ESEJ
lllllnulllllllltnnlunllunlllllltltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Bud|me
spravedtiví jako krejčí;všechno poměřujme několikrit,
Autismus Se neIovná Raín Man
vést běŽný dialog nebo mluví
o věcech, které druhé osoby
nezajímají.Přesto Žije spokojený
Život' Má dobrou práci, obětavou
Před časem se na nás obrátila
mladá Žena s prosbou o radu.
Přečetla si článek o problematice
Aspergerova sYndromu
a přelwapeně zjistila, Že popís
poruchy naprosto přesně pasuje
na chování jejího otce. ,,Myslím
si," psala ve svém dopise, "Že můj
otec má Aspergerův syndrom.
Dosud jsem ho brala iako
zdravého, trochu výstředního'
podivínského, občas sobeckého
muže, ale teď' kdyŽ vím' Že je
nemocný tak najednou netuším'
jak se k němu mám chovat.'
a
neschopnost empatie a způsob
uvaŽování mu brání dát to
odpovída jícímzpůsobem naievo.
Podobně, jako se lišílldé
s cukrovkou nebo schizofrenií,
jsou rozdíIníi lidé s autismem.
Autísmus nerovná se Rain Man.
Soubor symptomů netrypovídá
nic o hodnotě člověka a není
nadřazen jeho individuálním
vlastnostem' Život s autismem
přináší kompromisy a vyŽaduje
vysokou míru tolerance.
A opravdu účinnýprostředek boji
proti předsudkům a zaveden}ím
klišépřináŠínaše informovanost,
otevřenost a porozumění.
Aspergerův syndrom jako jedna
z diagnostických kategorií se
řadí mezi poruchy autistického
spektra, podobně jako dětský
autismus. Procento v\iskytu
poruch autistického spektra
v populaci vypočítďi odborníci na
o,g %. To znamená, ŽekaŽdé lil.o.
dítě se narodí s touto poruchou.
Vysoké číslojasně ukazuje na
potřebu uznání autismu jako
velmi naléhavéhozdravotního
problému.
Naše občanskésdruženíAPLA
Praha nabízí šÍrokou nabídku
služeb pro osoby s autismem
a iejich rodinY. V obiasti
diagnostiky zde Pracuie
psychiatr a PsYcholog. O rodinY
s předškolními dětmi se stará
týrn pracovníků ra_né péče.
Speciální pedagogové sestavují
pro děti, Žáky a studenty
individuální vzdělávací programý
spolupodílí se poradensky na
zaÍ azov ání dětí do předškolních
a školníchzatizení, poskyrují
školám a školkám odborné
vedení. Vyškolení terapeuti
vedou individuální i skupinové
nácviky sociálních dovedností
nebo analyzují a řeší problémové
chování. Současně jsme
re gistrovaným po skytovatelem
terénních a pobytových
sociá]ních s]užeb a realizujeme
programy podporovaného
zaměstnávání. Provozujeme
pobytové zaťízenípto
osoby s autismem a těŽký/m
problémot1ímchováním
v Libčicíchnad Vltavou.
Proto si plně uvědomuji' Že
diagnóza můžezměnit náš přístup
k člověku. Autismus můžebýt
překážkou k navázání vztahu,
můŽe vyvolávat nedůvěru a obavy
či dokonce strach. Poruchu
autistického spektra nelze vyléčit
pomocí tabletek či zázračných
terapií. Je to stag který ovlivňuje
milujícímanželku, šikovné
děti, které má rád, ale jeho
_ MAGDALENÁ čÁsLAvsKÁ
ŘEDITELKA APLA PRAHA'
STŘEDNÍ ČEcHY' o.s.
Nenilepkuime osoby s au'tismem
tím, že o nichbudeme mluuit jako
o,,autistický ch lid'e ch", protože
porucha a člouěk nejsou to samé'
////////////////////////////////ru
sociální chování člověka, způsoby
uvažovánÍ i vyjadřování a je
pevnou součástíjeho osobnosti.
třeba tím, že budeme o osobách
Správná diagnóza je pro budoucí
s touto diagnózou nejsou jedno
a to samé. George Bernard Shaw
kdysi napsal, Že ze všech lidí,
život člověka důležitá. Zejména
proto, aby se jeho rodina
domohla sluŽeb, které potřebuje.
Zároveň však odhalení poruchy
autistického spektra přináŠí
problémy, se kteými se člověk
bude vyrovnávat celý život.
Víme, že autismus působípotíŽe
v komunikaci, naruŠuieschopnost
mezilidské interakce a vytváření
sociálních kontaktů. Ale neřekne
nám nic o osobnostl čIověka'
o ieho povahoých vlastnostech,
dovednostech a uŽ vůbec nic
o budoucnosti, která ho čeká'
Všichni ]idé s autismem nejsou
steiní. Tato porucha neznamená
automaticky problémy v chování'
extrémníuzavřenost a odtažitost.
Autismus není důvod, abychom
se lidem s touto diagnózou báIi
přiblížit.Nedělejme z něj nálepku
s autismem psát a mluvit jako
o'autistech" či,,autistických
lidech', protoŽe porucha a člověk
z Ívorby šestitetého autistického dítěte'
Zapsala jeho maminka:
Váženej Blamb
Váženej Blamb byl buldozer, moc
váženej buldozer a hlavně toho
také věděl hodně o jeřábech.
Jednou za ním přijel jeřáb a začal
pracovat s tím buldozerem.
Raz dva, raz dva, raz dva,
pracovali. To byla rachotina. Až
Iidem popadaly z domů schránky,
předstalte si.
KaŽdá schránka patří na dům.
Jeřáby nemaj schránky, ovládají
s
se ručnímapákama' Nočnímůry
se tomu říká, těm pákám. A ty
jen podporu|eme předsudky
a stigmatizaci, na jejichž konci
vyúsťujípotížepři hledání práce
si vyberete.
,Vítám vás, nočnímůry."
Nočnímůry jsou strašidelný
skoro jako dýně. Lidi ale nic
neočekávají,jen chtějí, aby se
bojili. To všechno vím. ,yítám
vás u nočníhokalendáře...jsem
čaroděj, jsem strašidlo, jsem
ojabůr."
nimiŽ se kdy setkai, měI k němu
ten správný vztah iedině krejčí.
,Kdykoliv k němu přijdu"' řekl
slavný spisovatel, 'znovu mi
bere míru, zatÍmco ostatní si
mě uŽ jednou provŽdy změřili,
zaškatulkovali a hotovo. Víc už se
s měřením mé osoby nezdržují."
označovfutím lidí podle diagnóz
Či bydlení a
prohlubování sociá]ní
izolace.
úvodního
otec
dopisu v důs}edku svého
handicapu neumí projevovat
ciý přiměřeným a vhodným
způsobem, nechápe sociální
kontexty situací, činímu potíŽe
Ženy z
nočnímůry ovládají elektřinu
dolů nebo nahoru _ podle toho, co
Můj svět je tvůj
Můj svět je tvůj
tvářičku si odmontuj
vytrhám ti kleŠtičkamavlásky
a to všechno z lásky.
Můj svět je tvůj.
lrotlro
s P
Download

Autismus Se neIovná Raín Man