ORGANSKA PROIZVODNJA U
VOĆARSTVU
Prof. dr Milisav Mitrović
ORGANSKA
POLJOPRIVREDA
Organska poljoprivreda je
proizvodnja poljoprivrednih
proizvoda bez sintetičkih materija,
pa ta proizvodnja ne šteti zdravlju
ljudi i životinja, a preko pravilnog
korišćenja prirodnih resursa
dugoročno održava produktivnost
agroekosistema i ne oštećuje
prirodne ekosisteme
Osnovni principi organske
poljoprivrede
* Organska proizvodnja zasniva se na
prirodnim procesima i upotrebi
organskih i prirodnih mineralnih
materija
* Ne mogu se koristiti materije
hemijsko-sintetičkog porekla, osim u
slučajevima utvrđenih zakonom o
organskoj proizvodnji i organskim
proizvodima
* Ne mogu se koristiti genetički
modifikovani organizmi niti njihovi
derivati
Ciljevi organske proizvodnje
* Dobijanje proizvoda sa potvrđenom
procedurom proizvodnje
* Unapređenje zdravlja i produktivnosti
uzajamno zavisnih zajednica života
zemljišta, biljaka, životinja i ljudi
* Zaštita prirodnih resursa od zagađenja
* Dugoročno povećavanje i održavanje
plodnosti zemljišta
* Očuvanje biodiverziteta (prirodne
raznovrsnosti)
Organska proizvodnja širom
sveta 2007
* Organska proizvodnja kontinentalnog voća
u svetu odvija se na preko 250.000 ha
* Zemlje najveći proizvođači organskog voća
su: Italija, Turska, SAD, Francuska, Španija,
Poljska i Nemačka (Granatstein i saradnici,
2008)
* Preko 50% organski proizvedene jabuke
potiče iz Italije, a promet organskog voća u
nekim zemljama dostiže 4 do 5% ukupnog
prometa voća
* Organska proizvodnja jabuke u
Srbiji odvija se u ekstenzivnim
zasadima starih autohtonih sorti
(budimka, kožara, kolačara,
šumatovka) i u novim zasadima
novostvorenih otpornih sorti u
kojima se primenjuju intenzivnije
agro i pomotehničke mere (topas,
prima, GoldRush)
* U organsku proizvodnju voća
spada i voće iz šumskih predela i to
su: dren, šipurak, šumska jagoda,
borovnica, kupina, divlja trešnja,
kesten, orah, leska...
* Program organske proizvodnje je
veoma blizak tradicionalnom načinu
proizvodnje po inputima, ali postoje i
značajne razlike pre svega u sistemu
kontrole procesa
* Samo proizvod kontrolisan i
sertifikovan od strane ovlašćene
kontrolne organizacije može se staviti
u promet sa oznakom »organski
proizvod«
Preduslovi za zasnivanje
proizvodnje
* Pre zasnivanja organske proizvodnje voća
treba predvideti sledeće preduslove:
* Okolina zasada
* Organizacija i tehnologija gajenja u zasadu
* Faktori tehničke i marketinške podrške
(skladištenje, hladnjača, transport, prodaja)
* Tehnička i stručna podrška: radna snaga,
oprema i mehanizacija, stručna-savetodavna
služba
Svi navedeni elementi su neophodni za
uspešno gajenje voća metodama organske
proizvodnje
* Organske zasade voća treba
podizati na farmama na kojima se
odvija i stočarska proizvodnja kao i
proizvodnja ratarskih i krmnih
biljaka, kako bi se obezbedila
dovoljna količina stajnjaka i rotacija
useva
Izbor lokacije
* Lokacije na kojima su prethodno gajene
druge voćne vrste (breskve, jabuke,
vinova loza), loš su izbor za gajenje voća
zbog potencijalnih problema sa
prouzrokovačem raka korena
(Agrobacterium tumefaciens).
* Takođe su nepovoljne lokacije na kojima
su gajene: paprika, paradajz, krompir,
plavi paradajz, duvan i lucerka, jer su te
biljke domaćini gljive Verticillium albo
atrum koja je prouzrokovač zelenog
uvenuća.
Ariljsko malinogorje
Izbor terena
Perfektni tereni za nove zasade
* Treba izbegavati zemljišta koja su
plitka, teška, zbijena, zabarena i
glinovita, krečna i suva, kao i
zemljišta sa visokim nivoom
podzemnih voda
* Zemljište mora biti slobodno od
štetnih nematoda
Sadni materijal
* Jedan od najvažnijih faktora za uspešnu organsku
proizvodnju voća je kvalitet sadnog materijala
*Slobodne od prouzrokovača bolesti i štetočina, slobodne od
virusa; bez mehaničkih oštećenja i oštećenja kao posledica
vremenskih prilika (mraz, grad)
* Adekvatne dužine, debljine, prave
* Slično razvijene, na istoj podlozi, ujednačenog kvaliteta
* Uniformna podloga odnosno tip-klon
* Sve biljke moraju pripadati deklarisanoj sorti, ne sme biti
“mešavine” sorti
* Sadnice nezaražene bilo kojim od poznatih virusa
Dobro razvijena
sadnica sa
prevremenim
grančicama
* Sadnice treba da su bujne sa
prevremenim granama. One treba
da su u stanju mirovanja u
momentu sadnje, bez fizičkih i
oštećenja od mraza. U periodu od
vađenja sadnica u rastilu do
njihove sadnje, sadnice ne smeju
biti izložene uticajima, koji bi doveli
do dehidratacije (gubitka vode)
Избор садница
Agro-tehničke mere
Održavanje zemljišta
* Korovske biljke predstavljaju veliki problem u
poljoprivredi uopšte, a posebno u organskoj
proizvodnji. Korovi su konkurenti gajenim
biljkama za vodu, hranu i svetlost
* Suzbijanje korovskih biljaka u formiranim
zasadima zahteva angažovanje mehanizacije i
radnika i predstavlja značajan trošak. Da bi se
troškovi smanjili pre zasnivanja zasada treba
preduzeti mere kojima bi se fond korova
smanjio, pre svega višegodišnjih korovskih
vrsta
* Malčiranjem se smanjuje spiranje
azota, povećava sadržaj organske
materije u zemljištu i stabilizuje pH
vrednost zemljišta.
* Dodatno u jesenjem periodu vrši se
tarupiranje ili košenje korovskih
biljaka
Tarupiranje
* Prema iskustvima optimalan je tzv.
sendvič sistem pri kome se obrađuje
samo uska traka oko reda, a
međuredni prostor zatravljuje ili se u
njega seju biljke za zelenišno
đubrenje
* Te biljke se tarupiraju ili kose, a biljna
masa ostaje i tako se zemljište
obogaćuje organskom materijom
* Obrada celog međurednog prostora
ne izvodi se na strmim terenima zbog
erozije, spiranja zemljišta
Sistem gajenja
U svakom sistemu uzgoja treba
obezbediti ravnotežu između
prinosa i vegetativnog rasta
* Drugi važan uslov je da sistem
gajenja obezbedi dobru
provetrenost i osunčanost krune
što doprinosi manjoj pojavi bolesti i
boljoj efikasnosti mera zaštite
Ishrana
* Ključni preduslov za ostvarivanje
osnovnog principa organske
poljoprivrede je povećanje sadržaja
organske materije u zemljištu
* Prelazni period treba maksimalno
iskoristiti da se primenom: stajnjaka,
komposta, zelenišnim đubrenjem i
drugim merama poveća sadržaj
organske materije u zemljištu
Rasturanje stajnjaka pred sadnju
* Ciljevi:
- povećanje/očuvanje organske mase
u zemljištu
- mobilisanje hranjivih materija
- kontrola korova
- sprečavanje erozije
- pospešivanje bioraznovrsnosti
Zelenišno đubrenje
* Povećanje sadržaja organske materije u zemljištu i
poboljšanje njegove strukture postiže se i
zelenišnim đubrenjem.
* Ovaj postupak podrazumeva da se zeljaste biljke
seju, gaje do faze cvetanja, a posle toga zaoravaju.
* Biljke se gaje kao predusev, međukultura i naknadni
usev.
* Kao predusev gaje se: jari ječam i obična grahorica,
lupina.
* U jesen, kao naknadna kultura seju se: uljana
repica, smeša maljave grahorice, ljulja i deteline,
smeša maljave grahorice i ozimog ječma
Bolesti, štetočine i korovi
* U kontroli pojave bolesti i štetočina u organskoj
proizvodnji voća mora se primenjivati sistem
integralnih mera na širem području, a ne samo
u zasadu.
* S obzirom da je za primenu dozvoljeno samo
nekoliko supstanci kao direktni metod zaštite,
preventivne mere smatraju se prioritetnim
* Rotacija useva, izbor sorti, zdrav sadni materjal,
optimalna ishrana biljaka azotom i mere
usmerene na održavanje životnog staništa su
skup integralnih mera koje su izuzetno
značajne u prevenciji pojave bolesti i štetočina
Prevencija bolesti i štetočina
* izbor terena sa odgovarajućom ekspoziijom
* zdrav i sertifikovan sadni materijal
* zasad ne zasnivati na zbijenim, vlažnim zemljištima.
* ne zasnivati zasad na zemljištu na kome je konstatovana
zaraza u narednih 15 godina
* ne vršiti razmenu opreme i mehanizacije sa farmerima u čijim
zasadima ima simptoma ili je potvrđeno prisustvo bolesti
* obezbediti dobru aeraciju ( provetrenost) biljaka
* izbegavati podizanje z sada u neposrednoj blizini šuma.
* postavljanje belih klopki
* mogu se primeniti insekticidi koji su dozvoljeni u organskoj
proizvodnji: piretrin, rotenon, insekticidni sapuni i mešavine
piretrina i rotenona
Bubamara se hrani lisnim
vašima
Zaštita biljnim preparatima
* u primeni su sredstva na bazi bakra i sumpora
* biljke od koji se pripremaju rastvori moraju biti
proizvedene u skladu sa metodama organske
proizvodnje
- Rastvor duvana (protiv biljnih vaši,gusenica i minera)
- Rastvor ljute paprike (protiv insekata, biljne vaši,
lisne buve, stenice, tripsi)
- Rastvor od crnog i belog luka (protiv biljnih vaši i
grinja i protiv monilioza, plamenjače i plesnivosti
plodova)
- Rastvor od koprive (protiv biljnih vaši, može se
koristiti i za prihranu biljaka preko lista)
- Rastvor hajdučke trave (protiv plesnivosti plodova )
World record
Organic production
Yield 43.2 t/ha
Pola hrane sa grane je dugovečnost u
životu...
ХВАЛА НА ПАЖЊИ
Download

ORGANSKA PROIZVODNJA U VOĆARSTVU