PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA
OPŠTINE BUJANOVAC
2011. – 2015.
- nacrt -
Uvod
Plan kapitalnih investicija opštine Bujanovac je petogodišnji plan za investiranje
iz opštinskog budžeta u infrastrutkturu, privredu, javne objekte i opremu. Projekti od
opšteg značaja i ne manje vrednosti od 4.000.000,00 dinara, su obuhvaćeni ovim planom.
Plan kapitalnih investicija je osnovni dokument za planiranje kapitalnih izdataka u
lokalnom budžetu. Jedna od najvažnijih funkcija plana je obezbeđenje usaglašenosti
Strategije razvoja opštine Bujanovac sa realnim finansijskim mogućnostima. Plan
kapitalnih investicija je povezan i sa urbanističkim planovima.
Kao osnovu za kandidovanje kapitalnih projekata za evropske i donatorske
fondove osnova je usvojen Plan kapitalnih investicija. To je i dokaz da je opština
ozbiljan partner jer svoje kapotalne projekte ima unapred ispalnirane.
Jedna godina realizacije plana kapitalnih investicija smatra se godišnjim
kapitalnim budžetom. Godišnji kapitalni budžet se svake godine određuje kao isečak iz
petogodišnjeg plana kapitalnih investicija, koji se odnosi na prvu narednu godinu.
Ravnoteža između tekućeg održavanja i poboljšanja postojeće infrastrukture i novih
investicija je princip izrade plana kapitalnih investicija.
Veliki broj kapitalnih investicija mora se finansirati uz pomoć donatora i,
nacionalnih fondova ili kreditnim zaduživanjem jer su investicije u oblasti infrastrukture
veoma velike i ne mogu se realizovati sredstvima iz budžeta opštine.
Republici Srbiji su diostupni fondovi EU- IPA fondovi, Nacionalni
Investicioni Plan, EAR, PROGRES - UNOPS i drugih donatora. Ono što je potrebno da
bi se novac dobio su kvalitetni napisani projekti sa urađenim studijama izvodljivosti i
opravdanosti.
Svaki donator želi da zna unapred da će novac koji daje za realizaciju
investicije doprineti stvaranju rezultata u određenoj oblasti kao i jasne pokazatelje da je
investicija ekonomski opravdana.
Program USAID - Mega koji se sprovodio u opštini Bujanovac predvideo je
izradu Programa kapitalnih investicija. Komisija za izradu Plana kapitalnih investicija,
koja je učestvovala i u izradi Akcionog plana za lokalni ekonomski razvoj pružala je
podršku kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i rukovodstvu opštine u odlučivanju
vezanom za ekonomske i razvojne programe, kao i učešće u reviziji postojećeg strateškog
i akcionog plana. Nacrt plana kapitalnih investicija pripremila je Kancelarija za LER u
saradnji sa Privrednim savetom i koordinacijom sa direktorima JP i ustanova.
Dostavljanje na razmatranje Opštinskom veću i usvajanje Skupštini opštine Bujanovac
su koraci koji su neophodni za sprovođenje Plana kapitalnih investicija.
U skladu sa donetom Odlukom o pristupanju izradi Plana kapitalnih investicija,
definisano je da se ovakvim investicijama podrazumevaju projekti koji se:
− finansiraju iz budžetskih sredstava Opštine Bujanovac;
− finansiraju iz drugih sredstava sa kojima raspolažu neposredni nosioci
(investitori), budžetski korisnici opštinskog budžeta;
− projekti čija impementacija traje duže od jedne budžetska godine ili se njeni
efekti protežu na period koji je duži od jedne budžetske godine.
Komisija za izradu Plana kapitalnih investicija
Komisija za izradu Plana kapitalnih imvesticija je formirana Rešenjem 27.11.2009.
godine, u sastavu
1. Fazila Azemović, Rukovodilac Kancelarije za LER – predsednik
2. Šefket Jakupi, član Opštinskog Veća – član
3. Driton Redžepi, direktor JP Direkcije za izgradnju Bujanovca– član
4. Ekrem Isufi, direktor JP Sportski centar ’’Mladost’’ – član
5. Boban Pavlović, Samostalni stručni saradnik na poslovima trezora– član
6. Dževat Neziri, Samostalni stručni saradnik na poslovima građevinarstva– član.
Zadatak komisije je u skladu sa Rešenjem bio da pripremi Plan kapitalnih investicija i to
-
odredi liste investicionih projekata prispelih na procenu na osnovu primljenih
predloga za investiranje,
boduje pojedinačne projekte na osnovu kriterijuma ocenjivanja, kao i na osnovu
rangiranja za Plan.
Komisija je verifikovala Predloge za investiranje, potvrđivala da li su predlozi potpuni,
kao i da li su realni u tehničkom i pravnom smislu.
Vršena je dopuna potrebnih podataka u Predlozima za investiranje, dodavanjem
informacija i brojki koje su nedostajale. Određivan je prioritet prihvaćenih investicionih
projekata
Grupisani su projekti Plana kapitalnih investicija prema usvojenim kategorijama
(infrastrukturni, ostali, itd.), i određeno je u koju godinu Plana će biti svrstani (unutar
kategorija, po godinama Plana) na osnovu tehničkih kriterijuma, procene stepena
spremnosti plana za realizaciju;
Usvojena je konačna lista projekata za Plan;
U svom radu Komisija se pridražavala sledećih prinicipa za određivanje prioritetnih
investicionih projekata:
- Svaki član Komisijie je zasebno procenio svaki investicioni projekat, u skladu sa
kriterijumima za ocenivanje projekata i usvojenim bodovanjem, kao i u skladu sa
programom rada Komisije;
- Ocena projekta i se obavljala na osnovu informacija sadržanih u Predlogu za
investiranje za svaki projekat;
Tehničke usluge Komisije obavljala je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Opštine
Bujanovac.
Izrada plana kapitalnih investicija
Komisija za izradu Plana kapitalnih investicija je zajedno sa kancelarijom za LER radila
na izradi Plana kapitalnih investicija i izrada je tekla u nekoliko faza
I Upoznavanje sa značajem i sadržajem Plana kapitalnih investicija
II Pripremanje tabela za ocenu projekata po utvrđenim kriterijumima
III Prosleđivanje obrasca za kandidovanje projekata i tabela sa definisanim kriterijumima
ocenjivanja, svim Javnim preduzećima i ustanovama.
IV Prikupljanje predloga projekata
V Obrada predloga i pisanje plana kapitalnih investicija
Opština Bujanovac je usvojila značajna dokumenta :
Generalni Plan Bujanovac 2020 , Strategiju održivog razvoja opštine, Lokalni
Ekološki Akcioni Plan, Lokalni Plan za integrisano upravljanje otpadom, Akcioni plan za
LER, Strategija za mlade, u izradi su u zakonskim okvirima Prostorni Plan opštine
Bujanovac, kao i Plan Generalne Regulacije Bujanovca. Sva ova strateška dokumenta
predstavljala su značajnu osnovu za izradu Plana kapitalnih investicija. Plan kapitalnih
investicija je predviđen za period od 2011.-2015. godine.
S obzirom da kapitalne investicije zahtevaju značajna novčana sredstva za
realizaciju, veoma je značajno napraviti plan za svaku godinu unapred. Značajna stavka
je i izrada tehničke dokumentacije kojom se predviđa iznos potreban za realizaciju
projekata. Projekti koji se nalaze u Planu kapitalnih investicija su u različitim fazama .
Neki imaju tehničku dokumentaciju, pa se zna tačan iznos potrebnih sredstava za
realizaciju, dok za većinu ne postoji tehnička dokumentacija, pa je urađena gruba procena
vrednosti investicije koja takođe može biti koristan podatak .
Plan kapitalnih investicija sastoji se od sledećih poglavlja:
I
Uvod
II
Profil zajednice
III Plan kapitalnih projekata
IV Prilozi
V Obrazloženje
PROFIL ZAJEDNICE
STRATEŠKA POZICIJA
Evropa, Srbija- krajni jug
‰ Površina- 461 km2
‰ Nadmorska visina 400m
‰ Klima umereno kontinentalna
‰ Teritorija 30% ravnicarska
70% brdsko – planinska
Udaljenost
Magistralni put M1 – od centra
grada
Autoput E 75 – od centra grada
Zelenica – od centra grada
Aerodrom Nis
Aerodrom Pristina
Aerodrom Skoplje
Bujanovac
(u km)
1.2
1.6
3.4
135
105
70
Udaljenost
Beograd
Pristina
Skoplje
Tessalonici
Sofia
Bujanovac
(u km)
360
90
80
280
300
Ljudski resursi
„
„
„
Broj stanovnika 43.302
Radno sposobno stanovnistvo 25.000
Veliki neiskorisceni radni potencijal – broj nezaposlenih 4.796
Opština Bujanovac
Ukupno
I
stepen stručne spreme
II
stepen stručne spreme
III
stepen stručne spreme
IV
stepen stručne spreme
V
stepen stručne spreme
VI-1 stepen stručne spreme
VI-2 stepen stručne spreme
VII-1 stepen stručne spreme
Ukupno
4.796
2.621
289
804
915
16
96
7
48
„
„
Konkurentna cena radne snage € 445 mesecno, bruto (2009)
Vise od 8.000 mladih skoluje se u osnovnim i srednjim skolama,
najzastupljeniji obrazovni profili: ekonomija, masinstvo, trgovina,
elektrotehnika, medicina i ugostiteljstvo
„ 700 studenata na fakultetima i visim skolama
Infrastruktura
„ Panevropski Koridor 10, na pravcu Beograd – Nis – Skoplje
„ 365 km kategorisanih puteva
‰ 32 km magistralnih
‰ 67 km regionalni
‰ 266 km lokalnih
„ Toplifikacijom obuhvaceno gradsko jezgro sa industrujskim
objektima i deo Bujanovacke Banje
„ Pokrivenost krupnom energetskom infrastrukturom visokog i
srednjeg naponskog nivoa
„ Vodovodni sistemi pokrivaju 80 % teritorije opstine
Žene
2.419
1.588
138
193
427
4
48
3
18
Opština ima povoljan položaј u okviru železničke mreže Srbiјe, јer teritoriјom
Buјanovca prolazi panevropski Koridor X, na pravcu Beograd-Niš-Skoplje. Preko
železničke stanice u Božinjevcu obavlja se promet robe i putnika. Iako železnica ima
veliki razvoјni potenciјal, ona niјe dovoljno iskorišćena. Daljim razvoјem i
modernizaciјom železnice doći će do povećanja kvaliteta i pouzdanosti usluga na viši
nivo, što će dovesti do potražnje za železničkim uslugama i postepene preraspodele
robnih i putničkih tokova na ovaј vid saobraćaјa.
Od vodoprivrednih objekata izgrađene su i dve mini akumulacije: «Kisela voda» (za
rekreaciju i turizam) i «Prohor Pčinjski» (za rekreaciju, turizam i proizvodnju električne
energije – 1 MV).
Privreda
‰ 574 registrovanih radnji
‰ 35 industrijskih pogona razlicitih kategorija
‰ Najvaznije industrije
‰ 795 registrovanih preduzeca
„ Prehrambena
industrija, obojenih metala, nameštaja, plastike, rudarstva,
duvanska industrija, tekstila, zdravstvo, gradjevinarstvo i javne usluge
„ Bankarstvo:
‰ Komercijalna, Vojvodanska, Intesa, HVB, Alco banka, Otp banka
Razvojna strategija opštine Bujanovac utvrđuje mnoge prioritete vezane za lokalni
ekonomski razvoj , uključujući i izgradnju administrativnih kapaciteta i Zakonom o
lokalnoj samoupravi definisanunu odgovornost opštinskih vlasti za lokalni ekonomski
razvoj. Lokalni privredni razvoj kod nas predstavlja organizovani proces koje razvijaju
lokalne vlasti zajedno sa svojim lokalnim partnerima ( javnim, poslovnim i civilnim
sektorom ), u cilju stvaranja boljeg poslovnog okruženja. Povoljna poslovna klima,
doprinosi većoj mogućnosti za osnivanje i rast privatnih preduzeća i za rast
zapošljavanja. Trenutna situacija na ovom polju je da u opštini Bujanovac dominiraju
mala i srednja, kao i mikro preduzeća i predizetnici sa malim brojem zaposlenih lica.
Ustanove
Javna komunalna preduzeća
Br.
Naziv preduzeća
1
JKP ''Komunalac''
Delatnost
Proizvodnja i distribucija vode i odvođenje
otpadnih voda, održavanje javne higijene i
zelenila,grejanje i održavanje zgrada i javnih
prostorija
Javna preduzeća
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naziv preduzeća
JP '' Direkcija za
izgradnju''
JU '' Dom kulture ''
JU Biblioteka ''14.
novembar''
JP '' Radio Televizija
Bujanovac ''
JP '' Turistička agencija ''
PU Dečiji vrtić ''Naša
radost''
JU '' Centar za socijalni
rad ''
JU '' Sportski centar
''Mladost ''
JU “Apoteka“
Delatnost
Direkcija za građevinsko zemljište, urbanizam,
puteve i stambene poslove
Organizovanje kulturnih manifestacija
Kulturalne delatnosti, bibliotekarne
Informisanje
Unapređenje turizma
Boravak, organizovano vaspitanje i obrazovanje,
ishrana, nega, preventivno-zdravstvena zaštita,
odmor i rekreacija dece
Socijalna zaštita i porodična pravna zaštita
Sportska delatnost
Prodaja farmaceutski proizvoda
Industrijske zone i industrijski parkovi
2005. godine Skupština Opštine Bujanovac usvojila je Generalni plan Bujanovac
2020.
Ovim planom, kao i Planom generalne regulacije koji je u izradi, definisane su
proizvodno – poslovna i Industrijska zona između magistralnog puta M 1 i regionalnog
puta R 125 B.
Povezanost:
Regionalni put do Koridora X, Magistralni put M1- Beograd –Skoplje, M-25-3
Bujanovac –Gnjilane, Reg-125 Bujanovac- Prohor Pcinjski, zeleznicka pruga –Beograd,
Niš, Skopje, Atina.
Spisak industrijskih zona i parkova.
Površina
Br.
1
2
Naziv lokacije
Industrijska
zona Bujanovac
Prizvodno –
poslovna zona
ukupno
raspoloživo
Povrsina
60 ha
25,5
ha
72 ha
72 ha
Generalni Plan Bujanovac 2020 godine
Vlasništvo
(%)
priva- držatno
vno
60 %
100%
Raspoloživa komunalna
infrastruktura
40%
Opremljena
komunalnom
infrastrukturom
/
Odrađena elektrifikacija
Pristup sa Regionalnog
puta R 125 B i
Magistralnog puta M1
Lokacija industrijskih zona
Lokacija industrijskih zona
Industrijska zona Bujanovac
Proizvodno poslovna zona - Bujanovac
Parametri :
- Povrsina 60 ha
privatnom vlasništvu )
- Izgradjenost 50 %
za dalje ulaganje
- Potencijalna neto povrsina za
za investitore 25,5 ha
Magistralnim M1
- Udaljenost od autoputa 0 km
- Udaljenost od zeleznice 1 km
- Veličina zone je 72 ha ( uglavnom u
- Elektrifikacija odrađena i stvoreni uslovi
- Zemljište u privatnom vlasništvu
- Oivičena Regionalnim putem R125 B i
Udaljenost od centra grada
Udaljenost od
Magistralni put – od centra grada
Autoput – od centra grada
Želenica – od centra grada
Aerodrom Niš
Aerodrom Pristina
Aerodrom Skoplje
Bujanovca
(in km)
1.2
1.6
3.4
136
105
70
Saobraćajni pristupi
Putna mreža opštine Bujanovac sastoji se od 365 kilometara kategorisanih puteva. U
pogledu privrednog značaja ima 32 kilometra (8,8%) magistralnih, 67 kilometara
(18,4%) regionalnih i 266 kilometara (72,9%) lokalnih puteva. Stanje putne mreže je
nezadovoljavajuće, jer je samo 51,8% puteva sa savremenim kolovozom, odnosno 189
kilometara. Preko teritorije opštine prolaze dva magistralna i četiri regionalna putna
pravca. Stanje magistralnih i regionalnih puteva je veoma loše. Na teritoriji opštine
Bujanovac na regionalnom putu R-125-a, u neposrednoj blizini manastira Prohor
Pčinjski, nalazi se granični prelaz Srbije sa Republikom Makedonijom. Ovaj granični
prelaz je neizgrađen, komunalno neopremljen i bez osnovnih pratećih sadržaja.
Zoniranje
Celokupna teritorija opštine Bujanovac, obuhvaćena Generalnim planom Bujanovac
2020. godine, podeljena je u tri zone. U zavisnosti od komunalne opremljenosti
zemljišta, zoniranje je i odredilo cene.
NAKNADA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA:
I zona - 13,47 € /m2
II zona – 10,65 € /m2
III zona – 8 € /m2
Raspoloživa komunalna infrastruktura
Lokacija Industrujske zone Bujanovac je blizu glavnog transportnog koridora.
Infrastruktura na lokaciji već postoji, nekoliko investicija se može doma izgraditi, a
moguće je i veče proširenje zone.
Postoje sledeći kapaciteti :
- Elektroenergetski objekti i javna rasveta
- Telekomunikacije
- Voda
- Sanitarna kanalizacija.
Troškovi vezani za izgradnju kapaciteta i poslovanje u industrijskој i
proizvodno – poslovnoj zoni
Ukoliko se radi o grinfild investicijama i potpuno novoj izgradnji industrijskih i
proizvodnih pogona, cene nakanada za uređenje građevinskog zemljišta su navedene u
delu zoniranja i one iznose u 2010. godini
Cene priključaka na nfrastrukturu su sledeće :
Cene priključaka na infrastrukturu
Električna energija:
Voda:
Daljinsko grejanje:
Gas:
Kanalizacija:
Fiksna telefonija:
Internet - kablovski:
Internet - ADSL:
Cena u €
1.000
260
trenutno ne vrše
nema
60
55
7,50
Južna Srbija
Ostali troškovi, ( prosečna cena po jedinici mere ) :
Ostali troškovi priključka na infrastrukturu
Cena u €
Cena naknade za uređenje građ. zemljišta
(taksa)
Cena el. energije za privredu
Cena daljinskog grejanja
Cena vode
Cena odvođenja otpadnih voda
(kanalizacija)
Cena gasa
Cena internet saobraćaja (flat rate
mesečno)
(€/m2)
12,00
(€/kWh)
(€/m2)
(€/m3)
0,05
1,00
0,25
(€/m3)
0,10
(€/m3)
/
(€)
15,00
Ostale lokacije za investiranje
Ostale raspoložive lokacije za investiciona ulaganja.
Površi
Br.
Naziv lokacije
Vlasništvo
na
(m2)
1
2
3
4
5
Kolonija, Veliki
Trnovac
Pogodna za grinfild
DP SvetlostIndustrijska zona,
Bujanovac
Pogodna za
braunfild
DP JugocoopIndustrijska zona,
Bujanovac
MERR preuzelo
inicijativu pomoći
ovom predizeću
zajedno sa opštinom
Veterinarska stanica,
Bujanovac
DP Gumoplastika,
Bujanovac
Namena
površine
Ostale
informacije
Kancelarija za
LER, Opštine
Bujanovac
Opština
Bujanovac
19.85
6
Nije
obuhvaćena
planskom
dokumentacij
om
Agencija za
privatizaciju
8.677
Proizvodna
delatnost
www.priv.yu
Agencija za
privatizaciju
31.20
5
Proizvodnja i
prerada mesa
www.priv.yu
Agencija za
privatizaciju
2.400
veterinarske
aktivnosti
Agencija za
privatizaciju
21.42
9
Proizvodna
delatnost
6
Specijalna bolnica,
Bujanovac
Agencija za
privatizaciju
66.53
5
Medicinska
rehabilitacija
7
Zastava, Industrijska zona,
Bujanovac
Stankom
Banka
Beograd,
11030
19.26
1
Proizvodna
delatnost
8
"Modus"- Gnjilanski
put, Bujanovac
4.518
Proizvodna
delatnost
Ćazimi Bećir
www.priv.yu
www.priv.yu
datum
objavljivanja
prospekta
04.04.2008.
godine
www.priv.yu
Kancelarija za
LER, Opštine
Bujanovac
Olakšice
Fond za razvoj
Radi celovitog, sistematskog sagledavanja stanja u ovoj oblasti analizirani su podaci
o broju podnetih zahteva, odobrenih kredita i zaključenih ugovora o kreditiranju u opštini
Bujanovac u 2005, 2006. i 2007. godini. Korišćeni su zvanični podaci Fonda za razvoj.
Osnovni, polazni, zbirni pokazatelj stanja na ovom planu je broj podnetih zahteva
potencijalnih preduzetnika za odobravanje kredita iz Fonda za razvoj. Ovi podaci
prikazani su u sledećim tabelama.
Pregled podnetih zahteva za kredite u 2005. godini
Opština
Broj zahteva
Bujanovac
14
Pregled podnetih zahteva za kredite u 2006. godini
Opština
Broj zahteva
Bujanovac
11
Pregled podnetih zahteva za kredite u 2007. godini
Opština
Broj zahteva
Bujanovac
32
U celini posmatrano, prikazani podaci pokazuju da je bio podnet mali broj
zahteva za dodelu kredita iz Fonda. Potreba opštine je bila da se daleko dinamičnije
razvijaju mala i srednja preduzeća, podstiče preduzetništvo, samozapošljavanje,
fleksibilni oblici zapošljavanja i sve ono što može povoljno i podsticajno da deluje na
ekonomski razvoj i unapređenje kvaliteta života građana Bujanovca.
Opština Bujanovac je preko svoje kancelarije za Lokalni ekonomski razvoj sprovela jaču
kampanju prezentacije kreditnih mogućnosti koje je pružalo Ministarstvo ekonomije i
regionalnog razvoja, Fond za razvoj i Regionalna agencija za mala i srednja preduzeća i
kao rezultat su odobrena sledeća sredstva :
Odobrena sredstva preko Fonda za razvoj 2009
br.
predračunska
Grana delatnosti
odobrenih
vrednost
kredita
odobreni
kredit
br.
radnika
br. novuh
radnika
Drvna
2
18.671.000
16.000.000
72
24
Agroindustruja
7
16.968.000
11.400.000
6
20
Turizam i ugost.
2
5.878.000
1.850.000
3
8
Gumarska
4
26.675.000
12.450.000
17
9
Građevinarstvo
2
3.774.000
2.600.000
2
4
Hemijska
1
2.378.000
1.300.000
1
3
Koža i obuća
1
3.287.000
2.450.000
2
3
Metaloprerađiv.
2
8.280.000
2.900.000
2
6
Trgovina
4
5.658.000
4.500.000
4
6
Saobraćaj
5
17.192.000
15.850.000
13
14
UKUPNO ’09.
30
108.761.000
71.300.000
122
97
* podaci sa sajta Fonda za razvoj.
Takođe je odobreno sedam START UP kradita, a u okviru kreditne linije za Bujanovac,
odobren je kredit za 25 privredna subjekta, odnosno 19 radnji i 6 preduzeća.
Opština Bujanovac, spada u grupu opština koje imaju formirane Privredne savete,
kao tela u kojima jednu trećinu članstva čine predizetnici, koj između sebe biraju
predsednika Privrednog saveta. Savet kao telo formirano ispred opštine ima savetodavnu
ulogu, da Skupštini, Opštinskom veću i Predsedniku opštine predlaže mere i aktivnost za
poboljšanje funkcionisanja privrednog sektora opštine.
U tom pogledu, opština nije pružala finansijsku pomoć pojedinačnim privrednicima, već
je u saradnji sa Privrednom Komorom Srbije, organizovala susrete privrednika opštine
Bujanovac sa kolegama iz Turske, zahvaljujući čemu je ostvarena saradnja nekih od njih.
Poreske olakšice
NAKNADA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA:
I zona - 13,47 € /m2
II zona – 10,65 € /m2
III zona – 8 € /m2
Cene nisu povećavane unazad dve godine.
OLAKŠICE ZA INVESTITORE NA NAVEDENU NAKNADU:
- Oduzimanje iznosa uloženog u infrastrukturu, ukoliko investitor svojim sredstvima
izvede radove vezane za javno – komunalnu infrastrukturu ( novina Zakona o planiranju i
izgradnji ).
- Postoji mogućnost plaćanja na rate
- Popust za gotovinsko plaćanje 20%
Porezi - lokalni, regionalni, nacionalni
- Država odobrava od €2,000 do €10,000 po svakom novom radnom mestu
za greenfield/brownfield projekte.
- 10 % iznosi stopa poreza na dobit preduzeća - među najnižim u Evropi.
- 8 do 18 % iznosi stopa Poreza na dodatu vrednost – među najnižim u CEE.
- 10 godina oslobođenja od poreza na dobit za velike investicije.
- Poreske olakšice do 80 % vrednosti sume koja je uložena u stalnu imovinu.
- 5 godina oslobođenja od poreza na dobit u slučaju koncesija.
- Duty-free uvoz sirovina, poluproizvoda, komponeneti i opreme.
Proces izdavanja dozvola
LOGISTIKA INVESTITORIMA:
KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ- informisanje i pomoć za
sprovodjenje svih potrebnih procedura.
Proces izgradnje
- Zakup građevinskog zemljišta
- Lokacijska dozvola
- Građevinska dozvola
- Građenje
- Upotrebna dozvola
- Upis u katastar
Novi Zakon o planiranju i izgradnji predviđa da se građevinsko zemljište može
nalaziti i u privatnoj svojini. U praksi, privatno vlasništvo nad građevinskim zemljištem
biće regulisano tokom 2010. godine donošenjem odgovarajućih zakona i podzakonskih
akata.
U ovom trenutku, građevinsko zemljište u vlasništvu države može se zakupiti od lokalne
samouprave putem:
1. javnog nadmetanja, ili
2. javnog prikupljanja ponuda putem oglasa.
Zemljište se daje u zakup licu koje je ponudilo najvišu cenu, ali u izuzetnim slučajevima,
ono može biti izdato u zakup i uz zakupninu koja je niža od tržišne lli bez plaćanja
naknade ukoliko je prethodno pribavljena saglasnost Vlade.
Pored toga, poljoprivredno zemljište može biti pretvoreno u građevinsko, uz odobrenje
nadležnih organa i plaćanje naknade za promenu namene zemljišta.
Javni resursi
Saobraćajna infrastruktura
Stanje i opremljenost putne mreže, ima presudni značaј za odviјanje proizvodnih
aktivnosti, protok roba i zaposlenih, ravnomerniјi raspored ekonomskih aktivnosti i
stanovništva, kao i za turističku afirmaciјu ovog prostora.
Postoјeća putna mreža opštine omogućava njenu dobru saobraćaјnu povezanost sa
okruženjem. Međutim, tehničko-eksploatacione karakteristike ne odgovaraјu kategoriјi i
saobraćaјnom opterećenju ovih puteva. Gustina putne mreže naјveća јe u zoni grada
Buјanovca, nešto јe slabiјa u zonama Klenike i Biljača, a naјmanja u zoni Veliki Trnovac
Putna mreža opštine Bujanovac sastoji se od 365 kilometara kategorisanih
puteva. U pogledu privrednog značaja ima 32 kilometra (8,8%) magistralnih, 67
kilometara (18,4%) regionalnih i 266 kilometara (72,9%) lokalnih puteva. Stanje putne
mreže je nezadovoljavajuće, jer je samo 51,8% puteva sa savremenim kolovozom,
odnosno 189 kilometara. Preko teritorije opštine prolaze dva magistralna i četiri
regionalna putna pravca. Stanje magistralnih i regionalnih puteva je veoma loše. Na
teritoriji opštine Bujanovac na regionalnom putu R-125-a, u neposrednoj blizini
manastira Prohor Pčinjski, nalazi se granični prelaz Srbije sa Republikom Makedonijom.
Ovaj granični prelaz je neizgrađen, komunalno neopremljen i bez osnovnih pratećih
sadržaja.
Drumski saobraćaj
Preko teritoriјe opštine prolaze dva magistralna: M-1 autoput Beograd - Skoplje i
M-25-3 Buјanovac - Gnjilane i četiri regionalna putna pravca: R-214 Beograd - Skoplje
(paralelan sa M-1); R-125 Davidovac - Trgovište; R-125-a Sveta Petka - Prohor Pčinjski
- makedonska granica i R-125-b Buјanovac - Zarbince. Stanje magistralnih i regionalnih
puteva јe veoma loše, posebno M-25.3 (udarne rupe, bez ivičnjaka), R-214 (6 km јe
makadam) i R-214-b Buјanovac - Zarbince (od 27 km samo јe 5 km asfaltirano, a 22 km
јe zemljani zastor).
Prosečan godišnji dnevni saobraћaј (PGDS) na magistralnom putu M-1 u 2004. godini,
na deonici Ristovac-Buјanovac (6 km) iznosio јe 5.673 vozila, na deonici Buјanovac-za
Preševo (20,4 km) 5.840 vozila i za Preševo-granica BЈR Makedoniјe (6,1 km) 6.246
vozila. PGDS na magistralnom putu M-25-3, na deonici Končulj-Buјanovac za Kosovo
(14,7 km) јe 2.026 vozila.
Dužina puteva.
365
196
32
Udeo u dužini
puteva iste
kategorije u
okrugu (%)
13.10
21.14
17.78
32
67
17.78
11.47
180
584
48
266
13.04
13.15
368
2.023
116
30.61
379
Opština (km)
Dužina puteva - ukupno
Savremeni kolovoz
ukupno
Magistralni
savremeni
kolovoz
ukupno
Regionalni
savremeni
kolovoz
ukupno
Lokalni
savremeni
kolovoz
Okrug (km)
2.787
927
180
Železnički saobraćaj i infrastruktura
Opština ima povoljan položaј u okviru železničke mreže Srbiјe, јer teritoriјom
Buјanovca prolazi panevropski Koridor X, na pravcu Beograd-Niš-Skoplje. Preko
jelezničke stanice u Božinjevcu obavlja se promet robe i putnika. Iako železnica ima
veliki razvoјni potenciјal, ona niјe dovoljno iskorišćena. Daljim razvoјem i
modernizaciјom železnice doći će do povećanja kvaliteta i pouzdanosti usluga na viši
nivo, što će dovesti do potražnje za železničkim uslugama i postepene preraspodele
robnih i putničkih tokova na ovaј vid saobraćaјa.
Promet robe i putnika u železničkom saobraćaju
Udeo opštine u
Opština
ukupnom prometu
u okrugu (%)
Broj železničkih
stanica
2
18.18
Broj prevezenih
putnika
5.800
10.36
Broj prevezenih
pošiljki
27.186
39.77
Okrug
11
56.000
68.365
Teritoriјom opštine Buјanovac prolazi železnička pruga Beograd - Niš – Skoplje, koјa se
nalazi na panevropskom Koridoru X, koјi јe okosnica razvoјa domaćeg transportnog
sistema i ''most'' za povezivanje zemalja EU. Stoga, završetak modernizaciјe K - X kroz
Srbiјu ima prioritetan strategiјski značaј. Na taј način doprineće se razrešenju
saobraćaјnog problema balkanskog ''uskog grla''. Unapređenje razvoјa jelezničkog
saobraćaјa na teritoriјi opštine Buјanovac vršiće se u skladu sa strateškim planom razvoјa
ЈP ''Železnice Srbiјe''. S tim u vezi, planira se izgradnja drugog koloseka na ovom delu
panevropskog Koridora X . Tehničko-eksploatacioni elementi pruge treba prilagoditi za
brzine do 160 km/čas i osovinsko opterećenje od 22,5 tona.
Prostornim planom Republike Srbije planirana je izgradnja elektrificirane
jednokolosečne železničke pruge Bujanovac-Priština, koja se u zahvatu Generalnog plana
vodi u postojećem koridoru železničke pruge Beograd-Skoplje. Daljim razvojem i
modernizacijom železnice, doći će do povećanja kvaliteta i pouzdanosti usluga na viši
nivo, što će dovesti do potražnje za železničkim uslugama i postepene raspodele robnih i
putničkih tokova na ovaj vid saobraćaja.
Komunalna infrastruktura
Vodovod i kanalizacija
Preko teritoriјe opštine Buјanovac protiče Јužna Morava sa naјznačaјniјim
pritokama Binačka Morava, Moravica, Ljiljanska reka, Krševička reka, Trnovačka reka i
deo vodotoka Pčinje iz sliva Vardara. Postoјeći vodni potenciјal niјe u dovoljnoј meri
iskorišćen o čemu govori nizak stepen izgrađenosti vodoprivrednih obјekata u oblasti
vodosnabdevanja privrede i stanovništva i navodnjavanja poljoprivrednih površina. Voda
iz vodotoka koristi se za navodnjavanje samo priobalnog dela јer na teritoriјi opštine
nema izgrađenog melioracionog sistema.
Od ostalih vodoprivrednih obјekata izgrađene su dve mini akumulaciјe: “Kisela
voda” (za rekreaciјu i turizam) i “Prohor Pčinjski” (za rekreaciјu, turizam i proizvodnju
električne energiјe - 1 MV).
Preko opštinskog vodovoda vodom se snabdeva grad Buјanovac, Veliki Trnovac,
Rakovac, Srpska kuća, Levosoјe, Božinjevac, Oslare, Buјanovačka Banja i deo
Prohorova (voјska, Konak, Manastir, carina i okolno vikend naselje).
Od vodoprivrednih objekata izgrađene su i dve mini akumulacije: «Kisela voda»
(za rekreaciju i turizam) i «Prohor Pčinjski» (za rekreaciju, turizam i proizvodnju
električne energije – 1 MV).
Sistem daljinskog grejanja
Snabdevanje toplotnom energiјom uslovljen јe organizaciјom i mrežom naselja u
opštini. Toplifikaciјom јe obuhvćeno postoјeće gradsko јezgro grada Buјanovca sa
industriјskim obјektima i deo Buјanovačke Banje.
Elektro infrastruktura
Pokrivenost opštine obјektima krupne energetske infrastrukture visokog i
srednjeg naponskog nivoa јe zadovoljavaјuća. Distribuciјa električne energiјe obavlja se
preko tri TS 110/35/10 kv (Buјanovac 1, V. Trnovac i Ristovac) i dve TS 35/10 kv
(Buјanovac i Svetlost).
Telekomunikacioni sistem
U opštini Bujanovac ima 9,9 telefonskih pretplatnika na 100 stanovnika što je
svega 29,7% proseka Republike. U opštini ima pet pošta, što znači da na jednu poštu
dolazi 8.901 stanovnik (prosek za Republiku je 4.806 stanovnika na jednu poštu).
PTT saobraćaj, 2006.
Broj pošta
Broj telefonskih pretplatnika
pismonosne pošiljke
PTT promet
(1000)
(otpremljeno)
paketi (1000)
Opština
Udeo u okrugu
(%)
5
5.341
13.16
10.61
148
2
8.02
22.22
Obrazovni kapaciteti
Kapaciteti obrazovnih institucija, 2007.
Predškolske ustanove
Osnovne škole
Srednje škole
Više škole
Fakulteti
Broj ustanova
26
10
2
1
-
Broj učenika/studenata
643
6.139
2.351
88
-
a) Obrazovanje
Na teritoriji opštine Bujanovac postoji 10 osnovnih, kao i dve srednje škole i
Škola za osnovno muzičko obrazovanje.
Škole u kojima se nastava obavlja na srpskom jeziku:
OŠ “Branko Radičević”, Bujanovac
OŠ “Bora Stanković”, selo Klenike
OŠ “Dragomir Trajković”, selo Žbevac
OŠ “Vuk Karadžic”, Levosoje
SSŠ “Sveti Sava”, Bujanovac
Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje u Bujanovcu U osnovnim i
srednjim školama koje nastavu obavljaju na srpskom jeziku ukupno je 311 zaposlenih i
svi su srpske nacionalnosti.
Škole u kojima se nastava odvija na albanskom jeziku:
- OŠ “Naim Frašeri”, Bujanovac
- OŠ „Sami Frašeri“, Lučane
- OŠ “Muharem Kadriu”, Veliki Trnovac, - OŠ “Miđeni” selo Muhovac, sa 45
zaposlenih od kojih su svi albanske nacionalnosti.
- OŠ „Ali Bektaši“ Nesalce
- Gimnazija „Sezai Suroi“, Bujanovac
- U školi „Desanka Maksimović“ u Biljači nastava se izvodi i na srpskom i na
albanskom jeziku.
- Predškolska ustanova „Naša radost“
Deca su raspoređena u ukupno 43 grupe na nivou predškolske ustanove od kojih su 33
grupe predškolskog programa i od njih 19 na albanskom i 12 na srpskom jeziku. Ostalih
10 grupa je uzrasta od jaslica do pet godina starosti i u svima se program sprovodi na
srpskom jeziku. Ova ustanova radi sa ukupno 661 detetom od kojih sa 364 mališana
albanske i 297 srpske nacionalnosti.
Turistički resursi
Bujanovac je prepoznatljiv po prirodnim lepotama, nalazištima i samim tim
turističkim vrednostima. Na malom prostoru nalazi se pravo bogatstvo termomineralnih
izvora (šest). Jedan od izvora Bušotina A-2 sa temperaturom od 42o po sastavu natrijum
hidrokarbonatna, fluorna, ugljeno kisela i termalna, koristi se u lečenju kao prirodni
faktor u Bujanovačkoj banji. Takođe, iz istog izvora, voda se koristi u proizvodnji
mineralne vode i sokova.
Bogatstvo u stoletnim hrastovim i bukovim šumama Kozjaka i Rujna,
hidrografskim potencijalom, zdravom hranom, vodom za piće, ekološkom životnom
sredinom i pogodnom klimom su odlike ovog kraja.
Prvi počeci organizovanog bavljenja turizmom i ugostiteljstvom vezuju se za
period sa prvim počecima turističke izgradnje objekata, počev od 1964. godine, pa
nadalje kad počinje i era modernog bavljenja turizmom na području opštine Bujanovac.
Izgradnjom Motela Bujanovac, Stacionara u Bujanovačkoj Banji, revitalizacijom Konaka
manastira Sv. Prohor Pčinjski, restorana Jezero i objekata u domaćoj radinosti u
Bujanovačkoj Banji, uobličava se turistička ponuda Bujanovca. Vidovi turizma u
Bujanovcu: zdravstveni, religiozni, tranzitni, planinski, lovni, rekreativno-izletnički i
manifestacioni turizam.
Bujanovac kao turistička destinacija pogoduje blizina tri međunarodna aerodroma
(Niški 136 km, Skopski 70 km i Prištinski 90 km). Voda, blato i gas Bujanovačke Banje,
uz najsavremeniju tehnologiju, postižu izvanredne rezultate u lečenju reumatskih bolesti,
degenerativni, vanzglobni, upalni reumatizam u fazama remisije: kožne bolesti, ekcemi,
psorijaza; ginekološka oboljenja, hronični zapaljenski procesi i neki oblici steriliteta;
stanja rekonvalenscencije krvnih sudova, glavobolja i sl.
Stanje u sektoru turizma na teritoriji opštine prati Turistička organizacija
Bujanovac. U opštini Bujanovac osnovana je kancelarija za turizam u okviru Odeljenja
za finansije, privredu i privatno preduzetništvo čije se nadležnosti tiču kategorizacije i
registracije privatnog smeštaja u opštini.
Sve ove oblasti koje su pobrojane u Profilu zajednice, predstavljaju faktičko stanje na
teritoriji opštine Bujanovac. Razlog navođenja uglavnom najbitnijih parametara je taj, što
je Planom Kapitalnih investicija, predviđena izgradnja kapitalnih objekata, u svim
oblastima društvenog života. Plan kapitalnih investicija opštine Bujanovac
je
petogodišnji plan za investiranje iz opštinskog budžeta u infrastrutkturu, privredu, javne
objekte i opremu.
Iz svih navedenih razloga, opis faktičkog stanja je bio neophodan, pre sagledavanja plana
ulaganja.
PLAN KAPITALNIH PROJEKATA
U toku izrade Plana kapitalnih investicija, a posle sprovodjenja anketiranja Javnih
Preduzeća i Ustanova, Komisija za izradu Plana je formirala listu projekata koji su bili
dostavljeni i izvršila uvid u stanja projektnih dokumentacija gde su one postojale. Na
osnovu te, spremnosti projekata, izvršeno je rangiranje istih, da su u Planu u prvim
godinama spovođenja predviđeni dokumentaciono spremniji projekti, kao i projekti čije
je rešavanje urgentno.
Lista predviđenih projekata za petogodišnji Plan Kapitalnih Investicija izgleda ovako:
PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA
Pregled Plana kapitalnih investicija po sektorima i petogodišnja dinamika
OBRAZLOŽENJE
Pored lokalnih strateških dokumenata opština Bujanovac se u kreiranju politike razvoja
oslanja i na usvojena strateška dokumenta na nacionalnom i regionalnom nivou.
Metodologija izrade Strategije razvoja Bujanovca 2007. – 2017. godine, Lokalnog
Akcionog Ekoloskog Plana, Plana za integrisano upravljanje otpadom, Generalnog
plana Bujanovca i kao započeti procesi izrada Prostornog plana i Plana generalne
regulacije i Plana Kapitalnih Investicija je obuhvatila kompletnu analizu postojećih
dokumenata uz participaciju predstavnika svih segmenata društva.
Republika Srbija do sada ima usvojenih preko 30 strateških dokumenata iz različitih
oblasti društvenog života. Lokalna samouprava se u većini slučajeva prepoznaje kao
nezaobilazan partner u cilju ostvarenja strateških prioriteta .
Za realizaciju razvojnih ciljeva Opštine Bujanovac, neophodno je bilo ustanoviti principe
koji su bili osnova za stvaranje Plana kapitalnih investicija.
Ti principi obuhvataju sledeće:
- stvaranje instrumenata koordinacije i usaglašavanje različitih delatnosti vezanih
za razradu Plana.
- određivanje sredstava i tela za komunikaciju sa javnošću i definisanje politike
odnosa sa javnošću, u vezi planiranja investicija i praćenja implementacije
investicionih projekata koja su obavezujuća u Opštini Bujanovac u domenu
planiranja i kontrole realizacije investicionih (razvojnih) zadataka.
Plan Kapitalnih Investicija
Plan kapitalnih investicija je osnovni dokument za planiranje kapitalnih izdataka u
lokalnom budžetu. Jedna od najvažnijih funkcija plana je obezbeđenje usaglašenosti
Strategije razvoja opštine Bujanovac sa realnim finansijskim mogućnostima
Jedna godina realizacije plana kapitalnih investicija
kapitalnim budžetom. Godišnji kapitalni budžet se svake godine
petogodišnjeg plana kapitalnih investicija, koji se odnosi na
Ravnoteža između tekućeg održavanja i poboljšanja postojeće
investicija je princip izrade plana kapitalnih investicija.
smatra se godišnjim
određuje kao isečak iz
prvu narednu godinu.
infrastrukture i novih
Redni
broj
Naziv projekta
Vrednost projekta
Godina
40,524,921,72
2011.
33,809,160,11
2011.
58,729,509,43
2010. - 2011.
40,000,000,00
2011. – 2012.
21,000,000,00
2011. – 2012.
26,000,000,00
2011. – 2012.
8,000,000,00
2014. – 2015.
36,000,000,00
2014. – 2015.
Izgradnja vodovodne mreže za mahalu Brisić i Sejace
16,000,000,00
Regulacija korita potoka Kavkavanica i Ješanski do u selu
25,000,000,00
Rakovac i Bujanovačkoj banji.
Evakuacija otpadnih voda
2014. – 2015..
Vodosnabdevanje
Projekti u toku
Izgradnja vodovodne mreže u selu Breznica
1.
Izgradnja vodovodne mreže u selu Letovica
2.
3.
Izgradnja vodovodne mreže u selima Borovac i Samoljica
Novi projekti
Izgradnja vodovodne mreže u selu Muhovac
4.
Izgradnja vodovodne mreže u selima Brnjare i Rusce
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Izgradnja vodovodne mreže u selima Jablanica i Vogance
Ugradnja hidropres sistema u selima Božinjevac,
Karadnik, Žuželjica i u naselju ‚‚Jezero‚‚
Izgradnja vodovodne mreže u selu Dobrosin
Novi projekti
11.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u
Bujanovcu sa izgradnjom sabirnog kolektora
12.
13.
14.
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje i istih u selu Lučane
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje i istih u selu Biljača
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje i istih u selu Turija
2012. – 2013. – 2014.
500,000,000,00
2011. – 2012. – 2013. – 2014.
– 2015.
42,000,000,00
2012. – 2013.
68,000,000,00
2011. - 2012. – 2013. – 2014.
31,000,000,00
2011. - 2012. – 2013. – 2014.
1
15.
16..
17..
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje i istih u selu Končulj –
II faza
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje i istih u selu Lopardince
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje i istih u selu Levosoje
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje istih u selu Klinovac
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje istih u selu Dobrosin
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje istih u selu Breznica
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje istih u selu Samoljica
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje istih u selu Nesalce
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje istih u selu Žuželjica
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje istih u selu Srpska kuća
Izrada sistema za evakuaciju otpadnih voda sa
postrojenjima za prečišćavanje istih u selu Krševica
Zaštita životne sredine
Novi projekti
Sanacija i remedijacija deponije u Bujanovcu
26.
27.
Izgradnja Transfer stanice u Bujanovcu
35,000,000,00
2011. - 2012. – 2013. – 2014.
72,000,000,00
2011. - 2012. – 2013. – 2014.
– 2015.
65,000,000,00
2011. – 2012. – 2013.
47,000,000,00
2011. - 2012. – 2013. – 2014.
– 2015.
35,000,000,00
2014. – 2015.
48,000,000,00
2014. – 2015.
70,000,000,00
2014. – 2015.
48,000,000,00
2014. – 2015.
35,000,000,00
2014. – 2015.
40,000,000,00
2014. – 2015.
35,000,000,00
2014. – 2015.
23,000,000,00
2011. – 2012.
37,000,000,00
2011. – 2013. – 2013.
2
Saobraćajna infrastruktura
Projekti u toku
Pojačano održavanje puta kroz selo Biljača
28.
Pojačano održavanje puta kroz selo Baraljevac
29.
19,833,966,28
2010.
5,900,000,00
2010.
11,802,655,00
2010.
5,279,202,00
2010. – 2011.
31.
Pojačano održavanje puta kroz selo Kuštica do puta za selo
Spančevac
Generalna popravka ulica u selu Srpska kuća
32.
Generalna popravka ulica u selu Rakovac
6,159,600,00
2010. – 2011.
33.
Pojačano održavanje puta kroz sela Drežnica i Sv. Petka
21,124,884,51
2010.
30.
Novi projekti
Izgradnja Regionalnog puta R – 125B, deonica Veliki
34.
Trnovac – Muhovac
Izgradnja puta u selu Klinovac, do Zadružnog doma
35.
Uređenje trotoara u Bujanovcu
36.
10,000,000,00
2011. – 2012. -2013.- 2014. –
2015.
2011.- 2012.
20,000,000,00
2011.- 2012. – 2013.
22,000,000,00
2013. – 2014.
22,000,000,00
2011.- 2012.
11,000,000,00
2011.
25,000,000,00
2011. - 2012.
11,000,000,00
2011. - 2012.
Asfaltiranje ulica u selu Lučane
16,000,000,00
2012. – 2013.
42.
43.
Asfaltiranje ulica u selu Samoljica
Asfaltiranje ulica u selu Levosoje
20,000,000,00
20,000,000,00
2012. – 2013.
2013. – 2014.
44.
Nastavak asfaltiranja u selu Rakovac
25,000,000,00
2011. - 2012. – 2013.
45.
Asfaltiranje puta Ljiljance – Bogdanovac
36,000,000,00
2012. – 2013.
46.
Asfaltiranje puta u selu Jablanica od R 125A do škole
16,000,000,00
2012. – 2013.
38.
Rekonstrukcija ul. Vojvode Stepe i ul. Vranjske u
Bujanovcu
Asfaltiranje puta kroz selo Muhovac u dužini 2 km
39.
Asfaltiranje puta kroz selo Baraljevac
37.
40.
41.
Asfaltiranje puta u selu Kuštica ( Kuštička reka – škola,
Zelene livade – Bojadžijska mahala)
Generalna popravka puta u selu Drežnica
366,553,992,20
3
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Asfaltiranje ulica u naselju ’’Morava 76’’
Rekonstrukcija ulice Kralja Milutina
31,000,000,00
2012. – 2013. – 2014.
Generalna popravka puteva u selu Biljača
36,000,000,00
20,000,000,00
2012. – 2013. – 2014.
2012. – 2013. – 2014.
Asvaltiranje ulica u selu Krševica
16,000,000,00
2012. – 2013. – 2014.
9,000,000,00
2012. – 2013.
22,000,000,0
2013. – 2014. – 2015.
28,000,000,00
2013. – 2014. – 2015.
8,000,000,00
2012. – 2013.
20,000,000,00
2011. – 2012. – 2013. – 2014.
12,000,000,00
20,000,000,00
2012. – 2013. – 2014.
2011. – 2012. – 2013.
Prosecanje ulica između ul. J. Cvijića, Vojvode Stepe,
Kosovske i Petra Drapšina
Asvaltiranje ulica u Bujanovačkoj Banji
Izgradnja ulica M.N.Cale, Nikole Tesle i J.J. Zmaja u
Bujanovcu
Nasipavanje puta u selu Brnjare
56.
57.
Generalna popravka puteva u selima R. Bučje, Čar,
Pribovce, Novo Selo, Zarbince, Suharno
Izgradnja mosta kod osnovne škole u selu Jablanica
Asfaltiranje puteva u selu Veliki Trnovac
58.
Asfaltiranje puta za selo Donji Starac
10,000,000,00
2013. – 2014.
59.
Asfaltiranje ulica u selu Klinovac
16,000,000,00
2012. – 2013. – 2014. – 2015.
38,000,000,00
2014. – 2015.
4.000.000.00
2013.
55.
Kultura
Novi projekti
60.
Dogradnja sprata na objektu Doma kulture u Bujanovcu
Softver BISIS u funnkciji modernizacije biblioteke
61.
Nabavka opreme za potrebe RTV Bujanovac
4,000,000,00
2011. – 2012
62.
63.
Izgradnja i opremanje štamparije u Bujanovcu
Rekonstrukcija Doma kulture u selu Lopardince
40,000,000,00
12,000,000,00
2011. – 2012. – 2013
2014. – 2015.
64.
Izgradnja Domakulture u selu Končulj
15,000,000,00
2011. – 2012.
4
Obrazovanje
Projekti u toku
Izgradnja SŠ ’’Sezai Suroi’’ u Bujanovcu
65.
Izvođenje radova na zameni stolarije na OŠ ’’Branko
66.
Radičević’’ u Bujanovcu
Novi projekti
Izgradnja OŠ ’’Muharem Kadriu’’ u selu Veliki Trnovac,
67.
Strukarska mahala
Parterno uređenje u SŠ ’’Sezai Suroi’’ u Bujanovcu
68.
Rekonstrukcija matične OŠ ’’Muharem Kadriu’’ u selu
69.
Veliki Trnovac
Zamena stolarije na OŠ ’’Naim Frašeri’’ u Bujanovcu
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Proširenje objekta škole u selu Breznica u funkciji Doma
kulture
Izgradnja sportske sale u OŠ ’’ Vuk Karadžić’’ U
Levosoju
Izgradnja sporskih terena i uređenje dvrišta u OŠ
’’Desanka Maksimović’’ u Samoljici
Izgradnja sporskih terena i uređenje dvrišta u OŠ ’’Bora
Stanković’’ u selu Klinovac
Izgradnja sportske sale u OŠ ’’ Dragomir Trajković’’ u
selu Žbevac
76,040,541,06
2010. – 2011.
14,629,867,74
2010. – 2011.
183,766,922,3
2011. – 2012. – 2014.- 2015
25,000,000,00
2011. – 2012. - 2013
7,000,000,00
2011.
13,000,000,00
2012. – 2013.
10,000,000,00
2013.
35,000,000,00
2011. - 2012. – 2013.
12,000,000,00
2011. – 2012.
12,000,000,00
2011. – 2012.
35,000,000,00
2012. – 2013.
26,000,000,00
2012. – 2013.
16,000,000,00
2011. – 2012.
15,000,000,00
2012. – 2013.
Zdravstvo
Novi projekti
Dogradnja Doma zdravlja u Bujanovcu ( HMP, kućno
76.
lečenje, preventivni blok, kapela)
Dogradnja zdravstvene stanice u selu Veliki Trnovac
77.
Nabavka pet sanitetskih vozila
78.
5
79.
80.
Nabavka medicinske opreme 2 ultrazvuka, rendgen aparat
i oprema za fizikalnu medicinu
Postavljanje PVC stolarije na Domu zdravlja u Bujanovcu
5,000,000,00
2011.
15,000,000,00
2012. – 2013. 2014.
8,000,000,00
2012. - 2013
6,000,000,00
2011.
12,000,000,00
2013. – 2014.
30,000,000,00
2013. – 2014. – 2015.
40,000,000,00
2013. – 2014. – 2015..
4,000,000,00
2011. – 2012.
Sport i turizam
Novi projekti
Izgradnja sportskog terena za male sportove u selu Veliki
81.
Trnovac
Izgradnja Turističko informativnog centra
82.
86.
Uređenje obala Bujanovačkog jezera i opremanje istih
turističkim sadržajima
Izgradnja kućica u etno-stilu u selima Jablanica, Vrban i
Muhovac
Uređenje prostora oko arheološkog nalazišta ’’Kale
Krševica’’ sa izgradnjom muzeja
Izrada turističke signalizacije za opštinu Bujanovac
87.
Uvođenje parnog grejanja u SC ’’Mladost’’
10,000,000,00
2011. – 2012
88.
Rekonstrukcija krova i svlačionica u SC ’’Mladost’’
9,000,000,00
2012. – 2013.
32,000,000,00
9,000,000,00
2011. – 2012.
2012. – 2013.
60,000,000,00
2011. – 2012. – 2013.
200,000,000,00
2013. – 2014. – 2015.
83.
84.
85.
Privreda
Novi projekti
Formiranje Georgrafskog informacionog sistema ( GIS )
89.
Sistem 96 – informativno operativni sistem
90.
91.
92.
Otkup zemljišta za potrebe opremanja Industrijske i
Proizvodno poslovne zone u Bujanovcu
Infrastrukturno opremanje Proizvodno poslovne i
Industrijske zone u Bujanovcu
6
Poljoprivreda
Novi projekti
Projekat veštačkog osemenjavanja krava
93.
94.
4,000,000,00
2011. - 2012. – 2013. – 2014.
– 2015.
2013.
4,000,000,00
2011.
20,000,000,00
2013. – 2014.
9,000,000,00
2011.
2011. - 2012. – 2013. – 2014.
– 2015..
14,000,000,00
Agrobiznis centar
Socijalna zaštita
Novi projekti
Adaptacija i opremanje dnevnog boravka za decu sa
95.
smetnjama u razvoju
Izgradnja doma za stare i dnevnog boravka za stare,
96.
prihvatilište za žrtve nasilja, dece sa ulice i drugih lica po
potrebi
Energetika
Novi projekti
Izrada rasvete na petlji u Bujanovcu
97.
Izgradnja TS i NN mreže i održavanje postojećih objekata
98.
prema planu Elektrodistribucije Vranje ( sufinansiranje)
30,000,000,00
Ostali projekti
Novi projekti
Rekonstrukcija Gradskog trga sa uređenjem centra grada
99.
100.
101.
Regulacija i uređenje korita Trnovačke reke
Izgradnja objekta za potrebe biblioteke i matične službe u
selu Veliki Trnovac
82,660,900,00
122,098,460,0
15,000,000,00
2011. - 2012. – 2013. – 2014.
– 2015.
2011. - 2012. – 2013. – 2014.
– 2015.
2012.- 2013.
7
102.
103.
104.
Izgradnja Javne garaže u Bujanovcu
Sanacija brane, čišćenje i uređenje jezera ’’Kisela voda’’
sa poribljavanjem
Izgradnja objekta za potrebe MZ Muhovac
20,000,000,00
2014. – 2015.
24,000,000,00
2014. – 2015.
9,000,000,00
2013. – 2014.
12,000,000,00
2013. – 2014.
25,000,000,00
2012. – 2013.
106.
Izgradnja objekta za potrebe MZ, ambulante i vrtića u selu
Nesalce
Izgradnja Doma kulture u selu Biljača
107.
Regulacija Žuželjičke reke u selu Žuželjica
16,000,000,00
2014. – 2015.
108.
Regulacija potoka Kalkavanice i Jošanski do u selu
Rakovac i Bujanovačkoj Banji
25.000.000,00
2012. – 2013. – 2014. – 2015.
105.
8
PREGLED PETOGODIŠNJEG PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA PO SEKTORIMA
Sektor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vodosnabdevanje
Kanalizacija
Zatita životne srdine
Saobraćajna infrastruktura
Kultura
Obrazovanje
Zdravstvo
Sport i turizam
Privreda
Poljoprivrda
Socijalna zaštita
Energetika i javna rasveta
Ostali projekti
Ukupno po godinama
Uloženo do sada u
projekte
98,746,114.89
0.00
0.00
69,161,505.79
4,000,000.00
66,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,660,900.00
240,568,520.68
Ulozeno do sada
2011god
2012 god
2013 god
2014 god
2015 god
2012
2013
2014
74,317,476.65
127,000,000.00
28,000,000.00
144,638,802.00
23,000,000.00
162,670,408.80
16,000,000.00
15,500,000.00
50,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
14,000,000.00
80,000,000.00
742,126,687.45
2011
47,000,000.00
194,000,000.00
22,000,000.00
192,500,000.00
12,000,000.00
59,000,000.00
31,000,000.00
13,500,000.00
37,000,000.00
3,000,000.00
0.00
10,000,000.00
107,098,460.00
728,098,460.00
0.00
217,000,000.00
10,000,000.00
217,500,000.00
24,000,000.00
47,000,000.00
25,000,000.00
38,000,000.00
84,000,000.00
7,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
50,000,000.00
734,500,000.00
4,000,000.00
283,000,000.00
0.00
183,553,992.20
16,000,000.00
53,000,000.00
5,000,000.00
22,000,000.00
60,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
70,000,000.00
714,553,992.20
240,568,520.68
742,126,687.45
728,098,460.00
734,500,000.00
714,553,992.20
739,766,922.30
3,899,614,582.63
6.17
19.03
18.67
18.84
18.32
18.97
100.00
2015
30,000,000.00
350,000,000.00
0.00
142,000,000.00
34,000,000.00
35,766,922.30
0.00
30,000,000.00
70,000,000.00
2,000,000.00
0.00
5,000,000.00
41,000,000.00
739,766,922.30
UKUPNO
254,063,591.54
1,171,000,000.00
60,000,000.00
949,354,299.99
113,000,000.00
423,437,331.10
77,000,000.00
119,000,000.00
301,000,000.00
18,000,000.00
24,000,000.00
39,000,000.00
350,759,360.00
3,899,614,582.63
800,000,000.00
700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
Series1
Series2
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
0.00
2011god
2012 god
2013 god
2014 god
2015 god
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
0.00
2011god
2012 god
2013 god
2014 god
2015 god
Series1
742,126,687.45
728,098,460.00
734,500,000.00
714,553,992.20
739,766,922.30
Series2
19.03
18.67
18.84
18.32
Pregled
105
Ukupno projekti u toku
2,805,088.65
294,534,308.13
Ukupno - novi
projekti
34,334,097.85
3,605,080,274.50
UKUPNO
37,139,186.50
3,899,614,582.63
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
ULOZENO DO
SADA
33,181,091.68
90,726,529.00
0.00
0.00
110,000,000.00
0.00
0.00
233,907,620.68
4,000,000.00
2,660,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,660,900.00
37,181,091.68
93,387,429.00
0.00
0.00
110,000,000.00
0.00
0.00
240,568,520.68
2011
28,351,765.45
0.00
11,774,922.00
0.00
10,500,000.00
0.00
0.00
50,626,687.45
117,000,000.00
194,000,000.00
0.00
0.00
90,000,000.00
290,500,000.00
0.00
691,500,000.00
145,351,765.45
194,000,000.00
11,774,922.00
0.00
100,500,000.00
290,500,000.00
0.00
742,126,687.45
investicija
2012
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
202,098,460.00
266,000,000.00
0.00
0.00
90,000,000.00
160,000,000.00
0.00
718,098,460.00
202,098,460.00
266,000,000.00
10,000,000.00
0.00
90,000,000.00
160,000,000.00
0.00
728,098,460.00
2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220,500,000.00
300,000,000.00
0.00
0.00
110,000,000.00
104,000,000.00
0.00
734,500,000.00
220,500,000.00
300,000,000.00
0.00
0.00
110,000,000.00
104,000,000.00
0.00
734,500,000.00
2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,553,992.20
227,000,000.00
0.00
0.00
127,000,000.00
160,000,000.00
0.00
714,553,992.20
200,553,992.20
227,000,000.00
0.00
0.00
127,000,000.00
160,000,000.00
0.00
714,553,992.20
2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
179,000,000.00
235,766,922.30
30,000,000.00
0.00
160,000,000.00
135,000,000.00
0.00
739,766,922.30
179,000,000.00
235,766,922.30
30,000,000.00
0.00
160,000,000.00
135,000,000.00
0.00
739,766,922.30
UKUPNO
61,532,857.13
90,726,529.00
21,774,922.00
0.00
120,500,000.00
0.00
0.00
294,534,308.13
923,152,452.20
1,225,427,822.30
30,000,000.00
0.00
577,000,000.00
849,500,000.00
0.00
3,605,080,274.50
984,685,309.33
1,316,154,351.30
51,774,922.00
0.00
697,500,000.00
849,500,000.00
0.00
3,899,614,582.63
Investicije po sektorima 2011-2015
1%
1%
Vodosnabdevanje
Kanalizacija
Zatita životne srdine
Saobraćajna infrastruktura
Kultura
Obrazovanje
Zdravstvo
Sport i turizam
Privreda
Poljoprivrda
Socijalna zaštita
Energetika i javna rasveta
Ostali projekti
7%
9%
0%
8%
3%
29%
2%
11%
3%
2%
24%
1 Vodosnabdevanje
Kursna razlika
RB
1
2
3
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
Iizgradnja vodovodne mreže
u selu Breznica
Iizgradnja vodovodne mreže
u selu Letovica
Iizgradnja vodovodne mreže
u selima Borovac i Samoljica
Opis
2
Vrsta projekta
3
Projekat u toku
Projekat u toku
Projekat u toku
Vrsta prioriteta
4
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
1
2
3
4
5
Izgradnja vodovodne mreže
u selu Muhovac
Izgradnja vodovodne mreže
u selima Brnjare i Rusce
Izgradnja vodovodne mreže
u selima Jablanica i
Vogance
Ugradnja hidropres sistema
u selima Božinjevac,
Karadnik, Žuželjica i u
naselju ‚‚Jezero‚‚
Izgradnja vodovodne mreže
u selu Dobrosin
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
385,951.64
321,992.00
559,328.66
Evro
NOVI PROJEKTI
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
105
380,952.38
200,000.00
247,619.05
76,190.48
342,857.14
Izvor
7
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
40,524,922.00
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
33,809,160.11
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
58,729,509.43
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Din
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
40,000,000.00
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
21,000,000.00
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
26,000,000.00
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
8,000,000.00
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
36,000,000.00
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Uloženo do sada
8
2011
8
2012
9
2013
10
2014
11
2015
12
UKUPNO
13
0.00
18,750,000.00
11,774,922.00
10,000,000.00
18,750,000.00
24,996,114.89
11,774,922.00
8,813,045.22
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
24,996,114.89
8,813,045.22
3,729,509.43
0.00
0.00
0.00
0.00
3,729,509.43
0.00
0.00
0.00
0.00
55,000,000.00
55,000,000.00
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
11,000,000.00
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00
16,000,000.00
Projekat implementira
14
Objektom će
upravljati
15
0.00
18,750,000.00
21,774,922.00
0.00 JP Direkcija za izgradnju JP ‚‚ Komunalac‚‚
0.00
opštine Bujanovac
Bujanovac
0.00
0.00
40,524,922.00
33,809,160.11
0.00
0.00
0.00 JP Direkcija za izgradnju JP ‚‚ Komunalac‚‚
Bujanovac
0.00
opštine Bujanovac
0.00
0.00
33,809,160.11
3,729,509.43
0.00
0.00
Opština Bujanovac
JP ‚‚ Komunalac‚‚
0.00
MNIP
Bujanovac
55,000,000.00
0.00
0.00
58,729,509.43
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
15,000,000.00
0.00
0.00
21,000,000.00
0.00
11,000,000.00
0.00
0.00
15,000,000.00
0.00
0.00
26,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
36,000,000.00
Opština Bujanovac
MNIP
JP ‚‚ Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚ Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚ Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚ Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚ Komunalac‚‚
Bujanovac
6
Izgradnja vodovodne mreže
za mahalu Brisić i Sejace
PROJEKTI U TOKU
NOVI PROJEKTI
Novi projekat
Važan
152,380.95
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
16,000,000.00
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
10,000,000.00
0.00
0.00
24,996,115
18,750,000
55,000,000
98,746,115
24,996,115
18,750,000
55,000,000
98,746,115
0.00
12,542,555
11,774,922
24,317,477
50,000,000
50,000,000
12,542,555
11,774,922
50,000,000
74,317,477
0.00
10,000,000
10,000,000
17,000,000
20,000,000
37,000,000
17,000,000
10,000,000
20,000,000
47,000,000
0.00
-
0.00
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000.00
20,000,000
10,000,000
20,000,000
10,000,000
30,000,000
10,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
37,538,670
18,750,000
21,774,922
55,000,000
133,063,592
20,000,000
31,000,000
70,000,000
121,000,000
57,538,670
49,750,000
21,774,922
125,000,000
254,063,592
Opština Bujanovac
JP ‚‚ Komunalac‚‚
Bujanovac
2 Kanalizacija
Kursna razlika
RB
1
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
Opis
2
Vrsta projekta
3
Vrsta prioriteta
4
105
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
Izvor
7
Uloženo do sada
8
Izgraddnja I faze
kanalizacione mreže u selu
Končulj
Evro
NOVI PROJEKTI
2
3
5
6
7
Izgradnja postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda
u Bujanovcu sa izgradnjom
sabirnog kolektora
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
postrojenjima za
prečišćavanje i istih u selu
Lučane
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
postrojenjima za
prečišćavanje i istih u selu
Biljača
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
postrojenjima za
prečišćavanje i istih u selu
Turija
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
postrojenjima za
prečišćavanje i istih u selu
Končulj
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
postrojenjima za
prečišćavanje i istih u selu
Lopardince
2012
9
2013
10
2014
11
2015
12
UKUPNO
13
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
0.00
1
2011
8
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
1
1
1
1
1
1
4,761,904.76
400,000.00
647,619.05
295,238.10
333,333.33
685,714.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
16,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
27,000,000.00
75,000,000.00
50,000,000.00
75,000,000.00
27,000,000.00
85,000,000.00
120,000,000.00
10,000,000.00
118,000,000.00
150,000,000.00
Projekat implementira
14
Objektom će
upravljati
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Din
500,000,000.00
42,000,000.00
68,000,000.00
31,000,000.00
35,000,000.00
72,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
0.00
12,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
32,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
8,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
8,000,000.00
5,000,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
12,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
42,000,000.00
61,000,000.00
0.00
0.00
127,000,000.00
270,000,000.00
0.00
500,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
42,000,000.00
28,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
68,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
31,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
35,000,000.00
16,000,000.00
36,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
72,000,000.00
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
8
9
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
postrojenjima za
prečišćavanje i istih u selu
Levosoje
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
postrojenjima za
prečišćavanje istih u selu
Klinovac
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
10 postrojenjima za
prečišćavanje istih u selu
Dobrosin
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
11 postrojenjima za
prečišćavanje istih u selu
Breznica
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
12 postrojenjima za
prečišćavanje istih u selu
Samoljica
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
13 postrojenjima za
prečišćavanje istih u selu
Nesalce
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
14 postrojenjima za
prečišćavanje istih u selu
Žuželjica
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
15 postrojenjima za
prečišćavanje istih u selu
Srpska kuća
Izrada sistema za evakuaciju
otpadnih voda sa
16 postrojenjima za
prečišćavanje istih u selu
Krševica
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
619,047.62
447,619.05
333,333.33
457,142.86
666,666.67
457,142.86
333,333.33
380,952.38
333,333.33
65,000,000.00
47,000,000.00
35,000,000.00
48,000,000.00
70,000,000.00
48,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
20,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
40,000,000.00
10,000,000.00
7,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
7,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
38,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
40,000,000.00
2,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
0.00
30,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
65,000,000.00
7,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
47,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
35,000,000.00
0.00
8,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
48,000,000.00
25,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
70,000,000.00
18,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
48,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
35,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
40,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
35,000,000.00
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
PROJEKTI U TOKU
NOVI PROJEKTI
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
80,000,000.00
0.00
127,000,000.00
7,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
80,000,000.00
0.00
127,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,000,000.00
47,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
100,000,000.00
0.00
194,000,000.00
37,000,000.00
47,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
100,000,000.00
0.00
194,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,000,000.00
66,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
60,000,000.00
0.00
217,000,000.00
41,000,000.00
66,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
60,000,000.00
0.00
217,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,000,000.00
72,000,000.00
0.00
0.00
37,000,000.00
125,000,000.00
0.00
283,000,000.00
49,000,000.00
72,000,000.00
0.00
0.00
37,000,000.00
125,000,000.00
0.00
283,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,000,000.00
88,000,000.00
30,000,000.00
0.00
80,000,000.00
95,000,000.00
0.00
350,000,000.00
57,000,000.00
88,000,000.00
30,000,000.00
0.00
80,000,000.00
95,000,000.00
0.00
350,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
191,000,000.00
303,000,000.00
30,000,000.00
0.00
187,000,000.00
460,000,000.00
0.00
1,171,000,000.00
191,000,000.00
303,000,000.00
30,000,000.00
0.00
187,000,000.00
460,000,000.00
0.00
1,171,000,000.00
Zaštita životne sredine
Kursna razlika
RB
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
Opis
2
Vrsta projekta
3
Vrsta prioriteta
4
105
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
1
Evro
NOVI PROJEKTI
1
2
Izvor
7
Sanacija i remedijacija
deponije u Bujanovcu
Izgradnja Transfer stanice u
Bujanovcu
PROJEKTI U TOKU
NOVI PROJEKTI
Novi projekat
Novi projekat
Prioritetan
Prioritetan
219,048
352,381
Uloženo do sada
8
2011
8
2012
9
2013
10
2014
11
2015
12
UKUPNO
13
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
Projekat implementira
14
Objektom će
upravljati
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Din
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
23,000,000
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
37,000,000
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
0.00
10,000,000.00
17,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
0.00
23,000,000.00
7,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
0.00
37,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
18,000,000.00
0.00
28,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
18,000,000.00
0.00
28,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,000,000.00
7,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
23,000,000.00
0.00
60,000,000.00
7,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
23,000,000.00
0.00
60,000,000.00
8,000,000.00
0.00
18,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Opština Bujanovac
JP ‚‚Komunalac‚‚
Bujanovac
Saobraćajna infrastruktura
Kursna razlika
RB
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
1
Pojačano održavanje
puta kroz selo Biljača
Pojačano održavanje
2 puta kroz selo
Baraljevac
3
Pojačano održavanje
puta kroz selo Kuštica
do puta za selo
Spančevac
Generalna popravka
3 ulica u selu Srpska
kuća
3
Generalna popravka
ulica u selu Rakovac
Pojačano održavanje
3 puta kroz sela
Drežnica i Sv. Petka
Opis
2
Vrsta projekta Vrsta prioriteta
3
4
Projekat u
toku
Projekat u
toku
Projekat u
toku
Projekat u
toku
Projekat u
toku
Projekat u
toku
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
105
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
188,894.92
56,190.48
112,406.24
50,278.11
65,329.52
201,189.38
19,833,966.28
5,900,000.00
11,802,655.00
5,279,202.00
6,859,600.00
21,124,884.51
Izvor
7
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Uloženo do sada
8
2011
9
2012
10
2013
11
2014
12
2015
13
UKUPNO
14
6,054,766.28
13,779,200.00
19,833,966.28
496,355.00
5,403,645.00
5,900,000.00
678,321.00
11,124,334.00
11,802,655.00
0.00
0.00
0.00
479,202.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,800,000.00
4,800,000.00
479,202.00
1,159,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,700,000.00
5,700,000.00
955,534.51
20,169,350.00
21,124,884.51
1,159,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,054,766.28
13,779,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,833,966.28
496,355.00
5,403,645.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,900,000.00
678,321.00
11,124,334.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,802,655.00
479,202.00
4,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,279,202.00
1,159,600.00
5,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,859,600.00
955,534.51
20,169,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,124,884.51
Projekat
implementira
15
Objektom će
upravljati
16
Opština
Bujanovac
JP Direkcija za
izgradnju
opštine
Bujanovac
Opština
Bujanovac
JP Direkcija za
izgradnju
opštine
Bujanovac
Opština
Bujanovac
JP Direkcija za
izgradnju
opštine
Bujanovac
Opština
Bujanovac
JP Direkcija za
izgradnju
opštine
Bujanovac
Opština
Bujanovac
JP Direkcija za
izgradnju
opštine
Bujanovac
Opština
Bujanovac
JP Direkcija za
izgradnju
opštine
Bujanovac
Evro
NOVI PROJEKTI
1
Izgradnja Regionalnog
puta R - 125B,
deonica Veliki
Trnovac - Muhovac
Izgradnja puta u selu
2 Klinovac, do
Zadružnog doma
3
Uređenje trotoara u
Bujanovcu
Rekonstrukcija ul.
4 Vojvode Stepe i ul.
Vranjske u Bujanovcu
Asfaltiranje puta kroz
5 selo Muhovac u dužini
2 km
6
Asfaltiranje puta kroz
selo Baraljevac
Asfaltiranje puta u
selu Kuštica
(
7 Kuštička reka - škola,
Zelene livadeBojadzijska mahala)
8
Generalna popravka
puta u selu Drežnica
Asfaltiranje ulica u
9
selu Samoljica
10
Asfaltiranje ulica u
selu Levosoje
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Prioritetan
Važan
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
3,490,990.40
95,238.10
190,476.19
209,523.81
209,523.81
104,761.90
238,095.24
104,761.90
190,476.19
190,476.19
Din
366,553,992.20
10,000,000.00
20,000,000.00
22,000,000.00
22,000,000.00
11,000,000.00
25,000,000.00
11,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
20,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
0.00
70,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
6,553,992.20
15,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
70,000,000.00
4,000,000.00
50,000,000.00
71,553,992.20
105,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
0.00
5,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
6,000,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
11,000,000.00
6,000,000.00
17,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,553,992.20
85,000,000.00
0.00
0.00
130,000,000.00
90,000,000.00
0.00
366,553,992.20
4,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,000,000.00
0.00
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
0.00
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
Opština
Bujanovac
JP Direkcija za
izgradnju
opštine
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
11
Nastavak asfaltiranja
u selu Rakovac
Asfaltiranje puta
12 Ljiljance Bogdanovac
Asfaltiranje puta u
13 selu Jablanica od R
125A do škole
14
15
16
17
Asfaltiranje ulica u
naselju ‚‚Morava 76‚‚
Rekonstrukcija ulice
Kralja Milutina
Generalna popravka
puteva u selu Biljača
Asvaltiranje ulica u
selu Krševica
Prosecanje ulica
između ul. J. Cvijića,
18 Vojvode Stepe,
Kosovske i Petra
Drapšina
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
238,095.24
342,857.14
152,380.95
295,238.10
342,857.14
190,476.19
152,380.95
85,714.29
25,000,000.00
36,000,000.00
16,000,000.00
31,000,000.00
36,000,000.00
20,000,000.00
16,000,000.00
9,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
5,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
16,000,000.00
0.00
6,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
7,000,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
16,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
4,500,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
4,500,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
4,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500,000.00
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
16,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,000,000.00
0.00
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
13,000,000.00
18,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,000,000.00
16,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
11,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
9,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
19
20
21
22
23
24
25
Asvaltiranje ulica u
Bujanovačkoj Banji
Izgradnja ulica
M.N.Cale, Nikole
Tesle i J.J. Zmaja u
Bujanovcu
Asfaltiranje ulica u
selu Lučane
Asfaltiranje puteva u
selu V.Trnovac
Asfaltiranje puta za
selo Donji Starac
Asfaltiranje ulica u
selu Klinovac
Nasipavanje puta u
selu Brnjare
Generalna popravka
puteva u selima R.
26 Bučje, Čar, Pribovce,
Novo Selo, Zarbince,
Suharno
Izgradnja mosta kod
27 osnovne škole u selu
Jablanica
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
209,523.81
266,666.67
152,380.95
190,476.19
95,238.10
152,380.95
76,190.48
190,476.19
114,285.71
22,000,000.00
28,000,000.00
16,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
16,000,000.00
8,000,000.00
20,000,000.00
12,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
2,000,000.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
18,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
10,000,000.00
8,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
7,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,000,000.00
20,000,000.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,000,000.00
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
0.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
4,000,000.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
Jp Direkcija za Jp Direkcija za
izgradnju
izgradnju
opštine
opštine
Bujanovac
Bujanovac
PROJEKTI U TOKU
NOVI PROJEKTI
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
8,184,976.79
60,976,529.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69,161,505.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,184,976.79
60,976,529.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69,161,505.79
1,638,802.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,638,802.00
40,000,000.00
73,000,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
143,000,000.00
41,638,802.00
73,000,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
144,638,802.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,500,000.00
80,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
20,000,000.00
0.00
192,500,000.00
62,500,000.00
80,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
20,000,000.00
0.00
192,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,500,000.00
97,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
0.00
217,500,000.00
90,500,000.00
97,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
0.00
217,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,553,992.20
76,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
20,000,000.00
0.00
183,553,992.20
57,553,992.20
76,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
20,000,000.00
0.00
183,553,992.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,000,000.00
44,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00
142,000,000.00
38,000,000.00
44,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00
142,000,000.00
9,823,778.79
60,976,529.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,800,307.79
288,553,992.20
370,000,000.00
0.00
0.00
130,000,000.00
90,000,000.00
0.00
878,553,992.20
298,377,770.99
430,976,529.00
0.00
0.00
130,000,000.00
90,000,000.00
0.00
949,354,299.99
Kultura
105
Kursna razlika
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
RB
Opis
2
Vrsta projekta
3
Vrsta prioriteta
4
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
1
NOVI PROJEKTI
Dogradnja sprata
1 na objektu Doma
kulture u Bujanovcu
2
Izvor
7
Softver BISIS u
funnkciji
modernizacije
biblioteke
Nabavka opreme za
3 potrebe RTV
Bujanovac
Rekonstrukcija
4 Doma kulture u
selu Lopardince
Izgradnja Doma
5 kulture u selu
Končulj
Izgradnja i
opremanje
6
štamparije u
Bujanovcu
Evro
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
361,904.76
38,095.24
38,095.24
114,285.71
142,857.14
380,952.38
Uloženo do sada
8
0.00
2011
9
2012
10
0.00
2013
11
0.00
2014
12
0.00
2015
13
UKUPNO
14
0.00
0.00
10,000,000.00
8,000,000.00
20,000,000.00
Projekat
implementira
15
Objektom će
upravljati
16
Opština
Bujanovac
Dom kulture
Opština
Bujanovac
Biblioteka
Opština
Bujanovac
RTV
Bujanovac
Opština
Bujanovac
Dom Kulture
Opština
Bujanovac
Dom Kulture
Opština
Bujanovac
Opština
Bujanovac
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Din
38,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
12,000,000.00
15,000,000.00
40,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
28,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
7,000,000.00
4,000,000.00
11,000,000.00
10,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
18,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
11,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
40,000,000.00
PROJEKTI U
TOKU
NOVI PROJEKTI
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000,000.00
19,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000,000.00
0.00
24,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000,000.00
0.00
24,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,000,000.00
14,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,000,000.00
36,000,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000,000.00
0.00
113,000,000.00
53,000,000.00
36,000,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000,000.00
0.00
113,000,000.00
Obrazovanje
Kursna razlika
RB
1
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
Izgradnja SŠ ‚‚Sezai
Suroi‚‚ u Bujanovcu
Izvođenje radova na
zameni stolarije na OŠ
2
‚‚Branko Radičević‚‚ u
Bujanovcu
Opis
2
Vrsta projekta
3
Projekat u toku
Projekat u toku
Vrsta
prioriteta
4
Prioritetan
Prioritetan
105.00
Preliminarna procena projekta
5.00
6.00
Evro
Din
724,195.63
139,332.07
76,040,541.06
14,629,867.74
Izvor
7
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
Uloženo do sada
8
Izgradnja OŠ
1 ‚‚Muharem Kadriu‚‚ u
selu Veliki Trnovac
Proširenje objekta škole
2 u selu Breznica, u
funkciji Doma kulture
Izgradnja sportske sale
3 u OŠ ‚‚ Vuk Karadžić‚‚
U Levosoju
Izgradnja sporskih
terena i uređenje
4 dvrišta u OŠ ‚‚Desanka
Maksimović‚‚ u
Samoljici
Parterno uređenje u SŠ
5 ~Sezai Suroi~ u
Bujanovcu
Rekonstrukcija matične
6 OŠ ~Muharem Kadriu~
u selu V.Trnovac
Zamena stolarije na OŠ
7 ~Naim Frašeri~ u
Bujanovac
Evro
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Prioritetan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
1,750,161.16
95,238.10
333,333.33
114,285.71
238,095.24
66,666.67
123,809.52
2012
10
2013
11
2014
12
2015
13
UKUPNO
14
10,540,541.06
55,000,000.00
10,500,000.00
55,000,000.00
21,040,541.06
3,629,867.74
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000,000.00
11,000,000.00
NOVI PROJEKTI
2011
9
3,629,867.74
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000,000.00
10,000,000.00
15,766,922.30
10,540,541.06
0.00
0.00
0.00
65,500,000.00
0.00
0.00
76,040,541.06
3,629,867.74
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,629,867.74
Projekat
implementira
15
Objektom će
upravljati
16
Opština
Bujanovac
SŠ ‚‚Sezai
Suroi‚‚
Bujanovac
Opština
Bujanovac
SŠ ‚‚Sezai
Suroi‚‚
Bujanovac
Opština
Bujanovac
OŠ ‚‚Muharem
Kadriu‚‚ Veliki
Trnovac
Opština
Bujanovac
OŠ Breznica
Opština
Bujanovac
OŠ ‚‚ Vuk
Karadžić‚‚ U
Levosoju
Opština
Bujanovac
OŠ ‚‚Desanka
Maksimović‚‚ u
Samoljici
Opština
Bujanovac
SŠ ~Sezai
Suroi~ u
Bujanovcu
Opština
Bujanovac
OŠ
~Muharem
Kadriu~ u selu
V.Trnovac
Opština
Bujanovac
OŠ ~Naim
Frašeri~ u
Bujanovac
Din
183,766,922.30
10,000,000.00
35,000,000.00
12,000,000.00
25,000,000.00
7,000,000.00
13,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
20,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
38,000,000.00
0.00
0.00
25,766,922.30
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
7,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
6,000,000.00
7,000,000.00
0.00
0.00
28,000,000.00
35,766,922.30
0.00
0.00
20,000,000.00
100,000,000.00
0.00
183,766,922.30
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000,000.00
8
Izgradnja sportske sale
u OŠ ~Dragomir
Trajković~ u selu
Zbevac
Izgradnja sporskih
terena i uređenje
9 dvrišta u OŠ ‚‚Bora
Stanković‚‚ u selu
Klinovac
PROJEKTI U TOKU
NOVI PROJEKTI
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
333,333.33
114,285.71
35,000,000.00
12,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
10,000,000.00
0.00
4,000,000.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
3,000,000.00
9,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
11,000,000.00
0.00
0.00
55,000,000.00
0.00
0.00
66,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000,000.00
0.00
0.00
55,000,000.00
0.00
0.00
66,000,000.00
14,170,408.80
0.00
0.00
0.00
10,500,000.00
0.00
0.00
24,670,408.80
10,000,000.00
28,000,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000,000.00
0.00
138,000,000.00
24,170,408.80
28,000,000.00
0.00
0.00
10,500,000.00
100,000,000.00
0.00
162,670,408.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000,000.00
35,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,000,000.00
24,000,000.00
35,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
17,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,000,000.00
30,000,000.00
17,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
53,000,000.00
18,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
53,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
25,766,922.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,766,922.30
10,000,000.00
25,766,922.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,766,922.30
14,170,408.80
11,000,000.00
0.00
0.00
65,500,000.00
0.00
0.00
90,670,408.80
92,000,000.00
120,766,922.30
0.00
0.00
20,000,000.00
100,000,000.00
0.00
332,766,922.30
106,170,408.80
131,766,922.30
0.00
0.00
85,500,000.00
100,000,000.00
0.00
423,437,331.10
15,000,000.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
3,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
Opština
Bujanovac
OŠ ~Dragomir
Trajković~ u
selu Zbevac
Opština
Bujanovac
OŠ ‚‚Bora
Stanković‚‚
Klenike
Zdravstvo
Kursna razlika
RB
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
Opis
2
Vrsta projekta
3
Vrsta prioriteta
4
105
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
1
Evro
NOVI PROJEKTI
Dogradnja Doma
zdravlja u Bujanovcu
1 ( HMP, kućno
lečenje, preventivni
blok, kapela)
Dogradnja
2 zdravstvene stanice
u selu Veliki Trnovac
3
Izvor
7
Nabavka pet
sanitetskih vozila
Nabavka medicinske
opreme 2 ultrazvuka,
4 rendgen aparat i
oprema za fizikalnu
medicinu
Postavljanje PVC
5 stolarije na Domu
zdravlja u Bujanovcu
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
Prioritetan
Prioritetan
Važan
247,619.05
152,380.95
142,857.14
47,619.05
142,857.14
Uloženo do
sada
8
2011
9
2012
10
2013
11
2014
12
2015
13
UKUPNO
14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
Projekat
implementira
15
Objektom će
upravljati
16
Opština
Bujanovac
Dom zdravlja
Opština
Bujanovac
Dom zdravlja
Opština
Bujanovac
Dom zdravlja
Opština
Bujanovac
Dom zdravlja
Opština
Bujanovac
Dom zdravlja
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Din
26,000,000.00
16,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
6,000,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
3,000,000.00
2,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
11,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
26,000,000.00
10,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
15,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
PROJEKTI U TOKU
NOVI PROJEKTI
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
9,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
16,000,000.00
5,000,000.00
9,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
31,000,000.00
16,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
31,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
25,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,000,000.00
34,000,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
77,000,000.00
31,000,000.00
34,000,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
77,000,000.00
Sport i turizam
Kursna razlika
RB
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
Opis
2
Vrsta projekta
3
Vrsta prioriteta
4
105
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
1
Evro
NOVI PROJEKTI
Izgradnja sportskog
1 terena za male sportove
u selu Veliki Trnovac
2
Izgradnja Turističko
informativnog centra
Uređenje obala
Bujanovačkog jezera i
3
opremanje istih
turističkim sadržajima
Izgradnja kućica u etno4 stilu u selima Jablanica,
Vrban i Muhovac
5
Izvor
7
Uređenje prostora oko
arheološkog nalazišta
‚‚Kale- Krševica‚‚ sa
izgradnjom muzeja
Izrada turističke
6 signalizacije za opštinu
Bujanovac
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
76,190.48
57,142.86
114,285.71
285,714.29
380,952.38
38,095.24
Uloženo do sada
8
0.00
2011
9
2012
10
0.00
2013
11
2014
12
0.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
2015
13
0.00
UKUPNO
14
0.00
Projekat
implementira
15
Objektom će
upravljati
16
Opština
Bujanovac
SC ‚‚Mladost‚‚
Opština
Bujanovac
Turistička
organizacija
Opština
Bujanovac
SC ‚‚Mladost‚‚
Opština
Bujanovac
Turistička
organizacija
Opština
Bujanovac
Turistička
organizacija
Opština
Bujanovac
Turistička
organizacija
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Din
8,000,000.00
6,000,000.00
12,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
4,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
0.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
2,000,000.00
10,000,000.00
2,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
6,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
7
Uvođenje parnog
grejanja u SC ‚‚Mladost‚‚
Rekonstrukcija krova i
8 svlačionica u SC
‚‚Mladost‚‚
PROJEKTI U TOKU
NOVI PROJEKTI
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
95,238.10
85,714.29
10,000,000.00
9,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
2,500,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
2,500,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000.00
0.00
10,000,000.00
2,000,000.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,500,000.00
0.00
15,500,000.00
2,000,000.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,500,000.00
0.00
15,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,500,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,500,000.00
8,500,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
19,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
38,000,000.00
9,000,000.00
19,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
38,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
22,000,000.00
0.00
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
22,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
30,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,500,000.00
44,000,000.00
0.00
0.00
0.00
45,500,000.00
0.00
119,000,000.00
29,500,000.00
44,000,000.00
0.00
0.00
0.00
45,500,000.00
0.00
119,000,000.00
5,000,000.00
0.00
2,500,000.00
0.00
7,500,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
Opština
Bujanovac
SC ‚‚Mladost‚‚
Opština
Bujanovac
SC ‚‚Mladost‚‚
Privreda
Kursna razlika
RB
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
Opis
2
Vrsta projekta
3
Vrsta prioriteta
4
105
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
1
Evro
NOVI PROJEKTI
1
Izvor
7
Formiranje
Georgrafskog
informacionog
sistema ( GIS )
Sistem 96 2 informativno
operativni sistem
Otkup zemljišta za
potrebe
opremanja
3 Industrijske i
Proizvodno
poslovne zone u
Bujanovcu
Infrastrukturno
opremanje
Proizvodno
4
poslovne i
Industrijske zone
u Bujanovcu
PROJEKTI U
TOKU
NOVI PROJEKTI
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
Prioritetan
304,761.90
85,714.29
571,428.57
1,904,761.90
Uloženo do sada
8
0.00
2011
9
2012
10
0.00
2013
11
0.00
2014
12
0.00
2015
13
0.00
UKUPNO
14
0.00
Projekat implementira
15
Objektom će upravljati
16
Opština Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština Bujanovac
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Din
32,000,000.00
9,000,000.00
60,000,000.00
200,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
5,000,000.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
70,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
32,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
9,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
30,000,000.00
60,000,000.00
0.00
0.00
110,000,000.00
0.00
0.00
200,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
50,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
27,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
37,000,000.00
5,000,000.00
27,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
37,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
0.00
84,000,000.00
4,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
0.00
84,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000,000.00
0.00
0.00
60,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000,000.00
0.00
0.00
60,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
0.00
0.00
70,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
0.00
0.00
70,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,000,000.00
117,000,000.00
0.00
0.00
110,000,000.00
25,000,000.00
0.00
301,000,000.00
49,000,000.00
117,000,000.00
0.00
0.00
110,000,000.00
25,000,000.00
0.00
301,000,000.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
12,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
Poljoprivreda
105
Kursna razlika
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
RB
Opis
Vrsta projekta
3
Vrsta prioriteta
4
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
Izvor
7
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
1
NOVI PROJEKTI
Projekat veštačkog
1 osemenjavanja
krava
2 Agrobiznis centar
PROJEKTI U
TOKU
NOVI PROJEKTI
Evro
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
133,333.33
38,095.24
Uloženo do sada
8
0.00
2011
9
2012
10
2013
11
2014
12
2015
13
Projekat
implementira
15
UKUPNO
14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
Objektom će
upravljati
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Din
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
14,000,000.00
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
4,000,000.00
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
14,000,000.00
0.00
Veterinarska
0.00
Opština Bujanovac
stanica Bujanovac
0.00
0.00
0.00
14,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
Opština Bujanovac Opština Bujanovac
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000,000.00
Socijalna zaštita
105
Kursna razlika
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
RB
Opis
2
Vrsta projekta
3
Vrsta prioriteta
4
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
Izvor
7
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
1
NOVI PROJEKTI
Adaptacija i
opremanje dnevnog
1 boarvka za decu sa
smetnjama u
razvoju
Izgradnja doma za
stare i dnevnog
boravka za stare,
2 Prihvatilište za
žrtve nasilja, dece
sa ulice i drugih lica
po potrebi
PROJEKTI U
TOKU
NOVI PROJEKTI
Evro
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
38,095.24
190,476.19
Uloženo do sada
8
0.00
2011
9
2012
10
0.00
2013
11
0.00
2014
12
0.00
2015
13
0.00
Projekat
implementira
15
UKUPNO
14
0.00
Objektom će
upravljati
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Din
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
4,000,000.00
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
20,000,000.00
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
Centar za
Opština Bujanovac
socijalnu zastitu
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
Centar za
0.00
Opština Bujanovac
socijalnu zastitu
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
14,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000,000.00
10,000,000.00
14,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000,000.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
Energetika
Kursna razlika
RB
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
Opis
2
Vrsta
Vrsta projekta prioriteta
3
4
105
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
Izvor
7
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
NOVI PROJEKTI
1
Izrada rasvete na petlji
u Bujanovcu
Izgradnja TS i NN
mreže i održavanje
postojećih objekata
2 prema planu
Elektrodistribucije
Vranje
(
sufinansiranje)
PROJEKTI U TOKU
NOVI PROJEKTI
Evro
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
85,714.29
285,714.29
Uloženo do sada
8
2011
9
2012
10
2013
11
2014
12
2015
13
UKUPNO
14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Projekat
implementira
15
Objektom će
upravljati
16
Opština
Bujanovac
JP Direkcija za
izgradnju
Bujanovac
Opština
Bujanovac
JP Direkcija za
izgradnju
Bujanovac
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Din
9,000,000.00
30,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
9,000,000.00
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
9,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000,000.00
14,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,000,000.00
39,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,000,000.00
0.00
9,000,000.00
5,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
Ostali projekti
Kursna razlika
RB
Naziv projekta
1
PROJEKTI U TOKU
Opis
2
Vrsta projekta
3
Vrsta prioriteta
4
105
Preliminarna procena projekta
5
6
Evro
Din
1
NOVI PROJEKTI
1
2
3
4
5
6
7
Rekonstrukcija Gradskog
trga sa uređenjem centra
grada
Regulacija i uređenje korita
Trnovačke reke
Izgradnja objekta za potrebe
biblioteke i matične službe u
selu Veliki Trnovac
Izgradnja Javne garaže u
Bujanovcu
Sanacija brane, čišćenje i
uređenje jezera ‚‚Kisela
voda‚‚ sa poribljavanjem
Izgradnja objekta za potrebe
MZ i pošte u selu Muhovac
Izgradnja objekta za potrebe
MZ, ambulante i vrtića u selu
Nesalce
Evro
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
Važan
787,246.67
1,162,842.48
142,857.14
190,476.19
228,571.43
85,714.29
114,285.71
Izvor
7
Uloženo do sada
8
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
0.00
0.00
2011
9
2012
10
0.00
2013
11
0.00
2014
12
0.00
2015
13
UKUPNO
14
0.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
Projekat implementira
15
Objektom će
upravljati
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Din
82,660,900.00
122,098,460.00
15,000,000.00
20,000,000.00
24,000,000.00
9,000,000.00
12,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
5,000,000.00
2,660,900.00
2,660,900.00
0.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
12,098,460.00
30,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
45,000,000.00
42,098,460.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
14,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
5,000,000.00
17,660,900.00
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
0.00
82,660,900.00
37,098,460.00
20,000,000.00
0.00
0.00
60,000,000.00
5,000,000.00
0.00
122,098,460.00
5,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
20,000,000.00
5,000,000.00
19,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
Opština Bujanovac
Opština
Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština
Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština
Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština
Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština
Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština
Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština
Bujanovac
8
9
7
Regulacija Zuzeljičke reke u
selu Zuzeljica
Rekonstrukcija Doma kulture
u selu Biljača
Regulacija korita potoka
Kavkavanica i Ješanski do u
selu Rakovac i Bujanovačkoj
banji.
PROJEKTI U TOKU
NOVI PROJEKTI
Novi projekat
Novi projekat
Novi projekat
Važan
Važan
Važan
152,380.95
238,095.24
238,095.24
16,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
Budžet
Budžet RS
SopSr
Kredit
NIP
Donacija
Ostalo
UKUPNO
10,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,660,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,660,900.00
0.00
2,660,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,660,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
35,000,000.00
0.00
80,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
35,000,000.00
0.00
80,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,098,460.00
15,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
107,098,460.00
32,098,460.00
15,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
107,098,460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,000,000.00
19,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
31,000,000.00
19,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
70,000,000.00
25,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
70,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
26,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,000,000.00
15,000,000.00
26,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,098,460.00
107,660,900.00
0.00
0.00
60,000,000.00
70,000,000.00
0.00
350,759,360.00
113,098,460.00
107,660,900.00
0.00
0.00
60,000,000.00
70,000,000.00
0.00
350,759,360.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
Opština Bujanovac
Opština
Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština
Bujanovac
Opština Bujanovac
Opština
Bujanovac
Download

plan kapitalnih investicija opštine bujanovac 2011. – 2015.