Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Opštinska uprava Majdanpek
Za dobijanje Građevinske dozvole potrebno je učiniti naredne korake
Dokument
Informacija o lokaciji
Rok : 8 dana
Opis
Informacija o lokaciji sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, na
osnovu planskog dokumenta.
Informacija o lokaciji izdaje se obavezno za izgradnju pomoćnih objekata, garaža i trafo stanica 10/04 kV ili
20/04 kV.
Zahtev se predaje u opštinskom uslužnom centru- šalter br.1
Nadležno : Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambenokomunalne poslove
Obrazac br.1
Vesna Cepenjor,030-588-515
Potrebna dokumenta
Nadležni organ
Potrebno
Odgovorna osoba- Ime i prezime , kontakt
vreme za
pribavljanje
Kopija plana parcele (ne starija
RGZ-SKN Majdanpek
SKN-Grupa u Majdanpeku
od 6 meseci)
Grupa u Majdanpeku –za područje grada
Ilija Milojević
Majdanpeka, naselja Debeli Lug, Vlaole,
030-581-547; 030-581-667
Dokaz o pravu svojine, odnosno
Leskovo, Jasikovo, Rudna Glava,Crnajka
SKN-Grupa u Donjem Milanovcu
zakupa na građevinskom
Grupa u Donjem Milanovcu- za područje
Petar Stojimenov
zemljištu (za izgradnju
Donjeg Milanovca, Mosne, Klokočevca,
030-590-144
pomoćnih objekata)
Topolnice, Golubinja,Boljetina,Miroča
Dokaz o uplati naknade u iznosu
od 1.035,00 dinara na žiro račun
opštine Majdanpek broj: 840742351843-94 po modelu 97, sa
pozivom na broj 06-063
Potvrda o registraciji (samo za
APR
pravna lica)
Strana 1 od 14
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Lokacijska dozvola
Rok : 15 dana
Lokacijska dozvola se izdaje rešenjem, za objekte za koje se po ovom zakonu izdaje građevinska dozvola, a
sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa važećim planskim
dokumentom.
Zahtev se predaje u opštinskom uslužnom centru- šalter br.1
Nadležno :Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambenokomunalne poslove
Vesna Cepenjor,030-588-515
Potrebno
Odgovorna osoba- Ime i prezime , kontakt
vreme za
pribavljanje
Obrazac br.2
Potrebna dokumenta
Opštinska uprava Majdanpek
Nadležni organ
Kopija plana parcele (ne starija
RGZ-SKN Majdanpek
od 6 meseci)
Grupa u Majdanpeku –za područje grada
Dokaz o pravu svojine
Majdanpeka, naselja Debeli Lug, Vlaole,
Leskovo, Jasikovo, Rudna Glava,Crnajka
Izvod iz katastra podzemnih
Grupa u Donjem Milanovcu- za područje
instalacija ili uverenje o
Donjeg Milanovca, Mosne, Klokočevca,
nepostojanju katastra
Topolnice, Golubinja,Boljetina,Miroča
podzemnih instalacija
Podaci o objektu koji će se
Investitor
graditi, a naročito o: planiranoj
dispoziciji, vrsti i nameni
objekta, tehničke karakteristike i
sl.
Uslovi javnih komunalnih
1. JKP ’’Komunalac’’ Majdanpek za
preduzeća za priključenje na:
instalacije vodovoda i kanalizacije na
-vodovod
području grada Majdanpeka;
-kanalizaciju
2. JKP’’Donji Milanovac’’ iz Donjeg
-struju,
Milanovca za instalacije vodovoda i
-telefon
kanalizacije na području Donjeg
-javni put
Milanovca i Mosne,
3. ED Jugoistok Zaječar, Poslovnica
ogranka Majdanpek
SKN-Grupa u Majdanpeku
Ilija Milojević
030-581-547; 030-581-667
SKN-Grupa u Donjem Milanovcu
Petar Stojimenov
030-590-144
30 dana
Strana 2 od 14
1. JKP ’’Komunalac’’ Majdanpek –
030- 582-382
2. JKP’’Donji Milanovac’’ iz Donjeg Milanovca
030-590-126
3. ED Jugoistok Zaječar, Poslovnica ogranka
Majdanpek
030-581-225, 030-582-877
4. JP za građevinsko zemljište i puteve
Majdanpek
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Opštinska uprava Majdanpek
4. JP za građevinsko zemljište i puteve
Majdanpek za lokalne i
nekategorisane puteve
5. JP Putevi Srbije za državne puteve I i II
reda
6. Ostalo – Direkcija za vode, železnice i
sl.
Dokaz o uplati naknade za
izdavanje lokacijske dozvole u
iznosu od :
-2.070,00 dinara za stambene
objekte
-3.105,00 din. za poslovne
objekte
-1.863,00 din. za proizvodne i
ekonomske objekte
-3.622,00 din. za objekte linijske
infrastukture na žiro račun
opštine Majdanpek broj: 840742351843-94 po modelu 97, sa
pozivom na broj 06-063
Potvrda o registraciji ( samo za
pravna lica)
Građevinska dozvola
Rok: 8 dana
APR
Građevinska dozvola se izdaje za izgradnju objekata za koje je izdata lokacijska dozvola i za rekonstrukciju
postojećih objekata za koje se u skladu sa Zakonom o planiranju ne izdaje lokacijska dozvola
Zahtev se predaje u opštinskom uslužnom centru- šalter br.1
Obrazac br.3
030-582-860; 030-581-212
Nadležno :Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambenokomunalne poslove
Vesna Cepenjor,030-588-515
Strana 3 od 14
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Potrebna dokumenta
Nadležni organ
Pravosnažna lokacijska dozvola
Odeljenje za urbanizam
Glavni projekat sa izvršenom
tehničkom kontrolom u 3
primerka
Tehničku dokumentaciju za izgradnju
objekata može da izrađuje privredno
društvo, odnosno drugo pravno lice,
odnosno preduzetnik koji su upisani u
odgovarajući registar za izradu tehničke
dokumentacije.
RGZ-SKN Majdanpek
Grupa u Majdanpeku –za područje grada
Majdanpeka, naselja Debeli Lug, Vlaole,
Leskovo, Jasikovo, Rudna Glava,Crnajka
Grupa u Donjem Milanovcu- za područje
Donjeg Milanovca, Mosne, Klokočevca,
Topolnice, Golubinja,Boljetina,Miroča
JP za građevinsko zemljište i puteve
Majdanpek
Dokaz o pravu svojine, odnosno
zakupa na građevinskom
zemljištu
Dokaz o uređenju odnosa u
pogledu plaćanja naknade za
uređenje građevinskog zemljišta
Dokaz o uplati naknade u iznosu
od :
-o,2 % investicione vrednosti
objekta, odnosno radova na žiro
račun opštine Majdanpek broj:
840-742351843-94 po modelu
97, sa pozivom na broj 06-063
Dokaz o uplati republičke
Opštinska uprava Majdanpek
Potrebno
vreme za
pribavljanje
15 dana od
dana prijema
lokacijske
dozvole
Strana 4 od 14
Odgovorna osoba- Ime i prezime , kontakt
Odeljenje za urbanizam
Odgovorni projektant
SKN-Grupa u Majdanpeku
Ilija Milojević
030-581-547; 030-581-667
SKN-Grupa u Donjem Milanovcu
Petar Stojimenov
030-590-144
JP za građevinsko zemljište i puteve Majdanpek
030-582-860; 030-581-212
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Opštinska uprava Majdanpek
administrativne takse na žiro
račun broj: 840-742221843-57
po modelu 97, sa pozivom na
broj 06-063 u iznosu od :
-210 dinara za svaki ekonomski
objekat u poljoprivredi ;
- 640 dinara za svaki građevinski
objekat osim ekonomskog.
- za rekonstrukciju i dogradnju
plaća se 50% iznosa
predviđenog za izgradnju.
Procena uticaja objekta na
životnu sredinu ( za poslovne
objekte),
Ovlašćena institucija u skladu sa aktom
nadležnog organa po zahtevu za
određivanje obima i sadržine studije o
proceni uticaja projekta na životnu
sredinu
Potvrda o registraciji ( samo za
pravna lica)
APR
Odlučivanje po Odeljenje za urbanizam,
zahtevu o
030/588-515
donošenju
rešenja o
obimu i
sadržini
procene uticaja
30 dana
Rešenje kojim se odobrava
izvođenje radova
Rok: 8 dana
Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova se izdaje za izvođenje radova na izgradnji pomoćnih objekata
,trafo stanica, izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa
invaliditetom, adaptaciju, sanaciju i promenu namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, odnosno
promena namene objekta.
Zahtev se predaje u opštinskom uslužnom centru- šalter br.1
Nadležno :Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambenokomunalne poslove
Obrazac br.4
Vesna Cepenjor,030-588-515
Potrebna dokumenta
Nadležni organ
Potrebno
Odgovorna osoba- Ime i prezime , kontakt
vreme za
Strana 5 od 14
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Informacija o lokaciji ( za
izgradnju pomoćnih
objekata,garaža, stubnih
trafostanica 10/0,4 i 20/0,4 kV)
Idejni projekat u 3 primerka( za
izgradnju pomoćnih objekata)
Opštinska uprava Majdanpek
pribavljanje
8 dana
Odeljenje za urbanizam
Tehničku dokumentaciju za izgradnju
objekata može da izrađuje privredno
društvo, odnosno drugo pravno lice,
odnosno preduzetnik koji su upisani u
odgovarajući registar za izradu tehničke
dokumentacije.
Tehničku dokumentaciju za izgradnju
objekata može da izrađuje privredno
društvo, odnosno drugo pravno lice,
odnosno preduzetnik koji su upisani u
odgovarajući registar za izradu tehničke
dokumentacije.
Glavni projekat sa izvršenom
tehničkom kontrolom u 3
primerka za radove na
adaptaciji, sanaciji postojećih
objekata, kao i za promenu
namene postojećih objekata ili
delova objekata uz izvođenje
građevinskih radova
Tehnički opis i popis radova za investitor
izvođenje radova na
investicionom održavanju
objekta
Dokaz o pravu svojine, odnosno
RGZ-SKN Majdanpek
zakupa na građevinskom
Grupa u Majdanpeku –za područje grada
zemljištu
Majdanpeka, naselja Debeli Lug, Vlaole,
Leskovo, Jasikovo, Rudna Glava,Crnajka
Kopija plana
Grupa u Donjem Milanovcu- za područje
Donjeg Milanovca, Mosne, Klokočevca,
Topolnice, Golubinja,Boljetina,Miroča
Dokaz o uređenju odnosa u
JP za građevinsko zemljište i puteve
Strana 6 od 14
Odeljenje za urbanizam
Odgovorni projektant
Odgovorni projektant
SKN-Grupa u Majdanpeku
Ilija Milojević
030-581-547; 030-581-667
SKN-Grupa u Donjem Milanovcu
Petar Stojimenov
030-590-144
JP za građevinsko zemljište i puteve Majdanpek
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
pogledu plaćanja naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta, osim za izgradnju
stubnih trafostanica
Dokaz o uplati naknade u
iznosu od :
-o,2 % investicione vrednosti
objekta na žiro račun opštine
Majdanpek broj: 840742351843-94 po modelu 97, sa
pozivom na broj 06-063
Dokaz o uplati republičke
administrativne takse na žiro
račun broj: 840-742221843-57
po modelu 97, sa pozivom na
broj 06-063, u iznosu od :
-210 dinara za svaki ekonomski
Majdanpek
030-582-860; 030-581-212
objekat u poljoprivredi ;
- 640 dinara za svaki građevinski
objekat osim ekonomskog.
- za rekonstrukciju, sanaciju,
adaptaciju i sl. plaća se 50%
iznosa predviđenog za izgradnju.
Potvrda o registraciji ( samo za
pravna lica)
Opštinska uprava Majdanpek
APR
Strana 7 od 14
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Prijava početka izvođenja
radova
Rok: 8 dana
Opštinska uprava Majdanpek
Investitor je dužan da organu koji je izdao građevinsku dozvolu i nadležnom građevinskom inspektoru
prijavi početak građenja objekta, osam dana pre početka izvođenja radova.
Izdaje se potvrda o prijavi početka izvođenja radova
Zahtev se predaje u opštinskom uslužnom centru- šalter br.1
Nadležno :Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambenokomunalne poslove
Obrazac br.8 i 9
Vesna Cepenjor,030-588-515
Potrebna dokumenta
Nadležni organ
Potrebno
Odgovorna osoba- Ime i prezime , kontakt
vreme za
pribavljanje
Pravosnažna građevinska
Odeljenje za urbanizam
8 dana od dana
Odeljenje za urbanizam
dozvola
prijema rešenja
Obavezni podaci uz prijavu su : investitor
datum početka i rok završetka
građenja, odnosno izvođenja
radova a za linijske
infrastrukturne objekte i akt
ministarstva nadležnog za
poslove finansija o uvođenju u
posed nepokretnosti, u skladu
sa posebnim zakonom, odnosno
zaključen ugovor o pravu
službenosti u skladu sa ovim
zakonom
Dokaz o uplati administrativne
takse u iznosu od 103,50 din. na
žiro račun opštine Majdanpek
broj: 840-742251843-73 po
modelu 97, sa pozivom na broj
06-063
Strana 8 od 14
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Prijava završetka temelja
Rok: 3 dana
Opštinska uprava Majdanpek
Izvođač radova podnosi organu koji je izdao građevinsku dozvolu, kao i opštinskoj upravi na čijoj se
teritoriji gradi objekat, izjavu o završetku izrade temelja.
Izdaje se potvrda o usaglašenosti temelja
Zahtev se predaje u opštinskom uslužnom centru- šalter br.1
Nadležno :Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambenokomunalne poslove
Obrazac br. 12
Vesna Cepenjor,030-588-515
Potrebna dokumenta
Nadležni organ
Potrebno
Odgovorna osoba- Ime i prezime , kontakt
vreme za
pribavljanje
Izjava o završetku temelja
Izvođač radova-investitor
geodetski snimak izgrađenih
Ovlašćena geodetska organizacija
temelja, u skladu sa propisima
kojima je uređeno izvođenje
geodetskih radova
Rešenje o lokacijskoj dozvoli
Rešenje o građevinskoj dozvoli
Dokaz o uplati naknade u iznosu
od 1.242,00 din. na žiro račun
opštine Majdanpek broj: 840742351843-94 po modelu 97, sa
pozivom na broj 06-063
Dokaz o uplati republičke
administrativne takse u iznosu
od 1.280,00 din.na račun broj:
840-742221843-57 po modelu 97,
sa pozivom na broj 06-063
Strana 9 od 14
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Upotrebna dozvola
Rok: 30 dana od prijema
zahteva ili 7 dana od prijema
nalaza komisije za tehnički
pregled
Opštinska uprava Majdanpek
Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih
građevinskom dozvolom i glavnim projektom, odnosno po završetku izgradnje dela objekta za koji se može
izdati upotrebna dozvola u skladu sa ovim zakonom, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za
izvršenje tehničkog pregleda objekta.
Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdaje rešenjem upotrebnu dozvolu, u roku od sedam
dana od dana prijema nalaza komisije za tehnički pregled kojim je utvrđeno da je objekat podoban za
upotrebu.
Zahtev se predaje u opštinskom uslužnom centru- šalter br.1
Nadležno :Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambenokomunalne poslove
Obrazac br. 5
Vesna Cepenjor,030-588-515
Potrebna dokumenta
Nadležni organ
Potrebno
Odgovorna osoba- Ime i prezime , kontakt
vreme za
pribavljanje
Rešenje o odobrenju za
Izvođač radova-investitor
izgradnju
Potvrda o usaglašenosti temelja Ovlašćena geodetska organizacija
ili geodetski snimak izvedenog
objekta
Dokaz o vlasništvu
Glavni projekat
Dokaz o uplati naknade u iznosu
od 0,2 % investicione vrednosti
objekta na žiro račun opštine
Majdanpek broj: 840742351843-94 po modelu 97, sa
pozivom na broj 06-063
Komisija
Komisija za tehnički pregled koju
20 dana
Predsednik komisije
određuje Odeljenje svojim Rešenjem
(investitor može da predloži članove
komisije) u roku od 20 dana od dana
Strana 10 od 14
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Opštinska uprava Majdanpek
prijema rešenja vrši tehnički pregled i
izveštaj sa zaključkom odnosno
preporukom za izdavanje upotrebne
dozvole dostavlja Odeljenju. Troškove
rada komisije snosi investitor.
Opštinski uslužni centar - Šalter br. 1 - Vaš prvi korak u proceduri dobijanja gradjevinske dozvole;
U opštinskom uslužnom centru u funkciji Odeljenja za urbanizam,građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove je šalter
br. 1. i kancelarije br.18-20
Ovde možete dobiti :
- Sve zahteve i procedure u pisanom obliku.
- Sve informacije u svakom trenutku o statusu Vašeg predmeta u Odeljenju za urbanizam,građevinarstvo i stambenokomunalne poslove
- Savete službenika.
Šta još treba znati o proceduri izdavanja gradjevinske dozvole;
Izdavanje gradjevinske dozvole je definisano Zakonom o planiranju i izgradnji.
U slučaju da je planom predvidjena izrada urbanistickog projekta investitor dostavlja urbanisticki projekat uradjen od
strane privrednog drustva koje je ovlašćeno za izradu urbanističkih planova.
Donosenje urbanističkog projekta sprovodi Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove
planiranje .
U slučaju da treba formirati ili deliti građevinsku parcelu radi se projekat parcelacije i preparcelacije , po pribavljenim
uslovima od strane Odeljenja za za urbanizam,građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove .
Potvrđivanje usklađenosti projekta parcelacija/preparcelacije sa izdatim uslovima i planskim dokumentom vrši
Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove
Proces izdavanja gradjevinske dozvole traje 53-61 dan od trenutka podnošenja prvog zahteva.
Strana 11 od 14
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Opštinska uprava Majdanpek
• Paket formulara
Na šalteru opštinskog uslužnog centra investitori mogu da podignu formulare za izgradnju , a na zvaničnom sajtu opštine
www.majdanpek.rs pod linkom Servisi građana ; Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove;
postoji paket formulara i procedura odnosno šta je sve neophodno od dokumentacije za izgradnju Odeljenja za urbanizam
za redovnu proceduru izgradnje objekata koji svaki posetilac može da odštampa.
Obrasci za redovnu proceduru:
URBANIZAM:
1. Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji
2. Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole
7a. Zahtev za izmenu lokacijske dozvole usled promene investitora
15. Zahtev za izdavanje uslova iz planskog dokumenta za potrebe formiranja građevinske parcele (izrade projekta
parcelacije i preparcelacije)
16. Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta ( parcelacija i preparcelacija)
17. Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta ( za izgradnju objekta)
IZGRADNJA:.
3. Zahtev za izdavanje građevinske dozvole
3a. Zahtev za izdavanje privremene građevinske dozvole
4. Zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova
5. Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole
6. Zahtev za izmenu građevinske dozvole usled promena nastalih u toku građenja
7. Zahtev za izmenu građevinske dozvole usled promene investitora
8. Prijava početka gradjenja organu koji je izdao građevinsku dozvolu
9. Prijava početka građenja nadležnom građevinskom inspektoru
10.Zahtev za izdavanje uverenja o starosti objekta ( za objekte izgrađene pre donošenja propisa o izgradnji)
Strana 12 od 14
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Opštinska uprava Majdanpek
11.Zahtev za izdavanje uverenja da je objekat u postupku legalizacije
12.Zahtev za izdavanje potvrde o kontroli izgrađenih temelja
14. Zahtev za donošenje rešenja o rušenju
STAMBENA DELATNOST:
18.Zahtev za promenu namene izgrađenog objeka ili dela objekta
19. Zahtev za iseljenje bespravno useljenih lica
PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA:
13. Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata
21.Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javnih površina
22.Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklame
• Pomoć oko administrativnih procedura
Odeljenje za urbanizam neposredno kontaktira sa investitorima i pruža pomoć oko administrativnih postupaka izgradnje i
legalizacije objekata
• Pomoć klijentu tokom procesa
Odeljenje za urbanizam pomaže investitoru tokom cele procedure od pribavljanja uslova JP i JKP, izdavanja informacija o
lokaciji, preko izdavanja lokacijske i gradjevinske dozvole,upotrebne dozvole, pravnih saveta i sl.
• Funkcionalan jedinstveni šalter
U opštinskom uslužnom centru postoji šalter Odeljenja za urbanizam i izgradnju na kome investitori mogu da dobiju sve
informacije i obrasce. Informacije pruža stručno lice zaposleno u našoj upravi.
• Praćenje procesa izdavanja građevinskih dozvola
Proces izdavanja građevinskih dozvola zavisi od toga da li je dokumentacija potpuna.
Strana 13 od 14
Informator o dobijanju građevinskih dozvola
Opštinska uprava Majdanpek
Postoje slučajevi gde je investitor u upravi završio postupak pre zakonskih i u zakonskim rokovima, ali je najčeši slučaj da su
zakonski rokovi probijeni jer investitori nemaju potpunu dokumentaciju (najčešći problemi: nerešeni imovinsko pravni
odnosi; razne saglasnosti republičkih institucija( JP Putevi Srbija; Republička direkcija za vode; Zavod za zaštitu prirode...) ,
konverzija prava korišćenja u pravo svojine.
Praćenje procesa se vrši preko internog delovodnika koji se vodi u odeljenju.
• Procedura za izdavanje građavinskih dozvola na osnovu analize “korak po korak”
Po principu ''korak po korak'' investitori mogu brže i lakše da dođu do neophodnih dozvola uz savetodavnu pomoć koju
pruža odeljenje za urbanizam,počev od potrebne dokumentacije za lokacijsku preko građevinske i na kraju upotrebne
dozvole.
Odeljenja za urbanizam,građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove
Adresa:
Svetog Save bb, 19250 Majdanpek
šef Odeljenja: Vesna Cepenjor
telefon: 030/588-515
e-mail: [email protected]
Strana 14 od 14
Download

Za dobijanje Građevinske dozvole potrebno je učiniti naredne korake