Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria
Vlada-Government
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Ministarstvo Ekonomskog Razvoja-Ministry of Economic Development
Konferencija za štampu ministra Besim Beqaj o dvanaestomesečnim aktivnostima
Ministarstva ekonomskog razvoja i prioriteti za 2013. godinu
Priština, 20. decembar 2012. godine
Ministarstvo ekonomskog razvoja je na osnovu Ustava Republike Kosovo, u skladu sa
vizijom Vlade za održivi ekonomski razvoj i godišnjim planom rada opredeljeno za
ekonomske strukturne reforme, za funkcionalizaciju tržišne ekonomije, za jačanje
privatnog sektora, za uspostavljanje visokih profesionalnih i institucionalnih normi u cilju
održivog ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mesta.
U okviru ostvarenja ovih osnovnih odrednica, Ministarstvo je u svojoj dvanestomesečnoj
aktivnosti sprovelo niz planiranih aktivnosti u oblasti energetike, rudarstva,
telekomunikacija, nadzoru javnih preduzeća, procesu privatizacije PTK i KEDS-a i
projektu Novo Kosovo i zakonodavnom planu, uspešnom realizacijom dodeljenih
zadataka.
Zakonodavna aktivnost
1. Zakon o uslugama informacionog društva (usvojen od strane Skupštine Republike
Kosovo dana 15. marta 2012. godine).
2. Zakon br. 04/L-111 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/l-087 o javnim
preduzećima (usvojen od strane Skupštine Republike Kosovo dana 20. aprila 2012.
godine).
3. Zakon br. 04/l-109 o elektronskim komunikacijama (usvojen od strane Skupštine
Republike Kosovo dana 12.10.2012).
4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudnicima i mineralima, koji je Skupština
Kosova usvojila u načelu.
Strategija za rudarstvo Kosova
Izrađena je i usvojena od strane Skupštine Kosova Strategija za rudarstvo za period 20122015, koja je izrađena na osnovu ekonomske vizije Vlade Kosova, gde održivi
ekonomski razvoj, usvajanje odgovarajućeg zakonodavstva za sektor rudarstva,
ekonomska strukturna reforma i edukacija novih generacija u ovom sektoru predstavljaju
osnovne principe za ekonomsku budućnost Kosova.
U Vladi je usvojen konačni nacrt Programa za sprovođenje strategije za rudarstvo Kosova
za period 2012-2014, zajedno sa pratećim dokumentima (Memorandum sa objašnjenjima,
Procena finansijskog uticaja).
MER je izradio početni materijal Razmatranje energetske strategije 2009-2018 i Nacrt
energetske strategije Republike Kosovo 2013-2022, koji opisuje trenutnu situaciju u
sektoru i ciljeve.
Aktivnost za razmatranje Energetske strategije će se nastaviti i u narednoj godini.
Konferencija “ULOGA OPŠTINA U ODRŽIVOM EKONOMSKOM
RAZVOJU”
Održan je sastanak sa predsednicima opština, Udruženjem opština, agencijama za
regionalni razvoj, MALS, MEI i rukovodiocima javnih preduzeća. Na tom sastanku se
razgovaralo o mogućnostima bolje saradnje između centralnih i lokalnih vlasti, s obzirom
na to da je ta saradnja od posebnog značaja u održivom ekonomskom razvoju i da uspeh
centralnih vlasti ne može da bude potpun bez saradnje i sprovođenja reformi i politika na
lokalnom nivou.
MER je odgovorio na sve zahteve i obaveze koje proizilaze iz procesa evropskih
integracija
Oblast energetike i rudarstva :
-
Osnivanje Kosovske agencije za energetsku efikasnost, dana 25/04/2012
-
Osnivanje Komisije za sertifikaciju energetskih revizora i menadžera
-
Osnivanje i funkcionalizacija Geološkog instituta Kosova, dana 08/02/2012
-
Inauguracija Državnog muzeja kristala i minerala Kosova, 22/06/2012
-
Dopuna Jednostavnog akcionog plana za OIE (2011-2020), u skladu sa
metodologijom koju preporučuje SEZ;
-
Početak izgradnje novih kapaciteta u MHE od 23 MW na reci Bistrica, u
Dečanskom regionu od strane kompanije KELKOS Energy (austrijska
kompanija), dana 26/06/2012, vrednost investicije 55.000.000,00, kao rezultat
promovisanja mogućnosti za ulaganje u obnovljivu energiju;
-
Priprema i podnošenje Preliminarnog izveštaja o Nacionalnom planu za
energetsku efikasnost Sekretarijatu Energetske zajednice u Beču;
-
Godišnji (realizovani) energetski bilans Republike Kosovo za 2011. godinu,
izrađen i usvojen 28/06/2012;
-
Završetak procesa za evidentiranje i klasifikaciju geološke dokumentacije sa
ekonomskom i naučnom vrednošću u Arhivu Kosova;
-
Završetak procesa uspostavljanja elektronske arhive za GIK.
Energetska efikasnost
Nastavak pripreme Drugog srednjoročnog akcionog plana Kosova za EE 2013-2015 i
razmatranje preliminarnog izveštaja o prvom srednjoročnom APKEE 2010-2012.
Osnovane su 4 radne grupe za izradu Drugog srednjoročnog akcionog plana Kosova za
EE gde su uključene sve relevantne zainteresovane strane u sektoru energetike.
Promovisanje EE i OIE
Podrška energetske revizije javnog sektora
Donatorski projekti – ukupna vrednost 34,1 miliona evra
Nadzor i praćenje, ispitivanje i procena mera energetske efikasnosti u školama i
bolnicama na Kosovu, vrednost 15.600.000,00 evra – grant od Evropske komisije
(implementacija je počela u novembru-decembru ove godine).
Sprovođenje mera energetske efikasnosti u javnim zgradama – opštinski nivo
(finansirano od strane WBIF/KfW. Vrednost finansiranja 7.500.000,00 evra –
(5.000.000,00 grant EC/KfW i 2.500.00,00 kredit od KfW) (implementacija u 2013.
godini)
Studija i sprovođenje mera energetske efikasnosti u javnim zgradama – centralni nivo
(finansirano od strane WBIF/BB. Faza studije 700.000,00 – grant, a vrednost kredita od
10.000.000,00 podržana od strane SB (implementacija 2013-2014)
Podrška promovisanju energetske efikasnosti i obnovljivih resursa, vrednost 1.000.000,00
(tehnička asistencija, finansirano od strane Evropske komisije, u okviru IPA projekata)
Projekti finansirani iz državnog budžeta
U 2012. godini je iz BRK finansirano 20 kapitalnih projekata u vrednosti od 8,2 miliona
evra za sektor energije, železnice, pijaće vode i otpada, kao:
- Za KOSTT dva projekta u vrednosti od 3.491.100,00 evra,
- Za Železnice se finansiraju 3 projekta u vrednosti od 2.761.087,00 evra i ti projekti su u
toku;
- Za vodovod i navodnjavanje finansiraju se 6 projekata u ukupnoj vrednosti od 1,6
miliona evra, i svi ti projekti su u toku; ;
- Za otpad se finansira 9 projekata od kojih 7 projekata u lokalnim preduzećima u
opštinskom vlasništvu u ukupnoj vrednosti od 365 hiljada evra.
Svi projekti su u završnim fazama realizacije, a neki od njih su završeni.
Projekti koje su sufinansirali donatori u ukupnoj vrednosti od 80,6
miliona evra
Fabrika vode u Prištini u vrednosti od 35 miliona evra finansirana od strane KfW – 20
miliona, EK – 5 miliona, Opština Priština – 5 miliona i Vlada Kosova – 5 miliona.
Projekti se nalaze u fazi izbora konsultantske kompanije za implementaciju projekta;
Postrojenje za otpadne vode u Prizrenu sa predračunskom vrednošću od 22 miliona,
finansirano od strane KfW – 12 miliona, Vlade Kosova – 5 miliona i Opština Prizren -5
miliona. Projekat je u fazi odabira konsultantske kompanije za implementaciju projekta;
Izgradnja vodovodnog sistema u seoskim područjima u jugoistočnom Kosovu sa
predračunskom vrednošću od 8,1 miliona evra koju su finansirali SDC sa 6 miliona i
Vlada Kosova i opštine u vrednosti od 2 miliona evra. Projekat je u toku implementacije.
Projekti za izgradnju vodovodne mreže u Peći, Prizrenu i Istoku, finansiran od strane
USAID-a;
Fabrika vode u Mitrovici finansirana od strane Evropske komisije u vrednosti od oko 11
miliona evra, a projekat je u toku implementacije;
Zamena vodovodnog sistema u Mitrovici, finansirana od strane Luksemburške vlade u
vrednosti od 4,5 miliona evra, projekat je u završnoj fazi.
Subvencionisanje javnih preduzeća
Sa ciljem pružanja što kvalitetnijih javnih usluga građanima Kosova za grejanje,
snabdevanje energijom, usluga vodovoda i otpada u severnom delu Mitrovice, Vlada je u
2012. godini subvenicionisala JP sa 19 miliona evra.
Javna preduzeća i sprovedeni projekti za ta preduzeća
U ovom periodu, MER je ostvario plan aktivnosti nadzora javnih preduzeća, i realizovane
su sledeće aktivnosti:
Razdvajanje PK od PTK-a (završeno je 31. jula ove godine, tako da od 1. avgusta imamo
dva zasebna poslovna subjekta Poštu Kosova i PTK).
Nakon razdvajanja Kosovske železnice u cilju restrukturiranja, povećanja konkurentnosti
i otvaranja tržišta za nove investitore u 2012. godini, funkcionišu dve nove kompanije za
železničke usluge kao odvojeni poslovni subjekti: železnička kompanija koja se bavi
sigurnošću železničke infrastrukture INFRAKOS a.d. i kompanija koja se bavi
upravljanjem vozovima i lokomotivama TRAINKOS a.d.
Učinak javnih preduzeća
Završen je Godišnji izveštaj o učinku JP u 2011. godini, prošao je u Vladi i prosleđen
Skupštini na razmatranje i usvajanje.
Završen je Nacrt godišnjeg izveštaja o proceni rada odbora JP.
Telekomunikacije
Pored usvajanja dva zakona o kojima je bilo reči u delu koji se odnosi na zakonodavstvo
u okviru oblasti telekomunikacija, urađeno je i sledeće:
Izrađena je i usvojena od strane Vlade (24.08.2012) Odluka br. 04/88 o daljoj
liberalizaciji mobilnih telekomunikacionih usluga u cilju da se omogući korišćenje
raspoloživih frekventnih resursa od strane postojećih operatora licenciranih za
pružanje mobilnih telekomunikacionih usluga i mreža za primenu novih
tehnologija, odnosno pružanje budućih generacija širokopojasnih mobilnih
telekomunikacionih usluga i mreža.
Izrađena je i usvojena od strane Vlade (29.08.2012) Odluka br. 01/89 o usvajanju
državne oznake Z6 kao pozivnog znaka za radio amaterske usluge na celom
geografskom prostoru Republike Kosova.
U skladu sa Godišnjim planom strateških dokumenata za 2012. godinu, izrađen je i pred
završetkom je Nacrt dokumenta Politika sektora elektronskih komunikacija.
Očekuje se da će uskoro biti prosleđen Vladi na usvajanje.
U skladu sa Godišnjim planom strateških dokumenata za 2012. godinu, izrađen je i
nalazi se u poslednjoj fazi završetka Nacrt dokumenta strateških politika za
poštanski sektor, koji određuje pravce razvoja poštanskog sektora, i posebno javnog
poštanskog operatora nakon razdvajanja Pošte Kosova a.d. od Pošte i Telekoma Kosova
a.d.
Viša komisija za poštanske marke je pripremila i odobren je od strane ministra
Godišnji program za poštanske žigove za 2013. godinu, koji program utvrđuje teme
za redovna izdanja poštanskih marki koje se izdaju tokom naredne godine.
Skupštinska rezolucija o zameni kodova fiksne i mobilne telefonije
kodom 355
Preduzete mere, sastanak sa ministrom Polo, sporazum o uspostavljanju tehničkih
komisija
Privatizacija 75 % akcija PTK-a
Proces privatizacije 75 % akcija PTK-a se nastavlja u skladu sa najvišim međunarodnim
standardima i ovlašćenjima datim od strane Skupštine i Vlade Kosova.
Imajući u vidu zainteresovanost EBOR i drugih međunarodnih finansijskih institucija,
poput Međunarodne finansijske korporacije (IFC) za proces, procenjeno je da učešće
tako ozbiljnih institucija u procesu u podršci predkvalifikovanih kompanija predstavlja
dodatnu garanciju za uspeh projekta.
Tim povodom je VKP usvojila jedan od zahteva investitora za produženje roka za
dostavljanje ponuda do 15. januara 2013. godine. Ta odluka je donesena u skladu sa
preporukama transakcionog savetnika i strateškog savetnika, kako bi se prijavljenim
kompanijama pružilo adekvatno vreme za pripremu ponuda.
VKP je razmotrio i komentare i glavne zahteve predkvalifikovanih investitora i usvojio
zahteve dva investitora za dopunu konzorcijuma.
U skladu sa tenderskim pravilima i preporukama transakcionog i strateškog savetnika,
VKP je odobrio uključivanje Citigroup Venture Capital International Advisors (CVCI) u
konzorcijum Twelve Hornbeams S.a.r.l /Avicenna Capital LLC i uključivanje Central
Balkan Investments Limited (CBI) u konzorcijum M1 International Ltd.
VKP i ovim povodom izražava uverenje da će privatizacija PTK-a imati pozitivne efekte
za ekonomiju i građane Kosova i garantuje investitorima da će nastaviti da prati najviše
međunarodne standarde za takve transakcije.
Privatizacija KEDS-a
Proces privatizacije je završen, a sada se radi na pripremi sprovođenja finalne faze.
Juče je u Vladi imenovan Specijalni odbor KEDS-a koji će voditi računa o što
uspešnijem sprovođenju procedura po ugovoru o kupoprodaji.
Novo Kosovo
Upravni odbor projekta je analizirao zahteve predkvalifikovanih ponuđača, interesovanje
tržišta u pogledu investicija u sektoru proizvodnje električne energije, uslove
predkvalifikovanih ponuđača za davanje ponude i predložio Vladi da se termoelektrana
Kosovo B ukloni iz trenutnog paketa i da se sprovede kao druga faza posle projekta TE
Novo Kosovo u cilju da se obezbedi koherentnost između ta dva odvojena, ali blisko
povezana procesa, kao i bolja koordinacija sa procesom transakcije za privatizaciju
Kompanije za distribuciju i snabdevanje.
Prednosti izuzimanja Termoelektrane Kosovo B iz trenutnog paketa
Neke od prednosti izuzimanja termoelektrane Kosovo B iz trenutnog paketa su:
-
Uspostavljanje konkurentnog tržišta u proizvodnji električne energije;
Pružanje najviše sigurnosti snabdevanja električnom energijom;
Pružanje kvalitetnijih usluga;
Povećanje konkurencije u kontekstu stranih investicija iz privatnog sektora;
Dalja analiza i studija opcije za uključivanje privatnog sektora u TE Kosovo B.
Trenutna situacija
Na sastanku Upravnog odbora projekta TE Novo Kosovo održanom 3. decembra 2012.
godine, donesena je odluka da se pokrene preispitivanje i ponovna izrada Zahteva za
podnošenje predloga i nacrta sporazuma za projekat. Ovo preispitavanje je neophodno
nakon izvršenih promena u transakciji, odnosno izuzimanja TE Kosovo B iz trenutne
transakcije.
Očekuje se da će se preispitivanje dokumentacije izvršiti u narednim mesecima, a
objavljivanje Zahteva za podnošenje predloga očekuje se tokom marta 2013. godine.
Korišćenje sredstava iz budžeta Republike Kosovo
Pregled aktivnosti MER-a
za 2012
1. Sastanci na visokom nivou:
Službene posete ministra Beqaj u inostranstvu:
Januar
•
Svetski samit o energetskoj budućnosti
Mart
•
Konferencija “Investiranje na Kosovu” - Berlin
Maj
•
Poseta Beču – Drugi godišnji sastanak u Centru za dijalog i globalnu saradnju
•
Investitorska konferencija za privatizaciju PTK-a – London i Istanbul
•
Konferencija “Poslovanje i investiranje na Kosovu” – Pariz
•
Godišnji sastanak i poslovni forum – EBOR, London
Jun
•
Poseta Mađarskoj – Ekonomski forum o Kosovu – Mađarska
•
Poseta Austriji - 'KOSOVO DAY' – Energetska zajednica
Jul
•
Poseta Velikoj Britaniji - Investing in South of Sudan – ROSSINVEC 2012
Avgust
•
Poseta Albaniji – sastanak sa zamenikom premijera i ministrom ekonomije,
trgovine i energetike Albanije, g. Edmond Haxhinasto
Septembar
•
Poseta Republici Makedoniji – Drugi sastanak Zajedničkog komiteta za
ekonomsku saradnju između Republike Makedonije i Republike Kosovo, na poziv
ministra Saraqini
Oktobar
•
Poseta Republici Crna Gora – sastanak Ministarskog veća Energetske zajednice,
na poziv g. Slavtcho Neykov
Novembar
•
Poseta Republici Hrvatskoj
•
Poseta Republici Turskoj - ATLANTIC COUNCIL - Energy and Economic
Summit
Decembar
•
Poseta Briselu - EUROPEAN POLICY SUMMIT ‘Balkans progress: Battling to
overcome the impact of crisis’
•
Konferencija o investiranju na Kosovu – Brisel
Prijem delegacija:
Januar
•
Sastanak sa turskim biznismenima
•
Sastanak sa predstavnicima Japana
•
Sastanak sa predstavnicima Univerziteta u Kaliforniji
Februar
•
Sastanak sa predstavnicima energetskog sektora Svetske banke iz Vašingtona
•
Sastanak sa kanadskim ambasadorom sa sedištem u Zagrebu, g. Edwin Loughlin
•
Sastanak sa predstavnicima (konsultantima) iz Švajcarske kancelarije za saradnju
Mart
•
Sastanak sa regionalnom direktorkom Svetske banke gđom Jane Armitage
•
Sastanak sa predstavnicima iz Norveške - Company TOMRA
•
Sastanak sa menadžerima Infrastrukturnog programa za Kosovo iz Švajcarskog
državnog sekretarijata za ekonomike poslove i g. Markus Baechler - direktorom SCO
April
•
Sastanak sa predsednikom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, g. Philip
H. Le Houerou
Maj
•
Sastanak sa kompanijom Evropa AR-LINDO iz Portugalije
Jun
•
Sastanak sa predstavnicima švajcarske kompanije “Power Sunergy”
•
Sastanak sa predstavnicima kompanije Podravka
Jul
•
Sastanak sa kompanijom "Yenitek Makina Sanayi" iz Turske
•
Sastanak sa g. Otto Kentzler- tema: Mogućnost za investiranje nemačkih
biznismena na Kosovu
•
Sastanak sa g. Rainer Stinner - Member of the Foreign Affairs Committee, the
German Ambassador and Mrs. Stefanie Mandt from the German Bundestag
•
Sastanak sa gostima iz Dartmouth College,Tuck school of business i
potpredsednikom i predavačima na AUK-u
•
Sastanak sa Standard and Poor's (Benjamin Young i Leila But)
Septembar
•
Sastanak sa g. Joost Korte – zamenikom generalnog direktora DG ELARG i g.
Lawren, g. Samuel Zbogar - HoO, g. Thomas Gnocchi – šef odeljenja za politiku,
ekonomiju i evropske integracije i gđom Radica Nusdorfer – ekonomskim i trgovinskim
menadžerom
•
Sastanak sa slovenačkim ambasadorom u RK, direktorom kompanije ELAN
Tema diskusije je bila izloženost kompanije ELAN na kosovskom tržištu
•
Sastanak sa g. Rolf Hempelmann, članom nemačkog Bundestaga iz
Socijaldemokratske partije
Tema diskusije: upoznavanje sa političkom situacijom na Kosovu i ekonomskim
razvojem zemlje
Oktobar
•
Sastanak sa delegacijom iz Slovenije – bivši ministar unutrašnjih poslova i bivši
ministar pravde
Novembar
•
Sastanak sa dr Alan Lockwood – počasnim profesorom za neurologiju i nuklearnu
medicinu na Državnom univerzitetu u Bafalu i kopredsednikom Physicians for Social
Responsibility (PSR)
Decembar
•
Sastanak sa generalnim direktorom slovenačkog Telekoma g. Rudolf Skobe,
izvršnim direktorom IPKA, g. Robert Erzin i slovenačkim ambasadorom g. Jozef Hleb
2. Sastanci na visokom nivou sa kosovskim institucijama:
•
Ministarski sastanak za ekonomski sektor
•
Ministarski sastanak za evropske integracije
•
Sastanci Ministarskog saveta za ekonomski razvoj
•
Sastanak Odbora za javno-privatno partnerstvo (OJPP)
•
Međuministarski sastanak Upravnog odbora za izgradnju autoputa “Priština-Elez
Han”
•
Završni sastanak Međuministarske grupe za decentralizaciju
•
Međuministarske komisije u vezi sa privatizacijom PTK-a, KEDS-a i “Novo
Kosovo”
•
Ministarska komisija za javna preduzeća
•
Sastanci sa stranim ambasadorima na Kosovu
•
Sastanak sa Udruženjem predsednika opština, sa direktorima odeljenja za
ekonomski razvoj na opštinskom nivou
•
Sastanak sa Alijansa za biznis Kosova
3. Ostali sastanci:
•
Nedeljni sastanci Kabineta ministra;
•
Nedeljni sastanci u vezi sa projektima za privatizaciju PTK-a, KEDS-a i “Novo
Kosovo” ;
•
Nedeljni sastanak između predstavnika KEK-a, KOSTT-a i USAID-a;
•
Periodični sastanci sa transakcionim savetnicima;
•
Sastanci sa potencijalnim zainteresovanim investitorima iz različitih zemalja u
oblastima koje pokriva Ministarstvo ekonomskog razvoja.
4. Potpisivanje sporazuma:
1. Sporazum zaključen između: Ministarstva ekonomskog razvoja (MER) i Udruženja
slepih i slabovidih Republike Kosovo
Datum potpisivanja: 09.02.2012
MER: Nazmi Zenelaj, generalni sekretar, MER
Udruženje: Mexhit Foniqi, Udruženje slepih Kosova
2. Memorandum o razumevanju za pokrivanje socijalnih slučajeva energetskim
uslugama,
potpisan između
MRSZ, MER, KEK
Datum: 04.04.2012
3. Aneks sporazuma sa Švajcarskom kancelarijom za saradnju – SDC
Dana 02.12.2012, MER je potpisao Sporazum o sufinansiranju sa Švajcarskom
kancelarijom za saradnju – SDC za projekat: Podrška projektu vodovoda i kanalizacije u
ruralnim područjima, faza – IV.
Ovim sporazumom je ostavljena mogućnost za izmenu-dopunu sporazuma u slučaju da
Švajcarski parlament odobri povećanje budžeta.
Datum potpisivanja: 03/05/2012
4. Aneks izmena i dopuna Memoranduma o razumevanju zaključenog između MRSZ-a,
MER-a i KEK-a o nadoknadi zemljišta vlasnicima u naselju Šalja u selu Hade – Obilić
Datum: 01.08.2012
5. Memorandum o razumevanju između MF, MER, KOSTT, KfW
Datum: 19/07/2012
6. Sporazum o subvenciji između Ministarstva ekonomskog razvoja i NVO – Udruženje
prerađivača drveta na Kosovu (UPDK)
Za projekat : “Delimično finansiranje međunarodnog sajma nameštaja u Albaniji ALBRELAX – 2012”
Priština, 05.09.2012
7. Sporazum između Vlade Republike Kosovo i Vlade Republike Hrvatske o ekonomskoj
saradnji
Datum: 08/11/2012
8. Memorandum o razumevanju za sprovođenje mera energetske efikasnosti u javnim
zgradama
Između: MF, MER, KfW
Datum: 20.02.2012
5. Konferencije u organizaciji MER-a:
•
Konferencije za medije
•
Konferencija na kojoj će biti predstavljeno mišljenje Stručne komisije o “Novom
Kosovu”
•
Sastanak između poslovnih udruženja, tema: poslednja dešavanja, planovi i
projekti u oblasti energetike
•
Donatorska konferencija za Kosovo za energetski sektor na Kosovu
PRIORITETI MER-a ZA 2013. GODINU:
1. Izrada Nacrta zakona o digitalizaciji zemaljskog radio-difuznog emitovanja u saradnji
sa Odeljenjem za poštu, telekomunikacije i informativnu tehnologiju.
2. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetskoj efikasnosti, u
saradnji sa Odeljenjem za energetiku i Agencijom za energetsku efikasnost.
3. Izrada idejnih dokumenata o Nacrtu zakona o energiji, Nacrtu zakona o električnoj
energiji, Nacrtu zakona o energetskom regulatoru u cilju uključivanja u zakonodavni
program za 2014. godinu. Izmene i dopune ovih zakona imaju za cilj usklađivanje sa
trećim paketom direktiva EU o energiji.
4. Izrada podzakonskih akata koji proizilaze iz zakona o sektoru energetike, rudarstva,
javnih preduzeća i sektoru pošte, telekomunikacija i informativne tehnologije.
Ostali prioriteti:
I. Uspostavljanje povoljnog pravnog i regulatornog okruženja
a) Sektor IKT
i) Izrada i usvajanje Nacionalne strategije za informaciono društvo 2014-2020;
ii) Izrada i usvajanje Nacrta zakona o digitalizaciji zemaljskog radio-difuznog
emitovanja
iii) Koordinacija i nadzor nad sprovođenjem Zakona o elektronskim komunikacijama,
politika sektora elektronskih komunikacija i Zakona o uslugama
informacionog društva
a) Sektor energetike
i) Razmatranje Energetske strategije 2009-2018 i izrada Energetske strategije
Republike Kosovo 2013-2022
ii) Izrada Nacrta zakona o energiji;
iii) Izrada Nacrta zakona o električnoj energiji;
iv) Izrada Nacrta zakona o energetskom regulatoru;
v) Izrada Nacrta zakona o prirodnom gasu;
Gore navedeni zakoni za energetski sektor su potpuno usaglašeni sa drugim paketom
direktiva EU o energiji. Na osnovu odluke Veća ministara Evropske zajednice ovi zakoni
se moraju razmotriti i usvojiti u skladu sa trećim paketom direktiva EU najkasnije do 31.
decembra 2014. godine.
vi) Izrada Akcionog plana za OIE;
vii) Izrada Izveštaja o prvom akcionom planu za EE, izrada Drugog akcionog plana za
EE;
b) Sektor rudarstva
i) Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-163 o rudnicima i
mineralima;
ii) Pravilnik o sadržaju dugoročnih i godišnjih programa i projekata za rudarstvo;
iii) Pravilnik o specifičnim vrstama kristalnih struktura koje su nosioci licence za
istraživanje i eksploataciju dužni da prikupljaju, čuvaju i dostave muzeju;
iv) Pravilnik o klasifikaciji i proceni korisnih mineralnih rezervi/resursa i vođenje
evidencije o tim mineralima;
v) Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu za mineralne resurse
II. Regionalna saradnja u sektoru IKT-a;
i) Aktivno učešće u projektu EK za „Monitoring sektora elektronskih komunikacija
i usluga informacionog društva“.
ii) Ispunjenje obaveza koje proizilaze iz Inicijativa Veća za regionalnu saradnju JIE
(eSEE, bSEE).
iii) Angažovanje za dobijanje državnog koda za telefonske usluge i državnog
domena za usluge interneta “.ks” (eng. country code Top Level Domen –
ccTLD).
iv) Aktivno učešće u Projektu Saveta Evrope za „Povećanje institucionalnih
kapaciteta u Jugoistočnoj Evropi za borbu protiv kibernetskog kriminala“
v) Zahtev za UPU za izmenu poštanskog koda
III. Sigurnost stabilnog snabdevanja energijom
i)
ii)
iii)
iv)
Utvrđivanje ciljeva za proizvodnju energije iz OIE;
Nastavak sprovođenja programa energetske revizije;
Sprovođenje projekta medijske kampanje za EE i OIE;
Razvoj sistema nadzora, procene i verifikacije mera EE.
IV. Razvoj rudarskog sektora
i) Funksionalizacija Državnog muzeja kristala i minerala;
ii) Funksionalizacija Laboratorije GIK-a.
V. Poboljšanje učinka javnih preduzeća
i) Redovan nadzor i procena JP;
ii) Obuka upravnih odbora i službenika JP;
iii) Finansijska podrška od akcionara za JP (subvencionisanje)
VI. Privatizacija KEDS-a
Završetak procesa privatizacije – preuzimanje kontrole nad kompanijom KEDS od strane
konzorcijuma Calik-Limak (Ugovor o prodaji akcija potpisan 17. oktobra 2012. godine).
VII.
Termoelektrana „Novo Kosovo“
i) Izrada i objavljivanje Zahteva za podnošenje predloga za Projekat TE „Novo
Kosovo“ (K1 2013);
ii) Prijem ponuda od ponuđača (K3 2013)
iii) Vrednovanje ponuda i izbor ponuđača (K4 2013)
VIII.
Razvoj projekta kogeneracije: Termokos - TE Kosova B
Download

Ministria e Zhvillimit Ekonomik në bazë të Kushtetutës së