PROGRAM RADA
TREĆE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’
09.30-10.30
REGISTRACIJA UČESNIKA
(doček učesnika, registracija učesnika, uplata kotizacije, uručenje akreditacionog materijala,
prostorije Panevropskog univerziteta ''Apeiron'', Pere Krece 13, 78000 Banja Luka)
10.30-12.00
PLENARNA SJEDNICA (Amfiteatar 1)
-uvodna riječ prof.dr Đorđe Nićin, predsjednik Naučnog odbora Konferencije
-pozdravne riječi predstavnika Univerziteta i pokrovitelja Konferencije
-uvodni referati
1.Prof.dr Milovan Bratić
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu
2.Prof.dr Goran Oreb
Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
3.Prof.dr Milan Nešić
Fakultet za uslužni biznis, Univerzitet ''Educons'' Sremska Kamenica
4.Doc.dr Nenad Ponorac
Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
12.00-13.00
'FIZIČKA AKTIVNOST- STANJE, TREND, PROVJERA I PREPORUKE''
'PLESOM DO ZDRAVLJA''
'ZNAČAJ EVALUACIJE SPORTSKO-REKREATIVNIH USLUGA OD STRANE NJENIH KORISNIKA''
'SINDROM PRETRENIRANOSTI''
KOKTEL SA ZAKUSKOM (Aula Univerziteta)
13:00-16:00 SESIJA 1 (amfiteatar 1) ''SPORT I ZDRAVLJE'', kafe pauza 14:30-15:00
Branimir Mikić
STATISTIČKA ZNAČAJNOST RAZLIKA U ZASTUPLJENOSTI DEFORMITETA STOPALA MEĐU SPOLOVIMA
Eldin Šabanović
Nenad Katanić
Vesna Bratovčić
Fahrudin Aščić
Bojan Guzina
Goran Grahovac
KARAKTERISTIKE ZAMORA U SAVREMENOM TRENAŽNOM PROCESU
Bogdana Vujnović-Gligorić
Aleksandra Figurek
FINANSIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI SRPSKOJ
Veljko Đukić
Biljana Đukić
UTICAJ GODIŠNJEG DOBA NA POJAVLJIVANJE ASTMATIČNIH NAPADA KOD DJECE
Nina Đukanović
Zoran Mašić
Žarko Kostovski
Filip Radotić
SUPSTANCE ZABRANJENE TOKOM TAKMIČENJA I NJIHOVI NEŽELJENI KARDIOVASKULARNI DOGAĐAJI
Slobodan Andrašić
Veselin Bunčić
PROMENE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI POD UTICAJEM DODATAKA ISHRANI
Franja Fratrić
Milan Nešić
Rada Rakočević
Dragan Vukajlović
ZNAČAJ HIPOTERAPIJE ZA SENZORNU INTEGRACIJU I MOTORIKU
Vladan Pelemiš
Momčilo Pelemiš
Jovo Rankić
Bojan Jovanović
RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA DECE RAZLIČITOG POLA I UZRASTA
Omer Pinjić
Senad Međedović
Ivana Džidić
Ejub Zukić
Adin Omanović
ZASTUPLJENOST I STATISTIČKA ZNAČAJNOST RAZLIKA DEFORMITETA STOPALA KOD ŽENA RAZLIČITE HRONOLOŠKE DOBI
Toplica Stojanović
Goran Nikovski
Darko Stojanović
MOGUĆNOSTI ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE I BAVLJENJE REKREACIJOM U URBANIM SREDINAMA
Franja Fratrić
Rada Rakočević
Dragan Vukajlović
KOMPARATIVNA ANALIZA MOTORIČKIH FUNKCIJA ZDRAVIH I UČENIKA SA INTELEKTUALNIM SMETNJAMA
Francesco Perrotta
Angelo Pannelli
SPORT AND WELLNESS: A proposal to improve their lifestyle
Đorđe Okanović
ULOGA MASTI U ISHRANI SPORTISTA
Diskusija po saopštenjima
13:00-16:00 SESIJA 2 (učionica 9) ''SPORT I FIZIČKO VASPITANJE'', kafe pauza 14:30-15:00
Vojkan Bižić
KARAKTERISTIKE I SPECIFIČNOSTI KYOKUSHINKAI KARATEA KAO BORILAČKOG SISTEMA
Goran Grahovac
Bojan Guzina
ANALIZA REZULTATA VRHUNSKOG PLIVAČA U DICIPLINI 100 M MJEŠOVITO
Zehrudin Jašarević
Indira Jašarević
Osman Lačić
STRUKTURALNE RAZLIKE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA NESPORTISTA
REKREATIVACA UZRASTA 15-18 GODINA
Indira Jašarević
Zehrudin Jašarević
Alija Biberović
Dževad Džibrić
UTICAJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA UČENIKA ZA STANDARDIZACIJU VALORIZACIONOG MODELA ZA PROCJENU
MOTORIČKOG ZNANJA KOŠARKE
Dejan Ćeremidžić
RAZLIKE U NIVOU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI POLAZNIKA ŠKOLE FUDBALA ''OLIMP''
Oxyzoglou Nikolaos
Hatzimanouil Dimitrios
Kanioglou Aggelos
Oxyzoglou Sevasti
Lazaridis Savvas
EVALUATION OF HIGH-LEVEL HANDBALL PLAYERS IN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS
AND VARIOUS MOTOR ABILITIES BY PLAYING POSITION
Goran Malijević
Dragan Zeljković
EFEKTI TRANSFORMACIONIH PROCESA PARCIJALNIH KVANTITATIVNIH PROMJENA
MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA KOD FUDBALERA UZRASTA OD 10 DO 12 GODINA
Nikša Lolić
Veselin Bunčić
Slobodan Andrašić
FAZE PROCESA TRENIRANJA
Nebojša Švraka
UTICAJ DODATNIH AKTIVNOSTI NA NEKE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Ratko Perić
PRIMJENA FUNKCIONALNE DIJAGNOSTIKE U OSTVARIVANJU VRHUNSKIH SPORTSKIH REZULTATA
Branimir Mikić
Adnan Kurtalić
Asim Bojić
Vladimir Mijatović
Eldin Azapagić
RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA VI-VIII RAZREDA OSNOVE ŠKOLE URBANOG U RURALNOG PODRUČIJA BRČKO DISTRIKTA
Kemal Idrizović
ANALIZA GRUPISANJA MOTORIČKIH POKAZATELJA BRZINSKO-EKSPLOZIVNOG I FLEKSIBILNOG TIPA
Dalibor Stević
Kemal Idrizović
PROGNOSTIČKI POTENCIJAL MOTORIČKIH FAKTORA U ODNOSU NA SPRINTERSKE I SKAKAČKE ATLETSKE DISCIPLINE
Milena Mikalački
Nebojša Čokorilo
Darinka Koroljev
Pedro J.Ruiz Montero
EFEKTI PILATES PROGRAMA NA SNAGU I GIPKOST ŽENA
Dušan Simić
Nebojša Švraka
UTICAJ TRENINGA MINI-BASKETA NA PROMENE U NEKIM VARIJABLAMA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Nebojša Đošić
KONTAKT INDEKS U IGRI REPREZENTACIJE HOLANDIJE NA UTAKMICAMA SVETSKOG PRVENSTVA 2010. GODINE
Miladin Jovanović
Pane Mandić
Velibor Srdić
Dalibor Fulurija
UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH MJERA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA REZULTATSKU EFIKASNOST U PRESKOKU
Diskusija po saopštenjima
13:00-16:00 SESIJA 3 (učionica 10) ''SPORT I FIZIČKO VASPITANJE'', kafe pauza 14:30-15:00
Milan Pešić
EFEKTI TRENAŽNOG PROCESA NA SPECIFIČNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI MLADIH PLIVAČA U DISCIPLINI 100 METARA PRSNO
Bojan Jorgić
Dejan Madić
Tomislav Okičić
Milan Pešić
Bojan Jorgić
Tomislav Okičić
Dejan Madić
UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA NA REZULTATE PLIVANJA NA 100 METARA PRSNO KOD MLADIH PLIVAČA
Alija Biberović
Dževad Džibrić
Damir Ahmić
STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA OPĆINE DOBOJ ISTOK
Edhem Halilović
Vedran Tunjić
Boško Zaborski
Vesela Kostovska
Marko Zeljković
Žarko Kostovski
VALIDITY OF THE TEST IN TWO-HAND SUCCESSIVE ATTACK TECHNIQUES – KIZAMI-ZUKI, GYAKU-ZUKI, JODAN WITH TOP KARATE ATHLETES
Almir Mehić
Branimir Mikić
Azur Hadžić
Denis Begović
Admir Dautović
RAZLIKE U FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA KOD KVALITETNIH KAJAKAŠA NAKON TROMJESEČNOG TRENAŽNOG TRETMANA
Zlatan Prodanović
Edisa Šljivić
Natalija Kurtović
Sakib Kurtović
Almir Devedžić
RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA I MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA I UČENICA I RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Đorđe Nićin
DEČIJA IGRA I
MOTORIKA
Azer Korjenić
Miloš Jelčić
Danijel Vučić
Dino Elkaz
Faris Varešlija
EFIKASNOST PRIMJENJENOG PROGRAMA RADA U IZBORNOJ NASTAVI KOŠARKE NA TRANSFORMACIJU MORFOLOŠKOG STATUSA STUDENATA
FAKULTETA SPORTA
Azer Korjenić
Faris Varešlija
Danijel Vučić
Emir Spahalić
POVEZANOST SITUACIONE EFIKASNOSTI U KOŠARCI SA PLASMANOM REPREZENACIJA UČESNICA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA 2012. GODINE U LONDONU
Izudin Tanović
Jasmina Karabašić
Dragan Zeljković
Ivan Mikulić
Asim Bojić
TRANSFORMACIJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA POD
UTICAJEM PRIMJENJENOG PROGRAMA SPORTSKE IGRE NOGOMETA
Nikola Milošević
Andrija Atanasković
UPOREĐIVANJE EKSPLOZIVNE SNAGE DONJIH EKSTREMITETA KOD SPORTISTA RAZLIČITIH SPORTSKIH DISCIPLINA
Osmo Bajrić
Dobromir Bonacin
O NEKIM POKAZATELJIMA OLIMPIJSKIH POSTIGNUĆA I SVJETSKIH REKORDA U PLIVANJU NA 50 I 100 M SLOBODNO
Relja Kovač
Osmo Bajrić
Milomir Trivun
RELACIJE ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI MLADIH KARATISTA
Ioannis Kafentarakis
RELACIJE NEKIH KOGNITIVNIH FAKTORA SA POKAZATELJIMA KOORDINACIJE I SITUACIONE MOTORIKE KOD DŽUDISTA
Milovan Bratić
Petar Mitić
Nenad Stojiljković
Senad Bajrić
SIMULACIJA SELEKCIJSKIH VRIJEDNOSTI MORFOLOŠKIH I MOTORIČKIH DIMENZIJA UČENIKA UZRASTA 7 GODINA ZA NOGOMET
Danijela Bonacin
Osmo Bajrić
Osmo Bajrić
Senad Bajrić
Ismet Bašinac
Relja Kovač
LATENTNA STRUKTURA MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA POLAZNICA RUKOMETNE ŠKOLE
Ibri Lulzim
Vulnet Ameti
Visar Ganiu
DIFFERENCES IN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND MOTORIC
ABILITIES BETWEEN FOOTBALL HIGH AND DOWN CLASSIFIED TEAMS
Diskusija po saopštenjima
13:00-16:00 SESIJA 4 (učionica 11) ''OSTALE KOMPLEMENTARNE NAUKE'', kafe pauza 14:30-15:00
Veljko Đukić
EKOLOŠKI ASPEKTI RAZVOJA SPORTSKO-TURISTIČKIH SADRŽAJA REPUBLIKE SRPSKE
Esad Jakupović
Boyanka Peneva
PANEURHITHMY AND EURHITHMY- PHYLOSOPHY AND PRACTICE
Zvezdan Savić
Nenad Stojiljković
ANALIZA VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PRIRODI SA PREDLOGOM MERA ZA POBOLJŠANJE
Velibor Srdić
Miladin Jovanović
STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA PLESA U SVIJETU SA OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU
Milena Živković
Miljana Stamenković
Saša Pantelić
ZAINTERESOVANOST ZA SPORTSKO - REKREATIVNE AKTIVNOSTI UČENIKA I UČENICA GRADA NIŠA - pilot studija
Boban Dabović
SPORTSKI
MENADŽMENT
Milorad Branković
Sanja Krsmanović
SPORTSKE AKTIVNOSTI MLADIH KAO OSNOV UBRZANOG RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA
Admir Hadžikadunić
Senad Turković
SELEKCIJA LJUDSKIH RESURSA ZA POTREBE POLICIJE PRIMJENOM BAZIČNO-MOTORIČKIH TESTOVA
Ibri Lulzim
DISCRIMINANT ANALYSIS VARIABLES PRESCHOOL CHILDREN AGES UNDER THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION PROGRAM
Milanka Aleksić
Višnja Kojić
U ZDRAVOM TIJELU, PREDUZETNIČKI DUH
Jana Aleksić-Anđelić
Danijela Bonacin
Dalibor Misirača
LATENTNE DIMENZIJE EKONOMSKIH POKAZATELJA DOBIVENE NA POPULACIJI STUDENATA
Danijela Bonacin
Milanko Mučibabić
RELACIJE KULTUROLOŠKIH KONVENCIJA I ISKORISTIVOSTI TEHNOLOGIJE KOD STUDENATA
Mishal Batayneh
Dobromir Bonacin
RELACIJE KULTUROLOŠKIH I STRATIFIKACIJSKIH DIMENZIJA STUDENATA
Sanela Porča
Seid Jusić
KONZUMIRANJE MEDIJA KAO ALTERNATIVA SPORTSKIM I FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA
Marko Bogosavac
Predrag Dragosavljević
SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA
Duško Bjelica
Dragan Krivokapić
PSIHOLOŠKE DIMENZIJE ULOGE VOĐE U SPORTSKOJ GRUPI
Izudin Tanović
Ana Pinjuh
Alija Muhibić
Adin Omanović
Milanko Mučibabić
ULOGA MENADŽMENTA U SUVREMENOJ ORGANIZACIJI SPORTA
Desa Vrbanac
KAKO STUDENTICE PRVE GODINE VISOKIH UČILIŠTA U PULI PROVODE SLOBODNO VRIJEME
Dobromir Bonacin
FAKTORSKI PRISTUP KAO UNIVERZALNI MODEL OPTIMIZACIJSKIH METODA S PRIMJENOM U KINEZIOLOGIJI
Diskusija po saopštenjima
16:00 PLENARNA DEBATA I DODJELA SERTIFIKATA (amfiteatar 1)
Poštovane koleginice i kolege, molimo Vas da se pridržavate Programa rada Konferencije i da radove izlažete u vremenu do 10 minuta .
Na raspolaganju će Vam biti računar, video bim, grafoskop i tabla za pisanje.
Želimo Vam dobrodošlicu i uspješan rad!
U Banjoj Luci, 11.03.2013. god.
za Organizacioni odbor Konferencije,
Prof.dr Vidosav Lolić, predsjednik
Download

program rada treće međunarodne konferencije ``sportske - SiZ-AU