www.zavod.co.rs
™™™Ǥœƒ˜‘†Ǥ…‘Ǥ”•
www.zavod.co.rs
1
NjǁǓǁnjǏDŽ
ǒǁǂǑǁǎǁ lj ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ
www.zavod.co.rs
Пре више од четврт века, Завод за уџбенике отпочео је пројекат од великог националног
значаја – објављивање сабраних и изабраних дела великана српске науке и уметности,
генија чија су капитална дела била и остала међу најзначајнијима како у српском, тако и у
европском, па и светском стваралаштву. Отпочели смо са сабраним делима Јована Цвијића,
а након тога су уследили Никола Тесла, Милутин Миланковић, Михаило Пупин, Стеван
Стојановић Мокрањац, Милан Кашанин, Јосиф Панчић, Стојан Новаковић, Милош Н. Ђурић
и многи други. Нека од тих издања објављена су и на енглеском језику. Одабир еминентних
стручњака и врхунских сарадника за овај пројекат, од приређивача па до редакционих и
уређивачких одбора, као и изванредно урађена опрема књига, гарантовао нам је да ћемо на
тај начин успети да дамо неизмеран допринос у учвршћивању и чувању од заборава самих
темеља науке, традиције и културе наших простора.
www.zavod.co.rs
2
ǒǓǑǁǎǁ 3
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ƺǏǃǁǎǁ Ǘǃljƺljƽǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǂǏǑljǒnjǁǃǁ ǐ. ǒǓdžǃǁǎǏǃljƽǁ
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒǓdžǃǁǎǁ ǒǓǏƺǁǎǏǃljƽǁ ǍǏNjǑǁƼǗǁ
ǒǓǑǁǎǁ 9
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ƺǏǒljǕǁ ǐǁǎǘljƽǁ
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒǓdžǃǁǎǁ ǑǁljǘNjǏǃljƽǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǁnjdžNjǒǁǎDžǑǁ ǂdžnjljƽǁ
ǒǓǑǁǎǁ 4
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ Ǔǁǎǁǒljƺǁ ǍnjǁDždžǎǏǃljƽǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ LJljǃǏƺljǎǁ ǐǁǃnjǏǃljƽǁ
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǂǏǙNjǁ ǐdžǓǑǏǃljƽǁ
ǒǓǑǁǎǁ 10
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǑǁDžǁ DžǑǁljǎǗǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǐǁǃnjǁ ǐǏǐǏǃljƽǁ
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǂǏDŽDžǁǎǁ ǐǏǐǏǃljƽǁ
ǒǓǑǁǎǁ 5
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ljǃǁǎǁ ǃ. njǁnjljƽǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǎljNjǏnjdž Ǔdžǒnjdž
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ Ǎljǖǁljnjǁ ǐǔǐljǎǁ ljDžǃǏǑǒNjǏDŽ
ǒǓǑǁǎǁ 11
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒǓǏƺǁǎǁ ǎǏǃǁNjǏǃljƽǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ƺǏǃǁǎǁ ǒNjdžǑnjljƽǁ
- NjǑljǓljǘNjǏ ljLjDžǁƼdž Dždžnjǁ ǃnjǁDžljǒnjǁǃǁ ǐdžǓNjǏǃljƽǁ Džljǒǁ
ǒǓǑǁǎǁ 6
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ njǁǃǁ ǃljDŽǏǓǒNjǏDŽ
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ Ǎljǖǁljnjǁ ǐdžǓǑǏǃljƽǁ
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ƺǏǃǁǎǁ NjǁǑǁǍǁǓdž
ǒǓǑǁǎǁ 12
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǂǑǁǎNjǁ njǁLjǁǑdžǃljƽǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ Ǎljnjǁǎǁ NjǁǙǁǎljǎǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒǃdžǓǏLjǁǑǁ ǒǓǏƺǁǎǏǃljƽǁ
ǒǓǑǁǎǁ 7
- ǗdžnjǏNjǔǐǎǁ Dždžnjǁ ǒǃdžǓǏLjǁǑǁ ǍǁǑNjǏǃljƽǁ
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǐdžǓǑǁ ǀǁǀljƽǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǍljnjǏǙǁ ǎ. ƴǔǑljƽǁ
ǒǓǑǁǎǁ 13
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ƻǔǂǏǍljǑǁ ǓǁDžljƽǁ
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒljǍdž ǍǁǓǁǃǔƻǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǎljNjǏnjdž ǑǏǓǁ
ǒǓǑǁǎǁ 8
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǍljnjǔǓljǎǁ ǍljnjǁǎNjǏǃljƽǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒǃdžǓǏLjǁǑǁ ǍljnjdžǓljƽǁ
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǂǑǁǎljǒnjǁǃǁ ǐdžǓǑǏǎljƺdžǃljƽǁ
ǒǓǑǁǎǁ 14
- ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǍljnjǏǃǁǎǁ ǃljǓdžLjǏǃljƽǁ
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒǓǁǎljǒnjǁǃǁ ǃljǎǁǃdžǑǁ
- ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ DždžǒǁǎNjdž ǍǁNjǒljǍǏǃljƽ
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ƺǏǃǁǎǁ Ǘǃljƺljƽǁ
КБ 34523 – 2. том: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА
ПСИХОЛОГИЈА
КБ 34521 – 3. том: ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ЊЕН РАЗВОЈ
КБ 34522 – 4. том: ПСИХОЛОГИЈА У ВАСПИТАЊУ И
ОБРАЗОВАЊУ
КБ 34524 – 5. том: ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА
КБ 34525 – 6. том: ЗНАЧАЈНЕ ПСИХОЛОШКЕ ТЕМЕ
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ
ǒǓdžǃǁǎǁ ǒǓǏƺǁǎǏǃljƽǁ ǍǏNjǑǁƼǗǁ
КБ 34530 – 1. том: СВЕТОВНА МУЗИКА 1 (РУКОВЕТИ)
КБ 34531 – 2. том: СВЕТОВНА МУЗИКА 2 (ХОРОВИ)
КБ 34532 – 3. том: СВЕТОВНА МУЗИКА 3
КБ 34533 – 4. том: ДУХОВНА МУЗИКА 1 (ЛИТУРГИЈА)
КБ 34534 – 5. том: ДУХОВНА МУЗИКА 2 (ОПЕЛО)
КБ 34535 – 6. том: ДУХОВНА МУЗИКА 3
КБ 34536 – 7. том: ДУХОВНА МУЗИКА 4 (ОСМОГЛАСНИК)
КБ 34537 – 8. том: ДУХОВНА МУЗИКА 5 (СТРАНО ПЈЕНИЈЕ)
КБ 34538 – 9. том: ЕТНОМУЗИКОЛОШКИ ЗАПИСИ
КБ 34539 – 10. том: ЖИВОТ И ДЕЛО СТЕВАНА СТОЈАНОВИЋА
МОКРАЊЦА
3
www.zavod.co.rs
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ
ǂǏǑljǒnjǁǃǁ ǐ. ǒǓdžǃǁǎǏǃljƽǁ
www.zavod.co.rs
1. коло – КБ 34428 – КАРСТ И ГЛАЦИЈАЛА. БАЛКАНСКО ПОЛУОСТРВО.
ГОВОРИ И ЧЛАНЦИ 1. АНТРОПОГЕОГРАФСКИ И
ЕТНОГРАФСКИ СПИСИ 1.
2. коло – КБ 34429 – ГОВОРИ И ЧЛАНЦИ 2. ГЕОГРАФИЈА КРАСА.
ГЕОМОРФОЛОГИЈА 1.
3. коло – КБ 34432 – ОСНОВЕ ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ГЕОЛОГИЈУ
МАКЕДОНИЈЕ И СТАРЕ СРБИЈЕ 1
КБ 34431 – АНТРОПОГЕОГРАФСКИ И ЕТНОГРАФСКИ СПИСИ 2
КБ 34430 – ГЛАЦИЈАЦИЈА НА БАЛКАНСКИМ ПЛАНИНАМА
4. коло – КБ 34433 – ГЕОМОРФОЛОГИЈА 2
КБ 34434 – ОСНОВЕ ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ГЕОЛОГИЈУ
МАКЕДОНИЈЕ И СТАРЕ СРБИЈЕ 2
КБ 34435 – МОРФОЛОГИЈА И ХИДРОГРАФИЈА
ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
КБ 34436 – ВЕЛИКА ЈЕЗЕРА БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА
И ГЕОЛОШКИ АТЛАС МАКЕДОНИЈЕ,
СТАРЕ СРБИЈЕ И ЕПИРА
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ Ǔǁǎǁǒljƺǁ ǍnjǁDždžǎǏǃljƽǁ
www.zavod.co.rs
КБ 34635 – 1. КАМЕНИ АКОРДИ
2. ПОД ПЕПЕЛОМ ЗВЕЗДА
3. ВЕТАР ВРЕМЕНА (псалми по сину)
4. МРТВО МОРЕ
5. 58 СОНЕТА
6. ПОМЕШАНЕ КАРТЕ (Рт Добре наде)
7. УСПУТНЕ СКИЦЕ ЗА ПОРТРЕТЕ
www.zavod.co.rs
4
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ LJljǃǏƺljǎǁ ǐǁǃnjǏǃljƽǁ
КБ 34278 – 1. књига: ЛАПОТ – ОНИ ВИШЕ НЕ ПОСТОЈЕ
– 2. књига: РАСЛО МИ ЈЕ БАДЕМ ДРВО И
ДРУГЕ ПРИЧЕ
– 3. књига: ЛУТКЕ НА БУЊИШТУ
– 4. књига: СЕЈМЕНСКИ ДО
– 5. књига: ЗАДАХ ТЕЛА
–6. књига: ВЕТАР У СУВОЈ ТРАВИ – ТРАГ
ДИВЉАЧИ
– 7. књига: ВАШАР НА СВЕТОГ АРАНЂЕЛА
– 8. књига: ЗИД СМРТИ
– 9. књига: ЛОВ НА ТИГРОВЕ
– 10. књига: КРУГОВИ
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǂǏǙNjǁ ǐdžǓǑǏǃljƽǁ
КБ 34660 – 1. књига: ПЕСМЕ
КБ 34661 – 2. књига: ПРИПОВЕТКЕ 1
КБ 34662 – 3. књига: ПРИПОВЕТКЕ 2
КБ 34663 – 4. књига: ДОЛАЗАК НА КРАЈ ЛЕТА
КБ 34664 – 5. књига: ПЕВАЧ 1
КБ 34665 – 6. књига: ПЕВАЧ 2
КБ 34666– 7. књига: ДНЕВНИК НЕМАЧКОГ ВОЈНИКА
КБ 34667 – 8. књига: У СВЕТУ РЕЧИ
КБ 34668 – 9. књига: ДАН МЕЂУ СЛИКАМА
КБ 34669 – 10. књига: ПАДАЛИШТА
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ljǃǁǎǁ ǃ. njǁnjljƽǁ
КБ 34630 – 1. том: ПРЕДАВАЊА
КБ 34631 – 2. том: ЧЛАНЦИ
КБ 34632 – 3. том: ДНЕВНИК ИСТРАЖИВАЊА
ИЗ КОЛОРАДО СПРИНГСА
1899–1900. ГОДИНЕ
КБ 34633 – 4. том: ПАТЕНТИ
КБ 34634 – 5. том: ПАТЕНТИ 2
КБ 34636 – 6. том: ПАТЕНТИ 3
КБ 34637 – 7. том: ПАТЕНТИ 4
КБ 34715 – COLORADO SPRINGS NOTES
КБ 34716 – LECTURES
КБ 34717 – ARTICLES
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ Ǎljǖǁljnjǁ ǐǔǐljǎǁ ljDžǃǏǑǒNjǏDŽ
КБ 34650 – 1. том: ОД ПАШЊАКА ДО НАУЧЕЊАКА
КБ 34651 – 2. том: МОНОГРАФИЈЕ
КБ 34652 – 3. том: ПАТЕНТИ 1
КБ 34653– 4. том: ПАТЕНТИ 2
КБ 34654 – 5. том: ПРЕДАВАЊА
КБ 34655 – 6. том: ЧЛАНЦИ
КБ 34656 – 7. том: НАЦИОНАЛНО-ПОЛИТИЧКИ РАД
1908–1935. ГОДИНЕ
КБ 34657 – 8. том: FROM IMMIGRANT TO INVENTOR
5
www.zavod.co.rs
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǎljNjǏnjdž Ǔdžǒnjdž
www.zavod.co.rs
КБ 34320 – 1. том: ВРЕМЕ, ВАТРЕ, ВРТОВИ
КБ 34321 – 2. том: О ДЕЛИМА ЉУБАВИ ИЛИ ВИЗАНТИЈА
КБ 34322– 3. том: СТРАСНА МЕРА
КБ 34323 – 4. том: О ПОЕЗИЈИ
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ njǁǃǁ ǃljDŽǏǓǒNjǏDŽ
www.zavod.co.rs
КБ 34600 – 1. том: ПИТАЊА ТЕОРИЈЕ И ИСТОРИЈЕ
ПСИХОЛОГИЈЕ
КБ 34601 – 2. том: ПРОБЛЕМИ ОПШТЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
КБ 34602 – 3. том: ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА ПСИХЕ
КБ 34603 – 4. том: ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА
КБ 34605 – 6. том: НАУЧНО НАСЛЕЂЕ
КБ 34606 – КОМПЛЕТ САБРАНИХ ДЕЛА ЛАВА ВИГОТСКОГ 1–6
www.zavod.co.rs
6
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ Ǎljǖǁljnjǁ ǐdžǓǑǏǃljƽǁ
КБ 34670 – ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 1
КБ 34671 – ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 2
КБ 34672 – МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА
КБ 34673 – АЛГЕБРА
КБ 34674 – МАТЕМАТИЧКИ СПЕКТРИ
КБ 34675 – МАТЕМАТИЧКА ФЕНОМЕНОЛОГИЈА
КБ 34676 – ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧКЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ
КБ 34677 – ИНТЕРВАЛНА МАТЕМАТИКА – ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ
АЛГОРИТАМ
КБ 34678 – ЕЛИПТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ – ИНТЕГРАЦИЈЕ ПОМОЋУ
РЕДОВА
КБ 34679 – ЧЛАНЦИ – СТУДИЈЕ
КБ 34680 – ПУТОПИСИ 1
КБ 34681 – ПУТОПИСИ 2
КБ 34682 – МЕТАФОРЕ И АЛЕГОРИЈЕ
КБ 34683 – РИБАРСТВО
КБ 34684 – МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ – БИБЛИОГРАФИЈА И ЛЕТОПИС
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ƺǏǃǁǎǁ NjǁǑǁǍǁǓdž
КБ 34720 – 1. том: РЕГУЛАРНО ПРОМЕНЉИВЕ СА ПРИМЕНОМ
ТАУБЕРОВЕ ТЕОРЕМЕ – 1 ДЕО
КБ 34721 – 2. том: РЕГУЛАРНО ПРОМЕНЉИВЕ СА ПРИМЕНОМ
ТАУБЕРОВЕ ТЕОРЕМЕ – 2 ДЕО
КБ 34722 – 3. том: РАЗНИ ПРОБЛЕМИ ИЗ АНАЛИЗЕ
КБ 34723 – 4. том: КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ И СТИЛТЈЕСОВ
ИНТЕГРАЛ
КБ 34724 – 5. том: SELECTED PAPERS OF JOVAN KARAMATA
ǗdžnjǏNjǔǐǎǁ Dždžnjǁ ǒǃdžǓǏLjǁǑǁ ǍǁǑNjǏǃljƽǁ
КБ 34611 – 1. том: ИВО АНДРИЋ, есеји
КБ 34612 – 2. том: О ПРОКЛЕТОЈ АВЛИЈИ
КБ 34613 – 3. том: МИТСКО У АНДРИЋЕВОМ ДЕЛУ
КБ 34615 – 4. том: ПОВЛАШЋЕНИ ПРОСТОРИ
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
КБ 34618 – 5. том: ИЗ ДАНА У ДАН 1
КБ 34619 – 6. том: ИЗ ДАНА У ДАН 2
КБ 34620 – 7. том: ИЗ ДАНА У ДАН 3
КБ 34616 – 8. том: HOMO BALCANICUS HOMO HEROICUS 1
КБ 34617 – 9. том: HOMO BALCANICUS HOMO HEROICUS 2
КБ 34614 – 10. том: БРАНКО МИЉКОВИЋ ИЛИ
НЕУКРОТИВА РЕЧ
КБ 34621 – КОМПЛЕТ САБРАНИХ ДЕЛА
ПЕТРА ЏАЏИЋА 1–10
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǍljnjǏǙǁ ǎ. ƴǔǑljƽǁ
КБ 34624 – ХЕЛЕНСКА КЊИЖЕВНОСТ И КОМПАРАТИСТИКА
КБ 34625 – КУЛТУРНА ИСТОРИЈА И РАНИ ФИЛОСОФСКИ
СПИСИ
КБ 34626 – ФИЛОСОФСКИ СПИСИ
КБ 34627 – ИСТОРИЈА ХЕЛЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
КБ 34628 – ИСТОРИЈА ХЕЛЕНСКЕ ЕТИКЕ
КБ 34629 – ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ, ИСТОРИЈА И
ФИЛОСОФИЈА
7
www.zavod.co.rs
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǐdžǓǑǁ ǀǁǀljƽǁ
www.zavod.co.rs
КБ 34280 – Књига 8 (СРБИЈА НА ИСТОКУ)
КБ 34281 – Књига 4
КБ 34282 – Књига 5
КБ 34283 – Књига 6
КБ 34285 – Књига 7
КБ 34286 – Књига 11
КБ 34287 – Књига 12
КБ 34288 – Књига 13
КБ 34289 – Књига 14
КБ 34290 – Књига 15
КБ 34284 – Књига 16
КБ 34291 – Књига 17 (БИБЛИОГРАФИЈА)
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǍljnjǔǓljǎǁ ǍljnjǁǎNjǏǃljƽǁ
www.zavod.co.rs
КБ 34642 – КАНОН ОСУНЧАВАЊА ЗЕМЉЕ (на енглеском језику)
КБ 34643 – 1. том: КАНОН ОСУНЧАВАЊА ЗЕМЉЕ И ЊЕГОВА ПРИМЕНА
НА ПРОБЛЕМ ЛЕДЕНИХ ДОБА 1
КБ 34644 – 2. том: КАНОН ОСУНЧАВАЊА ЗЕМЉЕ И ЊЕГОВА ПРИМЕНА
НА ПРОБЛЕМ ЛЕДЕНИХ ДОБА 2
КБ 34645 – 3. том: НЕБЕСКА МЕХАНИКА. ИСТОРИЈА АСТРОНОМСКЕ
НАУКЕ
КБ 34646 – 4. том: КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ. КРОЗ ЦАРСТВО НАУКА
КБ 34647 – 5. том: СПИСИ ИЗ ИСТОРИЈЕ НАУКЕ
КБ 34648 – 6. том: ЧЛАНЦИ, ГОВОРИ, ПРЕПИСКА
КБ 34649 – 7. том: УСПОМЕНЕ, ДОЖИВЉАЈИ, САЗНАЊА
КБ 34641 – 8. том: АСТРОНОМСКА ТЕОРИЈА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА
КБ 34639 – 9. том: МАТЕМАТИЧКА ТЕОРИЈА ТОПЛОТНИХ ПРОМЕНА
ПРОУЗРОКОВАНИХ СУНЧЕВИМ ЗРАЦИМА
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒǃdžǓǏLjǁǑǁ ǍljnjdžǓljƽǁ
КБ 34310 – 1. том: САБРАНИ СПИСИ
КБ 34311 – 2. том/1
КБ 34312 – 2. том/2
КБ 34313 – 2. том/3
КБ 34314 – 3. том
www.zavod.co.rs
8
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǂǑǁǎljǒnjǁǃǁ ǐdžǓǑǏǎljƺdžǃljƽǁ
КБ 34300 – 1. том: МЕТАФИЗИЧКЕ РАСПРАВЕ
КБ 34301 – 2. том: ПРИНЦИПИ МЕТАФИЗИКЕ
КБ 34302 – 3. том: ПРИНЦИПИ МЕТАФИЗИКЕ
КБ 34303 – 4. том: ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ САЗНАЊА
КБ 34298 – 5. том: ОД ЗЕНОНА ДО БЕРГСОНА
Студије и чланци из историје филозофије
КБ 34305 – 6. том: ИСТОРИЈА НОВИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
КБ 34306 – 7. том: СПИСИ ИЗ ПРАКТИЧНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
КБ 34307 – 8. том: ПСИХОЛОГИЈА
КБ 34308 – 9. том: ПРИРОДЊАЧКИ СПИСИ
КБ 34309 – 10. том: НАУЧНИ СПИСИ
(математика, механика и физика)
КБ 34304 – 11. том: РЕЗИМЕ ФИЛОЗОФСКИХ И НАУЧНИХ РАДОВА
КБ 34299 – 12. том: АУТОБИОГРАФИЈА, ПЕСМА, ПРЕПИСКА
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ƺǏǒljǕǁ ǐǁǎǘljƽǁ
КБ 34561 – 1. том: ПЕСМА ТИШИНЕ
КБ 34562 – 2. том: БАЛАДА О ПРЕДВЕЧЕРЈУ
КБ 34563 – 3. том: КАМЕНА УСПАВАНКА
КБ 34564 – 4. том: МОТИВИ
КБ 34565 – 5. том: ЗЛАТНА ГРЕДА
КБ 34566 – 6. том: ПОРТРЕТИ ПЕСНИКА
КБ 34567 – 7. том: ДНЕВНИК О ПОЕЗИЈИ
КБ 34568 – 8. том: ВЕЛИКО ДВОРИШТЕ
КБ 34569 – 9. том: ПРЕПЕВИ
КБ 34570 – 10. том: СТИХОВИ ИЗ ДНЕВНИКА
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǁnjdžNjǒǁǎDžǑǁ ǂdžnjljƽǁ
КБ 34450 – 1. том: ОПШТА ЛИНГВИСТИКА (О језичкој природи и језичком развитку, књига I и књига II)
КБ 34453 – 2. том: УПОРЕДЕНА СЛОВЕНСКА ЛИНГВИСТИКА/1
КБ 34452 – 3. том: УПОРЕДНА СЛОВЕНСКА ЛИНГВИСТИКА/2
КБ 34454 – 4. том: ИСТОРИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА (Фонетика. Речи са деклинацијом. Речи са
конјугацијом)
КБ 34455 – 5. том: ИЗ ИСТОРИЈЕ УСТАНОВА (Српска академија наука и уметности. Коларчев народни
универзитет. Руска академија)
КБ 34456 – 6. том: О ВЕЛИКИМ СТВАРАОЦИМА (Вук Караџић. Ђуро Даничић. Петар II Петровић
Његош. Бранко Радичевић. Стојан Новаковић. Љубомир Стојановић)
КБ 34457 – 7. том: ИСТОРИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА (Студије. Расправе. Критике)
КБ 34458 – 8. том: ОКО НАШЕГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА (Чланци. Огледи. Популарна предавања)
КБ 34462 – 9. том: ДИЈАЛЕКТИ ИСТОЧНЕ И ЈУЖНЕ СРБИЈЕ
КБ 34463 – 10. том: О ДИЈАЛЕКТИМА
КБ 34460 – 11. том: ПРАВОПИСИ (свеска 1)
КБ 34464 – 11. том: ПРАВОПИСИ (свеска 2)
КБ 34461 – 12. том: ГРАМАТИКЕ. О ГРАМАТИКАМА
КБ 34451 – 13. том: О РАЗЛИЧИТИМ ПИТАЊИМА САВРЕМЕНОГ ЈЕЗИКА
КБ 34459 – 14. том: УНИВЕРЗИТЕТСКА ПРЕДАВАЊА ИЗ СРПСКОХРВАТСКОГ
ЈЕЗИКА. БИБЛИОГРАФИЈА
9
www.zavod.co.rs
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ
ǒǓdžǃǁǎǁ ǑǁljǘNjǏǃljƽǁ
www.zavod.co.rs
КБ 34540 – 1. том: ФЛОРА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ
КБ 34541 – 2. том: БОТАНИЧКИ РАДОВИ 1
КБ 34542 – 3. том: БОТАНИЧКИ РАДОВИ 2
КБ 34543 – 4. том: БОТАНИЧКИ РАДОВИ 3
КБ 34544 – 5. том: О НАШИМ ШУМАМА
КБ 34545 – 6. том: ЗООЛОШКИ РАДОВИ
КБ 34546 – 7. том: СТУДИЈЕ И ПРЕПИСКА
КБ 34547 – 8. том: ЈЕСТАСТВЕНИЦА – ЗООЛОГИЈА
КБ 34548 – 9. том: ЈЕСТАСТВЕНИЦА – МИНЕРАЛОГИЈА И
ГЕОЛОГИЈА
КБ 34549 – 10. том: ЈЕСТАСТВЕНИЦА – БОТАНИКА
КБ 34550 – 11. том: ЖИВОТ И ДЕЛО ЈОСИФА ПАНЧИЋА
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǑǁDžǁ DžǑǁljǎǗǁ
www.zavod.co.rs
КБ 34685 – 1. том: ЛИРИКА
КБ 34686 – 2. том: БУНТОВНИК И АПОСТОЛ
КБ 34687 – 3. том: СРЦЕ НА ПАЗАРУ
КБ 34688 – 4. том: СИЛАЗАК СА ОЛИМПА
Есеји, критике, чланци
КБ 34689 – 5. том: БЕЗ МАСКЕ
Полемике и памфлети
КБ 34690 – 6. том: ПУТУЈЕМ, ПУТУЈЕМ Путопис
КБ 34691 – 7. том: ЛЕПОТЕ И ЧАРИ ПАРИЗА
КБ 34692 – 8. том: ИЗДАЈСТВО ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА
Публицистика
КБ 34693 – 9. том: ЦИРКУС ДРАИНАЦ
КБ 34694 – 10. том: КРИТИЧАРИ О ДРАИНЦУ
www.zavod.co.rs
10
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǐǁǃnjǁ ǐǏǐǏǃljƽǁ
КБ 34700 – 1. том: ПРЕГЛЕД СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
КБ 34701 – 2. том: СТАРА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ
КБ 34702 – 3. том: НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ
КБ 34703 – 4. том: ДУБРОВАЧКЕ СТУДИЈЕ
КБ 34704 – 5. том: НОВА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ I
КБ 34705 – 6. том: НОВА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ II
КБ 34706 – 7. том: МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ
КБ 34707 – 8. том: О ЊЕГОШУ
КБ 34708 – 9. том: ЈУГОСЛОВЕНСКА КЊИЖЕВНОСТ
КБ 34709 – 10. том: КЊИЖЕВНА КРИТИКА И
КЊИЖЕВНА ИСТОРИОГРАФИЈА
КБ 34710 – 11. том: ДНЕВНИК
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǂǏDŽDžǁǎǁ ǐǏǐǏǃljƽǁ
КБ 34330 – 1. том: ОГЛЕДИ О СРПСКОЈ ЊИЖЕВНОСТИ
КБ 34331 – 2. том: ОГЛЕДИ О СТРАНИМ ПИСЦИМА
КБ 34332 – 3. том: О УМЕТНОСТИ И СТИЛУ
КБ 34333 – 4. том: КЊИЖЕВНА ТЕОРИЈА И ЕСТЕТИКА
КБ 34335 – 5.том: АНТОЛОГИЈА НОВИЈЕ СРПСКЕ ЛИРИКЕ
КБ 34334 – 6. том: ЛИСТИЋИ И ДРУГИ ЧЛАНЦИ
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒǓǏƺǁǎǁ ǎǏǃǁNjǏǃljƽǁ
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ƺǏǃǁǎǁ ǒNjdžǑnjljƽǁ
КБ 34148 – ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
КБ 34360 – ПИСЦИ И КЊИГЕ I
КБ 34361 – ПИСЦИ И КЊИГЕ II
КБ 34362 – ПИСЦИ И КЊИГЕ III
КБ 34363 – СРПСКЕ ТЕМЕ IV
www.zavod.co.rs
КБ 34340 – 1. том: НАРОД И ЗЕМЉА У СТАРОЈ СРПСКОЈ ДРЖАВИ
КБ 34341 – 2. том: СПИСИ ИЗ ИСТОРИЈСКЕ ГЕОГРАФИЈЕ
КБ 34342 – 3. том: СРБИ И ТУРЦИ
КБ 34343 – 4. том: ТУРСКО ЦАРСТВО ПРЕД СРПСКИ УСТАНАК
КБ 34344 – 5. том: ВАСКРС ДРЖАВЕ СРПСКЕ
КБ 34345 – 6. том: БАЛКАНСКА ПИТАЊА
КБ 34346 – 7. том: СПИСИ МЕМОАРСКОГ КАРАКТЕРА
КБ 34350 – 11. том: ПРВИ ОСНОВИ СЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
КБ 34353 – 14. том: ПРИМЕРИ КЊИЖЕВНОСТИ
И ЈЕЗИКА – СТАРОГ СРПСКО-СЛОВЕНСКОГ
КБ 34355 – 16. том: СРПСКА БИБЛИОГРАФИЈА
КБ 34356 –17. том: ПРАВНИ СПИСИ
www.zavod.co.rs
11
NjǑljǓljǘNjǏ ljLjDžǁƼdž Dždžnjǁ
ǃnjǁDžljǒnjǁǃǁ ǐdžǓNjǏǃljƽǁ Džljǒǁ
КБ 34325 – Том I
КБ 34326 – Том II
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǂǑǁǎNjǁ njǁLjǁǑdžǃljƽǁ
www.zavod.co.rs
КБ 34481 – ИМПРЕСИЈЕ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ И ПОЗОРИШТА
КБ 34482 – ОГЛЕДИ. НАШЕ НАЈВИШЕ ВРЕДНОСТИ
КБ 34483 – ФИЛОЗОФИЈА КРИТИКЕ И ДРУГИ ЕСЕЈИ
КБ 34486 – СЕНКЕ ОСНОВА. VARIA – SYLVA SYLVARIUM
КБ 34484 – УМЕТНОСТ И ЕСТЕТИКА. IDEARIUM
КБ 34485 – ПИТАЊА И ЧУЂЕЊА
КБ 34487 – ПОЛИТИЧКЕ РАСПРАВЕ. ОСТАВШТИНА
КБ 34488 –ДНЕВНИК ЈЕДНОГА НИКОГА 1943–1947.
www.zavod.co.rs
12
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ Ǎljnjǁǎǁ NjǁǙǁǎljǎǁ
КБ 34441 – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
КБ 34442 – ТРОКОШУЉНИК И ПИЈАНА ЗЕМЉА
КБ 34443 – ПРИВИЂЕЊА
КБ 34444 – ЗАЉУБЉЕНИЦИ. У СЕНЦИ СЛАВЕ
КБ 34445 – СУДБИНЕ И ЉУДИ
КБ 34447 – УМЕТНОСТ И УМЕТНИЦИ
КБ 34448 – KАМЕНА ОТКРИЋА, СЛУЧАЈНА ОТКРИЋА, СА
МИЛАНОМ КАШАНИНОМ
КБ 34446 – СУСРЕТИ И ПИСМА, ПРОНАЂЕНЕ СТВАРИ,
МИСЛИ
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒǃdžǓǏLjǁǑǁ ǒǓǏƺǁǎǏǃljƽǁ
КБ 34821 – САВРЕМЕНА МЕТАЕТИКА – Том I
КБ 34822 – ИЗМЕЂУ ИДЕАЛА И СТВАРНОСТИ. ИСТОРИЈА И
ПАРТИЈСКА СВЕСТ. ОД МАРКСИЗМА ДО ЕТАТИЗМА
СА ЉУДСКИМ ЛИЦЕМ – Том II
КБ 34823 – ПРОПАСТ КОМУНИЗМА И РАЗАРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
– Том III
КБ 34824 – НА СРПСКОМ ДЕЛУ ТИТОНИКА. ДЕМОКРАТСКА (Р)
ЕВОЛУЦИЈА У СРБИЈИ (2000–2005) – Том IV
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ƻǔǂǏǍljǑǁ ǓǁDžljƽǁ
КБ 34420 – I том – РОМАНИ
КБ 34421 – II том – ПРИПОВЕТКЕ I
КБ 34422– III том – ПРИПОВЕТКЕ II
КБ 34423 – IV том – ПРИПОВЕТКЕ III
КБ 34424 – V том – МЕМОАРСКИ И ПУТОПИСНИ
СПИСИ
КБ 34425 – VI том – РАЗНИ СПИСИ
КБ 34426 – VII том – ПРЕПИСКА
КБ 34427 – VIII том – ГРАЂА
КБ 34419 – IX том – КЊИГА О МАТАВУЉУ
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǎljNjǏnjdž ǑǏǓǁ
КБ 33401 – ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ – 1. том
КБ 33402 – ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА – 2. том
КБ 33403 – ОСНОВИ СОЦИЈАЛНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ – 3. том
КБ 33404 – ПСИХОЛОГИЈА ГРУПА – 4. том
КБ 33405 – ЗНАКОВИ И ЗНАЧЕЊА – 5. том
13
www.zavod.co.rs
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒljǍdž ǍǁǓǁǃǔƻǁ
www.zavod.co.rs
КБ 34831 – I том: ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА
КБ 34832 – II том: ПОРЕДАК, АУТОРИТЕТ И СЛОБОДА
КБ 34833 – III том: ТРАДИЦИЈА, ЛЕГИТИМНОСТ И РЕВОЛУЦИЈА
КБ 34834 – IV том: НАУКА О ПОЛИТИЦИ
КБ 34835 – V том: ЈАВНОСТ И РЕТОРИКА
КБ 34836 – VI том: ФИЛОЗОФИЈА У ВРЕМЕНУ И ЗАГОНЕТКА
СМРТИ
КБ 34837 – VII том: КРИЗА И ВЕЛИКОСРПСКИ ХЕГЕМОНИЗАМ
ljLjǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǍljnjǏǃǁǎǁ ǃljǓdžLjǏǃljƽǁ
www.zavod.co.rs
КБ 34315 – СРЦЕ МЕ ЈЕ ОТКУЦАЛО
КБ 34316 – ЧАРАПЕ КРАЉА ПЕТРА
КБ 34317 – СЛОБОДНИЈЕ ОД СЛОБОДЕ
КБ 34318 – МАЈСТОРЕ, ДОБРО ЈУТРО
КБ 34336 – БУЛЕРЛЕСКА У ПАРИЗУ
КБ 34337 – ГОСПОЂИЦА ДЕСАНКА
КБ 34338 – ПЕВАЊЕ СРПСКО
КБ 34339 – КНЕЗ МИЛОШ И ЕВРОПА
КБ 34437 – СИМФОНИЈА ВИНАВЕР
КБ 34438 – ХАЈДУК ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ
КБ 34439 – СИНЂЕЛИЋ СЕ СА СУНЦЕМ СМИРИО
КБ 34440 – МИЛЕНА ИЗ КНЕЗ МИХАЈЛОВЕ
www.zavod.co.rs
14
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ ǒǓǁǎljǒnjǁǃǁ ǃljǎǁǃdžǑǁ
КБ 33481 – РАНИ РАДОВИ
КБ 33482 – ПАНТОЛОГИЈЕ / АЛАЈБЕГОВА СЛАМА
КБ 33483 – ЧАРДАК НИ НА НЕБУ НИ НА ЗЕМЉИ
КБ 33484 – ОДБРАНА ПЕСНИШТВА
КБ 33485 – ЗАНОСИ И ПРКОСИ ЛАЗЕ КОСТИЋА
КБ 33486 – ВИДЕЛО СВЕТА
КБ 33487 – ДУША, ЗВЕР, СВЕСТ
КБ 33488 – ЈЕЗИК НАШ НАСУШНИ / ГРАМАТИКА И
НАДГРАМАТИКА
КБ 33489 – БЕОГРАДСКО ОГЛЕДАЛО
ǒǁǂǑǁǎǁ Dždžnjǁ DždžǒǁǎNjdž ǍǁNjǒljǍǏǃljƽ
КБ 33851 – ПОЕЗИЈА 1
– ПОЕЗИЈА 2
– ПОЕЗИЈА 3
– РОМАНИ, ПРИПОВЕТКЕ
– ОСТАЛИ ПРОЗНИ СПИСИ
– ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ
– ПРОЗА ЗА ДЕЦУ
– ПРЕВОДИ 1
– ПРЕВОДИ 2
– БИОГРАФИЈА, БИБЛИОГРАФИЈА,
ЛИТЕРАТУРА И ЗАОСТАВШТИНА
ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд
Обилићев венац 5, 11000 Београд
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.zavod.co.rs
СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈУ
Милорада Јовановића 11, 11000 Београд - Жарково
Централа 011/3051-900; 3051-912
БЕОГРАД
Обилићев венац 5, 011/2630-763
(за основну школу)
Обилићев венац 5, 011/2638-405
(за средњу школу)
Косовска 45, 011/3227-088
Палмотићева 1а, 011/3224-706
Вукасовићева 50, 011/3594-835
Јурија Гагарина 14к, 011/6302-227
Милорада Јовановића 11, 011/3051-966
КЊИЖАРЕ
НОВИ САД
Сремска 7, 021/662-4433
Матице српске 1, 021/417-625
НИШ
Трг краља Александра 3, 018/511-428
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Владе Ћетковића 1, 028/425-111
15
www.zavod.co.rs
КЊИЖАРЕ
www.zavod.co.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗАВОДА У НОВОМ САДУ
Сремска 7, 21000 Нови Сад
комерцијала 021/6616-310; 6623-454; факс 021/522-069
www.zavod.co.rs
Download

Преузми