ODLUKA
O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA
PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANJE
ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM
("Sl. glasnik RS", br. 36/2010)
1. Otvara se Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja
osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Budžetski fond) kao evidencioni račun u okviru
glavne knjige trezora, u okviru Razdela 17 - Ministarstvo ekonomije i regionalnog
razvoja.
2. Budžetski fond otvara se u svrhu podsticanja zapošljavanja i profesionalne
rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom, refundacije zarada osoba sa
invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba sa invaliditetom, poboljšanja uslova rada, unapređenja proizvodnih programa,
uvođenja standarda, poboljšanja kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanja
radnih mesta, posebne oblike zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa
invaliditetom i u druge svrhe, u skladu sa zakonom.
3. Prihod Budžetskog fonda čine sredstva aproprijacija u okviru budžeta Republike
Srbije, sredstva od uplate penala i sredstva od uplate na ime učešća u finansiranju
zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalnom preduzeću ili organizaciji.
4. Izuzetno, u 2010. godini sredstva iz budžeta Republike Srbije namenjena za
refundaciju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i za poboljšanje uslova rada osoba
sa invaliditetom obezbeđena su i izvršavaju se u okviru razdela 17 - Ministarstvo
ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 412 − opšti poslovi po pitanju rada, ekonomska
klasifikacija 451 − subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.
5. Uplata sredstava iz tačke 3. ove odluke vrši se na račun za uplatu javnih prihoda
Republike Srbije:
a) na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću
za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalnom
preduzeću ili organizaciji na uplatni račun budžeta Republike Srbije broj 840-74512684322;
b) uplata penala u Budžetski fond na uplatni račun budžeta Republike Srbije broj 840743422843-25.
6. Budžetski fond se otvara na neodređeno vreme.
7. Budžetskim fondom upravlja Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.
8. Stručne i administrativno-tehničke poslove za Budžetski fond obavljaće Ministarstvo
ekonomije i regionalnog razvoja.
9. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike Srbije".
Download

Odluka o otvaranju budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju