Kako da srednješkolac
najlakše napravi igru?
prof Radoslav Stojić,
ing Mitar Stjepčević
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd .
Sadržaj izlaganja
• Šta su to igre
• Kako se prave videoigre
• Tehnike i alati za razvoj
• 2D igre
• 3D igre
• Primer eko-igre
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
2
Šta su to igre ?
• iz iskustva,
Igre su organizovana aktivnost, koja je
zabavna a najčešće i poučna.
• Primer: Fudbal,
(zabava ili posao ?)
• Film (pozorišna
predstava) igra
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
3
Industries Using Serious Games
Military
Medicine
Emergency Mgt
City Plan
Engineering
Religion
Space Explore
Machinima
Politics
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Šta su to igre ?
izlaz
ulaz
stanje
Sistem
Igra je kompletan formalni
sistem koji subjektivno odražava deo
realnosti, tj. neki realan sistem ili pojavu.
• Dakle, igra je:
• Definicija igre [CC]:
• Sistem
• Kompletan
• Sličan realnosti
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
u
p
r
a
v
lja
n
je
V
ir
tu
e
ln
i
a
u
to
V
ir
tu
e
ln
o
p
o
n
a
š
a
n
je
R
e
a
ln
ia
u
to
R
e
a
ln
o
p
o
n
a
š
a
n
je
5
Virtualni svet
"sličan" realnosti je deo
svake igre
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Komponente
računarske
igre
•
•
•
•
•
•
Dizajn
Grafika
Zvuk
Fizika
AI
GUI
7
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
7
Grafika
• Biblioteke
+alati za
3D modeling
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
8
Fizika igara
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Matematičko
modeliranje
ponašanja objekata
9
AI igara (Artificial Intelligence)
upravljanje
Virtuelni
vozač
Virtuelni
auto
Virtuelno ponašanje
Realno ponašanje
Open loop control
Closed loop control
Navigation
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
10
Zvuk
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
11
User IO – komande igrača
• Serijski hardver (low
cost)
• Specijalni hardver
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
12
Razvoj Igara
Tipični tim za
razvoj
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
13
Alati za razvoj igara
• Game engine - IDE ( Integrated
Development Environment )
- olakšan i ubrzan razvoj igara
- rapid prototiping
- reusable komponents
• wikipedia List_of_game_engines
– Besplatni / komercijalni
– 2D / 3D
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Alati za razvoj igara
• Endžin igre (game engine) je softverski
sistem dizajniran za kreiranje i razvoj
video igara.
• Renderer za 2D i 3D
• fizički endžin
• Ai, zvuk,
• Skripting, animacija,
• Umrežavanje ...
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Alati za razvoj igara
• Endžini igara obezbeđuju skup vizuelnih
razvojnih alata, kao i softverske
komponente za višekratnu upotrebu (IDE).
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Alati za razvoj igara
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Alati za razvoj igara - Primena
• Primena za ozbiljne igre: vizuelizacija,
obuka, medicinske, i vojne simulacije.
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Unity 3D game engine
Editor.
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Alati za razvoj igara – platforme
•
•
•
•
•
•
•
Multiplatform:
PC
Android telefoni,
iPhone
Playstation 3
Xbox
Veb brauseri
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Primer Eko-igre
Domar (The Janitor)
Imagine Cup 2011
• Radovi studenata UM-a
• The Janitor
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Alati za brzo pravljenje igara
•
•
•
•
•
•
•
Game Maker ( lite I pro )
http://www.yoyogames.com/gamemaker
easy to use, easy to learn endžin
drag-and-drop actions
Vizuelno programiranje
Pogodan za amatere
=> igra bez ijedne linije koda
22
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
Predavanje br. N
Dodavanje Sprajtova i Zvukova
• klovn
i
zid
http://www.yoyogames.com/gamemaker
http://www.yoyogames.com/make/tutorials
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
23
Dodavanje Sprajtova i Zvukova
• Iz menija Resources, izaberite Create
Sprite. Prozor Sprite Properties treba da
se pojavi
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
24
Dodavanje Sprajtova i Zvukova
• Klikni na OK button i zatvori formular
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
25
Dodavanje Sprajtova i Zvukova
Kreiranje resursa zvukova
• Resources, > Create Sound.
=> Sound Properties. Kliknite
na polje Name i reimenujte
ga u snd_bounce.
• Kliknite na Load Sound button,
idite do foldera Resources koji
ste daunloadovali, i selektujte file
bounce.wav.
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
26
Objekti, Dogadjaji i Akcije
•
•
•
•
Objekti
{ klovn, stub }
-tip
Objekti klovn { Mika, Neca, Pera} –instace
Dogadjaji ( klik, sudar )
- events
Akcije (posledice dogadjaja)
– zvuk, odskok
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
27
Kreiranje wall objekta
Meni Resources, > Create object. =>
Object Properties
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
28
Kreiranje objekta clown:
• U meniju Resources, izaberi Create
object.
• Klikni na polje Name i reimenuj ime
objekta u obj_clown.
• Klikni na ikonu menu desno od polja Sprite
i sa liste raspoloživih sprajtova selektujte
spr_clown.
• Klikni na dugme Add Event. Pojaviće se
Event Selector,
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
29
Kreiranje objekta clown:
• Klikni Create
• dodati akciju
Move Fixed
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
30
Kreiranje objekta clown:
• Selektujte svih
osam pravaca
• Set Speed 4.
•
• Klikni na OK
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
31
Kreiranje objekta clown:
Izgled:
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
32
Sudar klovna sa zidom
• Klik Add Event. => Event Selector
>Collision selektuj obj_wall
• Prevuci akciju Bounce ,
OK
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
33
Sudar klovna sa zidom
• Selektuj tab main1
• prevuci Play Sound
• Sound property
sa liste selektuj
snd_bounce
• Loop - false
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
34
Sudar klovna sa zidom
• izgled formulara
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
35
Dogadjaj klik miša na klovna
•
•
•
•
•
•
•
Klik Add Event =>Event Selector> Mouse
tab score >prevuci Set Score
novi score 10
Relative enabled
Tab main1 prevuci Sound action
Sound selektuj snd_click.
Loop false
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
36
Dogadjaj klik miša na klovna
• tab move prevuci Jump to Random
•
•
•
•
dodamo Move Fixed
Sel 8
Speed 0.5
Relative on
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
37
Objekt klovn
• Object properties
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
38
Kreiranje prostorije
• Resources > Create Room
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
39
Kreiranje prostorije
• tab settings > Name = rm_main.
Caption for the room = "Catch the
Clown“
• tab objects > Snap X=32, Snap Y=32
• Clown- selektovani objekt , klik u polje
• Klik pored obj_clown selektujte obj_wall
• Klik na dugme sa zelenim V
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
40
Kreiranje prostorije
rezultat
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
41
Upisivanje na disk i testiranje
• kliknete na "File / Save" i počnete da
testirate igru.
• Fajl - Igra .gmk nije egzekutabilna
• Run meniju selektujte Run normally
• Izgled na prethodnom slajdu
• <esc> kraj igre
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
42
Rezime – Predlog:
–
–
–
Instalirajte Game Maker
Uradite primer igre iz helpa Game Makera
Uradite koncept eko-igre
Potražite sprajtove i slike, zvuk i muziku na
internetu (ili ih kreirajte sami)
– Uradite prototip igre i istestirajte
– > pređite na poboljšanje igre
(sledeća iteracija)
© UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd
43
Download

Kako da srednješkolac najlakše napravi igru?