NAZIV OBJEKTA ZNANJA *
HTML linkovi
PROLOG
Autor *
Klasifikacija *
Težina *
Ključne reči *
Ko sluša *
Trajanje *
Komentari autora
dr Katarina Kaplarski
osnovni nivo
SADRŽAJ
Apstrakt
Cilj *
Uvodne napomene
Naziv sekcije (1)
Html Linkovi
Sadržaj sekcije (1)
Kreiranje linkova
Sinkasa HTML linkova:
<a href="url">Link text</a>
Linkovi su zapravo suština svake web prezentacije jer oni su graditelji interaktivnost i
multimedijalnost u novomedijskom okruženju. Postoje dve osnovne vrste linkova, apsolutni i
relativni.
Apsolutni linkovi sadrže tačnu adresu do datoteke na koju se povezujemo:
<a href=“http://www.imesajta.com/folder/primer.html”>APSOLUTNI LINK</a>
Relativni linkovi vode na foldere koji se nalaze na istom serveru
<a href=“folder/primer.html”>RELATIVNI LINK</a>
Atribut TITLE se dodaje da bi se omogućilo ljudima sa nedostacima da otprate link.
<a href=“http://www.imesajta.com/folder/primer.html” title=“forma oblika apsolutnog link
a”>APSOLUTNI LINK</a>
Linkovi sa adresom za elektronsku poštu
U body tag možete ubaciti adress tag sa mail to linkom:
<address>
Written by <a href="mailto:[email protected]">Jon Doe</a>.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>
Ili na primer kreirate mail to link sa formiranim subjectom, gde treba voditi računa o razmacima i
koristiti %20
http://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_address
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>
This is an email link:
<a href="mailto:[email protected]?Subject=Hello%20again" target="_top">
Send Mail</a>
</p>
<p>
<b>Note:</b> Spaces between words should be replaced by %20 to ensure that the browser will
display the text properly.
</p>
</body>
</html>
TARGET ATRIBUT
Sa ovim atributom definišemo gde će se otvoriti novi link:
Na istoj stranici, u novoj stranici ili kao pop-up...
TAGETI su :
_blank
_parent
_top
new
_self
primer:
<a href="www.metropolitan.ac.rs" title="whatever" target="_parent">link ka sajtu</a>
HTML linkovi – ID atribut
Koristimo ga da kreiramo bookmark unutar dokumenta
<a id="tips">Useful Tips Section</a>
Kreirajte link ka "Useful Tips Section" unutar istog dokumenta
<a href="#tips">Visit the Useful Tips Section</a>
Naziv sekcije (2, ...n)
Sadržaj sekcije (2, ...n)
LINKOVI SA SLIČNIM SADRŽAJEM
Opis
URL
REČNIK POJMOVA I SKRAĆENICA
Termin
Opis
.
PODOBJEKTI ZNANJA (slučajevi korišćenja, procedure korak po korak, reference, itd.)
Naslov podobjekta znanja
Sadržaj podobjekta znanja
OSTALI PREDLOŽENI SADRŽAJ OD STRANE AUTORA
Naslov
Sadržaj
Download

Kreiranje linkova Sinkasa HTML linkova: Linkovi su zapravo suština