Goodina XXI - Brroj 10
Petak
k, 7. 2. 2014. godine
SARAJEVO
VLADA FEDERACIIJE
H
VINE
BOSNE I HERCEGOV
290
Na osnoovu člana 19. stav 1. Zakonaa o Vladi Fedeeracije
Bosne i Herccegovine ("Službene novine Federacije BiH
H", br.
1/94, 8/95, 588/02, 19/03, 2/006 i 8/06), Vlad
da Federacije B
Bosne i
Hercegovine, na 99. sjednnici, održanoj 05.02.2014. ggodine,
donosi
UR
REDBU
O IZM
MJENAMA UR
REDBE O OBE
EZBJEĐENJU
SRE
EDSTAVA ZA NABAVKU PU
UTNIČKIH
AUTOMOB
BILA RATNIM
M VOJNIM IN
NVALIDIMA 1000%
PRV
VE GRUPE
Član 1.
U Uredbbi o obezbjeđenju sredstava za
z nabavku putn
tničkih
automobila rratnim vojnim
m invalidima 100% prve grupe
("Službene noovine Federacijje BiH", br. 58
8/06, 34/07 i 444/11),
član 5. mijenja se i glasi:
s
ove ureddbe, je
"Predmeet obezbjeđenjaa sredstava, u smislu
nabavka puttničkog autom
mobila (karavan
n), sa standarrdnom
opremom i sljjedećim tehničkkim karakteristik
kama:
1) Mootor - minimalnno 60 KW (benzzin),
2) Obbim (cm3) - minnimalno 1100 cm
m3,
3) Mjjenjač - automaatski,
4) Uppravljač - direkttno upravljanje zupčastom letvvom sa
eleektromehaničkim
m servo upravlljačem podesivi
vim po
duubini i visini,
5) Unnutrašnje dimennzije:
a) mjere komfoora naprijed min
nimalno 860 mm
m,
malno 1380 mm
m,
b) bočni prostoor naprijed minim
6) Prttljažnik - saa podignutim zadnjim sjeddištem
miinimalno 550 liitara sa spušteniim zadnjim sjeddištem
miinimalno 1225 litara".
l
Član 2.
U članu 7. stav 1. riječi: "od najmanje" zamjenjuju se rriječju
"do".
ISSSN 1512-7079
9
Član 33.
Ova uredba stupa na snaggu narednog dana
d
od dana
objav
vljivanja u "Služžbenim novinam
ma Federacije BiH".
V. broj 189/2014
Prem
05
5. februara 2014. godine
mijer
Sarajevo
Nermin Niikšić, s. r.
Na temelju člaanka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije
Bosn
ne i Hercegovin
ne ("Službene novine Federaacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/006), Vlada Fedeeracije Bosne i
Herceegovine, na 99. sjednici, oddržanoj 05.02.2014. godine,
donosi
UREDB
BU
AMA UREDBE
E O OBEZBJEĐENJU
O IZMJENA
SRE
EDSTAVA ZA NABAVU PUT
TNIČKIH AUTOMOBILA
RAT
TNIM VOJNIM
M INVALIDIM
MA 100% PRV
VE SKUPINE
Članak 1.
U Uredbi o obezbjeđenju
o
sre
redstava za nab
bavu putničkih
autom
mobila ratnim vojnim invallidima 100% prve skupine
("Slu
užbene novine Federacije
F
BiH
H", br. 58/06, 34/07
3
i 44/11),
članaak 5. mijenja se i glasi:
"Predmet obezzbjeđenja sredsttava, u smislu ove uredbe, je
nabav
va putničkog automobila (karavan), sa standardnom
oprem
mom i sljedećim
m tehničkim karaakteristikama:
1) Motor - minimalno
m
60 K
KW (benzin),
2) Opseg (cm
m3) - minimalnoo 1100 cm3,
3) Mjenjač - automatski,
4) Upravljačč - izravno upraavljanje zupčasstom letvom sa
elektromeehaničkim servvo upravljačem podesivim po
dubini i visini,
v
5) Unutarnjee dimenzije:
a) mjeere komfora napprijed minimalno
o 860 mm,
b) boččni prostor naprijijed minimalno 1380 mm,
6) Prtljažnik
k - sa podiggnutim stražnj
njim sjedalom
minimaln
no 550 litara sa spuštenim stražžnjim sjedalom
minimaln
no 1225 litara".
Broj 10 - Strana 2
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Članak 2.
U članku 7. stavak 1. riječi: "od najmanje" zamjenjuju se
riječju "do".
Članak 3.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 189/2014
05. veljače 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 19. став 1. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 99. сједници, одржаној 05.02.2014.
године, доноси
УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА УРЕДБЕ О ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ
СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПУТНИЧКИХ
АУТОМОБИЛА РАТНИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА
100% ПРВЕ ГРУПЕ
Члан 1.
У Уредби о обезбјеђењу средстава за набавку
путничких аутомобила ратним војним инвалидима 100%
прве групе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 58/06,
34/07 и 44/11), члан 5. мијења се и гласи:
"Предмет обезбјеђења средстава, у смислу ове уредбе,
је набавка путничког аутомобила (караван), са стандардном
опремом и сљедећим техничким карактеристикама:
1) Мотор - минимално 60 KW (бензин),
2) Обим (cm3) - минимално 1100 cm3,
3) Мјењач - аутоматски,
4) Управљач - директно управљање зупчастом
летвом са електромеханичким серво управљачем
подесивим по дубини и висини,
5) Унутрашње димензије:
а) мјере комфора напријед минимално 860 mm,
б) бочни простор напријед минимално 1380
mm,
6) Пртљажник - са подигнутим задњим сједиштем
минимално 550 литара са спуштеним задњим
сједиштем минимално 1225 литара".
Члан 2.
У члану 7. став 1. ријечи: "од најмање" замјењују се
ријечју "до".
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 189/2014
Премијер
05. фебруара 2014. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
291
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 6. i 7.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), članom 13. Zakona o
Nacionalnom parku "UNA" ("Službene novine Federacije BiH",
br. 44/08), članom 32. Statuta Javnog preduzeća Nacionalni park
"UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać i izmjena i
dopuna Statuta Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA"
Petak, 7. 2. 2014.
društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać, Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014.
godine, donijela je
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IMENOVANJE
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG
PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA" DRUŠTVO
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BIHAĆ
I.
Ovom odlukom bliže se utvrđuju uslovi i kriteriji za izbor i
imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća
Nacionalni park "UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću
Bihać. Pod kriterijima za izbor i imenovanje iz stava 1. ove tačke
smatraju se stepen obrazovanja, stručno znanje, radno iskustvo,
moralni integritet, kao i drugi uslovi i standardi utvrđeni ovom
odlukom.
II.
Za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni
park "UNA" može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće
opšte uslove:
1. Opšti uslovi za imenovanje člana su:
da je stariji od 18 godina;
da je državljanin Bosne i Hercegovine;
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat
disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
periodu od tri godine prije dana objavljivanja
upražnjene pozicije;
da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne
i Hercegovine;
da nije osuđivan za kazneno djelo i za privredni
prijestup;
da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana
5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i
65/13);
da ne postoje smetnje u vezi odredbi Zakona o sukobu
interesa u organima vlasti Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
70/80).
2. Posebni uslovi za imenovanje članova su:
VSS - stručna sprema, odnosno diploma visokog
obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240
ECTS bodova) ili drugog iii trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja,
najmanje pet godina radnog staža u struci,
Certifikat o usavršavanju predsjednika i članova
nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa
udjelom državnog kapitala.
III.
Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata
uzet će se u obzir i kriteriji navedeni u ovoj tački, a koji će se
izraziti u bodovima od 1 do 5:
rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i
ljudskim resursima kao i sklonost prema timskom
radu,
komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 147/2014
30. januara 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 6. i 7.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), člankom 13. Zakona o
Nacionalnom parku "UNA" ("Službene novine Federacije BiH",
br. 44/08), člankom 32. Statuta Javnog preduzeća Nacionalni
park "UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać i
izmjena i dopuna Statuta Javnog preduzeća Nacionalni park
"UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać, Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj
30.01.2014. godine, donijela je
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IMENOVANJE
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG
PODUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BIHAĆ
I.
Ovom odlukom bliže se utvrđuju uvjeti i kriteriji za izbor i
imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća
Nacionalni park "UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću
Bihać. Pod kriterijima za izbor i imenovanje iz stavka 1. ove
točke smatraju se stepen obrazovanja, stručno zvanje, radno
iskustvo, moralni integritet, kao i drugi uvjeti i standardi utvrđeni
ovom odlukom.
II.
Za člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni
park "UNA" može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće
opće uvjete:
1. Opći uvjeti za imenovanje člana su:
da je stariji od 18 godina;
da je državljanin Bosne i Hercegovine;
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat
disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene
pozicije;
da se na kandidata ne odnosi članak IX. 1. Ustava
Bosne i Hercegovine;
da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski
prijestup;
da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka
5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i
65/13);
da ne postoje smetnje u svezi odredbi Zakona o
sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
70/80).
2. Posebni uvjeti za imenovanje članova su:
VSS - stručna sprema, odnosno diploma visokog
obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240
ECTS bodova) ili drugog iii trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studija,
najmanje pet godina radnog staža u struci,
Certifikat o usavršavanju predsjednika i članova
nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa
udjelom državnog kapitala.
Broj 10 - Strana 3
III.
Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata
uzet će se u obzir i kriteriji navedeni u ovoj točki, a koji će se
izraziti u bodovima od 1 do 5:
rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i
ljudskim resursima kao i sklonost ka timskom radu,
komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 147/2014
Premijer
30. siječnja 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чл. 6. и 7.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13), чланом 13.
Закона о Националном парку "УНА" ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 44/08), чланом 32. Статута Јавног
предузећа Национални парк "УНА" друштво са ограниченом
одговорношћу Бихаћ и измјена и допуна Статута Јавног
предузећа Национални парк "УНА" друштво са ограниченом
одговорношћу Бихаћ, Влада Федерације Босне и
Херцеговине, на 98. сједници, одржаној 30.01.2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА НАЦИОНАЛНИ ПАРК "УНА"
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БИХАЋ
I
Овом oдлуком ближе се утврђују услови и критерији за
избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа Национални парк "УНА" друштво са ограниченом
одговорношћу Бихаћ. Под критеријима за избор и
именовање из става 1. ове тачке сматрају се степен
образовања, стручно знање, радно искуство, морални
интегритет, као и други услови и стандарди утврђени овом
oдлуком.
II
За члана Надзорног одбора Јавног предузећа
Национални парк "УНА" може бити изабран кандидат који
испуњава слиједеће опште услове:
1. Општи услови за именовање члана су:
да је старији од 18 година;
да је држављанин Босне и Херцеговине;
да није отпуштен из државне службе као резултат
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
периоду од три године прије дана објављивања
упражњене позиције;
да се на кандидата не односи члан IX 1. Устава
Босне и Херцеговине;
да није осуђиван за казнено дјело и за привредни
пријеступ;
да није на функцији у политичкој странци у
смислу члана 5. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Федерације Босне и
Broj 10 - Strana 4
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Херцеговине ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13),
да не постоје сметње у вези одредби Закона о
сукобу интереса у органима власти Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 70/80).
2. Посебни услови за именовање чланова су:
ВСС - стручна спрема, односно диплома високог
образовање првог циклуса (који се вреднује са 240
ЕЦТС бодова) или другог иии трећег циклуса
Болоњског система студирања,
најмање пет година радног стажа у струци,
Цертификат о усавршавању предсједника и
чланова надзорних одбора и управа господарских
друштава са удјелом државног капитала.
III
Приликом процјене квалификација и искуства свих
кандидата узет ће се у обзир и критерији наведени у овој
тачки, а који ће се изразити у бодовима од 1 до 5:
резултати остварени у досадашњем раду,
способност управљања финансијским средствима
и људским ресурсима као и склоност према
тимском раду,
комуникацијске и организацијске способности.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 147/2014
30. јануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
292
Na osnovu čl. 35. i 38. Zakona o izvršavanju Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovina za 2014. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 99/13), na prijedlog federalnog
ministra raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donijela je
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"TRANSFER ZA RASELJENA LICA I POVRATNIKE"
UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU FEDERALNOM
MINISTARSTVU RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
I.
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike"
utvrđenih u razdjelu 53. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/13),
kako slijedi:
PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA
"TRANSFER ZA RASELJENA LICA I POVRATNIKE"
RB
1.
2.
3.
4.
5.
NAZIV PROGRAMA
POTREBNA
FINANSIJSKA
SREDSTVA U
KM
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
1.200.000,00
Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih
6.000.000,00
objekata i objekata zajedničkog tipa stanovanja
Zajednički projekti rekonstrukcije, obnove i održivosti
2.800.000,00
povratka sa vladinim i nevladinim sektorom
Projekti održivosti povratka
8.246.000,00
Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni
874.000,00
i edukativni projekti, stipendiranje studenata -
Petak, 7. 2. 2014.
povratnika sa područja Republike Srpske, troškovi
implementacije zajedničkih projekata koji se realizuju
putem Fonda za povratak, stvaranje međusobnog
povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva,
podrška reintegracije povratnika po osnovu sporazuma
o readmisiji, te projekti saradnje sa dijasporom
6. Podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava
rata, kao i izgradnja spomen obilježja na prostoru Bosne
i Hercegovine
UKUPNO: 1 - 6
680.000,00
19.800.000,00
KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA
"TRANSFER ZA RASELJENA LICA I POVRATNIKE"
A) Kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata
povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica
1. Opći kriteriji
Opći kriteriji utvrđeni su Zakonom o raseljenim licima i
povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
15/05):
1. da je izbjeglica iz BiH, raseljeno lice u BiH ili
povratnik;
2. da je iskazao namjeru za povratkom;
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad
stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije;
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u
stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;
5. da se stambena jedinica koja je predmet
rekonstrukcije smatra neuslovnom za stanovanje, u
skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu
stambenih uslova;
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991.
godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu
jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u
skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu
stambenih uslova;
7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da
zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu
stambenih uslova.
Opći kriteriji iz tačke 6. prethodnog stava isključivo se
odnose na sadašnje članove domaćinstva.
2. Posebni kriteriji za izbor korisnika su:
1. Korisnik pomoći:
a) korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno
prebivalište i živi u uslovima koji su ispod utvrđenog
stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji
privremeno borave u improvizovanim naseljima,
kampovima, kontejnerima i slično,
b) korisnik pomoći sa statusom raseljene osobe,
c) korisnik pomoći sa statusom izbjeglice iz BiH.
2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što
su:
a) socijalna kategorija,
b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
e) demobilisani nezaposleni borci definisani Zakonom o
boračkoj populaciji FBiH,
f)
porodice nestalih osoba i
g) bivši logoraši.
3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima
zbrinjavanja, alternativnom smještaju ili zadovoljavaju
uslove i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj,
4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili
za povratak na svoje prijeratno prebivalište.
Korisnici pomoći biće odabrani iz Javnih poziva
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i
Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju
stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije
Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, objavljenih 2012.
godine i Javnog poziva raseljenim osobama u Federaciji BiH i
povratnicima u Republici Srpskoj za podnošenje prijava za
pomoć u stambenom zbrinjavanja u okviru Regionalnog
programa stambenog zbrinjavanja (RSP u BiH) objavljenog
02.10.2013. godine. Ukoliko se ukaže potreba raspisat će se i
novi Javni pozivi za izbor korisnika.
Odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih
jedinica u svrhu povratka, će se vršiti u skladu sa Procedurama za
odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju i izgradnju stambenih
objekata u funkciji povratka posredstvom Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 04-36-1-2015/13
od 12.12.2013. godine.
B) Kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka
Kriteriji za izbor korisnika pomoći za obnovu i izgradnju
infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el. mreža,
sportskih terena i dr.), obnovu i izgradnju vjerskih i sakralnih
objekata, obnovu i izgradnju privrednih i društvenih objekata,
pomoć za zapošljavanje u zanatskim i proizvodno-uslužnim
djelatnostima (nabavka opreme, repromaterijala i dr.), pomoć za
zapošljavanje u poljoprivredi (dodjela poljoprivredne
mehanizacije, plastenika, sadnica voća i vinove loze, izgradnja
objekata za stočarstvo i dr.), i druge oblasti zavisno od utvrđenih
potreba povratnika.
1. Opći kriteriji za dodjelu pomoći koji se odnose na fizička
lica:
1. Da je povratnik u prijeratno mjesto prebivališta na području
Federacije BiH ili povratnik iz Federacije BiH u prijeratno
mjesto prebivališta na području Republike Srpske i Brčko
Distrikta BiH;
2. Da raspolaže imovinom u mjestu povratka na kojoj se
tražena pomoć može optimalno iskoristiti.
2. Posebni kriteriji koji se odnose na fizička lica:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili
drugih oblika pomoći za održivi povratak;
2. broj i starosna dob članova porodice/osoba koje žive u
zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva;
3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske
porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, porodica
nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke,
osobe sa invaliditetom i sl.);
4. biznis plan - projekat za djelatnost;
5. raspolaganje imovinom i resursima potrebnim za djelatnost,
kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva;
6. ukupni mjesečni prihodi - primanja podnosica prijave i
članova porodičnog domaćinstva;
7. radni ili drugi status podnosioca zahtjeva i članova
domaćinstva;
8. registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo,
odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadležnog
općinskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se
podnosi prijava;
3. Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka
zapošljavanju povratničke populacije (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni
subjekti i sl.);
2. izvršena registracija pravnog subjekta (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
3.
Broj 10 - Strana 5
usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruženja/organizacije/asocijacije i sl.);
4. Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili
drugih oblika pomoći za održivi povratak;
2. biznis plan - projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima
o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će
projekat koristiti;
4. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane
drugih donatora;
5. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;
6. ocjena finansijskog i ekonomskog stanja poslovnog
subjekta;
7. spremnosti sufinansiranja projekta.
5. Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu:
1. izvršena registracija pravnog subjekta (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
2. usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruženja/organizacije/asocijacije i sl.);
3. da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju
infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj
održivog povratka i širu društvenu zajednicu (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge,
poslovni subjekti i sl.);
6. Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu:
1. spremnosti sufinansiranja projekta od strane podnosioca
prijave ili drugih donatora;
2. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj
potencijalnih povratnika kojima će projekat koristiti;
4. očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u
prilog stvaranju preduslova za kvalitetniji život povratnika.
Ispunjavanje posebnih kriterija pravnih lica utvrđivat će se
dostavljenim
projektom
realizacije
pomoći,
odnosno
obrazloženim zahtjevom na osnovu projektne dokumentacije
odnosno obrazloženja datih u zahtjevu.
Odabir korisnika pomoći održivosti povratka će se vršiti u
skladu sa Procedurama za izbor korisnika pomoći u održivom
povratku, broj 03-36-2-50/12 od 27.01.2012. godine i
pojedinačnim procedurama donesenim u odnosu na javni oglas.
Kriteriji i način izbora korisnika pomoći u odnosu na
Program "Zajednički projekti rekonstrukcije, izgradnje i
održivosti povratka sa vladinim i nevladinim sektorom" će se
vršiti u skladu sa kriterijima i procedurama iz tačaka A. i B.
kriterija za raspodjelu sredstava "Transfer za raseljena lica i
povratnike" ove odluke.
Kriteriji i način izbora korisnika pomoći u odnosu na
Program 5. "Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni,
informativni i edukativni projekti, stipendiranje studenata povratnika sa područja Republike Srpske, troškovi
implementacije zajedničkih projekata koji se realizuju putem
Fonda za povratak, stvaranje međusobnog povjerenja povratnika
i domicilnog stanovništva, podrška reintegracije povratnika po
Broj 10 - Strana 6
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
osnovu sporazuma o readmisiji, te projekti saradnje sa
dijasporom" će se vršiti u skladu sa Procedurama sa kriterijima za
ocjenu kvaliteta i opravdanosti prijava - zahtjeva - projekata iz
programa
humanitarnih,
zdravstvenih,
psihosocijalnih,
informativnih i edukativnih projekata, stipendiranje studenata povratnika sa područja Republike Srpske, troškovi
implementacije zajedničkih projekata koji se realizuju putem
Fonda za povratak, stvaranje međusobnog povjerenja povratnika
i domicilnog stanovništva, podrška reintegracije povratnika po
osnovu sporazuma o readmisiji, te projekti saradnje sa
dijasporom, broj 05-36-3-2078/13 od 23.12.2013. godine, a
Program "Podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih
žrtava rata, kao i izgradnja spomen obilježja na prostoru Bosne i
Hercegovine" u skladu sa Procedurama za organizovanje ukopa,
obilježavanje godišnjica i izgradnju spomen obilježja na prostoru
BiH, broj 01-36-402-2/11 od 15.4.2011. godine.
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju
različitih vrsta pomoći iz "Plana povratka, obnove, gradnje i
razvoja održivog povratka za 2014. godinu", odnosno pružanje
pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama kroz:
stvaranje uslova za povratak kroz obnovu i
rekonstrukciju stambenih objekata;
stvaranje uslova za stambeno zbrinjavanje korisnika
kolektivnih i alternativnih smještaja, uključujući i
modele neprofitnog-socijalnog stanovanja;
obezbjeđenje uslova za održivost povratka i
poboljšanje kvaliteta življenja;
poboljšanje životnih uslova kroz projekte humanitarne
pomoći, projekte razvojne pomoći EU fondova i
saradnja sa dijasporom;
stvaranje uslova za reintegraciju povratnika u lokalnu
zajednicu, u cilju ekonomske samoodrživosti
povratnika;
stvaranje uslova za reintegraciju povratnika po osnovu
sporazuma o readmisiji;
podršku organizovanja ukopa i godišnjica stradanja, te
izgradnja spomen obilježja i memorijalnih centara.
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke će se raspoređivati prema
kriterijima utvrđenim u Programu iz tačke I. ove odluke, u skladu
sa "Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog
povratka za 2014. godinu".
III.
Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška
sredstava iz tačke I. ove odluke, federalni ministar raseljenih
osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.
IV.
Odobravanje i dodjela sredstava iz tačke I. od rednog broja
2-6. ove odluke, će se vršiti na osnovu projekata, protokola,
sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenih
osoba i izbjeglica, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, te Pravilnikom
o visini ulaganja za rekonstrukciju objekata, humanitarnu pomoć
i održivost povratka korisnika sredstava Federalnog ministarstva
raseljenih osoba i izbjeglica, broj 01-02-36-531/11 od 19.4.2011.
godine i Procedurama donesenih od strane istog.
Sredstva predviđena u tački I. redni broj 1. ove odluke će se
dodijeliti putem transfera na osnovu zaključenog Sporazuma o
udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz
Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2012. i 2013.
godini, broj 01-36-1021-1/13 od 04.07.2013. godine, a trošit će se
na osnovu odluka Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne
i Hercegovine putem Fonda za povratak.
Petak, 7. 2. 2014.
V.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo
finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
VI.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će
dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom
ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija i Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 149/2014
Premijer
30. januara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju čl. 35. i 38. Zakona o izvršavanju Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovinе za 2014. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 99/13), na prijedlog federalnog
ministra raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donijela je
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"TRANSFER ZA RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE"
UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU FEDERALNOM
MINISTARSTVU RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
I.
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava "Transfer za raseljene osobe i povratnike"
utvrđenih u razdjelu 53. Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine Federacije
BiH", broj 99/13), kako slijedi:
PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA
"TRANSFER ZA RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE"
1.
POTREBNA
FINANCIJSKA
SREDSTVA U
KM
1.200.000,00
2.
6.000.000,00
RB
NAZIV PROGRAMA
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih
objekata i objekata zajedničkog tipa stanovanja
Zajednički projekti rekonstrukcije, obnove i održivosti
3.
povratka sa vladinim i nevladinim sektorom
4. Projekti održivosti povratka
Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni i
edukativni projekti, stipendiranje studenata - povratnika
sa područja Republike Srpske, troškovi
implementiranja zajedničkih projekata koji se
5. realiziraju putem Fonda za povratak, stvaranje
međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog
stanovništva, potpora reintegracije povratnika po
temelju sporazuma o readmisiji, te projekti suradnje sa
dijasporom
Potpora obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava
6. rata, kao i izgradnja spomen obilježja na prostoru Bosne i
Hercegovine
UKUPNO: 1 - 6
2.800.000,00
8.246.000,00
874.000,00
680.000,00
19.800.000,00
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA
"TRANSFER ZA RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE"
A) Kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata
povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica
1. Opći kriteriji
Opći kriteriji utvrđeni su Zakonom o raseljenim osobama i
povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
15/05):
1. da je izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH ili
povratnik;
2. da je iskazao namjeru za povratkom;
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad
stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije;
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u
stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;
5. da se stambena jedinica koja je predmet
rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje,
sukladno odgovarajućim standardima o minimumu
stambenih uvjeta;
6. da on i članovi njegovog kućanstva od 1991. godine
nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja
se smatra uvjetnom za stanovanje, sukladno
odgovarajućim standardima o minimumu stambenih
uvjeta;
7. da nije primio potporu u rekonstrukciji, dovoljnu da
zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu
stambenih uvjeta.
Opći kriteriji iz točke 6. prethodnog stavka isključivo se
odnose na sadašnje članove kućanstva.
2. Posebni kriteriji za izbor korisnika su:
1. Korisnik potpore:
a) korisnik potpore se vratio na svoje prijeratno
prebivalište i živi u uvjetima koji su ispod utvrđenog
stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji
privremeno borave u improviziranim naseljima,
kampovima, kontejnerima i slično,
b) korisnik potpore sa statusom raseljene osobe,
c) korisnik potpore sa statusom izbjeglice iz BiH.
2. Korisnik potpore pripada određenim kategorijama kao što
su:
a) socijalna kategorija,
b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji obitelji,
d) šehidske obitelji/obitelji poginulih branitelja,
e) demobilizirani neuposleni branitelji definirani
Zakonom o braniteljskoj populaciji FBiH,
f)
obitelji nestalih osoba i
g) bivši logoraši.
3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima
zbrinjavanja, alternativnom smještaju ili zadovoljavaju
uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
4. Broj i starosna dob članova kućanstva koji su se prijavili za
povratak na svoje prijeratno prebivalište.
Korisnici potpore biće odabrani iz Javnih poziva
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u
Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i
Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju
stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije
Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, objavljenih 2012.
godine i Javnog poziva raseljenim osobama u Federaciji BiH i
povratnicima u Republici Srpskoj za podnošenje prijava za
potporu u stambenom zbrinjavanja u okviru Regionalnog
programa stambenog zbrinjavanja (RSP u BiH) objavljenog
Broj 10 - Strana 7
02.10.2013. godine. Ukoliko se ukaže potreba raspisat će se i
novi Javni pozivi za izbor korisnika.
Odabir korisnika potpore za rekonstrukciju stambenih
jedinica u svrhu povratka, će se vršiti sukladno Procedurama za
odabir korisnika potpore za rekonstrukciju i izgradnju stambenih
objekata u funkciji povratka posredstvom Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 04-36-1-2015/13
od 12.12.2013. godine.
B) Kriteriji izbora korisnika potpore za održivost povratka
Kriteriji za izbor korisnika potpore za obnovu i izgradnju
infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el. mreža,
sportskih terena i dr.), obnovu i izgradnju vjerskih i sakralnih
objekata, obnovu i izgradnju gospodarskih i društvenih objekata,
potpora za upošljavanje u zanatskim i proizvodno-uslužnim
djelatnostima (nabava opreme, repromaterijala i dr.), potpora za
upošljavanje
u
poljoprivredi
(dodjela
poljoprivredne
mehanizacije, plastenika, sadnica voća i vinove loze, izgradnja
objekata za stočarstvo i dr.), i druge oblasti zavisno od utvrđenih
potreba povratnika.
1. Opći kriteriji za dodjelu potpore koji se odnose na fizičke
osobe:
1. Da je povratnik u prijeratno mjesto prebivališta na području
Federacije BiH ili povratnik iz Federacije BiH u prijeratno
mjesto prebivališta na području Republike Srpske i Brčko
Distrikta BiH;
2. Da raspolaže imovinom u mjestu povratka na kojoj se
tražena potpora može optimalno iskoristiti.
2. Posebni kriteriji koji se odnose na fizičke osobe:
1. ranija korištenost/nekorištenost financijskih sredstava ili
drugih oblika potpore za održivi povratak;
2. broj i starosna dob članova obitelji/osoba koje žive u
zajedničkom kućanstvu sa podnositeljem zahtjeva;
3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske
obitelji odnosno obitelji poginulog branitelja, RVI, obitelji
nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke,
osobe sa invaliditetom i sl.);
4. biznis plan - projekat za djelatnost;
5. raspolaganje imovinom i resursima potrebnim za djelatnost,
kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva;
6. ukupni mjesečni prihodi - primanja podnositelja prijave i
članova obiteljskog kućanstva;
7. radni ili drugi status podnositelja zahtjeva i članova
kućanstva;
8. registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo,
odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadležnog
općinskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se
podnosi prijava.
3. Opći kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
potpore u upošljavanju i samoupošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka
upošljavanju povratničke populacije (ako prijavu podnose
udruge, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni subjekti
i sl.);
2. izvršena registracija pravnog subjekta (ako prijavu podnose
udruge, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
3. usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruge/organizacije/asocijacije i sl.).
4. Posebni kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
potpore u upošljavanju i samoupošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. ranija korištenost/nekorištenost financijskih sredstava ili
drugih oblika potpore za održivi povratak;
Broj 10 - Strana 8
2.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
biznis plan - projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima
o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost;
3. broj povratničkih kućanstava/povratnika kojima će projekat
koristiti;
4. ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane
drugih donatora;
5. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realiziranje projekta izdata od nadležnih organa;
6. ocjena financijskog i ekonomskog stanja poslovnog
subjekta;
7. spremnosti sufinanciranja projekta.
5. Opći kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu:
1. izvršena registracija pravnog subjekta (ako prijavu podnose
udruge, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
2. usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruge/organizacije/asocijacije i sl.);
3. da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju
infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj
održivog povratka i širu društvenu zajednicu (ako prijavu
podnose udruge, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni
subjekti i sl.).
6. Posebni kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu:
1. spremnosti sufinanciranja projekta od strane podnositelja
prijave ili drugih donatora;
2. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realiziranje projekta izdata od nadležnih organa;
3. broj povratničkih kućanstava/povratnika i broj potencijalnih
povratnika kojima će projekat koristiti;
4. očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u
prilog stvaranju preduvjeta za kvalitetniji život povratnika.
Ispunjavanje posebnih kriterija pravnih osoba utvrđivat će
se dostavljenim projektom realiziranja potpore, odnosno
obrazloženim zahtjevom na temelju projektne dokumentacije
odnosno obrazloženja datih u zahtjevu.
Odabir korisnika potpore održivosti povratka će se vršiti
sukladno Procedurama za izbor korisnika potpore u održivom
povratku, broj 03-36-2-50/12 od 27.01.2012. godine i
pojedinačnim procedurama donesenim u odnosu na javni oglas.
Kriteriji i način izbora korisnika potpore u odnosu na
Program "Zajednički projekti rekonstrukcije, izgradnje i
održivosti povratka sa vladinim i nevladinim sektorom" će se
vršiti sukladno kriterijima i procedurama iz točaka A. i B.
kriterija za raspodjelu sredstava "Transfer za raseljene osobe i
povratnike" ove odluke.
Kriteriji i način izbora korisnika potpore u odnosu na
Program 5. "Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni,
informativni i edukativni projekti, stipendiranje studenata povratnika sa područja Republike Srpske, troškovi
implementiranja zajedničkih projekata koji se realiziraju putem
Fonda za povratak, stvaranje međusobnog povjerenja povratnika
i domicilnog stanovništva, potpora reintegracije povratnika po
temelju sporazuma o readmisiji, te projekti suradnje sa
dijasporom" će se vršiti sukladno Procedurama sa kriterijima za
ocjenu kvaliteta i opravdanosti prijava - zahtjeva - projekata iz
programa
humanitarnih,
zdravstvenih,
psihosocijalnih,
informativnih i edukativnih projekata, stipendiranje studenata povratnika sa područja Republike Srpske, troškovi
implementiranja zajedničkih projekata koji se realiziraju putem
Fonda za povratak, stvaranje međusobnog povjerenja povratnika
Petak, 7. 2. 2014.
i domicilnog stanovništva, potpora reintegracije povratnika po
temelju sporazuma o readmisiji, te projekti suradnje sa
dijasporom, broj 05-36-3-2078/13 od 23.12.2013. godine, a
Program "Potpora obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava
rata, kao i izgradnja spomen obilježja na prostoru Bosne i
Hercegovine" sukladno Procedurama za organiziranje ukopa,
obilježavanje godišnjica i izgradnju spomen obilježja na prostoru
BiH, broj 01-36-402-2/11 od 15.4.2011. godine.
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa je stvaranje uvjeta za uspješnu realiziranje
različitih vrsta potpore iz "Plana povratka, obnove, gradnje i
razvoja održivog povratka za 2014. godinu", odnosno pružanje
potpore raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama kroz:
stvaranje uvjeta za povratak kroz obnovu i
rekonstrukciju stambenih objekata;
stvaranje uvjeta za stambeno zbrinjavanje korisnika
kolektivnih i alternativnih smještaja, uključujući i
modele neprofitnog-socijalnog stanovanja;
obezbjeđenje uvjeta za održivost povratka i
poboljšanje kvaliteta življenja;
poboljšanje životnih uvjeta kroz projekte humanitarne
potpore, projekte razvojne potpore EU fondova i
suradnja sa dijasporom;
stvaranje uvjeta za reintegraciju povratnika u lokalnu
zajednicu, u cilju ekonomske samoodrživosti
povratnika;
stvaranje uvjeta za reintegraciju povratnika po temelju
sporazuma o readmisiji;
potporu organiziranja ukopa i godišnjica stradanja, te
izgradnja spomen obilježja i memorijalnih centara.
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke će se raspoređivati prema
kriterijima utvrđenim u Programu iz točke I ove odluke, sukladno
"Planu povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za
2014. godinu".
III.
Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška
sredstava iz točke I. ove odluke, federalni ministar raseljenih
osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.
IV.
Odobravanje i dodjela sredstava iz točke I. od rednog broja
2.- 6. ove odluke, će se vršiti na temelju projekata, protokola,
sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenih
osoba i izbjeglica, sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, te Pravilnikom
o visini ulaganja za rekonstrukciju objekata, humanitarnu potporu
i održivost povratka korisnika sredstava Federalnog ministarstva
raseljenih osoba i izbjeglica, broj 01-02-36-531/11 od 19.4.2011.
godine i Procedurama donesenih od strane istog.
Sredstva predviđena u točki I. redni broj 1. ove odluke će se
dodijeliti putem transfera na temelju zaključenog Sporazuma o
udruživanju i načinu realiziranja sredstava za ostvarivanje prava
iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2012. i 2013.
godini, broj 01-36-1021-1/13 od 04.07.2013. godine, a trošit će se
na temelju odluka Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe
Bosne i Hercegovine putem Fonda za povratak.
V.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo
financija - Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje
nadležnosti.
VI.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će
dostavljati izvješća o utrošenim sredstvima Federalnom
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija i Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 149/2014
30. siječnja 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу чл. 35. и 38. Закона о извршавању Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину
("Службене новине Федерације БиХ", број 99/13), на
приједлог федералног министра расељених особа и
избјеглица, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 98.
сједници, одржаној 30.01.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
СА КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
"ТРАНСФЕР ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ПОВРАТНИКЕ"
УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ
МИНИСТАРСТВУ РАСЕЉЕНИХ ОСОБА И
ИЗБЈЕГЛИЦА
I
Усваја се Програм утрошка средстава са критеријима
расподјеле средстава "Трансфер за расељена лица и
повратнике" утврђених у раздјелу 53. Буџета Федерације
Босне и Херцеговине за 2014. годину ("Службене новине
Федерације БиХ", број 99/13), како слиједи:
ПРОГРАМ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
"ТРАНСФЕР ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ПОВРАТНИКЕ"
РБ
НАЗИВ ПРОГРАМА
1. Фонд за повратак Босне и Херцеговине
Реконструкција и обнова индивидуалних стамбених
2.
објеката и објеката заједничког типа становања
Заједнички пројекти реконструкције, обнове и
3. одрживости повратка са владиним и невладиним
сектором
4. Пројекти одрживости повратка
Хуманитарни, здравствени, психосоцијални,
информативни и едукативни пројекти,
стипендирање студената - повратника са подручја
Републике Српске, трошкови имплементације
5. заједничких пројеката који се реализују путем
Фонда за повратак, стварање међусобног повјерења
повратника и домицилног становништва, подршка
реинтеграције повратника по основу споразума о
реадмисији, те пројекти сарадње са дијаспором
Подршка обиљежавању годишњица и укопа невиних
6. жртава рата, као и изградња спомен обиљежја на
простору Босне и Херцеговине
УКУПНО: 1 - 6
ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА У КМ
1.200.000,00
6.000.000,00
2.800.000,00
8.246.000,00
874.000,00
680.000,00
19.800.000,00
КРИТEРИЈИ ЗA РAСПОДЈEЛУ СРEДСТAВA
"ТРAНСФEР ЗA РAСEЉEНA ЛИЦA И ПОВРAТНИКE"
A) Критерији за утврђивање потенцијалних корисника
пројеката повратка и реконструкције стамбених
јединица
1. Опћи критерији
Опћи критерији утврђени су Законом о расељеним
лицима и повратницима у Федерацији Босне и Херцеговине
и избјеглицама из Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 15/05):
1.
Broj 10 - Strana 9
да је избјеглица из БиХ, расељено лице у БиХ или
повратник;
2. да је исказао намјеру за повратком;
3. да је утврђен статус власништва или станарско
право над стамбеном јединицом која је предмет
реконструкције;
4. да је на дан 30.04.1991. године имао пребивалиште
у стамбеној јединици која је предмет
реконструкције;
5. да се стамбена јединица која је предмет
реконструкције сматра неусловном за становање,
у складу са одговарајућим стандардима о
минимуму стамбених услова;
6. да он и чланови његовог домаћинства од 1991.
године немају на територији БиХ другу стамбену
јединицу која се сматра условном за становање, у
складу са одговарајућим стандардима о минимуму
стамбених услова;
7. да није примио помоћ у реконструкцији, довољну
да задовољи одговарајуће стандарде о минимуму
стамбених услова.
Опћи критерији из тачке 6. претходног става
искључиво се односе на садашње чланове домаћинства.
2. Посебни критерији за избор корисника су:
1. Корисник помоћи:
a) корисник помоћи се вратио на своје пријератно
пребивалиште и живи у условима који су испод
утврђеног стамбеног минимума, укључујући и
кориснике
који
привремено
бораве
у
импровизованим
насељима,
камповима,
контејнерима и слично,
b) корисник помоћи са статусом расељене особе,
c) корисник помоћи са статусом избјеглице из БиХ.
2. Корисник помоћи припада одређеним категоријама као
што су:
a) социјална категорија,
b) особе с онеспособљењем/инвалидитетом,
c) самохрани родитељи, старатељи или хранитељи
породице,
d) шехидске породице/породице погинулих бораца,
e) демобилисани незапослени борци дефинисани
Законом о борачкој популацији ФБиХ,
f)
породице несталих особа и
g) бивши логораши.
3. Корисници који се налазе у колективним облицима
збрињавања,
алтернативном
смјештају
или
задовољавају услове и има/остварује право на
алтернативни смјештај.
4. Број и старосна доб чланова домаћинства који су се
пријавили за повратак на своје пријератно
пребивалиште.
Корисници помоћи биће одабрани из Јавних позива
избјеглицама из Босне и Херцеговине, расељеним особама у
Босни и Херцеговини и повратницима у Федерацију Босне и
Херцеговине за подношење пријава за обнову и
реконструкцију стамбених јединица у циљу повратка на
подручје опћина Федерације Босне и Херцеговине и
Републике Српске, објављених 2012. године и Јавног позива
расељеним особама у Федерацији БиХ и повратницима у
Републици Српској за подношење пријава за помоћ у
стамбеном збрињавања у оквиру Регионалног програма
стамбеног збрињавања (РСП у БиХ) објављеног 02.10.2013.
године. Уколико се укаже потреба расписат ће се и нови
Јавни позиви за избор корисника.
Broj 10 - Strana 10
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Одабир корисника помоћи за реконструкцију
стамбених јединица у сврху повратка, ће се вршити у складу
са Процедурама за одабир корисника помоћи за
реконструкцију и изградњу стамбених објеката у функцији
повратка посредством Федералног министарства расељених
особа и избјеглица, број 04-36-1-2015/13 од 12.12.2013.
године.
B) Критерији избора корисника помоћи за одрживост
повратка
Критерији за избор корисника помоћи за обнову и
изградњу инфраструктурних објеката (путева, мостова,
водовода, ел. мрежа, спортских терена и др.), обнову и
изградњу вјерских и сакралних објеката, обнову и изградњу
привредних и друштвених објеката, помоћ за запошљавање у
занатским и производно-услужним дјелатностима (набавка
опреме, репроматеријала и др.), помоћ за запошљавање у
пољопривреди (додјела пољопривредне механизације,
пластеника, садница воћа и винове лозе, изградња објеката за
сточарство и др.), и друге области зависно од утврђених
потреба повратника.
1. Опћи критерији за додјелу помоћи који се односе на
физичка лица:
1. Да је повратник у пријератно мјесто пребивалишта на
подручју Федерације БиХ или повратник из Федерације
БиХ у пријератно мјесто пребивалишта на подручју
Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ;
2. Да располаже имовином у мјесту повратка на којој се
тражена помоћ може оптимално искористити.
2. Посебни критерији који се односе на физичка лица:
1. ранија кориштеност/некориштеност финансијских
средстава или других облика помоћи за одрживи
повратак;
2. број и старосна доб чланова породице/особа које живе у
заједничком домаћинству са подносиоцем захтјева;
3. докази о припадности рањивим категоријама (шехидске
породице односно породице погинулог борца, РВИ,
породица несталих, бивши логораши, цивилне жртве
рата, самохране мајке, особе са инвалидитетом и сл.);
4. бизнис план - пројекат за дјелатност;
5. располагање имовином и ресурсима потребним за
дјелатност, као што су: земљиште, објекти и друга
материјална средства;
6. укупни мјесечни приходи - примања подносица пријаве
и чланова породичног домаћинства;
7. радни или други статус подносиоца захтјева и чланова
домаћинства;
8. регистрована
дјелатност
или
пољопривредно
газдинство, односно да је покренут поступак
регистрације код надлежног опћинског органа за
обављање дјелатности за коју се подноси пријава.
3. Опћи критерији који се односе на правна лица Програми помоћи у запошљавању и самозапошљавању
повратника у привреди и пољопривреди:
1. да су програмске активности правног субјекта
усмјерене ка запошљавању повратничке популације
(ако пријаву подносе удружења, организације,
асоцијације, задруге, пословни субјекти и сл.);
2. извршена регистрација правног субјекта (ако пријаву
подносе
удружења,
организације,
асоцијације,
пословни субјекти и сл.);
3. усвојен
статут
(ако
пријаву
подносе
удружења/организације/асоцијације и сл.);
Petak, 7. 2. 2014.
4. Посебни критерији који се односе на правна лица Програми помоћи у запошљавању и самозапошљавању
повратника у привреди и пољопривреди:
1. ранија кориштеност/некориштеност финансијских
средстава или других облика помоћи за одрживи
повратак;
2. бизнис план - пројекат за дјелатност, са приложеним
доказима о постојећој имовини и ресурсима потребним
за дјелатност;
3. број повратничких домаћинстава/повратника којима ће
пројекат користити;
4. остали извори прихода за суфинансирање пројекта од
стране других донатора;
5. постојање одобреног пројекта, грађевинске дозволе,
урбанистичке сагласности и остала одобрења потребна
за реализацију пројекта издата од надлежних органа;
6. оцјена финансијског и економског стања пословног
субјекта;
7. спремности суфинансирања пројекта.
5. Опћи критерији који се односе на правна лица Програми обнове и изградње инфраструктурних и
других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу:
1. извршена регистрација правног субјекта (ако пријаву
асоцијације,
подносе
удружења,
организације,
пословни субјекти и сл.);
2. усвојен
статут
(ако
пријаву
подносе
удружења/организације/асоцијације и сл.);
3. да су предложени пројекти усмјерени ка рјешавању
инфраструктурних и других проблема значајних за
развој одрживог повратка и ширу друштвену заједницу
(ако пријаву подносе удружења, организације,
асоцијације, задруге, пословни субјекти и сл.).
6. Посебни критерији који се односе на правна лица Програми обнове и изградње инфраструктурних и
других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу:
1. спремности суфинансирања пројекта од стране
подносиоца пријаве или других донатора;
2. постојање одобреног пројекта, грађевинске дозволе,
урбанистичке сагласности и остала одобрења потребна
за реализацију пројекта издата од надлежних органа;
3. број повратничких домаћинстава/повратника и број
потенцијалних повратника којима ће пројекат
користити;
4. очекивани резултати, процјена мјерљивих ефеката који
иду у прилог стварању предуслова за квалитетнији
живот повратника.
Испуњавање посебних критерија правних лица
утврђиват ће се достављеним пројектом реализације помоћи,
односно образложеним захтјевом на основу пројектне
документације односно образложења датих у захтјеву.
Одабир корисника помоћи одрживости повратка ће се
вршити у складу са Процедурама за избор корисника помоћи
у одрживом повратку, број 03-36-2-50/12 од 27.01.2012.
године и појединачним процедурама донесеним у односу на
јавни оглас.
Критерији и начин избора корисника помоћи у односу
на Програм "Заједнички пројекти реконструкције, изградње
и одрживости повратка са владиним и невладиним
сектором" ће се вршити у складу са критеријима и
процедурама из тачака A. и B. критерија за расподјелу
средстава "Трансфер за расељена лица и повратнике" ове
одлуке.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Критерији и начин избора корисника помоћи у односу
на Програм 5. "Хуманитарни, здравствени, психосоцијални,
информативни и едукативни пројекти, стипендирање
студената - повратника са подручја Републике Српске,
трошкови имплементације заједничких пројеката који се
реализују путем Фонда за повратак, стварање међусобног
повјерења повратника и домицилног становништва, подршка
реинтеграције повратника по основу споразума о
реадмисији, те пројекти сарадње са дијаспором" ће се
вршити у складу са Процедурама са критеријима за оцјену
квалитета и оправданости пријава - захтјева - пројеката из
програма хуманитарних, здравствених, психосоцијалних,
информативних и едукативних пројеката, стипендирање
студената - повратника са подручја Републике Српске,
трошкови имплементације заједничких пројеката који се
реализују путем Фонда за повратак, стварање међусобног
повјерења повратника и домицилног становништва, подршка
реинтеграције повратника по основу споразума о
реадмисији, те пројекти сарадње са дијаспором, број 05-36-32078/13 од 23.12.2013. године, а Програм "Подршка
обиљежавању годишњица и укопа невиних жртава рата, као
и изградња спомен обиљежја на простору Босне и
Херцеговине" у складу са Процедурама за организовање
укопа, обиљежавање годишњица и изградњу спомен
обиљежја на простору БиХ, број 01-36-402-2/11 од 15.4.2011.
године.
СВРХA ПРОГРAМA
Сврха Програма је стварање услова за успјешну
реализацију различитих врста помоћи из "Плана повратка,
обнове, градње и развоја одрживог повратка за 2014.
годину", односно пружање помоћи расељеним особама,
повратницима и избјеглицама кроз:
стварање услова за повратак кроз обнову и
реконструкцију стамбених објеката;
стварање услова за стамбено збрињавање
корисника
колективних
и
алтернативних
смјештаја, укључујући и моделе непрофитногсоцијалног становања;
обезбјеђење услова за одрживост повратка и
побољшање квалитета живљења;
побољшање животних услова кроз пројекте
хуманитарне помоћи, пројекте развојне помоћи
EУ фондова и сарадња са дијаспором;
стварање услова за реинтеграцију повратника у
локалну
заједницу,
у
циљу
економске
самоодрживости повратника;
стварање услова за реинтеграцију повратника по
основу споразума о реадмисији;
подршку организовања укопа и годишњица
страдања, те изградња спомен обиљежја и
меморијалних центара.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се распоређивати
према критеријима утврђеним у Програму из тачке I ове
одлуке, у складу са "Планом повратка, обнове, градње и
развоја одрживог повратка за 2014. годину".
III
Zа сваки издатак средстава, према Програму утрошка
средстава из тачке I ове одлуке, федерални министар
расељених особа и избјеглица доноси посебну одлуку.
IV
Одобравање и додјела средстава из тачке I од редног
броја 2.- 6. ове одлуке, ће се вршити на основу пројеката,
протокола, споразума, уговора и одлука Федералног
Broj 10 - Strana 11
министарства расељених особа и избјеглица, у складу са
Законом о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2014. годину, те Правилником о висини
улагања за реконструкцију објеката, хуманитарну помоћ и
одрживост повратка корисника средстава Федералног
министарства расељених особа и избјеглица, број 01-02-36531/11 од 19.4.2011. године и Процедурама донесених од
стране истог.
Средства предвиђена у тачки I редни број 1. ове одлуке
ће се додијелити путем трансфера на основу закљученог
Споразума о удруживању и начину реализације средстава за
остваривање права из Aнекса VII Дејтонског мировног
споразума у 2012. и 2013. години, број 01-36-1021-1/13 од
04.07.2013. године, а трошит ће се на основу одлука
Комисије за избјеглице и расељене особе Босне и
Херцеговине путем Фонда за повратак.
V
Zа реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство расељених особа и избјеглица и Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција, свако у оквиру своје надлежности.
VI
Федерално министарство расељених особа и избјеглица
ће достављати извјештаје о утрошеним средствима
Федералном министарству финансија - Федералном
министарству финанција и Влади Федерације Босне и
Херцеговине у складу са Законом о буџетима у Федерацији
Босне и Херцеговине.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В.број 149/2014
30. јануара 2014. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.
293
Na osnovu čl. 35. i 38. Zakona o izvršavanju Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 99/13), na prijedlog federalnog
ministra raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donijela je
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"TRANSFER POJEDINCIMA - PODRŠKA POVRATKU
IZBJEGLICA I PROGNANIH OSOBA SA PODRUČJA
POSAVINE RS" UTVRĐENIH BUDŽETOM
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
I.
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava "Transfer pojedincima - podrška povratku
izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS" utvrđenih
u razdjelu 53. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/13), kako
slijedi:
Broj 10 - Strana 12
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA
"TRANSFER POJEDINCIMA"
(Podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja
Posavine RS)
RB
NAZIV PROGRAMA
1. Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih
objekata i objekata zajedničkog tipa stanovanja
2. Obnova i izgradnja putne, vodovodne i kanalizacione
infrastrukture, objekata zdravstvene zaštite, vjerskog,
sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera,
te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu
3. Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj
privredi i poljoprivredi
UKUPNO: 1-3
POTREBNA
FINANSIJSKA
SREDSTVA U KM
500.000,00
800.000,00
700.000,00
2.000.000,00
KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA
"TRANSFER POJEDINCIMA"
(Podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja
Posavine RS)
A) Kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata
povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica
1. Opći kriteriji
Opći kriteriji utvrđeni su Zakonom o raseljenim licima i
povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
15/05):
1. da je izbjeglica iz BiH, raseljeno lice u BiH ili
povratnik;
2. da je iskazao namjeru za povratkom;
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad
stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije;
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u
stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;
5. da se stambena jedinica koja je predmet
rekonstrukcije smatra neuslovnom za stanovanje, u
skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu
stambenih uslova;
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991.
godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu
jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u
skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu
stambenih uslova;
7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da
zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu
stambenih uslova.
Opći kriteriji iz tačke 6. prethodnog stava isključivo se
odnose na sadašnje članove domaćinstva.
2. Posebni kriteriji za izbor korisnika su:
1. Korisnik pomoći:
a) korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno
prebivalište i živi u uslovima koji su ispod utvrđenog
stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji
privremeno borave u improvizovanim naseljima,
kampovima, kontejnerima i slično,
b) korisnik pomoći sa statusom raseljene osobe,
c) korisnik pomoći sa statusom izbjeglice iz BiH.
2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što
su:
a) socijalna kategorija,
b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
e) demobilisani nezaposleni borci definisani Zakonom o
boračkoj populaciji FBiH,
f)
porodice nestalih osoba i
Petak, 7. 2. 2014.
g) bivši logoraši.
Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima
zbrinjavanja, alternativnom smještaju ili zadovoljavaju
uslove i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj,
4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili
za povratak na svoje prijeratno prebivalište.
Korisnici pomoći biće odabrani iz Javnih poziva
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u
Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i
Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju
stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije
Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, objavljenih 2012.
godine i Javnog poziva raseljenim osobama u Federaciji BiH i
povratnicima u Republici Srpskoj za podnošenje prijava za
pomoć u stambenom zbrinjavanja u okviru Regionalnog
programa stambenog zbrinjavanja (RSP u BiH) objavljenog
02.10.2013. godine. Ukoliko se ukaže potreba raspisat će se i
novi javni pozivi za izbor korisnika.
Odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih
jedinica u svrhu povratka, će se vršiti u skladu sa Procedurama za
odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju i izgradnju stambenih
objekata u funkciji povratka posredstvom Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 04-36-1-2015/13
od 12.12.2013. godine.
B) Kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka
Kriteriji za izbor korisnika pomoći za obnovu i izgradnju
infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el. mreža,
sportskih terena i dr.), obnovu i izgradnju vjerskih i sakralnih
objekata, obnovu i izgradnju privrednih i društvenih objekata,
pomoć za zapošljavanje u zanatskim i proizvodno - uslužnim
djelatnostima (nabavka opreme, repromaterijala i dr.), pomoć za
zapošljavanje u poljoprivredi (dodjela poljoprivredne
mehanizacije, plastenika, sadnica voća i vinove loze, izgradnja
objekata za stočarstvo i dr.), i druge oblasti zavisno od utvrđenih
potreba povratnika.
1. Opći kriteriji za dodjelu pomoći koji se odnose na fizička
lica:
1. Da je povratnik iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH u
prijeratno mjesto prebivališta na području Republike
Srpske;
2. Da raspolaže imovinom u mjestu povratka na kojoj se
tražena pomoć može optimalno iskoristiti.
2. Posebni kriteriji koji se odnose na fizička lica:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili
drugih oblika pomoći za održivi povratak;
2. broj i starosna dob članova porodice/osoba koje žive u
zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva;
3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske
porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, porodica
nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke,
osobe sa invaliditetom i sl.);
4. biznis plan - projekat za djelatnost;
5. raspolaganje imovinom i resursima potrebnim za djelatnost,
kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva;
6. ukupni mjesečni prihodi - primanja podnosica prijave i
članova porodičnog domaćinstva;
7. radni ili drugi status podnosioca zahtjeva i članova
domaćinstva;
8. registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo,
odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadležnog
općinskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se
podnosi prijava.
3.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
3. Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka
zapošljavanju povratničke populacije (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni
subjekti i sl.);
2. izvršena registracija pravnog subjekta (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
3. usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruženja/organizacije/asocijacije i sl.).
4. Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili
drugih oblika pomoći za održivi povratak;
2. biznis plan - projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima
o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će
projekat koristiti;
4. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane
drugih donatora;
5. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;
6. ocjena finansijskog i ekonomskog stanja poslovnog
subjekta;
7. spremnosti sufinansiranja projekta.
Ispunjavanje posebnih kriterija pravnih lica utvrđivat će se
dostavljenim
projektom
realizacije
pomoći,
odnosno
obrazloženim zahtjevom na osnovu projektne dokumentacije
odnosno obrazloženja datih u zahtjevu.
5. Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu
1. izvršena registracija pravnog subjekta (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
2. usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruženja/organizacije/asocijacije i sl.);
3. da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju
infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj
održivog povratka i širu društvenu zajednicu (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge,
poslovni subjekti i sl.);
6. Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu
1. spremnosti sufinansiranja projekta od strane podnosioca
prijave ili drugih donatora;
2. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj
potencijalnih povratnika kojima će projekat koristiti;
4. očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u
prilog stvaranju preduslova za kvalitetniji život povratnika.
Odabir korisnika pomoći održivosti povratka će se vršiti u
skladu sa Procedurama za izbor korisnika pomoći u održivom
povratku, broj 03-36-2-50/12 od 27.01.2012. godine.
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa je realizacija ciljeva iz "Plana povratka,
obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu",
Broj 10 - Strana 13
odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i
izbjeglicama kroz:
stvaranje uslova za povratak kroz obnovu i rekonstrukciju
stambenih objekata;
obezbjeđenje uslova za održivost povratka i poboljšanje
kvaliteta življenja;
stvaranje uslova za reintegraciju povratnika u lokalnu
zajednicu, u cilju ekonomske samoodrživosti povratnika;
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke će se raspoređivati prema
kriterijima utvrđenim u Programu iz tačke I. ove odluke, u skladu
sa "Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog
povratka za 2014. godinu".
III.
Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška
sredstava iz tačke I. ove odluke, federalni ministar raseljenih
osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.
IV.
Odobravanje i dodjela sredstava iz tačke I. ove odluke, će
se vršiti na osnovu projekata, protokola, sporazuma, ugovora i
odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u
skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu.
V.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo
finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
VI.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će
dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom
ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija i Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 150/2014
30. januara 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Sukladno čl. 35. i 38. Zakona o izvršavanju Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 99/13), na prijedlog federalnog
ministra raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donijela je
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"TRANSFER POJEDINCIMA - PODRŠKA POVRATKU
IZBJEGLICA I PROGNANIH OSOBA SA PODRUČJA
POSAVINE RS" UTVRĐENIH PRORAČUNOM
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
I.
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava "Transfer pojedincima - podrška povratku
izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS" utvrđenih
u razdjelu 53. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
Broj 10 - Strana 14
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/13),
kako slijedi:
PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA
"TRANSFER POJEDINCIMA"
(Podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja
Posavine RS)
RB
NAZIV PROGRAMA
1. Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih
objekata i objekata zajedničkog tipa stanovanja
2. Obnova i izgradnja putne, vodovodne i kanalizacione
infrastrukture, objekata zdravstvene zaštite, vjerskog,
sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera,
te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu
3. Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj
privredi i poljoprivredi
UKUPNO: 1-3
POTREBNA
FINANCIJSKA
SREDSTVA U KM
500.000,00
800.000,00
700.000,00
2.000.000,00
KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA
"TRANSFER POJEDINCIMA"
(Podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja
Posavine RS)
A) Kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata
povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica
1. Opći kriteriji
Opći kriteriji utvrđeni su Zakonom o raseljenim osobama i
povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
15/05):
1. da je izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH ili
povratnik;
2. da je iskazao namjeru za povratkom;
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad
stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije;
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u
stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;
5. da se stambena jedinica koja je predmet
rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje,
sukladno odgovarajućim standardima o minimumu
stambenih uvjeta;
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991.
godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu
jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u
skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu
stambenih uvjeta;
7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da
zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu
stambenih uvjeta.
Opći kriteriji iz točke 6. prethodnog stava isključivo se
odnose na sadašnje članove domaćinstva.
2. Posebni kriteriji za odabir korisnika su:
1. Korisnik pomoći:
a) korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno
prebivalište i živi u uvjetima koji su ispod utvrđenog
stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji
privremeno borave u improviziranim naseljima,
kampovima, kontejnerima i slično,
b) korisnik pomoći sa statusom raseljene osobe,
c) korisnik pomoći sa statusom izbjeglice iz BiH.
2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što
su:
a) socijalna kategorija,
b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji obitelji,
d) šehidske obitelji/obitelji poginulih boraca,
e)
Petak, 7. 2. 2014.
demobilisani nezaposleni borci definirani Zakonom o
boračkoj populaciji FBiH,
f)
obitelji nestalih osoba i
g) bivši logoraši.
3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima
zbrinjavanja, alternativnom smještaju ili zadovoljavaju
uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj,
4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili
za povratak na svoje prijeratno prebivalište.
Korisnici pomoći biće odabrani iz Javnih poziva
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u
Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i
Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju
stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije
Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, objavljenih 2012.
godine i Javnog poziva raseljenim osobama u Federaciji BiH i
povratnicima u Republici Srpskoj za podnošenje prijava za
pomoć u stambenom zbrinjavanja u okviru Regionalnog
programa stambenog zbrinjavanja (RSP u BiH) objavljenog
02.10.2013. godine. Ukoliko se ukaže potreba raspisat će se i
novi javni pozivi za odabir korisnika.
Odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih
jedinica u svrhu povratka, će se vršiti sukladno Procedurama za
odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju i izgradnju stambenih
objekata u funkciji povratka posredstvom Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 04-36-1-2015/13
od 12.12.2013.godine.
B) Kriteriji odabira korisnika pomoći za održivost povratka
Kriteriji za odabir korisnika pomoći za obnovu i izgradnju
infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el. mreža,
sportskih terena i dr.), obnovu i izgradnju vjerskih i sakralnih
objekata, obnovu i izgradnju privrednih i društvenih objekata,
pomoć za zapošljavanje u obrtničkim i proizvodno - uslužnim
djelatnostima (nabavka opreme, repromaterijala i dr.), pomoć za
zapošljavanje u poljoprivredi (dodjela poljoprivredne
mehanizacije, plastenika, sadnica voća i vinove loze, izgradnja
objekata za stočarstvo i dr.), i druge oblasti zavisno od utvrđenih
potreba povratnika.
1. Opći kriteriji za dodjelu pomoći koji se odnose na fizičke
osobe:
1. Da je povratnik iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH u
prijeratno mjesto prebivališta na području Republike
Srpske;
2. Da raspolaže imovinom u mjestu povratka na kojoj se
tražena pomoć može optimalno iskoristiti.
2. Posebni kriteriji koji se odnose na fizičke osobe:
1. ranija korištenost/nekorištenost financijskih sredstava ili
drugih oblika pomoći za održivi povratak;
2. broj i starosna dob članova obitelji/osoba koje žive u
zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva;
3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske
obitelji odnosno obitelji poginulog borca, RVI, obitelji
nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke,
osobe sa invaliditetom i sl.);
4. biznis plan - projekt za djelatnost;
5. raspolaganje imovinom i resursima potrebnim za djelatnost,
kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva;
6. ukupni mjesečni prihodi - primanja podnosica prijave i
članova obiteljskog domaćinstva;
7. radni ili drugi status podnosioca zahtjeva i članova
domaćinstva;
8. registrirana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo,
odnosno da je pokrenut postupak registriranja kod
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti za
koju se podnosi prijava.
3. Opći kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka
zapošljavanju povratničke populacije (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni
subjekti i sl.);
2. izvršeno registriranje pravnog subjekta (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni
subjekti i sl.);
3. usvojen statut (ako prijavu podnose udruženja/organizacije
/asocijacije i sl.);
4. Posebni kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. ranija korištenost/nekorištenost financijskih sredstava ili
drugih oblika pomoći za održivi povratak;
2. biznis plan - projekt za djelatnost, sa priloženim dokazima o
postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će
projekt koristiti;
4. ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane
drugih donatora;
5. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realiziranje projekta izdata od nadležnih organa;
6. ocjena financijskog i ekonomskog stanja poslovnog
subjekta;
7. spremnosti sufinanciranja projekta.
Ispunjavanje posebnih kriterija pravne osobe utvrđivat će se
dostavljenim projektom realiziranja pomoći, odnosno
obrazloženim zahtjevom na osnovu projektne dokumentacije
odnosno obrazloženja datih u zahtjevu.
5. Opći kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu
1. izvršeno registriranje pravnog subjekta (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni
subjekti i sl.);
2. usvojen statut (ako prijavu podnose udruženja/organizacije
/asocijacije i sl.);
3. da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju
infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj
održivog povratka i širu društvenu zajednicu (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge,
poslovni subjekti i sl.).
6. Posebni kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu
1. spremnosti sufinanciranja projekta od strane podnosioca
prijave ili drugih donatora;
2. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realiziranje projekta izdata od nadležnih organa;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj
potencijalnih povratnika kojima će projekt koristiti;
4. očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u
prilog stvaranju preduvjeta za kvalitetniji život povratnika.
Odabir korisnika pomoći održivosti povratka će se vršiti
sukladno Procedurama za odabir korisnika pomoći u održivom
povratku, broj 03-36-2-50/12 od 27.01.2012. godine.
Broj 10 - Strana 15
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa je realiziranje ciljeva iz "Plana povratka,
obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu",
odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i
izbjeglicama kroz:
stvaranje uvjeta za povratak kroz obnovu i
rekonstrukciju stambenih objekata;
osiguranje uvjeta za održivost povratka i poboljšanje
kvaliteta življenja;
stvaranje uvjeta za reintegraciju povratnika u lokalnu
zajednicu, u cilju ekonomske samoodrživosti
povratnika.
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke će se raspoređivati prema
kriterijima utvrđenim u Programu iz točke I. ove odluke,
sukladno "Planu povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog
povratka za 2014. godinu".
III.
Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška
sredstava iz točke I. ove odluke, federalni ministar raseljenih
osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.
IV.
Odobravanje i dodjela sredstava iz točke I. ove odluke, će
se vršiti na osnovu projekata, protokola, sporazuma, ugovora i
odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica,
sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu.
V.
Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo
financija, svatko u okviru svoje nadležnosti.
VI.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će
dostavljati izvješća o utrošenim sredstvima Federalnom
ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 150/2014
30. siječnja 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу чл. 35. и 38. Закона о извршавању Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину
("Службене новине Федерације БиХ", број 99/13), на
приједлог федералног министра расељених особа и
избјеглица, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 98.
сједници, одржаној 30.01.2014. године, донијела jе
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
СА КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
"ТРАНСФЕР ПОЈЕДИНЦИМА - ПОДРШКА
ПОВРАТКУ ИЗБЈЕГЛИЦА И ПРОГНАНИХ ОСОБА
СА ПОДРУЧЈА ПОСАВИНЕ РС" УТВРЂЕНИХ
БУЏЕТОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
РАСЕЉЕНИХ ОСОБА И ИЗБЈЕГЛИЦА
I
Усваја се Програм утрошка средстава са критеријима
расподјеле средстава "Трансфер појединцима - подршка
Broj 10 - Strana 16
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
повратку избјеглица и прогнаних особа са подручја
Посавине РС" утврђених у раздјелу 53. Буџета Федерације
Босне и Херцеговине за 2014. годину ("Службене новине
Федерације БиХ", број 99/13), како слиједи:
ПРОГРАМ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
"ТРАНСФЕР ПОЈЕДИНЦИМА"
(Подршка повратку избјеглица и прогнаних особа са
подручја Посавине РС)
РБ
НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА У КМ
500.000,00
1. Реконструкција и обнова индивидуалних стамбених
објеката и објеката заједничког типа становања
800.000,00
2. Обнова и изградња путне, водоводне и
канализационе
инфраструктуре,
објеката
здравствене
заштите,
вјерског,
сакралног,
образовног, спортског и културног карактера, те
осталих објеката од значаја за ширу друштвену
заједницу
700.000,00
3. Помоћ за запошљавање повратника у малој
привреди и пољопривреди
УКУПНО: 1-3
2.000.000,00
КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
"ТРАНСФЕР ПОЈЕДИНЦИМА"
(Подршка повратку избјеглица и прогнаних особа са
подручја Посавине РС)
A) Критерији за утврђивање потенцијалних корисника
пројеката повратка и реконструкције стамбених
јединица
1. Опћи критерији
Опћи критерији утврђени су Законом о расељеним
лицима и повратницима у Федерацији Босне и Херцеговине
и избјеглицама из Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 15/05):
1. да је избјеглица из БиХ, расељено лице у БиХ или
повратник;
2. да је исказао намјеру за повратком;
3. да је утврђен статус власништва или станарско
право над стамбеном јединицом која је предмет
реконструкције;
4. да је на дан 30.04.1991. године имао пребивалиште
у стамбеној јединици која је предмет
реконструкције;
5. да се стамбена јединица која је предмет
реконструкције сматра неусловном за становање,
у складу са одговарајућим стандардима о
минимуму стамбених услова;
6. да он и чланови његовог домаћинства од 1991.
године немају на територији БиХ другу стамбену
јединицу која се сматра условном за становање, у
складу са одговарајућим стандардима о минимуму
стамбених услова;
7. да није примио помоћ у реконструкцији, довољну
да задовољи одговарајуће стандарде о минимуму
стамбених услова.
Опћи критерији из тачке 6. претходног става
искључиво се односе на садашње чланове домаћинства.
2. Посебни критерији за избор корисника су:
1. Корисник помоћи:
a) корисник помоћи се вратио на своје пријератно
пребивалиште и живи у условима који су испод
утврђеног стамбеног минимума, укључујући и
кориснике
који
привремено
бораве
у
импровизованим
насељима,
камповима,
контејнерима и слично,
b) корисник помоћи са статусом расељене особе,
c) корисник помоћи са статусом избјеглице из БиХ.
2.
Petak, 7. 2. 2014.
Корисник помоћи припада одређеним категоријама као
што су:
a) социјална категорија,
b) особе с онеспособљењем/инвалидитетом,
c) самохрани родитељи, старатељи или хранитељи
породице,
d) шехидске породице/породице погинулих бораца,
e) демобилисани незапослени борци дефинисани
Законом о борачкој популацији ФБиХ,
f)
породице несталих особа и
g) бивши логораши.
3. Корисници који се налазе у колективним облицима
збрињавања,
алтернативном
смјештају
или
задовољавају услове и има/остварује право на
алтернативни смјештај,
4. Број и старосна доб чланова домаћинства који су се
пријавили за повратак на своје пријератно
пребивалиште.
Корисници помоћи биће одабрани из Јавних позива
избјеглицама из Босне и Херцеговине, расељеним особама у
Босни и Херцеговини и повратницима у Федерацију Босне и
Херцеговине за подношење пријава за обнову и
реконструкцију стамбених јединица у циљу повратка на
подручје опћина Федерације Босне и Херцеговине и
Републике Српске, објављених 2012. године и Јавног позива
расељеним особама у Федерацији БиХ и повратницима у
Републици Српској за подношење пријава за помоћ у
стамбеном збрињавања у оквиру Регионалног програма
стамбеног збрињавања (РСП у БиХ) објављеног 02.10.2013.
године. Уколико се укаже потреба расписат ће се и нови
јавни позиви за избор корисника.
Одабир корисника помоћи за реконструкцију
стамбених јединица у сврху повратка, ће се вршити у складу
са Процедурама за одабир корисника помоћи за
реконструкцију и изградњу стамбених објеката у функцији
повратка посредством Федералног министарства расељених
особа и избјеглица, број 04-36-1-2015/13 од 12.12.2013.
године.
B) Критерији избора корисника помоћи за одрживост
повратка
Критерији за избор корисника помоћи за обнову и
изградњу инфраструктурних објеката (путева, мостова,
водовода, ел. мрежа, спортских терена и др.), обнову и
изградњу вјерских и сакралних објеката, обнову и изградњу
привредних и друштвених објеката, помоћ за запошљавање у
занатским и производно - услужним дјелатностима (набавка
опреме, репроматеријала и др.), помоћ за запошљавање у
пољопривреди (додјела пољопривредне механизације,
пластеника, садница воћа и винове лозе, изградња објеката за
сточарство и др.), и друге области зависно од утврђених
потреба повратника.
1. Опћи критерији за додјелу помоћи који се односе на
физичка лица:
1. Да је повратник из Федерације БиХ или Брчко
Дистрикта БиХ у пријератно мјесто пребивалишта на
подручју Републике Српске;
2. Да располаже имовином у мјесту повратка на којој се
тражена помоћ може оптимално искористити.
2. Посебни критерији који се односе на физичка лица:
1. ранија кориштеност/некориштеност финансијских
средстава или других облика помоћи за одрживи
повратак;
2. број и старосна доб чланова породице/особа које живе у
заједничком домаћинству са подносиоцем захтјева;
Petak, 7. 2. 2014.
3.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
докази о припадности рањивим категоријама (шехидске
породице односно породице погинулог борца, РВИ,
породица несталих, бивши логораши, цивилне жртве
рата, самохране мајке, особе са инвалидитетом и сл.);
4. бизнис план - пројекат за дјелатност;
5. располагање имовином и ресурсима потребним за
дјелатност, као што су: земљиште, објекти и друга
материјална средства;
6. укупни мјесечни приходи - примања подносица пријаве
и чланова породичног домаћинства;
7. радни или други статус подносиоца захтјева и чланова
домаћинства;
8. регистрована
дјелатност
или
пољопривредно
газдинство, односно да је покренут поступак
регистрације код надлежног опћинског органа за
обављање дјелатности за коју се подноси пријава.
3. Опћи критерији који се односе на правна лица Програми помоћи у запошљавању и самозапошљавању
повратника у привреди и пољопривреди:
1. да су програмске активности правног субјекта
усмјерене ка запошљавању повратничке популације
(ако пријаву подносе удружења, организације,
асоцијације, задруге, пословни субјекти и сл.);
2. извршена регистрација правног субјекта (ако пријаву
подносе
удружења,
организације,
асоцијације,
пословни субјекти и сл.);
(ако
пријаву
подносе
3. усвојен
статут
удружења/организације/асоцијације и сл.);
4. Посебни критерији који се односе на правна лица Програми помоћи у запошљавању и самозапошљавању
повратника у привреди и пољопривреди:
1. ранија кориштеност/некориштеност финансијских
средстава или других облика помоћи за одрживи
повратак;
2. бизнис план - пројекат за дјелатност, са приложеним
доказима о постојећој имовини и ресурсима потребним
за дјелатност;
3. број повратничких домаћинстава/повратника којима ће
пројекат користити;
4. остали извори прихода за суфинансирање пројекта од
стране других донатора;
5. постојање одобреног пројекта, грађевинске дозволе,
урбанистичке сагласности и остала одобрења потребна
за реализацију пројекта издата од надлежних органа;
6. оцјена финансијског и економског стања пословног
субјекта;
7. спремности суфинансирања пројекта.
Испуњавање посебних критерија правних лица
утврђиват ће се достављеним пројектом реализације помоћи,
односно образложеним захтјевом на основу пројектне
документације односно образложења датих у захтјеву.
5. Опћи критерији који се односе на правна лица Програми обнове и изградње инфраструктурних и
других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу
1. извршена регистрација правног субјекта (ако пријаву
подносе
удружења,
организације,
асоцијације,
пословни субјекти и сл.);
2. усвојен
статут
(ако
пријаву
подносе
удружења/организације/асоцијације и сл.);
3. да су предложени пројекти усмјерени ка рјешавању
инфраструктурних и других проблема значајних за
развој одрживог повратка и ширу друштвену заједницу
(ако пријаву подносе удружења, организације,
асоцијације, задруге, пословни субјекти и сл.).
Broj 10 - Strana 17
6. Посебни критерији који се односе на правна лица Програми обнове и изградње инфраструктурних и
других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу
1. спремности суфинансирања пројекта од стране
подносиоца пријаве или других донатора;
2. постојање одобреног пројекта, грађевинске дозволе,
урбанистичке сагласности и остала одобрења потребна
за реализацију пројекта издата од надлежних органа;
3. број повратничких домаћинстава/повратника и број
потенцијалних повратника којима ће пројекат
користити;
4. очекивани резултати, процјена мјерљивих ефеката који
иду у прилог стварању предуслова за квалитетнији
живот повратника.
Одабир корисника помоћи одрживости повратка ће се
вршити у складу са Процедурама за избор корисника помоћи
у одрживом повратку, број 03-36-2-50/12 од 27.01.2012.
године.
СВРХА ПРОГРАМА
Сврха Програма је реализација циљева из "Плана
повратка, обнове, градње и развоја одрживог повратка за
2014. годину", односно пружање помоћи расељеним
особама, повратницима и избјеглицама кроз:
стварање услова за повратак кроз обнову и
реконструкцију стамбених објеката;
обезбјеђење услова за одрживост повратка и
побољшање квалитета живљења;
стварање услова за реинтеграцију повратника у
локалну
заједницу,
у
циљу
економске
самоодрживости повратника.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се распоређивати
према критеријима утврђеним у Програму из тачке I ове
одлуке, у складу са "Планом повратка, обнове, градње и
развоја одрживог повратка за 2014. годину".
III
За сваки издатак средстава, према Програму утрошка
средстава из тачке I ове одлуке, федерални министар
расељених особа и избјеглица доноси посебну одлуку.
IV
Одобравање и додјела средстава из тачке I ове одлуке,
ће се вршити на основу пројеката, протокола, споразума,
уговора и одлука Федералног министарства расељених особа
и избјеглица, у складу са Законом о извршавању Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину.
V
За реализацију ове одлуке задужује се Федерално
министарство расељених особа и избјеглица и Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција, свако у оквиру своје надлежности.
VI
Федерално министарство расељених особа и избјеглица
ће достављати извјештаје о утрошеним средствима
Федералном министарству финансија - Федералном
министарству финанција и Влади Федерације Босне и
Херцеговине у складу са Законом о буџетима у Федерацији
Босне и Херцеговине.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 150/2014
30. јануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Broj 10 - Strana 18
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
294
Na osnovu čl. 35. i 38. Zakona o izvršavanju Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovina za 2014. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 99/13), na prijedlog federalnog
ministra raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donijela je
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
KAPITALNI TRANSFER "PODRŠKA
IMPLEMENTACIJI ODRŽIVOM POVRATKU,
IZBJEGLIH I PROGNANIH LICA SA PODRUČJA
REGIJE SREBRENICA" UTVRĐENIH BUDŽETOM
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
I.
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava kapitalni transfer "Podrška implementaciji
održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije
Srebrenica" utvrđenih u razdjelu 53. Budžeta Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine Federacije
BiH", broj 99/13), kako slijedi:
PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA
KAPITALNI TRANSFER
"Podrška implementacije održivom povratku, izbjeglih i
prognanih lica sa područja regije Srebrenica"
RB
NAZIV PROGRAMA
Obnova i izgradnja putne, vodovodne i kanalizacione
infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog,
obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih
objekata od značaja za širu društvenu zajednicu
UKUPNO: 1
1.
POTREBNA
FINANSIJSKA
SREDSTVA U KM
1.485.000,00
1.485.000,00
KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA
KAPITALNI TRANSFER
"Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i
prognanih lica sa područja regije Srebrenica"
Kriteriji za izbor korisnika pomoći
1. Opći kriteriji:
1. Da je tražena pomoć namijenjena rješavanju problema i
zadovoljavanju općih potreba povratničke populacije, na
prostoru općina: Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica,
Osmaci i Milići;
2. Izvršena registracija pravnog subjekta (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
3. Usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruženja/organizacije/asocijacije i sl.);
4. Da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju
infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj
održivog povratka i širu društvenu zajednicu (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge,
poslovni subjekti i sl.);
2. Posebni kriteriji:
1. spremnosti sufinansiranja projekta od strane podnosioca
prijave ili drugih donatora;
2. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj
potencijalnih povratnika kojima će projekat koristiti;
4. očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u
prilog stvaranju preduslova za kvalitetniji život povratnika.
Petak, 7. 2. 2014.
Ocjenjivanje prijava u odnosu na ispunjenost općih i
posebnih kriterija će vršiti komisija koju će imenovati federalni
ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Odabir korisnika pomoći kapitalnog transfera će se vršiti u
skladu sa Procedurama i kriterijima za odabir korisnika pomoći iz
sredstava za podršku implementaciji, održivom povratku
izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica, broj 0236-462/12 od 02.04.2012. godine.
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju
raznih infrastrukturnih projekata pomoći iz "Plana povratka,
obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu",
odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i
izbjeglicama sa područja Regije Srebrenica kroz:
osiguranje uvjeta za održivost povratka i poboljšanje
kvaliteta
življenja
obnovom
i
izgradnjom
infrastrukture i
stvaranjem uvjeta za reintegraciju povratnika u
lokalnu zajednicu, u cilju ekonomske samoodrživosti
povratnika.
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke će se raspoređivati prema
kriterijima utvrđenim u Programu iz tačke I. ove odluke, u skladu
sa "Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog
povratka za 2014. godinu".
III.
Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška
sredstava iz tačke I. ove odluke, federalni ministar raseljenih
osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.
IV.
Odobravanje i dodjela sredstava iz tačke I. ove odluke, će
se vršiti na osnovu projekata, protokola, sporazuma, ugovora i
odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica,
sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu.
V.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo
finansija – Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
VI.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će
dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom
ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija i Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 151/2014
30. januara 2014. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.
Sukladno čl. 35. i 38. Zakona o izvršavanju Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovina za 2014. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 99/13), na prijedlog federalnog
ministra raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donijela je
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
KAPITALNI TRANSFER "PODRŠKA
IMPLEMENTACIJI ODRŽIVOM POVRATKU,
IZBJEGLIH I PROGNANIH OSOBA SA PODRUČJA
REGIJE SREBRENICA" UTVRĐENIH PRORAČUNOM
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
I.
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava kapitalni transfer "Podrška implementaciji
održivom povratku, izbjeglih i prognanih osoba sa područja
regije Srebrenica" utvrđenih u razdjelu 53. Proračuna Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", broj 99/13), kako slijedi:
PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA
KAPITALNI TRANSFER
"Podrška implementiranju održivom povratku, izbjeglih i
prognanih osoba sa područja regije Srebrenica"
RB
NAZIV PROGRAMA
Obnova i izgradnja putne,vodovodne i kanalizacione
infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog,
sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu
UKUPNO: 1
1.
POTREBNA
FINANCIJSKA
SREDSTVA U
KM
1.485.000,00
1.485.000,00
KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA
KAPITALNI TRANSFER
"Podrška implementiranju održivom povratku, izbjeglih i
prognanih osoba sa područja regije Srebrenica"
Kriteriji za izbor korisnika pomoći
1. Opći kriteriji:
1. Da je tražena pomoć namijenjena rješavanju problema i
zadovoljavanju općih potreba povratničke populacije, na
prostoru općina: Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica,
Osmaci i Milići;
2. Izvršeno registriranje pravnog subjekta (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni
subjekti i sl.);
3. Usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruženja/organizacije/asocijacije i sl.);
4. Da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju
infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj
održivog povratka i širu društvenu zajednicu (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge,
poslovni subjekti i sl.);
2. Posebni kriteriji:
1. spremnosti sufinanciranja projekta od strane podnosioca
prijave ili drugih donatora;
2. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj
potencijalnih povratnika kojima će projekat koristiti;
4. očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u
prilog stvaranju preduvjeta za kvalitetniji život povratnika.
Ocjenjivanje prijava u odnosu na ispunjenost općih i
posebnih kriterija će vršiti komisija koju će imenovati federalni
ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Broj 10 - Strana 19
Odabir korisnika pomoći kapitalnog transfera će se vršiti
sukladno Procedurama i kriterijima za odabir korisnika pomoći iz
sredstava za podršku implementaciji, održivom povratku
izbjeglih i prognanih osoba sa područja regije Srebrenica, broj
02-36-462/12 od 02.04.2012. godine.
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa je stvaranje uvjeta za uspješno realiziranje
raznih infrastrukturnih projekata pomoći iz "Plana povratka,
obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu",
odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i
izbjeglicama sa područja Regije Srebrenica kroz:
osiguranje uvjeta za održivost povratka i poboljšanje
kvaliteta
življenja
obnovom
i
izgradnjom
infrastrukture i
stvaranjem uvjeta za reintegraciju povratnika u
lokalnu zajednicu, u cilju ekonomske samoodrživosti
povratnika.
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke će se raspoređivati prema
kriterijima utvrđenim u Programu iz točke I. ove odluke,
sukladno "Planu povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog
povratka za 2014. godinu".
III.
Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška
sredstava iz točke I. ove odluke, federalni ministar raseljenih
osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.
IV.
Odobravanje i dodjela sredstava iz točke I. ove odluke, će
se vršiti na osnovu projekata, protokola, sporazuma, ugovora i
odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica,
sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu.
V.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo
finansija – Federalno ministarstvo financija, svatko u okviru
svoje nadležnosti.
VI.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će
dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom
ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija i Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 151/2014
30. siječnja 2014. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić. v. r.
На основу чл. 35. и 38. Закона о извршавању Буџета
Федерације Босне и Херцеговина за 2014. годину
("Службене новине Федерације БиХ", број 99/13), на
приједлог федералног министра расељених особа и
избјеглица, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 98.
сједници, одржаној 30.01.2014. године, донијела је
Broj 10 - Strana 20
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
СА КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕР "ПОДРШКА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ОДРЖИВОМ ПОВРАТКУ,
ИЗБЈЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА СА ПОДРУЧЈА
РЕГИЈЕ СРЕБРЕНИЦА" УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ
I
Усваја се Програм утрошка средстава са критеријима
расподјеле средстава капитални трансфер "Подршка
имплементацији одрживом повратку, избјеглих и прогнаних
лица са подручја регије Сребреница" утврђених у раздјелу
53. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину
("Службене новине Федерације БиХ", број 99/13), како
слиједи:
ПРОГРАМ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕР
"Подршка имплементацији одрживом повратку,
избјеглих и прогнаних лица са подручја регије
Сребреница"
РБ
НАЗИВ ПРОГРАМА
Обнова и изградња путне,водоводне и
канализационе инфраструктуре, објеката
1. вјерског, сакралног, образовног, спортског и
културног карактера, те осталих објеката од
значаја за ширу друштвену заједницу
УКУПНО: 1
ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА У КМ
1.485.000,00
1.485.000,00
КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕР
"Подршка имплементацији одрживом повратку,
избјеглих и прогнаних лица са подручја регије
Сребреница"
Критерији за избор корисника помоћи
1. Опћи критерији:
1. Да је тражена помоћ намијењена рјешавању проблема и
задовољавању опћих потреба повратничке популације,
на простору општина: Сребреница, Братунац, Зворник,
Власеница, Осмаци и Милићи;
2. Извршена регистрација правног субјекта (ако пријаву
подносе
удружења,
организације,
асоцијације,
пословни субјекти и сл.);
3. Усвојен
статут
(ако
пријаву
подносе
удружења/организације/асоцијације и сл.);
4. Да су предложени пројекти усмјерени ка рјешавању
инфраструктурних и других проблема значајних за
развој одрживог повратка и ширу друштвену заједницу
(ако пријаву подносе удружења, организације,
асоцијације, задруге, пословни субјекти и сл.);
2. Посебни критерији:
1. спремности суфинансирања пројекта од стране
подносиоца пријаве или других донатора;
2. постојање одобреног пројекта, грађевинске дозволе,
урбанистичке сагласности и остала одобрења потребна
за реализацију пројекта издата од надлежних органа;
3. број повратничких домаћинстава/повратника и број
потенцијалних повратника којима ће пројекат
користити;
4. очекивани резултати, процјена мјерљивих ефеката који
иду у прилог стварању предуслова за квалитетнији
живот повратника.
Petak, 7. 2. 2014.
Оцјењивање пријава у односу на испуњеност опћих и
посебних критерије ће вршити комисија коју ће именовати
федерални министар расељених особа и избјеглица.
Одабир корисника помоћи капиталног трансфера ће се
вршити у складу са Процедурама и критеријима за одабир
корисника помоћи из средстава за подршку имплементацији,
одрживом повратку избјеглих и прогнаних лица са подручја
регије Сребреница, број 02-36-462/12 од 02.04.2012. године.
СВРХА ПРОГРАМА
Сврха Програма је стварање услова за успјешну
реализацију разних инфраструктурних пројеката помоћи из
"Плана повратка, обнове, градње и развоја одрживог
повратка за 2014. годину", односно пружање помоћи
расељеним особама, повратницима и избјеглицама са
подручја Регије Сребреница кроз:
обезбјеђење услова за одрживост повратка и
побољшање квалитета живљења обновом и
изградњом инфраструктуре и
стварањем услова за реинтеграцију повратника у
локалну
заједницу,
у
циљу
економске
самоодрживости повратника.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се распоређивати
према критеријима утврђеним у Програму из тачке I ове
одлуке, у складу са "Планом повратка, обнове, градње и
развоја одрживог повратка за 2014. годину".
III
За сваки издатак средстава, према Програму утрошка
средстава из тачке I ове одлуке, федерални министар
расељених особа и избјеглица доноси посебну одлуку.
IV
Одобравање и додјела средстава из тачке I ове одлуке,
ће се вршити на основу пројеката, протокола, споразума,
уговора и одлука Федералног министарства расељених особа
и избјеглица, у складу са Законом о извршавању Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину.
V
За реализацију ове одлуке задужујy се Федерално
министарство расељених особа и избјеглица и Федерално
министарство финансија – Федерално министарство
финанција, свако у оквиру своје надлежности.
VI
Федерално министарство расељених особа и избјеглица
ће достављати извјештаје о утрошеним средствима
Федералном министарству финансија - Федералном
министарству финанција и Влади Федерације Босне и
Херцеговине у складу са Законом о буџетима у Федерацији
Босне и Херцеговине.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 151/2014
30. јануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
295
Na osnovu čl. 35. i 38. Zakona o izvršavanju Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 99/13), na prijedlog federalnog
ministra raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donijela je
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"TEKUĆI TRANSFER ZA PROGRAME RAZVOJA
ODRŽIVOSTI POVRATKA U RS" UTVRĐENIH
BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
I.
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava "Tekući transfer za programe razvoja
održivosti povratka u RS" utvrđenih u razdjelu 53. Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 99/13), kako slijedi:
PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA "TRANSFER
ZA PROGRAME RAZVOJA ODRŽIVOSTI POVRATKA
U RS"
RB
NAZIV PROGRAMA
Obnova i izgradnja putne, vodovodne i kanalizacione
infrastrukture, objekata zdravstvene zaštite, vjerskog,
sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera,
te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu
Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj privredi i
2.
poljoprivredi
UKUPNO: 1-2
1.
POTREBNA
FINANSIJSKA
SREDSTVA U KM
1.200.000,00
1.360.000,00
2.560.000,00
KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA "TEKUĆI
TRANSFER ZA PROGRAME RAZVOJA ODRŽIVOSTI
POVRATKA U RS"
A) Kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka
Kriteriji za izbor korisnika pomoći za obnovu i izgradnju
infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el. mreža,
sportskih terena i dr.), obnovu i izgradnju vjerskih i sakralnih
objekata, obnovu i izgradnju privrednih i društvenih objekata,
pomoć za zapošljavanje u zanatskim i proizvodno-uslužnim
djelatnostima (nabavka opreme, repromaterijala i dr.), pomoć za
zapošljavanje u poljoprivredi (dodjela poljoprivredne
mehanizacije, plastenika, sadnica voća i vinove loze, izgradnja
objekata za stočarstvo i dr.) i druge oblasti zavisno od utvrđenih
potreba povratnika:
1. Opći kriteriji za dodjelu pomoći koji se odnose na fizička
lica:
1. da je povratnik iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH u
prijeratno mjesto prebivališta na području Republike
Srpske;
2. da raspolaže imovinom u mjestu povratka na kojoj se
tražena pomoć može optimalno iskoristiti.
2. Posebni kriteriji koji se odnose na fizička lica:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili
drugih oblika pomoći za održivi povratak;
2. broj i starosna dob članova porodice/osoba koje žive u
zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva;
3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske
porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, porodica
nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke,
osobe sa invaliditetom i sl.);
4. biznis plan - projekat za djelatnost;
5. raspolaganje imovinom i resursima potrebnim za djelatnost,
kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva;
6. ukupni mjesečni prihodi - primanja podnosica prijave i
članova porodičnog domaćinstva;
7. radni ili drugi status podnosioca zahtjeva i članova
domaćinstva;
8.
Broj 10 - Strana 21
registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo,
odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadležnog
općinskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se
podnosi prijava.
3. Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka
zapošljavanju povratničke populacije (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni
subjekti i sl.);
2. izvršena registracija pravnog subjekta (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
3. usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruženja/organizacije/asocijacije i sl.).
4. Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili
drugih oblika pomoći za održivi povratak;
2. biznis plan - projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima
o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će
projekat koristiti;
4. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane
drugih donatora;
5. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;
6. ocjena finansijskog i ekonomskog stanja poslovnog
subjekta;
7. spremnosti sufinansiranja projekta.
5. Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu:
1. izvršena registracija pravnog subjekta (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
2. usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruženja/organizacije/asocijacije i sl.);
3. da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju
infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj
održivog povratka i širu društvenu zajednicu (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge,
poslovni subjekti i sl.).
6. Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu:
1. spremnosti sufinansiranja projekta od strane podnosioca
prijave ili drugih donatora;
2. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj
potencijalnih povratnika kojima će projekat koristiti;
4. očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u
prilog stvaranju preduslova za kvalitetniji život povratnika.
Ispunjavanje posebnih kriterija pravnih lica utvrđivat će se
dostavljenim
projektom
realizacije
pomoći,
odnosno
obrazloženim zahtjevom na osnovu projektne dokumentacije
odnosno obrazloženja datih u zahtjevu.
Odabir korisnika pomoći održivosti povratka će se vršiti u
skladu sa Procedurama za izbor korisnika pomoći u održivom
povratku, broj 03-36-2-50/12 od 27.01.2012. godine, kao i
pojedinačnim procedurama utvrđenim za svaki program pomoći.
Broj 10 - Strana 22
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa je realizacija ciljeva iz "Plana povratka,
obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu",
odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i
izbjeglicama kroz:
obnova infrastrukturnih i drugih objekata od značaja
za povratnike i lokalnu zajednicu;
obezbjeđenje uslova za održivost povratka i
poboljšanje kvaliteta življenja;
stvaranje uslova za reintegraciju povratnika u lokalnu
zajednicu, u cilju ekonomske samoodrživosti
povratnika.
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke će se raspoređivati prema
kriterijima utvrđenim u Programu iz tačke I. ove odluke, u skladu
sa "Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog
povratka za 2014. godinu".
III.
Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška
sredstava iz tačke I. ove odluke, federalni ministar raseljenih
osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.
IV
Odobravanje i dodjela sredstava iz tačke I. ove odluke, će
se vršiti na osnovu projekata, protokola, sporazuma, ugovora i
odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u
skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu.
V.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo
finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
VI.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će
dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom
ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija i Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o
budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 152/2014
Premijer
30. januara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Sukladno čl. 35. i 38. Zakona o izvršavanju Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 99/13), na prijedlog federalnog
ministra raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donijela je
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"TEKUĆI TRANSFER ZA PROGRAME RAZVOJA
ODRŽIVOSTI POVRATKA U RS" UTVRĐENIH
PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU FEDERALNOM
MINISTARSTVU RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
I.
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava "Tekući transfer za programe razvoja
Petak, 7. 2. 2014.
održivosti povratka u RS" utvrđenih u razdjelu 53. Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 99/13), kako slijedi:
PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA
"TRANSFER ZA PROGRAME RAZVOJA ODRŽIVOSTI
POVRATKA U RS"
RB
NAZIV PROGRAMA
Obnova i izgradnja putne, vodovodne i kanalizacione
infrastrukture, objekata zdravstvene zaštite, vjerskog,
1. sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera,
te ostalih objekata od značaja za širu društvenu
zajednicu
Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj privredi i
2.
poljoprivredi
UKUPNO: 1 - 2
POTREBNA
FINANCIJSKA
SREDSTVA U KM
1.200.000,00
1.360.000,00
2.560.000,00
KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA "TEKUĆI
TRANSFER ZA PROGRAME RAZVOJA ODRŽIVOSTI
POVRATKA U RS"
A) Kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka
Kriteriji za izbor korisnika pomoći za obnovu i izgradnju
infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el. mreža,
sportskih terena i dr.), obnovu i izgradnju vjerskih i sakralnih
objekata, obnovu i izgradnju privrednih i društvenih objekata,
pomoć za zapošljavanje u obrtničkim i proizvodno-uslužnim
djelatnostima (nabava opreme, repromaterijala i dr.), pomoć za
zapošljavanje u poljoprivredi (dodjela poljoprivredne
mehanizacije, plastenika, sadnica voća i vinove loze, izgradnja
objekata za stočarstvo i dr.) i druge oblasti zavisno od utvrđenih
potreba povratnika:
1. Opći kriteriji za dodjelu pomoći koji se odnose na fizičke
osobe:
1. da je povratnik iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH u
prijeratno mjesto prebivališta na području Republike
Srpske;
2. da raspolaže imovinom u mjestu povratka na kojoj se
tražena pomoć može optimalno iskoristiti.
2. Posebni kriteriji koji se odnose na fizičke osobe:
1. ranija korištenost/nekorištenost financijskih sredstava ili
drugih oblika pomoći za održivi povratak;
2. broj i starosna dob članova porodice/osoba koje žive u
zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva;
3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske
obitelji odnosno obitelji poginulog borca, RVI, porodica
nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke,
osobe sa invaliditetom i sl.);
4. biznis plan - projekat za djelatnost;
5. raspolaganje imovinom i resursima potrebnim za djelatnost,
kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva;
6. ukupni mjesečni prihodi - primanja podnosica prijave i
članova porodičnog domaćinstva;
7. radni ili drugi status podnosioca zahtjeva i članova
domaćinstva;
8. registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo,
odnosno da je pokrenut postupak registriranja kod
nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti za
koju se podnosi prijava.
3. Opći kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka
zapošljavanju povratničke populacije (ako prijavu podnose
udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni
subjekti i sl.);
Petak, 7. 2. 2014.
2.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
izvršeno registriranje pravnog subjekta (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni
subjekti i sl.);
3. usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruženja/organizacije/asocijacije i sl.).
4. Posebni kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u
privredi i poljoprivredi:
1. ranija korištenost/nekorištenost financijskih sredstava ili
drugih oblika pomoći za održivi povratak;
2. biznis plan - projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima
o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će
projekat koristiti;
4. ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane
drugih donatora;
5. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realiziranje projekta izdata od nadležnih organa;
6. ocjena financijskog i ekonomskog stanja poslovnog
subjekta;
7. spremnosti sufinansiranja projekta.
5. Opći kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu:
1. izvršeno registriranje pravnog subjekta (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni
subjekti i sl.);
2. usvojen
statut
(ako
prijavu
podnose
udruženja/organizacije/asocijacije i sl.);
3. da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju
infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj
održivog povratka i širu društvenu zajednicu (ako prijavu
podnose udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge,
poslovni subjekti i sl.).
6. Posebni kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi
obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu:
1. spremnosti sufinanciranja projekta od strane podnosioca
prijave ili drugih donatora;
2. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole,
urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za
realiziranje projekta izdata od nadležnih organa;
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj
potencijalnih povratnika kojima će projekat koristiti;
4. očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u
prilog stvaranju preduvjeta za kvalitetniji život povratnika.
Ispunjavanje posebnih kriterija pravnih osoba utvrđivat će
se dostavljenim projektom realiziranja pomoći, odnosno
obrazloženim zahtjevom na osnovu projektne dokumentacije
odnosno obrazloženja datih u zahtjevu.
Odabir korisnika pomoći održivosti povratka će se vršiti
sukladno Procedurama za izbor korisnika pomoći u održivom
povratku, broj 03-36-2-50/12 od 27.01.2012. godine, kao i
pojedinačnim procedurama utvrđenim za svaki program pomoći.
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa je realiziranje ciljeva iz "Plana povratka,
obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu",
odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i
izbjeglicama kroz:
obnova infrastrukturnih i drugih objekata od značaja
za povratnike i lokalnu zajednicu;
Broj 10 - Strana 23
-
obezbjeđenje uvjeta za održivost povratka i
poboljšanje kvaliteta življenja;
stvaranje uvjeta za reintegraciju povratnika u lokalnu
zajednicu, u cilju ekonomske samoodrživosti
povratnika.
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke će se raspoređivati prema
kriterijima utvrđenim u Programu iz tačke I. ove odluke, sukladu
sa "Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog
povratka za 2014. godinu".
III.
Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška
sredstava iz točke I. ove odluke, federalni ministar raseljenih
osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.
IV.
Odobravanje i dodjela sredstava iz točke I. ove odluke, će
se vršiti na osnovu projekata, protokola, sporazuma, ugovora i
odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica,
sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu.
V.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo
financija - Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje
nadležnosti.
VI.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će
dostavljati izvješća o utrošenim sredstvima Federalnom
ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija i Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 152/2014
30. siječnja 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу чл. 35. и 38. Закона о извршавању Буџета
Федерације Босне и Херцеговинe за 2014. годину
("Службене новине Федерације БиХ", број 99/13), на
приједлог федералног министра расељених особа и
избјеглица, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 98.
сједници, одржаној 30.01.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
СА КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
"ТЕКУЋИ ТРАНСФЕР ЗА ПРОГРАМЕ РАЗВОЈА
ОДРЖИВОСТИ ПОВРАТКА У РС" УТВРЂЕНИХ
БУЏЕТОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
РАСЕЉЕНИХ ОСОБА И ИЗБЈЕГЛИЦА
I
Усваја се Програм утрошка средстава са критеријима
расподјеле средстава "Текући трансфер за програме развоја
одрживости повратка у РС" утврђених у раздјелу 53. Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину
("Службене новине Федерације БиХ", број 99/13), како
слиједи:
Broj 10 - Strana 24
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ПРОГРАМ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА "ТРАНСФЕР
ЗА ПРОГРАМЕ РАЗВОЈА ОДРЖИВОСТИ ПОВРАТКА
У РС "
РБ НАЗИВ ПРОГРАМА
Обнова и изградња путне, водоводне и
канапизационе инфраструктуре, објеката
здравствене заштите, вјерског, сакралног,
1.
образовног, спортског и културног карактера, те
осталих објеката од значаја за ширу друштвену
заједницу
Помоћ за запошљавање повратника у малој
2.
привреди и пољопривреди
УКУПНО 1 - 2
ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА У КМ
1.200.000,00
1.360.000,00
2.560.000,00
КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
"ТЕКУЋИ ТРАНСФЕР ЗА ПРОГРАМЕ РАЗВОЈА
ОДРЖИВОСТИ ПОВРАТКА У РС"
А) Критерији избора корисника помоћи за одрживост
повратка
Критерији за избор корисника помоћи за обнову и
изградњу инфраструктурних објеката (путева, мостова,
водовода, ел. мрежа, спортских терена и др.), обнову и
изградњу вјерских и сакралних објеката, обнову и изградњу
привредних и друштвених објеката, помоћ за запошњавање у
занатским и производно-услужним дјелатностима (набавка
опреме, репроматеријала и др.), помоћ за запошљавање у
пољопривреди (додјела пољопривредне механизације,
пластеника, садница воћа и винове лозе, изградња објеката за
сточарство и др.) и друге области зависно од утврђених
потреба повратника:
1. Опћи критерији за додјелу помоћи који се односе на
физичка лица:
1. да је повратник из Федерације БиХ или Брчко
Дистрикта БиХ у пријератно мјесто пребивалишта на
подручју Републике Српске;
2. да располаже имовином у мјесту повратка на којој се
тражена помоћ може оптимално искористити.
2. Посебни критерији који се односе на физичка лица:
1. ранија кориштеност/некориштеност финансијских
средстава или других облика помоћи за одрживи
повратак;
2. број и старосна доб чланова породице/особа које живе у
заједничком домаћинству са подносиоцем захтјева;
3. докази о припадности рањивим категоријама (шехидске
породице односно породице погинулог борца, РВИ,
породица несталих, бивши логораши, цивилне жртве
рата, самохране мајке, особе са инвалидитетом и сл.);
4. бизнис план - пројекат за дјелатност;
5. располагање имовином и ресурсима потребним за
дјелатност, као што су: земљиште, објекти и друга
материјална средства;
6. укупни мјесечни приходи - примања подносица пријаве
и чланова породичног домаћинства;
7. радни или други статус подносиоца захтјева и чланова
домаћинства;
8. регистрована
дјелатност
или
пољопривредно
газдинство, односно да је покренут поступак
регистрације код надлежног опћинског органа за
обављање дјелатности за коју се подноси пријава.
3. Опћи критерији који се односе на правна лица Програми помоћи у запошљавању и самозапошљавању
повратника у привреди и пољопривреди:
1. да су програмске активности правног субјекта
усмјерене ка запошљавању повратничке популације
Petak, 7. 2. 2014.
(ако пријаву подносе удружења, организације,
асоцијације, задруге, пословни субјекти и сл.);
2. извршена регистрација правног субјекта (ако пријаву
подносе
удружења,
организације,
асоцијације,
пословни субјекти и сл.);
3. усвојен
статут
(ако
пријаву
подносе
удружења/организације/асоцијације и сл.);
4. Посебни критерији који се односе на правна лица Програми помоћи у запошљавању и самозапошљавању
повратника у привреди и пољопривреди:
1. ранија кориштеност/некориштеност финансијских
средстава или других облика помоћи за одрживи
повратак;
2. бизнис план - пројекат за дјелатност, са приложеним
доказима о постојећој имовини и ресурсима потребним
за дјелатност;
3. број повратничких домаћинстава/повратника којима ће
пројекат користити;
4. остали извори прихода за суфинансирање пројекта од
стране других донатора;
5. постојање одобреног пројекта, грађевинске дозволе,
урбанистичке сагласности и остала одобрења потребна
за реализацију пројекта издата од надлежних органа;
6. оцјена финансијског и економског стања пословног
субјекта;
7. спремности суфинансирања пројекта.
5. Опћи критерији који се односе на правна лица Програми обнове и изградње инфраструктурних и
других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу:
1. извршена регистрација правног субјекта (ако пријаву
подносе
удружења,
организације,
асоцијације,
пословни субјекти и сл.);
2. усвојен
статут
(ако
пријаву
подносе
удружења/организације/асоцијације и сл.);
3. да су предложени пројекти усмјерени ка рјешавању
инфраструктурних и других проблема значајних за
развој одрживог повратка и ширу друштвену заједницу
(ако пријаву подносе удружења, организације,
асоцијације, задруге, пословни субјекти и сл.).
6. Посебни критерији који се односе на правна лица Програми обнове и изградње инфраструктурних и
других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу:
1. спремности суфинансирања пројекта од стране
подносиоца пријаве или других донатора;
2. постојање одобреног пројекта, грађевинске дозволе,
урбанистичке сагласности и остала одобрења потребна
за реализацију пројекта издата од надлежних органа;
3. број повратничких домаћинстава/повратника и број
потенцијалних повратника којима ће пројекат
користити;
4. очекивани резултати, процјена мјерљивих ефеката који
иду у прилог стварању предуслова за квалитетнији
живот повратника.
Испуњавање посебних критерија правних лица
утврђиват ће се достављеним пројектом реализације помоћи,
односно образложеним захтјевом на основу пројектне
документације односно образложења датих у захтјеву.
Одабир корисника помоћи одрживости повратка ће се
вршити у складу са Процедурама за избор корисника помоћи
у одрживом повратку, број 03-36-2-50/12 од 27.01.2012.
године, као и појединачним процедурама утврђеним за сваки
програм помоћи.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
СВРХА ПРОГРАМА
Сврха Програма је реализација циљева из "Плана
повратка, обнове, градње и развоја одрживог повратка за
2014. годину", односно пружање помоћи расељеним
особама, повратницима и избјеглицама кроз:
обнова инфраструктурних и других објеката од
значаја за повратнике и локалну заједницу;
обезбјеђење услова за одрживост повратка и
побољшање квалитета живљења;
стварање услова за реинтеграцију повратника у
локалну
заједницу,
у
циљу
економске
самоодрживости повратника;
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се распоређивати
према критеријима утврђеним у Програму из тачке I ове
одлуке, у складу са "Планом повратка, обнове, градње и
развоја одрживог повратка за 2014. годину".
III
За сваки издатак средстава, према Програму утрошка
средстава из тачке I ове одлуке, федерални министар
расељених особа и избјеглица доноси посебну одлуку.
IV
Одобравање и додјела средстава из тачке I ове одлуке,
ће се вршити на основу пројеката, протокола, споразума,
уговора и одлука Федералног министарства расељених особа
и избјеглица, у складу са Законом о извршавању Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину.
V
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство расељених особа и избјеглица и Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција, свако у оквиру своје надлежности.
VI
Федерално министарство расељених особа и избјеглица
ће достављати извјештаје о утрошеним средствима
Федералном министарству финансија - Федералном
министарству финанција и Влади Федерације Босне и
Херцеговине, у складу са Законом о буџетима у Федерацији
Босне и Херцеговине.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 152/2014
30. јануара 2014. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.
296
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI
I.
Daje se saglasnost na Plan rada Federalne uprave za
inspekcijske poslove za 2014. godinu.
Broj 10 - Strana 25
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 160/2014
Premijer
30. januara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI
I.
Daje se suglasnost na Plan rada Federalne uprave za
inspekcijske poslove za 2014. godinu.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 160/2014
30. siječnja 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 98. сједници, одржаној 30.01.2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I
Даје се сагласност на План рада Федералне управе за
инспекцијске послове за 2014. годину.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 160/2014
30. јануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
297
Na osnovu člana 171. Zakona o vodama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 70/06), na zajednički prijedlog Federalnog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i
Federalnog ministarstva okoliša i turizma te uz prethodnu
saglasnost Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014.
godine, donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH
NAKNADA
I.
U Odluci o visini posebnih vodnih naknada ("Službene
novine Federacije BiH", broj 46/07), u tački II. u podtački 3. broj
"0,00" zamjenjuje se brojem "0,002".
Broj 10 - Strana 26
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
298
II.
Tačka VI. briše se.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 163/2014
30. јаnuara 2014. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 171. Zakona o vodama ("Službene
novine Federacije BiH", broj 70/06), na zajednički prijedlog
Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
i Federalnog ministarstva okoliša i turizma te uz prethodnu
suglasnost Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014.
godine, donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH
NAKNADA
I.
U Odluci o visini posebnih vodnih naknada ("Službene
novine Federacije BiH", broj 46/07), u točki II. u podtočki 3. broj
"0,00" zamjenjuje se brojem "0,002".
II.
Točka VI. briše se.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 163/2014
Premijer
30. siječnja 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 171. Закона о водама ("Службене
новине Федерације БиХ", број 70/06), на заједнички
приједлог
Федералног
министарства
пољопривреде,
водопривреде и шумарства и Федералног министарства
околиша и туризма те уз претходну сагласност Федералног
министарства финансија, Влада Федерације Босне и
Херцеговине, на 98. сједници, одржаној 30.01.2014. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ПОСЕБНИХ
ВОДНИХ НАКНАДА
I
У Одлуци о висини посебних водних накнада
("Службене новине Федерације БиХ", број 46/07), у тачки II
у подтачки 3. број "0,00" замјењује се бројем "0,002".
II
Тачка VI брише се.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 163/2014
30. јануара 2014. године
Сарајево
Petak, 7. 2. 2014.
Премијер
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 1/94,
8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj 05.02.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU PRIJENOSA SREDSTAVA SA
POSEBNIH NAMJENSKIH TRANSAKCIJSKIH RAČUNA
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrava prijenos
sredstava u visini od 57.900.000,00 KM sa posebnih namjenskih
transakcijskih računa:
3386902246552416 - Poseban namjenski ESCROW
transakcijski račun u iznosu od 1.800.000,00 KM,
3386902246567742
Poseban
namjenski
transakcijski račun za povrat uplate sredstava po
osnovu plaćenog PDV-a na revolving osnovi u iznosu
od 4.700.000,00 KM,
3386902246551543
Poseban
namjenski
transakcijski račun Sredstva za zaštitu i spašavanje u
iznosu od 20.000.000,00 KM,
3386902265389331
Poseban
namjenski
transakcijski račun za korištenje šuma u iznosu od
900.000,00 KM,
3386902296283540
Poseban
namjenski
transakcijski račun za prikupljanje prihoda ostvarenih
od naknada za tehničke preglede, polaganje stručnih
ispita, izdavanje licenci, uvjerenja, certifikata i ostalo
u iznosu od 500.000,00 KM,
3386902296214961
Poseban
namjenski
transakcijski račun za prikupljanje prihoda ostvarenih
od prometa Lutrije BiH u iznosu od 4.000.000,00 KM
i
3386902296562706
Poseban
namjenski
transakcijski račun za prikupljanje prihoda od GSM
licence u iznosu od 26.000.000,00 KM.
II.
Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke, prenijet će se na
transakcijski račun Federalnog ministarstva finansija-Federalnog
ministarstva financija, broj: 3389002208331886, otvoren kod
UniCredit Bank d.d. Mostar.
III.
Sredstva iz tačke I. ove odluke se prenose kao pozajmica i
ista će se vratiti u roku do šest mjeseci, od dana stupanja na snagu
ove odluke.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija u okviru
svoje nadležnosti.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 166/2014
Premijer
05. februara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj 05.02.2014. godine,
donosi
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ODLUKU
O ODOBRAVANJU PRIJENOSA SREDSTAVA SA
POSEBNIH NAMJENSKIH TRANSAKCIJSKIH RAČUNA
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrava prijenos
sredstava u visini od 57.900.000,00 KM sa posebnih namjenskih
transakcijskih računa:
3386902246552416 - Poseban namjenski ESCROW
transakcijski račun u iznosu od 1.800.000,00 KM,
3386902246567742
Poseban
namjenski
transakcijski račun za povrat uplate sredstava po
osnovu plaćenog PDV-a na revolving temelju u
iznosu od 4.700.000,00 KM,
3386902246551543
Poseban
namjenski
transakcijski račun Sredstva za zaštitu i spašavanje u
iznosu od 20.000.000,00 KM,
3386902265389331
Poseban
namjenski
transakcijski račun za korištenje šuma u iznosu od
900.000,00 KM,
3386902296283540
Poseban
namjenski
transakcijski račun za prikupljanje prihoda ostvarenih
od naknada za tehničke preglede, polaganje stručnih
ispita, izdavanje licenci, uvjerenja, certifikata i ostalo
u iznosu od 500.000,00 KM,
3386902296214961
Poseban
namjenski
transakcijski račun za prikupljanje prihoda ostvarenih
od prometa Lutrije BiH u iznosu od 4.000.000,00 KM
i
3386902296562706
Poseban
namjenski
transakcijski račun za prikupljanje prihoda od GSM
licence u iznosu od 26.000.000,00 KM.
II.
Odobrena sredstva iz točke I. ove odluke, prenijet će se na
transakcijski račun Federalnog ministarstva financija-Federalnog
ministarstva finansija, broj: 3389002208331886, otvoren kod
UniCredit Bank d.d. Mostar.
III.
Sredstva iz točke I. ove odluke se prenose kao pozajmica i
ista će se vratiti u roku do šest mjeseci, od dana stupanja na snagu
ove odluke.
IV.
Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija u okviru
svoje nadležnosti.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 166/2014
05. veljače 2014. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 99. сједници, одржаној 05.02.2014.
године, доноси
Broj 10 - Strana 27
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ПРЕНОСА СРЕДСТАВА СА
ПОСЕБНИХ НАМЈЕНСКИХ ТРАНСАКЦИЈСКИХ
РАЧУНА
I
Влада Федерације Босне и Херцеговине одобрава
пријенос средстава у висини од 57.900.000,00 КМ са
посебних намјенских трансакцијских рачуна:
3386902246552416 - Посебан намјенски ESCRОW
трансакцијски рачун у износу од 1.800.000,00 КМ,
3386902246567742
Посебан
намјенски
трансакцијски рачун за поврат уплате средстава
по основу плаћеног ПДВ-а на револвинг основи у
износу од 4.700.000,00 КМ,
3386902246551543
Посебан
намјенски
трансакцијски рачун Средства за заштиту и
спашавање у износу од 20.000.000,00 КМ,
3386902265389331
Посебан
намјенски
трансакцијски рачун за кориштење шума у износу
од 900.000,00 КМ,
3386902296283540
Посебан
намјенски
трансакцијски рачун за прикупљање Прихода
остварених од накнада за техничке прегледе,
полагање стручних испита, издавање лиценци,
увјерења, цертификата и остало у износу од
500.000,00 КМ,
3386902296214961
Посебан
намјенски
трансакцијски рачун за прикупљање прихода
остварених од промета Лутрије БиХ у износу од
4.000.000,00 КМ и
3386902296562706
Посебан
намјенски
трансакцијски рачун за прикупљање прихода од
GSM лиценце у износу од 26.000.000,00 КМ.
II
Одобрена средства из тачке I oве одлуке, пренијеће се
на трансакцијски рачун Федералног министарства финансија
Федералног
министарства
финанција,
број:
3389002208331886, отворен код UniCredit Bank д.д. Мостар.
III
Средства из тачке I ове одлуке се преносе као
позајмица и иста ће се вратити у року до шест мјесеци, од
дана ступања на снагу ове одлуке.
IV
За реализацију ове одлуке задужује се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција у оквиру своје надлежности.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 166/2014
05. фебруара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
299
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u skladu sa članom 1.
Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj:
168/2010 od 08.03.2010. godine, na prijedlog federalnog ministra
prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, donosi
Broj 10 - Strana 28
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVE BH
TELECOM D.D. SARAJEVO O ODOBRAVANJU
SREDSTAVA ZA NABAVKU REKLAMNOPROPAGANDNIH USLUGA OD RUKOMETNOG
SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Daje se saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d.
Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamnopropagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i
Hercegovine, vezano za aktivnosti saveza u 2014. godini, u
iznosu od 230.000,00 KM. Sastavni dio ove odluke je Odluka
Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo, broj: 00.1-2.1-30660-1/13 od
30.12.2013. godine, koja se nalazi u prilogu ove odluke.
II.
Na osnovu saglasnosti iz tačke I. ove odluke može se
zaključiti ugovor za nabavku reklamno-propagandnih usluga
između Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine i BH Telecom
d.d. Sarajevo.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BH
Telecom d.d. Sarajevo.
IV.
Obavezuje se BH Telecom d.d. Sarajevo da Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija informiše o realizaciji ove
odluke.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 167/2014
Premijer
30. januara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na osnovu člana 79. stav (3) tačka e) Statuta Dioničkog
društva BH TELECOM Sarajevo, broj: 00.1-2.1-13898-8/10 od
29.09.2010. godine, broj: 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011.
godina i broj. 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine, Uprava
Društva, na 167. sjednici održanoj 30.12.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRENJU SREDSTAVA ZA NABAVKU
REKLAMNO - PROPAGANDNIH USLUGA OD
RUKOMETNOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
I
Odobravaju se sredstva za nabavku reklamno propagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i
Hercegovine, vezano za aktivnosti saveza u 2014. godini, u
iznosu od 230.000,00 KM (slovima: dvijestotinetridesethiljada
konvertibilnihmaraka).
II
Reklamno propagandne usluge na nivou 2014. godine
imaju
vrijednost
180.000,00
KM
(slovima:
stotinuosamdesethiljada konvertibilnihmaraka) za sve nastupe
muške rukometne reprezentacije (juniori i seniori) BiH kao i
sljedeći bonus za ostvareni plasman na nivou godine: - plasman
na Svjetsko Prvenstvo u Kataru 2015. godini 50.000,00 KM
(slovima: pedesethiljada konvertibilnihmaraka).
III
Sredstva za realizaciju ove Odluke su predviđena
Revidovanim Trogodišnjim planom poslovanja dioničkog
društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01. 2012. - 31.12.
2014. Za dio koji se odnosi na 2013. i 2014. godinu, broj: 00.11.1-19081/13-7 od 28.11. 2013 godine, strana 36, dio C6 troškovi
Petak, 7. 2. 2014.
reklame i sponzorstva, finansijski u cijelosti raspoloživo u 2014.
godini.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužena je Izvršna direkcija za
razvoj poslovanja, Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske
poslove.
V
Rok za realizaciju ove Odluke je 31.12.2014. godine.
VI
Sastavni dio ove Odluke je Obrazloženje, broj: 02.3- 5.130660/2 - 13 RH od 17.12.2013. godine.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se danom pribavljanja saglasnosti od Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 00.1-2.1-30660-1/13
Generalni direktor
30. decembra 2013. godine
Mr. Nedžad Rešidbegović, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), sukladno sa člankom 1.
Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj:
168/2010 od 08.03.2010. godine, na prijedlog federalnog ministra
prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVE BH
TELECOM D.D. SARAJEVO O ODOBRAVANJU
SREDSTAVA ZA NABAVKU REKLAMNOPROPAGANDNIH USLUGA OD RUKOMETNOG
SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Daje se suglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d.
Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamnopropagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i
Hercegovine, vezano za aktivnosti saveza u 2014. godini, u
iznosu od 230.000,00 KM. Sastavni dio ove odluke je Odluka
Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo, broj: 00.1-2.1-30660-1/13 od
30.12.2013. godine, koja se nalazi u prilogu ove odluke.
II.
Na temelju suglasnosti iz točke I. ove odluke može se
zaključiti ugovor za nabavku reklamno-propagandnih usluga
između Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine i BH Telecom
d.d. Sarajevo.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BH
Telecom d.d. Sarajevo.
IV.
Obvezuje se BH Telecom d.d. Sarajevo da Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija informira o realiziranju ove
odluke.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 167/2014
Premijer
30. siječnja 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Na osnovu člana 79. stav (3) tačka e) Statuta Dioničkog
društva BH TELECOM Sarajevo, broj: 00.1-2.1-13898-8/10 od
29.09.2010. godine, broj: 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011.
godina i broj. 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine, Uprava
Društva, na 167. sjednici održanoj 30.12.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRENJU SREDSTAVA ZA NABAVKU
REKLAMNO - PROPAGANDNIH USLUGA OD
RUKOMETNOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
I
Odobravaju se sredstva za nabavku reklamno propagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i
Hercegovine, vezano za aktivnosti saveza u 2014. godini, u
iznosu od 230.000,00 KM (slovima: dvijestotinetridesethiljada
konvertibilnihmaraka).
II
Reklamno propagandne usluge na nivou 2014. godine
imaju
vrijednost
180.000,00
KM
(slovima:
stotinuosamdesethiljada konvertibilnihmaraka) za sve nastupe
muške rukometne reprezentacije (juniori i seniori) BiH kao i
sljedeći bonus za ostvareni plasman na nivou godine: - plasman
na Svjetsko Prvenstvo u Kataru 2015. godini 50.000,00 KM
(slovima: pedesethiljada konvertibilnihmaraka).
III
Sredstva za realizaciju ove Odluke su predviđena
Revidovanim Trogodišnjim planom poslovanja dioničkog
društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01. 2012. - 31.12.
2014. Za dio koji se odnosi na 2013. i 2014. godinu, broj: 00.11.1-19081/13-7 od 28.11. 2013 godine, strana 36, dio C6 troškovi
reklame i sponzorstva, finansijski u cijelosti raspoloživo u 2014.
godini.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužena je Izvršna direkcija za
razvoj poslovanja, Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske
poslove.
V
Rok za realizaciju ove Odluke je 31.12.2014. godine.
VI
Sastavni dio ove Odluke je Obrazloženje, broj: 02.3- 5.130660/2 - 13 RH od 17.12.2013. godine.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se danom pribavljanja saglasnosti od Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 00.1-2.1-30660-1/13
30. decembra 2013. godine
Sarajevo
Generalni direktor
Mr. Nedžad Rešidbegović, s. r.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у складу са чланом
1. Закључка Владе Федерације Босне и Херцеговине В. број:
168/2010 од 08.03.2010. године, на приједлог федералног
министра промета и комуникација, Влада Федерације Босне
и Херцеговине на 98. сједници, одржаној 30.01.2014. године,
доноси
Broj 10 - Strana 29
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВЕ
БХ ТЕЛЕЦОМ Д.Д. САРАЈЕВО О ОДОБРАВАЊУ
СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ РЕКЛАМНОПРОПАГАНДНИХ УСЛУГА ОД РУКОМЕТНОГ
САВЕЗА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Управе БХ Телецом д.д.
Сарајево о одобравању средстава за набавку рекламнопропагандних услуга од Рукометног савеза Босне и
Херцеговине, везано за активности савеза у 2014. години, у
износу од 230.000,00 КМ. Саставни дио ове одлуке је Одлука
Управе БХ Телецом д.д. Сарајево, број: 00.1-2.1-30660-1/13
од 30.12.2013. године, која се налази у прилогу ове одлуке.
II
На основу сагласности из тачке I ове одлуке може се
закључити уговор за набавку рекламно-пропагандних услуга
између Рукометног савеза Босне и Херцеговине и БХ
Телецом д.д. Сарајево.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство промета и комуникација и органи управљања
БХ Телецом д.д. Сарајево.
IV
Обавезује се БХ Телецом д.д. Сарајево да Федерално
министарство промета и комуникација информише о
рeализацији ове одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 167/2014
Премијер
30. јануара 2014. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 79. stav (3) tačka e) Statuta Dioničkog
društva BH TELECOM Sarajevo, broj: 00.1-2.1-13898-8/10 od
29.09.2010. godine, broj: 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011.
godina i broj. 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine, Uprava
Društva na 167. sjednici održanoj 30.12.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRENJU SREDSTAVA ZA NABAVKU
REKLAMNO - PROPAGANDNIH USLUGA OD
RUKOMETNOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
I
Odobravaju se sredstva za nabavku reklamno propagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i
Hercegovine, vezano za aktivnosti saveza u 2014. godini, u
iznosu od 230.000,00 KM (slovima: dvijestotinetridesethiljada
konvertibilnihmaraka).
II
Reklamno propagandne usluge na nivou 2014. godine
imaju
vrijednost
180.000,00
KM
(slovima:
stotinuosamdesethiljada konvertibilnihmaraka) za sve nastupe
muške rukometne reprezentacije (juniori i seniori) BiH kao i
sljedeći bonus za ostvareni plasman na nivou godine: - plasman
na Svjetsko Prvenstvo u Kataru 2015. godini 50.000,00 KM
(slovima: pedesethiljada konvertibilnihmaraka).
Broj 10 - Strana 30
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
III
Sredstva za realizaciju ove Odluke su predviđena
Revidovanim Trogodišnjim planom poslovanja dioničkog
društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01. 2012. - 31.12.
2014. Za dio koji se odnosi na 2013. i 2014. godinu, broj: 00.11.1-19081/13-7 od 28.11. 2013 godine, strana 36, dio C6 troškovi
reklame i sponzorstva, finansijski u cijelosti raspoloživo u 2014,
godini.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužena je Izvršna direkcija za
razvoj poslovanja, Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske
poslove.
V
Rok za realizaciju ove Odluke je 31.12.2014. godine.
VI
Sastavni dio ove Odluke je Obrazloženje, broj: 02.3- 5.130660/2 - 13 RH od 17.12.2013. godine.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se danom pribavljanja saglasnosti od Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 00.1-2.1-30660-1/13
Generalni direktor
30. decembra 2013. godine
Mr. Nedžad Rešidbegović, s. r.
Sarajevo
300
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u skladu sa članom 1.
Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj:
168/2010 od 08.03.2010. godine, na prijedlog federalnog ministra
prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVE BH
TELECOM D.D. SARAJEVO O ODOBRAVANJU
SREDSTAVA ZA NABAVKU REKLAMNOPROPAGANDNIH USLUGA OD KOŠARKAŠKOG
SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Daje se saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d.
Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamnopropagandnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i
Hercegovine, vezano za aktivnosti saveza u 2014. godini, u
iznosu od 300.000,00 KM. Sastavni dio ove odluke je Odluka
Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo, broj: 00.1-2.1-31132-1/13 od
30.12.2013. godine, koja se nalazi u prilogu ove odluke.
II.
Na osnovu saglasnosti iz tačke I. ove odluke može se
zaključiti ugovor za nabavku reklamno-propagandnih usluga
između Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i BH Telecom
d.d. Sarajevo.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BH
Telecom d.d. Sarajevo.
IV.
Obavezuje se BH Telecom d.d. Sarajevo da Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija informiše o realizaciji ove
odluke.
Petak, 7. 2. 2014.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 168/2014
30. januara 2014. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.
Na osnovu člana 79. stav (3) tačka e) Statuta Dioničkog
društva BH TELECOM Sarajevo, broj: 00.1-2.1-13898-8/10 od
29.09.2010. godine, broj: 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011.
godina i broj: 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine, Uprava
Društva, na 167. sjednici održanoj 30.12.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRENJU SREDSTAVA ZA NABAVKU
REKLAMNO-PROPAGANDNIH USLUGA OD
KOŠARKAŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
I
Odobravaju se sredstva za nabavku reklamnopropagandnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i
Hercegovine, vezano za aktivnosti Saveza u 2014. godini, u
iznosu od 300.000,00 KM (slovima: tristotinehiljada
konvertibilnihmaraka).
II
Sredstva za realizaciju ove Odluke su predviđena
Revidovanim Trogodišnjim planom poslovanja dioničkog
društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01. 2012. -31.12.
2014. za dio koji se odnosi na 2013. i 2014. godinu, broj: 00.11.1-19081/13-7 od 28.11.2013. godine, strana 36, dio C6 troškovi
reklame i sponzorstva, finansijski u cijelosti raspoloživo u 2014.
godini.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužena je Izvršna direkcija za
razvoj poslovanja i Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske
poslove.
IV
Rok za realizaciju ove Odluke je 31.12.2014. godine.
V
Sastavni dio ove Odluke je Obrazloženje, broj: 02.3- 5.131132/2 - 13 RH od 24.12.2013. godine.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se danom pribavljanja saglasnosti od Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 00.1-2.1-31132-1/13
30. decembra 2013. godine
Sarajevo
Generalni direktor
Mr. Nedžad Rešidbegović, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), sukladno sa člankom 1.
Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj:
168/2010 od 08.03.2010. godine, na prijedlog federalnog ministra
prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, donosi
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVE BH
TELECOM D.D. SARAJEVO O ODOBRAVANJU
SREDSTAVA ZA NABAVKU REKLAMNOPROPAGANDNIH USLUGA OD KOŠARKAŠKOG
SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Daje se suglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d.
Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamnopropagandnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i
Hercegovine, vezano za aktivnosti saveza u 2014. godini, u
iznosu od 300.000,00 KM. Sastavni dio ove odluke je Odluka
Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo, broj: 00.1-2.1-31132-1/13 od
30.12.2013. godine, koja se nalazi u prilogu ove odluke.
II.
Na osnovu suglasnosti iz točke I. ove odluke može se
zaključiti ugovor za nabavku reklamno-propagandnih usluga
između Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i BH Telecom
d.d. Sarajevo.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BH
Telecom d.d. Sarajevo.
IV.
Obvezuje se BH Telecom d.d. Sarajevo da Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija informiše o realiziranju ove
odluke.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 168/2014
Premijer
30. siječnja 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
Na osnovu člana 79. stav (3) tačka e) Statuta Dioničkog
društva BH TELECOM Sarajevo, broj: 00.1-2.1-13898-8/10 od
29.09.2010. godine, broj: 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011.
godina i broj: 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine, Uprava
Društva, na 167. sjednici održanoj 30.12.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRENJU SREDSTAVA ZA NABAVKU
REKLAMNO-PROPAGANDNIH USLUGA OD
KOŠARKAŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
I
Odobravaju se sredstva za nabavku reklamnopropagandnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i
Hercegovine, vezano za aktivnosti Saveza u 2014. godini, u
iznosu od 300.000,00 KM (slovima: tristotinehiljada
konvertibilnihmaraka).
II
Sredstva za realizaciju ove Odluke su predviđena
Revidovanim Trogodišnjim planom poslovanja dioničkog
društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01. 2012. -31.12.
2014. za dio koji se odnosi na 2013. i 2014. godinu, broj: 00.11.1-19081/13-7 od 28.11.2013. godine, strana 36, dio C6 troškovi
reklame i sponzorstva, finansijski u cijelosti raspoloživo u 2014.
godini.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužena je Izvršna direkcija za
razvoj poslovanja i Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske
poslove.
Broj 10 - Strana 31
IV
Rok za realizaciju ove Odluke je 31.12.2014. godine.
V
Sastavni dio ove Odluke je Obrazloženje, broj: 02.3- 5.131132/2 - 13 RH od 24.12.2013. godine.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se danom pribavljanja saglasnosti od Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 00.1-2.1-31132-1/13
Generalni direktor
30. decembra 2013. godine
Mr. Nedžad Rešidbegović, s. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у складу са чланом
1. Закључка Владе Федерације Босне и Херцеговине В. број:
168/2010 од 08.03.2010. године, на приједлог федералног
министра промета и комуникација, Влада Федерације Босне
и Херцеговине, на 98. сједници, одржаној 30.01.2014. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВЕ
БХ ТЕЛЕЦОМ Д.Д. САРАЈЕВО О ОДОБРАВАЊУ
СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ РЕКЛАМНОПРОПАГАНДНИХ УСЛУГА ОД КОШАРКАШКОГ
САВЕЗА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Управе БХ Телецом д.д.
Сарајево о одобравању средстава за набавку рекламнопропагандних услуга од Кошаркашког савеза Босне и
Херцеговине, везано за активности савеза у 2014. години, у
износу од 300.000,00 КМ. Саставни дио ове одлуке је Одлука
Управе БХ Телецом д.д. Сарајево, број: 00.1-2.1-31132-1/13
од 30.12.2013. године, која се налази у прилогу ове одлуке.
II
На основу сагласности из тачке I ове одлуке може се
закључити уговор за набавку рекламно-пропагандних услуга
између Кошаркашког савеза Босне и Херцеговине и БХ
Телецом д.д. Сарајево.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство промета и комуникација и органи управљања
БХ Телецом д.д. Сарајево.
IV
Обавезује се БХ Телецом д.д. Сарајево да Федерално
министарство промета и комуникација информише о
рeализацији ове одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 168/2014
30. јануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 79. stav (3) tačka e) Statuta Dioničkog
društva BH TELECOM Sarajevo, broj: 00.1-2.1-13898-8/10 od
29.09.2010. godine, broj: 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011.
godina i broj: 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine, Uprava
Društva na 167. sjednici održanoj 30.12.2013. godine, donosi
Broj 10 - Strana 32
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ODLUKU
O ODOBRENJU SREDSTAVA ZA NABAVKU
REKLAMNO-PROPAGANDNIH USLUGA OD
KOŠARKAŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
I
Odobravaju se sredstva za nabavku reklamnopropagandnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i
Hercegovine, vezano za aktivnosti Saveza u 2014. godini, u
iznosu od 300.000,00 KM (slovima: tristotinehiljada
konvertibilnihmaraka).
II
Sredstva za realizaciju ove Odluke su predviđena
Revidovanim Trogodišnjim planom poslovanja dioničkog
društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01. 2012. -31.12.
2014. za dio koji se odnosi na 2013. i 2014. godinu, broj: 00.11.1-19081/13-7 od 28.11.2013. godine, strana 36, dio C6 troškovi
reklame i sponzorstva, finansijski u cijelosti raspoloživo u 2014.
godini.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužena je Izvršna direkcija za
razvoj poslovanja i Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske
poslove.
IV
Rok za realizaciju ove Odluke je 31.12.2014. godine.
V
Sastavni dio ove Odluke je Obrazloženje, broj: 02.3- 5.131132/2 - 13 RH od 24.12.2013. godine.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se danom pribavljanja saglasnosti od Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 00.1-2.1-31132-1/13
30. decembra 2013. godine
Generalni direktor
Sarajevo
Mr. Nedžad Rešidbegović, s. r.
301
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na svojoj 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE
SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH
BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2013. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
I.
U Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih
Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
("Službene novine Federacije BiH", broj 79/13) u tačкi I. stav 2.
novčani iznos "5.280.000,00" zamjenjuje se novčanim iznosom
"4.380.000,00".
II.
U tački II. novčani iznos "5.080.000,00" zamjenjuje se
novčanim iznosom "4.180.000,00", a u poglavlju 4.
EKONOMSKI KOD 614500 - Subvencije privatnim poduzećima
i poduzetnicima, projekt pod rednom brojem 4.7. "Sufinansiranje
troškova nabavke osnovnih sredstava", briše se.
Petak, 7. 2. 2014.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 170/2014
Premijer
30. januara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na svojoj 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE
SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH
PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU FEDERALNOM
MINISTARSTVU RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I
OBRTA
I.
U Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih
Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
("Službene novine Federacije BiH", broj 79/13) u točki I. stavak
2. novčani iznos "5.280.000,00" zamjenjuje se novčanim
iznosom "4.380.000,00".
II.
U točki II novčani iznos "5.080.000,00" zamjenjuje se
novčanim iznosom "4.180.000,00", a u poglavlju 4.
EKONOMSKI KOD 614500 - Subvencije privatnim poduzećima
i poduzetnicima, projekt pod rednom brojem 4.7. "Sufinanciranje
troškova nabavke osnovnih sredstava", briše se.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 170/2014
Premijer
30. siječnja 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине на својој 98. сједници, одржаној
30.01.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА
УТРОШКА СРЕДСТАВА С КРИТЕРИЈИМА
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋИХ ТРАНСФЕРА
УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ
МИНИСТАРСТВУ РАЗВОЈА, ПОДУЗЕТНИШТВА И
ОБРТА
I
У Одлуци о усвајању програма утрошка средстава са
критеријима расподјеле средстава Текућих трансфера
утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за
министарству
развоја,
2013.
годину
Федералном
подузетништва и обрта ("Службене новине Федерације
БиХ", број 79/13) у тачки I став 2. новчани износ
Petak, 7. 2. 2014.
"5.280.000,00"
"4.380.000,00".
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
замјењује
се
новчаним
износом
II
У тачки II новчани износ "5.080.000,00" замјењује се
новчаним износом "4.180.000,00", а у поглављу 4.
ЕКОНОМСКИ КОД 614500 - Субвенције приватним
подузећима и подузетницима, пројект под редном бројем 4.7.
"Суфинансирање трошкова набавке основних средстава",
брише се.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 170/2014
30. јануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
302
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA PERIOD 2014. - 2018. GODINE
I.
Daje se saglasnost na Program rada Fonda za zaštitu okoliša
Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014. - 2018. godine.
II.
Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine za period 2014. - 2018. godine je sastavni dio ove
odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 171/2014
Premijer
30. januara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 1/94,
8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2018. GODINE
I.
Daje se suglasnost na Program rada Fonda za zaštitu
okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2014. 2018. godine.
II.
Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine za razdoblje 2014. - 2018. godine je sastavni dio
ove odluke.
Broj 10 - Strana 33
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 171/2014
Premijer
30. siječnja 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 98. сједници, одржаној 30.01.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИША ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 2014. - 2018.
ГОДИНЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за заштиту
околиша Федерације Босне и Херцеговине за период 2014. 2018. године.
II
Програм рада Фонда за заштиту околиша Федерације
Босне и Херцеговине за период 2014. - 2018. године је
саставни дио ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 171/2014
30. јануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
PROGRAM RADA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
FEDERACIJE BiH ZA RAZDOBLJE 2014-2018. GODINA
1. UVOD
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: Fond) osnovan je Zakonom o Fondu za zaštitu
okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03) radi prikupljanja i distribucije
finansijskih sredstava za zaštitu okoliša na teritoriji Federacije
Bosne i Hercegovine.
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine stupio je na snagu 25.07.2003. godine. Osnivač
Fonda je Federacija Bosne i Hercegovine, a prava i odgovornosti
osnivača vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Fond ima svojstvo pravnog lica i registrovan je na
općinskom sudu u Sarajevu 10.03.2006. godine, a sudskim
rješenjem od 18.02.2010. godine imenovana je i odgovorna osoba
Fonda.
Zadatak Fonda je postizanje sistemskog i cjelovitog
očuvanja kvalitete svih komponenti okoliša u cilju postizanja
osnovnog prava građana na čist i zdrav okoliš.
Svoju djelatnost Fond ostvaruje u saradnji s nadležnim
tijelima državne uprave, jedinicama federalne i lokalne
samouprave, stručnim i naučnim institucijama.
U obavljanju svoje djelatnosti Fond primjenjuje načela
transparentnosti i javnosti, objektivnosti i odgovornosti u
odlučivanju i primjene međunarodno priznatih standarda dobre
prakse.
Fond za zaštitu okoliša FBiH je, u skladu sa Zakonom o
Fondu, odgovoran za prikupljanje sredstava, poticanje i
finansiranje pripreme, provedbe i razvoj programa, projekata i
Broj 10 - Strana 34
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
sličnih aktivnosti iz područja očuvanja, održivog korištenja,
zaštite i unapređenja stanja okoliša, u svrhu približavanja
ciljevima definisanim "Strategijom zaštite okoliša FBiH". Kroz
aktivnosti koje provodi, zadatak Fonda je postizanje sistemskog i
cjelovitog očuvanja kvalitete svih komponenti okoliša, u cilju
postizanja osnovnog prava građana na čist i zdrav okoliš.
Fond osigurava dugoročnu finansijsku perspektivu za
ostvarenje prioriteta zaštite i održivog upravljanja okolišem, u
skladu sa temeljnim principima održivog korištenja prirodnih
resursa, ali i politikom prilagođavanja FBiH konceptu i filozofiji
održivog razvoja.
2. VIZIJA
Svojim radom osigurati uvjete i ambijent da Fond za zaštitu
okoliša ostane prepoznatljivi subjekt, koji će finansijskom i
tehničkom podrškom doprinijeti postizanju ciljeva "Strategije
zaštite okoliša FBiH" kao i drugih relevantnih domaćih i
međunarodnih dokumenata iz oblasti zaštite okoliša.
Sufinansirajući projekte i programe zaštite okoliša od
kapitalnog značaja za Federaciju BiH, Fond se iskazuje kao
(jedan od) nedvosmislenih pokretača snažnijeg ekonomskog i
privrednog razvoja Federacije BiH, uz stalnu transparentnost
namjenskog ulaganja sredstava i efikasnost u procedurama
pribavljanja, upravljanja i korištenja sredstava Fonda. U tom
smislu je i izazov za menadžera da u teškim uvjetima ekonomske
krize, zemlje u tranziciji, velikog broja nezaposlenih, stvori
uvjete za efikasan rad jedne mlade federalne institucije koja je
već pokazala da može biti oslonac kako vlasti svih nivoa, tako i
privredi da uz kvalitetno poslovanje realizira veliki broj projekata
zaštite okoliša i infrastukture zaštite okoliša koji predstavljaju
preduvjet za dalji razvoj, uz savremeno i uspješno finansijsko
poslovanje, tj. upravljanje javnim prihodima.
Zbog podizanja standarda u području zaštite okoliša
neophodno je nastaviti s intenzivnim ulaganjima u već započete
projekte, te otvarati nova poglavlja u skladu sa Sporazumom o
stabilizaciji i pridruživanju EU, odnosno primjeni EU direktiva za
različita područja zaštite okoliša.
3. DJELATNOST FONDA
Prema odredbama Zakona o Fondu, Fond je osnovan kao
vanbudžetski, neprofitni fond u svojstvu pravne osobe s javnim
ovlastima, s ciljem prikupljanja namjenskih prihoda za
finansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti u području
očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređenja okoliša kao i
finansiranje energetskih programa imajući u vidu postizanje
energetske efikasnosti, odnosno korištenje obnovljivih izvora
energije, kao i finansiranje sistema za upravljanje posebnim
kategorijama otpada.
Djelatnost Fonda obuhvata poslove u vezi s pribavljanjem
sredstava, poticanjem i finansiranjem pripreme, provedbe i
razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području
očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja stanja
okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije, a posebno:
Stručne i druge poslove u vezi s pribavljanjem,
upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda,
Posredovanje u vezi s finansiranjem zaštite okoliša iz
sredstava stranih država, međunarodnih finansijskih
institucija i tijela, te domaćih i stranih pravnih i
fizičkih lica,
Pružanje stručnih usluga u vezi s finansiranjem zaštite
okoliša,
Vođenje baze podataka o programima, projektima i
sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša, te
potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za
njihovo ostvarivanje,
Poticanje, uspostavljanje i ostvarivanje saradnje s
međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i
Petak, 7. 2. 2014.
drugim pravnim i fizičkim licima radi finansiranja
zaštite okoliša u skladu sa Federalnom strategijom
zaštite okoliša, planovima zaštite okoliša donesenim
na osnovu strategije, međunarodnim ugovorima čija je
članica Bosna i Hercegovina, te drugim programima i
aktima u području zaštite okoliša,
Obavljanje i drugih poslova u vezi s poticanjem i
finansiranjem zaštite okoliša utvrđenih Zakonima koji
regulišu ovu oblast i Statutom Fonda.
4. RAZVOJ FONDA I REZULTATI
4.1. POČETAK RADA
Kao što je rečeno Fond je osnovan Zakonom o Fondu za
zaštitu okoliša 8. jula 2003. godine, a postao je operativan tek u
2010. godini kada je izabran direktor Fonda. Dakle, početak
operativnog rada Fonda je podrazumijevao uspostavljanje osnove
za rad institucije, a tek zatim početak njezinog rada u skladu sa
funkcijom radi koje je osnovana.
Povoljna okolnost za početak rada su bila djelimično
osigurana finansijska sredstva po osnovi vodnih naknada koje su
se počele odvajati na račun Fonda od donošenja novog Zakona o
vodama tj. od 2007. god.
4.2. DONOŠENJE AKATA I ORGANIZACIONO
STRUKTUIRANJE FONDA
Jedna od prvih i možda najvažnijih aktivnosti je bilo
donošenje akata kojima se regulira rad Fonda, metodologija i
unutarnjih procedura rada. Svi donešeni akti su dostuni na
oficijelnoj web stranici Fonda i suvišno ih je nabrajati. Ono što je
bitno reći je da su isti jednostavni, razumljivi i urađeni po mjeri i
procedurama kako je to uobičajeno za ovakve institucije ne samo
u našoj zemlji, nego i u široj regiji.
Pri izradi unutarnjih metodologija rada i unutarnjih
procedura angažirani su vanjski eksperti i konsultanti, te su iste
urađene po najvišim standardima, a istima se uređuju vrlo bitne
oblasti kao što je: način dodjele sredstava Fonda, procedure
odabira najkvalitetnijih projekata za finansiranje, procedure
praćenja trošenja sredstava, procedure praćenja realizacije
projekata itd.
Vrlo bitan segment rada je i uspostavljanje unutarnje
strukture institucije, tj. organizacionih jedinica i donošenje
sistematizacije radnih mjesta. U protekle četiri godine uspjelo se
napraviti početnu organizacionu strukturu Fonda koja je bila
efikasna, ali je ubrzanim rastom djelatnosti prevaziđena i
uspostavljena je nova koja u potpunosti odgovara trenutnoj
djelatnosti Fonda, odnosno predstavlja jako dobar osnov za dalji
razvoj Fonda jer je u skladu i sa najnovijim trendovima u
području zaštite okoliša, a to su energetska efikasnost i korištenje
EU fondova.
U prethodnom periodu su učinjeni određeni pomaci u
pogledu uspostavljanja odgovarajućeg software-a i baze podataka
za evaluaciju i praćenje projekata koji se finansiraju iz vodnih
naknada.
Također, Uredbom o vrstama naknada i kriterijumima za
obračun naknada za zagađivače zraka, do momenta uspostave i
operativnog funkcioniranja Registra zagađivača i zagađivanja u
Federaciji Bosne i Hercegovine, obveznici plaćanja naknada ove
Uredbe dužni su svoje izvještaje o godišnjim količinama emisija
zagađujućih materija dostavljati i na adresu Fonda za zaštitu
okoliša. Fond je vlastitim angažmanom uspio uspostaviti
kontakte sa zagađivačima, te ostvariti saradnju sa Federalnom
inspekcijom u cilju obezbjeđenja realizacije što većeg broja
izvještaja za zagađivače zraka, te je uspostavljen efikasan sistem
obrade istih, kao i obračuna naknada i izdavanja rješenja. Pored
toga donesen je i Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima za
uspostavljanje i vođenje registra obveznika plaćanja naknade za
zagađivanje zraka. U skladu sa navedenim, Fond je dopunio
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
software za evidentiranje i obradu izvještaja, te registra
obveznika plaćanja naknade, te je u toku uspostavljanje baze
podataka obveznika plaćanja naknade u skladu sa navedenom
zakonskom regulativom.
Pored vođenja navedenog Registra, Fond je izradio i
registar obveznika plaćanja naknada po osnovi Pravilnika o
ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i Pravilnika o upravljanju
otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.
4.3. KADROVSKO JAČANJE
Kadrovsko osposobljavanje Fonda je išlo postupno i
planski. Osnovni princip i pristup direktora i upravnog odbora
Fonda je bio da se kadrovsko osposobljavanje vrši u skladu sa
donošenjem pojedinih akata i otvaranjem pojedinih djelatnosti
Fonda.
U skladu sa donešenim procedurama prijema uposlenika na
temelju javnog konkursa, uz testiranja ovisna od tipa radnog
mjesta vrlo važan segment je i direktni razgovor kandidata sa
komisijom gdje je jedan od presudnih faktora bilo dosadašnje
iskustvo kandidata za rukovodne pozicije, te stvaranje prilike za
mlade i time stvaranja osnove Fonda za budući razvoj. Naravno
vodilo se računa o strukturi zaposlenih, tako se danas može reći
da je u Fondu zaposleno 28 kadrova sa visokom stručnom
spremom različitih struktura od ekonomista, pravnika, inženjera
građevinarstva, arhitekture, šumarstva, poljoprivrede, biologa itd.
koji su unutar svojih struka eksperti za pojedine oblasti zaštite
okoliša.
Kontinuirano su vršene dodatne edukacije kako unutar
institucije, tako i pohađanje različitih kurseva, seminara, prisustva
na simpozijima i kongresima, te su izvršena certificiranja kadrova
za oblasti gdje je to potrebno. Posebna pažnja je posvećena
razvijanju dobrih međuljudskih odnosa, te timskom radu koji je
od velike važnosti za funkcioniranje ovih, specifičnih djelatnosti.
Broj 10 - Strana 35
4.4. IZVORI FINANSIRANJA
Smisao postojanja i rada Fonda je zasnovan na ostvarenju
namjenskih prihoda iz naknada koji će se onda vraćati zajednici
kroz realizaciju programa i projekata zaštite okoliša.
Po osnovu Zakona o vodama iz općih i posebnih vodnih
naknada, (članom 177. Zakona o vodama "Službene novine
Federacije BiH", broj 70/06 od 10.03.2013. godine) propisano je
da 15% prihoda ostvarenih od općih i posebnih vodnih naknada
pripada Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH. To su ujedno
bili i jedini prihodi Fonda na početku njegovog operativnog rada.
Sredstva za finansiranje projekata, programa i drugih
aktivnosti u oblasti zaštite okoliša Fonda, kako je definisano
članom 18. Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
33/03), propisane su da se ostvaruju iz naknada. Određeni prihodi
se trebaju ostvarivati i po osnovu Zakona o Fondu i to:
a.
naknada zagađivača okoliša, (ostvareno samo po
osnovi zagađivača zraka i to po Uredbi o vrstama
naknada i kriterijumima za obračun naknada za
zagađivače zraka, stupila na snagu 20. 10.2011.
godine.),
b. naknada korisnika okoliša, (još uvijek nije donesena
zakonska regulativa za ovu oblast)
c.
posebne naknade za okoliš koja se plaća pri svakoj
registraciji motornih vozila, (u dosadašnjem periodu,
a od 08.04.2011. godine je obračunavana samo
osnovna naknada, dok prema Uredbi o posebnim
naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji
motornih vozila od 2013. stupio je na snagu obračun
posebne naknade),
Najnovije ostvareni prihodi su po osnovi Zakona o otpadu
(posebne kategorije otpada - ostvarenje prihoda po osnovu
donešenih Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu
("Službene novine Federacije BiH", broj 88/11) i Pravilnika o
upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
("Službene novine Federacije BiH", broj 87/12).
Broj 10 - Strana 36
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Petak, 7. 2. 2014.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
4.5. NAMJENA SREDSTAVA
Sredstva Fonda koriste se za finansiranje zaštite okoliša, a
posebno:
Zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zrakaa, tla,
voda i mora, te ublažavanje klimatskih promjena i
zaštitu ozonskog omotača,
Saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja
nastajanja otpada,
Iskorištavanje vrijednih svojstava, te obrade otpada,
Zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznovrsnosti,
Provođenje energetskih programa,
Programa razminiravanja,
Unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu
okoliša,
Poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te
uvođenja sistema upravljanja okolišem,
Poticanje održivog korištenja prirodnih resursa,
Poticanje održivih privrednih djelatnosti, odnosno
održivog ekonomskog razvoja,
Poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa,
projekata i drugih aktivnosti, uključujući i
demonstracijske aktivnosti.
Fond može sudjelovati u sufinansiranju programa, projekata
i sličnih aktivnosti za namjene iz prethodnog stava, koje
organizuju i finansiraju međunarodne finansijske institucije i
organizacije.
Način korištenja sredstava Fonda utvrđuje se općim aktima
Fonda u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast. Sredstva
Fonda dodjeljuju se korisnicima radi financiranja projekata
zaštite okoliša, putem zajmova i pozajmica, subvencija, jamstava,
darovanja (donacija), na temelju javnog natječaja kojega
objavljuje Fond ili na drugi način propisan Statutom Fonda.
Realizacija projekata u oblasti voda
Fond je po osnovu prihoda iz vodnih naknada do danas
proveo 4 Javna natječaja za sufinansiranje projekata i programa
zaštite okoliša.
Za naprijed opisane oblasti u skladu sa Strategijom
upravljanja vodama i programskim aktivnostima u periodu od
operativnog početka rada do kraja 2012. god. Fond je izdvojio
34.170.053 KM od čega je za projekte zaštite voda od značaja za
Broj 10 - Strana 37
FBiH osigurano oko 11.000.000 KM gdje se radi o trenutno
aktivnim sredstvima, jer najvećim dijelom početak njihove
implementacije je krenuo tek u 2013.god.
Ulazak Fonda u trenutno najveće infrastrukturne projekte
zaštite voda u FBiH, gdje se Fond pojavljuje kao jedan od
ključnih partnera kako međunarodnih finansijskih institucija
(Svjetske banke, Evropske investicijske banke, KfW banke..)
tako i Vlade FBiH i lokalne zajednice, je osiguran inicijativom
menadžmenta Fonda prema nadležnim federalnim ministarstvima
i Vladi FBiH, a sve u cilju ispunjavanja zadatka datog prema
Zakonu o vodama i Strategijom zaštite voda.
Imajući u vidu plan strategije upravljanja vodama, te
izdvojena sredstva Fonda, može se zaključiti da je po ovom
pitanju ostvarena realizacija 43,8%.
Realizacija projekata u oblasti zaštite zraka
U skladu sa AP6 Strategije zaštite okoliša pod tačkom 6.1.4
Smanjenje zagađivanje zraka od saobraćaja u gradovima je bilo
donošenje Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se
plaćaju pri registraciji motornih vozila.
Prihodi ostvareni po ovom osnovu automatski raspodijeljeni
u iznosu od 70% prema kantonima i u iznosu od 30% u Fond.
Iza nas je prva godina provedbe Uredbe kojom su uvedene
naknade za zagađivače zraka (industrija, pogoni za sagorijevanje)
i ista je bila posvećena formiranju Registra obveznika i naplati
naknada. Može se reći da je uspješno provedena jer su svi veliki
zagađivači obuhvaćeni.
Slijedi dalja primjena Uredbe, te implementacija projekata
u oblasti zaštite zraka, gdje je, prema Strategiji, prvi korak
uspostavljanje i zaživljavanje državne mreže monitoringa.
Do 2013. god. je kroz Javne pozive za projekte zaštite
zraka, smanjenja emisija, te monitoringa kvaliteta zraka
izdvojeno oko 3 miliona KM, dok je u toku Javni poziv 2013,
gdje je jedan LOT posvećen isključivo projektima zaštite zraka.
Potrebno je napomenuti da se iz svakog izvora prihoda
izdvaja jedan dio za projekte zaštite biodiverziteta, zaštićena
područja, te projekte jačanja javne svijesti o potrebi zaštite
okoliša.
U nastavku slijedi grafički prikaz ukupne raspodjele
sredstava, gdje je važno podvući da troškovi rada Fonda nikada
nisu predstavljali opterećenje na ukupna ulaganja u projekte.
Broj 10 - Strana 38
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Petak, 7. 2. 2014.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 10 - Strana 39
Broj 10 - Strana 40
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Petak, 7. 2. 2014.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
5. PROGRAM RADA ZA PERIOD 2014.-2018. GODINE
Zakonom o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije
BiH", broj 33/03 od 17.07.2003. godine) uređuje se sistem zaštite
okoliša kojim se obezbjeđuje pravo svakog čovjeka na zdrav i
ekološki prihvatljiv okoliš kao osnovno ustavno pravo. Svako
ljudsko biće ima pravo na život u okolišu podobnom za zdravlje i
blagostanje, stoga je individualna i kolektivna dužnost zaštititi i
poboljšati okoliš za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.
Prilikom izrade programa rada neophodno je pridržavati se
slijedećih načela:
Načelo održivog razvoja;
Načelo predostrožnosti i prevencije;
Načelo integralnog pristupa;
Načelo - zagađivač plaća;
Načelo odgovornog i transparentnog upravljanja
javnim prihodima;
Načelo saradnje i podjele odgovornosti i
Učešće javnosti i pristup informacijama.
Programom rada potrebno je obuhvatiti programske
aktivnosti svrstane u slijedeće grupe koje trebaju uporednim
implementacijama stvoriti preduslove za nastavak i dalji razvoj
efikasnog funkcioniranja Fonda.
Shodno tome ovaj program je zasnovan na slijedećim
ciljevima:
1. Cilj unutarnjeg jačanja Fonda,
2. Aktivnosti na osiguranju povećanja prihoda Fonda,
3. Aktivnosti na donošenju potrebne zakonske regulative za
ostvarenje prihoda Fonda u skladu sa Zakonom o Fondu, te
općenito regulative vezane za sve oblasti zaštite okoliša,
4. Sufinansiranje projekata koji doprinose sprječavanju
zagađenja okoliša i održivom korištenju prirodnih resursa,
5. Programske aktivnosti sa nadležnim institucijama u zemlji i
inostranstvu, naročito u pogledu otvaranja šireg korištenja
EU fondova,
6. Cilj povećanja ulaganja u projekte energetske efikasnosti,
od provođenja energetskih audita, formiranja baza podataka
do realizacije projekata na terenu,
7. Aktivnosti na očuvanju imidža Fonda kao efikasne, sigurne
i pouzdane institucije koja osigurava transparentnost i
javnost rada.
Osnivanjem Fonda institucionalno je ojačan sektor zaštite
okoliša, što je rezultiralo znatnim povećanjem ulaganja u zaštitu
okoliša, a u novije vrijeme i energetsku efikasnost. Time je Fond
postao centralno mjesto prikupljanja i ulaganja vanbudžetskih
sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i energetske
efikasnosti, te je samim tim jasan i osnovni cilj za ubuduće, a to
je jačanje ove pozitivne pozicije i dalji razvoj na dobro
postavljenim temeljima.
5.1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UNUTAR FONDA
Program donošenja procedura za operativnu primjenu i
drugačijih vidova dodjele finansijskih sredstava osim
finansijske pomoći i sufinansiranja, a gdje se prvenstveno
misli na pozajmnice i zajmove sa posebnim fokusom na
modele finansiranja projekata energetske efikasnosti i
privrednih subjekata,
Program institucionalnog jačanja Fonda naročito u pogledu
jačanja novih sektora EU fondova i energetske efikasnosti,
Program stalne edukacije uposlenika kako u oblastima
zaštite okoliša, energetske efikasnosti, apliciranja i vođenja
projekta iz EU fondova, tako i u oblasti administrativnog i
finansijskog poslovanja, kao i vođenja baze podataka,
Programske aktivnosti na donošenju, poboljšanju i
implementaciji zakonske regulative kojom se regulira rad
Fonda, ali i oblast zaštite okoliša i energetska efikasnost.
Broj 10 - Strana 41
Kako su u prethodnom periodu intenzivirane aktivnosti u
pogledu donošenja zakonske regulative kojom se uređuju
pojedine djelatnosti Fonda, a u najavi je i set Pravilnika vezanih
za ostale posebne kategorije otpada, zakonska regulativa kojom
se uređuje oblast energetske efikasnosti i obnovljivih izvora
energije, tako se otvaraju pitanja popunjavanja Fonda adekvatnim
kadrovima, gdje je prvenstveni plan održiv pristup ostvarenju
ovoga cilja. To znači da se planira postupno popunjavanje
adekvatnim kadrovima i permanentan rad na dodatnoj edukaciji i
usavršavanju svih uposlenih kako bi bili u stanju odgovoriti
zadacima i obavezama.
Shodno proširenju obaveza Fonda, proisteklih iz
uspostavljanja odgovarajuće zakonske regulative, planirano je i
unaprjeđenje postojećeg sistema evidentiranja i finansijskog
praćenja, te unaprjeđenje rada finansijskog i pravnog sektora i to
kroz:
Aktivnosti na jačanju sektora u pogledu praćenja
novih vidova finansiranja kroz pozajmnice i zajmove;
Unapređenje praćenja realizacije potpisanih Ugovora
za programe i projekte iz oblasti zaštite okoliša,
Aktivnosti na usavršavanju softwera za praćenje
realizacije projekata u pravnom i sektoru finansija,
Proširenje baze podataka i sistema praćenja izvora
prihoda i ostvarenja naplate, transfera sredstava, te
provođenje sinhroniziranih procedura dva sektora kod
neplaćanja, žalbi itd.,
Proširenje saradnje sa nadležnim institucijama na
donošenju nove i izmjenama postojeće zakonske
regulative u oblasti zaštite okoliša.
5.2. PLAN OSTVARENJA PRIHODA
Prikupljanje vanbudžetskih prihoda po principu "zagađivač
plaća" u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima prvi je cilj,
jer se njegovim ostvarenjem omogućuje sufinansiranje programa
i projekata zaštite okoliša i energetske efikasnosti koji imaju za
cilj sprječavanje daljnjeg zagađenja okoliša, sanaciju postojećih
zagađenja, te održivo korištenje prirodnih resursa. Ostvarenje
ovog cilja postiže se u saradnji s nadležnim federalnim
ministarstvima za okoliš, vodoprivredu, prostorno uređenje i
energetiku, prilikom donošenja zakonskih propisa vezanih za
način prikupljanja naknada, kao i inspekcijama koje prema
zakonu imaju pravo i obavezu nadzora obveznika plaćanja
naknada.
Osnovne mjere za provođenje ovoga cilja su:
I.
Po osnovu Zakona o vodama iz općih i posebnih
vodnih naknada, (članom 177. Zakona o vodama
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06 od
20.11.2006. godine) propisano je da 15% prihoda
ostvarenih od općih i posebnih vodnih naknada
pripada Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH. Cilj
je održati ovaj izvor prihoda za potrebe nastavka
provođenja projekata zaštite voda.
II. Održati nivo ostvarenja prihoda po osnovu Zakona o
Fondu, od zagađivača zraka i iz registracije motornih
vozila, te raditi na otvaranju mogućnosti povećanja
prihoda u smislu uvođenja naknade za emisije CO2, te
naknada za korisnike okoliša.
III. Povećanje prihoda po osnovi Zakona o upravljanju
otpadom kroz naknade za posebne kategorije otpada i
to kroz povećanje ostvarenih po osnovu donesenih
Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu i
Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i
elektronskih proizvoda, te uvođenjem novih za ostale
kategorije: otpadne gume, akumulatore i baterije, ulja
i masti, te otpadna vozila.
IV. Uvođenje naknada na plastične vrećice-tregerice.
Broj 10 - Strana 42
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
V.
Osiguranje povrata sredstava iz pozajmnica i zajmova
iz kojih će se formirati revolving fond i moći ponovno
ulagati u projekte zaštite okoliša.
Uvođenje naknada na opterećenje okoliša neopasnim
industrijskim otpadom, te na opterećenje okoliša opasnim
otpadom je sa stanovišta Fonda potrebno, dok je još uvijek
neizvjesno kako će se urediti ova oblast u skladu sa Zakonom o
upravljanju otpadom, ali i općoj ekonomskoj situaciji u zemlji.
Vrlo bitno je napomenuti da je osnovni razlog za težnju
povećanja prihoda još uvijek vrlo nepovoljna situacija u pogledu
zagađenja okoliša, jer je prema svim pokazateljima, i kada je u
pitanju voda, zrak ili tlo, primjetan trend pogoršanja. Kako bi se
mogli realizirati vrlo obimni i investiciono zahtjevni projekti
zaštite okoliša, smanjenja emisija zagađujućih tvari, neophodno
je raspolagati znatnim sredstvima koja se određenim dijelom
trebaju osigurati iz naknada. Namjenskim ulaganjem u realizaciju
programa i projekata cilj je postupno doći do smanjenja emisija
štetnih tvari u vodu, zrak, tlo i time do smanjenja iznosa naknada.
Tek u tom momentu će se moći reći da će i Fond ostvarivati
manji iznos prihoda iz naknada, a da će isti povećati iz drugih
izvora, kao što su EU fondovi.
5.3. SARADNJA NA DONOŠENJU POTREBNE
ZAKONSKE REGULATIVE
U dosadašnjem periodu, što se planira nastaviti i u
narednom, uložen je intenzivan rad i dat doprinos pripremi i
donošenju novog Zakona o Fondu. Ovim se zakonom utemeljuje
Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije Bosne i
Hercegovine, utvrđuje ustrojstvo, organizacija, gospodarenje i
upravljanje Fondom, imovina i djelatnost Fonda, izvori, namjena
i način korištenja sredstava Fonda, te uređuju druga pitanja u
svezi s pribavljanjem i gospodarenjem sredstvima Fonda.
Neophodno je dati doprinos i podršku nadležnom
ministarstvu kod donošenja nove i poboljšanja postojeće
regulative kojom se definiraju naknade za pojedine segmente
okoliša.
Uredba o vrstama naknada i kriterijumima za obračun
naknada za zagađivače zraka, stupila je na snagu 20.10.2011.
godine i ista je u cjelini implementirana od strane Fonda, te je
neophodno intenzivno raditi na njenom poboljšanju i uklanjanju
uočenih nedostataka.
Uredba kojom se uvodi naknada korisnika okoliša još
uvijek nije donesena, te se planira pružiti puna pomoć i podrška
ministarstvu kod donošenja iste, jer ona predstavlja osnov za
Petak, 7. 2. 2014.
ulaganja u sanacije i zatvaranja divljih i nepropisnih odlagališta
krutog otpada, kao i u regionalne centre za upravljanje otpadom.
Nastaviti naplatu posebne naknade za okoliš koja se plaća
pri svakoj registraciji motornih vozila, (u dosadašnjem periodu, a
od 08.04.2011. godine je obračunavana samo osnovna naknada,
dok prema Uredbi o posebnim naknadama za okoliš koje se
plaćaju pri registraciji motornih vozila od 2013. stupio je na
snagu obračun posebne naknade).
Raditi na poboljšanju donesene zakonske regulative za
posebne kategorije otpada - Pravilnika o ambalaži i ambalažnom
otpadu ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/11) i
Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih
proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/12), jer su
kod istih uočeni brojni nedostaci i nedorečenosti, kao i dati
aktivan doprinos u izradi i donošenju Pravilnika o upravljanju
otpadnim gumama, akumulatorima i baterijama, uljima i
mastima, te otpadnim vozilima.
U toku su aktivnosti na pripremi Uredbe za naknade na
plastične kese tregerice, gdje su dati komentari na nacrt uredbe, te
se očekuje njeno donošenje do kraja godine.
Pored navedenog neophodno se dodatno angažirati na
slijedećim pitanjima koja predstavljaju osnovu rad Fonda:
Pitanje poboljšanja i donošenja ostale zakonske
regulative u oblasti zaštite okoliša, prvenstveno novog
Zakona o zaštiti okoliša, te pratećih podzakonskih
akata koji reguliraju oblasti okolišnih dozvola,
granične vrijednosti emisija, vođenje registara,
monitoring itd.
Sa pozicije Fonda raditi na usklađivanju sa EU
zakonodavstvom u energetskoj efikasnosti - Direktiva
2006/32/EZ o energetskoj efikasnosti,
Razmjena iskustava sa EU i regionalnim fondovima u
primjeni i provedbi projekata zaštitu okoliša i
energetske efikasnosti.
Stvoriti preduvjete i zakonski osnov za praćenje
utroška svih namjenski prikupljenih sredstava za
potrebe zaštite okoliša od strane Fonda, bez obzira da
li se radilo o sredstvima Fonda ili onim koja se
prebacuju na račun Kantona.
U nastavku je tabelarni prikaz aktuelnih i uskoro očekivanih
zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju i ostvaruju
naknade.
PREGLED PROPISA
Redni
NAZIV PRIHODA
broj
1 Posebna i opća vodna naknada
PROPIS
Zakon o vodama (Službene novine FBiH broj 70/06
od 20.11.2006. godine
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša FBiH ("Službene
novine Federacije BiH" broj 33/03)
2
Jedinična naknada za okoliš koju plaćaju
pravna i fizička lica pri svakoj registraciji
motornih vozila
3
Posebna naknada za okoliš koju plaćaju
pravna i fizička lica pri svakoj registraciji
motornih vozila
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša FBiH ("Službene
novine Federacije BiH", broj 33/03)
4
Naknada za zagađivače zraka
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša FBiH ("Službene
novine Federacije BiH", broj 33/03)
5
Opća naknada za sve proizvođače i uvoznike Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
za upravljanje otpadom od električnih i
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
PODZAKONSKI AKT
Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri
registraciji motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH",
broj 14/2011 od 30.03.2011. godine); Uredba o izmjeni uredbe o
posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji
motornih vozila (Službene novine FBiH broj: 26/2011 od
16.05.2011. godine
Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri
registraciji motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH",
broj 14/2011 od 30.03.2011. godine); Uredba o izmjeni uredbe o
posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji
motornih vozila ("Službene novine Federcije BiH", broj 26/2011
od 16.05.2011. godine
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja, te rokovima
obračunavanja i plaćanja naknada za zagađivače zraka
("Službene novine Federacije BiH", broj 79/2011); Uredba o
vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za
zagađivače zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj
66/2011 od 12.10.2011. godine)
Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih
proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/12)
Petak, 7. 2. 2014.
6
7
elektronskih proizvoda
Naknada za upravljanje sa otpadom od
električnih i elektronskih prozvoda za
proizvođače i uvoznike, koji nisu uključeni i
organizovani sistem preko operatora sistema
Naknada za upravljanje ambalažom i
ambalažnim otpadom
8
Otpadne gume
9
Otpadna vozila
10
Otpadna ulja
11
Otpadne baterije i akumulatori
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 10 - Strana 43
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih
proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/12)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
("Službene novine Federacije BiH", broj: 88/11); Pravolnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i
ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br.
28/13)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
5.4. REALIZACIJA PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA
Slijedom dosadašnjih aktivnosti na pripremi i provedbi
projekata zaštite okoliša, a u skladu sa aktivnostima i ciljevima
postavljenim Strategijom zaštite okoliša FBiH, kao i Strategijom
upravljanja vodama, te Federalnog plana upravljanja otpadom, te
uskom saradnjom i razmjenom informacija sa nadležnim
federalnim ministarstvima (Federalno ministarstvo okoliša i
turizma, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva), planira se nastaviti sa pozitivnim trendom
namjenskog ulaganja u programe i projekte zaštite okoliša u
skladu sa ostvarenim prihodima. Pri tome će se i dalje voditi
računa i o slijedećim kriterijima:
1. Projekti od značaja za Federaciju BiH;
2. Zastupljenost projekata iz svih oblasti zaštite okoliša;
3. Disperzna raspodjela sredstava po kantonima;
4. Ozbiljnost u pristupu pripreme projekata;
5. Podrška projektima šireg značaja, ali i određenom
broju lokalnih projekata;
6. Vrijednost projekata sa stanovišta zaštite okoliša i
održivog razvoja:
7. Učešće u programima i projektima koje organizuju i
finansiraju međunarodne finansijske institucije i
organizacije.
U nastavku je kratak opis po oblastima zaštite okoliša.
I. Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade
FBiH
Pod ovom stavkom Fond planira pratiti projekte zaštite
voda od značaja za FBiH za koje je Vlada Federacije BiH dala
saglasnost na sjednici održanoj 23. 10. 2012.
Članom 177. Zakona o vodama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 70/06 od 20.11.2006. godine) propisano je
da 15% prihoda ostvarenih od općih i posebnih vodnih naknada
prikupljenih na osnovu zakupa javnog vodnog dobra na
površinskim vodama I kategorije pripada Fondu za zaštitu okoliša
Federacije BiH. Ta sredstva koristit će se, u skladu sa članom
178. Zakona, za provođenje zadataka koji su Zakonom o vodama
dati u nadležnost Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i za
sufinansiranje infrastrukture za zaštitu voda od značaja za
Federaciju BiH.
Federalna vlada je, kroz potpisane međunarodne ugovore,
zadužena za upravljanje, podršku i koordinaciju realizacije većeg
broja razvojnih projekata iz oblasti voda, koji se financiraju /
sufinanciraju kreditnim i grant sredstvima međunarodnih
financijskih institucija.
Tip i vrste projekata sa kratkim obrazloženjem, dati su kako
slijedi:
I.1 GEF-WB Projekat: "Zaštita kvaliteta voda" Izgradnja II faze postrojenja za tretman otpadnih voda
u Živinicama (faza I - predtretman je završena iz
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
sredstava GEF granta), za čiju realizaciju su
obezbijeđena sredstva iz švedske agencije SIDA u
iznosu od 2 miliona EUR, uz uvjet da se obezbijedi
lokalno učešće za zatvaranje finansijske konstrukcije.
U ovom segmentu je važna uloga Fonda za zaštitu
okoliša FBiH kako bi se osigurala finansijska
održivost projekta.
GEF-WB Projekat: Izgradnja lijevoobalnog i
desnoobalnog kanalizacionog kolektora grada
Mostara, te postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda (GEF, kredit EIB i SIDA grant, te revolving
sredstva proračuna FBiH), a predviđeno je i lokalno
sufinanciranje (Grad i Kanton). Obzirom da se radi o
višemilionskoj investiciji (samo postrojenje je
ugovoreno na oko 11 miliona EUR), kao i
specifičnosti kod izvođenja radova (kanalizacijski
kolektori se moraju ubrzano graditi da bi postrojenje
imalo svoju funkciju) neophodno je obezbijediti i
podršku Fonda.
KfW Projekat (EU grant i domaće učešće) izgradnje
kanalizacije i postrojenja za tretman otpadnih voda
Bihać, kapaciteta 60.000 ES. Također se radi o
složenom, višemilionskom projektu, gdje je
neophodna podrška Fonda za izgradnju oborinske
kanalizacije, jer su za izgradnju fekalne kanalizacije i
postrojenja sredstva obezbijeđena.
GEF-WB projekat "Upravljanje Neretvom i
Trebišnjicom" (2009-2013): Izgradnja postrojenja za
tretman otpadnih voda naselja Konjic i Izgradnja
postrojenja za tretman otpadnih voda naselja Ljubuški
gdje je 41,5% obezbijeđeno iz GEF sredstava, a
ostatak treba da osiguraju Općine i FBiH. Ovi projekti
su u potpunosti pripremljeni za realizaciju, ali ista još
uvijek nije otpočeta. Biti će potrebno osigurati
podršku Fonda za zaokruživanje finansijske
konstrukcije projekata.
Kreditni projekat EIB-a za sufinanciranje izgradnje i
rekonstrukcije općinskih sistema za snabdijevanje
vodom, odvodnje i tretmana otpadnih voda u cca 22
općine u Federaciji BiH. Identifikacija Općina i
nedostajućih sredstava će se vršiti u suradnji sa PIU
timom zaduženim za praćenje ovih projekata.
Kreditni projekat Svjetske banke (IBRD) za
rekonstrukciju postrojenja za tretman otpadnih voda
Sarajevo kapaciteta 600.000 ES, te izgradnju dijela
kanalizacije.
Projekat zaštite izvorišta Sarajevsko polje kroz
finansiranje rekonstrukcije i izgradnje komunalne i
turističke infrastrukture na lokalitetu IgmanBjelašnica je postavljen od strane Vlade Kantona
Broj 10 - Strana 44
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Sarajevo kao prioritet i kao projekat od posebnog
interesa i važnosti za KS, za što je isti insistirao na
potpisivanju Sporazuma sa Fondom u cilju dobivanja
potpore i podrške za realizaciju istoga. Ovaj sporazum
predstavlja dio aktivnosti vezanih za oblast zaštite
prirode
(biološke,
hidrološke
i
geološke
raznovrsnosti), odnosno unapređenja komunalne
infrastrukture, a što bi u konačnici trebalo da olakša
pristup evropskim fondovima iz kojih se mogu
finansirati navedene aktivnosti.
I.8 Projekat zaštite jezera Modrac, kao glavnog resursa za
snabdijevanje vodom Tuzle. Zakonom o zaštiti
akumulacija Modrac, jezero Modrac je proglašeno
zaštićenim vodnim resursom od posebnog značaja za
Tuzlanski kanton. Područje Tuzlanskog kantona je
deficitarno pitkom vodom, pa je Vlada TK donijela
odluku da realizira od ranije aktuelnu ideju da
akumulacija Modrac bude izvorište pitke vode.
Zakonom je predviđena zaštita akumulacije i
vodotoka rijeka Spreča i Oskova, koje se ulijevaju u
jezero. Za realizaciju ovako zahtijevnog projekta
neophodan je čitav niz aktivnosti, od izrada studija
zaštite, pojedinačnih projekata, do konačne realizacije.
Obzirom da se radi o velikom slivnom području sa velikim
brojem stanovnika, te razvijenom industrijom, nije teško
zaključiti da se radi o vrlo složenom i višemilionskom projektu,
za čiju realizaciju će biti neophodno učešće i podrška Fonda.
II. Projekti zaštite izvorišta i održivog korištenja voda
U saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, u prethodnim godinama utvrđene su
prioritetne oblasti koje je potrebno sufinansirati sredstvima
vodnih naknada te je u skladu s tim Fond i određivao programske
aktivnosti za Javne pozive za odabir korisnika sredstava Fonda iz
2010, 2011. i 2012. god. Strategija upravljanja vodama sadrži
sljedeća polazišta na kojima su postavljeni i ciljevi: nedovoljan
obuhvat stanovništva javnim vodovodnim sistemima (prosječno
60%), na sisteme javne kanalizacije (prosječno 40%) i na uređaje
za prečišćavanje otpadnih voda (prosječno 15%), vrlo visoki
prosječni gubici vode u javnoj vodovodnoj mreži (oko 59%) kao
rezultat zastarjelosti i nedovoljnog održavanja, nedovoljna briga
o provođenju mjera zaštite izvorišta.
Uzimajući u obzir prethodno navedena polazišta temeljni
cilj je postizanje cjelovitog i usklađenog vodnog režima, što
uključuje: povećanje priključenosti te smanjenje gubitaka iz
javnih vodovodnih sistema, povećanje priključenosti na javnu
kanalizacionu mrežu, te postizanje dobrog stanja podzemnih i
površinskih voda kroz izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju
sistema javne odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.
III. Projekti u oblasti zaštite zraka
Projekti u ovoj oblasti se odnose kako na smanjenje emisija
štetnih plinova od industrije i saobraćaja, tako i na poboljšanje i
očuvanje kvalitete zraka naročito u urbanim sredinama.
Tako se u razdoblju 2014. - 2018. godine planira naročito
poticati i sufinancirati programe i projekte koji imaju za cilj:
uspostavu čistije proizvodne tehnologije,
promjenu proizvodnog procesa s ciljem uspostave
čistije tehnologije,
modifikacije proizvodnog procesa i modifikacije
opreme,
sprečavanje nastanka opasnih i otrovnih tvari iz
proizvodnih procesa,
učinkovitiju upotrebu sirovina,
učinkovitiju upotrebu energenata,
proizvodnju ekološko prihvatljivih proizvoda,
reciklažu vlastitog otpada iz proizvodnog procesa,
-
Petak, 7. 2. 2014.
korištenje otpada kao energenta,
uspostavu sistema za kontrolu emisija štetnih plinova i
kontrolu kvaliteta zraka,
smanjenje štetnih emisija plinova,
mjerenje emisije štetnih plinova na mjestu ispusta,
ugradnju filtera u proizvodne procese,
smanjenje emisije metana iz poljoprivrede,
projekata učinkovitog, sigurnog i održivog prijevoza
roba smanjivanjem kretanja vozila,
studije i analize postojećeg stanja javnog saobraćaja u
gradovima i njegovog utjecaja na kvalitet zraka,
aktivnosti uvođenja biogoriva i plina u javni gradski
saobraćaj,
studije prihvatljive regulacije dostave roba u središtu
grada;
studije unapređenja željezničkog saobraćaja u FBiH i
sl.
općinski i kantonalni projekti sadnje nove i
revitalizacije postojeće dendroflore u ulicama i
parkovima gradova,
projekti monitoring stanica za praćenje kvaliteta zraka
u urbanim sredinama.
IV. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoring
kvaliteta zraka
Shodno Strategiji zaštite okoliša cilj monitoringa kvaliteta
zraka Federacije BiH je određivanje kvaliteta zraka u stanicama
pozadinskog zagađivanja, regionalnog i prekograničnog
daljinskog prijenosa, te praćenja u okviru međunarodnih obaveza
države, na područjima nacionalnih parkova, zaštićenih pejzaža,
zaštićenih područja, spomenika prirode, osjetljivih okolišnih
sistema, te kulturnog i prirodnog nasljeđa i u naseljima i u
industrijskim područjima. U tu svrhu potrebno je uspostaviti
slijedeće mreže monitoringa kvaliteta zraka u FBiH koje bi se
sastojale od:
reprezentativnih kantonalnih stanica koje bi činile
federalnu mrežu kao dio države,
kantonalne mreže,
gradske/općinske mreže gdje je zrak prekomjerno
zagađen,
operatora pogona i postrojenja (izvora zagađivanja),
tamo gdje postoji interes operatora da ima podatke o
kvalitetu zraka u naselju i
posebnih područja (npr. s ciljem osiguranja kvaliteta
zraka u posebno zaštićenim područjima).
Prema analizama postojećeg stanja na sadašnjim lokacijama
je potrebno izvršiti dopunu i poboljšanje monitoring sistema, kao
i proširiti monitoring mrežu na ostale gradove. Za uspostavljanje
Federalne i kantonalnih mreža praćenja kvaliteta zraka potrebno
je sljedeće:
Implementirati monitoring kvaliteta zraka u urbanim
područjima koja imaju značajne industrijske
aktivnosti i/ili broj stanovnika veći od 50.000. Po ovoj
klasifikaciji potrebno je uspostaviti monitoring
kvaliteta zraka u 11 gradova u FBiH;
Izrada akta kojim će se definirati uspostava i
odgovornosti Federalne i kantonalnih mreža
(pozadinske stanice, stanice u urbanim područjima
kao i stanice u područjima sa nekim režimom zaštite);
Za mrežu stanica izraditi lokacijske studije kojima će
se definirati: lokacije stanica, način prikupljanja i
obrada i diseminacija rezultata;
Izrada akta o praćenju kvaliteta zraka i pratećih
programa kojim će se definirati način praćenja
kvaliteta zraka i prikupljanja podataka, mjerni
postupci, način provjere kvaliteta mjerenja i podataka
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
kao i obrade i prikaza rezultata, način dostave
podataka za potrebe informacionog sistema kvaliteta
zraka te način obavještavanja javnosti.
U provođenju navedene aktivnosti planira se učešće, a sve u
skladu sa programom i planom Federalnog ministarstva okoliša i
turizma koje je zaduženo za implementaciju strategije, te
novouspostavljenim Nacionalnim referentnim centrom - FHMZ.
V. Smanjenje emisija stakleničkih plinova i projekti
energetske efikasnosti
U razdoblju od 2014. do 2018. godine u području
energetske efikasnosti prioritet će se dati onim mjerama u
području djelovanja s najvećim potencijalom za smanjenje
emisija stakleničkih plinova. Ti programi i projekti će se prije
svega odnositi na korištenje obnovljivih izvora energije za
proizvodnju toplotne i električne energije, na čistiji transport, na
poboljšanje energetske efikasnosti i povećanje korištenja
obnovljivih izvora energije u zgradarstvu, uspostavljanje
institucije energijskog menadžmenta u lokalnim zajednicama (u
skladu sa Strategijom zaštite okoliša i Strateškim planom i
programom razvoja energetskog sektora), te na programe i
projekte energetske efikasnosti u javnom sektoru kao što su
izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete i
smanjenje potrošnje energije u zgradama državne uprave i
jedinica lokalne samouprave, gdje se prioritet daje zdravstvenim i
odgojno obrazovnim institucijama.
Dakle, osnova je ostvarenje ciljeva do 2020. godine po
principu 20/20/20:
uštede od 20% energije,
osiguranje 20% potreba neposredne potrošnje energije
proizvodnjom iz obnovljivih izvora,
smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%.
Obzirom da se kod nas ovdje radi o relativno novoj oblasti
djelovanja, nužna je uska saradnja sa nadležnim ministarstvima
okoliša, prostornog uređenja i energetike, obzirom da su
nadležnosti veoma podijeljene i nisu dovoljno jasno precizirane.
U tom smislu mjere će se provoditi kroz osnove:
Provedba energetskih programa
poticanje energetske efikasnosti i efikasnog korištenja
energije u neposrednoj potrošnji
obavljanje energetskih pregleda
Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije
Poticanje održive gradnje
Ostali projekti i programi energetske efikasnosti.
VI. Poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada
Organizirano sakupljanje i zbrinjavanje otpada prvi je i
važan korak u pravilnom upravljanju otpadom. Planira se
postupno ulaganje sredstava u sistem kvalitetnog upravljanja
otpadom i to najprije kroz poticanje izrade studija i planova
upravljanja otpadom, kao i ulaganja u sisteme primarnog
odvajanja otpada (za nabavku kanti, kontejnera i zelenih otoka)
radi smanjenja nastajanja otpada i korištenja njegovih vrijednih
svojstava, te opremanje reciklažnih dvorišta i transfer stanica.
Odvojenim prikupljanjem otpada sprječava se zagađenje
tla, vode i zraka. Naravno ekonomski efekti kao rezultat
prikupljanja, sortiranja i reciklaže otpada, korištenja otpada kao
sekundarne sirovine ili kao energenta, smanjenje proizvodnih
troškova, ušteda energije, smanjenje uvoza ambalažnog otpada,
smanjenje količina koje se odlažu, razvoj privrede, ugradnja
novih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta i dr, su ključni
argument kojim će se u narednom periodu voditi Fond kako bi
dobio i osigurao vodeću poziciju i u ovoj oblasti.
Broj 10 - Strana 45
Fond je već oformio Registar obveznika plaćanja naknada
po osnovi plasirane ambalaže i električnih i elektroničkih
proizvoda na teritoriju FBiH. Također, osmišljeni su i
distribuirani anketni upitnici za sve subjekte u sistemu, te je
ostvaren zavidan odaziv u popunjavanju istih od strane kantona,
općina, komunalni preduzeća (javnih i privatnih), regionalnih
centara za upravljanje otpadom-deponija. Na temelju prikupljenih
podataka namjerava se formirati kvalitetna baza podataka kao
osnov za planiranje i uspostavljanje informacionog sistema
upravljanja otpadom za FBiH, a kako bi se kontinuirano imali
podaci o stanju na terenu, te kompletna slika o kretanju svih
kategorija otpada. To će u budućnosti predstavljati kvalitetan
osnov za planiranje ulaganja u ovoj oblasti.
VII. Zaštićena područja i zaštita biodiverziteta
Prirodno naslijeđe BiH podrazumijeva dijelove prirodnog
okoliša koji su izdvojeni i prepoznati kao područja od visokog
značaja te kao takvi zaštićeni zakonskim aktima. Ukupna
površina pod zaštitom je veoma niska i ne odgovara prirodnim
potencijalima koje BiH posjeduje.
U momentu izrade Strategije zaštite okoliša FBiH za period
2008- 2018. na prostoru BiH je pod odgovarajućim režimom
zaštite bilo svega 0,53% teritorija, a na području FBiH taj
procenat znatno niži. Čak ni ona područja koja posjeduju
određeni stepen zaštite ne ostaju pošteđena raznih antropogenih
destruktivnih aktivnosti. Zato nije rijetkost da se u zaštićenim
područjima, pod isprikom "održivog" razvoja, grade energetski
objekti, otvaraju kamenolomi, vrše neprimjerene sječe itd...
Iako je u praksi prisutno znatno variranje o preciznoj svrhi
za koju su namijenjena zaštićena područja, Fond je ulagao i
planira nastaviti sa ulaganjima u one svrhe koje se smatraju
glavnima:
Naučno istraživanje;
Zaštita divljine;
Očuvanje biocenotske raznolikosti;
Zaštita specifičnih prirodnih i kulturnih odlika;
Turizam i rekreacija;
Obrazovanje;
Održiva upotreba resursa iz prirodnih ekosistema;
VIII. Projekti jačanja javne svijesti
Kao vrlo bitan segment planira se i dalje kroz projekte
obrazovanja i istraživanja u području zaštite okoliša s ciljem
poboljšanja kvalitete okoliša i prirodnih vrijednosti, te jačanja
kapaciteta NVO sektora i podrške stručnim naučno-istraživačkim
kapacitetima na teritoriji Federacije BiH jačati javna svijest
najprije mladih ljudi - učenika i studenata, ali i šire zajednice.
Podizanje-jačanje javne svijesti o značaju zaštite okoliša
već predstavlja redovnu aktivnost Fonda. Ovi programi uključuju
izradu promotivnih i edukativnih materijala, organizovanje
okruglih stolova, konferencija i sl. aktivnosti relevantnih za
jačanje javne svijesti o značaju zaštite okoliša. Ovim se, pored
identifikacija programa u oblasti podizanja javne svijesti koji
daju dobre ideje za promociju zaštite okoliša, podrazumijeva i
podrška projektima sa tematikom zaštite okoliša mladih i
neafirmisanih stručnjaka i studenata u cilju poticanja na veći
angažman mladih u ovoj oblasti. Pored navedenog koje
podrazumijeva podršku nevladinim organizacijama, te naučnoobrazovnim institucijama koje će predlagati i voditi ovakve
projekte.
Broj 10 - Strana 46
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
5.5. PLAN IMPLEMENTACIJE FINANSIJSKIH
SREDSTAVA
Način trošenja sredstava je definiran Zakonom o Fondu, ali
sve mogućnosti nisu bile korištene. U narednom periodu se
planira uvođenje subvencija, pozajmnica i zajmova, te bi budući
plan okvirno treba da se kreće u slijedećim okvirima:
- Finansijska pomoć kroz sufinansiranje projekta
- Intervencije i neposredna zaštita okoliša
- Subvencija
- Promocija i edukacijske aktivnosti Fonda
- Donacije
- Zajmovi i pozajmice
- Troškovi redovnog poslovanja
70%
6%
1%
1%
1%
15%
6%
5.6. PLAN SARADNJE SA NADLEŽNIM
INSTITUCIJAMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
Čvrsta saradnja sa resornim Ministarstvom turizma i
okoliša, kao i sa drugim ministarstvima unutar Vlade u cilju
pripreme i usvajanja potrebne zakonske regulative u oblasti
zaštite okoliša, te provođenja ciljeva sektorskih strategija
pri čemu se prvenstveno oslanjati na ispunjavanje ciljeva
Strategije zaštite okoliša;
Poboljšanje i intenziviranje uspostavljene saradnje sa
međunarodnim organizacijama koje djeluju kod nas i
intenzivno ulažu u projekte zaštite okoliša, kao što je
UNDP, USAID, i sl.
Iniciranje kod nadležnih institucija izrade integralne baze
podataka domaćih i stranih investicijskih projekata na polju
zaštite okoliša u cilju koordinacije aktivnosti;
Uspostava saradnje sa fondovima za zaštitu okoliša u
susjednim i drugim državama u cilju razmjene iskustva i
koordinacije zajedničkih projekata;
Uspostavljanje i poboljšanje odnosa sa institucijama Brčko
Distrikta, Fondom za zaštitu životne sredine Republike
Srpske, te kantonalnim ministarstvima,
Uspostava direktnih kontakata sa organizacionim
strukturama Evropske unije i Svjetske banke i drugih
fondova za pristup raspoloživim finansijskim sredstvima
istih.
5.7. SARADNJA SA KORISNICIMA I SREDSTVIMA
INFORMISANJA U CILJU PROMOCIJE RADA FONDA
Fond će i dalje sve aktivnosti otvoriti prema sredstvima
informisanja putem web stranice i drugih oblika
informisanja,
Saradnjom sa sredstvima informisanja težit će se da se
stvori pozitivna klima pravilnog i tačnog informisanja o
svim aktivnostima i eventualnim problemima,
Fond i dalje treba zadržati imidž servisa svojih korisnika u
smislu da bude otvoren i da i dalje pruža kvalitetne i tačne
informacije o načinu rada, pripremi programa i projekata,
pristupu sredstvima i sl.
Izrada biltena, promotivnih materijala, itd.
Direktor
Safet Harbinja, s. r.
303
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
Petak, 7. 2. 2014.
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU
I.
Daje se saglasnost na Finansijski plan Fonda za zaštitu
okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
II.
Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu je sastavni dio ove odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 172/2014
30. januara 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan Fonda za zaštitu
okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
II.
Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu je sastavni dio ove odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 172/2014
Premijer
30. siječnja 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 98. сједници, одржаној 30.01.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИША
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за
заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине.
II
Финансијски план Фонда за заштиту околиша
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину је саставни
дио ове одлуке.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 172/2014
30. jануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA FEDERACIJE BiH ZA 2014.
GODINU
I. UVOD
Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu utvrđuje se plan prihoda i
rashoda Fonda u skladu sa Zakonom o Fondu, Akcionim planom
Fonda, koji je usvojen od strane Upravnog odbora Fonda na koji
je Vlada Federacije BiH dala saglasnost Odlukom V. broj
873/2010 od 02.12.2010. godine, Rebalansom plana za 2013.
godinu na koji je data saglasnost od strane Vlade Federacije BiH
na 90. sjednici održanoj 04.12.2013. godine kao i procjenom
ostvarenja usvojenog Rebalansom Plana za 2013. godinu.
Akcioni plan Fonda je urađen u skladu sa Federalnom strategijom
zaštite okoliša, NEAP-om (Akcionim planom za zaštitu okoliša
Bosne i Hercegovine), te drugim propisima. Federalna strategija
zaštite okoliša primarno je bazirana na načelu održivog razvoja i
smjernicama pravnih stečevina Evropske unije u cilju
stabilizacije i pridruživanja BiH Evropskoj uniji čime Fond sve
više dobija značajnu ulogu u zaštiti okoliša, energetike i
uravnoteženju federalnog razvoja.
PREGLED PROPISA
Redni broj
NAZIV PRIHODA
II. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI FONDA
Finansijski plan Fonda utvrđen je u sljedećim iznosima:
Prihodi i primici
Rashodi i izdaci
PROPIS
Zakon o vodama ("Službene novine Federacije BiH",
broj 70/06 od 20.11.2006. godine)
Posebna i opća vodna naknada
2
Jedinična naknada za okoliš koju plaćaju
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša FBiH ("Službene
pravna i fizička lica pri svakoj registraciji
novine Federacije BiH", broj 33/03)
motornih vozila
3
Posebna naknada za okoliš koju plaćaju
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša FBiH ("Službene
pravna i fizička lica pri svakoj registraciji
novine Federacije BiH", broj 33/03)
motornih vozila
4
Naknada za zagaрivače zraka
6
Opća naknada za sve proizvoрače i
uvoznike za upravljanje otpadom od
električnih i elektronskih proizvoda
Naknada za upravljanje sa otpadom od
električnih i elektronskih prozvoda za
proizvoрače i uvoznike, koji nisu
uključeni i organizovani sistem preko
operatora sistema
7
Naknada za upravljanje ambalažom i
ambalažnim otpadom
8
Otpadne gume
9
Otpadna vozila
10
Otpadna ulja
11
Otpadne baterije i akumulatori
38.135.269 KM
38.135.269 KM
2.1. Prihodi i primici
Prikupljanje vanbudžetskih prihoda po principu "zagađivač
plaća" u skladu sa zakonima i pravilnicima osnovni je cilj jer se
njihovim ostvarenjem omogućava sufinansiranje programa i
projekata zaštite okoliša koji imaju za cilj sprečavanje daljeg
zagađenja okoliša, sanacija postojećih zagađenja te održivo
korištenje prirodnih resursa. Ostvarenje ovog cilja ostvaruje se u
saradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma,
Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
Ministarstvom energije, rudarstva i industrije, Ministarstvom
prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima i inspekcijama
nadležnim za okoliš. Uspostavljena je i saradnja sa
Međuentiteskim tijelom za okoliš koje koordinira odgovarajuće
aktivnosti na međuentiteskom nivou. Također, Vlada FBiH
formirala je i Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije
Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom sa
zadatkom praćenja i koordiniranja svih aktivnosti vezanih za
implementaciju navedenog Pravilnika ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45 od 12.06.2013. godine). Ostvarivanje
planiranih prihoda ima ključnu ulogu za nastavak započetih
investicija i ugovorenih u oblasti zaštite okoliša kao i planiranih
novih.
Izvori sredstava za finansiranje djelatnosti Fonda propisani
su zakonskim i podzakonskim aktima i to:
1
5
Broj 10 - Strana 47
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša FBiH ("Službene
novine Federacije BiH", broj 33/03)
PODZAKONSKI AKT
Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri
registraciji motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH",
broj 14/2011 od 30.03.2011. godine); Uredba o izmjeni uredbe o
posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji
motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH", broj
26/2011 od 16.05.2011. godine)
Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri
registraciji motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH",
broj 14/2011 od 30.03.2011. godine); Uredba o izmjeni uredbe o
posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji
motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH", broj
26/2011 od 16.05.2011. godine)
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja, te rokovima
obračunavanja i plaćanja naknada za zagaрivače zraka
("Službene novine Federacije BiH", broj 79/2011); Uredba o
vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za
zagaрivače zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj
66/2011 od 12.10.2011. godine)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih
proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/12)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih
proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/12)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
("Službene novine Federacije BiH", broj 88/11); Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i
ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br.
28/13)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09)
Broj 10 - Strana 48
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Za navedene naknade u prethodnoj tabeli od rednog broja 8.
do 11. još uvijek nisu doneseni podzakonski akti tako da naplata
ove vrste prihoda još nije u primjeni i nije predviđena Planom za
2014. godinu.
Uslijed širokog niza utjecaja koje otpad može imati na
čovjeka i okoliš zakonski propisi koji se odnose na upravljanje
otpadom predstavljaju jednu od najsloženijih oblasti zakonskih
propisa za zaštitu okoliša. Fond ima aktivno učešće u saradnji sa
resornim ministarstvima na donošenju Pravilnika i drugih akata
koji regulišu prikupljanje i zbrinjavanje svih vrsta otpada.
Usvajanje pomenute regulative bi podrazumijevalo uvođenje
novih naknada, što bi značilo novo povećanje prihoda Fonda u
2014. godini i po ovom osnovu.
Vlada FBiH je 14.06.2011. godine donijela Zaključak o
pokretanju inicijative za izmjene i dopune Zakona o Fondu za
zaštitu okoliša FBiH. Izmjenama i dopunama Zakona o Fondu
predviđena je i oblast energetska efikasnosti kao promjena imena
Fonda.
Petak, 7. 2. 2014.
U slučaju usvajanja i primjene navedenih podzankonskih
akata u 2014. godini, kao i izmjena i dopuna postojećih, došlo bi
do daljeg povećanja prihoda Fonda, povećanja poslovnih
aktivnosti Fonda, čime je postojeći finansijski plan podložan
promjenama.
Cilj Fonda jeste ostvarenje planiranih prihoda u narednom
razdoblju radi završetka već započetih i ugovorenih projekata, te
se posebna pažnja daje praćenju naplate prihoda. Prilikom izrade
plana prihoda uzeti su u obzir samo prihodi za koje postoje
provedbeni propisi. Premda se radi o stalnim i relativno stabilnim
izvorima sredstava u 2014. godini Fond će posebnu pažnju
posvetiti pravovremenoj naplati prihoda a obzirom na to da
uslijed krize u privredi određeni broj preduzeća obveznika
plaćanja ima poteškoća u poslovanju i podmirenju obaveza.
Prijedlog Finansijskog plana Fonda za 2014.godinu bazira
se na primjenjivim procjenama gore nabrojanih Zakonom
propisanih izvora finansiranja.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 10 - Strana 49
Broj 10 - Strana 50
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Planirani prihodi i primici za 2014. godinu iznose KM
28.414.700 i sastoje se od naknada, prihoda od finansijske
imovine i ostalih prihoda.
Strukturu ukupno planiranih prihoda od naknada za 2014.
godinu (KM 27.990.000) čine po kategorijama slijedeće vrste
prihoda:
I.
Naknade na osnovu Zakona o vodama
Članom 177. Zakona o vodama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 70/06 od 20.11.2006. godine)
propisano je da 15% prihoda ostvarenih od općih i
posebnih vodnih naknada prikupljenih na osnovu
zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama
I kategorije pripada Fondu za zaštitu okoliša
Federacije BiH. Ta sredstva koristit će se isključivo za
provođenje zadataka koji su Zakonom o vodama dati
u nadležnost Federalnom ministarstvu okoliša i
turizma i za sufinansiranje infrastrukture za zaštitu
voda od značaja za Federaciju BiH. Procjena ove vrste
prihoda za 2014. godinu iznosi KM 6.600.000.
II. Naknade na osnovu Zakona o Fondu
Uredbom o posebnim naknadama za okoliš koje se
plaćaju pri registraciji motornih vozila ("Službene
novine Federacije BiH", broj 14/11 od 30.03.2011.
godine) i Uredbom o izmjeni Uredbe o posebnim
naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji
motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH",
broj 26/11 od 16.05.2011. godine) propisana je
naknada za okoliš koja se plaća pri registraciji
motornih vozila. Ova Uredba stupila je na snagu
08.04.2011. godine. Jedinična naknada iz ove Uredbe
plaćana je do isteka dvije godine od dana stupanja na
snagu Uredbe odnosno do 08.04.2013. godine kada je
došlo do promjene načina obračuna. Od aprila
mjeseca 2013. godine prilikom obračuna posebne
naknade koja se plaća pri svakoj registraciji motornih
vozila, primjenjuje se korektivni koeficijent ovisno o
vrsti motora, pogonskog goriva, zapremini ili snazi
motora i starosti vozila. Porast prihoda od registracije
motornih vozila rezultat je kako povećanja broja
registrovanih vozila tako i primjene novog načina
obračuna naknade. Procjena ove vrste prihoda za
2014. godinu iznosi KM 13.400.000.
Uredba o vrstama naknade i kriterijumima za obračun
naknada za zagađivače zraka ("Službene novine
Federacije BiH", broj 66/11 od 12.10.2011. godine)
stupila je na snagu 20.10.2011. godine, a Pravilnik o
načinu obračunavanja i plaćanja, te rokovima
obračunavanja i plaćanja naknada za zagađivače zraka
("Službene novine Federacije BiH", broj 79 od
23.11.2011. godine) 01.12.2011. godine. Prijelazne
odredbe Uredbe (čl. 14.) obavezuju da do momenta
uspostave i operativnog funkcioniranja Registra
zagađivača i zagađivanja u FBiH obaveznici svoje
izvještaje o godišnjim količinama emisija zagađujućih
materija do 30. juna tekuće godine za prethodnu
godinu obračunskog perioda, osim u FMOIT
dostavljaju i u Fond. Kako Registar zagađivača i
zagađivanja još uvijek nije potpun i kompatibilan
potrebama provođenja Uredbe i dalje slijedimo
prijelazne odredbe. Pravilnik o načinu obračunavanja
i plaćanja, te rokovima obračunavanja i plaćanja
naknada za zagađivače zraka (čl. 8) obavezuje na
prijavu promjene podataka Fondu ali samo u smislu
početka rada novog pojedinačnog izvora emisije ili
trajnog zatvaranja postojećeg izvora emisije pa Fond
unaprijed ne raspolaže informacijom o privremenim
Petak, 7. 2. 2014.
promjenama u proizvodnom procesu značajnijih
zagađivača. Iz razloga svega gore navedenog, prihod
po osnovu naknada za zagađivače zraka za 2014.
godinu procijenjen je u nivou procjene ostvarenja za
2013. godinu, a to je KM 6.790.000.
IV. Naknade na osnovu Zakona o upravljanju otpadom
Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom ("Službene
novine Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09) u toku
2012. godine donesen je Pravilnik o upravljanju
otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
("Službene novine Federacije BiH", broj 87/2012)
kojim je propisana opća i posebna naknada za
upravljanje otpadnom električnom i elektronskom
opremom čija prva primjena, za ove dvije vrste
naknada je otpočela u 2013. godini. S obzirom da se
radi o prvoj godini primjene bez postojanja registra
obveznika, dugog perioda identifikacije i pronalaženja
obveznika značajno je usporena primjena Pravilnika.
Operater sistema je umjesto s početkom godine
otpočeo sa radom tek u maju mjesecu 2013. godine te
je veliki broj obveznika čekao registraciju operatera i
nije se prijavljivao u Fond. Za 2014. godinu planiran
je prihod od opće naknade za proizvođače i uvoznike
električnih i elektronskih proizvoda u iznosu KM
200.000 i na ime posebne naknade za upravljanje sa
otpadom od električnih i elektronskih proizvoda za
proizvođače i uvoznike koji nisu uključeni u
organizovani sistem preko operatera sistema KM
280.000.
Pravilnikom o upravljanju ambalažom i ambalažnim
otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj
88/11) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama
pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim
otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj
28/13) propisana je naknada za svu ambalažu i sav
ambalažni otpad koji je nastao u industriji, zanatstvu,
maloprodaji, uslužnim i drugim djelatnostima, u
domaćinstvima bez obzira na njegovo porijeklo,
upotrebu i korišteni ambalažni materijal, osim na
povratnu ambalažu i ambalažu s dugim vijekom
trajanja. Također i kod primjene ovog Pravilnika radi
se o prvoj godini primjene bez postojanja registra
obveznika, dugog perioda identifikacije i pronalaženja
obveznika čime je značajno usporena njegova
primjena. Prihod po osnovu opće i posebne naknade
za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom
planiran je u ukupnom iznosu 720.000.
Finansijski prihodi planirani su u iznosu KM 99.700, a
odnose se na kamate. Ostali prihodi planirani su u iznosu KM
325.000 i najvećim dijelom (KM 300.000) odnose na planirani
transfer od strane Svjetske banke na osnovu očekivanog
Sporazuma sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja za
finansiranje projekata iz oblasti energetske efikasnosti.
Ukupno planirani prihod Fonda za 2014. godinu iznosi KM
28.414.700 i veći je u odnosu na procjenu ostvarenja 2013.
godine za 3% odnosno za 9% u odnosu na Rebalans Plana za
2013. godinu.
Fond je, iz razloga već preuzetih obaveza po ranije
raspisanim javnim pozivima, planirao u toku 2014. godine da
plasira sredstva putem finansijske pomoći.
3.1. Rashodi i izdaci
Fond je u 2014. godinu planirao ukupne rashode u
ukupnom iznosu KM 38.135.269, koji se sastoje od troškova
Fonda, troškova sufinansiranja projekata zaštite okoliša i
kapitalnih izdataka.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 10 - Strana 51
Tabela 2 PLANIRANI RASHODI I IZDACI ZA 2014. GODINU
Ekonomski
kod
1
Analitika Rashoda
610 000
611 000
2
UKUPNO FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH
UKUPNO TEKUĆI RASHODI
Plaće i naknade troškova zaposlenih
611 100
Ukupno bruto plaće i naknade plaća
611 100
611200
611 211
611 221
611 224
611 227
Bruto plate i naknade plata
Ukupno naknade troškova zaposlenih
Naknade za prevoz s posla i na posao
Naknada za topli obrok tokom rada
Regres za godišnji odmor
Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti
612 100
Doprinosi poslodavca
613 000
613 100
613 300
613 400
613 500
613 600
613 700
613 800
613 910
613 920
Ukupno izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavku materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluge platnog
Izdaci za informisanje
Usluge za stručno obrazovanje
613 921
Troškovi održavanja konvencija i obrazovanja
Plan za Rebalans Planа
Procjena
Index Prijedlog Plana lndex Index
2013.
za 2013.
ostvarenja 2013.
5/4
za 2014.
7/5
7/4
3
4
5
6
7
8
9
42.605.086
39.634.234
30.479.403
77
38.135.269
125
96
42.380.086
39.534.234
30.408.690
77
37.905.269
125
96
1.437.434
1.437.434
1.328.526
92
1.608.248
121
112
120
114
1.289.772
1.289.772
1.224.501
95
1.470.648
1.289.772
147.662
29.562
75.100
23.000
20.000
1.289.772
147.662
29.562
75.100
23.000
20.000
1.224.501
104.025
24.231
58.619
19.500
1.675
95
70
82
78
85
8
146.834
146.834
140.920
96
1.210.000
63.000
40.000
30.000
30. 000
367.000
25.000
40.000
50.000
120.000
1.210.000
27.000
35.000
25.000
17.130
367.000
20.000
25.000
200.000
30.000
1.085.511
15.402
31.553
16.674
14.930
349.946
20.000
17.611
190.777
13.100
100.000
20.000
10.000
90
57
90
67
87
95
100
70
95
44
50
Usluge stručnog obrazovanja
20.000
10.000
3.100
613 930
613 931
Stručne usluge
Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga
73. 000
25.000
613 934
Izdaci za hardverske i softverske usluge
35.000
26.000
26.000
0
25.740
25.740
0
99
99
0
0
0
0
613 950
613 970
613 980
Usluge ispitivanja okoline
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada
Izdaci po osnovu angažmana za članstvo u UO za 2014 godinu
Izdaci po osnovu angažmana za članstvo u NO za 2014.godinu
Izdaci po osnovu Ugovoru o djelu za 2014.godinu
Izdaci za naknade članovima odbora, komisija, tijela i dr.
Neisplaćene usluge i dadzbine iz ranijih godina
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od dr, samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada
614 000
614 000
614 000
614 000
614 000
614 114
614 811
820 000
821 311
821 312
821 360
821 500
821 600
500
50.000 1.613
500
65.000
30.000
253
117
250
115
35.000
0
0
25.000
261.854
86
284.000
132.000
48.000
103.000
12.400
10.000
62.470
122.472
42.351
95.369
11.616
1.662
93
88
93
94
17
135.000
48.000
70.000
21.000
10.000
60.000
96
51.000
67.924
97
70.000
52.000
Tekući transferi i drugi tekući rashodi
39.585.818
Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH 8.120.000
Projekti čija je implementacija u toku (projekti JP 2010, 2011,
13.812.616
2012)
Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvalitete
500.000
zraka
Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva federalne strategije
1.333.202
zaštite okoliša
Transferi za projekte sanacije i neposredne intervencija zaštite
800.000
okoliša
Transferi za jačanje javne svjesti o značaju zaštite voda
100.000
Transferi za projekte afirmacije i promocije Fonda kroz
350.000
projekte i programe zaštite okoliša
Interventna sredstva
700.000
Projekti zaštite zraka i energetske efikasnosti
0
Projekti upravljanja otpadom
0
Tekući transferi kantonima - raspodjela sredstava
13.860.000
Sredstva za povrat pogrešno uplaćenih i više uplaćenih
10.000
sredstava
Nabavka stalnih sredstava
225.000
Nabavka kancelarijskog namještaja
20.000
Nabavka kompjuterske opreme
30.000
Strojevi, uređaji, alati i instalacije
50.000
Nabavka sredstava u obliku prava (software)
125.000
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
0
614 000
100.000 1.000
305.400
614 000
614 000
614 000
134
222
114
140
177
100
150
160
185
500
132.000
48.000
60.000
0
10.000
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
614 000
1.617.000
149
60.000
390
40.000
127
35.000
210
30.000
201
367.000
105
30.000
150
40.000
227
370.000
194
150.000 1.145
250.000
613 990
614 000
114
93
98
92
85
100
31
613 922
0
1.470.648
120
137.600
132
29.000
120
69.100
118
19.500
100
20.000 1.194
120
168.804
70.000
70.000
115
0
0
108
93
110
113
73
181
602
85
102
100
68
169
100
82
103
94
112
36.739.966
7.398.658
27.853.733
3.256.575
76
44
13.107.442
9.271.090
71
3.304.446
36
25
300.000
300.000 100
300.000
0
0
606.470
250.000
41
34.511.217 124
8.317.875 255
100
2.446.470 979
403
25.000
25.000 100
0
0
100.000
0
0
0
0
277.413
277.330 100
94
94
700.000
520.000
0
13.694.983
221.500 32
120.000 23
0 0
14.127.438 103
0
10.000
4.800
48
100.000
20.000
30.000
10.000
40.000
0
70.713
18.370
13.767
6.339
32.237
0
71
92
46
63
81
0
260 000
700.000 697
4.039 426 3.366
1.000 000
14.133.000 100
10.000 208
230.000
60.000
30.000
30.000
100.000
10.000
325
327
218
473
310
0
0
0
777
103
100
230
300
100
300
250
0
Broj 10 - Strana 52
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
a) Izdaci za bruto plaće i naknade
Tabela 3
Opis
1
Mag
VSS
SSS
Ukupno:
Ostvarenje
Rebalans
Procjena lndex Prijedlog lndex
2012. godine Plana za 2013. ostvarenja 4/3 Plana za 6/4
godinu
31.12.2013.
2014.
2
3
4
5
6
7
1
3
3
100
3
100
23
26
26
100
29
112
5
7
7
100
7
100
29
36
36
100
39
108
Poslovnu 2013. godinu Fond će završiti sa planiranih 36
uposlenika. Tokom 2013. godine izvršene su promjene u
unutrašnjoj organizacionoj strukturi, slijedom čega je urađen novi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Fonda, koja će se u skladu sa povećanjem obima poslova i
popunjavati. Fond planira da u 2014. godini za 3 zaposlenika
poveća broj zaposlenih u skladu sa povećanjem planiranih
prihoda i drugim aktivnostima, a sve u duhu racionalne popune i
efikasnog korištenja uposlenika.
Tokom 2014. godine planirano je da se za bruto plate
uposlenika izdvoji KM 1.470.648, dok bi naknada za korištenje
godišnjeg odmora iznosila KM 19.500, naknada za topli obrok
KM 69.100, naknada za prevoz KM 29.000, te naknada u slučaju
smrti ili teže invalidnosti KM 20.000.
Ukupan iznos bruto plaća i naknada uposlenika rađen je u
skladu sa Pravilnikom o plaćama i naknadama zaposlenih Fonda
kao i važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.
b) Tekući rashodi
Tekući rashodi u 2014. godini planirani su u ukupnom
iznosu od KM 1.617.000. Plan tekućih rashoda rađen je na bazi
procjene ostvarenja 2013. godine, vodeći računa o ograničenjima
Petak, 7. 2. 2014.
i dozvoljenoj visini, kao i o planiranim aktivnostima Fonda u
narednom periodu.
c) Tekući transferi
Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su ukupnom
iznosu KM 34.511.217 od čega se na tekuće transfere kantonima
po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH odnosi (KM
14.133.000), transfere za sufinansiranje projekata (KM
20.368.217) i na sredstva za povrat pogrešno uplaćenih ili više
uplaćenih sredstava (KM 10.000).
Prilikom izrade prijedloga Finansijskog plana za 2014.
godinu vodila se briga o osiguranju sredstava za započete
projekte kao i odobrene u 2013. godini čije ugovarenje je u toku.
Preuzete obaveze predstavljaju potencijalne obaveze Fonda u
narednom razdoblju i iste će postati stvarne obaveze ukoliko se
projekti realizuju u skladu sa odredbama ugovora i procijenjenim
vrijednostima ulaganja u projekte i nakon provedenih postupaka
javnih nabavki. Neralizovane preuzete obaveze Fonda na dan
31.12.2013. godine koje se temelje na potpisanim ugovorima i
odlukama Fonda za projekte u provođenju zaštite okoliša
procjenjuju se da iznose KM 11.468.791. Također, raspisanim
javnim pozivom u 2013. godinu od strane Upravnog odbora
odobrena su sredstva u ukupnoj vrijednosti KM 2.260.000. Iz
razloga, zastoja u implementaciji ugovorenih projekata kao i
nepoštivanja ugovornih obaveza procjenjujemo da će se u 2014.
godini otkazati ugovori po ranije raspisanim javnim pozivima u
vrijednosti cca KM 500.000, a slobodna sredstva bi se iskoristila
za realizaciju projekata zaštite voda od značaja za FBiH po
Odluci Vlade FBiH. Pregled planiranih aktivnosti u 2014. godini
za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite okoliša i energetske
efikasnosti dat je u narednoj tabeli:
Tabela 5
PLAN AKTIVNOSTI U 2014. GODINI
Prijedlog Plana za 2014. godinu
Rebalans Plana za Procjena ostvarenja Preuzete obaveze po
Odobrena
Planirano u
2013. godinu
za 2013. godinu ugovorima i odlukama na sredstva po JP za
2014.
dan
2013.
4
2
3
5
6
Opis aktivnosti
1
Projekti zaštite voda od značaja za FBiH
po Odluci Vlade FBIH
Projekti čija je implementacija u toku
(projekti JP 2010, 2011, 2012)
Projekti uspostavljanja federalne mreže
monitoringa kvalitete zraka
Projekti i studije u cilju ispunjavanja
ciljeva federalne strategije zaštite okoliša
Transferi za projekte sanacije i neposredne
intervencija zaštite okoliša
Transferi za jačanje javne svjesti o značaju
zaštite voda
Transferi za projekte afirmacije i
promocije Fonda kroz projekte i programe
zaštite okoliša
7
8
3.256.575
6.997.875
13.107.442
9.271.090
3.804.446
300.000
300.000
606.470
250.000
25.000
25.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
277.413
277.330
0
260.000
0
Interventna sredstva
700.000
221.500
Projekti zaštite zraka i energetske
efikasnosti
520.000
120.000
Ukupno:
0
0
23.034.983
13.721.495
500.000
Index
7/3
7.398.658
Projekti upravljanja otpadom
820.000
Ukupno
(4+5+6)
0 (500.000)
0
266.470
0
300.000
1.180.000 1.000.000
0
400.000
0
11.468.791
0
700.000
9
8.317.875 255
112
3.304.446 36
25
300.000 100
100
2.446.470 979
403
0
0
0
0
260.000 94
94
700.000 316
100
0
3.639.426
4.039.426 3.366
0
1.000.000
1.000.000
2.260.000
Index
7/2
6.639.426 20.368.217
148
777
88
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Planirano je sufinansiranje projekata na osnovu očekivanog
Sporazuma sa Federalnim Ministarstvom prostornog uređenja za
finansiranje projekata iz oblasti energetske efikasnosti prema
dosadašnjim saznanjima u vrijednosti KM 300.000.
Planiranim ulaganjima u projekte Fond osigurava uslove za
kvalitetna ulaganja kojim će se ostvariti poboljšanje stanja
okoliša, razvoj domaćeg tržišta za finansiranje projekata zaštite
okoliša, energetske efikasnosti kao i osigurati dodatna sredstva za
ulaganja u ta područja koja imaju posebno značenje za održivi
privredni razvoj. Saradnja Fonda s domaćim i međunarodnim
finansijskim institucijama i tijelima u cilju pribavljanja dodatnih
Broj 10 - Strana 53
sredstava radi zajedničkog ulaganja u projekte i programe iz
oblasti rada Fonda ili radi neophodne stručne saradnje je jedan od
prioritenih zadataka Fonda u narednom periodu.
d) Kapitalni izdaci
Fond je u 2013. godini planirao izdatke po osnovu
kapitalnih izdataka u ukupnom iznosu KM 230.000 sa strukturom
ulaganja kako je navedeno u Tabeli broj 2. Navedena ulaganja
odnose se na opremanje Fonda materijalnom i nematerijalnom
imovinom potrebnom za obavljanje predviđenog obima posla u
skladu sa planiranim povećanjem uposlenih.
Rekapitulacija sredstava priliva i izdataka
Tabela 6.
Rb.
Naziv
Plan za 2013.
1
2
SREDSTVA
I Prenesena sredstva iz ranijih godina
II Posebne vodne naknade
III Opće vodne naknade
IV Posebne naknade za okoliš od registra
V Naknada za zagaрivaиe zraka
VI Naknada za upravljanje otpadom
VII UKUPNO (I+II+III+IV+V+VI)
VIII Prihodi od kamata
IX Ostali prihodi
UKUPNO PRILIV (VII+VIII+IX)
IZDACI
X Plaće, doprinosi i izdaci za materijal i us
XI Tekući transferi i drugi tekući rashodi
XII UKUPNO TEKUĆI RASHODI (X+XI)
XIII Kapitalni izdaci
UKUPNO IZDACI (XII+XIII)
3
Planirano rebalansom za
2013.
4
Procjena ostvarenja
31.12.2013.
5
Index 5/4
6
Prijedlog plana za
2014.
7
Index
7/5
8
Index
7/4
9
12.980.086
4.150.000
2.150.000
11.480.000
7.800.000
3.500.000
42.060.086
520.000
25.000
42.605.086
12.690.334
4.150.000
2.150.000
12.788.896
6.775.365
950.000
39.504.595
104.639
25.000
39.634.234
12.690.334
4.436.187
2.157.180
13.391.766
6.790.289
612.327
40.078.083
96.889
25.000
40.199.972
100
107
100
105
100
64
101
93
100
101
9.720.569
4.400.000
2.200.000
13.400.000
6.790.000
1.200.000
37.710.569
99.700
325.000
38.135.269
77
99
102
100
100
196
94
103
1.300
95
77
106
102
105
100
126
95
95
1.300
96
2.794.268
39.585.818
42.380.085
225.000
42.605.085
2.794.268
36.739.966
39.534.234
100.000
39.634.234
2.554.957
27.853.733
30.408.690
70.713
30.479.403
91
76
77
71
77
3.394.052
34.511.217
37.905.269
230.000
38.135.269
133
124
125
325
125
121
94
96
230
96
Fond je u 2014. godini planirao od ukupno planiranih prihoda Fonda za plasmane po osnovu tekućih transfera da plasira 91%
sredstava, a za izdatke po osnovu plaća, doprinosa i drugih materijalnih izdataka te kapitalnih izdataka ukupno 9%.
Direktor
Safet Harbinja, s. r.
304
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU
I.
Daje se saglasnost na Program rada Fonda za zaštitu okoliša
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
II.
Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu je sastavni dio ove odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 173/2014
30. januara 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU
I.
Daje se suglasnost na Program rada Fonda za zaštitu
okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
II.
Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu je sastavni dio ove odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 173/2014
Premijer
30. siječnja 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
Broj 10 - Strana 54
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ"
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 98. сједници, одржаној 30.01.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИША ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за заштиту
околиша Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину.
II
Програм рада Фонда за заштиту околиша Федерације
Босне и Херцеговине за 2014. годину је саставни дио ове
одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 173/2014
30. јануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
PROGRAM RADA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BiH
ZA 2014. GODINU
OPĆE O FONDU
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: Fond) osnovan je Zakonom o Fondu za zaštitu
okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 33/03) radi prikupljanja i distribucije
finansijskih sredstava za zaštitu okoliša na teritoriji Federacije
Bosne i Hercegovine.
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine stupio ja na snagu 25.07.2003. godine. Osnivač
Fonda je Federacija Bosne i Hercegovine, a prava i odgovornosti
osnivača vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Fond ima svojstvo pravnog lica i registrovan je na
općinskom sudu u Sarajevu Rješenjem broj: 065-0-reg-06000013 od 10.03.2006. godine. Sudskim Rješenjem broj: 065-0reg-10- 0004732 od 18.02.2010. godine imenovana je odgovorna
osoba i promijenjena adresa sjedišta Fonda.
Matični registarski broj subjekta upisa je: 2-98.
Sjedište Fonda: ulica Hamdije Čemerlića broj 39a, Novo
Sarajevo, Sarajevo.
Fond je registrovan u Poreznoj upravi Federacije Bosne i
Hercegovine 04.03.2010. godine pod brojem: 4201117120007.
Svoju djelatnost Fond ostvaruje u saradnji s nadležnim
tijelima državne uprave, jedinicama federalne i lokalne
samouprave, stručnim i naučnim institucijama.
U obavljanju svoje djelatnosti Fond primjenjuje načela
transparentnosti i javnosti, objektivnosti i odgovornosti u
odlučivanju i primjene međunarodno priznatih standarda dobre
prakse.
MISIJA
Fond za zaštitu okoliša FBiH je, u skladu sa Zakonom o
Fondu, odgovoran za prikupljanje sredstava, poticanje i
finansiranje pripreme, provedbe i razvoj programa, projekata i
sličnih aktivnosti iz područja očuvanja, održivog korištenja,
zaštite i unapređenja stanja okoliša, u svrhu približavanja
ciljevima definisanim "Strategijom zaštite okoliša FBiH". Kroz
aktivnosti koje provodi, zadatak Fonda je postizanje sistemskog i
Petak, 7. 2. 2014.
cjelovitog očuvanja kvalitete svih komponenti okoliša, u cilju
postizanja osnovnog prava građana na čist i zdrav okoliš.
Fond osigurava dugoročnu finansijsku perspektivu za
ostvarenje prioriteta zaštite i održivog upravljanja okolišem, u
skladu sa temeljnim principima održivog korištenja prirodnih
resursa, ali i politikom prilagođavanja FBiH konceptu i filozofiji
održivog razvoja.
VIZIJA
Svojim radom Fond za zaštitu okoliša teži postati
prepoznatljivim subjektom, koji će finansijskom i tehničkom
podrškom doprinijeti postizanju ciljeva "Strategije zaštite okoliša
FBiH" kao i drugih relevantnih domaćih i međunarodnih
dokumenata iz oblasti zaštite okoliša.
Sufinansirajući projekte i programe zaštite okoliša od
kapitalnog značaja za Federaciju BiH, Fond se iskazuje kao
(jedan od) nedvosmislenih pokretača snažnijeg ekonomskog i
privrednog razvoja Federacije BiH, uz stalnu transparentnost
namjenskog ulaganja sredstava i efikasnost u procedurama
pribavljanja, upravljanja i korištenja sredstava Fonda.
DJELATNOST FONDA
Djelatnost Fonda obuhvata poslove u vezi s pribavljanjem
sredstava, poticanjem i finansiranjem pripreme, provedbe i
razvoja programa, projekata i sličnim aktivnosti u području
očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja stanja
okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije, a posebno:
Stručne i druge poslove u vezi s pribavljanjem,
upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda,
Posredovanje u vezi s finansiranjem zaštite okoliša iz
sredstava stranih država, međunarodnih finansijskih
institucija i tijela, te domaćih i stranih pravnih i
fizičkih lica,
Pružanje stručnih usluga u vezi s finansiranjem zaštite
okoliša,
Vođenje baze podataka o programima, projektima i
sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša, te
potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za
njihovo ostvarivanje,
Poticanje, uspostavljanje i ostvarivanje saradnje s
međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i
drugim pravnim i fizičkim licima radi finansiranja
zaštite okoliša u skladu sa Federalnom strategijom
zaštite okoliša, planovima zaštite okoliša donesenim
na osnovu strategije, međunarodnim ugovorima čija je
članica Bosna i Hercegovina, te drugim programima i
aktima u području zaštite okoliša,
Obavljanje i drugih poslova u vezi s poticanjem i
finansiranjem zaštite okoliša utvrđenih Zakonima koji
regulišu ovu oblast i Statutom Fonda.
Fond donosi godišnji program rada.
Na godišnji program rada saglasnost daje Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine.
Fond podnosi izvještaj o ostvarenju programa rada i
finansijskog plana najkasnije do 31. januara tekuće godine za
prethodnu godinu.
Opšti akti Fonda su statut i drugi akti kojima se na opšti
način uređuju određena pitanja.
Statut sadrži opće odredbe, naziv, sjedište i pečat, definiše
djelatnost, organizaciju, tijela Fonda i upravljanje Fondom,
finansijsko poslovanje, imovinu Fonda, korištenje sredstava
Fonda, nadzor, radne odnose zaposlenika, javnost rada kao i
druga pitanja od značaja za rad Fonda.
IZVORI FINANSIRANJA
Sredstva za finansiranje projekata, programa i drugih
aktivnosti u oblasti zaštite okoliša Fonda, kako je definisano
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
članom 18. Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
33/03), propisane su da se ostvaruju iz naknada.
I.
Prihodi Fonda za finansiranje zaštite okoliša, osiguravaju se
po osnovu Zakona o Fondu i to:
a.
naknada zagađivača okoliša (ostvareno samo po
osnovi zagađivača zraka i to po Uredbi o vrstama
naknada i kriterijumima za obračun naknada za
zagađivače zraka),
b. naknada korisnika okoliša (još uvijek nije donesena
zakonska regulativa za ovu oblast),
c.
posebne naknade za okoliš koja se plaća pri svakoj
registraciji motornih vozila (u dosadašnjem periodu je
obračunavana samo osnovna naknada, dok prema
Uredbi o posebnim naknadama za okoliš koje se
plaćaju pri registraciji motornih vozila od aprila 2013.
stupio je na snagu obračun posebne naknade).
II. Po osnovu Zakona o vodama iz općih i posebnih vodnih
naknada, (članom 177. Zakona o vodama ("Službene
novine Federacije BiH", broj 70/06 od 20.11.2006. godine)
propisano je da 15% prihoda ostvarenih od općih i posebnih
vodnih naknada prikupljenih na osnovu zakupa javnog
vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije pripada
Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH).
III. Te, po osnovu Zakona o otpadu (posebne kategorije otpada
- prihodi po osnovu donesenih Pravilnika o ambalaži i
ambalažnom otpadu i Pravilnika o upravljanju otpadom od
električnih i elektronskih proizvoda).
Prihodi Fonda osiguravaju se i iz:
Sredstava ostvarenih s osnova međunarodne
bilateralne i multilateralne saradnje, te saradnje u
zemlji na zajedničkim programima, projektima i
sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša,
Budžeta Federacije,
Kredita banaka,
Sredstava iz zajmova i pozajmica drugih pravnih lica i
finansijskih institucija,
Donatorskih sredstava i drugih vidova podrške,
Poslovanja Fonda (naknada za obavljene usluge,
otplate glavnica, kamata i dr),
Drugi izvori sredstava određenih posebnim zakonom,
drugim propisom ili ugovorom.
U 2014. godini se očekuje i donošenje ostalih pravilnika
kojima se uređuje upravljanje posebnim kategorijama otpada, a
gdje je i uloga Fonda u prikupljanju naknada po toj osnovi, a radi
se o slijedećim kategorijama:
Otpadne gume,
Otpadna vozila,
Otpadna ulja,
Otpadne baterije i akumulatori.
NAMJENA SREDSTAVA
Sredstva Fonda koriste se za finansiranje zaštite okoliša, a
posebno:
Zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla,
voda i mora, te ublažavanje klimatskih promjena i
zaštitu ozonskog omotača,
Saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja
nastajanja otpada,
Iskorištavanje vrijednih svojstava, te obrade otpada,
Zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznovrsnosti,
Provođenje energetskih programa,
Programa razminiravanja,
Unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu
okoliša,
-
Broj 10 - Strana 55
Poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te
uvođenja sistema upravljanja okolišem,
Poticanje održivog korištenja prirodnih resursa,
Poticanje održivih privrednih djelatnosti, odnosno
održivog ekonomskog razvoja,
Poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa,
projekata i drugih aktivnosti, uključujući i
demonstracijske aktivnosti.
Fond može sudjelovati u sufinansiranju programa, projekata
i sličnih aktivnosti za namjene iz prethodnog stava, koje
organizuju i finansiraju međunarodne finansijske institucije i
organizacije.
Način korištenja sredstava Fonda utvrđuje se općim aktima
Fonda u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.
PROGRAM RADA FONDA ZA 2014. GODINU
U skladu sa članom 30. Zakona o Fondu o zaštitu okoliša i
članom 29. stav 1. Statuta Fonda, Fond donosi program rada za
narednu godinu.
Zakonom o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije
BiH", broj 33/03 od 17.07.2003. godine) uređuje se sistem zaštite
okoliša kojim se obezbjeđuje pravo svakog čovjeka na zdrav i
ekološki prihvatljiv okoliš kao osnovno ustavno pravo. Svako
ljudsko biće ima pravo na život u okolišu podobnom za zdravlje i
blagostanje, stoga je individualna i kolektivna dužnost zaštititi i
poboljšati okoliš za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.
Prilikom izrade programa rada Fonda primijenjena su
načela:
Načelo održivog razvoja;
Načelo predostrožnosti i prevencije;
Načelo zamjene;
Načelo integralnog pristupa;
Načelo - zagađivač plaća;
Načelo saradnje i podjele odgovornosti i
Učešće javnosti i pristup informacijama.
Programom rada Fonda definisane su programske
aktivnosti svrstane u slijedeće grupe koje trebaju uporednim
implementacijama stvoriti preduslove za efikasno funkcioniranje
Fonda.
Shodno tome ovaj se program sastoji iz:
1. Programske aktivnosti unutar Fonda,
2. Implementacija finansijskih sredstava kroz projekte iz
oblasti zaštite okoliša,
3. Aktivnosti na donošenju potrebne zakonske regulative
za ostvarenje prihoda Fonda u skladu sa Zakonom o
Fondu,
4. Programske aktivnosti sa nadležnim institucijama u
zemlji i inostranstvu,
5. Aktivnosti na produbljivanju saradnje sa nevladinim
organizacijama, ekološkim društvima, te saradnja sa
naučnim institucijama,
6. Saradnja sa sredstvima informisanja u cilju promocije
rada Fonda.
1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UNUTAR FONDA
1.1. Program institucionalnog jačanja Fonda,
1.2. Program rada u oblasti realizacije projekata, program rada
na pripremi softwera i obuke uposlenika u oblasti finansija,
1.3. Program rada u pripremi softwera i obuke uposlenika u
oblasti zaštite okoliša i vođenja baze podataka,
1.1. Program institucionalnog jačanja Fonda:
Okolišno obrazovanje je ključno za realiziranje ciljeva
Fonda. S obzirom na veliki nedostatak okolišno educiranih
kadrova, planira se, dodatno, kontinuirano obrazovanje,
univerzitetski obrazovanih stručnjaka različitih profila.
Broj 10 - Strana 56
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Kadrovsko osposobljavanje Fonda je išlo postupno i
planski. Osnovni je bio da se kadrovsko osposobljavanje vrši u
skladu sa donošenjem pojedinih akata i otvaranjem pojedinih
djelatnosti Fonda, tako se danas može reći da je u Fondu
zaposleno 29 kadrova sa visokom stručnom spremom različitih
struktura od ekonomista, pravnika, inženjera građevinarstva,
arhitekture, šumarstva, poljoprivrede, biologa itd. koji su unutar
svojih struka eksperti za pojedine oblasti zaštite okoliša.
Kontinuirano je planirano da se vrše dodatne edukacije
kako unutar institucije, tako i pohađanje različitih kurseva,
seminara, prisustva na simpozijima i kongresima, te certificiranja
kadrova za oblasti gdje je to potrebno. Posebna pažnja je
posvećena razvijanju dobrih međuljudskih odnosa, te timskom
radu koji je od velike važnosti za funkcioniranje ovih, specifičnih
djelatnosti. Planira se i organiziranje stručnog obilaska pogona i
postrojenja za obradu i recikliranje otpada, za obradu otpadnih
voda.
Shodno navedenom planira se i popunjavanje sektora
Fonda, a u skladu sa proširenjem djelatnosti.
1.2. Program rada u oblasti realizacije projekata, program rada
na pripremi softvera i obuke uposlenika u oblasti finansija:
Shodno proširenju obaveza Fonda, proisteklih iz
uspostavljanja odgovarajuće zakonske regulative, planirano je i
unaprjeđenje i postojećeg sistema evidentiranja i finansijskog
praćenja i to kroz:
Detaljne analitike realizacije potpisanih Ugovora za
programe i projekte iz oblasti zaštite okoliša,
Aktivnosti na izradi baze podataka i pripremi
potrebnih izvještaja,
Aktivnosti Fonda na pripremi softwera za praćenje
realizacije projekata iz oblasti finansija,
Kreiranje baze podataka i sistema praćenja izvora
prihoda,
Kreiranje baze podataka i praćenja transfera sredstava,
Izvještavanje zakonom predviđenim procedurama.
1.3. Program rada na pripremi softvera i obuke uposlenika u
oblasti zaštite okoliša i vođenja baze podataka:
U prethodnom periodu su učinjeni određeni pomaci u
pogledu uspostavljanja odgovarajućeg software-a i baze podataka
za evaluaciju i praćenje projekata koji se finansiraju iz vodnih
naknada.
Također, Uredbom o vrstama naknada i kriterijumima za
obračun naknada za zagađivače zraka, do momenta uspostave i
operativnog funkcioniranja Registra zagađivača i zagađivanja u
Federaciji Bosne i Hercegovine, obveznici plaćanja naknada ove
Uredbe dužni su svoje izvještaje o godišnjim količinama emisija
zagađujućih materija dostavljati i na adresu Fonda za zaštitu
okoliša. Fond je vlastitim angažmanom uspio uspostaviti
kontakte sa zagađivačima, te ostvariti saradnju sa Federalnom
inspekcijom u cilju obezbjeđenja realizacije što većeg broja
izvještaja za zagađivače zraka, te je uspostavljen efikasan sistem
obrade istih, kao i obračuna naknada i izdavanja rješenja. Pored
toga donesen je i Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima za
uspostavljanje i vođenje registra obveznika plaćanja naknade za
zagađivanje zraka. U skladu sa navedenim, Fond je dopunio
software za evidentiranje i obradu izvještaja, te registra
obveznika plaćanja naknade, te je u toku uspostavljanje baze
podataka obveznika plaćanja naknade u skladu sa navedenom
zakonskom regulativom.
Pored vođenja navedenog Registra, Fond je, u skladu sa
obavezama, pristupio i izradi registra obveznika plaćanja naknada
po osnovi Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i
Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih
proizvoda. Napominjemo da do danas nadležno Federalno
ministarstvo nije uspostavilo registar zagađivača, kao niti liste
Petak, 7. 2. 2014.
obveznika po osnovu donesene regulative za posebne vrste
otpada. To podrazumijeva određene, dodatne aktivnosti i
angažman, kao i adekvatno opremanje kako bi se moglo
odgovoriti zadacima.
Aktivnosti na pripremi i održavanju softwera i kvalitetnoj
obuci uposlenika za vođenje baze podataka:
1) Zagađivača okoliša (trenutno je aktivna samo stavka
zagađivača zraka) i to:
(a) pravna lica
(b) fizička lica
2) Korisnika okoliša (još nije donesena regulative za ovu
oblast)
(a) pravna lica
(b) fizička lica
3) Naknada za okoliš na vozila na motorni pogon (u
2013. stupio na snagu obračun posebne naknade)
(a) pravna lica
(b) fizička lica
Aktivnosti na održavanju softwera i usavršavanju
uposlenika za vođenje baze podataka po osnovu prihoda iz
vodnih naknada.
Aktivnosti na održavanju softwera, te edukaciji uposlenika
za vođenje baze podataka, po osnovi Pravilnika o ambalaži
i ambalažnom otpadu, kao i Pravilnika o upravljanju
otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.
Dopunjavanje baze podataka i usavršavanje software-a za
registar obveznika plaćanja naknada za posebne kategorije otpada
se planira završiti u prvom mjesecu 2014., dok se u toku 2014.
planira njegov razvoj u skladu sa donošenjem zakonske
regulative za ostale posebne kategorije otpada.
2. IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KROZ
PROJEKTE IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA
Analizom dosadašnjih aktivnosti na pripremi i provedbi
projekata zaštite okoliša, uskom saradnjom i razmjenom
informacija sa nadležnim federalnim ministarstvima (Federalno
ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), te aktivnosti i ciljeva
postavljenim Strategijom zaštite okoliša FBiH, kao i Strategijom
upravljanja vodama, te Federalnog plana upravljanja otpadom,
Fond je izvršio i raspored planskih aktivnosti za 2014. god. kada
se govori o pripremi i provedbi projekata zaštite okoliša. Iste su
predviđene kako slijedi:
I.
Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci
Vlade FBiH;
II. Projekti čija je implementacija u toku (projekti po JP
2010, 2011 i 2012. godine);
III. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa
kvalitete zraka;
IV. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva federalne
strategije zaštite okoliša;
V. Projekti afirmacije Fonda kroz projekte i programe
zaštitu okoliša;
VI. Interventna sredstva;
VII. Projekti zaštite zraka i energetske efikasnosti;
VIII. Projekti upravljanja otpadom.
I. Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade
FBiH
Pod ovom stavkom Fond planira pratiti projekte zaštite
voda od značaja za FBiH za koje je Vlada Federacije BiH dala
saglasnost na sjednici održanoj 23.10.2012.
Članom 177. Zakona o vodama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 70/06 od 20.11.2006. godine) propisano je
da 15% prihoda ostvarenih od općih i posebnih vodnih naknada
prikupljenih na osnovu zakupa javnog vodnog dobra na
površinskim vodama I kategorije pripada Fondu za zaštitu okoliša
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Federacije BiH. Ta sredstva koristit će se, u skladu sa članom
178. Zakona, za provođenje zadataka koji su Zakonom o vodama
dati u nadležnost Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i za
sufinansiranje infrastrukture za zaštitu voda od značaja za
Federaciju BiH.
Federalna vlada je, kroz potpisane međunarodne ugovore,
zadužena za upravljanje, podršku i koordinaciju realizacije većeg
broja razvojnih projekata iz oblasti voda, koji se financiraju/
sufinanciraju kreditnim i grant sredstvima međunarodnih
financijskih institucija.
U ovisnosti od načina implementacije, projekti iz oblasti
zaštite voda u koje spadaju:
projekti zaštite vodnih resursa (izvorišta vode za piće
većeg značaja - opskrba pitkom vodom većih
gradova-urbanih centara),
projekti komunalne infrastrukture: odvodnja otpadnih
voda (oborinska i fekalna kanalizacija) i
postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda;
Mogu se podijeliti na:
projekte čija je realizacija u nadležnosti FMPVŠ i
Agencija;
projekte u nadležnosti općina i kantona, za koje Vlada
Federacije pruža dodatnu podršku kroz IPA i druge
fondove;
projekte kod kojih krajnji korisnici (Općine) sami vrše
ugovaranje i realizaciju iz kreditnih i drugih sredstava
(Proračuni Općina i Kantona, IFI i dr.).
Tip i vrste projekata sa kratkim obrazloženjem, dati su kako
slijedi:
I.1. GEF-WB Projekat: "Zaštita kvaliteta voda" - Izgradnja II
faze postrojenja za tretman otpadnih voda u Živinicama
(faza I - predtretman je završena iz sredstava GEF granta),
za čiju realizaciju su obezbijeđena sredstva iz švedske
agencije SIDA u iznosu od 2 miliona EUR, uz uvjet da se
obezbijedi lokalno učešće za zatvaranje finansijske
konstrukcije. U ovom segmentu je važna uloga Fonda za
zaštitu okoliša FBiH kako bi se osigurala finansijska
održivost projekta.
I.2. GEF-WB Projekat: Izgradnja lijevoobalnog i desnoobalnog
kanalizacionog kolektora grada Mostara, te postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda (GEF, kredit EIB i SIDA
grant, te revolving sredstva proračuna FBiH), a predviđeno
je i lokalno sufinanciranje (Grad i Kanton). Obzirom da se
radi o višemilionskoj investiciji (samo postrojenje je
ugovoreno na oko 11 miliona EUR), kao i specifičnosti kod
izvođenja radova (kanalizacijski kolektori se moraju
ubrzano graditi da bi postrojenje imalo svoju funkciju)
neophodno je obezbijediti i podršku Fonda.
I.3. KfW Projekat (EU grant i domaće učešće) izgradnje
kanalizacije i postrojenja za tretman otpadnih voda Bihać,
kapaciteta 60.000 ES. Također se radi o složenom,
višemilionskom projektu, gdje je neophodna podrška Fonda
za izgradnju oborinske kanalizacije, jer su za izgradnju
fekalne kanalizacije i postrojenja sredstva obezbijeđena.
I.4. GEF-WB projekat "Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom"
(2009-2013): Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih
voda naselja Konjic i Izgradnja postrojenja za tretman
otpadnih voda naselja Ljubuški gdje je 41,5% obezbijeđeno
iz GEF sredstava, a ostatak treba da osiguraju Općine i
FBiH. Ovi projekti su u potpunosti pripremljeni za
realizaciju, ali ista još uvijek nije otpočeta. Biti će potrebno
osigurati podršku Fonda za zaokruživanje finansijske
konstrukcije projekata.
I.5. Kreditni projekat EIB-a za sufinanciranje izgradnje i
rekonstrukcije općinskih sistema za snabdijevanje vodom,
odvodnje i tretmana otpadnih voda u cca 22 općine u
Broj 10 - Strana 57
Federaciji BiH. Identifikacija Općina i nedostajućih
sredstava će se vršiti u suradnji sa PIU timom zaduženim za
praćenje ovih projekata.
I.6. Kreditni projekat Svjetske banke (IBRD) za rekonstrukciju
postrojenja za tretman otpadnih voda Sarajevo kapaciteta
600.000 ES, te izgradnju dijela kanalizacije.
I.7. Projekat zaštite izvorišta Sarajevsko polje kroz finansiranje
rekonstrukcije i izgradnje komunalne i turističke
infrastrukture na lokalitetu Igman-Bjelašnica je postavljen
od strane Vlade Kantona Sarajevo kao prioritet i kao
projekat od posebnog interesa i važnosti za KS, za što je isti
insistirao na potpisivanju Sporazuma sa Fondom u cilju
dobivanja potpore i podrške za realizaciju istoga. Ovaj
sporazum predstavlja dio aktivnosti vezanih za oblast
zaštite prirode (biološke, hidrološke i geološke
raznovrsnosti),
odnosno
unapređenja
komunalne
infrastrukture, a što bi u konačnici trebalo da olakša pristup
evropskim fondovima iz kojih se mogu finansirati navedene
aktivnosti.
I.8. Projekat zaštite jezera Modrac, kao glavnog resursa za
snabdijevanje vodom Tuzle. Zakonom o zaštiti akumulacija
Modrac, jezero Modrac je proglašeno zaštićenim vodnim
resursom od posebnog značaja za Tuzlanski kanton.
Područje Tuzlanskog kantona je deficitarno pitkom vodom,
pa je Vlada TK donijela odluku da realizira od ranije
aktuelnu ideju da akumulacija Modrac bude izvorište pitke
vode. Zakonom je predviđena zaštita akumulacije i
vodotoka rijeka Spreča i Oskova, koje se ulijevaju u jezero.
Za realizaciju ovako zahtjevnog projekta neophodan je čitav
niz aktivnosti, od izrada studija zaštite, pojedinačnih
projekata, do konačne realizacije. Obzirom da se radi o
velikom slivnom području sa velikim brojem stanovnika, te
razvijenom industrijom, nije teško zaključiti da se radi o
vrlo složenom i višemilionskom projektu, za čiju realizaciju
će biti neophodno učešće i podrška Fonda.
II. Projekti čija je implementacija u toku (projekti po JP
2010, 2011. i 2012. godine)
U saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma u
prethodnim godinama utvrđene su prioritetne oblasti koje je
potrebno sufinansirati sredstvima vodnih naknada te je u skladu s
tim Fond i određivao programske aktivnosti za Javne pozive za
odabir korisnika sredstava Fonda iz 2010, 2011. i 2012. god.
Realizacija ovih projekata na terenu je otpočela tek sredinom
2011. godine, tako da je za određeni broj projekata produžen i rok
za završetak, naravno ukoliko se radilo o objektivnim
okolnostima koje su uzrokovale kašnjenja. Također, za projekte
za koje je potpisan ugovor u 2012. (JP 2012-1 i JP 2012-2),
ugovori su važeći i u 2013., te 2014. godini. Navedeno ukratko
znači da se planira prijenos određenog broja projekata u 2014.
kada će isti biti i realizirani. Ovdje se najvećim dijelom radi o
projektima iz oblasti voda, dok je od posljednjeg Javnog poziva
aktuelan i jedan broj projekata zaštite i monitoringa zraka.
U nastavku slijedi opis aktivnosti koje se provode iz oblasti
zaštite voda i zraka:
II.1. Upravljanje otpadnim vodama, što obuhvata izgradnju ili
sanaciju kolektorskih mreža (primarnih i sekundarnih),
tretman komunalnih i tehnoloških otpadnih voda,
monitoring otpadnih voda i slične aktivnosti u oblasti
upravljanja otpadnim vodama, sve u cilju zaštite resursa
podzemnih i površinskih voda od zagađenja. Pod
smanjenjem uticaja otpadnih voda smatraju se projekti
prikupljanja, odvođenja i prečišćavanja komunalnih
otpadnih voda, projekti tretmana tehnoloških otpadnih voda
industrija prije njihovog ispuštanja u javni sistem
kanalizacije ili vodotoke, projekti tretmana deponijskih
Broj 10 - Strana 58
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
procjednih voda, projekti smanjenja zagađenja uvođenjem
povoljnijih teholoških postupaka u proces proizvodnje
kojima se smanjuje ukupna produkcija otpadnih voda i sl.
Podrška projektima kojima se direktno doprinosi zaštiti
površinskih i podzemnih voda od uticaja otpadnih voda
različitog porijekla, gdje se posebno tretiraju ovakvi
projekti u zoni zaštite izvorišta. Pri tome će se u svemu
voditi računa o stepenu uticaja i rangiranju projekata u
sektoru voda (FMPVŠ i Agencije za vodna područja),
odnosno shodno Zakonu o vodama;
Zaštita izvorišta - kao jedan od prioritetnih zadataka
očuvanja resursa pitke vode koja služe za snabdijevanje
vodom stanovništva. Ova programska aktivnost obuhvata
istražne radove u cilju utvrđivanja i praćenja kapaciteta i
kvaliteta izvorišta, izradu projekata zaštite izvorišta, te
određivanja zona sanitarne zaštite, provođenja mjera zaštite,
uspostavljanje zaštitnih zona i sl.
Održivo korištenje voda, što obuhvata zaštitu izvorišta vodozaštitnih
zona,
rješavanje
problema
u
vodosnabdijevanju, poticanje održivog korištenja prirodnih
dobara - vode. Od posebne važnosti su projekti zaštite
izvorišta u smislu izrade projekata zaštite, provođenja mjera
zaštite, uspostavljanje zaštitnih zona i sl. U oblasti održivog
korištenja voda se, prema Zakonu o vodama, javljaju dvije
skupine: vodosnabdijevanje stanovništva i korištenje vode u
privredi. Kada je prva skupina u pitanju tu se radi o
projektima kojima se rješava vodosnabdijevanja područja
koja nemaju riješeno ovo pitanje i gdje to ugrožava život
stanovnika i onemogućava dalji razvoj, te projekti
smanjenja gubitaka u mrežama čime se se direktno
doprinosi racionalnom korištenju i očuvanju vodnih
resursa-izvorišta. Što se tiče privrede koja vodu koristi u
svom tehnološkom procesu, tu su obuhvaćeni samo oni
slučajevi kada su predložena rješenja ponovnog korištenja
vode u tehnološkom procesu (mjere štednje vode i njenog
racionalnog korištenja, primjena BAT-a), kao i rješenja
kojima se smanjuje ili eliminiše korištenje vode za piće u
tehnološke svrhe.
Zaštita vodotoka, tj. uređenje vodotoka i drugih voda koje
podrazumijeva održavanje vodotoka i vodnog dobra, kao i
druge radove kojima se omogućava kontrolirani i
neškodljivi protok vode, ali i zaštitu u njima zastupljene
flore i faune.
Projekti jačanja javne svijesti, kroz projekte obrazovanja
i istraživanja u području zaštite okoliša s ciljem poboljšanja
kvalitete okoliša i prirodnih vrijednosti, te jačanja
kapaciteta NVO sektora i podrške stručnim naučnoistraživačkim kapacitetima na teritoriji Federacije BiH.
Zaštita zraka urbanih sredina u smislu smanjenja emisija
štetnih plinova što obuhvata aktivnosti koje za rezultat
imaju izradu razvojnih programa, projekata i sličnih
aktivnosti iz oblasti zaštite zraka kao što su projekti koji za
cilj imaju ostvarivanje učinkovitog, sigurnog i održivog
prijevoza roba smanjivanjem kretanja vozila, potrošnje
energije i emisija stakleničkih plinova na najmanju mjeru,
analize postojećeg stanja javnog saobraćaja u gradovima i
njegovog utjecaja na kvalitet zraka, aktivnosti uvođenja
biogoriva i plina u javni gradski saobraćaj, studije
prihvatljive regulacije dostave roba u središtu grada; studije
unapređenja željezničkog saobraćaja u FBiH i sl.
Projekti poboljšanja, očuvanja i monitoringa kvaliteta
zraka kao što su općinski i kantonalni projekti sadnje nove
i revitalizacije postojeće dendroflore u ulicama i parkovima
gradova, projekti monitoring stanica za praćenje kvaliteta
zraka u urbanim sredinama na području FBiH i sl.
Petak, 7. 2. 2014.
III. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoring
kvaliteta zraka
Shodno Strategiji zaštite okoliša cilj monitoringa kvaliteta
zraka Federacije BiH je određivanje kvaliteta zraka u stanicama
pozadinskog zagađivanja, regionalnog i prekograničnog
daljinskog prijenosa, te praćenja u okviru međunarodnih obaveza
države, na područjima nacionalnih parkova, zaštićenih pejzaža,
zaštićenih područja, spomenika prirode, osjetljivih okolišnih
sistema, te kulturnog i prirodnog nasljeđa i u naseljima i u
industrijskim područjima. U tu svrhu potrebno je uspostaviti
slijedeće mreže monitoringa kvaliteta zraka u FBiH koje bi se
sastojale od:
reprezentativnih kantonalnih stanica koje bi činile
federalnu mrežu kao dio države,
kantonalne mreže,
gradske/općinske mreže gdje je zrak prekomjerno
zagađen,
operatora pogona i postrojenja (izvora zagađivanja),
tamo gdje postoji interes operatora da ima podatke o
kvalitetu zraka u naselju i
posebnih područja (npr. s ciljem osiguranja kvaliteta
zraka u posebno zaštićenim područjima).
Prema analizama postojećeg stanja na sadašnjim lokacijama
je potrebno izvršiti dopunu i poboljšanje monitoring sistema, kao
i proširiti monitoring mrežu na ostale gradove. Za uspostavljanje
Federalne i kantonalnih mreža praćenja kvaliteta zraka potrebno
je sljedeće:
Implementirati monitoring kvaliteta zraka u urbanim
područjima koja imaju značajne industrijske
aktivnosti i/ili broj stanovnika veći od 50.000. Po ovoj
klasifikaciji potrebno je uspostaviti monitoring
kvaliteta zraka u 11 gradova u FBiH;
Izrada akta kojim će se definirati uspostava i
odgovornosti Federalne i kantonalnih mreža
(pozadinske stanice, stanice u urbanim područjima
kao i stanice u područjima sa nekim režimom zaštite);
Za mrežu stanica izraditi lokacijske studije kojima će
se definirati: lokacije stanica, način prikupljanja i
obrada i diseminacija rezultata;
Izrada akta o praćenju kvaliteta zraka i pratećih
programa kojim će se definirati način praćenja
kvaliteta zraka i prikupljanja podataka, mjerni
postupci, način provjere kvaliteta mjerenja i podataka
kao i obrade i prikaza rezultata, način dostave
podataka za potrebe informacionog sistema kvaliteta
zraka te način obavještavanja javnosti.
U provođenju navedene aktivnosti Fond je planirao svoje
učešće, a sve u skladu sa programom i planom Federalnog
ministarstva okoliša i turizma koje je zaduženo za
implementaciju strategije.
IV. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva federalne
strategije zaštite okoliša
Ovom stavkom se planira korištenje sredstava Fonda za
finansiranje projekata i studija iz oblasti zaštite okoliša kojima se
stvaraju preduvjeti za:
1. dalje aktivnosti na realizaciji i implementaciji
planova,
2. za apliciranje programa za finansiranje po osnovu
grantova iz međunarodnih fondova,
3. kao preduvjet za povoljne kreditne linije
a posebno se odnose na:
Projekte i studije zaštite, očuvanja i poboljšanja kvaliteta
zraka,
Petak, 7. 2. 2014.
-
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Studije i projekti smanjenja emisije stakleničkih plinova, te
ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog
omotača,
Studije i analize postojećeg stanja javnog saobraćaja u
gradovima i njegovog utjecaja na kvalitet zraka,
Projekti i studije poticanja kontrole i smanjenja upotrebe
pesticide kao agrotehničke mjere u cilju smanjenja rizika za
zdravlje ljudi, životinja i okoliša,
Projekti zaštite voda, a naročito priprema studija izvodivosti
centralnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kojima
je cilj dobiti relevantne tehničke i finansijske podatke, kao i
model budućeg održivog upravljanja i vođenja,
Studije i projekti smanjivanja količine otpada, kao i
povećanje ukupnog procenta adekvatnog zbrinjavanja
otpada reciklažom, odnosno povratom materijala ili
energije,
Projekti iskorištavanje vrijednih svojstava, te obrade otpada,
Projekti sanacije šteta nastalih ekološkim incidentima,
Studije i projekti zaštite i očuvanja biološke i pejzažne
raznovrsnosti.
Prirodno naslijeđe BiH podrazumijeva dijelove prirodnog
okoliša koji su izdvojeni i prepoznati kao područja od visokog
značaja te kao takvi zaštićeni zakonskim aktima. Ukupna
površina pod zaštitom je veoma niska i ne odgovara prirodnim
potencijalima koje BiH posjeduje, te je potrebno kontinuirano
ulagati u očuvanje stanja, bez obzira na formalno-pravni status.
U tom smislu Fond je ulagao i planira nastaviti sa
ulaganjima u oblast zaštite biodiverziteta i pejzažne raznolikosti,
a naročito:
Naučno istraživanje;
Zaštita divljine;
Očuvanje biocenotske raznolikosti;
Zaštita specifičnih prirodnih i kulturnih odlika;
Uspostavljanje registara, odnosno inventarizaciju svih
komponenti biodiverziteta;
Održivu upotreba resursa iz prirodnih ekosistema.
Obzirom na negativno iskustvo iz ranijih Javnih poziva u
smislu niskog kvaliteta predloženih projekata u oblasti smanjenja
zagađenja od motornih vozila (saobraćajnog opterećenja) dati će
se poticaj izradi studija i projekata kojima se promovira uvođenje
čistijeg transporta kao doprinos smanjenju emisije stakleničkih
plinova. U skladu s tim Fond će poticati i pomagati one programe
i projekte i slične aktivnosti koji doprinose uspostavljanju čistijeg
transporta kroz provođenje i unaprjeđenje tehničkih i
organizacionih mjera u putničkom i teretnom saobraćaju, a
posebno u pogledu uvođenja alternativnih goriva, kao npr.:
korištenje plina kao alternativnog goriva se namjerava analizirati
kao jedno od mogućih prihvatljivih rješenja za realizaciju kod
korisnika, prije svega u javnom prevozu, analiza stanja, te
dinamika prelaska sa neprihvatljivih ekoloških standarda (EURO
0,1,2,3) na ekološki prihvatljiva vozila standarda EURO 5 i sl..
Uzimajući u obzir prethodno navedena polazišta cilj je i
dalje podsticati projekte zaštite voda, izvorišta, te podršku
izrazito ugroženim područjima, kada je u pitanju osiguranje pitke
vode stanovništvu, a u cilju postizanja cjelovitog i usklađenog
vodnog režima, što uključuje: povećanje priključenosti, te
smanjenje gubitaka iz javnih vodovodnih sistema, povećanje
priključenosti na javnu kanalizacionu mrežu, te postizanje dobrog
stanja podzemnih i površinskih voda kroz izgradnju,
rekonstrukciju i sanaciju sistema javne odvodnje i prečišćavanja
otpadnih voda.
Fond će sudjelovati i u sufinansiranju programa, projekata i
sličnih aktivnosti za namjene iz ove programske aktivnosti koje
organizuju i finansiraju međunarodne finansijske institucije i
organizacije.
Broj 10 - Strana 59
V. Afirmacija i promocija Fonda kroz projekte i programe
zaštite okoliša
Projekti koji se odnose na promociju Fonda kroz jačanje
javne svijesti, promociju projekata i programa zaštite okoliša,
promociju obrazovanja i istraživanja u području zaštite okoliša s
ciljem poboljšanja kvalitete okoliša i prirodnih vrijednosti.
Podizanje-jačanje javne svijesti o značaju zaštite okoliša
već predstavlja redovnu aktivnost Fonda, pa tako i u planu za
2014. godinu. Ovdje treba uzeti u obzir da se dobar dio ovakvih
projekata prenosi za realizaciju iz 2013. god. Ovi programi
uključuju izradu promotivnih i edukativnih materijala,
organizovanje okruglih stolova, konferencija, prigodnih TV
emisija i sl. aktivnosti relevantnih za jačanje javne svijesti o
značaju zaštite okoliša. Ovim se, pored identifikacija programa u
oblasti podizanja javne svijesti koji daju dobre ideje za promociju
zaštite okoliša, podrazumjeva i podrška projektima sa tematikom
zaštite okoliša mladih i neafirmisanih stručnjaka i studenata u
cilju poticanja na veći angažman mladih u ovoj oblasti.
VI. Interventna sredstva
Ova sredstva se redovno planiraju za slučajeve intervencije
na saniranju šteta od prirodnih nepogoda ili nekih drugih
incidentnih situacija kojima se nanose štete po okoliš, tj. za
aktivnosti gdje je potrebno djelovati odmah. Pod ovim se
podrazumijevaju hitne intervencije u slučaju incidentnih situacija
kojima su prouzrokovane štete po okoliš, a koje imaju direktan
uticaj na okoliš, odnosno biodiverzitet (požari, poplave,
nepredviđena izljevanja zagađujućih opasnih materija,
ugrožavanje zdravlja ljudi i sl.).
VII. Projekti u oblasti zaštite zraka
Projekti u ovoj oblasti se odnose kako na smanjenje emisija
štetnih plinova od industrije i saobraćaja, tako i na poboljšanje i
očuvanje kvalitete zraka naročito u urbanim sredinama.
U projekte smanjenja emisija stakleničkih plinova spadaju i
projekti energetske efikasnosti kojima se direktno utječe na
kvalitet zraka. S toga projekti zaštite zraka su podijeljeni u dvije
grupacije:
1) Projekti smanjenjenja emisija industrije i zaštita
kvaliteta zraka i
2) Projekte smanjenja emisija stakleničkih plinova kroz
projekte energetske efikasnosti.
Projekti smanjenjenja emisija industrije i zaštita kvaliteta
zraka
Tako se i u narednoj godini planira naročito poticati i
sufinancirati programe i projekte koji imaju za cilj:
promocija čistije proizvodne tehnologije,
poticanje modifikacije proizvodnog procesa i
modifikacije opreme,
sprečavanje nastanka opasnih i otrovnih tvari iz
proizvodnih procesa,
ograničenje emisija kiselih gasova iz velikih i malih
ložišta,
učinkovitiju upotrebu sirovina,
učinkovitiju upotrebu energenata,
proizvodnju ekološko prihvatljivih proizvoda,
reciklažu vlastitog otpada iz proizvodnog procesa,
korištenje otpada kao energenta,
uspostavu sistema za kontrolu emisija štetnih plinova i
kontrolu kvaliteta zraka,
smanjenje emisija štetnih plinova,
mjerenje emisije štetnih plinova na mjestu ispusta,
ugradnju filtera u proizvodne procese,
smanjenje emisije metana iz poljoprivrede,
projekte učinkovitog, sigurnog i održivog prevoza
roba smanjivanjem kretanja vozila,
Broj 10 - Strana 60
-
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
općinski i kantonalni projekti sadnje nove i
revitalizacije postojeće dendroflore u ulicama i
parkovima gradova,
poticanje istraživanja biotehničkih i hortikulturnih
rješenja kojima se doprinosi smanjenju zagađenja
zraka u urbanim područjima,
prostorno i urbanističko planiranje s ciljem planiranja
kvalitete zraka.
Projekte smanjenja emisija stakleničkih plinova kroz
projekte energetske efikasnosti
U 2014. godini u području energetske efikasnosti prioritet
će se dati onim mjerama u području djelovanja s najvećim
potencijalom za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Ti
programi i projekti će se prije svega odnositi na poboljšanje
energetske efikasnosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora
energije u zgradarstvu, uspostavljanje institucije energijskog
menadžmenta u lokalnim zajednicama (u skladu sa Strategijom
zaštite okoliša i Strateškim planom i programom razvoja
energetskog sektora), te na programe i projekte energetske
efikasnosti u javnom sektoru kao što su izgradnja energetski
učinkovite i ekološke javne rasvjete i smanjenje potrošnje
energije u zgradama državne uprave i jedinica lokalne
samouprave, gdje se prioritet daje zdravstvenim i odgojno
obrazovnim institucijama.
Dakle, osnova je ostvarenje ciljeva do 2020. godine po
principu 20/20/20:
uštede od 20% energije,
osiguranje 20% potreba neposredne potrošnje energije
proizvodnjom iz obnovljivih izvora,
smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%.
Obzirom da se kod nas ovdje radi o relativno novoj oblasti
djelovanja, nužna je uska saradnja sa nadležnim ministarstvima
okoliša, prostornog uređenja i energetike, obzirom da su
nadležnosti veoma podijeljene i nisu dovoljno jasno precizirane.
U tom smislu mjere će se provoditi kroz osnove:
Provedba energetskih programa,
Obavljanje energetskih pregleda,
Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije,
Poticanje održive gradnje,
Ostali projekti i programi energetske efikasnosti.
Pod ovom stavkom podrazumijeva se provođenje projekata
energetske efikasnosti i to dominantno kroz saradnju sa
međunarodnim razvojnim agencijama poput UNDP-a, Svjetske
banke, GIZ-a i USAID-a.
Saradnja sa pomenutim institucijama se dominatno bazira
na aktivnostima kojima bi se omogućilo stvaranje povoljnog
ambijenta za investiranje u EE i OIE gdje ćemo se skoncentrisati
na sljedeće:
Pristup "odozdo prema gore/bottom-up", u smislu
jačanja kapaciteta vezanih za upravljanje energijom i
razumijevanje pravnih obaveza a sve kroz nadolazeći
Zakon o energetskoj efikasnosti FBiH;
Kreiranje mehanizama za monitoring i izvještavanje o
potrošnji energije (obaveze iz Zakona);
Identifikacija i razvoj finansijskih mehanizama za EE
i OIE;
Daljnje intervencije na nivou legislative.
Pored navedenih aktivnosti provodit će se i tzv.
infrastukturne mjere i to: detaljni energetski auditi, izrada
tehničke izvedbene dokumentacije te provođenje mjera na terenu,
a sve u cilju povećanja energetske efikasnosti objekata.
Sve programske aktivnosti imaju za cilj - kreiranje
povoljnog ambijenta za investiranje u povećanje energetske
efikasnosti u FBiH.
to:
Petak, 7. 2. 2014.
Prethodno navedeni cilj bi se ostvario kroz set aktivnosti, i
-
Uspostavljanje sistematskog pristupa na upravljanju i
praćenju potrošnje energije, troškova vezanih za
energiju i vodu i emisije CO2 u javnim objektima
FBiH;
Jačanje kapaciteta domaćih institucija i tehničkih
stručnjaka iz oblasti EE;
Realizaciju
infrastukturnih
mjera
energetske
efikasnosti javnih objekta FBiH;
Razvoj
tržišnih/finansijskih
mehanizama
za
sufinansiranje i finansiranje mjera energetske
efikasnosti;
Podizanje svijest šire javnosti.
Projekti energetske efikasnosti se rade i u saradnji sa
Federalnim ministarstvom prostornog uređenja i to kroz
formaciju Implementacijske jedinice za projekat Svjetske banke
gdje ove dvije institucije imaju zadaću da se kroz
implementacijski period od četiri godine provedu mjere na cca
60-80 objekata javne potrošnje.
Kroz programske aktivnosti Fonda, projekti energetske
efikasnosti provodit će se i putem javnog poziva.
VIII. Projekti u oblasti upravljanja otpadom
Organizirano sakupljanje i zbrinjavanje otpada prvi je i
važan korak u pravilnom upravljanju otpadom. Planira se
postupno ulaganje sredstava u sistem kvalitetnog upravljanja
otpadom i to najprije kroz poticanje izrade studija i planova
upravljanja otpadom, kao i ulaganja u sisteme primarnog
odvajanja otpada (za nabavku kanti, kontejnera i zelenih otoka)
radi smanjenja nastajanja otpada i korištenja njegovih vrijednih
svojstava, te opremanje reciklažnih dvorišta i transfer stanica.
Odvojenim prikupljanjem otpada sprječava se zagađenje
tla, vode i zraka. Naravno ekonomski efekti kao rezultat
prikupljanja, sortiranja i reciklaže otpada, korištenja otpada kao
sekundarne sirovine ili kao energenta, smanjenje proizvodnih
troškova, ušteda energije, smanjenje uvoza ambalažnog otpada,
smanjenje količina koje se odlažu, razvoj privrede, ugradnja
novih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta i dr, su ključni
argument kojim će se u narednom periodu voditi Fond kako bi
dobio i osigurao vodeću poziciju i u ovoj oblasti.
Fond je već oformio Registar obveznika plaćanja naknada
po osnovi plasirane ambalaže i električnih i elektroničkih
proizvoda na teritoriju FBiH. Također, osmišljeni su i
distribuirani anketni upitnici za sve subjekte u sistemu, te je
ostvaren zavidan odaziv u popunjavanju istih. Na temelju
prikupljenih podataka namjerava se formirati kvalitetna baza
podataka o ukupnom sistemu upravljanja otpadom kako bi se
kontinuirano imali podaci o stanju na terenu. To će u budućnosti
predstavljati kvalitetan osnov za planiranje ulaganja u ovoj
oblasti. U tom smislu kao jedna od planiranih aktivnosti Fonda u
ovoj oblasti u 2014. je i projekat uspostavljanja jedinstvenog
geoinformacionog sistema upravljanja otpadom, a u saradnji sa
nadležnim Ministarstvom okoliša i turizma.
2. AKTIVNOSTI NA DONOŠENJU POTREBNE ZAKONSKE
REGULATIVE ZA OSTVARIVANJE PRIHODA FONDA U
SKLADU SA ZAKONOM O FONDU
Fond je i u dosadašnjem periodu, ali planira nastaviti i u
2014. godini intenzivan rad i dati doprinos donošenju novog
Zakona o Fondu. Ovim se zakonom utemeljuje Fond za zaštitu
okoliša i energetsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine,
utvrđuje ustrojstvo, organizacija, gospodarenje i upravljanje
Fondom, imovina i djelatnost Fonda, izvori, namjena i način
korištenja sredstava Fonda, te uređuju druga pitanja u svezi s
pribavljanjem gospodarenjem sredstvima Fonda.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Pri tome će se dodatno angažirati na slijedećim pitanjima
koja predstavljaju pomak u odnosu na dosadašnji ustroj i rad
Fonda:
Okvirni uvjeti u FBiH za poslovanje Fonda,
Uloga Fonda se treba uskladiti sa EU
zakonodavstvom u energetskoj učinkovitosti Direktiva 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti,
Pregled iskustava EU i regionalnih fondova u
primjeni i provedbi energetske učinkovitosti,
Razmotriti i predložiti strateške smjernice za dalji rad
Fonda,
Stvoriti preduvjete i zakonski osnov za praćenje
utroška svih namjenski prikupljenih sredstava za
potrebe zaštitu okoliša od strane Fonda, bez obzira da
li se radilo o sredstvima Fonda ili onim koja se
prebacuju na račun Kantona.
Fond će u okviru svojih resursnih mogućnosti i zakonom
datih ovlasti pružiti svu raspoloživu pomoć institucijama (Vlada
Federacije BiH i resorna ministarstva) koje su Zakonom dužne
donijeti nedostajuće provedbene propise za prikupljanje prihoda
po osnovi Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, ali i ostalih
Zakona kojima se uvode okolišne naknade i to:
i)
Aktivnosti na donošenju Uredbe za utvrđivanje
naknade korisnicima okoliša;
ii) Aktivnosti na donošenju Uredbe za utvrđivanje
naknade za emisije CO2;
iii) Aktivnosti na izmjenama i dopunama Uredbe o
naknadama za zagađivače zraka,
Prema Zakonu o Fondu
Donosilac: Ministarstvo okoliša i turizma - Vlada FBiH
Implementator: Fond za zaštitu okoliša FBiH
iv) Uredba o uvođenju naknada za plastične vrećicetregerice;
v) Aktivnosti na izmjenama i dopunama Pravilnika o
ambalaži i ambalažnom otpadu i Pravilnika o
upravljanju otpadom od električnih i elektronskih
proizvoda;
vi) Pravilnici o načinu prikupljanja- reciklaže i
zbrinjavanja
Otpadnih guma,
Otpadnih vozila,
Otpadnih ulja,
Otpadnih baterija i akumulatora,
Prema Zakonu o upravljanju otpadom
Donosilac: Ministarstvo okoliša i turizma - Vlada FBiH
Implementator: Fond za zaštitu okoliša FBiH
vii) Zakon o energetskoj efikasnosti, te podzakonski akti u
ovoj oblasti;
Donosilac: Ministarstva energetike, industrije i rudarstva, te
prostornog uređenja - Vlada FBiH
Implementator: Fond za zaštitu okoliša FBiH
viii) Izmjene i dopune Zakona o vodama, te Pravilnika o
definiranju opće i posebnih vodnih naknada;
Donosilac: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva - Vlada FBiH
Implementator: Fond za zaštitu okoliša FBiH
4. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SA NADLEŽNIM
INSTITUCIJAMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
Čvrsta saradnja sa resornim Ministarstvom turizma i
okoliša, kao i sa drugim ministarstvima unutar Vlade u cilju
pripreme i usvajanja potrebne zakonske regulative u oblasti
zaštite okoliša,
Izrada baze podataka i analiza trenutnog stanja aktivnosti
domaćih i stranih investicijskih projekata na polju zaštite
okoliša u cilju koordinacije aktivnosti,
-
Broj 10 - Strana 61
Uspostava saradnje sa fondovima za zaštitu okoliša u
susjednim i drugim državama u cilju razmjene iskustva i
koordinacije zajedničkih projekata,
Uspostavljanje čvrstih odnosa sa institucijama Brčko
Distrikta, Fondom za zaštitu životne sredine Republike
Srpske, te kantonalnim ministarstvima,
Uspostava direktnih kontakata sa organizacionim
strukturama Evropske unije i Svjetske banke, MMF i drugih
fondova za pristup raspoloživim finansijskim sredstvima
istih,
Kontinuirani monitoring u skladu sa savremenim svjetskim
normama zaštite okoliša.
5. AKTIVNOSTI NA PRODUBLJIVANJU SARADNJE SA
NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, EKOLOŠKIM
DRUŠTVIMA, TE SARADNJA SA NAUČNIM
INSTITUCIJAMA
Obzirom na trenutno veliki broj nevladinih organizacija
koje djeluju na teritoriju F BiH (procjena je na oko 1500), od
kojih se može reći da njih oko 10% nosi predznak EKO, te je
veoma teško prepoznati one čiji rad i djelovanje dosljedno slijedi
programske principe, te nastoji unijeti dodatnu kretivnost i
invetivnost u svome radu, kao i pratiti savremena kretanja u ovoj
oblasti u regiji i svijetu, Fond ima potrebu razviti širu saradnju u
smislu:
Uspostavljanja partnerskog odnosa sa nevaldinim
organizacijama u cilju sinhronizacije aktivnosti,
Saradnje sa ekološkim društvima unutar sektora
obrazovanja i van njega,
Izrade baze podataka ekoloških društava i sekcija,
praćenje njihovog rada i aktivnog sudjelovanja u
edukaciji i finansijskoj pomoći.
6. SARADNJA SA NAUČNIM INSTITUCIJAMA
Imajući u vidu obim i složenost problematike zaštite okoliša
neophodna je uska saradnja sa naučno-obrazovnim institucijama.
Zaštita prirode i okoliša postala je vrlo važno društveno i
političko pitanje što dovodi do promjene u razmišljanju, pristupu
i djelovanju u svim segmentima okoliša. Danas se zaštita okoliša
smatra nužnom, a pitanja ekologije i zaštite prirode čine značajan
sadržaj i u obrazovanju. U sadašnjem sistemu obrazovanja,
školski programi nikako ili vrlo slabo uključuju okolišnu
problematiku, te je potrebno izraditi programe koji će integrirati
okoliš u programe osnovnih i srednjih škola, te univerziteta, a
naročito u tehničke, bio-tehničke, ekonomske, pravne i fakultete
prirodnih nauka.
Danas, u svijetu, se uticaji zagađenja na biosferu i zdravlje
ljudi pomno analiziraju, a istražuju se i nove mogućnosti u
razvoju tehnologije i promociji održivog razvoja. U svrhu
unaprjeđenja zaštite okoliša, a posebno radi postizanja ciljeva u
poboljšanju kvaliteta zraka, tla, vode, mora, čistije proizvodnje,
upravljanja otpadom, smanjenja emisija štetnih plinova, Fond će i
dalje poticati obrazovne, istraživačke i razvojne studije te
sufinansirati odgovarajuće programe, projekte i slične aktivnosti.
Smjernice, te koordinacija pomenutih aktivnosti
nezamisliva je bez angažovanja akademskih institucija i
referentnih pojedinaca u cilju nalaženja optimalnog rješenja
održivog razvoja.
U tom smislu planirano je angažovanje akademskih
institucija i pojedinaca na izradi projekata, studija, itd,
putem komisija u aktivnostima Fonda.
7. SARADNJA SA SREDSTVIMA INFORMISANJA U
CILJU PROMOCIJE RADA FONDA
Fond će sve aktivnosti otvoriti prema sredstvima
informisanja putem web stranice drugih oblika
informisanja,
Broj 10 - Strana 62
-
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Saradnjom sa sredstvima informisanja težit će se da se
stvori pozitivna klima pravilnog i tačnog informisanja o
svim aktivnostima i eventualnim problemima,
Izrada biltena, promotivnih materijala, itd.
305
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), te člana 21. stav 3. Zakona
o pravima i dužnostima republičkih organa u korištenju sredstava
društvene svojine ("Službeni list SR BiH", br. 33/81 i 29/90) koji
se u skladu sa članom IX. 5 (1) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine primjenjuje kao federalni zakon, Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014.
godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU PRODAJE KORIŠTENIH
MOTORNIH VOZILA ZAVODA ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
odobrava se prodaja korištenih motornih vozila, sljedećih
karakteristika:
1. Marka Škoda, tip Felicia, motor Diesel, model LX 1.9
D, vrsta vozila: putničko, oblik karoserije limuzina,
broj šasije: TMBEHH613Y5204606, broj motora:
AEF354172, boja crvena, godina proizvodnje 2000,
radni obujam motora: 1896 ccm, snage 47 KW,
registarske oznake: J30-T-594 odjavljena u MUP-u,
sa pređenih 222.480 kilometara;
2. Marka Škoda, tip Fabia, motor OTO benzinac, model
Combi Classic, vrsta vozila: putničko, oblik karoserije
Caravan, broj šasije: TMBJB16Y623591017, broj
motora: AME069758, boja metalik zelena, godina
proizvodnje 2003, radni obujam motora: 1397 ccm,
snage 50 KW, registarske oznake: 347-J-733, sa
pređenih 283.560 kilometara;
3. Marka Toyota, tip Landcruiser, motor Diesel, model 4
WD Fulltime - Cruiser, vrsta vozila: terensko, oblik
karoserije
zatvorena,
broj
šasije:
JT111PJ8007008068, broj motora: 0186118, boja
metalik bijela, godina proizvodnje 1996, radni obujam
motora: 4200 ccm, snage 96 KW, registarske oznake:
569-E-381, sa pređenih 299.060 kilometara;
II.
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
će izvršiti procjenu vrijednosti putničkih i teretnog vozila iz tačke
I. ove odluke i putem javnog nadmetanja - licitacije izvršiti
prodaju tih vozila.
III.
Novčana sredstva ostvarena prodajom putničkih vozila iz
tačke I. ove odluke, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine uplatit će na Jedinstveni račun Trezora Federacije
Bosne i Hercegovine broj: 338 900 220 833 18 86 otvoren kod
UniCredit Bank d.d.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo finansija i Zavod za javno zdravstvo Federacije
Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.
Petak, 7. 2. 2014.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 175/2014
Premijer
30. januara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), te članka 21. stavak 3.
Zakona o pravima i dužnostima republičkih organa u korištenju
sredstava društvene svojine ("Službeni list SR BiH", br. 33/81 i
29/90) koji se sukladno članku IX. 5 (1) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine primjenjuje kao federalni zakon, Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014.
godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU PRODAJE KORIŠTENIH
MOTORNIH VOZILA ZAVODA ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
odobrava se prodaja korištenih motornih vozila, sljedećih
karakteristika:
1. Marka Škoda, tip Felicia, motor Diesel, model LX 1.9
D, vrsta vozila: putničko, oblik karoserije limuzina,
broj šasije: TMBEHH613Y5204606, broj motora:
AEF354172, boja crvena, godina proizvodnje 2000,
radni obujam motora: 1896 ccm, snage 47 KW,
registarske oznake: J30-T-594 odjavljena u MUP-u,
sa pređenih 222.480 kilometara;
2. Marka Škoda, tip Fabia, motor OTO benzinac, model
Combi Classic, vrsta vozila: putničko, oblik karoserije
Caravan, broj šasije: TMBJB16Y623591017, broj
motora: AME069758, boja metalik zelena, godina
proizvodnje 2003, radni obujam motora: 1397 ccm,
snage 50 KW, registarske oznake: 347-J-733, sa
pređenih 283.560 kilometara;
3. Marka Toyota, tip Landcruiser, motor Diesel, model 4
WD Fulltime - Cruiser, vrsta vozila: terensko, oblik
karoserije
zatvorena,
broj
šasije:
JT111PJ8007008068, broj motora: 0186118, boja
metalik bijela, godina proizvodnje 1996, radni obujam
motora: 4200 ccm, snage 96 KW, registarske oznake:
569-E-381, sa pređenih 299.060 kilometara;
II.
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
će izvršiti procjenu vrijednosti putničkih i teretnog vozila iz točke
I. ove odluke i putem javnog nadmetanja - licitacije izvršiti
prodaju tih vozila.
III.
Novčana sredstva ostvarena prodajom putničkih vozila iz
točke I. ove odluke, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine uplatit će na Jedinstveni račun Riznice Federacije
Bosne i Hercegovine broj: 338 900 220 833 18 86 otvoren kod
UniCredit Bank d.d.
IV.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo financija i Zavod za javno zdravstvo Federacije
Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 175/2014
30. siječnja 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), те члана 21. став 3.
Закона о правима и дужностима републичких органа у
кориштењу средстава друштвене својине ("Службени лист
СР БиХ", бр. 33/81 и 29/90) који се у складу са чланом IX. 5
(1) Устава Федерације Босне и Херцеговине примјењује као
федерални закон, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на
98. сједници, одржаној 30.01.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОДАЈЕ КОРИШТЕНИХ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО
ЗДРАВСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Заводу за јавно здравство Федерације Босне и
Херцеговине одобрава се продаја кориштених моторних
возила, сљедећих карактеристика:
1. Марка Шкода, тип Felicia, мотор Diesel, модел LH
1.9 D, врста возила: путничко, облик каросерије
лимузина, број шасије: TMBEHH613Y5204606,
број мотора: AEF354172, боја црвена, година
производње 2000, радни обујам мотора: 1896 ccm,
снаге 47 KW, регистарске ознаке: Ј30-Т-594
одјављена у МУП-у, са пређених 222.480
километара;
2. Марка Шкода, тип Фабиа, мотор ОТО бензинац,
модел Combi Classic, врста возила: путничко,
облик каросерије Караван, број шасије:
TMBJB16Y623591017, број мотора: АМЕ069758,
боја металик зелена, година производње 2003,
радни обујам мотора: 1397 ccm, снаге 50 KW,
регистарске ознаке: 347-Ј-733, са пређених
283.560 километара;
3. Марка Toyota, тип Landcruiser, мотор Diesel,
модел 4 WD Fulltime - Cruiser, врста возила:
теренско, облик каросерије затворена, број шасије:
ЈТ111PJ8007008068, број мотора: 0186118, боја
металик бијела, година производње 1996, радни
обујам мотора: 4200 ccm, снаге 96 KW,
регистарске ознаке: 569-Е-381, са пређених
299.060 километара;
II
Завод за јавно здравство Федерације Босне и
Херцеговине ће извршити процјену вриједности путничких и
теретног возила из тачке I ове одлуке и путем јавног
надметања -лицитације извршити продају тих возила.
III
Новчана средства остварена продајом путничких
возила из тачке I ове одлуке, Завод за јавно здравство
Федерације Босне и Херцеговине уплатиће се на Јединствени
рачун Трезора Федерације Босне и Херцеговине број: 338
900 220 833 18 86 отворен код UniCredit Bank д.д.
Broj 10 - Strana 63
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија и Завод за јавно здравство
Федерације Босне Херцеговине, свако у оквиру своје
надлежности.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 175/2014
Премијер
30. јануара 2014. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
306
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 1/94,
8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINI VISOKO ZA
USTUPANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE
KASARNE "VRATNICA" ZA POTREBE MJESNE
ZAJEDNICE VRATNICA
I.
Daje se saglasnost Općini Visoko da u skladu sa odredbom
člana 4. Ugovora o privremenom korištenju kasarne "Vratnica"
broj: 01-23-480/13 od 09.11.2013. godine, može predmetnu
kasarnu ustupiti na privremeno korištenje Mjesnoj zajednici
Vratnica, na period važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine o davanju na privremeno korištenje kasarne
"Vratnica" Općini Visoko ("Službene novine Federacije BiH",
broj 68/13).
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 178/2014
30. januara 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 1/94,
8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINI VISOKO ZA
USTUPANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE
KASARNE "VRATNICA" ZA POTREBE MJESNE
ZAJEDNICE VRATNICA
I.
Daje se suglasnost Općini Visoko da sukladno sa odredbom
članka 4. Ugovora o privremenom korištenju kasarne "Vratnica"
broj: 01-23-480/13 od 09.11.2013. godine, može predmetnu
kasarnu ustupiti na privremeno korištenje Mjesnoj zajednici
Vratnica, na razdoblje važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine o davanju na privremeno korištenje kasarne
"Vratnica" Općini Visoko ("Službene novine Federacije BiH",
broj 68/13).
Broj 10 - Strana 64
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Petak, 7. 2. 2014.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 178/2014
30. siječnja 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 180/2014
Premijer
30. januara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ"
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 98. сједници, одржаној 30.01.2014.
године, доноси
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ОПЋИНИ ВИСОКО ЗА
УСТУПАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШТЕЊЕ
КАСАРНЕ "ВРАТНИЦА" ЗА ПОТРЕБЕ МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ВРАТНИЦА
I
Даје се сагласност Опћини Високо да у складу са
одредбом члана 4. Уговора о привременом кориштењу
касарне "Вратница" број: 01-23-480/13 од 09.11.2013. године,
може предметну касарну уступити на привремено
кориштење Мјесној заједници Вратница, на период важења
Одлуке Владе Федерације Босне и Херцеговине о давању на
привремено кориштење касарне "Вратница" Опћини Високо
("Службене новине Федерације БиХ" број 68/13).
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федeрације БиХ".
В. број 178/2014
30. јануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
307
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O OTPISU POTRAŽIVANJA FEDERALNE DIREKCIJE
ZA CIVILNU AVIJACIJU - FEDERALNE DIREKCIJE ZA
CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO PREMA JP "B&H
AIRLINES" D.O.O. SARAJEVO
I.
Otpisuju se potraživanja sa obračunatim zateznim
kamatama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne
direkcije za civilno zrakoplovstvo prema JP "B&H Airlines"
d.o.o. Sarajevo za usluge izvršene u periodu od 01.12.2012.30.11.2013. godine u iznosu od 151.089,96 KM. Potraživanja iz
stava I. ove tačke su nastala po osnovu pružanja navigacionih
usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja na aerodromima u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
II.
Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalna direkcija
za civilnu avijaciju - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo
i JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo svako u okviru svoje
nadležnosti.
ODLUKU
O OTPISU POTRAŽIVANJA FEDERALNE DIREKCIJE
ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO - FEDERALNE
DIREKCIJE ZA CIVILNU AVIJACIJU PREMA JP "B&H
AIRLINES" D.O.O. SARAJEVO
I.
Otpisuju se potraživanja sa obračunatim zateznim
kamatama Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo Federalne direkcije za civilnu avijaciju prema JP "B&H Airlines"
d.o.o. Sarajevo za usluge izvršene u razdoblju od 01.12.2012. 30.11.2013. godine u iznosu od 151.089,96 KM. Potraživanja iz
stava I. ove točke su nastala na temelju pružanja navigacionih
usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja na aerodromima u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
II.
Za sprovođenje ove odluke zadužuju se Federalna direkcija
za civilno zrakoplovstvo - Federalna direkcija za civilnu avijaciju
i JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo svako u okviru svoje
nadležnosti.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 180/2014
Premijer
30. siječnja 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 98. сједници, одржаној 30.01.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ФЕДЕРАЛНЕ
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНУ АВИЈАЦИЈУ ФЕДЕРАЛНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО
ЗРАКОПЛОВСТВО ПРЕМА ЈП "B&H AIRLINES"
Д.О.О. САРАЈЕВО
I
Отписују се потраживања са обрачунатим затезним
каматама Федералне дирекције за цивилну авијацијуФедералне дирекције за цивилно зракопловство према ЈП
"B&H Airlines" д.о.о. Сарајево за услуге извршене у периоду
од 01.12.2012. - 30.11.2013. године у износу од 151.089,96
КМ. Потраживања из става I ове тачке су настала по основу
пружања навигационих услуга прилазне и аеродромске
контроле летења на аеродромима у Федерацији Босне и
Херцеговине.
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
II
За провођење ове одлуке задужују се Федерална
дирекција за цивилну авијацију- Федерална дирекција за
цивилно зракопловство и ЈП "B&H Airlines" д.о.о. Сарајево
свако у оквиру своје надлежности.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 180/2014
30. јануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
308
Na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 102/13) i člana 11. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/13), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine na 99. sjednici, održanoj
05.02.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE" BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA
BORACA I INVALIDA ODBRAMBENOOSLOBODILAČKOG RATA
I.
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", broj 99/13), odobrava se izdvajanje sredstava
Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za
pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, razdjel 32, glava
3201, u iznosu od 180,000,00 KM, za nabavku motornih vozila
potrebnih za rad revizorskih timova koji su angažovani na
provođenju revizije iz oblasti boračko-invalidske zaštite, na
ekonomski kod:
8213 – "Nabavka opreme – automobili".
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 6000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije"
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata-Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
invalida domovinskog rata, svako u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 187/2014
Premijer
05. februara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 102/13) i člana 11. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/13), Vlada
Broj 10 - Strana 65
Federacije Bosne i Hercegovine na 99. sjednici, održanoj
05.02.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE"
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA
PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG
RATA
I.
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 99/13), odobrava se izdvajanje sredstava
Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida
domovinskog ratа - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, razdjel 32, glava 3201,
u iznosu od 180,000,00 KM, za nabavku motornih vozila
potrebnih za rad revizorskih timova koji su angažirani na
provedbi revizije iz oblasti braniteljsko-invalidske skrbi, na
ekonomski kod:
8213 – "Nabava opreme – automobili".
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 6000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije"
Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i
Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida
domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, svatko u okviru svoje
nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 187/2014
Premijer
05. veljače 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 61. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 102/13) и члана 11. ст. 1. и 2. Закона о
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2014. годину ("Службене новине Федерације БиХ", број
99/13), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 99.
сједници, одржаној 05.02.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ
"ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ ЗА
ПИТАЊА БОРАЦА И ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА
I
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину
("Службене новине Федерације БиХ", број 99/13), одобрава
се издвајање средстава Федералном министарству за питања
бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида
домовинског рата, раздјел 32, глава 3201, у износу од
180,000,00 КМ, за набавку моторних возила потребних за рад
Broj 10 - Strana 66
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ревизорских тимова који су ангажовани на провођењу
ревизије из области борачко-инвалидске заштите, на
економски код:
8213 – "Набавка опреме – аутомобили".
II
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела
12, глава 1201, позиција 6000 - "Текућа резерва Владе
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2014. годину.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција и Федерално министарство за питања бораца и
инвалида одбрамбено-ослободилачког рата - Федерално
министарство за питања бранитеља и инвалида домовинског
рата, свако у оквиру своје надлежности.
IV.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 187/2014
Премијер
05. фебруара 2014. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
309
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 14. stav 3. Zakona o
pravima i dužnostima republičkih organa u korištenju sredstva u
društvenoj svojini ("Službeni list SR BiH", br. 33/81 i 29/90),
koji se u skladu sa članom IX. 5. (1) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, primjenjuje kao federalni zakon, a u vezi sa čl. 3. i
4. Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavki službenih
putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 9/13),
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj
05.02.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU NABAVKE SEDAM (7) PUTNIČKIH
AUTOMOBILA ZA POTREBE FEDERALNOG
MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA
ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG
RATA/FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA
BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
I.
Odobrava se nabavka sedam (7) putničkih automobila
Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za
pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, sljedećih
karakteristika: zapremina motora max. 1000 ccm; motor/vrsta
goriva – benzin; snaga motora u KW/KS: min. 55 KW, vrsta
mjenjača: manuelni, 5-stepeni; broj vrata: 5; broj sjedišta: 5, sa
dodatnom opremom.
II.
Sredstva za nabavku sedam (7) putničkih automobila iz
tačke I. ove odluke osigurana su iz sredstava "Tekuće rezerve
Vlade Federacije", Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
2014. godinu, u iznosu do 180.000,00 KM, na razdjelu Budžeta
32, Glava 3201, ekonomski kod 821 321- Motorna vozila.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
invalida domovinskog rata i Federalno ministarstvo
Petak, 7. 2. 2014.
finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 188/2014
Premijer
05. februara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 14. stavak 3.
Zakona o pravima i dužnostima republičkih organa u korištenju
sredstva u društvenoj svojini ("Službeni list SR BiH", br. 33/81 i
29/90), koji se sukladno članku IX. 5. (1) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, primjenjuje kao federalni zakon, a u svezi
sa čl. 3. i 4. Uredbe o uvjetima, načinu korištenja i nabavi
službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj:
9/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 99. sjednici,
održanoj 05.02.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU NABAVE SEDAM (7) PUTNIČKIH
AUTOMOBILA ZA POTREBE FEDERALNOG
MINISTARSTVA ZA PITANJA BRANITELJA I
INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/ FEDERALNOG
MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA
ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
I.
Odobrava se nabava sedam (7) putničkih automobila
Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida
domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i
invalida
odbrambeno-oslobodilačkog
rata,
sljedećih
karakteristika: zapremina motora max. 1000 ccm; motor/vrsta
goriva – benzin; snaga motora u KW/KS: min. 55 KW, vrsta
mjenjača: manuelni, 5-stepeni; broj vrata: 5; broj sjedišta: 5, sa
dodatnom opremom.
II.
Sredstva za nabavu sedam (7) putničkih automobila iz točke
I. ove odluke osigurana su iz sredstava "Tekuće pričuve Vlade
Federacije", Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu, u iznosu do 180.000,00 KM, na razdjelu Proračuna 32,
Glava 3201, ekonomski kod 821 321- Motorna vozila.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog
rata/Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo
financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje
nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 188/2014
Premijer
05. veljače 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), члана 14. став 3.
Закона о правима и дужностима републичких органа у
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
кориштењу средства у друштвеној својини ("Службени лист
СР БиХ", бр. 33/81 и 29/90), који се у складу са чланом IX 5.
(1) Устава Федерације Босне и Херцеговине, примјењује као
федерални закон, а у вези са чл. 3. и 4. Уредбе о условима,
начину кориштења и набавци службених путничких
аутомобила у органима управе Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број
9/13), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 99.
сједници, одржаној 05.02.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НАБАВКЕ СЕДАМ (7) ПУТНИЧКИХ
АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ФЕДЕРАЛНОГ
МИНИСТАРСТВА ЗА ПИТАЊА БОРАЦА И
ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОГ
РАТА/ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ЗА ПИТАЊА
БРАНИТЕЉА И ИНВАЛИДА ДОМОВИНСКОГ РАТА
I
Одобрава се набавка седам (7) путничких аутомобила
Федералном министарству за питања бораца и инвалида
одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству
за питања бранитеља и инвалида домовинског рата,
сљедећих карактеристика: запремина мотора маx. 1000 ccm;
мотор/врста горива – бензин; снага мотора у KW/KS: мин. 55
KW, врста мјењача: мануелни, 5-степени; број врата: 5; број
сједишта: 5, са додатном опремом.
II
Средства за набавку седам (7) путничких аутомобила из
тачке I ове одлуке осигурана су из средстава "Текуће резерве
Владе Федерације", Буџета Федерације Босне и Херцеговине
за 2014. годину, у износу до 180.000,00 КМ, на раздјелу
Буџета 32, Глава 3201, економски код 821 321- Моторна
возила.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство за питања бораца и инвалида одбрамбеноослободилачког рата/Федерално министарство за питања
бранитеља и инвалида домовинског рата и Федерално
министарство
финансија/Федерално
министарство
финанција, свако у оквиру своје надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 188/2014
05. фебруара 2014. године
Сарајево
310
Премијер
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi Odluke o načinu
formiranja mješovitih komiteta/komisija za praćenje provođenja
sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, sporazuma o
slobodnoj trgovini i sporazuma o preferencijalnoj trgovini s
drugim državama ("Službeni glasnik BiH", broj 105/12) i članom
5. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke ("Službeni
glasnik BiH" - Međanarodni ugovori, broj 11/08), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj
30.01.2014. godine, donosi
Broj 10 - Strana 67
RJEŠENJE
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIČKU KOMISIJU ZA EKONOMSKU
SARADNJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I
REPUBLIKE SLOVAČKE
I.
Šefika Hafizović imenuje se za predstavnika Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za
ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike
Slovačke.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 181/2014
Premijer
30. januara 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa Odlukom o
načinu formiranja mješovitih komiteta/komisija za praćenje
provođenja sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj suradnji,
sporazuma o slobodnoj trgovini i sporazuma o preferencijalnoj
trgovini s drugim državama ("Službeni glasnik BiH", broj
105/12) i člankom 5. Sporazuma o ekonomskoj suradnji između
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike
Slovačke ("Službeni glasnik BiH" - Međunarodni ugovori, broj
11/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici,
održanoj 30.01.2014. godine, donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO ZA EKONOMSKU
SURADNJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I
REPUBLIKE SLOVAČKE
I.
Šefika Hafizović imenuje se za predstavnika Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo za
ekonomsku suradnju između Bosne i Hercegovine i Republike
Slovačke.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 181/2014
Premijer
30. siječnja 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 3. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези Одлуке о
начину формирања мјешовитих комитета/комисија за
праћење провођења споразума о економској и трговинској
сарадњи, споразума о слободној трговини и споразума о
преференцијалној трговини с другим државама ("Службени
гласник БиХ", број 105/12) и чланом 5. Споразума о
економској сарадњи између Вијећа Министара Босне и
Херцеговине и Владе Републике Словачке ("Службени
гласник БиХ" - Међународни уговори, број 11/08), Влада
Федерације Босне и Херцеговине, на 98. сједници, одржаној
30.01.2014. године, доноси
Broj 10 - Strana 68
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Petak, 7. 2. 2014.
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У
ЗАЈЕДНИЧКУ КОМИСИЈУ ЗА ЕКОНОМСКУ
САРАДЊУ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И
РЕПУБЛИКЕ СЛОВАЧКЕ
I
Шефика Хафизовић именује се за представника Владе
Федерације Босне и Херцеговине у Заједничку комисију за
економску сарадњу између Босне и Херцеговине и
Републике Словачке.
II
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 181/2014
30. јануара 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I
SOCIJALNE POLITIKE
311
Na osnovu člana 123. stav 2. Zakona o radu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđujem
LISTU
ZA IZBOR ČLANA MIROVNOG VIJEĆA ZA
TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1. ISMIRA KALKAN, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike
2. VIKTOR DADIĆ, Federalno ministarstvo okoliša i turizma
3. NIHADA LOMIGORA, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo zdravstva
4. DŽENANA PRCANOVIĆ, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo kulture i sporta
5. DIJANA BUKOVAC, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo trgovine
6. DANA PERIĆ, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo
razvoja, poduzetništva i obrta
7. HAJRADIN MEKIĆ, Federalno ministarstvo unutrašnjih
poslova
8. GORAN JURČIĆ, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke
9. SENADA SABITOVIĆ-KARIĆ, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica
10. BEŠĆO ALIBEGOVIĆ, dipl. ing. poljoprivrede, Federalno
ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. GORDANA ČENGIĆ, dipl. ekonomista, Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i industrije
12. SANELA JAKUBOVIĆ, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija
13. HARUN PINDŽO, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo
pravde
14. MIRALEM ŠAHMAN, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo finansija
15. HAMID SULJOVIĆ, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo
prostornog uređenja
Ova lista objaviti će se u "Službenim novinama Federacije
BiH".
Broj 03-34/12-3400/13
Ministar
Januara 2014. godine
Vjekoslav Čamber, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 123. stavak 2. Zakona o radu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđujem
LISTU
ZA IZBOR ČLANA MIROVNOG VIJEĆA ZA
TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1. ISMIRA KALKAN, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike
2. VIKTOR DADIĆ, Federalno ministarstvo okoliša i turizma
3. NIHADA LOMIGORA, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo zdravstva
4. DŽENANA PRCANOVIĆ, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo kulture i športa
5. DIJANA BUKOVAC, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo trgovine
6. DANA PERIĆ, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo
razvoja, poduzetništva i obrta
7. HAJRADIN MEKIĆ, Federalno ministarstvo unutarnjih
poslova
8. GORAN JURČIĆ, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo
obrazovanja i znanosti
9. SENADA SABITOVIĆ-KARIĆ, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
10. BEŠĆO ALIBEGOVIĆ, dipl. ing. poljoprivrede, Federalno
ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. GORDANA ČENGIĆ, dipl. ekonomista, Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i industrije
12. SANELA JAKUBOVIĆ, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija
13. HARUN PINDŽO, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo
pravde
14. MIRALEM ŠAHMAN, dipl. pravnik, Federalno
ministarstvo financija
15. HAMID SULJOVIĆ, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo
prostornog uređenja
Ova lista objaviti će se u "Službenim novinama Federacije
BiH".
Broj 03-34/12-3400/13
Siječnja 2014. godine
Ministar
Sarajevo
Vjekoslav Čamber, v. r.
На основу члана 123. став 2. Закона о раду ("Службене
новине Федерације БиХ", бр. 43/99, 32/00 и 29/03) утврђујем
ЛИСТУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ЗА ИЗБОР ЧЛАНА МИРОВНОГ ВИЈЕЋА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСМИРА КАЛКАН, дипл. правник, Федерално
министарство рада и социјалне политике
ВИКТОР ДАДИЋ, Федерално министарство околиша и
туризма
НИХАДА ЛОМИГОРА, дипл. правник, Федерално
министарство здравства
ЏЕНАНА ПРЦАНОВИЋ. дипл. правник, Федерално
министарство културе и спорта
ДИЈАНА БУКОВАЦ, дипл. правник, Федерално
министарство трговине
ДАНА
ПЕРИЋ,
дипл.
правник,
Федерално
министарство развоја, подузетништва и обрта
ХАЈРАДИН МЕКИЋ, Федерално министарство
унутрашњих послова
ГОРАН ЈУРЧИЋ, дипл. правник, Федерално
министарство образовања и науке
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
9.
СЕНАДА САБИТОВИЋ-КАРИЋ, дипл. правник,
Федерално министарство расељених лица и избјеглица
10. БЕШЋО АЛИБЕГОВИЋ, дипл. инж. пољопривреде,
Федерално министарство пољопривреде, водопривреде
и шумарства
11. ГОРДАНА ЧЕНГИЋ, дипл. економиста, Федерално
министарство енергије, рударства и индустрије
12. САНЕЛА ЈАКУБОВИЋ, дипл. правник, Федерално
министарство промета и комуникација
13. ХАРУН ПИНЏО, дипл. правник, Федерално
министарство правде
14. МИРАЛЕМ ШАХМАН, дипл. правник, Федерално
министарство финансија
15. ХАМИД СУЉОВИЋ, дипл. правник, Федерално
министарство просторног уређења
Ова листа објавити ће се у "Службеним новинама
Федерације БиХ".
Број 03-34/12-3400/13
Министар
Јануара 2014. године
Вјекослав Чамбер, с. р.
Сарајево
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE FERK
312
Na osnovu člana 37. i člana 51. Zakona o električnoj
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 66/13), člana 12. stav (1) i člana 14. stav
(1) Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 13/04), kao i člana 31. stav (2) i člana 37. stav (4)
Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 59/04), te člana 65., člana 70. stav (2) i člana 78.
Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i
žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12) i člana 23.
Opštih uslova za isporuku električne energije ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 i 57/12),
postupajući po Žalbi na Elektroenergetsku saglasnost broj
35648/2013 od 27.09.2013. godine koja je direktno dostavljena
FERK-u 17.10.2013. godine, pod brojem 04-05-1230/13,
podnosioca žalbe H.Z. iz B. zastupanog po advokatu M.K.,
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine - FERK je, na I redovnoj sjednici održanoj u
Mostaru dana 22.01.2013. godine, donijela
1.
2.
RJEŠENJE
Poništava se Elektroenergetska saglasnost broj 35648/2013
od 27.09.2013. godine, koju je izdalo Javno preduzeće
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać i predmet vraća na
ponovni postupak.
Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja,
te se dispozitiv ovog rješenja objavljuje u "Službenim
novinama Federacije BiH", na oglasnoj tabli i web stranici
FERK-a.
Broj 04-05-1230-04/13
22. januara 2014. godine
Mostar
Federacije BiH", broj 66/13), članka 12. stavak (1) i članka 14.
stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 13/04), kao i članka 31. stavak (2) i članka 37. stavak
(4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 59/04), te članka 65., članka 70. stavak (2) i članka 78.
Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i
žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12) i članka 23.
Općih uvjeta za isporuku električne energije ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 i 57/12),
postupajući po Žalbi na Elektroenergetsku suglasnost broj
35648/2013 od 27.9.2013. godine koja je izravno dostavljena
FERK-u 17.10.2013. godine, pod brojem 04-05-1230/13, žalitelja
H.Z. iz B. zastupanog po advokatu M.K., Regulatorna komisija
za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na I.
redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 22.1.2014. godine, donijela
1.
2.
RJEŠENJE
Poništava se Elektroenergetska suglasnost broj 35648/2013
od 27.9.2013. godine, koju je izdalo Javno preduzeće
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać i predmet vraća na
ponovni postupak.
Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja,
te se izreka ovog rješenja objavljuje u "Službenim
novinama Federacije BiH", na oglasnoj ploči i web stranici
FERK-a.
Broj 04-05-1230-04/13
22. siječnja 2014. godine
Mostar
Predsjednik FERK-a
Risto Mandrapa, v. r.
На основу члана 37. и члана 51. Закона о електричној
енергији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 66/13), члана 12. став (1) и
члана 14. став (1) Статута Регулаторне комисије за
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 13/04), као и
члана 31. став (2) и члана 37. став (4) Пословника о раду
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ"
број 59/04), те члана 65., члана 70. став (2) и члана 78.
Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева,
спорова и жалби ("Службене новине Федерације БиХ", број
57/12) и члана 23. Општих услова за испоруку електричне
енергије ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/08,
81/08, 32/10, 37/10 и 57/12), поступајући по Жалби на
Електроенергетску сагласност број 35648/2013 од 27.09.2013.
године која је директно достављена ФЕРК-у 17.10.2013.
године, под бројем 04-05-1230/13, подносиоца жалбе Х.З. из
Б. заступаног по адвокату М.К., Регулаторна комисија за
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК је, на I
редовној сједници одржаној у Мостару дана 22.01.2013.
године, донијела
1.
Predsjednik FERK-a
Risto Mandrapa, s. r.
Na temelju članka 37. i članka 51. Zakona o električnoj
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Broj 10 - Strana 69
2.
РЈЕШЕЊЕ
Поништава се Електроенергетска сагласност број
35648/2013 од 27.09.2013. године, коју је издало Јавно
предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево Подружница "Електродистрибуција" Бихаћ и
предмет враћа на поновни поступак.
Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном
доношења, те се диспозитив овог рјешења објављује у
Broj 10 - Strana 70
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
"Службеним новинама Федерације БиХ", на огласној
табли и wеb страници ФЕРК-а.
Број 04-05-1230-04/13
22. јануара 2014. године
Предсједник ФЕРК-а
Мостар
Ристо Мандрапа, с. р.
(Sl-149/F-14)
313
Na osnovu člana 37. i člana 51. Zakona o električnoj
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 66/13), člana 12. stav (1) i člana 14. stav
(1) Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 13/04), kao i člana 31. stav (2) i člana 37. stav (4)
Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 59/04), te člana 65., člana 70. stav (2) i člana 78.
Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i
žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12) i člana 23.
Opštih uslova za isporuku električne energije ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 i 57/12),
postupajući po Žalbi na Elektroenergetsku saglasnost broj
31445/2013 od 23.09.2013. godine koja je dostavljena FERK-u
24.10.2013. godine pod brojem 04-05-1265/13 preko Javnog
preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo kod kojeg je ista
primljena 14.10.2013. godine podnosioca žalbe L.H. iz S.,
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine - FERK je, na I redovnoj sjednici održanoj u
Mostaru dana 22.01.2014. godine, donijela
1.
RJEŠENJE
Odbija se žalba L.H. iz S., podnesena protiv
Elektroenergetske saglasnosti broj 31445/2013 od
23.09.2013. godine koju je izdalo Javno preduzeće
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo, kao neosnovana.
2. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja,
te se dispozitiv ovog rješenja objavljuje u "Službenim
novinama Federacije BiH", na oglasnoj tabli i web stranici
FERK-a.
Broj 04-05-1265-03/13
Predsjednik FERK-a
22. januara 2014. godine
Risto Mandrapa, s. r.
Mostar
Na temelju članka 37. i članka 51. Zakona o električnoj
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 66/13), članka 12. stavak (1) i članka 14.
stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 13/04), kao i članka 31. stavak (2) i članka 37. stavak
(4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 59/04), te članka 65., članka 70. stavak (2) i članka 78.
Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i
žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12) i članka 23.
Općih uvjeta za isporuku električne energije ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 i 57/12),
postupajući po Žalbi na Elektroenergetsku suglasnost broj
31445/2013 od 23.9.2013. godine koja je dostavljena FERK-u
24.10.2013. godine pod brojem 04-05-1265/13 preko Javnog
preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo kod kojeg je ista
zaprimljena 14.10.2013. godine žaliteljice H.L. iz S., Regulatorna
Petak, 7. 2. 2014.
komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je,
na I. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 22.1.2014. godine,
donijela
1.
RJEŠENJE
Odbija se žalba H.L. iz S. podnesena protiv
Elektroenergetske suglasnosti broj 31445/2013 od
23.9.2013. godine koju je izdalo Javno preduzeće
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo, kao neosnovana.
2. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja,
te se izreka ovog rješenja objavljuje u "Službenim
novinama Federacije BiH", na oglasnoj ploči i web stranici
FERK-a.
Broj 04-05-1265-03/13
Predsjednik FERK-a
22. siječnja 2014. godine
Risto Mandrapa, v. r.
Mostar
На основу члана 37. и члана 51. Закона о електричној
енергији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 66/13), члана 12. став (1) и
члана 14. став (1) Статута Регулаторне комисије за
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 13/04), као и
члана 31. став (2) и члана 37. став (4) Пословника о раду
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 59/04), те члана 65., члана 70. став (2) и члана 78.
Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева,
спорова и жалби ("Службене новине Федерације БиХ", број
57/12) и члана 23. Општих услова за испоруку електричне
енергије ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/08,
81/08, 32/10, 37/10 и 57/12), поступајући по Жалби на
Електроенергетску сагласност број 31445/2013 од 23.09.2013.
године која је достављена ФЕРК-у 24.10.2013. године под
бројем
04-05-1265/13
преко
Јавног
предузећа
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево,
Подружница "Електродистрибуција" Сарајево код којег је
иста примљена 14.10.2013. године подносиоца жалбе Л.Х. из
С., Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и
Херцеговине - ФЕРК је, на I редовној сједници одржаној у
Мостару дана 22.01.2014. године, донијела
1.
РЈЕШЕЊЕ
Одбија се жалба Л.Х. из С., поднесена против
Електроенергетске сагласности број 31445/2013 од
23.09.2013. године коју је издало Јавно предузеће
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево,
Подружница "Електродистрибуција" Сарајево, као
неоснована.
2. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном
доношења, те се диспозитив овог рјешења објављује у
"Службеним новинама Федерације БиХ", на огласној
табли и wеb страници ФЕРК-а.
Број 04-05-1265-03/13
22. јануара 2014. године
Предсједник ФЕРК-а
Мостар
Ристо Мандрапа, с. р.
(Sl-148/12-F)
314
Na osnovu člana 37. i člana 51. Zakona o električnoj
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 66/13), člana 12. stav (1) i člana 14. stav
(1) Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 13/04), kao i člana 31. stav (2) i člana 37. stav (4)
Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH" broj 59/04), te člana 65., člana 70. stav (2) i člana 78.
Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i
žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12) i člana 23.
Opštih uslova za isporuku električne energije ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 i 57/12),
postupajući po žalbi na Elektroenergetsku saglasnost broj:
35639/2013 od 08.10.2013. godine koja je dostavljena FERK-u
11.11.2013. godine pod brojem 04-05-1338/13 preko JP
Elektroprivreda
BiH
d.d.
Sarajevo,
Podružnica
"Elektrodistribucija" Sarajevo kod kojeg je ista primljena
23.10.2013. godine podnosioca žalbe UNIS-Tvornica valjčanih
ležajeva - UTL d.o.o. Vogošća, ul. Igmanska bb, Vogošća,
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine - FERK je, na I redovnoj sjednici održanoj u
Mostaru dana 22.01.2014. godine, donijela
1.
RJEŠENJE
Poništava se Elektroenergetska saglasnost broj: 35639/2013
od 08.10.2013. godine, koju je izdalo Javno preduzeće
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo i predmet vraća
na ponovni postupak.
2. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja,
te se dispozitiv ovog rješenja objavljuje u "Službenim
novinama Federacije BiH", na oglasnoj tabli i web stranici
FERK-a.
Broj 04-05-1338-03/13
Predsjednik FERK-a
22. јаnuara 2014. godine
Risto Mandrapa, s. r.
Mostar
Na temelju članka 37. i članka 51. Zakona o električnoj
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 66/13), članka 12. stavak (1) i članka 14.
stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 13/04), kao i članka 31. stavak (2) i članka 37. stavak
(4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 59/04), te članka 65., članka 70. stavak (2) i članka 78.
Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i
žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12) i članka 23.
Općih uvjeta za isporuku električne energije ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 i 57/12),
postupajući po žalbi na Elektroenergetsku suglasnost broj:
35639/2013 od 8.10.2013. godine koja je dostavljena FERK-u
11.11.2013. godine pod brojem 04-05-1338/13 preko JP
Elektroprivreda
BiH
d.d.
Sarajevo,
Podružnica
"Elektrodistribucija" Sarajevo kod kojeg je ista zaprimljena
23.10.2013. godine žalitelja UNIS-Tvornica valjčanih ležajeva UTL d.o.o. Vogošća, ul. Igmanska bb, Vogošća, Regulatorna
komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je,
na I. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 22.1.2014. godine,
donijela
1.
Broj 10 - Strana 71
RJEŠENJE
Poništava se Elektroenergetska suglasnost broj: 35639/2013
od 8.10.2013. godine, koju je izdalo Javno preduzeće
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo i predmet vraća
na ponovni postupak.
2. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja,
te se izreka ovog rješenja objavljuje u "Službenim
novinama Federacije BiH", na oglasnoj ploči i web stranici
FERK-a.
Broj 04-05-1338-03/13
Predsjednik FERK-a
22. siječnja 2014. godine
Risto Mandrapa, v. r.
Mostar
На основу члана 37. и члана 51. Закона о електричној
енергији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 66/13), члана 12. став (1) и
члана 14. став (1) Статута Регулаторне комисије за
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 13/04), као и
члана 31. став (2) и члана 37. став (4) Пословника о раду
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 59/04), те члана 65., члана 70. став (2) и члана 78.
Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева,
спорова и жалби ("Службене новине Федерације БиХ", број
57/12) и члана 23. Општих услова за испоруку електричне
енергије ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/08,
81/08, 32/10, 37/10 и 57/12), поступајући по жалби на
Електроенергетску сагласност број: 35639/2013 од
08.10.2013. године која је достављена ФЕРК-у 11.11.2013.
године под бројем 04-05-1338/13 преко ЈП Електропривреда
БиХ д.д. - Сарајево, Подружница "Електродистрибуција"
Сарајево код којег је иста примљена 23.10.2013. године
подносиоца жалбе УНИС-Творница ваљчаних лежајева УТЛ д.о.о. Вогошћа, ул. Игманска бб, Вогошћа, Регулаторна
комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине ФЕРК је, на I редовној сједници одржаној у Мостару дана
22.01.2014. године, донијела
1.
РЈЕШЕЊЕ
Поништава се Електроенергетска сагласност број:
35639/2013 од 08.10.2013. године, коју је издало Јавно
предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево Подружница "Електродистрибуција" Сарајево
и предмет враћа на поновни поступак.
2. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном
доношења, те се диспозитив овог рјешења објављује у
"Службеним новинама Федерације БиХ", на огласној
табли и wеб страници ФЕРК-а.
Број 04-05-1338-03/13
22. јануара 2014. године
Предсједник ФЕРК-а
Мостар
Ристо Мандрапа, с. р.
(Sl-147/14-F)
Broj 10 - Strana 72
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Petak, 7. 2. 2014.
SADRŽAJ
VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
290 Uredba o izmjenama Uredbe o obezbjeđenju
sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim
vojnim invalidima 100% prve grupe (bosanski
jezik)
Uredba o izmjenama Uredbe o obezbjeđenju
sredstava za nabavu putničkih automobila ratnim
vojnim invalidima 100% prve skupine (hrvatski
jezik)
Уредба о измјенама Уредбе о обезбјеђењу
средстава за набавку путничких аутомобила
ратним војним инвалидима 100% прве групе
(српски језик)
291 Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje
članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća
Nacionalni park "UNA" društvo sa ograničenom
odgovornošću Bihać (bosanski jezik)
Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje
članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća
Nacionalni park "UNA" društvo sa ograničenom
odgovornošću Bihać (hrvatski jezik)
Одлука о утврђивању критерија за именовање
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
Национални парк "УНА" друштво са
ограниченом одговорношћу Бихаћ (српски
језик)
292 Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za
raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i
izbjeglica (bosanski jezik)
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za
raseljene osobe i povratnike" utvrđenih
Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za
2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih
osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
Одлука о усвајању Програма утрошка средстава
са критеријима расподјеле средстава "Трансфер
за расељена лица и повратнике" утврђених
Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за
2014. годину Федералном министарству
расељених особа и избјеглица (српски језик)
293 Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa
kriterijima
raspodjele
sredstava
"Transfer
pojedincima - podrška povratku izbjeglica i
prognanih osoba sa područja Posavine RS"
utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski
jezik)
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa
kriterijima
raspodjele
sredstava
"Transfer
pojedincima - podrška povratku izbjeglica i
prognanih osoba sa područja Posavine RS"
utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski
jezik)
1
294
1
2
2
3
3
295
4
6
9
11
296
297
13
Одлука о усвајању Програма утрошка средстава
са критеријима расподјеле средстава "Трансфер
појединцима - подршка повратку избјеглица и
прогнаних особа са подручја Посавине РС"
утврђених Буџетом Федерације Босне и
Херцеговине за 2014. годину Федералном
министарству расељених особа и избјеглица
(српски језик)
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer
"Podrška implementaciji održivom povratku,
izbjeglih i prognanih lica sa područja regije
Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne
i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski
jezik)
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer
"Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih osoba sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
Одлука о усвајању Програма утрошка средстава
са критеријима расподјеле средстава капитални
трансфер "Подршка имплементацији одрживом
повратку, избјеглих и прогнаних лица са
подручја регије Сребреница" утврђених
Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за
2014. годину Федералном министарству
расељених особа и избјеглица (српски језик)
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer za
programe razvoja održivosti povratka u RS"
utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski
jezik)
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer za
programe razvoja održivosti povratka u RS"
utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski
jezik)
Oдлукa о усвајању Програма утрошка средстава
са критеријима расподјеле средстава "Текући
трансфер за програме развоја одрживости
повратка у РС" утврђених Буџетом Федерације
Босне и Херцеговине за 2014. годину
Федералном министарству расељених особа и
избјеглица (српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
Odluka o davanju saglasnosti (hrvatski jezik)
Одлука о давању сагласности (српски језик)
Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih
vodnih naknada (bosanski jezik)
Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih
vodnih naknada (hrvatski jezik)
Одлука о измјенама Одлуке о висини посебних
водних накнада (српски језик)
15
18
18
19
20
22
23
25
25
25
25
26
26
Petak, 7. 2. 2014.
298
299
300
301
302
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Odluka o odobravanju prijenosa sredstava sa
posebnih namjenskih transakcijskih računa
(bosanski jezik)
Odluka o odobravanju prijenosa sredstava sa
posebnih namjenskih transakcijskih računa
(hrvatski jezik)
Одлука о одобравању преноса средстава са
посебних намјенских трансакцијских рачуна
(српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Uprave
BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava
za nabavku reklamno-propagandnih usluga od
Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine
(bosanski jezik)
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Uprave
BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava
za nabavku reklamno-propagandnih usluga od
Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski
jezik)
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управе
БХ Телецом д.д. Сарајево о одобравању
средстава за набавку рекламно-пропагандних
услуга од Рукометног савеза Босне и
Херцеговине (српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Uprave
BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava
za nabavku reklamno-propagandnih usluga od
Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine
(bosanski jezik)
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Uprave
BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava
za nabavku reklamno-propagandnih usluga od
Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski
jezik)
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управе
БХ Телецом д.д. Сарајево о одобравању
средстава за набавку рекламно-пропагандних
услуга од Кошаркашког савеза Босне и
Херцеговине (српски језик)
Odluka o izmjenama odluke o usvajanju programa
utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije
Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom
ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
(bosanski jezik)
Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju programa
utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije
Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom
ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski
jezik)
Одлука о измјенама Одлуке о усвајању
програма утрошка средстава са критеријима
расподјеле средстава Текућих трансфера
утврђених Буџетом Федерације Босне и
Херцеговине за 2013. годину Федералном
министарству развоја, подузетништва и обрта
(српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada
Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine za period 2014-2018. godine (bosanski jezik)
Odluka o davanju suglasnosti na Program rada
Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2014-2018. godine (hrvatski
jezik)
26
26
303
27
27
304
28
29
305
30
30
306
31
32
307
32
32
33
33
308
Broj 10 - Strana 73
Одлуку о давању сагласности на Програм рада
Фонда за заштиту околиша Федерације Босне и
Херцеговине за период 2014-2018. године (српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan
Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan
Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
Одлука о давању сагласности на Финансијски
план Фонда за заштиту околиша Федерације
Босне и Херцеговине за 2014. годину (српски
језик)
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada
Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
Odluka o davanju suglasnosti na Program rada
Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
Одлука о давању сагласности на Програм рада
Фонда за заштиту околиша Федерације Босне и
Херцеговине за 2014. годину (српски језик)
Odluka o odobravanju prodaje korištenih motornih
vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne
i Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o odobravanju prodaje korištenih motornih
vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne
i Hercegovine (hrvatski jezik)
Одлука о одобравању продаје кориштених
моторних возила Завода за јавно здравство
Федерације Босне и Херцеговине (српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti Općini Visoko za
ustupanje na privremeno korištenje kasarne
"Vratnica" za potrebe Mjesne zajednice Vratnica
(bosanski jezik)
Odluka o davanju suglasnosti Općini Visoko za
ustupanje na privremeno korištenje kasarne
"Vratnica" za potrebe Mjesne zajednice Vratnica
(hrvatski jezik)
Одлука о давању сагласности Опћини Високо за
уступање на привремено кориштење касарне
"Вратница" за потребе Мјесне заједнице
Вратница (српски језик)
Odluka o otpisu potraživanja Federalne direkcije za
civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno
zrakoplovstvo prema JP "B&H Airlines" d.o.o.
Sarajevo (bosanski jezik)
Odluka o otpisu potraživanja Federalne direkcije za
civilno zrakoplovstvo - Federalne direkcije za
civilnu avijaciju prema JP "B&H Airlines" d.o.o.
Sarajevo (hrvatski jezik)
Одлука о отпису потраживања Федералне
дирекције за цивилну авијацију-Федералне
дирекције за цивилно зракопловство према ЈП
"B&H Airlines " д.о.о. Сарајево (српски језик)
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski
jezik)
33
46
46
46
53
53
54
62
62
63
63
63
64
64
64
64
65
Broj 10 - Strana 74
309
310
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i
invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
Одлука о одобравању издвајања средстава из
"Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2014.
годину Федералном министарству за питања
бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког
рата (српски језик)
Odluka o odobravanju nabavke sedam (7) putničkih
automobila za potrebe Federalnog ministarstva za
pitanja
boraca
i
invalida
odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za
pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
(bosanski jezik)
Odluka o odobravanju nabave sedam (7) putničkih
automobila za potrebe Federalnog ministarstva za
pitanja branitelja i invalida domovinskog
rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski
jezik)
Одлука о одобравању набавке седам (7)
путничких аутомобила за потребе Федералног
министарства за питања бораца и инвалида
одбрамбено-ослободилачког рата/Федералног
министарства за питања бранитеља и инвалида
домовинског рата (српски језик)
Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku
komisiju za ekonomsku saradnju između Bosne i
Hercegovine i Republike Slovačke (bosanski jezik)
65
65
66
66
66
67
Petak, 7. 2. 2014.
Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko
povjerenstvo za ekonomsku suradnju između
Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke
(hrvatski jezik)
Рјешење о именовању представника Владе
Федерације Босне и Херцеговине у Заједничку
комисију за економску сарадњу између Босне и
Херцеговине и Републике Словачке (српски
језик)
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE
POLITIKE
311 Lista za izbor člana Mirovnog vijeća za teritoriju
Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Lista za izbor člana Mirovnog vijeća za teritoriju
Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
Листа за избор члана Мировног вијећа за
територију Федерације Босне и Херцеговине
(српски језик)
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
312 Rješenje broj 04-05-1230-04/13 (bosanski jezik)
Rješenje broj 04-05-1230-04/13 (hrvatski jezik)
Рјешење број 04-05-1230-04/13 (српски језик)
313 Rješenje broj 04-05-1265-03/13 (bosanski jezik)
Rješenje broj 04-05-1265-03/13 (hrvatski jezik)
Рјешење број 04-05-1265-03/13 (српски језик)
314 Rješenje broj 04-05-1338-03/13 (bosanski jezik)
Rješenje broj 04-05-1338-03/13 (hrvatski jezik)
Рјешење број 04-05-1338-03/13 (српски језик)
67
67
68
68
68
69
69
69
70
70
70
70
71
71
Petak, 7. 2. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 10 - Strana 75
Broj 10 - Strana 76
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Petak, 7. 2. 2014.
Izdavač: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054,
faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo161-00000071700-57 - Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Službene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF
2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002.
Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Pretplata za I polugodište 2014. godine na "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za I polugodište
2014. godine na "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM,
Web izdanje: http: //www.sluzbenenovine.ba - godišnja pretplata 200,00 KM po korisniku
Download

BROJ 10 - fond za zaštitu okoliša fbih