JKP “VODOVOD”-LESKOVAC
I Z V E Š TAJ
O RADU I POSLOVANJU
PERIOD 01.01. DO 30.09. 2013. GODINE
NOVEMBAR 2013. GOD.
________________________________________________________
Na osnovu Zakona o javnim preduzećima i Zakona o komunalnim delatnostima o
dostavljanju izveštaja o radu i poslovanju, Statuta Grada Leskovca, Odluke o promeni odluke
o osnivanju JKP “Vodovod”-Leskovac, Statuta JKP “Vodovod”-Leskovac i Odluke Gradskog
veća Grada Leskovca sa 32. sednice, održane dana 30.10.2013. godine, JKP “Vodovod”Leskovac dostavlja Gradskom veću Grada Leskovca sledeći periodični
IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU
JKP “VODOVOD”-LESKOVAC
ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.09.2013.GODINE
Odlukom Skupštine Grada Leskovca osnovano je JKP “Vodovod”-Leskovac, ul. Pana
Đukića 14, kao preduzeće koje posluje radi obezbeđivanja trajnog snabdevanja vodom za
piće i prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, kao delatnosti od opšteg
interesa i urednog zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika usluga.
JKP “Vodovod”-Leskovac poverenu delatnost obavlja u Leskovcu i Vučju.
Pretežna delatnost JKP “Vodovod”-Leskovac:
– 3600 sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Osim pretežne delatnosti, JKP “Vodovod”-Leskovac bavi se i drugim delatnosrtima,
koje služe obavljanju pretežne delatnosti.
Organi upravljanja i rukovođenja u JKP “Vodovod”-Leskovac: direktor i Nadzorni
odbor.
Direktor JKP “Vodovod”-Leskovac, zastupa i predstavlja JKP pred trećim licima.
Opšti akti JKP su Statut i drugi opšti akti, kao i pojedinačni akti koje donose organi i
ovlašćeni pojedinci u JKP.
Proces rada i poslovanja u JKP organizovan je preko sledećih sektora:
–
–
–
–
–
Opšti sektor
Finansijski sektor
Tehnički sektor
Sektor za proizvodnju vode Gorina
Sektor vodosnabdevanja “Barje”
Navedeni sektori posluju preko organizacionih delova – službi, dok Tehnički sektor
pored sektora i službi posluje i preko RJ “Kanalizacija” i RJ “Održavanje i izgradnja mreže i
objekata”.
Ovaj Izveštaj o radu sadrži izveštaj o realizaciji programa poslovanja po sektorima.
OPŠTI SEKTOR
U izveštajnom periodu Opšti sektor je u obavljanju svoje osnovne delatnosti u
okviru preduzeća izvršavao sledeće poslove:
Pravni poslovi sa fizičkim i pravnim licima odnose se na utuženja po osnovu
neplaćenih obaveza, korišćenja usluga vode i kanalizacije i ostalih radova i usluga koje pruža
JKP"Vodovod" - Leskovac.
U izveštajnom periodu na utuženje su primljena 420 računa fizičkih lica, od toga
procesuirana su podnošenjem predloga za izvršenje ukupno 140, a 120 predloga predata su
Osnovnom sudu u Leskovcu, dok je 20 poslato izvršitelju Predragu Kostiću i isti su usvojeni
od strane izvršitelja. Od strane suda nije doneto ni jedno rešenje ali smo u saznanju da su isti
raspodeljeni i preuzeti od strane izvršnih sudija.
Pre utuženja naplaćeno je ukupno 55 predloga. Urađen je reprogram dugovanja po
tužbama za 39 fizička lica i sklopljeno je 39 sporazuma sa višegodišnjim dužnicima koji
obuhvataju oko 200 izvršnih predmeta.
Ostalo je da se preda još 225 predloga za izvršenje prema izvršitelju Predragu
Kostiću.
Od strane Finansijske službe na utuženje je predato 5 računa, od kojih su 4
procesuirana i doneti su zaključci o prinudnoj naplati od strane izvršitelja Žikice Trajkovića
iz Vranja, a jedan račun je plaćen pre utuženja.
U domenu poslova finansijske službe Opšti sektor uredno prati situaciju oko
pokretanja postupka stečaja, likvidacije i restrukturiranja koji se pokreću protiv pravnih lica,
zbog njihove nesolventnosti i redovno pokreće navedene postupke.
Upravno-pravni postupak je vođen po zahtevima fizičkih i pravnih lica za
priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu za 362 podnosioca zahteva, od toga je
usvojeno 304 zahteva, a u postupku je 58 zahteva, dok je za 3 zahteva postupak obustavljen.
Posebno napominjemo da je u okviru akcije priključenja domaćinstava meštana sela
Guberevac, od ukupnog broja podnetih zahteva iz predhodnog stava obrađeno 120 zahteva,
zaključeno 120 ugovora, a na licu mesta naplaćeno 86 predmeta u ukupnom iznosu od
528.000,00 dinara. Ovi predmeti dati su Tehničkoj službi JKP “Vodovod”-Leskovac na
realizaciju priključaka.
Na poslovima izdavanja prethodnih uslova lokacije bilo je ukupno 49 zahteva, od
kojih je 41 usvojeno, a 8 se nalaze u postupku. Kod izdavanja saglasnosti na Projekat
podneto je ukupno 37 zahteva, od toga je usvojeno 36, a u postupku se nalazi još 1 zahtev.
Za obavljanje poslova iz delatnosti preduzeća, isto je kadrovski potpuno
osposobljeno, tako da poverene poslove obavlja ukupno 384 radnika, od kojih je 362 u
radnom odnosu na neodređeno vreme, dok se 22 nalaze u radnom odnosu na određeno
vreme. Ovi podaci ukazuju da je JKP “Vodovod”-Leskovac, u odnosu na isti period prošle
godine, drastično smanjio broj upošljenika, a na tome se i dalje radi.
Što se kvalifikacione strukture zaposlenih tiče, poverene delatnosti na neodređeno
vreme obavlja 53 zaposlenih sa visokom stručnom spremom, 31 sa višom, 6 zaposlenih su
visoko kvalifikovani radnici, 124 sa srednjom stručnom spremom, 108-KV, 4 -PKV i 36 sa
osnovnom školom.
Kadrovska osposobljenost
za obavljanje zadataka poverenih poslova je na
zadovoljavajućem nivou, uz pristojnu materijalno-tehničku opremljenost.
U izveštajnom periodu, bilo je 405 šteta po lomu vodovodne mreže, koja je
fakturisana na iznos od 4.624.955,00 dinara, od čega je priznato 3.623.262,00 dinara, što u
procentima iznosi 78,34%.
Prijavljeno je novih 135 šteta po lomu, fakturisane na iznos od 1.719.475,00 dinara,
koje još nisu likvidirane od strane Osiguravajućeg društva "Dunav osiguranje".
Prijavljene su 4 štete po lomu elektro-mašinske opreme na iznos od 383.880,00
dinara, koje su likvidirane i priznate na iznos od 126.000,00 dinara, u procentima 32,82%.
U izveštajnom periodu primljeno je 15 zahteva za naknadu šteta po osnovu
odgovornosti iz delatnosti, fakturisane na iznos od 209.766,00 dinara i iste od
Osiguravajućeg društva likvidirane, dok su dva zahteva odbijena od strane komisije.
Po kolektivnom osiguranju zaposlenih podneta su 8 zahteva od strane radnika, koji su
prosleđeni "SAVA-osiguranju na likvidiranju štete.
Izvršen je redovan i periodičan pregled 38 zaposlena radnika.
U izveštajnom periodu bilo je devet povreda na radu, od toga dve teške i sedam
lakših.
Urađeno je 9 elaborata o otvaranju privremenih gradilišta.
U izveštajnom periodu održane su dve sednice Upravnog odbora i dve sednice
Nadzornog odbora (od kojih je jedna telefonska), kao novog organa upravljanja po novom
Zakonu o javnim preduzećima.
Imovinsko-pravni poslovi ogledaju se u redovnom informisanju, konsultacijama,
pripremi, analizi i organizaciji rada imovinske službe u skladu sa potrebama preduzeća,
saradnji sa ovlašćenim licima na obezbeđenju neophodnih dozvola i saglasnosti kod
nadležnih institucija grada, a sve radi pomoći nadležnim službama preduzeća oko izrade
projekata vodovodnih mreža, kao i dobijanja lokacijskih dozvola za njihovu izgradnju.
Ostali pravni poslovi obavljali su se i obavljaju se u skladu sa trenutnim potrebama i
redovnim obavezama, zastupanjem na sudovima, davanje pravnih mišljenja i saveta, učešću
u vršenju poslova javnih nabavki, učestvovanja u radu komisija i sl.
Posebno ističemo donošenje nove Odluke o osnivanju preduzeća, izradu novog
Statuta, Poslovnika o radu Nadzornog odbora i drugih akata i prijava istih kod APR-a radi
registrovanja novih promena i objavljivanja.
FINANSIJSKI SEKTOR
Finansijski sektor je značajan deo preduzeća jer kroz evidentiranje, obradu i prenos
informacija pruža podršku upravljačkoj strukturi JKP”Vodovod” pri donošenju važnih
poslovnih odluka.
Obzirom da finansijski izveštaji imaju najširu opštu namenu finansijski sektor u
velikoj meri omogućava poboljšanje tehničke, organizacione i kadrovske strukture sa jedne i
utiče direktno na efikasnost administrrativnih, operativnih i finansijskih procesa u preduzeću
sa druge strane.
U izveštajnom periodu finansijski sektor obavljao je sve poslove u skladu sa
Zakonima i Aktima iz oblasti finansija i računovodstva. Ažurno su urađeni svi poslovi za
tekući period, vezani za rad službe knjigovodstva, blagajne, likvidature,AOP-a, plana i
analize i naplatne službe koje čine sastavni deo finansiskog sektora. Svaka od ovih službi je
obavljala aktivnosti na pripremi, izradi, donošenju i realizaciji zadataka i doprinosila
poboljšanje performansi preduzeća.
SLUŽBA NAPLATE I ČITANJA
Služba naplate i čitanja koja je i najbrojnija u finansijskom sektoru obavljala je sledeće
poslove:
– Redovno očitavanje (osim u zimskom periodu) vodomera, dostavljanje spiskova za
zamenu vodomera, dostava računa, opomena i obaveštenja potrošačima.
– Redovna naplata računa od korisnika se vršila preko šaltera, blagajne i rada inkasanata na
terenu.
– Redovne aktivnosti na praćenju i analiziranju dugovanja prema veličini i starosti duga, a u
zavisnosti od situacije preduzimale su se sve neophodne i dozvoljene aktivnosti sa ciljem
da se naplate sva dugovanja.
– Utvrđivala se obaveznost mesečnog obračuna kamate na račune plaćene u docnji.
– Evidentiranje reklamacija, prihvatanje reklamacija lično, u pisanoj formi kao i odgovor na
reklamacije u predviđenom roku.
– Naplatna služba sačinjavala je analizu potraživanja i procenu kvaliteta potraživanja i
preduzimala sve aktivnosti prinudne naplate.
– Ukupan iznos fakturisane vode i kanalizacije za period 01.01.- 30.08.2013. iznosi
170.650.128.din., odnosno 3.172.597m³ vode i kanalizacije.
– Ukupno je predato 425 predloga za utuženje.
SLUŽBA PLANA, ANALIZE I FINANSIJSKE OPERATIVE
Delokrug rada službe plana, analize i finansijske operative organizovan je kroz
sledeće poslove:
1. Likvidatura je redovno vršila kontrolu blagajne, putnih naloga, primala ulazno izlaznu
dokumentaciju, konrolisala i dostavljala knjigovodstvu na dalju obradu, u RINO obrascu
obradila 1408 računa.
2. Blagajna je vršila dnevne gotovinske uplate, isplate, izradu platnih spiskova, naknadu
troškova za prevoz i po drugim osnovama i dostavljala različite vrste izveštaja i potvrda
po uslovnom radniku i po sektorima( kao obrazac 2) ,obrazac 4- podaci o primanjima
zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica sa ukupno obrađenih 7000
podataka.
3. Plan i analiza
Za normalno funkcionisanje preduzeća odnosno za poslovanje i unapređenje rada i
razvoja neophodne su planske predpostavke pa s toga ova služba izrađuje godišnje
programe poslovanja a u izradi je strateški plan rada i razvoja. U okviru službe redovno su
se dostavljali izveštaji o poslovanju za potrebe SETEC-a, FOPIP-a sve u skladu sa
zakonskim pretpostavkama. U okviru službe plana i analize referenti naplate potraživanja
redovno su pratili sva dugovanja po starosti i veličini duga za pravna lica i prevodili ih u
aktivna kroz moguća zaključenja sporazuma o reprogramu, isključenja potrošača, kroz
kontakte putem telefona, uručivanjem obaveštenja o isključenju (185), opomena i
opomena pred utuženje (600) i pripremila oko 50 predloga za utuženja neredobvnih
platiša.
SLUŽBA KNJIGOVODSTVA
Služba knjigovodstva je u tekućem periodu radila na prikupljanju informacija o
finansiјskom stanju preduzeća, te je ova služba u okviru finansijskog sektora omogućila
analizu ekonomskog stanja preduzeća kao i kontrolu finansijskih operacija i transakcija.
Poslovi računovodstva su se sastojali u:
– vođenju poslovnih knjiga
– izradi izveštaja u skladu sa važećim propisima, knjiženjima i kontroli ispravnosti
dokumentacije za knjiženje
– izradi obračuna rezultata poslovanja saglasno zakonu o računovdstvu
– mesečni obračun PDV-a, i svih promena na zalihama, potraživanjima,kapitalu i
obavezama
– poslove materijalno finansijkog poslovanja prihoda i rashoda, popisa...
– stalnim praćenjem i primenom propisa iz oblasti računovodstva.
Služba računovodstva je dostavila sve mesečne i tromesečne izveštaje o realizaciji
godišnjeg programa poslovanja i dostavila Ministarstvu finansija i privrede.
SLUŽBA AOP-A
Kroz automatizovanu obradu i automatsko preuzimanje finansijskih promena iz
računovodstva, službe naplate i čitanja i ostalih službi u preduzeću a na bazi tehničke obrade
podataka ova služba omogućila je podršku i dostupnost podataka
svim sektorima u
preduzeću. Služba AOP-a sagledavala je stanja i potrebe za automatsku obradu podataka i
na optimalan način izvršavala sve zadatke iz svog delokruga rada. U datom periodu
koоrdinirala je rad između davaoca informatičkih usluga i korisnika usluga i pripremila sve
izveštajei i analize za potrebe svih službi u preduzeću uz stalna praćenja najnovijih
dostignuća u oblasti informacionih sistema. Redovno prati uvođenje novih softferskih i
hardverskih rešenja.
PREGLED REALIZACIJE PRIHODA I RASHODA U ODNOSU NA PLAN ZA
PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2013. GODINE
Red
broj
Vrsta prihoda
Plan
Realizacija
Indeks 4/3
1.
2.
3.
4.
5.
1. Voda
230.773.563
184.441.637
79,92
2. Kanalizacija
41.036.067
30.031.400
73,18
3. Građevinske usluge
21.225.000
13.898.915
65,48
4. Finansijski prihodi
7.500.000
8.444.432
112,59
52.500.000
58.712.992
111,83
353.034.630
295.529.376
83,71
5. Ostali prihodi
Ukupan prihod
Red
broj
Vrsta troškova (rashoda)
Plan
Realizacija
Indeks 4/3
1.
2.
3.
4.
5.
511 Troškovi materijala
23.250.000
14.279.672
61,42
750.000
813.365
108,45
27.750.000
16.801.848
60,55
520 Troškovi zarada (bruto)
131.492.592
131.084.524
99,69
521 Troš.por.i dopr.na zar.i
nakn.zar.na teret poslo.
23.250.000
23.461.670
100,91
300.000
212.614
70,87
525 Troš.nakn.fiz.licima po
osnovu ug.o zakupu
30.000
-
-
526 Obaveze za članove upravnog
odbora
71.250
31.415
44,09
10.500.000
9.522.664
90,69
530 Troškovi usluga na izradi
učinka
1.500.000
2.362,007
157,47
531 Troškovi transportnih usluga
2.625.000
1.071.696
40,83
532 Troškovi usluga održavanja
3.750.000
3.503.070
93,42
60.000
5.928
9,88
539 Troškovi ostalih usluga
1.200.000
812.178
67,68
540 Troškovi amortizacije
68.475.000
64.380.252
94,02
550 Troškovi neproizvodnih
usluga
6.000.000
3.726.838
62,11
551 Troškovi reprezentacije
1.125.000
1.388.445
123,42
512 Troškovi ostalog materijala
513 Troškovi goriva i energije
524 Naknada za rad van radnog
odnosa
529 Ostali lični rashodi
535 Troškovi reklame i
propagande
552 Premija osiguranja
4.500.000
5.666.020
125,91
553 Ostali troškovi platnog
prometa
600.000
363.702
60,62
554 Članarine privrednim
komorama na zarade
712.000
714.748
100,39
555 Troškovi poreza
600.000
489.750
81,63
4.125.000
2.502.377
60,66
11.775.000
3.438.229
29,20
563 Negativne kursne razlike
75.000
-
-
569 Ostali finansijski rashodi
22.500
600
2,67
225.000
-
-
18.750
-
-
600.000
158.415
26,40
3.000.000
2.042.891
68,10
150.000
117.333
78,22
71.000
-
-
10.500.000
2.000.000
19,05
-
46.953
-
339.103.092
290.999.204
85,81
13.931.538
4.530.172
32,52
559 Ostali nematerijalni troškovi
562 Rashodi kamata
570 Gubitak po osnovu
rashodovanja opreme
574 Manjkovi
576 Rash.po osnovu direk.otpisa
potraživanja
579 Ostali rashodi
579 Izdaci za
6 human.zdravst.sports.namene
584 Obezvređivanje vrednosti
materijala
585 Obezvređivanje potraživanja
od kupaca
591 Rashodi iz ranijih godina
Ukupni rashodi
Dobitak
Izveštaj o finansijskom poslovanju JKP “Vodovod”-Leskovac, bazira se isključivo na
izvornim finansijskim dokumentima i kao takav predstavlja pouzdane, tačne i objektivne
podatke o poslovanju preduzeća u prethodnom periodu.
U izveštajnom periodu januar-septembar 2013. godine, preduzeće JKP “Vodovod”Leskovac ostvarilo je ukupni prihod u iznosu od 295.529.376,00 dinara, što je u odnosu na
planirane prihode manje za 16,29%.
Na neostavrenje planiranog prihoda, značajan uticaj imala je politika cena, odnosno u
2013. godini nije odobreno planirano povećanje cena od 11,5%. Poslednje povećanje cena
bilo je 01.01.2012. godine.
Poslovni prihodi ostvareni su od prodaje proizvoda i usluga iz delatnosti preduzeća u
iznosu od 228.371.952,00 dinara. U grupu poslovnih prihoda spadaju prihodi od prodaje
vode i upotrebe kanalizacije, od izvođenja radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione
mreže, kao i vodovodnih i kanalizacionih priključaka.
Pored poslovnih prihoda u ukupne prihode spadaju i finansijski prihodi u iznosu od
8.444.432,00 dinara, po osnovu kamata, kao i ostali prihodi u iznosu od 58.712.992,00
dinara.
Poslovni rashodi u posmatranom periodu iznose 290.999.204,00 dinara i obuhvataju
sve troškove neophodne za ostvarenje poslovnih prihoda (i to: troškovi materijala, troškovi
goriva, troškovi zarada, troškovi proizvodnih i neproizvodnih usluga i dr.), ali i finansijski i
ostali rashodi.
Rashodi u izveštajnom periodu manji su u odnosu na planirane rashode za 14,19%,
što ukazuje na vođenje racionalne poslovne politike.
U periodu januar-septembar 2013. godine, preduzeće je finansijski pozitivno
poslovalo i ostvarilo dobit u iznosu od 4.530.172,00 dinara, te nastavilo pozitivan trend u
poslovanju iz ranijih godina.
Menadžment preduzeća je definisanom strategijom preduzeća kroz racionalizaciju
troškova, povećanju produktivnosti i povećanim prihodima, s jedne strane, ali i adekvatnim
organizacionim i operativnim odlukama s druge strane, doprinelo ovakvom pozitvnom
finansijskom poslovanju.
Sve ovo u cilju postizanja funkcionalnosti, potpunosti i efikasnosti preduzeća sa
zdravom poslovnom politikom.
TEHNIČKI SEKTOR
SEKTOR “BARJE”
1. BRANA “BARJE”
I ove godine, akumulacija “Barje” je obavila zaštitnu funkciju od poplava, a takođe i
funkciju obezbeđenja vode za piće za stanovništvo i privredu grada Leskovca i okolnih
naselja. Iz akumulacije se neprekidno ispušta garantovani proticaj u reku Veternicu tokom
čitave godine, kao zakonska obaveza.
Poznato je da vlasnik ovog objekta “Srbijavode” Beograd, nama kao Javno
komunalnom preduzeću poverava čuvanje i osnovno održavanje objekta, a da investicione
zahvate obavljaju oni.
Za čuvanje objekta i osnovno održavanje potpisujemo godišnji Ugovor sa
“Srbijavodama” i njime su definisana prava i obaveze ugovarača.
Za čuvanje i osnovno održavanje ispostavljaju se privremene situacije, a po
okončanju godišnjih poslova.
Vrednost ugovorenih poslova u 2013. godini po Ugovoru iznose sa PDV-om
3.513.873,17 dinara.
2. OSTALI OBJEKTI
2.1. Cevovod sirove vode od brane do PPV-e
Rađeno je na prikupljanju tehničke dokumetacije potrebne za tehnički pregled i
prijem objekta. U okviru redovnog održavanja tog cevovoda obavljen je pregled objekata
sistema katodne zaštite i dat troškovnik radova koje treba popraviti da bi zaštita bila potpuna.
2.2. PPV “Gorina”
U aprilu i maju, obavljena su dodatna testiranja opreme i kapaciteta postrojenja po
nalogu dela komisije za tehnički pregled objekta. Posao je obavljen uspešno, a Izveštaj o
dodatnom testiranju dostavljen komisiji za tehnički prijem, odnosno Ministarstvu za zaštitu
životne sredine i prostornog planiranja.
Održan je sastanak sa delom komisije za tehnički pregled 29.05.2013. godine i
precizirane su dalje aktivnosti u prikupljanju i dostavi potrebnih papira za okončanje
tehničkog prijema i dobijanja dozvole za upotrebu.
Dana 04.10.2013. godine, prikupljena dokumetacija dostavljena je Ministarstvu za
zaštitu životne sredine, sledi sastanak komisije za tehnički pregled i prijem i verovatno
pozitivno rešenje.
Uporedo sa radom komisije rađen je i Konačan obračun izvedenih radova sa
“Jedinstvom” i urađen je jednostran obračun koji je dostavljen direktoru na uvid i eventualni
potpis.
Početkom oktobra održan je sastanak u JKP “Vodovod” sa zamenikom direktora i
rukovodiocem radova “Jedinstva”, kao i nadzornom službom investitora radi ubrzanja izrade
Konačnog obračuna izvedenih radova.
Detalji oko proizvodnje vode dobijate kroz izveštaje službe za proizvodnju vode.
3. MAGISTRALNI CEVOVOD PPV-E “GORINA” REZERVOAR RUDARE
Obavljen pregled sistema katodne zaštite, maja 2013. godine i dogovoren sistem mera
i urađen troškovnik radova radi potpune zaštite cevovoda od korozije. Cevovod funkcioniše
dobro, izuzev havarije koja se dogodila na poliesterskoj deonici 10.08.2013. godine i koja je
vrlo brzo otklonjena.
4. OSTALI POSLOVI
Ovom sektoru, po opštim aktima, u okviru delatnosti preduzeća, pripada i vođenje
investicija ali to do sada, u praksi, nije funkcionisalo, već su to bili investicioni poslovi u
okviru regionalnog sistema “Barje”.
U okviru razvojne funkcije vodosnabdevanja, skrećem pažnju da se projekti ne rade
po Generalnom projektu vodosnabdevanja opštine Leskovac sa prethodnom studijom
opravdanosti. Navedenu tehničku dokumentaciju uradio je Hidroinženjering Energoprojekt
Beograd, aprila 2013. godine, čiju je izradu finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Republička direkcija za vode sa 80% (osamdeset procenata ugovorene
vrednosti) i 20% Grad Leskovac.
FABRIKA VODE "GORINA"
U proteklom izveštajnom periodu proizvedeno je 6291577 m³ vode (267 l/s).
Kada se od te količine vode odbije količina koja je potrošena na fabrici vode (pranje
filtera, sanitarne potrebe i ostalo) onda ostaje da je u periodu jan.-sep. 2013. godine sa
fabrike vode u Gorini isporučeno potrošačima 5484237 m³ vode, ili 232,5 l/s.
Najveća ostvarena mesečna proizvodnja je iznosila 938748 m³ i to maja meseca kada
je na fabrici izvođeno testiranje linija bistrenja max. kapacitetom, a najmanja 571083 m³
februara meseca.
Ostvarena proizvodnja (6291577 m³) je za 8,3% manja od ukupne planirane
proizvodnje (6860000 m³) za ovaj period, a u odnosu na isti period prošle godine ostvarena
proizvodnja je veća za 0,6%.
Povećanje prozvodnje u odnosu na isti period prošle godine je u najvećoj meri zbog
testiranja opreme, uređaja i procesa maksimalnim kapacitetom u trajanju od mesec dana, a
po uputstvu i zahtevu Komisije za tehnički prijem objekta. U periodu 26.04. - 26.05.
ostvarena proizvodnja se kretala od 354 l/s do 420 l/s.
Od ostvarene proizvodnje deo vode se troši u fabrici za potrebe tehnološkog procesa i
ostalih potreba.
Utrošak na fabrici za period od 9 meseci 807347 m³, daleko je veći od planiranog
utroška od 411600 m³ i to naročito za mart, april i maj kada je utrošak na fabrici bio
521300 m³.
Naime, krajem februara meseca je došlo do naglog zamućenja vode i do porasta
mutnoće tako da je 26.02. mutnoća dostigla vrednost 252 NTU. U periodu do kraja marta
mutnoća ulazne vode je bila uvek, znatno iznad uobičajene mutnoće za ovaj period, što je
zahtevalo veći utrošak hemikalija i veću količinu mulja koja je morala biti ispuštena, kao i
povećanu potrošnju vode za vrlo često pranje filtera.
U periodu aprila i maja meseca kada je vršeno testiranje opreme i uređaja na
maksimalni projektovani kapacitet potrošačima je isporučena količina shodno njihovim
potrebama koja se kretala oko 223 l/s, dok je ostala značajna količina prerađene vode preko
preliva ispuštana u recipijent (reku). Iz tih razloga je u maju mesecu ostvaren ukupan utrošak
vode u fabrici "Gorina" od 340641 m³.
Isporučena količina vode sa fabrike od 5484237 m³ ili prosečno 232,5 l/s, predstavlja
15% manju količinu od planirane količine (6448400 m³) za ovaj period. U odnosu na isti
period prošle godine potrošačima je isporučeno 7,2% manje vode, iako je od septembra
2012. godine u eksploataciji i rezervoar Vučje.
Razloge za relativno malu količinu isporučene vode u ovom periodu treba tražiti u
nemogućnosti postojeće distributivne mreže da primi veće količine vode u sistem, pa je
potrebno dodatno prepumpavanje vode u gradu, smanjena industrijska i privredna delatnost
grada, štednja vode zbog platežne moći građana...
Utrošak hemijskih sredstava za izveštajni period bio je u okviru planiranog sa malim
odstupanjima.
Utrošak tečnog kiseonika bio je za 4,3% veći od planiranog (81724 kg umesto 78341
kg), jer zbog promene spoljašnje temperature dolazi i do promene temperature u samom
rezervoaru tečnog kiseonika, samim tim i do promene pritiska, odnosno do ispuštanja
kiseonika i do rasterećenja rezervoara.
To je nenadoknadiv gubitak, i ova pojava se dešava bez obzira da li je ozon generator
u radu ili ne, odnosno da li se eksploatiše tečni kiseonik iz rezervoara ili ne. Kod planiranog
utroška tečnog kiseonika ovaj gubitak nije uzet u obzir, jer on ne može da se predvidi.
Potrošnja Al-sulfata bila je za 2,9% manja od planirane (209419 kg umesto 215600
kg).
Utrošak anjonskog polielektrolita bio je za 3,3% manji od planiranog, a tečnog hlora
za 10,7%.
Utrošak ostalih hemikalija na fabrici bio je u skladu sa potrebama procesa
proizvodnje i u okviru predviđenog.
Analiza rezultata laboratorijskih merenja
U periodu od 01.01.2013. do 30.09.2013. godine, je u internoj laboratoriji fabrike za
proizvodnju vode u Gorini, ukupno urađeno 56 803 fizičko-hemijskih parametara u svim
fazama procesa prerade vode, zasejano je 830 uzoraka vode za mikrobiološka ispitivanja.
U ispitivanom periodu, vršena je stalna provera urađenih analiza, provera
napravljenih rastvora za analizu određivanjem faktora za sve napravljene rastvore.
U mikrobiološkoj laboratoriji su pravljene podloge i vršeno svakodnevno zasejavanje
uzoraka vode za mikrobiloška ispitivanja vode.
Vršena je po potrebi kalibracija turbidimetra, pH metra, oksimetra.
Proveravane su krive na spektrofotometru pravljenjem poznatih koncentracija i
očitavanjem istih na spektrofotometru. Takođe su rađene nove krive za ispitivane parametre
posle svakog pravljenja novih rastvora za analize.
Svi ispitivani uzorci finalne vode bili su ispravni po fizičкo-hemijskim i
mikrobiološkim parametrima, što je konstatovano i u nalazima nadležnog Zavoda za
javno zdravlje Leskovac (koji je proveru kvaliteta vode vršio jednom nedeljno), kao i
Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd (dva puta u razmatranom periodu), što je
u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. Glasnik SRJ"
br. 42/98, 44/99).
Karakteristični parametri površinske vode
mesec
januar
mesec
februar
mesec
mart
parametar
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
1.50 NTU
2.32 NTU
temperatura
5.3°C
6.8 °C
pH
7.45
7.76
KMnO4
9.52 mg/lit
10.99 mg/lit
alkalitet
19.35 cm³ o.1M
HCI/lit
21.15 cm³ 0.1 M
HCI/lit
Rastvoreni kiseonik
7.49 mg/lit
8.85 mg/lit
parametar
Min. vrednost
Max. vrednost
mutnoća
1.55 NTU
252 NTU
temperatura
5.1 ºC
5.8 °C
pH
7.17
7.64
KMnO4
9.42 mg/lit
22.72 mg/lit
alkalitet
19.55 cm³ 0.1M
HCI/lit
21.00 cm³ 0.1M
HC/lit
Rastvoreni kiseonik
7.71 mg/lit
9.04 mg/lit
parametar
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
7.70 NTU
135 NTU
temperatura
5.5 ºC
6.7 ºC
pH
7.18
7.70
KMnO4
10.99 mg/lit
17.83 mg/lit
alkalitet
18.35 cm³ 0.1 M
HCI/lit
20.80 cm³ 0.1 M
HCI/lit
Rastvoreni kiseonik
7.24 mg/lit
9.08 mg/lit
mesec
april
mesec
maj
mesec
jun
mesec
jul
parametar
Min. vrednost
Max. vrednost
mutnoća
4.03 NTU
26.70 NTU
temperatura
6.7 ºC
10 ºC
pH
7.48
7.85
KMn04
17.10 mg/lit
19.20 mg/lit
alkalitet
19.55 cmº 0.1M
HCI/lit
21.00 cm³ 0.1M
HCI/lit
Rastvorni kiseonik
6.12 mg/lit
10.26 mg/lit
parametar
Min. vrednost
Max. vrednost
mutnoća
1.22 NTU
4.90 NTU
temperatura
9.4 ºC
12.9 ºC
pH
7.48
7.85
KMnO4
10.4 mg/lit
13.08 mg/lit
alkalitet
16.90 cm³ 0.1M
HCI/lit
19.20 cm³ 0.1M
HCI/lit
Rastvorni kiseonik
5.18 mg/lit
8.12 mg/lit
parametar
Min. vrednost
Max. vrednost
mutnoća
1.76 NTU
3.61 NTU
temperatura
12.4 ºC
13.3 ºC
pH
7.40
7.70
KMnO4
10.06 mg/lit
12.58 mg/lit
alkalitet
17.40 cm³ 0.1M
HCI/lit
19.60 cm³ 0.1M
HCI/lit
Rastvoreni kiseonik
5.15 mg/lit
8.51 mg/lit
parametar
Min. vrednost
Max. vrednost
mutnoća
3.25 NTU
4.52 NTU
temperatura
9.3 ºC
11.5 ºC
pH
7.22
7.75
KMnO4
9.22 mg/lit
12.26 mg/lit
alkalitet
17.00 cm³ 0.1M
HCI/lit
18.90 cm³ 0.1M
HCI/lit
Rastvoreni kiseonik
4.97 mg/lit
7.62 mg/lit
Bistrenje
mesec
parametar
Min.vrednosti
Max. vrednosti
januar
mutnoća
0.19 NTU
2.73 NTU
februar
mutnoća
1.10 NTU
4.38 NTU
mart
mutnoća
1.67 NTU
4.11 NTU
april
mutnoća
1.19 NTU
3.11 NTU
maj
mutnoća
0.44 NTU
3.05 NTU
jun
mutnoća
0.46 NTU
1.56 NTU
jul
mutnoća
0.54 NTU
1.10 NTU
avgust
mutnoća
0.80 NTU
2.22 NTU
septembar
mutnoća
0.81 NTU
1,88 NTU
Najveća vrednost mutnoće posle bistrenja od 4.38 NTU izmerena je dana
26.02.13.kada je izmerena najveća mutnoća površine vode (252 NTU). Najmanja mutnoća
posle bistrenja zabeležena 21.04.13. i iznosila je 0.44 NTU.
Karakteristični parametri finalne vode
mesec
januar
mesec
februar
parameter
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
< 0.1 NTU
0.12 NTU
temperatura
5.5 ºC
6.9 ºC
pH
7.14
7.36
KMn04
5.03 mg/lit
5.58 mg/lit
alkalitet
18.00 cm³ 0.1M
HCI/lit
19.70 cm³ 0.1M
HCI/lit
Rastvoreni kiseonik
8.05 mg/lit
9.79 mg/lit
Sulfati
16.31 mg/lit
25.14 mg/lit
Raz.aluminijuma
0.032 mg/lit
0.098 mg/lit
parametar
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
<0.1 NTU
0.33 NTU
temperatura
5.3 ºC
6.5 ºC
pH
6.80
7.22
KMn04
5.00 mg/lit
5.68 mg/lit
alkalitet
13.85 cm³ 0.1M
HCI/lit
19.30 cm³ 0.1M
HCI/lit
Rastvoreni kiseonik
8.43 mg/lit
9.83 mg/lit
Sulfati
17.38 mg/lit
45.54 mg/lit
Raz.aluminijum
0.029 mg/lit
0.061 mg/lit
mesec
parametar
Min.vrednost
mutnoća
<0.1 NTU
temperatura
mart
5.3 °C
pH
6.8
KMnO4
alkalitet
mesec
april
mesec
maj
4.79 mg/lit
14.30cm30.1MHCl/lit
Max.vrednost
0,25 NTU
7.3 °C
7.16
5,94mg/lit
18.30cm30,1MHCl/lit
Rastvoreni kiseonik
7.91 mg/lit
10.54mg/lit
Sulfati
26.07mg/lit
40.77mg/lit
Rez.aluminijuma
0.020mg/lit
0.050mg/lit
parametar
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
<0.1 NTU
0.24 NTU
temperatura
7.0 °C
10,3 °C
pH
6.98
7.2
KMnO4
4.48mg/lit
5.62mg/lit
alkalitet
14.40cm3 0,1M HCl/lit
16.40cm3 0.1M Hcl/l
Rastvoreni kiseonik
6.69 mg/lit
11.22 mg/lit
Sulfati
22.43 mg/lit
34.85 mg/lit
Rez.aluminijuma
0.020 mg/lit
0,077 mg/lit
parametar
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
<0,1 NTU
0,20 NTU
temperatura
9.4 °C
12.9 °C
pH
7.03
7.39
KMnO4
4.37 mg/lit
6.32 mg/lit
alkalitet
14.60 cm 0.1M Hcl/lit
16.40cm3 0.1M Hcl/l
Rastvoreni kiseonik
6.10mg/lit
9.02 mg/lit
Sulfati
18.18 mg/lit
28.30 mg/lit
Rez.aluminijuma
0.014 mg/lit
0.094 mg/lit
mesec
jun
mesec
jul
mesec
avgust
parametar
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
<0.1 NTU
0.10 NTU
temperatura
9.7 °C
14.0 °C
pH
6.91
7.21
KMnO4
4.70 mg/lit
5.47 mg/lit
alkalitet
15.10 cm3 0.1M Hcl/lit
17.20 cm3 0.1M Hcl/lit
Rastvoreni kiseonik
7.25 mg/lit
9.44 mg/lit
Sulfati
19.12 mg/lit
28.49 mg/lit
Rez.aluminijuma
0.021 mg/lit
0.055 mg/lit
parametar
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
<0.1 NTU
0.14 NTU
temperatura
10.0 °C
15.6 °C
pH
6.88
7.35
KMnO4
3.88 mg/lit
5.24 mg/lit
alkalitet
15.30 cm3 0.1M Hcl/lit
17.3cm3 0.1M Hcl/lit
Rastvoreni kiseonik
7.40 mg/lit
9.51cm/lit
Sulfati
19.12 mg/lit
30.12 mg/lit
Rez.aluminijuma
0.020 mg/lit
0.049mg/lit
parametar
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
<0.1 NTU
0.22 NTU
temperatura
12.4 °C
15.5 °C
pH
7.1
7.34
KMnO4
4.26 mg/lit
5.18 mg/lit
alkalitet
15.20cm3 0.1M Hcl/lit
18.0 cm3 0.1M Hcl/lit
Rastvoreni kiseonik
7.65 mg/lit
9.05 mg/lit
Sulfati
19.76 mg/lit
31.51mg/lit
Rez.aluminijuma
0.020 mg/lit
0.096 mg/lit
mesec
avgust
mesec
septembar
parametar
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
3.75 NTU
4.12NTU
temperatura
8.6 °C
11.8 °C
pH
7.5
7.74
KMn04
9.48 mg/lit
11.74 mg/l
alkalitet
17.40 cm3 0.1M HCl/lit
19.90 cm3 0.1M Hcl/lit
Rastvoreni kiseonik
5.16 mg/lit
7.52 mg/lit
parametar
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
3.75 NTU
9.12 NTU
temperatura
9.0 °C
11.5 °C
pH
7.35
7.51
KMn04
9.32 mg/lit
11.78 mg/lit
alkalitet
17.6 cm3 0.1M HCl/lit
21.4 cm3 0.1M HCl/lit
Rastvoreni kiseonik
4.28 mg/lit
6.36 mg/lit
Maksimalna vrednost mutnoće površinske vode je zabeležena 26.02.13. (252
NTU), a najniža jula, sa izmerenom vrednošću od 0.54 NTU.
Najniža izmerena temperatura površinske vode je 5.1 ºC (februara meseca), a
najviša 13.3 ºC (juna meseca).
pH vrednost se kretala od 7.17 (28.02.2013.), pa do 7.85, koliko je bilo u maju i
junu.
Utrošak kalijum permanganata je bio najniži i iznosio 9.22 mg/l, a najveća
vrednost je izmerena 26.02.2013. godine, od 22.72 mg/l.
Alkalitet površinske vode se kretao od 16.90 cm³ 0.1 M Hcl/lit (06.05.2013.), pa
do 21.40 cm³ 0.1 M Hcl/lit (10.09.2013.)
Rastvoreni kiseonik je takođe rađen svakodnevno i njegove vrednosti su bile od
min. 4.28 mg/l (25.09.2013.), do max. 10.26 mg/l (07.04.2013.).
mesec
septembar
parametar
Min.vrednost
Max.vrednost
mutnoća
< 0.1 NTU
0.26 NTU
temperatura
12.5 ºC
13.9 ºC
pH
7.00
7.25
KMnO4
4.27 mg/lit
5.11 mg/lit
alkalitet
16.40 cm³ 0.1 M
HCl/lit
19.50 cm³ 0.1 M HCl/lit
Rastvoreni kiseonik
7.74 mg/lit
8.90 mg/lit
Sulfati
19.95 mg/lit
34.84 mg/lit
Rez.aluminijuma
0.013 mg/lit
0.056 mg/lit
Mutnoća finalne vode je imala maksimalnu vrednost 0.33 NTU (u februaru
mesecu), a veliki deo razmatranog perioda je bila ispod 0.10 NTU.
Najviša izmerena temperatura finalne vode je bila 14.0 ºC (izmereno 04.06.2013.
god.), dok je najniža 5.3 ºC (izmerena u februaru i martu mesecu).
Najniža pH vrednost finalne vode je izmerena februara i marta meseca, kad je
iznosila 6.80, a najviša januara, kad je bila 7.36.
Vrednosti za utrošak kalijum permanganata na finalnoj vodi su se kretale od 3.88
mg/lit (u julu mesecu), do 5.94 mg/lit (marta meseca).
Svakodnevnim praćenjem rezidulana aluminijuma na finalnoj vodi, januara meseca
je zabeležena najviša vrenost, koja je iznosila 0.098 mg/lit, a najviša septembra, kada je
bilo 0.013 mg/lit (MDK vrednost za ovaj parametar je 0.20 mg/lit).
Sulfati su svakodnevno rađeni na finalnoj vodi, a vrednosti su se kretale od 16.31
mg/lit, koliko je izmereno januara, pa do 45.54 mg/lit izmereno februara meseca.
Alkalitet finalne vode se kretao od 13.85 mg/lit (februara), pa do 19.70 mg/lit,
izmereno (januara meseca).
Vrednosti za rastvoreni kiseonik su bile najniže maja meseca, kada je bilo 6.10
mg/lit, a najveće od 11.22 mg/lit, su izmerene aprila.
Proizvodnja finalne vode na fabrici vode "Gorina" bila je na visokom tehničkom i
tehnološkom nivou, što je najvažnije, isporučena voda potrošačima je izuzetnog kvaliteta po
svim evropskim standardima.
Služba održavanja vodomera u mreži, pored zamene vodomera vršila je kontrolu
vodomera i njihovo žigosanje – overavanje.
Odeljenje zamene vodomera je zamenilo sledeći broj vodomera po mesecima:
Mesec
Vodomeri od
1/2” do 2”
Industrijski
vodomeri od 2”
do 6”
Ukupno
zamenjeno
vodomera
Intervencije bez
zamene
vodomera
Januar
126
3
129
66
Februar
177
1
178
127
Mart
252
2
254
191
April
254
5
259
32
Maj
182
2
184
42
Jun
140
0
140
44
Jul
386
4
390
79
Avgust
295
2
297
133
Septembar
230
1
231
72
Ukupno
2042
20
2063
614
Ukupan broj intervencija:
2676
Od ukupnog broja vodomera od 1/2” do 2” i vodomera od 2” do 6” fakturisno je:
Intervencije
Lični zahtev
žigovina
kom
kom
Industrijski
Fakturisano
kom
kom
Januar
13
23.472,81
2
2.729,18
0
0.00 15
26.201,99
Februar
20
44.044,79
5
8.057,81
0
0.00 25
52.102,60
Mart
23
50.036,88
3
4.958,91
0
0.00 26
54.995,79
April
44
75.981,71 13
21.140,65
3
23.578,45 60
120.700,81
Maj
19
44.464,36
7
11.379,67
2
25.567,72 28
81.411,75
Jun
12
23.033,02
5
7.504,73
0
0.00 17
30.537,75
Jul
18
36.590,18
7
12.341,95
0
0.00 25
48.932,13
Avgust
27
51.500,15 13
19.482,01
2
21.997,92 42
92.980,08
5.863,23
5
58.234,00 22
94.813,12
Septembar 13
30.715,89
4
Usluga overavanja vodomera KJP “Gradski vodovod” - Prokuplje
Ukupno 189
379.839,79 59
93.458,14 12
200
26.400,00
129.378,09 460
629.076,02
Služba održavanja vodomera u mreži je u periodu od 01.01.2013. do 30.09.2013.
godine, intervenisala na 2676 vodomera i realizovala Plan rada za 2013. godinu, sa 66,9%, a
što je u odnosu na 1555 intervencija za isti period 2012. godine, više za 58,10%.
Odeljenje za održavanje vodovodne mreže pored tekućeg održavanja, rekonstruisalo
je:
– u februaru
–
–
–
–
u martu
u aprilu
u junu
u julu
selo Milanovo
selo Kaštavar
selo Turekovac Ø 63
prig.nas.Bobište Ø 63
vod.Podrimce-Kaštavr Ø 75
selo Petrovac
Ø 110
Ukupno je rekonstruisano:
UKUPNO:
Ø 63
Ø 75
Ø 63
Ø 75
Ø 110
u dužini od
u dužini od
40 metara
50 metara
u dužini od
u dužini od
u dužini od
u dužini od
70 metara
37 metara
100 metara
100 metara
u dužini od
u dužini od
u dužini od
147 metara
250 metara
100 metara
497 metara
Statistički preglad kvarova u 2013. godini
Deo mreže
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX Ukupno
GRAD
12
15
9
5
20
16
32
32
35
176
ZAPADNI VODOVOD
20
18
39
31
52
36
60
43
29
328
P.NASELJA I SELA
6
5
4
13
9
9
8
17
10
81
GLAVNA MREŽA
38
38
52
49
81
61
100
92
74
585
PRIKLJUČCI
8
9
10
10
17
29
32
29
20
164
VENTILI
3
4
5
6
4
8
6
7
2
45
OSTALO
16
9
7
19
7
25
20
23
8
134
UKUPNO:
65
60
74
84
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX Ukupno
SA MATERIJALOM
46
47
62
59
98
80
132 121 94
749
BEZ MATERIJALA
19
13
12
25
11
33
26
10
179
UKUPNO:
65
60
74
84
109 125 158 151 104
928
INTERVENCIJE
109 123 158 151 104
30
928
Služba izgradnje mreže i objekata je učestvovala u realizaciji poslova u gradu i
okolini
•
Izvedeni radovi po Ugovorima
R.br.
Ugovoreno
Urađeno
1
Okončana situacija – kanalizacioni razvoj u okviru
objekta Osnovnog suda u Leskovcu
1.388.986,30
SVEGA:
1.388.986,30
2
3
4
5
A
Urađeno kanalizacionih priključaka 80
1.089.111,60
Urađeno vodovodnih priključaka 137
6.569.644,30
Usluge za III lica 24
B ....................................................SVEGA:
UKUPNO: ..................................... A+B
956.519,51
8.615.275,41
10.004.261,71
IZGRAĐENA NOVA MREŽA U PERIODU 01.01. - 30.09.2013. god.
Vodovodna
–
–
–
–
–
–
–
–
Ø 25 – 594.50 m
Ø 32 – 293.00 m
Ø 40 – 8.00 m
Ø 50 – 132.00 m
Ø 63 – 35.00 m
Ø 90 – 6.00 m
Ø 110 –220.60m
Ø 160 – 6.00 m
Ukupno:
1.295.10 m
Kanalizaciona
- Ø 110 – 26.95 m
- Ø 125 – 68.00 m
- Ø 160 – 391.75 m
- Ø 200 – 146.70 m
- Ø 75 – 10.00 m
Ukupno:
643.40 m
Svakodnevno angažovanje vozila i radnika izgradnje za potrebe isključenja potrošača
koji ne plaćaju vodu, a za potrebe naplatne službe. Takođe, angažovanje vozila i
mehanizacije za potrebe ostalih službi u okviru JKP “Vodovoda”.
Nenaplaćeni radovi
- Klinika Spebo 16.05.2013. godine, asfaltiranje ulice i trotoara hladnim asfaltom
5 m² x 4.500 din = 22.500,00 din
- Pop Mićina ulica asfaltiranje – vrućim asfaltom 8 m² x 3.500 din = 28.000,00 din
- Betoniranje trotoara po opravci kvara za Dežurnu službu 16 m² x 0.10 din = 1.6 m²
x 24.000,00 = 38.400,00 din
- Bunar B-4 – čišćenje, zatrpavanje do kte terena za probijanje otvora na zidu bunara
od betona KV –
64 h x 618.00 din = 39.552,00 din
katrapilar 20 h x 6.150,00 din =123.000,00 din
kompresor 5 h x 6.300,00 din = 31.500,00 din
- Betoniranje elementa šahte (betonski prsten) 1000 x 500
37 kom x 2.900,00 din = 107.300,00 din
- Gornji Guberevac – vodovodni priključci do regulacione linije potrošača na liniji Ø
280; Ugrađeno 14 sedla, 950 m plastike Ø 1” za 44 korisnika
44 korisnika x 15.742,63 = 692.675,72 din
- Navalin – radovi na otrivanju kanalizacione cevi Ø 1200 radi saniranja kvara (iskop
i razupiranja) – 448.000,00 din
Očekujemo u budućem periodu naše angažovanje prilikom radova na rekonstrukcji
vodovodne mreže.
Pored kontrolisanja i uspostavljanja zone sanitarne zaštite sistema vodosnabdevanja
Službe za ekologiju, monitoring i zaštitu izvorišta vodosnabdevanja vršila je prikupljanje i
obradu podataka o kvalitetu voda.
Služba za ekologiju, monitoring i zaštitu izvorišta vodosnabdevanja u svojoj bazi
podata ima sledeće rezultate:
- Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja akumulacije “Barje” dobijenih od strane
Agencije za zaštitu životne sredine, za period 2000-2011. godine (RHMZ je po programu
vršio uzorkovanje Akumulacije jednom godišnje).
- Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja akumulacije “Barje” za period 11.2007. 12.2008. godine, koja su rađena u laboratorijama JKP “Vodovod”-Leskovac.
- Rezultati fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza akumulacije “Barje” od strane
gradskog Zavoda za javno zdravlje Beograd, koja su urađena neposredno pre korišćenja
akumulacije za vodosnabdevanje.
- Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja akumulacije “Barje” od 09.11.2012. godine,
koje je urađeno u laboratoriji PPV “Gorina”.
- Rezulati fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza sirove vode PPV “Gorina”
urađenih od strane ZZJZ Leskovac, za period januar-jun 2013. godine.
- Rezultati fizičko-hemijskih analiza za reku Veternicu i Vučjanku, pre i posle uliva
otpadnih voda urađenih od strane ZZJZ Leskovac, za period januar-septembar 2013. godine.
- Rezultati fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza voda bunara B-Vinarce i
B- Stopanje, koji su u stalnom radu, za period januar-septembar 2013. godine. Analize su
rađene u laboratoriji JKP “Vodovod”-Leskovac.
–
Preliminarni rezultati o uzorkovanju akumulacije “Barje”, koje je izvršeno krajem
aprila 2013. godine, od strane Agencije za zaštitu životne sredine. Posle validacije podataka
biće nam dostavljeni konačni rezultati.
Svi ovi podaci se prikupljaju i obrađuju radi praćenja kvaliteta izvorišta
vodosnabdevanja (akumulacije “Barje” i bunara B-Vinarce i B- Stopanje), kao i zbog
preduzimanja odgovarajućih mera zaštite, ukoliko dođe do kontaminacije istih. Reke
Veternica i Vučjanka su potencijalni zagađivači podzemnih voda, pa se iz tog razloga prate
fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri ovih površinskih voda.
U datom periodu Služba za ekologiju, monitoring i zaštitu izvorišta vodosnabdevanja
radila je na prikupljanju podataka neophodnih za popunjavanje datih obrazaca. Dati izveštaji
su poslati Agenciji za zaštitu životne sredine u elektronskoj i pisanoj formi. Ova služba je
kontaktirala odgovorna lica iz PPV “Gorina” i laboratorije za analizu otpadnih voda i
uspostavila saradnju sa istim.
Pošto je JKP “Vodovod”-Leskovac na osnovu člana 99. stav 1. zakona o vodama u
obavezi da dostavi kvartalne Izveštaje o kvalitetu otpadnih voda za 2013. godinu, od strane
ovlašćene laboratorije, u datom periodu Služba za ekologiju je poslala date izveštaje za prvi i
drugi kvartal i to:
-Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine
-Agenciji za zaštitu životne sredine
-javnom vodoprivrednom preduzeću Srbijavode, Niš
Služba za ekologiju, monitoring i zaštitu izvorišta vodosnabdevanja je u datom
periodu posetila akumulaciju “Barje”, jer se u tom periodu vršilo uzorkovanje i ispitivanje
hemijskog i ekološkog statusa, od strane Agencije za zaštitu životne sredine, a po Programu.
U proteklom periodu Služba za ekologiju, monitoring i zaštitu izvorišta
vodosnabdevanja je dala stručna mišljenja za pet Projekta koje je dostavila Gradska uprava
za ekologiju i zaštitu životne sredine i to:
-Stručno mišljenje o proceni uticaja Projekta radio bazna stanica za mobilnu
telefoniju “Predejane” LEM 04 i LEQ 04, na životnu sredinu
-Stručno mišljenje za skladištenje neopasnog i opasnog otpada i tretman neopasnog
otpada na lokaciji manipulativno-opslužnog platoa kompleksa regionalne sanitarne deponije
neopasnog otpada “Željkovac”
-Stručno mišljenje o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnja privrednog
proizvodnog objekta (prerada mesa i mesnih proizvoda na zanatski način) sa pratećim
administrativnim objektom
-Stručno mišljenje o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta “Telekom Srbija”
AD, Takovska 2, Beograd, čija se realizacija planira u Vučju
-Stručno mišljenje za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom (za sakupljanje,
transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada) opasnog otpada ZZJZ
Leskovac u ulici Maksima Kovačevića br. 11.
U navedenom periodu Projektni biro je izdao:
prethodne uslove ......................... 49
saglasnost na projekat .................. 37
-Urađena je tehnička dokumentacija za izmeštanje kanalizacionog razvoda za
Osnovni sud u Leskovcu, kao i učestvovanje prilikom izvođenja radova.
-Prikupljanje podataka za pribavljanje Licence za obavljanje poslova snabdevanja
vodom za piće sistemom javnog vodovoda, sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih
voda sistemom javne kanalizacije, a na osnovu člana 112. Zakona o vodama.
-Projektni biro aktivno učestvuje u realizaciji Programa KfW banke za rekonstrukciju
vodovodne mreže u Leskovcu. Na osnovu usvojenog spiska prioriteta za izgradnju
vodovodne linije u ulicama pristupilo se prikupljanju potrebnih dokumenata za izradu
tehničke dokumentacije i kasnije realizaciju tj. izvođenju radova. Učestvujemo u izradi
Glavnih projekata za predviđenih 14 ulica u gradu (pribavili smo od nadležnih institucija,
Distribucije, Pošte, Toplane), uslove za izradu Projekta. Direktno smo u kontaktu sa
projektantom koji radi Glavne projekte planiranih ulica.
-Pripremili smo situacije za rekonstrukciju vodoodne mreže za drugu grupu ulica u
realizaciji Programa KfW banke (Bunch 2) i podneli zahteve nadležnim preduzećima za
izdavanje uslova za potrebe izrade Glavnih projekata.
-Rešavanje izmeštanja i rekonstrukcije šahti na budućoj trasi Leteksovog mosta.
-Radi se na izradi Glavnog projekta vodovodne mreže u Vlasotincu.
-U stalnom smo kontaktu sa predstavnicima Seteca pri čemu im pružamo sva
neophodna objašnjenja i tražene podatke, podloge u vezi projekta zamene vodovodne mreže.
-Urađen je predmer i predračun radova za spajanje industrijskog kolektora na delu
trase Bobišta, kod kanala. Za to je bio neophodan izlazak na teren. Sa službom pripreme je
urađen predmer i predračun radova.
-Pripremamo dokumetaciju za početak snimanja i izrade katasarsko-topografskog
plana za severni vodovod.
Imamo dobru saradnju sa Gradskom upravom za urbanizam i komunalno-stambene
poslove i od njih smo dobili saglasnost za projekte koji su u toku.
Urađen je aproksimativni predmer i predračun radova za vodosnabdevanje stanovnika
u drugoj visinskoj zoni u Vučju, na zahtev građana Vučja. Da bi se to uradilo potrebno je
razraditi detalje, kao i čvorove na predmetnoj deonici, kao i za svaku izradu projekne
dokumentacije.
Projektantu iz Seteca smo u saradnji sa službom naplate pripremili položaj
priključaka velikih potrošača u glavnim ulicama.
Dogovor sa urbanistima o trasi severnog cevovoda koji treba da se projektuje. Odneli
smo im katastarso-topografski plan u elektronskom obliku za tu deonicu, išli da se
raspitamao za saglasnost na projekte iz serije 1 za rekonstrukciju vodovodne mreže.
Urađeni su predmeri i predračuni za ulice u Vučju, kao i situacije.
-U vezi problema odvođenja otpadnih voda i atmosferskih voda, sa kompleksa
bolnice, izašli smo na teren i sa predstavnikom Zoranom Petrovićem razgovarali o ovom
pitanju. Na sastanku je predočeno da je za rešavanje problema potrebno prvo snimiti
postojeće instalacije u okviru kompleksa, a zatim i uraditi projektnu dokumentaciju sa
rešenjem.
-Projektant iz Seteca za severni vodovod je dolazio sa kojima smo išli na teren i
obišli trasu severnog vodovoda uključujući i sela D. I G. Živkovo.
-Projektantu iz Seteca smo u saradnji sa službom naplate pripremili položaj
priključaka velikih potrošača u glavnim ulicama.
-Razgovor sa predstavnicima vojno-geodetske službe iz Beograda i davanje traženih
podataka, kao i nanošenje položaja rezervoara i još nekih objekata vodovoda na kartama.
-Pratimo mejlove koji stižu u vezi poslova sa Setecom i imamo obavezu da ih
prosleđujemo i na iste odgovaramo.
-U stalnom smo kontaktu sa službom pripreme i učestvujemo u izradi pojedinih
predmera i predračuna.
-Na sve prispele dopise smo blagovremeno i stručno odgovorili.
SEKTOR “KANALIZACIJA”
U periodu od 01.01.2013. do 30.09.2013. godine, sektor “Kanalizacija” je obavljao
redovnu kontrolu i održavanje kanalizacione mreže u gradu, fekalnih crpnih stanica,
podvožnjaka i sifonskih prelaza, kao i čišćenje uličnih slivnika i održavanje gradskih
fontana.
1. Broj očišćenih slivnika atmosferske kanalizacije
-U periodu od 01.01.2013.-30.09.2013. godine, očišćeno je 2535 uličnih slivnika, što
finansijski iznosi 2.966.225,61 dinara.
Održavanje gradskih fontana
-Fontana u zanatskom centru “Dezert” puštena je u rad 29.03.2013. godine
-Fontana kod Modne kuće puštena je u rad 03.04.2013. godine
Finansijski iznos održavanja gradskih fontana iznosi 150.108,29 dinara.
2. Broj intervencija na kanlizacionoj mreži
-Na kanalizacionoj mreži je intervenisano 303 puta i pri tom je utrošeno 582 radnih sati
specijalnih vozila Woma, Woma Bg, Canal-jet, Autoslivnik, Autocisterna i traktora.
Angažovano je 12 radnika sektora.
3. Broj intervencija za treća lica
Intervencije na kanalizaciji
Vozilo
Vreme (h)
Fakturisano (din)
Canal-jet
72,5
900.919,80
Woma
14,5
197.837,63
Woma Bg
22
256.162,20
UKUPNO
109
2.267.895,83
Čišćenje septičkih jama
Vozilo Autocisterna
Broj tura
Fakturisano (din)
Fizička lica
27
100.143,28
Pravna lica
61
854.230,75
UKUPNO
88
954.374,03
SEKTOR “KANALIZACIJA”
- Laboratorija za analitiku otpadnih voda PREGLED AKTIVNOSTI ZA PERIOD
01.01.2013. - 30.09.2013. god.
R.br.
Parametar
Broj
Broj
uzoraka/parametar
Ukupno
1
Uzorkovanje
37
37
37
2
Uzorkovanje sa ZZJZ
27
27
27
3
Merenje protoka i temperature
220
2
440
4
Analiza otp.vode gradskog kolektora
Leskovac i Vučje
17
25
595
5
Analiza vode reke Veternice i
Vučjanke
20
35
700
6
Poreklo vode
12
28
336
7
Priprema rastvora
212
212
212
8
Provera kalibracionih prava
12
9
108
9
Izrada novih kalibracionih prava
2
31
64
10
Interna provera kvaliteta
21
24
504
11
Razno (faktor des.voda
kalibr.aparata.razna merenja)
216
3
648
12
Izrada dokumentacije
metode, izveštaji i dr)
48
48
48
844
492
3719
UKUPNO
(uputstva,
U ovom periodu Tehnička priprema je ugovoril radove:
– izmeštanje kanalizacije za Osnovni sud i
povezivanje na gradsku kanalizaciju ........................................ 1.672.269,60
– instalaterski radovi na izgradnji razvodne
kanalizacije i česmi na Svetolilijskom groblju ......................... 450.117,60
– razvodna vodovodna i kanlizaciona mreža i
priključci za vrtić u nas. Kumalak ........................................... 1.841.070,31
– prevezivanje vodovodne linije u Vučju ...................................
20.580,00
– rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Beogradska ................
65.574,00
– zemljani radovi na kanalizacioni priljučak
u ul. Solunskih ratnika ...........................................................
64.536,60
– instalaterski radovi od cevovodnog spoja na uličnoj
kanalizacionoj mreži do regulicione linije vlasnika
u nas. Ančiki ...........................................................................
70.916,40
– instalaterski radovi od cevnog spoja na uličnoj
kanalizacionoj mreži do regulacione linije vlasnika
u nas. Bratmilovce .................................................................
127.898,40
– produžetak vodovodne linije u nas. Bobište .........................
11.192,40
– zemljani radovi na kanalizacioni priključak
u ul. Zaplanjskoj ....................................................................
– produžetak vodovodne linije u Vučju ....................................
– kontrola izvedenih radova od cevnog spoja
do regulacione linije u nas. Bobište ......................................
– zamena delova vodovodne linije usled čestih
havarija u ul. Vršačka ............................................................
Ukupno:
27.070,80
39.829,20
48.237,60
11.000,00
4.450.292,91
Priključke:
za fizička lica:
– 256 vodovodnih priključaka ................................................
– 26 kanalizacionih priključaka...............................................
5.924.865,00
307.207,70
za pravna lica:
– 23 vodovodnih priključaka ................................................ 6.493.080,00
– 11 kanalizacionih priključaka...............................................
675.538,00
Ukupno:
13.400.690,70
- radovi
...........................................................
- V i K priključci ...........................................................
Ukupno:
4.450.292,91
13.400.690,70
17.850.983,61
PROIZVODNJA VODE za piće za devet meseci 2013. godine, pratila je potrebe
potrošača “Zapadnog vodovoda” i severnog dela grada, i ostvarena je u obimu od 589 035
m³. Za ovaj obim proizvodnje potrošeno je 736 813 kWh električne energije, i oko 550 kg
gasnog hlora. Ukupna potrošnja električne energije za sva postrojenja vodovoda iznosi 999
157 kWh.
Mesec
Proizvedena kol.vode u m³ Proizvedena kol.vode u m³
2012. god.
2013. god.
Januar
43.922
41.612
Februar
59.299
43.456
Mart
60.041
42.203
April
45.517
43.287
Maj
57.475
61.138
Jun
116.766
72.499
Jul
160.533
87.172
Avgust
122.020
135.142
Septembar
91.486
62.526
Ukupno
757.059
589.035
U 2012. godini imali smo veoma hladnu zimu sa ledenim danima u februaru, kada su
mnogi potrošači ostavljali slavine da teku, da im ne bi izmrzle instalacije. Takođe, u 2012.
godini pumpana je voda sa Novog postrojenja za potrebe potrošača sa Hisara.
U avgustu 2013. godine je došlo do havarije cevovoda Gorina – Rudare, tako da su
interventno uključeni bunari sa Starog postrojenja, i to najpre B-1a i B-22, a potom su
vraćene pumpe i u bunare B-2a i B3-5. Na Novom postrojenju uključivan je pored B-15 i B19 i B-14, kao i pumpa C-2 od 250 kW.
Utrošena električna energija za proizvodnju i distribuciju vode:
Zapadni
vodovod kWh
2012.
Zapadni
vodovod kWh
2013.
Januar
62.522
50.739
37.108
5.869
Februar
71.372
52.488
49.489
5.987
Mart
64.770
56.059
32.373
6.797
April
52.592
52.661
19.041
7.525
Maj
56.327
55.681
19.689
5.064
18.812
Jun
68.070
60.197
39.883
5.016
21.050
Jul
78.821
63.130
63.758
5.199
37.689
Avgust
80.225
79.830
46.098
5.649
47.866
Septembar
74.666
70.851
30.837
5.700***
16.954
Ukupno
609.395
541.636
338.276
52.806
142.371
Mesec
Novo
Hisar+
postrojenje+Hisar Fruškogorska
kWh
kWh
2012.*
2013.
Novo
postrojenje
2013.***
* U 2012. godini pumpana je voda sa “Novog postrojenja” za potrošače druge visinske zone
na Hisaru
** U maju 2013. godine, zbog vrlo visokih temperatura krenulo se sa pumpanjem vode sa
Novog postrojenja
*** Predviđena potrošnja
Ukupno 736.813 kWh električne energije za proizvodnju i distribuciju vode za devet meseci
2013. godine (2012. godine za istu svrhu potrošeno je 947.671 kWh)
Utrošena električna energija u ostalim radnim jedinicama JKP “Vodovod”-Leskovac
Novo
postrojenje
2013.
Staro
postrojenje
2012.
Staro
postrojenje
2013.
Uprava
2012.
Uprava
2013.
Januar
28.650
28.240
28.445
6.806
7.242
Februar
24.196
28.356
23.556
6.347
8.473
Mart
20.708
22.934
24.148
6.472
4.628
April
6.924*
17.764
16.152
5.406
5.398
Maj
-
10.351
6.334
5.165
5.625
Jun
-
5.219
5.446
6.456
5.916
Jul
-
8.692
4.613
7.331
6.279
Mesec
Avgust
-
5.137
8.867
7.213
8.014
Septembar
-
5.564
7.435
5.282
5.300**
80.478
206.465
124.996
56.478
56.870
Ukupno
*Nakon 11 meseci Elektrodistribucija je odbila sekundarne potrošače sa merne grupe na
Novom postrojenju i izašao je dosta manji račun za april od 6.924 kWh
** Predviđena porošnja
Ukupno električne energije u ostalim radnim jedinicama JKP “Vodovod” za devet meseci
2013. godine 262.344 kWh.
U izveštaju od prošle godine, kada je u prva tri meseca radila crpna stanica “Novo
postrojenje”, sa pumpom snage 110 kWh, da bi potrošači druge visinske zone imali redovno
snabdevanje vodom za piće, promenilo se to da je u oktobru 2012. godine počela sa radom
crpna stanica u Fruškogorskoj ulici, sa dve pumpe jačine 1.85 kWh. Ušteda u energiji je
sledeća:
Mesec
Novo
Novo
Vršno
Novo
postrojenje postrojenje opterećenje postrojenje
aktivna kWh reaktivna
kW
aktivna
2012.
kVArh
2012.
KWh
2012.
2012.
Novo
postrojenje
reaktivna
kVArh
2013.
Vršno
Crpna
opterećenj stanica u
e kW
Fruško2013.
gorskoj
kWh
Januar
34.013
48.057
170
27.648
80.976
124
1.390
Februar
46.274
44.503
183
23.243
73.393
116
1.495
Mart
29.696
48.821
178
19.807
81.324
98
1.657
April
17.524
46.916
130
5.418*
47.172
101
2.192
Maj
16.760
47.984
49
14.100
51.126
110
1.809
Jun
30.919
56.946
183
16.022
49.655
174
1.809
Jul
39.340
63.769
192
24.730
58.316
182
2.066
Avgust
30.549
67.786
121
35.005
63.388
228
2.294
Septembar
23.696
51.606
122
12.907
47.055
112
2.300
Ukupno
268.771
476.388
1.328
178.880
552.405
1.245
17.012
*Nakon 11 meseci Elektrodistribucija je odbila sekundarne potrošače sa merne grupe na
Novom postrojenju i izašao je dosta manji račun za april.
Za devet meseci imamo 89.891 kWh aktivne energije manje na Novom postrojenju,
odnosno uštedu od 72.879 kWh, računajući potrošene kilovate u crpnoj stanici u
Fruškogorskoj ulici. Takođe, imamo i 83 kW vršnog opterećenja manje, ali i 76.017 kVArh
više reaktivne energije.
Efekti uštede u aktivnoj energiji je delimično potisnuta velikim povećanjem reaktivne
energije, na čijem smanjenju se uveliko radi. U krugu “Novog” i “Starog” postrojenja stoje
trafostanice prevelike snage, zbog potrebe pumpanja vode, ali kako se način
vodosnabdevanja promenio, sada ti trafoi imaju preveliku reaktivnu energiju, koju ćemo
smanjiti ugradnjom trafoa manje snage. Takođe, od 29.04.2013. godine, počelo je pumpanje
vode za potrebe grada, tako da su podaci za mesece maj, jun, jul, avgust i deo septembra za
Novo postrojenje opterećeni kilovatima električne energije utrošenim potrebom za
pumpanjem vode.
Pređeno je 5.641 kilometara za intervencije.
U izveštajnom periodu imali smo četiri redovne i jednu vanrednu kontrolu sanitarnohigijenske ispravnosti vode za piće i sanitarno-higijenskih uslova, zaposlenih radnika i
zabrane pušenja.
Takođe, poslat je projekat Japanskoj ambasadi za donaciju “POPOS” za pet stanica za
dohlorisanje, pumpe sa elektroormanima za bunare “Zapadnog vodovoda” i laboratorijsku
opremu. Ušli smo u drugi krug pregleda i očekuje se odgovor druge strane.
ELEKTRO-MAŠINSKO ODRŽAVANJE
Objekti
CS “Narodni
front”
CS
“Fruškogorska”
CS “Zapadni
vodovod”
CS “Hisar”
Obilazak i
kontrola rada
Intervencija i otklanjanje kvarova na opremi po
objektima
59 puta
-Kontrola rada i merenje radnih parametara
-Popravka i zamena pumpe URS 152-6
-Otklanjanje kvara na pumpi URS 212-6
-Zamena elektromotora od 4 kW na pumpi URS 212-6
-Defektaža kvara na pumpi i el.motoru
-Popravka pumpe i montaža el.motora – spajanje sa
pumpom i puštanje u rad
-Premotavanje namotaja statora el.motora od 4 kW
-Zamena sklopke visokog pritiska
-Remont pumpe URS 152-6 (zamena radnih kola sa
sprovodnim kolima i mehaničkog zaptivača)
-Remont pumpe URS 212-6 (zamena radnih kola a
sprovodnim kolima i mehaničkog zaptivača)
-Popravka elektromotora od 4 kW na pumpi URS 212-6
(zamena ležajeva i propelera za hlađenja)
-Skidanje pumpe i elektromotora zbog čišćenja radnih
kola i sprovodnih kola od šljunka
56 puta+40 puta
-Ugradnja mernog mesta za manometar
ručno uključivanje
-Ozračivanje pumpe nakon nestanka el.enrgije ili
pumpi
intervencije dežurne službe na mreži
30 puta
-Otklanjanje kvara na energetskom kablu od TS Stopanje
prema crpnoj stanici u Vinarcu
-Zamena ventila DN 80 na potisu P-3
-Podmazivanje i kontrola rada pumpe VPD 4-5
-Popravka crpke VPD 4-5 i elektromotora i zamena
gumenih čaura na ESN spojki sa saošavanjem i puštanje u
rad
-Popravka SKADA-e i nivometra na rezervoaru R-2
-Podizanje nivometra na rezervoaru R-2
-Izrada spojke na signalnom kablu od R-1 do R-2, tri puta
je kidan usled popravke kvara na potisnom vodu
-Povezivanje pumpe MUP-80, izbacivanje vode iz šahte i
otklanjanje kvara na crevu za hlorisanje
21 puta
-Zamena povratnog ventila na pumpama
-U više navrata vršeno ozračivanje pumpe od zarobljenog
vazduha u sprovodnim kolima i instalacijama
-Zamena “NK” merača, novim
-Ugradnja uklopnog časovnika u elektroormanu na
portirnici
-Zamena hidrosklopke
Rezervoar
“Rudare”
44 puta
-Uzimanje uzoraka sa rezervoara periodično
-Izbacivanje vode iz galerije
-Podešavanje visine česme za uzimanje uzoraka
-Merenje protoka sa ekipom iz “SETEKA”, kao i merenje
na rezervoaru u Vučju
-Kontrola elektroopreme
Bunari rezervnog
izvorišta
70 puta
-Merenje statičkih nivoa i nivoa vode u pijezometrima i
čišćenje bunara
B-24
8 puta
B3-5
8 puta
-Vađenje crpnog agregata i cevi. Oprema je skladištena na
CS “Novo postrojenje”. Stavljanje žičane barijere radi
zaštite neovlašćenog ulaska. Uzimanje mere za kapiju.
-Vraćanje crpnog agregata u cevi, povezivanje na
elektroormanu, hiperhlorisanje i puštanje u rad
B-15
8 puta
Remont bunara. Vađenje crnog agregata i cevi, čišćenje,
provera, zamena vijaka i zaptivača. Spuštanje crnog
agregata u bunar, puštanje u ispiranje a zatim u rad.
B-9
6 puta
-Postavljenje novih katanaca na bunarsku kapiju.
-Isključivanje napona na TS
-Postavljanje drenažne pumpe zbog nabacivanja vode iz
bunarske kućice
B-14
10 puta
-Remont bunara: vađenje i kontrola crpnog agregata,
zamena vijaka iz crpnog agregata sa opuštanjem istog
B-15
8 puta
Ispiranje i priprema bunara za puštanje u rad. Popravka
Tu su i mnogobrojne raznovrsne intervencije u sektorima izgradnje, dežurnoj službi i
kanlizaciji.
SLUŽBA SANITARNE KONTROLE
Plan uzorkovanja hlorisanih i sirovih voda ostvaren je u potpunosti, a rezultati
ispitivanja dati su u izveštaju laboratorije. Pod sanitarnim nadzorom su bile i sve veće
intervencije i svi veći kvarovi na mreži.
Prema ugovoru sa ZZJZ Leskovac, odrađene su i eksterne kontrole kvaliteta vode za
piće u vidu osnovnog pregleda. Odrađen je i periodičan pregled vode za piće u GZJZ
Beograd.
Služba sanitarne kontrole vršila je sa službom izgradnje ispiranje novog cevovoda za
Bunibrod i postrojenje za pečišćavanje otpadnih voda u Bogojevcu. Takođe, vršena su i
ispiranja sa dežurnom službom posle kvarova ili nakon indikacija službe laboratorije.
Izvršeno hiperhlorisanje i ispiranje B-14, B-15, B-19, kao i B1a, B-22, B-2a i B3-5,
koje je propraćeno hemijskim i mikrobiološkim analizama.
Izvršeno pranje komora na GŠ Novo postrojenje.
Izvršeno premeštanje sistema za gasno hlorisanje sa izlaza na ulaz u pretkomore.
Izvršeno ispiranje objekta za treća lica i to: Ančiki,- stambeno-poslovna zona; Šišince
– hladnjača; naselje Kumalak-mesara Đokić, naselje Kumalak – dečji vrtić; Auto-stil
Industrijska ulica i date saglasnosti sa analizama za tehnički prijem istih.
U izveštajnom periodu počela su uzorkovanja za “konrolne karte” na četiri stalna
točeća mesta.
U toku je pregled školskih objekata koji nisu na sistemu vodosnabdevanja.
Rešena su dva kvara na sistemu gasnog hlorisanja na postrojenju "Zapadni vodovod",
sa zamenom aparata za gasno hlorisanje. Takođe, na CS "Novo postrojenje" izvršena je
zamena aparata za gasno hlorisanje (regulatori gasnog hlora).
Aktivno se učestvuje u primeni HACCP sistema bezbednosti hrane i izradi ISO 9001
sistema kvaliteta.
Pregled izvršenih poslova u izveštajnom periodu:
Broj uzetih uzoraka za hemijsku analizu
1575
Broj uzetih uzoraka za mikrobiološku analizu
1575
Merenje rezidualnog hlora MN 2 metodom
1575
Merenje rezidualnog hlora DPD metodom
340
Merenje temperature vode
1575
Merenje temperature vazduha
1575
Ispiranje mreže
7
Kvarovi na mreži
110
Intervencije po prijavama građana
Ukupno aktivnosti:
5
8330
U izveštajnom periodu potrošeno je 550 kg gasnog hlora. Tečni hlor je dat na
korišćenje drugim službama (Vojsci RS 25 l i PPV "Gorina" 30 lit).
Sredstva za dezinfekciju nabavljena su u količini: 150 kg gasnog i 150 kg tečnog
hlora. Stanje u magacinu hlora je oko 200 kg gasnog i 200 lit tečnog hlora.
Radnici Službe sanitarne kontrole aktivno su učestvovali pri svakom remontu i
intervenciji Službe elektromašinskog održavanja.
Prilikom havarije cevovoda Gorina – Rudare osposobljen je i stavljen u funkciju
sistem za kontinualno hlorisanje na Starom postrojenju.
Ovlašćenom serviseru dat je na defektažu i popravku regulator gasnog hlora 200gr i
membranska pumpa ETATRON.
Krajem devetog meseca isključeno je i obezbeđeno gasno hlorisanje na crpnoj stanici
Novo postrojenje.
Rešen je kvar na vozilu YUGO koral in 55. Pređeno je 6630 km mreže sa izvorištima.
SLUŽBA LABORATORIJE
Kvalitet proizvedene i distribuirane vode za piće za devet meseci 2013. godine,
svakodnevno je bio pod nadzorom interne laboratorije JKP "Vodovod"-Leskovac i pod
redovnom kontrolom zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravlje (ZZJZ) Leskovac. Sa
GZJZ-Beograd urađeno je 13 uzoraka periodičnog pregleda. U izveštajnom periodu urađeno
je 1575 uzoraka na fizičko-hemijske, hemijske i mikrobiološke parametre, gde spadaju 1218
iz mreže, 89 iz rezervoara, 39 sirovih-površinskih, 36 iz bunara, 111 javne česme, 27 iz
Vučja, 35 finalnih iz PPV "Gorina", 20 iz rezervoara "Rudarska kosa", a tu je i 110 uzoraka
uzetih na analizu posle kvarova. Takođe, urađeno je i 382 uporednih uzoraka sa ZZJZ
Leskovac.
Pregled izvršenih poslova u izveštajnom periodu:
Aktivnosti u laboratoriji JKP "Vodovod"-Leskovac
Uzorkovanje
1575
Uzorkovanje sa ZZJZ
382
Ukupan broj analiziranih parametara
18 942
Priprema rastvora
Priprema
analize
laboratorijskog
1 014
posuđa
Provera kalibracionih prava
Izrada novih kalibracionih prava
Provera destilovane vode
Kalibracija aparata
za
fiz.-hemijske
558
195
27
258
39
Merenje na analitičkoj vagi
738
Interna provera kvaliteta
448
Izrada kontrolnih karti
144
Na osnovu prethodnog izveštaja i datih parametara, da se zaključiti da je u uslovima
ekonomske krize i visoke nelikvidnosti, prvenstveno u privredi, JKP "Vodovod"-Leskovac
ispunio sve postavljene zadatke iz pretežne delatnosti vodosnabdevanja i pružanja usluga
odvođenja otpadnih voda, uspeo da unapredi tehničko-tehnološke uslove pružanja usluga i da
počne sa primenom najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje vode, puštajući u rad
regionalni vodosistem "Barje".
Takođe, uspeo je da održi solidan nivo razvoja i vođenja investicija na početku
izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Leskovca, na izradi Generalnog
projekta vodosnabdevanja na celoj teritoriji grada, kao i uspešno izvrši rekonstrukciju dela
vodovodne mreže.
U skladu sa Odlukom Gradskog veća o dostavljanju periodičnih izveštaja najkasnije
do 11.11.2013. godine, JKP "Vodovod"-Leskovac dostavlja prvi periodični Izveštaj o
realizaciji programa poslovanja za izveštajni period.
DIREKTOR
Stojanović Zoran, dipl.ecc
Download

izveštaj o radu - JKP Vodovod Leskovac