2
Almanach 9.B
Tak jako každý rok, tak ani tento není výjimkou.
Na konci ervna budeme z naší staroveské, z ytongu postavené školy odcházet s bolavým
srdcem. Když jsme na této škole za ínali, m ili jsme sotva metr. Báli jsme se starších deváák a nadšen slabikovali s paní u itelkou z u ebnice. Naše první v ty zn ly: „ Máma mele
maso.“ a „ Ema má mámu.“. Dnes o dev t let pozd ji je tomu však jinak. Naše v ty už mají
slabý nádech logiky a pomalu za ínáme po ádn p emýšlet. Za celých dev t let se u nás
prost ídalo celkem dost spolužák . Po 4. t íd nás opustil Patrik Škoda, který velice rád
tvrdil, jak ho doma napojují na playstation. Do jiné školy p ešel i Marek Viznar, alias Vizik.
Bohužel nás opustily také dv žákyn , které nezvládly u ení a opakovaly znovu 4.t ídu. Po
pátém ro níku se Zita Mickertsová rozhodla pro více u ení a p ešla na gymnázium
v Ostrav .
Do 6. t ídy jsme nastupovali s obavami, jelikož se k nám nenápadn p ivt ilo dev t divn
vyhlížejících invidií. Postupem asu jsme si na sebe všichni zvykli. Do výletu v sedmé t íd
jsme byli vcelku fajn t ída. Jenže na výlet se všechno zvrtlo a náš kolektiv se totáln rozpadl. Na konci sedmé t ídy od nás odešla Ivana Beldová, e ená Beldice. Celou osmou t ídu jsme prožili v t ídní válce. Ovšem ejhle, devátá t ída op t vše
zm nila. Tentokrát k lepšímu. Kone n m žeme s našimi spolužáky
v poklidu vyrazit ven na nejr zn jší akce a v míru se pobavit.
Pomalu jsme se dokopali až na konec našeho školního života na této
základní škole. S tím souvisí i tradice, kterou jsme samoz ejm nemohli porušit, a tak díky našemu úsilí m žete v rukou držet Almanach. Dozvíte se, co všechno jsme zažili na školních výletech, p e tete
si zajímavé hlášky u itel i nás samotných, prohlédnete si fotky a
jiné r zné v ci. A až po létech tento Almanach najdete zapadlý na
dn šuplíku a za nete si pro ítat, co všechno jsme spolu zažili a kolik
veselých zážitk jsme prožili, ur it tento Almanach oceníte. Myslíme, že i p es všechna úskalí, která jsme jako t ída prožili, jsme se
nakonec stali dobrým kolektivem. A v íme, že se dále budeme
vídat a nezapomeneme na sebe (snad).
M jte se rádi a nezapome te,
protože 9.B nekon í!
Almanach 9.B
3
!
Datum narození: 25. íjna 1992
Adresa: Zahradnická 68, Krmelín 739 24
P ezdívka: Bartoška
ICQ: 193 810 673
Email: [email protected] Tel.: 737 520 236
Motto: Žij každý den tak, jako by to byl tv j poslední.
Narodila jsem se ve Frýdku-Místku. Mám staršího bratra Davida
Hranického, na kterého nedám dopustit. Nejpodstatn jšími v cmi
v mém život je hudba, bez které to prost nejde. Jinak se zajímám
o letectví, maluji, hraji na kytaru a sleduji hokej. Moje povaha je
trochu zvláštní. Jsem extrovert a všechno rad ji d lám sama. Na n koho možná p sobím
trochu tiše, ale ve skute nosti jsem pravý opak. Miluji New Jersey, což je moje srde ní záležitost, a v budoucnu bych tam cht la n jakou dobu z stat. Hlásím se na služby cestovního
ruchu do Ostravy-Hrab vky, kde jsem se dostala.
"#
$ %
Datum narození: 3. 8. 1993
Adresa: Na Závodí 635, Stará Ves n/O., 739 23
P ezdívka: Maki
ICQ: 292-394-998
Email: [email protected] Tel.: 776 727 256
Motto: Všichni se zbláznili, jenom já jsem vrtulník
Hlahola, aloha! Na sv t m roucho mat ino vyplivlo v Ostrav . Už
od za átku se mi to ošklivé, špinavé m sto v bec nelíbilo, takže
jsem se hlasit dožadovala zm ny bydlišt . To se mi po t ech letech
splnilo. Nenápadn jsme se vecpali mezi tvory, kte í si íkají Starovjaci. Obklopila jsem se
plyšáky a za pár let se vydala prozkoumat zdejší školní budovu. Ale nebyla to ta pravá havaj. Všichni se totiž smáli mé žluté plastové kachni ce do vany. Na druhém stupni jsem
kone n našla pochopení plné kamarádky. Ur it nás znáte jako MaKaRa.
Hlásila jsem se na chemickou st ední. A dokonce jsem se dostala :) Mezi mé oblíbené jídlo
pat í Rad iny pala inky na mochitu. Rodi e m u í po ádku a míru, jenže m j bratr Marek,
který letos maturuje, vždycky všechno zkazí. Hází do ohn všechny mé ponožky, nechce mi
p j ovat autí ka a celkov m mravn pohoršuje.
& '
(!
Datum narození:13.1. 1993
Adresa: Stará Ves nad.Ond ejnicí, Brušperská 493
P ezdívka: saladin, laky
ICQ: 493585875
E-mail: [email protected] Tel.: 605 018 464
Motto: Bylo h a šlo se!
Moji rodi e se jmenují Marek a Michaela Harabišovi. Mezi mé
4
Almanach 9.B
záliby pat í hasi ský sport, ryby, les.Ve volném ase sem tam hraji fotbal, florbal atd. Hlásím se na St ední technickou školu v Ostrav -Hrab vce, kam jsem se dostal.
)
&* + &* ,"
Datum narození: 1. 7. 1993
Adresa: Proskovická 140, Krmelín 73924
P ezdívka: Kukulik, Kája, modrý vlas
ICQ: 295-248-675
Email: [email protected] Tel.: 777010749
Motto: Život je boj, láska je h ích, proto si pamatuj, že vyhraje
smích.
V tšina lidí si mne spojí se slovy ovce, zví ata a nebo modrý vlas.
Se zví aty žiji jedním životem a n kdy se i tak chovám. Mám 22
letou sestru Pavlínu. Krom zví at navšt vuji Karate v Krmelín ,
Jezdecký klub Baník ve Staré B lé a horolezeckou st nu v Ostrav . P eci i holka musí mít
n jaké svaly. Sv j zbylý as trávím u ovcí. N kdy i na nich jezdím po poli, až se za mnou
práší. . Když jsem byla malé mimino, navšt vovala jsem Základní školu v Krmelín (1.-5.
t ída.) Když jsem byla o kapánek v tší mimino, p ešla jsem na Základní školu ve Staré Vsi
nad Ond ejnicí ( 6.-9. t ída.) A te , když už jsem po ádné batole, dolehla na mne zodpov dnost ohledn vybírání školy. Vybrala jsem si soukromý Gympl EDUCAnet v Ostrav Hrab vce, kde jsem byla p ijata. Mé charakteristické rysy jsou malá, asto lenivá, sadistická, ušt pa ná a lechtivá. Nenávidím po ádek a v ci ve stejných kolejích. Mezi mé oblíbené
jídlo pat í mé ovce, které si následn orožním na medailónky, mo ské potvory, hlemýždi,
zv ina. Má oblíbená barva je zelená, fialová a ernobílá.
-
"
' *
Datum narození: 26. 8. 1992
Adresa: Okrajní 527, Krmelín
P ezdívka: Raduš, Raush
ICQ: 319 290 971
Email: [email protected] Tel.: 732 820 457
Motto: Co m žeš odložit na zít ek, odlož na pozít í. Získáš dva dny
volna!
Já? No nevím. Mé školní za átky nebyly nic moc. Jako malý, rozmazlený, drzý fracek jsem navšt vovala do páté t ídy krmelínskou
základku. Poté jsme ješt s pár vyvolenými p estoupili sem. Na naši
milou a všemi velmi oblíbenou staroveskou školi ku. Chodila jsem tu fakt moc ráda, ale
up ímn ? Už abych byla pry ! Sice se mi bude po spoust v cech a spoust lidech stýskat,
ale další rok už bych asi nevydýchala.
Jinak hlásila jsme se na Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, kde jsem se našt stí dostala!
Tak se tu m jte famfárov a moc to s tím u ením nep ehán jte! Bay bay
Almanach 9.B
5
$ ' *"
' &
Datum narození: 16. 10. 1992
Adresa: Košatka ,Vojenská 125, 739 23
P ezdívka: Dom a , Domik , Domino, Kan our
ICQ: 413-838-537
Email: [email protected] Tel.: 606 413 412
Motto: Užívej si života, dokud m žeš, nikdy nevíš, kdy skon í
usky!!!! Takže .......už bych m la asik za ít že??? Narodila jsem
se v Novém Ji ín . Jsem šílená nenormalní hol ina pro každou srandu. Mám dv malinkéééé sest i ky Natálii a Terezu. Hech...došla
mi slova.... ekejte, nadechnu se :D:D Jsem ve znamení Vah.
Moje oblíbená barva je ervená. m j styl hudby je Disco, Pop a n kdy Techno. Moje oblíbené jídla jsou: ku e na paprice s t stovinami, špagety, pizza. Hlásím se na Gympl v P íbo e.
.
/
)
0*
"
Datum narození: 31. 10. 1992
Adresa: Stará Ves nad Ond ejnicí 2, Košatka, Oderská 38
P ezdívka: Prcek, Chvosta
ICQ: 242 715 728
Email: [email protected] Tel.: 604 855 179
Motto: Nep erušuj práci, dokud ji nedokon íš!
Jsem docela normální kluk, který je pro každou srandu. Hraji už
dev t let fotbal za TJ Pet vald na Morav , ale stále to neumím.:D
Také už chodím rok do SDH Košatka. Rád jezdím na kole, kole kových bruslích a na motorce. Mezi mé oblíbené p edm ty pat í informatika a chemie. Podal jsem p ihlášku na St ední pr myslovou
školu Zengrovou v Ostrav -Vítkovicích a po dlouhém ekání m p ijali.
/
"
Datum narození: 8. 4. 1993
Adresa: Košatka, Zahradní 49, 739 23
P ezdívka: kikina, ku inec, pamela
ICQ: 439-918-346
Email: [email protected] Tel.: 721 044 166
Motto: Nikdo se m neptal, jestli se chci narodit, tak mi te ne íkejte, jak mám žít!!!
Zdar, takže narodila jsem se v Ostrav -Vítkovicích, jsem znamení
Beran. Jsem cholerik, takže jsem po ád na n koho nasraná, výbušná
a vybíjím si to na ostatních i když to není jejich vina (sorry). Chodím ven za kámošema, je to dobrá parta. Mám ráda zví ata. Doma
mám psy, ješt rky, králíka a k e ka Citruse =D. Moje oblíbenosti:
jídlo-špagety, barva- erná, zví e-pes, styl hudby-punk rock, skupina-Billy Talent. Hlásím se
na Obchodní Akademii v Ostrav -Porub , kde jsem p ijata. Mám o 4 roky mladší sestru
Pavlínu, leze mi dost na nervy, ale dost ji bráním.
6
Almanach 9.B
#& )& "
Datum narození: 26.2.1993
Adresa: Krmelín, Kone ná 523, 739 24
P ezdívka: ESMO, Žadela, A a
ICQ: 435-161-561
Email: [email protected] Tel.:605364360
Motto: Láska........pro !!?? :-)
Je mi 15 let, m ím 171cm a o své váze bych se radši nezmi ovala.
Mám sestru Renátu, které je 22 let. Na tuto školu chodím už tvrtýtý rok a druhým rokem docházím do Zuš v Brušperku. Ráda kreslím, poslouchám hudbu, hraju fotbal. Mé oblíbené skupiny jsou
Fall out boy, Linkin park a Billy talent. Jinak kreslení je užasné,
ale n kdy je lepší nic neum t, to po vás aspo nikdo nic nechce. :-) Doma mám 2 milované
mazlí ky- andulku Pepí ka a králí ka Šmudlinku. M j nejv tší úsp ch asi je, že jsem se
dostala na SUŠ v Ostrav , na kterou chodila taky moje sestra. A po základní škole se mi
bude ur it stýskat i po u itelích, ale co se dá d lat, život jde dál a možná se narazí i na
dob e placenou práci. :-)
*
) 1
Datum narození: 23.6.1993
Adresa: Vilová 518, Krmelín 739 24
P ezdívka : Žaneta, Agnes
ICQ: 410-849-335
Email: [email protected] Tel.: 605 122 849
Motto: Užívej života, dokud m žeš!!!
awes! Hmm, takže žiju v Krmelín , od 6. t ídy chodím zde do
Staré Vsi n/O. Jsem zcela normální (heh), ob as ulítlá holka. Budu
pokra ovat studie na St ední zahradnickou školu v Ostrav , kde
budu studovat design, interiéry, exteriéry. Doma mám BIG akvárium, k e ka a ob as nevítaného pavouka. Jinak venku mám 2kocoury Fusa e (Fous) a Kobliha. Jinak ráda poslouchám hudbu, hledím na filmy a samoz ejm
po íta , mezi mé oblíbené p edm ty pat í p írodopis, t locvik, a ob as i eština, zem pis,
d jepis a fyzika. No, tak to je asi vše.
.
& 2 &,"
Datum narození: 13. 2. 1992
Adresa: Ostrava Proskovice, Ztracená 219
P ezdívka: ezník
ICQ: 386-337-304
Email: [email protected] Tel.: 605 260 363
Motto: D ležité je um t na v ci se vykašlat.
Narodil jsem se v Ostrav . Do školy ve Staré Vsi chodím od šesté
t ídy, p ed tím jsem chodil do Proskovic. Baví m airsoft, letadla a
taky hasi , ale tolik asu už bohužel není. Jdu na St ední pr mys-
Almanach 9.B
7
lovou školu do Vítkovic, teda pokud si to tam nerozmyslí. Oblíbené p edm ty jsou matematika a fyzika a možná i n co víc, ale u ení není zrovna m j koní ek. To asi vše, doufám, že
to sta í, bo m už nic víc nenapadá..
)
&*
* *
Datum narození: 16.8. 1993
Adresa: Dukelské .364, Stará Ves n./O, 739 23
P ezdívka: Kari, Carla
ICQ: 397-471-176
Email: [email protected] Tel.: 737 605 476
Motto: Dnešek je ten zít ek, který nám v era d lal starosti!
Aloha., zdravím vás! Má charakteristika je asi taková: Jako malá
jsem se ráda prohán la v ulicích na kole, patlala z písku dorty, jezdila na skluzavce a samoz ejm oblíkala barbíny! Pak p išla na
adu škola. Do svých 12 let jsme žila v Krmelín a chodila tam i do
školy. Pak jsme se ale p est hovali a já už nemusela do staroveské
školy jezdit autobusem. Staroveská škola se mi ze za átku zdála velikááá a oproti krmelínské p tiletce strašn moderní. B hem t ch 4 let jsem si tu našla velmi dobré kámoše, mezi
nimi stojí za zmínku trio MaKaRa. Hlásila jsme se na Wichterlovo gymnázium v Ostrav –
Porub a byla jsem p ijata. Já osobn jsme velmi tvrdohlavá, klasické znamení Lva. Miluju
špagety a pizzu, asi jsem m la být Italka! Taky zbož uju léto, parno, vodu a svou rodinu i s
Bakem. Mám ráda oranžovou barvu a caffe! Ráda se sm ju a to by bylo asi tak všechno
Adie
& !3 "
Datum narození: 13.3 1993
Adresa: Stará Ves nad Ond ejnicí 374
P ezdívka: Si a, Alda, hooki
ICQ: 429 717 254
E-mail: [email protected] Tel: 728 6767 475
Motto: Vždy to zkus znovu !!
est, bydlím ve Staré Vsi, do školy ve Staré Vsi chodím 9 let,
jinak jsme v poho lov k, rád jsi s n kým pokecám a když tak -tak
mi písn te na výše uvedený kontakt (icq nebo x-fire). Na st ední
jsem se dostal :)
$
-' *
Datum narození: 3. 6.1993 Ostrava-Vítkovice
P ezdívka: Sniehotta
ICQ: 469354789
Email: [email protected] Tel.: 732 234 826
Motto: Neber život nikdy vážn , protože stejn z n ho nevyvázneš živý.
Jsem normální synek, který bydlel chvilku ve m st , ale tam to nebylo ono. Až jsem se do-
8
Almanach 9.B
stal tady na vesnici, tak jsem se podruhé narodil. Mám rád hlavn sám sebe, nemám rád
motorky, ale hlavn cross, dále svoji holku a pár dalších v ci ek. No, o sob už dál nic moc
ne eknu, protože každý o m ví to, co ví! Hlásím se na St ední školu technickou v Ostrav Hrab vce, na truhlá e, to je tak asi všechno, tak pápá.
2
Datum narození: 21.7.1993
Adresa: Stará Ves nad Ond., Košatka 79
P ezdívka: Pecka, Pecina (prcina), Pecule,
ICQ: 230-546-827
Email: [email protected] Tel.: 603112374
Motto: Je to d s??? Ne, bude h
!!! Když je blbá hlava, trpí
celé t lo!
Tak teda, T péro lidi!!!!!Jsem prý úpln st elená, ujetá a pokud
chcete po držce, sta í íct!!!:-D Mno, nevím, co bych vám tu jako
o sob ješt m la psát, ono je to trošku prašt né psát tu, jak jsem
sq lá, perfektní atd!!! Mno, jinak sem se s mou perfektní rodinkou p ist hovala z OstravyZáb ehu do Košatky!!! Dobrý, ne??? A pak, že mám být normální, chytré dít !!!! Jsem ve
znamení Raka, moje oblíbená barva je zelená, bílá a jiné. M j styl hudby je Trance, House,
Dance a sem tam i to Techno (ale málo kdy). Oblíbené jídlo mám špagety, ku e s rýží a ku e
na paprice. Hlásím se na Obchodní akademii v Ostrav -Porub , kde jsme se dostala.
*" 3 &* "
Datum narození: 6. íjna 1992
Adresa: V Zahradách 130 Krmelín 739 24
P ezdívka: Beruška
Email: [email protected] Tel.: 728 501 620
Motto: Pro zvýšení sebev domí sta í snížit ctižádost.
Narodila jsem se v Moravské Ostrav a momentáln chodím do
9.B. Mými zálibami jsou: chov drobných hlodavc (k e ci, osmáci
degu), angli tina, fotbal a kamiony-jednou bych si cht la zkusit,
jaké je takovou krásnou v c ídit. Mezi svými blízkými jsem hodn upovídaná. Hlásím se na jazykové gymnázium LINGVA
v Ostrav Porub , kde jsem se dostala. Mými oblíbenými p edm ty jsou angli tina a eština.
Almanach 9.B
9
4&!" 5* &
Datum narození: 17.7.1993
Adresa: Krmelín, Sv tlovská 319
P ezdívka: Elza, Elis, Ela
ICQ: 442709437
Email: [email protected] Tel.: 721261811
Motto: Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se ostatní chovali
k tob ......“
Ahoj! Takže nevím, jak za ít. Nebudu se snažit vám nalhávat, že
jsem normální dít :-) Do 1.-5. t ídy jsem chodila do Krmelína a na
2. stupe do Staré Vsi. Do te ka si pamatuju den, když jsme tam
p išli. Hrozn to uteklo. Už za 2 m síce nastoupím na gymnázium
Františka Hajdy v Ostrav -Hrab vce. Chodím tan it, hraju na klavír, chodím do sboru. Doma žiju samoz ejm se svoji rodinkou a taky se psem a dv ma ko kama. Nedá se íct, že
bych n jaký p edm t ve škole milovala, každý rok m bavilo n co jiného. ím jednou budu,
to netuším....The end
$ ' *" 67& , "
Datum narození: 4.8 1993
Adresa: Košatka 30
P ezdivka: Tylec
ICQ: 259-396-195
Email: [email protected] Tel.:736 285 572
Motto: Život je boj, proto n kdy nezbývá nic jiného než se smát!!!
Na sv t sem se dostavil 4.8. 93 ve znamení Lva v Ostrav Vítkovicích. Po pár m sících jsem se p est hoval z nemocnice do
RD v Košatce. Tam jsem p ežíval až do osudného roku 1998, kdy
jsem za al povinnou školní docházku ve ZŠ Stará Ves n/O. Pokraovat budu na SŠT v Ostrav -Hrab vce na 4letém oboru Mechanik se izova . Baví m tvorba graffiti, jízda na skate a kalby MaKaRy a Iwy =D a jsem lenem SDH Košatka.
$ * & * &"
Datum narození: 15. 11. 1992
Adresa: Stará Ves nad Ond ejnicí, Košatka 124
P ezdívka: Venca
ICQ: 315 918 673
Email: [email protected] Tel: 605 374 260
Motto: Když se ti nechce, tak je to horší, než když nem žeš!!!!!!!!!
Narodil jsem se ve Frýdku-Místku. Mezi mé záliby pat í fotbal,
jsem lenem Sboru dobrovolných hasi v Košatce, když zbude
as, jdu si odpo nout k vod na ryby. Mezi mé oblíbené p edm ty
pat í: fyzika, t locvik. Hlásil jsem se na St ední pr myslovou školu Zengrovou do Vítkovic, kam jsme se dostal.
10
Almanach 9.B
5" &* 0& 7
8
* 951 &( "9( *:* " 1 /
; <=
=
Bohužel naše pam nesahá tak daleko. Chodili jsme po Brn , kde jedna nejmenovaná (Kari
Londinová), vinou druhého nejmenovaného (Rumika Davida), hodila „omylem“ zmrzlinu
na kolemjdoucího pána. Ten se zatvá il velice zd šen a s nechutí odkrá el. Dokonce jsme
nahlédli i do místního mauzolea, ve kterém jsme zhlédli pár nabalzamovaných mrtvolek.
Poté jsme naskákali do parníku, který nás povozil po „zajímavé“ p ehrad . Celkov , až na
celkové horko, byl tento celkový výlet zajímavý, vcelku.
<
7%
"0 0
"
&"#) &
;( >*
/ ; 8=
8
8
Tento skv lý sportovn založený týdenní pobyt, byl vskutku skv lý. Každý den po ádná
lyžova ka a dokonce návšt va sklárny Karolinky, kde jsme nakradli pár skleni ek, ale nikomu ani muk. Na lyžáku se dokonce i absolutní nelyža i nau ili obstojn lyžovat. Na jídelko
jsme chodili do místní putiky, kde prodávali prošlé minerálky, a v rizotu jsme nacházeli
„kucha ovy o i“. Ale musíme uznat, že i p es tyto o i byly celkové jídla vskutku celkov
dobrá. Každý ve er jsme navíc po ádali diskotéky a poušt li hudbu tak nahlas, že se rozpadaly sk ín a postele. Na konci výcviku jsme uspo ádali závody a maškarní ples, p i emž
jste na sjezdovce mohli vid t i kostlivce i ježibabu. Konec lyžáku jsme p ekonali v kaluži
slz a dodnes na n j s láskou vzpomínáme.
<
"
9
Po zhlédnutí westernového m ste ka a kovbojského p edstavení jsme se uchýlili sm rem
k Macoše. Ta jáma je opravdu zajímavá, tak celkov velká a celková. Bohužel do ní nikdo
z našeho spole enstva nespadl. Snad p íšt . Doplazili jsme se ke stánku a všichni si jako
správná jednota bratrská koupili p ív šek znaku jing-jang. Dokonce jsme se povozili
v lo ce v punkevní jeskyni. Ovšem krásný zážitek mírn pochroumaly výk iky nejmenovaných. Po jeskynní tm následovalo denní slunce, které s sebou p ineslo i hromádku japonských turist . Dokonce jsme se s nimi vyfotili a možná te v n jaké japonské rodiny
v Japonsku mají zarámovanou naši fotku. Nakonec jsme jeli vají kem (lanovkou) do kope ka a konec, zvonec.
?& '
;
=
<
Všude samí hroši a tu áci. A pak banda d ti ek s ízkem. Nakonec kostel. A te už celkov celkový zážitek. Vpadli jsme do olomoucké ZOO a pokochali se p ekrásnou faunou. Dokonce jsme se porozhlédli po okolí, díky rozhledn , která byla celá kluzká a mokrá, takže
m lo pár jedinc mokro v botkách. Když jsme p epadli stánek s ob erstvením, vylezl z n j
blon atý pán (kterého jsme p i tomto psaní almanachu p ek tili na Úžoblú). Ten o sob
tvrdil, že je místní playboy. Nemohli jsme odolat a náš Ku inec (Kiki Chvost.) se s ním
prost MUSEL vyfotit. U kostela Svatý kope ek, jsme ud lali pár skupinových fotos a
autobus nás vyhodil na naší další zastávce- v centru Olomouce. Tam jsme vyrabovali obchod Bankrot a se zásobami vyrazili na Helfštýn. Byl to výlet fain, fain, fain.
Almanach 9.B
2 / @;88
11
Na nádraží Svinov jsme dorazili n co p ed tvrtou hodinou raní. V euforii jsme se na
sá kovali do kupe ek a výlet mohl za ít! Ospalí jsme vystoupili na nádraží Praha–
Holešovice a tramvají se vydali na Kampu do Hostelu Sokol, kde jsme m li být ubytování. V hostelu jsme ale bohužel ješt nem li nachystané pokoje, protože se paní uklíze ka sekla na záchod . Tak jsme si jen hodili bágly do jednoho pokoje a vyrazili na
Pet ín. Jeli jsme lanovkou , jelikož venku za alo pršet. Pak jsme vystoupali všech 299
schod Pet ínské rozhledny. Následoval zrcadlový sál, senát, prohlídka Pražského hradu a trochu nudná vým na stráží. Kolem 14:00jsme nastoupili do metra a fi eli do nákupního centra Flora. Hodinový rozchod, Barush a Klárush si koupily v Kenvelu kšiltovky a ostatní se poflakovali v meká i. 3D kino v tšinu z nás zklamalo. Šli jsme na
dinosaury a místo skákajících ješt r jsme se dívali na dokument o archeolozích.
A nakonec nás p.u nau ily jezdit metrem. Abychom to všichni dob e pochopili, museli
jsme jet na kone nou a zase zpátky. Druhý den jsme si prošli Staré M sto, Orloj, Karl v most, Václavské nám stí, kde jsme dostali další rozchod. K ve eru jsme se odebrali
do divadla Brodway na úžasný muzikál Angelika. Po skon ení jsme byli plni dojm ,
vyfotili jsme se Monikou Absolonovou a ekala nás no ní Praha. Mrzelo nás, že jsme
se nemohli procházet déle, ale bohužel p.u je p.u ! Poslední den jsme dostali rozchod
na celé odpoledne. N kte í zamí ili do parku na Kamp , kde je obt žoval t i ema ky.
Jiní op t nakupovali nebo sed li v meká i . Sbalili jsme se a dojeli na Hlavní nádraží .
Cesta vlakem prob hla v dusnu a ve vlaku se nedalo dýchat. V Praze nebylo letos blaze!!!
12
Almanach 9.B
*"
Líbily se ti roky strávené na této základce?
Elis: Jo a dokonce moc! Spousta lidí mi p irostla k srdci a jen nerada to tady opouštím.
Dom a: Jooo, bylo to tu vážné fajn, všichni mi budete chyb t
Danek: Jo bylo to dobré, ale n kte í u itelé jsou prost jiní...
Tylec: N které jo, n které ne!
Koho jste m li nejradši z naší školy?
Kari: spolužáky a uklízecí etu Hadr smeták:D.
Jirka: Všechny lidi z naší t ídy.
Aleš: Paní u itelku Chvostkovou.
Lá a: Po íta ovou u ebnu.
Jaký byl váš nejoblíben jší p edm t?
Maki: Sezení na záchod s Ku incem.
Pecka: Chemie, mám ráda bílé plášt .
Aneta: P írodopis, protože bydlím v p írod –
jsem zálesák.
Raduš: Gau ing o p estávce.
Jaká byla podle vás nejlepší akce na této škole?
Kiki: Praha, bylo to super – nej šk. výlet.
Jarek: Lyžák- parádn jsem si zajezdil:D.
Adél: Praha, bylo to fájn.
Kája F.: Lyžák, nikdy nezapomenu na larvu ve
spacáku.
Jaký je váš oblíbený druh zmrzliny?
Beruš: Citronová.
Kari: okoládová.
Raduš: Ú ovská.
Maki: S p íchutí Radky.
Almanach 9.B
13
2 /&
1.t
2.t
3.t
4.t
5.t
6.t
7.t
8.t
9.t
* / ,
Stará Ves n./O.
Z. Chvostková
Z. Chvostková
Z. Chvostková
Z. Chvostková
H. Haasová
J. Pali ková
J. Pali ková
J. Pali ková
J. Pali ková
ída
ída
ída
ída
ída
ída
ída
ída
ída
&A
Krmelín
R. Šoférová
M. Trávní ková
Z. He ková
J. Palarczyková
J. Palarczyková
Pavel Ple ka
Dušan Igna ík
editel školy:
zástupkyn editele: Radomíra echová Romana Tyle ková
6
* ,
&" ; * ! 2 &
P.u Janu Pali kovou máme od šesté t ídy. U ila nás matematiku, p írodopis a taky
hudebku. Po celé ty i roky nás provázel její široký úsm v. S její tvá e jsme ho ovšem
n kdy set eli svými neustálými problémy a poznámkami.
N kte í z nás nikdy nezapomenou na letní zážitky z
chovatelských sout ží, na to, jak se prohání v kroji po
nádvo í, a na pikniky na její zahrad , kde jsme jí
všechno vyjedli. Ale i p esto nás paní u itelka nechala blbnout v jejím bazénku, ve kterém po naší návšt v nezbyla ani kapka vody. V ty SSS, SUS, USU
v jejím podání z stanou v naších hlavám nav ky.
Pali se také s námi piln p ipravovala na p íjímací
zkoušky, za což jsme jí velice vd ní. A v bec za to,
že nám n kdy nedala p es hubu za naši nechápavost a
dlouhé vedení. Našt stí jedna z jejích skv lých vlastností je trp livost, bez které bychom nejspíš do deváté t ídy ani nedošli.
Tímto jí za celou t ídu d kujeme a doufáme, že na
nás jako na své první t ídnictví bude vzpomínat v
dobrém.
14
Almanach 9.B
7.t ída
8.t ída
9.t ída
Jaroslav Chvostek
Pavel Ple ka
Pavel Ple ka
Pavel Ple ka
Matematika
Jana Pali ková
Jana Pali ková
Jana Pali ková
Jana Pali ková
Jazyk Anglický
Radomíra echová
Radomíra echová
Sylva Jane ková
Sylva Jane ková
Fyzika
Jana Konigová
Yvetta Kunzová
Yvetta Kunzová
Yveta Kunzová
P írodopis
Jana Pali ková
Jana Pali ková
Jana Pali ková
Jana Pali ková
Zem pis
V ra Závid áková
Romana Ml ochová
Zuzana Kop anská
Zuzana Stejskalová
D jepis
Zde ka Dlouhá
Jaromír Chvostek
Jaromír Chvostek
Jaromír Chvostekl
Eva Šime ková
Eva Šime ková
Romana Ml ochová
Chemie
----------
-----------
Ob anská výchova
Romana Ml ochová
Romana Ml ochová
Romana Ml ochová
Výtvarná výchova
V ra Závid áková
V ra Závid aková
Chvostková, Haasová Zde ka Chvostková
T lesná výchova
Romana Ml ochová
Romana Ml ochová
Chvostek, Ml ochová Chvostek, Ml ochová
Pracovní innosti
Jana Konigová
Jaroslava Hrabovská
Eva Šime ková
Eva Šime ková
Zuzana Kop anská
Yvetta Kunzová
Informatika
-----------
----------
CCM
-----------
------------
Hudební výchova
Jana Pali ková
Jana Pali ková
--------------Jana Pali ková
Pali ková, Ple ka
Pavel Ple ka
Biologický seminá
-----------
-------------
Jana Pali ková
--------------
Sportovní hry
-----------
--------------
Romana Ml ochová
------------
Konverzace v AJ
-----------
--------------
Sylva Jane ková
-------------
Zem pisný seminá
-----------
Romana Ml ochová
-------------
------------
Spole enskov dní seminá
-----------
Zde ka Dlouhá
--------------
-------------
Jaroslav Chvostek
Jaromír Chvostek
Jaroslava Hrabovská
Jaroslava Hrabovská
------------Jaroslava Hrabovská
-------------Stejskalová, Štalmachová
15
D jepisný seminá
Rodinná výchova
Almanach 9.B
6.t ída
Jazyk eský
3 :* B
6/ 4*
Download

9. B - Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí