BUDŽET 22/2012
ZDRAVSTVO
POSTUPANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA
U SLUÈAJEVIMA BLOKADE RAÈUNA
Izražena nelikvidnost u javnom sektoru, gde spadaju i zdravstvene ustanove,
dovela je do sve èešæe blokade tekuæih raèuna što je izazvalo ogromne probleme u
funkcionisanju zdravstvenih ustanova, odnosno do velikih problema u pružanju
adekvatne zdravstvene zaštite.
1. Prinuda naplata ne tereti sredstva za plate
zdravstvenih ustanova (i ostalih korisnika javnih sredstava)
Prvo što je Vlada uradila je da je donela Zakljuèak kojim se saglasila da izuzetno
za 2012. godinu (a bilo je "izuzetno" i za 2011. godinu) radi "ublažavanja posledica
uticaja svetske ekonomske krize", prinudnom naplatom neæe teretiti - sredstva koja se
doznaèuju u okviru aproprijacija 411 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih i 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca, kod korisnika sredstava republièkog
budžeta, budžeta drugih nivoa vlasti kao i korisnika èije se plate finansiraju iz
sredstava organizacija za obavezno socijalno/zdravstveno osiguranje, što
podrazumeva i zdravstvene ustanove i to kako one èije se plate ugovaraju i isplaæuju
na teret sredstava Republièkog fonda za zdravstveno osiguranje (dalje: Republièki
fond) - zdravstvene ustanove primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa iz plana mreže,
kao i zdravstvene ustanove èije se plate obezbeðuju iz sredstava za pružanje
zdravstvenih usluga na teret sredstava Republièkog fonda - apoteke, instituti/
/zavodi, stomatološka delatnost na primarnom nivou.
U nastavku teksta dajemo integralni tekst pomenutog zakljuèka Vlade RS 05 Broj
120-61/2012 od 13.1.2012. godine:
"Na osnovu èlana 48. stav 5. Zakona o platnom prometu ("Službeni list SRJ", br.
3/2002 i 5/2003 i "Službeni glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 i 31/2011) i
èlana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/2005, 71/0205 (ispr.),
101/2007, 65/2008 i 16/2011), na predlog Ministarstva finansija,
Vlada donosi
ZAKLJUÈAK
1. Vlada je saglasna da se, kao deo socijalnog programa Vlade iz paketa mera za
ublažavanje posledica uticaja svetske ekonomske krize, izuzetno, u 2012. godini,
prinudnom naplatom neæe teretiti sredstva za plate zaposlenih kod budžetskih korisnika,
odnosno kod indirektnih korisnika organizacija obaveznog zdravstvenog osiguranja zdravstvene ustanove èije se plate ugovaraju i isplaæuju, odnosno obezbeðuju sredstva
za pružanje zdravstvenih usluga iz sredstava doprinosa preko Republièkog fonda za
zdravstveno osiguranje (ekonomska klasifikacija 411 - Plate, dodaci i naknade
zaposlenih i 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca), kao i sredstva za isplatu
penzija na podraèunu Republièkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
BUDŽET 22/2012
ZDRAVSTVO
2. Ovaj zakljuèak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu finansija, koje æe primerak
zakljuèka dostaviti Upravi za trezor, Ministarstvu zdravlja, koje æe primerak zakljuèka
dostaviti Republièkom fondu za zdravstveno osiguranje, Ministarstvu rada i socijalne
politike, koje æe primerak zakljuèka dostaviti Republièkom fondu za penzijsko i invalidsko
osiguranje, Narodnoj banci Srbije, kao i svim preostalim direktnim korisnicima sredstava
budžeta Republike Srbije."
1.1. Ponašanje zdravstvenih ustanova pri
isplati plata kada im je raèun u blokadi
Pri isplati plata kada je zdravstvenim ustanovama raèun u blokadi, postupiæe na
sledeæi naèin:
· Otvoriæe poseban raèun za isplatu plata zaposlenih, koji æe biti zaštiæen od
izvršenja prinudne naplate;
· Raèun otvara nadležna filijala Uprave za trezor, u okviru odgovarajuæeg raèuna
klase 7 (sa naznakom, u nazivu raèuna, da se radi o sredstvima prenetim za
isplatu plata zaposlenih kod korisnika javnih sredstava koji su u blokadi);
· Na raèun æe se prenositi iskljuèivo sredstva za isplatu plata, u sluèaju blokade
raèuna;
· Zdravstvena ustanova, kojoj se otvara ovakav namenski raèun, odgovorna je
za: pravovremeno pokretanje postupka za otvaranje raèuna, obezbeðivanje
sredstava na raèunu, namensko korišæenje sredstava sa raèuna;
· Zdravstvena ustanova je dužna da odmah po blokadi raèuna obavesti matiènu
filijalu i da joj dostavi novi broj tekuæeg raèuna;
· Sa raèuna se mogu isplaæivati samo plate zaposlenih te zdravstvene ustanove,
odnosno organizacione jedinice Uprave za trezor izvršavaæe samo naloge za
plaæanja sa raèuna koji u pozivu na broj zaduženja sadrže šifre ekonomske
klasifikacije 411 i 412;
· U sluèaju da se na raèun prenese više sredstava od sredstava potrebnih za
isplatu plata, korisnik budžetskih sredstava je dužan da odmah po isplati plata,
preostala sredstva na raèunu prenese na raèun za redovno poslovanje,
odnosno na raèun sopstvenih prihoda, prema izvoru primljenih sredstava, tako
da posle isplate plata na raèunu saldo sredstava bude nula.
1.2. Povraæaj neiskorišæenih sredstava za akontaciju
Republièki fond je 16.7.2012. godine, posle prenosa sredstava za akontaciju plata
za juli mesec, uputio dopis svim svojim filijalama, da ukoliko su preneta sredstva veæa od
potrebnih, izvrše povraæaj istih, s obzirom da se sredstva za akontaciju prenose na
osnovu predraèuna, a ne na osnovu trebovanja.
U dopisu nije decidno navedeno da ustanove treba da izvrše taj povraæaj.
Mišljenja smo da bi to bilo uputno zbog toga što ukoliko posle isplaæene akontacije
ostanu sredstva na redovnom raèunu, a u meðuvremenu doðe do blokade raèuna,
preostali deo za plate æe ostati u blokadi i izazvati problem prilikom isplate konaène plate.
2. Republièki fond uz saglasnost Vlade odreðene obaveze
može da izmiruje asignacijom
U Zakonu o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 i 93/2012) u èlanu 54. je regulisano:
BUDŽET 22/2012
ZDRAVSTVO
"Preuzete obaveze moraju biti izvršene iskljuèivo na principu gotovinske
osnove sa konsolidovanog raèuna trezora, osim ako je zakonom, odnosno aktom
Vlade predviðen drugaèiji metod."
Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem se takoðe oglasilo po
pitanju bezgotovinskog naèina izmirivanja obaveza i u dopisu broj 401-00-01190/2009-16
od 4. septembra 2009. godine je dalo mišljenje da do donošenja akta kojim bi se uredilo
bezgotovinsko plaæanje, budžetski korisnici ne mogu sprovoditi kompenzacije,
asignacije i cesije.
Meðutim usled velikog problema sa nelikvidnošæu u zdravstvenim ustanovama,
Vlada je i u 2012. godini kao i u 2011. godini donela Zakljuèak kojim odreðene obaveze
mogu da se izmiruju asignacijom.
U nastavku teksta dajemo integralni tekst pomenutog zakljuèka Vlade RS 05 Broj
54-961/2012 od 9.2.2012. godine:
"Na osnovu èlana 43. stav 3. Zakona o vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/2005,
71/2005 (ispr.), 101/2007, 65/2008 i 16/2011) i èlana 54 stav 3 Zakona o budžetskom
sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) na predlog Ministarstva
zdravlja
Vlada donosi
ZAKLJUÈAK
1. Vlada je saglasna da, kao deo socijalnog programa Vlade iz paketa mera za
ublažavanje posledica uticaja svetske ekonomske krize, izuzetno, u 2012. godini,
Republièki fond za zdravstveno osiguranje asignacijom izmiruje obaveze prema
zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, utvrðenog Uredbom o
planu mreže zdravstvenih ustanova ("Službeni glasnik RS", br. 24/2006, 119/2007,
84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010 i 6/2012) koje imaju blokadu raèuna, a koje su sa
Republièkim fondom zakljuèile Ugovor radi ostvarivanja prava osiguranih lica na
zdravstvenu zaštitu, a po osnovu obaveza zdravstvenih ustanova prema poveriocima za
isporuèene lekove, energente, sanitetski i drugi ugradni materijal (medicinska
sredstva), materijal za dijalizu, komponente krvi, za ishranu bolesnika, kao i za
dezificijente neophodne za rad zdravstvene ustanove.
2. Ovaj zakljuèak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu finansija - Upravi za trezor
i Ministarstvu zdravlja, koje æe primerak zakljuèka dostaviti Republièkom fondu za
zdravstveno osiguranje.
2.1. Uèesnici u asignaciji
Asignacija ili upuæivanje je obligacioni odnos tri lica, definisan Zakonom o
obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85 i 57/89 i "Službeni list
SRJ", broj 31/93), u kome asignant - uputilac, ovlašæuje drugo lice, asignata - upuæenika
da za njegov raèun izvrši nešto odreðenom treæem licu, asignataru - primaocu uputa, a
ovoga ovlašæuje da to izvršenje primi u svoje ime.
Primena navedene definicije na zdravstvenu ustanovu koja je u blokadi, izgleda:
· Zdravstvena ustanova koja je u blokadi - asignant - uputilac;
· Republièki fond za zdravstveno osiguranje - filijala sa kojom je ustanova sklopila
ugovor o pružanju usluga zdravstvene zaštite - asignat - upuæenik;
· Poverilac zdravstvene ustanove - asignatar - primalac.
BUDŽET 22/2012
ZDRAVSTVO
2.2. Predmet asignacije
Obaveze koje zdravstvena ustanova izvršava prema poveriocu (a za koje postoji
odobrenje u Zakljuèku Vlade moraju biti predmet ugovorene namene sa Republièkim
fondom koja je dospela za plaæanje po vremenu dospeæa.
Filijala Republièkog fonda i zdravstvena ustanova su dužne da u Ugovoru o
asignaciji navedu taèan naziv ugovorene naknade koja se izvršava putem asignacije
prema poveriocu po elementima ugovora.
Uz Ugovor o asignaciji neophodno je da zdravstvena ustanova obezbedi kopiju
faktura sa overenim prijemnicama za nabavljena dobra koja su predmet Ugovora o
asignaciji i to samo fakture koje se odnose na 2012. godinu. Ukoliko se asignacijom
dobavljaèu plaæaju dobra ili usluge koje su ugovorene po razlièitim namenama, prilog èini
overena specifikacija koja predstavlja osnov za knjiženje.
Poverilac zdravstvene ustanove - asignatar - primalac je dužan da u Ugovoru o
asignaciji navede taène podatke o nazivu, raèunu i banci preko koje se vrši plaæanje,
PIB, matièni broj pravnog lica i brojeve faktura koje su predmet asignacije. Poverilac
treba da da izjavu da njegov raèun nije u blokadi, pre nego što se izvrši prenos sredstava.
Ugovor je važeæi kada ga sve tri strane potpišu.
2.3. Predmet asignacije u zdravstvu
Iz navedenog Zakljuèka Vlade može se uoèiti da prevoz zaposlenima ne može da
se isplaæuje, takoðe nema moguænosti za nadoknadu ostalih troškova, kao ni otpremnina
i jubilarnih nagrada. Ovakva situacija može da ugrozi redovno pružanje zdravstvene
zaštite.
Na primer: Vožnja pacijenata na dijalizu. Energenti mogu da budu plaæeni
asignacijom, znaèi gorivo æe moæi da se nabavi, ali ako istekne registracija vozilu koje
prevozi te pacijente, ono neæe moæi da se registruje, a ni pacijenti da budu prevezeni do
ustanove gde može da im se pruži usluga dijalize.
2.4. Evidencija prometa po asignaciji preko raèuna
Asignant (uputilac), u skladu sa Zakonom o platnom prometu ("Službeni list SRJ",
br. 3/2002 i 5/2003 i "Službeni glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 (dr. zakon) i
31/2011) može jednom meseèno, obièno na kraju meseca da da nalog za prenos
(obraèun) na teret i u korist svog raèuna na iznos sprovedene asignacije. Meðutim
zbog taènog praæenja datuma prenosa sredstava, ustanova daje "zeleni" nalog pri
svakom prenosu sredstava od strane filijale.
Nalozi se podnose na Nalogu za prenos - Obrazac br. 3.
Popunjavanje Obrasca 3 od strane Asignanta (uputioca) - zdravstvene ustanove
Polje na nalogu za prenos
Popunjava se
Naziv dužnika / poverioca
Naziv zdravstvene ustanove
Svrha plaæanja *
Ugovor o asignaciji
(ili Specifikacija faktura ili broj fakture)
Raèun dužnika / poverioca
Podraèun zdravstvene ustanove
Poziv na broj zaduženja *
Tekuæi raèun poverioca (ili PIB poverioca)
Poziv na broj odobrenja *
Broj ugovora o asignaciji
Šifra plaæanja
321
BUDŽET 22/2012
ZDRAVSTVO
Naèin popunjavanja polja oznaèena sa * je naše mišljenje jer zvaniènog
tumaèenja Uprave za trezor nema.
Što se tièe šifre plaæanja, unosi se prema obliku plaæanja 3 - kao obraèunski
sistem plaæanja, a kao osnov plaæanja 21 - promet robe i usluga.
2.5. Knjiženje sprovedene asignacije
Primer:
Zdravstvena ustanova je od dobavljaèa nabavila lekove u vrednosti od
500.000,00 dinara po fakturama 30/12 i 31/12. Valuta za te fakture je bila 1.10.2012.
godine. Ustanova je sa dobavljaèem i svojom filijalom sklopila Ugovor o asignaciji br.
0110. Filijala je izvršila plaæanje dobavljaèu (poveriocu) i ustanova je po izvršenom
plaæanju podnela Upravi za trezor Nalog za prenos na 500.000,00 dinara. Ustanova je
dobila izvod Uprave za trezor, nakon èega su sprovedena sledeæa knjiženja.
Knjiženje:
Dnevnik glavne knjige
Konto
Red.
br.
Duguje
Potražuje
1
2
3
1.
121112
Iznos
Naziv subanalitièkog konta
4
Tekuæi raèun
Duguje
Potražuje
5
6
500.000,00
122151-1* Potraživanja od javnih prihoda za
manje doznaèena sredstva
- lekovi
500.000,00
- naplata potraživanja
2.
252111
Dobavljaèi u zemlji
500.000,00
121112 Tekuæi raèun
500.000,00
- izmirenje dobavljaèa
3.
291311
Obraèunati nenaplaæeni prihodi
781111-1* Transferi izmeðu budžetskih korisnika na istom nivou - lekovi
500.000,00
500.000,00
- po izvodu UT
4.** 426711-1*
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi
131211 Obraèunati neplaæeni rashodi
500.000,00
500.000,00
- troškovi za lekove
* Kod konta koja su obeležena zvezdicom mišljenja smo da treba da se knjiži na
"subsubanalitièkim" kontima.
** Ukoliko je ustanova knjižila fakturu dobavljaèa po obraèunskoj osnovi, ovaj stav
se ne knjiži, jer je pri knjiženju fakture od dobavljaèa proknjižila stav 426711-1/252111.
dipl. ecc Branislava Šljivanèanin
Download

postupanje zdravstvenih ustanova u slučajevima blokade računa