Roman Neumann – profil pro CB Levice
Životní a rodinný verš: „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ (Jozue 24:15)
Osobní profil
Kazatel Roman Neumann (* 1974) má skvělou manželku Zdeňku a tři děti Honzu, Ester a Kateřinu.
V minulosti jsem byl vášnivým železničářem, ale poté, co „Bůh přehodil
výhybku mého života“ s radostí sloužím lidem ať už v církvi nebo mimo ni.
Pocházím z nevěřící rodiny. Uvěřil jsem v 18 letech nad Biblí a knihou Poklady
pod sněhem. Četl jsem Bibli každý večer, abych si rozšířil všeobecný přehled.
Někdy jsem tomu nerozuměl, ale dozvídal jsem se z Bible věci o Bohu, které
jsem před tím nikdy neslyšel. Vědomosti o Bohu naplňovaly můj mozek, ale
srdce zatím zůstalo stranou. Avšak jen do té doby než jsem četl knížku Poklady pod
sněhem. Velmi mne zaujala jedna věta z této knížky, kterou říkala babička své vnučce. Říkala: „Je dobré
o Bohu vědět, ale je to málo“. Zarazilo mne to, ale pokračoval jsem dále. „Musíš také podle Boha také žít!“.
To mne zlomilo. Uvědomil jsem si, že přesně tak jsem to dělal i já. Pouze jsem o Bohu věděl, ale nic více. Četl
jsem sice o Ježíši jako Spasiteli lidstva, ale nějak jsem si to nechtěl vztáhnout na sebe. V tu chvíli jsem se cítil
velmi bídně a uboze jak jsem to jen takhle mohl dělat. Prosil jsem Pána Ježíše, aby mi to odpustil, aby mi
odpustil mé hříchy a aby dál vedl můj život. Tak začalo mé dobrodružství života víry, které šlo přes službu
dětem, mládeži a později i dospělým.
Studoval jsem Evangelikální teologický seminář v Praze, v průběhu studia jsem prožil povolání ke kazatelské
službě, a tak jsem nastoupil do kazatelské služby jako vikář v Havířově. Do Horní Krupé jsme se přestěhovali
z Brna, kde jsem sloužil jako kazatel CB na Kounicově ulici. V současnosti sloužím i jako předseda Dětského
odboru Rady Církve bratrské a vedoucí Legoprojektu pro Českou a Slovenskou republiku. Mám rád biblickou
archeologii, dobrý design, rád čtu, fotím, cestuji a poznávám nové země (navštívil jsem cca 25 zemí na 3
kontinentech). Jednou z mých srdečních záležitostí je Izrael a Skandinávie.
Jak šel čas…
1992-1993 – mechanik opravář kolejových vozidel (lokomotivní depo Ostrava)
1992-1995 – dobrovolnická práce s mládeží v církvi
1993 – studium: Institut Dětské misie
1993-1994 – civilní služba v Dětské misii
1993-1995 – evangelizační služba dětem v klubu
1994-1995 – vychovatel v azylovém domě Armády spásy
1995-1998 – studium: Evangelikální teologický seminář (ETS Praha)
1996-1998 – studium: pedagogicko-psychologické minimum (4 semestry)
1998 – svatba
1998-2000 – vikář v CB Havířov
2000-2004 – kazatel v CB Brně
2001 – ordinován kazatelem CB
2001 – povolán do Dětského odboru Rady Církve bratrské
2004–dodnes – kazatel Sboru CB v Horní Krupé
2005–dodnes – předseda Dětského odboru Rady Církve bratrské – www.cb.cz/deti
4-5/2006 – studijní pobyt v USA (International Center – Elmbrook Church)
2007 – vznik samostatného sboru CB v Havlíčkově Brodě ze stanice hornokrupského sboru
2007–dodnes – zakládání nového sboru CB v Chotěboři
2010–dodnes – vedoucí Legoprojektu pro Českou a Slovenskou republiku – www.cb.cz/legoprojekt
6/2011– studijní pobyt v USA (GPA na Dallas Theological Seminary)
1
Soubor: Profil pro CB Levice.docx
Podle testu DISC jsem v rámci týmu: C a D, což znamená, že
jsem svědomitý a obdarován pro vedení, ovšem celkově
zaměřen na výsledky než na lidi a v komunikaci jak na
naslouchání, tak mluvení.
Základní vize pro církev
Vroucí láska k Bohu (vroucí = celým srdcem, myslí = oddaná,
silou = pevná), která se projevuje láskou k druhým lidem
(v rámci vlastní rodiny, církve i ztracených lidí) - viz Matouš
22:37-39. Tzn. Společné budování církve vevnitř a společná
misie navenek.
Jak toho dosáhnout?
pro křesťany







pro nevěřící
být osobně napojeni na Krista
živé Boží slovo
žít Boží slovo
vyučování (Boží slovo) a uctívání – neděle
Boží slovo + sdílení + modlitby – skupinka
v týdnu
dobrovolnická služba na základě
obdarování
dobrá podpora pro vedoucí (lidský zájem)



osobní svědectví každého křesťana
srozumitelné aktivity a komunikace (web,
facebook….)
dobré mosty - kontaktní a misijní aktivity
Církev roste z Božího slova. Jde mi o živé Boží slovo, které je žité. Klíčový je osobní a láskyplný vztah
k trojjedinému Bohu, ve kterém je potřeba neustále růst a neustrnout.
Členství v církvi vnímám jako jasné rozhodnutí patřit ke konkrétní části Kristova těla a jako závazek, že ve
svém společenství budu podle svých obdarování sloužit, podporovat jej a nést s ním jeho radosti i bolesti tak,
aby byl Bůh oslaven. Důležitý je zájem jednoho o druhého a vzájemná podpora v tom, abychom byli dobrým
světlem lidem kolem nás (sousedé, spolupracovníci, přátelé). „Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém
svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy,
chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.“ (Koloským 3:16)
Osobní svědectví vnímám jako nejúčinnější nástroj jak s druhými lidmi sdílet evangelium. I v tom chci,
abychom jako část Kristovy církve rostli a povzbuzovali se v tom. Znamená to mít mezi nevěřícími lidmi
přátele a do jejich životních situací přinášet naději a východisko v Ježíši Kristu.
Abychom nebyli církví 3. generace (Božích vnuků), každý potřebujeme být Božím dítětem, tzn.:
 být osobně napojen na Krista
 živé Boží slovo (číst ho, naslouchat mu a nechat se jím proměňovat)
 žít Boží slovo
Ohledně vedení sboru vidím jako klíčovou úzkou spolupráci kazatele a staršovstva. Jsem bytostně
přesvědčen a vyhledávám týmové vedení sboru. Starší sboru jsou spolupastýři.
Obavy | Výzvy
Má obava je z komolení Slovenštiny. Přeci jen nějakou chvíli potrvá, než se vyjadřování ve Slovenštině
posune z hovorové roviny do roviny pěkné a doufám i kultivované Slovenštiny. Volání do Levic je pro naše
životy opravdu velkou výzvou, protože se jedná o změnu země, jazyka a život v nové kultuře. Jedině s Boží
pomocí a s Jeho milostí můžeme v Levicích obstát a být požehnáním. Dobře to prosím před Pánem církve
zvažte, modlete se prosím a hledejte, jestli to je Boží vůle, abychom spolupracovali na Božím díle.
2
Soubor: Profil pro CB Levice.docx
Download

Roman Neumann – profil pro CB Levice