0,
,
e
ǡ
„‘”‹•ƒā‡–ƒƒ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO
ANTHROPOLOGICAL STATUS
WITH CHILDREN, YOUTH AND ADULTS
‘‘‘ˆ„•–”ƒ…–•
1
Međunarodna naučna konferencija
Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih / Zbornik sažetaka
International Scientific Conference
Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults /
Book of Abstract
Izdavač / Published by
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja /University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education
Urednik / Editor
Prof. dr Dušan Mitić
Naučni odbor / Scientific Board
Predsednik / President
Prof. dr Dušan Mitić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Članovi / Members
Članovi sa matične institucije / Members from the Institution
Prof. dr Božo Bokan
Van. prof. dr Milivoj Dopsaj
Prof. dr Dragoljub Višnji
Van. prof. dr Marija Macura
Prof. dr Dušanka Lazarevi
Van. prof. dr Marina orevi Niki
Prof. dr Stanimir Stojiljkovi
Van. prof. dr Aleksandra Popovi
Van. prof. dr Goran Kasum
Doc. dr Sanja Mandari
Članovi sa ostalih nacionalnih institucija / Members of other National Institutions
Prof. dr Sanja Mazi, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet /University of Belgrade, Faculty of Medicine
Prof. dr Fadilj Eminovi, Univerzitet u Beogradu, FASPER/ University of Belgrade, FASPER
Prof. dr Nada Kaavenda-Radi, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet /University of Belgrade, Faculty of Philosophy
Prof. dr Bojan Ili, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka /University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences
Prof. dr irovi Goran, Visoka graevinsko-geodetska škola strukovnih studija /Vocational civil engineering and geodetic school
Prof. dr Vladimir Jakovljevi, Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet / University of Kragujevac, Faculty of Medicine
Prof. dr Blagojevi Dušan, Institut Siniša Stankovi / Institute Siniša Stankovi
Prof. dr Dejan ubrilo, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad /Faculty of Sport and Tourisma, Novi Sad
Članovi iz inostranstva / Foreign Members
Prof. Slobodan Jarić , Ph.D. (University Delaware, USA)
Prof. Erdal Zorba, Ph.D. (School of Physical Education and Sport, Gazi University, Turkey)
Prof. Dana Badau, Ph.D. (University of Medicine and Pharmacy of Tirgu Mures, Romania)
Prof. Mehmet Gunay , Ph.D. (School of Physical Education and Sport, Gazi University, Turkey)
Prof. Peter Hofmann , Ph.D. (FACSM, Institute of Sports Science, University of Graz)
Prof. Ivo Jirasek , Ph.D. (Palacky University, Faculty of Physical Culture, Olomouc, Czech Republic)
Prof. Mirna Andrijašević , Ph.D. (University of Zagreb, Faculty of Kinesiology)
Prof. Evdokia Samouilidou, Ph.D. (Experimental High School Smyrna & Evangelical School, Athens, Greece)
Prof. Alexandar Nazarkin , Ph.D. (The Institute of Clinical Rehabilitation, Tula, Russia)
Prof. Marc Cloes, Ph.D. (International Association of Physical Education in Higher Education, University of Liege)
Prof. Branislav Antala, Ph.D. (Comenius University, Faculty of Physical Education and Sport, Bratislava, Slovakia)
Organizacioni odbor / Organizational Board
Predsednik / President
Prof. dr Goran Nešić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Generalni sekretar konferencije / Secretary general of the Conference
As. Goran Prebeg, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Članovi / Members
doc. dr Dejan Suzović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
doc. dr Ana Orlić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
doc. dr Ana Vesković , Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
dr Jelena Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Nastavnik stranog jezika Gordana Vekarić , Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
As. mr Zoran Bratuša , Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
As. Miloš Mudrić , Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
As. Radivoj Mandić , Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
As. Miloš Marković , Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
mr Jezdimir Marsenić, Asocijacija Sport za Sve Srbije
Prevod na srpski i engleski / Transleted by: Gordana Vekarić
Kompjuterska obrada i grafički dizajn/ Technical aditing - layout: Anka Srećković, dipl. ing.
Fotografija na koricama/ Cover page photo: Dunja Dopsaj
Štampa / Printed by: 3D+, Beograd
2
Tiraž / Circulation: 150 copies
MEUNARODNA NAUNA KONFERENCIJA
EFEKTI PRIMENE FIZIKE AKTIVNOSTI
NA ANTROPOLOŠKI STATUS
DECE, OMLADINE I ODRASLIH
Zbornik sažetaka
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO
ANTHROPOLOGICAL STATUS
WITH CHILDREN, YOUTH AND ADULTS
Book of Abstracts
‡‘‰”ƒ†ǡͳͳǦͳʹǤ†‡…‡„ƒ”ʹͲͳͶǤ
3
4
PROGRAM RADA NAUČNE KONFERENCIJE 2014
2014 SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAMME
„EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA
ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH“
“EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO
ANTHROPOLOGICAL STATUS WITH CHILDREN, YOUTH AND ADULTS“
Prvi dan: četvrtak (11. decembar 2014.) – AMF 1 /
First day: Thursday , 11. December, 2014 (Hall 1)
09:00 – 15:00
Registracija učesnika / Registration of participants
15:00 – 15:15
Otvaranje Konferencije / Opening of Conference
Predsedavajući / Chairmans: Prof. dr Dušan Mitić
Pozdravni govor – predsednik Naučnog odbora prof. dr Dušan Mitić
Welcome Speech: President of the Scientific Board Prof. dr Dušan Mitić
Pozdravni govor – Dekan prof. dr Vladimir Koprivica
Welcome Speech: Dean prof. dr Vladimir Koprivica
15:15 – 15:45
Prof. dr Dana Badau
Trougao međusobne povezanosti: avanturističko učenje – edukativna avantura –
iskustveno obrazovanje
Interrelation triangle: Adventure education - learning adventure - experiential education
University of Medicine and Pharmacy of Tirgu Mures, Romania
15:45 – 15:55
Diskusija / Discussion
5
16:00 – 16:30
Prof. dr Peter Hofmann
Propisane vežbe za fizičku aktivnost i trening sa vežbama za sprečavanje i lečenje
nezaraznih hroničnih bolesti
Exercise prescription for Physical Activity and Exercise Training to prevent and treat
non-communicable chronic diseases
FACSM Institute of Sports Science, University of Graz, Austria
16:30 – 16:40
Diskusija / Discussion
16:40 – 17:00
Kafe pauza - Coffee break
17:00 – 17:30
Prof. dr Erdal Zorba
Uticaj fizičke aktivnosti na kvalitet života i antropometrijsku strukturu
The Influence of Physical Activity on Life Quality and Anthropometric Structure
School of Physical Education and Sport, Gazi University, Turkey
17:30 – 17:40
Diskusija / Discussion
17:40 – 18:10
Prof. dr Mehmet Gunay
Sportsko srce i prevencija koronarnih faktora rizika
Athlete’s Heart and Prevention of Coronary Risk Factors
School of Physical Education and Sport, Gazi University, Turkey
18:10 – 18:20
20:00
6
Diskusija / Discussion
Večera / Dinner
PETAK / FRIDAY  12. DECEMBAR 2014.
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 1 / SESSION 1
Istraživačko-metodološki aspekti efekata primene fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju
Research-methodological aspects of the effects of physical activity application
in Physical education
AMF 1 / Hall 1
9:00 – 10:30
Moderatori / Chairmans: doc. dr Ivana Milanović; prof. dr Dana Badau
9:00
Uvodna re / Introduction
9:00-9:10
Ivo Jirásek
Nereligijska duhovnost u putovanju - Gde su granice iskustvenog
obrazovanja?
Non-religious spirituality in traveling – Where are the boundaries of
experiential education?
9:10-9:20
Dessislava Koleva-Ivanova,
Liliya Doncheva, Ana Paula
Ekasnost internet platforme za uenje (TESS)
Efciency of the internet based teaching platform (TESS)
9:20-9:30
Sami Merdan Ozudogru,
Giyasettin Demirhan
Ispitivanje lozofskih gledišta nastavnika zikog vaspitanja o
zikom vaspitanju
Examine of philosophical views of physical education teachers on
physical education
9:30-9:40
Vlado Jakovljevi, Snežana
Bijeli, Vladimir Jakovljevi
Analiza stava o igri i razlike u odnosu na pol i mjesto stanovanja
Analysis of attitude about the game and the differences with respect
to gender and place of residence
9:40-9:50
9:50-10:00
Nataša Sturza Mili;
Tanja Nedimovi
Radivoje Jankovi; Milivoj
Dopsaj; Raša Dimitrijevi;
Goran Vukovi; Nenad
Koropanovski
Uloga metodike zikog vaspitanja i psihološke grupe predmeta
u podizanju svesti studenata – buduih vaspitaa o znaaju zike
aktivnosti
The role of physical education and the psychological group of
subjects in raising the students’ – future preschool teachers’ awareness on the importance of physical activity
Razlike motorike i metaboliko-funkcionalne ekasnosti
realizacije testa za procenu specine spretnosti policajaca u odnosu
na profesionalnu specijalizaciju
Differences between motor and metabolic-functional efciency of
police ofcers when estimating their performance using the special
prociency test, depending on their professional specialization
Samovrednovanje studenata Kriminalistiko-policijske akademije o
uticaju terenske obuke na postignua iz policijske topograje
Boban Milojkovi; Dane
10:00-10:10
Self-evaluation of students of the Academy of Criminalistic and
Suboši; Dalibor Keki
Police Studies about the impact of eld training on achievements in
police topography
Efekti primjene bolonjskog procesa na kvalitet ispita u plivanju
Milomir Trivun,
10:10-10:20
Effects of application of the Bologna process on the quality of exam
Vladan Markovi
in swimming
Stavovi studenata pedagoškog fakulteta o korišenju nedozvoljenih
Aleksandar Ignjatovi; Živorad sredstava i metoda zarad pobede
10:20-10:30
Markovi, Mladen Milovanovi Student attitudes toward the use of forbidden substances and methods
for winning
10:30
Završna re / Conlusions
7
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 2 / SESSION 2
Istraživačko-metodološki aspekti efekata primene fizičkih aktivnosti u sportu
Research-methodological aspects of the effects of physical activity application in Sport
AMF II / Hall 2
9:00 – 10:30
Moderator / Chairman: van. prof. dr Goran Kasum
8
9:00
Uvodna re / Introduction
9:00-9:15
Ensar Abazovi, Erol
Kovaevi, Zlatan Kadri,
Mensur Vrci
Razlike u morfološkim karakteristikama dominantne i
nedominantne strane tela kod mladih tenisera
Differences in morphological characteristics of the dominant and
non-dominant side of the body in young tennis players
9:15-9:30
Metin Can Kalayci, Ferhat
Gülerolu, Hüseyin Erolu
Odnos izmeu antropometrijskih parametara i performansi sprinta
Relationship between anthropometric parameters and sprint
performance
9:30-9:45
Ana Opai; Nikola
Majstorovi; Vladimir Grbi;
Zoran Savi; Goran Neši
Odnosi antropometrijskih karakteristika i motorikih sposobnosti
izmeu odbojkašica i netreniranih devojica uzrasta 16 godina
Differences in anthropometric characteristics and motor abilities
between female volleyball players and untrained girls 16 years old
9:45-10:00
Evdokia Samouilidou
Nastava grkog tradicionalnog plesa kroz pristup unakrsnog
nastavnog plana i programa
The teaching of Greek traditional dancing through cross curricula
approach
10:00-10:15
Vedrana Gri,
Biljana Kuzmani
Odnos izmeu iskustva steenog u treniranju hip hopa i performanse
u haus densu kod omladinskih i seniorskih plesaa takmiara
Relationship between hip hop training experience and house dance
performance in junior and senior competitive dancers
10:15
Završna re / Conlusions
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 3 / SESSION 3
Interdisciplinarni pristup u istraživanju efekata primene fizičkih aktivnosti
Interdisciplinary approach in research the effects of physical activity application
AMF III / Hall 3
9:00 – 10:30
Moderatori/ Chairmans: van. prof. dr Aleksandar Nedeljković; prof. dr Peter Hofmann
9:00
Uvodna re / Introduction
9:00-9:10
Reza Abdollahipour, Rudolf
Psotta, Miriam Palomo Nieto
Meditativni uticaji vida na instrukcije za fokusiranje pažnje u
performansi motorike koja nije usmerena ka cilju
Meditative effects of vision on attentional focus instructions in
performance of a non-goal directed motor skill
9:10-9:20
Hüseyin Erolu
Odnos izmeu antropometrijskih parametara i uinka brzine –
kinantropometrijsko istraživanje
Relationship between anthropometric parameters and speed
performance a kinanthropometric research
9:20-9:30
Miroslav Polimac, Jelena
Obradovi, Mila Vukadinovi, Razlike u motorikim sposobnostima dece u zavisnosti od uzrasta
Marijana Simi, Jovan
Differences in motor skills of children depending on their age
Vukovi
9:30-9:40
Milan Mati, Nemanja Pažin,
Nenad Jankovi, Vladimir
Mrdakovi, Duško Ili, ore
Stefanovi
Optimalna visina za ispoljavanje maksimalne snage mišia kod skoka
iz saskoka: uticaj maksimalne jaine
Optimum drop height for maximizing power output in drop jump:
The effect of maximal strength
9:40-9:50
Ivan uk; Saša uri; Olivera
Kneževi; Dragan Mirkov
Evaluacija terenskih testova za procenu snage gornjeg dela tela
zasnovanih na eksplozivnim sklekovima – pilot studija
Evaluation of eld tests for assessment of upper-body power based
on explosive push-ups – pilot study
9:50-10:00
Dragan Mirkov, Olivera
Knezevic, Aleksandar
Nedeljkovi
Uticaj ugla u zglobu na brzinu razvoja sile mišia opružaa i
pregibaa kolena pri naizmeninim maksimalnim izometrijskim
kontrakcijama
Effect of different joint angles on quadriceps and hamstrings rate
of force development during alternating consecutive maximal
contractions
10:00-10:10
Sran Markovi; Dragan
Banievi; Olivera Kneževi;
Aleksandar Nedeljkovi;
Dragan Mirkov
Latentna struktura motorikog prostora procenjivana primenom testa
Naizmeninih uzastopnih maksimalnih kontrakcija
The structure of physical abilities assessed by the test of Alternating
Consecutive Maximum Contractions
10:15
Završna re / Conlusions
9
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 4 / SESSION 4
Istraživačko-metodološki aspekti efekata primene fizičkih aktivnosti u korektivnoj gimnastici
Research-methodological aspects of the effects of physical activity application
in corective gymnastics
AMF IV / Hall 4
9:00 – 10:30
Moderatori/ Chairmans: van. prof. dr Sanja Mandarić; prof. dr Fadilj Eminović
9:00
Uvodna re / Introduction
9:00-9:10
De
an Ili, Dana Cv
etkovi,
Danica Janii
evi
Telesni status dece predškolskog i mlaeg školskog uzrasta
Physical status of preschool and younger school age children
9:10-9:20
Duško Spasovski, Dejan
ubrilo, Katarina
Milosavljevi, Marko
Gašparovi, Zoran
Vukobratovi
Uloga Functional Movement Screening (FMS) baterije testova u
programiranju korektivnog vežbanja – prikaz sluaja
The role of Functional Movement Screening (FMS) test battery in
corrective exercise prescription – case report
9:20-9:30
Aldvin Torlakovi; Mirsad
Mufti; Roman Kebat
Plivanje kao potpora zikalnoj terapiji za korekciju posture kod djece
Swimming in support of physical therapy in order to correct posture
in children
9:30-9:40
Nezabravka Gencheva,
Darina Zaharieva
Terapeutsko jahanje konja kod dece sa lošim držanjem
Therapeutic Horseback Riding in Children with Bad Posture
9:40-9:50
Darina Zaharieva,
Nezabravka Gencheva
Efekat Schroth metode na držanje i devijaciju kime kod ritmikih
gimnastiarki
Effect of Schroth method on posture and spine deviation on rhythmic
gymnasts
9:50-10:00
10:00-10:10
Dejan Savievi,
Dejan Suzovi
Luka Jovanovi, Marko
Aleksandrovi, Bojan Jorgi,
Mehmet Ozsari, Duran Arslan
Miljan Hadžovi, Predrag
Jelenkovi, Marko
10:10-10:20 Aleksandrovi, Bojan Jorgi,
Mehmet Ozsari, Duran Arslan
10:25
10
Završna re / Conlusions
Kognitivne strategije u konstrukciji motorikog znanja dece sa
razvojnim poremeajem koordinacije
Cognitive strategies in the construction of motor knowledge of
children with developmental coordination disorder
Efekti kombinovanog programa vežbanja na tnes komponente
odraslih osoba sa cerebralnom paralizom
Effects on combined exercise program on tness components of
adults with cerebral palsy
Efekti zike aktivnosti na aerobni sposobnosti dece sa cerebralnom
paralizom: sistematski pregled
Effects of physical activity on aerobic capacities of children with
cerebral palsy: a systematic review
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 5 / SESSION 5
Biomedicinski aspekti primene fizičke aktivnosti
Biomedical aspects of physical activity application
Svečana sala / Ceremony Hall
9:00 – 10:30
Moderatori / Chairmans: prof. dr Dušan Blagojević; van. prof. dr Vladimir Jakovljević
9:00
Uvodna re / Introduction
9:00-9:10
Goran Kasum, Slobodan
Rajevac
Povrede u rvanju i džudou
Injuries in Wrestling and Judo
9:10-9:20
Bilal Demirhan,
Mehmet Günay
Uticaj masaže ledom na odreene biohemijske parametre kod rvaa
u vezi sa oporavkom
Effect of Ice Massage on Some Biochemical Parameters of Wrestlers
in Relation with the Recovery
9:20-9:30
Marija Macura, Ivan irkovi
Uticaj specinog treninga na telesnu kompoziciju i motorike
sposobnosti kod osoba ženskog pola od 18. – 50. godine života
Effects of specic training on body composition and motor skills in
females aged 18 - 50
9:30-9:40
Osetljivost novih indeksa za procenu sastava tela u funkciji uzrasta
Slaana Raki; Milivoj Dopsaj; kod žena
Marina orevi-Niki
Sensitivity of new indexes for women’s body composition evaluation
regarding the function of age
9:40-9:50
Bosni Aleksa, Markovi
Milan, Kasum Goran
Upotreba suplemenata u rvanju
The use of supplements in wrestling
9:50-10:00
Nedim Sisic, Damir Sekulic,
Marino Krespi, Mirjana
Madjarevic
Pouzdanost i validnost upitnika o zloupotrebi supstanci kod
adolescenata
Reliability and validity of the questionnaire of substance use and
misuse in adolescents
10:00-10:10
Vladimir Jakovljevi, Goran
Bošnjak, Milan Mati, Gorana
Tešanovi
10:10-10:20
Bojan Mitrovi,
Goran Vukovi
10:20-10:30
ubrilo Dejan, Spasovski
Duško, Macura Marija, Slavi
Marija, Blagojevi Dušan,
Spasi Mihajlo, Jakovljevi
Vladimir
10:30
Završna re / Conlusions
Odnosi izmeu morfoloških karakteristika i nivoa kardiovaskularnih
sposobnosti
Relations between morphological characteristics and level of
cardiovascular abilities
Ispoljavanje anaerobnih i aerobnih sposobnosti kod studenata
kriminalistiko policijske akademije
Demonstration of anaerobic and aerobic abilities among the
students of police academy
Procena biomarkera oksidativnog stresa indukovanih treningom
mladih fudbalera : fokus na razlici u godinama
The assessment of oxidative stress biomarkers induced by regular
training in pubertal boys: focus on age difference
10:30 – 11:00 Kafe pauza / Coffee break
11
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 6 / SESSION 6
Istraživako-metodološki aspekti efekata primene zikih aktivnosti u zikom vaspitanju
Research-methodological aspects of the effects of physical activity application
in Physical education
AMF I / Hall 1
11:00-12:40
Moderatori / Chairmans: prof. dr Božo Bokan; prof. dr Ivo Jirašek
11:00
Uvodna re / Introduction
11:00-11:10
Darko Stojanovi
11:10-11:20
Dragoljub Višnji;
Zoran Sretenovi
11:20-11:30
Efekti asa sportskih aktivnosti u nastavi zikog vaspitanja
The effects of sports activities classes in the physical education
curriculum
Aktuelni problemi realizacije predmeta ziko vaspitanje – izabrani
sport u osnovnoj školi
Current problems in realization of physical education classes –
selected sport in elementary school
Barijere pri realizaciji nastave zikog vaspitanja dece sa smetnjama
u razvoju
Radmila Niki, Fadilj
Eminovi, Dušica Joki, Sanja Barriers in the implementation of physical education classes for
Dimoski, Irena Stojkovi
children with disabilities
11:30-11:40
Fadilj Eminovi, Darinka
Marinkovi, Radmila Niki,
Aleksandra Grbovi
Samovrednovanje nastavnika zike kulture u radu sa ometenom
decom
Self-evaluation of physical education teachers in working with
handicapped children
11:40-11:50
Radoslav Komlenovi,
Milivoj Dopsaj
Trend promene bavljenja bazinim sportovima i sportskim igrama
kod dece osnovno školskog uzrasta Rasinskog okruga
11:50-12:00
Procena energetske potrošnje i nivoa zike aktivnosti kod
adolescenata: razlike izmeu sportista i nesportista
Milan Paši, Ivana Milanovi,
Estimated energy expenditure and physical activity levels in
Snežana Radisavljevi Jani
adolescents: differences between athletes and nonathletes
12:00-12:10
Nenad Vukadinovi, Irina
Juhas, Jelena Kozoderovi
Organizacija orijentiring sekcije u osnovnoj školi
The organization of orienteering section in elementary school
12:10-12:20
Dragiša Mladenovi
Zadovoljstvo kvalitetom nastave polaznika škole skijanja
Parents’ satisfaction with quality of teaching in ski school
12:20-12:30
Vedrana Velimirovi, Vienti
Katarina,
Robert Ropret
Mere bezbednosti u praktinoj nastavi skijanja studenata FSFV-a u
Beogradu
Safety measures in practical skiing teaching for students of FSFV in
Belgrade
12:30-12:40
Živorad Markovi, Aleksandar Uticaj elementarnih i sportskih igara na aktivno vreme vežbanja
Ignjatovi
The infuence of elementary and sport games on active exercise time
12:40
Završna re / Conlusions
12
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 7 / SESSION 7
Istraživačko-metodološki aspekti efekata primene fizičkih aktivnosti u sportu
Research-methodological aspects of the effects of physical activity application in Sport
AMF II / Hall 2
11:00-12:30
Moderator / Chairman: van. prof. dr Milivoj Dopsaj
11:00
Uvodna re / Introduction
11:00-11:15
ore Stefanovi
Vrline pravoslavnih svetih ratnika u funkciji vaspitanja mladih
sportista
The virtues of Orthodox holy warriors in education young athletes
11:15-11:30
Ante Burger; Marino Crespi;
Ivan Ledi; Dražen Peji
Analiza uspješnosti realiziranja igraa više, i uspješnost realizacije
prvog napada nakon vremenske pauze kod muškaraca i žena u
vrhunskom rukometu
Performance analysis of realizing extra player, and the success of the
rst attack after the break in men and women top handball
11:30-11:45
Magdalena Damjanovska,
Serjoza Gontarev, Agim
Rhedzepi, Giurka Gantcheva
Uporeivanje pouzdanosti i validnosti nekih testova sa klasinim i
slikovnim modelom procene ritmike sposobnosti
Comparing reliability and validity of some tests with classic and
image model of assessement rhythmic ability
11:45-12:00
Jovanovi Saša; Tešanovi
Gorana; Dragosavljevi
Predrag; Grahovac Goran
Neke promene motorikih sposobnosti kod plesaa džez baleta koji
primenjuju posebne vežbe za skakae u atletici
Some changes of motorical abilities in jazz-ballet dancers using
specic exercises for jumpers in athletics
12:00-12:15
Jelena Jovanovi
Klima organizacionih jedinica i menadžment praksa
Clime of organizational units and management practice
12:15
Završna re / Conlusions
13
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 8 / SESSION 8
Psiho-socijalni aspekti primene fizičke aktivnosti
Psyho-Social aspects of physical activity application
AMF III / Hall 3
11:00-12:30
Moderatori / Chairmans: doc. dr Ana Orlić; doc. dr Sandra Radenović
11:00
Uvodna re / Introduction
11:00-11:10
Hüseyin Gökçe, Yunus Arslan
Poreenje samoekasnosti sportista: ueše u individualnim i
timskim sportovima
Comparison of the Athletes’ Self – Efcacy: participating to
individuals or team sports
11:10-11:20
Dušanka Lazarevi, Ana
Orli, Ljljana B. Lazarevi
Fizika samoekasnost i socijalna anksioznost zbog izgleda
kao prediktori samocenjenja kod studenata koji se bave sportom
Physical self-efcacy and social physique anxiety as predictors of
students’ self-esteem involved in sport
11:20-11:30
Miljan Velaga
Takmiarska anksioznost kod karatista
Competitive anxiety in karate athletes
11:30-11:40
Lidija Moskovljevi, Ana
Orli, Dušanka Lazarevi
Relacije nekih psiholoških karakteristika i uspešnosti u ritmikoj
gimnastici kod osoba razliitog pola
Relation of some psychological characteristics and successfulness in
rhythmic gymnatstics with persons of different sexes
11:40-11:50
Aleksandar Bastaji; Sandra
Radenovi
Fudbalski navijai u Srbiji – od gledalaca do aktivnih uesnika
Football Fans – from spectators to participants and hooligans
11:50-12:00
Saša Milojevi, Bojan
Jankovi, Goran Vukovi,
Boban Milojkovi
Odreene karakteristike maloletnika lanova navijakih grupa u
Republici Srbiji
Certain characteristics of minors – members of supporters’ groups in
the Republic of Serbia
12:00-12:10
Tea Pirsl; Danica Pirsl;
Nebojsa Randjelovic
Kreiranje, oblikovanje i oznaavanje polno i rasno pristrasne
medijske zastupljenosti
Creating, shaping and signifying gender and race biased media
representation
12:10-12:20
Sandra Radenovi
Sociologija sporta i/ili sociologija zike kulture? – neka razmatranja
Sociology of sport and/or sociology of Physical culture? – certain
considerations
12:25
Završna re / Conlusions
14
RAD PO SESIJAMA / WORK IN SESSION
SESIJA 9 / SESSION 9
Istraživačko-metodološki aspekti efekata primene fizičkih aktivnosti u rekreaciji
Research-methodological aspects of the effects of physical activity application in Recreation
AMF IV / Hall 4
11:00-12:30
Moderatori / Chairmans: doc. dr Vladimir Ilić; prof. dr Mehmet Gunay
11:00
Uvodna re / Introduction
11:00-11:15
Ebru Çetin, Mehmet Günay,
Mustafa Altunsoy
Trijada kod sportistkinja
The female athlete triad
11:15-11:25
Sanja Pani, Dušan Miti
Primeri dobre prakse Sporta za Sve
The best practices Sport for All
11:25-11:35
Predrag Dragosavljevi,
Milinko Dabovi, Gorana
Tešanovi
Procena efekata rekreacije na osnovu socijalno-iskustvenih
karakteristika
Estimate of the recreation effects on the basis of social- experiential
characteristics
11:35-11:45
Mustafa Altunsoy
Hipokinetika oboljenja i vežbe
Hypokinetic Diseases and Exercise
11:45-11:55
Ünal Türkçapar,
Emel enol
Ispitivanje stavova studenata univerziteta prema tehnologiji prema
razliitim varijablama
Examining the university students’ attitudes towards the technology
according to different variables
11:55-12:05
Seryozha Gontarev, Ruzdija
Kalac, Agim Redjepi
Fizika aktivnost i sedentarne navike kod makedonskih adolescenata
iz albanske nacionalne zajednice
Physical activity and sedentary habits among Macedonian
adolescents from Albanian ethnic community
12:05-12:15
Popovi Ružena, Panteli
Saša, uraškovi Ratomir
Uporedni prikaz funkcionalnog kapaciteta žena treeg doba iz gradske
i seoske sredine
Comparative analysis of functional capacity in elderly women of
urban and rural area
12:15-12:25
Duško Spasovski,
Stanimir Stojiljkovi
Doziranje zdravstvenog tnes vežbanja uz podršku raunara –
CoreFitMax
Dosing of computer-mediated health tness exercising – CoreFitMax
12:25
Završna re / Conlusions
15
PETAK/ FRIDAY– 12. DECEMBAR 2014.
POSTERI / POSTERS
10:45 – 11:45 Sesija posteri (Glavni hol) / Posters session (Main lobby)
Moderator / Chairman: doc. dr Dejan Suzovi
1.
Svilen Neykov
Neki pokazatelji optereenja (uticaja) treninga tokom priprema R.
Neykove, olimpijske šampionke u Pekingu 2008. godine
Some indicators of training loads (impacts) in the preparation of
Olympic champion in Beijing 2008 R. Neykova
2.
Ana Veskovi; Nenad Koropanovski
Šta ini sadržaj funkcionalne ukljuenosti roditelja u sport mladih?
What is the content of functional engagement of parents in sports
activity of the youth?
3.
Nenad Koropanovski; Ana Veskovi;
Sreko Jovanovi
Ciljna usmerenost karatista
The goal orientation of karatists
Dušan Miti; Vedran irkovi
Efekti primene dvonedeljnog programa ,,igotica” na gojaznost dece
uzrasta 12 do 18 godina
The effects of the application of ‘Cigotica’ two-week program on
obesity in children aged 12-18 years old
5.
Ivaylo Lazarov
Komparativna analiza antropometrijskih merenja kod žena i
muškaraca – trkaa na srednje distance
Comparative analyse of anthropometric measurements with men and
women – runners of middle distances
6.
Stefan Stoykov; Rumiana Karapetrova;
Georgi Stoykov, Ivaylo Lazarov; Julia
Solomu
Antropometrija kao preduslov za odabir nadarene dece za atletiku
(dvanaestogodišnjaci)
Anthropometry as a precondition for selection of talented children for
athletics (12 years old)
7.
Rumiana Karapetrova, Joseph Broglie,
Georgi Stoykov, Ivaylo Lazarov, Fehim
Djoshan
Puls tokom trenažnog optereenja i mirovanja kao kriterijum stresa i
adaptacije u tranju na srednje staze
Heart rate during training loads and rest as criteria for stress and
adaptation in middle-distance running
8.
Grigor Gutev, Plamen Nyagin,; Iva
Dimova; Ivaylo Lazarov
Dinamika rezultata elitnih trkaa na 110 m sa preponama sa aspekta
starosne dobi
Elite 110 m hurdlers results dynamics in age aspect
9.
orevi Ivana, Popovi Ružena,
Samouilidou Evdokia, Lomen Elena
Fiziko vaspitanje dece sa zdravstvenim problemima
Physical education of children with medical conditions
10.
Ali Kaya, Yusuf Köklü,
Utku Alemdarolu
Odnos izmeu uinka mladih košarkaša na razliitim testovima
agilnosti i sposobnosti u sprintu
The relationship between different agility tests, and sprint ability
performance in young basketball players
11.
Serkan Oksay, Utku Alemdarolu,
Yusuf Köklü; Harun Türkdoan
Akutni efekat razliitih strategija zagrevanja na uinak u sprintu
The acute effect of different warm up strategies on sprint
performance
4.
16
13:00 – 13:15 Plenarni rad – Zaključni rad Konferencije / Plenary – End of Conference
Moderator / Chairman: prof. dr Dušan Mitić
AMF I / Hall 1
17
NAPOMENA NAUČNOG ODBORA
Međunarodna naučna konferencija je prilika da predstavimo aktuelne rezultate sopstvenih istraživanja i uspostavimo aktivnu komunikaciju sa tokovima istraživačkih trendova u graničnim oblastima praćenja efekata fizičke aktivnosti. Od 2011. godine, na osnovu obaveze iz projekta III 47015, realizujemo međunarodnu
konfereciju pod istim nazivom: „EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH“.
Uočavamo da se formira zainteresovano jezgro istraživača koji redovno učestvuju u radu konferencije i
time daju podršku konceptu interdisciplinarne saradnje. Paralelni projekti (III-47015, III-47008 i 175037)
koje realizuju nastavnici i saradnici sa više fakulteta u nekoliko timova koriste našu Konferenciju kao mesto
ukrštanja rezultata i sučeljavanja različitih istraživačkih ideja.
Ranije opredeljenje dobija svoj puni smisao jer kroz rad Konferencije postižemo da se šira naučna javnost
upozna sa poslednjim naučnim istraživanjima kojima se procenjuju efekti primene fizičke aktivnosti na
antropološki status dece, omladine i odraslih, kao i mogućnosti implementacije dobijenih nalaza u praksi
fizičkog vaspitanja, sporta, rekreacije i radu specijalizovanih ustanova.
Naša međunarodna konferencija postaje vidljivija jer smo ušli u zvanične programe FIEP-a i TAFISA organizacije a ove godine nas podržava i Ministarstvo omladine i sporta i Asocijacija Sport za Sve Srbije.
Napravili smo još jedan iskorak prema povezivanju struke i nauke time što smo Konferenciju akreditovali
u programu stručnog usavršavanja za profesore fizičkog vaspitanja (ZUOV Odluka br. 176-4/2014. od
17. 11. 2014.). Takođe na konferenciju nam dolazi i jedan broj trenera koji takođe imaju mogućnost da
učestvovanjem osvajaju aktuelna saznanja i poene koji su im potrebni za licenciranje.
Strukturu Konferencije čini 9 odvojenih sesija i Poster sesija na kojima će biti prezentirano 84 rada koji
nam dolaze iz većeg broja zemalja.
Naučni odbor je, prema kriterijumima koji su raspisani u pozivu za međunarodnu naučnu konferenciju,
prihvatio rezimee radova na srpskom i engleskom jeziku u izvornoj formi koju su autori dostavili. Nekoliko
radova nije prihvaćeno a kod jedne trećine radova autori su morali da koriguju svoje rezimee.
Posebno se zahvaljujemo našim cenjenim pozivnim predavačima koji su pored uvodnih tema prihvatili da
imaju po dodatno predavanje za studente Doktorskih i Master diplomskih studija čime dajemo doprinos
negovanju istraživačkog opredeljenja na ovim vrstama studija.
Autorima želimo uspešnu prezentaciju radova, direktnu razmenu stručnih i naučnih iskustava i prijatan
boravak na našem Fakultetu i gradu Beogradu koji sve više postaje važna destinacija na svim turističkim
mapama.
Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Dušan Mitić
18
A NOTE OF THE SCIENTIFIC COUNCIL
The International Scientific Conference is an opportunity to present actual results of our own research
and maintain active communication with research and scientific trends in fields of monitoring effects of
physical activities. Since 2011, based on our obligations from the project III 47015, we have organized international Conference under the same title: “EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO
ANTHROPOLOGICAL STATUS WITH CHILDREN, YOUTH AND ADULTS”.
We have observed that there is a formed nucleus of interested researchers who regularly take part in the
Conference, thus providing support to the concept of interdisciplinary cooperation. Parallel projects (III47015, 47008 and III-175037), realized by teachers and associates from several faculties in several teams,
use our Conference as the place of confronting and debating results of various research ideas.
The earlier commitment gets its full meaning because, through the Conference work, we achieve that
broader scientific community becomes familiar with the latest scientific research used to assess the effects
of physical activity application to anthropological status of children, youth and adults, as well as the possibility of implementation of these findings in the practice of physical education, sports, recreation and
work of specialized institutions.
Our international Conference has become visible, since we have been entered into the official programmes
of FIEP and TAFISA organisations, and this year we have been supported by the Ministry of Youth and
Sports and the Association Sport for All of Serbia.
We have made another step forward towards connecting the profession and science by accrediting the
Conference in the programme for professional development for Physical Education teachers (Decision of
the Institute for Advancement of Education no. 176-4 / 2014 of 17/11/2014). The Conference shall also be
attended by a number of coaches who have the opportunity to adopt current knowledge and the points
they need for licensing by participation.
The structure of the Conference is 9 separate sessions and the Poster session where 84 papers from a larger
number of countries shall be presented.
The Scientific Council, according to criteria prescribed in the invitation for the international scientific
Conference. Several papers have not been accepted, while one third of the authors had to correct their
abstracts.
We have to pay special thanks to our reputable invited lecturers who have accepted, in addition to introductory topics, an additional lecture for students of Doctoral and Master Studies each, thus contributing
to fostering research orientations in these types of studies.
We wish the authors successful presentation of papers, direct exchange of professional and scientific experience and a pleasant stay in our Faculty and the city of Belgrade, which is increasingly becoming an
important destination on all tourist maps.
President of the Scientific Council
Prof Dusan Mitic, Ph.D.
19
20
POZIVNA PREDAVANJA
KEYNOTE SPEAKERS
21
TROUGAO MEĐUSOBNE POVEZANOSTI: AVANTURISTIČKO UČENJE 
EDUKATIVNA AVANTURA  ISKUSTVENO OBRAZOVANJE
Dana Bădău
Univerzitet medicine i farmacije Tirgu Mures, Rumunija
Modernizacija procesa učenja kombinovanjem različitih načina i sadržaja je zasnovana na istraživanju
i eksperimentisanju sa sportskim i rekreativnim aktivnostima avanturističkog tipa koje promovišu rast
funkcionalne mobilnosti i intelektualni potencijal studenata na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.
Avanturističko učenje obuhvata mnoštvo aktivnosti koje se obavljaju u različitim okruženjima i ima za cilj
da pomeri ljudske kapacitete van granica kroz nova iskustva sa određenim stepenom rizika. Avanturističko
učenje predstavlja aktivan i dinamičan proces učenja, istraživanje veština i znanja putem novih iskustava
težeći da razvije kreativnost, prilagodljivost i da poboljša upravljanje rizicima, kao i samoupravljanje, liderstvo, timske radne veštine itd.
Edukativna avantura koristi virtuelne igre simulacije da razvije kreativnost, smisao za preuzimanje rizika,
veštine analize i donošenja odluka kao i kapacitete učenika za saradnju. Edukativna avantura je pasivan
način učenja u smislu prethodne pripreme za realne situacije specifične za avanturističko učenje i iskustveno obrazovanje. Osnovna prednost ove metode učenja je da subjekt ili grupa subjekata mogu ponoviti igru ili vežbu ako su pogrešili bez ikakvih posledica u stvarnom svetu. Istraživanje virtuelnog sveta
kroz avanturističke igre u kojima učenik mora rešiti nove konkretne zadatke predstavlja moderan način
korišćenja informacionih tehnologija kao deo procesa učenja.
Iskustveno obrazovanje predstavlja moderan način obrazovne metodologije stvaranjem i pružanjem
aktivnih i zamišljenih konteksta učenja. Iskustveno obrazovanje postavlja osnove učenja koje su usmerene na vođeno učešće subjekta ili grupe subjekata u različitim aktivnostima u stvarnom ili simuliranom
okruženju, a razmena iskustava o ovim aktivnostima kao rezultat procesa refleksije ima za cilj da identifikuje mogućnosti da se učenje primeni u praksi. Refleksija kao važan deo obrazovnog iskustva podrazumeva
analizu pojedinačnih i grupnih osećanja u realnom vremenu, ponašanja tokom praktičnih iskustava kako
bi se ukazalo na uticaj tog iskustva na subjekte ili analizu njihovog ponašanja kako bi se stvorile smernice
za buduće aktivnosti učenja. Iskustveno obrazovanje učenika je usmereno na različite aktivnosti kao što su:
obrazovanje na otvorenom, kooperativno učenje, aktivno učenje i učenje o životnoj sredini. Kroz ovaj proces učenik preuzima odgovornost za učenje preuzimanjći deo atributa učitelja. Direktno učešće studenata
pruža mogućnost valorizacije veština i znanja kroz vezu sa stvarnim svetom i sa stvarnim posledicama na
proces učenja.
Avantura je način života koji motiviše i stimuliše učenike kroz upotrebu različitih sredstava za učenje i
raznih načina praktične primene veština i znanja putem preuzimanja rizika i pomeranja granica, samim
tim sa ciljem pripreme za život.
Podudarnost u ove tri vrste učenja određuje efikasnost razvojnog procesa ljudskih kapaciteta i performansi.
22
INTERRELATION TRIANGLE: ADVENTURE EDUCATIONLEARNING
ADVENTURE EXPERIENTIAL EDUCATION
Dana Bădău
University of Medicine and Pharmacy of Tirgu Mures, Romania
Modernising the learning process by combining different ways and contexts is based on the exploration
and experimentation of sporting and recreational activities of adventure type that promote the growth of
functional mobility and the intellectual potential of students from the Faculty of Physical Education and
Sports.
Adventure education encompasses a multitude of activities performed in various
environments which aims to enhance the human capacities beyond the limits through new experiences
with a certain degree of risk. Adventure education represents an active and dynamic learning process of
exploring skills and knowledge through new experiences aiming to develop creativity, adaptability and to
improve risk management as well as self-management, leadership, team working skills etc.
Learning adventure uses virtual simulation games to develop creativity, risk-taking sense, analysis and
decision-making skills as well as cooperation capacities of students. Adventure Learning is a passive way
of learning in terms of background training for real situations specific for adventure education and experiential education. The major advantage of this learning method is that the subject or the group of subjects
can repeat the game or the exercise if they made a mistake without any consequences in the real world.
Exploring the virtual world through adventure games in which a student must solve new specific tasks represents a modern way of using the information technology as part of the learning process.
Experiential education represents the modern way of educational methodology by creating and providing active and reflective learning contexts. Experiential education lays the basis of learning education
which targets the guided participation of the subject or of the group of subjects in various activities in real
or simulated environment, and sharing these activities as a result of a reflection process aims to identify
learning opportunities to be applied in practice. Reflexion as an important part of the educational experience involves a real-time analysis of individual and group feelings, of behaviours during practical
experiences in order to highlight the impact on the subjects or on their behaviours creating benchmarks
for future learning activities. Experiential education of the students targets varied activities such as: outdoor education, cooperative learning, active learning and environmental learning. Through this process
a student assumes the learning responsibility taking over a part of the teacher’s attributions. The direct
participation of students provides the opportunity to valorise the skills and knowledge through real-world
connection and with real consequences on the learning process.
Adventure is a way of life which motivates and stimulates students through the use of different learning
means and various ways of practical implementation of skills and knowledge by taking risks and pushing
limits, consequently targeting the preparation for life.
The congruence of these three types of learning determines the efficiency of the development process of
human capacities and performances.
23
PROPISANE VEŽBE ZA FIZIČKU AKTIVNOST I TRENING
SA VEŽBAMA ZA SPREČAVANJE
I LEČENJE HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI
Peter Hofmann
Istraživačka grupa za fiziologiju vežbanja i trening, Institut sportskih nauka,
Univerzitet u Gracu, Austrija
Prilično znanje je sabrano u vezi sa uticajem fizičke aktivnosti i vežbanja u prevenciji i lečenju brojnih bolesti (1). Postoji dovoljno dokaza za propisivanje terapije vežbanja u lečenju većine ako ne i svih hroničnih
bolesti kao što su metaboličke bolesti, bolesti srca i pluća, mišića, bolesti kostiju i zglobova, kao i karcinom,
depresija, astma i dijabetes tipa 1 (1,2,3).
Za sve ove bolesti, u dovoljnoj meri su prezentovani dokazi za efekte terapije vežbanja na patogeneze
bolesti, za simptome koji su specifični za postavljanje dijagnoze, za fizičku kondiciju ili snagu i za kvalitet
života. Ključna pitanja koja treba rešiti su i dalje vrsta i količina (doza) vežbanja, mogući rizici posebno u
vezi sa vežbamasa visokim intenzitetom intervala kao i usaglašenost.
Prezentacija se bavi ovim problemima, fokusira na dijagnostiku sprovođenu prema poslednjim naučnim
dostignućima (4,5) i pokazuje neke pristupe u vezi sa izborom intenziteta i vrste vežbanja kod odabranih
bolesti. Teorija o transfer laktata (6,7) čini osnovu svih standarda prepisanih vežbi koji će biti detaljno
predstavljeni. Poseban fokus će biti na odnosu između standardnih inkrementalnih testova vežbanja i kontinuiranog vežbanja i vežbanja sa intervalima. Kritički će biti raspravljano o upotrebi prepisanih vežbi za
rad srca i potrošnju kiseonika (4,8).
Literatura
1. Pedersen B.K., Saltin B.: Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scandinavian Journal of
Medicine and Science in Sports 2006, 16(1): 3-63).
2. Kujala U.M.: Evidence on the effects of exercise therapy in the treatment of chronic disease. Br J Sports Med 2009,
43(8): 550-555.
3. arburton D.E.R., Nicol C.W., Bredin S.S.D.: Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ 2006, 174(6):
801-809.
4. ofmann, P., Tschakert, G.: Special Needs to Prescribe Exercise Intensity for Scientific Studies. Cardiology Research and Practice. Volume 2011, Article ID 209302, 10 pages doi:10.4061/2011/209302.
5. Tschakert, G. Hofmann, P.: High-Intensity Intermittent Exercise -Methodological and Physiological Aspects. Int
J Sports Physiol Perform. 2013, 8, 600-610.
6. Brooks GA.: Cell-cell and intracellular lactate shuttles. J Physiol. 2009 Dec 1;587(Pt 23):5591-600.
7. Brooks GA.: Lactate shuttles in nature. Biochem Soc Trans. 30, 2002, 2: 258-264.
8. Hofmann P, Von Duvillard SP, Seibert FJ, Pokan R, Wonisch M, Lemura LM, Schwaberger G.: %HRmax target
heart rate is dependent on heart rate performance curve deflection. Med Sci Sports Exerc. 2001 Oct;33(10):172631.
24
EXERCISE PRESCRIPTION FOR PHYSICAL ACTIVITY
AND EXERCISE TRAINING TO PREVENT
AND TREAT NONCOMMUNICABLE CHRONIC DISEASES
Peter Hofmann
Exercise Physiology & Training Research Group, Institute of Sports Science,
University of Graz, Austria
Considerable knowledge has accumulated concerning the influence of physical activity and exercise training in the prevention and the treatment of a number of diseases (1). There is sufficient evidence for prescribing exercise therapy in the treatment of most if not all chronic diseases such as metabolic diseases,
heart and pulmonary diseases, muscle, bone and joint diseases as well as cancer, depression, asthma and
type 1 diabetes (1,2,3).
For all of these diseases, evidence for effects of exercise therapy on disease pathogenesis, on symptoms
specific to the diagnosis, on physical fitness or strength and on quality of life was shown sufficiently. Key
questions to be solved are still the type and amount (doses) of exercise, possible risks especially regarding
high intensity interval type exercise as well as compliance.
The presentation addresses these concerns, focuses on state of the art performance diagnostics (4,5) and
shows some approaches regarding the choice of intensity and type of exercise training in selected diseases.
The lactate shuttle theory (6,7) forms the basis of all exercise prescription standards which will be presented in detail. A special focus will be on the relationship between standard incremental exercise tests and
continuous and interval type exercise. The use of heart rate and oxygen uptake based exercise prescription
will be critically discussed (4,8).
References
1. Pedersen B.K., Saltin B.: Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scandinavian Journal of
Medicine and Science in Sports 2006, 16(1): 3-63).
2. Kujala U.M.: Evidence on the effects of exercise therapy in the treatment of chronic disease. Br J Sports Med 2009,
43(8): 550-555.
3. Warburton D.E.R., Nicol C.W., Bredin S.S.D.: Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ 2006,
174(6): 801-809.
4. Hofmann, P., Tschakert, G.: Special Needs to Prescribe Exercise Intensity for Scientific Studies. Cardiology Research and Practice. Volume 2011, Article ID 209302, 10 pages doi:10.4061/2011/209302.
5. Tschakert, G. Hofmann, P.: High-Intensity Intermittent Exercise -Methodological and Physiological Aspects. Int
J Sports Physiol Perform. 2013, 8, 600-610.
6. Brooks GA.: Cell-cell and intracellular lactate shuttles. J Physiol. 2009 Dec 1;587(Pt 23):5591-600.
7. Brooks GA.: Lactate shuttles in nature. Biochem Soc Trans. 30, 2002, 2: 258-264.
8. Hofmann P, Von Duvillard SP, Seibert FJ, Pokan R, Wonisch M, Lemura LM, Schwaberger G.: %HRmax target
heart rate is dependent on heart rate performance curve deflection. Med Sci Sports Exerc. 2001 Oct;33(10):172631.
25
UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA KVALITET ŽIVOTA
I STRUKTURA ANTROPOMETRIJE
Prof. Dr. Erdal Zorba
Član odbora TAFISA
Član odbora i potpredsednik FISpT
Predsednik Balkanske i turske federacije Sport za sve
Redovni profesor na Fakultetu za fizičku kulturu i sport, Gazi Univerziteta, Ankara / TURSKA
Pasivni stil života dovodi do mnogo zdravstvenih poremećaja. Muškarci treba da budu aktivni kako bi bili
“zdravi u smislu antropometrijskih, fizioloških i psiholoških aspekata”, i potrebna im je redovna fizička aktivnost kako bi bili aktivni u životu. U cilju iskorenjavanja zdravstvenih poremećajia (gojaznost, poremećaji
držanja, rani gubitak kostiju, bol u leđima, visok krvni pritisak, dijabetes, visok holesterol, mišićni problemi, kardiovaskularni poremećaji i psihosocijalni poremećaji) značajne preventivne uloge imaju fizičke
aktivnosti, sportske i rekreativne aktivnosti. SZO i druge međunarodne organizacije naglašavaju činjenicu
da, dok je stopa problema koji proističu iz pasivnog stila života sada 30%, ova stopa će biti 45% 2030-ih
godina. Shodno tome, više od 30% dece ima ozbiljan problem gojaznosti i njihov školski uspeh će biti
pogođen kod 50%, javiće se značajan gubitak u proizvodnom kapacitetu, biće porasta smrtnosti, ovde će
biti finansijskog gubitka, bolesti zavisnosti će porasti, zdravstveni troškovi će se povećati za oko 3 miliona
dolara, životni vek će se smanjiti za oko 5 godina. U ovoj studiji postoje odeljci iz Svetske literature i izneće
se neki praktični saveti za rešavanje mogućih problema. Osim toga, biće predstavljeni neki važni projekti
koje su razvile TAFISA i SZO. Što se tiče socijalnih, fizičkih, emocionalnih i finansijskih efekata, biće reči
o štetnim navikama i finansijskom opterećenju u vezi sa njima. Shodno tome, detaljnije će biti rezmatrana
neka pitanja koja treba uzeti u obzir i preneti dalje.
Ključne reči: fizička aktivnost, vežbanje, antropomerija, masno tkivo, gojaznost
26
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON LIFE QUALITY
AND ANTHROPOMETRIC STRUCTURE
Prof. Dr. Erdal Zorba
Board Member of TAFISA
Board Member and Vice President of FISpT
President of Balkan & Turkey Sport for All Federation
Full Professor in the Faculty of Physical Education and Sports, Gazi University, Ankara/TURKEY
Passive life style gives rise to lots of health disorders. Men need to be active in order to be “healthy in terms
of anthropometric, physiologic and psychological aspects”, and need regular physical activities in order to
be active in life. In order to eradicate the health disorders (obesity, posture disorder, early bone loss, back
ache, high blood pressure, diabetics, high cholesterol, muscular problems, cardiovascular disorders and
psychosocial problems) physical activities, sport and recreative activities have significant preventive roles.
WHO and other international organizations stress the fact that while the problems stemming from passive
life style are 30%, this rate will be 45% in 2030’s. Consequently, more than 30% of children have serious
the obesity problem and their school success will be influenced by 50%, there will be significant loss in
production capacity, there will be rise in death rate, there will be financial loss, addictions will rise, health
expenditure will increase around 3 million dollar, life span will decrease about 5 years. In this study there
are some samples from the World literature and some practical suggestions will be put forward in order to
deal with possible problems. In addition, some important projects developed by TAFISA and WHO will
be introduced. While social, physical, emotional, and financial effects are considered, harmful habits and
their financial burden will be discussed. Consequently, some issues to consider more and to disseminate
will be discussed in detail.
Key Worlds: Physical Activity, exercise, anthropometry, body fat, obesity
27
SPORTSKO SRCE İ PREVENCİJA KORONARNİH FAKTORA RİZİKA
Prof. Dr. Mehmet Günay
Gazi Univerzitet, Turska
Kardiovaskularni odgovori na trening su povećanje maksimalne potrošnje kiseonika, udarnog volumenai
srčanog izlaza bez promene ili sa malim smanjenjem maksimalnog pulsa. Sistemska vaskularna provodljivost se povećava i takođe postoji povećanje maksimalne sistemske razlike arteriovenskog kiseonika. Srčani
izlaz na submaksimalnim nivoima rada se ne menja značajno, ali je povećanje udarnog volumena povezano sa relativnom bradikardijom u stanju mirovanja i u bilo kom datom submaksimalnom nivou potrošnje
kiseonika.
Energičan atletski trening je povezan sa specifičnom fiziološkom i strukturnom kardiovaskularnom promenom, što obuhvata ono što je nazvano “sindrom sportskog srca”. Ove promene nisu patološke i predstavljaju odgovarajuće adaptacije na fizički trening. Studije su pokazale da kod sportiste postoji kontinuum
atletskih adaptacija u zavisnosti od napora treninga.
• Za sportiste trenirane zaizdržljivost srce mora da se prilagodi uglavnom hroničnom preopterećenju obima koji dovodi do povećanja kako krajnjeg dijastolnog prečnika leve komore, tako i debljine zida leve komore. Ovo rezultira ekscentričnom hipertrofijom sa izraženijim porastom u debljini zida od očekivanog.
• Sportista treniran za snagu se prilagođava razvijanjem koncentrične hipertrofije sa povećanjem apsolutne i relativne debljine zida bez značajnih promena u krajnjem dijastolnom prečniku.
Trening sa vežbama je povezan sa fiziološkim povećanjem leve komore (LK) debljine zida, veličine i mase
šupljine koje su poznate kao “srce sportiste”. Mera u kojoj se menjaju dilatacija i hipertrofija LK zavisi od
vrste fizičkog treninga, izdržljivosti ili snage.
Faktori rizika za KBS (koronarne bolesti srca) koje ne možemo kontrolisati su nasleđe (i porodična istorija),
muški pol i starost. Oni koje možemo kontrolisati su abnormalne masnoće u krvi i lipoproteini, hipertenzija, pušenje, fizička neaktivnost, gojaznost, dijabetes i otpornost na insulin. Nivoi aktivnosti povezani
sa smanjenim rizikom od KBS mogu biti niži od onih koji su potrebni za povećanje aerobnog kapaciteta.
Fizički trening poboljšava kontraktilnost srca, radnu sposobnost i koronarnu cirkulaciju. Neosporna je
činjenica da naporan trening kod sportista izaziva različite fiziološke promene kod sportskog srca u zavisnosti od vrste sporta i treninga kojim se bave; takođe, redovno vežbanje smanjuje faktore rizika KBS i
povećava kvalitet života među običnim ljudima.
28
ATHLETE’S HEART AND PREVENTION OF CORONARY RISK FACTORS
Prof. Dr. Mehmet Günay
Gazi University, Turkey
Cardiovascular responses to training are an increase in maximal oxygen uptake, stroke volume, and cardiac
output with no change or a small decrease in maximal heart rate. Systemic vascular conductance increases
and there is also an increase in the maximal systemic arteriovenous oxygen difference. Cardiac output at
submaximal levels of work does not change significantly but the increase in stroke volume is associated
with a relative bradycardia at rest and at any given submaximal level of oxygen uptake.
Vigorous athletic training is associated with specific physiologic and structural cardiovascular change,
which comprises what has been termed the ‘’athletic heart syndrome‘’. These changes are non-pathologic
and represent appropriate adaptations to physical training. Studies have suggested that there is a continuum of athletic adaptations depending on the training stress of the athlete.
• For endurance-trained athletes, the heart has to adapt to principally a chronic volume overload that results in an increase in both left ventricular end diastolic diameter and left ventricular wall thickness. This
results in eccentric hypertrophy with a more pronounced increase in wall thickness than expected.
• The strength-trained athlete adapts by developing a concentric hypertrophy with an increase in absolute
and relative wall thickness without significant changes in end-diastolic diameter.
Exercise training is associated with a physiological increase in left ventricular (LV) wall thickness, cavity
size and mass that have been known as “athlete’s heart”. The extent to which LV dilatation and hypertrophy
are altered depends on the type of physical training, endurance or strength.
Risk factors for CHD that we cannot control are heredity (and family history), male sex and advanced age.
Those that we can control are abnormal blood lipids and lipoproteins, hypertension, smoking, physical
inactivity, obesity, diabetes and insulin resistance.
The levels of activity associated with a reduced risk for CHD can be lower than those needed to increase
aerobic capacity. Physical training improves the heart’s contractility, work capacity, and coronary circulation.
It is an indisputable fact that strenuous training in athletes causes various physiological changes in athlete’s
heart depending on the type of sport and training they do; also regular exercise decreases CHD risk factors
and increases quality of life among ordinary people.
29
30
SESIJA 1
ISTRAŽIVAČKOMETODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE
FIZIČKIH AKTIVNOSTI U FIZIČKOM VASPITANJU
SESSION 1
RESEARCHMETHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS
OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION IN PHYSICAL EDUCATION
31
NERELIGIJSKA DUHOVNOST U PUTOVANJU
 GDE SU GRANICE ISKUSTVENOG OBRAZOVANJA?
Ivo Jirásek
Fakultet fizičke kulture, Univerzitet Palacki Olomouc, Češka Republika
Uvod
“Češki način” iskustvenog obrazovanja (Martin, Franc i Zounkova, 2004) je vidljiv, na primer, u zimskim
kursevima koje organizuje Letnja škola Lipnice – Češki način (Outward Bound Czech Republic). Takva vrsta putovanja na krpljama za sneg ima posebne duhovne karakteristike (Jirásek, 2014). Slična vrsta
duhovnosti može se, međutim, takođe videti u jedrenju. Postavlja se pitanje da li je moguće razumeti ove
obe vrste “nereligijskih hodočašća” u okviru iskustvenog obrazovanja zbog svojih nereligijskih duhovnih
aspekata.
Metod
Iskustva učesnika zimskog kursa pešačenja su ispitivana na osnovu mentalne mape stvorene od strane
učesnika, a iskustvo iz prekookeanskih jedrenja su saopštavana kroz analizu dnevnika učesnika na holandskom brodu Oosterschelde. Primena hermeneutičke metode za dublje razumevanje takvih iskustava
moguća je prevazilaženjem pozitivističkog ideala nauke (objašnjenje) i okretanju ka hermeneutičkom i
fenomenološkom cilju istraživanja (razumevanje).
Rezultati i diskusija
Iako postoje neke sličnosti u duhovnom sadržaju iskustva sa zimskog pešačenja i prekookeanskog jedrenja
(dublje razmišljanje nad sobom, vreme za traženje važnih vrednosti u sopstvenom životu, promene u percepciji vremena, holistički doživljaj stvarnosti i sl.), postoje i razlike (individualna ličnost nasuprot grupe
i zajednice, verbalni simbolizam protiv simbolizma vizuelne umetnosti). Glavna razlika, međutim, sastoji
se u principu takozvane “dramaturgije”: dok su iskustva pešačenja bila namenjena i bila cilj timu koji je
pripremio ovaj tok iskustvenog obrazovanja, iskustva jedrenja nisu - i nisu mogla da budu - pripremljena
unapred.
Zaključak
Granica raznih sportskih i slobodnih aktivnosti i njihovo razumevanje kao iskustvenog obrazovanja leži u
planiranju i pripremi iskustva učesnika kroz princip dramaturgije.
Ključne reči: zimsko pešačenje, jedrenje, iskustveno obrazovanje
Literatura
1. Jirásek, I. (2014). Fenomén putování jako symbol duchovního rozměru osobnostního rozvoje v diskursu zážitkové
pedagogiky. Pedagogická orientace, 24(1), 5-21.
2. Martin, A., Franc, D., & Zounková, D. (2004). Učenje napolju i iskustveno učenje: holistički i kreativni pristup projektovanju programa (Outdoor and experiential learning: an holistic and creative approach to programme design).
Aldershot: Gower Publishing.
32
NONRELIGIOUS SPIRITUALITY IN TRAVELING
 WHERE ARE THE BOUNDARIES OF EXPERIENTIAL EDUCATION?
Ivo Jirásek
Faculty of Physical Culture, Palacky University Olomouc, Czech republic
Introduction
“The Czech way” of experiential education (Martin, Franc, & Zounková, 2004) is visible for example in the
winter courses organized by Vacation School of Lipnice – Outward Bound Czech Republic. Such a kind of
traveling on snowshoes has specific spiritual features (Jirásek, 2014). A similar kind of spirituality may be,
however, seen also in sailing. The question arises whether it is possible to understand both these kinds of
“non-religious pilgrimages” in the framework of experiential education due to their non-religious spiritual
aspects.
Method
Participants’ experience from the winter trekking course is investigated on the basis of mental maps created by the participants, whereas the experience from transoceanic sailing is communicated through an
analysis of the diary of a participant on board the Dutch ship Oosterschelde. The application of the hermeneutic method for deeper understanding of such experiences is possible by overcoming the positivistic
ideal of science (explanation) toward the hermeneutic and phenomenological objective of the research
(understanding).
Results and discussion
Although there are some similarities in the spiritual content of experience from winter trekking and transoceanic sailing (deeper thinking over oneself, time for looking for the important values in one’s own life,
changes in the perception of time, holistically perceived reality etc.), there are also differences (individual
personality versus group and community, verbal symbolism versus visual art symbolism). The main difference, however, consists in the principle of so-called “dramaturgy”: whereas trekking experiences were
intended and aimed for by the team that prepared this course of experiential education, the experiences
from sailing were not – and could not have been – prepared in advance.
Conclusion
The boundary of various sport and leisure activities and their understanding as experiential education lies
in the planning and preparation of participants’ experiences through the principle of dramaturgy.
Key words: winter trekking, sailing, experiential education
References
1. Jirásek, I. (2014). Fenomén putování jako symbol duchovního rozměru osobnostního rozvoje v diskursu zážitkové
pedagogiky. Pedagogická orientace, 24(1), 5-21.
2. Martin, A., Franc, D., & Zounková, D. (2004). Outdoor and experiential learning: an holistic and creative approach
to programme design. Aldershot: Gower Publishing.
33
EFIKASNOST INTERNET PLATFORME ZA UČENJE TESS
Dessislava Koleva-Ivanova, Liliya Doncheva, Ana Paula
Nacionalna sportska akademija “Vasil Levski”, Sofija, Bugarska
Uvod
Ovaj članak sadrži rezultate istraživanja sprovedenog među 137 ciljnih pojedinaca iz pet zemalja (Bugarska, Nemačka, Portugalija, Mađarska, Francuska) a čiji je cilj otkrivanje efikasnosti Internet platforme za
učenje TESS (Tehnički engleski za stručnjake u sportu).
Metoda
Da bi se utvrdilo da li će ovo nastavno sredstvo biti korisno za buduće korisnike, glavni zadatak je bio da
se dobiju povratne informacije od testiranih ispitanika o tehničkom, pedagoškom i jezičkom sadržaju ovog
nastavnog sredstva po završetku celog odeljk, što podrazumeva gledanje tri video zapisa, izradu vežbanja
uz svaki video, proučavanje vokabulara i gramatike u vezi sa njima.
Rezultati i diskusija
Da bi se utvrdio statistički značaj odgovora u odnosu na varijablu država, 137 korisnika je podeljeno u pet
kategorija i to: 15 iz Portugalije, 16 iz Mađarske, 26 iz Nemačke, 41 iz Francuske, i 39 iz Bugarske. Varijabla
Država ima statistički značajan uticaj na sve odgovore (tabela 4). Zapravo, statistički značaj je izražen u
svim pitanjima, sa izuzetkom pitanja 9. (p <,05), na nivou ,001.
Zaključak
Ispatanici vezani za odbojku i košarku su zadovoljniji ovim nastavnim sredstvom, s obzirom na bolje rezultate u njihovoj proceni. Rezultati ukazuju da je specifičnost sadržaja nastavnog sredstva privlačnija za
ljude snažno vezane za prikazane sportove, posebno trenere, za razliku od ljudi u sportu, koji se značajno
razlikuju od svih drugih kategorija u preporuci ovog nastavnog sredstva.
Ključne reči: Internet nastavno sredstvo, sport, tehnički engleski
Literatura
1. Буланова, Н. (2012). Использование инновационных технологий в обучении английскому языку. 9-й
Международний научной семинар в рамках 10-й Международной научно-технической конференции
„Наука, Образованию, Производству, Экономике”, 24-28.
2. Kendall, M. (2001). Onlajn nastava za studente kampusa: Iskustvo korišćenja WebCT za informacioni modul
zajednice Mančester Metropoliten Univerziteta (Teaching online to campus-based students: The experience of
using WebCT for the community information module at Manchester Metropolitan University). Obrazovanje radi
informacija (Education for Information), 19(4) 325–346.
34
EFFICIENCY OF THE INTERNET BASED TEACHING PLATFORM TESS
Dessislava Koleva-Ivanova, Liliya Doncheva, Ana Paula
National Sports Academy “Vassil Levski”, Sofia, Bulgaria
Introduction
The article presents the results from a research done among 137 target individuals from five countries
(Bulgaria, Germany, Portugal, Hungary, and France) aimed at revealing the efficiency of the Internet based
teaching platform TESS (Technical English for Sport Specialists).
Method
In order to establish whether the tool will be useful for the future users, the main task set was to receive
the testers’ feedback on the technical, pedagogical, and language contents of the tool after doing a whole
station, which means viewing the three videos, doing each video’s exercises, and exploring the vocabulary
and the grammar associated with it.
Results and discussion
In order to reveal the statistical significance of the answers based on the Country the 137 users were
distributed in five categories as follows: 15 from Portugal, 16 from Hungary, 26 from Germany, 41 from
France, and 39 from Bulgaria. The variable Country has a statistically significant effect on all the answers
(Table 4). Actually the statistical significance is expressed in all the questions, with the exception of the 9th
(p<.05), at the .001 level.
Conclusion
Volleyball and Basketball responders seem to be more satisfied with the tool, considering the higher scores
in their evaluation. The results suggest that the specificity of the tool content is more appealing for people
strongly related with the sports presented, especially coaches, as opposed to Sport people, that significant
differ from all the other categories in the recommendation of the tool.
Key words: Internet based teaching tool, sport, technical English
References
1. Буланова, Н. (2012). Использование инновационных технологий в обучении английскому языку. 9-й
Международний научной семинар в рамках 10-й Международной научно-технической конференции
„Наука, Образованию, Производству, Экономике”, 24-28.
2. Kendall, M. (2001). Teaching online to campus-based students: The experience of using WebCT for the community information module at Manchester Metropolitan University. Education for Information, 19(4) 325–346.
35
ISPITIVANJE FILOZOFSKIH GLEDIŠTA NASTAVNIKA
FIZIČKOG VASPITANJA O FIZIČKOM VASPITANJU
Sami Merdan Ozudogru1, Giyasettin Demirhan2
1
Nastavnik fizičkog vaspitanja, Ankara, Turska
2
Hacettepe Univerzitet, Fakultet sportskih nauka, Ankara, Turska
Uvod
Postoje mnogi fundamentalni filozofski pristupi i edukatori su pod njihovim uticajem. Ovi filozofski pristupi uključuju idealizam, realizam, pragmatizam, naturalizam, egzistencijalizam i dijalektički materijalizam.
U tom kontekstu, cilj ove studije je da ispita filozofska gledišta nastavnika fizičkog vaspitanja o fizičkom
vaspitanju (Demirhan, 2003; Gutek, 2004; Sonmez, 1994).
Metod
Istraživanje je realizovano sa 237 nastavnika fizičkog vaspitanja koji su učestvovali u anketama i 14 nastavnika fizičkog vaspitanja koji su učestvovali u intervjuima, nastavnici su radili u Ankari u školskoj 20092010 godini. Upitnici i intervjui su primenjeni među nastavnicima fizičkog vaspitanja od strane samog
istraživača. Analiza procenata i učestalosti je primenjena za procenu podataka iz upitnika, dok je za intervjue korišćena analiza sadržaja.
Rezultati i diskusija
Analiza podataka je pokazala da većina nastavnika fizičkog vaspitanja ima pragmatičan stav prema svojim
časovima fizičkog vaspitanja, dok je manjina pokazala da, u vezi sa tim, ima realistično gledište. Kursevi
fizičkog vaspitanja u različitim dimenzijama su posmatrani sa različitim filozofijama. Stavovi nastavnika
se ne menjaju u pogledu pola, dok se dimenzije gledišta nastavnika na zarade, ciljeve, učenje i nastavne
metode i evaluaciju menjaju prema ostvarenim godinama staža.
Zaključak
Kao rezultat, može se reći da nastavnici pristupaju fizičkom vaspitanju sa različitim filozofskim gledištima.
Ključne reči: Obrazovanje, filozofija, nastavnik fizičkog vaspitanja
Literatura
1. Demirhan, G. (2003) Beden egitimi ogretmenlerinin beden egitimi ve spora ilişkin felsefi gorusleri (Physical
education teachers’ philosophical views toward physical education and sport). Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi
(Hacettepe Journal of Sport Sciences), 14 (2), 38-66.
2. Gutek, G.L. (2004). Philosophical and ideological voices in education. Boston: Pearson.
3. Sonmez V. (1996) Egitim Felsefesi (Educational Philosophy). Ankara: Ani Yayıncılık (Ani Publishing).
36
EXAMINATION OF PHILOSOPHICAL VIEWS
OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ON PHYSICAL EDUCATION
Sami Merdan Ozudogru1, Giyasettin Demirhan2
1
Physical Education Teacher, Ankara, Turkey
2
Hacettepe University, Faculty of Sport Sciences, Ankara, Turkey
Introduction
There are many fundamental philosophical approaches and educators are influenced by them. These philosophical approaches include idealism, realism, pragmatism, naturalism, existentialism and dialectic materialism. In this context, the aim of this study was to examine philosophical views of physical education
teachers on physical education (Demirhan, 2003; Gutek, 2004; Sonmez, 1994).
Method
The research was realized with 237 physical education teachers who participated in surveys and 14 physical education teachers who participated in interviews, the teachers worked in Ankara in the academic year
of 2009-2010. Questionnaires and interviews were applied to physical education teachers by the researcher
himself. Percentage and frequency analysis was applied to evaluate the data from the questionnaires while
for the interviews content analysis was used.
Results and Discussion
Data analysis revealed that the majority of physical education teachers have a pragmatic perspective to
their physical education classes while the minority showed a realistic view. Physical education courses at
different dimensions were observed with different philosophies. Attitudes of teachers do not change in
terms of gender while the dimensions of teachers’ views on earnings, objectives, learning and teaching
methods and evaluation alternate according to the years of service accomplished.
Conclusion
As a result, it may be said that teachers approach physical education with different philosophies.
Keywords: Education, philosophy, physical education teacher
References
1. Demirhan, G. (2003) Beden egitimi ogretmenlerinin beden egitimi ve spora ilişkin felsefi gorusleri (Physical
education teachers’ philosophical views toward physical education and sport). Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi
(Hacettepe Journal of Sport Sciences), 14 (2), 38-66.
2. Gutek, G.L. (2004). Philosophical and ideological voices in education. Boston: Pearson.
3. Sonmez V. (1996) Egitim Felsefesi (Educational Philosophy). Ankara: Ani Yayıncılık (Ani Publishing).
37
ANALIZA STAVA O IGRI I RAZLIKE U ODNOSU
NA POL I MJESTO STANOVANJA
Vlado Jakovljević1, Snežana Bijelić2, Vladimir Jakovljević2
Student drugog ciklusa studija na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta,
Univerzitet u Banjoj Luci, Banjaluka, Republika Srpska, BiH
2
Univerzitet u Banjaluci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Banjaluka, Republika Srpska, BiH
1
Uvod
Igra je sastavni dio svih dosadašnjih civilizacija, suštinska potreba i način na koji se dijete razvija u zdravu,
aktivnu i kreativnu osobu. To je opredjelilo autore da predmet rada bude igra, odnosno stav o igri, te pol i
mjesto stanovanja. Problem je analiza stava o igri i razlike u odnosu na pol i mjesto stanovanja.
Metod
Primjenjeno je terensko neeksperimentalno istraživanje servej metodom. Petostepena skala, Lickertovog
tipa, sastojala se od 23 pitanja. Uzorak ispitanika je činilo 406 učenika devetih razreda, oba pola iz više
osnovnih škola u Republici Srpskoj, koje se nalaze na selu, u manjem ili većem gradu. Korištene su i metoda
teorijske analize i deskriptivna metoda.
Rezultati sa diskusijom
Analizom rezultata, koji su obrađeni korištenjem neparametrijskih statističkih procedura (U test i Kruskal Wallis test), utvrđeno je da je stav o igri statistički značajno pozitivan. Faktorizacijom su izdvojena 4
faktora (percepcija ličnog učešća, faktor participacije, emocionalni i motivacioni faktor). Prema polu, kao
odrednici, su utvrđene statistički značajne razlike u dva faktora (participacije i motivacionom), a u odnosu
na mjesto u kome djeca žive i pohađaju nastavu, ne postoji statistički značajna razlika po faktorima.
Zaključak
Razlika u motivacionom faktoru u odnosu na pol se tumači izraženijom željom dječaka za isticanjem
u društvu, kao i snažnijom privrženošću takmičenjima. Razlika kod faktora participacije se objašnjava
zrelošću djevojaka u ovom uzrastu. Nepostojanje razlike u stavu zavisno od mjesta stanovanja, autori vide
u tome što su se društveni uslovi na selu, manjem ili većem gradu promjenili (u smislu približavanja). Danas djeca na selu provode slobodno vrijeme kao i djeca u gradovima.
Ključne reči: stav, igra, servej metoda, faktorizacija
Literatura
1. Bijelić, S. Pavović, P. (2010); Igranjem do igre, Zbornik radova 2.internacionalnog kongresa Banjaluka, pp 277-283
2. Fink, E. (1984); Osnovni fenomeni ljudskog postojanja, Beograd, Nolit
3. Pavlović, P. (2002); Prilog egzegezi igre, Srpsko SarajevoViteška organizacija srpski soko
38
ANALYSIS OF ATTITUDE ABOUT THE GAME AND THE DIFFERENCES
WITH RESPECT TO GENDER AND PLACE OF RESIDENCE
Vlado Jakovljević1, Snežana Bijelić2, Vladimir Jakovljević2
Student of the second cycle of studies at the Faculty of Physical Education and Sport,
University of Banja Luka, Banja Luka, Serbian Republic, Bosnia and Herzegovina
2
University of Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport, Banja Luka,
Serbian Republic, Bosnia and Herzegovina
1
Introduction
The game is an integral part of all previous civilizations, essential need and the way in which children develop into healthy, active and creative persons. That made authors chose the game as an object of work, as
well as attitude about the game, gender and place of residence. The problem is the analysis of attitude about
the game and the differences with respect to gender and place of residence.
Method
The survey method was applied. Five-point Lickert scale, consisted of twenty three questions. The sample
consisted 406 ninth grade students of both sexes from several primary schools in the Republic of Serbia, located in the countryside, in a smaller or larger city. Method of theoretical analysis and descriptive method
were used.
Results and discussion
The analysis of the results, which were analyzed using nonparametric statistical procedures (U test and
Kruskal Wallis test) showed that the attitude about the game is significantly positive. Factorization are
extracted to four factors (perception of personal involvement, participation factor, emotional and motivational factors). By gender as a determinant, significant differences have been revealed in the two factors
(participation and motivational), and in relation to the place in which the children live and attend school
there was no statistically significant difference between factors.
Conclusion
The difference in motivation factor with respect to gender interpreted that boys have stronger desire to
excel in society, as well as a stronger commitment to competitions. The difference in the participation factors, explains the maturity of girls in this age group. The lack of differences in attitude depending on the
place of residence, the authors explain by the fact that social conditions in the countryside, smaller and big
cities have been changed (in terms of convergence). Today children in the countryside spend their free time
as same as children in the cities.
Keywords : attitude, play, survey, method of factorization
References
1. Bijelić, S. Pavović, P. (2010), Playing the Game, Work collection of 2nd international Congress Banjaluka pp. 277283
2. Fink, E. (1984) The basic phenomena of human existence, Belgrade, Nolit
3. Pavlovic, P. (2002) Attachment exegesis of the game, the Serbian Serbian Sarajevo ,Viteška organization Serbian falcon
39
ULOGA METODIKE FIZIČKOG VASPITANJA
I PSIHOLOŠKE GRUPE PREDMETA U PODIZANJU SVESTI STUDENATA 
BUDUĆIH VASPITAČA O ZNAČAJU FIZIČKE AKTIVNOSTI
1
Nataša Sturza Milić, Tanja Nedimović
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac, Srbija
Uvod
U kontekstu brzih promena savremenog društva, sveprisutne hipokinezije i sedentarnog načina života
dece i odraslih, trebalo bi preduzimati nove strategije obrazovanja vaspitača. Delimično rešenje problema
može se pronaći u interdisciplinarnom pristupu, tj., kreiranju i prožimanju dela sadržaja različitih studijskih predmeta (u ovom slučaju, Metodike fizičkog vaspitanja i Psihološke grupe predameta), koji bi bili
usmereni ka istom cilju - razvijanju svesti studenata o značaju fizičke aktivnosti (FA) za zdravlje i
kvalitet života dece i odraslih.
Metod
Cilj rada bio je da ispita da li pre i posle navedenih kurseva postoji razlika u sagledavanju karakteristika i
značaja upražnjavanja FA dece i odraslih, između studenata prve (N=114) i treće godine (N=84). Istraživanje
se baziralo na deskriptivnom i kauzalnom neeksperimentalnom metodu. Za potrebe istraživanja konstruisan je upitnik Likertovog tipa sa 14 pitanja koja su se odnosila na procenu značaja FA i njenih osnovnih
karakteristika. Za utvrđivanje razlika između malih nezavisnih grupa korišćen je T-test. Nivo značajnosti
razlika testiran je na nivou od p<0,05.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati pokazuju da u 6 od 14 ispitivanih stavki postoji značajna razlika između mišljenja studenata prve
i treće godine. Studenti treće godine imaju bolju percepciju kada su u pitanju specifičnosti i načinima
organizovanja FA (svakodnevno organizovanje FA, preporučene dnevne vrednosti FA za decu i odrasle i
sl.), dok kod pitanja usmerenih ka ispitivanju značaja FA, razlike nisu uočene. Kod pitanja usmerenih ka
samoproceni FA, razlike nisu uočene (prisutna je fizička neaktivnost kod studenata, što otvara novi, već
poznat problem).
Zaključak
Zaključci istraživanja upućuju na to da bi u cilju smanjenja hipokinezije studenata i podizanja svesti o značaju FA trebalo preduzimati i tragati za novim strategijama planiranja i izvođenja obrazovanja
vaspitača. Interdisciplinarnim pristupom i prožimanjem sadržaja različitih nastavnih predmeta, moguće
je povećavati obim znanja, ali i motivaciju i interesovanja studenata prema različitim oblicima FA, što bi se
dugoročno moglo pozitivno odraziti i na podizanje kvaliteta života dece.
Ključne reči: fizička aktivnost, obrazovanje vaspitača, kompetencije
Literatura
1. Abazović, E., Miletić, Đ., Kovačević, E. (2014). Monitoring the Subjective Exercise Experience in Physical Education Students. Milanović, D., Sporiš, G. (Ur.), Proceedings 7th International Scientific Conference on Kinesiology
„Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward“, (688-692). Zagreb: Faculty of Kinesiology.
2. Pišot, S. (2012). Vedenjski slogi staršev-osnova otrokovega telesnega kapitala? Rado Pišot, Petra Dolenc, Iztok
Retar, Saša Pišot (ur.), Zbornik prispevkov - 7. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij “Otrok v gibanju za
zdravo staranje” Koper, 2012 (147-154). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče,
Pedagoška fakulteta Koper, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
40
THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND THE PSYCHOLOGICAL
GROUP OF SUBJECTS IN RAISING THE STUDENTS’  FUTURE PRESCHOOL
TEACHERS’  AWARENESS ON THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY
1
Natasa Sturza Milic, Tanja Nedimovic
Preschool Teacher Training College „Mihailo Palov“ Vrsac, Serbia
Introduction
In the context of the fast changing society, omnipresent hypokinesis and sedentary way of life of both
adults and children, we should implement new strategies of planning and applying preschool teacher education. A partial solution to this problem can be found in the interdisciplinary approach, i.e. by creating
and merging the content from different subjects (in this case, Methodology of Physical Education and the
Psychology group of subjects), which would be directed to a common goal – the development of student
awareness on the importance of physical activity (PA) for health and quality of life for children and adults.
Method
The aim of the paper is to discover whether there is a difference in the students’ perception of the characteristics and importance of PA of children and adults before and after the aforementioned courses between
the students of the first year (N=114) and the third year (N=84). The research was based on descriptive
and causal non-experimental method. For the needs of the research a Likert questionnaire was made. It
consisted of 14 questions which referred to the assessment of PA knowledge and its basic characteristics.
A T-test was used for determining the difference between small and independent groups. The level of significance of differences was tested on a level from p<0.05.
Results and discussion
Results show that there is a significant difference in 6 out of 14 researched items between the students of
the first year and the third. Students of the third year have a better perception of the characteristics and
ways of organizing PA (the need organizing daily PA, the recommended daily PA for children and adults
etc.), while in the questions connected to the importance of PA, no differences were noted (physical inactivity is present in a large number of students, which opens a new, already familiar problem).
Conclusion
The conclusion of this research indicates that new strategies in planning and implementing preschool
teacher education need to be used in order to lower the students’ hypokinesis and increase the awareness
of PA importance. With the interdisciplinary approach and the merging of content between subjects, it is
possible to increase knowledge, but also students’ motivation and interest for different forms of PA, which
would in the long run positively influence and increase the preschool children’s quality of life.
Key words: physical activity, education of preschool teachers, competencies
References
1. Abazović, E., Miletić, Đ., Kovačević, E. (2014). Monitoring the Subjective Exercise Experience in Physical Education Students. Milanović, D., Sporiš, G. (Eds.), Proceedings 7th International Scientific Conference on Kinesiology
„Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward“, (688-692). Zagreb: Faculty of Kinesiology.
2. Pišot, S. (2012). Vedenjski slogi staršev-osnova otrokovega telesnega kapitala? Rado Pišot, Petra Dolenc, Iztok
Retar, Saša Pišot (ur.), Zbornik prispevkov - 7. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij “Otrok v gibanju za
zdravo staranje” Koper, 2012 (147-154). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče,
Pedagoška fakulteta Koper, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
41
RAZLIKE MOTORIČKE I METABOLIČKOFUNKCIONALNE EFIKASNOSTI
REALIZACIJE TESTA ZA PROCENU SPECIFIČNE
SPRETNOSTI POLICAJACA
U ODNOSU NA PROFESIONALNU SPECIJALIZACIJU1
Radivoje Janković1, Milivoj Dopsaj2, Raša Dimitrijević1,
Goran Vučković1, Nenad Koropanovski1
1
Kriminalističko-policijska akademija, Zemun, Srbija
1
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
Uvod
Moderni načini testiranja specifičnih motoričkih sposobnosti policajaca zahtevaju da test bude specifičan
po svojoj strukturi i da odražava situacione uslove napora koji bi se vršio tokom rada. S obzirom da se
povećanje efikasnosti edukativnih procesa može postići kroz unapređenje karakteristika instrumenata,
mernih postupaka i njihovom profesionalnom implementacijom na Kriminalističko-policijskoj akademiji (KPA) je konstruisan poligon za procenu specifične spretnosti policajaca (Pol_SSP1). Cilj rada jeste
utvrđivanje razlike u uspešnosti realizacije Pol_SSP1 i kod metaboličko-funkcionalnih reakcija organizma
pri realizaciji Pol_SSP1 kod grupa formiranih po kriterijumu profesionalne specijalizacije.
Metod
U istraživanju je učestvovalo 30 studenata KPA, 28 pripadnika policije opšte nadležnosti, 19 pripadnika
Specijalne antiterorističke jedinice i 22 ispitanika kontrolne grupe. Vreme potrebno da se savlada poligon
(t_SSP1) predstavljalo je pokazatelj efikasnosti realizacije. Koncentracija laktata u kapilarnoj krvi u petom
minutu oporavka (La5) posmatrana je kao mera metaboličke acidoze. Mere funkcionalnog opterećenja
srčanosudovnog sistema organizma bile su maksimalne vrednost frekvencije srca (HRmax) i brzina oporavka
u prvom (FO1) i petom (FO5) minutu nakon rada. Postojanje generalne razlike varijabiliteta između grupa
utvrđeno je primenom MANOVA. Parcijalne razlike su utvrđene Bonferoni testom. Statistička značajnost
je definisana na nivou 95% verovatnoće.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati MANOVA pokazali su da na generalnom nivou postoje statistički značajne razlike između grupa
na nivou vrednosti Wilks’ Lambde od 0.358 (F = 7.562, p < 0.05). Postojanje statistički značajne razlike
utvrđeno je kod varijabli: t_SSP1 (F = 15.835, p < 0.05), HRmax (F = 12.776, p < 0.05), FO1 (F = 4.837, p =
0.004) i FO5 (F = 11.676, p < 0.05). Kod La5 nije utvrđena statistički značajna razlika.
Zaključak
Na osnovu dobijenih rezultata može da se zaključi da efikasnost realizacije Pol_SSP1 zavisi od profesionalne specijalizacije. Takođe, kod posmatranih grupa utvrđene su razlike kod reakcije srčanosudovnog sistema organizma na specifično opterećenje.
Ključne reči: policija, poligon, laktati, frekvencija srca
Literatura
1. Dopsaj, M., Janković, R. (2014). Validnost poligona specifične spretnosti kod studenata KPA: Metabolički i
funkcionalni pokazatelji fizičkog opterećenja, Nauka-bezbednost-policija, 19(1), 185-199.
2. Janković, R., Dopsaj, M., Dimitrijević, R. (2014). Differences of metabolical and physical reactions to specific
physical stress within the body of the Academy of Criminalistic and Police Studies students. International scientific conference “Archibald Reiss days”, Belgrade, 129-136.
1
Rad je deo projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije
R Srbije” pod brojem III47015, a kao deo potprojekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psihosocijalni i vaspitni status populacije policije R Srbije,” koji se finansira od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije
– Ciklus naučnih projekata 2011-2015.
42
DIFFERENCES BETWEEN MOTOR AND METABOLICFUNCTIONAL
EFFICIENCY OF POLICE OFFICERS WHEN ESTIMATING THEIR
PERFORMANCE USING THE SPECIAL PROFICIENCY TEST, DEPENDING ON
THEIR PROFESSIONAL SPECIALIZATION1
Radivoje Janković1, Milivoj Dopsaj2, Raša Dimitrijević1,
Goran Vučković1, Nenad Koropanovski1
1
Academy of Criminalistic and Police Studies, Zemun, Serbia
1
Faculty of sport and physical education, Belgrade University, Belgrade, Serbia
Introduction
Modern ways of testing specific motor abilities of police officers require a specifically structured test, which
reflects the effort conditions of situations in which officers find themselves in during their everyday work.
Since the efficiency of educational processes can be increased through the upgrade of instrument characteristics, measurement steps and their professional implementation on the Academy of Criminalistic and
Police Studies (ACPS), an obstacle course for assessment of specific abilities of police officers (OC_SAPO1)
has been constructed. The goal of the paper is to determine the differences in performance throughout
the OC_SAPO1 and the differences of metabolic-functional organism reactions during the realization of
OC_SAPO1 in groups created according to the criteria of professional specialization.
Method
The research included 30 ACPS students, 28 law enforcement officers, 19 members of the special antiterrorist unit and 22 members of control group. The time needed to complete the obstacle course (t_SAPO1)
represented the efficiency of realization. Lactate concentration in capillary blood in the fifth minute of recovery (La5) was regarded as a measurement of metabolic acidosis. The measurements of functional load
on the cardio vascular system were maximal heart rate (HRmax) and the speed of recovery in the first (SR1)
and fifth (SR5) minute after the test. The existence of a general variable difference between groups has been
determined through the usage of MANOVA test. Partial differences were determined using the Bonferroni
test. Statistical significance was determined as 95% probability.
Results and discussion
The MANOVA results have shown that on a general level there is a statistically significant difference between groups on the Wilks’ Lambda value of 0.358 (F = 7.562, p < 0.05). Significant difference has been determined in variables: t_SAPO1 (F = 15.835, p < 0.05), HRmax (F = 12.776, p < 0.05), SR1 (F = 4.837, p = 0.004)
and SR5 (F = 11.676, p < 0.05). With the variable La5 no statistically significant difference has been found.
Conclusion
On the base of results it can be concluded that the efficiency of realization of OC_SAPO1 depends on the
professional specialization. Additionally, different effects on functional load on the cardio vascular system
of observed groups have been determined.
Keywords: Police, obstacle course, lactate concentration, heart rate
References
1. Dopsaj, M., Janković, R. (2014). Validnost poligona specifične spretnosti kod studenata KPA: Metabolički i
funkcionalni pokazatelji fizičkog opterećenja, Nauka-bezbednost-policija, 19(1), 185-199.
2. Janković, R., Dopsaj, M., Dimitrijević, R. (2014). Differences of metabolical and physical reactions to specific
physical stress within the body of the Academy of Criminalistic and Police Studies students. International scientific conference “Archibald Reiss days”, Belgrade, 129-136.
1 The paper is a part of the project “Effects of applied physical activity on the locomotive, metabolic, psychosocial and educational
status of the population in the Republic of Serbia”, number III47015, as part of the sub-project entitled “Effects of physical activity applied on the locomotive, metabolic, psychosocial and educational status of the police population in the Republic of Serbia”
funded by the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia - Research Projects Cycle 2011-2015.
43
SAMOVREDNOVANJE STUDENATA KRIMINALISTIČKOPOLICIJSKE
AKADEMIJE O UTICAJU TERENSKE OBUKE NA POSTIGNUĆA
IZ POLICIJSKE TOPOGRAFIJE
Boban Milojković, Dane Subošić, Dalibor Kekić
Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Srbija
Uvod
Evaluacija usvojenosti znanja i stečenih veština neophodnih za obavljanje policijskih poslova stalna je aktivnost učesnika vaspitno-obrazovanog procesa na Kriminalističko-policijskoj akademiji. S tim u vezi, cilj
ovog rada je da se dođe do pokazatelja studenske samoevaluacije o uticaj terenske obuke na nivo usvojenosti znanja i stečenih veština iz policijske topografije u odnosu na nivo pre njenog početka.
Metod
Istraživanje je obavljeno sa 109 studenata (policijski smer 28, bezbednosni smer 45 policijsko-bezbednosni
smer 36), upitnikom za samovrednovanje (skala vrednovanja usvojenog znanja od 1-5), pre i posle realizacije terenske obuke u nastavnom centru „Mitrovo polje“, u aprilu 2014 godine. Prikupljeni podaci
obrađeni su jednofaktorskom ANOV-om različitih grupa i t-testom uparenih uzoraka.
Rezultati sa diskusijom
Jednofaktorskom analizom varijanse utvrđena je statistički značajna razlika na nivou p<0,005 u rezultatima
ispitivanja usvojenosti znanja studenata tri smera koje studenti pohađaju pre realizacije terenske obuke
F(2,103)=96,93, p=0,00, i posle terenske obuke F(2,103)=19,07, p=0,00. T-testom utvrđeno je statistički
značajno smanjenje vrednosti rezultata ispitivanja znanja studenata policijskog smera od početka obuke
(M=4,37, SD=0,84) do njenog kraja (M=3,15, SD=0,77), t(26)=6,52, p<0,00), kod bezbednosnog smera
povećanje (M=1,63, SD=0,76) (M=2,42, SD=1,05), t(42)=-5,52, p<0,00 i policijsko-bezbednosnog smera
povećanje (M=2,97, SD=0,85) (M=3,75, SD=0,97), t(35)=-4,86, p<0,00 (obostrano). T-testom uparenih
uzoraka procenjen je uticaj terenske obuke na rezultate ispitivanja znanja svih studenata iz predmeta
Policijska topografija. Utvrđeno je statistički značajno povećanje vrednosti rezultata ispitivanja znanja
studenata od početka obuke (M=2,78, SD=1,36) do njenog kraja (M=3,06, SD=1,11), t(105)=-2,18, p<0,03
(obostrano). Prosečno povećanje vrednosti rezultata ispitivanja znanja studenata bilo je -0,27, dok se interval 95-procentnog poverenja proteže od -0,52 do -0,03. Vrednost eta kvadrat (0,04) pokazuje da je uticaj obuke mali. Povećanje nivoa znanja može se objasniti činjenicom da studenti bezbednosnog smera
nemaju nastavu pre terenske obuke i da je teorijska nastava kod policijsko-bezbednosnog smera izvedena
u smanjenom obimu zbog organizacionih problema i od manje iskusnog nastavnika. Smanjenje znanja kod
studenata policijskog smera može se objasniti uticajem uvežbavanja praktičnih radnji iz topografije u funkciju taktikom postupanja jedinica policije, odnosno shvataju značaja povezivanja teorije i prakse i stvarne
percepcije o tome koliko ne znaju pre terenske obuke.
Zaključak
Dobijeni rezultati samovrednovanja ukazuju na značaj stalnog podizanja didaktičko-metodičkog standarda nastave policijske topografije u kabinetskim uslovima i u okviru posebnih oblika nastave, ali i na potrebu
uvođenja ovog predmeta i na drugim smerovima osnovnih studija na Akademiji.
Literatura
1. Milojević S., Subošić D., (2004). Analiza profesionalne osposobljenosti diplomiranih oficira policije, Nauka,
bezbednost, policija, 9(1), pp. 65-84.
2. Milojković, B., (2003). Razlika uspeha studenata policijske akademije iz topografije osposobljavanih uz primenu
orijentiringa i uspeha studenata osposobljavanih na klasičan način, Sportska medicina, 1, pp. 56-57.
44
SELFEVALUATION OF STUDENTS OF THE ACADEMY OF CRIMINALISTIC
AND POLICE STUDIES ABOUT THE IMPACT OF FIELD TRAINING
ON ACHIEVEMENTS IN POLICE TOPOGRAPHY
Boban Milojković, Dane Subošić, Dalibor Kekić
Academy of Criminalistic and Police Studies, Zemun, Serbia
Introduction
The evaluation of adoption of knowledge and acquired skills needed to perform police duties is a permanent activity of participants of pedagogical and educational process at the Academy of Criminalistic and
Police Studies. In this regard, the aim of the paper is to get indicators of students’ self-evaluation of the
impact of field training on the level of adoption of knowledge and acquired skills in the police topography
in relation to the level before its beginning.
Method
The study included 109 students (police course 28, security course 45, police-security course 36), a questionnaire for self-evaluation (evaluation scale of acquired knowledge 1-5), before and after the implementation of field training in the training center, “Mitrovo polje”, in April, 2014. The collected data were analysed using single factor ANOVA of various groups and t-test of paired samples.
Results and discussion
ANOVA showed statistically significant difference at the level of p <0.005 in the test results of adoption
of knowledge among students at three courses which students attend before the implementation of field
training F (2.103) = 96.93, p = 0.00, and after field training F (2.103 ) = 19.07, p = 0.00. T-test showed a statistically significant reduction in the value of the test results of students’ knowledge at police course from
the beginning of training (M = 4.37, SD = 0.84) to its end (M = 3.15, SD = 0.77), t (26) = 6.52, p <0.00) an
increase at security course (M = 1.63, SD = 0.76) (M = 2.42, SD = 1.05), t (42) = -5.52, p <.00, and increase at
police-security course (M = 2.97, SD = 0.85) (M = 3.75, SD = 0.97), t (35) = - 4 86, p <0.00 (mutually). Using
T-test of paired samples, impact of field training was estimated on the test results of students’ knowledge
of the subject Police topography. A significant increase was found in the value of the test results of students
from the beginning of training (M = 2.78, SD = 1.36) to its end (M = 3.06, SD = 1.11), t (105) = - 2 18, p <0.03
(mutually). The average increase in the value of the test results of students was -0.27, while the interval
of 95 percentage of confidence ranged from -0.52 to -0.03. The value of eta squared (0.04) shows that the
impact of training is small. Increase in the level of knowledge can be explained by the fact that students
at security course do not have classes before field training and that classes at police-security classes were
performed on a reduced scale due to organizational problems and by less experienced teacher. Decrease in
acquisition of knowledge among students at police course can be explained by the influence of practicing
the practical actions of the topography as a function of tactics of police units, namely they understand the
importance of linking theory and practice and the actual perception of how much they do not know prior
to field training.
Conclusion
The results of self-evaluation indicate the importance of permanent raising didactic-methodological standards in teaching of police topography in indoor conditions and within specific forms of teaching, but also
the need to introduce this subject at other courses of undergraduate studies at the Academy.
References
1. Milojević S., Subošić D., (2004). Analiza profesionalne osposobljenosti diplomiranih oficira policije, Nauka, bezbednost, policija, 9(1), 65-84.
2. Milojković, B., (2003). Razlika uspeha studenata policijske akademije iz topografije osposobljavanih uz primenu
orijentiringa i uspeha studenata osposobljavanih na klasičan način, „Prvi srpski kongres sportskih nauka i medicine sporta“, Sportska medicina, sippl. 1, 56-57.
45
EFEKTI PRIMJENE BOLONJSKOG PROCESA
NA KVALITET ISPITA U PLIVANJU
1
Milomir Trivun1, Vladan Marković2
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu
2
Visoka sportska i zdravstvena škola Beograd
Uvod
Prelaskom na Bolonjsku deklaraciju i započetim procesom studiranja, na ovakav sistem došlo je do
poboljšanja prolaznosti na ispitima. Primjenom Bolonjskog proccesa omogućena je veća prohodnost
studenata. Pored toga studenti su dobili prava u anketi da ocjenjuju profesore, kao i učešće u kreiranju
novih predmeta, a posebno izbornih predmeta.
Metod
Na osnovu prikupljenih primarnih izvora podataka sa ispita, a posebno u polaganju praktičnog i teorijskog
dijela ispita iz plivanja i njihove analize dobijeni mjera centralne tendencije (minimum, maksimum, srednja
vrijednost), ukazuju na veliku raspršenost rezultata. Pored deskriptivne analize korišćena je korelaciona
analiza, kao i t-test.
Rezultati sa diskusijom
Na osnovu analize prikupljenih podataka, kao i izvora hronoloških ispita u školsim godinama (od 2010 do
2014.), mjerama centralne tendencije, kao i artimetičnom sredinom dobijen je prosek prolaznost ne samo
u pomenutim godinama nego i samo jednom ispitnom roku (prvi i drugi termin), na predmetu plivanje 1
i 2. Poređenjem rezultatske uspješnosti u segmentima prkatičnog dijela ispita na kraju jednog semestra, sa
istom dužinom u toku ispita koji nije bio po Bolonjskom procesu dobija se numerička manja vrijednost,
a to je ujedno i bolji rezultat u sportskom plivanju. Ukupan broj bodova dobije se kada se zbrajaju poeni
u predispitnim obavezama i ostvareni na samom ispitu koji daju maksimalnu numeričku vrijednost 100
sa osvojenim svim bodovima. Predispitne obaveze nose 50 bodova: 5 bodova prisustvo predavanjima, 5
bodova prisustvo vježbanju, 20 bodova na jednom i 20 bodova na drugom kolokvijumu. Na ispitu je maksimalan broj bodova koji iznosi 50.
Zaključak
Kada je u pitanju ispit u plivanju veću prolaznost imali su studeni koji su studirali po Bolonjskom procesu,
a ujedno su imali i veću numeričku vrijednost u rezultatskoj uspješnosti u plivanju svih tehnika. Bolonjski
proces omogućio je skupljanje bodova koji su doprinijeli većoj prolaznosti, a znanje će se sticati tokom
cjeloživotnog učenja. Bolonjska deklaracija omogućava brže polaganje ispita iz plivanja, pa tako student
studira kraće i brže dolazi do diplome. Nedostatak Bolonjskog procesa hiperprodukcija kadra, a posebno
zapošljavanje u struci, kada studenti završe.
Ključne riječi; deklaracija, plivanje, ispit, znanje, bodovi, uspjeh
Literatura
1. Trivun, M.(2011). Bolonjska deklaracija i efekti na plivanje. Ur: Bjelica, D. Sport Mont, Crnogorska Sportska Akademija, br. 25-27/VIII, Podgorica, 235 – 244.
2. Trivun, M., Kazazović, B., Tošić, J., Grahovac, G. (2013). Efekti nastave plivanja klasičnog, bolonjskog i vanrednog
studija. Međunarodni simpozij Nove tehnologije u sportu, 6 Fourth International Simpozium of New Technologies In Sports, Šta je ideja? Ideja je nova kombinacija starih elemenata. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu / Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Zbornik sažetaka, 69-70
46
EFFECTS OF APPLICATION OF THE BOLOGNA PROCESS
ON THE QUALITY OF EXAM IN SWIMMING
Milomir Trivun1, Vladan Marković2
Faculty of Physical Education and Sport, University of East Sarajevo
2
Higher School of Sports and Health Belgrade
1
Introduction
The Bologna declaration, together with its process of studying, improved the average in passing the exams.
Applying Bologna process led to the better results among the students. In addition, students were given the
rights to participate in the survey in order to evaluate the work of teachers, as well as to participate in the
creation and the new selection of the subjects, especially selective ones.
Method
The survey was based on the primary collected data sources from the exams, especially in taking practical
and theoretical part of the examination of swimming and their analysis, the results obtained both with the
measures of central tendency (minimum, maximum, mean value) indicated a large dispersion. In addition
to the descriptive analysis, correlation and t-test were used.
Results with discussion
Based on the analysis of the collected data, the source of chronological exams in the school years (since
2010 - 2014), together with the measures of central tendency and mean value, the average pass rate was
obtained. It was not obtained in the mentioned years but only in one examination period (first and second
term), in the case of the subjects Swimming 1 and 2.When we compare the results of success in segments
of practical part of the exam at the end of the semester, with the same length during the exam that was
not based on the Bologna process, we get smaller numerical value, and thus better performance in sports
swimming. The total number of points is obtained when we summon the pre-exam points with the points
achieved on the exam, which gives the maximum numerical value of 100 points maximum. Pre-exam obligations are 50 points: 5 points for attendance of lectures, 5 points for attendance of exercises, 20 points for
one and 20 points for the second test. Maximum number of points that can be achieved on the exam is 50.
Conclusion
Concerning the exam “Swimming “, students who studied according to Bologna studies, had the greater
pass rate and they also had a higher numeric value in the performance of the scores in all swimming techniques. The Bologna process has enabled the collection of points that led to the better results among the
students, and that will acquire better knowledge in the course of lifelong learning. The Bologna Declaration
provides faster passing of swimming exams, making thus the studying period shorter and students graduate faster. The lack of Bologna process of studying causes overproduction of the skilful workers, particularly employment in the profession, when students finish the studies.
Key words; declaration, swimming, exam, knowledge, points, success
References
1. Trivun, M. (2011). The Bologna Declaration and its effects on swimming. Ur: Bjelica, D. Sport Mont, The sports
academy, no. 25-27 / VIII, Podgorica, 235 - 244th
2. Trivun, M., Kazazović, B., Tosic, J., Grahovac, G. (2013). Effects of teaching swimming with classical, bologna and
part-time study. International Symposium on New Technologies in Sports, 6 Fourth International Symposium of
New Technologies in Sports, What’s the idea? The idea is new combination of old elements. Faculty of Sport and
Physical Education, University of Sarajevo / Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts,
69-70. Herzegovina, Collection of abstracts, 69-70
47
STAVOVI STUDENATA PEDAGOŠKOG FAKULTETA O KORIŠĆENJU
NEDOZVOLJENIH SREDSTAVA I METODA ZARAD POBEDE
Aleksandar Ignjatović, Živorad Marković, Mladen Milovanović
Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, Srbija
Uvod
Promocija sportskog duha i stvaranje okruženja koje odlučno podržava sport bez prevara je jedan od bitnih zadataka pedagoga koji rade neposredno sa decom. Primenom igara u fizičkom vaspitanju moguće je
efikasno uticati na razvoj karaktera i vrlina, i poželjno je da se sa krene u najranijem uzrastu. Još je čuveni
pedagog Komenski posebno isticao značaj takmičenja u vaspitanju (Ilić, 2006). On je u svojim delima
(Komensky, 1653) isticao i potrebu da se sa vežbanjem karaktera i vrlina krene u od prvih godina života.
Neuporedivo je teže krenuti sa formiranjem pravilne moralne vrednosti i čvrstog karaktera kod zrelog
sportiste, nego učiniti to kod mladog dečaka ili devojčice koji se tek upoznaje sa svetom sporta svim stvarima koje on donosi (Ignjatović, 2013). U najranijem uzrastu ogroman uticaj na decu ostvaruju njihovi prvi
vaspitači i učitelji pa smo istražili njihove stavove o primeni i korišćenju nedozvoljenih metoda i sredstava
u sportu.
Metod
Studenti upisani na tri različita smera (predškolski vaspitač, domski vaspitač i profesor razredene nastave)
Fakulteta pedagoških nauka (FPN) učestvovali su u popunjavanju upitnika. Svi ispitanici su bili članovi
sportskih ekipa FPN koje su učestvovale na Učiteljijadi održanoj 2014. godine. Ukupno je učestvovao 51
student od kojih je 40 studenata bilo u nekom periodu svog života aktivno uključeno u trenažni proces
duže od jedne godine. Anoniman upitnik je podeljen i popunjen dan pred početak takmičenja. Upitnik
je sadržao 15 pitanja u vezi sa stavovima ispitanika po pitanju dopinga, korišćenja nepoštenih postupaka
zarad pobede i potencijalnim strategijama za prevenciju.
Rezultati sa diskusijom
Svi ispitanici su popunili upitnik. Četvrtina istraživanog uzorka su činili bivši aktivni sportisti (redovno su
trenirali i takmičili se duže od godinu dana) koji su primali i finansijsku nadoknadu za trening i takmičenje.
Većina ispitanika (68%) nikada nije došla u kontakt sa bilo kakvim zabranjenim doping sredstvima. Svaki
peti ispitanik je bio u prilici da u svom okruženju primeti upotrebu nedozvoljenih sredstava i metoda. Niko
od ispitanika nije nikada koristio nedozvoljene supstance u sportskim aktivnostima. Ipak, više od trećine
ispitanika (35%) je primetilo korišćenje nedozvoljenih postupaka ili sredstava u svojoj okolini. Razlog za
brigu se može pronaći u procentu ispitanika (10%) koji smatraju da je korišćenje nepoštenih postupaka ne
predstavlja problem i da se je to normalna pojava. Ispitanici koji nemaju moralnih problem sa korišćenjem
nedozvoljenih postupaka u sportu čestvuju u timskim sportovima. U pogledu najboljeg perioda za početak
aktivne kampanje i programa prevencije korišćenja nepoštenih sredstava i postupaka večina ispitanika
(90%) navodi period najranijeg detinstva i sam početak aktivnog bavljenja sportskim aktivnostima.
Zaključak
Jasan stav ispitanika da je period najranijeg detinstva najbolji za promociju fer pleya i stvaranje stava protiv
upotrebe svih supstanci i sredstava koje daju nedozvoljenu prednost može se delom povezati sa znanjima
pedagogije i učenjem Komenskog (Komensky, 1653). Iako mali procenat ispitanika ne pridaje preveliki
znacaj poštovanju etičkih normi prilikom takmičenja neophodna je njihova jača edukacija jer su upravo oni
osobe koje će sutra raditi sa najmladjima.
Ključne reči: Fair play, takmičenje, doping, pedeagogija
Literatura
1. Komenski, J.A. 1653. Schola infantie (Materinska Škola). Academia Pragae
2. Ignjatović, A. (2014). Antidoping kroz pedagoški pristup. Poglavlje u knjizi Doping i antidoping ur. D. Radovanović,
& N. Ponorac. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja: Niš.
Zahvalnost
Rad je realizovan u okviru projekta br. III 47015: „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni
i vaspitni status populacije Republike Srbije“
48
STUDENT ATTITUDES TOWARD THE USE OF FORBIDDEN SUBSTANCES
AND METHODS FOR WINNING
Aleksandar Ignjatović, Živorad Marković, Mladen Milovanović
1
Faculty of Education, University of Kragujevac, Jagodina, Srbija
Introduction
The promotion of fair-play and creating an environment that strongly supports sport without scam is one
of the important tasks of educators working directly with children. Different kind of elementary and sport
games in PE can be effective tool for development of character and virtues. It is preferable to start from the
earliest age. Even the famous pedagogue Comenius particularly emphasized the importance of competition in education (Ilic, 2006 ). He emphasized the need for the character and virtue development in the
first years of life (Comenius, 1653). To start with the formation of proper moral values and strong character
of mature athlete is incomparably more difficult compared to young boys or girls who are just getting acquainted with the world of sport and all the things it brings (Ignjatovic, 2013). The first children’s educators
and teachers have huge impact on children, so it is important to explore their attitudes toward application
and use of prohibited methods and means in sports.
Method
Students enrolled in three different study programs (kindergarten teachers, Elementary school teachers, and
Home care educators) at Faculty of Teaching University of Jagodina, Serbia participated in the survey. A
total of 51 students selected for the Faculty sport teams from all years and all study programs were invited
to take part in the paper-based questionnaire. The anonymous questionnaire was delivered and completed a
day before the competition against other faculties started. The questionnaire included questions on student’s
opinion and attitudes toward cheating in sport, use of doping and the best ways for preventions.
Results with discussion
All 51 students finished anonymous questionnaire. Twenty five per cent of the students were active professional athletes (they were enrolled with the regular training and competition and received salary). Majority
of participants (68%) never noticed the use of any form of banned substances in their environment. Every
fifth (20%) admit that they have knowledge of the banned substances use by their team mates. There were
no participants that admitted the use of some banned substances in their sport career. However, more than
a third of participants admitted that they were present during some kind of cheating during the competition. Most worrying finding form the results was that 10% believes that cheating is normal thing and that
many other teams participate in this kind of activities so nothing could be done to change it. The participants with this kind of opinion were active in team sports: Football (6%), Basketball (2%) and Volleyball
(2%). Regarding the period for the start of prevention programs against doping strong majority (90%)
stated that early start in childhood is the most effective.
Conclusion
The clear position of subjects that the period of early childhood is the best for the fair play promotion may
be partially related to the knowledge of pedagogy and learning of Cominius (Comenius, 1653). Although
a small percentage of respondents does not attach too much importance to ethical standards during the
competition their stronger and further education is essential because they are the people who will in the
near future work with the youngest.
Key words: Fair Play, competition, doping, pedagogy
References
1. Илић, С, Мијатовић, С. Историја физичке културе, Београд, 2006.
2. Komenski, J.A. 1653. Schola infantie. Academia Pragae
3. Ignjatović, A. (2014). Anti-doping throught pedagogical aproach. Chapter in the book: Doping & antidoping Ed. D.
Radovanović, & N. Ponorac. Faculty of Sport and Physical Education: Niš.
Acknowledgements
This study was conducted under the project “Effects of applied physical activity on locomotor, metabolic, psycho-social and educational status of the population of the Republic of Serbia” III 47015
49
50
SESIJA 2
ISTRAŽIVAČKOMETODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE
FIZIČKIH AKTIVNOSTI U SPORTU
SESSION 2
RESEARCHMETHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS
OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION IN SPORT
51
RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA
DOMINANTNEI NEDOMINANTNE STRANE TELA
KOD MLADIH TENISERA
Ensar Abazović1, Erol Kovačević2, Zlatan Kadrić2, Mensur Vrcić2
1
Kineziološki fakultet, Univerzitet u Splitu, Split, Hrvatska
2
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Uvod
Simetrija je koncept koji podrazumeva postojanje ravnoteže i harmonije, a svako odstupanje od toga se
zove asimetrija. Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi prisustvo i veličina morfoloških karakteristika i
razlika kod dominantne i nedominantne strane tela kod mladih tenisera.
Metode
Uzorak istraživanja je obuhvatio 30 zdravih tenisera, starosti između 11 i 15 godina koji se bave tenisom
najmanje pet godina i nisu imali nikakve teške povrede u poslednje dve godine. Preduzete su 34 antropometrijske mere na dominantnoj i nedominantnoj strani tela prateći smernice međunarodnog biološkog
programa. T- test zavisnih uzoraka je korišćen za određivanje razlika između dominantne i nedominantne
strane tela.
Rezultati i diskusija
Statistički značajne razlike (p < 0,05) između dominantne i nedominantne strane tela uočene su u sledećim
varijablama: dužini ruke (0,84 %), širini šake (3.27 %), prečniku zgloba (2,09 %), prečniku lakta (1,72 %),
nadlaktice u fleksiji (2,88 %) i ekstenziji (2,47 %) i obimu podlaktice (3.27 %), dok ostale varijable nisu
postigle statistički značajnu razliku. Treba napomenuti da su statistički značajne razlike uočene između
mera gornjih ekstremiteta, ali ne i kod donjih ekstremiteta.
Zaključak
Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se zaključiti da dugoročno treniranje tenisa i takmičenja utiču
na neke morfološke razlike između dominantne i nedominantne strane tela kod mladih tenisera.
Literatura
1. Brosseau, O., Hautier, C., Rogowski, I. (2006). A Field Study To Evaluate Side-To-Side Differences In The Upper
Limbs Of Young Tennis Players. Medicine and Science in Tennis. 11(1):18-19
2. Rogowski, I., Ducher, G., Brosseau, O., Hautier, C. (2008). Asymmetry in Volume Between Dominant and Nondominant Upper Limbs in Young Tennis Players. Pediatric Exercise Science. 20:263-272
52
DIFFERENCES IN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE
DOMINANT AND NONDOMINANT SIDE OF THE BODY
IN YOUNG TENNIS PLAYERS
Ensar Abazović1, Erol Kovačević2, Zlatan Kadrić2, Mensur Vrcić2
1
Faculty of Kinesiology, University of Split, Split, Croatia
2
Faculty of Sport and Physical Education, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Introduction
Symmetry is a concept that implies the existence of balance and harmony, and every deviation from it is
called asymmetry. The aim of this research was to determine the presence and size of morphological characteristics and differences at the dominant and non-dominant side of the body in young tennis players.
Method
The research sample included 30 healthy tennis players, aged between 11 and 15 who are involved in tennis at least five years and had no severe injuries in the past two years. 34 anthropometric measures were
taken from dominant and non-dominant side of the body by following the international biological program
guidelines. Dependent samples t-test was used to determine the differences between dominant and nondominant side of the body.
Results and discussion
Statistically significant differences (p<0,05) between dominant and non-dominant side of the body was
observed in following variables: arm length (0.84%), hand width (3.27%), wrist diameter (2.09%), elbow
diameter (1.72 %), the upper arm in flexion (2.88%) and extension (2.47%) and the volume of the forearm
(3.27%), while the other variables did not achieve a statistically significant difference. It should be noted
that statistically significant differences were observed between the measures of upper extremities, but not
in lower extremities.
Conclusion
Based on the results of this study it can be concluded that long-term tennis training and competitions
affect some morphological differences between dominant and non-dominant side of the body in young
tennis players.
References
1. Brosseau, O., Hautier, C., Rogowski, I. (2006). A Field Study To Evaluate Side-To-Side Differences In The Upper
Limbs Of Young Tennis Players. Medicine and Science in Tennis. 11(1):18-19
2. Rogowski, I., Ducher, G., Brosseau, O., Hautier, C. (2008). Asymmetry in Volume Between Dominant and Nondominant Upper Limbs in Young Tennis Players. Pediatric Exercise Science. 20:263-272
53
ODNOS IZMEĐU ANTROPOMETRIJSKIH PARAMETARA
I PERFORMANSI SPRINTA
Metin Can Kalayci1, Ferhat Güleroğlu1, Hüseyin Eroğlu2
Univerzitet Kahramanmaraş Sütçü İmam, Institut za zdravstvene nauke,
Kahramanmaraş, Turska
2
Univerzitet Kahramanmaraş Sütçü İmam, Škola sporta i fizičkog vaspitanja,
Kahramanmaraş, Turska
1
Uvod
Ova studija ima za cilj utvrđivanje odnosa između antropometrijskih parametara i performanse sprinta.
Stoga je izabrano 118 dobrovoljaca studenata univerziteta sedentarnog načina života, starosti 21.2 ± 2.1 ,
sa telesnom težinom 62.2 ± 10.7 kg i visinom168.2 ± 8.1 cm.
Metod
Meren je učinak sprinta na 30 m obim (ramena, grudi, struk, trup, kuk, butina, koleno, skočni zglob i list) i
(visina, hvat, nadlaktica, podlaktica, cele ruke, trup, butina, noga i cele noge). Statistička analiza je napravljena u SPSS 22.0 programskom paketu za Windows operativni sistem. Aritmetička sredina, standardna
devijacija, najniže i najviše vrednosti pronađene su u ovim programima. Odnos između antropometrijskih
parametara i učinka sprinta je testiran putem Pirsonove korelacije.
Rezultati i diskusija
Prema podacima, postojala je značajna veza između vrednosti sprinta radne grupe i telesne težine, obima
ramena, obima grudi, obima trupa, obima struka (p < 0,01), obima nogu (p < 0,05). Takođe , postojala je
značajna veza između vrednosti sprinta radne grupe i visine, dužine hvata, dužine podlaktice, dužine cele
ruke, dužine trupa, dužine noge (p < 0,01), dužine butine (p < 0,05).
Zaključak
Može se reći da se vrednosti sprinta uvećavaju ukoliko rastu vrednosti obima i dužine.
Ključne reči: antropometrijski parametri, sprint i sedentarni način života.
54
RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPOMETRIC PARAMETERS
AND SPRINT PERFORMANCE
Metin Can Kalayci1, Ferhat Güleroğlu1, Hüseyin Eroğlu2
Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Institute of Health Sciences,
Kahramanmaraş, Turkey
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam University, School of Physical Education and Sport,
Kahramanmaraş, Turkey
1
Introduction
This study was aimed to determine the relationship between anthropometric parameters and sprint performance. Therefore, 118 voluntary sedantary university students were chosen 21.2 ± 2.1, 62.2 ± 10.7 kg,
168.2 ± 8.1 cm, age, body weight and height, respectively.
Method
30 m of sprint performance with stature (shoulder, chest, trunk, waist, hip, thigh, knee, calf and ankle) and
(height, fathoms, upper arm, fore arm, all arms, trunk, thigh, leg and all leg) girths were measured. Statistical analysis was made in SPSS 22.0 packed programmes for Windows. The arithmetic means, standard deviation, lowest and highest values were found in these programmes. Relationship between anthropometric
parameters and sprint performance was tested by Pearson’s correlation.
Results and Discussion
According to the data, there was significant relationship between sprint values of workgroup and body
weight, shoulder girths, chest girths, trunk girths, waist girths (p<0.01), leg girths (p<0.05). Also,there was
significant relationship between sprint values of workgroup and height, fathoms length, fore arm length,
all arm length, trunk length, leg length (p<0.01), thigh length (p<0.05).
Conclusion
It can be said that sprint values increase, if girths and length values increase as well.
Key Words: Anthropometric Parameters, Sprint and Sedentary.
55
ODNOSI ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA
I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI IZMEĐU ODBOJKAŠICA
I NETRENIRANIH DEVOJČICA UZRASTA 16 GODINA
Ana Opačić1, Nikola Majstorović1, Vladimir Grbić1, Zoran Savić2, Goran Nešić1
1
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija
2
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini, Srbija
Uvod
S obzirom da se tokom rasta i razvoja relacije antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti
menjaju, neophodno ih je pratiti u različitim uzrasnim dobima, ali i sa različitim kategorijama ispitanika.
Cilj istraživanja je bio da se utvrde antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti odbojkašica
i netreniranih devojčica uzrasta 16 godina i da se utvrdi da li između njih postoji statistički značajna razlika. Na osnovu cilja istraživanja postavljene su dve hipoteze (H1 – postoji razlika u antropometrijskim
karakteristikama između odbojkašica i netreniranih devojčica uzrasta 16 godina i H2 – postoji razlika u
varijablama koje objašnjavaju motorički prostor između odbojkašica i netreniranih devojčica uzrasta 16
godina).
Metod
Metod istraživanja je transverzalnog tipa, a u istraživanju je imao i kvalitativni i kvantitativni pristup.
Naime, kvalitativni pristup podrazumeva deskripciju i komparaciju, a kvantitativni – testiranje i metodu
merenja. Uzorak ispitanika je sačinjavalo 64 devojčice, podeljenih u dva subuzorka (32 odbojkašice i 32
netrenirane devojčice). Uzorak varijabli je podeljen u dve grupe: varijable za merenje antropometrijskih
karakteristika i varijable za procenu motoričkih sposobnosti. Testiranja su obavljana po standardnim procedurama. Podaci su obrađeni deskriptivnom statistikom, dok je kao postupak za izračunavanje značajnih
razlika između prosečnih vrednosti antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti dveju nezavisnih grupa ispitanica, korišćen t – test.
Rezultati sa diskusijom
Dobijeni rezultati ukazuju da postoji statistički značajna razlika u korist odbojkašica u svim varijablama,
što nesumnjivo pokazuje da bavljenje odbojkom doprinosi i utiče na pozitivan razvoj antropometrijski
karakteristika i motoričkih sposobnosti.
Zaključak
Razlike u merama motoričkog prostora se, mogu objasniti time što odbojkašice svakodnevno treniraju i
time utiču na razvoj motoričkih sposobnosti, dok se razlike u antropometrijskim karakteristikama mogu
objasniti samo selekcijom odbojkašica.
Ključne reči - antropometrijske karakteristike, motoričke sposobnosti, odbojkašice, netrenirane devojčice.
Literatura
1. Nešić, P.G. (2002). Osnovi antropomotorike. Standard 2. Beograd: Sportska akademija.
2. Zatsiorsky, V.M., Kraemer W.J. (2006). Science and practice of strength training (Sec. Ed.). Champaign, IL: Human
Kinetics.
Napomena
Rad je deo Projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije
Republike Srbije” pod brojem III47015, a kao deo potprojekta “Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički,
psiho-socijalni i vaspitni status populacije sportista R. Srbije” koji se finansira od strane Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog
razvoja. R. Srbije – Ciklus naučnih projekata 2011-2014.
56
DIFFERENCES IN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS
AND MOTOR ABILITIES BETWEEN FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS
AND UNTRAINED 16YEAROLD GIRLS
Ana Opačić1, Nikola Majstorović1, Vladimir Grbić1, Zoran Savić2, Goran Nešić1
1
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija
2
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini, Srbija
Introduction
Considering that, during the growth and development, relations between anthropometric characteristics
and motor abilities change, need to be monitored at different age and with different categories of respondents. The aim of this study was to determine the anthropometric characteristics and motor abilities of
volleyball players and untrained 16-year-old girls and to determine whether there was a statistically significant difference among them. Based on the aim of the study two hypotheses were set (H1 - There is no
difference in anthropometric characteristics between the volleyball players and untrained girls ages 16 and
H2 - there is a difference in the variables that explain the motor space between the volleyball players and
untrained girls 16 years old).
Method
Research method is of transversal type, and research has a qualitative and quantitative approach. The
qualitative approach involves description and comparison, a quantitative - test and measurement method.
The sample consisted of 64 girls, divided into two sub-samples (32 female volleyball players and 32 untrained girls). The sample of variables is divided into two groups: variables measuring anthropometric
characteristics and variables for assessing motor abilities. The tests were performed according to standard
procedures. Data was analyzed using descriptive statistics, while the t – test was used as a procedure to
calculate the differences significance between the mean values of the anthropometric characteristics and
motor abilities of two independent groups of respondents.
Results with discussion
The results indicate that there is a statistically significant difference in favor of female volleyball players in
all variables, which undoubtedly proves that volleyball has positive impact, and contributes to the development of anthropometric characteristics and motor abilities.
Conclusion
Differences in measures of motor area can be explained with the fact that female volleyball players practice
every day and thus influence the development of motor skills, while differences in anthropometric characteristics can be explained by the selection of volleyball players.
Keywords: anthropometric characteristics, motor abilities, female volleyball, untrained girls
References
Nešić, P.G. (2002). Osnovi antropomotorike. Standard 2. Beograd: Sportska akademija.
Zatsiorsky, V.M., Kraemer W.J. (2006). Science and practice of strength training (Sec. Ed.).
Champaign, IL: Human Kinetics.
Note
The paper is part of the project “Effects of applied physical activity on locomotion, metabolic, psycho-social and educational status
of the Republic of Serbia population” number III47015, as part of the sub-project “Effects of applied physical activity on locomotion, metabolic, psycho-social and educational status of the Republic of Serbia population of athletes”, funded by the Ministry of
Education, Science and technological Development. Republic of Serbia - The cycle of research projects from 2011 to 2014.
57
NASTAVA GRČKOG TRADITIONAL PLESA
KROZ PRISTUP UNAKRSNOG NASTAVNIOG PLANA I PROGRAMA
Evdokia Samouilidou
Savetnik za fizičku kulturu u oblasti severnog Egejskog mora, Grčka
Uvod
Tradicionalna igra je fenomen izražavanja i kreativnosti koja ima svoje korene u zapisima, načinu života,
manirima i običajima, kao i istoriji čoveka tokom njegovog života i ima odnos sa društvom, prirodom i
kulturom. Ciljevi i zadaci unutar interdisciplinarnog konteksta obrazovanja se sastaju u pokušaju iniciranja
učenika da učestvuju u folklornoj tradiciji i razumevanju uloge plesa u društvu i u životima ljudi. Studenti
imaju priliku da se izraze kroz ples pojedinačno i u grupama. U nastojanju ka interdisciplinarnom pristupu
plesu studenti u školi imaju priliku da se kroz nastavn plan i program usavršavaju u pitanjima koja se odnose na našu tradicionalnu kulturu, plesove, tradicionalne nošnje, muziku, pesme, tradicionalne muzičke
instrumente, tradiciju i običaje. U ovoj studiji su učestvovali studenti srednje škole u Grčkoj.
Metoda
U ovoj studiji osnovni zahtevi koje primenjujemo su razvoj raznih nastavnih metoda i kombinacije ovih
metoda. Metoda muzike, ukupna, delimična metoda, mimetička, metoda motornih obrazaca i način plesa
kroz unakrsne teme nastavnog plana i programa.
Rezultat
Rezultati se odnose na nastavu grčkog plesa kroz pristup unakrsnog nastavniog plana i programa za
devojčice i za dečake i na faktore za učešće u unakrsnom nastavnom planu i programu
Rezultati za srednjoškolce ukazuju na isti nivo ličnog zadovoljstva za dečake i devojčice, malo viši nivo u
kategoriji ritam/veština kod dečaka nego kod devojčica, isti nivo fizičke kondicije kod dečaka i devojčica i
malo bolja socijalizacija kod dečaka nego kod devojčica.
Zaključak
Program nastave grčkog tradicionalnog plesa kroz pristup unakrsnog nastavnog plana i programa imao je
pozitivan uticaj na poglede učenika i njihovu percepciju o plesnim aktivnostima i tradicionalnom plesu.
Studenti koje je naveo nastavnik učestvuju sa ličnim zadovoljstvom, zbog iskustva, i bolje savladavaju nastavu grčkog tradicionalnog plesa kroz pristup unakrsnog nastavnog plana i programa.
Ključne reči: tradicionalni ples, obrazovanje, srednja škola
Literatura
1. Beane, J. (1997) Integracija nastavnog plana i programa. Dizajniranje srži demokratskog obrazovanja (Curriculum
Integration .Designing the Core of Democratic Education). New York: Teacher College Press
2. Raftis, A (2003) Ples u obrazovanju IOFA Grčki deo internacionalnog plesnog saveta – CID (Dance in Education
IOFA Greek Section International Dance Council- CID), Opština Naos i prefektura Kikladi.
58
THE TEACHING OF GREEK TRADITIONAL DANCING
THROUGH CROSS CURRICULA APPROACH
Evdokia Samouilidou
Advisor of Physical Education at the area of Νorthern Aegean Sea, Greece
Introduction
The traditional dance is a phenomenon of expression and creativity which has its roots in records, way of
life, manners and customs, and the history of man throughout his life and has a relationship with society,
nature and culture. The aims and objectives within an interdisciplinary context education, meet in an attempt initiation of students in folk dance tradition and understanding of the role of dance in society and
in people’s lives. Students have the opportunity to express themselves through dance individually and
in groups. In an effort interdisciplinary approach to dance students at the School have the opportunity
through the Curriculum to be trained in matters relating to our traditional culture, dances, traditional
costumes, music, songs, traditional musical instruments, traditions and customs. In this study participate
students of high school in Greece.
Method
In this study basic requirements we apply are the development and of various teaching methods and combinations of these methods. The music- method, the total, the partial method, the mimetic, the method of
motor patterns and method dancing through crosses Curricula themes.
Results
Result of application of Teaching of Greek dancing through cross curricula approach for the girls and for
boys, refer to the factors of participation in the program of Traditional Dancing cross-curricula
This results for students High school indicate the same level of personal pleasure for boys and girls, a little
better level of rhythm/skills for boys than girls, the same level of physical condition for boys and girls and
a little better socialization for boys than girls.
Conclusion
The program of the Teaching of Greek Traditional Dancing through Cross Curricula Approach, positively
affect students’ views and their perception of dancing activities and traditional dancing. Students prompted by teachers, participate with personal pleasure, for experience, and for better teaching Greek traditional
dancing through crosses curricula approach.
Key words: traditional dance, education, high school
References
1. Beane, J. (1997) Curriculum Integration .Designing the Core of Democratic Education .New York: Teacher College Press
2. Raftis, A (2003) Dance in Education IOFA Greek Section International Dance Council- CID, Municipality of
Naxos & Prefecture of Cyclades.
59
ODNOS IZMEĐU ISKUSTVA STEČENOG U TRENIRANJU HIP HOPA
I PERFORMANSE U HAUS DENSU
KOD OMLADINSKIH I SENIORSKIH PLESAČA TAKMIČARA
Vedrana Grčić¹, Biljana Kuzmanić²
Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet, Hrvatska
Uvod
Ulični ples podrazumeva širok spektar znanja u tehnički zahtevnim strukturama, kao i automatizaciju
osnovnih koraka svih plesnih tehnika pod terminom ulični ples. Osnovni problem ovog istraživanja je bio
da se utvrdi kako treniranje hip hopa može uticati na visok nivo performansi u haus densu, kao i njegov
uticaj na učenje struktura haus densa u različitim takmičarskim starosnim grupama. Drugi cilj je bio izrada
testova za procenu nivoa performanse u haus densu.
Metod
U ovoj studiji je učestvovalo 46 plesačica. Sačinjena su tri testa od kojih je svaki podeljen u sedam fragmenata. Troje sudija je ocenjivalo svaki fragment ocenama od 0 do 2. Za analizu podataka korišćeni su
deskriptivna statistika, Kolmogorov-Smirnov test, Kronbah alfa koeficijent, faktorska analiza, T - test i
Pirsonov koeficijent korelacije.
Rezultati
Prema rezultatima, dva testa su imala zadovoljavajuće metrijske karakteristike, dok se za jedan test smatra da je nepouzdan za ocenu nivoa performansi. Značajna razlika je pronađena u nivou znanja između
juniora i seniora. Korelacija između plesnih tehnika i iskustva treniranja je bila značajna kod juniora. Kod
seniora značajna korelacija je pronađena samo u jednoj varijabli.
Zaključak
Neki od rezultata se nisu pokazali onako kako smo očekivali (Pločnik). Stoga je važno da se razvije, načini i
primeni više eksperimenata koji će proceniti nivo motoričkog znanja i njegovu efikasnost što objektivnije.
Ključne reči: ulični ples, metrijske karakteristike
Literatura
1. Bozanic, A. & Miletic, D. (2011). Differences between the sexes in technical mastery of rhythmic gymnastics.
Journal of Sports Sciences, 29(4), 337-343.
2. Edwards William H. (2010). Motor Learning and Control, From Theory to Practice 1e. Wadsworth, Cengage
Learning, Inc.
60
RELATIONSHIP BETWEEN HIP HOP TRAINING EXPERIENCE
AND HOUSE DANCE PERFORMANCE
IN JUNIOR AND SENIOR COMPETITIVE DANCERS
Vedrana Grčić¹, Biljana Kuzmanić²
University of Split, Faculty of Kinesiology, Croatia
Introduction
Street dance implies a wide spectre of knowledge in technically demanding structures and automation of
basic steps of all dance techniques under the term street dance. The basic problem of this research was to
determine how training Hip Hop can affect the high level of performance in House dance, as well as its
impact on learning House dance structures in different competitive age groups. The other goal was the
construction of tests for evaluating the level of House dance performance.
Method
46 female dancers participated in the study. Three test were constructed and divided into seven fragments
each. Three judges evaluated each fragment with scores from 0 to 2. Descriptive statistics, KolmogorovSmirnov test, Cronbach’s alpha, Factorial analysis, T-test and Pearson’s correlation were used for the data
analysis.
Results
According to the results, two tests had satisfactory metric characteristics, while one test was found to
be unreliable for evaluating the level of performance. The significant difference was found in the level of
knowledge between juniors and seniors. The correlation between dance techniques and training experience was significant in juniors. In seniors a significant correlation was found only in one variable.
Conclusion
Some of the results did not turn out as we expected (Sidewalk). Therefore it is important to develop, create and apply more experiments which will evaluate the level of motor knowledge and its efficiency more
objectively.
Key words: street dance, metric characteristics
Literature
1. Bozanic, A. & Miletic, D. (2011). Differences between the sexes in technical mastery of rhythmic gymnastics.
Journal of Sports Sciences, 29(4), 337-343.
2. Edwards William H. (2010). Motor Learning and Control, From Theory to Practice 1e. Wadsworth, Cengage
Learning, Inc.
61
62
SESIJA 3
INTERDISCIPLINARNI PRISTUP
U ISTRAŽIVANJU EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
SESSION 3
INTERDISCIPLINARY APPROACH IN RESEARCH
THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION
63
MEDITATIVNI UTICAJI VIDA NA INSTRUKCIJE
ZA FOKUSIRANJE PAŽNJE
U PERFORMANSI MOTORIKE KOJA NIJE USMERENA KA CILJU
Reza Abdollahipour, Rudolf Psotta, Miriam Palomo Nieto
Odsek prirodnih nauka, Fakultet za fizičku kulturu,
Palacky Univerzitet u Olomoucu, Republika Češka
Uvod
Većina prethodnih studija je ispitivala uticaje instrukcija za fokusiranje pažnje na motoričke performanse
ili učenje sa korišćenjem motorike usmerene ka cilju (Vulf, 2013). Cilj ovog rada bio je da se utvrdi efikasnost instrukcija za fokusiranje pažnje na motoričkim performansama u motoričkom zadatku neusmerenom ka cilju u uslovima otvorenih očiju (OE) i zatvorenih očiju (CE).
Metod
Od učesnika (br = 24, starost = 25.0 ± 3.3 godina) je traženo da izvedu vertikalni skok i otvorenih i zatvorenih očiju unutar Optojump-Next instrumenta postavljenog u prostoriji koja ima tavanicu visine 4
metra, u trima uslovima: unutrašnjeg fokusa (IF), odnosno, da se koncentrišu na prste, popnu se na prste i
skoče što je moguće više, spoljašnjeg fokusa (EF), odnosno, da se koncentrišu na dohvat ruke i dodirivanje
tavanice i skoče što je više moguće, i kontrolnog uslova (Cont), odnosno, da se koncentrišu da skoče što je
moguće više. Ove instrukcije se daju prema uravnoteženom dizajnu za svakog ispitanika. Podaci su analizirani u 2 (OE naspram CE) x 3 (IF, EF & Cont) x 3 (probne) analize varijanse (ANOVAs) sa ponovljenim
merama na svim faktorima (alfa = .05).
Rezultati i diskusija
Rezultati ukazuju na to da je spoljašnji fokus najefikasnija instrukcija u izvođenju skoka u vis u poređenju
sa druga dva uslova koji se međusobno ne razlikuju. Takođe, učesnici u uslovima OE (otvorenih očiju)
skočili su više od onih u uslovima CE (zatvorenih očiju) nezavisno od instrukcija za fokusiranje pažnje.
Zaključak
U skladu sa “hipotezom o ograničenoj akciji” (Vulf , McNevin, i Shea, (2001), rezultati ovog istraživanja su
pokazali da je spoljašni fokus korisniji od unutrašnjih instrukcija za fokusiranje pažnje kod motorike koja
nije usmerena ka cilju i koja je nezavisna od vizuelnih informacija.
Ključne reči: Spoljašnji fokus, unutrašnji fokus, motoričko učenje, vid, skok
Literatura
1. Wulf, G. (2013). Attentional focus and motor learning: A review of 15 years. International Review of Sport and
Exercise Psychology, 6, 77-104.
2. Wulf, G., McNevin, N., & Shea, C. H. (2001). The automaticity of complex motor skill learning as a function of
attentional focus. Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A: Human Experimental Psychology, 54,
1143-1154.
Zahvalnost: Ova studija je podržana od strane Interne Fondacije za nauku Univerziteta Palacky u Olomoucu prema grantu
[IGA_FTK_2014006]; i od strane Strukturnih fondova EU prema grantu [CZ.1.07/2.3.00/30.0041].
64
MEDITATIVE EFFECTS OF VISION
ON ATTENTIONAL FOCUS INSTRUCTIONS
IN PERFORMANCE OF A NONGOAL DIRECTED MOTOR SKILL
Reza Abdollahipour, Rudolf Psotta, Miriam Palomo Nieto
Department of Natural Sciences, Faculty of Physical Culture,
Palacky University in Olomouc, Czech Republic
Introduction
Most of previous studies have examined the effects of attentional focus instructions on motor performance
or learning with using goal directed motor skills (Wulf, 2013). The purpose of the current study was to
determine the effectiveness of the attentional focus instructions on the motor performance in a non-goal
directed motor task under open-eye (OE) and closed-eye (CE) conditions.
Methods
Participants (n = 24, age = 25.0 ± 3.3 years) were asked to perform a vertical jump in both OE and CE conditions inside the Optojump-Next instrument installed in a room having a ceiling of 4 meters, under three
conditions: internal focus (IF), i.e., concentrate on the fingers, bring them up and jump as high as possible,
external focus (EF), i.e., concentrate on reach and touch the ceiling and jump as high as possible, and control condition (Cont), i.e., concentrate on jumping as high as possible. These instructions were given in a
counter balanced within-subject design. Data were analyzed in 2 (OE vs. CE) x 3 (IF, EF & Cont) x 3 (trial)
analysis of variance (ANOVAs) with repeated-measures on all factors (alpha = .05).
Results and discussion
Results indicated that the external focus was the most effective instruction in jump-height performance
comparing to the other two focus conditions, which were not differ from each other. Also, participants in
OE condition jumped higher than CE condition independent of attentional focus instructions.
Conclusion
In the line with “constrained action hypothesis” (Wulf, McNevin, and Shea, (2001), the findings of the
current study demonstrated that the external focus was more beneficial than internal attentional focus
instructions in a non-goal directed motor skill and independent of visual information.
Key words: External focus, internal focus, motor learning, vision, jump
References
Wulf, G. (2013). Attentional focus and motor learning: A review of 15 years. International Review of Sport and Exercise Psychology, 6, 77-104.
Wulf, G., McNevin, N., & Shea, C. H. (2001). The automaticity of complex motor skill learning as a function of attentional focus. Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A: Human Experimental Psychology, 54,
1143-1154.
Acknowledgement: This study was supported by the Internal Science Foundation of the Palacky University in Olomouc under
grant [IGA_FTK_2014006]; and the EU Structural Funds under grant [CZ.1.07/2.3.00/30.0041].
65
ODNOS IZMEĐU ANTROPOMETRIJSKIH PARAMETARA I UČINKA BRZINE
 KINANTROPOMETRIJSKO ISTRAŽIVANJE
Hüseyin Eroğlu
Univerzitet Kahramanmaraş Sütçü İmam Univerzitet
Uvod
Cilj ove studije je bio da se odredi odnos između antropometrijskih parametara i učinka brzine. Sa tim
ciljem, u ovoj studiji je dobrovoljno učestvovalo 118 studenata univerziteta sedentarnog načina života starosti 21.2 ± 2.1 godinu, sa telesnom težinom 62.2 ± 10.7 kg i visinom 168.2 ± 8.1 cm.
Metod
Meren je učinak brzine na 30 m sa obimom (ramena, grudi, trup, struk, kuk, butina, koleno, list i skočni
zglob) i (visina, hvat, nadlaktica, podlaktica, cela ruka, trup, butina, noga i cela noga). Statistička analiza
je napravljena u SPSS 22.0 programskom paketu za Windows operativni sistem. Pronađeni su aritmetička
sredina, standardna devijacija, najniže i najviše vrednosti podataka merenja. Odnos između antropometrijskih parametara i učinka brzine je testiran putem Pirsonove korelacije.
Rezultati
Prema podacima merenja, postojala je značajna veza između vrednosti brzine radne grupe i telesne težine,
obima ramena, obima grudi, obima trupa, obima struka (p < 0.01), obima nogu (p < 0,05) , a postojala je i
značajna veza između vrednosti brzine radne grupe i visine, dužine hvata, dužine podlaktice, dužine cele
ruke, dužine trupa, dužine nogu (p < 0,01), dužine butine (p < 0,05).
Zaključak
Može se reći da su vrednosti brzine u porastu, ukoliko se uvećavaju vrednosti obima i dužine.
Ključne reči: Antropometrijski parametri, brzina i sedentarni način života, kinantropometrija.
66
RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPOMETRIC PARAMETERS
AND SPEED PERFORMANCE  A KINANTHROPOMETRIC RESEARCH
Hüseyin Eroğlu
University Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversity
Introduction
The purpose of this study was to determine the relationship between anthropometric parameters and
speed performance. For this purpose, 118 sedentary university students aged 21.2 ± 2.1, body weight 62.2
± 10.7 kg and height 168.2 ± 8.1 cm participated in this study voluntarly.
Method
30 m speed performance with stature (shoulder, chest, trunk, waist, hip, thigh, knee, calf and ankle) and
(height, fathoms, upper arm, fore arm, all arms, trunk, thigh, leg and all leg) girths was measured. Statistical analysis was made in SPSS 22.0 packed programmes for Windows. Arithmetic means, standard deviation, lowest and highest values of the measured data were found. Relationship between anthropometric
parameters and speed performance was tested by Pearson’s Correlation.
Results
According to the data of measurement, there was significant relationship between speed values of workgroup and body weight, shoulder girths, chest girths, trunk girths, waist girths (p<0.01), leg girths (p<0.05)
and there was significant relationship between speed values of workgroup and height, fathoms length, fore
arm length, all arm length, trunk length, leg length (p<0.01), thigh length (p<0.05).
Conclusion
It can be said that there is an increase in speed values, if girths and length values increase.
Key words: Anthropometric Parameters, Speed and Sedentary, Kinanthropometry.
67
RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA DECE
U ZAVISNOSTI OD UZRASTA
Miroslav Polimac, Jelena Obradović, Mila Vukadinović, Marijana Simić, Jovan Vuković1
1
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad, Srbija
Uvod
Na osnovu dosadašnjh istraživanja u kojima je ustanovljena razlika u motoričkim sposobnostima dece
u zavisnosti od uzrasta, definisan je problem rada, koji predstavlja motoričke sposobnosti dece koja
pohađaju Sportsku Školicu „Kinesis“ u Novom Sadu. Pretpostavljalo se da postoji statistički značajna razlika u motoričkim sposobnostima dece u zavisnosti od uzrasta.
Metod
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 48 dece (33 dečaka i 15 devojčica) članova Sportske školice “Kinesis” u Novom Sadu, uzrasta 4 i 6 godina (± 6 meseci). Školicu su pohađali pet puta nedeljno u trajanju od
sat vremena.
Za procenu motoričkih sposobnosti korišćeni su sledeći testovi:
•
Trčanje 20 metara;
•
Poligon natraške;
•
Pretklon u sedu raznožno;
•
Skok udalj iz mesta;
•
Izdržaj u zgibu;
•
Podizanje trupa za 60 sekundi.
Za svaku motoričku varijablu i za svaku uzrasnu grupu, od osnovnih centralnih i disperzionih statistika
izračunati su aritmetička sredina (AS) i standardna devijacija (SD). Postupkom multivarijatne višefaktorske
analize varijanse (MANOVA) testirane su statistički značajne razlike celokupnog sistema motoričkih varijabli dece različitog uzrasta. Nakon toga, izvršena je univarijatna višefaktorska analiza varijanse (ANOVA)
sa ciljem da se utvrde razlike u svakoj pojedinačnoj motoričkoj varijabli.
Rezultati sa diskusijom
Primenom postupka univarijatne višefaktorske analize varijanse (ANOVA) uočava se da postoje statistički
značajne razlike između dece u manifestaciji motoričkih sposobnosti. Kada se uzme u obzir faktor uzrast
može se primetiti da je statistički značajna razlika postojala u varijablama: Trčanje 20 metara, Poligon
natraške i Skok udalj iz mesta, starija uzrasna grupa bila je bolja u sve tri varijable. Slične rezultate dobili su
Bala, Popović, & Sabo, (2006) i Temple et al., (2014).
Zaključak
Rezultati ovog istraživanja ukazuju da postoji statistički značajna razlika u motoričkim sposobnostima
između dece u zavisnosti od uzrasta.
Ključne reči: predškolski uzrast, motoričke sposobnosti, školica sporta
Literatura
1. Temple, A., Crane, R., Brown, A., Williams, L., & Bell, I. (2014). Recreational activities and motor skills of children
in kindergarten. Physical Education and Sport Pedagogy, 1-13.
2. Bala, G., Popović, B. i Sabo, E. (2006). Istraživanja na predškolskoj deci u Novom Sadu. U: G. Bala (Ur.): Fizička
aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta (str. 75-101). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
68
DIFFERENCES IN MOTOR SKILLS OF CHILDREN
DEPENDING ON THEIR AGE
Miroslav Polimac, Jelena Obradovic, Mila Vukadinovic, Marijana Simic, Jovan Vukovic
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad, Serbia
Introduction
Based on previous studies that established differences in motor abilities of children depending on their age,
the research problem was defined, and it represents the motor skills of children who attend Sports School
“Kinesis” in Novi Sad. It was assumed that there is statistically significant difference in motor abilities of
children depending on their age.
Method
The study was conducted on a sample of 48 children (33 boys and 15 girls) who attended Sports School
“Kinesis” in Novi Sad, aged 4 and 6 years (± 6 months). They attended Sports School five times a week for
an hour.
The following tests were used for assessment of motor skills:
•
20 meters dash;
•
Obstacle course backwards;
•
Seated straddle stretch;
•
Standing broad jump;
•
Bent-arm hang;
•
Trunk lifting for 60 seconds.
For each motor variable and for each age group, arithmetic mean (AM) and standard deviation (SD) were
calculated regarding basic central and dispersion statistics. Using the multivariate multi-factor analysis of
variance (MANOVA) statistically significant differences of the overall system of motor variables in children of different ages were tested. After that, univariate multi-factor analysis of variance (ANOVA) was
performed to determine differences in each individual the motor variables.
Results with discussion
Procedure of univariate multi-factor analysis of variance (ANOVA) showed that there are statistically significant differences between children in the manifestation of motor skills. When we take into account the
factor of age it may be noted that a statistically significant difference existed in the variables: 20 dash meters, polygon backwards and standing long jump, where the older age group performed better in all three
variables. Similar results were obtained by Bala, Popovic, & Szabo, 2006; Temple et al., 2014.
Conclusion
Results of this study indicate that there are statistically significant differences in motor skills between children depending on their age.
Key words: Preschool age, Motor skills, Sports School
References
1. Temple, A., Crane, R., Brown, A., Williams, L., & Bell, I. (2014). Recreational activities and motor skills of children
in kindergarten. Physical Education and Sport Pedagogy, 1-13.
2. Bala, G., Popović, B. i Sabo, E. (2006). Istraživanja na predškolskoj deci u Novom Sadu. U: G. Bala (Ur.): Fizička
aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta (str. 75-101). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
69
OPTIMALNA VISINA ZA ISPOLJAVANJE MAKSIMALNE SNAGE MIŠIĆA
KOD SKOKA IZ SASKOKA: UTICAJ MAKSIMALNE JAČINE
Milan Matić1, Nemanja Pažin2, Nenad Janković1, Vladimir Mrdaković1,
Duško Ilić1, Đorđe Stefanović1
1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd, Srbija
Uvod
Skok iz saskoka (SIS) je efikasno sredstvo koje se koristi za potrebe testiranja, treninga i rehabilitacije.
Ipak, za ostvarivanje maksimalnih performansi u SIS neophodan je odgovarajući intenzitet koji se najčešće
definiše optimalnom visinom saskoka (OVS). Međutim, pokazalo se da pojedini opšti (npr. tehnika odskoka, tip instrukcije) i specifični faktori (npr. godine, pol, utreniranost) mogu da utiču ili se pretpostavlja
da utiču na OVS. Kako do sada nije istraživana uzročno-posledična veza maksimalne jačine mišića (MJM)
na OVS, cilj ovog istraživanja je bio da se ispita potencijalni uticaj MJM na OVS kod SIS.
Metod
Istraživanje je obavljeno na uzorku od 30 studenata (prosečne starosti 20,3 ± 1,3; telesne mase 77,5 ± 10,2
kg; telesne visine 1,83 ± 0,06 m) od kojih su, na osnovu rezultata 1 RM u polučučnju, formirane dve grupe
ispitanika: Jaki (n=8) i Slabi (n=8). SIS je izvođen sa osam visina (12, 22, 32, 42, 50, 62, 72, i 82 cm), a OVS
je definisana na osnovu maksimalne snage mišića (MSM) generisane u fazi odskoka uz pomoć metoda
biranja i predviđanja.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati pokazuju da postoji značajna umerena povezanost MJM i OVS koja je određena metodom
predviđanja (r=0,50; p<0,05), dok kod metoda biranja nije detektovana. Pokazalo se da ispitanici iz grupe
jakih u odnosu na grupu slabih, u proseku generišu MSM pri saskoku sa većih visina (0,62 m i 0,32 m).
Takođe, potvrđena je značajna razlika u OVS za jake i slabe kod oba metoda (biranja: 0,56±0,09 m i
0,39±0,11 m, predviđanja: 0,50±0,09 m i 0,35±0,10 m).
Zaključak
Dobijeni rezultati sugerišu da OVS zavisi od MJM što je važno za doziranje opterećenja za potrebe treninga, rehabilitacije i testiranja sportista. S tim u vezi, ovi nalazi sugerišu da je neophodna individualizacija u
određivanju OVS kako bi se obezbedilo ispoljavanje MSM u SIS.
Ključne reči: intenzitet, ciklus izduženja-skraćenja, trening, testiranje
Literatura
1. Pietraszewski, B., Rutkowska-Kucharska, A. (2011). Relative power of the lower limbs in drop jump. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 13 (1), 13-18.
2. Taube, W., Leukel, C., Lauber, B., Gollhofer, A. (2011). The drop height determines neuromuscular adaptations
and changes in jump performance in stretch-shortening cycle training. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 22 (5), 671-83.
70
OPTIMUM DROP HEIGHT FOR MAXIMIZING POWER OUTPUT
IN DROP JUMP: THE EFFECT OF MAXIMAL STRENGTH
Milan Matić1, Nemanja Pažin2, 1Vladimir Mrdaković1, 1Nenad Janković1,
Duško Ilić1 , Đorđe Stefanović1
1
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
Serbian Institute of Sport and Sports Medicine, Belgrade, Serbia
Introduction
Drop jump (SIS) is an efficient tool that is used for testing, training and rehabilitation. However, for the
achievement of maximum performance of SIS, the appropriate intensity, often defined as optimum drop
height (OVS), is essential. However, it has been shown that certain general (e.g. the rebound technique,
type instructions) and specific factors (e.g. age, gender, well trained) can affect or are assumed to affect
the OVS. Since, the cause-effect relationship of maximal muscle strength (MJM) at an OVS, has not been
investigated, the aim of this study was to examine the potential impact of MJM at the OVS.
Methods
Thirty physically active males participated in this study out of which 16 volunteers were selected and divided into two groups according to their level of maximal strength: Strong (n=8) and Weak (n=8). The main
testing session consisted of drop jumps performed from eight different drop heights (i.e., 12, 22, 32, 42, 50,
62, 72, i 82 cm). OVS was individually determined based on the maximal muscle power (MSM) using two
methods: picking and fitting.
Results and discussion
The fitting method revealed acceptable reliability, while the picking method proved as unreliable. In addition, the tested relationships between MJM and OVS were low-to-moderate for the fitting method (r =
0,39-0,50), while the picking method failed to show any significant correlations. On average, the Strong
group showed maximal values of MSM on the higher drop height compared to the Weak group (0,62 m
vs. 0,32 m). Finally, significant differences in OVS between groups were detected in both applied methods
(picking: 0,56±0,09 m i 0,39±0,11 m, fitting: 0,50±0,09 m i 0,35±0,10 m).
Conclusions
The present findings suggest that OVS should be adjusted based on a subject’s neuromuscular capacity
to produce MJM. This could be of vital importance for the athlete’s testing and training, as well as for the
rehabilitation purposes, as the findings indicate that individualization of the OVS is required.
Key words: intensity, stretch-shortening cycle, training, testing
References
1. Pietraszewski, B., Rutkowska-Kucharska, A. (2011). Relative power of the lower limbs in drop jump. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 13 (1), 13-18.
2. Taube, W., Leukel, C., Lauber, B., Gollhofer, A. (2011). The drop height determines neuromuscular adaptations
and changes in jump performance in stretch-shortening cycle training. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 22 (5), 671-83.
71
EVALUACIJA TERENSKIH TESTOVA
ZA PROCENU SNAGE GORNJEG DELA TELA
ZASNOVANIH NA EKSPLOZIVNIM SKLEKOVIMA  PILOT STUDIJA
Ivan Ćuk1, Saša Đurić1, Olivera Knežević2, Dragan Mirkov1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja, Beograd, Srbija
1
Uvod
Iako eksplozivni sklekovi, zbog svoje jednostavnosti i efikasnosti, imaju značajnu ulogu u treningu sportista i rekreativaca, oni se ipak retko koriste u svrhu procene snage gornjeg dela tela. Zbog toga je cilj ove pilot
studije procena konkurentske validnosti, pouzdanosti (unutar i između merenja) i spoljašnje validnosti terenskih testova snage gornjeg dela tela, zasnovanih na različitim vrstama eksplozivnih sklekova. Očekuje se
da se ispitivani testovi mogu koristiti kao validno i pouzdano sredstvo za procenu snage gornjeg dela tela.
Metod
Pet fizički aktivnih ispitanika izvodili su testove zasnovane na eksplozivnim sklekovima: sklek sa otiskivanjem od tla (SOT), sa udarcem dlanom o dlan (SUD), na kolenima sa otiskivanjem od tla (SKOT) i pliometrijski sklek na kolenima (PSK; Vossen i sar., 2000; Garcia-Masso i sar., 2011). Trajanje faze leta mereno je
platformom sile (PS) i kontaknom podlogom (KP). Takođe, ispitanici su testirani standardnim testovima
snage (izbačaj tega sa grudi i bacanje medicinke iz sedećeg položaja). Za procenu pouzdanosti računati
su intraklas korelacioni koeficijent (ICC) i koeficijent varijacije (CV), dok je za procenu konkurentske i
spoljašnje validnosti računat Pirsonov koeficijent korelacije (r).
Rezultati sa diskusijom
Konkurentska validnost za sva merenja bila je izuzetno visoka (r = 0,99). Za sve vrste sklekova, pouzdanost
unutar merenja bila je umerena do visoka (ICC od 0,41 do 0,85), dok je između merenja bila visoka (ICC
od 0,80 do 0,88). Gotovo svi koeficijenti varijacije su bili ispod 10%. Spoljašnja validnost bila je generalno
visoka (r od 0,71 do 0,88) i nešto veća za testove SUD i PSK (r od 0,83 do 0,88) nego za SOT i SKOT (r od
0,71 do 0,81).
Zaključak
Dobijeni nalazi ove pilot studije govore u prilog tome da se eksplozivni sklekovi mogu koristiti kao terenski
test za procenu snage gornjeg dela tela, što je potrebno potvrditi na većem broju isptanika.
Literatura
1. Vossen, J.F. et al. (2000). Comparison of dynamic push-up training and plyometric push-up training on upperbody power and strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 14(3), 248-253.
2. Garcia-Masso X. et al. (2011). Myoelectric activation and Kinetics of different plyometric push-up exercises. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(7), 2040-2047.
72
EVALUATION OF FIELD TESTS
FOR ASSESSMENT OF UPPERBODY POWER
BASED ON EXPLOSIVE PUSHUPS  PILOT STUDY
Ivan Ćuk1, Saša Đurić1, Olivera Knežević2, Dragan Mirkov1
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
University of Belgrade, Institute for Medical Research, Belgrade, Serbia
1
Introduction
Although explosive push-ups have been frequently used for improvement of upper-body power in both
athletes and recreational, they have been rarely used for power assessment. Therefore, the aim of the current pilot study was to assess concurrent validity, within-day and test-retest reliability, as well as external
validity of tests based on different types of explosive push-ups. We hypothesized that selected tests could
be used as a valid and reliable tool for the assessment of upper-body power.
Methods
Five physically active subjects performed four types of explosive push-ups: “jumping”, “clapping”, dynamic
and plyometric push-up (JPU, CPU, DPU and PPU, respectively; Vossen et al., 2000; Garcia-Masso et al.,
2011). Duration of “flight” time was measured with force plate (FP) and infrared sensors (IRS). Subjects
also performed standard upper-body power tests (bench press throw and medicine ball throw from sitting
position). Reliability was assessed with intra-class correlation coefficient (ICC) and coefficient of variation
(CV), while Pearson’s correlation coefficient (r) was used as a measure of concurrent and external validity.
Results with discussion
All measurements had very high concurrent validity (r=0.99). For all types of measured push-up tests,
within-day reliability was generally moderate to high (ICC from 0.41 to 0.85), while test-retest reliability
was high (ICC from 0.80 to 0.88). Virtually all CV were below 10%. Finally, external validity was in general
high (r from 0.71 to 0.88), being higher in CPU and PPU (r from 0.83 to 0.88), than in JPU and DPU tests
(r from 0.71 to 0.81).
Conclusion
The obtained results of this pilot study support the hypothesis that tests based on explosive push-ups can
be used as valid and reliable tool for the assessment of upper-body power. To confirm the obtained findings
further research with a larger sample size needs to be conducted.
References
1. Vossen, J.F. et al. (2000). Comparison of dynamic push-up training and plyometric push-up training on upperbody power and strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 14(3), 248-253.
2. Garcia-Masso X. et al. (2011). Myoelectric activation and Kinetics of different plyometric push-up exercises. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(7), 2040-2047.
73
UTICAJ UGLA U ZGLOBU NA BRZINU RAZVOJA
SILE MIŠIĆA OPRUŽAČA I PREGIBAČA KOLENA
PRI NAIZMENIČNIM MAKSIMALNIM IZOMETRIJSKIM KONTRAKCIJAMA
1
Dragan Mirkov1, Olivera Knezevic2, Aleksandar Nedeljković1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja,
Laboratorija za neurofiziologiju, Srbija
Uvod
Test zasnovan na izometrijskim naizmeničnim maksimalnim kontrakcijama (NMK) omogućava testiranje
antagonističkog para mišića u okviru istog pokušaja, pri čemu se dobijaju podaci o maksimalnoj sili (Fmax)
i brzini razvoja sile (BRS) tih mišića. Ranije je pokazano da kod standardnog testa jačine (STJ) Fmax i BRS
zavise od izabranog zglobnog ugla i mišića (Mirkov, 2004; Kubo, 2004), međutim, do sada nije ispitano
kako promena zglobnog ugla utiče na rezultate testa NKM. Zato je cilj ove studije bio da se ispita da li BRS
dobijena iz testa NMK zavisi od zglobnog ugla.
Metod
Dvadeset ispitanika (starost 24±4, masa tela 81±8kg i visina tela 1,82±0,6m) izvodili su test NMK mišićima
pregibačima i opružačima u zglobu kolena (samo dominantna noga) u četiri različita ugla (100°, 120°, 140°
i 160°), slučajnim redosledom. Za potrebe izvođenja NMK korišćen je izokinetički dinamometar (Kin Com
125AP). Pored Fmax, BRSmax, procenjivana je i relativna brzina razvoja sile (RBRS – BRSmax je normalizovan
u odnosu na Fmax). Za ispitivanje značajnosti razlika u Fmax, BRSmax, odnosno BRS opružača i pregibača
između zglobnih uglova primenjena je kombinovana ANOVA (faktori: ugao i mišić).
Rezultati sa diskusijom
Izbor ugla u zglobu značajno je uticao na Fmax opružača (p<0.001), ali ne i na Fmax pregibača. U svim testiranim uglovima Fmax opružača bila je značajno veća nego kod pregibača (p<0.001). BRSmax obe mišićne
grupe značajno je zavisio od ugla u zglobu (p<0.001). Iako je BRSmax pregibača bila nešto veća nego BRSmax
opružača, ni u jednom od testiranih uglova ta razlika nije bila značajna. Konačno, mada je ugao u zglobu
značajno uticao na RBRS obe mišićne grupe, RBRS pregibača bila je značajno veća nego RBRS opružača
(p<0.001). Dobijeni nalazi ukazuju da na BRS dobijena primenom testa NKM, pored Fmax, može značajno
uticati i prisustvo mišićne kokontrakcije.
Zaključak
Nalazi dobijeni u ovoj studiji pokazali su da vrednost BRS dobijene primenom testa NMK u značajno meri
može zavisiti od izbora ugla u zglobu i mišića koji se testira. Naime, rezultati su pokazali da na BRS i RBRS
pregibača može značajno uticati prethodna aktivost opružača, što nije slučaj kada se ove dve mere procenjuju primenom STJ (Mirkov, 2004). Na osnovu nalaza ove studije može se zaključiti da test NMK, iako se
izvodi u izometrijskim uslovima, može imati drugačiji obrazac neuralne aktivacije mišića nego kod STJ.
Ključne reči: Izometrija, Jačina, Koleno, BRS
Literatura
1. Mirkov, D. M (2004). Muscle strength testing: evaluation of tests of explosive force production. European Journal
of Applied Physiology, 91, 147–154.
2. Kubo, K. (2004). Activation of agonist and antagonist muscles at different joint angles during maximal isometric
efforts. European Journal of Applied Physiology, 91, 349–352
Napomena
Studija je finansirana sa projekata Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja Republike Srbije (ON 175037 i ON 175012)
74
EFFECT OF DIFFERENT JOINT ANGLES ON QUADRICEPS
AND HAMSTRINGS RATE OF FORCE DEVELOPMENT DURING
ALTERNATING CONSECUTIVE MAXIMAL CONTRACTIONS
Dragan Mirkov1, Olivera Knezevic2, Aleksandar Nedeljković1
University of Belgrade, Faculty of sport and physical education, Belgrade, Serbia
2
University of Belgrade, Institute for Medical Research, Neurophysiology lab, Serbia
1
Introduction
Alternating consecutive maximal isometric contraction (ACMC) allows testing of two antagonistic muscles within a single trial, providing both maximum force (Fmax) and rate of force development (RFD) data.
While Fmax and RFDmax derived from standard strength test (SST) have been shown to be angle and
muscle dependent (Mirkov, 2004; Kubo, 2004), there are no data regarding how change in joint position
influences ACMC variables. Therefore, the purpose of this study was to explore if the change in knee angle
affects RFD derived from ACMC.
Method
Twenty males (age 24±4, weight 81±8kg and height 1,82±0,6m) performed self-paced ACMC of quadriceps
and hamstring (only dominant leg) at 100°, 120°, 140° and 160° of knee extension in a random sequence.
All measurements were conducted on isokinetic dynamometer (Kin Com 125AP). ACMC test served to
assess Fmax, RFDmax and RRFD (RFDmax normalized with respect to Fmax). Mixed ANOVAs (factors: angle
and muscle) were used to compare potential differences among the angles and between the muscles across
Fmax, RFDmax and RRFD.
Results and discussion
Change in the joint position had significant effect on quadriceps’ Fmax (p<0.001) but not on hamstrings
Fmax. Difference between tested muscles was significant since quadriceps’ Fmax higher than hamstrings,
across all knee angles (p<0.001) . Regarding the RFDmax, it was angle-dependent for both muscles (p<0.001),
somewhat larger for hamstrings than for quadriceps, but there was no difference between them across the
tested angles (p>0.05). Finally, RRFD was significantly different across the tested angles for both muscles,
however, hamstrings’ RRFD was significantly higher than quadriceps’ (p<0.001). The obtained findings
indicate that factors other than Fmax, such is muscle co-contraction, could have strong influence on RFD
derived from ACMC test.
Conclusion
The present study revealed that RFD measures obtained from ACMC test could be angle and muscle dependent. In particular, hamstrings’ RFD and RRFD could be strongly influenced by preceding quadriceps
activation, which is not the case when SST is performed (Mirkov, 2004). These findings suggest that although performed in isometric condition, ACMC test could have different neural activation pattern than
SST.
Key words: Isometric, Strength, Knee, RFD
References
1. Mirkov, D. M (2004). Muscle strength testing: evaluation of tests of explosive force production. European Journal
of Applied Physiology, 91, 147–154.
2. Kubo, K. (2004). Activation of agonist and antagonist muscles at different joint angles during maximal isometric
efforts. European Journal of Applied Physiology, 91, 349–352
Acknowledgements
The study was supported in part by grants No.175037 and No. 175012 from the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development
75
LATENTNA STRUKTURA MOTORIČKOG PROSTORA
PROCENJIVANA PRIMENOM TESTA
NAIZMENIČNIH UZASTOPNIH MAKSIMALNIH KONTRAKCIJA
Srđan Marković1,2, Dragan Banićević3, Olivera Knežević4,
Aleksandar Nedeljković1, Dragan Mirkov1
1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,Beograd, Srbija
2
Univerzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kuluturu i menadžment u sportu, Beograd, Srbija
3
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd, Srbija
4
Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja, Beograd, Srbija)
Uvod
Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita latentna struktura motoričkog prostora na osnovu primene testa
Naizmeničnih uzastopnih maksimalnih kontrakcija (NUMK). Različite varijante testa NUMK (Unilateralna i Bilateralna) evaluirane su u odnosu na Standardni test jačine (STJ) i eksperimentalno je pokazano
da obe varijante obezbeđuju dobijanje pouzdanih i validnih podataka za procenu neuromišićne funkcije
(Bozic i sar. 2011; Banicevic i sar. 2012). S obzirom da NUMK pokreću različit neurofiziološki mehanizmi
u odnosu na maksimalnu voljnu kontrakciju karakterističnu za STJ, predpostavilo se da se varijablama STJ
procenjuje isto svojstvo mišića, dok se varijablama testa NUMK procenjuju različita svojstva mišića.
Metod
Neuromišićna funkcija procenjivana je kod 25 studenata. Za procenu neuromišićne funkcije korišćene
su tri varijante iz dva različita testa (STJ i NUMK). Varijante testova su bile izvođene u uslovima Unilateralne, Bilateralne fazne (istovremena aktivnost istoimenih mišića u dva različita ekstremiteta; ekstenzori
i ekstenzori) i Bilateralne antifazne mišićne akivnosti (istovremena aktivnost raznoimenih mišića u dva
različita ekstremiteta; ekstenzori i fleksori). U svim varijantama oba testa procenjivana je maksimalna sila
i maksimalna brzina razvoja sile (STJ: Fmax i BRSmax; NUMK: VS i BRS). Latentna struktura motoričkog
prostora procenjivana je na osnovu rezultata faktorske analize.
Rezultati sa diskusijom
Kada su faktorski analizirani rezultati STJ, varijable Fmax i BRSmax zabeležene na istom mišiću grupisale
su se, bez izuzetka, unutar istog faktora. Dobijena struktura izolovanih glavnih komponenti upućuje na
jedno svojstvo mišića, koje u ovom slučaju ima topografsku određenost. Sa druge strane, kada su faktorski
analizirani rezultati testa NUMK, varijable VS grupisale su se, kao i kod STJ, u prva dva izdvojena faktora
shodno mišićnoj grupi, dok su se varijable BRS najvećim delom grupisale u druga dva faktora. Tačnije,
u trećem faktoru su se grupisale većina varijabli BRS zabeležene na mišićima fleksorima, dok su se one
zabeležene na mišićima ekstenzorima raspršile u tri različita faktora.
Zaključak
Primenom testa NUMK procenjuju se dva odvojena svojstva mišića: da ispoljava maksimalnu silu (varijabla VS) i da maksimalnu silu ispolji maksimalno brzo (varijabla BRS). Ovo je posebno bitno jer u većini
motoričkih zadataka brzo ispoljavanje sile predstavlja dominantnu sposobnost. Suprotno tome, rezultati
realizovanog istraživanja pokazuju da se u okviru primene STJ, dvema varijablama (Fmax i BRSmax) procenjuje samo jedno svojstvo mišića.
Ključne reči: struktura, test, sila
Literatura
1. Bozic, P., Suzovic, D., Nedeljkovic, A., Jaric, S. (2011). Alternating consecutive maximum contractions as a test of
muscle function. J Strength Cond Res. 25, 1605–1615.
2. Banicevic, D., Markovic, S., Knezevic, O., Nedeljkovic, A., Mirkov, D.M., Dopsaj, M. (2012). Reliability and validity
of bilateral alternating consecutive maximum contractions as a test of neuromuscular function: A pilot study. Serb
Journal of Sports Sci, 6,137-145.
76
THE STRUCTURE OF PHYSICAL ABILITIES
ASSESSED BY THE TEST
OF ALTERNATING CONSECUTIVE MAXIMUM CONTRACTIONS
Srdjan Markovic1,2, Dragan Banicevic3, Olivera Knezevic4,
Aleksandar Nedeljkovic1, Dragan Mirkov1
1
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
University Singidunum, Faculty for Physical Culture and Management in Sport,Belgrade, Serbia)
3
Institute for Education Quality and Evaluation, Belgrade, Serbia
4 University of Belgrade, Institute for Medical Research, Belgrade, Serbia
Introduction
The aim of this study was to investigate the structure of physical abilities based on the use of the test of
alternating consecutive maximum contractions (ACMC). The various variants of the test of ACMC (e.g.
Unilateral and Bilateral) have been evaluated with respect to the Standard strength test (SST) where both
variants showed to be reliable and valid for the assessment of neuromuscular function (Bozic at al. 2011;
Banicevic et al. 2012). Since ACMC initiate different neurophysiological mechanisms compared to the
maximal voluntary contraction that characterized SST, it was hypothesized that the variables of SST assess
the same physical ability of muscle, while the variables of ACMC assess different physical ability of muscle.
Methods
The neuromuscular function was assessed in 25 students. Three variants of two different tests (SST and
ACMC) have been used for the assessment of neuromuscular function. The separate variants of the tests
have been performed in the conditions of Unilateral, Bilateral in-phase (e.g. the simultaneous activity of
homonymous muscle within two different limbs; extensors & extensors) and Bilateral anti-phase muscle
activity (e.g. the simultaneous activity of heteronymous muscle within two different limbs; extensors &
flexors). The maximum force and the maximum rate of force development (SST: Fmax & RFDmax; ACMC:
PF & RFD) have been assessed in all variants of both tests. The structure of physical abilities was assessed
based on the results of Principal component analysis (PCA).
Results with Discussion
When PCA has been applied on the results of SST, the variables Fmax and RFDmax recorded on the same
muscle loaded, without exception, the same principal component. The obtained structure of the isolated
principal components indicates that SST assesses single physical ability of muscle and this is topographically determined. On the other hand, when PCA has been applied on the results of ACMC, the variables PF
loaded the first two principal components according to the muscle group, while the variables RFD mostly
loaded the second two principal components. More precisely, the variables RFD recorded on the flexor
muscles have been isolated within the third principal component, while the ones recorded on the extensor
muscles have been spread through three different principal components.
Conclusion
The test of ACMC assesses two separate physical abilities of muscles: to produce maximum force (variable
PF) and that maximum force is produced within the shortest possible time (variable RFD). This could be
very important since the most of physical tasks dominantly require very fast force production. In contrast,
the obtained results show that the variables of STJ (Fmax and RFDmax) assess only the single physical
ability.
Key words: Structure, Test, Force
References
1. Bozic, P., Suzovic, D., Nedeljkovic, A., Jaric, S. (2011). Alternating consecutive maximum contractions as a test of
muscle function. J Strength Cond Res. 25, 1605–1615.
2. Banicevic, D., Markovic, S., Knezevic, O., Nedeljkovic, A., Mirkov, D.M., Dopsaj, M. (2012). Reliability and validity
of bilateral alternating consecutive maximum contractions as a test of neuromuscular function: A pilot study. Serb
Journal of Sports Sci, 6,137-145.
77
78
SESIJA 4
ISTRAŽIVAČKOMETODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA
PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
U KOREKTIVNOJ GIMNASTICI
SESSION 4
RESEARCHMETHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS
OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION
IN CORECTIVE GYMNASTICS
79
TELESNI STATUS DECE
PREDŠKOLSKOG I MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA
Dejan Ilić, Dana Cvjetković, Danica Janićijević
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,Beograd, Srbija
Uvod
Loše držanje tela dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta je često pokazatelj zdravstvenih problema.
Ti problemi mogu postati veoma ozbiljni ukoliko se loše držanje ne ispravi na vreme. Veoma često se
dešava da se problemi ovog tipa ne uoče pravovremeno. Bilo bi najbolje kada bi već vaspitači uočili prve
pokazatelje lošeg držanja tela.
Metod
Ovo je transverzalno istraživanje empirijskog karaktera. U cilju utvrđivanja posturalnog statusa dece
predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, prikupljeni su podaci na uzorku od 29 dece iz školice sporta
„Bušido“ koja je na području Beograda. Istraživanje je obuhvatilo 16 devojčica i 13 dečaka. Posturalni status je procenjen metodom posmatranja na osnovu kliničkog lista po modelu Radisavljević M. i Radojević J.
Rezultati sa diskusijom
„X“ položaj nogu je zastupljeniji kod dečaka sa 38,5% u odnosu na devojčica gde je 31,3%, dok. Kifoza je
zastupljena kod devojčica sa 12,5%, a 7,7% kod dečaka. Lordoza se javlja 37,5% kod devojčica, dok je kod
dečaka ta pojava vidno manja sa 7,7%. Hiperekstenzija kolena je 25% kod devojčica, a 15,4% kod dečaka.
Spušteno stopalo je izraženo više kod devočica sa 81,3%, a kod dečaka nešto manje sa 76,9%. Izdubljeno
stopalo i ispupčene grudi su prisutni samo kod jedne devojčice.
Zaključak
Na osnovu procene telesnog statusa dolazi se do zaključka da posturalni poremećaji kao i telesni deformitieti, nisu podjednako zastupljeni kod dece oba pola. Lordotično loše držanje, npr, kao posturalni poremećaj
koga karakteriše promena položaja kičmenog stuba u lumbalnom delu sa konveksitetom prema napred,
izraženiji je kod devojčica nego kod dečaka. Jedan od osnovnih razloga se može tražiti u anatomskom
izgledu karlice kod ženske populacije, kao i stepenu nagiba iste, koji uz povećane masne naslage u abdominalnoj regiji, doprinose nastanku lordotičnog lošeg držanja.
Ključne reči: telesni status, držanje tela, deca, posturalni poremećaji, deformiteti.
Literatura
1. Ilić, D., Drašković, V., Eminović, F., Višnjić, S., Uticaj sportske edukacije u formiranju posturalnog statusa dece
mlađeg školskog uzrasta. Zb. naučn. stručnih rad. - Sport zdr., 2009, str. 106-110. [COBISS.SR-ID 512617132]
80
PHYSICAL STATUS
OF PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOL AGE CHILDREN
Dejan Ilić, Dana Cvjetković, Danica Janićijević
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Bad posture of preschool and younger school age children is often indicator of health problems. These
problems can become very serious if we do not correct bad posture timely. Very often it happens that the
problems of this type are not noticed on time. It would be the best if the educators in kindergarten could
be the first to notice indicators of bad posture.
Method
This is transversal research of empirical character. The goal is to determinate postural status of preschool
and young school age children, and for that purpose data on a sample of 29 children from school of sports
„Busido“ , which is located in the city of Belgrade, were collected. Research included 16 girls and 13 boys.
Postural status was evaluated using the method of observation based on clinical list model by Radisavljevic
M. and Radojevic J.
Result and discussion
„X“ leg position was noticed frequently in boys population, with 38,5 % over girls population where it was
noticed in 31,3% of cases. Kyphosis was spotted with 12,5% of girls, and 7,7 % of boys population. Lordosis was spotted in 37, 5% cases of girls, and visibly less, 7,7% of boys population. Knee hiperextension is
found in 25% of girls, and 14, 5% of boys research group. Flat foot was more expressed in girls population
with 83,3% , than in the boys population, where it is expressed slightly less, with 76,9%. Followed foot and
protruding breasts are found only in case of one girl.
Conclusion
Based on evaluation of physical status we can conclude that postural disorders and postural deformities
are not equally represented in children of both sexes. Lordosis, for example, as postural disorder characterized with convexity towards forward is more pronounced with girls than with boys. One of the main
reasons for that is the fact that anatomic look of women pelvis, as well as pelvis degree, with increased fat
deposits in abnormal region, contribute to genesis of lordotic bad posture.
Key words: physical status, body posture, children, postural disorders, deformities.
References
1. Ilić, Dejan. Drašković, Vesko. Eminović, Fadilj. Višnjić, Svetlana. Influence of sports education in forming postural
status younger school age children. Collection of scientific expert works- Sport collection. 2009, page 106-110.
[COBISS. SR.-ID 512617132]
81
ULOGA FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING FMS BATERIJE TESTOVA
U PROGRAMIRANJU KOREKTIVNOG VEŽBANJA
 PRIKAZ SLUČAJA
Duško Spasovski1,2, Dejan Čubrilo3, Katarina Milosavljević4,
Marko Gašparović4, Zoran Vukobratović4
1
Institut za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, Beograd, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
3
Fakultet za sport i turizam, Educons Univerzitet, Novi Sad, Srbija
4
SRU Motion, Beograd, Srbija
Uvod
Primenom adekvatno odabranih i doziranih vežbi moguće je povoljno uticati, pored strukturnih deformiteta, i na funkcionalne poremećaje položaja delova tela i njihovog odnosa pri kretanju. FMS standardna
baterija testova se upotrebljava u odabiru i doziranju CoreFitMax korektivnog zdravstvenog vežbanja.
Metod
Kao ulazna varijabla korišćen je set testova FMS koji se sastoji iz sedam motoričkih testova (pet unilateralnih), ocenjenih od 1 do 3. Na osnovu rezultata testova, dodeljuju se ponderi po CoreFitMax metodi (15-segmentni analitički model tela, šest funkcionalnih koordinacija – primarnih motoričkih obrazaca pokreta u
odnosu na težište tela), formira se redosled prioriteta ciljeva treninga i iz osnovnog seta od 530 fitnes vežbi
sastavlja program vežbanja 3x nedeljno, uz mesečno retestiranje i modifikaciju sastava programa.
Rezultati sa diskusijom
Vežbačica N. I. (23 godine) bez povreda i bez subjektivnih bolnih tegoba. FMS skor se poboljšao za 16,67%
(sa početnih 28/36 na 31/36 nakon 4 nedelje i 34/36 nakon 8 nedelja, ANOVA F=3.67, p<0,05), uz sporo napredovanje snage i fleksibilnosti grudnih mišića. Vežbač P. M. (22): povećanje FMS skora za 11,1%
(30/36; 32/36; 34/36; ANOVA F=3.67, p<0,05), sa i dalje nedovoljnom fleksibilnošću oba ramena zgloba.
Zaključak
FMS baterija testova se može uspešno primeniti u selekciji vežbi za korekciju funkcionalnog statusa lokomotornog sistema, izvodi se jednostavno i brzo, i omogućava jednostavnu kvantifikaciju rezultata i
praćenja napretka.
Ključne reči: funkcionalni test, FMS, korektivno vežbanje, CoreFitMax
Literatura
1. Schneiders, A.G., Davidsson, A., Horman, E., Sullivan, S.J. (2011) Functional Movement Screen normative values
in a young, active population. Int J Sports Phys Ther. 6(2):75-82.
2. Gamble, P. (2013) Movement screening protocols: Rationale versus evidence. Journal of Sports Medicine 40(2)83-7.
82
THE ROLE OF FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING FMS TEST
BATTERY IN CORRECTIVE EXERCISE PRESCRIPTION
 CASE REPORT
Duško Spasovski1,2, Dejan Čubrilo3, Katarina Milosavljević4,
Marko Gašparović4, Zoran Vukobratović4
1
Institute for Orthopedic Surgery “Banjica”, Belgrade, Serbia
2
University of Belgrade, School of Medicine, Belgrade, Serbia
3
Faculty of Sports and Tourism, “EDUCONS” University, Novi Sad, Serbia
4
SRU Motion, Belgrade, Serbia
Introduction
Besides structural deformities, adequately chosen and applied exercise can help in the treatment of functional body posture and movement disturbances. We present the usage of FMS standard test battery in
dosage of CoreFitMax medical fitness exercise.
Methods
Input variables were the results of seven FMS tests (five unilateral), ranked from 1 to 3. Based on these
results, ponders were assigned according to CoreFitMax method (15-segment analytical body model, six
functional coordination – primary motor movement patterns relative to center of body mass), training
goals are defined and individual subset of exercise is chosen from the basic set of 530 fitness exercise, with
workout 3x a week and with monthly retest and revision of program.
Results and discussion
N. I. (female, aged 23, without injuries or pain). FMS score improved for 16.67% (from 28/36 to 31/36 after
4 weeks and 34/36 after 8 weeks, ANOVA F=3.67, p<0,05), with slower improvement of pectoral strength
and flexibility. P. M. (male, 22, healthy): improvement of FMS score for 11,1% (30/36; 32/36; 34/36; ANOVA F=3.67, p<0,05), still lacking adequate flexibility of both shoulders.
Conclusion
FMS test battery can be utilized in the selection of exercise for correction of functional musculoskeletal
status, it is easy and fast, and it enables basic quantification of results and monitoring of improvement.
Key words: functional test, FMS, corrective exercise, CoreFitMax
References
1. Schneiders, A.G., Davidsson, A., Horman, E., Sullivan, S.J. (2011) Functional Movement Screen normative values
in a young, active population. Int J Sports Phys Ther. 6(2):75-82.
Gamble, P. (2013) Movement screening protocols: Rationale versus evidence. Journal of Sports Medicine 40(2)83-7.
83
PLIVANJE KAO POTPORA FIZIKALNOJ TERAPIJI
ZA KOREKCIJU POSTURE KOD DJECE
Aldvin Torlaković¹; Mirsad Muftić²; Roman Kebat¹
¹Olympic Swimming Pool Center Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
²University of Sarajevo, Faculty of Health Studies, Bosnia and Herzegovina
Uvod
Jedan od važnih faktora rizika u držanju tijela (postura) mogu biti opšte i postularne navike, što je vrlo
promjenljivo, posebno kod djece. U prilog ovoj činjenici govori i podatak da je posljednjih nekoliko godina evidentno povećavanje broja djece s manjim ili većim otklonima od pravilne posture. Cilj istraživanja
bio je utvrditi efikasnost programa plivanja kao potpore fizikalnoj terapiji u korekciji posture kod djece u
osnovnoj školi.
Metod
Ispitivanje je provedeno na uzorku od 80 dječaka, dobi 11,8±2,5 godina, kod kojih je stručnim pregledom
dijagnosticirano loše tjelesno držanje. Program plivanja i hidrogimanstike, kao potpora fizikalnoj terpaiji,
realizovan je u periodu od 8 mjeseci. U istraživanju je je korišteno 9 varijabli za procjenu stanja posture.
Kako bi se provjerila hipoteza, da su u ovom vremenskom periodu koordinirani program plivanja, hidrogimnastike i korektivne gimnastike utjecali na poboljšanje postularnog statusa, izvršena je analiza promjena
pod modelom razlika. Analize razlike u prosječnim vrijednostima urađena je uz pomoć t-testa za zavisne
uzorke.
Rezultati sa diskusijom
Na osnovu rezultata t-testa, jasno je vidljiva visoka statistička značajnost kod svih posmatranih varijabli
ocjene posture. Naime, došlo je do značajnih promjena u vrijednostima varijabli: ocjena držanja glave
(ODGL p= .000); ocjena držanja ramena (ODRA p= .000); ocjena držanje lopatica (ODLO p= .000); ocjena
grudnog koša (ODGRK p= .000); ocjena držanja kičmenog stupa (OKIS p= .000); ocjena držanje trbuha
(ODST p= .000); ocjena držanje nogu (ONOG p= .000); stanje stopala (OSTO p= .000) i ukupna ocjena
držanja tijala (UODTW p= .000). Do sličnih rezultata došlo se i drugim studijama (Getz i sar., 2006), gdje
je konstatovana efikasnost hidroterapije kao jedne od najčešće primenjivanih dodatnih procedura u (re)
habilitaciji djece kod kojih je primjetno odstupanje od pravilne posture. Rezultati u ovom istraživanju potvrđuju ranije konstatacije da nijedna druga fizičke aktivnosti ne može utjecati na čovjeka kao što utječe
plivanje, kao i da voda predstavlja odličan mediji koji omogućava izvođenje kako kvalitetnih vježbe za
jačanje tijela, tako i efikasne rehabilitacije (Sova, 1995).
Zaključak
Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja može se zaključiti da adekvatno prilagođeni program plivanja
može biti vrlo efikasan alat i potpora fizikalnim terapijama u procesu korekcije posture kod dječaka školskog uzrasta.
Ključne reči: transformacioni proces, kineziterapija, plivanje
Literatura
Getz, M., Hutzler, Y., Vermeer, A. (2006). The relationship between aquatic independence and gross motor
function in children with neuro-motor impairments.Adapted Physical Activity Quarterly 23:339-355.
Sova, R. (1995). Comment. The National Aqatics Journal. Indianapolis Vol. 11 (1) 8.
84
SWIMMING IN SUPPORT OF PHYSICAL THERAPY IN ORDER
TO CORRECT POSTURE IN CHILDREN
Aldvin Torlaković¹; Mirsad Muftić²; Roman Kebat¹
¹ Olympic Swimming Pool Centre Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
²University of Sarajevo, Faculty of Health Studies, Bosnia and Herzegovina
Introduction
One of the important posture risk factors are general and postural habits, which are very variable, especially in children. In support of this fact is the fact of evident increase in the number of children with minor
or major deviations from the correct posture over the past few years. The aim of this study was to determine the effectiveness of swimming programs as a physical therapy aid in correcting posture in children
in elementary school.
Method
The research was conducted on a sample of 80 boys, 11,8±2,5 years of age, with bad posture diagnosed by
an expert examination. A swimming and hydro gymnastic program, as a physical therapy aid, was realized
over a period of 8 months. The study used 9 variables for the assessment of posture. In order to test the
hypothesis that during this period, a coordinated program of swimming, hydro and corrective gymnastics
had an improving impact on postural status, an analysis of the changes was conducted using a model of
differences. The analysis of differences in average values have been processed via t-test for paired samples.
Results with discussion
Based on the t-test results, a high statistical significance is clearly visible in all of the observed variables
for posture evaluation. In fact, there have been significant changes in the values of variables: assessment
of head posture (ODGL p= .000); assessment of shoulder posture (ODRA p= .000); assessment of scapula
posture (ODLO p= .000); assessment of thorax posture (ODGRK p= .000); assessment of spinal column
posture (OKIS p= .000); assessment of abdomen posture (ODST p= .000); assessment of legs posture
(ONOG p= .000); feet condition (OSTO p= .000) and overall assessment of posture (UODTW p= .000).
Similar results were obtained in other studies (Getz et al., 2006), noting efficiency of hydrotherapy as one
of the most commonly applied additional procedures in rehabilitation of children in whom a noticeable
deviation from the correct posture was diagnosed.
The results in this study confirm previous observations that no other physical activity can have an effect
in humans as swimming does, and that water is a great tool that enables both high quality exercises for
strengthening the body as well as effective rehabilitation (Sova, 1995).
Conclusion
Based on the results obtained it can be concluded that adequately adapted swimming program can be a
highly effective tool and support for physical therapy in the process of correcting posture in school-age
boys.
Key words: transformational process, physical therapy, swimming
References
1. Getz, M., Hutzler, Y., Vermeer, A. (2006). The relationship between aquatic independence and gross motor function in children with neuro-motor impairments. Adapted Physical Activity Quarterly 23:339-355.
2. Sova, R. (1995). Comment. The National Aquatics Journal. Indianapolis Vol. 11 (1) 8.
85
TERAPEUTSKO JAHANJE KONJA
KOD DECE SA LOŠIM DRŽANJEM
Nezabravka Gencheva, Darina Zaharieva
Nacionalna sportska akademija, Sofija, Bugarska
Uvod
Ciljevi terapije za ispravljanje posturalnih problema uključuju vraćanje obima pokreta, povećanje fleksibilnosti i jačanje slabih mišića. Terapijsko jahanje je prijatan način lečenja. Trodimenzionalno kretanje konja
može eliminisati loše držanje. Cilj ovog rada je bio da se izmere promene kod dece sa nepravilnim držanjem
nakon učešća u programu terapeutskog jahanja.
Metod
Studija je sprovedena u Sportskom centru jahanja “Han Asparuh” u Sofiji. Dužina trajanja studije je 6 meseci. Tu je održano 40 sesija sa 10-oro dece (tri dečaka i sedam devojčica) (prosečne starosti 8,5 godina) sa
nepravilnim držanjem. Koristili smo Matias test držanja i Bertoti test (Bertoti 1988) za evaluaciju položaja
tokom jahanja.
Rezultati i diskusija
Došlo je do poboljšanja u rezultatima Matias testa držanja sa 24,6 sek., u početku na 28,5 sek. na kraju i do
promena u rezultatima Bertoti testa od 9,1 poena na početku do 14,1 poena na kraju. Ovi rezultati pokazuju da je terapijsko jahanje smanjilo nagib trupa kao i kifozu. Dorzum je ispravljen.
Zaključak
Program terapeutskog jahanja je izgradio nove motorne navike za održavanje ispravnog držanja.
Ključne reči: terapeutsko jahanje, držanje tela, Matias test, Bertoti test
Literatura
1. Bertoti, D. B. (1988). Efekat terapijskog jahanja na držanje kod dece sa cerebralnom paralizom (Effect of therapeutic horseback riding on posture in children with cerebral palsy). Physical Therapy, 68:1505-1512; http://ptjournal.
apta.org/content/68/10/1505.long
2. Gencheva, N. (2007) Terapeutsko jahanje (Therapeutic horsback riding) , BulIns, S. 2007
86
THERAPEUTIC HORSEBACK RIDING
IN CHILDREN WITH BAD POSTURE
Nezabravka Gencheva, Darina Zaharieva
National Sports Academy, Sofia, Bulgaria
Introduction
Treatment goals for correcting postural problems include restoring range of motion, increasing flexibility
and strengthening weak muscles. Therapeutic riding is a pleasant way of treatment. The three-dimensional
movement of the horse can eliminate the bad posture. The purpose of this study was to measure changes
in children with bad posture after participation in a therapeutic horseback riding program.
Method
The study took place in Sports Riding Center “Han Asparuh” in Sofia. The duration was 6 months. There
were held 40 sessions with 10 children (three boys and sevent girls) (mean age 8,5 years) with bad posture.
We used the Matthiaß posture test and the Bertoti test (Bertoti 1988) for evaluating the posture during
horseback riding.
Results and discussion
There was improvement in the results of Matthiaß posture test from the 24,6 sec, in the beginning to 28,5
sec..in the end and the changes of Bertoti test were from 9,1 points in the begining to 14.1 points in the
end. These results show that the therapeutic riding reduced trunk inclination as well the kyphosis. The
dorsum was straighten.
Conclusion
The program for Therapeutic horseback riding built new motor habits for maintaining correct posture.
Key words: therapeutic horseback riding, posture, Matthiaß test, Bertoti test
References
1. Bertoti, D. B. (1988). Effect of therapeutic horseback riding on posture in children with cerebral palsy. Physical
Therapy, 68:1505-1512; http://ptjournal.apta.org/content/68/10/1505.long
2. Gencheva, N. (2007) Therapeutic horsback riding , BulIns, S. 2007
87
EFEKAT SCHROTH METODE NA DRŽANJE I DEVIJACIJU KIČME
KOD RITMIČKIH GIMNASTIČARKI
Darina Zaharieva, Nezabravka Gencheva
Odsek za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, Nacionalna sportska akademija ‚‘V. Levski‘‘,
Sofija, Bugarska
Uvod
Ritmička gimnastika je olimpijski sport, uglavnom za žene. To je kombinacija baleta, gimnastike, pozorišne
igre, i igre sa rekvizitima. Ritmička gimnastika je sport koji zahteva složenu koordinaciju, hiper pokretljivost zglobova, rani početak sportskih aktivnosti, mnogo treniranja i održavanje telesne težine niskom. To
su preduslovi za devijacije kičme kod gimnastičarki. Deformiteti kičmenog stuba mogu napredovati i to
je razlog da se primeni blagovremeno lečenje. U praksi fizikalne terapije postoje razni načini i metode za
lečenje deformiteta kičme. Jedan od ovih metoda je Schroth metoda.
Metod
Prospektivno praćenje, izrada testa i ponovnog testa. U avgustu 2014. godine, posmatrani su držanje i
devijacije kičme kod 10 gimnastičarki starosti od 10 do 14 godina. Na ovim devojčicama primenjeno je 25
sesija fizikalne terapije Schroth metode, sa cijem da se usklade fiziološke krivine kičme. Somatoskopija (u
frontalnoj i sagitalnoj ravni dokumentovana standardizovanim snimcima) i klinički testovi za klasifikovanje deformiteta kičmenog stuba i ocene držanja korišćeni su da bi se utvrdilo postojanje devijacija kičme i
držanja, kao i da bi se ostvarili rezultati terapije.
Rezultati i diskusija
Pre eksperimenta 90% devojčica je imalo devijacije u frontalnoj i sagitalnoj ravni. Nakon eksperimenta 70%
gimnastičarki je imalo ovakve devijacije u odnosu na ravan. U početku 70% dece je imalo držanje tipa C
(loše), a na kraju ih je bilo 40%.
Zaključak
Primenjena fizikalna terapija je poboljšala držanje kod 30% dece i smanjila broj kombinovanih devijacija
pravilnog držanja.
Naši rezultati preporučuju primenu Schroth metode kod gimnastičara sa posturalnim devijacijama kao
jedinu terapiju ili u kombinaciji sa drugim terapijama. Schroth metoda bi trebalo da se primenjuje duže
kako bi imala u većoj meri ujednačene rezultate.
Ključne reči: gimnastičarke, posturalne devijacije, Schroth metoda
Literatura
1. Tanchev P, MD, Dzherov A., MD, Parushev A., MD, Popaa C., Dobrescua T., Female Gymnasts Through the Use
of Postural Reeducation Programs , “Vasile Alecsandri” University of Bacau,157 Mărăşeşti Street, Bacău, 600115,
Romania, ICSPEK 2013
2. Weiss HR. “Influence of an in-patient exercise program on scoliotic curve.” Italian Journal of Orthopedic
Traumatology, 1992;18(3):395-406.
88
EFFECT OF SCHROTH METHOD ON POSTURE AND SPINE DEVIATION
ON RHYTHMIC GYMNASTS
Darina Zaharieva, Nezabravka Gencheva
Department of Physiotherapy and Rehabilitation, National Sports Academy ‘’V. Levski’’,
Sofia, Bulgaria
Introduction
Rhythmic Gymnastics is an Olympic sport, mainly for women. It is a combination of ballet, gymnastics,
theatrical dance, and play with the appliances. Rhythmic gymnastics is a sport that requires complex coordination, hyper mobility of the joints, early onset of sports activity, train a lot and maintenance of a lowweight. These are the prerequisites for spine deviations among gymnasts. Spinal deformities can progress
and this is the reason to apply timely treatment. In physical therapy practice there are various means and
methods for treatment of spinal deformities. One of these methods is the Schroth method.
Method
Prospective study, test-retest design. In August 2014 10 female gymnasts from 10 to 14 years old were
observed for posture and spine deviations. physical therapy sessions of Schrot method were applied withA
these girls 25, aiming to harmonize the physiological curves of the spine. Somatoscopiya (in Frontal and
Sagittal Plane and documented with standardized photos) and clinical tests for classifying spine deformity
and posture evaluation were used to determine the existence of posture and spine deviation and objectify
results of therapy.
Results and discussion
Before experiment 90% of girls had deviations in frontal and sagittal plane. After experiment 70% of gymnasts had deviations in to plane. In the beginning 70% of children had posture type C (poor), and at the
end it is 40%.
Conclusion
The applied physical therapy improved posture in 30% of children and reduced number of combined posture deviations.
Our results recommend applying of Schroth method in gymnasts with postural deviation as a sole therapy
or in combination with other therapies. The Schroth method should continue for longer in order to have
more even results.
Key words: gymnasts, posture deviations, Schroth method
References
1. Tanchev P, MD, Dzherov A., MD, Parushev A., MD, Popaa C.,Dobrescua T., Female Gymnasts Through the Use
of Postural Reeducation Programs , “Vasile Alecsandri” University of Bacau,157 Mărăşeşti Street, Bacău, 600115,
Romania, ICSPEK 2013
2. Weiss HR. “Influence of an in-patient exercise program on scoliotic curve.” Italian Journal of Orthopedic
Traumatology, 1992;18(3):395-406.
89
KOGNITIVNE STRATEGIJE U KONSTRUKCIJI
MOTORIČKOG ZNANJA DECE
SA RAZVOJNIM POREMEĆAJEM KOORDINACIJE
Dejan Savičević¹, Dejan Suzović²
¹Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare, Sremska Mitrovica, Srbija
²Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Cilj istraživačkog rada je da se utvrdi u kojoj meri model kognitivne strategije usmeren na konstrukciju
motoričkih znanja dece sa razvojnim poremećajem koordinacije (DCD) doprinosi motoričkom postignuću
u odnosu na konvencionalni pedagoški model u fizičkom vaspitanju (Kirby & Sugden, 2007).
Metod
Primenom kratke forme Bruininks-Oseretsky BOT -2 testa u istraživanje je uključeno desetoro dece
8 ± 1,13 decimalnih godina, sa ukupnim postignutim motoričkim koeficijentom manjim od 20 bodova. Uzorak je bio podeljen na eksperimentalnu grupu E (N=5) čiji je tretman zasnovan na etapnoj
kognitivnoj intervenciji, reedukaciji motoričkih obrazaca, analitičkom pristupu i monitoringu motoričkog
ponašanja i kontrolnu grupu K (N=5) u kojoj je motoričko učenje zasnovano na sintetičkom pristupu,
a aktivnost orijentisana na precizno tehničko izvođenje motoričkog zadatka. Merne instrumente za
procenu koordinacije činio je poligon natraške, slalom sa tri medicinke, i test trčanje i valjanje. Tretmani
su realizovani u toku 12 nedelja, a edukativne sekvence su primenjivane dva puta nedeljno po 45 minuta.
Rezultati sa diskusijom
Primenom t-testa je dobijena statistička značajnost između grupa u smislu boljih rezultata eksperimentalne
grupe u testu poligon natraške t(8) =3,21, p < .05 i slalom sa tri medicinke t(8) = 2,49, p< .05. Rezultati
istraživanja ukazuju da učenici mogu značajno poboljšati motorički status individualnim pristupom
zasnovanom na verbalnom fokusu, samoregulacijom i evaluacijom motoričkog postignuća (Missiuna,
et al 2012). Eksperimentalni asocijacioni tretman zasnovan na kognitivnoj orijentaciji na izvođenje
lokomotorne aktivnosti i dinamičkoj analizi motoričkih formi dovodi do poboljšanja komponenti pažnje
i razumevanja značenja kinematičkog sadržaja kao i samoidentifikacije motoričkog kapaciteta dece sa
razvojnim poremećajem koordinacije.
Zaključak
Primenjujući koncept globalne kognitivne strategije i specifičnih dinamičkih analiza u rešavanju motoričkih
zadataka, omogućava se sinteza i integracija biotičkih motoričkih engrama, njihova generalizacija i pozitivan transfer.
Ključne reči: razvojni poremećaji, motoričko učenje, samoregulacija, kognitivna intervencija
Literatura
1. Kirby, A. & Sugden, D. (2007). Children with developmental coordination disorders J R Soc Med. 100(4), 182–186.
2. Missiuna, C., Pollock, N., Campbell, W., Bennett, S., Hecimovich, C., Gaines, R., DeCola, C., Cairney, J., Russell,
D. & Molinaro, E. (2012). Partnering for change: an innovative school-based occupational therapy service delivery model for children with developmental coordination disorder. . Canadian Journal of Occupational Therapy,
,79(1),41-50.
90
COGNITIVE STRATEGIES IN THE CONSTRUCTION
OF MOTOR KNOWLEDGE OF CHILDREN
WITH DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER
Dejan Savicevic¹, Dejan Suzovic²
¹Preschool Teacher Training and Business Informatics College, Sremska Mitrovica, Serbia
²University of Belgrade, Faculty of Sports and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
The aim of the research paper is to define the extent to which cognitive strategies model focused on the
construction of motor knowledge of children with developmental coordination disorder (DCD) contributes to motor achievement in comparison to conventional educational model of physical education (Kirby
& Sugden, 2007).
Method
By using the short form of Bruininks-Oseretsky BOT-2 the research included ten children aged 8 ± 1.13
decimal years, with total motor coefficient lower than 20 points. The sample was divided into an experimental group E (N= 5) whose treatment was based on phased cognitive intervention, analytical approach
and monitoring of motor behaviour and control group C (N = 5) in which motor learning was based on
synthetic approach and activity was oriented to correct technical performance of a motor task. Measuring instruments for coordination assessment consisted of a backward obstacle course, slalom with three
medicine balls and running and rolling test. Treatments were realized during 12 weeks, and educational
sequences were applied twice a week for 45 minutes.
Results and Discussion
By using t-test statistical significance between the groups in terms of better results of experimental group
in polygon backwards test t(8) =3,21, p < .05 and slalom with three medicine balls t(8) = 2,49, p< .05. was
shown. Research findings show that motor status of children can be significantly improved by individual
approach based on verbal focus, self-regulation and evaluation of motor achievement (Missiuna, et, al
2012). Experimental and associative treatment based on cognitive orientation on locomotor activity performance and dynamical analysis of motor forms brings to improvement of attention components and
understanding of kinematic content as well as to self-identification of motor capacity of children of developmental coordination disorder.
Conclusion
Synthesis and integration of biotic motor engrams, their generalization and positive transfer are achieved
due to the concept of global cognitive strategies and specific dynamic analysis in the performance of motor
tasks.
Key words: developmental disorders, motor learning, self-regulation, cognitive intervention
References
1. Kirby, A. & Sugden, D. (2007). Children with developmental coordination disorders J R Soc Med. 100(4), 182–186.
2. Missiuna, C., Pollock, N., Campbell, W., Bennett, S., Hecimovich, C., Gaines, R., DeCola, C., Cairney, J., Russell, D. & Molinaro, E. (2012). Partnering for change: an innovative school-based occupational therapy service
delivery model for children with developmental coordination disorder. . Canadian Journal of Occupational Therapy,79(1),41-50.
91
EFEKTI KOMBINOVANOG PROGRAMA VEŽBANJA
NA FITNES KOMPONENTE ODRASLIH OSOBA
SA CEREBRALNOM PARALIZOM
Luka Jovanović1, Marko Aleksandrović1, Bojan Jorgić1, Mehmet Ozsari2,3,4, Duran Arslan2,3
1
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš Srbija
2
Nacionalna sportska akademija „Vasil Levski“, Sofija, Bugarska
3
Istanbulski gradski sportski klub, Istanbul, Turska
4
Turska asocijacija „Sport za sve“, Turska
Uvod
Pod uticajem fizičkih aktivnosti i vežbi može se menjati fizičko stanje osoba sa cerebralnom paralizom
(Rosenbaum, 2003; ACSM, 2006). Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje efekata vežbi snage i plivanja na
fitnes komponente osoba sa cerebralnom paralizom.
Metod
Uzorak ispitanika su činile 11 osoba sa cerebralnom uzrasta od 18 do 30 godina iz Niša. Uzorak varijabli se
sastojao iz 15 varijabli fitnes komponenti. Za analizu efekata programa korišćen Studentov T-test za male
zavisne uzorke. Eksperimentalni program je trajao šest nedelja sa učestalošću fizičke aktivnosti dva puta
nedeljno sa smenjivanjem treninga u bazenu i u teretani. Vremensko trajanje treninga bilo je 45 minuta.
Rezulati sa diskusijom
Na osnovu rezultata, može se zaključiti da predloženi program nije dovoljan da bi se dobile statistički
značajne razlike kod ispitivanih fitnes komponenti odraslih osoba sa cerebralnom.
Zaključak
Međutim, poznata je činjenica da odrasle osobe sa cerebralnom paralizom nemaju nivo fitnes komponenata na istom nivou kao osobe bez invaliditeta. Isto tako, organizacija fizičkih aktivnosti osoba sa invaliditetom jako kompleksna. Zato je ovakav program koji održava fitnes sposobnosti osoba sa cerebralnom
paralizom se može smatrati uspešnim.
Ključne reči: cerebralna paraliza, fizičko vežbanje, fitnes komponente
Literatura
1. АCSM’s, (2006), ACSM’s resource manual for guidelines for Exercise Testing and Prescription 5th ed. Baltimore:
Lippincott Williams & Wilkins.
2. Rosenbaum, P. (2003). Cerebral Palsy: What parents and doctors wan to know? BMJ, 326 (7396), 970-974.
92
EFFECTS ON COMBINED EXERCISE PROGRAM
ON FITNESS COMPONENTS OF ADULTS
WITH CEREBRAL PALSY
Luka Jovanovic1, Marko Aleksandrovic1, Bojan Jorgic1, Mehmet Ozsari2,3,4, Duran Arslan2,3
1
University of Nis, Faculty of Sport and Physical Education, Nis Serbia
2
National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria
3
Istanbul Metropolitan Municipality Sports Club, Istanbul, Turkey
4
Turkish Association “Sport for All”, Turkey
Introduction
Under the influence of physical activity and exercise the physical condition of a person with cerebral palsy
can alter (Rosenbaum, 2003; ACSM, 2006). The aim of this study was to determine the effects of strength
exercises and swimming in the fitness components of a person with cerebral palsy.
Method
The sample consisted of 11 people with cerebral aged 18 to 30 years from Nis. The sample of variables consisted of 15 variables fitness components. To analyze the effects of the program, the student T-test for small
dependent samples was used. Experimental program lasted six weeks with physical activity twice a week,
and involved training in the pool and in the gym. Duration of training was 45 minutes.
Results and discussion
Based on the results, it can be concluded that the proposed program is not sufficient to obtain statistically
significant differences in the studied fitness components adults with cerebral.
Conclusion
However, it is a fact that adults with cerebral palsy do not have the level of fitness components at the same
level as non-disabled people. Likewise, the organization of physical activity of people with disabilities is
very complex. That is why this program that maintains fitness abilities of persons with cerebral palsy can
be considered successful.
Key words: cerebral palsy, physical exercise, fitness components.
References
1. АCSM’s, (2006), ACSM’s resource manual for guidelines for Exercise Testing and Prescription 5th ed. Baltimore:
Lippincott Williams & Wilkins.
2. Rosenbaum, P. (2003). Cerebral Palsy: What parents and doctors wan to know? BMJ, 326 (7396), 970-974.
93
EFEKTI FIZIČKE AKTIVNOSTI NA AEROBNI SPOSOBNOSTI DECE SA
CEREBRALNOM PARALIZOM: SISTEMATSKI PREGLED
Miljan Hadžović1, Predrag Jelenković1, Marko Aleksandrović1,Bojan Jorgić1,
Mehmet Ozsari2,3,4, Duran Arslan2,3
1
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš Srbija
2
Nacionalna sportska akademija “Vasil Levski”, Sofija, Bugarska
3
Istanbulski sportski klub, Istanbul, Turska
4
Turkska asocijacija “Sport za sve”, Turska
Uvod
Cilj rada je da se istraže efekti fizičkih aktivnosti na aerobni kapacitet kod dece sa cerebralnom paralizom.
Metod
Pretražene su sledeće baze podataka: PubMed/Medline, Pedro, SCIndeks,DOAJ; i to za period od 2000.
do 2012. godine. Korišćene su sledeće ključne reči: aerobni kapacitet, decu, fizičku aktivnost i sportske
aktivnosti. Prihvaćeni članci su morali ispuniti dva kriterijuma: da istraživanje ima eksperimentalni i kontrolnu grupu i da ispitanici imaju od 7 do 15 godina.
Rezultati i diskusija
Brojni članci su isključene na osnovu nekoliko kriterijuma, preostalih pet radovi ispunili postavljene kriterijume. Mali broj radova prikupljenih za analizu pokazuje deficit informacija preuzet iz naučnih istraživanja
u vezi sa ciljem sitraživanja.
Zaključak
Može se zaključiti da postoji pozitivan efekat fizičke aktivnosti na aerobne sposobnosti na decu sa cerebralnom paralizom. Takođe, na osnovu rezultata, može se predložiti da programi za pomenutu populaciju bi
trebalo da traju najmanje 12 nedelja sa učestalošću od dva treninga sedmično.
Ključne reči: aerobic capacity, children, physical activity, sports activity.
Literatura
1. Laskin, J.J. (2003). Cerebral palsy. In ACSM’s Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities (pp.288-294). Champaign: Human Kinetics.
2. Lockette, K.F., & Keyes, A.M. (1994). Conditioning with physical disabilities. Champaign: Human Kinetics.
94
EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY ON AEROBIC CAPACITIES OF CHILDREN
WITH CEREBRAL PALSY: A SYSTEMATIC REVIEW
Miljan Hadzovic1, Predrag Jelenkovic1, Marko Aleksandrovic1,Bojan Jorgic1,
Mehmet Ozsari2,3,4, Duran Arslan2,3
1
University of Nis, Faculty of Sport and Physical Education, Nis Serbia
2
National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria
3
Istanbul Metropolitan Municipality Sports Club, Istanbul, Turkey
4
Turkish Association “Sport for All”, Turkey
Introduction
The goal of the paper is to estimate the physical exercise effects on aerobic capacity in children with cerebral palsy.
Method
Following databases were searched: PubMed /Medline, PEDro, SCIndeks, DOAJ; for period of publishing
2000 to 2012; following key words were used: aerobic capacity, children, physical activity and sports activity. Accepted articles had to meet two criteria: the research have experimental and control groups and
subjects are aged 7 – 15.
Results and discussion
Numbers of articles are excluded based on several criteria, the remaining five papers met the set criteria.
A small number of papers collected for analysis showed a deficit of information retrieved from scientific
research regarding the goal.
Conclusion
It could be conclude, there is a positive effect of physical activity on aerobic fitness at children with cerebral
palsy. It could be prescript, that exercise programs should last at least 12 weeks, two sessions/week to be
beneficial for mentioned population.
Key words: аerobic capacity, children, physical activity, sports activity.
References
1. Laskin, J.J. (2003). Cerebral palsy. In ACSM’s Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities (pp.288-294). Champaign: Human Kinetics.
2. Lockette, K.F., & Keyes, A.M. (1994). Conditioning with physical disabilities. Champaign: Human Kinetics.
95
96
SESIJA 5
BIOMEDICINSKI ASPEKTI
PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI
SESSION 5
BIOMEDICAL ASPECTS
OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION
97
POVREDE U RVANJU I DŽUDOU
Goran Kasum, Slobodan Rajevac
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Rvanje i džudo su borilački sportovi u kojima sportisti mogu zadobiti različite vrste povreda. Cilj ovog
rada je da se uporede povrede rvača i džudista, ali i da se uoče delovi tela koji su najviše izloženi povredama, kao i da se istraži koji vidovi terapije se najčešće primenjuju u oporavku.
Metod
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 40 sportista, od kojih je 20 rvača i 20 džudista. Prikupljanje podataka je realizovano tako što su sportisti popunili upitnik sa 31 pitanjem. Pitanja u upitniku odnose se na lokalitet povreda (gornji i na donji ekstremiteti, glava, trup), na vrstu povreda (prelom, posekotina, povreda
mišića), kao i vid terapije koji su sportisti primenjivali u oporavku.
Rezultati istraživanja
Čak 90% anketiranih rvača prijavilo je da su imali neku povredu, dok je svega 10% rvača tvrdilo da nisu
doživeli nikakvu povredu. Za razliku od rvača, svi anketirani džudisti doživeli su neku od sportskih povreda. Povrede su i kod rvača i kod džudista podjednako zastupljene na gornjim i na donjim ekstremitetima,
a uglavnom su prouzrokovane direktnim ili indirektnim delovanjem mehaničke sile na određeni deo tela,
pritiskom ili istezanjem, a u nekim slučajevima i kombinovano. Prelomi kostiju zabeleženi su kod 20%
rvača i 35% džudista, a prelomi su ravnomerno zastupljeni na gornjim i donjim ekstremitetima.
Zaključak
Na osnovu dobijenih rezultata veliki je procenat povređenih sportista u oba sporta. Povrede koje su sportisti zadobili uglavnom su lake, ali u se manjem procentu javljaju i teže povrede u vidu preloma, zbog čega je
neophodno razviti čitavu muskulaturu kod sportiste. Oporavak mora biti potpun kako se ne bi rizikovalo
da dođe do još većeg povređivanja.
Ključne reči: prelom, posekotina, povreda mišića, oporavak
Literatura
1. Bojović, S. (1983). Rvanje – Slobodan stil, Beograd: Sportska knjiga.
98
INJURIES IN WRESTLING AND JUDO
Goran Kasum, Slobodan Rajevac
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Wrestling and judo are martial art sports in which different kinds of injuries may occur. The aims of this
work are the following: to compare the injuries of wrestlers and judokas, to observe which body parts are
most exposed to injuries, and to investigate which types of therapy are most often used in recovery.
Method
The research has been conducted on the sample of 40 athletes, of which half are wrestlers and half judokas.
The data were gathered through a survey in which the athletes answered 31 questions. The questions were
related to the locality of injures (upper and lower extremities, head, torso), the kinds of injuries (fractures,
cuts, muscle injuries), as well as the types of therapy used in recovery.
Results and discussion
As much as 90% of the surveyed wrestlers have reported some sort of injury, while 10% reported no injury
at all. In contrast, all of the surveyed judokas reported some sort of injury. Among both wrestlers and judokas, the injuries are equally most frequent in lower and upper extremities, most often caused by direct
or indirect action of mechanical force on a body part, due to pressure or stretching, and sometimes the
combination of both. Bone fractures are documented in 20% of the wrestlers and 35% of judokas and they
are equally distributed in the lower and upper extremities.
Conclusion
According to the results, high percentage of injuries occurs in both sports. Mostly, the injuries are not severe. But because of the certain low percentage of severe injuries, such as bone fractures, it is necessary to
develop, strengthen the entire musculature of an athlete. The recovery has to be complete in order to avoid
risks of new and more severe injuries.
Key words: fractures, cuts, muscle injuries, recovery
References
1. Bojović, S. (1983). Wrestling - Free style. Belgrade: Sports book.
99
UTICAJ MASAŽE LEDOM NA ODREĐENE BIOHEMIJSKE PARAMETRE
KOD RVAČA U VEZI SA OPORAVKOM
Bilal Demirhan1, Mehmet Günay2
Univerzitet OndokuzMayis, Fakultet sporta Yasar Dogu, Samsun, Turska
2
Univerzitet Gazi, Odsek za fizičku kulturu i sport Ankara, Turska
1
Uvod
Cilj ove studije je bio da ispita uticaj masaže ledom na određene biohemijske parametre kod rvača u vezi
sa oporavkom.
Metod
Četrnaest elitnih muškaraca rvača koji su članovi turskog nacionalnog tima su korišćeni kao subjekti u
studiji. Ispitanici su bili podeljeni u dve grupe: eksperimentalnu i kontrolnu grupu. Obe grupe učestvovale
su u pet rvačkih takmičenja tokom dana sa različitim intervalima odmora. Masaža ledom je bila primenjena u eksperimentalnoj grupi između svakog takmičenja u trajanju od 8 minuta, dok je kontrolna grupa
dobila 8 min. redovne masaže između svakog takmičenja. Uzorci krvi (5cc) su uzeti tri puta iz obe grupe
pre takmičenja, i posle 3. i 5. takmičenja. Nakon centrifugiranja na 5000rpm, serum je izdvojen od uzoraka
krvi i analizirani su mioglobin i vrednosti kreatinkinaze. Rad srca subjekata, vrednosti laktata i temperature merene su ukupno 10 puta pre i posle svakog takmičenja.
Rezultati i diskusija
Nakon svakog od pet rvačkih takmičenja, mioglobin, CK, rad srca i vrednosti laktata kod eksperimentalne i
kontrolne grupe bile su značajno povećane (P<0,05). Telesna temperatura kod ispitanika nije značajno bila
uslovljena takmičenjima kod eksperimentalne i kontrolne grupe (P> 0,05). Osam minuta masaže ledom
tokom odmora između takmičenja značajno je spustilo nivo mioglobina i CK u eksperimentalnoj grupi
u odnosu na kontrolnu grupu (P<0,05). Rad srca i temperatura tela eksperimentalne grupe su značajno
smanjeni za samo 30 i 15 min. perioda odmora u odnosu na kontrolnu grupu, dok je nivo laktata eksperimentalne grupe u značajnoj meri smanjen za samo 15 minuta perioda odmora u odnosu na kontrolnu
grupu dejstvom masaže ledom (P <0,05). Studija (Stanley i sar. 2011) proučava 60 minuta veoma intenzivnih vežbi biciklom. Deset minuta tretmana hladnom vodom je primenjeno nakon treninga kod eksperimentalne grupe i oni su upoređeni sa netretiranim subjektima. Kao rezultat toga, primećeno je povećanje
srčanog izlaza od 50 procenata i smatra se da se to dogodilo usled vazokonstrikcije izazvane hladnim
tretmanom. U studiji (Buchheit, i sar. 2008), deset sportista je radilo supra-maksimalne biciklističke vežbe,
dva puta svaki, u trajanju od pet minuta. Hladan tretman doveo je do brže normalizacije rada srca i veće
performanse kod sportista.
Zaključak
Kao rezultat, masaža ledom primenjena na rvačima između intervala je efikasna u sprečavanju oštećenja
mišića izazvanih vežbanjem. Takođe, 30 i 15 minuta masaže ledom tokom intervala odmora je efikasno
u normalizaciji rada srca i telesne temperature zajedno sa smanjenjem nivoa laktata za samo 15 minuta
tokom intervala odmora.
Ključne reči: rvanje, oporavak, masaža ledom
Literatura
1. Stanley, J. Buchheit, M. Peake, J.M. (2011).Uticaj hidroterapije posle vežbanja na učinak u kasnijem vežbanju i na
varijabilnost srčane frekvencije (The Effect of Post-ExerciseHydrotherapy on SubsequentExercisePerformanceandHeart Rate Variability). Eur J ApplPhysiol, 112: 951-961.
2. Buchheit, M. Peiffer, J.J. Abbiss, C.R. Laursen, P.B. (2008). Efekat uranjanja u hladnu vodu na
parasimpatičkureaktivaciju posle vežbanja (Effect Of ColdWaterİmmersion on PostexerciseParasympatheticReactivation).Am J PhysiolHeartCircPhysiol, 296(2):H421-7.
100
EFFECT OF ICE MASSAGE ON SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS
OF WRESTLERS IN RELATION WITH THE RECOVERY
Bilal Demirhan1, Mehmet Günay2
Ondokuz Mayis University, YasarDogu Faculty of Sport Sciences, Samsun, Turkey
2
Gazi University, Department of Physical Education and Sports Ankara, Turkey
1
Introduction
This study was aimed to investigate the Effect of Ice Massage on Some Biochemical Parameters of wrestlers
in relation with the recovery.
Method
Fourteen elite men wrestlers who are member of Turkish national team were used as subjects in the study.
The subjects were randomly divided into two groups: experimental and control groups. Both groups participated in five wrestling contests throughout the day with different rest intervals. Ice massage was applied
to the experimental group between each contest for 8 minutes while the control group received 8 min
of regular massage between each contest. Blood samples (5cc) were taken three times from both groups
before the competition and after 3rd and 5th, after the competition. After centrifuging at 5000 rpm, the
serum separated from blood samples, and myoglobin and creatin kinase values were analyzed. Subjects’
heart rates, lactate values and temperatures were measured total of 10 times before and after each contest.
Results and discussion
After each of five wrestling contest, experimental and control groups’ myoglobin, CK, heart rate and lactate levels were increased significantly (P<0.05). Body temperature of the subjects were not significantly
affected by competition for the experimental and the control group (P>0.05). Eight minutes of ice massage
during rest between the contests lowered experimental group’s myoglobin and CK levels significantly
compared to the control group (P<0.05). Heart rate and body temperature of the experimental group were
decreased significantly only 30 and 15 min of rest periods compared to control group while lactate level of
the experimental group were decreased significantly only 15 min of rest periods compared to the control
group with the influence of the ice massage( P <0.05). In (Stanley, et al.2011) study, 60 minutes of highintensity cycling exercise. Ten minutes of cold water were applied after the training for experiment group
and they were compared with untreated subjects. As a result, a 50 percent increase in cardiac output was
observed and this is considered because of vasoconstriction caused by cold treatment. (Buchheit, et al.
2008) study, ten male athletes performed supramaximal cycling exercise twice each taking for five minutes.
Cold application led to faster recovery in heart ratesand higher performance in athletes.
Conclusion
As a result, ice massage applied to wrestlers between intervals is effective in preventing muscle damage
caused by exercise. Also, the 30 and 15 minutes of ice massage during rest intervals are effective in reduction of heart rate and body temperature besides reducing the level of lactate only 15 min during rest
intervals.
Key words: Wrestling, Recovery, Ice massage
References
1. Stanley, J. Buchheit, M. Peake, J.M. (2011).The Effect of Post-Exercise Hydrotherapy on Subsequent Exercise Performance and Heart Rate Variability. Eur J ApplPhysiol, 112: 951-961.
2. Buchheit, M. Peiffer, J.J. Abbiss, C.R. Laursen, P.B. (2008). Effect Of Cold Water İmmersion on Postexercise Parasympathetic Reactivation.Am J Physiol Heart CircPhysiol, 296(2):H421-7.
101
UTICAJ SPECIFIČNOG TRENINGA NA TELESNU KOMPOZICIJU
I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
KOD OSOBA ŽENSKOG POLA OD 18 50. GODINE ŽIVOTA
Marija Macura1, Ivan Ćirković2
¹Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Zbog specifičnosti testiranih grupa vežbača, različitog uzrasta i nivoa treniranosti u obzir su uzeti isključivo
uticaji na osnovne parametre telesnog sastava i osnovne motoričke sposobnosti u rekreativnom vežbanju.
Metod
Uzorak ispitanika je činilo 20 osoba ženskog pola prosečne starosti 34,2 ± 11,2 (18-50 godina). Uzorak varijabli je podeljen u dva bloka – procena telesne kompozicije je vršena vagom Tanita BC-587 ( TM - telesna
masa, TMA - telesna mast, MM - mišićna masa i OS - obim struka, ONT - obim natkolenice i OND - obim
nadlaktice) i procenu motoričkih sposobnosti kroz pet motoričkih testova u kojima je testirana SSN statička snaga nogu, IUSR - izdržljivost u snazi ruku, ramenog pojasa i grudnih mišića, IUSN - izdržljivost
u snazi mišića nogu, IUSS - izdržljivost u snazi stomačnih mišića i BKAO - brzinu, koordinaciju, agilnost
i okretnost. Istraživački podaci su obrađivani i dobijani korišćenjem deskriptivne statistike i t – testom za
zavisne uzorke u okviru 8 - nedeljnog mezociklusa. Učestalost i obim rada je bio 3 puta nedeljno u trajanju
od 60 – 75 minuta. Trenažna procedura je vršena u aerobno - anaerobnoj zoni 50 - 80% MFS (maksimalna
frekvencija srca).
Rezultati sa diskusijom
Deskriptivni podaci su prikazali određenu dinamiku promene telesne kompozicije pod uticajem
specifične trenažne procedure u odnosu na inicijalno i finalno testiranje. Pre svega je došlo do smanjenja TM1 (73,46±12.02) TM2 (68,46±11,37 kg), smanjenja TMA1 (32,95±4,90) TMA2 (29,76±4,89
%), povećanja MM1 (43,68±4,01) MM2 (44,08±4,08 kg) i smanjenja OS (82,90±8,42 – 77,25±7,26 cm),
povećanja ONT (56,65±5,68 - 57,07±4,35 cm) i smanjenja OND (30,02±4,22 – 29,27±3,58 cm). Statistička
značajnost je dobijena u parametrima TM (p=0,000), TF (p=0,000) ,TMI (p=0,017) ,OS(p=0,000) i ONT
(p=0,006). Deskriptivni podaci u testiranju motoričkih sposobnosti su prikazali dinamiku promena u SSN1
(76,65±37,44) SSN2 (82,30±35,91 sec.), IUSR1 (26,90±9,67) IUSR2 (30,60±9,74 rep.), IUSN1 (51,90±16,22)
IUSN2 (54,75±17,80 rep.), IUSS1 (35,10±6,38 ) IUSS2 (36,25±6,92 sec.), BKAO1 (10,90±2,75) i BKAO2
(11,60±2,56 sec.). Statistička značajnost je dobijena u parametrima SSN (p=0,000) i IUSR (p=0,000).
Zaključak
Nakon primenjene trenažne procedure statistička značajnost promena telesne kompozicije je dobijena na
pet od šest merenih varijabli (TM, MM, TMA, OS i ONT), a što se tiče testiranja motoričkih sposobnosti
statistička značajnost je dobijena na dve od pet merenih varijabli (SSN i IUSR). Prikazane promene predstavljaju uspešnost trenažne procedure kao i priliku za njeno unapređenje u rekreativnom vežbanju osoba
ženskog pola.
Ključne reči : trenažna procedura, telesna masa, telesna mast, mišićno tkivo
Literatura
1. Koprivica, K.V. (2002). Metode, sredstva i opterećenja u sportskom treningu. Vrste metoda treninga. Osnove
sportskog treninga. Beograd : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu.
2. Macura, M.M. (2008). Uvod u funkcionalna testiranja. Funkcionalni testovi. Osnove sportske medicine – Praktikum. Beograd : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu.
102
EFFECTS OF SPECIFIC TRAINING ON BODY COMPOSITION
AND MOTOR SKILLS
IN FEMALES AGED 1850
Marija Macura¹, Ivan Ćirković²
¹University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Due to specificity of tested groups of exercisers, different ages and their fitness level, only the effects on basic parameters of body composition and basic motor skills in recreational training are taken into account.
Method
20 female subjects of average age of 34,2 ± 11,2 (18-50) were involved. Measured characteristics were divided into two segments – evaluation of body composition was performed with Tanita BC – 587 scale (BM
- body mass, BF - body fat, MM – muscle mass and WC - waist circumference, TC - thighs circumference
and UAC - upper arm circumference) and evaluation of motor skills through five motoric tests in which
SSL - static strength of legs, ESA – endurance in strength of arms, shoulders, pectoral muscles, ESLM –
endurance in strength of leg muscles, ESAM – endurance in strength of abdominal muscles, as well as SCA
- speed, coordination and agility were tested. Research data are processed and gained using descriptive
statistics and T- test for dependent samples during the 8-week mesocycle. Frequency and scope of work
was 3 times a week for 60 -75 minutes. The training procedure was executed in aerobic - anaerobic zone
50 – 80% MHR (maximum heart rate).
Results and Discussion
Descriptive data showed certain dynamics of body composition changes affected by specific training procedure in regard to initial and final testing. Primarily, it led to reduction of BM1 (73,46±12.02), BM2
(68,46±11,37 kg), reduction of BF1 (32,95±4,90) BF2 (29,76±4,89 %), increase of MM1 (43,68±4,01)
MM2 (44,08±4,08 kg) and reduction of WC (82,90±8,42 – 77,25±7,26 cm), increase of TC (56,65±5,68 57,07±4,35 cm) and reduction of UAC (30,02±4,22 – 29,27±3,58 cm). Statistical significance was gained
in parameters BM (p=0,000), BF (p=0,000), MM (p=0,017), WC (p=0,000) i TC (p=0,006). Descriptive
data in motor skills testing showed dynamics of changes in SSL1 (76,65±37,44) SSL2 (82,30±35,91 sec.),
ESA1 (26,90±9,67) ESA2 (30,60±9,74 rep.), ESLM1 (51,90±16,22) ESLM2 (54,75±17,80 rep.), ESAM1
(35,10±6,38 ) ESAM2 (36,25±6,92 sec.), SCA1 (10,90±2,75) and SCA2 (11,60±2,56 sec.). Statistical significance was gained in parameters SSL (p=0,000) and ESA (p=0,000).
Conclusion
Following the applied training procedure, statistical significance of body composition changes was gained
in five out of six measured characteristics (BM, MM, BF, WC and TC) and as for the testing of motor
skills, statistical significance was gained in two out of five measured characteristics (SSL and ESA). Shown
changes represent the success of the training procedure, as well as an opportunity to advance recreational
training of females.
Key words: training procedure, body mass, body fat, muscle mass
References
1. Koprivica, K.V. (2002). Methods, Means and Lods in Sport Training. Training method types. Introduction to
Sports Training. Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade.
2. Macura, M.M. (2008). Introduction to Functional Testing. Functional tests. Introduction to Sports Medicine –
Practicum. Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade.
103
OSETLJIVOST NOVIH INDEKSA ZA PROCENU SASTAVA TELA
U FUNKCIJI UZRASTA KOD ŽENA
1
Slađana Rakić1, Milivoj Dopsaj1, Marina Đorđević-Nikić1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Praćenje telesnog sastava kod žena različitog uzrasta je važno sa ciljem kontrole kao jednog od pokazatelja opšteg zdravstvenog stanja. Moderan, dominantno sedentaran, način života doprinosi smanjenju fizičke
aktivnosti i povećava energetski unos što dovodi do stanja gojaznosti. Ova pojava je učestalija sa porastom
broja godina. Cilj ovog rada je da se utvrdi osetljivost 4 nova indeksa sa kojima je moguće vršiti strukturnu
procenu telesnog sastava kod žena u funkciji uzrasta.
Metod
Uzorak ispitanika se sastojao od 543 žene koje su zaposlene, uzrasta 20-59.9 godina, koje su bile podeljene
u 4 grupe i to: od 20.-29.9, 30-39.9, 40-49.9 i 50-59.9. Merenje telesnog sastava obavljeno je neinvazivnom
metodom multikanalne biolektrične impedance - In Body 720 u istraživačkoj labaratoriji Fakulteta sporta
i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Praćene varijable (FFMI – fat free mass index, MMI - muscle mass index,
PFI - protein fat index, FMI - fat mass index) predstavljene su deskriptivnom statistikom, a za utvrđivanje
postojanja razlika između grupa korišćeni su ANOVA i T-test.
Rezultati sa diskusijom
Deskriptivni podaci su pokazali da su prosečne vrednosti praćenih varijabli - FFMI1 = 16.11±1.36, FFMI2
= 16.67±1.41, FFMI3 = 16.96±1.43, FFMI4 = 16.81±1.41kg*m-2; MMI1 = 8.83±0.84, MMI2 = 9.16±1.03,
MMI3 = 9.30±0.87, MMI4 = 9.17±0.86 kg*m-2; PFI1 = 0.61±0.23, PFI2 = 0.61±0.36, PF3 = 0.47±0.20, PF4
= 0.38±0.12 kg/kg; FMI1 = 6.14±3.28, FMI2 = 6.50±3.11, FMI3 = 8.27±3.87, FMI4 = 9.63±3.23 kg*m-2. Na
parcijalnom nivou, rezultati su pokazali da postoji statistički značajna razlika između grupa u svakom indeksu: FFMI (F = 8.383, p = .000), MMI (F = 5.975, p = .001), PFI (F = 21.394, p = .000) i FMI (F = 25.320, p
= .000) (Gába & Přidalová, 2014; Houtkooper, Lohman, Going, & Howell, 1996). Primenom T-testa, dobijeno je da se grupe međusobno statistički značajno razlikuju kod varijabli PFI i FMI, ali ne i u MMI i FFMI,
gde razlike postoje samo između najmlađih ispitanica (20-29.9) u odnosu na ostale ispitanice (30-59.9).
Zaključak
Analizom dobijenih rezultata može se zaključiti da je utvrđena statistički značajna osetljivost praćenih telesnih indeksa
u funkciji uzrasta kod žena, gde je kod varijabli PFI i FMI utvrđen apsolutno veći nivo osetljivosti u odnosu na ispitivane
uzrasne grupe žena, a kod varijabli FFMI i MMI osetljivost je utvrđena na parcijalnom nivou. Takođe, utvrđeno je da
FFMI i MMI imaju parabolični trend, tako što vrednosti rastu do 50-e godine života i tada dostižu maksimalni nivo,
nakon čega dolazi do smanjenja vrednosti, dok se FMI-a konstantno povećava u skladu sa godinama. Jedino se kod
PFI-a uočava obrnuto proporcionalan trend, odnosno konstantno opadanje vrednosti varijable kako raste broj godina.
Ključne reči: telesni sastav, radno-aktivne žene, indeksi, InBody720
Literatura
1. Gába, A., & Přidalová, M. (2014). Age-related changes in body composition in a sample of Czech women aged
18–89 years: a cross-sectional study. European Journal of Nutrition, 53(1), 167-176. doi: 10.1007/s00394-0130514-x
2. Houtkooper, L. B., Lohman, T. G., Going, S. B., & Howell, W. H. (1996). Why bioelectrical impedance analysis
should be used for estimating adiposity. Am J Clin Nutr, 64(3 Suppl), 436s-448s.
104
SENSITIVITY OF NEW INDEXES FOR WOMEN’S BODY COMPOSITION
EVALUATION REGARDING THE FUNCTION OF AGE
1
Slađana Rakić1, Milivoj Dopsaj1, Marina Đorđević-Nikić1
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
It is important to monitor body composition of women of different age for the purpose of control as one
of the indicators of general health condition. Modern way of life, which is predominantly sedentary, contributes to a decrease in physical activity and increases energy intake which leads to a state of obesity. This
phenomenon becomes more frequent with increased age. The goal of this paper is to establish the sensitivity of 4 new indexes with which it is possible to undertake structural evaluation of women’s body composition for the function of age.
Method
The sample of respondents consisted of 543 working women, aged 20-59.9, who were divided into 4 groups:
from 20-29.9, 30-39.9, 40-49.9 and 50-59.9 years of age. Measurement of body composition was performed
via a non-invasive method of multichannel bioelectrical impedance – In Body 720 in the research laboratory of Faculty of Sport and Physical Education in Belgrade. The observed variables (FFMI – fat free mass
index, MMI - muscle mass index, PFI - protein fat index, FMI - fat mass index) are presented in the form
of descriptive statistics, and ANOVA and T-test were used for establishing the existence of differences
between groups.
Results with discussion
Descriptive data showed that the average values of observed variables were - FFMI1 = 16.11±1.36, FFMI2
= 16.67±1.41, FFMI3 = 16.96±1.43, FFMI4 = 16.81±1.41kg*m-2; MMI1 = 8.83±0.84, MMI2 = 9.16±1.03,
MMI3 = 9.30±0.87, MMI4 = 9.17±0.86 kg*m-2; PFI1 = 0.61±0.23, PFI2 = 0.61±0.36, PF3 = 0.47±0.20, PF4
= 0.38±0.12 kg/kg; FMI1 = 6.14±3.28, FMI2 = 6.50±3.11, FMI3 = 8.27±3.87, FMI4 = 9.63±3.23 kg*m-2. On
a partial level results showed that there is a statistically significant difference between groups for every index: FFMI (F = 8.383, p = .000), MMI (F = 5.975, p = .001), PFI (F = 21.394, p = .000) and FMI (F = 25.320,
p = .000) (Gába & Přidalová, 2014; Houtkooper, Lohman, Going, & Howell, 1996). The application of the
T-test led to the acquirement of data that shows that the groups differ from one another in a statistically
significant way for variables PFI and FMI, but not for MMI and FFMI where differences only exist between
the youngest respondents (20-29.9) and the rest of the respondents (30-59.9).
Conclusion
By analyzing the acquired results it can be concluded that a statistically significant sensitivity of observed
body indexes for the function of women’s age was established, where an absolutely greater level of sensitivity in relation to examined age groups of women was established for PFI and FMI variables, and a partial
level of sensitivity was established for variables FFMI and MMI. Also, it was established that FFMI and
MMI have a parabolic trend, meaning that values increase until the age of 50 and then reach their maximum level, after which there is a decrease in value, whereas FMI is constantly increased according to age.
It is only with PFI that an inversely proportional trend is noticed, i.e. a constant variable decrease with the
increase in age.
Key words: body composition, working women, indexes, InBody720
References
1. Gába, A., & Přidalová, M. (2014). Age-related changes in body composition in a sample of Czech women aged
18–89 years: a cross-sectional study. European Journal of Nutrition, 53(1), 167-176. doi: 10.1007/s00394-0130514-x
2. Houtkooper, L. B., Lohman, T. G., Going, S. B., & Howell, W. H. (1996). Why bioelectrical impedance analysis
should be used for estimating adiposity. Am J Clin Nutr, 64(3 Suppl), 436s-448s.
105
UPOTREBA SUPLEMENATA U RVANJU
Aleksa Bosnić, Milan Marković, Goran Kasum
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Urođene morfološke, psihološke, fiziološke i metaboličke karakteristike predstavljaju vrlo bitan faktor u
ostvarivanju uspeha u sportu. Za ostvarivanje rezultata nije dovoljna samo povoljna genetska predispozicija. Stalni dugogodišnji treninzi predstavljaju ključ unapređivanja celokupne tehničke efikasnosti. Da bi se
više podstakle i unapredile performanse sportisti, često koriste dijetetske suplemente.
Metod
Istraživanje je realizovano na uzorku od tridesetdvoje rvača iz 4 kluba u Srbiji predstavnika I I II rvačke
lige. Raspon starosti ispitanika kretao se od 18-30 godina, sa prosekom starosti 24 godina. Sakuplajnje podataka je vršeno metodom anketiranja otvorenog tipa odgovora, pomoću koji se želi saznati: da li koristite
suplemente, koje suplemente koristite, u kolikoj meri, koliko znaju o njima, način nabavljanja, savetuju li se
i da li imaju stalni nadzor pri uzimanju suplemenata.
Rezultati sa diskusijom
Na datom uzorku dobijeni su rezultati, da više od dve trećine koriste suplemente, a prosek iznosi 1.54
preparata po korisniku. Najzastupljeniji dodaci ishrani koje koriste rvači su, kreatin, protein, aminokiseline, vitamine, kofein. Skoro 80 % ispitanika tvrdi da ima dovoljno znanja o suplementaciji, ali polovina
onih koji konzumiraju često se posavetuju sa nutricionistom. Zabrinjavajuće malo sportista ima konstanto
praćenje i doziranje od strane lekara. Pozitivno je, što nabavljanje dijetetskih suplemenata isključivo vrše u
ovlašćenim radnjama.
Zaključak
Vrlo mali broj klubova ima stručno i nadležno lice za izbor i doziranja potrebnih suplemenata. Samostalnim odabirom i konzumiranjem većeg broja preparata često se preteruje sa unosom sastojaka koji se ponavljaju u uzetim suplementima. Zbog sve dostupnijih nutrijenata neophodno je podići svest i više uključiti
lekare u usmeravanje i kontrolu sportista kroz period suplementacije u trenažnom procesu.
Ključne reči: suplementacija, nutrijenti, rvanje.
Literatura
1. Đorđević-Nikić, M. (2002). Ishrana sportista. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Burk, L. (2009). Praktična sportska ishrana. Belkonen: Odeljenje za sportsku ishranu, Australiski institut za sport.
106
THE USE OF SUPPLEMENTS IN WRESTLING
Aleksa Bosnić, Milan Marković, Goran Kasum
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Innate morphological, psychological, physiological and metabolic characteristics make an important factor when it comes to succeeding in sport. Good genetic predisposition alone is not enough for getting
good results. Constant training throughout the year is the key to improving the overall technical efficiency.
Dietary supplements are commonly used in order to enhance and improve athletes’ performances.
Method
The research is completed based on the sample of 32 wrestlers from 4 wrestling clubs in Serbia, with representatives of the first and second wrestling league. The age of respondents ranged from 18 to 30 years,
with the average of 24 years. Information was collected by an open type questions survey in order to find
out: whether they use supplements, which supplements they use, to what extent they use them, how much
they know about them, the way of getting supplements, whether they consult the expert and whether they
are supervised while taking supplements.
Results with discussion
Based on the survey data, the results show that more than two thirds of athletes use supplements, and that
the average is 1.54 preparations per user. Wrestlers most commonly use creatine, protein, amino acids,
vitamins, caffeine. Almost 80 % of respondents claim to have enough knowledge when it comes to supplements, but half of those who take them consult nutritionist. Few athletes have their dose keeping track of
by paramedics. The good thing is that dietary supplements can only be bought in authorized stores.
Conclusion
A small number of athletes have in their wrestling clubs an expert taking care of the dose they take or of
the supplements they take. By choosing and taking larger number of chemicals on their own, athletes often
overdose by taking ingredients that can be found in more than one supplement. It is important to raise
awareness and involve paramedics in controlling athletes throughout the period of supplementation in
training process.
Key words: supplementation, nutrients, wrestling.
References
1. Đorđević-Nikić, M. (2002). Ishrana sportista. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Burk, L. (2009). Praktična sportska ishrana. Belkonen: Odeljenje za sportsku ishranu, Australiski institut za sport.
107
POUZDANOST I VALIDNOST UPITNIKA O ZLOUPITREBI SUPSTANCI
KOD ADOLESCENATA
Nedim Šišić1, Damir Sekulić1, Marino Krespi1, Mirjana Mađarević2
Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet, Split, Hrvatska1
Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet, Zenica, Bosna i Hercegovina2
Uvod
Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi test - retest pouzdanost i validnost upitnika o zloupotrebi supstanci, i odgovarajući faktori u adolescenciji.
Metod
Studija je sprovedena na uzorku od 66 srednjoškolaca (28 mladića i 38 devojaka; 17-18 godina starosti)
srednje škole Katolički školski centar „Sveti Pavao“ iz Zenice u Bosni i Hercegovini. Dva testa su obavljena
u rasponu od tri meseca u drugom semestru školske 2013/2014. godine. Ispitanici su odgovarali na pitanja
u okviru socio-demografskih karakteristika, školskih faktora, sportskih faktora, porodičnih faktora, roditeljske kontrole, faktora upotrebe supstanci, alkohola i cigareta, kao i na nekoliko pitanja o religiji (Cavar i
sar., 2012.; Sekulić i sar., 2014). Izračunat je procenat pitanja sa jednakim odgovorom, Spirmanov i Pirsonov koeficijent korelacije i faktorska analiza. Sve koeficijenti se smatraju značajnim na nivou pouzdanosti
od 95% (p , 0,05).
Rezultati i diskusija
Rezultati ove studije pokazali su umerenu do visoku pouzdanost kod većine varijabli, dok varijable rekreacija i porodični odnosi nisu pokazale zadovoljavajuću pouzdanost. Faktorskom analizom grupa varijabli
uspeha u školi, formiran je jedan faktor, dok su u grupi varijabli sportskog uspeha i u grupi porodičnih
faktora formirane dve latentne dimenzije.
Zaključak
U ovoj studiji očekivali smo veću pouzdanost odgovora na pitanja o školskim faktorima, s obzirom da je
uzorak bio homogen. Validacija faktorske analize je pokazala da su varijable rekreacija i odsustvovanje od
kuće odvojene oblasti koje zahtevaju poseban tretman.
Ključne reči: pouzdanost, validnost, test-retest, upitnik, škola.
Literatura
1. Cavar, M., Sekulić, D., i Culjak, Z. (2012). Složena interakcija religioznosti sa drugim faktorima u vezi sa upotrebom i zloupotrebom supstanci među sportiskinjama (Complex interaction of religiousness with other factors
in relation to substance use and misuse among female athletes). Časopis religije i zdravlja (Journal of Religion &
Health), 51(2), 381–389. doi: 10.1007/s10943-010-9360-9.
2. Sekulic D, Ostojic M, Vasilj M, Coric S, Zenic N (2014). Specifični rediktori pušenja cigareta kod adolescenata u
odnosu na pol: analiza sportskog učešća, roditeljskih faktora i religioznosti kao faktora zaštite/rizika. Časopis o
korišćenju supstanci (Journal of Substance Use), 19 (1-2) 89-94.
108
RELIABILITY AND VALIDITY OF THE QUESTIONNAIRE OF SUBSTANCE
USE AND MISUSE IN ADOLESCENTS
Nedim Sisic1, Damir Sekulic1, Marino Krespi1, Mirjana Madjarevic2
University of Split, Faculty of Kinesiology, Split, Croatia1
University of Zenica, Faculty of Philosophy, Zenica, Bosnia and Herzegovina2
Introduction
The aim of this study was to determine the test-retest reliability and validity of questionnaire of substance
use and misuse, and corresponding factors in adolescence.
Method
The study was conducted on a sample of 66 high-school children (28 males and 38 females; 17-18 years of
age) from high-school Catholic School Centre “Sveti Pavao”, from Zenica, Bosnia and Herzegovina. Two
tests were carried out in the range of three months in the second semester of the academic 2013/2014
school year. Respondents answered the questions in the field of socio-demographic characteristics, school
factors, sport factors, family factors, parental controls, factors of substance use, alcohol and cigarettes, as
well as a few questions about religion (Cavar et al., 2012; Sekulic et al., 2014). The percentage of equally
responded queries, Spearman’s and Pearson’s correlation coefficient and factor analysis were calculated.
All the coefficients were considered significant at a 95% confidence level (p , 0.05).
Results and discussion
Results of this study showed moderate to high reliability of most of the variables, while variables of recreation and family relationships have not shown satisfactory reliability. With factor analysis groups of variables of school success, one factor was formed, while in the group of variables of sporting success and in
the group of family factors two latent dimensions were formed.
Conclusion
In this study, we expected the higher reliability of the answers on questions about school factors, given that
it is a homogeneous sample. Validation of factor analysis showed that the variables recreation and parental
absence from the house are separate areas that require a special treatment.
Key words: reliability, validity, test-retest, questionnaire, school.
References
1. Cavar, M., Sekulic, D., & Culjak, Z. (2012). Complex interaction of religiousness with other factors in relation
to substance use and misuse among female athletes. Journal of Religion & Health, 51(2), 381–389. doi: 10.1007/
s10943-010-9360-9.
2. Sekulic D, Ostojic M, Vasilj M, Coric S, Zenic N (2014). Gender-specific predictors of cigarette smoking in adolescents: an analysis of sport participation, parental factors and religiosity as protective/risk factors. Journal of
Substance Use, 19 (1-2) 89-94.
109
ODNOSI IZMEĐU MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I NIVOA
KARDIOVASKULARNIH SPOSOBNOSTI
1
Vladimir Jakovljević1, Goran Bošnjak1, Milan Matić2 i Gorana Tešanović1
Univerzitet u Banja Luci, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Bosna i Hercegovina
2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Pucarin - Cvetković i sar. (2006) napisali su da gojazne osobe imaju značajno povišene nivoe holesterola,
triglicerida, glukoze, sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska u poređenju sa ljudima normalne težine. Nivo
fizičke aktivnosti počinje da se smanjuje tokom adolescencije, tako da je ovaj period života veoma važan u
posmatranju nutritivnog statusa i funkcionalnih sposobnosti kardiovaskularnog sistema. Ovo istraživanje je
sprovedeno u cilju određivanja odnosa masnog tkiva i funkcionalnog kapaciteta kardiovaskularnog sistema.
Metod
Uzorak je činilo 107 ispitanika starosti od 16 godina (+/- 6 meseci). Svi ispitanici su bili podeljeni u tri
grupe prema vrednostima indeksa telesne mase. Varijable morfoloških karakteristika su: indeks telesne
mase, procenat ukupne težine tela koja se sastoji od masti, ukupna težina celog tela, masa masti, procenat
telesne masti i težina masnog tkiva pojedinih delova tela. Varijable funkcionalnog kapaciteta kardiovaskularnog sistema su: sistolni i dijastolni krvni pritisak pre i posle opterećenja i srčana frekvencija pre i posle
opterećenja. Vrednosti srčanog pritiska i srčana frekvencija su mereni pre i posle izvršenja testa Astrand.
Za prikupljanje podataka su korišćeni merač pritiska “Boso Medistar S”, analizator kompozicije tela KK418m III i bilcikl ergometar. U procesu je korišćen statistički program SPSS, primenjena statistička analiza
je ANOVA.
Rezultati i diskusija
Najveće vrednosti sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska i srčane frekvencije pre i posle opterećenja
pronađene su kod pacijenata sa višim indeksom telesne mase. Takođe, sistolni i dijastolni krvni pritisak i
puls srca pre opterećenja su pokazali najviše vrednosti kod ovih subjekata u odnosu na druge dve grupe.
Međutim, bilo je statistički značajne razlike između grupa jedino u vrednostima srčane frekvencije pre
opterećenja.
Zaključak
U ovom radu mi smo potvrdili niz prethodnih studija u kojima se smatra da povećan indeks telesne mase
dovodi do štetnog uticaja na kardiovaskularni sistem. Rešenje za ovaj problem mnogi autori su našli u redovnoj fizičkoj aktivnosti i promenama ishrane.
Ključne reči: morfološke karakteristike, krvni pritisak, srčana frekvencija
Literatura
1. Mitić, D. (2011). Značaj fizičke aktivnosti u prevenciji i terapiji gojaznosti u djetinjstvu i adolescenciji . Medicinski
glasnik, 39, 107-112.
2. Mišigoj-Duraković, M., Heimer, S. i Duraković, Z. (1996). Tjelesno vježbanje i gojaznost. U: Milanović D. ured.
Fitness, FFK,Zagreb, 43-45.
110
RELATIONS BETWEEN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS
AND LEVEL OF CARDIOVASCULAR ABILITIES
1
Vladimir Jakovljević1, Goran Bošnjak1, Milan Matić2 i Gorana Tešanović1
University of Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport, Bosnia and Herzegovina
2
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Pucarin - Cvetkovic et al. (2006) wrote that obese individuals have significantly elevated levels of cholesterol, triglycerides, glucose, systolic and diastolic blood pressure compared to people of normal weight.
The level of physical activity starts to decrease during adolescence, so this period of life is very important
in observing of nutritional status and functional abilities of the cardiovascular system. This research was
conducted in order to determine the relation between adipose tissue and functional capacity of the cardiovascular system.
Method
The sample consisted of 107 respondents aged 16 years (+/- 6 months). All subjects were divided into three
groups according to the values of body mass index. The variables of the morphological characteristics
were: body mass index, a percentage of the total weight of the body consisting of fats, the total weight of
the whole body, fat mass, body fat percentage and the weight of adipose tissues of certain parts of the body.
The variables of functional capacity of the cardiovascular system were: systolic and diastolic blood pressure
before and after the loads and heart rate before and after the loads. Cardiac pressure values and heart rate
were measured before and after the execution of the test Astrand. Pressure gauge “Boso MEDISTAR S”,
body composition analyzer BC-418m III and bicycle ergometer were used to collect data. The process used
statistical program SPSS, a statistical analysis was applied ANOVA.
Results and discussion
The highest values of systolic and diastolic blood pressure and heart rate before and after loads were found
in patients with higher body mass index. Although, systolic and diastolic blood pressure and heart rate
before load showed the highest values in these subjects in relation to the other two groups. However, there
was a statistically significant difference between the groups only in values of heart rate before the load.
Conclusion
In this paper, we have confirmed a number of previous studies that have considered that increased body
mass index leads to harmful effects on the cardiovascular system. Many authors found solution of this
problem in regular physical activity and dietary changes.
Key words: morphological characteristics, blood pressure, heart rate
References
1. Mitić, D. (2011). Značaj fizičke aktivnosti u prevenciji i terapiji gojaznosti u djetinjstvu i adolescenciji . Medicinski
glasnik, 39, 107-112.
2. Mišigoj-Duraković, M., Heimer, S. i Duraković, Z. (1996). Tjelesno vježbanje i gojaznost. U: Milanović D. ured.
Fitness, FFK,Zagreb, 43-45.
111
ISPOLJAVANJE ANAEROBNIH I AEROBNIH SPOSOBNOSTI
KOD STUDENATA KRIMINALISTIČKO POLICIJSKE AKADEMIJE1
Bojan Mitrović¹, Goran Vučković²
¹ Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
² Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Srbija
Uvod
Obavljanje policijskog posla podrazumeva niz mera i radnji koje se sprovode u cilju sprečavanja, ali i rešavanja,
mogućih incidentnih situacija, a uspešnost rešavanja istih u kojima dolazi do upotrebe sredstava prinude uslovljena je time da policijski službenici treba da budu fizički sposobni kako bi ispunili profesionalne zahteve.
Praksa je pokazala da nedovoljan nivo motoričkih, kao i anaerobnih i aerobnih sposobnosti predstavlja
limitirajući faktor za kvalitetno obavljanje poslova policijskih službenika, koji se odnose na upotrebu sredstava prinude. Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi eventualno postojanje razlika u anaerobnim i aerobnim
sposobnostima dve generacije studenata Kriminalističko-policijske akademije (KPA) na terenskoj obuci, i to
studenata osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija upućenih na terensku obuku.
Metod
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 139 studenata osnovnih akademskih (OA) i osnovnih strukovnih
(OS) studija KPA, podeljenih na dva subuzorka, generacija druge godine osnovnih strukovnih studija u
školskoj 2012/2013 godini (N=74) i generacija treće godine osnovnih akademskih studija u školskoj
2013/2014 godini (N=65). Za utvrđivanje razlika između generacija, imajući u vidu terenske uslove rada,
posmatrani su rezultati testova za procenu anaerobnih i aerobnih sposobnosti: test maksimalnih anaerobnih sposobnosti, po Margariji (MARGAR) i test maksimalnih aerobnih sposobnosti, Astrand step-test
(ASTRAND). Testovi su realizovani u terenskoj uniformi i pripadajućoj terenskoj obući (terenske čizme).
Dobijeni podaci obrađeni su primenom statističkog programa SPSS 20.0, a procedure su obuhvatile
deskriptivne parametre i za utvrđivanje značajnosti razlika između subuzoraka T-test za nezavisne uzorke.
Rezultati sa diskusijom
Prosečno ostvareni rezultat kod ispitanika OA i OS, a za test MARGAR iznosio je Mean±SD 47.42±11.34
kg/m/min; 45.75±10.74 kg/m/min, respektivno. Prosečno ostvareni rezultat za test ASTRAND kod ispitanika OA i OS iznosio je Mean±SD 56.26±10.25 ml/kg/min; 55±10.84 ml/kg/min, respektivno. Daljom
analizom dobijenih rezultata utvrđeno je da između subuzoraka, kod testa MARGAR, ne postoji statistički
značajna razlika (t=-0,889, p=0.376). Statistički značajna razlika između dva subuzorka nije potvrđena ni
kod testa ASTRAND (t=-0,701, p=0.484). Razlog za ovakav rezultat najverovatnije se nalazi u ujednačenoj
selekciji kandidata na prijemnom ispitu za upis na KPA gde se vrši testiranje određenih motoričkih sposobnosti, kao i u stalnom praćenju nivoa fizičkih sposobnosti tokom svake godine studija.
Zaključak
Na osnovu rezultata istraživanja može se zaključiti da ne postoji statistički značajna razlika između dva tretirana subuzorka, koji su činili studenti KPA OA i OS studija u situaciji ispoljavanja aerobnih i anaerobnih
potencijala, u ovom slučaju merenih testom maksimalnih anaerobnih sposobnosti, po Margariji, i testom
maksimalnih aerobnih sposobnosti, Astrand step-test.
Ključne reči: studenti, aerobne sposobnosti, anaerodne sposobnosti, terenski uslovi rada.
Literatura
1. Bonneau, J., Brown, J. (1995). Physical ability, fitness and police work. Journal of Clinical Forensic Medicine, 2: 157164.
2. Допсај, М., Благојевић, М., Маринковић, Б., Миљуш, Д., Вучковић, Г., Коропановски, Н., Ивановић,Ј.,
Атанасов, Д., Јанковић, Р. (2010). Моделне карактеристике антропометријских показатеља и базичномоторичких способности (БМС) здравих и утренираних младих особа оба пола - популациони показатељи
Републике Србије. Бајина Башта: Форма.
1 Rad je deo Projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije
Republike Srbije” pod brojem III47015, a kao deo potprojekta “Efekti primenjene fi zičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički,
psiho-socijalni i vaspitni status populacije policije R. Srbije” koji se finansira od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja R. Srbije - ciklus naučnih projekata 2011-2015.
112
DEMONSTRATION OF ANAEROBIC AND AEROBIC ABILITIES
AMONG THE STUDENTS OF POLICE ACADEMY
Bojan Mitrović ¹, Goran Vučković ²,
¹ Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia
² Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Serbia.
Introduction
Police work involves a series of measures and actions undertaken to prevent and resolve potential incidents, but the successfulness of these situation (in which use of force occurs) is conditioned by the fact that
police officers need to be physically fit in order to meet the professional requirements. Practice has shown
that inadequate level of motor, as well as anaerobic and aerobic abilities present the limiting factor for the
quality work of police officers, relating to the use of force. The aim of this study was to determine the possible existence of differences in anaerobic and aerobic abilities among two generations of Criminal Police
Academy (KPA) students on field training exercise, namely students of basic academic and basic vocational
studies sent to the field training exercise.
Method
The study was conducted on a sample of 139 undergraduate academic (OA) and basic vocational (OS) students, divided into two subsamples; the generation of the sophomore students of basic vocational studies
in the academic year 2012/2013 (N = 74) and the generation of the third year of basic academic studies in
the school year 2013/2014 (N = 65). To determine differences between generations, taking into account
the field conditions, following results of anaerobic and aerobic abilities tests were observed: maximal anaerobic capacity test, MARGAR test and maximal aerobic capacity test, Astrand step-test (Åstrand). Tests
were carried out in a field uniform and the corresponding field footwear (field boots). The obtained data
were analyzed using the statistical program SPSS 20.0, and procedure included the descriptive parameters
for the determination of the significant differences between subsamples T-test for independent samples.
Results with discussion
The average result achieved among students of OA and OS for the MARGAR test was Mean ± SD 47.42 ±
11.34 kg/m/min; 45.75 ± 10.74 kg/m/min, respectively. Average result achieved for the Astrand test among
students of OA and OS was Mean ± SD 56.26 ± 10.25 ml/kg/min; 55 ± 10.84 ml/kg/min. Further analysis
of the gained results showed that between subsamples, at the MARGAR test, there was no statistically
significant difference (t = -0.889, p = 0.376). Statistically significant difference between the two subsamples
was not confirmed either by Astrand test (t = -0.701, p = 0.484). This result, most likely results from the
balanced selection of candidates at the entrance examination for the KPA, where testing of certain motor
skills was performed, as well in constant monitoring of the physical abilities level during each year of study.
Conclusion
Based on the results, it can be concluded that there is no statistically significant difference between the two
treated subsamples, consisted of students of basic academic and basic vocational studies in the situation
of aerobic and anaerobic abilities demonstration, in this case measured with the Margar test and maximal
aerobic capacity test, Astrand-step test.
Key words: students, aerobic capacity, anaerobic capabilities, terrain conditions.
References
1. Bonneau, J., Brown, J. (1995). Physical ability, fitness and police work. Journal of Clinical Forensic Medicine, 2: 157164.
2. Допсај, М., Благојевић, М., Маринковић, Б., Миљуш, Д., Вучковић, Г., Коропановски, Н., Ивановић,Ј.,
Атанасов, Д., Јанковић, Р. (2010). Моделне карактеристике антропометријских показатеља и базичномоторичких способности (БМС) здравих и утренираних младих особа оба пола - популациони показатељи
Републике Србије. Бајина Башта: Форма.
113
PROCENA BIOMARKERA OKSIDATIVNOG STRESA
INDUKOVANIH TRENINGOM MLADIH FUDBALERA:
FOKUS NA RAZLICI U GODINAMA
Dejan Čubrilo1, Duško Spasovski2, Marija Macura3, Marija Slavić4, Dušan Blagojević4,
Spasić Mihajlo4, Vladimir Jakovljević1
1
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet Medicinskih nauka, Katedra za fiziologiju,
Kragujevac, Srbija
2
Institut za Ortopedsko-hiruske bolesti “Banjica”, Beograd, Srbija
3
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizickog vaspitanja, Beograd, Srbija
4
Institute za biološka istraživanja, Departman za fiziologiju, Beograd, Srbija
Uvod
Redovna fizička aktivnost pozitivno utiče na mnoge aspekte zdravlja, sa druge strane prekomerna aktivnost
može indukovati pojavu stresa, posebno u slucaju treninga fudbala vecih intenziteta, pri čemu može doći
do ćelijskog oksidativnog oštećenja. Trening fudbala može proizvesti disbalans između RNOS i antioksidansa, sa posledičnom pojavom oksidativnog stresa.
Cilj: Procena uticaja redovnog treninga na redoks ravnotežu kao i uticaj razlike u godinama.
Metod
Parametri oksidativnog stresa (NO, TBARS, superoksid anion i H2O2) i aktivnost antioksidativnih enzima
(superoksid dismutaza - SOD, katalaze - CAT, glutation peroksidaza - GSH-Px i glutation reduktaze - GR)
su izmerene u krvnoj plazmi i eritrocitima mladih fudbalera (N = 23) i 4 zdrava decaka iste dobi. Fudbaleri
su podeljeni u dve podgrupe prema godinama: Mlađi (N = 11) (14 i 15 godina) i Stariji (N = 12) (16 i 17
godina).
Rezultati
Procenat mišića (% FFM) i masnog tkiva (% FM) nije se razlikovao između ispitivanih grupa. Vrednost BMI
je bila statistički viša u starijoj grupi sportista (p<0.01). VO2max vrijednosti se razlikuju između ispitivanih
skupina (p<0.001). Mlađi sportisti su imali značajno više razine SOD aktivnosti (p<0.05) poređenju sa
starijom grupom, bez značajnih razlika u ostalim merenim parametrima.Korelacije izmerenih parametara
su specifične u odnosu na uzrast ispitanika.
Zaključak
Rezultati istraživanja pokazuju da redovna trenažna aktivnost ne dovodi do oksuidativnog stresa, ali smanjena (aktivnost) SOD sugeriše antioksidativno prilagođavanje koje je u skladu sa uzrastom mladih sportista.
Ključne reči: oksidativni stres, vežbanje, godine, sportisti
Literatura
1. V Zivkovic, P Lazarevic, D Djuric, D Cubrilo, M Macura, M Vuletic, N Barudzic, M Nesic, V Jakovljevic. Alteration in basal redox state of young male soccer players after a six-month training programme Acta Physiologica
Hungarica, Volume 100 (1), pp. 64–76 (2013)DOI: 10.1556/APhysiol.100.2013.1.6
2. Holvoet P (2008). Relations between metabolic syndrome, oxidative stress and inflammation and cardiovascular
disease. Verh K Acad Geneeskd Belg, 70(3), 193-219.
114
THE ASSESSMENT OF OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS
INDUCED BY REGULAR TRAINING IN PUBERTAL BOYS:
FOCUS ON AGE DIFFERENCE
Dejan Čubrilo1, Duško Spasovski2, Marija Macura3, Marija Slavić4, Dušan Blagojević4,
Spasić Mihajlo4, Vladimir Jakovljević1
1
University of Kragujevac, Department of Physiology, Faculty of Medicine, Kragujevac, Serbia
2
Institute for Ortopaedic Surgery “Banjica”, Belgrade, Serbia
3
University of Belgrade, Faculty of sport and physical education, Belgrade, Serbia
4
Institute for Biological Research, Department of Physiology, Belgrade, Serbia
Introduction
Exercise can be associated with various benefits for health, but excessive physical activity may be stressful,
for example high performance football, leading to oxidative cellular damage. Football training can produce
an imbalance between RNOS and antioxidants, which is referred as oxidative stress.
AIM: Evaluate the influence of regular training practice in oxidative stress, as well as age difference.
Methods
Parameters of oxidative stress (NO, TBARS, superoxide and H2O2) and antioxidant enzymes activities (superoxide dismutase – SOD, catalase – CAT, glutathione peroxidase – GSH-Px and glutathione reductase
– GR) were measured in the blood plasma and erythrocytes of young soccer players (N=23) and 4 healthy
pubescent boys. The players were divided in two subgroups according to the age: teen TG (N=11) (14 and
15 years old) and premature PG (N=12) (16 and 17 years old).
Results
Fat free mass (%FFM) and fat mass (%FM) did not differ between examined group. BMI resulted higher
in PG compared to TG (p<0.01). VO2max values differ between examined groups (p<0.001). Athletes in
TG group had significantly higher levels of SOD activity (p<0.05) compared with the PG group with no
significant differences in the other parameters measured. However, correlations of measured parameters
are age specific.
Conclusion
These results show that programmed physical exercise does not lead to oxidative stress, but a decreased
(activity of ) SOD suggests an antioxidant adaptation according to age, as well as to regular physical activity.
Key words: oxidative stress, exercise, age, athletes
References
1. V Zivkovic, P Lazarevic, D Djuric, D Cubrilo, M Macura, M Vuletic, N Barudzic, M Nesic, V Jakovljevic. Alteration in basal redox state of young male soccer players after a six-month training programme Acta Physiologica
Hungarica, Volume 100 (1), pp. 64–76 (2013)DOI: 10.1556/APhysiol.100.2013.1.6
2. Holvoet P (2008). Relations between metabolic syndrome, oxidative stress and inflammation and cardiovascular
disease. Verh K Acad Geneeskd Belg, 70(3), 193-219.
115
116
SEKCIJA 6
ISTRAŽIVAČKOMETODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA
PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
U FIZIČKOM VASPITANJU
SESSION 6
RESEARCHMETHODOLOGICAL ASPECTS
OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION
IN PHYSICAL EDUCATION
117
EFEKTI ČASA SPORTSKIH AKTIVNOSTI
U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Darko Stojanović
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
Uvod
Na osnovu rezultata nekih istraživanja, može se zaključiti da fizičkom vaspitanju nedostaje odgovarajući
intenzitet koji bi izazvao nadražaje koji bi unapređivali fizički razvoj i sposobnosti učenika (Madić i Dragić,
1989; Pate et al., 2006). Iz tih razloga je potrebno analizirati pedagoške eksperimente provedene sa posebno
programiranom nastavom koja se odvija na času predviđenom za sportske aktivnosti učenika osnovnih
škola i proveriti da li ona ima značajniji uticaj na istraživane dimenzije psihosomatskog statusa učenika od
nastave koja se realizuje u okviru fonda od dva časa fizičkog vaspitanja nedeljno.
Metode
Za analizu dosadašnjih istraživanja korišćena je deskriptivna metoda. Korišćeni su internet pretraživači
“Pub-med”, “Mendeley”, “Google sholar” i “Kobson”. Pretraživane su ključne reči: fizičko vaspitanje, sportske
aktivnosti, efekti programa.
Rezultati sa diskusijom
Broj ispitanika u istraživanjima bio je različit, od 26 do 955. Polna pripadnost učenika je raznovrsna, u
četiri ispitanike su činili učenici, u sedam učenice, a u pet je bio mešovit. Trajanje primenjenih programa
bilo je od dva meseca do četiri godine. U većini istraživanja programi vežbanja trajali su 18 nedelja. U 14
istraživanja je pored eksperimentalne obuhvaćena i kontrolna grupa, a u dva samo eksperimentalna grupa.
Zaključak
Analizom efekata posebno definisanih programa sportskih aktivnosti, u formi dodatnih nastavnih
aktivnosti (atletike, košarke, fudbala, gimnastike, ritmike, plesa, aerobika, raznih poligona spretnosti i
okretnosti), na transformaciju motoričkih sposobnosti kod učenika osnovnih škola, može se zaključiti da su
primenjeni eksperimentalni postupci pozitivno uticali na promene u motoričkom prostoru kod ispitanika
eksperimentalnih grupa u svim analiziranim istraživanjima. Iz tih razloga, nastavne programe fizičkog
vaspitanja treba na bazi naučnih saznanja, putem pedagoških eksperimenata permanentno inovirati i
osavremenjivati.
Ključne reči: fizičko vaspitanje, sportske aktivnosti, efekti programa
Literatura
1. Pate, R.R., Davis, G.M., Robinson, N.T., Stone, J.E., Mckenzie, L.T. & Young, S.J. (2006). Promoting physical activity in children and youth. Circulation, 114, 1214-1224.
2. Ljubojević, M., Višnjić, D. i Ilić, J. (2012). Praćenje efekata programa košarke kao izabrane sportske aktivnosti u
nastavi fizičkog vaspitanja na antropomorfološki status učenika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 25(3), 48-55.
118
THE EFFECTS OF SPORTS ACTIVITIES CLASSES
IN THE PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM
Darko Stojanovic
University of Nis, Faculty of Sport and Physical Education, Nis, Serbia
Introduction
On the basis of the data obtained from scientific research, we could conclude that physical exercise lack
adequate intensity, which could cause stimuli beneficial for the promotion of physical development and
abilities of the schoolchildren (Madić & Dragić, 1989; Pate et al., 2006). For these reasons it is necessary to
analyze a pedagogical experiments carried out with a specially programmed curriculum which takes place
during the sports activities class in primary schools and to check whether it has a more significant influence on the studied dimensions of the psycho-somatic status of the schoolchildren, when compared to the
curriculum which is realized over two physical education classes per week.
Methods
Descriptive method was used in this paper for the analysis of the above research. The internet browsers
“Pub-med”, “Mendeley”, “Google Sholari” and “Kobson” were used. The search was done by the following
keywords: physical education, sports activities, the effects of the program.
Results and discussion
The number of participants in the research varied, ranging from 26 to 955 as well as the gender of students;
boys in four studies, girls in seven and five groups were mixed. The duration of the applied program was
from two months to four years. In most of the research programs of exercise lasted 18 weeks or one semester. 14 studies included both experimental and the control group, and two involved experimental groups
only.
Conclusion
Based on the analysis of the effects of a specially programmed curriculum, which takes place during the
sports activities class (athletics, basketball, football, gymnastics, rhythmic gymnastics, dance, aerobics,
various dexterity and agility obstacle courses), on the transformation of motor skills in primary schoolchildren, it can be concluded that the applied experimental procedure had a positive effect in the analyzed
motor space of the participants of the experimental group in all of the analyzed studies. For these reasons,
physical education curriculums should, by means of pedagogical experiments based on scientific knowledge, be permanently innovated and modernized.
Keywords: physical education, sports activities, program effects
References
1. Pate, R.R., Davis, G.M., Robinson, N.T., Stone, J.E., Mckenzie, L.T. & Young, S.J. (2006). Promoting physical activity in children and youth. Circulation, 114, 1214-1224.
2. Ljubojević, M., Višnjić, D. & Ilić, J. (2012). Praćenje efekata programa košarke kao izabrane sportske aktivnosti
u nastavi fizičkog vaspitanja na antropomorfološki status učenika (Monitoring of the effects of the basketball as
selected sports activities in physical education on anthropomorphological status of students). Inovacije u nastavi
- časopis za savremenu nastavu, 25(3), 48-55.
119
AKTUELNI PROBLEMI REALIZACIJE PREDMETA FIZIČKO VASPITANJE 
IZABRANI SPORT U OSNOVNOJ ŠKOLI
1
Dragoljub Višnjić1, Zoran Sretenović2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prosvetni savetnik,
Školska uprava Kragujevac
Uvod
Od školske 2007/2008. godine u Republici Srbiji nastavnim planom za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i
vaspitanja, propisan je, obavezan izborni predmet fizičko vaspitanje-izabrani sport. U realizaciji predmeta
postoje određene nedoslednosti, koje nisu u skladu sa koncepcijom predmeta. Istraživanjem sprovedenim
na uzorku od 41 škole i 951 učenika oba pola izvršena је evaluacija predmeta čiji rezultati pokazuju u kojoj
meri predmet zadovoljava zadate obrazovne metodičko-organizacione standarde.
Metod
Cilj istraživanja je evaluacija nastave predmeta fizičko vaspitanje-izabrani sport sa ciljem objektivizacije
domašaja u praksi. Predmet istraživanja je vrednovanje predmeta kroz planiranje i realizaciju nastave i
usklađenosti sa i interesovanjima učenika.
Sprovedeno je sistematsko neeksperimentalno istraživanje je eksplorativnog karaktera. Korišćena je
metoda teorijske analize. Instrumenti istraživanja su : Upitnik za procenu realizacije nastave i Protokol za
praćenje dokumentacije škole. Zavisne varijable su planiranje nastave i realizacija, a nezavisne varijable su
pol učenika, uslovi za nastavu i lokacija škole. Korišćena je deskriptivna i komparativna statistika. Određen
je X2 test pomoću tabela kontigencije.
Rezultati sa diskusijom
Samo 18,4% škola je sprovelu anketu za izbor sporta od strane učenika. Individualni sportovi nisu u
dovoljnoj meri bili u ponudi (atletika 30,7%, gimnastika 20,2%, plivanje 14,4%). U 50%.škola nude se samo
sportske igre. Medjuodelenjska takmičenja održana su u samo 8 škola. Planovi su nepotpuni (Samo 19.51%
planova sadrži složenije sadržaje; nema plana razvoja motoričkih sposobnosti i sl.). Ne postoji kontinuitet
u planiranju realizacije predmeta.
Zaključak
Zaključci istraživanja upućuju na to da se nastava predmeta ne planira i ne realizuje u skladu sa koncepcijom predmeta. Planiranje nastave je nepotpuno. Nije u potpunosti ispoštovana pravila izbornosti. Ponuđeni
sportovi nisu usklađeni sa interesovanjima učenika. Uslovi za izvodjenje nastave su ograničavajući faktor.
Prisutna je nedoslednost u realizaciji takmičenja predviđenih predmetom.
Ključne reči: fizičko vaspitanje, predmet fizičko vaspitanje-izabrani sport, evaluacija, nastava, planiranje, učenici.
Literatura
1. Milanović, Radisavljević, Pašić, (2013). Teorijsko-konceptualna osnova i efekti primene obaveznog izbornog predmeta fizičko vaspitanje-izborni sport u osnovnoj školi, Nastavna praksa 2, Beograd.
2. Sretenović, Z. (2012). Planiranje nastave fizičko vaspitanje-izabrani sport, Fizička kultura 2, Beograd.
3. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja , (2013). Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik, br. 55.
120
CURRENT PROBLEMS IN REALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION
CLASSES  SELECTED SPORT IN ELEMENTARY SCHOOL
Dragoljub Višnjić1, Zoran Sretenović2
University of Belgrade, Faculty of sport and physical educatio, Belgrade, Serbia
2
Ministry of Education, Science and Technological development, educational counselor,
School Administration of Kragujevac
1
Introduction
Since the school year 2007/2008 the curriculum of the second cycle of elementary education in the Republic of Serbia, prescribed the obligatory course of PE – selected sport. There are some inherited inconsistencies in the course, which are not in line with the course conception. The research performed on a sample
of 41 school and 952 pupils of both genders, provided a course evaluation and the results show the extent
to which the course satisfies the assigned educational didactic-organizational standards.
Method
The aim of this research was to evaluate the instruction of the course of PE-selected sport in order to objectivise the practical outcomes. The subject of the research was to assess the subject through planning and
instruction realization as well as its compliance with the students’ interests.
A systematic non experimental research of explorative character was carried out. The method of theoretical analysis was used with the following research instruments: Questionnaire for assessment of instruction
realization and the Protocool for monitoring of school documents. The dependent variables were insturction planning and realization and the independent ones included: pupils’ gender, conditions for instruction
and school location. The descriptive analysis and comparative statistics were used. The X2 test was determined by the contingency tables.
Results and discussion
Only 18,4% of schools conducted a questionnaire so that their pupils can select sport. Individual sports
were not offered enough (track and field 30,7%, gymnastics 20,2%, swimming 14,4%). In 50% of the schools
only sports games were offered. Inter-class competitions were held in 8 schools only. Plans are incomplete
(only 19.51% of the plans contains more complex contents; no plan for development of motor abilities etc.).
There is no continuity in planning the course realization.
Conclusion
The research conclusion indicate that the course instruction is neither planned nor realized in compliance
with the course concept. Instruction planning is incomplete. The rule of selectiveness was not fully respected. The offered sports were not harmonized with the pupils’ interests. The conditions for execution of
classes are the limiting factor. There incompetence was also found in realization of competitions predicted
by the syllabus.
Key words: physical education, PE course - selected sport, evaluation, instruction, planning, pupils.
References
1. Milanović, Radisavljević, Pašić, (2013) : Teorijsko-konceptualna osnova i efekti primene obaveznog izbornog
predmeta fizičko vaspitanje-izborni sport u osnovnoj školi, Nastavna praksa 2, Beograd.
2. Sretenović, Z. (2012) : Planiranje nastave fizičko vaspitanje-izabrani sport, Fizička kultura 2, Beograd.
3. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja , (2013) : Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik, br. 55.
121
BARIJERE PRI REALIZACIJI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA DECE
SA SMETNJAMA U RAZVOJU
Radmila Nikić, Fadilj Eminović, Dušica Jokić, Sanja Dimoski, Irena Stojković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija
Uvod
Fizičko vaspitanje ima značajan uticaj na razvoj i održavanje fizičkih i funkcionalnih sposobnosti, formiranje motornih umenja i navika, a posredno utiče na očuvanje zdravlja, razvoj pozitivnih osobina ličnosti,
intelektualni i mentalni razvoj dece sa smetnjama u razvoju.
Metod
Cilj ovog rada je da se utvrde koje su barijere pri realizaciji nastave fizičkog vaspitanja kod dece sa smetnjama u razvoju u specijalnim školama. Istraživanjem je obuhvaćeno 28 nastavnika fizičkog vaspitanja koji
rade sa decom sa smetnjama u razvoju u specijalnim školama. Upitnik je obuhvatao četiri oblasti: arhitektonske barijere, stavove, predrasude i predloge za prevazilaženje postojećih barijera u specijalnim školama.
U metodologiji smo koristili metodu teorijske analize i neeksperimentalnu metodu.
Rezultati sa diskusijom
Fizičko vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju predstavlja specifičnost u radu sa ovom populacijom, pa
somatometodski pristup mora da dođe do izražaja, odnosno svaka fizička aktivnost mora da se prilagodi
individualnim sposobnostima dece, poštujući osnovne zahteve fizičkog vaspitanja (Stošljević, 1976). Rezultati istraživanja su pokazali da barijere u specijalnim školama se odnose na neadekvatan prostor odnosno, salu za fizičko vaspitanje, nedostatak nastavnih sredstava prilagođenih deci sa smetnjama u razvoju,
komunikacija koja otežava nastavu, kao i nedovoljna edukacija nastavnika fizičkog vaspitanja.
Zaključak
Nastava fizičkog vaspitanja za decu sa smetnjama u razvoju je od velikog značaja i sva deca sa smetnjama
u razvoju mogu da učestvuju u realizaciji nastave fizičkog vaspitanja u skladu sa njihovim motoričkim
sposobnostima.
Ključne reči: Barijere, realizacija nastave, fizičko vaspitanje, deca sa smetnjama u razvoju
Literatura
1. Stošljević L., Fizičko vaspitanje u specijalnom školstvu, Seminar za nastavnike lako mentalno retardirane dece u
osnovnim i srednjim školama, Diskusija, Banja Luka. (1976)
122
BARRIERS IN THE IMPLEMENTATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES
FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
Radmila Nikić, Fadilj Eminović, Dusica Jokić, Sanja Dimoski, Irena Stojković
University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia
Introduction
Physical education has a significant impact on the development and maintenance of physical and functional abilities, the formation of motor skills and habits, and indirectly affect the preservation of health,
develop positive personality traits, intellectual and mental development of children with disabilities.
Methods
The objective of this study is to determine what are the barriers in the implementation of teaching physical education to children with disabilities in special schools. The survey included 28 physical education
teachers who work with children with disabilities in special schools. The questionnaire covered four areas:
architectural barriers, attitudes, prejudices and suggestions for overcoming existing barriers to special
schools. The methodology we have used the method of theoretical analysis and non-experimental method.
Results with discussion
Physical education for children with disabilities represent the specificity of working with this population,
and somatomethod approach must come to the fore, or any physical activity must be adapted to the individual abilities of children, according to the basic requirements of physical education (Stošljević, 1976).
Results showed that the barriers to special schools related to inadequate space or, hall for physical education, the lack of teaching aids, adapted for children with disabilities, which hinders communication classes,
as well as insufficient training of physical education teachers.
Conclusion
Physical education for children with disabilities is of great importance and all children with disabilities can
participate in teaching physical education in accordance with their motor skills.
Keywords: barriers, realization, teaching physical education, children with disabilities
References
1. Stošljević L., Fizičko vaspitanje u specijalnom školstvu, Seminar za nastavnike lako mentalno retardirane dece u
osnovnim i srednjim školama, Diskusija, Banja Luka. (1976).
The paper is part of the project “Effects of applied physical activity on locomotion, metabolic, psycho-social and educational status
of the population in Republic of Serbia” (No III47015), and sub- project „effects of applied physical activity to locomotion, metabolic and educational status of the population in Republic of Serbia, financially supported by the Ministry of Education, Science
and Technological Development of the Republic of Serbia (Project cycle 2011-2014).
123
SAMOVREDNOVANJE NASTAVNIKA FIZIČKE KULTURE
U RADU SA OMETENOM DECOM
Fadilj Eminović, Darinka Marinković, Radmila Nikić, Aleksandra Grbović
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija
Uvod
Samovrednovanje je postupak kojim se vrednuje sopstvena praksa i sopstveni rad, polazeći od analize šta
je i kako je urađeno. Samovrednovanje, posmatrano iz ugla nastavnika, znači stalni proces sprovođenja,
analiziranja, korigovanja i planiranja sopstvene nastavne prakse. Redovno i sistemsko praćenje, kao
i ocenjivanje rezultata koji se pritom ostvaruju, bitne su pretpostavke i uslov uspešnosti u svakom
savremenom organizovanom radu, pa i u fizičkom vaspitanju. Proveravanje i ocenjivanje imaju svoje puno
opravdanje ako se obezbedi permanentno evidentiranje svih podataka koji su od značaja za potpuni uvid
u kvalitet i efikasnost rada.
Metode
Cilj ovog istraživanja je da na osnovu upitnika za samovrednovanje ispitamo subjektivno mišljenje nastavnika fizičkog vaspitanja o planiranju i prilagođavanju časa fizičkog vaspitanja i da ispitamo odnos
između redovne i specijalne škole. Uzorak istraživanja čine 14 nastavnika fizičkog vaspitanja u specijalnim
školama i 11 nastavnika fizičkog vaspitanja u redovnim školama. Upitnik sadrži pet delova. Prva grupa
pitanja odnosi se na samog ispitanika, pol, godine radnog staža, da li radi u specijalnoj ili redovnoj školi,
zatim slede: planiranje i prilagođavanje časa fizičkog vaspitanja, komunikacija nastavnika sa učenicima,
motivacija učenika, ocenjivanje učenika.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati istraživanja su pokazali da nastavnici fizičkog vaspitanja smatraju da je važno posvetiti pažnju
planiranju i prilagođavanju nastave fizičkog vaspitanja kada su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju.
Takođe, za izvođenje nastave važna je i komunikacija sa učenicima i njihovo motivisanje. Neke razlike
u mišljenju su se javile kada se govori o mestu izvođenja nastave i korišćenju nastavnih sredstava, zbog
neprilagođenosti istih, potrebama dece sa smetnjama. I postoje razlike u mišljenju šta je važno u komunikaciji sa decom, na primer većina nastavnika u specijalnim školama ocenili su kao veoma važno da se
jasno i pravilno izražavaju na času, dok je većina nastavnika u redovnim školama kao veoma važno ocenila
da vodi računa da učenici međusobno slušaju jedni druge.
Zaključak
Rad sa decom je vrlo izazovan i uzbudljiv, ali pre svega odgovoran posao. Nastavnik mora da poseduje razna znanja, talente, sposobnosti, a najviše od svega, mora da poštuje svako dete sa svim njegovim sposobnostima i mogućnostima. Ovim istraživanjem procenili smo subjektivna mišljenja nastavnika, u budućnosti
bi bilo značajno da se uradi objektivno vrednovanje koje bi se uporedilo sa ovim rezultatima.
Ključne reči: Samovrednovanje, nastavnik, fizička kultura, ometena deca
Literatura
1. Eminović, F., Čanović, D., Nikić, R. (2011): Fizička kultura 1 - Физичко васпитање деце ометене у развоју.
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd.
124
SELFEVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
IN WORKING WITH HANDICAPPED CHILDREN
Fadilj Eminović, Darinka Marinković, Radmila Nikić, Aleksandra Grbović
University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia
Introduction
Self-assessment is a procedure that evaluates their own practice and their own work, starting from the
analysis of what is and how it is done. Self-evaluation, as seen from the perspective of teachers, h means
a continuous process of implementation, analysis, correction and planning their own teaching practice.
Regular and systematic monitoring and evaluation of the realized results given, are essential prerequisites
for success and every modern organized labor, even in physical education. Revision and evaluation are fully
justified by providing a permanent recording of all data that are important for a complete insight into the
quality and efficiency of work.
Methods
The objective of this research was, based on self-assessment questionnaire, to examine the subjective opinion of physical education teachers on planning and adapting the physical education class and to examine
the relationship between mainstream and special schools. Research sample consists of 14 physical education teachers in special schools and 11 teachers of physical education at regular schools. Questionnaire
contains five parts. The first set of questions relates to the respondents, gender, years of service, whether
working in special or mainstream school, followed by: planning and adapting the physical education class,
the communication between teachers and students, student motivation, student assessment.
Results with discussion
Results showed that physical education teachers believe that it is important to pay attention to planning
and adapting teaching physical education when it comes to children with disabilities. Also, teaching is important and communication with students and motivating them. Some differences of opinion have arisen
when talking about the place of teaching and the use of teaching resources, the lack of adaptation of the
same, the needs of children with disabilities. And there are differences of opinion of what is important in
communicating with children, for example, most teachers in special schools were rated as very important
to clearly and correctly expressed at the time, while the majority of teachers in mainstream schools assessed as very important to take into account that students mutually listen to each other.
Conclusion
Working with children is very challenging and exciting, but above all a responsible job. The teacher must
possess a variety of skills, talents, abilities, and most of all, must respect each child with all its capabilities
and possibilities. This study assessed the subjective opinions of teachers, in the future it would be important to do an objective evaluation that could compare with these results.
Keywords: Self-evaluation, teacher, physical education, disabled children
References
1. Eminović, F., Čanović, D., Nikić, R. (2011): Fizička kultura 1 - Физичко васпитање деце ометене у развоју.
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd.
125
TREND PROMENE BAVLJENJA BAZIČNIM SPORTOVIMA
I SPORTSKIM IGRAMA KOD DECE OSNOVNO ŠKOLSKOG UZRASTA
RASINSKOG OKRUGA
Radoslav Komlenović1, Milivoj Dopsaj2
1
Parlament R Srbije, Beograd, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Povećanje učestalosti bavljenja sportom kod osnovno školske dece u R Srbiji je prepoznato kao jedno
od strateških opredeljenja (Strategija, 2008), upravo zbog fenomena gde moderan način života i sve veća
tehnologizacija utiče da fizička neaktivnost kod mladih bude sve više zastupljena. Činjenica je da fizička
neaktivnost dece i adolescenata negativno utiče na fizički, zdravstveni, društveni i duhovni razvoj, što generalno ugrožava i biološki korpus nacije, odnosno stanje javnog zdravlja u zemlji (Dopsaj i Komlenović,
2013). Jedan od strateških ciljeva razvoja sporta u našoj zemlji je i da redovno bavljenje sportom bude
opšte prihvaćen i poželjan model društvenog ponašanja, a naročito kod školske dece i omladine (Strategija,
2008). Cilj ovog rada je da utvrdi trend promene učešća dece osnovnoškolskog uzrasta Rasinskog okruga,
kako jednog centralnog okruga u R Srbiji, u sistemu takmičarskog sporta i to sa aspekta: bazičnih sportova
(plivanje, gimnastika i atletika) kao sportova koji su prepoznati kao osnova za opšti motorički razvoj, i
sportskih igara (fudbal, košarka, rukomet i odbojka) kao najpopularnijih sportskih grana u zemlji.
Metod
Istraživanje je realizovano kao neeksperimentalno, gde su se svi podaci dobili primenom metode – anketiranje.
Za potrebe ovog istraživanja je anketirano 5200 učenika (dečaci i devojčice, generalno) osnovnoškolskog
razreda (od 1 do 8 razreda) iz 30 škola Rasinskog okruga i to: 4 grada i 12 sela. Rezultati su analizirani primenom
metode deskriptivne statistike, dok su trendovi definisani metodom linearne regresije.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati su pokazali da 46.08% učenika ne učestvuje u sistemu takmičarskog sporta, odnosno ne trenira
ni jedan sport. Najviše učenika se bavi fudbalom (14.31%), odbojkom (9.04%), plivanjem (6.21%), košarkom
(5.12%), rukometom (2.79%), gimnastikom (2.31%), a najmanje atletikom (0.35%). Kod svih bazičnih sportova
je uočen negativni trend bavljenja sportom u funkciji osnovnoškolskog uzrasta, gde je konstanta smanjivanja
broja učenika po godini osnovne škole u sportu sledeća: plivanje, -4.4; gimanstika, -4.5; atletika, -0.5 učenika
manje po godini školskog uzrasta. Kod svih sportskih igara je uočen pozitivan trend bavljenja sportom gde je
konstanta povećanja broja učenika po godini osnovne škole u sistemu sporta sledeća: fudbal, 3.8; košarka, 8.8;
rukomet, 5.4; i odbojka, 15.1 učenika više po godini školskog uzrasta.
Zaključak
Rezultati ovog istraživanja su dali model trenda promena kao aktuelne kvantitativne informacije od interesa u
odnosu na učešće dece osnovnoškolskog uzrasta Rasinskog okruga u sistemu treniranja nekog takmičarskog
sporta. Rezultati su pokazali da postoji obrnuto proporcionalnan trend učestalosti bavljenja bazičnim sportovima (negativan) u odnosu na sportske igre (pozitivan) u funkciji povećanja uzrasta školske dece.
Literatura
1. Strategija razvoja sporta u R Srbiji za period od 2009. do 2013. godine (2008). Beograd: Službeni glasnik RS, broj
65/08.
2. Dopsaj, M., Komlenović, R. (2013). Analiza učešća dece osnovno školske populacije Rasinskog okruga u sistemu
sporta: pilot istraživanje, U: Nedeljković, A. (Ur.). Međunarodna naučna konferencija“Efekti primene fizičke aktivnosti na status dece, omladine i odraslih, Zbornik sažetaka (p. 100), FSFV: Beograd.
Rad je deo projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R
Srbije” pod brojem III47015, a kao deo potprojekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni
i vaspitni status populacije policije R Srbije,” koji se finansira od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije – Ciklus
naučnih projekata 2011-2015.
126
TREND OF CHANGES IN INVOLVEMENT IN CORE SPORTS
AND SPORTS GAMES IN ELEMENTARY SCHOOL PUPILS
OF THE RASINA DISTRICT
Radoslav Komlenović1, Milivoj Dopsaj2
1
Parliament of the RS, Belgrade, Serbija
2
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Increase of involvement in sport of the elementary school pupils in the Republic of Serbia has been recognized as one of the strategic commitment (the Strategy, 2008), because of the phenomenon of modern
life and an increasing technologisation which cause a rise of incidence of physical inactivity of the youth.
The fact that inactivity with children and adolescents negatively affects physical, health, social and spiritual development which generally endangers also the biological corpus of the nation i.e. national public
health (Dopsaj i Komlenović, 2013). One of the strategic aims of sport development in our country is to
adopt involvement in sport as a generally accepted and desirable model of social behaviour especially with
schoolchildren and youth (the Strategy, 2008). The aim of this paper was to establish the trend of change
of participation in the system of competitive sport of the schoolchildren from the Rasina district, chosen
as one of the central districts of the Republic of Serbia, from the aspect of: core sports (swimming, gymnastics and athletics) as the sports recognized as basis for general motor development and sports games
(football, basketball, handball and volleyball) as the nationally most popular sports branches.
Method
The research was realized as non-experimental, and all the data were obtained by the method of questionnaire.
5200 pupils (both males and females, generally) of elementary school grades (1-8th grade) from 30 schools
from the Rasina district: 4 cities and 12 villages, were surveyed for the purpose of this research. The results
were analysed by the application of descriptive statistics, while the trends were defined by the method of linear
regression.
Results and discussion
Results have showed that 46.08% of the pupils do not participate in the system of competitive sport, i.e. does
not train any sport. Most student were involved in football (14.31%), handball (9.04%), swimming (6.21%),
basketball (5.12%), handball (2.79%), gymnastics (2.31%), while athletics is the least represented (0.35%). All
core sports showed negative tendency of involvement of sport at elementary school age with the following constant of decrease in number of students per grade: swimming, -4.4; gymnastics, -4.5; athletics, -0.5 pupils less
per year of school age. Positive trend of involvement in sport was noticed in all sports games with the constnat
of increase in number of elementary school grade as follows: football, 3.8; basketball, 8.8; handball, 5.4; and
volleyball, 15.1 more pupils per the year of school age.
Conclusion
The results of this research gave a model of changes in trends of changes as real quantitative information significant for participation of elementary school age pupils of the Rasina district in the system of training some competitive sport. The results showed that there is a reverse proportional tendency of frequency of involvement in
core sports (negative) compared to sports games (positive) in the function of age increase of school age pupils.
References
1. Strategija razvoja sporta u R Srbiji za period od 2009. do 2013. godine (2008). Beograd: Službeni glasnik RS, broj
65/08.
2. Dopsaj, M., Komlenović, R. (2013). Analiza učešća dece osnovno školske populacije Rasinskog okruga u sistemu
sporta: pilot istraživanje, U: Nedeljković, A. (Ur.). Međunarodna naučna konferencija“Efekti primene fizičke aktivnosti na status dece, omladine i odraslih, Zbornik sažetaka (p. 100), FSFV: Beograd.
The paper is part of the project “Effects of applied physical activity on locomotion, metabolic, psycho-social and educational status
of the population in Republic of Serbia” (No III47015), and sub- project „effects of applied physical activity to locomotion, metabolic
and educational status of the population in Republic of Serbia, financially supported by the Ministry of Education, Science and
Technological Development of the Republic of Serbia (Project cycle 2011-2014).
127
PROCENA ENERGETSKE POTROŠNJE
I NIVOA FIZIČKE AKTIVNOSTI KOD ADOLESCENATA:
RAZLIKE IZMEĐU SPORTISTA I NESPORTISTA
Milan Pašić2, Ivana Milanović1, Snežana Radisavljević Janić1
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
OŠ “Ivo Andrić“, Beograd, Srbija
1
Uvod
Fizička aktivnost (FA) je važan faktor u postizanju optimalnog zdravstvenog stanja, a takođe utiče da se
smanji rizik od različitih oboljenja. Ukupna dnevna energetska potrošnja (UEP) predstavlja sve vrste energetske potrošnje (EP) u toku 24 sata, gde EP povezana sa FA predstavlja najvarijabilniju komponentu UEP.
FA i EP tokom fizičke aktivnosti (FAEP) su različite kod pojedinaca i one treba precizno da se izmere i da
se uspostavi odnos sa zdravstvenim ishodima (Wong, Day, Luan, Chan, & Wareham, 2003). Posebno su
istražene: razlike u nivoima FA i FAEP sportista (SP) i nesportista (NSP) adolescenta dečaka i devojčica
i razlike u nivoima FA i FAEP kod SP i NSP dečaka i devojčica adolescenata tokom školskih dana i dana
vikenda .
Metod
U pilot studiji uključeno je 115 dece (53 dečaka i 62 devojčice) koja pohađaju osnovnu školu u Beogradu,
prosečne starosti 14.0 (SD = 0.6) godina, i koja su podeljena na osnovu njihovih sportskih aktivnosti (upitnik) u subuzorke: sportisti (n = 63) i nesportisti (n = 52). Nivo FA i EE mereni su tokom dva školska dana
i dva dana vikenda. EP, trajanje i nivo FA mereni su na osnovu SenseWear Pro3 Armaband (SWA) uređaja
(BodyMedia Inc, Pittsburgh, PA, USA).
Rezultati sa diskusijom
Na osnovu dobijenih rezultata, glavne razlike su identifikovane između SP i NSP devojčica, sa boljim rezultatima koje su ostvarile devojčice SP. Nije bilo razlike u vremenu provedenom u FA između SP i NSP
dečaka, osim u segmentu sedentarna FA (p = 0.047), u korist dečaka SP. Devojčice SP ostvarile su veću
relativizovanu EP (p = 0.023) i FAEP (p = 0.007), zatim više vremena su provele u ukupnoj FA (p = 0.013),
umerenoj FA (p = 0.032), energičnoj FA (p = 0.006) i veoma energičnoj FA (p = 0.008).
Zaključak
Devojčice NSP manje su bile aktivne na svim nivoima FA u poređenju sa svojim vršnjakinjama SP, i manje
su aktivne tokom dana vikenda nego tokom školskih dana. Bavljenje fizičkim vežbanjem se nameće kao aktivnost od esencijalne važnosti za održavanje zdravlja nacije, i to zdravlja koje predstavlja celovito fizičko,
mentalno i socijalno blagostanje čoveka.
Ključne reči: Adolescenti, sportisti, energetska potrošnja, fizička aktivnost, SenseWear Pro3 Armaband
Literatura
1. Marinović, M. (2009). Koliko bavljenje sportom može doprinijeti zdravlju djece? Paediatr Croat; 53 (Supl 1): 200204
2. Wong, M. Y., Day, N. E., Luan, J. A., Chan, K. P. & Wareham, N. J. (2003). The detection of gene-environment interaction for continuous traits: should we deal with measurement error by bigger studies or better measurement?
Int J Epidemiol; 32 (1), 51-57.
128
ESTIMATED ENERGY EXPENDITURE
AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS IN ADOLESCENTS:
DIFFERENCES BETWEEN ATHLETES AND NONATHLETES
Milan Pašić2, Ivana Milanović1, Snežana Radisavljević Janić1
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
Elementary school “Ivo Andrić“, Belgrade, Serbia
1
Introduction
Physical activity (PA) is an important factor in achieving the optimal condition of health, and also has effect
on the decrease of the risk of various diseases.Total daily energy expenditure (TEE) represents all of types
of EE in 24 hours, whears EE associated with PA is the most variable component of TEE. PA and physical activity energy expenditure (PAEE) are highly variable between individuals and need to be accurately
measured to establish the relationship with health outcomes (Wong et al., 2003). In particular we explored:
differences in PA level and EE of athletes (AT) and nonathletes (NAT) adolescent boys and girls, and differences in PA level and EE of AT and NAT adolescent boys and girls during schooldays and weekends.
Method
This pilot study included 115 children (53 boys and 62 girls) attending elementary school in Belgrade, with
an average age of 14.0 (SD=0.6), who were divided, based on their sports activity (based on questionnaire)
into athletes (n = 63) and nonathletes (n = 52). The level of PA and EE were measured during two schooldays and two weekend days. The level of PA was objective measured by using multiple-sensor body monitor (SenseWear Armband; BodyMedia Inc., Pittsburgh, PA, USA).
Results and discussion
Based on the obtained results, the major differences were identified between AT and NAT girls, with better
scores achieved by the AT girls. There were no differences in time spent in PA between the AT and NAT
boys, except in the segment of light PA (p = 0.047), in favor of NAT boys. AT girls achieved higher total
relativized EE (p = 0.023) and PAEE (p = 0.007), the time they spent in PA in next category total PA (p =
0.013), “intensive“ PA (p = 0.032), vigorous PA (p = 0.006) and very vigorous PA (p = 0.008).
Conclusion
NAT girls engaged less in total and at all levels PA compared with their AT peers and they were less active at weekends than on schooldays. Engaging in physical exercise is imposed as an activity of essential
importance for the maintenance of the nation’s health, and to health posed by complete physical, mental
and social well-being of man.
Key words: Adolescents, Athletes, Energy expenditure, Physical activity, SenseWear Pro3 Armaband
References
1. Marinović, M. (2009). Koliko bavljenje sportom može doprinijeti zdravlju djece? Paediatr Croat; 53 (Supl 1):200204
2. Wong, M. Y., Day, N. E., Luan, J. A., Chan, K. P. & Wareham, N. J. (2003). The detection of gene-environment interaction for continuous traits: should we deal with measurement error by bigger studies or better measurement?
Int J Epidemiol; 32 (1), 51-57.
129
ORGANIZACIJA ORIJENTIRING SEKCIJE
U OSNOVNOJ ŠKOLI
Nenad Vukadinović1, Irina Juhas1, Jelena Kozoderović2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Železnička tehnička škola, Beograd, Srbija
1
Uvod
Za decu osnovnog i srednjeg školskog uzrasta od izuzetnog značaja je kvalitetna organizacija vančasovnih
aktivnosti kao sastavnog dela programa fizičkog vaspitanja. Vančasovne aktivnosti pružaju učenicima
mogućnost upoznavanja i obučavanja sportova koji nisu predviđeni planom i programom fizičkog vaspitanja. Svaka škola je obavezna da omogući permanentno učestvovanje učenika u “sekcijama” za fizičku kulturu koji su se za to dobrovoljno opredelili na osnovu interesovanja, ili sposobnosti koje je uočio nastavnik
(Višnjić, Miletić, Jovanović, 2004). Aktivan boravak u prirodi u vidu orijentacionog kretanja višestruko je
koristan za očuvanje i razvijanje psihofizičkih sposobnosti. Cilj ovog rada je da se predstave mogućnosti
organizacije orijentiring sekcije u osnovnoj školi.
Metod
U radu je primenjen deskriptivni metod da bi bila prikazana orijentiring sekcija kao oblik vančasovnih
aktivnosti učenika. Plan i program sekcije koncipiran je tako da nastavnicima fizičkog vaspitanja u svojim
školama omogući relativno jednostavan organizacioni način primene i realizacije orijentiring sekcije kroz
30 časova.
Rezultati sa diskusijom
Očekivani ishod orijentiring sekcije jeste osposobljavanje učenika da samostalno nastupaju na
takmičenjima. Osposobljavanje se vrši kroz realizaciju ciljeva i zadataka sekcije, primenom metodskih
postupaka uz poštovanje karakteristika uzrasta, predznanja i tempa savladavanja obuke. Plan i program
rada sekcije obuhvata savladavanje osnovnih tehnika u orijentiringu, kroz teorijski i praktičan rad: crtanje
plana učionice, sale za fizičko vaspitanje i školskog dvorišta i samostalni prelazak staze sa više kontrolnih
tačaka, orijentacione igre, upotreba kompasa, određivanje azimuta, linijska orijentacija, izbor puta, skor
staza, štafeta, napadna tačka, pomoćni orijentiri, metod “Zvezda”, namerna greška, izohipse i oblici reljefa,
takmičenje Beogradske školske lige. U radu sa učenicima, koji se prvi put susreću sa orijentiringom, glavno
težište treba da bude na radu sa kartom i shvatanju odnosa između prirode i karte.
Zaključak
U osnovnim školama postoje mogućnosti za organizaciju orijentiring sekcija, a značajna je i povezanost sa
drugim nastavnim predmetima. Prikazani model pruža optimalan nivo teorijskih i praktičnih znanja koje
učenici mogu da primene na školskim takmičenjima.
Ključne reči: orijentiring, sekcija, osnovna škola
Literatura
1. Višnjić, D., Miletić, K., Jovanović, A. (2004). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: FSFV
2. Juhas, I., Radosavljević, B. (2001). Početna škola orijentacije. Fizička kultura, 55(1-4), 62-66.
Istraživanje je realizovano u okviru projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i
vaspitni status populacije R Srbije“pod brojem III47015, kao deo potprojekta “Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status školske populacijeR Srbije” koji je finansiran od strane Ministarstva za nauku i
tehnološki razvoj R Srbije – Ciklus naučnih projekata 2011-2014.
130
THE ORGANIZATION OF ORIENTEERING SECTION
IN ELEMENTARY SCHOOL
1
Nenad Vukadinovic1, Irina Juhas2, Jelena Kozoderovic
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
Railway Technical School, Belgrade, Serbia
Introduction
The great importance for children in primary and secondary school age is the quality of the organization of
extra- curricular activities as an integral part of the physical education program. Extracurricular activities
offer students the opportunity to learn and train sports not provided by curriculum of physical education.
Each school is required to provide a permanent participation of students in PE “sections”, who have voluntarily opted for it on the basis of interests, or skills identified by the teacher (Visnjic, Miletic, Jovanovic,
2004). Staying active in nature in terms of the orientation movement is greatly beneficial for the development of mental and physical abilities. The aim of this paper is to present opportunities for the organizing
orienteering section in elementary school.
Method
Descriptive method was applied so that an orienteering section could be shown as a form of extra-curricular activities of students. Plan and program of the section is designed so that teachers of physical education
in their schools provide a relatively simple organizational method of application and implementation of
orienteering section for 30 hours.
Results and Discussion
The expected outcome of orienteering section is to enable students to independently perform at competitions. Training is done through the implementation of goals and objectives of the section, using methodological procedures with respect to the pupils’ age, prior knowledge and everyday mastering of training.
Plan and program of the section include mastering the basic technique in orienteering, through theoretical
and practical work: drawing of the class plan, physical education and school yard and independent crossing course with many control points, orientation games, use of a compass, determining the azimuth, line
orientation, route choice, relay, attack point, control point, the “Star” method, „aiming off “, contour lines
and relief forms, contest the Belgrade school leagues. In working with students who are for the first time in
orienteering, the main focus should be on reading the maps, and understanding the relationship between
nature and maps.
Conclusion
In primary schools, there are possibilities of organizing orienteering section, and there is a significant correlation with other subjects. The presented model provides the optimal level of theoretical and practical
knowledge that students can apply in school competitions.
Key words: orienteering, section, elementary school
Literature
1. Višnjić, D., Miletić, K., Jovanović, A. (2004). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: FSFV
2. Juhas, I., Radosavljević, B. (2001). Početna škola orijentacije. Fizička kultura, 55(1-4), 62-66.
The paper is part of the project “Effects of applied physical activity on locomotion, metabolic, psycho-social and educational status
of the population in Republic of Serbia” number III47015, as a part of subproject “Effects of applied physical activity on locomotion, metabolic, psycho-social and educational status of the school population in Republic of Serbia” funded by Ministry of Education and Science Republic of Serbia – the cycle of research projects 2011 - 2014.
131
ZADOVOLJSTVO KVALITETOM NASTAVE
POLAZNIKA ŠKOLE SKIJANJA
Dragiša Mladenović
Škola skijanja Kopaonik, Kopaonik, Srbija
Uvod
Ispitivanje zadovoljstva polaznika škole skijanja omogućava dobijanje povratnih informacija u cilju
poboljšanja i unapređenja kvaliteta nastave. Cilj rada je bio da se utvrdi zadovoljstvo roditelja dece polaznika škole skijanja, kao i da li postoji razlika u prosečnoj oceni zadovoljstva roditelja u odnosu na starost
i pol dece polaznika.
Metod
Istraživanje je obuhvatilo 206 dece (118 dečaka i 88 devojčica), prosečne starosti 6.42 god. (SD= 2.276), polaznika škole skijanja na Kopaoniku u sezoni 2013/2014. godine. Nakon sprovedene obuke alpskog skijanja
u trajanju od 6 dana, po 2 sata dnevno, roditelji dece polaznika su popunili anonimni anketni upitnik o
zadovoljstvu kvalitetom nastave u školi skijanja. Na skali ocena od 1 do 5, roditelji su ocenili svoje zadovoljstvo dostignutim nivoom znanja skijanja deteta, brzinom adaptacije deteta, razumevanjem postavljanih
zadataka, napredovanjem u skijanju i komunikacijom deteta sa instruktorom. Statistička analiza je urađena
pomoću softvera SPSS 18. Na dobijenim podacima urađena je deskriptivna statistika, T-test i univarijantna
analiza varijanse (ANOVA).
Rezultati sa diskusijom
Univarijantnom analizom (ANOVA) utvrđeno je da u odnosu na starost polaznika škole skijanja, nema
značajne razlike u ocenama zadovoljstva roditelja u pogledu naučenog znanja (F=2.163; p=0.094), razumevanja zadataka (F=2.095; p=0.102), napredovanja (F=2.919; p=0.35) i komunikacije deteta sa instruktorom
(F=0.932; p=0.426), dok je dobijena statistički značajna razlika u oceni zadovoljstva roditelja u pogledu
brzine adaptacije deteta na plan i program škole skijanja (F=4.199; p=0.007). Brzinom adaptacije deteta
najzadovoljniji su bili roditelji dece uzrasta 6-8 godina. U odnosu na pol polaznika škole skijanja, nije
uočena značajna razlika u ocenama zadovoljstva roditelja u svi posmatranim varijablama. Ukupna ocena
zadovoljstva je iznosila 4.74.
Zaključak
Rezultati ukazuju na visok nivo zadovljstva roditelja kvalitetom nastave u školi skijanja, što potvrđuju i
rezultati da su kod 64.6% roditelja očekivanja u pogledu škole skijanja ispunjena, a kod 34.5% premašena,
kao i da je 96.1% dece zavolelo skijanje.
Ključne reči: škola skijanja, deca, zadovoljstvo roditelja
Literatura
1. Goršnik J. (2002). Neke od značajki programiranja rada s djecom predškolske dobi u alpskom skijanju. Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Findak V. (ur.). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 233-35.
2. Pečujlija M, Simeunović N, Bojanić R. (2008) Utvrđivanje zadovoljstva studenata uslugama nastavnog osoblja
kao podloga za unapređenje obrazovnog procesa. XIV Skup Trendova razvoja: “Efikasnost i kvalitet bolonjskih
studija” Kopaonik, Srbija.
132
PARENTS’ SATISFACTION WITH QUALITY OF TEACHING
IN SKI SCHOOL
Dragiša Mladenović
Ski school Kopaonik, Kopaonik, Srbija
Introduction
Examination of participants’ satisfaction in ski school, allow us to learn their opinion about ski school
and this is very important to enhance and improve the quality of teaching. The aim of this study was to
determine the satisfaction of parents’ of children participants with ski school program, as well as to find if
there is any difference in the average rate of parents’ satisfaction in relation to age and sex of the children
participants.
Method
The research was conducted on 206 participants in Ski school Kopaonik (118 boys and 88 girls), mean age
6.42 (SD=2.27) during the winter season 2013/2014. After completing the six days training, two hours a
day, parents of children participants filled out an anonymous questionnaire about satisfaction with the
quality of teaching in the ski school. Parents attributed grades from one to five for their satisfaction with:
child’s level knowledge of skiing, speed of child’s adaptation to the ski school program, child’s understanding for assigned tasks, progression in ski learning and instructor’s communication with a child. Statistical
analysis was performed using SPSS 18 statistical packet. The data were computed in descriptive statistics,
T-test and univariate analysis of variance (ANOVA).
Results and discussion
Univariate statistical analysis (ANOVA) established that there is no significant difference in relation to the
age of participants in parents’ satisfaction with child’s level skiing knowledge (F=2.163; p=0.094), child’s
understanding for assigned tasks (F=2.095; p=0.102), progression in ski learning (F=2.919; p=0.35) and
instructor’s communication with a child (F=0.932; p=0.426), but there is significant difference with speed
of child’s adaptation to the ski school program (F=4.199; p=0.007). The most satisfied with speed of child’s
adaptation to the ski school program were parents of children aged 6-8 years. There isn`t a significant difference in parents satisfaction in relation to the sex of ski school participants. The mean value of parents’
satisfaction for all domains was 4.74.
Conclusion
Results indicate high levels of parents’ satisfaction with the quality of teaching in ski school, which is also
confirmed by the result that parents’ expectations are in 64.6% fulfilled and in 34.5% exceeded. After a ski
school training 96.1% of participants loved skiing.
Key words: ski school, children, parents’ satisfaction
References
1. Goršnik J. (2002). Neke od značajki programiranja rada s djecom predškolske dobi u alpskom skijanju. Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Findak V. (ur.). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 233-35.
2. Pečujlija M, Simeunović N, Bojanić R. (2008) Utvrđivanje zadovoljstva studenata uslugama nastavnog osoblja
kao podloga za unapređenje obrazovnog procesa. XIV Skup Trendova razvoja: “Efikasnost i kvalitet bolonjskih
studija” Kopaonik, Srbija.
133
MERE BEZBEDNOSTI U PRAKTIČNOJ NASTAVI SKIJANJA
STUDENATA FSFVA U BEOGRADU
Vedrana Velimirović, Vićentić Katarina, Robert Ropret
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Skijanje je sportska i rekreativna aktivnost sa povećenim rizikom od povređivanja. Na povređivanje u skijanju utiču: efekti povećane nadmorske visine, klimatski faktori, kvalitet staza, skijaška oprema, lične sposobnosti i dr. Predmet rada su mere bezbednosti u praktičnoj nastavi skijanja studenata Fakulteta sporta i
fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Cilj rada je da se analizom postojećih dokumenata utvrde nedostaci i predlože mere za unapređenje bezbednosti.
Metod
U radu je primenjen metod deskriptivne analize sadržaja dokumenata. Analizirana su zakonska dokumenta, pravna dokumenta fakulteta, nastavni plan i program kao i sadržaji praktične nastave.
Rezultati sa diskusijom
Prema nastavnom planu i programu studenti pohađaju 2 bloka praktične nastave po 7 dana na planini. U
cilju prevencije povređivanja preduzimaju se mere bezbednosti predviđene relevantnim zakonima, pravilnicima fakulteta i programom predmeta Teorija i metodika Skijanja. Upoznavanje sa merama bezbednosti
se realizuje kroz određene tematske jedinice, tokom teorijskih i praktičnih predavanja.
Zaključak
U praktičnoj nastavi se preduzimaju opsežne mere u vezi sa bezbednošću studenata i nastavnika. Utvrđeno
je da postojeća dokumenta i preduzete aktivnosti u najvećoj meri obuhvataju oblast bezbednosti kao i da
su potrebne određene izmene i dopune.
Ključne reči: skijanje, studenti, nastava, bezbednost, pravilnici
Literatura
1. Zakon o javnim skijalištima. Službeni glasnik RS, br. 46/2006
2. Nastavni plan i program Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu– Kurikulum (2014). FSFV.
Beograd
134
SAFETY MEASURES IN PRACTICAL SKIING TEACHING FOR STUDENTS OF
FSFV IN BELGRADE
Vedrana Velimirović, Katarina Vićentić, Robert Ropret
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Skiing is sports activity with an increased risk from injuries. Ski injuring may be attributed to the great
number factors: high altitude, climate factors, quality of snow surface, ski equipment, personal skills and
others. This paper deals with safety measures in practical teaching for students of the Faculty of Sport and
Physical Education of University in Belgrade. The aim of this paper is to analyze normative acts, determine
the failures and suggest measures for safety improving.
Method
A method of descriptive analysis of the documents content is applied. There were addressed normative
documents as well as legal faculty documents, curriculum and the contents of practical training.
Results with discussion
According to the curriculum, students attend two 7-day blocks of practical training on the mountain. In
order to prevent injury, safety measures has been undertaken provided by relevant laws, faculty regulations
and by program of the subject Theory and Methodology of Skiing. Introduction of the safety measures has
been implemented through specific thematic units, during the theoretical and practical teaching.
Conclusion
The extensive measures regarding the safety of students and teachers have been undertaken during the
practical training. It was determined that the existing documents and activities mostly include the area of
security as well as that they need certain amendments.
Keywords: skiing, students, teaching, security, regulations
References
1. Zakon o javnim skijalištima. Službeni glasnik RS, br. 46/2006
2. Nastavni plan i program Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu– Kurikulum (2014). FSFV.
Beograd
135
UTICAJ ELEMENTARNIH I SPORTSKIH IGARA
NA AKTIVNO VREME VEŽBANJA
Živorad Marković, Aleksandar Ignjatović
Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Jagodina, Srbija
Uvod
Najistaknutiji teoretičari i metodičari u fizičkom vaspitanju pokušavali su da najracionalnijom strukturom
časa, dobiju najduže aktivno vreme vežbanja i time utiču na pozitivne efekte nastave fizičkog vaspitanja.
Cilj rada je bio da se istraži uticaj elementarnih i sportskih igara na trajanje pojedinih delova časa fizičkog
vaspitanja, kao i ukupno aktivno vreme (časa) vežbanja učenika mlađeg školskog uzrasta.
Metod
Istraživanje je realizovano u Osnovnoj školi “Jovan Jovanović Zmaj” u Svilajncu u drugom polugodištu
školske 2013/2014. godine. Posmatrani su časovi sa sadržajima iz elementarnih i sportskih igara. Aktivno
vreme vežbanja utvrđivalo se odabirom jednog učenika kome se meri i zapisuje vreme vežbanja u pojedinim delovima, kao i ukupno aktivno vreme vežbanja na času. Učenik, kome se meri aktivno vreme
vežbanja ne sme znati da je objekat posmatranja i merenja. Za obradu podataka pored deskriptivne statistike, primenjen je t-test za male nezavisne uzorke.
Rezultati
Duže аktivno vreme vežbanja u prvom, trećem i četvrtom delu časa, kao i ukupno aktivno vreme vežbanja
dobijeno je na časovima sa sаdržajima iz sportskih igara. Vrednosti t-testa ne ukazuju na statistički značajne
razlike aktivnog vremena vežbanja po delovima kao i ukupnom aktivnom vremenu vežbanja u odnosu na
sadržaje iz elementarnih i sportskih igara.
Zaključak
Opšta konstatacija ukazuje da nastavni sadržaji iz elementarnih i sportskih igara kod učenika mlađeg
školskog uzrasta uslovljavaju približno isto aktivno vreme (časa) vežbanja.
Ključne reči: elementarne igre, sportske igre, t-test, mlađi školski uzrast
Literatura
1. Marković, Ž. (2011). Struktura časa fizičkog vaspitanja u različitim društveno-ekonomskim formacijama. U
Trifunović, V. (Ur.), Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje tradicija i savremenost, (50-59), Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
2. Prskalo, I., Findak, V. (2004). Vrednovanje utjecaja dopunske vježbe na efektivno vrijeme vježbanja. U Findak, V.
(Ur), Zbornik radova sa 13 ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, (174-177), Rovinj: Hrvatski kineziološki
savez.
136
THE INFUENCE OF ELEMENTARY AND SPORT GAMES
ON ACTIVE EXERCISE TIME
Zivorad Markovic, Aleksandar Ignjatovic
Faculty of education, University of Kragujevac, Jagodina, Serbia
Introduction
The most eminent theoreticians and methodic experts in physical education have been trying to get the
longest active exercise time with the most rational lesson structure in order to influence positive effects of
physical education teaching. The goal of this research was to study the influence of elementary and sport
games on duration of some parts of a physical education lesson as well as total active time (lesson) of exercise for younger school students.
Methods
The research was realized in primary school “Jovan Jovanovic Zmaj” in Svilajnac in the second term of
2013/2014 school year. The lessons with contents form elementary and sport games were observed. Active time of exercise was determined by the choice of one student whose exercise time was measured and
monitored in some parts as well as total active time of exercise during the lesson. The student, whose active exercise time is measured must not know that he/she is monitored. descriptive statistics and t-test for
small independent samples were used for the processing of data.
Results
Longer active time of exercising in the first, second and the fourth part of the lesson, as well as the total
active time of exercising was noticed during the lessons with sport games. The t-test values do not indicate
statistically significant differences of active time of exercising by parts as well as total active time of exercising in relation to contents from elementary and sport games.
Conclusion
General statement indicates that teaching plans from elementary and sport games foe younger school students produce almost the same active time of (lesson) exercise.
Key words: elementary games, sport games, t-test, younger school students
References
1. Marković, Ž. (2011). Struktura časa fizičkog vaspitanja u različitim društveno-ekonomskim formacijama. U
Trifunović, V. (Ur.), Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje tradicija i savremenost, (50-59), Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
2. Prskalo, I., Findak, V. (2004). Vrednovanje utjecaja dopunske vježbe na efektivno vrijeme vježbanja. U Findak, V.
(Ur.), Zbornik radova sa 13 ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, (174-177), Rovinj: Hrvatski kineziološki
savez.
137
138
SESIJA 7
ISTRAŽIVAČKOMETODOLOŠKI ASPEKTI
EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI U SPORTU
SESSION 7
RESEARCHMETHODOLOGICAL ASPECTS
OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION IN SPORT
139
VRLINE PRAVOSLAVNIH SVETIH RATNIKA
U FUNKCIJI VASPITANJA MLADIH SPORTISTA
Đorđe Stefanović
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
O pravoslavnim svetim ratnicima postoji nemalo žitija koje je Gospod proslavio, a Pravoslavna crkva slavi. Danas postoji raspoloženje da se duhovne vrednosti šire i u prostoru sporta. Fenomen pravoslavnih
svetih ratnika može se posmatrati i iz ugla potrebe da se obnove duhovne i moralne vrednosti mladih
sportista kroz vaspitanje vrlina. Predmet istraživanja predstavlja pokušaj da se vrline pravoslavnih svetih
ratnika stave u prvi plan života mladog sportiste. Nastojalo se, da se u kontekstu praktičnog bogoslovlja
(primenjene teologije) razmotre i usklade osnovne istine pravoslavnog hrišćanskog učenja sa naučnim
dostignućima iz oblasti antropologije, andragogije, pedagogije, etike, sporta i drugih relevantnih naučnih
disciplina. Cilj istraživanja je da se osnovna načela vere svetih ratnika stave u kontekst nadmetanja za čast
i dostojanstvo kod mladih sportista, i to tako, da podstaknu učesnike da budu stvaraoci. Da iz stanja protivnika i konkurenata postanu borci za pobedu istine, a ne za poraz protivnika.
Metod
U ovom radu su se koristile sledeće metode bibliografsko-spekulativna, istorijska, analitičko-komparativna
i deskriptivna.
Rezultati
a) pravoslavni sveti ratnici su imali sličan životni put kao današnji vrhunski sportisti s aspekta vrlina i b)
vrline svetih ratnika i vrhunskih sportista predstavljaju „model za identifikaciju“ koji može značajno da
utiče na unapređenje vaspitanja mladih sportista.
Zaključak
S obzirom na svima poznate „afere“ u skoro svim sportovima, nasilja i dr. koji ilustruju stanje „alarmantne
nemoći“, dorinos korišćenja vrlina pravoslavnih svetih ratnika mogao bi da ima značajan uticaj na vaspitanje mladih sportista sa primarnim ciljem da se iz obilja teološke literature izdvoje oni sadržaji koji mogu
podstaći stvaralačku odgovornost svih pozitivnih faktora sportskih događanja – od samih sportista, preko
njihovih zvaničnika klubova, do samih navijača. Prepoznavanje ovih problema upućuje na teološke izvore
kao „bistre sadržaje“, gde se mogu naći nemali broj odgovora na postavljena pitanja. Pretpostavka je da
ovaj istraživački rad može u određenoj meri da doprinese unapređenju vaspitno-obrazovnog sistema podmlatka koji se nalazi u prostoru sporta, a time i sveukupnom napretku zemlje.
Ključne reči: vrline, sveti ratnici, sportisti, vaspitanje i obrazovanje
Literatura
1. Stefanović Đ. (2011). Filosofija, nauka teorija i praksa sporta. Fakulet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u
Beogradu
140
THE VIRTUES OF ORTHODOX HOLY WARRIORS
IN EDUCATION YOUNG ATHLETES
Djordje Stefanovic,
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
There are numerous hagiographies of the holy warriors whom our Lord celebrated and who are celebrated
by the Orthodox Church. Nowadays there is a tendency of spreading the spiritual values in the field of
sports as well. The phenomenon of Orthodox Holy Warriors can also be viewed from the necessity to
restore the spiritual and moral values in young athletes trought training in virtues. The subject of the research is an attempt to put the virtues of the Orthodox Holy Warriors in the focus of a young athlete’s life.
In context of practical theology (applied theology) we tried to consider and relate the fundamental truths
of the Orthodox Christian teaching to the scientific achievements in the field of anthropology, andragogy,
pedagogy, ethics, sports and other relevant scientific fields. The aim of the research is to place the fundamental tenets of the holy warriors’ faith in the context of competing for honor and dignity among the
young athletes and to do so in such way to motivate them to become creators. To make them evolve from
the position of opponents and competitors into fighters for the victory of truth and not for the opponent’s
defeat.
Method
The following methods of research have been used: bibliographical-speculative, historical, analytical-comperative and descriptive. Based on the literature used, as well as on the discussions with the clergy and
athletes who are also Orthodox believers.
Results
The results of research revealed the following: a) viewed from the aspect of virtues, the Orthodox holy
warriors had a life path similar to those of modern top athletes, and b) the virtues of the holy warriors and
top athletes represent a „role model“ which can significantly influence on the improvement of education
of young athletes.
Conclusion
Having in mind the known „affairs“ in almost all kinds of sport, violence and other occurrences which illustrate the situation of „alarming helplessness“, the benefits of using the virtues of the Orthodox holy warriors could have a significant influence on educating young athletes with the main aim to single out such
values from the abundant theological literature which can initiate the creative responsibility of all positive
participants in sports events – starting from the athletes themselves, their official sports clubs to their supporters. Identifying these problems directs us to theological sources like „clear subject matter“, where a big
number of answers can be found. It is suggested that this research paper can, to an extent, contribute to
the improvement of the education system of the young generations in the field of sports, and accordingly
to the overall improvement of the country itself.
Key words: virtues, holy warriors, athletes, training and education.
References
1. Stefanović Đ. (2011). Filosofija, nauka teorija i praksa sporta. Fakulet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u
Beogradu
141
ANALIZA USPJEŠNOSTI REALIZIRANJA IGRAČA VIŠE, I USPJEŠNOST
REALIZACIJE PRVOG NAPADA NAKON VREMENSKE PAUZE KOD
MUŠKARACA I ŽENA U VRHUNSKOM RUKOMETU
Ante Burger1, Marino Crespi2, Ivan Ledić3, Dražen Pejić4
1
ŽRK SPLIT, Split, Hrvatska
2
COSMOSPORT, Split, Hrvatska
3
NK OSIJEK, Osijek, Hrvatska
4
KK BOROVO, Vukovar, Hrvatska
Uvod
Rukomet, kao i ostali timski sportovi s loptom, zahtjeva analize koje bi procjenjivale natjecateljski uspjeh
na temelju varijabli situacijske učinkovitosti unutar pojedinih faza tijeka igre, koje su određene razinom
uspješnosti obavljanja zadataka koji svaki igrač treba obaviti s obzirom na poziciju i ulogu u momčadi unutar
modela taktike igre (Foretić 2012). Nedostaje istraživanja koja tretiraju učinkovitost primjene individualnih,
a posebno skupnih i kolektivnih taktičkih djelovanja u situacijskim uvjetima u odnosu na ostale kriterije, kao
što su suprotstavljena protivnička aktivnost ili vremenska komponenta igre. S toga aspekta gledanja postavljeni su kriteriji koji determiniraju uspješnost u pojedinim segmentima kolektivne igre u rukometu.
Metod
Uzorak entiteta ovog istraživanja predstavljaju utakmice koje su odigrane na rukometnom Svjetskom
prvenstvu za žene u Brazilu 2011. godine, kao i utakmice koje u odigrane na rukometnom Europskom
prvenstvu za muškarce u Danskoj 2014. godine. Analizirane su ukupno 133 utakmice od čega je 86 utakmica ženskog rukometa i 47 utakmica muškog rukometa. Uzorak varijabli napravljen je na način da su
postavljene 3 parametra promatranja rukometne igre. Prvi promatrani parametar obuhvaćao je uspješnost
realizacije prvog napada na početku utakmice i na poluvremenu. Drugi parametar je obuhvaćao uspješnost
realizacije prvog napada nakon pozvanog time-outa tijekom utakmice, dok je treći promatrani parametar
obuhvaćao uspješnost realizacije igrača više u situaciji igre 6:5 u rukometnoj utakmici. Postavljene varijable
su determinirale situaciju u vremenskom periodu igre od 2 minute te kretanje rezultata u tome periodu
igre. Metoda obrade podataka obuhvaćala je uspješnost realizacije u promatranim dijelovima rukometne
utakmice te je izračunata u postotcima preko osnovnog matematičkog sustava. Usporedba o postajanju
razlike u realizaciji za 3 postavljena parametra između muškaraca i žena također će biti analizirana preko
postotnog izračuna.
Rezultati
Dobiveni podaci u kojima se analizirao uspješnost prvog napada na početku utakmice, na početku poluvremena i nakon time-outa pokazali su iznimno nisku realizaciju kod rukometašica od samo 37%, u odnosu
na rukometaše koji imaju u prosjeku 50% realizaciju.
Naime, drugi dobiveni rezultati upućuju da 40% situacija u kojima ekipa koja ima igrača više, istu situaciju
ne iskorištava u svrhu stjecanje rezultatske prednosti. Problem koji se javlja u takvim situacijama očituje se
u slaboj taktičkoj pripremi ekipe i slaboj utreniranosti ovakvih situacija u rukometu.
Zaključak
Ovo je istraživanje uputilo na korisne informacije koje mogu poslužiti u svrhu kvalitetne pripreme za
trening, te stjecanje važnosti taktičke pripreme za napadačke postavke u situacijama kad ekipa ima igrača
više u napadu. Vrijednost ovog istraživanja je prema dostupnim podacima iz znanstvenih baza podataka u
tome što ovakva istraživanja nisu provedena iz područja rukometne igre, te ovo istraživanje može pomoći
trenerima u usmjeravanju, treniranju i pripremi igrača za utakmicu.
Ključne reči: trening,priprema, deficit
Literatura
1 Rogulj, N., Foretić, N., Burger, A. (2011) Differences in the course of result between the winning and losing teams
in top handball. Homo Sporticus. Vol. 13/1, Jun 2011. 28-33
2. Foretić,N (2012).Doktorska dizertacija „Kriteriji situacijske učinkovitosti u vrhunskom rukometu“.Sveučilište u
Splitu.
142
PERFORMANCE ANALYSIS OF REALIZING EXTRA PLAYER,
AND THE SUCCESS OF THE FIRST ATTACK AFTER THE BREAK
IN MEN AND WOMEN TOP HANDBALL
Ante Burger1, Marino Crespi2, Ivan Ledić3, Dražen Pejić4
1
ŽRK SPLIT, Split, Croatia
2
OSMOSPORT, Split, Croatia
3
NK OSIJEK, Osijek, Croatia
4
KK BOROVO, Vukovar, Croatia)
Introduction
Handball, like other team sports with a ball, requires analysis that assessed the competitive success are
based on situational variables efficiency within certain stages during the games, which have a certain level
of success performing tasks that every player needs to be done with regard to the position and role in the
team within the model tactics games (Foretic 2012). Lack of researches that deal with the effectiveness
of the application for the individual, especially the group and collective action in the tactical situational
conditions in relation to other criteria, such as opposing activity or time component of the game. From
this point of view criteria has been set that determine success in certain segments of the collective game
of handball.
Method
A sample of this research entities represent games that are played on the handball World Championship
for Women in Brazil in 2011, and played matches in the handball European Championship for men in
Denmark in 2014. We analyzed 133 matches, 86 female handball games and 47 men’s handball match.
The sample of variables is made in such a way that we set 3 parameters observing the handball game. First
observed parameter included the success of the first attack at the start of the match and at half-time. The
second parameter included success of the first attack after the called time-outs during the match, while
the third observed parameter included success of the extra player in a game situation 6:5 in a handball
match. Set variables determined the situation during the time period of penalty 2 minutes and movement
results in that period of the game. Data processing methods included the success of implementation of
the components of handball games and is calculated as a percentage over the basic mathematical system.
Comparison of becoming the differences in the implementation of three set parameters between men and
women will also be analyzed by calculating the percentage.
Results
The resulting data was analyzed in which the success of the first attack at the start of the match, the beginning half and after a time-out have shown extremely low in women handball realization of only 37%, compared to the men handball that having an average of 50% realization. Thus, the second results indicate that
40% of situations in which team that has more players, the same situation is not exploited for the purpose
of obtaining a resulting benefits. The problem that arises in such situations is reflected in the poor tactical
preparation or bad training such situations in handball.
Conclusion
This research is directed to useful information that can be used for a better training, and the acquisition
of important tactical preparations for the offensive settings in situations where a team has more players
in the attack. The value of this research is according to available data from scientific databases that these
studies have not been conducted in the field of passive play, and this research may help coaches in directing, coaching and preparing players for the match.
Key words - the training, the preparation, the deficit
References
1 Rogulj, N., Foretić, N., Burger, A. (2011) Differences in the course of result between the winning and losing teams
in top handball. Homo Sporticus. Vol. 13/1, Jun 2011. 28-33
2. Foretić,N (2012).Doctor dissertation “Situational efficiency criteria in the top handball. University in Split.
143
UPOREĐIVANJE POUZDANOSTI I VALIDNOSTI NEKIH TESTOVA SA
KLASIČNIM I SLIKOVNIM MODELOM PROCENE RITMIČKE SPOSOBNOSTI
Magdalena Damjanovska1, Serjoza Gontarev2, Agim Rhedzepi3, Giurka Gantcheva4
1
Fakultet za sportski menadžment, Prvi privatni univerzitet FON, Skoplje Makedonija
2
Državni univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ Fakultet sporta, zdravlja i fizičkog vaspitanja,
Skoplje, Makedonija
3
Državni univerzitet u Tetovu, Fakultet za sportsku kulturu, Tetovo, Makedonija
4
NSA „Vasil Levski“, Sofija, Bugarska
Uvod
U trenutnoj istraživačkoj praksi u okviru fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, izrađen je niz testova za
merenje motoričkih sposobnosti, ali u pogledu provere sposobnosti ritma (ritmičke koordinacije, koordinacije u ritmu) obično se koriste četiri testa koja su predložili Metikoš, Hošek i kolege (Metikoš & Hošek
1972; Hošek i sar. 1973;.. Viskić - Štalec, N. 1989). Primarni cilj ovog istraživanja je definisan na osnovu
ovog saznanja, a to je: određivanje mernih karakteristika testova za procenu ritmičkih sposobnosti standardnim i Gutmanovim (slikovnim) mernim modelom (Spearman, Čarls, C. 1910; Kuder, GF & Ričardson,
MV 1937; Braun, V. 1910; Gutman, 1953; Momirović i sar.1999).
Metod
Parametri za utvrđivanje pouzdanosti testova (i njihovih delova), primenjeni su sledeći koraci: normalnost
distribucije rezultata za svaki deo ovih testova je istražena Kolmogorovom i Smirnovom metodom (KS);
Pirsonovim koeficijentima korelacije (R); koeficijentima za određivanje svakog dela na osnovu preostalih
delova (SMC); projekcija delova na primarnu komponentu (H), komunalitet (h²); Kaiserov koeficijent za
određivanje svakog dela ocenjen kao odnos između kvadratne slike - korelacije (varijacija greške merenja)
i kvadrata koeficijenata korelacije između delova (MSA); projekcija delova na primarnu komponentu slike
(HR); koeficijent determinacije za ceo test (SMC).
Rezultati i diskusija
Analizirajući podatke i imajući u vidu vrednosti svih koeficijenata pouzdanosti, kako prema klasičnom tako
i prema Gutmanovom (slikovnom) modelu, može se zaključiti da svi testovi imaju relativno zadovoljavajuću
pouzdanost i mogu se primeniti za procenu koordinacije u ritmu. Međutim, prilikom određivanja pouzdanosti testova prednost treba dati Gutmanovom modelu koji eliminiše mernu grešku i specifičnost u
testovima.
Zaključak
Od primenjenih mernih modela, Gutmanov (slikovni) model omogućava specifičniju metodologiju
definisanja pouzdanosti u odnosu na klasični model, jer omogućuje izračunavanje pravog rezultata u svakom delu, kao i ukupnog rezultata, sa istom ili većom validnošću od klasičnog modela merenja.
Ključne reči: studenti, klasični statistički model, Gutmanov slikovni model, faktorska analiza.
Literatura
1. Damjanovska, M., Gontarev, S. (2012). Measuring characteristics of some motor tests for estimating the rhythmic
ability. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké conference, Mezinárodní masarykova conference pro doktorandy a mladé vĕdecé pracovníky. Ročník III. Hredec Králové, Česká Republika.
2. Damjanovska M., Gontarev S., Radisavljević L. (2013). Determination of measurement characteristics for rhythmic skills assessement tests. Conference proceedings, Effects Of Physical Activiti Application to Anthropological
Status With Children, Youth and Adults. Univezrzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizickog vaspitanja, 11-12
decembar, Beograd.
3. Guttman, L. (1954). „Some necessary conditions for common factor analysis“ in Psychometrika 19, 149-161.
144
COMPARING RELIABILITY AND VALIDITY OF SOME TESTS WITH CLASSIC
AND IMAGE MODEL OF ASSESSEMENT RHYTHMIC ABILITY
Magdalena Damjanovska1, Serjoza Gontarev2, Agim Rhedzepi3, Giurka Gantcheva4
1
Faculty of Sport Management, First Private University FON, Skopje Macedonia
2
State University „Ss. Ciril and Methodi“ Faculty of physical education, sport and health,
Skopje, Macedonia
3
State University Tetovo, Faculty of sport culture, Tetovo, Macedonia
4
NSA „Vassil Levski“, Sofia, Bulgaria
Introduction
In the current research practice in physical education, sport and recreation, there has been constructed a
number of tests to measure motor abilities, but regarding of checking the capabilities of rhythm (rhythmic
coordination, coordination in rhythm) commonly are used four tests proposed by Metikos, Hošek and
colleagues (Metikoš & Hošek 1972; Hošek et. al. 1973; Viskić – Štalec, N. 1989). The primary goal of the
research has been defined based on this knowledge, and that is: determining the measuring characteristics of the tests for evaluating the rhythmical capabilities with the standard and the Guttmmann’s (image)
measuring model (Spearman, Charles, C. 1910; Kuder, G. F. & Richardson, M. W. 1937; Brown, W. 1910;
Guttman, 1953; Momirović et al.1999).
Method
Parameters for determining of the reliability tests (and their particles), the following steps were applied:
the normality of the distribution of the results for each particle of the tests was researched with the Kolmogorov and Smirnov method (KS); the Pearson’s coefficients of correlation (R); coefficients for determining each particle based on the remaining particles (SMC); projection of the particles on the primary
component (H), communalities (h²); Kaiser’s coefficient for determination of each particle assessed as a
relation between the square image – correlation (variation of the error of measurement) and the square of
the coefficients of the correlation between the particles (MSA); projection of the particles on the primary
image component (HR); coefficient of determination for the entire test (SMC).
Results and discussion
Analyzing the data and having into consideration the values of all the coefficients of reliability, both according to the classical and Guttmann’s (image) model, it can be concluded that all the tests have relatively,
satisfactory reliability and can be applied to assess the coordination in rhythm. However, when determining the reliability of the tests advantage should be given to the Guttmann’s model which eliminates the
measuring mistake and the specificity in the tests.
Conclusion
From the applied measuring models, the Guttman’s (image) model enables more specific methodology
of defining the reliability than the classical model, since it allows the calculation of the true result in each
particle and the overall result, with same or greater validity than the classical model of measurement.
Kay words: students, classical statistics model, Guttmann image model, factor analysis.
Reference
1. Damjanovska, M., Gontarev, S. (2012). Measuring characteristics of some motor tests for estimating the rhythmic
ability. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké conference, Mezinárodní masarykova conference pro doktorandy a mladé vĕdecé pracovníky. Ročník III. Hredec Králové, Česká Republika.
2. Damjanovska M., Gontarev S., Radisavljević L. (2013). Determination of measurement characteristics for rhythmic skills assessement tests. Conference proceedings, Effects Of Physical Activiti Application to Anthropological
Status With Children, Youth and Adults. Univezrzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizickog vaspitanja, 11-12
decembar, Beograd.
3. Guttman, L. (1954). „Some necessary conditions for common factor analysis“ in Psychometrika 19, 149-161.
145
NEKE PROMENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD PLESAČA DŽEZ
BALETA KOJI PRIMENJUJU POSEBNE VEŽBE ZA SKAKAČE U ATLETICI
Saša Jovanović, Gorana Tešanović, Predrag Dragosavljević, Goran Grahovac
Univerzitet u Banja Luci, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Uvod
Imajući za cilj da prikupe što više podataka o motoričkim sposobnostima značajnim za najbolju performansu u džez baletu, autori su odlučili da upotrebe model posebnih vežbi za skakače u atletici u trenažnom
procesu plesača džez baleta. Shodno tome, cilj istraživanja bio je da se definišu promene motoričkih sposobnosti kada se vežbe, specifične za trenažni proces skakača u atletici, koriste u treningu džez plesača. U
džez baletu eksplozivna snaga, agilnost, brzina i koordinacija, sa izdržljivošću i fleksibilnošću stvaraju ove
motoričke veštine, pa su motorički testovi za sve motoričke sposobnosti primenjeni na početku i na kraju
modela treninga specifičnog za skakače u atletici.
Metod
Uzorak je činio 21 plesač džez baleta uzrasta 12-15 godina. Studija je sprovedena tokom 12 nedelja u periodu pred sezonu trenažnog procesa plesača džez baleta. Nivo motoričkih sposobnosti plesača je određen
upotrebom standardizovanih motoričkih testova: trčanje na 20m i 40m, T -test, heksagonalni test agilnosti
i test sa znakovima, skok u dalj iz mesta troskok iz mesta, Sargent test i test bacanja lopte medicinke na 300
jardi, Harvard test, test dubokog pretklona na klupici, test dubokog pretklona na podlozi, nogama ispred
tela, nogama iza i pored tela.
Rezultat i diskusija
Na osnovu obrade statističkih podataka T- testa, može se zaključiti da su pozitivne promene u motoričkim
sposobnostima: trčanje na 20m, 008; trčanje na 40m, 000; T-test, 002; test sa znakovima, 000; heksagonalni test agilnosti, 000 ; troskok , 000; skok u dalj, 001; bacanje medicinke, 000; Sargent test, 000; 300 jardi,
000; Harvard test, 025; LINOBR, 001; LBTBR, 000; LBTBL, 047; LBTB R, 000; duboki pretklon-tlo, 000.
Zaključak
Preporuka autora je da se ovaj set vežbi koristi u procesu programiranja i planiranja trenažnog procesa
džez balet plesača. Ovi rezultati se ne mogu generalizovati, ali mogu predstavljati neke potrebne smernice
u poboljšanju planiranja i trenažnom procesu džez balet plesača te starosne dobi.
Klučne reči: motoričke sposobnosti, posebne vežbe za skakače, džez balet plesači
Literatura
1. Hoff, J., and Helgerud, J.(2004).Endurance and strength treining for soccer players-Physiologigacl considerations.
Sports Medicine,34(3),165-180.
2. Viskic Stalec, N., Stalec, J., Katić, R., Podvorac, D.and Katović, D. (2007). The impact of dance-aerobics training on
the morpho-motor status in female high-schoolers. Collegium Antropologicum. (1):259-66.
146
SOME CHANGES OF MOTORICAL ABILITIES IN JAZZBALLET DANCERS
USING SPECIFIC EXERCISES FOR JUMPERS IN ATHLETICS
Saša Jovanović, Gorana Tešanović, Predrag Dragosavljević, Goran Grahovac
University of Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport,
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Introduction
Having as an aim to collect as many data about motor abilities important for best performance in jazz –
ballet authors decided to use model of specific exercises for jumpers in athletics into the training process
for jazz – ballet dancers. Consequently, the aim of the research was to define the changes of motor abilities when exercises, specific for training process for jumpers in athletics, are used in training of jazz ballet
dancers. In Jazz-ballet explosive power, agility, speed and coordination, with endurance and flexibility create these motor skills, so motor tests for all motor abilities were applied at the beginning and at the end of
the training model specific for jumpers in athletics.
Method
The sample consisted of the 21 Jazz-ballet dancer ages 12-15 years. The study was conducted over 12 weeks
in the pre season period of training process of jazz ballet dancers. The level of motor ability of dancers was
determined by usage of standardized motor tests: 20m and 40m running, T-test, letter and hexagonal test,
long jump from spot, triple jump from spot, Sargent test and throwing medicine ball,300 yard test, Harvard
test, reach forward bend bench, reach forward bend ground, legs in front of body, legs behind and beside
the body.
Result and discussion
On the basis of statistical data processing T-test, it can be concluded that there were positive changes in
motor abilities: 20m running ,008; 40m running , 000; t-test , 002; letter test, 000; hexagonal test ,000; triple
jump ,000; long jump ,001; throwing medicine ball ,000; Sargent test ,000; 300 yard ,000; Harvard test , 025;
LINOBR , 001; LBTBR ,000;LBTBL ,047; LBTB R ,000; forward bend reach-ground ,000.
Conclusion
Recommendation of authors is to use this set of exercises in the process of programming and planning
training processes of Jazz-ballet dancers. These results cannot be generalized, but they can be some necessary guidelines in improving the planning and training process of Jazz-ballet dancers in that age.
Keywords: motor abilities, specific exercises for jumpers, jazz - ballet dancers
References
1. Hoff, J., and Helgerud, J.(2004).Endurance and strength treining for soccer players-Physiologigacl considerations.
Sports Medicine,34(3),165-180.
2. Viskic Stalec, N., Stalec, J., Katić, R., Podvorac, D.and Katović, D. (2007). The impact of dance-aerobics training on
the morpho-motor status in female high-schoolers. Collegium Antropologicum. (1):259-66.
.
147
KLIMA ORGANIZACIONIH JEDINICA I MENADŽMENT PRAKSA
Jelena Jovanović
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Organizacioni uspeh u velikoj meri zavisi od kvaliteta i napora ljudi koji rade za organizacije. Fleksibilnost,
produktivnost i obrazovanje ljudi u okviru organizacije su izvor održive prednosti za organizacije u sportu.
U tom kontekstu menadžment igra ključnu ulogu na percepciju organizacione klime kod zaposlenog isto
kao što je menadžment odgovoran za sprovođenje prakse ljudskog resursa.
Metod
Istraživanjem je obuhvaćeno 195 različitih sportskih organizacija iz jedanaest gradova na teritoriji Srbije.
Odgovore iz adaptiranog Weisbordovog upitnika (Weisbord, 1976), za organizaciono dijagnostikovanje
ODQ (upitnik za organizaciono dijagnostikovanje), davali su zaposleni u poslovnoj funkciji sportske organizacije, različitog nivoa obrazovanja i različite vrste obrazovanja.
Varijable koje su obrađivane pripadaju deskriptivno-kvalitativnim varijablama. Radi lakše interpretacije
adaptirane su u numeričke i to kao frekvencije i kategorije. Za ovaj rad biće iterpretirano osam ajtema od
ukupno 40, koji su kategorisani u sedam mogućih odgovora.
Za utvrđivanje razlika pojedinih modaliteta definisanih varijabli korišćen je Kruskal-Volisov test.
Veličina uticaja je utvrdjena prema Koenovom (Kohen, 1988) kriterijumu: do 0,1 je mali uticaj; od 0,1 - 0,3
je srednji uticaj,03 - 0,5 je veliki uticaj.
Rezultati
Na bazi dobijenih rezultata utvrđene su razlike izmedju različito pozicioniranih sportskih klubova, dobijeni Kruskal Volisovim testom. Dobijeni rezultati nas upućuju na činjenicu da funkcionalno postavljene
i fleksibilne organizacione jedinice su jedan od faktora neophodnih za visoko pozicioniranje sportskih
klubova.
Zaključak
Rast nivoa koordinacije prema ciljevima organizacije doprinosi rastu poslovne odgovornosti. Što znači da
je organizacija pokrivena procesnim aktivnostima od početka do kraja i u horizontalnim ciljevima i aktivnostima koje povezuju delove celine prema ciljevima organizacije. Pravilno i uspešno upravljanje njenim
funkcijama, procesima i poslovima doprinosi efikasnom i efektivnijem funkcionisanju organizacije, što
upravo govori o ključnoj ulozi menadžment proces.
Ključne reči: klima, organizacione jedinice, menadžment, sport
Literatura
1. Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New Jeresy: Hillsdale, Lawrence Elbaum
Associates.
2. Weisbord, M. R. (1976). Organisational diagnosis: Six places to look for trouble with or without a theory. Group
snd Organisations studies, 1: pp. 430-447.
148
CLIMATE OF ORGANIZATIONAL UNITS AND MANAGEMENT PRACTICE
Jelena Jovanović
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Organizational success largely depends on the quality and efforts of people who work for the organization. Flexibility, productivity and education of people within the organization are a source of sustainable
advantage for organizations in sport. In this context, management plays a key role in the perception of the
organizational climate of the employee as well as the management is responsible for implementing the
practice of human resources.
Methods
The research included 195 different sports organizations from 11 cities in Serbia. The answers from the
adapted Weisbord¢s questionnaire for organizational ODQ diagnosing were provided by the employees of
the business function of sports organization, at different levels, of different educational level and different
type of education.
The elaborated variables belong to descriptive-qualitative variables. For easier interpretation, they were
adapted to numeric ones as frequencies and categories. For this paper, eight items will be interpreted out of
the total of 40, classified in seven possible answers. For the establishment of differences between particular
modalities of the defined variables we have used Kruskal-Volis¢s test. Size of influence was determined according to Cohen¢s (Cohen, 1988) criteria: to 0.1 is a small influence; from 0.1 – 0.3 is a medium influence;
from 0.3 – 0.5 is a high influence.
Results and discussion
Based on the obtained results, Kruskal-Volis¢s test, revealed the differences between the different rankings
of sports clubs. Our results suggest that functional and flexible set of organizational units are one of the
factors necessary for high positioning of sports clubs.
Conclusion
The rise of the level of coordination towards the goals of the organization contributes to the growth of business responsibility. This means, that the organization covered by the procedural activities from beginning
to end in the horizontal objectives and activities that connect parts of the continent toward the goals of
the organization. Proper and effective management of its functions, processes and activities contributes to
the efficient and effective functioning of the organization, which confirms the key role of the management
process.
Key words: organisations clime, organizational unit, management, sport
References
1. Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New Jeresy: Hillsdale, Lawrence Elbaum
Associates.
2. Weisbord, M. R. (1976). Organisational diagnosis: Six places to look for trouble with or without a theory. Group
snd Organisations studies, 1: pp. 430-447.
149
150
SESIJA 8
PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI
SESSION 8
PSYHOSOCIAL ASPECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION
151
POREĐENJE SAMOEFIKASNOSTI SPORTISTA:
UČEŠĆE U INDIVIDUALNIM I TIMSKIM SPORTOVIMA
Hüseyin Gökçe1 , Yunus Arslan2
Fakultet sporta, Univerzitet Pamukale, Denizli, TURSKA
2
Odsek za fiziču kulturu i spotrt, Fakultet Univerziteta
Nevsehir Haci Bektas Veli, Nevsehir, TURSKA
1
Uvod
Na učešće u sportu ne utiče samo zdravlje osobe i fizički status, već utiču i nečije socijalne veštine, odnosi,
emocije i karakter. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita efekat različitih sportova (u smislu individualnih
ili timskih sportova) na samoefikasnost sportista.
Metod
Podaci su prikupljeni od 338 sportista koji se bave timskim i individualnim sportovima. Grupu individualnih sportova je činilo pet sportova i 153 sportiste (91 muškarac, 62 žene); tekvondo, tenis, rvanje, gimnastika i streljaštvo. Grupu timskih sportova je činilo četiri sporta i 185 sportista (111 muškarac, 74 žene);
fudbal, košarka, odbojka, rukomet. Skala za samoefikasnost, koja je razvijena od strane Sherer i sar. (1982)
i prilagođena turskom jeziku od strane Iildirim i Ilhan (2010), primenjena je na uzorcima studije. T-test za
nezavisne uzorke je primenjen na ukupne bodove skale.
Rezultati
Rezultat t-testa za nezavisne uzorke pokazao je da postoji statistički značajna razlika između nivoa samoefikasnosti kod sportista individualnih i timskih sportova (p <,05). Samoefikasnost sportista timskih sportova (M= 2,9) je značajno niža od samoefikasnosti sportista pojedinačnih sportova (M= 3,09).
Zaključak
Kao zaključak, individualni sportisti su više skloni da sebe sude subjektivno nego sportisti timskih sportova; razlog tome je što su oni sami na terenu sa svojim trenerima. Međutim, situacija je drugačija kod
sportista timskih sportova. Oni imaju saigrače i njihovi saigrači mogu pokriti njihove greške ili jedan timski
igrač može imati koristi od sposobnosti njegovog/njenog saigrača. Ova studija je pokazala da sportisti individualnih sportova imaju više samoefikasnosti nego sportisti timskih sportova. Razlog tome je što oni bolje
poznaju svoje sposobnosti nego sportisti timskih sportova. Timski sportovi i individualni sportovi imaju
različite karakteristike i motivaciju. Samoefikasnost je sud osobe o svojoj mogućnosti da obavlja određenu
aktivnost (Bandura, 1992). Tako da se može reći da biti sam na terenu prouzrokuje veću samoefikasnost
kod sportista.
Ključne reči: samoefikasnost, individualni sportovi, timski sportovi
Literaura
1. Bandura, A. (1982). Mehanizam samoefikasnosti u ljudskom delovanju (Self- efficacy mechanism in human agency). Američki psiholog (American Psychologist) 37(2), 122-147.
2. Yildirim F., İlhan I.O (2010). Časopis turske psihijatrije (Journal of Turkish Psychiathry), 21 (4), 301.
152
COMPARISON OF THE ATHLETES’ SELF  EFFICACY: PARTICIPATING TO
INDIVIDUALS OR TEAM SPORTS
Hüseyin Gökçe1 , Yunus Arslan2
Faculty of Sports Sciences, Pamukkale University, Denizli, TURKEY
2
Department of Physical Education and Sports Education, Faculty of Education,
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, TURKEY
1
Introduction
Participating in sports not only affects the person’s health and physical status, it also affects one’s social
skill, relation, emotion and character. The aim of this study was to investigate the effect of the variety of
sports (in terms of individual or team sports), on self-efficacy of athletes.
Method
Data were collected from 338 athletes attending to the team sports and individual sports. Individual sports
comprises of five sports and 153 athletes (91 male, 62 female); tae-kwando, tennis, wrestling, gymnastic
and archery. Team sports also comprises of four sports and 185 athletes (111 male, 74 female); soccer, basketball, volleyball, handball. Self efficacy scale which was developed by Sherer et al. (1982) and adapted to
Turkish by Yildirim and İlhan (2010), applied to the samples of the study. The independent samples t test
was applied to the total points of the scale.
Results
Result of the independent samples t test showed that there is statistically significant difference between
individual and team sports athletes’ self-efficacy level (p < .05). Team sports athletes’ self-efficacy (M= 2.9)
significantly lower than individual sports athletes’ self-efficacy (M= 3.09).
Conclusion
As a conclusion, individual athletes are more prone to judge yourself subjectively than team sports athletes;
because they are alone in the court with their trainers. But it is different for the team sports athletes. They
have teammates and their teammates may cover their faults or one team player can benefit from his/her
teammate’s abilities. The study showed that individual sports athletes have more self efficacy than team
sport athletes. Because they know their abilities better than team sports athletes. Team sports and individual sports have different specialties and motivations. Self-efficacy is a person’s judgment about being
able to perform a particular activity (Bandura, 1992). So it can be thought that being alone in the court
(field) cause higher self-efficacy for athletes.
Key words: Self – Efficacy, Individuals Sports, Team Sports
References
1. Bandura, A. (1982).Self- efficacy mechanism in human agency. American Psychologist 37(2), 122-147.
2. Yildirim F., İlhan I.O (2010). Journal of Turkish Psychiatry, 21 (4), 301.
153
FIZIČKA SAMOEFIKASNOST I SOCIJALNA ANKSIOZNOST ZBOG IZGLEDA
KAO PREDIKTORI SAMOCENJENJA
KOD STUDENATA KOJI SE BAVE SPORTOM
Dušanka Lazarević1, Ana Orlić1, Ljljana Lazarević2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija
1
Uvod
Rezultati brojnih istraživanja ukazuju na povezanost pojedinih karakteristika self-koncepta, emocija vezanih za doživljaj svog tela i bavljenja sportom. Samocenjenje, kao opšta dimenzija self-koncepta od posebnog je značajna za uspešno angažovanje u sportu. U ovom istraživanju cilj je bio da se proveri validnost
fizičke samoefikasnosti, kao specifične dimenzije self-koncepta, i socijalne anksioznosti zbog izgleda u
predikciji samocenjenja.
Metod
Uzorak je činilo 183 studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Za merenje razmatranih karakteristika self-koncepta primenjeni su instrumenti Skala fizičke samoefikasnosti – PSES i Rozenbergova Skala
samocenjenja – SES, a za merenje anksioznosti zbog izgleda u socijalnim uslovima primenjena je Skala socijalne anksioznosti zbog izgleda – SPAS. Sociodemografski podaci o ispitanicima i njihovom angažovanju
u sportu prikupljeni su posebnim upitnikom. Za obradu podataka primenjena je regresiona analiza.
Rezultati sa diskusijom
Regresiona funkcija, u kojoj su kao prediktori korišćeni skorovi sa instrumenata PSES i SPAS, a kao kriterijumska varijabla skor sa skale SES statistički je značajna, R=.62; R2 =.38; F(2,180)=55.26, p<.01. Oba prediktora značajno doprinose predikciji samocenjenja (fizička samoefikasnost, β=.42; t(180)=6.13, p<.01;
socijalna anksioznost zbog izgleda, β=-.28; t(180)=-4.12, p<.01). Testiranje prediktivne validnosti fizičke
samoefikasnosti i socijalne anksioznosti zbog izgleda posebno u takmičarkoj i rekreativnoj grupi, dalo je
statistički značajne regresione funkcije (rekreativno: R=.64; R2 =.40; F(2,109)=36.92, p<.01; takmičarski:
R=.62; R2 =.39; F(2,68)=21.49, p<.01). U grupi rekreativaca, značajni prediktori samocenjenja su fizička
samoefikasnost, β=.44; t(109)=5.32, p<.01 i socijalna anksioznost zbog izgleda, β=-.31; t(109)=-3.74, p<.01,
dok se u grupi takmičara kao jedini značajan prediktor izdvojila fizička samoefikasnost, β=.44; t(68)=3.60,
p<.01.
Zaključak
Rezultati su pokazali da su fizička samoefikasnost i socijalna anksioznost zbog izgleda valjani prediktori samocenjenja, kao dimenzije self-koncepta važne za uspešno angažovanje u sportu. Studenti koji pozitivnije
procenjuju fizičku samoefikasnost i koji imaju manju anksioznost zbog izgleda u socijalnim uslovima imaju
veće samocenjenje. Dodatno, način bavljenja sportom (rekreativno ili takmičarski) moderira prediktivni
potencijal socijalne anskioznosti zbog izgleda.
Ključne reči: Fizička samoefikasnost, socijalna anksioznost zbog izgleda, samocenjenje, bavljenje sportom, studenti.
Literatura
1. Horn, T. S. (2002). Advances in Sport Psychology. Champaign,IL: Human Kinetics.
2. Lindwall, M., Lindgren, E-C. (2005). The effects of 6-month intervention programme on physical self-perceptions
and social physique anxiety in non-physically active adolescent Swedish girls. Psychology of Sport and Exercise, 6,
643-658.
Napomena
Rad je deo projekata „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psihosocijalni i vaspitni status populacije
R Srbije” (br. III47015) i „Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom
na evropske integracije“(evb: 179018) čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
(2011-2014).
154
PHYSICAL SELFEFFICACY AND SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY
AS PREDICTORS OF SELFESTEEM
OF THE STUDENTS’ INVOLVED IN SPORT
Dušanka Lazarević1, Ana Orlić1, Ljljana Lazarević2
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
University of Belgrade, Institute of psychology, Faculty of Philosophy, Belgrade, Serbia
1
Introduction
Results of numerous studies point to the relation between specific characteristics of the self-concept, emotions related to the perception of the body, and practicing sport. Self-esteem, as a general dimension of the
self-concept is highly relevant for successful engagement in sport. In this study, the aim was to test validity of physical self-efficacy, observed as a specific dimension of self-concept, and social anxiety related to
physique, in prediction of self-esteem.
Method
Sample consisted of 183 students of the Faculty of Sport and Physical Education. For the assessment of
specific characteristics of self-concept, Physical Self-Efficacy Scale – PSES, and Rosenberg’s Self-Esteem
scale – SES were used. For the assessment of social anxiety related to physique, Social Physique Anxiety
Scale –SPAS was used. For collection of socio-demographic and data related to engagement in sport, questionnaire was designed. Data were analyzed with linear regression analysis.
Results and discussion
Regression function, where scores from the PSES and SPAS instruments, were used for prediction of the
Self-esteem was statistically significant, R=.62; R2 =.38; F(2,180)=55.26, p<.01. Both predictors significantly
predict self-esteem (physical self-efficacy, β=.42; t(180)=6.13, p<.01; and social anxiety related to physique,
β=-.28; t(180)=-4.12, p<.01). Testing of predictive validity of physical self-efficacy and social anxiety related to physique, separately in groups of students involved in physical activity recreationally and in the
group of competitors, showed statistically significant regression functions (recreational: R=.64; R2 =.40;
F(2,109)=36.92, p<.01; competitors: R=.62; R2 =.39; F(2,68)=21.49, p<.01). In the recreational group, significant predictors were physical self-efficacy β=.44; t(109)=5.32, p<.01, and social anxiety related to physique,
β=-.31; t(109)=-3.74, p<.01. In the group of competitors, the only significant predictor of self-esteem was
physical self-efficacy β=.44; t(68)=3.60, p<.01.
Conclusion
Results demonstrated that physical self-efficacy and social anxiety related to physique are valid predictors
of one of the dimensions of self-concept which is relevant for successful engagement in sport, i.e., selfesteem. Students perceiving physical self-efficacy more positively, and with lower levels of social anxiety
related to physique have higher scores on self-esteem. In addition, the extent to which respondents are
involved in physical activity (recreational or competitive) moderates predictive potential of social anxiety
related to physique.
Key words: physical self-efficacy, social physique anxiety, self-esteem, sport participation, students.
References
1. Horn, T. S. (2002). Advances in Sport Psychology. Champaign,IL: Human Kinetics.
2. Lindwall, M., Lindgren, E-C. (2005). The effects of 6-month intervention programme on physical self-perceptions
and social physique anxiety in non-physically active adolescent Swedish girls. Psychology of Sport and Exercise, 6,
643-658.
Acknowledgement
The paper is part of the project “Effects of applied physical activity on locomotion, metabolic, psycho-social and educational status
of the population in Republic of Serbia” (No III47015), and the project “Identification, measurement and development of the cognitive and emotional competences important for a Europe-oriented society” (No.179018), financially supported by the Ministry of
Education, Science and Technological Development Republic of Serbia (2011-2014).
155
TAKMIČARSKA ANKSIOZNOST KOD KARATISTA
Miljan Velaga
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Mnogobrojna istraživanja pokazuju da je nivo takmičarske anksioznosti povezan sa uspešnošću u različitim
sportovima. Cilj ovog rada je da se ispita nivo takmičarske anksioznosti kod karatista, i povezanost sa polom, takmičarskom kategorijom i plasmanom.
Metod
Uzorak je činilo 300 karatista, 177 muškog i 123 ženskog pola svih takmičarskih kategorija. Za merenje
takmičarske anksioznosti upotrebljen je instrument CSAI-2 (Martens, et all., 1990) koji se sastoji od tri
subskale: kognitivna anksioznost, somatska anksioznost i samopouzdanje. Pored toga, prikupljeni su podaci o polu, takmičarskoj kategoriji i ostvarenom plasmanu na takmičenju (osvojena medalja ili ne). Podaci
su prikupljeni neposredno pred takmičenja Prvenstvo Srbije za pionire i Kup Srbije za kadete, juniore i
seniore. Podaci su obrađeni deskriptivnom statistikom, analizom varijanse i t-testom.
Rezultati sa diskusijom
Karatisti, u celini gledano, pokazuju nizak stepen takmičarske anksioznosti (kognitivna anksioznost:
M = 16.54, SD = 5.25; somatska anksioznost: M = 15.42, SD = 4.54) i visok nivo samopouzdanja (M =
26.49, SD = 4.77). T-testom za nezavisne uzorke je utvrđeno da karatistkinje iskazuju viši nivo kognitivne anksioznosti u odnosu na karatiste, t(298) = -2.52, p<.05. Analiza varijanse je pokazala da se karatisti
različitih takmičarskih kategorija značajno razlikuju na varijablama somatska anksioznost, F(3,295) = 2.79,
p<.05 i samopouzdanje, F(3,295) = 6.56, p<.01. Post-hoc test (LSD) je pokazao da pioniri iskazuju nižu
somatsku anksioznost u odnosu na kadete i seniore. Takođe, pioniri iskazuju viši nivo samopouzdanja u
odnosu na kadete i juniore. Takmičari koji su osvajači medalje pokazuju niži nivo somatske anksioznosti u
odnosu na takmičare koji nisu osvojili medalju, t(298) = 2.58, p<.05.
Zaključak
Rezultati su pokazali da je somatska anksioznost važan faktor po kome se razlikuju karatisti osvajači medalja u odnosu na ostale. Pored toga, efekti anksioznosti se različito manifestiju u odnosu na pol i takmičarsku
kategoriju.
Ključne reči: takmičarska anksioznost, samopouzdanje, karate.
Literatura
1. Martens, R., Burton, D., Vealey, R. S., Bump, L. A., Smith, D. E. (1990). Development and validation of the Competitive State Anxiety Inventory-2. In R. Martens, R. S. Vealey, D. Burton (Eds.), Competitive anxiety in sport (pp.
117–190). Champaign, IL: Human Kinetics.
2. Mellalieu, S. D., Hanton, S., Fletcher, D. (2009). A competitive anxiety review: Recent directions in sport psychology
research. New York: Nova Science Publishers.
156
COMPETITIVE ANXIETY IN KARATE ATHLETES
Miljan Velaga
University of Belgrade, Faculty of sport and physical education, Belgrade, Serbia
Introduction
Numerous studies have shown that the level of competitive anxiety is related to the success in different
sports. The aim of this study is to investigate the level of competitive anxiety in karate athletes and relation
with gender, competition categories and competition results.
Method
The sample consisted of 300 karate athletes, 177 males and 123 females of all competition categories. For
measuring competition anxiety, the 2-CSAI instrument (Martens, et al., 1990) was used which contains
three sub-scales: cognitive anxiety, somatic anxiety and self-confidence. In addition, data included the gender info, competition category and achieved result at the competition (gained medals or not). Data were
collected prior the Serbian Championship for Pioneers and the Serbian Cup for cadets, juniors and seniors.
For data analysis, a descriptive statistics, variance and t-test were used.
Results and discussion
Karate athletes in general, have low level of competitive anxiety (cognitive anxiety: M = 16.54, SD = 5.25;
somatic anxiety: M = 15.42, SD = 4.54) and high level of self-confidence (M = 26.49, SD = 4.77). Using t-test
for independent samples it is reported that female karate athletes show higher level of cognitive anxiety
compared to male karate athletes, t (298) = -2.52, p <.05. Variance analysis states significant differentiation
in variables somatic anxiety F (3,295) = 2.79, p <.05, and self-confidence, F (3,295) = 6.56, p <.01 in karate
athletes of different competition categories. Post-hoc test (LSD) indicates that karate pioneers have lower
somatic anxiety compared to the karate cadets and seniors. Moreover, karate pioneers express higher level
of confidence than karate cadets and juniors. Athletes who hold any medals in the competitions, have
lower level of somatic anxiety in comparison to those who had not, t(298) = 2.58, p <.05.
Conclusion
Results have shown that somatic anxiety is important factor which discriminates karate medalists from
other karate athletes. Nevertheless, anxiety effects are differently manifested in regard to gender and competition categories.
Key words: competitive anxiety, self-confidence, karate
References
1. Martens, R., Burton, D., Vealey, R. S., Bump, L. A., & Smith, D. E. (1990). Development and validation of the Competitive State Anxiety Inventory-2. In R. Martens, R. S. Vealey, & D. Burton (Eds.), Competitive anxiety in sport
(pp. 117–190). Champaign, IL: Human Kinetics.
2. Mellalieu, S. D., Hanton, S., & Fletcher, D. (2009). A competitive anxiety review: Recent directions in sport psychology research. New York: Nova Science Publishers.
157
RELACIJE NEKIH PSIHOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I USPEŠNOSTI
U RITMIČKOJ GIMNASTICI
KOD OSOBA RAZLIČITOG POLA
Lidija Moskovljević, Ana Orlić, Dušanka Lazarević
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Uspešnost u savladavanju programskih sadržaja ritmičke gimnastike (RG) zavisi od većeg broja faktora,
među kojima su i psihološki faktori. Cilj istraživanja bio je da se ispita povezanost nekih psiholoških karakteristika i uspešnosti u savladavanju programskih sadržaja RG kod osoba različitog pola.
Metod
Uzorak je činilo 58 sudenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (FSFV), 29 ženskog i 29 muškog pola.
Od psiholoških karakteristika razmatran je opšti motiv postignuća, fizički self-koncept i stav prema RG.
Motiv postignuća meren je instrumentom MOP2002, fizički self-koncept Upitnikom fizičkog samoopisivanja – PSDQ, a stav prema RG instrumentom Konotativni diferencijal – CD-15. Psihološke karakteristike
merene su po završetku nastave RG. Programski sadržaji RG (sastav bez rekvizita, sastav vijačom, sastav
loptom) realizovani su u okviru redovne nastave predmeta Teorija i metodika RG. Procena usvojenosti
programskih sadržaja iz RG vrednovana je ekspertskom ocenom koja je dobijena kao srednja vrednost tri
sudijske ocene, date nezavisno. Za obradu podataka primenjena je korelaciona analiza (Pirsonov koeficijent korelacije).
Rezultati sa diskusijom
Rezultati su pokazali da nema statistički značajnih korelacija između ekspertske ocene iz RG i skora na
instrumentu MOP2002, kako na celom uzorku, tako i na subuzorcima ženskih i muških ispitanika. Dobijene su značajne korelacije između ekspertske ocene i skorova na subskalama koordinacija (r=.30, p<.05)
i gipkost (r=.30, p<.05) instrumenta PSDQ, posmatrano na celom uzorku. Kod muških ispitanika značajna
je korelacija između ocene iz RG i skora na subskali gipkost (r=.42, p<.05), dok je kod ženskih ispitanika
značajna povezanost između ocene i skora na subskali koordinacija (r=.42, p<.05). Između ekspertske
ocene i stava prema RG, posmatrano na celom uzorku, dobijene su statististički značajne korelacije na
afektivnoj (r=.26, p<.05) i kognitivnoj dimenziji (r=.42, p<.01), mereno isntrumentom CD-15. Priroda veze
između ekspertske ocene i afektivne i kognitivne dimenzije stava je ista kod muških i ženskih ispitanika.
Zaključak
Samoopažanje gipkosti, kao dimenzije fizičkog self-koncepta, kod muških i koordinacije kod ženskih ispitanika, povezano je sa uspešnošću usvajanja programskih sadržaja RG. Ovo je značajan nalaz s obzirom na
to da su koordinacija i gipkost, kao motoričke sposobnosti, veoma bitne za uspešnost u RG.Takođe, pozitivniji stavovi prema RG, kao dinamičke dimenzije ličnosti, povezani su sa većom uspešnošću u usvajanju
programskih sadržaja RG.
Ključne reči: ritmička gimnastika, psihološke karakteristike, pol, studenti.
Literatura
1. Božanić, A. i Miletić, Đ. (2011). Differences between the sexes in technical mastery of rhythmic gymnastics. Journal of Sports Sciences, 29(4), 337-343.
2. Moskovljević. L. i Orlić, A. (2012). Relacije između sposobnosti i stavova studenata i uspešnosti u ritmičkoj gimnastici – polne specifičnosti. Fizička kultura, 66(2), 129-137.
Napomena
Rad je deo projekata „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psihosocijalni i vaspitni status populacije
Republike Srbije” (br. III47015), i “Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije“ (evb: 179018) čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije (2011-2014).
158
RELATION OF SOME PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND
SUCCESSFULNESS IN RHYTHMIC GYMNASTICS
WITH PERSONS OF DIFFERENT SEXES
Lidija Moskovljević, Ana Orlić, Dušanka Lazarević
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Successfulness in mastering program tasks of rhythmic gymnastics (RG) depends on numerous factors,
psychological factors included. The aim of the research was to investigate connection of some psychological characteristics and successfulness in mastering program contents of RG with different sex persons.
Method
The sample included 58 students of the Faculty of Sport and Physical Education (FSFV), 29 females and 29
males. The examined psychological characteristics included the achievement motive, physical self-concept
and an attitude towards RG. The achievement motive was measured by the instrument MOP2002, physical-self concept by the Physical Self Description Questionnaire – PSDQ, and the attitude towards RG by
the instrument Connotative differential – CD-15. The psychological characteristics were measured after
the RG classes were completed. Program contents of RG classes (routine without apparatuses, routine
with rope, routine with ball) were realized within the regular classes of the course of Theory and teaching
methods of RG. The assessment of adoption of program contents of RG was performed by expert evaluation obtained as middle value of three referees’ grades, assigned independently. Correlation analysis was
applied for data elaboration (Pearson’s correlation coefficient).
Results and discussion
The results showed that there were no statistically significant correlations between the experts’ grade for
RG and scores obtained by the instrument MOP2002, both for the entire sample and separately for males
and females. Significant correlations were obtained between experts’ grade and scores obtained for subscales of coordination (r=.30, p<.05) and flexibility (r=.30, p<.05) of the PSDQ instrument, for the entire
sample. With males, even the correlation between the RG grade and score obtained for the subscale flexibility (r=.42, p<.05), while in females significant correlation appeared between the grade and score of the
subscale coordination (r=.42, p<.05). Between experts’ grade and attitude towards RG, observed for the
entire sample, statistically significant correlation were obtained for affective (r=.26, p<.05) and cognitive
dimensions (r=.42, p<.01), measured by the CD-15 instrument. The nature of relation between the experts’
grade and affective and cognitive dimensions of attitude is the same for both male and female subjects.
Conclusion
Self-perception of flexibility, as the dimension of physical self-concept in males and coordination in female
subjects is related to successfulness of adoption of RG program contents. This is a significant finding since
both coordination and flexibility as motor abilities are very important for success in rhythmic gymnastics.
Additionally, more positive attitudes towards RG, as dynamic personality dimensions are linked to greater
successfulness in adoption of RG program contents.
Key words: rhythmic gymnastics, psychological characteristics, sex, students.
References
1. Božanić, A. i Miletić, Đ. (2011). Differences between the sexes in technical mastery of rhythmic gymnastics. Journal of Sports Sciences, 29(4), 337-343.
2. Moskovljević. L. i Orlić, A. (2012). Relacije između sposobnosti i stavova studenata i uspešnosti u ritmičkoj gimnastici – polne specifičnosti. Fizička kultura, 66(2), 129-137.
Acknowledgement
The paper is part of the project “Effects of applied physical activity on locomotion, metabolic, psycho-social and educational status
of the population in Republic of Serbia” (No III47015), and the project „ Identification, measurement and development of the cognitive and emotional competences important for a Europe-oriented society” (No.179018), financially supported by the Ministry of
Education, Science and Technological Development Republic of Serbia (2011-2014).
159
FUDBALSKI NAVIJAČI U SRBIJI
 OD GLEDALACA DO AKTIVNIH UČESNIKA
Aleksandar Bastajić1, Sandra Radenović2
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
1
Uvod
Fudbal kao “najvažnija sporedna stvar na svetu” odavno je prevazišao isključivo sportske okvire i može
se posmatrati kao obrazac za izučavanje brojnih sukoba i protivrečnosti u društvu. Nasilje u fudbalu nije
nova pojava (Skembler, 2007) i društveni problemi su i u prošlosti pronalazili put do fudbalskih stadiona. U
kolevci fudbala Engleskoj, članovi fudbalske potkulture iz redova radničke klase, posle Drugog svetskog rata
otuđili su se od klubova i njihove tradicionalne kulture, što je prouzrokovalo pojavu siledžijskog ponašanja.
Pojava fudbalskog huliganizma se vezuje pre svega na Veliku Britaniju i dostigla je svoj vrh sredinom 80-ih
godina 20. veka. Interesantno je da u nekim od najpoznatijih incidenata na stadionima britanski navijači
nisu uopšte ni učestvovali. Predmet ovog rada je sve učestalije ispoljavanje agresije i nasilnog ponašanja
mladih ljudi na fudbalskim stadionima u svetu. Prva hipoteza u radu je da do nasilja na fudbalskim stadionima dolazi isključivo između različitih etničkih grupacija. Druga pretpostavka je da su za mlade stadioni
postali svojevrsna škola divljaštva, odnosno ambijent koji im sugeriše da je poželjno vandalsko ponašanje.
Metod
Autor se u istraživanju koristi metodom analize sadržaja dokumenata, komparativnom metodom, biografskom metodom i statističkim podacima.
Rezultati sa diskusijom
U sukobima između navijačkih grupa često je bilo povređenih i ranjenih, a nisu retke ni pojave smrtnih
slučajeva. Dolazilo je do sukoba ne samo između navijačkih grupa, već i između navijača i policije. Kao
česta posledica sukoba dolazilo je do uništavanja imovine, odnosno privatne i javne svojine.
Zaključak
Fudbalski huliganizam nije više samo britanski problem, već je pojava redovno prisutna i u drugim zemljama. Huliganizam je jedna od posledica promenjenog odnosa publike prema igri. U procep između tradicionalnog navijača i modernog potrošača ubacio se fudbalski huligan. Mladi ljudi preko stadiona i navijanjem ulaze u kriminalne vode i to najčešće određuje njihov budući društveni položaj (Simonović, 1995), što
je jedan od akutnih problema vremena u kojem živimo.
Ključne reči: Navijači, nasilje, incidenti, stadioni
Literatura
1. Skembler, G. (2007). Sport i društvo, Beograd, Clio
2. Koković, D. (1990). Doba nasilja i sport, Novi Sad, Sport’s World
160
FOOTBALL FANS IN SERBIA
 FROM SPECTATORS TO PARTICIPANTS AND HOOLIGANS
Aleksandar Bastajić1, Sandra Radenović2
University in Niš, Faculty of Philosophy, Niš, Serbia
2
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
1
Introduction
Football as “the most important minor thing in the world” has exceeded its sport’s levels a long time ago,
and now we can treat it as a paradigm for researching numeral conflicts and contradictions in society
we live in. Social problems frequently found their way to football stadiums in past, so football violence is
not a new phenomenon (Scambler, 2007). In England, which is widely considered as a “home of football”,
members of “football subculture” who originated from labouring class, alienated themselves from clubs
and their traditional culture after World War Two. Violent behavior was the consequence of this trends.
Football hooliganism has its own roots in Great Britain and it reached its peak in the eighties. However,
in some of the most prominent stadium incidents British fans haven’t participated. Subject of this paper
is agression and violent behavior which young people manifest on football stadiums across the world. The
first hypothesis is that only different ethnic groups are engaged in violent events on stadiums. The second
hypothesis is that the stadiums have become special “school for barbaric behavior” or ambient which suggested that vandalic behavior is desirable.
Methods
For this purpose, author uses content analysis, comparative method, biographical method and statistical
data.
Results and discussion
There were many injured and wounded people as the result of confrontation between football fans, however, the death cases are not rare. There were although confrontations not only between fans, frequently
belligerent sides were fans and policemen. Devastation of private and public property was the frequent
consequence of this confrontations, too.
Conclusions
Football hooliganism is not only “british problem” today, it expands to most of the countries in the world
today. The fans changed their attitude toward games, so the hooliganism is one of the consequences of
this trends. Football hooligan stuffed in the gap between tradiotional supporters and modern consuments.
Young people which participate in stadium conflicts are not immune on criminal and their future social
status is determined by this circumstance (Simonović, 1995). This is one of the chronic contemporary
problems.
Key word: Football fans, violence, incidents, stadiums
References
1. Scembler, G. (2007). Sport and Society, Beograd, Clio
2. Koković, D. (1990). The Age of Violence and Sport, Novi Sad, Sport’s World
161
ODREĐENE KARAKTERISTIKE MALOLETNIKA
ČLANOVA NAVIJAČKIH GRUPA U REPUBLICI SRBIJI
Saša Milojević1, Bojan Janković1, Goran Vučković1, Boban Milojković1
1
Kriminalističko-policijska akademija1, Beograd, Srbija
Uvod
Nasilje na sportskim priredbama u Srbiji u proteklih dvadesetak godina poprima razmere opšteg društvenobezbednosnog problema sa velikim posledicama po živote i zdravlje ljudi, sigurnost imovine, ali i stvaranje
političkih tenzija koje utiču na opšte stanje u zemlji. To nasilje najčešće generišu nasilne navijačke grupe.
Primetna je tendencija da se takvim grupama sve više priključuju maloletnici. U radu su prikazane određene
karakteristike maloletnika, srednjoškolskog uzrasta, koji su članovi navijačkih grupa u Srbiji.
Metod
U cilju prikupljanja rezultata o karakteristikama maloletnika srednjoškolskog uzrasta konstruisan je anketni list koji se sastojao od 42 pitanja. Pitanja su tako konstruisana da se njima želelo saznati kakve su
karakteristike maloletnika koji su članovi navijačkih grupa u Srbiji. Konstruisani merni instrument je zatvorenog tipa i uz mogućnost izbora većeg broja ponuđenih odgovora. Istraživanje je sprovedeno sa 3662
ispitanika, učenika srednjih škola iz 12 gradova u Republici Srbiji, iz kojih su fudbalski klubovi članovi
Super lige Srbije. Dobijeni podaci obrađeni su procedurama koje su obuhvatile deskriptivne parametre
a za određivanje statističke značajnosti razlike opisanih karakteristika između članova navijačkih grupa i
ispitanika koji to nisu korišćen je Hi-kvadrat test (χ2 – test) nezavisnosti.
Rezultati sa diskusijom
Dobijeni rezultati pokazuju da se srednjoškolci članovi navijačkih grupa bitno razlikuju od svojih vršnjaka
koji se ne priključuju organizovanim grupama navijača po mestu prebivališta, klubu za koji navijaju,
polu, životnoj dobi, stavu prema policiji, konzumiranju alkohola, zloupotrebi narkotika, kao i na osnovu
privođenja od strane policije zbog nasilja motivisanog navijanjem i prekršajnim i krivičnim prijavama koje
su podneti protiv njih zbog nasilja na sportskim manifestacijama. Ta razlika kreće se u granicama χ2 = 7,88
do 599,68, a na osnovu koeficijenta j, odnosno V (vrednost koeficijenata kreće se od 0,05 do 0,41) ceni se
kao mala do srednja.
Zaključak
Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da se srednjoškolci češće priključuju navijačkim grupama
u nekim mestima u Srbiji. Maloletni navijači nekih od klubova Super lige su češće članovi organizovanih
navijačkih grupa. To su češće dečaci prosečne starosti 16,64 godine koji imaju nepovoljan stav prema
policiji. Srednjoškolci, članovi navijačkih grupa, mnogo češće konzumiraju alkohol i zloupotrebljavaju narkotike, sukobljavaju se zbog navijačkih strasti, policija ih je mnogo češće privodila zbog nasilja na sportskim priredbama, a protiv njih su mnogo češće podnošene prekršajne i krivične prijave zbog nasilničkog
ponašanja na sportskim priredbama.
Ključne reči: Navijačke grupe, nasilje na sportskim priredbama, maloletnici.
Literatura
1. Cohen, J.W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd edn.), Lawrence Erlbaum Associates,
Hillsdale, NJ.
2. Janković, B., & Milojević, S. (2011). Međunarodna policijska saradnja u borbi protiv nasilja na fudbalskim utakmicama. Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje (str. 149-161). Beograd: Kriminalističkopolicijska akademija.
162
CERTAIN CHARACTERISTICS OF MINORS
 MEMBERS OF SUPPORTERS’ GROUPS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Saša Milojević1, Bojan Janković1, Goran Vučković1, Boban Milojković1
1
The Academy of Criminalistic and Police Studies1, Belgrade, Serbia
Introduction
For the past twenty years, violence at sporting events in Serbia has assumed the proportions of a general
social and security problem with severe consequences for the lives and health of people, safety of the property, but also the creation of political tensions that affect the general situation in the country. This violence
is usually generated by violent supporters’ groups. A notable tendency is that such groups are increasingly
joined by minors. This paper presents particular characteristics of minors of secondary school age who are
members of supporters’ groups in Serbia.
Method
In order to collect results on the characteristics of secondary school age minors, a questionnaire consisting
of 42 questions was designed. Questions were designed in such a way as to find out what the characteristics of minors – members of the supporters’ groups in Serbia are like. The designed measuring instrument
was of the closed type with a selection of multiple choice answers. The survey covered 3662 respondents,
secondary school students from 12 cities in the Republic of Serbia, supporters of football clubs that are
in the Serbian Super League. The obtained data were analyzed using procedures included descriptive parameters for determining the statistical significance of differences between the described characteristics of
respondents – members of supporters’ groups and those who are non supporters using the x square test
(χ2 - test) of independence.
Results with discussion
The obtained results show that secondary school students members of supporters’ groups are significantly
different from their peers who have not joined any organized groups of fans according to the place of residence, the club they support, gender, age, attitude towards the police, alcohol consumption, drug abuse,
as well as according to being apprehended by the police for violence motivated by cheering and civil and
criminal charges filed against them because of violence at sporting events. This difference is between χ2
= 7.88 to 599.68, based on the j coefficient, i.e. V (value ratio ranging from 0.05 to 0.41), and is valued as
small to medium.
Conclusion
Based on the obtained results, it can be concluded that secondary school students more often join supporters’ groups in some cities in Serbia. Minors who are supporters some football clubs are more often
members of organized supporters’ groups. These are more often boys of the mean age of 16.64, with an
unfavourable attitude towards the police. Secondary school students, members of the supporters’ groups,
more frequently consume alcohol and abuse drugs, have conflicts because of fan passion, the police have
more often arrested them for violence at sporting events, and have more often been charged with civil and
criminal charges for disorderly and violent conduct at sporting events.
Key words: Supporters’ groups, violence on sporting events, minors.
References
1. Cohen, J.W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd edn.), Lawrence Erlbaum Associates,
Hillsdale, NJ.
2. Janković, B., & Milojević, S. (2011). Međunarodna policijska saradnja u borbi protiv nasilja na fudbalskim utakmicama. Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje (International police cooperation in the
fight against violence at football matches. Fighting crime in the context of international police cooperation )(str.
149-161). Belgrade: The Academy of Criminalistic and Police Studies.
163
KREIRANJE, OBLIKOVANJE I OZNAČIVANJE
POLNO I RASNO PRISTRASNE MEDIJSKE ZASTUPLJENOSTI
Tea Pirsl1, Danica Pirsl2, Nebojša Ranđelović2
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija
2
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta, Niš, Srbija
1
Uvod
U našem društvu koje je orijentisano i posredovano potrošnjom, mnogo toga što se smatra važnim je
često zasnovano na pričama proizvedenim i distribuiranim od strane medijskih institucija. Mnogo toga što
publika zna i treba da zna je zasnovano na fotografijama, simbolima i naracijama na radiju, televiziji, filmu,
muzici i drugim medijima.
Metod
Kako pojedinci izgrađuju svoje društvene identitete, kako oni shvataju šta znači biti muško, žensko, pripadnik crne ili bele rase, Azijata, latino , američki starosedelac - čak i ruralan ili urban – oblikovano je
prilagođenim tekstovima koje proizvode mediji za publiku koja je sve više podeljena socijalnim konstrukcijama rase i pola. Stoga je u korpusu od 10 medijskih jedinica zasnovanih na anglofonoj kulturi analizirano
moguće otkrivanje pristrasnog izveštavanja.
Rezultati i diskusija
Mediji su, ukratko, od ključnog značaja za ono što na kraju predstavlja naše društvene realnosti. Dok su
polne razlike ukorenjene u biologiji, način na koji mi razumemo i predstavljamo pol se zasniva na kulturi.
Mi vidimo kulturu “ kao proces kroz koji ljudi cirkulišu i sukobljavaju se oko značenja naših društvenih
iskustava, društvenih odnosa, i samim tim, nas samih “ (Byers&Dell, 1992). Rezultati pokazuju da anglofona kultura teži da oboji univerzalnu sliku čovečanstva sopstvenim nijansama i senkama koje naginju ka
pristrasnom izveštavanju.
Zaključak
Baš kao što je pol društveni konstrukt kroz koji društvo definiše šta znači biti muškog ili ženskog roda,
rase su takođe socijalna konstrukcija. Ovi rezultati pokazuju da rasa i pol najviše imaju tendenciju da budu
opisani i preslikani kao karakteristike okosnica pristrasnosti u medijskoj zastupljenosti.
Ključne reči: stavovi, fizičko vaspitanje, pol, razlike, mediji
Literatura
1. Bhatia, V. (1993) AnalyzingGenre: LanguageUse in Professional Settings, London: Longman.
2. CaroleA. Ogles. IWG. WSI.(2007)Women 2000 andBeyond.
164
CREATING, SHAPING AND SIGNIFYING
GENDER AND RACE BIASED MEDIA REPRESENTATION
1
Tea Pirsl1, Danica Pirsl2, Nebojsa Randjelovic2
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Novi Sad, Serbia
2
University of Nis, Faculty of sport, Nis, Serbia
Introduction
In our consumption-oriented, mediated society, much of what comes to pass as important is based often
on the stories produced and disseminated by media institutions. Much of what audiences know and should
know is based on the images, symbols, and narratives in radio, television, film, music, and other media.
Method
How individuals construct their social identities, how they come to understand what it means to be male,
female, black, white, Asian, Latino, Native American—even rural or urban—is shaped by commoditized
texts produced by media for audiences that are increasingly segmented by the social constructions of race
and gender. Therefore corpus of 10 Anglophone culture based media units were analyzed for possible biased reporting detection.
Results and discussion
Media, in short, are central to what ultimately come to represent our social realities. While sex differences
are rooted in biology, how we come to understand and perform gender is based on culture. We view culture “as a process through which people circulate and struggle over the meanings of our social experiences,
social relations, and therefore, our selves” (Byers & Dell, 1992). Results show that Anglophone culture tends
to color universal picture of humankind with its own nuances and shades tilting towards biased reporting.
Conclusion
Just as gender is a social construct through which a society defines what it means to be masculine or feminine, race also is a social construction. Thus results show that race and gender tend to be most depicted
and mirrored features of bias tilts in media representations.
Key words: attitudes, PE education, gender, differences, media
References
1. Bhatia, V. (1993) Analyzing Genre: Language Use in Professional Settings, London: Longman.
2. CaroleA. Ogles. IWG. WSI.(2007) Women 2000 and Beyond.
165
SOCIOLOGIJA SPORTA I/ILI SOCIOLOGIJA FIZIČKE KULTURE?
 NEKA RAZMATRANJA
Sandra Radenović
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Sociologija sporta jeste posebna sociološka disciplina koja se bavi pitanjima konteksta i društvene uslovljenosti sporta, ova disciplina izučava uticaj društva na sport, ali i povratni uticaj sporta na društvo. Sport
jeste samo jedan segment široke oblasti fizičke kulture, pored fizičkog vaspitanja i rekreacije. Imajući na
umu tu činjenicu, zbog čega nije zasnovana sociologija fizičke kulture? Zašto sport zauzima krucijalno
mesto kao predmet istraživanja jedne posebne sociološke discipline? Da li se u sociologiji sporta izučava i
oblast fizičke kulture uprkos nazivu discipline? Autorka pokušava da odgovori na ova i slična pitanja.
Metod
Analiza sadržaja.
Rezultati sa diksusijom
Analiza sadržaja udžbenika i tematskih jedinica koje se izučavaju u okviru sociologije sporta upućuje na
zaključak da je ova posebna sociološka disciplina neopravdano orijentisana ka sportu kao centralnom predmetu istraživanja. Samo manji broj tematskih jedinica je posvećen širokoj oblasti fizičke kulture, tačnije,
fizičkom vaspitanju i rekreaciji. Jedan od razloga za to jeste snažna prisutnost i vidljivost vrhunskog sporta
i sportskih priredbi u funkciji spektakla.
Zaključak
S obzirom na široku oblast fizičke kulture i značaj fizičkog vaspitanja i rekreacije za svakog pojedinca,
autorka smatra da je opravdano zasnivanje sociologije fizičke kulture. U okviru ove posebne sociološke
discipline ravnopravno bi se izučavao međusobni uticaj sva tri segmenta fizičke kulture na društvo.
Literatura
1. Kuljić, Koković (2012), Sociologija i sociologija sporta, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vapsitanja Univerzitet
u Novom Sadu.
2. Захаров, М. А. (2008), Социологијя спорта, Смоленск: Федеральное агентство по физической культуре
и спорту Смоленкая государственная академијя физической культурьi спорта и туризма Смоленкая
олимпийская академијя.
166
SOCIOLOGY OF SPORT AND/OR SOCIOLOGY OF PHYSICAL CULTURE?
 CERTAIN CONSIDERATIONS
Sandra Radenović
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Sociology of sport is a special sociological discipline which deals with the questions of context and social
conditions of sport, this discipline considers the influence of society on sport and vice versa the influence
of sport on society. Sport is just one part of the broad field of physical culture, beside the physical education
and recreation. Having this in mind, why the sociology of physical culture has not been established? Why
does sport occupy a crucial place as the object of research of one special sociological discipline? Does the
sociology of sport include the research of the physical education area despite the name of a discipline? The
authoress tries to answer these and similar questions.
Method
Content analysis.
Results with discussion
Content analysis of textbooks and thematic units that are studied within the framework of the sociology of
sport leads to the conclusion that this special sociological discipline is unduly oriented toward sport as a
central object of study. Only a limited number of thematic issues is dedicated to the broad field of physical
culture, namely, physical education and recreation. One reason for this is the strong presence and visibility
of professional sport and sport’s events in the function of the spectacle.
Conclusion
Regarding the broad field of physical culture and the importance of physical education and recreation for
every individual, the authoress believes that the founding of the sociology of physical culture is reasonable.
Within this special sociological discipline all three segments of physical culture area would be studied
equally.
References
1. Kuljić, Koković (2012), Sociologija i sociologija sporta, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vapsitanja Univerzitet
u Novom Sadu.
2. Захаров, М. А. (2008), Социологијя спорта, Смоленск: Федеральное агентство по физической культуре
и спорту Смоленкая государственная академијя физической культурьi спорта и туризма Смоленкая
олимпийская академијя.
167
168
SESIJA 9
ISTRAŽIVAČKOMETODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA
PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
U REKREACIJI
SESSION 9
RESEARCHMETHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS
OF PHYSICAL ACTIVITY
APPLICATION IN RECREATION
169
TRIJADA KOD SPORTISTKINJA
Ebru Çetin, Mehmet Günay, Mustafa Altunsoy
Gazi Univerzitet, Turska
Uvod
Učešće žena u sportu je znatno povećano u poslednjih nekoliko godina i taj rast može doneti zdravstvene
probleme. Međutim, takmičarski sportovi nisu uvek sinonim za ravnotežu i zdravlje. Fiziološke promene
i nutritivni stresovi koje prouzrokuje naporno vežbanje mogu dovesti sportistkinju do granice između
zdravlja i bolesti. Trojstvo kod sportistkinja (trijada) odnosi se na uzajamne veze između energetskih
mogućnosti, menstrualne funkcije i mineralne gustine kostiju, koje mogu imati kliničke manifestacije,
uključujući poremećaje ishrane, funkcionalnu hipotalamičnu amenoreju i osteoporozu.
Poremećena ishrana obuhvata širok spektar ponašanja koja imaju za cilj održavanje ili gubitak težine. Jedan
od najčešćih oblika ponašanja je neadekvatan unos energije (kalorija) prema utrošku energije, što dovodi
do energetskog deficita. Povremeno je ovaj rezultat je nenameran usled povećanja jačine treninga, ali često
se to ponašanje koristi kao metod za mršavljenje. Drugo uobičajeno ponašanje je ograničavanje određene
hrane, naročito one bogate mastima i/ili proteinima. Ostali poremećaji ponašanja uključuju opsesivno
prejedanje i/ili namerno izazvano povraćanje. Namerno izazvano povraćanje obuhvata ne samo samoindukovano povraćanje nego i korišćenje pilula za mršavljenje, laksativa i diuretika, kao i povećanje obima
vežbi. Povremeno lekar može identifikovati ozbiljniji poremećaj u ishrani kao što su anoreksija ili bulimija
nervosa.
Amenoreja se često definiše kao odsustvo menstruacije u toku više od tri ciklusa za redom. Atletska amenoreja je obično sekundarna amenoreja, ali u sportu gde se visoki nivoi takmičenja postižu u mladom uzrastu, kao što je slučaj u gimnastici i umetničkom klizanju, menarha može biti odložena i stoga klasifikovana
kao primarna amenoreja. Uzrok atletske amenoreje je multifaktorijalni i nije u potpunosti ispitan.
Gustina kostiju predstavlja problem među sportistkinjama u adolescenciji i konkretno, niska gustina kostiju
sa oštećenim rastom kostiju tokom adolescencije i mladih odraslih godina kod ovih žena može da rezultira
dugotrajnim posledicama ukoliko se ne tretira rano. Cilj ovog ispitivanja obuhvata prevenciju poremećaja
ishrane, menstrualnih poremećaja i niske mineralne gustine kostiju kod sportistkinja.
170
THE FEMALE ATHLETE TRIAD
Ebru Çetin, Mehmet Günay, Mustafa Altunsoy
Gazi University, Turkish
Introduction
Female participation in sports has increased substantially over the past years and this growth may bring
health concerns. However, competitive sports are not always synonymous with balance and health. The
physiological changes and the nutritional stresses generated by strenuous exercise can lead the female athlete to the boundary of health and disease. The female athlete triad (Triad) refers to the interrelationships
among energy availability, menstrual function, and bone mineral density, which may have clinical manifestations including eating disorders, functional hypothalamic amenorrhea, and osteoporosis.
Disordered eating includes a broad range of behaviors used to maintain or lose weight. One of the most
common behaviors exhibited is inadequate energy intake (calories) for energy expended, resulting in an
energy deficit. Occasionally this result is unintentional as training levels increase, but often this behavior is used as a weight loss method. Another common behavior is restricting certain foods, particularly
those high in fat and/or protein. Other disordered behaviors include binge eating and/or purging. Purging includes not only self-induced vomiting but also use of diet pills, laxatives, and diuretics, as well as
an increase in exercise. Occasionally the practitioner may identify a more serious eating disorder such as
anorexia nervosa or bulimia nervosa.
Amenorrhea is frequently defined as absence of menses for more than three cycles in a row. Athletic amenorrhea is usually secondary amenorrhea, but in sports where high levels of competition are reached at
young ages, such as in gymnastics and figure skating, menarche may be delayed and therefore classified
as primary amenorrhea. The cause of athletic amenorrhea is multifactorial and has not been completely
elucidated.
Bone density is problems amongst adolescent, athletic women and specifically, low bone density with impaired bone accrual during the adolescent and young adult years in these women may result in long-lasting
consequences if not addressed early. The aim of the investigation synthesizes prevention of disordered eating, menstrual disturbances, and low bone mineral density in female athlete.
171
PRIMERI DOBRE PRAKSE SPORTA ZA SVE
Sanja Pančić, Dušan Mitić
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanje, Beograd, Srbija
Uvod
Modernizacijom načina života savremenom čoveku je omogućeno da lakše obavlja svakodnevne aktivnosti. Ovakav razvoj tehnologije doprineo je stvaranju sedentarnog načina života, čime su manifestovani
zdravstveni, fiziološki i psiho-socijalni problemi doveli do ograničenosti individualnog razvoja i disbalansa
društvene sredine. Sport je prepoznat kao efikasno sredstvo kojim je moguće podstaći pozitivan razvoj i
napredak društva.
Metod
Korišćen je metod teorijske analize, deskriptivni metod.
Rezultati
Primećen je porast inicijativa koje ističu sport kao sredstvo za individualni i socijalni razvoj. Aktuelni
praktični priručnici organizacije “Mir i sport”, Međunarodnog Olimpijskog Komiteta kao i Međunarodne
asocijacije sporta i kulture, svedoče o naporu da se afirmiše vrednost i značaj sporta u socijalnim okvirima.
Prateće internet platforme predstavljaju komunikacionu podršku zainteresovanim stranama i pružaju uvid
u aktuelne projekte širom sveta. Međunarodni inspirativni program, kao legat Olimpijskih igara u Londonu, ima za cilj da kroz sport inspiriše mlade ljude širom planete i obezbedi društvenu inkluziju u zemljama u razvoju. Rad organizacije “Pravo na igru” usmeren je na edukovanje, osposobljavanje i stvaranje
zdravih navika mladih kao aktivnih članova društvene zajednice. Izgradnja socijalne stabilnosti, dijaloga
i pomirenja u konfliktnim i ugroženim oblastima predstavlja misiju “Mir i sport” organizacije. Kroz program “SCORE” i “Pobedi” mladima se pruža mogućnost da kroz sport steknu i razviju relevantne veštine
za uspešan život i karijeru.
Zaključak
Konstanto uključivanje različitih aktera kroz Sport za sve, doprinelo je proširivanju same oblasti delovanja,
koja više nije usko orjentisana samo na promociju aktivnog načina života i povećanje učešća u fizičkim aktivnostima već i na šire socijalne ciljeve i potrebe kao što su inkluzija, miroljubivo društvo, održivi razvoj,
osposobljavanje itd.
Ključne reči: sport za sve, primeri dobre prakse, internet platforme
Literatura
1. Levermore, R., Beacom, A. (2009). Sport and Development: Mapping the Field. In Levermore, R., Beacom, A.
(Eds.) Sport and International Development (1-26). UK: Palgrave Macmillan.]
2. Sportanddev. org (homepage on the Internet). Switzerland: International Platform on Sport and Development,
Deprived on November 10th of 2014 Available from: http://www.sportanddev.org/en/connect/
3. IOC (2013). Lima: 15th IOC World Conference on Sport for All. International Olympic Committee
172
THE BEST PRACTICES OF SPORT FOR ALL
Sanja Pančić, Dušan Mitić
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
Modernization of the human lifestyle has created an easy opportunity for managing everyday activities.
Technological development has contributed to the creation of sedentary lifestyle manifested in numerous
of physiological and psychosocial problems, which limited individual and social development. Sport has
been recognized as an effective tool, which can encourage significant progress and societal prosperity.
Method
Theoretical method and descriptive method were used.
Results
A significant increase was noted in initiatives that highlight sport as a vehicle for individual and social
development. The latest sport manuals launched by different organizations such as “Peace and Sport”, International Olympic Committee and International Association of Sport and Culture, represent an effort to
affirm the importance of sport within social domain. Internet platforms provide communication support
for stakeholders and give insight into global projects. International Inspirational program, the London
2012 legacy, is designed to inspire young people through sport, ensuring social inclusion in developing
countries. The work of the “Right to Play” organization is focused on education, training and creation of
healthy habits among youth as active community members. Building social stability, dialogue and reconciliation in conflict-affected areas shape the mission of the “Peace and Sport” organization. Through
“SCORE” and “Win” program young people have the chance to acquire and develop relevant skills through
sport, important for successful life.
Conclusion
Constant involvement of different stakeholders through sport for all, have contributed to the expansion of
the influence range, which is no longer oriented on the promotion of active lifestyle and increase participation, but on wider social goals such as inclusion, peaceful society, sustainable development, empowerment
etc.
Keywords: sport for all, best practices, internet platforms
References
1. Levermore, R., Beacom, A. (2009). Sport and Development: Mapping the Field. In Levermore, R., Beacom, A.
(Eds.) Sport and International Development (1-26). UK: Palgrave Macmillan.]
2. Sportanddev. org (homepage on the Internet). Switzerland: International Platform on Sport and Development,
Deprived on November 10th of 2014 Available from: http://www.sportanddev.org/en/connect/
3. IOC (2013). Lima: 15th IOC World Conference on Sport for All. International Olympic Committee
173
PROCENA EFEKATA REKREACIJE
NA OSNOVU SOCIJALNOISKUSTVENIH KARAKTERISTIKA
1
Predrag Dragosavljević1, Milinko Dabović2, Gorana Tešanović1
Univerzitet u Banja Luci, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Banja Luka, Bosna i Hercegovina
2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Socijalno okruženje može značajno uticati na pojedinca. Faktori šire socijalne situacije se ogledaju u pojedincu indirektno preko globalnih političkih i ekonomskih odnosa, a neposredno društveno okruženje
kao što je društvena sredina utiče na pojedinca. Stoga, kada se posmatra veza između efekata rekreacije i
karakteristika društvenog iskustva ispitanika trebalo bi razmotriti uticaj karakteristika društvenih grupa
kojima ispitanik pripada. Glavni cilj ovog istraživanja je bio da se preispitaju procene efekata rekreacije u
vezi sa socijalnim statusom ispitanika.
Metoda
Studija je sprovedena na uzorku od 553 ispitanika, od kojih 132 ispitanika nisu angažovani u rekreativnim
aktivnostima, 169 od njih se bavi rekreacijom povremeno, a 252 ispitanika su redovno angažovana u
rekreativnim aktivnostima. U ovoj studiji, u cilju prikupljanja relevantnih podataka korišćen je upitnik za
procenu efekta rekreacije. Od društveno-psiholoških karakteristika ispitanika analizirani su: pol, starost i
njihova finansijska situacija.
Rezultati i diskusija
Rezultati su pokazali da je pol ispitanika značajan izvor razlika u proceni uticaja rekreacije - neznatno
više muškaraca (34,94%) u odnosu na žene (28,50%) procenjuje da je, za njih, najveća korist od rekreacije
zdravstvena zaštita, dok više žena (21,96%) u odnosu na muškarce (16,87%) procenjuje da su najveća korist od rekreacije odmor i opuštanje. Ispitanici srednjih godina (36-45 godina) su primetili da je rekreacija
korisna za zabavu, zdravlje održavanje sposobnosti i odmor i opuštanje, a ispitanici starosti 26-35 godina
su procenili da je rekreacija najkorisnija za zdravlje i odmor. Ispitanici koji žive u veoma dobrim i dobrim
materijalnim uslovima procenjuju da su efekti rekreacije za njih održavanje zdravlja, odmor, relaksacija i zabava, dok ispitanici koji žive u veoma lošim uslovima procenjuju da je najvažniji efekat rekreacije
očuvanje zdravlja, održavanje radne sposobnosti, održavanje vitalnosti i odmor i relaksacija.
Zaključak
Globalna analiza rezultata efekata na osnovu društvenih karakteristika ispitanika pokazuje da postoji veoma visoka saglasnost ispitanika u proceni da rekreacija doprinosi očuvanju zdravlja. Ispostavilo se da su
pol, starost i materijalni uslovi u kojima žive veliki izvori razlika u proceni uticaja rekreacije.
Literatura
1. Cunningham, G., & Michael, Y. (2004). Koncepti koji vode studiju uticaja izgrađenog okruženja na fizičku aktivnost za starije odrasle osobe: pregled literature (Concepts guiding the study of the impact of the built environment on physical activity for older adults: a review of the literature). Američki žurnal za promociju zdravlja
(American Journal of Health Promotion), 18,435–443.
2. Jurakić, D., Andrijašević, M., & Pedišić, Ž. (2010). Osnove strategije za unapređenje tjelesne aktivnosti i zdravlja
zaposlenika srednje dobi s obzirom na obilježja radnog mjesta i skolnosti ka sportsko-rekreacijskim aktivnostima.
Sociologija i prostor. 48(1), 113–131.
174
ESTIMATE OF THE RECREATION EFFECTS
ON THE BASIS OF SOCIAL EXPERIENTIAL CHARACTERISTICS
Predrag Dragosavljević1, Milinko Dabović2, Gorana Tešanović1
University of Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport,
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
2
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
1
Introduction
Social environment can significantly impact on individual. Factors of broader social situation are reflected
in the individual indirectly through global political and economic relations, and the immediate social environment such as social environment affects the individual. Hence, when observing the connection between effects of recreation and social experience characteristics of respondents we should consider the
influence of the characteristics of the social groups to which the respondent belongs. The main objective
of this study was to review the assessments of the effects of recreation in the connection with the social
status of the respondents.
Method
The study was conducted on a sample of 553 respondents, of which 132 respondents were not engaged
in recreational activities, 169 of them engaged in recreation occasionally, and 252 subjects engaged in
recreational activities regularly. In this study, for the purpose of collecting relevant data a questionnaire
was used to assess the effect of recreation. From the socio-psychological characteristics of respondents we
analyzed: sex, chronological age and their financial situation.
Results and discussion
The results showed that the gender of the respondents is significant source of differences in the assessment
of the effects of recreation - slightly more males (34.94%) compared to females (28.50%) estimated that, for
them, the biggest benefit of recreation is in health care, while more women (21.96%) compared to males
(16.87 %) estimated that the biggest benefit of recreation is in rest and relaxation. Middle-aged respondents
(36-45 years old) observed that the recreation is beneficial for health, fun, the maintenance capabilities and
rest and relaxation, while respondents aged 26-35 years estimated that recreation is most useful for health
and relaxation. Respondents who live very well and in good material conditions estimated that the effects
of recreation for them are in maintaining health, for rest, relaxation and fun, while respondents who live
in very poor conditions estimated that the most important effect of recreation preservation of health, and
to maintain the working capacity, maintaining vitality, and for rest and relaxation.
Conclusion
Global analysis of the results of effects social experience characteristics of the respondents shows that
there is a very high agreement of the respondents in the assessment of recreation contributes to the preservation of health. It turned out that sex, chronological age and the material conditions in which they live,
are intense sources of differences in the assessment of the effects of recreation.
References
1. Cunningham, G., & Michael, Y. (2004). Concepts guiding the study of the impact of the built environment on
physical activity for older adults: a review of the literature. American Journal of Health Promotion, 18,435–443.
2. Jurakić, D., Andrijašević, M., & Pedišić, Ž. (2010). Osnove strategije za unapređenje tjelesne aktivnosti i zdravlja
zaposlenika srednje dobi s obzirom na obilježja radnog mjesta i skolnosti ka sportsko-rekreacijskim aktivnostima.
Sociologija i prostor. 48(1), 113–131.
175
HIPOKINETIČKA OBOLJENJA I VEŽBE
Mustafa Altunsoy
Univerzitet Gazi, Turska
Godine 1961. Kraus i Raab su koristili termin hipokinetičko oboljenje da opišu zdravstvene probleme
povezane sa nedostatkom fizičke aktivnosti. Njihov termin je bio „samo polako“ pristup prema načinu
života; do tada je već bilo poznato da se fizička neaktivnost ili nedostatak fizičke aktivnosti smatrajujednim
od faktora za pojavuvodećihsmrtonosnih bolesti u razvijenom svetu.
Kardiovaskularne bolesti (KVB) čine koronarne bolesti srca (KBS): koronarne okluzije, ateroskleroze, arterioskleroze, angina pektoris; takođe hipertenzija, šlog, periferna vaskularna bolest i kongestivna srčana
insuficijencija, gojaznost, rak, dijabetes, lumbalni bol i osteoporoza se smatraju hipokinetičkim stanjima.
Značaj vežbanja kao modaliteta za lečenje, a i kao preventivne mere u mnogim bolestima, ne samo primarnom poremećaju lokomotornog sistema, je dobro istražen i dokumentovan.
U SAD, KBSsu uzročnik skoro trećine svih prevremenih smrti. U razvijenim zemljama stope prevremene
smrtnosti su slične kao one u SAD zbog KBS.
Neosporna je činjenica da adekvatno dizajnirane vežbe, kao i fizička aktivnost i fizička sposobnost igraju
glavnu ulogu u prevenciji i lečenju hipokinetičkih i srodnih oboljenja. Fizička aktivnost (FA) može da igra
značajnu ulogu u prevenciji dijabetesa tipa 2. U velikom broju studija pokazano je da FA zajedno sa dijetom
i gubitkom težine može da spreči dijabetes.
Organi za sprovođenje politika u razvijenom svetu redovno objavljuju zdravstvene izveštaje i smernice;
u ovim smernicama nije pitanje da li je vežbanje potrebno ili ne, ono što treba da se odluči je koja vrsta
vežbanja, njihov intenziteta i frekvencija u vezi sa specifičnim uslovima, starosnim grupama i polom odgovara određenom hipokinetičkom stanju.
U jednom radu sa stručne tribine, ACSM (Američki koledž sportske medicine) preporučuje da se većina
odraslih uključe u kardio-respiratorno vežbanje umerenog intenziteta u trajanju od ≥ 30 min. na dan u
toku ≥ 5 dana nedeljno što je ukupno ≥150 min. nedeljno, kardio-respiratorne treninge jačeg intenziteta u
trajanju od ≥20 min. na dan u toku ≥3 dana nedeljno (≥75 min. nedeljno), ili kombinaciju vežbi umerenog
i jačeg intenziteta za postizanje ukupne potrošnje energije od ≥500-1000 MET∙min. nedeljno (Garber et
al., 2011).
176
HYPOKINETIC DISEASES AND EXERCISE
Mustafa Altunsoy
Gazi University, Turkish
In 1961, Kraus and Raab used the term hypokinetic disease to describe the health problems associated with
lack of physical activity. Their own term was ‘take it easy’ approach towards life style; by then it was well
known that physical inactivity or lack of exercise was regarded as a contributor in leading killer diseases in
the developed world.
Cardiovascular diseases (CVD) comprises of coronary heart disease (CHD): coronary occlusion, atherosclerosis, arteriosclerosis, angina pectoris; in addition hypertension, stroke, peripheral vascular disease
and congestive heart failure, obesity, cancer, diabetes, low back pain and osteoporosis are considered as
hypokinetic conditions.
Importance of exercise as a treatment modality, rather its preventive values in many diseases, which is not
the primary disorder of the locomotor system, is well investigated and documented.
In the US, CHD accounts for nearly one third of all premature deaths. In the developed countries premature death rates are similar to the USA due to CHD.
It is an indisputable fact that appropriately designed exercise, being physically active and physically fit plays
a major role in prevention and treatment of hypokinetic and associated diseases. Physical activity (PA) may
play a significant role in prevention of type 2 diabetes mellitus. In abundance of studies, it has been shown
that PA in conjunction with diet and weight loss can prevent diabetes.
Policy setting bodies in the developed world publish health reports and guidelines regularly; in these
guidelines it is not the question whether exercise is necessary or not, what is to be decided is what kind of
exercise, their intensities and frequencies in regard to specific conditions, age groups and gender fits better
for any hypokinetic condition.
In a position stand paper, the ACSM recommends that most adults engage in moderate-intensity cardiorespiratory exercise training for ≥ 30 min/dayon ≥ 5 day/weekfor a total of ≥ 150 min/week, vigorousintensity cardiorespiratory exercise training for ≥ 20 min/dayon ≥ 3 day/week (≥ 75 min/week), or a combination of moderate and vigorous-intensity exercise to achieve a total energy expenditure of ≥ 500–1000
MET∙min/week (Garber et al., 2011).
177
ISPITIVANJE STAVOVA STUDENATA UNIVERZITETA
PREMA TEHNOLOGIJI PREMA RAZLIČITIM VARIJABLAMA
Ünal Türkçapar1, Emel Şenol2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Univerzitet, Sport i fizičko vaspitanje, Turska
Kahramanmaraş Sütçü İmam Univerzitet, Institut za zdravstvene nauke, Turska
1
2
Ova studija je sprovedena sa ciljem da ispita stavove studenata univerziteta prema tehnologiji. U ovom
istraživanju, stidijsku grupu čine 109 studenata osnovnih studija na odseku za trenere i 131 student osnovnih studija na odseku za obuku nastavnika fizičkog vaspitanja, ukupno 240 studenata Univerziteta Kahramanmaras Sütçü Imam, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, odsek za trenere.
U ovom istraživanju koristi se formular sa ličnim podacima kako bi se utvrdili pol, smer, odsek i ocene
studenata za sport i fizičko vaspitanje; a “Skala odnosa prema tehnologiji” koju je izradio Akbaba (2002)
se koristi kako bi se utvrdili stavovi koje učenici srednje škole za sport i fizičko vaspitanje imaju prema
tehnologiji.
Korišćeni su T - test (nezavisni uzorak) za binarno upoređivanje i test jednosmerne analize varijanse
(ANOVA) za višestruko upoređivanje kako bi se mogli izraziti numerički podaci, dobijeni od istraživačke
grupe, putem izračunavanja učestalosti varijeteta i procenata u cilju utvrđivanja stavova studenata prema
tehnologiji i nivoa ponašanja i kako se oni oblikuju prema različitim demografskim karakteristikama.
Kao rezultat, prema varijabli pola identifikovano je da su razlike između grupe žena i grupe muškaraca
statistički značajne u pod-dimenzijama “Usvajanje tehnologije”, “Tehnologija i internet” i “Poverenje u tehnologiju”; prema varijabli klase statistički značajne razlike između klasa identifikovane su u sledećim poddimenzijama: “Tehnologija i menadžment”, “Tehnologija i internet” i “Upotreba tehnologije”.
Ključne reči: Tehnologija, obrazovna tehnologija, stavovi
178
EXAMINING THE UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES
TOWARDS THE TECHNOLOGY ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Ünal Türkçapar1, Emel Şenol2
Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Physical Education and Sport, Turkish
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Institute of Health Sciences, Turkish
1
This study has been made with the aim of examining the university students’ attitudes towards the technology. In this research, a number of 109 students majoring in coaching department and a number of 131
students majoring in physical education teacher training department, a total of 240 students from Kahramanmaras Sütçü Imam University Physical Education and Sport College Coaching Department comprise
the study group.
In this research, personal information form is used in order to determine the varieties of physical education and sports high school students’ sex, majoring department and grades; and “Scale of Attitude Towards
Technology” developed by Akbaba (2002) is used in order to determine the physical education and sports
high school students’ attitudes towards technology.
T-Test (independent sample) for binary comparisons and one-way analysis of variance (ANOVA) test for
multiple comparisons are used in order to be able to express the numerical data, obtained from the research group, by doing frequency of varieties and percentage calculations with the aim of determination
of students’ attitude towards technology and the level of behaviour and how they are shaped according to
different demographic characteristics.
As a result, it is identified that according to gender variable the differences between the man and woman
groups are statistically significant at “Technology Adoption”, “Technology and Internet” and “ Trusting the
Technology” sub-dimensions; according to the class variable the differences between classes are statistically significant at “Technology and Management”, “Technology and Internet” and “The Use Of Technology” sub-dimensions.
Key words: Technology, Educational Technology, Attitudes
179
FIZIČKA AKTIVNOST I SEDENTARNE NAVIKE
KOD MAKEDONSKIH ADOLESCENATA
IZ ALBANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE
Seryozha Gontarev1, Ruzdija Kalac1, Agim Redjepi2
Fakultet zdravlja, sporta i fizičkog vaspitanja Sv. Ćirilo i Metodije Univerzitet,
Skoplje, Makedonija
2
Fakultet fizičkog vaspitanja, Državni univerzitet u Tetovu, Makedonija
1
Uvod
Ljudsko telo je stvoreno da se kreće i zbog toga mu je potrebna redovna fizička aktivnost da bi optimalno
funkcionisalo kako bi se očuvalo zdravlje i poboljšao kvalitet života. Mnoga istraživanja pokazuju da je
sedentarni način života faktor rizika za razvoj mnogih hroničnih oboljenja, uključujući kardiovaskularne
bolesti koje su glavni uzrok povećane smrtnosti u zapadnom svetu.
Metod
Osnovno istraživanje je ostvareno na uzorku od 886 ispitanika starosti od 11 do 14 godina koji je podeljen
u dva poduzorka- 427 dečaka i 441 devojčica kako bi se odredilo stanje i rodne razlike u fizičkoj aktivnosti i sedentarnim navikama među makedonskim adolescentima iz albanske etničke zajednice. Fizička aktivnost je procenjena pomoću upitnika o fizičkoj aktivnosti, dok su sedentarne navike procenjene putem
standardizovanog upitnika. Dobijeni podaci su obrađeni analizom učestalosti (F), procenata (%), a kako
bi se utvrdilo da li postoje statistički značajne razlike u fizičkoj aktivnosti i sedentarnim navikama među
učenicima i učenicama primenjen je χ2 test.
Rezultati i diskusija
Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da dečaci za razliku od devojčica provode više vremena u
fizičkoj aktivnosti (χ2 = 12,753; p > ,000) i radu na računaru (χ2 = 12,753; p > ,000), dok devojčice provode
više vremena gledajući TV (χ2 = 11,797; p > ,003). Rezultati dalje ukazuju da veliki procenat učenika oba
pola srednjeg školskog uzrasta ne zna ili ne zna pravilno da pliva. U ovom istraživanju nije potvrđena
statistički značajna povezanost između sedentarnih navika i fizičke aktivnosti.
Zaključak
Rezultati istraživanja ukazuju na značaj pripreme nacionalnog plana i programa za promociju fizičke aktivnosti, kako bi se pomoglo mladima da promene nezdrave životne navike i povećaju fizičku aktivnost, i
na taj način poboljšaju svoje zdravlje.
Ključne reči: adolescenti, fizička aktivnost, sedentarne navike
Literatura
1. Crocker, P.R.E., Bailey, D.A., Faulkner,R.A., Kowalski, K.C. & McGrath, R. (1997). Measuring general levels of
physical activity: preliminary evidence for the Physical Activity Questionnaire for Older Children. Medicine &
Science in Sports & Exercise, 29(10), 1344-1349.
2. Currie, C., Samdal, O., Boyce, W.& Smith, B. (Eds.) (2002). Health Behaviour in School-aged Children: a World
Health Organization Cross-NationalStudy. Research Protocol for the 2001/02 Survey.Edinburgh: Child and Adolescent Health Research Unit, University of Edinburgh.
180
PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY HABITS AMONG MACEDONIAN
ADOLESCENTS FROM ALBANIAN ETHNIC COMMUNITY
Seryozha Gontarev1, Ruzdija Kalac1, Agim Redjepi2
Faculty of Physical Education, Sport, and Health, Ss. Cyril and Methodius University,
Skopje, Macedonia
2
Faculty of Physical Education, State University of Tetovo, Macedonia
1
Introduction
The human body is designed to move and that is why it needs regular physical activity in order to function
optimally to preserve health and to improve quality of life. Many researches show that sedentary lifestyle
is a risk factor for the development of many chronic diseases, including cardiovascular diseases which are
the main cause of increased mortality in the western world.
Method
A sample of 886 respondents aged 11 to 14 years was divided into two subsampels of 427 males and 441
females which realized the basic research to determine the condition and gender differences in physical activity and sedentary habits among Macedonian adolescents from Albanian ethnic community. The
physical activity was assessed by using the Physical Activity Questionnaire, while the sedentary habits were
assessed by using a standardized quastionnarie. The obtained information were processed by analysis of
frequency (F), percent (%), and to determine whether there are statistically significant differences in physical activity and sedentary habits among male and female students χ2 test was applied.
Results and discussion
On the basis of the obtained results it can be concluded that boys unlike girls spend more time in physical
activity (χ2 = 12,753; p > ,000) and working on the computer (χ2 = 12,753; p > ,000), while the girls spend
more time watching TV (χ2 = 11,797; p > ,003). The results further indicate that a large percentage of students of both genders of middle school age cannot or cannot swim properly. In this research the statistically significant association between sedentary habits and physical activity was not confirmed.
Conclusion
The results from the research indicate the importance of preparing the national plan and program to promote the physical activity in order to help young people to change unhealthy lifestyle habits and increase
physical activity, and thus improve their health.
Key words: adolescents, physical activity, sedentary habits
References
1. Crocker, P.R.E., Bailey, D.A., Faulkner,R.A., Kowalski, K.C. & McGrath, R. (1997). Measuring general levels of
physical activity: preliminary evidence for the Physical Activity Questionnaire for Older Children. Medicine &
Science in Sports & Exercise, 29(10), 1344-1349.
2. Currie, C., Samdal, O., Boyce, W.& Smith, B. (Eds.) (2002). Health Behaviour in School-aged Children: a World
Health Organization Cross-NationalStudy. Research Protocol for the 2001/02 Survey.Edinburgh: Child and Adolescent Health Research Unit, University of Edinburgh.
181
UPOREDNI PRIKAZ FUNKCIONALNOG KAPACITETA
ŽENA TREĆEG DOBA IZ GRADSKE I SEOSKE SREDINE
Popović Ružena, Pantelić Saša, Đurašković Ratomir
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
Uvod
Funkcionalna sposobnost kardio-vaskularnog sistema (KVS), uz psihološke i somatometrijske parametre,
predstavljaju kompleksne determinante fizičkog radnog kapaciteta netreniranih osoba, kao i aktivnih pojedinaca, oba pola. Fizički radni kapacitet predstavlja širok pojam i veoma teško se definiše. Najadekvatniju definiciju je dala Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO), koja ga označava kao „sposobnost da
se mišićni rad izvrši na zadovoljavajući način“. Zbog morfoloških pokazatelja, KVS sistem kod žena ima
izvesne specifičnosti koje su značajne za njegovu funkcionalnu sposobnost. Osnovni cilj ove studije je
utvrđivanje razlika u funkcionalnom statustu kod starih žena iz urbane i ruralne sredine.
Metod
Osnovni predmet istraživanja je utvrđivanje kapaciteta specifičnih fizioloških parametara i uporedna analiza utvrđenog statusa kod starih osoba ženskog pola iz urbane i ruralne sredine (Total=694): grad (n=404);
selo (n=290), starosti od 60-70 godina. Za utvrđivanje statusa fizioloških kapaciteta su razmatrane neke
cirkulatorne varijable u različitim uslovima funkcionisanja. Set varijabli se sastojao od 9 parametara: Srčana
frekvenca u miru (otk/min), Srednja vrednost srčanog pritiska (mm/Hg), Sistolni pritisak (mm/Hg), Dijastolni pritisak (mm/Hg), Srčana frekvenca u opterećenju (otk/min), Dupli proizvod, Pulsni pritisak (mm/
Hg), Srednji arterijski pritisak (mm/Hg), i Dvominutni step-test (broj koraka). Analiza podataka: Bazična
statistika, t-test, ANOVA.
Rezultati i diskusija
Rezultati istraživanja ukazuju da u većini primenjenih varijabli kod različitih sub-uzoraka ispitanica nisu
utvrđene statistički značajne razlike. Na osnovu ANOVA-e su bile utvrđene samo pojedinačne razlike kod
2/9 primenjenih parametara u korist osoba iz gradske sredine: dijastolni pritisak (p=.000); srednji arterijski
pritisak (p=.008).
Zaključak
Analiza varijanse ne potvrđuje da se dve grupe žena iz različitih sredina statistički značajno razlikuju, osim
kod 2/9 primenjena parametraparametara.
Key words: Žene zrelog doba, Demografski pokazatelji, Selo-Grad, Fiziološki parametri
References
1. Astrand, P.O., Rodahl, K. (1986). Textbook of work physiology. 3rd edition. New York: McGraw-Hill Book Company.
2. Fox, E., Bowers, R., Foss, M. (1993). The physiological basis for exercise and sport. 5th edition. Madison, WI:
Brown and Benchmark
3. McArdle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L. (1994). Essentials of exercise physiology. Philadelphia, PA: Lea and Febiger.
4. Powers, S.K., Howley, E.T. (1990). Exercise physiology: theory and application to fitness and performance.
Dubuque, IA: William C. Brown.
182
COMPARATIVE ANALYSIS OF FUNCTIONAL CAPACITY
IN ELDERLY WOMEN OF URBAN AND RURAL AREA
Ružena Popović, Saša Pantelić, Ratomir Đurašković
University of Niš, Faculty of Sport and Physical education, Niš, Serbia
Introduction
Functional capacity of cardio-vascular system (CVS), along with psychological and somatometric parameters, are complex determinants of physical work capacity in non-active, as well as active persons, both man
and women. Physical work capacity as wide term is very difficult to define. The most adequate definition is
that of the WHO, which defines it as „ability to perform muscles work in most appropriate way“. Because
of morphological parameters, CVS in women has some specificity that is important for his functional capacity. The basic aim of this study is determination of differences in functional status in older women from
urban and rural area.
Method
The Sample of examinees in Total is (N = 694): of urban (n = 404) and rural (n = 290) women of 60-70 years
of age. For the estimation of physiological parameters capacities, some circular variables were applied in
different conditions of functioning. The set of variables involved 9 parameters: Heart frequency in rest
(frq/min), Mean value of heart pressure (mm/Hg), Systolic pressure (mm/Hg), Diastolic pressure (mm/
Hg), Heart rate in load (frq/min), Dabble product, Pals pressure (mm/Hg), Mean art aerial pressure (mm/
Hg), and Two-minute step-test (steps frq). Data analysis: Basics statistics, t-test, ANOVA.
Results and discussion
Research results point out that in majority of applied parameters in different sub-samples of older women
no statistically significance differences were established. On the base of analysis of variance it only individual differences were determined in two out of nine applied parameters in favor of persons from urban
area: diastolic tension (p=.000), and mean arterial tension (p=.008).
Conclusion
ANOVA does not confirm statistical significance differences between older women from different areas.
Established differences are only numerical, except in 2/9 parameters.
Key words: Elderly women, Demographic data, Urban-rural area, Physiological parameters
References
1. Astrand, P.O., Rodahl, K. (1986). Textbook of work physiology. 3rd edition. New York: McGraw-Hill Book Company.
2. Fox, E., Bowers, R., Foss, M. (1993). The physiological basis for exercise and sport. 5th edition. Madison, WI:
Brown and Benchmark
3. McArdle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L. (1994). Essentials of exercise physiology. Philadelphia, PA: Lea and Febiger.
4. Powers, S.K., Howley, E.T. (1990). Exercise physiology: theory and application to fitness and performance.
Dubuque, IA: William C. Brown.
183
DOZIRANJE ZDRAVSTVENOG FITNES VEŽBANJA
UZ PODRŠKU RAČUNARA  COREFITMAX
Duško Spasovski1,2, Stanimir Stojiljković3
Institut za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, Beograd, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
3
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
1
Uvod
Napredak informatičkih tehnologija omogućava individualizaciju programa fitnes vežbanja u odnosu na
proizvoljni broj motoričkih parametara vežbača, u skladu sa njegovim potrebama, željama i zdravstvenim
indikacijama. Na taj način su razvijeni različiti koncepti doziranja vežbanja. CoreFitMax koncept vežbanja
(originalni projekat autora) je usmeren na razvoj aktivne pokretljivosti tela, uz balansiranu funkcionalnu
hipertrofiju insuficijentne muskulature dominantno proprioceptivnom stimulacijom.
Metod
CoreFitMax koristi 15-segmentni analitički model tela (neparni segmenti - grudni, lumbalni i pelvični, i
parni – nadlakat, podlakt, šaka, natkolenica, potkolenica i stopalo). Ulazne varijable vežbača predstavljaju
rezultati FMS (Functional Movement Screening) baterije od sedam motoričkih testova (pet unilateralnih),
ocenjenih od 1 do 3, kao i prisustva tegoba (bol pri pokretima, abnormalna pokretljivost segmenata). Retestiranje se izvodi na mesečnom nivou.
Rezultati sa diskusijom
Koncept obuhvata 570 vežbi. Za svaku vežbu je izvršena: motorička analiza (početni i završni položaj; vrsta
mišićne kontrakcije agonista za svaki od segmenata tela); antropometrijska analiza (relativno opterećenje
u % telesne težine proisteklo iz težine i položaja segmenata tela tokom pokreta); analiza stabilnosti težišta
(kvantifikovana na osnovu oblika i površine oslonca); veličina kinetičkog lanca (izražena kroz broj segmenata tela od oslonca do segmenta koji vrši pokret); vrsta kretanja (ciklična i aciklična). Za svaku vežbu
sistemom pondera proračunat je uticaj na svaki od 12 rezultata FMS testa. Vežbe se potom rangiraju prema
sumi pondera i tako se formira podskup od 8-10 vežbi koje čine jedan trening. Opterećenje se dozira brojem ponavljanja i zavisi od utreniranosti vežbača i rezultata prethodnog treninga. Progresija se vrši kroz
povećanje nestabilnosti oslonca ili povećanjem intenziteta opterećenja, zavisno od nivoa utreniranosti.
Program obuhvata tri treninga nedeljno.
Zaključak
Doziranje vežbanja pomoću računara omogućava proračun velikog broja podataka o vežbaču i o vežbi, uz
objektivizaciju izbora optimalnih vežbi u odnosu na trenutne motoričke potrebe i ciljeve vežbanja. Upotreba digitalnih podataka omogućava precizno praćenje i poredjenje rezultata, kao i jednostavno kreiranje
grafikona sa značajnim motivišućim efektom. Uprkos složenosti, CoreFitMax je jednostavan za upotrebu i
efikasan koncept vežbanja.
Ključne reči: programiranje treninga, FMS, korektivno vežbanje, CoreFitMax
Literatura
1. Gamble, P. (2013) Movement screening protocols: Rationale versus evidence. Journal of Sports Medicine 40(2);83-7.
2. Van Vliet, P.M., Heneghan, N.R. (2006) Motor control and the management of musculoskeletal dysfunction. Manual Therapy 11(3);208–13.
184
DOSING OF COMPUTERMEDIATED
HEALTH FITNESS EXERCISING  COREFITMAX
Duško Spasovski1,2, Stanimir Stojiljković3
Institute for orthopedic-surgery diseases “Banjica”, Belgrade, Serbia
2
University of Belgrade, Faculty of Medicine, Belgrade, Serbia
3
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
1
Introduction
The progress of IT technologies enables individualization of the fitness programs with regard to arbitrary
number of motor parameters of the performers, in line with his/her needs, wishes and health indications.
Consequently, different concepts of exercises dosing were developed. CoreFitMax exercising concept (authors’ original project) was directed to development of active body mobility, together with a balances functional hypertrophy of insufficient musculature by dominant proprioceptive stimulation.
Method
CoreFitMax uses a 15-segment analytical body model (odd segments – pectoral, lumbar and pelvic and
even ones – upper arm, forearm, palm, upper leg, lower leg and foot). The entry variables of the performers
are the results of the FMS (Functional Movement Screening) battery of seven motor tests (five unilateral),
scored 1 to 3, as well as the presence of disorders (pain at movements, abnormal mobility of segments).
Re-testing is performed monthly.
Results and discussion
The concept includes 570 exercises. Each exercise was analyzed as follows: motor analysis (initial and final
position; type of muscular contraction of agonists for each body segment); anthropometric analysis (relative load in % of body mass resulting from weight and segments’ positions in the course of movement);
analysis of center stability (quantified based on the form and surface of the center); size of kinetic chain (expressed by the number of body segments from the support to the segment that is performing movement);
type of movement (cyclic and acyclic). By the ponder system for each exercise, the effect was calculated for
each of the 12 results of FMS test. The exercises are then ranged according to the ponder sum and thus
a subset of 8-10 exercises is formed to make one training. The load is dozed by a number of repetitions
and depends on performer’s fitness and the results of previous training. Progression is done through an
increase of support instability or through an increase of load intensity depending on the level of fitness.
The program encompasses three training per week.
Conclusion
Computer-mediated exercise dosing enables calculation of a great number of data on both performer and
exercises, with objectivisation of a selection of optimal exercises with regard to current motor abilities and
exercise aims. The usage of digital data enables accurate monitoring and comparison of the results as well
as a simple creation of a graph with a significant motivating effect. Despite its complexity, CoreFitMax is
simple to use and efficient exercising concept.
Key words: training programming, FMS, corrective exercises, CoreFitMax
References
1. Gamble, P. (2013) Movement screening protocols: Rationale versus evidence. Journal of Sports Medicine 40(2);83-7.
2. VanVliet, P.M., Heneghan, N.R. (2006) Motor control and the management of musculoskeletal dysfunction. Manual Therapy 11(3);208–13.
185
186
POSTERI
POSTERS
187
NEKI POKAZATELJI OPTEREĆENJA UTICAJA TRENINGA
TOKOM PRIPREMA R. NEYKOVE, OLIMPIJSKE ŠAMPIONKE
U PEKINGU 2008. GODINE
Svilen Neykov
Nacionalna sportska akademija “Vasil Levski”, Sofija, Bugarska
Uvod
Nakon Olimpijskih igara u Atini 2004. godine, gde je R. Neykova osvojila bronzanu medalju u “skifu”,
odlučili smo da podvrgnemo eksperimentu model sportskog treninga u više aspekata sa ciljem osvajanja
zlatne olimpijske medalje u Pekingu. Metod
Kako bi usmerili Vašu pažnju naročito na dešavanja u pripremi sportistkinje predstavićemo pripremne
i takmičarske mezo cikluse, koji pokrivaju period od 16.06.2008. do 08.08.2008. godine u osam mikro
ciklusa.
Rezultati i diskusija
Izgradnja opterećenja treninga u nedeljnim mikro ciklusima i kontrola u raznim parametrima je od
suštinskog značaja da se održi visoka specifična performansa. Osnovni parametri su : HR (frekvencija Surd.
Skr.), La (laktat) l (mmol), Vsr čamac pri bilo kom tempu, ritmu, sistemu poluge. Mentalna stabilnost, motivacija, volja, itd jesu osnova za realizaciju cilja. Ova faza se odlikuje izuzetnim dinamičkim opterećenjem
i povezanim procesima oporavka koji imaju heterohronični karakter. U okviru ova dva mezo ciklusa koji
pokrivaju oko 60 dana, sportistkinja je završila obim od 1431 km vodene table 1, što je 27,5 % od ukupne
zapremine te godine.
Zaključak
1. U završnoj fazi (dva mezo ciklusa) postojala je značajna količina opterećenja treninga koju je sportistkinja uspela da postigne u meri od preko 95%.
2. Sistematična i kontinuirana aktivnost sa veoma dobrom vezom između mezo ciklusa.
Ključne reči: Veslanje, Olimpijske igre, priprema
Literatura
1. S. Neykov, Optimizing workout load for elite rowing athletes
2. Tz. Jeliazkov, Theory of sport training
188
SOME INDICATORS OF TRAINING LOADS IMPACTS
IN THE PREPARATION OF
OLYMPIC CHAMPION IN BEIJING 2008 R. NEYKOVA
Svilen Neykov
National Sports Academy “Vassil Levski”, Sofia, Bulgaria
Introduction
After the Olympic Games in Athens 2004, where R. Neykova won a bronze medal in the “skiff ” we decided
to experiment a model of sports training in multi-aspect in order to win the Olympic gold medal in Beijing.
Method
In order to focus your attention to developments in the preparation of the athlete in particular, preparatory
and the competitive mesocycles covering the period from 16.06.2008. to 08.08.2008 in eight micro-cycles
which will be presented.
Results and discussion
Construction of training loads in the weekly micro cycles and control in the various parameters is essential to maintain the high specific performance. The main parameters are: HR (frequency Surd. Abbr.), La
(lactate) l (mmol), Vsr the boat at any time pace, rhythm, lever system. Mental stability, motivation, etc.
will. is the basis for the realization of the aim. This stage is characterized by its exceptional dynamic load
and the associated processes of recovery that have heterochronic character. Within these two mesocycles
covering about 60 days, the athlete has completed a volume of 1431 km of water table. 1, which is 27.5% of
the total volume of the year.
Conclusion
1. At the final stage (two mesocycles) was a considerable amount of training loads that athlete managed to
achieve over 95%.
2. Systematic and continuous operation with very good connection between the mesocycles.
Key words: Rowing, Olympic games, Preparation
References
1. S. Neykov, Optimizing workout load for elite rowing athletes
2. Tz. Jeliazkov, Theory of sport training
189
ŠTA ČINI SADRŽAJ FUNKCIONALNE UKLJUČENOSTI RODITELJA
U SPORT MLADIH?1
Ana Vesković1, Nenad Koropanovski2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
2
Kriminalističko – policijska akademija, Beograd, Srbija
1
Uvod
Roditelji su značajni agensi socijalizacije uopšte, pa i socijalizacje mladih kroz sport. Oni se uključuju u
sport dece u različitom stepenu. Osim toga, njihova uključenost se razlikuje prema efektima, da li, i koliko,
doprinosi tome da mladi ostvare pozitivne efekte kroz sport. U tom smislu govorimo o funkcionalnoj i o
disfunkcinalnoj uljučenosti roditelja u sport dece. Ovo istraživanje je osmišljeno sa ciljem identifikovanja
sadržaja koji čini funkcionalnu uključenost roditelja u sport dece.
Metod
Formirane su tri fokus grupe: dve u kojima su učestvovali aktivni sportisti (n=6 ženskog pola i n=6 muškog
pola), studenti prve godine FSFV (po dva puta), i treća u kojoj su učestvovali roditelji (n=6 majki i n=6
očeva), koji imaju jedno ili više dece uključene u takmičarski sport. Analizi podataka pristupilo se primenom
stupnjevitog sistema logičke analize.
Rezultati sa diskusijom
Između roditelja i sportista postoji visok stepen saglasnosti da sledeći sadržaji čine funkcionalnu
uključenost: pružanje osnovne i psihološke podrške, motivisanje za učestvovanje u sportu, postavljanje
jasnih granica između uloga roditelja i trenera, razvoj samostalnosti dece u odlučivanju vezano za sport.
Specifično, tokom diskusije s roditeljima diferencirale su se još dve teme: formulisanje alternativnih gledišta
različitih događaja, najčešće uspeha i neuspeha, i posedovanje otvorenog stava prema funkcionalnoj vrednosti sporta, tj. mogućnosti da mladi kroz sport ostvare pozitivne efekte na psihološkom planu koje mogu
da koriste u drugim domenima. Specifično, tokom diskusije sa sportistima diferencirale su se još dve teme.
Prva se odnosi na to da ukoliko roditelji nisu uključeni u sport na način koji je u skladu s potrebama i
očekivanjima mladih, onda lične snage i resursi sportiste mogu da imaju kompenzantornu ulogu. Funkcionalno angažovanje roditelja isključuje prisustvo nefunkcionalnog: nezainteresovanost roditelja i preuzimanje uloga trenera.
Zaključak
Ključni značaj istraživanja ogleda se u empirijski zasnovanoj osnovi sadržaja funkcionalne uključenosti
roditelja kao osnovi za dalja kvantitativna istraživanja.
Ključne reči: mladi sportisti, roditelji, funkcionalna uključenost roditelja u sport mladih.
Literatura
1. Sacks, D. N., Tenenbaum, G., & Pargman, D. (2006). Providing sport psychology services to families. In J. Dosil
(Ed.), The sport psychologist’s handbook: A guide for sport-specific performance enhancement (pp. 39-59). New
Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
2. Hellstedt, J. C. (2005). Invisible players: A family systems model, Clinics in Sports Medicine, 24 (4), 899-928.
Napomena
1
Rad je deo projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psihosocijalni i vaspitni status populacije R
Srbije” (br. III47015), i projekta Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije“ (br. 47008)
koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2014).
190
WHAT IS THE CONTENT OF FUNCTIONAL ENGAGEMENT OF PARENTS IN
SPORTS ACTIVITY OF THE YOUTH?1
Ana Vesković1; Nenad Koropanovski2
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
Academy of Criminalist and Police Studies, Belgrade, Serbia
1
Introduction
Parents are generally significant agents of youth socialization and thus equally of socialization through
sport. They are engaged in their children’s sporting activities up to a different degree. Additionally, their
engagement differs according to the effects and to the extent to which it contributes to their children’s
achievement of positive effects through sport. Consequently, we can speak about functional and dysfunctional engagement of parents in sport activity of the youth. This research was designed to identify contents
of functional engagement of parents in sports activities of the youth.
Method
Three focus groups were formed: two with active athletes as participants (n=6 females and n=6 males),
first-year students of the Faculty of Sport and Physical education (twice each), and the third one with parents (n=6 mothers and n=6 fathers), who have a child or more children involved in competitive sport. The
data analysis was done by applying a gradual system of logical analysis.
Results and discussion
There is a high level of correspondence between parents and athletes on which contents form the functional engagement: providing basic and psychological support, motivation for participation in sport, setting
of clear boundaries between the roles of a parent and a coach, development of children independence in
decision making regarding sport. Specifically, during the discussion with parents, two topics also emerged:
formulating of alternative views on different events, mostly related to success and failure and possessing of
an open attitude towards functional value of sport i.e., towards a possibility that through sport the young
realize positive effects on psychological level that can be used in other domains. Specifically, in the course
of discussion with the athletes another two topics were identified. The first refers to the cases when parents
are not included in sport in a way which does not comply with the youth needs and expectations, then personal forces and resources of the athletes can have compensatory role. Functional engagement of parents
excludes the dysfunctional: parents’ disinterest and taking over the role of a coach.
Conclusion
The crucial importance of the research reflects in empirically based elements of the content of functional
engagement of parents as foundation for further quantitative research.
Key words: young athletes, parents, functional engagement in sports activity of the youth.
References
1. Sacks, D. N., Tenenbaum, G., & Pargman, D. (2006). Providing sport psychology services to families. In J. Dosil
(Ed.), The sport psychologist’s handbook: A guide for sport-specific performance enhancement (pp. 39-59). New
Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
2. Hellstedt, J. C. (2005). Invisible players: A family systems model, Clinics in Sports Medicine, 24 (4), 899-928.
Acknowledgements
1
The paper is part of the project “Effects of applied physical activity on locomotion, metabolic, psycho-social and educational
status of the population in Republic of Serbia” (No III47015), and project „Improving the quality and accessibility of education in
modernization processes in Serbia” (No 47008), financially supported by the Ministry of Education, Science and Technological
Development of the Republic of Serbia (2011-2014).
191
CILJNA USMERENOST KARATISTA1
Nenad Koropanovski2, Ana Vesković2, Srećko Jovanović1
1
Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Srbija
2
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Kada se sportisti uključe u takmičenje, pored toga što neprekidno teže usavršavanju, oni nastoje da budu
bolji od drugih. Prema teoriji ciljeva (AGT) razlikuju se dve ciljne usmerenosti: ciljna usmerenost na
usavršavanje (task orientation) i ciljna usmerenost na rezultat (ego orientation). U karateu razlike postoje
između različitih disciplina prema tome da li se sportisti takmiče sa drugima ili sa određenim standardima: borci se takmiče između sebe, a kataši sa određenim standardima. Ovim istraživanjem autori žele
da utvrde karakterisike ciljne usmerenosti karatista i da ispitaju da li postoje razlike u ciljnoj usmerenosti
između boraca i kataša.
Metod
Uzorak čine karatisti (N=99), uzrasta od 12-28 godina (Mgod= 17.35, SD=3.78), koji se sportom bave od
3-20 godina (Mstaž= 9.36, SD=3.75), oba pola (ndevojaka=49; nmladića=40). U uzroku je jednak broj boraca (n=45)
i kataša (n=44). Primenjen je Upitnik ciljne usmerenosti (TESQ), oblik za koji je u ranjem istraživanju
utvrđeno da pokazuje najbolje metrijske karakersitike u našoj sredini.
Rezultati sa diskusijom
Rezultati ANOVE za ponovljena merenja pokazuju da su karatisti u većem stepenu usmereni na lično
usavršavanje i napredovanje nego na postizanje rezultata F(1,88)=9.452, p<0.01. Rezultati ANOVE pokazuju da su kataši i borci u jednakom stepenu usmereni na usavršavanje F(1,88)=1.60, p>0.05, a da kataši
u poređenju sa borcima pokazuju snažniju ciljnu usmerenost na postizanje rezultata nego borci F(1,88)=
3788.16.
Zaključak
Rezultati dobijeni u ovom istraživanju ukazuju na to da su karatisti u većem stepenu usmereni na
usavšavanje i na unapređivanje svoje kompetentnosti, dakle oni koriste samoreferentne kriterijume za
procenu uspešnosti. Kataši su u poređenju sa boracima više usmereni na korišćenje normativnih kriterujuma, dakle na upoređivanje sa drugima. Autori smatraju da u osnovi dobijenog rezultata mogu biti upravo
različiti standardi koje karatisti iz ove dve discipline nastoje da ostvare kao su trening i motivaciona klima
na treningu.
Ključne reči: ciljna usmerenost na usavršavanje, ciljna usmerenost na postizanje rezultata, karate, borci, kataši.
Literatura
1. King, L, A., & Williams, T. A. (1997). Goal orientation and performance in martial arts. Journal of Sport Behavior,
20(4), 397-411.
2. Vesković, A., & Milanović, M. (2011). Odnos između ciljeva, motivacije i pozitivnih ishoda na primeru mladih
sportista iz Srbije. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, 9(4), 455-464.
Napomena
1
Članak predstavlja rezultat rada na projektu “ Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni
i vaspitni status populacije R Srbije ”, broj 47015 (2011-2014), čiju realizaciju finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
Republike Srbije.
192
THE GOAL ORIENTATION OF KARATISTS1
Nenad Koropanovski2, Ana Vesković1, Srećko Jovanović1
1
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
2
Academy of Criminalist and Police Studies, Belgrade, Serbia
Introduction
In the initial stages of involvement in the sport, they are trying to learn the technical and tactical skills and
to master them.
When athletes start to compete, in addition to continuously strive to skill improvement, they tend to be
better than others. According to the theory of goals (AGT) there are two goal orientations: the goal orientation to skill improvement (task orientation) and the goal orientation on results (ego orientation). In
karate, there are differences between the various disciplines: Kumites compete among each other, and
Katas with certain standards. In this research the authors wish to determine the characteristics in the goal
orientation of karatists, and also to examine whether there are differences in the goal orientation between
Kumites and Katas.
Method (Meis - Expiriance In Sport)
The sample consisted of karatists (N = 99), aged 12-28 years (Mage = 17:35, SD = 3.78), which is involved in
sports from 3-20 years (Meigs = 9:36, SD = 3.75), both sexes (nwomen = 49 ; nmen = 40). The sample consists of
the same number of Kumites (n = 45) and Katas (n = 44). The questionnaire of goal orientation was applied
(TESQ), the form which shows the best metric characteristics in our society in the previous research.
Results with discussion
Repeated ANOVA measurements show that karatists to a greater degree are focused on personal development and advancement rather than results achieving F(1,88)=9.452, p<0.01. ANOVA showed that Katas
and Kumites were equally focused on skill improvement F(1,88)=1.60, p>0.05, and Katas showed stronger
goal orientation on achieving results in comparison to Kumites F(1,88)= 3788.16, p<0.01.
Conclusion
The results obtained in this study indicate that the karatists are focused to a greater extent on the improvement and development of their competence, so they use self-referent criteria to estimate their achievement. Katas in comparison with Kumites are more focused on the use of normative criteria. The authors
think that the basis of the obtained scores, results from different standards that karate experts from these
two disciplines are trying to achieve, as well as from the factors that belong to the contextual level.
Key words: Task orientation, Ego orientation, Karate, Kumites, Katas.
References
King, L, A., & Williams, T. A. (1997). Goal orientation and performance in martial arts. Journal of Sport
Behavior, 20(4), 397-411.
Vesković, A., & Milanović, M. (2011). Odnos između ciljeva, motivacije i pozitivnih ishoda na primeru
mladih sportista iz Srbije. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, 9(4), 455-464.
Acknowledgements
1
This article is the result of the project „Effects of the Applied Physical Activity to Locomotors, Metabolic, Psycho-Social and Educational Status of the Population of the Republic of Serbia” No 47015 (2011-2014), financially supported by the Ministry of Science
and Techological Development of the Republic of Serbia
193
EFEKTI PRIMENE DVONEDELJNOG PROGRAMA ,,ČIGOTICA”
NA GOJAZNOST DECE UZRASTA 12 DO 18 GODINA
Dušan Mitić, Vedran Ćirković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
Uvod
Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije gojaznost je oboljenje koje karakteriše povećanje masne
mase tela u meri koja dovodi do narušavanja zdravlja i razvoja niza komplikacija. Srbija prema istraživanjima
Batutovog instituta iz 2014. godine, ima oko 50% populacije koja je gojazna. Prema podacima UNICEF-a,
19% dece uzrasta do pet godina u Srbiji je gojazno.(Lešović 2011) Specijalna bolnica „Čigota“ Zlatibor i
Udruženje pedijatara Srbije imajući u vidu značaj problema gojaznosti u oktobru 2007. godine zajedno sa
Ministarstvom zdravlja i Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje realizuju projekt „Prevencija i
lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata u Srbiji“. Cilj programa je da se deca i adolescenti, koji imaju
gojaznost preko 97. percentilnog ranga, u periodu od 14 dana koliko traje ovaj program edukuju u oblasti
ishrane, higijenskih navika, fizičke aktivnosti i zdravog načina života i da prihvate taj način kao svakodnevni način života. Cilj ovog rada je da proceni da li i u kojoj meri dvonedeljni program ,,Čigotica“ deluje na
telesnu masu i telesni sastav dečaka i devojčica uzrasta 12 do 18 godina koja taj program pohađaju.
Metod
Na uzorku od 122 dece (71 devojčica i 51 dečak), uzrasta14,33±1,72 godina, primenjen je eksperimentalni metod bez kontrolne grupe. Istraživanje obuhvata tri grupe koje su boravile po 14 dana u periodu jul i
avgust 2014. godine u Specijalnoj bolnici za tiroidnu žlezdu i bolesti metabolizma na Zlatiboru. Telesna
kompozicija ispitanika merena je metodom bioelektrične impedanse, na vagi IN BODY 230, a obimi centimetarskom pantljikom. Merenje je vršeno na početku i na kraju četrnaestodnevnog programa. Pored deskriptivne analize, razlike su testirane studentovim t-testom.
Rezultati sa diskusijom
Prosečna vrednost TM pre početka programa iznosila je 87,12±15,70kg, a na kraju programa 82,72±15,01kg.
Prosečna vrednost razlike telesne mase između inicijalnog i finalnog merenja kod ukupnog broja ispitanika
iznosi 4,39 ±1,59kg; dečaci 4,99±1,37kg ; devojčice 3,96±1,61kg; Razlike su statistički značajne kod svih
uzoraka na nivou p=0.00.Prosečna vrednost Indekasa telesne mase (BMI) pre početka programa iznosila
je 31,2±4,56 kg/m²; a na kraju programa 29,7±4,39 kg/m². BMI je kod ukupnog broja ispitanika smanjen za 1,56±0,49kg/m², kod dečaka za 1,69±0,41kg/m²; devojčica za 1,46±0,53kg/m². Razlike su statistički
značajne kod svih uzoraka na nivou p=0.00. Prosečna vrednost procenta masti pre početka programa
iznosila je 41,92±6,55kg a na kraju programa 40,23±7,69kg. Procenat masti kod ukupnog broja ispitanika
je niži za 1,69±3,76 %, dok su veći napredak imali dečaci 2,87±4,19 %, nego devojčice 0,84±3,19%, što je
statistički značajno na nivou p=0.00. Svi mereni obimi struka, kuka, grudnog koša, nadlakta i nadkolenice
su statistički značajno smanjeni na nivou p=0.00.
Zaključak
Iz prosečnih vrednosti varijabli se može videti da je program pozitivno uticao na telesni sastav ispitanika,
jer je i kod devojčica i kod dečaka telesna masa najviše redukovana smanjenjem telesnih masti 1,69±3,76
%, dok su veći napredak imali dečaci 2,87±4,19 % nego devojčice 0,84±3,19%. što je statistički značajno na
nivou p=0.00. Podaci iz ovog rada kao i brojna istraživanja ovog tipa u svetu i kod nas pokazali su da dobro
programirana fizička aktivnost i planirana ishrana, deluje pozitivno na telesni sastav i gojaznost.
Ključne reči: Dečja gojaznost, kombinovani program, dozirana fizička aktivnost, telesna kompozicija.
Literatura
1. Beavers K., Beavers D., Nesbit B., Ambrosius W., Marsh A., Nicklas B., Rejeski J., Effect of an 18 month physical
activity and weight loss intervention on body composition in overweight and obese older adults, Obesity (Silver
Spring), 2014, Feb; 22(2); 325-31.
2. Lešović S., Program Čigotica - pedijatrijska iskustva, Medicinski glasnik Specijalna bolnica za bolesti štitaste
žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor, 2011, vol. 16, br. 39, str. 65
194
THE EFFECTS OF THE APPLICATION OF ‘ČIGOTICA’ TWOWEEK
PROGRAM ON OBESITY IN CHILDREN AGED 1218 YEARS OLD
1
Dušan Mitić; Vedran Ćirković
University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
Introduction
According to the definition of the World Health Organization, obesity is a medical condition in which the
body has gained excessive body fat to the extent that it may cause health problems and a range of other
complications. According to the Batut Institute research from 2014, there are more than 50% of obese
people in Serbia. UNICEF data showed that 19% of children aged 1 to 5 are obese (Lesovic 2011). A special
clinic at Zlatibor mountain, ‘Cigota’, launched a project in 2007- Prevention and treatment of obesity in
children and adolescents in Serbia, together with the Ministry of Health, National Health Insurance Fund
and the Association of Pediatricians of Serbia. The aim of this two-week program is for children and adolescents whose obesity is over 97th percentile range to receive an education in fields of nutrition, hygiene,
physical activity and a healthy lifestyle so as to accept this as a normal way of living. The goal of this paper
is to estimate whether and to what extent this two-week program influences body mass and body composition of boys and girls aged 12 to 18 who attend this program
Method
The experimental method without a control group was used on 122 children (71 girls and 51 boys) aged
14,33±1,72. The research included three groups which stayed at a Specialized hospital for tyroid gland and
metabolic diseases in Zlatibor for 14 days in July and August 2014. The assessment of body composition
of the respondents was carried out by a measuring instrument- a scale with bioimpendance In Body 230,
whereas the waist circumference was measured with centimetre tape measure. The weighing was performed at the beginning and at the end of the two-week program. Along with the descriptive analysis, the
differences were tested with the student’s t-test.
Results
The average BM before the beginning of the program was 87,12±15,70kg, and at the end 82,72±15,01kg.
The average value difference in body mass between the initial and final weigh-in in all the respondents
was 4,39 ±1,59kg; boys 4,99±1,37kg and girls 3,96±1,61kg; The differences are statistically significant in
all respondents on the level p=0.00. The average value of Body Mass Index (BMI) before the beginning of
the program was 31,2±4,56 kg/m², and at the end 29,7±4,39 kg/m². BMI was reduced in all respondents by
1,56±0,49kg/m²; 1,69±0,41kg/m² in boys and 1,46±0,53kg/m² in girls. The differences are statistically significant in all respondents on the level p=0.00.The average value of fat percentage before the program was
41,92±6,55kg, and 40,23±7,69kg at the end of it. Fat percentage in all respondents is reduced by 1,69±3,76
%, whereas greater progress was manifested in boys 2,87±4,19 % compared to the girls 0,84±3,19% which
is statistically significant on the level p=0.00. All the circumferences measured - waist, hip, chest, arms and
upper leg were statistically significantly reduced on the level p=0.00.
Conclusion
Based on the research results, we can conclude that the program had a positive effect on body mass of the
respondents because both boys and girls showed a reduced amount of body fat by 1,69±3,76 % whereas
boys showed better progress 2,87±4,19 %, as opposed to girls 0,84±3,19%, which is statistically significant
on level p=0.00. The results of this research as well as many research of this kind all over the world and in
Serbia have shown that a well-planned physical activity together with a healthy diet has a positive effect on
body mass and obesity.
Key words: Obesity in children, combined programme, dosed physical activity, body composition
References
1. Beavers K., Beavers D., Nesbit B., Ambrosius W., Marsh A., Nicklas B., Rejeski J., Effect of an 18 month physical activity and weight loss intervention on body composition in overweight and obese older adults, Obesity (Silver
Spring), 2014, Feb; 22(2); 325-31.
2. Lešović S., Program Čigotica - pedijatrijska iskustva, Medicinski glasnik Specijalna bolnica za bolesti štitaste
žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor, 2011, vol. 16, br. 39, str. 65
195
KOMPARATIVNA ANALIZA ANTROPOMETRIJSKIH MERENJA
KOD ŽENA I MUŠKARACA  TRKAČA NA SREDNJE DISTANCE
Ivaylo Lazarov
Nacionalna sportska akademija, Sofija, Bugarska
Uvod
Moderna naučna istraživanja u sferi atletike evidentno pokazuju da su antropometrijska merenja veoma
važna, bez obzira na sportski nivo, uzrast i pol. Veliki broj novijih publikacija, prateći identifikacioni uticaj
morfoloških znakova sportske radne sposobnosti, pokazuje telesnu strukturu sportista ili predstavlja rezultate merenja veličine tela.
Metoda
Ispitanici su bili 30 muškaraca i 26 žena, takmičara u trčanju na 800 i 1500 m, koji su ispitivani u sledećim
kategorijama: visina, težina, telesne masti, mišićna masa, aktivna telesna masa, BMI. Istraživana antropometrijska merenja su deo funkcionalnog ispitivanja takmičara. Posle rezultata funkcionalnog ispitivanja
korišćena je individualna maksimalna brzina, postignuta tokom istraživanja. Statističke metode koje smo
koristili su: korelaciona analiza, analiza varijacija i sigma metoda za pripremljene nivoe po kategorijama.
Rezultati i diskusija
Visoke polivalentne korelacije mišićne mase (kg) mogu se videti u ispitivanju muškaraca sa drugim ispitivanim kategorijama: veoma veliki sa težinom (0,92) i aktivnom telesnom masom (0.98); veliki sa visinom
(0,76) i BMI 0,87); što znači sa maksimalnom brzinom (0,52). Visina kod žena ima srednju korelaciju sa
telesnom težinom (0,58). Ovo je logično i dobro za sportiste, jer viši takmičari imaju duže šipke sa kojima
rade. Nedostatak visoke korelacije između maksimalne brzine trčanja i mišićne mase (-0,08) i aktivne telesne mase (0,37) može se objasniti činjenicom da dobro obučeni sportisti postižu i održavaju veliku brzinu
trčanja što nije mnogo drugačije kod teških i lakih sportista, tako da se najbolji međusobni odnos ostvarivanja potencijala brzine postiže kod trkača sa nižom telesnom masom.
Zaključak
1. Postoji visoka korelacija između standardnih antropometrijskih obeležja i sportskih ostvarenja u trčanju
na srednje distance.
2. Mišićna masa je primarno antropometrijsko obeležje koje ima uticaj na maksimalne brzine u trčanju kod
muškaraca. Njeni nivoi treba da variraju između 45,8-50,2%.
3. Efektivnost procesa obuke kod žena mogla bi se ostvariti držanjem uglavnom stabilnog nivoa u nekim od
antropometrijskih kategorija: mišićna masa, koja treba da bude između 40,9-44,8% i masno tkivo, između
8,1-12,2%.
4. Istraživani antropometrijskih modeli mogli bi biti od velike pomoći teoriji sporta i praksi u sledećem:
praćenje efektivnost procesa obuke i menjanje ishrane.
Ključne reči: atletika, srednje distance, antropometrija, masno tkivo, mišićna masa
Literatura
1. Behnke, A. R., J. H. Wilmore. (1974). Evaluacija i regulisanje telesne građe i kompozicije (Evaluationandregulation
of bodyduildandcomposition). NewJersey, EnglewoodCliffs
2. Fleck, S. J. (1983). Telesna kompozicija elitnih američkih sportista (Bodycomposition of elite Americanathletes).
Američki žurnal sportske medicine (AmericanJournal of Sports Medicine), 11, 398-403
196
COMPARATIVE ANALYSE OF ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS WITH
MEN AND WOMEN  RUNNERS OF MIDDLE DISTANCES
Ivaylo Lazarov
National Sports Academy, Sofia, Bulgaria
Introduction
The modern science researches in sphere of track and field evidently proved that anthropometric measurements are very important, despite of sports level, age and sex. A lot of publications recently, tracking the
identification influence of morphological signs of sport working capacity, shows body structure of athletes
or represent results of measurement of body sizes.
Method
30 men and 26 women were subjects of the research, all competitors in 800 and 1500-m running, who were
examined as follows: height, weight, body fat, muscle mass, active body mass, BMI. The researched anthropometric measurements were part of functional exam in competitors. Later, the results of functional
research have been used including the individual maximal speed, achieved during the research. The statistical methods that we used were: correlation analyze, variation analyze and sigma method for the prepared
levels of marks.
Results and discussion
High polyvalent correlations of muscle mass (kg) can be seen in the research of men with the other examined marks: very big with weight (0.92) and active body mass (0.98); big with height (0.76) and BMI 0.87);
meaning with maximal speed (0.52). The height in women has mean correlation with body weight (0.58).
This is logic and good for the athletes, because the taller competitors have longer bars at which they work.
Missing of high correlation depending of maximal speed of running and muscle mass (-0.08) and active
body mass (0.37) could be explained by the fact that well trained athletes reach and keep high speed of
running which is not so different with heavy and light athletes, so the best interrelation of realizing speed
potential is achieving at runners with lower body mass.
Conclusion
1. Between the standard anthropometric marks and the sport achievement in running of middle distances exists
high influence.
2. Muscle mass is appearing to be primary anthropometric mark that have influence on maximal speed in running
of men. It levels has to vary between 45.8-50.2%.
3. The effectiveness of training process with woman could be explained by keeping mostly stabile level in some of the
anthropometric marks with: muscle mass, which should be between 40.9-44.8% and fat mass, between 8.1-12.2%.
4. The researched anthropometric models could be of big help for sport theory and practice: following the effectiveness of training process and changing the nutrition.
Key words: athletics, middle distances, anthropometric, fat mass, muscle mass
References
1. Behnke, A. R., J. H. Wilmore. (1974). Evaluation and regulation of body build and composition. New Jersey, Englewood Cliffs
2. Fleck, S. J. (1983).Body composition of elite American athletes. American Journal of Sports Medicine, 11, 398-403
197
ANTROPOMETRIJA KAO PREDUSLOV
ZA ODABIR NADARENE DECE ZA ATLETIKU
DVANAESTOGODIŠNJACI
Stefan Stoykov, Rumiana Karapetrova, Georgi Stoykov, Ivaylo Lazarov, Julia Solomu
Nacionalna sportska akademija “Vasil Levski”, Odsek “Atletika”, Sofija, Bugarska
Uvod
Napori trenera i sportskih stručnjaka su orijentisani na traženje i otkrivanje talentovanih sportista i njihov dalji razvoj i ostvarivanje. Poznavanje celokupnog trenažnog procesa će biti znatno umanjeno ako
nedostaje najvažniji detalj pre početka trenažnog procesa - sportski odabir.
Metod
Cilj sledeće studije je da pomogne odabir dece starosti 12 godina za treniranje atletike na osnovu skupa
antropometrijskih indeksa. Svi indeksi predstavljaju stanje fizičkog i antropometrijskog razvoja ispitanika
(27 dečaka iz Republike Kipar starosti 12 godina).
Rezultati i diskusija
Celokupni uzorak podataka je veoma homogen. Stepen homogenosti je određen koeficijentom varijanse
(V %) i njegove vrednosti za indekse koji su korišćeni u narednom istraživanju su između 2,70 % i 9,20 %.
Korelacija između ispitivanih indeksa (r) kreće se između 0,43 i 0,93. U našem slučaju, X1 je ključni indeks.
Svi ostali indeksi su njegovi proizvodi. Ova činjenica objašnjava visok stepen korelacije između njega i svih
ostalih ispitivanih indeksa (od 0,63 do 0,93). Na osnovu naših rezultata stvorili smo skalu od pet nivoa (
koja je izrađena uz pomoć sigma metode). Pomoću nje možemo proceniti nivo razvoja talenta.
Zaključak
1. Možemo odrediti stepen fizičkog razvoja dvanaestogodišnjih dečaka koristeći antropometriju dečaka
koji treniraju atletiku;
2. Možemo odrediti nivo razvoja (talenta) u pogledu relevantnog indeksa i načiniti odgovarajući odabir
aktivnosti sa posebnom atletskom disciplinom.
Moramo konstatovati da su deca starosti 12 godina u početnom periodu sportskog odabira i to čini sledeće
zaključke operativnim - ne definitivnim. Praćenje antropometrijskog razvoja treba da se nastavi u naredne
3-4 godine.
Ključne reči: antropometrija, odabir, nadarena deca
Literatura
1. Йорданов, В. (2012) – Дисертация. НСА. С.
2. Панаьотов, В. (2009) – Дисертация. НСА.
198
ANTHROPOMETRY AS A PRECONDITION
FOR SELECTION OF TALENTED CHILDREN FOR ATHLETICS
12 YEARS OLD
Stefan Stoykov, Rumiana Karapetrova, Georgi Stoykov, Ivaylo Lazarov, Julia Solomu
National Sports Academy “Vassil Levski”, Department “Track & Field”, Sofia, Bulgaria
Introduction
Efforts of coaches and sport specialists are orientated to searching and discovering talented athletes and
their further development and realization. Knowledge of the overall training process will be downgraded
significantly if the most important detail before starting training process is missing – sport selection.
Method
The aim of the following study is to help selection of 12-year-old children for practicing athletics based on
the set of anthropometrical indexes. All indexes present the state of physical and anthropometrical development of respondents (27 boys from the Republic of Cyprus aged).
Results and discussion
Overall data sample is highly homogeneous. The degree of homogeneity is determined by variance coefficient (V%) and its values for indexes used in the following study are between 2,70% and 9,20%. Correlation
between studied indexes (r) ranges between 0,43 and 0,93. In our case, X1 is a key index. All other indexes
are its derivatives. This fact explains the high degree of correlation between it and all other studied indexes
(from 0,63 to 0,93). Based on our results, we created a five level rating scale (developed with the help of
sigma method). With its help we can evaluate the level of talent development.
Conclusion
1. We can determine the level of physical development of 12-year-old boys using anthropometry of the
boys training athletics;
2. We can determine the level of development (talent) regarding relevant index and make appropriate selection for activities with specific athletic discipline.
We must state that 12- year-old children are in the initial period of sport selection and this makes the following conclusions operational – not definitive. Tracking of anthropometrical development should continue in the next 3-4 years.
Key words: anthropometry, selection, talented children
References
1. Йорданов, В. (2012) – Дисертация. НСА. С.
2. Панаьотов, В. (2009) – Дисертация. НСА.
199
PULS TOKOM TRENAŽNOG OPTEREĆENJA I MIROVANJA KAO
KRITERIJUM STRESA I ADAPTACIJE U TRČANJU NA SREDNJE STAZE
Rumiana Karapetrova, Joseph Broglie, Georgi Stoykov, Ivaylo Lazarov, Fehim Djoshan
Nacionalna sportska akademija “Vasil Levski” Odsek “Atletika”, Sofija, Bugarska
Uvod
Metodička osnova sledećeg istraživanja je teorija stresa i adaptacije kao osnova za planiranje i kontrolu
trenažnog procesa kod trkača na srednje staze.
Metod
Cilj studije je da se poveća efikasnost trenažnog procesa u trčanju na srednje staze ispitivanjem dinamike
pulsa tokom rada i mirovanja tokom standardnog opterećenja trčanja sa progresivnim povećanjem intenziteta. Ispitanici su bili 20 muškaraca i 20 žena - elitnih trkača na srednje staze iz Turske. Ispitali smo
promene u kardiorespiratornom sistemu zbog primene sistematskog trenažnog opterećenja u periodu od
šest nedelja.
Rezultati i diskusija
Prikazani rezultati su pokazali potencijal za utvrđivanje prirode i veličine karaktera opterećenja trčanja,
kao i obima prema unapred određenim nivoima adaptacije koji su se pokazali ponašanjem pulsa tokom
različitog intenziteta trčanja (brzina trčanja, trajanje, i karakteristike odmora između trčanja). Upoređujući
stvarne rezultate sa teorijskim predviđanjima jasno vidimo skoro funkcionalnu povezanost između pulsa
i brzine trčanja u fazama opterećenja i mirovanja. Kako bi se obezbedila dodatna pojašnjenja o funkcionalnim efektima i nivou treninga potrebno je klasifikovati markere optimalne adaptacije prema reakciji
pulsa tokom mirovanja. Predstavljamo sledeće markere adaptacije tokom odmora na osnovu naših rezultata: ispod 110 otkucaja/min nakon trčanja brzinom od 3,70 m/s (4:30 min/ km); 110 - 120 otkucaja/
min nakon trčanja brzinom od 3,71 - 5 m/sec (od 4:29 do 3:20 min/ km); 121 - 130 otkucaja/min nakon
trčanja brzinom većom od 5 m/sec (ispod 3:30 min/km). Povećanje efikasnosti individualnog treninga ima
za cilj poboljšanje specifičnog sportskog učinka koji zahteva svakodnevnu operativnu kontrolu aktivnosti
kardiorespiratornog sistema praćenjem pulsa. Izrada pojedinačnih kriterijuma za vrednovanje efikasnosti
zahteva planiranje trenažnog sistema za funkcionalnu kontrolu od nekoliko nedelja. Tu bi trebalo postaviti
specifične rokove za sprovođenje laboratorijskih testova i testiranja na terenu .
Zaključak
Ponašanje pulsa tokom faza rada i mirovanja je objektivni pokazatelj za individualnu procenu efikasnosti opterećenja trčanja. Vreme oporavka pulsa tokom kratkog odmora je valjan marker adaptacije za
utvrđivanje individualne tolerancije na trenažno opterećenje i trenutnog nivoa sportista. Pronašli smo
funkcionalnu povezanost intenziteta (brzine trčanja) i pulsa tokom rada i odmora.
Ključne reči: puls, stres i adaptacija, trčanje na srednje staze
Literatura
1. Dick, F. W. (2002). Sports Training Principles A&C Black, London.
2. Аракчийски, Здр. (1999) - Дисетация. НСА, С.
200
HEART RATE DURING TRAINING LOADS AND REST AS CRITERIA FOR
STRESS AND ADAPTATION IN MIDDLEDISTANCE RUNNING
Rumiana Karapetrova, Joseph Broglie, Georgi Stoykov, Ivaylo Lazarov, Fehim Djoshan
National Sports Academy “Vassil Levski” Department “Track & Field”, Sofia, Bulgaria
Introduction
Methodical basis of the following study is the theory of stress and adaptation as basis for planning and
control of training process in middle-distance runners.
Method
The aim of the study is to increase the efficiency of training process in middle-distance running by examining heart rate dynamics during work and rest during standard running load with progressive increase in
its intensity. Respondents were 20 men and 20 women – elite middle distance runners from Turkey. We
examined changes in cardio respiratory system because of systematic training loads application for a period of six weeks.
Results and discussion
Presented results showed potential for determining the nature and magnitude of running loads character
and volume according to predetermined levels of adaptation shown by heart rate behavior during different running intensity (running speed, duration, and rest characteristics between running). Comparing
actual results with theoretical predictions we clearly see almost functional correlation between heart rate
frequency and running speed in load and rest phases. To provide further clarification on the functional
effects and training level it is necessary to classify the optimal adaptation markers according to heart rate
reaction during rest. We present the following adaptation markers during rest based on our results: below
110 beats/min after running at speed of 3,70 m/s (4:30 min/km); 110 – 120 bests/min after running at
speed of 3,71 – 5 m/sec (from 4:29 to 3:20 min/km); 121 – 130 beats/min after running at speed higher
than 5 m/sec. (under 3:30 min/km). Increase of individual training effectiveness aims at improving specific
sport performance that requires daily operational control of cardio respiratory system activity by heart rate
monitoring. The creation of individual criteria for effectiveness evaluation requires planning of several
weeks training system for functional control. There should be set specific deadlines for conducting laboratory and field-testing.
Conclusion
The behavior of heart rate frequency during work and rest phases is an objective indicator for individual
assessment of running loads effectiveness. Heart rate recovery time during short rest is a correct adaptation marker for determining individual tolerance of training loads and current level of athletes. We found
functional correlation between intensity (running speed) and heart rate frequency during work and rest.
Key words: heart rate, stress and adaptation, middle-distance running
References
1. Dick, F. W. (2002). Sports Training Principles A&C Black, London.
2. Аракчийски, Здр. (1999) - Дисетация. НСА, С.
201
DINAMIKA REZULTATA ELITNIH TRKAČA NA 110 M SA PREPONAMA
SA ASPEKTA STAROSNE DOBI
Grigor Gutev, Plamen Nyagin, Iva Dimova, Ivaylo Lazarov
Nacionalna Sportska Akademija “Vasil Levski” Odsek “Atletika”, Sofija, Bugarska
Uvod
Nesumnjivo da je disciplina trčanje na 110 m sa preponama jedna od najatraktivnijih i tehnički najtežih
disciplina u atletskom programu. U poslednjih nekoliko godina, svedoci smo dinamičnog razvoja ove discipline. Stoga smo smatrali da je neophodno analizirati učinak najelitnijih trkača u ovoj disciplini.
Metod
Cilj sledeće studije je bio da pokaže dinamiku rezultata elitnih trkača na 110 m sa preponama (34 sportiste
- 13 sportista sa rezultatima bržim od 13 sekundi i 21 sportista sa rezultatima bržim od 13,34 sekunde) sa
aspekta starosne dobi. Mi pratimo njihove rezultate i dinamiku tokom njihovih sportskih karijera.
Rezultati i diskusija
Trkači su analizom podeljeni u tri grupe - sportisti sa rezultatima ispod 13 sekundi, oni koji više od šest
sezona imaju rezultate ispod 13,34 sekunde i oni koji manje od šest sezona imaju rezultate brže od 13,34
sekunde. Mi predstavljamo dinamiku učinka svakog trkača sa aspekta starosne dobi. Koristili smo rezultat
od 13,34 sekunde kao tačku koja odvaja elitne trkače od ostalih. Korišćenje ovih podataka može pomoći
trenerima u planiranju trenažnog procesa i kontrolisanju razvoja sportista.
Zaključak
Sportisti iz prve grupe pokazuju različite profile (neki postižu najbolje rezultate na početku svojih karijera,
drugi na kraju). Trkači iz druge grupe pokazuju svoj najbolji učinak na početku karijere. Takmičari iz treće
grupe pokazuju različite trendove - na početku ili u sredini svoje elitne karijere.
Ključne reči: dinamika rezultata, elitni trkači u trci sa preponama, starosni aspekt
Literatura
1. http://www.iaaf.orf/ - IAAF Official web page
2. Нягин, Пл. (2011) – Дисертация. НСА.
202
ELITE 110 M HURDLERS RESULTS DYNAMICS IN AGE ASPECT
Grigor Gutev, Plamen Nyagin, Iva Dimova, Ivaylo Lazarov
National Sports Academy “Vassil Levski” Department “Track & Field”, Sofia, Bulgaria,
Introduction
Undoubtedly the discipline 110 m hurdle running is one of the most attractive and technically difficult
discipline in the athletic program. In recent years, we have been witnessing dynamic development of the
discipline. Therefore, we considered it necessary to analyze the performance of the most elite hurdlers in
the discipline.
Method
The aim of the following study was to reveal the results dynamics of elite 110 m hurdlers (34 athletes – 13
athletes with results faster than 13 sec. and 21 with results faster than 13,34 sec.) in age aspect. We trace
their results and dynamics during the athletes’ sport careers.
Results and discussion
The analysis divided hurdlers in three groups – athletes with results under 13 sec., others with more than
six seasons with results below 13,34 sec. and those with less than six seasons with results faster than 13,34
sec. We present each hurdler’s dynamics of performance in age aspect. We used the results 13,34 sec. as a
point to divide elite hurdlers from the rest. The use of this data can help coaches plan the training process
and control the development of athletes.
Conclusion
Athletes from the first group show different profiles (some achieve best results at the start of their careers,
other in the end). Hurdlers from the second group show their best performance at the beginning of their
careers. Competitors from the third group show various trends – in the beginning or in the middle of their
elite careers.
Key words: results dynamics, elite hurdlers, age aspect
References
1. http://www.iaaf.orf/ - IAAF Official web page
2. Нягин, Пл. (2011) – Дисертация. НСА.
203
FIZIČKO VASPITANJE DECE SA ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA
Ivana Đorđević1, Ružena Popović2, Evdokia Samouilidou3, Elena Lomen 4
1
Fakultet fizičke kulture, Univerzitet Palackog, Olomouc, Češka Republika (DAS)
2
Univerzitet u Nišu, Fakultet Sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
3
Ministarstvo Prosvete i Kulture, Atina, Grčka
4
Osnovna škola, Hoppers Crossing, Melbourne, VIC, Australia
Uvod
Razumevanjem koncepta ove studije se stvaraju preduslovi za realizaciju telovežbenog procesa i moguću
integraciju u proces fizičkog vaspitanja, prema strukturi zdravstvenih nedostataka. Predmet ove studije je
uporedno sagledavanje mogućnosti primene fizičkog vaspitanja kod dece sa zdravstvenim tegobama i prikaz trenutnog stanja kod dečaka i devojčica.
Metode
Upitnik je konstruisan za procenu fizičkog i psiho-socijalnog zdravlje dece, oba pola, uzrasta 10 godina i
više. U ovoj uporednoj analizi biće prikazana pozitivna iskustva nekih zemalja u pogledu: Institucionalnog
obezbeđenja telesnog vaspitanja za zdravstveno oslabljene u porodici, u okviru socijalnih ustavova, u specijalnim školama, odeljenjima zdravstvenog telesnog vaspitanja; Integracije zdravstveno oslabljenih u fizičkom vaspitanju; Principi integracije u fizičkom vaspitanju. Osim uporednog prikaza pozitivnih iskustava,
biće analizirani rezultati primene upitnika, koji ispituje stavove učenika u pogledu integracije u proces fizičkog vaspitanja u našoj zemlji i inostranstu.
Rezultati i diskusija
Skala fizičkog funkcionisanja meri prisustvo i obim fizičkih ograničenja, uslovljenih zdravstvenim problemima; Skala ostvarivanja socijalne uloge procenjuje u kojoj meri fizičko zdravlje remeti svakodnevne školske aktivnosti sa drugovima; Skala globalnog zdravlja procenjuje prošlo, sadašnje i buduće zdravlje, kao i
podložnost bolestima; Skala telesnog bola meri intenzitet i učestalost bola, kao jednog od indikatora fizičkog zdravlja; Skala emocionalnog uticaja na roditelje utvrđuje korelaciju između procenjenog zdravlja deteta i stepena do kog se roditelj oseća fizički i emocionalno pogođen; Skala ostvarivanja socijalne uloge - zavisno od emocionalnog stanja i ponašanja; Skala samoprocene uključuje: socijalnu sigurnost, školske
uspeh i samopoštovanje; Skala mentalnog zdravlja obuhvata: agresiju, delikvenciju, hiperaktivnost/impulsivnost i socijalnu odbačenost; Skala porodičnih aktivnosti i povezanosti procenjuje nivo ograničenja koji
porodica doživljava zbog dečijeg zdravlja; Skala promena u zdravlju registruju promene u zdravlju u odnosu na prethodnu godinu.
Zaključak
Analizom podataka ustanovjene su velike razlike u mogućnosti primene fizičkog aktivnosti kod dece sa
zdravstvenim tegobama, sa posebnim prikazom stanja kod dečaka i devojčica iz različitih kulturnih i socijalnih sredina.
Ključne reči: fizičko & zdravstveno vaspitanje; učenici osnovne škole; zdravstveni problemi; upitnik; samovrednovanje
204
PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN WITH MEDICAL CONDITIONS
Ivana Djordjević1, Ružena Popović2, Evdokia Samouilidou3, Elena Lomenová4
1
Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc, Czech Republic (PhD student)
2
University of Nis, Faculty of Sport and Physical Education, Nis, Serbia
3
Ministry of Education and Culture, Athens, Greece
4
Elementary School, Hoppers Crossing, Melbourne, VIC, Australia
Introduction
Understanding the concept of impaired health is a precondition for the realization of the training process
and possible integration in the process of physical education, according to the structure of health disadvantages. The objective of this study is comparative analysis of possibilities of physical education for children
with health problems and the current status in boys and girls.
Method
The questionnaire was designed to assess the physical and psychosocial health of children of both sexes,
aged 10 years and over. In this comparative analysis will show the positive experiences of some countries
in terms of: Institutional providing physical education for health weakened in the family, within the Social
Constitution in special schools, health departments of physical education; the integration of health weakened in physical education; the principles of integration in physical education. Besides the concordance of
positive experience, results of the questionnaire will be analyzed, which examine the attitudes of students
in the integration process of physical education in our country and abroad.
Results and discussion
The scale of physical functioning measure the presence and extent of physical limitations caused by health
problems; The scale implementation of social roles assesses the extent to which physical health interfere
with everyday school activities with friends; The scale of global health evaluate past, present and future
health and susceptibility to disease; The scale of bodily pain measure the intensity and frequency of pain as
one of the indicators of physical health; The scale of emotional impact on the parents evaluate correlation
between the estimated health of the child and the degree to which a parent feels physically and emotionally
affected; The scale implementation of social roles evaluate the emotional state and behaviour; Self-rating
scale includes the components of social security, academic skills and self-esteem; The scale of mental health
measure the frequency of positive and negative states; Scale of behavior includes: aggression, delinquency,
hyperactivity/impulsivity, and social rejection; The scale of family activities and family cohesion assess the
level of constraints for families experiencing child health; The scale of change in health register changes in
health over the previous year.
Conclusion
Analysis of data point out on major differences in possibility of physical activity application in children
with medical conditions, with special overview of the status in boys and girls from diverse cultural and
social backgrounds.
Key words: Physical/Health education; School children; Health impairment; Questionnaire; Self-evaluation
205
ODNOS IZMEĐU UČINKA MLADIH KOŠARKAŠA NA RAZLIČITIM
TESTOVIMA AGILNOSTI I SPOSOBNOSTI U SPRINTU
Ali Kaya, Yusuf Köklü, Utku Alemdaroğlu
Pamukkale Univerzitet, Fakultet sportskih nauka, Denizli, Turska
Uvod
Košarka je anaerobni sport zasnovan na aerobiku (Delekstrat i Koen, 2009). Stoga, košarkaši moraju da
razvijaju svoje fizičke sposobnosti kao što su snaga, izdržljivost, brzina i agilnost (Castagna i sar , 2009).
Cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju odnosi između učinka mladih košarkaša na različitim testovima
agilnosti i u sprintu.
Metod
Trinaest košarkaša (prosečne starosti 13.6 ± 0.8 godina; prosečne visine 177.2 ± 0.8 cm; prosečne telesne mase 68.3 ± 15.2 kg) je učestvovalo dobrovoljno u ovoj studiji. Sposobnost sprinta svakog igrača je
određena pomoću vremena jednog sprinta na 10m i 20m; vremena na testu cik-cak u reketu, T- testu agilnosti i Ilinois testu korišćena su da bi se odredila njihova agilnost sa loptom i bez lopte.
Rezultati i diskusija
Rezultati analize Pirsonove korelacije proizvoda momenata pokazuju da ne postoji korelacija između sprint
testova i testova agilnosti, sa izuzetkom vremena sprinta na 20 metara i Ilinois testa sa loptom ( r = 0.686;
p = 0.01) i bez lopte (r = 0.739; p = 0.01). Takođe postoje i neke umerene do jake korelacije između Ilinois
testa i T- testova, Ilinois test bez lopte je bio u umerenoj korelaciji sa T-testom bez lopte ( r = 0.553; p =
0.05) i jakoj korelaciji sa T-testom sa loptom (r = 0.727; p = 0.01), pored toga, umerena korelacija je takođe
pronađena između Ilinois testa sa loptom i T-testa bez lopte (r = 0.599 ; p = 0.03); i snažna korelacija sa
T- testom sa loptom (r = 0.813; p = 0,01).
Zaključak
Kao zaključak, rezultati ovog istraživanja pokazuju da postoji značajna korelacija jedino između učinka
sposobnosti sprinta na 20 m i učinka na Ilinois testu. Pored toga, značajne korelacije su pronađene između
učinka mladih košarkaša na Ilinois testovima i T-testovima (sa i bez lopte).
Ključne reči: Košarka, agilnost, brzina
Literatura
1. Castagna C, Chaouachi A, Rampinini E, Chamari K, Impellizzeri F. Aerobic and explosive power performance of
elite Italian regional-level basketball players. Journal of Strength and Conditioning Research 2009; 23(7): 1982–
1987
2. Delextrat A, Cohen D. Strength, power, speed, and agility of women basketball players according to playing position. Journal of Strength and Conditioning Research 2009; 23(7): 1974–1981
206
THE RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT AGILITY TESTS AND SPRINT
ABILITY PERFORMANCE IN YOUNG BASKETBALL PLAYERS
Ali Kaya, Yusuf Köklü, Utku Alemdaroğlu
Pamukkale University, Faculty of Sport Sciences, Denizli, Turkey
Introduction
Basketball is an aerobic-based anaerobic sport (Delextrat and Cohen, 2009). Therefore, basketball players
are required to develop their physical abilities such as strength, endurance, speed and agility (Castagna et
al., 2009). The purpose of this study was to examine the relationships between different agility tests and
sprint performance in young basketball players.
Method
Thirteen basketball players (average age 13.6±0.8 years; average height 177.2 ±0.8 cm; average body mass
68.3±15.2 kg) participated in this study voluntarily. The sprinting ability of each player was determined using 10m and 20m single-sprint times; zigzag agility, T-drill and Illinois test times were used to determine
their agility with ball and without ball.
Results and discussion
The results of Pearson Product Moment Correlation analysis indicated no correlation between sprint tests
and agility tests, in exception of 20-meter sprint times and Illinois test with ball (r=0.686; p=0.01) and
without ball (r=0.739; p=0.01). There are also some moderate to strong correlations between Illinois test
and T- tests, Illinois test without ball were moderate correlated with T-test without ball (r=0.553; p=0.05)
and strong correlated with T- test with ball (r=0.727; p=0.01), in addition, a moderate correlation was also
found between Illinois test with ball and T-test without ball (r=0.599; p=0.03); and strong correlation with
T-test with ball (r=0.813; p=0.01).
Conclusion
In conclusion, the findings of the present study indicated that there is a significant correlation only between 20 m sprint ability and Illinois test performance. In addition, significant correlations were found
between Illinois tests and T-tests (with and without ball) performance in basketball players.
Keywords: Basketball, agility, speed
References
1. Castagna C, Chaouachi A, Rampinini E, Chamari K, Impellizzeri F. Aerobic and explosive power performance of
elite Italian regional-level basketball players. Journal of Strength and Conditioning Research 2009; 23(7): 1982–
1987
2. Delextrat A, Cohen D. Strength, power, speed, and agility of women basketball players according to playing position. Journal of Strength and Conditioning Research 2009; 23(7): 1974–1981
207
AKUTNI EFEKAT RAZLIČITIH STRATEGIJA ZAGREVANJA
NA UČINAK U SPRINTU
Serkan Oksay, Utku Alemdaroğlu1, Yusuf Köklü1, Harun Türkdoğan2
1
Fakultet sportskih nauka
2
Prof Dr Hasan Kazdağlı Sportski centar
Uvod
Učinak u sprintu je jedan od najvažnijih učinaka koji utiču na fudbalske performanse. Cilj ovog istraživanja
bio je da se uporede akutni efekti različitih strategija zagrevanja na učinak u sprintu (10m - 30m).
Metod
Petnaest fudbalera (starosti 17.2 ± 0.67 godina; telesne mase = 68.86 ± 6.52 kg; visine = 176.33 ± 4.36 cm)
je obavilo 4 različite situacije po nasumičnom rasporedu, različitim danima, isprekidanih sa najmanje 24
sati odmora. Četiri različite strategije zagrevanja su bile (a) bez zagrevanja (NWU), (b) zagrevanje 10 minuta (WU) (c) zagrevanje + 5 skokova (WUJ), ili (d) zagrevanje + 5 skok sa opterećenjem(WULJ) (prsluk
sa opterećenjem 10% telesne težine). Subjekti su izveli 2 probna sprint testa na 10m i 30m nakon strategija zagrevanja. Interakcije između intervencija zagrevanja su analizirane korišćenjem analize varijanse sa
ponovljenim merama. Post hoc analiza je sprovedena korišćenjem Bonferoni metode. Statistička analiza
je sprovedena pomoću SPSS, verzija 16 za Windows operativni sistem (SPSS, Inc., Čikago, IL). Značaj je
postavljen na alfa nivo od p < 0.05.
Rezultati i diskusija
Iako nema značajnih razlika u učinku na 30 m između pomenutih situacija, najbolje vreme na sprint testovima je postignuto nakon WU strategija i na testu na 10m (NWU = 1.713 ± 0,10; WU = 1.651 ± 0,13; WUJ
= 1.751 ± 0,12; WULJ = 1.771 ± 0,25; p < 0,01 *) i na 30 m (NWU = 4.234 ± 0,31; WU = 4.166 ± 0,37 WUJ
= 4.239 ± 0,32; WULJ = 4.235 ± 0,65; P > 0,05). Kao zaključak, najbolji učinak u sprintu je izveden nakon
WU strategija zagrevanja (bez skoka).
Zaključak
Shodno tome, dok zagrevanje povećava učinak u sprintu, dodatne vežbe sa skokovima (ni sa telesne težine
ni sa dodatnom težinom) posle zagrevanja ne treba raditi neposredno pre sprint performanse.
Ključne reči: Zagrevanje, sprint, skok, prsluk sa opterećenjem
208
THE ACUTE EFFECT OF DIFFERENT WARM UP STRATEGIES
ON SPRINT PERFORMANCE
Serkan Oksay, Utku Alemdaroğlu1, Yusuf Köklü1; Harun Türkdoğan2
1
Faculty of Sport Science
2
Prof Dr Hasan Kazdağlı Sports Centre
Introduction
Sprint performance is the one of the most important performances, which affects soccer performance.
The purpose of this study was to compare the acute effects of different warm up strategies on sprint performance (10m-30m).
Method
Fifteen male soccer players (age, 17.2 ± 0.67 years; body mass = 68.86 ± 6.52 kg; height = 176.33 ± 4.36 cm)
completed 4 different conditions in a randomized order, on different days, interspersed by a minimum of
24 hours of rest. Four different warm up strategies were (a) no warm up (NWU), (b) warm up 10 minutes
(WU) (c) warm up + 5 jump (WUJ) , or (d) warm up + loaded 5 jump (WULJ) (weight vest % 10 body
weight). The subjects performed 2 trials 10m and 30m sprint test post warm up strategies. Interactions
between warm up interventions were analyzed using a repeated-measures analysis of variance. Post-hoc
analysis was carried out using Bonferroni. Statistical analysis was carried out using SPSS, version 16 for
Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL). Significance was set at an alpha level of p <0.05.
Results and discussion
Although there were no significant differences in 30 m performance between conditions, the best sprint
tests time was performed after WU strategies in both 10 m (NWU=1,713 ± 0,10; WU =1,651 ± 0,13; WUJ
= 1,751 ± 0,12; WULJ = 1,771 ± 0,25; P< 0,01*) and 30 m (NWU=4,234 ± 0,31; WU = 4,166 ± 0,37 WUJ
= 4,239 ± 0,32; WULJ = 4,235± 0,65; P> 0,05) tests. In conclusion, the best sprint performance was performed after WU strategies (without jump).
Conclusion
Consequently, while warm up increases sprint performance, additional jump exercises (neither body weight
nor extra weight) after warm up should not be performed immediately prior to a sprint performance.
Keywords: Warm-up, sprinting, jump, weight vest
209
INDEKS AUTORA / INDEX OF AUHORS
Abazović Ensar 52, 53
Abdollahipour Reza 64, 65
Aleksandrović Marko 92, 93, 94, 95
Alemdaroğlu Utku 206, 207, 208, 209
Altunsoy Mustafa 170, 171, 176, 177
Arslan Duran 92, 93, 94, 95
Arslan Yunus 152, 153
Badau Dana 22, 23
Banićević Dragan 76, 77
Bastajić Aleksandar 160, 161
Bijelić Snežana 38, 39
Blagojević Dušan 114, 115
Bosnić Aleksa 106, 107
Bošnjak Goran 110, 111
Broglie Joseph 200, 201
Burger Ante 142, 143
Can Kalayci Metin 54, 55
Çetin Ebru 170, 171
Crespi Marino 108, 109, 142, 143
Cvјetković Dana 80, 81
Čubrilo Dejan 82, 83, 114, 115
Ćirković Ivan 102, 103
Ćirković Vedran 194, 195
Ćuk Ivan 72, 73
Dabović Milinko 174, 175
Damjanovska Magdalena 144, 145
Demirhan Bilal 100, 101
Demirhan Giyasettin 36, 37
Dimitrijević Raša 42, 43
Dimoski Sanja 122, 123
Dimova Iva 202, 203
Djoshan Fehim 200, 201
Doncheva Liliya 34, 35
Dopsaj Milivoj 42, 43, 104, 105, 126, 127
Dragosavljević Predrag 146, 147, 174, 175
Đorđević - Nikić Marina 104, 105
Đorđević Ivana 204, 205
Đurašković Ratomir 182, 183
Đurić Saša 72, 73
Eminović Fadilj 122, 123, 124, 125
Eroğlu Hüseyin 54, 55, 66, 67
Gantcheva Giurka 144, 145
Gašparović Marko 82, 83
Gencheva Nezabravka 86, 87, 88, 89
Gökçe Hüseyin 152, 153
Gontarev Seryozha 144, 145, 180, 181
Grahovac Goran 146, 147
Grbić Vladimir 56, 57
Grbović Aleksandra 124, 125
210
Grčić Vedrana 60, 61
Güleroğlu Ferhat 54, 55
Gunay Mehmet 28, 29, 100, 101, 170, 171
Gutev Grigor 202, 203
Hadžović Miljan 94, 95
Hofmann Peter 24, 25
Ignjatović Aleksandar 48, 49, 136, 137
Ilić Deјan 80, 81
Ilić Duško 70, 71
Jakovljević Vladimir 110, 111
Jakovljević Vladimir 38, 39, 114, 115
Jakovljević Vlado 38, 39
Janićiјević Danica 80, 81
Janković Bojan 162, 163
Janković Nenad 70, 71
Janković Radivoje 42, 43
Jelenković Predrag 94, 95
Jirasek Ivo 32, 33
Jokić Dušica 122, 123
Jorgić Bojan 92, 93, 94, 95
Jovanović Jelena 148, 149
Jovanović Luka 92, 93
Jovanović Saša 146, 147
Jovanović Srećko 192, 193
Juhas Irina 130, 131
Kadrić Zlatan 52, 53
Kalač Ruždija 180, 181
Karapetrova Rumiana 198, 199, 200, 201
Kasum Goran 98, 99, 106, 107
Kaya Ali 206, 207
Kebat Roman 84, 85
Kekić Dalibor 44, 45
Knežević Olivera 72, 73, 74, 75, 76, 77
Köklü Yusuf 206, 207, 208, 209
Koleva-Ivanova Dessislava 34, 35
Komlenović Radoslav 126, 127
Koropanovski Nenad 42, 43, 190, 191, 192, 193
Kovačević Erol 52, 53
Kozoderović Jelena 130, 131
Kuzmanić Biljana 60, 61
Lazarević Dušanka 154, 155, 158,159
Lazarević Ljljana 154, 155
Lazarov Ivaylo 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203
Ledić Ivan 142, 143
Lomen Elena 204, 205
Macura Marija 102, 103, 114, 115
Mađarević Mirjana 108, 109
Majstorović Nikola 56, 57
Marinković Darinka 124, 125
Marković Milan 106, 107
Marković Srđan 76, 77
Marković Vladan 46, 47
Marković Živorad 48, 49, 136, 137
Matić Milan 70, 71, 110, 111
Merdan Ozudogru Sami 36, 37
Milanović Ivana 128, 129
Milojević Saša 162, 163
Milojković Boban 44, 45, 162, 163
Milosavljević Katarina 82, 83
Milovanović Mladen 48, 49
Mirkov Dragan 72, 73, 74, 75, 76, 77
Mitić Dušan 172, 173, 194, 195
Mitrović Bojan 112, 113
Mladenović Dragiša 132, 133
Moskovljević Lidija 158,159
Mrdaković Vladimir 70, 71
Muftić Mirsad 84, 85
Nedeljković Aleksandar 74, 75, 76, 77
Nedimović Tanja 40, 41
Nešić Goran 56, 57
Neykov Svilen 188, 189
Nikić Radmila 122, 123, 124, 125
Nyagin Plamen 202, 203
Obradović Jelena 68, 69
Oksay Serkan 208, 209
Opačić Ana 56, 57
Orlić Ana 154, 155, 158,159
Ozsari Mehmet 92, 93, 94, 95
Palomo Nieto Miriam 64, 65
Pančić Sanja 172, 173
Pantelić Saša 182, 183
Pašić Milan 128, 129
Paula Ana 34, 35
Pažin Nemanja 70, 71
Pejić Dražen 142, 143
Pirsl Danica 164, 165
Pirsl Tea 164, 165
Polimac Miroslav 68, 69
Popović Ružena 182, 183, 204, 205
Psotta Rudolf 64, 65
Radenović Sandra 160, 161, 166, 167
Radisavljević Janić Snežana 128, 129
Rajevac Slobodan 98, 99
Rakić Slađana 104, 105
Ranđelović Nebojša 164, 165
Rhedžepi Agim 144, 145, 180, 181
Ropret Robert 134, 135
Samouilidou Evdokia 58, 59, 204, 205
Savičević Dejan 90, 91
Savić Zoran 56, 57
Sekulić Damir 108, 109
Şenol Emel 178, 179
Simić Marijana 68, 69
Slavić Marija 114, 115
Solomu Julia 198, 199
Spasić Mihajlo 114, 115
Spasovski Duško 82, 83, 114, 115, 184, 185
Sretenović Zoran 120, 121
Stefanović Đorđe 70, 71, 140, 141
Stojanović Darko 118, 119
Stojiljković Stanimir 184, 185
Stojković Irena 122, 123
Stoykov Georgi 198, 199, 200, 201
Stoykov Stefan 198, 199
Sturza Milić Nataša 40, 41
Subošić Dane 44, 45
Suzović Dejan 90, 91
Šišić Nedim 108, 109
Tešanović Gorana 110, 111, 146, 147, 174, 175
Torlaković Aldvin 84, 85
Trivun Milomir 46, 47
Türkçapar Ünal 178, 179
Türkdoğan Harun 208, 209
Velaga Miljan 156, 157
Velimirović Vedrana 134, 135
Vesković Ana 190, 191, 192, 193
Vićentić Katarina 134, 135
Višnjić Dragoljub 120, 121
Vrcić Mensur 52, 53
Vučković Goran 42, 43, 112, 113, 162, 163
Vukadinović Mila 68, 69
Vukadinović Nenad 130, 131
Vukobratović Zoran 82, 83
Vuković Jovan 68, 69
Zaharieva Darina 86, 87. 88, 89
Zorba Erdal 26, 27
211
SADRŽAJ
PROGRAM RADA NAUČNE KONFERENCIJE 2014
2014 SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAMME ................................................................................................. 5
NAPOMENA NAUČNOG ODBORA ........................................................................................................................18
A NOTE OF THE TEACHING AND SCIENTIFIC COUNCIL ............................................................................19
POZIVNA PREDAVANJA...........................................................................................................................................21
POZIVNA PREDAVANJA ENGL. ..............................................................................................................................21
Dana Bădău
TROUGAO MEĐUSOBNE POVEZANOSTI: AVANTURISTIČKO UČENJE – EDUKATIVNA
AVANTURA - ISKUSTVENO OBRAZOVANJE .............................................................................................................. 22
INTERRELATION TRIANGLE: ADVENTURE EDUCATIONLEARNING ADVENTURE
 EXPERIENTIAL EDUCATION.......................................................................................................................................... 23
Peter Hofmann
PROPISANE VEŽBE ZA FIZIČKU AKTIVNOST I TRENING SA VEŽBAMA ZA SPREČAVANJE
I LEČENJE NEZARAZNIH HRONIČNIH BOLESTI ....................................................................................................... 24
EXERCISE PRESCRIPTION FOR PHYSICAL ACTIVITY AND EXERCISE TRAINING TO PREVENT
AND TREAT NONCOMMUNICABLE CHRONIC DISEASES ................................................................................. 25
Erdal ZORBA
UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA KVALITET ŽIVOTA I ANTROPOMETRIJSKU STRUKTURU............... 26
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON LIFE QUALITY AND ANTHROPOMETRIC
STRUCTURE ............................................................................................................................................................................. 27
Mehmet Günay
SPORTSKO SRCE I PREVENCIJA KORONARNIH FAKTORA RIZIKA .................................................................... 28
ATHLETE’S HEART AND PREVENTION OF CORONARY RISK FACTORS........................................................ 29
SESIJA 1- ISTRAŽIVAČKO-METODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI U
FIZIČKOM VASPITANJU....................................................................................................................................................... 31
SESSION 1- RESEARCH-METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY
APPLICATION IN PHYSICAL EDUCATION ................................................................................................................... 31
Ivo Jirásek
NERELIGIJSKA DUHOVNOST U PUTOVANJU - GDE SU GRANICE ISKUSTVENOG
OBRAZOVANJA? ..................................................................................................................................................................... 32
NONRELIGIOUS SPIRITUALITY IN TRAVELING  WHERE ARE THE BOUNDARIES
OF EXPERIENTIAL EDUCATION?.................................................................................................................................... 33
Dessislava Koleva-Ivanova, Liliya Doncheva, Ana Paula
EFIKASNOST INTERNET PLATFORME ZA UČENJE (TESS) .................................................................................... 34
EFFICIENCY OF THE INTERNET BASED TEACHING PLATFORM TESS ....................................................... 35
Sami Merdan Ozudogru, Giyasettin Demirhan
ISPITIVANJE FILOZOFSKIH GLEDIŠTA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA O FIZIČKOM
VASPITANJU ............................................................................................................................................................................. 36
EXAMINATION OF PHILOSOPHICAL VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ON
PHYSICAL EDUCATION ..................................................................................................................................................... 37
Vlado Jakovljević, Snežana Bijelić, Vladimir Jakovljević
ANALIZA STAVA O IGRI I RAZLIKE U ODNOSU NA POL I MJESTO STANOVANJA ...................................... 38
ANALYSIS OF ATTITUDE ABOUT THE GAME AND THE DIFFERENCES WITH RESPECT
TO GENDER AND PLACE OF RESIDENCE .................................................................................................................... 39
212
Nataša Sturza Milić, Tanja Nedimović
ULOGA METODIKE FIZIČKOG VASPITANJA
I PSIHOLOŠKE GRUPE PREDMETA U PODIZANJU SVESTI STUDENATA – BUDUĆIH VASPITAČA
O ZNAČAJU FIZIČKE AKTIVNOSTI................................................................................................................................. 40
THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND THE PSYCHOLOGICAL
GROUP OF SUBJECTS IN RAISING THE STUDENTS’  FUTURE PRESCHOOL TEACHERS’ 
AWARENESS ON THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY ........................................................................ 41
Radivoje Janković, Milivoj Dopsaj, Raša Dimitrijević, Goran Vučković, Nenad Koropanovski
RAZLIKE MOTORIČKE I METABOLIČKO-FUNKCIONALNE EFIKASNOSTI REALIZACIJE TESTA
ZA PROCENU SPECIFIČNE SPRETNOSTI POLICAJACA U ODNOSU NA PROFESIONALNU
SPECIJALIZACIJU .................................................................................................................................................................... 42
DIFFERENCES BETWEEN MOTOR AND METABOLICFUNCTIONAL EFFICIENCY OF POLICE
OFFICERS WHEN ESTIMATING THEIR PERFORMANCE USING THE SPECIAL PROFICIENCY
TEST, DEPENDING ON THEIR PROFESSIONAL SPECIALIZATION .................................................................... 43
Boban Milojković, Dane Subošić, Dalibor Kekić
SAMOVREDNOVANJE STUDENATA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE O UTICAJU
TERENSKE OBUKE NA POSTIGNUĆA IZ POLICIJSKE TOPOGRAFIJE ................................................................ 44
SELFEVALUATION OF STUDENTS OF THE ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES
ABOUT THE IMPACT OF FIELD TRAINING
ON ACHIEVEMENTS IN POLICE TOPOGRAPHY ...................................................................................................... 45
Milomir Trivun, Vladan Marković
EFEKTI PRIMJENE BOLONjSKOG PROCESA NA KVALITET ISPITA U PLIVANjU ........................................... 46
EFFECTS OF APPLICATION OF THE BOLOGNA PROCESS ON THE QUALITY OF EXAM
IN SWIMMING ........................................................................................................................................................................ 47
Aleksandar Ignjatović, Živorad Marković, Mladen Milovanović
STAVOVI STUDENATA PEDAGOŠKOG FAKULTETA O KORIŠĆENJU NEDOZVOLJENIH SREDSTAVA
I METODA ZARAD POBEDE................................................................................................................................................ 48
STUDENT ATTITUDES TOWARD THE USE OF FORBIDDEN SUBSTANCES AND METHODS
FOR WINNING ....................................................................................................................................................................... 49
SESIJA 2 - ISTRAŽIVAČKO-METODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
U SPORTU .................................................................................................................................................................................. 51
SESSION 2 - RESEARCH-METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY
APPLICATION IN SPORT ..................................................................................................................................................... 51
Ensar Abazović, Erol Kovačević, Zlatan Kadrić, Mensur Vrcić
RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA DOMINANTNEI NEDOMINANTNE STRANE
TELA KOD MLADIH TENISERA ....................................................................................................................................... 52
DIFFERENCES IN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DOMINANT AND
NONDOMINANT SIDE OF THE BODY IN YOUNG TENNIS PLAYERS............................................................. 53
Metin Can Kalayci, Ferhat Güleroğlu, Hüseyin Eroğlu
ODNOS IZMEĐU ANTROPOMETRIJSKIH PARAMETARA I PERFORMANSI SPRINTA ................................ 54
RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPOMETRIC PARAMETERS AND SPRINT PERFORMANCE.......... 55
Ana Opačić, Nikola Majstorović, Vladimir Grbić, Zoran Savić, Goran Nešić
ODNOSI ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI IZMEĐU
ODBOJKAŠICA I NETRENIRANIH DEVOJČICA UZRASTA 16 GODINA ............................................................. 56
DIFFERENCES IN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND MOTOR ABILITIES BETWEEN
FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS AND UNTRAINED 16YEAROLD GIRLS ................................................... 57
213
Evdokia Samouilidou
NASTAVA GRČKOG TRADITIONAL PLESA KROZ PRISTUP UNAKRSNOG NASTAVNIOG PLANA
I PROGRAMA .......................................................................................................................................................................... 58
THE TEACHING OF GREEK TRADITIONAL DANCING THROUGH CROSS CURRICULA
APPROACH ............................................................................................................................................................................... 59
Vedrana Grčić, Biljana Kuzmanić
ODNOS IZMEĐU ISKUSTVA STEČENOG U TRENIRANJU HIP HOPA I PERFORMANSE U
HAUS DENSU KOD OMLADINSKIH I SENIORSKIH PLESAČA TAKMIČARA ................................................... 60
RELATIONSHIP BETWEEN HIP HOP TRAINING EXPERIENCE AND HOUSE DANCE
PERFORMANCE IN JUNIOR AND SENIOR COMPETITIVE DANCERS ............................................................. 61
SESIJA 3 - INTERDISCIPLINARNI PRISTUP U ISTRAŽIVANJU EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH
AKTIVNOSTI ........................................................................................................................................................................... 63
SESSION 3 - INTERDISCIPLINARY APPROACH IN RESEARCH THE EFFECTS OF PHYSICAL
ACTIVITY APPLICATION ................................................................................................................................................... 63
Reza Abdollahipour, Rudolf Psotta, Miriam Palomo Nieto
MEDITATIVNI UTICAJI VIDA NA INSTRUKCIJE ZA FOKUSIRANJE PAŽNJE U PERFORMANSI
MOTORIKE KOJA NIJE USMERENA KA CILJU ............................................................................................................. 65
MEDITATIVE EFFECTS OF VISION ON ATTENTIONAL FOCUS INSTRUCTIONS IN
PERFORMANCE OF A NONGOAL DIRECTED MOTOR SKILL ............................................................................ 66
Hüseyin Eroğlu
ODNOS IZMEĐU ANTROPOMETRIJSKIH PARAMETARA I UČINKA BRZINE –
KINANTROPOMETRIJSKO ISTRAŽIVANJE .................................................................................................................. 67
RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPOMETRIC PARAMETERS AND SPEED PERFORMANCE
 A KINANTHROPOMETRIC RESEARCH ...................................................................................................................... 68
Miroslav Polimac, Jelena Obradović, Mila Vukadinović, Marijana Simić, Jovan Vuković
RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA DECE U ZAVISNOSTI OD UZRASTA ................................... 69
DIFFERENCES IN MOTOR SKILLS OF CHILDREN DEPENDING ON THEIR AGE.......................................... 70
Milan Matić, Nemanja Pažin, Nenad Janković, Vladimir Mrdaković, Duško Ilić, Đorđe Stefanović
OPTIMALNA VISINA ZA ISPOLJAVANJE MAKSIMALNE SNAGE MIŠIĆA KOD SKOKA IZ SASKOKA:
UTICAJ MAKSIMALNE JAČINE ......................................................................................................................................... 71
OPTIMUM DROP HEIGHT FOR MAXIMIZING POWER OUTPUT IN DROP JUMP: THE EFFECT
OF MAXIMAL STRENGTH ................................................................................................................................................. 72
Ivan D Ćuk, Saša M Đurić, Olivera M. Knežević, Dragan M. Mirkov
EVALUACIJA TERENSKIH TESTOVA ZA PROCENU SNAGE GORNJEG DELA TELA ZASNOVANIH
NA EKSPLOZIVNIM SKLEKOVIMA – PILOT STUDIJA.............................................................................................. 73
EVALUATION OF FIELD TESTS FOR ASSESSMENT OF UPPERBODY POWER BASED ON
EXPLOSIVE PUSHUPS  PILOT STUDY ........................................................................................................................ 74
Dragan M. Mirkov, Olivera M. Knezevic, Aleksandar Nedeljković
UTICAJ UGLA U ZGLOBU NA BRZINU RAZVOJA SILE MIŠIĆA OPRUŽAČA I PREGIBAČA KOLENA
PRI NAIZMENIČNIM MAKSIMALNIM IZOMETRIJSKIM KONTRAKCIJAMA ................................................. 75
EFFECT OF DIFFERENT JOINT ANGLES ON QUADRICEPS
AND HAMSTRINGS RATE OF FORCE DEVELOPMENT DURING ALTERNATING CONSECUTIVE
MAXIMAL CONTRACTIONS ............................................................................................................................................ 76
Srđan Marković, Dragan Banićević, Olivera Knežević, Aleksandar Nedeljković, Dragan Mirkov
LATENTNA STRUKTURA MOTORIČKOG PROSTORA PROCENJIVANA PRIMENOM TESTA
NAIZMENIČNIH UZASTOPNIH MAKSIMALNIH KONTRAKCIJA ....................................................................... 77
THE STRUCTURE OF PHYSICAL ABILITIES ASSESSED BY THE TEST OF ALTERNATING
CONSECUTIVE MAXIMUM CONTRACTIONS .......................................................................................................... 78
214
SESIJA 4 - ISTRAŽIVAČKO-METODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
U KOREKTIVNOJ GIMNASTICI ......................................................................................................................................... 79
SESSION 4 - RESEARCH-METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY
APPLICATION IN CORECTIVE GYMNASTICS............................................................................................................. 79
Dejan Ilić, Dana Cvjetković, Danica Janićijević
TELESNI STATUS DECE PREDŠKOLSKOG I MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA.................................................. 80
PHYSICAL STATUS OF PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOL AGE CHILDREN ....................................... 81
Duško Spasovski, Dejan Čubrilo, Katarina Milosavljević, Marko Gašparović, Zoran Vukobratović
ULOGA FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING (FMS) BATERIJE TESTOVA U PROGRAMIRANJU
KOREKTIVNOG VEŽBANJA – PRIKAZ SLUČAJA........................................................................................................ 82
THE ROLE OF FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING FMS TEST BATTERY IN CORRECTIVE
EXERCISE PRESCRIPTION  CASE REPORT ................................................................................................................ 83
Aldvin Torlaković, Mirsad Muftić, Roman Kebat
PLIVANJE KAO POTPORA FIZIKALNOJ TERAPIJI ZA KOREKCIJU POSTURE KOD DJECE ......................... 84
SWIMMING IN SUPPORT OF PHYSICAL THERAPY IN ORDER TO CORRECT POSTURE
IN CHILDREN ........................................................................................................................................................................... 85
Nezabravka Gencheva, Darina Zaharieva
TERAPEUTSKO JAHANJE KONJA KOD DECE SA LOŠIM DRŽANJEM ................................................................ 86
THERAPEUTIC HORSEBACK RIDING IN CHILDREN WITH BAD POSTURE ................................................. 87
Darina Zaharieva, Nezabravka Gencheva
EFEKAT SCHROTH METODE NA DRŽANJE I DEVIJACIJU KIČME KOD RITMIČKIH
GIMNASTIČARKI .................................................................................................................................................................. 88
EFFECT OF SCHROTH METHOD ON POSTURE AND SPINE DEVIATION
ON RHYTHMIC GYMNASTS .............................................................................................................................................. 89
Dejan Savičević, Dejan Suzović
KOGNITIVNE STRATEGIJE U KONSTRUKCIJI MOTORIČKOG ZNANJA DECE SA RAZVOJNIM
POREMEĆAJEM KOORDINACIJE ..................................................................................................................................... 90
COGNITIVE STRATEGIES IN THE CONSTRUCTION OF MOTOR KNOWLEDGE OF CHILDREN
WITH DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER ....................................................................................... 91
Luka Jovanović, Marko Aleksandrović, Bojan Jorgić, Mehmet Ozsari, Duran Arslan
EFEKTI KOMBINOVANOG PROGRAMA VEŽBANJA NA FITNES KOMPONENTE ODRASLIH
OSOBA SA CEREBRALNOM PARALIZOM ..................................................................................................................... 92
EFFECTS ON COMBINED EXERCISE PROGRAM ON FITNESS COMPONENTS OF ADULTS
WITH CEREBRAL PALSY ..................................................................................................................................................... 93
Miljan Hadžović, Predrag Jelenković, Marko Aleksandrović,Bojan Jorgić, Mehmet Ozsari, Duran Arslan
EFEKTI FIZIČKE AKTIVNOSTI NA AEROBNI SPOSOBNOSTI DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM:
SISTEMATSKI PREGLED ....................................................................................................................................................... 94
EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY ON AEROBIC CAPACITIES OF CHILDREN WITH CEREBRAL
PALSY: A SYSTEMATIC REVIEW....................................................................................................................................... 95
SESIJA 5 - BIOMEDICINSKI ASPEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI .................................................................. 97
SESSION 5 - BIOMEDICAL ASPECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION ................................................... 97
Goran Kasum, Slobodan Rajevac
POVREDE U RVANJU I DŽUDOU....................................................................................................................................... 98
INJURIES IN WRESTLING AND JUDO ............................................................................................................................ 99
215
Bilal Demirhan, Mehmet Günay
UTICAJ MASAŽE LEDOM NA ODREĐENE BIOHEMIJSKE PARAMETRE KOD RVAČA U VEZI
SA OPORAVKOM ..................................................................................................................................................................100
EFFECT OF ICE MASSAGE ON SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS OF WRESTLERS IN
RELATION WITH THE RECOVERY ...............................................................................................................................101
Marija Macura, Ivan Ćirković
UTICAJ SPECIFIČNOG TRENINGA NA TELESNU KOMPOZICIJU I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
KOD OSOBA ŽENSKOG POLA OD 18– 50. GODINE ŽIVOTA ...............................................................................102
EFFECTS OF SPECIFIC TRAINING ON BODY COMPOSITION AND MOTOR SKILLS IN FEMALES
AGED 1850..............................................................................................................................................................................103
Slađana Rakić, Milivoj Dopsaj, Marina Đorđević-Nikić
OSETLJIVOST NOVIH INDEKSA ZA PROCENU SASTAVA TELA U FUNKCIJI UZRASTA KOD
ŽENA .........................................................................................................................................................................................104
SENSITIVITY OF NEW INDEXES FOR WOMEN’S BODY COMPOSITION EVALUATION
REGARDING THE FUNCTION OF AGE ......................................................................................................................105
Aleksa Bosnić, Milan Marković, Goran Kasum
UPOTREBA SUPLEMENATA U RVANJU........................................................................................................................106
THE USE OF SUPPLEMENTS IN WRESTLING ...........................................................................................................107
Nedim Šišić, Damir Sekulić, Marino Krespi, Mirjana Mađarević
POUZDANOST I VALIDNOST UPITNIKA O ZLOUPITREBI SUPSTANCI KOD
ADOLESCENATA ..................................................................................................................................................................108
RELIABILITY AND VALIDITY OF THE QUESTIONNAIRE OF SUBSTANCE USE AND MISUSE
IN ADOLESCENTS ...............................................................................................................................................................109
Vladimir Jakovljević, Goran Bošnjak, Milan Matić i Gorana Tešanović
ODNOSI IZMEĐU MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I NIVOA KARDIOVASKULARNIH
SPOSOBNOSTI ......................................................................................................................................................................110
RELATIONS BETWEEN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND LEVEL OF
CARDIOVASCULAR ABILITIES.......................................................................................................................................111
Bojan Mitrović, Goran Vučković
ISPOLJAVANJE ANAEROBNIH I AEROBNIH SPOSOBNOSTI KOD STUDENATA KRIMINALISTIČKO
POLICIJSKE AKADEMIJE ...................................................................................................................................................112
DEMONSTRATION OF ANAEROBIC AND AEROBIC ABILITIES AMONG THE STUDENTS OF
POLICE ACADEMY ..............................................................................................................................................................113
Dejan Čubrilo, Duško Spasovski, Marija Macura, Marija Slavić, Duško Blagojević,
Mihajlo Spasić, Vladimir Jakovljević
PROCENA BIOMARKERA OKSIDATIVNOG STRESA INDUKOVANIH TRENINGOM MLADIH
FUDBALERA: FOKUS NA RAZLICI U GODINAMA ..................................................................................................114
THE ASSESSMENT OF OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS INDUCED BY REGULAR TRAINING
IN PUBERTAL BOYS: FOCUS ON AGE DIFFERENCE...............................................................................................115
SEKCIJA 6 - ISTRAŽIVAČKO-METODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
U FIZIČKOM VASPITANJU ................................................................................................................................................117
SESSION 6 - RESEARCH-METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY
APPLICATION IN PHYSICAL EDUCATION .................................................................................................................117
Darko Stojanović
EFEKTI ČASA SPORTSKIH AKTIVNOSTI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA ............................................118
THE EFFECTS OF SPORTS ACTIVITIES CLASSES IN THE PHYSICAL EDUCATION
CURRICULUM .......................................................................................................................................................................119
216
Dragoljub Višnjić, Zoran Sretenović
AKTUELNI PROBLEMI REALIZACIJE PREDMETA FIZIČKO VASPITANJE – IZABRANI SPORT
U OSNOVNOJ ŠKOLI............................................................................................................................................................120
CURRENT PROBLEMS IN REALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES  SELECTED
SPORT IN ELEMENTARY SCHOOL ..............................................................................................................................121
Radmila Nikić, Fadilj Eminović, Dušica Jokić, Sanja Dimoski, Irena Stojković
BARIJERE PRI REALIZACIJI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA DECE SA SMETNJAMA
U RAZVOJU .............................................................................................................................................................................122
BARRIERS IN THE IMPLEMENTATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR CHILDREN
WITH DISABILITIES ...........................................................................................................................................................123
Fadilj Eminović, Darinka Marinković, Radmila Nikić, Aleksandra Grbović
SAMOVREDNOVANJE NASTAVNIKA FIZIČKE KULTURE U RADU SA OMETENOM DECOM ................124
SELFEVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN WORKING WITH
HANDICAPPED CHILDREN .............................................................................................................................................125
Radoslav Komlenović, Milivoj Dopsaj
TREND PROMENE BAVLJENJA BAZIČNIM SPORTOVIMAI SPORTSKIM IGRAMA KOD DECE
OSNOVNO ŠKOLSKOG UZRASTA RASINSKOG OKRUGA....................................................................................126
TREND OF CHANGES IN INVOLVEMENT IN CORE SPORTS AND SPORTS GAMES IN
ELEMENTARY SCHOOL PUPILS OF THE RASINA DISTRICT ............................................................................127
Milan Pašić, Ivana Milanović, Snežana Radisavljević Janić
PROCENA ENERGETSKE POTROŠNJE I NIVOA FIZIČKE AKTIVNOSTI KOD ADOLESCENATA:
RAZLIKE IZMEĐU SPORTISTA I NESPORTISTA .......................................................................................................128
ESTIMATED ENERGY EXPENDITURE AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS IN ADOLESCENTS:
DIFFERENCES BETWEEN ATHLETES AND NONATHLETES ..............................................................................129
Nenad Vukadinović, Irina Juhas, Jelena Kozoderović
ORGANIZACIJA ORIJENTIRING SEKCIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI..........................................................................130
THE ORGANIZATION OF ORIENTEERING SECTION IN ELEMENTARY SCHOOL ...................................131
Dragiša Mladenović
ZADOVOLJSTVO KVALITETOM NASTAVE POLAZNIKA ŠKOLE SKIJANJA...................................................132
PARENTS’ SATISFACTION WITH QUALITY OF TEACHING IN SKI SCHOOL .............................................133
Vedrana Velimirović, Vićentić Katarina, Robert Ropret
MERE BEZBEDNOSTI U PRAKTIČNOJ NASTAVI SKIJANJA STUDENATA FSFV-a
U BEOGRADU.........................................................................................................................................................................134
SAFETY MEASURES IN PRACTICAL SKIING TEACHING FOR STUDENTS OF FSFV
IN BELGRADE ........................................................................................................................................................................135
Živorad Marković, Aleksandar Ignjatović
UTICAJ ELEMENTARNIH I SPORTSKIH IGARA NA AKTIVNO VREME VEŽBANJA ...................................136
THE INFUENCE OF ELEMENTARY AND SPORT GAMES ON ACTIVE EXERCISE TIME .........................137
SESIJA 7 - ISTRAŽIVAČKO-METODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
U SPORTU ................................................................................................................................................................................139
SESSION 7 - RESEARCH-METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY
APPLICATION IN SPORT ...................................................................................................................................................139
Đorđe Stefanović
VRLINE PRAVOSLAVNIH SVETIH RATNIKA U FUNKCIJI VASPITANJA MLADIH SPORTISTA ...............140
THE VIRTUES OF ORTHODOX HOLY WARRIORS IN EDUCATION YOUNG ATHLETES ........................141
217
Ante Burger, Marino Crespi, Ivan Ledić, Dražen Pejić
ANALIZA USPJEŠNOSTI REALIZIRANJA IGRAČA VIŠE, I USPJEŠNOST REALIZACIJE PRVOG NAPADA
NAKON VREMENSKE PAUZE KOD MUŠKARACA I ŽENA U VRHUNSKOM RUKOMETU ........................142
PERFORMANCE ANALYSIS OF REALIZING EXTRA PLAYER, AND THE SUCCESS OF THE FIRST
ATTACK AFTER THE BREAK IN MEN AND WOMEN TOP HANDBALL ........................................................143
Magdalena Damjanovska, Serjoza Gontarev, Agim Rhedzepi, Giurka Gantcheva
UPOREĐIVANJE POUZDANOSTI I VALIDNOSTI NEKIH TESTOVA SA KLASIČNIM I SLIKOVNIM
MODELOM PROCENE RITMIČKE SPOSOBNOSTI ..................................................................................................144
COMPARING RELIABILITY AND VALIDITY OF SOME TESTS WITH CLASSIC AND IMAGE MODEL
OF ASSESSEMENT RHYTHMIC ABILITY ....................................................................................................................145
Saša Jovanović, Gorana Tešanović, Predrag Dragosavljević, Goran Grahovac
NEKE PROMENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD PLESAČA DŽEZ BALETA KOJI PRIMENJUJU
POSEBNE VEŽBE ZA SKAKAČE U ATLETICI .............................................................................................................146
SOME CHANGES OF MOTORICAL ABILITIES IN JAZZBALLET DANCERS USING SPECIFIC
EXERCISES FOR JUMPERS IN ATHLETICS..................................................................................................................147
Jelena Jovanović
KLIMA ORGANIZACIONIH JEDINICA I MENADŽMENT PRAKSA ....................................................................148
CLIMATE OF ORGANIZATIONAL UNITS AND MANAGEMENT PRACTICE...............................................149
SESIJA 8 - PSIHO-SOCIJALNI ASPEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI.............................................................151
SESSION 8 - PSYHO-SOCIAL ASPECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION .............................................151
Hüseyin Gökçe , Yunus Arslan
POREĐENJE SAMOEFIKASNOSTI SPORTISTA: UČEŠĆE U INDIVIDUALNIM I TIMSKIM
SPORTOVIMA ........................................................................................................................................................................152
COMPARISON OF THE ATHLETES’ SELF  EFFICACY: PARTICIPATING TO INDIVIDUALS
OR TEAM SPORTS ................................................................................................................................................................153
Dušanka Lazarević, Ana Orlić, Ljljana Lazarević
FIZIČKA SAMOEFIKASNOST I SOCIJALNA ANKSIOZNOST ZBOG IZGLEDA KAO PREDIKTORI
SAMOCENJENJA KOD STUDENATA KOJI SE BAVE SPORTOM ...........................................................................154
PHYSICAL SELFEFFICACY AND SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY AS PREDICTORS OF SELFESTEEM
OF THE STUDENTS’ INVOLVED IN SPORT ...............................................................................................................155
Miljan Velaga
TAKMIČARSKA ANKSIOZNOST KOD KARATISTA ................................................................................................156
COMPETITIVE ANXIETY IN KARATE ATHLETES ..................................................................................................157
Lidija Moskovljević, Ana Orlić, Dušanka Lazarević
RELACIJE NEKIH PSIHOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I USPEŠNOSTI U RITMIČKOJ GIMNASTICI
KOD OSOBA RAZLIČITOG POLA ...................................................................................................................................158
RELATION OF SOME PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND SUCCESSFULNESS IN
RHYTHMIC GYMNASTICS WITH PERSONS OF DIFFERENT SEXES ...............................................................159
Aleksandar Bastajić, Sandra Radenović
FUDBALSKI NAVIJAČI U SRBIJI – OD GLEDALACA DO AKTIVNIH UČESNIKA...........................................160
FOOTBALL FANS IN SERBIA  FROM SPECTATORS TO PARTICIPANTS AND HOOLIGANS ...............161
Saša Milojević, Bojan Janković, Goran Vučković, Boban Milojković
ODREĐENE KARAKTERISTIKE MALOLETNIKA ČLANOVA NAVIJAČKIH GRUPA U
REPUBLICI SRBIJI ..................................................................................................................................................................162
CERTAIN CHARACTERISTICS OF MINORS
 MEMBERS OF SUPPORTERS’ GROUPS IN THE REPUBLIC OF SERBIA ........................................................163
218
Tea Pirsl, Danica Pirsl, Nebojša Ranđelović
KREIRANJE, OBLIKOVANJE I OZNAČIVANJE POLNO I RASNO PRISTRASNE MEDIJSKE
ZASTUPLJENOSTI ...............................................................................................................................................................164
CREATING, SHAPING AND SIGNIFYING GENDER AND RACE BIASED MEDIA
REPRESENTATION ...............................................................................................................................................................165
Sandra Radenović
SOCIOLOGIJA SPORTA I/ILI SOCIOLOGIJA FIZIČKE KULTURE? – NEKA RAZMATRANJA ....................166
SOCIOLOGY OF SPORT AND/OR SOCIOLOGY OF PHYSICAL CULTURE?
 CERTAIN CONSIDERATIONS ......................................................................................................................................167
SESIJA 9 - ISTRAŽIVAČKO-METODOLOŠKI ASPEKTI EFEKATA PRIMENE FIZIČKIH AKTIVNOSTI
U REKREACIJI .........................................................................................................................................................................169
SESSION 9 - RESEARCH-METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY
APPLICATION IN RECREATION .....................................................................................................................................169
Ebru Çetin, Mehmet Günay, Mustafa AltunsoyTRIJADA KOD SPORTISTKINJA ......................................................170
THE FEMALE ATHLETE TRIAD ......................................................................................................................................171
Sanja Pančić, Dušan Mitić
PRIMERI DOBRE PRAKSE SPORTA ZA SVE .................................................................................................................172
THE BEST PRACTICES OF SPORT FOR ALL ...............................................................................................................173
Predrag Dragosavljević, Milinko Dabović, Gorana Tešanović
PROCENA EFEKATA REKREACIJE NA OSNOVU SOCIJALNO-ISKUSTVENIH
KARAKTERISTIKA................................................................................................................................................................174
ESTIMATE OF THE RECREATION EFFECTS
ON THE BASIS OF SOCIAL EXPERIENTIAL CHARACTERISTICS ...................................................................175
Mustafa Altunsoy
HIPOKINETIČKA OBOLJENJA I VEŽBE ........................................................................................................................176
HYPOKINETIC DISEASES AND EXERCISE .................................................................................................................177
Ünal Türkçapar, Emel Şenol
ISPITIVANJE STAVOVA STUDENATA UNIVERZITETA PREMA TEHNOLOGIJI PREMA RAZLIČITIM
VARIJABLAMA ......................................................................................................................................................................178
EXAMINING THE UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS THE TECHNOLOGY
ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES .................................................................................................................179
Seryozha Gontarev, Ruzdija Kalac, Agim Redjepi
FIZIČKA AKTIVNOST I SEDENTARNE NAVIKE KOD MAKEDONSKIH ADOLESCENATA
IZ ALBANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE .................................................................................................................180
PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY HABITS AMONG MACEDONIAN ADOLESCENTS
FROM ALBANIAN ETHNIC COMMUNITY ................................................................................................................181
Popović Ružena, Pantelić Saša, Đurašković Ratomir
UPOREDNI PRIKAZ FUNKCIONALNOG KAPACITETA ŽENA TREĆEG DOBA IZ GRADSKE
I SEOSKE SREDINE ................................................................................................................................................................182
COMPARATIVE ANALYSIS OF FUNCTIONAL CAPACITY IN ELDERLY WOMEN OF URBAN
AND RURAL AREA ...............................................................................................................................................................183
Duško Spasovski, Stanimir Stojiljković
DOZIRANJE ZDRAVSTVENOG FITNES VEŽBANJA UZ PODRŠKU RAČUNARA
– COREFITMAX .....................................................................................................................................................................184
DOSING OF COMPUTERMEDIATED HEALTH FITNESS EXERCISING  COREFITMAX .......................185
219
POSTERI ....................................................................................................................................................................................... 186
POSTERS....................................................................................................................................................................................... 187
Svilen Neykov
NEKI POKAZATELJI OPTEREĆENJA (UTICAJA) TRENINGA TOKOM PRIPREMA R. NEYKOVE,
OLIMPIJSKE ŠAMPIONKE U PEKINGU 2008. GODINE ...........................................................................................188
SOME INDICATORS OF TRAINING LOADS IMPACTS IN THE PREPARATION OF OLYMPIC
CHAMPION IN BEIJING 2008 R. NEYKOVA ................................................................................................................189
Ana Vesković, Nenad Koropanovski
ŠTA ČINI SADRŽAJ FUNKCIONALNE UKLJUČENOSTI RODITELJA U SPORT MLADIH?..........................190
WHAT IS THE CONTENT OF FUNCTIONAL ENGAGEMENT OF PARENTS IN SPORTS ACTIVITY
OF THE YOUTH? ...................................................................................................................................................................191
Nenad Koropanovski, Ana Vesković, Srećko Jovanović
CILJNA USMERENOST KARATISTA...............................................................................................................................192
THE GOAL ORIENTATION OF KARATISTS ...............................................................................................................193
Dušan Mitić, Vedran Ćirković
EFEKTI PRIMENE DVONEDELJNOG PROGRAMA ,,ČIGOTICA” NA GOJAZNOST DECE UZRASTA
12 DO 18 GODINA.................................................................................................................................................................194
THE EFFECTS OF THE APPLICATION OF ‘ČIGOTICA’ TWOWEEK PROGRAM ON OBESITY
IN CHILDREN AGED 1218 YEARS OLD .......................................................................................................................195
Ivaylo Lazarov
KOMPARATIVNA ANALIZA ANTROPOMETRIJSKIH MERENJA KOD ŽENA I MUŠKARACA
– TRKAČA NA SREDNJE DISTANCE .............................................................................................................................196
COMPARATIVE ANALYSE OF ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS WITH MEN AND
WOMEN  RUNNERS OF MIDDLE DISTANCES .......................................................................................................197
Stefan Stoykov, Rumiana Karapetrova, Georgi Stoykov, Ivaylo Lazarov, Julia Solomu
ANTROPOMETRIJA KAO PREDUSLOV ZA ODABIR NADARENE DECE ZA ATLETIKU
(DVANAESTOGODIŠNJACI)..............................................................................................................................................198
ANTHROPOMETRY AS A PRECONDITION FOR SELECTION OF TALENTED CHILDREN
FOR ATHLETICS 12 YEARS OLD ..................................................................................................................................199
Rumiana Karapetrova, Joseph Broglie, Georgi Stoykov, Ivaylo Lazarov, Fehim Djoshan
PULS TOKOM TRENAŽNOG OPTEREĆENJA I MIROVANJA KAO KRITERIJUM STRESA
I ADAPTACIJE U TRČANJU NA SREDNJE STAZE.......................................................................................................200
HEART RATE DURING TRAINING LOADS AND REST AS CRITERIA FOR STRESS AND
ADAPTATION IN MIDDLEDISTANCE RUNNING ..................................................................................................201
Grigor Gutev, Plamen Nyagin, Iva Dimova, Ivaylo Lazarov
DINAMIKA REZULTATA ELITNIH TRKAČA NA 110 M SA PREPONAMA SA ASPEKTA
STAROSNE DOBI ..................................................................................................................................................................202
ELITE 110 M HURDLERS RESULTS DYNAMICS IN AGE ASPECT.......................................................................203
Ivana Đorđević, Ružena Popović, Evdokia Samouilidou, Elena Lomen
FIZIČKO VASPITANJE DECE SA ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA .....................................................................204
PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN WITH MEDICAL CONDITIONS .....................................................205
Ali Kaya, Yusuf Köklü, Utku Alemdaroğlu
ODNOS IZMEĐU UČINKA MLADIH KOŠARKAŠA NA RAZLIČITIM TESTOVIMA AGILNOSTI
I SPOSOBNOSTI U SPRINTU ............................................................................................................................................206
THE RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT AGILITY TESTS AND SPRINT ABILITY PERFORMANCE
IN YOUNG BASKETBALL PLAYERS...............................................................................................................................207
Serkan Oksay, Utku Alemdaroğlu, Yusuf Köklü, Harun Türkdoğan
AKUTNI EFEKAT RAZLIČITIH STRATEGIJA ZAGREVANJA NA UČINAK U SPRINTU ..............................208
THE ACUTE EFFECT OF DIFFERENT WARM UP STRATEGIES ON SPRINT PERFORMANCE ...............209
INDEKS AUTORA / INDEX OF AUHORS ..........................................................................................................................210
220
221
CIP - , 796/799(048)
371.3::796(048)
!"#$%&'*% + <
"< = <+ >@ Q @@ , = @W (2014 ; )
Zbornik sažetaka / Meunarodna nauna konferencija Efekti primene
zike aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih,
Beograd, 11-12. decembar 2014. = Book of Abstracts / International
Scientic Conference Effects of Physical Activity Application to
Anthropological Status with Children, Youth and Adults ; [urednik, editor
Dušan Miti ; prevod na srpski i engleski, transleted by Gordana Vekari].
- Beograd : Fakultet sporta i zikog vaspitanja = Faculty of Sport and
Physical Education, 2014 (Beograd : 3D+). - 223 str. : ilustr. ; 29 cm
Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 150.
ISBN 978-86-89773-03-3
a) - %@ b) ^+ >@_ - %@
COBISS.SR-ID 211639820
222
Download

Zbornik sažetaka 2014