Република Српска
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/338-642, факс: 051/338-847, E-mail:[email protected]
www.vladars.net
Na osnovu člana 23. stav 1. Zakona o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u
Republici Srpskoj (Sl. Glasnik Republike Srpske br. 42/05 i 52/12) i Programa rješavanja
problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2013. godinu, Ministarstvo za izbjeglice i
raseljena lica Republike Srpske raspisuje
JAVNI POZIV
Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima u Bosni i Hercegovini i
povratnicima u Republiku Srpsku i FBiH
-
za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u
cilju povratka na područje opština u Republici Srpskoj: Doboj, Derventa,
Brod, Prijedor, Teslić, Kotor Varoš, Šamac, Pelagićevo, Modriča,
Vukosavlje, Banja Luka, Mrkonjić Grad, Prnjavor, Berkovići, Nevesinje,
Trebinje, Gradiška, Laktaši, Oštra Luka, Istočni Mostar
Prijave za dodjelu pomoći na području navedenih opština mogu podnijeti povratnici –
Hrvati
-
za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u
cilju povratka na područje opština u Republici Srpskoj: Zvornik, Doboj,
Srebrenica, Brod, Bratunac, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad, Vlasenica,
Vukosavlje, Banja Luka, Osmaci, Gradiška, Šekovići, Čelinac, Kostajnica i
Rogatica
Prijave za dodjelu pomoći na području navedenih opština mogu podnijeti povratnici –
Bošnjaci
-
za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u
cilju povratka na područje opština u FBiH: Mostar, Ravno, Kupres,
Odžak, Drvar, Glamoč, Bugojno, Bosansko Grahovo, Bihać, Bosanski
Petrovac, Čapljina, Ustikolina, Goražde, Kalesija, Kladanj, Ključ, Livno,
Maglaj, Olovo, Sanski Most, Sarajevo – Centar, Sarajevo – Ilidža,
Sarajevo – Ilijaš, Sarajevo – Novi Grad, Sarajevo – Novo Sarajevo,
Sarajevo – Stari Grad, Stolac, Tuzla, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica,
Orašje, Čelić i Bosanska Krupa.
Prijave za dodjelu pomoći na području navedenih opština mogu podnijeti povratnici –
Srbi
-
za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica na
području opština u RS: Doboj, Foča, Lopare i Ribnik
Prijave za dodjelu pomoći na području navedenih opština mogu podnijeti interno
raseljena lica – Srbi
Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru
implementacije projekata pomoći u izgradnji, dogradnji i sanaciji stambenih objekata po
principu ''ključ u ruke'' i projekata dodjele građevinsko-zanatskog materijala i stimulativnih
novčanih sredstava.
Implementator projekata je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.
NAPOMENA: Svi potencijalni korisnici koji su predali prijave sa potpunom
dokumentacijom na Javni poziv raspisan za 2012. godinu za područja navedenih
opština, a nisu odabrani u postupku odabira krajnjih korisnika, ne moraju predavati
prijave ponovo, jer će iste biti korištene u redovnoj proceduri odabira korisnika za
2013. godinu.
Kriteriji za odabir korisnika pomoći su:
Opšti kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za izgradnju i sanaciju
stambenih jedinica su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike:
1. Korisnik pomoći je izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH ili povratnik;
2. Korisnik pomoći je iskazao namjeru za povratkom,;
3. Utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je
predmet rekonstrukcije;
4. Korisnik pomoći je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici
koja je predmet rekonstrukcije;
5. Stambena jedinica korisnika pomoći koja je predmet rekonstrukcije, smatra se
neuslovnom za stanovanje u skladu sa standardima o minimumu stambenih uslova;
6. Korisnik pomoći/nosilac domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva od 1991.
godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za
stanovanje, u skladu sa standardima o minimumu stambenih uslova;
7. Korisnik pomoći nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji standarde
o minimumu stambenih uslova.
Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas vezano za opšte kriterije:
1 Potvrda nadležnog organa o statusu (za sve članove povratničke porodice prijavljene
za pomoć u rekonstrukciji)
Izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnici
Potvrda nadležnog organa o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe i povratnika, ili
drugi dokumenti na osnovu kojih se može utvrditi navedeni status.
2 Prijava za dobrovoljni povratak
Prijava za dobrovoljni povratak/ovjeren obrazac
imovine/stanarskog prava ili zahtjev za obnovu imovine.
3 Dokaz o vlasništvu/stanarskom pravu
2
prijave,
zahtjev
za
povrat
Status o vlasništvu ili stanarskom pravu nad stambenom jedinicom koja je predmet
rekonstrukcije dokazuje se sljedećim dokumentima:
1.
ZK (zemljišno-knjižni) izvadak;
2.
Izvod iz katastarske evidencije ne stariji od 6 mjeseci;
3.
Rješenje o povratu imovine/stanarskog prava.
4 Uvjerenje o kretanju
Uvjerenjem o kretanju podnosioca prijave za dodjelu donacije pomoći za izgradnju i
sanaciju stambenih jedinica, koje izdaje nadležni organ unutrašnjih poslova dokazuje
se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj
jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je priložiti original uvjerenje o
kretanju ili ovjerenu kopiju.
Izuzetno od prethodnog stava interno raseljenim licima može se odobriti pomoć za
izgradnju dislociranog objekta pod uslovom da ispunjavaju sljedeće uslove:
a. da je vlasnik/posjednik parcele na koju dislocira stambeni objekat,
b. da ispunjava kriterije navedene u tačkama 5, 6 i 7.
5 Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomoći
Izjava korisnika pomoći/nosioca domaćinstva da je stambena jedinica koja je predmet
rekonstrukcije neuslovna za stanovanje u skladu sa standardima o minimumu
stambenih uslova.
6 Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomoći
Izjava korisnika pomoći/nosioca domaćinstva (ovjeren obrazac izjave) da on i
punoljetni članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine, nemaju na teritoriji BiH
drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu sa
standardima o minimumu stambenih uslova.
7 Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomoći
Izjava korisnika pomoći/nosioca domaćinstva (ovjeren obrazac izjave) da on i
punoljetni članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine, nisu primili pomoć u
rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji standarde o minimumu stambenih uslova.
Posebni kriteriji
Vrednovanje se vrši na osnovu sljedećih kriterija:


Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište (spontani povratnik) i živi u
uslovima koji su ispod utvrđenog stambenog minimuma.
Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama, kao što su:
a) socijalne kategorije;
b) osobe sa invaliditetom;
c) nezaposlena lica;
d) samohrani roditelji;
e) maloljetna djeca bez roditeljskog staranja;
f) penzioneri;
g) porodice poginulog borca;
h) porodice nestalih osoba i bivši logoraši.
3


Korisnik pomoći boravi u kolektivnom smještaju (tranzitno-prihvatni i kolektivni
centri), alternativnom smještaju ili ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
Broj i starosna dob članova porodice korisnika pomoći koji su se prijavili za dobijanje
pomoći za rekonstrukciju i povratak u BiH.
Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas vezano za posebne kriterije:
1.
Korisnici koji su se vratili na svoje prijeratno prebivalište i porodice u procesu
povratka;
Potvrda ili uvjerenje Opštine povratka na kojoj su naznačena imena i prezimena povratnika sa
tačnom adresom povratka.
2.
Korisnik pomoći pripada određenim skupinama
- socijalne kategorije – rješenje/odluka nadležnog Centra za socijalni rad da je stalni
korisnik pomoći od Centra za socijalni rad;
- osobe sa invaliditetom – uvjerenje nadležnog organa/institucije;
- nezaposlena lica – potvrda nadležne ustanove za zapošljavanje;
- samohrani roditelj – izvod iz matične knjige umrlih;
- maloljetna djeca bez roditeljskog staranja – potvrda/uvjerenje nadležnog Centra za
socijalni rad;
- penzioneri – rješenje/odluka nadležnog organa/institucije ili ček od penzije;
- porodice poginulih boraca – uvjerenje nadležnog organa/institucije;
- porodice nestalih osoba i bivši logoraši – uvjerenje nadležnog organa/institucije.
3.
Korisnik se nalazi u kolektivnom smještaju (tranzitno-prihvatni i kolektivni
centri), alternativnom smještaju ili ostvaruje pravo na alternativni smještaj
Potvrda nadležnog organa na kojoj su naznačeni svi članovi domaćinstva koji koriste
alternativni smještaj.
4.
Porodice koje imaju više članova zajedničkog domaćinstva i njihova starosna dob
Kućna lista korisnika pomoći ovjerena u Opštini prebivališta/privremenog boravka ne starija
od šest mjeseci uz fotokopije važećih ličnih karata za svakog punoljetnog člana navedenog na
kućnoj listi o zajedničkom domaćinstvu i izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne
članove domaćinstva.
* *
*
U skladu sa članom 3. Stav 3. Procedura za odabir korisnika i realizaciju projekata pomoći u
izgradnji, dogradnji, sanaciji stambenih objekata po principu ''ključ u ruke'' i Procedura za
odabir korisnika i realizaciju projekata pomoći u dodjeli građevinsko-zanatskog materijala,
prijavu potencijalnih korisnika pomoći na Javni poziv mogu vršiti i lokalne zajednice,
Odsjeci Ministarstva, udruženja i druge humanitarne organizacije - projektni pristup.
Podnosilac prijedloga dužan je da za sve predložene potencijalne korisnike dostavi
dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih kriterija, te da izvrši rangiranje
predloženih korisnika po prioritetu.
* * *
Prijava se, skupa sa dokazima o ispunjavanju kriterija iz Javnog oglasa, preporučenom
pismenom pošiljkom ili lično dostavlja Odsjeku Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica
4
Republike Srpske koji je nadležan za područje opštine povratka u zapečaćenoj koverti sa
naznakom:
ZA JAVNI POZIV - NE OTVARAJ!
Odsjek Banja Luka: Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, br. tel. 051/338-701 (nadležan za
područje opština Banja Luka, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Gradiška, Laktaši, Čelinac,
Ribnik, Kupres, Glamoč, Drvar, Bugojno, Livno, Bosansko Grahovo)
Odsjek Bijeljina: Ive Andrića 46B, Bijeljina, br. tel. 055/294-190 (nadležan za područje
opštine Bijeljina, Lopare, Kalesija, Tuzla, Čelić)
Odsjek Prijedor: Branislava Nušića 6, Prijedor, br. tel. 052/232-682 (nadležan za područje
opština Prijedor, Novi Grad, Oštra Luka, Kostajnica, Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski
Most, Bosanska Krupa)
Odsjek Doboj: Miloša Obilića 1, Doboj, br. tel. 053/242-361 (nadležan za područje opština
Doboj, Derventa, Brod, Teslić, Šamac, Pelagićevo, Modriča, Vukosavlje, Prnjavor, Odžak,
Maglaj, Zavidovići, Orašje)
Odsjek Foča: Knjaza Nikole bb, Foča, br. tel. 058/210-811 (nadležan za područje opština
Foča, Rogatica, Ustikolina, Goražde)
Odsjek Zvornik: Svetog Save 86, Zvornik, br. tel. 056/210-637 (nadležan za područje
opština: Zvornik, Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Osmaci, Šekovići, Kladanj, Olovo, Zenica)
Odsjek Trebinje: Vojvode Stepe Stepanovića bb, Trebinje, br. tel. 059/240-005 (nadležan za
područje opština Trebinje, Berkovići, Nevesinje, Istočni Mostar, Ravno, Mostar, Čapljina,
Stolac)
Odsjek Istočno Sarajevo: Stefana Nemanje 1, Istočno Sarajevo, br. tel. 057/342-677
(nadležan za područje opština: Sarajevo – Centar, Sarajevo – Ilidža, Sarajevo – Ilijaš,
Sarajevo – Novi Grad, Sarajevo – Novo Sarajevo, Sarajevo – Stari Grad, Vareš, Visoko)
Oglas ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir na razmatranje i rangiranje.
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica će zaprimljene prijave potencijalnih korisnika
koristiti i prilikom implementacije drugih projekata pomoći.
Preliminarna rang lista o izboru potencijalnih korisnika pomoći sa kriterijima korištenim
tokom odabira korisnika, će biti objavljena na oglasnim tablama Odsjekа Ministarstva za
izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o
usvajanju liste od strane Komisija za odabir korisnika.
Broj: 18.04-07-202/13
Datum:12.04.2013. godin
MINISTAR
Davor Čordaš
5
Download

JAVNIPOZIV Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima