LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o.
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 16. Zakona o igrama na sreću (''Sl. novine FBiH“, br.1/02.
i40/10.) i člana 13. Statuta Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, Upravni odbor Lutrije
Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana
05.07.2013. godine, d o n i o j e
Pravila o dopunama Pravila igre na sreću
Bingo plus
Član 1.
U Pravilima igre na sreću Bingo plus, broj: 01-6-1426-8-2-MM/12.
04.09.2012.godine, u članu 19.poslije stava 5. dodaje se novi stav 6.koji glasi:
od
'' Ukoliko je vrijednost dobitka više vrste niža od vrijednosti dobitka niže vrste, ti fondovi se
zbrajaju i dijele sa ukupnim brojem dobitaka više i niže vrste.''
Član 2.
Ostale odredbe Pravila igre na sreću Bingo plus ostaju nepromjenjene.
Član 3.
Ova Pravila stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u jednom od sredstava
javnog informisanja.
Broj: 01-17-1379-5/13.
Dana: 05.07.2013. godine
P R E D S J E D N I CA
Ivana Bunoza,s.r
Download

Pravila o dopunama Pravila igre na sreću Bingo plus