07/2011
PLAFONSKI SISTEMI
Više prostora za inovacije
HEALTHCARE
MADE IN GERMANY
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 2
12.07.11 10:53
INOVATIVNA PLAFONSKA TEHNOLOGIJA
ZA PODRUČJE ZDRAVSTVA
SADRŽAJ
Ustanove u zdravstvu
Tipovi prostora u zdravstvenim ustanovama
Mnogobrojni zahtevi u zdravstvu
Zahtevi kod čistih prostora
Rezistentnost na kontaminaciju
bakterijama i gljivama
Perivost – hemijska postojanost
Akustika u higijenskim područjima
3
4
5
6
8
10
AMF Healthcare rešenja
AMF sistemska rešenja
AMF zaštita od požara
Soundmosaic i Beamex sistem
Adrese
Zahtev za katalogom
Indeks proizvoda
14
20
24
25
26
29
31
12
Kako bismo Vam omogućili jednostavniju upotrebu i što bolji pregled, strukturisali smo naš proizvodni katalog po tematskim celinama.
Brošura primene Deo 2 koja se nalazi pred Vama odnosi se na naš plafonski program za zdravstvene ustanove. U programskim delovima 1-6 možete
se detaljno informisati o našim tipovima proizvoda. Kataloge možete dobiti fax-zahtevom sa kraja ovog kataloga ili jednostavno, preuzimanjem sa
www.amfceilings.com.
2
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 3
12.07.11 10:53
Ustanove u zdravstvu
Prilikom izgradnje zdravstvenih ustanova bolnička higijena i prevencija infekcija predstavljaju relevantnu temu.
Pod zdravstvenim ustanovama se između ostalog podrazumevaju:
bolnice i ambulantne klinike
laboratorije
privatne lekarske ordinacije
domovi za stara lica
ustanove za rehabilitaciju
Za sve ove ustanove je zajedničko to što postavljaju visoke zahteve koji se tiču higijenskih svojstava primenjenih plafona. Oni pre svega imaju za cilj
prevenciju infekcija. Prilikom planiranja treba imati u vidu brojne nacionalne i internacionalne propise kao što su npr. Direktiva za bolničku higijenu i
prevenciju infekcija, EN ISO 14644 ili DIN 1946 (tehnika čistih prostora). Takođe se ne sme zaboraviti da i npr. zaštita od požara ili prostorna akustika
imaju važnu ulogu.
Zahtevi koji se postavljaju primenjenim plafonskim sistemima su pre svega:
klasifikacija čistih prostora
otpornost na bakterije i gljive
perivost
postojanost na vlagu
akustika
zaštita od požara
mogućnost revizije i lakoća održavanja
3
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 4
12.07.11 10:53
TIPOVI PROSTORA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
bolesnička soba
intenzivna nega
ordinacija
hodnik
laboratorija
kuhinja
kancelarije / uprava
sanitarni deo
ulaz / hol
4
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 5
12.07.11 10:53
AMF plafoni za zdravstvene ustanove
Podela prostora se vrši između ostalog na osnovu rizika od infekcija.
Higijenski relevantni prostori (npr. bolesničke sobe, sobe za buđenje itd.)
Prostori sa povišenim higijenskim zahtevima (npr. odeljenja intenzivne nege, ostave sa sterilnim dobrima, prostorije za previjanje rana itd.)
Operacione sale i ostale prostorije za interventne poduhvate (posebna rešenja za plafone i tehnike provetravanja)
AMF plafonski sistemi pružaju rešenja u sledećim oblastima primene u zdravstvenim ustanovama:
Oblast primene
Zahtevi
Preporuka proizvoda
Strana
Odeljenje intenzivne nege
klasa čistih prostora ISO 6-9, perivost
THERMATEX Thermaclean S
17
Laboratorije
klasa čistih prostora ISO 6-9, akustika
THERMATEX Thermofon Hygena
15
Ordinacije
akustika i podužna izolacija zvuka
THERMATEX Silence
16
Bolesničke sobe
akustika, antimikrobna površina
THERMATEX Alpha Hygena
15
Sanitarne oblasti
perivost, ekonomičnost
THERMATEX Schlicht Hygena
17
Kuhinjska oblast
perivost, robusnost
THERMATEX Kombimetall gladak
18
Kancelarije/Uprava
akustika, eventualno podužna izolacija zvuka
THERMATEX Alpha odn. THERMATEX Acoustic 16
Prijemni hol
elegantna optika, akustika
THERMATEX Kombimetall perforirani
Hodnici
zaštita od požara, pristup međuplafonskom prostoru Sistem F30 uno
18
24
Navedeni proizvodi predstavljaju preporučene primere. U zavisnosti od stvarne prostorne situacije i njenih zahteva treba specififikovati koji će plafon biti
primenjen. Sa zadovoljstvom Vam stojimo na raspolaganju radi savetovanja. (Kontakt adresa se nalazi na poslednjoj strani).
5
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 6
12.07.11 10:53
ZAHTEVI KOD ČISTIH PROSTORA
Čistim prostorom se stvara mogućnost rada u „čistim uslovima”. Ovi uslovi su na području zdravstva neophodni pre svega u operacionim salama i
laboratorijama.
Čisti prostori u određenoj meri pružaju mogućnost kontrolisanja kontaminacije česticama u vazduhu. Iz tog razloga svi elementi koji su dozvoljeni u
čistim prostorima, a samim tim i plafonske ploče, mora da ispunjavaju visoke zahteve koji se tiču zaustavljanja emisije čestica. Najznačajniji ometajući
faktor u čistim prostorima je pak sam čovek. I pored zaštitnog odela, on prenosi nejveći deo čestica na okolinu. Vazduh takođe zagađuju i mašine
(trošenjem), kao i najsitnije rupe u filterima i dr. Isto tako i razlike u temperaturi, vibracije, kao i elektostatični uticaji, mogu da predstavljaju smetnju
i time negativno utiču na čistoću prostora. Loša ili nekontrolisana strujanja vazduha mogu da dovedu do infekcija rana, koje izazivaju postoperativne
probleme.
KLASIFIKACIJA
Klasifikacija čistih prostora prema standardu EN ISO 14644 je najpoznatija
norma u oblasti tehnike čistih prostora. Ona deli čiste prostore u ISO klase
1 - 9, pri čemu klasa 1 postavlja najviše zahteve za čistoćom.
laminarno
strujanje
1
2
3
4
5
turbulentno
strujanje
NAPOMENA UZ TEST
Iako se sistemi spuštenih plafona mogu primenjivati samo kod čistih
prostora sa turbulentnim strujanjem vazduha, AMF proizvodi su
zahvaljujući svojoj optimalnoj sigurnosti u odbrani od emisije čestica
atestirani u višim klasama čistih prostora.
ISO 14644-1
6
7
8
9
Zahtevi koje čisti prostori treba da ostvare
Merna tehnika
referentno opterećenje
pomoću zvučnika
lovci čestica (4 komada)
Količina čestica sadržanih u vazduhu čistih prostora može se odrediti
izuzetno osetljivim mernim uređajima. Određivanje količine čestica
ima za cilj izračunavanje njihovih posebnih slučajeva u vazduhu a
zatim njihovu klasifikaciju
U zavisnosti od količine izmerenih čestica se čisti prostori dele
na klase. Pri tome se uzimaju u obzir samo grupe čestica čija se
raspodela učestalosti u ukupnoj sumi bazira na kritičnoj veličini
čestica (donja granica) između 0,1 μm i 5 μm.
lovci čestica (4 komada)
6
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 7
12.07.11 10:53
Klasifikacija AMF proizvoda kod čistih prostora
THERMATEX Schlicht
fuge dihtovane akrilom
THERMATEX Thermaclean S
fuge dihtovane akrilom
ISO 4
ISO 4
proizvodnja i punjenje lekova u otvorenim
sistemima, otvoreno rukovanje opasnim
materijama
THERMATEX Thermaclean S THERMATEX Kombimetall gladak THERMATEX Thermofon
fuge dihtovane akrilom
ISO 5
ISO 6
ISO 6
npr. operacione sale, farmaceutska industrija
npr. čisti prostori za osoblje u zaštitnim odelima, obrada rasvetnih maski u industriji
poluprovodnika, proizvodnja CD-ova, zone svih prostora u industriji poluprovodnika
(zona sa uređajima za proizvodnju poluprovodnika)
precizna proizvodnja, završna
elektronska proizvodnja,
proizvodnja i punjenje lekova
u zatvorenim sistemima
NAPOMENA: Ovde navedene OBLASTI PRIMENE služe kao primeri.
Specifikacija potrebne KLASE ČISTIH PROSTORA za konkretni slučaj je zadatak PLANERA ČISTIH PROSTORA.
Odgovarajući odnosi strujanja moraju biti u skladu sa klasom čistog prostora.
7
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 8
12.07.11 10:53
OTPORNOST NA KONTAMINACIJU
BAKTERIJAMA I GLJIVAMA
Zbog popunjenosti kapaciteta u bolnicama i klinikama, raste opasnost
od širenja izazivača bolesti i samim tim infekcije već bolesnih osoba.
Iz tog razloga aspekt bolničke higijene sve više dobija na značaju.
Obimni pravilnici bi trebalo da poboljšaju higijenske uslove i time
smanje stopu infekcije. Pored higijenskih mera, u svakodnevici
rada na klinikama i u privatnim ordinacijama treba takođe ispuniti i
odgovarajuće građevinske uslove.
Pod tim se podrazumeva ugradnja plafonskih sistema koji ispunjavaju
ove visoke zahteve i poboljšavaju higijenske uslove.
AMF plafonska ploča sa Hygena završnom obradom je razvijena specijalno
u cilju sprečavanja razvoja bakterija i gljiva. Baktericidna i fungistatična
završna obrada ploče suzbija razvoj mikroorganizama i time sprečava
dodatno opterećenje prostora. Zbog toga THERMATEX Hygena predstavlja
idealno rešenje za primenu na klinikama i u bolnicama, privatnim
ordinacijama, laboratorijama kao i farmaceutskim ustanovama.
Hygena je dostupna kao opcionalna završna obrada za sve THERMATEX
površine i javlja se naročito u ponudi uz sve glatke površine.
8
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 9
12.07.11 10:53
Određivanje rezistentnosti na različite grupe gljiva, bakterija i kvasaca prema ASTM G21/G22.
Na testu se jasno može videti da u probama sa proizvodom HYGENA ne dolazi do promena u prisustvu gljiva i bakterija, što potvrđuje otpornost na
mikrobnu kontaminaciju.
E. coli (sprečavanje)
Bacillus subtilis (sprečavanje)
Staph. epidermidis (sprečavanje)
9
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 10
12.07.11 10:53
PERIVOST I HEMIJSKA POSTOJANOST
Hemijska postojanost
AMF plafonska ploča THERMATEX Thermaclean S je testirana na hemijsku postojanost površine (prilikom čišćenja) na procesne reagense i reagense
za čišćenje i dezinfekciju, oslanjajući se na postupak DIN 53168. Sredstva za dezinfekciju su pri tome odabrana tako, da svi osnovni tipovi hemijskih
veza koji se javljaju u dezinfekcionim sredstvima budu uključeni.
Testirane su sledeće supstance:
reagensi:
formalin
etanol
izopropanol
prečišćena voda
vodonik-peroksid
sona kiselina (5%)
natrijum-hidroksid
sredstva za čišćenje:
elma clean 100
puranal
microbac forte
Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi konkretnih sredstava za čišćenje (za kontakt adresu pogledajte poslednju stranu).
Materijal je izlagan dejstvu dezinfekcionih sredstava prema sledećoj vremenskoj šemi:
neprestano u trajanju od 60 minuta
neprestano u trajanju od 20 sati
kratkotrajno sa ponavljanjem (imitacija praktične situacije)
Nakon izlaganja su površine oprane vodom, osušene, a zatim podvrgnute proceni.
Rezultat:
THERMATEX Thermaclean S je hemijski postojana na testirane supstance.
Perivost
Svi AMF THERMATEX plafoni mogu biti
suvo očišćeni od prašine
mokro obrisani.
Plafonska ploča THERMATEX Thermaclean S se pored toga može
brisati i toplom vodom (do 35°C).
Ona je osim toga postojana i na sledeća sredstva za čišćenje:
elma clean 100
puranal
etanol
ostala blaga sredstva za čišćenje
Mokro čišćenje vidljive strane ploče THERMATEX Thermaclean S bi u
suštini trebalo obavljati mekom krpom ili sunđerom. Pri tome treba
voditi računa da ivice i zadnja strana plafonske ploče ne dođu u dodir
sa tečnošću. Posle završenog čišćenja, površinu treba osušiti mekom
krpom.
10
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 11
12.07.11 10:53
11
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 12
12.07.11 10:53
AKUSTIKA U HIGIJENSKIM OBLASTIMA
Upravo u oblasti zdravstva na važnosti dobijaju ne samo aspekti
higijene, već i faktor „dobrog osećaja“. Na njega pored ostalog
utiče akustična klima koju prostorija obezbeđuje.
Prijatna prostorna akustika može, posebno u delovima gde su
smešteni pacijenti, pozitivno uticati na proces ozdravljenja. Radni
prostor sa optimalnim zvučnim rešenjem je takođe bitan za
zaposlene u bolnicama, domovima za stare ili laboratorijama, jer
previše buke može da dovede do smetnji u koncentraciji, pa čak i
do simptoma određene bolesti.
Studije potvrđuju da pacijentima i osoblju u stanicama intenzivne nege
smeta buka koju stvaraju sistemi za monitoring, razgovori i zvuci koji
dolaze iz hodnika.
AMF nudi različita plafonska rešenja, koja ne samo da odgovaraju
raznovrsnim higijenskim zahtevima, već poseduju i dobra akustična
svojstva.
Proizvodi THERMATEX Acoustic Range su naročito pogodni za upotrebu
u zdravstvu zbog svoje glatke bele površine.
Reinigungsmittelbeständigkeit
Apsorpcija
zvuka
Apsorpcija zvuka je odgovorna za „čujnost“ u prostoriji. Od nje zavisi hoće li u prostoriji biti odjeka ili koliko glasno će se pojedini izvori zvuka čuti. Kako
se definiše „apsorpcija zvuka? Pod ovim se podrazumeva smanjenje zvučne energije u određenoj prostoriji uz pomoć gubitka energije zvučnih talasa
na površinama građevinskih delova. Granične površine kao i predmeti i osobe u prostoriji primaju ili reflektuju energiju zvučnih talasa. Odgovarajuća
apsorpcija zvuka utiče na to da zvuk u prostoriji deluje glasnije ili tiše. Sposobnost materijala da “guta” zvučne talase zavisi od njegovog sastava.
Porozni, perforirani ili materijali sa otvorenim ćelijama obično dobro apsorbuju zvuk. Pod “dobrom čujnošću” nekog prostora se podrazumevaju uslovi
koji omogućavaju najbolji mogući prenos zvučnog talasa do slušaoca.
AMF akustični plafon
12
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 13
12.07.11 10:53
Podužna izolacija zvuka
Plafon prostorije, kao i ostali građevinski delovi na granicama između prostorija, doprinose prenosu zvuka među njima.
Zbog toga je neophodno da plafonski materijal poseduje najviše vrednosti podužne izolacije zvuka. Ovde, za razliku od apsorpcije
zvuka, nije reč o optimiranju, već o maksimiranju.
AMF plafoni za zvučnu zaštitu dostižu visoke vrednosti podužne izolacije zvuka pa su iz tog razloga veoma pogodni za smanjenje
prenosa zvuka između prostorija.
protivpožarna kutija
AMF akustični plafon
pregradni zid
13
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 14
12.07.11 10:53
AMF HEALTHCARE REŠENJA
Proizvodi AMF plafonskog programa za ustanove u zdravstvu ističu
se brojnim svojstvima i time pomažu u poboljšanju higijenskih uslova.
Tako program obuhvata sertifikovane plafone za čiste prostore
ISO – klase 4. Osim toga, specijalni baktericidni i fungistatički sistem
„Hygena“ sprečava širenje izazivača bolesti. Takođe, i specijalne
osobine kao što su perivost, hemijska postojanost i postojanost na
vlagu, imaju posebnu važnost za primenu u bolnicama, domovima za
stara lica, laboratorijama itd.
AMF plafonski sistemi se sastoje iz mineralnog jezgra proizvedenog
mokrim postupkom (wet-felt process), koje se po želji može perforirati, bojiti, presvući voalom ili metalnom završnom površinom na
odgovarajući način. Ovim se u velikoj meri određuju ne samo izgled
plafona, već i njegova tehnička svojstva.
Tako AMF plafoni poseduju izvrsne vrednosti u oblastima podužne
izolacije i apsorpcije zvuka, a osim toga pokazuju veoma dobre
karakteristike u zaštiti od požara. Proizvodnja ploča od moderne
biorazgradive mineralne vune, gline, skroba i perlita je zaslužna za
prirodni karakter proizvoda.
THERMATEX
Antimikrobna
završna obrada
Alpha
Hygena
(19 mm
debljine)
Thermofon
Hygena
(15 mm
debljine)
Silence
Hygena
(43 mm
debljine)
Acoustic
Hygena
(19 mm
debljine)
Thermaclean S
(15 mm
debljine)
Schlicht
Hygena
(15 mm
debljine)
HYGENA
HYGENA
HYGENA
HYGENA
BIOPRUF
HYGENA
ISO 4* / 5
ISO 4*
ISO 6*
pranje vodom
vlažno brisanje
pranje vodom
Klasifikacija
čistih prostora
Perivost
ISO 6
vlažno brisanje
vlažno brisanje
vlažno brisanje
vlažno brisanje
Hemijska
postojanost
Postojanost na vlagu
Apsorpcija zvuka
Podužna
izolacija zvuka
Zaštita od požara
(prema atestima)
Kombimetall
gladak
(21 mm
debljine)
Kombimetall
perforirani
(21 mm
debljine)
vlažno brisanje
da, proverena
95% RH
95% RH
95% RH
95% RH
95% RH
95% RH
90% RH**
90% RH**
αw = 0,95
NRC = 0,90
αw = 0,80 (H)
NRC = 0,85
αw = 0,85 (H)
NRC = 0,90
αw = 0,65(H)
NRC = 0,70
na upit
αw = 0,10 (L)
NRC = 0,10
αw = 0,25 (L)
NRC = 0,25
αw = 0,65 (H)
NRC = 0,70
26 dB
28 dB
44 dB
38-40 dB
34 dB
34 dB
42 dB
42 dB
A2-s1,d0
F30-F90
A2-s1,d0
A2-s1,d0
A2-s1,d0
F30-F120
A2-s3,d0
F30-F90
A2-s1,d0
F30-F90
A2-s1,d0
F30-F120
A2-s1,d0
F30-F120
* zaptivene akrilom
** kod promenljive vlažnosti vazduha do 30°C
14
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 15
12.07.11 10:53
Higijenska svojstva
Antimikrobna završna obrada
Perivost
Higijenska svojstva
ISO 6 prema ISO 14644-1
Klasifikacija čistih prostora
(prema atestima)
Antimikrobna završna obrada
Hygena
vlažno brisanje
Perivost
Hygena
vlažno brisanje
THERMATEX Alpha Hygena
THERMATEX Thermofon Hygena
C Sistem sa vidljivom konstrukcijom i
SiSTEM
demontažnim pločama *1
C Sistem sa vidljivom konstrukcijom i
SiSTEM
demontažnim pločama *1
Klasa građevinskog
materijala
Klasa otpornosti na požar Apsorpcija zvuka Podužna izolacija zvuka
Postojanost na vlagu
Refleksija svetlosti Toplotna provodljivost
Formati Debljina/težina Boje Klasa građevinskog
materijala
Apsorpcija zvuka Podužna izolacija zvuka
Postojanost na vlagu
Refleksija svetlosti Toplotna provodljivost
Formati Debljina/težina Boje Apsorpcija zvuka
1,0
0,80
Vrednosti za
0,8
THERMATEX
0,45
Alpha Hygena
0,6
19 mm
0,4
aw = 0,95
prema EN ISO 11654 0,2
NRC = 0,90
0
prema ASTM C 423
125
250
veoma visoko apsorbujući
0,95
0,90
1,00 1,00
500
1000 2000 4000
frekvencija f / Hz
Apsorpcija zvuka
Vrednosti za
THERMATEX
Thermofon Hygena
aw = 0,80 (H)
prema EN ISO 11654
NRC = 0,85
prema ASTM C 423
veoma visoko
apsorbujući
*1 Detalje pogledati u sistemskim rešenjima, programski deo 1. Opšta uputstva pogledati na strani 31.
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 16
A2-s1,d0 prema SRPS EN 13501-1
EN ISO 354
Dn,c,w= 28 dB prema EN 20140-9
(prema atestima)
do 95% relativne vlažnosti vazduha
kod bele boje slične RAL 9010 oko 88%
bez zasenjenja
λ = 0,038 W/mK prema EN 12667
Za formate, kao i kategorije isporuke i minimalne
količine pogledati cenovnik ili www.amfceilings.com
15 mm (oko. 2,4 kg/m²)
bela, slična RAL 9010
1,0
0,8
0,55
0,75
0,75
250
500
0,6
0,4
0,2
0
125
0,80
0,95
1,00
praktični stepen
apsorpcije ap
A2-s1,d0 prema SRPS EN 13501-1
F30 - F90 prema DIN 4102 Deo 2 (prema atestima)
EN ISO 354
Dn,c,w= 26 dB prema EN 20140-9
(prema atestima)
do 95% relativne vlažnosti vazduha
kod bele boje slične RAL 9010 oko 88% bez zasenjenja
λ = 0,040 W/mK prema EN 12667
Za formate, kao i kategorije isporuke i minimalne
količine pogledati cenovnik ili www.amfceilings.com
19 mm (oko. 3,0 kg/m²)
bela, slična RAL 9010
praktični stepen
apsorpcije ap
1000 2000 4000
frekvencija f / Hz
15
12.07.11 10:53
AMF HEALTHCARE REŠENJA
Higijenska svojstva
Antimikrobna završna obrada
Perivost
Higijenska svojstva
Antimikrobna završna obrada
Perivost
Hygena
vlažno brisanje
Hygena
vlažno brisanje
THERMATEX Acoustic Hygena
C Sistem sa vidljivom konstrukcijom i
SiSTEM
demontažnim pločama *1
C Sistem sa vidljivom konstrukcijom i
SiSTEM
demontažnim pločama *1
F Sistem slobodnog raspona sa vidljivim ili
skrivenim glavnim profilom *1
I Paralelni sistem sa vidljivim ili
skrivenim poprečnim profilima *1
A Sistem sa skrivenom konstrukcijom i
demontažnim ili nedemontažnim pločama *1
Klasa građevinskog
A2-s1,d0 prema SRPS EN 13501-1
materijala
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 Deo 2 (prema atestima)
EN ISO 354
Apsorpcija zvuka Dn,c,w= 38-40 dB prema EN 20140-9 (prema atestima)
Podužna izolacija zvuka
Postojanost na vlagu
do 95% relativne vlažnosti vazduha
kod bele boje slične RAL 9010 oko 88% bez zasenjenja
Refleksija svetlosti Toplotna provodljivost
λ = 0,052 - 0,057 W/mK prema DIN 52612
Za formate, kao i kategorije isporuke i minimalne
Formati količine pogledati cenovnik ili www.amfceilings.com
19 mm (oko. 4,6 kg/m²)
Debljina/težina bela, slična RAL 9010
Boje Apsorpcija zvuka
1,0
0,85
Vrednosti za
0,95 0,95
0,8
0,65
THERMATEX
Acoustic Hygena
0,6
0,40
19 mm
0,35
0,4
aw = 0,65 (H)
prema EN ISO 11654 0,2
NRC = 0,70
0
prema ASTM C 423
125
250
500 1000 2000 4000
frekvencija f / Hz
visoko apsorbujući
A2-s1,d0 prema SRPS EN 13501-1
EN ISO 354
Dn,f,w= 44 dB prema EN 10848
(prema atestima)
do 95% relativne vlažnosti vazduha
kod bele boje slične RAL 9010 oko 88% bez zasenjenja
λ = 0,052 - 0,057 W/mK prema EN 12667
Za formate, kao i kategorije isporuke i minimalne
količine pogledati cenovnik ili www.amfceilings.com
43 mm (oko. 10,8 kg/m²)
bela, slična RAL 9010
Apsorpcija zvuka
1,0
Vrednosti za
0,8
THERMATEX
0,55
Silence Hygena
0,6
0,40
43 mm
0,4
aw = 0,85 (H)
0,2
prema EN ISO 11654
NRC = 0,90
0
prema ASTM C 423
125
250
veoma visoko apsorbujući
1,00 1,00
0,85
1,00
500
1000 2000 4000
frekvencija f / Hz
praktični stepen
apsorpcije ap
Klasa građevinskog
materijala
Apsorpcija zvuka Podužna izolacija zvuka
Postojanost na vlagu
Refleksija svetlosti Toplotna provodljivost
Formati Debljina/težina Boje praktični stepen
apsorpcije ap
THERMATEX Silence Hygena
16
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 17
12.07.11 10:53
estima)
enjenja
ne
s.com
Higijenska svojstva
ISO 4 prema ISO 14644-1
Klasifikacija čistih prostora
(prema atestima)
Antimikrobna završna obrada
Hygena
Perivost
vlažno brisanje
ISO 4/5 prema ISO 14644-1
(prema atestima)
Biopruf
pranje vodom
da (za detalje pogledati
rezultate atesta)
THERMATEX Thermaclean S
THERMATEX Schlicht Hygena
C Sistem sa vidljivom konstrukcijom i
SiSTEM
demontažnim pločama *1
C
SiSTEM
F I A
Klasa građevinskog
materijala
Klasa otpornosti na požar Apsorpcija zvuka Podužna izolacija zvuka
Postojanost na vlagu
Refleksija svetlosti Toplotna provodljivost
Formati Debljina/težina Boje Klasa građevinskog
materijala
Klasa otpornosti na požar Apsorpcija zvuka Podužna izolacija zvuka
Postojanost na vlagu
Refleksija svetlosti Toplotna provodljivost
Formati Debljina/težina Boje A2-s3,d0 prema SRPS EN 13501-1
F30 - F90 prema DIN 4102 Deo 2 (prema atestima)
EN ISO 354, vrednosti na upit
Dn,c,w= 34 dB prema EN 20140-9
(15 mm debljine, prema atestima)
do 95% relativne vlažnosti vazduha
kod bele boje slične RAL 9010 oko 81% bez zasenjenja
λ = 0,052 - 0,057 W/mK prema DIN 52612
Za formate, kao i kategorije isporuke i minimalne
količine pogledati cenovnik ili www.amfceilings.com
15 mm (oko. 4,5 kg/m²) / 19 mm (oko. 5,7 kg/m²)
bela, slična RAL 9010
Apsorpcija zvuka
Vrednosti za
THERMATEX
Schlicht Hygena
aw = 0,10 (L)
prema EN ISO 11654
NRC = 0,10
prema ASTM C 423
reflektujući
*1 Detalje pogledati u sistemskim rešenjima, programski deo 1. Opšta uputstva pogledati na strani 31.
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 18
Sistem sa vidljivom konstrukcijom i
demontažnim pločama *1
Sistem slobodnog raspona sa vidljivim ili
skrivenim glavnim profilom *1
Paralelni sistem sa vidljivim ili
skrivenim poprečnim profilima *1
Sistem sa skrivenom konstrukcijom i
demontažnim ili nedemontažnim pločama *10
A2-s1,d0 prema SRPS EN 13501-1
F30 - F90 prema DIN 4102 Deo 2 (prema atestima)
EN ISO 354
Dn,c,w= 34 dB prema EN 20140-9
(15 mm debljine, prema atestima)
do 95% relativne vlažnosti vazduha
kod bele boje slične RAL 9010 oko 92% bez zasenjenja
λ = 0,052 - 0,057 W/mK prema DIN 52612
Za formate, kao i kategorije isporuke i minimalne
količine pogledati cenovnik ili www.amfceilings.com
15 mm (oko. 4,5 kg/m²) / 19 mm (oko. 5,7 kg/m²)
bela, slična RAL 9010
1,0
0,8
0,6
0,4
0,25
0,2
0
125
0,20
250
0,10
500
0,05
0,05
0,10
praktični stepen
apsorpcije ap
tima)
Higijenska svojstva
Klasifikacija čistih prostora
Antimikrobna završna obrada
Perivost
Hemijska postojanost
1000 2000 4000
frekvencija f / Hz
17
12.07.11 10:54
AMF HEALTHCARE REŠENJA
Higijenska svojstva
Klasifikacija čistih prostora ISO 6 prema ISO 14644-1
(prema atestima)
Perivost mokro brisanje
Higijenska svojstva
Perivost
vlažno brisanje
THERMATEX Kombimetall gladak
THERMATEX Kombimetall perforirani
C
SiSTEM
F I Klasa građevinskog
materijala
Klasa otpornosti na požar Apsorpcija zvuka Podužna izolacija zvuka
Postojanost na vlagu
Formati Debljina/težina Boje C
SiSTEM
F I Klasa građevinskog
materijala
Klasa otpornosti na požar Apsorpcija zvuka Podužna izolacija zvuka
Postojanost na vlagu
Formati Debljina/težina Boje 1,0
0,8
0,6
0,45
0,4
0,30
0,25
0,2
0
125
250
18
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 19
500
0,20
0,20 0,15
1000 2000 4000
frekvencija f / Hz
Apsorpcija zvuka
Vrednosti za
THERMATEX
Kombimetall 2,0 mm
aw = 0,65 (H)
prema EN ISO 11654
NRC = 0,70
prema ASTM C 423
visoko apsorbujući
Sistem sa vidljivom konstrukcijom i
demontažnim pločama *1
Sistem slobodnog raspona sa vidljivim ili
skrivenim glavnim profilom *1
Paralelni sistem sa vidljivim ili
skrivenim poprečnim profilima *1
A2-s1,d0 prema SRPS EN 13501-1
F30 - F120 prema DIN 4102 Deo 2 (prema atestima)
EN ISO 354
Dn,c,w= 42 dB prema EN 20140-9
(panelni formati, prema atestima)
do 90% relativne vlažnosti vazduha
(kod promenljive vlažnosti vazduha do 30°C)
Za formate, kao i kategorije isporuke i minimalne
količine pogledati cenovnik ili www.amfceilings.com
21 mm (ca. 9,5 kg/m²) kod panelnih formata
debljina i težina kod kasetnih formata zavisi
od formata i materijala
bela, slična RAL 9010
1,0
0,90
0,75
0,8
0,60
0,6
0,4
0,35
0,45
0,2
0
125
250
500
0,80
praktični stepen
apsorpcije ap
A2-s1,d0 prema SRPS EN 13501-1
F30 - F120 prema DIN 4102 Deo 2 (prema atestima)
EN ISO 354
Dn,c,w= 42 dB prema EN 20140-9
(panelni formati, prema atestima)
do 90% relativne vlažnosti vazduha
(kod promenljive vlažnosti vazduha do 30°C)
Za formate, kao i kategorije isporuke i minimalne
količine pogledati cenovnik ili www.amfceilings.com
21 mm (ca. 9,5 kg/m²) kod panelnih formata
debljina i težina kod kasetnih formata zavisi
od formata i materijala
bela, slična RAL 9010
praktični stepen
apsorpcije ap
Apsorpcija zvuka
Vrednosti za
THERMATEX
Kombimetall gladak
aw = 0,25 (L)
prema EN ISO 11654
NRC = 0,25
prema ASTM C 423
slabo apsorbujući
Sistem sa vidljivom konstrukcijom i
demontažnim pločama *1
Sistem slobodnog raspona sa vidljivim ili
skrivenim glavnim profilom *1
Paralelni sistem sa vidljivim ili
skrivenim poprečnim profilima *1
1000 2000 4000
frekvencija f / Hz
*1 Detalje pogledati u sistemskim rešenjima, programski deo 1.
Opšta uputstva pogledati na strani 31.
12.07.11 10:54
VENTATEC
... jak kao medved!
MADE IN GERMANY
Pred Vama je izbor Odaberite način izvođenja koji odgovara Vašim zahtevima.
VENTATEC spaja najbolji kvalitet sa visokom fleksibilnošću konstrukcije
i logistike. Time se obezbeđuje ušteda vremena i novca.
Izvrsni kvalitet materijala u kombinaciji sa vrhunski preciznom
proizvodnjom na najvišem tehnološkom nivou garantuju trajni kvalitet
profila.
Kao sistemski proizvođač isporučujemo plafonske ploče i profile
proizvedene
na jednom mestu
tehnički idealno međusobno prilagođene
za optimalnu logistiku
Mehaničke prednosti
kvalitet „Made in Germany“
visoka stabilnost postignuta dvostrukim šavom i orebrenjem
stabilna veza između osnovnih i poprečnih profila zahvaljujući konektorima od plemenitog čelika
Dodatne prednosti prilikom montaže
jednostavno rukovanje i montaža
čujni klik prilikom spalanja profila potvrđuje siguran
spoj kod Click-sistema
moguća jednostavna demontaža pomoću
Click-opruge odn. Steck-sistema u svakom trenutku
Kvalitet za sva čula – možete ga osetiti, videti i čuti
stima)
lne
gs.com
Ukoliko želite da saznate više o novom T-sistemu profila, informišite se na www.amfceilings.com ili zahtevajte našu besplatnu info-brošuru.
19
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 20
12.07.11 10:54
SISTEM
C
Vidljiva konstrukcija
pribor
6
8
JS - 17
unutrašnji ugao za RWL 24 / 24
JS - 24
spoljni ugao za SRW 25 / 15 / 8 / 15
JS - 28
unutrašnji ugao za SRW 25 / 15 / 8 / 15
9
2
5
1
4
Dodatni izbor spojeva sa zidom isporučiv prema cenovniku!
3
7
Y
JS - 15
spoljni ugao za RWL 24 / 24
ivični profil RWL 24 / 24
stepenasti ivični profil SRW 20 / 20 / 20 / 20
stepenasti ivični profil SRW 25 / 15 / 8 / 15
kod VT ivica
X
izvođenje ivica
SK 15 / 24
VT 15 / 24
VT - S15 / 24
VT - S15F
komad za ispunu
400 x 1200
kom.
m‘
m‘
m‘
m‘
m‘
m‘
m
m
312,5 x 1250
2
300 x 1200
3
4
5
6
7
8
9
1
625 x 1250
AMF-mineralne ploče
VENTATEC T-glavni profil T24/38-3600 odn. 3750
VENTATEC T-poprečni profil T24/38 -1200 odn. 1250
VENTATEC T-poprečni profil T24/33 -600 odn. 625
RWL ivični profil
SoS vešaljka sa kukom odn. alternative
Pritisna opruga DFK (opcionalna)
Rastojanje vešaljki
Rastojanje glavnih profila
600 x 1200
Y
X
Veličina rastera u mm
625 x 625
Spojevi sa zidom
600 x 600
Sistem sa vidljivom konstrukcijom
FUE - 15 / 24
2,78
0,84
1,67
0,84
0,60
0,67
5,56
1,25
1,20
2,56
0,80
1,60
0,80
0,60
0,67
5,12
1,20
1,25
1,39
0,84
1,67
-
0,60
0,67
2,78
1,25
1,20
1,28
0,80
1,60
-
0,60
0,67
2,56
1,20
1,25
2,78
0,84
3,34
-
0,60
0,67
5,56
1,25
1,20
2,56
0,80
3,20
-
0,60
0,67
5,12
1,20
1,25
2,09
0,84
2,50
0,60
0,67
4,16
1,25
1,20
SK: ravna ivica, VT: upuštena ivica, GN: žljebljena ivica, AW: zamenljiva ivica. Molimo pogledajte opšta uputstva na str. 31.
Sveobuhvatni izbor formata pogledati u cenovniku! Raspoloživi dodatni pribor prema cenovniku!
20
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 21
12.07.11 10:54
Sistem C koristi vidljivu konstrukciju profila kao aktivni element oblikovanja plafona. Kod izvođenja sa ravnim
ivicama (SK), plafonske ploče se nalaze na istom nivou sa konstrukcijom, dok se upuštenim izvođenjem
(VT) naglašavaju ploče, a time i modularna nadgradnja. Brzom i racionalnom montažom kao i jednostavnom
demontažom (u cilju održavanja) se AMF sistem C nameće kao veoma efikasan konstruktivni sistem. Brojne
internacionalne dozvole i atesti svedoče o izvrsnim karakteristikama ovih plafonskih konstrukcija.
21
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 22
12.07.11 10:54
SISTEM
F Konstrukcija slobodnog raspona,
varijanta F2
Konstrukcija slobodnog raspona,
varijanta F1
2b
demontažna
3
3
2b
2a
2a
1
1
Y
Y
X
X
2a
nedemontažna
izvođenje ivica
izvođenje ivica
nedemontažna
demontažna
Z-profil, podužna ivica GN
alternativa: U-profil, podužna ivica GN
čeona
ivica SK
čeona
ivica VT
T-profil, podužna ivica AW
čeona ivica SK
čeona ivica VT
X
AMF-mineralne ploče
glavni profil PQT i PQZ
za varijante F1, F2, F3
alternativni glavni profil PQU
za varijantu F1
veza sa zidom
400 x 2500
400 x 2000
400 x 1800
400 x 1600
312,5 x 1800
312,5 x 1600
1
kom.
2,08 1,85 1,67 1,34 2,00 1,78 1,60 1,28 1,56 1,39 1,25 1,00
2a
m‘
3,34 3,34 3,34 3,34 3,20 3,20 3,20 3,20 2,50 2,50 2,50 2,50
2b
m‘
m‘
6,68 6,68 6,68 6,68 6,40 6,40 6,40 6,40 5,00 5,00 5,00 5,00
1,46 1,30 1,17 0,93 1,43 1,27 1,13 0,91 1,41 1,25 1,13 0,90
3
300 x 2500
X
Y
300 x 2000
Podužna ivica AW / čeona ivica SK ili VT
ploče demontažne
300 x 1600
Raster u mm
300 x 1800
Podužna ivica GN / čeona ivica SK ili VT
ploče demontažne / nedemontažne
312,5 x 2500
X
čeona ivica VT
312,5 x 2000
čeona ivica SK
Obavezno se pridržavati tabele sa rasponima profila! Tabela važi za varijante F1 – F3.
SK: ravna ivica, VT: upuštena ivica, GN: žljebljena ivica, AW: zamenljiva ivica. Molimo pogledajte opšta uputstva na str. 31.
Sveobuhvatni izbor formata pogledati u cenovniku! Raspoloživi dodatni pribor prema cenovniku!
22
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 23
12.07.11 10:54
Sistem F kao sistem slobodnog raspona do 2,50 m predstavlja idealno rešenje za hodnike. Ovaj sistem ne
zahteva dodatne vešaljke, s obzirom da ploče na obe strane naležu na zidne profile, čime se smanjuje broj
vidljivih fuga, a plafon čini prostranim i homogenim. Sistem F se nameće kao brz i efikasan kako prilikom
montaže, tako i kod radova na održavanju, budući da su plafonske ploče, uključujući i potkonstrukciju
kompletno demontažne, a međuplafonski prostor lako pristupačan.
23
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 24
12.07.11 10:54
POVIŠENI ZAHTEVI
U zdravstvenim ustanovama je zaštita od požara jednako važna kao i
higijena. Pored bolesničkih soba koje se štite, potrebno je na najbolji
način osigurati hodnike i puteve za evakuaciju u slučaju opasnosti .
Samostalni protivpožarni plafoni
F30 Uno / + Metall
F30 Dual + Metall
F30 Mono
pružaju veoma visoku sigurnost i funkcionalnost mogućnošću
revizionih radova, dobrom izolacijom zvuka i jako prijatnim izgledom.
Ovi samostalni protivpožarni sistemi pružaju zaštitu ljudima u
slučaju požara u međuplafonskom prostoru , ali štite i instalacije
u slučaju požara u korisničkom delu hodniku. I to u trajanju od
najmanje 30 minuta! AMF protivpožarni plafoni su još testirani i
na nepropuštanje dima, te imaju dodatnu zaštitnu funkciju.
Zaštita od požara
SYSTEM F30 uno
Najveća prednost sistema F30 Uno je u tome što pruža zaštitu od
požara i odozgo i odozdo. U slučaju da se požar širi odozgo, dakle iz
međuplafonskog prostora prema dole, putevi za evakuaciju u slučaju
opasnosti ostaju bez dima i povišene toplote. Ako se pak požar širi
odozdo, instalacije ostaju zaštićene u međuplafonskom prostoru.
2
3
3
DOSTUPNI FORMATI
600 x 1400 mm
300 x 1800 mm, ostali formati na upit
Au
1
sst
eifu
n
im gspro
Ele
fi
pro
me le sin
fili
nt
z
inte d we
u e a ukr
g ri rkse
lem uć
ert
itig
ent ivan
5 sa b je su
očn int
ih s egr
tra isan
5
na
i
6
4
RASPOLOŽIVI POVRŠINSKI DIZAJNI
THERMATEX
Feinstratos
Feinstratos mikroperforirani
Star
Metall beli, sličan RAL 9010 gladak
Metall beli, sličan RAL 9010,perforirani
Za više informacija o površinama pogledati
programske delove 1 i 2.
4
3 4 5 6 1
2
Uno element 300 x 1800 x 40 mm
THERMACOR ploča 40 mm
Bandraster 50 ili 100 mm
profil za ukrućenje
međuosovinski raspon BR=1882
nonijus vešaljke svakih 700 mm
SK: ravna ivica, VT: upuštena ivica, GN: žljebljena ivica, AW: zamenljiva ivica. Molimo pogledajte opšta uputstva na str. 31.
Sveobuhvatni izbor formata pogledati u cenovniku! Raspoloživi dodatni pribor prema cenovniku!
24
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 25
12.07.11 10:54
AMF Soundmosaic
Beamex sistem
AMF Soundmosaic je ravan zvučnik u formatu plafonskih ploča koji
funkcioniše po principu oscilujuće membrane. Sama ploča je zvučnik i
vizuelno se ne razlikuje od ostatka plafona. Prenos zvuka kako govora
tako i muzike pokazuje vrhunski HiFi kvalitet.
Moderna medijska tehnika danas predstavlja sastavni deo
svakodnevice, naročito u bolnicama. Projektori i njima odgovarajuća
platna se u AMF spuštene plafone integrišu pomoću lift sistema na
daljinsko upravljanje, pa su zahvaljujući ovom sistemu zaštićeni od
krađe i vandalizma.
Oni se po potrebi mogu jednostavno spustiti i istog trenutka
upotrebljavati.
AMF Soundmosaic je savršeno prilagođen primeni u bolnicama,
domovima za stara lica, rehabilitacionim klinikama itd. ugradnjom
u hodnike i sobe. Za kratke objave opasnosti i signalne zvuke
AMF Soundmosaic može biti opterećen jačinom od čak 80 W, a da to
ne dovede do oštećenja sistema. Za razliku od uobičajenih konusnih
zvučnika, kod ravnih zvučnika nema ćoškova ni pukotina u kojima se
skupljaju čestice prašine.
Kako za AMF Soundmusic nije potrebno isecanje plafona, funkcija
protivpožarne zaštite ostaje sačuvana.
Koristite AMF Soundmosaic kao odgovarajuće higijensko i optičko
rešenje!
Više informacija o tome možete pronaći na www.amfceilings.com
25
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 26
12.07.11 10:54
KNAUF AMF ORGANIZACIJA PRODAJE
Knauf AMF GmbH & Co. KG
Poštanska adresa: poštanski fah 1263, D-94476 Grafenau
Adresa preduzeća: Elsenthal 15, D-94481 Grafenau
Knauf AMF centrala Grafenau
Prodaja Pozivni broj +49
Prodajna oblast Centar / Sever
(Nemačka, Austrija, Švajcarska, zemlje Beneluksa, Skandinavija)
Fritz Schneck Mobil: (0) 171 - 6 12 95 92
Karl-Heinz Kuhn
Mobil: (0) 171 - 6 12 36 30
Carsten Pohl
Mobil: (0) 170 - 8 31 52 75
Eduard Schönberger Tel.: (0) 85 52 - 422 26
Roland Biebl Tel.: (0) 85 52 - 422 14
Thomas Moser Tel.: (0) 85 52 - 422 78
Sandra Stockinger Tel.: (0) 85 52 - 422 56
Michael Lentner
Tel.: (0) 85 52 - 422 57
Anja Gutsmidl Tel.: (0) 85 52 - 422 972
Stefanie Weber Tel.: (0) 85 52 - 422 906
Prodajna oblast Zapad
(Zapadna Evropa, Amerika, Srednji Istok, Afrika)
Georg Laudi Tel.: (0) 85 52 - 422 66
Klaus Scholz Tel.: (0) 85 52 - 422 19
Martin Riedl Tel.: (0) 85 52 - 422 981
Thomas Kreser
Tel.: (0) 85 52 - 422 967
Tamara Eder Tel.: (0) 85 52 - 422 941
Johanna Hartl Tel.: (0) 85 52 - 422 901
Martin Zeitner
Tel.: (0) 85 52 - 422 966
Prodajna oblast Istok
(Istočna Evropa, Daleki Istok)
Andreas Riedl
Tel.: (0) 85 52 - 422 17
Christoph Cieply Tel.: (0) 85 52 - 422 21
Nataliya Eberl-Tsvyk Tel.: (0) 85 52 - 422 64
Stefan Blöchl Tel.: (0) 85 52 - 422 73
Karin Urbanek
Tel.: (0) 85 52 - 422 995
Fabian Sigl
Tel.: (0) 85 52 - 422 932
Prodajna oblast Rusija / Severna Azija / Kina
Sergej Kalina
Tel.: (0) 85 52 - 422 65
Gennadi Marksitzer
Tel.: (0) 85 52 - 422 62
Centralni prodajni servis
Silvia Raab Tel.: (0) 85 52 - 422 67
Marketing / Reklama
Marlene Egginger Eva Rosenthaler Tel.: (0) 85 52 - 422 994
Tel.: (0) 85 52 - 422 917
Planiranje / Otprema
Michael Winter Thomas Kliemsch Christina Weber Erich Fürst Matthias Karlsdorfer
Tel.: (0) 85 52 - 422 16
Tel.: (0) 85 52 - 422 22
Tel.: (0) 85 52 - 422 902
Tel.: (0) 85 52 - 422 957
Tel.: (0) 85 52 - 422 920
Proizvodni menadžment / Tehnička podrška
Andreas Schiedeck Tel.: (0) 85 52 - 422 982
Andreas Niermann
Tel.: (0) 85 52 - 422 977
Wilhelm Holzinger Tel.: (0) 85 52 - 422 53
Stefan Schmidl Tel.: (0) 85 52 - 422 74
Markus Mück Tel.: (0) 85 52 - 422 976
Heiko Köppen Tel.: (0) 85 52 - 422 369
Međunarodna kommunikacija / Normiranje
Alexander Mayer Tel.: (0) 85 52 - 422 54
Knauf AMF Tehnički biroi
Prodaja Centar / Sever
Knauf AMF Nemačka Pozivni broj +49
Knauf AMF - biro Hamburg Mobil: (0) 171 - 617 30 83
Lars-Eric Reimer e-mail: [email protected]
Knauf AMF - biro Bremen / Oldenburg
Stefan Seehafer
Mobil: (0) 160 - 96 88 73 54
e-mail: [email protected]
Knauf AMF - biro Hanover
Mobil: (0) 170 - 438 59 71
Antonius Sprenger-Pieper
e-mail: [email protected]
Knauf AMF - biro Berlin
Mobil: (0) 175 - 578 93 84
Martin Bierhoff e-mail: [email protected]
Knauf AMF - biro Diseldorf Mobil: (0) 171 - 315 45 40
Manuel Schons
e-mail: [email protected]
Knauf AMF - biro Drezden
Lars Streubel
Knauf AMF - biro Frankfurt
Fridolin Helfenbein
Knauf AMF - biro Manhajm
Ivo Bährle
Knauf AMF - biro Nirnberg
Christian Veith
Knauf AMF - biro Karlsrue
Stefan Lemler
Knauf AMF - biro Štutgart
Marcus Kaufmann-Bertsche
Knauf AMF - biro Minhen
Bernhard Jahnel
Mobil: (0) 171 - 23 58 300
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 171 - 612 03 53
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 171 - 30 22 652
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 171 - 45 865 77
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 171 - 613 36 49
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 160 - 90 98 6463
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 151 - 17 41 05 73
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Austrija Pozivni broj +43
Norbert Schiffauer
Mobil: (0) 664 - 344 53 50
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Belgija / Luksemburg Pozivni broj +32
Marc Peeters Mobil: (0) 476 - 22 76 94
e-mail: [email protected]
Knauf AMF biro Holandija
Koen Van de Pol Marco Kowal
Pozivni broj +31
Mobil: (0) 6 - 100 357 89
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 6 - 230 404 53
e-mail: [email protected]
Prodaja Zapad
Knauf AMF Italija
Giorgio Marenco
Fabrizio Chiesa
Tommaso Di Bernardo
Massimiliano Cesetti
Giovanna Toniolo
Pozivni broj +39
Mobil: 348 - 41 12 099
e-mail: [email protected]
Mobil: 340 - 40 01 342
e-mail: [email protected]
Mobil: 340 - 40 01 319
e-mail: [email protected]
Mobil: 340 - 40 01 312
e-mail: [email protected]
Mobil: 331 - 57 44 314
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Francuska Pozivni broj +33
Jean-Christophe Cornu
Mobil: (0) 6 - 16 31 94 66
e-mail: [email protected]
Philippe Paillart
Mobil: (0) 6 - 09 86 04 86
e-mail: [email protected]
Olivier Lecourt
Mobil: (0) 6 - 08 00 39 13
e-mail: [email protected]
Gilles Lescoffier
Mobil: (0) 6 - 27 32 21 03
e-mail: [email protected]
Patrice Cordon
Mobil: (0) 6 - 15 04 93 18
e-mail: [email protected]
Pierre Laxalde
Mobil: (0) 6 - 09 03 89 71
e-mail: [email protected]
Christian Kernevez
Mobil: (0) 6 - 24 29 24 61
e-mail: [email protected]
Stéphane Cavrero
Mobil: (0) 6 - 34 61 57 19
e-mail: [email protected]
Christophe Alignol
Mobil: (0) 6 - 16 01 90 51
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Grčka Pozivni broj +30
Aggelos Sinodinos
Mobil: 697 - 286 9796
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Velika Britanija
Peter Harris
Peter Symons
Alan Davidson
Nichola Dalton
Elaine Barker
Jeff Hall
Pozivni broj +44
Mobil: (0) 7876 - 50 7198
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 7876 - 025 841
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 7780 - 970 000
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 7789 - 865 837
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 7789 - 007 610
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 7876 - 050 903
e-mail: [email protected]
26
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 27
12.07.11 10:54
Knauf AMF Španija / Portugal Pozivni broj +34
Luis Cabañero Moreno Mobil: 609 - 51 29 28
e-mail: [email protected]
Fernando Valdivia Mobil: 609 - 70 02 22
e-mail: [email protected]
Daniel López Mobil: 690 - 61 51 56
e-mail: [email protected]
Miguel Fernández Mobil: 609 - 00 66 39
e-mail: [email protected]
László Mohai
Knauf AMF Srednji Istok Pozivni broj +971
Sreejith Panicker Mobil: 50 6407172
e-mail: [email protected]
Khalid Khatri Mobil: 50 7085757
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Hrvatska
Igor Cvek
Knauf AMF Turska Pozivni broj +90
İlhan Yasar Mobil: 533 - 430 87 68
e-mail: [email protected]
Burak Oncu Mobil: 533 - 332 9195
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Iran Pozivni broj +98
Saeed Mirali Akbar Mobil: 912 - 45 85 301
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Istočna Afrika Pozivni broj +20
Wael El-Gamel
Mobil: (0) 18 21 535 21
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Brazil
Fábio Miceli Teixeira
Paula Epíscopo Omizzolo Rafael Bueno Carvalho Pozivni broj +55
Mobil: 11 9203 - 6605
e-mail: [email protected]
Mobil: 11 9265 - 6461
e-mail: [email protected]
Mobil: 11 9286 - 0473
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Čile
Pozivni broj +56
Jorge Andres Canales AndradeMobil: 9 7853-3194
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Alžir
Mohamed Hocine
Pozivni broj +213
Mobil: 661 21 99 56
e-mail: [email protected]
Prodaja Istok
Knauf AMF Češka
Petr Fitzner
Libor Holub
Petra Kuntová Pozivni broj +420
Mobil: 602 227 613
e-mail: [email protected]
Mobil: 602 650 938
e-mail: [email protected]
Mobil: 602 553 930
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Slovačka
Tomáš Surový
Petr Fitzner
Pozivni broj +421
Mobil: (0) 911 324 267
e-mail: [email protected]
Mobil: +420 602 227 613
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Poljska
Krzysztof Szczepaniak
Michal Czachor
Wojciech Krzyzowski
Krystyna Kononowicz
Pozivni broj +48
Mobil: (0) 602 592 706
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 602 575 077
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 602 551 510
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 602 212 772
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Letonija / Estonija
Pozivni broj +371
Ivars Šmalcs
Mobil: (0) 291 - 32 227
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Litvanija
Virginijus Šiugžda
Pozivni broj +370
Mobil: (0) 61 22 12 21
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Mađarska
Miklòs Laczka
Pozivni broj +36
Mobil: (0) 20 - 460 39 02
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 20 - 264 18 70
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Slovenija / Bosna
Pozivni broj +386
Aleš Gabrovšek
Mobil: (0) 41 - 650 443
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Srbija i Crna Gora
Pozivni broj +381
Dejan Popović, dig.
Mobil: (0) 63 634 515
e-mail: [email protected]
Pozivni broj +385
Mobil: (0) 91 - 638 14 22
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Bugarska / Makedonija Pozivni broj +359
Jawor Otaschlijski
Mobil: (0) 888 - 21 99 79
e-mail: [email protected]
Roman Batzarov
Mobil: (0) 887 - 56 28 57
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Rumunija / Moldavija
Pozivni broj +40
Trajan-Florin Vujdea
Mobil: (0) 744 - 303 600
e-mail: [email protected]
Monica Minoiu
Mobil: (0) 745 - 944 611
e-mail office: [email protected]
Florian Ilie Dragomir
Mobil: (0) 745 - 669 942
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Ukrajina
Maria Bokun
Yuri Zimin
Pozivni broj +380
Mobil: (0) 44 - 203 1618
e-mail: [email protected]
Mobil: (0) 50 - 331 8687
e-mail: [email protected]
Artjom Vasyleha
Mobil: (0) 50 - 445 72 55
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Jugoistočna Azija Pozivni broj +886
Hugo Chang
Mobil: 9 32 15 60 66
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Indija Pozivni broj +91
Teddy Dsouza
Mobil: (0) 9867 1565 64
e-mail: [email protected]
Chandra Panchani
Tel.: (0) 9818 5851 82
e-mail: [email protected]
Dipankar Shome
Tel.: (0) 9343 5163 11
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Australija Pozivni broj +61
Fabian Propoggia
Mobil: (0) 433 30 52 22
e-mail: [email protected]
Chris Goodwin
Tel.: (0) 458 036 174
e-mail: [email protected]
Prodaja Rusija / Severna Azija / Kina
Knauf AMF Rusija
Alexey Prokhorov
Alexander Gnesdilov
Sergej Rakov
Oksana Geraschenko
Pozivni broj +7
Mobil: (8) 910 - 465 83 58
e-mail: [email protected]
Mobil: (8) 916 424 45 04
e-mail: [email protected]
Mobil: (8) 912 997 22 22
e-mail: [email protected]
Mobil: (8) 988 - 510 33 35
e-mail: [email protected]
Knauf AMF Kina Pozivni broj +86
Liu Xin
Mobil: 1 38 17 69 75 28
e-mail: [email protected]
Alex Ng
Mobil: 21 62 49 97 87
e-mail: [email protected]
27
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 28
12.07.11 10:54
AMF PROGRAM
PLAFONSKI SISTEMI
PLAFONSKI SISTEMI
PLAFONSKI SISTEMI
Više prostora za inovacije
Više prostora za inovacije
Više prostora za inovacije
PLAFONSKI SISTEMI
ZAŠTITA OD POŽARA
AKUSTIKA
PROGRAMSKI DEO 1
PROGRAMSKI DEO 2
PROGRAMSKI DEO 3
MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY
Deo 1
Deo 2
Deo 3
PLAFONSKI SISTEMI
PLAFONSKI SISTEMI
PLAFONSKI SISTEMI
Više prostora za inovacije
Više prostora za inovacije
Više prostora za inovacije
ČISTOĆA & HIGIJENA
SOUND, LIGHT & E - TECH
MATERIJAL & DIZAJN
PROGRAMSKI DEO 4
PROGRAMSKI DEO 5
PROGRAMSKI DEO 6
MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY
Deo 4
Deo 5
Deo 6
AMF - PRIMENA
PLAFONSKI SISTEMI
PLAFONSKI SISTEMI
Više prostora za inovacije
Više prostora za inovacije
EDUKACIJA
MADE IN GERMANY
Deo 1
HEALTHCARE
MADE IN GERMANY
Deo 2
Sve programske delove možete dobiti slanjem Fax-zahteva ili preuzimanjem sa www.amfceilings.com
28
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 29
12.07.11 10:55
PLAFONSKI SISTEMI
Više prostora za inovacije
Knauf AMF d.o.o.
Bul. kralja Aleksandra 296/I
SRB - 11000 Beograd
FAX-ZAHTEV ZA KATALOGOM
FAX-BR.: +381 (0)11 344 16 20
Molim pošaljite mi sledeće AMF programske kataloge:
Deo 1 PLAFONSKI PROGRAM
Deo 2 ZAŠTITA OD POŽARA
Deo 3 AKUSTIKA
Deo 4 ČISTOĆA & HIGIJENA
Deo 5 SOUND, LIGHT & E-TECH
Deo 6 MATERIJAL & DIZAJN
Molim pošaljite mi AMF-KATALOG PRIMENE:
Deo 1 EDUKACIJA
Deo 2 HEALTHCARE
AMF-CENOVNIK
Firma
Prezime i ime
Radno mesto
Ulica i broj
Pošt.broj, grad
Telefon
E-mail
29
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 30
12.07.11 10:55
„na stranici WWW.AMFCEILINGS.COM smo širom sveta tu za Vas“
Posetite nas i otkrijte sa nama svet plafona!
WWW.AMFCEILINGS.COM
Tražite specifične informacije
za Vaš projekat!
Kada su Vam brzo potrebne
informacije!
Tehnička podrška se
ogleda u:
Bilo da je reč o
Naš SERVIS podrazumeva neprekidno
snabdevanje informacijama.
izveštajima o ispitivanjima
opštim predmerskim
tekstovima
bolnici
školi
industriji
nečem drugom,
Za Vašu predračunsku
vrednost ćete pronaći:
proračun količine materijala
cenovnik
prospektima i tehničkim
listovima spremnim za
preuzimanje
na našoj internet strani ćete
pronaći odgovarajuća rešenja za
Vaše potrebe.
Pregledni meni Vas vodi kroz široku ponudu u oblasti tehnike i dizajna.
Dodatne informacije o
aktuelnim terminima,
novostima u proizvodnji,
referentnim objektima i AMF preduzećima.
Koristeći Kontakt možete stupiti u komunikacijui sa svim saradnicima AMF-a širom sveta.
30
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 31
12.07.11 10:55
AMF INDEKS PROIZVODA
PROIZVOD
PROGRAMSKI DEO A
Acoustic Range
PROIZVOD
PROGRAMSKI DEO
P
Deo 3 Akustika
Poluskriveni sistem
Protivpožarne kutije
Deo 1 Plafonski program
Deo 2 Zaštita od požara
B
Bandraster sistem Beamex sistem
Deo 1 Plafonski program
Deo 5 Sound, Light & E-Tech
C
Clean Room
Deo 2 Zaštita od požara
Deo 2 Zaštita od požara
Deo 6 Materijal & Dizajn
F
F30 Dual
F30 Mono
F30 Drvena krovna rešetka
F30 Uno
F90 Drvo/ Trapez
Feinfresko-Saturn
Feingelocht
Feinstratos / mikroperf.
Fibrafutura
F sistem slobodnog raspona
Fresko
Deo 2 Zaštita od požara
Deo 2 Zaštita od požara
Deo 2 Zaštita od požara
Deo 2 Zaštita od požara
Deo 2 Zaštita od požara
Deo 1 Plafonski program
Deo 1 Plafonski program
Deo 1 Plafonski program
Deo 6 Materijal & Dizajn
Deo 1 Plafonski program
Deo 1 Plafonski program
H
Hygena
Deo 4 Čistoća & Higijena
K
Kombimetall
Deo 3 Akustika
L
Laguna / mikroperf.
Deo 6 Materijal & Dizajn
S
Deo 4 Čistoća & Higijena
D
Dual F30
Drvena krovna rešetka (F30)
Drvo
R
Ranura
Schlicht
Silence
Skriveni sistem
Sonic Sky
Soundmosaic
Star
Stepenasti profil
Symetra
Sistem A
Sistem C
Sistem F
Sistem I
Svetlosni plafoni
Deo 1 Plafonski program
Deo 3 Akustika
Deo 1 Plafonski program
Deo 3 Akustika
Deo 5 Sound, Light & E-Tech
Deo 1 Plafonski program
Deo 3 Akustika
Deo 6 Materijal & Dizajn
Deo 1 Plafonski program
Deo 1 Plafonski program
Deo 1 Plafonski program
Deo 1 Plafonski program
Deo 6 Materijal & Dizajn
T
THERMATEX Acoustic
THERMATEX Alpha ONE
THERMATEX Alpha THERMATEX Alpha HD
THERMATEX Comfort
THERMATEX Comfort dB
THERMATEX dB Acoustic THERMATEX SF Acoustic
THERMATEX Thermaclean S
THERMATEX Thermofon
Deo 3 Akustika
Deo 3 Akustika
Deo 3 Akustika
Deo 3 Akustika
Deo 3 Akustika
Deo 3 Akustika
Deo 3 Akustika
Deo 3 Akustika
Deo 4 Čistoća & Higijena
Deo 3 Akustika
U
Deo 1 Plafonski program
Uno F30
Uputstva za montažu
Deo 2 Zaštita od požara
Deo 1 Plafonski program
M
Mercure
Metall
Mono F30
Deo 1 Plafonski program
Deo 6 Materijal & Dizajn
Deo 2 Zaštita od požara
V
Vidljivi sistem
Deo 1 Plafonski program
W
Wood Symetra
N
Net 4/8
Deo 6 Materijal & Dizajn
Deo 6 Materijal & Dizajn
PRAVNE ODREDBE
Zbog različitih nijansi boja i kvaliteta kataloga uslovljenih štampom moguća su odstupanja u odnosu na originalne proizvode. Zbog toga se preporučuje
da se izbor proizvoda uvek vrši na osnovu originalnih uzoraka. Svi podaci I tehničke informacije u ovoj i drugim brošurama koji se odnose na AMFplafonske sisteme oslanjaju se na rezultate ispitivanja koji su dobijeni u laboratorijskim uslovima. Odgovornost je na kupcu da odluči da li su takvi
rezultati i informacije odgovarajući za specifične uslove upotrebe.
Svi podaci odgovaraju trenutnom stanju tehnike. Treba obratiti pažnju na sve sistemski relevantne ateste, preporuke i uputstva za montažu. Oni
podrazumevaju isključivo upotrebu AMF proizvoda i sistemskih delova, čije je međusobno sadejstvo potvrđeno internim i eksternim ispitivanjima. U
slučaju kombinovanja sa proizvodima ili sistemskim delovima drugih proizvođača je isključena svaka odgovornost. Takođe treba voditi računa o tome
da se proizvodi iz različitih proizvodnih šarži (datum/proizvodni broj) ne smeju postavljati zajedno. Zadržavamo pravo tehničkih promena bez obaveze
prethodnog obaveštenja. Za ostalo važe naši opšti uslovi prodaje, isporuke i plaćanja.
Najaktuelnije tehničke podatke i informacije možete pronaći u tehničkim listovima na www.amfceilings.com.
Ovaj katalog postaje nevažeći nakon objavljivanja novog izdanja!
Moguće su greške prilikom štampanja!
31
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 32
12.07.11 10:55
AMF-PROGRAM:
Deo 1 PLAFONSKI PROGRAM
Deo 2 ZAŠTITA OD POŽARA
Deo 3 AKUSTIKA
Deo 4 ČISTOĆA & HIGIJENA
Deo 5 SOUND, LIGHT & E-TECH
Deo 6 MATERIJAL & DIZAJN
AMF-KATALOZI PRIMENE:
Deo 1 EDUKACIJA
Deo 2 HEALTHCARE
Knauf AMF d.o.o.
Bulevar kralja Aleksandra 296/I
SRB - 11000 Beograd, Srbija
Tel.: +381 (0)11 344 16 13
Fax.: +381 (0)11 344 16 20
e-mail: [email protected]
http://www.amfceilings.com
Za spuštene plafone su proizvodne preporuke 89/106/EWG zamenjene Evropskim normama EN 13964. One definišu značajne kriterijume CE oznaka za
plafonske proizvode i plafonske sisteme.
RAL oznaka kvaliteta potvrđuje istovremeno visoki kvalitet AMF mineralne
vune kao i njenu biorazgradljivost.
Knauf AMF GmbH je sertifikovan prema ISO 9001 i ISO 14001.
07/2011
Plavi anđeo za AMF proizvode
- THERMATEX (standard)
- THERMATEX ACOUSTIC RANGE
- ECOMIN
135691_Prospekt_Healthcare_SRB.indd 1
12.07.11 10:53
Download

HEALTHCARE