475
Манипулации в комуникацията 122
Manufacturing ideology 1218
Margins of religion 722
Mary Astell 1112
Master drawings of the Italian Renaissance
1236
Mastering Autocad 58
Matisse the master 1113
Max Liebermann als Künstler der Farbe 159
Mechanics of user identification and
authentication 1189
Media and politics in Japan 768
Media and the apocalypse 769
Medical anthropology 770
The medieval stained glass of Lancashire 516
Međunarodna ekonomija 676
Međunarodno krivično pravo 909
Meisterinnen 129
Men of blood 1297
Menschen - Regionen - Unternehmen 20
Mesta in sonaravni razvoj 922
Место России в Европе и Азии 782
Meta e metodo 1153
Metadatendesign zur Integration von Online
Analytical Processing in das
Wissensmanagement 752
Методи за хармонизација на националното
законодавство со правото на Европска унија
784
Metodologia badań 1040
Metropolitans Savatije and Stefan Ljubibratic
and the time theы lived in littoral
episcopacy and archbishopric 659
Die Metzgerei 886
Mexican days 208
Mexican history 787
Mexican jewelry and metal art 915
The Mexican wars for independence 523
Между жизнью и культурой 711
Международное гуманитарное право и новые
вызовы мировому порядку 789
Micromedia and corporate learning 792
The midnight eye guide to new Japanese film
781
Migrations, crises et conflits récents dans les
Balkans 214
Miho Kuvelic's letters to the government of
Dubrovnik 660
Mikroekonomija 916
Minding Justice 1088
Министарство војно 797
A mirror of nature 799
Missiles for the fatherland 908
MITI and the japanese miracle 604
Митрополити Саватије и Стефан Љубибратићи
и њихово доба 659
Modeling performance measurement 228
Models and interpretations 74
Modern canonical quantum general relativity
1182
Modern Japan 324
Modern multidimensional scaling 127
Modernism and the Middle East 809
Modernism, the market and the instittion of the
new 1011
Modernizam 755
Modular forms on Schiermonnikoo 337
Les mondes du squat 128
Monetary theory and Bretton Woods 185
The moral demands of affluence 242
The morality of embryo use 487
Mostar 135
Mozart's operas 553
Multilaterization of the nuclear fuel cycle
1279
Multiscale optimization methods and applications
816
The museum establishment and contemporary art
283
Music and the myth of Arcadia in Renaissance
Italy 443
Music for a mixed taste 1327
Music from the earliest notations to the
sixteenth century 1158
Mustafa Imamović 820
Muzička kultura Crne Gore 966
Mycotoxins in foodstuffs 1294
Na krilima vremena 821
Набережная неисцелимых 146
Наце Димов (1876-1916) и програмата за
македонската нација и држава 997
Национальная идентичность России и
демографический кризис 1270
Načela ekonomske sociologije 1146
Naknada štete 107
The narrow road to the deep north and other
travel sketches 759
A nation in barracks 410
National Endowment for the Arts 826
National history standards 827
Nationalism, ethnotheology and mysticism in
interwar Romania 203
Native sources of Japanese industrialization,
1750-1920 1097
NATO renewed 1025
Natural heritage of Korea, Dogdo 829
Наука, култура и идеологија. Том ИИ 830
Наука, култура и идеологија. Том И 831
Nauka o čovjeku 841
Neighborhood Tokyo 103
Neo-bohemia 723
The neo-Vygotskian approach to child
development
622
Несколько торопливых слов любви --- 1015
Networ 1110
Network power 842
Net-centric approaches to intelligence and
national security 843
The neurolab spacelab mission 844
Next generation wireless LANs 901
The new American militarism 63
A new chronology of Venetian opera and related
genres, 1660-1760 1063
New dimensions of Chinese foreign policy 845
The new Grove guide to Verdi and his operas
889
The new political sociology of science 846
New tendencies in Mexican art 430
The New Zen Garden 171
Noncircular gears 857
Nothingness 65
Новата микроекономија и државната
регулација 395
Нови есеји о уставности и државности 682
Нови концепти заштите и обнове урбаних
цјелина - интегративна конзервација и
одрживи развој 981
"Новый историзм" 858
Nowe formy komunikacji społecznej w
europejskiej
przestrzeni edukacyjnej 669
The nuclear express 977
I numeri della mente 1331
Object categorization 860
Objects of culture 899
Образы русской речи 811
Очерки по истории русской рукописной книги
XI-XVI вв. 708
Од казивања до збирке народних прича 1032
Odgovornost država u međunarodnom pravu 602
Oe and beyond 1099
Огледи о књижевности и сликарству 1129
Οι ελληνικεσ σπουδεσ στην Ευρωπχ 864
Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji
865
On becoming an innovative university teacher
235
On creaturely life 1039
On philosophy in american law 867
On Russian music 1159
Opening the realm 1140
Operational activities report 2002 1225
Operational activities report 2007 1226
Orality and writing in Shakespeare's early
comedies and problem plays 183
The Orient on the Victorian stage 1325
Origins of Modern Japanese literature 657
Origins of the modern mind 307
Origins of the Universe and of life 868
Osam savremenih britanskih pjesnika 871
Osnove ekonomije 748
Основи на литературната наука 43
Osnovi naslednog prava Crne Gore 331
От Руси до России 490
Ottoman Architecture in Greece 873
Outer circles 751
Ovid in exile 764
The Oxford book of modern science writing 874
The Oxford companion to English literature 875
Oxford dictionary of quotations 876
The Oxford handbook of continental philosophy
877
The Oxford handbook of music psychology 878
Paesaggi, territori, culture 882
Painting out of the ordinary 1102
Painting Shakespeare 1077
Paiting the Picture 883
Palazzo Gazzoli a Terni 884
Pale of the settlement working-class Jewish
youth and adoption of revolutionary
identity during the 1905. revolution 1073
Памятники культуры 885
The paradoxes of art 892
Парцијалне диференцијалне једначине 1198
Paris 1961 543
The Parthenon and its sculptures 890
Die Partnerschaftsgesellschaft zwischen Ärzten
und Physiotherapeuten 611
The passions of Christ in high-medieval thought
731
The past and future of America's economy 53
Path of life 893
Patriotism 373
Pattern formation 544
Paul Celans "Gespräch im Gebirg" 1074
The pen and the people 1307
Penser, dessiner, construire 900
Performance analysis of queiung and computer
networks 267
Performance in context 903
A performer's guide to Renaissance music 904
Permutation tests for stochastic ordering and
ANOVA 905
A personal matter 861
Perspectives and policies on ICT in society 907
La pesanteur et la grjace 1296
Die Pferde des Expressionismus 872
The phenomenon of interruption in the visual
arts 655
Picasso and the allure of language 478
Pietro da Cortona and Roman Baroque
architecture 780
Piety and plague 913
Pilgrimages today 1144
Писатели и советские вожди 411
Писма Миха Кувељића дубровачкој влади 660
Planetary systems and the origins of life 920
Plava planeta u zelenim okovima 647
The plays of Henrich von Kleist 22
The pleasures of japanese literature 635
Племе Шаранци 650
По следам ушедших эпох 795
Počela ekonomske politike 4
Под дрветом сазнања добра и зла 121
Поэтика мифа 925
Поэтика русской литературы конца XIX начала XX века 926
Поимник на книжевната теорија 927
Politeness and politics in Cicero's letters
494
Political change and environmental policymaking
in Mexico 297
Political change in post-communist Slovakia and
Croatia 394
Political exclusion and domination 26
Political faces of Slovenia 928
The political influence of churches 454
Political virtue and shopping 790
Политическая социология 929
Политическая субъектность масс 587
Politik und Verfassung im zeithistorischen
Kontext 1181
Полски-македонски. 8, Развитокот [тј.]
Развиток на граматичките категории 1202
Polymorphisms of the Ro52 gene associated with
anti-Ro 52-kd autoantibodies inpatients
with primary Sjögren's syndrome 824
Pomorska enciklopedija. [Knj.] 1, A-Cez 930
Pomorska enciklopedija. [Knj.] 2, Ch-Hy 931
Pomorska enciklopedija. [Knj.] 3, I-Ko 932
Pomorska enciklopedija. [Knj.] 4, Ko-Mit 933
Pomorska enciklopedija. [Knj.] 5, Mito-Pa 934
Pomorska enciklopedija. [Knj.] 6, Pe-Rh 935
Pomorska enciklopedija. [Knj.] 7, Ri-Šnj 936
Pomorska enciklopedija. 8, Šo - Ž. indeks 937
Pomurje 938
Ponzi 1330
Pope and Horace 1114
Посредовања 653
Postcolonialism and political theory 940
The posthumous career of Emiliano Zapata 155
The postmodern significance of Max Weber's
legacy 666
Postwar Japan as history 941
Poverty, participation and democracy 942
Позвонки минувших дней 1149
Practical design verification 943
Practicing morality 322
Prague and bohemia 944
Prague perspectives. 2, A new generation of
Czech East European studes 945
Права человека 947
Pravni običaji u Crnoj Gori 675
Pravo komandne odgovornosti 785
Preemption 949
Преглед на изданијата 734
Prehistoric Mesoamerica 7
Preparing a course 404
Preparing to teach writing 1308
Présences grecques dans les Pays roumains 376
Preventive attack and weapons of mass
destruction 461
Principles and methods of law and economics
442
Principles and practice of stress management
950
Principles of GNSS, Inertial, and multisensor
integrated navigation 484
Principles of visual attention 157
Das Prinzip Summerhill 836
Природа этнорелигиозного терроризма 952
Priroda firme 953
Пристапни предавања, прилози и
библиографија на новите членови на
Македонската академија на науките и
уметностите 735
Privalov Spaces on the Unit Disk 783
Problematizing identity 954
Problemy religijne Europy novożytnej i
współczesnej 955
Proceedings 569, 570, 571
The process and politics of defense acquisition
1103
Processing creative coding and computational art
479
Процјена потреба и приоритета у заштити
културног и природног насљеђа 980
Progress in applied statistics research 957
Project management for modern information
systems 134
Projective duality and homogeneous spaces 1170
Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim
dioksidom v Ljubljani 863
Протомајсторот Ѓорѓи Новаков-Џонгар 1200
Proust's English 620
Психоанализа и религија 416
Psychophysical acting 1321
Psychotherapy as a human science 166
Psychotrauma, State, Setting 1262
Public faces and private identities in
seventeenth-century Holland 6
Публичная библиотека 757
Punishing persistent offenders 1002
Путовање по Црној Гори, Западној Србији,
Босни,
Херцеговини и Далмацији 1300
Putting crime in its place 960
Путь электронных ресурсов в библиотеке 975
Quand d'autres hommes peuplaient la Terre 548
Qué es y cómo se hace el presupuesto
participativo? 962
Qu'est-ce que l'homme? 277
Race and American political development 965
Race and the making of American liberalism 541
Race for the exits 1055
The Railway in Boka Kotorska 1244
Raising capital 1240
Ramsey's legacy 968
Rapport du directeur sur l'activité et la
gestion du Bureau international des poids
et mesures 160
Ratio serviens? 958
Развитокот на науките, културата и
уметностите
како европска перспектива на Република
Македонија 972
Reading at university 375
Reality and rationality 973
Realm of the Black Mountain 1001
Рецепция Достоевского в русской прозе конца
XX
- начала XXI vv. 1216
Recognition in Mozart's operas 1283
Redefining global strategy 446
Reference 978
Reflections on the law of war 615
Reformacija na Slovenskem 979
The Reformation 753
Regime shift 897
Региональное развитие и вызовы
глобализации
982
Regulating aged care 133
Regulatory governance in developing countries
983
Religion, state, and society in medieval India
859
Remaining relevant after communism 1281
Ren L Šato 112
Representations of early byzantine empresses
762
Representations of war in ancient Rome 986
Representing the South Pacific 338
Responding to crisis in contemporary Mexico
139
Restore the health of your organization. Vol. 1,
Concepts and strategies 393
Restore the health of your organization. Vol. 2,
Process facilitation tools 1242
Rethinking bank regulation 76
Rethinking political institutions 988
Rethinking social movements 989
Revolution und Revision in der generativen
Theoriebildung 117
Richard Neutra and the search of modern
architecture 533
Richtig essen - psychisch gesunden 1211
Riflessi garibaldini 994
Rights to language 995
Le rime di Dante 226
Les rites autour du mourir 999
Рјечник никшићког краја 330
Roads to Europe 1031
Robert Ryman 549
Robust optimization-directed design 1003
Robust portfolio optimization and management
1004
Родното место на литературата 732
The role of different MHC class II haplotypes on
development and severity of murine
sialadenitis 824
The role of metallothioneins in cancer treatment
with platinum-based drugs 621
The Roman army 1104
The Roman collegia 906
Romanesque churches 924
Romanticism, revolution and language 94
Российская интеллигенция и Запад 578
Rudolf II, Prague and the world 1017
Румянцевские чтения 1019
Russia lost or found? 1022
Russian identities 990
Русская готика 1023
Sacred place in early medieval neoplatonism
507
St. Peter's in the Vatican 1029
Sakamoto Ryoma and the Meiji restoration 590
The Samaritan's dilemma 1033
Samurai and silk 985
Sartre 600
Saving persuasion 435
Saving the appearances 72
Савремена истраживања ендемске
нефропатије
1044
Савремени политички поредак и идеја правде
1045
La scatola nera 230
Science and empire in the Atlantic world 1060
Science business 918
La science est le défi du XXIe siècle 23
Science, technology and society in contemporary
Japan 727
Scottish communities abroad in the early modern
period 1061
Sebastián 754
Secret teachings in the art of japanese gardens
1087
The secret techniques of bonsai 630
Secularism and Muslim democracy in Turkey
1275
Securing Japan 1035
Securing the past 339
Seeing Japan 1305
Seeing Kyoto 182
Seeing Tokyo 1072
Seeing Zumthor 261
Sein, Erkenntnis und Sprache 674
The sekret 373
Selected essays 1314
Selected letters 632
Self focusing of relativistic electron bunches
in plasma 671
Self-assembly, pattern formation and growth
phenomena in nano-systems 1064
Self-dual partial differential systems and their
variational principles 447
Sense of place and sense of planet 521
Serbia 608
Сербско-русский круг 34
Sexual orientation discrimination in the
European Union 1280
Shakespeare 246
Shakespeare's language 638
Shapes and images 1069
Shifting landmarks 130
Shopin 1195
Showa Japan 142
Signum originis 71
Simone Signoret 512
Singing Alexandria 946
The singing of the New World 1199
Single embryo transfer 1084
Singular coverings of toposes 158
Los sintagmas del español. 1, El sintagma
nominal 385
Sir Thomas Browne 1086
Skanderbeg 1052
Skulpturlandskap Nordland 599
Sloshing 378
Slovakia 603, 1089
Slovenia 1090
Slovenská scénografia po roku 1989 1091
Slovenský divadelný plagát po roku 1989 998
"СлужителЬ духа вечной памяти" 1092
Snow country 373
Собрани дела. 3, Национално-политичка
публицистика 800
Social issues, globalization and international
institutions 1100
The socialist impulse 27
Социална динамика без формули 1257
Социал-демократия в XXI веке 869
Социологија и спорт 131
Solid waste management in the world's cities
1101
Soliton management in periodic systems 743
Sourcing startegy 1066
Советские поэты, павшие на Великой
Отечественной
войне 1105
Современное конституционное право 1106
Современное состояние методологии научных
исследований в области библиотековедения
1107
Spartacus and the slave wars 1108
Специфика деятельности коммуникантов в
межкультурной среде 483
Spielerische Lösungen 132
Spiritual care in a hospital setting 1093
Srednjovjekovni Trogir 100
Srpsko pitanje i hrvatska politika 614
St Peter's 793
Stalking, threatening, and attacking public
figures 1115
Stanovništvo i razvoj 1302
Стари српски писци 739
Starohrvatska spomenička baština 1326
State and diplomacy in early modern Japan 1188
State liability for breach of European law
1239
State of the urban youth 2010/11 879
State of the world's cities 1119, 1120
Statistical learning from regression perspective
102
Statistical mechanics of nonequilibrium liquids
367
Statistical modelling in R 1121
The statistics of gene mapping 1076
Sternstunden der Menschheit 1332
101 прича 257
Stock market capitalism 309
Stockhol 495
Stories in stone 1126
Strategic knowledge management technology 467
Strategije istraživanja i pretraživanja
informacija 1130
The string quartets of Beethoven 1131
String theory 1132
Strong interactions of hadrons at high energies
480
The struggle for Slovakia and the treaty of
Trianon 546
Student companion to Eugene O'Neill 119
Student writing in higher education 1133
Studien zur Philologie und zur Musikwissenschaft
1134
Studii de istorie a filosofiei romjaneşti. 5,
Centenar Constantin Noica (1909-2009) 1135
Thestuff of thought 917
Ступени 1136
Subjective memory complaints 1250
Sulphate-reducing bacteria 1139
The Sun also sets 345
Les surréalistes 59
Survival and event history analysis 1142
Свет без Запада 794
Symbiose und Narzissmus 538
Symbols, selves, and social reality 1037
Systemics of emergence research and
development 1145
Swift's parody 911
Šok budućnosti 1190
Тайные знаки 855
Тајна безакоња 807
Taking issue 147
The tale of Genji 818
The tales of the Heike 1152
Ťažké rozohodnutia 1206
The tea ceremony 1155
Teaching strategy 1161
Teaching with text 848
Teatar u ratnom Sarajevu 1162
Technology 515
Technology guide for music educators 1163
Технологическая модернизация и
экономический
рост 1164
Текстология и генетическая критика 1165
Текстологический временник 1166
Ten questions 188
Tense, aspect and indexicality 529
Tensors 262
Теоретические проблемы современного
языкознания 1167
Теория мифа в русской филологической науке
XIX века 1203
Теорија сазнања 496
Terror and the sublime in art and critical
theory 971
Text as process 168
The artificial and the natural 1171
The bending moment 513
The Cambridge companion to feminist literary
theory 1009
The Cape and other stories from the japanese
ghetto 822
The cointegrated VAR model 612
The Columbia Anthology of Modern Japanese
Literature. 2, From 1945 to the Present
996
The cosmic microwave background 321
The crystal frontier 420
The essential Galileo 428
The e-volution of information communication
technology in cultural heritage 1172
The e-volution of information communication
technology in cultural heritage____ 1173
The inner harmony of the Japanese house 1222
The Japanese company 202
The japanese house 819
The judicial assessment of expert evidence 328
The marginal world of Oe Kenzaburo 1311
The mirror, teh window, and the telescope 336
The next American century 1238
The noun phrase in ancient Greek 68
The Oxford conference 1174
The poetry of Statius 1175
The quest for a general theory of leadership
1176
The shaping of arithmetic 1177
The subject in art 1178
The tained muse 156
Theater in Japan 1179
The theory of iconic realism 685
Thin film shape memory alloys 1183
Thinking about nuclear weapons 963
Thinking about teaching and learning 699
Thinking in the ruins 536
Thought and behaviour in modern Japanese
politics 756
Three roads to comparative research 1184
Типология грамматических систем
славянского
пространства 1187
To dare and to conquer 701
Tokugawa Religion 96
Толстой и о Толстом. Вып. 3 1192
Толстой или Достоевский? 1193
Tonal space in the music of Antonio Vivaldi
150
Totality 720
Touch and intimacy in first world war literature
266
Tous les saints de l'Orthodoxie 688
Towards inclusive schools and enhanced learning
469
Traditions and encounters 99
Traffic accidents 1205
Training in difficult choices 1206
Transformations of new Germany 1207
Translating the past 517
Transnational commercial law 1208
The traumatic memory of the great war,
1914-1918, in Louis-Ferdinand Celine's
Voyage au bout de la nuit 964
Traumatizing theory 1209
Treasures of the National and university library
of Bosnia and Herzegovina 113
Treatise on vocal performance and ornamentation
531
Trends and progress in housing reforms in South
Eastern Europe 1217
Три революции и две перестройки 741
The triumph of nature 302
Труды Отдела древенрусской литературы. [Т.]
60 1213
Труды Отдела древнерусской литературы. [Т.]
59 1214
Труды по россиеведению. Вып. 1 1215
Tsukiji 104
The turbulent decade 862
Ultra-wideband positioning systems 1028
Unconventional wisdom 627
Understanding modern warfare 1223
Understanding the language classroom 1224
Understanding variable stars 902
Union citizenship 401
L'Union Éuropéenne a 50 ans 390
The United States and Latin America after cold
war 236
Универсална десетична класификация 805
Università del litorale nel centro storico di
Capodistria 1230
L'université de Primorska au cœur de la ville de
Koper 1230
University of Primorska in the historical city
core of Koper 1230
University research for innovation 1229
Univerza na Primorskem v zgodovinskem jedru
mesta Koper 1230
Unravelling the myth around open source licences
488
Urbanizacja na świecie 1148
Uticaj globalne motivacione orjentacije i
percepcije bazičnih psihičkih potreba na
motivaciju za rad 806
U.S.- Japan relations in a changing world 1232
The U.S.- Mexican border into the twenty-first
century 433
The U.S.-Japan alliance 1233
Veliki češko-hrvatski rječnik 779
Великие судьбы русской поэзии 459
Verification in all its aspects, including the
role of the United Nations in the field of
verification 1249
Vers une école inclusive et une amélioration de
l'apprentissage 469
Verso un progetto di territorio 749
Victors' Justice 796
Violence against women in urban areas 1253
Violent offenders 1254
Virtual goods 1255
The virtue of Aristotle's ethics 466
Virtuelle Lehr- und Lernumgebungen 1041
Visionen vom Weltende 1256
Visions of Ryukyu 1098
Visual and written culture in ancient Egypt 66
Vito Timmel 1186
Владимир Путин 771, 772
Vlasi 798
Vodič kroz visokoškolske biblioteke Bosne i
Hercegovine 1260
Voice of the customer 1274
Von Columbus bis Coolidge 725
Вопросы библиографоведения. Вып. 16 1267
Вопросы библиографоведения. Вып. 17 1266
Воспалителни процеси во аксилофацијалната
регија 1243
Voyages in science 1268
Vrednote Slovencev in Evropejcev 1021
Вриједности и мјере 332
Younger than Jesus 1278
Wal-Mart world 1288
War and social theory 251
War and the law of nations 835
War without mercy 311
Warfare in the ancient world 197
Was heilt in der Psychotherapie? 1291
Was ist Erziehung? 598
Weibliche Sexualität im Spannungsfeld von
Islamisierung und westlicher Moderne 810
Der Weltwanderer Gregor Sieböck 1075
Hoffmanns Werke. Bd. 2, [Ausgewählte
Erzählungen] 537
What works in corrections 692
When affirmative action was white 626
Who was Responsible? 1306
Why the humanities matter 19
The wild goose 812
William Blake at the Huntington 358
Wired shut 453
Wireless Internet security 637
Wirtschafts- und Regierungskriminalität des
Bereichs Kommerzielle Koordierung (KoKo)
1056
Women engaged/engaged art in postwar Bosnia
1080
Wordsworth, commodification and social concern
1083
Work/life city limits 597
Workshops 149
World cultural heritage UNESCO 326
World social science report 1315
World war IV 923
Writing and enjoying haiku 984
Writing at university 237
Z antycznego świata 1316
За пеленой янтарного мифа 814
Zadar public library 472
Zbornik Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani 392
Zbornik pravnog fakulteta u Podgorici 832
Зборник радова 834
Zemaljski štatut u ustavnoj historiji Bosne i
Hercegovine 560
Zinc sculpture in America 482
Знаменное и партесное пение 382
Znamennyi and partes singing 382
Zoran Konstantinović im Gespräch 1067
Zumthor sehen 261
Željeznica u Boki Kotorskoj 1244
Židia v Žiline 408
Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih
območij
v Sloveniji 649
3D cadastre in an international context 1128
21st-Century Japanese Management 1
97 + 104 = dieci 1333
IMENSKI REGISTAR
Aalen, Odd O. (autor) 1142
Abdel-Malek, Kamal (urednik) 575
Abegglen, James C. 1
Aberbach, Joel D. (urednik) 371
Abeyta, Michael (1964-) 2
Abfalter, Dagmar (urednik) 244
Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften
(Göttingen) 1134
Acemoglu, Daron 3
Acocella, Nicola 4
Ačkasov, Valerij Alekseevič (urednik) 678
Adams, Ann Jensen 6
Adams, Richard E. W. (1931-) 7
Ades, Dawn (urednik) 260
Agbabi, Patience (autor) 871
Ahlbäck, Tore (urednik) 1144
Ahlin, Tanja (1983-, prevodilac) 1230
Ahuja, Varun 16
Aigner, Carl (urednik) 302
Aikhenvald, Alexandra Y. 17
Aitkin, Murray A. (autor) 1121
Alađuz, Dženana (autor) 1130
Albanese, Mariangela (autor dodatnog
teksta) 243
Aldama, Frederick Luis (1969-) 19
Alekseev, Vladimir Nikolaevič (urednik) 651
Alexander, Helmut 20
Alferova, E.V. (urednik) 1106
Allan, Seán 22
Allègre, Claude (1937-) 23
Alternativni izvori energije i budućnost
njihove
primjene (6 ; 2009 ; Budva) 24
American Society for Political and Legal
Philosophy. Meeting (2001 ; Atlanta, Ga.)
26
Ameringer, Charles D. (1926-) 27
Amoretti, Francesco (urednik) 341
Amyx, Jennifer A. 28
Andel, Pek van 29
Andia, Ysabel de (urednik) 520
Andrejević, Vesna (prevodilac) 1065
Angell, Alan (urednik) 609
Anglo, Sydney 30
Annan, Kofi A. (1928-, autor dodatnog
teksta) 862
Anslyn, Eric V. (1960-, član uredničkog
odbora) 31
Antonov, Mihail 36
Antonjan, Jurij Miranovič (autor, urednik)
952
Antović, Darko (urednik) 391
Anzellotti, Gabriele (autor dodatnog teksta)
220
Aoki, Masahiko (urednik) 595
Aref'ev, V. V. (prevodilac) 424
Armitage, Simon (autor) 871
Arnaudov, Mihail (1878-1978) 43
Aronson, Amy (urednik) 439
Arsenijević, Vladimir (autor) 585
Arslanov, V.G. (urednik) 716
Arsović, Zoran (član uredničkog odbora)
1045
Artem'eva, Elena Borisovna 45
Asada, Sadao (1936-) 47
Ash, John (autor) 871
Ashton, Jennifer 48
Aspen Institute forum on communications
and society (2004 ; Aspen) 1140
L'Association européenne de libre-échange
214
Athola-Moorhouse, Leena (urednik) 799
Atkinson, Charles M. (1941-) 52
Atkinson, Robert D. 53
Aubin, Pail F. 58
Audoin, Philippe 59
Audretsch, David B. 60
Auer, James E. (urednik) 1306
Avenarius, Alexander 62
Avgerou, Chrisanthi (urednik) 907
Avis, David (urednik) 473
Babić, Branimir (kartograf) 56
Babić, Marina (prevodilac) 276
Babina, Natal'ja (autor) 481
Babka, Lukaš (autor) 1234
Babka, Lukáš (urednik, autor dodatnog
teksta) 945
Bacevich, Andrew J. 63
Bačovska, Jasna (član uredničkog odbora)
833
Badley, Graham 64
Baek, Jin 65
Baets, Walter (urednik) 652
Bailes, Alyson J. K. (urednik, autor dodatnog
teksta) 169
Bailey, Kathleen M. (autor dodatnog teksta)
1224
Baines, John (1946-) 66
Baioni, Paola (urednik) 1329
Bakker, Stephanie J. 68
Bakunin, Mihail 69
Balašova, T. V. (urednik) 1165
Balding, James (autor) 406
Ball, Karyn (urednik) 1209
Ballach, Rubina (autor izložbe) 1256
Banerjee, Subhabrata Bobby 70
Bǎrbulescu, Mihai (1947-) 71
Barfield, Owen (1898-1997) 72
Barković, Ivana (prevodilac) 4
Barlow, Jeffrey G. 73
Barnes, John Arundel (1918-) 74
Baron, Dennis 75
Barth, James R. 76
Bartholeyns, Gil (urednik) 5
Barton, Larry L. (urednik) 1139
Battaglia, Debbora (urednik) 374
Battisti, Martina 77
Batty, Michael 78
Baudet, Jean (1944-) 79
Bauerlein, Mark (urednik) 826
Baumann, Sabine (urednik) 681
Bazilevskaja, Marija (ilustrator) 855
Bazilevskiî, Andreî Borisovič (prerađivač)
855
Bazilevskij, Andrej Borisovič (prevodilac)
427
Bazilevskij, Andrej Borisovič (urednik,
prevodilac) 34
Bazin, Jean (1941-2001) 80
Beal, Peter 81
Beasley, William Gerald 82
Beccaria, Cesare 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92
Bechtel, William 93
Becker, Peter (urednik) 239
Beckhoff, Burkhard (urednik) 501
Beer, John 94
Beginišić, Dobrila (prevodilac) 1300
Behtereva, E. S. (prevodilac) 677
Beicken, Suzanne J. (prevodilac, urednik,
autor dodatnog teksta) 531
Beier, J. Marshall 95
Beličanec, Tito (urednik) 654
Bellah, Robert Neelly (1927-) 96
Bell-Villada, Gene H. (1941-, urednik) 434
Belova, Ol'ga Vladislavovna 97
Ben Khader, Aïcha Ben Abed (urednik) 1126
Bender, Frida 98
Bendevski, Trajan (urednik) 784
Benina, M. A. (urednik) 1105
Bensa, d'Alban (autor dodatnog teksta) 80
Bensaude-Vincent, Bernadette (urednik)
1171
Bentley, Jerry H. (1949-) 99
Benussi, Cristina (autor dodatnog teksta)
243
Benyovsky Latin, Irena (1970-) 100
Berber, Stojan (1942-, autor dodatnog
teksta)
910
Berdjaev, Nikolaj Aleksandrovič (autor
dodatnog teksta) 841
Berger, Arnold Erich (1862-1948, urednik)
163
Berger, Ljubov' Grigor'evna 101
Berk, Richard A. 102
Berleur, Jacques (urednik) 907
Bernasco, Wim (urednik) 960
Bernasconi, Sara (prevodilac) 560
Berra, Claudia (urednik) 226
Berthon, Salomé (urednik) 360
Bester, John (prevodilac) 304
Bestor, Theodore C. 103, 104
Bianco Fiorin, Marisa (urednik) 441
Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (Paris) 105
Biggers, Jeff (1963-) 106
Bijelić, Tatjana (urednik, autor dodatnog
teksta, prevodilac) 871
Bikić, Abedin 107
Birch, Dinah (urednik) 875
Birksted, Jan (1946-) 111
Bitrakova-Grozdanova, Vera (član
uredničkog odbora) 736
Bizzarri, Mariano (1957-) 112
Bjelčevič, Aleksander (urednik, autor
dodatnog teksta) 979
Black, Alexandra (autor) 819
Blanchard, Olivier 114
Blandin, Patrick (1944-) 115
Block, Russell LLoyd 117
Bloom, Harold 118
Bloom, Steven F. 119
Blunt, Anthony (1907-1983, autor) 780
Bogatova, Galina Aleksandrovna 120
Bogdanović, Dragana (prevodilac) 773
Bojanin, Svetomir (1932-) 121
Bojović, Vojislav (autor) 577
Bolstad, Anne Isine 824
Bolstad, Anne Isine (autor) 824
Bondikov, Venceslav 122
Bonevac, Daniel A. (1955-) 123
Bonham, stephen S. 124
Bonini-Baraldi, Matteo (autor) 1280
Borchardt, Klaus-Dieter 125
Borch-Jacobsen, Mikkel 126
Bordačenkov, Igor' (urednik) 567
Boreham, Andrew (prevodilac) 410
Borg, Ingwer 127
Borgan, Ørnulf (autor) 1142
Boroffka, Anna (urednik) 1256
Borsa, Paolo (urednik) 226
Boud, David (urednik) 186
Bouillon, Florence 128
Bourcier, Danièle (1946-, autor) 29
Bourgeois, Vera 129
Bowman, Jeffrey A. 130
Božinoski, Vangel (autor, fotograf) 1200
Božović, Ratko R. 131
Brabencová, Jana (urednik) 109
Bradley, Mark Philip (urednik) 738
Bradshaw, David (1955-, autor dodatnog
teksta, urednik) 1314
Brainin, Elisabeth 132
Braithwaite, John 133
Braithwaite, Valerie (autor) 133
Brajković, Vladislav (glavni urednik) 930,
931, 932, 933, 934, 935, 936
Brajković, Vladislav (urednik) 937
Brambilla, Alberto (autor) 994
Brandon, Dan 134
Branković, Drago (glavni urednik, član
uredničkog odbora) 830, 831
Branković, Jasmin 135
Branković, Jasmin (urednik) 820
Braun, Melanie 136
Brazzoduro, Gino 137
Bredekamp, Horst 138
Brewster, Claire (1957-) 139
Bridgwood, Barry 141
Brídl, Ota (prevodilac) 713
Brijder, Herman A. G. (osoba ili ustanova
kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 1069
Brinckmann, Hans (1932-) 142
Brinkley, Alan (autor) 191
Britland, Karen (1970-) 144
Britton, Dorothy (prevodilac) 758
Broberg, Gunnar (1942-) 145
Brodskij, Josif Aleksandrovič (1940-1996)
146
Brody, Baruch A. 147
Brookfield, Stephen D. 148
Brooks-Harris, Jeff E. 149
Brouskari, Ersi (urednik) 873
Brover-Lubovsky, Bella 150
Brown, A. Peter 151
Brown, George 152
Brown, Sally (1950-, urednik) 50
Brown, Theodore L. 153
Browning, W. R. F. (urednik) 293
Bruck, Peter A. (urednik) 792
Brückenhaus, Daniel (prevodilac) 410
Bruffe, Keneth A. 154
Bruinsma, Gerben J.N. (urednik) 960
Brunk, Samuel (1959-) 155
Brunn, Stanley D. (urednik) 1288
Brustein, Robert 156
Bryson, Norman (autor dodatnog teksta)
249
Bucik, Valentin (član uredničkog odbora)
392
Buckey, Jay C. (urednik) 844
Bukovinská, Beket (urednik) 1017
Bull, Joanna (autor) 152
Bundesen, Claus 157
Bunge, Marta 158
Bunge, Matthias 159
Bunjak, Petar (1960-, prevodilac, autor
dodatnog teksta) 841
Bureau international des poids et mesures
(Sèvres) 160, 221
Bureau international des poids et mesures.
Comité international des poids et mesures
(Sèvres) 161
Burgat, François 162
Bürger, Gottfried August (1747-1794) 163
Burić, Mihailo (1944-) 164
Burkhart, Charles E. 165
Burston, Daniel (1954-) 166
Burzanović, Slavko (prerađivač, autor
dodatnog teksta) 797
Busch, Danny 167
Bushell, Sally 168
Caicco, Gregory (urednik) 40
Caillods, Françoise (urednik) 1315
Cairns, Stephen (urednik) 315
Cali, Joseph 171
Calvet, Louis-Jean (1942-, prevodilac) 196
Camille, Michael (1958-2002) 176
Camilleri, Joseph A. (urednik) 49
Campbell, C. Jean 177
Canetta, Rosalba (urednik) 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91
Cannon, Robert 178
Cappelli, Peter (autor, urednik) 346
Cappellieri, Alba 179
Capra, Carlo (urednik) 92
Caprio, Gerard, Jr. (autor) 76
Carino, Ledivina (urednik) 983
Carlson, Jon (autor) 667
Cjarneci, Magda 180
Carney, Margaret (1949-) 181
Carpenter, Juliet Winters 182
Cartwright, Derrick R. (urednik) 397
Catania, Barbara (urednik) 363
Caws, Mary Ann (autor) 478
Cefaï, Daniel (urednik) 352
Cenuser, Didi-Ionel 183
Cermanović-Kuzmanović, Aleksandrina
(autor) 577
Cernica, Viorel (urednik) 1135
Cerović, Rajko (urednik) 391
Cesarano, Filippo 185
Chan, Tze Fun (autor) 684
Chandra, Satish (autor dodatnog teksta,
urednik) 859
Charity, Tim (autor) 1312
Charon, Joel M. (1939-) 188
Chase Dunn, Christopher (urednik) 518
Chase, Kenneth Warren 189
Chesterton, Gilbert Keith 190
Chicharro, Gladys (1977-) 192
Chomin, Nakae (1847-1901) 195
Chomsky, Noam (1928-) 196
Chrissanthos, Stefan G. 197
Christian, Elizabeth W. (autor) 1235
Christopher, William F. 198
Chromek, Peter 199
Cicmil-Vuković, Bosiljka (1960-) 200
Cigale, Dejan (autor) 865
Cigale, Dejan (kartograf, fotograf) 865
Cini, Michelle (urednik) 365
Clark, Rodney (1945-) 202
Clark, Roland 203
Clavel-Merrin, Genevieve (urednik) 715
Cohan, Tony 208
Cohen, Beth 209
Cohen, Ronald D. (1940-) 210
Coleman, Samuel (1946-) 211
Colleoni, Aldo 213
Collier, Peter (urednik) 33
Collins, Alan (1967-, urednik) 224
Colloque international "Migrations, crises et
conflits récents dans les Balkans (2005 ;
Belgrade) 214
Commons, Anne 215
Compton, Susan 219
Conférence des poids et mesures (23 ; 2007 ;
Sèvres) 221
Conference on Multiscale Optimization
Methods and Applications (2004 ;
University of Florida) 816
Connell Hoff, Jean (prevodilac) 1204
Conrad, Clifton F. (autor) 514
Conrad, Sebastian (urednik) 217
Conran, Terence (autor dodatnog teksta)
582
Convegno di letteratura italiana (13 ; 2008 ;
Gargnano del Garda) 226
Coogan, Michael David 227
Cook, Wade D. 228
Corbellini, Giovanni (urednik) 1333
Cornelio, Giovanna 230
Corning, Caitlin 231
Cosmopoulos, Michael B. (urednik) 890
Council of Europe Development Bank 233
Cox, Roy (autor) 717
Cowan, John 235
Crandall, Russell (1971-) 236
Creme, Phyllis (1942-) 237
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
571
Croce, Marcela 240
Cronin, Patrick M. (urednik) 1233
Cross, Ian (urednik) 878
Cruickshank, Ruth (1967-) 241
Crystal, David (1941-, autor dodatnog teksta,
urednik) 407
Cullity, Garrett 242
Cummings, Michael J. 246
Cunningham, Noble E. 247
Cunningham, Richard B. 248
Currin, John (1962-) 249
Curtis, Gerald L. 250
Curtis, Neal 251
Curtius Rufus, Quintus 252
Cvetkova, Julija 254
Czcibor-Piotrowski, Andrzej (prevodilac)
914
Čavrak, Vladimir (autor dodatnog teksta,
urednik) 486
Černe, Andrej (1950-, pisac recenzija) 863,
865
Černe, Andrej (1950-, urednik) 392
Černomorova, T. V. (odgovorni urednik)
982
Černouškova, Dagmar (autor dodatnog
teksta) 9
Černyh, Vadim Alekseevič 256
Černyj, Jurij Jurevič (urednik) 289
Československý spisovatel (Praha) 740
Čizmić, Svetlana (1950-, mentor) 806
Ćirković, Sima (1929-2009, autor) 577
Ćulavkova, Kata (urednik) 927
Ćupić, Drago (autor) 577
Ćupić, Miodrag 257
Daalen, Ot van (autor) 488
Daems, Tom 258
Dahla, Björn (urednik) 1144
Dainotto, Roberto M. (1962-) 259
Dali, Salvador (1904-1989) 260
Danilova, Larisa Jur'evna (autor) 45
Danuser, Hans (1953-) 261
Das, Anadijiban 262
Das, Dilip K. 264, 265
Das, Santanu 266
Dattatreya, G.R. 267
Dave, Chaitanya 268
Davies, Martin (urednik) 417
Dávila, Arlene M. (1965-) 269
Dawkins, Richard (urednik) 874
De Berti, Raffaele (urednik) 383, 403
De Gennaro, Ivo (urednik) 46
De Grazia, Diane (drugo) 733
De Greiff, Pablo (urednik) 502
De Ly, Filip (autor) 402
De Pascale, Enrico 270
De With, Hans 271
Dean, Peter B. (autor) 1150
Deer, Patrick 273
Dehejia, Vidya 275
Dekić, Slobodanka (autor) 1130
Delbourgo, James (urednik) 1060
Delibašić, Rade 276
Del'nov, Aleksej Aleksandrovič 278
Delsol, Chantal (1947-) 277
Demetz, Peter (autor) 893
DemoBalk (Thessalonike) 214
Denk, Victor Martin Otto (1853-1921) 280
Dentith, Simon 281
Dereniak, Eustace L. 282
Dereniak, Teresa D. (autor) 282
Derevensky, Jeffrey L. (urednik) 432
Dergačeva-Skop, Elena Ivanovna (urednik)
651
Dergan, Rose (urednik) 249
DeRoo, Rebecca J. 283
Descombes, Vincent (autor dodatnog teksta)
80
Desolneux, Agnes 285
Despodova, Vangelija (član uredničkog
odbora) 736
Dettmar, Kevin J. H. 287
Deutsche Welle. Global Media Forum
(2009) 288
Devine, Andrew M. 291
Dew, Nicholas (urednik) 1060
Diamond, Robert M. 292
Didi-Huberman, Georges 296
Dietrich-Daum, Elisabeth (urednik) 20
Díez, Jordi 297
Diklić, Davor (urednik, autor dodatnog
teksta) 1162
Dillon, Sheila (urednik) 986
Dimitrova, Zlatinka (autor) 1257
Ditsch, Helmut (1962-) 302
Documenta - Centar za suočavanje s
prošlošću 586
Doi, Takeo 304
Dolan, Anne 306
Donald, Merlin 307
Donno, Daniela (urednik) 303
Dore, Ronald (autor) 143
Dore, Ronald (urednik) 595
Dore, Ronald Philip 309
Douglas, Anthony (urednik) 10
Douglas, Hazel (1956-) 310
Dović, Marijan (pisac recenzija) 979
Dower, John W. 311
Drabina, Jan (urednik) 955
Drewitz, Ingeborg (urednik) 444
Drifte, Reinhard 314
Drinić, Miroslav (član uredničkog odbora)
1045
Druick, Douglas W. (urednik) 313
Društvo demografa Srbije (Beograd) 214
Du, Shan-yi (autor) 1289
Dückers, Rob (urednik) 719
Dučić, Nićifor (1832-1900) 317
Duderstadt, James J. (urednik) 1229
Düffert, Susanne 318
Duffi, Carol Ann (autor) 871
Duffy, Seán (urednik, autor) 54
Dupont, Arthur (urednik) 687
Dürr, Alfred 320
Durrer, Ruth 321
Dustin, Christopher A. 322
Duus, Peter 324
Duus, Peter (1933-) 323
Dvořáková, Viera 326
Dwyer, Déirdre (1964-) 328
Džohadze, Igor' Davidovič (1972-) 329
Đoković, Ljubomir 330
Đorevski, Ljubomir (autor dodatnog teksta)
1118
Đukanović, Ljubica (urednik) 1044
Đukić, Bogomir (član uredničkog odbora)
1045
Đukić, Ostoja (član uredničkog odbora)
1045
Gurčinov, Milan (član uredničkog odbora)
736
Đurđević Alidžanović, Zijada (urednik)
1260
Đurđević, Dejan (1974-) 331
Đurović, Momir (urednik, autor) 571
Đurović, Momir (urednik, član uredničkog
odbora, autor) 24
Đurović, Žarko 332
Ebert-Schifferer, Sybille (drugo) 733
Edgerton, Samuel Y. 336
Edixhoven, Bas 337
Edmond, Rod 338
Eggers, Dave (autor dodatnog teksta) 249
Eggert, Paul (1951-) 339
Ellis, Katharine 343
Emel´janova, Elena Aleksandrovna (autor)
839
Emel'janov, Jurij Nikolaevič 344
Emiliani, Andrea (drugo) 733
Emmott, Bill 345
Engel, Jeffrey A. (urednik) 377
Enjuanes, Luis (urednik) 232
Epstein, Andrew 357
Èrmitaž (Sankt Petersburg) 481
Eshoo, Amy (urednik) 397
Espenak, Fred (autor) 720
Essick, Robert N. 358
European academy of sciences and art 571
European Commission. Directorate-General
for Research 354
European Conference, ADBIS 2010 (14 ;
2010 ;
Novi Sad) 363
European Library Automation Group 715
Evans, Denis J. 367
Evans, Margery A. 368
Evans, Mark (urednik) 613
Evans, Mary (1946-) 369
Evgrafov, Gennadij (urednik) 1149
Fábián, Zoltán (1935-, urednik) 1184
Fainlight, Ruth (autor) 871
Fairbairn, Gavin J. 375
Fairbairn, Susan A. (autor) 375
Fairclough, Pauline (1970-, urednik) 173
Falangas, Andronikos 376
Faltinsen, Odd M. 378
Fanning, David (urednik) 173
Färnstrand Damsgaard, Erika 380
Feder, Kenneth L. 381
Fedorovskaja, Natal'ja Aleksandrovna 382
Feletti, Grahame (urednik) 186
Fenton, James (autor) 871
Ferguson, James (1959-) 384
Fernández Leborans, María Jesús 385
Fernau, Joachim (1909-1988) 386
Ferraro, Gary 387
Festa, Roberto (autor dodatnog teksta) 1153
Fiedler, Leonhard M. (autor) 673
Field, John 389
Fijnaut, Cyrille (urednik) 238
Filmska umjetnost u Crnoj Gori - prošlost,
sadašnjost, budućnost. Okrugli sto (2008 ;
Podgorica) 391
Filozofska fakulteta (Ljubljana) 392
Fine, Gary Alan (autor) 1037
Finotti, Gabio (autor dodatnog teksta) 1329
Fisher, Fred 393
Fisher, Sharon 394
Fiti, Taki 395
Flecha, Ramón 398
Fleming, Wendell Helms (1928-) 399
Flickinger, Dan (urednik) 212
Føllesdal, Andreas 401
Fontaine, Marcel 402
Fornwagner, Christian (urednik) 409
Forsyth, Ian 404
Forsythe, David P. (urednik) 25
Fox, Lay Christopher 406
Fowler, Henry Watson (1858-1933) 407
Frankl, Pavel (autor) 408
Frankl, Peter 408
Frevert, Ute 410
Frezinskij, Boris Jakovlevič 411
Frickel, Scott (urednik) 846
Frie, Roger (1965-, autor) 166
Friedman, Jonathan (urednik) 518
Friedrich (pruski kralj II) 412
Fromm, Erich 416
Frommelt, Isabel (urednik) 169
Fry, Graham (autor dodatnog teksta) 1072
Fry, Heather (urednik) 499
Fuchs, Barbara (1970-) 418
Fuentes, Carlos 420
Fuentes, Carlos (1928-) 419
Fujimoto, Takahiro (1955-) 421
Fukuzawa, Yukichi 422
Funda, Josip (prevodilac) 676
Funk, Jonathon (autor) 158
Gabra, Gawdat 425
Gačeva, Anastasija Georgievna (urednik)
1092
Gagetti, Elisabetta (urednik) 383
Galbraith, John Kenneth 426
Galev, Gale (urednik) 654, 784
Galić-Barr, Dojna 427
Galilei, Galileo 428
Gallo, Gaston Sebastian M. (autor) 240
Gallo, Luciana 429
Gallo, Ruben 430
Galvin, Daniel (urednik) 988
Galvin, Jan C. 431
Ganster, Paul 433
Gantenbein, Köbi (urednik) 261
García Márquez, Gabriel (1928-) 434
Garsten, Bryan 435
Gartenschlaeger, Uwe (urednik) 362
Gavrić, Saša (prevodilac) 560
Gavrilis, George (1972-) 436
Gaynor, Sekimore (prevodilac) 83
Geer, Alexandra Anna Enrica van der (1963)
437
Georgakopoulos, Nicholas L. 442
Gerbino, Giuseppe 443
Germ, Tine (urednik) 392
Gerris, J. (urednik) 1084
Gersh-Nešić, Beth S. (prevodilac, pisac
anotacija) 1030
Gerstle, C. Andrew 445
Gezici, Sinan (1979-, autor) 1028
Ghemawat, Pankaj 446
Ghoussoub, Nassif 447
Gibbs, Graham 448, 449
Gibbs, Graham (autor) 492
Gibson, John 450
Gieve, Simon (1951-, urednik) 1224
Gilardi, Fabrizio 451
Gilbert, Christopher P. (autor) 454
Gilbert, Martin (1936-) 452
Gilbert, Richard (autor) 737
Gilbreath, Dick (kartograf) 619
Gill, Jo (1965-, urednik) 174
Gillespie, Tarleton 453
Gilvarry, Eilish (urednik) 18
Gingeras, Alison M. (autor dodatnog teksta)
249
Ginsburg, Jane C. (autor) 992
Gittings, Robert (urednik) 632
Gjessing, Håkon K. (autor) 1142
Gjidara, Mirta (prevodilac) 114
Gjupe, Paul A. 454
Glaser, Johanna 455
Glasmeier, Michael (urednik) 883
Glasner, Angela (1947-, urednik) 50
Glebova, Irina Igorevna (urednik) 1215
Global protection cluster working group
(Geneva) 458
Gluhova, Aleksandra Viktorovna (autor)
342
Glušakov, Evgenij Borisovič 459
Goethals, George R. (urednik) 1176
Golac, Višnja (prevodilac) 486
Goldenfum, Joel Avruch (urednik) 568
Goldmann, Jessika 460
Goldstein, Catherine (urednik) 1177
Goldstein, Lyle J. 461
Goldsworthy, Jeffrey (urednik) 573
Golubović, Velimir (autor) 577
Gómez, Jésus (autor) 398
Goodman, Roger (urednik) 379
Goodstein, Eban S. 462
Goodwin, Jeff (urednik) 989
Gordić, Aleksandar (prerađivač) 496
Gordley, James 463
Gordon, Andrew (urednik) 941
Gorškov, Juriî Aleksandrovič 465
Gostinčar, Petra (1984-, fotograf) 686
Gottlieb, Paula (1958-) 466
Gottschalk, Petter 467
Gourlay, Catriona 468
Govinda, R. 469
Goy, Edward Dennis (1926-2000) 470
Gradaphé, Fred L. 471
Gradska knjižnica (Zadar) 472
Grantham, Ellen (urednik) 826
Grass, Günter 474
Gravett, Paul 475
Gray, Wallace 476
Grbović, Milosav (autor) 577
Grebović, Nadina (član uredničkog odbora)
773
Grebović, Nadina (sakupljač) 113
Green, Dennis Howard (1922-) 477
Green, Michael J. (urednik) 1233
Greenberg Fisher, Susan 478
Greenberg, Ira 479
Gribov, V.N. 480
Gricaj, Natal'ja Ivanovna 481
Grimm, Rüdiger (1950-, urednik) 1255
Grissom, Carol A. 482
Grišaeva, Ljudmila Ivanovna 483
Groemer, Gerald (1957-, prevodilac,
urednik) 853
Groenen, Patrick J.F. (autor) 127
Grosjean, Alexia (urednik) 1061
Groves, Paul D. 484
Grujić, Ljubodrag (prevodilac) 1244
Gruzinski, Serge 485
Gryczynski, Jan (urednik) 359
Gstraunthaler, Thomas (urednik) 903
Guala, Frančesko 486
Guenin, Louis M. 487
Guibault, Lucie 488
Gumilev, Lev Nikolaevič 489, 490
Gunnarsson, Torsten (urednik) 799
Günther, Hans-Christian (urednik) 46
Guo, Sujian (1957-, urednik) 845
Gupta, Rina (urednik) 432
Güvenc, Ismail (autor) 1028
Gwara, Scott 491
Habekost, Thomas (autor) 157
Habeshaw, Sue 492
Habeshaw, Sue (autor) 448, 710
Habeshaw, Trevor (autor) 448, 492
Hadžinikolov, Dimit"r 493
Hagemann, Karen (urednik) 440
Hager, William W. (1948-, urednik) 816
Hajikano, Are (autor) 1143
Hall, Jon 494
Hall, Thomas 495
Hallam, Susan (urednik) 878
Hamilton, W. Allan (urednik) 1139
Hamlyn, David W. 496
Hammarlund, Per A. 497
Hammond, Jeffrey (urednik, autor dodatnog
teksta) 195
Han, Jie-Cai (autor) 1289
Hanciles, Jehu J. (1964-) 498
Haney, Craig 503
Hankinson, Robert J. (urednik) 172
Hardey, Michael (urednik) 300
Harnack, Ulf 505
Harper, Thomas J. (prevodilac) 1156
Harr, Jonathan 506
Harrington, L. Michael 507
Harris, William V. (urednik) 13
Harrison, Lawrence E. (urednik) 290
The Harry B. and Bessie K. Braude
Memorial Collection 313
Hart, Brian (autor) 151
Hart, Kevin 508
Hart, Kylo-Patrick R. (urednik) 769
Hart, Thomas (1964-) 509
Hasegawa, Koichi (1954-) 510
Hasler, Otmar (autor dodatnog teksta) 169
Hass, Berthold (urednik) 1255
Hata, Ryo (fotograf) 1272
Haukkala, Hiski (urednik) 1022
Haverkamp, Frode Ernst (urednik) 799
Haviland, William A. 511
Hayslip, Bert (urednik) 253
Hayward, Susan (1945-) 512
Hawkins, David E. 513
Haworth, Jennifer Grant 514
Headrick, Daniel R. 515
Hebgin-Barnes, Penny 516
Hedeman, Anne D. 517
Heiden, Bruce 519
Heise, Ursula K. 521
Held, Gilbert 522
Helm, Dieter (urednik) 335
Hem, Leif E. (autor) 580
Henderson, Timothy J. 523
Henry E. Huntington Library and Art
Gallery. William Blake Collection (San
Marino, California) 358
Hepburn, Cameron (1976-, urednik) 335
Herakovič, Andrej (kartograf) 649, 686,
921, 922
Hermansson, Casie E. 524
Heršak, Emil (prevodilac) 1146
Hertz, Alain (urednik) 473
Hess, Alan 525
Hesse, Eva 526
Hibbett, Howard 527
Hicks-Patrick, Julie (urednik) 253
Hiesinger, Ulrich W. (1943-) 528
Higginbotham, James 529
Higgs, Paul (urednik) 920
Hijab, Omar 530
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 531
Hillyer, Richard 532
Hines, Thomas S. 533
Hinzen, Heribert (urednik) 11
Hirakawa, Sukehiro (1931-) 534
Hlebina, Ana (prevodilac) 1234
Hlebnikov, G. V. 535
Hochhuth, Rolf (urednik) 1127
Hočevar, Jože (1929-, urednik) 1230
Hodges, Michael P. 536
Hoff, Frank (prevodilac) 1204
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (17761822) 537
Hoffmann, Jens (urednik) 1115
Hofmann, Elena (1967-) 538
Hofrichter, Peter Leander (urednik) 520
Hohoff, Curt (priređivač, autor pogovora)
400
Holba, Annette M. (urednik) 769
Holmes, Brooke (urednik) 13
Homick, Jerry L. (urednik) 844
Hopkins, David (1948-) 539
Hor, Michael (urednik) 456
Horn, Hermann (urednik) 598
Hornyak, Timothy N. 540
Horowitz, David (urednik) 33
Horton, Carol A. 541
Hosokawa, Morihiro (autor dodatnog teksta)
1305
Hotz, Jeffrey 542
House, Jim 543
Hoven, Jeroen van den (urednik) 565
Hoyer, Sonja Ana (urednik, autor dodatnog
teksta) 1230
Hoyle, Rebecca B. 544
Howes, Marjorie Elizabeth (urednik) 175
Hozo, Dževad 545
Hriberšek, Matej (prevodilac) 979
Hronský, Marián 546
Hua, Shiping (1956-, urednik) 845
Huberman, Bernardo A. 547
Hublin, Jean-Jacques 548
Hudson, Suzanne Perling (1977-) 549
Hüe, Joseph (urednik) 105
Hughes, Michel 550
Hulme, David 551
Hunt, Tristram (1974-) 552
Hunter, Mary 553
Hurlburt, Holly S. 554
Icher, François 555
Ihara, Saikaku (1642-1693) 558
Iliev, Ilija 559
Imamović, Mustafa 560
Imamović, Mustafa (osoba ili ustanova kojoj
je knjiga (rukopis) posvećena) 820
Ingesson, S. Gunnel 566
Inoue, Yasushi (autor dodatnog teksta) 1155
Institut društvenih nauka (Beograd) 214
The International Center for Transitional
Justice (New York) 502
The International Conference Nonlinear
Analysis and Optimization Problems
(2009 ; Budva)
569
International Conference on
Microelectronics (27 ; 2010 ; Niš) 570
The International Conference Values and 21
st Century (2009 ; Podgorica) 571
International Federation of Library
Associations
and Institutions. Study Group on the
Functional Requirements for
Bibliographic
Records 424
Isenstadt, Sandy (1957-, urednik) 809
Itenberg, Boris Samuilovič 578
Ivanović, Mirjana (urednik) 363
Ivaštanin, Nebojša 579
Iversen, Nina M. 580
Ivey, Bill (urednik) 353
Iwatate, Marcia 582, 583, 584
Jacobs, Hugo (urednik) 687
Jacobsen, John Kurt (urednik) 372
Jacobson, David C. (urednik) 575
Jaćimović, Milojica (urednik) 569
Jaffary, Nora E. (urednik) 787
Jakovenko, Igor' Grigor'evič 587
Jakšić, Stanimir (urednik) 1318
Janaway, Christopher 588
Jančar, Milena (prevodilac) 1230
Janeska, Verica (član uredničkog odbora)
833
Jansen, Marius B. 589, 590
Jaques, David 596
Jarrett, Gene Andrew (urednik) 14
Jarvis, Helen (1065-) 597
Jasper, James M. (urednik) 989
Jaspers, Karl (1883-1969) 598
Jaukkuri, Maaretta 599
Jeanson, Francis (1922-2009) 600
Jelaska Marijan, Zdravka 601
Jelić, Ivana 602
Jeraša, Jaka (1953-, fotograf) 1230
Jiroušek, Alexander (1934-) 603
Johansson, Åsa C. M. 824
Johnson, Chalmers 604
Johnson, Jeannette L. (urednik) 359
Johnson, Thomas M. (urednik) 770
Johnston, George Barnett 605
Joknić, Milorad (autor) 577
Jolliffe, Alan (autor) 404
Jones, Richard D. P. (urednik, prevodilac)
320
Jonsson, Roland (autor) 824
Jordan, David (autor) 1223
Jorion, Paul (1946-) 607
Josselin, Jean-Michel (urednik) 279
Jovanović, Predrag 608
Jovašević, Dragan (autor) 909
June, Dale L. 610
Junkert, Ursula Iris 611
Jurčenkova, Ljudmila Vasil'evna (urednik)
289
Jurković, Miljenko (urednik) 1326
Juselius, Katarina 612
Juzbašić, Živko (1924-) 614
Kaastra, Jelle Sjerp (1957-, urednik) 205
Kagan, Jerome (urednik) 290
Kalić, Jovanka (1933-, urednik) 745
Kalshoven, Frits 615
Kaljanac, Maja (autor) 1130
Kaljužnaja, Tat'jana Al'bertovna (autor) 975
Kambovski, Vlado (član uredničkog odbora)
370
Kambovski, Vlado (odgovorni urednik) 784
Kambovski, Vlado (urednik) 654
Kampen, Natalie 616
Kanduč, Zoran (1962-) 617
Kandžija, Vinko (urednik) 390
Kane, John (1945-) 618
Kapidžić, Mustafa (urednik, prerađivač) 545
Karaica, Zdravka (prevodilac) 113
Karan, Paradyumna P. 619
Karashima, David James (prevodilac) 1273
Karlin, Daniel 620
Karotki, Andrei (1981-) 621
Karpov, Yuriy V. 622
Kasom, Andrija (fotograf) 966
Kastratović, Gojko (urednik) 391
Kataoka, Sayri (autor) 1143
Katardžiev, Ivan 623
Kato, Shuichi 624
Katzenstein, Peter J. 625
Katzenstein, Peter J. (urednik) 842
Katznelson, Ira 626
Kaufman, Roger T. (urednik) 334
Kaufmann, Karen M. 627
Kaye, Peter (1952-) 628
Kawabata, Yasunari (1899-1972) 373
Kawashima, Yutaka (1942-) 629
Kawasumi, Masakuni (II) 630
Kawasumi, Masakuni (III, autor) 630
Kazazes, I. N. (urednik) 864
Kazuo, Koike 631
Keats, John (1795-1821) 632
Keeble, Leigh (urednik) 300
Keene, Donald 633, 634, 635
Kelly, John S. (1942-, urednik) 175
Kelts, Roland 636
Kempf, James (1952-) 637
Kermode, Frank 638
Kerović, Radivoje (urednik, autor dodatnog
teksta) 1045
Kerševan, Marko (1942-, pisac recenzija)
979
Ketterer, Robert C. 639
Ketteridge, Steve (urednik) 499
Keulen, Wytse 640
Khodeli, Irakli (urednik) 413
Kiely, Terrence F. 641
Kiil, Soren (autor) 1303
Kilibarda, Vesna (prevodilac) 755
Kilibarda, Vesna (prevodilac, autor
dodatnog teksta) 956
Kimmel, Michael S. (urednik) 439
Kim-Cohen, Seth 642
Kinderman, William (urednik) 216, 1131
Kirac, Matej (prevodilac) 1190
Kiras, James D. (autor) 1223
Kirillov, Alexander 644
Kitagawa, Genshiro (autor) 661
Kite-Powell, Jeffery (urednik) 904
Kiyosawa, Kiyoshi (1890-1945) 645
Kjaerulff, Uffe B. 646
Klaus, Vaclav 647
Kleinberg-Levin, David Michael (1939-) 648
Klemenčič, Marijan M. 649
Klemenčič, Vladimir (1926-, pisac recenzija)
649
Kljusev, Nikola (član uredničkog odbora)
833
Knežević, Nikica V. (autor dodatnog teksta)
650
Knežević, Vule (1867-1938) 650
Knoll, Joachim H. (urednik) 11
Knowles, Elizabeth (urednik) 876
Kocijančič, Gorazd 653
Kodrić, Lejla (urednik, član uredničkog
odbora) 773
Koenig, Wendy (1966-) 655
Kogman-Appel, Katrin 656
Kojin, Karatani 657
Kolesov, V. V. (autor dodatnog teksta) 1317
Kollár, Daniel (autor) 199
Komar, Goran Ž. 658, 659, 660
Komarova, Tatjana (prevodilac) 979
Konečný, Lubomír (urednik) 1017
Konishi, Sadanori 661
Konstantinova, Jura 663
Konstantinović, Zoran (1920-2007,
intervjuisana osoba) 1067
Kopczyk, Michał (pisac recenzija) 979
Kordej-De Villa, Željka (prevodilac) 462
Kordić, Stevan (fotograf) 966
Kornakov, Dimitar (1927-) 664
Kornienko, Natal'ja Vasil'evna (urednik)
1166
Korostelina, Karina V. (urednik) 557
Kosatík, Pavel (autor dodatnog teksta) 740
Kosch, Michelle 665
Koshul, Basit Bilal (1968-) 666
Kottler, Jeffrey A. 667
Kozorog, Miha 668
Krakowska, Monika 669
Kramer, Beverley (urednik) 1268
Kramer, Edith 670
Kranjčec, Renata (urednik) 392
Krasovitskiy, Valery B. 671
Krauss, Ellis S. 672
Krauss, Ellis S. (urednik) 768
Krejčí, Jindřich (urednik) 1184
Krejdenko, Vladimir Semenovič (urednik)
1107
Krell, Leo 673
Krishna, Anirudh (urednik, autor) 942
Kristen, Lorenz 674
Kronerová, Adriana (prevodilac) 1089
Krstić, Đurica 675
Krugman, Paul R. 676
Kruhak, Kristina (prevodilac) 748
Krušel'nickaja, E. V. (autor dodatnog teksta)
1317
Krylenko, Andrej Konstantinovič 677
Krznar, Ivo (prevodilac) 676
Kubo, Keiko (1962-) 679
Kubrjakova, Elena Samojlovna (osoba ili
ustanova kojoj je knjiga (rukopis)
posvećena) 464
Kuljak, Mirjana (prevodilac) 953
Kumar, Andrej (urednik) 390
Kumar, Vipin (urednik) 744
Kurdila, Andrew J. (urednik) 1003
Kurz, Heinrich (1805-1873, urednik) 537
Kustova, Olga (prevodilac) 579
Kušnarenko, Natal'ja Nikolaevna (autor)
1125
Kuzmanović, Bora (1944-, član komisije)
806
Kuzmanović, Rajko 682
LaBelle, Brandon 683
Lachs, John (autor) 536
Ladner, Roy (urednik) 843
Lai, Loi Lei 684
Lakatos, Jeanne I. 685
Lakić, Zoran (autor) 577
Lalović, Anđela (autor) 1130
Lampič, Barbara 686
Lampič, Barbara (autor, fotograf, kartograf)
649
Lampič, Barbara (fotograf) 865
Lampret Golob, Petra (1950-, prevodilac)
922
Lampret Golob, Petra (1950-, prevodilac
sažetka)
921
Lang, Anthony F. (urednik) 504
Lange, Sandra (urednik) 244
Lansing-Maish, Susan (drugo) 209
Laporte, Claude (1975-) 688
Lara, Jaime (1947-) 689
Lastra, Yolanda 690
Lates, Titus (urednik) 1135
Laub, Thomas J. 691
Laušević, Bogdan (autor) 577
Layton McKenzie, Doris 692
Layton, Robert (1944-) 693, 694
Lawrance, Alan 696
Lawrence, Jon 697
Lazarević, Aleksandar (urednik) 744
Lea, Mary R. (autor) 237
Lea, Mary R. (urednik) 1133
Leamnson, Robert 699
Leary, Virginia A. (urednik) 1100
Lee, Moosung 700
Leebaert, Derek 701
Lehrer, Paul M. (urednik) 950
Leiter, Brian (urednik) 877
Lejano, Raul P. 702
Lem, Stanisław 703, 704
Lemert, Charles C. (1937-) 705
Lennie, Lindsay (autor) 141
Lenski, Gerhard 706
Leonhard, Wolfgang (1921-) 707
Letov, O.V. (urednik) 255
Leventhal, Jacob J. (autor) 165
Lévjeque, François (urednik) 32
Levine, Ross (autor) 76
Levinger-Goy, Jasna (autor dodatnog teksta)
470
Lëvočkin, Ivan Vasil'evič 708
Lewis, Penney 709
Lewis, Stephen E. (urednik) 333
Lewis, Vicky 710
Li Mun Ën 711
Liberman, Kenneth 712
Library Systems Seminar (27 ; 2004 ; Bern)
715
Lifšic, Mihail 716
Light, Greg 717
Lika, Cufo (fotograf) 966
Lillehammer, Hallvard (1970-, urednik) 968
Lim, Elvin T. (1976-) 718
Limon, David (prevodilac) 979
Lindhult, Mark S. (autor) 1085
Lindner, Martin (urednik) 792
Lipscomb, Scott (autor) 1163
Littler, Alan (urednik) 238
Littmann, Mark 720
Llewelyn, John 722
Lloyd, Richard D. (1967-) 723
Loader, Brian D. (urednik) 300
Loehlin, James N. 724
Lonsdale, David J. (autor) 1223
Loon, Hendrik Van 725
López-Calvo, Ignacio 726
Lorey, David E. (autor) 433
Lovelace, Douglas C. (ml., autor dodatnog
teksta) 1161
Lovkov, Julie (urednik) 965
Low, Morris 727
Lowndes, Joseph (urednik) 965
Lu, Catherine (1969-) 728
Lukšić, Tugomir (urednik) 1326
Ljubiša, Stefan Mitrov (osoba ili ustanova
kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 1168
MacCollister, Jean (prevodilac sažetka) 649,
686, 865
Macedo, Stephen (1957-, urednik) 26
MacKinnon, David Peter (1954-) 730
MacLean, Heather (prevodilac) 485
MacMaster, Neil (1945-, autor) 543
Madacki, Saša (urednik, autor) 1130
Madigan, Kevin (1960-) 731
Madsen, Anders L. (autor) 646
Madžunkov, Mitko 732
Mahon, Denis 733
Mailler, Roger (urednik) 229
Majumder, Hemanta K. (urednik) 316
Makedonska akademija na naukite i
umetnostite (Skopje) 734, 735
Makedonsko-ruskiot naučen sobir
"Makedonija i ruskata politika na
Balkanot od Berlinskiot
kongres do Prvata svetska vojna" (2004 ;
Ohrid) 736
Makkai, Toni (autor) 133
Maksimović, Vojislav 739
Malinkovič, Vladimir (1940-) 741
Mallat, Chibli 742
Malomed, Boris A. 743
Mamulea, Mona (urednik) 1135
Naučni skup Manastir Kalenić - u susret
šestoj stogodišnjici (2008 ; Kalenić) 745
Mańczak, Witold 746
Mandel, Robert 747
Mankiw, Gregory N. 748
Manley, M. (prevodilac) 1093
Manojlović, Radoman (autor) 577
Marcella, Gabriel (urednik) 1161
Marchigiani, Elena 749
Marciano, Alain (urednik) 279
Marciszuk, Piotr 750
Marcotte, Odile (urednik) 473
Marcus, Steven (autor dodatnog teksta) 476
Marden, Albert 751
Mardešić, Petar (glavni urednik) 930
Mardešić, Petar (urednik, pisac propratne
građe) 56
Marin, Alessandra (urednik) 1333
Marin, Biagio (autor) 137
Marinković, Sonja (autor dodatnog teksta)
966
Marković, Ignjatije (drugo) 317
Marolt, Miha (1982-, kartograf) 865
Marot, Naja (fotograf) 649
Marquardt, Justus 752
Marsella, Anthony J. (urednik) 359
Marshall, Larry (urednik) 49
Marshall, Peter (1964-) 753
Marshall, Stephanie (urednik) 499
Marshall, Steve (autor) 64
Martin, Daniel D. (autor) 1037
Martin, Gerald D. (urednik) 334
Martín Moreno, Francisco (1946-) 754
Martineli, Alberto 755
Maruyama, Masao (1914-1996) 756
Marvanová, Eva (sakupljač, urednik) 713
Matilla, José Manuel (autor dodatnog
teksta) 1221
Matlina, Slava Grigor'evna 757
Matsuo, Basho (1644-1694) 758, 759
Mauron, Charles 760
Maxwell, Glyn (autor) 871
May, Thomas 761
McArdle, Paul (urednik) 18
McClanan, Anne 762
McClellan, Edwin (1925-2009, prevodilac)
828
McCullagh, Suzanne Folds (urednik) 313
McCurdy, David W. (urednik) 222
McGee, Timothy J. 763
McGowan, Matthew M. 764
McKercher, Catherine (autor) 813
McLean, Sheila A.M. 765
McMahon, Patrice C. (urednik) 25
McReynolds, L. 766
McSharry, Katherine 767
Medvedev, Roj 772
Medvedev, Roj (1925-) 771
Međunarodna konferencija BAM (2 ; 2008 ;
Sarajevo) 773
Međunarodna manifestacija Putem kulture
u novi milenijum (Banja Luka) 821
Mee, Jon (autor dodatnog teksta) 632
Mehringer, Hans Georg 774
Mehta, Geeta K. (autor) 583
Mehta, Geeta k. (autor) 584
Meisel, Martin 775
Meiser, Hans Christian (urednik) 412
Meixner, Wolfgang (urednik) 20
Melancon, Michael S. (1940-) 776
Mele, Christopher (urednik) 201
Mellor, D. H. (urednik) 968
Melon, Jure (1978-, fotograf) 1230
Meloy, J. Reid (urednik) 1115
Mendez Sainz, Eloy 777
Mendola, Joseph 778
Menzel, Adolph (ilustrator) 1127
Merhaut, Jaroslav 779
Merz, Jörg Martin 780
Mes, Tom (1974-) 781
Messina, Michela (urednik) 441
Messner, Martin (urednik) 903
Messner, Reinhold (autor dodatnog teksta)
302
Meštrović, Romeo (1960-) 783
Metlickaja, Zoja Jur'evna (urednik) 184
Mettraux, Guénaël 785
Meurs, Mieke 786
Mezzetti, Emilia (urednik) 220
Meždunarodna naučna konferecija Balkanite
- ezik, istorija, kultura (2007 ; Veliko
T"rnovo) 788
Michael, Michális S. (urednik) 49
Micheletti, Michele 790
Michna, Hans-Achim 791
Mihailović, Dobrivoje (1950-, član komisije)
806
Miladinović, Snežana (urednik) 832
Milićević, Nataša (urednik) 773
Miller, Inés K. (1948-, urednik) 1224
Miller, Keith 793
Miller, Teresa A. (urednik) 201
Milošević, Svetlana (prevodilac) 647
Milošević, Zoran 794
Milov, Leonid Vasil'evič 795
Miljković, Ema (autor) 577
Minear, Richard H. 796
Minogue, Martin (urednik) 983
Mirčev, Dimitar (član uredničkog odbora)
370
Mirdita, Zef 798
Mirić, Jovan (autor dodatnog teksta) 614
Mirjanić, Dragoljub (odgovorni urednik)
682
Mishima, Yukio (1925-1970) 373
Misirkov, Krste Petkov 800
Misja, Breda (prevodilac) 1230
Mišeska-Tomik, Olga 801
Mitchell, Alexandre G. (1974-) 802
Mitrović, Katarina (prevodilac) 112
Mitrović, Marija (urednik, autor dodatnog
teksta) 243
Mizuta Lippit, Noriko 803
Mladenov, Maksim (autor dodatnog teksta)
1124
Mladenova, Marija 804, 805
Mladenović, Marijana T. 806
Mlađenović, Dragan R. 807
Mobili, Giorgio 808
Moghadam, Tabandeh 810
Moisan, Lionel (autor) 285
Mojsije (arhimandrit, autor dodatnog
teksta) 1318
Mokienko, Valerij Mihajlovič 811
Montenero, Giulio (urednik) 1186
Moore, Kelly (urednik) 846
Moormann, Eric M. (urednik) 1069
Mootz III, Francis J. (urednik) 867
Mori, Ogai (1862-1922) 812
Mormando, Franco (urednik) 913
Morris, Ian (urednik) 756
Morris, Ivan I. (prevodilac, urednik, autor
dodatnog teksta) 558
Morriss, Gary (autor) 367
Mosco, Vincent 813
Moseley, Christopher (urednik) 55
Mosjakin, Aleksandr Georgievič (1953-) 814
Motta, Giancarlo (urednik) 42
Moulard-Leonard, Valentine (1972-) 815
Mrak, Irena (1973-, fotograf) 649, 865
Mucha, Ivan (urednik) 1017
Müller, Karl H. (1953-, urednik) 928, 1184
Murakami, Yasusuke 817
Murasaki Shikibu 818
Murata, Noboru 819
Murayama, Mayumi (1961-, urednik) 438
Murdoch, Steve (urednik) 1061
Murkherjee, S. Romi (urednik) 319
Murray, Giles (sakupljač) 373
Mustafa Imamović - 45 godina naučnog i
publicističkog rada (Gradačac ; 2009)
820
Mutafova, Krasimira (urednik) 788
Mutagirov, Džamal Zejnutdinovič (urednik)
678
Myers, Ramon H. (urednik) 593
Nacása (fotograf) 583, 584
Nakagami, Kenji 822
Nakane, Chie 823
Nakashima, Douglas (urednik) 204
Nakayama, Shigeru (autor) 727
Nakken, Britt 824
Nakken, Britt (autor) 824
Nakken, B. 824
Napier, Susan J. 825
Nathan, John (prevodilac) 861
National Endowment for the Arts
(Washington)
826
National Gallery of Art (Washington) 1304
National Library of Ireland (Dublin) 767
Natsume, Soseki (1867-1916) 828
Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
(2008 ; Banja Luka) 830, 831
Naučni skup 120 godina OIZ-a za Crnu Goru
(2009 ; Podgorica) 832
Naučni sobir Aktuelnite demografski
dviženja vo Republika Makedonija vo
svetlosta na rezultatite na popisot na
naseleneto vo 2002 godina (2005 ; Skopje)
833
Naučno-stručni skup Kako razumjeti
Univerzum: doprinos astronomskih i
fizičkih istraživanja (2009 ; Banja Luka)
834
Nawrocki, Witold (urednik) 914
Neff, Stephen C. 835
Neill, Alexander Sutherland 836
Neisser, Heinrich (1936-) 837
Nemirovskiî, Evgeniî L´vovič 838, 839
Nenezić, Sonja 840
Nesmelov, Viktor 841
Newble, David (autor) 178
Newman, Robert C. 847
Newman, William R. (urednik) 1171
Newton, Douglas P. 848
Niazi, Sarfaraz K. 849
Nicolas, Alexandre (kartograf) 55
Nicolova, Ruselina 850
Nies, André 851
Nikolić, Kosta (1963-) 852
Nikolovska, Anita Ilieva- (član uredničkog
odbora) 736
Nish, Ian (urednik) 581
Nishiyama, Matsunosuke (1912-) 853
Nissam, Urlah B. (urednik) 563
Nitobe, Inazo (1862-1933) 854
Nogo, Rajko Petrov (1945-) 855
Noma, Seiroku 856
Novak, Helena (urednik) 472
Nurul Hasan, Saiyid (1921-1993) 859
Nützel, Jürgen (urednik) 1255
Obstfeld, Maurice (autor) 676
Oe, Kenzaburo (1935-) 861
Oepen, Stephan (urednik) 212
Ogata, Sadako 862
Ogrin, Matej 863
Ogrin, Matej (fotograf) 865
Okazaki, Tetsuji (urednik) 594
Okuno-Fujiwara, Masahiro (urednik) 594
Olariu, Stephan (urednik) 500
Olsen, Patrice Elizabeth (1958-) 866
O'Malley, Brendan 881
Onu, Eugen (autor dodatnog teksta) 886
Oppitz, Oto (urednik, pisac propratne građe)
56
Orel, Irena (1958-, pisac recenzija) 979
Orlov, Boris Sergeevič 869
Orožen Adamič, Milan (urednik) 1090
Ortar, Jaka (kartograf, fotograf) 863
Ortner, Sherry B. 870
Osborne, Anthony D. (urednik) 561
Osowski, Edward W. (urednik) 787
Osterkamp, Ernst (1950-) 872
Ostojić, Branislav (urednik) 332, 840, 896,
1168
Ostojić, Branislav (urednik, autor dodatnog
teksta) 330
Ostrovskiy, Martin H. (urednik) 698
Ovčina, Ismet (sakupljač) 113
Ovčina, Ismet (urednik) 1260
Oyelaran-Oyeyinka, Oyebanji 879
Owen, Graham (urednik) 39
Owen, Nicholas 880
Pagnini, Maria Paola (urednik) 364
Palagia, Olga (urednik) 44
Pálinkás, József (autor dodatnog teksta)
356
Palma, Ricardo (urednik) 42
Pančev, Stojčo (autor) 1257
Panţel, Gabriela 886
Pantsulaia, Gogi 887
Paolin, Giovanna (urednik) 308
Pape, Robert A. 888
Papp, Gábor György (1971-, urednik) 356
Parant, Alain (urednik) 214
Pardalos, Panos M. (1954-, urednik) 1003
Parker, Roger (1951-) 889
Parkinson, Jonathan N. (urednik) 568
Parotto, Giuliana (urednik) 170
Partington, Alan 891
Paskow, Alan 892
Pasta, Renato (urednik) 92
Pather, Nalini (urednik) 1268
Patin, Thomas (autor dodatnog teksta) 655
Pavićević, Žarko (1954-, autor) 783
Paz, Guadalupe (urednik) 193
Pearlman, Jill 894
Peattie, Mark R. (urednik) 593
Pechlaner, Harald (urednik) 244
Peck, Christopher (ilustrator) 895
Peck, M. Scott 895
Peharc, Maja (urednik) 392
Pejanović, Ana 896
Pejović, Radenko (1950-, urednik) 67
Peledija, Enes (autor) 577
Pempel, T. J. (1942-) 897
Pendlebury, Malcolm (autor) 152
Peng, C.Y. Joanne 898
Penny, H. Glenn 899
Perahia, Eldad (1967-) 901
Perassi, Emilia (urednik) 35
Percy, John R. 902
Pérez-Solórzano Borragán, Nieves (urednik)
365
Perović, Olga (urednik) 391
Perović, Slobodan (1930-, autor dodatnog
teksta) 682
Perret-Clermont, Anne Nelly (urednik) 606
Perry, Jonathan Scott 906
Persram, Nalini (1964-, urednik) 940
Peters, Michael A. (urednik) 272
Petersen, Michael B. (1972-) 908
Peterson, Mark A. (urednik) 371
Petković, Dušan (urednik) 317
Petrocik, John R. (autor) 627
Petrović, Boris (autor dodatnog teksta) 910
Petrović, Borislav 909
Petrović, Ilija (1938-) 910
Petrović, Jovan (autor) 577
Petrović, Milić F. (autor) 577
Petrović Njegoš, Nikola (I, osoba ili ustanova
kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 840
Petruhin, Vladimir Jakovlevič (autor) 97
Petry, Fred (urednik) 843
Pharr, Susan J. (urednik) 768
Phiddian, Robert 911
Philadelphia Museum of Art 219
Phillips, Catherine (prevodilac) 481
Phillips, Stephen H. (1950-, autor) 123
Phillipson, Robert (urednik) 995
Philpot, Terry (urednik) 10
Piazzoni, Irene (urednik) 403
Picon, Gaëtan 912
Pieruccini, Cinzia (urednik) 643
Pilař, Jan (1917-1996) 914
Pina, Leslie (1947-) 915
Pindyck, Robert S. 916
Pinker, Steven 917
Pino, Francesca (urednik) 35
Pino Pongolini, Francesca (urednik) 92
Pisano, Gary P. 918
Pizer, John 919
Plešković, Maša (prevodilac) 979
Plut, Dušan 921, 922
Plut, Dušan (pisac recenzija) 865, 1252
Podhoretz, Norman 923
Podolinský, Štefan 924
Pohorský, Miloš (autor dodatnog teksta)
740
Poisson, Céline (urednik) 900
Ponyrko, Natal'ja Vladimirovna (urednik)
1213, 1214
Pope, N. Vivian (urednik) 561
Popović, Ksenija 939
Popović, Luka (urednik) 834
Popović, Radomir (1954-, pisac recenzija)
1197
Popović, Radomir V. (1954-, autor dodatnog
teksta) 807
Popović, Ranko (odgovorni urednik) 830,
831
Popović, Toma (autor) 577
Porter, Susie S. (urednik) 787
Potočnik, Janez (1958-, autor dodatnog
teksta)
928
Potočnik Slavič, Irma (autor, fotograf) 649
Prauscello, Lucia 946
Prechter, Robert R. 948
Predojević, Branko (urednik) 834
Preskill, Stephen (autor) 148
Printy, Michael O'Neill 951
Procacci, Giuliano 956
Pružinin, Boris Isaevič 958
Psarra, Sophia 959
Psathas, George (autor dodatnog teksta) 712
Pudritz, Ralph (urednik) 920
Puigvert, Lídia (autor) 398
Puljek-Bubrić, Narcisa (član uredničkog
odbora)
773
Pupo, Raoul (urednik) 396
Putík, Alexandr (urednik) 893
Pyle, Kenneth B. 961
Quataert, Jean H. (1945-, urednik) 440
Quattrone, Antonio (fotograf) 1005
Quinlan, Michael 963
Quinn, Tom (1958-) 964
Quinsey, Vernon L. (autor) 1254
Radeva, Vasilka (autor dodatnog teksta,
urednik)
1124
Radulović-Vulić, Manja 966
Radunović, Vesna (prevodilac) 953
Rađenović, Tatjana (prevodilac) 1196
Raees, Ahmed 967
Rak, Pavle (prevodilac) 653
Ramírez-Montagut, Monica (konsultant)
525
Ramraj, Victor V. (urednik) 456
Ran, Faye 969
Ranić, Ilija (sakupljač) 614
Rata, Nicole (autor) 1242
Raušenbah, Boris Viktorovič (urednik) 885
Ray, Debraj 970
Ray, Gene (1963-) 971
Rebernik, Dejan (pisac recenzija) 922
Rebolj, Matjaž (fotograf) 392
Red'kina, Natal'ja Stepanovna 975
Red´kina, Natal´ja Stepanovna 974
Reece, Steve 976
Reed, Thomas C. 977
Regionalna konferencija o integrativnoj
zaštiti (4 ; 2009 ; Banja Luka) 980
Regionalna konferencija o integrativnoj
zaštiti (5 ; 2010 ; Banja Luka) 981
Régis, Vincent (urednik) 229
Reichhold, Jane 984
Reid, Andrew Alexander (prevodilac) 1245
Reischauer, Edwin O. (autor dodatnog
teksta) 1155
Reischauer, Haru Matsukata (1915-) 985
Repe, Blaž (kartograf, fotograf) 865
Resciniti, Lorenza (urednik) 441
Ressler, Otto Hans 987
Rešidbegović, Amra (član uredničkog
odbora) 773
Rešidbegović, Amra (urednik) 1260
Rešidbegović, Ida (prevodilac) 1260
Rey, Valérie (urednik) 715
Riasanovsky, Nicholas V. (1923-) 990
Richardson, L. 991
Richmond, Mark (autor dodatnog teksta)
881
Ricketson, Sam 992
Riemer, Ilse 993
Rimer, Thomas J. 996
Rimskij, Vladimir L'vovič (odgovorni
urednik)
929
Risaluddin, Saba (prevodilac) 560
Risteski, Slave (član uredničkog odbora)
833
Ristić, Lazo (član uredničkog odbora) 1045
Ristić, Siniša (urednik) 1044
Ristovska-Josifovska, Biljana (drugo) 800
Ristovski, Blaže 997
Ristovski, Blaže (član uredničkog odbora)
736
Ristovski, Blaže (sakupljač, autor dodatnog
teksta) 800
Rišková, Mária 998
Rizvi, Kishwar (urednik) 809
Rizzo, Raffaela Gabriella 1000
Roach, Kent (urednik) 456
Roberts, Elizabeth 1001
Roberts, Julian V 1002
Robinson, James A. (1960-, autor) 3
Rodgers, James D. (urednik) 334
Rodin, David (urednik) 949
Roelofs, Pieter (urednik) 719
Roett, Riordan (urednik) 193
Roettgen, Steffi 1005
Rogelj, Boštjan (fotograf) 649
Rohlen, Thomas P. 1006
Romanova, Regina Maksovna 1007
Romanovič, Nelli Aleksandrovna 1008
Romanovskij, Aleksandr Andreevič (autor)
342
Rooney, Ellen 1009
Rosen, Michael (urednik) 877
Rosenfield, John (prevodilac, urednik) 856
Rosenne, Shabtai 1010
Rosenquist, Rod 1011
Rossa, Jesse 1012
Rossi, Paola M. (urednik) 643
Rothbart, Daniel (urednik) 557
Rotmna, Brian 1013
Roubal, Petr (urednik, autor dodatnog
teksta)
945
Royal Academy of Arts (London) 219
Roždestvenskaja, T. V. (autor dodatnog
teksta)
1317
Rubcov, Nikolaî Mihaîlovič 1014
Rubina, Dina 1015
Rubinfeld, Daniel L. (autor) 916
Ruchelman, Leonard I. 1016
Rudolph, Lloyd I. (urednik) 372
Ruelle, David (1935-) 1018
Rumjancevskie čtenija (2010 ; Moskva)
1019
Runyon, Randolph Paul (1947-) 1020
Rus, Veljko 1021
Ruşti, Doina 1024
Rynning, Sten (1967-) 1025
Saari, Donald G. 1026
Saari, Sinikukka (urednik) 1022
Sabljaković, Biserka (urednik, član
uredničkog
odbora) 773
Sachsenmaier, Dominic (urednik) 217
Sadiković, Amira (prevodilac) 785
Sageman, Marc 1027
Şahinoğlu, Zafer (1971-) 1028
Saji, Yasuo (fotograf) 630
Salge, Christiane (urednik) 41
Salomon, André 1030
Samardžić, Momir (1974-) 1031
Samardžija, Snežana (1957-) 1032
Samuels, Richard J. 1034, 1035
Sandoval, Adriana Hernández 1036
Sandstrom, Kent L. 1037
Santa-Cruz, Arturo 1038
Santner, Eric L. (1955-) 1039
Sapa, Remigiusz 1040
Sargent, Carolyn F. (urednik) 770
Sassen, Imke 1041
Sato, Shozo 1042
Satoshi, Asakawa (fotograf) 171
Saul, Nigel 1043
Savić, Jelena (urednik) 981
Savremeni politički poredak i ideja pravde (1
; 2006 ; Banja Luka) 1045
Scaramellini, Guglielmo (urednik) 882
Scerri, Paul (urednik) 229
Schappacher, Norbert (urednik) 1177
Scharfstein, Ben-Ami 1046
Scherer, Marcia J. (autor) 431
Schiffrin, Deborah 1047
Schiller, Friedrich (1759-1805) 1048
Schilling, Mark 1049
Schjolden, Line (urednik) 609
Schmidt, Christoph (urednik) 288
Schmidt, Silvia 1050
Schmidt, Tanja (1970-) 1051
Schmitt, Oliver Jens 1052
Schneider, Ronald M. 1053
Schober, Richard (urednik) 409
Schodt, Frederik L. (1950-) 1054
Schoppa, Leonard J. 1055
Schreiner, Christoph E. (urednik) 564
Schriegel, Hans-Jörg 1056
Schui, Florian 1057
Schulson, Erland M. 1058
Schütz, Norbert (urednik) 680
Schwermer, Joachim (urednik) 1177
Schwichtenberg, Holger 1059
Seidensticker, Edward 1062
Seidensticker, Edward (autor dodatnog
teksta)
83
Seidensticker, Edward (1921-2007,
prevodilac,
autor dodatnog teksta) 818
Seidensticker, Edward G. (prevodilac) 1156
Seigel, Michael T. (urednik) 49
Selden, Kyoko (urednik) 57
Selden, Mark (urednik) 57
Selfridge-Field, Eleanor 1063
Semenova, E. P. (urednik) 1105
Senardi, Fulvio (autor, urednik) 994
Serafimoski, Vladimir (član uredničkog
odbora) 734
Serristori, Alfredo 1065
Seshadri, Sudhi 1066
Settomini, Sergio (prevodilac) 1230
Sexl, Martin 1067
Seytre, Bernard (autor) 548
Shah, Prakash (urednik) 695
Shamir, Milette 1068
Shapcott, Jo (autor) 871
Shapiro, Ian (urednik) 303, 988
Sharp, Jasper (1971-, autor) 781
Shaw, Brent D. (urednik, autor dodatnog
teksta, prevodilac) 1108
Shaw, Daron R. (autor) 627
Shelanski, Howard (urednik) 32
Sheridan, Guillermo 1070
Sheridan, Lorraine (urednik) 1115
Sherzer, Dina (autor) 690
Shiba, Shoji 1071
Shiraishi, Takashi (urednik) 842
Shirane, Haruo (1951-, urednik, autor
dodatnog teksta) 1152
Shoji, Kaori 1072
Shrezer, Joel (autor) 690
Shtakser, Inna 1073
Shue, Henry (urednik) 949
Sidenko, Ol'ga Anatol'evna (autor) 342
Sieber, Mirjam 1074
Sieböck, Gregor (1976-) 1075
Sieder, Rachel (urednik) 609
Siegmund, David 1076
Sillars, Stuart 1077
Silver, Lee M. 1078
Silverberg, Miriam Rom (1951-2008) 1079
Sime, Wesley E. (urednik) 950
Simmons, Cynthia (1949-) 1080
Simonič, Peter 1081
Simoniti, Primož (prevodilac) 979
Simonov, Konstantin 1082
Simovska, Lidija (član uredničkog odbora)
734
Simpson, david 1083
Singer, Dragan (prevodilac) 1244
Sipes, James L. 1085
Skobir, Matjaž (kartograf) 649, 686
Skowronek, Stephen (urednik) 988
Skučková, Blanka (drugo) 713
Skušek, Maja (kartograf) 649
Skutnabb-Kangas, Tove (osoba ili ustanova
kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 995
Slataper, Scipio (autor dodatnog teksta) 994
Slavazzi, Fabrizio (urednik) 383
Slawson, David A. (1941-) 1087
Slobogin, Christopher 1088
Smajić, Muamera (sakupljač) 113
Smaoun, Soraya (urednik) 1253
Smeets, Wim 1093
Smith, Jonathan (1960-) 1094
Smith, Marilyn Sode (prevodilac,
prerađivač) 1320
Smith, Neilson Voyne 1095
Smith, Peter H. 1096
Smith, Thomas C. 1097
Smits, Gregory (1960-) 1098
Snoj, Vid (pisac recenzija) 979
Snyder, Stephen 1099
Soboleva, E. B. (urednik) 305
Sokolova, Nadežda Jurevna (urednik) 289
Solkin, David H. 1102
Soljanik, Alla Anatol'evna (autor) 1125
Soner, H. Mete (autor) 399
Sorenson, David S. (1973-) 1103
Sorenson, Georgia L.J. (urednik) 1176
Soshitsu, Sen (autor dodatnog teksta) 182
Sosunov, Denis Vladimirovič (autor) 342
Southern, Pat (1948-) 1104
Soviak, Eugene (1927-, urednik, autor
dodatnog teksta, prevodilac) 645
Spapens, Toine (urednik) 238
Speller, Ian (autor) 1223
Sperandio, Marco Urbano 1109
Spinuzzi, Clay 1110
Spitzer, John 1111
Spradley, James (urednik) 222
Springborg, Patricia 1112
Spurling, Hilary 1113
Srejović, Dragoslav (autor) 577
Srivastava, Jaidep (urednik) 744
Stacey, Robert (1967-, autor) 901
Stack, Frank (1942-) 1114
Stanford, P. Kyle 1116
Stapf, Paul (urednik) 1048
Stardelov, Georgi (autor dodatnog teksta)
732
Stark, Evan 1117
Starkman, Ruth A. (urednik) 1207
Staroňová, Katarína (urednik) 1206
Starova, Luan 1118
Starovlah, Miloš (autor) 577
Stephens, Laurence D. (autor) 291
Sternin, Iosif Abramovič (autor) 483
Sternina, Marina Abramovna (autor) 483
Stevens, David (autor) 404
Stewart, Charles H. (prevodilac) 1277
Stewart, Michelle (urednik) 457
Stibor, Ivan (urednik) 31
Stierer, Barry (urednik) 1133
Stillman, Danny B. (autor) 977
Stissi, Vladimir V. (urednik) 1069
Stockman, Russell (prevodilac) 1005
Stockton, Kathryn Bond 1122
Stockwin, James Arthur Ainscow 1123
Stock-Ward, Susan R. (autor) 149
Stojanović, Gordana (autor) 1130
Stojkov, Stojko Ivanov (1912-1969) 1124
Stoličná, Rastislava (urednik) 1089
Stoljarov, Jurij Nikolaevič 1125
Stone, Jonathon (urednik) 920
Storm, Theodor (1817-1888) 1127
Stoter, Jantien 1128
Strajnić, Nikola (1945-) 1129
Strauss Fendi, Margit (prevodilac) 1090
Styan, Martin (prevodilac) 546
Sugihara, Kaoru (urednik) 592
Sukiasjan, Èduard Rubenovič 1137
Sulawa, Justine 1138
Suman, Michael 1140
Summer, Robert J. (1941-) 1141
Sun, Ron (urednik) 206
Surdu, Alexandru (urednik) 1135
Suzuki, Reiko 1143
Svetina, Peter (1970-, pisac recenzija) 979
Syer, Katherine R. (urednik) 216
Symcox, Linda (urednik) 827
Symposium Pilgrimages today (2009 ; Åbo)
1144
Swedberg, Richard 1146
Swenson, Peter A. (urednik) 303
Szadkowska, Maria (urednik) 9
Szelényi, Károly (1943-, fotograf) 356
Szvák, Gyula (urednik) 782
Szymańska, Daniela 1147, 1148
Šelhaus, Edi (fotograf) 392
Šelih, Alenka (autor dodatnog teksta) 617
Ševyrin, Viktor Mihajlovič (urednik) 576
Šijaković, Vesna (prevodilac) 416
Šiljegović, Svetlana (glavni i odgovorni
urednik) 980, 981
Škarik, Svetomir (član uredničkog odbora)
370
Šmelev, D. N. (urednik) 120
Šoštarić, Branko (kartograf) 56
Špes, Metka (1950-, pisac recenzija) 686,
922, 1252
Šreder, Dragica (urednik, prevodilac) 821
Štrkalj, Goran (urednik) 1268
Štuhec, Marko (pisac recenzija) 979
Šumi, Jadranka (urednik) 392
Švarc, Evgenij L'vovič (1896-1958) 1149
Tabár, László 1150
Tadić, Ljubomir (član uredničkog odbora)
67
Tajima, Tomoko (urednik) 1179
Takada, Kenzo (autor dodatnog teksta) 591
Takafusa, Nakamura (1925-) 1151
Tambolo, Luca 1153
Tams, Christian J. 1154
Tanaka, Sendo (autor) 1155
Tanaka, Sen'o 1155
Taner, Markus (urednik) 556
Tanizaki, Junichiro 1156
Tanizaki, Jun'ichiro (1886-1965) 373
Tapley, Ginny (prevodilac) 1179
Tarling, Nicholas 1157
Taruskin, Richard 1158, 1159
Tassoni, Luigi (1957-, autor dodatnog teksta)
994
Tatsuo, Anzai (urednik) 83
Tattersall, Ian 1160
Tepavčević, Miodarka 1168
Tepper, Steven J. (urednik) 353
Terëhina, V. N. 1169
Terzić, Slavenko (autor, autor dodatnog
teksta) 577
Tevelev, E. A. 1170
Thalheim, Bernhard (urednik) 363
Thaut, Michael (urednik) 878
Theewen, Gerhard 1180
Theresianische Militärakademie (Wiener
Neustadt) 1181
Thibon, Gustave (autor dodatnog teksta)
1296
Thiel, Marie-Jo (urednik) 999
Thiemann, Thomas 1182
Thouvenin, Jean-Marc (urednik) 423
Tibaijuka, Anna Kajumulo 1185
Timmel, Vito (1886-1949) 1186
Timofeev, T. (urednik) 405
Timokha, Alexander N. (autor) 378
Toby, Ronald P. (1942-) 1188
Todero, Fabio (urednik) 396
Todorov, Dobromir 1189
Todorović, Jelena (autor dodatnog teksta)
243
Todorovski, Gane (autor dodatnog teksta)
1118
Toffler, Alvin 1190
Tokušev, Dimit"r 1191
Toman, Jiří 1194
Tomaszewski, Mieczysław (1921-) 1195
Tomaš, Rajko 1196
Tomić, Ilija (1952-) 1197
Tomić, Miloš 1198
Tomlinson, Gary 1199
Tomovski, Krum 1200
Tomovski, Krum (član uredničkog odbora)
734
Tomuschat, Christian (urednik) 423
Tonchia, Teresa (urednik) 308
Toohey, Susan 1201
Topolinjska, Zuzana 1202
Toporkov, Andrej L'vovič 1203
Toshio, Kawatake 1204
Toš, Niko (autor) 1021
Toš, Niko (urednik) 928, 1184
Tot, Tibor (autor) 1150
Trajanovski, Aleksandar (član uredničkog
odbora)
736
Trechsel, Stefan 1210
Triendl, Annelore 1211
Trifonas, Peter Pericles (urednik) 272
Trofimov, Evgenij Nikolaevič (1946-) 1212
Tronzo, William (urednik) 1029
Trubačev, Oleg Nikolaevič (urednik) 361
Trunin, Sergej Evgen'evič 1216
Tsenkova, Sasha 1217
Tsujii, Jun-ichi (urednik) 212
Tsujimura, Shiro (ilustrator) 758
Tsukui, Nobuko (prevodilac, autor dodatnog
teksta, urednik) 195
Tsutsui, William M. 1218
Tsybakov, Alexandre B. 1219
Tucci, Carlos E. M. (urednik) 568
Tuck, Christopher (autor) 1223
Tucker, Kenneth H. 1220
Tully, Stephen (urednik) 572
Turner, Nicholas (1947-) 1221
Tuttle, Wayne (prevodilac) 1090
Ueda, Atsushi (1930-) 1222
UNESCO 204
United Nations Centre for Human
Settlements 1225, 1226
United Nations Human Settlements
Programme 1227, 1228
United Nations. Economic Commission for
Europe 234
Univerza na Primorskem (Koper) 1230
UN-HABITAT 562, 879, 1119, 1120
Ursprung, Philip (urednik) 261
Ustinova, Yulia 1231
Uszkoreit, Hans (urednik) 212
Vacek, Jiři 1234
Vaclavik, Vickie A. 1235
Vǎduva-Poenaru, Ion (urednik) 347, 348,
349, 350, 351
Van Cleave, Claire 1236
Van Creveld, Martin 1237
Van der Geer, Gerard (autor) 337
Van Duzer, Leslie (autor dodatnog teksta) 9
Van Lear, William 1238
van Oosterom, Peter (autor) 1128
Van Roosebeke, Bert 1239
Vance, David E. 1240
Vander Weg, Kara (urednik) 249
Vanke, Jeffrey 1241
Vasilache, Ana 1242
Vaskov, Ilija 1243
Vasović, Milorad (autor) 577
Vaughan, Mary Kay (urednik) 333
Veber, Josip 1244
Vélez, Santiago Londoño 1245
Velkova, Sanya (urednik) 864
Veluthat, Kesavan (1951-) 1246
Verderber, Stephen 1247
Vergilius Maro, Publius 1248
Vestberg, Susanna 1250
Vianello, Tullio (prevodilac) 1230
Vidal, Laurent (1961-) 1251
Vidmar, Tosja (fotograf) 686
Viennot, Laurence (urednik) 295
Villegas, Benjamín (urednik) 1245
Vinogradov, V. A. (urednik, autor dodatnog
teksta) 464
Vintar Mally, Katja 1252
Vintar Mally, Katja (fotograf) 865
Višić, Marko (prevodilac, autor dodatnog
teksta)
1248
Vitanov, Nikolaj 1257
Vizi, Szilveszter E. (autor dodatnog teksta)
356
Vlahos, Michael (1951-) 1258
Vlahović, Petar (autor dodatnog teksta) 650
Vlahović, Sanja 1259
Vogel, Steven K. 1261
Vogel, Steven K. (urednik) 1232
Vogt, Ralf 1262
Voisin, Bérengère (urednik) 388
Volkman, Toby Alice (urednik) 245
Volkova, Vera Nikolaevna 1263
Vol'nov, Vjačeslav 1264
von Mehren, Arthur T. 1265
Vovk Korže, Ana (pisac recenzija) 686
Voznesenskij, Andrej Vladimirovič 1269
Vražić-Steiskal, Dunja (prevodilac) 426
Vrbinc, Marjeta (prevodilac) 979
Vrtačnik Garbas, Katja (fotograf) 865
Vserossiîskaja naučnaja konferencija (3 ;
2008 ; Kazan') 1270
Vserossijskaja gosudarstvennaja biblioteka
inostrannoj literatury imeni M. I.
Rudomino (Moskva) 567
Vučo, Julijana (1953-, prevodilac) 956
Vujanović, Veljko (fotograf) 966
Vujičić, Rajko (urednik) 966
Vukčević, Dragan (1958-, urednik) 164
Vukčević, Dragan K. (urednik) 797
Vukčević, Ivan S. (fotograf) 966
Vukosavljević, Sreten V. (autor dodatnog
teksta) 650
Vygodskij, Vitalij Solomonovič 1271
Yagi, Koji 1272
Yakir, Benjamin (autor) 1076
Yamada, Taichi 1273
Yamamura, Kozo (prevodilac) 817
Yang, Kai 1274
Yavuz, M. Hakan 1275
Yearwood, Peter J. 1276
Yokota, Kay (prevodilac) 630
Yoshikawa, Hiroshi 1277
Yoshimura, Kasen (autor dodatnog teksta)
1042
Yoshioka, Hitoshi (autor) 727
Young, Marilyn B. (urednik) 738
Yuasa, Nobuyuki (prevodilac) 759
Yudin, Yury 1279
Yuji, Shiba (ilustrator) 83
Waaldijk, Kees 1280
Wachtel, Andrew Baruch 1281
Wagenbach, Klaus (urednik) 263
Waisman, Sergio 1282
Walden, David (autor) 1071
Waldoff, Jessica (1964-) 1283
Walker, Brett L. 1284
Walker, Carl 1285
Wallace, Rodrick 1286
Walsh, Sylvia 1287
Walton, C. Dale (autor) 1223
Wang, Bao-Lin 1289
Wang, Jiangzhou 1290
Wang, Youfen (prevodilac) 194
Warner, Daniel (urednik) 1100
Warren, Dorian T. (urednik) 965
Watson, Burton (1925-, prevodilac) 1152
Watson, Burton (1925-, prevodilac, autor
dodatnog teksta) 812
Watson, Patricia (urednik) 359
Watson, Scott (urednik) 1163
Weber, Luc E. (urednik) 1229
Weckert, John (urednik) 565
Wedeman, Andrew (urednik) 25
Wegenstein, Bernadette 1292
Wehler, Hans-Ulrich 1293
Weidenborner, Martin 1294
Weil, Simone (1909-1943) 1295, 1296
Weiner, Martin J. 1297
Weingarten, Marc 1298
Weintraub, Alan (fotograf) 525
Weisburd, David (urednik) 960
Weiskrantz, Lawrence (urednik) 417
Weiss, Peter Ulrich 1299
Welch, Katherine E. (urednik) 986
Wendel, Hermann 1300
Werkner, Turi (1948-) 1301
Wertheimer-Baletić, Alica 1302
Wesselingh, J.A. 1303
Wetzell, Richard F. (urednik) 239
Wheelock, Arthur K. 1304
Whipple, Charles 1305
Whyman, Susan E. (1937-) 1307
Willcox, Ken (autor) 720
Williams, James D. (1949-) 1308
Williams, John (urednik) 504
Williams, Melissa S. (1960-, urednik) 26
Williamson, Laura (autor) 765
Williamson, Oliver E. (urednik) 953
Willsdon, Clare A. P. 1309
Wilschut, Arie (urednik) 827
Wilson, Jason 1310
Wilson, Michiko Niikuni 1311
Wilson, Pamela (urednik) 457
Wilton, Andy (1951-) 1312
Winer, Jeffery A. (urednik) 564
Winfield, Alan F. T. (1956-, urednik) 561
Winter, Sidney G. (urednik) 953
With, Hans de (urednik) 271
Włodzimierz, Appel (1951-, urednik) 1316
Wojciechowski, Przemysłav (1968-, urednik)
1316
Wolin, Richard 1313
Wood, John C. (urednik) 21
Wood, Michael C. (urednik) 21
Woolf, Virginia (1882-1941) 1314
Woolfolk, Robert L. (urednik) 950
Worcester, Thomas (urednik) 913
Zabarankin, Michael (1974-, urednik) 1003
Zagrebin, Vjačeslav Mihajlovič (1942-2004)
1317
Zaharos, Zaharias 1318
Zajc, Kristina (1981-, urednik) 392
Zajc, Neva (prevodilac) 1230
Zaller, Robert 1319
Zamora, Martha (1940-) 1320
Zarrilli, Phillip 1321
Zaslaw, Neal (autor) 1111
Zbikowski, Lawrence M. 1322
Zec, Jovan R. (1943-) 1323
Zečević, Svetlana (prevodilac) 496
Zellien, Werner (fotograf) 599
Zenkin, S. N. (urednik) 925
Zhongshi, Ouyang (autor) 194
Zhu, Joe (autor) 228
Ziegler, Herbert F. (autor) 99
Ziegler, Joanna E. (autor) 322
Zieliński, Marcin W. (urednik) 1184
Zipes, Jack David 1324
Ziter, Edward 1325
Zjuzina, Elena Borisovna (autor) 342
Znanstveni skup Starohrvatska spomenička
baština - rađanje prvog hrvatskog
kulturnog pejzaža (1992 ; Zagreb) 1326
Zöhl, Caroline (urednik) 1256
Zohn, Steven 1327
Zolotarev, Igor´ (prevodilac) 1234
Zomaya, Albert Y. (urednik) 500
Zöphel, Nadina (1980-) 1328
Zovatto, Pietro 1329
Zuckoff, Mitchell 1330
Zudini, Verena 1331
Zuković, Ljubomir (glavni urednik) 682
Zukowsky, John (1948-, konsultant) 525
Zupan, Denis (fotograf) 1230
Zupančič, Jernej (pisac recenzija) 649
Zweig, Stefan (1881-1942) 1332
Žarevac, Ružica (urednik, autor) 1130
Živanović, Miodrag (član uredničkog
odbora)
1045
Živojinović, Branimir (prevodilac) 1293
Životovskaja, I. G. (odgovorni urednik) 982
PREDMETNI REGISTAR
Adolescenti - Socijalizacija - Zbornici 606
Adopcija
- Multikulturalnost - Zbornici 245
- Zbornici 10
Afrika
- Ekonomske prilike - 1960- 384
- Globalizacija 384
- Političke prilike - 1960- 384
Afroamerička književnost
- Motivi - Homoseksualnost 1122
- Proza - Antologije 14
Afroamerikanci - Građanska prava - 20v
626
Agrar
- Geografija - Ljubljana 686
- Regionalni razvoj - Slovenija 649
Ahmatova, Ana Andrejevna vidi Ahmatova,
Anna
Andreevna
Ahmatova, Anna Andreevna - Biografije Hronike
256
Ainu - Istorija 1284
Академия наук СССР vidi Rossijskaja
akademija
nauk. Institut russkoj literatury
(Puškinskij dom)
Академия наук СССР. Фундаментальная
библиотека общественных наук vidi
Rossijskaja akademija nauk.
Fundamental'naja biblioteka
obšćestvennyh
nauk
Академия наук СССР. Институт научной
информации по общественным наукам
vidi
Rossijskaja akademija nauk. Institut
naučnoî informacii po obšćestvennym
naukam
Akademsko pisanje - Metodologija 237,
1133
Al Qaida (organizacija) 162
Aleksandar Makedonski vidi Alexander
Magnus
Александар Велики vidi Alexander Magnus
Aleksandrija - Istorija - Zbornici 13
Alexander Magnus - Biografije 252
Alkoholizam - Adolescenti 18
Alžirci - Pariz - 1945- 543
Al-Kaida vidi Al Qaida (organizacija)
Američka književnost
- Motivi - Homoseksualnost 1122
- Putopisi - 18-19v 542
Američka poezija
- Motivi - Prijateljstvo 357
- Uticaji - 20v - Izložbeni katalozi 1012
- 1945- 357
Američka proza - Motivi
- Kriminalci - Italijani - 20v 471
- Maskulinost - 20v 471
Američko slikarstvo - Impresionizam Izložbeni
katalozi 528
Amerikanci - Nacionalne karakteristike - U
literaturi 542
Analiza diskursa 1047
Anatomija - Istorija - Južna Afrika 1268
Ančel, Paul vidi Celan, Paul
Angažovana umetnost - SAD - Zbornici 353
Анго, Кристин vidi Angot, Christine
Angot, Christine 241
Anime - Japan 825
Animirani film - Japan 825
Antička muzika - Recepcija 946
Antiprotozoici 316
Anti-imperijalizam - Velika Britanija - 1920v
880
Antologija 263
Antropologija 694, 1251
- Filozofski aspekt 277
- Južna Afrika 1268
- Metodologija 74
- Zbornici 222
Antropologija turizma 668
Antropologija umetnosti 693
Antschel, Paul vidi Celan, Paul
Anjoni - Senzori 31
Apokalipsa - Masovni mediji - Zbornici 769
Arai (porodica) 985
Arai, Ryoichiro - Biografije 985
Arapi - Nacionalni identitet - Palestina 551
Arapska književnost - Izrael - Zbornici 575
Arendt, Hannah - Zbornici 504
Arheologija 381
Arhitekti - Italija 1333
Arhitektonske dekoracije 780
Arhitektonski projekti - Trst 1333
Arhitektonsko crtanje - CAD 406
Arhitektonsko projektovanje - Obrada
podataka
406
Arhitektura
- Društveni aspekt - Bliski Istok - 20v 809
- Etički aspekt - Zbornici 39, 40
- Filozofski aspekt - Zbornici 40
- Globalizacija - Zbornici 39
- Istorija - Italija - 20v 42
- Japan 584, 819
- Uticaji - SAD 1272
- 21v 583
- Migracije - Zbornici 315
- Politički aspekt - Meksiko Siti 866
- Simbolizam - Okultizam 111
- Sociokulturni aspekt - Zbornici 315
- Teorija 42
Arhivistika
- Bosna i Hercegovina - Zbornici 773
- Ćirilski spomenici - Herceg-Novi Dubrovnik - 1507-1795 658
Аристотел vidi Aristoteles
Aristoteles - Etika 466
Aritmetika - Zbornici 1177
Asketizam - Indija - U književnosti Zbornici
643
Asteci - Kulturna istorija 689
Astell, Mary - Politička i socijalna misao
1112
Astrofizika - Zbornici 834
Astronomija - Zbornici 834
Auditivni sistem - Colliculus inferior 564
Automobili - Dizajn - Proizvodnja 421
Autorska prava
- Elektronski informacioni resursi 453
- SAD - EU 32
Bach, Johann Sebastian - Kantate 320
Бах, Јохан Себастијан vidi Bach, Johann
Sebastian
Бахтин, Михаил Михайлович vidi Bahtin,
Mihail
Mihaîlovič
Bahtin, Mihail Mihaîlovič - Filozofija 711
Bahtin, Mihail Mihajlovič vidi Bahtin, Mihail
Mihaîlovič
Bajke 1324
Бајрон, Џорџ Гордон vidi Byron, George
Gordon
Balkan vidi Balkanske države
Balkanska endemska nefropatija 1044
Balkanske države - Kulturna istorija Zbornici
788
balkanske zemlje vidi Balkanske države
Bankarstvo - Pravo 76
Barbieri, Giovanni Francesco vidi Guercino
Barbijeri, Đovani Frančesko vidi Guercino
Barokna arhitektura - Rim 780
Baudelaire, Charles - "Le spleen de Paris"
368
BDIC vidi Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine
Beccaria, Cesare 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91
Beccaria, Cesare - Prepiska 92
Beckett, Samuel 526
Beethoven, Ludwig van - Gudački kvarteti Zbornici 1131
Бекет, Семјуел vidi Beckett, Samuel
Бењамин, Валтер vidi Benjamin, Walter
Benjamin, Walter - Uticaji 1039
Бергсон, Анри vidi Bergson, Henri
Bergson, Henri 815
Berlinski zid - 1961-1989 377
berze 309
Бетовен, Лудвиг ван vidi Beethoven,
Ludwig van
Bezbednosne službe - Priručnici 610
Bezbednost
- Priručnici 610
- Zbornici 224
Bezbednost (politika) - Zbornici 169
Bežična telefonija 1312
Bežične lokalne računarske mreže 901
Bežični internet - Sigurnost 637
Bežični komunikacioni sistemi 1290
Biblija - Rečnici vidi Sveto pismo
Biblija vidi Sveto pismo
Bibliografski zapis - Metodologija 424
Bibliotečki fondovi - Razvoj - Zaštita 1125
Bibliotečko-informaciona delatnost
- Rusija - Zbornici 1019
- Ruski daleki istok - Zbornici 45
Biblioteka međunarodne savremene
dokumentacije
vidi Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine
Bibliotekarstvo
- Bosna i Hercegovina - Zbornici 773
- Bugarska - 19-20v 804
- Češka 713
- Naučni rad - Metodologija - Zbornici
1107
- Rusija - Zbornici 1019
- Ruski daleki istok - Zbornici 45
Biblioteke
- Češka 713
- Rusija - Zbornici 1019
- Ruski daleki istok - Zbornici 45
- SSSR - Drugi svetski rat 1939-1945 Arhivska građa 567
Bibliothèque de documentation
internationale
contemporaine - 1917-2000 105
Bifurkacije - Prirodne šare 544
Biobliotečki fondovi - Formiranje - Istorijski
aspekt 1125
Biodiverzitet 115
Bioetika 147
Biografski rečnici - Češka 109
Biološki sistemi - Stohastički procesi 1142
Biomasa - Korišćenje - Zbornici 24
Biosenzori 31
BIPM - Izveštaji vidi Bureau international
des
poids et mesures
BIPM. CIPM - Izveštaji vidi Bureau
international
des poids et mesures. Comité
international
des poids et mesures
Birači - SAD 627
Blake, William - Crteži - Katalozi 358
Blanchot, Maurice 508
Блејк, Вилијам vidi Blake, William
Boccaccio, Giovanni - "De casibus virorum
illustrium" - Francuski prevodi 517
Бодлер, Шарл vidi Baudelaire, Charles
Bogatstvo - Etički aspekt 242
Bogišić, Valtazar - "Naučni skup 120 godina
OIZ-a za Crnu Goru" - Zbornici 832
Bogorodičina crkva u Parizu vidi Katedrala
Notr-Dam u Parizu
Bogoslužbene knjige - Psaltir - Rusija - 1617v
1269
Boka Kotorska - U uspomenama 1244
Бокачо, Ђовани vidi Boccaccio, Giovanni
Bonsai 630
Borges, Jorge Luis - Biografije 1310
Borges, Jorge Luis - Prevodi - Interpretacije
1282
Борхес, Хорхе Луис vidi Borges, Jorge Luis
Bosna i Hercegovina
- Državno uređenje 682
- Istorija - Zbornici 831
Brahms, Johannes - Klavirski kvarteti "Werther" 1096
Брамс, Јоханес vidi Brahms, Johannes
Briga o deci - Antropološki aspekt - Zbornici
253
Bugarska - Istorija države i prava - Srednji
vek
1191
Bugarski jezik
- Dijalektologija 1124
- Lingvistika 1124
- Morfologija 850
Bureau international des poids et mesures
221
- Izveštaji 160
Bureau international des poids et mesures.
Comité international des poids et mesures
Izveštaji 161
Bušido 854
Byron, George Gordon - Bugarska 559
capitalism 309
Caravaggio, Michelangelo Merisi da - U
literaturi 506
Caravaggio, Michelangelo vidi Caravaggio,
Michelangelo Merisi da
Caravaggio vidi Caravaggio, Michelangelo
Merisi
da
Carbajal, Enrique vidi Sebastián
Cathédrale Notre-Dame de Paris vidi
Katedrala
Notr-Dam u Parizu
Celan, Paul - "Razgovor u planini" 1074
Céline, Louis-Ferdinand - "Voyage au bout
de la
nuit" 964
Centralna Amerika - Arheološka nalazišta 7
Chagall, Marc - Izložbeni katalozi 219
Chomsky, Noam 1095
Chomsky, Noam - Zbornici 33
Chopin, Frederic François - Biografije 1195
Cink - Umetnička obrada 482
Citati - Rečnici 876
Citologija 93
Citterio, Antonio 179
Civilno-vojni odnosi - Nemačka - 19-21v 410
College teaching 148
Collegia
- Rimska država 906
- Stari Rim vidi Collegia
Columbo, Christiphor 725
Coolidge, John Calvin 725
Covato, Pjetro vidi Zovatto, Pietro
Crkva svetog Petra - Vatikan - Zbornici 1029
Crkve - Romanika - Arhitektura - Slovačka
924
Crkvena arhitektura
- Balkan - 19v 1200
- Makedonija - 19v 1200
Crkvena istorija - 600-1500 - Srednji vek
231
Crkvena muzika - Istočni Sloveni - Priručnici
382
crkvena muzika vidi Crkvena muzika
Crkveno pevanje - Istočni Sloveni Priručnici
382
crkveno pojanje vidi Crkveno pevanje
Crna Gora
- Dalmacija - 1877 1065
- Istorija 1001
- Ministarstvo vojno - 1879-1916 Dokumenti
797
- U putopisima 1065
Crnogorski jezik - Govori - Nikšićki kraj Rečnici 330
Crteži - Privatne zbirke
- Izložbeni katalozi 313
- Njujork - 20v - Albumi 397
- Renesansa - Italija - 15-16v 1236
Currin, John - Albumi 249
Čajna ceremonija - Pripremanje pića - Japan
1155
Čehoslovačka - Istorija - 1918-1938 546
Čehov, Anton Pavlovič - "The Cherry
orchard Pozorišna izvođenja 724
Чехов, Антон Павлович - "Вишневый сад"
vidi
Čehov, Anton Pavlovič
Česi - Kulturna istorija - 16-20v - Zbornici
945
Češki književnici - Biografije 740
Češko-hrvatski rečnici 779
Čitanje - Sociološki aspekt - Sibir - 19-21v
1263
Čitaoci - Sociološki aspekt - Sibir - 19-21v
1263
Чомски, Ноам vidi Chomsky, Noam
Čovek
- Antropološki aspekt - Srednji vek Zbornici 5
- Filozofija 841
- Filozofski aspekt 1295
- Hrišćanstvo 841
Čupovski, Atanas vidi Dimov, Atanas
da Cortona, Pietro 780
Dakija
- Kulturna istorija 71
- Religija 71
- Umetnost 71
Dali, Salvador - Optičke iluzije - Izložbeni
katalozi 260
Dalmacija - U putopisima 1065
Damjanović, Miodrag M. vidi Damjanović,
Miodrag
Damjanović, Miodrag - Biografije 852
D'Annunzio, Gabriele - Riječko pitanje Zbornici 396
Dante Alighieri - Rima - Zbornici 226
Dante Aligijeri vidi Dante Alighieri
Д'Анунцио, Габријеле vidi D'Annunzio,
Gabriele
Danuser, Hans 261
Дарвин, Чарлс vidi Darwin, Charles
Darwin, Charles - Crteži 1094
Darwin, Charles - Uticaji 1094
Deca jedinci - Kina 192
Dečja psihoanaliza 310
Dečja psihologija 622
Dečja psihoterapija 310
Deleuze, Gilles 815
Делез, Жил vidi Deleuze, Gilles
Del'nov, Aleksej Aleksandrovič - Memoari
278
Дельнов, Алексей Александрович vidi
Del'nov,
Aleksej Aleksandrovič
Demencija - Socijalni aspekt 136
Demografija - Makedonija - 2002 - Zbornici
833
Demografski razvoj 1302
Demokratija 3, 329, 716
- Politička korupcija - Zbornici 279
- Zbornici 26, 942
Дерида, Жак vidi Derrida, Jacques
Derrida, Jacques 722
Derrida, Jacques - Zbornici 272
Detouches, Louis-Ferdinand vidi Céline,
Louis-Ferdinand
Detuš, Luj-Ferdinand vidi Céline,
Louis-Ferdinand
Дич, Хелмут vidi Ditsch, Helmut
Didion, Joan 1298
Digitalna umetnost 479
digitalni izvori informacija vidi Elektronski
izvori
digitalni izvori vidi Elektronski izvori
Digitalni mediji - Zbornici 1255
digitalni resursi vidi Elektronski izvori
Dijetetika 1235
Diktatura 3
Dimov, Atanas - Biografije 997
Dimov, Nace vidi Dimov, Atanas
Диркем, Емил vidi Durkheim, Émile
Диркем, Емил vidi Durkheim, Emile
Discussion - Study and teaching 148
Diseminacija informacija - Dozvole - Evropa
488
Disleksija - Psihološki aspekt 566
Distribuirana veštačka inteligencija 229
Distribuirani generatori električne energije
684
Ditsch, Helmut - Slike - Albumi 302
Dizajn - Japan - Albumi 582
Doktorske disertacije - Mentorstvo Priručnici
710
Domorodačko stanovništvo - Masovni
mediji Zbornici 457
Domovi za stare - Zakonska regulativa 133
Donji ekstremiteti - Ishemija Hemodinamski
parametri 1051
Достоевский, Федор Михайлович vidi
Dostoevskij,
Fedor Mihajlovič
Достоевский, Федор Михайлович vidi
Dostoevskij,
Fjodor Mihajlovič
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič - Književna
recepcija 1216
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič - Uticaji 1900-1930 628
Dostoevskij, Fjodor Mihajlovič - Zbornici
1193
Dostojevski, Fjodor Mihajlovič vidi
Dostoevskij,
Fedor Mihajlovič
Dostojevski, Fjodor Mihajlovič vidi
Dostoevskij,
Fjodor Mihajlovič
Drama - Scensko izvođenje - Tehnika 775
Drugi svetski rat 1939-1941 - Japan 47
Drugi svetski rat 1939-1945 691
- Dnevnici 645
- Japan 1306
- Javno mnjenje 311
- Pacifik 311
Društvena dinamika 1257
Društvene klase - Politički aspekt - SAD 541
Društvene nauke
- Baze podataka - Rusija - Zbornici 305
- 1999 - Zbornici 1315
Društvene promene 329
- Komparativna istraživanja - Evropa Zbornici 1184
Društvene vrednosti - Zbornici 290
Društveni izbori - Glasanje - Svet 1026
Društveni procesi - Računarska simulacija Zbornici 206
Društveni razvoj - Rusija 1022
Društveni život - Boemija - SAD 723
Društveno-ekonomski procesi - U svetu 20-21v Zbornici 405
Društvo
- SAD 188
- Sociološki aspekt 188
Društvo naroda - Velika Britanija 1276
Drvorez - Makedonija - Albumi 664
Drzave u razvoju - Ekonomski razvoj 1252
Država 497
- 20v - Zbornici 372
Države - Međunarodno pravo - Udžbenici
602
Države u razvoju - Društveni razvoj 1252
Državna regulativa - Ekonomski razvoj Zbornici
983
Dubrovački arhiv - Ćirilski spomenici 1507-1795 658
Dučić, Nićifor 317
Duhovni život 1296
Durkheim, Émile 705
Durkheim, Emile - Zbornici 319
Duševno zdravlje vidi Mentalno zdravlje
Džihad 1027
Echenoz, Jean 241
Egipat
- Istorija - 4vpne-7vne - Zbornici 13
- Kulturna istorija - Stari vek 66
Egipatska književnost 66
Egipatska umetnost 66
Egzobiologija 920
Ekaterininskiî dvorec - muzeî. Jantarnaja
komnata vidi Ekaterininskij dvorec muzej. Jantarnaja komnata
Ekaterininskij dvorec - muzej. Jantarnaja
komnata - Drugi svetski rat 1939-1945
814
Ekologija predela 687
Ekonometrijski modeli 612
ekonomija 143
Ekonomija
- Demokratija - Zbornici 303
- Finansije - Azija 264
- Istorija 426
- Matematički modeli 442
- Udžbenici za fakultete 748
ekonomija blagostanja 309
Ekonomika preduzeća - Zbornici 953
Ekonomska istorija
- Japan - 1926-1994 1151
- SAD 725
Ekonomska kretanja - SAD 53
Ekonomska politika
- Japan 604
- Kapitalizam - Japan 1261
- Udžbenici 4
Ekonomska sociologija - Načela - Udžbenici
1146
Ekonomske integracije - Evropa 1241
ekonomski razvoj 143
Ekonomski razvoj 1164
- Japan - 1750-1920 1097
- Kina 193
Ekonomski sistemi - Japan 594
Ekonomsko planiranje - Ekonomski rast
1164
Ekspertni sistemi 843
Eksternalizam 778
Ekstranet 522
ELAG 715
Električne mašine - Indukcija 684
Elektrohemija - Zbornici 24
Elektronska obrada podataka - Distribuirana
obrada 229
Elektronska trgovina - Zbornici 1255
Elektronski izvori - Skladištenje 975
elektronski izvori informacija - arhiviranje
vidi Elektronski izvori
Elektronski katalozi 1137
Elektronski muzički instrumenti 1163
elektronski resursi - uskladištenje vidi
Elektronski izvori
Elektronsko učenje 1041
Eliot, Thomas Stearns 526
Елиот, Томас Стернс vidi Eliot, Thomas
Stearns
Eliot, T.S. vidi Eliot, Thomas Stearns
Elite - Politički procesi 342
Embriotransfer - Etički aspekt 487
emigracija, makedonska vidi Makedonska
emigracija
Endemska nefropatija 1044
Energetski izvori - Zbornici 24
Engleska - Socijalna istorija - 17v 1319
Engleska drama
- Francuski uticaji - 17v 144
- Orijentalna kultura - Uticaji - 19v 1325
Engleska književnost
- Enciklopedije 875
- Epska poezija - Nacionalni identitet - 19v
281
- Klasicizam 539
- Modernizam 628
- Pisma - 1660-1800 1307
- Ruski uticaji - 1900-1930 628
Engleska poezija - Antički uticaji - 16-18v
539
Engleska poezija, epska vidi Engleska
književnost
Engleski jezik
- Pisanje 1308
- Retorika 1308
- Upotreba jezika - Rečnici 407
Engleski književnici - Enciklopedije 875
Enterijeri - Japan 819
enterprises 309
Epistemologija - Zbornici 295
Epistolografija - Engleska - 1660-1800 1307
Ergodična teorija 887
Èrmitaž - Flamansko slikarstvo - Muzejski
katalozi 481
Estetika 1046
Ешено, Жан vidi Echenoz, Jean
Etika 121
- Jezik tela 648
- Zbornici 1045
Etnički konflikti - Zbornici 557
Etnički odnosi - Palestina 551
Etnogeneza - Prirodna sredina 489
Etnografija - Zbornici 352
Etnografski muzeji - Istorija - Nemačka 899
Etnologija 387
- Nemačka - 19-20v 899
- Zbornici 222
Etnopsihologija - Zbornici 359
EU 125
EU vidi EU
EU vidi Evropska unija
European Library Automation Group 715
Evolucija čoveka 1160
- Filozofski aspekt 706
Evropa
- Bezbednosna politika - Zbornici 364
- Kulturna istorija
- Zbornici 170
- 18v 259
- 19-20v - Zbornici 994
- Religija - Zbornici 955
- Socijalna istorija - 16-17v - Zbornici
913
Evropa, jugoistočna vidi Jugoistočna Evropa
Evropska unija 125, 468, 837
Evropska Unija - Državljanstvo 401
Evropska unija
- Zbornici 365, 390
- 21v 700
Evropska unija vidi Evropska unija
Evropska unija vidi Evropskata unija
Evropskata unija 784
Evropske integracije 837
exchange 309
E-učenje vidi Elektronsko učenje
E-vlada 223
Faktorska analiza 127
Федоров, Николай Федорович vidi
Fjodorov,
Nikolaî Fedorovič
Федоров, Николај Федорович vidi
Fjodorov,
Nikolaî Fedorovič
Фелини, Федерико - "Fellini-Satyricon" vidi
Fellini, Federico
Fellini, Federico - "Satyricon" - Zbornici
383
Feminizam - Velika Britanija - 18v 1112
Fenomenologija 712, 1264
Film
- Istorija - Japan 781
- Kriminalistički žanr - Italijani - SAD
471
Filmska umjetnost - Istorija - Crna Gora Zbornici 391
Filologija - Zbornici 1134
Filozofi - Rumunija - Biografski leksikoni
348,
349
Filozofija
- Evropa - 19-20v 877
- Zbornici 831
Filozofija ekonomije 486
Filozofija jezika 196, 536
Filozofija književnosti - Eseji 750
Filozofija nauke 958, 1116
Filozofija religije 722
- Hrišćanstvo 653
Filozofija uma 778
Filozofija umetnosti 892, 1046
Filozofska antropologija - Zbornici 5
Filozofska fakulteta - 1919-2009 Spomenice
392
Filozofski fakultet vidi Filozofska fakulteta
Finansije 948
Finansijska kriza - Svet 607
Fizička merenja 160, 161
Fizika - Zbornici 561
Fjodorov, Nikolaî Fedorovič - Zbornici 1092
Flamansko slikarstvo
- 17v - Albumi 1304
- 17-18v - Muzejski katalozi 481
Forums (Discussion and debate) 148
Fotohemija - Zbornici 24
Francuska - Nemačka okupacija 1940-1944
691
Francuska književnost
- Motivi - Groteska - Albumi 176
- Nadrealizam 59
- Tekstologija - Zbornici 1165
Francuska poezija - Intertekstualnost 368
Francuska proza
- Zbornici 388
- 20-21v 241
Francuska umetnost
- Motivi - Groteska - Albumi 176
- 20v 1030
Francusko slikarstvo - Impresionizam Motivi Vrtovi - Albumi 1309
Francusko-španski rečnici 294
Frankfurtska škola 1313
Freske - Italija - 1600-1800 - Albumi 1005
Fuentes, Carlos - "Terra nostra" 2
Фуентес, Карлос vidi Fuentes, Carlos
Fukuzawa, Yukichi - Autobiografija 422
Futurologija 1190
Galaksije - Klasteri - Zbornici 205
Galen iz Pergama vidi Galenus Claudius
Galen vidi Galenus Claudius
Galenos vidi Galenus Claudius
Galenus Claudius - Biografije - Zbornici 172
Galipolje - Istorija - Antičko doba 254
García Márquez, Gabriel - Intervjui 434
Garibladi, Giuseppe - Zbornici 994
Гарсија Маркес, Габријел vidi García
Márquez,
Gabriel
Gauss, Carl Friedrich - "Disquisitiones
arithmeticae" 1177
Genetski algoritmi - Priručnici 500
Geografija - Atlas 56
Geografija naselja 1147
Geometrijska optika 282
Geopolitika
- Azija - Zbornici 49
- Pacifik - Zbornici 49
Georgi Kastrioti vidi Skënderbeu
Geotermalna energija - Zbornici 24
Gerbi, Antonello - Zbornici 35
Germany 309
Gerontologija - Informatički sistemi 300
Gjerdj Kastrioti vidi Skënderbeu
Globalizacija
- Depresija 1285
- Ekonomska politika - Energetika 1082
- Hrišćanstvo 498
- Mentalno zdravlje 1285
- Politički aspekt 25
Gnoseologija 496
Gnosticizam 535
Gradovi
- Bezbednost 1227
- Održivi razvoj 922
- Razvoj - Tehnika 1016
- Sociološki aspekt 1119, 1120
- Velika Britanija - 19v 552
Gradska knjižnica - 2009 - Izveštaji 472
Gradski saobraćaj - Ljubljana 863
Građanska prava - Ustavnost - Bosna i
Hercegovina 682
Građanski rat - Bosna i Hercegovina - 19921995
- U uspomenama 1162
Građansko pravo - Usaglašavanje Makedonija Evropska unija - Zbornici 654
Granice - Bezbednost - Istorija 436
Grčka
- Istorija umetnosti - 431-404 pne 44
- Spoljna politika
- Balkan vidi Grčka
- Balkanske države - 1863-1917 663
- Balkanske zemlje vidi Grčka
Great Britain 309
Grupni identitet - Zbornici 557
Guercino - Izložbeni katalozi 733
Hagada
- Jevreji - Sefardi - Iluminacije 656
- Sefardski Jevreji vidi Hagada
Haiku poezija - Priručnici 984
Хајдегер, Мартин vidi Heidegger, Martin
Hamilton, Alexander 247
The Harry B. and Bessie K. Braude
Memorial
Collection - Izložbeni katalozi 313
Hegemonizam 518
Heidegger, Martin 648
Хелдерлин, Фридрих vidi Hölderlin,
Friedrich
Hemoterapeutici - Platina 621
Henrietta Maria - Engleska drama 144
Хенријета Марија vidi Henrietta Maria
Henry E. Huntington Library and Art
Gallery.
William Blake Collection - Katalozi 358
Hidrologija - Crna Gora - Atlasi 164
Hiperboličke 3-mnogostrukosti 751
Hirošima - Bombardovanje 1945 - U
sećanjima 57
Hispanoamerikanci vidi Latinoamerikanci
Hobbes, Thomas 532
Хобс, Томас vidi Hobbes, Thomas
Hodočašća - Sociokulturni aspekt - Zbornici
1144
Hölderlin, Friedrich 648
Holomorfne funkcije 783
Hominidi
- Fosilni ostaci 1160
- Mongolija 213
Homo primigenus 213
Хорације Флак, Квинт - Imitacije vidi
Horatius
Flaccus, Quintus
Horacije, Kvint Flak vidi Horatius Flaccus,
Quintus
Horatius Flaccus, Quintus - Adaptacije 1114
Horatius Flaccus, Quintus - Falsifikati 1114
Horska muzika - 18-20v 1141
Hospitalizovani bolesnici - Nega - Teološki
aspekt 1093
Houellebecq, Michel 241
Hozo, Dževad - Grafike 545
Hrišćanska crkva
- Istorija - 16-18v 753
- Politički uticaj 454
- 20v - Zbornici 184
Hrišćanska filozofija 653
Hrišćanska teologija 653
- Srednji vek 731
hrišćanski misticizam vidi Misticizam
Hrišćanski mitovi 112
Hrišćanstvo
- Egzistencijalizam 1287
- Ikonoborstvo 62
- ikonoklazam vidi Hrišćanstvo
- ikonomahija vidi Hrišćanstvo
Hrvatska
- Kulturna istorija - Zbornici 1326
- Politika - 1989- 394
Humana ekologija 706
Humana reprodukcija - Embriotransfer
1084
Humanističke nauke - Baze podataka Rusija Zbornici 305
Humanitarne intervencije 728
Хусерл, Едмунд vidi Husserl, Edmund
Husserl, Edmund 712
Idolatrija - Antropološki aspket 72
Ikebana - Albumi 679, 1042
Iluminacije - Jevrejski rukopisi - Španija Srednji vek 656
Imamović, Mustafa - Zbornici 820
Imigranti - Integracije - Nemačka 791
In vitro fertilizacija - Multipla trudnoća
1084
Indija
- Britansko javno mnjenje - 19v 880
- Društveno-političke prilike - Zbornici
563
- Kulturna istorija - Srednji vek 859
Indijanci - Kulturna istorija
- Centralna Amerika 7
- Meksiko 7
- Narodni običaji - Meksiko 690
- Srednja Amerika vidi Indijanci
Indijska narodna književnost - Epska poezija
Motivi - Kraljevi - Zbornici 643
Indijska umetnost
- Motivi - Ljudsko telo 275
- Skulpture
- Kamen 437
- Motivi - Životinje 437
Indirektno predstavljanje - Ugovorno pravo
Evropa 167
Indoevropski jezici 746
Industrija
- Japan 604
- Organizacija - Japan - Zbornici 595
Industrijalizacija
- Evropa - 18v 1057
- Filozofski aspekt 1057
Industrijski menadžment - Japan 202
informacijska tehnologija vidi Informaciono
društvo
informacijsko društvo vidi Informaciono
društvo
Informaciona tehnologija
- Društveni aspekt - Zbornici 907
- Politički aspekt 341
- Zbornici 1255
Informacione tehnologije
- Etički aspekt - Zbornici 565
- Obrazovanje - Zbornici 792
Informacioni sistemi - Baze podataka Zbornici
363
Informaciono društvo - Društveni aspekt Zbornici 907
informatička tehnologija vidi Informaciono
društvo
Informatičko društvo 341
informatičko društvo vidi Informaciono
društvo
Inkluzivno obrazovanje 469
Inkunabule - Iluminacije - Holandija - 1415v Zbornici 719
Instrumentalna muzika - Nemačka - 18v
1327
Integrisana kola - Zbornici 816
Intelekt - Razvoj 307
Intelektualna svojina - Zbornici 1255
interesne grupe 309
interkulturna komunikacija
- mas media vidi Međukulturna
komunikacija
- mas-mediji vidi Međukulturna
komunikacija
- sredstva masovnih komunikacija vidi
Međukulturna komunikacija
Internacionalizam 497
Internalizam 778
international comparisons 309
Internet - Socijalni aspekt 547
Iranke - Rodna prava - Nemačka 810
Irska
- Građanski rat 1922-1923 306
- Istorija
- Atlasi 54
- 1923-2000 306
Ishrana - Namirnice 1235
Islam - Politika - Turska - 20-21v 1275
Istočna Evropa - Kulturna istorija - 16-20v Zbornici 945
Istorija filozofije - Rumunija - Zbornici 1135
Istorija fizike - 1900-2000 79
Istorija knjige - Sibir - 19-21v 1263
Istorija književnosti - Teorijski aspekt 43,
476
Istorija obrazovanja 827
Istorija sveta 99
Istoriografija
- Rusija 795
- U svijetu - 1945-2000 1293
Italija
- Istorija 956
- Politička istorija - Političari - 19-20v
1034
- Politika - 18v - Istorijski izvori 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
- Spoljna politika - 1918-1924 - Zbornici
396
Italijani - Istorija 956
Italijansko slikarstvo
- Crteži - 16v - Izložbeni katalozi 1221
- Italijanska književnost - Uticaji - 14v
177
Iwakura, Tomomi - Diplomatska misija 1872-1873
- Zbornici 581
Izbeglice - Međunarona zaštita - 1990-2000
862
Izbori
- Političke kampanje - Velika Britanija 18-20v 697
- SAD 627
Izobilje - Etički aspekt 242
Izvršna odeljenja - SAD - Zbornici 371
Japan 309
- Diplomatska istorija - 19v - Zbornici 581
- Društvena struktura 823
- Društveni život - 1945- 823
- Ekonomska politika - 1945- 1123
- Ekonomske prilike - 21v 619
- Istorija
- Rjukju ostrva 1098
- 17v- 589
- 17-19v 1284
- 1868-1912 323, 633
- 1894-1945 82
- 19v 590
- 1945- - Zbornici 941
- 1945-1989 142
- 20v 47
- Kolonije - 1895-1945 - Azija 593
- Kulturna istorija
- U fotografijama 83
- 1600-1868 853
- 17-19v 96
- 1920-1940 1079
- Međukulturna komunikacija
- Azija 534
- Zapadno društvo 534
- međunarodna politika vidi Japan
- Međunarodni odnosi
- Evropa - 19v - Zbornici 581
- SAD - 19v - Zbornici 581
- Odnosi - Azija - Zbornici 842
- Politička istorija - Političari - 19-20v
1034
- Političke prilike
- 1945- 1123
- 20v 961
- Politički odnosi - Koreja - 1895-1910 323
- Politika
- 1945- 756
- 1989- 250
- Putopisi 758, 759
JApan - Socijalna istorija - 1800-1990 324
Japan
- Socijane prilike - 21v 619
- Spoljna politika
- Istočna Azija 1188
- 1989- 314
- 20v 629, 961
- U fotografijama 591, 1305
- Unutrašnja politika - Diskusije 195
- Vojna politika 1035
- Životna sredina - 21v 619
Japanci - SAD - Biografije 985
Japanska književnost 635
- Istorija 624
Japanska poezija - Haiku 984
Japanska pripovetka - 20v 634
Japanska umetnost
- Srednji vek 856
- Stari vek 856
Japanske bašte 1087
Japanski književnici - 20v 634
Japonska 143
Javna administracija - Odlučivanje - Evropa
451
Javna uprava
- Menadžment 702
- Obrada podataka 341
Javne biblioteke vidi Narodne biblioteke
Javne finansije - Ekonomsko pravo - Evropa
1239
Javne ličnosti - Žrtve kriminala - Psihološki
aspekt - Zbornici 1115
Javno mnjenje - Slovenija 1021
Jeanneret, Charles-Edouard vidi Le
Corbusier
Jefferson, Thomas 247
Јејтс, Виљем Батлер vidi Yeats, William
Butler
Jerusalim - Međunarodni položaj 551
Jeti 213
Jevreji
- Etnički identitet - Izrael - Zbornici 575
- Istorija 1197
- Kulturna istorija 97
- Prag - 16-17v - Katalozi izložbi 893
- Nacionalni identitet - Palestina 551
- Radnička klasa - Kulturni identitet Rusija - 1905-1907 1073
- Žilina - Slovačka 408
Jevrejska književnost
- Jugoistočna Evropa 97
- Zbornici 575
Jevrejski misticizam - Češka - 16-17v Katalozi
izložbi 893
Jezici
- Nastavne metode i postupci - Zbornici
1224
- Ugroženost 55
Jezička politika - Zbornici 995
Jezička prava - Zbornici 995
Jezik
- Nastava - Metodika - Zbornici 1224
- Zbornici 831
Joyce, James - Slikovna građa 767
Judah Loew ben Bezalel - Katalozi izložbi
893
Judaizam 1197
Jugoistočna Evropa - Političke prilike Zbornici 556
Jugoslavija - Putopisi 1300
Južna Indija - Kulturna istorija - Srednji vek
1246
Južnoslovenski rukopisi - 10-17v 1317
Кабаков, Иля Иосифович vidi Kabakov,
Ilja Iosifovič
Kabakov, Ilya vidi Kabakov, Ilja Iosifovič
Kabakov, Ilja Iosifovič 655
Kabakov, Ilja Josifovič vidi Kabakov, Ilja
Iosifovič
Kabuki 1204
Kahlo, Frida - Albumi 1320
Kaligrafija - Kina - Albumi 194
Кало, Фрида vidi Kahlo, Frida
Kanalizacija - Tropska oblast 568
Kandijski rat - 1646-1662 660
Кант, Имануел vidi Kant, Immanuel
Kant, Immanuel 665
kapitalizem 309
Каравађо, Микеланђело Меризи да vidi
Caravaggio, Michelangelo Merisi da
Karavađo, Mikelanđelo vidi Caravaggio,
Michelangelo Merisi da
Karavađo vidi Caravaggio, Michelangelo
Merisi da
Karbahal, Enrike vidi Sebastián
Karcinom dojke - Atlasi 1150
Katalogizacija 424, 1137
- Elektronski izvori 975
Katedrala Notr-Dam u Parizu - Albumi 176
Katedrale - Izgradnja - Istorija 555
Katolička crkva
- Misije - Meksiko - 16v 689
- Nemačka - 18v 951
Kažnjiva dela 617
Keats, John - Prepiska 632
Keltsko hrišćanstvo 231
Kierkegaard, Søren 665, 722, 1287
Kierkegaard, Sören vidi Kierkegaard, Søren
Кијосава, Кијоши vidi Kiyosawa, Kiyoshi
Kina
- Istorija - 1912- - Izvori 696
- Populaciona politika 192
- Spoljna politika - 1976- - Zbornici 845
Kineska književnost - Pripovetke - 20v 373
Kirkegor, Seren vidi Kierkegaard, Søren
Китс, Џон vidi Keats, John
Kiyosawa, Kiyoshi - Dnevnici 645
Кјеркегор, Серен vidi Kierkegaard, Søren
Kjoto - U fotografijama 182
Клаист, Хајнрих фон vidi Kleist, Heinrich
von
Klasifikacija 1137
Kleist, Heinrich von - Drame 22
Klimatske promene
- Arktik - Zbornici 204
- Ekonomski aspekt - Zbornici 335
- Politika - Međunarodna saradnja Zbornici
335
Klimatske promjene 647
Kloniranje - Etički aspekt 487
Kniževnost - Poslovna istorija - SAD 1330
Knjige
- Ilustracije - Velika Britanija - 19v 1094
- Konzervacija - Restauracija 339
Književna kritika 332, 476
Književni stil 1308
Književnici
- Rumunija - Biografski leksikoni 348, 349
- Srednji vek - Srbija 739
Književno delo - Imagologija - Zbornici 388
Književnost
- Nadrealizam 59
- Zbornici 831
knjižničarstvo 715
Kockanje
- Adolescenti - Zbornici 432
- Psihološki aspekt - Zbornici 432
- Socijalni aspekt - Zbornici 432
kodeks samuraja vidi Bušido
Kognicija 1322
- Veštačka inteligencija - Zbornici 206
Kognitivni procesi - Statistički modeli 1286
Kointegracija 612
Kombinatorna optimizacija 473
Komparativna gramatika - Makedonski jezik
- Poljski jezik 1202
Kompjuterska lingvistika - Zbornici 212
Kompjuterski zločini - Istraživanja - Dokazi
847
Komunikacija u politici 435
Komunikacije
- Društveni aspekt - Zbornici 1140
- Radnici 813
- Sindikati 813
Komunikacije u nauci - Informacione
tehnologija 1040
Komunizam - SSSR 707
Konačni automati 550
Konkurencija - Intelektualni resursi Međunarodna ekonomija - Zbornici 662
Konstantinović, Zoran - Intervjui 1067
Kontrola naoružanja 963
Kopar - Arhitektonski spomenici Restauracija 1230
Koptska crkva - Istorija - Leksikoni 425
Koronavirusi - Genetička analiza 232
Korporacije
- Društvena odgovornost 70
- Japan - Zbornici 595
Korporativna odgovornost - Međunarodno
pravo Zbornici 572
Korporativno upravljanje 77
Korupcija - Lokalna samouprava 393, 1242
Kosmički letovi - Neuropsihologija 844
Kosmičko zračenje 321
Kosmologija - Zbornici 561
Kosmonauti - Neurofiziologija 844
Kreativno pisanje 710
- Univerziteska nastava 237
- Visoko obrazovanje 1133
Kriminal 617
- Kazne 258
- Kockanje - Zbornici 238
- Prevencija 692
Kriminologija
- Istorija - Svet - Zbornici 239
- Svet 960
- Teorija 617
Kritička teorija društva 1313
Krivični postupak - Ljudska prava - Evropa
1210
Krivično pravo
- Kriminalci - Rehabilitacija 1002
- Nauka - SAD 641
- Politika - Terorizam - Svet 456
Ksenofobija - U svetu - Zbornici 678
Kuba - Kulturna istorija 726
Kubanska književnost - Kineski uticaji 726
Kuči (pleme) - Istorija - 1855-1856 910
Kuga - Evropa - Srednji vek - Zbornici 913
Kultovi - Antičko doba - Zbornici 1316
Kultura
- Antropološki aspekt - 21v 870
- Ljudska svest 307
- Makedonija - Zbornici 972
- Menadžment - Zbornici 244
- Razvoj 307
Kulturna antropologija 387, 511
- Zbornici 360
Kulturna dobra - Zaštita - Zbornici 980, 981
Kulturna istorija
- Mostar - 1833-1918 135
- Srbi - u Trstu 243
Kulturne veze - Rumunija - Nemačka - 19501972 1299
Kulturne vrednosti - Zbornici 290
Kurikulumi 848
- Evaluacija 292
- Evropska unija 389
- Planiranje 292
- Priručnici 404
Kvantna fizika 165
Kvantna teorija 1182
Lajšmanijaza - Hemoterapija 316
Латини, Брунето vidi Lattini, Bruneto
Latinoamerikanci - Etnički identitet - SAD
269
Latinska Amerika - Politička istorija
- Komparativni pristup 1053
- 20v 27
- Političke prilike - Zbornici 609
Latinska književost - Poezija - Politički
apsekt
- Zbornici 46
Latinski jezik - Sintaksa 291
Lattini, Bruneto 177
Laudan, Larry 1153
Laurent - Prevođenje 517
Le Corbusier 111
Lekari - Partnerska društva - Pravni aspekt Nemačka 611
Lekovi - Bioekvivalencija 849
Lepo - Indijska umetnost 275
Liberalizam 716
Либескин, Данијел vidi Libeskind, Daniel
Libeskind, Daniel 655
Lične komunikacijske usluge 1312
Ličnost - Zavisnost 304
Liderstvo
- Filozofija - Zbornici 1176
- Savremena organizacija 1259
Liebermann, Max 159
Liga naroda vidi Društvo naroda
Likovna umetnost
- Istočna Evropa - 1981-1990 180
- Istorija - Kolumbija - Albumi 1245
Limbourg, Herman de - Zbornici 719
Limbourg, Jean de - Zbornici 719
Limbourg, Pol de - Zbornici 719
Lingvistika - Zbornici 464
Litofanije - Keramika 181
Lizbonska pogodba 125
Loos, Adolf - Arhitektonski projekti - Češka
9
Лоренцети, Амброђио vidi Lorenzetti,
Ambrogio
Lorenzetti, Ambrogio 177
Ljubibratić, Savatije - Biografije 659
Ljubibratić, Stefan - Biografije 659
Ljubiša, Stefan Mitrov - Morfologija Fonetika
- Sintaksa 1168
Ljubljana
- Održivi razvoj 921
- Urbani razvoj 921
Ljudska prava
- Internet pretraživači - Specijalne
biblioteke - Zbornici 1130
- Zbornici 947
Ljudsko telo - Simbolički aspekt 275
Machiavelli, Niccolò 30
Madžunkov, Mitko 732
Mađarska akademija nauka - Zgrade Arhitektura
- Zbornici 356
Magistarski radovi - Mentorstvo - Priručnici
710
Magnetni motori 684
Maharal vidi Judah Loew ben Bezalel
Maje
- Mitologija 509
- Religija - Gvatemala 509
Makedonci - Nacionalni identitet - 19-20v
997
Makedonija - Ustavno uredjenje - Razvoj Zbornici 370
Makedonska akademija na naukite i
umetnostite Izdanja - 1998-2007 - Bibliografije 734
Makedonska akademija nauka i umetnosti
vidi
Makedonskata akademija na naukite i
umetnostite
Makedonska emigracija - Bugarska - 19441950 Istorijska građa 623
Makedonskata akademija na naukite i
umetnostite
- Bibliografije 735
- Pristupna predavanja 735
Makedonski jezik - Enklitike 801
Макијавели, Николо vidi Machiavelli,
Niccolò
Makroekonomija - Udžbenici 114
Maksilofacijalna regija - Inflamatorni
procesi Terapija 1243
Маларме, Стефан vidi Mallarmé, Stéphane
Mallarmé, Stéphane 760
Malraux, André 912
Малро, Андре vidi Malraux, André
management 309
Manastir Kalenić - Zbornici 745
Mapiranje gena - Statističke metode 1076
Markes, Gabrijel Garsija vidi García
Márquez, Gabriel
Marketing - Ribarstvo 104
Markovljevi procesi 399
Márquez, Gabriel García vidi García
Márquez,
Gabriel
Martini, Simone 177
Мартини, Симоне vidi Martini, Simone
mas mediji vidi Masovni mediji
Masovne komunikacije - Radnici 813
Masovni mediji 1292
- Društveni aspekt - Zbornici 1140
- Manipulacija - Sociološki aspekt 122
- Politički aspekt - Japan - Zbornici 768
- Socijalni konflikti - Prevencija 288
mass madia vidi Masovni mediji
mass media vidi Masovni mediji
mas-mediji vidi Masovni mediji
Matematička lingvistika 550
Matematička optimizacija - Zbornici 816
Matematička statistika 661
- Obrada podataka 1121
Matematički modeli - DEA 228
Matematika - Zbornici 220
Матис, Анри vidi Matisse, Henri
Matisse, Henri 1113
Matsukata (porodica) 985
Matsukata, Masayoshi - Biografije 985
Mavarska kultura - Španija 418
Medicinska antropologija 770
Medicinska etika 147
Međudržavna adopcija - Zbornici 245
Međukulturna komunikacija 483
- Istorija 99
- Masovni mediji - Zbornici 457
Međunadodni odnosi - Zbornici 504
Međunarodna bezbednost 436, 1025
- Razoružanje 1249
Međunarodna ekonomija - Udžbenici 676
međunarodna politika vidi Međunarodni
odnosi
Međunarodna saradnja 468
Međunarodne finansije - Istorija 185
Međunarodni ekonomski odnosi 265
- Japan 345
Međunarodni odnosi 224, 497, 794, 1025
- Makedonija - Rusija - 1878-1914 Zbornici
736
- Politika 1038
- Rusija - Balkanske države - 1878-1914 Zbornici 736
- SAD 63
- Zbornici 613
- 19-20v 217
- 1989- 377
Međunarodni pravni poredak - Zbornici 423
Međunarodni trgovinski ugovori 402
Međunarodno humanitarno pravo - Zbornici
789
Međunarodno krivično pravo - Udžbenici
909
Međunarodno poslovanje - Menadžment
446
- Zbornici 1288
Međunarodno pravo
- Autorska prava 992
- Ratni zločin - Komandna odgovornost
785
- Udžbenici 602
Međunarodno pravosuđe 1010
Međunarodno privatno pravo 1265
Međunarodno sudstvo - Međunarodna
arbitraža Srbija - Zbornici 325
Međunarodno uporedno pravo 1154
Mehanika loma 1289
Meiji - Biografije 633
Meksička književnost - 20v
- Politički eseji 139
- Zbornici 1036
Meksičko-američka granica - 20-21v 433
Meksiko
- Arheološka nalazišta 7
- Istorija
- Zbornici 787
- 1910-1946 866
- 20v 155
- Kulturna istorija 485
- 20v - Zbornici 333
- Putopisi 208
- Rat za nezavisnost - 1810-1821 523
menadžment 309
Menadžment
- Biznis - Zbornici 21
- Japan - 21 v. 1
- Preduzetništvo - Organizacija 903
- Uspeh preduzeća 198
Menadžment totalnog kvaliteta 1071
Menadžment znanja 467, 652
Mentalno zdravlje - Religioznost 121
Mere - Težine - Izveštaji 221
Metafizika 841
Metali - Umetnička obrada - Meksiko Albumi
915
Metametodologija - Polemologija 1153
Metodika nastave - Priručnici 404
Metrologija 160
- Izveštaji 221
Migracije
- Balkan - 1990- - Zbornici 214
- Religijski aspekt 498
Mikroekonomija 395, 916
Mikroelektronika - Zbornici 570
Militarizam - SAD 63
Misirkov, Krste Petkov - Politika 800
Misterijski kultovi - Stara Grčka 1231
Misticizam 535
- Hrišćanstvo - Rumunija - 1920-1947 203
- Stara Grčka 1231
Mladi - Sociološki aspekt 879
Моцарт, Волфганг Амадеус vidi Mozart,
Wolfgang Amadeus
Moderna arhitektura - Projekti - 21v 179
Modernizacija 755
Modernizam - Bliski Istok - 20v 809
Moduli 64
Moral 121
Mostar - Lokalna uprava - 1833-1918 135
Motivacija za rad - Psihološki aspekt Doktorske disertacije 806
Mozart, Wolfgang Amadeus - Opere 553,
1283
mRNK 698
Multidimenzionalno skaliranje 127
Muslimanke - Rodna prava - Nemačka 810
Muzeji - Menadžment - Socijalni aspekt Francuska - 20v 283
Muzeologija - Bosna i Hercegovina Zbornici
773
Muzičari - Društvena uloga - Firenca - 1316v
763
Muzička analiza 1322
- Priručnici 382
Muzička kritika 1159
Muzička kultura - Crna Gora - 13-18v 966
Muzička percepcija 1322
Muzička teorija - Tonske lestvice 150
Muzička terapija 878
Muzički rukopisi - Antička Grčka 946
Muzičko obrazovanje 1163
Muzika
- Antička Grčka 946
- Asteci 1199
- Inke 1199
- Istorija
- Firenca - 13-16v 763
- Francuska - 19v 343
- Italija - 18v 150
- Rusija 1159
- 6-16v 1158
- Konceptualna umetnost 683
- Motivi - Arkadija - Italija - 16v 443
- Pevanje - Sociokulturni aspekt - Istorija Latinska Amerika 1199
- Psihološki aspekt 878
- Renesansa - Izvođenje - Teorijski aspekt Zbornici 904
- Socijalni aspekt 763
- Softver 1163
Nacionalizam
- Islamske države - 20v 162
- Japan 756
- Rumunija - 1920-1947 203
Nacionalna bezbednost
- Japan 625, 1035
- SAD 747
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne
i Hercegovine - Posebne zbirke 113
Nacionalna sigurnost 843
Nacionalni identitet - Demografski procesi Ruska Federacija - Zbornici 1270
Nacionalsocijalizam - Tehnički napredak
908
Nadgrobni spomenici - Engleska - Srednji
vek
1043
Nagasaki - Bombardovanje 1945 - U
sećanjima 57
Nakit - Meksiko - Albumi 915
Namirnice - Mikotoksini 1294
Naracija - Slušaoci - Reakcije 1047
Narcisoidnost 538
Narkomanija - Adolescenti 18
Narodna arhitektura
- Japan 583, 584
- Unutrašnje uređenje - Japan 1222
Narodna muzika
- SAD - 20v 210
- Velika Britanija - 20v 210
Narodne biblioteke - Razvoj 757
Nasilje
- Engleska - 19v 1297
- Zbornici 319
Nasledno pravo - Crna Gora 331
Nastasijević, Momčilo - Poezija 470
Nastava - Grupni rad 492
- Priručnici 596
- Nastavni materijali 848
- Veličina razreda 492
National Endowment for the Arts - 19652008
826
NATO 1025
Naučnici - Naučni radovi 874
Naučnoistraživački rad - Finansiranje Japan 211
Nauka
- Društveni aspekt - Japan 727
- Društveno-istorijski aspekt
- Evropa - Zbornici 1060
- SAD - Zbornici 1060
- Etički aspekt 1078
- Filozofija - Istorijski razvoj - Evropa
1171
- Istorija - Zbornici 295
- Komunikacioni modeli 1040
- Makedonija - Zbornici 972
- Menadžment - Japan 1218
- Metodologija - Zbornici 561
- Religija 72
- Teorijski aspekt - Zbornici 295
Navigacija - Veštački sateliti 484
Nehomogeni materijali 1289
Nelinearna analiza - Teorija - Metode Aplikacije - Zbornici 569
Nelinearne teorije 544
Nemačka 309
- Istoriografija - Zbornici 440
- Kulturna istorija 386
- Zbornici 440
- 20v - Zbornici 1207
- Oružane snage - 19-21v 410
- Socijalna istorija - 18v 951
Nemačka književnost 263
- Istorija 673
Neoplatonizam - Sveta mesta 507
Nesvesno - Psihološki aspekt 417
Nezakonito bogaćenje 463
Ниче, Фридрих vidi Nietzsche, Friedrich
Wilhelm
Nietzsche, Friedrich Wilhelm - "Zur
Genealogie der Moral" 588
Nikšićki govori - Rečnici 330
Noeck, Detlef M. - Privatne zbirke Izložbeni katalozi 1256
Noica, Constantin - Zbornici 1135
Novakov-Džongar, Đorđi 1200
Новаков-Џонгар, Ѓорѓи vidi NovakovDžongar, Đorđi
Novinarstvo 288
Novogrčki jezik - Zbornici 864
Nuklearno naoružanje 963
- Politička istorija 977
Његош, Петровић Петар vidi Petrović
Njegoš,
Petar
Nju Orleans - Uragan Katarina - Fotografije
1247
Običajno pravo - Crna Gora 675
Obligaciono pravo - Naknada štete Udžbenici 107
Obrazovanje
- Evropska unija 389
- Filozofski aspekt 598
- Zbornici 272
- Grupni rad - Priručnici 596
- Jezik - Zbornici 995
- Komunikacije 669
- Nove tehnologije 669
- Politički aspekt 881
- Standardi 827
Obrazovanje odraslih
- Jugoistočna Evropa - Zbornici 362
- Obrazovna politika - Zbornici 11
- Radionice 149
Obrazovna politika - Slovačka - Zbornici
1206
Održivi razvoj
- Arktik - Zbornici 204
- Zbornici 413
Odštete
- Povrede - Ekonomske fondacije Zbornici
334
- Smrtni slučajevi - Ekonomske fondacije Zbornici 334
Oficiri - Obrazovanje - SAD - Zbornici 1161
Okeanija - Odnosi - Evropa 338
O'Neill, Eugene 119
О'Нил, Јуџин vidi O'Neill, Eugene
Ontologija 322
Opera
- Motivi - Rimski uticaji - 17-18v 639
- Venecija - 1660-1760 - Hronologija 1063
- 17-18v 639
Opere - Italija - 19v 889
Opšta lingvistika 746
Opšta teorija relativiteta 1182
Opšte finansije - Japan 28
Opšti imovinski zakon za Knjaževinu Crnu
Goru - Zbornici 832
organizacija 143
Organizacija Ujedinjenih Nacija vidi
Organization of the United Nations
Organizacija ujedinjenih nacija. Savet
bezbednosti vidi Unated Nation. Security
council Organization of the United
Nations 1249
Orkestar - Istorija - 1650-1815 1111
Orkestarska muzika - Istorija - 1650-1815
1111
Oružane snage - Nabavka - SAD 1103
Oružje za masovno uništenje - 20v 461
Otomanska arhitektura - Grčka 873
OUN 1249
OUN vidi OUN
OUN vidi Ujedinjene nacije
Palate - Restauracija - Kopar 1230
Paleoantropologija 1160
Palestinci - Arapi - Etnički identitet - Izrael
- Zbornici 575
Parcijalne diferencijalne jednačine 1198
Parco del Ticino (Italija) - Zbornici 882
Pariz - Etnički odnosi 543
Partenon - Skulpture - Zbornici 890
Паунд, Езра vidi Pound, Ezra
Paz, Octavio 1070
Паз, Октавио vidi Paz, Octavio
Pažnja - Psihološki aspekt 157
Pedagogija
- Istorija - Crna Gora 276
- Zbornici 830
Peloponeski rat 431-404 pne - Zbornici 44
Penologija 692
- Izvršavanje kazni - Zbornici 201
Performans 683
Periodika
- Italija - 20v - Zbornici 403
- Ruska emigracija - 1918-1945 1234
Petrović Njegoš, Danilo - Vojne intervencije
- 1855-1856 910
Petrović Njegoš, Nikola - Morfologija Fonetika
- Sintaksa 840
Petrović Njegoš, Petar - "Gorski vijenac" Frazeologija 896
Pevanje - Tehnika 531
Picasso, Pablo - Izložbeni katalozi 478
Пикасо, Пабло vidi Picasso, Pablo
Pisanje
- Informaciona tehnologija 75
- Materijali - Istorija 75
Pivljanin, Bajo - Bibliografije 200
Pivljanin, Bajo - Zbornici 67
Pivljanin-Nikolić, Bajo vidi Pivljanin, Bajo
Плат, Силвија vidi Plath, Sylvia
Plath, Sylvia - Zbornici 174
Pljevlja - Istorija - Zbornici 577
Podrška odlučivanju - Peformanse - Merenja
228
Pogrebni običaji vidi Posmrtni običaji
pogrebni običaji vidi Posmrtni običaji
political economy 309
Politička antropologija 1081
politička ekonomija 309
Politička ekonomija
- Analize 817
- Ekonomski razvoj 1033
- Japan 897
Politička kultura - Japan 250
Politička participacija - Zbornici 26
Politička prava - Zbornici 26
Politička sociologija - Rusija - Zbornici 929
Političke institucije - Demokratija - Zbornici
988
Političke nauke 702
- Zbornici 830
Politički govor - SAD 891
Politički konzumerizam 790
Politički poredak - Pravda - Filozofski aspekt
- Zbornici 1045
Politika - Zbornici 1181
Polnost - Sociološki aspekt 369
Poljska - Religija - Zbornici 955
Poljska književnost - 20v - Eseji 750
Poljska poezija - Eseji 914
Pomorstvo - Enciklopedije 930, 931, 932,
933, 934, 935, 936, 937
Pomračenja sunca 720
Pomurje - Geografija - Zbornici 938
Ponašanje potrošača
- Domaći proizvodi - Jugoistočna Evropa
580
- Etnocentrizam - Jugoistočna Evropa 580
- Strani proizvodi - Jugoistočna Evropa
580
Pope, Alexander 1114
Popularna kultura - Japan - 1920-1940 1079
Poreklo života 920
Porodica - Briga o deci - Zbornici 253
Portreti
- Identitet - Psihološki aspekt 6
- Rimska umetnost 616
Poslovni jezik - Japan - Velika Britanija Rečnici 1143
Posmrtni običaji
- Sociokulturni aspekt - Engleska - Srednji
vek 1043
- Zbornici 999
Posmrtni obredi 999
Postkolonijalizam - Politička teorija Zbornici 940
Postmoderna 19
Postmodernizam 180
Posttraumatski stres - Kulturološki aspekt Zbornici 359
Pound, Ezra 526
Pound, Ezra - Uticaji - Izložbeni katalozi
1012
Поуп, Александер vidi Pope, Alexander
Poznate ličnosti
- Rumunija - Biografije - Enciklopedije
347,
350, 351
- Žrtve kriminala - Psihološki aspekt Zbornici 1115
Pozorište
- Japan 635, 1179, 1204
- Orijentalna kultura - Uticaji - Velika
Britanija - 19v 1325
- Venecija - 1660-1760 - Hronologija 1063
Museo Nacional del Prado - Izložbeni
katalozi
1221
Nacionalni muzej Prado vidi Museo
Nacional del
Prado
Prag - Kulturna istorija - 16-17v - Katalozi
izložbi 893
Pravna istorija
- Codex Gregorianus 1109
- Nemačka 271
Pravni status - Mentalno nesposobni - SAD
1088
pravo 125
Pravo
- Etnički pluralitet 695
- Filozofija - Zbornici 867
- Metodologija 442
- Usaglašavanje - Makedonija - Evropska
unija
- Zbornici 784
Pravoslavna teologija 1318
pravoslavno bogoslovlje vidi Pravoslavna
teologija
Praznici - Sociokulturni aspekt - Meksiko
690
Predsednici - Politička retorika - SAD 718
Preduzeća
- Ekonomika vidi Ekonomika preduzeća
- Poslovne strategije 513
Preduzetništvo - SAD 60
Pregovaranje - Politički aspekt 435
Prehrambena industrija 1235
Prestupnici - Mentalni poremaćaji 1254
Prevencija kriminaliteta 1227, 1228
Primenjena antropologija 387
Primitivna umetnost - Sociokulturni aspekt
693
Prirodni resursi - Zbornici 413
Privredna situacija
- Japan - 1990-2000 1277
- Recesija - Siva ekonomija - Bosna i
Hercegovina 1196
Privredni sistem - Japan 604
Programski jezik "PowerShell" 1059
Programski jezik "R" 1121
Projektivna geometrija 1170
Projektni menadžment - Računarstvo 134
Promenljive zvezde 902
Propaganda 122
Prostor - Filozofski aspekt - Zbornici 40
Protestantizam 753
Proza 263
Prvi svetski rat 1914-1918
- Teritorijalno pitanje - Mađarska 546
- U književnosti 964
Psihičke traume
- Deca 1262
- Zbornici 1209
Psihoanaliza 166
- Kultura - Zbornici 1209
- Umetnost 296
Psihologija - Zbornici 830
Psihoterapeuti - Partnerska društva - Pravni
aspekt - Nemačka 611
Psihoterapija 166, 667
- Deca 1262
Putin, Vladimir Vladimirovič 771
Putin, Vladimir Vladimirovič - Biografije
772
Putopisi 1075
Rabin Loev vidi Judah Loew ben Bezalel
Рачунари - Заштита - Зборници 744
Računarska grafika 479
Računarska lingvistika vidi Kompjuterska
lingvistika
Računarske mreže 522
- Evaluacija 267
- Sigurnost 1189
- Socijalni aspekt 547
rad sa zatvorenicima vidi Zatvorenici
Radno pravo
- Globalizacija - Zbornici 1100
- Ljudska prava - Zbornici 1100
- Međunarodni ugovori - Zbornici 1100
- Srbija 608
Рајман, Роберт vidi Ryman, Robert
Rakete - Proizvodnja - Istorija Peenemünde -
20v 908
Rakete V-2 - Istorija 908
Ramsey, Frank Plumpton - Zbornici 968
Raramuri vidi Tarahumara Indijanci
Raseljena lica - Pravni položaj 458
Rasni odnosi - Politički aspekt - SAD 541
- Zbornici 965
- SAD - 20v 626
Rat - Etički aspekt
- SAD 1258
- Zbornici 613, 949
- Sociokulturni aspekt 1237
- Sociološki aspekt 251
Rat u Jugoslaviji 586
Ratna šteta - Zbornici 502
Ratni zločini 586
- Jugoslavija - 1991-1995 - Sudsko
procesuiranje 586
- Međunarodno krivično pravo - Japan
796
Ratovi
- Kulturna svojina - Međunarodno pravo
1194
- Međunarodno pravo - Prava naroda 835
- Pravo 615
Razoružanje - Svet 301
Razredna nastava - Priručnici 191
Razvojna psihologija 622
Realnost - Filozofski aspekt 322
Редоне, Мари vidi Redonnet, Marie
Redonnet, Marie 241
Reformacija - Evropa - 16-18v 753
Regionalni razvoj - Globalizacija - Zbornici
982
Regresiona analiza 102
Religija
- Antičko doba - Zbornici 1316
- Japan - 1600-1868 96
- Politika 454
- Psihološki aspekt 416
Reparacije - Zbornici 502
Retorika - Politički aspekt 435, 891
Rezbarstvo vidi Drvorez
Richter, Gerhard 655
Рихтер, Герхард vidi Richter, Gerhard
Rijeka - Istorija - 1918-1924 - Zbornici 396
Rilke, Rainer Maria - Uticaji 1039
Рилке, Рајнер Марија vidi Rilke, Rainer
Maria
Rimanove mnogostrukosti 262
Rimska država
- Istorija 197
- Vojna istorija 1104
Rimska umetnost - Motivi
- Porodica 616
- Rat - Zbornici 986
Rimska vojska - Istorija 1104
Rimski mozaici
- Konzervacija - Tunis 1126
- Motivi - Tunis 1126
Rimsko carstvo vidi Rimska država
Roboti - Japan 540
Robustna optimizacija - Zbornici 1003
Rodna ravnopravnost - Hrestomatije 439
Rodne studije - Hrestomatije 439
Rodni identitet
- Hrestomatije 439
- Sociološki aspekt 369
Rok muzika - Teorijski aspekt 287
Ropstvo - Rimska država - Dokumenti 1108
ropstvo
- Rimsko carstvo vidi Ropstvo
- Stari Rim vidi Ropstvo
Росийская академия наук vidi Rossijskaja
akademija nauk. Institut russkoj literatury
(Puškinskij dom)
Российская академия наук.
Фундаментальная
библиотека общественных наук vidi
Rossijskaja akademija nauk.
Fundamental'naja biblioteka
obšćestvennyh
nauk
Российская академия наук. Институт
научной информации по
общественным наукам vidi Rossijskaja
akademija nauk. Institut naučnoî
informacii po obšćestvennym naukam
Rossijskaja akademija nauk.
Fundamental'naja biblioteka
obšćestvennyh nauk - 1936-1969 Zbornici 289
Rossijskaja akademija nauk. Institut
naučnoî
informacii po obšćestvennym naukam 1969-2009 - Zbornici 289
Rossijskaja akademija nauk. Institut russkoj
literatury (Puškinskij dom) - Zbornici
1213, 1214
Rudolf Habzburški vidi Rudolf
Rudolf - Zbornici 1017
Ruđić, Savatije vidi Ljubibratić, Savatije
Rukopisi
- Iluminacije - Holandija - 14-15v Zbornici
719
- Rečnici, terminološki vidi Rukopisi
- Terminologija - Engleski rečnici 81
- Terminološki rečnici 81
Rukopisne knjige - Rusija - 11-16v 708
Rumunija - Istorija - 14-16v 376
Rumunska književnost - Simbolizam Rečnici 1024
Rumunski jezik - Simbolizam - Rečnici 1024
Rusi
- Etnički identitet 990
- Nacionalni identitet 990
Rusija
- Etnički odnosi - Politički aspekt 1212
- Istorija 69, 490, 741
- Zbornici 576, 782
- Istorijska geografija - Atlasi 452
- Istoriografija - Zbornici 576
- Kulturna istorija
- Godišnjaci 885
- Zbornici 782
- Nacionalizam - Istorija 990
- Politički život - Kulturološki aspekt 587
Ruska akademija nauka vidi Rossijskaja
akademija
nauk. Institut russkoj literatury
(Puškinskij dom)
Ruska Federacija - Političke prilike 772
- 1991- 771
Ruska filozofija - 19v 36
Ruska inteligencija - 19v 578
Ruska književnost
- Eksresionizam 1169
- Politika - 20v 411
- Sibir - Zbornici 651
- "Srebrni vek" 926
- Tekstologija
- Zbornici 1165
- 20v - Zbornici 1166
- Žanrovi - Teorija - 1860-1920 926
Ruska književnost, stara vidi Stara ruska
književnost
Ruska naučna emigracija - Kulturna istorija
- Evropa - 20v 344
Ruska periodika - Evropa - 20v 344
Ruska poezija
- Drugi svetski rat 1939-1945 - Antologije
1105
- 19v 459
Ruska proza
- Poetika - 1860-1920 926
- 20-21v 1216
Ruska revolucija - 1917 - Zbornici 1215
Ruska revolucija 1905-1907 - Jevreji 1073
Ruski autori - 20v - Biografije 278
Ruski jezik
- Frazeologija 811
- Idiomi 811
- Leksikografija - Istorija 120
- Slovenska mitologija - 19v 1203
Ruski književnici - 20v - Biografije 411
Ruski rukopisi - 10-17v 1317
Ryman, Robert 549
SAD
- međunarodna politika - Japan vidi SAD
- Međunarodni odnosi
- Japan - Zbornici 1232, 1233
- Latinska Amerika 236
- Mornarica - 20v 73
- Odnosi - Meksiko 433
- Politička istorija
- Zbornici 965
- 1776- 268
- Političke prilike - 1789-1815 247
- Rasni odnosi 95
- Spoljna politika 518
- Etički aspekt 618
- 2001- 25, 63
- Štampa - 19v 1298
- Terorizam - 2001- 923
- Vojna politika 63, 1258
Сахаров, Софроний Семенович vidi
Saharov,
Sofronij Semjonovič
Saharov, Sofronij Semjonovič 1318
Сахаров, Софроније Семјонович vidi
Saharov,
Sofronij Semjonovič
Sakamoto, Ryoma 590
Samuraji 854
Sankt Peterburg - Ruska revolucija 1917 776
Сантајана, Џорџ vidi Santayana, George
Santayana, George 536
Sarajevo - Pozorišni život - U uspomenama
1162
Сартр, Жан-Пол vidi Sartre, Jean-Paul
Sartre, Jean-Paul 600
Savatije vidi Ljubibratić, Savatije
Savremena književnost - Mit - Zbornici 925
Savremena umetnost
- Estetika 642
- Fotografija - Mit - Zbornici 925
- Instalacije 969
- Kritičke teorije - Evropa 971
- Land art - Norveška - 1990-1999 - Albumi
599
- Motivi - Evropa 971
- Performans 642
- Politički aspekt - Zbornici 46
- Publika - Kulturni uticaji - SAD - Zbornici
353
- Skulptura - Meksiko 754
- Socijalni aspekt - Francuska 283
- Vajarstvo - Norveška - 1990-1999 Albumi
599
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von
665
school activities - discussion 148
Sebald, Winfried Georg 1039
Sebastián - Biografije 754
Sebastijan vidi Sebastián
securities 309
Sećanje - Psihološki aspekt - Zbornici 1250
Seksualna diskriminacija - Zakonska
regulativa Evropska unija 1280
Селин, Луј-Фердинанд vidi Céline,
Louis-Ferdinand
Semestri 64
seminarji 715
Severnoamerički Indijanci 95
Shakespeare, William - Drame 183
Shakespeare, William - Jezik 638
Shakespeare, William - Versifikacija 638
Shostakovich, Dmitrii Dmitrievich vidi
Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič
Sibir - Kulturna istorija - Zbornici 651
Signoret, Simone - Biografije 512
Simbolički interakcionizam - Socijalna
psihologija 1037
Simfonije
- Francuska - 19-20v 151
- Rusija - 19-20v 151
- Velika Britanija - 19-20v 151
Сињоре, Симон vidi Signoret, Simone
Siromašni - Politička participacija - Zemlje u
razvoju - Zbornici 942
Siromaštvo - Pomoć 242
Sistem društvene zaštite - Ekonomski razvoj
Japan 1055
Sistemi za navigaciju 484
Sistemsko programiranje 1059
Sjegrenov sindrom 824
Skandinavsko slikarstvo - Pejzaž - 1840-1910
799
Скендербег vidi Skënderbeu
Skënderbeu 1052
Skulptura
- Javni prostor - Norveška - 1990-1999 Albumi 599
- SAD - 1850-1950 482
Skulpturlandskap Nordland - 1990-1999 Albumi
599
Slavenofili - Ekonomske teorije 36
Sličnost - Analiza 127
Slika tela - Popularna kultura - 20v 1292
Slikarstvo
- Motivi - Svakodnevni život - Velika
Britanija - 19v - Albumi 1102
- Portreti - Holandija - 17v 6
Sloboda - Filozofski aspekt 665
Slovačka
- Istorija - 1918-1938 546
- Narodna kultura - Zbornici 1089
- Politika - 1989- 394
- Sakralna arhitektura 924
- Spomenici kulture - U fotografijama 603
Slovački književnici - Biografije 740
Slovenci - Nacionalni identitet - Zbornici
928
Slovenija
- Društvene promene - Zbornici 928
- Geografija - Zbornici 1090
- Kulturna istorija - 16v - Zbornici 979
- Političke prilike - Zbornici 928
- Reformacija - 16v - Zbornici 979
Slovenska književnost - Jevreji 97
Slovenski jezici - Etimološki rečnici 361
slovenski jezici - rečnici, etimološki vidi
Slovenski jezici
Složenost izračunavanja 851
smanjenje kriminala vidi Kriminal
Smrt - Obredi - Antropološki aspekt Zbornici
999
Smrtna kazna - SAD 503
Snabdevanje vodom - Kontrola kvaliteta Tropska
oblast 568
Socijaldemokratija 869
Socijalizacija 121
Socijalizam - Latinska Amerika - 20v 27
Socijalna antropologija
- Filozofski aspekt 80
- Metodologija 694
Socijalna ekologija 737
Socijalna evolucija - Filozofski aspekt 706
Socijalna istorija 677
Socijalna politika - Porodica - Antropološki
aspekt - Japan - Zbornici 379
Socijalna struktura - Zbornici 989
Socijalne promene - Zbornici 989
Socijalne teorije - Istorija 1220
Socijalni konflikti - Zbornici 557
Sociolingvistika 55, 1047
Sociologija
- Istorija 1220
- Metodologija 74
- Zbornici 830
Sociologija grada 562
Sociologija kulture 870
Sociologija nauke 1078
- Zbornici 846
Sociologija porodice - Zbornici 255
Sociologija sporta 131
Sociološke teorije 398
Sofronije vidi Saharov, Sofronij Semjonovič
Solitoni - Matematički modeli 743
Spartacus 1108
Спартак vidi Spartacus
Spektroskopija - X-zraci - Priručnici 501
Split - Istorija - 1918-1941 601
Spomenici kulture - Zaštita - Konzervacija Arhitektonski spomenici 339
Srbi - Trst - Izložbeni katalozi 441
Sreća - Sociokulturni aspekt - Zbornici 360
Srednja Amerika vidi Centralna Amerika
Srednjovekovna muzika - Tonski sistem 52
sredstva masovnih komunikacija vidi
Masovni mediji
sredstva mosovnih komunikacija vidi
Masovni mediji
Srpska književnost - Srednji vek 739
Srpska poezija 1129
- Ruski prevodi - Antologije 34
Srpska pravoslavna crkva - Istorija 317
Srpsko pitanje - Hrvatska - 1990-2000 614
Srpskohrvatske narodne pripovetke 1032
SSSR
- Etnički odnosi - Politički aspekt 1212
- Istorija 741
- Istorijska geografija - Atlasi 452
- Politika - 20v 707
stakeholders 309
Stambena arhitektura - SAD 1272
- 20v 525
Stambena politika
- Jugoistočna Evropa 233, 1217
- Moldavija 234
Stambene reforme - Jugoistočna Evropa
233, 1217
Stanovanje
- Siromaštvo 128
- Socijalne razlike 128
Stanovništvo
- Društveni razvoj 1302
- Ruralne oblasti - Slovenija 649
Stara ruska književnost - Zbornici 1213,
1214
Starac Sofronije vidi Saharov, Sofronij
Semjonovič
Stare i retke knjige - Zbornici 651
Stari Rim vidi Rimska država
Starova, Luan 1118
Stefan vidi Ljubibratić, Stefan
Stohastički procesi 399, 851
Strani studenti - Novi Zeland 1157
Stres - Prevencija - Terapija 950
Strip - Manga - Japan 1054
Stručni dokazi - Sudstvo - Velika Britanija
328
Studenti
- Ocenjivanje - Priručnici 448
- Učenje 449
Studentski projekti - Mentorstvo - Priručnici
710
Sulfat redukujuće bakterije 1139
Summerhill 836
Sumporne bakterije 1139
Sunčeva energija - Korišćenje - Zbornici 24
Suočavanje s prošlošću 586
Sveci - Pravoslavna crkva - Kalendari 688
Svest - Psihološki aspekt 417
Sveti Duh - Zbornici 520
Svetkovine - Sociokulturni aspekt - Meksiko
690
Sveto pismo 366
- Rečnici 293
- Tumačenja 227, 1197
svetska istorija vidi Istorija sveta
Svetska književnost 919
Svetska poezija 1129
Svetska politika 728
- 20v 461
- 20-21v - Zbornici 405
Svetska privreda
- Japan - Kina - Azija 592
- Menadžment - Zbornici 662
- SAD 1238
- Zbornici 20
Svetska trgovina
- Evropa 493
- Razvoj 265
Свифт, Џонатан vidi Swift, Jonathan
Svojina 463
- Istorija - Evropske države 130
Swift, Jonathan - Parodija 911
Шагал, Марк vidi Chagall, Marc
Šaranci (pleme) 650
Шекспир, Вилијам vidi Shakespeare,
William
Šekspir, Vilijam vidi Shakespeare, William
Šekspir, Vilijem vidi Shakespeare, William
Шекспир, Виљем vidi Shakespeare,
William
Šekspir, Viljem vidi Shakespeare, William
Шелинг, Фридрих Вилхелм Јозеф фон
vidi Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph
von
Šešelj, Vojislav - Zbornici 325
Škola "Samerhil" vidi Summerhill
Škoti - Emigranti - Evropa - 16-18v Zbornici
1061
Шопен, Фредерик vidi Chopin, Frederic
François
Шостакович, Дмитрий Дмитриевич vidi
Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič
Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič 173
Španija
- Islamski uticaji 418
- Istorija - 8-16v 418
- Putopisi 1070
Španski jezik - Sintaksa - Imenske sintagme
385
Špansko-francuski rečnici 294
Štampane knjige - Rusija - 16-17v 1269
Štampanje - Italija - 20v - Zbornici 403
Švarc, Evgenij L'vovič - Dnevnici 1149
Шварц, Евгениј Львович vidi Švarc,
Evgenij L'vovič
Tarahumara Indijanci - Folklor - Meksiko
106
Taraumara (pleme) vidi Tarahumara
Indijanci
Tehnika
- Društveni aspekt - Japan 727
- Istorija 515
Tehnike pisanja - Visoko obrazovanje 1133
Tehnološki progres - 21v - Zbornici 571
Telekomunikacije 267
Телеман, Георг Филип vidi Telemann,
Georg Philipp
Telemann, Georg Philipp - Instrumentalna
muzika 1327
Televizijske vesti - Emitovanje - Japan 672
Telo - U umetnosti - 20v 1292
Tenzori 262
Teorija brojeva - Zbornici 1177
Teorija dvojnosti 1170
Teorija grafova 473
Teorija igara - Elektronski izvori informacija
970
Teorija informacija 1286
Teorija književnosti - Rečnici 927
Teorija muzike
- Notacija 52, 1158
- Zbornici 1134
Teorija saznanja 958
Teorija saznanja vidi Gnoseologija
Teorija sistema - Zbornici 1003
Teorijska lingvistika - Indeksiranje 529
Termogravimetrija - Zbornici 205
Terorizam 1027
- Međunarodna politika - 2001- 923
- Prevencija - SAD 747
- Psihološki aspekt 952
- Rusija 952
- Samoubilački napadi 888
- Suzbijanje - Zbornici 169
Thomson, Hunter S. 1298
Thümmel, Vittorio von vidi Timmel, Vito
Тимел, Вито vidi Timmel, Vito
Timmel, Vito - Crteži - Motivi - Snovi 1186
Tipološka lingvistika - Evidentiranje Verifikacija 17
Tirol - Političke prilike - 20v - Zbornici 409
Tobias, Phillip V. 1268
Tokijski proces 796
Tokio
- Društveni život - 20v 103
- U fotografijama 1072
Toksikologija 230
Tolmin - Turizam - Antropološki aspekt 668
Толстой, Лев Николаевич vidi Tolstoj, Lev
Nikolaevič
Tolstoj, Lav Nikolajevič vidi Tolstoj, Lev
Nikolaevič
Tolstoj, Lev Nikolaevič - Zbornici 1193
Томпсон, Хантер С. vidi Thomson, Hunter
S.
Trakijski Herson 254
Transnacionalne kompanije - Trgovinsko
pravo
1208
Transplantacija srca - Bubrežna
insuficijencija
1328
trg 143
Trgovinsko pravo - Usaglašavanje Makedonija Evropska unija - Zbornici 654
Trogir
- Kulturna istorija - Srednji vek 100
- Urbanizacija - Srednji vek 100
Trubar, Primož - Zbornici 979
Tržišna ekonomija - Upravljanje 395
Turizam
- Geografija - Slovenija - Zbornici 865
- Promet - Slovenija - Zbornici 865
Turska - Političke prilike - 20-21v 1275
Твардовский, Александр Трифонович vidi
Tvardovskij, Aleksandr Trifonovič
Tvardovskij, Aleksandr Trifonovič Biografije 1007
Ubistva - Engleska - 19v 1297
Učenje na daljinu vidi Elektronsko učenje
UDC vidi Univerzalna decimalna
klasifikacija
UDK vidi Univerzalna decimalna
klasifikacija
Udruženja - Istorija - Italija 906
Уелбек, Мишел vidi Houellebecq, Michel
Ufologija - Antropološki aspekt - Zbornici
374
Ugovori 463
Ujedinjene nacije - Zemlje Evropske Unije
468
Ujedinjene nacije. Savet bezbednosti vidi
Unated
Nation. Security council
Ujedinjene nacije. Visoki komesarijat za
izbeglice vidi United Nations High
Commissioner for Refugees. 1990-2000
Ultra-širokopojasni uređaji 1028
Umetnici - Muzeji - Francuska - 20v 283
Umetnička fotografija - Katalozi 261
Umetničko delo - Konzervacija 339
Umetnost
- Antička Grčka - Atina - Zbornici 44
- Češka - 16-17v - Zbornici 1017
- Dečja psihoterapija 670
- Epistemologija 101
- Estetika 892
- Fenomenologija 892
- Politički aspekt - 20v - Zbornici 46
- Psihoterapija 670
- Semiotika 685
umetnost - Stara Grčka vidi Umetnost
UN vidi Ujedinjene nacije
Unated Nation. Security council - Japan 314
UNESCO
- Kulturna dobra - Slovačka 326
- Svetska kulturna baština 326
UNESKO
- kulturna baština vidi UNESCO
- kulturno nasleđe vidi UNESCO
UNESKO vidi UNESCO
UNHCR vidi United Nations High
Commissioner for
Refugees. 1990-2000
United Nations Centre for Human
Settlements - Izveštaji 1225, 1226
United Nations High Commissioner for
Refugees. 1990-2000 862
United States. Dept. of Defense - Nabavka
1103
Università di Trieste - Projekti 220
Universitätsbibliothek der Freien
Universität Berlin - Izložbeni katalozi 1256
Universiteti
- Istraživački projekti - Evropska Unija Izveštaji 354
- Naučna istraživanja - Evropska Unija Izveštaji 354
Univerza na Primorskem - Zgrade 1230
Univerzalna decimalna klasifikacija Struktura
- Priručnici 805
Univerzitetska nastava 64, 148, 235, 449,
699, 717
- Evaluacija 50
- Velika Britanija 152
- Kurikulumi 1201
- Metodika 154
- Zbornici 186
- Timski rad 154
Univerzitetsko obrazovanje
- Čitanje - Priručnici 375
- Evaluacija - SAD 514
- Inovacije - Zbornici 1229
- Metodika nastave - Priručnici 178, 499
- Učenje 449, 699, 717
- Priručnici 375
Unutrašnja dekoracija - Japan - Albumi 582
Unutrašnje uređenje
- Japan 583, 584
- SAD 1272
UN. Security Council vidi Unated Nation.
Security council
Uporedna gramatika
- Glagolski vid 529
- Glagolsko vreme 529
- Jezička tipologija - Verifikacija 17
Uporedna gramatika vidi Komparativna
gramatika
Urbana antropologija - Komparativna
istraživanja
597
Urbana hidrologija - Južna America - Studije
568
Urbana omladina 879
Urbane sredine - Upravljanje 962
Urbanizam
- Gorica 749
- Matematički modeli 78
- Računarska simulacija 78
Urbano planiranje - Ekonomski razvoj 1185
urođenici
- mass media vidi Domorodačko
stanovništvo
- mas-mediji vidi Domorodačko
stanovništvo
- sredstva masovnih komunikacija vidi
Domorodačko stanovništvo
USA 309
Ustav - Bosna i Hercegovina - 1910 560
Ustavna istorija - Bosna i Hercegovina 560
Ustavno pravo
- Filozofija 573
- Zbornici 1106
Ustavno uređenje - Zbornici 1181
Ustavnost
- Bosna i Hercegovina 682
- Republika Srpska 682
Usvojenje vidi Adopcija
Uvod u filozofiju 123
Uzvišeno - Estetika 971
Вагнер, Рихард vidi Wagner, Richard
Vanzemaljci - Antropološki aspekt - Zbornici
374
Vaspitanje 836
Vatreno oružje - Istorija - Do 1700 189
Vazduh
- Ugljen dioksid - Ljubljana 863
- Zagađenje - Ljubljana 863
Vaze
- Motivi - Humor - Antička Grčka 802
- Slikarske tehnike - Antička Grčka - Atina
- Albumi 209
- Slikarstvo
- Antička Grčka - Atika - Zbornici 1069
- Stara Grčka vidi Vaze
- Vajarske tehnike - Antička Grčka - Atina
- Albumi 209
Вебер, Макс vidi Weber, Max
Vektorski prostori 887
Velika Britanija 143, 309
- Putopisi 895
- Spoljna politika - 1910-1936 1276
Venecija - Kulturna istorija - 1200-1500 554
Верди, Ђузепе vidi Verdi, Giuseppe
Verdi, Giuseppe - Opere 889
Vergilije Maron, Publije - Poezija 1248
Veštačka inteligencija - Vojna tehnika 843
ВГБИЛ vidi Vserossijskaja
gosudarstvennaja
biblioteka inostrannoj literatury imeni M.
I. Rudomino
Vigotski, Lav Semjonovič vidi Vygotskij, Lev
Semenovič
Vijetnam - Istorija - 1945-1975 738
Vijetnamski rat 1961-1975 738
Viokoškolska nastava - Evaluacija - Velika
Britanija 152
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za
izbeglice vidi United Nations High
Commissioner for Refugees. 1990-2000
Visoko obrazovanje - Evaluacija 50
- SAD 514
- Kurikulumi 1201
- Metodika nastave - Priručnici 178, 499
- Nastava 148
- Učenje 449, 699, 717
Visoko školstvo - Japan 1006
Visokoškolska nastava - Metodika 154
- Zbornici 186
- Timski rad 154
Visokoškolske biblioteke - Bosna i
Hercegovina Vodiči 1260
Витгенштајн, Лудвиг vidi Wittgenstein,
Ludwig
Vitraži - Engleska - Srednji vek - Katalozi
516
Vivaldi, Antonio 150
Vizantijske carice - Portreti - 4-7v 762
Vizija - Religiozni aspekt 322
Vizuelna percepcija - Umetnost 296
Vizulena percepcija 157
Vlasi - Istorija 798
Vode
- Crna Gora - Atlasi 164
- Upravljanje - Tropska oblast 568
Vojna istorija 701, 1237
- Antičko doba 197
- 20-21v - Zbornici 1223
Vojna nauka - Rat - 21v - Zbornici 1223
Vojna politika - SAD - 20v 73
vojni zločini 796
Vojno obrazovanje - SAD - Zbornici 1161
vojno sudstvo 796
Vojska - Zbornici 1181
Volfram fon Ešenbah - "Persifal" vidi
Wolfram
von Eschenbach
Voltaire 1057
Voltaire, François Marie Arouet vidi Voltaire
Volter, Fransoa Mari Arue vidi Voltaire
Волтер vidi Voltaire
Ворен, Роберт Пен vidi Warren, Robert
Penn
vrednosni papiri 309
Vrednosti
- Evropa 1021
- Slovenija 1021
- Zbornici 928
- 21v - Zbornici 571
Vrtovi - Japan 171
Всероссийская государственная
библиотека иностранной литературы
имени М. И. Рудомино
vidi Vserossijskaja gosudarstvennaja
biblioteka inostrannoj literatury imeni M.
I. Rudomino
Vserossijskaja gosudarstvennaja biblioteka
inostrannoj literatury imeni M. I.
Rudomino
- Istorija 567
Вулф, Том vidi Wolfe, Tom
Выготский, Лев Семенович vidi Vygotskij,
Lev
Semenovič
Vygotskij, Lev Semenovič 622
Yeats, William Butler - Zbornici 175
Wagner, Richard - "Parsifal" - Zbornici 216
Warren, Robert Penn - Poezija 1020
Weber, Max 666
welfare economics 309
Wittgenstein, Ludwig 536
Wittgenstein, Ludwig - Arhitektura Zbornici
900
Wolfe, Tom 1298
Wolfram von Eschenbach - "Parzival" 477
Wright, Frank Lloyd 525
Zaključivanje 1116
Zakonodavstvo
- Azija 742
- SAD - Zbornici 867
Zapata, Emiliano - Uticaji 155
Zaposlenost - Japan 631
zaposlovanje 143
Zapošljavanje
- Ekonomska politika 346
- Japan 631
Zaštita od kriminala - Priručnici 610
Zaštita okoliša - Ekonomsko gledište 462
Zaštita životne sredine
- Države u razvoju 1252
- Meksiko 297
- SAD 521
- Sociološki aspekt - Japan 510
Zatvorenici
- Korektivne mere 692
- Nasilničko ponašanje 1254
Zavera 807
Зебалд, Винфрид Георг vidi Sebald,
Winfried Georg
Zec, Jovan R. - Izložbeni katalozi 1323
Zgrade - Oštećenja - Nju Orleans 1247
Zidno slikarstvo - Italija - 1600-1800 Albumi
1005
Zlostavljanje dece - Zakonska regulativa SAD
709
Zlostavljanje žena - SAD 1117
Zovatto, Pietro - Poezija 1329
Zvuk - Savremena umetnost 642
- Javni prostori 683
Žanr slikarstvo - Velika Britanija - 19v -
Albumi 1102
Železnički saobraćaj - Politički aspekt Srbija
- 1878-1881 1031
Željeznički saobraćaj - Boka Kotorska 1901-1968 - Fotomonografije 1244
Žene
- Društvena uloga - Bosna i Hercegovina
1080
- Društveni položaj
- Japan - 20v 438
- Zbornici 308
- Nasilje 1253
- Psihološko zlostavljanje - SAD 1117
- Socijalni položaj - Nemačka - 19v 444
- Umetnost - Bosna i Hercegovina 1080
- Žrtve nasilja - Engleska - 19v 1297
Žene duždeva - Venecija - Srednji vek 554
Ženski pokret - Istorija - Nemačka - 19v 444
Životna sredina - Zaštita 647
ИЗАБРАЛИ СМО ...
Софија Псара у књизи ARCHITECTURE AND
NARRATIVE истражује везу између архитектуре и
културолошког значења, естетске и морфолошке
вредности архитектонског процеса. Нарочиту пажњу
посвећује односу апстрактног осмишљавања, конкретне
реализације и нашег доживљаја архитектонског дела,
наративне и просторне интеракције која је најочигледнија
управо у изложбеним просторима, галеријама и музејима
– као интеракција идеје која се жели просторно
представити и доживљаја самог посматрача.
Аутори есеја збирке о темама из области естетике савремене уметности DIE
KUNST, DER KÖRPER, DAS TEXTILE баве се телом као темом, формом, и
медијумом уметничког изражавања.
Проучавајући програме усвајања деце различитих раса и
нација од породице усвојитеља, аутори CULTURES OF
TRANSNATIONAL ADOPTION настоје да сликовито
покажу како се оваквим «транснационалним» усвајањем
формирају и на јединствен начин узајамно мењају
културе. До краја XX века, усвојена деца из угрожених
земаља, доласком у земљу своје нове породице
асимиловала су се у нову средину и није се инсистирало
на питању неговања њихове матичне културе. Последње
деценије брига о коренима и очувању матичне културе
усвојене деце незаобилазни је део програма усвајања –
описана су путовања усвојене чилеанске деце и њихових родитеља Швеђана кући у Чиле, или настојања породице из САД и њихове усвојене деце из Кине да објасне
шта би требало да представља идентитет америчких Кинеза. У трагању за новим
димензијама примарних веза – сродства и припадности, формираним
«транснационалним» усвајањем, аутори нам пружају слику једне јединствене,
мултикултуралне, мултинационалне хумане визије света.
NUCLEAR EXPRESS је историјска прича о открићу
фисије 1938. године, о добу Хладног рата, када је атомска
бомба била противтежа сукоба Истока и Запада док је
остатак света немоћно (не поседујући ово моћно оружје
масовног уништења) посматрао и чекао разрешење
сукоба, све до колективног страха од могућности које ово
оружје пружа терористима у наше доба. Оштро перо
аутора Томаса Рида и Дени Стилмана критички осликава
како је свет стигао до критичне ситуације у којој сe
налазимо данас.
CULTURAL
ANTHROPOLOGY
представља
холистичко
антрополошко
становиште документовано сјајним фотографијама, које нам пружа заокружену
целину данашњег света, откривајући најразличитије начине на које се људи широм
планете суочавају са истим изазовима наше егзистенције, везу између биологије и
културе у светлу веровања, обичаја и специфичних културолошких образаца
понашања, као и утицај глобализације на различите културе широм света.
Имамо ли вере да ипак постоје поштени избори? Ми
одлучујемо на изборима, али да ли је заиста изабран онај
кога су гласачи (већина) желели? На основу искуства,
дугог скоро двеста година, одговор је : «не нужно!»
Прилично негативна и поражавајућа изјава која се тиче
основног оруђа демократије! Ово негативно гледиште,
сматра аутор, резултат је бројних извештаја са гласања и
статистика које нам говоре колико лоша ситуација може
да
буде.
Књига
DISPOSING
DICTATORS,
DEMYSTIFYING VOTING PARADOXES
налази
позитивне примере и резултате који показују како није свуда и увек лоше како смо
склони да верујемо, пружајући изненађујуће једноставна објашњења ових
негативних тврдњи, као и позитивне закључке који се могу извући управо на
основу досадашњег искуства.
THE OXFORD HANDBOOK OF CONTINENTAL
PHILOSOPHY представља референсну литературу за
студенте филозофије, као и студенте књижевности, и
уопште хуманистичких наука, о европској филозофији
деветнаестог и двадесетог века – немачком идеализму,
егзистенцијализму,
феноменологији,
марксизму,
постмодерни.
Да ли било која разумна, морална особа – као грађанин,
гласачко тело или пак као судија – може подржавати
правосудни систем чије је крајње средство «спровођења
правде» - смртна казна?
DEATH BY DESIGN на најексплицитнији начин
приказује колико је америчка страст за смртном казном
потхрањена суштинским неразумевањем злочина, саме
природе криминалаца као и сврхе извршења и примене
правде. Крег Хени раскринкава хипокризију таквог
правосудног система, као и комплексну митолошку мрежу
укорењену у друштву које се залаже за казну смрћу.
ТHE
FRONTIERS
OF
CONSCIOUSNESS
нам
представља савремена истраживања која настоје да
објасне стања свести из угла водећих области на овом
пољу – експерименталне психологије, неуропсихијатрије,
неуронаука,
клиничке
неурологије
и
наравно,
филозофије. Мултидисциплинарни приступ задовољава
интересовања стручњака из различитих области.
NEXT GENERATION WIRELESS LANS
у
свеобухватном приступу доноси основне принципе,
методе имплементације и најважније предности
новог IEEE 802.11n стандарда који је креиран са
идејом значајног унапређења система бежичне
мрежне телекомуникације. Велики број примера и
резултата симулације додатно осветљава све његове
предности, због чега је ова књига корисна не само
за студенте и последипломце, већ и за инжењере
који примењују нове стандарде у пракси, као и за
остале стручњаке у области бежичне комуникације.
GEOMETRICAL AND TRIGONOMETRIC OPTICS у издању
Cambridge University Press (2008) на 424 странице покрива једну
од области физике која се најбрже развија, а то је геометријска
оптика. Главна поглавља образлажу како различити материјали
имају различиту интеракцију са светлом, тако да осим уско
специјализованих физичара, за ову публикацију могу бити
заинтересовани и стручњаци из области технологије материјала.
Најважнији допринос књиге TOTALITY: ECLIPSES OF
THE SUN јесу информације о ''ловцима'' на тотална
помрачења Сунца – научницима који су током прошлог и
овог века били спремни да прелазе огромне раздаљине и
излажу се климатским недаћама и другим опасностима да
би регистровали неколико минута спектакуларног призора.
Са мноштвом података, дијаграма и фотографија – ова
књига (3. издање Oxford University Press, 2009) представља
праву звезду у колекцији астрономске литературе,
подједнако намењена стручњацима и љубитељима.
STRONG INTERACTIONS OF HADRONS AT
HIGH ENERGIES – избор из класичног дела
Владимира Грибова, једног од највећих физичара 20.
века, још увек релевантног за научна истраживања,
на
пример
истраживања
претпоставки
релативистичке теорије хадрон интеракција у домену
перифералних колизија и великих дистанци за шта
се као недовољан испоставио приступ у оквирима
квантне термодинамике. Незаобилазна књига која на
најбољи могући начин води студенте од основних
теоретских
поставки
до
најизазовнијих
и
најкомликованијих проблема који се решавају кроз
приступачне моделе и аналогије.
OBJECT CATEGORIZATION
Ово издање Cambridge University Press-a из 2009. нуди
јединствени мултидисциплинарни приступ проблему
визуелне категоризације објекта. Садржи радове
најзначајнијих стручњака компјутерско-информатичког
и хуманистичког усмерења, захваљујући чему се тема
осветљава из оба угла што је од прворазредног значаја
јер се исти проблеми и солуције јављају паралелно у оба
домена.
THE SHAPING OF ARITHMETIC , Springer 2007
Од објављивања 1801. до данас Гаусово дело
Disquisitiones Arithmeticae стекло је скоро митску
репутацију као идеал експозиције и разрађивања проблема
и метода. Недосегнута као модел савршене теоријске
грађевине и трајна математичка инспирација, ова књига је
предмет тумачења осамнаест аутора – математичара,
филозофа, историчара – у удруженом напору да објасне
њен непрекинути огроман утицај током цела два века.
ESSENTIALS OF FOOD SCIENCE
Књига садржи биотехнолошки, нутриционистички и законски аспект производње,
узимања и одбацивања хране. У центру пажње су квалитет и сигурност, без обзира
да ли је реч о састојцима, производњи или начинима конзумирања хране.
Мултидисциплинарни пријемчив приступ задовољава интересовање широког
спектра стручњака који се одлуче да прочитају ово издање Springer-a, једног од
најеминентнијих светских издавача научних публикација.
BIOBЕHАVIORAL APPROACH TO PAIN, Springer 2010
Мултидимензионално и мултидисциплинарно истраживање комплексног
феномена бола. Посебно су и детаљно проучени неуролошки, биолошки, емотовни,
психолошки, социолошки и културолошки фактори који утичу како на
појединачно људско искуство акутног и хроничног бола, тако и на његов третман.
Овај холистички приступ простире се на преко пет стотина страница одлично
написаног текста и веома корисних табела и графикона, а садржи прилоге
врхунских стручњака из различитих земаља, што гарантује увид у различите
традиције које на специфичан начин прилазе овом општељудском проблему.
PLANETARY SYSTEMS AND THE ORIGINS OF
LIFE – стилски уједначена, на високом научном нивоу
писана, али приступачна књига, најкориснија за
истраживаче у области биоастрономије, астрофизике,
геологије, биохемије и биоеволуције. У првом делу
истражује се начин формирања планетарних система и
неопходност постојања воде и биомолекула за настанак
живота. У другом делу књиге истраживање се фокусира
на конкретно питање настанка живота на Земљи.
Користећи закључке из прва два дела, и презентујући
последње резултате мисија на Марсу, завршно
поглавље води читаоца до кључног питања: има ли
живота негде другде у Сунчевом систему?
MANAGING CYBER THREATS, Springer 2010
Савремено друштво скоро у потпуности зависи
од компјутера без којих је немогућа
организација, функционисање и контрола
система на којима почивају све људске
делатности – од науке, образовања, здравства,
одбране, медија... до свакодневног живота.
Масовна компјутеризација наравно доноси
невиђене погодности, али истовремено отвара
неслућене могућности за тзв. ''сајбер-нападе'',
тако да се предности све чешће претварају у
јасну и предвидљиву претњу. Ескалирање и све
већа софистицираност сајбер напада захтева
развој технологија које ће осигурати да
информациона
инфраструктура
нормално
функционише. У овој књизи управо је реч о
најновијим техникама превенције и заштите у сајбер друштву.
INTRODUCTION TO CALCULUS AND
CLASSICAL ANALYSIS
Ова књига се може користити на додипломским и на
последипломским студијама математике, али и
информатике, јер осим чисто математичких анализа
и апликација, садржи и компјутерску проблематику.
У прилогу се налази укупно 366 решених проблема,
што чини књигу још кориснијом. Издавач (Springer)
гарантује кредибилитет, а година издања (2010)
говори о актуелности. Пошто је реч о другом издању,
јасно је да је књига нашла пут до читалаца.
SENSE OF PLACE AND SENSE OF PLANET
Ауторка Урсула Хајс наступа у овој књизи
истовремено као визионар и као писац манифеста
заступајући специфичан еко-космополитизам, то јест
''екологију без граница'' што значи излазак из
сопственог дворишта не само на географском плану,
већ и на политичком, културном, етичком, па и
естетичком.
BIOETHICS IN A LIBERAL SOCIETY
Ова књига у издању Johns Hopkins University Press
(2009) фокусира се на изузетно важну, али прилично
занемарену област биоетике, а то су импликације које
проистичу из либералног политичког система.
Наиме, у друштву либералног капитализма влада
одређени систем вредности из кога проистиче и
одговарајући кодекс друштвено прихватљивог
понашања. Како се у том контексту доносе биоетичке
одлуке? Аутор сматра да иако либерално друштво у
начелу подстиче индивидуалност, на пољу биоетике
се често срећемо са недостатком слободних,
индивидуалних и на правим информацијама
заснованих одлука, због чега је неопходно
унапређење регулативе, оснивање етичких комитета
на свим нивоима, као и пуна информисаност.
LANDSCAPE ECOLOGY RESEARCH TRENDS
Публикација у издању еминентног научног издавача Nova Science доноси
несвакидашње истраживање у области пејзажне (просторне) екологије као
еколошке субдисциплине која се фокусира на питање како просторне варијације
пејзажа подстичу еколошке промене (дистрибуција и проток енергије, место и
судбина материје и индивидуа у окружењу и сл.)
LIVING CLASSICS – низ есеја истражује степен и начин
коришћења класичне грчке и латинске књижевности у делима
савремене енглеске књижевности, превасходно поезије и драме.
Поред текстова академских стручњака, посебно су занимљиви
прилози самих стваралаца (Тони Харисон, Шејмас Хини, Мајкл
Лонгли) који говоре о сопственом поетском искуству
коришћења класичне литературе. Главно питање гласи зашто
се савремени аутори непрестано враћају античкој књижевности,
преузимањем ликова и мотива, креирањем сопствених верзија
класичних дела, или напросто алузијама које су познате
великом или сасвим незнатном броју њихових читалаца?
Такође се покреће и питање да ли ова оријентација буди
заинтересованост за класичну литературу код студената и
широке читалачке публике.
CONVERSING WITH ANTIQUITY
У издању Oxford University Press-a 2010. појавила се
нова књига Дејвида Хопкинса, професора енглеске
књижевности на бристолском универзитету и једног од
водећих познавалаца ренесансне и ране модерне
енглеске књижевности. Аутор испитује интеракцију
између класичних грчких и римских песника као што
су Хомер, Овидије и Хорације на једној страни, и на
другој – енглеских песника 17. и 18 века као што су
Шекспир, Милтон, Драјден, Поуп... Основна поставка
ослања се на идеју Т.С. Елиота о синхроном постојању
целокупне светске књижевности и инсистира на томе
да није реч о простом једносмерном утицају антике на
ренесансу, већ да је остварен неки облик међусобног
дијалога. Из тога аутор изводи закључак да се и
класична књижевност на известан начин преображава
начином на који је инкорпорирана у дела енглеских
песника.
FICTION AND THE WEAVE OF LIFE
Кохерентна, читљива и провокативна књига која на
оригиналан начин покреће прастаро питање о односу
фикционалне књижевности и реалног живота, о утицају
литературе на животе појединаца и друштво у целини.
Аутору Џону Гибсону стало је да покаже како се тај
однос исцрпљује у чињеници да литература (нарочито
роман) пружају одговоре на вечна питања о границама
постојања и смислу живота.
ROMANTICISM, REVOLUTION AND
LANGUAGE
Реперкусије које је произвела француска
револуција укључују и ерозију дотада чврстих
идејних поставки на којима је почивала Европа.
Па и ауторитет језика као темеља знања и
разумевања света доведен је у питање, што је
уздрмало основне интелектуалне принципе на
којима je почивалa књижевност, уметност,
филозофија и наука. Џон Бир, као један од
водећих познавалаца романтизма у књижевности
и теологији, у овом издању Cambridge University
Press-a
из
2009.
објашњава
утицај
револуционарног преврата на језик, користећи
као најбоље примере књижевна дела многих
писаца: од Блејка, Колриџа и Вордсворта, до
Хазлита, Џејн Остин и Џорџ Елиот, истовремено
изводећи
тезу
о
постреволуционарном
континуитету између главних романтичарских
писаца и њихових викторијанских настављача.
GELLIUS AS SATIRIST
У издању Brill Academic Publishers 2009. a из пера W.H.
Keulen презентован је оригиналан портрет Аулуса
Гелиуса, заснован на посвећеном читању Атичких ноћи
при чему се главни акценат помера са досадашњих
тумачења Гелиуса као некритичког хеленофила, на
његов допринос као сатиричара, али и креатора
римског културног програма, што баца посебно светло
како на комплексност његовог интелектуалног живота
тако и на духовну климу тога доба.
A NATION IN BARRACKS
Разматрајући проблем милитаризма у немачком
друштву 19. и 20. века, аутор Уте Фреверт потврђује
репутацију верзираног, објективног и оригиналног
тумача новије немачке историје. По мишљењу аутора у
Немачкој је дуго трајао специфичан однос између
државе и њених грађана, па уместо да пробуди неку
врсту револта, трајна конфискација ради ратних потреба
је на пример код немачког народа произвела јак осећај
милитаристичке посвећености. Теме милитаризма,
оданости војсци, инстиуционализованог насиља, односа
државе и појединаца, аутор прати кроз дугачак период
од пруског модела примењеног у I светском рату, преко
Вајмарске републике, до масовне мобилизације у II светском рату.
RUSSIAN IDENTITIES
Ова њига истражује проблем руског идентитета имајући
у виду на једној страни непрекинути континуитет, а на
другој драматичне промене кроз турбилентну историју,
огромну територију и варијетет етничких, политичких,
социјалних, културних и економских структура. Главни
акценти су на православљу, аутократији и монархији
као обједињујућим факторима, али је детаљно разрађен
и западни утицај који се перманентно протеже од Петра
Великог до данашњих дана. Као резултат свеобухватног
истраживања добијена је прилично кохерентна елаборација питања ''Шта значи
бити Рус?''
EXOTIC NATION
Пријемчива и илустративна али темељно заснована
студија Барбаре Фуш која разматра живо маварско
присуство у раној култури модерне Шпаније, али и
однос Шпаније према осталим европским народима, те
улогу
јеврејских
и
афричких
елемената
у
конституисању шпанског идентитета. О хибридном
карактеру шпанске културе сведоче књижевност,
уметност, одећа, језик, архитектура, обичаји, а ауторка
се суверено креће кроз цео дијапазон најразличитијих
области да би доказала своју полазну претпостваку о
плодоносном мешању култура што може да буде добар
модел и за објашњење других националних
идентитета.
CULTURAL PROPERTY IN WAR
Као официр стациониран са америчком војском у
Немачкој после II светског рата, аутор В.Ј. Фармер је
учествовао у акцијама спасавања и заштите немачког
и европског културног наслеђа – превасходно слика и
скулптура. Главна његова заслуга је у томе што је
спречио масиван пренос уметнина из немачких у
америчке музеје, због чега је 1996. добио награду
"Bundesverdienstkreuz". Ова аутобиографска књига
описује то време и напоре да се сачува национално
културно благо после ратних разарања.
THE ENTREPRENEURIAL SOCIETY
Провокативна публикација о предузетништву из пера
аутора подједнако верзираног у областима економије,
бизниса, менаџмента, историје, политике. Подједнако
захватајући јавни сектор, академско истраживање и
глобалну корпоративну стратегију, аутор описује
промену америчке економије током последње две
деценије и сугерише одустајање од све присутније
дириговане економије и враћање изворно америчком
моделу слободне конкуренције као једином који може
одговорити изазовима нове светке економије и
убрзаном преузимању првенства од стране БРИК-а
(Бразил, Русија, Индија и Кина ).
LIBRARIES, MUSEUMS, AND ARCHIVES
Књига обрађује законски и етички аспект
функционисања установа културе у информатичкој
ери. Главна разматрања тичу се питања
интелектуалне својине, односа приватног и јавног,
заштите приватности, доминације комерцијалног
фактора, законских решења, примене етичких
стандарда у пракси...
PAINTING SHAKESPEARE
Ово изванредно издање Yale University Press-a
доноси обједињену колекцију слика које су
инспирисане мотивима и ликовима из
Шекспировог драмског опуса, као и више и мање
познате портрете највећег светског драматичара
уз занимљива и корисна допунска објашњења у
којима мoгу уживати и специјализовани
стручњаци као и љубитељи сликарства и
књижевности.
THE COLORS OF CLAY
Ова лепо опремљена публикација која се простире на
скоро четири стотине страна служила је као каталог
за изложбу Музеја Пол Гети 2006. која је припремана
неколико година, а на којој је био изложен огроман
број експоната атинске керамике из периода око VI –
V пре нове ере. Приказане су и детаљно описане не
само стандардне атинске црно беле вазе, већ и оне
рађене у нестандардним и мање познатим техникама
што представља посебан куриозитет овог издања.
THE SUBJECT IN ART
односа
између
Полазећи
од
разматрања
индивидуалности и историје, ауторка Катарина
Суслоф пружа у овој књизи филозофске и естетичке
рефлексије на проблем уметничког портрета у
модерној уметности. Најважнији њен закључак је да
потпуније разумевање модерне индивидуалности
проистиче из тумачења конкретних уметничких дела,
од оног које се заснива на претпоставкама
психоанализе и егзистенцијалистичке филозофије.
К. М. ДОЛГОВ
Философские измерения политики, дипломатии и
культуры. В 5-ти тт. Т. 1. Философия:
самосознание человека и общества
Публикација се бави истраживањем проблема науке о
филозофији у фундаменталним радовима Декарта, Спинозе,
Канта, Фихтеа, В. Соловјова, Н. Берђајева, С. Булгакова и
других мислилаца. Дат је преглед еволуције свести и
самосвести човека, питања предодређености, формирање
филозофских димензија у процесу дефинисања мишљења,
логике и методологије, као и узајамни односи филозофије и
религије, политике, права, морала, етике, естетике и
културе. Истакнут је значај филозофије као универзалне
методологије поимања и решавања проблема спознаје и
стварања индивидуе, као и савременог људског друштва.
Э. Я. БАТАЛОВ
Человек, мир, политика
Књига познатог руског политолога и филозофа Едварда Баталова посвећена је
филозофском осмишљавању политичких процеса, укључујући међународне
односе, кроз призму људског битисања. Једна од заслуга европске филозофије
Новог времена, по мишљењу аутора, је преокрет ка човеку као центру социјалнополитичког космоса и слободном субјекту стваралачке делатности. Сличан
преокрет требало би, сматра аутор, да се изврши и у науци о политици, чија је
пажња тренутно сконцентрисана на институционалне проблеме.
В. А. ЕСАКОВ
Мегаполис и его культура : на примере Москвы
Публикација се бави анализирањем социокултурне ситуације у мегаполису и
покушајима одређивања научних основа за креирање културне политике
мегаполиса на примеру Москве, као и смањењу противречности између
становништва мегаполиса огромне културне разноликости и задацима управљања
културним животом у интересу града и државе.
А. И. ИЗВЕКОВ
Проблема личности постмодерна : кризис культурной
идентификации
Књига дотиче широк спектар проблема погледа на свет личности постмодерне.
Аутор осветљава питања узајамних односа кризе културе и кризе личности и бави
се истраживањем утицаја противречности кризе културе у 19. и 20. веку и њен
одраз на унутрашњи свет човека 21. века, условљавајући потцењеност слободе
перцепције света, као и читав комплекс хуманитаних проблема савремене
цивилизације.
SLOVAKIA – EUROPEAN CONTEXT OF THE FOLK CULTURE
Према предговору књиге, мало је нација чија је народна
уметност тако богата и разноврсна као словачка. Ово
сложено национално благо, у распону од керамике и
архитектуре до плеса и музике – од којих је велики део још
увек неистражен од стране западних аутора – врло
детаљно је представила издавачка кућа Словачке
академије наука.
На основу темељних истраживања великог броја
академика и стручњака различитог профила дат је
свеобухватан и богато илустрован увод у Словачку и њену
културу, са циљем да дефинише словачку народну
уметност у ширем европском контексту.
Зборник радова РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ резултат је рада двеју конференција посвећених национализму
и његовим политичким облицима у савременој Русији.
У првом делу разматрају се најрадикалнији облици национализма, истражује се
појам «конзервативна револуција», природа КПРФ (Комунистичке партије Руске
Федерације), национал-бољшевизма и других партија које апелују на «националпатриотизам». Други део зборника посвећен је ширењу империјалног
национализма, радикалних струја у РПЦ (Руској православној цркви),
ксенофобије, неопаганства и покрета скинхедса.
Књига Мирона Петровског
МАСТЕР И ГОРОД : КИЕВСКИЕ КОНТЕКСТЫ
МИХАИЛА БУЛГАКОВА истражује кијевске корене
славног писца, не толико са очигледног биографског већ
више са стваралачког и културно-педагошког аспекта.
Основна тема књиге је појава једног таквог уметника као
што је Михаил Булгаков, из таквог града какав је био
Кијев на прелому 19. и 20. века. Култура Кијева постала
је за њега непресушан извор стваралачког надахнућа.
Мало је рећи да је Булгаков у својим делима прославио
родни град; дела која приповедају о догађајима
одиграним у Кијеву, која је написао «кијевски» аутор,
прочитана у Кијеву или одиграна на кијевским сценама
представљала су својеврсну основу за стварање
«кијевске културе». Парафразирајући наслов књиге
могли бисмо је назвати и «Рађање уметника из духа
града».
ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АННЫ АХМАТОВОЙ у свом другом
проширеном издању поставља темељ поуздане основе за научну библиографију
једне од највећих руских песникиња 20. века. Прво издање је излазило у периоду
од 1996-2003 у четири засебна тома. Ово издање (које представља пети део
Летописа) обухвата последњу деценију живота Ане Ахматове (1957-1966) и први
пут се објављује, поткрепљено новим доступним подацима о њеном животу и
стваралаштву. Наведени период карактерише постепено скидање «блокаде» којој
је била подвргнута од стране совјетске државе у претходној деценији и нови сусрет
Ахматове са њеним читаоцима. Процес њене званичне рехабилитације текао је
споро и био обележен противуречностима
и рецидивима политичких и
идеолошких процена њеног стваралачког опуса. Исцрпан регистар имена садржи
податке о личностима са којима је Ана Ахматова одржавала личне и књижевне
везе.
Download

Каталог - Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”