PLAN RADA
ZU APOTEKA SOMBOR
ZA 2014. GODINU
APOTEKA SOMBOR
Adresa: 25000 Sombor, Venac V.R.putnika 27
Tel/fax: 381 25/22-792, mob: 381 60/7088-401
WWW.apotekasombor.rs
e-mail: [email protected]
2
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Naziv : Apoteka Sombor
Mesto : Sombor
Adresa : Venac Vojvode Radomira Putnika 27
PIB : 100272105
Matični broj : 08578184
Ovlašćeno lice : Direktor, Danica Basarić mr ph spec., 060/70-88-425
Evidentirani za PDV od 01.01.2005.
Telefoni : direktor – 025/22-792 tel/fax
Računovodstvo – 025/24-130 tel; 025/26-250 fax
Tekući računi kod Uprave za trezor : 840-9667-33; 840-9661-51
E-mail: [email protected]
[email protected]
3
PROPISI PO KOJIMA SE OBAVLJA POSLOVANJE U USTANOVI
ODLUKA O OSNIVANJU I PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZU APOTEKA
SOMBOR (Sl. Glasnik Grdada Sombora, br. 3/2009)
• ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Sl.glasnik RS,br.107/2005, 72/2009
Zakon, 88/2010, 99/2010 и 57/2011)
• ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Sl. glasnik RS, бр.107/2005, 109/2005,
ispravke, 57/2011, 110/2012 и 119/2012)
• ZAKON O JAVNIM SLUŽBAMA (Sl. glasnik RS, br. 42/91, 71/94, 79/2005,81/2005,
83/2005)
• ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA (Sl. glasnik RS, br.
30/2010 и 107/2012)
• PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE
DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA
ZDRAVSTVENE SLUŽBE (Sl. glasnik RS, br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011 i
10/2012)
• UREDBA O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA (Sl. glasnik RS, br.
42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012 и 37/2012)
• STATUT ZU APOTEKE SOMBOR (Sl. glasnik Grada Sombora, br. ............
• UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH
U JAVNIM SLUŽBAMA (Sl. glasnik RS, br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002,
ispravke, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005,
26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006,
10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008,
31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008 и 113/2008)
• ZAKON O RADU (Sl. glasnik RS, br 24/2005,61/2005...)
• ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ( Sl. glasnik RS, br. 124/2012)
• PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2014.
• UGOVOR O SNABDEVANJU OSIGURANIH LICA LEKOVIMA I ODREĐENIM
VRSTAMA POMAGALA ZA 2014.
4
PLAN RADA ZU APOTEKA SOMBOR ZA 2014. GODINU
I
PREDMET I ZADATAK PLANIRANJA
Predmet planiranja su svi poslovi i zadaci koji čine osnovne aktivnosti u okviru farmaceutske
zdravstvene zaštite. To su pre svega:
• Promet na malo lekova i medicinskih sredstava koja se izdaju na teret RFZO u visini
planiranih sredstava
• Izrada magistralnih i galenskih lekova i lekovitih pripravaka po tradicionalnim
recepturama
• Promocija zdravlja i prevencija bolesti koja se ostvaruje edukacijom i savetovanjem
pacijenata o pravilnim životnim navikama, pravilnoj upotrebi lekova i sl.
• Praćenje najnovijih farmakoterapijskih mera i pristupa preko kontinuirane edukacije
zaposlenih, kao i pružanje najnovijih, tačnih i objektivnih informacija drugim
zdravstvenim radnicima i građanima
• Prodaja proizvoda i sredstava koja su u službi zdravlja
Naravno moramo planirati i ostale segmente i aktivnosti kao što su:
• Kadrovi
• Marketinške aktivnosti
• Stručno usavršavanje
• Primena postojećih i uvođenje novih ISO standarda
• Nabavka nove računarske opreme i sitnog inventara
• Adaptacije i rekonstrukcije pojedinih objekata - investicije
• Plan reciklaže i zbrinjavanja farmaceutskog otpada
Zadatak planiranja je da se proširi i poboljša kvalitet usluge prema pacijentima, uz poštovanje
svih zakonskih, profesionalnih, etičkih i moralnih načela farmaceutske struke. Cilj nam je da od
ZU Apoteke Sombor napravimo brend koji će zadržati lidersku poziciju na teritoriji Zapadnobačkog okruga i šire.
II SWOT I PEST ANALIZE U FUNKCIJI STRATEŠKOG PLANIRANJA
Kako bismo što bolje mogli planirati aktivnosti u 2014. godini, poslužićemo se SWOT analizom,
koja će nam ukazati koje su nam mane, slabosti i pretnje a šta su nam prilike koje bismo
iskoristili da povećamo snagu Ustanove.
5
SWOT analiza
S – snaga
- ljudski resursi - odlično obučen kadar kadar
- razuđena mreža apoteka koja pokriva svako naseljeno mesto
- odlična snabdevenost naših Apoteka
- opremljenost svih apoteka koja je na zavidnom nivou
- implementacija i razvijanje sistema ISO standarda
- visok nivo IT tehnologija – direktna povezanost apoteka i brz protok informacija
W - slabosti
- poraditi na marketinškim veštinama kako bi se poboljšale marketinške sposobnosti svakog
zaposlenog
– pokrenuti alat „Tajni kupac“
- poraditi na motivisanosti svakog zaposlenog
- dograditi svoj imidž koji je već na zavidnom stepenu
- napraviti portfolio ključnih kompetencija savkog zaposlenog
- pojačati rad internih kontrola
O - prilike
- promotivne akcije i Kartica poverenja
- rad Savetovališta za prevenciju bolesti
- uvođenje novih usluga prema pacijentima (merenje glukoze, KP, indeksa osteoporoze)
- poboljšati profesionalnu saradnju sa lekarima
- gradnja nove Galenske laboratorije (zavisi od osnivača), koja omogućava status „ovlašćene
apoteke“
T - pretnje
- uključivanje neuređenog privatnog sektora u izdavanje lekova na racept (verovatno samnjenje
broja recepata, posledično, zatvaranje neprofitabilnih apoteka i višak zaposlenih)
- nekorektno i neprofesionalno ponašanje konkurencije (prodaja lekova bez recepta koji su na
režimu izdavanja na recept, prodaja po damping cenama? I drugo)
- etika u poslovanju (upućivanje pacijenata od strane nekih lekara i med.sestara u privatne
apoteke?!)
- promena zakonske regulative (Zakon o javnim nabavkama?)
- niska marža od 12%? Posledično sve niži boniteti
- sve veće siromaštvo građana, samim tim smanjena kupovna moć!
PEST analiza je marketinško okruženje Ustanove u kome treba uspešno plivati. Iako se na
njih, po pravilu, ne može mnogo uticati, bitno ih je proučitii, biti ih svestan i nosti se sa njima
sa najmanjom štetom po Ustanovu.
P - političko okruženje
- zakonska regulativa: (ne) poštovanje iste, česte promene
- komunikacija sa osnivačem i bitnost partijske pripadnosti
- nestabilna politička situacija
6
E – ekonomsko okruženje
- nestabilna ekonomska politika i niske cene lekova
- ogromni troškovi na koje se ne može uticati (usluge, materijal, energenti)
- ekonomska kriza, slaba kupovna moć građana, nezaposlenost
- nedopustivo niska marža od 12%, i sve niži boniteti
S – socio-kulturološko okruženje
- demografska struktura – sve više siromašnih građana, posebno penzionera
- sve manje stanovnika po naseljenim mestima
- mnogo neradnih dana u godini (praznika) i stavovi zaposlenih
T – tehnološki faktori
- dobra brzina prenosa informacija između organizacionih jedinica- intranet
- korišćenje interneta
- potreba za permanentnim obnavljanjem dotrajale IT opreme
- potreba za obnavljanjem opreme i alata za galensku laboratoriju (GL)
- nedovoljnost finansijskih sredstava za obnavljanje opreme za GL
Parametri iz PEST analize nam govore da je okruženje u kojem posluje ZU Apoteka Sombor
ozbiljno opterećeno ekonomskom krizom, a pretpostavke su da će i naredni period biti još teži.
Predstojeći period za ZU Apoteka Sombor preti velikom neizvesnošću, posebno uključivanjem
privatnog sektora u izdavanje lekova na recept, ali na menadžmentu je zadatak da zaposlenima
stavi do znanja da je obaveza za kvalitetnom uslugom i stručnošću potrebnija nego ikada.
III OBIM POSLOVANJA
Fizički obim poslovanja iskazuje se preko 2 grupe usluga:
1. Komercijalna prodaja (ručna prodaja i knjiga recepture, eksterni računi pravnim i fizičkim
licima, vojni recepti i dr.).
2. Recepti fakturisani Republičkom Fondu za zdravstveno osiguranje
Izdavanje jednog gotovog leka u ručnoj prodaji po receptu ili trebovanju (nezavisno od broja
pakovanja) predstavlja jednu uslugu – izdavanje.
7
IV FINANSIJSKI PLAN
ZBIRNI FINANSIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU
(po obračunskoj osnovi)
R.br.
1
Konto
2
Elementi
3
Plan 2013.
4
( u 000 dinara )
%
Ostvareno
5
6
I PRIHODI I PRIMANJA
1
2
3
4
5
6
7
Refundacije
Fakturisano Zavodu
Prodaja robe
Prodaja proizvoda Laboratorije
Boniteti
Ostali prihodi – radna taksa
Ukupno ( 5 do 7 )
1.000
348.120
300.500
8.500
58.300
1.800
718.220
II RASHODI I IZDACI
8
410000 Zarade i druga primanja
9
421000 Stalni troškovi
10
422000 Službeni put
11
423000 Usluge po ugovorima
12
424000 Medicinske usluge i zivot.sred.
13
425000 Tekuće održavanje
14
426000 Potrošni i adm.materijal
15
440000 Kamate
Takse,porezi
16483000
17 510000 Osnovna sredstva
Otpis robe i materijala
18
19212100 Utorseni materijal Laboratorije
20
Ukupno ( 8 DO 19 )
Nabavna vrednost robe
21
Ukupno rashodi ( 19+20 )
22
23
SUFICIT/DEFICIT ( 8-21 )
114.150
10.100
300
4.550
390
2.570
2.600
0
450
3.710
200
2.700
141.720
576.500
718.220
0
(u 000 dinara)
8
R.br.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PRIHODI I PRIMANJA
Konto
Elementi
2
3
Nabavna vrednost lekova
Nabavna vrednost pomag.
Svega ( 1+2 )
Marža - lekovi
Marža - pomagala
Svega ( 4+5 )
Ukupno RFZO ( 3+6 )
Gotovinska prodaja
- Nab.vred. robe
- Marža
822100 Prodaja proizvoda Laboratorij.
Ukupno ( 7+8+9 )
Boniteti
-boniteti
- rabat CS
Ostali prihodi
Viškovi
Radna taksa
Pozitivna nivelacija
800000 UKUPNO ( 10+11+12 )
700000 Refundacije i ostalo
UKUPNO ( 13+14 )
Nab.vrednost robe
Neto prihod ( 15-16 )
Plan 2013. Ostvareno
4
5
295.500
16.500
312.000
35.460
660
%
6
36.120
348.120
300.500
264.500
36.000
8.500
657.120
58.300
50.000
8.300
1.800
0
1.800
0
717.220
1.000
718.220
576.500
141.720
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Red.br. Konto
Elementi
Plan 2013. Ostvareno
1
4
2
3
5
1 411100 Bruto zarade
90.500
2 412000 Doprinosi poslodavca
16.200
Svega zarade ( 1+2 )
3
106700
4 413100 Mesečne karte, parking
120
5 414200 Stipendije
0
6 414300 Otpremnine i pomoći
750
7 414400 Pomoći za lečenje
100
8 415000 Prevoz na posao
5.600
9 416000 Jubilarne nagrade (2013.), UO I NO
880
Svega ( 4 do 9 )
10
7.450
12 410000 Ukupno(3+10)
114.150
%
6
9
OSTALI RASHO
RASHODI po obračunskoj
obra unskoj osnovi
Red.
broj
Konto
Elementi
1
421100 Platni promet
2
421200 Utrošena energija
3
421300 Komunalne usluge
4
421400 PTT usluge
5
421500 Troškovi osiguranja
6
421600 Zakupnine
7
421000 Stalni troškovi (1 do 6 )
422100Sl.put u zemlji
422200Sl.put u inostranstvo
10 422000Svega ( 8+9 )
11 423200Kompjuterske usluge
12 423300Kotizacije i ostalo
13 423400Oglasi i ostalo
14 423500Stručne usluge
15 423700Reprezentacija i pokloni
16 423900Ostale usluge
17 423000Svega (11 do 16)
18 424000Medicin,zivot.sred. i specijal.usluge
19 424000 Svega specijalizovane usluge
20 425100Održavanje zgrada
21 425200Održavanje opreme
22 425000Svega ( 20+21 )
23 426100Administrativni materijal
24 426300Stručna literatura
25 426400Gorivo za vozila
26 426700Potrošni mat. GLS i AP.
27 426800Mat.za odrzav. higijene i posebne namene
28 426000Svega materijal (23 do 27)
29 440000Kamate
30 482100Porezi
31 482200Administrativne takse
32 482400Kazne, finan.osoba sa invaliditetom
33 483500Sudske takse
34 480000 Ostali rashodi
35 511000Zgrade i građevinski objekti
36 512200Računarska oprema
37 512500Medicinska oprema
38 512900Ugradjena i montirana oprema
39 511000 Osnovna sredstva
Otpis robe I materijala
40
41 212100 Utroseni materijal laboratorije
8
9
42
UKUPNO RASHODI
(u 000 RSD)
Plan
2013.
Ostvareno
3.500
2.950
650
1.350
400
1.250
10.100
300
0
300
800
250
200
2.600
400
300
4.550
390
4.600
1.370
1.200
2.570
750
350
600
250
650
2.600
0
50
200
0
200
450
1.500
350
1.500
360
3.710
200
2.700
27.570
10
ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
ЗА
2014.
ГОДИНЕ – по готовинској основи
Приходи и примања
ОП
Ек.
Класификација
Опис
Укупно
Из Буџета
Од ООСО
Донације
Из осталих
изворасопствени
приходи
1
2
3
4=5+6+7+8
5
6
7
8
5001
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002
+ 5104)
718.020
1.000
0
348.120
5002
700000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067
+ 5092 + 5097 + 5101)
5057
730000
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 +
5064)
0
5058
731000
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 +
5060)
0
5061
732000
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063)
0
5064
733000
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
(5065 + 5066)
0
5067
740000
ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075 + 5080 + 5087 +
5090)
5068
741000
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074)
5075
742000
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
(од 5076 до 5079)
1.000
5080
743000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ (од 5081 до 5086)
0
5087
744000
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)
0
5090
745000
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)
0
5092
770000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095)
0
0
0
5093
771000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (5094)
0
0
0
5095
772000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096)
0
5097
780000
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)
0
0
0
5098
781000
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)
0
1.000
0
369.900
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
11
5101
790000
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102)
0
0
0
0
0
5102
791000
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103)
0
5104
800000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119 + 5122)
717.020
0
348.120
0
368.900
5105
810000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)
0
0
0
0
0
5106
811000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
(5107)
0
5108
812000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ
ИМОВИНЕ (5109)
0
0
5110
813000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111)
0
0
5112
820000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 +
5115 + 5117)
0
368.900
5113
822000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
ПРОИЗВОДЊЕ (5116)
5115
823000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ (5118)
5117
900000
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)
0
0
0
0
0
5129
910000
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141)
0
0
0
0
0
5130
911000
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од
5132 до 5140)
0
5131
920000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5150 + 5160)
0
0
0
0
0
5149
921000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151 до 5159)
0
0
348.120
0
369.900
5150
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)
717.020
0
348.120
8.500
8.500
708.520
718.020
348.120
360.400
12
Расходи и издаци
ОП
Ек.
Класиф
икација
Опис
Укупно
Из.
Буџета
Од ООСО
Донације
Из осталих изворасопствени приходи
1
2
3
4=5+6+7+8
5
6
7
8
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171 + 5339)
5170
718,020
0
348,120
0
369,900
5171
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239 + 5254 +
5278 + 5291 + 5307 + 5322)
135,110
0
36,120
0
98,990
5172
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 +
5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192)
114,150
0
36,120
0
78,030
5173
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ) (5174)
90,500
30,610
59,890
5175
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)
16,200
5,510
10,690
5179
5181
5186
413000
НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5182
до 5185)
415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5187)
5188
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)
5194
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 +
5209 + 5218 + 5226 + 5229)
5195
5203
5209
5218
5226
5229
421000
422000
423000
424000
СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225)
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 +
5228)
426000
МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238)
120
120
850
850
5,600
5,600
880
880
20,510
300
4,550
4,550
390
390
2,570
2,570
2,600
2,600
0
5240
0
5244
432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ
(5245)
0
5248
434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до
5251)
0
5252
435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ
(5253)
0
5254
440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274)
0
5274
0
5291
460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ(5292 +
5295 + 5298 + 5301 + 5304)
0
5304
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305 + 5306)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450
0
444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275
до 5277)
465000
20,510
300
431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од
5241 до 5243)
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264)
0
10,100
430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА
ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252)
5255
0
10,100
5239
441000
0
0
5322
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 +
5335 + 5337)
450
5323
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(5324 + 5325)
0
5326
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до
5329)
250
250
5330
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА (5331)
200
200
484000
5332
5339
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 +
5334)
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382)
0
582,880
0
312,000
0
270,910
13
510000
5340
5341
5346
5356
5360
5362
5365
5369
ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356 +
5358 + 5360)
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до
5345)
512000
513000
515000
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 5355)
3,710
0
3,710
1,500
2,210
2,210
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)
0
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)
0
520000
ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369)
522000
523000
ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до 5368)
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370)
579,200
0
5383
0
5385
600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 +
5409)
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405 +
5407)
0
267,200
312,000
264,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
348,120
0
369,900
5387
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396)
0
5407
614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ
ЛИЗИНГ (5408)
0
5409
620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 +
5420 + 5429)
0
5410
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 5411 до 5419)
0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)
312,000
2,700
516,500
551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)
610000
0
2,700
5382
5431
0
1,500
550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383)
5386
0
718,020
Finansijski plan Apoteke Sombor za 2014. godinu urađen je na bazi ostvarenih prihoda i rashoda u 2013.
godini. Obim poslovanja po osnovu ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje rađen je
uz činjenicu da od 2013. godine RFZO sklapa ugovore za pružanje usluga izdavanje lekova sa Liste
lekova i pomagala koja idu na teret sredstava RFZO-a sa privatnim apotekama.
V PLAN KADROVA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA
1. Broj zaposlenih u Apoteci Sombor ne sme se povećavati. Svaki farmaceutski tehničar koji
ode u penziju biće zamenjen magistom farmacije, međutim taj broj za 2014. godini planirano
je dva.
2. Apoteka Sombor ima još nekoliko organizacionih jedinica na selima kojima rukovode
farmaceutski tehničari, pod nadzorom načelnika gradskih apoteka. Ostvaren je plan da se u
sela Stapar, Bački Monoštor i Čonoplja upute magisti farmacije da vode apoteke. Sada nam
je ostalo još 7 jedinica za izdavanje gotovih lekova koje će i dalje voditi tehničari, što ćemo
rešavati u narednom periodu.
3. Plan kadrova za stažere mr ph i farm. tehničare volontere, biće u skladu sa organizacionim
mogućnostima Ustanove, uz omogućavanje obavljanja volonterskog rada svima koji to žele.
14
Plan je da se mr ph primaju na staž kada izraze želju, a tehničari, pošto ih je više, počeće
staž u dva termina: u januaru i julu po 6 meseci, tako da ih imamo preko cele godine, pravilno
raspoređene po gradskim apotekama.
4. Plan stručnog usavršavanja je predvideo dosta akreditovanih internih edukacija (Kursevi i
stručna predavanja) sa predavačima iz naše Ustanove. Što se tiče specijalizacija, za ovu
godinu je planirano završavanje započetih (1 Farmakoterapija i 1 FZZ).
U sklopu eksternih edukacija zaposlenih planira se učešće na stručnim sastancima,
simpozijumima, kursevima, kao i rešavanje testova u elktronskoj formi koje organizije FKS.
VI PLAN FARMAKOINFORMATIVNE I MARKETINŠKE AKTIVNOSTI
Apoteka Sombor nema formiran Centar za farmakoinformatiku niti Službu za marketing, ali zato
te aktivnosti nisu zapostavljene. Do formiranja kompletnih službi, poslovima
farmakoinformatike rukovodi mr ph (na specijalizaciji farmakoterapije), a marketinške aktivnosti
vodi glavni tehničar Ustanove.
U 2014. godini se planira:
•
•
•
•
•
•
•
•
redovno ažuriranje stranice internet sajta, dopunjavanje novim, aktuelnim sadržajima
koji su na raspolaganju korisnicima naših usluga
izrada flajera sa edukativnim sadržajem za promociju zdravlja i prevenciju bolesti
koordinacija rada Savetovališta
organizacija Bazara zdravlja, posebno kod važnih datuma u kalendaru zdravlja SZO
Aktivno učešće u programima interne edukacije i pomoć drugim kolegama oko izbora
tema i prezentacija
koordinacija marketinških akcija koje se sprovode u Ustanovi
uvođenje nekoliko marketinčkih alata: tajanstveni kupac, Kartica poverenja i sl.
serija emisija koje će predstaviti Ustanovu u celini, ali i svaku apoteku ponaosob
VII PLAN RADA SAVETOVALIŠTA
Kroz Savetovališta apoteke, kao deo primarne zdravstvene zaštite, ostvaruju svoju značajnu
ulogu u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti. Rad Savetovališta će se proširiti na Apoteku
Bulevar, u kojoj bi trebalo da počne sa radom Savetovalište za osteoporozu. Tom prilikom bi,
povremeno, u saradnji sa farmaceutskim kućama, organizovana ultrazvučna merenja
osteoporoze.
15
VIII PRIMENA I POBOLJŠANJE ISO
ISO standardi su u Apoteku Sombor uvedeni krajem 2010., tako da nam pred kraj 2013. godine
sledi resertifikacijska provera. Tokom godine planirane su 2 interne provere ISO 9001:2008 i
ISO 14000:2004, u cilju praćenja poštovanja i sprovođenja standarda, ali i pripreme za redovnu
godišnju proveru.
Planirano je sprovođenje preventivnih i korektivnih mera u cilju poboljšanja kvaliteta rada i
unapredjenja sistema menadžmenta (QMS). Istovremeno će se raditi na primeni datih preporuke
sa prethodne godišnje provere.
Ako se budu stekli materijalni uslovi, Apoteka Sombor planira u 2013. ili 2014. godini uvoženje
standarda 18000.
IX PLAN IT SLUŽBE
Najvažnija aktivnost IT sektora, sem redovnih, odnosila bi se na promenu baze softvera, jer
postojeća baza ne zadovoljava naše potrebe. Nova SQL baza će značajno unaprediti naš rad i
komunikaciju između organizacionih jedinica, a posebno je značajno da će nam ova promena
baze omogućiti formiranje raznih izveštaja koje do sada nismo mogli imati, kako bismo ispratiti
sve zahteve koji se planiraju u sistemu zdravstvene zaštite Srbije.
Što se tiče hardvera, planirana je nabavka i zanavljanje sve dotrajale opreme i kupovina 2D bar
kod čitača Datamatrix za apoteke koje imaju veliki broj recepata. Takođe se planira nabavka
jednog štampača u boji za potrebe marketinških aktivnosti.
Sve investicije u IT sektoru u 2014. godini bile bi isfinansirane iz sopstvenih sredstava, ali
računamo sa ozbiljnom donacijom proizvođača i dobavljača.
16
X PLAN RADA TIMA ZA KVALITET
Ministarstvo zdravlja u saradnji sa IJZ „Milan Jovanović – Batut“, Farmaceutskim fakultetom i
regionalnim Zavodom za javno zdravlje u Somboru, prati unapređenje kvaliteta farmaceutske
zdravstvene zaštite. Apoteka Sombor prati pokazatelje kvaliteta za primarnu zdravstvenu zaštitu
koji su definisani Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta i o njima obaveštava nadležne.
Komisija za unapređenje kvaliteta zajedno sa Komisijom za unutrašnju kontrolu, obićiće sve
apoteke najmanje u dva navrata, i kontrolisaće sledeće:
• da li se uredno evidentiraju svi potrebni parametri, posebno evidencija privatnih
recepata, osporenih Rp, grešaka po receptima, otpisa
• primena zakonskih propisa u apotekama (poštovanje režima izdavanja lekova, uredno
vođenje evidencije narkotika, rokova, istaknutost cena, higijena apoteka i osoblja i dr.).
Obe Komisije sačinjavaju izveštaje sa primedbama i preporukama i dostavljaju ih Stručnom
saveti i direktoru, radi preduzimanja određenih, preventivnih ili korektivnih mera kako bi se
otklonili uočeni nedostaci.
XI INVESTICIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE
U prethodne četiri godine renovirane su i adaptirane sledeće apoteke: I Narodna, Kod Anđela,
Bezdan, Čonoplja, RiđicaStapar i Kolut su potpuno rekonstruisane, a Stanišić, Crvenka, Bajski
sokak sa bebi kutkom, Doroslovo, B. Monoštor i Gakovo su delimično adaptirane.
Za 2014. godinu je planirana adaptacije Apoteke SV. Miletić u prostoru koje nam je na
korišćenje ustupila Zdravstvena stanica DZ „Dr Đorđe Lazić“ Sombor.
U dežurne apoteke u gradu ugrađeni su displeji na kojima bi nalazila informacija (crvene led
diode) o dežurnoj apoteci za svako veče, sa adresom i brojem telefona.
17
XII PLAN UNIŠTAVANJA FARMACEUTSKOG OTPADA
Rukovanje farmaceutskim otpadom i rashodom koji je definisan Pravilnikom o upravljanju
medicinskim otpadom, postupamo po Planu upravljanja otpadom i svim radnim uputstvima
vezanim za ovu materiju, koju nam je uradila outsorsing kompanija Dra Group Subotica.
Planirano je da se krajem 2014. godine izveze sav farmaceutski otpad, koji je uredno
klasifikovan i skladišten u magacinu predviđenom za tu namenu.
Elektronsku opremu koja je van upotrebe i otpisana (kompjureti, pegle, frižideri i sl), preuzima i
odnosi krajem godine firma sa kojom imamo ugovor o preuzimanju i recikliranju otpada, a sve u
skladu sa standardima ISO 14000.
Papirnu ambalažu ćemo, kao i do sada klasifikovati i predavati kada se sakupi dovoljna količina,
opet sa firmom sa kojom imamo ugovor o prihvatanju za reciklažu papirne i kartonske ambalaže.
U Somboru, decembar, 2013.
Direktor
Mr ph spec. Danica Basarić
Download

ovde