PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
Да би сте преузели комплетан рад, молимо Вас погледајте упутство о куповини готових радова I UVOD
Izrada Plana zaštite od požara utvrđena je članom 27, Zakona o zaštiti od požara, (Sl. glasnik RS
br. 111/2009).
Ovim Planom ime pravnog lica, imenovan od strane Ime Doma zdravlja u Mesto (u daljem
tekstu: Dom zdravlja), utvrđuje:
1
2
3
4
PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA ZAŠTITE OD POŽARA
PROCENU UGROŽENOSTI OD POŽARA
ORGANIZACIJU ZAŠTITE OD POŽARA
PREDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIONIH MERA ZA OTKLANJANJE
NEDOSTATAKA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA
5 PRORAČUN POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA
6 PROPISANE PRORAČUNSKE I GRAFIČKE PRILOGE
Pod preventivnim merama zaštite od požara u smislu ovog Plana, podrazumevaju se sve mere i
radnje koje se sprovode u cilju sprečavanja požara kao akcidentne situacije.
Procena ugroženosti od požara, u smislu ovog Plana, predstavlja realno sagledavanje svih faktora
koji mogu dovesti do nastajanja požara, kao i faktora koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, i
dovesti do materijalne štete, kao i negativnog uticaja na životnu sredinu, u slučaju izbijanja
požara.
Unapređenje stanja zaštite od požara, u smislu ovog Plana, obuhvata skup radnji i tehničko
tehnoloških mera koje smanjuju rizik od izbijanja požara.
Pojam evakuacije, u smislu ovog Plana, obuhvata organizovani način napuštanja prostorije, pre
nego što nastupi ugrožavanje života i zdravlja ljudi, što može izazvati požar ili neki drugi
vanredni događaj, čiji se nastup i štetne posledice mogu predvideti.
Pod spašavanjem u smislu ovog Plana, podrazumeva se organizovano sprovođenje radnji, kojima
se osobama zatečenim u prostorijama ugroženim požarom pruža prva pomoć, kada zbog
okolnosti nastalih požarom, sami ne mogu napustiti prostorije i objekat, a da pritom ne dovedu u
opasnost svoj život.
Požar može ugroziti sigurnost zaposlenih kao i njihove živote, pa se mora organizovati brza i
efikasna evakuacija.
Pri požaru, kao vanrednom događaju, kao i prilikom evakuacije u slučaju požara, mogu nastati
događaji sa neželjenim posledicama, kao što su: povrede ljudi, blokiranje puteva za evakuaciju,
zadimljavanje prostorija, oštećenje delova objekta i postrojenja, uređaja i instalacija, panika i dr.
Да би сте преузели комплетан рад, молимо Вас погледајте упутство о куповини готових радова II PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA ZAŠTITE OD POŽARA
POVRŠINA OBJEKATA I BROJ ZAPOSLENIH
Ime Dom zdravlja u Mesto nalazi se na Trgu Ime ulice. Dom zdravlja je ukupne površine od oko
2920m2 zatvorenog prostora, sa ukupno 110 zaposlenih koji rade u dve smene. U Domu zdravlja
boravi oko 1000 pacijenata koji su raspoređeni u dve smene. Broj pacijenata i zaposlenih može
biti promenljiv, na šta utiču mnogobrojni faktori.
BROJ I NAZIV GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA
Dom zdravlja se sastoji od četiri objekta, i to:
Objekat 1 doma zdravlja površine oko 870m2, Objekat 2 doma zdravlja površine od oko 1920m2,
Objekat kotlarnice površine 60m2, i Objekat apoteke površine 68m2.
VRSTA TEHNOLOGIJE PO GRAĐEVINSKIM I DRUGIM OBJEKTIMA
Objekat 1 doma zdravlja
Objekat 1 doma zdravlja je starije gradnje (građen 50-ih godina prošlog veka). Temelji su od
betona i lomljenog kamena. Noseći stubovi su od armiranog betona, a noseći i spoljni zidovi su
od duple pune opeke po starom standardu ( zidovi debljine 59cm). pregradni zidovi su od opeke.
Tavanica prizemlja je pruski svod, odnosno od drvenih greda između kojih se nalazi ispuna od
krečnog maltera. Tavanica sprata je od drveta, obložena malterom. Krovna konstrukcija je
urađena sa drvenim konstruktivnim elementima sa crepom.
Objekat 2 doma zdravlja
Objekat 2 doma zdravlja je takođe starije gradnje (građen 70-ih godina prošlog veka). Temelji su
trakasti, od armiranog betona, kao i noseći stubovi, sa ispunom od giter blokova. Pregradni
zidovi su od opeke. Tavanice su od punog armiranog betona. Krovna konstrukcija je od drvenih
konstruktivnih elemenata sa salonit tablama.
Objekat kotlarnice
Objekat kotlarnice je građen kada i objekat 1 doma zdravlja. Temelj je od betona ojačanim
lomljenim kamenom, sa nosećim stubovima od armiranog betona i ispunom od duple pune
opeke. Pregradni zidovi su od opeke, sa tavanicom od drveta, obloženom malterom. Krov je od
drvene konstrukcije prekrivene crepom.
Objekat apoteke
Objekat klnjižare je takođe stare gradnje (kao i objekti 1 doma zdravlja i kotlarnice), sa istom
tehnologijom građenja.
Да би сте преузели комплетан рад, молимо Вас погледајте упутство о куповини готових радова BROJ ZAPOSLENIH PO GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
Od ukupno 110 zaposlenih u Domu zdravlja, u objektu apoteke je zaposleno 3 radnika, a u
objektu kotlarnice 4 radnika. U objektu 1 doma zdravlja boravi 20 zaposlenih, dok se ostali
zaposleni raspoređuju po potrebi i u objekte 2 i 1 doma zdravlja.
MATERIJE KOJE SE KORISTE U RADNOM PROCESU U POGLEDU OPASNOSTI
ZA IZBIJANJE I ŠIRENJE POŽARA
U objektu se vrši radni proces, u kome se koriste papirni i ostali kancelarijski materijal, koji se
skladišti u kancelarijama stručnih saradnika, na za to određenim mestima.
MESTA U RADNOM PROCESU RANGIRANA PO VEROVATNOĆI IZBIJANJA I
ŠIRENJA POŽARA
Prema radnom procesu i količini zapaljivog materijala koji se koristi u njemu objekti su rangirani
prema verovatnoći izbijanja i širenja požara:
1 Objekat apoteke
2 Objekat 1 doma zdravlja
3 Objekat kotlarnice
4 Objekat 2 doma zdravlja.
POUZDANOST SISTEMA ZA GREJANJE PROSTORA ILI PRIPREMU
TEHNOLOŠKE PARE, VODE ILI DRUGOG MEDIJA U POGLEDU OPASNOSTI OD
IZBIJANJE I ŠIRENJA POŽARA
Grejanje u objektu je izvedeno preko gradske toplovodne mreže, sistemom cevovoda od čeličnih
cevi i tučanih radijatora sa rebrima. U sistem su ugrađeni svi neophodni elementi zaštite od
stvaranja nadpritiska u sistemu grejanja. Svi potencijalno zapaljivi materijali su udaljeni više od
0,5m od radijatora i toplovodnih cevi.
POUZDANOST I PREDVIĐENO VREME EKSPLOATACIJE GRAĐEVINSKIH
OBJEKATA OBZIROM NA OPASNOST OD IZBIJANJA I ŠIRENJA POŽARA
Objekti su izgrađeni uglavnom od negorivih materijala (cigla, armirani beton, staklo), mada
manjim delom, a posebno u unutrašnjosti objekta prednjače drveni matrijali, stolovi i stolice koji
se nalaze u prostorijama objekta. Objekat je starije gradnje, i u građevinskom smislu ispunjava
sve zahteve normi za trajnu eksploataciju u radnom procesu ustanove.
STANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I IZOLACIONIH MATERIJALA U POGLEDU
OPASNOSTI OD IZBIJANJA I ŠIRENJA POŽARA
Stanje objekata je dobro u pogledu opasnosti od izbijanja i širenja požara. Objekti su građeni od
materijala visoke vatrootpornosti, te je na taj nači sprečeno urušavanje objekata u slučaju
izbijanja požara, kao i smanjena mogućnost njegovog širenja na ostale delove objekata, kao i na
druge objekte. Objekti ne poseduju termoizolaciju. Na objektu 1 doma zdravlja je tavanica sprata
Да би сте преузели комплетан рад, молимо Вас погледајте упутство о куповини готових радова 
Download

ZOP 5.1.002. Plan zaštite od požara bolnice