ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
САДРЖАЈ
1.
Мисија, визија, циљеви............................................................................................................................................................................................. 3
1.1. Мисија ......................................................................................................................................3
1.2. Визија .......................................................................................................................................8
1.3. Циљеви..........................................................................................................................................8
2.
Организациона структура....................................................................................................................................................................................... 15
3. Основе за израду програма пословања за 2014......................................................................16
3.1. Процена физичког обима активности у 2013. .........................................................................16
3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција 16
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена ................................................................17
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена .............................................18
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена..................19
4.
Планирани физички обим активности за 2014...................................................................................................................................................... 20
4.1. РЈ „Изношење отпада“..............................................................................................................20
4.2. РЈ „Чистачи“ ...............................................................................................................................21
4.3. Служба „Зоохигијена“’..............................................................................................................33
4.4. ПАРКИНГ СЕРВИС .............................................................................................................36
4.5. РЈ „ЕКОСИРОВИНА“ .........................................................................................................37
5.
Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2014. годину............................................................................ 38
5.1. Биланс стања..............................................................................................................................38
5.2. Биланс успеха ............................................................................................................................39
5.3. План добити/губитка за 2014. годину – предложени начин расподеле добити/покрића
губитка ...............................................................................................................................................40
5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2014, кварталне пројекције) ................41
5.5 Субвенције (план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)..................................................42
6. Политика зарада и запошљавања ............................................................................................................................................................................. 43
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Трошкови запослених и текстуално образложење ................................................................43
Динамика запошљавања и текстуално образложење ............................................................46
Планирана структура запослених............................................................................................47
Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину.........................................48
Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора ..........49
7. Инвестиције ............................................................................................................................................................................................................... 50
7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2014.-2016. године....................................................50
8. Задуженост................................................................................................................................................................................................................. 63
8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза...........................................63
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања ..........................................................64
9.
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене ................... 65
9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за
обављање делатности .......................................................................................................................65
9.2. Табела средстава за посебне намене ........................................................................................66
10. Цене........................................................................................................................................................................................................................... 67
11. Управљање ризицима ............................................................................................................................................................................................. 68
Е. ПРИЛОЗИ................................................................................................................................................................................................................ 69
ПРИЛОГ 1.
ПРИЛОГ 2
ПРИЛОГ 3.
ПРИЛОГ 4.
ПРИЛОГ 5.
ПРИЛОГ 6.
ПРИЛОГ 7.
ПРИЛОГ 8.
ПРИЛОГ 9.
Зараде и издаци у 2013. – План ...........................................................................69
Зараде и издаци у 2013. – Процена извршења .......................................................70
Зараде и издаци - План 2014 –старозапослени.......................................................71
Зараде и издаци - План 2014 –новозапослени........................................................72
Зараде и издаци - План 2014 – укупно ( старозапослени + новозапослени) .......73
Расходи по уговорима...............................................................................................74
Друга примања ..........................................................................................................75
Накнада трошкова....................................................................................................76
Отпремнине (у динарима) .......................................................................................77
Панчево, децембар 2013. године
2
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
У складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 119/12.) Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево доноси Годишњи
програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности.
1. Мисија, визија, циљеви
1.1.
Мисија
ЈКП „Хигијена“ Панчево је организована и послује у складу са Законом о јавним предузећима
(Сл.гласник РС. бр.119/12 ) а своје делатности спроводи у оквиру Закона о комуналним
делатностима (Сл.гласник РС. Бр.88/11 ), Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС.
бр.36/09 и 88/10 ), Закона о заштити животне средине ( Сл.гласник РС. бр.135/04, 36/09, 72/09 и
43/11 ), Закона о ветеринарству (Сл.гласник РС.бр.30/10 ), Закона о добробити животиња
(Сл.гласник РС.бр.41/09 ), Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Сл.гласник РС.бр.
41/09, 53/10 и 101/11) и у оквиру других закона којима се уређује област рада и радних одниса,
безбедности на раду, зарада и других примања, рачуноводства и јавних набавки и сл.
Пословање ЈКП „Хигијена“ Панчево је ближе уређено нормативним актима града као што су:
 Одлука о ускађивању Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над јавним
комуналним предузећима која су настала поделом јавно комуналног предузећа
«Стандард» Панчево (СЛ.лист града Панчева бр.2/2013 )
 Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом (Сл.лист града Панчева бр.27/11),
 Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења
објеката на територији града Панчева (Сл.лист град Панчева 21/10)
 Одлука о уређењу собраћаја на територији града Панчева (Сл лист града Панчева бр
4/13 и 8/13),
 Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (
СЛ.лист града Панчева 18/13)
 Одлука о локалним комуналним таксама(Сл.лист града Панчева бр.23/11, 27/11, 36/11,
5/12, 8/12, 31/12, 38/12 и 2/13),
 Одлука о држању домаћих животиња на територији града Панчева (Сл.лист града
Панчева 30/10),
 Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака (Сл.лист града
Панчева бр.8/2008 и 4/2009)
 Одлука о уступању извођења радова рушења или уклањања објеката или предмета и
ствари по основу извршних решења (Сл.лист града Панчева бр.24/2011) и
ЈКП "Хигијена" Панчево делатност обавља преко својих организационих јединица:
1. Сектор за комуналне послове
 РЈ „Изношење отпада“
 РЈ „Чишћење“
 Служба Зоохигијена
 Служба „Паркинг сервис“
2. Сектор за управљање отпадом и заштиту животне средине
 РЈ Стара депонија
 РЈ Нова депонија
 РЈ Екосировина
Панчево, децембар 2013. године
3
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
3. Сектор техничких послова
 Служба техничких послова
 Служба одржавања
4. Сектор економско-финансијских послова
 Служба План, анализа и маркетинг
 Служба Рачуноводство
 Служба Комерцијални послови
 Служба Јавне набавке
5. Сектор Правни, општи и кадровски послови и послови развоја људских ресурса
 Служба Правни послови
 Служба Кадровски и општи послови
6. Службе на нивоу предузећа
 Служба унутрашње контроле
 Служба инвестиција и развоја
 Служба информатичке технологије
СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ преко радних јединица и служби обавља основне
делатности предузећа.
РЈ „Изношење отпада“ обавља послове сакупљања и одвожења кућног комуналног отпада
свим категоријама корисника услуга у граду према градској Одлуци о одржавању чистоће и
управљању отпадом (сл лист града Панчева бр 27 /2011год) што подразумева:
 организацију пражњења посуда за кућни отпад свим корисницима услуга у складу са
постављеном стратегијом предузећа,
 постављање посуда за селектовање отпада , њихово одржавање и замена,
 пражњење посуда, за кућни отпад према врсти отпада, као и организовање одвожења
отпада до локација на којима се врши третман отпада или до локација на којима се
отпад одлаже...
 одржавање чистоће око посуда за кућни отпад,
 замену дотрајалих и уништених посуда за кућни отпад у стамбеним насељима и око
стамбених зграда,
Услуге сакупљања и одвожења чврстог комуналног отпада се обављају на површини од 800
км2 територије града Панчева. Редовна услуга сакупљања и одвожење отпада из стамбених
објеката (стамбене зграде, куће) и пословних простора и објеката се обавља према утврђеном
програму (одредјеним данима у седмици за поједине категорије корисника, односно поједине
делове територије града).
Покриће трошкова за редовне услуге сакупљања и одвожења чврстог комуналног отпада се
врши из прихода оствареног на бази месечног фактурисања корисницима ове услуге. Додатни
извор прихода радне јединице представља пружање ванредних услуга према захтеву корисника
услуга у складу са ценовником за ванредне услуге или у складу са уговором.
Како би се максимално искористио капацитет ове радне јединице, а задовољио интерес
оснивача да свим грађанима овог града (рачунајући и сеоска домаћинства) буде пружена
квалитетна и континуирана услуга сакупљања, одвожења и одлагања отпада у складу са
постојећим законским прописима о заштити животне средине, управљања отпадом и др.,
планира се да ЈКП „Хигијена“ у 2014.год настави са преузимањем пружања услуге
сакупљања, одвожења и одлагања отпада из села. Ова активност је започета у 2013год.
Преузимањем услуге сакупљања, одвожења и одлагања отпада из Старчева а наставиће се у
2014.год да би се до краја 2015.год реализовала у свим селима на територији града Панчева
(Долово, Омољица, Јабука, Качарево, Иваново, Ново Село). За реализацију овог циља планира
се набавка нових аутосмећара, аутоподизача и радних машина утоваривача.
Панчево, децембар 2013. године
4
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
РЈ „Чишћење“ обавља послове одржавања хигијене на површинама јавне намене што
подразумева ручно и механичко чишћење, прање јавних површина и уклањање снега са јавних
површина и пружање услуга јавнот тоалета. Обим и динамика активности се утврђују
Годишњим програмом пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево, усвајањем од стране Оснивача.
Покриће трошкова за извршене услуге одржавања хигијене на површинама јавне намене врши
се из Буџета града.
У планирању проширења могућности за остваривање додатних прихода у овој радној јединици,
акценат се ставља на преузимање услуге „Зимске службе“ за ужу територију града, тј
поверавање ове услуге од стране оснивача. Са незнатним улагањима у набавку додатне опреме,
РЈ„Чишћење“ и РЈ“Изношење отпада“ биле би спремне да квалитетно пруже услугу зимске
службе . На тај начин би се постојећа механизација и вишак радне снаге адекватно упослили, а
средства из буџета предвиђених за ову намену би оснивач пренео ЈКП „Хигијена“ и на посредан
начин помогао решавању финансијских и кадровских проблема у предузећу.
Служба „Зоохигијена“ пружа редовне услуге хватања и хуманог збрињавања паса и мачака
луталица са површина јавне намене као и уклањање анималног отпада са површина јавне
намене
Услуге хватања и хуманог збрињавања паса и мачака луталица и уклањање анималног отпада
подразумевају:
 хватање паса и мачака луталица са јавних површина, њихово чување у прихватилишту
као и удомљавање,
 стерилизацију, чиповање, лечење или у крајњој линији еутаназирање неизлечиво
болесних и агресивних паса и мачака луталица
 сакупљања анималног отпада са јавних површина, одлагање у хладњачу за чување
анималног отпада и даљу дистрибуцију кафилеријама.
Обим и динамика активности се утврђују Годишњим програмом пословања ЈКП „Хигијена“
Панчево усвајањем од стране Оснивача. Покриће трошкова за извршене услуге одржавања
зоохигијене на површинама јавне намене врши се из Буџета града.
Додатни извор прихода радне јединице представља пружање услуга према захтевима
корисника.
Да би ова служба имала још боље резултате са истим финансијским улагањима, неопходно је
веће ангажовање комуналне инспекције и комуналне полиције у циљу спровођења репресивних
мера-кажњавања према власницима љубимаца који не поштују обавезе које прописују закони
који уређују ову област, на пример Закон о добробити животиња, Закон о ветеринарству и сл.
Планира се да се у 2014.год крене са наплатом трошкова, хватања и смештај у
прихватилиште власничких паса, од власника. Ову услугу ће ЈКП „Хигијена“ моћи успешно
да реализује само у условима када комунална полиција и комунална инспекција уведу у ред тј у
законске оквире власништво над кућним љубимцима – обавезно микрочиповање. Контрола
популације паса и мачака луталица би била ефикаснија а и смањило би се непотребно
одливање огромних новчаних средстава за покриће трошкова спорова насталих због уједа паса
који на годишњем нивоу достижу износ од 5-6 милиона динара.
Служба „Паркинг сервис“ остварује приход од услуга наплате таксе за паркирања возила на
јавним паркиралиштима и услуге одвожења непрописно паркираних возила по налогу
полицијске управе или по налогу комуналне инспекције.
Услуге „Паркинг сервиса“ обухватају:
А) наплату паркирања на отвореним јавним паркиралиштима која се обавља путем система који
грађанима омогућава лакше долажење до паркинг места у централном-пословном делу града,
ефикаснији и бржи начин плаћања (СМС). Средства од наплате ће се користити у сврхе
одржавања, реконструкције и изградње паркинг објеката у складу са потребама града и
градјана.
Панчево, децембар 2013. године
5
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
Б) наплату паркирања на затвореном јавном паркиралишту на робној пијаци „Аеродром“
 Ова радна јединица управља на два затворена паркинга на робној пијаци са укупно 650
паркинг места и наплату врши путем ручне продаје паркинг тикета. У наредној години
се планира постављање електронске рампе на паркинзима што ће као резултат имати
увођење контроле у броју издатих карата а самим тим и смањење неконтролисаног
одлива прихода као и смањење броја инкасаната на наплати паркирања на тим
локацијама .
Ц) уклањање непрописно паркираних возила као и возила паркираних на зеленим површинама
што доприноси увођењу реда у саобраћај као и заштиту зелених површина. Ова радна јединица
поседује два теретна возила за уклањање путничких возила а покренута је и набавка још једног
возила веће носивости.
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ се бави
селектовањем, третманом и одлагањем отпада као и издвајањем, набавком и продајом
секундарних сировина преко својих радних јединица.
РЈ „Стара депонија“ обавља послове одлагања отпада:
 свим корисницима услуга, чији кућни отпад редовно сакупља и одвози на депонију
радна јединица „Изношење отпада“
 којег са јавних површина сакупи радна јединица „Чишћење“
 другим корисницима услуга, који у својим периодичним и ванредним активностима
стварају отпад који има карактер комуналног отпада
Услуга одлагања и уклањања отпада подразумева праћење токова отпада који се одлаже на
депонији, депоновање, сабијање отпада, одржавања депоније (обезбеђивање приступних путева
на телу депоније, прекривање земљом депонованих слојева отпада, отплињавање, редовне
анализе оцедних вода са тела депоније, орошавање и фазна рекултивација тела депоније,
дератизација и дезинсекција, неутралисање мириса и сл.).
Покриће трошкова за редовну услугу одлагања и уклањања отпада врши се из прихода
оствареног на бази месечног фактурисања корисницима редовне услуге сакупљања и одвожења
чврстог комуналног отпада чији се отпад депонује на депонији.
Покриће трошкова депоновања отпада са јавних површина финансира се из буџета кроз приход
радне јединице „Чишћење“
Додатни извор прихода радне јединице представља пружање ванредних услуга депоновања
према потребама и захтевима корисника ове услуге.
РЈ „Нова депонија“, пуштањем у рад Нове регионалне санитарне депоније Панчево, ће
обављати послове:
 одржавања простора и опреме санитарне депоније (одржавање објеката, путева,
травнатих површина, садница, ограде око тела депоније, постројења, противпожарног
система, механизације и сл...),
 пријем комуналног отпада са територије града Панчева укључујући и територију сеоских
површина, као и са територије општине Опово
 мерење и контролу комуналног отпада на самом пријему (документ о кретању отпада)
 неопходне анализе при пријему отпада,
 фактурисање примљеног отпада
 третман отпада (раздвајање рециклабилних материјала из мешаног отпада, одвајање
биоразградивог отпада погодног за компосиште и сл),
 одлагање отпада на телу депоније,
 прекривање отпада,
 редовне анализе отпадних вода са тела депоније и одржавање таложних лагуна
 развоја и проширења делатности везане за третман и одлагање отпада
Панчево, децембар 2013. године
6
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
Завршена је Iа фаза депоније која обухвата простор за одлагање отпада од 40.000 м 2 са
капацитетом експлоатације од две до пет година, зависно од степена издвајања рециклабилних
и био-разградивих материјала и броја становника из региона обухваћених услугама сакупљања,
транспотра и депоновања отпада.
За комплекс депоније комуналног отпада издата је употребна дозвола бр. IV-11-351-1394/2008
дана 07.09.2008. године, али због многих недостатака у погледу донетих нових прописа, као и
недовршених радова, потреба за опремом и услугама, депонија није у функцији тј. након
реализације пројекта санације депоније у 2014. години и отпочињања пробног рада у трајању
до једне године, започело би се са њеном експлоатацијом уз прибављање ИППЦ дозволе од
надлежног органа.
Да би се могли израдити и активирати остали неопходни садржаји комплекса санитарне
регионалне депоније отпада, неопходно је да се изради планска документација, односно пре
свега изради ПДР регионалне депоније и обезбеди изградња комплекса депоније: Iб фазе,
постројења за секундарну сепарацију отпада и постројења за третман биоразградивог
отпада.
РЈ „Екосировина“, у оквиру развоја стратегије управљања отпадом, обавља следеће послове:
 увођење и развој система издвајања рециклабилних материјала пореклом из комуналног
отпада (секо кесе, селекција рециклабилних материјала на извору настанка- станови,
кафићи, локали, трговине, предузећа.., наменске канте за индивидуална домаћинства,
наменски контејнери за селекцију отпада за објекте колективног становања и пословне
објекте..)
 организовано сакупљање секундарних сировина
 пријем секундарних сировина пореклом из комуналног отпада,
 откуп секундарних сировина од физичких лица
 разврставање секундарних сировина
 примарна прерада у смислу одвајања нечистоћа,
 балирање и паковања рециклабилних материјала
 складиштење и чување секундарних сировина
 пласман секундарних сировина у процес рециклаже овлашћеним оператерима
 рециклажног дворишта (посебни токови отпада и отпад који се не може одложити у
контејнере и депоновати на депонији )
Радна јединица остварује приход од продаје на тржишту секундарних сировина пореклом из
комуналног отпада или из откупа, као и приход од субвенција на основу количина амбалажног
отпада упућеног у процес рециклаже.
СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА обавља услуге превентивне контроле и одржавања
возног парка предузећа, услуге поправке и одржавања свих објеката у предузећу, као и израду и
монтажу занатских производа за потребе предузећа.
Служба Технички послови пружа интерну услугу
 превентивног одржавања возног парка (прање возила, замена уља, фарбање,
регистрација, осигурање и сл),
 поправке моторних возила
 вођења евиденције алата, половних резервних делова и половних гума
Служба Одржавање ради послове:
 праћење возила и утврђивање оптимизације рута кретања радних возила
 врши све врсте занатских поправки на објектима и средствима у предузећу (молерски,
фарбарски, електрорадови, водоинсталатерски, металостругарски....)
Панчево, децембар 2013. године
7
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
 за потребе предузећа израђује занатске производе (ограде, капије, огласне и рекламне
табле, канте, производе од дрвета и сл)
1.2.
Визија
ЈКП „Хигијена“ Панчево располаже ресурсима ( кадровским и техничким) који јој омогућавају
развој постојећих и увођења нових послова у свим својим основним делатностима
 сакупљање, одвожење и одлагање отпада
 одржавање хигијене на јавним површинама
 зоохигијене
 наплате таксе за паркирање
 одношења непрописно паркираних возила
 управлјања отпадом
1.3. Циљеви
РЈ „Изношење отпада“
Са побољшањем стандарда становништва у граду количина отпада по становнику дневно се
знатно повећава, односно повећава се количина отпада у односу на површину у м2.
Трошкови успостављања система управљања комуналним чврстим отпадом драстично се
повећавају (потребно је више посуда за отпад, већи број возила за одвожење отпада,
реализације Пројекта санације у циљу покретања санитарне депоније уз оперативне трошкове
сакупљања и транспорта одвојене од трошкова депоновања и мониторинг рада депоније,
ангажовање више радних машина на пословма управљања отпадом, потрошња већих количина
материјала неопходних за функционисање и за одржавање депонија). Пракса у срединама са
успостављеним системом управљања отпадом показује да је једини начин смањења трошкова
управљања отпадом увођење издвајања рециклабилних материјала и био-отпада отпада на
месту настанка са циљем издвајања секундарних сировина и упућивање истих у процес
рециклаже.
РЈ „Чистачи“
Услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене подразумева, чишћење и прање улица,
одржавање тротоара и пешачких прелаза у време снежних падавина, одржавање јавних тоалета,
уклањање дивљих депонија и остале послове по налогу. Услуга се обавља на територији града у
складу са планом и програмом рада који усваја Скупштина града, а условљен је висином
средстава за ту намену из градског Буџета.
РЈ „Зоохигијена“
Служба „Зоохигијена¨ пружа услуге одлагања анималног отпада у хладњачу и прихватања
напуштених паса и мачака у прихватилиште које се налази у Власинској бр. 1.
 Прихватилиште за напуштене животиње има 20 зиданих боксева, 16 монтажно
демонтажних и 4 кавеза добијених од месне заједнице за прихватање напуштених паса.
Објекти за прихватање мачака и штенаца не постоје. У зимском периоду потребно је
обезбедити загревање постојећих објеката. Предлог је да се грејање врши помоћу
електричне енергије или инсталирањем котла и резервоара за течни нафтни гас.
 За спровођење програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на
територији града Панчева потребно је обезбедити средства у минималном износу
4.000.000,00 динара .
 ЈКП „Хигијена” има потписан уговор са „Ветеринарском станицом Панчево” из Панчева
која врши терапију, чиповање и вакцинацију као и стерилизација животиња у
прихватилишту.
Панчево, децембар 2013. године
8
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ




У току 2014. године требало би приступити прибављању планских докумената и
средстава како би прихватилиште имало објекте у складу са Законом о добробити
животиња.
Служби треба обезбедити у 2014. години ново превозно средство које би се користило
за транспорт животиња. Опрему која се користи за хватање паса треба сваке године
обнављати или поправљати пошто се брзо троши.
Зграду која је намењена за гаражу, магацински простор и просторију за преглед
животиња треба легализовати и привести намени за коју ће да се користи.
Слуба „Зоохигијене” излази у сусрет свим грађанима који желе да усвоје одрасле псе,
штенце и мачке при чему су животиње за усвајање обавезно чиповане (пси) и
вакцинисане (пси и мачке) .
РЈ „Паркинг сервис“
Паркинг Сервис ЈКП „Хигијена“ Панчево од 18.06.2007. године врши контролу и наплату
јавних паркиралишта у зонираном делу града Панчева и то у три зоне (црвена, жута и зелена),
које су у почетку обухватале укупно 1509 паркинг места на којима се врши наплата. Временом
се број паркинга у систему наплате повећавао, тако да је у току 2013. године било 2043 паркинг
места и то:
 - прва зона 738 паркинг места
 - друга зона 387 паркинг места
 - трећа зона 918 паркинг места
У зонираном делу града постоје и 75 паркинг места резервисана за особе са инвалидитетом и то
 - у првој зони 25 паркинг места
 - у другој зони 16 паркинг места
 - у трећој зони 34 паркинг места
У зонираном делу града постоје и 52 паркинг места за таxи возила и 11 за возила хитне помоћи.
Како пракса показује постојећи број паркинг места је недовољан те се у 2014.год морају
изналазити нове могућности за паркирање нарочито у првој и другој зони
РЈ „Стара депонија“ још обавља делатност пружања услуге одлагања и уклањања отпада
корисницима услуга
У 2014. године потребно је израдити Пројекат затварања, санације и рекултивације Старе
депоније средстивима из Буџета града. Потребно је изнаћи посебну локацију за депонију
инертног отпада, као и за депонију неопасног индустријског отпада, односно отпада пореклом
из привреде.
РЈ „Нова депонија“ - Комплекс Нове депоније је изграђен на парцели укупне површине
341.404 м2 која је у власништву града Панчева. Комплекс је изграђен на пренаменованом делу
катастарске парцеле бр. 12709/2 у површини од 113.353 м2. Промена намене земљишта
извршена је 29.08.2000. године по решењу Општинске управе бр. V-11-320-30/2000. За
преостали део парцеле 12709/2 у површини од 228.051 м2 извршена је пренамена из
пољопривредног земљишта – њива III класе – ливаде у остало вештачки створено неплодно
земљиште, односно у грађевинско земљиште.
На комплексу Нове депоније од укупно три фазе изграђена је Iа фаза депоније која обухвата
40.000 м2 са капацитетом експлоатације до 5 година. Записник о примопредаји радова и
техничке документације између ЈКП „Хигијена“ и Извођача радова (Монтерра, Београд) је
урађен 06.04.2009, при чему комплекс депоније није био 100% завршен. Град Панчево је издао
употребну дозволу за комплекс градске депоније комуналног отпада Iа фаза 07.09.2009. године,
иако комплекс депоније није био потпуно завршен, није сва опрема уграђена, а уочени су и
недостаци на уграђеној опреми током техничког прегледа.
На основу досадашњих стручних извештаја комисија и експерата, стање комплекса у оквиру РЈ
„Нова депонија“ је следеће:
Панчево, децембар 2013. године
9
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
 друга фаза постројења за пречишћавање отпадних вода није урађена а прва фаза је
урађена тако да објекат није у функцији. Пуштање опреме у рад и обука запослених нису
извршени до сада.Тренутно стање комплекса депоније је да се добро одржава, опрема и
објекти нису запуштени, неуграђена опрема се чува у складишту на задовољавајући
начин.
 Погонска лабораторија: опремљена је уз недостатак поједине опреме, потребне су
хемикалије и реагенаси за прву годину рада и калибрисање опремекао и нешто од
делова, посуђа, упутстава-методе за хемијске и друге анализе које ће се вршити у
лабораторији, упутства за рад и одржавање опреме итд.
 Зелени заштитни појас око комплекса депоније постоји делимично и то једна петина од
планираног, неопходна је набавка и занављање садница. Инертни материјал за дневно
прекривање отпада је складиштен у оквиру комплекса.
 Изолација на дну аерационе лагуне је оштећена, а латерали, дифузори и сва друга опрема
је у складишту, није уграђена.
 Таложна лагуна је потпуно запуњена водом. Визуелном методом се не може утврдити у
каквом су стању мешалице у овој лагуни.
 Постројење за пречишћавање отпадних вода до квалитета потребног за испуштање у
реципијент није уграђено.
 Дуваљке у компресорској станици су без заштитних хауба за изолацију од буке.
 Саобраћајнице у комплексу су урађене тако да камион/аутосмећар, након уласка на
капију, иде на мерење на индустријску вагу, затим на тело депоније где истовара отпад а
затим, празан иде на прање и изван круга комплекса без проласка преко индустријске
ваге. На тај начин није предвиђено мерење празног камиона, а што је обавезна процедура
за праћење количине унетог и депонованог отпада на оваквом објекту.
 Индустријска вага није повезана нити баждарена, и није урађен софтвер за њен рад.
Навоз за прање нема надстрешицу.
 Приступни пут је постојећи асфалтни пут дужине 1,7 км иширине 3 м са проширењем за
мимоилажење. није дефинисан путни појас, тако да не испуњава законом предвиђене
карактеристике (5,80 м). У време пољопривредних радова, приступни пут је заблатњен,
те није могуће безбедно саобраћање специјалних возила. Постојећа асфалтна кошуљица
је лошег квалитета, трава је никла по свим пресецима, тако да је велика вероватноћа да
овај пут неће издржати свакодневно оптерећење од стране великих аутосмећара и других
возила кад комплекс депоније отпочне са радом, нарочито током зимског периода. План
детаљне регулације за пут је усвојен. Неопходно је да се уради експропријација околног
земљишта у ширини путног појаса, затим технички пројекат за реконструкцију и
доградњу пута, обезбеђивање финансијских средстава за реализацију пројекта,
прибављање употребне дозволе, што временски траје најмање годину дана.
 Један пиезометар је са леве стране индустријске ваге, а друга два су поред тела
депоније. Комплекс депоније је ограђен а и тело депоније има своју ограду, која је са
мањим оштећењима које треба санирати. Клизна врата - капија је у функцији. Стубни
трансформатор од 180 кВА (информација од руководиоца депоније, по пројекту је
требало да буде од 250 кВА) је инсталисан.
 На комплексу депоније не постоји компактор.
 Бакља за спаљивање депонијског гаса није уграђена, као ни хоризонталне везе биотрнова
са бакљом. То је пројектном документацијом предвиђено да се уради у Iб фази.
 Не постоји надстрешница на делу предвиђеном за прање возила тако да се чиста
атмосферска вода меша са техничком од прања чиме се повећава оптерећење сепаратора
и предметне канализације.
У циљу пуштања у рад санитарне депоније потребно је , да би се реалозовало пуштања у рад
санитарне депоније у предвиђеном року до краја 2014. године (на основу пројектом
предвиђеног акционог плана и обезбеђених средства од стране Градске управе Панчева, МЕРЗ,
Фондова ИМГ и Сида) спровести активности.
Панчево, децембар 2013. године
10
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
 расписивање конкурса за: Извођаче радова и документације, као и за набавку опреме, тј
предузећа са потребним лиценцама и референцама да ураде проверу, ремонт и тестирање
све механичке и електро опреме уз замену дотрајалих делова или уградњу нове
неопходне опреме, да обезбеди резервне делове за две године рада депоније, да ураде
пројекат измена и допуна главног пројекта, упутство за рад и одржавање опреме
(техничко упутство), са списком резервних делова које комплекс треба да има у сваком
тренутку и списак стручних сервиса за одржавање опремекао и да изврше обуку
запослених радника и да пробни рад траје минимум три месеца.расписивање радове и
опремање депоније.
 расписивање конкурса за: фирме са лиценцом и референцама за грађевинске радове
(изградњу депонија, постављање геомембрана итд.) да угрожени део тела депоније и
лагуна доведу у исправно стање, и да ураде и остале потребне грађевинске радове.
 обезбедити документацију потребну за издавање дозвола за рад депоније и спровести
поступке за добијање прописаних дозвола за депоновање (ИППЦ).
 обезбедити организационо и формално независно функционисање РЈ „Нова депонија“ са
засебним подрачуном и током документације у оквиру ЈКП „Хигијена“.
 РЈ „Нова депонија“ у оквиру ЈКП „Хигијена“ Панчево треба да направи сервисне уговоре
са Градом Панчево, околним насељима и Општином Опово, о условима прихватања
отпада са њихове територије и да одреди тарифу за третман и депоновање отпада у
складу са законом и стручном проценом (препорука: ангажовати стручног економисту),
а која ће покрити минимум све оперативне трошкове. Важно је истаћи да отпад НЕ СМЕ
да се депонује без претходне селекције рециклабилних компоненти и органског отпада.
У том смислу Град Панчево и Општина Опово су обавезни да развију селекцију отпада
на извору настанка и да то буде предуслов за прихватање отпада на санитарној депонији.
 Неопходно је обезбедити стручан кадар ( највећим делом из постојећих кадрова ЈКП
„Хигијена“) за управљање и рад на депонији а који ће проћи обуку за рад и одржавање
комплекса депоније, код релевантног извођача радова и опремања депоније
РЈ „Екосировина“
Први кораци у успостављању рационалног и одрживог система управљања отпадом су учињени
у току 2010. године уз наставак развијања система управљања отпадом од 2011. до 2013.године:
 постављање 200 обележених жутих и плавих контејнера за селективно одлагање ПЕТ-а,
пластике, лименки, конзерви, тетрапака, односно картона и папира до краја 2011.године,
као и постављање „звонастих“ контејнера из италијанске донације током 2012. године
на 34 сабирна места по три контејнера, укључујући по први пут зелене контејнере за
амбалажно стакло
 добијање дозволе за сакупљање, транспорт и примарну прераду рециклабилних
материјала, односно регистрација предузећа као овлашћеног оператера
 издвајање и обележавање наменских возила којима се посебно одвози садржај жутих
контејнера (ПЕТ, пластика, лименке, конзерве, тетрапак) и посебно одвози садржај
плавих контејнера (картон и папир), као и регистрација и стављање у функцију
наменских возила из италијанске донације за наведене послове. У низу активности на
пословима припреме секундарних сировина издвојених из отпада за упућивање у процес
рециклаже користе се наменска и специјализована возила за утовар/истовар и
премештање рециклабилних материјала у расутом стању, као и у облику испресованих,
балираних материјала
 склапање уговора са овлашћеним оператерима за продају наведених сировина и
упућивање у процес рециклаже у складу са националним циљевима
 успостављање откупа ПЕТ-а, лименки, стакла, картона, папира и других рециклабилних
материјала од правних лица, са припремама за откуп истих и од физичких лица
 организација линија за пресовање и балирање ПЕТ-а, пластике, односно картона, папира
и тетрапака
Панчево, децембар 2013. године
11
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ

спровођење акција прикупљања ПЕТ-а тетрапака као и едукација у основним и средњим
школама у граду уводђење СЕКО кесе за домаћинства са индивидуалним становањем за
издвајање „суве фракције“ – амбалажног отпада (укупно 1700 домаћинстава у Панчеву)
Током 2014. године очекује се пресељење РЈ „Екосировина“ на локацију у Власинској 1 где је
изграђена прва фаза Центра за сакупљање и разврставање рециклабилних материјала. Од
опреме у Центру за сада је уграђена и баждарена колска вага и инсталирана преса у хали
(опрема из из италијанске донације). На располагању су и донирана возила и радне машине
неопходне за рад Центра. Од јула 2013. године постављена је главна клизна капија на улазу у
објекат, завршава се постављање ограде са помоћним капијама, садња реда садница у оквиру
ветрозаштитног појаса, избаждарена је колска вага која ће се повезати са системом за
евиденцију мерења и пословним програмом предузећа, ради се на постављању информативних
табли, ознака у вези са ПП заштитом и безбедношћу и здрављу на раду.
У току је израда идејног решења комплекса које ће бити основ за нови урбанистичлки пројекат
на основу којег ће се прибављати остала документација у складу са Законом о планирању и
изгрдањи.
Недостаје опрема за разврставање секундарних сировина пореклом из комуналног отпада и
примарну прераду истог.
У оквиру опремања треба изградити надстрешницу са усипним кошем, косим транспортером и
сортирном линијом, асфалтирати површине и поставити надстрешнице за смештај контејнера и
за манипулацију возила.
Постоји потреба набавке два мања отворена камиона за ефикасно прикупљање секундарних
сировина. Такође, неопходно је обезбедити средства за по две кућне канте или канту и кесу за
индивидуална домаћинства (за мокру и суву фракцију), кесе и „џамбо“ вреће за правна лица,
док је за сада довољан број наменских контејнера за рециклабилне материјале.
Потребно је завршити фасаду на Хали, обезбедити систем за прање Хале, комплетно
прикључење на канализацију, збрињавање атмосферских вода.
Планирана је и четврта фаза Центра за збрињавање отпада који није могуће одложити у
контејнере и посебних токова отпада је у процедури за припрему документације за јавни позив
за асфалтирање платоа Рециклажног центра, а паралелно се усклађује са активностима за
дефинисање идејног решења и остале пропосане документације на основу потреба технологије
и садржаја комплекса Центра , односно припреме наведене пројектно техничке документације.
Центар ће бити опремљен савременом опремом за сепарацију секундарних сировина пореклом
из комуналног отпада и прераду истих у циљу припреме за транспорт до овлашћених оператера.
Ургентно је решавање проблема неовлашћеног преузимања рециклабилних материјала из
посуда за отпад од неформалних сакупљача на територији града и насељених места.
Људски ресурси
У току 2013. године послове у ЈКП „Хигијена“ је обављало 405 радника. Са различитим
степеном инвалидитета има 14 запослених. У квалификационој структури доминирају НК и ПК
радници, којих је 140 (35%), што је нормално имајући у виду природу послова у основној
делатности. Запослених са ССС различитих струка је 125 (31%) што је показатељ превелике
администрације за ову врсту предузећа, као и потребе за увођењем савременијих метода рада и
организације административних послова. 87 радника (21%) је ВКВ и КВ , док је ВШ и ВСС
заступљена са 53 радника(13%). У менаџменту предузећа су стручна лица са ССС, ВШ и ВСС
спремом.
У предузећу је неопходно извршити рационализацију радних места у свим радним
јединицама и службама.
 Због повећаног броја радних возила, неопходно је у циљу рационализације из редова
запослених извршити дошколовавање радника за радна места возачи свих категорија.
 Због наглог развоја информатичке тенологије , електронике, средстава комуникација и
осталих средстава рада, захтеви према запосленима од стране корисника услуга,
Панчево, децембар 2013. године
12
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
оснивача, законодаваца, пословодства у циљу остваривања постављених задатака, су све
комплекснији и захтевају адекватну школску спрему запослених.
Недостатак савремених вештина и метода рада, као и мали број младих су, између осталог,
фактори ангажовања превеликог броја запослених са ССС (врло често неодговарајућом) на
административним пословима.
Постојећа кадровска структура запослених (како квалификациона тако и старосна) све теже
одговара постављеним радним задацима те је и реализација послова спора, неефикасна и са
лошим резултатима. Отпор променама је врло изражен кроз тихе бојкоте, опструкције,
деструкције у раду као и на средствима рада.
Старосна структура је таква да 225 (56%) запослених има између 30 и 50 година, док је
значајно мањи број испод 30 година 49 (11%). од броја старијих од 50 година. 131 запослених
(32%) је изнад 50година што упућује на то да политика запошљавања у предузећу треба више
да буде оријентисана на младе са одговарајућом школском спремом и да поседују савремене
вештине и методе рада.
Током 2014.год ће се наставити са реорганизацијом послова и радних задатака на многим
радним местима у свим радним јединицама и службама (првенствено у администрацији а
потом и у осталим сегментима рада) у покушају увођења ефикасности и ефективности у
раду.
Политика цена
Све је већи притисак корисника услуга да се начин обрачуна услуге одвожења и сакупљања
отпада као и услуге одлагање и збрињавања отпада измени. Велики је број фирми које послују
на ивици рентабилности те је и захтев за смањивањем фактура тј за другачији начин обрачуна,
све већи.
1.
Основ за фактурисање редовне услуге прикупљања и одвожења отпада као и услуга
одлагања и уклањања отпада је корисничка површина у м2 стамбеног односно пословног
простора. Цена по м2 зависи од зоне у којој се налази стамбени- пословни простор за који се
врши услуга и врсте делатности. Цене које се примењују за привредне организације су
различите у зависности од делатности која се обавља у пословном простору, као и од зоне, од
чега зависи интензитет изношења отпада.
Калкулација цена се ради на бази планираних трошкова (без акумулације) и површине која се
фактурише корисницима. Цене за становништво још увек нису тржишне. Политика социјалне
заштите становништва преко ниских цена комуналних услуга делимично је примењивана, јер
пословање предузећа није одрживо без минималних корекција цена.
Фискалнa стратегијa за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину предвиђа
инфлацију у висини 5,5 % за 2014. годину.
Планира се увећање цена редовне услуге прикупљања и одвожења отпада као и услуга
одлагања и уклањања отпада у висини пројектоване инфлације.
Цене ванредних услуга се формирају на бази трошкова и њих усваја Управни одбор предузећа.
2.
Цене услуга одржавања чистоће на јавним површинама се формирају на бази
трошкова радне снаге, опреме, површина и интензитета којим се чисте и перу. На основу
одобрених средстава Буџета града Годишњим програмом пословања предузећа се утврђује
интензитет и обим одржавања хигијене јавних површина. Програм пословања предузећа усваја
Оснивач.
Панчево, децембар 2013. године
13
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
3.
Цена услуга за наплату паркирања на јавним паркиралиштима је одређена зоном
(црвена, жута, зелена) и врстом корисника повлашћених и претплатних паркинг карата
(физичка и правна лица и предузетници). Од 2013.године услуга наплате паркирања на јавним
паркиралиштима има карактер комуналне таксе и представља јавни приход. ЈКП „Хигијена“
Панчево из Буџета града од ових прихода рефундира трошкове пружене услуге наплате
комуналне таксе за паркирање на јавним паркиралиштима. Висину комуналне таксе утврђује
Оснивач.
4.
Цена услуга одвожења непрописно паркираних возила је условљена Одлуком владе РС
о одређивању накнаде за уклањање возила (Сл. Гласник РС број 109/35 од 25. децембра
2009.год).
Промотивне активности
У 2014.години маркетиншки приоритет ће бити промоција развијања система примарне
селекције и селективног одлагања отпада, издвајања секундарних сировина и упућивање истих
у процес рециклаже. Укупна пословна политика ће бити усмерена на остваривање националних
законских и стратешких докумената, као и стандарда и директива ЕУ у области управљања
отпадом. (Директива 75/442/ЕЕЦ о отпаду).
Маркетиншке активности биће усмерене и на основне делатности.
Циљне групе
 Становништво/корисннициници
 Деца и млади
 Запослени у предузећу
 Месне заједнице
 Предузећа и установе
 Невладин сектор
Општи циљ
Развијање комуналне културе и свести о повезаности између система управљања
комуналним отпадом и заштите животне средине
Развијање свести и едукација у поступању са кућним љубимцима , напуштеним животињама
и псима и мачкама луталицама
Подизање свести о важности организације и правилног регулисања паркирања возила у
граду
Специфични циљеви:
 Укључивање различитих циљних група у систем управљања отпадом путем
информисања акција и едукација
 Повећање мотивације и одговорности грађана за бригу о отпаду и животну средину
путем информисања о трошковима вршења комуналних услуга и штете неправилног
поступања са отпадом по животну средину
 Развијање етоса запослених у предузећу у правцу поступања са комуналним отпадом на
начин који није штетан по животну средину
 Повећање капацитета ЈКП за спровођење мисије путем коришћења расположивих
ресурса и потенцијала ОЦД
Панчево, децембар 2013. године
14
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
2. Организациона структура
Возач путничког возила
и сарадник за
комуналне послове
Директор
Секретарица директора
- коресподент
Самостални стручни
сарадник за одбрану и
безбедност
Помоћник директора за
комуналне послове
Помоћник директора за
економско - правне послове
Сектор за
комуналне послове
Сектор за
управљање
отпадом и заштиту
животне средине
Сектор техничких
послова
Сектор економско финансијских послова
Сектор Правни, општи и
кадровски послови и
послови развоја људских
ресурса
РЈ Изношење
отпада
РЈ Стара депонија
Служба Технички
послови
Служба План, анализа и
маркетинг
Служба правни послови
РЈ Чишћење
РЈ Нова депонија
Служба
Одржавање
Служба Рачуноводство
Служба Кадровски и
општи послови
Служба
Зоохигијена
РЈ Екосировина
Служба Комерцијални
послови
Служба ФТО и ППЗ
Служба Паркинг
сервис
Служба
унутрашње
контроле
Служба
инвестиција и
развоја
Служба
информатичке
технологије
Служба Јавне набавке
Панчево, децембар 2013. године
15
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
3.
Основе за израду програма пословања за 2014
3.1. Процена физичког обима активности у 2013.
ЈКП „Хигијена“ Панчево је у току 2013. године спровела планиране активности пружања
услуга одржавања хигијене јавних површина у обиму и интензитету планираном Програмом
пословања за 2013. годину.
3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално
образложење позиција
За 2013. годину процењује се позитиван резултат пословања, нето добит по одбитку пореза у
висини 98 хиљада динара.
Процењени пословни приходи за 2013. годину износе 509.770.000 динара, што представља
остварење у висини 89% плана за 2013. годину.
Процењени пословни расходи за 2013. годину износе 475.154.000 динара, што представља
остварење у висини 85% плана за 2013. годину.
Највеће уштеде остварене су на набавкама материјала и услуга од трећих лица. Трошкови
горива су планирани у нешто већем износу у очекивању операционализације Нове депоније.
Поред тога, сам процес јавне набавке, коришћење квалификационог поступка за набавку
материјала и резервних делова је донело уштеде у односу на план. На крају, како су услуге
одржавања возила од суштинског значаја за неометан рад у основној делатности, планиране
набавке по појединим категоријама возила садржале су резерве за непредвиђене случајеве.
Зараде су исплаћене у износу нижем од планираног.
Процењени остали расходи за 2013. годину износе 33.036.000 динара, што представља
остварење у висини 171% плана за 2013. годину.
Остварење осталих расхода у наведеном проценту је последица ненаплате потраживања, у
највећој мери посустале привреде и државних предузећа у процесу реструктуирања.
Панчево, децембар 2013. године
16
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена
Група рачуна, рачун
1
ПОЗИЦИЈА
2
АКТИВА
A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)
I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ
II. GOODWILL
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА
(006+007+008)
у хиљадама динара
Износ
АОП
План
Процена
31.12.2013.
31.12.2013.
3
4
5
001
002
003
004
538.089
005
487.964
006
487.743
007
0
021,025,027дeo, 028дeo 3. Биолошка средства
008
221
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)
030 дo 032, 039(дeo) 1. Учешћа у капиталу
033дo038,039(дeo)-037 2. Остали дугорочни финансијски пласмани
B. OБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)
10 дo 13, 15
I. ЗАЛИХЕ
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА
14
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
009
010
011
012
013
50.022
45.786
4.236
238.644
19.922
014
145
III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)
015
219.277
1. Потраживања
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак
3. Kраткорочни финансијски пласмани
4. Готовински еквиваленти и готовиниа
5. ПДВ и АВР
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)
G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
D. УКУПНА АКТИВА (022+023)
Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
A. KАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
III. РЕЗЕРВЕ
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
VIII. ГУБИТАК
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)
1. Дугорочни кредити
2. Oстале дугорочне обавезе
III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)
1. Kраткорочне финансијске обавезе
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се
обуставља
3. Oбавезе из пословања
4. Oстале краткорочне обавезе
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
219.169
0
52
56
0
9.926
786.659
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
667.164
700.837
00
012
01 без 012
020,022,023,026,027(дeo)
1. Некретнине, постројења и опрема
,…
024,027(дeo),028(дeo) 2. Инвестиционе некретнине
20, 21 i 22 осим 223
223
23 минус 237
24
27 и 28 осим 288
288
29
88
30
31
32
330 и 331
332
333
34
35
037 и 237
40
41
414, 415
41 без 414 i 415
42, осим 427
427
43 i 44
45, 46
47 и 48, осим 481 и 49
5. Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР
осим 498
481
6. Oбавезе по основу пореза на добит
498
IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)
89
G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
Панчево, децембар 2013. године
103
786.659
188.193
3.734
37.407
119.495
12.345
31.030
30.064
966
76.120
11.341
118
119
120
37.488
14.973
121
12.208
122
123
124
125
110
786.659
188.193
17
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена
у хиљадама динара
Група рачуна,
рачун
ПОЗИЦИЈА
1
2
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)
60 и 61
62
630
631
64 и 65
50
51
52
54
53 и 55
66
56
67, 68
57, 58
69-59
59-69
721
722
722
723
Износ
AOП
План 2013
Процена 2013
3
4
5
201
572.666
509.770
1. Приходи од продаје
2. Приходи од активирања учинака и робе
3. Повећање вредности залиха учинака
4. Смањење вредности залиха учинака
Остали пословни приходи
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)
1. Набавна вредност продате робе
2. Трошкови материјала
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
4. Трошкови амортизације и резервисања
5. Остали пословни расходи
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
404.822
1.000
0
0
166.844
558.716
2.400
84.990
347.542
60.750
63.034
13.950
0
6.500
4.000
3.000
19.260
350.000
20
0
0
159.750
475.154
3.222
45.794
333.274
56.278
36.586
34.616
0
1.389
3.300
1.929
33.036
219
190
1.598
220
0
0
XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
221
0
0
XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
222
0
0
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
1. Порески расход периода
2. Одложени порески расходи периода
3. Одложени порески приходи периода
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)
Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА
МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији
223
224
225
226
227
228
229
230
190
0
0
0
0
0
0
190
0
1.598
0
1.500
1.500
0
3.636
0
98
0
231
0
0
232
0
0
233
234
0
0
0
0
0
0
Панчево, децембар 2013. године
18
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и
процена
у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА
1
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
1. Продаја и примљени аванси
2. Примљене камате из пословних активности
3. Остали приливи из редовног пословања
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
1. Исплате добављачима и дати аванси
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи
3. Плаћене камате
4. Порез на добитак
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
1. Продаја акција и удела (нето приливи)
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)
4. Примљене камате из активности инвестирања
5. Примљене дивиденде
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
1. Куповина акција и удела (нето одливи)
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
1. Увећање основног капитала
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
1. Откуп сопствених акција и удела
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)
3. Финансијски лизинг
4. Исплаћене дивиденде
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
Износ
AOП
План 2013
Процена 2013
2
4
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
370.236
0
1.389
164.788
348.642
79.215
235.179
3.300
1.199
29.749
187.771
313
314
0
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
341
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
342
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
343
Панчево, децембар 2013. године
3
8.759
8.759
0
8.759
4.312
4.312
22.577
22.577
18.265
374.548
379.978
5.430
5.486
56
19
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.
Планирани физички обим активности за 2014.
4.1. РЈ „Изношење отпада“
Преглед планираних површина за кориснике услуга Прикупљања и одвожења и
Одлагања и уклањања отпада у м².
Редни
број
Опис
корисника
Јед. мере
Планирано за 2014.
Структура
Месечно
Годишње
у%
1
1
2
Стамбени
простор
Привреда
УКУПНО
м²
1.946.530 23.358.356
46,50
м²
2.239.149 26.869.788
4.185.679 50.228.144
53,50
100,00
РЈ „Изношење отпада“ врши услугу одношења отпада на четири начина:
1.
2.
3.
4.
Пражњење посуда од 1,1м3 (колективно становање и индустрија)
Пражњење посуда од 80Л до 120Л (идивидуално становање- куће)
Пражњење посуда од 5м3 (индустрија на територији града)
Пражњење посуда од 3м3 (отпад за рециклажу)
Сакупљање, одвожење и депоновање отпада са индивидуалног стамбеног простора врши се
једном недељно, по утврђеном теримну, као и пражњење посуда од 5м³, које се углавном врши
у привреди. Да би унапредили правилно депоновање и складиштење отпада, ЈКП-а ”Хигијена”
Панчево је становништу дала на коришћење преко 2000 посуда за отпад, запремине 120
литара. Све додатне информације о интезитету и локацијама изношења отпада, можете
пронаћи на http://www.jkphigijena.rs/delatnosti.html.
Панчево, децембар 2013. године
20
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.2. РЈ „Чистачи“
4.2.1.1. РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА - 5 ПУТА НЕДЕЉНО
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
Р.
бр
Улица - Насеље
површина
која се
чисти
Дневна
површина у м2
(петодневна
радна недеља)
2
3
4
1
Месечна
површина у
м2
5
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Годишња
површина у
м2
6
Дневна
Површине
Месечна
површина у м2
које се
површина у
(петодневна
чисте
м2
радна недеља)
7
8
Годишња
површина у
м2
9
10
1
Ж.Зрењанина до Г.Димитрове
4.972
4.972
109.384
1.312.608
0
0
0
0
2
Живојина Мишића
2.200
2.200
48.400
580.800
0
0
0
0
3
Његошева
2.500
2.500
55.000
660.000
0
0
0
0
4
Војв.Радомира Путника
13.578
13.578
298.716
3.584.592
1.100
1.100
24.200
290.400
5
Сокаче
320
320
7.040
84.480
0
0
0
0
6
Војв.Петра Бојовића
6.130
6.130
134.860
1.618.320
0
0
0
0
7
Петра Драпшина
2.520
2.520
55.440
665.280
200
200
4.400
52.800
8
Змај Јовина до Ружине
8.750
8.750
192.500
2.310.000
1.600
1.600
35.200
422.400
9
Немањина
7.050
7.050
155.100
1.861.200
800
800
17.600
211.200
1.900
1.900
41.800
501.600
600
600
13.200
158.400
17.000
17.000
374.000
4.488.000
11.000
11.000
242.000
2.904.000
12 Д.Туцовића до М.Пијаде
6.020
6.020
132.440
1.589.280
650
650
14.300
171.600
13 Карађорђева до М. Пијаде
9.300
9.300
204.600
2.455.200
2.100
2.100
46.200
554.400
14 М. Горког до Др.Ж.Фогороша
4.500
4.500
99.000
1.188.000
1.050
1.050
23.100
277.200
15 М.Требињца до Вишњићеве
7.820
7.820
172.040
2.064.480
1.900
1.900
41.800
501.600
16 М.Пијаде до Д.Туцовића
2.020
2.020
44.440
533.280
1.100
1.100
24.200
290.400
17 Ослобођења до Л.Толстоја
1.260
1.260
27.720
332.640
600
600
13.200
158.400
12.880
12.880
283.360
3.400.320
1.300
1.300
28.600
343.200
19 Масарикова
1.300
1.300
28.600
343.200
0
0
0
0
20 Николе Тесле
2.970
2.970
65.340
784.080
0
0
0
0
21 Ц.Лазара до Др.Касапинов
1.050
1.050
23.100
277.200
700
700
15.400
184.800
22 Др. Жарка Фогораша
6.439
6.439
141.658
1.699.896
2.200
2.200
48.400
580.800
23 Паркинг иза нове поште
3.300
3.300
72.600
871.200
0
0
0
24 М.Обреновића до П.Сегединца
5.500
5.500
121.000
1.452.000
3.000
66.000
792.000
25 М.Топаловића
1.720
1.720
37.840
454.080
0
0
0
26 6. Октобра
2.728
2.728
60.016
720.192
400
8.800
105.600
840
840
18.480
221.760
0
0
0
28 Свет.Милетића до С.Саве
7.333
7.333
161.326
1.935.912
1.800
1.800
39.600
475.200
29 Б.Јовановића до С.Саве
6.834
6.834
150.348
1.804.176
0
0
0
0
30 Др.Касапиновића
6.300
6.300
138.600
1.663.200
0
0
0
0
157.034
157.034
3.454.748 41.456.976
32.100
32.100
706.200
8.474.400
10 Трг Слободе
11 Трг Краља Петра I
18 С.Саве до Б.Јовановића
27 Проте Васе Живковића
УКУПНА ПОВРШИНА КОЈА СЕ
ЧИСТИ 5 ПУТА НЕДЕЉНО
Панчево, децембар 2013. године
3.000
400
21
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.2.1.2.РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА – ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
Р. бр
Улица - Насеље
1
1
2
3
4
5
2
Ослобођења од Лава
Толстоја до Стевана
Браће Јовановића од Светог
Саве до кружног тока
С.Шупљикца лева страна од
Ослобођења до Моше
Војвођански Булевар од
С.Милетића до М.Пијаде
М.Пијаде од Војвођанског
Булевара до С.Шупљикца
Површин
а која се
чисти
Дневна
површина у
м2
(петодневна
радна
недеља)
3
4
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Дневна
Месечна
Годишња Површина површина у м2
Месечна
површина у површина у
која се
(петодневна површина у
м2
м2
чисти
радна
м2
недеља)
5
6
7
8
9
Годишња
површина у
м2
10
10.800
2.160
47.520
570.240
39.600
7.920
174.240
2.090.880
17.820
3.564
78.408
940.896
10.890
2.178
47.916
574.992
4.305
861
18.942
227.304
4.018
804
17.679
212.150
2.200
440
9.680
116.160
3.400
680
14.960
179.520
10.200
2.040
44.880
538.560
11.900
2.380
52.360
628.320
950
190
4.180
50.160
760
152
3.344
40.128
2.640
528
11.616
139.392
4.400
880
19.360
232.320
6
Вршачка
7
Новосадска
8
Ковинска
144
29
634
7.603
96
19
422
5.069
9
Белоцркванска
144
29
634
7.603
96
19
422
5.069
10
Кружни ток
3.950
790
17.380
208.560
2.050
410
9.020
108.240
11
Унутрашњи део Ослобођења
2.940
588
12.936
155.232
5.160
1.032
22.704
272.448
12
6.Октобра
1.450
290
6.380
76.560
260
52
1.144
13.728
2.496
499
10.982
131.789
3.120
624
13.728
164.736
1.431
286
6.296
75.557
145
29
638
7.656
4.845
969
21.318
255.816
2.960
592
13.024
156.288
33.600
6.720
147.840
1.774.080
27.600
5.520
121.440
1.457.280
2.400
480
10.560
126.720
2.700
540
11.880
142.560
5.500
1.100
24.200
290.400
4.050
810
17.820
213.840
13
14
15
16
17
18
Ружина од М.Пијаде до
Б.Јовановића
Парк у Белоцркванској
(кошаркашко игралиште)
Парк и игралиште код
забавишта на Котежу I са
паркингом
Милоша Обреновића до
Стевана Шупљикца
С.Шупљикца од М.
Обреновића до С.П.Крцуна
Пролетерских Бригада од М.
Обреновића до М.Марковић
19
Славка Родића
4.800
960
21.120
253.440
9.200
1.840
40.480
485.760
20
Марије Бурсаћ
1.760
352
7.744
92.928
960
192
4.224
50.688
21
Фрање Огулинца
2.350
470
10.340
124.080
1.860
372
8.184
98.208
22
Мите Богојевског
2.800
560
12.320
147.840
600
120
2.640
31.680
23
Рифата Бурџевића
600
120
2.640
31.680
2.400
480
10.560
126.720
24
Слободана Пенезића Крцуна
3.000
600
13.200
158.400
1.200
240
5.280
63.360
25
Насеље Нови Свет
26.625
5.325
117.150
1.405.800
27.000
5.400
118.800
1.425.600
26
Насеље Содара
23.050
4.610
101.420
1.217.040
27.650
5.530
121.660
1.459.920
14.950
2.990
65.780
789.360
6.825
1.365
30.030
360.360
12.707
2.541
55.911
670.930
16.992
3.398
74.765
897.178
12.707
2.541
55.911
670.930
12.998
2.600
57.191
686.294
4.300
860
18.920
227.040
900
180
3.960
47.520
3.820
764
16.808
201.696
12.000
2.400
52.800
633.600
221.284
44.257
973.650
11.683.795
243.790
48.758
1.072.676
12.872.112
27
28
29
30
31
Ж.Зрењанина од
Г.Димитрове до пруге
Цара Душана од 6. Октобра
до Првомајске
М.Горког од Др.Фогороша до
Првомајске
Војна амбуланта са новим
блоком капија
Р.Кораћа до 7. Јула
УКУПНА ПОВРШИНА
Панчево, децембар 2013. године
22
Р. бр
Улица - Насеље
1
2
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Дневна
Дневна
Површина
Месечна
Годишња Површина површина у м2 Месечна
површина у м2
која се
површина у површина у
која се
(петодневна површина у
(петодневна
чисти
м2
м2
чисти
м2
радна
радна недеља)
недеља)
3
4
8
9
Годишња
површина у
м2
5
6
7
32 Б.Станковића
6.800
1.360
29.920
359.040
40.600
8.120
178.640
2.143.680
10
33 Мажуранићева
1.350
270
5.940
71.280
1.620
324
7.128
85.536
34 Војислава Илића
980
196
4.312
51.744
840
168
3.696
44.352
35 Лазе Костића
980
196
4.312
51.744
840
168
3.696
44.352
36 Исидоре Секулић
2.450
490
10.780
129.360
4.200
840
18.480
221.760
37 М.Петровића Аласа
4.730
946
20.812
249.744
7.310
1.462
32.164
385.968
38 Јована Павловића
4.420
884
19.448
233.376
24.400
4.880
107.360
1.288.320
39 Вељка Петровића
4.860
972
21.384
256.608
9.980
1.996
43.912
526.944
40 Вељка Влаховића
20.200
4.040
88.880
1.066.560
14.140
2.828
62.216
746.592
41 Ђуре Даничића
6.800
1.360
29.920
359.040
2.460
492
10.824
129.888
42 Јанка Веселиновића
1.350
270
5.940
71.280
2.880
576
12.672
152.064
980
196
4.312
51.744
4.100
820
18.040
216.480
43 Косте Абрашевића
44 Цвијићева
980
196
4.312
51.744
2.100
420
9.240
110.880
45 Д. Петровића Шанета
2.450
490
10.780
129.360
3.440
688
15.136
181.632
46 Марина Држића
4.730
946
20.812
249.744
1.730
346
7.612
91.344
47 Прешернова
Простор око
48
Геронтолошког центра
Војвођански булевар од М.
49
Пијаде до Книћанинове
Моше Пијаде лева страна
50
од Војвођ.булеварадо
51 Кикиндска до Книћанинове
С.Шупљикца од М.Пијаде
52
до Книћанинове
Баваништански пут до
53
Новог гробља
54 Стари бувљак
4.420
884
19.448
233.376
2.100
420
9.240
110.880
1.200
240
5.280
63.360
4.300
860
18.920
227.040
14.490
2.898
63.756
765.072
17.640
3.528
77.616
931.392
9.900
1.980
43.560
522.720
11.550
2.310
50.820
609.840
1.690
338
7.436
89.232
20.160
4.032
88.704
1.064.448
21.600
4.320
95.040
1.140.480
25.200
5.040
110.880
1.330.560
12.750
2.550
56.100
673.200
63.550
12.710
279.620
3.355.440
900
180
3.960
47.520
13.102
2.620
57.649
691.786
0
0
0
0
54.100
10.820
238.040
2.856.480
5.850
1.170
25.740
308.880
18.900
3.780
83.160
997.920
998
200
4.391
52.694
480
96
2.112
25.344
650
130
2.860
34.320
815
163
3.586
43.032
55 Нови бувљак - паркинзи
56 С.Шемића - десна страна
Јовице Безуљаевића од
57
Книћанинове до
Славка Бокшана од
58
Книћанинове до С.Шемића
Синђелићева од
59
Книћанинове до С.Шемића
Светог Саве од
60
Книћанинове до С.Шемића
Д.Туцовића од Ритске до
61
преко надвожњака
Книћанинова од окретнице
62
до Д. Туцовића
Македонска - Спортски
63
центар
64 Кеј на Тамишу
Стамбени блок
65
Карађорђева
66 Жарка Зрењанина 14 - 18
950
190
4.180
50.160
712
142
3.133
37.594
1.790
358
7.876
94.512
630
126
2.772
33.264
9.050
1.810
39.820
477.840
6.600
1.320
29.040
348.480
16.610
3.322
73.084
877.008
17.050
3.410
75.020
900.240
5.540
1.108
24.376
292.512
14.700
2.940
64.680
776.160
22.800
4.560
100.320
1.203.840
38.100
7.620
167.640
2.011.680
0
0
0
0
10.220
2.044
44.968
539.616
1.180
236
5.192
62.304
3.790
758
16.676
200.112
67 Котеж 1 унутраш.површине
37.980
7.596
167.112
2.005.344
33.865
6.773
149.006
1.788.072
68 Тесла-унутраш.површине
43.600
8.720
191.840
2.302.080
27.800
5.560
122.320
1.467.840
69 Котеж 2 унутраш.површине
95.450
19.090
419.980
5.039.760
107.185
21.437
471.614
5.659.368
373.458
74.692
1.643.215
19.718.582
613.189
122.638
2.698.032
32.376.379
УКУПНА ПОВРШИНА
Панчево, децембар 2013. године
23
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
Р. бр
Улица - Насеље
1
Дневна
Површина
Месечна
површина у м2
која се
површина у
(петодневна
чисти
м2
радна недеља)
2
3
4
Годишња
површина у
м2
Површина
која се
чисти
5
6
7
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Дневна
површина у
Месечна
Годишња
м2
површина у површина у
(петодневна
м2
м2
радна
недеља)
8
9
10
70
Ж. Зрењанина од пруге
до Црне мачке
4.600
920
20.240
242.880
8.650
1.730
38.060
456.720
71
Филипа Вишњића
2.463
493
10.837
130.046
600
120
2.640
31.680
72
Петра Прерадовића
3.435
687
15.114
181.368
870
174
3.828
45.936
73
Максима Горког
21.610
4.322
95.084
1.141.008
9.080
1.816
39.952
479.424
74
Карађорђева од М.
Пијаде
11.073
2.215
48.721
584.654
6.240
1.248
27.456
329.472
УКУПНА ПОВРШИНА
43.181
8.636
189.996
2.279.957
25.440
5.088
111.936
1.343.232
УКУПНА ПОВРШИНА КОЈА СЕ
ЧИСТИ ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО
460.893
92.179
2.027.929
24.335.150
713.569
142.714
3.139.704
37.676.443
4.2.1.3. РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ 2 ПУТА МЕСЕЧНО
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Дневна
Површина
Месечна
Годишња Површина
површина у м2
која се
површина у површина у
која се
(петодневна
чисти
м2
м2
чисти
радна недеља)
Дневна
површина у
м2
(петодневна
радна
недеља)
Месечна
површина у
м2
Годишња
површина у
м2
8
9
10
Р. бр
Улица - Насеље
1
2
1
Војвођанска
5.250
525
11.550
138.600
1.500
150
3.300
39.600
2
Босанска
2.520
252
5.544
66.528
1.260
126
2.772
33.264
3
Бачванска
5.040
504
11.088
133.056
3.150
315
6.930
83.160
4
Јадранска
1.480
148
3.256
39.072
840
84
1.848
22.176
5
Сремска
3.860
386
8.492
101.904
3.080
308
6.776
81.312
6
Козарачка до Сремске
6.560
656
14.432
173.184
7.380
738
16.236
194.832
7
Ж. Зрењанина
унутрашњи простор од
750
75
1.650
19.800
1.120
112
2.464
29.568
8
Насеље Др.Фогораша
1.380
138
3.036
36.432
1.050
105
2.310
27.720
9
Насеље Пепељара
1.450
145
3.190
38.280
890
89
1.958
23.496
10 Насеље Тип Станко
1.920
192
4.224
50.688
1.240
124
2.728
32.736
11 Насеље Зеленгора
1.850
185
4.070
48.840
1.200
120
2.640
31.680
12 Максима Горког 56
1.320
132
2.904
34.848
1.750
175
3.850
46.200
33.380
3.338
73.436
881.232
24.460
2.446
53.812
645.744
УКУПНА ПОВРШИНА КОЈА
СЕ ЧИСТИ 2 ПУТА
3
4
5
6
Панчево, децембар 2013. године
7
24
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.2.1.3. РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО
Р. бр
Улица - Насеље
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Дневна
површина у
Површина
Месечна
Годишња
м2
која се
површина у површина у
(петодневна
чисти
м2
м2
радна
недеља)
Дневна
површина у
Површина
Месечна
Годишња
м2
која се
површина у површина у
(петодневна
чисти
м2
м2
радна
недеља)
1
2
1
Првомајска од Ж.
Зрењанина до С. Шупљикца
3
13.300
665
14.630
175.560
17.600
880
19.360
232.320
2
С. Шупљикца од М.
Обреновића до М. Пијаде
18.350
918
20.185
242.220
22.060
1.103
24.266
291.192
3
С. Шупљикца од М. Пијаде
до Книћанинове
18.350
918
20.185
242.220
9.120
456
10.032
120.384
4
Парк у Војловици и улаз у
МЗ
6.300
315
6.930
83.160
12.060
603
13.266
159.192
56.300
2.815
61.930
743.160
60.840
3.042
66.924
803.088
УКУПНА ПОВРШИНА КОЈА СЕ
ЧИСТИ ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО
4
5
6
7
8
9
10
4.2.1.5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ ПОВРШИНА ЗА РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
Р. бр Интензитет чишћења
1
2
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Дневна
Дневна
Месечна
Годишња Површина
Месечна
Годишња
Површина површина у м2
површина у м2
површина у површина у
која се
површина у површина у
која се чисти (петодневна
(петодневна
м2
м2
чисти
м2
м2
радна недеља)
радна недеља)
3
4
5
6
7
8
9
10
1
5 пута недељно
157.034
157.034
3.454.748
41.456.976
32.100
32.100
706.200
8.474.400
2
једном недељно
637.923
127.585
2.806.861
32.682.334
882.419
176.484
3.882.644
46.591.723
3
2 пута месечно
33.380
3.338
73.436
881.232
24.460
2.446
53.812
645.744
4
једном месечно
56.300
2.815
61.930
743.160
60.840
3.042
66.924
803.088
УКУПНА ПОВРШИНА
КОЈА СЕ ЧИСТИ РУЧНО
884.637
290.772
6.396.975
75.763.702
999.819
214.072
4.709.580
56.514.955
Дневни норматив за
једног радника
5.500 м2
Панчево, децембар 2013. године
15.000 м2
25
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.2.2.1.МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ – 7 ПУТА НЕДЕЉНО
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
Р. бр
Улица - Насеље
Површина
која се чисти
Дневна
површина у м2
(петодневна
радна недеља)
Месечна
површина у м2
Годишња
површина у м2
1
2
3
4
5
6
1
Ж.Зрењанина од Г.Димитрове до Првомајске
12.481
17.473
384.415
4.612.978
2
В.Р.Путника
5.864
8.210
180.611
2.167.334
3
Петра Драпшина
2.520
3.528
77.616
931.392
4
Д.Туцовића до М.Пијаде
6.020
8.428
185.416
2.224.992
5
М.Обреновића од Стеријине до С.Шупљикца
6.970
9.758
214.676
2.576.112
6
Ц.Душана до 6.Октобра
5.550
7.770
170.940
2.051.280
7
Трг Краља Петра и парк
17.000
23.800
523.600
6.283.200
8
Б.Јовановића до Ружине
14.830
20.762
456.764
5.481.168
9
М.Требињца до Вишњићеве
7.820
10.948
240.856
2.890.272
10
Ослобођења до Л.Толстоја
1.260
1.764
38.808
465.696
11
Његошева
2.500
3.500
77.000
924.000
12
В.Ж.Мишића
3.100
4.340
95.480
1.145.760
13
Сокаче
320
448
9.856
118.272
14
З.Јовина до Ружине
14.208
19.891
437.606
5.251.277
15
Трг Слободе
1.800
2.520
55.440
665.280
16
С.Саве од М.Пијаде до С.Шемића
6.561
9.185
202.079
2.424.946
17
6.Октобра од М.Требињца до Ц.Лазара
1.364
1.910
42.011
504.134
18
Ж.Фогороша од Ц.Лазара до Кеја Р.Дакића
3.228
4.519
99.422
1.193.069
19
Б.Јовановића од Трга Мученика до Д.Туцовића
864
1.210
26.611
319.334
20
Книћанинова од Д.Туцовића до С.Шупљикца
са надвожњаком
12.323
17.252
379.548
4.554.581
21
Првомајска од Ж.Зрењанина до С.Шупљикца
13.300
18.620
409.640
4.915.680
22
С.Шупљикца од П.Маргановића до
Книћанинове
16.700
23.380
514.360
6.172.320
23
В.Булевар од С.Милетића до Книћанинове
6.400
8.960
197.120
2.365.440
24
Б.Јовановића
19.720
27.608
607.376
7.288.512
182.703
255.784
5.627.252
67.527.029
УКУПНА ПОВРШИНА КОЈА СЕ ЧИСТИ
МАШИНСКИ 7 ПУТА НЕДЕЉНО
Панчево, децембар 2013. године
26
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.2.2.2. МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ – ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
Р. бр
Улица - Насеље
1
Површина
која се
чисти
Дневна
површина у м2
(петодневна
радна недеља)
Месечна
површина у
м2
3
4
5
2
1
Козарачка до Сремске
2
Сремска
3
Годишња
површина у
м2
6
5.080
1.016
22.352
268.224
700
140
3.080
36.960
Војвођанска
1.366
273
6.010
72.125
4
Македонска од Новосељанског пута до
Бачванске
3.540
708
15.576
186.912
5
Стаза око Народне баште
5.188
1.038
22.827
273.926
6
Кеј на Тамишу
15.515
3.103
68.266
819.192
5.500
1.100
24.200
290.400
3.176
635
13.974
167.693
774
155
3.406
40.867
7
8
9
Ц.Душана од Ж.Фогороша до
Првомајске
М.Пијаде од Д.Туцовића до
Ђ.Ђаковића
Стари Панчевачки мост
10
Синђелићева од М.Пијаде до
И.Курјачког
2.300
460
10.120
121.440
11
Надвожњак на Новосељанском путу
2.218
444
9.759
117.110
12
Книћанинова од Д.Туцовића до
С.Шупљикца са надвожњаком
3.000
600
13.200
158.400
48.357
9.671
212.771
2.553.250
УКУПНА ПОВР.КОЈА СЕ ЧИСТИ
МАШИНСКИ JЕДНОМ НЕДЕЉНО
4.2.2.3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКОГ ЧИШЋЕЊА
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
Р. бр
Интензитет чишћења
Површина која
се чисти
Дневна површина у
м2 (петодневна
радна недеља)
Месечна
површина у м2
Годишња
површина у м2
1
2
3
4
5
6
1
7 пута недељно
2
једном недељно
УКУПНА ПОВРШИНА КОЈА СЕ
ЧИСТИ МАШИНСКИ
182.703
255.784
5.627.252
67.527.029
48.357
9.671
212.771
2.553.250
231.060
265.455
5.840.023
70.080.279
Дневни норматив за једну чистилицу 23.000 м2
Панчево, децембар 2013. године
27
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.2.3.1. ПРАЊЕ УЛИЦА ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
Р. бр
Улица - Насеље
површина
која се пере
Дневна
површина у м2
(петодневна
радна недеља)
Месечна
површина у
м2
Годишња
површина у м2
1
2
3
4
5
6
1
Живојина Мишића
2.200
440
9.680
116.160
2
Трг Краља Петра И
17.000
3.400
74.800
897.600
3
Сокаче
320
64
1.408
16.896
4
Змај Јовина до Карађорђеве
2.800
560
12.320
147.840
5
Трг Слободе
1.870
374
8.228
98.736
6
В.Р.Путникаод Карађорђеве
9.083
1.817
39.965
479.582
7
Карађорђева до Б.Јовановића
7.000
1.400
30.800
369.600
8
Петра Драпшина
2.520
504
11.088
133.056
9
Д.Туцовића до М.Пијаде
6.020
1.204
26.488
317.856
1.364
273
6.002
72.019
3.228
646
14.203
170.438
1.933
387
8.505
102.062
10
11
12
6.Октобар од М.Требињца до
Ц.Лазара
Ж.Фогороша од Ц.Лазара до кеја
Р.Дакића
Б.Јовановића од Трга Мученика до
Д.Туцовића
13
Његошева
2.500
500
11.000
132.000
14
В.Р.Путника од Карађорђеве до
М.Требињца
4.495
899
19.778
237.336
15
Ж.Зрењанина до Г.Димитрове
4.985
997
21.934
263.208
16
Б.Јовановића од Д.Туцовића до
Карађорђеве
6.966
1.393
30.650
367.805
17
М.Требињца до Д.Туцовића
2.020
404
8.888
106.656
18
В.П.Бојовића
6.130
1.226
26.972
323.664
19
М.Обреновића од М.Требињца до
Стеријине
11.820
2.364
52.008
624.096
20
С.Саве од М.Пијаде до С.Шемића
7.090
1.418
31.196
374.352
21
Доситејева
850
170
3.740
44.880
102.194
20.439
449.654
5.395.843
УКУПНА ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ
ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО
Панчево, децембар 2013. године
28
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.2.3.2. ПРАЊЕ УЛИЦА 2 ПУТА МЕСЕЧНО
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
Р. бр
Улица - Насеље
површина
која се пере
Дневна површина
у м2 (петодневна
радна недеља)
Месечна
површина у м2
Годишња
површина у м2
1
2
3
4
5
6
1
Насеље Содара
22.200
2.220
48.840
586.080
2
Насеље Котеж I
17.000
1.700
37.400
448.800
3
Насеље Котеж II
32.320
3.232
71.104
853.248
4
Насеље Тесла
24.800
2.480
54.560
654.720
5
Насеље Стрелиште
21.870
2.187
48.114
577.368
118.190
11.819
260.018
3.120.216
УКУПНА ПОВРШИНА КОЈА СЕ
ПЕРЕ 2 ПУТА МЕСЕЧНО
4.2.3.3. ПРАЊЕ УЛИЦА ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
Р. бр
Улица - Насеље
површина
која се пере
Дневна површина
у м2 (петодневна
радна недеља)
Месечна
површина у м2
Годишња
површина у м2
2
3
4
5
6
1
1
Светог Саве
18.660
933
20.526
246.312
2
Книћанинова
13.340
667
14.674
176.088
3
Првомајска
21.800
1.090
23.980
287.760
4
С.Шупљикца
34.460
1.723
37.906
454.872
5
Цара Душана
19.940
997
21.934
263.208
6
Козарачка
9.140
457
10.054
120.648
7
Максима Горког
21.610
1.081
23.771
285.252
8
Ж.Зрењанина од Г.Димитрове до
7.Јула
19.520
976
21.472
257.664
Тамишки кеј
22.800
1.140
25.080
300.960
181.270
9.064
199.397
2.392.764
9
ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ
ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО
4.2.3.4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРАЊА УЛИЦА
ТВРДЕ ПОВРШИНЕ
Р. бр
Интензитет прања
Површина
која се пере
Дневна површина у
м2 (петодневна
радна недеља)
Месечна
површина у
м2
Годишња
површина у м2
1
2
3
4
5
6
1
једном недељно
102.194
20.439
449.654
5.395.843
2
2 пута месечно
118.190
11.819
260.018
3.120.216
3
једном месечно
181.270
9.064
199.397
2.392.764
401.654
41.322
909.069
10.908.823
УКУПНА ПОВРШИНА КОЈА СЕ
ПЕРЕ
Дневни норматив за један Аутополивач је 11.000м2
Панчево, децембар 2013. године
29
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.2.4.1. ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА – I ПРИОРИТЕТ
Р. Бр
Улица - Насеље
1
2
1
Парк (стазе, плато и паркинг градске управе
2
Војводе Радомира Путника(34 пешачке стазе, 4 аутобуска стајалишта, стазе код суда, јавног тоалета и
градске аутобуске станице
3
Трг слободе (стазе око фонтане)
4
Сокаче (стазе по средине улице)
5
Улица Народног Фронта (стаза по средини улице)
6
Његошева (стаза по средини улице)
7
Змај Јовина (стазе код: школе, дирекције за изградњу и дома омладине)
8
Карађорђева (5 пешачких прелаза, стазе: од почетка улице до урбанизма, испред хитне помоћи и од
апотеке до нове поште)
9
Улица Светог Саве (12 пешачких прелаза , стазе испред поште и дома омладине)
10
Ослобођења (3 пешачка прелаза и стазе у паркићу)
11
Милоша Требињца (5 пешачких прелаза, стазе од почетка улице до народне баште)
12
Народна башта (стазе и степеништа)
13
Паје Маргановића до Пере Сегединца (5 пешачких прелаза, 2 аутобуска стајалишта, стазе испред
болнице, дома здравља и од СУП-а до Стевана Шупљикца
14
Касапиновићева (пешачки прелази, 4 степеништа и стаза испред дома пензионера)
15
Жарка Зрењанина до Дринске ((12 пешачких прелаза, 4 аутобуска стајалишта, стазе испред: Панчевца,
Црвеног крста, од Касапиновићеве до "Спорта" и од Г. Димитрове до коњичке полиције)
16
Лењинова (5 пешачкиох прелаза и 1 аутобуско стајалиште)
17
Димитрија Туцовића (17 пешачких прелаза, 4 аутобуска стајалишта, стазе испред цркве и хотела
Тамиш)
18
Моше Пијаде (2 аутобуска стајалишта)
19
Браће Јовановића ( 10 пешачких прелаза, стазе код америчких зграда, Змајеве школе и дечијег вртића
20
Немањина (стазе поред архива, библиотеке и урбанизма)
21
Николе тесле (стаза по средини улице)
22
Иве Лоле Рибара (16 пешачких прелаза и стаза поред очне болнице)
23
Доситејева (10 пешачких прелаза, две стазе код војне амбуланте)
24
Максима Горког (4 пешачка прелаза и стаза поред Техничке школе)
25
Стазе Хотела Тамиш (коса и главна)
26
Паркинзи за инвалиде
27
28
Пакинг испред болнице,хитне помоћи,Суп,СО,верских објеката и нове поште
Главне стазе у болници
Панчево, децембар 2013. године
30
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.2.4.2. ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА – II ПРИОРИТЕТ
Р. Бр
Улица - Насеље
1
2
2
Паје мргановића ос Стеријине до стевана Шупљикца (тротоар, бициклистичка стаза, аутобуска
стајалишта и пешачки прелази)
Пролетерска (тротоар, аутобуско стајалиште, плато пијаце, амбуланта, школа и пешачки прелаз)
3
Славка Родића (тротоар, прилаз са олатоом испред обданишта и банке, пешачки прелази)
4
Месна заједница Тесла (тротоар)
5
Лава Толстоја (бициклистичк стаза, аутобуска стајалишта и пешачки прелази)
6
Боре Станковића ( Аутобуска стајалишта и пешачка стаза)
7
Вељка Влаховића (тротоар, простор испред обдништа, месне заједнице и пешачки прелази)
8
Д.П. Шанета (стаза поред школе, аутобуско стајалиште и пешачки прелази)
9
Ј. Бјелића (прилаз обданишту)
10
В. Петровића (пешачка стаза,аутобуска стајалишта и пешачки прелази)
11
Радивоја Кораћа (пешачка стаза и пешачки прелази)
12
13
Б. Јовановића од Ружине до С. Шупљикца (тротоар,аутобуско стајалиште на кружном току и пешачки
прелази)
Ослобођења (тротоар од школе до надвожњака, степениште и пешачки прелази)
14
С. Шупљикца ( бициклистичка стаза, тротоар и пешачки прелази)
15
М. Пијаде (тротоар,аутобуска стајалишта и пешачки прелази)
16
Вршачка (тротоар)
17
Новосадска (тротоар и пешачки прелази)
18
Војвођански булевар (тротоар и пешачки прелази)
19
Кикиндска (тротоар и пешачки прелази)
20
Стевана Шупљикца (тротоар, бициклистичка стаза иза аутобуског стајалишта и пешачки прелази)
21
Моше Пијаде (тротоар, аутобуска стајалишта и пешачки прелази)
22
Дринска (тротоар, простор испред обданишта)
23
Дунавска (тротоар)
24
Ибарска (тротоар и пешачки прелази)
25
Савка (тротоар)
26
Зетска (тротоар и пешачки прелази)
27
Г. Димитрова (тротоар и пешачки прелази)
28
Моравска (тротоар и пешачки прелази)
29
Железничка станица Предграђе (тротоар и пешачки прелази)
30
Железничка станица Стрелиште (тротоар)
31
Колоније од Максима Горког до Жарка Зрењанина (тротоар)
32
Пепељаре (тротоар)
33
Насеље Фогорош (тротоар)
34
Тип Станко (тротоар)
35
Зеленгора (тротоар)
36
Насеље Бомбоњера (тротоар)
37
Содара (тротоар)
38
Горња стаза Кеја са степеништем
39
Стаза П. Маргановића до Првомајске
40
Стаза од Стеријине до Паје маргановића
41
Стаза Стевана Шупљикца од Паје маргановића до Ослобођења
42
Стаза Книћанинова
43
Козарачка (тротоар, аутобуска стајалишта и пешачки прелази)
44
Македонска (тротоар, Паркинг спортског центрааутобуска стајалишта и пешачки прелази)
45
Војловица - МЗ и Парк (стазе и плато код МЗ)
46
Аутобуска стајалишта у целом граду
47
Паркинзи у граду и насељима
1
Панчево, децембар 2013. године
31
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.2.4.3. ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА – III ПРИОРИТЕТ
Р. Бр
Улица - Насеље
1
1
2
Одношење снега из града и насеља
За чишћење снега са површина I, II и III приоритета (када је снежни покривач до 10 цм)
потребно је ангажовати:
80 НК радника
2 утоваривача – ОК или СКИП
2 УНИМАГ-а
1 УЛТ-220
3 отворена камиона
2 заставице
2 Бобокет
1 расипач соли
1 трактор
У случају падавина када је снежни покривач изнад 10 цм, потребно је ангажовати додатну
механизацију и људство:
Утоваривач – ОК или СКИП
2 отворена камиона
20 НК радника
Панчево, децембар 2013. године
32
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.3.
Служба „Зоохигијена“
4.3.1. План пружања услуга Службе „Зоохигијена“
Р.бр.
Опис услуге
јм
Планирано
за 2014.
годину
1
2
3
4
1
Уклањање лешева паса
кг
5.567
2
Уклањање лешева мачака
кг
687
3
Уклањање лешева свиња,коза,оваца,крава
кг
3.611
4
Уклањање лешева-остале животиње
кг
1.876
5
Еутаназија паса
ком
20
6
Еутаназија мачака
ком
10
7
Угинућа у кругу Зоохигијене
ком
480
8
Побегли пси из круга Зоохигијене
ком
20
9
Побегле мачке из круга Зоохигијене
ком
10
10
Интервенције хватања паса
ком
1.400
11
Интервенције хватања мачака
ком
200
12
Интервенције уклањања конфиската
ком
500
13
Прихватање животиња по позиву грађана-пси
ком
700
14
Прих.животиња по позиву грађана-мачке
ком
200
15
Прихватање животиња-комун.инспекција-пси
ком
50
16
Прих.животиња-комун.инспекција-мачке
ком
30
17
Прихватање животиња-ветерин.инспекција-пси
ком
30
18
Прих.животиња-ветерин.инспекција-мачке
ком
10
19
Прихв.животиња-редовни изласци на терен-пси
ком
150
20
Прих.животиња-редовни изласци на терен-мачке
ком
100
21
Прихватање животиња по налогу мз-пси
ком
150
22
Прихватање животиња по налогу мз-мачке
ком
50
23
Прихв.животиња по позиву правних лица-пси
ком
500
24
Прих.животиња по позиву правних лица-мачке
ком
100
25
Удомљавање паса
ком
400
26
Удомљавање мачака
ком
100
27
Враћени пси власницима(чиповани)
ком
200
28
Враћени пси на станиште
ком
400
29
Враћене мачке на станиште
ком
150
30
Враћене животиње у прихватилиште
ком
50
31
Лекарски прегледи паса и мачака-тријажа
ком
600
32
Чиповање паса
ком
480
33
Чиповање мачака
ком
150
34
Стерилизација паса
ком
400
35
Стерилизација мачака
ком
200
Панчево, децембар 2013. године
33
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.3.2. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ СЛУЖБЕ „ЗООХИГИЈЕНА“ ЗА 2014. ГОДИНУ
вредност у динарима
р.бр.
опис
конто
планирано
за
2013.год.
процена
остварења
у 2013.год.
план за
2014.год.
1
2
3
4
5
6
индекс
5/4
индекс
6/5
7
8
I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Трошкови материјала
основни материјал
храна за животиње
санитарни материјал
резервни делови
хтз опрема
ауто гуме
канцеларијски материјал
мазиво
гориво
електрична енергија
51
51100
51106
51107
51130
51140
51160
51200
51300
51301,51302
51330
3.780.000
160.000
900.000
200.000
150.000
550.000
80.000
60.000
95.000
950.000
635.000
1.966.289
21.512
504.127
69.013
91.103
60.000
0
36.551
35.000
741.808
407.176
2.834.000
44.000
900.000
100.000
150.000
100.000
50.000
40.000
50.000
900.000
500.000
52,02
13,45
56,01
34,51
60,74
10,91
0,00
60,92
36,84
78,09
64,12
144,13
204,54
178,53
144,90
164,65
166,67
0,00
109,44
142,86
121,33
122,80
II
2.1
2.2
2.3
Трошкови зарада
зараде и накнаде зарада-бруто II
трошкови доласка на рад-превоз
остала лична примања
52
520,521,554
52960
529
9.900.000
9.500.000
350.000
50.000
8.507.128
8.140.636
300.000
66.492
9.420.000
9.000.000
350.000
70.000
85,93
85,69
85,71
132,98
110,73
110,56
116,67
105,28
III
3.1
Трошкови производних услуга
Трошкови ГПРС
53
53142
5.805.000
0
4.445.588
46.728
5.190.000
50.000
76,58
0,00
116,74
107,00
3.2
ПТТ трошкови и интернет
180.000
146.311
100.000
81,28
68,35
3.3
трошкови одржавања возила,опреме и
објеката
53210,53211,53212,53904
1.830.000
606.872
1.000.000
33,16
164,78
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
здравствена заштита паса
остали трошкови усл.одржавања
трошкови рекламе спонзорства
трошкови испитивања и анализе
трошк.здрав.прегледа радника
превоз и уклањ.нешк.конфиската
53223
53260
535
53903
53910
53991
2.900.000
0
100.000
0
120.000
675.000
2.903.040
293.160
20.714
37.960
40.803
350.000
3.000.000
300.000
50.000
40.000
50.000
600.000
100,10
0,00
20,71
0,00
34,00
51,85
103,34
102,33
241,38
105,38
122,54
171,43
IV
4.1
Трошкови амортизације
амортизација
54
54000
1.100.000
1.100.000
1.147.668
1.147.668
1.200.000
1.200.000
104,33
104,33
104,56
104,56
V
5.1
5.2
55
550,552,555
5504
1.815.000
1.710.000
80.000
2.100.281
120.000
0
1.706.000
150.000
30.000
115,72
7,02
0,00
81,23
125,00
0,00
55092,5507
0
92.204
100.000
0,00
108,45
5.4
5.5
5.6
5.7
Нематеријални трошкови
регистрација и тех.преглед возила
трошкови стручног оспособљавања
остале непроизводне
услуге(штампање,копирање...)
репрезентација
судски трошкови
грађевинско земљиште-Дирекција
комун.такса за истицање фирме
551
559,562,579
55560
55570
25.000
0
0
0
10.160
1.785.382
51.647
40.888
25.000
1.300.000
60.000
41.000
40,64
0,00
0,00
0,00
246,05
72,81
116,17
100,27
VI
Трошкови заједничких служби
2.450.000
5.739.956
4.500.000
234,28
78,40
24.850.000
23.906.910
24.850.000
96,20
103,94
5.3
53130,53131,53140
5
УКУПНО
Панчево, децембар 2013. године
34
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
2.5.
Р.бр.
ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ХИГИЈЕНЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ЗООХИГЈЕНЕ У 2014. ГОДИНИ
Група
Део трошкова зараде
Материјални и зависни
трошкови
Укупна годишња бруто зарада са
осталим лич.примањима у дин.
(29%)
Укупни годишњи остали
материјални и нематер.трошкови
са ПДВ-ом са остатком дела
зараде
Укупни трошкови у дин.
1
Ручно чишћење
10.617.493
41.580.807
52.198.300
2
Машинско чишћење
1.128.949
9.340.545
10.469.494
3
Прање улица
1.693.423
9.940.546
11.633.969
I
УКУПНО 1+2+3
13.439.865
60.861.898
74.301.763
4
Служба Зоохигијене
8.493.247
16.166.675
24.659.922
21.933.112
77.028.573
98.961.685
УКУПНО 1+2+3+4
Програмом пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево, усвојеним од стране Скупштине Града издвојено је за 2013.годину :
- покриће зарада 72.622.722 динара и
- покриће материјалних трошкова са ПДВ-ом 35.338.945 динара (без ПДВ-а 32.721.245 динара)
што укупно износи 107.961.685 динара са ПДВ-ом (без ПДВ-а 104.427.791 динара).
За 2014.годину планирају се средства из Буџета Града :
- за покриће дела зарада 21.933.112 динара и
- за покриће материјалних трошкова 77.028.573 динара са ПДВ-ом (без ПДВ-а 84.731.430 динара)
што укупно износи 98.961.685 динара са ПДВ-ом (без ПДВ-а 91.258.828 динара).
Панчево, децембар 2013. године
35
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
У 2013. години из Буџета Града укупно је издвојено 107.961.685 динара са ПДВ-ом (104.427.791 динара без ПДВ-а). За 2014. годину
планирају се средства иа Буџета Града укупно 98.961.685 динара са ПДВ-ом (91.258.828 динара без ПДВ-а).
Уодносу на 2013.годину, покриће трошкова за одржавање чистоће и Зоохигијену за 2014.годину је мање за 9.000.000 динара, а
посматрајући и ефекат Пореза на додату вредност мање за 13.168.963 динара.
Стога је физички обим пружања услуга одржавања чистоће града у 2014. години умањен за 10%.
4.4.
ПАРКИНГ СЕРВИС
Вредност у дин.
Индекс
Р.бр.
Опис
Остварење
у 2012 год.
План за
2013.год.
Процена
остварења у
2013.год.
План за
2014.год.
5/3
5/4
6/4
6/5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Приход из Буџета Града-такса за паркирање
2
Приход од услуга паука
УКУПНО
47.522.096
53.000.000
41.733.027
53.000.000
88
79
100
127
8.598.320
9.100.000
13.081.687
9.100.000
152
144
100
70
56.120.416
62.100.000
54.814.714
62.100.000
98
88
100
113
Панчево, децембар 2013. године
36
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
4.5.
Р.бр.
1
РЈ „ЕКОСИРОВИНА“
Опис
Остварено
у 2012.год.
2
3
Износ у динарима
Планирано
Процена
за
остварења
2013.год.
у 2013.год.
4
5
Индекс
Планирано
за
2014.год.
5/3
5/4
6/4
6/5
6
7
8
9
10
1.1
Приход по основу сакупљања и прераде секундарних
сировина
ПЕТ амбалажа
1.2
Отпадни папир
3.242.575
8.400.000
2.548.155
16.000.000
78,58
30,34
190,48
627,91
1.3
Отпадни тетрапак
1.285.072
50.000
0
50.000
0,00
0,00
100,00
0,00
1.4
Отпадна стаклена амбалажа
135.240
100.000
81.033
100.000
59,92
81,03
100,00
123,41
1.5
Отпадна пластика-најлон
762.037
50.000
751.719
2.250.000
98,65
1.503,44
4.500,00
299,31
1.6
Отпадне гуме
6.084
0
10.865
100.000
178,59
0,00
0,00
920,35
1.7
Отпадна метална роба-лименке и метал
397.466
400.000
165.641
2.000.000
41,67
41,41
500,00
1.207,43
Приход од накнаде за управљање амбалажним отпадом
2.587.704
6.500.000
2.352.542
6.000.000
90,91
36,19
92,31
255,04
2.1
Накнада за папир
1.255.468
3.500.000
1.315.722
2.700.000
104,80
37,59
77,14
205,21
2.2
Накнада за тетрапак
0
30.000
0
100.000
0,00
0,00
333,33
0,00
2.3
Накнада за пластику-најлон
405.113
190.000
334.188
1.800.000
82,49
175,89
947,37
538,62
2.4
Накнада за ПЕТ амбалажу
322.915
260.000
73.776
200.000
22,85
28,38
76,92
271,09
2.5
Накнада за стакло
582.932
520.000
627.648
1.000.000
107,67
120,70
192,31
159,33
2.6
Накнада за метал
4.091
0
1.208
100.000
29,53
0,00
0,00
8.278,69
2.7
Накнада за амбалажу из секокеса
17.185
5.000
0
100.000
0,00
0,00
2.000,00
0,00
9.769.427
16.700.000
6.236.807
36.000.000
63,84
37,35
215,57
577,22
1
2
УКУПНО
7.181.723
10.200.000
3.884.265
30.000.000
54,09
38,08
294,12
772,35
1.353.249
1.200.000
326.852
9.500.000
24,15
27,24
791,67
2.906,52
Панчево, децембар 2013. године
37
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
5. Планирани финансијски показатељи и текстуално
образложење позиција за 2014. годину
5.1. Биланс стања
у хиљадама динара
Износ
Група рачуна, рачун
1
00
012
01 без 012
ПОЗИЦИЈА
АОП
2
АКТИВА
A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)
I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ
II. GOODWILL
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И
БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)
10 дo 13, 15
14
20, 21 i 22 осим 223
223
23 минус 237
24
27 и 28 осим 288
288
29
88
30
31
32
330 и 331
332
333
34
35
037 и 237
40
41
414, 415
41 без 414 i 415
42, осим 427
427
43 i 44
45, 46
47 и 48, осим 481 и 49
осим 498
481
498
89
План
30.06.2014.
6
672.115
План
31.12.2014.
8
582.764
98
93
87
82
005
512.964
537.964
562.964
587.964
006
512.743
537.743
562.743
587.743
007
008
0
234
0
246
0
259
0
271
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)
009
69.703
89.383
109.064
128.744
1. Учешћа у капиталу
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
B. OБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)
I. ЗАЛИХЕ
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И
СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
(016+017+018+019+020)
1. Потраживања
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак
3. Kраткорочни финансијски пласмани
4. Готовински еквиваленти и готовиниа
5. ПДВ и АВР
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)
G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
D. УКУПНА АКТИВА (022+023)
Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
010
011
012
013
65.467
4.236
180.463
16.422
85.147
4.236
122.282
12.921
104.828
4.236
64.101
9.421
124.508
4.236
5.920
5.920
014
109
73
36
0
015
189.366
159.456
129.545
99.634
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
189.285
0
39
42
0
10.489
773.716
159.402
0
26
28
0
11.051
760.773
129.518
0
13
14
0
11.614
747.829
99.634
0
0
0
0
12.176
734.886
773.716
188.193
760.773
188.193
747.829
188.193
734.886
188.193
A. KАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101
667.672
668.181
668.689
669.197
I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
III. РЕЗЕРВЕ
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
VIII. ГУБИТАК
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
(112+113+116)
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)
1. Дугорочни кредити
2. Oстале дугорочне обавезе
102
103
104
105
106
107
108
109
110
701.289
701.741
702.192
702.644
2.857
36.474
1.980
35.540
1.103
34.607
226
33.673
111
106.044
92.592
79.141
65.689
112
113
114
115
11.820
27.339
26.373
966
11.295
23.649
22.683
966
10.770
19.958
18.992
966
10.245
16.267
15.301
966
III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)
116
65.884
55.649
45.413
35.177
1. Kраткорочне финансијске обавезе
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и
средстава пословања које се обуставља
3. Oбавезе из пословања
4. Oстале краткорочне обавезе
117
12.432
13.523
14.614
15.705
30.212
14.977
22.936
14.981
15.659
14.985
8.383
14.989
5. Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР
121
6. Oбавезе по основу пореза на добитак
IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)
G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
122
123
124
125
108
105
103
100
773.716
188.193
760.773
188.193
747.829
188.193
734.886
188.193
Панчево, децембар 2013. године
627.440
План
30.09.2014.
7
001
002
003
004
020,022,023,026,027(дeo),
1. Некретнине, постројења и опрема
…
024,027(дeo),028(дeo) 2. Инвестиционе некретнине
021,025,027дeo, 028дeo 3. Биолошка средства
030 дo 032, 039(дeo)
033дo038,039(дeo)-037
3
План
31.03.2014.
5
716.790
118
119
120
38
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
5.2. Биланс успеха
у периоду од 01.01. до 21.12.2014. године
у хиљадама динара
Група
рачуна,
рачун
ПОЗИЦИЈА
AOП
2
3
4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)
201
603.767
150.942
150.942
150.942
150.942
202
203
204
205
206
207
208
209
453.808
1.000
0
0
148.959
581.542
10.000
83.725
113.452
250
0
0
37.240
145.028
2.500
20.931
113.452
250
0
0
37.240
145.723
2.500
20.931
113.452
250
0
0
37.240
144.735
2.500
20.931
113.452
250
0
0
37.240
146.055
2.500
20.931
359.734
65.788
62.295
22.226
0
4.500
4.500
3.000
24.000
89.473
16.550
15.574
5.914
0
1.125
1.000
750
6.000
89.580
17.138
15.574
5.218
0
1.125
1.125
750
6.000
89.580
16.150
15.574
6.206
0
1.125
1.125
750
6.000
91.100
15.950
15.574
4.886
0
1.125
1.250
750
6.000
1.226
789
-32
956
-489
0
0
0
0
0
221
0
0
0
0
0
222
0
0
0
0
0
1.226
789
-32
956
-489
225
226
227
0
1.000
1.000
0
0
0
250
250
0
0
0
250
250
0
0
0
250
250
0
0
0
250
250
0
0
228
0
0
0
0
0
226
539
-282
706
-739
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 и 61
62
630
631
64 и 65
50
51
52
54
53 и 55
66
56
67, 68
57, 58
69-59
59-69
721
722
722
723
1. Приходи од продаје
2. Приходи од активирања учинака и робе
3. Повећање вредности залиха учинака
4. Смањење вредности залиха учинака
Остали пословни приходи
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)
1. Набавна вредност продате робе
2. Трошкови материјала
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
4. Трошкови амортизације и резервисања
5. Остали пословни расходи
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ
210
211
212
213
214
215
216
217
218
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)
219
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)
220
XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА
XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221222)
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222221)
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
1. Порески расход периода
2. Одложени порески расходи периода
3. Одложени порески приходи периода
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦУ
223
224
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)
229
Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)
230
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
231
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА
232
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији
233
234
План
01.0131.12.2014.
План
01.0131.03.2014.
План
01.0430.06.2014.
План
01.0730.09.2014.
План
01.1031.12.2014.
5
6
7
8
9
Панчево, децембар 2013. године
39
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
5.3. План добити/губитка за 2014. годину – предложени начин расподеле
добити/покрића губитка
Планирани приходи у 2014. години су већи за 5% у односу на план претходне године.
Планирани расходи у 2014. години су већи за 5% у односу на план претходне године.
ЈКП „Хигијена“ Панчево у 2014. планира добитак по покрићу пореза у висини 226 хиљада
динара.
Остварени добитак 2014. године искористиће се за покриће губитка ранијих година.
Панчево, децембар 2013. године
40
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2014, кварталне
пројекције)
у хиљадама динара
AOП
План
01.0131.12.2014.
ПОЗИЦИЈА
План
01.0131.03.2014.
План
01.0430.06.2014.
План
01.0730.09.2014.
План
01.1031.12.2014.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
301
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
302
303
304
305
306
307
308
309
310
1. Продаја и примљени аванси
2. Примљене камате из пословних активности
3. Остали приливи из редовног пословања
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
1. Исплате добављачима и дати аванси
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи
3. Плаћене камате
4. Порез на добитак
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода
311
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
312
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
643.571
490.112
4.500
148.959
483.916
90.421
359.747
4.500
1.027
28.221
160.893
122.528
1.125
37.240
121.081
22.605
89.936
1.125
360
7.055
160.893
122.528
1.125
37.240
120.971
22.605
89.936
1.125
250
7.055
160.893
122.528
1.125
37.240
120.971
22.605
89.936
1.125
250
7.055
160.892
122.528
1.125
37.239
120.893
22.606
89.939
1.125
167
7.056
159.655
39.811
39.921
39.921
39.999
170.115
22.848
22.848
22.848
101.571
91.393
78.722
22.848
22.848
0
22.848
0
22.849
78.722
20.803
20.803
5.200
5.200
5.201
5.201
5.201
5.201
5.201
5.201
10.399
2.599
2.599
2.599
2.602
10.399
2.599
2.599
2.599
2.602
10.404
2.601
2.601
2.601
2.601
664.374
664.430
166.093
146.528
19.565
166.093
146.418
19.675
166.094
146.418
19.676
166.093
225.066
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИРАЊА
313
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
314
316
317
318
1. Продаја акција и удела (нето приливи)
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења,
опреме и биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)
4. Примљене камате из активности инвестирања
5. Примљене дивиденде
319
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
320
1. Куповина акција и удела (нето одливи)
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења,
опреме и биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИРАЊА
315
321
322
323
324
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ФИНАНСИРАЊА
325
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
326
327
328
1. Увећање основног капитала
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе
329
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
330
1. Откуп сопствених акција и удела
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето
одливи)
3. Финансијски лизинг
4. Исплаћене дивиденде
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ФИНАНСИРАЊА
331
332
333
334
335
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
336
337
338
339
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
340
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
341
342
343
56
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
58.973
56
0
19.545
39.220
58.896
0
19.545
39.220
58.896
0
Панчево, децембар 2013. године
41
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
5.5 Субвенције (план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)
у динарима
Редни
број
01.01-31.12.2013
година
01.01-31.12.2014
година
01.01-31.03.2014
година
01.04-30.06.2014
година
01.07-30.09.2014
година
01.10-31.12.2014
година
1.
Планирано
164.300.231,00
151.961.685,00
37.990.421,00
37.990.421,00
37.990.421,00
37.990.421,00
2.
Уговорено
164.300.231,00
151.961.685,00
37.990.421,00
37.990.421,00
37.990.421,00
37.990.421,00
3.
Повучено
132.944.248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Панчево, децембар 2013. године
42
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
6. Политика зарада и запошљавања
6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење
у динарима
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
План
2013. године
Трошкови запослених
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза
196.964.252,34
и доприноса на терет радника)
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и
273.189.418,00
доприносима на терет радника)
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и
323.975.328,00
доприносима на терет послодавца)
409
Број запослених по кадровској евиденцији
Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили
405
зараду у претходној години)
Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број
40.131,27
месеци) за реализацију
Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а
55.662,07
(2/5/број месеци) за реализацију
Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а
66.009,64
(3/5/број месеци) за реализацију
1.121.085,00
Накнаде по уговору о делу
Број прималаца накнаде по уговору о делу
29.198,46
Просечан износ накнаде (9/10)
0,00
Накнаде по ауторским уговорима
0
Број прималаца наканде по ауторским уговорима
0,00
Просечан износ накнаде (12/13)
Накнаде по уговору о привременим и повременим
7.423.500,00
пословима
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима29.198,46
Просечан износ накнаде (15/16)
0,00
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора
0
Број прималаца наканде по основу осталих уговора
0,00
Просечан износ накнаде (18/19)
0,00
Накнаде члановима управног одбора
0
Број чланова управног одбора
1.966.860,00
Наканде члановима надзорног одбора
5
Број чланова надзорног одбора
10.874.943,00
Превоз запослених на посао и са посла
989.757,00
Дневнице на службеном путу
Накнаде трошкова на службеном путу
Отпремнина за одлазак у пензију
Број прималаца
Јубиларне награде
Број прималаца
Смештај и исхрана на терену
Помоћ радницима и породици радника
Стипендије
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким
лицима
Процена
2013. године
План
01.0131.12.2014.
План
01.0131.03.2014.
План
01.0430.06.2014.
План
01.0730.09.2014.
План
01.1031.12.2014.
188.851.059,60
199.640.790,20
49.599.579,67
49.847.578,22
49.847.578,22
50.346.054,08
263.201.792,00
276.901.776,00
68.794.617,00
69.138.591,00
69.138.591,00
69.829.977,00
312.131.005,13
328.377.816,00
81.583.536,00
81.991.455,00
81.991.455,00
82.811.370,00
409
406
409
408
407
406
405
405
405
405
405
405
38.858,24
40.977,17
40.423,46
40.725,15
40.825,21
41.335,02
54.156,75
56.835,34
56.067,33
56.485,78
56.624,56
57.331,67
64.224,49
67.401,03
66.490,25
66.986,48
67.151,07
67.989,63
85.842,00
1
85.842,00
0,00
0
0,00
246.766,00
1
246.766,00
0,00
0
0,00
61.691,50
1
61.691,50
0,00
0
0,00
61.691,50
1
61.691,50
0,00
0
0,00
61.691,50
1
61.691,50
0,00
0
0,00
61.691,50
1
61.691,50
0,00
0
0,00
7.787.581,32
12.115.000,00
3.028.750,00
3.028.750,00
3.028.750,00
3.028.750,00
18
432.643,41
0,00
0
0,00
0,00
0
1.064.384,00
5
10.543.212,93
313.577,96
27
448.703,70
0,00
0
0,00
0,00
0
1.139.997,00
3
14.601.780,00
1.002.564,00
27
112.175,93
0,00
0
0,00
0,00
0
284.999,25
3
3.650.445,00
250.641,00
27
112.175,93
0,00
0
0,00
0,00
0
284.999,25
3
3.650.445,00
250.641,00
27
112.175,93
0,00
0
0,00
0,00
0
284.999,25
3
3.650.445,00
250.641,00
27
112.175,93
0,00
0
0,00
0,00
0
284.999,25
3
3.650.445,00
250.641,00
0,00
0,00
50.000,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
3.750.000,00
15
0,00
0
0,00
1.190.250,00
0,00
1.466.865,00
6
0,00
0
0,00
1.348.867,13
0,00
2.788.000,00
11
0,00
0
0,00
2.200.000,00
0,00
800.000,00
4
0,00
0
0,00
600.000,00
0,00
1.388.000,00
4
0,00
0
0,00
300.000,00
0,00
400.000,00
2
0,00
0
0,00
300.000,00
0,00
200.000,00
1
0,00
0
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
У 2013.год планира се остварење масе зарада (бруто 1) у износу од 263.201.792,дин што је за 3,7%
мање у односу на планирану масу зараде за 2013.год. Како је наплата потраживања у 2013.год била
знатно слабија од планиране, средства за исплату зарада у планираном износу због одржавања
ликвидности рачуна нису могла бити исплаћена. За 2014.год се планира маса зараде (бруто 1) у износу
од 276.901.776дин и она је за 1,36% већа у односу на планирану у 2013.год. Основица за утврђивање
масе зарада за 2014год је просечна маса за задњи квартал 2013.год са планираним повећањем од 0,5%
од априла и 1% од октобра 2014.год. У случају да и у 2014.год буде лошији прилив средстава на текући
рачун предузећа, зарада ће се исплаћивати и ниже од планиране тј неће се узимати кредити за исплату
зарада.
Број запослених по кадровској евиденцији је на крају 2013.год 409 и разликује се за број планираних
405 за 3 радника која су на неплаћеном одсуству а на њиховим местима су примљени радници на
замени до њиховог повратка и једног радника који је по функцији у другом предузећу. У 2014.год се
планира повратак 3 радника те ће се и број радника по кадровској евиденцији разликовати за једног
запосленог (који је на функцији у другом предузећу) до краја 2014год.
Панчево, децембар 2013. године
43
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
У 2014.год планирано је да се максимални број запослених који остварује зараду буде 405. Ако и дође
до одливања кадрова постоји стална потреба за кадровима који раде на пословима возача специјалних
радних машина и чистача а са пуштањем у рад Нове санитарне депоније (септембар месец) постојаће
потреба и за кадровима специфичних занимања којих у ЈКП "Хигијена" тренутно нема а немогуће их је
преквалификацијом потребних кадрова стећи (тeхнолог, лаборант).
Планира се да просечна зарада по раднику у 2014.год буде већа од исплаћене за 2013.год 5% односно
од планиране за 2013год за 2,1% под условом да се оствари планирани приход, наплата потраживања
буде у оквиру планираних износа и да прилив средстава на рачун предузећа омогућава исплату
планиране зараде а да се не угрози ликвидност предузећа.
Планирано је да у 2014. год се остави резерва за ангажовање по уговору о делу за специфичне послове
који не трају дуже од пар месеци а захтевају одређену стручност коју не поседују запослени у ЈКП
"Хигијена" а потребна је за завршетак инвестиција као што су Нова депонија и Центар за разврставање
и селекцију отпада
Накнада по уговорима о привременим и повременим пословима је у 2014.год је планирана у износу од
12.115.000,00дин због потребног већег ангажовања сезонске радне снаге у зимским месецима
(чишћење снега) и око стартовање Центра за селектовање отпада (повремено ангажовање на едукацији
становништва и промотивне акције за улажење у систем селекције отпада, радници на селекцији) као
и краткотрајна ангажовања већег броја радника на припрема за отпочињање рада Нове депоније
(септембар).
Накнада члановима надзорног одбора, којих је у предузећу , у складу са Законом о јавним
предузећима у 2014.год троје, је планирана за 2014год у износу од 1.086.763,00дин. Исплата за
члановима надзорног одбора се врши на основу просечне обрачунате исплаћене зараде запослених за
конкретни месец и то тако што председник надзорног одбора добија 60% од просека, заменик
председника добија 50% а члан надзорног одбора из редова запослених добија 40% од обрачунате
просечне зараде у предузећу. Трошкови накнада чланова надзорног одбора се планирају респектујући
Закључак Скупштине града Панчева о одређивању накнаде члановима надзорних одбора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево број II-04-06-19/2013-5. Исплата надзорном
одбору ће се вршити искњучиво у складу са поменутим закључком те због тога може варирати изнад
или испод планираног износа за одређени месец.
Планирани износ средстава за превоз запослених на посао и са посла је 14.601.780,00дин и он је за 38%
већи од планиране реализације ових средстава у 2013год. На овај износ повећања планираних
средстава утицали су битно спољни фактори тј. драстично повећање цена карата у линијском
саобраћају. Како су најавњена и додатна повећања неопходно је планирати и резерву средстава за ову
врсту трошкова чија је исплата регулисана Законом о раду.
Дневнице за службени пут су планиране у већем износу због постојања потреба одласка на обуку
кадрова за рад на Новој санитарној депонији у земњама у региону које имају депонију сличних
карактеристика као и због планираних службених путева у земњи као и у Црну Гору ради решавања
имовинско правних односа везаних за одмаралиште у Будви. Део планираних средства за ове намене
се неће реализовати ако се судски спорови везани за одмаралиште буду решили у корист власника тј
ЈКП "Хигијена" и ЈКП "Зеленило" у кратком року.
Средства за отпремнине у 2014.год су планирана у износу од 2.788.000,00дин тј за 11радника и то за 5
који имају оба услова за одлазак у пензију и 6 радника за којих постоји вероватноћа да због болести
оду у инвалидску пензију или имају један од испуњених услова а имају исказану вољу за одлазак у
пензију. Због могућности ( али не и сигурности) да ће и ових 6 радника отићи у пензију резервисана су
средства за њихове отпремнине.
Помоћ радницима и породици радника је за 2014.год планирана у износу од 2,200,000,00дин. Како је
све већи број запослених у тешкој материјалној ситуацији , неопходна солидарна помоћ ( која се
исплаћује у складу са правилником предузећа), како због болести радника тако и због великог броја
смртних случајева чланова уже породице, је знатно више планирана у 2014.год.
Панчево, децембар 2013. године
44
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
тачка 6.1.
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Р.
бр.
Трошкови запослених
План
01.01-31.12.2013.
Процена
01.01-31.12.2013.
План
01.01-31.12.2014.
План
01.01-31.03.2014.
План
01.04-30.06.2014.
План
01.07-30.09.2014.
у динарима
План
01.10-31.12.2014.
3
4
5
6
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и
доприносима на терет запосленог)
Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи
дан извештајног периода
Накнаде по уговору о делу
Број прималаца накнаде по уговору о делу
Накнаде по ауторским уговорима
Број прималаца наканде по ауторским уговорима
7
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима
7.423.500,00
7.787.581,32
12.115.000,00
3.028.750,00
3.028.750,00
3.028.750,00
3.028.750,00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора
0,00
Број прималаца наканде по основу осталих уговора
0
Накнаде члановима управног одбора
0,00
Број чланова управног одбора
0
Накнаде члановима скупштине
0,00
Број чланова скупштине
0
Наканде члановима надзорног одбора
1.966.860,00
Број чланова надзорног одбора
5
Превоз запослених на посао и са посла
10.874.943,00
Дневнице на службеном путу
989.757,00
Накнаде трошкова на службеном путу
0,00
Отпремнина за одлазак у пензију
3.750.000,00
Број прималаца
15
Јубиларне награде
0,00
Број прималаца
0
Смештај и исхрана на терену
0,00
Помоћ радницима и породици радника
1.190.250,00
Стипендије
0,00
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким
0,00
лицима
18
0,00
0
0,00
0
0,00
0
1.064.384,00
5
10.543.212,93
313.577,96
0,00
1.466.865,00
6
0,00
0
0,00
1.348.867,13
0,00
27
0,00
0
0,00
0
0,00
0
1.139.997,00
3
14.601.780,00
1.002.564,00
50.000,00
2.788.000,00
11
0,00
0
0,00
2.200.000,00
0,00
27
0,00
0
0,00
0
0,00
0
284.999,25
3
3.650.445,00
250.641,00
12.500,00
800.000,00
4
0,00
0
0,00
600.000,00
0,00
27
0,00
0
0,00
0
0,00
0
284.999,25
3
3.650.445,00
250.641,00
12.500,00
1.388.000,00
4
0,00
0
0,00
300.000,00
0,00
27
0,00
0
0,00
0
0,00
0
284.999,25
3
3.650.445,00
250.641,00
12.500,00
400.000,00
2
0,00
0
0,00
300.000,00
0,00
27
0,00
0
0,00
0
0,00
0
284.999,25
3
3.650.445,00
250.641,00
12.500,00
200.000,00
1
0,00
0
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
27
273.189.418,00
263.201.792,00
276.901.776,00
68.794.617,00
69.138.591,00
69.138.591,00
69.829.977,00
410
410
409
409
409
409
409
1.121.085,00
0,00
0
85.842,00
1
0,00
0
246.766,00
1
0,00
0
61.691,50
1
0,00
0
61.691,50
1
0,00
0
61.691,50
1
0,00
0
61.691,50
1
0,00
0
* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
Панчево, децембар 2013. године
45
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење
Р. бр.
1.
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 31.12.2013. године
405
Одлив кадрова у периоду
01.01.-31.03.2014.
1
Одлазак у пензију
2.
Пријем кадрова у периоду
1.
01.01.-31.03.2014.
1
Стање на дан 31.03.2014. године
405
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 31.03.2014. године
405
Одлив кадрова у периоду
01.04.-30.06.2014.
Пријем кадрова у периоду
2.
2
Замена
2
Стање на дан 30.06.2014. године
Стање на дан 30.06.2014. године
405
01.07.-30.09.2014.
1
1
Пријем кадрова у периоду
01.07.-30.09.2014.
1
Замена
1.
1
Стање на дан 30.09.2014. године
405
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 30.09.2014. године
405
Одлив кадрова у периоду
01.10.-31.12.2014.
1
Одлазак у пензију
2
01.04.-30.06.2014.
Број запослених
Одлив кадрова у периоду
Р. бр.
2
Основ одлива/пријема кадрова
Одлазак у пензију
1
Одлазак у пензију
2.
1.
1
Замена
Р. бр.
Р. бр.
2.
1
Пријем кадрова у периоду
01.10.-30.06.2014.
1
Замена
405
1
Стање на дан 31.12.2014. године
405
На основу кадровске евиденције, планирано је да оба услова за одлазак у пензију (године живота и године радног стажа) има 5 радника. Како су
то углавном радници на радним местима где већ постоји дефицит кадрова, планирано је да се на свим упражњеним местима приме нови
запослени возачи специјалних радних машина који ће имати адекватне квалификације и знања за та радна места. Запошљавање ће се извршити уз
претходну сагласност надлежног тела Владе Републике Србије. На тај начин у 2014.год се неће повећавати укупан број радника али ће се однос
"производних" и режијских радника променити у корист радника који су ангажовани у "производњи" .
Панчево, децембар 2013. године
46
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
6.3. Планирана структура запослених
Квалификациона структура
Старосна структура
По времену у радном односу
Редни
број
Опис
Број
запослених
31.12.2013.
Број
запослених
31.12.2014.
Редни
број
Опис
Број
запослених
31.12.2013.
Број
запослених
31.12.2014.
Редни
број
Опис
Број
запослених
31.12.2013.
Број
запослених
31.12.2014.
1
ВСС
37
37
1
До 30 година
49
49
1
До 5 година
47
50
2
ВС
16
16
2
30 до 40 година
95
95
2
5 до 10
60
61
3
ВКВ
5
5
3
40 до 50
130
130
3
10 до 15
69
69
4
ССС
125
125
4
50 до 60
108
108
4
15 до 20
57
58
5
КВ
82
82
5
Преко 60
23
23
5
20 до 25
46
46
6
ПК
28
28
УКУПНО
405
405
6
25 до 30
52
51
7
НК
112
112
Просечна старост
44
7
30 до 35
48
47
УКУПНО
405
405
8
Преко 35
26
23
УКУПНО
405
405
Панчево, децембар 2013. године
47
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
6.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**
ИСПЛАТА
2013.
НОВОЗАПОСЛЕНИ
СТАРОЗАПОСЛЕНИ
УКУПНО
број
запослених
маса зарада
просечна зарада
I
393
21.581.205
54.914
II
392
21.722.883
55.416
III
398
21.944.326
55.136
IV
401
21.974.369
54.799
V
397
23.169.397
58.361
VI
390
21.526.440
55.196
VII
389
21.617.447
55.572
VIII
391
21.640.727
55.347
IX
392
21.634.451
55.190
X
390
21.709.554
55.666
XI
393
21.749.454
55.342
XII
405
22.931.539
56.621
УКУПНО
4.731
263.201.792
667.560
број запослених
376
374
384
384
382
373
373
375
376
375
376
385
4.533
маса зарада
просечна зарада
20.529.060
20.544.771
20.976.137
20.884.723
22.095.904
20.518.736
20.608.263
20.611.535
20.676.448
20.835.728
20.936.761
21.585.122
број запослених
10
11
7
10
8
10
10
10
10
9
11
14
54.599
54.933
54.625
54.387
57.843
55.010
55.250
54.964
54.991
55.562
55.683
56.065
маса зарада
ПОСЛОВОДСТВО
просечна зарада
343.731
469.838
256.359
377.716
345.271
287.197
387.004
410.012
336.949
251.511
181.043
695.754
34.373
42.713
36.623
37.772
43.159
28.720
38.700
41.001
33.695
27.946
16.458
49.697
број запослених
маса зарада
7
708.414
7
708.274
7
711.830
7
711.930
7
728.222
7
720.507
6
622.180
6
619.180
6
621.054
6
622.315
6
631.650
6
650.663
просечна зарада
101.202
101.182
101.690
101.704
104.032
102.930
103.697
103.197
103.509
103.719
105.275
108.444
250.803.188
663.911
120
4.342.385
430.856
78
8.056.219
1.240.580
ПРОСЕК
21.933.483
55.630
378
20.900.266
394
* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године
55.326
10
361.865
35.905
7
671.352
103.382
** исплата са проценом до краја године
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину
ПЛАН
2014.
НОВОЗАПОСЛЕНИ
СТАРОЗАПОСЛЕНИ
УКУПНО
број
запослених
маса зарада
просечна зарада
I
405
22.931.539
56.621
II
405
22.931.539
56.621
број запослених
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
маса зарада
22.267.561
22.267.561
22.267.561
22.378.899
22.378.899
22.378.899
22.378.899
22.378.899
22.378.899
22.602.688
22.602.688
22.602.688
просечна зарада
број запослених
маса зарада
ПОСЛОВОДСТВО
просечна зарада
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.808
55.808
55.808
56.087
56.087
56.087
56.087
56.087
56.087
56.648
56.648
56.648
број запослених ново запослени
663.978
6
663.978
6
667.298
6
667.298
6
667.298
6
667.298
6
667.298
6
667.298
6
673.971
6
673.971
673.971
8.017.635
1.336.273
668.136
111.356
405
22.931.539
56.621
405
23.046.197
56.904
V
405
23.046.197
56.904
VI
405
23.046.197
56.904
VII
405
23.046.197
56.904
VIII
405
23.046.197
56.904
IX
405
23.046.197
56.904
X
405
23.276.659
57.473
XI
405
23.276.659
57.473
XII
405
4.860
405
23.276.659
276.901.776
57.473
683.708
4.788
268.884.141
673.895
0
0
0
6
72
23.075.148
56.976
399
22.407.012
56.158
0
0
0
6
Панчево, децембар 2013. године
110.663
110.663
110.663
111.216
111.216
111.216
111.216
111.216
111.216
112.329
112.329
112.329
663.978
6
III
ПРОСЕК
просечна зарада
6
IV
УКУПНО
маса зарада
48
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и
Надзорног одбора
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу
Надзорни одбор
План
2014
број чланова
УКУПНО
просечна накнада
маса за накнаде
члана
накнада
председника
накнада заменика УКУПНА маса
УКУПНО-број
УО и НО
УКУПНО маса за
УО и НО
I
3
61.187
20.396
24.475,00
20.396
61.187
3
61.187
II
3
61.187
20.396
24.475,00
20.396
61.187
3
61.187
III
3
61.187
20.396
24.475,00
20.396
61.187
3
61.187
IV
3
61.485
20.495
24.594,00
20.495
61.485
3
61.485
V
3
61.485
20.495
24.594,00
20.495
61.485
3
61.485
VI
3
61.485
20.495
24.594,00
20.495
61.485
3
61.485
VII
3
61.485
20.495
24.594,00
20.495
61.485
3
61.485
VIII
3
61.485
20.495
24.594,00
20.495
61.485
3
61.485
IX
3
61.485
20.495
24.594,00
20.495
61.485
3
61.485
X
3
62.083
20.694
24.833,00
20.694
62.083
3
62.083
XI
3
62.083
20.694
24.833,00
20.694
62.083
3
62.083
XII
3
62.083
20.694
24.833,00
20.694
62.083
3
62.083
УКУПНО
36
738.720
246.240
295.488
246.240
738.718
36
738.720
ПРОСЕК
3
61.560
20.520
24.624
20.520
61.560
3
61.560
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу
Надзорни одбор
План
2014
број чланова
УКУПНО
маса за накнаде
просечна накнада
члана
накнада
председника
накнада заменика УКУПНА маса
УКУПНО-број
УО и НО
УКУПНО маса за
УО и НО
I
3
94.424
31.475
37.770
31.475
94.424
3
94.424
II
3
94.424
31.475
37.770
31.475
94.424
3
94.424
III
3
94.424
31.475
37.770
31.475
94.424
3
94.424
IV
3
94.884
31.628
37.954
31.628
94.884
3
94.884
V
3
94.884
31.628
37.954
31.628
94.884
3
94.884
VI
3
94.884
31.628
37.954
31.628
94.884
3
94.884
VII
3
94.884
31.628
37.954
31.628
94.884
3
94.884
VIII
3
94.884
31.628
37.954
31.628
94.884
3
94.884
IX
3
94.884
31.628
37.954
31.628
94.884
3
94.884
X
3
95.807
31.936
38.323
31.935
95.807
3
95.807
XI
3
95.807
31.936
38.323
31.935
95.807
3
95.807
XII
3
95.807
31.936
38.323
31.935
95.807
3
95.807
УКУПНО
36
1.139.997
380.001
456.003
379.998
1.139.997
36
1.139.997
ПРОСЕК
3
95.000
31.667
38.000
31.667
95.000
3
95.000
Трошкови накнада чланова надзорног одбора се планирају респектујући Закључак Скупштине
града Панчева о одређивању накнаде члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач Град Панчево број II-04-06-19/2013-5. Исплата надзорном одбору ће
се вршити искњучиво у складу са поменутим закључком те због тога може варирати изнад или
испод планираног износа за одређени месец.
Панчево, децембар 2013. године
49
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
7. Инвестиције
7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2014.-2016. године
Приоритет
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Назив капиталног пројекта/
Структура финансирања
2
Пројекат Нова депонија-припрема
тех.документације(радови,опрема) и
надзор
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Пројекат Нова депонија-радови на
реконст.система за третман отпадне
воде
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Пројекат Нова депонија-сервис и
поправка оштећене опреме и
објеката
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Грађевински радови на депонији Пројекат Нова депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Баждарење и повезивање колске
ваге на информациони систем
депоније - Пројекат Нова депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Садња дрвећа у зеленом појасу Пројекат Нова депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Прикупљање сагласности и дозвола Пројекат Нова депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Геодетске услуге-Нова депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Стручни надзор-Нова депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Санација и адаптација ограде-Стара
депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Година
Година
почетка завршетка
финансира финансира
ња
ња
пројекта
пројекта
3
4
2014
Укупна
вредност
пројекта
5
Реализован
о закључно
са
31.12.2012.
године
6
2013
2014
7
9
10
2014
4.988
4.988
2014
2014
0
0
0
4.988
0
0
0
4.988
2014
2014
3.944
3.944
2014
2014
0
0
0
3.944
0
0
0
3.944
2014
2014
9.084
9.084
0
0
9.084
0
0
0
9.084
0
812
812
0
0
812
0
0
0
812
0
464
464
0
0
464
0
0
0
464
0
1.856
1.856
0
0
1.856
0
0
0
1.856
0
1.972
1.972
0
0
1.972
0
500
500
0
0
0
600
600
0
0
0
0
0
1.972
0
500
500
0
0
0
600
600
0
0
0
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
700
2014
2014
700
0
0
0
Панчево, децембар 2013. године
2015 2016
11
Након
2016
12
700
700
0
0
0
50
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Извођење електро радова расвете Стара депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Реконструкција и привођење
намени система за отплињавање
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Изгр.санитаног чвора код
контејнера за раднике-Стара
депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Проширење хидрантске мреже
(постављање надземног хидранта и
измештање чесме)-Стара депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Адаптација и уређење објекатаСтара депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда пројектно техничке
документације затварања и
рекултивације са решавањем
проблема отплињавања-Стара
депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда пројектно техничке
документ.и набавка услуга
потребних у поступку легализацијеСтара депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда урбан.пројекта
препарцелације катастарских
парцела 1183/1 и 1184/1, решавање
имовинско правних односа, израда
геодетских подлога и спровођење
поступка до укњижења-Стара
депоније
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Геодетске услуге-Стара депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Стручни надзор-Стара депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
2014
2014
150
2014
2014
150
0
0
0
2014
2014
4.000
2014
2014
0
0
0
4.000
2014
2014
200
2014
2014
0
0
0
200
2014
2014
300
2014
2014
0
0
0
300
2014
2014
300
2014
2014
300
0
0
0
2014
2014
5.000
2014
2014
0
0
0
5.000
2014
2014
500
2014
2014
500
0
0
0
2014
2014
1.000
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
1.000
0
0
0
500
500
0
0
0
320
320
0
0
0
Панчево, децембар 2013. године
150
150
0
0
0
4.000
0
0
0
4.000
200
0
0
0
200
300
0
0
0
300
300
300
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
500
500
0
0
0
1.000
1.000
0
0
0
500
500
0
0
0
320
320
0
0
0
51
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Изградња комплекса јавних објеката
од општег интереса из области
комуналне делатности II фазаВласинска 1
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Изградња рециклажног дворишта за
отпад који се не одлаже на депонијуВласинска 1
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Реконст.канализ.прикључка на
градску водоводну мрежу према
условима надлежног
комун.предузећа-Власинска 1
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда идејно-ситуационог решења
са приближном проценом вредности
радова који се планирају-Власинска
1
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Пројектно-техничка
документ.изградње комплекса
јавних објеката од општег интереса
из области комуналне делатности II
фаза-Власинска 1
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Пројектно-техничка
документ.изградње комплекса
јавних објеката од општег интереса
из области комуналне делатности III
фазу-Власинска 1
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Пројектно-техничка
документ.изградње рециклажног
дворишта за отпад који се не одлаже
на депонију-Власинска 1
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Пројекат прикључка на водоводну и
канализ.мрежу-Власинска 1
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Стручни надзор-Власинска 1
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Адаптација и санација објеката и
инсталацијаОдржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
2014
2014
40.000
2014
2014
0
0
0
40.000
2014
2014
5.200
0
0
5.200
0
2014
2014
2014
2014
300
2014
2014
300
0
0
0
2014
2014
300
2014
2014
300
0
0
0
2014
2014
1.500
2014
2014
0
0
0
1.500
2014
2014
500
2014
2014
0
0
0
500
2014
2014
1.500
2014
2014
2014
2014
0
0
603
897
2014
2014
30
2014
2014
2014
2014
2014
2014
30
0
0
0
300
300
0
0
0
2014
2014
2.000
2014
2014
2.000
0
0
0
Панчево, децембар 2013. године
40.000
0
0
0
40.000
5.200
0
0
5.200
0
300
300
0
0
0
300
300
0
0
0
1.500
0
0
0
1.500
500
0
0
0
500
1.500
0
0
603
897
30
30
0
0
0
300
300
0
0
0
2.000
2.000
0
0
0
52
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Реконструкција кроваОдржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Изградња таложника и уградња
сепаратора масти и уља Одржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда тоалета за потребе паркинг
службеОдржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда платоа поред бензинске
пумпе Одржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
2014
Израда пројектно техничке
документације адаптације и санацијеОдржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда пројектно техничке
документације и набавка услуга
потребних у поступку легализацијеОдржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда главног пројекта заштите од
пожараОдржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда студије о процени утицаја на
жив.средину и остале потребне
документ.уколико се у поступку
легализације утврди да је неопходноОдржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда урбан.пројекта
препарцелације катастарских
парцела 606/4 и 606/5 са израдом
геодетских подлога и
спров.поступка до укњижењаОдржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Пројектна документација сепаратор масти и
уља-Одржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
2014
8.000
0
8.000
0
0
2014
2014
2014
2014
2.000
2014
2014
2.000
0
0
0
2014
2014
300
2014
2014
300
0
0
0
2014
2014
500
2014
2014
500
0
0
0
2014
2014
2.500
2014
2014
2.500
0
0
0
2014
2014
1.000
2014
2014
1.000
0
0
0
2014
2014
500
2014
2014
500
0
0
0
2014
2014
500
2014
2014
500
0
0
0
2014
2014
1.000
2014
2014
1.000
0
0
0
2014
2014
500
2014
2014
500
0
0
0
Панчево, децембар 2013. године
8.000
0
8.000
0
0
2.000
2.000
0
0
0
300
300
0
0
0
500
500
0
0
0
2.500
2.500
0
0
0
1.000
1.000
0
0
0
500
500
0
0
0
500
500
0
0
0
1.000
1.000
0
0
0
500
500
0
0
0
53
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Геодетске услугеОдржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Стручни надзорОдржавање,Изнош.отпада,Паук
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда прихватних боксеваЗоохигијена
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Завршетак изградње објекта са
санитарним делом за прихват паса и
мачака, и магацина са пратећом
инфраструктуром-Зоохигијена
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Прикључење на градску
канализациону мрежу-Зоохигијена
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Кућице за псе са термоизолацијом-10
комада-Зоохигијена
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Уређење парковског простораЗоохигијена
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда пројектно техничке
документ.за израду прихватних
боксева-Зоохигијена
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда пројектно-техничке
документације-Зоохигијена
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Геодетске услуге-Зоохигијена
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
2014
2014
750
2014
2014
750
0
0
0
2014
2014
320
2014
2014
320
0
0
0
2014
2014
2.500
2014
2014
0
0
0
2.500
2014
2014
4.000
2014
2014
4.000
0
0
0
2014
2014
600
2014
2014
600
0
0
0
2014
2014
120
2014
2014
120
0
0
0
2014
2014
300
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
300
0
0
0
2014
2014
500
2014
2014
0
0
0
500
2014
2014
200
2014
2014
2014
2014
2014
2014
200
0
0
0
170
170
0
0
0
Панчево, децембар 2013. године
750
750
0
0
0
320
320
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
4.000
4.000
0
0
0
600
600
0
0
0
120
120
0
0
0
300
300
0
0
0
500
0
0
0
500
200
200
0
0
0
170
170
0
0
0
54
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Реконстр,адаптација и санација
пословног простора-Чистачи и
Дирекција
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Постављање детектора за дим и
повезивање са системом за рано
откривање и јављање пожараЧистачи и Дирекција
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда пројектно техничке докум.у
поступку легализације-Паркинг
сервис
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Геодетске услуге-Паркинг сервис
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Аутомат.систем наплате затворених
паркиралишта са кућицомПаркирал.на јавној површини
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Израда пројектно техничке
документације у поступку
легализације-Јавни тоалет
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Геодетске услуге-Јавни тоалет
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Радови по налогу инспекцијских
служби у току 2014. године
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Компактор за сабијање отпада Пројекат Нова депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Аутосмећар (шасија са надградњом),
3 комада
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
2014
2014
150
2014
2014
150
0
0
0
2014
2014
150
2014
2014
150
0
0
0
2014
2014
90
2014
2014
2014
2014
2014
2014
90
0
0
0
50
50
0
0
0
2014
2014
7.000
2014
2014
0
0
0
7.000
2014
2014
90
2014
2014
2014
2014
2014
2014
0
0
0
90
50
0
0
0
50
2014
2014
2.000
2014
2014
2.000
0
0
0
2014
2014
34.220
2014
2014
0
0
0
34.220
2014
2014
63.000
2014
0
0
0
63.000
2014
Панчево, децембар 2013. године
150
150
0
0
0
150
150
0
0
0
90
90
0
0
0
50
50
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
90
0
0
0
90
50
0
0
0
50
2.000
2.000
0
0
0
34.220
0
0
0
34.220
63.000
0
0
0
63.000
55
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Аутосмећар (шасија са надградњом),
3 комада
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Аутоподизач (7м3), 2 комада
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Радна машина утоваривач
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Камион-теретни кипер до 26 тона
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Камион-теретни кипер до 2,5 тоне, 4
комада
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Аутополивач (8м3), 2 комада
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Додатна опрема за чистилице и
камионе (даска за снег, расипач соли
и сл.)
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Специјално возило са измењивом
надградњом за зимску службу и
одношење непрописно паркираних
возила
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Пикап возила, 4 комада
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Теренско возило
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
2014
2014
45.000
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
0
45.000
0
0
13.800
13.800
0
0
0
8.050
0
0
0
8.050
9.200
0
0
0
9.200
2014
2014
11.500
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
5.750
0
0
5.750
13.800
0
0
0
13.800
2014
2014
1.725
2014
2014
1.725
0
0
0
2014
2014
16.000
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
0
0
0
16.000
6.900
6.900
0
0
0
2.300
2.300
0
0
0
Панчево, децембар 2013. године
45.000
0
45.000
0
0
13.800
13.800
0
0
0
8.050
0
0
0
8.050
9.200
0
0
0
9.200
11.500
5.750
0
0
5.750
13.800
0
0
0
13.800
1.725
1.725
0
0
0
16.000
0
0
0
16.000
6.900
6.900
0
0
0
2.300
2.300
0
0
0
56
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
71
Прикључци за радна возила
2014
2014
1.150
2014
2014
1.150
0
0
0
72
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Путничка возила, 2 комада
2014
2014
3.450
2014
2014
3.450
0
0
0
73
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Путничко возило
2014
2014
2.300
2014
2014
2.300
0
0
0
74
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Возило за превоз радника (22+1)
2014
2014
5.750
2014
2014
5.750
0
0
0
2014
2014
812
75
76
77
78
79
80
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Набавка и инсталација недостајуће
лабораторијске опреме - Пројекат
Нова депонија
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Опремање РЈ "Центар за сакупљање
и прераду секундарних сировина" II
фаза
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Опремање РЈ "Центар за сакупљање
и прераду секундарних сировина" III
фаза
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Претоварна станица
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Моторна дуваљка за лишће
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Канте за грађане од 70 до 120 литара
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
0
0
812
0
2014
2014
2014
2014
40.000
2014
2014
0
0
0
40.000
2014
2014
20.000
0
0
0
20.000
11.500
0
11.500
0
0
70
70
0
0
0
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
3.000
2014
0
0
0
3.000
2014
Панчево, децембар 2013. године
1.150
1.150
0
0
0
3.450
3.450
0
0
0
2.300
2.300
0
0
0
5.750
5.750
0
0
0
812
0
0
812
0
40.000
0
0
0
40.000
20.000
0
0
0
20.000
11.500
0
11.500
0
0
70
70
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
57
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
81
Контејнери
2014
2014
4.500
2014
2014
82
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Стубне канте
2014
2014
2014
2014
83
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Опрема за хватање паса и мачка
2014
2014
2014
2014
1.500
0
0
3.000
1.000
0
0
0
1.000
500
2014
2014
500
0
0
0
84
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
ПДА уређаји
2014
2014
720
2014
2014
720
0
0
0
85
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Мобилни принтери за ПДА уређаје
2014
2014
216
2014
2014
216
0
0
0
86
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Направе за блокаду возила (лисице)
2014
2014
87
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Система паук видео надзор
2014
2014
2014
2014
2014
2014
300
0
0
0
300
1.500
0
0
0
1.500
2014
2014
400
2014
2014
400
0
0
0
2014
2014
200
2014
2014
200
0
0
0
2014
2014
2.900
2014
2014
2.900
0
0
0
88
89
90
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Вертикална сигнализација са
уградњом
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Рампа за заустављање возила са
уградњом
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Контејнери за раднике са грејањем и
климатизацијом
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Панчево, децембар 2013. године
4.500
1.500
0
0
3.000
1.000
0
0
0
1.000
500
500
0
0
0
720
720
0
0
0
216
216
0
0
0
300
0
0
0
300
1.500
0
0
0
1.500
400
400
0
0
0
200
200
0
0
0
2.900
2.900
0
0
0
58
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
91
Двоглед професионални (2 комада)
2014
2014
85
2014
2014
85
0
0
0
92
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Електронски алко тестер (дрегер)
2014
2014
60
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
2014
2014
60
0
0
0
93
Опрема за дијагностику квара возила
2014
2014
150
2014
2014
150
0
0
0
94
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Стубна дизалица до 3т носивости
2014
2014
400
2014
2014
400
0
0
0
2014
2014
250
2014
2014
250
0
0
0
2014
2014
250
2014
2014
250
0
0
0
2014
2014
500
2014
2014
500
0
0
0
2014
2014
600
2014
2014
600
0
0
0
2014
2014
390
2014
2014
390
0
0
0
2014
2014
390
2014
2014
390
0
0
0
95
96
97
98
99
100
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Машина за демонтажу и монтажу
аутогума
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Машина за балансирање аутогума
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Машина за стезање крајева црева са
уређајем за сечење црева и уређајем
за љушћење крајева црева
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Инсталација за проветравање
радионице
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Замена аутоматике на возилу за
прање контејнера
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Алат за радионицу
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Панчево, децембар 2013. године
85
85
0
0
0
60
60
0
0
0
150
150
0
0
0
400
400
0
0
0
250
250
0
0
0
250
250
0
0
0
500
500
0
0
0
600
600
0
0
0
390
390
0
0
0
390
390
0
0
0
59
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
101
Рачунарски хардвер
2014
2014
3.300
2014
2014
3.300
0
0
0
102
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Видео надзор
2014
2014
3.700
2014
2014
3.700
0
0
0
2014
2014
5
2014
2014
5
0
0
0
2014
2014
100
2014
2014
100
0
0
0
2014
2014
172
2014
2014
172
0
0
0
2014
2014
3.700
2014
2014
3.700
0
0
0
2014
2014
500
2014
2014
500
0
0
0
2014
2014
700
2014
2014
700
0
0
0
2014
2014
800
2014
2014
800
0
0
0
2014
2014
500
2014
2014
500
0
0
0
104
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Апарат за читање личних карата са
чипом (6 комада)
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Фотоапарати
105
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
ПП апарати
106
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Намештај
107
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Кућни апарати
108
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Грејање и климатизација
109
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Рачунарски софтвер
103
110
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Пројектовање паркинг простора са
израдом геодестких подлога
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС
Остали извори
Панчево, децембар 2013. године
3.300
3.300
0
0
0
3.700
3.700
0
0
0
5
5
0
0
0
100
100
0
0
0
172
172
0
0
0
3.700
3.700
0
0
0
500
500
0
0
0
700
700
0
0
0
800
800
0
0
0
500
500
0
0
0
60
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
Центар за сакупљање и
разврставање рециклабилних
материјала
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС (по контима)
111
112
2011
6.784.133
11.151.262
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС (по контима)
Остало - Фонд Европске Уније
Набавка комуналне опреме ( возила,
контејнера, канти )
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС (по контима)
Остало - Фонд за заштиту животне
средине
РЈ "ЗООХИГИЈЕНА" (ИЗГРАДНЈА
ОГРАДЕ, ОПРЕМА)
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС (по контима)
114
11.151.262
6.784.133
Пројекат "Стоп Амброзија"
113
-
115
ОПРЕМА (возила, намештај...)
116
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС (по контима)
РЈ "Паркинг сервис" (грађевински
радови)
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС (по контима)
2011
2012
12.849.438
2012
2013
13.184.260
0
12.849.438
5.330.000
9.604.760
5.330.000
3.579.500
2012
2012
2013
2013
2013
1.003.524
384.375
1.003.524
384.375
25.269.665
3.776.491
25.269.665
3.776.491
2013
244.000
244.000
УКУПНО
466.975 63.458.149 16.518.999 466.975
ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА
Р.бр.
1
1
2
3
Опис
Осварено
2012
План
2013
Процена
2013
План
2014
5/3
2
3
4
5
6
7
8
9
27.022.715
36.021.734
413.700
63.458.149
4.867.327.210
383.084.350
39.096.250
5.289.507.810
6.066.218
7.007.936
534.926
13.609.079
124.660.000
341.014.700
1.300.000
466.974.700
22
19
129
21
0
2
1
0
3
87
3
9
Грађевински
објекти
Опрема
Остало
УКУПНО
Панчево, децембар 2013. године
Индеx
5/4 6/4
61
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА- УКУПНО
Р.бр.
1
1
2
3
4
5
Опис
Осварено
2012
План
2013
Процена
2013
План
2014
5/3
2
3
4
5
6
7
8
9
Сопствени
приходи
Приходи из
буџета
Донације од
иностраних
земаља
Примања од
домаћих
задуживања
Остали
извори
УКУПНО
Индеx
5/4 6/4
13.423.751
234.694.000
9.297.204
91.382.700
69
4
42
24.000.700
20.500.000
4.311.875
20.803.185
18
-
68
0
0
0
43.152.000
-
-
-
9.604.760
45.000.000
0
64.500.000
0
0
126
16.428.938
63.458.149
4.989.313.810
5.289.507.810
0
13.609.079
247.136.815
466.974.700
0
21
0
0
5
9
Инвестиције финансиране из сопствених средстава износе 91.382.700 динара.У зависности од
прилива средстава, набављаће се комунална механизација и опрема, решаваће се имовинско
правни односи, инвестиционо одржавање објеката, и др.
Планирани приходи из Буџета износе 20.803.185 динара, 15.000.000 динара учешће Града
Панчева на пројекту донације Сида фонда „Нова депонија“ и 5.803.185 динара за
финансирање изградње рециклажног дворишта за отпад који се не одлаже на депонији од
стране Града Панчева на локацији РЈ „Центар за сакупљање и разврставање секундарних
сировина“, Власинска 1.
Донација од иностраних земаља подразумева донацију Сида фонда у висини од 43.152.000
динара за набавку техничке документације и радове у циљу пуштања у рад Нове депоније, као
и набавку компактора за сабијање отпада у износу од 34.220.000 динара у циљу продужетка
радног века Нове депоније.
Инвестиција финансирана од примања домаћих задуживања у висини од 64.500.000 динара
подразумева набавку три аутосмећара, претоварну станицу као и реконструкцију крова на
локацији РЈ „Одржавање“, Новосељански пут бб.
Остали извори у висини од 247.136.815 динара се односе на потенцијалне пројекте.
Панчево, децембар 2013. године
62
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
8. Задуженост
8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза
ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ
МЕСЕЦ
31.12.2013.
31.03.2014.
30.06.2014.
30.09.2014.
31.12.2014.
ОПИС*
Банка Интеза, кредит за изградњу
Банка Интеза, завозило Аутоподизач
Банка Интеза, Специјално комунално возило
Банка Интеза, Возило Аутосмећар
Банка Интеза, кредит за изградњу
Банка Интеза, завозило Аутоподизач
Банка Интеза, Специјално комунално возило
Банка Интеза, кредит за развој Општинске
инфраструктуре
Банка Интеза, кредит за изградњу
Банка Интеза, завозило Аутоподизач
Банка Интеза, Специјално комунално возило
Банка Интеза, кредит за развој Општинске
инфраструктуре
Банка Интеза, кредит за изградњу
Банка Интеза, завозило Аутоподизач
Банка Интеза, Специјално комунално возило
Банка Интеза, кредит за развој Општинске
инфраструктуре
Банка Интеза, кредит за изградњу
Банка Интеза, завозило Аутоподизач
Банка Интеза, Специјално комунално возило
Банка Интеза, кредит за развој Општинске
инфраструктуре
КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
Хипотека на зграду у Ц. Лазара 57
Залога на возилу PA 008 BČ
Залога на возилу PA 043YZ
Залога на возилу PA 053 ŽF
Хипотека на зграду у Ц. Лазара 57
Залога на возилу PA 008 BČ
Залога на возилу PA 043YZ
у хиљадама динара
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ
ОБАВЕЗА
ОБАВЕЗА
Отплате
Камате
Укупно
Отплате
Камате
Укупно
2.029.575
520.813 2.550.388 2.029.575
520.813 2.550.388
512.299
129.604
641.903
512.299
129.604
641.903
161.343
54.523
215.866
161.343
54.523
215.866
313.607
147.350
460.957
313.607
147.350
460.957
2.029.575
475.907 2.505.482 2.029.575
475.907 2.505.482
512.299
122.874
635.173
512.299
122.874
635.173
163.872
51.692
215.565
163.872
51.692
215.565
Залога на возилу PA 053 ŽF
Хипотека на зграду у Ц. Лазара 57
Залога на возилу PA 008 BČ
Залога на возилу PA 043YZ
320.657
2.029.575
512.299
166.751
140.300
445.531
147.433
48.770
460.957
2.475.106
659.732
215.521
320.657
2.029.575
512.299
166.751
140.300
445.531
147.433
48.770
460.957
2.475.106
659.732
215.521
Залога на возилу PA 053 ŽF
Хипотека на зграду у Ц. Лазара 57
Залога на возилу PA 008 BČ
Залога на возилу PA 043YZ
323.281
2.029.575
512.299
169.685
137.676
404.873
136.183
45.836
460.957
2.434.448
648.482
215.521
323.281
2.029.575
512.299
169.685
137.676
404.873
136.183
45.836
460.957
2.434.448
648.482
215.521
Залога на возилу PA 053 ŽF
Хипотека на зграду у Ц. Лазара 57
Залога на возилу PA 008 BČ
Залога на возилу PA 043YZ
329.117
2.029.575
512.299
172.627
131.840
360.563
129.604
42.893
460.957
2.390.138
641.903
215.521
329.117
2.029.575
512.299
172.627
131.840
360.563
129.604
42.893
460.957
2.390.138
641.903
215.521
336.373
124.584
460.957
336.373
124.584
460.957
Залога на возилу PA 053 ŽF
*Унети назив кредитора и основ задужења
Панчево, децембар 2013. године
63
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања
НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
у динарима
Р. бр.
1.
Физичка лица
2.
Привредни субјекти
3.
СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ
СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ
СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ
СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ
СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
35.004.000,00
0,00
23.004.000,00
0,00
24.504.000,00
0,00
26.004.000,00
0,00
27.504.000,00
184.165.000,00
37.488.000,00
58.630.000,00
8.458.494,46
63.130.000,00
8.458.494,46
67.630.000,00
8.458.494,46
72.130.000,00
Привредна друштва са већинским државним
власништвом
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Државни органи и органи локалне власти
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Установе (здравство,образовање,култура...)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Остало
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.169.000,00
37.488.000,00
81.634.000,00
8.458.494,46
УКУПНО
Панчево, децембар 2013. године
87.634.000,00
8.458.494,46
93.634.000,00
8.458.494,46
99.634.000,00
8.383.000,00
8.383.000,00
64
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
9.
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање
делатности и средства за посебне намене
9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
у динарима
редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
ПОЗИЦИЈА
Добра
Инвестиције - опрема
Инвест. - нематеријална улагања
Потрошни материјал
Резервни делови
Лична заштитна средства
Ситан инвентар
Ауто гуме
Канцеларијски материјал
Гориво и мазиво
Енергија
Услуге
Поштанске услуге
Мобилна и фиксна телефонија
Интернет и попречне везе
ГПС праћење возила и пренос
података
Одржавање објеката
Одржавање возила
Остале услуге одржавања
Закупнина
Сајмови
Рекламе и спонзорства
Остале производне услуге
Нематеријалне услуге
Репрезентација
Осигурање
Банкарске услуге (трошкови
провизија)
Банкарске услуге (трошкови
камата)
Радови
Инвест. - грађевински објекти
Реализација у
2013. години
Планирано за
2014. годину
План за први
квартал 2014.
План за други
квартал 2014.
План за трећи
квартал 2014.
План за четврти
квартал 2014.
9.490.866,00
0
4.026.304
4.772.425
796.269
105.552
1.906.051
1.107.331
27.502.928
4.890.877
341.014.700
1.300.000
13.550.000
8.250.000
3.000.000
440.000
3.700.000
2.000.000
46.200.000
5.885.000
85.253.675
325.000
3.387.500
2.062.500
750.000
110.000
925.000
500.000
11.550.000
1.471.250
85.253.675
325.000
3.387.500
2.062.500
750.000
110.000
925.000
500.000
11.550.000
1.471.250
85.253.675
325.000
3.387.500
2.062.500
750.000
110.000
925.000
500.000
11.550.000
1.471.250
85.253.675
325.000
3.387.500
2.062.500
750.000
110.000
925.000
500.000
11.550.000
1.471.250
515.104
2.834.505
760.589
600.000
4.400.000
1.500.000
150.000
1.100.000
375.000
150.000
1.100.000
375.000
150.000
1.100.000
375.000
150.000
1.100.000
375.000
1.352.643
208.308
2.429.662
6.913.874
0
3.660
714.723
7.493.320
2.154.194
837.787,02
4.100.000,00
2.300.000
900.000
10.310.000
9.050.000
50.000
50.000
2.260.000
10.894.999
7.080.000
1.800.000
4.100.000
575.000
225.000
2.577.500
2.262.500
12.500
12.500
565.000
2.723.750
1.770.000
450.000
1.025.000
575.000
225.000
2.577.500
2.262.500
12.500
12.500
565.000
2.723.750
1.770.000
450.000
1.025.000
575.000
225.000
2.577.500
2.262.500
12.500
12.500
565.000
2.723.750
1.770.000
450.000
1.025.000
575.000
225.000
2.577.500
2.262.500
12.500
12.500
565.000
2.723.750
1.770.000
450.000
1.025.000
1.037.609,05
1.500.000
375.000
375.000
375.000
375.000
3.270.842,53
4.500.000
1.125.000
1.125.000
1.125.000
1.125.000
7.028.133,00
124.660.000
31.165.000
31.165.000
31.165.000
31.165.000
У складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012), према члану 51 закона наручилац је дужан да до 31. јануара 2014.
године донесе план набавки за текућу годину који се састоји од плана јавних набавки и плана набавки на које се закон не примењује. План набавке
у електронском облику наручилац доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од десет дана од дана доношења.
Форму и садржину плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки ближе уређује Управа за јавне набавке.
Панчево, децембар 2013. године
65
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
9.2. Табела средстава за посебне намене
у динарима
Р. бр.
Позиција
Реализација у
2013. години
Планирано за
2014. годину
План за први
квартал 2014.
План за други
квартал 2014.
План за трећи
квартал 2014.
План за четврти
квартал 2014.
1.
Спонзорство
172.685,40
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.
Донације
172.685,40
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
3.
Хуманитарне активности
0,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
4.
Спортске активности
209.580,00
450.000,00
0,00
225.000,00
225.000,00
0,00
5.
Репрезентација
772.209,00
1.800.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
6.
Реклама и пропаганда
764.960,00
1.660.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
7.
Остало
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Панчево, децембар 2013. године
66
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
10. Цене
1.
Основ за фактурисање редовне услуге прикупљања и одвожења отпада као и
услуга одлагања и уклањања отпада је корисничка површина у м2 стамбеног односно
пословног простора. Цена по м2 зависи од зоне у којој се налази стамбени- пословни простор
за који се врши услуга и врсте делатности. Цене које се примењују за привредне организације
су различите у зависности од делатности која се обавља у пословном простору, као и од зоне,
од чега зависи интензитет изношења отпада.
Калкулација цена се ради на бази планираних трошкова (без акумулације) и површине која се
фактурише корисницима. Цене за становништво још увек нису тржишне. Политика социјалне
заштите становништва преко ниских цена комуналних услуга делимично је примењивана, јер
пословање предузећа није одрживо без минималних корекција цена.
Фискалнa стратегијa за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину предвиђа
инфлацију у висини 5,5 % за 2014. годину.
Планира се увећање цена редовне услуге прикупљања и одвожења отпада као и услуга
одлагања и уклањања отпада у висини пројектоване инфлације.
Цене ванредних услуга се формирају на бази трошкова и њих усваја Надзорни одбор
предузећа.
2.
Цене услуга одржавања чистоће на јавним површинама се формирају на бази
трошкова радне снаге, опреме, површина и интензитета којим се чисте и перу. На основу
одобрених средстава Буџета града Годишњим програмом пословања предузећа се утврђује
интензитет и обим одржавања хигијене јавних површина. Програм пословања предузећа
усваја Оснивач.
3.
Цена услуга за наплату паркирања на јавним паркиралиштима је одређена зоном
(црвена, жута, зелена) и врстом корисника повлашћених и претплатних паркинг карата
(физичка и правна лица и предузетници). Од 2013.године услуга наплате паркирања на јавним
паркиралиштима има карактер комуналне таксе и представља јавни приход. ЈКП „Хигијена“
Панчево из Буџета града од ових прихода рефундира трошкове пружене услуге наплате
комуналне таксе за паркирање на јавним паркиралиштима. Висину комуналне таксе утврђује
Оснивач.
4.
Цена услуга одвожења непрописно паркираних возила је условљена Одлуком владе
РС о одређивању накнаде за уклањање возила (Сл. Гласник РС број 109/09).
Панчево, децембар 2013. године
67
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
11.
Управљање ризицима
ЈКП „Хигијена“ приход остварује пружањeм услуга сакупљања, одвожења и одлагања отпада
грађанима и привредним субјектима. Како је наплата ових прихода директно везана за
економска кретања у локалној привреди свака нестабилност, поготово предузећа Јужне зоне,
битно утиче на пословање тј прилив средстава и ликвидност ЈКП „Хигијена“. Највећи ризик
представљају поремећаји у раду или могући стечајеви ХИП „Петрохемија“ и ХИП „Азотара“.
Велика потраживања која ЈКП „Хигијена“ има од ових предузећа би остала ненаплаћена а и то
би утицало на смањење месечног прихода због нефактурисања овим предузећима.
Због економске кризе у којој се налази и привреда Панчева, велики је број локала и
трговинских радњи које престају да раде те је и број корисника услуга све мањи а и они који
остају да преживљавају ова тешка економска времена су врло често неликвидна или
блокирана. Све ово директно утиче на повећање ризика од немогућности наплате прихода или
неостварења планираног прихода.
Стање у привреди се преноси и на становништво које због губитка посла све чешће није у
могућности да измирује обавезе за комуналне услуге па самим тим за услугу сакупљања,
одвожења и одлагања отпада.
ЈКП „Хигијена“ пружа услугу чишћења и одржавања хигијена на јавним површинама и услугу
Зоохигијене које се финансирају из буџета. Како и остварење планираног прилива средстава
у буџет града зависи од рада фабрика Јужне зоне, свака врста нестабилности ових фабрика би
битно утицала на смањење средстава у буџету што би се свакако одразило на редовност
трансфера средстава из буџета ка ЈКП „Хигијена“.
Остварење планираног прихода од продаје селектованог отпада, у условима када се због
заштите социјале неформалних група такозваних „селектора“ може доводити у питање,
представља озбиљан ризик. Међутим већим ангажовањем комуналне инспекције и комуналне
полиције овај ризик се може смањити.
Како ЈКП „Хигијена“ има могућности остваривања прихода од различитих делатности, за
превазилажење ризика у пословању битне су и могућности преливања прихода из једног
сектора пословања у други и покрића трошкова пословања на нивоу предузећа.
Панчево, децембар 2013. године
68
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
Е.
ПРИЛОГ 1.
Ред.
Број
Масец
1
2
1 Јануар
2 Фебруар
3 Март
4 Април
5 Мај
6 Јун
7 Јул
8 Август
9 Септембар
1 Октобар
11 Новембар
12 Децембар
УКУПНО
ЗАРАДА
(из ПП ОД и ЗИП
образаца) -Бруто 1
3
22.563.355
22.363.365
22.563.365
23.000.786
23.000.786
22.700.786
22.700.786
22.700.786
22.800.786
22.931.539
22.931.539
22.931.539
ПРИЛОЗИ
Зараде и издаци у 2013. – План
Накнада
Друга
трошкова (за
примања
Број лица
службена
Зараде из
(јубиларне
Исплате по
Број
путовања, за
ангажова
награде,
добити
уговорима
долазак и
запослених них по
солид.
(дивиденда)
одлазак са
уговору
Помоћ,
рада и за рад
отпремнине)
на терену)
4
875.950
875.950
875.950
875.950
875.950
875.950
875.950
875.950
875.950
875.950
875.950
875.995
5
349.188
599.188
349.188
599.188
349.188
599.188
349.188
349.188
349.188
349.188
349.188
349.182
6
273.189.418 10.511.445 4.940.250 11.864.700
Панчево, децембар 2013. године
7
8
9
0
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
988.725
988.725
988.725
988.725
988.725
988.725
988.725
988.725
988.725
988.725
988.725
988.725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
ПРИЛОГ 2
Ред. Број
Масец
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО
Зараде и издаци у 2013. – Процена извршења
Накнада
Друга
трошкова (за
примања
службена
ЗАРАДА
Број лица
(јубиларне
Зараде из
(из ПП ОД и Исплате по
путовања, за
ангажова
Број
награде,
добити
ЗИП образаца) - уговорима
долазак и
запослених них по
солид.
(дивиденда)
Бруто 1
одлазак са
уговору
Помоћ,
рада и за рад
отпремнине)
на терену)
3
4
21.581.205,00
21.722.883,00
21.944.326,00
21.974.369,00
23.169.397,00
21.526.440,00
21.617.447,00
21.640.727,00
21.634.451,00
21.709.554,00
21.749.454,00
22.931.539,00
1.009.564
864.091
717.018
636.213
613.020
609.503
725.127
740.393
744.861
714.002
688.020
875.995
263.201.792
8.937.807
5
129.368
50.660
785.952
117.612
521.062
416.417
291.032
8.610
47.032
43.215
112.910
291.861
6
7
716.929,39
724.632,91
772.523,06
755.780,06
740.653,44
895.356,20
1.019.542,51
982.581,82
989.897,48
1.067.475,89
1.079.033,10
1.112.385,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.815.731 10.856.791
0
Панчево, децембар 2013. године
8
9
393
392
398
401
397
390
389
391
392
390
390
405
26
24
22
18
17
17
25
24
24
26
22
30
70
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
ПРИЛОГ 3.
Ред. Број
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Мeсец
2
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО
Зараде и издаци - План 2014 –старозапослени
ЗАРАДА
(из ПП ОД и ЗИП
образаца) -Бруто 1
3
Исплате по
уговорима
4
Накнада
Друга примања
Број
трошкова (за
Зараде из
(јубиларне
службена
лица
Број
награде, солид.
путовања, за
добити
ангажов
запослених
помоћ,
долазак и одлазак (дивиденда)
аних по
отпремнине)
са рада и за рад
уговору
на терену)
5
6
7
22.931.539
22.931.539
22.931.539
23.046.197
23.046.197
23.046.197
23.046.197
23.046.197
23.046.197
23.276.659
23.276.659
23.276.659
1.125.146
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
300.000
300.000
800.000
716.000
872.000
100.000
500.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.000.000
1.304.527
1.304.528
1.304.528
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
0
0
276.901.776
13.501.763
4.988.000
15.654.344
0
Панчево, децембар 2013. године
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
71
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
ПРИЛОГ 4.
Ред. Број
1
Масец
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО
Зараде и издаци - План 2014 –новозапослени
Друга
Накнада
примања трошкова (за
ЗАРАДА
Број лица
(јубиларне
службена
Зараде из
Број
(из ПП ОД и Исплате по
награде, путовања, за
ангажова
добити
запослени
ЗИП образаца) - уговорима
солид.
долазак и
них по
(дивиденда)
х
Бруто 1
Помоћ,
одлазак са
уговору
отпремнине рада и за рад
)
на терену)
3
4
5
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
У 2014. години не планира се увођење нових послова или повећање броја запослених.
Панчево, децембар 2013. године
72
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
ПРИЛОГ 5.
Зараде и издаци - План 2014 – укупно ( старозапослени + новозапослени)
Ред. Број
Мeсец
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Друга
Накнада
примања трошкова (за
ЗАРАДА
Број лица
(јубиларне
службена
Зараде из
Број
(из ПП ОД и Исплате по
награде,
путовања, за
ангажова
добити
запослени
ЗИП образаца) - уговорима
солид.
долазак и
них по
(дивиденда)
х
Бруто 1
Помоћ,
одлазак са
уговору
отпремнине рада и за рад
)
на терену)
3
22.931.539
22.931.539
22.931.539
23.046.197
23.046.197
23.046.197
23.046.197
23.046.197
23.046.197
23.276.659
23.276.659
23.276.659
4
1.125.146
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
1.125.147
5
300.000
300.000
800.000
716.000
872.000
100.000
500.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.000.000
6
1.304.527
1.304.528
1.304.528
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
1.304.529
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
УКУПНО
276.901.776 13.501.763 4.988.000 15.654.344
0
Зарада за запослене у ЈКП „Хигијена“ Панчево у 2014. години је планирана:
У складу са Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2014.годину и пројекција за 2015. и 2016.годину полазна основа за
формирање масе за зараде је просечна планирана зарада за последњи квартал 2013.године
Посебним фискалним правилима (Законом о буџетском систему) дефинисано је да ће се зараде (плате) и пензије у 2014.години
кретати на следећи начин:
Од априла 2014. године плате ће се повећати за 0,5%.
Од октобра 2014.године плате ће се повећати за 1%.
Маса за зараде се планира у 2014. години у износу од 276.901.776,00 динара, што представља повећање у односу на план 2013.
године у износу од 3.712.358,00 динара или релативно повећање од 1,36%.
Панчево, децембар 2013. године
73
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
ПРИЛОГ 6.
Ред. Број
РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у
динарима)
1
1
2
3
Расходи по уговорима
2
Трошкови уговора о привременим и
повременим пословима
Трошкови уговора о делу
Трошкови накнада члановима Надзорног
одбора
УКУПНО (1+2+3)
Претходна
година
(План 2013.)
План 2014.
%
текућа/
претходна
3
4
5
7.423.500
12.115.000
163,20
1.121.085
246.766
22,01
1.966.860
1.139.997
57,96
10.511.445
13.501.763
128,45
Исплате по уговорима у ЈКП „Хигијена“ Панчево у 2014. години је планирана:
Уговори о привременим и повременим пословима
За 9 лица ангажованих до 15. у месецу на пословима дистрибуције месечних комуналних рачуна (признаница).
За 18 лица ангажованих на извршилачким пословима из комуналне делатности.
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима су планирани за 2014. годину у висини 12.115.700,00 динара.
Уговори о делу
Планира се драстично смањење планираних трошкова уговора о делу на рачун ангажовања лица путем уговора о делу.
Надзорни одбор
За 3 члана надзорног одбора. Трошкови накнада чланова надзорног одбора се планирају респектујући Закључак Скупштине града
Панчева о одређивању накнаде члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево
број II-04-06-19/2013-5.
Планирани расходи по уговорима за 2014. годину износе 13.501.7643,00 динара (бруто 2), што представља повећање од 28,45% у односу на
план претходне године.
Панчево, децембар 2013. године
74
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
ПРИЛОГ 7.
Ред. Број ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)
1
1
2
Друга примања
Претходна
година
(План за 2013.)
2
3
Отпремнине
Солидарна помоћ и др. примања
УКУПНО
3.750.000
1.190.250
4.940.250
План за
2014.год.
4
2.788.000
2.200.000
4.988.000
%
текућа/претх
одна
5
74,35
184,84
100,97
Планирани расходи других примања запослених за 2014. годину износе 4.988.000,00 динара, што представља повећање од 0,97% у односу на
план претходне године.
Напомена: Трошкови отпремнина планирају се на конту 545 Резервисања за отпремнине. У Програму пословања за 2013. годину, трошкови
отпремнине су грешком планирани на конту 5299.
Панчево, децембар 2013. године
75
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ
ПРИЛОГ 8.
Накнада трошкова
Ред. Број
НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)
Претходна
година
(План 2013.)
1
2
3
1
2
3
4
5
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном
путу
Накнада трошкова превоза на службеном путу
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног
места
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену
Остале накнаде трошкова запосленима
УКУПНО (1+2+3+4+5)
План 2014.
%
текућа/претх
одна
4
5
989.757
1.002.564
101,29
0
50.000
10.874.943
14.601.780
134,27
0
0
11.864.700
0
0
15.654.344
131,94
-
Планиране накнаде трошкова за 2014. годину износе 15.654.345,00 динара, што представља повећање од 31,94% у односу на план
претходне године.
Разлог повећања планираних трошкова је увећање цене услуге превоза Јавног комуналног предузећа „Ауто транспортно предузеће“ Панчево
у току 2013. године. Решењем Скупштине града Панчева о давању сагласности на одлуку УО поменутог предузећа о утврђивању цена карата
за превоз у зонама бр. II-04-06-19/2013-3 од 09.05.2013. године цене су повећане просечно 10%. Потом је одлуком УО предузећа смањен
одобрени попуст са 40% на 20% (заправо повећање цене од смањењем месечног попуста са 40% на 20%, (што заправо представља повећање
од 33,33%). Кумулативни ефекат је повећање од око 45%.
Сматрамо да би повећање планиране масе у односу на прошлу годину од 34,27% испратило поменути раст трошкова. Због ограничених
сопствених извора финансирања овим путем не предвиђамо средства за будуће сличне драстичне измене цена или договореног попуста
превозника који има искључиво право додељено од стране Оснивача. У супротном предложићемо измену и допуну Програма пословања ЈКП
„Хигијена“ Панчево за 2014. годину Оснивачу.
Панчево, децембар 2013. године
76
Download

4. Планирани физички обим активности за 2014.