ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
План васпитно-образовног рада Установе за 2013/2014. годину, у складу
је са Општим основама предшколског програма, Развојним планом Установе,
Акционим планом, Предшколским програмом, а заснива се на анализи и процени
ефеката програмских активности реализованих у протеклом периоду.
Годишњи план предвиђа основне активности и даје смернице, медицинским
сестрама, васпитачима и стручним сарадницима, за осмишљавање и развијање
конкретних програмских садржаја на нивоу сваког вртића. Посматрајући и пратећи
потребе и интересовања деце и породице реализоваћемо васпитно - образовни рад
и негу, осмишљавати садржаје и облике рада и остваривати квалитетну и
континуирану сарадњу.
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 1 ДО 3 ГОДИНЕ
Васпитање деце раног узраста омогућава се стварањем повољне васпитне
средине у којој се свако дете осећа сигурно и прихваћено и у могућности је да
стиче искуства сопственим темпом развоја. Кроз разноврсне игровне активности
подстичемо развој дечијих способности и оспособљавамо децу за самостално и
удружено деловање.
Дете је активно, интерактивно и креативно биће и васпитно-образовни
процес у сваком тренутку уважава ове три чињенице.
Приоритети у раду током ове године су:
Ø континуирано и планско
посматрање и праћење
развоја деце и
унапређивање документовања рада у васпитној групи у функцији
подстицања дечијег развоја и напредовања (чек листе, протоколи
посматрања, портфолио, социограми, албуми...)
Ø процес индивидуализације васпитно - образовног рада у циљу пружања
одговора на индивидуалне потребе сваког детета
Ø континуирана сарадња са породицом
Ø самовредновање применом инструмената из области етос и спровеђење
мера за унапређивање ове области
Адаптација деце на боравак у јаслама
Креирањем подстицајне средине, осмишљеним и активним присуством
родитеља током првих дана боравка деце у јаслицама, поштовањем индивидуалног
ритма детета и постепеним одвајањем од родитеља олакшавамо процес адаптације
деце. Циљ нам је да обезбедимо оптималне услове за прилагођавање детета на
живот у јаслицама.
Посебну пажњу поклањамо сарадњи са породицом (родитељски састанци
пре поласка деце у јасле, организован боравак родитеља и детета у јаслицама у
периоду адаптације, стална размена информација).
Предвиђени су начини праћења тока и ефеката предузетих активности у
периоду адаптације деце на боравак у јаслицама.
Подстицање развоја говора
Активности из области развоја говора на јасленом узрасту подразумевају
подстицање детета на разноврснe облике вербалне и невербалне комуникације кроз
заједничке практично-ситуационе активности са медицинским сестрама. Кроз
свакодневне разноврсне ситуације подстиче се комуникација између деце и
одраслог и деце међусобно, социо-емоционални и интелектуални развој.
Развој логомоторике, вежбе за развој оралне праксије, развој сензорног
оралног подручја као битан предуслов за развој говора је област на коју ће
тежиште свог рада ставити логопед Установе.
Социо-емоционални развој
Током реализације и праћења свих програмских активности нарочито ће бити
наглашени стварање и неговање психолошко-педагошке климе повољне за
интеракцију и комуникацију међу децом и између деце и одраслих, прихватање
свих врста емоција детета и њихово испољавање и развијање позитивне слике о
себи као основе за развој самопоштовања.
Сензорно-перцептивне активности
У свакодневним активностима у вртићу деца ће се упознавати са
просторијама у којима бораве и постепено се оријентисати у њима, па је због тога
неопходно стварати погодне услове за подстицање самосталних опажања.
Интелектуалне активности
Активностима из ове области настојаћемо да обогатимо дечију игру
засновану на принципима откривања узрочно-последичних веза крећући се од
једноставних ка сложенијим захтевима. Сложенији проблеми ће се заснивати на
ситуацијама у којима ћемо детету понудити на дохват више различичитих
средстава од којих је само једна повезана са циљем.
Музичко-ритмичке активности
Музика и покрет су посебно привлачни деци и редовно присутни у јаслама,
јер је стварање и одржавања ведрог расположења од изузетног значаја и
доприноси развоју интересовања за ствари и појаве из непосредне околине.
Музичко-ритмичким активностима, кроз музику и покрет, ствараћемо основе за
развој музичких способности као и осећаја за ритам, а истовремено имају и
позитиван ефекати на физички, социјални и интелектуални развој.
Подстицање развоја моторике
Подстицаћемо развој моторике на узрасту од 1-3 године у складу са
развојним могућностима узраста, а све у циљу целокупног психо-физичког раста и
развоја детета на тему кооперативне игрице јасленог узраста.
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ОД 3 ГОДИНЕ ДО
УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ
Континуирано, усаглашавањем уочених специфичности васпитних
група и предвиђених васпитно-образовних циљева, васпитачи осмишљавају
разноврсне садржаје и активности којима ће на најбољи начин задовољити потребе
деце. Промишљено структуирање простора и материјала унутар вртића и креирање
безбедне средине, пријатне и подстицајне за децу је један од основних задатака.
Организација пријема и адаптација деце на живот у вртићу се реализује плански и
у сарадњи са родитељима у циљу налажења оптималних решења за потребе сваке
породице.
Приоритети у раду ове године су:
Ø креирање инклузивне праксе путем сензибилизације и едукације
запослених, и прилагођавања средине,
Ø континуирано и планско посматрање и праћење развоја деце и
унапређивање документовања рада у васпитној групи у функцији
подстицања дечијег развоја и напредовања (чек листе, протоколи
посматрања, портфолио, социограми, албуми...)
Ø процес индивидуализације васпитно - образовног рада у циљу
пружања одговора на индивидуалне потребе сваког детета
Ø остваривање континуиране сарадње са породицом
Ø самовредновање применом инструмената из области
етос и
спровеђење мера за унапређивање ове области
Тематски активи као врло успешан вид размене и неговања примера добре
праксе ће бити организовани и ове године у нашим вртићима. На основу евалуације
коју су васпитачи и стручни сарадници извршили планиране су одређене новине у
начину организације и реализације ових актива. Сваки вртић је на Активу изабрао
теме у складу са интересовањима и потребама деце:
Ø У вртићу Цврчак и Машталица васпитачи и деца ће наставити да се баве
темама везаним за упознавање сопствене културе и културе других народа.
Активности ће бити усмерене на процес постепеног и континуираног
изграђивања појмова и способности уочавања карактеристичних и
суштинских ознака култура и обичаја. У радионицама и истраживачким
активностима укључиће се родитељи и представници локалне заједнице како
би помогли у стварању услова за стицање нових сазнања.
Ø Настављајући са темама које су везане за развијање појма о себи васпитачи
вртића Радосно детињство ће помоћи деци да развијају осећање сопствене
вредности и личног достојанства кроз активности и радионице осмишљене на
основу досадашњих примера добре праксе и нових сазнања усвојених током
стручног усавршавања. У сарадњи са родитељима и локалном заједницом
подстицаће се ситуације и прилике да деца осећају и изражавају задовољство
и понос својим постигнућима.
Ø У вртићу Жирић васпитачи ће заједно са децом радити на садржајима
везаним за откривање живог света и материјалне стварности у оквиру теме
,,Мали чувари природе''. У својим активностима настојаће да прошире обим
дечијег познавања биљног и животињског света, као и усвајање репертоара
акција којима се откривају својства живе и неживе природе. Основни циљ је
проширење разумевања природних појава и активно укључивање путем
интеракције са вршњацима и одраслима.
Ø У вртићу Свети Сава васпитачи ће у току ове године радити на теми
“Математика је свуда око нас“, где ће акценат бити на развијању логичкоматематичког и просторно временског сазнања код деце. Кроз разноврсне
игре и активности васпитачи ће усмеравати децу на једну активну улогу у
којој ће она имати могућност да уочавају, истражују, експериментишу,
упоређују и закључују о просторно-временским релацијама, облицима и
односима у свету око себе.
Ø У вртићу Сунце васпитачи ће у раду са децом ове године приоритет дати
очувању животне средине и развијању еколошке свести кроз разноврсне
активности и радионице, у сарадњи са родитељима и локалном заједницом.Да
би деца развила еколошку свест, неопходно је да им се пружи прилика да о
вредностима размишљају, разговарају и истражују их на различите начине.
Активности и садржаји и из свих области биће тематски планирани и
интегрисани у тему Покретом и песмом еколошки здраво у будућност право.
Ø Васпитачи вртића Весељко кроз изабрану тему Од осећања до сазнања ће
посебан акценат ставити на подстицање развоја емоционалне интелигенције и
критичког мишљења, и на јачање узајамне социјалне подршке. Приликом
грађења програма за подстицање развојних потенцијала деце важни елементи
ће бити уочене индивидуалне потребе детета и стил учења који детету
одговара. Музичке, спортске и уметничке активности доприносиће очувању
позитивне, опуштајуће атмосфере у вртићу и неговању сарадње са породицом.
Ø Вртић Кошута, током ове године, под називом Игра ме покреће деца,
родитељи и васпитачи ће осмишљавати разноврсне игре и активности, у
којима деца могу да испоље своју активну природу и задовоље потребу за
кретањем, дружењем и опуштањем. Музичке и драмске игре ће имати велику
примену у подстицању интелектуалног, говорног и социо- емоционалног
развоја са посебним акцентом на индивидуализованом приступу у раду и
асертивности у коминикацији.
Ø У вртићу Плави чуперак, кроз истраживачке игре и активности, васпитачи и
деца у сарадњи са родитељима, ће наставити да раде на ширењу и богаћењу
средине за учење и развој деце, развијању здравих животних навика и културе
понашања, у вртићу и у породици. У оквиру теме Зелени путоказ Плавог
чуперка током ове радне године, вртић намерава да буде и покретач акција за
заштиту и очување околине у локалној средини.
Ø У циљу развоја сарадње и толеранције, решавања проблемских ситуација,
стицања самоконтроле и развијање свести о себи и другима, у вртићу
Бубамара васпитачи ће наставити да кроз кооперативне игре и животне
вредности, подстичу децу да сопствено искуство употребе на нов,
стваралачки начин, у слободној игри, а уз поштовање договорених правила.
У сарадњи са родитељима и локалном заједницом васпитачи ће наставити да
развијају програме Подстицање самопоштовања деце путем кооперативне
кооперације и Интеракција за дете и оформе кругове пријатељства.
Ø У вртићу Горица васпитачи ће у раду са децом наставити и у овој години да
развијају тему “Култура вртића“. Већи акценат ће бити на стваралачким
активностима које подстичу развијање уметничких вредности код деце у
сарадњи са родитељима и локалном заједницом. Јачање васпитне улоге
вртића кроз подстицање традиционалних вредности у васпитању,
професионална улога васпитача , понашање, комуникација и критичко
мишљење и даље ће бити значајне смернице у нашем раду.
Ø У вртићу Сањалица ове године васпитачи ће, кроз тему „Сарадња са
породицом“ и подтему - Превенција агресивности код деце, развијати
сарадњу са породицом. Кроз различите садржаје и заједничке активности
подстицаћемо различите аспекте развоја као и примену знања са различитих
семинара у вези са подтемом. Током ове године радићемо и на јачању и
развијању тимског рада и примени асертивнних вештина. Наставиће се са
континуираним укључивањем родитеља у рад вртића, и развијањем
партнерског односа између породице и вртића.
Ø У вртићу Невен васпитачи ће и ове године наставити да развијају тему –
Потрага за скривеним благом - потрага за животним вредностима, кроз коју
ће истраживачке планиране
активности
приближавали деци на нов,
занимљив и креативан начин, са акцентом на значај опуштања и смеха у
дечијем развоју. Посебна вредност ове теме је што пружа могућност рада на
емоционалној интелигенцији – развијање способности реалног познавања
сопствених осећања и осећања других људи, способност самомотивисања и
управљања својим емоцијама у односима са другим људима, као и рада на
анализи различитих проблемских ситуација на које наилазе у свом раду .
Ø Васпитачи из вртића Дуга у току године интезивније ће развијати теме из
области уметности са акцентом на стечена сазнања са семинара „Уметност и
дете“. Кроз различите области уметности, разноврсним садржајима и
активностима, уз педагошке интервенције васпитача подстицаће свестрани
дечји раст и развој. Ангажовање креативних способности у разумевању
уметничких дела, развијање и јачање естеског диживљаја код деце ојачаће три
позиције детета – уметника, истраживача , наследника и заштитника
културних вреднисти и омогућити креативно повезивање уметности , личног
искуства детета , игре и учења.
Ø У вртићу Царић васпитачи и децa наставиће путовање кроз различите
области уметности (музика, ликовно, драма, књижевност...). Разноврсним
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
активностима, васпитачи ће подстицати децу на креативно изражавање и
доживљавање уметничких вредности. Ангажовањем различитих креативних
способности развијамо код деце осетљивост према различитим врстама
уметности и подстичемо децу на стваралаштво, истраживање, очување и
преношење културних вредности, у сарадњи са родитељима и локалном
заједницом. Интензивном сарадњом са институцијама културе развијамо код
деце и родитеља потребу за посећивање културних институција: галерија,
музеја, концерата, позоришних представа...
Вртић Дечији гај у 2013/2014. години наставља рад на теми „Дете у свету
драме“. Поред већ упознатих и овладаних техника, користићемо и
проширити активности новим драмским техникама (замрзнуте слике, игре
улога, гласне мисли, васпитач у улози и др.). Такође, посебан сегмент рада
биће посвећен Употреби лутке у васпитно - образовном раду са децом
предшколског узраста. Ова тема ће нам, као и претходне године, бити потка
за активности сарадње са породицом, посебно у сегменту израде
дидактичких средстава које децу подстичу на драмско изражавање.
У вртићу „Рода“ васпитачи ће са децом кроз четири етапе развијати тему
„Мала фабрика“ . Идеја у основи теме је да се код деце подстиче креативност
кроз процес израде различитих употребних предмета уз коришћење
различитих техника, подлога и материјала. На овај начин деца ће имати
прилику и да се упознају са различитим занимањима, као и са процесом и
неопходним корацима да би се нешто створило. Посредан циљ је и јачање
самопоштовања деце како кроз стицање поуздања у сопствене способности,
тако и кроз промовисање дечјих продуката.
Вртић Бајка у 2013/2014 години посебну пажњу усмерава на тему Креирање
подстицајне средине, како на вртићком, тако и на јасленом узрасту.
Подстицај за избор теме су позитивна искуства која нам је донео рад на теми
сензорне стимулације на јасленом узрасту. Усмерићемо се на рад са
неструктурираним материјалом, израду дидактичких средстава, скривалица,
меких кутака и др. Рефлексивност у раду је ослонац за развијање теме. Тема
би могла да носи назив и Домаћа радиност или Home made. Посебан сегмент
рада биће покретање креирањa сензорне собе.
Вртић Дечји клуб у 2013/2014. години започиње другу годину рада вртића.
Тема вртића је „Креативност деце“. Креативност као годишња тема вртића ће
бити подстицана кроз рад у студијима. Рад у мешовитим групама и рад по
студијима - центрима интересовања је специфичност рада у Дечјем клубу.
Изазови рада у вртићу, као и посебне предности, биће приказане
презентацијом у наредној години.
Вртић „Плава птица“ у овој радној години почиње са темом „Упознајем
свет кроз реч и покрет“. По групама ће васпитачи реализовати различите
подтеме према развојним могућностима, потребама и интересовању деце
различитог узрасту. У свим групама акценат у васпитно-образовном раду
раду ће бити на подстицању развоја говора, усмереном и спонтаном
изражавању дечјег доживљаја света кроз говор и покрет.
Вртић „Ђурђевак“ је новоотворени, двадесети објекат у саставу ПУ
„Чукарица“. Са радом је почео у априлу 2013. године и као приоритет и у
овој радној години васпитачки тим је пред себе поставио рад на развијању
„Мреже пријатељства“ на свим релацијма – у односима међу децом, на
релацији дете – васпитач, сарадња са породицом, али и јачање веза међу
васпитно-образовним особљем. Акценат у раду са децом је на играма
упознавања, изради групних радова и кооперативним играма.
У циљу правилног раста и развоја у раду са децом узраста од 3 до 7
година ове године акценат ћемо дати подстицању функционалних и моторичких
способности, као и унапређењу здравља.
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ
Већ неколико година уназад припремни предшколски програм је обавезан за
сву децу предшколског узраста, а самим тим повећан број деце и васпитача који
реализују овај програм.
Општи циљ
Полазећи од сазнања о oпштим карактеристикама дечјег развоја и учења у
години пред полазак у школу, уз уважавање индивидуалних потреба и особености
сваког детета, васпитачи у реализацији васпитно-образовног рада теже да стварају
услове, структуирањем простора и материјала и временском организацијом
активности, у којима ће свако дете моћи да развије своје способности и особине
личности, прошири своја искуства о себи и свету око себе и оствари своје пуне
развојне потенцијале.
У планирању садржаја и активности, руководимо се уоченим интересовањима
и потребама деце, доводећи их у везу са постављеним циљевима развоја и учења.
Централно развојно питање није само "шта деца могу", већ пре "шта је то што деца
треба да раде/уче што у највећој мери дугорочно доприноси њиховом развоју и
учењу ".
Непосредни циљеви
Посебна пажња у непосредном раду са децом усмерена је ка социјализацији,
успостављању и ширењу социјалних контаката са децом и одраслима у
непосредном окружењу, полазећи од претпоставке да је социо-емоционална
зрелост темељ готовости за полазак у школу.
Дете, које је у довољној мери овладало социјалним вештинама и успело
да задовољи своје потребе, права и жеље, не угрожавајући друге, биће боље
прихваћено и добро ће се осећати у групи.
Успешна комуникација са другима је битан сегмент социјализације. Дете треба
најпре да уме слободно да изрази своје потребе, мисли, идеје... без треме и страха
да ће оне бити омаловажене или игнорисане. Пажљиво слушајући дете, учимо га и
да говори и да слуша. Дете које поседује емпатију за друге и одређени степен
самоконтроле способно је да гради квалитетне социјалне односе.
Емотивно стабилно дете успешније савладава захтеве и превазилази тешкоће,
потпуније користи своје способности и успоставља квалитетније односе са
другима. Ако детету омогућимо да изрази своје потребе, успешно одговори на
наше захтеве ( индивидуално планирање) и осети се прихваћено од стране групе
(групно планирање) , пружамо му сигурност и подстичемо развој
самопоштовања. Дете које има развијену свест о себи и својим вредностима,
(самопоштовање) је отворено за нова сазнања и лако се прилагођава новим
развојним задацима. Радознало, самостално, самопоуздано, комуникативно дете
поседује унутрашњу мотивацију и у стању је да схвати значај и прихвати
захтеве школског живота.
Највећи део деце у “малој школи“ се први пут укључује у овакав вид
организованог боравка у групи вршњака и зато је врло важно са каквим
очекивањима дете долази, каква ће социјална искуства и сазнања стећи и какве ће
емоције са собом понети. Улога васпитача је у пажљивом усклађивању дечјих
потреба, поштујући индивидуалне разлике и очекивања родитеља.
У наредној години посебна пажња у непосредном раду са децом биће
усмерена ка социјализацији, успостављању и ширењу социјалних контаката са
децом и одраслима у непосредном окружењу.
Поред јачања индивидуалности и успостављања позитивне партнерске
комуникације дете-одрасли-дете, подстичемо код деце иницијативност и
креативност. Природну потребу за сталним откривањем развијамо пружањем
адекватних подстицаја детету да открива и сазнаје нешто ново, склоност да трага за
непознатим, чиме се доприноси дечијем развоју стваралаштва.Нагласак ја на
активностима које пружају могућност да деца активно и непосредно упознају свет
око себе. То су сложене игре и живахна целисходна ангажованост деце и
васпитача која доводи до узбудљивог креативног открића. Ове активности су
праћене активним дијалогом (постављање питања, коментари својих и туђих изјава
и поступака, изношење својих размишљања и искустава...). Кроз све ове
активности ми подстичемо и развој говора односно, вербално изражавање и
комуникацију, неговање говорне културе, богаћење дечјег речника...
Велики део времена деца проводе у слободној игри , а дозирано
укључивање одраслих у дечју игру, чини игру комплекснијом и повећава
интелектуално узбуђење детета, а истовремено богати социјално - емоционалне
односе. На тај начин појачава се концентрација, пажња, дете је вештије у
постављању циљева и планирању, развија се склоност ка постављању и решавању
проблема.
Припрема за почетно читање и писање састоји се, првенствено у развоју
интересовања за писану реч, кроз разне говорне вежбе и игре, неговање
стваралачке употребе говора, уз адекватну употребу свих расположивих
медијских средстава. Подстицањем развоја фине моторике кроз разноврсне
активности и игре усавршава се спретност и покретљивост шаке и прстију. Вољна
контрола покрета и координација око-рука. Елементи графомоторне припреме
уводе се у постепено у форми игре. Вештине читања и писања развијају се до нивоа
одређеног могућностима и интересовањима сваког појединог детета.
Почетно математичко образовање у дечијем вртићу у функцији је
подстицања логичко математичког мишљења. Логичко мишљење детету помаже
да потпуније открива и упознаје самога себе, своје потребе и мисли, да развије
интелектуалну самосталност као и да успостави комуникацију са другим људима.
Помоћу математичког мишљења код детета изграђује се логика, способности и
умења да у свакодневним практичним ситуацијама решавају различите проблеме.
Образовање и васпитање за уметност и естетику има веома добар ослонац у
потенцијалима предшколског детета. У разноврсним активностима: ликовног,
музичког, драмског изражавања и презентације, подстиче се слобода стварања и
проширивања дечијег искуства и вештина у доживљавању и представљању себе и
света који га окружује.
Свакодневним телесним вежбањем доприноси се бољим моторичким
способностима, а таква деца се и боље сналазе у разним ситуацијама и радије их
примају у игру са другим вршњацима. Физичко васпитање има карактер игре и
задовољава природну потребу детета за кретањем и и изражавањм покретом.
Планирано је одржавање Актива васпитача предшколских група које ће
тимски водити стручни сарадници
како би унапредили квалитет рада у
припремним групама и утврдили програмске садржаје, које ће васпитачи на нивоу
својих група конкретизовати.
Континуирано ће се пратити реализација васпитно-образовног рада у
групама у складу са препорукама МП.
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
У складу са концепцијом нових Основа програма у оквиру сарадње са
породицом, у овој радној години посебан акценат ће бити стављен на јачање
мотивације за укључивање родитеља у живот и рад вртића. Кроз повезивање са
породицом радићемо на јачању позитивног става и очекивања у односу на рад који
обављају медицинске сестре и васпитачи. На систематски начин у оквирима који су
дати у акционом плану програм сарадње са породицом планираће васпитач,
односно медицинска сестра, у сарадњи са стручним сарадницима (у складу са
Програмом сарадње са породицом на нивоу Установе ), имајући у виду конкретне
потребе деце и родитеља.
Сарадња са породицом реализоваће се на три нивоа:
Ø информативни ниво: дневно информисање, редовни родитељски састанци,
писана комуникација, отворена врата једном месечно;
Ø саветодавно-едукативни ниво: индивидуални разговори, тематски
родитељски састанци, штампани материјали;
Ø непосредно учешће родитеља у животу и раду вртића.
Задаци на којима ћемо радити током ове радне године односе се на
укључивање родитеља у процес адаптације, укључивање у васпитно образовни рад
и на осмишљавању и богаћењу средине у којој деца бораве.
Кроз активно учешће родитеља, укључивањем у процес адаптације желели
смо да обезбедимо оптималне услове за прилагођавање детета на живот у вртићу.
Кроз предвиђене облике сарадње који подразумевају родитељске састанке,
планиран боравак у групи деце током процеса адаптације и учешћа у активностима
настојаћемо да остваримо општу добит која се огледа у размени информација о
детету, усклађивању правила у породици и Установи и изграђивање поверења и
узајамног разумевања као основе за даљу успешну сарадњу, а све у циљу
добробити детета.
Родитеље планирамо да укључимо у васпитно образовни рад плански и
ситематски са јасно утврђеном динамиком предвиђеном акционим планом,
уважавајући и потребе које се јављају спонтано током године. Настојимо да
стваримо прилике за заједничко живљење и дружење, међусобно упознавање и
размену кроз непосредно учешће у васпитно образовном раду, као и кроз дружења
и активности усмерене ка богаћењу и осмишљавању средине.
Известан број представника родитеља непосредно је укључен у процес рада
Установе у оквиру Савета родитеља. На тај начин они доприносе решавању
проблема који могу да се јаве разматрајући текућа питања и проблеме живота и
рада у Установи који се тичу њихове деце.
Подршка медицинским сестрама и васпитачима у раду са родитељима
огледаће се и кроз реализацију актива предвиђених акционим планом, чији је
смисао у давању смерница у комуникацији са родитељима.
Осим медицинских сестара и васпитача, који су у свакодневном директном
контакту са родитељима и стручни сарадници укључени су у разне видове
директне и индиректне сарадње са породицом. Они се огледају у тематским
родитељским састанцима,
индивидуалним
разговорима и саветовању,
радионицама, информисању и давању смерница путем штампаног материјала
(анкете, брошуре...) са циљем јачања васпитних компетенција родитеља.
Важна улога стручних сарадника састоји се и у подстицању унапређивања
сарадње са породицом, посредно, кроз заједничка ангажовања са медицинским
сестрама и васпитачима на афирмисању става о неопходности интензивне и
континуиране сарадње са породицом и пружању подршке у примени различитих
облика сарадње.
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
У оквиру програма сарадње са локалном заједницом посебан акценат се ставља на:
Ø сарадњу са основном школом у циљу повезивања предшколског и
основношколског васпитно-образовног рада кроз посете предшколских
група најближим школама, као и посете учитеља предшколским групама,
организовањем заједничких родитељских састанака, стручних размена и сл.,
Ø сарадњу са локалном заједницом у циљу проширивања знања детета и
стицању разноврсних практичних искустава о свету око њега. Са том сврхом
планирају се посете различитим радним организацијама и институцијама
(библиотека, самопослуга, занатска радионица, Дом здравља, позоришта и
сл.). На нивоу групе организоваће се посете представника различитих
професија у циљу упознавања њихове делатности,
Ø сарадњу са стручним и културним институцијама у циљу богаћења дечијег
социјалног искуства и усвајања културних вредности. У току године деца ће
посећивати позориште, библиотеке, музеје, галерије итд.
Годишњи план самовредновања
Самовредновање у ПУ „Чукарица“
Самовредновање је делотворан механизам за обезбеђење квалитета рада у
предшколској установи. Поступком самовредновања се кроз вредновање сопствене
праксе и сопственог рада, одређују развојни приоритети и циљеви.
Самовредновање треба да буде позитиван процес и да доноси позитивне ефекте
кроз подстицање добре праксе, помагање запосленима да препознају сопствене
вештине и стручност и омогућавање заједничког учења и професионалног развоја.
Оно укључује и захтева критички приступ према пракси и отвореност за
преиспитивање и промену.
У циљу унапређења квалитета рада и за потребе развојног планирања на
нивоу ПУ “Чукарица” спровели смо процес самовредновања у претходној радној
години, како бисмо стекли увид у наше снаге и слабости. Предмет самовредновања
биле су свих 7 области вредновања дефинисаних стандардима квалитета рада
установа.
Предмет самовредновања: Етос
На основу анализе добијених резултата самовредновања и анализом актуелног
стања у установи изабрали смо област Етос као приоритетну за процес
самовредновања у наредној школској години. Кроз процес самовредновања желимо
да пратимо и да даље унапређујемо тимски дух, климу поверења на свим
релацијама, толеранцију и уважавање у међуљудским односима, као и
промовисање квалитетног васпитно-образовног рада у Установи и изван ње. Као
приоритетне развојне циљеве у наредном периоду у области Етос установили смо
очување и унапређење климе поверења, заједништва, узајамног поштовања и
сарадње и повећање инклузивности Установе.
Методологија самовредновања
Самовредновање организује и координира Тим за самовредновање. Тим за
самовредновање који има девет чланова: представнике стручних органа, Савета
родитеља, представници локалне заједнице и органа управљања.
На нивоу сваке радне јединице постоји тим за самовредновање који спроводи
процес самовредновања на нивоу вртића и о томе доставља кварталне извештаје
Тиму за самовредновање на нивоу установе. Поред самовредновања Тимови на
нивоу вртића предлажу, спроводе и евалуирају мере за унапређење изабране
области самовредновања.
Инструмент за самовредновање креиран је на основу Стандарда квалитета
рада предшколских установа. У инструмент су укључени сви стандарди из области
Етоса и сви индикатори који су још конкретније дефинишу садржаје унутар
подручја вредновања.
Ниво остварености представља јасан и прецизан опис остварености
појединих показатеља унутар подручја:
-­‐ ниво 4 - представља најпожељнију ситуацију
-­‐ ниво 3 - карактерише више јаких него слабих страна,
-­‐ ниво 2 - преовлађују слабе стране,
-­‐ ниво 1 - изразито преовлађују слабе стране.
Поред наведеног у процесу самовредновања користиће се и документација
вртића, тромесечни извештаји Тимова за самовредновање на нивоу вртића, као и
непосредни увид и процена приликом обиласка вртића.
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
ТИМ НА НИВОУ СВАКОГ ВРТИЋА чине
3 члана: руководилац, мед. сестра на
превентиви и 1 васпитач или мед.сестра-васпитач.
II ЗАДАЦИ И УЛОГЕ ЧЛАНОВА ТИМА
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ:
1.допринети стварању услова у којима ће се деца несметано развијати и осећати
сигурно и заштићено.
2.обезбедити примену Посебног протокола и креирати атмосферу у установи у
којој се:
учи, развија и негује култура понашања и уважавање личности
поштују права детета
не толерише и не ћути о насиљу
развија одговорност свих за заштиту деце од насиља
УЛОГЕ
TИМ НА НИВОУ УСТАНОВЕ
1.Израђује Програм заштите деце од насиља
2.Предлаже, планира и покреће превентивне програме који су намењени деци и
одраслима у установи
3.Развија процедуре за интервенције у случају насиља у установи
4.Повезује установу са другим релевантним установама
5.Планира, реализује и прати професионални развој запослених у области заштите
деце од насиља
ТИМ НА НИВОУ ВРТИЋА
1.Учествује у евалуацији и предлаже Програм заштите деце од насиља
2.Израђује, реализује и прати План акција превентивних активности на нивоу
вртића
3. Интервенише у ситуацијама насиља ( прекидање насиља,смиривање ситуације ,
консултације...)
4.Учествује у реализацији и праћењу предузетих мера и води евиденцију о томе.
5. Доноси и промовише, у сарадњи са децом , родитељима и свим запосленима
правила понашања у групи и у вртићу.
III ПРЕВЕНЦИЈА
Основа превентивних активности је у развијању социјалних и емотивних вештина
код деце и унапређивању вештина комуникације код одраслих. То омогућава боље
разумевање себе и других, успешније препознавање својих и туђих потреба и бољу
самоконтролу понашања.
Поред смањења степена насиља на овај начин постиже се подизање општег
квалитета односа у установи и самим тим даје допринос остварењу свих осталих
васпитно-образовних циљева.
Дефинисали смо два дугорочна циља: један од дугорочних циљева односи се на
смањење степена агресивности код деце, други дугорочни циљ односи се на
активан приступ овладавању стресом.
Деца су свакодневно изложена различитим изворима стреса, због тога је један од
важних циљева нашег рада је и рана превенција агресивности код деце у оквиру
програма заштите деце од занемаривања, злостављања и насиља, јер управо због
неадекватних захтеве средине деца често реагују испољавањем агресивног
понашања. Наш став је да креирањем опуштене и пријатне атмосфере у вртићу
можемо остварити позитиван узајамни утицај на децу, родитеље и васпитаче што
води ка бољој сарадњи и комуникацији. Тиме превентивно делујемо на смањивање
степена агресивности и других маладаптивних понашања код деце, а дугорочно
смањујемо степен професионалног сагоревања запослених.
Кључне речи у програму превенције су модел, сензибилизација и
индивидуализација. Како би предшколска установа било извор добрих модела за
идентификацију и социјално учење неопходно је повећавати степен осетљивости
(сензибилизација) одраслих и деце за препознавање понашања која доводе до
насиља или занемаривања других и развијати индивидуализовани приступ.
Тимови на нивоу вртића израђују посебне планове акција на нивоу свог вртића у
оквиру којих планирају и реализују аутентичне приступе овој теми, у складу са
актуелним потребама, интересовањима деце и родитеља и процесима започетим
током протекле године.
АНАЛИЗА СТАЊА У УСТАНОВИ
На основу анализе стања свих области рада у Установи израђен је нови Развојни
план установе за период 2012-2017.
Развојни план установе предвиђа различите активности везане за развојне циљеве:
- очување и унапређивање климе поверења заједништва, узајамног поштовања и
сарадње, а у оквиру овог циља наставиће се са применом активног приступа у
заштити од занемаривања, злостављања и насиља у Установи
- унапређивање рада стручних органа и тимова, који ће допринети јачању сарадње
са породицом и локалном заједницом
-повећавање безбедности дворишта ( осветљење дворишта, прилагођавање улаза
складу са потребама деце са тешкоћама у развоју, оплемењивање дворишта ниским
и високим растињем, украсним биљкама, облагање бетона у дворишту адвекатном
безбедном подлогом)
Програмом рада вртића предвиђени су различити садржаји, који се реализују са
децом , а поједини и у сарадњи са породицом и локалном заједницом, у циљу
подстицања позитивне дисциплине, смањења агресивности, јачања толеранције и
кооперативности међу децом, активног овладавања стресом, подстицања развоја
асертивне комуникације и узајамне социјалне подршке.
ИНФОРМИСАЊЕ
Основни циљ је упознавање свих интересних група са релевантним подацима,
стварање услова за ефикасан рад и развијање осетљивости за проблем насиља.
Наставиће се континуирано информисање свих интересних група о :
-конвенцији о правима детета
-протоколу о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања
-распрострањености, природи и одликама различитих облика насиља, злостављања
и занемаривања
-законским регулативама...
-здравственим, психолошким и социјалним последицама...
-активностима за превенцију
-начинима промоције правила понашања
-постигнутим резултатима...
-процедури за интервенцију
Информисање ће бити реализовано кроз следеће видове:
- Васпитно образовно веће-презентација
- родитељски састанци
- панои у вртићима
- штампани материјали (флајери, брошуре, постери...)
- информативни састанак за неваспитно особље вртића
ПРАВНА РЕГУЛАТИВА
У случају појаве или сумње на насиље , злостављање и занемаривање, Установа
поступа у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и
Правилником о протоколу поступања у Установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање, Статутом и другим општим актима Установе
ОБУКА
Циљ је да деца, запослени и родитељи добију информације, стекну сазнања и
развију вештине и способности из одређених области.
Годишњим програмом рада предвиђено је да се организује:
1. НА НИВОУ УСТАНОВЕ (за васпитаче и мед. сестре):
1.1.Презентација - Здрава атмосфера као фактор заштите од стреса и
професионалног сагоревања
1.3. Презентација - Хајде да растемо заједно
1.4. Радионица - Алтернативе тајм ауту
2. НА НИВОУ ВРТИЋА (за децу, родитеље и васпитаче и особље вртића)
2.1. Израда приручника за реализацију родитељских састанака
2.2. Информативни састанак: Улога неваспитног особља у програму заштите
деце од насиља, занемаривања и злостављања
2.3.Активи у вртићима (за васпитаче и мед. сестре)
2.3.1. Упознавање васпитача и мед . сестара са програмом превенције и
процедуром за интервенције
2.3.2. Алтернативе тајм ауту
2.3.3. Здрава атмосфера као фактор заштите од професионалног сагоревања
2.3.4. Албум за сличице (теорија избора)
2.4. Примена у групи (у сарадњи са родитељима):
2.4.1. Ранац библиотека –активности за код куће
2.4.2. Радионица: Изабери бољи начин и друге игре
АКЦИЈЕ
Основни циљ је да се промовишу култура понашања и уважавање личности и
развије свест о одговорности свих у заштити права деце и одраслих у
предшколској установи.
Планирано је да се, на ову тему, реализују активности:
НА НИВОУ УСТАНОВЕ
-Биће организована размена искустава и примера добре праксе који су током
године остварени у вртићима
- набавка стручне литературе
НА НИВОУ ВРТИЋА
Васпитачи у вртићима ће, у зависности од актуелних потреба, интересовања деце
и родитеља и особеностима средине, осмислити и реализовати: обележавање
пригодних датума (Дечја недеља, Дан вртића, Дан толеранције, Дан осмеха...),
радионице са децом, радионице са родитељима, спортска такмичења, кооперативне
игре, изложбе дечјих радова и исказа, драмске игре и позоришне представе
IV ИНТЕРВЕНЦИЈА
Кораци - редослед поступака у интервенцији
1.Сазнање о насиљу-откривање
§ опажањем или добијањем информације да је насиље у току
§ сумњом да се насиље дешава на основу:
- препознавања спољашњих знакова или симптома
- путем поверавања од стране детета или одраслог
2. Прекидање, заустављање насиља
Свака одрасла особа која има сазнање о насиљу у обавези је да реагује тако што ће
прекинути насиље или позвати помоћ.
3. Смиривање ситуације
Обезбедити сигурност за дете, обавити разговор са актерима.
4.Консултације
Врше се непосредно по појави сумње или дешавању насиља.
Обављају се са колегом, са Тимом за заштиту деце у вртићу, социјалним радником
или стручним сарадником вртића.По потреби, на основу тимске процене
сложености проблема, укључује се и Тим на нивоу установе и обавештава
директор Установе.
После консултација са Тимом на нивоу установе и директором Установе могу се
обавити и консултације са службама изван Установе (центар за социјални рад и
др.).
Приликом консултација са колегама унутар или изван Установе обавезно је
поштовати принцип поверљивости података, као и принцип заштите
најбољег интереса детета .
5. Предузимање акција
Тим на нивоу установе у сарадњи са Тимом на нивоу вртића предузима акције, у
складу са обављеним консултацијама, са основним циљем реинтеграције свих
учесника и њиховог даљег безбеданог и квалитетаног живота и рада у Установи.
Акције могу бити:
-информисање родитеља о насиљу
-договор о заштитним мерама
-програми оснаживања деце за конструктивно поступање у ситуацији насиља и др.
6.Праћење ефеката предузетих мера
Праћење и вредновање предузетих активности је извор планирања
новог циклуса Програма заштите деце.
Како би се олакшало поштовање описане процедуре израдили смо постер:
,, Кораци - редослед поступака у случају насиља у предшколској установи“
који доступан васпитачима у свим вртићима.
ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Модел инклузивног образовања у Предшколској установи „Чукарица“
подразумева укључивање деце из осетљивих група којима је услед социјалне
ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога
потребна додатна подршка у образовању (на даље: Деца) у редовне јаслене и
вртићке групе, као и у припремне предшколске групе, уз адекватне акомодације
и/или модификације услова средине и васпитно - образовног програма у складу са
потребама и способностима сваког појединачног детета. Заправо реч је о
препознавању разноликости потреба Деце и прилагођавању ставова и праксе
како би се на њих одговорило. Напред наведено подразумева и смањење или
уклањање препрека унутар и око Установе како би им се омогућило да буду
укључени у све аспекте живота у Установи.
Процес инклузије се спроводи, пратећи законску регулативу*, следећим следом:
I Индивидуализација - формирање педагошког профила према аспектима развоја
детета (сазнајни развој, социо - емоционални развој, говор и комуникација,
моторички развој и самосталност и брига о себи) на основу кога се планира
индивидуализован начин рада са Дететом. Индивидуализовани начин рада
предвиђа отклањање физичких и комуникацијских препрека у образовно *
промене у програму рада Тима за инклузивно образовање прате Закон о изменама и допунама
закона о основама система образовања и васпитања
васпитном раду: прилагођавање простора и услова рада, метода рада, дидактичких
средстава и материјала. Планиране мере се уписују у Образац - Планиране мере
отклањања физичких и комуникацијских препрека у предшколској установи
(Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални план,
његову примену и вредновање, члан 4),
II Израда индивидуалног образовног плана - За дете коме је услед социјалне
ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна
подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и
комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.
Индивидуални образовни план (ИОП) је посебан документ којим се планира
додатна подршка у образовању и васпитању за одређено дете, у складу са његовим
способностима и могућностима.
Циљ ИОП-а је оптимални развој детета и ученика, укључивање у вршњачки
колектив и задовољавањe образовно-васпитних потреба детета и ученика.
ИОП се израђује на основу претходно реализованих и евидентираних мера
индивидуализације и израђеног педагошког профила детета. Израђује се према
образовно-васпитним потребама детета и може да буде заснован на:
1) прилагођавању начина рада, као и услова у којима се изводи образовно-васпитни
рад (ИОП1);
2) прилагођавању и измени садржаја образовно-васпитног рада (ИОП2);
Доношењу
ИОП-а 2, претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а 1, као и прибављање мишљења интерресорне
комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету.
3) обогаћивању и проширивању садржаја образовно-васпитног рада за дете са
изузетним способностима (ИОП3).
ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог стручног тима за
инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке детету и
ученику.
Тим за пружање додатне подршке детету у предшколској установи чине
васпитач, стручни сарадник, сарадник, родитељ, односно старатељ, а у складу са
потребама детета и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ детету,
на предлог родитеља, односно старатеља.
Родитељ, односно старатељ даје сагласност на спровођење ИОП-а, у складу са
законом.
У првој години уписа у установу, ИОП се доноси и вреднује тромесечно, а у
свакој наредној години два пута у току радне године.
Спровођење ИОП-а прати Министарство.
Улоге Тима за инклузивно образовање:
- осмишљава Акциони план у сегменту који се односи на инклузивно образовање,
- сензибилизација и развијање партнерског односа између свих актера инклузивне
праксе и едукација запослених у свим вртићима Установе,
- даје предлог за утврђивање права на индивидуално образовни план на основу
предлога васпитача, стручног сарадника или родитеља детета,
- даје сагласност на предлог Тима за пружање додатне подршке о даљој примени,
изменама или допунама ИОП-а, или о престанку потребе за њим,
- самовредновање ИОП-а са Тимом за пружање додатне подршке детету, у првој
години примене ИОП-а тромесечно, а у наредним годинама на почетку сваке радне
године.
Специфичност инклузивне праксе ПУ Чукарица је у формирању и развијању
рада Мреже подршке инклузији. Овај тим је група подршке васпитачима који
непосредно раде са децом са посебним потребама, у коме се кроз периодичне
састанке размењују знања и искуства стечена у пракси.
ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД У РАЗВОЈНОЈ ГРУПИ
Основе програма васпитно-образовног рада са децом у развојној групи
покривају све области индивидуалног развоја детета са циљем да задовоље све
основне потребе његовог учења и прилагођавања. Обухватају могућности развоја
учења детета у области телесног, сензорног, сензомоторног и психомоторног
развоја, језичког, интелектуалног, емоционалног и социјалног развоја.
Специјалним педагошким радом морају се створити услови за развој
преосталих, очуваних способности и снага детета, али се не сме занемарити
корекција, ублажавање па чак и отклањање неких неспособности и поремећаја у
индивидуалном развоју сваког детета. Нека подручја ове основе програма
обухватају садржаје, захтеве и активности који су у основи корекционог и
реедукативног карактера.
Садржаји, захтеви и активности програма васпитно-образовног рада са децом са
посебним потребама на предшколском узрасту обухватају следеће области:
1. сензорни и психомоторни развој
2. развој говора и језика
3. логопедски рад
4. самопослуживање, старање о себи, безбедност детета и здравствено
васпитање
5. упознавање природне околине и друштвене средине
6. основе математичко-логичких појмова
7. радно васпитање
8. музичко васпитање
9. ликовно васпитање
10. физичко васпитање
Ове основе програма изводиће се у посебним васпитним групама, са малим
бројем деце (од 6 до 8) које омогућавају индивидуални рад са сваком дететом.
Конкретне програме васпитно-образовног рада за поједино дете или мању групу
деце планира и креира сваки дефектолог одабирајући садржаје, захтеве и
материјале и распоређујући их у складу са потребама и могућностима развоја
одређене групе деце а понекад и појединог детета.
У следећем периоду рад са децом ометеном у развоју биће организован у две
групе. Због хетерогеног састава група планирамо да задржимо индивидуални
приступ у раду као основу.
Општи циљеви које смо поставили у раду су:
• развијање способности, навика и учење оних облика понашања који
доприносе успешној социјализацији детета, његовом емоционалном и
социјалном развоју;
• стимулација развоја у циљу ублажавања или отклањања после-дица
поремећаја и неправилности у развоју деце ослањајући се на постојеће и
потенцијалне могућности сваког детета;
• стимулација моторног, когнитивног, језичког, емоционалног и социјалног
развоја деце ометене у развоју;
• развијање позитивне слике о себи код детета.
Општи задаци су:
• развијање основних и културно-хигијенских навика, као и оспособљавање
деце за самопослуживање;
• развијање сензорних и психомоторних способности које доприносе
богаћењу искустава кроз рекапитулацију целокупног развојног тока;
• развијање говорних и језичких потенцијала, ублажавање или отклањање
поремећаја у говору који отежавају комуникацију и неповољно се
одражавају на емоционални и социјални развој деце;
• стимулацију развоја интелектуалних способности у складу са постојећим
потенцијалом сваког појединачног детета;
• стимулацију социо-емоционалног развоја са акцентом на каналисање
непожељних облика понашања који се могу јавити код деце;
• ублажавање или отклањање поремећаја и неправилности у развоју деце и
њихових последица;
• подстицање инклузије деце ометене у развоју кроз упознавање са
активностима у друштвеној средини (пекара, продавница, пијаца, пошта,
ресторан и сл.) и учешћем у различитим видовима културно-забавних
активности;
• здравствена и педагошка едукација родитеља за разумевање и прихватање
детета и њихово оспособљавање за пружање подстицаја и подршке развоју и
очувању способности детета ометеног у развоју;
• развијање позитивног односа деце према природи (неговање биљака на
терасама и у дрворишту вртића, бацање одпадака у канте за смеће и сл.).
Специфични рад:
• планирамо, по потреби и појединачно спровођење инклузије деце ометене у
развоју (чије способности и тип ометености то омогућавају) у групу
вршњака уз дефектолошко вођење и сарадњу васпитача и стручних
сарадника.
• планирамо и наставак праћења развоја деце која се налазе у редовним
групама вртића, израду даљих индивидуалних планова за ту децу, као и
одржавање актива и радних састанака за васпитаче и медицинске сестре у
•
•
•
•
циљу њихове даље едукације или бар приближавање начину рада са децом
са посебним потребама, започетом још прошле године.
Додатне активности и стручно усавршавање:
током године планирамо учествовање у различитим културно-забавним
активностима и манифестацијама у организацији наше предшколске
установе као и разних удружења на нивоу општине и града;
наставићемо едукативни рад са студентима Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, у Београду;
у оквиру стручног усавршавања дефектолога, планирамо одлазак на
предавања која се организују једном месечно у Институту за ментално
здравље у Палмотићевој ул. a у оквиру 'Олигофренолошке секције’ и њене
подсекције: 'Реедукација психомоторике и аутизам’, као и на остала
предавања и стручне семинаре који бу-ду организовани током године;
и даље ћемо се ангажовати у раду стручнoг актива дефектолога на нивоу
града.
ПРОГРАМ РАДА ЛОГОПЕДА
Програм рада логопеда обухвата:
- превентивни рад;
- терапеутски рад;
- сарадња са тимом;
- стручно усавршавање.
Логопедски рад има за циљ правилно усвајање језика и стимулисање развоја
говора, као и пружање терапеутске помоћи деци са говорно-језичким сметњама.
ПРЕВЕНТИВНИ РАД
-
Саветодавно-консултативни рад са васпитачима.
Саветодавно-консултативни рад са родитељима.
Пружање стручне помоћи медицинским сестрама и васпитачима у изради
програма из области развоја језика и говора и спровођењу програмских
задатака на нивоу група.
ЗАДАЦИ
-
Оспособљавање детета да слуша и разуме говор других особа.
Подстицање детета да на разумљив, јасан и прихватљив начин изражава
своје мисли, осећања, жеље, доживљаје и запажања.
Подстицање когнитивног развоја.
Развијање и обогаивање активног и пасивног речника, развијање реченице и
навикавање на употребу правилних граматичких облика у говору.
-
Развијање правилне артикулације, неговање културе говора.
Развијање социјалне комуникативности и емоционалне стабилности код
детета.
Подстицање правилног изражавања.
ТЕРАПЕУТСКИ РАД
-
Дијагностиковање и отклањање сметњи у говорно-језичком развоју.
Систематско праћење напредовања третмана током године.
Деца са тежим сметњама упућују се на третман у специјализоване установе.
На крају године, а за потребе уписа у први разред основне школе, путем
тестирања, утврђује се говорни статус деце предшколских група у
непосредној сарадњи са логопедом развојног саветовалишта у Жаркову.
САРАДЊА СА ТИМОМ
-
Учешће у изради Програма рада стручне службе као и израда
индивидуалног програма рада логопеда.
Сарадња са стручним тимом развојног саветовалишта.
Учешће у избору и набавци дидактичког материјала и других помоћних
средстава која се користе у раду са децом.
Консултације и размена искустава са колегама предшколских установа
других општина.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
-
Учешће у стручним предавањима и семинарима.
Учешће у раду Актива логопеда.
Праћење стручне литературе.
Примена иновација у раду.
ДОДАТНИ И ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ РАДА
Додатни и посебни облици рада биће организовани према интересовањима и
потребама деце и родитеља.
У реализацији ових облика учествоваће васпитачи, стручни сарадници и
спољни сарадници. Наставиће се дугогодишња успешна сарадња са спољним
сарадницима који ће програмски осмислити и реализовати следеће активности:
енглески језик и спортске активности. У реализацији ових активности важан ће
бити тимски рад васпитача, стручних сарадника и спољних сарадника, као и
праћење ефеката и квалитета рада како би допринели унапређивању и побољшању
квалитета.
Програм рада за
бесплатну обуку енглеског језика за децу прешколског узраста
Овај програм рада се односи на наставни план и програм за курс енглеског
језика за децу предшколског узраста у оквиру Предшколске установе „Чукарица“.
Наставни програм је намењен деци од 5,5 до 7 година, активности и начин учења
прилагођени су њиховим годинама.
Уџбеник који је планиран је Cookie and friends B, Vanessa Reilly, Oxford
University Press + додатни програми (проширење истих тематских јединица у виду
додатног речника и помоћног материјала)
Зашто смо изабрали овај програм?
Програм Cookie and friends у три нивоа је један од најновијих Оксфордових
програма за рад са децом од 3 до 6 година. Ефикасан је зато што поред стандардног
програма нуди материјале привлачне деци – приче, појмовне картице, постере,
аудио материал и интерактивни материал за рад на компјутеру.
Активности које подразумева програм су засноване не само на језичким
функцијама већ на свим активностима које се уче у најранијем добу, а фокус је на
развоју целокупне личности детета. Различите активности у току часа подстичу
развој великих као и финих моторних функција, личних, социјалних и емоцијалних
способности
Циљеви програма:
Упознати децу са енглеским језиком и мотивисати их занимљивим
активностима и садржајима који су њима блиски.
Произвести ситуацију у којој ће деца морати или желети да користе енглески језик
у комуникацији.
Развијање дечјих способности да примају знање.
Упознавање са говорним енглеским језиком.
Искоришћавање развојних могућности детета да копира говорни језик у циљу да се
развије изговор и интонација језика.
Научити децу корисним реченицама и фразама које могу да користе у
комуникацији на часу.
Усмеравање дечје љубави према музици, причама, игри, плесу, глуми, цртању ка
учењу језика.
Да се користе варијетети групе: парови, цела група, индивидуални рад… да би се
развиле различите социјалне способности.
Да се уз помоћ рутинских активности на часу оствари атмосфера у којој се деца
осећају емоционално безбедно и на основу којих стварају радне навике.
Да се представе активности које су изазовне али у исто време остављају простор за
самостално остваривање.
Обука деце је подељена на различите методске (тематске) јединице кроз
које уче неке од битних аспеката света око себе, а свака јединица носи одређени
речник, адекватан број фраза везан за тему и социјални, емотивни и етички
контекст који се уводе кроз песме, приче или активности кроз које се остварује
методска јединица. Због тога ова обука подстиче целокупни развој личности
детета. Методске јединице су следеће: упознавање, породица и Божић, играчке
(проширен вокабулар), време и годишња доба, одећа и Ускрс, дивље животиње,
пикник.
Очекује се да дете савлада оквирно: 70 речи, око 10 сложенијих фраза, око
10 песама, неколико сложенијих образаца за конверзацију + варијације.
Да би се све горе наведено успешно реализовало примењују се пригодна
дидактичка средства.
Осим овог основног програма, ради опширнијег и комплетнијег рада
повремено се користе елементи других програма: Cookie and friends S i A, Zig-zag,
OUP; Here’s Patch the puppy 1 i 2 , Macmillan, Happy hearts, EP…
Целокупна обука је заснована на идеји да деца заволе оно што уче (кроз
игре, песме, комбиновање са другим дисциплинама као што су глума, певање,
ликовно итд.), а затим да упију знање и активно примене научено (интерактивне
методе рада, програми који обрађују свакодневне активности и појаве). Друга
кључна идеја је да деца превазиђу блокаду према страном (језику) и непознатом
кроз активности које су њима блиске и драге и у окружењу које им је познато и
сигурно. И на крају, обука ствара чврсту основу за знање страног језика и припрема
децу за учење енглеског језика у будућности. Такође, треба напоменути да је учење
енглеског језика усклађен са дневним обавезама деце, њиховим знањем и
амбицијама, а подстиче креативност и друштвеност.
Часови се одржавају два пута недељно у трајању од 30 минута у периоду од
9 месеци. Сваког месеца се обрађује нова методска јединица за коју је одређено 8
до 9 часова. Од тога су три часа одређена за учење нових речи (проширивање
речника), три часа за примену научених речи у новим конструкцијама и од 2 до 3
часа за обнављање.
Осим редовних часова одређене су 2 недеље у децембру за јавне часове када ће се
родитељи упознавати са програмом и напретком деце; и 2 недеље у мају или јуну за
одржавање завршних приредби на којима ће деца приказати целокупно знање
стечено током читавог курса.
На основу прошлогодишњег искуства установили смо да је изводљиво да се
уведе до 90 % конверзације на часу на енглеском језику. Прошле године је овај
проценат био између 50% и 80 %. На основу ових бројева, јасно се види да се
проценат коришћења искључиво енглеског језика на часу повећао код професора
који су радили предходних година у Установи, захваљујући искуству професора и
унапређивању програма. Такође је могуће у већини група повећати фонд речи и
конверзационих фраза.
Новина коју бисмо увели ове школске године је укључивање родитеља у
годишњи програм, тако што би се на почетку школске године одржао родитељски
састанак, на ком би се родитељи и професор упознали, а родитељи би се упознали
са годишњим програмом курса енглескго језика, такође би се у току године, на
месечном нивоу, на огласној табли групе објављивао програм курса за текући
месец, како би родитељи могли да прате учење своје деце. Прошле године смо
увели отворена врата, тако што су професори у у једном термину недељно у сваком
вртићу у ком раде дочекивали родитеље на саветовању или разговору. Нажалост,
родитељи нису посећивали отворена врата, тако да смо ту активност повукли, а
уместо тога се одлучили за нешто родитељима мање захтевно.
Такође, новина коју бисмо ове године увели јесте размена професионалног
искуства између професора енглеског језика на терену. Наиме, претходних година
смо се састајали и размењивали искуство и савете у сали за састанке, а ове године
бисмо то искуство волели да поделимо у самој учионици, тако сто бисмо
направили годишњи распоред тако да би сви професори енглеског могли да се
посете међусобно на часовима и доживе рад са децом својих колега.
Програм активности у оквиру обележавања „Дечије недеље“
Активности у оквиру „Дечије недеље“ реализују се на три нивоа: на нивоу вртића,
на нивоу Установе, на нивоу града, а трајаће током прве недеље октобра 2013.
године
Планиране активности на нивоу вртића:
-
Позоришне представе,
Музичка и спортска такмичења,
Маскенбали,
Изложбе дечијег стваралаштва,
Узајамне посете и дружења деце из различитих вртића
Планиране активности на нивоу Установе:
-
Сарадња са другим Предшколским Установама кроз узајамне посете.
Планиране активности на нивоу града:
-
Учешће у активностима које се планирају на нивоу града.
Download

План васпитно образовног рада - Предшколска установа Чукарица