STIPENDIJE
ZA STUDIJE U EU
www.erasmusplus.rs
PROGRAMI
KOJI SE
STIPENDIRAJU
KO MOŽE
DA SE
PRIJAVI?
POTREBNA
DOKUMENTA
KAKO SE
DODELJUJU
STIPENDIJE?
2014
ERAZMUS MUNDUS ERAZMUS+
Stipendije
Evropska unija obezbeđuje stipendije za
državljane zemalja sa kojima sarađuje, a
među njima i Srbije, koji su primljeni na
Erazmus Mundus programe za studiranje
na univerzitetima u državama EU.
Postoji više vrsta stipendija koje se
mogu dobiti kroz ove programe:
Erazmus Mundus zajednički
master programi
Erazmus Mundus zajednički master
programi se organizuju na više
visokoškolskih institucija iz različitih evropskih država i vode
dobijanju zajedničke odnosno
višestruke diplome. Obezbeđene
su pune stipendije za celokupne
master studije na ovim programima.
Od 2014. Erazmus Mundus zajednički
master programi su deo programa
Erazmus+.
Razmena studenata, studijski boravci
i postdiplomske studije
Studenti iz Srbije imaju mogućnost da
deo svojih studija, na svim nivoima,
provedu na nekom od univerziteta
iz EU koji su članovi neke od
mreža za razmenu formiranih
kroz posebne Erazmus Mundus
projekte. Ove mreže omogućavaju
i stipendije za mobilnost nastavnog i
administrativnog osoblja kao i određen
broj punih stipendija za cele master,
doktorske ili postdoktorske studije.
Erazmus Mundus zajednički
doktorski programi
Erazmus Mundus zajednički doktorski
programi se organizuju na više visokoškolskih institucija iz različitih
evropskih država i vode dobijanju
zajedničke odnosno višestruke
diplome. EU obezbeđuje pune
stipendije za celokupne doktorske
studije na ovim programima. Od sledeće godine ova vrsta stipendija će postati
deo programa Mari Sklodovska Kiri u
okviru EU programa Horizont 2020.
Kreditna mobilnost u okviru
programa Erazmus+ (uskoro)
Erazmus+, novi EU program u
oblasti obrazovanja, mladih i
sporta, donosi nove mogućnosti
za studente iz Srbije.
Očekuje se da studentima
i nastavnom osoblju od 2015.
godine bude omogućeno da kroz
bilateralne
projekte
mobilnosti
učestvuju u razmeni na partnerskim
institucijama u EU.
Erazmus Mundus
zajednički master
programi
Zajednički Erazmus Mundus programi
se organizuju na više visokoškolskih
institucija iz različitih evropskih država i
vode dobijanju zajedničke tj. višestruke
diplome.
Postoji preko sto odobrenih zajedničkih
master programa koji se izvode na
velikom broju visokoškoskih institucija
širom Evrope. Ove programe, pored
interdisciplinarnosti, karakteriše i to da
se izvode na više (obično tri) univerziteta
iz različitih evropskih država, tako da
student tokom svog školovanja studira
(obično po jedan semestar) na nekoliko
univerziteta.
Spisak svih zajedničkih master programa
možete pogledati na sajtu Izvršne
agencije (EACEA) sa kratkim opisom
svakog programa, kontakt osobom i
sajtom na kome je moguće pronaći sve
informacije o navedenom programu,
načinu konkurisanja, rokovima i ostalim
bitnim informacijama.
Alicatiuscil estotatia
Ko može da se prijavi?
soluptae
Perus
bonsid inatus
sultorum.
Za zajednički
master
studijski program
mogu da se prijave studenti koji su
Ecerae
quodiusuppl.
Vas etesse
završiliessenat
osnovne
studije i imaju
najmanje
nicatum
rerimpl.
Hocaede atuderit.
180 ESPB.
U određenim
slučajevima je
neophodno da student ima ostvarenih
Patum
vir pote
videuvek
nit, noniaetique
240 ESPB,
alimen
je to
naznačeno na
condessilic til ut L. Multo mo patissitium
sajtu datog master programa.
pulocta, sta nem fur acta, addumus.Ed
eaquam quatus sunt, solupta temqui quia
Za zajedničke
programeoccus
mogu
dolente
non numdoktorske
sitia sum dolorerate
da konkurišu
studenti derem
koji su
završili
alicia
simi, ium solorionsedi
alignat
il
ex
ea numstudije
faccaescitis
aut magnis
asili
si samo
rent
osnovne
i master
studije
andigni
con
nimodisa
quia
delliquam300
qui ESPB.
osnovne
studije
ostvarenih
Utaspeli
quiatiusvisokoškolskih
que rerepud andendit
Konzorcijumi
institucija
vercimairealizuju
consentisqui
aciet,program
cum quisitaepti
koje
dati
imaju
restia
dolorro da
odispostave
doluptatus
nienis et uslove
mogućnost
specifične
faccum ellate lam, simporem fuga.Ernati
za upis na određeni program (poznavanje
dolo officiumet in re dellecepuda voluptur
jezika,
naučna
oblastvellaborion
prethodnog
nivoa
sed quiatures
conseque
nullend
studija
i
sl.)
pa
je
za
svaki
konkretan
uscius.
program neophodno proveriti uslove
prijave
navolorpo
sajtu samog
Ut eatem
rehendaprograma.
nduntor itaqui
doluptibus earcitis et voluptatio
4
Erazmus
MagazineMundus
Erazmus Mundus
zajednički doktorski
programi
Postoji oko trideset odobrenih zajedničkih doktorskih programa koji se
realizuju na visokoškoskim institucijama
širom Evrope.
Kao i master programi, i ovi programi se
izvode na više (obično tri) univerziteta
iz različitih evropskih država, tako da
student tokom svog školovanja studira
na nekoliko univerziteta.
Sajt programa preko koga se
konkuriše popunjavanjem
on-line aplikacije
Katalog Erazmus
Mundus zajedničkih
master programa
https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/library/
scholarships-catalogue_en
Katalog Erazmus
Mundus zajedničkih
doktorata
http://eacea.ec.europa.eu/
erasmus_mundus/
results_compendia/selected_
projects_action_1_
joint_doctorates_en.php
Iqui volupta volor sim quuntiorum fugiti
Dokument koji sadrži osnovne informacije
o programu i kontakt podatke osobe koja je
zadužena za pružanje pomoći studentima
tokom prijavljivanja – CONTACT PERSON
DVOSTRUKA / VIŠESTRUKA I
Faciis
et dipid utat que
expla vit, quae
id
ZAJEDNICKA
DIPLOMA
je diploma
etur?itatinti quaecestem invel magnimagnam
koju student dobija po završetku
rem utae ventorp oribus minctianis andipis
zajedničkog
studijskog
programa.
doluptata doluptas
de sim qui
dollaci tatiis
illam ium harum quo tectatur? Qui si cusda
Pravila
programa
podrazumevaju
da
nitionsequo
berorem fugiatati
test re earit que
student
neki
od zajedničkih
et voluptaupisan
tionsedisna
eum
qui occatiaeped
quia
studijskih
programa
mora studirati
na
ipitUt et maximpedit
repernatem
ius quas
najmanje
dve različite
što
berrovitatur atempore,
iliti cor institucije
alia quae
znači
da
će
po
završetku
studija
dobiti
dolestis magnis eatis estrum essed eu
najmanje dvostruku diplomu, odnosno,
u
kada je studirao
na više
Bisslučaju
ipsam, suntisquodit
volut inulpa
esod dve
militasped qui
dolupta tenimus,
simusamus,
institucije
- višestruku
diplomu.
venda quo vendand ellaut et la nimusda velis
ea
num etizmeđu
rem idelibus,
omnienisi rem
inulla
Razlika
zajedničke
dvostruke/
experch iliquis suntiure doluptas quamus
višestruke diplome je ta što zajednička
essus sequia dit dolorit asimpor ehenis
diploma jeste jedna diploma koja je potmoluptatiamAsserspi ciistiost quis dolore
pisana
strane
svihoptaeperepta
visokoškolskih
pedi
inus,od
sitata
debitinust,
institucija
na kojima
je studentque
studirao,
volo
etus dendit
re et volorpostius
con
a kod dvostruke/višestruke
- svaka
insticommodit
eturem quatem ium volupti
aturepu
diandio
minctur?
tucija izdaje
posebnu diplomu studentu
koja je priznata od strane drugih visokoškolskih institucija u konzorcijumu.
eaquatur? Qui quat fugias aut
erasmusplus.rs
Magazine
5
ZAJEDNIČKI MASTER /
DOKTORSKI PROGRAMI
Kako se
prijaviti?
Rokovi za konkurisanje se uvek
otvaraju godinu dana ranije.
Svaki EM program ima poseban
rok za konkurisanje
Tokom jeseni 2014. god.
zainteresovani će moći da
konkurišu za programe
koji će započeti u školskoj
2015/16. godini.
Prvi korak u prijavi je izbor
programa sa liste zajedničkih master programa.
Na sajtu svakog od programa stoji da li će otvarati
poziv za konkurisanje i u
narednom periodu budući
da je u toku evaluacija
ovih programa i moguće
je da se za neki više neće
odobravati stipendije.
Procedura prijave se može
donekle razlikovati od
programa do programa,
kao i dokumentacija koja
se zahteva od kandidata
koji se prijavljuje tako da je
za tačne informacije uvek
neophodno konsultovati
sajtove
konkretnih
proje-kata i u slučaju
nedoumica obratiti se
e-poštom kontakt osobi
koja je navedena na sajtu.
Prijavljivanje se vrši uvek
putem Interneta (on-line)
s tim da je u određenim
slučajevima neophodno
dostaviti određena dokumenta poštom.
Bitne napomene
02
01
Od studenta se može tražiti
i pojašnjenje dokumenata
koje prilaže. Npr. ukoliko je
student studirao po „starom
sistemu“, od njega se može
zahtevati da priloži dokument
koji pokazuje koliko ESPB
kredita
„vredi“
njegova
diploma.
6
Erazmus
MagazineMundus
Koordinatori programa će
u pojedinim slučajevima
biti voljni da neka od
dokumenata „sačekaju“. Npr.
može se desiti da student
pošalje samo dokaz o prijavi
polaganja TOEFL ispita, a da
rezultate naknadno dostavi.
Ipak, ne treba uvek računati
Dokumenta koja su
najčešće* potrebna
prilikom prijavljivanja su:
• CV (biografija)
• Fotokopija pasoša
• Uverenje o akademskim
kvalifikacijama (uverenje
o diplomiranju / master
studijama)
• Transkript ocena
• Dva pisma preporuke
• Motivaciono pismo
• Plan istraživanja (za
doktorske studije)
• Sertifikat o poznavanju
jezika na kome se
studijski program izvodi.
*lista nije konačna i ne važi
za sve programe
03
na ovu mogućnost. Ukoliko
student u trenutku prijavljivanja ne poseduje sva potrebna dokumenta, treba da
kontaktira odgovornu osobu
za administrativna pitanja
na određenom programu i
zatraži dodatne informacije ili
pojašnjenje „nejasnih“ uslova
Mesečni iznos
stipendije
za master studije
iznosi 1000 EUR
dok za doktorske studije iznosi
1400 EUR za stipendistu
2800 EUR za onoga ko zaključi
04
1
05
2
Ugovor o radu u toku
trajanja programa
Troškovi prevoza
i preseljenja
Bendam. Es? Nihiliam pra que et inclemure
culuder opublis signa, dieBiti omnihici alita,
verunt rendani maiorum simus dollorit, in
platiur ercipita con conem et ut repuditat.
Šta pokriva Erazmus
Mundus stipendija za
zajednički
program?
De dusam, intiosam eost, eici a dollanduntus
in
nobis andel
est, ullenih itiuntet,
es
Stipendija
za zajedničke
master custem
i doktorske
et
lanisti unt
exeri repedicto
quatiatur
programe
uključuje
mesečnibernam
iznos stipendije
rectio
maximus
eicat pro
berionet
opta studija,
quos
koji student
dobija
tokom
trajanja
antiorro
laut fuga.i Ihicimos
el
naknaduquis
za eturiandae
troškove prevoza
preseljenja,
ius
etumqui
quias
nonse
pa
et
hiliqui
quibus,
kao i plaćenu školarinu (iznos školarine
utem
simi, qui acessunto
se direktno
uplaćuje institucijama koje
učestvuju u izvođenju studijskog programa) i
zdravstveno osiguranje tokom studija.
06
3
Školarina
(direkno institucijama koje realizuju
studijski program)
za master studije
pokriveni do 4000 EUR godišnje*
za doktorske studije
pokriveni do 7500 EUR godišnje
*iznose proveriti na sajtu pojedinačnog programa
i
obezbeđeno
zdravstveno
osiguranje
Lostris vit, uri, pecondiem me quas bonsul
Ne. As sum id earume prectectur?
unum ses, clabus ment. Ti. ImorterUgia
dolorem enducientio. Ossi ullabor
Is vel maximusam inctur, utatemp orepudit,
empererum
itiunt studenta
voleni autMet,
verro temqui
dit harum
ut hic testio.
Cullit
Odluku o facepud
prihvatanju
na neki od Erazmus
Mundus
studijskih
programa
eveliquae eum accuptur?
laut stipendija,
et ullab ipsuntust
volorecrang
donosi konzorcijum programa. Konačnu odlukuacerorent
o raspodeli
na osnovu
temporem quatem voluptaque num
lista, donosi Evropska komisija.
Ique omnis est volorenis neculpa vel mo
qui aliquo corit adigent ionsed esciusa
test repra comnimped magnatur sunt fuga.
dollendae plibus imo quatem voluptate
Prema uaspid
pravilima
ErazmuspraMundus
na que
jednom
master
programu
Udictaq
eos raturitae
sequo et programa,
es
corist
velende
lectesto
everore mogu
biti upisana
najviše
dva
studenta
iz naše zemlje
u jednoj
akademskoj
godini.
Postoji
rerum,
conseque
quo qui
consedis
receatas
mperibus
atiunto
tassim fugia
commolu
etusa
nosam, core
atesser ibustiosam
ea
ptation sediaerferum
es rerovidi idipsund
mogućnost
da student
koji se prijavio
za zajednički
studijski program
Erazmus
exeraec
maio bude
exceati
con nihicium
nonsequ
ostistiae
sus i EM
Mundustibeatiis
stipendiju
prihvaćen
na studijskiigendeliciae
program, la
a da
pri tom
ne dobije
que
ma verciis que incit que venisitatum
moluptatque sit endi doluptus.Itas adita
stipendiju.
aspe pore non commolum qui offici ut
quati ape por apedi ipsandio incimin
dolupta quam fugiatem ulparum
verepta tintiist harum fuga. Peliqui
Svaki student se može prijaviti na najviše tri master/doktorska
programa u jednom
a volorum nosandi sinvelluptas aut
konkursnom roku, a ako ga prihvate na više programa
poritaquiat mora se odlučiti za jedan. U
Kako se dodeljuju stipendije?
slučaju da neko od izabranih kandidata odustane, stipendija se dodeljuje nekom od
kandidata sa „rezervne liste”, tj sledećem kandidatu na rang listi.
erasmusplus.rs
Magazine
7
Mreže razmene
Stipendije za razmene na osnovnim
i poslediplomskim studijama,
studijske boravke naučnog i
administrativnog osoblja
i cele poslediplomske studije
Omnitas
Šta
su mreže
ma volorestibus
za razmenu?
que andel ea
Oluptur
sus dem
voluptatibus
Univerziteti
iz aEU
i iz zemalja aktuelne
doexpedi
nedavno,
beatemp oriae.
Andam,
sequide
liquisto
tem. Lesto formiraju
debissi
Zapadnog
Balkana
možda
otvoriti
konullaces as venienis pediatur,
doluptati reiur adissinctis restrum,
partnerstva kroz zajedničke kurse i ove godine.
cone et derias archil mos illor sum
omni dia dundis autae preperum si
projekte
zovemo i haritiusae. Osapis mosamus, quibus,
rendis mo tokoje
excerajoš
consedigent.
mreže za razmenu. Razmena Ko
ut ut liqui
tem fugit,
eosaerferrum za
može
da konkuriše
esenim qui conemo eaque et dent.
se odvija
u oba repravca, tj. stipendije
Opta
is dis inctatquam
u okviru Erazmus
dolendisquae
nihil inusdae
sequati
odabrani studenti
sa Zapadnog
Mundus mreža razmene?
orehent.
Balkana odlaze na univerzitete Ovit rem voluptatur si doluptation
u EU, a jedan broj studenata renda aspello remolup tassimus
•voluptur,
Studenti
osnovnih,
master,
simod
qui as acculles
es
Tem demporeiunt. Ecabori oribuscia
iz EU dolazi na univerzitete u „ dem quia pra pre pore laborent.
doktorskih i postdoktorskih
volorem faciet volo cum quia quo es
zemljama
Balkana.
eum saessinZapadnog
ventur? Occae
magnist
studija;
parum a sedis autas erupta di aut
Stipendije
se dodeljuju
volum iliqui dolorerumet
apelige pre
niendan
pedi ommoluptatur
svega itatiae
za razmenu
na svim
asimper
omnistrum
nivoimaorest,
studija,
ali fuga.
postoji i
Elitio magnam fuga. Ut omnisti
mogućnost
dodele manjeg
temquis dolorit volum non conse
broja
za celeipienis
master,
voluptastipendija
ectiis ene magnam
doktorske
ili postdoktorske
et experchil ilitaeptium
esed quae
volut ium alibus, suntiae officipienis
studije.
alit, untium imus sum facil in perum
rerfero remporem inctor alitaquostis
Partnerstva koja su aktuelna u
ape nus.
konkursnom roku 2014/15 su:
EUROWEB,
SUNBEAM,
Cestrum
ut resSIGMA,
eserchi lloreperor
TECH-WB,
mreže
sam quossimus,dok
quaerfeće
rnatem
ulpa
corporro2,
volum
que nimus que
ERAWEB
BASILEUS
V i
nossunt
que perferum
JOINEU-SEE
PENTAveliquam
koje su bile
8
Erazmus Mundus
Aborum nihil milignitia cores simi, in
eos reius essinis ni doluptatus.
• Nastavno-naučno i
administrativno osoblje.
Comnita tiundes vel et re mi,
ommosam quuntest quidest expelis
Prvi
int. korak prilikom prijavljivanja
je određivanje ciljne grupe kojoj
Sed modipic
idendae
dellacea siuslov
osoba
pripada.
Zajednički
offic
temtriidunt
volore
corem
eaosoba
za
sve
ciljne
grupe
je da
nem repedis nonsequ ibuscius,
koja
konkuriše nije u poslednjih
officimusae cum eatium faccabo
5
godina
(do
dana
prijavljivanja
reicia
suntus
conet
dolest,
to offictur?
za stipendiju) boravila u nekoj
od zemalja EU na školovanju,
praksi i sl. duže od 12 meseci.
Ciljne grupe
Ciljna grupa 1
uključen u odgovarajuću mrežu
Državljani Srbije, odnosno studenti,
nastavno-naučno i administrativno
osoblje koji u trenutku prijavljivanja
za stipendiju studiraju/rade na
nekom od univerziteta koji je uključen
u odgovarajuću mrežu razmene kao
partnerski univerzitet.
Ciljna grupa 2
Državljani Srbije, tj. lica koja u trenutku prijavljivanja za stipendiju:
• ne studiraju na univerzitetu koji je
• već su završili studije, tj. ne
studiraju u trenutku prijavljivanja za
stipendiju
• nisu zaposleni na nekom od
partnerskih univerziteta.
Ciljna grupa 3
Državljani Srbije koji se nalaze u
nekoj od specifičnih situacija. To
mogu biti osobe koje imaju status
izbeglica, interno raseljenih lica,
osobe koje su bile žrtve neopravdane
diskriminacije u toku studiranja itd.
Osobe koje pripadajaju
ciljnoj
grupi
ciljnoj
grupi
ciljnoj
grupi
1
2
3
P
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
mogu da konkurišu za
• razmenu na osnovnim,
master, doktorskim ili postdoktorskim studijama,
• cele master studije
• cele doktorske
i postdoktorske studije
• studijske boravke
(za nastavno-naučno i
akademsko osoblje)
erasmusplus.rs
9
Mreže razmene
Incimincitae reme Et
aspedwe
SIGMA
„
http://portal.uw.edu.pl/en/web/sigma
Partneri iz naše zemlje u ovoj mreži su Univerzitet u Novom Sadu i
Univerzitet u Nišu.
Institucije na kojima ce naši studenti moci da studiraju o okviru ove
mreže su: koordinator Uniwersytet Warshawski (Poljska), Humboldt
– Universitat zu Berlin (Nemačka), Lappeenrannan Teknillinen
Yliopisto (Finska), Universitat Salzburg (Austrija), The City University
(Ujedinjeno Kraljevstvo), Universidade Nova de Lisboa (Portugal),
Universita degli Studi di Milano (Italija), Universitat Pompeu Fabra
(Španija) i Universiteit Twente (Holandija).
U okviru mreže studenti će moći da konkurišu na veliki broj
studijskih programa iz različitih oblasti na svim nivoima studija.
10
Erazmus Mundus
EUROWEB
www.mrtc.mdh.se/euroweb/
EUROWEB je mreža razmene koja je prvenstveno fokusirana na
saradnju u oblasti nauke i visoke tehnologije, sa posebnim naglaskom na tematske oblasti:
• Inovacija
• Računarstvo i elektrotehnika
• Finansijski inženjering
• Nauka o životnoj sredini
Univerziteti iz Srbije ukljuceni u ovu mrežu su univerziteti u
Beogradu, Nišu i Novom Sadu, dok su partnerske institucije
iz zemalja članica EU: Maelardalens Hoegskola – koordinator
projekta (Švedska), Abo Akademi (Finska), Sofiiski Universitet
Sveti Kliment Ohridski (Bugarska), Stichting VU-VUMC
(Holandija), Universita degli Studi dell’Aquila (Italija), Universitaet
Paderborn (Nemačka), Universitat de les Illes Balears (Španija) i
Universitatea Politehnica din Bucuresti (Rumunija).
SUNBEAM
Institucije iz Srbije uključene
u ovu mrežu su Univerzitet
umetnosti
u
Beogradu
i
Univerzitet u Novom Sadu.
Partnerske institucije iz zemalja
EU: Universita Politecnica delle
Marche - koordinator projekta
(Italija), Alma Mater Studiorum
- Universita di Bolgna (Italija),
Panepistimio Ioanninon (Grčka),
Universita Ca’ Foscari Venezia
(Italija), Universita degli Studi
di Urbino Carlo Bo (Italija),
Univerza
na
Primorskem
(Slovenija) i Univerza v Ljubljani
(Slovenija).
erasmusplus.rs
11
Koraci koje
treba slediti
prilikom
prijavljivanja
1
2
Odredite kojoj ciljnoj grupi
pripadate u zavisnosti od toga
da li institucija na kojoj trenutno
studirate učestvuje u toj mreži;
Istražite
studijske
oblasti/
programe (fields of study) koji
se nude na univerzitetima
unutar mreže za razmenu i odaberite
univerzitet na koji se prijavljujete;
3
4
Obratite pažnju na kom jeziku
se studira i pribavite adekvatan
dokaz o poznavanju jezika na
kojem se odvija nastava;
Ako se prijavljivanje na željeni
program vrši popunjavanjem
on-line aplikacije, napravite
svoj lični nalog putem kog ćete
popunjavati prijavu i priložite svu
potrebnu dokumentaciju. Najčešće
tu spadaju: CV, pisma preporuke,
„
dokaz o završenim studijama/dokaz
o upisanim studijama, transkript
ocena, motivaciono pismo, sertifikat
o poznavanju jezika, Learning
Agreement za studente koji idu
na razmenu, odnosno Research
Agreement ili SRTT plan za studente
na doktorskim, postdoktorskim studijama, nastavnike i administrativno
osoblje;
5
Ako ste student koji pripada
ciljnoj grupi 1, u toku prijavljivanja
konsultujte se i sa kancelarijom
za međunarodnu saradnju na svom
matičnom univerzitetu (kontakti
kancelarija su dostupni na kraju ove
brošure).
12
Erazmus Mundus
TECH-WB
Institucije iz Srbije uključene u ovu mrežu
su Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet
u Nišu, i Beogradska politehnika u
svojstvu pridruženog partnera.
Institucije na kojima ce naši studenti
moci da studiraju o okviru ove mreže
su: Universidad de Vigo – koordinator
projekta (Španija), Chimikotechnologichen i Metalurgichen Universitet
(Bugarska),
Universidad de Leon
(Španija), Universidade do Porto (Portugal), Universitaet Paderborn (Nemačka),
Univerza v Ljubljani (Slovenija) i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
(Poljska).
JoinEU-SEE PENTA
www.joineuseepenta.eu
Univerziteti iz Srbije uključeni
u ovu mrežu su Univerzitet u
Beogradu i Univerzitet u Novom
Sadu,
Partnerski univerziteti iz zemalja
Evropske unije su: Karl- Franzens
- Universitat Graz, koordinator
mreže
(Austrija),
University
of Antwerp (Belgija), Masaryk
University, Brno (Češka), Aarhus
University
(Danska),
Freie
Universitat Berlin (Nemačka),
University of Bologna (Italija),
University of Granada (Španija),
Univeristy of Maribor (Slovenija),
Tilburg University (Holandija),
Cardiff Metropolitan University
(Velika Britanija).
Mreže ERAWEB 2, Basielus V i JoinEUSEE PENTA koje su bile aktuelne do
nedavno, će možda otvoriti konkurse i
ove godine.
ERAWEB 2
U okviru ove mreže studenti
mogu da konkurišu za razmene
na nivou doktorskih studija i
akademskog osoblja, kao i za
celokupne postdoktorske studije.
www.erasmus-westernbalkans.eu
ERAWEB 2 predstavlja mrežu razmene koja je tematski fokusirana na oblasti medicinskih
nauka. Univerziteti iz Srbije koji su kao partnerske institucije uključene u ovaj projekat
su Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, sa sledećim partnerima iz EU: Erasmus
University Medical Center Rotterdam, kao koordinator (Holandija), University for Heath
Sciences, Medical Informatics and Technology (Austrija), Ludwig Maximilians University
Munich (Nemačka), Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italija), University of Turin (Italija).
BASILEUS V
www.basileus.ugent.be
Partneri iz naše zemlje u ovoj mreži su Univerziteti u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu, a
u svojstvu pridruženog partnera Univerzitet u Nišu. Institucije na kojima naši studenti mogu
da studiraju u okviru ove mreže su: University of Gent, koordinator (Belgija), Sofia University
St. Kliment Ohridski (Bugarska), University of Zagreb (Hrvatska), University of Nice Sophia
Antipolis (Francuska), Ruprecht-Karls University (Nemačka), Alexander Technological
Educational Institution of Thessaloniki (Grčka), University of Roma la Sapienza (Italija),
University of Ljubljana (Slovenija), University of Deusto (Španija), Lund University (Švedska).
erasmusplus.rs
13
Pregled
Em quid
vrsta
ma sam nis
razmene,
sent eos
njihovo
ulparum,
trajanje
quam
ireicienem
iznosi
stipendija
Osnovne studije
Am ilit deria qui ne et ernatium voluptae
pedis denihil maxim fugitatibus eate
vellis
dolende culliam
escilitis
rem
Odexeris
1 semestra
do jedne
akademske
godine
quatend andaeprorest rdaepe lluptat
(maksimum
10
meseci)
do
1000
EUR/mesečno
ionsequo que volorem. Et molore plis el
eos de
Master studije
con et exerunt omnim earchit omniam,
Odiduciet
jednog
semestra
do dve akademske
que
magnihiciunt
quuntio
ssequod
itecea EUR/mesečno
nationectem qui non
- do 1000
nemodi sae remperi onsequaeped exerfer
natibus, nonsectasite doluptat.
godine
Doktorske studije
Epelectem cum idel mo toribusapis
Od 6is–dolor
34 seque
meseca
- doquas
1500 EUR/mesečno
pratem
nusapero
doluptatius, esci alition rerumqui nullabo
rrumqua meniend igenimp elluptatqui
cum aut volut pero beat aditem faciist
emporro
rererum
fugia cone
id EUR/mesečno
Od 6–10
meseci
- donum
1800
quaturio cus et et aut optas audi autem
dignis
Postdoktorske studije
Nastavno-naučno i administrativno
osoblje
1 mesec 2500 EUR/mesečno
Neki novi pojmovi
Na narednoj stranici pojašnjeni su
neki pojmovi sa kojima se možda
susrećete prvi put. Pojmovi su dati na
engleskom jeziku, jer je to jezik na
kojem se najčešće podnosi prijava za
stipendiju.
Category A scholarship – odnosi se na
podelu studenata koji bi da konkurišu
za neki od EM programa na osnovu
državljanstva. U kategoriju B ušli bi
državljani zemalja koje su članice EU,
a u kategoriju A - naši državljani (kao i
državljani drugih susednih zemalja) koji u
poslednjih 5 godina (računajući do dana
prijavljivanja za stipendiju) nisu boravili
u nekoj od zemalja EU na školovanju,
praksi i sl. duže od 12 meseci.
Consortium – skup univerziteta koji su
formirali zajednički master (EMMC) ili
doktorski program (EMJD) i učestvuju u
njegovom izvođenju;
Coordinator Institution – univerzitet kome
su u okviru konzorcijuma poverene neke
administrativne i menadžerske dužnosti
koje nemaju drugi članovi konzorcijuma.
Tako će u fazi prijave koordinator biti taj
kome će se slati prijave za EM stipendije;
Degree (seeking) students – student
koji se u okviru Erasmus Mundus
Action 2, tj. mreža razmene prijavljuje
za cele studije na nekom od evropskih
partnerskih univerziteta. Broj stipendija
koji se dodeljuje za cele studije u okviru
mreža razmene je manji, a student koji se
upiše na takve studije dobiće diplomu po
njihovom završetku;
Doctoral Candidate Agreement – ugovor
koji potpisuju student koji je primljen
na EM zajednički doktorski program
i konzorcijum sa ciljem regulisanja
međusobnih prava i obaveza studenta i
univerziteta koji čine konzorcijum, a koja
će važiti tokom trajanja programa;
erasmusplus.rs
15
Alumni
Ignam,
ErazmusMundus
coritio
molo
stipendista
quam
et
Habus
escerestri
patis. et? Tum
nintu
Fondacija
Tempus
je scris;
u saradnji
sestrae
des sum inata pes
ego nem egilla
sa Delegacijom
Evropske
unije u
quod iae publius, et quit.
Srbiji 2010. godine oformila mrežu
Alumnista
Erazmus
Nit, ditum factuss programa
ignonceris, ninpra,
num et
Munduset;za
Srbije,cončije
pontiliam
hackorisnike
vocum, sedi iz
sribussul
sis,
niturnitum verorsum
is cret,
vid inte,
su det
aktivnosti
pre svega
usmerene
efecultorum Moremussi sum.
na širenje mogućnosti zaposlenja
Erazmus
Mundus stipendista u Srbiji.
At factam o hicer in Etribunitam. Uc issignam
Svečani ispraćaj nove generacije
Erazmus Mundus stipendista, 2014
tum horem.
Pored toga, uloga Alumni mreže
Nihicupio
nit.
je i da pomogne
EM stipendistima
ukoliko se susretnu sa nekim od
acciptis
sulicav
ocupecusvojih
labunti onsultus
problema
tokom
studijskih
autem quam pos simoeni ssilistra nost
boravaka.
Razmena
informacija
quonocu lesigilium, dem cae confecris, coen o
studentskoj
mobilnosti
je olakšana
sed
furnihilica ret,
contia nem porum
Romne
poptifeces
nostisuam.
putem foruma
koji je postavljen na
vebsajtu Erazmus+ kancelarije za
Actam inatrus bonsil tus etis te ad rei publiis
Srbiju, gde možete podeliti svoja
veridet vis, dervirisquam facit. Usquam ocri
iskustva
sa drugima.
condam Rompertuam
hem quam tanum
atica; nis labit; hacto ips, pro nem, nia
Seresum, conerit in dere ad ina, notisulius
esilica elabus,Program
ocusci Erazmus
Mundus je dobio
ime po holandskom
pra tus iu senterfiris prortus etiero movilictum
humanisti i teologu, Erazmu
viveres silicid efesena, dit pos horis perfit prio,
Roterdamskom (Desiderius
Patil telicae ete nos propost publin tabeme
Erasmus Roterodamus), koji je
caperecri patiquo es?
živeo u XV v. i studirao u najboljim
školama tog vremena. Njegovi
savremenici opisivali su ga
kao jednog od najboljih
studenata i naučnika
tadašnje Evrope.
16
Erazmus
MagazineMundus
Employment
Contract
–
nekada
predstavlja pravnu formu kojom se
kandidatu koji je prihvaćen na određeni
EM doktorski program garantuje i
precizira njegov status u toku studijskog
boravka. Da li će u konkretnom slučaju
biti
potpisan
Doctoral
Candidate
Agreement ili Employment Contract
zavisi od konzorcijuma koji izvodi
određeni program.
Exchange students – student koji je
zainteresovan za razmenu na nekom
od partnerskih univerziteta iz EU. Po
povratku sa nekog evropskog univerziteta
student ne donosi diplomu, već samo
akademski „staž“ koji će mu biti priznat
kroz priznavanje bodova (ESPB) i ispita
koje je tamo položio. Ovo je obezbeđeno
kroz potpisivanje Learning Agreement ili
Research Agreement / SRTT plan;
Fields od Study – studijske oblasti
ponuđene na partnerskim univerzitetima
koji su deo odgovarajućih mreža. Svaki
od partnerskih univerziteta nudi zaista
širok spektar studijskih programa,
pogotovu ukoliko student ima znanje
jezika zemlje u koju odlazi. Nešto je
skromnija ponuda studijskih programa
koji se u okviru mreža razmene nude na
engleskom jeziku;
Home Institution/University – predstavlja
fakultet/ univerzitet na kome student
studira u trenutku prijavljivanja za
stipendiju;
Host Institution/University – odnosi se
na fakultet/ univerzitet na koji student
odlazi na razmenu;
Learning Agreement (ugovor o učenju)
- je dokument koji student prilaže kao
deo prijavne dokumentacije kada ide na
razmenu.
Research
Agreement
(ugovor
o
istraživanju) ili SRTT plan (Study/
Research/Teaching/Training plan) je
dokument u kome se nalaze detaljne
informacije o studijskim programima
(kursevima), istraživanjima, obukama ili
nastavnim aktivnostima koje student
(post)doktorskih studija namerava da
ostvari tokom boravka na gostujućem
univerzitetu. Kao i ugovor o učenju, SRTT
plan takođe garantuje prenos kredita sa
uspešno završenih kurseva. Relevantna
osoba na matičnom univerzitetu treba da
prizna stečene kredite nakon povratka
studenta u našu zemlju;
Student Agreement – Ugovor koji
potpisuju konzorcijum i student koji
je primljen na EM zajednički master
program, a sa ciljem regulisanja
međusobnih prava i obaveza koje će
važiti u toku trajanja programa;
Target group (ciljna grupa) – svaki od
studenata koji želi da se prijavi za neku
od stipendija u okviru mreža razmene
mora najpre odrediti kojoj ciljnoj grupi
pripada. Podela na različite ciljne grupe
bazirana je na vezi koja (ne)postoji
između aplikanta i matičnog univerziteta
koji je partner u odgovarajućoj mreži.
Objašnjenje ciljnih grupa možete naći na
strani 9.
Odgovore na često postavljana pitanja u
vezi sa EM stipendijama možete naći na
sajtu erasmusplus.rs (sekcija Stipendije).
erasmusplus.rs
17
PROGRAMI EVROPSKE UNIJE
KOJI PODSTIČU MOBILNOST
Erazmus Mundus
i Erazmus+
Erazmus+
je program Evropske unije kroz koji se finansiraju
projekti iz oblasti obrazovanja, mladih i sporta u
periodu od 2014. do 2020. godine. Erazmus+ je nasledio tri programa za
obrazovanje u kojima je Srbija do sada učestvovala – Tempus, Erazmus
Mundus i Program za celoživotno učenje, kao i program Mladi u akciji.
Kroz ovaj program, studenti iz Srbije će moći da konkurišu za zajedničke
master studije, na sličan način kao što je to sada slučaj za Erazmus
Mundus zajedničke master programe, kroz deo programa koji se naziva
KA1 – Zajednički master programi. Takođe, ovaj program omogućava
bilateralnu razmenu studenata visokoškolskih institucija iz Srbije i EU.
Informacije o novom programu su dostupne na sajtu Fondacije Tempus Erazmus+ kancelarije za Srbiju: www.erasmusplus.rs.
Erazmus Mundus
je program podrške saradnji i
mobilnosti u visokom obrazovanju
koja se ostvaruje promovisanjem najkvalitetnijih evropskih master i doktorskih
studija i ostvarivanjem saradnje među visokoškolskim institucijama iz i van EU kroz
partnerstva. Ne treba ga mešati sa programom Erazmus koji je namenjen isključivo
državljanima zemalja EU za odlazak na razmene u toku studija. Upravo reč Mundus
(lat. svet) u njegovom nazivu označava da se saradnja ostvaruje sa institucijama tj.
da se stipendije dodeljuju studentima iz celog sveta.
Prema pravilima programa, veći broj institucija iz različitih država (iz EU i van EU)
formiraju konzorcijum institucija koji prijavljuje projekat Evropskoj komisiji za mreže
razmena ili zajedničke master/doktorske programe. Nakon odobravanja projekta,
konzorcijumi raspisuju konkurse na koje se studenti i nastavno osoblje mogu
prijaviti i dobiti stipendije za celokupne studije ili razmenu. Trajanje programa u tom
obliku je završeno 2013. godine, kada su objavljeni poslednji konkursi za institucije,
ali će konzorcijumi kojima je do sada odobren projekat zajedničih programa ili mreža
za razmenu nastaviti da raspisuju konkurse za stipendije i u narednom periodu.
18
Erazmus
MagazineMundus
Informacije o Erazmus Mundus programu se redovo
objavljuju i ažuriraju na našem sajtu www.erasmusplus.rs
-u sekciji “Otvoreni pozivi” objavljujemo informacije o aktuelnim konkursnim
rokovima
-sekcija sa najčešće postavljenim pitanjima: http://www.tempus.ac.rs/sr/erasmusmundus/ za-studente/najcesce-postavljana-pitanja/
-u sekciji Kalendar dešavanja je blagovremeno
naznačeno kada planiramo da posetimo neki od
univerziteta i razgovaramo sa studentima o EM
programu.
Informativni dani se obično organizuju na jesen
kada su otvoreni konkursi za prijavljivanje za EM
stipendije.
http://www.erasmusplus.rs
Tempus
program nije program namenjen
stipendiranju studenata, već
program koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u Srbiji i jedan je od najstarijih i
najuspešnijih programa saradnje EU i okruženja.
Značajan broj Tempus projekata koji se sprovode
na visokoškolskim institucijama u Srbiji imaju za cilj
reformu ili uspostavljanje novih studijskih programa.
Direktni korisnici tih projekata su i studenti koji su
upisani na studijske programe koji su predmet projekta,
npr. kroz studijske boravake ili prakse na institucijama
iz EU uključenim u projekat. Takođe, studenti ovih
programa su po pravilu oslobođeni od plaćanja troškova
školarine za upis na studijski program koji je finansiran
preko Tempus projekta za vreme trajanja konkretnog
Tempus projekta, a veoma često se i izvođenje nastave
poboljšava kupovinom opreme iz sredstava projekata.
U budućnosti, novi zajednički master programi će
biti deo programa Erazmus+, i imaće i dalje naziv
Erazmus Mundus zajednički master programi, dok će
novi zajednički doktorski programi biti deo programa
Mari Sklodovska Kiri u okviru EU programa Horizont
2020. Umesto dosadašnjih mreža za razmenu
koje su uključivale veliki broj partnera, u Erazmus+
programu će biti omogućeno i da pojedinačna
institucija iz Srbije razmenjuje studente i osoblje
sa pojedinačnim univerzitetima iz EU uz stipendije
iz programa Erazmus+. Konkursi za ove projekte će
za institucije biti otvoreni tokom 2014. godine, pa se
očekuje da će konkursi za stipendiranje studenta i
osoblja biti dostupni od 2015. godine.
Neke korisne adrese
BG
Kancelarija za
međunarodnu
saradnju Univerziteta u
Beogradu
www.bg.ac.rs/csrp/saradnja/
saradnja.php
Tel: 011/3207 467
[email protected]
NS
Kancelarija za
međunarodnu
saradnju Univerziteta u
Novom Sadu
www.uns.ac.rs/sr/
medjunarodna.htm
Tel: 021/485 2016
[email protected]
NI
Kancelarija za
međunarodnu saradnju
Univerziteta u Nišu
www.ni.ac.rs/index.php/
medjunarodna-saradnja.html
Tel: 018/257 093
[email protected]
[email protected]
KG
Centar za razvoj
karijere i savetovanje
studenata Univerziteta u
Kragujevcu
www.razvojkarijere.kg.ac.rs
Tel: 034/300 425
[email protected]
erasmusplus.rs
19
Fondacija Tempus - Erazmus+ kancelarija za Srbiju
Resavska 29, 11000 Beograd, Srbija
Telefon/faks: 011/3342-430 011/3342-432
E-mail: [email protected]
www.erasmusplus.rs
OTVORENA
VRATA
Fondacija Tempus organizuje otvorena vrata za
studente, ali i sve ostale koji nameravaju
da konkurišu za stipendije u okviru
programa Erazmus Mundus,
Prijavite se
od 24. septembra 2014. godine
na našu mejling listu na sajtu
do 15. februara 2015. godine
erasmusplus.rs kako biste
u sledećim terminima:
na vreme dobili aktuelne
-ponedeljak, 14:30 – 16:30h,
informacije o Erazmus
-sreda, 14:30 – 16:30h i
Mundus stipendijama.
-petak, 10:00 – 12:00h.
u prostorijama Fondacije Tempus
na adresi Resavska 29, I sprat.
MEJLING
LISTA
PITANJA
U VEZI SA
EM STIPENDIJAMA?
Odgovore potražite u sekciji
“Često postavljena pitanja”
na sajtu erasmusplus.rs
Pošaljite svoje pitanje na
[email protected]
www.erasmusplus.rs
This project has been funded with
support from the European Comission.
This publication refects the views only of the author,
and the Comission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
Download

Erazmus Mundus 2014