Rok 2011
v příloze
PLUS
od
í
n
Přá ností
osob e
kraj
str.
2
Přejeme všem vánoční svátky plné lásky a pohody
a nový rok ve znamení osobních i pracovních úspěchů!
Tisk zaměstnanců skupiny
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
12/2011/prosinec
Děkujeme za kvalitní práci a věrnost značce Letos jsme toho zvládli
Vážení čtenáři Vítkovických novin,
mílovými kroky se již blíží pro nás všechny asi nejvýznamnější
svátky v roce. Vánoční a novoroční čas přináší zasloužené chvíle
oddechu, pracovního volna a radostných setkávání s našimi blízkými. Je to ale také doba sebereflexe a pohledu zpět za uplynulým rokem jak v rovině osobní, tak i v rovině pracovní.
Jak úspěšný rok 2011 v obou liniích byl, si každý z vás, čtenářů,
zodpoví jistě sám. Dovolte mi, abych za vedení akciové společnosti VÍTKOVICE HOLDING reflektovala pocity týkající se pracovních aktivit zaměstnanců celé skupiny VMG. Byl to rok nadmíru
pestrý, rok velkých investic nejen v segmentu strojírenství, rok,
který mnozí z vás prožili s plným pracovním nasazením.
Ráda bych vám touto cestou za toto nasazení, kvalitní práci
a věrnost značce upřímně poděkovala. Podstatou úspěchu celé
naší skupiny i jednotlivých společností jsou totiž, kromě dlouholeté tradice, know-how založeného na výzkumu a vývoji a využívání
těch nejmodernějších výrobních postupů, především právě lidé.
Vy, naši zaměstnanci a vaše zkušenosti, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost a další schopnosti, které využíváte ve prospěch značky VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, jsou pro naše
přední postavení na trhu zcela klíčové.
K tradičním akcím závěru roku patřil již léta vánoční punč,
předvánoční zastavení zaměstnanců jednotlivých dceřiných společností spolu s nejvyšším vedením. Po zralé úvaze a po zkušenostech z minulých ročníků se vedení akciové společnosti
VÍTKOVICE HOLDING rozhodlo tuto štafetu předat odborovým
organizacím a dceřiným společnostem, a tímto nechat zcela na
jejich rozhodnutí individuální realizaci této akce. Vedení společnosti tentokrát na závěr roku zorganizuje pro nejlepší a oceněné
pracovníky vánoční koncert Borise Urbánka s kapelou v prostorách Vítkovického zámku.
Dovolte mi proto popřát vám zde, na stránkách Vítkovických
novin, pohodové Vánoce plné radosti, prožité v kruhu vašich
nejbližších, a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a osobních
i pracovních úspěchů.
Liběna Světlíková
vedení Mediální rady skupiny VMG
Projekt Nové Vítkovice opět zabodoval!
Titul Odpovědný leader 2011, který je součástí výročních cen TOP Odpovědná firma
2011 platformy Byznys pro společnost, převzal 9. listopadu v Praze Ing. Jan Světlík,
předseda představenstva a generální ředitel
akciové společnosti VÍTKOVICE. Ing. Světlík
byl na tento titul nominován jako leader
a investor projektu Nové Vítkovice.
Porota vybírala z lidí, o nichž je přesvědčena, že svou prací
významně přispívají k tomu, aby se region, kde jejich firma působí, i česká společnost jako celek posouvaly pozitivním směrem.
O ceně Odpovědný leader rozhodovala v konečné fázi veřejnost,
která hlasovala prostřednictvím zpravodajského portálu.
Náš CNG program oslovil Buenos Aires!
Třídenní veletrh zaměřený na CNG se ve dnech 10. až 12. listopadu konal v argentinském
Buenos Aires.
Argentinská lahvárna CIDEGAS, člen skupiny VMG od roku
2005, která je zodpovědná za trh ocelových lahví v Jižní Americe,
je v dnešní době jedním z pěti nejvýznamnějších jihoamerických výrobců. „Společně se zástupci dalších dvou vítkovických
lahvárenských výrobců, kterými jsou společnosti VÍTKOVICE
CYLINDERS a VÍTKOVICE MILMET, se tato společnost na veletrhu prezentovala opravdu na výbornou. Cílem expozice o rozloze 100 m² bylo představit zmíněné tři vítkovické výrobce pod
společnou značkou VMG a dát trhu CNG jednoznačný signál,“
říká Ing. Petr Suchoň, zástupce VMG v Jižní Americe. Tím je
celková vítkovická produkce 1,5 milionu ocelových lahví za
rok a více než stoletá historie výroby. Zmíněné skutečnosti
tak řadí skupinu VMG mezi nejvýznamnější světové producenty v oblasti CNG.
„Organizace veletrhu, kterého se účastnili návštěvníci z celého světa, se symbolicky zhostila Argentina, která před několika
desítkami let stála u zrodu masivního boomu CNG jako alternativního ekonomického paliva,“ popisuje Ing. Suchoň. I nadále
Argentina patří mezi tzv. „silnou trojici“, společně s Pákistánem
a Iránem, s více než dvěma miliony vozů na stlačený zemní plyn
a trendem až 150 tisíc nových přestaveb ročně. „Není se čemu
divit, vždyť cena tohoto paliva je ve srovnání s benzínem a naftou
na třetinové úrovni, v přepočtu 5 Kč za stlačený kubický metr,“
dodává Ing. Suchoň.
opravdu hodně!
V průběhu roku 2011 skupina
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG)
úspěšně vyřešila řadu opravdu náročných a pro budoucí vývoj celé skupiny
velice podstatných projektů a zároveň
rozpracovala mnohé další, které budou
realizovány v nadcházejícím období.
Akcí roku a strategickým krokem číslo
jedna lze nazvat provedení teplé integrace linky rychlokovacího stroje ve společnosti VÍTKOVICE HAMMERING, o němž
Vítkovické noviny informovaly v několika
svých předchozích vydáních a vracejí se
k němu i na čtvrté straně tohoto čísla.
Pro skupinu VMG však bylo neméně
důležité také dokončení první etapy projektu rekonstrukce pecí na tepelné zpracování
výrobků v hodnotě 340 milionů korun. Na tuto akci, která proběhla ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (VHM), jsme využili operační program ministerstva průmyslu a obchodu. Velmi podstatné je, že tento strategický krok, který vede
k úsporám energií a zároveň ke snížení emisí, nám vloženou investici vrátí zhruba do
tří let. Druhá etapa byla zahájena v roce 2011 a bude ukončena v roce 2013. Další
strategická investice v podobě kovacího manipulátoru k lisu 120 MN, která by měla
být završena do konce roku 2011, opět směřovala do společnosti VHM. Umožňuje
nám oslovit tuzemské i zahraniční obchodní partnery kompletním zázemím pro vysoce kvalitní produkci přesného strojírenství.
Pozitivní je i to, že se podařilo zrekonstruovat správní budovu společnosti
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a zahájit rekonstrukci starého ředitelství s předpokládanou kolaudací v roce 2012. Dokazuje to správné využití programu OPPI
MPO ČR společností BIC Ostrava, která má oba zmíněné vítkovické objekty v dlouhodobém pronájmu a bude dbát o jejich řádné využití.
Tímto bohatým výčtem však retrospektiva našich letošních aktivit zdaleka nekončí!
Dolní oblast Vítkovice předala ministerstvu školství kompletní projekt Světa techniky,
který bude součástí projektu Nové Vítkovice. Souběžně s tím jsme vypsali i soutěž na
zhotovitele. O tom, zda této akci bude udělena dotace, by mělo být rozhodnuto do
konce letošního roku. Za zpracováním projektu stojí velký kus práce mnoha oddělení
a já děkuji všem, kteří se na přípravě tohoto projektu, i mnoha jiných, podíleli!
Nezmínit nemohu také další významnou investici zájmového sdružení Dolní oblast VÍTKOVICE, jehož členem je také akciová společnost VÍTKOVICE. Tato investice
v hodnotě 500 mil. Kč směřuje do zpřístupnění vysoké pece číslo jedna v lednu
2012, do přerodu historického plynojemu na moderní víceúčelovou aulu otevřenou
v dubnu 2012 společně se šestou energetickou ústřednou. Kromě toho v Dolní oblasti realizuje společnost VÍTKOVICE investici – moderní energocentrum, které bude
dodávat média našim hlavním objektům. I tento objekt bude zprovozněn ve čtvrtém
měsíci příštího roku. A pokud půjde vše podle našich předpokladů, budou v příštím
roce pokračovat v Dolní oblasti v rámci projektu REVI demoliční práce, které umožní
pročistit tuto plochu a připravit ji pro stavbu Světa techniky. Ta by měla být zahájena
v příštím roce, termínem dokončení je rok 2013. Souběžně s tím začínáme připravovat společnou investici s městem Ostravou. Jde o prodloužení ulice Ruské, což nám
umožní více otevřít Dolní oblast veřejnosti. Pokud vše půjde dobře, město Ostrava
by jako investor mělo tuto stavbu odstartovat v dubnu 2012.
Když už jsme v roce 2012, naším hlavním strategickým úkolem pro toto období bude
najetí rychlokovací linky na plnou kapacitu a zajištění vytížení tohoto zařízení. Pokud
se nám to podaří, dvoumiliardová investice by měla mít návratnost zhruba do pěti let.
V nastávajícím roce se chceme věnovat především investicím, které jsou pod grantovými schématy a které nám umožní pokračovat ve vytváření dalších úspor v oblasti
energií i emisí. Přihlášky už máme podány… Zmíněné investice by měly být provedeny
především ve společnostech VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING, kde by měla proběhnout také rekonstrukce tepelných a osvětlovacích systémů ve výrobních halách kotlárny.
Tyto investice, k nimž se chystáme, umožní co nejlepší využití naší špičkové výrobní základny, kterou jsme v předcházejícím období bezmála z devadesáti procent
zmodernizovali. Nyní je čas na to, abychom se zaměřili na maximální efektivnost
a na optimální návratnost našich investic. Finanční prostředky nasměrujeme také do
oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců, do zlepšování pracovního prostředí a tak dále. Jasné je jedno. Vše, co podnikáme, děláme s vědomím
toho, že investujeme nejen do budoucnosti firmy, ale také do budoucnosti města
a regionu, jehož součástí jsme.
Ing. Jiří Michálek
ředitel pro strategii, VÍTKOVICE, a. s.
1
Přání do nového roku
dřit uznání nad vizionářsky řízenou firmou,
která je v současnosti evropským lídrem
v několika strojírenských oborech. Skupině VÍTKOVICE MACHINERY GROUP přeji, aby i nadále rozvíjela své aktivity. Nadcházející období nebude jistě jednoduché.
Zdravá, promyšleně a perspektivně řízená
firma však má mnohem větší šance na
výzvy doby správně reagovat. Přeji si to
i proto, že vítkovická skupina zajišťuje
perspektivní práci mnoha občanům našeho kraje.
Projekt Nové Vítkovice zaujal také
hejtmana Jaroslava Palase
Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje: Moravskoslezský kraj
se řadí mezi ty regiony České republiky,
na jejichž území sídlí několik světově významných průmyslových podniků. Mezi
ně neodmyslitelně patří firma VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP se svou více než
180letou tradicí. Podnik disponuje moderní a unikátní výrobní základnou a patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům
našeho kraje. Vedení firmy svými projekty
a aktivitami silně podporuje oblast kultury
na Ostravsku. Jednou z nejvýznamnějších aktivit je obnova našeho technického historického bohatství, které náš kraj
jednoznačně odlišuje od ostatních. Jedná
se o obnovu Dolní oblasti Vítkovic. Industriální památky jsou významným lákadlem
pro návštěvníky našeho kraje. Spojení zábavy s technickým vzděláváním je cesta
správným směrem. Chtěl bych proto vyjá-
Petr Kajnar, primátor města Ostravy:
Se jménem našeho města je spojeno několik pojmů, které se člověku automaticky
vybaví, aniž by o tom musel příliš přemýšlet. Slovo VÍTKOVICE je jedním z nich,
protože souvisí s názvem významného
průmyslového podniku, který pro Ostravu
znamená velice mnoho. Jeho nositel byl
po více než 180 let, a dodnes je, významným zaměstnavatelem, který zajišťuje našim občanům i obyvatelům okolí pracovní
uplatnění v mnoha oborech, obohacených
v současné době o řadu moderních profesí. Jako primátor města to velmi oceňuji.
Cením si také toho, že právě ostravská firma VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, která je dnes označována za nejvýznamnější
českou strojírenskou skupinu, ve svých
společnostech nejen moderně a ekologicky vyrábí, ale věnuje se intenzivně také
výzkumu a vývoji, informačním technologiím, „zeleným“ technologiím, má vlastní
střední průmyslovou školu a gymnázium,
kde připravuje nové odborníky, a úspěšně
spolupracuje s našimi vysokými školami
a vědeckými ústavy. Tato přidaná hodnota posouvá nejen tuto firmu, ale také naše
město kupředu. Na druhé straně mne také
těší, že je ve světě zájem o vítkovické ocelové lahve, komponenty pro lodní průmysl
i pro oblast energetiky, unikátní ocelové
konstrukce i další produkty. Dělají čest nejen Ostravě, ale i kraji a celé České republice a šíří ve světě dobrý zvuk firmy i města,
ve kterém je vyrobili naši lidé.
Spolupráce a propojení skupiny
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP s městem Ostravou se tradičně rozvíjí v mnoha oblastech. Firma se výrazně podílí na
mnoha činnostech, které se ve městě
dějí. Podporuje a často i organizuje společenské, kulturní a sportovní akce a co
víc, zvláště v této době výrazně přispívá
ke změně tváře města. Jsme ve spojení s vedením firmy a spolupracujeme na
proměnách, které byly v Ostravě odstartovány a jsou už úspěšně realizovány. Mám
na mysli změny, které proměňují centrum
a jeho nejbližší okolí ze zóny ekologické
zátěže a reliktů po zastaralé a již nefunkční
průmyslové výrobě v moderní a živoucí lokalitu. Zcela nově budovaná městská čtvrť
Nová Karolina bude propojena s oblastí
Nové Vítkovice, která zásluhou vedení vaší
společnosti nezůstane pouze historickým
skanzenem industriálního evropského dědictví, ale poskytne velice atraktivní prostor pro vzdělávací a kulturně společenské
aktivity, který bude sloužit nám všem.
Jménem města Ostravy i jménem svým
přeji vedení i všem zaměstnancům skupiny
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, aby se
vám všechna tato práce dařila. Přeji vám
hodně dobrých zakázek, solidní partnery,
inovativní nápady, úspěchy v prosazování a realizaci všech projektů a také hodně zdraví, osobního štěstí a spokojenosti
v novém roce 2012.
Primátor Petr Kajnar při návštěvě Dolní oblasti.
Evžen Tošenovský, poslanec Evropského parlamentu za Českou republiku: Skupina VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP přirozeně navázala na dlouholetou
historii úspěšné strojírenské firmy a zůstává nedílnou součástí Ostravy i celého kraje. Jako velký a spolehlivý zaměstnavatel
pokračuje v tradici hrdých vítkováků. Společnost VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
se v posledních letech stala také nositelem
kulturního života a organizátorem mnoha
zajímavých, často nečekaných akcí. Úprava Dolní oblasti může být pro celou Evropu
ukázkou, jak do technického, těžkým průmyslem mnoho desítek let tvořeného území
dostat novou životní náplň bez muzeálního
přístupu. Do nového roku přeji VMG co
nejvíce zajímavých strojírenských zakázek,
dobré ceny za skvělé výrobky a samozřejmě co nejvíce spokojených zaměstnanců.
Evžen Tošenovský při slavnostním projevu
u příležitosti otevření rychlokovací linky.
Všem pracovníkům, včetně mých starých
spolupracovníků a kamarádů, přeji hodně
zdraví a štěstí, bez něhož to asi nejde.
Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného
umění v Ostravě: VMG a zejména osoba generálního ředitele Jana Světlíka jsou
zcela zásadním elementem našeho města
a regionu. Svými aktivitami naplňuje tu nejlepší možnou představu o společenské odpovědnosti. Je obdivuhodné, jak při všech
starostech o takto rozsáhlou společnost
má sílu a hlavně vůli vytvářet podmínky
a uskutečňovat rozvoj také v oblasti umění.
Projekty VMG svou vizí a způsobem realizace mají jednoznačně nadnárodní rozměr
a jsou tím hlavním, čím se Ostrava začleňuje do společnosti evropských měst kreativity a inovací. Přeji VMG dlouhotrvající sílu
a odhodlání, neboť prospěch z jejich práce
je obecný.
Naše odlitky putují na Kamčatku i do Pákistánu!
Společnost Spojené slévárny, Závod SNK Krnov, se v letošním roce
zaměřila na hledání nových zákazníků orientovaných na hliníkové odlitky.
A byla úspěšná. Firmě se podařilo navázat spolupráci se zahraniční společností, které napřímo dodává kompletně opracované hliníkové odlitky.
Ty slouží jako nosné kladky různých rozměrů pro tahová lana nadzemních
vleků a lanovkových zařízení pro přepravu osob (turistů a lyžařů). „Během
čtvrtletních příprav jsme vyjednali přepravu modelových zařízení, přejímací
podmínky, technickou a smluvní dokumentaci a úspěšně jsme odlili první
vzorkové kusy jednotlivých položek. Během následujících dvou měsíců
se nám pak podařilo získat zakázky v objemu přes tři miliony korun na
více než tisíc finálních obrobků. Pro zajímavost lze uvést, že naše odlitky
budou montovány do lanovek dokonce až na Kamčatce,“ popisuje no-
vé produkty Ing. Vlastimil Menšík, ředitel společnosti Spojené slévárny.
K velmi zajímavým zakázkám roku 2011 patří i historicky nejtěžší odlitky
vyrobené v této firmě. Jde o čtyři kusy dělených vodicích pouzder z cínového bronzu v hodnotě zhruba 1,7 mil. Kč určené firmě VÍTKOVICE
MECHANIKA. Jedno pouzdro přitom váží 1 332 kg! Ve druhém čtvrtletí
roku dodala společnost Spojené slévárny firmě Tyco Electronics také odlitky z elektrovodné mědi v hodnotě 49 tisíc eur, jejichž cesta vedla až do
Pákistánu. Firma však nejen vyráběla, ale i modernizovala… „Z důvodu
zpětné kontroly licích teplot jsme se rozhodli zakoupit přístroj na měření
teploty tekutého kovu „HERAEUS DIGILANCE IV. MEMORY“ se záznamem dat do PC. A pro maximálně efektivní využití kovu při odstředivém lití
jsme zakoupili také plošinovou váhu K – PZ WAAGEN, umožňující zvážení
odlévaného kovu s přesností 0,2 kg. Takto je zajištěn optimální přídavek
kovu pro hrubování odlitků litých odstředivě,“ pokračuje Ing. Menšík.
A na co se tato firma chystá v roce 2012? „Čeká nás především zásadní
investice ve výši zhruba 3,5 milionu korun, v rámci níž nahradíme stávající
tavicí hlubinné pece, provozované na lehké topné oleje, plynovými sklopnými pecemi. Letos jsme zpracovali studii proveditelnosti a zajištění všech
zákonem předepsaných povolení. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele pecí a v prvním čtvrtletí 2012 plánujeme zahájení stavebních úprav včetně realizace plynové přípojky. K montáži pecí
a jejich zprovoznění by mělo dojít v polovině příštího roku. Jejich pořízení
umožní snížit produkci exhalací, zvýší se tavicí výkon a sníží náklady na
tavení,“ dodává na závěr Ing. Menšík.
Nositelé ceny Grand prix zachraňují
původní vítkovickou architekturu!
Jednoznačně největším úspěchem
společnosti VÍTKOVICE REVMONT v roce 2011 bylo získání hlavní ceny v kategorii Stavby občanské vybavenosti
v rámci již V. ročníku soutěže Stavba
Moravskoslezského kraje 2010, nad níž
převzal záštitu hejtman kraje. Cenu získala firma za stavbu Integrovaného bezpeč-
2
nostního centra Moravskoslezského kraje. A to není vše! Společnost VÍTKOVICE
REVMONT získala také absolutní cenu
vítěze tohoto ročníku – cenu Grand prix!
Porazila tak dalších 40 přihlášených staveb v kategoriích stavby občanské vybavenosti, bytové domy, rodinné domy,
průmyslové stavby a dopravní, inženýr-
ské a vodohospodářské stavby, které
posuzovala několikačlenná odborná porota. Ocenění společnosti VÍTKOVICE
REVMONT v této soutěži není první vlaštovkou, naopak. Jen pro připomenutí,
v roce 2007 obdržela firma hlavní cenu za
stavbu Opravárenského centra pro opravy letadel Mošnov v kategorii Průmyslové
stavby.
Akciová
společnost
VÍTKOVICE
REVMONT se však v letošním roce významně podílela i na záchraně původní
vítkovické architektury. V první polovině letošního roku provedla rekonstrukci
objektu 710/70A v bývalém areálu DIZ
v Ruské ulici v Ostravě-Vítkovicích v hodnotě 8,7 mil. Kč. Dům společně s dalšími
stavbami tvoří kompaktní urbanistický
celek bytových (administrativních) domů. Není památkově chráněn a ani se
nenachází v památkové zóně, přesto
se jedná o významný prvek charakteristické vítkovické architektury a urbanismu konce 19. století. Původně to byly
úřednické domy, ze kterých se časem
staly kanceláře pro pracovníky Vítkovic.
„Objekt byl postaven z cihelného režného
zdiva, střecha byla řešena jako dřevěný
krov s plechovou, pozinkovanou krytinou. Proto
je určitě vhodné, že došlo
k jeho rekonstrukci, i když
se zatím jednalo převážně
o rekonstrukci obytných
podlaží. Stejnou rekonstrukci by si určitě zasloužily i ostatní objekty areálu DIZ,“ míní Ing. Tomáš
Jasek, manažer strategických projektů.
Rekonstruovaný objekt
je třípodlažní s podkrovím
a po celé ploše podsklepený. První až třetí nadzemní podlaží je navrženo pro přechodné ubytování zaměstnanců společností
VMG. Suterén se opravoval pouze částečně, v podkroví byla zateplena podlaha
a částečně opravena střecha. Nová dispozice vychází z původní symetrické koncepce domu s centrálním schodišťovým
prostorem. Fasáda objektu nebyla součástí rekonstrukce, pouze v souvislosti
s výměnou oken došlo k drobným úpravám, v rámci stavby bylo vyřešeno rovněž
napojení dešťové a splaškové kanalizace
z objektu na stávající jednotnou kanalizaci
a zavedena byla i nová středotlaká plynovodní přípojka.
V současné době se společnost zaměřuje zejména na hledání úspor a snižování režijních nákladů tak, aby v příštím
složitém období, které stojí nejen před ní,
byla i nadále konkurenceschopná. Vedení
společnosti věří, že se zúročí poctivá práce v obchodní rovině a v příštím roce bude REVMONT opět realizátorem významných stavebních zakázek.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Ředitelem společnosti VÍTKOVICE SCHREIER se k 1. listopadu 2011 stal Ing. Aleš
Molinek. Profesní kariéra Ing. Molinka je od samotného začátku, tedy od roku 1989,
spojena se značkou VÍTKOVICE. Se společností VÍTKOVICE SCHREIER se do prvního
pracovního kontaktu dostal v roce 1994, kdy se jako externí spolupracovník podílel na
montážních činnostech. O rok později začal v tehdejší společnosti SCHREIER pracovat
jako vedoucí montážní skupiny při realizaci řídicích systémů, od roku 2007 působil ve
společnosti VÍTKOVICE SCHREIER jako vedoucí realizace měřicích systémů ASŘ. Je
odborníkem v oblasti řízení technologických procesů oceláren a pecních agregátů.
ochrání vaše zdraví
Kotkova
v novém (II)
Vzdělávací centrum
Vážení zaměstnanci, milí čtenáři,
soutěž, kterou Česká průmyslová zdravotní pojišťovna připravila speciálně pro vítkovické zaměstnance a pro čtenáře Vítkovických novin, vrcholí. V listopadu jsme se
ptali jak se jmenuje služba, která přispívá ke komfortu klientů ČPZP. Správná
odpověď zněla: zdravotní péče Komfort. Blahopřejeme třem vylosovaným, Ing. Evě
Balákové a Olze Blažejové z VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a Vlastě Sekerové
z VÍTKOVICE POWER ENGINEERING.
Balíček cen výherci převezmou z rukou tiskové mluvčí ČPZP Ing. Elenky Mazurové
v hlavním sídle pojišťovny v ulici Jeremenkově 11 v Ostravě-Vítkovicích. A to není vše!
Všechny správné odpovědi ze všech kol budou zařazeny do velkého prosincového losování o tři atraktivní ceny věnované ČPZP. O výhercích i slavnostním předání cen budeme
informovat v lednovém vydání.
Dny zdraví s ČPZP
Vítkovičtí zaměstnanci si mohli ve
dnech 8. a 9. listopadu nechat během
Dnů zdraví s ČPZP prověřit svou zdravotní kondici hned na dvou místech
v areálu VMG. Tuto možnost využily
desítky zaměstnanců, jimž zdravotníci
z Vítkovické nemocnice změřili tlak, BMI,
krevní cukr, výšku, hmotnost, EKG, vyšetřovali zrak a prokrvení končetin.
Učeň roku studuje
ve VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ!
Michal Němec, žák třetího ročníku
oboru Obráběč kovů z VÍTKOVICKÉ
STŘEDNÍ, je nositelem titulu Učeň roku
2011! Slavnostní vyhlášení této celorepublikové soutěže proběhlo 4. listopadu ve Valdštejnském paláci, kde Michal
Němec převzal ocenění z rukou 1. mís-
topředsedy Senátu PČR Přemysla
Sobotky. Michal byl jedním z 22 vyznamenaných žáků soukromých středních
škol. Našeho Učně roku blíže představíme v lednovém vydání Vítkovických
novin.
Vzdělávací centrum je součástí Personální úseku akciové
společnosti VÍTKOVICE. Zodpovídá za realizaci dalšího vzdělávání zaměstnanců, tedy za odborný rozvoj zaměstnanců s cílem
zvyšování a prohlubování jejich kvalifikace včetně periodického vzdělávání, které vyplývá ze zákona. „Úzce spolupracujeme
s personálními útvary dceřiných společností,“ říká Bc. Radka
Menšíková, vedoucí Vzdělávacího centra.
V oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců je realizována široká škála vzdělávacích aktivit:
1. Kurzy a školení pro zaměstnance v dělnických profesích
(multiprofesnost, zvyšování a prohlubování kvalifikace).
2. Specializované odborné kurzy a programy pro technické
profese v oblasti strojírenství.
3. Odborné vzdělávací aktivity – manažerské kurzy, legislativa,
specializační kurzy a semináře.
4. Odborné IT kurzy.
5. Jazykové kurzy – ucelený systém jazykové přípravy zaměstnanců s průběžným vyhodnocováním a závěrečnými testy.
Vzdělávací aktivity realizuje centrum prostřednictvím dodavatelů, ale v poslední době se snaží zabezpečovat jejich realizaci interními, vlastními zdroji buď prostřednictvím interních lektorů, nebo
úzkou spoluprací s lektory externími. „Snažíme se naše služby
neustále zkvalitňovat, tak aby celková úroveň vzdělávacích aktivit
byla zaměstnanci VMG pozitivně hodnocena. V říjnu jsme otevřeli nově zrekonstruované Personální a vzdělávací centrum VMG,
dotace v rámci projektu OPPI Školicí střediska CzechInvestu,“
uvádí Bc. Menšíková. Centrum slouží převážně pro účely realizace vzdělávání, které organizuje Vzdělávací centrum, ale učebny
mohou zdarma pro účely školení a obdobných akcí využívat také
jednotlivé dceřiné společnosti. „Potřebnou školicí místnost si mohou rezervovat přes speciální aplikaci „Rezervační systém“, která
je umístěna na intranetu,“ vysvětluje Eva Štefková ze Vzdělávacího
centra. Centrum disponuje celkem 14 učebnami vybavenými moderními didaktickými pomůckami. Každá učebna je
vybavena interaktivní tabulí s integrovaným dataprojektorem a lektorským PC. Pro jazykovou výuku speciálně vybavené digitální jazykové laboratoře a pro IT výuku IT učebna,
ve které se mohou školit Office 2003, 2007 a 2010 podle
potřeb účastníků. Největší chloubou je pak Školicí centrum
3D, speciální učebna pro výuku 3D aplikací a s možností
tisku vytvořených 3D modelů na 3D tiskárnách.
Personální oddělení aktivně využívá dotace z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Úspěšně tak již realizovalo několik projektů (v poslední době hodně profanované
„Vzdělávejte se!“), v současné době se podílíme na realizaci
projektu NSK „Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených
v NSK“. „V oblasti vzdělávání zaměstnanců plánujeme využívat
dotace z Evropského sociálního fondu i v následujících letech,
připravujeme například projekt Vzdělávejte se pro růst,“ poznamenává Mgr. Ivana Kazdová ze Vzdělávacího centra.
Do budoucna se dále plánuje nastartování ucelených vzdělávacích programů formou akademií optimalizovaných pro vytipované profese. „Připravujeme projekt Firemní akademie pro
interní lektory a také projekt výběru, vzdělávání a přípravy specializovaných technických a manažerských profesí, takzvaný
Talent management,“ dodává Bc. Menšíková.
Vzdělávací centrum má v současné době tři zaměstnance.
Bc. Radka Menšíková, vedoucí Vzdělávacího centra, zodpovídá za celý chod tohoto centra, dále za jazykovou přípravu
zaměstnanců, odborné vzdělávací aktivity pro zaměstnance TH
včetně školení řidičů referentských vozidel. Je hlavním koordinátorem vzdělávacích projektů a dotačních projektů, udržuje
číselník vzdělávacích aktivit.
Eva Štefková zabezpečuje kurzy a školení pro zaměstnance v dělnických profesích a IT kurzy včetně provozu Školicího
centra 3D. Spravuje Rezervační systém učeben Personálního
a vzdělávacího centra VMG.
Mgr. Ivana Kazdová zodpovídá za realizaci svářečských
vzdělávacích aktivit, dále za evidenci externího vysílání zaměstnanců VMG a především za adaptační proces absolventů. Dále
má na starosti komunikaci se školami (např. VŠB – TU Ostrava)
včetně pořádání exkurzí, realizace stáží a praxí.
Hlavním cílem Vzdělávacího centra je, aby všechna poskytovaná školení, semináře a kurzy aktuálně reagovaly na strategické cíle společnosti VMG, na požadavky legislativy a inovativní
změny v technice, technologiích a procesech výroby. Při výuce
jsou uplatňovány moderní metody a trendy z oblasti dalšího
vzdělání zaměstnanců.
Národní strojírenský klastr má za sebou mnoho úspěšných kroků
Jak se Národnímu strojírenskému
klastru (NSK) dařilo v roce 2011?
A jaké aktivity chystá na rok 2012?
Na to jsme se zeptali Ing. Lubomíra
Gogely, manažera NSK, a Simony
Krišákové z NSK:
stending. Tím si vytvořili určitý předpoklad stát se možnými dodavateli jak
pro výstavbu nebo dostavbu jaderné elektrárny Temelín, tak samozřejmě
i ostatních elektráren ve světě. Za velmi významnou považuji také účast
klastru na strojírenském veletrhu v Brně, kde společně s námi vystavovalo
osm členů klastru. Proběhla zde řada důležitých jednání jak našich členů,
tak také vedení klastru zejména se zástupci zahraničních klastrů.“
Ing. Gogela: „V letošním roce se nám zcela jistě povedla konference
Strojírenství Ostrava 2011 na téma „Česká republika – země špičkových
jaderných technologií“. Konference se zúčastnili zástupci uchazečů o dostavbu JE Temelín, a to konsorcia MIR 1200, společnosti Westinghouse,
společnosti Areva, a také indické NPCIL, kteří nám představili své projekty
na výstavby jaderných elektráren. Následovala řada workshopů pro naše
členy, v rámci nichž přítomní probírali možnosti, jak se stát potenciálními dodavateli těchto společností, což by z pohledu budoucího byznysu
bylo velmi významné. Tím se vytvořil předpoklad k tomu, že následně
někteří členové klastru podepsali s těmito hráči Memoranda of Under-
S. Krišáková: „Hodně významnou záležitostí je také vzdělávací projekt
s názvem „Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK“, který
jsme zahájili v letošním roce. Jde o projekt Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost v objemu zhruba 49 milionů korun, do něhož se
zapojilo dvanáct členů NSK. Cílem je umožnit vzdělání celkem 2886 zaměstnancům, k dnešnímu dni už máme proškoleny zhruba dva tisíce lidí.
Za velmi důležité považuji také workshopy, které organizujeme u našich
členů. Uskutečnily se již například ve Strojírnách Třinec, ve společnosti
KOMA Industry a Armatury Group. Tyto workshopy významnou měrou
pomáhají k budování vzájemné důvěry, komunikace a spolupráce členů
klastru v jednotlivých oblastech. Již nyní připravujeme další workshop ve
společnosti Sigma Group.“
Ing. Gogela: „To jsou věci, které se povedly. Včetně toho, že se nám
podařilo rozšířit a zkvalitnit naši členskou základnu ze 47 na současných
60 členů, což považuji za zásadní úspěch. Méně se nám však daří v oblasti inovačních projektů. Rádi bychom do výzkumu, vývoje a inovací zapojili mnohem více našich členů, kteří by společně utvořili silnou inovační
skupinu a stali se tak silnými a konkurenceschopnými partnery nejen českých, ale i zahraničních společností a organizací. Podobně jako se nám to
povedlo v oblasti jaderné energetiky, kde se nám podařilo vybudovat silný
dodavatelský řetězec. V tomto úsilí budeme pokračovat i v následujícím
roce, kdy nás stejně jako letos čeká konference Strojírenství Ostrava 2012
na téma „Špičkové strojírenské technologie pro plynárenství“. Stejně tak
bychom se opět rádi zúčastnili brněnského veletrhu a budeme pokračovat i v dalších aktivitách jako jsou odborné semináře, workshopy, exkurze
a další. Věřím, že rok 2012 bude pro všechny naše členy úspěšný.“
3
Zvyšujeme bezpečnost!
V rychlokovadle
se spojila supermoderní
technologie s fachmanstvím
vítkovických kovářů
Nadčasová technologie je věc úžasná. Jenže ani ten nejdokonalejší počítač nenahradí
cit člověka pro materiál, grif a fachmanství, za nímž stojí letité zkušenosti a vztah k vykonávané práci. I proto byli lidé, kteří mají co do činění s rychlokovací linkou společnosti
VÍTKOVICE HAMMERING, vybíráni zvlášť pečlivě.
„Chtěli jsme, aby zaměstnanci, kteří
budou obsluhovat naši novou technologii, měli zkušenosti s materiálem i s kováním, aby věděli, jak se v určitých fázích
výrobního procesu výkovek chová. Proto
jsme prvoplánově sáhli po zkušených kovářích z kovárny společnosti VÍTKOVICE
HEAVY MACHINERY,“ vrací se k začátkům zprovozňování unikátní investice
Ing. Oskar Kwarteng, technický ředitel
společnosti VÍTKOVICE HAMMERING.
„Mnozí nastoupili už dva měsíce před zahájením provozu, aby se seznámili s novými pracovními podmínkami, „osahali“ si
celé zařízení a sžili se s ním.“ O něčem
jiném je však práce kováře u letitého
lisu, o něčem jiném součinnost s počítačově řízenou technologií… „Proto
nám šlo o to, aby se u našich nových
zaměstnanců snoubila znalost řemesla
se zkušeností z práce s počítačem,“ potvrzuje Ing. Kwarteng, který se společně
s generálním ředitelem společnosti Ing.
Vladanem Poláškem a výrobním ředitelem Ing. Jaromírem Neničkou výběrových
řízení zúčastnil.
Ale nešlo jen o lidi přímo v hale rychlokovárny. „V mém oddělení se pět pracovníků už delší dobu věnuje vyvíjení programů
pro jednotlivé typy výkovků, zaměřují se
také na zrychlování produkce, upravování
úběru a na další úkony, které nám pomohou produkovat vysoce kvalitní výrobky,“
pokračuje technický ředitel s tím, že příprava premiérového kovacího programu
trvala zhruba dva týdny. Tým společnosti
VÍTKOVICE HAMMERING, jehož každý
člen se na zprovoznění rychlokovací linky
určitým způsobem podílel, musel, společně s odborníky ze společnosti VÍTKOVICE
MECHANIKA, svou práci perfektně koordinovat tak, aby 3. října vše dokonale
„klaplo“. Stalo se. Výjimečná technologie
a lidé kolem ní vytvořili kompaktní celek.
Společnost VÍTKOVICE HTB se v roce
2011 podílela na mnoha zajímavých zakázkách v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a prevence požární ochrany. „V první polovině roku jsme uzavřeli
smlouvu o komplexním zabezpečení řízení a poskytování služeb BOZP, prevence PO a ŽP na stavbě „Yunus Emre
2 × 145 MW“ v Turecku. Nyní zahajujeme
realizaci předmětných činností přímo na
stavbě v Turecku,“ vysvětluje Ing. Martin Žák, vedoucí odboru BOZP akciové
společnosti VÍTKOVICE HTB. „Od března
2011 postupně zajišťujeme funkci koordinátora BOZP na staveništi v Dolní oblasti
Vítkovice, a to při rekonstrukci vysoké pece č. 1, VI. energetické ústředny a rekonverze plynojemu na multifunkční aulu.“
V květnu uzavřela firma smlouvu se
společností BIC Ostrava na zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi
v rámci rekonstrukce budovy křídla pošty
bývalého ředitelství Vítkovic a přilehlých
ploch. O dva měsíce později získala společnost VÍTKOVICE HTB další zakázku
na zajištění služeb BOZP, tentokrát pro
dceřinou společnost Českých drah působící v oblasti oprav a modernizací železničních kolejových vozidel – firmu DPOV.
A podobně živé byly i podzimní měsíce.
„Stali jsme se koordinátorem BOZP na
staveništi při výstavbě moderního energocentra v Dolní oblasti s využitím netradičních zdrojů energií a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro národní
kulturní památku. Po celý rok pracujeme
také na zajištění BOZP při realizaci stavby
elektrárny ve městě Hamm v Německu.
V posledních měsících v rámci přípravy
stavby zpracováváme části BOZP projektové dokumentace pro akce „Paroplynový
zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady“
a „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov
II“. Zabezpečení BOZP při realizaci těchto
staveb je plánováno na rok 2012,“ dodává
na závěr Ing. Žák.
Připravujeme nový ročník VÍTKOVICE GOLDEN TOUR
Pojd’te do toho s námi!
Přihlaste se a bojujte i vy s partou kolegů a kamarádů o zlatou fotbalovou
medaili! V největší halové fotbalové lize firem ve střední Evropě se tak v průběhu celého
příštího roku můžete pořádně zapotit, pobavit se a reprezentovat přitom skupinu VMG.
V případě zájmu se obracejte na Pavla Czeneho, telefonní číslo 602 566 117, nebo na
e-mailovou adresu [email protected]
Startujeme už v lednu! Těšíme se na vás!
SPORT ARÉNA LANDEK
AREÁL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ-PETŘKOVICÍCH
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST:
Zumba maratony
Úterý 17 – 19 hodin, neděle 17 – 19 hodin
– 2hodinové lekce za cenu 80 Kč + 20% sleva pro cvičence v bistru u kurtů.
Veřejné bruslení na ledě
Zahájení 1. 12. 2011. Jednotné celodenní vstupné 70 Kč/osoba.
Masáže
Klasická, relaxační, indická, sportovní.
Částečná masáž 30 minut 180 Kč.
Celková masáž 60 minut 380 Kč.
AKCE NA PROSINEC:
Masáž (celková 60 minut) pro dvě osoby za cenu 570 Kč!
Sleva na celkovou masáž – 25 % pro cvičence zumby!
Více informací, aktuální akce a ceník služeb naleznete
na internetových stránkách www.sportlandek.cz a www.zummania.cz
Obří výtah bude vozit návštěvníky na historickou vysokou pec
Obří skipový výtah bude už napřesrok vozit návštěvníky
Dolní oblasti Vítkovic na vrchol vysoké pece č. 1.
Nejžhavější novinkou Dolní oblasti
Vítkovic je skipový výtah určený pro vysokou pec č. 1, který na místo doputoval
v úterý 8. listopadu. V minulosti vozil skip
suroviny potřebné k výrobě surového
železa, teď bude vozit návštěvníky naučné vysokopecní trasy. „Stejně jako se
kdysi do výtahu nakládala železná ruda
nebo koks, budeme teď nově do skipu
nakládat naše návštěvníky. Výtahem se
projedou po technologickém toku materiálu, a názorně tak porozumí technologickým procesům, které zde až do roku
1998 probíhaly,“ uvádí Petr Koudela,
ředitel sdružení Dolní oblast VÍTKOVICE.
Kabina čtyři tuny těžkého proskleného
panoramatického výtahu byla za pomocí jeřábu umístěna do kolejiště, nyní
se provádí řada souvisejících prací. „Po
usazení jsme museli kabinu v kolejišti
stabilizovat, namontovali jsme havarijní
brzdy, začalo se také s kompletací strojovny. Předpokládáme, že během dvou
týdnů uvedeme kabinu do pohybu, zatím
ale jen na revizní, pomalou jízdu. A pak
budeme dále pokračovat v práci, do
kabiny musíme doplnit dveře, čeká nás
kupříkladu také dodělání nástupních plošin,“ vyjmenovává Vratislav Čapek, ředitel společnosti Tramontáž Chrudim, která
výtah vyrobila a namontovala. Z její dílny
pochází také evakuační výtah, který byl
do pece nainstalován již dříve a který nyní
úspěšně prochází všemi kontrolními testy. V současné době se dokončuje „žluté zábradlí“, které slouží jako vyznačení
prohlídkových tras. Návštěvníkovi vymezí
prostor, kudy všude se může volně po-
hybovat. V horizontu dvou týdnů by měla
být dokončena také mobilní pohyblivá
střecha před odlévací plošinou „jedničky“. „Na dvou velkých nosnících zde bude jezdit obrovská posuvná plachta velikosti 42 × 18 metrů, která bude v případě
potřeby – třeba za nepříznivého počasí
– sloužit jako zastřešení amfiteátru pod
vysokou pecí. V České republice je to
hotový unikát, který z vysoké pece učiní
ideální místo pro pořádání nejrůznějších
vystoupení, koncertů nebo festivalů,“
říká stavbyvedoucí Bronislav Lunga ze
společnosti Subterra. Posledním velkým
úkolem, na který se Subterra chystá, je
zajištění vstupu do nitra pece. „Začínáme
s demontáží stávajících vyzdívek tak, aby
byla zajištěna absolutní bezpečnost návštěvníků na prohlídkové trase. Tyto práce skončí během prosince,“ dodává ještě Lunga. Celou stavbu musí společnost
Subterra předat do konce tohoto roku.
VÍTKOVICKÉ noviny vydává vedení VÍTKOVICE, a. s., IČ: 45193070, evidenční číslo MK ČR E 12764, Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava-Vítkovice, tel.: +420 595 956 000, fax: +420 595 956 025, www.vitkovice.cz
Redakce, sazba a grafika: LITERA, Hasičská 545/44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, tel./fax: +420 596 112 417, [email protected], www.literatky.cz, zodpovědný redaktor: Lenka Gulašiová, foto: archiv, Jiří Zerzoň
4
Download

prosinec 2011 - Vítkovice, a.s.