EKONOMSKA I FINANSIJSKA ANALIZA
PROJEKATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Fahrudin Kulić
25. maj 2012. godine.
1
Sadržaj:
1. Podloge za ekonomsku i finansijsku analizu – ENERGETSKI
PREGLED
2. Ekonomska analiza projekta
3. Finansijska analiza projekta
4. Rizik u realizaciji energetskih projekata
2
IDENTIFIKACIJA PROJEKTA
SAGLEDAVANJE POTENCIJALA
ENERGETSKIH UŠTEDA
ENERGETSKI PREGLED
PLANIRANJE GRADNJE
IMPLEMENTACIJA
PUŠTANJE U RAD
Proces realizacije pojekta za
povećanje energetske
efikasnosti
3
U procesu sagledavanja potencijala energetskih ušteda
aktivnosti koje treba obaviti su:
• Pregled energetske infrastrukture i procjena njenog
trenutnog stanja;
• Analiza praktično primjenljivih tehnologija za poboljšanje
energetske efikasnosti;
• Priprema izveštaja o stanju energetske infrastrukture,
mogućim rješenjima i obrazloženje nužnosti realizacije
predlaganog projekta;
• Procjena energetskih ušteda i finasijskih zahtjeva
predlaganog projekta. Procjena perioda otplate;
• Prezentacija izveštaja menadžmentu ili vlasniku projekta
koji treba da donese odluku o pristupanju realizaciji
projekta.
4
Primjer:
U jednoj od dvije zgrade fakulteta planira se zamjena
jednog kotla.
Na slici koja slijedi prikazana je šema kotlovnice koja
obezbjeđuje grijanje. Zgrade su povezane toplovodom.
Instalisana toplotna snaga grijnih tela (radijatora) u
staroj zgradi je 620 kW. U novoj zgradi je instalisana
snaga grijnih tela 660 kW, a snaga grijača u klima
komorama je oko 250 kW.
5
Projektni parametri rada sistema grijanja su:
• Spoljna temperatura
-16 oC
• Unutrašnja temperatura
20 oC
• Grijna sezona počinje po pravilu 15. oktobra i završava se
15. aprila (administrativno).
• Broj stepen grijnih dana je 3077 [oC × dan]
• Grijni period traje oko 211 [dana/god]
• Srednja godišnja temperatura u grijnoj sezoni je 4,4 [oC]
6
Nominalna toplotna snaga
Ukupna potrošnja prirodnog gasa
Vreme rada kotlova
1510 + 1510 + 812 = 3832 [kW]
118,748 [sm3/god] or 1,124 [MWh/god] (2010.)
oko 1500 [h/god]
Cirkulacione pumpe
2,2 kW; 70 m3/h
Polazna voda ka
podstanici
Cirkulaciona
pumpa
0,75 kW;
25 m3/h
Cirkulaciona
pumpa
0,75 kW;
25 m3/h
1510 kW
1510 kW
Kotao br 1
Cirkulaciona
pumpa
0,75 kW;
25 m3/h
812 kW
Kotao br 2
Kotao br 3
Pumpa
napojne
vode
Ekspanziona
posuda
Šema kotlovnice fakulteta
Hemijski
pripremljena voda
Povrat vode iz
podstanice
KOTAO KOJI
SE MIJENJA
7
Potrošnja i trošak prirodnog gasa i srednje mjesečne temperature u 2010. godini
8
Mjeri se samo ukupna potrošnja gasa (PGUKUPNO).
Procjena potrošnje prirodnog gasa u staroj zgradi određena je prema
formuli:
620 kW
PGStara zgrada 
 PGUKUPNO
620  660  250 kW
Korekcija izmerene potrošnje gasa na zadatu unutrašnju tempearturu
vrši se prema sledećoj formuli:
*
PGStara zgrada

 20  (16)
620 kW

 PGUKUPNO  
 620  660  250 kW
 18,8  (16)
9
Ušteda u potrošnji goriva će se postići zbog povećanja
energetske efikasnosti novog kotla u odnosu na stari.
Procienjena efikasnost starog kotla je 87%.
Manji kondenzacioni kotlovi postižu srednju radnu
energetsku efikasnost od prosječno 98%.
10
Sada je moguće izračunati razliku u potrošnji goriva starog
i novog kotla za ista toplotna opterećenja. Tako je:
Q
Q

stari novi novi  stari 0,98  0,87
PG 


 0.11
Q
novi
0,98
stari
Zamjenom kotla postiže se ušteda u potrošnji prirodnog
gasa od 13.060 sm3 godišnje.
Prema sadašnjim cenama vrednost ove uštede je 11.500
11
KM godišnje.
Specifikacija troškova nabavke i montaže kondenzacionog kotala:
•
•
•
•
•
•
Kondenzacioni kotao sa gorionikom i opremom
Građevinski radovi
Montaža
Trening osoblja
Nadzor
Ostalo
UKUPNO:
44.000 KM
2.000 KM
4.000 KM
1.000 KM
400 KM
500 KM
51.900 KM
Slijedi da je prost period otplate 51500/11500 = 4,5 god.
12
EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA
•
Važan deo izrade svakog projekta je izračunavanje njegove
ekonomske opravdanosti.
•
U ovoj fazi vrednovanja projekta se ne uzimaju u obzir mogućnosti za
finansiranje projekta. Stoga, efekti finansiranja projekta kao što su
kamate na dobijeni kredit, porezi, donacije, subvencije, itd. se ne
uzimaju u obzir prilikom izračunavanja ekonomske opravdanosti
projekta, ali će biti uzete u obzir prilikom finansijske analize
projekta.
•
Ovde se daje postupak za standardno izračunavanje opravdanosti
projekta. Uvode se i objašnjavaju sledeći elementi:
- Ekonomski parametri,
- Vremenska vrijednost novca,
13
- Izračunavanje profitabilnosti.
EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA
•
Važan deo izrade svakog projekta je izračunavanje njegove
ekonomske opravdanosti.
•
U ovoj fazi vrednovanja projekta se ne uzimaju u obzir mogućnosti za
finansiranje projekta. Stoga, efekti finansiranja projekta kao što su
kamate na dobijeni kredit, porezi, donacije, subvencije, itd. se ne
uzimaju u obzir prilikom izračunavanja ekonomske opravdanosti
projekta, ali će biti uzete u obzir prilikom finansijske analize
projekta.
•
Ovde se daje postupak za standardno izračunavanje opravdanosti
projekta. Uvode se i objašnjavaju sledeći elementi:
- Ekonomski parametri,
- Vremenska vrijednost novca,
14
- Izračunavanje profitabilnosti.
Ulazni ekonomski parametri
Investicija
Godišnja neto ušteda
Tehnički / Ekonomski vijek trajanja
Nominalna kamatna stopa
Realna kamatna stopa
Stopa inflacije
I0 [KM]
B [KM/god]
n [god]
nr × 100 [%]
r × 100 [%]
b × 100 [%]
15
nr  b
r
b 1
Realna kamatna stopa
Pojednostavljeno izračunavanje realne kamatne stope je:
r  nr  b
Primjer:
Nominalna kamatna stopa, nr = 25%
Inflacija, b= 18%
Kolika je realna kamatna stopa?
r
0.25  0.18
 0.059 (5.9%)
1  0.18
Pojednostavljeno izračunavanje daje da je r = 25 - 18 = 7%.
16
B [KM]
B [KM]
Štednja i diskontovana vrednost (vraćanje unazad)
Bn
B0
Bn
B0
...
1
...
n
god
Štednja
1
god
n
Diskont
Bn  B0  1  nr 
n
B0 
Bn
1  nr 
n
17
Primjer:
Ako neko ima 1.500 KM na računu u banci danas, ako je
kamatna stopa 5 %, koliko će na računu biti novca nakon 5
godina?
Bo = 1,500 KM
nr = 0.05
n = 5 godina
nakon pet godina u banci će biti:
Bn  B0  1  nr   1500  (1  0.05)  1914 KM
n
5
18
Izračunavanje ekonomske profitabilnosti
Period otplate (Pay back period)
Neto sadašnja vrijednost (Net present value - NPV)
Količnik neto sadašnje vrijednosti (NPVQ)
Period isplate (Pay-off period)
Interna stopa povrata (Internal rate of return – IRR)
19
I0
Investicija
Period otplate 
 [god]
Godišnja neto ušteda B
20
Neto sadašnja vrijednost (Net present value - NPV)
Uštede
 B

B
B
1
2
n
  I0
NPV  


...

1
2
n
 1  r  1  r 
1  r  
Investicija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vreme
NPV  B 
1  1  r 
r
n
 I0
21
Količnik neto sadašnje vrednost QNPV  
Neto sadašnja vrednost NPV

Investicija
I0
22
Period isplate (Pay-off period)
NPV  B 
1  1  r 
r
n
 I0  0
n - Period isplate (Pay-off period)
r - Interna stopa povrata (Internal rate of return – IRR)
23
Excel file
24
FINANSIJSKA ANALIZA
• Za vlasnika projekta ukupna profitabilnost projekta će
zavisisti kako je projekat finasiran i koliki su troškovi
financiranja.
• Vlasnik projekta će investirati deo novca sa kojim
raspolaže (equity), uzeće kredit pod određenim uslovima i
otplaćivaće ga i ostvariće određene uštede novca na
računu za energiju.
• Potrebno odrediti tok novca (cash flow)
25
Investicija
1
Zajam
2
3
BANKA
Tok novca
n
Vreme
TOK NOVCA
Uštede
...
VLASNIK
PROJEKTA
Otplata
zajma
26
27
28
29
RIZIK U REALIZACIJI PROJEKATA ENERGETSKE
EFIKASNOSTI
• Investicioni planovi su uvek usmereni ka budućnosti na koju
se može primeniti samo verovatnoća, kojom se onda
iskazuje rizik investicije.
• Rizik projekta je nesiguran događaj ili stanje koje, ako se
pojavi, ima pozitivan ili negativan uticaj na barem jedan od
ciljeva projekta - na rokove, troškove, energetsku
efikasnost itd.
• Rizik karakterišu: neizvesnost, potencijalni gubitak i
vremenska komponenta.
30
• Neke grupe rizika:
• Greške u proračunu ušteda (pogreške u pretpostavkama,
mjerenjima, dobivenim informacijama, extrapolaciji)
• Kvalitet izvedenih instalacija
• Nivo održavanja opreme
• Kvalitet energetskog menadžmenta
• Ponašanje ljudi
31
VEROVATNOĆA
Posle tri godine
Posle jedne
godine rada
instalacije
100
80
Nakon
puštanja u
rad
60
Posle
kompletiranja
projektne
dokumentacije
40
Posle
preliminarnog
energetskog
pregleda
20
0
0
1
2
3
4
5
6
PERIOD OTPLATE
Zavisnost vjerovatnoće u različitim periodima projekta i perioda otplate
32
HVALA NA PAŽNJI!
Fahrudin Kulić
[email protected]
www.eee.ba
33
Download

ekonomska i finansijska analiza projekata energetske efikasnosti