На основу члана 7. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”, број
30/10),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси
ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ ВОДНИХ ТЕЛА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се водна тела површинских и подземних вода.
Члан 2.
Назив водног тела површинских вода из члана 1. овог правилника, назив
водотока на коме се налази водно тело, категорија (река, вештачко водно тело,
значајно измењено водно тело), дужина и шифра водног тела, као и водно подручје на
коме се налази водно тело дати су у Прилогу 1. који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Назив водног тела површинских вода – језера из члана 1. овог правилника,
површина воденог огледала и водно подручје на коме се налази водно тело дати су у
Прилогу 2. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Назив водног тела подземних вода вода из члана 1. овог правилника,
површина и шифра водног тела, хидрогеолошка јединица из Водопривредне основе
Републике Србије, као и водно подручје на коме се налази водно тело дати су у
Прилогу 3. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-299/2010-07
У Београду, 10. децембра 2010. године
МИНИСТАР
др Саша Драгин
Прилог 1.
ВОДНА ТЕЛА ПОВРШИНСКИХ ВОДА – ВОДОТОЦИ
Редни
број
Назив водног тела
Назив
водотока
1
Дунав низводно од ХЕ Ђердап 2 до ушћа
Тимока
Дунав
2
Акумулација Ђердап 1
Дунав
3
4
5
6
7
8
9
Акумулација ХЕ Ђердап 1 од бране до
ушћа Нере
Акумулација ХЕ Ђердап 1 од бране до
ушћа Нере
Акумулација ХЕ Ђердап 1 од ушћа Нере до
ушћа Велике Мораве
Акумулација ХЕ Ђердап 1 од ушћа Велике
Мораве до ушћа Саве
Акумулација ХЕ Ђердап 1 од ушћа Саве до
ушћа Тисе
Акумулација ХЕ Ђердап 1 од ушћа Тисе до
Новог Сада (ушће канала ДТД)
Дунав од Новог Сада до државне границе
са Хрватском
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
10
Дунав од државне границе до ушћа Драве
Дунав
11
Дунав од ушћа Драве до државне границе
са Мађарском
Дунав
12
ДТД канал Нови Сад-Савино Село
ДТД канал
Нови СадСавино Село
Категорија водног
тела
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
вештачко водно
тело
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
17,4
D1
Доњи Дунав
80,2
D2
Доњи Дунав
99
D3
Доњи Дунав
52,1
D3
Доњи Дунав
30
D4
65
D5
45
D6
40
D7
40
D8
87
D9
Бачка и Банат
51
D10
Бачка и Банат
40,07
CAN_NS-SS
Бачка и Банат
Бачка и Банат,
Доњи Дунав
Бачка и Банат,
Београд, Доњи
Дунав
Бачка и Банат,
Срем, Београд
Бачка и Банат,
Срем
Бачка и Банат,
Срем
Редни
број
Назив водног тела
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
ДТД канал
Бачки
ПетровацКаравуково
вештачко водно
тело
51,77
CAN_BPKAR
Бачка и Банат
67,24
TIS_1
Бачка и Банат
98
TIS_2
Бачка и Банат
5,9
MRTIS
Бачка и Банат
34,92
ZLA
Бачка и Банат
36,57
BEG
Бачка и Банат
16,6
HORMAR
Бачка и Банат
9,24
ADVEL_1
Бачка и Банат
6,17
ADVEL_2
Бачка и Банат
28,1
KER
Бачка и Банат
39,8
CIK_1
Бачка и Банат
9,11
CIK_2
Бачка и Банат
38
CIK_3
Бачка и Банат
91,39
CAN_BECBOG
Бачка и Банат
13
ДТД канал Бачки Петровац-Каравуково
14
Тиса од ушћа у Дунав до бране Нови Бечеј
Тиса
15
Тиса узводно од бране Нови Бечеј
Тиса
16
Мртва Тиса наспрам Ђале
17
Златица
18
Бегеј
19
Канал Хоргош-Мартонош
20
Канал Адорјан-Велебит од ушћа у Тису до
бране Велебит
21
Акумулација Велебит
22
Кереш
23
Чик од ушћа у Тису до бране Светићево
Чик
24
Акумулација Светићево
Чик
25
Чик узводно од успора акумулације
Светићево
Чик
26
ДТД канал Бечеј-Богојево
Мртва Тиса
наспрам Ђале
Златица
Бегеј
Канал ХоргошМартонош
Канал АдорјанВелебит
Канал АдорјанВелебит
Кереш
ДТД канал
Бечеј-Богојево
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
вештачко водно
тело
вештачко водно
тело
вештачко водно
тело
река
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
вештачко водно
тело
2
Редни
број
Назив водног тела
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
ДТД канал
Оџаци-Сомбор
ДТД канал
ПригревицаБездан
ДТД канал
Косанчић-Мали
Стапар
ДТД канал
Врбас-Бездан
ДТД Бајски
канал
Плазовић са
Бачбокодским
Плазовићем
вештачко водно
тело
27,64
CAN_OD-SO
Бачка и Банат
вештачко водно
тело
33,73
CAN_PR-BEZ
Бачка и Банат
вештачко водно
тело
20,78
CAN_KOSMS
Бачка и Банат
80,49
CAN_VRBEZ
Бачка и Банат
12,7
CAN_BAJ
Бачка и Банат
река
43,8 + 3,2
PLAZ
Бачка и Банат
27
ДТД канал Оџаци-Сомбор
28
ДТД канал Пригревица-Бездан
29
ДТД канал Косанчић-Мали Стапар
30
ДТД канал Врбас-Бездан
31
ДТД канал Баја - Бездан
32
Плазовић
33
Криваја од ушћа у канал ДТД БечејБогојево до бране Зобнатица
Криваја
река
66,97
KRIVJ_1
Бачка и Банат
34
Акумулација Зобнатица
Криваја
значајно измењено
водно тело
8,37
KRIVJ_2
Бачка и Банат
35
Криваја узводно од успора акумулације
Зобнатица
Криваја
река
30,3
KRIVJ_3
Бачка и Банат
36
Јегричка
Јегричка
65,3
JEGR
Бачка и Банат
37
Надела
82,03
NADL
Бачка и Банат
148,31
CAN_BP-NB
Бачка и Банат
38
ДТД канал Банатска Паланка-Нови Бечеј
Надела
ДТД канал
Банатска
Паланка-Нови
Бечеј
вештачко водно
тело
вештачко водно
тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
вештачко водно
тело
3
Редни
број
Назив водног тела
Назив
водотока
Категорија водног
тела
ДТД Кикинкски
канал
вештачко водно
тело
значајно измењено
водно тело
вештачко водно
тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
вештачко водно
тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
39
ДТД Кикиндски канал
40
Стари Бегеј
41
Пловни Бегеј
Пловни Бегеј
42
Доњи Тамиш
Тамиш
43
Тамиш узводно од уставе Томашевац до
државне границе
Тамиш
44
Брзава
Брзава
45
Моравица (Банатска)
46
Ројга
47
48
49
50
51
52
53
54
Вршачки канал од ушћа у канал Банатска
Паланка-Нови Бечеј до ушћа Потока Месић
Поток Месић од ушћа у Вршачки канал до
бране Месић
Акумулација Месић
Поток Месић узводно од акумулације
Месић
Караш
Нера у зони успора од акумулације ХЕ
Ђердап 1 (до км 6+850)
Нера узводно од км 6+850
Сава од ушћа у Дунав до Шапца (ушће
потока код тврђаве узводно од моста)
Стари Бегеј
Моравица
Ројга
Вршачки канал
Поток Месић
Поток Месић
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
50,22
CAN_KIK
Бачка и Банат
37,57
STBEG
Бачка и Банат
32,23
PLBEG
Бачка и Банат
88,91
TAM_1
Бачка и Банат
36,43
TAM_2
Бачка и Банат
20,13
BRZ
Бачка и Банат
17,66
MORBAN
Бачка и Банат
12,3
ROJ
Бачка и Банат
9,8
CAN_VRS
Бачка и Банат
7,25
MES_1
Бачка и Банат
1,3
MES_2
Бачка и Банат
Поток Месић
река
9,7
MES_3
Бачка и Банат
Караш
река
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
27,91
KAR
Бачка и Банат
7,23
NER_1
Бачка и Банат
14,5
NER_2
126,37
SA_1
Бачка и Банат
Срем, Сава,
Београд
Нера
Нера
Сава
4
Редни
број
55
56
Назив водног тела
Сава од Шапца (ушће потока код тврђаве
узводно од моста) до ушћа Дрине
Сава од ушћа Дрине до државне границе са
Хрватском
Назив
водотока
Сава
Сава
57
Босут
58
Шидина (Шаркудин) од ушћа у Босут до
акумулације Сот
Шидина
59
Акумулација Сот
Шидина
60
Шидина узводно од акумулације Сот
Кудош од ушћа у Саву до акумулације
Павловци
Шидина
61
Босут
Кудош
62
Акумулација Павловци
Кудош
63
Кудош узводно од акумулације Павловци
Борковац од ушћа у Кудош до бране
Борковац
Кудош
64
Борковац
65
Акумулација Борковац
Борковац
66
Борковац узводно од акумулације Борковац
Борковац
67
Дрина од ушћа у Саву до бране ХЕ
Зворник
Дрина
68
Акумулација Зворник
Дрина
69
70
Дрина узводно од акумулације Зворник до
бране ХЕ Бајина Башта
Акумулација Бајина Башта до државне
границе
Дрина
Дрина
Категорија водног
тела
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
73,05
SA_2
Срем, Сава
32,71
SA_3
Срем
38,55
BOS
Срем
29,63
SID_1
Срем
1,43
SID_2
Срем
5,32
SID_3
Срем
18,87
KUDO_1
Срем
0,61
KUDO_2
Срем
5,19
KUDO_3
Срем
7,61
BORK_1
Срем
2,1
BORK_2
Срем
8,9
BORK_3
Срем
83,9
DR_1
Сава
20,28
DR_2
Сава
83,75
DR_3
Сава
23,69
DR_4
Сава
5
Редни
број
Назив водног тела
72
Лим од државне границе са БиХ до ушћа
Увца
Лим од ушћа Увца до бране ХЕ Потпећ
73
Акумулација Потпећ
71
74
75
76
77
78
79
80
81
Лим од акумулације Потпећ до државне
границе са Црном Гором
Поблачница од ушћа у Лим до ушћа
Пенеске реке
Поблачница од ушћа Пенеске реке до
државне границе
Милешевка низводно од ушћа Међанске
реке
Милешевка узводно од ушћа Међанске
реке
Увац од ушћа у Лим до ушћа Буковог
потока
Увац од ушћа Буковог потока до ушћа
Расничке реке
Увац од ушћа Расничке реке до бране
Радоиња
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Лим
река
13,62
LIM_1
Сава
Лим
река
значајно измењено
водно тело
12,44
LIM_2
Сава
14,78
LIM_3
Сава
Лим
река
43,1
LIM_4
Сава
Поблачница
река
12,85
POBL_1
Сава
Поблачница
река
13,05
POBL_2
Сава
Милесевка
река
12,97
MIL_1
Сава
Милешевка
река
8,35
MIL_2
Сава
Увац
река
15,25
UV_1
Сава
Увац
река
20,36
UV_2
Сава
Увац
река
8,25
UV_3
Сава
9,21
UV_4
Сава
21,29
UV_5
Сава
18,29
UV_6
Сава
21,8
15,37
UV_7
VAP
Сава
Сава
Лим
82
Акумулација Радоиња
Увац
83
Акумулација Кокин брод
Увац
84
Акумулација Сјеница
Увац
85
86
Увац узводно од акумулације Сјеница
Вапа
Увац
Вапа
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
река
река
6
Редни
број
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Назив водног тела
Црни Рзав од државне границе до ушћа
Обадовице
Црни Рзав од ушћа Обадовице до
акумулације Рибница
Акумулација Рибница
Црни Рзав од акумулације Рибница до
Јокине Ћуприје
Црни Рзав узводно од Јокине ћуприје
Бели Рзав од државне границе до бране
Спајићи
Акумулације Заовине, Крушчица и Спајићи
Рогачица од ушћа у Дрину до ушћа
Јелошнице
Рогачица од ушћа Јелошнице до ушћа
безимене реке (км 21+300)
Рогачица узводно од ушћа безимене реке
(км 21+300)
Трешњица од ушћа у Дрину до ушћа
Сушице
Трешњица од ушћа Сушице до ушћа
Дубрашнице
Трешњица узводно од ушћа Дубрашнице
Љубовиђа од ушћа у Дрину до ушћа
Оровичке реке
Љубовиђа од ушћа Оровичке реке до ушћа
Завојшнице
Љубовиђа од ушћа Завојшнице до ушћа
Миљачког потока
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Црни Рзав
река
25,19
CRZ_1
Сава
Црни Рзав
река
5,23
CRZ_2
Сава
Црни Рзав
значајно измењено
водно тело
2,74
CRZ_3
Сава
Црни Рзав
река
2,39
CRZ_4
Сава
Црни Рзав
река
9,77
CRZ_5
Сава
Бели Рзав
река
14,31
BERZ_1
Сава
Бели Рзав
значајно измењено
водно тело
6,42
BERZ_2
Сава
Рогачица
река
9,34
ROG_1
Сава
Рогачица
река
11,93
ROG_2
Сава
Рогачица
река
4,18
ROG_3
Сава
Трешњица
река
5,78
TRES_1
Сава
Трешњица
река
3,87
TRES_2
Сава
Трешњица
река
12,87
TRES_3
Сава
Љубовиђа
река
8,67
LJUB_1
Сава
Љубовиђа
река
16,31
LJUB_2
Сава
Љубовиђа
река
4,38
LJUB_3
Сава
7
Редни
број
103
104
105
106
107
108
109
Назив водног тела
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Љубовиђа узводно од ушћа Миљачког
потока
Крупинска река
Коларићка река од ушћа у Крупинску реку
до бране Велики Мајдан
Љубовиђа
река
4,51
LJUB_4
Сава
Крупинска река
река
4,82
KRUP
Сава
Коларићка река
река
0,66
KOLAR_1
Сава
Акумулација Велики Мајдан
Коларићка река
значајно измењено
водно тело
0,22
KOLAR_2
Сава
Коларићка река
река
4,72
KOLAR_3
Сава
Радаљ
река
6,64
RDLJ_1
Сава
Црни Радаљ
река
2,7
RDLJ_2
Сава
0,11
RDLJ_3
Сава
2,05
RDLJ_4
Сава
18,68
JAD_1
Сава
Коларићка река узводно од акумулације
Велики Мајдан
Радаљ од ушћа у Дрину до састава Малог и
Црног Радаља
Црни Радаљ узводно од састава са Малим
Радаљем до бране Радаљ
110
Акумулација Радаљ
Црни Радаљ
111
Црни Радаљ узводно од акумулације Радаљ
Јадар од ушћа у Дрину до моста на путу
Козјак-Јадранска Лешница
Јадар од моста на путу Козјак-Јадранска
Лешница до ушћа Ликодре
Јадар узводно од ушћа Ликодре
Пецка
Ликодра од ушћа у Јадар до ушћа
Красавице
Ликодра од ушћа Красавице до ушћа
Церовице
Ликодра узводно од ушћа Церовице
Церница од ушћа у Јадар до ушћа Граића
реке
Церница узводно од ушћа Граића реке
Црни Радаљ
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Јадар
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
Јадар
река
25,62
JAD_2
Сава
Јадар
Пецка
река
река
значајно измењено
водно тело
21,01
12,75
JAD_3
PEC
Сава
Сава
5,05
LIK_1
Сава
Ликодра
река
4,95
LIK_2
Сава
Ликодра
река
6,73
LIK_3
Сава
Церница
река
13,27
CERN_1
Сава
Церница
река
7,29
CERN_2
Сава
Ликодра
8
Редни
број
Назив водног тела
123
Лешница од ушћа у Дрину до везног канала
Јадар-Лешница
Лешница од везног канала Јадар-Лешница
до ушћа Јошевице
Лешница узводно од ушћа Јошевице
124
Церски ободни канал
121
122
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Лешница
река
11,45
LESN_1
Сава
Лешница
река
7,06
LESN_2
Сава
Лешница
Церски ободни
канал
8,25
LESN_3
Сава
34,08
COK
Сава
2,19
DUM_1
Сава
22,7
DUM_2
Сава
12,75
DOBR_1
Сава
26,3
14,81
24,79
DOBR_2
MLAK
VUK
Сава
Сава
Сава
13,18
KOL_1
Београд
11,2
KOL_2
Београд
34,56
KOL_3
Београд
Колубара
река
вештачко водно
тело
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
река
река
река
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
река
24,56
KOL_4
Сава
Колубара
река
7,06
KOL_5
Сава
Колубара
значајно измењено
водно тело
5,21
KOL_6
Сава
Обница
река
12,05
OB_1
Сава
Обница
река
11,6
OB_2
Сава
Обница
река
4,2
OB_3
Сава
128
129
130
Думача од ушћа у Церски ободни канал до
краја регулације (км 2+200)
Думача узводно од регулације
Добрава од ушћа у Саву до краја
регулације (око 6 км)
Добрава узводно од регулације
Млаква
Вукодраж
Добрава
Млаква
Вукодраж
131
Колубара од ушћа у Саву до ушћа Тамнаве
Колубара
132
Колубара од ушћа Тамнаве до ушћа Турије
Колубара од ушћа Турије до Пепељевца
(ушће реке Јовац)
Колубара од Пепељевца до ушћа Бање
Колубара од ушћа Бање до почетка
регулисане деонице у Ваљеву
Колубара у Ваљеву до састава Јабланице и
Обнице
Обница од састава са Јабланицом до ушћа
Каменице
Обница од ушћа Каменице до ушћа
Буцурског потока
Обница узводно од ушћа Буцурског потока
Колубара
125
126
127
133
134
135
136
137
138
139
Думача
Думача
Добрава
Колубара
9
Редни
број
Назив водног тела
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
140
Кладница - стара Колубара
Стара Колубара
(Кладница)
река
14,51
KLAD_1
Београд
141
Кладница од састава са старим коритом
Колубаре до бране ретензије Стубленица
Кладница стара
река
6,48
KLAD_2
Сава
142
Ретензија Стубленица
Кладница стара
2,04
KLAD_3
Сава
143
Кладница на сектору од ретензије
Стубленица до бране Паљуви Виш
Кладница стара
3,91
KLAD_4
Сава
144
Акумулација Паљуви Виш
Кладница стара
3,15
KLAD_5
Сава
145
Кладница узводно од акумулације Паљуви
Виш
Кладница стара
14,39
KLAD_6
Сава
146
Тамнава од ушћа у Колубару до ушћа Уба
Тамнава
147
Тамнава узводно од ушћа Уба
Уб од ушћа у Тамнаву до моста на путу
Звиздар-Уб
Уб узводно од моста на путу Звиздар-Уб
Јабланица од састава са Обницом до бране
Ровни
Тамнава
148
149
150
8,9
TAMN_1
Београд
60,96
TAMN_2
Сава
11,66
UB_1
Сава
Уб
38,13
UB_2
Сава
Јабланица
река
12,08
JAB_1
Сава
Уб
4,72
JAB_2
Сава
Јабланица
Градац
значајно измењено
водно тело
река
река
3,08
18,51
JAB_3
GRAD
Сава
Сава
Рибница
река
5,84
RIB_1
Сава
Рибница
река
9
RIB_2
Сава
Рибница
река
4,39
RIB_3
Сава
Акумулација Ровни
Јабланица
152
153
Јабланица узводно од акумулације Ровни
Градац
Рибница од ушћа у Колубару до моста у
Мионици
Рибница од моста у Мионици до ушћа
Парског потока
Рибница узводно од ушћа Парског потока
(до састава Манастирице и Паклешнице)
155
156
река
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
река
151
154
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
10
Редни
број
Назив водног тела
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Лепеница
река
7,64
LEPKOL_1
Сава
Лепеница
река
18,05
LEPKOL_2
Сава
Топлица
река
9,85
TOPKOL_1
Сава
13,27
TOPKOL_2
Сава
24,95
LJIG_1
Сава, Београд
4,82
LJIG_2
Сава
3,92
5,35
18,05
22,44
8,72
LJIG_3
LJIG_4
DRAG
KAC
BKLJ_1
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
значајно измењено
водно тело
1,55
BKLJ_2
Сава
161
Лепеница од ушћа у Колубару до прелаза
локалног пута код насеља Кључ
Лепеница узводно од прелаза локалног
пута код насеља Кључ
Топлица низводно од моста код Горњег
Мушића
Топлица узводно од моста код Горњег
Мушића
Љиг од ушћа у Колубару до ушћа Качера
162
Љиг од ушћа Качера до ушћа Драгобиља
Љиг
163
164
165
166
167
Љиг од ушћа Драгобиља до ушћа Марице
Љиг узводно од ушћа Марице
Драгобиљ
Качер
Букуља од ушћа у Качер до бране Гараши
168
Акумулација Гараши
Љиг
Љиг
Драгобиљ
Качер
Букуља
Велика Букуља,
Мала Букуља,
безимена
169
Велика Букуља узводно од акумулације
Гараши до бране Букуља
Велика Букуља
река
2,12
VBKLJ_1
Сава
170
Акумулација Букуља
Велика Букуља
значајно измењено
водно тело
1,33
VBKLJ_2
Сава
Велика Букуља
река
1
VBKLJ_3
Сава
4,12
PEST_1
Београд
Пештан
значајно измењено
водно тело
река
27,81
PEST_2
Сава, Београд
Дубоки поток
река
0,19
DUPOT-AR_1
Сава
157
158
159
160
171
172
173
174
Велика Букуља узводно од акумулације
Букуља
Пештан од ушћа у Колубару до краја
регулације (км 4+200)
Пештан узводно од регулације
Дубоки поток од ушћа у Пештан до бране
Дубоки поток
Топлица
Љиг
Пештан
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
река
река
река
река
река
11
Редни
број
175
176
177
178
Назив водног тела
Акумулација Дубоки поток
Турија од ушћа у Колубару до ушћа
Бељанице
Турија узводно од ушћа Бељанице
Бељаница од ушћа у Турију до ушћа
Барајевске реке
Назив
водотока
Дубоки поток
Турија
Турија
Бељаница
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
1,08
DUPOT-AR_2
Сава
3,59
TUR_1
Београд
30,65
TUR_2
Сава, Београд
7,72
BELJ_1
Београд
4,58
BELJ_2
Београд
15,44
BARAJ
Београд
179
Бељаница узводно од ушћа Барајевске реке
180
Барајевска река
181
Дубоки поток од ушћа у Барајевску реку до
бране Дубоки поток
Дубоки поток
река
0,9
DUPOT_1
Београд
182
Акумулација Дубоки поток
Дубоки поток
значајно измењено
водно тело
1,03
DUPOT_2
Београд
Дубоки поток
река
3,5
DUPOT_3
Београд
Топчидерска
река
Топчидерска
река
значајно измењено
водно тело
13,42
TOPC_1
Београд
река
16,36
TOPC_2
Београд
Бела река
река
3,38
BREKA_1
Београд
Бела река
значајно измењено
водно тело
0,32
BREKA_2
Београд
Бела река
река
1,79
BREKA_3
Београд
Паригуз
река
0,83
PRGZ_1
Београд
183
184
185
186
187
188
189
Дубоки поток узводно од акумулације
Дубоки поток
Топчидерска река од ушћа у Саву до краја
регулације (ушћа Радушње)
Топчидерска река узводно од ушћа
Радушње
Бела река од ушћа у Топчидерску реку до
бране Бела Река
Акумулација Бела река
Бела река узводно од акумулације Бела
Река
Паригуз од ушћа у Топчидерску реку до
бране Ресник
Бељаница
Категорија водног
тела
Барајевска река
12
Редни
број
Назив водног тела
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
0,62
PRGZ_2
Београд
2,64
PRGZ_3
Београд
190
Акумулација Ресник
Паригуз
191
Паригуз
Болечица
река
2,91
BOL_1
Београд
Болечица
значајно измењено
водно тело
4,16
BOL_2
Београд
река
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
16,45
BOL_3
Београд
21,88
VMOR_1
Морава
61,71
VMOR_2
Морава
92,54
VMOR_3
Морава
Западна Морава
река
89,63
ZMOR_1
Морава
Западна Морава
река
63,61
ZMOR_2
Морава
Западна Морава
значајно измењено
водно тело
19,89
ZMOR_3
Морава
Западна Морава
река
6,16
ZMOR_4
Морава
Ђетиња
река
7,63
DJ_1
Морава
Ђетиња
река
22,99
DJ_2
Морава
204
Паригуз узводно од акумулације Ресник
Болечица од ушћа у Дунав до моста на
смедеревском путу
Болечица од моста на смедеревском путу
до краја регулације у Лештанима (км
7+100)
Болечица узводно од Лештана
Велика Морава од ушћа у Дунав до
Љубичевског моста
Велика Морава од Љубичевског моста до
ушћа Ресаве
Велика Морава од ушћа Ресаве до састава
Јужне и Западне Мораве
Западна Морава од састава са Јужном
Моравом до ушћа Ибра
Западна Морава од ушћа Ибра до бране ХЕ
Међувршје
Западна Морава у акумулацијема ХЕ
Међувршје и ХЕ Овчар Бања
Западна Морава узводно од акумулације
ХЕ Овчар Бања
Ђетиња од ушћа у Моравицу до ушћа
Речићке реке
Ђетиња од ушћа Речићке реке до ушћа
Волујца
Ђетиња од ушћа Волујца до бране Врутци
значајно измењено
водно тело
река
Ђетиња
12,31
DJ_3
Морава
205
Акумулација Врутци
река
значајно измењено
водно тело
7,93
DJ_4
Морава
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Болечица
Велика Морава
Велика Морава
Велика Морава
Ђетиња
13
Редни
број
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
Назив водног тела
Ђетиња узводно од акумулације Врутци до
ушћа Карачице
Ђетиња узводно од ушћа Карачице
Скрапеж од ушћа у Ђетињу до ушћа
Засељске реке
Скрапеж од ушћа Засељске реке до ушћа
Сеча реке
Скрапеж од ушћа Сече Реке до моста код
Таора
Скрапеж узводно од моста код Таора
Кладороба
Сеча река низводно од ушћа Тмуше
Сеча река узводно од ушћа Тмуше
Лужница од ушћа у Скрапеж до ушћа
Губинског потока
Лужница узводно од ушћа Губинског
потока
Сушица низводно од ушћа Речице
Сушица узводно од ушћа Речице
Каменица
Чемерница од ушћа у Западну Мораву до
ушћа Дичине
Чемерница узводно од ушћа Дичине
Дичина
Деспотовица
Гружа од ушћа у Западну Мораву до бране
Гружа
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Ђетиња
река
3,49
DJ_5
Морава
Ђетиња
река
3,31
DJ_6
Морава
Скрапеж
река
15,17
SKR_1
Морава
Скрапеж
река
33
SKR_2
Морава
Скрапеж
река
11,08
SKR_3
Морава
Скрапеж
Кладороба
Сеча Река
Сеча Река
река
река
река
река
9,4
7,12
6,34
5,72
SKR_4
KLDR
SECA_1
SECA_2
Морава
Морава
Морава
Морава
Лужница
река
12,45
LUZ_1
Морава
Лужница
река
8,77
LUZ_2
Морава
Сушица
Сушица
Каменица
12,8
6,23
37,76
SUS_1
SUS_2
KAM
Морава
Морава
Морава
6,04
CEM_1
Морава
Чемерница
Дичина
Деспотовица
река
река
река
значајно измењено
водно тело
река
река
река
29,56
35,34
21,96
CEM_2
DIC
DESP
Морава
Морава
Морава
Гружа
река
28,82
GRU_1
Морава
значајно измењено
водно тело
река
10,91
GRU_2
Морава
26
GRU_3
Морава
Чемерница
225
Акумулација Гружа
Гружа
226
Гружа узводно од акумулације Гружа
Гружа
14
Редни
број
Назив водног тела
227
Рибеж
228
Велика (Чукојевачка) река
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
Моравица од ушћа у Западну Мораву до
ушћа Великог Рзава
Моравица од ушћа Великог Рзава до ушћа
Трешњевичке реке
Моравица од ушћа Трешњевичке реке до
ушћа Лучке реке
Моравица од ушћа Лучке реке до ушћа
Сапатнице
Моравица узводно од ушћа Сапатнице
Ношница од ушћа у Моравицу до ушћа
ЋосаЧког потока
Ношница узводно од ушћа Ћосачког
потока
Велики Рзав од ушћа у Моравицу до ушћа
Малог Рзава
Велики Рзав од ушћа Малог Рзава до
Радошева (км 34+300)
Велики Рзав узводно од Радошева
Мали Рзав од ушћа у Велики Рзав до ушћа
Биљевачке реке
Мали Рзав од ушћа Биљевачке реке до
места Разложина
Мали Рзав узводно од места Разложина
Лучка река
Бјелица од ушћа у Западну Мораву до ушћа
Стењевца
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Рибеж
Велика
(Чукојевачка)
река
река
Дужина
водног тела
(km)
9,79
река
Моравица
Шифра
водног тела
Водно подучје
RBZ
Морава
16,04
CUK
Морава
река
12,91
MOR_1
Морава
Моравица
река
10,25
MOR_2
Морава
Моравица
река
24,25
MOR_3
Морава
Моравица
река
26,05
MOR_4
Морава
Моравица
река
7,38
MOR_5
Морава
Ношница
река
22,41
NOS_1
Морава
Ношница
река
10,01
NOS_2
Морава
Велики Рзав
река
6,3
VRZ_1
Морава
Велики Рзав
река
28,08
VRZ_2
Морава
Велики Рзав
река
21,31
VRZ_3
Морава
Мали Рзав
река
12,8
MRZ_1
Морава
Мали Рзав
река
7,36
MRZ_2
Морава
Мали Рзав
Лучка река
река
река
15,8
14,15
MRZ_3
LUC
Морава
Морава
Бјелица
река
28,71
BJEL_1
Морава
15
Редни
број
Назив водног тела
244
Бјелица узводно од ушћа Стењевца
245
Рчанска река (Вучковица)
246
Акумулација Голи камен
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Бјелица
Рчанска река
(Вучковица)
Црновршки
поток
Црновршки
поток
река
Дужина
водног тела
(km)
10,66
река
Шифра
водног тела
Водно подучје
BJEL_2
Морава
12,93
RCVU
Морава
значајно измењено
водно тело
0,25
CRPOT_1
Морава
река
3,17
CRPOT_2
Морава
Ибар
река
20,33
IB_1
Морава
Ибар
река
54,72
IB_2
Морава
Косово и
Метохија,
Морава
Косово и
Метохија
Косово и
Метохија,
Морава
249
Црновршки поток узводно од акумулације
Голи камен
Ибар од ушћа у Западну Мораву до
Матаруга (ушће Петревачке реке)
Ибар од Матаруга до ушћа Јошанице
250
Ибар од ушћа Јошанице до ушћа Ситнице
Ибар
река
84,89
IB_3
251
Ибар од ушћа Ситнице до бране
Придворица
Ибар
река
22,36
IB_4
252
Акумулације Газиводе и Придворица
Ибар
значајно измењено
водно тело
25,6
IB_5
Ибар
река
15,74
IB_6
Морава
Видрењак
Рашка
Рашка
Људска река
Дежевска река
Јошаница
(Рашка)
Брвеница
река
река
река
река
река
30,38
21,03
14,08
25,98
18,61
VIDR
RSK_1
RSK_2
LJUD
DEZ
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
река
22,99
JOSRSK
Морава
река
11,03
BRV
Морава
Студеница
река
16,25
STU_1
Морава
247
248
254
255
256
257
258
Ибар узводно од акумулације Газиводе до
државне границе
Видрењак
Рашка од ушћа у Ибар ушћа Јошанице
Рашка узводно од ушћа Јошанице
Људска река
Дежевска река
259
Јошаница (Рашка)
260
Брвеница
Студеница од ушћа у Ибар до ушћа
Савошнице
253
261
16
Редни
број
262
263
264
265
266
Назив водног тела
Студеница од ушћа Савошнице до ушћа
Брусничке реке
Студеница узводно од ушћа Брусничке
реке
Брусничка река
Лопатница
Јошаница од ушћа у Ибар до ушћа Планске
реке
267
Јошаница узводно од ушћа Планске реке
268
269
Рибница
Пепељуша
Расина од ушћа у Западну Мораву до бране
Ћелије
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
Акумулација Ћелије
Расина узводно од акумулације Ћелије до
ушћа Башићке реке
Расина узводно од Башићке реке
Грашевачка река од ушћа у Расину до ушћа
Кочинске реке
Грашевачка река узводно од ушћа
Кочинске реке
Блаташница
Каленићка река од ушћа у Велику Мораву
до ушћа Церничке реке
Каленићка река узводно од ушћа Церничке
реке
Лугомир од ушћа у Јужну Мораву до ушћа
Мајура
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Студеница
река
19,85
STU_2
Морава
Студеница
река
16,89
STU_3
Морава
Брусничка река
Лопатница
Јошаница
(Ибар)
Јошаница
(Ибар)
Рибница
Пепељуша
река
река
17,84
14,27
BRUS
LOP
Морава
Морава
река
7,8
JOSIB_1
Морава
река
12,54
JOSIB_2
Морава
река
река
14
20,17
RIBN
PEP
Морава
Морава
Расина
река
33,45
RAS_1
Морава
Расина
значајно измењено
водно тело
9,39
RAS_2
Морава
Расина
река
26,24
RAS_3
Морава
Расина
Грашевачка
река
Грашевачка
река
Блаташница
река
15,67
RAS_4
Морава
река
4,11
GRAS_1
Морава
река
5,86
GRAS_2
Морава
река
25,76
BLAT
Морава
Каленићка река
река
9,49
KAL_1
Морава
Каленићка река
река
33,08
KAL_2
Морава
Лугомир
значајно измењено
водно тело
9,51
LUG_1
Морава
17
Редни
број
Назив водног тела
280
281
Лугомир узводно од ушћа Мајура
Дуленска река
282
Жупањевачка река
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Лугомир
Дуленска река
Жупањевачка
река
река
река
Дужина
водног тела
(km)
9,52
35,81
река
Шифра
водног тела
Водно подучје
LUG_2
DUL
Морава
Морава
34,28
ZUP
Морава
11,68
BEL_1
Морава
17,06
10,15
18,31
BEL_2
OSA_1
OSA_2
Морава
Морава
Морава
48,59
LEP
Морава
река
4,13
RPO_1
Морава
значајно измењено
водно тело
0,98
RPO_2
Морава
река
3,84
RPO_3
Морава
7,79
UGLJ_1
Морава
22,85
UGLJ_2
Морава
284
285
286
Белица од ушћа у Велику Мораву до ушћа
Штипљанске реке
Белица узводно од ушћа Штипљанске реке
Осаница низводно од ушћа Кусаче
Осаница узводно од ушћа Кусаче
Белица
Осаница
Осаница
287
Лепеница
Лепеница
288
Староселски поток од ушћа у Лепеницу до
бране Спомен парк
289
Акумулација Спомен парк
290
Староселски поток узводно од акумулације
Спомен парк
291
Угљешница низводно од ушћа Лимовца
Угљешница
292
Угљешница узводно од ушћа Лимовца
Грошничка река од ушћа у Лепеницу до
бране Нова Грошница
Угљешница
значајно измењено
водно тело
река
Грошничка река
река
8,42
GROSN_1
Морава
283
293
Белица
Староселски
(Сушички)
поток
Староселски
(Сушички)
поток
Староселски
(Сушички)
поток
значајно измењено
водно тело
река
река
река
значајно измењено
водно тело
294
Акумулација Нова Грошница
Грошничка река
значајно измењено
водно тело
1,27
GROSN_2
Морава
295
Грошничка река узводно од акумулације
Нова Грошница
Грошничка река
река
7,56
GROSN_3
Морава
18
Редни
број
Назив водног тела
308
309
Рача од ушћа у Велику Мораву до села
Адровац (км 18+500)
Рача од села Адровац до ушћа Крчмаре
Рача узводно од ушћа Крчмаре
Јасеница од ушћа у Велику Мораву до
ушћа Кубршнице
Јасеница од ушћа Кубршнице до ушћа
Раковице
Јасеница узводно од ушћа Раковице
Кубршница од ушћа у Јасеницу до ушћа
Великог Луга
Кубршница узводно од ушћа Великог Луга
Велики Луг од ушћа у Кубршницу до моста
у Сопоту
Велики Луг узводно од моста у Сопоту
Милатовица
Нова Језава од ушћа у Велику Мораву до
ушћа Раље
Језава узводно од ушћа Раље
Коњска река
310
Раља
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
311
312
313
314
Јужна Морава од састава са Западном
Моравом до ушћа Рибарске реке
Јужна Морава од ушћа Рибарске реке до
ушћа Нишаве
Јужна Морава од ушћа Нишаве до ушћа
Топлице
Јужна Морава од ушћа Топлице до ушћа
Копашничке реке
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
18,57
RACA_1
Морава
11,42
16,24
RACA_2
RACA_3
Морава
Морава
12,58
JAS_1
Морава
38,1
JAS_2
Морава
22,23
JAS_3
Морава
13,08
KUBR_1
Морава
26,62
KUBR_2
Морава
29,14
VLUG_1
Београд
6,75
20,64
VLUG_2
MLT
Београд
Београд
9,38
JEZ_1
Морава
27,33
22,47
JEZ_2
KONJ
Морава
Морава
Београд,
Морава
Језава
Коњска река
значајно измењено
водно тело
река
река
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
река
река
значајно измењено
водно тело
река
река
Раља
река
42,41
RALJ
Јужна Морава
река
23,15
JMOR_1
Морава
55,11
JMOR_2
Морава
20,37
JMOR_3
Морава
42,76
JMOR_4
Морава
Рача
Рача
Рача
Јасеница
Јасеница
Јасеница
Кубршница
Кубршница
Велики Луг
Велики Луг
Милатовица
Језава
Јужна Морава
Јужна Морава
Јужна Морава
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
19
Редни
број
Назив водног тела
319
Грделичка клисура (од ушћа Копашничке
реке до ушћа Врле)
Јужна Морава од ушћа Врле до састана
Биначке Мораве и Моравице
Трновачка река
Ветерница од ушћа у Јужну Мораву до
ушћа Сушице
Ветерница од ушћа Сушице до бране Барје
320
Акумулација Барје
315
316
317
318
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
Ветерница узводно од акумулације Барје до
ушћа Градњанке
Ветерница узводно од ушћа Градњанке
Јабланица од ушћа у Јужну Мораву до
моста у Горњем Стопању
Јабланица од моста у Горњем Стопању до
почетка регулације у Лебану (км 41+400)
Јабланица кроз Лебане до ушћа
Порослићког потока
Јабланица узводно од Лебана
Туларска река
Бањска река
Шуманска река
Пуста река од ушћа у Јужну Мораву до
бране Брестовац
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Јужна Морава
река
33,35
JMOR_5
Морава
45,88
JMOR_6
Морава
25,32
TRNOV
Морава
14,84
VET_1
Морава
23,05
VET_2
Морава
6,68
VET_3
Морава
Јужна Морава
Трновачка река
Ветерница
Ветерница
Ветерница
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
Ветерница
река
10,34
VET_4
Морава
Ветерница
река
значајно измењено
водно тело
8,61
VET_5
Морава
17,66
JBL-JM_1
Морава
23,76
JBL-JM_2
Морава
Јабланица
Јабланица
река
6,6
JBL-JM_3
Морава
Јабланица
Туларска река
Бањска река
Шуманска река
значајно измењено
водно тело
река
река
река
река
24,35
11,14
14,1
17,21
JBL-JM_4
TUL
BANJ-JBL
SUM
Морава
Морава
Морава
Морава
Пуста река
река
43,18
PUS_1
Морава
Јабланица
331
Акумулација Брестовац
Пуста река
значајно измењено
водно тело
2,9
PUS_2
Морава
332
Пуста река узводно од акумулације
Брестовац
Пуста река
река
4,68
PUS_3
Морава
20
Редни
број
333
334
335
Назив водног тела
Топлица од ушћа у Јужну Мораву до ушћа
Стражевске реке у Прокупљу
Топлица од ушћа Стражевске реке до ушћа
Косанице
Топлица од ушћа Косанице до бране
Селова
336
Акумулација Селова
337
338
Топлица узводно од акумулације Селова
Бацка река
Драгушка река од ушћа у Топлицу до
састава Придворичке и Претрешњанске
реке
Јошаничка река од ушћа у Топлицу до пута
у селу Горња Јошаница
Јошаничка река узводно од пута у селу
Горња Јошаница
Бресничка река од ушћа у Јошаничку реку
до бране Бресница
Акумулација Бресница
Бресничка река узводно од акумулације
Бресница
339
340
341
342
343
344
345
Југбогдановачка река
346
Луковска река
Бањска река од ушћа у Топлицу до
Куршумлијске бање (састав Буњачке реке и
Преполачког потока)
Косаница
347
348
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Топлица
река
28,6
TOP_1
Морава
Топлица
река
37,42
TOP_2
Морава
Топлица
река
18,5
TOP_3
Морава
9,35
TOP_4
Морава
8,46
6,05
TOP_5
BACK
Морава
Морава
Топлица
Бацка река
значајно измењено
водно тело
река
река
Драгушка река
река
12,08
DRGS
Морава
Јошаничка река
река
20,34
JOSTOP_1
Морава
Јошаничка река
река
6,95
JOSTOP_2
Морава
Бресничка река
река
10,35
BRESN_1
Морава
Бресничка река
река
значајно измењено
водно тело
0,44
BRESN_2
Морава
4,57
BRESN_3
Морава
река
20,36
JUGB
Морава
река
9,86
LUKTOP
Морава
Бањска река
река
10,68
BANJ-TOP
Морава
Косаница
река
18,48
KOSAN
Морава
Топлица
Бресничка река
Југбогдановачка
река
Луковска река
21
Редни
број
Назив водног тела
349
Бејашничка река
350
Растовничка река од ушћа у Топлицу до
бране Растовница
351
Акумулација Растовница
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Растовничка река узводно од акумулације
Растовница
Крајковачка река од ушћа у Јужну Мораву
до бране Крајковац
Акумулација Крајковац
Крајковачка река узводно од акумулације
Крајковац
Турија
Рибарска река од ушћа у Јужну Мораву до
ушћа Велике реке
Рибарска река од ушћа Велике реке до
ушћа Бањског потока
Рибарска река узводно од ушћа Бањског
потока
Бањска река од ушћа у Јужну Мораву до
бране Првонек
Акумулација Првонек
Бањска река узводно од акумулације
Првонек
Врла до ушћа Романовске реке
Врла од ушћа Романовске реке до ушћа
Глоцке
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
река
12,81
BEJ
Морава
река
0,72
RAST_1
Морава
значајно измењено
водно тело
0,75
RAST_2
Морава
река
2,13
RAST_3
Морава
река
22,46
KRAJ_1
Морава
значајно измењено
водно тело
0,64
KRAJ_2
Морава
река
4,63
KRAJ_3
Морава
река
16,04
TUR-JM
Морава
Рибарска река
река
10,41
RIBR_1
Морава
Рибарска река
река
12,63
RIBR_2
Морава
Рибарска река
река
5,42
RIBR_3
Морава
Бањска река
река
11,67
BANJJM_1
Морава
Бањска река
значајно измењено
водно тело
3,25
BANJJM_2
Морава
Бањска река
река
3,02
BANJJM_3
Морава
Врла
река
9,77
VRL_1
Морава
Врла
река
5,63
VRL_2
Морава
Назив
водотока
Бејашничка
река
Растовничка
река
Растовничка
река
Растовничка
река
Крајковачка
река
Крајковачка
река
Крајковачка
река
Турија
22
Редни
број
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
Назив водног тела
Врла од ушћа Глоцке до ушћа Градске реке
Врла узводно од ушћа Градске реке
Козарачка река од ушћа у Јужну Мораву до
ушћа Мале реке
Козарачка река од ушћа Мале реке до ушћа
Острозупске реке
Козарачка река узводно од ушћа
Острозупске реке
Власина од ушћа у Јужну Мораву до ушћа
Станци потока
Власина од ушћа Станци потока до ушћа
Лужнице
Власина од ушћа Лужнице до ушћа
Градске реке
Власина од ушћа Градске реке до ушћа
Мале реке
Власина од ушћа Мале реке до ушћа
Чемерчице
Власина од ушћа Чемерчице до Власинског
језера
Градска река
Тегошница од ушћа у Власину до ушћа
Мале реке
Тегошница узводно од ушћа Мале реке
Лужница од ушћа у Власину до ушћа
Мурговице
Лужница узводно од ушћа Мурговице
Мурговица
Пуста река
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Врла
Врла
река
река
Дужина
водног тела
(km)
4,3
8
Козарачка река
река
Козарачка река
Шифра
водног тела
Водно подучје
VRL_3
VRL_4
Морава
Морава
13,18
KOZ_1
Морава
река
8,64
KOZ_2
Морава
Козарачка река
река
9,8
KOZ_3
Морава
Власина
река
13,04
VL_1
Морава
Власина
река
12,54
VL_2
Морава
Власина
река
12,92
VL_3
Морава
Власина
река
5,04
VL_4
Морава
Власина
река
8,87
VL_5
Морава
Власина
река
9,25
VL_6
Морава
Градска река
река
10,5
GRADS
Морава
Тегошница
река
9,29
TEG_1
Морава
Тегошница
река
9,17
TEG_2
Морава
Лужница
река
14,63
LUZVL_1
Морава
Лужница
Мурговица
Пуста река
река
река
река
18
8,33
10,36
LUZVL_2
MURG
PUSVL
Морава
Морава
Морава
23
Редни
број
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Назив водног тела
Нишава од ушћа у Јужну Мораву до ушћа
Студене
Сићевачка клисура (од ушћа Студене до
моста код насеља Долац)
Нишава узводно од моста код насеља
Долац до државне границе
Габерска река
Јерма од ушћа у Нишаву до ушћа Асе
Кањон Јерме
Јерма од државне границе до састава
Грубине и Вучје реке
Коритничка река од ушћа у Нишаву до
бране Дивљана
Дивљанско језеро
Коритничка река узводно од Дивљанског
језера
Црвена река
Кутинска река
Темштица
Височица од ушћа у Темштицу до бране
Завој
Акумулација Завој
Височица од акумулације Завој до државне
границе
Дојкиначка река од ушћа у Височицу до
места Дојкинци
Дојкиначка река узводно од места
Дојкинци
Назив
водотока
Нишава
Нишава
Категорија водног
тела
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
26,93
NIS_1
Морава
17,14
NIS_2
Морава
Нишава
река
88,87
NIS_3
Морава
Габерска река
Јерма
Јерма
река
река
река
11,9
10,46
18
GAB
JER_1
JER_2
Морава
Морава
Морава
Јерма
река
6,01
JER_3
Морава
река
6,56
KORTN_1
Морава
река
0,47
KORTN_2
Морава
река
10,69
KORTN_3
Морава
река
река
река
5,07
31,38
16,55
CRV
KUT
TEM
Морава
Морава
Морава
Височица
река
3,59
VIS_1
Морава
Височица
значајно измењено
водно тело
13,9
VIS_2
Морава
Височица
река
25,97
VIS_3
Морава
Дојкиначка река
река
9,22
DOJK_1
Морава
Дојкиначка река
река
14,99
DOJK_2
Морава
Коритничка
река
Коритничка
река
Коритничка
река
Црвена река
Кутинска река
Темштица
24
Редни
број
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
Назив водног тела
Топлодолска река
Топоничка река низводно од моста у
Горњој Топоници
Топоничка река узводно од моста у Горњој
Топоници
Моравица од ушћа у Јужну Мораву до
бране Бован
Акумулација Бован
Моравида од акумулације Бован до ушћа
Николинске реке
Моравица узводно од ушћа Николинске
реке
Јовановачка река од ушћа у Јужну Мораву
до пруге Београд-Ниш
Јовановачка река од пруге београд-Ниш до
ушћа Крчеве
Јовановачка река узводно од ушћа Крчеве
Црница од ушћа у Велику Мораву до ушћа
Грзе
Црница од ушћа Грзе до ушћа Сувара
Црница узводно од ушћа Сувара
Грза
Раваница од ушћа у Велику Мораву до
моста код Сења
Раваница узводно од моста код Сења
Ресава од ушћа у Велику Мораву до
узводног моста у Деспотовцу
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Топлодолска
река
река
7,66
TOPLOD
Морава
Топоничка река
значајно измењено
водно тело
2,94
TPN_1
Морава
Топоничка река
река
15,2
TPN_2
Морава
Моравица
река
18,42
SOKMOR_1
Морава
Моравица
значајно измењено
водно тело
2,04
SOKMOR_2
Морава
Моравица
река
18,75
SOKMOR_3
Морава
Моравица
река
11,87
SOKMOR_4
Морава
Јовановачка
река
Јовановачка
река
Јовановачка
река
значајно измењено
водно тело
5,97
JOV_1
Морава
река
7,2
JOV_2
Морава
река
19,89
JOV_3
Морава
11,97
CRN_1
Морава
8,29
13,23
21,97
CRN_2
CRN_3
GRZ
Морава
Морава
Морава
Црница
Црница
Грза
значајно измењено
водно тело
река
река
река
Раваница
река
11,21
RAV_1
Морава
Раваница
река
10,65
RAV_2
Морава
Ресава
река
37,05
RES_1
Морава
Црница
25
Редни
број
Назив водног тела
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Ресава
река
9,83
RES_2
Морава
Ресава
река
19,15
RES_3
Морава
Ресава
6,54
RES_4
Морава
9,04
ML_1
Доњи Дунав
24,14
ML_2
Доњи Дунав
38,61
ML_3
Доњи Дунав
Млава
река
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
значајно измењено
водно тело
река
14,12
ML_4
Доњи Дунав
Млава
река
5,56
ML_5
Доњи Дунав
Млава
река
8,98
ML_6
Доњи Дунав
Млава
12,26
ML_7
Доњи Дунав
24,63
ML_ST
Доњи Дунав
18,07
BUS_1
Доњи Дунав
0,65
BUS_2
Доњи Дунав
5,06
BUS_3
Доњи Дунав
427
Ресава од моста у Деспотовцу до ушћа
Ресавице (Манасија)
Ресава од ушћа Ресавице до ушћа Јеловог
потока
Ресава узводно од ушћа Јеловог потока
Млава у зони утицаја успора од
акумулације ХЕ Ђердап 1 (км 8+800)
Млава узводно од успора од акумулације
ХЕ Ђердап 1 до ушћа Витовнице
Млава од ушћа Витовнице до моста на
улазу у Горњачку клисуру
Горњачка клисура
Млава узводно од Горњачке клисуре (ушће
Крупаје) до ушћа Јасеновачког потока
Рибарска клисура (од ушћа Јасеновачког
потока до ушћа Адујевског потока)
Млава узводно од ушћа Адујевског потока
428
Стара Млава
429
Бусур од ушћа у Млаву до бране Бусур
Бусур
430
Акумулација Бусур
Бусур
431
Бусур узводно од акумулације Бусур
Кореница од ушћа у Бусур до бране
Кореница
Бусур
река
значајно измењено
водно тело
река
значајно измењено
водно тело
река
Кореница
река
1,23
KORN_1
Доњи Дунав
418
419
420
421
422
423
424
425
426
432
Млава
Млава
Млава
Стара Млава
433
Акумулација Кореница
Кореница
значајно измењено
водно тело
0,57
KORN_2
Доњи Дунав
434
Кореница узводно од акумулације
Кореница
Кореница
река
4,3
KORN_3
Доњи Дунав
26
Редни
број
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
Назив водног тела
Чокордин од ушћа у Млаву до преласка
пута Орљево-Велики Поповац
Чокордин узводно од преласка пута
Орљево-Велики Поповац
Тисница низводно од ушћа Црне реке
Тисница узводно од ушћа Црне реке
Витовница од ушћа у Млаву до ушћа
Старог потока
Витовница од ушћа Старог потока до ушћа
Мелничке реке
Витовница узводно од ушћа Мелничке реке
до км 37+400
Витовница узводно од км 37+400
Пек у зони успора од акумулације ХЕ
Ђердап 1 (км 2+500)
Пек узводно од успора од акумулације ХЕ
Ђердап 1 до ушћа Љешнице
Каонска клисура - од ушћа Љеснице до
ушћа Кучајнске реке
Пек од ушћа Кучајнске реке до ушћа
Бродице
Пек узводно од ушћа Бродице до састава
Великог и Малог Пека
Велики Пек
Поречка река у зони успора од ХЕ Ђердап
1
Поречка река узводно од успора од
акумулације Ђердап 1 до састава Шашке и
Црнајке
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Поток
Чокордин
Поток
Чокордин
Тисница
Тисница
значајно измењено
водно тело
3,26
COK_1
Доњи Дунав
река
17,79
COK_2
Доњи Дунав
река
река
значајно измењено
водно тело
9,57
8,59
TISN_1
TISN_2
Доњи Дунав
Доњи Дунав
4,85
VIT_1
Доњи Дунав
Витовница
река
23,92
VIT_2
Доњи Дунав
Витовница
река
8,63
VIT_3
Доњи Дунав
Витовница
река
значајно измењено
водно тело
4,18
VIT_4
Доњи Дунав
3,59
PEK_1
Доњи Дунав
Пек
река
29,65
PEK_2
Доњи Дунав
Пек
река
15,03
PEK_3
Доњи Дунав
Пек
река
17,25
PEK_4
Доњи Дунав
Пек
река
23,67
PEK_5
Доњи Дунав
Велики Пек
река
значајно измењено
водно тело
18,29
VPEK
Доњи Дунав
5,85
POR_1
Доњи Дунав
река
18,06
POR_2
Доњи Дунав
Витовница
Пек
Поречка река
Поречка река
27
Редни
број
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
Назив водног тела
Шашка река од састава са Црнајком до
бране Шашки поток
Шашка река узводно од бране Шашки
поток
Од састава са Шашком реком до ушћа леве
притоке без имена (км 12+900)
Црнајка узводно од леве притоке без имена
Слатинска река (до састава Ваља Маре,
Вратне и Буљевице)
Замна од ушћа у дунав до ушћа Медвеђе
Замна узводно од ушћа Медвеђе
Тимок од ушћа у Дунав до Брегова (дуж
државне границе)
Тимок од Брегова до ушћа Табаковачког
потока
Табаковачка клисура до ушћа Борске реке
Тимок од ушћа Борске реке до састава
Белог и Црног Тимока
Црни Тимок од састава са Белим Тимоком
до моста у Звездану
Црни Тимок од моста у Звездану до ушћа
Злотске реке
Црни Тимок од ушћа Злотске реке до ушћа
Ваља Саке
Црни Тимок узводно од ушћа Ваља Саке
Радованска река
Злотска река
Брестовачка река од ушћа у Црни Тимок до
бране на Брестовачкој реци
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Шашка река
река
20,53
SAS_1
Доњи Дунав
Шашка река
река
2,25
SAS_2
Доњи Дунав
Црнајка
река
12,92
CRNAJ_1
Доњи Дунав
Црнајка
река
6,17
CRNAJ_2
Доњи Дунав
Слатинска
река
7,94
SLAT
Доњи Дунав
Замна
Замна
река
река
29,8
9,86
ZAM_1
ZAM_2
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Тимок
река
17,62
TIM_1
Доњи Дунав
Тимок
река
31,85
TIM_2
Доњи Дунав
Тимок
река
28,82
TIM_3
Доњи Дунав
Тимок
река
8,35
TIM_4
Доњи Дунав
Црни Тимок
значајно измењено
водно тело
9,48
CTIM_1
Доњи Дунав
Црни Тимок
река
30,67
CTIM_2
Доњи Дунав
Црни Тимок
река
20,33
CTIM_3
Доњи Дунав
Црни Тимок
Радованска река
Злотска река
Брестовачка
река
река
река
река
19,07
19,84
15,44
CTIM_4
RAD_1
ZLOT
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
река
22,51
BREST_1
Доњи Дунав
28
Редни
број
Назив водног тела
469
Борско језеро
470
Брестовачка река узводно од Борског језера
471
Арнаута
Борска река од ушћа у Црни Тимок до
ушћа Кривељске реке
Борска река узводно од ушћа Кривељске
реке
Кривељска река од ушћа у Борску реку до
бране Кривељ
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
Акумулација Кривељ
Кривељска река узводно од акумулације
Кривељ
Глоговичка река од ушћа у Тимок до моста
на путу Салаш-Копривница
Глоговичка река узводно од моста на путу
Салаш-Копривница
Сиколска река од ушћа у Тимок до ушћа
Совинца
Сиколска река узводно од ушћа Совинца
Бели Тимок од састава са Црним Тимоком
до ушћа Грлишке реке
Вратарничка клисура
Бели Тимок узводно од Вратарничке
клисуре
Сврљишки Тимок низводно од моста у
Подвису
Назив
водотока
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
Брестовачка
река
Брестовачка
река
Арнаута
Бела (Борска)
река
Бела (Борска)
река
значајно измењено
водно тело
2,03
BREST_2
Доњи Дунав
река
4,25
BREST_3
Доњи Дунав
река
19,28
ARN
Доњи Дунав
река
16,3
BOR_1
Доњи Дунав
река
8,02
BOR_2
Доњи Дунав
Кривељска река
река
10,13
KRIV_1
Доњи Дунав
Кривељска река
значајно измењено
водно тело
1,92
KRIV_2
Доњи Дунав
Кривељска река
река
9,39
KRIV_3
Доњи Дунав
Глоговичка река
река
8,52
GLOG_1
Доњи Дунав
Глоговичка река
река
11,34
GLOG_2
Доњи Дунав
Сиколска река
река
23,45
SIKOL_1
Доњи Дунав
Сиколска река
река
14,37
SIKOL_2
Доњи Дунав
Бели Тимок
река
14,59
BTIM_1
Доњи Дунав
Бели Тимок
река
8,3
BTIM_2
Доњи Дунав
Бели Тимок
река
24,56
BTIM_3
Доњи Дунав
Сврљишки
Тимок
река
9,14
STIM_1
Доњи Дунав
29
Редни
број
485
486
Назив водног тела
Сврљишка клисура (од моста у Подвису до
ушћа Белице)
Сврљишки Тимок од ушћа Белице до
понора код Периша
487
Узводно од понора код Периша
488
Валевачка река
Грлишка река од ушћа у Бели Тимок до
бране Грлиште
489
490
Акумулација Грлиште
491
Трговишки Тимок
492
493
Алдиначка река
Коритска река
Категорија водног
тела
Дужина
водног тела
(km)
Шифра
водног тела
Водно подучје
река
14,67
STIM_2
Доњи Дунав
река
25,29
STIM_3
Доњи Дунав
река
9,69
STIM_4
Доњи Дунав
река
6,96
VAL
Доњи Дунав
Грлишка река
река
4,9
GRL_1
Доњи Дунав
Грлишка река
значајно измењено
водно тело
4,57
GRL_2
Доњи Дунав
река
32,55
TTIM
Доњи Дунав
река
река
13,56
20,11
ALD
KORIT
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Назив
водотока
Сврљишки
Тимок
Сврљишки
Тимок
Сврљишки
Тимок
Валевачка
Трговишки
Тимок
Алдиначка река
Коритска река
30
Прилог 2.
ВОДНА ТЕЛА ПОВРШИНСКИХ ВОДА – ЈЕЗЕРА
Редни
број
Назив водног тела
Површина
воденог огледала
(ha)
Водно
подручје
1
Палић
523
Бачка и Банат
2
Лудашко језеро
308
Бачка и Банат
3
Власинско језеро
1411
Морава
4
Сребрно језеро
316
Доњи Дунав
5
Савско језеро
102
Београд
Прилог 3.
ВОДНА ТЕЛА ПОДЗЕМНИХ ВОДА
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Назив водног тела
Северозападна Бачка
- основни водоносни
комплекс
Телечка - основни
водоносни комплекс
Горња Тиса основни водоносни
комплекс
Северни Банат основни водоносни
комплекс
Средња Бачка основни водоносни
комплекс
Доња Тиса - основни
водоносни комплекс
Средњи Банат основни водоносни
комплекс
Северозападна Бачка
- прва издан
Телечка - прва издан
Горња Тиса - прва
издан
Северни Банат - прва
издан
Средња Бачка - прва
издан
Доња Тиса - прва
издан
Средњи Банат - прва
издан
Југозападни Банат прва издан
Југоисточни Банат основни водоносни
комплекс
Југозападни Банат основни водоносни
комплекс
Површина
водног
тела (km2)
Шифра водног
тела
Хидрогеолошка
јединица
Водно
подручје
1232,43
TIS_GW_I_1
Подручје Бачке и
Банта
Бачка и Банат
2643,55
TIS_GW_I_2
Подручје Бачке и
Банта
Бачка и Банат
1772,02
TIS_GW_I_3
Подручје Бачке и
Банта
Бачка и Банат
1545,78
TIS_GW_I_4
Подручје Бачке и
Банта
Бачка и Банат
2068,06
TIS_GW_I_5
Подручје Бачке и
Банта
Бачка и Банат
1099,78
TIS_GW_I_6
Подручје Бачке и
Банта
Бачка и Банат
1013,72
TIS_GW_I_7
Подручје Бачке и
Банта
Бачка и Банат
1232,43
TIS_GW_SI_1
2643,55
TIS_GW_SI_2
1772,02
TIS_GW_SI_3
1545,78
TIS_GW_SI_4
2068,06
TIS_GW_SI_5
1099,78
TIS_GW_SI_6
1013,72
TIS_GW_SI_7
2228,19
D_GW_SI_2
2298,93
D_GW_I_1
Подручје Бачке и
Банта
Бачка и Банат
2228,19
D_GW_I_2
Подручје Бачке и
Банта
Бачка и Банат
18
Југозападна Бачка
440,74
D_GW_I_5
19
Вршачке планине
257,63
D_GW_S_1
Подручје Бачке и
Банта
Подручје Бачке и
Банта
Подручје Бачке и
Банта
Подручје Бачке и
Банта
Подручје Бачке и
Банта
Подручје Бачке и
Банта
Подручје Бачке и
Банта
Подручје Бачке и
Банта
Подручје Бачке и
Банта
Подручје Бачке и
Банта
Бачка и Банат
Бачка и Банат
Бачка и Банат
Бачка и Банат
Бачка и Банат
Бачка и Банат
Бачка и Банат
Бачка и Банат
Бачка и Банат
Бачка и Банат
Редни
број
Назив водног тела
Површина
водног
тела (km2)
Шифра водног
тела
20
Југоисточни Банат прва издан
2298,93
D_GW_SI_1
21
Јужна Бачка
1167,14
D_GW_I_4
22
Београд - лева обала
Саве
283,06
SA_GW_I_4
23
Београд - десна
обала Саве
179,68
SA_GW_I_5
24
Београд - кречњак
60,64
SA_GW_K_1
25
Београд - југ
365,35
SA_GW_S_2
26
Колубара - исток
424,79
KOL_GW_I_2
27
Пештан
286,37
KOL_GW_P_2
28
Смедеревско
подунавље
405,96
D_GW_I_8
29
Панчевачки рит
413,74
D_GW_I_3
550,78
VMOR_GW_I_5
462,86
D_GW_I_6
834,02
D_GW_I_7
30
31
32
Београд неоген исток
Неготин Кладово алувион
Зајечар Неготин неоген
33
Голубац - карст
258,39
D_GW_K_1
34
Мироч - карст
288,19
D_GW_K_2
35
Текија
311,97
D_GW_P_1
36
Плавна
207,00
D_GW_P_2
37
Горњане
228,31
D_GW_P_3
38
Добра
779,88
D_GW_P_4
39
Кличевац
604,28
D_GW_I_9
40
Костолац
1005,37
ML_GW_I_1
41
Горњак
424,81
ML_GW_K_1
Хидрогеолошка
јединица
Подручје Бачке и
Банта
Подручје Бачке и
Банта
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје западне
Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје Бачке и
Банта
Подручје
средишње Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје источне
Србије
Водно
подручје
Бачка и Банат
Бачка и Банат
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
2
Редни
број
Назив водног тела
Површина
водног
тела (km2)
Шифра водног
тела
42
Манастирица
181,80
ML_GW_P_1
43
Хомоље
608,58
ML_GW_S_1
44
Крш - север
94,18
PEK_GW_K_1
45
Велики Тимок алувион
65,81
TIM_GW_I_1
46
Велики Тимок
142,60
TIM_GW_P_1
47
Крш - југ
35,86
TIM_GW_K_1
48
Кучај и Бељаница
726,52
CTIM_GW_K_1
49
Кучај - центар
150,23
CTIM_GW_P_1
39,97
CTIM_GW_I_1
67,67
BTIM_GW_I_1
1182,48
BTIM_GW_P_1
50
51
52
Црни Тимок алувион
Бели Тимок алувион
Тимочка еруптивна
област
53
Тупижница
115,92
BTIM_GW_K_1
54
Влашко Поље
186,46
BTIM_GW_P_2
55
Вршка чука
67,48
BTIM_GW_K_2
56
Бели Тимок - исток
73,67
BTIM_GW_P_3
57
Озрен и Девица
409,03
BTIM_GW_K_3
58
Тресибаба
473,16
BTIM_GW_K_4
59
Бели Тимок - југ
456,55
BTIM_GW_P_4
60
Зајечарски басен
368,84
BTIM_GW_I_2
61
Топола
472,85
JAS_GW_S_1
62
Крагујевац - неоген
1032,04
JAS_GW_I_1
63
Велика Морава
алувион - лева обала
468,26
VMOR_GW_I_1
64
Велика Морава
алувион - десна
обала
429,31
VMOR_GW_I_2
Хидрогеолошка
јединица
Подручје
средишње Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Водно
подручје
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Доњи Дунав
Морава
Морава
Морава
Морава
3
Редни
број
Назив водног тела
Површина
водног
тела (km2)
Шифра водног
тела
65
Левач
718,98
VMOR_GW_I_4
66
Велика Морава
неоген - југ
1321,17
VMOR_GW_I_3
67
Јухор
196,60
VMOR_GW_P_1
68
Ресавица
217,05
VMOR_GW_P_3
69
Лепеница
328,01
VMOR_GW_P_4
70
Гледич
486,82
VMOR_GW_P_5
71
Бељаница - југ
83,78
VMOR_GW_P_6
72
Раваница
93,96
VMOR_GW_K_1
73
Кучај - запад
288,06
VMOR_GW_K_2
74
Црни Врх
217,98
VLA_GW_P_1
75
Видојевица
529,31
TOP_GW_P_1
76
Липовац
1373,06
TOP_GW_P_3
77
Соколовица
355,41
TOP_GW_P_2
78
Гола планина и
Слемен
131,38
JMOR_GW_S_6
79
Сокобањски басен
212,73
JMOR_GW_I_4
80
Девица
145,16
JMOR_GW_K_1
81
Алексинац
808,76
JMOR_GW_S_5
82
Каоник
546,25
JMOR_GW_S_4
83
Јужна Морава
неоген - север
1153,38
JMOR_GW_I_3
84
Гаџин Хан
375,42
JMOR_GW_S_3
85
Лесковац - неоген
914,31
JMOR_GW_I_2
86
Јужна Морава неоген
426,01
JMOR_GW_I_1
87
Варденик
1135,87
JMOR_GW_S_1
88
Кукавица
2065,75
JMOR_GW_S_2
Хидрогеолошка
јединица
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје источне
Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје западне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје западне
Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Водно
подручје
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
4
Редни
број
Назив водног тела
Површина
водног
тела (km2)
Шифра водног
тела
89
Расина
497,41
ZMOR_GW_I_1
90
Сувобор
796,50
ZMOR_GW_P_1
91
Јелица
354,85
ZMOR_GW_S_1
92
Горњи Милановац
915,84
ZMOR_GW_S_2
93
Власина
766,32
NI_GW_P_1
94
Сува планина - север
229,84
NI_GW_S_1
95
Сува планина
486,02
NI_GW_K_4
96
Сврљиг
327,39
NI_GW_K_5
97
Белава и Влашка
планина
510,07
NI_GW_K_3
98
Пиротска котлина
171,58
NI_GW_I_1
99
Стара планина север
343,80
NI_GW_P_2
100
Стара планина
337,50
NI_GW_K_2
101
Видлич
285,09
NI_GW_K_1
102
Ужице
671,53
DJE_GW_S_1
103
Моравица и Ђетиња
- алувион
55,68
DJE_GW_I_1
104
Златибор
915,36
DJE_GW_K_1
105
Кремна
152,38
DJE_GW_P_1
106
Ивањица
1135,47
MOR_GW_P_1
107
Радочело
133,42
IB_GW_K_2
108
Западна Морава алувион
588,04
IB_GW_I_1
109
Копаоник – север
1720,93
IB_GW_P_2
Подручје западне
Србије
Морава
IB_GW_K_1
Подручје
југозападне
Србије
Морава
110
Јарут
435,89
Хидрогеолошка
јединица
Подручје
средишње Србије
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје источне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Водно
подручје
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
5
Редни
број
Назив водног тела
Површина
водног
тела (km2)
Шифра водног
тела
111
Хум
213,26
IB_GW_P_1
112
Голија
423,57
IB_GW_P_3
113
Нови Пазар
919,92
RAS_GW_P_1
114
Егејски слив
1155,78
EGEJ_GW_P_1
115
Смедерево - југ
559,33
VMOR_GW_I_4
116
Мачва – основни
водоносни комплекс
763,41
SA_GW_I_3
117
Мачва - плиоцен
1577,53
SA_GW_I_8
118
Непричава - карст
609,19
KOL_GW_K_1
119
Колубара - неоген
656,57
KOL_GW_I_1
120
Тамнава
276,82
KOL_GW_I_3
121
Ваљево
542,81
KOL_GW_S_1
122
Лелић - карст
306,83
KOL_GW_K_2
123
Љиг
565,82
KOL_GW_P_1
124
Лозничко Поље
243,88
DR_GW_I_1
125
Јадар
208,54
DR_GW_I_2
126
Гучево
172,97
DR_GW_K_1
127
Повлен
322,37
DR_GW_K_2
128
Љубовија
619,49
DR_GW_P_5
129
Тара
299,58
DR_GW_K_3
130
Златибор - запад
522,30
DR_GW_P_6
Хидрогеолошка
јединица
Подручје
југозападне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје
средишње Србије
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Водно
подручје
Морава
Морава
Морава
Морава
Морава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
6
Редни
број
Назив водног тела
Површина
водног
тела (km2)
Шифра водног
тела
131
Радоиња
71,41
UV_GW_K_3
132
Нова Варош
128,81
UV_GW_P_1
133
Јавор - запад
259,48
UV_GW_K_4
134
Стари Влах - југ
172,22
UV_GW_P_2
135
Зарудине
66,71
UV_GW_K_1
136
Сјеница
142,51
UV_GW_I_1
137
Вапа и Пештер
562,38
UV_GW_K_2
138
Јаворје
217,75
LIM_GW_P_1
139
Бучје
147,38
LIM_GW_K_3
140
Побијеник
559,27
LIM_GW_P_2
141
Златар
112,38
LIM_GW_K_1
142
Јадовник
107,33
LIM_GW_K_2
143
Комаран
426,28
LIM_GW_P_3
144
Колубара - запад
502,30
KOL_GW_P_3
145
Цер
110,80
DR_GW_P_1
146
Осечина
320,27
DR_GW_P_2
147
Крупањ
384,92
DR_GW_P_3
Хидрогеолошка
јединица
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје
југозападне
Србије
Подручје западне
Србије
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје западне
Србије
Подручје западне
Србије
Водно
подручје
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
Сава
7
Редни
број
Назив водног тела
Површина
водног
тела (km2)
Шифра водног
тела
148
Борања
68,23
DR_GW_P_4
450,05
SA_GW_I_1
1593,65
SA_GW_I_2
149
150
Западни Срем основни водоносни
комплекс
Источни Срем –
основни водоносни
комплекс
151
Западни Срем плиоцен
1172,92
SA_GW_I_6
152
Источни Срем плиоцен
2248,99
SA_GW_I_7
153
Фрушка гора
735,56
SA_GW_S_1
Хидрогеолошка
јединица
Подручје западне
Србије
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Подручје Срема,
Мачве и ПосавоТамнаве
Водно
подручје
Сава
Срем
Срем
Срем
Срем
Срем
8
Download

Pravilnik o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda