www.termoplasting.com
Termoplasting doo
Osnovne dimenzije
Gravitacioni separatori
2
Vrste i oznake separatora
R br
Oznaka
1
GS-1.5
2
GS-3.0
3
GS-5.0
4
GS-10.0
5
GS-15.0
Ugrađen
X
Napomena za oznake separatora:
GS –Gravitacioni separator
V ili H-vertikalni ili horizontalni
10.0– kapacitet m3
S -saobraćajno opterećenje (1-postoji ili 0-ne postoji)
P -podzemne vode (1-postoje ili 0-ne postoje)
B- by pass vod (1-postoje ili 0-ne postoje)
npr:
GS-H-3.0-S1-P0-B0
Gravitacioni separator, horizontalni, , projektovanog protoka 3.0 l/s, sa
saobraćajnim opterećenjem, bez prisustva podzemnih voda, bez by pass voda
3
Osnovne dimenzije GS
Nazivni protok
NS Q(l/s)
NS1.5
NS3
NS6
NS10
NS15
NS20
NS30
NS40
NS50
NS65
NS80
NS100
NS125
NS150
NS200
Precnik
DN (mm)
800
1.200
1.400
1.400
1.400
1.400
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Visina
H(mm)
Duzina
L(mm)
1.600
1.600
2.000
5.000
6.000
4.500
5.500
6.000
7.000
9.000
10.000
7.500+7.500
8.000+8.000
7.500+7.500+7.500
NAPOMENA
Dimenzije su informativnog karaktera
Zapremine peskolovnog dela mogu biti po zahtevu Narucioca
Separatori protoka preko 100l/s su mogu raditi kao 2 ili 3 nezavisne celine
povezane u sistem ukupne zapremine po standardu
Za davanje tacne ponude potrebno je dostaviti sledece podatke
-nadsloj zemlje iznad tanka-Kdc ulazne cevi
-dimenzija ulazne cevi
-da li postoji saobracajno opterecenje iznad tanka i ako postoji kojeg tipa (lako,
srednje, tesko)
-da li postoje podzemen vode i ako postoje na kojoj dubini
-posebni zahtevi po pitanju GS
-ugradnja stop ventila
-ugradnja alarmnog uredjaja
-posebna dimenzija peskolovnog dela
4
Spisak propisa primenjenih pri
projektovanju i izradi gravitacionog
separatora
EN858-1, EN-858-2
Proračun cevi od plastičnih masa – Dr ing E. Gaube, Frankfurt/M.-Hocst
Pravougani rezervoari, pravougaone cevi, cilindrični rezervoari i
aparati – RECHTECKIGE BAHALTER, RECHTECKIGE ROHRE, RUNDE
BAHALTER UND APPARATE-autor Heinz Gobel, Siegburg. Rad je saopšten u
Dizeldorfu 1979. na seminaru za proračun aparata od termoplasta -VEREIN
DEUTSCHER INGENIEURE
Proračun rezervoara i aparata od termoplasta – DVS 2205 deo 1.
Nemačko udruženje za tehniku zavarivanja 1987. godina.
• Proračun rezervoara i aparata od termoplasta – DVS 2205 deo 3. Nemačko
udruženje za tehniku zavarivanja 1987. godina.
Zavareni spojevi od termoplasta – DVS 2212. Zavarivači su atestirani u
skladu sa ovim normama i poseduju ateste po eN13067
Svi zavareni spojevi su saglasno zahtevima standarda DIN 16961-2 vodonepropusni
(po izveštaju o ispitivanju br12-09-06/08 Mašinskog fakulteta u Beogradu)
• Materijal od koga su izrađeni rezervoari poseduje izveštaj o ispitivanju o
neškodljivosti materijala za ljudsku upotrebu-skladištenje namirnica.
Materijal je neškodljiv za postavljanje i ugradnju u životnoj sredini
• Karakteristike materijala
5
Osnovno o gravitacionom
separatoru
Voda zaprljana lakim tečnostima i mastima, zadržava se u gravitacionom
separatoru.
Zbog niske specifične težine, kapljice ulja se dižu na površinu. Taj proces se može
učiniti efikasnijim postavljanjem laminarnih blokova koji pomoću fizičko-hemijskog
procesa koalescencije (spajanje sitnih kapljica tečnosti u veće kapljice). Očišćena
voda kroz odvod, otiče iz hvatača ulja.
Gravitacioni separator sluzi kao peskolov/taloznik mulja jer je sastavljen iz
primarnog taložnika za mulj i separatora ulja.
Kada se ulje spere sa metalnih povrsina (automobila, masina ili delova motora)
sredstvima za ciscenje pod pritiskom, kao rezultat se javljaju fino dispergovane
kapljice ulja u vodi. Usled slabe sposobnosti plutanja, ove fine kapljice ostaju vise
vremena u vodi i u mnogim slucajevima one uopste i ne isplivaju na povrsinu nego
napustaju separator zajedno sa vodom.
U slucaju koriscenja hemijskih supstanci ili upotrebe ciscenja pod visokim pritiskom
formira se stabilna emulzija izmedju ulja i vode pa cak i upotreba gravitacionog
separatora sa koalescentnim filterom ne moze dati odgovarajuci izlazni rezultat.
Gravitacioni separator ne može da izdvaja materije koje su rastopive u vodi kao
ni stabilne emulzije, jer je za to potrebna hemijska obrada.
6
Prljava voda ulazi u taložnik za mulj gde se vodena struja uspori tako, da čvrste
čestice (na primer piesak, mulj) mogu da se izdvoje. Čvrste čestice se sakupljaju na
dnu taložnika.Voda koja je zagađena lakim tečnostima, ulazi kroz posebne
polipropilenske ploče (lamelarni taložnik) u separator. Na tim pločama se veće kapi
lakih tečnosti skupljaju , međusobno se spajaju i, zbog niske specifične mase, podižu
na površinu. Manje kapi lakih tečnosti se iz vode izdvajaju pomoću koalescentnog
filtera. To je filter iz polietilenske tehničke pene BULPREN ili FILTREN ili iz
polipropilenskih ploča, na kojima se kapi skupljaju i podižu na površinu. Očišćena
voda kroz odvod napušta skupljač ulja.
Koalescentni filter je integrisan u sklopu i postavljen blizu odvoda iz separatora i
provodi separaciju finijih i teže odvojivih čestica ulja iz otpadne vode. Te finije čestice
zaostaju u filteru gde se spajaju sa drugima i tako čine veće/teže kapljice koje se
zatim odvajaju od koalescentnog filtera i uzdižu se na površinu separatora.
Separatori su opremljeni samoaktivirajućim plovkom koji potpuno zatvara izlaz
separatora kad SEPARATOR POSTIGNE MAKSIMALNU KOLIČINU MINERALNOG
ULJA. Plovak je kalibriran da pluta po vodi, a tone u ulju/gorivu (podnosi sve materije
sa specifičnom gustinom između 0.85 i 0.95 g/cm3). Kada se postigne maksimalna
količina mineralnog ulja, ono preplavljuje komoru i uzrokuje brzo potonuće plovka
koji potpuno zatvara odvod iz separatora. Kako bi se smanjila mogućnost zatvaranja
protoka separatora zbog prekomerne količine ulja u spremniku, može se ugraditi
alarmna jedinica koja nadzire nivo mineralnog ulja tako da se sadržaj separatora
može isprazniti na vreme. Okno/mesto za uzimanje uzoraka je konstruisano tako da
omogućava brzo, lako i tačno uzimanje uzoraka izlazne vode koja ističe iz separatora.
Okno/mesto za uzimanje uzoraka omogućava vlasniku ili inspekcijskoj službi da
uzme uzorak vode koja ističe u svrhu nadzora rada separatora.
Koncentraciju sredstava za čišćenje i deterdženata u otpadnoj vodi koja ulazi u
separator treba održavati na minimumu. Sredstva za čišćenje/deterdženti koji se
koriste za pranje i zbog toga su prisutni u otpadnoj vodi te ulaze u separator trbaju
biti neutralni i bez hidrogen-hlorida. U sredstvima za čišćenje nisu dozvoljeni hlorirani
hidro/karbonati. U slučaju gde se korisi više od jednog sredstva za pranje i
deterdženata, oni moraju biti kompatabilni. U slučaju nedoumice, za daljnje
informacije kontaktirajte proizvođača sredstava za pranje/deterdženta.
7
Kriterijum za odabir separatora
Da bi separatori ulja postizali veće učinke i da bi bili ekonomičniji, količine otpadnih
voda I njihov stepen zagadjenja moraju biti pažljivo praćeni, pre samog odabira
drenažnog sistema I tipa separatora. Efikasnost separacije zauljene vode
gravitacionim separatorima sa ili bez koalescentnog filtera, zavisi od nekoliko
glavnih kriterijuma:
• količine i vrste ulja koja se nalaze u tokovima otpadne vode
• gustine ulja
• stanja ulja u vodi (do koje mere je ulje pomesano sa vodom, hemijskom ili fizickom
energijom);
• prisustva drugih supstanci u otpadnoj vodi (pesak, usitnjena zemlja, hemikalije);
• tip i velicina separatora i njegovog taloznika;
• odgovarajuceg odrzavanja celog separatorskog postrojenja.
Izgled laminarnih ploca
8
Tipovi separatora
Separatori se izvode kao vodonepropusne podzemne ili nadzemne posude i
vertikalne ili horizontalne posude. Poseduju unutrašnje pregrade za usporavanje
tečenja zaprljane vode. U poslednoj komori se nalazi koalescentni filter. Filter se
može vaditi kroz revizioni otvor, očistiti i vratiti na mesto
Zavisno od projektovanih protoka, mogu se ugraditi by-pass vodovi. Njihova
namena je da usled naglog dotoka vode-kišni pljuskovi, izdvojena ulja i masnoće ne
isteku iz separatora, već će voda u dotoku se provesti mimo separatora kroz by-pass
vod. Smanjenje ili zaustavljanje protoka kroz separator se izvodi projektovanjem
radnog protoka kroz separator kao 1/3 max ulaznog dotoka ili postavljanjem plovka
na klapni koja se zatvara usled povećanja nivoa vode u rezervoaru.
Da bi osigurali maksimalan učinak izdvajanja ulja iz zaprljane vode, potreban je
konstantan nadzor i redovno održavanje separatora. Nadzor i održavanje izvode
osobe koje su upoznate sa načinom rada separatora.Vanredne zahvate na
separatoru izvodi proizvođač ili od njega ovlašćeno preduzeće.
Zbog prirode izdvojenih tečnosti i supstanci, separatori su opasni za nastanak
požara ili eksplozije u neposrednoj blizini ili u samom separatoru.
Za vreme bilo kakvog rada oko i/ili u blizini separatora u funkciji, izričito se
zabranjuje upotreba otvorenog plamena
Pre bilo kakvog opasnog rada u ili oko separatora, moraju se uraditi posebna
uputsva o sigurnom radu u skladu sa važećim propisima.
9
Iskop i postavljanje rezervoara
1. Polietilenski proizvod može se postaviti direktno u samom iskopu.
Potrebno je izvesti iskop odgovarajućih dimenzija koje dobijamo povećavši
gabarite date u tablici proizvoda kojeg nameravamo ugraditi za 30-40 cm
sa svake strane odnosno dubine dobijene povećavši visinu proizvoda od
30-40 cm
2. Uraditi ovlaženu peščanu posteljicu od debljine barem 20 cm na dnu rova
kako bi se uređaj mogao položiti na homogeni materijal. Položiti uređaj u
iskop, priključiti i ispitati predviđene ulazne i izlazne cevi
3. Prostor oko rezervoara je predviđen za zatrpavanje peskom
4. Obavezna naležuća košuljica peska od min 300mm za horizontalne
tankove a za vertikalne je potrebno postaviti tank na AB ploču debljine
150mm, min 200mm širu od prečnika tanka
5. Bočno zatrpavanje peskom u slojevima od 300mm uz sabijanje na 95% po
Proctor-u
6. Pri pojavi podzemnih voda rezervoar je potrebno ankerisati trakama sa AB
plocom
7. U slučaju sumnji na oštećenje, odmah obavestiti proizvođača
8. Pri ukopavnju rezervoara mora se pridržavati svih važećih građevinskih
propisa i normi
9. Zasipanja peskom do temena cilindra
10. Cilindri rezervoara su mogu projektovati za saobraćajno opterećenje ili
ukoliko se uređaj postavlja ispod saobraćajnice koja je predviđena za
odvijanje teškog teretnog saobraćaja potrebno je ugraditi dodatnu
armiranu betonsku (rasteretnu) ploču
Prilikom ugradnje obavezno voditi računa da:
•
•
•
•
•
•
Separator ne sme biti ugrađen direktno ispod mesta kojem služi,
Mora biti dostupan za inspekciju i pražnjenje,
Cevi spojene na separator ne smeju biti opremljene hvatačima mirisa
(sifonima),
Poklopci separatora ne smeju se nikada fizički spajati sa separatorom pomoću
vijaka, klinova, brava ili sl.,
Otpadna voda u separator treba da dotiče silom gravitacije. Stanice za
prepumpavanje se ne mogu koristiti da bi dopremale vodu direktno u
separator. Stanice za prepumpavanje se mogu koristiti iza odvoda separatora
za odvod očišćene otpadne vode do kanalizacijskih cevi,
Okno za uzimanje uzoraka (instalira se iza separatora u smeru protoka) mora
biti uvek ugrađeno ili predvidjeno na izlaznoj cevi.
10
Stavljanje separatora u funkciju
1. Potrebno je očistiti unutrašnjost rezervoara od svih nečistoća (strugotina I sl).
2. U toku redovnog čišćenja obratiti pažnju na prvu komoru-peskolovni deo, gde
je najveća količina nečistoća (peska, kese, plastika, razni nerazgradljivi otpad I
sl) .
3. Proveriti zaprljanost laminarnog bloka na prelazu iz prve u drugu komoru
4. Gravitacioni separator se po postavljanju u zemlju I zasipanjem tanka, stavlja
u funkciju tako što se mora napuniti čistom vodom
5. Svaki put posle pražnjenja rezervoara postupak iz prethodnih tačaka se
ponavlja
6. Ne sme se puniti vodom dok se ne zaspe do temena cilindra rezervoara.
7. Pri punjenju rezervoara plovak mora biti podignut, da ne bi potpritisak
zatvorio isticanje iz treće komore.
8. Podizanje plovka se vrši pomoću sajle ili se nalivanje vodom vrsi kroz T racvu
izlaza da bi voda podigla poklopac ventila
9. Ako je potrebno da se dodatno ugrade nastavci revizionih šahti, potrebno je
odrediti i dužini sajle plovka. Dužina sajle je jednaka visini revizionih otvora +
1000mm. To je dovoljna dužina da se plovak pri pražnjenju može nesmetano
zatvoriti
10. Nastavci revizionih šahti se postavljaju direktno jedan na drugi i takođe se
zasipaju peskom pri zatrpavanju. Spoj je preko unutrašnjih zavarenih traka. Za
sredine sa podzemnim vodama, iste se zavaruju
11. Na vrhu revizionih šahti separatora treba izraditi AB rasteretni prsten preko
koga se saobraćajno prenosi na zasipni materijal oko šahta.
11
Čišćenje rezervoara
Ulja, masti I ostale tečnosti lakše od vode, se zadržavaju u rezervoaru
Ovlašćeno preduzeće vrši pražnjenje gravitacionog separatora
ispumpavanjem vode kroz revizione šahte. Svaka šahta je za posebnu komoru
(ukupno tri komore)
Rezervoar se mora postaviti na takvu lokaciju da može biti lako dostupan za
čišćenje I prilaz vozila.
Zabranjeno je bilo kakvo ispuštanje sakupljene otpadne vode na nezaštićeno
zemljište, ponornice, septičke jame, vodotokove...
Potrebno je očistiti unutrašnjost rezervoara od svih nečistoća (strugotina I sl).
U toku redovnog čišćenja obratiti pažnju na prvu komoru-peskolovni deo, gde
je najveća količina nečistoća (peska, kese, plastika, razni nerazgradljivi otpad I
sl) .
Proveriti zaprljanost laminarnog bloka na prelazu iz prve u drugu komoru
Ukoliko dolazi do prelivanja vode preko cevi automatskog ventila za zatvaranje,
to znaci da su BULPREN ili FILTREN pene zaprljanje. U tom slucaju je
potrebno isprazniti separator, radnik da udje u njega ida ceo sklop ventila
skine odvratanjem vijaka na HDPE ploci, ispod izlazne cevi. Po pranju filtera
mlazom vode, isti vratiti na mesto I prcvrstiti ploce vijcanom vezom
Pre svakog ulaska u rezervoar, mora se prvo sakupljena otpadna voda
odstraniti iz rezervoara.
Rezervoar se mora konstantno ozračivati. Za sve poslove unutar rezervoara
potrebno je koristiti zaštitno odelo i masku sa odgovarajućim filterima.
Poslove unutar rezervoara koji je u funkciji ali je ispražnjen zbog radova,
moraju obavljati najmanje dva radnika, međusobno vodeći računa jedan o
drugom.
Radnik u unutrašnjosti rezervoara mora biti u vizuelnom kontaktu sa
radnikom van rezervoara
Po završetku radova ili pražnjenja rezervoara, poklopac se vraća na svoje
mesto i osigurava ulaz u revizioni šaht.
Svaki put posle pražnjenja rezervoara postupak iz prethodnih tačaka se
ponavlja
Download

Katalog taložnika /PDF