Po komunikaci s „Jyrrym“ jsme se domluvili, že díky obsáhlé a nejasné diskusi ohledně proclívání
zásilek ze třetích zemí, zpracuji informaci, která dostatečně vyloží postup proclení zásilky dodávané
do republiky z Číny, USA, Tchajwanu a kdovíodkud ještě kupují modeláři své zboží.
Nemá cenu asi obšírně zmiňovat důvody státu pro úpravu limitu osvobození od daně. Tato skutečnost
nastala 1.4.2011 a limit je tímto dnem rozdílný od limitu pro osvobození od cla. V případě DPH je to
limit 22 EUR a v případě cla je to 150 EUR.
V naprosté většině případů, kdy si modelář objednává ze zahraničí (myšleno ze třetích zemí – tedy ze
států mimo EU) se jedná o objednání zboží v e-shopech, kdy tento obchod zajišťuje jak dodání zboží,
tak současně platí a zajišťuje za příjemce dodání až do domu ( v obchodní a celnické hantýrce se jedná
o sjednání dodacích podmínek dle mezinárodních dohody – zde pro šťouraly je to DDU). Pokud tedy
dojde k objednání zboží za 30 EUR s poštovným 10 EUR – platí český modelář 40 EUR za objednané
zboží, které mu má být dodáno (bez tuzemských formalit).
Proč toto uvádím? Modelářskou diskusí se nese několik dotazů. Jedním z nich je právě ten, zda se do
celní hodnoty počítá cena dopravy. Pokusím se nějak jednoduše (nehledejte prosím logiku) vysvětlit
jak se věci mají.
Začněme u cla a celní hodnoty. Limit pro dovoz bez cla je 150 EUR. Pokud si modelář tedy objedná
zboží za 140 EUR a 20 EUR je doprava, tak vlastní hodnotou zboží nepřesáhl bezcelní limit a zboží
bude bez cla (za předpokladu, že cena poštovného je odlišena od vlastní ceny zboží). Pokud si
modelář objedná zboží za 151 EUR a 20 EUR činí doprava, bude mu clo vyměřeno ze 171 EUR. Tolik
obecný výklad ohledně uplatňování cla na dodávané zboží. V takto krátkém a zjednodušeném
vysvětlení není možné popsat všechny situace, ke kterým dochází a které je možné z jakýchkoliv
důvodů vykonstruovat (známe některé nápady místních diskutátorů).
Teď tedy DPH: Nově byl od 1.4.2011 stanoven limit pro osvobození od DPH u drobných zásilek ze
třetích zemí na 22 EUR. Praxe je taková, že pro posouzení zda je zboží „do limitu“ se bere jeho
hodnota „očištěná“ od poštovného. Pokud ovšem hodnota přesáhne zmíněných 22 EUR, je do základu
pro vyměření daně z přidané hodnoty započítáno clo ze zboží, případně spotřební daň a
poštovné(resp. doprava).
Co nyní dost lidí zajímá je technologie při dovozu jimi očekávané zásilky – zboží přepravené do
republiky, pokud není výslovně stanovena nějaká spediční služba (General Parcel apod.) dojde na tzv.
vyclívací poštu, která je dnes podřízená Celnímu úřadu Praha – Ruzyně. Takové zboží se v celnické
mluvě označuje jako zboží pod celním dohledem. Tam celníci zboží kontrolují a pokud je dle jejich
kontroly, dokladů a znalostí „do limitu“, jsou označeny jako propuštěné do volného oběhu a pošta
(jelikož má zaplaceno za dodání – zmíněné DDU) takto celníky propuštěné zboží dopraví příjemci –
bez dalších poplatků za zastupování v celním řízení či za dočasné uskladnění.
Pokud v té imaginární hromadě jsou zásilky, které dle dostupných údajů podléhají clu, jdou bokem –
zde je potřeba dále rozlišit zásilky, které jsou schopné vyclení v reálném čase – tj. jsou vybaveny všemi
potřebnými doklady, je na místě osoba oprávněná jednat (i tuto skupinu můžeme dále dle situace
dělit) a dále druhá skupina (ta nejpravděpodobnější, která se skládá ze zásilek podléhajících clu, ať už
z důvodů jasných či předpokládaných – osoba oprávněná jednat není na místě. V ten okamžik se zboží
pod celním dohledem dostává do pozice dočasně uskladněného, kdy osoba oprávněná v tuto chvíli se
zbožím manipulovat (pošta) jej uloží do schváleného dočasného skladu.
Tady se právě dostáváme k těm poplatkům České pošty – za použití dočasného skladu a zajištění
zastupování v celním řízení.
Mohou nastat tyto situace (mimo již uvedené):
1. K celnímu řízení má být předloženo zboží, které je nad 22 EUR a do 150 EUR, má platný
doklad o ceně. V tomto případě nemá pošta plnou moc, posílá příjemci Oznámení o zásilce vč
tiskopisu plné moci. Pokud obdrží plnou moc, tak předkládá zboží s doklady celní správě
k vyclení resp. zastupuje příjemce – celní správa na základě známých údajů, zboží propustí,
vyměří daň a předají poště k doručení. Pošta si plnou moc a peníze za DPH vyžádá při předání
zásilky příjemci.Tady se platí těch 180,- za zastupování. Pokud příjemce nezmocní poštu
k zastupování, musí si celní řízení zajistit sám a poště platí za uskladnění zásilky oněch 96 Kč
(zvýšená pracnost či jak se to jmenuje).
2. K celnímu řízení má být předloženo zboží, které je nad 22 EUR a do 150 EUR, nemá doklad o
ceně. V tomto případě je zboží uskladněno u pošty. Pošta pak formou Oznámení o zásilce
zajišťuje podklady k proclení vč. plné moci. Po zajištění těchto dokladů předloží pošta zásilku
k celnímu řízení – je vyměřena daň a zboží doručuje pošta příjemci s požadavkem 180 Kč za
zastupování při celním řízení a úhradu celního dluhu. Pokud příjemce nezmocní poštu
k zastupování, musí si celní řízení zajistit sám a poště platí za uskladnění zásilky oněch 96 Kč
(zvýšená pracnost či jak se to jmenuje).
3. K celnímu řízení má být předloženo zboží, které je nad 150 EUR. Má dostatečný doklad o
ceně. V tomto případě pošta zboží nepřekládá okamžitě celní správě k proclení – je v jejich
skladu a pošta se s oznámením obrací na příjemce s Oznámením a návrhem plné moci
k zastupování v celním řízení. Jakmile příjemce dodá plnou moc, pošta zboží předloží
celníkům, je procleno, pošta pak doručuje a uplatňuje vůči příjemci 180 Kč za zastupování a
požaduje úhradu zaplaceného celního dluhu. Pokud příjemce nezmocní poštu k zastupování,
musí si celní řízení zajistit sám a poště platí za uskladnění zásilky oněch 96 Kč (zvýšená
pracnost či jak se to jmenuje).
4. K celnímu řízení má být předloženo zboží, které je nad 150 EUR, nemá potřebný doklad o
ceně. I v tomto případě pošta zboží uskladní a vyzve příjemce k dalším krokům resp.
k doručení plné moci pro zastupování v celním řízení při propuštění zboží do volného oběhu a
zajištění podkladů pro celní řízení. Po doručení této plné moci pošta předloží zboží spolu
s doklady celní správě, zásilka je propuštěna a pošta zajišťuje dodání zboží příjemci, přičemž si
účtuje opět 180 Kč za zastupování a vyžaduje úhradu zaplaceného celního dluhu. Pokud
příjemce nezmocní poštu k zastupování, musí si celní řízení zajistit sám a poště platí za
uskladnění zásilky oněch 96 Kč (zvýšená pracnost či jak se to jmenuje).
Z tohoto popisu (a ze sdělení České pošty, s.p.) vyplývá, že poplatky nebudou slučovány. Velice
zjednodušeně řečeno je to tak, že pokud nechci zastupování v celním řízení – zajistím si to sám , tak
to mám za 96 Kč a pokud se nechám zastupovat tak za 180 Kč. No a konečně zásilky, které budou
bez cla a daně tj. do limitu 22 EUR dopraví pošta příjemci za poštovné sjednané při nákupu zboží
v zahraničí. Poměrně prosté.
V souvislosti s poplatky, které Česká pošta zavádí, se vyskytly i nápady, že by bylo dobré si tu zásilku
nechat poslat na poštu do místa bydliště (aby se člověk vyhnul poplatkům České pošty). Tady nastává
komplikace, protože (jak bylo uvedeno výše) se jedná o zboží pod celním dohledem. Takové poslání
od vstupního místa (kterým byla Ruzyně) do vnitrozemí je administrativně komplikované (tudíž i
drahé) a jedná se v podstatě o režim tranzitu k jinému celnímu úřadu. Pro účely drobných zásilek bych
o tomto doporučil neuvažovat.
V tento okamžik byly využity informace, které jsem vzhledem k čerstvé novele zákona o DPH a
novému systému pošty sehnal a je možné, že se některé věci mohou dále vyvíjet odlišným způsobem,
než jsem uvedl. Jádro ovšem určitě zůstane stejné a doufám, že tímto zjednodušeným výkladem jsem
přispěl k pochopení problematiky. Je možné, že při dovozech ze zahraničí se vyskytuje zboží, které
podléhá jiným režimům zacházení a jiným podmínkám pro jejich propuštění do navržených režimů,
ale to není smyslem těchto několika řádků – takové informace jsou zcela specifické a přesahují tento
rámec.
V systému osvobození jsem nezmínil limit 45 EUR pro dárky, ale nebudu tady konstruovat nápad, že
by tetička Hobby King, eBay apod. někomu posílala dárek. Na to jsme asi dost dospělí a tyhle
pohádky nebudeme v tomto materiálu vyprávět.
milank
Aktuální odkazy:
http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2011/ceska-posta-zastupuje-od-1--dubna-svezakazniky-pri-celnim-rizeni-id32855/
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/informace-celni-spravyceske-republiky-pro-cestujici-o-zmenach-pri-dovozu-zbozi-na-uzemi-eu-ze-tretich-zemi-neclenskezeme.aspx#_PENĚŽNÍ_PRAHOVÉ_HODNOTY
Download

Po komunikaci s „Jyrrym“ jsme se domluvili, že díky obsáhlé a