Prof. dr Dušan Stojnov
Izazovii za psihoterapiju
ih
ij
u XXI veku
III Kongres psihoterapeuta Srbije
Beograd, 19. Oktobar 2013.
Uspon psihoterapeutske
podrške
Od svog nastanka.
psihoterapija je prošla
kroz dugačak razvojni
put u kome su se razvile
brojne vrste pružanja
psihološke podrške.
Kratki istorijski pregled
praksi psihološke podrške
Prvi koraci etabliranja
profesije nisu bili laki…
Sledeći koraci su bili
institucionalizacija…
… a naredni komercijalizacija
Psihoanaliza je sve
dokapitalizovala
…i XX vek je postao vek
ih
ij
psihoterapije!
Kredibilna konkurencija na tržištu
“provajdera životnog blagostanja”
• Proces evolucije i
trajna eliminacija
gena neprilagođenih
pripadnika vrste
• Politička borba za
obezbeđivanje boljih
uslova u društvu
Psihološko targetovanje
g
j tržišta
•
Konkurentnim retorikama
najlakše se moglo konkurisati u
segmentu vremena
•
Umesto sporog ostvarenja
procesa evolucije i predizborne
retorike političara, psihoterapija
je ponudila aktivnije i brže
učešće u upravljanju
p
j j životom
Razlozi za sve veću ponudu
p
psihoterapeutske podrške
“Ontološka ubrzanja
ubrzanja””
(George A
A. Kelly,
Kelly, 1966)
• Priroda i društvo se sve više
doživljavaju kao nepostojani
entiteti
• Raste pritisak za adekvatnom
psihološkom transformacijom
Ontološka ubrzanja u društvu
1. Kontinuirana društvena
transformacija
f
ij
2 “Stanja
2.
Stanja tranzicija
tranzicija” u
mnogim državama
širom sveta
Implikacije ontoloških
ubrzanja
b
j za pojedince
j di
• Revidiranje
idi
j načina
či
za
rešavanje problema
• Potreba da se postavljaju
nova pitanja
i
j
• Učestalo isprobavanje
novih delatnosti
• Potreba za doživotnim
obrazovanjem
• Favorizovanje promene
umesto postojanosti
• Usvajanje brzine kao
životne vrednosti
Turbulentan učinak promena
• Životne promene nisu
ni jednostavne ni lake
• One često podsećaju
na stanja obuhvatnih
društvenih tranzicija.
Optimalizacija funkcionisanja
• Pitanje koje se postavilo kao posledica ovih
promena bilo jje “Kako p
p
pomoći ljudima
j
da
optimalizuju svoje psihološko funkcionisanje?”
Nove prakse psihološke podrške
UVAŽAVAJUĆE
ISTRAŽIVANJE
FACILI
TATOR
ORGANIZACIONI
KONSALTING
Psihoterapija se našla između
d
e opcije
o ije određenja
od eđe j identiteta
ide titet
dve
•
Metod za pružanje psihološke
pomoći ljudima koji su psihološki
poremećeni i imaju
p
j p
problema sa
mentalnim zdravljem – kao
medicinska disciplina
•
Refleksivna facilitativna praksa koja
pomaže ljudima da učenjem
razvijaju i optimalizuju svoje
psihološke potencijale - kao praksa
refleksivne optimalizacije
Što
Š
to dovodi do naslovne teme
kongresa
g
“pripadnost
p p
i različitost
– integracije u psihoterapiji”
Ogromna je razlika da li su ose dizajnirane da uhvate
b poputt paukove
k
ž ili predstavljaju
d t lj j sistem
i t
li i
osobu
mreže
ulica
puteva duž kojih je moguće ohrabriti osobu da se kreće
G. Kelly
Ove opcije
p j imaju
j veliki razvojni
j i
dezintegrativni potencijal
• Psihoterapija kao
medicinski metod za
lečenje poremećaja i
unapređenje zdravlja i
• Psihoterapija kao
praksa refleksivne
facilitacije
Alternativni pravci razvoja pod lupom
Psihoterapija
p j kao metod lečenja
j
Nudi nozološke kategorije za
razvrstavanje poremećaja
Govori o simptomima
p
koje
j neki
pojedinac ima
Počiva na modelu deficita: fokus
na onome što ne funkcioniše
Izriče istinu o pojedincu
Implikacije psihoterapije kao
metoda lečenja
•
Dijagnostikovanje prirodnih kategorija
•
Intervencije koje otklanjaju poremećaj
•
Umanjenje osobne agensnosti
•
Tacitno vršenje moći/znanja
•
“Patologizacija društva” (K. Gergen)
Psihoterapija
praksa
p j kao p
refleksivne optimalizacije
Konstituiše osovine značenja pomoću
j se određuje
j p
privremeni p
položajj
kojih
neke osobe
Govori o načinu na koji se osobe koriste
svojim psihološkim resursima
Počiva na modelu razvoja: omogućuje
osmišljavanje promene i kretanje u
željenom pravcu
Predlaže
P dl ž jjednu
d
od
d mnoštva
št
mogućih
ćih
perspektiva u praksi facilitacije promena
Implikacije psihoterapije kao
prakse refleksivne optimalizacije
•
Socijalna konstrukcija različitih
načina za mapiranja praksi
facilitacije promene
•
Zajedničko konstituisanje dimenzija
značenja duž kojih osobe koje žele
da se promene mogu da se kreću
•
Oslobađanje i podsticanje osobne
agensnosti u vršenju promene
•
Osvešćivanje vršenja moći/znanja
•
Depatologizacija optimalizacije
funkcionisanja osoba
Dva pravca – dva identiteta:
P ih t
ij k
t d lečenja
l č j
Psihoterapija
kao metod
Psihoterapija koja se bavi
biološkim ili environmentalnim
uticajima koji izazivaju
psihološke poremećaje i koji se
dešavaju ljudima a terapeuti
svojim intervencijama
pokušavaju
k š
j da
d pomognu ljudima
lj di
da otklone ili prevaziđu ova
dejstva. U tome se oslanja na
dijagnostičke
d
jag ost č e procese
p ocese pomoću
po oću
kojih se problemi mapiraju
univerzalnim nozološkim
kategorijama.
Dva pravca – dva identiteta:
P ih
ij k
k
Psihoterapija
kao praksa
refleksivne optimalizacije
Psihoterapija koja se bavi
agensnim racionalnim strategijama
agensnim,
koje osobe razvijaju sa ciljem da
osmisle i urede svoje živote, a koje
nekad imaju veoma disfunkcionalan
učinak. U refleksivnom dijalogu sa
osobama konstituišu se značenja
pomoću kojih se preispituju same
strategije njihove implikacije i
strategije,
podstiče razvijanje novih,
optimalnih strategije za mapiranje
budućnosti.
Dimenzije raslojavanja
•
Eliminativizam
li i
i i
– Multiperspektivizam
li
ki i
–
–
–
–
•
apsolutizam vs. relativizam
objektivizam – participativizam
prirodne kategorije vs. socijalne konstrukcije
tradicionalizam vs progresivizam
Patocentrizam – Performativizam
–
–
–
–
esencijalizam vs. relacionizam
aktualizam vs. potencijalizam
inkluzivizam vs
vs. emancipativizam
determinizam vs agensnost
Zaključak:
budućnost ili prošlost?
•
Poruka koju psihoterapija nosi je plemenita – niko
ne mora da bude žrtva svoje biografije već može i
treba da se uhvati u koštac sa svojom sudbinom.
•
Iako ne mogu da izaberu svoju prošlost, ljudi mogu
da se opredele za svoju budućnost.
•
Važno je samo ne smetnuti sa uma da se ova
poruka ne odnosi samo na osobe koje su njeni
korisnici, već i na psihoterapiju i na psihoterapeute.
Hvala na
ljubaznoj pažnji
Download

Prof. dr Dušan Stojnov i ih ij i ih ij Izazovi za psihoterapiju u XXI veku