Projekat finansira
Evropska unija
novosti
izdanje 3, jun–
jun– septembar 2014
Nutritivna svojstva hrane i odnos izmeñu hrane i zdravlja
Na radionici Nutritivne i
zdravstvene izjave, koja je
održana 4. septembra predstavljeno je relevantno zakonodavstvo EU i novi nacrt Pravilnika o nutritivnim i zdravstvenim izjavama.
i zdravlje dece i izjave zasnovane
na
novim
naučnim
dokazima, kao i procedura odobravanja zdravstvenih izjava i
uloga Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA).
Tokom prezentacije EU Uredbe
1924/2006 o nutritivnim i
zdravstvenim izjavama definisane su: nutritivna izjava, koja ukazuje da hrana
ima specifična nutritivna svojstva, uključujući energetsku vrednost, količine proteina, masti i ugljenih
hidrata, vitamina i minerala, itd.; kao i zdravstvena
izjava, koja ukazuje na odnos koji postoji izmeñu
hrane, ili sastojka hrane, i zdravlja.
Predstavljena je lista dozvoljenih nutritivnih izjava,
tipovi zdravstvenih izjava (opšte; izjave koje se tiču
smanjenja rizika od bolesti; koje se odnose na razvoj
Na prezentaciji se govorilo i o
teškoćama pri transponovanju
ovog dela acquis-a, nacrtu Pravilnika o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, kao i
izmenama i dopunama EU Uredbe 1169/2011 o
pružanju informacija o hrani potrošačima. Osim
toga, razgovaralo se o svesti potrošača o nutritivnim
i zdravstvenim izjavama, pristupu uzajamnog
priznavanja (Cassis de Dijon) i o analizi efekata
propisa i zahtevima za izjave koje potiču iz trećih
zemalja ili postojećih država članica.
Prezentacije sa radionice su dostupne na
www.euinfo.rs/plac/publikacije/ Poglavlje 12
Formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte
U sklopu aktivnosti PLAC projekta pripremljen je
nacrt Uredbe o metodologiji prikupljanja i obrade
podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto-uvoza,
prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, kao i nacrt Pravilnika o
voñenju registra obaveznih rezervi nafte i derivata
nafte i sastavljanju mesečnih statističkih izveštaja o
količini, kvalitetu, strukturi i razmeštaju obaveznih
i drugih rezervi nafte i derivata nafte, iz člana 15.,
člana 28. i člana 29. Zakona o robnim rezervama.
Donošenje ovih podzakonskih akata omogućiće količinsko i kvalitativno odreñivanje obaveze formiranja rezervi, kao preduslov za izradu i donošenje
pravnih i strateških dokumenata koji se odnose na
formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte.
Srbija je dužna da obavezne rezerve nafte i derivata
nafte formira minimalno u količini od 90 dana
prosečnog neto-uvoza ili 61 dan prosečne dnevne
potrošnje, u zavisnosti od toga koja je količina veća.
Na evropskom nivou, obavezne rezerve nafte i derivata nafte regulisane su Direktivom 2009/119/EC, a
Srbija se obavezala da će ovu Direktivu u celosti primeniti najkasnije do 1. januara 2023. godine.
Obavezne rezerve formiraće se postepeno, zbog velikih ulaganja u skladišnu infrastrukturu i nabavku
rezervi.
Zakon o robnim rezervama, u delu koji se odnosi na
obavezne rezerve nafte i derivata nafte, će biti sasvim usklañen s Direktivom 2009/119/EC donošenjem ova dva podzakonska akta. Nacrti su usaglašeni
sa Radnom grupom za izradu nacrta svih podzakonskih akata o obaveznim rezervama nafte i derivata
nafte, u kojoj su predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva finansija, Direkcije
za robne rezerve, Poreske uprave, Uprave carina,
Republičkog zavoda za statistiku i Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a.
Eksperti projekta PLAC su objasnili metodologije
obračuna Radnoj grupi i izradili simulacije obračuna
obaveze čuvanja obaveznih rezervi na osnovu podataka o domaćoj proizvodnji, uvozu, izvozu i domaćoj potrošnji za 2012. i 2013. godinu.
Ova publikacija nastala je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Njen sadržaj izražava isključivo stanovišta, mišljenja i stavove
PLAC projekta i ni na koji način ne izražava stavove i mišljenja EU
PLAC projekat se bavi unapreñenjem sistema harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, pruža
podršku kako u pripremi zakona usklañenih sa pravnim tekovinama EU, tako i u njihovom sprovoñenju
Upravljanje otpadom
U okviru aktivnosti u poglavlju 27, životna sredina,
od jula do avgusta je sprovedena analiza zakona u
oblasti upravljanja otpadom. Procenjen je status
transponovanja: Okvirne direktive o otpadu, Direktive o istrošenim baterijama i akumulatorima i Direktive o otpadu od električne i elektronske opreme,
putem tabela usklañenosti. Dati su predlozi za unapreñenje zakona, kao i u vezi sa skriningom, a koji
se tiču transponovanja i primene direktiva.
Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o
upravljanju otpadom predstavlja napredak u transponovanju Okvirne direktive o otpadu, ali će biti
potrebni dalji koraci ka potpunom prenošenju. Kako
je njegova priprema u završnoj fazi, brojne sugestije
i predlozi PLAC projekta su već uključeni u nacrt.
Srbija napreduje sa zakonskim inicijativama u cilju
potpunog usklañivanja sa pravnim tekovinama u
ovoj oblasti. Potrebno je identifikovati buduće prioritete, a finansijske implikacije potpune primene
treba da budu pažljivo razmotrene jer mogu biti od
značaja za pregovore sa Evropskom komisijom o
prelaznim periodima. Potpuno transponovanje pravnih tekovina u ovoj oblasti će predstavljati jedan od
najvažnijih elemenata za uspešne pregovore.
Standardi kvaliteta životne sredine u oblasti voda i zaštita podzemnih voda
Prezentacija
Transponovanje
Direktive 2008/105/EC o standardima
kvaliteta
životne
sredine u oblasti voda, izmenjene i dopunjene Direktivom
2013/39/EU, kao i Direktive
2006/118/EC o zaštiti podzemnih
voda od zagañenja i propadanja
održana je 5. septembra 2014.
propisima. Osim toga, izvršena
je analiza transpozicije i predstavljeni su rezultati analiza
usklañenosti okvirne direktive o
vodama.
Predstavljeni su rezultati analize
usklañenosti
Direktive
2006/118/EC, kao i Direktive 2008/105/EC dopunjene Direktivom 2013/39/EU o prioritetnim supstancama u oblasti politike voda, sa nacionalnim
Učesnicima su predstavljene
same direktive, principi za njihovo transponovanje i predlozi
mera za harmonizaciju domaćeg
zakonodavstva sa acquis communautaire u ovim oblastima.
Prezentacije možete preuzeti na
www.euinfo.rs/plac/publikacije/ Poglavlje 27
Pripremljen nacrt pravilnika u oblasti nove hrane
Meñu aktivnostima PLAC projekta u poglavlju 12 je
i harmonizacija propisa o bezbednosti hrane – nove
hrane. Evropska komisija novom hranom smatra
hranu i sastojke hrane koji se nisu značajno koristili
za ishranu ljudi u EU pre 15. maja 1997. godine
(naročito koja se proizvodi korišćenjem novih
tehnologija, poput nanomaterijala, koja mora biti
bezbedna za potrošače i adekvatno označena). Reč je
o sledećim kategorijama hrane i sastojaka hrane:
- sa novom ili namerno modifikovanom molekulskom strukturom,
- koje se sastoje od mikroorganizama, biljaka, životinja, gljiva ili algi, ili su izolovane iz njih,
- na kojima je primenjen proizvodni postupak koji
uzrokuje značajne promene u sastavu ili strukturi
hrane, a koje utiču na prehrambenu vrednost, metabolizam ili nivo nepoželjnih materija.
Koče Kapetana 47, Beograd +381 11 785 66 78
[email protected]
www.euinfo.rs/plac
Srbija ima Zakon o bezbednosti hrane koji je u
značajnoj meri kompatibilan sa EU propisima, čime
je omogućeno transponovanje “higijenskog paketa”
EU, ali ne postoje specifični propisi koji se odnose na
oblast nove hrane. Nova hrana se stavlja u promet
na osnovu dozvola kojima prethodi procena rizika,
te je potrebno da se formira agencija/naučnozdravstvena ustanova/nacionalni savet, koji će se
baviti odobravanjem nove hrane.
Pripremljen je i nacrt Pravilnika o uslovima za
stavljanje u promet nove hrane, načinu vršenja kontrole, kao i uslovima koji se odnose na sledljivost i
označavanje nove hrane. Pravilnik je u skladu sa
Direktivom 258/97 o novoj hrani i sastojcima nove
hrane i predstavlja dobru osnovu za dalje usklañivanje u ovoj oblasti.
Projekat sprovode
Project financed by
the European Union
novosti
Issue 3, June - September 2014
Nutritional Properties of Food and Relationship between Food and Health
New draft Rulebook on nutrition and health claims and relevant EU legislation were presented at the workshop held on
September 4.
The presentation on EU Regulation 1924/2006 on nutrition and
health claims started with defining: nutrition claim, which
indicates that certain food has
particular nutritional properties including energy,
amounts of protein, fats and carbohydrates, vitamins and minerals; and health claim, which indicates the relationship between food or ingredient
and health.
Presentation included the allowed list of nutrition
claims, types of health claims (general health
claims, statements concerning the reduction of disease risk, claims relating to the development and
health of children, and claims based on new scien-
tific evidence – innovational), as
well as the health claims approval procedure, and the European Food Safety Authority
(EFSA) role.
The presentation addressed difficulties in transposing this part
of the acquis, the draft Rulebook
on nutrition and health claims,
as well as the amendments to
the EU Regulation No 1169/2011 on the provision of
food information to consumers. In addition to this,
the workshop covered the awareness of consumers
in Serbia of nutrition and health claims, the principle of mutual recognition (Cassis de Dijon), as well
as the regulatory impact analysis and requirements
for claims that originate from third countries and
existing Member States.
Presentations can be downloaded at
www.euinfo.rs/plac/publikacije/?lang=en Chapter 12
Creating Emergency Stocks of Crude Oil and/or Petroleum Products
PLAC project prepared draft Regulation on methodology of data collection and processing and calculation of average daily net imports, average daily consumption and the amount of required stocks of
crude oil and/or petroleum products, as well as the
draft Rulebook on keeping a register of emergency
stocks of crude oil and/or petroleum products and
the preparation of monthly statistical reports on the
quantity, quality, structure and deployment of required stocks of crude oil and/or petroleum products,
under Article 15, Article 28 and Article 29 of the
Law on commodity reserves.
level, the stocks of crude oil and petroleum products
are regulated by Directive 2009/119/EC and Serbia
committed to implement this Directive fully by
January 1, 2023. Required stocks will be established
gradually, due to large investments in storage infrastructure and procurement of reserves.
Adopting these bylaws will enable quantitative and
qualitative determining of stocks maintenance, as a
prerequisite for the development and adoption of
legal and policy documents on the establishment of
stocks of crude oil and/or petroleum products.
The part of the Law on Commodity Reserves related
to the emergency stocks of crude oil and petroleum
products will be fully compliant with this Directive
with the adoption of these two bylaws. Drafts are
agreed with the Working Group for drafting all bylaws on emergency reserves of oil and oil products
comprising representatives of the Ministry of Mining and Energy, Ministry of Finance, Directorate for
Commodity Reserves, Tax Administration, Customs
Administration, the Statistical Office of Serbia and
the Association of Oil Companies Serbia and NIS.
Serbia must maintain a total level of oil and petroleum products stocks corresponding, at the very
least, to 90 days of average daily net imports or 61
days of average daily inland consumption, whichever of the two quantities is greater. At the EU
PLAC project experts explained the methodology for
calculating to the working group and developed a
simulation for calculating emergency reserves based
on data on domestic production, imports, exports
and domestic consumption for 2012 and 2013.
This publication has been produced with the assistance from the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the PLAC Project and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
The PLAC project improves the system of legal harmonisation and approximation with the EU legislation and provides support to the development and implementation of legislation aligned with the EU acquis
Waste Management
A legal assessment of waste management legislation
was conducted in July and August. The status of
transposition of the Waste Framework Directive,
Waste Batteries and Accumulators Directive and
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive was assessed by Tables of Concordance. Recommendations were provided for improvements of the
legislation and related to the screening process regarding transposition/implementation of Directives.
The draft Law Amending the Law on Waste Management will require further steps towards complete
transposition. A number of PLAC project recommen-
dations are incorporated into a revised draft law.
Serbia is progressing with the legislative initiatives
with the aim of complete approximation of the EU
waste management acquis. It is necessary to identify correctly the priority areas for future works/
projects. The financial implications of full implementation need to be carefully considered as these
may be relevant to negotiation of any transitional
periods with the European Commission. Ensuring
full
transposition
of
the
waste
management acquis will be one of the crucial elements for
the successful negotiation of Chapter 27.
Environmental Quality Standards (Water) and Protection of Groundwater
The presentation Transposition
of EC Directive 2008/105/EC on
environmental quality standards in the field of water policy as amended by Directive
2013/39/EU,
and
Directive
2006/118/EC on the protection
of groundwater against pollution and deterioration, was organised on September 5.
of transposition was performed,
and the results of compatibility
analysis
with
Directive
2000/60/EC (the EU Water
Framework Directive) were
presented.
The analysis of compatibility of
national regulations with Directive 2006/118/EC,
and Directive 2008/105/EC amended by Directive
2013/39/EU on priority substances in the field of
water policy was presented. Moreover, the analysis
The participants were introduced with the directives, principles for their transposition, as
well as proposed measures for
the harmonisation of national
legislation with the acquis communautaire in those
areas. Presentations are available at
www.euinfo.rs/plac/publikacije/?lang=en Chapter 27
Draft Rulebook in the Area of Novel Food
Among PLAC project activities in Chapter 12 is harmonisation of regulations on food safety - precisely
novel food. Novel food is defined by the EC as food
and food ingredients that have not been significantly used for human consumption in the EU before 15 May 1997 (in particular, which are produced
using new technologies such as nanomaterials,
which should be safe for consumers and properly
labeled). These are the following categories of food
and food ingredients:
- with new or intentionally modified molecular
structure,
- consisting of, or isolated from micro-organisms,
plants, animals, fungi or algae,
- to which a manufacturing process causing a significant change in the composition or structure that
affect its nutritional value, level of metabolism, or
Koče Kapetana 47, Belgrade +381 11 785 66 78
[email protected]
www.euinfo.rs/plac
undesired substances has been applied.
Serbia's Law on Food Safety is substantially compliant with EU regulations, enabling transposition of
the "hygiene package", but there are no specific
regulations on novel food. Novel food is placed on
the market on the basis of authorisation in line with
risk assessment, and it is necessary to establish an
agency/scientific-health institution/national council,
which will deal with the approval of novel food.
A draft Rulebook on conditions for placing novel
food on the market, control methods and conditions
relating to traceability and labeling was prepared,
compliant with Directive 258/97 on novel foods and
novel food ingredients, and represents a solid foundation for the future harmonisation in this area.
Project implemented by
Download

PLAC Novosti No 3